You are on page 1of 128

2009 ילויב 23

2009 ילויב 23 תומושר םיקוחה רפס 2203 ט"סשתה באב 'ב דומע 157

תומושר

םיקוחה רפס

2203

ט"סשתה באב 'ב

דומע

157

2009-ט"סשתה ,)2010–ו 2009 םינשל תילכלכה תינכתה םושייל הקיקח ינוקית( תילכלכה תולעייתהה קוח

 

157

הרטמ - 'א קרפ

157

הביבסה תנגה - 'ב קרפ

165

םירז ןיד יכרוע ידרשמו םירז ןיד יכרוע - 'ג קרפ

172

תוימוקמ תויושר - 'ד קרפ

173

תואירב - 'ה קרפ

175

םירז םידבוע - 'ו קרפ

177

סוניכו קוריפ ,םידיגאת - 'ז קרפ

180

למג תופוקו תואלמג - 'ח קרפ

191

םילוחה תופוקל םיכרד תונואת יעגפנב יאופר לופיטל תוירחאה תרבעה - 'ט קרפ

195

ךוניח - 'י קרפ

196

העש תארוה - הקוצמב םיקסעל עויס - א"י קרפ

197

למשח - ב"י קרפ

198

קזב - ג"י קרפ

199

הרובחת - ד"י קרפ

205

תואצוהו תורגא ,תוסנק תייבגל זכרמה - ו"ט קרפ

206

ןוה תועקשה דודיע - ז"ט קרפ

211

ןתיינתהו םידליה תואבצק תלדגה - ז"י קרפ

216

הינבו ןונכת - ח"י קרפ

216

ןוכיש - ט"י קרפ

217

בויבו םימ - 'כ קרפ

221

העש תארוה - תפדוע םימ תכירצ לשב לטיה - א"כ קרפ

239

יללכה סופורטופאה - ב"כ קרפ

242

םיררחושמ םילייח תטילק - ג"כ קרפ

242

םידבוע תויוכז רופיש - ד"כ קרפ

246

ימואל חוטיב - ה"כ קרפ

261

תימואל תופידע ירוזא - ו"כ קרפ

264

םיסמ - ז"כ קרפ

280

2010–ו 2009 םינשל הנידמה ביצקתל תודחוימ תוארוה - ח"כ קרפ

282

תונוש תוארוה - ט"כ קרפ

:םיפיקע םינוקית

33 'סמ - 1961-א"כשתה ,ןידה יכרוע תכשל קוח

37 'סמ - 1975-ו"לשתה ,ףסומ ךרע סמ קוח

8 'סמ - 1995-ה"נשתה ,תואצוהו תורגא ,תוסנק תייבגל זכרמה קוח 9 'סמ - 1996-ו"נשתה ,למשחה קשמ קוח 6 'סמ - 1957-ח"ישתה ,תונופטיש ינפמ הנגההו זוקינה קוח 10 'סמ - 1985-ו"משתה ,תוילהנימה תוריבעה קוח

11 'סמ - 1991-א"נשתה ,םירז םידבוע קוח

66 'סמ - 1959-ט"ישתה ,ןוה תועקשה דודיע קוח

23 'סמ - 1975-ה"לשתה ,םיכרד תונואת יעגפנל םייוציפ קוח

- 2005-ה"סשתה ,)למג תופוק( םייסנניפ םיתוריש לע חוקיפ קוח 4 'סמ

10 'סמ - 1994-ד"נשתה ,םיררחושמ םילייח תטילק קוח 7 'סמ - 1962-ב"כשתה ,)בויב( תוימוקמה תויושרה קוח -ה"נשתה ,)הנידמהמ םימולשת תרבעה( תוימוקמה תויושרה קוח 3 'סמ - 1995 2 'סמ - 2004-ד"סשתה ,םילמנהו תונפסה תושר קוח 12 'סמ - 1988-ח"משתה ,הדובעב תויונמדזהה ןויווש קוח

50 'סמ - 1970-ל"שתה ,)תואלמג( הנידמה תוריש קוח

13

'סמ - 1984-ד"משתה ,ןויקינה תרימש קוח

90

'סמ - 1965-ה"כשתה ,הינבהו ןונכתה קוח

ידעי תגשהל הקיקח ינוקית( לארשי תלכלכ תארבהל תינכתה קוח ,)2004–ו 2003 םיפסכה תונשל תילכלכה תוינידמהו ביצקתה 14 'סמו 13 'סמ - 2003-ג"סשתה

43 'סמ - 1982-ב"משתה ,)םירודישו קזב( תרושקתה קוח 24 'סמ - 1940 ,םעה תואירב תדוקפ 9 'סמ - תורכמה תדוקפ

18 'סמ - 1970-ל"שתה ,]שדח חסונ[ יעונמ בכר חוטיב תדוקפ

16 'סמ - 1983-ג"משתה ,]שדח חסונ[ תורבחה תדוקפ

55 'סמו 54 'סמ - תוימוקמה תוצעומה תדוקפ 171 'סמ - הסנכה סמ תדוקפ

118 'סמו 117 'סמ - תויריעה תדוקפ 7 'סמ - 1980-ם"שתה ,]שדח חסונ[ לגרה תטישפ תדוקפ

16 'סמ - 1981-א"משתה ,]שדח חסונ[ םיחקורה תדוקפ

7 'סמ - 1989-ן"שתה ,םיקיתווה םיחרזאה קוח 6 'סמ - 1955-ו"טשתה ,םירע ידוגיא קוח 3 'סמ - 1978-ח"לשתה ,יללכה סופורטופאה קוח 2 'סמ - 2005-ה"סשתה ,דימלתל תימוי החורא קוח 45 'סמ - 1994-ד"נשתה ,יתכלממ תואירב חוטיב קוח

46 'סמו

- 1995-ה"נשתה ,]בלושמ חסונ[ ימואלה חוטיבה קוח

114 'סמו 113 'סמ

38 'סמ - 1969-ט"כשתה ,הדובעל ןידה תיב קוח

3 'סמ - 1992-ב"נשתה ,םיילהנימ ןיד יתב קוח

43 'סמ - 2000-ס"שתה ,םיילהנימ םיניינעל טפשמ יתב קוח

44 'סמו

1993-ג"נשתה ,)דלי תלחמ לשב תורדעיה( הלחמ ימד קוח

9 'סמ -

3 'סמ - 1976-ו"לשתה ,הלחמ ימד קוח

34 'סמ - 1980-א"משתה ,הסנכה תחטבה קוח

םירעפ םוצמצלו הדובעה חוכב תופתתשהה רועיש תלדגה קוח

3 'סמ - 2007-ח"סשתה ,)ילילש הסנכה סמ( םייתרבח

ידעי תגשהל הקיקח ינוקית( הנידמה קשמב םירדסה קוח

,)2002 םיפסכה תנשל תילכלכה תוינידמהו ביצקתה

9 'סמ - 2002-ב"סשתה

ידעי תגשהל הקיקח ינוקית( הנידמה קשמב םירדסה קוח

,)2006 םיפסכה תנשל תילכלכה תוינידמהו ביצקתה

2 'סמ - 2006-ו"סשתה

7 'סמ - 1957-ז"ישתה ,םייצוביק םימכסה קוח

1996-ו"נשתה ,םדא חוכ ינלבק ידי לע םידבוע תקסעה קוח

6 'סמ -

-ב"נשתה ,תיביצקתה האצוהה תלבגהו ןועריגה תתחפה קוח

10 'סמ - 1992 3 'סמ - 1998-ח"נשתה ,ירוביצה רוידב ריידה תויוכז קוח 25 'סמ - 1975-ה"לשתה ,תויתלשממה תורבחה קוח 10 'סמ - 1999-ט"נשתה ,תורבחה קוח 6 'סמ - 1997-ז"נשתה ,הרשעה ידומילו ךורא ךוניח םוי קוח

18 'סמ - 1952-ב"ישתה ,לארשיל הסינכה קוח

8 'סמ - 1984-ד"משתה ,)16 'סמ ןוקית( הבוח דומיל קוח

2 'סמ - 2007-ז"סשתה ,)29 'סמ ןוקית( הבוח דומיל קוח

תילכלכה תינכתה תילכלכה םושייל תינכתה הקיקח ינוקית( םושייל תילכלכה הקיקח ינוקית( תולעייתהה תילכלכה קוח תולעייתהה קוח

* 2009-ט"סשתה *2009-ט"סשתה ,)2010–ו 2009 םינשל ,)2010–ו 2009 םינשל

23.7.2009,ט"סשתהבאב'ב,2203םיקוחהרפס

קוחה תרטמ :'א קרפ קוחה תרטמ :'א קרפ

ילארשיה קשמל רשפאל ילארשיה הרטמב קשמל ,תופסונ רשפאל תוארוה הרטמב עובקלו ,תופסונ םינוש תוארוה םיקוח עובקלו ןקתל אב םינוש הז קוח םיקוח ןקתל אב הז קוח

תיתשתה תא ןיכהל תיתשתה ,ןהיקזנ תא תא רעזמלו ןיכהל ימלועה-ילכלכה ,ןהיקזנ תא רעזמלו רבשמה ימלועה-ילכלכה תועפשה םע רבשמה דדומתהל תועפשה םע דדומתהל

ןכו ,םייתרבח-םיילכלכ ןכו ,םייתרבח-םיילכלכ םירעפ םוצמצ ךות םירעפ קשמה םוצמצ תחימצל ךות רבשמה קשמה םותב תחימצל איבתש רבשמה םותב איבתש

הירפירפ ירוזא חתפלו הירפירפ ,הלשממה ירוזא תוליעפ חתפלו ,הלשממה לועיי ךות יתלשממה תוליעפ לועיי ןועריגה ךות יתלשממה תא םצמצל ןועריגה תא םצמצל

הביבסה תנגה :'ב הביבסה קרפ תנגה :'ב קרפ

:אובי 120 ףיעס ירחא :אובי , תורכמה 120 ףיעס תדוקפב ירחא , 1 תורכמה תדוקפב

הרטמ

1

1

הרטמ

תדוקפ ןוקית 9 'סמ - תורכמה

1

2

תדוקפ ןוקית 9 'סמ - תורכמה

2

ןיינב תלוספ רוזחימ ןיינב :ד"י תלוספ קלח" רוזחימ :ד"י קלח" תורדגה :'א קרפ

תורדגה :'א קרפ

- הז קלחב

121

- הז קלחב

תורדגה

121

תורדגה

;112 ףיעסב ותרדגהכ ;112 - ףיעסב "הבצחמ ותרדגהכ לעב" - "הבצחמ לעב"

רוזחימב בייחה הבצחמ רוזחימב לעב בייחה - "רוזחימב הבצחמ בייחה לעב הבצחמ - "רוזחימב לעב" בייחה הבצחמ לעב"

;122 ףיעס תוארוה יפל ;122 ןיינב ףיעס תלוספ תוארוה יפל ןיינב תלוספ

;108 ףיעסב םתרדגהכ ;108 - ףיעסב "הבצחמ"ו םתרדגהכ "הביצח - "הבצחמ"ו רמוח" "הביצח רמוח"

,רוזחימל תלוספ יוניפו ,רוזחימל ףוסיא תלוספ קוחב יוניפו ותרדגהכ ףוסיא - קוחב "רוזחימ" ותרדגהכ - "רוזחימ"

; 2 1993-ג"נשתה

; 2 1993-ג"נשתה

,הז קלח ןיינעל הנוממ ,הז תויהל קלח ןיינעל וכימסה הנוממ רשהש תויהל ימ - וכימסה "הנוממה" רשהש ימ - "הנוממה"

;124 ףיעס יפל

;124 ףיעס יפל

עוציב לע חקפל וכימסה עוציב רשהש לע חקפל ימ - וכימסה "הביבסה רשהש תנגה ימ חקפמ" - "הביבסה תנגה חקפמ"

;127 ףיעסב רומאכ ;127 ,הז קלח ףיעסב יפל רומאכ תוארוהה ,הז קלח יפל תוארוהה

,היינבל םישמשמה ,היינבל םירמוח םישמשמה יריישו םירמוח םירמוח - "ןיינב יריישו תלוספ" םירמוח - "ןיינב תלוספ"

תוברל ,היינב תודובעל תוברל רשקב ,היינב םהב תודובעל םישמתשמש רשקב םהב וא םישמתשמש וא

;םינבמ לש תוסירה ;םינבמ יקלח לש תוסירה יקלח

הביבסה תנגהל רשה הביבסה - "רשה" תנגהל רשה - "רשה"

רוזחימב בייחה הבצחמ רוזחימב לעב בייחה :'ב קרפ הבצחמ לעב :'ב קרפ

)א(

,רשה עבקש גוסמ הביצח רמוח קיפמה הבצחמ לעב

רועישב ,רחא תועצמאב וא ומצעב ,ןיינב תלוספ רוזחימב בייח

רועישב ,רחא תועצמאב וא ומצעב ,ןיינב תלוספ רוזחימב בייח

עבקש יפכ ,הבצחמב עבקש םיקפומה יפכ ,הבצחמב הביצחה םיקפומה ירמוח תומכ הביצחה ךותמ ירמוח תומכ ךותמ עבקש ןפואבו רשה

)ב(

יבגל קר לוחת רומאה יבגל ןטקה קר לוחת ףיעסה רומאה יפל הבוחה ןטקה ףיעסה יכ ,ראשה יפל הבוחה יכ ,ראשה

יאשרו ,עבקיש ןיינב יאשרו תלוספ ,עבקיש יגוס יבגל ןיינב וא תלוספ עבקיש יגוס תובצחמ יבגל וא יגוס עבקיש תובצחמ יגוס

,תובצחמ לש םינוש ,תובצחמ םיגוסל םינוש לש םינוש רוזחימ םיגוסל ירועיש םינוש עובקל רוזחימ אוה ירועיש עובקל אוה

ןיינב תלוספ וא הביצח ןיינב ירמוח תלוספ וא הביצח ירמוח

ןיב ,עובקל רשה יאשר )א( ןטק ףיעס יפל תונקתב

,רשה עבקש גוסמ הביצח רמוח קיפמה הבצחמ לעב

)א(

122

עבקש ןפואבו רשה

לש רוזחימ תבוח

ןיינב תלוספ

122

ןיב ,עובקל רשה יאשר )א( ןטק ףיעס יפל תונקתב

)ב(

לש רוזחימ תבוח ןיינב תלוספ

קוח תועצהב ומסרופ רבסה ירבדו קוחה תעצה ;)2009 ילויב 14( ט"סשתה זומתב ב"כ םויב תסנכב לבקתה 348 'מע ,)2009 ינויב 16( ט"סשתה ןוויסב ד"כ םוימ ,436 - הלשממה 858 'מע ,ח"סשתה ח"ס ;938 )א( ,910 )ע( 'מע ,'ב ךרכ ,י"א יקוח 116 'מע ,ג"נשתה ח"ס

*

1

2

157

23 7 2009 ,ט"סשתה באב 'ב ,2203 םיקוחה רפס

תויתשתה רש תמכסהב ועבקיי )א( ןטק ףיעס יפל תונקת )ג( תדעו רושיאבו ,רצואה רש םע תוצעייתה רחאל ,תוימואלה ,ראשה ןיב ,בל םישב ,תסנכה לש הביבסה תנגהו םינפה הביבסה לע םהירצותו הביצחה ירמוח לש םתעפשה תדימל ילעב לע רומאכ הבוחה תלטה לש תוילכלכה תועפשהלו תובצחמה

תא עצבל יאשר רוזחימב בייחה הבצחמ לעב )1( ,הבצחמה חטשב ,122 ףיעס יפל וב בייח אוהש רוזחימה תונקתהו ןונכתה קוח הז ללכבו ,ןיד לכ תוארוהל ףופכב ןוישירמ קלחכ וז תושר ואריו ,ויפ לע תוינכתהו דבלבו ,רוזחימב בייחה הבצחמה לעב לש הביצחה עצבל ותנווכ לע בתכב העדוה חקפמלו הנוממל רסמש םימי 90 תוחפלו שארמ ריבס ןמז ,רומאכ רוזחימה תא עוציבה תליחת ינפל

םתועמשמכ ,לארשי יעקרקמב הבצחמה התיה )2( יעקרקמ - הז ףיעסב( 3 לארשי יעקרקמ :דוסי–קוחב וליאכ לארשי יעקרקמ להנימ תא וארי ,)לארשי דבלבו ,)1( הקספב רומאכ תוליעפה עוציב תא השרה אל ןיעקרקמב תויוכזה וקנעוה םהיפלש םיאנתהש ורפוה

חקפמה וא ,הנוממה יאשר ,)א( ןטק ףיעס תוארוה ףא לע )ב( בייחה הבצחמ לעבל תורוהל ,הנוממה םע תוצעייתה רחאל חטשב השעיי אל ,וקלח וא ולוכ ,רוזחימה יכ רוזחימב ןתנש דבלבו ,ןיינעה יפל ,ןלהל טרופמה םייקתהב ,הבצחמה :הז ןיינעב ויתונעט תא ןועטל תונמדזה הבצחמה לעבל

עוציב יכ רבס םא - הנוממה תארוה ןיינעל )1( הדימב ,הביבסב עוגפל לולע הבצחמה חטשב רוזחימה חטשב רוזחימה עוציב תא עונמל וא רוסאל הקידצמה ,וב ןיא וז הקספ תוארוה יפל הארוה ןתמ יא ;רומאה תוארוהל דוגינב הביבסב העיגפ ריתהל ידכ ,ומצעלשכ ;ןיד לכ

רוזחימה עוציב יכ רבס םא - חקפמה תארוה ןיינעל )2( תודותע לש יבטימה לוצינב עוגפל לולע הבצחמה חטשב וארי רומאכ חקפמה תארוה ;הבצחמב הביצחה ירמוח הבצחמה לעב לש הביצחה ןוישירמ קלחכ התוא

רוזחימב בייחה ,לארשי יעקרקמב תאצמנה הבצחמ לעב )ג( רוזחימ הבצחמה חטשב עצבי אל ,122 ףיעס תוארוה יפל רושיאב אלא ,רומאה ףיעסה יפל ועוציבב בייח וניא אוהש הרוי םהילעש םיאנתבו לארשי יעקרקמ להנימ

תלוספ רוזחימב בייחה הבצחמ לעב לש הבצחמב הרתונ )ד( הבצחמה לעב התוא הנפי ,רוזחימל תנתינ הניאש ןיינב ןיד לכ תוארוהל םאתהב

)א(

123

חטשב רוזחימ

 

הבצחמה

23 7 2009 ,ט"סשתה באב 'ב ,2203 םיקוחה רפס

56 'מע ,ך"שתה ח"ס

3

158

הז קלח ןיינעל הנוממ ,ודרשמ ידבוע ןיבמ ,הנמי רשה

הז קלח ןיינעל הנוממ ,ודרשמ ידבוע ןיבמ ,הנמי רשה

)א(

:הלא לש

)1(

124

הנוממה תכמסה

124

טרופמו אלמ םושיר להני רוזחימב בייחה הבצחמ לעב

;הבצחמב וקפוהש הביצחה ירמוח תומכ

טרופמו אלמ םושיר להני רוזחימב בייחה הבצחמ לעב

)א(

125

:הלא לש

;הבצחמב וקפוהש הביצחה ירמוח תומכ

)1(

חווידו םושיר תובוח

125

תועצמאב וא ומצעב רזחימש ןיינבה תלוספ תומכ

ומצעב רזחימש ןיינבה תלוספב השעש שומישה

תועצמאב וא ומצעב רזחימש ןיינבה תלוספ תומכ

)2(

;רחא

ומצעב רזחימש ןיינבה תלוספב השעש שומישה

)3(

רשה עבקש םיפסונ םיניינע

רשה עבקש םיפסונ םיניינע

)4(

)2(

;רחא

)3(

;רחא תועצמאב וא ;רחא תועצמאב וא

)4(

רומאכ םושירב ןייעל יאשר ומעטמ ימ וא הנוממה

)ב(

ונממ קתעה לבקלו )א( ןטק ףיעסב

)ג(

םיפסונ םיניינעב ןכו )א( ןטק ףיעסב םייונמה םיניינעב ,בתכב

רומאכ םושירב ןייעל יאשר ומעטמ ימ וא הנוממה

)ב(

ונממ קתעה לבקלו )א( ןטק ףיעסב

,תמואמ חוויד הנוממל שיגי רוזחימב בייחה הבצחמ לעב

,תמואמ חוויד הנוממל שיגי רוזחימב בייחה הבצחמ לעב

)ג(

םיפסונ םיניינעב ןכו )א( ןטק ףיעסב םייונמה םיניינעב ,בתכב

עבקיש ןפואבו תופוקת יבגל ,םידעומב לכהו ,רשה עבקיש יפכ

עבקיש ןפואבו תופוקת יבגל ,םידעומב לכהו ,רשה עבקיש יפכ

הנוממה תכמסה

חווידו םושיר תובוח

 

רשה

רשה

רוזחימב בייחה הבצחמ לעבמ שורדל יאשר הנוממה

רוזחימב בייחה הבצחמ לעבמ שורדל יאשר הנוממה

)ד(

)ד(

חווידהו םושירה תכירעל סיסב שמישש עדימ לכ ול איצמהל

חווידהו םושירה תכירעל סיסב שמישש עדימ לכ ול איצמהל

,רומאכ עדימ איצמהל הבצחמ לעב שרדנ ;הז ףיעס יפל

,רומאכ עדימ איצמהל הבצחמ לעב שרדנ ;הז ףיעס יפל

השירדב וניוצש ןפואבו דעומב ואיצמי

)ה(

הז קלח עוציב ךרוצל שורד רבדה ןכ םא אלא ,הז קלח יפל ול

השירדב וניוצש ןפואבו דעומב ואיצמי

ורסמנש ןותנ וא העידי הלגי אל ומעטמ ימ וא הנוממה

ורסמנש ןותנ וא העידי הלגי אל ומעטמ ימ וא הנוממה

)ה(

הז קלח עוציב ךרוצל שורד רבדה ןכ םא אלא ,הז קלח יפל ול

טפשמ תיב לש וצ יפל וא

טפשמ תיב לש וצ יפל וא

,רוזחימב בייחה הבצחמ לעבל יוציפ תונקתב עבקי רצואה רש

,רוזחימב בייחה הבצחמ לעבל יוציפ תונקתב עבקי רצואה רש

126

הבצחמ לעבל יוציפ

126

רוזחימה עוציב ךרוצל שכרש דויצב העקשה דעב ול םלושיש

רוזחימה עוציב ךרוצל שכרש דויצב העקשה דעב ול םלושיש

רוזחימב בייחה

םייולת םניאו ועבקייש םימעטמ רשאו ,122 ףיעס תוארוה יפל

םייולת םניאו ועבקייש םימעטמ רשאו ,122 ףיעס תוארוה יפל

הביצחב קוסעל ךישמהל ונממ ענמנ ,וב

הביצחב קוסעל ךישמהל ונממ ענמנ ,וב

הבצחמ לעבל יוציפ רוזחימב בייחה

חוקיפ תויוכמס :'ג קרפ

חוקיפ תויוכמס :'ג קרפ

תנגה יחקפמ ,ודרשמ ידבוע ןיבמ ,ךימסהל יאשר רשה

תנגה יחקפמ ,ודרשמ ידבוע ןיבמ ,ךימסהל יאשר רשה

)א(

127

ףיעס תוארוה יפל הביבסה תנגה חקפמ ךמסוי אל

)ב(

:הלא לכ וב םימייקתמ ןכ םא אלא ,)א( ןטק

תנגה יחקפמ תכמסה תנגה יחקפמ תכמסה

הביבסה

)א(

127

,הז קרפ יפל תויוכמסב םכימסהלו ,הז קלח ןיינעל הביבסה

ןקלח וא ןלוכ

ףיעס תוארוה יפל הביבסה תנגה חקפמ ךמסוי אל

,הז קרפ יפל תויוכמסב םכימסהלו ,הז קלח ןיינעל הביבסה

ןקלח וא ןלוכ

)ב(

:הלא לכ וב םימייקתמ ןכ םא אלא ,)א( ןטק

הביבסה

דעוממ םימי 90 ךותב ,העידוה לארשי תרטשמ

)1(

ותכמסהל תדגנתמ הניא איה יכ ,הילא רשה לש ותיינפ

דעוממ םימי 90 ךותב ,העידוה לארשי תרטשמ

)1(

ותכמסהל תדגנתמ הניא איה יכ ,הילא רשה לש ותיינפ

ורבע לשב תוברל ,רוביצה ןוחטיב לש םימעטמ

;ילילפה

תויוכמסה םוחתב המיאתמ הרשכה לביק אוה

ורבע לשב תוברל ,רוביצה ןוחטיב לש םימעטמ

;ילילפה

)2(

,רשה הרוהש יפכ ,הז קלח יפל ול תונותנ ויהיש

תויוכמסה םוחתב המיאתמ הרשכה לביק אוה

)2(

,רשה הרוהש יפכ ,הז קלח יפל ול תונותנ ויהיש

;םינפה ןוחטיבל רשה תמכסהב

;םינפה ןוחטיבל רשה תמכסהב

159

23 7 2009 ,ט"סשתה באב 'ב ,2203 םיקוחה רפס

הרוהש לככ ,םיפסונ תורישכ יאנתב דמוע אוה )3( םינפה ןוחטיבל רשה תמכסהב ,רשה

חקפמ יאשר הז קלח תוארוה עוציב לע חוקיפ םשל

)א(

128

תנגה חקפמ תויוכמס

-

הביבסה תנגה

יוהיז תבוחו הביבסה

גיצהלו ונעמו ומש תא ול רוסמל םדא לכמ שורדל )1( ההזמה תרחא תימשר הדועת וא תוהז תדועת וינפל ;ותוא

העידי לכ ול רוסמל רבדב עגונה םדא לכמ שורדל )2( עוציב תא לקהל וא חיטבהל ידכ םהב שיש ךמסמ וא טלפ תוברל - "ךמסמ" ,וז הקספב ;הז קלח תוארוה ; 4 1995-ה"נשתה ,םיבשחמה קוחב ותרדגהכ

תואמגוד לוטיל ןכו ,תודידמ וא תוקידב ךורעל )3( תקידבל תואמגודה תריסמ לע תורוהלו הקידב םשל ןהב גוהנל וא ,הרויש הפוקתל ןתרימש לע וא הדבעמ ;תרחא ךרדב

אוהשכ הרובחת ילכל תוברל ,םוקמל סנכיהל )4( אלא םירוגמל שמשמה םוקמל סנכיי אלש דבלבו ,חיינ טפשמ תיב לש וצ יפ לע

חקפמ יאשר ,הז קלח יפל הריבע עוציבל דשח ררועתה

- הביבסה תנגה

תויושעש וא ,הריבעל רושקה םדא לכ רוקחל )1( הריקח לע ;הריבעל תועגונה תועידי ול תויהל תדוקפל 3–ו 2 םיפיעס תוארוה ולוחי וז הקספ יפל ;םיביוחמה םייונישב , 5 )תודע( תילילפה הרודצורפה

יפל הסיפת לע ;הריבעל רושקה ץפח לכ סופתל )2( רצעמ תדוקפל יעיברה קרפה תוארוה ולוחי וז הקספ ;םיביוחמה םייונישב ,שופיחו

תדוקפל 23 ףיעס יפל שופיח וצ טפשמ תיבמ שקבל )3( ולוחי וז הקספ יפל שופיח לע ;ועצבלו ,שופיחו רצעמ רצעמ תדוקפל 45–ו 28 דע 26 ,)1()א(24 םיפיעס תוארוה םיביוחמה םייונישב ,שופיחו

לע ,הביבסה תנגה חקפמ תשירדל תונעיהל םדא בריס )ג( טלמייש ששח םייקו ,הז ףיעס תוארוהל םאתהב ותוכמס יפ דע ובכעל הביבסה תנגה חקפמ יאשר ,העודי הניא ותוהזש וא )ב(75 ףיעס תוארוה רומאכ בוכיע לע ולוחיו ,רטוש לש ואובל ,)םירצעמ - הפיכא תויוכמס( ילילפה ןידה רדס קוחל )ג(–ו םיביוחמה םייונישב , 6 1996-ו"נשתה

תויוכמסב שומיש השעי אל הביבסה תנגה חקפמ )ד( םייקתהבו ודיקפת יולימ תעב אלא ,הז קלח יפל ול תונותנה :הלא םיינש

)ב(

23 7 2009 ,ט"סשתה באב 'ב ,2203 םיקוחה רפס

366 'מע ,ה"נשתה ח"ס 467 )א( ,439 )ע( 'מע ,'א ךרכ ,י"א יקוח 338 'מע ,ו"נשתה ח"ס

4

5

6

160

תאו ותוא ההזמה גת יולג ןפואב דנוע אוה

)1(

הרוהש הרוצבו עבצב ,חקפמ ידמ שבול אוהו ,ודיקפת

תאו ותוא ההזמה גת יולג ןפואב דנוע אוה

)1(

הרוהש הרוצבו עבצב ,חקפמ ידמ שבול אוהו ,ודיקפת

תועטהל ידכ םהב היהי אלש דבלבו ,רשה הז ןיינעל

תועטהל ידכ םהב היהי אלש דבלבו ,רשה הז ןיינעל

;הרטשמ ידמ תויהל םיזחנכ

)2(

לע גיצי התואש ,ויתויוכמס לעו ודיקפת לע הדיעמה

השירד יפ

,רשה ידיב המותחה חקפמ תדועת ודיב שי

;הרטשמ ידמ תויהל םיזחנכ

)2(

,רשה ידיב המותחה חקפמ תדועת ודיב שי

לע גיצי התואש ,ויתויוכמס לעו ודיקפת לע הדיעמה

השירד יפ

יפסכ םוציע :'ד קרפ יפסכ םוציע :'ד קרפ

תוארוההמ הארוה רוזחימב בייחה הבצחמ לעב רפה

)א(

םוציע וילע ליטהל הנוממה יאשר ,ןלהל טרופמכ ,הז קלח יפל

תוארוההמ הארוה רוזחימב בייחה הבצחמ לעב רפה

)א(

129

יפסכ םוציע

129

םוציע וילע ליטהל הנוממה יאשר ,ןלהל טרופמכ ,הז קלח יפל

,םישדח םילקש 25,000 לש םוכסב ,הז קרפ תוארוה יפל יפסכ

,םישדח םילקש 25,000 לש םוכסב ,הז קרפ תוארוה יפל יפסכ

:םישדח םילקש 50,000 לש םוכסב - דיגאת אוה םאו

:םישדח םילקש 50,000 לש םוכסב - דיגאת אוה םאו

תוארוהל םאתהב טרופמו אלמ םושיר להינ אל

תוארוהל םאתהב טרופמו אלמ םושיר להינ אל

)1(

;)א(125 ףיעס יפל

)1(

;)א(125 ףיעס יפל

יפל תוארוהל םאתהב חוויד הנוממל שיגה אל

וילע יפסכה םוציעה תלטה רבד תא םסרפ אל

יפל תוארוהל םאתהב חוויד הנוממל שיגה אל

;)ג(125 ףיעס

וילע יפסכה םוציעה תלטה רבד תא םסרפ אל

)3(

)2(

;)ג(125 ףיעס

)3(

140 ףיעס יפל הנוממה תוארוהל םאתהב

)2(

140 ףיעס יפל הנוממה תוארוהל םאתהב

ןיינב תלוספ רוזחימב בייחה הבצחמ לעב רזחימ אל

)ב(

תוארוהל םאתהב וא ,122 ףיעס יפל ועבקנש ןפואבו םירועישב

ןיינב תלוספ רוזחימב בייחה הבצחמ לעב רזחימ אל

)ב(

תוארוהל םאתהב וא ,122 ףיעס יפל ועבקנש ןפואבו םירועישב

יאשר ,ונתינש לככ ,)1()ב(123 ףיעס יפל ונתינש הנוממה

יאשר ,ונתינש לככ ,)1()ב(123 ףיעס יפל ונתינש הנוממה

םוכסב ,הז קרפ תוארוה יפל יפסכ םוציע וילע ליטהל הנוממה

םוכסב ,הז קרפ תוארוה יפל יפסכ םוציע וילע ליטהל הנוממה

לש םוכסב - דיגאת אוה םאו ,םישדח םילקש 100,000 לש

לש םוכסב - דיגאת אוה םאו ,םישדח םילקש 100,000 לש

םישדח םילקש 200,000

םישדח םילקש 200,000

)א(

קלחה יפסכה םוציעה לע ףסוויי תכשמנ הרפהב

קלחה יפסכה םוציעה לע ףסוויי תכשמנ הרפהב

)א(

130

תכשמנ הרפה

130

הרפהה תכשמנ ובש םוי לכל ולש םישימחה

הרפהה תכשמנ ובש םוי לכל ולש םישימחה

)ב(

הוושה םוכס ,הנושאר הרפה התיה וליא הלשב ליטהל

תרזוח הרפהו

ןתינ היהש יפסכה םוציעה לע ףסוויי תרזוח הרפהב

ןתינ היהש יפסכה םוציעה לע ףסוויי תרזוח הרפהב

)ב(

הוושה םוכס ,הנושאר הרפה התיה וליא הלשב ליטהל

תרפה - "תרזוח הרפה" ,הז ןיינעל ;רומאכ יפסכה םוציעל

תרפה - "תרזוח הרפה" ,הז ןיינעל ;רומאכ יפסכה םוציעל

ךותב ,129 ףיעסב רומאכ הז קלח יפל תוארוההמ הארוה

ךותב ,129 ףיעסב רומאכ הז קלח יפל תוארוההמ הארוה

לע לטוה הלשבש הארוה התוא לש תמדוק הרפהמ םייתנש

לע לטוה הלשבש הארוה התוא לש תמדוק הרפהמ םייתנש

עשרוה הלשבש וא יפסכ םוציע רפמה

עשרוה הלשבש וא יפסכ םוציע רפמה

רפה הבצחמ לעב יכ חינהל ריבס דוסי הנוממל היה

)א(

הז קרפב( 129 ףיעסב רומאכ ,הז קלח יפל תוארוההמ הארוה

רפה הבצחמ לעב יכ חינהל ריבס דוסי הנוממל היה

)א(

131

תנווכ לע העדוה

131

בויח

הז קרפב( 129 ףיעסב רומאכ ,הז קלח יפל תוארוההמ הארוה

,ףיעס ותוא יפל יפסכ םוציע וילע ליטהל ותנווכבו ,)רפמה -

,ףיעס ותוא יפל יפסכ םוציע וילע ליטהל ותנווכבו ,)רפמה -

יפסכ םוציע וילע ליטהל הנווכה לע העדוה רפמל רוסמי

יפסכ םוציע וילע ליטהל הנווכה לע העדוה רפמל רוסמי

)בויח תנווכ לע העדוה - הז קרפב(

)בויח תנווכ לע העדוה - הז קרפב(

יפסכ םוציע

תכשמנ הרפה

תרזוח הרפהו

תנווכ לע העדוה בויח

תא ראשה ןיב הנוממה ןייצי בויח תנווכ לע העדוהב

תא ראשה ןיב הנוממה ןייצי בויח תנווכ לע העדוהב

)ב(

)ב(

 

:הלא

:הלא

161

;הרפהה תא הווהמה לדחמה וא השעמה

;הרפהה תא הווהמה לדחמה וא השעמה

)1(

;ומולשתל הפוקתהו יפסכה םוציעה םוכס

;ומולשתל הפוקתהו יפסכה םוציעה םוכס

)2(

)1(

)2(

23 7 2009 ,ט"סשתה באב 'ב ,2203 םיקוחה רפס

הנוממה ינפל ויתונעט תא ןועטל רפמה לש ותוכז )3( ;132 ףיעס תוארוה יפל

הרפהב יפסכה םוציעה לע תפסותה רועיש )4( 130 ףיעס תוארוה יפל תרזוח הרפהב וא תכשמנ

131 ףיעס תוארוה יפל בויח תנווכ לע העדוה ול הרסמנש רפמ הנווכה ןיינעל ,הנוממה ינפל ,בתכב ,ויתונעט תא ןועטל יאשר דעוממ םימי 30 ךותב ,ומוכס ןיינעלו יפסכ םוציע וילע ליטהל העדוהה תריסמ

תוארוה יפל הנוממה ינפל ויתונעט תא רפמה ןעט )א( ,ונעטנש תונעטה תא לקשש רחאל ,הנוממה טילחי ,132 ףיעס תא תיחפהל אוה יאשרו ,יפסכ םוציע רפמה לע ליטהל םא 134 ףיעס תוארוה יפל יפסכה םוציעה םוכס

ליטהל )א( ןטק ףיעס תוארוה יפל הנוממה טילחה )1( )ב( תא םלשל השירד ול רוסמי ,יפסכ םוציע רפמה לע תשירדב ;)םולשת תשירד - הז קרפב( יפסכה םוציעה םוציעה םוכס תא ,ראשה ןיב ,הנוממה ןייצי םולשתה ומולשתל הפוקתהו ןכדועמה יפסכה

אלש )א( ןטק ףיעס תוארוה יפל הנוממה טילחה )2( ךכ לע העדוה ול רוסמי ,יפסכ םוציע רפמה לע ליטהל

,132 ףיעס תוארוה יפל ויתונעט תא רפמה שיגה אל )ג( ,בויח תנווכ לע העדוהה ול הרסמנש םוימ םימי 30 ךותב םולשת תשירדכ ,םירומאה םימיה 30 םותב ,וז העדוה וארי רומאה דעומב רפמל הרסמנש

ךומנה םוכסב יפסכ םוציע ליטהל יאשר וניא הנוממה )א( )ב( ןטק ףיעס תוארוה יפל אלא ,הז קרפב םיעובקה םימוכסהמ

םינפה תדעו רושיאבו םיטפשמה רש תמכסהב ,רשה )ב( תוביסנ ,םירקמ עובקל יאשר ,תסנכה לש הביבסה תנגהו םוציעה םוכס תא תיחפהל ןתינ היהי םהלשבש םילוקישו עבקיש םירועישב ,הז קרפב עובקה יפסכה

)א(

הנוממה ינפל ויתונעט תא ןעט אלש רפמ יבגלו ,םולשתה תשירד השגוה ;בויחה תנווכ לע העדוהה תריסמ םויב - 132 ףיעסב רומאכ לע הרוה טפשמה תיבו םיילהנימ םיניינעל טפשמה תיבל הריתע

יפסכה םוציעה םוכס היהי - יפסכה םוציעה לש ומולשת בוכיע הריתעב ןידה קספ ןתמ םויב ןכדועמה ומוכס יפל

הנש לכב ראוניב 1–ב ונכדועי יפסכה םוציעה ימוכס )ב( דדמה תיילע רועישל םאתהב ,)ןוכדעה םוי - הז ןטק ףיעסב( ראוניב 1–ב עודי היהש דדמה תמועל ןוכדעה םויב עודיה םוכסל ולגועי םירומאה םימוכסה ;תמדוקה הנשה לש ,הז ןיינעל ;םישדח םילקש 10 לש הלפכמ אוהש בורקה תיזכרמה הכשלה תמסרפמש ןכרצל םיריחמה דדמ - "דדמ" הקיטסיטטסל

תריסמ םויב ןכדועמה ומוכס יפל היהי יפסכה םוציעה

23 7 2009 ,ט"סשתה באב 'ב ,2203 םיקוחה רפס

132

ןועיט תוכז

133

הנוממה תטלחה

םולשת תשירדו

134

םיתחפומ םימוכס

135

לש ןכדועמ םוכס יפסכה םוציעה

162

ףיעס יפל םינכדועמה יפסכה םוציעה ימוכס לע העדוה

ףיעס יפל םינכדועמה יפסכה םוציעה ימוכס לע העדוה

)ג(

תומושרב םסרופת ,)ב( ןטק

)ג(

תומושרב םסרופת ,)ב( ןטק

תשירד תריסמ םוימ םימי 60 ךותב םלושי יפסכה םוציעה

תשירד תריסמ םוימ םימי 60 ךותב םלושי יפסכה םוציעה

136

םולשתל דעומה

136

133 ףיעסב רומאכ םולשתה

133 ףיעסב רומאכ םולשתה

יפסכה םוציעה

,רוגיפה תפוקתל ,וילע ופסוויי ,דעומב יפסכ םוציע םלוש אל

,רוגיפה תפוקתל ,וילע ופסוויי ,דעומב יפסכ םוציע םלוש אל

137

הדמצה ישרפה

137

,הדמצהו תיביר תקיספ קוחב םתרדגהכ תיבירו הדמצה ישרפה

,הדמצהו תיביר תקיספ קוחב םתרדגהכ תיבירו הדמצה ישרפה

תיבירו

דע ,)תיבירו הדמצה ישרפה - הז קרפב(

דע ,)תיבירו הדמצה ישרפה - הז קרפב( 7 1961-א"כשתה

ומולשתל

תדוקפ לוחת ותייבג לעו ,הנידמה רצואל הבגיי יפסכ םוציע

8 )הייבג( םיסמה

)א(

תא בכעל ידכ ,הז קרפ יפל יפסכ םוציע םולשתל השירד לע

7

1961-א"כשתה

ומולשתל

תדוקפ לוחת ותייבג לעו ,הנידמה רצואל הבגיי יפסכ םוציע

8 )הייבג( םיסמה

םיילהנימ םיניינעל טפשמה תיבל הריתע תשגהב ןיא

138

םיילהנימ םיניינעל טפשמה תיבל הריתע תשגהב ןיא

)א(

139

תא בכעל ידכ ,הז קרפ יפל יפסכ םוציע םולשתל השירד לע

תיב םא וא הנוממה תמכסהב אלא ,יפסכה םוציעה םולשת

תיב םא וא הנוממה תמכסהב אלא ,יפסכה םוציעה םולשת

הייבג

138

הריתע

139

ךכ לע הרוה טפשמה

)ב(

ישרפה תפסותב יפסכה םוציעה רזחוי ,יפסכה םוציעה

ךכ לע הרוה טפשמה

םלושש רחאל )א( ןטק ףיעסב רומאכ הריתע הלבקתה

םלושש רחאל )א( ןטק ףיעסב רומאכ הריתע הלבקתה

)ב(

ישרפה תפסותב יפסכה םוציעה רזחוי ,יפסכה םוציעה

ותרזחה םוי דע ומולשת םוימ תיבירו הדמצה

ותרזחה םוי דע ומולשת םוימ תיבירו הדמצה

ןותיעב םסרפל הנוממה יאשר ,הז קרפ יפל יפסכ םוציע לטוה

ןותיעב םסרפל הנוממה יאשר ,הז קרפ יפל יפסכ םוציע לטוה

140

,ומוכסו יפסכה םוציעה תלטה רבד תא תרחא ךרד לכב וא

,ומוכסו יפסכה םוציעה תלטה רבד תא תרחא ךרד לכב וא

םוציעה לטוה הלשבש הרפהה תוהמ תאו רפמה לש ומש תא

םוציעה לטוה הלשבש הרפהה תוהמ תאו רפמה לש ומש תא

םוסרפ

140

לע םסרפל רפמל תורוהל הנוממה יאשרו ,היתוביסנו יפסכה

לע םסרפל רפמל תורוהל הנוממה יאשרו ,היתוביסנו יפסכה

רומאכ םוסרפ רפמה לש ונובשח

)א(

הז קלח יפל הארוה תרפה לשב םדא לש תילילפה ותוירחאמ

129 ףיעסב רומאכ

)ב(

יפל םיכילהב הנוממה ודגנ טוקני אל ,129 ףיעסב רומאכ הז

רומאכ םוסרפ רפמה לש ונובשח

ערגי אל ,הז קרפ תוארוה יפל יפסכ םוציע םולשת

ערגי אל ,הז קרפ תוארוה יפל יפסכ םוציע םולשת

)א(

141

קלח יפל הארוה תרפה לשב םושיא בתכ רפמ דגנ שגוה

)ב(

תוירחא תרימש

141

תילילפ

הז קלח יפל הארוה תרפה לשב םדא לש תילילפה ותוירחאמ

129 ףיעסב רומאכ

קלח יפל הארוה תרפה לשב םושיא בתכ רפמ דגנ שגוה

יפל םיכילהב הנוממה ודגנ טוקני אל ,129 ףיעסב רומאכ הז

םוכסה ול רזחוי - יפסכ םוציע רפמה םליש םאו ,הז קרפ

םוכסה ול רזחוי - יפסכ םוציע רפמה םליש םאו ,הז קרפ

דע ומולשת םוימ תיבירו הדמצה ישרפה תפסותב םלושש

ותרזחה םוי

דע ומולשת םוימ תיבירו הדמצה ישרפה תפסותב םלושש

ותרזחה םוי

ןישנוע :'ה קרפ

ןישנוע :'ה קרפ

ןפואב וא רועישב ןיינב תלוספ רוזחימ עצבמ וניאש ימ

)א(

סנק וא הנש רסאמ - וניד ,122 ףיעס תוארוה יפל רשה עבקש

ןפואב וא רועישב ןיינב תלוספ רוזחימ עצבמ וניאש ימ

)א(

142

סנק וא הנש רסאמ - וניד ,122 ףיעס תוארוה יפל רשה עבקש

םאו ,ןישנועה קוחל )4()א(61 ףיעסב עובקה סנקהמ השולש יפ

םאו ,ןישנועה קוחל )4()א(61 ףיעסב עובקה סנקהמ השולש יפ

עובקה סנקהמ השיש יפ סנק - דיגאת ידיב הריבעה הרבענ

עובקה סנקהמ השיש יפ סנק - דיגאת ידיב הריבעה הרבענ

רומאה קוחל )4()א(61 ףיעסב

)ב(

השימח לש רועישב ףסונ סנק ליטהל טפשמה תיב יאשר

רומאה קוחל )4()א(61 ףיעסב

,תכשמנ הריבע )א( ןטק ףיעסב רומאכ הריבעה התיה

,תכשמנ הריבע )א( ןטק ףיעסב רומאכ הריבעה התיה

)ב(

השימח לש רועישב ףסונ סנק ליטהל טפשמה תיב יאשר

ובש םוי לכל ,ןטק ףיעס ותואב רומאה סנקה םוכסמ םיזוחא

הריבעה תכשמנ

ובש םוי לכל ,ןטק ףיעס ותואב רומאה סנקה םוכסמ םיזוחא

הריבעה תכשמנ

ןישנוע

142

םולשתל דעומה

יפסכה םוציעה

הדמצה ישרפה

תיבירו

הייבג

הריתע

םוסרפ

תוירחא תרימש

תילילפ

ןישנוע

163

192 'מע ,א"כשתה ח"ס 1399 )א( ,1374 )ע( 'מע ,'ב ךרכ ,י"א יקוח

7

8

23 7 2009 ,ט"סשתה באב 'ב ,2203 םיקוחה רפס

לכ תושעלו חקפל םיבייח דיגאתב הרשמ אשונו דיבעמ )א( ידבועמ דבוע ידיב הז קלח יפל הריבע עוציב תעינמל ןתינש ;ןיינעה יפל ,וידבועמ דבוע וא דיגאתה ידיב וא דיבעמה קוחל )4()א(61 ףיעסב רומאכ סנק - וניד ,וז הארוה רפמה ןישנועה

וא דיבעמ לש דבוע ידיב הז קלח יפל הריבע הרבענ )ב( אשונ וא דיבעמה יכ איה הקזח ,וידבועמ דבוע וא דיגאת ידיב ,)א( ןטק ףיעס יפל ותבוח תא רפה ,ןיינעה יפל ,דיגאתב הרשמה ותבוח תא אלמל ידכ ןתינש לכ השע יכ חיכוה ןכ םא אלא

,דיגאתב ליעפ להנמ - "דיגאתב הרשמ אשונ" ,הז ףיעסב )ג( דיגאתב רחא דיקפת לעב וא ,לבגומ ףתוש טעמל ףתוש הריבעה הרבענ ובש םוחתה לע דיגאתה םעטמ יארחאה

תונוש :'ו קרפ

הנידמה לע םג לוחי הז קלח

תחא ,תסנכה לש הביבסה תנגהו םינפה תדעוול חוודי רשה לש רוזחימל 122 ףיעס יפל ועבקנש םידעיה תגשה לע ,הנשל חווידה דעומל המדקש הנשב ,ןיינב תלוספ

תוצעייתה רחאל ,יאשר אוהו הז קלח עוציב לע הנוממ רשה תנגהו םינפה תדעו רושיאבו תוימואלה תויתשתה רש םע ,ועוציבל עגונה לכב תונקת ןיקתהל ,תסנכה לש הביבסה תדקפהו תרזחוממ ןיינב תלוספ לש ןומיסה יכרד יבגל תוברל " הז קלח יפל תוארוה עוציב תחטבה םשל תויוברע

143

דיבעמ תוירחא

הרשמ אשונו

דיגאתב

144

הנידמה לע הלוחת

145

תסנכל חוויד

146

- תונקתו עוציב ד"י קלח

- הנושארה תפסותב , 9 2000-ס"שתה ,םיילהנימ םיניינעל טפשמ יתב קוחב

:אובי ופוסב ,23 טרפב )1(

3 יתב קוח ןוקית םיניינעל טפשמ 43 'סמ - םיילהנימ

טעמל ,תורכמה תדוקפל ד"י קלח יפל חקפמה תטלחהו הנוממה תטלחה )6(" ;"רומאה קלחל 'ד קרפ יפל

:אובי ופוסב ,32 טרפב

)2(

" תורכמה תדוקפל ד"י קלחב 'ד קרפ יפל הנוממה תטלחה )11("

)11(32–ו )6(23 םיטרפו ,הז קוחל 2 ףיעסב וחסונכ ,תורכמה תדוקפל ד"י קלח לש םתליחת םחסונכ ,2000-ס"שתה ,םיילהנימ םיניינעל טפשמ יתב קוחל הנושארה תפסותב )2011 ראוניב 1( א"עשתה תבטב ה"כ םויב ,הז קוחל 3 ףיעסב

- ג11 ףיעסב , 10 1984-ד"משתה ,ןויקינה תרימש קוחב

:אובי )ב( ןטק ףיעס םוקמב )1(

ןובשחב ולהנתי הז ףיעס תוארוה יפל ןרקב ולבקתיש הנמטהה לטיה יפסכ

)ב("

:הלא תורטמל ,)1ב( ןטק ףיעס תוארוהל ףופכב ,ושמשיו דרפנ

4 תדוקפ ןוקית יתב קוחו תורכמה םיניינעל טפשמ הליחת - םיילהנימ

5 תרימש קוח ןוקית 13 'סמ - ןויקינה

םתעיגפש תלוספ תנמטהל םייפולח םיעצמא לש לועייו המקה ,חותיפ )1( - הז ףיעסב( םהב שומישה דודיעו הנמטהה לש וזמ התוחפ הביבסב ;)חותיפ תורטמ

23 7 2009 ,ט"סשתה באב 'ב ,2203 םיקוחה רפס

874 'מע ,ח"סשתה ;190 'מע ,ס"שתה ח"ס 142 'מע ,ד"משתה ח"ס

9

10

164

םוי ינפל המייתסה םהב הנמטההש תלוספ קוליסל םירתא םוקיש

)2(

ךוניח תולועפו ,טסבסא יעגפמב לופיט ,)2009 ילויב 1( ט"סשתה זומתב 'ט

םוי ינפל המייתסה םהב הנמטההש תלוספ קוליסל םירתא םוקיש

)2(

ךוניח תולועפו ,טסבסא יעגפמב לופיט ,)2009 ילויב 1( ט"סשתה זומתב 'ט

תורטמ - הז ףיעסב( הביבסה לש התואנ תוכיא לע הרימשל הרבסהו

)תופסונ

תורטמ - הז ףיעסב( הביבסה לש התואנ תוכיא לע הרימשל הרבסהו

)תופסונ

הנשב ,וצקוה ;חותיפ תורטמל ושמשי ןרקב ולבקתיש הנמטהה לטיה יפסכ )1ב(

הנשב ,וצקוה ;חותיפ תורטמל ושמשי ןרקב ולבקתיש הנמטהה לטיה יפסכ )1ב(

יפסכמ הרתי הרתונ הנש התוא םותבו ,תורומאה תורטמל םיפסכ ,תמיוסמ

יפסכמ הרתי הרתונ הנש התוא םותבו ,תורומאה תורטמל םיפסכ ,תמיוסמ

דעוימה םוכסהש דבלבו ,תופסונה תורטמל שמשל הרתיה לכות ,הנמטהה לטיה

דעוימה םוכסהש דבלבו ,תופסונה תורטמל שמשל הרתיה לכות ,הנמטהה לטיה

התואב ולבקתהש הנמטהה לטיה יפסכמ 25% לע הלעי אל תופסונה תורטמל

;" הנש

דודיעלו םייפולח םיעצמא לש לועייו המקה ,חותיפל" םוקמב ,)ג( ןטק ףיעסב

התואב ולבקתהש הנמטהה לטיה יפסכמ 25% לע הלעי אל תופסונה תורטמל

;" הנש

דודיעלו םייפולח םיעצמא לש לועייו המקה ,חותיפל" םוקמב ,)ג( ןטק ףיעסב

)2(

")1ב(–ו )ב( םינטק םיפיעסב רומאכ תורטמל" אובי "םהב שומישה

)2(

")1ב(–ו )ב( םינטק םיפיעסב רומאכ תורטמל" אובי "םהב שומישה

תכשל קוח ןוקית 'סמ - ןידה יכרוע

33

םירז ןיד יכרוע ידרשמו םירז ןיד יכרוע :'ג קרפ

םירז ןיד יכרוע ידרשמו םירז ןיד יכרוע :'ג קרפ

- 11 1961-א"כשתה ,ןידה יכרוע תכשל קוחב

-

11

1961-א"כשתה ,ןידה יכרוע תכשל קוחב

6

תכשל קוח ןוקית

6

33 'סמ - ןידה יכרוע

- 2 ףיעסב

)1(

- 2 ףיעסב

)1(

:אובי )2( הקספ ירחא

:אובי )2( הקספ ירחא

)א(

)א(

ינימש קרפ יפל תוארוהל םאתהב ,םירז ןיד יכרוע לש םשרמ להנת

ינימש קרפ יפל תוארוהל םאתהב ,םירז ןיד יכרוע לש םשרמ להנת

)א2("

)א2("

 

;"'א

;"'א

םשרמב םימושרה םירז ןיד יכרועל" אובי "הירבחל" ירחא ,)3( הקספב

םשרמב םימושרה םירז ןיד יכרועל" אובי "הירבחל" ירחא ,)3( הקספב

)ב(

;")א2( הקספב רומאכ

)ב(

;")א2( הקספב רומאכ

)2(

)3(

;"א98 ףיעסב

)4(

םשרמב םושר ודועב וא" אובי "הכשלה רבח ודועב" ירחא ,"א98 ףיעסב ותרדגהכ

;")3()א(ו98–ו 38 ,א37" אובי "38–ו א37" םוקמב ,39 ףיעסב

;")3()א(ו98–ו 38 ,א37" אובי "38–ו א37" םוקמב ,39 ףיעסב

)2(

ותרדגהכ םשרמב םושירל וא" אובי "הכשלב תורבחל םידמעומה" ירחא ,43 ףיעסב

רז ןיד ךרוע וניאש םדא םע וא" אובי "ןיד ךרוע וניאש םדא" ירחא ,58 ףיעסב

ותרדגהכ םשרמב םושירל וא" אובי "הכשלב תורבחל םידמעומה" ירחא ,43 ףיעסב

)3(

;"א98 ףיעסב

)4(

רז ןיד ךרוע וניאש םדא םע וא" אובי "ןיד ךרוע וניאש םדא" ירחא ,58 ףיעסב

םשרמב םושר ודועב וא" אובי "הכשלה רבח ודועב" ירחא ,"א98 ףיעסב ותרדגהכ

;"רז ןיד ךרוע לש וא" אובי "ןיד ךרוע לשו" ירחאו "א98 ףיעסב ותרדגהכ

;"רז ןיד ךרוע לש וא" אובי "ןיד ךרוע לשו" ירחאו "א98 ףיעסב ותרדגהכ

)5(

וא" אובי ופוסבו "ןיינעה יפל ,הילתהה וא" אובי "היעשהה הפוקתב" ירחא ,"הלתוה

םשרמב ומושירש וא" אובי "התעשוה הכשלב ותורבחש" ירחא ,59 ףיעסב

םשרמב ומושירש וא" אובי "התעשוה הכשלב ותורבחש" ירחא ,59 ףיעסב

)5(

וא" אובי ופוסבו "ןיינעה יפל ,הילתהה וא" אובי "היעשהה הפוקתב" ירחא ,"הלתוה

;"א98 ףיעסב ותרדגהכ - "םשרמ" ,הז ןיינעל ;קחמנ םשרמב ומושירש

;"א98 ףיעסב ותרדגהכ - "םשרמ" ,הז ןיינעל ;קחמנ םשרמב ומושירש

- )א(א59 ףיעסב

)6(

- )א(א59 ףיעסב

)6(

;"הב תוינמה ילעב תוירחא" אובי "הירבח תוברע" םוקמב ,)1( הקספב

;"הב תוינמה ילעב תוירחא" אובי "הירבח תוברע" םוקמב ,)1( הקספב

)א(

)א(

;"א98 ףיעסב םתרדגהכ םירז ןיד יכרוע וא" אובי הפוסב ,)3( הקספב

;"א98 ףיעסב םתרדגהכ םירז ןיד יכרוע וא" אובי הפוסב ,)3( הקספב

)ב(

)ב(

- "ןיד תכירעב םיקסועה" םילימהו "םהש ןיד יכרוע" םילימה ,ב59 ףיעסב

- "ןיד תכירעב םיקסועה" םילימהו "םהש ןיד יכרוע" םילימה ,ב59 ףיעסב

)7(

)7(

;וקחמיי

;וקחמיי

לש וא" םוקמבו ,"רז ןיד ךרוע וא" אובי "ןיד ךרוע וניאש ימ" ירחא ,)א(ג59 ףיעסב

)8(

ךרוע וא ןיד ךרוע לש וא ,א98 ףיעסב ותרדגהכ רז ןיד ךרוע ודועב וא" אובי "ןיד ךרוע

לש וא" םוקמבו ,"רז ןיד ךרוע וא" אובי "ןיד ךרוע וניאש ימ" ירחא ,)א(ג59 ףיעסב

)8(

ךרוע וא ןיד ךרוע לש וא ,א98 ףיעסב ותרדגהכ רז ןיד ךרוע ודועב וא" אובי "ןיד ךרוע

;"רז ןיד

;"רז ןיד

;")3(גי98 ףיעס יפל וא" אובי "109 ףיעס יפל ועבקנש" ירחא ,)2(61 ףיעסב

;")3(גי98 ףיעס יפל וא" אובי "109 ףיעס יפל ועבקנש" ירחא ,)2(61 ףיעסב

)9(

)9(

- 94 ףיעסב

)10(

- 94 ףיעסב

)10(

165

595 'מע ,ח"סשתה ;178 'מע ,א"כשתה ח"ס

11

23 7 2009 ,ט"סשתה באב 'ב ,2203 םיקוחה רפס

אובי "םירבח-אלל תנתונ איהש םיתוריש" ירחא ,ובו ,")א(" ןמוסי וב רומאה )א( ;"םירז ןיד יכרוע לע ולטויש תויתנש תורגא ןכו"

)ב(

תורגא ןיינעל ,םיביוחמה םייונישב ,ולוחי )ו( דע )ב(93 ףיעס תוארוה

:אובי )א( ןטק ףיעס ירחא

)ב("

)א( ןטק ףיעס יפל םירז ןיד יכרוע לע תולטומה תויתנש

)ג(

;" א98 ףיעסב ותרדגהכ - "רז ןיד ךרוע" ,הז ףיעסב

:אובי וירחאו ")א(" ןמוסי וב רומאה ,97 ףיעסב

)11(

וליאכ א98 ףיעסב ותרדגהכ רז ןיד ךרוע יבגל ולוחי )א( ןטק ףיעס תוארוה

)ב("

;" םיביוחמה םייונישב ,ןיד ךרוע היה

 

:אובי וירחאו ")א(" ןמוסי וב רומאה ,98 ףיעסב

)12(

וליאכ א98 ףיעסב ותרדגהכ רז ןיד ךרוע יבגל ולוחי )א( ןטק ףיעס תוארוה

)ב("

;" םיביוחמה םייונישב ,ןיד ךרוע היה

 

:אובי 98 ףיעס ירחא

)13(

םירז ןיד יכרוע ידרשמו םירז ןיד יכרוע :'א ינימש קרפ"

תורדגה :'א ןמיס

- הז קרפב

םאתהב הכשלה תלהנמש םירז ןיד יכרוע םשרמ - "םשרמ" ;גי98 ףיעס יפל תוארוהלו ו98 ףיעס תוארוהל

:הלאמ דחא - "רז ןיד יכרוע דרשמ"

םימייקתמשו לארשיל ץוחמ דגאתהש דיגאת )1( :הלא לכ ויבגל

א98

תורדגה

;םייטפשמ םיתוריש ןתמ ותרטמ

)א(

,םקלח וא םלוכ ,וב םיפתושה וא םירבחה

)ב(

ץוחמ ןיד תכירעב קוסעל ןוישיר ילעב םה ;לארשיל

;לארשיל ץוחמ אוה ותוליעפ זכרמ )ג(

ץוחמ ןיד תכירעב קוסעל ןוישיר לעב אוהש דיחי

אוה ,רומאכ וקוסיע תרגסמב ותוליעפ זכרמשו לארשיל

)2(

;לארשיל ץוחמ

;םשרמב םושרש ימ - "רז ןיד ךרוע"

:הלאמ דחא - "רז ןיד ןיינעב יטפשמ תוריש"

לחה ןידה ןיינעב םייטפשמ תעד יוויחו ץועיי )1( ןיד תכירעב קוסעל תורישה ןתונ ךמסוה הבש הנידמב ;)רז ןיד - הז קרפב(

םהילע לחש יטפשמ יפוא ילעב םיכמסמ תכירע )2( אשמב רחא םדא גוציי תוברל ,רחא םדא ליבשב ,רז ןיד רומאכ ךמסמ תכירע תארקל יטפשמ ןתמו

23 7 2009 ,ט"סשתה באב 'ב ,2203 םיקוחה רפס

166

רז ןיד ךרוע ידיב םייטפשמ םיתוריש ןתמ :'ב ןמיס

רז ןיד ךרוע ידיב םייטפשמ םיתוריש ןתמ :'ב ןמיס

םיתוריש תתל יאשר רז ןיד ךרוע ,20 ףיעס תוארוה ףא לע

םיתוריש תתל יאשר רז ןיד ךרוע ,20 ףיעס תוארוה ףא לע

)א(

ב98

רז ןיד ןיינעב םייטפשמ

םיתוריש ןתמ

ןיד ןיינעב םייטפשמ

)א(

ב98

רז ןיד ןיינעב םייטפשמ

רז ןיד ךרוע ידיב רז

לכב רז ןיד ךרוע לע ולוחי 52–ו 51 ,50 םיפיעס תוארוה

)ב(

ןיד ןיינעב םייטפשמ םיתוריש ןתמב לארשיב וקוסיעל עגונה

לכב רז ןיד ךרוע לע ולוחי 52–ו 51 ,50 םיפיעס תוארוה

)ב(

ןיד ןיינעב םייטפשמ םיתוריש ןתמב לארשיב וקוסיעל עגונה

:הלא םייונישבו ,םיביוחמה םייונישב ,ןיד ךרוע היה וליאכ ,רז

:הלא םייונישבו ,םיביוחמה םייונישב ,ןיד ךרוע היה וליאכ ,רז

,הכשלהמ השירפ תרכזומ הבש םירומאה םיפיעסב הארוה לכ

,הכשלהמ השירפ תרכזומ הבש םירומאה םיפיעסב הארוה לכ

ןיד ךרוע ןיינעל לוחת הכשלהמ האצוה וא תורבח תעיקפ

ןיד ךרוע ןיינעל לוחת הכשלהמ האצוה וא תורבח תעיקפ

הארוה לכו ,םשרמהמ ומושיר לש הקיחמב רבודמ וליאכ רז

הארוה לכו ,םשרמהמ ומושיר לש הקיחמב רבודמ וליאכ רז

ןיינעל לוחת תורבח שודיח רכזומ הבש םירומאה םיפיעסב

ןיינעל לוחת תורבח שודיח רכזומ הבש םירומאה םיפיעסב

םשרמב םושירה שודיחב רבודמ וליאכ רז ןיד ךרוע

םשרמב םושירה שודיחב רבודמ וליאכ רז ןיד ךרוע

)ג(

ךרוע לע ולוחי ,חוקל-ןיד ךרוע ןויסיחו ןיד יכרוע תחרט רכש

ןיינעל ןיד לכ יפל תוארוהה ןכו ,ישיש קרפ יפל תוארוהה

ןיינעל ןיד לכ יפל תוארוהה ןכו ,ישיש קרפ יפל תוארוהה

)ג(

ךרוע לע ולוחי ,חוקל-ןיד ךרוע ןויסיחו ןיד יכרוע תחרט רכש

םייטפשמ םיתוריש ןתמב לארשיב וקוסיעל עגונה לכב רז ןיד

םייטפשמ םיתוריש ןתמב לארשיב וקוסיעל עגונה לכב רז ןיד

םיביוחמה םייונישב ,ןיד ךרוע היה וליאכ ,רז ןיד ןיינעב

:הלא םייונישבו

םיביוחמה םייונישב ,ןיד ךרוע היה וליאכ ,רז ןיד ןיינעב

:הלא םייונישבו

היעשה תרכזומ הבש ישיש קרפב הארוה לכ

)1(

ןיד ךרוע ןיינעל לוחת הכשלב ותורבחמ ןיד ךרוע לש

היעשה תרכזומ הבש ישיש קרפב הארוה לכ

)1(

ןיד ךרוע ןיינעל לוחת הכשלב ותורבחמ ןיד ךרוע לש

לכו ,םשרמב ומושיר לש הילתהב רבודמה וליאכ רז

לכו ,םשרמב ומושיר לש הילתהב רבודמה וליאכ רז

ךרוע לש האצוה תרכזומ הבש ישיש קרפב הארוה

ךרוע לש האצוה תרכזומ הבש ישיש קרפב הארוה

רבודמה וליאכ רז ןיד ךרוע ןיינעל לוחת הכשלהמ ןיד

רבודמה וליאכ רז ןיד ךרוע ןיינעל לוחת הכשלהמ ןיד

;םשרמהמ ומושיר לש הקיחמב

)2(

םייקתהב קר ,הכשלה לש םייתעמשמה ןידה יתב ינפל

:הלאמ דחא

,הקלח וא הלוכ ,הרבענ תעמשמה תריבע

)א(

;םשרמהמ ומושיר לש הקיחמב

ןידה תא ןתיי רז ןיד ךרוע ,62 ףיעס תוארוה ףא לע

ןידה תא ןתיי רז ןיד ךרוע ,62 ףיעס תוארוה ףא לע

)2(

)א(

םייקתהב קר ,הכשלה לש םייתעמשמה ןידה יתב ינפל

:הלאמ דחא

,הקלח וא הלוכ ,הרבענ תעמשמה תריבע

;לארשיב

)ב(

ןיד ןיינעב יטפשמ תורישל תעגונ איהו ,לארשיל

;לארשיב

ץוחמ הלוכ הרבענ תעמשמה תריבע

ץוחמ הלוכ הרבענ תעמשמה תריבע

)ב(

ןיד ןיינעב יטפשמ תורישל תעגונ איהו ,לארשיל

;לארשיב ,וקלח וא ולוכ ,ןתינש רז

;לארשיב ,וקלח וא ולוכ ,ןתינש רז

תעמשמ תריבעב ןוידה ,64 ףיעס תוארוה ףא לע

)3(

זוחמב יתעמשמ ןיד תיב ינפל היהי רז ןיד ךרוע רבעש

תעמשמ תריבעב ןוידה ,64 ףיעס תוארוה ףא לע

)3(

זוחמב יתעמשמ ןיד תיב ינפל היהי רז ןיד ךרוע רבעש

;לארשיב ותוליעפ זכרמ םייקתמ ובש

;לארשיב ותוליעפ זכרמ םייקתמ ובש

)4(

לארשיל

ץוחמ ונתינש ןיד יקספ יבגל םג לוחי 75 ףיעס

ץוחמ ונתינש ןיד יקספ יבגל םג לוחי 75 ףיעס

)4(

לארשיל

םיתוריש ןתמ ןיד ןיינעב םייטפשמ רז ןיד ךרוע ידיב רז

ףיעסב רומאה יאנתה רז ןיד ךרוע יבגל םייקתהל לדח

)ד(

םייטפשמ םיתוריש תתל רזה ןידה ךרוע יאשר היהי אל ,)1()א(ו98

ףיעסב רומאה יאנתה רז ןיד ךרוע יבגל םייקתהל לדח

)ד(

םייטפשמ םיתוריש תתל רזה ןידה ךרוע יאשר היהי אל ,)1()א(ו98

םייקתהל לדח ובש דעומב לחה )א( ןטק ףיעס יפל רז ןיד ויינעב

םייקתהל לדח ובש דעומב לחה )א( ןטק ףיעס יפל רז ןיד ויינעב

וא םשרמהמ ומושיר קחמנ םרט םא ףא ,רומאה יאנתה ויבגל

וא םשרמהמ ומושיר קחמנ םרט םא ףא ,רומאה יאנתה ויבגל

ז98 ףיעס תוארוהל םאתהב םשרמב ומושיר הלתוה

ז98 ףיעס תוארוהל םאתהב םשרמב ומושיר הלתוה

הנידמה םש תאו רז ןיד ךרוע ותויה רבד תא ןייצי רז ןיד ךרוע

:הלאמ דחא לכב ,ןיד תכירעב קוסעל ךמסוה הבש

הנידמה םש תאו רז ןיד ךרוע ותויה רבד תא ןייצי רז ןיד ךרוע

ג98

:הלאמ דחא לכב ,ןיד תכירעב קוסעל ךמסוה הבש

ראותה ןויצ תבוח

תנידמו "רז ןיד ךרוע" תנידמו "רז ןיד ךרוע"

הכמסהה

ראותה ןויצ תבוח

ג98

הכמסהה

167

23 7 2009 ,ט"סשתה באב 'ב ,2203 םיקוחה רפס

;ולש ידרשמה םיבתכמה ריינב

)1(

ןיוצמ ובש ,תיעוצקמה ותדובעל רושקה ךמסמ לכב

)2(

;ומש

תא ןייצל הבוח ,ןיד יפ לע ,ןיד ךרוע לע תלטומ רשאכ

)3(

ןיד ךרוע ותויה רבד

ימ יאשר ,הז ןמיס תוארוהו 20 ףיעס תוארוה ףא לע )א( ד98 םא ,לארשיל ץוחמ ןיד תכירעב קוסעל ןוישיר לעב אוהש יזכרמה דעווהש יממ וא יזכרמה דעווהמ ךכל רתיה לביק ,לארשיב רז ןיד ןיינעב יטפשמ תוריש תתל ,הז ןיינעל ךימסה ותוליעפ זכרמש דבלבו ,רז ןיד ךרוע וא ןיד ךרוע וניאש ףא תורישהו ,לארשיל ץוחמ אוה ןיד תכירעב וקוסיע תרגסמב קוסיע ךרדב אלש לארשיב ןתינ רז ןיד ןיינעב יטפשמה

ךותב ותטלחה לע רתיהה שקבמל עידוי יזכרמה דעווה )ב( םרטו רומאה דעומה ףלח ;השקבה תלבק דעוממ םימי 30 רתיהה ןתינ וליאכ וארי יזכרמה דעווה תטלחה הנתינ

להנתיש ןובשחב םדיקפי תונמאנב םיפסכ לבקמה רז ןיד ךרוע ה98 ,)יושיר( תואקנבה קוחב ותרדגהכ יאקנב דיגאתב ,לארשיב

12 1981-א"משתה

םירז ןיד יכרוע םשרמ :'ג ןמיס

םימייקתמש שקבמ םושרת ובש םשרמ להנת הכשלה

)א(

:הלא לכ ויבגל

ו98

יטפשמ תוריש ןתמ ידיב רז ןיד ןיינעב ןיד ךרוע וניאש ימ רז ןיד ךרוע וא

םיפסכ תלבק ידי לע תונמאנב רז ןיד ךרוע

יכרוע םשרמ

םירז ןיד

ץוחמ ןיד תכירעב קוסעל ףקת ןוישיר ודיב )1( הרשכההו הלכשהה תושירדש הנידממ לארשיל ,םיקפסמ הב יתעמשמה חוקיפהו ןידה תכירע עוצקמל ;הכשלה תעדל

,יטופיש דיקפתב ןהיכ וא ןיד ךרוע שמיש אוה )2( הפוקתב ,תוחפל םינש שמח ךשמב ,לארשיל ץוחמ ;םושירה תשקבל הכומסה

הקיתאב הכשלה הכרעש תוניחבב דמע אוה )3( רומאכ תוניחב ;םירז ןיד יכרוע לע הלחה תיעוצקמ ;תילגנאה הפשב םג וכרעיי

תוחוטבהמ תחא ודיב יכ רושיא ףריצ אוה )א( )4( םשל ,)תוחוטבה - הז ףיעסב( ןלהל תוטרופמה וא השעמ בקע עגפנש ימ לש ויוציפ תחטבה רז ןיד ןיינעב יטפשמ תורישל עגונב ,ולש לדחמ :לארשיב ,וקלח וא ולוכ ,ןתינש

;תוברע

;חוטיב

ןודקיפ

)1(

)2(

)3(

23 7 2009 ,ט"סשתה באב 'ב ,2203 םיקוחה רפס

232 'מע ,א"משתה ח"ס

12

168

רחאל ,םיטפשמה רש תמכסהב ,רצואה רש

)ב(

הקוחה תדעו רושיאבו ,הכשלה םע תוצעייתה

רחאל ,םיטפשמה רש תמכסהב ,רצואה רש

)ב(

הקוחה תדעו רושיאבו ,הכשלה םע תוצעייתה

תוארוה ,וצב ,עבקי ,תסנכה לש טפשמו קוח

תוארוה ,וצב ,עבקי ,תסנכה לש טפשמו קוח

תוהז רבדב תוארוה תוברל ,תוחוטבה ןיינעל

תוהז רבדב תוארוה תוברל ,תוחוטבה ןיינעל

ולא תוארוה ;ןהיטרפו תוחוטבה ימוכס ,חטבמה

ולא תוארוה ;ןהיטרפו תוחוטבה ימוכס ,חטבמה

החוטב לש גוס לכל תונוש ויהיש לוכי

החוטב לש גוס לכל תונוש ויהיש לוכי

ףא שקבמ םשרמב םושרל אלש תיאשר הכשלה

)ב(

רחאל ,)א( ןטק ףיעסב םיעובקה םיאנתה ויבגל םימייקתמש

ףא שקבמ םשרמב םושרל אלש תיאשר הכשלה

)ב(

רחאל ,)א( ןטק ףיעסב םיעובקה םיאנתה ויבגל םימייקתמש

םייקתמ םא ,הינפל ויתונעט תא ןועטל תונמדזה ול הנתינש

םייקתמ םא ,הינפל ויתונעט תא ןועטל תונמדזה ול הנתינש

:הלאמ דחא ויבגל :הלאמ דחא ויבגל

הריבעב ,לארשיל ץוחמ וא לארשיב ,עשרוה אוה

)1(

התרמוח ,התוהמ תאפמש ,תעמשמ תריבעב וא תילילפ

הריבעב ,לארשיל ץוחמ וא לארשיב ,עשרוה אוה

)1(

התרמוח ,התוהמ תאפמש ,תעמשמ תריבעב וא תילילפ

ןיינעל ;םשרמב םושר תויהל יואר אוה ןיא היתוביסנ וא

ןיינעל ;םשרמב םושר תויהל יואר אוה ןיא היתוביסנ וא

יבגל הכשלה בשחתת ןהבש הדימה תומא ויהי ,הז

יבגל הכשלה בשחתת ןהבש הדימה תומא ויהי ,הז

הדימה תומא ,לארשיל ץוחמ תילילפ הריבעב העשרה

הדימה תומא ,לארשיל ץוחמ תילילפ הריבעב העשרה

,הריבע התואב לארשיב העשרה יבגל ןידב תועובקה

,הריבע התואב לארשיב העשרה יבגל ןידב תועובקה

;םיביוחמה םייונישב

;םיביוחמה םייונישב

)2(

םשרמב םשריהל יואר אוה ןיא

יכ הרובס איה ןהלשבש תורחא תודבוע ולגתה

יכ הרובס איה ןהלשבש תורחא תודבוע ולגתה

)2(

םשרמב םשריהל יואר אוה ןיא

שורדל הכשלה תיאשר ,הז ףיעס יפל היתויוכמס ןיינעל

שורדל הכשלה תיאשר ,הז ףיעס יפל היתויוכמס ןיינעל

)ג(

)ג(

:הלא םיניינע תודוא םירושיאו םיטרפ שקבמהמ

:הלא םיניינע תודוא םירושיאו םיטרפ שקבמהמ

עשרוהש תעמשמ תוריבע וא תוילילפ תוריבע

םייתעמשמ םיכילה וא םיילילפ םיכילה

תיעוצקמה ותרשכהו ותלכשה לע םיטרפ

עשרוהש תעמשמ תוריבע וא תוילילפ תוריבע

)1(

םייתעמשמ םיכילה וא םיילילפ םיכילה

)2(

;לארשיל ץוחמ ודגנ םימייקתמה

תיעוצקמה ותרשכהו ותלכשה לע םיטרפ

)3(

)1(

;לארשיל ץוחמ ןהב ;לארשיל ץוחמ ןהב

)2(

;לארשיל ץוחמ ודגנ םימייקתמה

)3(

ןידה ךרוע גיצי ,םשרמב ומושיר םוימ םינש שולש ידמ

)ד(

ודיב יכ ,התעד תחנהל ,םירושיאו םיטרפ הכשלה ינפל רזה

ןידה ךרוע גיצי ,םשרמב ומושיר םוימ םינש שולש ידמ

)ד(

ודיב יכ ,התעד תחנהל ,םירושיאו םיטרפ הכשלה ינפל רזה

רבע אל יכו ,לארשיל ץוחמ ןיד תכירעב קוסעל ףקת ןוישיר

רבע אל יכו ,לארשיל ץוחמ ןיד תכירעב קוסעל ףקת ןוישיר

ךלהמב ,לארשיל ץוחמ תעמשמ תריבע וא תילילפ הריבע לכ

ךלהמב ,לארשיל ץוחמ תעמשמ תריבע וא תילילפ הריבע לכ

םיטרפ רזה ןידה ךרוע גיצה אל ;תורומאה םינשה שולש

םיטרפ רזה ןידה ךרוע גיצה אל ;תורומאה םינשה שולש

שולש ופלחש םוימ םישדוח השיש םות דע רומאכ םירושיאו

שולש ופלחש םוימ םישדוח השיש םות דע רומאכ םירושיאו

םשרמהמ וקחמל הכשלה תיאשר ,רומאכ םינש

םשרמהמ וקחמל הכשלה תיאשר ,רומאכ םינש

,רז ןיד ךרוע לש ומושיר תא םשרמהמ קחמת הכשלה

,רז ןיד ךרוע לש ומושיר תא םשרמהמ קחמת הכשלה

)א(

ז98

לש הילתהו הקיחמ

)א(

ז98

:הלאמ דחא ויבגל םייקתמ םא

:הלאמ דחא ויבגל םייקתמ םא

םשרמב םושיר

;לטוב לארשיל ץוחמ ןיד תכירעב קוסעל ונוישיר

;םשרמהמ ומושיר תא קוחמל שקיב אוה

;42 ףיעס תוארוה יפל הכשלה רבחכ לבקתה אוה

;לטוב לארשיל ץוחמ ןיד תכירעב קוסעל ונוישיר

)1(

;םשרמהמ ומושיר תא קוחמל שקיב אוה

)2(

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

;םשרמהמ ומושיר ;םשרמהמ ומושיר

;42 ףיעס תוארוה יפל הכשלה רבחכ לבקתה אוה

)3(

;לגר טשופ זרכוה אוה

;לגר טשופ זרכוה אוה

)4(

תקיחמ לש שנוע וילע ליטה יתעמשמ ןיד תיב

)5(

תקיחמ לש שנוע וילע ליטה יתעמשמ ןיד תיב

לש הילתהו הקיחמ םשרמב םושיר

169

23 7 2009 ,ט"סשתה באב 'ב ,2203 םיקוחה רפס

שי יכ ,לבוק תשקבל ,טילחה יתעמשמ ןיד תיב )6( הרוהו ,הלאמ דחא לשב ,םשרמהמ ומושיר תא קוחמל :ןכ תושעל הכשלל

תריבעב ,לארשיל ץוחמ ,עשרוה אוה )א( היתוביסנ וא התרמוח ,התוהמ תאפמש תעמשמ ןיד תיבש ,םשרמב םושר תויהל יואר אוה ןיא תוארוהל םאתהב הב ןודל ךמסומ וניא יתעמשמ העשרהה לשב לטוב אל ונוישירו ,)2()ג(ב98 ףיעס ;רומאכ

ןיד קספ יפ לע ןיב ,תורחא תודבוע ולגתה )ב( תעמשמ תריבע תווהמ ןניאש ,תרחא ךרדב ןיבו תוארוהל םאתהב הב ןודל ךמסומ ןיד תיבש תויהל יואר אוה ןיא ןהלשבש ,)2()ג(ב98 ףיעס ;םשרמב םושר

חכוה יכ ,לבוק תשקבל ,טילחה יתעמשמ ןיד תיב

)7(

המרמב גשוה םושירהש וינפל

םא ,םשרמב רז ןיד ךרוע לש ומושיר תא הלתת הכשלה )ב( ,ןלהלש תואקספב םיטרופמה םיאנתהמ דחא ויבגל םייקתה :ןהב טרופמכ הפוקתה ךשמל

הלתוה לארשיל ץוחמ ןיד תכירעב קוסעל ונוישיר )1( לארשיל ץוחמ ןיד תכירעב וקוסיעמ העשוה אוהש וא ;ןיינעה יפל ,היעשהה וא הילתהה תפוקת ךשמל -

תוטרופמה תוביסנהמ הביסנ ויבגל המייקתה )2( תוטרופמה תופוקתה ךשמל - 49 ףיעס לש )1( הקספב ;ןיינעה יפל ,הקספ התואב

תיילתה לש שנוע וילע ליטה יתעמשמ ןיד תיב )3( עבקש הפוקתה ךשמל - םשרמב ומושיר

םושיא בתכ לארשיל ץוחמ ודגנ ושגוהש רז ןיד ךרוע )ג( יפ לע ,יתעמשמ ןיד תיב יאשר ,תיתעמשמ הנלבוק וא תסחוימה הריבעה ןיינעה תוביסנבש אצמ םאו ,לבוק תשקב וא התרמוח ,התוהמ תאפמש הריבע איה רזה ןידה ךרועל תא תולתהל ,םשרמב םושר תויהל יואר אוה ןיא היתוביסנ םיכילהה וא םיילילפה םיכילהה םויסל דע םשרמב ומושיר ןיינעה יפל ,ודגנ םייתעמשמה

ףיעסב תורומאה תוביסנהמ הביסנ רז ןיד ךרוע יבגל המייקתה עשרוה אוהש וא ,)2( וא )1()ב(ז98 וא )א()6( וא )4( ,)1()א(ז98 ,ידיימ ןפואב ,הכשלל רוסמי ,תילילפ הריבעב לארשיל ץוחמ ךכ לע העדוה

רז ןיד יכרוע דרשמ :'ד ןמיס

יאשר רז ןיד יכרוע דרשמ ,הז קוח יפל תוארוהה ףא לע )א( לכ החולשה יבגל םימייקתמש דבלבו ,לארשיב החולש םייקל :הלא

23 7 2009 ,ט"סשתה באב 'ב ,2203 םיקוחה רפס

ח98

לע הכשלל העדוה תוליע לש ןמויק הילתהל וא הקיחמל םשרמב םושיר לש

ט98

לש לארשיב החולש רז ןיד יכרוע דרשמ

170

דחא

,רז ןיד ךרוע

)1(

;תוחפל

)2(

,היעשהה תפוקתב - התעשוה הכשלב ותורבחש ןיד

דחא

וא

ןיד ךרוע הב קסעומ

,רז ןיד ךרוע

וא

ןיד ךרוע הב קסעומ

;תוחפל

)1(

ךרוע ,הכשלה תאמ רתיה ילב ,הב קסעומ אל

ךרוע ,הכשלה תאמ רתיה ילב ,הב קסעומ אל

)2(

,היעשהה תפוקתב - התעשוה הכשלב ותורבחש ןיד

תפוקתב - הלתוה םשרמב ומושירש רז ןיד ךרוע וא

תפוקתב - הלתוה םשרמב ומושירש רז ןיד ךרוע וא

תאמ רתיה ילב ,הב קסעומ אל ןכו ,הילתהה

תאמ רתיה ילב ,הב קסעומ אל ןכו ,הילתהה

קחמנ ומושירש וא הכשלה ןמ אצוהש םדא ,הכשלה

קחמנ ומושירש וא הכשלה ןמ אצוהש םדא ,הכשלה

םשרמהמ

)ב(

החולש םייקמו דיגאת אוהש רז ןיד יכרוע דרשמ ןיינעל

םשרמהמ

,םיביוחמה םייונישב ,ולוחי ו59 דע ד59 םיפיעס תוארוה

,םיביוחמה םייונישב ,ולוחי ו59 דע ד59 םיפיעס תוארוה

)ב(

החולש םייקמו דיגאת אוהש רז ןיד יכרוע דרשמ ןיינעל

וליאכ ,לארשיב תיעוצקמה ותוליעפל עגונה לכב ,לארשיב

וליאכ ,לארשיב תיעוצקמה ותוליעפל עגונה לכב ,לארשיב

ןיד יכרוע תרבח היה

ןיד יכרוע תרבח היה

היהיש לוכי רז ןיד יכרוע דרשמ לש לארשיב החולש לש המש

ןיוצמ ובש םוקמ לכבש דבלבו ,רזה ןידה יכרוע דרשמ לש ומשכ

היהיש לוכי רז ןיד יכרוע דרשמ לש לארשיב החולש לש המש

י98

החולש לש המש

י98

דרשמ לש לארשיב רז ןיד יכרוע

ןיוצמ ובש םוקמ לכבש דבלבו ,רזה ןידה יכרוע דרשמ לש ומשכ

ןיד יכרוע דרשמ לש החולש איה יכ ןיוצי החולשה לש המש

ןיד יכרוע דרשמ לש החולש איה יכ ןיוצי החולשה לש המש

ותוליעפ זכרמ אצמנ הבש הנידמה לש המש ןכו רז

ותוליעפ זכרמ אצמנ הבש הנידמה לש המש ןכו רז

וא ןיד ךרוע יאשר ,א59–ו 58 םיפיעס תוארוה ףא לע

וא ןיד ךרוע יאשר ,א59–ו 58 םיפיעס תוארוה ףא לע

)א( אי98

ןיד ךרוע לש קוסיע

רז ןיד ךרוע לש וא וא ףתושכ ,רבחכ החולשב ריכשכ דרשמ לש לארשיב רז ןיד יכרוע

)א( אי98

דרשמ לש לארשיב החולשב ועוצקמב קוסעל רז ןיד ךרוע

ףתוש היהי אל ןיד ךרוע םלואו ;רבחכ וא ףתושכ ,רז ןיד יכרוע

ףתשמ דרשמה םא ,רומאכ רזה ןידה יכרוע דרשמב רבח וא

דרשמ לש לארשיב החולשב ועוצקמב קוסעל רז ןיד ךרוע

ףתוש היהי אל ןיד ךרוע םלואו ;רבחכ וא ףתושכ ,רז ןיד יכרוע

ףתשמ דרשמה םא ,רומאכ רזה ןידה יכרוע דרשמב רבח וא

ןוישיר לעב וניאש וא ןיד ךרוע וניאש ימ תא ויתוסנכהב

ןוישיר לעב וניאש וא ןיד ךרוע וניאש ימ תא ויתוסנכהב

דיגאת אוה דרשמה םאו ,לארשיל ץוחמ ןיד תכירעב קוסעל

דיגאת אוה דרשמה םאו ,לארשיל ץוחמ ןיד תכירעב קוסעל

וב תוינמה ילעב תוירחא לע הלבגה ול שי םא םג -

וב תוינמה ילעב תוירחא לע הלבגה ול שי םא םג -

)ב(

אל ןיד ךרוע םלואו ;ריכשכ רז ןיד יכרוע דרשמ לש לארשיב

החולשב ועוצקמב קוסעל יאשר רז ןיד ךרוע וא ןיד ךרוע

החולשב ועוצקמב קוסעל יאשר רז ןיד ךרוע וא ןיד ךרוע

)ב(

אל ןיד ךרוע םלואו ;ריכשכ רז ןיד יכרוע דרשמ לש לארשיב

יכרוע דרשמ לש לארשיב החולשב ריכשכ ועוצקמב קוסעי

יכרוע דרשמ לש לארשיב החולשב ריכשכ ועוצקמב קוסעי

ילעב וא ןיד יכרוע םה וירבח לכ אל םא ,דיגאת אוהש רז ןיד

ילעב וא ןיד יכרוע םה וירבח לכ אל םא ,דיגאת אוהש רז ןיד

דרשמל שי םא וא ,לארשיל ץוחמ ןיד תכירעב קוסעל ןוישיר

דרשמל שי םא וא ,לארשיל ץוחמ ןיד תכירעב קוסעל ןוישיר

וב םירבחה תוירחא לע הלבגה

)ג(

רז ןיד יכרוע דרשמ לש לארשיב החולשב ,ריכשכ וא ףתושכ

וב םירבחה תוירחא לע הלבגה

,רבחכ ועוצקמב קוסעי אל רז ןיד ךרוע וא ןיד ךרוע

,רבחכ ועוצקמב קוסעי אל רז ןיד ךרוע וא ןיד ךרוע

)ג(

רז ןיד יכרוע דרשמ לש לארשיב החולשב ,ריכשכ וא ףתושכ

בי98 ףיעס יפל לארשיב התוליעפ תא קיספהל הווטצנש

בי98 ףיעס יפל לארשיב התוליעפ תא קיספהל הווטצנש

)ד(

אלו ,ןיד יכרוע תרבחב רבח אוה םא רז ןיד יכרוע דרשמב

רבחכ ועוצקמב קוסעי אל רז ןיד ךרוע וא ןיד ךרוע

רבחכ ועוצקמב קוסעי אל רז ןיד ךרוע וא ןיד ךרוע

)ד(

אלו ,ןיד יכרוע תרבחב רבח אוה םא רז ןיד יכרוע דרשמב

ןיד יכרוע דרשממ רתויב רבח רז ןיד ךרוע וא ןיד ךרוע היהי

דחא רז

תורוהל ,לבוק תשקב יפ לע ,יאשר יתעמשמ ןיד תיב

ןיד יכרוע דרשממ רתויב רבח רז ןיד ךרוע וא ןיד ךרוע היהי

דחא רז

תורוהל ,לבוק תשקב יפ לע ,יאשר יתעמשמ ןיד תיב

)א( בי98

תוליעפ תקספה

לש לארשיב החולש רז ןיד יכרוע דרשמ

)א( בי98

הארוה רפהש לארשיב החולש םייקמה רז ןיד יכרוע דרשמל

הארוה רפהש לארשיב החולש םייקמה רז ןיד יכרוע דרשמל

ךרוע וא ןיד ךרועש וא ,הז קרפ יפל וילע תולחה תוארוההמ

ךרוע וא ןיד ךרועש וא ,הז קרפ יפל וילע תולחה תוארוההמ

דרשמב ריכשכ וא רבחכ ,ףתושכ ועוצקמב קסועה רז ןיד

דרשמב ריכשכ וא רבחכ ,ףתושכ ועוצקמב קסועה רז ןיד

,הז קוח יפל וילע תולחה תוארוההמ הארוה רפה ,רומאכ

הרפההמ לודחל

,הז קוח יפל וילע תולחה תוארוההמ הארוה רפה ,רומאכ

הרפההמ לודחל

החולש לש המש דרשמ לש לארשיב רז ןיד יכרוע

ןיד ךרוע לש קוסיע רז ןיד ךרוע לש וא וא ףתושכ ,רבחכ החולשב ריכשכ דרשמ לש לארשיב רז ןיד יכרוע

תוליעפ תקספה לש לארשיב החולש רז ןיד יכרוע דרשמ

171

23 7 2009 ,ט"סשתה באב 'ב ,2203 םיקוחה רפס

דימתה רזה ןידה יכרוע דרשמ יכ יתעמשמ ןיד תיב אצמ )ב( יאשר ,הרפהה תא קיספהל לעפ אלש וא הארוהה תא רפהל אוהש החולשה לש התוליעפ תא קיספהל ול תורוהל אוה הלעי אלש ןמז קרפלו הרויש הפוקת ךותב ,לארשיב םייקמ םינש שולש לע

לע חקפל תכמסומה תושרל עידוהל תיאשר הכשלה )ג( יכרוע דרשמ לש ותוליעפ זכרמ אצמנ הבש הנידמב ןיד יכרוע יפל ויבגל הנתינש הארוה לע ,לארשיב החולש םייקמה רז ןיד )ב( וא )א( ןטק ףיעס

תוארוה ולוחי הז ףיעס יפל יתעמשמ ןיד תיב תטלחה לע )ד( םיביוחמה םייונישב ,72 דע 70 םיפיעסה

םירז ןיד יכרוע ידרשמו םירז ןיד יכרוע ןיינעל םיללכ :'ה ןמיס

,עובקל ,םיטפשמה רש רושיאב ,תיאשר תיצראה הצעומה גי98 :הלא םיניינעב תוארוה ,םיללכב

יכרוע ןיינעל םיללכ ידרשמו םירז ןיד םירז ןיד יכרוע

;םשרמב םירז ןיד יכרוע לש םמושיר ירדס

)1(

ןיד תכירעב קוסעל םתורישכ רבדב םייתפוקת םיחוויד

)2(

;הכשלל רוסמל םירז ןיד יכרוע לעש לארשיל ץוחמ

ןיד יכרוע לש תיעוצקמ הקיתא ןיינעל תודחוימ תוארוה )3( ;םירז ןיד יכרועכ םקוסיע יפוא לשב תושרדנה םירז

ידרשמו םירז ןיד יכרוע לע ולוחיש תודחוימ יוליג תובוח )4( ;םירז ןיד יכרוע

;בי98 ףיעס יפל ךילהב ןיד ירדס

)5(

לארשיב תוחולש לש ןתוליעפ ןיינעל תודחוימ תוארוה

)6(

" םירז ןיד יכרוע ידרשמ לש

וצ לש ותליחת םויב וא ,הז קוח לש ומוסרפ םוימ םישדוח העבש הז קרפ לש ותליחת )13(6 ףיעסב וחסונכ ,1961-א"כשתה ,ןידה יכרוע תכשל קוחל )ב()4()א(ו98 ףיעס יפל רחואמה יפל ,הז קוחל

תוימוקמ תויושר :'ד קרפ

- 13 תויריעה תדוקפב

7 הליחת - 'ג קרפ

8

תדוקפ ןוקית 117 'סמ - תויריעה

;"םינש שולשמ תחפת אל" אובי "םייתנשמ תחפת אל" םוקמב ,)א(146 ףיעסב

)1(

- )א(1ב274 ףיעסב

)2(

;"םנוד 5,499–מ" אובי "םנוד 6,499–מ" םוקמב ,)1( הקספב

)א(

;"םנוד 5,500" אובי "םנוד 6,500" םוקמב ,)2( הקספב

)ב(

:אובי )2( הקספ ירחא

)ג(

חטש לכ ,קשנ רוצייל לעפמב הסופתה עקרקכ וארי ,הז ףיעס ןיינעל )3(" תושר לש המוחתב םא ןיב ,רומאכ לעפמ ידיב לעופב קזחומה עקרק דבלבו ,תוכומס תוימוקמ תויושר המכ לש ןהימוחתב םא ןיבו תחא תימוקמ "רומאה עקרקה חטש לכב יפרגואג ףצר םייקש

631 'מע ,ח"סשתה ח"ס ;197 'מע ,8 שדח חסונ ,לארשי תנידמ יניד

13

23 7 2009 ,ט"סשתה באב 'ב ,2203 םיקוחה רפס

172

אל" אובי "םייתנשמ תחפת אל" םוקמב ,)א(39 ףיעסב ,

תדוקפ ןוקית

14

אל" אובי "םייתנשמ תחפת אל" םוקמב ,)א(39 ףיעסב ,

14

תוימוקמה תוצעומה תדוקפב

תוימוקמה תוצעומה תדוקפב

9

תדוקפ ןוקית

9

תוימוקמה תוצעומה 54 'סמ -

"םינש שולשמ תחפת

"םינש שולשמ תחפת

תוימוקמה תוצעומה

54 'סמ -

םחסונכ ,תוימוקמה תוצעומה תדוקפל )א(39–ו תויריעה תדוקפל )א(146 םיפיעס תוארוה

תדוקפ ןוקית

םחסונכ ,תוימוקמה תוצעומה תדוקפל )א(39–ו תויריעה תדוקפל )א(146 םיפיעס תוארוה

10

תדוקפ ןוקית

10

רחאל ונומש תונוממ תודעו וא הצעומ לש ןתנוהכ לע ולוחי ,הז קוחל 9–ו )1(8 םיפיעסב

תוימוקמה תוצעומה

הלוחת -

תדוקפו תויריעה

רחאל ונומש תונוממ תודעו וא הצעומ לש ןתנוהכ לע ולוחי ,הז קוחל 9–ו )1(8 םיפיעסב

הז קוח לש ותליחת הז קוח לש ותליחת

תדוקפו תויריעה

תוימוקמה תוצעומה

הלוחת -

תויושרה קוח ןוקית

,5 ףיעסב ,

15

1995-ה"נשתה ,)הנידמהמ םימולשת תרבעה( תוימוקמה תויושרה קוחב

,5 ףיעסב ,

15

1995-ה"נשתה ,)הנידמהמ םימולשת תרבעה( תוימוקמה תויושרה קוחב

11

תויושרה קוח ןוקית

11

תוימוקמה

םימולשת תרבעה(

3 'סמ - )הנידמהמ

")2010 ילויב 1( ע"שתה זומתב ט"י" אובי ")2009 ילויב 1( ט"סשתה זומתב 'ט" םוקמב

")2010 ילויב 1( ע"שתה זומתב ט"י" אובי ")2009 ילויב 1( ט"סשתה זומתב 'ט" םוקמב

תרבעה( תוימוקמה

)הנידמהמ םימולשת

3 'סמ -

-ה"נשתה ,)הנידמהמ םימולשת תרבעה( תוימוקמה תויושרה קוחל 5 ףיעס לש ותליחת

תויושרה קוח ןוקית

-ה"נשתה ,)הנידמהמ םימולשת תרבעה( תוימוקמה תויושרה קוחל 5 ףיעס לש ותליחת

12

תויושרה קוח ןוקית

12

תוימוקמה

םימולשת תרבעה(

- )הנידמהמ

הליחת

)2009 ינויב 30( ט"סשתה זומתב 'ח םויב ,הז קוחל 11 ףיעסב וחסונכ ,1995

)2009 ינויב 30( ט"סשתה זומתב 'ח םויב ,הז קוחל 11 ףיעסב וחסונכ ,1995

16

,

1989-ן"שתה ,םיקיתווה םיחרזאה קוחב

תרבעה( תוימוקמה

)הנידמהמ םימולשת

הליחת -

13 םיחרזאה קוח ןוקית

"12 ףיעס ןינעל ,םלואו" םוקמב ,14 ףיעסב

קוח ןוקית

"12 ףיעס ןיינעלו ,9 ףיעס ןיינעל ולוחי אל הז ףיעס תוארוה םלואו" אובי

"12 ףיעס ןינעל ,םלואו" םוקמב ,14 ףיעסב , 16 1989-ן"שתה ,םיקיתווה םיחרזאה קוחב

7 'סמ - םיקיתווה

13

םיחרזאה

7 'סמ - םיקיתווה

"12 ףיעס ןיינעלו ,9 ףיעס ןיינעל ולוחי אל הז ףיעס תוארוה םלואו" אובי

תואירב :'ה קרפ

תואירב :'ה קרפ

- 17 1981-א"משתה ,]שדח חסונ[ םיחקורה תדוקפב

- 1 ףיעסב

)1(

)א(

14 תדוקפ ןוקית

16 'סמ - םיחקורה

תדוקפ ןוקית 16 'סמ - םיחקורה

- 17 1981-א"משתה ,]שדח חסונ[ םיחקורה תדוקפב

)1(

14

ףיעס יפל רחא םשרמב וא" אובי "אפור" ירחא ,"םשרמ רישכת" הרדגהב

- 1 ףיעסב

ףיעס יפל רחא םשרמב וא" אובי "אפור" ירחא ,"םשרמ ;")א(26 רישכת" הרדגהב

)ב(

)א(

;")א(26

)ב(

;")א(26 ףיעס

יפל רחא םשרמב וא" אובי "אפור" ירחא ,"םשרמ אלב רישכת" הרדגהב

יפל רחא םשרמב וא" אובי "אפור" ירחא ,"םשרמ ;")א(26 אלב ףיעס רישכת" הרדגהב

- 26 ףיעסב

)2(

וא חא ידיב וא" אובי ופוסבו "קפוני" אובי "וקפוני" םוקמב ,)א( ןטק ףיעסב

)א(

לש ישארה יאופרה ולביקו להנמה םיכמסומ ידימ וא תוחא ,להנמה וא חאכ ידימ תוחפל ךכל תישיא םינש שמח האשרה לש ולביקו קתו ילעב םהש םיכמסומ

תדוקפב ותרדגהכ יאופר םילוח דסומ תפוק לש לש וא ישארה תואירב יאופרה חוטיב להנמה קוחב התרדגהכ ידימ וא ,להנמה םילוח ידימ תפוק ךכל תישיא האשרה

,םעה תואירב תדוקפב ותרדגהכ יאופר דסומ לש וא תואירב חוטיב קוחב התרדגהכ

ףיעסב רומאכ תוארוה יפל תאזו ,ךכל םכימסה להנמהש ,

";)2א( ןטק ףיעסב רומאכ תוארוה יפל תאזו ,ךכל ";)2א( םכימסה ןטק להנמהש , 18 1940

)א(

- 26 ףיעסב

םיכמסומ תוחא וא תוחא חאכ תוחפל וא חא ידיב םינש וא" שמח אובי לש ופוסבו קתו "קפוני" ילעב םהש אובי םיכמסומ "וקפוני" םוקמב תוחא ,)א( ןטק ףיעסב

18

1940 ,םעה תואירב

)2(

- )1א( ןטק ףיעסב

- )ב( )1א( ןטק ףיעסב

)ב(

;")א( ןטק ףיעס יפל" אובי "אפור ידיב" םוקמב ,)1( הקספב

;")א( ןטק ףיעס יפל" אובי "אפור ידיב" םוקמב ,)1( הקספב

)1(

)1(

;")א( ןטק ףיעס יפל" אובי "אפור" םוקמב ,)2( הקספב

;")א( ןטק ףיעס יפל" אובי "אפור" םוקמב ,)2( הקספב

)2(

)2(

:אובי )1א( ןטק ףיעס ירחא

:אובי )1א( ןטק ףיעס ירחא

)ג(

)ג(

,)א( ןטק ףיעסב רומאכ האשרה ולביקש םיכמסומ תוחא וא חא

םייקתה םא קר ןטק םייקתה ףיעס ותואב םא קר רומאכ ןטק ףיעס םשרמ ותואב תתל רומאכ םיאשר םשרמ ויהי תתל םיאשר ויהי

לע הלועה הפוקתל לע רומאכ הלועה םשרמ הפוקתל ןתניי רומאכ אלש דבלבו םשרמ ,הלאמ ןתניי אלש דחא דבלבו ,הלאמ דחא

אפורה ידיב הנורחאל אפורה לפוטמה ידיב קדבנ הנורחאל ובש לפוטמה דעומהמ קדבנ םישדוח ובש השיש דעומהמ םישדוח השיש

:לפטמה

,)א( ןטק ףיעסב רומאכ האשרה ולביקש םיכמסומ תוחא וא חא

)1( )2א("

)1( )2א("

:לפטמה

631 'מע ,ח"סשתה ח"ס ;256 'מע ,9 שדח חסונ ,לארשי תנידמ יניד

644 'מע ,ח"סשתה ;119 'מע ,ה"נשתה ח"ס

129 'מע ,ד"סשתה ;26 'מע ,ן"שתה ח"ס 24 'מע ,ט"סשתה ח"ס ;694 'מע ,35 שדח חסונ ,לארשי תנידמ יניד

239 )א( 'מע ,191 )ע( 'מע ,1 'סות ,1940 ר"ע

14

15

16

17

18

173

23 7 2009 ,ט"סשתה באב 'ב ,2203 םיקוחה רפס

לופיטלךשמהב,ינורכלופיטלקקזנהלפוטמלןתינםשרמה )א( - ןלהל( לפטמה אפורה ידיב םותח םשרמ יפל התשענ ותליחתש תויחנה ונתינ םאו ,םשרמה יטרפמ הייטס אלב ,)יכשמה לופיט ,ןהמ הייטס אלב - ויאנת וא םשרמה שודיח ןיינעל תורחא לככ תויחנהמ תוטסל ידכ רומאכ תויחנהב ןיאש דבלבו ;)ד()2( הקספ יפל ונתינש

)ב(

הטונה הלוחה קוחב ותרדגהכ לקמ לופיטכ ןתינ םשרמה

לופיט אוהש דבלבו ,ול קקזנה לפוטמל , 19 2005-ו"סשתה ,תומל

יכשמה

יפל תוחא וא חא ידיב םשרמ ןתמ ןיינעל תוארוה ןתיי להנמה

:הלא לכ ,ראשה ןיב ,וטרופי ןהבו ,תומושרב ומסרופיש ,)א( ןטק ףיעס

)2(

םיאשר ויהי רומאכ תוחא וא חאש םירישכת יגוס )א( םידעוימה םירישכת קר וללכיש דבלבו ,םשרמ םהיבגל תתל םשרמ ןתמל םיאנתה ןכו )ב( וא )א()1( הקספב רומאכ לופיטל ;רומאכ םירישכתה יגוסמ דחא לכ יבגל

ןתמ ךרוצל רומאכ תוחא וא חאמ תשרדנה הרשכהה )ב( הרשכהש דבלבו ,)א( הנשמ תקספב רומאכ רישכתל םשרמ לולכתו תוחפל תחא תימדקא הנש לש ףקיהב היהת רומאכ ;תינילק היגולוקמרפ לש םוחתב םיסרוק

אפורל העדוה רוסמל רומאכ תוחאה וא חאה לש םתבוח )ג( ;)א( ןטק ףיעסב רומאכ םשרמה ןתמ רחאל ךומס לפטמה

יאופרה וקיתב ןייעל רומאכ תוחאה וא חאה לש םתבוח )ד( ונתינ םאו ,)א()1( הקספב רומאכ םשרמ ןתמ ינפל לפוטמה לש וא םשרמה שודיח ןיינעל לפטמה אפורה ידי לע תויחנה ;" ןהמ תוטסל אל תוחאה וא חאה תבוח - ויאנת

;"םשרמה ןתונ" אובי "םשרמב אפורה" םוקמב ,)ב(27 ףיעסב

)3(

ולביקש ,דסומה לש םיכמסומ תוחא וא חא וא" אובי "דסומה לש" ירחא ,40 ףיעסב

)4(

")א(26 ףיעס יפל ךכל האשרה

- )יתכלממ תואירב חוטיב קוח - ןלהל( 20 1994-ד"נשתה ,יתכלממ תואירב חוטיב קוחב

 

- 5 ףיעסב

)1(

:אובי )ב( ןטק ףיעס םוקמב

)א(

ףיעסב רומאכ םילוח תפוקב ותורבח תא לטבל יאשר היהי בשות )ב(" ;" םישדוח רשע םינש לש ןמז קרפ ךלהמב םיימעפ )א( ןטק

"רבוטקואב 1 וא ילויב 1 ,לירפאב 1 ,ראוניב 1 םויב" םוקמב ,)ג( ןטק ףיעסב

)ב(

;"רבמבונב 1 וא רבמטפסב 1 ,ילויב 1 ,יאמב 1 ,סרמב 1 ,ראוניב 1 םויב" אובי

 

:אובי )1( הקספ ירחא ,)ג(10 ףיעסב

)2(

15 חוטיב קוח ןוקית יתכלממ תואירב 45 'סמ -

23 7 2009 ,ט"סשתה באב 'ב ,2203 םיקוחה רפס

58 'מע ,ו"סשתה ח"ס 148 'מע ,ט"סשתה ;156 'מע ,ד"נשתה ח"ס

19

20

174

םיתורישל תינכתב תימע היה הבש תחא םילוח תפוקמ רבעש חטובמ

םיתורישל תינכתב תימע היה הבש תחא םילוח תפוקמ רבעש חטובמ

)א( )א1("

)א( )א1("

- וז הקספב( תרחא םילוח תפוקל )תמדוקה הפוקה - וז הקספב( םיפסונ

- וז הקספב( תרחא םילוח תפוקל )תמדוקה הפוקה - וז הקספב( םיפסונ

תטלוקה הפוקה לש םיפסונ םיתורישל תינכתל ףרטצהו ,)תטלוקה הפוקה

תטלוקה הפוקה לש םיפסונ םיתורישל תינכתל ףרטצהו ,)תטלוקה הפוקה

הרשכא תפוקתמ רוטפ היהי ,הב רבחכ םשרנ ובש דעומהמ םימי 90 ךותב

הרשכא תפוקתמ רוטפ היהי ,הב רבחכ םשרנ ובש דעומהמ םימי 90 ךותב

ףיעסב רומאכ העבקנש תטלוקה הפוקה לש םיפסונ םיתורישל תינכתב

ףיעסב רומאכ העבקנש תטלוקה הפוקה לש םיפסונ םיתורישל תינכתב

,תמדוקה הפוקב םיפסונ םיתורישל תינכתב ותורבח תפוקת ךשמכ ,הז ןטק

,תמדוקה הפוקב םיפסונ םיתורישל תינכתב ותורבח תפוקת ךשמכ ,הז ןטק

תוארוהל ףופכב לכה ,תינכת התוא תרגסמב רבעש הרשכאה תפוקת תוברל

)ב( הנשמ תקספ

םיליבקמ םידבר ןיב רבעמב לוחת )א( הנשמ תקספב רומאכ העיבקה

תוארוהל ףופכב לכה ,תינכת התוא תרגסמב רבעש הרשכאה תפוקת תוברל

)ב( הנשמ תקספ

)ב(

םילוחה תפוקבו תמדוקה םילוחה תפוקב םיפסונ םיתורישל תינכתב

םיליבקמ םידבר ןיב רבעמב לוחת )א( הנשמ תקספב רומאכ העיבקה

)ב(

םילוחה תפוקבו תמדוקה םילוחה תפוקב םיפסונ םיתורישל תינכתב

הובג דבורל תמדוקה הפוקב ךומנ דבורמ רבע חטובמה םא םלואו ,תטלוקה

הובג דבורל תמדוקה הפוקב ךומנ דבורמ רבע חטובמה םא םלואו ,תטלוקה

הפוקב הלחה הרשכאה תפוקת חטובמה לע לוחת תטלוקה הפוקב רתוי

הפוקב הלחה הרשכאה תפוקת חטובמה לע לוחת תטלוקה הפוקב רתוי

וילאש רתוי הובגה דבורל ךומנה דבורה ןיב רבעמ יבגל העבקנש תטלוקה

וילאש רתוי הובגה דבורל ךומנה דבורה ןיב רבעמ יבגל העבקנש תטלוקה

יפל - "הובג דבור"ו "ךומנ דבור" ,"םיליבקמ םידבר" ,הז ןיינעל ;ףרטצה

יפל - "הובג דבור"ו "ךומנ דבור" ,"םיליבקמ םידבר" ,הז ןיינעל ;ףרטצה

,םילוח תפוק לכ העבקש םיפסונ םיתורישל תוינכתה לש ימינפה גרדמה

,םילוח תפוק לכ העבקש םיפסונ םיתורישל תוינכתה לש ימינפה גרדמה

"דבור לכב םילולכה םיתורישה ףקיהל רשק אלב

"דבור לכב םילולכה םיתורישה ףקיהל רשק אלב

םירז םידבוע :'ו קרפ

םירז םידבוע :'ו קרפ

הסינכה קוח ןוקית 18 'סמ - לארשיל

- י13 ףיעסב , 21 1952-ב"ישתה ,לארשיל הסינכה קוחב

- י13 ףיעסב ,

21

1952-ב"ישתה ,לארשיל הסינכה קוחב

16

הסינכה קוח ןוקית

18 'סמ - לארשיל

16

;"תולובגה תרוקיב הנוממ וא" אובי "הרטשמ ןיצק" ירחא ,)ב( ןטק ףיעסב

)1(

)2(

;"ןיינעה יפל ,תולובגה תרוקיב הנוממ וא" אובי "הרטשמה ןיצק"

)3(

"םיפסונ םימי השולש" םוקמבו "תולובגה תרוקיב הנוממ וא" אובי "הלעמו בצינ ןגס

;"תולובגה תרוקיב הנוממ וא" אובי "הרטשמ ןיצק" ירחא ,)ב( ןטק ףיעסב

)1(

ירחאו "תולובגה תרוקיב הנוממ וא" אובי "הרטשמ ןיצק" ירחא ,)ג( ןטק ףיעסב

תגרדב הרטשמ ןיצק" ירחא ,"תועש 96" אובי "םימי העברא" םוקמב ,)ד( ןטק ףיעסב

ירחאו "תולובגה תרוקיב הנוממ וא" אובי "הרטשמ ןיצק" ירחא ,)ג( ןטק ףיעסב

)2(

;"ןיינעה יפל ,תולובגה תרוקיב הנוממ וא" אובי "הרטשמה ןיצק"

תגרדב הרטשמ ןיצק" ירחא ,"תועש 96" אובי "םימי העברא" םוקמב ,)ד( ןטק ףיעסב

)3(

"םיפסונ םימי השולש" םוקמבו "תולובגה תרוקיב הנוממ וא" אובי "הלעמו בצינ ןגס

;"תופסונ תועש 72" אובי

)4(

;"תופסונ תועש 72" אובי

)4(

:אובי )ד( ןטק ףיעס ירחא

:אובי )ד( ןטק ףיעס ירחא

אלא ,הז ףיעס ןיינעל ויתויוכמס תא תולובגה תרוקיב הנוממ ליעפי אל

אלא ,הז ףיעס ןיינעל ויתויוכמס תא תולובגה תרוקיב הנוממ ליעפי אל

)ה("

:הלא םיינש ומייקתה ןכ םא

)ה("

:הלא םיינש ומייקתה ןכ םא

תוצעייתה רחאל םינפה רש עבקש יפכ ,המיאתמ הרשכה לביק אוה

יכ םינפה רש לש ותיינפמ שדוח ךותב העידוה אל לארשי תרטשמ

תוצעייתה רחאל םינפה רש עבקש יפכ ,המיאתמ הרשכה לביק אוה

)1(

;תסנכה לש הביבסה תנגהו םינפה תדעו םע

יכ םינפה רש לש ותיינפמ שדוח ךותב העידוה אל לארשי תרטשמ

)2(

)1(

;תסנכה לש הביבסה תנגהו םינפה תדעו םע

)2(

"רוביצה ןוחטיב לש םימעטמ ךכל תדגנתמ איה

"רוביצה ןוחטיב לש םימעטמ ךכל תדגנתמ איה

,)תוילהנימה תוריבעה קוח - הז קרפב(

קוח ןוקית

תוריבעה

- תוילהנימה

10 'סמ

,)תוילהנימה תוריבעה קוח - הז קרפב(

22

1985-ו"משתה ,תוילהנימה תוריבעה קוחב

לטב - 1 טרפ ,תישילשה תפסותב

22

1985-ו"משתה ,תוילהנימה תוריבעה קוחב

17

לטב - 1 טרפ ,תישילשה תפסותב

18

10

תוריבעה קוח ןוקית

- תוילהנימה

'סמ

תוריבעה קוח ןוקית

- תוילהנימה

17

18

ףיעסב רומאכ ,תוילהנימה תוריבעה קוחל תישילשה תפסותל 1 טרפ לוטיב לש ותליחת

קוח ןוקית

םיילהנימ תוסנק לע לוחי אוהו ,)2009 ילויב 16( ט"סשתה זומתב ד"כ םויב ,הז קוחל 17

תוריבעה

- תוילהנימה

הלוחתו הליחת

קוח ןוקית - םירז םידבוע 11 'סמ

ףיעסב רומאכ ,תוילהנימה תוריבעה קוחל תישילשה תפסותל 1 טרפ לוטיב לש ותליחת

םיילהנימ תוסנק לע לוחי אוהו ,)2009 ילויב ךליאו 16( רומאה ט"סשתה םויב זומתב ולטוהש ד"כ םויב ,הז קוחל 17 ךליאו רומאה םויב ולטוהש

- )םירז םידבוע קוח - הז קרפב(

23

1991-א"נשתה ,םירז םידבוע קוחב

19

- י1 ףיעסב

)1(

11

- )םירז םידבוע קוח - הז קרפב( 23 1991-א"נשתה ,םירז םידבוע קוחב

)1(

- י1 ףיעסב

הלוחתו הליחת

קוח ןוקית

- םירז םידבוע

19

'סמ

645 'מע ,ח"סשתה ;354 'מע ,ב"ישתה ח"ס

144 'מע ,ח"סשתה ;31 'מע ,ו"משתה ח"ס

617 'מע ,ח"סשתה ;112 'מע ,א"נשתה ח"ס

21

22

23

175

23 7 2009 ,ט"סשתה באב 'ב ,2203 םיקוחה רפס

שקבמ אוהש" ירחאו "1,110" אובי וב בוקנה םוכסה םוקמב ,)א( ןטק ףיעסב )א( וא תואלקחה ףנעב רז דבוע תקסעהל רתיהל איה השקבה םא" אובי "קיסעהל השקבה םאו ,םישדח םילקש 555 לש םוכסב השקב תרגא םלשי ,דועיסה םוחתב ףנעב וא ןיינבה ףנעב ,תוינתאה תודעסמה ףנעב רז דבוע תקסעהל רתיהל איה ;";"םישדח םילקש 833 לש םוכסב השקב תרגא םלשי - היישעתה

םוקמבו "8,860" אובי השירב וב בוקנה םוכסה םוקמב ,)1א( ןטק ףיעסב )ב( דבוע תקסעה םשל ןתינ רתיהה םא" אובי "רתיהה םאו" םילימב לחה הפיסה םאו ,םישדח םילקש 1,110 לש םוכסב תיתנש הרגא םלשי ,תואלקחה ףנעב רז וא ןיינבה ףנעב ,תוינתאה תודעסמה ףנעב רז דבוע תקסעה םשל ןתינ רתיהה ;" םישדח םילקש 6,645 לש םוכסב תיתנש הרגא םלשי - היישעתה ףנעב

;"11,295" אובי וב בוקנה םוכסה םוקמב ,)ב(1י1 ףיעסב

)2(

:אובי די1 ףיעס ירחא

)3(

ןיד לכ יפלו הז קוח יפל הנוממה תוכמסמ עורגל ילב )א( 1די1 ,ולטבל וא ותולתהל ,רז דבוע תקסעהל רתיה ןתיל ברסל רחא דיבעמל רז דבוע תקסעהל רתיה ןתיל אלש הנוממה יאשר וא הז קוח יפל הריבע לשב וב בייחתנש טולח סנק םליש אלש תיב קוחל הינשה תפסותב םיטרופמה םיקוקיחהמ דחא יפל םידבוע תקסעה םע רשקב , 24 1969-ט"כשתה ,הדובעל ןידה םירז

ןתמ תיינתה"

םולשתב רתיה

טולח סנק

:הלאמ דחא לכ - "טולח סנק" ,הז ףיעסב )ב(

תוריבעה קוחב ותועמשמכ בוצק ילהנימ סנק )1( ומולשתל דעומה ףלחש , 25 1985-ו"משתה ,תוילהנימה :הלאמ דחא ויבגל םייקתמשו

קוח ותואב םיעובקה םידעומה ויבגל ופלח )א( לע העדוה תשגהל וא ולוטיבל השקב תשגהל אל סנקנהו ,הריבעה לע טפשיהל סנקנה ןוצר ;רומאכ העדוה וא השקב שיגה

סנקה לוטיבל סנקנה לש ותשקב התחדנ )ב( לע טפשיהל ונוצר לע העדוה שיגה אל אוהו ;קוח ותואב ךכל עובקה דעומב ,הריבעה

דעומה ףלחש ,טולח ןיד קספ תרגסמב לטוהש סנק

)2(

"ומולשתל

קוחל )2(–ו )1(19 ףיעסב םחסונכ ,םירז םידבוע קוחל 1י1–ו י1 םיפיעס לש םתליחת

)א(

)2010 ראוניב 1( ע"שתה תבטב ו"ט םויב ,הז

תרגא ,הז קוחל )1(19 ףיעסב וחסונכ ,םירז םידבוע קוחל י1 ףיעסב רומאה ףא לע )ב( תוינתאה תודעסמה ףנעב רז דבוע קיסעהל שקבמה דיבעמש תיתנשה הרגאהו השקבה :ןלהל טרופמכ ויהי קיסעהל שקבמ אוהש רז דבוע לכ לשב ,2011–ו 2010 םינשב ,םלשי

םישדח םילקש 597–ל הוושה םוכסב היהת השקבה תרגא - 2010 תנשב )1( ;םישדח םילקש 4,762–ל הוושה םוכסב היהת תיתנשה הרגאהו

20

23 7 2009 ,ט"סשתה באב 'ב ,2203 םיקוחה רפס

70

31

'מע ,ט"כשתה ח"ס 'מע ,ו"משתה ח"ס

24

25

םידבוע קוח ןוקית הליחת - םירז רבעמ תארוהו

176

םישדח םילקש 764–ל הוושה םוכסב היהת השקבה תרגא - 2011 תנשב

)2(

םישדח םילקש 6,091–ל םישדח הוושה םילקש םוכסב 6,091–ל היהת הוושה תיתנשה םוכסב הרגאהו היהת תיתנשה הרגאהו

םישדח םילקש 764–ל הוושה םוכסב היהת השקבה תרגא - 2011 תנשב

)2(

תוינידמהו ביצקתה ידעי תגשהל הקיקח ינוקית( לארשי תלכלכ תארבהל תינכתה קוחב

תינכתה קוח ןוקית

תלכלכ תארבהל

תוינידמהו ביצקתה ידעי תגשהל הקיקח ינוקית( לארשי תלכלכ תארבהל תינכתה קוחב

21

תינכתה קוח - הז קרפב(

26

2003-ג"סשתה ,)2004–ו 2003 םיפסכה תונשל תילכלכה

26

2003-ג"סשתה ,)2004–ו 2003 םיפסכה תונשל תילכלכה

תינכתה קוח ןוקית

תלכלכ תארבהל

21

תינכתה קוח - הז קרפב(

ינוקית( לארשי

תגשהל הקיקח

ינוקית( לארשי

ידעי תגשהל הקיקח

םאו" אובי ופוסבו "20%" אובי "10%" םוקמב ,)א(45 ףיעסב ,)לארשי תלכלכ תארבהל

ביצקתה ידעי

םאו" אובי ופוסבו "20%" אובי "10%" םוקמב ,)א(45 ףיעסב ,)לארשי תלכלכ תארבהל

לטיהה רועיש אהי הלא םיפנעב רז דבוע תקסעהל רתיה יפל ודי לע קסעומ רזה דבועה

לטיהה רועיש אהי הלא םיפנעב רז דבוע תקסעהל רתיה יפל ודי לע קסעומ רזה דבועה

תוינידמהו

תוינידמהו ביצקתה

תונשל תילכלכה

וא היישעתה ףנעב ,תוינתאה תודעסמה ףנעבו ,10% - תואלקחה ףנעב :ןלהל טרופמכ

2003 םיפסכה 13 'סמ - )2004–ו

תונשל תילכלכה

וא היישעתה ףנעב ,תוינתאה תודעסמה ףנעבו ,10% - תואלקחה ףנעב :ןלהל טרופמכ

2003 םיפסכה

" 15% - ןיינבה ףנעב " 15% - ןיינבה ףנעב

13 'סמ - )2004–ו

21 ףיעסב וחסונכ ,לארשי תלכלכ תארבהל תינכתה קוחל )א(45 ףיעס לש ותליחת

תינכתה קוח ןוקית

תלכלכ תארבהל הליחת - לארשי

21 ףיעסב וחסונכ ,לארשי תלכלכ תארבהל תינכתה קוחל )א(45 ףיעס לש ותליחת

)א(

22

)2010 ראוניב 1( ע"שתה תבטב ו"ט םויב ,הז קוחל

תינכתה קוח ןוקית

תלכלכ תארבהל

)א(

22

)2010 ראוניב 1( ע"שתה תבטב ו"ט םויב ,הז קוחל

הליחת - לארשי

ףיעסב וחסונכ ,לארשי תלכלכ תארבהל תינכתה קוחל )א(45 ףיעסב רומאה ףא לע

רבעמ תארוהו

ףיעסב וחסונכ ,לארשי תלכלכ תארבהל תינכתה קוחל )א(45 ףיעסב רומאה ףא לע

)ב(

רבעמ תארוהו

)ב(

תוינתאה תודעסמה תוינתאה ףנעב רז תודעסמה דבוע תקסעה ףנעב לע רז לטומה דבוע תקסעה לטיהה רועיש לע לטומה היהי לטיהה ,הז קוחל רועיש 21 היהי ,הז קוחל 21

:ןלהל טרופמכ 2011–ו :ןלהל 2010 טרופמכ םינשב 2011–ו 2010 םינשב

;10 75% - 2010 תנשב

)1(

;10 75% - 2010 תנשב

)2(

13 75% - 2011 תנשב

)1(

)2(

13 75% - 2011 תנשב

סוניכו קוריפ ,םידיגאת סוניכו :'ז קוריפ קרפ ,םידיגאת :'ז קרפ

ףיעסב ,)תורבחה תדוקפ - הז קרפב(

16 'סמ - תורבחה

תדוקפ ןוקית

הלוחת - תורבחה

תדוקפ ןוקית

ףיעסב ,)תורבחה תדוקפ - הז קרפב(

27

1983-ג"משתה ,]שדח חסונ[ תורבחה תדוקפב

27

1983-ג"משתה ,]שדח חסונ[ תורבחה תדוקפב

23

24

25

26

תדוקפ ןוקית

16 'סמ - תורבחה

23

24

25

26

"21,000" אובי וב בוקנה "21,000" םוכסה אובי םוקמב וב בוקנה ,)א()1()א(354 םוכסה םוקמב ,)א()1()א(354

ןתינש הרבח לע לוחי ,הז קוחל 23 ףיעסב וחסונכ ,תורבחה תדוקפל )א()1()א(354 ףיעס

ןתינש הרבח לע לוחי ,הז קוחל 23 ףיעסב וחסונכ ,תורבחה תדוקפל )א()1()א(354 ףיעס

,)לגרה תטישפ תדוקפ - הז קרפב(

תדוקפ ןוקית

לגרה תטישפ 7 'סמ -

תדוקפ ןוקית

לגרה תטישפ

הלוחת -

תורבחה קוח ןוקית 10 'סמ -

,)לגרה תטישפ תדוקפ - הז קרפב(

28

28

1980-ם"שתה ,]שדח חסונ[ לגרה תטישפ תדוקפב

ןתינש בייח לע לוחי ,הז קוחל 25 ףיעסב וחסונכ ,לגרה תטישפ תדוקפל )א()1(78 ףיעס

תדוקפ ןוקית

הלוחת - תורבחה

ךליאו הז קוח לש ותליחת ךליאו הז םויב קוח קוריפ לש ותליחת וצ היבגל םויב קוריפ וצ היבגל

1980-ם"שתה ,]שדח חסונ[ לגרה תטישפ תדוקפב

תדוקפ ןוקית

- לגרה תטישפ

7 'סמ

"21,000" אובי וב בוקנה "21,000" םוכסה אובי םוקמב וב בוקנה ,)א()1(78 םוכסה ףיעסב םוקמב ,)א()1(78 ףיעסב

ןתינש בייח לע לוחי ,הז קוחל 25 ףיעסב וחסונכ ,לגרה תטישפ תדוקפל )א()1(78 ףיעס

תטישפ תדוקפ ןוקית

הלוחת - לגרה

ךליאו הז קוח לש ותליחת םויב סוניכ וצ ויבגל

29

- 29 1999-ט"נשתה ,תורבחה קוחב

-

ךליאו הז קוח לש ותליחת םויב סוניכ וצ ויבגל

1999-ט"נשתה ,תורבחה קוחב

27

תורבחה קוח ןוקית

27

10 'סמ -

םוציע" אובי "יפסכ םוציעו" םוקמב ,קרפה תרתוכב ,יעיבר קרפב ,יעישת קלחב

:אובי 362 ףיעס ירחא

םוציע" אובי "יפסכ םוציעו" םוקמב ,קרפה תרתוכב ,יעיבר קרפב ,יעישת קלחב

)1(

)1(

;"הרפמ הרבחכ הרבח ;"הרפמ םושירו הרבחכ יפסכ הרבח םושירו יפסכ

)2(

:אובי 362 ףיעס ירחא

)2(

הרפמ הרבחכ הרבח הרפמ םושיר הרבחכ :'ג ןמיס" הרבח םושיר :'ג ןמיס"

דוסי םשרל היה ,'ב ןמיס יפל תוארוההמ עורגל ילב

וא הרגא המליש אל וא ץוח הרגא תרבח המליש וא אל הרבח ץוח יכ תרבח חינהל וא ריבס הרבח יכ חינהל ריבס

וא ,)6(44 ףיעס יפל םמולשתב וא ,)6(44 ףיעס תבייח יפל איהש םמולשתב םירחא תבייח םימולשת איהש םירחא םימולשת

ןובשחו ןיד שיגהל הבוח ןובשחו הרפה ןיד שיגהל ץוח תרבח הבוח וא הרפה תיטרפ ץוח הרבח תרבח יכ וא תיטרפ הרבח יכ

יאשר ,ןיינעה יפל יאשר ,348 וא ,ןיינעה 141 םיפיעס יפל ,348 תוארוה וא 141 יפל םיפיעס יתנש תוארוה יפל יתנש

םאתהב הרבח התוא םאתהב יבגל להנמ הרבח אוהש התוא םשרמב יבגל להנמ םושרל אוהש אוה םשרמב םושרל אוה

הז ףיעסב( רומאכ הבוח הז ףיעסב( הרפה רומאכ הרבחה הבוח יכ ,הז הרפה קוח הרבחה תוארוהל יכ ,הז קוח תוארוהל )הרפמ הרבח -

דוסי םשרל היה ,'ב ןמיס יפל תוארוההמ עורגל ילב

)א( א362

)א( א362

הרבח םושיר

הרפמ הרבחכ

)הרפמ הרבח -

הרבח םושיר

הרפמ הרבחכ

65 'מע ,ז"סשתה ;386 'מע ,ג"סשתה ח"ס 251 'מע ,ה"סשתה ח"ס ;761 'מע ,37 שדח חסונ ,לארשי תנידמ יניד 65 'מע ,ט"סשתה ח"ס ;639 'מע ,34 שדח חסונ ,לארשי תנידמ יניד 813 'מע ,ח"סשתה ;189 'מע ,ט"נשתה ח"ס

26

27

28

29

177

23 7 2009 ,ט"סשתה באב 'ב ,2203 םיקוחה רפס

ףיעסב רומאכ הרבח יבגל ,םשרמב םושרי םשרה )ב( הב ןייציו ,הרפמ הרבחכ המשרל ותנווכ לע הארתה ,)א( ןטק אלו הארתהה םושיר םוימ םימי 30 ופלח ;המושיר דעומ תא ;הרפמ הרבחכ םשרמב םשרית ,הרפהה תא הרבחה הנקית לע העדוה הרבחה לש םושרה דרשמה ןעמל חלשי םשרה הארתהה םושיר

:הלא תוארוה ולוחי הרפמ הרבח לע )ג(

- ברסל יאשר םשרה )1(

תוטרופמה תולועפהמ הלועפ םושרל )א( תקספ תוארוה ;הרפמה הרבחה יבגל ,40 ףיעסב ;ץוח תרבח ןיינעל ולוחי אל וז הנשמ

תורבחה תדוקפ תוארוהל םאתהב ,םושרל )ב( יסכנ לע דובעש , 30 1983-ג"משתה ,]שדח חסונ[ םשרה בריס ;התבוטל דובעשו הרפמה הרבחה דובעשה יכמסמ ורזחוי ,רומאכ דובעש םושרל ;הרזחהה תביס ןויצב

)ג(

:הלאמ

דחא אוה הב תוינמ לעבש ,הרבח םושרל

;הרפמה הרבחה

)1(

ןיינעל ;הרפמה הרבחב הטילש לעב

)2(

םשרמב םושרש ימ - "הטילש לעב" ,הז רתוי וא םיזוחא םישימח לש תוינמ לעבכ הרפמה הרבחה לש קפנומה תוינמה ןוהמ ףיעסב רומאכ היבגל הארתה םושיר דעומב תעב רומאכ םשרמב םושרש ימו ,)ב( ןטק ;הרבח םושירל השקבה תשגה

םליש אלש ,הרפמה הרבחב רוטקריד )3( ףיעס יפל ומלשל שרדנ אוהש יפסכ םוציע המשרנ הלשבש הבוחה תרפה לשב 360 ;הרפמ הרבחכ הרבחה

,ןוכשמה קוח יפל הנומש תונוכשמה םשר )2( תבוטל ןוכשמ םושרל ברסל יאשר , 31 1967-ז"כשתה הרפמה הרבחה

הארתה הל המשרנ הלשבש הרפהה תא הרבח הנקית )ד( ,)ב( ןטק ףיעס תוארוה יפל ,הרפמ הרבחכ המשרנ הלשבש וא " םושירה תא םשרה קחמי

ו"ט םויב ,הז קוחל 27 ףיעסב וחסונכ ,1999-ט"נשתה ,תורבחה קוחל 'ג ןמיס לש ותליחת - לוחי אוהו ,)2010 ראוניב 1( ע"שתה תבטב

תבייח איהש םירחא םימולשת וא הרגא המליש אלש ץוח תרבח וא הרבח לע )1( ;ךליאו 2002 םינשה יבגל ,רומאה קוחל )6(44 ףיעס יפל םמולשתב

28 תורבחה קוח ןוקית הלוחתו הליחת -

761 'מע ,37 שדח חסונ ,לארשי תנידמ יניד 48 'מע ,ז"כשתה ח"ס

30

31

23 7 2009 ,ט"סשתה באב 'ב ,2203 םיקוחה רפס

178

תוארוה יפל יתנש ןובשחו ןיד שיגהל הבוח הרפהש ץוח תרבח וא תיטרפ הרבח לע

)2(

;ךליאו 2008 םינשה יבגל ,רומאה קוחל 348 וא 141 םיפיעס

)3(

)6(44 ףיעס יפל םמולשתב תבייח איהש םירחא םימולשת וא הרגא המליש אלש ,ץוח

תוארוה יפל יתנש ןובשחו ןיד שיגהל הבוח הרפהש ץוח תרבח וא תיטרפ הרבח לע

)2(

;ךליאו 2008 םינשה יבגל ,רומאה קוחל 348 וא 141 םיפיעס

תרבח וא הרבח לע ,)2(–ו )1( תואקספב רומאה ףא לע ,)ג()1()ג(א362 ףיעס ןיינעל

תרבח וא הרבח לע ,)2(–ו )1( תואקספב רומאה ףא לע ,)ג()1()ג(א362 ףיעס ןיינעל

)3(

)6(44 ףיעס יפל םמולשתב תבייח איהש םירחא םימולשת וא הרגא המליש אלש ,ץוח

יתנש ןובשחו ןיד שיגהל הבוח הרפהש ץוח תרבח וא תיטרפ הרבח לע וא רומאה קוחל

יתנש ןובשחו ןיד שיגהל הבוח הרפהש ץוח תרבח וא תיטרפ הרבח לע וא רומאה קוחל

ךליאו 2009 םינשה יבגל ,רומאה קוחל 348 וא 141 םיפיעס תוארוה יפל

ךליאו 2009 םינשה יבגל ,רומאה קוחל 348 וא 141 םיפיעס תוארוה יפל

תורבחה קוח ןוקית - תויתלשממה

:אובי ג18 ףיעס ירחא ,

:אובי ג18 ףיעס ירחא ,

32

1975-ה"לשתה ,תויתלשממה תורבחה קוחב

32

1975-ה"לשתה ,תויתלשממה תורבחה קוחב

29

םידעומ תביצק"

רוטקריד יונימל

)א(

ד18

תורבחה קוח ןוקית

- תויתלשממה םידעומ תביצק" 25 'סמ רוטקריד יונימל םידבועה ברקמ

29

ןוגרא ריבעי ,רחבנ גיצנ תעיבקל תוריחב ומייקתה

25 'סמ

ןוגרא ריבעי ,רחבנ גיצנ תעיבקל תוריחב ומייקתה

)א(

ד18

םירשל תויפוסה תוריחבה תואצות תא גיציה םידבועה

םירשה ולבקי רומאכ תואצותה תרבעה רחאל ;תושרלו

םירשל תויפוסה תוריחבה תואצות תא גיציה םידבועה

םידבועה ברקמ

םירשה ולבקי רומאכ תואצותה תרבעה רחאל ;תושרלו

שרדנה עדימה תא םהידיל תושרהו

)ב(

תא ,ותלבק דעוממ םימי 60 ךותב ,םייונימ תקידבל הדעווה

שרדנה עדימה תא םהידיל תושרהו

תניחבל םירשה וריבעי ,שרדנה עדימה לכ לבקתה

תניחבל םירשה וריבעי ,שרדנה עדימה לכ לבקתה

)ב(

תא ,ותלבק דעוממ םימי 60 ךותב ,םייונימ תקידבל הדעווה

רוטקריד תנוהכל דמעומה ,רתוי וא דחא ,רחבנ גיצנ לש וניינע

רוטקריד תנוהכל דמעומה ,רתוי וא דחא ,רחבנ גיצנ לש וניינע

)דמעומ - הז ףיעסב( הרבחה ידבוע ברקמ

)דמעומ - הז ףיעסב( הרבחה ידבוע ברקמ

)ג(

ךותב ,18 ףיעס יפל הטלחה םירשה ולבקי ,)ב( ןטק ףיעס

יפל תודמעומה תא םייונימ תקידבל הדעווה הרשיא

30

30

רוריב שרדנ םלואו ;דמעומה תא תונמל ןיא יכ ,רומאכ םימיה

יפל תודמעומה תא םייונימ תקידבל הדעווה הרשיא

)ג(

ךותב ,18 ףיעס יפל הטלחה םירשה ולבקי ,)ב( ןטק ףיעס

30

תפוקת ךותב ,ואצמ ןכ םא אלא ,רושיאה דעוממ םימי

30

תפוקת ךותב ,ואצמ ןכ םא אלא ,רושיאה דעוממ םימי

רוריב שרדנ םלואו ;דמעומה תא תונמל ןיא יכ ,רומאכ םימיה

וא םייונימ תקידבל הדעווה תניחב לשב דמעומה יבגל ףסונ

וא םייונימ תקידבל הדעווה תניחב לשב דמעומה יבגל ףסונ

וריבעה םירשהש רחאל תושרה וא םירשה ולביקש עדימ לשב

וריבעה םירשהש רחאל תושרה וא םירשה ולביקש עדימ לשב

הנמית ,םייונימ תקידבל הדעוול רחבנ גיצנ לש וניינע תא

הנמית ,םייונימ תקידבל הדעוול רחבנ גיצנ לש וניינע תא

שרדנה עדימה תלבק דעוממ רומאכ הפוקתה

שרדנה עדימה תלבק דעוממ רומאכ הפוקתה

)ד(

םעטמ דמעומה תא תונמל ןיא יכ םירשה ואצמ וא ,רומאכ

תודמעומה תא םייונימ תקידבל הדעווה הרשיא אל

תודמעומה תא םייונימ תקידבל הדעווה הרשיא אל

)ד(

םעטמ דמעומה תא תונמל ןיא יכ םירשה ואצמ וא ,רומאכ

וניינע תא םייונימ תקידבל הדעווה ינפל םירשה ואיבי ,רחא

וניינע תא םייונימ תקידבל הדעווה ינפל םירשה ואיבי ,רחא

וא הדעווה תטלחה דעוממ םימי 30 ךותב רחא דמעומ לש

וא הדעווה תטלחה דעוממ םימי 30 ךותב רחא דמעומ לש

ןיינעה יפל ,םירשה תטלחה

)ה(

לודגה רפסמה הנמנ ומעש ןוגראה - "גיציה םידבועה ןוגרא"

ןיינעה יפל ,םירשה תטלחה

- הז ףיעסב

)ה(

- הז ףיעסב

לודגה רפסמה הנמנ ומעש ןוגראה - "גיציה םידבועה ןוגרא"

;הרבחב םינגרואמ םידבוע לש רתויב

;הרבחב םינגרואמ םידבוע לש רתויב

,םירחבנה םיגיצנהמ ,שרדנה עדימ לכ - "שרדנה עדימה"

,םירחבנה םיגיצנהמ ,שרדנה עדימ לכ - "שרדנה עדימה"

םרוג לכמ וא ,גיציה םידבועה ןוגראמ וא הרבחהמ

םרוג לכמ וא ,גיציה םידבועה ןוגראמ וא הרבחהמ

הדעווה תניחבל דמעומ לש וניינע תאבה ךרוצל ,רחא

הדעווה תניחבל דמעומ לש וניינע תאבה ךרוצל ,רחא

ףיעס יפל יונימה תמלשה ךרוצל וא םייונימ תקידבל

;ןיינעה יפל ,18

ףיעס יפל יונימה תמלשה ךרוצל וא םייונימ תקידבל

;ןיינעה יפל ,18

עצומה הרבחה ידבוע ברקמ רחבנש גיצנ - "רחבנ גיצנ"

עצומה הרבחה ידבוע ברקמ רחבנש גיצנ - "רחבנ גיצנ"

ףיעס יפל תוארוהל םאתהב ,רוטקרידכ תונמתהל

" )3()ג(17

ףיעס יפל תוארוהל םאתהב ,רוטקרידכ תונמתהל

" )3()ג(17

179

804 'מע ,ח"סשתה ;132 'מע ,ה"לשתה ח"ס

32

23 7 2009 ,ט"סשתה באב 'ב ,2203 םיקוחה רפס

29 ףיעסב וחסונכ ,1975-ה"לשתה ,תויתלשממה תורבחה קוחל ד18 ףיעס לש ותליחת יונימ ךילה ןיינעל םג לוחי אוהו )2009 רבמטפסב 1( ט"סשתה לולאב ב"י םויב ,הז קוחל עדימה לכ לבקתה םאש דבלבו ,רומאה דעומה ינפל לחהש םידבועה ברקמ רוטקריד ונמיי ,דעומה ותוא ינפל תודמעומה תא םייונימ תקידבל הדעווה הרשיא וא שרדנה )2009 רבמטפסב 1( ט"סשתה לולאב ב"י םוימ ףיעס ותואב תורומאה תופוקתה

למג תופוקו תואלמג :'ח קרפ

קוח - הז קרפב( 33 1970-ל"שתה ,]בלושמ חסונ[ )תואלמג( הנידמה תוריש קוחב - )תואלמגה

30 תורבחה קוח ןוקית תויתלשממה תארוהו הליחת - רבעמ

31 תוריש קוח ןוקית )תואלמג( הנידמה 50 'סמ -

:אובי "תוריש" הרדגהה ירחא ,1 ףיעסב

)1(

הבצקל ,רחא קוקיח יפל העיגמה תפסות - "רחא קוקיח יפל הבצקל תפסות"" ;";הז ףיעסב התרדגהכ

 

- 8 ףיעסב

)2(

:אובי "ללקושמ עצוממ" הרדגהה ינפל

)א(

;";)2009 ילויב 31( ט"סשתה באב 'י םוי - "רבעמה דעומ""

:אובי "תעבוק תרוכשמ" הרדגהה םוקמב )ב(

תוברל ,תרוכשמה רועיש - ינולפ ןמזב ינולפ םדא יבגל ,"תעבוק תרוכשמ"" ןכדועמ אוהש יפכ ,ןיינעה יפל ,ןלהל טרופמכ ,תועובקה תופסותה :9 ףיעס תוארוה יפל

רועיש - רבעמה דעומ ירחא תורישמ שרפש ינולפ יבגל

)1(

לש ותשירפ ברע עיגמה ,תועובקה תופסותה תוברל ,תרוכשמה ותשירפ ברע ינולפל התיהש הגרדכ ותגרדש דבועל ,תורישהמ ינולפ

 
 

;רומאכ

רועיש - רבעמה דעומ ינפל תורישמ שרפש ינולפ יבגל )2( דבועל ,רבעמה דעומב עיגמה ,תועובקה תופסותה תוברל ,תרוכשמה ;תורישהמ ותשירפ ברע ינולפל התיהש הגרדכ ותגרדש

בקע ותגרדב ינולפ דרוה ,)2–ו )1( תואקספ תוארוה ףא לע )3( לכ ךשמב תעבוקה ותרוכשמ בשוחת ,ןיד לכ יפל תעמשמ יעצמא ,ןיינעה יפל ,תורומאה תואקספה תוארוהל םאתהב ,הדרוהה תפוקת בשוחתו רוזחת הדרוהה תפוקת םותבו ,דרוה הילאש הגרדה יפ לע יפל ,תורומאה תואקספה תוארוהל םאתהב תעבוקה ותרוכשמ ;";הדרוהה ינפלש הגרדה יפ לע ,ןיינעה

:אובי "תיתנש תרוכשמ" הרדגהה ירחא

)ג(

 

;";תישילשה תפסותבש םיגורידה תמישר - "תיסיסבה םיגורידה תמישר""

 

:אובי 9 ףיעס םוקמב

)3(

הנש לכ לש ראוני שדוחב ןכדועת תעבוקה תרוכשמה

)א(

9

תרוכשמה ןוכדע"

,ךליאו ראוני שדוח תבצק דעב ,)ןוכדעה שדוח - הז ףיעסב( םדוקה דדמה תמועל שדחה דדמה תיילע רועיש יפל

תעבוקה

23 7 2009 ,ט"סשתה באב 'ב ,2203 םיקוחה רפס

914 'מע ,ה"סשתה ;65 'מע ,ל"שתה ח"ס

33

180

)ב(

תיזכרמה הכשלה תמסרפמש ןכרצל םיריחמה דדמ - "דדמה"

- א9 ףיעסבו הז ףיעסב