MATEMÀTIQUES-REFORÇ I AMPLIACIÓ

849925 _ 0001-0056.

qxd

8/3/07

16:25

Pgina 1

1

REFORÇ I AMPLIACIÓ

PRIMÀRIA

Matemàtiques

Fitxes de reforç
Fitxa 1
Fitxa 2
Fitxa 3
Fitxa 4
Fitxa 5
Fitxa 6
Fitxa 7
Fitxa 8
Fitxa 9
Fitxa 10
Fitxa 11
Fitxa 12
Fitxa 13
Fitxa 14
Fitxa 15
Fitxa 16
Fitxa 17
Fitxa 18
Fitxa 19
Fitxa 20
Fitxa 21
Fitxa 22
Fitxa 23

Recompte de nombres fins al 9 . . . . . . . . . . . . . . .
Situacions de suma (ajuntar). . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nombres del 0 al 9: sèries . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sumes en horitzontal amb nombres fins al 9 . . . .
Situacions de suma (afegir). . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Comparació de nombres fins al 9 . . . . . . . . . . . . .
Situacions de resta (en queden) . . . . . . . . . . . . . . .
Restes en horitzontal fins al 9 . . . . . . . . . . . . . . . . .
El nombre 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sumes i restes en vertical . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Els nombre de l’11 al 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nombre anterior i número posterior . . . . . . . . . . .
Sumes amb nombres fins al 19 . . . . . . . . . . . . . . .
Sumes de tres nombres fins al 19 . . . . . . . . . . . . .
Restes comptant a partir del subtrahend . . . . . . .
Els nombres del 19 al 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Les desenes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Problemes de resta (en sobren i en falten) . . . . . .
Suma i resta de desenes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Els nombres del 29 al 39. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sumes de dos nombres sense portar-ne . . . . . . .
Els nombres del 39 al 59. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Restes sense portar-ne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Fitxa 24
Fitxa 25
Fitxa 26
Fitxa 27
Fitxa 28
Fitxa 29
Fitxa 30
Fitxa 31
Fitxa 32
Fitxa 33
Fitxa 34
Fitxa 35
Fitxa 36
Fitxa 37
Fitxa 38

Nombres fins al 79. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Problemes de suma i resta . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sumes de tres nombres sense portar-ne . . . . . . .
Els nombres fins al 99 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Problemes de suma o resta . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Més gran que i més petit que . . . . . . . . . . . . . . . .
Les monedes (cèntims) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sumes portant-ne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Els nombre ordinals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Problemes de suma o resta (buscar dades). . . . .
El centímetre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El rellotge. Durades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sumes de tres nombres portant-ne . . . . . . . . . . .
Les monedes d’1 i 2 euros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Posicions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Fitxes d’ampliació
Fitxa 1. . . . . . . 41
Fitxa 2 . . . . . . 42
Fitxa 3 . . . . . . 43
Fitxa 4 . . . . . . 44
Fitxa 5 . . . . . . 45

Fitxa 6 . . . . . . 46
Fitxa 7 . . . . . . 47
Fitxa 8 . . . . . . 48
Fitxa 9 . . . . . . 49
Fitxa 10 . . . . . 50

Fitxa 11 . . . . . . 51
Fitxa 12 . . . . . 52
Fitxa 13 . . . . . 53
Fitxa 14 . . . . . 54
Fitxa 15 . . . . . 55

Grup Promotor
Santillana

849925 _ 0001-0056.qxd

15/2/07

17:07

Pgina 2

Reforç i ampliació Matemàtiques 1 és una obra col·lectiva, concebuda, creada i realitzada
al Departament de Primària de Grup Promotor/Santillana Educació, SL,
sota la direcció de JOSEP LLUÍS ALZU GOÑI i M. ÀNGELS ANDRÉS CASAMIQUELA.
Il·lustració: M. Ferrero i J. M. Valera
Edició: M. García González

© 2007 by Grup Promotor/Santillana Educación, S. L.
C/ Frederic Mompou, 11 (Vila Olímpica)
08005 - Barcelona
Imprès per

CP: 849925
Dipòsit legal:

Aquest quadern està protegit per les lleis de drets d’autor i en correspon a
Grup Promotor/Santillana la propietat intel·lectual. Als seus legítims usuaris
només els està permès de fer fotocòpies d’aquest material per a ús com a
material d’aula. Queda prohibida qualsevol utilització fora dels usos permesos, especialment la que tingui finalitats comercials.

849925 _ 0001-0056.qxd

F“itxå

15/2/07

17:07

Pgina 3

1
R«ecomp†æ
N“oµ
1. Q“uantß “>´“h^ “hå? C“omptå “^ «escri¤.

“∂æ “nomb®eß finß “a¬ 9
D“atå

© 2007 Grup Promotor/Santillana Educación, S. L.

5

■ Reforç

3

849925 _ 0001-0056.qxd

15/2/07

17:07

Pgina 4

F“itxå

2

S“ituacionß “∂æ “sumå (“ajunta®)

N“oµ
1. C“omptå “^ “comp¬etå.

D“atå

Q“uan†eß “bicic¬e†eß “h^ “hå «e> “tota¬?

‘só>
!

"

Q“uantß “patinß “h^ “hå «e> “tota¬?

“^

‘só>
!

"

Q“uan†eß “pilo†eß “h^ “hå «e> “tota¬?

“^

‘só>
!

4

■ Reforç

"

© 2007 Grup Promotor/Santillana Educación, S. L.

“^

849925 _ 0001-0056.qxd

F“itxå

3

15/2/07

17:07

Pgina 5

N“omb®eß “∂e¬ 0 “a¬ 9: “ßèr^eß

© 2007 Grup Promotor/Santillana Educación, S. L.

N“oµ
D“atå
1. U“>ei≈ “cadå “ßèr^æ “∂æ “puntß, “∂eß “∂e¬ 0 finß “a¬ 9.

■ Reforç

5

qxd 4 17:07 Pgina 6 S“uµeß «e> “horitzonta¬ “amb “nomb®eß finß “a¬ 9 N“oµ 1. L.849925 _ 0001-0056. S. D“ibuixå. “acolo®ei≈ “^ “comp¬etå. 5!4 5 ! 4 " 7!1 ! " 2!3 ! 6 ■ Reforç " D“atå 4!2 ! " 5!2 ! " 6!3 ! " © 2007 Grup Promotor/Santillana Educación. F“itxå 15/2/07 .

N´“h^ “haviå E“> “√–>e> ! N´“h^ “hå " «esquirolß. N´“h^ “haviå N´“arri∫±> ! A“¬ fina¬ “h^ “hå ■ Reforç N´“h^ “hå " “gripauß. Q“uantß «esquirolß “h^ “hå “a¬ fina¬? C“omp¬etå. © 2007 Grup Promotor/Santillana Educación. A“¬ fina¬ “h^ “hå 2. S. 7 . Q“uantß “gripauß “h^ “hå “a¬ fina¬? C“omp¬etå.849925 _ 0001-0056. L.qxd 15/2/07 17:07 Pgina 7 F“itxå S“ituacionß “∂æ “sumå (“a£egi®) 5 N“oµ D“atå 1.

E“n©erclå «e¬ “nomb®æ “µéß “gra>. L.qxd F“itxå 15/2/07 17:07 Pgina 8 C“omparació ‘∂e ‘nomb®eß finß “a¬ 9 N“oµ 1. S. 6 4 8 D“atå 7 8 3 5 4 3 9 7 5 4 2 6 2 3 ■ Reforç © 2007 Grup Promotor/Santillana Educación.849925 _ 0001-0056. 6 .

N´“h^ “haviå ! N´«explo†e> E“n “q¤e∂e> " Q“¤e∂e> “globuß. ! © 2007 Grup Promotor/Santillana Educación. D“atå 2. Q“uantß “globuß “q¤e∂e>? C“omp¬etå. N´“h^ “haviå S«æ´“> “va> E“n “q¤e∂e> " Q“¤e∂e> “o©ellß. Q“uantß “bombonß “q¤e∂e>? C“omp¬etå. L.qxd 15/2/07 17:07 Pgina 9 F“itxå S“ituacionß “∂æ “®estå («e> “q¤e∂e>) 7 N“oµ 1. N´“h^ “haviå ! ■ Reforç " N´“agåƒe> Q“¤e∂e> E“n “q¤e∂e> “bombonß. 9 . 3.849925 _ 0001-0056. Q“uantß “o©ellß “q¤e∂e>? C“omp¬etå. S.

L. S. D“ibuixå.849925 _ 0001-0056.qxd 15/2/07 17:07 F“itxå Pgina 10 R«es†eß «e> “horitzonta¬ finß “a¬ 9 N“oµ 1. 8 . “ratllå “^ “comp¬etå. 8!5 8 5 ! " 6!4 ! " 5!1 ! 10 ■ Reforç " D“atå 9!3 ! " 4!2 ! " 7!2 ! " © 2007 Grup Promotor/Santillana Educación.

qxd 15/2/07 17:07 Pgina 11 F“itxå E“¬ “nomb®æ 10 9 N“oµ 1. S.849925 _ 0001-0056. “^ “só> 10. “^ “só> 10. ■ Reforç D“atå 4 “^ “só> 10. C“omptå “^ “comp¬etå. “^ “só> 10. “^ “só> 10. 3 “^ 7 “só> 10. “^ “só> 10. 11 . L. “^ “só> 10. © 2007 Grup Promotor/Santillana Educación.

R“atllå “^ “comp¬etå “¬eß “®es†eß. " " 12 ■ Reforç 6 4 2 5 2 " " 8 3 7 5 . L. 849925 _ 0001-0056.qxd ! 2. D“atå ! 3 2 5 ! 2 ! © 2007 Grup Promotor/Santillana Educación. S.15/2/07 17:07 Pgina 12 F“itxå S“uµeß “^ “®es†eß «e> “√±rtica¬ 10 N“oµ 1. C“omptå “^ “comp¬etå.

S. D“atå 1 “∂eßenå “^ 6 “unitatß 10 6 ! " D © 2007 Grup Promotor/Santillana Educación. “∂eßenå “^ ! “unitatß " D “∂eßenå “^ ! " “∂eßenå “^ U “unitatß " D ■ Reforç U “unitatß D ! U U 13 . L.849925 _ 0001-0056. C“omptå “^ “comp¬etå.qxd 15/2/07 17:07 Pgina 13 F“itxå 11 E“lß “nomb®eß “∂æ “l´11 “a¬ 19 N“oµ 1.

D“atå 0 4 6 2 8 10 11 13 15 17 19 ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ 8 11 13 7 15 3.849925 _ 0001-0056.qxd 15/2/07 17:07 F“itxå Pgina 14 N“omb®æ “an†erio® “^ “nomb®æ “pos†erio® 12 N“oµ 1. S. E“scri¤ «e¬ “nomb®æ “an†erio®. L. E“scri¤ «el “nomb®æ “pos†erio®. 2. E“scri¤ «elß “nomb®eß “q¤æ “h^ fal†e>. . 14 ■ Reforç ▼ ▼ ▼ ▼ 6 18 10 13 7 ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ 11 4 17 9 15 2 17 4 10 6 © 2007 Grup Promotor/Santillana Educación.

8 7 ! D“atå " 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ▼ 8 9 10 11 12 13 14 15 9 4 " 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 . ▼ 8 4 3 5 ! ! " 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 4 ■ Reforç ▼ © 2007 Grup Promotor/Santillana Educación. O“bßervå “lå “ßèr^æ. 15 . ▼ 9 8 1 6 ! ! " 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 . L. “comptå ^ “comp¬etå.qxd 15/2/07 F“itxå 17:07 Pgina 15 S“uµeß “amb “nomb®eß finß “a¬ 19 13 N“oµ 1. ! . S.849925 _ 0001-0056.

D“atå ! 4 2 3 9 ! ! " 4 2 3 9 4 ! 3 ! ! " ! ! 16 ■ Reforç ! " © 2007 Grup Promotor/Santillana Educación. L.15/2/07 17:07 Pgina 16 F“itxå S“uµeß “∂æ “t®eß “nomb®eß finß “a¬ 19 14 N“oµ 1. C“omp¬etå “^ “sumå. 849925 _ 0001-0056.qxd . S.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ▼ . L. 12! 7 C“ompto “∂eß “∂e¬ finß “a¬ . ! " H“^ fal†e> “magda¬e>eß. 8! 5 C“ompto “∂eß “∂e¬ finß “a¬ . ▼ © 2007 Grup Promotor/Santillana Educación. ! ! ■ Reforç " H“^ fal†e> “ampol¬eß.849925 _ 0001-0056. 2. Q“uan†eß “ampol¬eß “hi fal†e>? C“omptå “^ “comp¬etå. 10! 6 C“ompto “∂eß “∂e¬ 6 finß “a¬ .qxd 15/2/07 F“itxå 17:07 Pgina 17 R«es†eß “comptan† ‘å “parti® “∂e¬ “subtra™en∂ 15 N“oµ D“atå 1. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 . 3. 17 . 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ▼ 6 " H“^ fal†e> “ouß. Q“uantß “ouß fal†e> “å “lå “caixå? C“omptå “^ “comp¬etå. S. Q“uan†eß “magda¬e>eß “h^ fal†e>? C“omptå “^ “comp¬etå.

qxd . Q“uan†eß “>´“h^ “hå? C“omptå “^ “comp¬etå. 849925 _ 0001-0056.F“itxå 16 8/3/07 16:25 Pgina 18 E“lß “nomb®eß “∂e¬ 19 “a¬ 29 N“oµ 1. S. L. D“atå “∂eße>eß “^ “unitatß ! " “∂eße>eß “^ “unitatß " “∂eße>eß “^ “unitatß " “∂eße>eß “^ “unitatß " “∂eße>eß “^ “unitatß 18 ■ Reforç " ▼ D ! U ▼ D ! U ▼ D ! U ▼ D ! U ▼ D U © 2007 Grup Promotor/Santillana Educación.

qxd 15/2/07 17:07 Pgina 19 F“itxå L«eß “∂eseneß 17 D“atå D U 5 0 ▼ N“oµ 1. © 2007 Grup Promotor/Santillana Educación. S. C“omptå “^ “comp¬etå. D U “unitatß ▼ 5 “∂eße>eß= U “unitatß ▼ “∂eße>eß= D U “∂eße>eß= ■ Reforç “unitatß ▼ “∂eße>eß= D 50 “unitatß 19 . L.849925 _ 0001-0056.

849925 _ 0001-0056. N´“hå “√±nu† 4. Q“uan†eß “poµeß “l^ “sob®e>? E“> “†eniå N´“utilitzå E“> “sob®e> ▼ ▼ ! ▼ " L“å C“onso¬ “†eniå 9 “bar®eß “∂æ “på “πe® “√±nd®æ. E“> “vå “utilitza® 2 “πe® ƒe® “u> “pastíß. © 2007 Grup Promotor/Santillana Educación.“¬ecció. Q“uan†eß “bar®eß “l^ “sob®e>? E“> “†eniå N´“hå √±nu† E“> “sob®e> ▼ ▼ ! ▼ " L“^ “sob®e> 20 ■ Reforç “bar®eß. S. L“¬e@ei≈ “cadå “prob¬emå “^ “®eso¬. L´A“nnå “>e©essitå 8 “cromoß “πe® “acaba® “lå “ßevå “co¬. Q“uantß “cromoß “l^ fal†e>? E“> “>e©essitå E“> “†Æ L“^´“> fal†e> ▼ ! ▼ " L“^ fal†e> “cromoß.qxd 8/3/07 F“itxå 16:25 Pgina 20 P“rob¬eµeß “∂æ “®estå («e> “sob®e> “^ «e> fal†en) 18 N“oµ 1. J“å «e> “†Æ 5. L“^ “sob®e> “poµeß. L. . ▼ D“atå E“> L“luíß “†eniå 4 “poµeß.

