Menines raiskos priemones

Fonetines Sintaksines Semantines Vaizdingoji
leksika
Aliteracija
vienodu ar panasiai
skambanciu priebalsiu
kartoiimas kalboie
!aralelizmas -
dvieiu reiskiniu
sugretinimas,
pavaizduoiant iuos
lygiagreciai. Jis
artimas palyginimui,
tik cia tartum
breziamos dvi
lygiagretes liniios.
Metafora - tropas,
grindziamas kokiu
nors panasumu,
pasleptas palyginimas.
Frazeologizmas -
pastovus vientisos
reiksmes vaizdingas
zodziu iunginys.
Asonansas -
vienodo arba artimo
skambeiimo balsiu
kartoiimasis
!akartojimas -
zodziu, iunginiu ar
sakiniu kartoiimas,
siekiant sustiprinti
kalbos raiskuma,
pabrezti reiskinio
svarba, veiksmo ar
büsenos trukme,
intensyvuma.Metonimija -
tropas, kai reiksme
perkeliama remiantis
loginiais daiktu
rysiais. Tai sudetingos
savokos keitimas
paprasta, konkrecia:
dazniausiai vietoi
visumos pasakoma
dalis.
Sinonimai - tos
pacios arba artimos
reiksmes zodis.
Onomatopeja -
nekalbiniu garsu
pamegdzioiimas, iu
reiskimas panasiais
kalbos garsais
Nutylejimas -
stilistine paskirti
turintis staigus kalbos
nutraukimas,
paliekant paciam
skaitytoiui suvokti,
kas nepasakyta.
!ersonifikacija -
tropas, kur negyvam
suteikiami gyvo
pozymiai.
Deminutyvai -
mazybiniai,
maloniniai zodziai. Jie
suteikia küriniui
svelnu, malonu
kolorita.
Inversija -
iprastines zodziu
tvarkos keitimas
sakinyie, norint
stilistiskai isskirti bei
pabrezti viena ar kita
io dali.
Ironija - paslepta
samoiinga pasaipa,
pasitycioiimas. Tai
yra komiskumo
Iorma, kuri
pasakymui suteikia
priesinga reiksme.
Ironiia visada sieiasi
su apsimetimu:
paliekama galimybe
ios neizvelgti ir
pasakyma suprasti
tiesiogiai.
Homonimai -
zodziai, vienodai
skambantys, bet
skirtingos reiksmes.
Retorinis
klausimas -
klausiamasis sakinys,
Hiperbole - ,
kuriuo nepaprastai
perdedama, siekiant
Archaizmas -
pasenes,
nebevartoiamas zodis,
kuris nereikalauia
atsakymo, o tik
isreiskia emocinga
teigima arba neigima.
didesnio ispüdzio. Iorma, posakis.
Retorinis
susukimas -
saukiamasis sakinys,
kuris ypac emocingai
isreiskia minti.
Epitetas - asmeni,
daikta, veiksma,
ypatybe meniskai
apibüdinantis zodis.
Zargonizmas -
kurios nors socialines
ar proIesines grupes
kalba, kurioie apstu
Iormu, zodziu,
posakiu,
nesutinkanciu su
nacionalines kalbos
desniais ir normomis.
Retorinis
kreipinys - posakis,
kuri sudaro
kreipimasis i nesanti
asmeni kaip esanti
arba i negyva daikta
kaip gyva bütybe.
Simbolis - tai
zenklas, turintis kokia
nors sutartine,
perkeltine reiksme.
Simbolis visada yra
paslaptingas, io
prasmes niekada
negalima isaiskinti iki
galo, traktuoti kaip
vienareiksme
Iormuluote.
Vulgarizmas -
storzieviskas zodis ar
posakis.
!alyginimas -
dvieiu dalyku
vaizdingas
sugretinimas,
pagristas iu
panasumu.
!oetizmas - zodis
ar zodziu iunginys,
büdingas tik poeziiai.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful