Η προσευχή στην ζωή του Χριστού

Βιβλικές Αλήθειες

http://www.jba.gr/gr/index.htm

H Προσευχή στην Ζωή του Χριστού
Ππωσ ο τίτλοσ φανερϊνει, το άρκρο αυτοφ του μινα είναι αφιερωμζνο
ςτον ρόλο τθσ προςευχισ ςτθν ηωι του Χριςτοφ. H μεγάλθ ςθμαντικότθτα
που ο Λόγοσ του Κεοφ αποδίδει ςτθν προςευχι, φαίνεται από το γεγονόσ
ότι μασ καλεί να προςευχόμαςτε αδιαλείπτωσ (Κεςςαλονικείσ Α 5/ε/17),
να αγρυπνοφμε ςτισ προςευχζσ (Ρζτρου Α 4/δ/7), να εμμζνουμε ςτθν
προςευχι αγρυπνοφντεσ εισ αυτιν μετά ευχαριςτίασ (Κολοςςαείσ 4/δ/2)

1

κτλ.
Ραρόλα αυτά, και παρά το γεγονόσ ότι ο Λόγοσ του Κεοφ αποδίδει τόςο
μεγάλθ ςθμαςία ςτθν προςευχι, αυτι πολλζσ φορζσ παραμελείται θ
κεωρείτε ςαν μια δραςτθριότθτα δευτερεφουςασ ςθμαςίασ. Αυτό το
άρκρο ςτοχεφει, μζςω τθσ παρουςίαςθσ του παραδείγματοσ του Λθςοφ
Χριςτοφ, να κάνει ακόμθ πιο κακαρό τον πολφ ςθμαντικό ρόλο τθσ
προςευχισ και τθν ίδια ςτιγμι να δείξει ότι πρζπει να τοποκετθκεί ςαν μια
από τισ κορυφαίεσ προτεραιότθτεσ τθσ ηωισ μασ.

1 Δεσ επίςθσ Κορινκίουσ Α 14/ιδ/14-15, Εφεςίουσ 6/σ/18, Φιλιππθςίουσ 4/δ/6,
Κολοςςαείσ 4/δ/12, προσ Τιμόκεο Α 2/β/1, Λακϊβου 5/ε/13, 16-18 για να μθν
αναφζρουμε τισ πάμπολλεσ αναφορζσ των ευαγγελίων και τθσ Ραλαιάσ Διακικθσ.

Page 1 of 21

Βιβλικές Αλήθειες

http://www.jba.gr/gr/index.htm

1. Κατά Λουκά 5/ε/15-16

Για να αρχίςουμε τθν εξζταςθ οριςμζνων από τισ ευαγγελικζσ
αναφορζσ όπου βρίςκουμε τον Λθςοφ Χριςτό να προςεφχεται, ασ πάμε ςτο
κατά Λουκά 5. Σ’ αυτιν τθν αναφορά, κακϊσ επίςθσ και ςτισ υπόλοιπεσ
που κα ακολουκιςουνε, είναι πολφ ςθμαντικό να δϊςουμε ιδιαίτερθ
προςοχι ςτα ςυμφραηόμενα του εκάςτοτε αποςπάςματοσ, ϊςτε να δοφμε
τισ ςυνκικεσ κάτω από τισ οποίεσ ο Λθςοφσ Χριςτόσ προςεφχονταν. Ππωσ
κα δοφμε, θ εξζταςθ αυτϊν των ςυνκθκϊν είναι πραγματικά πθγι
πολφτιμθσ διδαςκαλίασ. Ζτςι ξεκινϊντασ από τουσ ςτίχουσ 12 και 13,
μακαίνουμε για τθν κεραπεία ενόσ λεπροφ από τον Χριςτό. Με αφορμι
αυτό το γεγονόσ, ο Λόγοσ του Κεοφ κάνει τθν γενικι διαπίςτωςθ ότι παρά
το ότι ο Χριςτόσ απζφευγε τθν διαφιμιςθ μζςω των καυμάτων: "ζτι
μάλλον διιρχετο θ φιμθ περί αυτοφ· και ςυνθκροίηοντο όχλοι πολλοί, διά
να ακοφωςι, και να κεραπεφωνται υπ’ αυτοφ από των αςκενειϊν αυτϊν"
(κατά Λουκά 5/ε/15). Από αυτιν τθν παράγραφο μποροφμε να
ςυμπεράνουμε ότι ο Λθςοφσ Χριςτόσ ιταν γενικά πολφ απαςχολθμζνοσ με
όλα αυτά τα πλικθ να ζρχονται ς’ αυτόν, και ςε κάκε περίπτωςθ πολφ πιο
απαςχολθμζνοσ από πολλοφσ από μασ. Κάτω από τζτοιεσ ςυνκικεσ, πόςοι
άραγε κα ιτανε εκείνοι οι οποίοι κα ζπαιρναν χρόνο για να
προςευχθκοφνε; Αλλά ασ δοφμε τι ο Λθςοφσ ζκανε:

Κατά Λουκά 5/ε/16
"ΑΥΤΟΣ ΔΕ ΑΡΕΣΥ΢ΕΤΟ ΕΛΣ ΤΑΣ Ε΢ΘΜΟΥΣ ΚΑΛ Ρ΢ΟΣΘΥΧΕΤΟ"

Page 2 of 21

Βιβλικές Αλήθειες

http://www.jba.gr/gr/index.htm

Θ λζξθ "δε" θ οποία χρθςιμοποιείται ςτο παραπάνω απόςπαςμα,
κακϊσ επίςθσ και ςε παρά πολλζσ άλλεσ περιπτϊςεισ ςτθν Καινι Διακικθ,
είναι ζνασ ςφνδεςμοσ ο οποίοσ χρθςιμοποιείται είτε για να δθλϊςει
αντίκεςθ αυτϊν των οποίων ζπονται αυτοφ με αυτά τα οποία
προθγοφνται, είτε για να δθλϊςει μετάβαςθ από τα προθγοφμενα ςτα
2

επόμενα . Στθν δθμοτικι κα μποροφςε να μεταφραςτεί από τζτοιεσ λζξεισ
όπωσ: "αλλά", "όμωσ" (όταν χρθςιμοποιείται ςαν αντικετικόσ ςφνδεςμοσ)
3

ι "και" (όταν χρθςιμοποιείται ςαν μεταβατικόσ ςφνδεςμοσ) κτλ . Στθν
περίπτωςθ μασ, όπωσ είναι φανερό από τα ςυμφραηόμενα, θ λζξθ αυτιν
χρθςιμοποιείται ςαν αντικετικόσ ςφνδεςμοσ. Δθλαδι μασ λζει ότι παρά το
γεγονόσ ότι ζρχονταν πολλά πλικθ προσ τον Χριςτό, ΑΥΤΟΣ ΑΡΟΣΥ΢ΟΝΤΑΝ
ΣΤΛΣ Ε΢ΘΜΟΥΣ ΓΛΑ ΝΑ Ρ΢ΟΣΕΥΧΘΚΕΛ.
Ρζρα από τθν χριςθ του αντικετικοφ ςυνδζςμου "δε", είναι επίςθσ
πολφ ςθμαντικό να προςζξουμε ότι ο χρόνοσ ο οποίοσ χρθςιμοποιείτε
ςτουσ ςτίχουσ 15-16 δεν είναι απλόσ αόριςτοσ αλλά παρατατικόσ, που για
όςουσ από μασ δεν γνωρίηουν τθν ςθμαςία του, "φανερϊνει κάτι που
4

γινόταν ςτο παρελκόν με διάρκεια ι με επανάλθψθ ". Με άλλα λόγια οι
2 Δεσ Α. Β. Μουμτηάκθσ: "Συντακτικό τθσ Αρχαίασ Ελλθνικισ", ΟΕΔΒ, Ακινα, ςελ. 130132.
3 Οι μεταφραςτζσ τθσ Καινισ Διακικθσ ςτα Αγγλικά από τισ 2570 φορζσ που ζχουν
μεταφράςει αυτιν τθν λζξθ: 1237 φορζσ τθν ζχουν μεταφράςει ςαν "but" ("αλλά",
"όμωσ") και 934 ςαν "and" ("και") ενϊ 300 φορζσ δεν τθν ζχουν μεταφράςει κακόλου.
4 Δεσ: Μιχ. Χ. Οικονόμου: "Γραμματικι τθσ Αρχαίασ Ελλθνικισ", ΟΕΔΒ, Ακινα, ςελ. 149.

Page 3 of 21

Βιβλικές Αλήθειες

http://www.jba.gr/gr/index.htm

ςτίχοι 15-16 δεν αναφζρονται ςε ζνα απλό ςυμβάν που ςυνζβθ μια φορά
μόνο. Αν ιτανε κάπωσ ζτςι τότε το κείμενο κα χρθςιμοποιοφςε αόριςτο
δθλαδι κα ζλεγε "διιρκε θ φιμθ περί αυτοφ· και μαηεφτθκαν πολλοί όχλοι
για να τον ακοφςουν και να κεραπευτοφν από αυτόν.....Αυτόσ όμωσ
αποςφρκθκε ςτθν ζρθμο και προςευχικθκε". Δεν λζει όμωσ αυτό. Αυτό
που λζει είναι:

«Αλλ’ ζτι μάλλον ΔΛΘ΢ΧΕΤΟ *παρατατικόσ+ θ φιμθ περί αυτοφ· και
ςυνθκροίηοντο *παρατατικόσ+ όχλοι πολλοί, διά να ακοφωςι, και να
κεραπεφωνται υπ’ αυτοφ από των αςκενειϊν αυτϊν. Αυτόσ δε
*όμωσ+ αποςφρετο *παρατατικόσ+ εισ τασ εριμουσ και προςθφχετο
*παρατατικόσ+.»

Μ’ άλλα λόγια λοιπόν, αυτό που το παραπάνω απόςπαςμα μασ λζει
είναι ότι παρά το γεγονόσ ότι ο Λθςοφσ Χριςτόσ ιτανε ΣΥΝΕΧΩΣ
απαςχολθμζνοσ, με πλικθ που ζρχονταν ς’ αυτόν για να ακοφςουν τον
Λόγο του Κεοφ και να γιατρευτοφν από τισ αρρϊςτιεσ τουσ, αυτόσ τθροφςε
απαρζγκλιτα τθν ςυνικεια, να παίρνει χρόνο και να αποςφρετε ςτισ
εριμουσ ΓΛΑ ΝΑ Ρ΢ΟΣΕΥΧΘΚΕΛ. Το απόςπαςμα λοιπόν αυτό, δεν μιλάει για
κάτι που ζγινε μια φορά ςτθ ηωι του Λθςοφ άλλα για κάτι που ΘΤΑΝΕ
ΣΥΝΕΛΚΕΛΑ ΤΟΥ, παρά το γεγονόσ ότι πάντοτε ιτανε πολφ απαςχολθμζνοσ.
Πλα τα παραπάνω δείχνουν αν μθ τι άλλο, τθν ςθμαντικότθτα τθσ
προςευχισ. Αυτι θ ςθμαντικότθτα είναι τόςο μεγάλθ που ο Λθςοφσ
Χριςτόσ, ο Γιοσ του Κεοφ, κατζνειμε ειδικό μζροσ του χρόνου του για να

Page 4 of 21

Βιβλικές Αλήθειες

http://www.jba.gr/gr/index.htm

προςευχθκεί. Αυτό δεν το ζκανε μια θ δυο φορζσ ςτθν ηωι του, αλλά
ιτανε ΣΥΝΘΚΕΛΑ του να το κάνει, ακόμθ και όταν ιτανε πολφ
απαςχολθμζνοσ. Επίςθσ αυτό το οποίο δείχνει το παραπάνω απόςπαςμα
είναι ότι το κατά πόςο κα αφιερϊςει κάποιοσ χρόνο ςτθν προςευχι θ όχι,
δεν εξαρτάται από το κατά πόςο απαςχολθμζνοσ είναι, αλλά από το τι
προτεραιότθτα δίνει ςτθν προςευχι. Ο Λθςοφσ είχε χρόνο να προςευχθκεί
ΓΛΑΤΛ ΑΡΟΦΑΣΛΣΕ ο ίδιοσ να κατανείμει μζροσ του χρόνου του ς’ αυτι.
Πλοι μασ με τον ζνα ι τον άλλο τρόπο κατανζμουμε τον χρόνο μασ ςε
διάφορεσ δραςτθριότθτεσ. Το ερωτθματικό επομζνωσ δεν είναι το κατά
πόςο ζχουμε χρόνο αφοφ ο χρόνοσ είναι δεδομζνοσ και ο ίδιοσ για όλουσ
μασ όπωσ ο ίδιοσ ιτανε και για τον Λθςοφ Χριςτό: δθλαδι 24 ϊρεσ τθν
θμζρα. Αυτό το οποίο είναι το ερωτθματικό είναι: ποια είναι θ κζςθ τθσ
προςευχισ ΣΤΘΝ ΚΑΤΑΝΟΜΘ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ Χ΢ΟΝΟΥ; Είναι θ προςευχι μια
από τισ κορυφαίεσ προτεραιότθτεσ μασ όπωσ ιτανε για τον Χριςτό, ι είναι
κάτι το οποίο προςδιορίηεται υπολειμματικά, δθλαδι παίρνει ότι
απομζνει, αν απομζνει κάτι, μετά τθν κατανομι του χρόνου ςε δουλειά,
ςχολείο, τθλεόραςθ, φπνο κτλ.; Το παράδειγμα του Λθςοφ, κακϊσ επίςθσ
και όλεσ οι υπόλοιπεσ αναφορζσ του Λόγου του Κεοφ, μασ καλοφν να
κάνουμε τθν προςευχι μια από τισ ΚΟ΢ΥΦΑΛΕΣ Ρ΢ΟΤΕ΢ΑΛΟΤΘΤΕΣ ΤΘΣ
ΗΩΘΣ ΜΑΣ, μια ςυνικεια αναντικατάςτατθ.

Page 5 of 21

Βιβλικές Αλήθειες

http://www.jba.gr/gr/index.htm

2. Κατά Μάρκο 1/α/35

Μια ακόμθ πολφ διαφωτιςτικι αναφορά για τθν κατανόθςθ τθσ
ςθμαςίασ τθσ προςευχισ μζςω του παραδείγματοσ του Λθςοφ Χριςτοφ
βρίςκεται ςτο κατά Μάρκο 1/α/35. Θ προςεκτικι εξζταςθ των
ςυμφραηομζνων είναι για μια ακόμθ φορά πολφ ςθμαντικι. Ζτςι
ξεκινϊντασ από τον ςτίχο 21, μακαίνουμε ότι ο Λθςοφσ δίδαξε ςτθν
ςυναγωγι τθσ Καπερναοφμ όπου επίςθσ ζβγαλε και ζνα διαβολικό πνεφμα
(ςτίχοι 23-27). Σαν αποτζλεςμα "εξιλκε θ φιμθ αυτοφ ευκφσ εισ όλθν τθν
περίχωρον τθσ Γαλιλαίασ" (ςτίχοσ 28). Ζπειτα αφοφ βγικε από τθν
ςυναγωγι, πιγε ςτο ςπίτι του Ρζτρου και του Ανδρζα όπου κεράπευςε τθν
πεκερά του Ρζτρου (ςτίχοι 29-31). Τελικά:

Κατά Μάρκο 1/α/32-34
"Αφοφ δε ζγεινεν εςπζρα, ότε ζδυςεν ο ιλιοσ, ζφεραν προσ αυτόν
πάντασ τουσ πάςχοντασ και τουσ δαιμονιηόμενουσ· και θ πόλισ όλθ
ιτο ςυνθγμζνθ ζμπροςκεν τθσ κφρασ. Και εκεράπευςε πολλοφσ
πάςχοντασ διαφόρουσ αρρωςτίασ· και δαιμόνια πολλά εξζβαλε, και
δεν άφινε τα δαιμόνια να λαλϊςιν, επειδι εγνϊριηον αυτόν."

Ππωσ και ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ που είδαμε ςτο κατά Λουκά,
ζτςι και εδϊ ζχουμε τθν περιγραφι μιασ πολφ φορτωμζνθσ θμζρασ για τον
Λθςοφ Χριςτό. Επιπλζον, αφοφ κα ζμενε ςτθν Γαλιλαία και τθν επόμενθ
θμζρα, και αφοφ θ φιμθ του είχε απλωκεί ςε όλθ τθν περιοχι, κα ιτανε

Page 6 of 21

Βιβλικές Αλήθειες

http://www.jba.gr/gr/index.htm

λογικό να προςδοκοφμε ότι και θ επόμενθ θμζρα κα ιτανε το ίδιο
φορτωμζνθ, αν όχι περιςςότερο. Το ότι αυτό ακριβϊσ ςυνζβθ μασ το λζνε
οι ςτίχοι 36-37 οι οποίοι αναφερόμενοι ςτο πρωί τθσ επόμενθσ θμζρασ
λζνε:

Κατά Μάρκο 1/α/36-37
"Και ζδραμον κατόπιν αυτοφ ο Σιμϊν και οι μετ’ αυτοφ. Και ευρόντεσ
αυτόν, λζγουςι προσ αυτόν, ότι, ΡΑΝΤΕΣ ΣΕ ΗΘΤΟΥΣΛ"

Πλοι τον ηθτοφςανε. Αυτό ςθμαίνει ότι θ μζρα θ οποία είχε μόλισ
αρχίςει κα ιτανε γεμάτθ απαςχόλθςθ. Αλικεια, ζχοντασ ιδθ τελειϊςει μια
υπερφορτωμζνθ θμζρα και ξζροντασ ότι θ επόμενθ κα είναι επίςθσ το ίδιο
φορτωμζνθ, πόςοι από μασ κα ξυπνοφςανε νωρίτερα το πρωί για να
προςευχθκοφν; Και αν κάποιοσ ξυπνοφςε δεν κα ςιμαινε αυτό ότι
κεωροφςε τθν προςευχι ωσ κεφαλαιϊδουσ ςθμαςίασ, και δεν κα ςιμαινε
ότι ιταν μια από τισ κορυφαίεσ προτεραιότθτεσ τθσ ηωισ του; Σίγουρα ναι.
Λοιπόν, ασ δοφμε κάποιον ο οποίοσ το ζκανε. Ροιοσ ιταν αυτόσ; Ο Λθςοφσ
Χριςτόσ:

Κατά Μάρκο 1/α/35
"Και το πρωί, ενϊ ιτο όρκροσ βακφσ, ςθκωκείσ εξιλκε *ο Λθςοφσ+,
και υπιγεν εισ ζρθμον τόπον, και εκεί Ρ΢ΟΣΘΥΧΕΤΟ"

Page 7 of 21

Βιβλικές Αλήθειες

http://www.jba.gr/gr/index.htm

Ο Λθςοφσ γνϊριηε ότι θ θμζρα που ξθμζρωνε κα ιταν πολφ φορτωμζνθ
και ίςωσ να μθν του άφθνε χρόνο για να προςευχθκεί. Ρωσ λοιπόν
αποφάςιςε να ξεκινιςει αυτιν τθν τόςο φορτωμζνθ θμζρα; Με το να
ςθκωκεί νωρίτερα το πρωί και να προςευχθκεί. Δεν είναι πραγματικά ζνα
υπζροχο ξεκίνθμα για μια θμζρα; Δεν είναι επίςθσ και μια υπζροχθ
πρόταςθ για το ξεκίνθμα και τθσ δικισ μασ θμζρασ, ακόμθ και αν αυτι θ
θμζρα προβλζπεται να είναι φορτωμζνθ; Αντί να ξεκινάμε τθν θμζρα μασ
ςκεφτόμενοι τισ πιζςεισ και τισ απαιτιςεισ τθσ δεν είναι πολφ καλφτερο να
τθν ξεκινάμε ςυηθτϊντασ αυτζσ τισ απαιτιςεισ και πιζςεισ με τον Ρατζρα
μασ, ζχοντασ ζτςι τθν ευκαιρία να δοφμε κατά τθν διάρκεια τθσ θμζρασ,
τθν δφναμθ Του να δίνει λφςεισ και να τακτοποιεί όλα τα κζματα; Ραρόλα
αυτά, για να το κάνουμε αυτό κα πρζπει να πιςτζψουμε αυτά που ο Λόγοσ
του Κεοφ λζει ςχετικά με τθν προςευχι και τθν ςθμαντικότθτα τθσ, κακϊσ
επίςθσ και για το τι ο Κεόσ μπορεί να κάνει μζςα από αυτιν, ϊςτε να
αποφαςίςουμε να ςθκωκοφμε το πρωί και να προςευχθκοφμε. Ο Λθςοφσ
δεν ςθκϊκθκε το πρωί επειδι ζτυχε. Αντίκετα ΣΥΝΕΛΔΘΤΑ ΑΡΟΦΑΣΛΣΕ να
ςθκωκεί επειδι αναγνϊριηε τθν ςθμαντικότθτα τθσ προςευχισ για τθν ηωι
του και τθν κεωροφςε ςαν μια από τισ κορυφαίεσ προτεραιότθτεσ του.
Ξανά επομζνωσ ςυμπεραίνουμε ότι το κζμα τθσ προςευχισ δεν είναι
ηιτθμα χρόνου αλλά ηιτθμα προτεραιοτιτων.

Page 8 of 21

Βιβλικές Αλήθειες

http://www.jba.gr/gr/index.htm

3. Κατά Ματθαίο 14/ιδ/23

Άλλο ζνα ςθμείο όπου βλζπουμε τον Λθςοφ Χριςτό να προςεφχεται
βρίςκετε ςτο δζκατο τζταρτο κεφάλαιο του κατά Ματκαίου ευαγγελίου.
Ξανά είναι πολφ ςθμαντικό να ρίξουμε μια προςεκτικι ματιά ςτα
ςυμφραηόμενα. Αυτι τθν φορά θ μζρα δεν ιταν μόνο φορτωμζνθ για τον
Λθςοφ αλλά επίςθσ ξεκίνθςε και με άςχθμα νζα: τον αποκεφαλιςμό του
Λωάννθ

του

Βαπτιςτι

(δεσ

ςτίχουσ

1-11

για

το

ςυμβάν

του

αποκεφαλιςμοφ):

Κατά Ματκαίο 14/ιδ/12
"Και προςελκόντεσ οι μακθταί αυτοφ (του Λωάννθ), εςικωςαν το
ςϊμα, και ζκαψαν αυτό· και ελκόντεσ απιγγειλαν τούτο εισ τον
Λθςοφ"

Ρριν να προχωριςουμε περιςςότερο, πωσ κα αιςκανόςαςταν αν
μακαίνατε ότι ο ξάδερφοσ ςασ, που επίςθσ ιταν ζνασ άνκρωποσ που ςασ
υποςτιριηε ςτακερά και πιςτά, δολοφονικθκε με ζνα τζτοιο απάνκρωπο
τρόπο; Υποκζτω ότι κα αιςκανόςαςταν πολφ λυπθμζνοι και κα κζλατε να
μείνετε λίγο μονοί. Αυτό ακριβϊσ ιταν και αυτό που ο Λθςοφσ ικελε:

Κατά Ματκαίο 14/ιδ/13
"Και ακοφςασ ο Λθςοφσ, ανεχϊρθςεν εκείκεν εν πλοίω εισ ζρθμον
τόπον κατ’ ιδίαν"

Page 9 of 21

Βιβλικές Αλήθειες

http://www.jba.gr/gr/index.htm

Θ αναχϊρθςθ για τον ερθμικό τόπο "κατ’ ιδίαν" δεν ιτανε κάτι
προγραμματιςμζνο. Συνζβθ όταν ο Λθςοφσ άκουςε τι είχε ςυμβεί ("ΚΑΛ
ΑΚΟΥΣΑΣ ο Λθςοφσ ανεχϊρθςεν..."). Ραρόλα αυτά δεν ζμεινε εκεί για
πάντα. Κάποια ςτιγμι αργότερα βγικε από αυτόν τον χϊρο και είδε ζνα
μεγάλο πλικοσ να τον περιμζνει. Πταν είδε αυτό το πλικοσ "εςπλαχνίςκθ
δι’ αυτοφσ, και εκεράπευςε τουσ αρρϊςτουσ αυτϊν" (ςτίχοσ 14). Στθν
πραγματικότθτα όχι μόνο κεράπευςε τουσ αρρϊςτουσ αυτϊν αλλά και
τουσ ζκρεψε με καυματουργικό τρόπο (ςτίχοι 15-21). Ζπειτα από όλα αυτά
ο ςτίχοσ 22 μασ λζει:

Κατά Ματκαίο 14/ιδ/22
"Και ευκφσ ΘΝΑΓΚΑΣΕΝ ο Λθςοφσ τουσ μακθτάσ αυτοφ να εμβϊςιν
εισ το πλοίον, και να υπάγωςι προ αυτοφ εισ το πζραν, εωςοφ
απολφςθ τουσ όχλουσ"

Θ λζξθ "ευκφσ" είναι ςυνδεδεμζνθ με τθν ςίτιςθ του πλικουσ και μασ
λζει ότι μόλισ τα πλικθ ςιτίςτθκαν, αμζςωσ ο Λθςοφσ ανάγκαςε τουσ
μακθτζσ του να μπουν ςτο πλοίο. Δείτε ότι θ λζξθ θ οποία χρθςιμοποιείται
(είναι θ ίδια και ςτο αρχαίο κείμενο) είναι το ριμα "αναγκάηω" του οποίου
θ ζννοια ζχει διατθρθκεί θ ίδια μζχρι ςιμερα. Ππωσ πολφ καλά
γνωρίηουμε "αναγκάηω" ςθμαίνει "υποχρεϊνω κάποιον να κάνει κάτι ζςτω
και αν αυτόσ δεν το κζλει". Σφμφωνα λοιπόν με το παραπάνω απόςπαςμα
ο Λθςοφσ ΑΝΑΓΚΑΣΕ τουσ μακθτζσ του να μπουν ςτο πλοίο και να φφγουν.

Page 10 of 21

Βιβλικές Αλήθειες

http://www.jba.gr/gr/index.htm

Ρολφ πικανόν αυτοί να μθν ικελαν να φφγουν. Ραρόλα αυτά δεν ζκατςε
να το ςυηθτιςει. Τουσ ανάγκαςε να το κάνουν. Ζπειτα ζςτειλε το πλικοσ
ςτα ςπίτια τουσ. Θ ερϊτθςθ τϊρα είναι: γιατί ανάγκαςε τουσ μακθτζσ του
να φφγουν; Τι ςχεδίαηε να κάνει αφοφ ζςτελνε το πλικοσ ςτα ςπίτια του; Θ
απάντθςθ είναι ςτον ςτίχο 23:

Κατά Ματκαίο 14/ιδ/23
"Και αφοφ απζλυςε τουσ όχλουσ, ανζβθ εισ το όροσ κατ’ ιδίαν ΔΛΑ
ΝΑ Ρ΢ΟΣΕΥΧΘΚΘ. Και ότε ζγεινεν εςπζρα, ιτο μόνοσ εκεί."

Ο λόγοσ για τον οποίον δεν επζτρεψε ςτουσ μακθτζσ του να μείνουν
αλλά τουσ ανάγκαςε να μπουν ςτο πλοίο και να φφγουν ιταν επειδι ικελε
να μείνει μόνοσ του ΓΛΑ ΝΑ Ρ΢ΟΣΕΥΧΘΚΕΛ. Δείτε το πόςο τεράςτια ςθμαςία
είχε θ προςευχι για τον Χριςτό. Για αυτιν ιτανε ζτοιμοσ να ςθκωκεί πολφ
νωρίσ το πρωί, να αποςυρκεί από τα πλικθ, να αναγκάςει τουσ μακθτζσ
του να φφγουν. Αλικεια, δεν δείχνουν όλα αυτά ότι θ προςευχι ιταν μια
από τισ ΚΟ΢ΥΦΑΛΕΣ προτεραιότθτεσ τθσ ηωισ του; Μακάρι να εκτιμιςουμε
αυτζσ τισ αναφορζσ και αυτά που ο Λόγοσ του Κεοφ λζει για τθν προςευχι
ϊςτε να τθν κάνουμε και εμείσ μια από τισ κορυφαίεσ προτεραιότθτεσ τθσ
ηωισ μασ.

Page 11 of 21

Βιβλικές Αλήθειες

http://www.jba.gr/gr/index.htm

4. Κατά Λουκά 6/σ/12-13

Ακόμθ ζνα απόςπαςμα όπου βρίςκουμε τον Λθςοφ να προςεφχεται
είναι ςτο ζκτο κεφάλαιο του κατά Λουκά. Αυτιν τθν φορά δεν κα
επικεντρωκοφμε τόςο ςτθν κζςθ τθσ προςευχισ ςτθν κατανομι του
χρόνου του (άλλωςτε ζχουμε ιδθ δει ότι κατείχε κορυφαία κζςθ) όςο ςτο
αντικείμενο για το οποίο προςευχικθκε. Εάν και το ςυγκεκριμζνο
απόςπαςμα δεν αναφζρει εξειδικευμζνα το αντικείμενο τθσ προςευχισ
του, αυτό προκφπτει εφκολα από τα ςυμφραηόμενα:

Κατά Λουκά 6/σ/12-13
"Εν εκείναισ δε ταισ θμζραισ εξιλκεν εισ το όροσ να προςευχθκεί.
ΚΑΛ ΔΛΕΝΥΚΤΕ΢ΕΥΕΝ ΕΝ ΤΘ Ρ΢ΟΣΕΥΧΘ ΤΟΥ ΚΕΟΥ. Και ότε ζγεινεν
θμζρα, ζκραξε τουσ μακθτάσ αυτοφ· και εξζλεξεν εξ αυτϊν δϊδεκα,
τουσ οποίουσ και ωνόμαςεν αποςτόλουσ"

Ξενφχτθςε προςευχόμενοσ. Εάν και θ Βίβλοσ δεν αναφζρει επί λζξθ το
κζμα τθσ προςευχισ του, παρόλα αυτά αναφζρει ότι μόλισ ξθμζρωςε
ζκανε μια από τισ πλζον κρίςιμεσ επιλογζσ τθσ υπθρεςίασ του: τθν επιλογι
των δϊδεκα. Το πικανότερο λοιπόν είναι ότι ιταν αυτιν θ επιλογι θ οποία
αποτζλεςε το κεντρικό κζμα τθσ προςευχισ του εκείνο το βράδυ.

Με

αυτά κατά νου, θ ερϊτθςθ είναι: εάν ο Χριςτόσ χρειάηονταν να
προςευχθκεί για να κάνει επιλογζσ και να πάρει αποφάςεισ, εμείσ δεν
χρειάηεται; Φυςικά και χρειάηεται. Αλικεια γιατί κα πρζπει ΕΜΕΛΣ να

Page 12 of 21

Βιβλικές Αλήθειες

http://www.jba.gr/gr/index.htm

παίρνουμε αποφάςεισ, χρθςιμοποιϊντασ τα περιοριςμζνθσ ικανότθτασ
μυαλά μασ, και δεν πάμε ςτον ΚΕΟ για να τον ρωτιςουμε να μασ διδάξει
και να μασ δείξει ποια είναι θ καλφτερθ επιλογι; Είναι δεδομζνο ότι ο
Κεόσ γνωρίηει τθν καλφτερθ επιλογι, είναι πρόκυμοσ να μασ τθν δείξει, και
ζχει τα μζςα, το πνεφμα Του μζςα μασ, για να μασ τθν ανακοινϊςει.
Επομζνωσ θ ερϊτθςθ δεν είναι κατά πόςο ο Κεόσ μπορεί και κζλει να μασ
βοθκιςει, γιατί πραγματικά και μπορεί και κζλει. Αυτό το οποίο ερωτάτε
είναι κατά πόςο ΕΜΕΛΣ τον διαλζγουμε ςαν τον ςφμβουλο μασ ςτθν λιψθ
αποφάςεων και πθγαίνουμε ς’ Αυτόν για να τον ρωτιςουμε μζςω τθσ
προςευχισ.
Τα ίδια επίςθσ ιςχφουν και με κζματα τα οποία αναφζρονται ςτθν
υπθρεςία μασ ςτον Κεό. Δεν χρειάηεται να ζχουμε ςφγχυςθ ςχετικά με το
πωσ κα υπθρετιςουμε τον Κεό και τι κα κάνουμε γι’ Αυτόν. Δεν χρειάηεται
να βαςανίηουμε τα φτωχά μυαλά μασ για να πάρουμε αποφάςεισ για
υποκζςεισ οι οποίεσ είναι ΔΛΚΕΣ ΤΟΥ. Είναι ΑΥΤΟΣ υπεφκυνοσ να μασ πει τι
να κάνουμε και πωσ να το κάνουμε. Μερικά από αυτά τα πράγματα τα ζχει
πει ιδθ ςτον Λόγο Του, τθν Βίβλο. Ζτςι θ Βίβλοσ μασ λζει να αγαπάμε, να
προςευχόμαςτε, να ςπουδάςουμε να δείξουμε τουσ εαυτοφσ μασ δόκιμουσ
ςτον Κεό ορκοτομϊντασ τον Λόγο Του κτλ. Επομζνωσ δεν χρειάηεται να
ςου πει ο Κεόσ προςωπικά να αγαπάσ αφοφ ςτο ζχει ιδθ πει ςτον Λόγο
Του. Πμοια δεν χρειάηεται να ςου πει προςωπικά να προςεφχεςαι: το ζχει
ιδθ πει ςτον Λόγο Του. Ραρόλα αυτά, χρειάηεςαι τθν ςυμβουλι Του και
γνϊμθ Του εάν ςκζφτεςαι να πασ ςτον τάδε τόπο να κάνεισ το τάδε ζργο
για τον Κεό. Σε μια τζτοια περίπτωςθ πριν να πάρεισ τθν απόφαςθ να το

Page 13 of 21

Βιβλικές Αλήθειες

http://www.jba.gr/gr/index.htm

κάνεισ Ρ΢ΟΣΕΥΧΘΣΟΥ και δεσ τι ο Κεόσ κζλει. Μπορεί να κζλει να πασ ςε
ζνα άλλο διαφορετικό μζροσ. Μπορεί να κζλει να κάνεισ κάτι άλλο, αντί γι’
αυτό που εςφ ζχει προκακορίςει. Σε κάκε περίπτωςθ ΕΡΕΛΧΘ΢ΘΣΘ ΤΟΥ
είναι και ΑΥΤΟΣ ζχει τον Ρ΢ΩΤΟ λόγο. Ζτςι δεν είναι;

5. Κατά Ματθαίο 26/κσ/36-44

Θ τελευταία αναφορά που κα εξετάςουμε και όπου για μια ακόμθ
φορά βρίςκουμε τον Λθςοφ Χριςτό να προςεφχεται βρίςκεται ςτο εικοςτό
ζκτο κεφάλαιο του κατά Ματκαίου ευαγγελίου. Αυτά τα οποία κα δοφμε
διαδραματίςτθκαν λίγο πριν τθν ςφλλθψθ του Λθςοφ Χριςτοφ που τελικά
οδιγθςε ςτθν ςταφρωςθ του. Αρχίηοντασ από τον ςτίχο 36 διαβάηουμε:

Κατά Ματκαίο 26/κσ/36-38
"Τότε ζρχεται μετ’ αυτϊν ο Λθςοφσ εισ χωρίον λεγόμενον Γεκςθμανι·
και λζγει προσ τουσ μακθτάσ, Κακίςατε αυτοφ, εϊςου υπάγω και
Ρ΢ΟΣΕΥΧΘΚΩ εκεί. Και παραλαβϊν τον Ρζτρον και τουσ δυο υιοφσ
του Ηεβεδαίου, ιρχιςε να λυπιται και να αδθμονι. Τότε λζγει προσ
αυτοφσ, Ρερίλυποσ είναι θ ψυχι μου ζωσ κανάτου· μείνατε εδϊ και
αγρυπνείτε μετ’ εμοφ."

Ο Λθςοφσ ιταν πολφ λυπθμζνοσ και ςε μεγάλθ αγωνία για το λόγο ότι
ιξερε τι κα επακολουκοφςε ςε λίγο. Ρραγματικά ιτανε μια πολφ δφςκολθ

Page 14 of 21

Βιβλικές Αλήθειες

http://www.jba.gr/gr/index.htm

ϊρα, μια κρίςθ, όχι μόνο για αυτόν αλλά και για όλουσ μασ αφοφ το ςχζδιο
τθσ ςωτθρίασ μασ βαςίηονταν πάνω ςτθν προςωπικι του κυςία και
ανάςταςθ. Το ερϊτθμα τϊρα είναι πωσ αντιμετϊπιςε ο Χριςτόσ αυτιν τθν
κρίςθ; Θ απάντθςθ είναι ΜΕ Ρ΢ΟΣΕΥΧΘ.

Κατά Ματκαίο 26/κσ/39-44
"Και

προχωριςασ

ολίγον,

ζπεςεν

επί

πρόςωπον

αυτοφ,

Ρ΢ΟΣΕΥΧΟΜΕΝΟΣ και λζγων, Ράτερ μου, εάν ιναι δυνατόν, ασ
παρζλκει απ’ εμοφ το ποτιριον τοφτο. ΡΛΘΝ ΟΥΧΛ ΩΣ ΕΓΩ ΚΕΛΩ,
ΑΛΛ’ ΩΣ ΣΥ. Και ζρχεται προσ τουσ μακθτάσ, και ευρίςκει αυτοφσ
κοιμϊμενουσ, και λζγει προσ τον Ρζτρον, Οφτω δεν θδυνικθτε μιαν
ϊραν να αγρυπνιςθτε μετ’ εμοφ; αγρυπνείτε και προςεφχεςκε, διά
να μθν ειςζλκθτε εισ πειραςμόν· το μεν πνεφμα πρόκυμον, θ δε
ςαρξ αςκενισ. Ράλιν εκ δευτζρου υπιγε και προςευχικθ, λζγων,
Ράτερ μου, εάν δεν ιναι δυνατόν τοφτο το ποτιριο να παρζλκει απ’
εμοφ, χωρίσ να πιϊ αυτό, γενθκιτω το κζλθμα ςου. Και ελκϊν
ευρίςκει αυτοφσ πάλιν κοιμϊμενουσ· διότι οι οφκαλμοί αυτϊν ιςαν
βεβαρθμζνοι. Και αφιςασ αυτοφσ, υπιγε πάλιν και προςευχικθ εκ
τρίτου, ειπϊν τον αυτόν λόγον."

Ππωσ είναι φανερό ο Χριςτόσ επιηθτοφςε μια διζξοδο χωρίσ να ζχει να
περάςει όλα αυτά που ιξερε ότι κα επακολουκοφςαν. Ρροςευχικθκε γι’
αυτό, και μάλιςτα προςευχικθκε τρεισ φορζσ. Είναι πολφ διαφωτιςτικό να
προςζξουμε αυτά τα οποία είπε ςτθν προςευχι του. Ππωσ μποροφμε να

Page 15 of 21

Βιβλικές Αλήθειες

http://www.jba.gr/gr/index.htm

δοφμε, εξζφραςε μεν τθν επικυμία του ςτον Κεό ("ασ παρζλκει απ’ εμοφ
το ποτιριον τοφτο") ΑΛΛΑ τθν ίδια ςτιγμι ηιτθςε να γίνει το κζλθμα του
Κεοφ ζςτω και αν αυτό ιταν αντίκετο από εκείνο που αυτόσ επικυμοφςε
("ΡΛΘΝ ουχί ωσ εγϊ κζλω, αλλ’ ωσ ςυ"). Αυτό είναι πολφ ςθμαντικό αφοφ
πολλζσ φορζσ πιςτεφουμε ότι επειδι ηθτιςαμε κάτι από τον Κεό, Αυτόσ
είναι υποχρεωμζνοσ να το κάνει και μάλιςτα όχι μόνο αυτό αλλά να το
κάνει και όποτε εμείσ κζλουμε. Ο Κεόσ είναι υποχρεωμζνοσ να κάνει, και
κα κάνει, οτιδιποτε του ηθτάμε όταν αυτό το οποίο του ηθτάμε είναι το
κζλθμα Του. Για οριςμζνα πράγματα υπάρχουν ςυγκεκριμζνεσ αναφορζσ
ςτθν Βίβλο που δείχνουν εάν κάτι είναι κζλθμα του Κεοφ θ όχι. Ζνα τζτοιο
παράδειγμα είναι θ κεραπεία. Ο Λόγοσ του Κεοφ περιζχει τόςεσ πολλζσ
αναφορζσ ςχετικά με αυτό το κζμα (παρόλα αυτά, ακόμα και μια μόνο
αναφορά κα ιταν αρκετι για να το κάνει κζλθμα του Κεοφ) που κάνουνε
5

περιςςότερο από ξεκάκαρο ότι θ κεραπεία είναι κζλθμα του Κεοφ .
Μποροφμε επομζνωσ να κεωροφμε τθν κεραπεία ςαν ιδθ δικι μασ.
Μποροφμε να προςευχόμαςτε πατϊντασ πάνω ς’ αυτιν τθν υπόςχεςθ του
Κεοφ. Μποροφμε να είμαςτε 100% ςίγουροι ότι αν αρρωςτιςουμε
μποροφμε να προςευχθκοφμε ςτον Κεό και Αυτόσ κα μασ κεραπεφςει
6

γιατί ο Λόγοσ Του το εγγυάται .
5 Δεσ Ζξοδοσ 15/ιε/26, Ψαλμοί 103/ργ/3, Κατά Λωάννθ 8/θ/29, Λωάννου Γ 2 κακϊσ και
πάμπολλεσ άλλεσ αναφορζσ που δείχνουν ξεκάκαρα τθν κεραπευτικι δφναμθ και
κζλθςθ του Κεοφ.
6 Ραρόλα αυτά, ο Λόγοσ δεν αναφζρει πουκενά πωσ ο Κεόσ κα φζρει τθν κεραπεία και
πότε κα το κάνει. Είναι ΔΛΚΛΑ ΤΟΥ δουλεία να αποφαςίςει γι’ αυτά. Μπορεί να το κάνει

Page 16 of 21

Βιβλικές Αλήθειες

http://www.jba.gr/gr/index.htm

Από τθν άλλθ πλευρά, υπάρχουν άλλα πράγματα τα οποία επειδι είναι
ειδικά για κάκε άτομο, δεν υπάρχει αντίςτοιχθ ειδικι υπόςχεςθ ςτθν
Βίβλο. Για παράδειγμα, ασ υποκζςουμε ότι επικυμϊ να ζχω το Χ
αυτοκίνθτο το οποίο είδα χτεσ και μου άρεςε. Θ Βίβλοσ δεν περιζχει καμία
αναφορά θ οποία να μου λζει το κατά πόςο είναι ι όχι κζλθμα του Κεοφ
να ζχω αυτό το αυτοκίνθτο. Μπορϊ επομζνωσ να κεωριςω αυτό το
αυτοκίνθτο ςαν ιδθ δικό μου; Φυςικά όχι, εκτόσ και αν ο Κεόσ μου ζχει
φανερϊςει ότι το κζλθμα Του είναι να το ζχω. Μπορϊ να προςευχθκϊ και
να αναφζρω ςτον Κεό τθν επικυμία μου; Βεβαίωσ ΝΑΛ!! Μπορϊ να τον
ρωτιςω να μου δείξει αν είναι θ όχι το καλφτερο να ζχω αυτό το
αυτοκίνθτο; Βεβαίωσ ΝΑΛ!! Μπορϊ να εμπιςτευτϊ ςχετικά με το κζμα τισ
υποςχζςεισ Του που μου λζνε ότι το κζλθμα του Κεοφ είναι "αγακό,
ευάρεςτο και τζλειο" (προσ ΢ωμαίουσ 12/ιβ/2), ότι "αυτόσ *ο Κεόσ+
φροντίηει περί υμϊν" (Ρζτρου Α 5/ε/7) και επομζνωσ να υποτάξω το
κζλθμα μου ςτο κζλθμα Του; Βεβαίωσ ΝΑΛ!! Αυτό ζκανε και ο Λθςοφσ. Αυτό
που ηιτθςε δεν ιτανε κζλθμα του Κεοφ και επομζνωσ δεν μποροφςε να
γίνει. Ραρόλα αυτά, αν και είχε τθν επικυμία "το ποτιριον να παρζλκθ"
απ’ αυτόν, εντοφτοισ είχε ΜΛΑ ΡΟΛΥ ΜΕΓΑΛΥΤΕ΢Θ ΕΡΛΚΥΜΛΑ να γίνει το
κζλθμα του Κεοφ. Χαρακτθριςτικά είπε: "ΡΛΘΝ ουχί ωσ ΕΓΩ κζλω, αλλ ωσ
ΣΥ" Ρραγματικά, δεν μασ διδάςκει αυτό ότι πζρα από τισ διάφορεσ
επικυμίεσ που μπορεί να ζχουμε, πρζπει επίςθσ να ζχουμε μια ΑΚΟΜΘ
ακόμα και μζςω των φαρμάκων. Δεν γνωρίηουμε από τθν Βίβλο το πωσ και πότε κα το
κάνει. Αυτό που γνωρίηουμε είναι ότι ΣΛΓΟΥ΢Α, 100%, κα το κάνει κακϊσ τον
εμπιςτευόμαςτε και προςευχόμαςτε γι’ αυτό.

Page 17 of 21

Βιβλικές Αλήθειες

http://www.jba.gr/gr/index.htm

ΜΕΓΑΛΥΤΕ΢Θ ΕΡΛΚΥΜΛΑ για το "αγακό, ευάρεςτο και τζλειο" κζλθμα του
Κεοφ να γίνει ςχετικά με αυτό που προςευχόμαςτε; Βεβαίωσ ΝΑΛ!!
Επιςτρζφοντασ ςτθν περίπτωςθ του Λθςοφ Χριςτοφ, εάν και αυτό το
οποίο ηιτθςε δεν μποροφςε να γίνει, αυτό δεν ςθμαίνει ότι ο Κεόσ δεν
τίμθςε τθν προςευχι του. Το κατά Λουκά ευαγγζλιο το οποίο προςκζτει
κάποιεσ περιςςότερεσ λεπτομζρειεσ μασ λζει:

Κατά Λουκά 22/κβ/41-43
"Και αυτόσ εχωρίςκθ απ’ αυτϊν ωσ λίκου βολιν, και γονατίςασ
προςθφχετο, λζγων, Ράτερ, αν κζλεισ ν’ απομακρφνθσ το ποτιριον
τοφτον απ’ εμοφ· πλθν ουχί το κζλθμα ςου αλλά το ςον ασ γίνει.
Εφάνθ δε εισ αυτόν άγγελοσ απ’ ουρανοφ ΕΝΛΣΧΥΩΝ αυτόν."

Ο Κεόσ ζςτειλε ζνα άγγελο για να ενιςχφςει τον Λθςοφ ϊςτε να κάνει
αυτό το οποίο περιςςότερο απ’ όλα επικυμοφςε, δθλαδι το κζλθμα του
Κεοφ. Μερικζσ φορζσ, μπορεί να ανακαλφψουμε ότι οι προςωπικζσ
επικυμίεσ μασ δεν είναι ςε ςυμφωνία με το "αγακό, ευάρεςτο και τζλειο"
κζλθμα του Κεοφ. Εάν θ ΜΕΓΑΛΥΤΕ΢Θ ΜΑΣ ΕΡΛΚΥΜΛΑ είναι να κάνουμε το
κζλθμα του Κεοφ, ο Κεόσ κα μασ ενιςχφςει να το κάνουμε. Στθν
περίπτωςθ του Λθςοφ Χριςτοφ, θ ενίςχυςθ θ οποία ζλαβε από τθν
προςευχι φαίνεται ςτθν περιγραφι τθσ ςφλλθψθσ του:

Κατά Λωάννθ 18/ιθ/3-11

Page 18 of 21

Βιβλικές Αλήθειες

http://www.jba.gr/gr/index.htm

"Ο Λοφδασ λοιπόν λαβϊν το τάγμα, και εκ των αρχιερζων και
Φαριςαίων υπθρζτασ, ζρχεται εκεί μετά φανϊν και λαμπάδων και
όπλων. Ο δε Λθςοφσ εξεφρων πάντα τα ερχόμενα επ’ αυτόν, εξιλκε,
και είπε προσ αυτοφσ, Τίνα ηθτείτε; Απεκρίκθςαν προσ αυτόν, Λθςοφν
τον Ναηωραίον. Λζγει προσ αυτοφσ ο Λθςοφσ, Εγϊ είμαι. Μςτατο δε
μετ’ αυτϊν και Λοφδασ ο παραδίδων αυτόν. Κακϊσ λοιπόν είπε προσ
αυτοφσ, Πτι εγϊ είμαι, απεςφρκθςαν εισ τα οπίςω, και ζπεςον
χαμαί. Ράλιν λοιπόν θρϊτθςεν αυτοφσ, Τίνα ηθτείτε; Οι δε είπον,
Λθςοφν τον Ναηωραίον. Απεκρίκθ ο Λθςοφσ, Σασ είπον ότι εγϊ είμαι.
Εάν λοιπόν εμζ ηθτιτε, αφιςατε τοφτουσ να υπάγωςι· διά να
πλθρωκι ο λόγοσ τον οποίον είπεν, Πτι εξ εκείνων τουσ οποίουσ μοι
ζδωκασ δεν απϊλεςα ουδζνα. Τότε ο Σίμων Ρζτροσ ζχων μάχαιραν
ζςυρεν αυτιν, και εκτφπθςε τον δοφλον του αρχιερζωσ, και
απζκοψεν αυτοφ το ωτίον το δεξιόν. Ιτο δε το όνομα του δοφλου
Μάλχοσ. Είπε λοιπόν ο Λθςοφσ προσ τον Ρζτρον, Βάλε τθν μάχαιρα
ςου εισ τθν κικθν. Το ποτιριον το οποίον μοι ζδωκεν ο Ρατιρ, δεν
κζλω πιεί αυτό;"

Ο τελευταίοσ ςτίχοσ δείχνει ότι θ κρίςθ είχε τελειϊςει. Αν και θ αρχικι
του επικυμία δεν ιταν ίδια με το κζλθμα του Κεοφ τθν υπόταξε ςτο
κζλθμα του Κεοφ όπωσ και εμείσ πρζπει να κάνουμε. Σθμαντικό ρόλο
όμωσ ςτο να το κάνει αυτό και να ξεπεράςει τθν κρίςθ ζπαιξε το γεγονόσ
ότι προςευχικθκε και ζλαβε μζςω τθσ προςευχισ ενίςχυςθ. Αυτι θ
ενίςχυςθ και θ αποφαςιςτικότθτα του Λθςοφ Χριςτοφ που ακολοφκθςε τθσ

Page 19 of 21

Βιβλικές Αλήθειες

http://www.jba.gr/gr/index.htm

προςευχισ είναι φανερι ςτθν αντίδραςθ του όταν ιρκε θ κρίςιμθ ςτιγμι
τθσ ςφλλθψθσ. Ζτςι, αν και όταν πιγε ςτον κιπο, ιταν περίλυποσ και
γεμάτοσ αγωνία και άγχοσ ("αδθμονοφςε" όπωσ λζει το κείμενο), οι
αντιδράςεισ του κατά τθν ςτιγμι τθσ ςφλλθψθσ, όπωσ δίνονται από τθν
παραπάνω αναφορά, ιτανε γεμάτεσ τολμθρότθτα και κάρροσ. Γιατί
πραγματικά χρειάηεται μεγάλο κάρροσ να πασ από μόνοσ ςου και να
ςυναντιςεισ αυτοφσ που γνωρίηεισ ότι κα ςε βαςανίςουνε ςε λίγο. Ζνα
φοβιςμζνο άτομο κα επιχειροφςε να δραπετεφςει. Κα προςπακοφςε να
ρίξει ςε άλλον αυτά τα οποία υποτίκεται ότι ιταν δικι του ευκφνθ. Αλλά ο
Λθςοφσ δεν ιταν φοβιςμζνοσ. Αντί να προςπακιςει να κρυφτεί πίςω από
τουσ άλλουσ, πιγε μπροςτά και ρϊτθςε τθν υπό τον Λοφδα ςυνοδεία ποιον
ζψαχναν. Μάλιςτα όχι μόνο ζκανε αυτό, αλλά και φρόντιςε και για τθν
αςφάλεια των μακθτϊν του ηθτϊντασ από αυτιν τθν ςυνοδεία να τουσ
επιτρζψει να φφγουν. Ακόμα περιςςότερο είχε τθν θρεμία και τθν αγάπθ
να κεραπεφςει το αυτί του υπθρζτθ που είχε κόψει ο Ρζτροσ (δεσ κατά
Λουκά 22:51) Εάν όλα αυτά δεν δείχνουν ζνα πλιρθ κάρρουσ, ειρινθσ και
αγάπθσ άντρα τότε τι δείχνουν; Αλλά ζχει ςθμαςία να ςθμειϊςουμε πωσ
ενιςχφκθκε και πωσ ξεπζραςε νικθφόρα τθν κρίςθ: ΜΕ Ρ΢ΟΣΕΥΧΘ.

6. Συμπζραςμα

Μετά από όλα τα παραπάνω, και αν και υπάρχουν ακόμθ περιςςότερεσ
αναφορζσ τισ οποίεσ μπορεί να ςπουδάςει κανείσ μόνοσ του, είναι κακαρό

Page 20 of 21

Βιβλικές Αλήθειες

http://www.jba.gr/gr/index.htm

ότι θ προςευχι ζπαιηε ζνα πολφ ςθμαντικό ρολό ςτθν ηωι του Λθςοφ
Χριςτοφ. Για χάρθ τθσ προςευχισ ιτανε ζτοιμοσ να ςθκωκεί πολφ πρωί, να
αποτραβθχτεί από τα πλικθ, να αναγκάςει τουσ μακθτζσ του να φφγουν.
Μζςω τθσ προςευχισ λάμβανε αποφάςεισ και ξεπερνοφςε δφςκολεσ
καταςτάςεισ. Σε αντίκεςθ με τθν γενικευμζνθ αντίλθψθ που λζει
"προςευχιςου ΑΝ ζχεισ χρόνο" ο Χριςτόσ ΔΘΜΛΟΥ΢ΓΟΥΣΕ Ο ΛΔΛΟΣ ΤΟΝ
ΑΡΑ΢ΑΛΤΘΤΟ Χ΢ΟΝΟ ΓΛΑ ΝΑ Ρ΢ΟΣΕΥΧΘΚΕΛ. Σε αντίκεςθ με τθν άποψθ του
κόςμου που λζει: "επζλεξε ΕΣΥ ότι νομίηεισ καλφτερο και κάνε αυτό που
αρζςει ςε ΣΕΝΑ" ο Χριςτόσ προςευχόταν για να δει τι Ο ΚΕΟΣ νόμιηε ωσ
καλφτερο και να κάνει αυτό που Ο ΚΕΟΣ ικελε.
Για να κλείςουμε αυτό το άρκρο, ασ πάμε ςτθν προσ Φιλιππθςίουσ
4/δ/6-7 και ασ κάνουμε το ςχετικό απόςπαςμα τρόπο ςκζψθσ μασ:

Ρροσ Φιλιππθςίουσ 4/δ/6-7
"Μθ μεριμνάτε περί μθδενόσ· αλλ’ εν παντί πράγματι ασ
γνωρίηωνται τα ηθτιματα ςασ προσ τον Κεόν μετ’ ευχαριςτίασ διά
τθσ προςευχισ και τθσ δειςεωσ. Και θ ειρινθ του Κεοφ, θ
υπερζχουςα πάντα νουν, κζλει διαφυλάξει τασ καρδιάσ ςασ και τα
διανοιματα ςασ διά του Λθςοφ Χριςτοφ"

Αναςτάςιοσ Κιουλάχογλου

Page 21 of 21

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful