You are on page 1of 128

‫רשומות‬

‫ספר החוקים‬
‫‪ 23‬ביולי ‪2009‬‬ ‫‪ 2203‬‬ ‫ב' באב התשס"ט ‬
‫עמוד‬
‫חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים ‪ 2009‬ו–‪ ,)2010‬התשס"ט‪157 . . 2009-‬‬

‫פרק א' ‪ -‬מטרה ‪157 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫פרק ב' ‪ -‬הגנת הסביבה ‪157 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫פרק ג' ‪ -‬עורכי דין זרים ומשרדי עורכי דין זרים ‪165 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫פרק ד' ‪ -‬רשויות מקומיות ‪172 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫פרק ה' ‪ -‬בריאות ‪173 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫פרק ו' ‪ -‬עובדים זרים ‪175 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫פרק ז' ‪ -‬תאגידים‪ ,‬פירוק וכינוס ‪177 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫פרק ח' ‪ -‬גמלאות וקופות גמל ‪180 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫פרק ט' ‪ -‬העברת האחריות לטיפול רפואי בנפגעי תאונות דרכים לקופות החולים‪191 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫פרק י' ‪ -‬חינוך‪195 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫פרק י"א ‪ -‬סיוע לעסקים במצוקה ‪ -‬הוראת שעה ‪196 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫פרק י"ב ‪ -‬חשמל ‪197 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫פרק י"ג ‪ -‬בזק ‪198 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫פרק י"ד ‪ -‬תחבורה‪199 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫פרק ט"ו ‪ -‬המרכז לגביית קנסות‪ ,‬אגרות והוצאות ‪205 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫פרק ט"ז ‪ -‬עידוד השקעות הון‪206 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫פרק י"ז ‪ -‬הגדלת קצבאות הילדים והתנייתן ‪211 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫פרק י"ח ‪ -‬תכנון ובניה ‪216 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫פרק י"ט ‪ -‬שיכון ‪216 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫פרק כ' ‪ -‬מים וביוב ‪217 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫פרק כ"א ‪ -‬היטל בשל צריכת מים עודפת ‪ -‬הוראת שעה‪221 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫פרק כ"ב ‪ -‬האפוטרופוס הכללי ‪239 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫פרק כ"ג ‪ -‬קליטת חיילים משוחררים ‪242 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫פרק כ"ד ‪ -‬שיפור זכויות עובדים‪242 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫פרק כ"ה ‪ -‬ביטוח לאומי ‪246 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫פרק כ"ו ‪ -‬אזורי עדיפות לאומית ‪261 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫פרק כ"ז ‪ -‬מסים ‪264 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫פרק כ"ח ‪ -‬הוראות מיוחדות לתקציב המדינה לשנים ‪ 2009‬ו–‪280 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2010‬‬
‫פרק כ"ט ‪ -‬הוראות שונות‪282 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫תיקונים עקיפים‪:‬‬

‫חוק לשכת עורכי הדין‪ ,‬התשכ"א‪ - 1961-‬מס' ‪33‬‬ ‫חוק האזרחים הוותיקים‪ ,‬התש"ן‪ - 1989-‬מס' ‪7‬‬
‫חוק מס ערך מוסף‪ ,‬התשל"ו‪ - 1975-‬מס' ‪37‬‬ ‫חוק איגודי ערים‪ ,‬התשט"ו‪ - 1955-‬מס' ‪6‬‬
‫חוק המרכז לגביית קנסות‪ ,‬אגרות והוצאות‪ ,‬התשנ"ה‪ - 1995-‬מס' ‪8‬‬ ‫חוק האפוטרופוס הכללי‪ ,‬התשל"ח‪ - 1978-‬מס' ‪3‬‬
‫חוק משק החשמל‪ ,‬התשנ"ו‪ - 1996-‬מס' ‪9‬‬ ‫חוק ארוחה יומית לתלמיד‪ ,‬התשס"ה‪ - 2005-‬מס' ‪2‬‬
‫חוק ביטוח בריאות ממלכתי‪ ,‬התשנ"ד‪ - 1994-‬מס' ‪45‬‬
‫חוק הניקוז וההגנה מפני שיטפונות‪ ,‬התשי"ח‪ - 1957-‬מס' ‪6‬‬
‫ומס' ‪46‬‬
‫חוק העבירות המינהליות‪ ,‬התשמ"ו‪ - 1985-‬מס' ‪10‬‬
‫חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב]‪ ,‬התשנ"ה‪- 1995-‬‬
‫חוק עובדים זרים‪ ,‬התשנ"א‪ - 1991-‬מס' ‪11‬‬
‫מס' ‪ 113‬ומס' ‪114‬‬
‫חוק עידוד השקעות הון‪ ,‬התשי"ט‪ - 1959-‬מס' ‪66‬‬ ‫חוק בית הדין לעבודה‪ ,‬התשכ"ט‪ - 1969-‬מס' ‪38‬‬
‫חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים‪ ,‬התשל"ה‪ - 1975-‬מס' ‪23‬‬ ‫חוק בתי דין מינהליים‪ ,‬התשנ"ב‪ - 1992-‬מס' ‪3‬‬
‫חוק פיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)‪ ,‬התשס"ה‪- 2005-‬‬ ‫חוק בתי משפט לעניינים מינהליים‪ ,‬התש"ס‪ - 2000-‬מס' ‪43‬‬
‫מס' ‪4‬‬ ‫ומס' ‪44‬‬
‫חוק קליטת חיילים משוחררים‪ ,‬התשנ"ד‪ - 1994-‬מס' ‪10‬‬ ‫חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד)‪ ,‬התשנ"ג‪1993-‬‬
‫חוק הרשויות המקומיות (ביוב)‪ ,‬התשכ"ב‪ - 1962-‬מס' ‪7‬‬ ‫‪ -‬מס' ‪9‬‬
‫חוק הרשויות המקומיות (העברת תשלומים מהמדינה)‪ ,‬התשנ"ה‪-‬‬ ‫חוק דמי מחלה‪ ,‬התשל"ו‪ - 1976-‬מס' ‪3‬‬
‫‪ - 1995‬מס' ‪3‬‬ ‫חוק הבטחת הכנסה‪ ,‬התשמ"א‪ - 1980-‬מס' ‪34‬‬
‫חוק רשות הספנות והנמלים‪ ,‬התשס"ד‪ - 2004-‬מס' ‪2‬‬ ‫חוק הגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים‬
‫חברתיים (מס הכנסה שלילי)‪ ,‬התשס"ח‪ - 2007-‬מס' ‪3‬‬
‫חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה‪ ,‬התשמ"ח‪ - 1988-‬מס' ‪12‬‬
‫חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי‬
‫חוק שירות המדינה (גמלאות)‪ ,‬התש"ל‪ - 1970-‬מס' ‪50‬‬
‫התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים ‪,)2002‬‬
‫חוק שמירת הניקיון‪ ,‬התשמ"ד‪ - 1984-‬מס' ‪13‬‬
‫התשס"ב‪ - 2002-‬מס' ‪9‬‬
‫חוק התכנון והבניה‪ ,‬התשכ"ה‪ - 1965-‬מס' ‪90‬‬ ‫חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי‬
‫חוק התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי‬ ‫התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים ‪,)2006‬‬
‫התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים ‪ 2003‬ו–‪,)2004‬‬ ‫התשס"ו‪ - 2006-‬מס' ‪2‬‬
‫התשס"ג‪ - 2003-‬מס' ‪ 13‬ומס' ‪14‬‬ ‫חוק הסכמים קיבוציים‪ ,‬התשי"ז‪ - 1957-‬מס' ‪7‬‬
‫חוק התקשורת (בזק ושידורים)‪ ,‬התשמ"ב‪ - 1982-‬מס' ‪43‬‬ ‫חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם‪ ,‬התשנ"ו‪1996-‬‬
‫פקודת בריאות העם‪ - 1940 ,‬מס' ‪24‬‬ ‫‪ -‬מס' ‪6‬‬
‫פקודת המכרות ‪ -‬מס' ‪9‬‬ ‫חוק הפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית‪ ,‬התשנ"ב‪-‬‬
‫פקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש]‪ ,‬התש"ל‪ - 1970-‬מס' ‪18‬‬ ‫‪ - 1992‬מס' ‪10‬‬
‫פקודת החברות [נוסח חדש]‪ ,‬התשמ"ג‪ - 1983-‬מס' ‪16‬‬ ‫חוק זכויות הדייר בדיור הציבורי‪ ,‬התשנ"ח‪ - 1998-‬מס' ‪3‬‬
‫חוק החברות הממשלתיות‪ ,‬התשל"ה‪ - 1975-‬מס' ‪25‬‬
‫פקודת המועצות המקומיות ‪ -‬מס' ‪ 54‬ומס' ‪55‬‬
‫חוק החברות‪ ,‬התשנ"ט‪ - 1999-‬מס' ‪10‬‬
‫פקודת מס הכנסה ‪ -‬מס' ‪171‬‬
‫חוק יום חינוך ארוך ולימודי העשרה‪ ,‬התשנ"ז‪ - 1997-‬מס' ‪6‬‬
‫פקודת העיריות ‪ -‬מס' ‪ 117‬ומס' ‪118‬‬ ‫חוק הכניסה לישראל‪ ,‬התשי"ב‪ - 1952-‬מס' ‪18‬‬
‫פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש]‪ ,‬התש"ם‪ - 1980-‬מס' ‪7‬‬ ‫חוק לימוד חובה (תיקון מס' ‪ ,)16‬התשמ"ד‪ - 1984-‬מס' ‪8‬‬
‫פקודת הרוקחים [נוסח חדש]‪ ,‬התשמ"א‪ - 1981-‬מס' ‪16‬‬ ‫חוק לימוד חובה (תיקון מס' ‪ ,)29‬התשס"ז‪ - 2007-‬מס' ‪2‬‬
‫התכנית הכלכלית‬ ‫הכלכלית‬
‫התכנית ליישום‬
‫(תיקוני חקיקה‬‫הכלכליתליישום‬ ‫(תיקוני חקיקה‬ ‫הכלכלית‬
‫ההתייעלות‬ ‫חוק ההתייעלות חוק‬
‫‪2‬‏*התשס"ט‪2009-‬‏*‬ ‫התשס"ט‪009-‬‬
‫לשנים ‪ 2009‬ו–‪,)2010‬‬ ‫ו–‪,)2010‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫לשנים‬
‫ספר החוקים ‪ ,2203‬ב' באב התשס"ט‪23.7.2009 ,‬‬
‫פרק א'‪ :‬מטרת החוק‬
‫פרק א'‪ :‬מטרת החוק‬
‫חוק זה בא לתקן חוקים שונים ולקבוע הוראות נוספות‪ ,‬במטרה לאפשר למשק הישראלי מטרה‬
‫לאפשר למשק הישראלי‬ ‫חוק זה בא לתקן חוקים שונים ולקבוע הוראות נוספות‪ ,‬במטרה‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪.1‬‬
‫מטרה‬
‫התשתית‬ ‫את‬ ‫להכין‬ ‫נזקיהן‪,‬‬ ‫את‬ ‫ולמזער‬ ‫הכלכלי‪-‬העולמי‬ ‫המשבר‬
‫להתמודד עם השפעות המשבר הכלכלי‪-‬העולמי ולמזער את נזקיהן‪ ,‬להכין את התשתית‬ ‫השפעות‬ ‫עם‬ ‫להתמודד‬
‫כלכליים‪-‬חברתיים‪ ,‬וכן‬
‫כלכליים‪-‬חברתיים‪ ,‬וכן‬ ‫פעריםתוך צמצום פערים‬‫צמצוםהמשק‬
‫לצמיחת‬‫המשברתוך‬
‫בתום המשק‬
‫לצמיחת‬ ‫שתביא בתום המשבר‬
‫שתביא‬
‫לצמצם את הגירעוןלצמצם את הגירעון הממשלתי תוך ייעול פעילות הממשלה‪ ,‬ולפתח אזורי פריפריה‪.‬‬
‫פריפריה‪.‬‬ ‫אזורי‬ ‫ולפתח‬ ‫הממשלה‪,‬‬ ‫פעילות‬ ‫ייעול‬ ‫תוך‬ ‫הממשלתי‬

‫הסביבהב'‪ :‬הגנת הסביבה‬
‫פרק ב'‪ :‬הגנת פרק‬
‫תיקון פקודת‬ ‫יבוא‪:‬‬
‫אחרי סעיף ‪ 120‬יבוא‪:‬‬ ‫סעיף ‪120‬‬
‫המכרות‏‏‪,1‬‬ ‫בפקודת המכרות‏‏‪ ,1‬אחרי‬
‫בפקודת‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪.2‬‬
‫תיקון פקודת‬
‫המכרות ‪ -‬מס' ‪9‬‬
‫המכרות ‪ -‬מס' ‪9‬‬
‫בנייןמיחזור פסולת בניין‬
‫פסולתי"ד‪:‬‬
‫"חלק י"ד‪ :‬מיחזור "חלק‬
‫פרק א'‪ :‬הגדרות פרק א'‪ :‬הגדרות‬
‫הגדרותבחלק זה ‪ .121 -‬בחלק זה ‪-‬‬
‫‪.121‬‬ ‫הגדרות‬

‫כהגדרתו בסעיף ‪;112‬‬ ‫‪;112‬‬
‫בסעיף ‪-‬‬
‫מחצבה"‬ ‫כהגדרתו‬
‫"בעל מחצבה" ‪" -‬בעל‬
‫במיחזור‬
‫מחצבה החייב במיחזור‬ ‫החייבבעל‬ ‫מחצבה‬
‫במיחזור" ‪-‬‬ ‫מחצבה בעל‬
‫החייב‬ ‫במיחזור" ‪-‬‬
‫"בעל מחצבה החייב"בעל‬
‫פסולת בניין לפי פסולת בניין לפי הוראות סעיף ‪;122‬‬
‫‪;122‬‬ ‫סעיף‬ ‫הוראות‬

‫כהגדרתם בסעיף ‪;108‬‬ ‫בסעיף‪;108-‬‬
‫ו"מחצבה"‬ ‫כהגדרתם‬
‫חציבה"‬ ‫ו"מחצבה" ‪-‬‬
‫"חומר‬ ‫"חומר חציבה"‬
‫למיחזור‪,‬‬
‫ופינוי פסולת למיחזור‪,‬‬ ‫איסוף‬‫פסולת‬
‫ופינויבחוק‬
‫כהגדרתו‬ ‫בחוק ‪-‬איסוף‬ ‫"מיחזור" ‪ -‬כהגדרתו‬
‫"מיחזור"‬
‫‪2‬‬
‫התשנ"ג‪1993-‬‏‏ ; התשנ"ג‪1993-‬‏‏‪;2‬‬
‫ממונה לעניין חלק זה‪,‬‬‫להיות זה‪,‬‬
‫לעניין חלק‬ ‫ממונה‬
‫הסמיכו‬ ‫שהשר‬ ‫להיות‬
‫הסמיכו‪ -‬מי‬ ‫"הממונה" ‪ -‬מי שהשר‬
‫"הממונה"‬
‫לפי סעיף ‪;124‬‬ ‫לפי סעיף ‪;124‬‬
‫הסמיכו לפקח על ביצוע‬‫שהשרביצוע‬
‫לפקח על‬ ‫‪ -‬מי‬‫הסמיכו‬
‫הסביבה"‬ ‫שהשר‬‫הגנת‬ ‫"מפקחמי‬
‫"מפקח הגנת הסביבה" ‪-‬‬
‫‪;127‬‬ ‫בסעיף‬
‫ההוראות לפי חלק זה‪ ,‬כאמור בסעיף ‪;127‬‬ ‫כאמור‬ ‫זה‪,‬‬ ‫חלק‬ ‫ההוראות לפי‬
‫לבנייה‪,‬המשמשים לבנייה‪,‬‬
‫המשמשיםחומרים‬
‫חומרים ושיירי‬ ‫חומרים‬ ‫"פסולתושיירי‬
‫בניין" ‪-‬‬ ‫"פסולת בניין" ‪ -‬חומרים‬
‫או שמשתמשים או שמשתמשים בהם בקשר לעבודות בנייה‪ ,‬לרבות‬
‫לרבות‬ ‫בנייה‪,‬‬ ‫לעבודות‬ ‫בקשר‬ ‫בהם‬
‫מבנים;הריסות של מבנים;‬ ‫חלקי הריסות של חלקי‬
‫השר להגנת הסביבה‪.‬‬ ‫הסביבה‪.‬‬ ‫"השר" ‪ -‬השר להגנת‬
‫"השר" ‪-‬‬
‫מחצבה החייב במיחזור‬ ‫במיחזור‬‫החייבבעל‬
‫פרק ב'‪:‬‬‫פרק ב'‪ :‬בעל מחצבה‬
‫השר‪,‬‬ ‫שקבע‬ ‫מסוג‬
‫בעל מחצבה המפיק חומר חציבה מסוג שקבע השר‪,‬‬‫חציבה‬ ‫חומר‬ ‫המפיק‬ ‫מחצבה (א) ‬
‫בעל ‪.122‬‬ ‫חובת (א) ‬
‫מיחזור של‬ ‫‪.122‬‬ ‫חובת מיחזור של‬
‫פסולת בניין‬
‫בשיעור‬
‫באמצעות אחר‪ ,‬בשיעור‬ ‫באמצעות אחר‪,‬‬
‫בעצמו או‬ ‫בעצמו או‬
‫פסולת בניין‪,‬‬ ‫במיחזור‬‫בניין‪,‬‬
‫חייב במיחזור פסולתחייב‬
‫בניין‬ ‫פסולת‬

‫מתוך כמות חומרי מתוך כמות חומרי החציבה המופקים במחצבה‪ ,‬כפי שקבע‬
‫שקבע‬ ‫כפי‬ ‫במחצבה‪,‬‬ ‫המופקים‬ ‫החציבה‬
‫השר ובאופן שקבע‪.‬השר ובאופן שקבע‪.‬‬
‫בין השר לקבוע‪ ,‬בין‬‫רשאי‬‫לקבוע‪,‬‬
‫קטן (א)‬ ‫השר‬ ‫רשאי‬
‫סעיף‬ ‫(א)לפי‬ ‫סעיף קטן‬
‫בתקנות‬ ‫(ב) בתקנות לפי (ב) ‬
‫השאר‪ ,‬כי החובה השאר‪ ,‬כי החובה לפי הסעיף הקטן האמור תחול רק לגבי‬
‫לגבי‬ ‫רק‬ ‫תחול‬ ‫האמור‬ ‫הקטן‬ ‫הסעיף‬ ‫לפי‬
‫ורשאיבניין שיקבע‪ ,‬ורשאי‬
‫שיקבע‪,‬פסולת‬
‫לגבי סוגי‬ ‫בניין‬
‫פסולתאו‬
‫סוגישיקבע‬ ‫או לגבי‬
‫מחצבות‬ ‫סוגי‬ ‫סוגי מחצבות שיקבע‬
‫הוא לקבוע שיעורי הוא לקבוע שיעורי מיחזור שונים לסוגים שונים של מחצבות‪,‬‬
‫מחצבות‪,‬‬ ‫של‬ ‫שונים‬ ‫לסוגים‬ ‫שונים‬ ‫מיחזור‬
‫חציבה או פסולת בניין‪.‬‬ ‫חומריבניין‪.‬‬
‫חומרי חציבה או פסולת‬

‫התקבל בכנסת ביום כ"ב בתמוז התשס"ט (‪ 14‬ביולי ‪ ;)2009‬הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק‬ ‫* ‬

‫הממשלה ‪ ,436 -‬מיום כ"ד בסיוון התשס"ט (‪ 16‬ביוני ‪ ,)2009‬עמ' ‪.348‬‬
‫חוקי א"י‪ ,‬כרך ב'‪ ,‬עמ' (ע) ‪( ,910‬א) ‪ ;938‬ס"ח התשס"ח‪ ,‬עמ' ‪.858‬‬ ‫‪ 1‬‬

‫ס"ח התשנ"ג‪ ,‬עמ' ‪.116‬‬ ‫‪ 2‬‬

‫‪157‬‬ ‫ספר החוקים ‪ ,2203‬ב' באב התשס"ט‪23.7.2009 ,‬‬
‫(ג) תקנות לפי סעיף קטן (א) ייקבעו בהסכמת שר התשתיות‬
‫הלאומיות‪ ,‬לאחר התייעצות עם שר האוצר‪ ,‬ובאישור ועדת‬
‫הפנים והגנת הסביבה של הכנסת‪ ,‬בשים לב‪ ,‬בין השאר‪,‬‬
‫למידת השפעתם של חומרי החציבה ותוצריהם על הסביבה‬
‫ולהשפעות הכלכליות של הטלת החובה כאמור על בעלי‬
‫המחצבות‪.‬‬
‫(‪ )1‬בעל מחצבה החייב במיחזור רשאי לבצע את‬ ‫‪( .123‬א)‬ ‫מיחזור בשטח‬
‫המחצבה‬
‫המיחזור שהוא חייב בו לפי סעיף ‪ ,122‬בשטח המחצבה‪,‬‬
‫בכפוף להוראות כל דין‪ ,‬ובכלל זה חוק התכנון והתקנות‬
‫והתכניות על פיו‪ ,‬ויראו רשות זו כחלק מרישיון‬
‫החציבה של בעל המחצבה החייב במיחזור‪ ,‬ובלבד‬
‫שמסר לממונה ולמפקח הודעה בכתב על כוונתו לבצע‬
‫את המיחזור כאמור‪ ,‬זמן סביר מראש ולפחות ‪ 90‬ימים‬
‫לפני תחילת הביצוע‪.‬‬
‫(‪ )2‬היתה המחצבה במקרקעי ישראל‪ ,‬כמשמעותם‬
‫בחוק–יסוד‪ :‬מקרקעי ישראל‏‪( 3‬בסעיף זה ‪ -‬מקרקעי‬
‫ישראל)‪ ,‬יראו את מינהל מקרקעי ישראל כאילו‬
‫הרשה את ביצוע הפעילות כאמור בפסקה (‪ ,)1‬ובלבד‬
‫שהתנאים שלפיהם הוענקו הזכויות במקרקעין לא‬
‫הופרו‪.‬‬
‫(ב) על אף הוראות סעיף קטן (א)‪ ,‬רשאי הממונה‪ ,‬או המפקח‬
‫לאחר התייעצות עם הממונה‪ ,‬להורות לבעל מחצבה החייב‬
‫במיחזור כי המיחזור‪ ,‬כולו או חלקו‪ ,‬לא ייעשה בשטח‬
‫המחצבה‪ ,‬בהתקיים המפורט להלן‪ ,‬לפי העניין‪ ,‬ובלבד שנתן‬
‫לבעל המחצבה הזדמנות לטעון את טענותיו בעניין זה‪:‬‬
‫(‪ )1‬לעניין הוראת הממונה ‪ -‬אם סבר כי ביצוע‬
‫המיחזור בשטח המחצבה עלול לפגוע בסביבה‪ ,‬במידה‬
‫המצדיקה לאסור או למנוע את ביצוע המיחזור בשטח‬
‫האמור; אי מתן הוראה לפי הוראות פסקה זו אין בו‪,‬‬
‫כשלעצמו‪ ,‬כדי להתיר פגיעה בסביבה בניגוד להוראות‬
‫כל דין;‬
‫(‪ ) 2‬לעניין הוראת המפקח ‪ -‬אם סבר כי ביצוע המיחזור‬
‫בשטח המחצבה עלול לפגוע בניצול המיטבי של עתודות‬
‫חומרי החציבה במחצבה; הוראת המפקח כאמור יראו‬
‫אותה כחלק מרישיון החציבה של בעל המחצבה‪.‬‬
‫(ג) בעל מחצבה הנמצאת במקרקעי ישראל‪ ,‬החייב במיחזור‬
‫לפי הוראות סעיף ‪ ,122‬לא יבצע בשטח המחצבה מיחזור‬
‫שהוא אינו חייב בביצועו לפי הסעיף האמור‪ ,‬אלא באישור‬
‫מינהל מקרקעי ישראל ובתנאים שעליהם יורה‪.‬‬
‫(ד) נותרה במחצבה של בעל מחצבה החייב במיחזור פסולת‬
‫בניין שאינה ניתנת למיחזור‪ ,‬יפנה אותה בעל המחצבה‬
‫בהתאם להוראות כל דין‪.‬‬

‫ס"ח התש"ך‪ ,‬עמ' ‪.56‬‬ ‫‪ 3‬‬

‫ספר החוקים ‪ ,2203‬ב' באב התשס"ט‪23.7.2009 ,‬‬ ‫‪158‬‬
‫ממונה לעניין חלק זה‪.‬‬
‫חלק זה‪.‬‬
‫משרדו‪,‬‬
‫לעניין‬
‫עובדי‬
‫ממונה‬
‫משרדו‪,‬מבין‬
‫השר ימנה‪,‬‬
‫‪ .124‬עובדי‬
‫ימנה‪ ,‬מבין‬ ‫הסמכתהשר‬
‫הממונה‬ ‫‪.124‬‬ ‫הסמכת הממונה‬

‫ומפורטרישום מלא ומפורט‬
‫במיחזור ינהל‬
‫רישום מלא‬
‫החייב‬
‫ינהל‬
‫מחצבה‬
‫במיחזור‬
‫החייבבעל‬
‫מחצבה (א) ‬
‫ודיווח ‪.125‬‬
‫רישום בעל‬
‫חובות (א) ‬
‫חובות רישום ודיווח ‪.125‬‬
‫של אלה‪:‬‬ ‫של אלה‪:‬‬
‫במחצבה; שהופקו במחצבה;‬
‫חומרי החציבה‬
‫שהופקו‬
‫כמות‬
‫החציבה‬
‫כמות חומרי (‪ )1‬‬ ‫(‪ )1‬‬
‫באמצעותבעצמו או באמצעות‬
‫הבניין שמיחזר‬
‫בעצמו או‬
‫פסולת‬
‫שמיחזר‬
‫הבנייןכמות‬
‫(‪ )2‬כמות פסולת (‪ )2‬‬
‫אחר;‬ ‫אחר;‬
‫הבניין שמיחזר בעצמו‬
‫בעצמו‬
‫בפסולת‬
‫שמיחזר‬
‫שעשה‬
‫הבניין‬
‫השימוש‬
‫שעשה בפסולת‬
‫(‪ )3‬‬ ‫(‪ )3‬השימוש‬
‫או באמצעות אחר;או באמצעות אחר;‬
‫ענייניםר‪.‬נוספים שקבע השר‪.‬‬
‫(‪ )4‬שקבע הש‬
‫עניינים נוספים‬ ‫(‪ )4‬‬
‫לעיין ברישום כאמור‬
‫כאמור‬
‫רשאי‬‫ברישום‬
‫מטעמו‬‫לעיין‬
‫או מי‬
‫רשאי‬
‫הממונה‬
‫מי) מטעמו‬
‫(ב) הממונה או (ב‬
‫ממנו‪.‬ולקבל העתק ממנו‪.‬‬
‫קטן (א)‬
‫העתק‬
‫בסעיף‬
‫בסעיף קטן (א) ולקבל‬
‫לממונה דיווח מאומת‪,‬‬
‫מאומת‪,‬‬
‫דיווח יגיש‬
‫במיחזור‬
‫לממונה‬
‫יגישהחייב‬
‫מחצבה‬‫במיחזור‬
‫החייב בעל‬
‫(ג) בעל מחצבה (ג) ‬
‫נוספיםוכן בעניינים נוספים‬
‫בענייניםקטן (א)‬
‫המנויים בסעיף‬
‫קטן (א) וכן‬
‫בעניינים‬
‫בכתב‪,‬בסעיף‬
‫בכתב‪ ,‬בעניינים המנויים‬
‫תקופות ובאופן שיקבע‬
‫שיקבע‬
‫ובאופןלגבי‬
‫במועדים‪,‬‬
‫תקופות‬
‫לגביוהכל‬
‫השר‪,‬‬
‫במועדים‪,‬‬
‫כפי שיקבע‬
‫כפי שיקבע השר‪ ,‬והכל‬
‫השר‪.‬‬ ‫השר‪.‬‬
‫מחצבה החייב במיחזור‬
‫במיחזור‬
‫מבעל‬
‫החייב‬
‫לדרוש‬
‫מחצבה‬
‫מבעלרשאי‬
‫הממונה‬
‫(ד) הממונה רשאי(ד) לדרוש‬
‫לעריכת הרישום והדיווח‬
‫והדיווח‬
‫בסיס‬
‫הרישום‬
‫ששימש‬
‫לעריכת‬
‫בסיסמידע‬
‫ששימשלו כל‬
‫להמציא לו כל מידעלהמציא‬
‫להמציא מידע כאמור‪,‬‬
‫כאמור‪,‬‬
‫מחצבה‬
‫בעל מידע‬
‫להמציא‬
‫מחצבהנדרש‬
‫סעיף זה;‬
‫לפיבעל‬
‫לפי סעיף זה; נדרש‬
‫ובאופן שצוינו בדרישה‪.‬‬
‫בדרישה‪.‬‬
‫במועד‬
‫שצוינו‬
‫ימציאו‬
‫ימציאו במועד ובאופן‬
‫ידיעה או נתון שנמסרו‬
‫שנמסרו‬
‫נתוןיגלה‬
‫מטעמו לא‬
‫ידיעה או‬
‫יגלהמי‬
‫הממונה או‬
‫(ה) הממונה או מי(ה) מטעמו לא‬
‫לצורך ביצוע חלק זה‬
‫דרושזה‬
‫ביצוע חלק‬
‫לצורך הדבר‬
‫אלא אם כן‬
‫זה‪,‬דרוש‬
‫הדבר‬
‫לפיכןחלק‬
‫לו לפי חלק זה‪ ,‬אלאלואם‬
‫משפט‪ .‬צו של בית משפט‪.‬‬
‫או לפי צו של בית או לפי‬
‫מחצבה החייב במיחזור‪,‬‬
‫במיחזור‪,‬‬
‫החייבלבעל‬
‫מחצבהפיצוי‬
‫לבעלבתקנות‬
‫פיצוייקבע‬
‫האוצר‬
‫בתקנות‬
‫‪ .126‬שר‬
‫מחצבה יקבע‬
‫לבעלהאוצר‬
‫פיצוי שר‬
‫פיצוי לבעל מחצבה ‪.126‬‬
‫החייב במיחזור‬ ‫החייב במיחזור‬
‫לצורך ביצוע המיחזור‬
‫המיחזור‬
‫ביצועשרכש‬
‫לצורךבציוד‬
‫השקעה‬‫שרכש‬
‫בציודבעד‬
‫שישולם לו‬
‫שישולם לו בעד השקעה‬
‫שייקבעו ואינם תלויים‬
‫תלויים‬
‫מטעמים‬
‫ואשרואינם‬
‫שייקבעו‬
‫מטעמים‪,122‬‬
‫הוראות סעיף‬
‫לפיואשר‬
‫לפי הוראות סעיף ‪,122‬‬
‫להמשיך לעסוק בחציבה‪.‬‬
‫בחציבה‪.‬‬
‫ממנו‬
‫לעסוק‬
‫להמשיךנמנע‬
‫בו‪,‬‬ ‫בו‪ ,‬נמנע ממנו‬
‫פיקוח ג'‪ :‬סמכויות פיקוח‬
‫פרק ג'‪ :‬סמכויות פרק‬
‫משרדו‪ ,‬מפקחי הגנת‬‫הגנת‬
‫עובדי‬
‫מפקחי‬
‫משרדו‪,‬מבין‬
‫להסמיך‪,‬‬‫עובדי‬
‫מביןרשאי‬
‫השר‬‫להסמיך‪,‬‬
‫רשאי (א) ‬
‫הגנת ‪.127‬‬
‫מפקחיהשר‬
‫הסמכת(א) ‬
‫הסמכת מפקחי הגנת ‪.127‬‬
‫הסביבה‬ ‫הסביבה‬
‫בסמכויות לפי פרק זה‪,‬‬
‫פרק זה‪,‬‬
‫ולהסמיכם‬
‫בסמכויות לפי‬
‫ולהסמיכםחלק זה‪,‬‬
‫הסביבה לעניין‬
‫הסביבה לעניין חלק זה‪,‬‬
‫כולן או חלקן‪.‬‬ ‫כולן או חלקן‪.‬‬
‫סעיףלפי הוראות סעיף‬
‫הסביבה‬
‫הוראות‬
‫לפיהגנת‬‫מפקח‬
‫הסביבה‬
‫הגנתיוסמך‬
‫מפקח לא‬‫(ב) לא יוסמך (ב) ‬
‫מתקיימים בו כל אלה‪:‬‬
‫כלכןאלה‪:‬‬
‫אלאבואם‬
‫מתקיימים‬
‫קטן (א)‪ ,‬אלא אם כןקטן (א)‪,‬‬
‫בתוך ‪ 90‬ימים ממועד‬
‫ממועד‬
‫הודיעה‪,‬‬
‫ישראל ימים‬
‫משטרתבתוך ‪90‬‬
‫ישראל) הודיעה‪,‬‬
‫(‪1‬‬ ‫(‪ )1‬משטרת‬
‫להסמכתו מתנגדת להסמכתו‬
‫כי היא אינה‬
‫מתנגדת‬
‫אינה אליה‪,‬‬
‫היא השר‬
‫פנייתו של‬
‫פנייתו של השר אליה‪ ,‬כי‬
‫עברולרבות בשל עברו‬‫הציבור‪,‬‬
‫ביטחון בשל‬
‫של לרבות‬‫הציבור‪,‬‬
‫מטעמים‬‫מטעמים של ביטחון‬
‫הפלילי;‬ ‫הפלילי;‬
‫הסמכויות בתחום הסמכויות‬
‫הכשרה מתאימה‬
‫קיבל בתחום‬
‫מתאימה‬
‫הכשרה הוא‬
‫(‪ )2‬הוא קיבל (‪ )2‬‬
‫השר‪,‬כפי שהורה השר‪,‬‬
‫חלק זה‪,‬‬
‫שהורה‬
‫כפי לפי‬
‫נתונות לו‬
‫שיהיוחלק זה‪,‬‬
‫שיהיו נתונות לו לפי‬
‫השר לביטחון הפנים;‬‫הפנים;‬
‫בהסכמת‬
‫בהסכמת השר לביטחון‬

‫‪159‬‬ ‫ספר החוקים ‪ ,2203‬ב' באב התשס"ט‪23.7.2009 ,‬‬
‫(‪ )3‬הוא עומד בתנאי כשירות נוספים‪ ,‬ככל שהורה‬
‫השר‪ ,‬בהסכמת השר לביטחון הפנים‪.‬‬
‫סמכויות מפקח הגנת ‪( .128‬א) לשם פיקוח על ביצוע הוראות חלק זה רשאי מפקח‬
‫הסביבה וחובת זיהוי‬
‫הגנת הסביבה ‪-‬‬
‫(‪ )1‬לדרוש מכל אדם למסור לו את שמו ומענו ולהציג‬
‫לפניו תעודת זהות או תעודה רשמית אחרת המזהה‬
‫אותו;‬
‫(‪ )2‬לדרוש מכל אדם הנוגע בדבר למסור לו כל ידיעה‬
‫או מסמך שיש בהם כדי להבטיח או להקל את ביצוע‬
‫הוראות חלק זה; בפסקה זו‪" ,‬מסמך" ‪ -‬לרבות פלט‬
‫כהגדרתו בחוק המחשבים‪ ,‬התשנ"ה‪1995-‬‏‏‪;4‬‬
‫(‪ )3‬לערוך בדיקות או מדידות‪ ,‬וכן ליטול דוגמאות‬
‫לשם בדיקה ולהורות על מסירת הדוגמאות לבדיקת‬
‫מעבדה או על שמירתן לתקופה שיורה‪ ,‬או לנהוג בהן‬
‫בדרך אחרת;‬
‫(‪ )4‬להיכנס למקום‪ ,‬לרבות לכלי תחבורה כשהוא‬
‫נייח‪ ,‬ובלבד שלא ייכנס למקום המשמש למגורים אלא‬
‫על פי צו של בית משפט‪.‬‬
‫(ב) התעורר חשד לביצוע עבירה לפי חלק זה‪ ,‬רשאי מפקח‬
‫הגנת הסביבה ‪-‬‬
‫(‪ )1‬לחקור כל אדם הקשור לעבירה‪ ,‬או שעשויות‬
‫להיות לו ידיעות הנוגעות לעבירה; על חקירה‬
‫לפי פסקה זו יחולו הוראות סעיפים ‪ 2‬ו–‪ 3‬לפקודת‬
‫הפרוצדורה הפלילית (עדות)‏‏‪ ,5‬בשינויים המחויבים;‬
‫(‪ )2‬לתפוס כל חפץ הקשור לעבירה; על תפיסה לפי‬
‫פסקה זו יחולו הוראות הפרק הרביעי לפקודת מעצר‬
‫וחיפוש‪ ,‬בשינויים המחויבים;‬
‫(‪ )3‬לבקש מבית משפט צו חיפוש לפי סעיף ‪ 23‬לפקודת‬
‫מעצר וחיפוש‪ ,‬ולבצעו; על חיפוש לפי פסקה זו יחולו‬
‫הוראות סעיפים ‪(24‬א)(‪ 26 ,)1‬עד ‪ 28‬ו–‪ 45‬לפקודת מעצר‬
‫וחיפוש‪ ,‬בשינויים המחויבים‪.‬‬
‫(ג) סירב אדם להיענות לדרישת מפקח הגנת הסביבה‪ ,‬על‬
‫פי סמכותו בהתאם להוראות סעיף זה‪ ,‬וקיים חשש שיימלט‬
‫או שזהותו אינה ידועה‪ ,‬רשאי מפקח הגנת הסביבה לעכבו עד‬
‫לבואו של שוטר‪ ,‬ויחולו על עיכוב כאמור הוראות סעיף ‪(75‬ב)‬
‫ו–(ג) לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה ‪ -‬מעצרים)‪,‬‬
‫התשנ"ו‪1996-‬‏‏‪ ,6‬בשינויים המחויבים‪.‬‬
‫(ד) מפקח הגנת הסביבה לא יעשה שימוש בסמכויות‬
‫הנתונות לו לפי חלק זה‪ ,‬אלא בעת מילוי תפקידו ובהתקיים‬
‫שניים אלה‪:‬‬

‫ס"ח התשנ"ה‪ ,‬עמ' ‪.366‬‬ ‫‪ 4‬‬

‫חוקי א"י‪ ,‬כרך א'‪ ,‬עמ' (ע) ‪( ,439‬א) ‪.467‬‬ ‫‪ 5‬‬

‫ס"ח התשנ"ו‪ ,‬עמ' ‪.338‬‬ ‫‪ 6‬‬

‫ספר החוקים ‪ ,2203‬ב' באב התשס"ט‪23.7.2009 ,‬‬ ‫‪160‬‬
‫ואתהמזהה אותו ואת‬
‫אותו תג‬
‫באופן גלוי‬
‫עונדהמזהה‬
‫גלוי תג‬
‫באופן הוא‬
‫(‪ )1‬הוא עונד (‪ )1‬‬
‫בצבע ובצורה שהורה‬
‫שהורה‬
‫מפקח‪,‬‬
‫ובצורה‬
‫לובש מדי‬
‫והואבצבע‬
‫מפקח‪,‬‬
‫תפקידו‪,‬‬
‫תפקידו‪ ,‬והוא לובש מדי‬
‫להטעות בהם כדי להטעות‬
‫שלא יהיה‬‫ובלבדכדי‬
‫יהיה‪ ,‬בהם‬
‫זה השר‬
‫שלא‬‫לעניין‬
‫לעניין זה השר‪ ,‬ובלבד‬
‫משטרה;להיות מדי משטרה;‬
‫כנחזים להיות מדי כנחזים‬
‫החתומה בידי השר‪,‬‬ ‫מפקחהשר‪,‬‬
‫תעודת בידי‬
‫החתומה‬ ‫בידו‬
‫מפקח‬
‫תעודת יש‬
‫(‪ )2‬‬ ‫(‪ )2‬יש בידו‬
‫סמכויותיו‪ ,‬שאותה יציג על‬
‫שאותה יציג על‬
‫תפקידו ועל‬
‫סמכויותיו‪,‬‬
‫המעידה על‬
‫המעידה על תפקידו ועל‬
‫פי דרישה‪.‬‬ ‫פי דרישה‪.‬‬
‫פרק ד'‪ :‬עיצום כספיפרק ד'‪ :‬עיצום כספי‬
‫מההוראותהוראה מההוראות‬
‫החייב במיחזור‬
‫הוראה‬‫מחצבה‬
‫במיחזור‬
‫החייבבעל‬
‫מחצבה הפר‬‫‪( .129‬א) ‬
‫כספי הפר בעל‬
‫עיצום (א) ‬
‫‪.129‬‬ ‫עיצום כספי‬
‫עיצום להטיל עליו עיצום‬
‫עליוהממונה‬
‫רשאי‬
‫להטיל‬
‫הממונהלהלן‪,‬‬
‫רשאיכמפורט‬
‫חלק זה‪,‬‬
‫להלן‪,‬‬‫לפי חלק זה‪ ,‬כמפורטלפי‬
‫‪ 25,000‬שקלים חדשים‪,‬‬
‫חדשים‪,‬‬
‫בסכום של‬
‫זה‪,‬שקלים‬‫‪25,000‬‬
‫של פרק‬
‫הוראות‬
‫בסכום‬‫כספיזה‪,‬לפי‬
‫כספי לפי הוראות פרק‬
‫‪ 50,000‬שקלים חדשים‪:‬‬
‫חדשים‪:‬‬
‫שקלים של‬
‫‪ -50,000‬בסכום‬
‫הואשלתאגיד‬‫בסכום‬
‫ואם הוא תאגיד ‪ -‬ואם‬
‫ומפורט בהתאם להוראות‬
‫מלאלהוראות‬
‫בהתאם‬
‫ומפורטרישום‬
‫לא ניהל‬
‫רישום) מלא‬
‫(‪1‬‬ ‫(‪ )1‬לא ניהל‬
‫לפי סעיף ‪(125‬א); לפי סעיף ‪(125‬א);‬
‫בהתאם להוראות לפי‬
‫להוראות לפי‬
‫לממונה דיווח‬
‫בהתאם‬
‫הגיש‬
‫דיווח‬
‫לממונה לא‬
‫(‪ )2‬לא הגיש (‪ )2‬‬
‫סעיף ‪(125‬ג);‬ ‫סעיף ‪(125‬ג);‬
‫העיצום הכספי עליו‬‫הטלתעליו‬
‫הכספי‬
‫העיצוםדבר‬
‫פרסם את‬
‫הטלת‬‫(‪ )3‬לא פרסם את(‪ )3‬דברלא‬
‫הממונה לפי סעיף ‪.140‬‬
‫להוראות ‪.140‬‬
‫בהתאם לפי סעיף‬
‫בהתאם להוראות הממונה‬
‫במיחזור פסולת בניין‬
‫החייבבניין‬
‫מחצבהפסולת‬
‫במיחזור‬
‫בעל‬ ‫החייב‬
‫מחצבהמיחזר‬
‫(ב) לא‬
‫(ב) לא מיחזר בעל‬
‫להוראותאו בהתאם להוראות‬
‫סעיף ‪,122‬‬ ‫בהתאם‬
‫שנקבעו לפי‬
‫ובאופן‪ ,122‬או‬
‫לפי סעיף‬
‫בשיעורים‬
‫בשיעורים ובאופן שנקבעו‬
‫רשאיככל שניתנו‪ ,‬רשאי‬‫‪(123‬ב)(‪,)1‬‬
‫שניתנו‪,‬‬‫סעיף‬
‫לפיככל‬‫‪(123‬ב)(‪,)1‬‬
‫סעיף שניתנו‬
‫הממונה‬
‫הממונה שניתנו לפי‬
‫הוראות פרק זה‪ ,‬בסכום‬
‫בסכום‬ ‫זה‪,‬לפי‬
‫כספי‬
‫עיצוםפרק‬
‫הוראות‬‫עליו‬‫להטיללפי‬
‫הממונה כספי‬
‫הממונה להטיל עליו עיצום‬
‫תאגיד ‪ -‬בסכום של‬ ‫הואשל‬ ‫בסכום‬
‫חדשים‪-,‬ואם‬
‫שקלים תאגיד‬
‫ואם הוא‬ ‫‪100,000‬‬
‫חדשים‪,‬‬‫של ‪ 100,000‬שקליםשל‬
‫‪ 200,000‬שקלים חדשים‪.‬‬ ‫‪ 200,000‬שקלים חדשים‪.‬‬
‫העיצום הכספי החלק‬
‫על החלק‬
‫הכספי‬
‫ייווסף‬
‫העיצום‬
‫בהפרהעלנמשכת‬
‫נמשכת ייווסף‬
‫נמשכתבהפרה‪( .130‬א) ‬
‫הפרה (א) ‬
‫‪.130‬‬ ‫הפרה נמשכת‬
‫והפרה חוזרת‬ ‫והפרה חוזרת‬
‫שבו נמשכת ההפרה‪.‬‬‫ההפרה‪.‬‬
‫לכל יום‬
‫נמשכת‬
‫החמישים שלו‬
‫החמישים שלו לכל יום שבו‬
‫ניתןהכספי שהיה ניתן‬
‫העיצום‬
‫הכספיעלשהיה‬
‫העיצוםייווסף‬
‫בהפרה חוזרת‬
‫(ב) בהפרה חוזרת(ב) ייווסף על‬
‫ראשונה‪ ,‬סכום השווה‬
‫הפרההשווה‬
‫היתהסכום‬
‫ראשונה‪,‬‬
‫הפרהאילו‬
‫היתהבשלה‬
‫להטיל‬ ‫להטיל בשלה אילו‬
‫"הפרה חוזרת" ‪ -‬הפרת‬
‫זה‪ ,‬הפרת‬
‫חוזרת" ‪-‬‬
‫"הפרה לעניין‬
‫זה‪ ,‬כאמור;‬
‫הכספי‬
‫לעניין‬
‫לעיצום‬
‫לעיצום הכספי כאמור;‬
‫בתוך בסעיף ‪ ,129‬בתוך‬
‫‪,129‬כאמור‬
‫בסעיף זה‬
‫לפי חלק‬‫כאמור‬
‫מההוראות‬
‫הוראהחלק זה‬
‫הוראה מההוראות לפי‬
‫הוראה שבשלה הוטל על‬
‫הוטל על‬
‫אותה‬
‫שבשלה‬
‫קודמת של‬
‫מהפרההוראה‬
‫של אותה‬‫שנתיים‬
‫שנתיים מהפרה קודמת‬
‫הורשע‪.‬או שבשלה הורשע‪.‬‬
‫עיצום כספי‬
‫שבשלה‬ ‫המפר‬‫המפר עיצום כספי או‬
‫הפר בעל מחצבה הפר‬ ‫להניח כי‬
‫מחצבה‬ ‫סביר‬‫בעל‬‫יסוד‬
‫לממונה כי‬
‫סביר להניח‬ ‫יסוד היה‬
‫לממונה (א) ‬
‫היה ‪.131‬‬
‫על) כוונת‬
‫הודעה (א‬
‫‪.131‬‬ ‫הודעה על כוונת‬
‫חיוב‬ ‫חיוב‬
‫כאמורזהבסעיף ‪( 129‬בפרק זה‬
‫זה‪( ,‬בפרק‬
‫חלק‪129‬‬
‫בסעיף‬‫כאמורלפי‬
‫מההוראות‬
‫חלק זה‪,‬‬‫הוראה‬
‫הוראה מההוראות לפי‬
‫כספי לפי אותו סעיף‪,‬‬
‫סעיף‪,‬‬
‫עיצום‬
‫עליואותו‬
‫להטיללפי‬
‫עיצום כספי‬
‫ובכוונתו‬‫עליו‬
‫המפר)‪,‬‬
‫‪ -‬המפר)‪ ,‬ובכוונתו ‪-‬להטיל‬
‫כספי עליו עיצום כספי‬
‫עיצוםלהטיל‬
‫הכוונה‬‫עליו‬
‫להטילעל‬
‫הכוונההודעה‬
‫ימסור למפר‬
‫ימסור למפר הודעה על‬
‫הודעה על כוונת חיוב)‪.‬‬
‫כוונת‪-‬חיוב)‪.‬‬
‫(בפרק זה‬
‫(בפרק זה ‪ -‬הודעה על‬
‫הממונה בין השאר את‬
‫השאר את‬
‫חיוב יציין‬
‫הממונה בין‬
‫על כוונת‬
‫יציין‬
‫בהודעה‬
‫כוונת חיוב‬
‫(ב) בהודעה על (ב) ‬
‫אלה‪:‬‬ ‫אלה‪:‬‬
‫המהווה את ההפרה;‬
‫ההפרה;‬
‫המחדל‬‫המהווהאואת‬
‫המחדלהמעשה‬
‫המעשה או (‪ )1‬‬ ‫(‪ )1‬‬
‫לתשלומו;והתקופה לתשלומו;‬
‫העיצום הכספי‬
‫והתקופה‬
‫סכום‬
‫סכום העיצום(‪ )2‬הכספי‬ ‫(‪ )2‬‬

‫‪161‬‬ ‫ספר החוקים ‪ ,2203‬ב' באב התשס"ט‪23.7.2009 ,‬‬
‫(‪ )3‬זכותו של המפר לטעון את טענותיו לפני הממונה‬
‫לפי הוראות סעיף ‪;132‬‬
‫(‪ )4‬שיעור התוספת על העיצום הכספי בהפרה‬
‫נמשכת או בהפרה חוזרת לפי הוראות סעיף ‪.130‬‬
‫‪ .132‬מפר שנמסרה לו הודעה על כוונת חיוב לפי הוראות סעיף ‪131‬‬ ‫זכות טיעון‬
‫רשאי לטעון את טענותיו‪ ,‬בכתב‪ ,‬לפני הממונה‪ ,‬לעניין הכוונה‬
‫להטיל עליו עיצום כספי ולעניין סכומו‪ ,‬בתוך ‪ 30‬ימים ממועד‬
‫מסירת ההודעה‪.‬‬
‫‪( .133‬א) טען המפר את טענותיו לפני הממונה לפי הוראות‬ ‫החלטת הממונה‬
‫ודרישת תשלום‬
‫סעיף ‪ ,132‬יחליט הממונה‪ ,‬לאחר ששקל את הטענות שנטענו‪,‬‬
‫אם להטיל על המפר עיצום כספי‪ ,‬ורשאי הוא להפחית את‬
‫סכום העיצום הכספי לפי הוראות סעיף ‪.134‬‬
‫(‪ )1‬החליט הממונה לפי הוראות סעיף קטן (א) להטיל‬ ‫(ב)‬
‫על המפר עיצום כספי‪ ,‬ימסור לו דרישה לשלם את‬
‫העיצום הכספי (בפרק זה ‪ -‬דרישת תשלום); בדרישת‬
‫התשלום יציין הממונה‪ ,‬בין השאר‪ ,‬את סכום העיצום‬
‫הכספי המעודכן והתקופה לתשלומו‪.‬‬
‫(‪ ) 2‬החליט הממונה לפי הוראות סעיף קטן (א) שלא‬
‫להטיל על המפר עיצום כספי‪ ,‬ימסור לו הודעה על כך‪.‬‬
‫(ג) לא הגיש המפר את טענותיו לפי הוראות סעיף ‪,132‬‬
‫בתוך ‪ 30‬ימים מיום שנמסרה לו ההודעה על כוונת חיוב‪,‬‬
‫יראו הודעה זו‪ ,‬בתום ‪ 30‬הימים האמורים‪ ,‬כדרישת תשלום‬
‫שנמסרה למפר במועד האמור‪.‬‬
‫‪( .134‬א ) הממונה אינו רשאי להטיל עיצום כספי בסכום הנמוך‬ ‫סכומים מופחתים‬
‫מהסכומים הקבועים בפרק זה‪ ,‬אלא לפי הוראות סעיף קטן (ב)‪.‬‬
‫(ב) השר‪ ,‬בהסכמת שר המשפטים ובאישור ועדת הפנים‬
‫והגנת הסביבה של הכנסת‪ ,‬רשאי לקבוע מקרים‪ ,‬נסיבות‬
‫ושיקולים שבשלהם יהיה ניתן להפחית את סכום העיצום‬
‫הכספי הקבוע בפרק זה‪ ,‬בשיעורים שיקבע‪.‬‬
‫‪( .135‬א ) העיצום הכספי יהיה לפי סכומו המעודכן ביום מסירת‬ ‫סכום מעודכן של‬
‫העיצום הכספי‬
‫דרישת התשלום‪ ,‬ולגבי מפר שלא טען את טענותיו לפני הממונה‬
‫כאמור בסעיף ‪ - 132‬ביום מסירת ההודעה על כוונת החיוב; הוגשה‬
‫עתירה לבית המשפט לעניינים מינהליים ובית המשפט הורה על‬
‫עיכוב תשלומו של העיצום הכספי ‪ -‬יהיה סכום העיצום הכספי‬
‫לפי סכומו המעודכן ביום מתן פסק הדין בעתירה‪.‬‬
‫(ב) סכומי העיצום הכספי יעודכנו ב–‪ 1‬בינואר בכל שנה‬
‫(בסעיף קטן זה ‪ -‬יום העדכון)‪ ,‬בהתאם לשיעור עליית המדד‬
‫הידוע ביום העדכון לעומת המדד שהיה ידוע ב–‪ 1‬בינואר‬
‫של השנה הקודמת; הסכומים האמורים יעוגלו לסכום‬
‫הקרוב שהוא מכפלה של ‪ 10‬שקלים חדשים; לעניין זה‪,‬‬
‫"מדד" ‪ -‬מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית‬
‫לסטטיסטיקה‪.‬‬

‫ספר החוקים ‪ ,2203‬ב' באב התשס"ט‪23.7.2009 ,‬‬ ‫‪162‬‬
‫המעודכנים לפי סעיף‬
‫סעיף‬
‫הכספי‬
‫המעודכנים לפי‬
‫סכומי העיצום‬
‫הכספי‬
‫הודעה על‬
‫סכומי העיצום‬
‫(ג) הודעה על (ג) ‬
‫ברשומות‪ .‬תפורסם ברשומות‪.‬‬
‫קטן (ב)‪ ,‬תפורסם קטן (ב)‪,‬‬
‫מיום מסירת דרישת‬
‫דרישת‬
‫מסירת ימים‬
‫מיוםבתוך ‪60‬‬
‫ישולם‬
‫הכספיימים‬
‫בתוך ‪60‬‬
‫העיצום‬
‫‪.136‬ישולם‬
‫העיצום הכספי‬ ‫‪.136‬‬
‫המועד לתשלום‬ ‫המועד לתשלום‬
‫העיצום הכספי‬ ‫העיצום הכספי‬
‫‪ .133‬כאמור בסעיף ‪.133‬‬
‫התשלום‬
‫התשלום כאמור בסעיף‬
‫עליו‪ ,‬לתקופת הפיגור‪,‬‬
‫הפיגור‪,‬‬
‫ייווספו‬
‫לתקופת‬
‫במועד‪,‬‬‫עליו‪,‬‬
‫כספי‬
‫ייווספו‬
‫שולםד‪,‬עיצום‬
‫כספי במוע‬
‫‪ .137‬לא‬
‫שולם עיצום‬ ‫הפרשי לא‬
‫הצמדה‬ ‫‪.137‬‬ ‫הפרשי הצמדה‬
‫וריבית‬ ‫וריבית‬
‫פסיקת ריבית והצמדה‪,‬‬
‫והצמדה‪,‬‬
‫כהגדרתם בחוק‬
‫פסיקת ריבית‬‫וריבית‬
‫בחוק‬ ‫הצמדה‬
‫כהגדרתם‬
‫הפרשי‬
‫הפרשי הצמדה וריבית‬
‫הצמדה וריבית)‪ ,‬עד‬ ‫הפרשי עד‬
‫הצמדה ‪-‬וריבית)‪,‬‬
‫(בפרק זה‬ ‫התשכ"א‪1961-‬‏‏‪7‬‬
‫הפרשי‬ ‫התשכ"א‪1961-‬‏‏‪( 7‬בפרק זה ‪-‬‬
‫לתשלומו‪.‬‬ ‫לתשלומו‪.‬‬
‫פקודתגבייתו תחול פקודת‬
‫המדינה‪ ,‬ועל‬
‫גבייתו תחול‬
‫ועללאוצר‬
‫ייגבה‬
‫המדינה‪,‬‬‫לאוצר כספי‬
‫ייגבה עיצום‬
‫גבייה עיצום כספי ‪.138‬‬
‫‪.138‬‬ ‫גבייה‬
‫המסים (גבייה)‏‏‪ .8‬המסים (גבייה)‏‏ ‪.‬‬
‫‪8‬‬

‫מינהלייםלעניינים מינהליים‬
‫לבית המשפט‬
‫לעניינים‬
‫עתירה‬‫המשפט‬
‫בהגשת‬‫לבית‬
‫עתירהאין‬
‫בהגשת (א) ‬
‫עתירה (א) אין ‪.139‬‬
‫‪.139‬‬ ‫עתירה‬
‫פרק זה‪ ,‬כדי לעכב את‬
‫לעכב את‬
‫כספי לפי‬
‫עיצום כדי‬
‫לתשלוםפרק זה‪,‬‬
‫כספי לפי‬
‫דרישה‬
‫על דרישה לתשלוםעלעיצום‬
‫ביתהממונה או אם בית‬‫בהסכמת‬
‫אלא או אם‬
‫הממונה‬
‫הכספי‪,‬‬
‫בהסכמת‬
‫העיצום‬
‫אלא‬ ‫תשלום‬
‫תשלום העיצום הכספי‪,‬‬
‫המשפט הורה על כך‪.‬‬ ‫המשפט הורה על כך‪.‬‬
‫קטן (א) לאחר ששולם‬
‫ששולם‬
‫בסעיף‬
‫לאחר‬
‫כאמור‬‫קטן (א)‬
‫עתירה‬
‫בסעיף‬
‫התקבלה‬
‫עתירה כאמור‬
‫(ב) ‬ ‫(ב) התקבלה‬
‫הכספי בתוספת הפרשי‬
‫העיצום הפרשי‬
‫יוחזרבתוספת‬‫הכספי‬‫הכספי‪,‬‬
‫העיצום‬‫העיצום‬
‫העיצום הכספי‪ ,‬יוחזר‬
‫תשלומו עד יום החזרתו‪.‬‬
‫החזרתו‪.‬‬ ‫מיום‬
‫וריביתיום‬
‫תשלומו עד‬
‫הצמדה‬ ‫הצמדה וריבית מיום‬
‫הממונה לפרסם בעיתון‬
‫בעיתון‬
‫רשאי‬
‫לפרסם‬
‫פרק זה‪,‬‬
‫הממונה‬
‫כספי לפי‬
‫עיצוםרשאי‬
‫פרק זה‪,‬‬
‫הוטל‬
‫כספי לפי‬
‫פרסום הוטל עיצום ‪.140‬‬
‫‪.140‬‬ ‫פרסום‬
‫העיצום הכספי וסכומו‪,‬‬
‫וסכומו‪,‬‬
‫הטלת‬
‫הכספי‬‫העיצוםדבר‬
‫אחרת את‬ ‫הטלת‬‫דברדרך‬
‫או בכל דרך אחרתאואתבכל‬
‫שבשלה הוטל העיצום‬
‫העיצום‬
‫ההפרה‬‫הוטל‬‫מהות‬
‫שבשלה‬
‫המפר ואת‬
‫שלההפרה‬ ‫מהות‬
‫ואתשמו‬
‫את שמו של המפר את‬
‫להורות למפר לפרסם על‬
‫לפרסם על‬
‫הממונה‬
‫ורשאילמפר‬
‫להורות‬
‫ונסיבותיה‪,‬‬
‫הכספי הממונה‬
‫הכספי ונסיבותיה‪ ,‬ורשאי‬
‫המפר פרסום כאמור‪.‬‬ ‫כאמור‪.‬‬
‫חשבונו של‬
‫חשבונו של המפר פרסום‬
‫יגרע פרק זה‪ ,‬לא יגרע‬
‫הוראות‬
‫לפי לא‬
‫פרק זה‪,‬‬
‫הוראותכספי‬
‫תשלום עיצום‬
‫(א) כספי לפי‬
‫עיצום‬
‫תשלום‪.141‬‬ ‫שמירת (א) ‬
‫אחריות‬ ‫‪.141‬‬ ‫שמירת אחריות‬
‫פלילית‬ ‫פלילית‬
‫זההוראה לפי חלק זה‬
‫הפרת‬
‫בשלחלק‬
‫הוראה לפי‬
‫הפרתשל אדם‬
‫הפלילית‬
‫מאחריותו בשל‬
‫מאחריותו הפלילית של אדם‬
‫כאמור בסעיף ‪ .129‬כאמור בסעיף ‪.129‬‬
‫הפרת הוראה לפי חלק‬
‫בשלחלק‬
‫הוראה לפי‬
‫כתב אישום‬
‫מפרהפרת‬
‫נגדבשל‬
‫אישום‬
‫כתבהוגש‬‫(ב) הוגש נגד מפר(ב) ‬
‫הממונה בהליכים לפי‬
‫נגדו לפי‬
‫בהליכים‬
‫הממונהינקוט‬
‫נגדו‪ ,129‬לא‬
‫בסעיף‬
‫ינקוט‬
‫כאמור‬
‫‪ ,129‬לא‬
‫זה כאמור בסעיף זה‬
‫הסכום‪ -‬יוחזר לו הסכום‬
‫עיצום כספי‬
‫יוחזר לו‬
‫המפר‬
‫כספי ‪-‬‬
‫עיצוםשילם‬
‫זה‪ ,‬ואם‬
‫המפר‬
‫פרק זה‪ ,‬ואם שילםפרק‬
‫וריבית מיום תשלומו עד‬
‫תשלומו עד‬
‫הצמדה‬ ‫מיום‬
‫הפרשי‬
‫בתוספתוריבית‬
‫ששולםהצמדה‬
‫ששולם בתוספת הפרשי‬
‫יום החזרתו‪.‬‬ ‫יום החזרתו‪.‬‬
‫פרק ה'‪ :‬עונשין‬ ‫פרק ה'‪ :‬עונשין‬
‫בניין בשיעור או באופן‬
‫פסולתבאופן‬
‫בשיעור או‬
‫בנייןמיחזור‬
‫מבצע‬ ‫פסולת‬
‫מיחזורשאינו‬
‫מבצע) מי‬
‫‪( .142‬א‬‫עונשין (א) מי שאינו‬
‫‪.142‬‬ ‫עונשין‬
‫קנס מאסר שנה או קנס‬
‫דינו ‪-‬‬
‫‪,122‬או‬
‫סעיףשנה‬
‫הוראותמאסר‬
‫לפי דינו ‪-‬‬
‫השר‪,122‬‬
‫שקבעסעיף‬
‫שקבע השר לפי הוראות‬
‫ואםלחוק העונשין‪ ,‬ואם‬
‫‪(61‬א)(‪)4‬‬
‫העונשין‪,‬‬
‫לחוקבסעיף‬
‫הקבוע‬
‫‪(61‬א)(‪)4‬‬
‫מהקנס‬ ‫בסעיף‬
‫שלושה‬‫הקבוע‬
‫פי שלושה מהקנס פי‬
‫שישה מהקנס הקבוע‬ ‫הקבוע‬
‫קנס פי‬
‫מהקנס‬
‫תאגיד ‪-‬‬
‫בידישישה‬
‫קנס פי‬
‫העבירה‬‫תאגיד ‪-‬‬
‫נעברה‬‫נעברה העבירה בידי‬
‫‪(61‬א)(‪ )4‬לחוק האמור‪.‬‬ ‫האמור‪.‬‬
‫בסעיף‬
‫בסעיף ‪(61‬א)(‪ )4‬לחוק‬
‫נמשכת‪(,‬א) עבירה נמשכת‪,‬‬
‫בסעיף קטן‬
‫עבירה‬
‫כאמור‬
‫קטן (א)‬
‫העבירה‬
‫היתהבסעיף‬
‫(ב) כאמור‬
‫(ב) היתה העבירה‬
‫בשיעור של חמישה‬ ‫חמישה‬
‫קנס נוסף‬
‫בשיעור של‬
‫המשפט להטיל‬
‫ביתקנס נוסף‬
‫להטיל‬
‫רשאי בית המשפטרשאי‬
‫סעיף קטן‪ ,‬לכל יום שבו‬
‫יום שבו‬
‫באותו‬
‫האמורלכל‬
‫סעיף קטן‪,‬‬
‫באותוהקנס‬
‫מסכום‬‫האמור‬
‫אחוזים‬
‫אחוזים מסכום הקנס‬
‫נמשכת העבירה‪ .‬נמשכת העבירה‪.‬‬

‫ס"ח התשכ"א‪ ,‬עמ' ‪.192‬‬ ‫‪ 7‬‬

‫חוקי א"י‪ ,‬כרך ב'‪ ,‬עמ' (ע) ‪( ,1374‬א) ‪.1399‬‬ ‫‪ 8‬‬

‫‪163‬‬ ‫ספר החוקים ‪ ,2203‬ב' באב התשס"ט‪23.7.2009 ,‬‬
‫‪( .143‬א) מעביד ונושא משרה בתאגיד חייבים לפקח ולעשות כל‬ ‫אחריות מעביד‬
‫ונושא משרה‬
‫שניתן למניעת ביצוע עבירה לפי חלק זה בידי עובד מעובדי‬ ‫בתאגיד‬
‫המעביד או בידי התאגיד או עובד מעובדיו‪ ,‬לפי העניין;‬
‫המפר הוראה זו‪ ,‬דינו ‪ -‬קנס כאמור בסעיף ‪(61‬א)(‪ )4‬לחוק‬
‫העונשין‪.‬‬
‫(ב ) נעברה עבירה לפי חלק זה בידי עובד של מעביד או‬
‫בידי תאגיד או עובד מעובדיו‪ ,‬חזקה היא כי המעביד או נושא‬
‫המשרה בתאגיד‪ ,‬לפי העניין‪ ,‬הפר את חובתו לפי סעיף קטן (א)‪,‬‬
‫אלא אם כן הוכיח כי עשה כל שניתן כדי למלא את חובתו‪.‬‬
‫(ג) בסעיף זה‪" ,‬נושא משרה בתאגיד" ‪ -‬מנהל פעיל בתאגיד‪,‬‬
‫שותף למעט שותף מוגבל‪ ,‬או בעל תפקיד אחר בתאגיד‬
‫האחראי מטעם התאגיד על התחום שבו נעברה העבירה‪.‬‬
‫פרק ו'‪ :‬שונות‬
‫תחולה על המדינה ‪ .144‬חלק זה יחול גם על המדינה‪.‬‬
‫‪ .145‬השר ידווח לוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת‪ ,‬אחת‬ ‫דיווח לכנסת‬
‫לשנה‪ ,‬על השגת היעדים שנקבעו לפי סעיף ‪ 122‬למיחזור של‬
‫פסולת בניין‪ ,‬בשנה שקדמה למועד הדיווח‪.‬‬
‫‪ .146‬השר ממונה על ביצוע חלק זה והוא רשאי‪ ,‬לאחר התייעצות‬ ‫ביצוע ותקנות ‪-‬‬
‫חלק י"ד‬
‫עם שר התשתיות הלאומיות ובאישור ועדת הפנים והגנת‬
‫הסביבה של הכנסת‪ ,‬להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו‪,‬‬
‫לרבות לגבי דרכי הסימון של פסולת בניין ממוחזרת והפקדת‬
‫ערבויות לשם הבטחת ביצוע הוראות לפי חלק זה‪".‬‬
‫בחוק בתי משפט לעניינים מינהליים‪ ,‬התש"ס‪2000-‬‏‏‪ ,9‬בתוספת הראשונה ‪-‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫תיקון חוק בתי‬
‫משפט לעניינים‬
‫בפרט ‪ ,23‬בסופו יבוא‪:‬‬ ‫(‪ )1‬‬ ‫מינהליים ‪ -‬מס' ‪43‬‬

‫"(‪ )6‬החלטת הממונה והחלטת המפקח לפי חלק י"ד לפקודת המכרות‪ ,‬למעט‬
‫לפי פרק ד' לחלק האמור‪;".‬‬
‫בפרט ‪ ,32‬בסופו יבוא‪:‬‬ ‫(‪ )2‬‬
‫"(‪ )11‬החלטת הממונה לפי פרק ד' בחלק י"ד לפקודת המכרות‪".‬‬
‫תחילתם של חלק י"ד לפקודת המכרות‪ ,‬כנוסחו בסעיף ‪ 2‬לחוק זה‪ ,‬ופרטים ‪ )6(23‬ו–‪)11(32‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫תיקון פקודת‬
‫המכרות וחוק בתי‬
‫בתוספת הראשונה לחוק בתי משפט לעניינים מינהליים‪ ,‬התש"ס‪ ,2000-‬כנוסחם‬ ‫משפט לעניינים‬
‫בסעיף ‪ 3‬לחוק זה‪ ,‬ביום כ"ה בטבת התשע"א (‪ 1‬בינואר ‪.)2011‬‬ ‫מינהליים ‪ -‬תחילה‬
‫בחוק שמירת הניקיון‪ ,‬התשמ"ד‪1984-‬‏‏‪ ,10‬בסעיף ‪11‬ג ‪-‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫תיקון חוק שמירת‬
‫הניקיון ‪ -‬מס' ‪13‬‬
‫במקום סעיף קטן (ב) יבוא‪:‬‬ ‫(‪ )1‬‬
‫"(ב) כספי היטל ההטמנה שיתקבלו בקרן לפי הוראות סעיף זה יתנהלו בחשבון‬
‫נפרד וישמשו‪ ,‬בכפוף להוראות סעיף קטן (ב‪ ,)1‬למטרות אלה‪:‬‬
‫(‪ )1‬פיתוח‪ ,‬הקמה וייעול של אמצעים חלופיים להטמנת פסולת שפגיעתם‬
‫בסביבה פחותה מזו של ההטמנה ועידוד השימוש בהם (בסעיף זה ‪-‬‬
‫מטרות פיתוח);‬

‫ס"ח התש"ס‪ ,‬עמ' ‪ ;190‬התשס"ח‪ ,‬עמ' ‪.874‬‬ ‫‪ 9‬‬

‫ס"ח התשמ"ד‪ ,‬עמ' ‪.142‬‬ ‫‪ 10‬‬

‫ספר החוקים ‪ ,2203‬ב' באב התשס"ט‪23.7.2009 ,‬‬ ‫‪164‬‬
‫‏יוםהסתיימה לפני ‏יום‬
‫בהם‬ ‫לפני‬
‫שההטמנה‬
‫פסולתהסתיימה‬
‫שההטמנה בהם‬
‫אתרים לסילוק‬‫פסולת‬
‫שיקום‬
‫(‪ )2‬שיקום אתרים(‪ )2‬לסילוק‬
‫אסבסט‪ ,‬ופעולות חינוך‬
‫במפגעיחינוך‬
‫ופעולות‬
‫טיפול‬
‫אסבסט‪,‬‬
‫‪,)2009‬‬
‫במפגעי‬
‫טיפול ביולי‬
‫התשס"ט (‪1‬‬
‫בתמוז‪,)2009‬‬
‫(‪ 1‬ביולי‬
‫ט' בתמוז התשס"ט ט'‬
‫(בסעיף זה ‪ -‬מטרות‬‫מטרות‬
‫הסביבה‬
‫שלזה ‪-‬‬‫(בסעיף‬
‫נאותה‬‫הסביבה‬
‫של איכות‬
‫נאותה על‬
‫איכותלשמירה‬
‫והסברה‬
‫והסברה לשמירה על‬
‫נוספות)‪.‬‬ ‫נוספות)‪.‬‬
‫פיתוח; הוקצו‪ ,‬בשנה‬
‫בשנה‬
‫למטרות‬
‫הוקצו‪,‬‬
‫ישמשו‬
‫פיתוח;‬
‫בקרן‬
‫למטרות‬
‫שיתקבלו‬
‫ישמשו‬
‫ההטמנה‬
‫שיתקבלו בקרן‬
‫כספי היטל‬‫ההטמנה‬
‫(ב‪ )1‬כספי היטל (ב‪ )1‬‬
‫נותרה יתרה מכספי‬ ‫מכספי‬
‫יתרה שנה‬
‫נותרהאותה‬
‫שנהובתום‬
‫האמורות‪,‬‬
‫למטרות אותה‬
‫האמורות‪ ,‬ובתום‬
‫מסוימת‪ ,‬כספים‬
‫מסוימת‪ ,‬כספים למטרות‬
‫ובלבד שהסכום המיועד‬
‫המיועד‬
‫הנוספות‪,‬‬
‫שהסכום‬ ‫למטרות‬
‫לשמש ובלבד‬
‫הנוספות‪,‬‬
‫היתרה‬
‫למטרות‬
‫לשמשתוכל‬
‫ההטמנה‪,‬‬
‫היתרה‬‫היטל‬‫היטל ההטמנה‪ ,‬תוכל‬
‫ההטמנה שהתקבלו באותה‬
‫שהתקבלו באותה‬
‫מכספי היטל‬
‫ההטמנה‬
‫היטל ‪25%‬‬
‫יעלה על‬
‫מכספי‬
‫‪ 25%‬לא‬
‫הנוספות‬
‫יעלה על‬
‫למטרות‬ ‫למטרות הנוספות לא‬
‫שנה‪;".‬‬ ‫שנה‪;".‬‬
‫אמצעים חלופיים ולעידוד‬
‫חלופיים ולעידוד‬
‫אמצעיםוייעול של‬
‫"לפיתוח‪ ,‬הקמה‬
‫במקוםוייעול של‬
‫(ג)‪,‬הקמה‬
‫"לפיתוח‪,‬‬
‫בסעיף קטן‬
‫(‪ )2‬בסעיף קטן (ג)‪ )2(,‬במקום‬
‫בסעיפים קטנים (ב) ו–(ב‪.")1‬‬
‫(ב) ו–(ב‪.")1‬‬
‫כאמור‬
‫"למטרותקטנים‬
‫יבואבסעיפים‬
‫כאמור‬
‫בהם"‬‫"למטרות‬
‫השימוש בהם" יבואהשימוש‬
‫ומשרדי עורכי דין זרים‬
‫דין זרים‬
‫זרים‬
‫עורכי‬
‫ומשרדי דין‬
‫זריםג'‪ :‬עורכי‬
‫פרק ג'‪ :‬עורכי דיןפרק‬
‫תיקון חוק לשכת‬ ‫הדין‪ -,‬התשכ"א‪1961-‬‏‏‪- 11‬‬
‫התשכ"א‪1961-‬‏‏‪11‬‬
‫הדין‪ ,‬לשכת עורכי‬ ‫לשכת ‪.6‬‬
‫עורכי בחוק‬ ‫בחוק‬
‫לשכת‬ ‫‪.6‬‬
‫תיקון חוק‬
‫עורכי הדין ‪ -‬מס'‬ ‫עורכי הדין ‪ -‬מס' ‪33‬‬
‫‪33‬‬ ‫בסעיף ‪- 2‬‬ ‫(‪ )1‬‬ ‫בסעיף ‪- 2‬‬ ‫(‪ )1‬‬
‫אחרי פסקה (‪ )2‬יבוא‪:‬‬
‫(א) יבוא‪:‬‬
‫(א) אחרי פסקה (‪)2‬‬
‫להוראות לפי פרק שמיני‬
‫בהתאםשמיני‬
‫זרים‪,‬לפי פרק‬
‫להוראות‬
‫עורכי דין‬
‫בהתאם‬‫זרים‪ ,‬של‬
‫דיןמרשם‬
‫ תנהל‬
‫"(‪2‬א) עורכי‬
‫"(‪2‬א)  תנהל מרשם של‬
‫א'";‬ ‫א'";‬
‫במרשם הרשומים במרשם‬
‫הרשומיםדין זרים‬
‫יבוא "לעורכי‬
‫דין זרים‬
‫"לחבריה"‬
‫אחרי"לעורכי‬
‫(‪,)3‬יבוא‬
‫"לחבריה"‬
‫אחרי בפסקה‬
‫(ב) בפסקה (‪( ,)3‬ב) ‬
‫כאמור בפסקה (‪2‬א)";‬ ‫כאמור בפסקה (‪2‬א)";‬
‫"‪37‬א‪ 38 ,‬ו–‪98‬ו(א)(‪;")3‬‬
‫ו–‪98‬ו(א)(‪;")3‬‬
‫"‪37‬א‪38‬ו–‪ "38‬יבוא‬
‫"‪37‬א‪,‬‬
‫במקום‬
‫ו–‪ "38‬יבוא‬
‫בסעיף ‪,39‬‬
‫במקום "‪37‬א‬
‫בסעיף ‪ )2( ,39‬‬ ‫(‪ )2‬‬
‫לרישום במרשם כהגדרתו‬
‫כהגדרתו‬
‫במרשם"או‬
‫בלשכה" יבוא‬
‫לחברותלרישום‬
‫"המועמדיםיבוא "או‬
‫לחברות בלשכה"‬
‫‪ ,43‬אחרי‬
‫"המועמדים‬
‫אחרי) בסעיף‬
‫(‪ )3‬בסעיף ‪3( ,43‬‬
‫בסעיף ‪98‬א";‬ ‫בסעיף ‪98‬א";‬
‫אדםזר שאינו עורך דין זר‬
‫עם דין‬
‫עורך‬
‫שאינו"או‬
‫אדם יבוא‬
‫עורך דין"‬
‫"או עם‬
‫שאינו‬
‫"אדםיבוא‬
‫עורך דין"‬
‫שאינו אחרי‬
‫בסעיף ‪,58‬‬
‫אחרי "אדם‬
‫(‪ )4‬בסעיף ‪ )4( ,58‬‬
‫בעודו רשום במרשם‬ ‫במרשם‬
‫יבוא "או‬
‫הלשכה"רשום‬
‫"או בעודו‬‫יבואחבר‬
‫"בעודו‬
‫הלשכה"‬
‫חבר אחרי‬
‫"בעודו‪98‬א"‪,‬‬
‫אחריבסעיף‬
‫כהגדרתו‬
‫כהגדרתו בסעיף ‪98‬א"‪,‬‬
‫"או של עורך דין זר";‬‫יבואזר";‬
‫עורך דין‬
‫עורך דין"‬
‫"או של‬
‫"ושל‬
‫יבוא‬
‫ואחרי‬
‫‪98‬א"דין"‬
‫בסעיףעורך‬
‫ואחרי "ושל‬
‫כהגדרתו‬
‫כהגדרתו בסעיף ‪98‬א"‬
‫במרשם שרישומו במרשם‬‫שרישומויבוא "או‬
‫הושעתה"‬ ‫בלשכה"או‬
‫הושעתה" יבוא‬
‫בלשכה"שחברותו‬ ‫‪ ,59‬אחרי‬
‫"שחברותו‬
‫אחרי בסעיף‬‫(‪ )5‬בסעיף ‪ )5( ,59‬‬
‫העניין" ובסופו יבוא "או‬
‫יבוא "או‬
‫ובסופולפי‬
‫ההתליה‪,‬‬
‫העניין"‬
‫יבוא "או‬
‫ההתליה‪ ,‬לפי‬
‫"אוההשעיה"‬ ‫"בתקופה‬
‫ההשעיה" יבוא‬
‫הותלה"‪ ,‬אחרי‬
‫הותלה"‪ ,‬אחרי "בתקופה‬
‫כהגדרתו בסעיף ‪98‬א";‬‫‪98‬א";‬‫בסעיף ‪-‬‬
‫כהגדרתו"מרשם"‬
‫לעניין זה‪,‬‬
‫"מרשם" ‪-‬‬
‫במרשם נמחק;‬
‫לעניין זה‪,‬‬
‫שרישומו‬
‫שרישומו במרשם נמחק;‬
‫בסעיף ‪59‬א(א) ‪-‬‬ ‫בסעיף ‪59‬א(א)(‪- )6‬‬ ‫(‪ )6‬‬
‫בה"; בעלי המניות בה";‬
‫"אחריות‬
‫המניות‬
‫בעלייבוא‬
‫חבריה"‬
‫"אחריות‬
‫"ערבות‬
‫יבוא‬
‫במקום‬
‫חבריה"‬
‫"ערבות (‪,)1‬‬
‫במקום בפסקה‬
‫(א) בפסקה (‪( ,)1‬א) ‬
‫כהגדרתם בסעיף ‪98‬א";‬
‫זרים‪98‬א";‬
‫בסעיף‬
‫כהגדרתם דין‬
‫זרים "או עורכי‬
‫דיןיבוא‬
‫בסופה‬
‫עורכי‬
‫"או(‪,)3‬‬
‫בפסקה‬
‫בסופה יבוא‬
‫בפסקה (‪( ,)3‬ב) ‬ ‫(ב) ‬
‫"העוסקים בעריכת דין" ‪-‬‬
‫בעריכת דין" ‪-‬‬
‫והמילים‬
‫"העוסקים‬
‫דין שהם"‬
‫והמילים‬
‫שהם" "עורכי‬
‫המילים‬
‫‪59‬ב‪,‬דין‬
‫"עורכי‬
‫בסעיף‬
‫המילים‬
‫(‪ )7‬בסעיף ‪59‬ב‪ )7( ,‬‬
‫יימחקו;‬ ‫יימחקו;‬
‫שלזר"‪ ,‬ובמקום "או של‬
‫"אודין‬
‫עורך‬
‫ובמקום‬
‫יבוא "או‬
‫דין" זר"‪,‬‬
‫עורך דין‬
‫"אועורך‬
‫שאינו‬
‫דין""מייבוא‬
‫אחרי‬
‫עורך‬
‫‪59‬ג(א)‪,‬‬
‫בסעיףשאינו‬
‫אחרי "מי‬ ‫(‪ )8‬בסעיף ‪59‬ג(א)‪ )8(,‬‬
‫של עורך דין או עורך‬
‫עורך‬
‫אואו‬
‫‪98‬א‪,‬‬
‫בסעיףדין‬
‫של עורך‬
‫כהגדרתו‬
‫בסעיףזר‪98‬א‪ ,‬או‬
‫עורך דין‬‫כהגדרתו‬
‫"או בעודו‬
‫דין זר‬
‫יבוא‬
‫עורך‬
‫בעודודין"‬
‫עורך דין" יבוא "אועורך‬
‫דין זר";‬ ‫דין זר";‬
‫"או לפי סעיף ‪98‬יג(‪;")3‬‬
‫‪98‬יג(‪;")3‬‬
‫סעיף יבוא‬
‫סעיף ‪"109‬‬
‫"או לפי‬
‫יבואלפי‬
‫"שנקבעו‬
‫סעיף ‪"109‬‬
‫לפיאחרי‬
‫‪,)2(61‬‬
‫"שנקבעו‬
‫אחרי בסעיף‬
‫בסעיף ‪ )9( ,)2(61‬‬ ‫(‪ )9‬‬
‫(‪ )10‬בסעיף ‪ )10( - 94‬בסעיף ‪- 94‬‬

‫ס"ח התשכ"א‪ ,‬עמ' ‪ ;178‬התשס"ח‪ ,‬עמ' ‪.595‬‬ ‫‪ 11‬‬

‫‪165‬‬ ‫ספר החוקים ‪ ,2203‬ב' באב התשס"ט‪23.7.2009 ,‬‬
‫(א) האמור בו יסומן "(א)"‪ ,‬ובו‪ ,‬אחרי "שירותים שהיא נותנת ללא‪-‬חברים" יבוא‬
‫"וכן אגרות שנתיות שיוטלו על עורכי דין זרים";‬
‫אחרי סעיף קטן (א) יבוא‪:‬‬ ‫(ב) ‬
‫"(ב) הוראות סעיף ‪(93‬ב) עד (ו) יחולו‪ ,‬בשינויים המחויבים‪ ,‬לעניין אגרות‬
‫שנתיות המוטלות על עורכי דין זרים לפי סעיף קטן (א)‪.‬‬
‫בסעיף זה‪" ,‬עורך דין זר" ‪ -‬כהגדרתו בסעיף ‪98‬א‪;".‬‬ ‫(ג) ‬
‫(‪ )11‬בסעיף ‪ ,97‬האמור בו יסומן "(א)" ואחריו יבוא‪:‬‬
‫"(ב) הוראות סעיף קטן (א) יחולו לגבי עורך דין זר כהגדרתו בסעיף ‪98‬א כאילו‬
‫היה עורך דין‪ ,‬בשינויים המחויבים‪;".‬‬
‫(‪ )12‬בסעיף ‪ ,98‬האמור בו יסומן "(א)" ואחריו יבוא‪:‬‬
‫"(ב) הוראות סעיף קטן (א) יחולו לגבי עורך דין זר כהגדרתו בסעיף ‪98‬א כאילו‬
‫היה עורך דין‪ ,‬בשינויים המחויבים‪;".‬‬
‫(‪ )13‬אחרי סעיף ‪ 98‬יבוא‪:‬‬
‫"פרק שמיני א'‪ :‬עורכי דין זרים ומשרדי עורכי דין זרים‬
‫סימן א'‪ :‬הגדרות‬
‫‪98‬א‪ .‬בפרק זה ‪-‬‬ ‫הגדרות‬

‫"מרשם" ‪ -‬מרשם עורכי דין זרים שמנהלת הלשכה בהתאם‬
‫להוראות סעיף ‪98‬ו ולהוראות לפי סעיף ‪98‬יג;‬
‫"משרד עורכי דין זר" ‪ -‬אחד מאלה‪:‬‬
‫(‪ )1‬תאגיד שהתאגד מחוץ לישראל ושמתקיימים‬
‫לגביו כל אלה‪:‬‬
‫(א) מטרתו מתן שירותים משפטיים;‬
‫(ב) החברים או השותפים בו‪ ,‬כולם או חלקם‪,‬‬
‫הם בעלי רישיון לעסוק בעריכת דין מחוץ‬
‫לישראל;‬
‫מרכז פעילותו הוא מחוץ לישראל;‬ ‫(ג) ‬
‫(‪ )2‬יחיד שהוא בעל רישיון לעסוק בעריכת דין מחוץ‬
‫לישראל ושמרכז פעילותו במסגרת עיסוקו כאמור‪ ,‬הוא‬
‫מחוץ לישראל;‬
‫"עורך דין זר" ‪ -‬מי שרשום במרשם;‬
‫"שירות משפטי בעניין דין זר" ‪ -‬אחד מאלה‪:‬‬
‫(‪ )1‬ייעוץ וחיווי דעת משפטיים בעניין הדין החל‬
‫במדינה שבה הוסמך נותן השירות לעסוק בעריכת דין‬
‫(בפרק זה ‪ -‬דין זר);‬
‫(‪ )2‬עריכת מסמכים בעלי אופי משפטי שחל עליהם‬
‫דין זר‪ ,‬בשביל אדם אחר‪ ,‬לרבות ייצוג אדם אחר במשא‬
‫ומתן משפטי לקראת עריכת מסמך כאמור‪.‬‬

‫ספר החוקים ‪ ,2203‬ב' באב התשס"ט‪23.7.2009 ,‬‬ ‫‪166‬‬
‫משפטיים בידי עורך דין זר‬
‫עורך דין זר‬
‫שירותים‬
‫משפטיים בידי‬
‫סימן ב'‪ :‬מתן‬
‫סימן ב'‪ :‬מתן שירותים‬
‫שירותיםרשאי לתת שירותים‬
‫עורך דין זר‬
‫רשאי‪,20‬לתת‬
‫הוראותזרסעיף‬
‫עורך דין‬
‫‪,20‬אף‬
‫סעיףעל‬‫הוראות(א) ‬
‫שירותים על אף ‪98‬ב‪.‬‬
‫‪98‬ב‪( .‬א) ‬
‫מתן‬ ‫מתן שירותים‬
‫משפטיים בעניין דין משפטיים בעניין דין‬
‫משפטיים בעניין דין זר‪.‬‬
‫משפטייםזר בעניין דין זר‪.‬‬
‫זר בידי עורך דין זר זר בידי עורך דין‬
‫בכלעל עורך דין זר בכל‬
‫יחולו‬
‫דין זר‬
‫עורךו–‪52‬‬
‫‪51 ,50‬‬
‫סעיפיםעל‬
‫ו–‪ 52‬יחולו‬
‫הוראות‬
‫סעיפים ‪51 ,50‬‬
‫(ב) ‬ ‫(ב) הוראות‬
‫שירותיםדיןמשפטיים בעניין דין‬
‫משפטיים בעניין‬
‫בישראל במתן‬‫שירותים‬
‫לעיסוקו‬
‫הנוגעבמתן‬
‫הנוגע לעיסוקו בישראל‬
‫המחויבים‪ ,‬ובשינויים אלה‪:‬‬
‫ובשינויים אלה‪:‬‬
‫בשינויים‬ ‫המחויבים‪,‬‬
‫בשינויים עורך דין‪,‬‬
‫דין‪,‬כאילו היה‬‫זר‪ ,‬כאילו היה עורךזר‪,‬‬
‫מוזכרת פרישה מהלשכה‪,‬‬
‫מהלשכה‪,‬‬ ‫פרישהשבה‬
‫האמורים‬‫מוזכרת‬
‫בסעיפים‬
‫האמורים שבה‬
‫כל הוראה בסעיפיםכל הוראה‬
‫תחול לעניין עורך דין‬
‫עורך דין‬
‫מהלשכה‬
‫הוצאהלעניין‬
‫או תחול‬ ‫מהלשכה‬
‫הוצאה חברות‬
‫פקיעת חברות או פקיעת‬
‫מהמרשם‪ ,‬וכל הוראה‬ ‫הוראה‬‫רישומו‬
‫של וכל‬
‫מהמרשם‪,‬‬
‫במחיקה‬ ‫רישומו‬
‫שלמדובר‬ ‫כאילו‬
‫במחיקה‬‫זר כאילו מדובר זר‬
‫לענייןחברות תחול לעניין‬
‫חידוש‬‫תחול‬
‫מוזכר‬‫חברות‬
‫חידוששבה‬
‫האמורים‬
‫מוזכר‬
‫בסעיפים‬
‫בסעיפים האמורים שבה‬
‫בחידוש הרישום במרשם‪.‬‬
‫מדוברבמרשם‪.‬‬‫הרישום‬‫כאילו‬
‫בחידוש‬
‫מדוברדין זר‬
‫עורך דין זר כאילו עורך‬
‫ההוראות לפי כל דין לעניין‬
‫דין לעניין‬
‫שישי‪,‬כלוכן‬
‫ההוראות לפי‬
‫ההוראות לפי פרק‬
‫פרק שישי‪ ,‬וכן‬ ‫(ג) ההוראות לפי (ג) ‬
‫דין‪-‬לקוח‪ ,‬יחולו על עורך‬
‫על עורך‬ ‫עורך‬
‫יחולו‬‫וחיסיון‬
‫דין‪-‬לקוח‪,‬‬
‫עורכי דין‬
‫טרחתעורך‬
‫וחיסיון‬
‫שכר‬ ‫שכר טרחת עורכי דין‬
‫משפטייםשירותים משפטיים‬
‫בישראל במתן‬‫שירותים‬‫לעיסוקו‬
‫הנוגעבמתן‬
‫בישראל‬‫לעיסוקובכל‬
‫דין זר בכל הנוגע דין זר‬
‫בשינויים המחויבים‬ ‫המחויבים‬
‫עורך דין‪,‬‬ ‫בשינויים‬
‫כאילו היה‬‫זר‪ ,‬דין‪,‬‬
‫עורך‬
‫היהדין‬
‫בעניין‬
‫בעניין דין זר‪ ,‬כאילו‬
‫ובשינויים אלה‪ :‬ובשינויים אלה‪:‬‬
‫שבה מוזכרת השעיה‬ ‫השעיה‬‫שישי‬
‫מוזכרת‬
‫שבה בפרק‬
‫הוראה‬ ‫שישי‬
‫בפרק כל‬‫(‪ )1‬כל הוראה (‪ )1‬‬
‫תחול לעניין עורך דין‬
‫בלשכה דין‬
‫לעניין עורך‬
‫מחברותו‬
‫דין תחול‬
‫בלשכה‬
‫מחברותו עורך‬
‫של‬ ‫של עורך דין‬
‫רישומו במרשם‪ ,‬וכל‬ ‫שלוכל‬‫במרשם‪,‬‬
‫בהתליה‬ ‫רישומו‬
‫המדובר‬‫כאילו של‬
‫בהתליה‬ ‫זר כאילו המדובר זר‬
‫מוזכרת הוצאה של עורך‬
‫שבהשל עורך‬‫הוצאה‬‫מוזכרתשישי‬
‫שבה בפרק‬
‫הוראה בפרק שישיהוראה‬
‫דין זר כאילו המדובר‬
‫המדובר‬
‫לעניין עורך‬
‫תחול כאילו‬
‫מהלשכה דין זר‬
‫לעניין עורך‬
‫דין מהלשכה תחולדין‬
‫של רישומו מהמרשם;‬ ‫מהמרשם;‬
‫במחיקה של רישומובמחיקה‬
‫הדיןדין זר ייתן את הדין‬
‫אתעורך‬
‫ייתן ‪,62‬‬
‫הוראותזרסעיף‬
‫(‪ )2‬על אף הוראות(‪ )2‬סעיףעל‪,62‬אףעורך דין‬
‫הלשכה‪ ,‬רק בהתקיים‬ ‫בהתקיים‬
‫המשמעתיים של‬
‫הדיןהלשכה‪ ,‬רק‬‫בתי של‬
‫המשמעתיים‬
‫לפני‬ ‫לפני בתי הדין‬
‫אחד מאלה‪:‬‬ ‫אחד מאלה‪:‬‬
‫נעברה‪ ,‬כולה או חלקה‪,‬‬
‫המשמעתחלקה‪,‬‬
‫עבירת כולה או‬
‫המשמעת נעברה‪,‬‬
‫(א) ‬ ‫(א) עבירת‬
‫בישראל;‬ ‫בישראל;‬
‫נעברה כולה מחוץ‬ ‫מחוץ‬‫המשמעת‬
‫נעברה כולה‬
‫המשמעתעבירת‬‫(ב) ‬ ‫(ב) עבירת‬
‫לשירות משפטי בעניין דין‬
‫בעניין דין‬
‫נוגעת‬
‫משפטי‬
‫לשירותוהיא‬
‫לישראל‪,‬‬ ‫לישראל‪ ,‬והיא נוגעת‬
‫כולו או חלקו‪ ,‬בישראל;‬
‫בישראל;‬
‫שניתן‪,‬‬
‫חלקו‪,‬‬‫זר שניתן‪ ,‬כולו או זר‬
‫הדיון בעבירת משמעת‬
‫משמעת‬‫סעיף ‪,64‬‬
‫בעבירת‬
‫הוראות‬
‫אףהדיון‬‫על‪,64‬‬
‫(‪ )3‬סעיף‬
‫(‪ )3‬על אף הוראות‬
‫במחוזדין משמעתי במחוז‬
‫לפני בית‬
‫משמעתי‬
‫דין יהיה‬
‫דין זר‬
‫עורךבית‬
‫שעברלפני‬
‫שעבר עורך דין זר יהיה‬
‫מרכז פעילותו בישראל;‬
‫בישראל;‬
‫מתקיים‬
‫פעילותו‬
‫שבו מתקיים מרכז שבו‬
‫פסקי דין שניתנו מחוץ‬
‫לגבי מחוץ‬
‫שניתנו‬
‫דין גם‬
‫פסקייחול‬
‫סעיף ‪75‬‬
‫(‪ )4‬סעיף ‪ 75‬יחול(‪ )4‬גם לגבי‬
‫לישראל‪.‬‬ ‫לישראל‪.‬‬
‫התנאי האמור בסעיף‬ ‫בסעיף‬
‫דין זר‬
‫האמור‬
‫התנאיעורך‬
‫להתקיים לגבי‬
‫עורך דין זר‬‫(ד ) חדל להתקיים(ד )לגביחדל‬
‫לתת שירותים משפטיים‬
‫משפטיים‬
‫הדין הזר‬
‫שירותים‬
‫רשאי עורך‬
‫הזר לתת‬‫יהיה‬‫הדין‬
‫עורך לא‬
‫‪98‬ו(א)(‪,)1‬‬
‫‪98‬ו(א)(‪ ,)1‬לא יהיה רשאי‬
‫במועד שבו חדל להתקיים‬
‫להתקיים‬‫החל‬‫חדל‬‫שבו(א)‬
‫במועדקטן‬
‫לפי סעיף‬‫החל‬ ‫(א) זר‬
‫קטןדין‬
‫בענייו‬
‫בענייו דין זר לפי סעיף‬
‫נמחקאורישומו מהמרשם או‬
‫מהמרשם‬
‫אם טרם‬‫רישומו‬
‫נמחקר‪ ,‬אף‬
‫טרםהאמו‬ ‫התנאי‬‫לגביו אם‬
‫לגביו התנאי האמור‪ ,‬אף‬
‫בהתאם להוראות סעיף ‪98‬ז‪.‬‬
‫במרשםסעיף ‪98‬ז‪.‬‬
‫להוראות‬ ‫רישומו‬
‫בהתאם‬ ‫הותלה‬‫הותלה רישומו במרשם‬
‫המדינהזר ואת שם המדינה‬
‫שםעורך דין‬
‫היותו‬
‫דברואת‬
‫דין זר‬
‫עורךאת‬
‫היותויציין‬
‫דברדין זר‬
‫‪98‬ג‪ .‬אתעורך‬
‫התואר זר יציין‬
‫עורך דין‬ ‫חובת ציון התואר ‪98‬ג‪.‬‬
‫חובת ציון‬
‫"עורך דין זר" ומדינת "עורך דין זר" ומדינת‬
‫דין‪ ,‬בכל אחד מאלה‪:‬‬‫מאלה‪:‬‬
‫בעריכת‬
‫לעסוקאחד‬
‫דין‪ ,‬בכל‬
‫הוסמך‬
‫בעריכת‬
‫שבה הוסמך לעסוקשבה‬ ‫ההסמכה‬ ‫ההסמכה‬

‫‪167‬‬ ‫ספר החוקים ‪ ,2203‬ב' באב התשס"ט‪23.7.2009 ,‬‬
‫בנייר המכתבים המשרדי שלו;‬ ‫(‪ )1‬‬
‫בכל מסמך הקשור לעבודתו המקצועית‪ ,‬שבו מצוין‬ ‫(‪ )2‬‬
‫שמו;‬
‫(‪ )3‬כאשר מוטלת על עורך דין‪ ,‬על פי דין‪ ,‬חובה לציין את‬
‫דבר היותו עורך דין‪.‬‬
‫מתן שירות משפטי ‪98‬ד‪( .‬א) על אף הוראות סעיף ‪ 20‬והוראות סימן זה‪ ,‬רשאי מי‬
‫בעניין דין זר בידי‬
‫שהוא בעל רישיון לעסוק בעריכת דין מחוץ לישראל‪ ,‬אם‬ ‫מי שאינו עורך דין‬
‫קיבל היתר לכך מהוועד המרכזי או ממי שהוועד המרכזי‬ ‫או עורך דין זר‬
‫הסמיך לעניין זה‪ ,‬לתת שירות משפטי בעניין דין זר בישראל‪,‬‬
‫אף שאינו עורך דין או עורך דין זר‪ ,‬ובלבד שמרכז פעילותו‬
‫במסגרת עיסוקו בעריכת דין הוא מחוץ לישראל‪ ,‬והשירות‬
‫המשפטי בעניין דין זר ניתן בישראל שלא בדרך עיסוק‪.‬‬
‫(ב) הוועד המרכזי יודיע למבקש ההיתר על החלטתו בתוך‬
‫‪ 30‬ימים ממועד קבלת הבקשה; חלף המועד האמור וטרם‬
‫ניתנה החלטת הוועד המרכזי יראו כאילו ניתן ההיתר‪.‬‬
‫‪98‬ה‪ .‬עורך דין זר המקבל כספים בנאמנות יפקידם בחשבון שיתנהל‬ ‫קבלת כספים‬
‫בנאמנות על ידי‬
‫בישראל‪ ,‬בתאגיד בנקאי כהגדרתו בחוק הבנקאות (רישוי)‪,‬‬ ‫עורך דין זר‬
‫התשמ"א‪1981-‬‏‪.12‬‬
‫סימן ג'‪ :‬מרשם עורכי דין זרים‬
‫‪98‬ו‪( .‬א) הלשכה תנהל מרשם שבו תרשום מבקש שמתקיימים‬ ‫מרשם עורכי‬
‫דין זרים‬
‫לגביו כל אלה‪:‬‬
‫(‪ )1‬בידו רישיון תקף לעסוק בעריכת דין מחוץ‬
‫לישראל ממדינה שדרישות ההשכלה וההכשרה‬
‫למקצוע עריכת הדין והפיקוח המשמעתי בה מספקים‪,‬‬
‫לדעת הלשכה;‬
‫(‪ )2‬הוא שימש עורך דין או כיהן בתפקיד שיפוטי‪,‬‬
‫מחוץ לישראל‪ ,‬במשך חמש שנים לפחות‪ ,‬בתקופה‬
‫הסמוכה לבקשת הרישום;‬
‫(‪ )3‬הוא עמד בבחינות שערכה הלשכה באתיקה‬
‫מקצועית החלה על עורכי דין זרים; בחינות כאמור‬
‫ייערכו גם בשפה האנגלית;‬
‫(א) הוא צירף אישור כי בידו אחת מהבטוחות‬ ‫(‪)4‬‬
‫המפורטות להלן (בסעיף זה ‪ -‬הבטוחות)‪ ,‬לשם‬
‫הבטחת פיצויו של מי שנפגע עקב מעשה או‬
‫מחדל שלו‪ ,‬בנוגע לשירות משפטי בעניין דין זר‬
‫שניתן‪ ,‬כולו או חלקו‪ ,‬בישראל‪:‬‬
‫ערבות;‬ ‫(‪ )1‬‬
‫ביטוח;‬ ‫(‪ )2‬‬
‫פיקדון‪.‬‬ ‫(‪ )3‬‬

‫ס"ח התשמ"א‪ ,‬עמ' ‪.232‬‬ ‫‪ 12‬‬

‫ספר החוקים ‪ ,2203‬ב' באב התשס"ט‪23.7.2009 ,‬‬ ‫‪168‬‬
‫שר המשפטים‪ ,‬לאחר‬ ‫לאחר‬
‫בהסכמת‬
‫המשפטים‪,‬‬
‫האוצר‪,‬‬ ‫שרשר‬‫בהסכמת‬
‫(ב) שר האוצר‪( ,‬ב) ‬
‫ובאישור ועדת החוקה‬
‫החוקה‬
‫הלשכה‪,‬‬
‫עם ועדת‬‫ובאישור‬
‫התייעצות‬
‫התייעצות עם הלשכה‪,‬‬
‫יקבע‪ ,‬בצו‪ ,‬הוראות‬‫הוראות‬
‫הכנסת‪,‬‬ ‫בצו‪,‬‬
‫יקבע‪,‬של‬
‫ומשפט‬ ‫הכנסת‪,‬‬
‫חוק ומשפט של חוק‬
‫הוראות בדבר זהות‬ ‫זהות‬
‫לרבות‬
‫הבטוחות‪,‬בדבר‬
‫לרבות הוראות‬
‫לעניין הבטוחות‪ ,‬לעניין‬
‫ופרטיהן; הוראות אלו‬
‫הבטוחותאלו‬
‫ופרטיהן; הוראות‬
‫המבטח‪ ,‬סכומי‬
‫המבטח‪ ,‬סכומי הבטוחות‬
‫בטוחה‪.‬לכל סוג של בטוחה‪.‬‬
‫של שונות‬
‫שיהיו‬
‫יכול סוג‬
‫יכול שיהיו שונות לכל‬
‫במרשם מבקש אף‬ ‫לרשוםאף‬
‫שלא מבקש‬‫במרשם‬ ‫רשאית‬
‫לרשום‬‫הלשכה‬
‫רשאית שלא‬
‫(ב) ‬ ‫(ב) הלשכה‬
‫בסעיף קטן (א)‪ ,‬לאחר‬
‫לאחר‬‫הקבועים‬
‫התנאיםקטן (א)‪,‬‬
‫הקבועים בסעיף‬
‫שמתקיימים לגביו‬
‫שמתקיימים לגביו התנאים‬
‫מתקייםלפניה‪ ,‬אם מתקיים‬
‫אםטענותיו‬‫לפניה‪,‬את‬
‫טענותיו לטעון‬
‫אתהזדמנות‬‫לטעון לו‬
‫שניתנה‬ ‫שניתנה לו הזדמנות‬
‫לגביו אחד מאלה‪ :‬לגביו אחד מאלה‪:‬‬
‫מחוץ לישראל‪ ,‬בעבירה‬
‫בעבירה‬
‫בישראל או‬
‫הורשע‪,‬לישראל‪,‬‬
‫הואאו מחוץ‬‫בישראל‬
‫(‪ )1‬הוא הורשע‪ )1( ,‬‬
‫שמפאת מהותה‪ ,‬חומרתה‬
‫חומרתה‬ ‫משמעת‪,‬‬
‫בעבירתמהותה‪,‬‬
‫משמעת‪,‬אושמפאת‬
‫פלילית או בעבירת פלילית‬
‫רשום במרשם; לעניין‬
‫לעניין‬
‫להיות‬
‫במרשם;‬
‫הוא ראוי‬
‫רשום‬
‫להיותאין‬
‫נסיבותיה‬
‫אוראוי‬‫או נסיבותיה אין הוא‬
‫תתחשב הלשכה לגבי‬ ‫שבהן לגבי‬
‫הלשכה‬ ‫המידה‬
‫תתחשב‬‫אמות‬‫שבהן‬
‫המידהיהיו‬
‫זה‪ ,‬יהיו אמות זה‪,‬‬
‫לישראל‪ ,‬אמות המידה‬
‫המידה‬‫מחוץ‬
‫אמות‬‫פלילית‬
‫לישראל‪,‬‬
‫בעבירה‬‫מחוץ‬‫הרשעה‬
‫הרשעה בעבירה פלילית‬
‫בישראל באותה עבירה‪,‬‬
‫הרשעהעבירה‪,‬‬
‫לגביבאותה‬
‫בישראל‬
‫הרשעה בדין‬
‫הקבועות בדין לגביהקבועות‬
‫בשינויים המחויבים;‬ ‫בשינויים המחויבים;‬
‫שבשלהן היא סבורה כי‬
‫סבורה כי‬
‫אחרות‬
‫עובדותהיא‬
‫שבשלהן‬ ‫התגלו‬
‫(‪ )2‬אחרות‬
‫(‪ )2‬התגלו עובדות‬
‫ראוי להירשם במרשם‪.‬‬
‫במרשם‪.‬‬
‫להירשם הוא‬
‫אין‬ ‫אין הוא ראוי‬
‫רשאית הלשכה לדרוש‬
‫לדרוש‬‫הלשכהזה‪,‬‬
‫לפי סעיף‬
‫רשאית‬
‫סמכויותיה‬
‫סעיף זה‪,‬‬
‫לעניין‬
‫סמכויותיה לפי‬
‫(ג) ‬ ‫(ג) לעניין‬
‫אלה‪:‬אודות עניינים אלה‪:‬‬
‫ואישורים‬
‫פרטיםעניינים‬
‫מהמבקשאודות‬
‫מהמבקש פרטים ואישורים‬
‫שהורשע משמעת שהורשע‬
‫משמעתאו עבירות‬
‫עבירותפליליות‬
‫פליליות אועבירות‬
‫(‪ )1‬‬ ‫(‪ )1‬עבירות‬
‫בהן מחוץ לישראל;בהן מחוץ לישראל;‬
‫הליכים משמעתיים‬
‫משמעתיים‬
‫פליליים או‬
‫הליכים‬‫הליכים‬
‫פליליים או‬
‫(‪ )2‬‬ ‫(‪ )2‬הליכים‬
‫לישראל;נגדו מחוץ לישראל;‬
‫המתקיימים‬
‫המתקיימים נגדו מחוץ‬
‫והכשרתו המקצועית‪.‬‬
‫המקצועית‪.‬‬
‫והכשרתו השכלתו‬
‫השכלתופרטים על‬
‫פרטים על (‪ )3‬‬ ‫(‪ )3‬‬
‫במרשם‪ ,‬יציג עורך הדין‬
‫עורך הדין‬
‫רישומו‬‫יציג‬
‫מיום‬
‫במרשם‪,‬‬
‫רישומו שנים‬
‫מדי שלוש‬‫שנים מיום‬
‫(ד) מדי שלוש (ד) ‬
‫להנחת דעתה‪ ,‬כי בידו‬
‫ואישורים‪ ,‬בידו‬
‫להנחת דעתה‪ ,‬כי‬
‫הלשכה פרטים‬
‫ואישורים‪,‬‬
‫לפני‬‫פרטים‬
‫הזר לפני הלשכה הזר‬
‫לישראל‪ ,‬וכי לא עבר‬‫מחוץעבר‬
‫וכי לא‬
‫לישראל‪ ,‬דין‬
‫מחוץ בעריכת‬
‫דיןלעסוק‬‫תקף‬‫בעריכת‬
‫רישיון תקף לעסוק רישיון‬
‫מחוץ לישראל‪ ,‬במהלך‬‫במהלך‬
‫משמעת‬
‫לישראל‪,‬‬‫עבירת‬
‫מחוץ‬
‫משמעת או‬
‫עבירה פלילית‬
‫כלעבירת‬ ‫כל עבירה פלילית או‬
‫עורך הדין הזר פרטים‬
‫הציגפרטים‬
‫לאהזר‬ ‫הדין‬
‫האמורות;‬
‫הציג עורך‬‫השנים‬
‫האמורות; לא‬
‫שלוש‬ ‫שלוש השנים‬
‫שלושמיום שחלפו שלוש‬‫חודשים‬‫שחלפו‬
‫שישה‬ ‫מיום‬
‫חודשיםתום‬
‫כאמור עד‬
‫שישה‬‫ואישורים‬
‫ואישורים כאמור עד תום‬
‫הלשכה למחקו מהמרשם‪.‬‬ ‫מהמרשם‪.‬‬ ‫רשאית‬
‫למחקו‬‫כאמור‪,‬‬
‫הלשכה‬ ‫שנים‬‫שנים כאמור‪ ,‬רשאית‬
‫רישומו של עורך דין זר‪,‬‬
‫אתדין זר‪,‬‬
‫עורך‬
‫מהמרשם‬
‫רישומו של‬
‫תמחק‬‫הלשכהאת‬
‫(א) מהמרשם‬
‫תמחק‬
‫הלשכה‪98‬ז‪.‬‬ ‫מחיקה (א) ‬
‫והתליה של‬ ‫מחיקה והתליה של ‪98‬ז‪.‬‬
‫רישום במרשם‬ ‫רישום במרשם‬
‫מתקיים לגביו אחד מאלה‪:‬‬
‫אחד מאלה‪:‬‬
‫אם מתקיים לגביו אם‬
‫מחוץ לישראל בוטל;‬
‫בוטל;‬
‫בעריכת דין‬
‫לעסוק לישראל‬
‫דין מחוץ‬
‫רישיונו‬
‫רישיונו לעסוק(‪ )1‬בעריכת‬ ‫(‪ )1‬‬
‫את רישומו מהמרשם;‬
‫מהמרשם;‬
‫רישומו למחוק‬
‫הוא ביקש‬
‫למחוק את‬
‫הוא ביקש (‪ )2‬‬ ‫(‪ )2‬‬
‫לפי הוראות סעיף ‪;42‬‬
‫הלשכה‪;42‬‬
‫הוראות סעיף‬
‫התקבל כחבר‬
‫הלשכה לפי‬
‫כחבר הוא‬
‫הוא התקבל (‪) 3‬‬ ‫(‪) 3‬‬
‫הוא הוכרז פושט רגל;‬
‫פושט רגל;‬
‫הוא הוכרז (‪ )4‬‬ ‫(‪ )4‬‬
‫עליו עונש של מחיקת‬
‫מחיקת‬
‫הטיל‬
‫משמעתישל‬
‫עליו עונש‬
‫הטילדין‬
‫משמעתי בית‬
‫(‪ )5‬‬ ‫(‪ )5‬בית דין‬
‫רישומו מהמרשם; רישומו מהמרשם;‬

‫‪169‬‬ ‫ספר החוקים ‪ ,2203‬ב' באב התשס"ט‪23.7.2009 ,‬‬
‫(‪ )6‬בית דין משמעתי החליט‪ ,‬לבקשת קובל‪ ,‬כי יש‬
‫למחוק את רישומו מהמרשם‪ ,‬בשל אחד מאלה‪ ,‬והורה‬
‫ללשכה לעשות כן‪:‬‬
‫(א) הוא הורשע‪ ,‬מחוץ לישראל‪ ,‬בעבירת‬
‫משמעת שמפאת מהותה‪ ,‬חומרתה או נסיבותיה‬
‫אין הוא ראוי להיות רשום במרשם‪ ,‬שבית דין‬
‫משמעתי אינו מוסמך לדון בה בהתאם להוראות‬
‫סעיף ‪98‬ב(ג)(‪ ,)2‬ורישיונו לא בוטל בשל ההרשעה‬
‫כאמור;‬
‫(ב) התגלו עובדות אחרות‪ ,‬בין על פי פסק דין‬
‫ובין בדרך אחרת‪ ,‬שאינן מהוות עבירת משמעת‬
‫שבית דין מוסמך לדון בה בהתאם להוראות‬
‫סעיף ‪98‬ב(ג)(‪ ,)2‬שבשלהן אין הוא ראוי להיות‬
‫רשום במרשם;‬
‫(‪ )7‬בית דין משמעתי החליט‪ ,‬לבקשת קובל‪ ,‬כי הוכח‬
‫לפניו שהרישום הושג במרמה‪.‬‬
‫(ב) הלשכה תתלה את רישומו של עורך דין זר במרשם‪ ,‬אם‬
‫התקיים לגביו אחד מהתנאים המפורטים בפסקאות שלהלן‪,‬‬
‫למשך התקופה כמפורט בהן‪:‬‬
‫(‪ )1‬רישיונו לעסוק בעריכת דין מחוץ לישראל הותלה‬
‫או שהוא הושעה מעיסוקו בעריכת דין מחוץ לישראל‬
‫‪ -‬למשך תקופת ההתליה או ההשעיה‪ ,‬לפי העניין;‬
‫(‪ )2‬התקיימה לגביו נסיבה מהנסיבות המפורטות‬
‫בפסקה (‪ )1‬של סעיף ‪ - 49‬למשך התקופות המפורטות‬
‫באותה פסקה‪ ,‬לפי העניין;‬
‫(‪ )3‬בית דין משמעתי הטיל עליו עונש של התליית‬
‫רישומו במרשם ‪ -‬למשך התקופה שקבע‪.‬‬
‫(ג) עורך דין זר שהוגשו נגדו מחוץ לישראל כתב אישום‬
‫או קובלנה משמעתית‪ ,‬רשאי בית דין משמעתי‪ ,‬על פי‬
‫בקשת קובל‪ ,‬ואם מצא שבנסיבות העניין העבירה המיוחסת‬
‫לעורך הדין הזר היא עבירה שמפאת מהותה‪ ,‬חומרתה או‬
‫נסיבותיה אין הוא ראוי להיות רשום במרשם‪ ,‬להתלות את‬
‫רישומו במרשם עד לסיום ההליכים הפליליים או ההליכים‬
‫המשמעתיים נגדו‪ ,‬לפי העניין‪.‬‬
‫הודעה ללשכה על ‪98‬ח‪ .‬התקיימה לגבי עורך דין זר נסיבה מהנסיבות האמורות בסעיף‬
‫קיומן של עילות‬
‫‪98‬ז(א)(‪ )4( ,)1‬או (‪()6‬א) או ‪98‬ז(ב)(‪ )1‬או (‪ ,)2‬או שהוא הורשע‬ ‫למחיקה או להתליה‬
‫מחוץ לישראל בעבירה פלילית‪ ,‬ימסור ללשכה‪ ,‬באופן מיידי‪,‬‬ ‫של רישום במרשם‬
‫הודעה על כך‪.‬‬
‫סימן ד'‪ :‬משרד עורכי דין זר‬
‫שלוחה בישראל של ‪98‬ט‪( .‬א) על אף ההוראות לפי חוק זה‪ ,‬משרד עורכי דין זר רשאי‬
‫משרד עורכי דין זר‬
‫לקיים שלוחה בישראל‪ ,‬ובלבד שמתקיימים לגבי השלוחה כל‬
‫אלה‪:‬‬

‫ספר החוקים ‪ ,2203‬ב' באב התשס"ט‪23.7.2009 ,‬‬ ‫‪170‬‬
‫אחדעורך דין זר‪ ,‬אחד‬
‫זר‪ ,‬או‬
‫דין דין‬
‫עורך‬
‫עורך‬
‫או בה‬
‫מועסק‬
‫עורך דין‬
‫(‪ )1‬מועסק בה (‪ )1‬‬
‫לפחות;‬ ‫לפחות;‬
‫מאת הלשכה‪ ,‬עורך‬ ‫עורך‬
‫היתר‬
‫הלשכה‪,‬‬
‫בה‪ ,‬בלי‬
‫מאת‬‫מועסק‬
‫בה‪ ),‬בלילאהיתר‬
‫(‪ )2‬לא מועסק (‪2‬‬
‫ההשעיה‪ ,‬בתקופת ההשעיה‪,‬‬
‫הושעתה ‪-‬‬ ‫בתקופת‬
‫שחברותו ‪-‬בלשכה‬
‫דין הושעתה‬‫דין שחברותו בלשכה‬
‫בתקופת הותלה ‪ -‬בתקופת‬
‫שרישומו‪ -‬במרשם‬
‫זר הותלה‬‫במרשם‬
‫עורך דין‬
‫שרישומו‬
‫או עורך דין זר או‬
‫מאת בלי היתר מאת‬ ‫מועסק בה‪,‬‬
‫בלי היתר‬‫בה‪ ,‬לא‬
‫ההתליה‪ ,‬וכן‬
‫ההתליה‪ ,‬וכן לא מועסק‬
‫נמחק או שרישומו נמחק‬
‫הלשכה‬ ‫שרישומו‬
‫שהוצא מן‬
‫הלשכה או‬
‫הלשכה‪ ,‬אדם‬
‫הלשכה‪ ,‬אדם שהוצא מן‬
‫מהמרשם‪.‬‬ ‫מהמרשם‪.‬‬
‫בשינויים המחויבים‪,‬‬
‫המחויבים‪,‬‬
‫בשינויים‪59‬ו יחולו‪,‬‬
‫סעיפים ‪59‬ד עד‬
‫‪59‬ו יחולו‪,‬‬
‫הוראות‬
‫סעיפים) ‪59‬ד עד‬
‫(ב‬ ‫(ב) הוראות‬
‫תאגיד ומקיים שלוחה‬
‫שלוחה‬ ‫שהוא‬
‫ומקיים‬
‫דין זר‬
‫תאגיד‬
‫עורכי‬‫שהוא‬
‫משרד‬ ‫לעניין זר‬
‫לעניין משרד עורכי דין‬
‫המקצועית בישראל‪ ,‬כאילו‬
‫בישראל‪ ,‬כאילו‬
‫לפעילותו‬‫המקצועית‬
‫בכל הנוגע‬ ‫לפעילותו‬
‫בישראל‪,‬‬ ‫בישראל‪ ,‬בכל הנוגע‬
‫היה חברת עורכי דין‪.‬‬ ‫היה חברת עורכי דין‪.‬‬
‫עורכי דין זר יכול שיהיה‬
‫משרדשיהיה‬
‫של יכול‬‫דין זר‬
‫בישראל‬
‫שלוחה עורכי‬
‫של משרד‬ ‫בישראלשל‬
‫שלוחה שמה‬
‫של ‪98‬י‪.‬‬ ‫שמה שלשמה‬
‫שלוחה‬ ‫‪98‬י‪.‬‬ ‫שמה של שלוחה‬
‫בישראל של משרד בישראל של משרד‬
‫שבכל מקום שבו מצוין‬‫מצוין‬
‫ובלבד‬
‫מקוםר‪ ,‬שבו‬
‫הדין הז‬
‫שבכל‬‫עורכי‬
‫ובלבד‬
‫משרד‬
‫שלהזר‪,‬‬
‫הדין‬
‫כשמו‬‫כשמו של משרד עורכי‬
‫עורכי דין זר‬ ‫עורכי דין זר‬
‫שלוחהדיןשל משרד עורכי דין‬
‫היא עורכי‬
‫משרד‬ ‫של כי‬
‫שלוחהיצוין‬
‫השלוחה‬
‫שלהיא‬ ‫שמה כי‬
‫שמה של השלוחה יצוין‬
‫נמצא מרכז פעילותו‪.‬‬ ‫פעילותו‪.‬‬
‫המדינה שבה‬
‫נמצא מרכז‬
‫שמה של‬
‫וכן שבה‬
‫המדינה‬
‫זר וכן שמה של זר‬
‫או רשאי עורך דין או‬
‫ו–‪59‬א‪,‬‬
‫עורך דין‬
‫סעיפים ‪58‬‬
‫ו–‪59‬א‪ ,‬רשאי‬
‫סעיפיםאף‪58‬הוראות‬
‫(א) על‬‫הוראות‬
‫עלדיןאף ‪98‬יא‪.‬‬
‫(א) עורך‬
‫‪98‬יא‪ .‬של‬
‫עיסוק של עורך דין עיסוק‬
‫או של עורך דין זר או של עורך דין זר‬
‫משרדבישראל של משרד‬ ‫בשלוחה‬
‫בישראל של‬
‫בשלוחהבמקצועו‬
‫במקצועוזר לעסוק‬
‫דין זר לעסוקעורך דין‬ ‫עורך‬
‫כחבר‪ ,‬כשותף או‬ ‫כחבר‪ ,‬כשותף או‬
‫עורך דין לא יהיה שותף‬
‫ואולםשותף‬
‫לא יהיה‬
‫כחבר;‬
‫או דין‬
‫עורך‬
‫כשותף‬
‫כחבר;זר‪,‬ואולם‬
‫עורכי דין‬
‫בשלוחהדין זר‪ ,‬כשותף או‬
‫כשכיר עורכי‬ ‫כשכיר בשלוחה‬
‫בישראל של משרד בישראל של משרד‬
‫משתףאם המשרד משתף‬ ‫המשרדכאמור‪,‬‬
‫הדין הזר‬‫עורכיאם‬
‫כאמור‪,‬‬‫במשרד‬
‫הדין הזר‬
‫עורכיחבר‬
‫אוזרחבר במשרד או‬ ‫עורכי דין‬ ‫עורכי דין זר‬
‫רישיוןשאינו בעל רישיון‬
‫בעלדין או‬
‫שאינועורך‬
‫עורךאתדיןמיאושאינו‬‫בהכנסותיו‬
‫בהכנסותיו את מי שאינו‬
‫תאגידהמשרד הוא תאגיד‬‫לישראל‪ ,‬ואם‬
‫המשרד הוא‬ ‫ואםמחוץ‬‫לישראל‪ ,‬דין‬
‫לעסוק בעריכת‬
‫לעסוק בעריכת דין מחוץ‬
‫אחריות בעלי המניות בו‪.‬‬
‫המניות בו‪.‬‬
‫הגבלה על‬
‫אחריות בעלי‬
‫אם יש לו‬ ‫גםעל‬
‫הגבלה‬
‫‪ -‬גם אם יש לו ‪-‬‬
‫לעסוק במקצועו בשלוחה‬
‫בשלוחה‬ ‫רשאי‬
‫במקצועו‬
‫לעסוק דין זר‬
‫רשאיאו עורך‬
‫עורך דין‬
‫עורך דין זר‬
‫(ב) עורך דין או (ב) ‬
‫לאואולם עורך דין לא‬‫כשכיר;‬
‫עורך דין‬
‫דין זר‬
‫ואולם‬
‫כשכיר;עורכי‬
‫בישראלדיןשלזרמשרד‬
‫בישראל של משרד עורכי‬
‫בישראל של משרד עורכי‬
‫משרד עורכי‬
‫בשלוחה‬‫כשכיר של‬
‫במקצועובישראל‬
‫יעסוקבשלוחה‬‫יעסוק במקצועו כשכיר‬
‫הם עורכי דין או בעלי‬
‫חבריובעלי‬
‫דין או‬
‫עורכיכל‬
‫אם לא‬ ‫חבריוד‪,‬הם‬
‫שהוא תאגי‬
‫אםזרלא כל‬ ‫דין זר שהוא תאגיד‪,‬דין‬
‫לישראל‪ ,‬או אם יש למשרד‬
‫יש למשרד‬ ‫מחוץ‬
‫דין אם‬
‫לישראל‪ ,‬או‬
‫לעסוק בעריכת‬
‫דין מחוץ‬‫רישיון‬
‫רישיון לעסוק בעריכת‬
‫החבריםעלבו‪.‬אחריות החברים בו‪.‬‬
‫הגבלה על אחריותהגבלה‬
‫יעסוק במקצועו כחבר‪,‬‬‫לאכחבר‪,‬‬ ‫במקצועו‬
‫עורך דין זר‬
‫עורךזרדיןלאאויעסוק‬
‫עורך דין‬
‫(ג) עורך דין או (ג) ‬
‫בישראלדיןשלזרמשרד עורכי דין זר‬
‫משרד עורכי‬
‫בשלוחה‬‫בישראלר‪ ,‬של‬
‫בשלוחהאו כשכי‬
‫כשותף או כשכיר‪ ,‬כשותף‬
‫בישראל לפי סעיף ‪98‬יב‪.‬‬
‫פעילותה ‪98‬יב‪.‬‬
‫את לפי סעיף‬
‫בישראל‬
‫להפסיק‬
‫פעילותה‬
‫שנצטווה‬
‫שנצטווה להפסיק את‬
‫יעסוק במקצועו כחבר‬
‫לאכחבר‬ ‫במקצועו‬
‫עורך דין זר‬
‫עורךזרדיןלאאויעסוק‬
‫עורך דין‬‫(ד) עורך דין או (ד) ‬
‫בחברת עורכי דין‪ ,‬ולא‬
‫דין‪ ,‬ולא‬
‫עורכיחבר‬
‫אם הוא‬‫בחברת‬
‫דין זר‬
‫חבר‬
‫עורכי‬
‫במשרדהוא‬
‫במשרד עורכי דין זר אם‬
‫ביותר ממשרד עורכי דין‬
‫עורכי דין‬
‫ממשרדחבר‬
‫עורך דין זר‬
‫חבראוביותר‬
‫זר דין‬
‫עורך‬
‫יהיהדין‬
‫יהיה עורך דין או עורך‬
‫זר אחד‪.‬‬ ‫זר אחד‪.‬‬
‫בקשת קובל‪ ,‬להורות‬‫להורות‬
‫קובל‪,‬על פי‬
‫רשאי‪,‬‬‫בקשת‬
‫משמעתי‬
‫רשאי‪,‬דיןעל פי‬
‫משמעתי בית‬
‫בית דין‪98‬יב‪( .‬א) ‬ ‫הפסקת(א) ‬
‫פעילות‬ ‫‪98‬יב‪.‬‬ ‫הפסקת פעילות‬
‫שלוחה בישראל של שלוחה בישראל של‬
‫בישראל שהפר הוראה‬‫הוראה‬‫שלוחה‬
‫שהפר‬ ‫המקיים‬
‫בישראל‬‫שלוחה זר‬
‫עורכי דין‬
‫המקיים‬
‫עורכי דין זרלמשרד‬ ‫למשרד‬
‫דין זר‬ ‫משרד עורכי דין זר משרד עורכי‬
‫עורךשעורך דין או עורך‬
‫זה‪ ,‬או‬
‫פרקאו‬
‫שעורך דין‬
‫עליו לפי‬
‫החלותאו‬
‫מההוראותפרק זה‪,‬‬
‫מההוראות החלות עליו לפי‬
‫במשרדאו כשכיר במשרד‬
‫כשותף‪ ,‬כחבר‬
‫או כשכיר‬ ‫במקצועו‬
‫כשותף‪ ,‬כחבר‬
‫זר העוסק‬‫במקצועו‬
‫דין‬ ‫דין זר העוסק‬
‫זה‪ ,‬עליו לפי חוק זה‪,‬‬
‫החלות‬‫מההוראות חוק‬
‫החלות עליו לפי‬
‫מההוראותהוראה‬
‫כאמור‪ ,‬הפר‬ ‫כאמור‪ ,‬הפר הוראה‬
‫לחדול מההפרה‪ .‬לחדול מההפרה‪.‬‬

‫‪171‬‬ ‫ספר החוקים ‪ ,2203‬ב' באב התשס"ט‪23.7.2009 ,‬‬
‫(ב) מצא בית דין משמעתי כי משרד עורכי הדין הזר התמיד‬
‫להפר את ההוראה או שלא פעל להפסיק את ההפרה‪ ,‬רשאי‬
‫הוא להורות לו להפסיק את פעילותה של השלוחה שהוא‬
‫מקיים בישראל‪ ,‬בתוך תקופה שיורה ולפרק זמן שלא יעלה‬
‫על שלוש שנים‪.‬‬
‫(ג) הלשכה רשאית להודיע לרשות המוסמכת לפקח על‬
‫עורכי דין במדינה שבה נמצא מרכז פעילותו של משרד עורכי‬
‫דין זר המקיים שלוחה בישראל‪ ,‬על הוראה שניתנה לגביו לפי‬
‫סעיף קטן (א) או (ב)‪.‬‬
‫(ד) על החלטת בית דין משמעתי לפי סעיף זה יחולו הוראות‬
‫הסעיפים ‪ 70‬עד ‪ ,72‬בשינויים המחויבים‪.‬‬
‫סימן ה'‪ :‬כללים לעניין עורכי דין זרים ומשרדי עורכי דין זרים‬
‫כללים לעניין עורכי ‪98‬יג‪ .‬המועצה הארצית רשאית‪ ,‬באישור שר המשפטים‪ ,‬לקבוע‪,‬‬
‫דין זרים ומשרדי‬
‫בכללים‪ ,‬הוראות בעניינים אלה‪:‬‬ ‫עורכי דין זרים‬
‫סדרי רישומם של עורכי דין זרים במרשם;‬ ‫(‪ )1‬‬
‫(‪ )2‬דיווחים תקופתיים בדבר כשירותם לעסוק בעריכת דין‬
‫מחוץ לישראל שעל עורכי דין זרים למסור ללשכה;‬
‫(‪ )3‬הוראות מיוחדות לעניין אתיקה מקצועית של עורכי דין‬
‫זרים הנדרשות בשל אופי עיסוקם כעורכי דין זרים;‬
‫(‪ )4‬חובות גילוי מיוחדות שיחולו על עורכי דין זרים ומשרדי‬
‫עורכי דין זרים;‬
‫סדרי דין בהליך לפי סעיף ‪98‬יב;‬ ‫(‪ )5‬‬
‫(‪ )6‬הוראות מיוחדות לעניין פעילותן של שלוחות בישראל‬
‫של משרדי עורכי דין זרים‪".‬‬
‫תחילתו של פרק זה שבעה חודשים מיום פרסומו של חוק זה‪ ,‬או ביום תחילתו של צו‬ ‫‪.7‬‬ ‫פרק ג' ‪ -‬תחילה‬
‫לפי סעיף ‪98‬ו(א)(‪()4‬ב) לחוק לשכת עורכי הדין‪ ,‬התשכ"א‪ ,1961-‬כנוסחו בסעיף ‪)13(6‬‬
‫לחוק זה‪ ,‬לפי המאוחר‪.‬‬
‫פרק ד'‪ :‬רשויות מקומיות‬
‫בפקודת העיריות‏‏‪- 13‬‬ ‫‪.8‬‬ ‫תיקון פקודת‬
‫העיריות ‪ -‬מס' ‪117‬‬
‫בסעיף ‪(146‬א)‪ ,‬במקום "לא תפחת משנתיים" יבוא "לא תפחת משלוש שנים";‬ ‫(‪ )1‬‬
‫בסעיף ‪274‬ב‪(1‬א) ‪-‬‬ ‫(‪ )2‬‬
‫(א) בפסקה (‪ ,)1‬במקום "מ–‪ 6,499‬דונם" יבוא "מ–‪ 5,499‬דונם";‬
‫בפסקה (‪ ,)2‬במקום "‪ 6,500‬דונם" יבוא "‪ 5,500‬דונם";‬ ‫(ב) ‬
‫אחרי פסקה (‪ )2‬יבוא‪:‬‬ ‫(ג) ‬
‫"(‪ )3‬לעניין סעיף זה‪ ,‬יראו כקרקע התפוסה במפעל לייצור נשק‪ ,‬כל שטח‬
‫קרקע המוחזק בפועל בידי מפעל כאמור‪ ,‬בין אם בתחומה של רשות‬
‫מקומית אחת ובין אם בתחומיהן של כמה רשויות מקומיות סמוכות‪ ,‬ובלבד‬
‫שקיים רצף גאוגרפי בכל שטח הקרקע האמור‪".‬‬

‫דיני מדינת ישראל‪ ,‬נוסח חדש ‪ ,8‬עמ' ‪ ;197‬ס"ח התשס"ח‪ ,‬עמ' ‪.631‬‬ ‫‪ 13‬‬

‫ספר החוקים ‪ ,2203‬ב' באב התשס"ט‪23.7.2009 ,‬‬ ‫‪172‬‬
‫יבוא "לא‬ ‫משנתיים"‬
‫פקודת‬ ‫"לא תיקון‬
‫תפחת‬
‫"לאיבוא‬
‫משנתיים"‬
‫תפחת במקום‬
‫בסעיף ‪(39‬א)‪,‬‬ ‫המקומיות‏‏‪,14‬‬
‫במקום "לא‬ ‫בסעיף ‪(39‬א)‪,‬‬ ‫המקומיות‏‏‪,14‬‬
‫המועצות‬ ‫בפקודת ‪.9‬‬
‫המועצות בפקודת‬ ‫‪.9‬‬
‫תיקון פקודת‬
‫המועצות המקומיות‬ ‫המועצות המקומיות‬
‫‪ -‬מס' ‪54‬‬ ‫שנים"‪.‬‬ ‫משלוש‬ ‫תפחת‬
‫שנים"‪.‬‬ ‫משלוש‬ ‫תפחת‬‫‪ -‬מס' ‪54‬‬
‫פקודתכנוסחם‬
‫המקומיות‪,‬‬
‫כנוסחם תיקון‬
‫המועצות‬‫המקומיות‪,‬‬
‫ו–‪(39‬א) לפקודת‬
‫המועצות‬‫העיריות‬
‫לפקודת‬
‫לפקודת‬
‫‪(146‬א)ו–‪(39‬א)‬
‫העיריות‬
‫סעיפים‬
‫לפקודת‬ ‫‪(146 .10‬א)‬
‫הוראות‬ ‫הוראות סעיפים‬ ‫‪.10‬‬
‫תיקון פקודת‬
‫העיריות ופקודת‬ ‫העיריות ופקודת‬
‫לאחר‬ ‫שמונו‬ ‫ממונות‬
‫המועצות המקומיות‬ ‫לאחר‬
‫ועדות‬
‫שמונו‬
‫או‬ ‫מועצה‬
‫ממונות‬‫של‬
‫ועדות‬
‫כהונתן‬
‫או‬ ‫מועצה‬
‫על‬ ‫יחולו‬
‫של‬‫זה‪,‬‬
‫כהונתן‬
‫לחוק‬ ‫ו–‪9‬‬
‫על‬ ‫‪)1(8‬‬
‫יחולו‬‫בסעיפים‬
‫זה‪,‬‬ ‫לחוק‬ ‫ו–‪9‬‬ ‫‪)1(8‬‬ ‫בסעיפים‬
‫המועצות המקומיות‬
‫‪ -‬תחולה‬ ‫תחילתו של חוק זה‪.‬תחילתו של חוק זה‪.‬‬ ‫‪ -‬תחולה‬
‫הרשויות‪,5‬‬
‫חוקבסעיף‬‫התשנ"ה‪1995-‬‏‏‪,15‬‬ ‫התשנ"ה‪1995-‬‏‏‪,15‬‬
‫מהמדינה)‪,‬בסעיף ‪ ,5‬תיקון‬ ‫תשלומים‬‫מהמדינה)‪,‬‬
‫תשלומים (העברת‬
‫(העברתהמקומיות‬ ‫‪ .11‬בחוק‬
‫המקומיותהרשויות‬ ‫הרשויות‬ ‫בחוק‬
‫הרשויות‬ ‫‪.11‬‬
‫תיקון חוק‬
‫המקומיות‬ ‫המקומיות (העברת‬
‫‪.")2010‬‬ ‫ביולי‬
‫(העברת תשלומים‬ ‫(‪1‬‬ ‫התש"ע‬
‫‪.")2010‬‬
‫בתמוז‬
‫ביולי‬ ‫"י"ט‬
‫(‪1‬‬ ‫התש"ע‬
‫יבוא‬ ‫‪")2009‬‬
‫בתמוז‬‫ביולי‬
‫"י"ט‬ ‫(‪1‬‬
‫יבוא‬
‫התשס"ט‬
‫‪")2009‬‬‫בתמוז‬
‫ביולי‬ ‫(‪1‬‬
‫"ט'‬‫התשס"ט‬
‫במקום‬ ‫בתמוז‬ ‫"ט'‬ ‫במקום‬
‫תשלומים מהמדינה)‬
‫מהמדינה) ‪ -‬מס' ‪3‬‬ ‫‪ -‬מס' ‪3‬‬
‫התשנ"ה‪-‬‬ ‫מהמדינה)‪,‬‬
‫חוק הרשויות‬ ‫התשנ"ה‪ -‬תיקון‬
‫תשלומים‬‫מהמדינה)‪,‬‬
‫המקומיות (העברת‬
‫(העברת תשלומים‬
‫המקומיותהרשויות‬
‫סעיף ‪ 5‬לחוק‬
‫הרשויות‬
‫תחילתו של‬ ‫של ‪.12‬‬
‫סעיף ‪ 5‬לחוק‬ ‫תחילתו‬
‫הרשויות‬ ‫‪.12‬‬
‫תיקון חוק‬
‫המקומיות‬ ‫המקומיות (העברת‬
‫‪.)2009‬‬
‫(העברת תשלומים‬ ‫ביוני‬ ‫(‪30‬‬ ‫התשס"ט‬
‫‪.)2009‬‬ ‫בתמוז‬
‫ביוני‬ ‫(‪30‬‬
‫ח'‬ ‫התשס"ט‬
‫ביום‬ ‫זה‪,‬‬ ‫לחוק‬
‫בתמוז‬‫‪11‬‬
‫ח'‬‫בסעיף‬
‫ביום‬ ‫זה‪,‬‬
‫כנוסחו‬
‫לחוק‬‫‪,1995‬‬
‫‪11‬‬ ‫בסעיף‬ ‫כנוסחו‬ ‫‪,1995‬‬
‫תשלומים מהמדינה)‬
‫מהמדינה) ‪-‬‬ ‫‪ -‬תחילה‬
‫תחילה‬
‫בסעיף ‪ ,14‬במקום "ואולם‪ ,‬לענין סעיף ‪"12‬‬ ‫התש"ן‪1989-‬‏‏‪,16‬‬ ‫תיקון חוק האזרחים ‪ .13‬בחוק האזרחים הוותיקים‪,‬‬
‫האזרחים הוותיקים‪ ,‬התש"ן‪1989-‬‏‏‪ ,16‬בסעיף ‪ ,14‬במקום "ואולם‪ ,‬לענין סעיף ‪ "12‬תיקון חוק‬
‫‪."12‬‬ ‫סעיף‬ ‫ולעניין‬ ‫‪,9‬‬ ‫סעיף‬ ‫לעניין‬ ‫יחולו‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ‫סעיף‬ ‫יבוא "ואולם הוראות‬
‫בחוקמס' ‪7‬‬ ‫‪.13‬‬
‫הוותיקים ‪-‬‬
‫האזרחים‬
‫הוותיקים ‪ -‬מס' ‪7‬‬ ‫‪."12‬‬ ‫סעיף‬ ‫ולעניין‬ ‫‪,9‬‬ ‫סעיף‬ ‫לעניין‬ ‫יחולו‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ‫סעיף‬ ‫הוראות‬ ‫"ואולם‬ ‫יבוא‬
‫פרק ה'‪ :‬בריאות‬
‫בריאותהתשמ"א‪1981-‬‏‪- 17‬‬ ‫פרק ה'‪:‬‬
‫[נוסח חדש]‪,‬‬ ‫‪ .14‬בפקודת הרוקחים‬ ‫תיקון פקודת‬
‫בפקודת ‪16‬‬
‫הרוקחים ‪ -‬מס'‬
‫תיקון פקודת‬ ‫הרוקחים [נוסח חדש]‪ ,‬התשמ"א‪1981-‬‏‪- 17‬‬
‫(‪ )1‬בסעיף ‪- 1‬‬ ‫‪.14‬‬
‫הרוקחים ‪ -‬מס' ‪16‬‬
‫(‪ )1‬בסעיף ‪- 1‬‬
‫(א) בהגדרה "תכשיר מרשם"‪ ,‬אחרי "רופא" יבוא "או במרשם אחר לפי סעיף‬
‫מרשם"‪ ,‬אחרי "רופא" יבוא "או במרשם אחר לפי סעיף‬ ‫(א) בהגדרה "תכשיר‬
‫‪(26‬א)";‬
‫(ב) בהגדרה "תכשיר בלא מרשם"‪ ,‬אחרי "רופא" יבוא "או במרשם אחר לפי‬ ‫‪(26‬א)";‬
‫מרשם"‪ ,‬אחרי "רופא" יבוא "או במרשם אחר לפי‬ ‫סעיףבלא‬
‫‪(26‬א)";‬ ‫(ב) בהגדרה "תכשיר‬
‫סעיף ‪(26‬א)"; (‪ )2‬בסעיף ‪- 26‬‬
‫בסעיף ‪- 26‬‬ ‫(‪ )2‬‬
‫(א) בסעיף קטן (א)‪ ,‬במקום "ינופקו" יבוא "ינופק" ובסופו יבוא "או בידי אח או‬
‫אחות או אחות מוסמכים‬ ‫בידי אח או‬
‫לפחות כאח‬ ‫"אושנים‬ ‫שליבוא‬
‫חמש‬ ‫ובסופו‬
‫"ינופק" ותק‬
‫שהם בעלי‬‫מוסמכים יבוא‬
‫במקום "ינופקו"‬
‫(א ) בסעיף קטן (א)‪,‬אחות‬
‫מוסמכים שהם בעליוקיבלו הרשאה אישית לכך מידי המנהל‪ ,‬או מידי המנהל הרפואי הראשי של‬
‫וקיבלו‬ ‫מוסמכים‬ ‫אחות‬ ‫או‬ ‫כאח‬ ‫לפחות‬ ‫שנים‬ ‫חמש‬ ‫של‬ ‫ותק‬
‫מוסדחולים‬
‫רפואי כהגדרתו בפקודת‬ ‫שלקופת‬‫הראשיאושל‬ ‫הרפואי‬
‫בריאות‬ ‫המנהלביטוח‬ ‫המנהל‪ ,‬או מידי‬
‫כהגדרתה בחוק‬ ‫מידי חולים‬
‫הרשאה אישית לכךקופת‬
‫לפיהעם‪,‬‬
‫הוראות כאמור בסעיף‬ ‫בריאות‬
‫בפקודתוזאת‬ ‫כהגדרתו‬
‫הסמיכם לכך‪,‬‬ ‫מוסד רפואי‬
‫שהמנהל‬ ‫‪18‬‬ ‫העם‪ ,‬של‬
‫‪1940‬‏ ‪,‬‬ ‫בריאות או‬ ‫כהגדרתה בחוק ביטוח‬
‫בריאות‬
‫(א‪";)2‬ך‪ ,‬וזאת לפי הוראות כאמור בסעיף קטן (א‪";)2‬‬ ‫‪1940‬‏‪ ,18‬שהמנהל קטן‬
‫הסמיכם לכ‬
‫(ב) ‪ -‬בסעיף קטן (א‪- )1‬‬
‫בסעיף קטן (א‪)1‬‬ ‫(ב) ‬
‫(א)";"לפי סעיף קטן (א)";‬
‫קטןיבוא‬ ‫"בידיסעיף‬
‫רופא"‬ ‫במקום"לפי‬
‫רופא" יבוא‬ ‫במקום "בידי‬
‫בפסקה (‪,)1‬‬ ‫בפסקה (‪ )1( ,)1‬‬ ‫(‪ )1‬‬
‫(א)";"לפי סעיף קטן (א)";‬
‫קטןיבוא‬ ‫במקוםסעיף‬
‫"רופא"‬ ‫יבוא "לפי‬ ‫במקום "רופא"‬
‫בפסקה (‪,)2‬‬ ‫בפסקה (‪ )2( ,)2‬‬ ‫(‪ )2‬‬
‫יבוא‪:‬סעיף קטן (א‪ )1‬יבוא‪:‬‬
‫קטן) (א‪)1‬אחרי‬
‫אחרי סעיף (ג‬ ‫(ג) ‬
‫הרשאה(א)‪,‬‬
‫כאמור בסעיף קטן (א)‪,‬‬ ‫בסעיף קטן‬ ‫כאמור‬
‫שקיבלו‬ ‫אחותהרשאה‬
‫מוסמכים‬ ‫שקיבלו‬
‫מוסמכים או‬
‫אחות (‪ )1‬אח‬
‫"(א‪ )1( )2‬אח או "(א‪)2‬‬
‫התקייםקטן רק אם התקיים‬ ‫כאמוררק אם‬
‫באותו סעיף‬ ‫סעיף קטן‬ ‫באותו‬
‫מרשם‬ ‫כאמורלתת‬
‫מרשםרשאים‬
‫יהיו רשאים לתת יהיו‬
‫כאמורעללתקופה העולה על‬‫העולה‬ ‫לתקופה‬
‫מרשם‬ ‫כאמוריינתן‬ ‫מאלה‪ ,‬מרשם‬
‫ובלבד שלא‬ ‫שלא יינתן‬
‫אחד מאלה‪ ,‬ובלבדאחד‬
‫לאחרונה בידי הרופא‬‫הרופא‬ ‫נבדק בידי‬
‫המטופל‬ ‫לאחרונה‬
‫המטופל שבו‬
‫נבדקמהמועד‬ ‫שישהשבו‬
‫חודשים‬ ‫שישה חודשים מהמועד‬
‫המטפל‪:‬‬ ‫המטפל‪:‬‬

‫דיני מדינת ישראל‪ ,‬נוסח חדש ‪ ,9‬עמ' ‪ ;256‬ס"ח התשס"ח‪ ,‬עמ' ‪.631‬‬ ‫‪ 14‬‬

‫ס"ח התשנ"ה‪ ,‬עמ' ‪ ;119‬התשס"ח‪ ,‬עמ' ‪.644‬‬ ‫‪ 15‬‬

‫ס"ח התש"ן‪ ,‬עמ' ‪ ;26‬התשס"ד‪ ,‬עמ' ‪.129‬‬ ‫‪ 16‬‬

‫דיני מדינת ישראל‪ ,‬נוסח חדש ‪ ,35‬עמ' ‪ ;694‬ס"ח התשס"ט‪ ,‬עמ' ‪.24‬‬ ‫‪ 17‬‬

‫ע"ר ‪ ,1940‬תוס' ‪ ,1‬עמ' (ע) ‪ ,191‬עמ' (א) ‪.239‬‬ ‫‪ 18‬‬

‫‪173‬‬ ‫ספר החוקים ‪ ,2203‬ב' באב התשס"ט‪23.7.2009 ,‬‬
‫(א) המרשם ניתן למטופל הנזקק לטיפול כרוני‪ ,‬בהמשך לטיפול‬
‫שתחילתו נעשתה לפי מרשם חתום בידי הרופא המטפל (להלן ‪-‬‬
‫טיפול המשכי)‪ ,‬בלא סטייה מפרטי המרשם‪ ,‬ואם ניתנו הנחיות‬
‫אחרות לעניין חידוש המרשם או תנאיו ‪ -‬בלא סטייה מהן‪,‬‬
‫ובלבד שאין בהנחיות כאמור כדי לסטות מהנחיות ככל‬
‫שניתנו לפי פסקה (‪()2‬ד);‬
‫(ב) המרשם ניתן כטיפול מקל כהגדרתו בחוק החולה הנוטה‬
‫למות‪ ,‬התשס"ו‪2005-‬‏‪ ,19‬למטופל הנזקק לו‪ ,‬ובלבד שהוא טיפול‬
‫המשכי‪.‬‬
‫(‪ ) 2‬המנהל ייתן הוראות לעניין מתן מרשם בידי אח או אחות לפי‬
‫סעיף קטן (א)‪ ,‬שיפורסמו ברשומות‪ ,‬ובהן יפורטו‪ ,‬בין השאר‪ ,‬כל אלה‪:‬‬
‫(א) סוגי תכשירים שאח או אחות כאמור יהיו רשאים‬
‫לתת לגביהם מרשם‪ ,‬ובלבד שיכללו רק תכשירים המיועדים‬
‫לטיפול כאמור בפסקה (‪()1‬א) או (ב) וכן התנאים למתן מרשם‬
‫לגבי כל אחד מסוגי התכשירים כאמור;‬
‫(ב) ההכשרה הנדרשת מאח או אחות כאמור לצורך מתן‬
‫מרשם לתכשיר כאמור בפסקת משנה (א)‪ ,‬ובלבד שהכשרה‬
‫כאמור תהיה בהיקף של שנה אקדמית אחת לפחות ותכלול‬
‫קורסים בתחום של פרמקולוגיה קלינית;‬
‫(ג) חובתם של האח או האחות כאמור למסור הודעה לרופא‬
‫המטפל סמוך לאחר מתן המרשם כאמור בסעיף קטן (א);‬
‫(ד) חובתם של האח או האחות כאמור לעיין בתיקו הרפואי‬
‫של המטופל לפני מתן מרשם כאמור בפסקה (‪()1‬א)‪ ,‬ואם ניתנו‬
‫הנחיות על ידי הרופא המטפל לעניין חידוש המרשם או‬
‫תנאיו ‪ -‬חובת האח או האחות לא לסטות מהן‪;".‬‬
‫בסעיף ‪(27‬ב)‪ ,‬במקום "הרופא במרשם" יבוא "נותן המרשם";‬ ‫(‪ )3‬‬
‫(‪ )4‬בסעיף ‪ ,40‬אחרי "של המוסד" יבוא "או אח או אחות מוסמכים של המוסד‪ ,‬שקיבלו‬
‫הרשאה לכך לפי סעיף ‪(26‬א)"‪.‬‬
‫בחוק ביטוח בריאות ממלכתי‪ ,‬התשנ"ד‪1994-‬‏‏‪( 20‬להלן ‪ -‬חוק ביטוח בריאות ממלכתי) ‪-‬‬ ‫‪.15‬‬ ‫תיקון חוק ביטוח‬
‫בריאות ממלכתי‬
‫בסעיף ‪- 5‬‬ ‫(‪ )1‬‬ ‫‪ -‬מס' ‪45‬‬

‫(א) במקום סעיף קטן (ב) יבוא‪:‬‬
‫"(ב) תושב יהיה רשאי לבטל את חברותו בקופת חולים כאמור בסעיף‬
‫קטן (א) פעמיים במהלך פרק זמן של שנים עשר חודשים‪;".‬‬
‫(ב) בסעיף קטן (ג)‪ ,‬במקום "ביום ‪ 1‬בינואר‪ 1 ,‬באפריל‪ 1 ,‬ביולי או ‪ 1‬באוקטובר"‬
‫יבוא "ביום ‪ 1‬בינואר‪ 1 ,‬במרס‪ 1 ,‬במאי‪ 1 ,‬ביולי‪ 1 ,‬בספטמבר או ‪ 1‬בנובמבר";‬
‫בסעיף ‪(10‬ג)‪ ,‬אחרי פסקה (‪ )1‬יבוא‪:‬‬ ‫(‪ )2‬‬

‫ס"ח התשס"ו‪ ,‬עמ' ‪.58‬‬ ‫‪ 19‬‬

‫ס"ח התשנ"ד‪ ,‬עמ' ‪ ;156‬התשס"ט‪ ,‬עמ' ‪.148‬‬ ‫‪ 20‬‬

‫ספר החוקים ‪ ,2203‬ב' באב התשס"ט‪23.7.2009 ,‬‬ ‫‪174‬‬
‫עמית בתכנית לשירותים‬
‫לשירותים‬
‫שבה היה‬
‫בתכנית‬
‫אחת‬‫עמית‬
‫חולים‬‫מקופתהיה‬
‫אחת שבה‬
‫חוליםשעבר‬
‫מבוטח‬‫מקופת‬‫שעבר (א) ‬
‫"(‪1‬א) (א) מבוטח "(‪1‬א)‬
‫חולים‪-‬אחרת (בפסקה זו ‪-‬‬
‫(בפסקה זו‬
‫לקופת‬‫אחרת‬
‫הקודמת)‬
‫הקופהחולים‬
‫הקודמת)‪-‬לקופת‬
‫הקופה(בפסקה זו‬
‫נוספים‬ ‫נוספים (בפסקה זו ‪-‬‬
‫הקולטתשל הקופה הקולטת‬
‫הקופה נוספים‬
‫לשירותים‬
‫לתכנית של‬
‫לשירותים נוספים‬
‫הקולטת)‪ ,‬והצטרף‬
‫הקופה לתכנית‬
‫הקופה הקולטת)‪ ,‬והצטרף‬
‫פטור מתקופת אכשרה‬‫אכשרה‬‫מתקופתיהיה‬
‫כחבר בה‪,‬‬‫פטור‬
‫נרשם‬
‫יהיה‬‫שבו‬
‫מהמועדבה‪,‬‬
‫נרשם כחבר‬
‫שבו ימים‬
‫בתוך ‪90‬‬
‫בתוך ‪ 90‬ימים מהמועד‬
‫שנקבעה כאמור בסעיף‬
‫הקולטתבסעיף‬
‫הקופה כאמור‬
‫הקולטתשלשנקבעה‬
‫הקופהנוספים‬
‫לשירותים‬‫נוספים של‬
‫בתכנית לשירותיםבתכנית‬
‫נוספים בקופה הקודמת‪,‬‬
‫הקודמת‪,‬‬
‫לשירותים‬
‫בתכניתבקופה‬
‫לשירותים נוספים‬
‫תקופת חברותו‬
‫בתכנית‬‫כמשך‬‫חברותו‬
‫קטן זה‪,‬‬‫קטן זה‪ ,‬כמשך תקופת‬
‫להוראותהכל בכפוף להוראות‬
‫אותה תכנית‪,‬‬
‫במסגרתבכפוף‬
‫תכנית‪ ,‬הכל‬
‫שעבר‬‫אותה‬
‫האכשרה‬
‫במסגרת‬ ‫תקופת‬
‫שעבר‬ ‫לרבות‬
‫לרבות תקופת האכשרה‬
‫פסקת משנה (ב)‪ .‬פסקת משנה (ב)‪.‬‬
‫מקביליםבין רבדים מקבילים‬
‫תחול במעבר‬‫משנהבין(א)רבדים‬
‫במעבר‬‫בפסקת‬
‫כאמורתחול‬
‫משנה (א)‬
‫הקביעה‬
‫כאמור) בפסקת‬
‫(ב‬ ‫(ב) הקביעה‬
‫הקודמת ובקופת החולים‬
‫החולים החולים‬
‫בקופת ובקופת‬
‫נוספיםהקודמת‬
‫החולים‬ ‫לשירותים‬
‫נוספים בקופת‬
‫בתכנית לשירותיםבתכנית‬
‫גבוההקודמת לרובד גבוה‬
‫בקופה‬
‫לרובד‬‫נמוך‬
‫הקודמת‬
‫בקופה מרובד‬
‫המבוטח עבר‬
‫מרובד נמוך‬
‫ואולם אם‬
‫המבוטח עבר‬
‫הקולטת‪ ,‬ואולם אםהקולטת‪,‬‬
‫האכשרה החלה בקופה‬‫תקופתבקופה‬
‫המבוטחהחלה‬
‫תקופתעלהאכשרה‬ ‫המבוטח תחול‬
‫על הקולטת‬ ‫בקופה‬
‫תחול‬‫יותר‬
‫יותר בקופה הקולטת‬
‫שאליו הגבוה יותר שאליו‬
‫יותר לרובד‬
‫הגבוההנמוך‬
‫לרובדהרובד‬
‫מעבר בין‬
‫לגביהנמוך‬
‫הרובד‬
‫שנקבעה‬
‫מעבר בין‬
‫הקולטת‬
‫הקולטת שנקבעה לגבי‬
‫ו"רובד גבוה" ‪ -‬לפי‬
‫נמוך"לפי‬
‫גבוה" ‪-‬‬
‫ו"רובד"רובד‬
‫מקבילים"‪,‬‬
‫"רבדיםנמוך"‬
‫מקבילים"‪" ,‬רובד‬
‫"רבדים לעניין זה‪,‬‬
‫הצטרף; לעניין זה‪ ,‬הצטרף;‬
‫שקבעה כל קופת חולים‪,‬‬
‫נוספיםחולים‪,‬‬
‫כל קופת‬‫לשירותים‬
‫התכניות שקבעה‬
‫לשירותים נוספים‬
‫הפנימי של‬‫התכניות‬
‫המדרג הפנימי של המדרג‬
‫השירותיםד‪".‬הכלולים בכל רובד‪".‬‬
‫הכלולים בכל רוב‬
‫קשר להיקף‬
‫השירותים‬
‫בלא קשר להיקף בלא‬
‫פרק ו'‪ :‬עובדים זרים‬
‫פרק ו'‪ :‬עובדים זרים‬
‫תיקון חוק הכניסה‬ ‫התשי"ב‪1952-‬‏‏‪ ,21‬בסעיף ‪13‬י ‪-‬‬ ‫התשי"ב‪1952-‬‏‏‪,21‬‬
‫לישראל‪,‬בסעיף ‪13‬י ‪-‬‬ ‫בחוק הכניסה‬ ‫הכניסה‪.16‬‬
‫לישראל‪,‬‬ ‫בחוק‬
‫הכניסה‬ ‫‪.16‬‬
‫תיקון חוק‬
‫לישראל ‪ -‬מס' ‪18‬‬ ‫לישראל ‪ -‬מס' ‪18‬‬
‫ממונה ביקורת הגבולות";‬
‫הגבולות";‬
‫ביקורת "או‬
‫משטרה" יבוא‬
‫"קצין ממונה‬
‫יבוא "או‬
‫אחרי‬
‫משטרה"‬
‫"קציןקטן (ב)‪,‬‬
‫בסעיף‬
‫בסעיף קטן (ב)‪ )1(,‬אחרי‬ ‫(‪ )1‬‬
‫ביקורת הגבולות" ואחרי‬
‫ממונה ואחרי‬
‫הגבולות"‬
‫ביקורת"או‬
‫משטרה" יבוא‬
‫"או ממונה‬
‫"קצין‬
‫יבוא‬
‫אחרי‬
‫משטרה"‬
‫"קציןקטן (ג)‪,‬‬
‫בסעיף‬
‫(‪ )2‬בסעיף קטן (ג)‪ )2(,‬אחרי‬
‫הגבולות‪ ,‬לפי העניין";‬
‫העניין";‬
‫ביקורת‬
‫ממונהלפי‬
‫הגבולות‪,‬‬
‫ביקורת "או‬
‫המשטרה" יבוא‬
‫"או ממונה‬‫"קצין‬
‫"קצין המשטרה" יבוא‬
‫"קצין משטרה בדרגת‬
‫בדרגת‬
‫משטרהאחרי‬
‫"קצין שעות"‪,‬‬
‫יבוא "‪96‬‬
‫אחרי‬‫ימים"‬
‫שעות"‪,‬‬
‫"ארבעה‬
‫יבוא "‪96‬‬
‫במקום‬
‫ימים"‬
‫"ארבעה(ד)‪,‬‬
‫בסעיף קטן‬
‫(‪ )3‬בסעיף קטן (ד)‪ )3(,‬במקום‬
‫"שלושה ימים נוספים"‬
‫נוספים"‬
‫ובמקום‬
‫הגבולות"ימים‬
‫ביקורת "שלושה‬
‫ממונה ובמקום‬
‫הגבולות"‬
‫ביקורת"או‬
‫ומעלה" יבוא‬
‫ניצב ממונה‬
‫יבוא "או‬
‫סגן ניצב ומעלה" סגן‬
‫נוספות";"‪ 72‬שעות נוספות";‬
‫יבוא "‪ 72‬שעות יבוא‬
‫יבוא‪ :‬סעיף קטן (ד) יבוא‪:‬‬
‫(‪( )4‬ד) אחרי‬
‫אחרי סעיף קטן‬ ‫(‪ )4‬‬
‫לעניין סעיף זה‪ ,‬אלא‬
‫אלא‬
‫סמכויותיו‬
‫אתסעיף זה‪,‬‬
‫לעניין‬
‫הגבולות‬
‫סמכויותיו‬
‫ביקורת‬
‫ממונהאת‬
‫הגבולות‬
‫יפעיל‬
‫ביקורת‬
‫ממונה לא‬
‫"(ה) לא יפעיל "(ה) ‬
‫התקיימו שניים אלה‪:‬‬
‫אלה‪:‬‬
‫שניים כן‬
‫אם כן התקיימו אם‬
‫הפנים לאחר התייעצות‬
‫התייעצות‬
‫שקבע שר‬
‫כפילאחר‬
‫הפנים‬
‫מתאימה‪,‬‬
‫שקבע שר‬
‫הכשרה‬
‫קיבל כפי‬
‫מתאימה‪,‬‬
‫הכשרה הוא‬
‫(‪ )1‬הוא קיבל (‪ )1‬‬
‫הסביבה של הכנסת;‬ ‫הכנסת;‬
‫שלוהגנת‬
‫הפנים‬
‫הסביבה‬
‫והגנתועדת‬
‫עם ועדת הפנים עם‬
‫מפנייתו של שר הפנים כי‬
‫הפנים כי‬ ‫חודש‬
‫של שר‬
‫בתוך‬‫מפנייתו‬
‫הודיעה‬ ‫חודש‬
‫ישראל לא‬
‫הודיעה בתוך‬
‫ישראל) לאמשטרת‬
‫(‪2‬‬ ‫(‪ )2‬משטרת‬
‫מטעמיםר‪".‬של ביטחון הציבור‪".‬‬
‫ביטחון הציבו‬
‫מתנגדת לכך‬
‫מטעמים של‬
‫היא מתנגדת לכך היא‬
‫המינהליות)‪,‬‬ ‫העבירות‬
‫תיקון חוק‬ ‫המינהליות)‪,‬‬ ‫התשמ"ו‪1985-‬‏‏‪( 22‬בפרק‬
‫העבירותזה ‪ -‬חוק‬ ‫התשמ"ו‪1985-‬‏‏‪22‬‬
‫המינהליות‪(,‬בפרק זה ‪ -‬חוק‬ ‫העבירות‬ ‫‪ .17‬בחוק‬
‫המינהליות‪,‬‬ ‫העבירות‬ ‫בחוק‬
‫העבירות‬ ‫‪.17‬‬
‫תיקון חוק‬
‫העבירות‬ ‫המינהליות ‪-‬‬
‫המינהליות ‪-‬‬ ‫בטל‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1‬‬ ‫פרט‬ ‫השלישית‪,‬‬
‫בטל‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫בתוספת‬
‫‪1‬‬ ‫פרט‬ ‫השלישית‪,‬‬ ‫בתוספת‬ ‫מס' ‪10‬‬
‫מס' ‪10‬‬
‫תיקון חוק העבירות ‪ .18‬תחילתו של ביטול פרט ‪ 1‬לתוספת השלישית לחוק העבירות המינהליות‪ ,‬כאמור בסעיף‬
‫תחילתו של ביטול פרט ‪ 1‬לתוספת השלישית לחוק העבירות המינהליות‪ ,‬כאמור בסעיף תיקון חוק‬
‫העבירותמינהליים‬
‫‪ 17‬לחוק זה‪ ,‬ביום כ"ד בתמוז התשס"ט (‪ 16‬ביולי ‪ ,)2009‬והוא יחול על קנסות‬ ‫‪.18‬‬
‫המינהליות ‪-‬‬
‫תחילה ותחולה‬
‫המינהליות ‪-‬‬ ‫מינהליים‬ ‫קנסות‬ ‫על‬ ‫יחול‬ ‫והוא‬ ‫‪,)2009‬‬ ‫ביולי‬ ‫(‪16‬‬ ‫התשס"ט‬ ‫בתמוז‬
‫שהוטלו ביום האמור ואילך‪.‬‬ ‫כ"ד‬ ‫ביום‬ ‫זה‪,‬‬ ‫לחוק‬ ‫‪17‬‬
‫תחילה ותחולה‬ ‫שהוטלו ביום האמור ואילך‪.‬‬
‫‪ .19‬בחוק עובדים זרים‪ ,‬התשנ"א‪1991-‬‏‏ (בפרק זה ‪ -‬חוק עובדים זרים) ‪-‬‬
‫‪23‬‬ ‫תיקון חוק‬
‫תיקון חוק‬ ‫‪23‬‬
‫בחוק ‪-‬עובדים זרים‪ ,‬התשנ"א‪1991-‬‏‏ (בפרק זה ‪ -‬חוק עובדים זרים) ‪-‬‬ ‫‪.19‬‬
‫עובדים זרים‬
‫עובדים זרים ‪-‬‬ ‫(‪ )1‬בסעיף ‪1‬י ‪-‬‬ ‫מס' ‪11‬‬
‫מס' ‪11‬‬ ‫(‪ )1‬בסעיף ‪1‬י ‪-‬‬

‫ס"ח התשי"ב‪ ,‬עמ' ‪ ;354‬התשס"ח‪ ,‬עמ' ‪.645‬‬ ‫‪ 21‬‬

‫ס"ח התשמ"ו‪ ,‬עמ' ‪ ;31‬התשס"ח‪ ,‬עמ' ‪.144‬‬ ‫‪ 22‬‬

‫ס"ח התשנ"א‪ ,‬עמ' ‪ ;112‬התשס"ח‪ ,‬עמ' ‪.617‬‬ ‫‪ 23‬‬

‫‪175‬‬ ‫ספר החוקים ‪ ,2203‬ב' באב התשס"ט‪23.7.2009 ,‬‬
‫(א) בסעיף קטן (א)‪ ,‬במקום הסכום הנקוב בו יבוא "‪ "1,110‬ואחרי "שהוא מבקש‬
‫להעסיק" יבוא "אם הבקשה היא להיתר להעסקת עובד זר בענף החקלאות או‬
‫בתחום הסיעוד‪ ,‬ישלם אגרת בקשה בסכום של ‪ 555‬שקלים חדשים‪ ,‬ואם הבקשה‬
‫היא להיתר להעסקת עובד זר בענף המסעדות האתניות‪ ,‬בענף הבניין או בענף‬
‫התעשייה ‪ -‬ישלם אגרת בקשה בסכום של ‪ 833‬שקלים חדשים";";‬
‫(ב) בסעיף קטן (א‪ ,)1‬במקום הסכום הנקוב בו ברישה יבוא "‪ "8,860‬ובמקום‬
‫הסיפה החל במילים "ואם ההיתר" יבוא "אם ההיתר ניתן לשם העסקת עובד‬
‫זר בענף החקלאות‪ ,‬ישלם אגרה שנתית בסכום של ‪ 1,110‬שקלים חדשים‪ ,‬ואם‬
‫ההיתר ניתן לשם העסקת עובד זר בענף המסעדות האתניות‪ ,‬בענף הבניין או‬
‫בענף התעשייה ‪ -‬ישלם אגרה שנתית בסכום של ‪ 6,645‬שקלים חדשים‪;".‬‬
‫בסעיף ‪1‬י‪(1‬ב)‪ ,‬במקום הסכום הנקוב בו יבוא "‪;"11,295‬‬ ‫(‪ )2‬‬
‫אחרי סעיף ‪1‬יד יבוא‪:‬‬ ‫(‪ )3‬‬
‫‪1‬יד‪( .1‬א) בלי לגרוע מסמכות הממונה לפי חוק זה ולפי כל דין‬ ‫"התניית מתן‬
‫היתר בתשלום‬
‫אחר לסרב ליתן היתר להעסקת עובד זר‪ ,‬להתלותו או לבטלו‪,‬‬ ‫קנס חלוט‬
‫רשאי הממונה שלא ליתן היתר להעסקת עובד זר למעביד‬
‫שלא שילם קנס חלוט שנתחייב בו בשל עבירה לפי חוק זה או‬
‫לפי אחד מהחיקוקים המפורטים בתוספת השניה לחוק בית‬
‫הדין לעבודה‪ ,‬התשכ"ט‪1969-‬‏‪ ,24‬בקשר עם העסקת עובדים‬
‫זרים‪.‬‬
‫בסעיף זה‪" ,‬קנס חלוט" ‪ -‬כל אחד מאלה‪:‬‬ ‫(ב) ‬
‫(‪ )1‬קנס מינהלי קצוב כמשמעותו בחוק העבירות‬
‫המינהליות‪ ,‬התשמ"ו‪1985-‬‏‏‪ ,25‬שחלף המועד לתשלומו‬
‫ושמתקיים לגביו אחד מאלה‪:‬‬
‫(א) חלפו לגביו המועדים הקבועים באותו חוק‬
‫להגשת בקשה לביטולו או להגשת הודעה על‬
‫רצון הנקנס להישפט על העבירה‪ ,‬והנקנס לא‬
‫הגיש בקשה או הודעה כאמור;‬
‫(ב) נדחתה בקשתו של הנקנס לביטול הקנס‬
‫והוא לא הגיש הודעה על רצונו להישפט על‬
‫העבירה‪ ,‬במועד הקבוע לכך באותו חוק;‬
‫(‪ )2‬קנס שהוטל במסגרת פסק דין חלוט‪ ,‬שחלף המועד‬
‫לתשלומו‪".‬‬
‫(א) תחילתם של סעיפים ‪1‬י ו–‪1‬י‪ 1‬לחוק עובדים זרים‪ ,‬כנוסחם בסעיף ‪ )1(19‬ו–(‪ )2‬לחוק‬ ‫‪.20‬‬ ‫תיקון חוק עובדים‬
‫זרים ‪ -‬תחילה‬
‫זה‪ ,‬ביום ט"ו בטבת התש"ע (‪ 1‬בינואר ‪.)2010‬‬ ‫והוראת מעבר‬
‫(ב ) על אף האמור בסעיף ‪1‬י לחוק עובדים זרים‪ ,‬כנוסחו בסעיף ‪ )1(19‬לחוק זה‪ ,‬אגרת‬
‫הבקשה והאגרה השנתית שמעביד המבקש להעסיק עובד זר בענף המסעדות האתניות‬
‫ישלם‪ ,‬בשנים ‪ 2010‬ו–‪ ,2011‬בשל כל עובד זר שהוא מבקש להעסיק יהיו כמפורט להלן‪:‬‬
‫(‪ )1‬בשנת ‪ - 2010‬אגרת הבקשה תהיה בסכום השווה ל–‪ 597‬שקלים חדשים‬
‫והאגרה השנתית תהיה בסכום השווה ל–‪ 4,762‬שקלים חדשים;‬

‫ס"ח התשכ"ט‪ ,‬עמ' ‪.70‬‬ ‫‪ 24‬‬

‫ס"ח התשמ"ו‪ ,‬עמ' ‪.31‬‬ ‫‪ 25‬‬

‫ספר החוקים ‪ ,2203‬ב' באב התשס"ט‪23.7.2009 ,‬‬ ‫‪176‬‬
‫ל–‪ 764‬שקלים חדשים‬ ‫חדשים‬
‫השווה‬‫שקלים‬
‫בסכום‬‫ל–‪764‬‬
‫תהיה‬‫השווה‬
‫הבקשה‬ ‫בסכום‬ ‫תהיה‬
‫אגרת‬ ‫הבקשה‬
‫‪- 2011‬‬ ‫אגרתבשנת‬ ‫(‪ )2‬בשנת ‪ )2(- 2011‬‬
‫ל–‪ 6,091‬שקלים חדשים‪.‬‬‫חדשים‪.‬‬ ‫שקלים‬
‫השווה‬ ‫ל–‪6,091‬‬
‫בסכום‬ ‫תהיה‬‫השווה‬
‫השנתית‬‫בסכום‬ ‫והאגרה השנתית תהיה‬
‫והאגרה‬
‫והמדיניות תיקון‬
‫התקציבחוק התכנית‬
‫והמדיניות‬ ‫להשגת יעדי‬ ‫התקציב‬
‫יעדיחקיקה‬ ‫להשגת‬
‫(תיקוני‬ ‫ישראל‬‫חקיקה‬ ‫(תיקוני‬
‫כלכלת‬ ‫ישראל‬
‫להבראת‬ ‫בחוקכלכלת‬
‫התכנית‬ ‫להבראת‬ ‫התכנית‪.21‬‬
‫התכנית‬ ‫בחוק‬ ‫‪.21‬‬
‫תיקון חוק‬
‫להבראת כלכלת‬ ‫הכלכלית לשנות הכספים ‪ 2003‬ו–‪ ,)2004‬התשס"ג‪2003-‬‏‏‪26‬‬ ‫להבראת כלכלת‬
‫התכנית‬ ‫חוק‬ ‫‪-‬‬
‫ישראל (תיקוני‬ ‫זה‬ ‫התכנית‬
‫(בפרק‬ ‫חוק‪26‬‬ ‫‪-‬‬ ‫זה‬
‫התשס"ג‪2003-‬‬
‫‏‏‬ ‫(בפרק‬ ‫ו–‪,)2004‬‬ ‫‪2003‬‬ ‫הכספים‬ ‫לשנות‬ ‫הכלכלית‬ ‫ישראל (תיקוני‬
‫להשגת"ואם‬ ‫יבוא "ואם‬
‫"‪ "20%‬חקיקה‬
‫ובסופו יבוא‬ ‫ובסופויבוא‬
‫"‪"10%""20%‬‬
‫יבואבמקום‬‫‪(45‬א)‪,‬‬‫"‪"10%‬‬
‫בסעיף‬‫במקום‬ ‫‪(45‬א)‪,‬‬
‫ישראל)‪,‬‬ ‫בסעיף‬
‫כלכלת‬ ‫כלכלת ישראל)‪,‬‬
‫להבראת‬ ‫להבראת‬
‫יעדי‬ ‫חקיקה להשגת‬
‫יעדי התקציב‬ ‫והמדיניות‬
‫שיעור ההיטל‬ ‫ההיטל יהא‬
‫והמדיניות‬ ‫יהאזרשיעור‬
‫בענפים אלה‬ ‫עובד‬‫אלה‬ ‫היתרבענפים‬
‫להעסקת‬ ‫עובד זר‬
‫להעסקתלפי‬ ‫הזרהיתר‬
‫מועסק על ידו‬ ‫העובד לפי‬
‫הזר מועסק על ידו‬ ‫התקציבהעובד‬
‫הכלכלית לשנות‬
‫לשנות או‬
‫התעשייה‬ ‫או בענף‬
‫הכלכלית‬ ‫התעשייה‬
‫האתניות‪,‬‬ ‫האתניות‪ ,‬בענף‬
‫המסעדות‬ ‫‪ ,10%‬ובענף‬ ‫המסעדות‬ ‫בענף ובענף‬
‫החקלאות ‪-‬‬ ‫להלן‪,10% :‬‬
‫החקלאות ‪-‬‬
‫כמפורט להלן‪ :‬בענףכמפורט‬ ‫הכספים ‪2003‬‬
‫הכספים ‪2003‬‬ ‫ו–‪ - )2004‬מס' ‪13‬‬
‫ו–‪ - )2004‬מס' ‪13‬‬ ‫בענף הבניין ‪".15% -‬‬ ‫בענף הבניין ‪".15% -‬‬
‫התכנית‪21‬‬
‫חוקבסעיף‬
‫כנוסחו‬
‫ישראל‪ ,‬תיקון‬ ‫כלכלת‬
‫בסעיף ‪21‬‬ ‫להבראת‬
‫כנוסחו‬ ‫ישראל‪,‬‬‫התכנית‬
‫לחוקכלכלת‬
‫להבראת‬‫התכנית‪(45‬א)‬
‫לחוקשל סעיף‬
‫תחילתו‬ ‫של (א) ‬
‫סעיף ‪(45‬א)‬ ‫תחילתו‪.22‬‬
‫חוק) התכנית‬
‫תיקון (א‬
‫‪.22‬‬
‫להבראת כלכלת‬ ‫להבראת כלכלת‬
‫ישראל ‪ -‬תחילה‬
‫‪.)2010‬‬ ‫בינואר‬ ‫(‪1‬‬ ‫התש"ע‬
‫‪.)2010‬‬ ‫בטבת‬ ‫ט"ו‬
‫בינואר‬ ‫(‪1‬‬ ‫ביום‬
‫התש"ע‬ ‫זה‪,‬‬ ‫לחוק‬
‫בטבת‬ ‫ט"ו‬ ‫ביום‬ ‫זה‪,‬‬ ‫לחוק‬
‫ישראל ‪ -‬תחילה‬
‫מעברבסעיף‬ ‫והוראת‬
‫כנוסחו‬ ‫ישראל‪,‬‬ ‫כלכלת‬
‫בסעיף‬ ‫להבראת‬
‫כנוסחו‬ ‫ישראל‪,‬‬‫התכנית‬
‫לחוקכלכלת‬
‫להבראת‬‫התכנית‪(45‬א)‬
‫האמור בסעיף‬ ‫על אף‬
‫‪(45‬א) לחוק‬ ‫בסעיף‬‫מעברעל אף האמור(ב) ‬ ‫והוראת(ב) ‬
‫האתניותהמסעדות האתניות‬
‫המסעדות זר בענף‬
‫העסקת עובד‬ ‫המוטלזרעל‬
‫בענף‬ ‫שיעור ההיטל‬
‫העסקת עובד‬ ‫ההיטליהיה‬
‫המוטל על‬ ‫לחוק זה‪,‬‬‫שיעור‬‫‪ 21‬לחוק זה‪ ,‬יהיה ‪21‬‬
‫ו–‪ 2011‬כמפורט להלן‪:‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫בשנים‬
‫בשנים ‪ 2010‬ו–‪ 2011‬כמפורט להלן‪:‬‬
‫בשנת ‪;10.75% - 2010‬‬ ‫‪;10.75%‬‬‫(‪ )1‬בשנת ‪ )1(- 2010‬‬
‫‪.13.75%‬‬
‫בשנת ‪.13.75% - 2011‬‬ ‫בשנת ‪ )2( - 2011‬‬ ‫(‪ )2‬‬

‫ז'‪ :‬וכינוס‬
‫תאגידים‪ ,‬פירוק וכינוס‬ ‫פירוק‬
‫פרק ז'‪ :‬תאגידים‪,‬פרק‬
‫פקודתבסעיף‬ ‫החברות)‪-,‬בסעיף‬
‫פקודת תיקון‬
‫החברות)‪,‬‬ ‫פקודת(בפרק זה‬
‫התשמ"ג‪1983-‬‏‏‪27‬‬ ‫בפקודת החברות [נוסח חדש]‪ ,‬התשמ"ג‪1983-‬‏‏‪27‬‬
‫חדש]‪(,‬בפרק זה ‪-‬‬ ‫‪ .23‬בפקודת החברות [נוסח‬ ‫‪.23‬‬
‫תיקון פקודת‬
‫החברות ‪ -‬מס' ‪16‬‬ ‫החברות ‪ -‬מס' ‪16‬‬
‫‪(354‬א)(‪()1‬א)‪ ,‬במקום הסכום הנקוב בו יבוא "‪."21,000‬‬
‫‪(354‬א)(‪()1‬א)‪ ,‬במקום הסכום הנקוב בו יבוא "‪."21,000‬‬
‫פקודתשניתן‬
‫תיקוןחברה‬ ‫שניתן‬
‫יחול על‬ ‫חברה זה‪,‬‬ ‫בסעיףעל‬
‫‪ 23‬לחוק‬ ‫זה‪ ,‬יחול‬ ‫החברות‪,‬לחוק‬
‫כנוסחו‬ ‫לפקודתבסעיף ‪23‬‬
‫‪(354‬א)(‪()1‬א)כנוסחו‬
‫לפקודת החברות‪,‬‬
‫‪(354‬א)(‪()1‬א) סעיף‬
‫‪.24‬‬ ‫סעיף‬ ‫‪.24‬‬
‫תיקון פקודת‬
‫החברות ‪ -‬תחולה‬ ‫תחולה‬ ‫החברות ‪-‬‬
‫לגביה צו פירוק ביום תחילתו של חוק זה ואילך‪.‬‬
‫לגביה צו פירוק ביום תחילתו של חוק זה ואילך‪.‬‬
‫פקודת‬
‫הרגלהרגל)‪,‬‬
‫פשיטת‬ ‫תיקון‬ ‫הרגל)‪,‬‬
‫פקודת‬ ‫פשיטתזה ‪-‬‬
‫פקודת (בפרק‬ ‫(בפרק זה ‪-‬‬
‫התש"ם‪1980-‬‏‏‪28‬‬ ‫בפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש]‪ ,‬התש"ם‪1980-‬‏‏‪28‬‬
‫חדש]‪,‬‬ ‫‪ .25‬בפקודת פשיטת הרגל [נוסח‬ ‫‪.25‬‬
‫תיקון פקודת‬
‫פשיטת‬
‫‪ -‬מס' ‪7‬‬ ‫"‪."21,000‬‬
‫הסכום הנקוב בו יבוא "‪."21,000‬‬ ‫במקוםיבוא‬
‫הנקוב בו‬ ‫הסכום‬
‫‪()1(78‬א)‪,‬‬ ‫בסעיף‪()1(78-‬א)‪ ,‬במקום‬
‫בסעיף‬
‫פשיטת הרגל‬
‫מס' ‪7‬‬
‫פקודת‬
‫הרגלשניתן‬ ‫שניתןיחול על‬
‫תיקון‬
‫פשיטתחייב‬ ‫‪ 25‬חייב‬
‫לחוק זה‪,‬‬ ‫בסעיףעל‬
‫זה‪ ,‬יחול‬ ‫הרגל‪,‬לחוק‬
‫כנוסחו‬ ‫בסעיף ‪25‬‬
‫פשיטת‬ ‫כנוסחו‬
‫לפקודת‬‫הרגל‪,‬‬ ‫סעיףפשיטת‬
‫‪()1(78‬א)‬ ‫לפקודת‬ ‫‪()1(78‬א)‪.26‬‬
‫סעיף פשיטת‬ ‫‪.26‬‬
‫תיקון פקודת‬
‫‪.‬‬
‫ך‬ ‫ואיל‬ ‫זה‬ ‫חוק‬ ‫של‬ ‫תחילתו‬ ‫ביום‬ ‫כינוס‬ ‫צו‬‫תחולה‬
‫לגביו‬‫הרגל ‪-‬‬
‫‪ -‬תחולה‬ ‫לגביו צו כינוס ביום תחילתו של חוק זה ואילך‪.‬‬
‫תיקון חוק החברות‬ ‫התשנ"ט‪1999-‬‏‪- 29‬‬
‫החברות‪ ,‬התשנ"ט‪1999-‬‏‪- 29‬‬ ‫החברות‪ .2,‬בחוק‬
‫החברות ‪7‬‬ ‫בחוק‬ ‫‪ .27‬‬
‫תיקון חוק‬
‫‪ -‬מס' ‪10‬‬ ‫‪ -‬מס' ‪10‬‬
‫"עיצוםכספי" יבוא "עיצום‬
‫יבוא"ועיצום‬ ‫כספי"‬
‫במקום‬ ‫"ועיצום‬
‫הפרק‪,‬‬ ‫במקום‬
‫בכותרת‬ ‫הפרק‪,‬‬
‫רביעי‪,‬‬ ‫בכותרת‬
‫בפרק‬ ‫רביעי‪,‬תשיעי‪,‬‬
‫(‪ )1‬בחלק תשיעי‪ )1(,‬בפרקבחלק‬
‫חברה כחברה מפרה";‬ ‫מפרה";‬ ‫כחברה‬
‫ורישום‬ ‫כספי ורישום חברהכספי‬
‫יבוא‪:‬‬
‫(‪ )2‬אחרי סעיף ‪ 362‬יבוא‪:‬‬ ‫(‪ )2‬אחרי סעיף ‪362‬‬
‫חברה כחברה מפרה‬ ‫מפרה‬ ‫כחברה‬
‫רישום‬ ‫"סימן ג'‪ :‬רישום חברה‬
‫"סימן ג'‪:‬‬
‫ב'‪ ,‬היה לרשם יסוד‬ ‫יסוד‬ ‫לרשם‬
‫סימן‬ ‫היה לפי‬ ‫לגרועסימן ב'‪,‬‬
‫מההוראות‬ ‫מההוראות לפי‬ ‫חברה בלי לגרוע‬
‫‪362‬א‪( .‬א) בלי‬ ‫רישום (א) ‬
‫‪362‬א‪.‬‬ ‫רישום חברה‬
‫כחברה מפרה‬
‫לא שילמה אגרה או‬ ‫חוץ או‬
‫חברתאגרה‬‫שילמה‬‫לא או‬
‫חברה‬ ‫חברתכיחוץ‬ ‫מפרה להניח כי חברה‬
‫סביראולהניח‬ ‫כחברה סביר‬
‫סעיף ‪ ,)6(44‬או‬
‫בתשלומם לפי סעיף ‪ ,)6(44‬או‬ ‫שהיאלפי‬
‫חייבת‬ ‫בתשלומם‬
‫חייבתאחרים‬ ‫תשלומים אחרים שהיא‬
‫תשלומים‬
‫כי חברה פרטית או כי חברה פרטית או חברת חוץ הפרה חובה להגיש דין וחשבון‬
‫וחשבון‬ ‫דין‬ ‫להגיש‬ ‫חובה‬ ‫הפרה‬ ‫חוץ‬ ‫חברת‬
‫רשאי לפי העניין‪ ,‬רשאי‬
‫או ‪,348‬‬‫העניין‪,‬‬ ‫הוראות‪ ,348‬לפי‬
‫סעיפים ‪141‬‬ ‫לפי‪ 141‬או‬‫סעיפים‬
‫שנתי לפי הוראותשנתי‬
‫אותה חברה בהתאם‬ ‫בהתאם‬ ‫שהואחברה‬
‫מנהל לגבי‬ ‫במרשםאותה‬
‫מנהל לגבי‬ ‫שהוא‬
‫לרשום‬ ‫הוא לרשום במרשםהוא‬
‫(בסעיף זה‬
‫חובה כאמור (בסעיף זה‬ ‫כאמורהפרה‬
‫חובההחברה‬ ‫הפרה‬
‫זה‪ ,‬כי‬ ‫החברה חוק‬
‫להוראות‬‫להוראות חוק זה‪ ,‬כי‬
‫‪ -‬חברה מפרה)‪ - .‬חברה מפרה)‪.‬‬

‫ס"ח התשס"ג‪ ,‬עמ' ‪ ;386‬התשס"ז‪ ,‬עמ' ‪.65‬‬ ‫‪ 26‬‬

‫דיני מדינת ישראל‪ ,‬נוסח חדש ‪ ,37‬עמ' ‪ ;761‬ס"ח התשס"ה‪ ,‬עמ' ‪.251‬‬ ‫‪ 27‬‬

‫דיני מדינת ישראל‪ ,‬נוסח חדש ‪ ,34‬עמ' ‪ ;639‬ס"ח התשס"ט‪ ,‬עמ' ‪.65‬‬ ‫‪ 28‬‬

‫ס"ח התשנ"ט‪ ,‬עמ' ‪ ;189‬התשס"ח‪ ,‬עמ' ‪.813‬‬ ‫‪ 29‬‬

‫‪177‬‬ ‫ספר החוקים ‪ ,2203‬ב' באב התשס"ט‪23.7.2009 ,‬‬
‫(ב) הרשם ירשום במרשם‪ ,‬לגבי חברה כאמור בסעיף‬
‫קטן (א)‪ ,‬התראה על כוונתו לרשמה כחברה מפרה‪ ,‬ויציין בה‬
‫את מועד רישומה; חלפו ‪ 30‬ימים מיום רישום ההתראה ולא‬
‫תיקנה החברה את ההפרה‪ ,‬תירשם במרשם כחברה מפרה;‬
‫הרשם ישלח למען המשרד הרשום של החברה הודעה על‬
‫רישום ההתראה‪.‬‬
‫על חברה מפרה יחולו הוראות אלה‪:‬‬ ‫(ג) ‬
‫הרשם רשאי לסרב ‪-‬‬ ‫(‪ )1‬‬
‫(א) לרשום פעולה מהפעולות המפורטות‬
‫בסעיף ‪ ,40‬לגבי החברה המפרה; הוראות פסקת‬
‫משנה זו לא יחולו לעניין חברת חוץ;‬
‫(ב) לרשום‪ ,‬בהתאם להוראות פקודת החברות‬
‫[נוסח חדש]‪ ,‬התשמ"ג‪1983-‬‏‪ ,30‬שעבוד על נכסי‬
‫החברה המפרה ושעבוד לטובתה; סירב הרשם‬
‫לרשום שעבוד כאמור‪ ,‬יוחזרו מסמכי השעבוד‬
‫בציון סיבת ההחזרה;‬
‫(ג) לרשום חברה‪ ,‬שבעל מניות בה הוא אחד‬
‫מאלה‪:‬‬
‫החברה המפרה;‬ ‫(‪ )1‬‬
‫(‪ )2‬בעל שליטה בחברה המפרה; לעניין‬
‫זה‪" ,‬בעל שליטה" ‪ -‬מי שרשום במרשם‬
‫כבעל מניות של חמישים אחוזים או יותר‬
‫מהון המניות המונפק של החברה המפרה‬
‫במועד רישום התראה לגביה כאמור בסעיף‬
‫קטן (ב)‪ ,‬ומי שרשום במרשם כאמור בעת‬
‫הגשת הבקשה לרישום חברה;‬
‫(‪ )3‬דירקטור בחברה המפרה‪ ,‬שלא שילם‬
‫עיצום כספי שהוא נדרש לשלמו לפי סעיף‬
‫‪ 360‬בשל הפרת החובה שבשלה נרשמה‬
‫החברה כחברה מפרה;‬
‫(‪ )2‬רשם המשכונות שמונה לפי חוק המשכון‪,‬‬
‫התשכ"ז‪1967-‬‏‪ ,31‬רשאי לסרב לרשום משכון לטובת‬
‫החברה המפרה‪.‬‬
‫(ד) תיקנה חברה את ההפרה שבשלה נרשמה לה התראה‬
‫או שבשלה נרשמה כחברה מפרה‪ ,‬לפי הוראות סעיף קטן (ב)‪,‬‬
‫ימחק הרשם את הרישום‪".‬‬
‫תחילתו של סימן ג' לחוק החברות‪ ,‬התשנ"ט‪ ,1999-‬כנוסחו בסעיף ‪ 27‬לחוק זה‪ ,‬ביום ט"ו‬ ‫‪.28‬‬ ‫תיקון חוק החברות‬
‫‪ -‬תחילה ותחולה‬
‫בטבת התש"ע (‪ 1‬בינואר ‪ ,)2010‬והוא יחול ‪-‬‬
‫(‪ )1‬על חברה או חברת חוץ שלא שילמה אגרה או תשלומים אחרים שהיא חייבת‬
‫בתשלומם לפי סעיף ‪ )6(44‬לחוק האמור‪ ,‬לגבי השנים ‪ 2002‬ואילך;‬

‫דיני מדינת ישראל‪ ,‬נוסח חדש ‪ ,37‬עמ' ‪.761‬‬ ‫‪ 3 0‬‬

‫ס"ח התשכ"ז‪ ,‬עמ' ‪.48‬‬ ‫‪ 31‬‬

‫ספר החוקים ‪ ,2203‬ב' באב התשס"ט‪23.7.2009 ,‬‬ ‫‪178‬‬
‫וחשבון שנתי לפי הוראות‬
‫דיןהוראות‬
‫לפי‬
‫להגיש‬
‫חובהשנתי‬
‫וחשבון‬
‫שהפרה‬
‫להגיש דין‬
‫חברת חוץ‬
‫או חובה‬
‫שהפרה‬
‫חוץפרטית‬
‫חברה‬‫חברת‬
‫פרטית אועל‬
‫(‪ )2‬‬ ‫(‪ )2‬על חברה‬
‫ואילך;השנים ‪ 2008‬ואילך;‬
‫‪2008‬ר‪ ,‬לגבי‬
‫השניםהאמו‬
‫‪ 348‬לחוק‬
‫אולגבי‬
‫האמור‪,‬‬
‫סעיפים ‪141‬‬
‫סעיפים ‪ 141‬או ‪ 348‬לחוק‬
‫חברתעל חברה או חברת‬‫או ו–(‪,)2‬‬
‫חברה (‪)1‬‬
‫בפסקאות‬
‫ו–(‪ ,)2‬על‬
‫האמור‬ ‫אף(‪)1‬‬
‫בפסקאות‬
‫‪362‬א(ג)(‪()1‬ג)‪ ,‬על‬
‫סעיףאף האמור‬‫‪362‬א(ג)(‪()1‬ג)‪ ,‬על‬
‫(‪ )3‬לעניין סעיף (‪ )3‬לעניין‬
‫בתשלומם לפי סעיף ‪)6(44‬‬
‫סעיף ‪)6(44‬‬
‫חייבת‬
‫שהיאלפי‬
‫בתשלומם‬
‫אחרים‬ ‫חייבת‬
‫תשלומים‬
‫אושהיא‬ ‫אחרים‬
‫תשלומיםאגרה‬
‫שלא שילמה‬ ‫אגרה או‬
‫חוץ‪ ,‬שלא שילמה חוץ‪,‬‬
‫להגיש דין וחשבון שנתי‬
‫חובה שנתי‬
‫וחשבון‬‫שהפרה‬
‫להגיש דין‬
‫חברת חוץ‬
‫שהפרה חובה‬
‫פרטית או‬ ‫חוץ‬‫חברה‬
‫חברת‬‫אועל‬
‫פרטיתאו‬
‫חברההאמור‬‫לחוק האמור או עללחוק‬
‫לגביך‪.‬השנים ‪ 2009‬ואילך‪.‬‬
‫‪2009‬ר‪,‬ואיל‬
‫השניםהאמו‬
‫‪ 348‬לחוק‬
‫אולגבי‬ ‫האמור‪,‬‬
‫סעיפים ‪141‬‬
‫‪ 348‬לחוק‬
‫הוראות‬
‫‪ 141‬או‬‫לפי הוראות סעיפיםלפי‬
‫אחרי סעיף ‪18‬ג יבוא‪ :‬תיקון חוק החברות‬ ‫התשל"ה‪1975-‬‏‏‪,32‬‬
‫יבוא‪:‬‬ ‫התשל"ה‪1975-‬‏‏‪,32‬‬
‫הממשלתיות‪,‬אחרי סעיף ‪18‬ג‬ ‫החברות‬ ‫‪ .29‬בחוק‬
‫הממשלתיות‪,‬‬ ‫החברות‬ ‫בחוק‬
‫החברות‬ ‫‪.29‬‬
‫תיקון חוק‬
‫הממשלתיות ‪-‬‬ ‫הממשלתיות ‪-‬‬
‫ארגוןנבחר‪ ,‬יעביר ארגון‬
‫‪25‬‬ ‫מס'‬ ‫יעביר נציג‬
‫לקביעת‬‫נבחר‪,‬‬
‫בחירות‬
‫התקיימו נציג‬
‫בחירות לקביעת‬
‫‪18‬ד‪( .‬א) ‬ ‫‪18‬ד‪( .‬א) התקיימו‬
‫מועדים‬ ‫"קציבת‬ ‫מועדים‬ ‫"קציבת‬ ‫‪25‬‬ ‫מס'‬
‫למינוי דירקטור‬ ‫למינוי דירקטור‬
‫הבחירות הסופיות לשרים‬
‫הסופיות לשרים‬
‫הבחירותתוצאות‬
‫תוצאותהיציג את‬‫העובדים‬ ‫העובדים היציג את‬‫מקרב העובדים‬ ‫מקרב העובדים‬
‫כאמור יקבלו השרים‬
‫השרים‬
‫התוצאות‬
‫כאמור יקבלו‬
‫התוצאותהעברת‬
‫ולרשות; לאחר‬
‫ולרשות; לאחר העברת‬
‫הנדרש‪.‬את המידע הנדרש‪.‬‬
‫המידעלידיהם‬
‫והרשות‬
‫והרשות לידיהם את‬
‫יעבירו השרים לבחינת‬
‫הנדרש‪,‬לבחינת‬
‫המידעהשרים‬
‫הנדרש‪,‬כליעבירו‬
‫המידעהתקבל‬ ‫(ב) התקבל כל (ב) ‬
‫את ממועד קבלתו‪ ,‬את‬ ‫ימים‬
‫קבלתו‪,‬‬
‫בתוך ‪60‬‬
‫ממועד‬
‫מינויים‪,‬‬
‫לבדיקתימים‬
‫הוועדהבתוך ‪60‬‬
‫הוועדה לבדיקת מינויים‪,‬‬
‫המועמד לכהונת דירקטור‬
‫יותר‪,‬דירקטור‬
‫לכהונת‬
‫אחד או‬
‫המועמד‬
‫נציגר‪,‬נבחר‪,‬‬
‫של יות‬
‫אחד או‬
‫עניינו של נציג נבחר‪,‬עניינו‬
‫(בסעיף זה ‪ -‬מועמד)‪.‬‬ ‫מועמד)‪.‬‬
‫החברה‬ ‫עובדי ‪-‬‬
‫(בסעיף זה‬
‫מקרב עובדי החברהמקרב‬
‫לפיאת המועמדות לפי‬ ‫מינויים‬
‫המועמדות‬‫לבדיקת‬
‫הוועדהאת‬
‫אישרהמינויים‬
‫הוועדה לבדיקת‬
‫(ג) ‬ ‫(ג) אישרה‬
‫לפי סעיף ‪ ,18‬בתוך ‪30‬‬
‫בתוך ‪30‬‬
‫החלטה‬ ‫השרים ‪,18‬‬
‫לפי סעיף‬‫יקבלו‬
‫החלטה‬
‫קטן (ב)‪,‬‬
‫השרים‬
‫סעיף קטן (ב)‪ ,‬יקבלוסעיף‬
‫מצאו‪ ,‬בתוך תקופת ‪30‬‬
‫תקופת ‪30‬‬
‫בתוךאם כן‬
‫מצאו‪,‬אלא‬
‫האישור‪,‬‬‫אם כן‬
‫ממועד‬‫ימיםאלא‬
‫ימים ממועד האישור‪,‬‬
‫המועמד; ואולם נדרש בירור‬
‫נדרש בירור‬ ‫ואולםאת‬
‫המועמד;למנות‬
‫כאמור‪ ,‬כי אין‬
‫למנות את‬
‫הימים‬ ‫הימים כאמור‪ ,‬כי אין‬
‫אולבדיקת מינויים או‬
‫הוועדה‬
‫בחינתמינויים‬
‫לבדיקת‬
‫הוועדהבשל‬
‫המועמד‬ ‫בחינת‬
‫בשללגבי‬
‫נוסף לגבי המועמדנוסף‬
‫לאחר שהשרים העבירו‬
‫העבירו‬
‫הרשות‬
‫שהשרים‬
‫השרים או‬
‫שקיבלולאחר‬
‫מידע הרשות‬
‫השרים או‬
‫בשל מידע שקיבלו בשל‬
‫לבדיקת מינויים‪ ,‬תימנה‬
‫לוועדהתימנה‬
‫נבחרמינויים‪,‬‬
‫לבדיקת‬‫לוועדהנציג‬
‫עניינו של‬‫נבחר‬‫את עניינו של נציגאת‬
‫קבלת המידע הנדרש‪.‬‬ ‫הנדרש‪.‬‬
‫ממועד‬ ‫המידע‬
‫כאמור‬‫קבלת‬‫התקופה‬
‫התקופה כאמור ממועד‬
‫מינויים את המועמדות‬
‫המועמדות‬
‫לבדיקת‬
‫הוועדהאת‬
‫אישרהמינויים‬
‫הוועדהלאלבדיקת‬‫(ד) לא אישרה (ד) ‬
‫מטעםאת המועמד מטעם‬ ‫המועמדלמנות‬
‫השרים כי אין‬
‫למנות את‬
‫מצאו‬
‫השריםר‪,‬כיאואין‬
‫כאמור‪ ,‬או מצאו כאמו‬
‫לבדיקת מינויים את עניינו‬
‫הוועדהאת עניינו‬
‫לפנימינויים‬
‫לבדיקת‬
‫השרים‬
‫הוועדה‬
‫לפני יביאו‬
‫אחר‪ ,‬יביאו השרים אחר‪,‬‬
‫ממועדאוהחלטת הוועדה או‬‫הוועדה‬‫ימים‬
‫החלטת‬
‫בתוך ‪30‬‬
‫ממועד‬
‫ימיםאחר‬
‫מועמד‬‫בתוך ‪30‬‬
‫של מועמד אחר של‬
‫העניין‪.‬השרים‪ ,‬לפי העניין‪.‬‬
‫החלטת השרים‪ ,‬לפיהחלטת‬
‫(ה) בסעיף זה ‪( -‬ה) בסעיף זה ‪-‬‬
‫הגדולנמנה המספר הגדול‬
‫המספרשעמו‬
‫נמנההארגון‬
‫היציג" ‪-‬‬
‫העובדיםשעמו‬
‫"ארגון‪ -‬הארגון‬
‫"ארגון העובדים היציג"‬
‫עובדים מאורגנים בחברה;‬
‫של בחברה;‬
‫מאורגנים‬
‫ביותר של עובדים ביותר‬
‫מהנציגים הנבחרים‪,‬‬‫הנבחרים‪,‬‬
‫מהנציגים הנדרש‪,‬‬
‫הנדרש‪ -,‬כל מידע‬
‫הנדרש"‬ ‫מידע‬
‫"המידע‬
‫"המידע הנדרש" ‪ -‬כל‬
‫היציג‪ ,‬או מכל גורם‬
‫גורם‬‫העובדים‬
‫מארגוןאו מכל‬
‫או היציג‪,‬‬
‫העובדים‬
‫מהחברה‬ ‫מהחברה או מארגון‬
‫מועמד לבחינת הוועדה‬
‫הוועדה‬‫לבחינתשל‬
‫הבאת עניינו‬
‫לצורךמועמד‬
‫עניינו של‬
‫אחר‪ ,‬לצורך הבאת אחר‪,‬‬
‫השלמת המינוי לפי סעיף‬
‫לפי סעיף‬‫לצורך‬
‫המינוי‬
‫השלמת או‬
‫לבדיקת מינויים‬
‫לבדיקת מינויים או לצורך‬
‫‪ ,18‬לפי העניין;‬ ‫‪ ,18‬לפי העניין;‬
‫עובדי החברה המוצע‬
‫המוצע‬‫מקרב‬
‫החברה‬
‫שנבחר‬‫עובדי‬
‫מקרבנציג‬
‫נבחר" ‪-‬‬‫שנבחר‬‫"נציג‬
‫"נציג נבחר" ‪ -‬נציג‬
‫להוראות לפי סעיף‬
‫סעיף‬
‫בהתאם‬
‫להוראות לפי‬
‫בהתאםכדירקטור‪,‬‬
‫להתמנות‬ ‫להתמנות כדירקטור‪,‬‬
‫‪(17‬ג)(‪".)3‬‬ ‫‪(17‬ג)(‪".)3‬‬

‫ס"ח התשל"ה‪ ,‬עמ' ‪ ;132‬התשס"ח‪ ,‬עמ' ‪.804‬‬ ‫‪ 32‬‬

‫‪179‬‬ ‫ספר החוקים ‪ ,2203‬ב' באב התשס"ט‪23.7.2009 ,‬‬
‫תחילתו של סעיף ‪18‬ד לחוק החברות הממשלתיות‪ ,‬התשל"ה‪ ,1975-‬כנוסחו בסעיף ‪29‬‬ ‫‪.30‬‬ ‫תיקון חוק החברות‬
‫הממשלתיות‬
‫לחוק זה‪ ,‬ביום י"ב באלול התשס"ט (‪ 1‬בספטמבר ‪ )2009‬והוא יחול גם לעניין הליך מינוי‬ ‫‪ -‬תחילה והוראת‬
‫דירקטור מקרב העובדים שהחל לפני המועד האמור‪ ,‬ובלבד שאם התקבל כל המידע‬ ‫מעבר‬
‫הנדרש או אישרה הוועדה לבדיקת מינויים את המועמדות לפני אותו המועד‪ ,‬יימנו‬
‫התקופות האמורות באותו סעיף מיום י"ב באלול התשס"ט (‪ 1‬בספטמבר ‪.)2009‬‬

‫פרק ח'‪ :‬גמלאות וקופות גמל‬
‫(בפרק זה ‪ -‬חוק‬ ‫התש"ל‪1970-‬‏‏‪33‬‬ ‫בחוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב]‪,‬‬ ‫‪.31‬‬ ‫תיקון חוק שירות‬
‫המדינה (גמלאות)‬
‫הגמלאות) ‪-‬‬ ‫‪ -‬מס' ‪50‬‬
‫בסעיף ‪ ,1‬אחרי ההגדרה "שירות" יבוא‪:‬‬ ‫(‪ )1‬‬
‫""תוספת לקצבה לפי חיקוק אחר" ‪ -‬תוספת המגיעה לפי חיקוק אחר‪ ,‬לקצבה‬
‫כהגדרתה בסעיף זה;";‬
‫בסעיף ‪- 8‬‬ ‫(‪ )2‬‬
‫(א) לפני ההגדרה "ממוצע משוקלל" יבוא‪:‬‬
‫""מועד המעבר" ‪ -‬יום י' באב התשס"ט (‪ 31‬ביולי ‪;";)2009‬‬
‫במקום ההגדרה "משכורת קובעת" יבוא‪:‬‬ ‫(ב) ‬
‫""משכורת קובעת"‪ ,‬לגבי אדם פלוני בזמן פלוני ‪ -‬שיעור המשכורת‪ ,‬לרבות‬
‫התוספות הקבועות‪ ,‬כמפורט להלן‪ ,‬לפי העניין‪ ,‬כפי שהוא מעודכן‬
‫לפי הוראות סעיף ‪:9‬‬
‫(‪ )1‬לגבי פלוני שפרש משירות אחרי מועד המעבר ‪ -‬שיעור‬
‫המשכורת‪ ,‬לרבות התוספות הקבועות‪ ,‬המגיע ערב פרישתו של‬
‫פלוני מהשירות‪ ,‬לעובד שדרגתו כדרגה שהיתה לפלוני ערב פרישתו‬
‫כאמור;‬
‫(‪ )2‬לגבי פלוני שפרש משירות לפני מועד המעבר ‪ -‬שיעור‬
‫המשכורת‪ ,‬לרבות התוספות הקבועות‪ ,‬המגיע במועד המעבר‪ ,‬לעובד‬
‫שדרגתו כדרגה שהיתה לפלוני ערב פרישתו מהשירות;‬
‫(‪ )3‬על אף הוראות פסקאות (‪ )1‬ו–‪ ,)2‬הורד פלוני בדרגתו עקב‬
‫אמצעי משמעת לפי כל דין‪ ,‬תחושב משכורתו הקובעת במשך כל‬
‫תקופת ההורדה‪ ,‬בהתאם להוראות הפסקאות האמורות‪ ,‬לפי העניין‪,‬‬
‫על פי הדרגה שאליה הורד‪ ,‬ובתום תקופת ההורדה תחזור ותחושב‬
‫משכורתו הקובעת בהתאם להוראות הפסקאות האמורות‪ ,‬לפי‬
‫העניין‪ ,‬על פי הדרגה שלפני ההורדה;";‬
‫אחרי ההגדרה "משכורת שנתית" יבוא‪:‬‬ ‫(ג) ‬
‫""רשימת הדירוגים הבסיסית" ‪ -‬רשימת הדירוגים שבתוספת השלישית;";‬
‫במקום סעיף ‪ 9‬יבוא‪:‬‬ ‫(‪ )3‬‬
‫(א) המשכורת הקובעת תעודכן בחודש ינואר של כל שנה‬ ‫‪.9‬‬ ‫"עדכון המשכורת‬
‫הקובעת‬
‫(בסעיף זה ‪ -‬חודש העדכון)‪ ,‬בעד קצבת חודש ינואר ואילך‪,‬‬
‫לפי שיעור עליית המדד החדש לעומת המדד הקודם‪.‬‬

‫ס"ח התש"ל‪ ,‬עמ' ‪ ;65‬התשס"ה‪ ,‬עמ' ‪.914‬‬ ‫‪ 33‬‬

‫ספר החוקים ‪ ,2203‬ב' באב התשס"ט‪23.7.2009 ,‬‬ ‫‪180‬‬
‫בסעיף זה ובסעיף ‪9‬א ‪-‬‬
‫ובסעיף ‪9‬א ‪-‬‬
‫בסעיף זה (ב) ‬ ‫(ב) ‬
‫שמפרסמת הלשכה המרכזית‬
‫הלשכה המרכזית‬
‫המחירים לצרכן‬
‫שמפרסמת‬ ‫מדד‬
‫לצרכן‬
‫"המדד" ‪-‬‬
‫"המדד" ‪ -‬מדד המחירים‬
‫לסטטיסטיקה;‬ ‫לסטטיסטיקה;‬
‫שקדמהשל השנה שקדמה‬
‫השנהדצמבר‬
‫של חודש‬
‫דצמברמדד‬
‫החדש" ‪-‬‬
‫"המדדחודש‬
‫"המדד החדש" ‪ -‬מדד‬
‫לחודש העדכון; לחודש העדכון;‬
‫שקדמהשל השנה שקדמה‬
‫השנה דצמבר‬
‫של חודש‬‫דצמברמדד‬
‫הקודם" ‪-‬‬
‫"המדדחודש‬
‫"המדד הקודם" ‪ -‬מדד‬
‫‪ -‬העדכון הראשון ‪-‬‬
‫ולעניין‬
‫הראשון‬
‫הקודם‪,‬‬
‫העדכון‬
‫העדכון‬
‫ולעניין‬
‫לחודש‬
‫לחודש העדכון הקודם‪,‬‬
‫יום ד' בטבת התשס"ט‬
‫התשס"ט‬
‫מהשירות עד‬
‫ד' בטבת‬
‫שפרש‬
‫עד יום‬
‫מהשירות מי‬
‫(‪ ) 1‬לגבי מי שפרש(‪ ) 1‬לגבי‬
‫‪;2008‬חודש דצמבר ‪;2008‬‬
‫‪ -‬מדד‬
‫דצמבר‬
‫חודש‪)2008‬‬
‫בדצמבר‬‫(‪ 31‬בדצמבר ‪31(- )2008‬מדד‬
‫התשס"טיום ד' בטבת התשס"ט‬
‫מהשירות אחרי‬
‫שפרשד' בטבת‬
‫אחרי יום‬
‫לגבי מי‬
‫מהשירות‬
‫(‪ ) 2‬לגבי מי שפרש (‪) 2‬‬
‫מהשירות‪.‬שבו פרש מהשירות‪.‬‬
‫מדד החודש‬
‫פרש‬ ‫‪- )2008‬‬
‫החודש שבו‬
‫בדצמבר‬ ‫מדד‬
‫(‪ 31‬בדצמבר ‪31(- )2008‬‬
‫‪9‬א‪( -.‬א) בסעיף זה ‪-‬‬
‫בסעיף זה‬ ‫תוספות(א) ‬
‫לקצבה‬ ‫‪9‬א‪.‬‬ ‫תוספות לקצבה‬

‫‪ 2008‬חודש דצמבר ‪2008‬‬
‫דצמבר מדד‬
‫שיעור עליית‬
‫מדד‪ -‬חודש‬
‫‪"2008‬‬
‫עליית‬
‫לשנת‬
‫שיעור‬
‫"המדד‬
‫"המדד לשנת ‪- "2008‬‬
‫‪;2007‬חודש דצמבר ‪;2007‬‬
‫דצמבר מדד‬
‫לעומת מדד חודש לעומת‬
‫כמפורט להלן‪ ,‬לפי העניין‪:‬‬
‫לפי העניין‪:‬‬
‫הבסיס" ‪-‬‬
‫כמפורט להלן‪,‬‬
‫"קצבת הבסיס" ‪" -‬קצבת‬
‫כאמור בסעיף קטן (ב)‬
‫קטן (ב)‬
‫שחיקה‬
‫תוספתבסעיף‬
‫לענייןכאמור‬
‫(‪ )1‬שחיקה‬
‫(‪ )1‬לעניין תוספת‬
‫למי שפרש משירות‬ ‫משירות‬
‫שפרשחוק זה‬
‫המגיעה לפי‬
‫הקצבה זה למי‬
‫‪ -‬הקצבה המגיעה‪-‬לפי חוק‬
‫לקצבה לפי חיקוק אחר‬
‫חיקוק אחר‬
‫לפיתוספת‬‫בצירוף‬
‫לקצבה‬ ‫לשאירו‪,‬‬
‫או לשאירו‪ ,‬בצירוףאותוספת‬
‫לשאירו‪ ,‬כאמור או לשאירו‪,‬‬
‫למי שפרש‬ ‫המעבר או‬
‫שפרש כאמור‬
‫למיבמועד‬
‫המגיעה‬
‫המגיעה במועד המעבר‬
‫ככל שמגיעה לו; ככל שמגיעה לו;‬
‫כאמורלשנת ‪ 2008‬כאמור‬
‫‪2008‬המדד‬
‫לשנת בשל‬
‫המדדתוספת‬
‫(‪ )2‬לעניין תוספת(‪ )2‬בשללעניין‬
‫הבסיס(‪)1‬כאמור בפסקה (‪)1‬‬
‫בפסקה‬ ‫קצבת‬
‫כאמור‬
‫(ג) ‪-‬‬
‫הבסיס‬
‫בסעיף קטן‬
‫בסעיף קטן (ג) ‪ -‬קצבת‬
‫משירותלמי שפרש משירות‬
‫שפרשהמגיעה‬
‫השחיקה‬
‫תוספת למי‬
‫בצירוףהמגיעה‬
‫בצירוף תוספת השחיקה‬
‫לשאירו‪ ,‬ככל שמגיעה לו;‬
‫שמגיעה לו;‬
‫או לשאירו‪ ,‬ככל או‬
‫בסעיףשכר כאמור בסעיף‬
‫כאמורהסכמי‬
‫תוספת בשל‬
‫הסכמי שכר‬‫(‪ )3‬לעניין תוספת(‪ )3‬בשללעניין‬
‫בצירוףבפסקה (‪ ,)2‬בצירוף‬
‫(‪,)2‬כאמור‬
‫הבסיס‬
‫בפסקה‬ ‫קצבת‬
‫כאמור‬
‫(ד) ‪-‬‬
‫הבסיס‬
‫קטן (ד) ‪ -‬קצבת קטן‬
‫שפרשהמגיעה למי שפרש‬ ‫למי ‪2008‬‬
‫לשנת‬ ‫המגיעה‬
‫‪ 2008‬המדד‬
‫התוספת בשל‬
‫התוספת בשל המדד לשנת‬
‫לשאירו‪ ,‬ככל שמגיעה לו‪.‬‬
‫שמגיעה לו‪.‬‬
‫משירות או‬
‫משירות או לשאירו‪ ,‬ככל‬
‫כ"ג בטבת התשס"ח‬ ‫התשס"ח‬
‫לפני יום‬‫בטבת‬
‫משירות‬
‫יום כ"ג‬ ‫שפרש‬
‫מי לפני‬
‫משירות‬
‫(ב) מי שפרש (ב) ‬
‫בדירוג מהמפורטים‬ ‫מהמפורטים‬
‫פרישתו דורג‬ ‫בדירוג‬
‫דורגוערב‬
‫‪,)2008‬‬
‫פרישתו‬
‫בינואר‬‫וערב‬‫(‪ 1‬בינואר ‪1( ,)2008‬‬
‫בדירוג עובדי הוראה‪,‬‬
‫הוראה‪,‬‬
‫עובדי דורג‬
‫הבסיסית או‬
‫הדירוגים בדירוג‬
‫הבסיסית או דורג‬
‫ברשימת הדירוגים ברשימת‬
‫כמפורט להלן‪ ,‬הכל לפי‬
‫הכל לפי‬
‫לקצבה‬‫להלן‪,‬‬
‫תוספת‬
‫כמפורט‬‫לשאירו‬
‫לקצבה‬‫לו או‬
‫תוספת‬
‫תשולם‬ ‫תשולם לו או לשאירו‬
‫שחיקה)‪ - :‬תוספת שחיקה)‪:‬‬
‫תוספת(בסעיף זה‬
‫העניין (בסעיף זה ‪-‬העניין‬
‫מהמפורטיםבדירוג מהמפורטים‬
‫בדירוגפרישתו דורג‬
‫דורגשערב‬
‫לגבי מי‬
‫(‪ )1‬לגבי מי שערב(‪ )1‬פרישתו‬
‫קצבתתוספת בעד קצבת‬‫הבסיסית ‪-‬‬
‫תוספת בעד‬
‫הדירוגים‬
‫הבסיסית ‪-‬‬
‫ברשימת הדירוגיםברשימת‬
‫בשיעורים מקצבת הבסיס‬
‫מקצבת הבסיס‬
‫בשיעורים ואילך‪,‬‬
‫חודש יולי ‪2008‬‬
‫חודש יולי ‪ 2008‬ואילך‪,‬‬
‫בהתאם הרביעית‪ ,‬בהתאם‬
‫הרביעית‪,‬בתוספת‬
‫לגביו בחלק א'‬
‫בתוספת‬‫הקבועים‬
‫הקבועים לגביו בחלק א'‬
‫למועד פרישתו; למועד פרישתו;‬
‫בדירוג עובדי הוראה‬
‫הוראה‬
‫פרישתו דורג‬
‫בדירוג עובדי‬
‫דורגשערב‬
‫לגבי מי‬
‫פרישתו‬‫(‪ )2‬לגבי מי שערב(‪ )2‬‬
‫‪ 2008‬ואילך‪ ,‬בשיעור‬
‫בשיעור‬
‫חודש יולי‬
‫קצבתואילך‪,‬‬
‫בעד‪2008‬‬
‫תוספת יולי‬
‫קצבת חודש‬
‫‪-‬‬ ‫‪ -‬תוספת בעד‬
‫הבסיס‪ 5%.‬מקצבת הבסיס‪.‬‬
‫של ‪ 5%‬מקצבת של‬

‫‪181‬‬ ‫ספר החוקים ‪ ,2203‬ב' באב התשס"ט‪23.7.2009 ,‬‬
‫(ג ) מי שפרש מהשירות לפני יום ה' בטבת התשס"ט‬
‫(‪ 1‬בינואר ‪ )2009‬וערב פרישתו דורג בדירוגים המפורטים‬
‫ברשימת הדירוגים הבסיסית‪ ,‬בדירוג עובדי הוראה או בדירוג‬
‫אחר שקבע לגביו שר האוצר שיעור בצו לפי פסקה (‪()1‬ג)‪,‬‬
‫תשולם לו או לשאירו‪ ,‬לפי העניין‪ ,‬תוספת בעד קצבת חודש‬
‫ינואר ‪ 2009‬ואילך‪ ,‬בשיעורים מקצבת הבסיס כמפורט להלן‪ ,‬הכל‬
‫לפי העניין (בסעיף זה ‪ -‬תוספת בשל המדד לשנת ‪:)2008‬‬
‫(‪ )1‬לגבי מי שפרש לפני יום כ"ג בטבת התשס"ח‬
‫(‪ 1‬בינואר ‪ - )2008‬בשיעור ההפרש שבין המדד לשנת‬
‫‪ 2008‬לבין אחד מאלה‪ ,‬לפי העניין‪:‬‬
‫(א) לגבי מי שערב פרישתו דורג בדירוג‬
‫מהמפורטים ברשימת הדירוגים הבסיסית ‪-‬‬
‫השיעור בנקודות האחוז הקבוע לגביו בחלק ב'‬
‫בתוספת הרביעית‪ ,‬בהתאם למועד פרישתו;‬
‫(ב) לגבי מי שערב פרישתו דורג בדירוג עובדי‬
‫הוראה ‪ -‬שיעור של ‪ 0.25‬נקודת האחוז;‬
‫(ג) לגבי מי שערב פרישתו דורג בדירוג אחר ‪-‬‬
‫שיעור שקבע שר האוצר בצו‪ ,‬ובלבד שלא יעלה‬
‫על השיעור בנקודות האחוז המפורט בחלק ב'‬
‫בתוספת הרביעית‪ ,‬בהתאם למועד פרישתו;‬
‫(‪ ) 2‬לגבי מי שפרש מהשירות בתקופה שמיום כ"ג בטבת‬
‫התשס"ח (‪ 1‬בינואר ‪ )2008‬עד יום ד' בטבת התשס"ט (‪31‬‬
‫בדצמבר ‪ - )2008‬בשיעור עליית מדד חודש דצמבר ‪2008‬‬
‫לעומת מדד החודש שבו פרש מהשירות‪.‬‬
‫(ד) מי שפרש מהשירות עד יום י"ג בכסלו התש"ע (‪30‬‬
‫בנובמבר ‪ )2009‬וערב פרישתו דורג בדירוג מהמפורטים‬
‫ברשימת הדירוגים הבסיסית‪ ,‬או בדירוג עובדי הוראה‪ ,‬או מי‬
‫שפרש מהשירות עד יום כ"ד בטבת התשע"א (‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪ )2010‬וערב פרישתו דורג בדירוג הרופאים‪ ,‬תשולם לו או‬
‫לשאירו‪ ,‬תוספת בעד הקצבאות המפורטות בחלק ג'‪ ,‬בחלק‬
‫ד' או בחלק ה' בתוספת הרביעית‪ ,‬בשיעורים מקצבת הבסיס‬
‫הקבועים לגביו בחלקים האמורים‪ ,‬הכל לפי העניין ובהתאם‬
‫למועד פרישתו (בסעיף זה ‪ -‬תוספת בשל הסכמי שכר)‪.‬‬
‫(ה) שר האוצר רשאי לקבוע‪ ,‬בצו‪ ,‬כי תוספת שחיקה תשולם‬
‫למי שפרש מהשירות לפני יום כ"ג בטבת התשס"ח (‪ 1‬בינואר‬
‫‪ )2008‬או לשאירו או כי תוספת בשל הסכמי שכר תשולם‬
‫למי שפרש מהשירות לפני יום כ"ה בטבת התשע"א (‪ 1‬בינואר‬
‫‪ )2011‬או לשאירו‪ ,‬הכל לפי העניין‪ ,‬גם אם ערב הפרישה‬
‫לא דורג מי שפרש מהשירות כאמור בדירוג מהמפורטים‬
‫ברשימת הדירוגים הבסיסית‪ ,‬בדירוג עובדי הוראה או בדירוג‬
‫הרופאים; בצו לפי סעיף קטן זה יקבע שר האוצר את שיעור‬
‫תוספת השחיקה או התוספת בשל הסכמי שכר‪ ,‬שתשולם למי‬
‫שפרש מהשירות כאמור או לשאירו‪ ,‬בהתאם למועד הפרישה‪,‬‬
‫וכן את הקצבאות שבעדן תשולם התוספת‪ ,‬ואופן חישובה‪.‬‬

‫ספר החוקים ‪ ,2203‬ב' באב התשס"ט‪23.7.2009 ,‬‬ ‫‪182‬‬
‫לפיקטן (ג)(‪()1‬ג) או לפי‬
‫סעיף‬
‫לפי או‬
‫(ג)(‪()1‬ג)‬
‫האוצר צו‬
‫סעיף קטן‬ ‫לפי שר‬
‫האוצרלאצוקבע‬‫(ו) לא קבע שר (ו) ‬
‫שאינודורג בדירוג שאינו‬‫פרישתו‬‫בדירוג‬
‫שערב‬ ‫דורג‬‫פרישתו מי‬
‫שערב(ה)‪ ,‬לגבי‬
‫סעיף קטן‬
‫סעיף קטן (ה)‪ ,‬לגבי מי‬
‫הוראה דירוג עובדי הוראה‬
‫הבסיסית‪ ,‬ואינו‬
‫דירוג עובדי‬‫הדירוגים‬
‫הבסיסית‪ ,‬ואינו‬
‫מפורט ברשימת‬
‫מפורט ברשימת הדירוגים‬
‫אחר)‪ ,‬עד ליום כ' באב‬‫דירוגבאב‬
‫ליום כ'‬
‫זה ‪-‬‬‫(בסעיףעד‬
‫הרופאים אחר)‪,‬‬
‫דירוגזה ‪ -‬דירוג‬
‫(בסעיף‬
‫או דירוג הרופאים או‬
‫נמנה האחר כאילו נמנה‬‫הדירוג‬ ‫כאילו‬
‫יראו את‬
‫‪,)2010‬האחר‬
‫הדירוג‬‫ביולי‬
‫(‪31‬את‬
‫יראו‬
‫התש"ע‬
‫התש"ע (‪ 31‬ביולי ‪,)2010‬‬
‫התוספות לקצבה לפי‬ ‫לענייןלפי‬
‫הבסיסיתלקצבה‬
‫התוספות‬ ‫הדירוגים‬
‫הבסיסית לעניין‬
‫עם רשימת‬ ‫עם רשימת הדירוגים‬
‫סעיף זה‪ ,‬ואולם ‪ -‬סעיף זה‪ ,‬ואולם ‪-‬‬
‫התשס"ט (‪ 1‬באוגוסט‬‫באוגוסט‬
‫י"א באב‬
‫התשס"ט (‪1‬‬
‫באבלאחר יום‬‫ניתנה‬
‫יום י"א‬
‫(‪ )1‬ניתנה לאחר (‪ )1‬‬
‫הקובעת‪,‬במשכורת הקובעת‪,‬‬
‫במשכורתהנכללת‬
‫הנכללתלמשכורת‬
‫‪ )2009‬תוספת‬
‫‪ )2009‬תוספת למשכורת‬
‫שפרש משירות עד יום‬
‫עד יום‬
‫של מי‬
‫משירות‬
‫קצבתו‬ ‫שפרש‬
‫מחושבת‬
‫של מי‬‫שלפיה‬
‫שלפיה מחושבת קצבתו‬
‫‪ )2009‬או של שאירו‪,‬‬
‫שאירו‪,‬‬
‫בנובמבר‬
‫או של‬‫‪30()2009‬‬
‫התש"ע‬‫בנובמבר‬
‫(‪ 30‬בכסלו‬
‫י"ג בכסלו התש"ע י"ג‬
‫לפי סעיף זה סכום‬ ‫סכום‬
‫לקצבה‬
‫סעיף זה‬
‫התוספות‬
‫לקצבה לפי‬
‫יופחת מסך‬
‫יופחת מסך התוספות‬
‫הקובעת;למשכורת הקובעת;‬
‫למשכורתהתוספת‬
‫שנוסף בשל‬ ‫התוספת‬
‫הקצבה שנוסף בשלהקצבה‬
‫שפרשקטן זה למי שפרש‬‫למי סעיף‬
‫זה לפי‬
‫המגיעה‬
‫סעיף קטן‬
‫תוספת‬ ‫המגיעה לפי‬
‫(‪ )2‬‬ ‫(‪ )2‬תוספת‬
‫קצבת שחיקה בעד קצבת‬
‫בעדתוספת‬
‫שהיא‬‫שחיקה‬
‫לשאירו‪,‬‬
‫תוספת‬‫משירות או‬
‫משירות או לשאירו‪ ,‬שהיא‬
‫אוגוסט ‪ ,2010‬תוספת‬
‫תוספת‬
‫‪,2010‬חודש‬
‫אוגוסטקצבת‬
‫‪ 2008‬עד‬‫חודש‬
‫קצבתיולי‬
‫חודש יולי ‪ 2008‬עדחודש‬
‫‪ 2009‬חודש ינואר ‪2009‬‬
‫ינוארקצבת‬
‫‪ 2008‬בעד‬
‫לשנתחודש‬
‫מדדקצבת‬ ‫בשלבעד‬
‫בשל מדד לשנת ‪2008‬‬
‫ותוספת בשל הסכמי‬ ‫הסכמי‬
‫בשל‪2010‬‬
‫אוגוסט‬
‫ותוספת‬
‫‪2010‬חודש‬‫קצבת‬‫אוגוסט‬
‫עד קצבת חודש עד‬
‫‪ 2009‬עד קצבת חודש‬‫חודש‬‫דצמבר‬
‫חודשקצבת‬‫‪ 2009‬עד‬
‫קצבת‬ ‫דצמבר‬
‫שכר בעד‬
‫שכר בעד קצבת חודש‬
‫יאוחרתשולם לא יאוחר‬
‫קטן זה‪,‬‬
‫סעיףלא‬
‫תשולם‬‫זה‪ ,‬לפי‬
‫‪,2010‬‬
‫אוגוסטקטן‬
‫אוגוסט ‪ ,2010‬לפי סעיף‬
‫חודש ספטמבר ‪.2010‬‬ ‫‪.2010‬‬
‫קצבת‬‫ספטמבר‬
‫חודשתשלום‬‫ממועד‬
‫ממועד תשלום קצבת‬
‫מהשירות או לשאירו לפי‬ ‫לשאירו לפי‬
‫למיאושפרש‬ ‫מהשירות‬
‫שפרשהמגיעה‬ ‫למילקצבה‬ ‫תוספת‬
‫‪9‬ב‪.‬המגיעה‬ ‫תוספת לקצבה‬ ‫‪9‬ב‪.‬תוספות‬
‫דין‬ ‫דין תוספות‬
‫אחר‪ ,‬המגיעה במועד‬ ‫במועד‬
‫המגיעהחיקוק‬
‫לקצבה לפי‬ ‫תוספת אחר‪,‬‬
‫לפי חיקוק‬ ‫לקצבה סעיף ‪9‬א‪ ,‬וכן תוספתסעיף ‪9‬א‪,‬‬
‫לקצבה וכן‬ ‫לקצבה‬
‫לשאירו‪ ,‬יראו אותן כחלק‬‫אותן כחלק‬ ‫כאמור או‬
‫לשאירו‪ ,‬יראו‬
‫או שפרש‬ ‫כאמורלמי‬
‫המעבר למי שפרשהמעבר‬
‫‪(24‬א)‪(26 ,)1(25 ,‬ב)(‪,31 ,)1‬‬
‫‪(26‬ב)(‪,31 ,)1‬‬
‫‪ )4(15‬ו–(‪,)5‬‬
‫סעיפים‪,)1(25‬‬
‫ו–(‪(24 ,)5‬א)‪,‬‬
‫‪)4(15‬לעניין‬‫מהקצבה‬
‫מהקצבה לעניין סעיפים‬
‫‪(38‬א)‪ 4656,‬עד ‪(48‬א)‪56 ,52 ,‬‬
‫‪(48‬א)‪,52 ,‬‬
‫‪(36‬א)‪,37 ,‬‬
‫‪(38‬א)‪ 46,35,‬עד‬
‫‪,34 ,33‬‬ ‫ו–(ה)‪,37,‬‬
‫‪(32‬א)‪(36‬א)‪,‬‬
‫‪(32‬א) ו–(ה)‪,35 ,34 ,33 ,‬‬
‫בהגדרה "גמלה" שבסעיף‬ ‫מהקצבהשבסעיף‬
‫וכחלק "גמלה"‬‫בהגדרה‬ ‫ו–‪(62‬ב)‪,‬‬
‫מהקצבה‬ ‫‪61 ,58‬‬
‫וכחלק‬
‫עד ‪ 61 ,58‬ו–‪(62‬ב)‪ ,‬עד‬
‫‪(48‬ב)‪(52 ,51 ,50 ,49 ,‬ב)‪,‬‬
‫‪(52,45‬ב)‪,‬‬
‫‪,51,42‬‬‫‪,50,40‬‬
‫‪(19‬ג)‪,49,‬‬
‫‪(48,5 ,45‬ב)‪,‬‬
‫סעיפים‬
‫לעניין‪,42 ,40‬‬
‫‪ 1‬לעניין סעיפים ‪(191,5‬ג)‪,‬‬
‫‪ 62 ,60 ,59 ,57‬ו–‪;".105‬‬ ‫ו–‪;".105‬‬
‫‪,55 ,54‬‬
‫‪62,53‬‬
‫‪,60 ,59 ,57 ,55 ,54 ,53‬‬
‫יבוא "שיעור חלקיות‬
‫חלקיות‬
‫"שיעורפלוני"‬
‫במילים "בזמן‬
‫פלוני" יבוא‬
‫"בזמןהחל‬
‫הסיפה‬
‫במילים‬
‫החלבמקום‬
‫‪(12‬א)(‪,)1‬‬
‫בסעיףהסיפה‬
‫‪(12‬א)(‪ ),)1‬במקום‬
‫(‪4‬‬ ‫(‪ )4‬בסעיף‬
‫של המשרה המלאה";‬ ‫המלאה";‬
‫הקובעת‬ ‫המשרה‬
‫במשכורתה‬
‫הקובעת של‬
‫במשכורתה מוכפל‬
‫המשרה כשהוא‬
‫המשרה כשהוא מוכפל‬
‫יבוא‪ :‬סעיף קטן (ב) יבוא‪:‬‬
‫(ב) אחרי‬
‫קטן‪17‬א‪,‬‬
‫בסעיף‬
‫אחרי סעיף‬
‫בסעיף ‪17‬א‪ )5( ,‬‬ ‫(‪ )5‬‬
‫ולעניין סעיפים ‪ 9‬עד ‪9‬ב‪,‬‬
‫שבסעיף‪,89‬עד ‪9‬ב‪,‬‬
‫הקובעת" סעיפים‬
‫"המשכורת ‪ ,8‬ולעניין‬
‫הקובעת" שבסעיף‬
‫"המשכורתההגדרה‬
‫"(ג) לעניין‬
‫"(ג) לעניין ההגדרה‬
‫כמועדלפי סעיף זה‪ ,‬כמועד‬
‫לגמלאות‬‫סעיף זה‪,‬‬
‫בזכויות‬
‫שבחרלפי‬
‫לגמלאות‬
‫של מי‬
‫בזכויות‬
‫השירות‬‫שבחר‬
‫מועדמיסיום‬
‫השירות של‬
‫יראו את מועד סיוםיראו את‬
‫פרישתו מהשירות‪;".‬פרישתו מהשירות‪;".‬‬
‫"המשוקללת" ובמקום הסיפה‬
‫ובמקום הסיפה‬
‫"המשוקללת" יבוא‬
‫המשכורת הקובעת"‬
‫הקובעת" יבוא‬
‫אחרי "תהא‬‫המשכורת‬
‫בסעיף ‪(32‬ד)‪,‬‬
‫אחרי "תהא‬
‫(‪ )6‬בסעיף ‪(32‬ד)‪ )6( ,‬‬
‫יבוא "בסעיף קטן זה ‪-‬‬
‫‪"12‬זה ‪-‬‬
‫סעיףקטן‬
‫"בסעיף‬
‫יבוא "חל‬
‫במילים‬
‫החל ‪"12‬‬
‫החל במילים "חל סעיף‬
‫כמפורט להלן‪ ,‬לפי העניין‪:‬‬
‫לפי העניין‪:‬‬
‫משוקללת" ‪-‬‬
‫כמפורט להלן‪,‬‬
‫קובעת‬
‫"משכורת ‪-‬‬
‫"משכורת קובעת משוקללת"‬
‫הקובעת‪,‬המשכורת הקובעת‪,‬‬
‫סעיף ‪9‬א ‪-‬‬
‫המשכורת‬
‫לקצבה לפי‬
‫תוספת ‪9‬א ‪-‬‬
‫לפי סעיף‬
‫לקצבה לו‬
‫תוספתשמגיעה‬
‫שמגיעה לולגבי מי‬
‫(‪ )1‬‬ ‫(‪ )1‬לגבי מי‬
‫ביחס שבין המשכורת‬
‫המשכורת‬
‫שביןלקצבה‬
‫התוספות‬
‫מהכפלת ביחס‬
‫התוספות לקצבה‬
‫מהכפלתהמתקבל‬
‫בתוספת הסכום‬
‫בתוספת הסכום המתקבל‬
‫לשאירו; כאמור או לשאירו;‬
‫למי שפרש‬‫המגיעה או‬
‫שפרש כאמור‬
‫הקצבה‬
‫לביןלמי‬
‫המגיעה‬
‫הקובעת‬ ‫הקובעת לבין הקצבה‬
‫סעיף ‪9‬א ‪ -‬המשכורת‬
‫המשכורת‬
‫לקצבה לפי‬
‫סעיף ‪9‬א ‪-‬‬
‫תוספת‬‫לקצבהלולפי‬
‫תוספת מגיעה‬
‫לו שאינה‬
‫מגיעה מי‬
‫שאינה לגבי‬
‫(‪ )2‬‬ ‫(‪ )2‬לגבי מי‬
‫הקובעת;‬ ‫הקובעת;‬

‫‪183‬‬ ‫ספר החוקים ‪ ,2203‬ב' באב התשס"ט‪23.7.2009 ,‬‬
‫לעניין הגדרה זו‪ ,‬חל סעיף ‪ 12‬על המשכורת הקובעת לפי חוק זה‪ ,‬תחושב המשכורת‬
‫הקובעת המשוקללת‪ ,‬לפי המשכורת הקובעת‪ ,‬הקצבה‪ ,‬והתוספות לקצבה שהיו‬
‫מחושבות לגבי מי שפרש מהשירות או שאירו אילו עבד מי שפרש כאמור במשרה‬
‫מלאה בכל תקופת שירותו;‬
‫"תוספות לקצבה" ‪ -‬התוספות לקצבה כאמור בסעיף ‪9‬ב המגיעות למי שפרש מהשירות‬
‫או לשאירו‪;".‬‬
‫(‪ )7‬בסעיף ‪ ,35‬בסופו יבוא‪:‬‬
‫"(ז) בסעיף זה‪" ,‬משכורת קובעת" ‪ -‬משכורת קובעת משוקללת כהגדרתה בסעיף‬
‫‪(32‬ד)‪ ,‬ואולם הסיפה להגדרה האמורה‪ ,‬החל במילים "לעניין הגדרה זו" ‪ -‬לא‬
‫תחול‪;".‬‬
‫בסעיף ‪ ,46‬אחרי סעיף קטן (א) יבוא‪:‬‬ ‫(‪ )8‬‬
‫"(א‪  )1‬על אף הוראות סעיף קטן (א)‪ ,‬תשלום בעד עדכון המשכורת הקובעת בשל‬
‫חודש ינואר בכל שנה‪ ,‬כאמור בסעיף ‪ ,9‬ישולם לא יאוחר ממועד תשלום קצבת‬
‫חודש פברואר של אותה שנה‪;".‬‬
‫במקום סעיף ‪63‬א‪ 1‬יבוא‪:‬‬ ‫(‪ )9‬‬
‫‪63‬א‪ .1‬ההגדרה "משכורת קובעת" שבסעיף ‪ 8‬תיקרא‪ ,‬לגבי עובד‬ ‫"משכורת קובעת‬
‫שירותי הביטחון‪ ,‬כך‪:‬‬
‫"משכורת קובעת"‪ ,‬לגבי אדם פלוני בזמן פלוני ‪ -‬שיעור‬
‫המשכורת‪ ,‬לרבות התוספות הקבועות‪ ,‬המגיע‪ ,‬באחד‬
‫לחודש שבו חל אותו זמן‪ ,‬לחייל שדרגתו היתה מקבילה‬
‫לדרגתו של פלוני ערב פרישתו מהשירות‪ ,‬ואולם אם‬
‫הורד בדרגתו‪ ,‬עקב אמצעי משמעת לפי כל דין‪ ,‬תהיה‬
‫משכורתו הקובעת במשך כל תקופת ההורדה נחשבת‬
‫לפי הדרגה שאליה הורד ובתום תקופת ההורדה תחזור‬
‫ותיחשב לפי הדרגה שלפני ההורדה‪;".‬‬
‫(‪ )10‬אחרי סעיף ‪63‬א‪ 1‬יבוא‪:‬‬
‫‪63‬א‪ .2‬סעיפים ‪9 ,9‬א ו–‪(46‬א‪ )1‬לא יחולו על עובד שירותי הביטחון‪.‬‬ ‫"סייג לתחולה‬
‫דין תוספת לקצבה ‪63‬א‪ .3‬סעיף ‪9‬ב ייקרא לגבי עובד שירותי הביטחון כאילו במקום‬
‫לפי חיקוק אחר‬
‫הרישה עד המילים "יראו אותן" נאמר "תוספת לקצבה לפי‬
‫חיקוק אחר המגיעה במועד המעבר למי שפרש מהשירות או‬
‫לשאירו‪ ,‬יראו אותה" וכאילו במקום "ו–‪(62‬ב)" נאמר "‪(62‬ב)‬
‫ו–‪63‬ה"‪;".‬‬
‫(‪ )11‬אחרי סעיף ‪63‬ד יבוא‪:‬‬
‫‪63‬ד‪ .1‬סעיף ‪(32‬ד) ייקרא לגבי עובד שירותי הביטחון כאילו במקום‬ ‫"הגבלת גמלאות‬
‫כפל‬
‫הסיפה החל במילים "בסעיף קטן זה" נאמר‪:‬‬
‫"בסעיף קטן זה‪" ,‬משכורת קובעת משוקללת" ‪ -‬כמפורט להלן‪,‬‬
‫לפי העניין‪:‬‬
‫(‪ )1‬לגבי מי שמגיעה לו תוספת לקצבה לפי חיקוק‬
‫אחר ‪ -‬המשכורת הקובעת‪ ,‬בתוספת הסכום המתקבל‬
‫מהכפלת התוספת לקצבה ביחס שבין המשכורת‬
‫הקובעת לבין הקצבה המגיעה לו או לשאירו;‬

‫ספר החוקים ‪ ,2203‬ב' באב התשס"ט‪23.7.2009 ,‬‬ ‫‪184‬‬
‫תוספת לקצבה כאמור‬ ‫כאמור‬ ‫לקצבה לו‬
‫שלא מגיעה‬
‫תוספת‬‫לגבילומי‬
‫(‪ )2‬לגבי מי שלא(‪ )2‬מגיעה‬
‫הקובעת;המשכורת הקובעת;‬ ‫בפסקה (‪- )1‬‬
‫בפסקה (‪ - )1‬המשכורת‬
‫המשכורת הקובעת לפי חוק‬
‫הקובעת לפי חוק‬
‫סעיף ‪ 12‬על‬
‫המשכורת‬
‫הגדרה זו‪ ,‬חל‬
‫סעיף ‪ 12‬על‬
‫לעניין הגדרה זו‪ ,‬חללעניין‬
‫המשוקללת‪ ,‬לפי המשכורת‬
‫הקובעתהמשכורת‬ ‫המשוקללת‪ ,‬לפי‬
‫הקובעתהמשכורת‬‫המשכורת תחושב‬
‫זה‪,‬‬ ‫זה‪ ,‬תחושב‬
‫שהיו מחושבות לגבי‬ ‫לקצבהלגבי‬
‫מחושבות‬‫והתוספת‬
‫לקצבה שהיו‬
‫והתוספת הקצבה‪,‬‬
‫הקובעת‪ ,‬הקצבה‪ ,‬הקובעת‪,‬‬
‫עבד מי שפרש כאמור‬ ‫כאמור‬ ‫אילו‬‫שפרש‬
‫שאירו‪,‬‬
‫או מי‬
‫עבד‬‫מהשירות‬
‫שאירו‪ ,‬אילו‬
‫מי שפרש מהשירותמיאושפרש‬
‫שירותו‪.‬בכל תקופת שירותו‪.‬‬
‫תקופת מלאה‬
‫במשרה מלאה בכלבמשרה‬
‫הביטחון כאילו במקום‬
‫במקום‬ ‫שירותי‬
‫עובדכאילו‬
‫הביטחון‬
‫שירותי לגבי‬
‫‪(35‬ז) ייקרא‬
‫סעיףעובד‬
‫‪63‬ד‪.2‬לגבי‬
‫‪(35‬ז) ייקרא‬ ‫‪63‬ד‪ .2‬סעיף‬
‫ומשכורת‬ ‫קצבה‬ ‫קצבה ומשכורת‬
‫"כהגדרתה בסעיף ‪63‬ד‪;"."1‬‬
‫נאמר ‪63‬ד‪;"."1‬‬
‫‪(32‬ד)"בסעיף‬
‫"כהגדרתה‬
‫נאמרבסעיף‬
‫"כהגדרתה‬
‫"כהגדרתה בסעיף ‪(32‬ד)"‬
‫במקום פסקה (‪ )3‬יבוא‪:‬‬ ‫‪(70‬ב)‪,‬יבוא‪:‬‬
‫פסקה (‪)3‬‬
‫במקוםבסעיף‬
‫(‪ )12‬בסעיף ‪(70‬ב)‪ )12( ,‬‬
‫ו–‪(46‬א‪ )1‬ו–(ב) לא יחולו;";‬
‫‪9‬איחולו;";‬
‫ו–(ב)‪,9‬לא‬
‫סעיפים‬
‫ו–‪(46‬א‪)1‬‬
‫"(‪ )3‬סעיפים ‪9 ,9‬א"(‪ )3‬‬
‫במקום סעיף ‪ 72‬יבוא‪:‬‬
‫(‪ )13‬יבוא‪:‬‬
‫(‪ )13‬במקום סעיף ‪72‬‬
‫שבסעיף ‪ 8‬תיקרא כך‪:‬‬
‫קובעת"כך‪:‬‬
‫"משכורת‪ 8‬תיקרא‬
‫ההגדרה שבסעיף‬
‫"משכורת קובעת"‬
‫ההגדרה‪( .72‬א) ‬
‫(א) קובעת‬ ‫‪.72‬‬
‫"משכורת‬ ‫"משכורת קובעת‬
‫ודין תוספת לקצבה ודין תוספת לקצבה‬
‫בזמן פלוני ‪ -‬שיעור‬
‫שיעור‬
‫פלוני‬
‫אדם ‪-‬‬
‫לגבי פלוני‬
‫קובעת"‪ ,‬בזמן‬
‫אדם פלוני‬
‫"משכורת‬
‫"משכורת קובעת"‪ ,‬לגבי‬
‫לפי חיקוק אחר‬ ‫לפי חיקוק אחר‬
‫הקבועות‪ ,‬המגיע‪ ,‬באחד‬
‫התוספות באחד‬
‫הקבועות‪ ,‬המגיע‪,‬‬
‫המשכורת‪ ,‬לרבות‬
‫המשכורת‪ ,‬לרבות התוספות‬
‫לשוטר שדרגתו כדרגה‬ ‫זמן‪,‬כדרגה‬ ‫שדרגתו‬
‫לשוטר אותו‬
‫זמן‪,‬שבו חל‬ ‫לחודש‬
‫לחודש שבו חל אותו‬
‫פרישתו‪-‬מהשירות‪ ,‬ואולם ‪-‬‬ ‫מהשירות‪ ,‬ואולם‬
‫פרישתולפלוני ערב‬‫שהיתה לפלוני ערבשהיתה‬
‫אמצעי משמעת לפי‬ ‫עקב לפי‬ ‫משמעת‬‫בדרגתו‪,‬‬
‫אמצעי‬ ‫הורד‬‫עקב‬ ‫בדרגתו‪,‬אם‬
‫(‪ )1‬אם הורד (‪ )1‬‬
‫תקופת במשך כל תקופת‬ ‫משכורתוכלהקובעת‬
‫הקובעת במשך‬ ‫דין‪ ,‬תהיה‬ ‫משכורתו‬
‫כל‬ ‫כל דין‪ ,‬תהיה‬
‫שאליה הורד ובתום‬ ‫ובתום‬ ‫הדרגה‬
‫לפיהורד‬‫שאליה‬
‫נחשבת‬ ‫הדרגה‬
‫ההורדה‬ ‫ההורדה נחשבת לפי‬
‫שלפנילפי הדרגה שלפני‬ ‫ותיחשב‬ ‫הדרגה‬
‫ההורדהלפיתחזור‬
‫תקופתותיחשב‬ ‫תקופת ההורדה תחזור‬
‫ההורדה;‬ ‫ההורדה;‬
‫לו מהשירות היה לו‬ ‫פרישתו‬
‫מהשירות היה‬
‫שתכוף לפני‬ ‫פרישתו‬
‫(‪ )2‬פלוני שתכוף(‪ )2‬לפניפלוני‬
‫דרגתו‪ ,‬העולה על דרגתו‪,‬‬
‫לו דרגה‬ ‫שצמודהעל‬
‫דרגה העולה‬ ‫לתפקיד‬ ‫שצמודה לו‬
‫מינוי‬ ‫מינוי לתפקיד‬
‫הקובעת משכורתו הקובעת‬
‫משכורתוד‪ ,‬תיחשב‬
‫היה זמני בלב‬‫תיחשב‬‫והמינויד‪ ,‬לא‬
‫והמינוי לא היה זמני בלב‬
‫תפקיד ולא על פי דרגתו;‬
‫לאותודרגתו;‬
‫הצמודהעל פי‬
‫תפקיד ולא‬ ‫הדרגה‬
‫לאותו‬‫הצמודה פי‬
‫על‬ ‫על פי הדרגה‬
‫או לא‪ ,‬יחליט בדבר‬ ‫בדבר‬ ‫יחליטזמני‬
‫המינוי היה‬
‫אם או לא‪,‬‬ ‫ספקזמני‬‫היההיה‬ ‫היה ספק אם המינוי‬
‫הכללי של המשטרה;‬ ‫המשטרה;‬
‫המפקח הכללי של המפקח‬
‫המשכורת שונה מן הסולם‬
‫מן הסולם‬ ‫סולם‬
‫שונה‬‫המשכורתזמן‬
‫היה באותו‬ ‫(‪ )3‬סולם‬‫(‪ )3‬היה באותו זמן‬
‫מהשירות ‪ -‬תחושב‬ ‫תחושב‬
‫מהשירותשל‪ -‬פלוני‬
‫פלוני פרישתו‬‫שלבשעת‬ ‫שהיה‬‫שהיה בשעת פרישתו‬
‫המחייב באחד לחודש‬ ‫לחודש‬ ‫הסולם‬‫באחד‬‫המחייבלפי‬
‫הסולםהקובעת‬ ‫המשכורת‬ ‫המשכורת הקובעת לפי‬
‫שקבעה ועדת השירות‪.‬‬ ‫השירות‪.‬‬
‫בתיאומים‬
‫שקבעה ועדת‬
‫בתיאומיםאותו זמן‪,‬‬
‫שבו חל אותו זמן‪ ,‬שבו חל‬
‫הרישה עד המילים "יראו‬
‫המילים "יראו‬
‫כאילו במקום‬
‫הרישה עד‬‫במקוםייקרא‬
‫סעיף ‪9‬ב‬ ‫(ב) סעיף ‪9‬ב ייקרא(ב) כאילו‬
‫אחר המגיעה במועד‬ ‫במועד‬
‫המגיעהחיקוק‬
‫לקצבה לפי‬‫"תוספת אחר‬
‫לפי חיקוק‬ ‫נאמר‬‫לקצבה‬
‫אותן" נאמר "תוספתאותן"‬
‫וכאילויראו אותה"‪ ,‬וכאילו‬
‫לשאירו‪,‬‬ ‫אותה"‪,‬‬
‫מהשירות או‬
‫לשאירו‪ ,‬יראו‬
‫אושפרש‬ ‫למי‬‫מהשירות‬
‫המעבר למי שפרש המעבר‬
‫"‪(62‬ב)‪78 ,78 ,‬א ו–‪78‬ג‪;"".‬‬
‫ו–‪78‬ג‪;"".‬‬
‫נאמר‬‫"ו–‪(62‬ב)"‪78‬א‬
‫"‪(62‬ב)‪,78 ,‬‬
‫במקום‬
‫במקום "ו–‪(62‬ב)" נאמר‬
‫יבוא‪:‬אחרי סעיף ‪ 77‬יבוא‪:‬‬
‫(‪ )14‬אחרי סעיף ‪ )14(77‬‬
‫החל במילים "בסעיף‬‫"בסעיף‬
‫במיליםהסיפה‬
‫החלבמקום‬
‫כאילו‬
‫הסיפה‬
‫במקוםייקרא‬
‫סעיף ‪(32‬ד)‬
‫‪77‬א‪ .‬כאילו‬
‫‪(32‬ד) ייקרא‬ ‫"הגבלתסעיף‬
‫גמלאות‬ ‫‪77‬א‪.‬‬ ‫"הגבלת גמלאות‬
‫כפל‬ ‫כפל‬
‫קטן זה" נאמר‪:‬‬ ‫קטן זה" נאמר‪:‬‬
‫משוקללת" ‪ -‬כמפורט להלן‪,‬‬
‫כמפורט להלן‪,‬‬
‫"משכורת ‪-‬קובעת‬
‫קובעתזה‪,‬משוקללת"‬
‫"בסעיף קטן‬
‫"בסעיף קטן זה‪" ,‬משכורת‬
‫לפי העניין‪:‬‬ ‫לפי העניין‪:‬‬

‫‪185‬‬ ‫ספר החוקים ‪ ,2203‬ב' באב התשס"ט‪23.7.2009 ,‬‬
‫(‪ )1‬לגבי מי שמגיעה לו תוספת לקצבה לפי חיקוק‬
‫אחר ‪ -‬המשכורת הקובעת‪ ,‬בתוספת הסכום המתקבל‬
‫מהכפלת התוספת לקצבה ביחס שבין המשכורת‬
‫הקובעת לבין הקצבה המגיעה לו או לשאירו;‬
‫(‪ )2‬לגבי מי שלא מגיעה לו תוספת לקצבה כאמור‬
‫בפסקה (‪ - )1‬המשכורת הקובעת;‬
‫לעניין הגדרה זו‪ ,‬חל סעיף ‪ 12‬על המשכורת הקובעת לפי חוק‬
‫זה‪ ,‬תחושב המשכורת הקובעת המשוקללת‪ ,‬לפי המשכורת‬
‫הקובעת‪ ,‬הקצבה‪ ,‬והתוספת לקצבה שהיו מחושבות לגבי‬
‫מי שפרש מהשירות או שאירו‪ ,‬אילו עבד מי שפרש כאמור‬
‫במשרה מלאה בכל תקופת שירותו‪;"".‬‬
‫(‪ )15‬בסעיף ‪78‬א‪ ,‬האמור בו יסומן "(א)" ואחריו יבוא‪:‬‬
‫"(ב) סעיף ‪(35‬ז) ייקרא לגבי שוטר כאילו במקום "כהגדרתה בסעיף ‪(32‬ד)" נאמר‬
‫"כהגדרתה בסעיף ‪77‬א"‪;".‬‬
‫(‪ )16‬אחרי התוספת השניה יבוא‪:‬‬
‫"תוספת שלישית‬
‫(סעיף ‪ ,8‬ההגדרה "רשימת הדירוגים הבסיסית")‬
‫הדירוג המינהלי;‬ ‫(‪ )1‬‬
‫דירוג המח"ר;‬ ‫(‪ )2‬‬
‫דירוג המהנדסים;‬ ‫(‪ )3‬‬
‫דירוג ההנדסאים והטכנאים;‬ ‫(‪ )4‬‬
‫דירוג העיתונאים בשירות הציבורי;‬ ‫(‪ )5‬‬
‫(‪ )6‬דירוג המשפטנים (לרבות סניגורים ציבוריים ולמעט מי שמשכורתו הקובעת‬
‫חושבה ערב מועד המעבר לפי שכר של נושאי משרה שיפוטית);‬
‫(‪ )7‬דירוג הפרקליטים (למעט מי שמשכורתו הקובעת חושבה ערב מועד המעבר לפי‬
‫שכר של נושאי משרה שיפוטית);‬
‫(‪ )8‬דירוג הפסיכולוגים;‬
‫דירוג הרוקחים;‬ ‫(‪ )9‬‬
‫(‪ )10‬דירוג הפיזיותרפיסטים;‬
‫(‪ )11‬דירוג המרפאים בעיסוק;‬
‫(‪ )12‬דירוג האחים והאחיות;‬
‫(‪ )13‬דירוג הביוכימאים והמיקרוביולוגים;‬
‫(‪ )14‬דירוג טכנאי הרנטגן;‬
‫(‪ )15‬דירוג הפארה‪-‬רפואיים (לרבות קלינאי תקשורת);‬
‫(‪ )16‬דירוג העובדים הסוציאליים;‬
‫(‪ )17‬דירוג מקצ"ט;‬
‫(‪ )18‬דירוג המפקחים הימיים;‬
‫(‪ )19‬דירוג שירות החוץ‪.‬‬

‫ספר החוקים ‪ ,2203‬ב' באב התשס"ט‪23.7.2009 ,‬‬ ‫‪186‬‬
‫ספר החוקים ‪ ,2203‬ב' באב התשס"ט‪23.7.2009 ,‬‬
‫תוספת רביעית‬
‫תוספת רביעית‬ ‫חלק א'‬
‫חלק א'‬
‫(סעיף ‪9‬א(ב))‬
‫(סעיף ‪9‬א(ב))‬
‫שיעור תוספת השחיקה באחוזים מקצבת הבסיס‬
‫שיעור תוספת השחיקה באחוזים מקצבת הבסיס‬
‫בעד קצבת חודש‬ ‫בעד קצבת חודש יולי‬
‫חודש‬
‫חודש‬ ‫קצבת‬
‫קצבת‬ ‫בעד‬‫קצבת בעד‬
‫עדיולי‬
‫חודש‬
‫קצבת‪2009‬‬ ‫‪ 2008‬עד קצבת חודש בעד‬
‫אפריל‬
‫ואילך בעד קצבת חודש‬
‫‪2010‬קצבת‬
‫‪ 2009‬עד‬ ‫‪ 2010‬אפריל‬
‫אפריל‬ ‫מרסחודש‬‫קצבת‬ ‫‪ 2008‬עד‬
‫חודש‬ ‫מרס ‪2009‬‬ ‫מועד פרישה‬
‫אפריל ‪ 2010‬ואילך‬ ‫חודש מרס ‪2010‬‬ ‫מרס ‪2009‬‬ ‫מועד פרישה‬
‫‪12‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫עד יום ה' בטבת‬
‫‪12‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫עד יום ה' בטבת‬
‫התשס"א (‪31‬‬
‫התשס"א (‪31‬‬
‫בדצמבר ‪)2000‬‬
‫בדצמבר ‪)2000‬‬
‫‪11‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫מיום ו' בטבת‬
‫‪11‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫מיום ו' בטבת‬
‫התשס"א (‪ 1‬בינואר‬
‫התשס"א (‪ 1‬בינואר‬
‫‪ )2001‬עד יום ט"ז‬
‫‪ )2001‬עד יום ט"ז‬
‫בטבת התשס"ב‬
‫בטבת התשס"ב‬
‫(‪ 31‬בדצמבר ‪)2001‬‬
‫(‪ 31‬בדצמבר ‪)2001‬‬
‫‪10‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫מיום י"ז בטבת‬
‫‪10‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫מיום י"ז בטבת‬
‫התשס"ב (‪ 1‬בינואר‬
‫התשס"ב (‪ 1‬בינואר‬
‫‪ )2002‬עד יום כ"ו‬
‫‪ )2002‬עד יום כ"ו‬
‫בטבת התשס"ג‬
‫בטבת התשס"ג‬
‫(‪ 31‬בדצמבר ‪)2002‬‬
‫(‪ 31‬בדצמבר ‪)2002‬‬
‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫מיום כ"ז בטבת‬
‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫מיום כ"ז בטבת‬
‫התשס"ג (‪ 1‬בינואר‬
‫התשס"ג (‪ 1‬בינואר‬
‫‪ )2003‬עד יום ו'‬
‫‪ )2003‬עד יום ו'‬
‫בטבת התשס"ד‬
‫בטבת התשס"ד‬
‫(‪ 31‬בדצמבר ‪)2003‬‬
‫(‪ 31‬בדצמבר ‪)2003‬‬
‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫מיום ז' בטבת‬
‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫מיום ז' בטבת‬
‫התשס"ד (‪ 1‬בינואר‬
‫התשס"ד (‪ 1‬בינואר‬
‫‪ )2004‬עד יום י"ט‬
‫‪ )2004‬עד יום י"ט‬
‫בטבת התשס"ה‬
‫בטבת התשס"ה‬
‫(‪ 31‬בדצמבר ‪)2004‬‬
‫(‪ 31‬בדצמבר ‪)2004‬‬
‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫מיום כ' בטבת‬
‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫מיום כ' בטבת‬
‫התשס"ה (‪ 1‬בינואר‬
‫התשס"ה (‪ 1‬בינואר‬
‫‪ )2005‬עד יום ל'‬
‫‪ )2005‬עד יום ל'‬
‫בכסלו התשס"ו (‪31‬‬
‫בכסלו התשס"ו (‪31‬‬
‫בדצמבר ‪)2005‬‬
‫בדצמבר ‪)2005‬‬
‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫מיום א' בטבת‬
‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫מיום א' בטבת‬
‫התשס"ו (‪ 1‬בינואר‬
‫התשס"ו (‪ 1‬בינואר‬
‫‪ )2006‬עד יום י'‬
‫‪ )2006‬עד יום י'‬
‫בטבת התשס"ז‬
‫בטבת התשס"ז‬
‫(‪ 31‬בדצמבר ‪)2006‬‬
‫(‪ 31‬בדצמבר ‪)2006‬‬

‫‪187‬‬ ‫ספר החוקים ‪ ,2203‬ב' באב התשס"ט‪23.7.2009 ,‬‬
‫שיעור תוספת השחיקה באחוזים מקצבת הבסיס‬
‫בעד קצבת חודש‬ ‫בעד קצבת חודש יולי‬
‫בעד קצבת חודש‬ ‫‪ 2008‬עד קצבת חודש אפריל ‪ 2009‬עד קצבת‬
‫אפריל ‪ 2010‬ואילך‬ ‫חודש מרס ‪2010‬‬ ‫מרס ‪2009‬‬ ‫מועד פרישה‬
‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫מיום י"א בטבת‬
‫התשס"ז (‪ 1‬בינואר‬
‫‪ )2007‬עד יום כ"ב‬
‫בטבת התשס"ח‬
‫(‪ 31‬בדצמבר ‪)2007‬‬
‫חלק ב'‬
‫(סעיף ‪9‬א(ג))‬
‫שיעור הניכוי מהמדד לשנת ‪ 2008‬בנקודות האחוז‬ ‫מועד הפרישה‬
‫‪0.6‬‬ ‫עד יום ה' בטבת התשס"א‬
‫(‪ 31‬בדצמבר ‪)2000‬‬
‫‪0.55‬‬ ‫מיום ו' בטבת התשס"א‬
‫(‪ 1‬בינואר ‪ )2001‬עד יום ט"ז בטבת‬
‫התשס"ב (‪ 31‬בדצמבר ‪)2001‬‬
‫‪0.5‬‬ ‫מיום י"ז בטבת התשס"ב‬
‫(‪ 1‬בינואר ‪ )2002‬עד יום כ"ו בטבת‬
‫התשס"ג (‪ 31‬בדצמבר ‪)2002‬‬
‫‪0.45‬‬ ‫מיום כ"ז בטבת התשס"ג‬
‫(‪ 1‬בינואר ‪ )2003‬עד יום ו' בטבת‬
‫התשס"ד (‪ 31‬בדצמבר ‪)2003‬‬
‫‪0.4‬‬ ‫מיום ז' בטבת התשס"ד‬
‫(‪ 1‬בינואר ‪ )2004‬עד יום י"ט בטבת‬
‫התשס"ה (‪ 31‬בדצמבר ‪)2004‬‬
‫‪0.35‬‬ ‫מיום כ' בטבת התשס"ה‬
‫(‪ 1‬בינואר ‪ )2005‬עד יום ל' בכסלו‬
‫התשס"ו (‪ 31‬בדצמבר ‪)2005‬‬
‫‪0.3‬‬ ‫מיום א' בטבת התשס"ו‬
‫(‪ 1‬בינואר ‪ )2006‬עד יום י' בטבת‬
‫התשס"ז (‪ 31‬בדצמבר ‪)2006‬‬
‫‪0.25‬‬ ‫מיום י"א בטבת התשס"ז‬
‫(‪ 1‬בינואר ‪ )2007‬עד יום כ"ב בטבת‬
‫התשס"ח (‪ 31‬בדצמבר ‪)2007‬‬
‫חלק ג'‬
‫(סעיף ‪9‬א(ד))‬
‫לגבי דירוג מהמפורטים ברשימת הדירוגים הבסיסית‬
‫שיעור תוספת בשל הסכמי שכר באחוזים‬
‫בעד קצבת חודש דצמבר ‪ 2009‬ואילך‬ ‫מועד פרישה‬
‫‪5‬‬ ‫עד יום י"ג בכסלו‬
‫התש"ע (‪ 30‬בנובמבר‬
‫‪)2009‬‬

‫ספר החוקים ‪ ,2203‬ב' באב התשס"ט‪23.7.2009 ,‬‬ ‫‪188‬‬
‫חלק ד'‬ ‫חלק ד'‬
‫(סעיף ‪9‬א(ד))‬ ‫(סעיף ‪9‬א(ד))‬
‫הוראהדירוג עובדי הוראה‬
‫לגבי דירוג עובדי לגבי‬
‫באחוזים הסכמי שכר באחוזים‬
‫תוספת בשל‬
‫שיעורשכר‬
‫שיעור תוספת בשל הסכמי‬
‫חודש דצמבר ‪ 2009‬ואילך‬
‫ואילך‬
‫קצבת‬
‫בעד‪2009‬‬
‫מועד פרישה בעד קצבת חודש דצמבר‬ ‫מועד פרישה‬
‫‪1.95‬‬ ‫‪1.95‬‬ ‫עד יום י"ג בכסלו עד יום י"ג בכסלו‬
‫התש"ע (‪ 30‬בנובמבר‬‫התש"ע (‪ 30‬בנובמבר‬
‫‪)2009‬‬ ‫‪)2009‬‬
‫חלק ה'‬ ‫חלק ה'‬
‫(סעיף ‪9‬א(ד))‬ ‫(סעיף ‪9‬א(ד))‬
‫לגבי דירוג הרופאיםלגבי דירוג הרופאים‬
‫באחוזים הסכמי שכר באחוזים‬
‫תוספת בשל‬
‫שיעורשכר‬
‫שיעור תוספת בשל הסכמי‬
‫יוני בעד קצבת חודש יוני‬
‫ינואר‬
‫חודש‬‫חודש‬
‫קצבת‬
‫קצבת‬
‫בעדבעד‬‫בעד קצבת חודש ינואר‬
‫בעד קצבת חודש ינואר‬
‫ינואר‬
‫חודש‬
‫חודש‬‫קצבת‬
‫קצבת‬‫בעדעד‬
‫חודש ‪2010‬‬
‫חודש‬
‫קצבת‬
‫קצבת‬
‫עדעד‬
‫‪2010‬‬
‫‪ 2010‬עד קצבת חודש ‪2010‬‬
‫‪ 2011‬ואילך‬ ‫ואילך‬
‫‪20102011‬‬
‫דצמבר‬ ‫‪20102010‬‬
‫דצמבר‬
‫מאי‬ ‫‪2010‬‬
‫פרישה‬
‫מועדמאי‬ ‫מועד פרישה‬
‫עד יום י"ד בטבת עד יום י"ד בטבת‬
‫התש"ע (‪ 31‬בדצמבר‬ ‫התש"ע (‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪11.891‬‬ ‫‪11.891‬‬
‫‪7.927‬‬ ‫‪7.927‬‬
‫‪3.964‬‬ ‫‪3.964‬‬ ‫‪)2009‬‬ ‫‪)2009‬‬
‫מיום ט"ו בטבת מיום ט"ו בטבת‬
‫התש"ע (‪ 1‬בינואר התש"ע (‪ 1‬בינואר‬
‫‪ )2010‬עד יום י"ח ‪ )2010‬עד יום י"ח‬
‫בסיוון התש"ע‬ ‫בסיוון התש"ע‬
‫‪7.625‬‬ ‫‪7.625‬‬
‫‪3.813‬‬ ‫‪3.8130‬‬ ‫‪)2010‬‬
‫(‪ 31‬במאי ‪ 31( )2010‬במאי ‪0‬‬
‫מיום י"ט בסיוון מיום י"ט בסיוון‬
‫התש"ע (‪ 1‬ביוני התש"ע (‪ 1‬ביוני‬
‫‪ )2010‬עד יום כ"ד ‪ )2010‬עד יום כ"ד‬
‫בטבת התשע"א בטבת התשע"א‬
‫‪3.672‬‬ ‫‪3.6720‬‬ ‫‪0 0‬‬ ‫(‪ 31‬בדצמבר ‪ 31( )2010‬בדצמבר‪)20100‬‬

‫התשס"ט‬ ‫באב‬
‫חוק שירות‬ ‫התשס"ט י"א‬
‫תיקון‬ ‫לחוק זה‪ ,‬ביום‬
‫י"א באב‬
‫בסעיף ‪31‬‬
‫זה‪ ,‬ביום‬
‫כנוסחו‬
‫הגמלאות‪,‬לחוק‬
‫חוק בסעיף ‪31‬‬‫כנוסחו‬
‫הגמלאות‪ ,‬של‬
‫חוק תחילתו‬‫של (א) ‬‫תחילתו‪.32‬‬
‫חוק) שירות‬ ‫‪.32‬‬
‫תיקון (א‬
‫המדינה (גמלאות)‬ ‫המדינה (גמלאות)‬
‫קצבת‬ ‫עד‬ ‫‪2008‬‬
‫‪ -‬תחילה ותחולה‬ ‫יולי‬‫קצבת‬
‫חודש‬ ‫עד‬
‫קצבת‬
‫‪2008‬‬‫בעד‬
‫יולי‬
‫שחיקה‬
‫חודש‬ ‫קצבת‬
‫תוספת‬ ‫בעד‬
‫תשלום‬
‫שחיקה‬ ‫ואולם‬
‫תוספת‬
‫‪,)2009‬‬
‫תשלום‬
‫באוגוסט‬
‫ואולם‬‫(‪1‬‬ ‫‪,)2009‬‬ ‫באוגוסט‬ ‫(‪1‬‬
‫‪ -‬תחילה ותחולה‬
‫חודש ינואר ‪ 2009‬עד‬ ‫קצבת עד‬
‫ינואר ‪2009‬‬
‫‪ 2008‬בעד‬
‫לשנתחודש‬‫מדדקצבת‬
‫בשלבעד‬
‫ותוספת‪2008‬‬
‫מדד לשנת‬
‫בשל‪,2009‬‬
‫אוגוסט‬
‫ותוספת‬
‫חודש אוגוסט ‪,2009‬חודש‬
‫‪)3(31‬כנוסחו בסעיף ‪)3(31‬‬
‫הגמלאות‪,‬‬
‫כנוסחו בסעיף‬
‫ו–(ג) לחוק‬
‫הגמלאות‪,‬‬
‫סעיף ‪9‬א(ב)‬
‫לפילחוק‬
‫ו–(ג)‬
‫‪,2009‬‬
‫‪9‬א(ב)‬
‫אוגוסט‬
‫חודש סעיף‬
‫‪ ,2009‬לפי‬
‫קצבת‬ ‫קצבת חודש אוגוסט‬
‫חודש ספטמבר ‪.2009‬‬ ‫‪.2009‬‬
‫קצבת‬
‫ספטמבר‬
‫משולמת‬ ‫חודש‬
‫קצבתשבו‬
‫מהמועד‬
‫משולמת‬‫שבויאוחר‬‫מהמועדלא‬
‫זה‪ ,‬ישולם‬
‫יאוחר‬
‫לחוק זה‪ ,‬ישולם לאלחוק‬
‫השלישיתהתוספת השלישית‬‫‪(32‬ד)‪,46 ,35 ,‬‬
‫התוספת‬‫‪17,46‬א‪,‬‬
‫‪(12‬א)(‪,)1‬‬
‫‪(32‬ד)‪,35 ,‬‬
‫‪17‬א‪9 ,‬ב‪,‬‬
‫‪(12‬א)(‪ 8 ,)1‬עד‬
‫סעיפים ‪,1‬‬‫הוראות‪9‬ב‪,‬‬
‫סעיפים ‪ 8 ,1‬עד‬
‫(ב) ‬ ‫(ב) הוראות‬
‫ו–(‪ )16‬לחוק זה‪ ,‬יחולו‬
‫יחולו‬
‫עד (‪)8‬‬
‫‪ )1(31‬זה‪,‬‬
‫בסעיףלחוק‬
‫(‪ )8‬ו–(‪)16‬‬
‫כנוסחם‬
‫‪ )1(31‬עד‬
‫הגמלאות‪,‬‬
‫כנוסחם בסעיף‬
‫הרביעית לחוק‬
‫הגמלאות‪,‬‬‫והתוספת‬
‫והתוספת הרביעית לחוק‬
‫מועדאם פרש לפני מועד‬ ‫הגמלאות‪ ,‬גם‬
‫לחוק פרש לפני‬‫‪105‬גם אם‬ ‫הגמלאות‪,‬‬
‫כאמור בסעיף‬
‫‪ 105‬לחוק‬‫מתאגיד‬
‫בסעיף‬‫שפרש‬
‫כאמור‬ ‫מתאגיד מי‬
‫לגבי מי שפרש לגבי‬
‫‪()2(31‬א) לחוק זה‪ ,‬ויחול‬
‫בסעיף ויחול‬
‫לחוק זה‪,‬‬‫כנוסחו‬
‫‪()2(31‬א)‬
‫הגמלאות‪,‬‬
‫כנוסחו בסעיף‬
‫הגמלאות‪ 8 ,‬לחוק‬
‫כהגדרתו בסעיף‬
‫המעבר‪ 8‬לחוק‬
‫המעבר כהגדרתו בסעיף‬
‫האמור בסעיף קטן (א)‪.‬‬‫לגביהם (א)‪.‬‬
‫לגביהם האמור בסעיף קטן‬

‫‪189‬‬ ‫ספר החוקים ‪ ,2203‬ב' באב התשס"ט‪23.7.2009 ,‬‬
‫בחוק התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות‬ ‫תיקון חוק התכנית ‪.33‬‬
‫להבראת כלכלת‬
‫הכלכלית לשנות הכספים ‪ 2003‬ו–‪ ,)2004‬התשס"ג‪2003-‬‏‏‪ ,34‬בסעיף ‪- 91‬‬ ‫ישראל (תיקוני‬
‫(‪ )1‬האמור בו יסומן "(ב)" ובו‪ ,‬אחרי "לפי סעיף ‪ 89‬או ‪ ",90‬יבוא "על ידי מי שאינו‬ ‫חקיקה להשגת‬
‫יעדי התקציב‬
‫המדינה או גוף מהגופים המפורטים בסעיף ‪(92‬א)";‬ ‫והמדיניות‬
‫הכלכלית לשנות‬
‫לפני סעיף קטן (ב) יבוא‪:‬‬ ‫(‪ )2‬‬ ‫הכספים ‪2003‬‬
‫ו–‪ - )2004‬מס' ‪14‬‬
‫"(א) התשלומים שינוכו מהמשכורת המשולמת לעובד או לנושא משרה לפי‬
‫סעיפים ‪ 89‬או ‪ ,90‬על ידי המדינה או על ידי גוף מהגופים המפורטים בסעיף‬
‫‪(92‬א)‪ ,‬ישמשו אך ורק למטרת תשלום קצבה או להחזר תשלומים לפי סעיף ‪,94‬‬
‫לאותו עובד או לעובדים אחרים של המעביד או לאותו נושא משרה או לנושאי‬
‫משרה אחרים‪ ,‬שפרשו לגמלאות‪ ,‬או לשאיריהם‪ ,‬הכל לפי העניין‪".‬‬
‫בחוק רשות הספנות והנמלים‪ ,‬התשס"ד‪2004-‬‏‏‪- 35‬‬ ‫‪.34‬‬ ‫תיקון חוק רשות‬
‫הספנות והנמלים‬
‫(‪ )1‬בסעיף ‪(49‬ו)(‪ ,)3‬בהגדרה "קופת גמל מרכזית לקצבה"‪ ,‬בפסקה (‪ ,)2‬במקום "לפני יום‬ ‫‪ -‬מס' ‪2‬‬
‫ח' בתשרי התשס"ז (‪ 30‬בספטמבר ‪ ")2006‬יבוא "לפני יום י"ד בטבת התש"ע (‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪ ,)2009‬או מועד מאוחר יותר שקבע שר האוצר‪ ,‬בצו‪ ,‬באישור ועדת העבודה הרווחה‬
‫והבריאות של הכנסת";‬
‫(‪ )2‬בסעיף ‪ ,64‬במקום "עד יום ד' בתמוז התשס"ו (‪ 30‬ביוני ‪ ")2006‬יבוא "עד יום י"ד‬
‫בטבת התש"ע (‪ 31‬בדצמבר ‪.")2009‬‬
‫התשס"ה‪( 362005-‬בפרק זה ‪ -‬חוק‬
‫‏‏‬ ‫בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)‪,‬‬ ‫‪.35‬‬ ‫תיקון חוק הפיקוח‬
‫על שירותים‬
‫קופות גמל) ‪-‬‬ ‫פיננסיים (קופות‬
‫בסעיף ‪ ,2‬אחרי סעיף קטן (ב) יבוא‪:‬‬ ‫(‪ )1‬‬ ‫גמל) ‪ -‬מס' ‪4‬‬

‫"(ג) חברה מנהלת לא תנהל יותר מקופת גמל אחת מכל סוג מסוגי קופות הגמל‬
‫המפורטים להלן‪:‬‬
‫קרן ותיקה;‬ ‫(‪ )1‬‬
‫קרן חדשה כללית;‬ ‫(‪ )2‬‬
‫קרן חדשה מקיפה;‬ ‫(‪ )3‬‬
‫קופת גמל לא משלמת לקצבה;‬ ‫(‪ )4‬‬
‫קופת גמל לתגמולים;‬ ‫(‪ )5‬‬
‫קופת גמל אישית לפיצויים;‬ ‫(‪ )6‬‬
‫קרן השתלמות;‬ ‫(‪ )7‬‬
‫קופת גמל מרכזית לדמי מחלה;‬ ‫(‪ )8‬‬
‫קופת גמל מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית;‬ ‫(‪ )9‬‬
‫(‪ )10‬קופת גמל מרכזית לפיצויים;‬
‫(‪ )11‬סוג אחר של קופת גמל שקבע השר‪.‬‬
‫(ד) הוראות סעיף קטן (ג) לא יחולו על קופת גמל מסוג כאמור באותו סעיף קטן‪,‬‬
‫שהיא קופת גמל בניהול אישי‪ ,‬קופת גמל המבטיחה תשואה קבועה או מזערית‬
‫לעמיתיה‪ ,‬קופת גמל מרכזית לקצבה או קופת גמל שההצטרפות אליה מוגבלת‪,‬‬
‫לפי תקנונה‪ ,‬לציבור מסוים בלבד‪.‬‬

‫ס"ח התשס"ג‪ ,‬עמ' ‪ ;386‬התשס"ט‪ ,‬עמ' ‪.177‬‬ ‫‪ 3 4‬‬

‫ס"ח התשס"ד‪ ,‬עמ' ‪ ;456‬התשס"ו‪ ,‬עמ' ‪.357‬‬ ‫‪ 3 5‬‬

‫ס"ח התשס"ה‪ ,‬עמ' ‪ ;889‬התשס"ח‪ ,‬עמ' ‪.160‬‬ ‫‪ 36‬‬

‫ספר החוקים ‪ ,2203‬ב' באב התשס"ט‪23.7.2009 ,‬‬ ‫‪190‬‬
‫השר‪,‬סעיף קטן (ג)‪ ,‬השר‪,‬‬
‫הוראות‬
‫קטן (ג)‪,‬‬
‫ועל אף‬
‫הוראות(ד)סעיף‬
‫סעיף קטן‬
‫ועל אף‬
‫מהוראות‬
‫קטן (ד)‬
‫לגרוע‬
‫בליסעיף‬
‫מהוראות‬
‫(ה) בלי לגרוע (ה) ‬
‫יקבע הוראות לעניין‬‫לעניין‬
‫הכנסת‪,‬‬
‫הוראות‬
‫יקבע של‬
‫והבריאות‬
‫הכנסת‪,‬‬
‫הרווחה‬
‫והבריאות של‬
‫ועדת העבודה‬
‫הרווחה‬
‫באישור‬
‫באישור ועדת העבודה‬
‫לגביה התנאים שקבע‪,‬‬‫שקבע‪,‬‬ ‫שמתקיימים‬
‫לגביה התנאים‬
‫שמתקיימיםמנהלת‬
‫(ג) על חברה‬‫מנהלת‬
‫סעיף קטן‬
‫אי–תחולתחברה‬
‫אי–תחולת סעיף קטן (ג) על‬
‫עליה בשינויים שקבע‪.‬‬ ‫שקבע‪.‬‬
‫יחולו‬
‫בשינויים‬
‫האמורות‬‫עליה‬
‫ההוראות‬
‫האמורות יחולו‬
‫או כי ההוראות או כי‬
‫בסעיף זה ‪-‬‬ ‫בסעיף זה ‪( -‬ו) ‬ ‫(ו) ‬
‫ביטוח ואינה קופת גמל‬
‫קופת גמל‬
‫ואינה קופת‬
‫ביטוחשאינה‬
‫לקצבה‬‫קופת‬
‫שאינהגמל‬
‫‪ -‬קופת‬
‫לקצבה‬
‫כללית"‬‫גמל‬
‫חדשה‬
‫"קרןקופת‬
‫"קרן חדשה כללית" ‪-‬‬
‫התשנ"הכ"ט בטבת התשנ"ה‬
‫אחרי יום‬‫בטבת‬
‫לראשונה‬
‫יום כ"ט‬
‫שאושרה‬
‫לראשונה אחרי‬
‫משלמת לקצבה‪,‬‬
‫לאשאושרה‬ ‫לא משלמת לקצבה‪,‬‬
‫זכאית לרכוש איגרות‬
‫איגרות‬
‫לרכוש היא‬
‫בחיקוק כי‬
‫זכאית‬
‫לגביה‬
‫נקבעהיא‬
‫בחיקוק כי‬
‫לגביה ושלא‬
‫בינואר ‪)1995‬‬
‫ושלא נקבע‬
‫(‪ 1‬בינואר ‪1( )1995‬‬
‫חוב מסוג "ערד"; חוב מסוג "ערד";‬
‫ביטוח ואינה קופת גמל‬
‫קופת גמל‬
‫ואינה קופת‬
‫ביטוחשאינה‬
‫לקצבה‬‫קופת‬
‫שאינהגמל‬
‫לקצבה‪ -‬קופת‬
‫מקיפה"‬ ‫חדשהגמל‬
‫"קרןקופת‬
‫"קרן חדשה מקיפה" ‪-‬‬
‫כ"ט בטבת התשנ"ה (‪1‬‬
‫התשנ"ה (‪1‬‬
‫בטבתאחרי יום‬
‫לראשונה‬
‫יום כ"ט‬
‫שאושרה‬
‫לראשונה אחרי‬
‫משלמת לקצבה‪,‬‬
‫לא משלמת לקצבה‪,‬לאשאושרה‬
‫חובלרכוש איגרות חוב‬
‫זכאית‬
‫איגרות‬
‫לרכוש היא‬
‫בחיקוק כי‬
‫זכאית‬‫לגביה‬
‫ושנקבע היא‬
‫בחיקוק כי‬
‫‪)1995‬‬
‫לגביה‬
‫בינואר‬
‫בינואר ‪ )1995‬ושנקבע‬
‫מסוג "ערד";‬ ‫מסוג "ערד";‬
‫שמנפיקה מדינת ישראל‬
‫סחירהישראל‬
‫בלתי מדינת‬
‫שמנפיקה‬
‫איגרת חוב‬
‫בלתי‪-‬סחירה‬‫"ערד""‬ ‫מסוגחוב‬
‫איגרת‬‫"איגרת ‪-‬חוב‬
‫"איגרת חוב מסוג "ערד""‬
‫"ערד")‪(,‬סדרות מסוג "ערד")‪,‬‬
‫המדינה‬‫מסוג‬
‫מילווה‬
‫(סדרות‬
‫תקנות‬
‫המדינה‬
‫מילווהד‪ ,‬לפי‬
‫לקצבה בלב‬
‫גמלתקנות‬ ‫לקופותלפי‬
‫לקופות גמל לקצבה בלבד‪,‬‬
‫התשנ"ה‪1995-‬‏‏‪ ;".37‬התשנ"ה‪1995-‬‏‏‪;".37‬‬
‫פסקת משנה (ב) יבוא‪:‬‬
‫יבוא‪:‬‬
‫אחרי‬
‫משנה (ב)‬
‫‪(23‬א)(‪,)1‬‬
‫פסקת‬
‫בסעיף‬
‫‪(23‬א)(‪ ),)1‬אחרי‬
‫(‪2‬‬ ‫בסעיף‬ ‫(‪ )2‬‬
‫עובדבמישרין בידי עובד‬
‫שאינה‬
‫בידי‬
‫לקצבה‪,‬‬
‫במישרין‬
‫מרכזית‬
‫שאינה‬
‫לקצבה‪,‬גמל‬
‫מרכזיתמקופת‬
‫גמל כספים‬
‫משיכה של‬
‫כספים מקופת‬
‫"(ג) משיכה של "(ג) ‬
‫באמצעות העברתם לאחד‬
‫העברתם לאחד‬
‫תיעשה רק‬‫באמצעות‬
‫עמית‪-‬מעביד‪,‬‬
‫תיעשה רק‬
‫אוד‪,‬בידי‬
‫עמית‪-‬מעבי‬
‫עמית‪-‬מעביד‬
‫שלבידי‬ ‫של עמית‪-‬מעביד או‬
‫מאלה‪:‬‬ ‫מאלה‪:‬‬
‫גמל מרכזית לקצבה;‬
‫לקצבה;‬
‫שהיא קופת‬
‫אחרתמרכזית‬
‫קופת גמל‬
‫קופת גמל‬
‫אחרת שהיא‬
‫קופת גמל (‪ )1‬‬ ‫(‪ )1‬‬
‫העמית‪-‬המעביד לבין‬
‫העמית‪-‬המעביד לבין‬
‫להסכם שנחתם בין‬
‫בהתאם בין‬
‫המדינה‪ ,‬שנחתם‬
‫בהתאם להסכם‬‫(‪ )2‬‬ ‫(‪ )2‬המדינה‪,‬‬
‫המדינה;"‪.‬‬ ‫המדינה;"‪.‬‬
‫כ"ה‬ ‫תיקוןזה‪,‬חוקביום‬
‫הפיקוח‬ ‫כ"ה לחוק‬
‫ביום‪)1(35‬‬
‫בסעיף‬
‫כנוסחוזה‪,‬‬
‫‪ )1(35‬לחוק‬
‫בסעיףגמל‪,‬‬
‫כנוסחוקופות‬
‫גמל‪(,‬ו) לחוק‬
‫‪(2‬ג) עד‬
‫קופות‬‫סעיף‬
‫לחוק‬
‫תחילתו(ו)של‬ ‫הפיקוחשל ‪.36‬‬
‫סעיף ‪(2‬ג) עד‬ ‫תחילתו‬ ‫‪.36‬‬
‫תיקון חוק‬
‫על שירותים‬ ‫על שירותים‬
‫פיננסיים (קופות‬ ‫‪.)2011‬‬ ‫בינואר‬ ‫(‪1‬‬ ‫התשע"א‬
‫‪.)2011‬‬ ‫בינואר‬
‫בטבת‬ ‫(‪1‬‬ ‫התשע"א‬ ‫בטבת‬
‫פיננסיים (קופות‬
‫גמל) ‪ -‬תחילה‬ ‫גמל) ‪ -‬תחילה‬
‫בנפגעי תאונות דרכים‬
‫רפואידרכים‬
‫תאונות‬
‫לטיפול‬
‫בנפגעי‬
‫האחריות‬
‫לטיפול רפואי‬
‫האחריותהעברת‬
‫פרק ט'‪ :‬העברת פרק ט'‪:‬‬
‫לקופות החולים לקופות החולים‬
‫והמדיניות‬ ‫התקציב‬
‫תיקון חוק‬ ‫והמדיניות‬
‫להשגת יעדי‬
‫התקציב‬
‫חקיקה‬‫(תיקונייעדי‬
‫להשגת‬‫המדינה‬
‫במשקחקיקה‬‫ההסדרים(תיקוני‬
‫בחוק המדינה‬ ‫ההסדרים ‪.37‬‬
‫ההסדרים במשק‬ ‫בחוק‬ ‫‪.37‬‬
‫תיקון חוק‬
‫ההסדרים במשק‬ ‫חוק‪38‬‬ ‫התשס"ב‪2002-‬‏‏‪38‬‬ ‫במשק המדינה‬
‫לשנת‬ ‫ההסדרים‬
‫המדינה (תיקוני‬ ‫חוק‬
‫לשנת‬‫‪-‬‬ ‫זה‬
‫ההסדרים‬
‫(בפרק‬ ‫התשס"ב‪2002-‬‬
‫‏‏‬ ‫‪-‬‬ ‫זה‬ ‫(בפרק‬
‫‪,)2002‬‬ ‫הכספים‬ ‫לשנת‬
‫‪,)2002‬‬
‫הכלכלית‬
‫הכספים‬ ‫לשנת‬ ‫הכלכלית‬
‫(תיקוני חקיקה‬
‫חקיקה להשגת‬ ‫‪- )2002‬‬ ‫‪- )2002‬‬
‫להשגת יעדי‬
‫יעדי התקציב‬ ‫התקציב והמדיניות‬
‫והמדיניות‬ ‫בסעיף ‪12‬ג ‪-‬‬ ‫בסעיף ‪12‬ג ‪ )1( -‬‬
‫הכלכלית) לשנת‬
‫(‪1‬‬
‫הכלכלית לשנת‬ ‫הכספים ‪)2002‬‬
‫הכספים ‪)2002‬‬ ‫‪ -‬בסעיף קטן (א) ‪-‬‬
‫(א) בסעיף קטן (א)(א) ‬ ‫‪ -‬מס' ‪9‬‬
‫‪ -‬מס' ‪9‬‬
‫(‪ )1‬אחרי "בסעיף זה ‪ "-‬יבוא‪:‬‬
‫(‪ )1‬אחרי "בסעיף זה ‪ "-‬יבוא‪:‬‬
‫""נפגע תאונת דרכים" ‪ -‬נפגע כהגדרתו בחוק פיצויים לנפגעי תאונות‬
‫תאונותהמתנה לפי סעיף ‪58‬‬
‫לנפגעיבתקופת‬
‫פיצויים תושב‬
‫בחוק‪1‬‏‪ ,39‬למעט‬ ‫דרכים‪,‬כהגדרתו‬
‫התשל"ה‪975-‬‬ ‫""נפגע תאונת דרכים" ‪ -‬נפגע‬
‫דרכים‪ ,‬התשל"ה‪1975-‬‏‪39‬‬
‫לחוק‪ ,‬ביטוח בריאות ממלכתי‪ ,‬חייל שחוק ביטוח בריאות ממלכתי‬
‫‪58‬‬ ‫סעיף‬ ‫לפי‬ ‫המתנה‬ ‫בתקופת‬ ‫תושב‬ ‫למעט‬
‫לחוק ביטוח בריאות ממלכתי‪ ,‬חייל שחוק ביטוח בריאות ממלכתי‬

‫ק"ת התשנ"ה‪ ,‬עמ' ‪ 1499‬ועמ' ‪.1620‬‬ ‫‪ 37‬‬

‫ס"ח התשס"ב‪ ,‬עמ' ‪ ;146‬התשס"ח‪ ,‬עמ' ‪.110‬‬ ‫‪ 3 8‬‬

‫ס"ח התשל"ה‪ ,‬עמ' ‪.234‬‬ ‫‪ 39‬‬

‫‪191‬‬ ‫ספר החוקים ‪ ,2203‬ב' באב התשס"ט‪23.7.2009 ,‬‬
‫אינו חל עליו לפי סעיף ‪ 55‬לחוק האמור ומי שזכאי בשל הפגיעה‬
‫לגמלה לפי פרק ה' לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב]‪ ,‬התשנ"ה‪-‬‬
‫‪1995‬‏‪;";40‬‬
‫בסופו יבוא‪:‬‬ ‫(‪ )2‬‬
‫""שירות לנפגע תאונת דרכים" ‪ -‬שירות הניתן לנפגע תאונת דרכים בשל‬
‫פגיעתו כאמור‪ ,‬שאינו שירות אמבולטורי שמחירו הופחת ואינו‬
‫שירות מוחרג‪ ,‬ובלבד שהנפגע זכאי לשירות האמור מקופת החולים‬
‫לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי;";‬
‫בסעיף קטן (ב)(‪- )3‬‬ ‫(ב) ‬
‫(‪ )1‬האמור בו החל במילים "הפחתה בסכום הגבוה" יסומן "(א)"‪ ,‬ובו‬
‫פסקת משנה (א) תסומן "(‪ ")1‬ופסקת משנה (ב) תסומן "(‪;")2‬‬
‫אחרי פסקת משנה (א) יבוא‪:‬‬ ‫(‪ )2‬‬
‫"(ב) תוספת בסכום השווה לממוצע השנתי של סך ההכנסות של‬
‫בתי החולים הציבוריים הכלליים בשל מתן שירותים לנפגעי תאונות‬
‫דרכים בשנים ‪ 2006‬עד ‪ ,2008‬בתוספת ריאלית של ‪;".1.2%‬‬
‫בסעיף ‪12‬ה(א)(‪ ,)2‬בסופו יבוא‪:‬‬ ‫(‪ )2‬‬
‫"(ג) תוספת לכל בית חולים בסכום השווה לממוצע השנתי של סך ההכנסות‬
‫של בית החולים בשל מתן שירותים לנפגעי תאונות דרכים‪ ,‬כהגדרתם בסעיף‬
‫‪12‬ג(א)‪ ,‬בשנים ‪ 2006‬עד ‪ ,2008‬בתוספת ריאלית של ‪ ,1.2%‬כשהוא מחולק בין‬
‫תקרות הצריכה הפרטניות של כל אחת מקופות החולים באותו בית חולים‪ ,‬באותן‬
‫שנים‪ ,‬לפי יחס חלוקה אזורי או יחס חלוקה אחר‪ ,‬כפי שיקבעו שר הבריאות ושר‬
‫האוצר‪ ,‬בצו‪ ,‬באישור ועדת הכספים של הכנסת‪".‬‬
‫בפקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש]‪ ,‬התש"ל‪1970-‬‏‏‪( 41‬בפרק זה ‪ -‬פקודת ביטוח רכב‬ ‫תיקון פקודת ביטוח ‪.38‬‬
‫רכב מנועי ‪ -‬מס' ‪18‬‬
‫מנועי)‪ ,‬בסעיף ‪ ,3‬אחרי סעיף קטן (ד) יבוא‪:‬‬
‫"(ה) (‪ )1‬על אף הוראות סעיף זה וסעיף ‪ ,12‬פוליסה לפי דרישותיה של פקודה זו אינה‬
‫התשנ"ד‪1994-‬‏‪42‬‬ ‫כוללת כיסוי לתושב כהגדרתו בחוק ביטוח בריאות ממלכתי‪,‬‬
‫(להלן ‪ -‬חוק ביטוח בריאות ממלכתי)‪ ,‬בשל שירותי בריאות הכלולים בתוספת‬
‫השניה או בצו לפי סעיף ‪(8‬ז) לחוק האמור‪ ,‬ובלבד שהוא זכאי להם לפי אותו‬
‫חוק;‬
‫(‪ )2‬אין באמור בפסקה (‪ ,)1‬כדי לגרוע מהכיסוי לתושב בתקופת המתנה לפי‬
‫סעיף ‪ 58‬לחוק ביטוח בריאות ממלכתי‪ ,‬לחייל שחוק ביטוח בריאות ממלכתי אינו‬
‫חל עליו לפי סעיף ‪ 55‬לחוק האמור ולמי שזכאי בשל האירוע שיצר חבות לגמלה‬
‫לפי פרק ה' לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב]‪ ,‬התשנ"ה‪1995-‬‏‪".43‬‬
‫בחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים‪ ,‬התשל"ה‪1975-‬‏‏‪( 44‬בפרק זה ‪ -‬חוק פיצויים) ‪-‬‬ ‫‪.39‬‬ ‫תיקון חוק פיצויים‬
‫לנפגעי תאונות‬
‫בסעיף ‪ ,2‬אחרי סעיף קטן (ב) יבוא‪:‬‬ ‫(‪ )1‬‬ ‫דרכים ‪ -‬מס' ‪23‬‬

‫ס"ח התשנ"ה‪ ,‬עמ' ‪.210‬‬ ‫‪ 4 0‬‬

‫דיני מדינת ישראל‪ ,‬נוסח חדש ‪ ,15‬עמ' ‪ ;320‬ס"ח התשס"ח‪ ,‬עמ' ‪.413‬‬ ‫‪ 41‬‬

‫ס"ח התשנ"ד‪ ,‬עמ' ‪.156‬‬ ‫‪ 42‬‬

‫ס"ח התשנ"ה‪ ,‬עמ' ‪.210‬‬ ‫‪ 43‬‬

‫ס"ח התשל"ה‪ ,‬עמ' ‪ ;234‬התשס"ט‪ ,‬עמ' ‪.65‬‬ ‫‪ 4 4‬‬

‫ספר החוקים ‪ ,2203‬ב' באב התשס"ט‪23.7.2009 ,‬‬ ‫‪192‬‬
‫הנוהג‪ ,‬חובתו של הנוהג‪,‬‬
‫(א‪ )1‬ו–(ב)‪,‬‬
‫(א)‪ ,‬של‬
‫חובתו‬‫קטנים‬
‫סעיפיםו–(ב)‪,‬‬
‫(א)‪( ,‬א‪)1‬‬‫הוראות‬
‫אףקטנים‬
‫סעיפים‬
‫הוראות) על‬
‫"(ב‪ )1( )1‬על אף "(ב‪1( )1‬‬
‫אתקטן (ב)‪ ,‬לפצות את‬‫בסעיף‬
‫לפצות‬‫כאמור‬
‫קטן (ב)‪,‬‬
‫בסעיףברכב‬
‫השימוש‬‫כאמור‬ ‫ברכבאת‬
‫שהתיר‬‫השימוש‬
‫את של מי‬ ‫וכן של מי שהתיר וכן‬
‫בחוק ביטוח בריאות‬ ‫בריאות‬
‫כהגדרתו‬‫ביטוח‬
‫תושב‬‫בחוק‬
‫שהוא‬
‫כהגדרתו‬
‫תושב נפגע‬‫תחול לגבי‬
‫נפגעלאשהוא‬
‫הנפגע‪,‬‬‫הנפגע‪ ,‬לא תחול לגבי‬
‫בריאות ממלכתי)‪ ,‬בשל‬
‫ממלכתי)‪ ,‬בשל‬
‫בריאותחוק ביטוח‬
‫ביטוח(להלן ‪-‬‬‫התשנ"ד‪1994-‬‏‏‪45‬‬ ‫ממלכתי‪ ,‬התשנ"ד‪1994-‬‏‏‪45‬‬
‫ממלכתי‪(,‬להלן ‪ -‬חוק‬
‫לחוקלפי סעיף ‪(8‬ז) לחוק‬
‫‪(8‬ז) בצו‬
‫השניה או‬
‫לפי סעיף‬‫בתוספת‬
‫הכלוליםאו בצו‬
‫בתוספת השניה‬
‫שירותי בריאות‬
‫שירותי בריאות הכלולים‬
‫חוק;להם לפי אותו חוק;‬ ‫אותוזכאי‬‫שהנפגע‬
‫להם לפי‬
‫ובלבד‬
‫זכאי‬
‫האמור‪,‬‬
‫האמור‪ ,‬ובלבד שהנפגע‬
‫לפצות נפגע שהוא תושב‬
‫שהוא תושב‬
‫מהחובה‬ ‫נפגע‬
‫לגרוע‬
‫לפצות‬
‫מהחובהכדי‬
‫בפסקה (‪,)1‬‬‫לגרוע‬
‫באמור‬
‫אין כדי‬
‫בפסקה (‪,)1‬‬
‫(‪ )2‬אין באמור (‪ )2‬‬
‫ממלכתי‪ ,‬חייל שחוק‬‫שחוק‬
‫בריאות‬
‫ביטוחחייל‬
‫ממלכתי‪,‬‬‫לחוק‬‫בריאות‬
‫סעיף ‪58‬‬ ‫ביטוח‬
‫לחוק לפי‬
‫המתנה‬‫בתקופת ‪58‬‬
‫בתקופת המתנה לפי סעיף‬
‫סעיףאו‪55‬מילחוק האמור‪ ,‬או מי‬
‫האמור‪,‬‬
‫לחוק לפי‬
‫‪ 55‬עליו‬
‫סעיף חל‬
‫ממלכתי אינו‬
‫בריאות עליו לפי‬
‫ביטוחאינו חל‬
‫ביטוח בריאות ממלכתי‬
‫הביטוח הלאומי [נוסח‬
‫לחוק[נוסח‬
‫הלאומי‬
‫פרק ה'‬
‫הביטוח‬
‫לחוק לפי‬
‫הפגיעהה'לגמלה‬
‫בשללפי פרק‬
‫לגמלה‬‫שזכאי‬ ‫שזכאי בשל הפגיעה‬
‫‪46‬‬
‫משולב]‪ ,‬התשנ"ה‪1995-‬‏ ‪;".‬‬‫‪46‬‬
‫משולב]‪ ,‬התשנ"ה‪1995-‬‏ ‪;".‬‬
‫יבוא‪ :‬סעיף קטן (ד) יבוא‪:‬‬
‫(ד) אחרי‬
‫בסעיף ‪,5‬‬
‫בסעיף ‪ ,5‬אחרי(‪ )2‬סעיף קטן‬ ‫(‪ )2‬‬
‫לגבי נפגע שהוא תושב‬
‫תחולתושב‬
‫שהוא‬
‫נפגעלא‬
‫לגבי(ב)(‪)1‬‬
‫תחול קטן‬
‫לפי סעיף‬
‫(ב)(‪ )1‬לא‬
‫התשלום‬
‫סעיף קטן‬
‫התשלום(‪ )1‬לפיחובת‬
‫"(ה) (‪ )1‬חובת "(ה)‬
‫בריאותבשל שירותי בריאות‬
‫הוצאות‬ ‫שירותי‬
‫ממלכתי‪ ,‬לגבי‬
‫הוצאות בשל‬ ‫בריאות‬
‫ביטוחלגבי‬
‫ממלכתי‪,‬‬
‫בריאותבחוק‬
‫כהגדרתו‬
‫כהגדרתו בחוק ביטוח‬
‫לחוק ביטוח בריאות‬‫בריאות‬
‫סעיף ‪(8‬ז)‬
‫לחוקלפיביטוח‬
‫‪(8‬ז)בצו‬
‫סעיף או‬
‫לפיהשניה‬ ‫בתוספת‬
‫הכלוליםאו בצו‬
‫הכלולים בתוספת השניה‬
‫חוק;להם לפי אותו חוק;‬ ‫אותוזכאי‬
‫שהנפגע‬
‫להם לפי‬
‫ובלבד‬
‫זכאי‬
‫ממלכתי‪,‬‬
‫ממלכתי‪ ,‬ובלבד שהנפגע‬
‫התשלום כאמור לגבי נפגע‬
‫לגבי נפגע‬‫מחובת‬
‫כאמור‬‫לגרוע‬
‫התשלום‬
‫(‪ ,)1‬כדי‬
‫מחובת‬
‫בפסקה‬‫לגרוע‬
‫באמור‬
‫אין כדי‬
‫בפסקה (‪,)1‬‬
‫(‪ )2‬אין באמור (‪ )2‬‬
‫ביטוח בריאות ממלכתי‪,‬‬
‫ממלכתי‪,‬‬
‫בריאותלחוק‬
‫סעיף ‪58‬‬
‫ביטוח‬
‫המתנה לפי‬
‫בתקופת‪ 58‬לחוק‬
‫תושבלפי סעיף‬
‫המתנה‬ ‫שהוא‬ ‫שהוא תושב בתקופת‬
‫סעיף ‪ 55‬לחוק האמור‪,‬‬
‫האמור‪,‬‬
‫עליו לפי‬
‫אינו‪55‬חללחוק‬
‫ממלכתיסעיף‬
‫עליו לפי‬‫בריאות‬
‫אינו חל‬
‫ביטוח‬
‫ממלכתי‬
‫בריאותשחוק‬
‫חייל שחוק ביטוח חייל‬
‫הביטוח הלאומי [נוסח‬
‫[נוסח‬
‫לחוק‬
‫הלאומי‬
‫פרק ה'‬‫הביטוח‬
‫לגמלה לפי‬
‫הפגיעה לחוק‬
‫לפי פרק ה'‬‫לגמלהבשל‬
‫הפגיעהשזכאי‬
‫או מי שזכאי בשל או מי‬
‫‪47‬‬
‫משולב]‪ ,‬התשנ"ה‪1995-‬‏ ‪;".‬‬‫‪47‬‬
‫משולב]‪ ,‬התשנ"ה‪1995-‬‏ ‪;".‬‬
‫אחרי סעיף ‪12‬ג יבוא‪:‬‬
‫(‪ )3‬יבוא‪:‬‬
‫אחרי סעיף ‪12‬ג‬ ‫(‪ )3‬‬
‫אספקת השירותים" ‪-‬‬
‫השירותים" ‪-‬‬
‫אספקת‪12‬ה‪" ,‬עלות‬
‫"עלותובסעיף‬
‫בסעיף זה‬
‫ובסעיף ‪12‬ה‪,‬‬
‫זהד‪( .‬א) ‬
‫אספקתבסעיף ‪12‬‬
‫"עלות (א) ‬
‫‪12‬ד‪.‬‬ ‫"עלות אספקת‬
‫השירותים הרפואיים השירותים הרפואיים‬
‫לנפגעי תאונות דרכים‬
‫דרכים‬
‫הרפואיים‬
‫השירותים תאונות‬
‫הרפואיים לנפגעי‬
‫השירותיםאספקת‬
‫עלות‬ ‫תאונותאספקת‬
‫לנפגעי עלות‬ ‫לנפגעי תאונות‬
‫החולים‪.‬בידי קופות החולים‪.‬‬
‫דרכים הניתנים בידי קופותהניתנים‬ ‫דרכים‬
‫באוקטוברהתש"ע (‪ 1‬באוקטובר‬
‫יום(‪1‬י"ג בתשרי‬
‫התש"ע‬
‫יפרסם עד‬
‫בתשרי‬‫האוצר‬
‫יום י"ג‬
‫יפרסם עדשר‬
‫(ב) שר האוצר (ב) ‬
‫השירותים‪.‬אספקת השירותים‪.‬‬
‫ברשומות‪ ,‬את עלות‬
‫עלות אספקת‬
‫בהודעה‬
‫ברשומות‪ ,‬את‬
‫‪ ,)2009‬בהודעה ‪,)2009‬‬
‫מדי שנה בדרך שבה‬ ‫שבה‬
‫תתעדכן‬
‫השירותים בדרך‬
‫תתעדכן מדי שנה‬
‫השירותים אספקת‬
‫(ג) עלות אספקת (ג) עלות‬
‫לפי הוראות סעיף ‪(9‬ב)‬
‫הבריאות‪(9‬ב)‬
‫הוראות סעיף‬
‫שירותי‬
‫סללפי‬
‫הבריאות‬
‫מתעדכנת עלות‬
‫מתעדכנת עלות סל שירותי‬
‫האוצר יפרסם בהודעה‬
‫בהודעה‬‫יפרסם שר‬
‫ממלכתי;‬‫האוצר‬
‫בריאות‬
‫ביטוח שר‬
‫ממלכתי;‬ ‫לחוק‬
‫לחוק ביטוח בריאות‬
‫העדכון‪ ,‬את עלות אספקת‬
‫למועדאספקת‬
‫את עלות‬
‫ובסמוך‬
‫העדכון‪,‬‬
‫למועדשנה‬
‫ברשומות‪ ,‬מדי‬
‫ברשומות‪ ,‬מדי שנה ובסמוך‬
‫השירותים‪.‬‬ ‫השירותים‪.‬‬
‫השירותים‪ ,‬יעביר מבטח‬
‫יעביר מבטח‬
‫השירותים‪,‬אספקת‬
‫מימון עלות‬ ‫אספקת‬
‫עלותלצורך‬ ‫מימון (א) ‬
‫לצורך ‪12‬ה‪.‬‬
‫סכומים‬‫העברת(א) ‬
‫‪12‬ה‪.‬‬ ‫העברת סכומים‬
‫מהמבטחים לקרן‬ ‫מהמבטחים לקרן‬
‫שיקבע שר האוצר לגביו‪,‬‬
‫האוצר לגביו‪,‬‬
‫שר שיעור‬
‫חודש‪,‬‬‫שיקבע‬
‫שיעור בכל‬
‫עד ה–‪10‬‬‫חודש‪,‬‬
‫לענייןעד ה–‪ 10‬בכללקרן‪,‬‬‫והוראותלקרן‪,‬‬ ‫והוראות לעניין‬
‫בחודש הקודם‪ ,‬בעד כל‬‫בעד כל‬
‫מבטח‬‫הקודם‪,‬‬
‫בחודשאותו‬
‫הביטוח שגבה‬
‫אותו מבטח‬
‫שגבהמדמי‬
‫מידעמדמי הביטוח בצו‪,‬‬ ‫העברתבצו‪,‬‬ ‫העברת מידע‬
‫"דמיבסעיף קטן זה‪" ,‬דמי‬
‫הביטוח;‬
‫קטן זה‪,‬‬
‫פקודת‬
‫בסעיף‬‫הביטוח;לפי‬
‫פקודתשהוציא‬
‫הפוליסות‬
‫הפוליסות שהוציא לפי‬
‫ממבוטח בענף ביטוח‬ ‫ביטוח‬
‫הנגבים‬
‫התשלומיםבענף‬
‫הנגבים ממבוטח‬
‫התשלומים סך כל‬
‫ביטוח" ‪ -‬סך כל ביטוח" ‪-‬‬
‫‪ .15‬הקרן לפי סעיף ‪.15‬‬
‫למימון‬
‫התוספתסעיף‬
‫למעטהקרן לפי‬
‫למימון‬
‫מנועי‪,‬‬
‫התוספת‬
‫רכב מנועי‪ ,‬למעט רכב‬

‫ס"ח התשנ"ד‪ ,‬עמ' ‪.156‬‬ ‫‪ 4 5‬‬

‫ס"ח התשנ"ה‪ ,‬עמ' ‪.210‬‬ ‫‪ 46‬‬

‫ס"ח התשנ"ה‪ ,‬עמ' ‪.210‬‬ ‫‪ 47‬‬

‫‪193‬‬ ‫ספר החוקים ‪ ,2203‬ב' באב התשס"ט‪23.7.2009 ,‬‬
‫(ב) עד סוף חודש מרס של כל שנה ימציא מבטח לשר האוצר‬
‫ולקרן אישור של רואה חשבון על העברת מלוא הסכומים לפי‬
‫סעיף קטן (א)‪ ,‬בשל השנה שקדמה לה‪.‬‬
‫(ג) הקרן רשאית לדרוש מכל מבטח להעמיד לרשותה‬
‫ולביקורתה‪ ,‬במועד שתקבע‪ ,‬כל מידע הדרוש לדעתה לצורך‬
‫בדיקת הסכומים שהיה על המבטח להעביר לקרן לפי סעיף‬
‫קטן (א)‪ ,‬ואם הורה שר האוצר לקרן להעביר לעיונו את המידע‬
‫שהועמד לרשותה לפי סעיף קטן זה‪ ,‬כולו או חלקו ‪ -‬תעביר‬
‫הקרן את המידע האמור לפי התנאים שנקבעו באותה הוראה;‬
‫לעניין סעיף זה‪" ,‬מידע" ‪ -‬למעט מידע כהגדרתו בסעיף ‪7‬‬
‫לחוק הגנת הפרטיות‪ ,‬התשמ"א‪1981-‬‏‏‪.48‬‬
‫(ד) שר האוצר רשאי לקבוע הוראות לעניין המידע שעל כל‬
‫מבטח להעביר לגורם כפי שיקבע באותן הוראות‪ ,‬וכן לעניין‬
‫מתכונת העברת המידע והמועדים להעברתו; אין בהוראת‬
‫סעיף קטן זה כדי לגרוע מסמכויות הנתונות לפי כל דין‪ ,‬לרבות‬
‫לפי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח)‪ ,‬התשמ"א‪-‬‬
‫‪1981‬‏‏‪.49‬‬
‫(ה) שר האוצר רשאי לקבוע הוראות בכל הנוגע לביצועו‬
‫של סעיף זה‪.‬‬
‫(א) הקרן תעביר למוסד לביטוח לאומי את הסכומים‬ ‫‪12‬ו‪.‬‬ ‫העברת סכומים‬
‫למוסד לביטוח‬
‫שקיבלה לפי סעיף ‪12‬ה מיד לאחר קבלתם אצלה‪.‬‬ ‫לאומי ולקופות‬
‫(ב) המוסד לביטוח לאומי יעביר לקופות החולים את‬ ‫החולים‬
‫הסכומים שקיבל לפי סעיף קטן (א) במועד ההעברה הראשון‬
‫שחל לאחר המועד שבו התקבלו אצלו הסכומים לפי אותו‬
‫סעיף קטן‪ ,‬בהתאם לכללי ההקצאה שנקבעו לפי סעיף ‪17‬‬
‫לחוק ביטוח בריאות ממלכתי; בסעיף קטן זה‪" ,‬מועד ההעברה"‬
‫‪ -‬מועד מבין המועדים שבהם המוסד לביטוח לאומי מעביר‬
‫לקופות החולים את הכספים שקיבל ממקורות המימון של‬
‫שירותי הבריאות הניתנים לפי החוק האמור‪.‬‬
‫(ג) שר האוצר רשאי לקבוע הוראות בכל הנוגע לביצועו‬
‫של סעיף זה; הוראות לעניין סעיף קטן (ב) ייקבעו בהסכמת‬
‫שר הרווחה והשירותים החברתיים‪".‬‬
‫בחוק ביטוח בריאות ממלכתי‪ ,‬התשנ"ד‪1994-‬‏‏‪- 50‬‬ ‫‪.40‬‬ ‫תיקון חוק ביטוח‬
‫בריאות ממלכתי‬
‫בסעיף ‪(8‬א‪ ,)2‬אחרי פסקה (‪ )2‬יבוא‪:‬‬ ‫(‪ )1‬‬ ‫‪ -‬מס' ‪46‬‬
‫"(‪  )3‬קופת חולים לא תגבה מנפגע תאונת דרכים תשלום השתתפות עצמית‬
‫בעבור שירותים הכלולים בתוספת השניה ובצו לפי סעיף קטן (ז) הניתנים לו לפי‬
‫חוק זה בשל הפגיעה האמורה‪;".‬‬
‫(‪ )2‬בסעיף ‪(13‬א)(‪ ,)1‬בסופו יבוא "וכן סכומים שהעבירה הקרן לפיצוי נפגעי תאונות‬
‫דרכים למוסד לביטוח לאומי לפי סעיף ‪12‬ו(א) לחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים‪,‬‬
‫התשל"ה‪".1975-‬‬

‫ס"ח התשמ"א‪ ,‬עמ' ‪.128‬‬ ‫‪ 4 8‬‬

‫ס"ח התשמ"א‪ ,‬עמ' ‪.208‬‬ ‫‪ 49‬‬

‫ס"ח התשנ"ד‪ ,‬עמ' ‪ ;156‬התשס"ט‪ ,‬עמ' ‪.174‬‬ ‫‪ 5 0‬‬

‫ספר החוקים ‪ ,2203‬ב' באב התשס"ט‪23.7.2009 ,‬‬ ‫‪194‬‬
‫תחילהזה‪,‬‬
‫‪ -)3(39‬לחוק‬ ‫בסעיף‬
‫פרק ט'‬ ‫כנוסחוזה‪,‬‬
‫‪ )3(39‬לחוק‬
‫פיצויים‬
‫בסעיף‬
‫לחוק‬
‫כנוסחו‬
‫סעיף ‪12‬ד‬
‫פיצויים‬
‫למעט‬
‫לחוק‬
‫‪12‬דזה‪,‬‬
‫סעיףפרק‬
‫תחילתו של‬
‫פרק זה‪ ,‬למעט‬ ‫תחילתו‪.41‬‬
‫של (א) ‬ ‫(א) תחילה‬ ‫‪.41‬‬
‫פרק ט' ‪-‬‬
‫ותחולה‬ ‫ותחולה‬
‫התש"ע (‪ 1‬בינואר ‪.)2010‬‬
‫בטבת ‪.)2010‬‬
‫ט"ובינואר‬
‫ביום (‪1‬‬
‫ביום ט"ו בטבת התש"ע‬
‫לחוק זה‪ ,‬וסעיפים ‪(2‬ב‪)1‬‬
‫‪(2 38‬ב‪)1‬‬
‫וסעיפים‬
‫זה‪,‬בסעיף‬
‫כנוסחו‬
‫מנועי‪,‬לחוק‬
‫בסעיף ‪38‬‬‫כנוסחו רכב‬
‫לפקודת ביטוח‬
‫רכב מנועי‪,‬‬
‫ביטוח‪(3‬ה)‬
‫לפקודת סעיף‬
‫(ב) סעיף ‪(3‬ה) (ב) ‬
‫לגבי שירותי בריאות‬‫בריאות‬
‫שירותי יחולו‬
‫לחוק זה‪,‬‬
‫לגבי‬
‫יחולוו–(‪)2‬‬
‫זה‪)1(39,‬‬
‫בסעיף‬
‫כנוסחםלחוק‬
‫‪ )1(39‬ו–(‪)2‬‬
‫פיצויים‪,‬‬
‫לחוקבסעיף‬
‫כנוסחם‬
‫ו–‪(5‬ה)‬‫ו–‪(5‬ה) לחוק פיצויים‪,‬‬
‫התשנ"ד‪ -‬ממלכתי‪ ,‬התשנ"ד‪-‬‬
‫ביטוח בריאות‬
‫ממלכתי‪,‬‬
‫בריאותלחוק‬
‫סעיף ‪(8‬ז)‬‫ביטוח‬
‫בצו לפי‬
‫‪(8‬ז)אולחוק‬
‫השניה‬
‫בתוספת סעיף‬
‫או בצו לפי‬
‫הכלולים‬
‫הכלולים בתוספת השניה‬
‫ביטוח בריאות ממלכתי‪,‬‬
‫ממלכתי‪,‬‬‫בריאותחוק‬
‫להם לפי‬‫ביטוח‬
‫הזכאים‬‫דרכים חוק‬
‫להם לפי‬‫תאונות‬
‫הזכאים‬ ‫לנפגעי‬
‫דרכים‬‫שיינתנו‬
‫תאונות‬‫‪,1994‬‬
‫‪ ,1994‬שיינתנו לנפגעי‬
‫(‪1‬ך‪.‬בינואר ‪ )2010‬ואילך‪.‬‬‫ואיל‬
‫התש"ע‬
‫בטבת ‪)2010‬‬
‫ט"ובינואר‬ ‫מיום (‪1‬‬
‫התש"ע‬ ‫התשנ"ד‪,1994-‬‬
‫התשנ"ד‪ ,1994-‬מיום ט"ו בטבת‬
‫יחול לגבי דמי ביטוח‬‫ביטוח‬
‫דמיזה‪,‬‬
‫לגבילחוק‬
‫‪)3(39‬‬
‫יחול‬
‫בסעיף‬
‫לחוק זה‪,‬‬
‫‪)3(39‬כנוסחו‬
‫פיצויים‪,‬‬
‫לחוקבסעיף‬
‫כנוסחו‬
‫פיצויים‪12,‬ה‬
‫לחוק סעיף‬
‫(ג) סעיף ‪12‬ה (ג) ‬
‫בענף ביטוח רכב מנועי‬
‫ביטוחמנועי‬
‫ביטוח רכב‬
‫פוליסות‬
‫בענף‬
‫בעד‬‫ביטוח‬
‫מבטח‬‫פוליסות‬
‫בעד שגובה‬‫האמור‬
‫מבטח‬
‫בסעיף‬
‫שגובה‬‫כהגדרתם‬
‫כהגדרתם בסעיף האמור‬
‫מאוחר יותר; לעניין זה‪,‬‬
‫לעניין זה‪,‬‬
‫במועד‬‫יותר;‬
‫‪ )2010‬או‬
‫בינוארמאוחר‬
‫התש"עאו(‪1‬במועד‬
‫בינואר ‪)2010‬‬
‫ט"ו בטבת‬
‫התש"ע (‪1‬‬
‫שנכרתו ביום‬
‫שנכרתו ביום ט"ו בטבת‬
‫כהגדרתו בחוק פיצויים‪.‬‬
‫פיצויים‪.‬‬
‫"מבטח" ‪-‬‬
‫"מבטח" ‪ -‬כהגדרתו בחוק‬
‫פרק י'‪ :‬חינוך‬ ‫פרק י'‪ :‬חינוך‬
‫עשר‬ ‫"במשך‬
‫לימוד‬ ‫המילים‬
‫תיקון חוק‬ ‫עשר‬
‫‪(2‬א)‪,‬‬
‫"במשך‬ ‫התשמ"ד‪1984-‬‏‏‪,51‬‬
‫המיליםבסעיף‬ ‫התשמ"ד‪1984-‬‏‏‪,51‬‬
‫‪,)16‬בסעיף ‪(2‬א)‪,‬‬ ‫חובה (תיקון מס'‬ ‫לימוד ‪.42‬‬
‫לימוד‪,)16‬‬
‫(תיקון מס'‬
‫חובה‬ ‫בחוק‬ ‫בחוק‬
‫לימוד‬ ‫‪.42‬‬
‫תיקון חוק‬
‫חובה (תיקון מס'‬ ‫חובה (תיקון מס' ‪)16‬‬
‫"התשע"ה"‪.‬‬ ‫יבוא‬
‫‪ - )16‬מס' ‪8‬‬ ‫"התשס"ט"‬
‫"התשע"ה"‪.‬‬
‫ובמקום‬
‫יבוא‬ ‫"התשס"ט"‬
‫יימחקו‪,‬‬ ‫‪-‬‬ ‫התש"ס"‬
‫ובמקום‬ ‫יימחקו‪,‬‬
‫הלימודים‬
‫‪-‬‬ ‫התש"ס"‬
‫משנת‬ ‫החל‬
‫הלימודים‬
‫שנים‬ ‫משנת‬ ‫החל‬ ‫שנים‬ ‫‪ -‬מס' ‪8‬‬
‫תיקון חוק יום‬ ‫העשרה‪ ,‬התשנ"ז‪1997-‬‏‏‪- 52‬‬
‫התשנ"ז‪1997-‬‏‏‪- 52‬‬
‫ארוך ולימודי‬
‫העשרה‪,‬‬
‫ולימודיחינוך‬ ‫‪ .43‬ארוך‬
‫בחוק יום‬ ‫יום יום חינוך‬
‫בחוק‬ ‫‪.43‬‬
‫תיקון חוק‬
‫חינוך ארוך‬ ‫חינוך ארוך ולימודי‬
‫ולימודי העשרה‬ ‫חינוך מקומית" יבוא‪:‬‬
‫יבוא‪:‬‬
‫"רשות‬
‫מקומית"‬
‫ההגדרה‬
‫חינוך‬
‫אחרי‬
‫"רשות‬
‫בסעיף ‪,1‬‬
‫בסעיף ‪ ,1‬אחרי(‪ )1‬ההגדרה‬
‫העשרה(‪ )-1‬מס' ‪6‬‬
‫‪ -‬מס' ‪6‬‬
‫""התכנית" ‪ -‬תכנית "אופק חדש"‪ ,‬כפי שנקבעה בהסכם הקיבוצי בין מדינת ישראל‬
‫""התכנית" ‪ -‬תכנית "אופק חדש"‪ ,‬כפי שנקבעה בהסכם הקיבוצי בין מדינת ישראל‬
‫לבין הסתדרות המורים בישראל מיום כ"ח בכסלו התשס"ט (‪ 25‬בדצמבר ‪,)2008‬‬
‫לבין הסתדרות המורים בישראל מיום כ"ח בכסלו התשס"ט (‪ 25‬בדצמבר ‪,)2008‬‬
‫למעט בגני חובה;";‬
‫למעט בגני חובה;";‬
‫(‪ )2‬בסעיף ‪- 3‬‬
‫(‪ )2‬בסעיף ‪- 3‬‬
‫(א) אחרי סעיף קטן (ב) יבוא‪:‬‬
‫(א) אחרי סעיף קטן (ב) יבוא‪:‬‬
‫"(ב‪ )1‬על אף האמור בסעיף קטן (ב)‪ ,‬במוסדות חינוך שבהם מופעלת‬
‫"(ב‪ )1‬על אף האמור בסעיף קטן (ב)‪ ,‬במוסדות חינוך שבהם מופעלת‬
‫התכנית‪ ,‬יום חינוך ארוך יהיה כלהלן‪:‬‬
‫התכנית‪ ,‬יום חינוך ארוך יהיה כלהלן‪:‬‬
‫(‪ )1‬ארבעה ימים בשבוע ‪ -‬שבע שעות לימוד לפחות;‬
‫(‪ )1‬ארבעה ימים בשבוע ‪ -‬שבע שעות לימוד לפחות;‬
‫(‪ )2‬באחד מימי אמצע השבוע ‪ -‬חמש שעות לימוד לכל היותר;‬
‫(‪ )2‬באחד מימי אמצע השבוע ‪ -‬חמש שעות לימוד לכל היותר;‬
‫(‪ )3‬ביום שישי בשבוע ‪ -‬ארבע שעות לימוד לכל היותר‪;".‬‬
‫(‪ )3‬ביום שישי בשבוע ‪ -‬ארבע שעות לימוד לכל היותר‪;".‬‬
‫(ב) בסעיף קטן (ג)‪ ,‬במקום "סעיף קטן (ב)" יבוא "סעיפים קטנים (ב) ו–(ב‪,")1‬‬
‫(ב) בסעיף קטן (ג)‪ ,‬במקום "סעיף קטן (ב)" יבוא "סעיפים קטנים (ב) ו–(ב‪,")1‬‬
‫ובסופו יבוא "ובמוסדות חינוך שבהם מופעלת התכנית ‪ -‬מ–‪ 37‬שעות";‬
‫ובסופו יבוא "ובמוסדות חינוך שבהם מופעלת התכנית ‪ -‬מ–‪ 37‬שעות";‬
‫(ג) אחרי סעיף קטן (ג) יבוא‪:‬‬
‫(ג) אחרי סעיף קטן (ג) יבוא‪:‬‬
‫"(ד) על אף הוראות סעיפים קטנים (א) עד (ג)‪ ,‬רשאי מנהל מוסד חינוך‪,‬‬
‫"(ד) על אף הוראות סעיפים קטנים (א) עד (ג)‪ ,‬רשאי מנהל מוסד חינוך‪,‬‬
‫במקרים חריגים ובאישור המנהל הכללי של משרד החינוך‪ ,‬לקבוע מספר‬
‫במקרים חריגים ובאישור המנהל הכללי של משרד החינוך‪ ,‬לקבוע מספר‬
‫אחר של שעות לימוד בכל יום מימי שבוע הלימודים‪ ,‬ובלבד שמספר שעות‬
‫אחר של שעות לימוד בכל יום מימי שבוע הלימודים‪ ,‬ובלבד שמספר שעות‬
‫הלימוד בשבוע לא יפחת מ–‪ 41‬שעות‪ ,‬ובמוסדות חינוך שבהם מופעלת‬
‫הלימוד בשבוע לא יפחת מ–‪ 41‬שעות‪ ,‬ובמוסדות חינוך שבהם מופעלת‬
‫התכנית ‪ -‬מ–‪ 37‬שעות‪".‬‬
‫התכנית ‪ -‬מ–‪ 37‬שעות‪".‬‬

‫ס"ח התשמ"ד‪ ,‬עמ' ‪ ;160‬התשנ"ט‪ ,‬עמ' ‪.65‬‬ ‫‪ 51‬‬

‫ס"ח התשנ"ז‪ ,‬עמ' ‪ ;204‬התשס"ח‪ ,‬עמ' ‪.122‬‬ ‫‪ 52‬‬

‫‪195‬‬ ‫ספר החוקים ‪ ,2203‬ב' באב התשס"ט‪23.7.2009 ,‬‬
‫בחוק ארוחה יומית לתלמיד‪ ,‬התשס"ה‪2005-‬‏‪ ,53‬בסעיף ‪2‬א ‪-‬‬ ‫‪.44‬‬ ‫תיקון חוק ארוחה‬
‫יומית לתלמיד‬
‫(‪ )1‬בסעיף קטן (א)‪ ,‬אחרי "של ‪ 41‬שעות לימוד לפחות" יבוא "ואם מיושמת בהם‬ ‫‪ -‬מס' ‪2‬‬
‫התכנית ‪ -‬שמתקיים בהם שבוע לימודים של ‪ 37‬שעות לימוד לפחות" ואחרי "שמונה‬
‫שעות לימוד לפחות" יבוא "ובמוסדות חינוך שבהם מיושמת התכנית ‪ -‬בימים שבהם‬
‫מתקיימות במוסד החינוך שבע שעות לימוד לפחות";‬
‫אחרי סעיף קטן (ב) יבוא‪:‬‬ ‫(‪ )2‬‬
‫"(ג) בסעיף זה‪" ,‬התכנית" ‪ -‬כהגדרתה בחוק יום חינוך ארוך ולימודי העשרה‪,‬‬
‫התשנ"ז‪".1997-‬‬
‫בחוק לימוד חובה (תיקון מס' ‪ ,)28‬התשס"ז‪2007-‬‏‏‪ ,54‬בסעיף ‪- 2‬‬ ‫‪.45‬‬ ‫תיקון חוק לימוד‬
‫חובה (תיקון מס' ‪)28‬‬
‫בפסקה (‪ ,)2‬במקום "התש"ע" יבוא "התשע"א";‬ ‫(‪ )1‬‬
‫בפסקה (‪ ,)3‬במקום "התשע"א" יבוא "התשע"ב";‬ ‫(‪ )2‬‬
‫בפסקה (‪ ,)4‬במקום "התשע"ב" יבוא "התשע"ג"‪.‬‬ ‫(‪ )3‬‬
‫בחוק לימוד חובה (תיקון מס' ‪ ,)29‬התשס"ז‪2007-‬‏‏‪ ,55‬בסעיף ‪- 8‬‬ ‫‪.46‬‬ ‫תיקון חוק לימוד‬
‫חובה (תיקון מס' ‪)29‬‬
‫(‪ )1‬בסעיף קטן (א)‪ ,‬במקום הסיפה החל במילים "החל בשנת הלימודים התשס"ח"‬ ‫‪ -‬מס' ‪2‬‬
‫יבוא "החל בשנת הלימודים התש"ע‪ ,‬ובלבד שהחלתן תושלם לא יאוחר מתחילת שנת‬
‫הלימודים התשע"ה; ההחלה לפי סעיף קטן זה תהא בשיעורים כמפורט להלן‪:‬‬
‫בשנת הלימודים התש"ע ‪ 10% -‬לכל הפחות מכלל התלמידים בכיתות י"א‬ ‫(‪ )1‬‬
‫וי"ב;‬
‫(‪ )2‬משנת הלימודים התשע"א ועד שנת הלימודים התשע"ה ‪ -‬בשיעורים‬
‫נוספים כמפורט להלן‪ ,‬לכל הפחות‪ ,‬כך שעד תחילת שנת הלימודים התשע"ה‬
‫תושלם החלת החוק במלואה‪:‬‬
‫(א) בשנת הלימודים התשע"א ‪;10% -‬‬
‫בשנת הלימודים התשע"ב ‪;15% -‬‬ ‫(ב) ‬
‫בשנת הלימודים התשע"ג ‪;20% -‬‬ ‫(ג) ‬
‫בשנת הלימודים התשע"ד ‪;20% -‬‬ ‫(ד) ‬
‫(ה) בשנת הלימודים התשע"ה ‪;".25% -‬‬
‫(‪ )2‬בסעיף קטן (ב)‪ ,‬במקום "התשס"ט ואילך" יבוא "התשע"א ואילך‪ ,‬ולעניין הצו לשנת‬
‫הלימודים התש"ע ‪ -‬לא יאוחר מיום י"ב באלול התשס"ט (‪ 1‬בספטמבר ‪.")2009‬‬

‫פרק י"א‪ :‬סיוע לעסקים במצוקה ‪ -‬הוראת שעה‬
‫בפרק זה ‪-‬‬ ‫‪.47‬‬ ‫הגדרות‬

‫"החלטת הממשלה" ‪ -‬החלטת הממשלה מס' ‪ 150‬מיום י"ח באייר התשס"ט (‪ 12‬במאי‬
‫‪ )2009‬ולפיה על המנהל הכללי של משרד התעשייה המסחר והתעסוקה‪ ,‬והממונה‬
‫על התקציבים והחשב הכללי במשרד האוצר‪ ,‬להקים קרן‪ ,‬שתפעל למתן סיוע‬
‫כלכלי לעסקים שנקלעו למצוקה בשל המצב הכלכלי כאמור באותה החלטת‬
‫ממשלה כנוסחה‪ ,‬לרבות תיקונים שהתקבלו בה‪ ,‬ערב תחילתו של חוק זה;‬

‫ס"ח התשס"ה‪ ,‬עמ' ‪ ;70‬התשס"ח‪ ,‬עמ' ‪.498‬‬ ‫‪ 53‬‬

‫ס"ח התשס"ז‪ ,‬עמ' ‪.387‬‬ ‫‪ 5 4‬‬

‫ס"ח התשס"ז‪ ,‬עמ' ‪ ;392‬התשס"ח‪ ,‬עמ' ‪.121‬‬ ‫‪ 5 5‬‬

‫ספר החוקים ‪ ,2203‬ב' באב התשס"ט‪23.7.2009 ,‬‬ ‫‪196‬‬
‫הממשלה; החלטת הממשלה;‬
‫החלטתשתוקם לפי‬
‫לפי‪ -‬הקרן‬
‫"הקרן"‬
‫"הקרן" ‪ -‬הקרן שתוקם‬
‫התשנ"ה‪1995-‬‏‏‪;56‬‬ ‫התשנ"ה‪1995-‬‏‏‪;56‬‬
‫משולב]‪,‬‬ ‫הלאומי [נוסח‬
‫משולב]‪,‬‬
‫הביטוח‬
‫חוק[נוסח‬
‫הלאומי‬
‫הלאומי" ‪-‬‬
‫הביטוח‬
‫הביטוח‬
‫"חוק‪ -‬חוק‬
‫הלאומי"‬ ‫"חוק הביטוח‬
‫בשירות הציבורי בשנים‬
‫הבראהבשנים‬
‫דמיהציבורי‬‫בשירות‬
‫חלקי של‬
‫הבראה‬
‫לתשלום‬
‫של דמי‬ ‫חלקיחוק‬
‫חלקי" ‪-‬‬
‫לתשלום‬
‫לתשלום‬
‫"חוק חוק‬
‫"חוק לתשלום חלקי" ‪-‬‬
‫שעה)‪ ,‬התשס"ט‪2009-‬‏‏‪;57‬‬
‫התשס"ט‪2009-‬‏‏‪;57‬‬
‫ו–‪( 2010‬הוראת‬
‫שעה)‪,‬‬
‫‪ 2009‬ו–‪( 2010‬הוראת‪2009‬‬
‫חלקי‪ ,‬למעט המדינה;‬
‫המדינה;‬
‫לתשלום‬
‫למעט‬
‫לחוק‬
‫חלקי‪,‬‬
‫בסעיף ‪2‬‬
‫לתשלום‬
‫כהגדרתו‬
‫מעביד לחוק‬
‫כהגדרתו ‪-‬בסעיף ‪2‬‬
‫"מעביד ציבורי"‬
‫"מעביד ציבורי" ‪ -‬מעביד‬
‫של עובדיו של מעביד‬
‫מעביד‬
‫ממשכורת‬
‫עובדיו של‬
‫הבראה או‬
‫ממשכורת של‬
‫שהופחת מדמי‬
‫הבראה או‬‫הסכום‬
‫מדמי‬‫שהופחת ‪-‬‬
‫הסכוםהחיסכון"‬
‫"סכום החיסכון" ‪" -‬סכום‬
‫תשלום חלקי‪ ,‬או הסכום‬
‫הסכום‬
‫לחוק‬
‫חלקי‪ ,‬או‬
‫תשלוםסעיף ‪3‬‬
‫מאושר לפי‬
‫קיבוצי לחוק‬
‫לפי סעיף ‪3‬‬
‫להסכם‬
‫מאושר‬
‫בהתאם‬
‫קיבוצי‬
‫ציבורי‬
‫ציבורי בהתאם להסכם‬
‫מעביד ציבורי לשלם‬‫לשלם‬
‫ציבורישעל‬
‫ההבראה‬‫מעביד‬‫מדמי‬
‫חלקי‪,‬שעל‬
‫ההבראה‬
‫תשלום‬ ‫מדמי‬
‫חלקי‪ ,‬חוק‬
‫שהופחת‪ ,‬לפי‬
‫שהופחת‪ ,‬לפי חוק תשלום‬
‫שנת ‪ ,2010‬לפי העניין;‬
‫העניין;‬
‫‪ 2009‬או‬
‫‪ ,2010‬לפי‬
‫שנת שנת‬
‫במהלך‬‫לעובדיו או‬
‫לעובדיו במהלך שנת ‪2009‬‬
‫שעובדהמדינה‪ ,‬מי שעובד‬
‫למעט עובד‬
‫המדינה‪ ,‬מי‬
‫הלאומי‪,‬‬
‫עובד‬
‫הביטוח‬
‫לחוקלמעט‬
‫הלאומי‪,‬‬
‫בסעיף ‪1‬‬
‫הביטוח‬
‫כהגדרתו‬
‫בסעיף ‪ 1-‬לחוק‬
‫"עובד" ‪ -‬כהגדרתו"עובד"‬
‫ציבורי ועובד במשק בית;‬
‫במשק בית;‬
‫מעביד‬
‫ועובד‬
‫אצל מעביד ציבוריאצל‬
‫כשהוא מחולק ב–‪;30‬‬
‫ב–‪;30‬‬
‫החודשי‪,‬‬
‫השכרמחולק‬
‫כשהוא‬
‫למחצית‬
‫החודשי‪,‬‬
‫השווה‬
‫השכר‬
‫סכום‬
‫למחצית‬
‫חופשה" ‪-‬‬
‫יוםהשווה‬
‫סכום‬
‫"שווי‬
‫"שווי יום חופשה" ‪-‬‬
‫חודשהלאומי בעד חודש‬
‫הביטוח‬
‫בעד‬
‫חוק‬
‫הלאומי‬
‫ביטוח לפי‬
‫הביטוח‬
‫חוקדמי‬
‫מגיעים‬
‫ביטוח לפי‬
‫דמישממנו‬
‫השכר‬
‫מגיעים‬
‫חודשי" ‪-‬‬
‫"שכרשממנו‬
‫"שכר חודשי" ‪ -‬השכר‬
‫ספטמבר ‪.2009‬‬ ‫ספטמבר ‪.2009‬‬
‫הקרן‪,2009‬‬
‫ספטמבר‬ ‫חודש‬
‫מקורות‬ ‫‪,2009‬‬
‫בעבור‬
‫ספטמבר‬
‫חודש עובד‬
‫לאומי בעד‬
‫ביטוחבעבור‬
‫דמיעובד‬
‫בתשלוםבעד‬
‫ביטוח לאומי‬
‫דמיהחייב‬ ‫מעביד‬
‫בתשלום‬ ‫הקרן מעביד ‪.48‬‬
‫החייב(א) ‬ ‫‪.48‬‬
‫מקורות(א) ‬
‫סכוםלהם בתשלום סכום‬ ‫בתשלוםבנוסף‬
‫באותו מועד‬
‫בנוסף להם‬
‫יהא חייב‬
‫מועד‬
‫הלאומי‪,‬‬
‫הביטוח באותו‬
‫לחוקיהא חייב‬
‫הלאומי‪,‬‬
‫סעיף ‪342‬‬
‫הביטוח‬
‫לפי סעיף ‪ 342‬לחוקלפי‬
‫של כל אחד מעובדיו‪.‬‬ ‫מעובדיו‪.‬‬
‫חופשתו‬‫אחד‬
‫כליום‬ ‫בשווי‬
‫חופשתו של‬
‫חד–פעמי בשווי יוםחד–פעמי‬
‫החודשי של העובד סכום‬
‫העובד סכום‬
‫מהשכר‬ ‫ינכהשל‬
‫החודשי‬
‫קטן (א)‬
‫מהשכר‬
‫לפי סעיף‬
‫בתשלוםינכה‬
‫החייב קטן (א)‬
‫לפי סעיף‬
‫מעביד‬
‫בתשלום‬‫(ב) מעביד החייב(ב) ‬
‫מנוכים דמי ביטוח לאומי‪.‬‬
‫ביטוח לאומי‪.‬‬
‫באופן שבו‬
‫מנוכים דמי‬
‫שבוחופשתו‬
‫באופן יום‬
‫חופשתומשווי‬
‫יוםלמחצית‬
‫השווה‬
‫השווה למחצית משווי‬
‫יעביר למוסד לביטוח‬
‫לביטוח‬
‫למוסד בצו‪,‬‬
‫יעבירהאוצר‪,‬‬
‫שיפרסם שר‬
‫האוצר‪ ,‬בצו‪,‬‬
‫ברשימה‬
‫הכלול שר‬
‫ציבורישיפרסם‬
‫ברשימה‬
‫מעביד‬
‫(ג) מעביד ציבורי(ג) הכלול‬
‫‪ 2009‬ו–‪ ,2010‬את סכום‬
‫מהשנים סכום‬
‫ו–‪ ,2010‬את‬‫‪2009‬אחת‬
‫של כל‬
‫מהשנים‬
‫באוקטובר‬
‫כל אחת‬‫מיום ‪31‬‬
‫באוקטובר של‬
‫לאומי‪31,‬לא יאוחר‬
‫לאומי‪ ,‬לא יאוחר מיום‬
‫שליהיה לפי אישור של‬
‫למוסד‬
‫ציבוריאישור‬
‫יהיה לפי‬
‫מעביד‬
‫למוסד‬
‫שיעביר‬
‫ציבורי‬
‫הסכום‬
‫מעביד‬
‫שנה;‬
‫שיעביר‬
‫באותה‬ ‫הסכום‬
‫החיסכון שלו‬
‫החיסכון שלו באותה שנה;‬
‫החיסכון‪ .‬על סכום החיסכון‪.‬‬
‫המעביד הציבורי‬
‫מטעםעל סכום‬
‫הציבורי‬
‫חשבון‬
‫המעביד‬
‫רואה חשבון מטעםרואה‬
‫גבייהגובה את דמי‬
‫שבה הוא‬
‫בדרךדמי‬
‫גובה את‬
‫הוא‪(48‬א)‬
‫בסעיף‬
‫המפורטשבה‬
‫‪(48‬א) בדרך‬
‫הסכום‬
‫בסעיף‬
‫המפורט את‬
‫לאומי יגבה‬
‫הסכום‬
‫לביטוח‬
‫יגבה את‬ ‫‪.49‬לאומי‬
‫המוסד‬ ‫‪.49‬‬
‫גבייה המוסד לביטוח‬
‫הביטוחהוראות חוק הביטוח‬
‫והתשלום יחולו‬
‫הוראות חוק‬ ‫הגבייה‬
‫לענייןיחולו‬
‫והתשלום‬‫חודש;‬‫הגבייה‬
‫לעניין אותו‬
‫הלאומי בעד‬
‫הביטוח חודש;‬
‫הביטוח הלאומי בעד אותו‬
‫הסכומים דמי ביטוח לאומי‪.‬‬
‫ביטוח לאומי‪.‬‬
‫כאילו היו‬
‫הסכומים דמי‬
‫לפי העניין‪,‬‬
‫המחויביםהיו‬
‫העניין‪ ,‬כאילו‬
‫בשינויים‬
‫המחויבים לפי‬
‫הלאומי‪ ,‬בשינויים הלאומי‪,‬‬
‫מועד לאחר‬
‫האוצר‬ ‫רשאי שר‬
‫דחיית‬ ‫הממשלה‪,‬לאחר‬
‫שר האוצר‬‫החלטת‬
‫לפי רשאי‬
‫הממשלה‪,‬‬
‫החלטתכנדרש‬
‫להפעלת הקרן‬
‫כנדרש לפי‬
‫כללים‬
‫הקרן‬
‫נקבעו‬
‫להפעלת‬ ‫הגבייה ‪.50‬‬
‫כללים לא‬ ‫מועדנקבעו‬ ‫‪.50‬‬
‫דחיית לא‬
‫הגבייה‬
‫והשירותים החברתיים‪,‬‬
‫החברתיים‪,‬‬
‫והשירותיםהרווחה‬
‫והתעסוקה ושר‬
‫הרווחה‬
‫המסחר‬
‫והתעסוקה ושר‬
‫שר התעשייה‬
‫המסחר‬
‫התייעצות עם‬
‫התייעצות עם שר התעשייה‬
‫סעיף ‪(48‬א) למועד אחר‪.‬‬
‫לפי אחר‪.‬‬
‫למועד‬
‫המועד‬
‫את‪(48‬א)‬
‫סעיף‬
‫לדחות‬
‫לדחות את המועד לפי‬
‫סכומיםזה‪,‬‬
‫לפי פרק‬ ‫שהועברו אליו‬
‫העברת‬ ‫לפי פרק זה‪,‬‬
‫שגבה או‬
‫שהועברו אליו‬
‫אוהסכומים‬‫שגבהאת‬
‫הסכומים לקרן‬
‫לאומי יעביר‬
‫לביטוח את‬
‫יעביר לקרן‬ ‫‪.51‬לאומי‬
‫המוסד‬ ‫סכומים לביטוח‬
‫העברתהמוסד‬‫‪.51‬‬
‫לקרן לאחר ניכוי‬ ‫לקרן לאחר ניכוי‬
‫האמורים‪.‬‬
‫הוצאות‬ ‫מהסכומים‬‫האמורים‪.‬‬
‫שינכה‬ ‫מהסכומים‬
‫‪,0.5%‬‬ ‫של‬ ‫בשיעור‬
‫שינכה‬ ‫התפעול‬
‫‪,0.5%‬‬ ‫של‬‫הוצאות‬
‫בשיעור‬ ‫בניכוי‬
‫התפעול‬ ‫הוצאות‬ ‫בניכוי‬
‫הוצאות‬
‫לכנסתידווחו‬
‫האוצר‬
‫במשרדדיווח‬
‫התקציביםידווחו‬
‫במשרד האוצר‬
‫והממונה על‬
‫התקציבים‬
‫והתעסוקה‬
‫והממונה על‬
‫והתעסוקההמסחר‬ ‫‪ .52‬שר‬
‫המסחר התעשייה‬ ‫לכנסתהתעשייה‬ ‫‪.52‬‬
‫דיווח שר‬
‫חודשים מיום תחילתו‬ ‫תחילתו‬
‫לשישה‬‫אחתמיום‬
‫חודשים‬
‫הכנסת‪,‬‬
‫לשישה‬
‫והבריאות של‬
‫הכנסת‪ ,‬אחת‬
‫הרווחה‬
‫והבריאות של‬
‫לוועדת העבודה‬
‫לוועדת העבודה הרווחה‬
‫וחלוקת כספים מתוכה‪.‬‬
‫מתוכה‪.‬‬
‫הקרן‬
‫כספים‬
‫הפעלת‬
‫וחלוקת‬
‫הקרןזה‪ ,‬על‬
‫הפעלתחוק‬
‫של חוק זה‪ ,‬על של‬
‫תוקף‬ ‫הקרן‪.‬הפעלתה של הקרן‪.‬‬
‫של סיום‬
‫מועד‬
‫הפעלתה‬
‫בתוקפו עד‬
‫יעמודסיום‬
‫זה מועד‬ ‫‪.53‬בתוקפו‬
‫פרק עד‬ ‫‪.53‬‬
‫תוקף פרק זה יעמוד‬

‫פרק י"ב‪ :‬חשמל פרק י"ב‪ :‬חשמל‬
‫תיקון חוק משק‬ ‫החשמל‪ ,‬התשנ"ו‪1996-‬‏‪- 58‬‬
‫התשנ"ו‪1996-‬‏‪- 58‬‬ ‫משקמשק ‪.54‬‬
‫החשמל‪,‬בחוק משק‬ ‫בחוק‬ ‫‪.54‬‬
‫תיקון חוק‬
‫החשמל ‪ -‬מס' ‪9‬‬ ‫החשמל ‪ -‬מס' ‪9‬‬

‫ס"ח התשנ"ה‪ ,‬עמ' ‪.210‬‬ ‫‪ 5 6‬‬

‫ס"ח התשס"ט‪ ,‬עמ' ‪.142‬‬ ‫‪ 57‬‬

‫ס"ח התשנ"ו‪ ,‬עמ' ‪ ;208‬התשס"ח‪ ,‬עמ' ‪.802‬‬ ‫‪ 5 8‬‬

‫‪197‬‬ ‫ספר החוקים ‪ ,2203‬ב' באב התשס"ט‪23.7.2009 ,‬‬
‫בסעיף ‪- 2‬‬ ‫(‪ )1‬‬
‫(א) ההגדרה "רישיון אחר" ‪ -‬תימחק;‬
‫(ב) בהגדרה "תעריפים"‪ ,‬במקום הסיפה החל במילה "למעט" יבוא "שמשלם‬
‫בעל רישיון ספק שירות חיוני לבעל רישיון‪ ,‬למעט תשלום שנקבע במכרז שפורסם‬
‫בידי המדינה‪ ,‬וכל סוגי התשלומים שמשלם בעל רישיון ספק שירות חיוני לצרכן‬
‫בעבור ייצור או בעבור הסדרים לניהול הצריכה; לעניין זה‪" ,‬בעל רישיון" ‪ -‬לרבות‬
‫אם התשלומים נגבים בעבורו על ידי אחר;";‬
‫(‪ )2‬בסעיף ‪(17‬ג‪ ,)1‬במקום "הולכה" יבוא "ספק שירות חיוני" ואחרי "לבעל רישיון"‬
‫יבוא "או לצרכן‪ ,‬והכל";‬
‫אחרי סעיף ‪ 17‬יבוא‪:‬‬ ‫(‪ )3‬‬
‫‪17‬א‪ .‬נוכחה הרשות כי בעל רישיון ספק שירות חיוני לא ביצע‬ ‫"ביטול רישיון ספק‬
‫שירות חיוני בשל‬
‫תשלום המגיע ממנו לבעל רישיון אחר‪ ,‬תבטל הרשות את‬ ‫אי–ביצוע תשלום‬
‫רישיונו של אותו בעל רישיון ספק שירות חיוני‪ ,‬לאחר‬
‫שהתרתה בו; בסעיף זה‪" ,‬תשלום" ‪ -‬תשלום הנדרש מבעל‬
‫רישיון ספק שירות חיוני לפי חוק זה או לפי תנאי רישיונו‪".‬‬

‫פרק י"ג‪ :‬בזק‬
‫בחוק התקשורת (בזק ושידורים)‪ ,‬התשמ"ב‪1982-‬‏‪- 59‬‬ ‫‪.55‬‬ ‫תיקון חוק‬
‫התקשורת (בזק‬
‫בסעיף ‪ ,1‬אחרי ההגדרה "רישיון מיוחד" יבוא‪:‬‬ ‫(‪ )1‬‬ ‫ושידורים) ‪ -‬מס' ‪43‬‬
‫""רישיון רדיו טלפון נייד ברשת אחרת" ‪ -‬רישיון למתן שירות רדיו טלפון נייד‬
‫הכרוך בשימוש במיתקן בזק של בעל רישיון אחר למתן שירותי רדיו טלפון‬
‫נייד;";‬
‫בסעיף ‪ ,4‬אחרי סעיף קטן (א‪ )1‬יבוא‪:‬‬ ‫(‪ )2‬‬
‫"(א‪ )1( )2‬בלי לגרוע מסמכויות השר לפי סעיף זה‪ ,‬ובכפוף לשיקולים המפורטים‬
‫בסעיף קטן (ב)‪ ,‬רשאי השר להעניק רישיון רדיו טלפון נייד ברשת אחרת‪.‬‬
‫(‪ )2‬השר יקבע את התנאים למתן רישיון רדיו טלפון נייד ברשת אחרת;‬
‫תקנות ראשונות לפי פסקה זו יותקנו עד יום י"ג בתשרי התש"ע (‪1‬‬
‫באוקטובר ‪.)2009‬‬
‫(‪ )3‬העניק השר רישיון רדיו טלפון נייד ברשת אחרת לפי פסקה (‪ ,)1‬יראו‬
‫את הרישיון האמור כרישיון כללי ואת רשת הבזק שבאמצעותה ניתנים‬
‫השירותים של בעל רישיון כאמור‪ ,‬כרשת בזק ציבורית‪ ,‬לכל דבר ועניין‪.‬‬
‫(‪ )4‬העניק השר רישיון רדיו טלפון נייד ברשת אחרת לפי פסקה (‪ ,)1‬יקבע‪,‬‬
‫על פי סמכותו לפי סעיף ‪ ,5‬כי בעל רישיון למתן שירותי רדיו טלפון נייד‬
‫(בפסקה זו ובפסקה (‪ - )5‬בעל הרישיון האחר)‪ ,‬חייב לאפשר לבעל רישיון‬
‫רדיו טלפון נייד ברשת אחרת‪ ,‬לעשות שימוש במיתקן בזק שלו‪ ,‬ואת המחיר‬
‫והתנאים לשימוש כאמור‪ ,‬בהתקיים שניים אלה‪:‬‬
‫(א) בעל רישיון הרדיו טלפון נייד ברשת אחרת פנה לבעל הרישיון‬
‫האחר בבקשה לעשות שימוש במיתקן בזק שלו‪ ,‬ולא הושגה‬
‫ביניהם הסכמה בדבר תנאי השימוש‪ ,‬בתוך שישה חודשים ממועד‬
‫הפנייה;‬

‫ס"ח התשמ"ב‪ ,‬עמ' ‪ ;218‬התשס"ט‪ ,‬עמ' ‪.153‬‬ ‫‪ 59‬‬

‫ספר החוקים ‪ ,2203‬ב' באב התשס"ט‪23.7.2009 ,‬‬ ‫‪198‬‬
‫תנאיםהאחר דרש תנאים‬
‫דרשהרישיון‬
‫האחרבעל‬
‫נוכחו כי‬
‫הרישיון‬
‫האוצר‬
‫ושרבעל‬
‫נוכחו כי‬
‫האוצר השר‬
‫(ב) השר ושר (ב) ‬
‫סבירים‪ ,‬לשימוש כאמור‪.‬‬
‫שאינםכאמור‪.‬‬
‫שאינם סבירים‪ ,‬לשימוש‬
‫תשעהיינתנו בתוך תשעה‬
‫בפסקה (‪)4‬‬
‫כאמור בתוך‬
‫(‪ )4‬יינתנו‬
‫שימוש‬
‫בפסקה‬‫בדבר‬‫כאמור‬
‫שימוש השר‬
‫בדברהוראות‬ ‫(‪ )5‬הוראות השר(‪ )5‬‬
‫בתוך ‪ 90‬ימים מהמועד‬
‫מהמועד‬
‫(‪()4‬א)‪ ,‬או‬
‫בפסקה ימים‬
‫האמורבתוך ‪90‬‬
‫(‪()4‬א)‪ ,‬או‬
‫הפנייה‬
‫בפסקה‬‫ממועד‬
‫האמור‬
‫חודשים‬
‫חודשים ממועד הפנייה‬
‫לשר ולשר האוצר בדבר‬
‫אחרתבדבר‬
‫ברשתהאוצר‬
‫ניידולשר‬
‫טלפוןלשר‬
‫רדיואחרת‬
‫ברשת‬‫רישיון‬
‫בעלנייד‬
‫טלפון‬
‫רדיופנה‬
‫שבו פנה בעל רישיוןשבו‬
‫האחר‪ ,‬לפי המאוחר‬‫המאוחר‬
‫לפיהרישיון‬‫בעל‬ ‫האחר‪,‬‬
‫שדרש‬‫הרישיון‬
‫השימוש‬‫תנאיבעל‬‫שדרש‬ ‫השימוששל‬
‫סבירותם של תנאיסבירותם‬
‫מביניהם‪.‬‬ ‫מביניהם‪.‬‬
‫כהגדרתו בסעיף ‪(5‬א)‪".‬‬
‫‪(5‬א)‪".‬‬
‫בסעיף ‪-‬‬
‫"שימוש"‬
‫כהגדרתו‬
‫בסעיף‪-‬קטן זה‪,‬‬
‫בסעיף קטן זה‪" )6(,‬שימוש"‬ ‫(‪ )6‬‬

‫פרק י"ד‪ :‬תחבורהפרק י"ד‪ :‬תחבורה‬
‫תיקון חוק כביש‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ -‬התשנ"ה‪1995-‬‏‏‪60‬‬ ‫התשנ"ה‪1995-‬‏‏‪60‬‬
‫הכרמל)‪,‬‬ ‫אגרה (מנהרות‬
‫הכרמל)‪,‬‬
‫כביש‬
‫(מנהרות‬
‫בחוק‬ ‫כביש ‪.56‬‬
‫אגרה‬ ‫בחוק‬
‫כביש‬ ‫‪.56‬‬
‫תיקון חוק‬
‫אגרה (מנהרות‬ ‫אגרה (מנהרות‬
‫הכרמל)‬ ‫בסעיף ‪- 1‬‬ ‫(‪ )1‬‬ ‫בסעיף ‪- 1‬‬ ‫הכרמל)(‪ )1‬‬
‫ההגדרה "אגרה" יבוא‪:‬‬
‫אחרייבוא‪:‬‬
‫(א) אחרי ההגדרה(א) "אגרה"‬
‫חיובוהמנוי לצורך חיובו‬
‫לזיהוי‬
‫לצורך‬
‫לשמש‬‫המנוי‬
‫המיועד‬
‫אמצעילזיהוי‬
‫המיועד ‪-‬לשמש‬
‫""אמצעי זיהוי"‬
‫""אמצעי זיהוי" ‪ -‬אמצעי‬
‫שאישרה חוק זה‪ ,‬שאישרה‬
‫לפי הוראות‬
‫אחרים זה‪,‬‬
‫הוראות חוק‬
‫וחיובים‬‫אגרהלפי‬
‫אחרים‬‫בתשלום‬
‫בתשלום אגרה וחיובים‬
‫הרשות הממונה; הרשות הממונה;‬
‫כמשמעותו בסעיף ‪;3‬‬
‫בסעיף ‪;3‬‬
‫הזיכיון" ‪-‬‬
‫כמשמעותו‬
‫"בעל הזיכיון" ‪" -‬בעל‬
‫הרשום ברישיון הרכב;";‬
‫הרכב;";‬
‫הבעל‬
‫ברישיון‬
‫רכב" ‪-‬‬
‫הרשום‬
‫"בעל רכב" ‪ -‬הבעל"בעל‬
‫ההגדרה "דרך" יבוא‪:‬‬
‫יבוא‪:‬‬
‫אחרי‬
‫אחרי ההגדרה(ב) "דרך"‬ ‫(ב) ‬
‫כמשמעותו בסעיף ‪7‬ב;‬
‫בסעיף ‪7‬ב;‬
‫כמשמעותוחיובים‪,‬‬
‫הסכם להסדרת‬
‫חיובים‪,‬‬
‫שימוש" ‪-‬‬
‫""הסכםלהסדרת‬
‫""הסכם שימוש" ‪ -‬הסכם‬
‫פסיקת ריבית והצמדה;‬
‫והצמדה;‬
‫ריביתבחוק‬
‫כהגדרתם‬
‫פסיקת‬
‫הצמדה" ‪-‬‬
‫כהגדרתם בחוק‬
‫"הפרשי הצמדה" ‪"-‬הפרשי‬
‫בסעיף ‪12‬א וחלף המועד‬
‫כאמורהמועד‬
‫ערר וחלף‬
‫לגביו ‪12‬א‬
‫הוגשבסעיף‬
‫כאמור‬ ‫שלא‬‫חיובערר‬
‫לגביו‬
‫חלוט" ‪-‬‬
‫שלא הוגש‬‫"חוב חלוט" ‪ -‬חיוב "חוב‬
‫עלניתן עוד לערער על‬
‫לערערולא‬
‫עוד נדחה‬
‫לגביו‬‫ניתן‬
‫שהערר‬
‫נדחה ולא‬
‫כאמור‪ ,‬או‬
‫ערר לגביו‬
‫שהערר‬‫להגשת‬‫להגשת ערר כאמור‪ ,‬או‬
‫חלוט;לגביו פסק דין חלוט;‬
‫שניתן‬‫פסקאודין‬
‫לגביו‪,‬‬
‫לגביו‬
‫שניתנה‬
‫ההחלטהשניתן‬
‫ההחלטה שניתנה לגביו‪ ,‬או‬
‫והצמדה‪ ,‬התשכ"א‪-‬‬
‫התשכ"א‪-‬‬
‫פסיקת ריבית‬
‫והצמדה‪,‬‬
‫ריבית חוק‬
‫והצמדה" ‪-‬‬
‫ריביתפסיקת‬
‫פסיקת‪ -‬חוק‬
‫והצמדה"‬‫"חוק פסיקת ריבית"חוק‬
‫‪1961‬‏‏‪;61‬‬ ‫‪1961‬‏‏‪;61‬‬
‫הוצאות או בהפקדת‬‫בהפקדת‬
‫פיצוי והחזר‬
‫הוצאות או‬
‫בתשלום‬ ‫והחזר‬
‫אגרה‪,‬‬
‫פיצוי‬
‫בתשלום‬
‫בתשלום‬ ‫חיוב‬‫אגרה‪,‬‬
‫"חיוב" ‪-‬‬
‫"חיוב" ‪ -‬חיוב בתשלום‬
‫הפקדתו–‪7‬ו ‪ -‬למעט הפקדת‬
‫סעיפים ‪7‬ה‬
‫ולענייןלמעט‬
‫זה‪ ,‬ו–‪7‬ו ‪-‬‬
‫סעיפים ‪7‬ה‬
‫הוראות חוק‬
‫ולעניין‬
‫זה‪,‬לפי‬
‫עירבון‪,‬‬
‫עירבון‪ ,‬לפי הוראות חוק‬
‫עירבון;‬ ‫עירבון;‬
‫כמשמעותו בסעיף ‪7‬ג;";‬
‫בסעיף ‪7‬ג;";‬
‫"חייב" ‪-‬‬
‫"חייב" ‪ -‬כמשמעותו‬
‫יבוא‪" :‬חוזה זיכיון" יבוא‪:‬‬
‫ההגדרה‬
‫זיכיון"‬
‫אחרי‬‫אחרי ההגדרה(ג) "חוזה‬ ‫(ג) ‬
‫שימוש עם בעל הזיכיון;‬
‫הזיכיון;‬
‫בהסכם‬
‫עם בעל‬
‫שהתקשר‬
‫מי שימוש‬
‫בהסכם‬
‫""מנוי" ‪-‬‬
‫""מנוי" ‪ -‬מי שהתקשר‬
‫הרשות הממונה‪ ,‬שיש‬
‫באישור שיש‬
‫הזיכיוןהממונה‪,‬‬
‫בעלהרשות‬ ‫באישור‬
‫הזיכיוןשקבע‬
‫בעל סכום‬
‫"עירבון" ‪-‬‬
‫"עירבון" ‪ -‬סכום שקבע‬
‫זיהוי;קבלת אמצעי זיהוי;‬
‫אמצעיכנגד‬
‫קבלתהזיכיון‪,‬‬
‫אצל בעל‬
‫להפקידוכנגד‬
‫להפקידו אצל בעל הזיכיון‪,‬‬
‫כמשמעותם בסעיף ‪7‬ד;‬
‫בסעיף ‪7‬ד;‬
‫הוצאות" ‪-‬‬
‫כמשמעותם‬
‫"פיצוי והחזר‬
‫"פיצוי והחזר הוצאות" ‪-‬‬
‫לחוק פסיקת ריבית‬
‫ריבית‬
‫פסיקת‪(5‬ב)‬
‫לחוקבסעיף‬
‫כמשמעותה‬
‫בסעיף ‪(5‬ב)‬
‫פיגורים" ‪-‬‬
‫כמשמעותה‬‫"ריבית‬
‫"ריבית פיגורים" ‪-‬‬
‫והצמדה;";‬ ‫והצמדה;";‬
‫ההגדרה "רכב" יבוא‪:‬‬
‫יבוא‪:‬‬
‫אחרי‬
‫אחרי ההגדרה(ד) "רכב"‬ ‫(ד) ‬

‫ס"ח התשנ"ה‪ ,‬עמ' ‪.493‬‬ ‫‪ 6 0‬‬

‫ס"ח התשכ"א‪ ,‬עמ' ‪.192‬‬ ‫‪ 61‬‬

‫‪199‬‬ ‫ספר החוקים ‪ ,2203‬ב' באב התשס"ט‪23.7.2009 ,‬‬
‫""רכב שיוך" ‪ -‬רכב שנקבע בהסכם שימוש כרכב שאליו ייוחסו החיובים‬
‫אשר בהם יחויב המנוי‪ ,‬לצורך אכיפתם;‬
‫"הרשות הממונה" ‪ -‬רשות מנהרות הכרמל כמשמעותה בחוזה הזיכיון‪,‬‬
‫שמינתה הממשלה;‬
‫"השר" ‪ -‬שר התחבורה והבטיחות בדרכים‪;".‬‬
‫בסעיף ‪ ,4‬אחרי פסקה (‪ )6‬יבוא‪:‬‬ ‫(‪ )2‬‬
‫"(‪ )7‬אופן החיוב באגרה וקביעת הדרכים לגבייתה‪ ,‬לרבות באמצעות מערכת‬
‫המופעלת באופן אלקטרוני או באופן אחר (בחוק זה ‪ -‬מערכת גביית האגרה)‪;".‬‬
‫בסעיף ‪- 7‬‬ ‫(‪ )3‬‬
‫(א) בפסקה (‪ ,)2‬במקום "לגביית אגרה" יבוא "לזיהוי החייב ולגביית האגרה";‬
‫אחרי פסקה (‪ )2‬יבוא‪:‬‬ ‫(ב) ‬
‫"(‪ )3‬סמכות לגבות אגרה וחיובים אחרים לפי הוראות חוק זה‪;".‬‬
‫אחרי סעיף ‪ 7‬יבוא‪:‬‬ ‫(‪ )4‬‬
‫(א) לא ינהג אדם ברכב בכבישי מנהרות הכרמל‪ ,‬אלא אם‬ ‫‪7‬א‪.‬‬ ‫"תנאים לשימוש‬
‫בכבישי מנהרות‬
‫כן מתקיים אחד מאלה‪:‬‬ ‫הכרמל‬
‫(‪ )1‬ברכב קיים אמצעי זיהוי או שמותרת כניסתו‬
‫לכבישי מנהרות הכרמל אף בלא אמצעי כאמור‪ ,‬הכל‬
‫על פי הסכם שימוש תקף;‬
‫(‪ )2‬האגרה בעד אותה נסיעה שולמה בכניסה לכבישי‬
‫מנהרות הכרמל או ביציאה מהם‪ ,‬והיציאה מכבישי‬
‫מנהרות הכרמל נעשתה ביציאה המיועדת למשלמי‬
‫אגרה כאמור בפסקה זו‪ ,‬והכל בכפוף להוראות שקבע‬
‫בעל הזיכיון לעניין זה‪ ,‬באישור הרשות הממונה;‬
‫(‪ )3‬מתקיים תנאי אחר שקבע בעל הזיכיון באישור‬
‫הרשות הממונה‪ ,‬המתיר את כניסת הרכב לכבישי‬
‫מנהרות הכרמל;‬
‫(‪ )4‬חל פטור מתשלום אגרה לגבי אותה נסיעה‪ ,‬לפי‬
‫הוראות חוק זה‪.‬‬
‫(ב) הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו על נהיגה ברכב שאין‬
‫לעכב או למנוע את נסיעתו בכבישי מנהרות הכרמל לפי חוק‬
‫זה‪.‬‬
‫(א) המבקש להסדיר מראש את אופן חיובו באגרה ובחיובים‬ ‫‪7‬ב‪.‬‬ ‫הסכם שימוש‬
‫אחרים לפי הוראות חוק זה‪ ,‬בשל נסיעות ברכב בכבישי‬
‫מנהרות הכרמל‪ ,‬יתקשר לשם כך בהסכם שימוש עם בעל‬
‫הזיכיון‪.‬‬
‫(ב) הסכם שימוש כאמור בסעיף קטן (א) יכלול‪ ,‬בין השאר‪,‬‬
‫הוראות בעניין השימוש באמצעי זיהוי והפקדת עירבון‪ ,‬ככל‬
‫שבחר המנוי בשימוש באמצעי כאמור‪ ,‬וכן הוראות לעניין‬
‫אופן תשלום האגרה וחיובים אחרים לפי חוק זה‪ ,‬באחת‬
‫מדרכים אלה לפי בחירת המנוי‪:‬‬

‫ספר החוקים ‪ ,2203‬ב' באב התשס"ט‪23.7.2009 ,‬‬ ‫‪200‬‬
‫חיוב‪ ,‬כהגדרתו בחוק‬
‫בחוק‬
‫כרטיס‬
‫כהגדרתו‬
‫באמצעות‬
‫תשלום חיוב‪,‬‬
‫באמצעות כרטיס‬
‫(‪ )1‬‬ ‫(‪ )1‬תשלום‬
‫חיוב‪ ,‬התשמ"ו‪1986-‬‏‏‪;62‬‬
‫התשמ"ו‪1986-‬‏‏‪;62‬‬
‫כרטיסי‬ ‫כרטיסי חיוב‪,‬‬
‫באמצעות הוראת קבע בבנק;‬
‫תשלום קבע בבנק;‬
‫באמצעות הוראת‬
‫(‪ )2‬‬ ‫תשלום‬ ‫(‪ )2‬‬
‫ובתנאים כפי שקבע בעל‬
‫שקבע בעל‬‫אחרת‬
‫בדרךכפי‬
‫ובתנאים‬
‫תשלום‬‫(‪ )3‬תשלום בדרך(‪ )3‬אחרת‬
‫באישור הרשות הממונה‪.‬‬
‫הממונה‪.‬‬
‫הזיכיון‬
‫הזיכיון באישור הרשות‬
‫באישור הרשות הממונה‪,‬‬
‫לדרוש‪,‬הממונה‪,‬‬
‫רשאיהרשות‬‫באישור‬
‫הזיכיון‬
‫לדרוש‪,‬‬
‫רשאיבעל‬ ‫(ג) בעל הזיכיון (ג) ‬
‫תשלום נקבע אופן תשלום‬
‫שימוש שבו‬
‫נקבע אופן‬
‫בהסכם‬‫שבו‬
‫להתקשרות‬
‫בהסכם שימוש‬ ‫כתנאי להתקשרות כתנאי‬
‫ייקבע בהסכם רכב שיוך‪,‬‬
‫רכב שיוך‪,‬‬
‫(ב)‪ ,‬כי‬
‫בהסכם‬
‫בסעיף קטן‬
‫מהמנוייםייקבע‬
‫מסויםקטן (ב)‪ ,‬כי‬
‫מסוים מהמנויים בסעיף‬
‫מאת‪ .‬בעל הרכב האמור‪.‬‬
‫האמור‬‫ומראש‬
‫בכתבהרכב‬
‫מאת בעל‬‫בהסכמה‬
‫בהסכמה בכתב ומראש‬
‫בכבישי מנהרות הכרמל‪,‬‬
‫נסיעתוהכרמל‪,‬‬
‫בעתמנהרות‬
‫בכבישי‬
‫נסיעתו רכב‪,‬‬
‫היה לגבי‬‫(א) בעת‬
‫‪7‬ג‪ .‬רכב‪,‬‬
‫היה לגבי‬ ‫החייב (א) ‬
‫בתשלום‬ ‫‪7‬ג‪.‬‬ ‫החייב בתשלום‬
‫אגרה‬ ‫אגרה‬
‫אותה האגרה בעד אותה‬
‫בתשלום‬
‫החייבבעד‬
‫האגרה‬
‫יהיה‬
‫בתשלום‬
‫שימוש תקף‪,‬‬
‫הסכם החייב‬
‫הסכם שימוש תקף‪ ,‬יהיה‬
‫נסיעה ‪ -‬המנוי‪ .‬נסיעה ‪ -‬המנוי‪.‬‬
‫בכבישי מנהרות הכרמל‪,‬‬
‫הכרמל‪,‬‬
‫נסיעתו‬
‫מנהרות‬‫בכבישיבעת‬
‫לגבי רכב‪,‬‬
‫נסיעתו‬
‫בעתהיה‬
‫רכב‪ ,‬לא‬
‫(ב) לא היה לגבי (ב) ‬
‫אותה האגרה בעד אותה‬
‫בתשלום‬‫החייבבעד‬
‫האגרה‬‫יהיה‬
‫בתשלום‬
‫שימוש תקף‪,‬‬
‫הסכם החייב‬
‫הסכם שימוש תקף‪ ,‬יהיה‬
‫אלא אם כן שולמה‬ ‫שולמה‬
‫הנסיעה‪,‬‬‫אם כן‬
‫במועד‬
‫הרכבאלא‬
‫הנסיעה‪,‬‬
‫במועדבעל‬
‫נסיעה ‪-‬‬‫נסיעה ‪ -‬בעל הרכב‬
‫הרכב לכבישי מנהרות‬‫מנהרות‬
‫כניסת‬‫לכבישי‬
‫נסיעה בעת‬
‫אותה הרכב‬
‫בעדכניסת‬
‫האגרהבעת‬
‫האגרה בעד אותה נסיעה‬
‫הוראות סעיף ‪7‬א(א)(‪.)2‬‬
‫‪7‬א(א)(‪.)2‬‬
‫מהם‪ ,‬לפי‬
‫ביציאה סעיף‬
‫או הוראות‬
‫הכרמללפי‬
‫הכרמל או ביציאה מהם‪,‬‬
‫המנוי או בעל הרכב‪,‬‬
‫הרכב‪,‬‬
‫בעל אם‬
‫לאאויחולו‬‫המנוי‬
‫סעיף זה‬
‫יחולו אם‬
‫הוראות‬ ‫(ג) הוראות סעיף(ג) זה לא‬
‫הזיהוי ששימש לצורך‬
‫לצורך‬
‫אמצעי‬
‫ששימש‬‫הרכב או‬
‫הזיהוי‬‫אמצעיכי‬
‫העניין‪ ,‬הוכיח‬
‫לפיהרכב או‬ ‫לפי העניין‪ ,‬הוכיח כי‬
‫ממנו‪.‬האגרה‪ ,‬נגנב ממנו‪.‬‬
‫בתשלום‬ ‫חיובונגנב‬
‫חיובו בתשלום האגרה‪,‬‬
‫אחד מהמפורטים להלן‪,‬‬‫מכללהלן‪,‬‬
‫מהמפורטים‬
‫רשאי לדרוש‬
‫הזיכיון אחד‬
‫לדרוש מכל‬
‫רשאי בעל‬
‫הזיכיון (א) ‬
‫הוצאות ‪7‬ד‪.‬‬
‫והחזר בעל‬
‫פיצוי (א) ‬
‫פיצוי והחזר הוצאות ‪7‬ד‪.‬‬
‫לכך לפי סעיף קטן (ב)‪:‬‬
‫שנקבעו (ב)‪:‬‬
‫הוצאותסעיף קטן‬
‫והחזרלכך לפי‬
‫שנקבעו‬
‫פיצוי‬‫פיצוי והחזר הוצאות‬
‫לפיחייב בתשלומו לפי‬
‫שהוא‬
‫בתשלומו‬
‫שילם חיוב‬
‫שלא חייב‬
‫אדםשהוא‬
‫שילם חיוב‬
‫(‪ )1‬אדם שלא (‪ )1‬‬
‫חוק זה;‬ ‫חוק זה;‬
‫הכרמל שלא ביציאה‬‫ביציאה‬
‫מנהרות‬‫שלא‬
‫מכבישי‬
‫הכרמל‬‫שיצא‬
‫מנהרות‬
‫מכבישיאדם‬
‫(‪ )2‬אדם שיצא (‪ )2‬‬
‫כאמור בסעיף ‪7‬א(א)(‪;)2‬‬
‫‪7‬א(א)(‪;)2‬‬
‫המיועדת לו‬
‫המיועדת לו כאמור בסעיף‬
‫זיהויכדי למנוע את זיהוי‬
‫שיש בו‬
‫למנוע את‬
‫כדימעשה‬‫שעשה‬
‫שיש בו‬
‫מעשהאדם‬
‫(‪ )3‬אדם שעשה (‪ )3‬‬
‫שפגע במערכת גביית‬ ‫גביית‬
‫במערכת או‬
‫חיובו באגרה‬
‫אתשפגע‬‫אואו‬
‫באגרה‬
‫החייב או את חיובוהחייב‬
‫האגרה באופן אחר;האגרה באופן אחר;‬
‫מנהרות מכבישי מנהרות‬
‫יציאת רכבו‬‫מכבישי‬
‫שעוכבה‬
‫אדם רכבו‬
‫(‪ )4‬יציאת‬
‫(‪ )4‬אדם שעוכבה‬
‫לפי הוראות סעיף ‪.12‬‬
‫מהם‪.12 ,‬‬
‫פונה סעיף‬
‫הוראות‬
‫שרכבו‬
‫מהם‪ ,‬לפי‬
‫הכרמל או‬
‫הכרמל או שרכבו פונה‬
‫של ועדת הכלכלה של‬ ‫ובאישור‬
‫הכלכלה‬‫האוצר‬
‫ועדת‬
‫ובאישורשר‬
‫בהסכמת‬ ‫האוצר‬
‫(ב) השר‪ ,‬בהסכמת(ב) שר השר‪,‬‬
‫הפיצוי והחזר ההוצאות‪,‬‬
‫ההוצאות‪,‬‬
‫סכומי‬
‫והחזר‬
‫הפיצוי את‬
‫סכומי לקבוע‬
‫הכנסת‪ ,‬רשאי‬
‫הכנסת‪ ,‬רשאי לקבוע את‬
‫מהמפורטים בסעיף קטן (א)‪.‬‬
‫בסעיף קטן (א)‪.‬‬
‫כל אחד‬
‫מהמפורטים‬
‫שישולמו בידי‬
‫שישולמו בידי כל אחד‬
‫המועד שבו הפך חיוב‬
‫הפך‪ -‬חיוב‬
‫הקובע"‬
‫המועד שבו‬
‫זה‪"-,‬המועד‬
‫הקובע"‬
‫"המועדבסעיף‬
‫‪7‬ה‪( .‬א) ‬
‫בסעיף זה‪,‬‬ ‫‪7‬ה‪.‬חיוב(א) ‬
‫לעניין סרבן‬ ‫דין חיוב לעניין סרבן דין‬
‫תשלום‬ ‫תשלום‬
‫לחוב חלוט‪.‬‬ ‫לחוב חלוט‪.‬‬
‫חלקו‪ ,‬בתוך ‪ 30‬ימים‬‫ימים‬
‫‪30‬או‬ ‫כולו‬
‫בתוך‬
‫שולם‪,‬‬
‫חלקו‪,‬‬
‫שלא‬
‫חלוט או‬
‫שולם‪ ,‬כולו‬
‫שלא) חוב‬
‫(ב) חוב חלוט (ב‬
‫הצמדה וריבית פיגורים‪,‬‬
‫פיגורים‪,‬‬
‫הפרשי‬
‫וריבית‬
‫הצמדהעליו‬
‫הפרשיייווספו‬
‫עליוהקובע‪,‬‬
‫מהמועד‬
‫מהמועד הקובע‪ ,‬ייווספו‬
‫ועד לתשלום בפועל‪.‬‬ ‫בפועל‪.‬‬
‫הקובע‬‫לתשלום‬
‫מהמועד‬‫מהמועד הקובע ועד‬

‫ס"ח התשמ"ו‪ ,‬עמ' ‪.187‬‬ ‫‪ 62‬‬

‫‪201‬‬ ‫ספר החוקים ‪ ,2203‬ב' באב התשס"ט‪23.7.2009 ,‬‬
‫(ג) הוגשה בקשה לפי סעיף ‪81‬א‪ 1‬לחוק ההוצאה לפועל‪,‬‬
‫התשכ"ז‪1967-‬‏‏‪ ,63‬לביצוע בהוצאה לפועל של חוב חלוט‪,‬‬
‫הפרשי הצמדה או ריבית פיגורים‪ ,‬והוגשה בקשה להארכת‬
‫מועד להגשת ערר או להגשת בקשת רשות ערעור לפי סעיף‬
‫‪12‬א‪ ,‬רשאים ועדת הערר או בית המשפט‪ ,‬לפי העניין‪ ,‬או‬
‫רשם ההוצאה לפועל‪ ,‬להורות על עיכוב הליכי הוצאה לפועל‬
‫כאמור; על החלטת ועדת ערר בעניין עיכוב הליכי הוצאה‬
‫לפועל יחול סעיף ‪12‬א(ג)‪ ,‬כאילו היתה החלטה סופית‪.‬‬
‫(א) לא שילם חייב חובות חלוטים בשל חמישה חשבונות‬ ‫‪7‬ו‪.‬‬ ‫אי–חידוש רישיון‬
‫ומניעת שינוי‬
‫שונים שנשלחו לו בעד נסיעות בכבישי מנהרות הכרמל‪,‬‬ ‫ברישום בעלות‬
‫יחולו הוראות אלה‪:‬‬ ‫ברכב‬
‫(‪ )1‬רשות הרישוי כהגדרתה בפקודת התעבורה‬
‫(בסעיף זה ‪ -‬רשות הרישוי)‪ ,‬לא תחדש את רישיון‬
‫הרכב שבשלו לא שולמו החובות החלוטים או את‬
‫רישיון רכב השיוך שאליו מיוחסים החובות כאמור‪ ,‬לפי‬
‫העניין‪ ,‬ובלבד שהסכום המצטבר של החובות החלוטים‬
‫עולה על ‪ 1,000‬שקלים חדשים ובעל הזיכיון ורשות‬
‫הרישוי המציאו לבעליו הודעות שלפיהן לא יחודש‬
‫רישיון הרכב אם לא ישולמו מלוא החובות החלוטים‬
‫לפני מועד חידוש הרישיון האמור; הודעות לפי פסקה‬
‫זו יישלחו בדואר רשום ‪ 90‬ימים לפחות לפני מועד‬
‫חידוש רישיון הרכב; השר‪ ,‬באישור ועדת הכלכלה של‬
‫הכנסת‪ ,‬רשאי לשנות את הסכום הקבוע בפסקה זו;‬
‫(‪ ) 2‬רשות הרישוי לא תבצע כל שינוי ברישום הבעלות‬
‫ברכב שבשלו לא שולמו החובות החלוטים או ברכב‬
‫השיוך שאליו מיוחסים החובות כאמור‪ ,‬לפי העניין‪,‬‬
‫ובלבד שבעל הזיכיון המציא הודעות כמפורט להלן‪:‬‬
‫(א) הודעה לרשות הרישוי על אי–תשלום‬
‫החובות החלוטים בשל הרכב או רכב השיוך‪,‬‬
‫לפי העניין;‬
‫(ב) הודעה לבעל הרכב שלפיה לא יבוצע כל‬
‫שינוי ברישום הבעלות ברכב או ברכב השיוך‪,‬‬
‫לפי העניין‪ ,‬אם לא ישולמו מלוא החובות‬
‫החלוטים; הודעה לפי פסקת משנה זו תישלח‬
‫בדואר רשום לא יאוחר מיום עסקים אחד לאחר‬
‫משלוח ההודעה לרשות הרישוי לפי פסקת‬
‫משנה (א)‪.‬‬
‫(ב) הוראות סעיף קטן (א)(‪ )2‬לא יחולו על שינוי רישום‬
‫בעלות ברכב בשל מכר על ידי רשות לפי סעיף ‪34‬א לחוק‬
‫המכר‪ ,‬התשכ"ח‪1968-‬‏‏‪ ,64‬ולעניין זה יחולו על מלוא החובות‬
‫החלוטים הוראות סעיף ‪34‬ב לחוק האמור‪.‬‬

‫ס"ח התשכ"ז‪ ,‬עמ' ‪.116‬‬ ‫‪ 63‬‬

‫ס"ח התשכ"ח‪ ,‬עמ' ‪.98‬‬ ‫‪ 6 4‬‬

‫ספר החוקים ‪ ,2203‬ב' באב התשס"ט‪23.7.2009 ,‬‬ ‫‪202‬‬
‫בסעיף זה ‪-‬‬ ‫בסעיף זה ‪( -‬ג) ‬ ‫(ג) ‬
‫כמה חיובים‪ ,‬בתקופה‬
‫בתקופה‬
‫או על‬
‫חיובים‪,‬‬
‫על חיוב‬
‫הודעהכמה‬
‫חיוב‪-‬או על‬
‫"חשבון"‬
‫"חשבון" ‪ -‬הודעה על‬
‫לגבי כלי רכב מסוים;‬
‫מסוים;‬
‫מסוימת‪,‬‬
‫מסוימת‪ ,‬לגבי כלי רכב‬
‫בתוספתהחלוטים בתוספת‬
‫החלוטיםהחובות‬
‫החלוטים" ‪-‬‬
‫החובות‬
‫החובות‬
‫החלוטים" ‪-‬‬
‫"מלוא החובות "מלוא‬
‫חב ככל שהחייב חב‬
‫פיגורים‪,‬‬
‫שהחייב‬
‫וריבית‬
‫הצמדה ככל‬
‫הפרשיפיגורים‪,‬‬
‫הפרשי הצמדה וריבית‬
‫בהם‪;".‬‬ ‫בהם‪;".‬‬
‫לשלמה לפי חוק זה" יבוא‬
‫שישזה" יבוא‬
‫אגרהחוק‬
‫לשלמה לפי‬
‫אי–תשלום‬
‫בשלשיש‬
‫אגרה‬
‫"אלא‬
‫אי–תשלום‬
‫‪(9‬א)‪ ,‬במקום‬
‫בסעיף בשל‬
‫במקום "אלא‬
‫(‪ )5‬בסעיף ‪(9‬א)‪ )5( ,‬‬
‫לפי הוראות חוק זה";‬
‫"אלאזה";‬
‫"אלא לפי הוראות חוק‬
‫סעיפים ‪ 12‬ו–‪ 13‬יבוא‪:‬‬
‫יבוא‪:‬‬
‫במקום‬
‫(‪ 12 )6‬ו–‪13‬‬
‫במקום סעיפים‬ ‫(‪ )6‬‬
‫רשאים לפי העניין‪ ,‬רשאים‬
‫העניין‪,‬מטעמם‪,‬‬
‫הזיכיון או מי‬
‫מטעמם‪ ,‬לפי‬
‫המדינה‪ ,‬בעל‬
‫הזיכיון או מי‬
‫עיכוב‪,‬המדינה‪.12,‬בעל (א) ‬
‫"סמכות(א) ‬
‫‪.12‬‬ ‫"סמכות עיכוב‪,‬‬
‫מניעת כניסה או‬ ‫מניעת כניסה או‬
‫הכרמל או לעכב יציאת‬
‫מנהרותיציאת‬
‫או לעכב‬ ‫לכבישי‬
‫רכבהכרמל‬
‫מנהרות‬
‫לכבישיכניסת‬
‫רכבכניסת רכב למנוע‬ ‫למנוע‬
‫הרחקה של‬ ‫הרחקה של רכב‬
‫ברכב לפנותו מהם לדרך‬
‫מהם לדרך‬
‫לפנותולנוהג‬
‫ולהורות‬‫ברכב‬
‫אלה‪,‬‬
‫לנוהג‬
‫מכבישים‬
‫ולהורות‬
‫מכבישים אלה‪,‬רכב‬ ‫מכבישירכב‬
‫מנהרות‬ ‫מכבישי מנהרות‬
‫הכרמל‬ ‫הכרמל‬
‫להניח כי מתקיים אחד‬
‫מתקיים אחד‬
‫יסוד סביר‬‫להניח כי‬
‫סביריש להם‬
‫יסוד אם‬
‫שיורו לו‪,‬‬
‫שיורו לו‪ ,‬אם יש להם‬
‫לסכן את עוברי הדרך‪:‬‬
‫הדרך‪:‬‬
‫עובריכדי‬
‫יהיה בכך‬
‫לסכן את‬
‫כדישלא‬
‫ובלבד‬
‫מאלה‪,‬בכך‬
‫מאלה‪ ,‬ובלבד שלא יהיה‬
‫הכרמל אסורה לפי‬‫מנהרותלפי‬
‫בכבישיאסורה‬
‫הנהיגה הכרמל‬
‫בכבישי מנהרות‬
‫(‪ )1‬‬ ‫(‪ )1‬הנהיגה‬
‫הוראות כל דין אחר;‬
‫אחר;‬
‫זה או‬
‫חוקדין‬
‫הוראות כל‬
‫הוראות חוק זה או הוראות‬
‫רכבנסיעה באותו רכב‬
‫באותובשל‬
‫נסיעהחלוט‬
‫שולם חוב‬
‫לא בשל‬
‫(‪ )2‬חלוט‬
‫(‪ )2‬לא שולם חוב‬
‫שהרכב הוא רכב שיוך‬
‫או שיוך‬
‫הכרמלרכב‬
‫שהרכב הוא‬
‫בכבישיאומנהרות‬
‫בכבישי מנהרות הכרמל‬
‫נסיעהשולם בשל נסיעה‬
‫בשל שלא‬
‫שולם חלוט‬
‫מיוחס חוב‬
‫חלוט שלא‬
‫שאליו מיוחס חובשאליו‬
‫בכבישים אלה; בכבישים אלה;‬
‫שיש בו כדי למנוע את‬
‫למנוע את‬
‫ביחס לרכב‬
‫מעשהבו כדי‬
‫לרכב שיש‬
‫ביחסנעשה‬‫(‪ )3‬נעשה מעשה (‪ )3‬‬
‫נסיעה; בשל אותה נסיעה;‬
‫אותה באגרה‬
‫בשלהחיוב‬
‫או את‬
‫באגרה‬
‫החייב‬
‫החיוב‬
‫זיהוי החייב או אתזיהוי‬
‫גבייתפגע במערכת גביית‬
‫במערכתברכב‬
‫פגעהנוסעים‬
‫ברכבאחד‬
‫הנהג או‬
‫הנוסעים‬
‫(‪ )4‬הנהג או אחד (‪ )4‬‬
‫בכבישי מנהרות הכרמל‪.‬‬
‫האגרההכרמל‪.‬‬
‫האגרה בכבישי מנהרות‬
‫רכבתעוכב יציאת רכב‬
‫(א)‪ ,‬לא‬
‫יציאת‬‫תעוכבקטן‬
‫לאבסעיף‬
‫האמור‬
‫קטן (א)‪,‬‬
‫על אף‬
‫(ב) על אף האמור(ב) בסעיף‬
‫אי–תשלום חוב חלוט כאמור‬
‫חלוט כאמור‬
‫חובבשל‬
‫אי–תשלום רק‬
‫מנהרות הכרמל‬
‫רק בשל‬
‫מכבישי‬
‫מכבישי מנהרות הכרמל‬
‫בסעיף קטן (א)(‪ .)2‬בסעיף קטן (א)(‪.)2‬‬
‫הוראה שניתנה לו לפי‬
‫לו לפי‬‫אחר‬
‫שניתנה‬
‫הוראהלמלא‬
‫הנוהג ברכב‬
‫למלא אחר‬
‫ברכב סירב‬
‫(ג) סירב הנוהג (ג) ‬
‫קטן (א) רישה‪ ,‬לגרום‬
‫לגרום‬
‫בסעיף‬
‫רישה‪,‬‬
‫המנויים‬
‫קטן (א)‬
‫רשאים‬
‫המנויים(א)בסעיף‬
‫סעיף קטן‬
‫סעיף קטן (א) רשאים‬
‫מכבישי מנהרות הכרמל‪.‬‬
‫הרכבהכרמל‪.‬‬
‫מנהרות‬
‫לפינוי‬
‫לפינוי הרכב מכבישי‬
‫שרואה את עצמו נפגע‬
‫עצמו נפגע‬
‫אתאו מי‬ ‫חיוב‬‫שרואה‬
‫שחולק על‬
‫מי או מי‬
‫(א) חיוב‬
‫‪12‬א‪ .‬על‬
‫ערר מי שחולק‬
‫ועדות (א) ‬
‫‪12‬א‪.‬‬ ‫ועדות ערר‬
‫‪45‬זה‪ ,‬רשאי‪ ,‬בתוך ‪45‬‬
‫חוק‬
‫בתוך‬
‫רשאי‪ ,‬לפי‬
‫בעלזה‪,‬הזיכיון‬
‫סמכויותחוק‬
‫הזיכיון לפי‬
‫מהפעלת‬
‫מהפעלת סמכויות בעל‬
‫הפעלת או ממועד הפעלת‬
‫על החיוב‬‫ממועד‬‫ההודעה‬
‫החיוב או‬
‫עלקבלת‬ ‫ממועד‬
‫ההודעה‬
‫ימים ממועד קבלתימים‬
‫ועדת ערר; בערר לפי‬
‫לפנילפי‬
‫ערר;כךבערר‬‫לערור על‬
‫לפני ועדת‬
‫כאמור‪,‬‬ ‫הסמכויות כך‬
‫הסמכויות כאמור‪ ,‬לערור על‬
‫בעל‪-‬הזיכיון; לעניין זה ‪-‬‬
‫לעניין זה‬
‫המשיב‬ ‫הזיכיון;‬
‫זה יהיה‬
‫סעיףבעל‬
‫סעיף זה יהיה המשיב‬
‫שלח את ההודעה על‬ ‫ההודעה על‬
‫הזיכיון כי‬
‫בעלאת‬‫הוכיחשלח‬
‫הזיכיון כי‬
‫(‪ )1‬הוכיח בעל (‪ )1‬‬
‫למשלוח דואר שמסר המנוי‬
‫שמסר המנוי‬
‫לכתובת‬
‫רגילדואר‬
‫למשלוח‬
‫לכתובתבדואר‬
‫החיוב בדואר רגיל החיוב‬
‫השימוש‪ ,‬וההודעה היא‬
‫וההודעה היא‬
‫עמו בהסכם‬‫השימוש‪,‬‬
‫ההתקשרות‬
‫בהסכם‬ ‫בעת‬‫בעת ההתקשרות עמו‬
‫הסכם השימוש והחיוב‬‫והחיוב‬
‫הוראות‬
‫השימוש‬
‫הסכם לפי‬
‫חיוב שוטף‬
‫הוראות‬
‫בעניין‬
‫בעניין חיוב שוטף לפי‬
‫התקבלה‪15‬בידי החייב בתום ‪15‬‬
‫החייב בתום‬
‫ההודעה‬
‫כי בידי‬
‫התקבלה‬
‫נפרע‪ ,‬חזקה‬
‫נפרע‪ ,‬חזקה כי ההודעה‬
‫שלא הוכיח החייב שלא‬
‫החייבאם כן‬
‫שנשלחה‪ ,‬אלא‬
‫אם כן הוכיח‬‫מהיום‬
‫ימיםאלא‬
‫ימים מהיום שנשלחה‪,‬‬
‫קיבל את ההודעה; קיבל את ההודעה;‬

‫‪203‬‬ ‫ספר החוקים ‪ ,2203‬ב' באב התשס"ט‪23.7.2009 ,‬‬
‫(‪ )2‬הוכיח בעל הזיכיון כי שלח את ההודעה על‬
‫החיוב בדואר רשום לכתובת למשלוח דואר כמשמעותה‬
‫בסעיף ‪ 2‬לחוק עדכון כתובות‪ ,‬התשס"ה‪2005-‬‏‪ ,65‬חזקה‬
‫כי ההודעה התקבלה בידי החייב בתום ‪ 15‬ימים מהיום‬
‫שנשלחה‪ ,‬אלא אם כן הוכיח החייב שלא קיבל את‬
‫ההודעה מסיבות שאינן תלויות בו ולא עקב הימנעותו‬
‫מלקבלה‪.‬‬
‫ועדות ערר יהיו של שלושה חברים כל אחת‪ ,‬והם‪:‬‬ ‫(ב) ‬
‫(‪ )1‬מי שכשיר להתמנות לשופט של בית משפט‬
‫שלום‪ ,‬שמינה שר המשפטים‪ ,‬והוא יהיה היושב ראש;‬
‫עובד משרד התחבורה והבטיחות בדרכים‪ ,‬שמינה‬ ‫(‪ )2‬‬
‫השר;‬
‫נציג ציבור שמינו השר ושר האוצר‪.‬‬ ‫(‪ )3‬‬
‫יחולו‬‫התשנ"ב‪1992-‬‏‏‪,66‬‬
‫(ג) הוראות חוק בתי דין מינהליים‪,‬‬
‫על ועדת הערר‪ ,‬בשינויים המחויבים מחוק זה‪ ,‬ואולם החלטה‬
‫סופית של ועדת הערר ניתנת לערעור לפני בית המשפט‬
‫המחוזי אם ניתנה לכך רשות מאת בית המשפט המחוזי‪ ,‬בתוך‬
‫המועד שיקבע השר‪.‬‬
‫(ד) העורר לוועדת ערר לפי הוראות סעיף קטן (א)‪ ,‬או‬
‫המערער לבית המשפט המחוזי לפי הוראות סעיף קטן‬
‫(ג)‪ ,‬ימציא עותק מהערר או מהערעור‪ ,‬לפי העניין‪ ,‬לרשות‬
‫הממונה; ראתה הרשות הממונה שעניין ציבורי שהוא בתחום‬
‫תפקידיה או סמכויותיה לפי חוק זה או לפי חוזה הזיכיון עלול‬
‫להיות מושפע או כרוך בהליך של ערר או ערעור לפי סעיף זה‪,‬‬
‫רשאית היא להתייצב באותו הליך ולהשמיע את עמדתה‪.‬‬
‫רשומה אלקטרונית ‪12‬ב‪( .‬א) בסעיף זה ‪-‬‬
‫‪ -‬ראיה קבילה‬
‫"חומר מחשב"‪" ,‬מחשב" ו–"פלט" ‪ -‬כהגדרתם בחוק המחשבים‪,‬‬
‫התשנ"ה‪1995-‬‏‏‪;67‬‬
‫"רשומה אלקטרונית" ‪ -‬כל אחד מאלה‪:‬‬
‫(‪ )1‬צילום שנעשה במצלמה או במסרטה המופעלות‬
‫באופן אלקטרוני או באופן אחר;‬
‫(‪ )2‬מידע שנקלט או שנשמר באמצעים אלקטרוניים‪,‬‬
‫דיגיטליים או אופטיים‪ ,‬כשהוא נראה‪ ,‬נקרא או מאוחזר‬
‫באמצעים כאמור‪ ,‬לרבות פלט‪.‬‬
‫(ב) רשומה אלקטרונית שנערכה והוגשה בדרך שנקבעה‬
‫בתקנות לפי סעיף קטן (ג)(‪ )1‬ו–(‪ )2‬תהיה ראיה קבילה בכל‬
‫הליך משפטי ובכל הליך לפי הוראות חוק זה‪ ,‬לגבי ‪-‬‬

‫ס"ח התשס"ה‪ ,‬עמ' ‪.998‬‬ ‫‪ 6 5‬‬

‫ס"ח התשנ"ב‪ ,‬עמ' ‪.90‬‬ ‫‪ 66‬‬

‫ס"ח התשנ"ה‪ ,‬עמ' ‪.366‬‬ ‫‪ 67‬‬

‫ספר החוקים ‪ ,2203‬ב' באב התשס"ט‪23.7.2009 ,‬‬ ‫‪204‬‬
‫הרכבהרישום של הרכב‬
‫הרישוםאושלמספר‬
‫מספר הזיהוי‪,‬‬
‫הזיהוי‪ ,‬אואמצעי‬
‫(‪ )1‬‬ ‫(‪ )1‬אמצעי‬
‫כפי שנקלטו ברשומה‬
‫ברשומה‬
‫הזיהוי שלו‪,‬‬
‫בלוחיתשנקלטו‬
‫שלו‪ ,‬כפי‬
‫המופיעים‬
‫המופיעים בלוחית הזיהוי‬
‫האלקטרונית;‬ ‫האלקטרונית;‬
‫או הרכב בעת קליטת‬‫קליטת‬
‫הזיהוי‬
‫בעת‬
‫אמצעי‬
‫הימצאהרכב‬
‫הזיהוי או‬
‫אמצעימקום‬
‫(‪ )2‬מקום הימצא (‪ )2‬‬
‫ברשומה האלקטרונית;‬‫האלקטרונית;‬
‫הנתונים לגביהם‬
‫הנתונים לגביהם ברשומה‬
‫שלגביהםאו הרכב שלגביהם‬
‫אמצעי הזיהוי‬
‫או הרכב‬‫הימצא‬
‫הזיהוי‬‫אמצעיזמן‬
‫(‪ )3‬זמן הימצא (‪ )3‬‬
‫האלקטרונית במקום האמור‬
‫במקום האמור‬
‫ברשומה‬
‫האלקטרונית‬
‫נקלטו נתונים‬
‫נקלטו נתונים ברשומה‬
‫ברשומה האלקטרונית‪.‬‬
‫האלקטרונית‪.‬‬
‫ברשומהכפי שצוין‬
‫בפסקה (‪,)2‬‬
‫בפסקה (‪ ,)2‬כפי שצוין‬
‫כללים בעניינים אלה‪:‬‬
‫אלה‪:‬‬
‫יקבע‬
‫בעניינים‬
‫המשפטים‬
‫שר המשפטים(ג) יקבעשרכללים‬ ‫(ג) ‬
‫אלקטרוניות לפי סעיף זה;‬
‫רשומותסעיף זה;‬
‫אלקטרוניות לפי‬
‫רשומותאופן הפקת‬
‫אופן הפקת (‪ )1‬‬ ‫(‪ )1‬‬
‫המכשירים המפיקים את‬
‫המפיקים את‬‫ובקרה על‬
‫המכשירים‬
‫(‪ )2‬פיקוח ובקרה(‪ )2‬עלפיקוח‬
‫הרשומות האלקטרוניות‬
‫האלקטרוניות‬
‫האלקטרוניות ועל‬
‫ועל הרשומות‬
‫הרשומות‬
‫הרשומות האלקטרוניות‬
‫כראיות‪ ,‬והטיפול בהם;‬
‫המוגשותבהם;‬
‫המוגשות כראיות‪ ,‬והטיפול‬
‫חדירה לחומר מחשב‬
‫מחשב‬
‫לחומרמפני‬
‫חדירהסבירים‬
‫מפני הגנה‬
‫אמצעי‬‫סבירים‬
‫(‪ )3‬אמצעי הגנה (‪ )3‬‬
‫המפיק את הרשומות‬
‫הרשומות‬
‫אתמחשב‪,‬‬‫בעבודת‬
‫שיבושהמפיק‬
‫ומפנימחשב‪,‬‬
‫ומפני שיבוש בעבודת‬
‫האלקטרוניות;‬ ‫האלקטרוניות;‬
‫אלקטרוניות שנעשו לפי‬
‫שנעשו לפי‬
‫רשומות‬
‫אלקטרוניות‬
‫אופן הגשת‬
‫רשומות‬
‫(‪ )4‬אופן הגשת (‪ )4‬‬
‫סעיף זה;‬ ‫סעיף זה;‬
‫מסמכים נוספים‪ ,‬אם‬
‫נוספים‪ ,‬אם‬
‫מסמכיםראיות או‬
‫הגשתם של‬‫ראיות או‬‫(‪ )5‬הגשתם של (‪ )5‬‬
‫בשל אי–תשלום אגרה‪.‬‬
‫אגרה‪.‬‬
‫חוב‬
‫אי–תשלום‬
‫יידרשו‪ ,‬לעניין‬
‫יידרשו‪ ,‬לעניין חוב בשל‬
‫שהוא רשומה אלקטרונית‬
‫אלקטרונית‬
‫ייחשב פלט‬
‫לארשומה‬
‫שהוא‬
‫סעיף זה‪,‬‬
‫לעניין פלט‬
‫(ד) לעניין סעיף זה‪(,‬ד) לא ייחשב‬
‫כהעתק‪ ,‬אלא כמקור‪".‬‬ ‫כהעתק‪ ,‬אלא כמקור‪".‬‬
‫יבוא‪ :‬אחרי פרט ‪ 17‬יבוא‪:‬‬
‫תיקון חוק בתי דין‬ ‫בתוספת‪,‬‬ ‫התשנ"ב‪1992-‬‏‪,68‬‬
‫פרט ‪17‬‬ ‫התשנ"ב‪1992-‬‏‪,68‬‬
‫מינהליים‪,‬בתוספת‪ ,‬אחרי‬ ‫בתי דין‪ .57‬בחוק‬
‫מינהליים‪ ,‬בתי דין‬ ‫בחוק‬
‫בתי דין‬ ‫‪.57‬‬
‫תיקון חוק‬
‫מינהליים ‪ -‬מס' ‪3‬‬ ‫מינהליים ‪ -‬מס' ‪3‬‬
‫הכרמל)‪ ,‬התשנ"ה‪".1995-‬‬
‫התשנ"ה‪".1995-‬‬
‫אגרה (מנהרות‬
‫הכרמל)‪,‬‬
‫כבישי‬
‫(מנהרות‬
‫אגרה לחוק‬
‫סעיף ‪12‬א‬
‫כבישי‬
‫לחוקלפי‬
‫‪12‬א ערר‬
‫סעיףועדת‬
‫"‪ .18‬ועדת ערר לפי"‪ .18‬‬

‫קנסות‪ ,‬אגרות והוצאות‬
‫והוצאות‬
‫לגביית‬
‫המרכזאגרות‬
‫ט"ו‪:‬קנסות‪,‬‬
‫לגביית‬
‫פרק ט"ו‪ :‬המרכז פרק‬
‫תיקון חוק המרכז‬ ‫והוצאות‪ -,‬התשנ"ה‪1995-‬‏‏‪- 69‬‬
‫התשנ"ה‪1995-‬‏‏‪69‬‬
‫קנסות‪ ,‬אגרות‬
‫והוצאות‪,‬‬
‫לגביית‬
‫אגרות‬
‫המרכז‬
‫קנסות‪,‬‬ ‫המרכז ‪.58‬‬
‫לגבייתבחוק‬ ‫בחוק‬
‫המרכז‬ ‫‪.58‬‬
‫תיקון חוק‬
‫לגביית קנסות‪,‬‬ ‫לגביית קנסות‪,‬‬
‫אגרות והוצאות‬ ‫אחרי פסקה (‪ )12‬יבוא‪:‬‬
‫יבוא‪:‬‬
‫"חוב"‪,‬‬
‫פסקה (‪)12‬‬
‫בהגדרה‬
‫אחרי‬
‫בסעיף ‪,1‬‬
‫בהגדרה "חוב"‪,‬‬
‫(‪ )1‬‬ ‫בסעיף ‪,1‬‬ ‫אגרות (‪ )1‬‬
‫והוצאות‬
‫‪ -‬מס' ‪8‬‬ ‫‪ -‬מס' ‪8‬‬
‫עליו‪( ,‬גבייה) חלה עליו‪,‬‬
‫המסים‬‫חלה‬‫ושפקודת‬
‫דין (גבייה)‬
‫המסים‬
‫למדינה לפי‬
‫לשלמוושפקודת‬
‫לפי דין‬
‫שיש‬‫למדינה‬
‫לשלמו סכום‬
‫"(‪ )13‬סכום שיש "(‪ )13‬‬
‫לפי אישרו לגבותו לפי‬
‫השרים)‬
‫לגבותו‬
‫(להלן ‪-‬‬
‫בדבראישרו‬
‫השרים)‬
‫הנוגע‬
‫(להלן ‪-‬‬
‫בדבר והשר‬
‫המשפטים‬
‫ששרהנוגע‬
‫ובלבדוהשר‬
‫ובלבד ששר המשפטים‬
‫בדבר; הודעה על אישור‬
‫הנוגע אישור‬
‫הודעה על‬
‫הממשלתי‬
‫המשרדבדבר;‬
‫הממשלתי הנוגע‬
‫המרכז וחשב‬‫המשרד‬
‫וחשבמנהל‬
‫הצעת מנהל המרכזהצעת‬
‫ייגבה החוב באמצעות‬‫באמצעות‬
‫כאמור‪ ,‬לא‬
‫השרים החוב‬
‫לא ייגבה‬ ‫אישרו‬
‫כאמור‪,‬‬
‫ברשומות;‬
‫תפורסם השרים‬
‫ברשומות; אישרו‬
‫כאמור תפורסם כאמור‬
‫פקודת המסים (גבייה);‬ ‫פקודת המסים (גבייה);‬
‫לשלמו למדינה לפי דין‪,‬‬
‫שישלפי דין‪,‬‬‫למדינה‬
‫לשלמו אחר‬
‫תשלום חובה‬
‫אחר שיש‬‫היטל או‬
‫אגרה‪ ,‬חובה‬
‫מס‪,‬תשלום‬‫היטל או‬
‫(‪ )14‬מס‪ ,‬אגרה‪ )14( ,‬‬
‫ששר עליו‪ ,‬ובלבד ששר‬
‫לא חלה‬ ‫ובלבד‬
‫(גבייה)‬
‫המסיםעליו‪,‬‬
‫לא חלה‬ ‫ושפקודת‬
‫בחיקוק‪( ,‬גבייה)‬
‫ושפקודת המסים‬
‫שסכומו נקבע‬
‫שסכומו נקבע בחיקוק‪,‬‬
‫באישור ועדת החוקה‬‫החוקה‬‫ועדתבצו‪,‬‬
‫באישור אותו‬
‫בדבר‪ ,‬קבע‬
‫הנוגעבצו‪,‬‬
‫השר אותו‬
‫בהסכמת‪ ,‬קבע‬
‫הנוגע בדבר‬
‫המשפטים‪,‬‬
‫המשפטים‪ ,‬בהסכמת השר‬
‫באמצעות המרכז‪ ,‬לפי‬
‫לגבותו לפי‬
‫אישרו המרכז‪,‬‬
‫באמצעות‬‫שהשרים‬
‫ולאחרלגבותו‬
‫הכנסת‪,‬אישרו‬
‫שהשרים‬
‫ולאחרשל‬
‫הכנסת‪,‬ומשפט‬
‫חוק ומשפט של חוק‬
‫הממשלתי הנוגע בדבר;";‬
‫המשרדבדבר;";‬
‫הממשלתי הנוגע‬
‫המרכז וחשב‬‫המשרד‬
‫וחשבמנהל‬
‫הצעת מנהל המרכזהצעת‬
‫במפורש אחרת בחוק"‪.‬‬
‫בחוק"‪.‬‬
‫נקבע‬
‫אחרת‬
‫אם כן‬
‫במפורש‬
‫יבוא "אלא‬
‫בסופונקבע‬
‫‪(3‬ה)‪,‬אם כן‬
‫בסעיף"אלא‬
‫בסופו יבוא‬
‫בסעיף ‪(3‬ה)‪ )2( ,‬‬ ‫(‪ )2‬‬

‫ס"ח התשנ"ב‪ ,‬עמ' ‪ ;90‬התשס"ה‪ ,‬עמ' ‪.477‬‬ ‫‪ 6 8‬‬

‫ס"ח התשנ"ה‪ ,‬עמ' ‪ ;170‬התשס"ח‪ ,‬עמ' ‪.784‬‬ ‫‪ 69‬‬

‫‪205‬‬ ‫ספר החוקים ‪ ,2203‬ב' באב התשס"ט‪23.7.2009 ,‬‬
‫פרק ט"ז‪ :‬עידוד השקעות הון‬
‫בחוק לעידוד השקעות הון‪ ,‬התשי"ט‪1959-‬‏‏‪( 70‬בפרק זה ‪ -‬חוק לעידוד השקעות הון) ‪-‬‬ ‫‪.59‬‬ ‫תיקון חוק לעידוד‬
‫השקעות הון ‪ -‬מס'‬
‫אחרי סעיף ‪ 1‬יבוא‪:‬‬ ‫(‪ )1‬‬ ‫‪66‬‬
‫בחוק זה ‪-‬‬ ‫‪1‬א‪.‬‬ ‫"הגדרות‬
‫"מועצת מרכז ההשקעות" ‪ -‬מועצת מרכז ההשקעות שמונתה‬
‫לפי סעיף ‪;12‬‬
‫"מינהלת השקעות בתיירות" ‪ -‬מינהלת השקעות בתיירות‬
‫שמונתה לפי סעיף ‪16‬א;‬
‫"מינהלת מרכז ההשקעות" ‪ -‬מינהלת מרכז ההשקעות‬
‫שמונתה לפי סעיף ‪(9‬א);‬
‫"מנהל מינהלת השקעות בתיירות" ‪ -‬מי שמונה לפי סעיף‬
‫‪16‬ב;‬
‫"מנהל מרכז ההשקעות" ‪ -‬מי שמונה לפי סעיף ‪;7‬‬
‫"מפעל תיירותי" ‪ -‬כהגדרתו בסעיף ‪40‬א;‬
‫"המינהלה" ‪ -‬מינהלת מרכז ההשקעות או מינהלת השקעות‬
‫בתיירות‪ ,‬לפי העניין;‬
‫"המנהל" ‪ -‬מנהל מרכז ההשקעות או מנהל מינהלת השקעות‬
‫בתיירות‪ ,‬לפי העניין;‬
‫"השרים" ‪-‬‬
‫(‪ )1‬בכל עניין לפי חוק זה‪ ,‬למעט בעניין הנוגע למפעל‬
‫תיירותי‪ ,‬ולעניין סעיפים ‪18‬א(ד)(‪()3‬ג) ו–‪(74‬ה)‪ ,‬אף בנוגע‬
‫למפעל תיירותי ‪ -‬שר האוצר יחד עם שר התעשייה‬
‫המסחר והתעסוקה;‬
‫(‪ )2‬בכל עניין לפי חוק זה הנוגע למפעל תיירותי‪,‬‬
‫למעט לעניין סעיפים ‪18‬א(ד)(‪()3‬ג) ו–‪(74‬ה) ‪ -‬שר האוצר‬
‫יחד עם שר התיירות‪;".‬‬
‫בסעיף ‪ ,4‬במקום הרישה עד המילים "(להלן ‪ -‬השרים)" יבוא "השרים";‬ ‫(‪ )2‬‬
‫בסעיף ‪- 5‬‬ ‫(‪ )3‬‬
‫(א) בכותרת השוליים‪ ,‬במקום "המרכז" יבוא "מרכז ההשקעות";‬
‫(ב) המילים "(להלן ‪ -‬המרכז)" ‪ -‬יימחקו‪ ,‬ובסופו יבוא "למעט בכל עניין הנוגע‬
‫למפעלים תיירותיים";‬
‫בסעיף ‪- 6‬‬ ‫(‪ )4‬‬
‫(א) בכל מקום‪ ,‬במקום "המרכז" יבוא "מרכז ההשקעות";‬
‫בפסקה (‪ ,)1‬המילים "(להלן ‪ -‬המנהל)" ‪ -‬יימחקו;‬ ‫(ב) ‬
‫בפסקה (‪ ,)2‬המילים "(להלן ‪ -‬המינהלה)" ‪ -‬יימחקו;‬ ‫(ג) ‬
‫בפסקה (‪ ,)3‬המילים "(להלן ‪ -‬המועצה)" ‪ -‬יימחקו;‬ ‫(ד) ‬
‫(‪ )5‬בסעיף ‪ ,7‬בכל מקום‪ ,‬במקום "המנהל" יבוא "מנהל מרכז ההשקעות" ובמקום‬
‫"המינהלה והמועצה" יבוא "מינהלת מרכז ההשקעות ומועצת מרכז ההשקעות";‬

‫ס"ח התשי"ט‪ ,‬עמ' ‪ ;234‬התשס"ט‪ ,‬עמ' ‪.85‬‬ ‫‪ 70‬‬

‫ספר החוקים ‪ ,2203‬ב' באב התשס"ט‪23.7.2009 ,‬‬ ‫‪206‬‬
‫בסעיף ‪- 8‬‬ ‫(‪ )6‬‬ ‫בסעיף ‪- 8‬‬ ‫(‪ )6‬‬
‫"מנהל מרכז ההשקעות";‬
‫ההשקעות";‬
‫"המנהל" יבוא‬
‫"מנהל מרכז‬
‫במקום‬
‫מקום‪,‬יבוא‬
‫"המנהל"‬
‫במקום בכל‬
‫(א) בכל מקום‪( ,‬א) ‬
‫"מינהלת מרכז ההשקעות‬
‫ההשקעות‬
‫מרכזיבוא‬
‫והמועצה"‬
‫"מינהלת‬
‫"המינהלה‬
‫והמועצה" יבוא‬
‫(א)‪ ,‬במקום‬
‫"המינהלה‬
‫בסעיף קטן‬
‫במקום‬‫(ב) בסעיף קטן (א)‪(,‬ב) ‬
‫ומועצת מרכז ההשקעות";‬
‫ומועצת מרכז ההשקעות";‬
‫"למינהלת מרכז ההשקעות‪,‬‬
‫ההשקעות‪,‬‬
‫מרכזיבוא‬
‫למועצה"‬
‫"למינהלת‬
‫"למינהלה‪,‬‬
‫למועצה" יבוא‬
‫(ב)‪ ,‬במקום‬
‫"למינהלה‪,‬‬
‫בסעיף קטן‬
‫במקום‬
‫(ג) בסעיף קטן (ב)‪(,‬ג) ‬
‫למועצת מרכז ההשקעות";‬
‫למועצת מרכז ההשקעות";‬
‫בסעיף ‪- 9‬‬ ‫(‪ )7‬‬ ‫בסעיף ‪- 9‬‬ ‫(‪ )7‬‬
‫ובמקוםההשקעות" ובמקום‬
‫"מינהלת מרכז‬
‫ההשקעות"‬‫יבוא‬
‫מרכז‬
‫"המינהלה"‬
‫במקום"מינהלת‬
‫"המינהלה" יבוא‬
‫במקום בכל מקום‪,‬‬
‫(א) בכל מקום‪( ,‬א) ‬
‫"במינהלת מרכז ההשקעות";‬
‫ההשקעות";‬‫יבוא‬
‫מרכז‬
‫"במינהלה"‬
‫"במינהלה" יבוא "במינהלת‬
‫בסעיף קטן (א)(ב) ‪ -‬בסעיף קטן (א) ‪-‬‬ ‫(ב) ‬
‫"למנהל מרכז ההשקעות";‬
‫ההשקעות";‬
‫מרכז יבוא‬
‫"למנהל"‬
‫"למנהל‬
‫במקום‬
‫ברישה‪,‬יבוא‬
‫(‪" )1‬למנהל"‬
‫ברישה‪ ,‬במקום‬ ‫(‪ )1‬‬
‫תימחק;פסקה (‪ - )5‬תימחק;‬
‫פסקה (‪ )2( - )5‬‬ ‫(‪ )2‬‬
‫"מנהל מרכז ההשקעות";‬
‫ההשקעות";‬
‫"המנהל" יבוא‬
‫"מנהל מרכז‬
‫במקום‬
‫(ב)‪,‬יבוא‬
‫"המנהל"‬
‫בסעיף קטן‬
‫בסעיף קטן (ב)‪(,‬ג) במקום‬ ‫(ג) ‬
‫"במינהלת מרכז ההשקעות";‬
‫ההשקעות";‬‫יבוא‬
‫מרכז‬
‫"במינהלה"‬
‫במקום"במינהלת‬
‫"במינהלה" יבוא‬
‫במקום בכל מקום‪,‬‬
‫בסעיף ‪9‬א‪,‬‬
‫(‪ )8‬מקום‪,‬‬
‫בסעיף ‪9‬א‪ ,‬בכל‬ ‫(‪ )8‬‬
‫בסעיף ‪- 10‬‬ ‫בסעיף ‪ )9( - 10‬‬ ‫(‪ )9‬‬
‫"מינהלת מרכז ההשקעות";‬
‫ההשקעות";‬
‫מרכזיבוא‬
‫"המינהלה"‬
‫במקום"מינהלת‬
‫"המינהלה" יבוא‬
‫בכותרת השוליים‪,‬‬
‫השוליים‪ ,‬במקום‬
‫(א) ‬ ‫(א) בכותרת‬
‫ההשקעות‪ ,‬למעט בעניינים‬
‫מרכזבעניינים‬
‫למעט‬‫"מינהלת‬
‫ההשקעות‪,‬‬
‫מרכזיבוא‬
‫"המינהלה"‬
‫במקום"מינהלת‬
‫"המינהלה" יבוא‬
‫(ב) ברישה‪ ,‬במקום(ב) ברישה‪,‬‬
‫למפעלים תיירותיים";‬
‫תיירותיים";‬
‫הנוגעים למפעלים הנוגעים‬
‫"מינהלת מרכז ההשקעות";‬
‫ההשקעות";‬
‫מרכזיבוא‬
‫"המינהלה"‬
‫במקום"מינהלת‬
‫"המינהלה" יבוא‬
‫במקום בכל מקום‪,‬‬
‫בסעיף ‪,11‬‬
‫מקום‪,‬‬
‫(‪ )10‬בסעיף ‪ ,11‬בכל(‪ )10‬‬
‫(‪ )11‬בסעיף ‪ )11( - 12‬בסעיף ‪- 12‬‬
‫"מועצת מרכז ההשקעות";‬
‫ההשקעות";‬
‫מרכזיבוא‬
‫"המועצה"‬
‫"מועצת‬
‫במקום‬
‫השוליים‪ ,‬יבוא‬
‫בכותרת"המועצה"‬
‫השוליים‪ ,‬במקום‬
‫(א) ‬ ‫(א) בכותרת‬
‫"המינהלה"ובמקום "המינהלה"‬
‫ובמקוםההשקעות"‬
‫"למועצת מרכז‬
‫ההשקעות"‬‫יבוא‬
‫מרכז‬
‫"למועצה"‬
‫במקום"למועצת‬
‫"למועצה" יבוא‬
‫(ב) ‬ ‫(ב) במקום‬
‫"מינהלת מרכז ההשקעות";‬
‫ההשקעות";‬
‫יבוא "מינהלת מרכזיבוא‬
‫(‪ )12‬בסעיף ‪ )12( - 13‬בסעיף ‪- 13‬‬
‫"מועצת מרכז ההשקעות";‬
‫ההשקעות";‬
‫מרכזיבוא‬
‫"המועצה"‬
‫"מועצת‬
‫במקום‬
‫השוליים‪ ,‬יבוא‬
‫בכותרת"המועצה"‬
‫השוליים‪ ,‬במקום‬
‫(א) ‬ ‫(א) בכותרת‬
‫ההשקעות‪ ,‬למעט בעניינים‬
‫מרכזבעניינים‬
‫"מועצתלמעט‬
‫ההשקעות‪,‬‬
‫מרכזיבוא‬
‫"המועצה"‬
‫"מועצת‬‫במקום‬
‫ברישה‪ ,‬יבוא‬
‫(ב) "המועצה"‬
‫(ב) ברישה‪ ,‬במקום‬
‫למפעלים תיירותיים";‬
‫תיירותיים";‬
‫הנוגעים למפעלים הנוגעים‬
‫"מועצת מרכז ההשקעות";‬
‫ההשקעות";‬
‫מרכזיבוא‬
‫"המועצה"‬
‫"מועצת‬
‫במקום‬
‫מקום‪ ,‬יבוא‬
‫"המועצה"‬
‫ו–‪ ,15‬בכל‬
‫במקום‬ ‫מקום‪14,‬‬
‫בסעיפים‬
‫ו–‪ ,15‬בכל‬
‫(‪ )13‬בסעיפים ‪ )13( 14‬‬
‫ההשקעות"‪ ,‬במקום "המועצה"‬
‫במקום "המועצה"‬
‫"מינהלת מרכז‬
‫ההשקעות"‪,‬‬
‫מרכזיבוא‬
‫"המינהלה"‬
‫במקום"מינהלת‬
‫"המינהלה" יבוא‬
‫במקום) בסעיף ‪,16‬‬
‫(‪ )14‬בסעיף ‪14( ,16‬‬
‫"מנהל מרכז ההשקעות";‬
‫ההשקעות";‬
‫"המנהל" יבוא‬
‫"מנהל מרכז‬
‫ובמקום‬
‫ההשקעות"יבוא‬
‫ובמקום "המנהל"‬
‫"מועצת מרכז‬
‫ההשקעות"‬
‫יבוא "מועצת מרכזיבוא‬
‫יבוא‪:‬אחרי סעיף ‪ 16‬יבוא‪:‬‬
‫(‪ )15‬אחרי סעיף ‪ )15(16‬‬
‫מינהלת השקעות בתיירות‬
‫‪ :1‬בתיירות‬
‫השקעות‬
‫"פרק שני‬
‫"פרק שני ‪ :1‬מינהלת‬
‫אשר תפעל להגשמתה‬ ‫להגשמתה‬
‫תפעלבתיירות‪,‬‬
‫השקעות‬
‫מינהלתאשר‬
‫בזהבתיירות‪,‬‬
‫השקעות‬
‫מינהלתמוקמת‬
‫מוקמת בזה ‪16‬א‪.‬‬ ‫‪16‬א‪.‬‬
‫הקמת מינהלת‬ ‫הקמת מינהלת‬
‫השקעות בתיירות‬ ‫השקעות בתיירות‬
‫למפעלים תיירותיים‪.‬‬
‫תיירותיים‪.‬‬
‫למפעלים הנוגעים‬
‫זה בעניינים‬
‫הנוגעים‬
‫מטרת חוק‬
‫בעניינים‬
‫של מטרת חוק זה של‬
‫בתיירות‪ ,‬והוא יהיה‬
‫יהיה‬
‫השקעות‬
‫בתיירות‪ ,‬והוא‬
‫השקעותלמינהלת‬
‫ימנו מנהל‬
‫למינהלת‬
‫מנהל השרים‬
‫ימנו ‪16‬ב‪.‬‬ ‫השרים‬
‫מינהלת‬ ‫מינוי מנהל מינהלת ‪16‬ב‪.‬‬
‫מינוי מנהל‬
‫השקעות בתיירות השקעות בתיירות‬
‫בתיירות ויושב הראש‬
‫הראש‬
‫השקעות‬
‫מינהלת ויושב‬
‫חברבתיירות‬
‫השקעות‬
‫תפקידו‬
‫מינהלת‬
‫בתוקף תפקידו חברבתוקף‬
‫שלה‪.‬‬ ‫שלה‪.‬‬

‫‪207‬‬ ‫ספר החוקים ‪ ,2203‬ב' באב התשס"ט‪23.7.2009 ,‬‬
‫‪16‬ג‪( .‬א) מנהל מינהלת השקעות בתיירות יהיה ממונה על ביצוע‬ ‫תפקידי מנהל‬
‫מינהלת השקעות‬
‫החלטות מינהלת השקעות בתיירות‪ ,‬יפעל בשמה וימלא כל‬ ‫בתיירות‬
‫תפקיד אחר המוטל עליו על פי כל חיקוק‪.‬‬
‫(ב) כל שיש להגישו למינהלת השקעות בתיירות או לשרים‬
‫יוגש באמצעות מנהל מינהלת השקעות בתיירות וכל הודעה‬
‫מטעמם תימסר על ידו‪.‬‬
‫‪16‬ד‪( .‬א) מינהלת השקעות בתיירות תכלול‪ ,‬נוסף על מנהל‬ ‫הרכב מינהלת‬
‫השקעות בתיירות‬
‫מינהלת השקעות בתיירות‪ ,‬את החברים האלה‪:‬‬
‫שני נציגי משרד האוצר‪ ,‬שימנה שר האוצר;‬ ‫(‪ )1‬‬
‫שני נציגי משרד התיירות‪ ,‬שימנה שר התיירות‪.‬‬ ‫(‪ )2‬‬
‫(ב) השרים רשאים למנות נציג ציבור להיות חבר נוסף‬
‫במינהלת השקעות בתיירות‪.‬‬
‫‪16‬ה‪ .‬תפקידי מינהלת השקעות בתיירות יהיו כמפורט בסעיפים ‪10‬‬ ‫תפקידי מינהלת‬
‫השקעות בתיירות‬
‫ו–‪ ,)1(13‬בעניינים הנוגעים למפעלים תיירותיים‪.‬‬
‫סעיפים ‪(9‬ב)‪ 15 ,11 ,‬ו–‪ 16‬יחולו‪ ,‬בשינויים המחויבים‪ ,‬לעניין‬ ‫‪16‬ו‪.‬‬ ‫החלת הוראות‬
‫מפרק שני‬
‫מינהלת השקעות בתיירות וחבריה‪;".‬‬
‫(‪ )16‬בסעיף ‪(18‬א)(‪ ,)2‬במקום "עד ליום י"א באב התשס"ט (‪ 1‬באוגוסט ‪ ")2009‬יבוא "עד‬
‫יום כ''ד בטבת התשע''א (‪ 31‬בדצמבר ‪;")2010‬‬
‫(‪ )17‬בסעיף ‪18‬א ‪-‬‬
‫(א) בכותרת השוליים‪ ,‬במקום "ולבית מלון" יבוא "ולמיתקן תיירותי ללינה";‬
‫בסעיף קטן (א) ‪-‬‬ ‫(ב) ‬
‫ההגדרה "בית מלון" ‪ -‬תימחק;‬ ‫(‪ )1‬‬
‫אחרי ההגדרה "מחזור בסיס בשוק מסוים" יבוא‪:‬‬ ‫(‪ )2‬‬
‫""מיתקן תיירותי ללינה" ‪ -‬מבנה הכולל ‪ 11‬חדרים או יותר‪ ,‬המספק‪,‬‬
‫בתמורה‪ ,‬שירותי לינה לאורחים עוברים ושבים ולפרקי זמן‬
‫קצובים‪ ,‬וכן שירותים נלווים ובכלל זה שירותי הסעדה‪ ,‬בילוי‬
‫ופנאי;";‬
‫(ג) בסעיף קטן (ב)‪ ,‬בכל מקום‪ ,‬במקום "בית מלון" יבוא "מיתקן תיירותי ללינה"‬
‫ובמקום "בית המלון" יבוא "המיתקן התיירותי ללינה";‬
‫(ד) בסעיף קטן (ג)(‪ ,)3‬בכל מקום‪ ,‬במקום "בית מלון" יבוא "מיתקן תיירותי ללינה"‬
‫ובמקום "בבית המלון" יבוא "במיתקן התיירותי ללינה";‬
‫(‪ )18‬בסעיף ‪(25‬ב)‪ ,‬במקום הקטע החל במילים "ויכול שיהיו" עד המילים "נציגי ציבור;"‬
‫יבוא "ולא יהיו חברים בה המנהל וחברי המינהלה; בוועדה הדנה בערר על החלטת‬
‫מינהלת מרכז ההשקעות יכול שיהיו חברים חברי מועצת מרכז ההשקעות‪ ,‬ובלבד‬
‫שלפחות שניים מהם יהיו נציגי ציבור;";‬
‫(‪ )19‬בסעיף ‪40‬א‪ ,‬במקום ההגדרה "מפעל תיירות" יבוא‪:‬‬
‫""מפעל תיירותי" ‪ -‬מיתקן תיירותי ללינה כהגדרתו בסעיף ‪18‬א(א)‪ ,‬או אטרקציה;‬
‫"אטרקציה" ‪ -‬מיזם תיירותי ייחודי שאינו מיתקן תיירותי ללינה‪ ,‬המספק‪ ,‬בתמורה‪,‬‬
‫פעילויות נופש‪ ,‬תרבות או פנאי‪ ,‬והמהווה מוקד משיכה תיירותי באזור‬
‫שבו הוא ממוקם;";‬

‫ספר החוקים ‪ ,2203‬ב' באב התשס"ט‪23.7.2009 ,‬‬ ‫‪208‬‬
‫יבוא "מפעל תיירותי";‬
‫תיירותי";‬
‫תיירות"‬
‫"מפעל‬
‫"מפעל‬
‫יבוא‬
‫במקום‬
‫תיירות"‬
‫בסיפה‪,‬‬
‫"מפעל‬
‫במקום‪40‬ב‪,‬‬
‫בסיפה‪,‬בסעיף‬
‫(‪ )20‬בסעיף ‪40‬ב‪ )20( ,‬‬
‫יבוא "מפעל תיירותי";‬
‫תיירותי";‬
‫תיירות"‬
‫"מפעל‬
‫"מפעל‬
‫יבוא‬
‫במקום‬
‫תיירות"‬
‫מקום‪,‬‬
‫"מפעל‬
‫במקום בכל‬
‫מקום‪40,‬ג(ג)(‪,)2‬‬
‫בסעיף‬
‫(‪ )21‬בכל‬
‫(‪ )21‬בסעיף ‪40‬ג(ג)(‪,)2‬‬
‫להגדרה "השרים""‪ ,‬במקום‬
‫"השרים""‪ ,‬במקום‬
‫להגדרה בפסקה (‪)1‬‬
‫"האמורים‬‫יבוא (‪)1‬‬
‫בפסקה‬‫"השרים"‬
‫"האמורים‬
‫יבואאחרי‬
‫"השרים"‪40‬ד‪,‬‬
‫אחרי ) בסעיף‬
‫(‪ ) 22‬בסעיף ‪40‬ד‪22( ,‬‬
‫השרים(‪)2‬האמורים בפסקה (‪)2‬‬
‫"ורשאיםבפסקה‬
‫האמורים‬ ‫יבוא‬
‫השרים‬
‫התיירות"‬
‫"ורשאים‬
‫בהסכמת שר‬
‫התיירות" יבוא‬
‫שרלקבוע‪,‬‬‫בהסכמתהם‬
‫"ורשאים הם לקבוע‪",‬ורשאים‬
‫"מפעלים תיירותיים";‬
‫תיירותיים";‬
‫תיירות" יבוא‬
‫"מפעלים‬
‫"מפעלי‬‫יבוא‬
‫ובמקום‬
‫תיירות"‬
‫לקבוע"‬
‫"מפעלי‬
‫"השרים"‬
‫להגדרהובמקום‬
‫להגדרה "השרים" לקבוע"‬
‫(‪ )23‬בסעיף ‪50‬א ‪ )23(-‬בסעיף ‪50‬א ‪-‬‬
‫"למיתקן תיירותי ללינה";‬
‫יבואללינה";‬
‫תיירותי‬
‫"למיתקןמלון"‬
‫במקום "לבית‬
‫מלון" יבוא‬
‫השוליים‪,‬‬
‫בכותרת"לבית‬
‫השוליים‪ ,‬במקום‬
‫(א) ‬ ‫(א) בכותרת‬
‫"מיתקן תיירותי ללינה";‬
‫ללינה";‬
‫יבוא‬
‫תיירותי‬
‫"מיתקן מלון"‬
‫במקום "בית‬
‫מלון" יבוא‬
‫במקום "בית (ב) ‬ ‫(ב) ‬
‫(‪ )24‬בסעיף ‪ )24( - 51‬בסעיף ‪- 51‬‬
‫המינהל לפיתוח ומחקר‬
‫"ראש ומחקר‬
‫"ידע"‪,‬לפיתוח‬
‫המינהל‬
‫מלון"‪,‬‬
‫"ראש‬
‫"ידע"‪",‬בית‬
‫""אזור"‪,‬‬
‫מלון"‪,‬‬
‫בהגדרה‬
‫""אזור"‪" ,‬בית‬
‫(א) ‬ ‫(א) בהגדרה‬
‫תעשייתי"" ‪-‬‬ ‫תעשייתי"" ‪-‬‬
‫""מיתקן תיירותי ללינה"";‬
‫יבואללינה"";‬
‫תיירותי‬
‫מלון""‬
‫""מיתקן‬
‫במקום ""בית‬
‫מלון"" יבוא‬
‫במקום ""בית (‪ )1‬‬ ‫(‪ )1‬‬
‫לעידוד מחקר ופיתוח"";‬
‫ופיתוח"";‬
‫מחקר""חוק‬
‫לעידודיבוא‬
‫""חוק""ידע""‬
‫(‪ )2‬יבואבמקום‬
‫במקום ""ידע""‬ ‫(‪ )2‬‬
‫"הכנסה מוטבת" יבוא‪:‬‬
‫ההגדרהיבוא‪:‬‬
‫לפנימוטבת"‬
‫"הכנסה‬
‫לפני ההגדרה(ב) ‬ ‫(ב) ‬
‫קרינת השמש‪ ,‬הרוח‪,‬‬‫הרוח‪,‬‬
‫בניצול‬
‫השמש‪,‬‬‫שמקורה‬
‫אנרגיהקרינת‬
‫שמקורה‪ -‬בניצול‬
‫מתחדשת"‬‫אנרגיה‬
‫""אנרגיה‬
‫""אנרגיה מתחדשת" ‪-‬‬
‫ובלבד שאינו דלק מאובן;‬
‫אחר מאובן;‬
‫אנרגיה דלק‬
‫ובלבד שאינו‬
‫או מקור‬
‫ביומסהאחר‬
‫ביומסה או מקור אנרגיה‬
‫חומר אורגני לא מאובן;‬
‫מאובן;‬
‫מסת‬
‫אורגני‪ -‬לא‬
‫"ביומסה"‬
‫"ביומסה" ‪ -‬מסת חומר‬
‫אורגני בסביבה מחוסרת‬
‫מחוסרת‬‫חומר‬
‫בסביבה‬
‫מהתאבנות‬
‫הנוצר אורגני‬
‫מהתאבנות חומר‬
‫מאובן" ‪ -‬דלק‬
‫הנוצר‬
‫"דלק‬
‫"דלק מאובן" ‪ -‬דלק‬
‫חמצן;";‬ ‫חמצן;";‬
‫"מיתקןמלון" יבוא "מיתקן‬
‫במקום "בית‬
‫מלון" יבוא‬
‫בפסקה (‪,)2‬‬
‫במקום "בית‬
‫מוטבת"‪,‬‬
‫"הכנסה(‪,)2‬‬
‫בהגדרה בפסקה‬
‫"הכנסה מוטבת"‪,‬‬
‫(ג) ‬ ‫(ג) בהגדרה‬
‫תיירותי ללינה"; תיירותי ללינה";‬
‫יבוא "מיתקן תיירותי‬
‫תיירותי‬
‫"מיתקןמלון"‬
‫במקום "בית‬
‫מלון" יבוא‬
‫בפסקה (‪,)1‬‬
‫במקום "בית‬
‫"הרחבה"‪,‬‬
‫בפסקה (‪,)1‬‬
‫"הרחבה"‪,‬בהגדרה‬
‫(ד) ‬ ‫(ד) בהגדרה‬
‫"במיתקן התיירותי ללינה";‬
‫התיירותי ללינה";‬
‫המלון" יבוא‬
‫"במיתקן‬
‫יבוא"בבית‬
‫ובמקום‬
‫המלון"‬
‫ללינה"‬
‫ללינה" ובמקום "בבית‬
‫"חברה מוטבת" יבוא‪:‬‬
‫יבוא‪:‬‬
‫ההגדרה‬
‫מוטבת"‬
‫אחרי‬
‫(ה) אחרי ההגדרה(ה) "חברה‬
‫ושנרשם בשלו פטנט‪,‬‬
‫פטנט‪,‬‬‫המפעל‬
‫ידי בשלו‬
‫ושנרשם‬
‫בישראל על‬
‫שפותחהמפעל‬
‫ידע על ידי‬
‫בישראל‬
‫""ידע" ‪-‬‬
‫""ידע" ‪ -‬ידע שפותח‬
‫כשירקבע שהידע כשיר‬
‫תעשייתי‬
‫שהידע‬‫ופיתוח‬
‫למחקר קבע‬
‫תעשייתי‬ ‫המינהל‬
‫שראשופיתוח‬
‫או שראש המינהלאולמחקר‬
‫ידע בתחום האנרגיה‬
‫האנרגיה‬
‫בתחוםולעניין‬
‫ופיתוח‪,‬‬
‫מחקרידע‬
‫ולעניין‬
‫תכנית‬
‫ופיתוח‪,‬‬
‫מחקרנושא‬
‫להיות נושא תכניתלהיות‬
‫התשתיות הלאומיות‬
‫הלאומיות‬
‫התשתיותשל משרד‬
‫שהמדען הראשי‬
‫של משרד‬ ‫ידע‬
‫הראשי‬
‫המתחדשת ‪-‬‬
‫המתחדשת ‪ -‬ידע שהמדען‬
‫ופיתוח כהגדרתם בחוק‬
‫למחקרבחוק‬
‫כהגדרתם‬‫נושא‬
‫ופיתוח‬
‫למחקרלהיות‬
‫נושאהכשיר‬
‫שהוא ידע‬
‫קבעלהיות‬
‫קבע שהוא ידע הכשיר‬
‫לעידוד מחקר ופיתוח;";‬
‫לעידוד מחקר ופיתוח;";‬
‫ההגדרה "מענק" יבוא‪:‬‬
‫אחרייבוא‪:‬‬
‫אחרי ההגדרה(ו) "מענק"‬ ‫(ו) ‬
‫מפעל תעשייתי בתחום‬‫בתחום‬
‫המתחדשת" ‪-‬‬
‫מפעל תעשייתי‬
‫האנרגיה‬
‫המתחדשת" ‪-‬‬
‫בר–תחרות בתחום‬
‫""מפעלהאנרגיה‬
‫""מפעל בר–תחרות בתחום‬
‫ואולםסעיף ‪18‬א(ב)‪ ,‬ואולם‬
‫הוראות‬‫‪18‬א(ב)‪,‬‬
‫שמתקיימות בו‬
‫הוראות סעיף‬‫המתחדשת‬
‫שמתקיימות בו‬
‫האנרגיה‬ ‫האנרגיה המתחדשת‬
‫כמפעל המתחדשת כמפעל‬
‫האנרגיה‬ ‫המתחדשת‬
‫תעשייתי בתחום‬
‫מפעלהאנרגיה‬
‫בתחום‬‫תעשייתייראו‬
‫לעניין זה‪,‬‬‫לעניין זה‪ ,‬יראו מפעל‬
‫באותו סעיף אם מתקיים‬
‫מתקיים‬‫כאמור‬
‫סעיף אם‬
‫הגולמי‬
‫באותו‬
‫לתוצר‬
‫כאמור‬
‫התורם‬‫הגולמי‬
‫בר–תחרות‬
‫בר–תחרות התורם לתוצר‬
‫ההטבות‪ ,‬אחד מאלה‪:‬‬ ‫מאלה‪:‬‬
‫בתקופת‬
‫מס אחד‬
‫ההטבות‪,‬‬
‫בכל שנת‬‫בתקופת‬
‫בו‪ ,‬בכל שנת מס בו‪,‬‬
‫המתחדשת המבוססת על‬
‫המבוססת על‬
‫האנרגיה‬‫המתחדשת‬
‫הוא בתחום‬ ‫האנרגיה‬
‫פעילותו‬
‫בתחום‬
‫הוא עיקר‬‫(‪ )1‬עיקר פעילותו(‪ )1‬‬
‫המדען הראשי של משרד‬
‫מאתמשרד‬
‫הראשי של‬
‫כך אישור‬
‫המדען‬
‫וניתן על‬
‫אישורר‪,‬מאת‬
‫בתחום האמו‬
‫וניתן על כך‬
‫ידע בתחום האמור‪ ,‬ידע‬
‫מכירת חשמל שמקורו‬
‫שמקורו‬
‫חשמליראו‬
‫מכירתזה‪ ,‬לא‬
‫יראולעניין‬
‫הלאומיות;‬
‫לעניין זה‪ ,‬לא‬
‫התשתיות‬‫התשתיות הלאומיות;‬
‫האנרגיה המתחדשת;‬ ‫המתחדשת;‬
‫כפעילות בתחום‬
‫מתחדשתהאנרגיה‬
‫כפעילות בתחום‬
‫באנרגיה מתחדשתבאנרגיה‬

‫‪209‬‬ ‫ספר החוקים ‪ ,2203‬ב' באב התשס"ט‪23.7.2009 ,‬‬
‫(‪ )2‬הוא מפעל תעשייתי המוכר מוצר שהוא רכיב במיתקן המבוסס‬
‫על ידע בתחום האנרגיה המתחדשת‪ ,‬ושמתקיים בו‪ ,‬לעניין הכנסתו‬
‫ממכירות המפעל‪ ,‬אחד מאלה‪ ,‬ויחולו לעניין זה הוראות סעיף‬
‫‪18‬א(ד)‪:‬‬
‫(א) ‪ 25%‬או יותר מכלל הכנסתו בשנת המס ממכירות‬
‫המפעל הם ממכירות למפעל תעשייתי העומד בתנאים‬
‫האמורים בפסקה (‪ ,)1‬או ממכירות המשמשות להקמת מיתקן‬
‫המבוסס על ידע בתחום האנרגיה המתחדשת;‬
‫(ב) ‪ 25%‬או יותר מכלל הכנסתו בשנת המס ממכירות‬
‫המפעל הם ממכירות כאמור בפסקת משנה (א) וממכירות‬
‫לשוק מסוים המונה ‪ 12‬מיליון תושבים לפחות‪ ,‬ובלבד שסך‬
‫הכנסות המפעל ממכירות כאמור בפסקת משנה (א) לא יהיה‬
‫נמוך מ–‪ 15%‬מכלל הכנסתו כאמור בשנת המס;";‬
‫בהגדרה "מפעל מוטב" ‪-‬‬ ‫(ז) ‬
‫במקום "בית מלון" יבוא "מיתקן תיירותי ללינה";‬ ‫(‪ )1‬‬
‫(‪ )2‬אחרי "לתוצר המקומי הגולמי" יבוא "או מפעל בר–תחרות‬
‫בתחום האנרגיה המתחדשת";‬
‫(ח) בהגדרה "מפעל תעשייתי"‪ ,‬בהגדרה "פעילות ייצורית" המובאת בה‪,‬‬
‫במקום "וכן מחקר" יבוא "מחקר"‪ ,‬אחרי "ראש המינהל למחקר ופיתוח‬
‫תעשייתי" יבוא "וכן מחקר ופיתוח תעשייתי בתחום האנרגיה המתחדשת‪,‬‬
‫ובלבד שניתן על כך אישור מאת המדען הראשי של משרד התשתיות‬
‫הלאומיות‪;",‬‬
‫(‪ )25‬בסעיף ‪51‬יג(א)(‪ ,)3‬בתחילתו יבוא "בכל עניין הנוגע למפעלים תעשייתיים ‪"-‬‬
‫ובסופו יבוא "ובכל עניין הנוגע למפעלים תיירותיים ‪ -‬המנהל הכללי של משרד‬
‫התיירות או עובד אחר של אותו משרד שמינה המנהל הכללי האמור;";‬
‫(‪ )26‬בסעיף ‪(74‬א)‪ ,‬בהגדרה "ידע"‪ ,‬במקום "בסעיף ‪18‬א(א)" יבוא "בסעיף ‪;"51‬‬
‫(‪ )27‬בתוספת‪ ,‬בפרט ‪ ,2‬בכל מקום‪ ,‬במקום "בית מלון‪ ,‬חניון" יבוא "מיתקן תיירותי‬
‫ללינה"‪ ,‬ובמקום "מפעל תיירותי אחר" יבוא "אטרקציה"‪.‬‬
‫תחילתו של חוק לעידוד השקעות הון‪ ,‬כנוסחו בסעיף ‪ 59‬לחוק זה‪ ,‬למעט סעיף ‪(18‬א)(‪)2‬‬ ‫‪.60‬‬ ‫פרק ט"ז ‪ -‬תחילה‬
‫ותחולה‬
‫לחוק האמור כנוסחו בסעיף ‪ )16(59‬לחוק זה‪ ,‬סעיף ‪ 51‬לחוק האמור כנוסחו בסעיף‬
‫‪()24(59‬א)(‪( ,)2‬ב)‪( ,‬ה)‪( ,‬ו)‪( ,‬ז)(‪ )2‬ו–(ח) לחוק זה‪ ,‬וסעיף ‪(74‬א) לחוק האמור כנוסחו בסעיף‬
‫‪ )26(59‬לחוק זה‪ ,‬ביום ט"ו בטבת התש"ע (‪ 1‬בינואר ‪( )2010‬בסעיף זה ‪ -‬יום התחילה)‪,‬‬
‫והוא יחול לגבי בקשות לאישור שהוגשו לפי הוראות החוק כאמור ביום התחילה ואילך;‬
‫ואולם רשאים מנהל מרכז ההשקעות ומנהל מינהלת השקעות בתיירות להחליט כי‬
‫הטיפול בבקשה לאישור תכנית שהוגשה למרכז ההשקעות לפני יום התחילה לפי חוק‬
‫לעידוד השקעות הון והנוגעת למפעל תיירותי‪ ,‬או הטיפול בתכנית שאושרה לפני יום‬
‫התחילה לפי הוראות החוק האמור והנוגעת למפעל תיירותי‪ ,‬ייעשה לאחר יום התחילה‬
‫בידי מינהלת השקעות בתיירות‪ ,‬וזאת אם סברו כי הדבר מוצדק בנסיבות העניין; לעניין‬
‫זה‪" ,‬מינהלת השקעות בתיירות"‪" ,‬מנהל מינהלת השקעות בתיירות"‪" ,‬מנהל מרכז‬
‫ההשקעות" ‪ -‬כהגדרתם בחוק לעידוד השקעות הון‪ ,‬כנוסחו בסעיף ‪ )1(59‬לחוק זה‪.‬‬

‫ספר החוקים ‪ ,2203‬ב' באב התשס"ט‪23.7.2009 ,‬‬ ‫‪210‬‬
‫והתנייתןהילדים והתנייתן‬
‫הילדים קצבאות‬
‫י"ז‪ :‬הגדלת‬
‫קצבאות‬
‫פרק י"ז‪ :‬הגדלת פרק‬
‫הביטוח‬ ‫תיקוןחוק‬
‫חוק הביטוח‬ ‫חוק‪( 71‬בפרק‬
‫הביטוחזה ‪-‬‬ ‫התשנ"ה‪1995-‬‏‬ ‫התשנ"ה‪1995-‬‏‪71‬‬
‫משולב]‪(,‬בפרק זה ‪-‬‬ ‫הלאומי [נוסח‬
‫משולב]‪,‬‬
‫הביטוח‬ ‫‪.61‬הלאומי‬
‫בחוק [נוסח‬ ‫הביטוח‬ ‫בחוק‬
‫הביטוח‬ ‫‪.61‬‬
‫תיקון חוק‬
‫הלאומי ‪ -‬מס' ‪113‬‬ ‫הלאומי ‪ -‬מס' ‪113‬‬
‫הלאומי) ‪-‬‬ ‫הלאומי) ‪-‬‬
‫בהגדרה‪"-‬הסכום הבסיסי" ‪-‬‬
‫"הסכום‪,1‬הבסיסי"‬
‫בהגדרה בסעיף‬
‫(‪ )1‬‬ ‫בסעיף ‪,1‬‬ ‫(‪ )1‬‬
‫(א) ברישה ‪-‬‬ ‫(א) ברישה ‪-‬‬
‫המשתלמת בעד הילד‬
‫הילד‬
‫קצבה‬
‫"למעטבעד‬
‫המשתלמת‬
‫ד'" יבוא‬
‫קצבה‬‫"בפרק‬
‫"למעט‬
‫אחרי‬
‫יבוא‬
‫ד'"(‪,)2‬‬
‫בפסקה‬
‫אחרי "בפרק‬
‫(‪ )1‬בפסקה (‪ )1( ,)2‬‬
‫ההורה"; ילדיו של ההורה";‬
‫והרביעי שבמניין‬
‫השלישיילדיו של‬
‫השני‪,‬שבמניין‬
‫השני‪ ,‬השלישי והרביעי‬
‫אחרי פסקה (‪ )2‬יבוא‪:‬‬
‫(‪ )2‬יבוא‪:‬‬
‫אחרי פסקה (‪)2‬‬ ‫(‪ )2‬‬
‫הוראות סימן ב' בפרק‬
‫בפרק‬
‫המשתלמתב'לפי‬
‫הוראות סימן‬
‫הילדים‬
‫המשתלמת לפי‬
‫ לעניין קצבת‬
‫הילדים‬
‫"(‪2‬א)‬‫"(‪2‬א)  לעניין קצבת‬
‫שבמניין ילדיו של ההורה‬
‫של ההורה‬ ‫והרביעי‬
‫השלישי ילדיו‬
‫השני‪ ,‬שבמניין‬
‫והרביעי‬
‫הילד‬
‫השלישי‬
‫ד' בעד הילד השני‪,‬ד' בעד‬
‫‪ 259‬שקלים חדשים;";‬ ‫חדשים;";‬
‫‪-‬‬ ‫‪ 259 -‬שקלים‬
‫יעודכן כמפורט להלן" ‪-‬‬
‫להלן" ‪-‬‬
‫הבסיסי‬
‫כמפורט‬
‫"הסכום‬
‫במיליםיעודכן‬
‫שתחילתההבסיסי‬
‫במילים "הסכום‬
‫שתחילתה בסיפה‪,‬‬
‫(ב) ‬ ‫בסיפה‪,‬‬ ‫(ב) ‬
‫"לעניין כל גמלה למעט‬
‫יבואלמעט‬
‫גמלה‬‫ואילך"‬
‫"לעניין כל‬
‫"משנת ‪2007‬‬
‫ואילך" יבוא‬
‫‪2007‬במקום‬
‫בפסקה (‪,)2‬‬
‫במקום "משנת‬
‫(‪ )1‬בפסקה (‪ )1( ,)2‬‬
‫השני‪,‬ד' בעד הילד השני‪,‬‬
‫הילדבפרק‬
‫סימן ב'‬
‫הוראותבעד‬
‫לפיבפרק ד'‬
‫המשתלמת ב'‬
‫הוראות סימן‬ ‫ילדים‬
‫קצבת לפי‬
‫קצבת ילדים המשתלמת‬
‫ואילך";משנת ‪ 2007‬ואילך";‬
‫ההורה ‪-‬‬
‫‪2007‬‬‫משנתשל‬
‫שבמניין‪-‬ילדיו‬
‫והרביעי ההורה‬
‫השלישיילדיו של‬
‫השלישי והרביעי שבמניין‬
‫אחרי פסקה (‪ )2‬יבוא‪:‬‬
‫(‪ )2‬יבוא‪:‬‬
‫אחרי פסקה (‪)2‬‬ ‫(‪ )2‬‬
‫הוראות סימן ב' בפרק‬
‫לפיבפרק‬
‫סימן ב'‬
‫המשתלמת‬
‫ילדיםהוראות‬
‫המשתלמת לפי‬
‫ילדיםלעניין קצבת‬
‫"(‪ )3‬לעניין קצבת "(‪ )3‬‬
‫שבמניין ילדיו של ההורה‬
‫של ההורה‬ ‫והרביעי‬
‫השלישי ילדיו‬
‫השני‪ ,‬שבמניין‬
‫והרביעי‬
‫הילד‬
‫השלישי‬
‫ד' בעד הילד השני‪,‬ד' בעד‬
‫שנה‪ ,‬לפי שיעור עליית‬
‫שיעורכלעליית‬
‫בינואר של‬
‫שנה‪ ,‬לפי‬
‫כל ב–‪1‬‬
‫ואילך ‪-‬‬
‫בינואר של‬
‫משנת ‪2013‬‬
‫‪ - -‬ב–‪1‬‬ ‫‪ -‬משנת ‪ 2013‬ואילך‬
‫לעומת המדד שפורסם‬‫שפורסם‬
‫המדד יום‬
‫לפני אותו‬
‫לעומת‬ ‫לאחרונה‬
‫אותו יום‬
‫שפורסם‬
‫לאחרונה לפני‬
‫המדד שפורסם המדד‬
‫של השנה הקודמת;";‬ ‫הקודמת;";‬
‫השנה‪ 1‬בינואר‬
‫לפני יום‬
‫לאחרונה של‬
‫לאחרונה לפני יום ‪ 1‬בינואר‬
‫בסעיף ‪- 68‬‬ ‫בסעיף ‪ )2( - 68‬‬ ‫(‪ )2‬‬
‫יבוא "הקבוע לגביו";‬
‫לגביו";‬
‫"הקבועבסופו‬
‫יבואקטן (א)‪,‬‬
‫בסעיף‬
‫(א) בסעיף קטן (א)‪(,‬א) בסופו‬
‫‪ -‬בסעיף קטן (ב) ‪-‬‬
‫בסעיף קטן (ב)(ב) ‬ ‫(ב) ‬
‫"הקבוע בפסקה (‪ )2‬ברישה‬
‫(‪ )2‬ברישה‬
‫יבוא‬
‫בפסקה‬
‫הבסיסי"‬
‫"הקבוע‬
‫"לסכום‬
‫אחרייבוא‬
‫הבסיסי"‬
‫בפסקה (‪,)1‬‬
‫אחרי "לסכום‬
‫(‪ )1‬בפסקה (‪ )1( ,)1‬‬
‫"בתוספת הסכום כדלקמן‪:‬‬
‫יבוא‪:‬כדלקמן‪:‬‬
‫הסכום‬
‫ובסופה‬
‫"בתוספת‬
‫הבסיסי""‬
‫"הסכום יבוא‪:‬‬
‫שבהגדרה ובסופה‬
‫שבהגדרה "הסכום הבסיסי""‬
‫י"ח ‪ )2009‬ועד ליום י"ח‬
‫ביולי‬
‫ליום‬
‫התשס"ט (‪1‬‬
‫בתמוז‪ )2009‬ועד‬
‫שמיום (‪1‬ט'ביולי‬
‫התשס"ט‬ ‫בתקופה‬
‫(א) ט' בתמוז‬
‫(א) בתקופה שמיום‬
‫שבין הסכום הבסיסי‬ ‫הבסיסי‬
‫ההפרש‬ ‫הסכום‬
‫‪- )2012‬‬
‫בדצמברשבין‬
‫(‪31‬ההפרש‬ ‫התשע"ג ‪-‬‬
‫בדצמבר ‪)2012‬‬
‫בטבת התשע"ג (‪ 31‬בטבת‬
‫"הסכום שבהגדרה "הסכום‬
‫(‪2‬א) ברישה‬
‫שבהגדרה‬
‫ברישהבפסקה‬
‫השלישי‬ ‫הילד(‪2‬א)‬
‫בפסקה‬
‫השלישילגבי‬
‫הקבוע לגבי הילד הקבוע‬
‫הבסיסי"‪ ,‬לבין ‪;"159‬הבסיסי"‪ ,‬לבין ‪;"159‬‬
‫ואילךבינואר ‪ )2013‬ואילך‬
‫התשע"ג (‪1‬‬
‫בינואר ‪)2013‬‬
‫(‪ 1‬בטבת‬
‫התשע"גי"ט‬
‫בתקופה שמיום‬
‫שמיום י"ט בטבת‬
‫(ב) ‬ ‫(ב) בתקופה‬
‫בשיעור ובמועד שבו‬ ‫שיעודכןשבו‬
‫חדשים‪ ,‬ובמועד‬
‫שקלים בשיעור‬
‫‪100‬שיעודכן‬‫חדשים‪,‬‬
‫סכום של‬‫שקלים‬‫‪ -‬סכום של ‪- 100‬‬
‫"הסכום שבהגדרה "הסכום‬
‫(‪ )3‬בסיפה‬
‫שבהגדרה‬
‫לפי פסקה‬‫בסיפה‬
‫הילדים‬
‫פסקה (‪)3‬‬
‫לפי קצבת‬
‫מתעדכנת‬
‫מתעדכנת קצבת הילדים‬
‫הבסיסי";";‬ ‫הבסיסי";";‬
‫"הקבוע בפסקה (‪ )2‬ברישה‬
‫(‪ )2‬ברישה‬
‫יבוא‬
‫בפסקה‬
‫הבסיסי"‬
‫"הקבוע‬
‫"לסכום‬
‫אחרייבוא‬
‫הבסיסי"‬
‫בפסקה (‪,)2‬‬
‫אחרי "לסכום‬
‫(‪ )2‬בפסקה (‪ )2( ,)2‬‬
‫הילד הרביעי בלבד ‪-‬‬
‫בלבד ‪-‬‬
‫"ולגבי‬
‫הרביעי‬
‫ובסופה יבוא‬
‫"ולגבי הילד‬
‫הבסיסי""‬
‫"הסכום יבוא‬
‫שבהגדרה ובסופה‬
‫שבהגדרה "הסכום הבסיסי""‬
‫בתוספת הסכום כדלקמן‪:‬‬‫בתוספת הסכום כדלקמן‪:‬‬

‫ס"ח התשנ"ה‪ ,‬עמ' ‪ ;210‬התשס"ט‪ ,‬עמ' ‪.85‬‬ ‫‪ 71‬‬

‫‪211‬‬ ‫ספר החוקים ‪ ,2203‬ב' באב התשס"ט‪23.7.2009 ,‬‬
‫(א) בתקופה שמיום ט' בתמוז התשס"ט (‪ 1‬ביולי ‪ )2009‬ועד ליום י"ח‬
‫בטבת התשע"ג (‪ 31‬בדצמבר ‪ - )2012‬ההפרש שבין הסכום הבסיסי‬
‫הקבוע לגבי הילד הרביעי בפסקה (‪2‬א) ברישה שבהגדרה "הסכום‬
‫הבסיסי"‪ ,‬לבין ‪;159‬‬
‫(ב) בתקופה שמיום י"ט בטבת התשע"ג (‪ 1‬בינואר ‪ )2013‬ואילך‬
‫‪ -‬סכום של ‪ 100‬שקלים חדשים‪ ,‬שיעודכן בשיעור ובמועד שבו‬
‫מתעדכנת קצבת הילדים לפי פסקה (‪ )3‬בסיפה שבהגדרה "הסכום‬
‫הבסיסי"‪;".‬‬
‫(ג) בסעיף קטן (ג)‪ ,‬אחרי "הסכום הבסיסי" יבוא "הקבוע בפסקה (‪ )2‬ברישה‬
‫שבהגדרה "הסכום הבסיסי"";‬
‫אחרי סעיף קטן (ג) יבוא‪:‬‬ ‫(ד) ‬
‫"(ד) (‪ )1‬התקיים בילד האמור בפסקה (‪ )2‬תופחת קצבת הילדים לחודש‬
‫המשתלמת בעדו‪ ,‬בסכום של ‪ 100‬שקלים חדשים (בסעיף זה ‪ -‬סכום‬
‫ההפחתה)‪ ,‬ובלבד שניתנה הודעה כאמור בסעיף קטן (ה) וחלפה‬
‫תקופת ‪ 14‬הימים כאמור באותו סעיף קטן מיום המצאת ההודעה‬
‫לפי הוראות סעיף קטן (ח)(‪ ;)2‬ההפחתה תחל ב–‪ 1‬בחודש שלאחר‬
‫מסירת ההודעה למוסד כאמור בפסקה (‪.)2‬‬
‫(‪ )2‬משרד הבריאות הודיע למוסד כי חלפו שישה חודשים‬
‫מהמועד שבו היה על הילד לקבל את החיסונים הנדרשים בהתאם‬
‫לגילו ולמצבו הבריאותי ועל פי תכנית החיסונים שעליה הורה‬
‫המנהל הכללי של משרד הבריאות; הודעה כאמור תישלח למוסד‬
‫לא יאוחר מתום שבעה ימים מהיום שבו חלפו שישה חודשים‬
‫כאמור‪.‬‬
‫(‪ )3‬תכנית כאמור בפסקה (‪ )2‬תפורסם ברשומות והיא תכלול‬
‫הוראות בדבר סוג החיסון‪ ,‬מועדי החיסון‪ ,‬ומועדים נוספים שבהם‬
‫ניתן להשלים חיסון שלא ניתן במועד שנקבע לו‪ ,‬ואת הגיל המרבי‬
‫שבו ניתן לקבל כל חיסון (בסעיף זה ‪ -‬תכנית החיסונים)‪.‬‬
‫(ה) עובד משרד הבריאות‪ ,‬ששר הבריאות הסמיכו לעניין זה‪ ,‬ישלח‬
‫הודעה להורה שילדו לא קיבל חיסון בהתאם לנדרש בתכנית החיסונים;‬
‫ההודעה תישלח להורה בתום ארבעה חודשים לאחר המועד שבו היה על‬
‫ילדו לקבל את החיסון האמור; בהודעה יצוינו הוראות סעיפים קטנים (ד)‬
‫ו–(ז); הורה הילד יוכל לפנות לעובד משרד הבריאות בתוך ‪ 14‬ימים מיום‬
‫המצאת ההודעה לפי סעיף קטן (ח)(‪ )2‬ולהוכיח כי הילד קיבל את החיסון‬
‫כנדרש או כי בשל מצבו הבריאותי של הילד לא ניתן לחסנו; הוכיח הורה‬
‫הילד כאמור לא תישלח הודעה למוסד בדבר הפחתת קצבת הילדים לפי‬
‫הוראות סעיף קטן (ד)‪.‬‬
‫על אף האמור בסעיף קטן (ד)‪ ,‬סכום ההפחתה לא יעלה על אלה‪:‬‬ ‫(ו) ‬
‫(‪ )1‬לגבי הורה שמניין ילדיו אינו עולה על שניים ‪ 100 -‬שקלים‬
‫חדשים;‬
‫לגבי הורה שמניין ילדיו הוא שלושה ‪ 200 -‬שקלים חדשים;‬ ‫(‪ )2‬‬
‫(‪ )3‬לגבי הורה שמניין ילדיו עולה על שלושה ‪ 300 -‬שקלים‬
‫חדשים;‬

‫ספר החוקים ‪ ,2203‬ב' באב התשס"ט‪23.7.2009 ,‬‬ ‫‪212‬‬
‫משנת (ד) יעודכנו משנת‬
‫ובסעיף קטן‬
‫יעודכנו‬
‫(ד) זה‬
‫קטןקטן‬
‫בסעיף‬
‫ובסעיף‬
‫האמורים‬
‫הסכומיםקטן זה‬
‫הסכומים האמורים בסעיף‬
‫השיעור שבו מתעדכן‬‫מתעדכן‬
‫שנה‪ ,‬לפי‬
‫השיעור שבו‬
‫בינואר של כל‬
‫שנה‪ ,‬לפי‬
‫כלב–‪1‬‬
‫ואילך ‪-‬‬
‫בינואר של‬
‫‪ 2013‬ואילך ‪ -‬ב–‪2013 1‬‬
‫ילדים‪.‬לעניין קצבת ילדים‪.‬‬
‫הבסיסי‬
‫קצבת‬
‫הסכום‬
‫הסכום הבסיסי לעניין‬
‫תחושב קצבת הילדים‬ ‫הילדים‬‫קצבת (ד)‪,‬‬
‫סעיף קטן‬
‫תחושב‬ ‫(ד)‪ ,‬לפי‬
‫הילדים‬
‫סעיף קטן‬
‫לפיקצבת‬ ‫הופחתה‬
‫קצבת הילדים‬
‫(ז) ‬ ‫(ז) הופחתה‬
‫משרד המועד שבו משרד‬ ‫שבושלאחר‬ ‫בחודש‬
‫המועד‬ ‫שלאחרב–‪1‬‬
‫קטן‪ ,‬החל‬‫בחודש‬
‫ב–‪1‬סעיף‬‫אותו‬ ‫החל‬
‫קטן‪,‬לפי‬
‫מחדש‪,‬‬
‫מחדש‪ ,‬לפי אותו סעיף‬
‫החיסונים הנדרשים על פי‬
‫הנדרשים על פי‬
‫קיבל את כל‬‫החיסונים‬
‫כל הילד‬‫למוסד כי‬
‫קיבל את‬ ‫הודיע‬
‫הבריאותהילד‬
‫הבריאות הודיע למוסד כי‬
‫הבריאותי‪ ,‬ולמצבו הבריאותי‪,‬‬
‫בהתאם לגילו‬ ‫ולמצבו‬
‫קטן (ד)‪,‬‬
‫לגילו‬‫בסעיף‬
‫בהתאם‬ ‫כאמור‬
‫החיסונים (ד)‪,‬‬
‫תכניתבסעיף קטן‬‫תכנית החיסונים כאמור‬
‫לקבלשבו היה ניתן לקבל‬ ‫האחרון‬
‫המועד ניתן‬
‫שבו היה‬ ‫חלף‬ ‫האחרון‬
‫החיסונים‬
‫המועד‬‫תכנית‬
‫החיסוניםפיחלף‬
‫או כי על פי תכניתאו כי על‬
‫קיבל (ד)‪ ,‬וכי הילד קיבל‬
‫בסעיף קטן‬
‫וכי הילד‬
‫כאמור‬
‫קטן (ד)‪,‬‬
‫הודעה‬‫בסעיף‬
‫ניתנה‬
‫כאמור‬
‫שבשלו‬ ‫הודעה‬
‫החיסון‬
‫ניתנה‬‫את החיסון שבשלואת‬
‫החיסונים בהתאם לגילו‪.‬‬ ‫בהתאם לגילו‪.‬‬
‫את יתרת החיסוניםאת יתרת‬
‫ו–(ז) תימסר באמצעות‬
‫באמצעות‬
‫תימסרקטנים (ד)‬
‫בסעיפים‬
‫כאמורו–(ז)‬
‫קטנים (ד)‬
‫למוסד‬
‫בסעיפים‬
‫הודעה‬‫כאמור‬ ‫למוסד(‪ )1‬‬
‫(‪ )1‬הודעה (ח)‬ ‫(ח)‬
‫‪72‬‬ ‫‪72‬‬
‫אלקטרונית‪ ,‬התשס"א‪2001-‬‏ ‏‬
‫התשס"א‪2001-‬‏ ‏‬
‫אלקטרונית‪,‬חתימה‬
‫כהגדרתו בחוק‬ ‫חתימה‬
‫אלקטרוני‬
‫כהגדרתו בחוק‬
‫מסר‬ ‫מסר אלקטרוני‬
‫(להלן ‪ -‬מסר אלקטרוני)‪.‬‬
‫(להלן ‪ -‬מסר אלקטרוני)‪.‬‬
‫תישלח בדואר רשום‬‫רשום‬
‫בדוארו–(ט)‪,‬‬
‫קטנים (ה)‬
‫תישלח‬‫סעיפים‬
‫לפי ו–(ט)‪,‬‬
‫קטנים (ה)‬
‫סעיפיםהודעה‬
‫(‪ )2‬כל הודעה לפי(‪ )2‬כל‬
‫האוכלוסין;במרשם האוכלוסין;‬
‫שהוא מופיע‬ ‫במרשם‬
‫מופיע‪ ,‬כפי‬
‫הורה הילד‬
‫שלשהוא‬ ‫מענוכפי‬
‫הילד‪,‬‬‫לפי מענו של הורהלפי‬
‫שהומצאה ביום השישי‬
‫כהודעההשישי‬
‫שהומצאה ביום‬
‫כאמור‪ ,‬יראוה‬
‫כהודעה‬ ‫הודעה‬
‫יראוה‬ ‫נשלחה‬
‫נשלחה הודעה כאמור‪,‬‬
‫בדרך זו דיה הוכחה‬
‫הוכחה‬‫המצאה‬ ‫ולהוכחת דיה‬
‫המצאה בדרך זו‬
‫המשלוח‪,‬‬ ‫ולהוכחת‬
‫שלאחר יום‬‫שלאחר יום המשלוח‪,‬‬
‫ומוען כראוי; הודעה‬
‫הודעה‬
‫כראוי;כראוי‬
‫ומועןנשלח‬
‫ההודעה‬‫כראוי‬
‫נשלחאת‬
‫המכיל‬‫ההודעה‬
‫שהמכתב‬ ‫שהמכתב המכיל את‬
‫יראוה כאילו הומצאה‬
‫הומצאה‬ ‫לקבלה‪,‬‬‫כאילו‬‫סירב‬
‫יראוה‬
‫והנמען‬
‫לקבלה‪,‬‬
‫כאמור‬‫שנשלחהסירב‬
‫שנשלחה כאמור והנמען‬
‫כדין‪.‬‬ ‫כדין‪.‬‬
‫כאמורלהורה הילד כאמור‬
‫הילדתישלח‬
‫להורה ו–(ז)‬
‫קטנים (ד)‬
‫תישלח‬
‫סעיפים‬
‫לפיו–(ז)‬
‫הודעה (ד)‬
‫סעיפים קטנים‬
‫(‪ )3‬הודעה לפי (‪ )3‬‬
‫עליה הוראת פסקה (‪.)2‬‬ ‫פסקה (‪.)2‬‬
‫הוראתותחול‬
‫בפסקה (‪)2‬‬
‫בפסקה (‪ )2‬ותחול עליה‬
‫(ד)‪,‬לפי סעיף קטן (ד)‪,‬‬‫הילד‬ ‫ולהורהקטן‬
‫לפי סעיף‬
‫למוסד‬
‫שנמסרההילד‬
‫הודעה ולהורה‬
‫שנמסרה למוסד‬
‫(‪ )4‬‬ ‫(‪ )4‬הודעה‬
‫הוראות סעיף קטן (ז)‪.‬‬
‫לפי (ז)‪.‬‬
‫אחרת קטן‬
‫הוראות סעיף‬
‫למתן הודעה‬
‫אחרת לפי‬
‫בתוקפה עד‬
‫תעמוד הודעה‬
‫תעמוד בתוקפה עד למתן‬
‫רשאיסעיף קטן (ד)‪ ,‬רשאי‬
‫(ד)‪ ,‬לפי‬
‫שניתנה‬ ‫סעיף קטן‬
‫מהודעה‬
‫נפגע לפי‬
‫שניתנה‬‫עצמו‬‫מהודעה‬
‫הרואה את‬
‫עצמו נפגע‬
‫(ט) הרואה את (ט) ‬
‫הבריאות הסמיכו לכך‪ ,‬בתוך‬
‫ששרלכך‪ ,‬בתוך‬ ‫הסמיכו‬
‫הבריאות‬
‫הבריאות‬
‫משרד‬ ‫ששר‬
‫עובד‬
‫הבריאות‬
‫עליה לפני‬
‫משרד‬‫להשיג‬
‫להשיג עליה לפני עובד‬
‫החלטה בהשגה תינתן‬ ‫תינתן‬
‫(ח)(‪;)3‬‬
‫בהשגה‬‫סעיף קטן‬
‫החלטה‬
‫(ח)(‪;)3‬לפי‬
‫ההודעה‬‫המצאת קטן‬
‫מיוםלפי סעיף‬
‫ההודעה‬
‫המצאת ימים‬
‫‪14‬‬ ‫‪ 14‬ימים מיום‬
‫להורה הילד; ההודעה‬‫ההודעה‬
‫הודעה‬ ‫הילד;‬‫עליה‬
‫להורה‬
‫ותינתן‬‫הודעה‬
‫הגשתה‬ ‫עליה‬
‫מיום‬‫ותינתן‬
‫הגשתהימים‬
‫בתוך ‪ 30‬ימים מיוםבתוך ‪30‬‬
‫מתן החלטה בהשגה;‬ ‫בהשגה;‬
‫בתוקפה עד‬
‫תעמודהחלטה‬‫הילדיםעד מתן‬
‫בתוקפה‬ ‫קצבת‬
‫תעמוד‬
‫הפחתת‬
‫הילדים‬
‫בדבר‬ ‫בדבר הפחתת קצבת‬
‫למוסד במסר אלקטרוני‪.‬‬ ‫אלקטרוני‪.‬‬
‫הודעה‬
‫במסר‬
‫על כך‬‫למוסד‬
‫תימסר‬
‫הודעה‬
‫החלטה ‪-‬‬
‫ניתנהעל כך‬
‫ניתנה החלטה ‪ -‬תימסר‬
‫סעיף לפי הוראות סעיף‬‫שניתנה‬ ‫הוראות‬
‫הבריאות‪,‬‬
‫שניתנה לפי‬
‫עובד משרד‬
‫הבריאות‪,‬‬
‫החלטה של‬
‫על משרד‬ ‫של) עובד‬
‫(י) על החלטה (י‬
‫ערעור לפי סעיף קטן‬ ‫קטן‬‫לעבודה;‬
‫לפי סעיף‬‫האזורי‬
‫הדיןערעור‬
‫לעבודה;‬
‫לפני בית‬
‫האזורי‬
‫לערער‬
‫ניתןהדין‬
‫(ט)‪,‬בית‬
‫לפני‬
‫קטן (ט)‪ ,‬ניתן לערערקטן‬
‫איןסעיף קטן (ח)(‪ ;)2‬אין‬
‫(ח)(‪;)2‬לפי‬
‫ההחלטה‬‫סעיף קטן‬
‫המצאת‬ ‫ממועד לפי‬
‫ההחלטה‬ ‫ימים‬
‫המצאת‬
‫בתוך ‪45‬‬‫ממועד‬
‫ימיםיוגש‬
‫זה יוגש בתוך ‪ 45‬זה‬
‫אלאקצבת הילדים אלא‬ ‫הפחתת‬ ‫הילדים‬
‫קצבתבדבר‬
‫ההחלטה‬
‫הפחתת‬ ‫בדבראת‬
‫ההחלטהלעכב‬
‫ערעור כדי‬ ‫בהגשתאת‬
‫בהגשת ערעור כדי לעכב‬
‫הורה בית הדין אחרת‪.‬‬ ‫אחרת‪.‬‬‫אם כן‬
‫אם כן הורה בית הדין‬
‫שהוא עולה או תושב‬
‫תושב‬
‫אוילד‬
‫עולהעל‬
‫שהואיחולו‬
‫ילדעד (י)‬
‫קטנים (ד)‬
‫יחולו על‬
‫סעיפים‬
‫הוראותעד (י)‬
‫(יא) קטנים (ד)‬
‫(יא) הוראות סעיפים‬
‫עולה ואם הוא תושב‬
‫תושב‬
‫נעשה‬
‫שבוהוא‬
‫מיוםואם‬
‫חודשיםעולה‬
‫שבו נעשה‬
‫שלושה‬
‫בתוםמיום‬
‫חודשים‬‫שלושהר‪ ,‬רק‬
‫חוז‬ ‫חוזר‪ ,‬רק בתום‬
‫חזרתו‪-‬ארצה; בסעיף זה ‪-‬‬‫בסעיף זה‬
‫ארצה; מיום‬
‫חוזר ‪ -‬מיום חזרתוחוזר ‪-‬‬
‫כהגדרתו בסעיף ‪(197‬ג);‬
‫‪(197‬ג);‬
‫בסעיף ‪-‬‬
‫"עולה" ‪ -‬כהגדרתו"עולה"‬
‫לאחר שהיה תושב חוץ‬
‫תושב חוץ‬
‫שהיהישראל‬
‫לתושב‬ ‫לאחר‬
‫והיה‬
‫ישראל‬
‫לתושב ששב‬
‫והיה ‪ -‬יחיד‬
‫ששבחוזר"‬
‫"תושב‬
‫"תושב חוזר" ‪ -‬יחיד‬
‫שנים רצופות לפחות‪;".‬‬
‫לפחות‪;".‬‬
‫במשך שש‬
‫במשך שש שנים רצופות‬

‫ס"ח התשס"א‪ ,‬עמ' ‪.210‬‬ ‫‪ 72‬‬

‫‪213‬‬ ‫ספר החוקים ‪ ,2203‬ב' באב התשס"ט‪23.7.2009 ,‬‬
‫(‪ )3‬בסעיף ‪69‬א‪ ,‬במקום הסיפה החל במילים "יבואו הילדים" יבוא "יחולו לגביו‬
‫הוראות אלה‪:‬‬
‫(‪ )1‬היה לו ילד כאמור בסעיף ‪(68‬ב)‪ ,‬יבואו הילדים במניין כל אחת מהנשים‬
‫בנפרד;‬
‫(‪ )2‬לא היה לו ילד כאמור בסעיף ‪(68‬ב)‪ ,‬יבואו הילדים במניין האב; הוכיחה‬
‫האם‪ ,‬להנחת דעתו של המוסד‪ ,‬כי אינה מקיימת משק בית משותף עם האב‪ ,‬וכי‬
‫הילד לא סמוך על שולחנו של האב ‪ -‬יבוא הילד במניין האם‪;".‬‬
‫אחרי סעיף ‪384‬א יבוא‪:‬‬ ‫(‪ )4‬‬
‫‪384‬ב‪( .‬א) משרד הבריאות יעביר למוסד את רשימת מספרי הזהות‪,‬‬ ‫"קבלת מידע‬
‫ממשרד הבריאות‬
‫תאריכי הלידה והמין של ילדים אשר לא חוסנו בהתאם‬
‫לנדרש בתכנית החיסונים‪ ,‬והכל לשם ביצוע הוראות סעיף‬
‫‪.68‬‬
‫(ב) העברת המידע כאמור בסעיף קטן (א)‪ ,‬תהיה לא יאוחר‬
‫מהמועד הנקוב בסעיף ‪(68‬ד)‪;".‬‬
‫בסעיף ‪ ,392‬אחרי סעיף קטן (ב) יבוא‪:‬‬ ‫(‪ )5‬‬
‫"(ג) על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו–(ב)‪ ,‬בעלי הדין בערעור לפי הוראות‬
‫סעיף ‪(68‬י) יהיו הורה הילד או מי שמקבל קצבת ילדים בעדו והמדינה‪".‬‬
‫(א) תחילתה של פסקה (‪ )2‬ברישה של ההגדרה "הסכום הבסיסי"‪ ,‬כנוסחה בסעיף‬ ‫‪.62‬‬ ‫תיקון חוק הביטוח‬
‫הלאומי ‪ -‬תחילה‬
‫‪()1(61‬א)(‪ )1‬לחוק זה‪ ,‬ביום י"ט בתמוז התש"ע (‪ 1‬ביולי ‪ ,)2010‬והיא תחול על גמלה‬ ‫ותחולה‬
‫המשתלמת בעד היום האמור ואילך‪.‬‬
‫(ב) תחילתה של פסקה (‪2‬א) ברישה של ההגדרה "הסכום הבסיסי"‪ ,‬כנוסחה בסעיף‬
‫‪()1(61‬א)(‪ )2‬לחוק זה‪ ,‬ביום ט' בניסן התשע"ב (‪ 1‬באפריל ‪ ,)2012‬והיא תחול על גמלה‬
‫המשתלמת בעד היום האמור ואילך‪.‬‬
‫(ג) תחילתה של פסקה (‪ )2‬בסיפה של ההגדרה "הסכום הבסיסי"‪ ,‬כנוסחה בסעיף‬
‫‪()1(61‬ב)(‪ )1‬לחוק זה‪ ,‬ביום י"ט בתמוז התש"ע (‪ 1‬ביולי ‪ ,)2010‬והיא תחול על גמלה‬
‫המשתלמת בעד היום האמור ואילך‪.‬‬
‫(ד) תחילתה של פסקה (‪ )3‬בסיפה של ההגדרה "הסכום הבסיסי"‪ ,‬כנוסחה בסעיף‬
‫‪()1(61‬ב)(‪ )2‬לחוק זה‪ ,‬ביום י"ח בטבת התשע"ג (‪ 31‬בדצמבר ‪ ,)2012‬והיא תחול על גמלה‬
‫המשתלמת בעד היום האמור ואילך‪.‬‬
‫(ה) תחילתו של סעיף ‪ 68‬לחוק הביטוח הלאומי‪ ,‬כנוסחו בסעיף ‪ )2(61‬לחוק זה תהיה‬
‫כמפורט בפסקאות להלן‪:‬‬
‫סעיפים קטנים (א)‪( ,‬ב) ו–(ג) ‪ -‬ביום ט' בתמוז התשס"ט (‪ 1‬ביולי ‪;)2009‬‬ ‫(‪ )1‬‬
‫(‪ )2‬סעיפים קטנים (ד) עד (יא) ‪ -‬ביום ח' בטבת התשע"א (‪ 15‬בדצמבר ‪;)2010‬‬
‫הוראות פסקה זו יחולו גם על חיסונים שהמועד לנתינתם חל שישה חודשים‬
‫לפני היום האמור‪ ,‬ובלבד שארבעה חודשים לאחר המועד שבו היה על הילד‬
‫לקבל את החיסון נשלחה הודעה כאמור בסעיף ‪(68‬ה) לחוק הביטוח הלאומי‬
‫כנוסחו בסעיף ‪()2(61‬ד) לחוק זה; לא הושלמה הקמתו של מאגר מידע ממוחשב‬
‫לפי הוראות סעיף ‪65‬ב‪ 1‬לפקודת בריאות העם‪ ,‬כנוסחו בסעיף ‪ 66‬לחוק זה‪ ,‬רשאי‬
‫שר הבריאות לקבוע‪ ,‬בצו‪ ,‬יום תחילה מאוחר יותר ובלבד שלא יהיה מאוחר מיום‬
‫כ"ה באדר א' התשע"א (‪ 1‬במרס ‪.)2011‬‬
‫(ו) תחילתו של סעיף ‪69‬א לחוק הביטוח הלאומי‪ ,‬כנוסחו בסעיף ‪ )3(61‬לחוק זה‪ ,‬ביום‬
‫ט' בתמוז התשס"ט (‪ 1‬ביולי ‪.)2009‬‬

‫ספר החוקים ‪ ,2203‬ב' באב התשס"ט‪23.7.2009 ,‬‬ ‫‪214‬‬
‫ביום ‪ )4(61‬לחוק זה ביום‬
‫בסעיף‬
‫כנוסחוזה‬
‫‪ )4(61‬לחוק‬
‫הלאומי‪,‬‬
‫בסעיף‬
‫הביטוח‬
‫לחוקכנוסחו‬
‫הלאומי‪,‬‬
‫הביטוח‪384‬ב‬
‫לחוקשל סעיף‬‫תחילתו‬
‫סעיף ‪384‬ב‬
‫(ז) תחילתו של (ז) ‬
‫מועד מאוחר יותר לפי‬‫יותר לפי‬
‫הבריאות‬
‫מאוחר‬‫מועדשר‬
‫ואם קבע‬
‫הבריאות‬
‫שר‪,)2010‬‬‫בדצמבר‬
‫ואם קבע‬‫‪15( ,)2010‬‬
‫התשע"א‬‫בדצמבר‬
‫(‪15‬בטבת‬
‫ח' בטבת התשע"א ח'‬
‫סיפה ‪ -‬במועד שקבע‪.‬‬ ‫שקבע‪.‬‬
‫(ה)(‪)2‬‬
‫במועד‬
‫סעיף קטן‬
‫סיפה ‪-‬‬
‫הוראות‬
‫הוראות סעיף קטן (ה)(‪)2‬‬
‫ביום‪ )5(61‬לחוק זה‪ ,‬ביום‬
‫בסעיף‬‫כנוסחוזה‪,‬‬
‫‪ )5(61‬לחוק‬
‫הלאומי‪,‬‬
‫בסעיף‬
‫הביטוח‬
‫כנוסחו‬‫לחוק‬
‫הלאומי‪,‬‬
‫הביטוח‪(392‬ג)‬
‫של סעיף‬
‫לחוק‬
‫תחילתו‬
‫סעיף ‪(392‬ג)‬
‫(ח) תחילתו של (ח) ‬
‫‪ 15( .)2010‬בדצמבר ‪.)2010‬‬
‫התשע"א‬
‫בדצמבר‬
‫(‪15‬בטבת‬ ‫ח' בטבת התשע"א ח'‬
‫התשע"א‬ ‫בסיוון‬
‫הביטוח‬ ‫כ"ח חוק‬
‫התשע"א‬
‫בסיווןעד יום‬
‫כ"ח ‪,)2010‬‬
‫בדצמבר‬
‫עד יום‬
‫‪15(,)2010‬‬
‫התשע"א‬
‫בדצמבר‬‫התשע"א ח'(‪15‬בטבת‬
‫בתקופה שמיום‬ ‫הלאומי ‪63‬‬
‫שמיום‪ .‬ח' בטבת‬ ‫בתקופה‬ ‫‪63‬‬
‫חוק‪ .‬הביטוח‬
‫הלאומי ‪ -‬הוראת‬ ‫‪ -‬הוראת מעבר‬
‫לעניין לחוק‬
‫‪()2(61‬ד)‬ ‫בסעיף‬
‫מעבר‬ ‫לחוק‬
‫כנוסחו‬
‫‪()2(61‬ד)‬
‫הלאומי‪,‬‬
‫בסעיף‬‫הביטוח‬
‫כנוסחו‬‫לחוק‬
‫הלאומי‪,‬‬
‫‪(68‬ו)‬ ‫הביטוח‬
‫סעיף‬ ‫ייקרא‬
‫לחוק‬ ‫‪)2011‬‬
‫‪(68‬ו)‬ ‫ביוני‬
‫סעיף‬ ‫(‪30‬‬
‫ייקרא‬ ‫‪)2011‬‬ ‫ביוני‬ ‫לעניין (‪30‬‬
‫הגבלת סכום‬
‫הגבלת סכום‬ ‫זה‪ ,‬כך‪:‬‬ ‫כך‪:‬קצבת‬
‫זה‪,‬של‬
‫ההפחתה‬
‫ההפחתה של‬ ‫ילדים‬
‫קטן (ד)‪,‬‬ ‫בסעיף‬
‫ילדים‬ ‫האמור‬
‫קצבת‬ ‫שניים (ד)‪,‬‬
‫בסעיף קטן‬
‫עולה על‬
‫האמור‬
‫במשפחתו‬
‫הילדיםעל שניים‬
‫במשפחתו עולה‬
‫בילד שמניין‬
‫הילדים‬
‫התקיים‬
‫שמניין‬
‫"(ו) התקיים בילד"(ו) ‬
‫חדשים‪ 100‬שקלים חדשים‬‫בסכום של‬‫שקלים‬
‫בעדו‬
‫‪100‬‬
‫המשתלמת‬
‫לחודשבסכום של‬
‫המשתלמת בעדו‬
‫קצבת הילדים‬
‫לחודש‬
‫להורה‬
‫הילדים‬
‫תופחת‬ ‫תופחת להורה קצבת‬
‫ההפחתה לא יעלה על אלה‪:‬‬
‫יעלה על אלה‪:‬‬
‫לאסכום‬
‫ואולם‬
‫ההפחתה‬
‫ההפחתה)‪,‬‬
‫סכום סכום‬
‫ההפחתה)‪-,‬ואולם‬
‫(להלן‬ ‫(להלן ‪ -‬סכום‬
‫חדשים;‪ 100‬שקלים חדשים;‬
‫שלושה ‪-‬‬
‫שקלים‬
‫‪100‬הוא‬
‫ילדיו‬
‫שלושה ‪-‬‬
‫הורה שמניין‬
‫ילדיו הוא‬
‫שמניין לגבי‬
‫לגבי הורה (‪ )1‬‬ ‫(‪ )1‬‬
‫‪ 200‬שקלים חדשים‪".‬‬
‫חדשים‪".‬‬
‫שלושה ‪-‬‬
‫שקלים‬
‫עולה על‬
‫ילדיו‪200 -‬‬
‫שלושה‬‫שמניין‬
‫עולה על‬
‫ילדיו הורה‬
‫שמניין לגבי‬
‫לגבי הורה (‪ )2‬‬ ‫(‪ )2‬‬
‫(‪ 30‬ביוני‬ ‫התש"ע‬
‫הביטוח‬ ‫בתמוז חוק‬
‫(‪ 30‬ביוני‬
‫התש"ע י"ח‬
‫‪ )2009‬עד יום‬
‫ביוליבתמוז‬
‫יום י"ח‬
‫התשס"ט (‪1‬‬
‫בתמוז‪ )2009‬עד‬
‫(‪ 1‬ביולי‬
‫התשס"ט ט'‬
‫בתקופה שמיום‬ ‫הלאומי ‪64‬‬
‫שמיום‪ .‬ט' בתמוז‬ ‫בתקופה‬ ‫‪64‬‬
‫חוק‪ .‬הביטוח‬
‫הלאומי ‪ -‬הוראת‬ ‫‪ -‬הוראת מעבר‬
‫מעבר להגדרה‬ ‫כך‪:‬‬ ‫הלאומי‬ ‫הביטוח‬‫כך‪:‬‬‫חוק‬
‫הלאומי‬
‫ייקרא‬ ‫הביטוח‬
‫‪)2010‬‬ ‫חוק‬ ‫ייקרא‬ ‫‪)2010‬‬
‫להגדרה "הסכום‬
‫"הסכום הבסיסי"‬ ‫‪-‬‬ ‫הבסיסי"‬ ‫"הסכום‬ ‫‪-‬‬ ‫בהגדרה‬
‫הבסיסי"‬ ‫‪,1‬‬‫"הסכום‬
‫בסעיף‬ ‫בהגדרה‬ ‫‪,1‬‬‫לעניין‬
‫בסעיף‬ ‫הבסיסי"‬
‫לעניין קצבת‬ ‫קצבת ילדים‬
‫ילדים‬ ‫בפסקה (‪ ,)2‬בסופה יבוא‪:‬‬
‫בסופה יבוא‪:‬‬
‫בפסקה) (‪,)2‬ברישה‪,‬‬
‫(‪1‬‬ ‫(‪ )1‬ברישה‪,‬‬
‫שלשבמניין ילדיו של‬
‫והרביעי‬
‫שבמניין ילדיו‬
‫והרביעי השלישי‬
‫בעד הילד‬
‫השלישי‬
‫המשתלמת‬
‫קצבה הילד‬
‫המשתלמת בעד‬
‫"למעט‬ ‫"למעט קצבה‬
‫ההורה";‬ ‫ההורה";‬
‫(‪ ,)2‬להלן"‪ ,‬בפסקה (‪,)2‬‬
‫כמפורט‬
‫בפסקה‬
‫יעודכן‬
‫להלן"‪,‬‬
‫הבסיסי‬
‫כמפורט‬
‫"הסכום‬
‫במיליםיעודכן‬
‫שתחילתההבסיסי‬
‫במילים "הסכום‬
‫שתחילתה בסיפה‬
‫(‪ )2‬‬ ‫(‪ )2‬בסיפה‬
‫בסופה יבוא‪:‬‬ ‫בסופה יבוא‪:‬‬
‫הוראות סימן ב' בפרק ד'‬
‫בפרק ד'‬‫המשתלמתב'לפי‬
‫הוראות סימן‬
‫ילדים‬
‫קצבת לפי‬
‫המשתלמת‬
‫ילדיםלמעט‬
‫קצבתגמלה‪,‬‬
‫"לעניין כל‬
‫"לעניין כל גמלה‪ ,‬למעט‬
‫שבמניין ילדיו של ההורה‪".‬‬
‫והרביעי ההורה‪".‬‬
‫השלישיילדיו של‬
‫הילדשבמניין‬
‫והרביעי‬
‫בעד הילד השלישיבעד‬
‫הביטוחבמקום‬
‫בפסקה (‪2‬א)‪,‬‬
‫במקום חוק‬
‫ברישה‪,‬‬
‫(‪2‬א)‪,‬‬
‫הבסיסי"‪,‬‬
‫"הסכוםבפסקה‬
‫בהגדרהברישה‪,‬‬
‫הלאומי‪,‬הבסיסי"‪,‬‬
‫הביטוח"הסכום‬
‫בהגדרה‬
‫לחוק‬
‫הלאומי‪,‬‬
‫בסעיף ‪1‬‬ ‫לחוק‪.65‬‬
‫הביטוח‬ ‫בסעיף ‪1‬‬
‫הלאומי‬ ‫‪65‬‬
‫חוק‪ .‬הביטוח‬
‫הלאומי ‪ -‬הוראות‬ ‫‪ -‬הוראות שעה‬
‫שעה לעניין‬ ‫יבוא‪:‬‬ ‫חדשים"‬ ‫שקלים‬‫יבוא‪:‬‬
‫"‪259‬‬
‫חדשים"‬ ‫שקלים‬ ‫"‪259‬‬
‫לעניין הסכום‬
‫הסכום הבסיסי של‬ ‫הילד השני במשפחה ‪-‬‬
‫במשפחה ‪-‬‬
‫"(א) בעד‬ ‫של) קצבת‬
‫בעד הילד השני‬ ‫הבסיסי"(א‬
‫קצבת ילדים‬ ‫ילדים‬
‫עד יום כ"ה באדר ב'‬
‫באדר ב'‬
‫כ"ה ‪)2010‬‬
‫יוםביולי‬
‫עד (‪1‬‬
‫התש"ע‬
‫בתמוז‪)2010‬‬
‫י"ט ביולי‬
‫התש"ע (‪1‬‬
‫בתמוז שמיום‬
‫שמיום) י"טבתקופה‬
‫(‪1‬‬ ‫(‪ )1‬בתקופה‬
‫חדשים;‪ 195‬שקלים חדשים;‬
‫שקלים‪- )2011‬‬
‫(‪ 31‬במרס‬
‫התשע"א‪195‬‬
‫התשע"א (‪ 31‬במרס ‪- )2011‬‬
‫‪ )2011‬עד יום ח' בניסן‬
‫באפרילבניסן‬
‫התשע"אעד(‪ 1‬יום ח'‬
‫באפריל ‪)2011‬‬
‫באדר ב'‬
‫התשע"א (‪1‬‬
‫בתקופהב'שמיום כ"ו‬
‫שמיום) כ"ו באדר‬
‫(‪2‬‬ ‫(‪ )2‬בתקופה‬
‫חדשים;‪ 252‬שקלים חדשים;‬
‫שקלים‪- )2012‬‬
‫(‪ 31‬במרס‬
‫התשע"ב‪252‬‬
‫התשע"ב (‪ 31‬במרס ‪- )2012‬‬
‫השלישי במשפחה ‪-‬‬
‫במשפחה ‪-‬‬
‫השלישיבעד הילד‬
‫בעד הילד (ב) ‬ ‫(ב) ‬
‫יום י"ח בתמוז התש"ע‬
‫התש"ע‬
‫‪ )2009‬עד‬
‫בתמוז‬‫ביולי‬
‫(‪ 1‬י"ח‬
‫התשס"טיום‬
‫בתמוז‪ )2009‬עד‬
‫ט'ביולי‬
‫שמיום (‪1‬‬
‫התשס"ט‬‫בתקופה‬
‫(‪ )1‬ט' בתמוז‬
‫(‪ )1‬בתקופה שמיום‬
‫חדשים;‪ 219‬שקלים חדשים;‬
‫שקלים‪- )2010‬‬
‫(‪ 30‬ביוני‬
‫(‪ 30‬ביוני ‪219 - )2010‬‬
‫יום ח' בניסן התשע"ב‬
‫התשע"ב‬
‫‪ )2010‬עד‬
‫בניסן‬
‫ביולי‬
‫(‪ 1‬ח'‬
‫התש"עיום‬
‫‪ )2010‬עד‬
‫בתמוז‬
‫י"טביולי‬
‫שמיום (‪1‬‬
‫בתקופההתש"ע‬
‫שמיום) י"ט בתמוז‬
‫(‪2‬‬ ‫(‪ )2‬בתקופה‬
‫חדשים;‪ 252‬שקלים חדשים;‬
‫שקלים‪- )2012‬‬
‫(‪ 31‬במרס‬
‫(‪ 31‬במרס ‪252 - )2012‬‬
‫הילד‪-‬הרביעי במשפחה ‪-‬‬
‫במשפחה‬
‫הרביעי בעד‬
‫בעד הילד (ג) ‬ ‫(ג) ‬
‫התשע"ב ח' בניסן התשע"ב‬
‫‪ )2009‬עד יום‬
‫ביוליבניסן‬
‫יום ח'‬
‫עד (‪1‬‬
‫התשס"ט‬
‫ביולי ‪)2009‬‬
‫התשס"טט'(‪1‬בתמוז‬
‫בתקופה שמיום‬
‫בתקופה שמיום ט' בתמוז‬
‫‪ 252‬שקלים חדשים‪".‬‬ ‫חדשים‪".‬‬
‫שקלים‪- )2012‬‬
‫(‪ 31‬במרס‬
‫(‪ 31‬במרס ‪252 - )2012‬‬

‫‪215‬‬ ‫ספר החוקים ‪ ,2203‬ב' באב התשס"ט‪23.7.2009 ,‬‬
‫בפקודת בריאות העם‪1940 ,‬‏‪ ,73‬אחרי סעיף ‪65‬ב יבוא‪:‬‬ ‫תיקון פקודת בריאות ‪.66‬‬
‫העם ‪ -‬מס' ‪24‬‬
‫‪65‬ב‪( .1‬א) שר הבריאות יקים מאגר מידע ממוחשב לשם פיקוח‬ ‫"מאגר מידע‬
‫ממוחשב‬
‫על מתן חיסונים לילדים הניתנים בקופות החולים‪ ,‬בתחנות‬
‫לבריאות המשפחה ובמוסדות חינוך ולשם ביצוע הוראות‬
‫סעיף ‪ 68‬לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב]‪ ,‬התשנ"ה‪1995-‬‬
‫(להלן ‪ -‬חוק הביטוח הלאומי)‪ ,‬ואשר יכלול פרטים אלה‪:‬‬
‫(‪ )1‬שם הילד‪ ,‬המען הידוע לאחרונה‪ ,‬מספר הזהות‪,‬‬
‫תאריך הלידה והמין של הילד וכן‪ ,‬סוג החיסון שקיבל‪,‬‬
‫מועד החיסון ומקום קבלתו;‬
‫(‪ )2‬פרטים נוספים שקבע שר הבריאות‪ ,‬בהסכמת שר‬
‫המשפטים‪ ,‬הנדרשים לשם ביצוע הוראות סעיף ‪68‬‬
‫לחוק הביטוח הלאומי‪.‬‬
‫(ב) שר הבריאות‪ ,‬בהסכמת שר המשפטים יקבע הוראות‬
‫בדבר ניהול המאגר‪ ,‬לרבות בדבר האופן והדרכים למסירת‬
‫המידע למאגר‪ ,‬הדרכים לעיון בו‪ ,‬שלא בתמורה‪ ,‬על ידי הורה‬
‫הילד‪ ,‬ומחיקת מידע מן המאגר‪".‬‬
‫מאגר מידע ממוחשב‪ ,‬לפי הוראות סעיף ‪65‬ב‪ 1‬לפקודת בריאות העם‪ ,1940 ,‬כנוסחו‬ ‫‪.67‬‬ ‫פקודת בריאות העם‬
‫‪ -‬תחילה‬
‫בסעיף ‪ 66‬לחוק זה‪ ,‬יוקם לא יאוחר מיום ז' בטבת התשע"א (‪ 14‬בדצמבר ‪ ;)2010‬שר‬
‫הבריאות רשאי לקבוע‪ ,‬בצו‪ ,‬יום תחילה מאוחר יותר ובלבד שלא יהיה מאוחר מיום‬
‫כ"ה באדר א' התשע"א (‪ 1‬במרס ‪.)2011‬‬
‫פרק י"ח‪ :‬תכנון ובניה‬
‫בחוק התכנון והבניה‪ ,‬התשכ"ה‪1965-‬‏‏‪ ,74‬בסעיף ‪ ,1‬בהגדרה "תשתיות לאומיות"‪ ,‬במקום‬ ‫‪.68‬‬ ‫תיקון חוק התכנון‬
‫והבניה ‪ -‬מס' ‪90‬‬
‫"ודלק או דרך" יבוא "ודלק‪ ,‬דרך‪ ,‬מיתקני גז ומיתקני גט"ן כהגדרתם בסעיף ‪ 2‬לחוק משק‬
‫הגז הטבעי‪ ,‬התשס"ב‪2002-‬‏‏‪ ,75‬אתרי כרייה וחציבה‪.",‬‬
‫פרק י"ט‪ :‬שיכון‬
‫(בפרק זה ‪ -‬חוק זכויות הדייר‬ ‫התשנ"ח‪1998-‬‏‏‪76‬‬ ‫בחוק זכויות הדייר בדיור הציבורי‪,‬‬ ‫‪.69‬‬ ‫תיקון חוק זכויות‬
‫הדייר בדיור‬
‫בדיור הציבורי) ‪-‬‬ ‫הציבורי ‪ -‬מס' ‪3‬‬
‫בסעיף ‪ ,1‬אחרי ההגדרה "חברה עירונית" יבוא‪:‬‬ ‫(‪ )1‬‬
‫""הכללים" ‪ -‬כללי משרד הבינוי והשיכון לעניין זכאות לדיור ציבורי;";‬
‫במקום סעיף ‪ 3‬יבוא‪:‬‬ ‫(‪ )2‬‬
‫(א) נפטר זכאי או עבר להתגורר במוסד סיעודי‪ ,‬לא יהיה‬ ‫‪.3‬‬ ‫"דייר ממשיך‬
‫הדייר הממשיך רשאי להמשיך ולהתגורר בדירה הציבורית‬
‫עם קרוביו‪ ,‬והוא יפנה את הדירה הציבורית בתוך תשעה‬
‫חודשים מהמועד שבו נמסרה לו הודעה מאת משרד הבינוי‬
‫והשיכון‪ ,‬בדבר אי–זכאותו לדירה ציבורית לפי הכללים‪.‬‬

‫ע"ר ‪ ,1940‬תוס' ‪ ,1‬עמ' (ע) ‪( ,191‬א) ‪ ;239‬ס"ח התשס"ח‪ ,‬עמ' ‪.860‬‬ ‫‪ 73‬‬

‫ס"ח התשכ"ה‪ ,‬עמ' ‪ ;307‬התשס"ט‪ ,‬עמ' ‪.82‬‬ ‫‪ 74‬‬

‫ס"ח התשס"ב‪ ,‬עמ' ‪.55‬‬ ‫‪ 75‬‬

‫ס"ח התשנ"ח‪ ,‬עמ' ‪ ;278‬התשס"ז‪ ,‬עמ' ‪.82‬‬ ‫‪ 76‬‬

‫ספר החוקים ‪ ,2203‬ב' באב התשס"ט‪23.7.2009 ,‬‬ ‫‪216‬‬
‫דייר ממשיך שמוקנית‬ ‫יחולו על‬
‫שמוקנית‬ ‫דייר(א) לא‬
‫ממשיך‬ ‫עלקטן‬ ‫סעיף‬ ‫הוראות‬
‫יחולו‬ ‫(ב) הוראות סעיף (ב) ‬
‫קטן (א) לא‬
‫ויראו אותו כמי שבא‬ ‫הכללים‪,‬שבא‬
‫אותו כמי‬ ‫ויראולפי‬
‫ציבורית‬ ‫לפילדירה‬
‫הכללים‪,‬‬ ‫זכות‬ ‫לו זכות לדירה לו‬
‫ציבורית‬
‫היתה לדייר ממשיך‬ ‫לדיירואולם‬
‫ממשיך‬ ‫ועניין;‬‫היתה‬‫ואולם דבר‬
‫הזכאי לכל‬
‫בנעליועניין;‬
‫בנעלי הזכאי לכל דבר‬
‫הציבוריתמהדירה הציבורית‬‫בשטח אחר‬ ‫ציבורית‬
‫מהדירה‬ ‫אחר‬‫לדירה‬
‫בשטח‬ ‫זכות‬ ‫כאמור זכות לדירהכאמור‬
‫ציבורית‬
‫הדירה הציבורית שבה‬ ‫הדירה‪ -‬יפנה את‬
‫הציבורית שבה‬ ‫אתהזכאי‬ ‫התגורר‬
‫שבה‪ -‬יפנה‬ ‫שבה התגורר הזכאי‬
‫שהוקצתה לו לפי הכללים‪".‬‬
‫הציבורית הכללים‪".‬‬ ‫הציבוריתר‪ ,‬לדירה‬
‫שהוקצתה לו לפי‬ ‫התגורר‪ ,‬לדירה התגור‬
‫חוק‬ ‫חוק של‬
‫זכויות‬ ‫תחילתו‬
‫ערב תיקון‬
‫כנוסחוחוק‬ ‫הציבורי‪,‬‬
‫תחילתו של‬ ‫בדיורערב‬
‫כנוסחו‬‫הדייר‬ ‫בדיורזכויות‬
‫הציבורי‪,‬‬ ‫הדייר לחוק‬
‫זכויותסעיף ‪3‬‬
‫הוראות‬ ‫(א) לחוק‬ ‫הוראות‪.70‬‬
‫סעיף ‪3‬‬ ‫חוק) זכויות‬
‫תיקון (א‬
‫‪.70‬‬
‫הדייר בדיור‬ ‫הדייר בדיור‬
‫סייגזכאי‬
‫עם‬ ‫התגורר‬
‫הציבורי ‪-‬‬ ‫‪,)2009‬‬
‫זכאי‬ ‫באוגוסט‬
‫עם‬ ‫התגורר‬ ‫(‪1‬‬ ‫התשס"ט‬
‫‪,)2009‬‬ ‫באב‬
‫באוגוסט‬ ‫י"א‬
‫(‪1‬‬ ‫שביום‬
‫התשס"ט‬ ‫מי‬ ‫על‬
‫באב‬ ‫לחול‬
‫י"א‬ ‫ימשיכו‬
‫שביום‬ ‫מי‬‫זה‪,‬‬ ‫על‬ ‫לחול‬ ‫ימשיכו‬ ‫זה‪,‬‬
‫הציבורי ‪ -‬סייג‬
‫למועד‬
‫והוראות‬ ‫קודם‬ ‫בין אם‬
‫לתחולה‬ ‫לפחות‪,‬‬
‫למועד‬ ‫קודם‬‫שנים‬‫ארבע אם‬ ‫שניםבמשך‬
‫לפחות‪ ,‬בין‬ ‫כאמור‬ ‫התגורר‬
‫ארבע‬ ‫במשך‬ ‫כאמוראם‬
‫ציבורית‬ ‫ציבורית אםבדירה‬
‫התגורר‬ ‫והוראות‬
‫לתחולהבדירה‬
‫מעבר‬ ‫מעבר‬
‫למוסד סיעודי‪,‬‬ ‫סיעודי‪,‬עבר‬
‫הזכאי או‬ ‫עברנפטר‬
‫למוסד‬ ‫למועדאושבו‬
‫עדהזכאי‬ ‫וברציפות‪,‬‬
‫נפטר‬ ‫למועד שבו‬‫לאחריו‪,‬‬ ‫האמור ובין אם‬
‫וברציפות‪ ,‬עד‬ ‫האמור ובין אם לאחריו‪,‬‬
‫במהלך התקופה האמורה‪.‬‬ ‫ממשיך"האמורה‪.‬‬‫התקופה‬ ‫"דייר‬
‫במהלך‬‫בהגדרה‬
‫ממשיך"‬‫המנויים‬
‫אחד"דייר‬ ‫שהיה‬
‫בהגדרה‬ ‫ובלבד שהיה אחד ובלבד‬
‫המנויים‬
‫כנוסחו בסעיף ‪ )2(69‬לחוק‬ ‫הציבורי‪,‬‬ ‫בדיור‬ ‫הדייר‬ ‫זכויות‬ ‫לחוק‬ ‫‪(3‬א)‬
‫‪(3‬א) לחוק זכויות הדייר בדיור הציבורי‪ ,‬כנוסחו בסעיף ‪ )2(69‬לחוק‬‫סעיף‬ ‫הוראות‬ ‫(ב) הוראות סעיף(ב) ‬
‫היה דייר ממשיך ולא‬ ‫‪)2009‬ולא‬
‫ממשיך‬ ‫באוגוסט‬
‫היה דייר‬ ‫התשס"ט (‪1‬‬ ‫י"א באב‬
‫באוגוסט ‪)2009‬‬ ‫שביום (‪1‬‬
‫התשס"ט‬ ‫באבמי‬
‫גם על‬
‫יחולוי"א‬
‫שביום‬ ‫זה‪ ,‬יחולו גם על מיזה‪,‬‬
‫המועד האמור התגורר‬ ‫התגורר‬‫האמור עד‬
‫אלא אם כן‬ ‫המועד‬ ‫הכללים‪,‬‬
‫לפי כן עד‬ ‫ציבורית‬
‫אלא אם‬ ‫לפילדירה‬
‫הכללים‪,‬‬ ‫זכות‬ ‫מוקנית לו‬
‫ציבורית‬ ‫מוקנית לו זכות לדירה‬
‫לפחות‪.‬ארבע שנים לפחות‪.‬‬ ‫שנים במשך‬‫ממשיך‪,‬‬ ‫ארבע‬‫כדייר‬ ‫הזכאי או‬
‫במשך‬ ‫ממשיך‪,‬‬ ‫כדיירעם‬
‫הציבורית‪,‬‬ ‫בדירה‬
‫הזכאי או‬ ‫ברציפותעם‬
‫ברציפות בדירה הציבורית‪,‬‬
‫פרק כ'‪ :‬מים וביובפרק כ'‪ :‬מים וביוב‬
‫ערים)‪--‬חוק איגודי ערים) ‪ -‬תיקון חוק איגודי‬
‫(בפרק זה‬ ‫ערים‪ ,‬התשט"ו‪1955-‬‏‏‪77‬‬
‫איגודי‬ ‫התשט"ו‪1955-‬‏‏‪( 77‬בפרק זה ‪ -‬חוק‬ ‫איגודי ‪.71‬‬
‫ערים‪ ,‬בחוק איגודי‬ ‫איגודי‬ ‫תיקון חוק‬
‫בחוק‬ ‫‪.71‬‬
‫ערים ‪ -‬מס' ‪6‬‬ ‫ערים ‪ -‬מס' ‪6‬‬
‫סעיף ‪ 1‬תבוא הכותרת‪:‬‬ ‫תבוא לפני‬
‫הכותרת‪:‬‬ ‫לפני סעיף ‪ )1( 1‬‬ ‫(‪ )1‬‬
‫"פרק א'‪ :‬איגוד ערים";‬
‫"פרק א'‪ :‬איגוד ערים";‬
‫זה";זה" יבוא "בפרק זה";‬
‫"בחוק‬ ‫במקום‬
‫"בפרק‬ ‫ברישה‪ ,‬יבוא‬ ‫בסעיף ‪,1‬‬
‫"בחוק זה"‬ ‫(‪ )2‬‬
‫ברישה‪ ,‬במקום‬ ‫בסעיף ‪,1‬‬ ‫(‪ )2‬‬
‫אחרי סעיף ‪17‬ד יבוא‪:‬‬
‫(‪ )3‬יבוא‪:‬‬
‫אחרי סעיף ‪17‬ד‬ ‫(‪ )3‬‬
‫ערים למים או לביוב‬ ‫איגוד‬
‫לביוב‬ ‫ב'‪ :‬או‬ ‫"פרק‬
‫למים‬ ‫"פרק ב'‪ :‬איגוד ערים‬
‫‪17‬ה‪( -.‬א) בסעיף זה ‪-‬‬ ‫ערים למים‬
‫בסעיף זה‬ ‫איגוד (א) ‬
‫‪17‬ה‪.‬‬ ‫איגוד ערים למים‬
‫או לביוב‬ ‫או לביוב‬
‫איגוד ערים‪ ,‬שתפקידיו‬ ‫לביוב" ‪-‬‬
‫שתפקידיו‬ ‫איגודאוערים‪,‬‬
‫ערים ‪-‬למים‬
‫"איגודלביוב"‬
‫"איגוד ערים למים או‬
‫בתחומים הקשורים למשק‬ ‫בין השאר‪,‬‬
‫הקשורים למשק‬ ‫וסמכויותיו הם‪,‬‬
‫בתחומים‬ ‫וסמכויותיו הם‪ ,‬בין השאר‪,‬‬
‫המים או הביוב; המים או הביוב;‬
‫‪78‬‬
‫המים‪ ,‬התשי"ט‪1959-‬‏‏ ;‬
‫‪78‬‬ ‫המים‪,‬המים" ‪ -‬חוק‬
‫"חוק המים" ‪ -‬חוק "חוק‬
‫התשי"ט‪1959-‬‏‏ ;‬
‫מים וביוב‪ ,‬התשס"א‪-‬‬ ‫חוק תאגידי‬
‫התשס"א‪-‬‬ ‫מים ‪-‬‬
‫וביוב‪,‬‬ ‫וביוב"‬ ‫תאגידי מים‬
‫תאגידי‬ ‫"חוק תאגידי מים "חוק‬
‫וביוב" ‪ -‬חוק‬
‫‪2001‬‏‏‪;79‬‬ ‫‪2001‬‏‏‪;79‬‬
‫הממשלתיתהרשות הממשלתית‬
‫והביוב" ‪ -‬מועצת‬
‫המים הרשות‬
‫רשותמועצת‬ ‫"מועצת‬
‫והביוב" ‪-‬‬ ‫"מועצת רשות המים‬
‫המים; ‪124‬טו לחוק המים;‬
‫לפי סעיף‬
‫לחוק‬‫שהוקמה‬ ‫ולביוב‪,‬‬
‫סעיף ‪124‬טו‬ ‫למיםלפי‬‫למים ולביוב‪ ,‬שהוקמה‬
‫הרשות הממשלתית למים‬ ‫והביוב" ‪ -‬מנהל‬
‫הממשלתית למים‬ ‫הרשות‬‫המים‬
‫מנהל‬‫רשות‬ ‫"מנהל רשות המים "מנהל‬
‫והביוב" ‪-‬‬
‫המים; ‪124‬יט לחוק המים;‬
‫לפי סעיף‬ ‫שמונה‬ ‫ולביוב‪,‬‬
‫ולביוב‪ ,‬שמונה לפי סעיף ‪124‬יט לחוק‬
‫הממשלתית למים ולביוב‪,‬‬ ‫הרשות‬
‫למים ולביוב‪,‬‬ ‫הרשות והביוב" ‪-‬‬
‫הממשלתית‬ ‫"רשות המים‬ ‫"רשות המים והביוב" ‪-‬‬
‫המים‪124 .‬יא לחוק המים‪.‬‬
‫לפי סעיף‬ ‫שהוקמה‬
‫שהוקמה לפי סעיף ‪124‬יא לחוק‬
‫ערים למים או לביוב‪,‬‬ ‫לענייןאואיגוד‬
‫לביוב‪,‬‬ ‫יחולולמים‬
‫זה ערים‬ ‫לענייןחוק‬
‫איגוד‬ ‫הוראות‬ ‫(ב) יחולו‬
‫(ב) הוראות חוק זה‬
‫המחויבים ובשינויים אלה‪:‬‬ ‫בשינויים המחויביםבשינויים‬
‫ובשינויים אלה‪:‬‬

‫ס"ח התשט"ו‪ ,‬עמ' ‪ ;48‬התשס"ח‪ ,‬עמ' ‪.487‬‬ ‫‪ 77‬‬

‫ס"ח התשי"ט‪ ,‬עמ' ‪.169‬‬ ‫‪ 78‬‬

‫ס"ח התשס"א‪ ,‬עמ' ‪.454‬‬ ‫‪ 79‬‬

‫‪217‬‬ ‫ספר החוקים ‪ ,2203‬ב' באב התשס"ט‪23.7.2009 ,‬‬
‫(‪ )1‬הסמכויות הנתונות לשר הפנים לפי חוק זה‪ ,‬למעט‬
‫הסמכויות לפי סעיף ‪ 13‬ולרבות הסמכויות לפי הסעיפים‬
‫בפקודת העיריות המוחלים על איגוד ערים למים או‬
‫לביוב לפי סעיף ‪17‬ד‪ ,‬יהיו נתונות‪ ,‬לעניין איגוד ערים‬
‫למים או לביוב‪ ,‬למועצת רשות המים והביוב;‬
‫(‪ )2‬על אף הוראות סעיף ‪ ,2‬החל ביום כ"ג בתמוז‬
‫התשס"ט (‪ 15‬ביולי ‪ )2009‬לא יוקם איגוד ערים למים או‬
‫לביוב‪ ,‬ולא תצורף לאיגוד כאמור רשות מקומית‪ ,‬למעט‬
‫רשות מקומית שהיא מועצה אזורית;‬
‫סעיף ‪ - 12‬לא יחול;‬ ‫(‪ )3‬‬
‫(‪ )4‬הסמכויות הנתונות לשר הפנים לפי סעיף ‪ 13‬יהיו‬
‫נתונות למנהל רשות המים והביוב;‬
‫(‪ )5‬הסמכות להתקין חוקי עזר‪ ,‬לפי סעיף ‪ ,14‬לא תחול‬
‫לעניין הטלת אגרות והיטלים;‬
‫(‪ )6‬בסעיף ‪16‬ג(ב)(‪ ,)2‬במקום "משרד הפנים" יקראו‬
‫"רשות המים והביוב";‬
‫(‪ )7‬סעיף ‪17‬ג ‪ -‬לא יחול‪.‬‬
‫פרק ג'‪ :‬הוראות שונות";‬
‫בסעיף ‪- 18‬‬ ‫(‪ )4‬‬
‫(א) האמור בו יסומן "(א)"‪ ,‬ובו‪ ,‬ברישה‪ ,‬אחרי "רשאי" יבוא "למעט לעניין איגוד‬
‫ערים למים או לביוב כהגדרתו בסעיף ‪17‬ה(א)";‬
‫אחרי סעיף קטן (א) יבוא‪:‬‬ ‫(ב) ‬
‫"(ב) מועצת רשות המים והביוב‪ ,‬כהגדרתה בסעיף ‪17‬ה(א)‪ ,‬רשאית לקבוע‬
‫כללים לעניין איגוד ערים למים או לביוב כהגדרתו בסעיף האמור‪ ,‬לרבות‬
‫כללים בדבר ‪-‬‬
‫(‪ )1‬העניינים המפורטים בסעיף קטן (א)(‪ )1‬עד (‪ ;)4‬כללים כאמור‬
‫יותקנו בהתייעצות עם שר המשפטים;‬
‫(‪ )2‬אמות מידה והוראות בעניין הרמה‪ ,‬הטיב והאיכות של שירותים‬
‫בתחומים הקשורים למשק המים או הביוב שנותן האיגוד לצרכניו‪,‬‬
‫והבטחתם ברציפות ולאורך זמן; נקבעו כללים לפי פסקה זו‪ ,‬יבצע‬
‫איגוד ערים למים או לביוב כל פעולה שאותה הוא רשאי לבצע לפי‬
‫כל דין בתחומים הקשורים למשק המים או הביוב‪ ,‬בכפוף לכללים‬
‫האמורים;‬
‫(‪ )3‬חישוב עלות ותעריפים לתשלומים בעד ביצוע פעולות‬
‫בתחומים הקשורים למשק המים או הביוב שנותן האיגוד לצרכניו;‬
‫הוראות סעיפים ‪ 101‬עד ‪ 103‬לחוק תאגידי מים וביוב יחולו לעניין‬
‫קביעת כללים לפי פסקה זו‪ ,‬בשינויים המחויבים‪".‬‬
‫(א) בסעיף זה‪" ,‬איגוד ערים למים או לביוב"‪" ,‬מועצת רשות המים והביוב" ‪ -‬כהגדרתם‬ ‫‪.72‬‬ ‫תיקון חוק איגודי‬
‫ערים ‪ -‬הוראות‬
‫בסעיף ‪17‬ה(א) לחוק איגודי ערים‪ ,‬כנוסחו בסעיף ‪ )3(71‬לחוק זה‪.‬‬ ‫מעבר‬

‫ספר החוקים ‪ ,2203‬ב' באב התשס"ט‪23.7.2009 ,‬‬ ‫‪218‬‬
‫ערבזהתחילתו של חוק זה‬ ‫בתוקףחוק‬ ‫ערב ושהיו‬
‫תחילתו של‬ ‫כל דין‬ ‫זה לפי‬
‫בתוקף‬ ‫לעניין‬
‫ושהיו‬ ‫שנקבעודין‬
‫התעריפים לפי כל‬ ‫(ב) התעריפים (ב) ‬
‫שנקבעו לעניין זה‬
‫עלות לעניין חישוב עלות‬
‫חישובכללים‬
‫לענייןנקבעו‬
‫עוד לא‬ ‫לחול כל‬
‫כללים‬ ‫נקבעו‬‫ימשיכו‬
‫עוד לא‬ ‫הקיימים)‪,‬‬
‫התעריפיםלחול כל‬ ‫(להלן ‪ -‬התעריפים (להלן ‪-‬‬
‫הקיימים)‪ ,‬ימשיכו‬
‫הוראות לביוב‪ ,‬לפי הוראות‬
‫לפילמים או‬ ‫ערים‬ ‫איגוד‬
‫לביוב‪,‬‬ ‫שלאו‬ ‫פעולות‬
‫למים‬ ‫ביצועערים‬‫בעד איגוד‬ ‫לתשלומים‬
‫פעולות של‬ ‫ביצוע‬‫ותעריפים‬
‫ותעריפים לתשלומים בעד‬
‫ואולם רשאית מועצת‬ ‫זה;‬ ‫לחוק‬ ‫‪()4(71‬ב)‬ ‫בסעיף‬ ‫כנוסחו‬ ‫ערים‪,‬‬ ‫איגודי‬
‫איגודי ערים‪ ,‬כנוסחו בסעיף ‪()4(71‬ב) לחוק זה; ואולם רשאית מועצת‬ ‫לחוק‬ ‫‪(18‬ב)(‪)3‬‬ ‫סעיף ‪(18‬ב)(‪ )3‬לחוק סעיף‬
‫האמור ולאחר ששוכנעה‬ ‫ששוכנעה‬ ‫הסעיף‬
‫ולאחר‬ ‫האמור לפי‬
‫תעריפים‬ ‫לפיקבעה‬
‫הסעיף‬ ‫תעריפיםלא‬
‫והביוב‪ ,‬כל עוד‬
‫לא קבעה‬ ‫המים‬
‫רשותעוד‬
‫רשות המים והביוב‪ ,‬כל‬
‫התעריפים הקיימים‪,‬‬ ‫לביוב את‬
‫הקיימים‪,‬‬ ‫אתלמים או‬
‫התעריפים‬ ‫ערים‬ ‫איגוד‬
‫לביוב‬ ‫לגבי או‬
‫לשנותלמים‬ ‫הצדקה לכך‪,‬‬
‫איגוד ערים‬ ‫כי יש הצדקה לכך‪,‬כי יש‬
‫לשנות לגבי‬
‫וביוב‪,‬תאגידי מים וביוב‪,‬‬
‫מים לחוק‬‫תאגידי ‪103‬‬
‫סעיפים ‪ 101‬עד‬
‫לפי‪ 103‬לחוק‬ ‫כלליםעד‬ ‫לפילקביעת‬
‫סעיפים ‪101‬‬ ‫העקרונות‬ ‫על פי העקרונות על פי‬
‫לקביעת כללים‬
‫שמפרסמת הלשכה המרכזית‬ ‫לצרכן‬ ‫המחירים‬ ‫מדד‬ ‫לפי‬ ‫לעדכנם‬ ‫או‬
‫התשס"א‪ ,2001-‬או לעדכנם לפי מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית‬‫התשס"א‪,2001-‬‬
‫הולם‪ .‬שייראה לה הולם‪.‬‬ ‫מדד אחר‬ ‫לפי לה‬
‫שייראה‬‫לסטטיסטיקה או‬
‫לסטטיסטיקה או לפי מדד אחר‬
‫זה‪ )3(71,‬ו–(‪ )4‬לחוק זה‪,‬‬
‫בסעיף‬ ‫כנוסחם‬ ‫ערים‪,‬‬ ‫איגודי‬ ‫לחוק‬ ‫ו–‪18‬‬ ‫‪17‬ה‬ ‫סעיפים‬
‫סעיפים ‪17‬ה ו–‪ 18‬לחוק איגודי ערים‪ ,‬כנוסחם בסעיף ‪ )3(71‬ו–(‪ )4‬לחוק‬ ‫הוראות‬ ‫(ג) ‬ ‫(ג) הוראות‬
‫ערים‪,‬לחוק איגודי ערים‪,‬‬‫‪(18‬ב)(‪ )2‬ו–(‪)3‬‬
‫לחוק איגודי‬ ‫ו–(‪ )3‬סעיף‬
‫וההוראות לפי‬
‫סעיף ‪(18‬ב)(‪)2‬‬ ‫‪17‬ה(ב)(‪)5‬‬ ‫הוראות סעיף‬
‫וההוראות לפי‬ ‫למעט‬
‫‪17‬ה(ב)(‪)5‬‬ ‫למעט הוראות סעיף‬
‫לביוב‪ ,‬שערב תחילתו של‬
‫תחילתו של‬‫למים או‬
‫שערב‬ ‫ערים‬ ‫איגוד‬
‫לביוב‪,‬‬ ‫לענייןאו‬
‫יחולו למים‬ ‫האמור‪ ,‬לא‬
‫איגוד ערים‬ ‫בסעיףלעניין‬
‫כנוסחםיחולו‬
‫כנוסחם בסעיף האמור‪ ,‬לא‬
‫המיםלתחום משק המים‬ ‫משק קשור‬‫לתחוםשאינו‬
‫קשורבתחום‬ ‫וסמכויות גם‬
‫בתחום שאינו‬ ‫תפקידים‬ ‫תפקידיםנתונים לו‬
‫וסמכויות גם‬ ‫חוק זה היו‬‫חוק זה היו נתונים לו‬
‫כאמור או עד תום שנה‬ ‫תום שנה‬‫בתחום‬‫גם עד‬ ‫וסמכויות או‬
‫בתחום כאמור‬ ‫תפקידים‬ ‫תפקידיםנתונים לו‬
‫וסמכויות גם‬ ‫הביובלו‪ -‬כל עוד‬
‫או הביוב ‪ -‬כל עודאונתונים‬
‫תקופתלאהביניים); ואולם לא‬‫הביניים);‪-‬ואולם‬
‫(בסעיף קטן זה‬
‫המוקדםתקופת‬
‫לפיקטן זה ‪-‬‬ ‫חוק זה‪,‬‬
‫(בסעיף‬ ‫תחילתו של‬
‫המוקדם‬ ‫מיוםזה‪ ,‬לפי‬
‫מיום תחילתו של חוק‬
‫מקומית לאיגוד כאמור‪.‬‬ ‫כאמור‪.‬‬ ‫רשות‬ ‫הביניים‬
‫לאיגוד‬ ‫מקומית‬ ‫בתקופת‬
‫תצורףרשות‬
‫תצורף בתקופת הביניים‬
‫תיקון פקודת‬ ‫בפקודת העיריות‏‏‪- 80‬‬ ‫בפקודת ‪.73‬‬
‫העיריות‏‏‪- 80‬‬ ‫תיקון פקודת‬
‫‪.73‬‬
‫העיריות ‪ -‬מס' ‪118‬‬ ‫העיריות ‪ -‬מס' ‪118‬‬
‫את‪-‬המחיר שישולם" ‪-‬‬ ‫במילים "וכן‬
‫שישולם"‬ ‫החלהמחיר‬ ‫הסיפה את‬ ‫החל(א)(‪,)5‬‬
‫במילים "וכן‬ ‫הסיפה קטן‬
‫‪ ,238‬בסעיף‬ ‫בסעיף‬
‫(א)(‪,)5‬‬ ‫(‪ )1‬בסעיף ‪ )1( ,238‬‬
‫בסעיף קטן‬
‫תימחק;‬ ‫תימחק;‬
‫ביצועכאמור בעד ביצוע‬ ‫תשלום‬‫"למעטבעד‬
‫יבואכאמור‬ ‫תשלום‬‫"למעט‪"250‬‬
‫יבוא"בסעיף‬ ‫‪"250‬אחרי‬
‫‪,)1(251‬‬
‫"בסעיף‬ ‫בסעיף‬ ‫(‪ )2‬בסעיף ‪ )2(,)1(251‬אחרי‬
‫פעולות מכירה‪ ,‬הולכה או‬
‫הולכה או‬‫לרבות‬ ‫הביוב‪,‬‬
‫מכירה‪,‬‬ ‫פעולות‬‫המים או‬
‫למשקלרבות‬
‫הביוב‪,‬‬ ‫הקשורים‬
‫בתחומיםהמים או‬
‫הקשורים למשק‬‫פעולות בתחומים פעולות‬
‫אספקה"‪.‬‬ ‫אספקה"‪.‬‬
‫המועצה‬ ‫תאשר‬
‫פקודת‬ ‫המועצהלאתיקון‬
‫יבוא "ואולם‬
‫בסופותאשר‬ ‫בסעיף ‪(22‬א)‪,‬‬
‫"ואולם לא‬ ‫‪81‬‬
‫המקומיות‏‏ ‪,‬‬
‫בסופו יבוא‬ ‫המועצות‬
‫בסעיף ‪(22‬א)‪,‬‬ ‫‪81‬‬
‫בפקודת ‪.74‬‬
‫המועצות בפקודת‬
‫המקומיות‏‏ ‪,‬‬ ‫תיקון פקודת‬
‫‪.74‬‬
‫המועצות‬ ‫המועצות המקומיות‬
‫למשק‬ ‫הקשורים‬
‫המקומיות ‪ -‬מס'‬ ‫בתחומים‬
‫למשק‬ ‫פעולות‬
‫הקשורים‬ ‫ביצוע‬
‫בתחומים‬ ‫בעד‬ ‫תשלום‬
‫פעולות‬ ‫בדבר‬
‫ביצוע‬ ‫הוראות‬
‫בעד‬ ‫הכולל‬
‫תשלום‬ ‫בדבר‬ ‫עזר‬ ‫חוק‬
‫הוראות‬ ‫הכולל‬ ‫עזר‬ ‫חוק‬
‫‪ -‬מס' ‪55‬‬
‫‪55‬‬ ‫אספקה"‪.‬הולכה או אספקה"‪.‬‬ ‫פעולות מכירה‪,‬‬
‫הולכה או‬ ‫לרבות‬ ‫הביוב‪,‬‬
‫מכירה‪,‬‬ ‫פעולות‬‫המים או‬
‫המים או הביוב‪ ,‬לרבות‬
‫תיקון חוק‬ ‫(ביוב)‪ -,‬התשכ"ב‪1962-‬‏‏‪- 82‬‬‫התשכ"ב‪1962-‬‏‏‪82‬‬ ‫‪.75‬המקומיות (ביוב)‪,‬‬
‫הרשויות המקומיות‬ ‫בחוק‬ ‫הרשויות‬
‫הרשויות‬ ‫תיקון חוק‬
‫בחוק‬ ‫‪.75‬‬
‫הרשויות‬ ‫המקומיות (ביוב)‬
‫המקומיות (ביוב)‬ ‫אחרי סעיף ‪ )1(15‬יבוא‪:‬אחרי סעיף ‪ 15‬יבוא‪:‬‬ ‫‪ -‬מס' ‪ )1(7‬‬
‫‪ -‬מס' ‪7‬‬
‫"פרק שני‪ :1‬קביעת כללים לחישוב עלות ותעריפים בעד שירותי‬
‫"פרק שני‪ :1‬קביעת כללים לחישוב עלות ותעריפים בעד שירותי‬
‫ביוב שנותנת רשות מקומית בלא תאגיד‬
‫ביוב שנותנת רשות מקומית בלא תאגיד‬
‫‪15‬א‪( .‬א) בפרק זה ‪-‬‬ ‫כללים לחישוב‬
‫בעד זה ‪-‬‬
‫בפרק‬ ‫עלות (א) ‬
‫ותעריפים‬ ‫‪15‬א‪.‬‬ ‫כללים לחישוב‬
‫"מועצת רשות המים והביוב" ‪ -‬מועצת הרשות הממשלתית‬ ‫עלות ותעריפים בעד שירותי ביוב שנותנת‬
‫"מועצת רשות המים והביוב" ‪ -‬מועצת הרשות הממשלתית‬ ‫שירותי ביוב שנותנת רשות מקומית‬
‫למים ולביוב‪ ,‬שהוקמה לפי סעיף ‪124‬טו לחוק המים‪,‬‬ ‫רשות מקומית‬
‫בלא תאגיד למים ולביוב‪ ,‬שהוקמה לפי סעיף ‪124‬טו לחוק המים‪,‬‬ ‫בלא תאגיד‬
‫התשי"ט‪;1959-‬‬
‫התשי"ט‪;1959-‬‬
‫"רשות מקומית בלא תאגיד" ‪ -‬רשות מקומית שאינה חייבת‬
‫"רשות מקומית בלא תאגיד" ‪ -‬רשות מקומית שאינה חייבת‬
‫בהפעלת שירותי המים והביוב שבתחומה באמצעות‬
‫בהפעלת שירותי המים והביוב שבתחומה באמצעות‬
‫חברה‪ ,‬לפי הוראות חוק תאגידי מים וביוב‪ ,‬התשס"א‪-‬‬
‫חברה‪ ,‬לפי הוראות חוק תאגידי מים וביוב‪ ,‬התשס"א‪-‬‬
‫‪ ,2001‬למעט איגוד ערים למים או לביוב כהגדרתו בסעיף‬
‫‪ ,2001‬למעט איגוד ערים למים או לביוב כהגדרתו בסעיף‬
‫‪17‬ה(א) לחוק איגודי ערים‪ ,‬התשט"ו‪.1955-‬‬
‫‪17‬ה(א) לחוק איגודי ערים‪ ,‬התשט"ו‪.1955-‬‬

‫דיני מדינת ישראל‪ ,‬נוסח חדש ‪ ,8‬עמ' ‪ ;197‬ס"ח התשס"ט‪ ,‬עמ' ‪.172‬‬ ‫‪ 8 0‬‬

‫דיני מדינת ישראל‪ ,‬נוסח חדש ‪ ,9‬עמ' ‪ ;256‬ס"ח התשס"ט‪ ,‬עמ' ‪.173‬‬ ‫‪ 81‬‬

‫ס"ח התשכ"ב‪ ,‬עמ' ‪ ;96‬התשס"ו‪ ,‬עמ' ‪.353‬‬ ‫‪ 82‬‬

‫‪219‬‬ ‫ספר החוקים ‪ ,2203‬ב' באב התשס"ט‪23.7.2009 ,‬‬
‫(ב) על אף האמור בכל דין‪ ,‬מועצת רשות המים והביוב‬
‫תקבע‪ ,‬בכללים‪ ,‬את התעריפים לתשלומים שתגבה רשות‬
‫מקומית בלא תאגיד בעד שירותים שהיא נותנת לפי חוק זה‬
‫בתחום הביוב; הוראות סעיפים ‪ 101‬עד ‪ 103‬לחוק תאגידי מים‬
‫וביוב‪ ,‬התשס"א‪ ,2001-‬יחולו לעניין קביעת כללים כאמור‪,‬‬
‫בשינויים המחויבים‪;".‬‬
‫פרק שלישי ‪ -‬בטל‪.‬‬ ‫(‪ )2‬‬
‫(א) בסעיף זה ‪-‬‬ ‫‪.76‬‬ ‫תיקון חוק הרשויות‬
‫המקומיות (ביוב)‬
‫"איגוד ערים למים או לביוב" ‪ -‬כהגדרתו בסעיף ‪17‬ה(א) לחוק איגודי ערים‪ ,‬כנוסחו‬ ‫‪ -‬הוראות מעבר‬
‫בסעיף ‪ )3(71‬לחוק זה;‬
‫"חוק איגודי ערים" ‪ -‬חוק איגודי ערים‪ ,‬התשט"ו‪;1955-‬‬
‫"חוק הרשויות המקומיות (ביוב)" ‪ -‬חוק הרשויות המקומיות (ביוב)‪ ,‬התשכ"ב‪;1962-‬‬
‫"חוק תאגידי מים וביוב" ‪ -‬חוק תאגידי מים וביוב‪ ,‬התשס"א‪;2001-‬‬
‫"מועצת רשות המים והביוב" ‪ -‬מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב‪ ,‬שהוקמה לפי‬
‫סעיף ‪124‬טו לחוק המים‪ ,‬התשי"ט‪;1959-‬‬
‫"רשות מקומית בלא תאגיד" ‪ -‬כהגדרתה בסעיף ‪15‬א(א) לחוק הרשויות המקומיות‬
‫(ביוב)‪ ,‬כנוסחו בסעיף ‪ )1(75‬לחוק זה‪.‬‬
‫(ב) בלי לגרוע מהוראות חוק תאגידי מים וביוב‪ ,‬התעריפים בעד שירותים בתחום‬
‫הביוב שנותנת רשות מקומית‪ ,‬למעט איגוד ערים למים או לביוב (בסעיף קטן זה ‪ -‬רשות‬
‫מקומית) שנקבעו לפי כל דין ושהיו בתוקף ערב תחילתו של חוק זה‪ ,‬ימשיכו לחול‬
‫לעניין שירותים כאמור שנותנת רשות מקומית לאחר יום תחילתו של חוק זה‪ ,‬ורשאית‬
‫מועצת רשות המים והביוב לקבוע עדכונים לתעריפים אלה לפי מדד המחירים לצרכן‬
‫שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או לפי מדד אחר שייראה לה הולם‪ ,‬וזאת‬
‫עד שיתקיים לגבי הרשות המקומית אחד מאלה‪ ,‬לפי העניין‪:‬‬
‫(‪ )1‬לגבי רשות מקומית בלא תאגיד ‪ -‬נכנסו לתוקפם תעריפים שקבעה מועצת‬
‫רשות המים והביוב לגבי אותה רשות מקומית לפי סעיף ‪15‬א(ב) לחוק הרשויות‬
‫המקומיות (ביוב)‪ ,‬כנוסחו בסעיף ‪ )1(75‬לחוק זה;‬
‫(‪ )2‬לגבי רשות מקומית אחרת ‪ -‬חלות לגביה הוראות סעיף ‪(139‬ב) לחוק תאגידי‬
‫מים וביוב‪.‬‬
‫(ג) הוראות פרק שלישי לחוק הרשויות המקומיות (ביוב)‪ ,‬כנוסחו לפני ביטולו כאמור‬
‫בסעיף ‪ )2(75‬לחוק זה‪ ,‬ימשיכו לחול לאחר תחילתו של חוק זה על רשות מקומית‪ ,‬למעט‬
‫ההוראות לעניין קביעת אגרות והיטלים בחוקי עזר‪ ,‬וזאת עד שיתקיים לגביה המפורט‬
‫להלן‪ ,‬לפי העניין‪:‬‬
‫(‪ )1‬לגבי רשות מקומית בלא תאגיד ‪ -‬נכנסו לתוקפם תעריפים שקבעה מועצת‬
‫רשות המים והביוב לגבי אותה רשות מקומית לפי סעיף ‪15‬א(ב) לחוק הרשויות‬
‫המקומיות (ביוב)‪ ,‬כנוסחו בסעיף ‪ )1(75‬לחוק זה‪ ,‬ואולם הוראות הפרק השלישי‬
‫האמור בנוגע להגשת ערר או ערעור‪ ,‬ימשיכו לחול לגבי אותה רשות מקומית‬
‫בנוגע להגשת ערר או ערעור בשל דרישת תשלום שנשלחה לצרכן לפני מועד‬
‫כניסתם לתוקף של תעריפים אלה ובנוגע להליכים בקשר לערר או לערעור‬
‫כאמור;‬

‫ספר החוקים ‪ ,2203‬ב' באב התשס"ט‪23.7.2009 ,‬‬ ‫‪220‬‬
‫תעריפים שקבעה מועצת‬
‫לתוקפםמועצת‬
‫נכנסושקבעה‬ ‫לביוב ‪-‬‬
‫תעריפים‬ ‫למים או‬
‫לתוקפם‬ ‫עריםנכנסו‬ ‫לגביאואיגוד‬
‫לביוב ‪-‬‬ ‫(‪ )2‬לגבי איגוד (‪ )2‬‬
‫ערים למים‬
‫ערים‪ ,‬לחוק איגודי ערים‪,‬‬
‫‪(18‬ב)(‪)3‬‬ ‫לחוק סעיף‬
‫איגודי‬ ‫ערים לפי‬ ‫איגוד‬
‫‪(18‬ב)(‪)3‬‬ ‫סעיף‬‫אותו‬
‫לגבילפי‬
‫והביובערים‬
‫המיםאיגוד‬ ‫רשות המים והביוברשות‬
‫לגבי אותו‬
‫השלישי האמור בנוגע‬‫הפרקבנוגע‬
‫האמור‬ ‫הוראות‬
‫השלישי‬‫ואולם‬
‫הפרק‬‫הוראותזה‪,‬‬
‫בסעיף‪()4(71‬ב) לחוק‬
‫לחוק זה‪ ,‬ואולם‬ ‫כנוסחו‬
‫כנוסחו בסעיף‪()4(71‬ב)‬
‫מקומית בנוגע להגשת‬ ‫רשות‬ ‫אותה‬ ‫לגבי‬ ‫לחול‬ ‫ימשיכו‬ ‫‪,‬‬‫ר‬ ‫ערעו‬ ‫או‬ ‫ערר‬ ‫להגשת‬
‫להגשת ערר או ערעור‪ ,‬ימשיכו לחול לגבי אותה רשות מקומית בנוגע להגשת‬
‫מועד כניסתם לתוקף‬ ‫כניסתםלפני‬
‫לתוקף‬ ‫שנשלחה לצרכן‬
‫תשלוםלפני מועד‬
‫דרישתלצרכן‬
‫שנשלחה‬ ‫תשלוםבשל‬
‫דרישתערעור‬
‫ערר או ערעור בשלערר או‬
‫כאמור; או לערעור כאמור;‬
‫בקשר לערר‬
‫לערעור‬‫להליכים‬
‫לערר או‬‫ובנוגע‬
‫בקשר‬‫אלה‬ ‫תעריפים‬
‫להליכים‬ ‫של תעריפים אלה של‬
‫ובנוגע‬
‫תאגידי‪(139‬ב) לחוק תאגידי‬
‫הוראות סעיף‬ ‫סעיףלגביה‬
‫‪(139‬ב) לחוק‬ ‫הוראותחלות‬
‫אחרת ‪-‬‬ ‫מקומית‬
‫לגביה‬ ‫רשות‬
‫חלות‬ ‫אחרת ‪-‬‬‫מקומיתלגבי‬
‫(‪ )3‬לגבי רשות (‪ )3‬‬
‫מים וביוב‪.‬‬ ‫מים וביוב‪.‬‬
‫אמות מידה‬ ‫‪( -.77‬א) בסעיף זה ‪-‬‬ ‫מידה לעניין‬
‫בסעיף זה‬ ‫אמות (א) ‬
‫‪.77‬‬
‫לעניין שירותים‬ ‫שירותים שנותנת‬
‫שנותנת רשות‬ ‫המים‪ ,‬התשי"ט‪;1959-‬‬ ‫המים‪,‬המים" ‪ -‬חוק‬
‫התשי"ט‪;1959-‬‬ ‫מקומיתהמים" ‪ -‬חוק "חוק‬
‫רשות "חוק‬
‫מקומית בתחומים‬ ‫בתחומים הקשורים‬
‫שהוקמה‬ ‫למים ולביוב‪,‬‬
‫הקשורים למשק‬ ‫הממשלתית‬
‫שהוקמה‬ ‫הממשלתיתהרשות‬
‫למים ולביוב‪,‬‬ ‫והביוב" ‪ -‬מועצת‬ ‫רשות המים‬
‫מועצת הרשות‬ ‫"מועצת‬
‫והביוב" ‪-‬‬ ‫רשות המים‬ ‫"מועצת‬
‫והביוב‬ ‫למשק המים‬
‫המים והביוב‬ ‫המים; ‪124‬טו לחוק המים;‬
‫לפי סעיף‬
‫לפי סעיף ‪124‬טו לחוק‬
‫לחוקבסעיף ‪17‬ה(א) לחוק‬ ‫כהגדרתו‬
‫לביוב‪17,‬ה(א)‬
‫כהגדרתואובסעיף‬ ‫ערים למים‬ ‫לביוב‪,‬‬‫איגוד‬‫למעט או‬
‫ערים למים‬ ‫מקומית" ‪-‬‬
‫"רשות איגוד‬
‫"רשות מקומית" ‪ -‬למעט‬
‫בסעיף ‪ )3(71‬לחוק זה‪.‬‬ ‫כנוסחו זה‪.‬‬
‫‪ )3(71‬לחוק‬‫ערים‪,‬‬ ‫איגודי‬
‫בסעיף‬ ‫איגודי ערים‪ ,‬כנוסחו‬
‫והוראות לעניין הרמה‪,‬‬ ‫הרמה‪,‬‬ ‫מידה‬ ‫אמות‬
‫לעניין‬ ‫בכללים‪,‬‬
‫והוראות‬ ‫תקבע‪,‬‬
‫מידה‬ ‫אמות‬ ‫והביוב‬
‫בכללים‪,‬‬‫המים‬ ‫והביוברשות‬
‫תקבע‪,‬‬ ‫המיםמועצת‬ ‫(ב) מועצת רשות(ב) ‬
‫הביוב שנותנת רשות‬ ‫או‬ ‫המים‬ ‫למשק‬ ‫הקשורים‬ ‫בתחומים‬ ‫שירותים‬
‫הטיב והאיכות של שירותים בתחומים הקשורים למשק המים או הביוב שנותנת רשות‬ ‫של‬ ‫והאיכות‬ ‫הטיב‬
‫ברציפות ולאורך זמן‪.‬‬ ‫והבטחתםזמן‪.‬‬
‫ברציפות ולאורך‬‫והבטחתםלצרכניה‪,‬‬
‫מקומית לצרכניה‪ ,‬מקומית‬
‫רשות מקומית תבצע‬ ‫התשס"א‪,2001-‬‬
‫תבצע‬ ‫רשות מקומית‬ ‫וביוב‪,‬‬ ‫חוק תאגידי מים‬
‫התשס"א‪,2001-‬‬ ‫מהוראות‬
‫וביוב‪,‬‬ ‫תאגידי מים‬ ‫חוקלגרוע‬
‫מהוראותבלי‬ ‫(ג) בלי לגרוע (ג) ‬
‫הקשורים למשק המים או‬ ‫בתחומיםהמים או‬
‫הקשורים למשק‬ ‫לפי כל דין‬ ‫רשאית לבצע‬
‫בתחומים‬ ‫היא כל דין‬ ‫רשאיתשאותה‬
‫לבצע לפי‬ ‫היאפעולה‬ ‫כל פעולה שאותה כל‬
‫כאמור בסעיף קטן (ב)‪.‬‬ ‫והביוב (ב)‪.‬‬
‫בסעיף קטן‬ ‫המים‬ ‫והביוברשות‬
‫כאמור‬ ‫המיםמועצת‬ ‫שקבעה‬ ‫רשות‬‫לכללים‬
‫בכפוףמועצת‬‫שקבעה‬‫הביוב‪,‬‬
‫הביוב‪ ,‬בכפוף לכללים‬
‫רשות המים והביוב לפי‬ ‫המיםמועצת‬
‫והביוב לפי‬ ‫שקבעה‬ ‫רשות‬ ‫בכללים‬
‫שנקבעומועצת‬ ‫והוראותשקבעה‬ ‫מידהבכללים‬ ‫שנקבעו‬‫אמות‬
‫והוראות‬ ‫(ד) אמות מידה (ד) ‬
‫בתחומים המוסדרים לפי‬ ‫בתחומיםהמים או‬
‫המוסדרים לפי‬ ‫הקשורים למשק‬ ‫בתחומיםהמים או‬ ‫הקשורים למשק‬‫סעיף קטן (ב)‪,‬‬ ‫הוראות‬
‫בתחומים‬ ‫הוראות סעיף קטן (ב)‪,‬‬
‫חוק המקומית לפי חוק‬ ‫לרשות‬‫שניתןלפי‬
‫המקומית‬‫רישיון‬ ‫מתנאי‬
‫לרשות‬ ‫כחלק‬
‫שניתן‬ ‫מתנאי אותן‬
‫רישיון‬ ‫המים‪ ,‬יראו‬‫חוקכחלק‬‫הוראותאותן‬
‫הוראות חוק המים‪ ,‬יראו‬
‫המים‪.‬‬ ‫המים‪.‬‬
‫חוקהכלכלית‬ ‫והמדיניות‬ ‫והמדיניותהתקציב‬
‫הכלכלית תיקון‬ ‫להשגת יעדי‬ ‫יעדיחקיקה‬
‫התקציב‬ ‫(תיקוני‬
‫להשגת‬ ‫המדינה‬‫חקיקה‬‫במשק‬ ‫הסדרים‬
‫(תיקוני‬ ‫המדינה‬‫במשקבחוק‬ ‫הסדרים‪.78‬‬
‫הסדרים‬ ‫תיקון חוק‬
‫בחוק‬ ‫‪.78‬‬
‫הסדרים במשק‬ ‫‪ ,)2006‬התשס"ו‪2006-‬‏‏‪83‬‬ ‫במשק המדינה‬
‫המדינה (תיקוני‬ ‫‪-‬‬ ‫‪83‬‬ ‫הכספים‬ ‫לשנת‬
‫חקיקה הכספים ‪ ,)2006‬התשס"ו‪2006-‬‏‏ ‪-‬‬ ‫(תיקוני לשנת‬
‫התש"ע‬ ‫להשגת‬ ‫התש"ע"י"בחקיקה‬
‫בתשרי‬ ‫‪ ")2010‬יבוא‬ ‫ביוני‬ ‫להשגת יעדי‬
‫יעדי התקציב‬
‫בתשרי‬ ‫יבוא(‪"30‬י"ב‬‫התש"ע‬
‫‪")2010‬‬‫בתמוז‬‫"י"חביוני‬ ‫‪(42‬א)‪ ,‬במקום‬
‫התש"ע (‪30‬‬ ‫בסעיףבתמוז‬
‫במקום "י"ח‬ ‫בסעיף ‪(42‬א)‪ )1( ,‬‬
‫התקציב(‪ )1‬והמדיניות‬
‫והמדיניות‬ ‫(‪ 30‬בספטמבר ‪;")2009‬‬ ‫בספטמבר ‪;")2009‬‬ ‫(‪30‬לשנת‬‫הכלכלית‬
‫הכלכלית לשנת‬ ‫הכספים ‪)2006‬‬
‫התש"ע‬ ‫בתשרי‪)2006‬‬
‫התש"ע"י"בהכספים‬
‫‪ ")2010‬יבוא‬
‫בתשרי‬ ‫ביוני‬
‫יבוא(‪"30‬י"ב‬‫התש"ע‬
‫‪")2010‬‬‫בתמוז‬‫"י"חביוני‬ ‫‪(55‬ד)‪ ,‬במקום‬
‫התש"ע (‪30‬‬ ‫בסעיףבתמוז‬
‫במקום "י"ח‬ ‫‪ -‬מס' ‪ )2(2‬בסעיף ‪(55‬ד)‪ )2( ,‬‬
‫‪ -‬מס' ‪2‬‬ ‫(‪ 30‬בספטמבר ‪.")2009‬‬ ‫(‪ 30‬בספטמבר ‪.")2009‬‬
‫בסופה‬
‫"ניקוז"‪,‬הניקוז‬ ‫בהגדרה‬
‫תיקון חוק‬ ‫‪,1‬‬ ‫בסעיף‬ ‫‪,‬‬‫שיטפונות‪ ,‬התשי"ח‪1957-‬‏‏‪84‬‬ ‫‪84‬‬ ‫מפני‬
‫וההגנה מפני שיטפונות‪ ,‬התשי"ח‪1957-‬‏‏ ‪ ,‬בסעיף ‪ ,1‬בהגדרה "ניקוז"‪ ,‬בסופה‬ ‫וההגנה‬ ‫הניקוז‬ ‫בחוק‬ ‫הניקוז ‪.79‬‬
‫הניקוז‬ ‫תיקון חוק‬
‫בחוק‬ ‫‪.79‬‬
‫וההגנה מפני‬ ‫וההגנה מפני‬
‫כאמו‪6‬ר‪,‬‬ ‫פעולה‬
‫שיטפונות ‪ -‬מס'‬ ‫לגביהם‬
‫‪,‬‬
‫ר‬ ‫שנעשתה‬
‫כאמו‬ ‫פעולה‬ ‫אחרים‪,‬‬
‫לגביהם‬ ‫או‬ ‫עיליים‬
‫שנעשתה‬ ‫מים‬
‫אחרים‪,‬‬ ‫של‬ ‫ויעיל‬
‫או‬ ‫מרבי‬
‫עיליים‬ ‫ניצול‬
‫מים‬ ‫של‬‫"וכן‬ ‫יבוא‬
‫ויעיל‬ ‫מרבי‬ ‫ניצול‬‫‪6‬‬ ‫"וכן‬
‫מס'‬ ‫יבוא‬
‫‪-‬‬ ‫שיטפונות‬
‫בתחום משק המים"‪.‬‬ ‫השונים בהם‬
‫המים"‪.‬‬ ‫בתחום משק‬ ‫השימושים‬ ‫השימושיםהבטחת‬
‫השונים בהם‬ ‫לשם‬ ‫לשם הבטחת‬
‫עודפת ‪ -‬הוראת שעה‬
‫הוראת שעה‬ ‫עודפת ‪-‬‬
‫צריכת מים‬ ‫מים בשל‬
‫צריכתהיטל‬
‫פרק כ"א‪:‬‬
‫פרק כ"א‪ :‬היטל בשל‬
‫סימן א'‪ :‬פרשנות סימן א'‪ :‬פרשנות‬
‫צריכת המים‬ ‫להפחתת‬
‫מטרה‬ ‫להביאהמים‬
‫שנועדצריכת‬ ‫להביאהסדר‬
‫להפחתת‬ ‫שנועדשעה‪,‬‬
‫כהוראת‬ ‫לקבוע‪,‬‬
‫הסדר‬ ‫שעה‪,‬‬‫כהוראתזה‬ ‫‪.80‬זה מטרתו‬
‫לקבוע‪ ,‬של פרק‬ ‫מטרה מטרתו של פרק‬
‫‪.80‬‬
‫ולשםבמשק המים ולשם‬
‫החמור‬ ‫המשבר‬
‫המים‬ ‫במשק‬‫החמורעם‬
‫ההתמודדות‬
‫במסגרתהמשבר‬ ‫צרכנים ביתיים‪,‬‬
‫ההתמודדות עם‬ ‫בידיבמסגרת‬
‫בידי צרכנים ביתיים‪,‬‬
‫מקורות מים בני–קיימא‪.‬‬ ‫הבטחת‬
‫בני–קיימא‪.‬‬ ‫הבטחת מקורות מים‬

‫ס"ח התשס"ו‪ ,‬עמ' ‪ ;306‬התשס"ז‪ ,‬ע"מ ‪.77‬‬ ‫‪ 83‬‬

‫ס"ח התשי"ח‪ ,‬עמ' ‪ ;4‬התשס"ו‪ ,‬עמ' ‪.351‬‬ ‫‪ 84‬‬

‫‪221‬‬ ‫ספר החוקים ‪ ,2203‬ב' באב התשס"ט‪23.7.2009 ,‬‬
‫בפרק זה ‪-‬‬ ‫‪.81‬‬ ‫הגדרות‬

‫"גינון ציבורי" ‪ -‬גן הנמצא בבעלותו או בהחזקתו של צרכן ביתי כאמור בפסקה (‪)2‬‬
‫להגדרה "צרכן ביתי";‬
‫"החשב הכללי" ‪ -‬החשב הכללי במשרד האוצר או מי שהוא הסמיך לעניין הוראות‬
‫פרק זה‪ ,‬כולן או חלקן;‬
‫"היטל" ‪ -‬היטל בעד צריכת מים עודפת‪ ,‬שצרכן ביתי חייב בתשלומו לפי הוראות‬
‫סימן ב';‬
‫"הקצאה לגינון ציבורי" ‪ -‬כמות המים החודשית להשקיה המוקצית לגינון ציבורי‪ ,‬לפי‬
‫אזורים וסוגי צמחיה ובחודשים המותרים להשקיה‪ ,‬בהתאם לכללים שקבעה‬
‫מועצת רשות המים שפורסמו באתר האינטרנט של רשות המים‪ ,‬כשהיא מוכפלת‬
‫במקדם המשקף את המחסור במים‪ ,‬הכל כפי שהורה מנהל רשות המים‪ ,‬בהודעה‬
‫שתפורסם ברשומות;‬
‫"חוק הביטוח הלאומי" ‪ -‬חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב]‪ ,‬התשנ"ה‪1995-‬‏‪;85‬‬
‫"חוק המים" ‪ -‬חוק המים‪ ,‬התשי"ט‪1959-‬‏‏‪;86‬‬
‫"חוק העונשין" ‪ -‬חוק העונשין‪ ,‬התשל"ז‪1977-‬‏‏‪;87‬‬
‫"חוק תאגידי מים וביוב" ‪ -‬חוק תאגידי מים וביוב‪ ,‬התשס"א‪2001-‬‏‏‪;88‬‬
‫"יום התחילה" ‪ -‬יום תחילתו של חוק זה;‬
‫"יישוב מוכרז" ‪ -‬יישוב שמתקיים לגביו אחד מאלה‪:‬‬
‫(‪ )1‬ממוצע מספר הימים בשנה‪ ,‬בשנים ‪ 2006‬עד ‪ ,2008‬שבהם עלתה‬
‫בו הטמפרטורה על ‪ ,38°C‬הוא למעלה מ–‪ 20‬ימים‪ ,‬בהתאם לנתוני השירות‬
‫המטאורולוגי הישראלי במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים‪ ,‬ואשר מנהל רשות‬
‫המים הכריז‪ ,‬בהודעה ברשומות‪ ,‬שהוא יישוב מוכרז לעניין פסקה זו;‬
‫(‪ )2‬ממוצע מספר הימים בשנה‪ ,‬בשנים ‪ 2006‬עד ‪ ,2008‬שבהם עלתה‬
‫בו הטמפרטורה על ‪ ,40°C‬הוא למעלה מ–‪ 20‬ימים‪ ,‬בהתאם לנתוני השירות‬
‫המטאורולוגי הישראלי במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים‪ ,‬ואשר מנהל רשות‬
‫המים הכריז‪ ,‬בהודעה ברשומות‪ ,‬שהוא יישוב מוכרז לעניין פסקה זו;‬
‫"כללי הקיצוב במים" ‪ -‬כללי המים (השימוש במים באזורי קיצוב)‪ ,‬התשל"ו‪1976-‬‏‪;89‬‬
‫"כללי הרשויות המקומיות" ‪ -‬כללי המים (תעריפים למים ברשויות מקומיות)‪ ,‬התשנ"ד‪-‬‬
‫‪1994‬‏‏‪;90‬‬
‫"מדד המחירים לצרכן" ‪ -‬מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית‬
‫לסטטיסטיקה;‬
‫"מועצת רשות המים" ‪ -‬מועצת רשות המים שמונתה לפי סעיף ‪124‬טו לחוק המים;‬
‫"מנהל רשות המים" ‪ -‬מנהל רשות המים שמונה לפי סעיף ‪124‬יט לחוק המים;‬
‫"מספר נפשות מוכר" ‪ -‬כל אחד מאלה‪ ,‬לפי העניין‪:‬‬

‫ס"ח התשנ"ה‪ ,‬עמ' ‪.210‬‬ ‫‪ 8 5‬‬

‫ס"ח התשי"ט‪ ,‬עמ' ‪.169‬‬ ‫‪ 86‬‬

‫ס"ח התשל"ז‪ ,‬עמ' ‪.226‬‬ ‫‪ 87‬‬

‫ס"ח התשס"א‪ ,‬עמ' ‪.454‬‬ ‫‪ 8 8‬‬

‫ק"ת התשל"ו‪ ,‬עמ' ‪.2415‬‬ ‫‪ 89‬‬

‫ק"ת התשנ"ד‪ ,‬עמ' ‪.885‬‬ ‫‪ 9 0‬‬

‫ספר החוקים ‪ ,2203‬ב' באב התשס"ט‪23.7.2009 ,‬‬ ‫‪222‬‬
‫"צרכן ביתי" ‪ -‬מספר‬ ‫להגדרה‬
‫מספר‬ ‫ביתי" ‪-‬‬ ‫ו–‪(3‬ב)‬ ‫בפסקאות (‪)1‬‬
‫"צרכן‬ ‫ו–‪(3‬ב) להגדרה‬‫כאמור‬ ‫ביתי(‪)1‬‬
‫בפסקאות‬‫לגבי צרכן‬
‫ביתי) כאמור‬
‫(‪ )1‬לגבי צרכן (‪1‬‬
‫להוראות בהתאם להוראות‬
‫הצרכן הביתי‪,‬‬ ‫בהתאם‬ ‫הביתי‪ ,‬של‬
‫דיור אחת‬ ‫ביחידת‬
‫הצרכן‬ ‫אחת של‬‫המתגוררות‬ ‫הנפשות‬
‫ביחידת דיור‬ ‫הנפשות המתגוררות‬
‫המים דיווח לספק המים‬
‫לספקהביתי‬
‫דיווחהצרכן‬‫העביר‬‫הביתי‬‫עוד לא‬
‫הצרכן‬‫העביר כל‬
‫לא ואולם‬ ‫עוד זה;‬
‫התוספתכללפרק‬
‫התוספת לפרק זה; ואולם‬
‫דיורבאותה יחידת דיור‬‫מתגוררת‬ ‫כאילו‬ ‫יראו‬ ‫האמורה‪,‬‬ ‫התוספת‬
‫התוספת האמורה‪ ,‬יראו כאילו מתגוררת באותה יחידת‬ ‫להוראות‬ ‫בהתאם להוראות בהתאם‬
‫התקופה הראשונה‪ ,‬ייחשב‬ ‫כאמור לגבי‬
‫הראשונה‪ ,‬ייחשב‬ ‫שלא דיווח‬
‫התקופה‬ ‫צרכן ביתי‬
‫כאמור לגבי‬ ‫דיווח‬ ‫ולגבי‬
‫אחת‪,‬שלא‬
‫נפשביתי‬
‫נפש אחת‪ ,‬ולגבי צרכן‬
‫לפי נתוני ספק המים;‬ ‫הנפשות‬
‫המים;‬ ‫לפיכמספר‬
‫נתוני ספק‬ ‫המוכר‬
‫הנפשות‬ ‫הנפשות‬
‫כמספר‬ ‫מספר‬
‫מספר הנפשות המוכר‬
‫"צרכן ביתי" ‪ -‬הגבוה‬ ‫להגדרה‬
‫הגבוה‬ ‫ו–(‪()3‬א)‬
‫ביתי" ‪-‬‬ ‫"צרכן‬‫להגדרה(‪)2‬‬
‫בפסקאות‬ ‫ביתי(‪)2‬כאמור‬
‫ו–(‪()3‬א)‬ ‫לגבי צרכן‬
‫בפסקאות‬ ‫(‪ )2‬כאמור‬
‫(‪ )2‬לגבי צרכן ביתי‬
‫מבין אלה‪:‬‬ ‫מבין אלה‪:‬‬
‫שלהן הוא מספק מים‪,‬‬‫הדיורמים‪,‬‬
‫יחידותמספק‬‫שלהן הוא‬‫הדיור בכל‬
‫המתגוררות‬
‫הנפשותיחידות‬ ‫(א) סך הנפשות (א) סך‬
‫המתגוררות בכל‬
‫זה; התוספת לפרק זה;‬ ‫להוראות‬ ‫בהתאם להוראות בהתאם‬
‫התוספת לפרק‬
‫בהתאםמספק מים‪ ,‬בהתאם‬‫שלהן הוא‬ ‫הדיורמים‪,‬‬
‫יחידותמספק‬
‫שלהן הוא‬ ‫הדיור בכל‬
‫האוכלוסייה‬
‫סךיחידות‬ ‫האוכלוסייה) בכל‬
‫(ב‬ ‫(ב) סך‬
‫שפרסמהוסמליהם שפרסמה‬‫אוכלוסייתם‬ ‫היישובים‪,‬‬
‫וסמליהם‬ ‫היישובים‪ ,‬רשימת‬
‫אוכלוסייתם‬ ‫רשימתהאחרון של‬ ‫לפרסום האחרון שללפרסום‬
‫האמוראת הפרסום האמור‬‫הפרסוםתפרסם‬
‫רשות המים‬
‫תפרסם את‬‫לסטטיסטיקה;‬
‫רשות המים‬‫המרכזית‬ ‫הלשכה המרכזית הלשכה‬
‫לסטטיסטיקה;‬
‫באתר האינטרנט שלה;‬ ‫באתר האינטרנט שלה;‬
‫הפיקם בעצמו ובין אם‬ ‫אם‬ ‫בין‬ ‫הפקה‪,‬‬ ‫רישיון‬ ‫לפי‬ ‫מים‬ ‫שמספק‬
‫שמספק מים לפי רישיון הפקה‪ ,‬בין אם הפיקם בעצמו ובין אם‬ ‫מי‬ ‫‪-‬‬ ‫מים"‬ ‫"ספק"‪" ,‬ספק‬
‫"ספק"‪" ,‬ספק מים" ‪ -‬מי‬
‫המספק מים לספק אחר;‬ ‫למעט ספק‬
‫לספק אחר;‬ ‫מספק אחר‪,‬‬
‫המספק מים‬ ‫קיבלםספק‬
‫קיבלם מספק אחר‪ ,‬למעט‬
‫"צריכת מים" ‪" -‬צריכת מים" ‪-‬‬
‫"צרכן ביתי" ‪ -‬צריכת‬ ‫להגדרה‬
‫צריכת‬ ‫ו–(‪()3‬ב)‬
‫ביתי" ‪-‬‬ ‫"צרכן‬ ‫להגדרה(‪)1‬‬
‫בפסקאות‬ ‫ביתי(‪)1‬כאמור‬
‫ו–(‪()3‬ב)‬ ‫לגבי צרכן‬
‫בפסקאות‬ ‫(‪ )1‬כאמור‬
‫(‪ )1‬לגבי צרכן ביתי‬
‫ביתי מתוך צריכה של‬ ‫המיוחסת לצרכן‬
‫צריכה של‬ ‫צריכהביתי מתוך‬ ‫לרבותלצרכן‬
‫המיוחסת‬‫צריכהבית‪,‬‬
‫לרבות צורכי‬
‫בית‪,‬למטרת‬
‫מים למטרת צורכי מים‬
‫כמה צרכני מים; כמה צרכני מים;‬
‫ביתי" ‪ -‬כל כמות המים‬
‫"צרכןהמים‬
‫להגדרה כמות‬
‫ביתי" ‪ -‬כל‬ ‫בפסקה (‪)2‬‬ ‫ביתי כאמור‬
‫להגדרה "צרכן‬ ‫לגבי צרכן‬
‫בפסקה (‪)2‬‬ ‫ביתי) כאמור‬
‫(‪ )2‬לגבי צרכן (‪2‬‬
‫למטרת חקלאות ולמטרת‬
‫ולמטרת‬‫המים‬ ‫למטרתכמות‬
‫חקלאות‬ ‫צורך‪ ,‬בניכוי‬
‫ושהואהמים‬ ‫המסופקת לו‬
‫בניכוי כמות‬ ‫השפירים‬
‫ושהוא צורך‪,‬‬ ‫השפירים המסופקת לו‬
‫אחד נפרדים בכל אחד‬
‫מדי מים‬
‫באמצעות בכל‬
‫מים נפרדים‬ ‫נמדדה‬ ‫שאותה כמות‬
‫באמצעות מדי‬ ‫נמדדה‬‫ובלבד‬ ‫תעשייה‪,‬‬
‫כמות‬ ‫תעשייה‪ ,‬ובלבד שאותה‬
‫האמורות; למטרות האמורות;‬
‫למטרותהמשמשים‬
‫מהשטחים‬ ‫מהשטחים המשמשים‬
‫ביתי" ‪ -‬כל אחד מאלה‪:‬‬‫"צרכןמאלה‪:‬‬
‫"צרכן ביתי" ‪ -‬כל אחד‬
‫שמתקיימים לגביו שני אלה‪:‬‬
‫מים שני אלה‪:‬‬
‫צרכןלגביו‬ ‫צרכן מים (‪ )1‬‬
‫שמתקיימים‬ ‫(‪ )1‬‬
‫מים;דיור וצורך בה מים;‬
‫ביחידת‬ ‫מתגורר‬
‫וצורך בה‬ ‫ הוא‬
‫דיור‬ ‫(א)  הוא מתגורר (א)‬
‫ביחידת‬
‫כמות שבו נקבעה כמות‬
‫הרישוי ‪2009‬‬ ‫‪2009‬לשנת‬
‫שבו נקבעה‬ ‫הפקה‬ ‫לשנתרישיון‬
‫הרישוי‬ ‫הפקהקיבל‬
‫ הוא לא‬ ‫(ב)  הוא לא קיבל(ב)‬
‫רישיון‬
‫במים‪ ,‬כנוסחם ערב יום‬ ‫הקיצוב‬ ‫לכללי‬ ‫‪(18‬ד)‬ ‫סעיף‬ ‫לפי‬ ‫ביתית‬ ‫לצריכה‬
‫לצריכה ביתית לפי סעיף ‪(18‬ד) לכללי הקיצוב במים‪ ,‬כנוסחם ערב יום‬
‫סעיף;כאמור באותו סעיף;‬
‫ההוראות‬
‫שלובאותו‬ ‫המים‬
‫כאמור‬ ‫על צריכת‬
‫ההוראות‬ ‫חלותשלו‬ ‫ולא‬
‫המים‬ ‫התחילה‪,‬‬
‫צריכת‬ ‫התחילה‪ ,‬ולא חלות על‬
‫הרישוי ‪ ,2009‬שבו נקבעה‬
‫לשנתנקבעה‬ ‫הרישויהפקה‬
‫‪ ,2009‬שבו‬ ‫לשנתרישיון‬
‫הפקהוקיבל‬
‫רישיוןקיבוץ‬
‫וקיבל שהוא‬
‫צרכן מים‬
‫שהוא) קיבוץ‬
‫(‪ )2‬צרכן מים (‪2‬‬
‫במים‪ ,‬כנוסחם ערב יום‬
‫ערב יום‬‫הקיצוב‬
‫כנוסחם‬ ‫לכללי‬ ‫‪(18‬ד)‬
‫במים‪,‬‬ ‫לכללי סעיף‬
‫הקיצוב‬ ‫ביתית לפי‬
‫לצריכה‪(18‬ד)‬
‫לפי סעיף‬‫כמות‬
‫כמות לצריכה ביתית‬
‫קיימת מדידה נפרדת של‬ ‫זו‪ ,‬שבו‬
‫נפרדת של‬ ‫בפסקה‬
‫מדידה‬ ‫כאמור‬
‫קיימת‬ ‫ביתישבו‬ ‫לעניין צרכן‬
‫בפסקה זו‪,‬‬ ‫כאמור‬ ‫ואולם‬
‫התחילה; ביתי‬
‫התחילה; ואולם לעניין צרכן‬
‫באמצעות מד מים המותקן‬
‫שבתחומו המותקן‬ ‫מיחידות הדיור‬
‫באמצעות מד מים‬ ‫שבתחומו‬ ‫אחת‬ ‫מיחידות בכל‬
‫הדיור‬ ‫לצורכי בית‬‫אחת‬‫מים‬‫מים לצורכי בית בכל‬
‫במספר הנפשות המוכר‬ ‫המוכר‬‫ונכלל‬ ‫כאמור‪,‬‬
‫הנפשות‬ ‫ביחידת דיור‬
‫במספר‬ ‫שמתגורר‬
‫כאמור‪ ,‬ונכלל‬ ‫אדםדיור‬ ‫ייחשב כל‬
‫ביחידת‬ ‫בה‪ ,‬ייחשב כל אדםבה‪,‬‬
‫שמתגורר‬
‫ויחולו"צרכן ביתי"‪ ,‬ויחולו‬
‫להגדרה‬ ‫בפסקה (‪)1‬‬
‫ביתי"‪,‬‬ ‫ביתי כאמור‬
‫להגדרה "צרכן‬ ‫כאמורכצרכן‬
‫בפסקה (‪)1‬‬ ‫יחידת דיור‪,‬‬ ‫באותה יחידת דיור‪,‬באותה‬
‫כצרכן ביתי‬
‫בפסקה (‪ )1‬האמורה‪,‬‬ ‫(‪ )1‬כאמור‬
‫האמורה‪,‬‬ ‫ביתי‬ ‫כאמור צרכן‬
‫בפסקה‬ ‫החלות על‬ ‫ההוראותביתי‬
‫אדם על צרכן‬
‫החלות‬ ‫אותו‬ ‫לגבי אותו אדם לגבי‬
‫ההוראות‬
‫ועניין;זה‪ ,‬לכל דבר ועניין;‬
‫דבר בפרק‬
‫כקבוע‬ ‫כקבוע בפרק זה‪ ,‬לכל‬
‫מאלה‪ :‬שהוא אחד מאלה‪:‬‬ ‫צרכן מים‬ ‫(‪ )3‬צרכן מים (‪ )3‬‬
‫שהוא אחד‬
‫שמתקיימים לגביו כל אלה‪:‬‬
‫ יישוב כל אלה‪:‬‬ ‫(א)‬
‫שמתקיימים לגביו‬ ‫(א)  יישוב‬

‫‪223‬‬ ‫ספר החוקים ‪ ,2203‬ב' באב התשס"ט‪23.7.2009 ,‬‬
‫(‪  )1‬הוא קיבל רישיון הפקה לשנת הרישוי ‪ ,2009‬שבו נקבעה כמות‬
‫לצריכה ביתית לפי סעיף ‪(18‬ד) לכללי הקיצוב במים‪ ,‬כנוסחם ערב‬
‫יום התחילה;‬
‫(‪  )2‬הוא מספק מים למטרת צורכי בית לכמה יחידות דיור‪ ,‬שאין‬
‫בכל אחת מהן מדידה נפרדת של מים לצורכי בית באמצעות מד‬
‫מים המותקן ביחידת הדיור;‬
‫(‪  )3‬הוא אינו קיבוץ;‬
‫(ב) יחיד שמתגורר ביישוב כאמור בפסקת משנה (א) שבכל אחת מיחידות‬
‫הדיור שבתחומו קיימת מדידה נפרדת של מים לצורכי בית באמצעות מד‬
‫מים המותקן בה;‬
‫"קיבוץ" ‪ -‬אגודה שיתופית שסווגה על ידי רשם האגודות השיתופיות‪ ,‬כמשמעותו‬
‫בפקודת האגודות השיתופיות‏‪ ,91‬לפי הפקודה האמורה כקיבוץ‪ ,‬כקיבוץ שיתופי‬
‫או כקיבוץ מתחדש‪ ,‬למעט קיבוץ עירוני;‬
‫"רישיון הפקה" ‪ -‬כמשמעותו בסעיף ‪ 23‬לחוק המים;‬
‫"רשות המים" ‪ -‬הרשות הממשלתית למים ולביוב‪ ,‬שהוקמה לפי סעיף ‪124‬יא לחוק‬
‫המים;‬
‫"תאגיד בנקאי" ‪ -‬כהגדרתו בחוק הבנקאות (רישוי)‪ ,‬התשמ"א‪1981-‬‏‏‪;92‬‬
‫"התקופה הראשונה" ‪ -‬התקופה שמיום התחילה עד יום י"ג בחשוון התש"ע (‪31‬‬
‫באוקטובר ‪;)2009‬‬
‫"התקופה השנייה" ‪ -‬התקופה שמיום י"ד בחשוון התש"ע (‪ 1‬בנובמבר ‪ )2009‬עד יום י"ד‬
‫בטבת התש"ע (‪ 31‬בדצמבר ‪;)2009‬‬
‫"התקופה השלישית" ‪ -‬התקופה שמיום ט"ו בטבת התש"ע (‪ 1‬בינואר ‪ )2010‬עד יום כ"ד‬
‫בטבת התשע"א (‪ 31‬בדצמבר ‪.)2010‬‬
‫סימן ב'‪ :‬חיוב צרכן ביתי בתשלום היטל‬
‫(א) צרכן ביתי כאמור בפסקה (‪ )1‬להגדרה "צרכן ביתי" חייב בתשלום היטל‪ ,‬בסכום של‬ ‫‪.82‬‬ ‫חיוב צרכן ביתי‬
‫בתשלום היטל‬
‫‪ 20‬שקלים חדשים לכל מטר מעוקב של מים‪ ,‬בעד צריכת מים בכמות חודשית העולה‬
‫על הכמויות הנקובות בפסקאות שלהלן‪ ,‬ובתקופות האמורות בהן‪:‬‬
‫(‪  )1‬במהלך התקופה הראשונה ‪ 16 -‬מטרים מעוקבים ליחידת דיור שבה‬
‫מתגוררות עד ‪ 4‬נפשות; ואולם בעד כל נפש נוספת ביחידת הדיור מעבר ל–‪4‬‬
‫נפשות כאמור‪ ,‬הנכללת במספר הנפשות המוכר באותה יחידת דיור‪ ,‬תיווסף כמות‬
‫של ‪ 4.2‬מטרים מעוקבים לחודש;‬
‫(‪  )2‬במהלך התקופה השנייה ‪ 18 -‬מטרים מעוקבים ליחידת דיור שבה מתגוררות‬
‫עד ‪ 4‬נפשות; ואולם בעד כל נפש נוספת ביחידת הדיור‪ ,‬מעבר ל–‪ 4‬נפשות כאמור‪,‬‬
‫הנכללת במספר הנפשות המוכר באותה יחידת דיור‪ ,‬תיווסף כמות של ‪ 5‬מטרים‬
‫מעוקבים לחודש;‬
‫(‪  )3‬במהלך התקופה השלישית ‪ -‬הכמות המתקבלת ממכפלה של ‪ 5‬מטרים‬
‫מעוקבים במספר הנפשות המוכר‪ ,‬ובלבד שהכמות כאמור לא תפחת מ–‪ 12‬מטרים‬
‫מעוקבים ליחידת דיור‪.‬‬

‫חוקי א"י‪ ,‬כרך א'‪ ,‬עמ' (ע) ‪( ,336‬א) ‪.360‬‬ ‫‪ 91‬‬

‫ס"ח התשמ"א‪ ,‬עמ' ‪.232‬‬ ‫‪ 92‬‬

‫ספר החוקים ‪ ,2203‬ב' באב התשס"ט‪23.7.2009 ,‬‬ ‫‪224‬‬
‫בסכום‬
‫בתשלום היטל בסכום‬ ‫היטלחייב‬ ‫בתשלום‬
‫ביתי"‬ ‫ביתי" חייב‬
‫להגדרה "צרכן‬ ‫"צרכן (‪)2‬‬
‫להגדרהבפסקה‬
‫(‪ )2‬כאמור‬
‫בפסקהביתי‬
‫כאמור צרכן‬
‫(ב) צרכן ביתי (ב) ‬
‫מים במהלך התקופה‬‫התקופה‬
‫במהלךצריכת‬ ‫של מים‬
‫מים‪ ,‬בעד‬ ‫צריכת‬ ‫מטרבעד‬
‫מעוקב‬ ‫לכלמים‪,‬‬
‫חדשיםשל‬
‫שקלים מעוקב‬
‫לכל מטר‬ ‫חדשים ‪20‬‬
‫של‬ ‫של ‪ 20‬שקלים‬
‫הכמות כל אלה‪:‬‬
‫המתקבלת מסכום כל אלה‪:‬‬ ‫על מסכום‬
‫המתקבלת‬ ‫על הכמות‬
‫חודשית העולה‬ ‫העולה‬
‫בכמות‬ ‫השלישית‪ ,‬בכמות חודשית‬
‫השלישית‪,‬‬
‫המוכר;‬
‫במספר הנפשות המוכר;‬ ‫הנפשות‬
‫לחודש‪,‬‬ ‫מטריםבמספר‬
‫מעוקבים‬ ‫מעוקבים ‪8‬לחודש‪,‬‬
‫המכפלה של‬‫(‪ )1‬המכפלה של ‪ )1(8‬מטרים‬
‫ציבוריים לפי‬
‫להשקות גנים ציבוריים לפי‬ ‫להשקות גנים‬
‫שבהם ניתן‬ ‫במהלךניתן‬
‫החודשים‬ ‫מיםשבהם‬‫החודשים‬
‫במהלךצריכת‬
‫מים בעד‬ ‫(‪ )2‬בעד צריכת (‪ )2‬‬
‫ההקצאה החודשיתההקצאה החודשית לגינון ציבורי החלה על הצרכן הביתי האמור בסעיף קטן זה‪,‬‬
‫זה‪,‬‬ ‫קטן‬ ‫בסעיף‬ ‫האמור‬ ‫הביתי‬ ‫הצרכן‬ ‫על‬ ‫החלה‬ ‫ציבורי‬ ‫לגינון‬
‫כמות המים המוקצית‬ ‫המוקצית‬ ‫המים‬
‫השקיה ‪-‬‬ ‫כמות‬
‫אותה‬ ‫השקיה ‪-‬‬
‫לגבי‬ ‫אותה החלות‬
‫לגביכל דין‬ ‫ובכפוףדין החלות‬
‫להוראות לפי‬ ‫ובכפוף להוראות לפי כל‬
‫לגינון ציבורי כאמור;‬‫לגינון ציבורי כאמור;‬
‫ליחידותמים חמים ליחידות‬
‫חמיםדרך קבע‪,‬‬ ‫זהמים‬
‫המספק‪,‬‬ ‫קבע‪,‬‬
‫דרךקטן‬ ‫המספק‪,‬‬
‫בסעיף‬ ‫כאמור‬‫ביתיזה‬
‫בסעיף קטן‬ ‫(‪ )3‬כאמור‬
‫לגבי צרכן‬ ‫(‪ )3‬לגבי צרכן ביתי‬
‫מרכזיתקיטור‪ ,‬אם‬
‫המופעלת על ידי קיטור‪ ,‬אם‬ ‫מיםעל ידי‬
‫המופעלת‬
‫מרכזית חימום‬
‫מים מערכת‬ ‫שבתחומוחימום‬
‫באמצעות‬ ‫באמצעות מערכת‬
‫דיור‬ ‫דיור שבתחומו‬
‫‪-2.5‬מטרים‬
‫המכפלה של ‪ 2.5‬מטרים‬ ‫המכפלה של‬
‫מופעלת‬ ‫מופעלת ‪-‬‬
‫מערכת כאמור‬ ‫רשותכאמור‬
‫המים כי‬ ‫מערכת‬ ‫המים כי‬
‫מנהל‬ ‫אישר מנהל רשות אישר‬
‫במספר הנפשות המוכר‪.‬‬‫המוכר‪.‬‬ ‫מעוקבים במספר הנפשות‬
‫מעוקבים‬
‫בהתאם‬
‫בתשלום היטל‪ ,‬בהתאם‬ ‫היטל‪,‬‬
‫חייב‬ ‫בתשלוםביתי"‬ ‫ביתי" חייב‬
‫להגדרה "צרכן‬ ‫להגדרה "צרכן‬
‫בפסקה (‪)3‬‬ ‫בפסקה (‪)3‬‬
‫ביתי כאמור‬ ‫כאמור צרכן‬
‫(ג) צרכן ביתי (ג) ‬
‫להוראות אלה‪ :‬להוראות אלה‪:‬‬
‫במהלך‬
‫"צרכן ביתי" ‪ -‬במהלך‬ ‫ביתי" ‪-‬‬
‫להגדרה‬ ‫"צרכן‬
‫(‪()3‬א)‬ ‫להגדרה‬
‫בפסקה‬ ‫(‪()3‬א)‬
‫כאמור‬ ‫בפסקה‬
‫ביתי‬ ‫כאמור צרכן‬
‫ביתי לגבי‬
‫(‪ )1‬לגבי צרכן (‪ )1‬‬
‫התקופה השלישיתהתקופה השלישית יהיה גובה התשלום החודשי של ההיטל שווה לסכום‬
‫לסכום‬ ‫שווה‬ ‫ההיטל‬ ‫של‬ ‫החודשי‬ ‫התשלום‬ ‫גובה‬ ‫יהיה‬
‫מהמכפלה של כל אלה‪:‬‬ ‫המתקבל אלה‪:‬‬
‫המתקבל מהמכפלה של כל‬
‫חדשים; ‪ 20‬שקלים חדשים;‬
‫(א) ‪ 20‬שקלים (א) ‬
‫ביתי;של אותו צרכן ביתי;‬ ‫הנפשותצרכן‬
‫המוכר‬ ‫של אותו‬ ‫מספר הנפשות(ב) המוכר‬
‫מספר‬ ‫(ב) ‬
‫מעוקבים;‬
‫‪ 5.5‬מטרים מעוקבים;‬ ‫‪ 5.5‬מטרים (ג) ‬ ‫(ג) ‬
‫צריכתביתי" ‪ -‬בעד צריכת‬
‫בעד"צרכן‬ ‫ביתי" ‪-‬‬
‫להגדרה‬ ‫"צרכן‬
‫(‪()3‬ב)‬ ‫בפסקה‬‫להגדרה‬ ‫(‪()3‬ב)‬
‫כאמור‬ ‫בפסקהביתי‬ ‫ביתי כאמור‬
‫לגבי צרכן‬ ‫(‪ )2‬לגבי צרכן (‪ )2‬‬
‫החודשי של ההיטל‬ ‫ההיטל‬ ‫החודשי של‬
‫התשלום‬ ‫יהיה גובה‬ ‫התשלום‬
‫השלישית‪,‬‬‫התקופהגובה‬
‫השלישית‪ ,‬יהיה‬ ‫המים במהלך התקופה‬
‫המים במהלך‬
‫חודשית‬
‫בכמות צריכה חודשית‬ ‫צריכה‬
‫חדשים‬ ‫בכמות‬
‫שקלים‬ ‫חדשים‬
‫של ‪20‬‬ ‫המתקבלשקלים‬
‫מהמכפלה‬ ‫מהמכפלה של ‪20‬‬
‫שווה לסכום‬‫שווה לסכום המתקבל‬
‫יחידת המוכר בכל יחידת‬
‫הנפשות‬‫בכל‬ ‫המוכר‬
‫במספר‬ ‫מטריםהנפשות‬
‫מעוקבים‬ ‫מעוקבים ‪7‬במספר‬
‫המכפלה של‬ ‫מטרים‬
‫העולה‪ 7‬על‬
‫העולה על המכפלה של‬
‫בתשלום‬
‫הצרכן הביתי בתשלום‬ ‫הביתייחויב‬ ‫החודשיתהצרכן‬
‫שמעבר לה‬ ‫הצריכה לה יחויב‬
‫החודשית שמעבר‬ ‫הצריכה‬
‫ובלבד שכמות‬ ‫דיור‪ ,‬ובלבד שכמותדיור‪,‬‬
‫מעוקבים ליחידת דיור‪.‬‬ ‫מטריםדיור‪.‬‬
‫מ–‪12‬ליחידת‬
‫מעוקבים‬
‫מטריםתפחת‬
‫היטל לא‬ ‫היטל לא תפחת מ–‪12‬‬
‫ביישוב‬
‫הכמויות‬ ‫הכמויותבסעיף‬
‫היטל‪,82‬‬ ‫‪,82‬הנקובות‬ ‫הנקובות בסעיף‬
‫החודשית‬ ‫החודשית‬
‫צריכת המים‬ ‫המים‬
‫כמויות‬ ‫מוכרז צריכת‬
‫ייווספו על‬ ‫ביישובכמויות‬
‫ייווספו על‬
‫מוכרז‪.83‬‬ ‫ביישוב‬
‫מוכרז‬ ‫‪.83‬‬
‫היטל ביישוב‬
‫מוכרז‬
‫הנקובות להלן‪:‬‬ ‫הנקובות להלן‪:‬‬
‫מוכרז" ‪-‬‬
‫להגדרה "יישוב מוכרז" ‪-‬‬ ‫"יישוב (‪)1‬‬
‫להגדרהבפסקה‬ ‫בפסקה (‪)1‬‬
‫מוכרז כאמור‬ ‫כאמור‬
‫ביישוב‬ ‫ביישוב מוכרז(‪ )1‬‬ ‫(‪ )1‬‬
‫צריכת מים‬
‫ביתי"‪ ,‬בעד צריכת מים‬ ‫ביתי"‪ ,‬בעד‬
‫להגדרה "צרכן‬ ‫להגדרה "צרכן‬
‫בפסקה (‪)1‬‬ ‫בפסקה (‪)1‬‬
‫ביתי כאמור‬ ‫(א) כאמור‬
‫ לגבי צרכן‬ ‫(א)  לגבי צרכן ביתי‬
‫במהלך התקופה במהלך התקופה שמיום התחילה עד יום כ"ד בטבת התשע"א (‪ 31‬בדצמבר ‪)2010‬‬
‫‪)2010‬‬ ‫בדצמבר‬ ‫(‪31‬‬ ‫התשע"א‬ ‫בטבת‬ ‫כ"ד‬ ‫יום‬ ‫עד‬ ‫התחילה‬ ‫שמיום‬
‫דיור;לנפש ביחידת דיור;‬ ‫ביחידת‬
‫מעוקב‬ ‫לנפש‬
‫של מטר‬ ‫מעוקב‬
‫תוספת‬ ‫‪ -‬תוספת של מטר ‪-‬‬
‫"צרכן מים‬
‫ביתי"‪ ,‬בעד צריכת מים‬ ‫להגדרהצריכת‬
‫ביתי"‪ ,‬בעד‬
‫"צרכן(‪()3‬ב)‬ ‫להגדרה‬
‫בפסקה‬ ‫(‪()3‬ב)כאמור‬
‫בפסקהביתי‬ ‫(ב) כאמור‬
‫לגבי צרכן‬ ‫(ב) לגבי צרכן ביתי‬
‫דיור;לנפש ביחידת דיור;‬ ‫ביחידת‬
‫מעוקב‬ ‫של מטר‬‫לנפש‬ ‫מעוקב‬
‫תוספת‬ ‫תוספת של מטר‬
‫השלישית ‪-‬‬ ‫השלישית ‪-‬‬
‫התקופה‬ ‫במהלך התקופה במהלך‬
‫צריכת מים‬
‫ביתי"‪ ,‬בעד צריכת מים‬ ‫ביתי"‪ ,‬בעד‬
‫להגדרה "צרכן‬ ‫להגדרה "צרכן‬
‫בפסקה (‪)2‬‬ ‫בפסקה (‪)2‬‬
‫ביתי כאמור‬ ‫ביתי) כאמור‬
‫לגבי צרכן‬ ‫(ג) לגבי צרכן (ג‬
‫דיור;לנפש ביחידת דיור;‬ ‫ביחידת‬
‫מעוקב‬ ‫מעוקבשללנפש‬
‫חצי מטר‬ ‫תוספת‬‫מטר‬ ‫תוספת של חצי‬
‫השלישית ‪-‬‬ ‫השלישית ‪-‬‬
‫התקופה‬ ‫במהלך התקופה במהלך‬
‫מוכרז" ‪-‬‬
‫להגדרה "יישוב מוכרז" ‪-‬‬ ‫"יישוב (‪)2‬‬
‫להגדרהבפסקה‬ ‫בפסקה (‪)2‬‬
‫מוכרז כאמור‬ ‫ביישוב‬‫כאמור‬
‫ביישוב מוכרז(‪ )2‬‬ ‫(‪ )2‬‬
‫ביתי" ‪-‬‬
‫להגדרה "צרכן ביתי" ‪-‬‬ ‫להגדרה "צרכן‬
‫בפסקה (‪)1‬‬ ‫בפסקה (‪)1‬‬
‫ביתי כאמור‬ ‫(א) כאמור‬
‫לגבי צרכן‬ ‫(א) לגבי צרכן ביתי‬
‫מטרים‬
‫תוספת של ‪ 2.8‬מטרים‬ ‫תוספת של ‪2.8‬‬
‫הראשונה ‪-‬‬ ‫הראשונה ‪-‬‬
‫התקופה‬ ‫מים במהלך‬‫התקופה‬
‫במהלךצריכת‬
‫מים בעד‬
‫(‪ )1‬בעד צריכת (‪ )1‬‬
‫דיור;לנפש ביחידת דיור;‬ ‫מעוקבים לנפש ביחידת‬
‫מעוקבים‬

‫‪225‬‬ ‫ספר החוקים ‪ ,2203‬ב' באב התשס"ט‪23.7.2009 ,‬‬
‫(‪ )2‬בעד צריכת מים במהלך התקופה השנייה ‪ -‬תוספת של ‪ 2‬מטרים‬
‫מעוקבים לנפש ביחידת דיור;‬
‫(‪ )3‬בעד צריכת מים במהלך התקופה השלישית ‪ -‬תוספת של ‪ 2.5‬מטרים‬
‫מעוקבים לנפש ביחידת דיור‪ ,‬ובלבד שהכמות שבשלה יחויב הצרכן הביתי‬
‫בהיטל לא תפחת מ–‪ 15‬מטרים מעוקבים לכל יחידת דיור;‬
‫(ב) לגבי צרכן ביתי כאמור בפסקה (‪()3‬ב) להגדרה "צרכן ביתי"‪ ,‬בעד צריכת‬
‫מים במהלך התקופה השלישית ‪ -‬תוספת של ‪ 2.5‬מטרים מעוקבים לנפש ביחידת‬
‫דיור‪ ,‬ובלבד שהכמות שבשלה יחויב הצרכן הביתי בהיטל לא תפחת מ–‪ 15‬מטרים‬
‫מעוקבים לכל יחידת דיור;‬
‫(ג ) לגבי צרכן ביתי כאמור בפסקה (‪ )2‬להגדרה "צרכן ביתי"‪ ,‬בעד צריכת מים‬
‫במהלך התקופה השלישית ‪ -‬תוספת של ‪ 1.25‬מטרים מעוקבים לנפש ביחידת דיור‪.‬‬
‫(א) צרכן ביתי כאמור בפסקאות (‪ )1‬ו–(‪()3‬ב) להגדרה "צרכן ביתי"‪ ,‬יהיה זכאי‪ ,‬בכל‬ ‫‪.84‬‬ ‫הוראות מיוחדות‬
‫לעניין תוספת‬
‫חודש‪ ,‬לכמות צריכת מים נוספת אשר תיווסף לכמות צריכת המים החודשית שבשלה‬ ‫לצריכת המים‬
‫הוא חייב בתשלום היטל לפי סעיף ‪ ,82‬כמפורט בפסקאות (‪ )1‬ו–(‪ )2‬שלהלן‪ ,‬ובלבד‬ ‫שבשלה חל החיוב‬
‫בהיטל‬
‫שמתקיימים בו התנאים האמורים באותן פסקאות ובכפוף להוראות סעיף קטן (ב)‪:‬‬
‫(‪ 4.2 )1‬מטרים מעוקבים במהלך התקופה הראשונה‪ ,‬ו–‪ 5‬מטרים מעוקבים‬
‫במהלך התקופה השנייה והתקופה השלישית‪ ,‬אם התקיים בו אחד מאלה‪:‬‬
‫(א) נקבעה לו נכות רפואית‪ ,‬לפי סעיפים ‪ 118‬או ‪(208‬א) לחוק הביטוח‬
‫הלאומי‪ ,‬בשיעור של ‪ 100%‬או יותר;‬
‫(ב) נקבעה לו דרגת נכות רפואית של ‪ 100%‬או יותר לפי אחד מהחוקים‬
‫האלה‪ :‬חוק הנכים (תגמולים ושיקום)‪ ,‬התשי"ט‪[ 1959-‬נוסח משולב]‏‪ ;93‬חוק‬
‫תגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם‪ ,‬התשנ"ב‪1992-‬‏‪ ;94‬חוק התגמולים‬
‫לנפגעי פעולות איבה‪ ,‬התש"ל‪1970-‬‏‪ ;95‬חוק נכי רדיפות הנאצים‪ ,‬התשי"ז‪-‬‬
‫‪1957‬‏‪ ;96‬חוק נכי המלחמה בנאצים‪ ,‬התשי"ד‪1954-‬‏‪ ;97‬חוק לפיצוי נפגעי גזזת‪,‬‬
‫התשנ"ד‪1994-‬‏‪ ;98‬חוק פיצוי לנפגעי פוליו‪ ,‬התשס"ז‪2007-‬‏‪;99‬‬
‫(ג ) הוא זכאי להטבות לפי הסכם בדבר גמלת ניידות‪ ,‬שנערך לפי סעיף ‪9‬‬
‫לחוק הביטוח הלאומי;‬
‫(‪ 6.3 )2‬מטרים מעוקבים במהלך התקופה הראשונה‪ ,‬ו–‪ 7.5‬מטרים מעוקבים‬
‫במהלך התקופה השנייה והתקופה השלישית‪ ,‬אם נקבע כי הוא זכאי לקצבה‬
‫לשירותים מיוחדים לפי סעיף ‪ 206‬לחוק הביטוח הלאומי‪ ,‬בשיעור של ‪ 150%‬או‬
‫יותר מקצבת יחיד מלאה כמשמעותה בסעיף ‪(200‬ב) לחוק האמור‪.‬‬
‫(ב) זכאות לתוספת בכמות צריכת המים לצרכן ביתי כאמור בסעיף קטן (א)‪ ,‬מותנית‬
‫במסירת כל אלה לספק המים‪:‬‬
‫(‪ )1‬אישור מאת הגורם שמשלם את הגמלה המגיעה לצרכן הביתי כאמור‬
‫בסעיף קטן (א)‪ ,‬לפי החוק שחל לגביו לעניין דרגת נכותו הרפואית‪ ,‬לעניין זכאותו‬
‫להטבות לפי הסכם בדבר גמלת ניידות או לעניין זכאותו לקצבה לשירותים‬
‫מיוחדים‪ ,‬לפי העניין;‬
‫ס"ח התשי"ט‪ ,‬עמ' ‪.276‬‬ ‫‪ 93‬‬

‫ס"ח התשנ"ב‪ ,‬עמ' ‪.205‬‬ ‫‪ 94‬‬

‫ס"ח התש"ל‪ ,‬עמ' ‪.126‬‬ ‫‪ 95‬‬

‫ס"ח התשי"ז‪ ,‬עמ' ‪.163‬‬ ‫‪ 96‬‬

‫ס"ח התשי"ד‪ ,‬עמ' ‪.76‬‬ ‫‪ 97‬‬

‫ס"ח התשנ"ד‪ ,‬עמ' ‪.277‬‬ ‫‪ 98‬‬

‫ס"ח התשס"ז‪ ,‬עמ' ‪.161‬‬ ‫‪ 99‬‬

‫ספר החוקים ‪ ,2203‬ב' באב התשס"ט‪23.7.2009 ,‬‬ ‫‪226‬‬
‫הטיפול מים בשל הטיפול‬
‫בשל לצריכת‬
‫מים זקוק‬
‫הביתי‬ ‫זקוקהצרכן‬
‫לצריכת‬ ‫הביתיולפיו‬
‫הצרכןרופא‪,‬‬
‫אישור מאת‬ ‫(‪ )2‬אישור מאת (‪ )2‬‬
‫רופא‪ ,‬ולפיו‬
‫לאותו רופא או למוסד‬ ‫תשלום‬
‫למוסד‬ ‫לאותובכל‬
‫רופא או‬ ‫תשלום יחויב‬
‫הביתי לא‬‫הצרכןבכל‬
‫בו;יחויב‬
‫השוטףלא‬
‫הרפואי הביתי‬
‫הרפואי השוטף בו; הצרכן‬
‫האישורלצורך מתן האישור‬
‫בעד בדיקה‬ ‫בעקיפין‪,‬‬
‫לצורך מתן‬ ‫במישרין או‬
‫בדיקה‬ ‫הואאומועסק‪,‬‬
‫בעקיפין‪ ,‬בעד‬ ‫הרפואי שבו‬
‫במישרין‬ ‫הרפואי שבו הוא מועסק‪,‬‬
‫בסעיף ‪ 8‬לחוק ביטוח‬ ‫כמשמעותה‬ ‫עצמית‬ ‫השתתפות‬ ‫תשלום‬ ‫למעט‬ ‫כאמור‪,‬‬
‫כאמור‪ ,‬למעט תשלום השתתפות עצמית כמשמעותה בסעיף ‪ 8‬לחוק ביטוח‬
‫התשנ"ד‪1994-‬‏‪ ;100‬בפסקה זו ‪-‬‬
‫ממלכתי‪,‬בפסקה זו ‪-‬‬ ‫בריאות ממלכתי‪ ,‬בריאות‬
‫התשנ"ד‪1994-‬‏‪;100‬‬
‫[נוסח חדש]‪ ,‬התשל"ז‪-‬‬ ‫הרופאים‬
‫התשל"ז‪-‬‬ ‫פקודת‬
‫חדש]‪,‬‬ ‫לפי[נוסח‬ ‫פקודתמומחה‬
‫הרופאים‬ ‫בעל תואר‬ ‫תואר ‪ -‬רופא‬
‫מומחה לפי‬ ‫"רופא" ‪ -‬רופא בעל"רופא"‬
‫עבודתו במוסד רפואי;‬ ‫עבודתו‪,101‬במוסד‬
‫במסגרת‬
‫רפואי;‬ ‫‪1976‬‏‪ ,101‬במסגרת ‪1976‬‏‬
‫בריאות העם‪1940 ,‬‏‪.102‬‬
‫בפקודת‪1‬‏‪.102‬‬
‫כהגדרתוהעם‪940 ,‬‬
‫בפקודת‪ -‬בריאות‬
‫כהגדרתו רפואי"‬
‫"מוסד רפואי" ‪" -‬מוסד‬
‫שהוראות סעיף קטן (א)‬
‫ביתי"‪,‬קטן (א)‬
‫"צרכן סעיף‬
‫שהוראות‬‫להגדרה‬ ‫"צרכן(‪)2‬‬
‫ביתי"‪,‬‬ ‫בפסקה‬ ‫(‪)2‬כאמור‬
‫להגדרה‬ ‫ביתי‬ ‫כאמור צרכן‬
‫בפסקה‬ ‫(ג) צרכן ביתי (ג) ‬
‫מים‪ ,‬יהיה זכאי‪ ,‬בכל‬
‫מספקבכל‬
‫הוא זכאי‪,‬‬
‫שלהיהיה‬
‫דיורמים‪,‬‬
‫מספק‬ ‫ביחידת‬
‫שלה הוא‬‫המתגורר‬
‫יחיד דיור‬
‫ביחידת‬‫לגבי‬ ‫מתקיימות‬
‫המתגורר‬ ‫מתקיימות לגבי יחיד‬
‫שתיווסף לכמות צריכת‬
‫צריכת‬‫קטן‪,‬‬ ‫שתיווסף סעיף‬
‫לכמות‬ ‫כמפורט באותו‬ ‫המים‪,‬‬
‫סעיף קטן‪,‬‬ ‫צריכת‬
‫באותו‬ ‫בכמות‬
‫כמפורט‬ ‫לתוספת‬
‫המים‪,‬‬ ‫צריכת‬‫חודש‪,‬‬
‫חודש‪ ,‬לתוספת בכמות‬
‫היטל לפי סעיף ‪(82‬ב)‪,‬‬ ‫בתשלום‬ ‫האמור‬ ‫הביתי‬ ‫הצרכן‬ ‫חייב‬ ‫שבשלה‬ ‫החודשית‬ ‫המים‬
‫המים החודשית שבשלה חייב הצרכן הביתי האמור בתשלום היטל לפי סעיף ‪(82‬ב)‪,‬‬
‫לגבי כל יחיד כאמור‪.‬‬ ‫קטן (ב)‬
‫כאמור‪.‬‬ ‫סעיף‬
‫יחיד‬ ‫להוראות כל‬ ‫בכפוף‬
‫קטן (ב) לגבי‬ ‫בכפוף להוראות סעיף‬
‫מים‪ ,‬נוסף‬
‫לספק היטל‬
‫נוסףזה‪,‬תשלום‬
‫מים‪,‬סימן‬
‫הוראות‬
‫לפילספק‬
‫סימןבוזה‪,‬‬
‫הוראותחייב‬
‫ההיטל שהוא‬ ‫ישלם את‬
‫חייב בו לפי‬ ‫ביתישהוא‬ ‫‪( .85‬א) ‬
‫ישלם אתצרכן‬
‫ההיטל‬ ‫היטל צרכן ביתי‬ ‫‪.85‬‬
‫תשלום(א) ‬
‫לספק מים‬ ‫לספק מים‬
‫הניתנים לו בידי הספק‪.‬‬
‫השירותיםהספק‪.‬‬ ‫לספק בעד‬
‫הניתנים לו בידי‬ ‫שעליו לשלם‬
‫השירותים‬ ‫לשלם אחר‬
‫לספק בעד‬ ‫שעליותשלום‬
‫על כל תשלום אחרעל כל‬
‫חייב בו בעד השירותים‬ ‫התשלום שהוא‬
‫השירותים‬ ‫בדבר‬
‫חייב בו בעד‬ ‫בהודעה‬
‫שהוא‬ ‫בדברביתי‪,‬‬
‫התשלום‬ ‫בהודעהלצרכן‬
‫מים ימסור‬
‫ספקביתי‪,‬‬
‫(ב) לצרכן‬
‫(ב) ספק מים ימסור‬
‫חיוב)‪ ,‬את כל הפרטים‬ ‫הודעת‬
‫הפרטים‬ ‫את‪ -‬כל‬
‫חיוב)‪,‬זה‬
‫הודעת(בפרק‬
‫בהודעה‪ -‬נפרדת‬
‫(בפרק זה‬‫נפרדתאו‬
‫בידי הספק‬
‫בהודעה‬‫הניתנים לו‬
‫הניתנים לו בידי הספק או‬
‫האלה‪:‬‬ ‫האלה‪:‬‬
‫סימן זה ואופן חישובו‪,‬‬ ‫הוראות‬
‫חישובו‪,‬‬ ‫לפיואופן‬
‫בו זה‬ ‫חייב‬
‫סימן‬ ‫לפיהביתי‬
‫הוראות‬ ‫שהצרכן‬ ‫ההיטל‬
‫חייב בו‬ ‫סכום‬
‫הביתי‬ ‫שהצרכן‬‫(‪ )1‬סכום ההיטל (‪ )1‬‬
‫הראשונההתקופה הראשונה‬
‫הביתי במהלך‬
‫התקופה‬ ‫לצרכן‬ ‫שנמסרה‬
‫במהלך‬ ‫חיובהביתי‬ ‫הודעת‬
‫לצרכן‬ ‫חיוב לגבי‬
‫שנמסרה‬ ‫ואולם לגבי הודעתואולם‬
‫ההיטל כחלק מהפירוט‬ ‫כחלקסכום‬
‫מהפירוט‬ ‫לפרט את‬
‫המיםההיטל‬
‫ספקסכום‬‫רשאי את‬
‫השנייה‪ ,‬לפרט‬
‫ספק המים‬‫והתקופה‬
‫והתקופה השנייה‪ ,‬רשאי‬
‫בו‪ ,‬בלא הפרדה בין‬ ‫חייב‬ ‫שהצרכן‬ ‫המים‬ ‫תעריף‬ ‫לעניין‬ ‫האמורה‬ ‫שבהודעה‬
‫שבהודעה האמורה לעניין תעריף המים שהצרכן חייב בו‪ ,‬בלא הפרדה בין‬
‫ההיטל; לבין סכום ההיטל;‬
‫התעריף האמור‬
‫התעריף האמור לבין סכום‬
‫חייב בתשלום ההיטל;‬ ‫בתשלום הוא‬
‫ההיטל;‬ ‫המים שבשלה‬ ‫צריכת‬
‫הוא חייב‬ ‫המים היקף‬
‫שבשלה‬ ‫היקף צריכת (‪ )2‬‬ ‫(‪ )2‬‬
‫בהוראות פרק זה‪ ,‬שאינו‬
‫כאמורשאינו‬ ‫ההיטל‬
‫פרק זה‪,‬‬ ‫החישוב של‬
‫בהוראות‬ ‫לעניין דרך‬
‫ההיטל כאמור‬ ‫פירוט כללי‬
‫החישוב של‬ ‫(‪ )3‬פירוט כללי (‪ )3‬‬
‫לעניין דרך‬
‫לגבי צרכן ביתי מסוים;‬ ‫פרטני‬
‫מסוים;‬ ‫חישובביתי‬
‫חישוב פרטני לגבי צרכן‬
‫תקופת צריכת המים;‬
‫תקופת צריכת(‪ )4‬המים;‬ ‫(‪ )4‬‬
‫הביתי;לגבי הצרכן הביתי;‬
‫המוכר החל‬
‫הנפשותהצרכן‬ ‫מספר‬
‫החל לגבי‬ ‫מספר הנפשות(‪ )5‬המוכר‬ ‫(‪ )5‬‬
‫הנפשותאת מספר הנפשות‬
‫הביתי לעדכן‬
‫הצרכן מספר‬ ‫החלה על‬
‫לעדכן את‬ ‫החובה הביתי‬
‫בדבר הצרכן‬ ‫הודעה‬
‫החלה על‬ ‫החובה‬‫(‪ )6‬הודעה בדבר (‪ )6‬‬
‫זה; התוספת לפרק זה;‬
‫להוראות‬ ‫בהתאם‬ ‫המוכר‬
‫המוכר בהתאם להוראות התוספת לפרק‬
‫‪;84‬המים לפי סעיף ‪;84‬‬
‫צריכת‬
‫בכמותסעיף‬ ‫לתוספת‬
‫המים לפי‬ ‫הזכאות‬
‫צריכת‬ ‫בדברבכמות‬ ‫הזכאותהסבר‬
‫לתוספת‬ ‫הסבר בדבר (‪ )7‬‬ ‫(‪ )7‬‬
‫שיפרסם באתר האינטרנט‬ ‫באתרכפי‬
‫האינטרנט‬ ‫שיפרסםהמים‬
‫מנהל רשות‬
‫יורה כפי‬
‫שעליוהמים‬
‫אחררשות‬
‫פרטמנהל‬ ‫שעליוכל‬
‫יורה‬ ‫(‪ )8‬כל פרט אחר (‪ )8‬‬
‫של רשות המים‪ .‬של רשות המים‪.‬‬
‫יאוחר מהמועד שבו על‬ ‫שלא‬
‫שבו על‬ ‫יאוחרבמועד‬
‫מהמועד‬ ‫שלאייעשה‬
‫קטן (א)‬ ‫בסעיף‬
‫במועד‬ ‫כאמור‬
‫ייעשה‬ ‫היטל (א)‬ ‫תשלום‬
‫בסעיף קטן‬ ‫כאמור‬‫(ג) תשלום היטל (ג) ‬
‫הניתנים לו בידי הספק‬
‫השירותיםהספק‬ ‫התשלום בעד‬
‫הניתנים לו בידי‬ ‫המים את‬
‫השירותים‬ ‫לשלם לספק‬
‫התשלום בעד‬ ‫לספקהביתי‬
‫המים את‬ ‫הצרכן הביתי לשלםהצרכן‬
‫תקופת צריכת המים‬ ‫צריכת של‬
‫המים‬ ‫תחילתה‬ ‫של מיום‬
‫תקופת‬ ‫ימים‬ ‫מיוםבתוך ‪90‬‬
‫תחילתה‬ ‫החיוב‪ ,‬או‬
‫להודעת‪ 90‬ימים‬
‫בהתאםאו בתוך‬
‫בהתאם להודעת החיוב‪,‬‬
‫(בפרקלפי המוקדם (בפרק‬
‫הנמדדת)‪,‬‬ ‫התקופה‬
‫המוקדם‬ ‫(בסעיף זה ‪-‬‬
‫הנמדדת)‪ ,‬לפי‬ ‫הודעת‪-‬החיוב‬
‫התקופה‬ ‫מתייחסת‬
‫(בסעיף זה‬ ‫שאליההחיוב‬
‫שאליה מתייחסת הודעת‬
‫זה ‪ -‬מועד החיוב)‪ .‬זה ‪ -‬מועד החיוב)‪.‬‬

‫ס"ח התשנ"ד‪ ,‬עמ' ‪.156‬‬ ‫‪ 100‬‬

‫דיני מדינת ישראל‪ ,‬נוסח חדש ‪ ,30‬עמ' ‪.594‬‬ ‫‪ 101‬‬

‫ע"ר ‪ ,1940‬תוס' ‪ ,1‬עמ' (ע) ‪ ,191‬עמ' (א) ‪.239‬‬ ‫‪ 102‬‬

‫‪227‬‬ ‫ספר החוקים ‪ ,2203‬ב' באב התשס"ט‪23.7.2009 ,‬‬
‫(ד) ספק מים יגבה מצרכן ביתי את סכום ההיטל שהוא חייב בו בהתאם להוראות‬
‫סימן זה‪ ,‬ויהיו נתונות לו לשם הגבייה כאמור כל הסמכויות הנתונות לו לפי כל דין‬
‫לעניין גבייה של תשלומים מצרכנים בעד השירותים שהוא מספק‪ ,‬לרבות פקודת המסים‬
‫(גבייה)‏‏‪ ,103‬אם היא חלה לגביו לעניין גביית תשלומים כאמור‪.‬‬
‫(ה) הרשאה לחיוב באמצעות הוראת קבע בבנק או הרשאה לחיוב באמצעות כרטיס‬
‫חיוב כהגדרתו בחוק כרטיסי חיוב‪ ,‬התשמ"ו‪1986-‬‏‏‪ ,104‬וכן כל הרשאה אחרת לחיוב חשבון‬
‫הצרכן‪ ,‬שנתן צרכן ביתי לצורך תשלומים בעד השירותים הניתנים לו בידי הספק‪ ,‬יראו‬
‫אותן כחלות גם לעניין תשלום ההיטל שהצרכן הביתי חייב בו לפי הוראות סימן זה‪.‬‬
‫(ו) כללה הודעת החיוב תקופה נמדדת שאינה חופפת‪ ,‬במלואה‪ ,‬את התקופה שבעד‬
‫צריכת מים שבמהלכה חייב צרכן ביתי בתשלום היטל (בסעיף קטן זה ‪ -‬תקופת החיוב‬
‫בהיטל)‪ ,‬תחולק כמות הצריכה שנכללה בתקופה הנמדדת במספר הימים שבאותה‬
‫תקופה‪ ,‬והצרכן יחויב בתשלום ההיטל בעד מחצית הכמות שצרך בימים שנכללים‬
‫בתקופת החיוב בהיטל‪.‬‬
‫על אף האמור בכל דין או הסכם‪ ,‬שילם צרכן ביתי לספק מים סכום שאינו מכסה את‬ ‫‪.86‬‬ ‫זקיפת סכום היטל‬
‫במקרה של תשלום‬
‫מלוא הסכום שהוא חייב בו בעד השירותים הניתנים לו בידי הספק ובעד ההיטל‪,‬‬ ‫חלקי‬
‫כקבוע בהודעת החיוב‪ ,‬יזקוף ספק המים בעד ההיטל‪ ,‬מתוך הסכום ששולם לו כאמור‪,‬‬
‫את החלק היחסי של ההיטל מסכום החיוב הכולל שנקבע בהודעת החיוב‪ ,‬ועל יתרת‬
‫סכום ההיטל שהצרכן חייב בו יחולו הוראות סעיף ‪ ;87‬ספק המים יפקיד את סכום ההיטל‬
‫שנזקף כאמור בהתאם להוראות סעיף ‪.89‬‬
‫(א) היטל שלא שולם‪ ,‬כולו או חלקו‪ ,‬עד מועד החיוב‪ ,‬ישולם בתוספת הפרשי הצמדה‬ ‫‪.87‬‬ ‫פיגור בתשלום היטל‬
‫וריבית‪ ,‬ודין הפרשי ההצמדה והריבית לעניין פרק זה ולעניין כל דין‪ ,‬כדין ההיטל‪.‬‬
‫בסעיף זה ‪-‬‬ ‫(ב) ‬
‫"הפרשי הצמדה" ‪ -‬כל אחד מאלה‪ ,‬לפני העניין‪:‬‬
‫(‪ )1‬לגבי היטל בעד צריכת מים במהלך התקופה הראשונה והתקופה השנייה‬
‫‪ -‬תוספת לפי שיעור עליית מדד המחירים לצרכן‪ ,‬שפורסם לאחרונה לפני מועד‬
‫החיוב‪ ,‬עד המדד שפורסם לאחרונה לפני יום התשלום בפועל‪ ,‬ואם קבע ספק‬
‫המים מדד אחר שביחס אליו הוא חייב את צרכניו‪ ,‬כדין‪ ,‬ערב תחילתה של‬
‫התקופה הראשונה‪ ,‬בשל איחור בתשלום בעד הספקת מים ‪ -‬תוספת לפי שיעור‬
‫עליית אותו מדד;‬
‫(‪ )2‬לגבי היטל בעד צריכת מים במהלך התקופה השלישית ‪ -‬תוספת לפי‬
‫שיעור עליית מדד המחירים לצרכן‪ ,‬כשהיא מחושבת מהמדד כאמור שפורסם‬
‫לאחרונה לפני מועד החיוב עד המדד כאמור שפורסם לאחרונה לפני יום התשלום‬
‫בפועל;‬
‫"ריבית" ‪ -‬כל אחת מאלה‪ ,‬לפי העניין‪:‬‬
‫(‪ )1‬לגבי היטל בעד צריכת מים במהלך התקופה הראשונה והתקופה השנייה‬
‫‪ -‬ריבית צמודה למדד המחירים לצרכן בשיעור של ‪ 4%‬לשנה‪ ,‬ממועד החיוב‬
‫ועד מועד התשלום בפועל‪ ,‬ואם קבע ספק המים ריבית אחרת שבה הוא חייב את‬
‫צרכניו‪ ,‬כדין‪ ,‬ערב תחילתה של התקופה הראשונה‪ ,‬בשל איחור בתשלום בעד‬
‫הספקת מים ‪ -‬אותה ריבית;‬

‫חוקי א"י‪ ,‬כרך ב'‪ ,‬עמ' (ע) ‪( ,1374‬א) ‪.1399‬‬ ‫‪ 103‬‬

‫ס"ח התשמ"ו‪ ,‬עמ' ‪.187‬‬ ‫‪ 104‬‬

‫ספר החוקים ‪ ,2203‬ב' באב התשס"ט‪23.7.2009 ,‬‬ ‫‪228‬‬
‫השלישית ‪ -‬ריבית צמודה‬
‫ריבית צמודה‬
‫התקופה‬
‫השלישית ‪-‬‬
‫מים במהלך‬
‫התקופה‬
‫במהלךצריכת‬
‫היטל בעד‬
‫לגבי מים‬
‫בעד) צריכת‬
‫(‪ )2‬לגבי היטל (‪2‬‬
‫מחושבת ממועד החיוב‬
‫כשהיאהחיוב‬
‫לשנה‪,‬ממועד‬
‫מחושבת‬
‫כשהיא ‪4%‬‬
‫בשיעור של‬
‫לצרכןלשנה‪,‬‬
‫של ‪4%‬‬
‫המחירים‬
‫למדדבשיעור‬
‫למדד המחירים לצרכן‬
‫מועד התשלום בפועל‪.‬‬
‫בפועל‪.‬‬
‫עד מועד התשלום עד‬
‫שקדמה‬‫תקופהחיוב‬
‫שקדמהלגביזיכוי או‬
‫צרכן ביתי‪,‬‬
‫תקופה‬
‫לגבישל‬
‫הנפשות‬
‫מספרביתי‪,‬‬
‫עלצרכן‬‫זהשל‬
‫הנפשות‬
‫התוספת לפרק‬
‫לפיעל מספר‬‫דיווח זה‬ ‫‪.88‬התוספת‬
‫נמסר לפרק‬ ‫הצרכן לפי‬
‫חיוב דיווח‬ ‫‪.88‬‬
‫זיכוי אונמסר‬
‫הצרכן הביתי‬ ‫הביתי בעקבות‬
‫בשל‬ ‫העניין‪,‬‬
‫בעקבות מסירת‬ ‫לפי‬ ‫יחויב‪,‬‬
‫בשל‬ ‫העניין‪,‬‬
‫או‬ ‫הצרכן‬
‫לפי‬‫יזוכה‬
‫יחויב‪,‬‬‫בהיטל‪,‬‬
‫או‬ ‫הצרכן‬
‫הצרכן‬
‫יזוכה‬
‫חויב‬
‫בהיטל‪,‬‬
‫שבשלה‬ ‫הצרכן‬
‫הדיווח‬
‫חויב‬
‫למועד‬
‫שבשלה‬ ‫הדיווח‬ ‫למועד‬
‫מסירת דיווח על‬
‫דיווח‪,‬‬
‫אותומספר‬ ‫בעקבות‬
‫דיווח על‬ ‫דיווח‪,‬‬
‫שבוצע‬
‫לשינויאותו‬
‫בעקבות‬
‫בהתאם‬
‫שבוצע‬ ‫הדיווח‬
‫למועדלשינוי‬
‫בהתאם‬‫שקדמה‬
‫הדיווח‬
‫הדיווח‬
‫תקופתלמועד‬
‫הדיווח שקדמה‬ ‫תקופת של‬
‫מספר הנפשות‬
‫הנפשות של‬ ‫הצרכן‬
‫הצרכן‬ ‫האמורה‪ .‬התוספת האמורה‪.‬‬
‫התוספת להוראות‬
‫בכפוף להוראות בכפוף‬
‫והעברתם לאוצר המדינה‬
‫ההיטלהמדינה‬
‫כספילאוצר‬ ‫להפקדת‬
‫והעברתם‬ ‫בקשר‬
‫ההיטל‬ ‫הוראות‬
‫כספי‬ ‫סימן ג'‪:‬‬
‫להפקדת‬ ‫סימן ג'‪ :‬הוראות בקשר‬
‫הפקדתם של כספי‬ ‫‪( -.89‬א) בפרק זה ‪-‬‬ ‫(א) של כספי‬
‫בפרק זה‬ ‫הפקדתם‬
‫‪.89‬‬
‫היטל נטו בחשבון‬ ‫היטל נטו בחשבון‬
‫נפרד‬ ‫נטו" ‪ -‬כל אחד מאלה‪:‬‬ ‫"היטל‬
‫"היטל נטו" ‪ -‬כל אחד מאלה‪:‬‬ ‫נפרד‬

‫אחד משני הסכומים‬ ‫השנייה ‪-‬‬
‫הסכומים‬ ‫משני‬‫והתקופה‬
‫הראשונה ‪ -‬אחד‬ ‫הראשונההתקופה‬
‫והתקופה השנייה‬ ‫(‪ )1‬לגבי התקופה(‪ )1‬לגבי‬
‫בחירתו של ספק המים‪,‬‬ ‫לפי‬ ‫שלהלן‪,‬‬ ‫(ב)‬ ‫או‬ ‫(א)‬ ‫משנה‬ ‫בפסקת‬
‫(א) או (ב) שלהלן‪ ,‬לפי בחירתו של ספק המים‪,‬‬‫כמפורט‬
‫כמפורט בפסקת משנה‬
‫שתי התקופות כאמור‪:‬‬ ‫למשך‬
‫כאמור‪:‬‬ ‫את הספק‬
‫התקופות‬ ‫שתחייבשתי‬
‫שתחייב את הספק למשך‬
‫עלויותבניכוי סכום עלויות‬
‫כל אלה‪,‬‬ ‫בניכוישל‬
‫סכום‬ ‫מהמכפלה‬
‫המתקבל אלה‪,‬‬ ‫המתקבל הסכום‬
‫מהמכפלה של כל‬ ‫(א) ‬ ‫(א) הסכום‬
‫הספק‪:‬‬ ‫הספק‪:‬‬
‫המים חייב את הצרכן‬ ‫אתספק‬
‫הצרכן‬ ‫שבשלה‬ ‫ספקהמים‬
‫המים חייב‬ ‫צריכת‬ ‫המים כמות‬
‫שבשלה‬ ‫(‪  )1‬כמות צריכת (‪)1‬‬
‫היטל כאמור בסימן ב';‬ ‫בתשלום‬ ‫הביתי‬
‫הביתי בתשלום היטל כאמור בסימן ב';‬
‫מעוקב כאמור בסימן ב';‬ ‫כאמורמטר‬
‫בסימן ב';‬ ‫ההיטל לכל‬
‫ סכוםמעוקב‬ ‫(‪  )2‬סכום ההיטל (‪)2‬‬
‫לכל מטר‬
‫המים מצרכניו בשנת‬‫בשנת‬‫מצרכניוספק‬
‫השנתי של‬
‫הגבייההמים‬
‫של ספק‬ ‫ שיעור‬
‫(‪  )3‬שיעור הגבייה(‪)3‬השנתי‬
‫המבוקרים לשנה האמורה‪,‬‬
‫‪2008‬הכספיים המבוקרים לשנה האמורה‪,‬‬
‫הכספיים‬ ‫לדוחות‬ ‫בהתאם‬ ‫‪ 2008‬בהתאם לדוחות‬
‫הדוחותלא נמסרו הדוחות‬
‫הכללי‪ ,‬ואם‬
‫לחשבנמסרו‬ ‫המים‬
‫ואם לא‬ ‫לחשב ספק‬
‫הכללי‪,‬‬ ‫שימסור ספק המיםשימסור‬
‫הגבייה השיעור שיקבע‬
‫שיעור שיקבע‬
‫השיעור‬ ‫יהיה‬ ‫כאמור ‪-‬‬
‫הגבייה‬ ‫הכספייםשיעור‬
‫הכספיים כאמור ‪ -‬יהיה‬
‫החשב הכללי;‬ ‫החשב הכללי;‬
‫הוראות סימן ב'‪ ,‬בניכוי‬ ‫המיםב'‪,‬לפי‬
‫בניכוי‬ ‫לספק סימן‬ ‫ששולמו‬
‫הוראות‬ ‫ההיטל‬
‫המים לפי‬ ‫כספי‬
‫לספק‬ ‫(ב) כספי ההיטל (ב) ‬
‫ששולמו‬
‫סכום עלויות הספק;סכום עלויות הספק;‬
‫כספי ההיטל ששולמו‬ ‫‪- )2010‬‬
‫ששולמו‬ ‫כספיבינואר‬
‫ההיטל‬ ‫התש"ע (‪1‬‬
‫בטבת‪- )2010‬‬ ‫ביום(‪1‬ט"ו‬
‫בינואר‬ ‫בטבתהחל‬
‫התש"ע‬ ‫(‪ )2‬החל ביום ט"ו(‪ )2‬‬
‫הספק;סכום עלויות הספק;‬
‫עלויותבניכוי‬
‫סימן ב'‪,‬‬ ‫הוראות‬ ‫לפי‬ ‫המים‬ ‫לספק‬
‫לספק המים לפי הוראות סימן ב'‪ ,‬בניכוי סכום‬
‫"מועד ההפקדה" ‪"-‬מועד ההפקדה" ‪-‬‬
‫ובמהלך"היטל נטו"‪ ,‬ובמהלך‬
‫נטו"‪,‬להגדרה‬
‫בפסקה (‪)1‬‬ ‫נטו כאמור‬
‫להגדרה "היטל‬ ‫ההיטל(‪)1‬‬
‫כספיבפסקה‬ ‫לגבי‬
‫כאמור‬ ‫(‪ )1‬לגבי כספי (‪ )1‬‬
‫ההיטל נטו‬
‫בכל חודש‪ ,‬החל ביום‬ ‫העשירי‬ ‫היום‬ ‫עד‬ ‫‪-‬‬ ‫פסקה‬ ‫באותה‬ ‫הקבועות‬ ‫התקופות‬
‫התקופות הקבועות באותה פסקה ‪ -‬עד היום העשירי בכל חודש‪ ,‬החל ביום‬
‫‪ 1(;)2009‬בספטמבר ‪;)2009‬‬
‫התשס"ט‬ ‫(‪ 1‬באלול‬
‫בספטמבר‬ ‫י"ב באלול התשס"טי"ב‬
‫מועד"היטל נטו" ‪ -‬מועד‬
‫להגדרה‬ ‫בפסקה (‪)2‬‬
‫נטו" ‪-‬‬ ‫נטו כאמור‬
‫להגדרה "היטל‬ ‫ההיטל (‪)2‬‬
‫כספיבפסקה‬
‫כאמור‬‫לגבי‬ ‫(‪ )2‬לגבי כספי (‪ )2‬‬
‫ההיטל נטו‬
‫לספק המים‪ ,‬ולא יאוחר‬ ‫ההיטל‬ ‫כספי‬ ‫תשלום‬ ‫למועד‬ ‫בסמוך‬ ‫או‬ ‫מיד‬ ‫שהוא‬
‫שהוא מיד או בסמוך למועד תשלום כספי ההיטל לספק המים‪ ,‬ולא יאוחר‬
‫ממועד התשלום כאמור;‬
‫עסקיםכאמור;‬ ‫ממועד ימי‬
‫התשלום‬ ‫מתום שישה‬
‫מתום שישה ימי עסקים‬
‫שלהלן‪ ,‬לפי העניין‪ ,‬וספק‬ ‫לפי או (‪)2‬‬
‫העניין‪ ,‬וספק‬ ‫בפסקאות (‪)1‬‬
‫כמפורט(‪ )2‬שלהלן‪,‬‬ ‫עלויות הספק" ‪-‬‬
‫בפסקאות (‪ )1‬או‬ ‫"סכוםכמפורט‬
‫"סכום עלויות הספק" ‪-‬‬
‫לפימעבר לסכומים לפי‬ ‫להיטל‬ ‫מעברבקשר‬
‫לסכומים‬ ‫להיטל נוסף‬
‫בקשרתשלום‬
‫זכאי לכל‬
‫יהיהנוסף‬
‫תשלום‬‫לכל לא‬
‫המים‬
‫המים לא יהיה זכאי‬
‫הגדרה זו‪:‬‬ ‫הגדרה זו‪:‬‬
‫השווהנטו" ‪ -‬סכום השווה‬
‫סכום"היטל‬
‫להגדרה‬ ‫בפסקה (‪)1‬‬
‫נטו" ‪-‬‬ ‫התקופה כאמור‬
‫להגדרה "היטל‬ ‫לגבי‬
‫בפסקה (‪)1‬‬ ‫כאמור‬‫(‪ )1‬לגבי התקופה(‪ )1‬‬
‫בפסקת הקבועים בפסקת‬
‫הקבועיםהרכיבים‬
‫מהמכפלה של‬ ‫המתקבל‬ ‫מהסכום‬ ‫ל–‪13%‬‬
‫ל–‪ 13%‬מהסכום המתקבל מהמכפלה של הרכיבים‬
‫מכספי ההיטל ששולמו‬ ‫ל–‪13%‬‬
‫ששולמו‬ ‫השווה‬
‫ההיטל‬ ‫ל–‪13%‬סכום‬
‫מכספי‬ ‫פסקה‪ ,‬או‬ ‫שבאותה‬
‫השווה‬ ‫פסקה‪(,‬א)‬
‫או סכום‬ ‫משנה (א) שבאותהמשנה‬
‫העניין; פסקה‪ ,‬לפי העניין;‬
‫לפישבאותה‬ ‫פסקה‪(,‬ב)‬
‫שבאותהמשנה‬
‫כאמור בפסקת‬
‫משנה (ב)‬‫לספק‬‫לספק כאמור בפסקת‬

‫‪229‬‬ ‫ספר החוקים ‪ ,2203‬ב' באב התשס"ט‪23.7.2009 ,‬‬
‫החל ביום ט"ו בטבת התש"ע (‪ 1‬בינואר ‪- )2010‬‬ ‫(‪ )2‬‬
‫(א) לעניין ספק מים המספק מים לצרכן ביתי כאמור בפסקה (‪)1‬‬
‫להגדרה "צרכן ביתי" ‪ -‬סכום השווה ל–‪ 13%‬מכספי ההיטל ששולמו‬
‫לספק המים;‬
‫(ב) לעניין ספק מים המספק מים לצרכן ביתי כאמור בפסקאות (‪)2‬‬
‫ו–(‪()3‬א) להגדרה "צרכן ביתי" ‪ -‬סכום השווה ל–‪ 7.5%‬מסכום מכספי‬
‫ההיטל ששולמו לספק המים;‬
‫(ג) לעניין ספק מים המספק מים לצרכן ביתי כאמור בפסקה (‪()3‬ב)‬
‫להגדרה "צרכן ביתי" ‪ -‬סכום השווה ל–‪ 10%‬מכספי ההיטל ששולמו‬
‫לספק המים‪.‬‬
‫(ב) ספק מים יפקיד את כספי ההיטל נטו במועד ההפקדה בחשבון נפרד בתאגיד בנקאי‬
‫שיפתח ספק המים לצורך הפקדת כספי ההיטל בלבד (בפרק זה ‪ -‬חשבון נפרד)‪.‬‬
‫(ג) על ספק מים לבצע את כלל הפעולות הנדרשות לצורך הפקדת כספי ההיטל נטו‬
‫בחשבון הנפרד‪ ,‬לרבות מתן הוראות לעניין ההתאמות הנדרשות בהוראות החיוב של‬
‫הצרכן הביתי כאמור בסעיף ‪(85‬ה)‪.‬‬
‫(ד) בחשבון הנפרד לא יופקדו אלא כספי ההיטל נטו‪ ,‬והוא ישמש את ספק המים אך‬
‫ורק לשם הפקדת הכספים כאמור לצורך העברתם לחשבון המדינה בהתאם להוראות‬
‫סעיף ‪.90‬‬
‫(ה) כספי ההיטל נטו המופקדים בחשבון הנפרד לא יועברו אלא לחשבון המדינה‪,‬‬
‫אלא אם כן אישר החשב הכללי‪ ,‬בכתב‪ ,‬העברה של אותם כספים לחשבונו של ספק‬
‫המים‪ ,‬לרבות לצורך זיכוי חשבונו של הצרכן הביתי בהתאם להוראות פרק זה; בפרק זה‪,‬‬
‫"חשבון המדינה" ‪ -‬חשבון שאליו יש להעביר את כספי ההיטל נטו המיועדים לאוצר‬
‫המדינה בהתאם להוראות סעיף ‪ ,90‬ושפרטיו יימסרו לתאגידים הבנקאיים ולספקי המים‬
‫בידי החשב הכללי או יפורסמו באתר האינטרנט של רשות המים‪.‬‬
‫(ו) ספק מים ימסור לחשב הכללי את פרטי החשבון הנפרד‪ ,‬סמוך למועד פתיחתו של‬
‫אותו חשבון‪ ,‬וזכויות החתימה באותו חשבון יהיו נתונות לחשב הכללי בלבד; ואולם‬
‫לעניין הוראה להעברת כספי היטל נטו שהופקדו בחשבון הנפרד לחשבון המדינה‪,‬‬
‫בהתאם להוראות סעיף ‪ ,90‬תהיה נתונה זכות חתימה בחשבון גם לספק המים לבדו‪.‬‬
‫כספי ההיטל נטו שהופקדו בחשבון הנפרד לא יהיו ניתנים לשעבוד או לעיקול‪.‬‬ ‫(ז) ‬
‫ספק מים יעביר לחשבון המדינה‪ ,‬עד היום העשירי מתחילת כל רבעון (בפרק זה ‪ -‬מועד‬ ‫‪.90‬‬ ‫העברת כספי היטל‬
‫נטו לחשבון המדינה‬
‫ההעברה) את כספי ההיטל נטו שהופקדו בחשבון הנפרד במהלך הרבעון הקודם; הספק‬
‫יודיע לחשב הכללי‪ ,‬במועד ההעברה‪ ,‬על העברת הכספים כאמור‪.‬‬
‫לא הפקיד ספק מים במועד ההפקדה את כספי ההיטל נטו‪ ,‬במלואם‪ ,‬בחשבון הנפרד‬ ‫‪.91‬‬ ‫פיגור בהפקדה או‬
‫בהעברה של כספי‬
‫או לא העביר במועד ההעברה את כספי ההיטל נטו‪ ,‬במלואם‪ ,‬לחשבון המדינה‪ ,‬תיווסף‬ ‫היטל נטו‬
‫לכספים כאמור ריבית פיגורים החשב הכללי‪ ,‬בחישוב יומי ממועד ההפקדה או ממועד‬
‫ההעברה‪ ,‬לפי העניין‪ ,‬עד מועד ההפקדה בפועל או מועד ההעברה בפועל‪ ,‬לפי העניין‪,‬‬
‫ודין הריבית כאמור לעניין פרק זה ולעניין כל דין כדין ההיטל נטו; בסעיף זה‪" ,‬ריבית‬
‫פיגורים החשב הכללי" ‪ -‬כמשמעותה בהודעה בדבר שיעור ריבית החשב הכללי כפי‬
‫שהיא מתעדכנת מזמן לזמן ומפורסמת ברשומות‪.‬‬

‫ספר החוקים ‪ ,2203‬ב' באב התשס"ט‪23.7.2009 ,‬‬ ‫‪230‬‬
‫בסעיף‬
‫כאמור כנאמן‬
‫ספק המים‬ ‫מצרכניו‬
‫ההיטלבסעיף‬
‫גבייתכאמור‬ ‫לעניין‬
‫מצרכניו‬ ‫המדינה‬
‫ההיטל‬ ‫בעבור‬
‫גביית‬ ‫לעניין‬‫כנאמן‬ ‫ישמש‬
‫המדינה‬ ‫כנאמן מים‬
‫בעבור‬ ‫מים ‪.92‬‬
‫ישמש ספק‬ ‫ספקכנאמן‬ ‫‪.92‬‬
‫ספק המים‬
‫בעבור המדינה‬ ‫בעבור המדינה‬
‫העברתם‬ ‫לעניין‬
‫לעניין גבייתו של‬ ‫‪,89‬‬ ‫בסעיף‬
‫העברתם‬ ‫כאמור‬ ‫הנפרד‬
‫לעניין‬ ‫‪,89‬‬ ‫בחשבון‬
‫בסעיף‬ ‫כאמור‬‫נטו‬ ‫ההיטל‬
‫הנפרד‬ ‫כספי‬
‫בחשבון‬‫הפקדת‬
‫נטו‬ ‫לעניין‬
‫ההיטל‬ ‫‪(85‬ד)‪,‬‬
‫כספי‬ ‫הפקדת‬ ‫ל