C“olla®etß ▼ L´I“mmå “†eniå 6 “colla®etß. 21 .qxd 15/2/07 17:07 Pgina 21 F“itxå 19 S“umå “^ “®estå “∂æ “∂eße>eß # " H“^ “hå G“otß ▼ # “såfa†eß.849925 _ 0001-0056. L. " H“^ “hå ‘gotß. “amb 10 “gotß “cadascunå. " “πer¬eß. S. Q“uan†eß “såfa†eß “h^ “hå “arå? Q“uantß “gotß “h^ “hå “arå? ! Q“¤e∂e> ■ Reforç “colla®etß. C“omptå “^ “comp¬etå. “amb 10 “πer¬eß “cadascu>. S“åfa†eß ▼ N“oµ D“atå 1. H“å “√±nu† 3 “colla®etß. E“n M“a>e¬ “hå “porta† 2 “såfa†eß “µéß. Q“uantß “colla®etß “l^ “q¤e∂e>? Q“uan†eß “πer¬eß “q¤e∂e> «e> “tota¬? ! " Q“¤e∂e> P«er¬eß ▼ © 2007 Grup Promotor/Santillana Educación. H“^ “haviå 4 “såfa†eß.

qxd . L. 849925 _ 0001-0056. S. C“omptå “^ “comp¬etå.15/2/07 17:07 Pgina 22 F“itxå 20 E“lß “nomb®eß “∂e¬ 29 “a¬ 39 D“atå 22 ■ Reforç ! " ▼ ! " ▼ ! " ▼ ! " ▼ ! " ▼ ! " ▼ ! " ▼ ! " ▼ 30 4 34 ! " ▼ ▼ N“oµ 1. ! " © 2007 Grup Promotor/Santillana Educación.

C“o¬. 1 7 !3 1 D U 2 5 !3 3 D D U 2 3 !3 6 U D U 1 3 !1 2 2 2 !1 5 16 ! 1 15 ! 4 23 ! 3 D D D 2. D D“atå U 1 4 !3 2 D U © 2007 Grup Promotor/Santillana Educación.849925 _ 0001-0056. L. S. “locå “^ “sumå. S“umå.qxd 15/2/07 17:07 F“itxå Pgina 23 S“umå “∂æ “doß “nomb®eß “ßenßæ “porta®-“>æ 21 N“oµ 1. U ! 11 ! 16 D U U 1 4 !3 2 D 23 ! 14 U 4 1 4 !3 2 !3 2 4 ! 12 ! 16 1 ■ Reforç 1 U D 1 U 4 ! 23 .

S. L.qxd 15/2/07 17:07 Pgina 24 F“itxå 22 E“lß “nomb®eß “∂e¬ 39 “a¬ 59 N“oµ 1.849925 _ 0001-0056. C“omptå “^ “comp¬etå. ▼ ! . D“atå 40 6 46 46 “quarantå-“siß " " ▼ ! " ▼ ! ▼ ! 24 ■ Reforç " © 2007 Grup Promotor/Santillana Educación.

L. Co¬. S. D U 3 8 !2 1 D U 2 4 !1 2 D U 4 3 !2 2 D U 4 6 !3 3 D U 3 5 !3 4 2.“locå “^ “®estå. R«estå. 58 ! 42 D 1 U 4 !3 28 ! 6 D 1 ! 3 ■ Reforç U 4 43 ! 21 D U 44 ! 33 D 1 4 1 !3 2 !33 59 ! 40 D 1 ! 3 U 4 U 4 2 47 ! 12 D 1 !33 U 4 2 25 .qxd 15/2/07 17:07 Pgina 25 F“itxå 23 R«es†eß “ßenßæ “porta®-“>æ N“oµ 1.849925 _ 0001-0056. D“atå D U 3 7 !3 4 © 2007 Grup Promotor/Santillana Educación.

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 ▼ 10 10 10 10 10 10 10 10 ▼ 10 26 ■ Reforç ! " D D U ! " U ! " ! " ! " 10 ▼ 10 U 10 ▼ 10 D D D U U © 2007 Grup Promotor/Santillana Educación. S.qxd 15/2/07 17:07 Pgina 26 F“itxå 24 E“lß “nomb®eß finß “a¬ 79 N“oµ 1.849925 _ 0001-0056. 10 5 8 50 ! 8 " 58 ▼ 10 U ▼ 10 ▼ 10 D ▼ 10 ▼ 10 ▼ 10 ▼ 10 ▼ 10 D“atå . C“omp¬etå. L.

Q“uan†eß “plan†eß “vå “planta® “lå R“oße®? L“å R“oße® “va “planta® " “plan†eß. E“> X“av^e® “†Æ 8 “llib®eß. L“å G«emmå “vå “πesca® 3 “πeixoß “µéß “q¤æ “lå L“olå. L“¬e@ei≈. L“å L“olå “vå “πesca® 6 “πeixoß. 27 . Q“uantß “πeixoß “vå “πesca® “lå G«emmå? P«eixoß “∂æ “lå G«emmå L“å G«emmå “vå “πesca® " “πeixoß. “comp¬etå «e¬ “dibui≈ “^ ‘®eso¬. Q“uantß “llib®eß “†Æ “lå S“arå? L“lib®eß ‘∂´«e> X“av^e® L“lib®eß “∂æ “lå S“arå # ■ Reforç " ▼ ▼ © 2007 Grup Promotor/Santillana Educación. ! L“å S“arå “†Æ “llib®eß. L.qxd 15/2/07 17:07 Pgina 27 F“itxå P“rob¬eµeß “∂æ “sumå “^ “®estå 25 P«eixoß “∂æ “lå L“olå ▼ ▼ N“oµ D“atå 1.849925 _ 0001-0056. L“å S“arå “†Æ 2 “llib®eß “µenyß “q¤æ «e> X“av^e®. L“å R“oße® “vå “planta® 4 “plan†eß “µéß “q¤æ «e> J“oßeπ. S. P“lan†eß “∂´«e> J“oseπ P“lan†eß “∂æ “lå R“oße® ! ▼ ▼ E“> J“oßeπ “vå “planta® 7 “plan†eß.

qxd . 849925 _ 0001-0056. L. 2 3 1 4 !1 1 28 D“atå 1 6 3 0 !3 1 4 1 2 0 !1 5 3 2 2 3 !1 2 4 4 3 1 ! 3 3 4 2 1 !1 2 4 3 1 3 !2 0 3 0 1 4 !1 2 1 5 2 1 !3 1 1 7 1 2 !1 0 2 4 2 3 !1 1 2 3 2 2 !3 2 1 2 2 3 !2 1 4 2 1 2 !2 1 3 6 1 1 !1 2 ■ Reforç © 2007 Grup Promotor/Santillana Educación. S.15/2/07 F“itxå 26 17:07 Pgina 28 S“umå “∂æ “t®eß “nomb®eß “ßenßæ “porta®-“>æ N“oµ 1. C“omp¬etå “^ “sumå.

qxd 15/2/07 17:07 Pgina 29 F“itxå E“lß “nomb®eß finß “a¬ 99 27 N“oµ 1. L. 79 “ßetantå-“nou “∂eße>eß “^ ! " 86 ▼ 86 “∂eße>eß “^ ! ■ Reforç “unitatß " 94 ▼ 94 “unitatß 29 . S.849925 _ 0001-0056. D“atå 7 “∂eße>eß “^ 9 “unitatß 70 ! 9 " 79 ▼ 79 © 2007 Grup Promotor/Santillana Educación. C“omp¬etå “^ “acolo®ei≈.

849925 _ 0001-0056. L.qxd 15/2/07 F“itxå 28 17:07 Pgina 30 P“rob¬eµeß “∂æ “sumå “o “®estå “^ ! T«Æ " “llib®eß. N´“hå “®egala† 2 “å “lå M“ariå. Q“uan†eß “ga¬e†eß “†Æ «e> F«èli≈ “a¬ fina¬? T«Æ " ‘ga¬e†eß. L´À“n@elß “†eniå 17 “llib®eß. S. L“å S“ílviå “>´“h^ “®egalå 2 “µéß. © 2007 Grup Promotor/Santillana Educación. “πenså “s^ “haß “∂æ “suma® “o “®esta® “^ “®eso¬. ▼ D“a∂eß O“πe®ació S“olució ▼ É“ß “u> “prob¬emå “∂æ ▼ N“oµ D“atå 1. 30 ■ Reforç ▼ D“a∂eß O“πe®ació S“olució “^ ! ▼ É“ß “u> “prob¬emå “∂æ ▼ E“> F«èli≈ “†eniå 17 “ga¬e†eß. L“¬e@ei≈. Q“uantß “llib®eß “†Æ “¬´À“n@elß “a¬ fina¬? .

83 D“atå 31 83 «éß “µéß “gra> “q¤æ 31 31 «éß “µéß “πeti† “q¤æ 83 ! 83 ! 31 © 2007 Grup Promotor/Santillana Educación. 67 «éß “µéß “gra> “q¤æ «éß “µéß “πeti† “q¤æ ! ! 46 27 «éß “µéß “gra> “q¤æ «éß “µéß “πeti† “q¤æ ! ! 53 ■ Reforç 38 63 «éß “µéß “gra> “q¤æ «éß “µéß “πeti† “q¤æ ! ! 31 .849925 _ 0001-0056.qxd 15/2/07 17:07 Pgina 31 F“itxå M«éß “gra> “q¤æ “^ “µéß “πeti† “q¤æ 29 N“oµ 1. S. D“ibuixå. “comparå “^ “comp¬etå. L.

! ! ! ! “©èntimß. 32 ■ Reforç © 2007 Grup Promotor/Santillana Educación. ! ! " “©èntimß. S. Q“uantß “di>erß “h^ “hå? C“alculå. N“oµ 1.849925 _ 0001-0056. L. ! ! ! " ! " “©èntimß.qxd 15/2/07 17:07 Pgina 32 F“itxå L«eß “mo>e∂eß (“©èntimß) 30 ! ! D“atå " ! ! “©èntimß. .

S.849925 _ 0001-0056. “dibuixå “^ “comp¬etå “lå “sumå. 23 ! 19 6 5 ■ Reforç 2 !3 7 5 33 . E“n©erclå. 16 ! 15 D U D U 5 ▼ 15 1 !1 ▼ 16 ▼ 1 U D U ▼ 19 ▼ 5 D 2 !1 ▼ 23 D U D 3 9 U ▼ 17 3 !1 ▼ 34 ▼ 5 34 ! 17 D U D 4 7 U 35 ▼ 27 ▼ 5 27 ! 35 ▼ © 2007 Grup Promotor/Santillana Educación.qxd 15/2/07 17:07 Pgina 33 F“itxå S“uµeß “portan†-“>æ 31 N“oµ D“atå 1. L.

C“omp¬etå. R«elacionå. L. 5«ê © 2007 Grup Promotor/Santillana Educación.849925 _ 0001-0056. D“atå 1“® 2“> 3“® 4“† 5«ê 6«ê 7«ê 8«ê 9«ê “quar† “sißê “vui†ê “no√Ÿ 34 ■ Reforç ▼ ▼ ▼ ▼ “no√Ÿ “v “s “s “© “œ “† “ß “π ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ 9«ê 8«ê 7«ê 6«ê 5«ê 4“† 3“® 2“> 1“® ▼ 2. “ßego> . S.qxd 15/2/07 17:07 Pgina 34 F“itxå E“lß “nomb®eß “ordinalß 32 N“oµ 1.

H“å “dona† 65 €. D“a∂eß ▼ L“å I“®e>æ “hå “compra† “unß “patinß. Q“uantß “di>erß “>e©essitå? 35 € “^ S“olució ! N«e©essitå «eurofi. “buscå “¬eß “da∂eß “^ “®eso¬. Q“uantß “di>erß “l^ “tor>e>? O“πeració ▼ 83 € ▼ © 2007 Grup Promotor/Santillana Educación. L“¬e@ei≈. D“atå D“a∂eß ▼ 28 € O“πeració ▼ L“å M“ariå “vo¬ “compra® “unå “ninå “^ “u> “puz¬æ. L.849925 _ 0001-0056.qxd 15/2/07 F“itxå 33 17:07 Pgina 35 P“rob¬eµeß “∂æ “sumå “o “®estå (“busca® “da∂eß) N“oµ 1. 35 . 14 € “^ S“olució ■ Reforç ▼ 52 € ! L“^ “tor>e> «euroß. S.

. “©entíµet®eß. “©entíµet®eß. N“oµ 1. L. Q“uan† “µesu®e>? O“bßervå “^ «escri¤. S. “©entíµet®eß. “©entíµet®eß. 36 ■ Reforç “©entíµet®eß.849925 _ 0001-0056.qxd 15/2/07 17:07 Pgina 36 F“itxå E“¬ “©entíµet®æ 34 D“atå ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ © 2007 Grup Promotor/Santillana Educación.

C“oµençå A“cabå ▼ L“å “pa@eså “hå “triga† ■ Reforç A“cabå ▼ ‘™orå.qxd 15/2/07 17:07 Pgina 37 F“itxå E“¬ “®ellot@æ. E“scri¤ ‘¬´“horå “q¤æ “marcå “cadå “®ellot@æ. C“oµençå ▼ ▼ E“¬ “pa@èß “hå “triga† “™orå. S. D“ura∂eß 35 N“oµ D“atå 1. L. L«eß 9 2. O“bßervå «elß “®ellot@es “^ “comp¬etå. 37 . © 2007 Grup Promotor/Santillana Educación.849925 _ 0001-0056.

qxd 15/2/07 F“itxå 17:07 Pgina 38 S“umå “∂æ “t®eß “nomb®eß “portan†-“>æ 36 D“atå 2 1 !1 5 2 8 4 2 !1 9 5 3 4 2 !1 3 8 6 6 1 !1 ! 38 5 2 ■ Reforç 5 3 1 !1 4 3 8 4 2 !1 2 3 6 5 1 6 4 5 5 5 1 4 5 5 2 7 4 3 2 5 5 5 5 3 !1 2 2 !1 5 5 ! 2 3 9 3 1 ! 6 3 4 © 2007 Grup Promotor/Santillana Educación. L. . 8 2 8 5 4 2 !1 5 5 N“oµ 1. C“alculå. S.849925 _ 0001-0056.

S. L.849925 _ 0001-0056. 2 € ^ 14 “©èntimß © 2007 Grup Promotor/Santillana Educación.qxd 15/2/07 17:07 Pgina 39 F“itxå L«eß “mo>e∂eß “∂´1 “^ 2 «euroß 37 N“oµ D“atå 1. ■ Reforç € “^ “©èntimß € “^ “©èntimß 39 . 2 € ^ 59 “©èntimß 1 € ^ 25 “©èntimß 2. A“mb “qui>eß “mo>e∂eß “pagar^eß? R«elacionå. Q“uantß “di>erß “h^ “hå “å “cadå “guardiolå? E“scri¤.

.849925 _ 0001-0056. S.qxd 15/2/07 17:07 Pgina 40 F“itxå P“osicionß 38 •A “quinå “mâ “†Æ “lå “ninå “lå “>enå? •A “quinå “mâ “†Æ «e¬ “cot≈e† «e¬ “>e>? • Q“¤ê “h^ “hå “a “¬´«esq¤errå “∂æ “lå “caså? • Q“¤ê “h^ “hå “davan† “∂æ “lå “caså? ■ 40 A‘ra. N“oµ 1. ‘dibuixa ‘un ‘@os «ent®e «els ‘∂os ‘>ens. ■ Reforç D“atå © 2007 Grup Promotor/Santillana Educación. L. O“bßervå “^ “con†estå.

S. 1 “marró D“atå ■ Ampliació 41 .849925 _ 0001-0056. A“colo®ei≈ “ßegonß “lå “cla¤.qxd 15/2/07 17:07 Pgina 41 F“itxå 1 N“oµ 1. L. 2 “>eg®æ 3 “√±r∂ 4 “blau © 2007 Grup Promotor/Santillana Educación.

849925 _ 0001-0056. S“umå “^ “®elacionå. S“umå. N“oµ 1. L. 1 3 2 !1 F #!2F 2 3 !1 !2 # F F 3 !1 #!1F 3 !2 !2 # !2 #!3F 3 !1 !1 # F F F F F F 3 3 3. . C“omp¬etå “¬eß “ßèr^eß.qxd 15/2/07 17:07 Pgina 42 F“itxå 2 D“atå 3! 2" ! 3! " ! " ! " ! " " 2. S. 42 3!2 6 5!3 9 5!1 5 7!2 8 ■ Ampliació © 2007 Grup Promotor/Santillana Educación.

“acolo®ei≈ «e¬ “®esulta† “ßegonß “lå “cla¤. 2 3! 1" 3 4! 1" 4 7! 5 " 5! 2 " 5! 3" 8! 5" 7! 3" 6! 3" 9! 5" 4! 2" 6! 2" 8! 6 " 43 .849925 _ 0001-0056.qxd 15/2/07 17:07 Pgina 43 F“itxå 3 D“atå ! " ! " © 2007 Grup Promotor/Santillana Educación. “√±rµell “bla¤ “√±rd ■ Ampliació ▼ ▼ ▼ 2. O“bßervå “^ “comp¬etå “¬eß “®es†eß. L. D«esp®éß. R«eso¬ “¬eß “®es†eß. S. N“oµ 1.

D“atå D«æ “marró “^ “blan© «e¬ “goß • D«æ “griß «e¬ “ratolı D«æ “marró «e¬ “mico • D«æ “taronjå “lå “vacå • D«æ “blan© “^ “>eg®æ «e¬ ga† • • F F F F F F 10 ! 9 10 ! 6 10 ! 5 1 “∂eßenå “^ 7 “unitatß 10 ! 8 44 ■ Ampliació 10 ! 7 1 “∂eßenå “^ 5 “unitatß 1 “∂eßenå “^ 8 “unitatß © 2007 Grup Promotor/Santillana Educación. S.849925 _ 0001-0056.qxd 15/2/07 17:07 Pgina 44 F“itxå 4 N“oµ 1. 1 “∂eßenå “^ 6 “unitatß 1 “∂eßenå “^ 9 “unitatß . L. R«elacionå “^ “acolo®ei≈.

D«esp®éß.849925 _ 0001-0056. U“>ei≈ “cadå “vai≈el¬ “amb “l´“àncorå “cor®espo>en†. L. 13 1 “∂eßenå + 1 “unita† 11 1 “∂eßenå + 7 “unitatß 17 1 “∂eßenå + 9 “unitatß 15 1 “∂eßenå + 5 “unitatß 19 1 “∂eßenå + 3 “unitatß ■ Ampliació 45 . “acolo®ei≈ «elß “vai≈ellß “ßegonß “lå “cla¤. 11 “√±r∂ 13 “blau 15 “gro© 17 “√±rµel¬ 19 “taronjå © 2007 Grup Promotor/Santillana Educación.qxd 15/2/07 17:07 Pgina 45 F“itxå 5 N“oµ D“atå 1. S.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 S«èr^æ ‘∂æ “nomb®eß “πelß “qualß “passå 46 ■ Ampliació © 2007 Grup Promotor/Santillana Educación. «escri¤ “lå “ßèr^æ “cor®espo>en†. S. “marcå «elß “puntß “o> “cadå “>enå “arribå “amb «e¬ “ße¤ “sal†. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 .qxd 15/2/07 17:07 Pgina 46 F“itxå 6 N“oµ D“atå 1. D«esp®éß. E“> “cadå “caß. J“o “surto “∂e¬ 0 ^ “salto “∂æ 3 «e> 3. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 S«èr^æ ‘∂æ “nomb®eß “πelß “qualß “passå 18.849925 _ 0001-0056. L. 3 J“o “surto “∂e¬ 18 “^ “salto “∂æ 4 «e> 4. 14 J“o “surto “∂e¬ 0 “^ “salto “∂æ 4 «e> 4. S«èr^æ ‘∂æ “nomb®eß “πelß “qualß “passå 0.

■ Ampliació 47 .qxd 15/2/07 17:07 Pgina 47 F“itxå 7 © 2007 Grup Promotor/Santillana Educación. “acolo®ei≈ «elß “dibuixoß “a¬ “†e¤ “gus†.849925 _ 0001-0056. D«esp®éß. C“omp¬etå «elß “dibuixoß “amb “lín^eß “poligonalß. N“oµ D“atå 1. L. S.

S. D 38 U 35 30! D U " D U ! " 31 ! ■ Ampliació 30! " 39 48 D U " © 2007 Grup Promotor/Santillana Educación. N“oµ 1.qxd 15/2/07 17:07 Pgina 48 F“itxå 8 D“atå “vin† 30 “unitatß 2 “∂eße>eß “cinquantå 90 “unitatß 5 “∂eße>eß “t®entå 20 “unitatß 7 “∂eße>eß “norantå 70 “unitatß 3 “∂eße>eß “ßetantå 50 “unitatß 9 “∂eße>eß 2. . L. C“omp¬etå. R«elacionå.849925 _ 0001-0056.

Q“uantß “arb®eß “h^ “hå «e> “tota¬ “a ‘¬´“hor†? E“> “unå “granjå “h^ “hå 48 “conillß “^ 25 “vaq¤eß. # R«estå «elß “doß “nomb®eß “µéß “granß. 42 13 S“umå «e¬ “nomb®e “µéß “gra> “^ «e¬ “µéß “πeti†. 49 . H“^ “hå “conillß “µéß. 30 ! 10 20 ! 10 50 20 ! 30 20 ! 20 40 " 20 10 ! 40 50 " 10 10 ! 10 50 " 20 20 40 " 30 40 " 10 30 " 10 © 2007 Grup Promotor/Santillana Educación. O“bßervå «elß “nomb®eß “^ “calculå. 2. S. E“> “u> “hor† “h^ “hå 25 “poµe®eß “^ 34 “πe®e®eß. 31 S“umå «elß “doß “nomb®eß “µéß “πetitß. # # 3.qxd 15/2/07 17:07 Pgina 49 F“itxå 9 N“oµ D“atå 1. L“¬e@ei≈ “^ “®eso¬. L. Q“uantß “conillß “µéß “q¤æ “vaq¤eß “h^ “hå? # H“^ “hå ■ Ampliació # “arb®eß. A“colo®ei≈ “¬eß “zo>eß “q¤æ “tingui> “πe® “®esulta† «e¬ “nomb®æ “∂e¬ “©ent®æ.849925 _ 0001-0056.

. R«elacionå. L.qxd 15/2/07 17:07 Pgina 50 F“itxå 10 ▼ ▼ ▼ 5 “∂eße>eß “^ 3 “unitatß D“atå ▼ 6 “∂eße>eß “^ 4 “unitatß ▼ ▼ N“oµ 1. E“> “cadå “caß «escri¤ “quat®æ “nomb®eß. ▼ M«éß “granß “q¤æ 68 “^ “µéß “πetitß “q¤æ 79. S. 7 “∂eße>eß “^ 6 “unitatß 67 D 74 U D U “√±rµel¬ ▼ E“lß “nomb®eß “q¤æ “†e>e> “u> 7 «e> «e¬ “llo© “∂æ “¬eß “∂eße>eß. E“scri¤ «e¬ “nomb®æ “^ «e¬ “noµ “q¤æ “†Æ. E“n©erclå. E“lß “nomb®eß “q¤æ “†e>e> “u> 9 «e> «e¬ “llo© “∂æ “¬eß “unitatß.849925 _ 0001-0056. 64 79 60 59 78 46 57 50 M«éß “granß “q¤æ 56 “^ “µéß “πetitß “q¤æ 66. “bla¤ ▼ 3. ▼ 4. 2. ■ Ampliació 70 69 68 49 © 2007 Grup Promotor/Santillana Educación.

S. L.qxd 15/2/07 17:07 Pgina 51 F“itxå 11 © 2007 Grup Promotor/Santillana Educación. “dino¤ 2 “∂eße>eß “^ 8 “unitatß 6 “∂eße>eß “^ 7 “unitatß “vuitantå-“siß 40 + 8 “vuitantå-“no¤ 5 “∂eße>eß 70 + 2 “ßetantå 90 + 5 “ßeixantå 2 “∂eße>eß “^ 9 “unitatß 9 “∂eße>eß “^ 9 “unitatß 8 “∂eße>eß “t®entå-“ße† 40 + 9 28 19 37 48 50 67 86 95 72 80 60 29 99 70 89 49 ■ Ampliació 51 . R«etallå “¬eß “tar@e†eß “∂æ “lå “par† “inƒerio® “^ «enganxå-“¬eß “a¬ “llo© “cor®espo>en†. N“oµ D“atå 1.849925 _ 0001-0056.

F 16 “©èntimß D«æ “blau F 27 “©èntimß © 2007 Grup Promotor/Santillana Educación.qxd 15/2/07 17:07 Pgina 52 F“itxå 12 N“oµ D“atå 1. . D«æ “√±rµel¬ • Q“ui> 52 “valo® “†e>e> “¬eß “mo>e∂eß “∂e¬ “bagu¬ “blan©? ■ Ampliació “©èntimß. C“alculå «e¬ “valo® “∂æ “¬eß “mo>e∂eß “∂æ “cadå “bagu¬. L.849925 _ 0001-0056. “acolo®ei≈ “ßegonß “lå “cla¤ “^ “con†estå. S.

849925 _ 0001-0056. ■ Ampliació 53 . «e¬ “quar†. A“colo®ei≈ «elß “dorsalß. «e¬ “sißê “^ «e¬ “vui†ê. O“bßervå “^ “®elacionå. S. L. ARRIBADA N“oµ 1. E“¬ “priµe®. E“¬ “ßego>.qxd 15/2/07 17:07 Pgina 53 F“itxå 13 D“atå 27 19 38 67 49 58 40 70 60 1“® 2“> 3“® 4“† 5«ê 6«ê 7«ê 8«ê 9«ê D“inou T“®entå-“vui† V“int-“^-“ße† S«eixantå-“ße† C“inquantå-“vui† Q“uarantå-“nou S«eixantå Q“uarantå S«etantå “√±rµel¬ ▼ 2. “bla¤ ▼ © 2007 Grup Promotor/Santillana Educación. «e¬ “†er©e®. «e¬ “cinq¤ê. «e¬ “ße†ê “^ «e¬ “no√Ÿ.

U“nå “líniå “®ectå. E“> «e¬ 3“® U“> “©erc¬æ. E“> «e¬ 2“> U“> “®ectang¬æ. «en©erclå «elß “vagonß «e> “q¤ê “h^ “hag^ “dibuixa† “u> “polígo>.849925 _ 0001-0056. A“rå. U“nå “líniå “poligonal. D“ibuixå “å “cadå “vagó “lå figurå “o “lå “líniå “q¤æ “ß´“h^ “indicå. L. E“> «e¬ 5«ê ▼ ▼ ▼ E“> «e¬ 1“® ▼ ▼ ▼ 2. “pintå “∂æ “colo® “√±r∂ «elß “polígonß. E“> «e¬ 4“† E“> «e¬ 6«ê ■ 54 U“> “triang¬æ. L«eß “lín^eß “poligonalß “o∫±r†eß.qxd 15/2/07 17:07 Pgina 54 F“itxå A“mpliació 14 “bla¤ L«eß “lín^eß “poligonalß “tanca∂eß. “√±rµel¬ ▼ ▼ N“oµ D“atå 1. D«esp®éß. . S. U“>ei≈ «elß “puntß. “®epasså “ßegonß “lå “cla¤. ■ Ampliació © 2007 Grup Promotor/Santillana Educación. U“nå “líniå “corbå. D«e¬ 37 “a¬ 45 ■ D«e¬ 54 “a¬ 62 D«e¬ 60 “a¬ 70 A“rå.

“locå «elß “nomb®eß “^ “sumå. S. © 2007 Grup Promotor/Santillana Educación. L. C“alculå. 78 # 34 # ■ Ampliació 69 # 5 # 86 # 41 # 97 # 6 # 55 .qxd 15/2/07 17:07 Pgina 55 F“itxå 15 N“oµ 1. 20 40 50 10 10 40 D“atå ! " ! " ! " 40 30 50 30 70 20 ! " ! " ! " 2. 56 ! 23 41 ! 32 ! 6 ! 65 ! 17 68 ! 24 ! 5 ! ! ! 3. C“o¬. C“o¬.849925 _ 0001-0056.“locå «elß “nomb®eß “^ ‘®estå.

849925 _ 0001-0056.qxd 15/2/07 17:07 Pgina 56 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful