Thamizh Wedding Songs

Thanks

Our sincere thanks to Sri Srinivasan Sabharatham for his blessings and kindly correcting the rnlstoke s in this collection.

Caution ©

For details, do email tosjayaraaman@gmail.com

1. Gowrikalyanam vaibogame

2. SriRaamaajeyajeya

3. ShobaneKodiManmatha

4. NeeradinaSriRama

5. MaalaisaarthinaaL

6. manmadhanukkumaalaiittaayE

7. VajraVaidooriyathal

8. thandimuganukkilaya

9. Rathnaoonjal

10. LaliLaliyani

11. Kanoonjal

12. SankarioonjalaadinaaL

13. PalaleKalalambi-Laali

14. LaaliAdinAL

15. Sitakalyanavaibogame

16. AanandhamaanandhamaanandhamE

17. Maangalyamthariththaar

18. Indhakadalthanilae

19. EzhiludayaRaghavanae

20. nalangidavaarumraajaa

21. N alangid ugiraal

22. Nalangidavagamaevaarum

23. Varuvayemadamane

24. Sendadinare

25. Pandhadinaar

26a. bOjanamseyyavaarungO

26b. bojanamseyyavaarungO-(Anotherwaytosing)

27. SambandhisAppiDavEmATTAL

28. Maapillaisamartharadi

29. MangalamNandagopala

Keyed-in PC: Agaramangudi Jayaraaman

1/32

I!)m~

®W..J@ Q~IT@C&coUUL..L UITLwco61'flm U16U)jRco6U)6TT:i; ~<.!!>:i;~, ~ cf1 ~ 61'fl:i;~ ~ ~ 6tlfl6lJ IT 8' m 8' U III)" :i; ~ 6lIT to ~ 6lJ rj co (@>c& @

GT W..J com LD 6UT LD IT rj ~ l'fl I!) m o5l6U) w:i; Q ~ rfl ~ :i;:§.I c& Q co IT m ffil (g ~ IT to .

GT68'rflc&6U)co e

~UI)"~ffi(@,@ Q~ITLrjLj QcoITm6TT(g6lJ6liurt.q..w u5lm6UT<8;8'W: sjayaraaman@gmail.com

1. Q a; 6IT If a; Iii> W IT 6llllT to 6lI) 6lJ <ll U IT a; <ll1D

2. ~IJITIDIT l'QW l'QW

3 • <ll d' IT U IT <ll6llT <ll a; 1TI.q.. ID 6Ur ID:$

4. ICIJ IT lq..6lIT ~ IJ IT ID IT

5 • ID IT 6lI) 61) d' IT ~ $5l6llT IT m

6. 1D6Ur1D::z,W1.$@ 1D1T6lI)6I) ®LLIT<llw

7. 6lJ 2:R1J 6lI)6lJQ;rfl w~::z,1T1ii>

8. ::z,~$5l (lpa;W1.$@ ®6lI)6ITW

9 • IJ ~ 6lIT !!?.!!!I@:,d' 6\Sl1ii>

1 0 • 61) 1T6\Sl 61) 1T6\Sl ( w) 6lITI

11. a;6UrWTed'1ii> qj,lq.. ®(!!;~::z,lTm

12 • d' nil a; rfl !2!!! (9; d' Iii> qj, lq..6lIT IT m

13 • U IT 61) IT <ll6l) a; IT 61) 61) to t5l - 61) IT 6\Sl

14. 61) IT 6\Sl qj, lq..6lIT IT m

15. #::z,1T a;lii>wlT6llllT 6lI)6lJ<llUITa;<ll1D

16. qj, 6lIT ~::z, to qj, 6lIT ~::z, to qj, 6lIT ~::z, <ll1D

17. IDlTnila;lii>wtO ::z,rfl~::z,lTIj

18. ®~::z,.$ a;LIii> ::z,6lITI<ll6l)

19 • 1QT!:6l ~ 6lI) L W IJ IT a; 6lJ <ll6llT

20. 1B6I)niI.$]L 6lJ1T(!!;tO 1J1Tl'Q1T

21. IB 61) nil.$] G.$] !D IT m

22 • IB 61) nil.$] L <ll6lJ a; <ll1D 6lJ IT (!!; to

23. 6lJ(!!;6lJIT<llw IDLIDIT<ll6llT

24. Q d' 6Iiirr L IT lq..6lIT IT <ll1J

25. u~::z,1Tlq..6lITITrj

26~. <llUITl'Q6lITtO Qd'WW 6lJ1T(!!;nila;m

26qj,. <llUITl'Q6lITtO Qd'WW 6lJ1T(!!;nila;m (<ll6lJ(9.I 6lJ6lI)a;wlTu UITL)

27. d'tOu~$5l d'ITUt5lL<ll6lJ IDITLLlTm

28. IDlTut5lm6ll)6IT d'lDrj~:$IJlq..

29. 1D1'lila;6ITtO 1B~::z,<lla;ITUIT6I)1T

1/32

1. Gowri kalyanam vaibogame

Generic all-purpose song (and usually sung at the time of 'aarathi')

Sankarabharanam/ Kurinji Kan taChapu

Viruththam

Kshmanghal kori .

Vinaayakanai Thudhithu Shankaranaiyum Gowriyayum Varithu SriRamanaiyum Janakiaiyum Varithu Pallavi

Gowri Kalyaanam VaibOgamae Gowri Kalyaanam VaibOgamae Lakshmi Kalyaanam VaibOghamae Lakshmi Kalyaanam VaibOghamae

Charanam

Vasudeva dhava Bhala Asura kula kaala sasivadhana RukmiNi Sathyabhama Lola Vasudeva dhava Bhala Asura kula kaala sasivadhana RukmiNi Sathyabhama Lola Gowri Kalyaanam VaibOgamae

Kothoda Vazhaimaram Kondu Vandhu NiRuthi Kopudaiya Pandhalukku Mael Kattu Katti Kothoda Vazhaimaram Kondu Vandhu NiRuthi Kopudaiya Pandhalukku Mael Kattu Katti Gowri Kalyaanam VaibOgamae

Achudhamaam pandhalilae vuyarndha simhasanaththil Umaiyudanae sangkaranaar ullasamaai irundhaar Achudhamaam pandhalilae vuyarndha simhasanaththil Umaiyudanae sangkaranaar ullasamaai irundhaar Gowri Kalyaanam VaibOgamae

Lakshmi Kalyaanam VaibOghamae i

Keyed-in PC: Agaramangudi Jayaraaman

2/32

1. Gil a; 6fT If a; W W IT CilRlT Li> (jlJ) 6lJ (8 U IT a; (810

GluIT~6lJITa; '~IJ~~' GTGffi@jLi>(8uIT~ UITGLi> UITL6\) 6 ~ a; IJ IT U IJ CilRlT Li> I @j¢l <.S61

ti1fl(§~~ui .

(88611>10 1l:lJa; 6fT (8 a; ITrfl-----------------

6ll16UT IT W a; (jlJ) 6UT ~ ~ ~ ~ ~

6 ~ a; IJ (jlJ) 6UT L4 Li> Gl a; 6fT if (jlJ) W L4 Ii> 6lJ rfl ~ @ @IJITlO(jlJ)6UT L4 Ii> ~ IT 6UT a5l em W L4 Ii> 6lJ rfl ~ @

u 6iJ 61J ti1fl

Gl a; 6fT if a; W W IT 6llllT Li> sm 6lJ (8 U ITa; (810 Gl a; 6fT if a; W W IT 6llllT Li> (jlJ) 6lJ (8 U ITa; (810 6\) ~ uf a; W W IT 6llllT Li> (jlJ) 6lJ (8 U ITa; (810 6\) ~ uf a; W W IT 6llllT Li> (jlJ) 6lJ (8 U ITa; (810

CF'76lJ11TLO

6lJ aT (8 ~ 6lJ ~ 6lJ U IT6\) IT ~ aTlJ @j 6\} a; IT6\) IT

6 cfl 6lJ ~ 6UT <!!> ffi t.6l6Utlf1 6 ~ W U IT 10 IT (8 6\) IT 6\} IT 6lJ aT (8 ~ 6lJ ~ 6lJ U IT6\) IT ~ aTlJ @j 6\} a; IT6\) IT

6 cfl 6lJ ~ 6UT <!!> ffi t.6l6Utlf1 6 ~ W U IT 10 IT (8 6\) IT 6\} IT Gl a; 6fT if a; W W IT 6llllT Ii> (jlJ) 6lJ (8 U ITa; (810

Gl a; IT ~ (8 ~ IT G 6lJ IT (jlJ) hQ 10 IJ Li> Gl a; IT 61iur G 6lJ ~ ~ r5l IDJ ~ ~ (8 a; rru ~ (jlJ) L W U ~ ~ @P ffi @j (810 W a; L. G a; L. Lq..

Gl a; IT ~ (8 ~ IT G 6lJ IT (jlJ) hQ 10 IJ Li> Gl a; IT 61iur G 6lJ ~ ~ rEl IDJ ~ ~ (8 a; m.J ~ sm L W U ~ ~ @P ffi @j (810 W a; L. G CD L. Lq..

Gl a; 6fT if a; W W IT sem Li> (jlJ) 6lJ (8 U ITa; (810

~cfaT~lOITLi> u~~6\S1(86\) ~w!j~~ 6Tl5lLi>~ITc9'6UT~~W !1L(jlJ) 10 L4 L (8 6UT c9' ~ a; IJ 6UT IT!j !1L W 6\) IT 6J1) 10 IT W ~ <!!> ~ ~ IT!j ~cfaT~lOITLi> u~~6\S1(86\) !1Lw!j~~ 6Tl5lLi>~IT66UT~~W !1L(jlJ) 10 L4 L (8 6UT c9' ~ a; IJ 6UT IT!j !1L W 6\) IT 6J1) 10 IT W ~ <!!> ~ ~ IT!j Gl a; 6fT if a; W W IT 6llllT Li> (jlJ) 6lJ (8 U IT CD (810

6\) ~ uf a; W W IT 6llllT Li> (jlJ) 6lJ (8 U ITa; (810

a; 6DlIT L 6 IT~

2/32

2. Sri Raamaa jeya jeya Kedharam

Aadhi

Sri Raamaa jeya jeya Seethamma manohara kaaruNya jalathe karuNaanidhe jeya jeya Sri Raamaa jeya jeya Seethamma manohara kaaruNya jalathe karuNaanidhe jeya jeya

thillayil vanam thanilae raamar vandha naalilae raamaroda saenaiyellam raamaraik koNdaada Sri Raamaa jeya jeya Seethamma manohara kaaruNya jalathe karuNaanidhe jeya jeya

sangu sakram thariththuk koNdu danusaik kayil pidiththuk koNdu gothaNdam tanai pidiththu raamar kolaakalamaay irundhaar

janakaroda manaiyil vandhu seedhaiyudaya villai muRiththu jaanakiyai maalaiyittar janakar araNmanaithanilae

Sri Raamaa jeya jeya Seethamma manohara kaaruNya jalathee karuNaanidhe jeya jeya

3. Shobane Kodi Manmatha pandh uvaraali

Aadhi

SO Baa nae sObhanae

kOdi manmadha rUparukku - srigomathi samaedharukku sangu sacra naesarukku - swami sangkaraesvararukku

SO Baa nae sObhanae

Kiriraaja puthrikku - paar pukazhum sundharikku Parandhaaman easwarikku - prathyaksha sundharikku SO ... Baa ... nae ... SO ... Baa ... nae ... SO ... Baa ... nae ...

Keyed-in PC: Agaramangudi Jayaraaman

3/32

2. L!!1I)ITLDlr mw mw (ga;~ITl)tO

~I)ITLDIT ~w ~w 6Tlf~tOLDIT LD(g6lIT1T~1J1T a;IT®6tllrrw ~6\)(g~ a;®6UUTIT6Ufl(g~ ~w ~w ~I)ITLDIT ~w ~w 6Tlf~Ii>LDIT LD(g6lIT1T~1J1T a;IT®6tllrrw ~6\)(g~ a;®6UUTIT6Ufl(g~ ~w ~w

~ w 6U) 6\) uJlw 6lJ 6IIT to ~ 6Ufl (g 6\) IJ IT LD rj' 6lJ !fi ~ If> IT 6U) 6TT uJI (g 6\) IJ IT LD (g IJ IT L (g c9' 6U) 6IIT Gl w W 6\) IT to IJ IT LD 6U) I) ffi Gl a; IT 6tllrr L IT L ~IJITLDIT ~w ~w 6Tlf~Ii>LDIT LD(g6lIT1T~1J1T

a;IT®6tllrrw ~6\)(g~ a;®6UUTIT6Ufl(g~ ~w ~w

c9' riJ @ c9' ffi IJ Ii> ~ rfl :i>@J ffi Gl a; IT 6tllrr G

~ WJ 6U) c9' ffi 6U) a; uilso Ull9-:i>@Jffi Gl a; IT 6tllrr G (g a; IT ~ 6tllrr L Ii> ~ 6U) 6IIT U Ull9-:i>@J I) IT LD rj' (g a; IT 6\) IT a; 6\) LD mu ~ ®!fi ~ IT rj'

~ 6IIT CD (g IJ IT L LD 6U) 6IIT uilso 6lJ!fi@J cfl6lJ WJ 6U) L W 6lll W 6U) 6\) UP 051 :i>@J ~ IT 6IIT ffil6U) W LD IT 6U) 6\) uJI L.. L IT rj' ~ 6IIT a; rj' ~ I) 6tllrr LD 6U) 6IIT ~ 6Ufl (g 6\)

@I)ITLDIT ~W ~W 6Tlf~tOLDIT LD(g6lIT1T~1J1T a;IT®6tllrrw ~6\)(g~ a;®6UUTIT6Ufl(g~ ~w ~w

3 . (g c9' IT U IT (g 6IIT (g a; m.q.. LD 6liT LD ~ U ~~ 6lJ I) IT 6TfI

(gc9' IT ••••• U IT •••••• (g If> •••••• (g c9' ITU IT(g 6IIT

(ga;ITl9- LD6liTLD~ ®u®ffi@ - ~ (ga;ITLD~ 6T\)(gLD~®ffi@ c9' riJ @ c9' ffi I) (g If> c9' ® ffi @ - 6iu 6lJ IT t.61 e riJ a; (g I) cf 6lJ I) ® ffi @ (gc9' IT..... U IT •••••• (g If>...... (gc9' ITU IT(g 6IIT

ffil rfllJ IT ~ 4:i> rfl ffi @ - U IT rj' 4 CD@1i> 6T\)""O!fi ~ rfl ffi @ U 1J!fi ~ IT LD 6liT Fr- 6iu 6lJ rfl ffi @ - U IJ :i> w ~ 6T\)""O!fi ~ rfl ffi @

(gc9'IT ••••• UIT •••••• {gIf> •••••• (gc9'IT ••••• UIT •••••• (gIf> •••••• (gc9'IT ••••• UIT •••••• (gIf> ••••••

3/32

4. Neeradina Sri Rama Saavaeri

Rupakam

N eeraadina sri rama - niRai karungkuzhal soozha Seeraai thaila snaanam seyya -

seer migu dhaasarathee

SO ... Baa ... nae ... SO ... Baa ... nae ... SO ... Baa ... nae ...

maeLam pathinettum kotta - maelOr geetham isaikka - thaaLaadhigaLudan saera - seelamigu seedhai thalaikuniya SO ... Baa ... nae ... SO ... Baa ... nae ... SO ... Baa ... nae ...

Madhyamakaalam

pappaLa paLapaLavena thailam parimaLam palavidham veesida thakida thakida thaththOmena thaLangaL thalai th anil theerndhida -

N eeraadina sri rama - niRai karungkuzhal soozha - N eeraadina sri rama -

SO ... Baa ... nae ... SO ... Baa ... nae ... SO ... Baa ... nae ...

5. Maalai saarthinaaL Sankarabaranam (NOTE mettu)

Ekam

Malai satthinal Kothai Malai Matthinal Malai satthinal Kothai Malai Matthinal

Maladainthu MadhilaRangan Malayavar thanmarbilay maiyalaai, Thaiyalal maaMalarkarathinal -Poo

Malai satthinal Kothai Malai Matthinal

Rangarajanai, Anbar thangal nesanai Rangarajanai, Anbar thangal nesanai

Asi koori, bhoosurargal pesi mikka vazhthida Anbudan Inbamai AndAl karathinal -Poo Malai Chatthinal Kothai Malai Matthinal

Keyed-in pc: Agaramangudi Jayaraaman

4/32

------- -- -----~-------~-~~

4. rCI)ITLq..6DT ~I)ITlOIT 8' IT <8 6l.IIfl

rCl) IT Lq..6DT @I) IT 10 IT - r5l6U'l0:> CD ® riJ (~~!)!;Q W @,I:Q cf'1) IT W 6U'l ~ 6\) 6Tu 6DT IT 6DT to Gil 8' W W -

cf'fJ u51@ ~IT8'I)(8~

(88'IT ••••• UIT ...... (8f!) ...... (88'IT ..... UIT ...... (8f!) ...... <B8'IT ..... UIT ...... <Bf!) ......

<B 10 6TT to u ~ Gil6DT L G to Gil CD IT L L - <B 10 <B 6\) IT fJ a5 ~ to ~ 6U'l8' ffi CD - ~ IT 6TT IT ~ CD(@) L 6Ur <B 8' I) - cf' 6\) u51@ 6TU 6U'l ~ ~ 6U'l6\)@6Ufl W

(88'IT ..... UIT ...... (8f!) ...... (88'IT ..... UIT ...... (8f!) ...... (88'IT ..... UIT ...... (8f!) ......

to t5ll1iDC6n6lJ t.O

u U U 6TT U 6TT U 6TT Gil6lJ 6DT 6U'l ~ 6\) to U rf110 6TT to U 6\) ru1 ~ to lilT cfl L ~c61L ~c61L ~~<B~ITGil106DT

~ IT 6TT riJ CD 6IT ~ 6U'l6\) ~ 6Ufl W :£ fJ (!; ~ L -

rCl) m.q..6DT @I) IT 10 IT - r5l6U'l 0:> CD ® riJ@1:Q W @,I:Q rCl) IT Lq.. 6DT @ I) IT 10 IT -

(88'IT ..... UIT ...... <Bf!) ...... <B8'IT ..... UIT ...... (8f!) ...... <B8'IT ..... UIT ...... <Bf!) ......

5. 10 IT 6U'l6\) 8' IT ~ ~ 6DT IT 6IT 8'riJCDI)ITUI)6UUTtO (<8f!)ITL GillOLG,)

10 IT 6U'l6\) 8' IT ~ ~ 6DT IT 6IT <BCD IT 6U'l ~ 10 IT 6U'l6\) 10 IT ~ ~ 6UT IT 6IT 10 IT 6U'l6\) 8' IT ~ ~ 6DT IT 6IT (8 CD IT 6U'l ~ 10 IT 6U'l6\) 10 IT ~~ 6UT IT 6IT

10 IT 6\) 6U'l L (!; €9l 10 ~ 6\) I) riJ CD 6Ur 10 IT 6U'l6\) W 6lJ fJ ~ 6Ur 10 IT fJ Ul <B 6\) 6U'l1O W 6\) IT W 6U'l ~ W 6\) IT 6IT 10 IT 10 6\) fJ CD I) ~ ~ 6DT IT W - Id,

10 IT 6U'l6\) 8' IT ~ ~ 6UT IT 6IT <BCD IT 6U'l ~ 10 IT 6U'l6\) 10 IT ~ ~ 6UT IT 6IT

I) riJ CD I) IT ~ 6U'l6UT ~ 6Ur U fJ ~ riJ CD 6IT <B f!) e 6U'l6UT I) riJ CD I) IT ~ 6U'l6DT ~ 6Ur U rj ~ riJ CD 6IT <B f!) 8' 6U'l6DT

~ cfl em. 051 Id, 611)"0 I) fJ CD 6IT <B U cfl u51 ffi CD 6lJ IT ~ ~ ~ L ~6Ur~L6Ur ~6UrUlOITW ~6UlrrLIT6IT CDI)~~6UTITW - Id, 10 IT 6U'l6\) 8' IT ~ ~ 6DT IT 6IT (8 CD IT 6U'l ~ 10 IT 6U'l6\) 10 IT ~ ~ 6DT IT 6IT

4/32

6. manmadhanukku maalai ittaayE poorvakalyani

Manmadhanukku maalaiyittae Maathae Manmadhanukku maalaiyittae Adi Maathae Manmadhan ukku maalaiyi ttae Janmamadhil sukiththu seeraadi - nee Manmadhanukku maalaiyittae

Manmadhanukku maalaiyittu .

Maanidanaikai pidithu

Manmadhanukku maalaiyittu .

Maanidanaikai pidithu KanakanonbunoTRadhaRkOr Kidaiththadhey paagmamadi - Manmadhan ukku maalaiyi ttae

SendhAzhai Odaiyilae MandhArai pUththadhu pOla Indiranum chandiranum Sundaranum ivar dhAndiManmadhanukku maalaiyittae

Keyed-in PC: Agaramangudi Jayaraaman

Adhi

5/32

6. LD6irTlD~~ffi@ LDIT6ID6\) ~L.LIT~W fd, rj" 6lJ ffi 6\> W IT 6UIIfl

LD6UrLD$fIWffi@ LDIT6ID6\) ~LLrrC3w LDrrC3$f1 LD6UrLD~~ffi@ LDIT6ID6\) ~L.LrrC3w ~l!f. LDrrC3~ LD6UrLD~~ffi@ LDIT6ID6\) ~L.LITC3w

~ 6Ur LD LD ~ W 611)"0 ffil ~ @ cr lJ IT l!f. - r5 LD6UrLD~~ffi@ LDIT6ID6\) ~L.LITC3w

LD6UrLD~~ffi@ LDIT6ID6\)uJlL.G •••••••••••••• LD IT 6llfl L 6ID 6lIT ffi 6ID ffi U t.51l!f. ~ ~ LD6UrLD~~ci;@ LDIT6ID6\)uJlL.G •••••••••••••• LD IT 6llfl L 6ID 6lIT ffi 6ID ffi U t.51l!f. ~ ~

ffi 6lIT ffi C31!) IT 6Ur ~ C31!) IT OJ ~ ~ OJ C3 ffi IT rj" ffil61ll L ~ ~ C3 ~ U IT ffi W LD l!f. LD6UrLD~~ffi@ LDIT6ID6\) ~L.LITC3w

Gil c9' d> ~ IT 6ID W ~ 6ID L uil C3 6\) LD d> ~ IT 6ID rr I.J, ~ ~ ~ C3 U IT 6\) ~d>~lJ~ti> c9'd>~lJ~ti> 611)"Od>~lJ~ti> ~6lJrj" ~1T6Url!f. - LD6UrLD~~ffi@ LDIT6ID6\) ~L.LITC3w

5/32

7. Vajra Vaidooriyathal bhairavi

ekam

rathnamaNi maNdapaththil - nal muththaal alangariththu navarathnaththaalizhththa - kaalkaL naatti -

vajra vaidooriyaththaal palagai saerththu

uchidha ratnam pudaiththa kodungai pootti

vajra vaidooriyaththaal palagai saerththu

komaedhaga pushparaagha kodungai pootti

uhandhu saarangaraajan .... aadeer oo .... njal

kaNdasaram, makarakaNdi, kaadhu thodu, padakkam minna kaNdasaram, makarakaNdi, padakkam minna

kaadhu thodu, kamalasaram paLapaLa ena

eNdisaiyum pugazh paadhaththil silambhu konjaearvaiyuLLa deviyudanae-aadeeroonj al-aadeeroonj al-aadeeroonj al

Vindhai niRai sembavaLa kaalgal naatti

viLangumuyar maragathaththaal kodungai pootti andhamuLLa navarathna oonjal meedhae abhimanuvudan vatsalaiyum -aadeeroonjal-aadeeroonjal

indiranum sasiyum oru vadam thottaatta chandrasekaranum umaiyum oruvadam thottaatta thumburuvum naaradharum veeNai meetta

sri ranganaadharudan -aadeeroonj al-aadeeroonj al-aadeeroonj al

Keyed-in PC: Agaramangudi Jayaraaman

6/32

7. 6lJmlJ' 6U)6lJGrflwj,~IT6\) 6U)ulJ'm1

1J'j,6UTLD61lllf1 LD6liurLUj,~W - 15W @j,~ITW ~6\)~enrfl j,@.I - f!) 6lJ IJ' ~ 6UT ~ ~ IT 6\Sl6ID!:Q ~ ~ - CD IT W CD 6ir f!) IT L Lq.. -

6lJ iJ IJ' 6U) 6lJ C; rfl W j, ~ IT W U 6\) 6U) en ~ c9' Jj j, @.I

2- cf1 ~ IJ' j, 6UT Li> ~ 6ll'l ~ :2; ~ (@enlT G ~ sm en td. L.l!J- 6lJ iJ IJ' 6ll'l6lJ G) rfl W j, ~ IT W U 6\) 6U) en ~ c9' Jj j, @.I

~ en IT ~ LD ~ en ~ 6l} U IJ' IT en (@ en IT G ~ sm en td. L.l!J-

2-en ~ @.I 6Tl) IT IJ' ~ en IJ' IT ~ «iUr •••••••• qJ, I.@_ Jj ~ (§]; c9' W

en 6liur L 6Tl) IJ' Li> , LD en IJ' en 6liur l!J-, en IT @.I ~ ~ IT G , U ~ c.i; en Li> u51«iUr 6UT en 6liur L 6Tl) IJ' Li> , LD en IJ' en 6liur l!J-, U ~ c.i; en Li> u51«iUr 6UT

en IT @.I ~ ~ IT G en LD 6\) 6Tl) IJ' Li> U 6fT U 6fT GT 6UT

GT 6liur l!J- 6ll'l c9' ll.J Li> ~ en ili U IT ~ :2; ~ W cf16\) Li> ~ (@en IT (§]; e

<OJ Jj 6ll'l6lJ lLJ 6ir 6fT ~ ~ tillllLJ L ~ 6UT - qJ, l!J- ® (§]; c9' W - qJ, l!J- ® (§]; c9' W - qJ, l!J- ® (§]; c9' W

m1 ~ 6U) ~ r5l6ll'l 0:> (@c9'Li>U6lJ6fT en IT W en 6ir 15 IT L.l!J-

m16fT ~ @@ w Jj LD IJ' en ~ :2; ~ IT W (@ en IT G ~ 6ll'l en td. L.l!J~~~@6ir6fT 156lJIJ':2;6UT ~(§];c9'W tE~~

~ UlLD «iUr lLJ ~ L «iUr 6lJ:2; 6Tl) smso lLJ Li> - qJ, l!J- ® (§]; c9' W - qJ, l!J- ® (§]; e W

~~~IJ'W1Li> c9'cf1lLJLi> ~® 6lJLLi> (@~ITL.LITL.L c9'~~IJ'~c9'enlJ'W1Li> 2-6ll'lLDlLJLi> ~® 6lJLLi> (@~ITL.LITL.L @.I Li> ~ ® 6l.I Li> 15 IT IJ' ~ ® Li> 6lT 6U) 6UUT tEL. L

@ IJ ~ en 6UT IT ~ ® L «iUr - qJ, l!J- ® (§]; c9' W - qJ, l!J- ® (§]; c9' W - qJ, l!J- ® (§]; c9' W

6/32

8. thandimuganukkilaya Sankarabharanam / Kurinji

Ekam

Thandhi muganukkiLaiya kandhanukkum laali kandhanukkum laali kandhanukkum laali ChaturmaRai moolanukkum

ChaturmaRai moolanukkum

Naeyanukkum laali

AdipUrathudhitha aaNdaal nam kodhai AdipUrathudhitha aaNdaal nam kodhai aNiyarangarudan oonjal aNiyarangarudan oonjal

AdinAL appOdhae .laali

pAdip pAmAlai thandha pattar pirAn kOdhai pAdip pAmAlai thandha pattar pirAn kOdhai paNiyarangarudan oonjal

paNiyarangarudan oonjal

AdinAL appOdhae .laali

Palale Kalalambi Palale Kalalambi Pattale Thudaithu Pattale Thudaithu maNi thaengAi kaiyil koduthu

maNi thaengAi kaiyil koduthu

manjal neer suzhatRi ... laali ... laali .. .laali

Keyed-in PC: Agaramangudi Jayaraaman

7/32

8. l2>~~ @a;WB;@ ~6tI)6TTW 8' w.u a; I) rr U I) 61IUT Ii> I @ ~ @;cf1

SD ~ ~ <.!p a; @)J B; @ ~ 6tI) 6TT W a; ti3 SD@)J B; @Ii> 6\) rrWl a; ~ ~ @;lI ffi@ to 6\>rT ~ a; ~ ~ @;lI ffi @to 6\>rT 6\S1 8'@,!LD6tI)DJ WJ6\)@)JC? @~

8' @ I) LD 6tI) DJ WJ 6\)@)J a; @LD

<& I!) W @)J ffi @Ii> 6\) rr WI

~ t.q. Llld-I) ~ @ ~ ~ SD ~ 6liur L rr 6Tr I!) Ii> <& a; rr 6tI) SD ~ t.q.u Id.I) ~ @ ~ ~ SD ~ 6liur L rr 6Tr I!) Ii> <& es rr 60) $b ~ 6ll1ITl W I) w.u ffi ® L 6Ur ~ @;8'W

~ 6ll1ITl W I) w.u ffi ® L 6Ur ~ @;8' W

~ t.q.6UT rr 6Tr ~ U <& U rr <& $b ••• ••• •• •••• 6\) rr WI

U rr t.q. u u rr LD rr 60) 6\) SD ti3 SD U L L rj L5l1) rr 6Ur <& ffi rr 60) SD U rr t.q.u u rr LD rr 60) 6\) $b ~ SD U L L rj L5l1) IT 6Ur <& ffi rr 60) $b U 6ll1ITl W I) ~ ffi ® L 6Ur ~<8; 8' W

U 6ll1ITl W I) ~ ffi ® L 6Ur ~<8; 8' W

~ t.q.6UT rr 6Tr ~ u <& U rr <& $b ••••• •• • ••• • 6\) rr WI

U rr 6\) rr <& 6\) ffi rr 6\) 6\) Ii> L5l U rr 6\) rr <& 6\) ffi rr 6\) 6\) Ii> L5l uLLrr<&6\) @6tI)L~@ uLLrr<&6\) @6tI)L~@ LD 6ll1ITl ~ <& $b ~ ffi rr W 60) ffi uil w Gl ffi rr G ~ @

LD 6ll1ITl ~ <& SD ~ ffi rr W 60) ffi uil w Gl ffi rr G ~ @

LD <8; 8' 6Tr r5'rj 6r W to ~ - 6\) IT WI 6\) rr WI 6\) rr WI

7/32

9. Rathna oonjal Sankarabharanam

Adhi

ratna oonjalil aadinaal padmasudhanai paadinaal ratna oonjalil aadinaal padmasudhanai paadinaal ratna oonj aliI aadinaal padmasudhanai paadinaal

muthu charanghal kulunghida rathna maalai asaindhida muthu charanghal kulunghida rathna maalai asaindhida muthu charanghal kulunghida rathna maalai asaindhida ratna oonjalil aadinaal padmasudhanai paadinaal

sutrilum sasighal vilanghida methavum madhuraambikai sutrilum sasighal vilanghida methavum madhuraambikai ratna oonjalil aadinaal padmasudhanai paadinaal

madhimugham mandhahasamai mannanidatthil nesamai madhimugham mandhahasamai mannanidatthil nesamai bhaskaran pugazh prakasamai paradevadai ullasamai ratna oonjalil aadinaal padmasudhanai paadinaal

Keyed-in PC: Agaramangudi Jayaraaman

8/32

9. I) ~61IT !2!!!@,6 6\Sl€i\> 6 w.u lSI) IT U I) 6lItJT Ii>

I) ~ 61IT ~ ~ 6 6\Sl W ~ t.q..6lIT IT 6ir U ~ LD IT 6T1)"O ~ 6Ufl U IT t.q..6lIT IT 6ir IJ ~ 6UT ~ <9; a= 6\Sl W ~ Lq.6UT IT 6ir U ~ lD IT 6T1)"O ~ 6l!f1 U IT Lq.6UT IT 6ir I) ~ 6lIT ~ ~ 6 6\Sl W ~ Lq.6lIT IT 6ir U ~ LD IT 6T1)"O ~ 6Ufl U IT Lq.6UT IT 6ir <!P ~ ~ cf 61) w.u ffi 6ir @@1 w.u ffil L I) ~ 6lIT LD IT 6U)(i\) ~ 61l) 6 ti; ~ L <!P ~ ~ cf 61) w.u IS 6ir @@1 w.u ffil L I) ~ 6lIT LD IT 61l) 6\) ~ 61l) 6 ti; ~ L <!P ~ ~ cf 61) w.u ffi 6ir @@Iw.uffil L I) ~ 6lIT LD IT 61l) 6\) ~ 61l) 6 ti; ~ L I) ~ 6lIT ~ ~ 6 6\Sl W ~ t.q..6lIT IT 6ir U ~ LD IT 6T1)"O ~ 6Ufl U IT t.q..6lIT IT sir

8T OJ p5l W Ii> 6T1) ffil IS 6ir 6llI6TT w.u ffil L (@ LD ~ ~ 6lj Ii> LD@JI)ITIi>I.5l61l)1S 8T OJ p5l W Ii> @J ~ IS 6ir ~ 6\) w.u ffil L (@ LD ~ ~ 6lj ill lD@JlJITIi>I.5l61l)1S I) ~ 6lIT ~ ~ 6 6\Sl W ~ t.q..6lIT IT 6ir U ~ LD IT 6T1)"O ~ 6Ufl U IT t.q..6lIT IT 6ir

LD ~ <!p IS LD ti; ~ ~ IT 6T1) LD IT W LD 6Ur 6lIT 6Ufl L ~ ~ W CZ I!) 6 LD IT W

LD ~ <!p IS LD ti; ~ ~ IT 6T1) LD IT W LD 6Ur 6lIT 6Ufl L ~ ~ W CZ I!) 6 LD IT W UIT6Tuffil)6Ur LjffiW UI)ffiIT6LDITW UI)CZ~6lJ61l)~ !1LW6\)IT6LDITW 1) ~ 6lIT ~ ~ 6 6\Sl W ~ t.q..6lIT IT 6ir U ~ LD IT 6T1)"O ~ 6Ufl U IT t.q..6lIT IT 6ir

8/32

10. Lali Laliyani harikaambhOji

Adhi

lAli lAliyani yucEdarA vanamAli mAlinitO jUcEdarA lAli lAliyani yucEdarA van amAli mAlinitO jUcEdarA

dEva dEvayani pilicEdarA

mahAnubhAva bhAvamuna dalacEdarA (lAli)

r Ama r Amayani balikEdar A niSkAma kAmaripunuta rArA (lAli)

kOri kOri ninu kolicEdarA mayadAri dAri sadh-bhajanErA (lAli)

raja rajyani pogadedara tyagaraja rajayani mrokkedara (lAli)

Keyed-in PC: Agaramangudi Jayaraaman

9/32

-- - --------~----------~

1 o. 6\) IT 6\S1 6\) 1T6\S1 ( W )6UfI f!!!l1fla;rnD~ulT~

6\) IT 6\S1 6\) IT 6\S1 ( W ) ml ( I;Y,) <& CF IJ IT 6lJ 6UTLD 1T6'5l LD IT 6'5l uSl (8 ~ IT ~(8 8' IJ IT

6\) IT 6\S1 6\) 1T6\S1 ( W ) ml ( I;Y,) <& CF IJ IT 6lJ 6UT- 10 1T6\S1 10 1T6\S1 u5l <& l'f! IT §J" <& CF IJ IT

<& l'f! 6lJ <& l'f! 6lJ ( W ) ml t5l6\S1 <& CF rrrr 1O~ITWJUIT6lJ UIT6lJ@6UT l'f!6\)<&CFIJIT (6\)1T6ISl)

1JIT1O 1J1T1O( w)ml u6\S1 <& esrrrr

r5l ~ffi IT 10 ffi IT 10 rfl4 ~ ~ IJ IT IJ IT (6\) IT 6ISl )

<& ffi ITrfl <& ffi ITrfl r5l6Ur WJ Gil ffi IT6ISl <& CF IJ IT 1OITWITl'f!ITrfl ~lTrfl 6TU:$U~6UTIJIT (6\)1T6ISl)

IJIT~ 1J1T~(w)ml GilUlTffi<&LIJIT :$WITffiIJIT~ IJIT~(w)ml tOGilIJITffi<&ffiIJIT (6\)IT6\S1)

9/32

11. Kanoonjal Aanandabhairavi

Kanoonj al aadiyirundhal manamakhizhindhal kanoonjal aadiyirundhal

kaanchana maalai manamakkhizhindhal kanoonj al aadiyirundhal. ..

ponoonjal mael pooritthu pooshananghal tharithu ponoonjal mae! pooritthu pooshananghal tharithu eshvaranaaridathil asaighal ronbha vaithu kanoonj al aadiyirundhal. ..

uthami petra kumari -nithya sarvalankari

uthami petra kumari -nithya sarvalankari bhaktharghal papa samhari pathma mugha oyyari bhaktharghal papa samhari pathma mugha oyyari kanoonjal aadiyirundhal. ..

asaindhu sangiliyaada usandhu oorvasi pada asaindhu sangiliyaada usandhu oorvasi pada isaindhu thalanghal poda meenakshi priyaal kondada

Kanoonj al aadiyirundhal manamakhizhindhal kanoonj al aadiyirundhal

kaanchana maalai manamakkhizhindhal kanoonj al aadiyirundhal. ..

Keyed-in PC: Agaramangudi Jayaraaman

aadhi

10/32

11. ffim-@lTeCF6\> qJ,Iq.. ®®~~ITm qJ, 6IIT t5 ~ 6tI) U IJ ml

co m- @)IT e CF 6\> .::9J, Iq.. ~ ® ~ ~ IT m to 6lJT to ffil !:R ~ ~ IT m ffi6UrWT~c9'W ~Lq.. ~®!5~fT6Tr

co IT <§ CF 6lJT to IT 6tI)"6\) to 6lJT to ffil !:R t5 ~ IT m

co m- @)IT e CF 6\> .::9J, Iq.. ~ ® ~ ~ IT m

Gil U IT 6irr WIT <§ CF w (3 to W !d. rfl ~ ~ !d. 6l1> 6llUT rG.J co m ~ rfl ~ ~ Gil U IT 6irr WIT e CF W (3 to W !d. rfl ~ ~ !d. 6l1> 6llUT rG.J co m ~ rfl ~ ~

Fr- 6Tu 6lJ IJ 6lJT IT rfl L ~ ~ W ~ ~ .::9J, 6tI) CF co m GilIJ IT ill U 6lJ) 6lJ ~ ~ co 6irr WIT e CF W .::9J, Iq.. ~ ® t5 ~ IT m

~ ~ ~ uS) Gil U !D ~ @to IT rfl - r6l ~ W 6TO rj 6lJ IT 6\) rG.J es IT rfl ~~~uS) Gil U 0~ @tolTrfl -r6l ~w 6TOrj6lJ IT6\) rG.Jffi ITrfl uffi~rjcom UITU 6TOill~!!)lTrfl U~to@co €#WWlTrfl uffi~rjcom UITU 6TOuJ~m)ITrfl U~to@co €#WWITrfl

co 6irr @)IT <§ CF W .::9J, Iq.. ~ ® t5 ~ IT m

~ 6lJ) CF t5 ~ CF rG.J ffilW1 W IT L ~CF dJ ~ 2m rj 6lJ cfl U IT L ~ 6lJ) CF dJ ~ CF rG.J ffilW1 W IT L ~CF dJ ~ 2m rj 6lJ cfl U ITL

~ 6lJ) CF dJ ~ ~ IT 6TT rG.J co m (3 U IT L uj 6lJT IT ~ u rfl W IT m Gil co IT 6liur L IT L

co 6irr WIT <§ CF W .::9J, Iq.. ~ ® dJ ~ IT 6iT to 6lJT to ffil !:R dJ ~ IT 6iT co 6irr WIT e CF W .::9J, Iq.. ~ ® ~ ~ IT m

co IT e CF 6lJT to IT 6lJ) 6\) to 6lJT to ffil !:R dJ ~ IT m co 6irr WIT <§ CF W .::9J, Iq.. ~ ® dJ ~ IT 6iT

10/32

12. Sankari oonjal aadinaaL aanadabhairavi

sankari oonj al aadinaaL -

angae sarasvathi pandhalil paadinaaL sakala dhevarum koodinaar -

angae thankaththaal mudi soottinaar

indhraani amman paadaththaithottu ishatamaay pasumpaalittaL panneerum gangai jalamum konarndhu paadhaththai thottalambilaaL

muppazhathtudan paalum kalandhu bhakthiyaar kayil koduththaaL paramanum paradeviyum adhaip paar mahizhndhidap parukinaar

aalathi uruN dai su tRinaaL -

angae aindhu deepangal eatRinaaL pachchaipidigaL sutRinaaL-

angae prahasam pol deepangal eatRinaaL

Keyed-in PC: Agaramangudi Jayaraaman

kantachapu

11/32

12. CF W.aJ C& rfl !2!!! (9; CF W qj, 1q..601 IT 6Tr qj, 601 tS ~ 6U) U I) Iilfl

8' W.aJ C& rfl ~ (9; 8' W .qj, 1q..601 IT 6Tr -

~ nil (8 co 6l1HJ 6Tu 6lJ ~ U (5 ~ 6\51w U IT tq.1inT IT 6ir 6Jl) C& 6\) (8 ~ 6lJ ® tD c9n.1q.. 601 IT rj -

~ W.aJ (8 ffi ~ nil ffi ~ ~ IT W UP Iq.. @ L 1q..601 IT rj

@tS~I)IT6ll"Ifi) ~tDLD6Ur UIT~~6U)~~COl~ITLG @6l)LLDITW u8TtDUITWlLLIT6Tr

U 6Ur cmr ® tD ffi W.aJ 6U) ffi ~ 6\) <!P tD COl ffi IT 6llUT rj tS@ U IT ~ ~ 6U) ~ COl ~ IT L L 6\) tD L5l601 IT 6Tr

<!pUUW~@L6Ur UITWtD ffi6\)ti;@

U ffi ~ w mu ffi 6U) ffi WI W COl ffi IT G ~ ~ IT 6Tr U I) LD@,lJ tD U I) (g ~ 6lll U.j tD ~ 6U) ~ U

U ITrj LDffilwti;~ LU U ®ffil601 ITrj

~ 6\) ~ ~ !L® 6Utrr 6U) L 8T OJ 051601 IT6Tr -

~ W.aJ (g ffi m ti; @ ~u ~ ffi 6Tr GJ OJ 051601 IT 6Tr U cf 6U) 8' U L5ltq.ffi 6Tr 8T OJ 051601 IT 6Tr -

~ ~ (g ffi U I) ffi IT 8' tD (g U IT 6\) ~u ~ ffi 6ir GJ OJ 051601 IT 6ir

11/32

13. Palale Kalalambi -Laali Sankarabharanam / Kurinji

Ekam

Palale Kalalambi Palale Kalalambi

Pattale Thudaithu Pattale Thudaithu Muthana pengal ellam Muthana pengal ellam Muvarumai Chutta - Lali

Ganga Jalangal Kondu Ganga Jalangal Kondu Mangayargal Devi Mangayargal Devi

Mani vilakkai kayyilaendi Mani vilakkai kayyilaendi VaLaya Vandu Chuttha -Lali

Deva dhanthi than Muzhanga Deva dhanthi than Muzhanga Devargal Pugazha Devargal Pugazha

Pathinettu Vadhiyamum Pathinettu Vadhiyamum Pugazh Divya Muzhanga .. .laali .. .laali .. .laali

Keyed-in PC: Agaramangudi Jayaraaman

12/32

13 . U IT 6\) IT a 6\) c$ IT 6\) 6\) u)l51 - 6\) IT 6\S1 8' ~ c$1J IT U IJ" 6lIUT to!@ t6l ~cf1

U IT 6\) IT a 6\) c$ IT 6\) 6\) Ii> Ul U IT 6\) IT a 6\) c$ IT 6\) 6\) Ii> Ul uLLrr(&w ~6IDLi>~ uLLrr(&w ~6IDLi>~

(!P ~ ~ IT 6llT (@ U dur es 6ir COT W 6\) IT Ii> (!P ~ ~ IT 6llT (@ U dur c$ 6ir COT W 6\) IT Ii> c!p 61J <!!) 6t!lLD 6r ~ ~ - 6\) IT 6151

c$ ~ sm c$ ~ 6\) ~ c$ 6ir (@ es IT dur G c$ ~ sm c$ ~ 6\) ~ c$ 6ir (@c$ IT dur G LD ~ 6t!l c$ W rj' c$ 6ir <& ~ 6>Sl LD ~ 6t!l c$ W rj' c$ sir <& ~ 6>Sl

LD 6ll1lf16>Sl6IT ffi 6t!l c$ 6t!l c$ WI <& 6\) ~ ~ LD 6ll1lf16>Sl6IT ffi 6t!l c$ em c$ WI <& 6\) ~ ~ 61J 6t!l6IT W 6lJ ~ ~ 6r ~ ~ - 6\) IT 6151

<&~6lJ ~~~ ~IT6lIT (!PW~c$ <&~6lJ ~~~ ~IT6lIT (!PW~c$ <&~6lJrj'c$6ir Ljc$W <&~6lJrj'c$6ir Ljc$W

U~(@6llTLG 6lJIT~w(!PIi> U~(@6llTLG 6lJIT~w(!PIi>

Lj c$!:p ~ 6iJ W (!P W ~ c$ •••••• 6\) IT 6151 ••.... 6\) IT 6151 •••••. 6\) IT 6151

12/32

14. Laali AdinAL

Kanada/ Sankarabharanam

Adhi

lAli AdinAL lakshmi lAli AdinAL

sri lakshmi indRu ingu IAli AdinAL (IAli AdinAL)

sri ranga pathiyilae Adhisaeshan aravaN aiyilae

mandhahAsa vadhanamOdu ranganAthan ranga nAchi (lAli AdinAL)

vrushapaarththi tiruppathiyil venkatesan sahidhamaaha abhaya hastha alankara alamelu mangai ingu (lAli AdinAL)

sri kanji thnnilae garuda vaahanaththilae

varadharaan sahidhamaha perungdhaevi thaayar ingu (lAli AdinAL)

naaraayana puraththilae vairamudi minnidavae chellappillai sahidhamaha mangai kalyani ingu (IAli AdinAL)

tiruvahandhipuraththilae simha vaahanaththilae dhaevanaathan sahidhamaha hemambuja naayakiyum (lAli AdinAL)

sri villi pu th ur thannilae periyaazhvaar thirumahalaai soodikoduththa sudarkodiyum rangamannar sahidhamaha (lAli AdinAL)

Tirukkadihai thannilae yoga narasimharodu

Amrudhavalli thaayaarum aanandhamaha ingu (lAli AdinAL)

Keyed-in PC: Agaramangudi Jayaraaman

13/32

- ~- ~------~-----

14. 6\)ITWI ~Lq..6I!TITm

es 6I!T L IT /6 ~ a:; I] IT U I] 6t!l!T Ii>

6\) ITWI ~ Lq..6lIT IT m 6\) ~ uSl 6\) IT WI ~ Lq..6lIT IT m

~ 6\) 86Ji, u5l &%16fu IDl &%1 rijj@ 6\) IT Wl qJ, Lq.. 6UT IT 6fT (6\) IT Wl qJ, Lq.. 6UT IT 6ir )

~ I] ~ a:; U ~ uil (8 6\) ~ ~ (86 6l1> 6irr ~ I] 6lJ 6U) 6t!l!T uJl (8 6\)

LD ~ ~ ~ IT 6Tl) 6lJ ~ 6lIT (8LD IT G I] ~ a:; 6lIT IT ~ 6irr I] ~ a:; I!) IT cf 51 (6\) IT WI ~ Lq..6lIT IT m )

6iJ®6l1>UlTrJ~~ ~®uu~uJlw Gil6lJ~a:;(8L66irr 6Tl)~~LDITa:;

~UW ~6iu~ ~6\)~a:;1T1] ~6\)(8LDW LD~6U)a:; @ilI@ (6\)ITWI ~Lq..6lITIT6ir)

~ a:; IT@; 51 ~ 6irr 6lifl (8 6\) a:; ® L 6lJ IT sm 6lIT ~ ~ (86\)

6lJ1]~I]IT~6irr 6Tl)~~LDITco Gilu®!B(8~6llI ~ITWITIj- @~@ (6'OIT6I51 ~Lq..6mITm)

I!) IT I] IT W 6t!l!T Lj I] ~ ~ (8 6\) 6U) 6lJ I] (!P Lq.. uSl6irr 6lifl L (8 6lJ

Q c9' ® 6\) U t5l6ir 6ll'l6TT 6TI) ~ $D LO IT a; LO ~ 6ll'l a; a; ® W IT 6Ullfl &® ffiJ@ (6\) IT 6U1 ~ tq. 61fT IT 6ir )

~®6lJ~~~LjI]~~(86\) 61lShi>~ 6lJ1T~6lIT~~(86\)

(8 ~ 6lJ 6lIT IT ~ 6irr 6Tl) ~ ~ LD IT co (8 ~ LD IT Ii> Lj ~ I!) IT W c61 LLJ Ii> (6\) IT WI qJ, Lq..6lIT IT m )

~ cill)w WI Lj ~ @HJ ~ 6irr 6lifl (86\) Gil U rfl W IT W 6lJ 1T!j- ~ ® LD co 6IT IT ill

@ Lq.. ffi Gl co IT G ~ ~ aT L!j- ffi Gl a:; IT Lq..LLJ Ii> I] ill co LD 6irr 6lIT IT rJ 6Tl) ~ ~ LD IT co

( 6\) IT WI qJ, Lq.. 6lIT IT 6ir )

~ ® ffi co Lq..6U) co ~ 6irr 6lifl (8 6\) (8 W IT co I!) I] mS1 Ii> ~ (81] IT G

~ti>®~6lJwWl ~ITWIT®ti> ~6lIT~~LDlTffi @ilI@ (6\)ITWl ~Lq..6lITIT6ir)

13/32

15. Sita kalyana vaibogame - Songisung while tying the knot

Sankarabharanam/ Kurinji KantaChapu

sItA kalyANa vaibhOgamE

rAma kalyANa vaibhOgamE

sItA kalyANa vaibhOgamE

rAma kalyANa vaibhOgamE

pavanaja stuti pAtra pAvana charitra ravi sOma varanEtra ramaNlya gAtra sItA kalyANa vaibhOgamE

rAma kalyANa vaibhOgamE

bhakta jana paripAla bharita sarajAla bhukti muktidha leela bhUdEva pAla sItA kalyANa vaibhOgamE

rAma kalyANa vaibhOgamE

pAmarA surabheema paripUrNa kAma shyAma jagadhabhi rAma sAkEta dhAma sItA kalyANa vaibhOgamE

rAma kalyANa vaibhOgamE

sarva lOkAdhAra samaraika dhlra

garva manasa dUra kanakAgha dhlra sItA kalyANa vaibhOgamE

rAma kalyANa vaibhOgamE

nigamAgama vihAra nirupama sareera nagadha raaga vidhAra natha lOkAdhAra sItA kalyANa vaibhOgamE

rAma kalyANa vaibhOgamE

paramEsanuta geetha bhava jalAdhibOta tarani kula sanjAta tyAgarAjanutha

sItA kalyANa vaibhOgamE

rAma kalyANa vaibhOgamE

Keyed-in PC: Agaramangudi Jayaraaman

14/32

-~~.-~-----~--- --------

15. tf'~rr ffiOOWrr61RlT 6IJ)6lI(gurrffi(gID-~rr6\Sl ffiL(!,tO(gurr~ urr(!,tO urrLooffim

e i.J ffi IJ' rr u IJ' 61RIT to I @!6l<@;cf1 ffi m L d' rr I..J

cftDlT C06\)W 1T6l!UT 6ID6lJ ~u ITco~LD

fJlTLD co6\)WIT6l!UT 6ID6lJ~U ITco~LD

cf tDlT C06\)W 1T6l!UT 6ID6lJ~U ITco~LD

rr IT LD co 6\> W IT 6l!UT 6ID 6lJ ~ U IT co ~ LD

U6lJ6UT@J 6iu~~ UIT~fJ UIT6lJ6UT d'rf1~fJ rr 6lll ~ 611) IT LD 6lJ fJ ~ I!) ~ rr fJ LD 6UtlTW esrr ~ rr cf tDlT co6\)WIT6l!UT 6ID6lJ~U ITco~LD

fJlTLD co6\)WIT6l!UT 6ID6lJ~U ITco~LD

U ffi tD @J6UT U rf1 U IT 6\) U rf1 tD d' fJ@J IT 6\) Lf ffi ~ @ ffi ~ tD 6U 6\) Id, ~ tD 6lJ U IT 6\) cf tDlT C06\)W 1T6l!UT 6ID6lJ~U ITco~LD

fJlTLD C06\)W 1T6l!UT 6ID6lJ~U ITco~LD

U IT LD fJ 611)""0 fJ U LD U rf11d, rj 6l!UT esrr LD ~WITLD @JcotDI5l fJlTLD 611)1T~cotD tDlTLD cf tDlT co6\)WIT6l!UT 6ID6lJ~U ITco~LD

fJlTLD C06\)W 1T6l!UT 6ID6lJ ~u IT co~LD

611) rj 6lJ ~ 6\) IT esrr tD IT fJ 611) LD 6ID fJ co 6lT rr co rj 6lJ LD 6UT 611) @TI) co 6UT esrr co fffl) IT cf tDlT co6\)WIT6l!UT 6ID6lJ ~ U ITco~ LD fJlTLD C06\)W 1T6l!UT 6ID6lJ ~u IT co~LD

rfil esto IT esto 6lll ~ IT I) rfil ® U LD e rf fJ

I!) co tD fJ IT co 6lll tD IT fJ I!) tD ~ 6\) IT esrr tD IT rr cf tDlT co6\)WIT6l!UT 6ID6lJ ~u ITco~LD

fJlTLD C06\)W 1T6l!UT 6ID6lJ ~u ITco~LD

UfJ~LDd'@;lItD cEtD U6lJ @J6\)IT~~UlTtD

tD I) 6Utlfl @6\) 611) <9; d' IT tD ~ W IT col) IT ~ @;lItD cf tDlT C06\)W 1T6l!UT 6ID6lJ ~u ITco~LD

I)ITLD C06\)W 1T6l!UT 6ID6lJ ~u ITco~LD

14/32

16. 'Aanandham aanandham aanandhamE' :

Usually sung immediately after 'ketti mELam' ! maNirangu

aanandham aanandham aanandhamae aanandham aanandham aanandhamae paramaanandham aanandham aanandhamae

sundaraesar maN amagan aanaarae - namma meenaakshi maN amagal aanaaLae

sri raamanum maNamagan aanaarae - namma jaanaki maNamagal aanaaLae

vandhavarkkum paarthavarkkum aanandhamae vandhavarkkum paarthavarkkum aanandhamae seethaikkum ramanukkum aanandhamae

naam seiytha pooja palamum inrae paliththadhamma

aanandham aanandham aanandhamae paramaanandham aanandham aanandhamae

Keyed-in PC: Agaramangudi Jayaraaman

aadhi

15/32

16. ~QIT~~Li> ~QIT~~Li> ~QIT~~(gLD (Qa;LLq.. (gLD6TT~~~@U UlDJ@ UITGLi> UITLW)

LD 61llIfI1J" W.aJ @

~6UTd:>~tD ~6UTd:>~u) ~6UTd:>~cgLD ~6UT~~Li> ~6UT~~Li> ~6UT~~(gLD UIJLDIT6UT~~Li> ~6UT~~1i> ~6UT~~(gLD

6TI)"U~ ~ (g IJ c9' rj LD 6UtIT LD a; 6irr ~ 6UT IT (g IJ - If> Ii> LD uJ 6UT IT ~ LD 6UtIT LD a; 6ir ~ 6UT IT (g 6TT

~ IJ IT LD @,).l Li> LD 6UtIT LD a; 6Ur ~ 6UT IT (g IJ - If> Li> LD ~ IT 6UT ffi1 LD 6UtIT LD a; 6ir ~ 6UT IT (g 6TT

6lJ~~6lJrjffi@1i> uITrj~~6lJrjffi@1i> ~6UT~~(gLD 6lJ~~6lJrjffi@Li> uITrj~~6lJrjffi@Li> ~6UT~~(gLD 6l1f 6ID ~ ffi @Li> IJ IT LD@,).l ffi @ Li> ~ 6UT ~ ~ (g LD

If> ITLi> Qc9'W~ Id.~IT U6I)6irr @6irr(gDJ U W1 ~~~Li>LDIT

~6UT~~Li> ~6UT~~Li> ~6UT~~(gLD UIJLDIT6UT~~Li> ~6UT~~Li> ~6UT~~(gLD

15/32

17. Maangalyam thariththaar sankarabharanam

Maangalyam thariththaar

Maangalyam thariththaar mangalamaa gavae

Madhurai meenaambikaikku

Madhurai meenaambikaikku

Maangalyam thariththaar mangalamaa ....... gavae

Thangakkodigal minna thaga thaga nagai minna Thangakkodigal minna thaga thaga nagai minna Dhivyarathnam izhaitha thirumangalyam korththadhu Devar thirukkaraththaal devi thirukkazhuththil Maangalyam thariththaar mangalamaa ....... gavae

Ammi mithiththu avar agni valam vandhaar Ambujaksharum vandhu azhagai poriyum ittar Ambujaksharum vandhu azhagai poriyum ittar Maangalyam thariththaar mangalamaa ....... gavae Aubaasanangal seydhu arundhadhi kaatti vandhaar Ash tarishigal aasigal koori nindrar

Maangalyam thariththaar mangalamaa gavae

Keyed-in PC: Agaramangudi Jayaraaman

aadhi

16/32

17. LDIT~toWWLi> ~rfl~~IT!j- 8' ~ to IJ IT U IJ 6U'I!T Li>

LDIT~to6\)WLi> ~rfl~~ITrj'

LD IT ~ co 6\) W Li> ~ rf1 ~ ~ IT rj' LD ~ co 6TT LD IT co ~ 6lJ

LD ~ 61l) IJ LD 6lIT IT Li> t5161l) co ffi@

LD ~ 61l) IJ tB 6lIT IT Li> J.5161l) to a:,@

LDIT~co6\)Wt.D ~rfl ~~ITrj' LD~co6TTLD IT •••••••• co(g6lJ

~ ~ co a:, Gil to IT tq.a; 6ir u5l6fu 6lIT ~ a; ~ ffi II> 61l) a; u5l6fu 6lIT

~ ~ ffi a:, Gil ffi IT tq. ffi 6ir u5l6fu 6lIT ~ ffi ~ ffi II> 61l) a; u5l6fu 6lIT ~6iJWIJ~6lITLi> @61l)W~~ ~®LD~ffi6\)wLi> (gffiITrj'~~~ (g~6lJrj' ~®ffiffilJ~~IT6\) (g~rul ~®ffiffi\!:R~~6\)

LD IT ~ ffi 6\) W t.D ~ rfl ~ ~ IT rJ LD ~ ffi 6TT LD IT •••••••• ffi (g 6lJ

~ Li> u5l u5l ~ ~ ~ ~ 6lJ rJ ~ ffi 6Ufl 6lJ 6\) t.D 6lJ ~ ~ IT rj' ~t.DLj~IT~®Li> 6lJ~~ ~WffiITW GilUITrfll4Li> @L..LITrj' ~Li>Lj~IT~®Li> 6lJ~~ ~WcoITW GilUITrfll4Li> @L..LITrj' LDIT~ffi6\)Wt.D ~rfl ~~ITrJ LD~ffi6TTLDIT •••••••• a;(g6lJ

~6TTUIT6Tl)6lIT~ffi6ir Gil8'W~ ~®~~~ ffiITL..tq. 6lJ~~ITrJ ~ ~ L rfl ~ ffi 6ir ~ cf1 ffi 6ir an. 051 r5l6fu ~ IT rJ

LD IT ~ es 6\) W Li> ~ rfl ~ ~ IT rj' LD ~ co 6TT LD IT •••••••• ffi (g 6lJ

16/32

18. Indhakadalthanilae Punnaaga varaali

aadhi

Indhak kadal.. ... thanilae----sarasvathi---amman kappal->RAgamenum---sarakkaetRi---adhivaegathudan---varuvathaippAr

Naagareegamaanadhoru naattai alangkaaram - Navarthna kamabodhi kanameththappaesa Kaanadaa kaappiya ennavendru solvaen?

Pallavikkuhan thadhoru bairavi thoodi

Ullaasamanadhoru kalyaaNi raagam,

vallamaikaL meththa solla mudiyadha navaroj avaikkalangkaaramuLLa saavaeri raagam, saagaramaana sauraashtram mukari

Karjikkum mae gam pol kaedhara kauLam Yaarkkum veguvaagavarum shanmugapriya Sensurutti, kauLipandhu, yamuna kalyaaNi, ataaNaa, aarabi, bairavi, thodi

naagasvaraaLi, punnaagavaraaLi, sogavaraaLi,

subhabandhuvaraaLi nidhrai varum sonnavudan neelaambariyum, munnalae solliyapadi varuvadhaipaar-kappal Ealaelo----sarasvathi---amman kappal varuvadhaipaar

Innum sila aboorva raagangaL eatRi (kappal varuvadahaipaar)

Keyed-in pc: Agaramangudi Jayaraaman

17/32

18. ~tS~ffi ffiL6\> ~6Ufl~fiU Lj 6lir 6UT IT es 6lJ IJ" IT 6IfI

~ til $D ffi ffi L 6\> ••••••• $D 6Ufl C8 so ••••••• 6TU IJ eiu 6lJ ~ ., ••••• ~ Li> LD 6lir ffi U U W •••••••

IJ IT a; Q LD @)I Ii> ••••••• Cf IJ es C8 a; OJ p51 ~ ~ C8 6lJ a; ~.@ L 6Ur ••••••• 6lJ ® 6lJ lim $b U U rTlJ

I!) IT ffi if ffi LD 1T6UT Q ~ IT ® I!) IT L 6U> L ~ so W.u a; IT IJ Li> - 1!)6lJ1J~6UT a;lTu)C8ulT~ a;6UTQLD~~uC8uCf

a; IT 6UT L IT a; IT U L5l W IT cor 6lir 6UT Q 6lJ 6lir gu Q Cf IT W C8 6lJ 6lir ? uWfiU6lllffi@ffid;~Gil~IT® 6U>UIJ6lll C8~ITLq..

!1L W so IT 6TU LD IT 6UT Gil ~ IT ® ffi W W IT 6UtIT1 IJ IT ffi Li> ,

6lJWfiU6U>LDa;m- GilLD~~ GilCfITWfiU (!pLq..WIT~ 1!)6lJC81J1T~ ~ 6U> 6lJ ffi ffi so W.u a; IT IJ (!p m- 6TT 6TU IT C8 6lJ rfl IJ IT a; Li> ,

6TU IT ffi IJ LD IT 6UT Gil 6TU 6TT IJ IT ~ L IJ Li> (!p a; IT rfl

a; Ij- ~ ffi @Li> C8LD a; Li> C8 U IT W C8 a; ~ IT IJ Gil ffi 6TT 6TT Li> ,

WIT Ij- ffi@Li> Gil 6lI@6lJITa; 6lJ ® Li> ~ 6Ubr (!p a; U rfl W IT Gil Cf <§; c9T ® L Lq.., Gil ffi 6TT 6IfI U til@ , W (!p 6UT IT ffi W W IT 6Utlfl , ~LIT6UllTIT, ~1JL5l, 6U>UIJ6lll, C8~ ITLq..

I!) IT a; 6iu 6lJ IJ IT 6IfI , Lj 6lir 6UT IT ffi 6lJ IJ IT 6IfI, C8 Cf IT ffi 6lJ IJ IT 6IfI , c9T U U d;~ 6lJ IJ IT 6IfI r5l ~ 6U> IJ 6lJ ® Ii> Gil Cf IT 6lir 6UT 6l.f L 6lir

r5fiUITtOU rfl14tO, (!p6lir6UTITC8fiU GilCfITwW'l WU Lq.. 6lJ®6lJ6U>~U U ITIj--ffiu U W GJC8fiU C8fiU IT----6TUIJ6iu6lJ~----~tOLD6lir ffiU U W 6lJ®6lJ6U>~UU ITIj-

~ 6lir WI to cf1fiU ~ Id, Ij- 6lJ IJ IT ffi W.u ffi m- GJ ~ 051 (ffi U U W 6lJ ® 6lJ 6U> ~ U U IT Ij- )

17/32

19. Ezhiludaya Raghavanae Punnaaga varaali

KantaChapu

Ezhiludaiya raaghavane .

Madhyamakaalam

Dhasarathar rnaganaaga vandhavarae swami Thadagai thannuyirai kondRurnae vandhu

Ahalihaikku saabha virnochanurn thandhu Anbudanae janakaradhu araNrnanaikku vandhu

kuvalayathorkaLurn koNdaadi niRkka kooriyae koodhaN da raarnanaendRu

Parivaararnudan villai vaLaiththadhurnae vandhu Paavai jaanakiyudanae pakkaththil nindRu

j ayaj ayavendRurnae rnaeLangal kotta

sri raarnar j aanakiyai kalyaanarn seydhar

eay lae 10 raa rna jayarn

Keyed-in PC: Agaramangudi Jayaraaman

18/32

19. GTl6l@l6U>LW I)ITffi6lJ (86l1T 4 6UT 6lIT IT ffi 6lJ I) IT 6Tfl

es 61!UT L 6' IT 4

GT!:P1 ~ 6IJ) L W •••••••••••••••••••• 1) IT ffi 6lJ (g 6lIT ••••••••••••••••••••

f1) ~UJf1)t$n 6IJ i.O

~ CF I) ~ rj LD ffi 6lIT IT ffi 6lJ !5 ~ 6lJ (g I) 6Tu 6lJ IT u5l

~ IT L 6IJ) es ~ 6Ur WJ uilsm I) COl ffi IT 6Ur W (g LD 6lJ!5 €9J

~ ffi 6\S161J) ffi ffi @ CF IT U 61lI (g LD IT CF 6lIT <!p u) ~!5 €9J

~ 6Ur 4 L (g 6lIT ~ 6lIT ffi I) €9J ~ I) 6ioT LD 6IJ) 6lIT ffi @ 6lJ!5 €9J

@ 6lJ 6\) W ~ (g ~ ITrj ffi (@)u) COl es IT 6ioT L IT ~ rB10 ffi an. t6l (g W (g ffi IT ~ 6ioT L I) ITLD (g 6lIT COl W 6Ur W

U rfl6lJ IT I) <!p L 6Ur 61lI W 6IJ) 6IJ) 6\) 6lJ 6IJ) 6TT ~ ~ €9J (g LD 6lJ !5 €9J U IT 6IJ) 6lJ ~ IT6lIT c6l Llj L (g 6lIT U ffi ffi ~ ~ W rB16Ur W

~ W ~ W COl6lJ 6Ur W (g LD (g LD 6TT W.u ffi 6Tr COl ffi IT L L

~ I) IT LD rj ~ IT 6lIT c6l6lJ) W ffi ffi W W IT 6mlT u) COl CF W ~ IT rj

~ ••••••• (g6\) ••••••• (g6\)IT ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• I)IT ••..••..••. LD •.•• ~wu)

18/32

20. nalangida vaarum raajaa maaNd

roopagam

Nalangida vaarum raja naanayamulla dhuraiye Nalangida vaarum raja naanayamulla dhuraiye muthizhaitha pandhalile rathna jobu maatiruku vandha janam kaathirukku vaarum raja nalangidave

pattu jamakaalam methai pandhalile virichirukku pattu j amakaalam methai pandhalile virichirukku naalu vidha vaadhyangalum naagarigamai olika naalu vidha vaadhyangalum naagarigamai olika Nalangida vaarum raja naanayamulla dhuraiye

endha ooru endha desam engirundh u ingu vandhir endha ooru endha desam engirundhu ingu vandhir mohanapuram thannilae mohiniai kaana vandheer mohanapuram thannilae mohiniai kaana vandheer Nalangida vaarum raja naanayamulla dhuraiye

Keyed-in PC: Agaramangudi Jayaraaman

19/32

20. 15 6\) w.u ffi1 L 6lJ IT <!!> to Ij IT mIT LDIT6UUTL

I!) 6\) w.u ffi1 L 6lJ IT ® to rr IT ~ IT I!) IT 6UlIT W <.!p 6ir 6IT @ 611H, ~ W

I!) 6\) ~ ffi1 L 6lJ IT ® u) IJ IT ~ IT f!) IT 60UT w@ 6ir 6IT ~ 6ID rr cg w <.!p~~6U)!:p~~ uti3~Wl ~6\) 1j~6UT ~~ITLI LDITL.l9-®d;@ 6lI ti3 ~ ~ 6UT to C& IT ~ ~ ® d; @ 6lI IT ® 6U) LD W IT I!) 6\) w.u ffi1 L ~ 6lI

UL.G ~LDd;c&IT6ITtO QLD~6U)~ uti3~Wl~6\) 6lJlrfla:cfl®d;@ UL.G ~LDd;c&IT6ITtO QLD~6U)~ uti3~Wl~6\) 6lJlrfla:cfl®d;@ I!) IT@l 6lJl ~ 6lI IT ~ W w.u C& <@>to I!) IT C& rf C& LD IT W ~ Wl d; C&

I!) IT W 6lJl ~ 6lI IT ~ W w.u C& <@>to I!) IT C& rf C& LD IT W ~ Wl d; C&

I!) 6\) w.u eEl L 6lI IT ® to IJ IT ~ IT I!) IT 6UlIT W <.!p 6ir 6IT @ 6U) IJ ~ W

GTti3~ ~® GTti3~ ~~c9'to GTw.uffi1®ti>@ @niI@ 6lIti3$rjGTti3~ ~® GTti3~ ~~c9'to GTnilffi1®ti>@ @niI@ 6lIti>$rj~ LD IT ~ 6UT LlIj to ~ 6llfl ~ 6\) ~ LD IT ~ 6llfl6U) W d; C& IT 6UlIT 6lI ti3 $ rj~ LD IT ~ 6UT LlIj to ~ 6llfl ~ 6\) ~ LD IT ~ 6llfl6U) W d; C& IT 6UlIT 6lI ti> ~rjI!) 6\) nil eEl L 6lI IT ® to Ij IT ~ IT I!) IT 6UUT W <.!p 6ir 6IT @6U) rr ~ W

19/32

21. Nalangidugiraal

Naadha naamakriyai/kamaas

roopagam

Nalangidugiral MeenaLochani - Nadarudan Vandu Kooda, Nalangidugiral MeenaLochani - Nadarudan Vandu Kooda, Nalangidugiral MeenaLochani

Naradarum Nalla Ganangalai Pada - NanaVida Taalangal Poda, Naradarum Nalla Ganangalai Pada - NanaVida Taalangal Poda, N alangid ugiral MeenaLochani.

Neela Varna Divya Manjalai Edutthu - Nithyanandarai Kurithu, Neela Varna Divya Manjalai Edutthu - Nithyanandarai Kurithu, Poorithu, Bhoopathi Padathile Ittal - Pushpa Haram Marbil Pottal Poorithu, Bhoopathi Padathile Ittal - Pushpa Haram Marbil Pottal Nalangidugiral MeenaLochani.

Swarna Panneer Chombai-JothiyaaL eduthal- Sundaraesar Mel Thelithal, Swarna Panneer Chombai-JothiyaaL eduthal- Sundaraesar Mel Thelithal, Vasanai Kalanda Parimalam PoosinaL- Vanangi Chamaram Vee sinal Vasanai Kalanda Parimalam PoosinaL- Vanangi Chamaram Veesinal Nalangidugiral MeenaLochani

swarna thaambaalaththai jothiyaal edu thal- sudharaesar kayil koduththu swarna thaambaalaththai jothiyaal ed u th al- sudharaesar kayil koduththu bhoopathi paadhathtil vizhundhu, pu sh pa maalaigalai anbudan saaththi bhoopathi paadhathtil vizhundhu, pushpa maalaigalai anbudan saaththi Nalangidugiral MeenaLochani

Vistharamaai Neenda Neththiyai Th o tta l- Kasthuri Thilagangal Ittal, Vistharamaai Neenda Neththiyai Thottal- Kasthuri Thilagangal Ittal, Malligaiyai Chelli KaiyAle eduththaaL- Mahaadevar Veniyile MudithaL Malligaiyai Chelli KaiyAle eduththaaL- Mahaadevar Veniyile MudithaL Nalangidugiral MeenaLochani

Thangath Thambalam ThagaThagendru Eduthal-Thamboolangaludan Koduthal, Thangatlr Thambalam ThagaThagendru Eduthal-Thamboolangaludan Koduthal, Munnale Nandraga Pathiyam Pad ith al- Meenakshi Priyal Manasai Sada Pidithal Munnale Nandraga Pathiyam Padithal- Meenakshi Priyal Manasai Sada Pidithal Nalangidugiral MeenaLochani

Keyed-in PC: Agaramangudi Jayaraaman

20/32

21. 15 6\) ~ ffil G ffil to IT fiir

15 IT ~ 15 IT LD ffi rfl6tJ) wI IS LD IT 6iu

ro 6\) w.u a5l G a5l ~!JfT 6Tr to 61lT (g 6\) IT e: oofl - ro IT ~ ® L 6Ur 6)J \5@ an. L ro 6\) w.u a5l G a5l !D IT 6Tr to 61lT (g 6\) IT e oofl - ro IT ~ ® L 6Ur 6)J \5@ an. L ro 6\) ~ ffil G ffil !D IT 6ir ur 61lT (g 6\) IT e oofl

ro IT IJ ~ ® ~ ro ~ 6\), co IT 61lT ~ co 61ll6IT ~ U IT L - ro IT 61lT IT 6lll ~ ~ IT 6IT w.u co 6Tr (g U IT L ro IT IJ ~ ® LD ro 6\) 6\), co IT 61lT I'IiJ co 61ll6IT U U IT L - ro IT 61lT IT 6lll ~ ~ IT 6IT w.u co 6Tr (g U IT L ro 6\) w.u ffil G a5l !D IT 6Tr to 61lT (g 6\) IT e: oofl

r6" 6\) 6)J rr 6nm' :$)6li UJ LD ~e: 61ll6IT cor G ~@ - r:5l ~:$) UJ IT 61lT \5 ~ 6Ol1J cis @ ~ ~ @

r6" 6\) 6)J rr 6nm' :$)6li UJ LD ~e: 61ll6IT cor G ~@ - r:5l ~:$) UJ IT 61lT \5 ~ 6Ol1J cis @ ~ ~@ \d,rf1~@, \d,u:$) UIT~~:$)(g6\) ~LLIT6Tr - Lj~u ~ITlJtO LDITrJUlw (gUITLLIT6Tr \d,rf1~@, \d,u:$) UIT~~:$)(g6\) ~LLIT6Tr - Lj~U ~ITlJtO LDITrJUlw (gUITLLIT6Tr ro 6\) w.u a5l G a5l !D IT 6Tr to 61lT (g 6\) IT e: oofl

6Tu 6lJ J] 6IiDT U 6Ur 6llTJ] Gl Cf !TID 6ID U (] ~ IT $5l W IT 6Tr GT G ~ ~ IT 6Tr - 6Tl)"!5 ~ (] IJ Cf J] (] LD ru Gl ~ 6lfl ~ ~ IT 6Tr 6Tu 6lJ J] 6IiDT U 60T 6llTJ] Gl Cf lTlD 6ID U (] ~ IT $5l W IT 6Tr GT G ~ ~ IT 6Tr - 6Tl)"!5 ~ (] IJ Cf J] (] LD ru Gl ~ 6lfl ~ ~ IT 6Tr 6)J IT 6ID 61ll61lT co \5 ~ to U rf1LD 6IT to \d, cfl61lT IT 6Tr - 6)J 6nm' w.u a5l e: IT LD IJ to ru cfl61lT IT 6Tr

6)J IT 6ID 61ll61lT co \5 ~ to U rf1LD 6IT to \d, cfl61lT IT 6Tr - 6)J 6nm' w.u a5l c9' IT LD IJ to ru cfl61lT IT 6Tr

ro 6\) w.u ffil G a5l !D IT 6Tr to 61lT (g 6\) IT e: oofl

6Tu 6lJ J] 6IiDT ~ lTlD U IT 6TT ~ 6ID ~ (] ~ rr $5l W rr 6Tr GT G ~ ~ rr 6Tr - 6Tl)"!5 ~ (] IJ Cf J] 6ID co uil ru Gl co rr G ~ ~ 6Tu 6lJ 6" 6IiDT ~ lTlD U rr 6TT ~ 6ID ~ (] ~ rr $5l W rr 6Tr GT G ~ ~ rr 6Tr - 6Tl)"!5 ~ (] IJ Cf 6" 6ID co u5l ru Gl co rr G ~ ~ \d, u:$) U IT ~ ~:$)w 6lll ~ \5@, Lj ~ U LD IT 61ll6\) co 61ll6IT ~ 6Ur Lj L 6Ur e: IT ~:$)

\d, u:$) U IT ~ ~:$)w 6lll ~ \5@, Lj ~ U LD IT 61ll6\) co 61ll6IT ~ 6Ur Lj L 6Ur e: IT ~:$)

ro 6\) w.u a5l G a5l !D IT 6Tr to 61lT (g 6\) IT c9' oofl

6UI6Tu~rrIJLDrrw JE'6l!irrL Glf!)~$5l6O)W Gl~rrLLrr6Tr- co6Tu~rfl $5l6\)coW..Jco6Tr @LLIT6Tr 6Ul6Tu~rrIJLDrrw rC6l!irrL Glf!)~$5l6IDW Gl~rrLLrr6Tr- co6Tu~rfl $5l6\)coW..Jco6Tr @LLrr6Tr

LD ru 61516ID co 6ID W Gl Cf ru 6151 6ID co W IT (] 6\) GT G ~ ~ rr 6Tr - LD ~!!)lT (] ~ 6lJ J] (] 6lJ 6l!llT1 u5l (] 6\) (!p llf. ~ ~ rr 6Tr LD ru 61516ID co 6ID W Gl Cf ru 6151 6ID co W rr (] 6\) GT G ~ ~ rr 6Tr - LD !lID rr (] ~ 6lJ 6" (] 6lJ 6l!llT1 uil (] 6\) (!p llf. ~ ~ rr 6Tr ro 6\) w.u a5l G a5l !D IT 6Tr to 61lT (g 6\) IT c9' oofl

~W..Jco~ ~lTlDUrr6TTLil ~co~Glco6OTGl~G~~rr6Tr- ~rrLil\d.6\)W..Jco(@,L6OT GlcorrG~~rr6Tr ~W..Jco~ ~rrLilurr6TTLil ~co~Glco6OTGl~G~~rr6Tr- ~rrLil\d.6\)W..Jco(@,L6Ur QcorrG~~rr6Tr @6Urmrr(ll6\) 1B6Ur!DrrcoU U$i;WLD ulq.$i;~rrliir- u5"mrr86l$l t5lrflwrrliir LDm6lJl8' 6Tl)~rr t5llq.$i;~rrliir @6Urmrr(]6\) IBm!DrrffiU U$i;WLD ulq.$i;~rrliir- u5"mrr86l$l t5lrflwrrliir LDm6lJlCf 6Tl)~rr t5llq.~~rrliir ro 6\) w.u a5l G a5l !D IT 6Tr ur 61lT (g 6\) IT e: oofl

20/32

22. Nalangida vagamae vaarum Sangkarabaranam (note mettu)

aadhi

Nalangida vaegamae vaarum darIing-naareegamuLLa en dhuraiyae Vegu nalaaha ummaippattri en-friendgalidam soIli irundhaen

Ellorum koodi consult seydhu-riammudaiya mareejai mudithuvittom Townilae maadi veedu vaanga vaendum-engum electric light pod a vendum

Uptodate fashonai irukkavendum-eppodhum englishil pesa vendum (American fashonai irukkavendum-eppodhum englishil pesa vendum) Eveningil motoril earikondu naamurn-beachukku poga vendum

Ariya bhavan sella vendum angae-speciala tiffin koLLa vendum

Your father mother nammaip paarthuvittu-ondrurn sollamal irukkavendum

Ennudaiya idea sollivitten-thahundha arrangement seyya vendum Naaligai aayiduththu paadam thaarum ini-rnai dear prana nadharae

Keyed-in PC: Agaramangudi Jayaraaman

21/32

22 . ro 6\) nil ffil L <B 6lJ a; <BID 6lJ IT <!!) Ii> d'niIa;I)ITUI)6lIUT1i> (<BroITL QIDLG)

ro 6\) W.u 41 L <& 6lJ ffi <& LD 6lJ IT ® ti> L IT Jj 6\5l W.u - ro IT ffi If' ffi@ 6Tr 6TT GT m @ 61D IJ <& W

Gil6lJ @ f!) IT 6TT IT ffi L ti> 61D LD U u dJ ¢l COT 6Ur - U IJ 6UoTl':' 6Tl.)"O ffi 6Tf1 L ti> Gil em 6\) W1 $) ®!5 (]:!b 6Ur

COT6\)(]6\)IT®u) &tq.. ffi6Ur6Tl.)6\)L Gild'W@-f!)U)@61DLW (]LDIf'61D~ @tq..~@6l5lL(]LITu) L6lj6Ufl(]6I) LDITtq.. ruG 6llIT~a; (]6116llirrGU)-GT~@U) GT6I)ci;L1flci; 6lll6l)L. ~UITL ~6116l!irrGtD

~UG~LL. ~u6l1>6l1TITW ~®ci;a; ~6lJ6llirrGU)-GTU~UIT~U) ~~c5l6lf~w ~Ud'~6lJ6llirrGtD ( ~GilLDrfl ci;a;~~u6l1>6l1TITW~ ®ci;a;~6116llirrGtD-GTU~UIT~tD~ ~c5l6lf~ W ~Ud' ~6116llirrGtD) FI' 6l5l6llfl W.u 41 6\) (] LD IT L L IT rfl 6\) <OJ ¢l ci; Gil a; IT tim G f!) IT@ti>-LTd=8'rci;@u (] U IT ffi (] 6lJ tim G u)

qj, rfl W U 6lJ 6Ur Gild' 6\) 6\) (] 6lJ tim G u) ~ W.u (] ffi - 6Tu Gil U 6l1> 6\) IT tq.. U 6Ur Gil es IT 6fT 6TT (] 6lJ tim G u) LLj611rj" UIT~rj"lD~rj" I!)tD6llllDU UITrj"$i;~6l5lL.G-§1~(:9Ju) Gild'ITW6I)ITlDW ®®ci;a; ~6116llirrGtD

GT~@;lJ6lllLW mll1-WIT Gild'ITW6I5l6l5lL.~L~-~@!B~ ~~rr@;d=GillD6l!irrG Gild'WW ~6116l!irrGtD f!) IT W161D a; qj, u51 G ~ @ U IT :!b u) :!b IT ® u) ~ 6llfl- 61D LD tq.. W Jj U IJ IT 6l!llT f!) IT :!b (] IJ

21/32

23. Varuvaye madamane - raagamaaligai singh ubairavi (theeradhavilaya ttupillai)

Varuvaye madamane aruhil - vandundan malarpatham tharuvaye nalangida Varuvaye madamane aruhil

Shanmugapriya

veRum vayum sivandadu unnalae -

pakku vetrilai potu vai melvadhu unnale tiruvae en kulam vilanga vandha - kuladeepame en meedu kobam koLLadhe

Varuvaye madamane aruhil

Kamaaz

Pattadai kattiyadhu unnale - vetti panjakacham Anadhun bagiyathianale Kittadha selvame endhan - mangadha kirthikku thunai purivai neeyae Varuvaye madamane aruhil

maaNd

Mamavin thol midhu amarndhu - maalai matridum azhaginai kandane indru Parthenadi un mugathil nandrai - kurukurutha parvaiyum muruvalitha punagaiyum Varuvaye madamane aruhil

Keyed-in pc: Agaramangudi Jayaraaman

thisra ekam

22/32

2 3 . 6lJ (!!) 6lJ IT <B W LD L LD IT <B 6llT - IJ' IT co LD IT 6\5l6tl) co cfI ~~ 6tI) U IJ' 6lfl ( ~IJ' IT ~ 6lfl6tl) 6TT W ITt: G LIl.51 m 6tI) 6TT )

6lJ®6lJIT~W LDLLDIT~6llT ~®eElw - 6lJ~~~~m LD6\)rjUIT~U) ~®6lJITC8w f!)6\)~a51L 6lJ®6lJIT~W LDLLDIT~6llT ~®eElw

6JI; 61Jig (JPt$u ifJ lJJ n

Gil6lJ IDl to 6lJ IT u.J to cfI6lJ ~ ~ ~ lL 6Ur 6llT IT ~ 6\) -

U IT ffi @ Gil6lJ d:> 0516t1) 6\) ~ U IT L G 6lJ IT W GilLD W 6lJ ~ lLm 6llT IT ~ 6\) ~®~6lJ GTm @6\)tO 6ll16TT~co 6lJ~~ -@6\)~U~LD

GT m to ~ ~ co IT U to Gil co IT m 6TT IT <B ~

6lJ®6lJIT~W LDLLDIT~6llT ~®eElw

t$Lf)n6T1J

ULLIT6tI)L coL~W~ lLm6lITIT~6\) - ~6lJL~

U <§ 8' co ci= 8' to qj, srr ~ m U IT ffi eEl W ~ ~ 6llT IT ~ 6\) eElLLIT~ Gil8'W6lJ~LD GT~~m - LD~coIT~

ffirj ~ ~ ffi @ ~ 6tI) 61lUT ~ rjl6lJ IT W Iff <B W 6lJ®6lJIT~W LDLLDIT~6lIT ~®eElw

Lf)n61JigL_

LDITLDIT6lflm ~~ITm to~ ~LDrj~~ - LDIT6tI)6\)

LD IT d:> 051 G to ~ W eEl6tl) 6lIT ffi co dtrr ~ L ~ 6llT ~ m IDl UITrj~~~6llT~ lLm @ffi~~W IOmOJITW - @IDl@IDl~~ U IT rj 6tI) 6lJ u.J to @ W 6lJ 6\5l ~ ~ ~ m 6llT 6tI) ffi u.J Ii>

6lJ (!!) 6lJ IT ~ W LD L LD IT~ 6llT ~ (!!) eEl w

22/32

24. Sendadinare kedharakauLai

Sendadinare sendadinare - sitridai

mangayar su tri vara Sendadinare

Kondadi chilar kandadida vuyar kunj ariyum Guhanum sariyay - malar sendadinare sendadinare

Mindai elunda Mindai elunda - viera mihundidum suranum nam Mindai elunda Thindadiya vuyir uN dadiya pugazh vendrodi

Surar kondaada Mindai elunda - malar sendadinare

vaLaigal kalakalena valaigal kalakalena maradi

nupuram salasalena vaLaigal kalakalena ialamadhi nudalin valamigu thilagam thalathalana kuzhai palapalena vaLaigal kalakalena -sendadinare malar sendadinare - sariyay sendadinare

Keyed-in pc: Agaramangudi Jayaraaman

aadhi

23/32

24. Gil 8' IiillrLITlq..6tITIT(g1J' (g ffi ~ IT IJ' Gil ffi 6IT 6tI) 6IT

Gil 8' IiiIIr L IT lq.. 6tIT IT (g IJ' Gil 8' IiiIIr L IT lq.. 6IIT IT (g IJ' - cfl til o5l6ID L 10 ~ 6l!) co w Ij 8T til 051 6lJ IJ COl a: tim L IT Lq.. 6UT IT (81J

Gil ffi IT ciur L IT lq..8= cfl6l) rj ffi ciur L IT lq.. L !L W rj @ ~ 8' rf1 LL.J ill

@ ~ @)I ill 8' rf1 W rnir - 10 61) rj Gil 8' ciur L IT Lq.6IIT IT (g IJ' Gil 8' 6titrr L IT Lq.6IIT IT (g IJ'

u5l ciur L IT W <Dr \!:R ~ ~ u5l ciur L IT W <Dr \!:R ~ ~ - 6>f IJ' u5l@~~Gill @1J'@)ItO 15tO u5l6titrrLITW <Dr\!:R~~ ~ ciur L IT Lq. W !LWl rj !L 6titrr L IT lq.. W L.J ffi ~ Gil 6lJ dr (g OJ IT lq..

6Tl}""'2> IJ' rj Gil ffi IT ciur L IT L u5l ciur L IT W <Dr @ ~ ~ - 10 61) rj Gil 8' ciur L IT lq..6IIT IT (g IJ'

6lJ 6ID 6IT ffi 6ir ffi 61) es Gil 61) 6IIT 6lJ 6tI) 6TT ffi 6ir ffi 61) ffi Gil 61) 6IIT 10 61) IJ' lq..

~ L.J IJ' to 8' 61) 8' Gil 61) 6IIT 6lJ 6ID 6TT ffi 6ir ffi 61) ffi (@ 61) 6IIT ~ 6TT 10 ~ g}J ~ 6'I5ldr 6lJ 6TT u5l @ ~ 61) ffi to ~ 6TT ~ (@6TT6IIT

@ 6ID !:e U 6TT U Gil 6TT 6IIT 6lJ 6ID 6TT ffi 6ir ffi 61) ffi (@ 61) 6IIT - (@ c9' 6titrr L IT Lq. 6IIT IT (g IJ' 10 61) rj (@ 8' ciur L IT Lq. 6IIT IT (g IJ' - 8' rf1 W IT W (@ 8' ciur L IT lq.. 6IIT IT (g IJ'

23/32

25. Pandhadinaar senjurutti

rupagam

Pandhadinar paramsundarar-paandiyaraaj an pennoda Pandhadinar paramsundarar-paandiyaraajan pennoda Pattanaththor karam kotti sirikka-padhinettu vadhyam adikka Pattanaththor karam kotti sirikka-padhinettu vadhyam adikka Paangiyar geedhangal paadiththudhikka padhinettu vadhyangal muzhanga Pooppandhadinaar paramasundarar

Chandirasekarar sindhai purithu-sendaramai malarai eduthtu Chandirasekarar sindhai purithu-sendaramai malarai eduthtu Ongi umayavaL neraga adiththar-thangi thadatagai pidiththar Ongi umayavaL neraga adiththar-thangi thadatagai pidiththar Pooppandhadinaar paramasundarar

Pakathil thozhar parihasam seyya-bavani poopandai vitteriya Pakathil thozhar parihasam seyya-bavani poopandai vitteriya Netrigal verthu nilathile soriya-miththaram maril padhiya Netrigal verthu nilathile soriya-miththaram maril padhiya Pooppandhadinaar paramasundarar

Paththu viralgalilum muthirai mothiram-sutri engum kanthi jolikka Paththu viralgalilum muthirai mothiram-sutri engum kanthi jolikka Pathiniyodavar rathnap pandhalil bakthar mahizhndhu poorikka Pathiniyodavar rathnap pandhalil bakthar mahizhndhu poorikka Pooppandhadinaar paramasundarar

Vetkathudan vedavalIiyai chokkarum-satre kadaikannal kandu Vetkathudan vedavalliyai chokkarum-satre kadaikannal kandu Vassudhu minakshi priyal namakendru-puchendu iru kayil kondu Vassudhu minakshi priyal namakendru-puchendu iru kayil koridu Pooppandhadinaar paramasundarar

Keyed-in PC: Agaramangudi Jayaraaman

24/32

25. u~~rTIq.61ITrrrjCiiI c9' <.S 6r ® L. Lq..

U Ij; ~ IT lJt. 61fT IT rj' U IJ' LD 6Tl)"" Ij; ~ IJ' rj' - U IT 6lior lJt. W IJ' IT ~ 6liT (OJ U 6lior Cll6mIT IT Cll L

U Ij; ~ IT lJt. 61fT IT rj' U IJ' LD 61l)"" Ij; ~ IJ' rj' - U IT 6lior lJt. W IJ' IT ~ 6liT (OJ U 6lior Cll6mIT IT Cll L UL..L6mIT~Cll~ITrj' colJ'tD (OJcoITL..lJt.cf cflrfl.$co-u~(OJ61fTL..G 6lJ IT~W tD ~ lJt..$co U L.. L 6mIT ~ Cll ~ IT rr co IJ' tD (OJ co IT L..lJt. cf cfl rfl.$ co - U ~ (OJ 61fT L.. G 6lJ IT ~ W tD ~ lJt..$ co uITffilc5lwrj' ar~~co6Tr UITlJt.~@~.$co u~(OJ61fTL..G 6lJIT~wffilco6Tr @!:Q~co

Id. U U !B $D IT lJt. 61fT IT rj U IJ io 6TI)""O!B $D IJ rr

d' Ij; ~ IJ' (g d' co IJ' rj' cfllj; 6O'l $D Id. rfl ~ @- (OJ d' Ij; ~ IT LD 6O'l1J LD 6\) 6O'l1J' <Dr G ~ @ d'!B ~ IJ (g d' co IJ rj cfl !B 6O'l ~ Id. rfl ~ @- (OJ d' !B $D IT lD 6O'l1J lD 6\) 6O'l1J <Dr G ~ @

~~c5l L6O'lLDW6lJ6Tr (gf!)IJITco ~lJt.~~ITrj'-~IT~c5l ~LIT~6O'lco U1lJt.~~ITrj' ~ffilc5l L6O'lLDW6lJ6Tr Cllf!)IJ'ITco ~lJt.~~ITrj'-~IT~c5l ~LIT~6O'lco U1lJt.~~ITrj' Id. U U Ij; ~ IT lJt. 61fT IT rj' U IJ' LD 6TI)""O Ij; ~ IJ' rj'

u.$co~~EiU Cll~IT!:Qrj' urfl~IT6TI)tD (OJd'WW-U6lJIT6l!f1 ld.uulj;6O'l~ rulL..(OJL¢1w u.$co~~EiU Cll~IT!:Qrj' urfl~IT6TI)tD (OJd'WW-U6lJIT6l!f1 ld.uulj;6O'l~ rulL..(OJL¢1w (OJf!)!DDSlco6Tr (g6lJrj'~@ r:6l6\)~~(g6\) (OJd'ITrflw-@~$DITlJt.O iorrrfleo u~w (OJf!)!DDSlco6Tr (g6lJrj'~@ r:6l6\)~~(g6\) (OJd'ITrflw-@~~ITlJ't.O LDITrflEiU u~w

Id. u U Ij; ~ IT lJt. 61fT IT rj' U IJ' LD 6TI)""O Ij; ~ IJ rj'

U ~ @ rullJ EiU co 6Tfl@l t.O (J,p ~ ~ 6O'l1J' (g LD IT ~ IJ' t.O - d'r !D DSl <Dr ffil@ t.O co IT Ij; ~ (OJ ~ IT 6\51.$ co U ~ @ rullJ EiU co 6Tfl @l tD (J,p ~ ~ 6O'l1J CllLD IT ~ IJ' t.O - d'r !D DSl <Dr ~ @ t.O co IT Ij; ~ (OJ ~ IT 6\51 ci; co U ~ 6l!f1 (g W IT L 6lJ rj' IJ' ~ 61fT U U Ij; ~ 6\51EiU u.$ ~ rj' LD c5l !J? Ij;@ Id. rfl.$ co

U ~ 6l!f1 Cll W IT L 6lJ rj' IJ' ~ 61fT U U Ij; ~ 6\51EiU U ci; ~ rj io c5l !J? Ij;@ 1d.!j1 ci; co

Id. u U Ij; ~ IT lJt. 61fT IT rr U IJ LD 6TI)"O Ij; ~ IJ rj'

Gil6lJ L. co ~ e9l L 6Ur (g 6lJ $D 6lJ ffu 6I516O'l W 8: Gil a= IT cf, co ® to - a= !D (g OJ co 6O'l L cf, CD 6liur 6llllT IT ffu CD 6liur G Gil6lJ L. CD ~ e9l L 6Ur (g 6lJ :!b 6lJ ffu 6I516O'l W 8: Gil a= IT cf, CD ® to - a= !D (g OJ CD 6O'l L cf, CD 6liur 6llllT IT ffu CD 6liur G 6lJ IT 8: 8'r e9l L6" 61fT IT ~ u rfl W IT 6ir II> lD cf, Gil CD 6Ur IDJ -Id. 8: Gil a= 6liur G ~ ® 6O'l CD Llllffu Gil CD IT 6liur G 6lJ IT 8: 8'r e9l L6" 61fT IT ~ u rfl W IT 6ir II> to cf, Gil CD 6Ur IDJ -Id. 8: Gil a= 6liur G ~ ® 6O'l CD uilso Gil CD IT 6liur G Id. U u!B:!b IT lJt. 61fT IT rJ U IT lD 6TI)"O!B:!b IT rJ

24/32

26a. bOjanam seyya vaarungO: (kalyaana samayal saadham mettu) Naadha naamkriyai

misrachapu

Bhoj anam seyya vaarungal Bhoj anam seyya vaarungal

Raj a Bhoj anam seyya vaarungal Raj a Bhoj anam seyya vaarungal

Meenakshi sundaresar kalyana mandapathil Bhoj anam seyya vaarungal

Chithiramana - nava chithiramana Kalyaana mandapathil - Vidha vidhamaagave vaazhaigal katti Vettivaer kozhundhu thoranangalumNaattiya koodamum pavaLa sthampamum Pachchaimaragadhangal thaLavarisaigalum-

Muthu muthagavae nuni vaazhai ialigaLum -

Pasum ponnaal seydha panj a paathrangkaLum -

Pannier jalaththudan udhdhiraNiyumae -

Muthu muthagavae munnae theLikka -

Bhoj anam seyya vaarungal

Raj a Bhoj anam seyya vaarungal

Mummoorthi sakala dhevargaLum kooda -

Annai paarvadhi aadhiparaasakthi, Arundhathi - indrani akalya kausalya Dhraupathi -

seeetha thaaraa maN dothari Indhiran devi -

rambai thiloththamai Kandharva paththinikaLkinnara devigal, Ashtadhik baalarkaL - baaryaaLkaluudanae, Sadva mahamunigal - rishipathnigaLum pandhadithaRpol pattukkaL katti - kejj ai mettikaL kalakalena pasumpon thookilae - paayasangal eduththu parindhu parindhu - parimaarida vandhaar-

Bhoj anam seyya vaarungal

Raj a Bhoj anam seyya vaarungal

Keyed-in PC: Agaramangudi Jayaraaman

25/32

26~. aUITm6tlTlD Qa'ww 6lJIT®~ffifiir

(ffiflUWIT6lRIT a'fitIllOWflU a'IT~Ii> QlOLG) 10 IT ~ 10 IT 10 ci; Ifl fitIl W

(g U IT ~ 6lIT Ii> Gil a' W W 6lJ IT ® ~ ffi fiir C& U IT ~ 6lIT to Gil d' ill W 6lJ IT ® ~ ffi 6IT

IJ IT ~ (g U ITm 6lIT Ii> Gil c9' W W 6lJ IT ® W.u ffi 6ir IJ IT ~ (g U IT ~ 6lIT Ii> Gil c9' W W 6lJ IT ® W.u ffi fiir

to 6lIT IT ~ 6TU" ~ ~ (g IJ c9' rJ ffi flU W IT 6UUT 10 6Uur L U ~ ¢1 flU (g U IT m 6lIT to Gil d' W W 6lJ IT ® ~ ffi 6ir

cfl ~ IJ 10 IT 6lIT - 10 6lJ cfl ~ IJ 10 IT 6lIT ffi flU W IT 6UUT LD 6Uur L U ~ ¢1 flU

cll~ cll~LDrrC&(g6lJ 6lJrr6l!lwc&rn c&Llq.. Q6lJLlq..(g6lJ1] QC&rrQg!5@ (g~rrlJ6llllTw.uC&~Ii> - I!) rr L lq.. W Ii, en. L (!P Ii> U 6lJ W siu ~ Ii> U (!P Ii> u ci: 6l!l c9' LD IJ C& ~ $i; ~ rr 6U ~ 6TT 6lJ rjl6l!l c9' C& (@Ii><!P ~ ~ <!P ~ ~ IT ffi (g 6lJ ~ 6Uf1 6lJ IT fitIl W @ sm 6\) ffi (§ Ii> -

Uc9'rLD GilUIT6Ur6lITITflU Gilc9'W~ u<§c9'UIT~¢1IJ~ffi(§Ii> -

U6UrWrJ ~6\)~~L6Ur £L~~IJ6ll1lf1UJ(glO -

<!P ~ ~ <!P ~ ~ IT ffi (g 6lJ <!p 6Ur (g 6lIT Gil ~ 61fl ci; ffi

(g U IT ~ 6lIT Ii> Gil d' W W 6lJ IT ® W.u ffi 6ir

IJIT~ (gUIT~6lITLD Gilc9'WW 6lJIT®~ffifiir

<.!P to @ rJ ~:il 6Tl) co so (g ~ 6lJ rJ co (ffi) to c9TL L -

~6Or6ID6llT urrrJ6lJ~, ~~ UlJrrCFd;~, ~®~~~ - ~~~lJrr6Utfi1, ~cowwrr, Gilco6TTCFwwrr, ~GilIJ6TTU~ - 6TIT~rr, ~rrlJrr, LD6Utrr(gLrr~rfl, ~~~1J6Or (g~6lll - IJt06IDU, ~(g6\)rr~~6IDLD, co~~rJ6lJ u~:il61lf)co6Tr -

ffi) 60r 6llT IJ (g ~ 6lll co 6Tr, ~ 6l) L ~ d; U rr so co rJ co 6Tr -

U rr rJ w rr 6Tr co (ffi) L (g 6llT, 6Tl) U ~ LD ~ rr <.!p 61lf) co 6Tr -

rfl~ u~61lf)co(ffi)tO u~~~~~rr6:>(gurrw UL..Gco6Tr coL..~ -

Gil co §J 6ID ~ Gil LD L.. ~co 6Tr co 6\) co Gil6\) 6llT U ffi u) Gil U rr 6irr @Td;ffi) (g 6\) -

urrw6Tl}~co6Tr GTG~€9lU urfl~€9l, urfl~€9l -

urflLDrro51L 6lJ~~rrrJ

(gurr~6llTtO GilCFWW 6lJrr®~co6Tr

IJrr~ (gurr~6llTtO GilCFww 6lJrr®~C06Tr

25/32

Mangayil pachadi, thaengaipoo kosumali, vellarikkai

kichadi, vidhavidhamagave vaththal, appalam, pangulla koottu, daangar pachadi, pavakkai pisaral, katharikkai thuvattal, vazhaikai varuval, vazhaipoo thruvuval, uNbadharkku sugamana samba arisiyena, moththapparupum, puththurukku neyyum, Bhojanam seyya vaarungal

Raja Bhojanam seyya vaarungal

Porichcha kuzhambu, pusanikkai sambar, vendakkai morekari, vengaya sam bar , vaaykku miga rusikkum milagu jeera rasam, madhuramai irukkum mysore rasamum, paruppugal saertha paneer rasamum, vaenduvorkellam veppambu rasamum, kudikka miga rusikkum kottu rasamum, suriya udhayam pol serum appalam, sukra udhayam pol javvarisi karuvardaam, akkaravadisal, sarkaraipongal, sojji vadaiyudan, nallennai vadaiyum, thayir vadaiyudan paal poligalum, anaarasam, adhirasam, padhipaeniyudan, kayiladanga jilebi, laddu, muththumuththai irukkum mundiri ladu, ramyamai irukkum rava laadu, beshaai irukkum besan ladu, mysur pahudan barfiyum saerthu

Bhoj anam seyya vaarungal

Raj a Bhoj anam seyya vaarungal

Pusi kani vargangal, pachchai naadan pazham, thaen kadali pazham, sevvazhai pazhamum, naendiram pazhaththudan, maambazha dhinusugal, palappazhathudan annasipazhamum, aadai parimalikkum aadaiththayir vennai, paangaaga saerththa bagala bath, pala dinusana chithrannagalum, ranjithamahiya inji oorugai, vedukkena kadikka maavadu oorugai, pandhiyil parimaarinaar, meenakshi sundaresar kalyanamandabathil paarththup parimaarinaar

Keyed-in PC: Agaramangudi Jayaraaman

26/32

LD fT W,u co fT Wl W U c9= Cf ~, (g ~ W,u co rnir Llld, (g co fT c9'r LD 6\S1 , Gl6lJ sirsrr rfl d; co mu ffilc9=Cf~, 6lll~6lll~LDfTco(g6lJ 6lJ~~W, ~UU6TTLD, UfTW,u@6IT6TT 8n.LG, LfTW,ucorj Uc9=Cf~, ufT6lJfficofTW L51Cf~w, co~~rflfficorrw @.I6lJLLW,

6lJ fT 6ID!:Q ffi co fT W 6lJ glJ 6lJ W , 6lJ rr 6ID!:Q U Id. @.I ® 6lJ W , !1L 6Uur U ~ dJ @ 611)""0 co LD rr 6lIT CfLDurr ~rflcflGlw6lIT, GlLDfT~~UU®ULJLD, LJ~@.I®ffi@ GlI"f>WU.JLD,

(gu rr~6lITLD GlCfww 6lJ rr®W,uco6IT

IJrrm (gurr~6lITLD GlCfWW 6lJfT®W,uco6IT

Gl U rr rfl c9= Cf @!:Q LD LJ, Id. Cf 6UUfl ffi co rr W e rr LD U rr rj, Gl6lJ 6Uur 6ID L ffi co rr W

(g LD rr rj ffi co 051, Gl6lJ W,u co rr W Cf rr LD U rr rj, 6lJ rr W ffi@ u5l co ® cfl ffi@LD u5l6TT@ ~lJfT 1J6TOLD, LD@.IIJLDfTW &%1®ffi@LD 6IDLD6TO~rj 1J6TO@LD, U®ULJco6IT

(g Cf rj ~ ~ U 6irr emf rj IJ 6I1)@LD , (g 6lJ 6Uur G (g 6lJ rr rj ffi Gl co W 6\) rr LD (g 6lJ U U LD Id. 1J6I1)@LD, @~ffico u5lco ®cflffi@LD GlcorrLG IJCf@LD, 6I1)~rflw !1L~WLD (gurrw 5glJLD ~UU6TTLD, c9'rffilJ !1L~WLD (gUfTW ~ru6lJrflcfl co®6lJLrrLD, ~fficorrlJ6lJ~CfW, Cfrjffico6IDlJu GlUfTW,ucow, Gl6l1)rr~~ 6lJ6IDLU.JLGUr,

I"f> W Gl6\) 6Uur 6ID tmUr 6lJ 6ID L U.J LD, ~ uil rj 6lJ 6ID L U.J L GUr, U rr W (g U rr 6Tfl co <.€Th LD ,

~ 6lIT rr IJ 6TO LD , ~ ~ IJ 6TO LD , U ~ rj (g U 6UUfl U.J L GUr, 6ID co Wl6\) L W,u co rr ~ (g 6\) L51 , 6\)LG, @~@.I @~~rrw &%1®ffi@LD @t5~rfl 6\)fTe;, IJLDWLDfTW &%1®ffi@LD 1J6lJ fT 6\) fTG, (gU6l1>fTW &%1 ®ffi@LD (gU6TOGUr 6\) rre;, 6IDLD6I1)~rj U rr@LGUr

U rj 000 LSI U.J LD (g e rj ~ @.I

(gu rr~6lITLD GlCfww 6lJ rr®W,uco6IT

IJ rr m (g U rr@il6lITLD Gl Cf W W 6lJ fT ® W,u co 6IT

LJ cfl co 6llf1 6lJ rj co W,u co 6IT, U c9= 6ID Cf I"f> rr L fT GUr U !:Q LD , (g ~ GUr co ~6\S1 u!:Q LD , GlCfru6lJ rr6ID!:Qu U!:Q@LD, (g1"f>t5~ IJLDU!:Q~@.ILGUr, LDrrLDu!:Q ~ @)Ic9'rco6IT, U 6\) fT U U!:Q ~ @.I L GUr ~ 6irr 6lIT rr cfl U!:Q@LD, ~ 6ID L U rfl LD 6Tfl ffi @LD ~6IDL~~Wlrj Gl6lJ6Uur6IDtmUr, ufTW,ucorrcoc9= (gCfrj~~ uesnsrrn UfT~, U6\) ~ @)I Cf fT 6lIT cfl ~ IJ fT 6irr 6lIT W,u co <.€Th LD , IJ <8; cfl ~ LD fT ffil W &%1 <8; cfl ~glJ co rr W , Gl6lJ e; ffi Gl co 6lIT co ~ffi co LD rr 6lJ G ~glJ co fT W, U t5 ~ uil W U rflio fT o5l6lIT fT rj , tD6lITrr~ 6I1)""Ot5~(gIJCfrj coWWfTtmUr LD6UurLU~~W UfTrj~@.IU

U rfl LD fT o5l6lIT rr rj

26/32

26b. Another way to sing bojanam seyya vaarungO

Naadha naamkriyai misrachapu

Bhoj anam seyya vaarungal Bhojanam seyya vaarungal

Raj a Bhoj anam seyya vaarungal Raj a Bhoj anam seyya vaarungal

Meenakshi sundaresar kalyana mandapathil Bhoj anam seyya vaarungal

nava chithiramana Kalyaana mandapathil - vaazhai maraththudan Vetti vaer kozhundhu maavilai thoranam pavaLa sthampam N aattiya koodamum Pachchai maragadham padhiththa suvargalum Pasum pon tharaiyil palavarNa podiyinaal pathiththa kolaththil natta naduvae kuthu vilakkaetri thoongal thorum thoondaa vilakkum, sutrilum dheepangal manikalum asaiya pandhi pandhiyaay paayai viriththu udhariniyudan jala paathrangalum thalai vaazhai ilai pottu thappaamal idam panni Bhoj anam seyya vaarungal Raja Bhojanam seyya vaarungal

Mummoorthikaludan munivargal dhevargaL yaksha kinnarar kandharvalum ashta dikpalargal suzha andhanargalum min pandhiyilae aNiaNi yaaga avaravar idaththil azhagai irundhar. Akalyai Dhraupathi seeethi thaarai maNdothariyudan pandhadithaRpol pattukkaL katti kejjai mettikaL kilukilungavae muthtirai modhiram viralil kondu pasumpon thookilae paayasaththai eduththu paarththu paarththu parimaaravae vandhaar Bhojanam seyya vaarungal

Raj a Bhoj anam seyya vaarungal

Keyed-in PC: Agaramangudi Jayaraaman

27/32

26 qj,. a: U IT m 61IT LD Gil e W W 6lJ IT (!!) ~ ffi Iifr ( a: 6lJ IDJ 6lJ 6t!) es W lTLJ U IT L )

I5lT ~ I5lTLD ffi ifl6t!) W L.6l6iu IJ" e IT ~

a: U IT ~ 61IT to Gil Cf W W 6lJ IT ® ~ ffi Iifr a: U IT ~ 61IT to Gil Cf W W 61IlT (!!) ~ es Iifr

IJ" IT~ a:u lT~61ITLD GilCfW W 6lJ IT®~ffilifr IJ IT ~ a: U IT ~ 61IT to Gil Cf W W 611 IT (!!) ~ ffi Iifr

uj61ITIT~ 6TU"O~~a:IJ"CfrJ ffiWWlT6UUT LDdtrrLu~~W a: U IT ~ 61IT LD Gil Cf W W 611 IT ® ~ co Iifr

ro 6lJ 61 ~ IJ LD IT 61IT co W W IT 6tl1IT LD 61fur L U ~ ~ W - 6lJ IT 6U) W LD IJ ~ ~ L 6irr Q 6lJ L tq.. (g 6lJ rj Q co IT QR ti; ~ LD IT 6ll16U) 6\) ~ (g :$ IT IJ 6tl1IT t..O U 6lJ W 6To:$ t..O U t..O ro IT L tq.. W a:, an. L Li> U 8= 6U) c9' LD IJ co:$ t..O U ~ ~:$ ffi 6lJ rj co ~ t..O

U ffi t..O QUIT 6irr :$ 6U) IJ uilso U 6\) 6lJ rj 6tl1IT QUIT tq.. u5161IT IT W U ~ ~:$

(g co IT 6\) ~~ W ro L L ro G (g 6lJ @ ~ ~ 6ll1rn a:, (g co dJ p51 @r61furcom

(g :$ IT IDJ Li> @r61furLIT 6lll6TT a:, @Li>, ffi tiJ p51 W t..O ~ U W.u co m LD 6tl1lfl co ~ t..O ~ 6U) c9' W U ti; ~ U ti; ~ W IT W U IT 6U) W 6lll rf1 ~ ~ !L ~:$ rf16tl1lfll4 L 6irr ~6\)UIT~IJW.uco~Li> :$6U)6\) 6lJIT6U)W ~6U)6\) (gUITLG :$UUITLDW

~ L Li> u 61fur 6tl1lfl

(gUIT~61ITLi> Qc9'WW 6lJ IT®W.ucom

IJIT~ (gUIT~61ITLi> Qc9'WW 6lJIT®W.ucom

<!P to@ rJ ~ ~ co@!)L!iUr <!p 6lITI6lJ rJ co Iifr a: ~ 6lJ rJ co Iifr W ~ c5l!iUr 61IT IJ" rJ

es ~ ~ rr 611 rJ co@!) to ~ ~ L ~ ffi U IT 6\) rJ co Iifr @Y? ~ ~ ~ 6UUT rJ ffi@!)tO <!p!iUr u~~uJ1a:6\) ~1imfil~IimfilWITffi ~61I1J"6lJrJ ~L~~W ~y?coITW ~(!!)~~lTrJ. ~coW6t!)W, ~GilIJ6TTU~,61U6t!)~, ~IT6t!)IJ, LDdtrra:LIT~iflll..jL!iUr, u~~lq.~~ITdJa:UITW ULGcolifr ffiLlq. Gilffim6t!)~ GilLDLlq.ffilifr

c5l@Jc5l @J ~ co a: 611 <!p ~ ~ 6t!) IJ a: LD IT ~ IJ to 6lll1J WI W Gil co IT dtrr G U CJr to Gil U IT!iUr @Tffic5lw UlTWCf~6t!)~ GTG~~u UITrJ~~ UITrJ~~ UiflLDITO)a:6lJ 6lJ~~lTrJ a: U IT ~ 61IT to Gil Cf W W 6lJ IT ® ~ co Iifr

IJ IT ~ a: U IT ~ 61IT to Gil Cf W W 611 IT (!!) ~ ffi Iifr

27/32

Mangayil pachadi, thaengaipoo kosumali, mirangikkai kichadi, parangkikkai pachidi, vidhavidhamagave vaththal, appalam, pangulla koottu, daangar paruppodu, silahiththa kariyum, palappinju kariyum, pavakkai kasakkal, katharikkai thuvattal, vazhaikai varuval, vazhaipoo thruvuval, oNbadharkku sugamana samba arisiyena, moththapparupum, puththurukku neyyum, Bhojanam seyya vaarungal

Raj a Bhoj anam seyya vaarungal

Porichcha kuzhambu, pusanikkai sambar, vendakkai morekari, vengaya sambar, vaaykku miga rusikkum milagu jeer a rasam, madhuramai irukkum mysore rasamum, paruppugal saertha paneer rasamum, vaenduvorkellam veppambu rasamum, kudikka miga rusikkum kottu rasamum, suriya udhayam pol seerum appalam, sukra udhayam pol javvarisi karuvardaam, akkaravadisal, sarkaraipongal, ennenna sundal, vagaiyana vadai, masala vadai, vengaya vadai, sojji vadaiyudan, nallennai vadai, thayir vadaiyudan paal poligalum, anaarasam, adhirasam, padhipaeniyudan, semia aalu bath, jilebi, laddu, muththumuththai irukkum mundiri ladu, ramyamai irukkum rava laadu, beshaai irukkum besan ladu, gundu gundai irukkum kunja laadu, pala palavena irukum payaththam rna laadu, mysur pahudan barfiyum saerthu Bhojanam seyya vaarungal

Raj a Bhoj anam seyya vaarungal

Pusi kani vargangal, pachchai naadan pazham, thaen kadali pazham, sevvazhai pazhamum, naendiram pazhaththudan, maambazha dhinusugal, palappazhathudan vaadai parimalikkum aadaiththayir vennai, paangaaga saerththa bagala bath, pala dinusana chithrannagalum, ranjithamahiya inji oorugai, vedukkena kadikka maavadu oorugai, aavakkai oorugai, vaeppillai katti, kothamalli chatni, milagaipodiyudan milagai pachadi, pandhiyil parimaarinaar, meenakshi sundaresar kalyanamandabathil paarth th u p parimaarinaar

Keyed-in PC: Agaramangudi Jayaraaman

28/32

lD IT ~ ffi IT Wl W U cf c5' Lq.., (8 ~ ~ ffi mil LJI.d. (8 es IT c9T lD 6\5l , u51 OJ ~ c6l.$ co mil

c6l cf e Lq.., U OJ ~ c6l.$ co mil U 5 c5' Lq.., 6lll ~ 6lll ~ lD IT es (8 6lJ 6lJ ~ ~ W, <:31 U U 6TT tD , UIT~@6IT6TT c9id":"G, LIT~coIj u®u(8UITG, cfl6\)IT~~~ cooShLjtD,

U 6\) IT U t5l <§ c9T .$ co 051 LLj tD , U IT 6lJ .$ co rnir ffi c5' .$ co W , ffi ~ ~ rfl.$ ffi mil

:l9I6lI L L W, 6lI IT 6Il)!:Q .$ ffi IT W 6lI IDl6lJ W, 6lJ IT 6Il) !:Q U I,d, :l9I ® 6lJ W , !L 6Uur U ~ ~ @ 6ll)"OffilDIT6UT c5'tDUIT ~rflc#lCOlw6UT, COlLDIT~$DUU®ULJLi>, LJ~~®ffi@

COlI!) W LLj tD ,

(8u ITm6UTtD COlc5'wW 6lI IT®~co6IT

I)ITm (8u IT~6llTtD COIc5'wW 6lIIT®~ffirir

COl U IT rfl cf c5' @!:QtDLj, I,d, c5' 6Ullfl.$ ffi IT W c5' IT tD U IT Ij, COI6lJ 6Uur 6Il) L .$ ffi IT W (8lDITIj.$coo51, COI6lJ~coITW c5'ITtDUITIj, 6lJITw.$@ u51co ®cfl.$@tD u516TT@ @fI)IT I) sru to , lD:l9Il) lD IT W @ ® .$ @to 6Il) lD 6ll)~ Ij I) sro <..!p tD, U ® U Lj ffi rir

(8 c5' Ij ~ ~ U 6Ur 6lIT Ij I) sru <..!p to , (86lJ 6Uur G (8 6lJ IT Ij .$ COl ffi W 6\) IT tD (86lJ U U tD I,d,

I) sru <..!p tD , @ Lq...$ ffi u51 co ®cfl.$ @ tD COl co IT L G) I) c5' <..!p tD , 6ll)~ rfl W !L~ W tD (8 U IT W cr IDl to <:31 U U 6TT tD, c9T.$1) !L~ W tD (8 U IT W ~ 6iJ 6lJ rfl cfl ffi ® 6lJ L IT tD , <:31.$ ffi IT I) 6lJ Lq..c5' w, c5' Ij .$ co 6Il) I) U COl U IT ~ co W , GT 6Ur COl6UT 6Ur 6UT c9T 6Uur L W, 6lI61l) ffi W IT 6UT 6lI61l) L , lD sru IT6\) IT 6lJ 6Il) L, COl6lJ ~ co IT W 6lJ 6Il) L, COI6ll) IT m ~

6lJ 6Il) L LLj L 6Ur, I!) W COl6\) 6Uur 6Il) 6lllIT 6lJ 6Il) L , ~ Wl Ij 6lJ 6Il) L LLj L 6Ur, U IT W

(8 U IT Iilfl ffi (ffi) to, <:316UT IT I) sru tD, <:31 ~ I) sru tD , U ~ Ij (8 U 6Ullfl LLj L 6Ur, (8 sru u51 W IT ~@).IUIT~, ~(86\)t5l, 6\)LG, <"!p~:l9I <"!p~~ITW @®.$@tD <..!p~~rfl 6\)ITG, I)tDWlDITW @®.$@tD I)6lJIT 6\)ITG, (8u~ITW @®.$@tD (8U6ll)6Ur 6\)ITG), @6UurG @6UurLITW @®@to @<§c5'IT 6\)ITG), U6TT U6TTGil6lJ6UT @®.$@tD UW~~to lDIT 6\)ITG, 6Il)lD6ll)~Ij UIT@L6Ur uIjooot5lLLjtD (8c5'Ij~:l9I

(8u ITm6UTtD COl c5'WW 6lJ IT®~ffi6IT

I)ITm (8UITm6UTtO COIc5'wW 6lJIT®~ffirir

Lj cfl co 6Ufl 6lJ Ij co ~ ffi 6Tr, U cf 6Il) c5' I!) IT LIT 6Ur U!:Q to , (8 ~ 6Ur ffi ~ 6\5l U!:Q tD , COl c5' 6iJ 6lJ IT 6Il) !:Q U U!:Q tD , (8 I!) ~ ~ I) tD U!:Q ~:l9I L 6Ur, lD IT tD U !:Q ~ WI c9T ffi 6Tr ,

U 6\) IT U U!:Q ~:l9I L 6Ur 6lJ IT 6Il) L U rjltn Iilfl.$@ tD ~ 6Il) L ~ ~ uil Ij COI6lJ 6Uur 6Il) 6lllIT ,

U IT ~ ffi IT co cf (8 c5' Ij ~ ~ U co IT 6TT IT U IT ~, U 6\) ~ WI e IT 6UT cfl ~ I) IT 6Ur 6llT ~ ffi (ffi) tD , I) <§ cfl ~ lD IT c6l W @ <§ cfl ~IDl ffi IT W, Gil 6lJ G.$ Gil co 6UT co Lq...$ co lD IT 6lI G ~IDlcoITW, ~6lI.$ffiITW ~IDlffiITW, (86lJut5l6ll)6\).$ coLLq.., GilcoIT~~lDW6\5l c5' L 6Ufl, u516TT ffi IT W COl U IT Lq..LLj L 6Ur u516TT ffi IT W U U 5 c5' Lq.. U ~ ~ uil W

U rfho IT 0516UT IT Ij, t.D 6UT IT ~ 6ll)"O~ ~ (81) c5' Ij co W W IT 6lllIT lD 6Uur L U ~ ~ W UITIj~~u urfllDITo516UTITIj

28/32

27. Sambandhi sAppiDavE mATTAL - Song teasing groom's mother SriRagam

Eka Thalam

Sambandhi sAppiDavE mATTAL -

en gaL Sambandhi sAppiDavE :rp.ATTAL

vegu SankOjakkAri en gaL (Sambandhi) sAppiDavE mATTAL Sambandhi sAppiDavE mATTAL

iDDiliyil iru nURu, jAngiriyil munnURu

maiSUr pAgil nAnURu, thayir vaDaiyil ai nURu

Sambandhi sAppiDavE mATTAL

iDDiliyil iru nURu, jAngiriyil munnURu maiSUr pAgil nAnURu, thayir vaDaiyil ai nURu Sambandhi sAppiDavE mATTAL

puLiyOdharaiyum, veNpongalum, kArAchEvum, kaimuRukkum thiraTTuppAlum, thEnkuzhalum vidha vidhamAgavE

orukai pArppAL Sambandhi sAppiDavE mATTAL

puLiyOdharaiyum, veNpongalum, kArAchEvum, kaimuRukkum thiraTTuppAlum, thEnkuzhalum vidha vidhamAgavE

orukai pArppAL Sambandhi sAppiDavE mATTAL

kuJaikulaiyAga vAzhaippazhamum, kUDai kUDaiyAga thirATchaippazhamum, Dajan DajanAga AppiL pazhamum, thaTTu thaTTAga Aranjuppazhamum, pOdAkkuRaikkup palAppazhangaLum thinnu thinnut thlrppAL alukkavE mATTAL Sambandhi sAppiDavE mATTAL

kulaikulaiyAga vAzhaippazhamum, kUDai kUDaiyAga thirATchaippazhamum, Dajan DajanAga AppiL pazhamum, thaTTu thaTTAga Aranjuppazhamum, pOdAkkuRaikkup palAppazhangaLum thinnu thinnut thlrppAL alukkavE mATTAL Sambandhi sAppiDavE mATTAL

Keyed-in PC: Agaramangudi Jayaraaman

29/32

27. 8'Ii>u~~ 8'ITLIl.51L~6lJ LDITL..LITrn -

LD IT LJL516ir 6ID 6TT W1fiUr ~ IT W IT 6ID rr ffil6Ubr L so Iq. ~tgJ U IT G Ii> U IT L 6\)

L!!j rr IT c$Ii> CD] c$ ~ IT 6TT Ii>

8'Ii>u6>~ 8'ITLJL51L~6lJ LDITL..LITrn -

GT~c$6ir 8'tOU~~ 8'ITUt.51L~6lJ LDITL..LITrn

Gl6lJ @ 8' ~ ~ es IT ~ ffi ffi IT rfl GT ~ ffi 6Tr (8'lD U !i; ~) 8' IT U t.5l L ~ 6lJ LD IT L L IT 6fT 8'tOu~~ 8'ITUt.51L~6lJ LDITL..LIT6ir

~ L.lq.. 6'51 uSl W ~ ®@ITID!, ~ IT w.u ffi) rfl uil w QP 6fu@)ITID! 6ID LD@Jj" U IT ffi) W ro IT @)IT ID!, ~ uSl Jj" 6lJ 6ID L uil W m @)IT ID! d'LDU~~ d'ITuL5IL(g6lJ LDITL.LITrn

~ L.lq.. 6'51 uil w ~ ® @IT ID!, ~ IT w.u ffi) rfl uSl w QP 6fu @)IT ID! 6ID LD@Jj"U IT ffi)w ro IT @)IT ID!, ~ uSl Jj" 6lJ 6ID L uSl W m @)IT ID! d'LDU~~ d'ITuL5IL(g6lJ LDITL.LITrn

L.f 6Ifl ~ W IT ~ 6ID IJ Llf Ii> Gil6lJ 6Ubr Gil U IT ~ c$ @I to c$ IT IJ IT cf ~ 8' 6l.J to 6ID c$@IDJci; @to ~ IJL..Gu U IT@ltO ~~fiUr@y?@1 to 6lll~6lll~LD IT c$~6lJ ~®6IDc$u U fTljuu IT6ir 8'toU~~ 8'ITUt.51L~6lJ LDITL..LIT6ir

L.f 6Ifl ~ W IT ~ 6ID tr Llf to Gil6lJ 6Ubr Gil U IT ~ c$ @I to c$ IT rr IT cf ~ 8' 6lj to 6ID c$@IDJ ci; @ to ~1JL..GuUIT@ltO ~~fiUr@y?@ItO 6lll~6lll~LDITc$~6lJ ~®6IDc$u UITJj"UUIT6Tr 8'tOu6>~ 8'ITut.51L~6lJ LDITL..LIT6ir

. .

@6IDIi\)@6ID1i\) W IT c$ 6lJ IT 6ID y? U U y?@ LD , an.. 6ID L an.. 6ID L W IT c$

~ rr IT L.. 6ID 8' U U Y?@to L@ilfiUr L@il6llTITc$ qJ, u t.5l6ir U Y?@to ~L..G~~L..LITc$ qJ,rr~5ruy?@tO, ~uIT~ITci;@6IDDJci;@ UIi\)ITuuy?~c$<@>tO, ~lifu@)l~lifu@)l #rj"UUITrn ~@Ici;c$~6lJLDITL..LIT6ir c9' to U 6> ~ c9' IT U t.5l L ~ 6lJ LD IT L.. L IT 6ir

. .

@6IDIi\)@6ID1i\) W IT c$ 6lJ IT 6ID Y? U U y?@ LD , an.. 6ID L an.. 6ID L W IT c$

~ IJ IT L.. 6ID 8' U U Y?@to L@illifu L@il6llTITc$ qJ, u t.5l6ir U y?@to ~L..G~~L..LITc$ qJ,1J~5ruy?@tO, ~uIT~ITci;@6IDDJci;@ UIi\)ITuuy?~c$<@>tO, ~fiUr@)l~fiUr@)l #rj"UUIT6ir ~Wci;c$~6lJLDITL.LIT6ir c9' to U 6> ~ c9' IT U t.5l L ~ 6lJ LD IT L. L IT 6ir

29/32

amerikkap bAdhAm, arEbiya pErlchchai, indiya mundhiri, IrAkkin piSthA, kAshmlrakrUTTu, ularndha thirATchai, kungumappU pOTTa kaRkaNDu pAlai kuDam kuDamAgak kuDiththE thlrppAL, thinnAlum koNDAlum thirupthiyillAdha Sambandhi sAppiDavE mATTAL

amerikkap bAdhAm, arEbiya pErlchchai, indiya mundhiri, IrAkkin piSthA, kAshmlrakrUTTu, ularndha thirATchai, kungumappU pOTTa kaRkaNDu pAlai kuDam kuDamAgak kuDiththE thlrppAL, thinnAlum koNDAlum thirupthiyillAdha Sambandhi sAppiDavE mATTAL

vaRuval sIvalum, vAsanaippAkkum, kauLi kauLiyAy kumbhakONam veRRilaiyum, jAdikkAy, ElakkAy, kaththaikkAmbum, puTTi puTTiyAgavE gOli SODAvum Sambandhi sAppiDavE mATTAL

vaRuval sIvalum, vAsanaippAkkum, kauLi kauLiyAy kumbhakONam veRRilaiyum, jAdikkAy, ElakkAy, kaththaikkAmbum, puTTi puTTiyAgavE gOli SODAvum Sambandhi sAppiDavE mATTAL

vegu SankOjakkAri engaL Sambandhi------engaL

Sambandi AmA Sambandhi sAppiDavE mATTAL

engaL Sambandi sAppiDavE mATTAL

Keyed-in PC: Agaramangudi Jayaraaman

30/32

~COlIDrj1ffiffi UIT~rTlD, ~<BIJUlwIT <BUrj1cF6IDCf, ~~~w CJ:P~~rj1, Ff.IJITffi.$l6UrUl6Tu~IT, ffiIT~u5l&~ffi®LG, !L6\)&~~ ~IJITL6IDCf, @~@IDU~ <Bum.:_L ffitDffi6UlrrG UIT6ID6\), @LIi> @LIDITffi @Iq..~<B~ :$"& U U IT sir, ~ 6Ur 6lIT IT@J Ii> COl ffi IT 6lfur L IT@J Ii> ~ ® U ~ uil <fu 6\) IT ~

CfIi>u~~ CfITuUlL<B6lJ IDITL.LITm

~COlIDrj1ffiffi UIT~ITIi>, ~<BIJUlwIT <Burj1cF6IDCf, @~~w CJ:P~~rj1, Ff.IJITffi.$l6UrUl6Tu~IT, ffiIT~u5l&~ffi®LG, !L6\)&~~ ~IJITL.6IDCf, @~@IDU~ <BUITL.L cotDffi6UlrrG UIT6ID6\), @LIi> @LIDITco @Iq..~<B~ :$" & U U IT m, ~ 6Ur 6lIT IT@JIi> COl ffi IT 6lfur L IT W Ii> ~ ® U ~ uil <fu 6\) IT ~

CfIi>u~~ CfITuUlL<B6lJ IDITL.LITm

6lJ W 6lJ W cr 6lJ @J ib, 6lJ IT Cf 6ID 6lIT U U IT ffi @ Ii> COl co 6TT 61fl COl ffi 6TT 61fl w mu @ Ii> U <B ffi IT 6UUT Ii> COl6lJ ~ ~ 6ID 6\) llf Ii> , ~ IT ~ ffi co mil, CO] 6\) ffi co IT W ,

ffi ~ 6ID ~ ffi ffi IT Ii> LJ Ii> , LJ L. Iq.. LJ L. Iq.. W IT ffi <B 6lJ <B ffi IT WI <B Cf IT L IT 6lj Ii> CfIi>u~~ CfITuUlL<B6lJ IDITL.LITm

6lJ W 6lJ W cr 6lJ@J Ii> , 6lJ IT Cf 6ID 6lIT U U IT ffi @Ii> COl ffi 6TT srfl COl co 6TT 61fl W IT W @Ii>u <B es IT 6UUT Ii> COl6lJ ~ ~ 6ID 6\) llf Ii> , ~ IT ~ ffi co IT W , CO] 6\) ffi ffi IT W ,

ffi ~ 6ID ~ ffi ffi IT Ii> LJ Ii> , LJ L. Iq.. LJ L. Iq.. W IT ffi <B 6lJ <B ffi IT WI <B Cf IT L IT 6lj Ii> CfIi>u~~ CfITuUlL<B6lJ IDITLLITm

COl6lJ @ Cf ~ <B ffi IT~ ffi ffi IT rj1 <Of ~ ffi m Cf Ii> U ~ ~ ••• .•• ••. <Of ~ ffi m CfIi>u~~ •••••• ~IDIT CfIi>U~~ CfITuUlL<B6lJ IDITLLITm <Of~ffim CfIi>U~~ CfITuUlL<B6lJ IDITLLITm

30/32

28. Maapillai samartharadi Kamcas

Mappillai samartharadi saapiduvathil Mappillai samarthar adi saapiduvathil

Kaappu kadukkan vitru kaapi vaangikkudippar Mappillai samartharadi saapiduvathil

Settikadaiyil vandhu vattikku kadan vaangi Idli vadai vaangi irandu thadavai uNbaar Mappillai samartharadi saapiduvathil

Petti nagai eduththu ponavilaikku vitRu Pattanam podi vaangi mattai mattaiyaay podum Mappillai samartharadi saapiduvathil

Thottam thuravu vaiththu eettikku kadan vaangi Koottaliyudan koodi seettadi thorpadhil Mappillai samartharadi saapiduvathil

Keyed-in PC: Agaramangudi Jayaraaman

rupagam

31/32

28. LDITuUl6Tr6ID6TT 6LDrj-j,~IJ"l9- ffiLDITIiiu

LD IT U Ul m 6ID 6TT 6LD Jj ~ Sf! IJ" Lq. e IT U Ul G 6lJ $51 tfu LDITuUlm6ID6TT 6LDrj-i>~IJl9- 6ITUL5lG61J~W

ffi IT U 4 ffi G ffi ffi 6irr 6lll til W ffi IT U Ul 6lJ IT IiI c6I ffi @ 19- U u rnr LD IT U Ul6ir 6U) 6TT c9' LD rj- i> ~ IJ" 19- c9' IT U Ul G 6lJ ~ W

Gil c9' L Lq.. ffi en 6U) L uJl W 6lJ ti; ~ 61J L Lq.. ffi @ffi L 6irr 61J IT IiI c6I ~ L 6\Sl 6lJ 6U) L 6lJ IT IiI c6I ~ IJ 60lrr G ~ L 6U) 61J ~ 60lrr U IT rjLDITuUl6ir6U)6TT c9'LDrj-i>~IJLq.. 6ITuL5lG61J~W

Gil U L Lq.. 15 6U) ffi COT G i> ~ (g U IT 6tlT 6lll6ID 6\) ffi@ 6lll til W

U L L 6lrOT u) Gil U IT 19- 61J IT IiI c6I LD L 6U) L LD L 6U) L W IT W (g U IT G u) LDlTuUlm6ID6TT 6LDJji>~IJLq. 6ITUUlG61J$51w

(g ~ IT L L u) ~ IJ 6lj 6U) 61J i> ~ r-r- L G ffi @ ffi en L 6irr 61J IT IiI c6I &'LLIT61fI~L6irr &.Lq.. 6LLITLq..i> (g~ITtiJu~w LDlTuUlm6ID6TT 6LDrj-i>~IJLq.. 6ITUUlG61J~w

31/32

29. Mangalam Nandagopala-Raagamaaligai-arunachala kaviraayar Madyamaavathi aadhi

Sri ramachandranukku jeya mangalam nalla Divyamuga chandranukku subha mangalam Maaraabhi raamanukku manu parandhaamanukku Maaraabhi raamanukku manu parandhaamanukku Eeraaru naamanukku ravikula somanukku

Sri ramachandran ukku j eya mangalam

Sahana

koNdal maNivannanukku kannannukku mangalam kosalai kumaaranukku veeranukku mangalam puNdareegath thaalanukku poochakra aalanukku than thuluvath tholanukku jaanaki manalanukku Sri ramachandranukku jeya mangalam x

Souraash tram

Kovai mani maarbanukku komalanukku mangalam Kothanda kayanukku meyyanukku mangalam Thavukuna seelanukku sathyavilaasanukku Moovaanu koolanukku dasarathan baalanukku

Sri ramachandranukku jeya mangalam

SuraTi

Bagiranda naadhanukku vedhanukku mangalam Baradhanulla anbanukku munbanukku mangalam Sakala ullaasanukku tharumandhahaasanukku Akilavilaasan ukku ayodhyavaasan ukku

Sri ramachandranukku jeya mangalam

SuraTi

Mangalam mangalam mangalam

N andagopa kumaararukku navaneedha chorarukku N andagopa kumaararukku navaneedha chorarukku Sundara avadhaararukku dhwarakapuri vaasarukku Nandagopa kumaararukku mangalam

Sandhadham mangalam mangalam

Sri krishnarukku isaindhadhe mangalam mangalam

Keyed-in PC: Agaramangudi Jayaraaman

32/32

29. LD nil co 6fT Ii> 1'5 t5:$ (g c$ IT U IT 6\) IT - IJ ITa; 10 IT 6\Sl6tJ) a; - ~ ® 6lllIT IT Cf Ii\) CD tilfllJ ITW Ij

LD~illLDIT6lJ~ ~~

~ IJITLD CFt5~IJWlci;@ ~w lO~c$6TTIi> I'5W6\)

~6lJW@c$ CFt5~IJWlci;@ CFrU lO~a;6TTIi>

lOITIJITt.51 IJITlOWlci;@ lOWI UIJ~~ITlOWlci;@

LD IT IJ IT t.5l IJ IT LD @.lI ffi @ LD @.lI U IJ t5 ~ IT LD @.lI ffi @

Fr-IJ IT {9J f!) IT lO WI ci;@ IJ 6lll@6\) (8611) IT lO WI ci; @

~ IJITlO CF~~IJ@.lIci;@ ~ill LD~ffi6TTuJ

611) ~ IT 6I!T IT

(jj) ffi IT 6titrr L W LD 6UlITl6l.J 6titrr 6llUT WI ci;@ ffi 6titrr 6llUT WI ci;@ lO ~ ffi 6TT Ii> <8 a; IT CF 6ID 6\) @lO IT IJ WI ci; @ 6lT IJ WI ci; @ lO ~ a; 6TT Ii>

~ 6titrr L rr ffi ~ ~ IT 6TT WI ci; @ Id, CF ci; IJ ~ 6TT WI ci;@

~ 6titrr ~ (@} 6l.J ~ <8 ~ IT 6TT WI ci; @ ~ IT 6UT eEl io 6llUT IT 6TT WI ci; @ ~ IJITlO CFtil~IJWlci;@ ~ill lO~ffi6TTtO

(jj) CF 6TT IJ IT 6l). L IJ uJ

<8 ffi IT 6ID 6lJ LD 6UlITl lO IT tj U WI ci; @ <8 ffi IT lO 6TT WI ci; @ LD ~ ffi 6TT to <8 ffi IT ~ 6titrr L 6ID es W WI ci; @ (jj) LD W ill WI ci; @ lO ~ a; 6TT to

~ IT 6lf@6llUT cr 6\) WI ci;@ 611) ~ W 6lll6\) IT 611) WI ci;@

@6l.J IT@.lI c9i1. 6\) @.lI ci; @ ~ CF IJ ~ 6irr U IT 6\)@.lI ci; @

~ IJITLD CF~~IJWlci;@ ~w LD~ffi6TTuJ

6I1)"l)1J~

U eEllJ 6titrr L f!) IT ~ WI ci;@ <8 6l.J ~ WI ci;@ LD ~ ffi 6TT uJ UIJ~Wl6TT ~6irruWlci;@ @6irruWlci;@ lO~ffi6TTuJ 611) ffi 6\) !L W 6\) IT 611) WI ci; @ ~ ® LD ~ ~ ~ IT 611) WI ci; @ ~ eEl6\) 6lll6\) IT 611) WI ci; @ ~ <8 W IT ~ ill IT 6lJ IT 611) WI ci; @ ~ IJITlO CF~~IJ@.lIci;@ ~ill LD~ffi6TTtO

6I1)"l)1J~

lO ~ ffi 6TT to lO ~ ffi 6TT to lO ~ ffi 6TT to

f!) til ~ <8 ffi IT U @ LD IT IJ ® ci;@ f!) 6lJ 6llT ~ <8 CF IT IJ ® ci; @

f!) til ~ <8 ffi IT U @LDITIJ®ci; @ f!) 6l.J 6llT ~ <8 CF IT IJ ® ci; @ 6I1)"l) ~ ~ IJ ~ 6lJ ~ IT IJ ® ci; @ ~ 6l.J IT IJ a; IT ~ rf1 6l.J IT 611) ® ffi @ f!) til ~ <8 ffi IT U @lO IT IJ ® ci; @ lO ~ a; 6TT to

611) til ~ ~ uJ LD ~ ffi 6TT uJ lO ~ ffi 6TT uJ

~ ci;®~6llUT®ci;@ ~6IDCF~~<8~ lO~ffi6TTuJ lO~ffi6TTuJ

32/32

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful