Βιβλικές Αλήθειες

http://www.jba.gr/gr/index.htm

Η προσευχή ήταν ιδέα του Θεού
Η προςευχι ιταν ιδζα του Θεοφ.

Αυτό είναι μια πολφ ςθμαντικι πλθροφορία. Το λζω αυτό γιατί ςτο
παρελκόν - αλλά και ςτο παρόν - είχα πραγματικζσ μάχεσ με τθν προςευχι.
Εννοώ ότι θ ιδζα τθσ προςευχισ εγείρει κάποιεσ πραγματικά δφςκολεσ
ερωτιςεισ και μερικζσ λογικοφανείσ αντιρριςεισ.

Ερωτιςεισ όπωσ: Τι γίνεται με τθν "ελευκερία βοφλθςθσ" του
ανκρώπου; Πωσ μπορώ να ηθτιςω από τον Θεό να ςώςει ζναν άνκρωπο
που δεν κζλει να ςωκεί; Πωσ μπορώ να προςευχθκώ για ζνα ςαρκικό
Χριςτιανό που δεν κζλει να κεραπευτεί από τον κοςμικότθτα του; Πωσ
ςυμβιβάηονται προςευχζσ όπωσ αυτζσ με τθν ελευκερία βοφλθςθσ του
ανκρώπου;
Και θ κυριαρχία του Θεοφ; Δεν κα κάνει ο Θεόσ ζτςι και αλλιώσ ότι Αυτόσ
κζλει; Και, για όνομα του Θεοφ, υπάρχει και ο προκακοριςμόσ! Εννοώ ότι
οι εκλεκτοί του Θεοφ είναι εκλεκτοί του Θεοφ, ζτςι δεν είναι; Μποροφν οι
προςευχζσ μου να πάρουν κάποιον από τθν γραμμι των χαμζνων και να
τον φζρουν ςτθν γραμμι των εκλεκτών;
Η λφςθ ς’ αυτό το δίλθμμα;

Page 1 of 3

Βιβλικές Αλήθειες

http://www.jba.gr/gr/index.htm

Η προςευχι ιταν ιδζα του Θεοφ. Αυτό ςθμαίνει ότι όλεσ οι απορίεσ, και
οι αντιρριςεισ, και οι αντιφάςεισ αναφορικά με τθν προςευχι - είναι
πρόβλθμα του Θεοφ.
Για τον εαυτό μου το μόνο που χρειάηεται να κρατιςω ςτο νου μου είναι
δυο πράγματα:

(1) Ο Θεόσ μου ζχει δώςει εντολι να προςεφχομαι. Είτε καταλαβαίνω πωσ
θ προςευχι δουλεφει είτε όχι, άςχετων των προβλθμάτων που
ςυναντοφνται, θ εντολι του Θεοφ είναι να προςεφχομαι. Η αδυναμία
κατανόθςθσ μου δεν δικαιολογεί τθν αποτυχία μου να προςευχθκώ. Και αν
ακόμα δεν καταλαβαίνω οτιδιποτε άλλο ςχετικά με τθν προςευχι,
γνωρίηω όμωσ αυτό: Ο Θεόσ με διαβεβαιώνει ότι οι προςευχζσ μου κάνουν
διαφορά.

(2) Οτιδιποτε ο Θεόσ κάνει, είναι ςυνεπισ με τον εαυτό Του. Δεν κα
αρνθκεί και δεν κα αντικροφςει τον εαυτό Του. Δεν ξζρω πωσ λφνει τθν
φανερι αντίκεςθ ανάμεςα ςτισ προςευχζσ μου και τθν ελευκερία
βοφλθςθσ του ανκρώπου, αλλά αν δεν ενοχλεί τον Θεό, δεν πρόκειται να
το αφιςω να ενοχλεί εμζνα.

Όχι μόνο ο Θεόσ μασ ζχει δώςει εντολι να προςευχόμαςτε (ςτθ
πραγματικότθτα προτιμώ τον όρο "προςκαλζςει" γιατί θ προςευχι είναι
τόςο προνόμιο όςο και εντολι), αλλά μασ ζχει επίςθσ δώςει και μια λίςτα
προςευχισ για να μασ οδθγιςει.

Page 2 of 3

Βιβλικές Αλήθειες

http://www.jba.gr/gr/index.htm

Βρίςκουμε τθν λίςτα αυτι του Θεοφ ςτισ λζξεισ του Παφλου προσ τον
Τιμόκεο:

"Παρακαλώ, λοιπόν, πρώτα απ’ όλα να κάνετε δειςεισ, προςευχζσ,
παρακλιςεισ, ευχαριςτίεσ, για όλουσ τουσ ανκρώπουσ, για
βαςιλιάδεσ, και όλουσ εκείνουσ που είναι ςε αξιώματα, για να
περνοφμε μια ηωι ατάραχθ και ιςυχθ με κάκε ευςζβεια και
ςεμνότθτα." (Προσ Τιμόκεο 2:1,2)

Ο Παφλοσ δίνει ςτον νεαρό προςτατευόμενο του ζνα μάκθμα ςτθν
ποιμενικι διακονία, και το πρώτο πράγμα που κα πρζπει να κάνετε όταν οι
άνκρωποι ςου μαηεφονται, του λζει, είναι να προςεφχεςτε. Πρώτο ςτθν
ατηζντα τθσ λατρείασ· πρώτο όχι απαραίτθτα ςε ακολουκία, αλλά πρώτο ςε
ςθμαντικότθτα. "Πρώτα απ’ όλα", πάνω από κάκε άλλθ εναςχόλθςθ,
"προςευχθκείτε". Η προςευχι είναι θ κορυφαία εκδιλωςθ λατρείασ. Η
εκκλθςία δεν μπορεί να κάνει τίποτα μεγαλφτερο από αυτό.
Ronald Dunn (από το βιβλίο "Don’t just stand there. Pray Something")

Page 3 of 3

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful