Βιβλικές Αλήθειες

http://www.jba.gr/gr/index.htm

Ο Γεδεών και πως ο Θεός εργάστηκε μ’ αυτόν

Θ Βίβλοσ και ειδικά θ Ραλαιά Διακικθ είναι γεμάτθ από αναφορζσ που
μασ δείχνουν πωσ ο Κεόσ εργάςτθκε με διάφορουσ ανκρϊπουσ. Μια απ’
αυτζσ τισ αναφορζσ, αυτι ςτον Γεδεϊν, κα εξεταςτεί ς’ αυτό τεφχοσ.

1. Το υπόβακρο

Χρονικά, θ ιςτορία μασ τοποκετείται ςτθν περίοδο όπου το Λςραιλ
κυβερνιόνταν από κριτζσ. Τελευταίοσ κριτισ (πριν τον Γεδεϊν) ιταν θ
Δεβορρά, μια γυναίκα του Κεοφ διά τθσ οποίασ "ανεπαφκθ θ γθ
τεςςαράκοντα ζτθ" (Κριτζσ 5/ε/31). Εντοφτοισ, αυτι θ ανάπαυςθ δεν
κράτθςε για πάντα. Οι Κριτζσ 6/σ/1-6 μασ λζνε:

Κριτζσ 6/σ/1-6
"και ζπραξαν οι υιοί Λςραιλ πονθρά ενϊπιον του Κυρίου. Και
παρζδωκεν αυτοφσ ο Κφριοσ εισ τθν χείρα του Μαδιάμ επτά ζτθ. Kαι
κατίςχυςεν θ χειρ του Μαδιάμ επί τον Λςραιλ· εξ αιτίασ των
Μαδιανιτϊν ζκαμον εισ εαυτοφσ οι υιοί Λςραιλ τασ φωλζασ εκείνασ,
τασ επί των ορζων, και τα ςπιλαια, και τα οχυρϊματα. Και ότε
ζςπερνεν ο Λςραιλ, ανζβαινον οι Μαδιανίται, και οι Αμαλθκίται, και
Page 1 of 25

Βιβλικές Αλήθειες

http://www.jba.gr/gr/index.htm

οι κάτοικοι τθσ ανατολισ, και ιρχοντο εναντίον αυτοφ· και
ςτρατοπεδεφοντεσ εναντίον αυτϊν, διζφκειρον τα γεννιματα τθσ
γθσ, ζωσ τθσ ειςόδου Γάηθσ, και δεν άφινον ηωοτροφίαν εισ τον
Λςραιλ, οφτε πρόβατον, οφτε βοφν, οφτε όνον. Διότι ανζβαινον
αυτοί και τα ποίμνια αυτϊν, και ιρχοντο μετά των ςκθνϊν αυτϊν,
πολυάρικμοι ωσ ακρίδεσ· αναρίκμθτοι ιςαν και αυτοί και αι
κάμθλοι αυτϊν· και ειςιρχοντο εισ τθν γθν διά να φκείρωςιν αυτιν·
και επτωχευςε ςφοδρα ο Λςραθλ εξ αιτιασ των Μαδιανιτϊν."

Μετά από 40 χρόνια ειρινθσ, το Λςραιλ βρζκθκε ςτο μζςο μεγάλων
δεινϊν, εξαιτίασ των Μαδιανιτϊν. Ππωσ το κείμενο μασ λζει, οι τελευταίοι
κατάςτρεφαν τθν περιουςία τουσ ςε τζτοιο βακμό ϊςτε δεν ζμεινε "οφτε
ηωοτροφι, οφτε πρόβατο οφτε βόδι οφτε όνοσ" (Κριτζσ 6/σ/4) για τουσ
Λςραθλίτεσ. Πμωσ, όλεσ αυτζσ οι ςυμφορζσ δεν ςυνζβθςαν τυχαία. Οι
Κριτζσ 6/σ/1 μασ δίνουν τον λόγο:

Κριτζσ 6/σ/1
"και ζπραξαν οι υιοί Λςραιλ πονθρά ενϊπιον του Κυρίου· και
παρζδωκεν αυτοφσ ο Κφριοσ εισ τθν χείρα του Μαδιάμ επτά ζτθ."

Page 2 of 25

Βιβλικές Αλήθειες

http://www.jba.gr/gr/index.htm

"Οι υιοί Λςραιλ ζπραξαν πονθρά ενϊπιον του Κυρίου". Αυτόσ ιταν και
1

ο λόγοσ τθσ καταδυνάςτευςθσ τουσ θ οποία εντοφτοισ είχε και ζνα κετικό
αποτζλεςμα. Ρράγματι οι Κριτζσ 6/σ/6 μασ λζνε:

Κριτζσ 6/σ/6
"και επτϊχευςε ςφόδρα ο Λςραθλ εξ αιτίασ των Μαδιανιτϊν· δια
τουτο οι υιοι ιςραθλ εβοθςαν προσ τον κυριον."

Εξαιτίασ τθσ καταδυνάςτευςθσ τουσ από τουσ Μαδιανίτεσ, οι
Λςραθλίτεσ "εβόθςαν προσ τον Κφριον". Ξανά, αυτι δεν ιταν θ πρϊτθ
φορά που αντιδροφςαν ζτςι. Ρράγματι, αν και πολλζσ φορζσ ζκαναν
πράγματα μιςθτά για τον Κεό, λατρεφοντασ άλλουσ ψεφτικουσ κεοφσ, όταν
οι ςυμφορζσ άρχιηαν να πζφτουν επάνω τουσ, τότε ςυνικιηαν να γυρίηουν
2

και να ηθτοφν ξανά τον αλθκινό Κεό . Οι ςτίχοι 7-10 μασ λζνε πωσ ο Κεόσ
απάντθςε ςτο κάλεςμα τουσ:

1 Δυςτυχϊσ αυτι δεν είναι θ μόνθ φορά που θ φράςθ "και ζπραξαν οι υιοί Λςραιλ
πονθρά ενϊπιον του Κυρίου" απαντάται ςτθν Βίβλο. Υπάρχουν πολλζσ άλλεσ (δεσ για
παράδειγμα: Κριτζσ 2/β/11-15, 4/δ/1-2, 10/ι/6, 13/ιγ/1, Βαςιλείσ Α 11/ια/6, Νεεμίασ
9/κ/28) που επιπρόςκετα μασ δείχνουν ότι τα "πονθρά" που οι Λςραθλίτεσ ζκαναν
ενϊπιον του Κυρίου ιταν θ ειδωλολατρία και θ ςυνακόλουκθ εγκατάλειψθ του Κεοφ.
Επίςθσ, όπωσ μια ματιά ς’ αυτά τα αποςπάςματα κάνει κακαρό, αυτζσ τουσ οι πράξεισ
ακολουκοφνταν πάντα από καταςτροφζσ, ςυμφορζσ και καταδυνάςτευςθ.
2 Δεσ για παράδειγμα Κριτζσ 3/γ/7-9, 3/γ/12-15, 4/δ/3, 10/ι/10, Νεεμίασ 9/κ/28.

Page 3 of 25

Βιβλικές Αλήθειες

http://www.jba.gr/gr/index.htm

Κριτζσ 6/σ/6-10
"και επτϊχευςε ςφόδρα ο Λςραιλ εξ αιτίασ των Μαδιανιτϊν· δια
τουτο οι υιοι ιςραθλ εβοθςαν προσ τον κυριον. Και ότε εβόθςαν
προσ τον Κφριον οι υιοι Λςραιλ διά τουσ Μαδιανίτασ, τότε
απζςτειλεν ο Κφριοσ άνδρα προφιτθν προσ τουσ υιοφσ Λςραιλ, και
είπε προσ αυτοφσ, Οφτω λζγει Κφριοσ ο Κεόσ του Λςραιλ· εγϊ
ανεβίβαςα υμάσ εξ Αιγφπτου, και εξιγαγον υμάσ εξ οίκου δουλείασ,
και ελφτρωςα υμάσ εκ χειρόσ των Αιγυπτίων, και εκ χειρόσ πάντων
των κατακλιβόντων υμάσ, και εξεδίωξα αυτοφσ απ’ ζμπροςκεν
υμϊν, και ζδωκα εισ εςάσ τθν γθν αυτϊν· και είπα προσ εςάσ, Εγϊ
είμαι Κφριοσ ο Κεόσ ςασ δεν κζλετε ςεβαςτεί τουσ κεοφσ των
Aμορραίων, εν τθ γθ των οποίων κατοικείτε· και δεν υπθκοφςατε εισ
τθν φωνιν μου"

Ωσ απάντθςθ ςτο κάλεςμα του Λςραιλ, ο Κεόσ ζςτειλε ζναν προφιτθ ο
οποίοσ τουσ ζδωςε τον λόγο Του, ελζγχοντασ τουσ για ότι είχαν κάνει.
Ππωσ είναι φανερό, ο Κεόσ οφτε ςιϊπθςε οφτε ςυνζχιςε να είναι
κυμωμζνοσ μαηί τουσ. Αντίκετα, πάρα το γεγονόσ ότι πάμπολλεσ φορζσ τον
είχαν εγκαταλείψει, λατρεφοντασ πζτρεσ και ξφλα, όταν επζςτρεψαν ς’
Αυτόν, Αυτόσ ιταν εκεί, ζτοιμοσ να τουσ ελευκερϊςει ξανά. Στθν
περίπτωςθ μασ, το πρϊτο Του βιμα ιταν να ςτείλει ζναν προφιτθ ο
οποίοσ τουσ ζλεγξε, δίνοντασ τουσ τον Λόγο Του. Εντοφτοισ, αυτι ιταν
μόνο θ αρχι. Στα τμιματα που ακολουκοφν, κα δοφμε τι άλλο ζκανε για να
τουσ ελευκερϊςει.

Page 4 of 25

Βιβλικές Αλήθειες

http://www.jba.gr/gr/index.htm

2. Ο Κεόσ και ο Γεδεϊν: θ αρχι

Αφοφ ο Κεόσ ζςτειλε ζνα προφιτθ ελζγχοντασ το Λςραιλ, το δεφτερο
βιμα του ιταν να προςεγγίςει ζναν άντρα με το όνομα Γεδεϊν. Οι Κριτζσ
6/σ/11-12 μασ λζνε:

Κριτζσ 6/σ/11-12
"και ιλκεν άγγελοσ Kυριου, και εκάκιςεν υπό τθν δρυν τθν εν Oφρά,
τθν του Λωάσ του Aβιεηερίτου· και Γεδεϊν ο υιόσ αυτοφ εκοπάνιηε
ςίτον εν τω λθνϊ, διά να κρφψει αυτόν από των Mαδιανιτϊν. Kαι
εφάνθ εισ αυτόν άγγελοσ Kυρίου, και είπε προσ αυτόν, O Kφριοσ
μετά ςου, δυνατζ εν ιςχφι"

Πταν διαβάηουμε ότι ζνασ άγγελοσ παρουςιάςτθκε ςτον Γεδεϊν ασ μθν
φανταςτοφμε ζνα ξανκόμαλλο, αςπροντυμζνο ον να φτερουγίηει με τα δυο
μεγάλα του φτερά ςτον αζρα. Το ότι ζνασ άγγελοσ είναι κάπωσ ζτςι, δεν
είναι τίποτε άλλο παρά μφκοι και φανταςιϊςεισ. Ρράγματι, θ Βίβλοσ
πουκενά δεν λζει ότι οι άγγελοι ζχουν φτερά ι ότι είναι αςπροντυμζνοι ι
ότι είναι ξανκοί. Αυτό που θ Βίβλοσ λζει είναι ότι αυτοί είναι "λειτουργικά
πνεφματα, εισ υπθρεςία αποςτελλόμενα, διά τουσ μζλλοντασ να
κλθρονομιςωςι ςωτθρία" (προσ Εβραίουσ 1/α/14) και επομζνωσ ωσ
τζτοιοι κα πρζπει αυτοί να κεωροφνται.
Επιςτρζφοντασ ςτο αντικείμενο μασ, δείτε τον χαιρετιςμό που ο Κεόσ
ζκανε ςτον Γεδεϊν. Τον αποκάλεςε "δυνατό εν ιςχφι". Και παρόλα αυτά,

Page 5 of 25

Βιβλικές Αλήθειες

http://www.jba.gr/gr/index.htm

αυτόσ δεν ιταν παρά ζνασ φτωχόσ άνκρωποσ που κοπανοφςε ςιτάρι για να
το κρφψει από τουσ Μαδιανίτεσ. Εντοφτοισ, για τον Κεό ιταν ζνασ
"δυνατόσ εν ιςχφι", ζνασ άντρασ που όπωσ κα δοφμε, πίςτεψε και
ακολοφκθςε τον Κεό, εκτελϊντασ με υπακοι όλα όςα αυτόσ τον διζταξε.
Οι ςτίχοι που ακολουκοφν μασ δίνουν τθν απάντθςθ του Γεδεϊν ς’ αυτόν
τον χαιρετιςμό του αγγζλου:

Κριτζσ 6/σ/13-14
"και είπε προσ αυτόν ο Γεδεϊν, Ω κφριε μου, αν ο Κφριοσ είναι μεκ
θμϊν, διά τι λοιπόν εφρθκαν θμάσ πάντα ταφτα; και που είναι πάντα
τα καυμάςια αυτοφ, τα οποία διθγικθςαν εισ θμάσ οι πατζρεσ
θμϊν, λζγοντεσ, Δεν ανεβίβαςεν θμάσ ο Κφριοσ εξ Αιγφπτου; αλλά
τϊρα εγκατζλιπεν θμάσ ο Κφριοσ, και παρζδωκεν θμάσ εισ τασ χείρασ
των Μαδιανιτϊν. Και εμβλζψασ προσ αυτόν ο Κφριοσ, είπεν, Φπαγε
εν τθ δφναμθ ςου ταφτθ, και κζλεισ ςϊςει τον Λςραιλ εκ τθσ χειρόσ
του Μαδιάμ· δεν ςε απζςτειλα εγϊ;"

Ο Γεδεϊν αμφζβαλλε κατά πόςο ο Κεόσ ιταν μαηί τουσ, όταν όλεσ
αυτζσ τισ ςυμφορζσ είχαν πζςει πάνω τουσ. Εντοφτοισ, δεν ιταν ο Κεόσ
που δεν ιταν μαηί τουσ ΑΛΛΑ ΑΥΤΟΛ που δεν ιταν με τον Κεό. Ωσ
απάντθςθ ςτα ερωτθματικά του Γεδεϊν ο Κεόσ του είπε να προχωριςει
εμπρόσ, διαβεβαιϊνοντασ τον ότι αυτόσ κα ελευκζρωνε το Λςραιλ. "Δε ςε
απζςτειλα εγϊ" του είπε. Ρράγματι, ιταν ο Κεόσ ο οποίοσ τον ζςτειλε. Θ
αποςτολι αυτι δεν ιταν κάτι που ο Γεδεϊν καταςκεφαςε. Αυτόσ

Page 6 of 25

Βιβλικές Αλήθειες

http://www.jba.gr/gr/index.htm

βρίςκονταν εκεί κοπανίηοντασ ςιτάρι που ζπειτα κα ζκρυβε από τουσ
Μαδιανίτεσ. Κατά πάςα πικανότθτα, μπορεί ποτζ να μθν είχε οφτε καν
ςκεφτεί ότι κα ιταν εκείνοσ ο οποίοσ κα ελευκζρωνε τον Λςραιλ από τουσ
Μαδιανίτεσ. Εντοφτοισ, από τα λεγόμενα του αγγζλου, μποροφμε να
ςυμπεράνουμε με βεβαιότθτα ότι τϊρα πλζον είχε πολλοφσ λόγουσ να
αρχίςει να ςκζφτεται αυτό το ενδεχόμενο ςοβαρότατα. Οι ςτίχοι 15-16 μασ
δίνουν τθν απάντθςθ του Γεδεϊν:

Κριτζσ 6/σ/15-16
"Ο δε είπε προσ αυτόν, Ω κφριε μου, με τι κζλω ςϊςει τον Λςραιλ;
ιδοφ, θ οικογζνεια μου είναι θ ταπεινοτζρα μεταξφ του Μαναςςι,
και εγϊ ο μικρότεροσ εν τω οίκω του πατρόσ μου. Και είπε προσ
αυτόν ο Κφριοσ, Αλλ’ εγϊ κζλω είςκαι μετά ςου, και κζλεισ πατάξει
τουσ Μαδιανίτασ ωσ άνδρα ζνα."

Οι άνκρωποι εφκολα ακολουκοφν κάποιον που γνωρίηουν ότι είναι
θγζτθσ, όπωσ για παράδειγμα, ζναν βαςιλιά, ζναν ςτρατθγό κτλ. Αλλά τον
Γεδεϊν ποιοσ κα τον ακολουκοφςε; Δεν ιταν παρά ζνασ άγνωςτοσ.
Ραρόλα αυτά, για μια ακόμθ φορά ο Κεόσ τον διαβεβαίωςε ότι κα ιταν
μαηί του. "Aλλ’ ΕΓΩ κζλω είςκαι μετά ςου και κζλεισ πατάξει τουσ
Μαδιανίτασ ωσ άνδρα ζνα", του είπε. Γι’ αυτό και ο Γεδεϊν δεν είχε κανζνα
λόγο να φοβάται. Εντοφτοισ, μερικζσ φορζσ ο Κεόσ υπόςχεται κάτι το
οποίο επειδι είναι υπερβολικά καλό κακυςτεροφμε να το πιςτζψουμε.
Αναρωτιόμαςτε : "αλικεια κα ςυμβεί αυτό το υπζροχο πράγμα ςε μζνα;",

Page 7 of 25

Βιβλικές Αλήθειες

http://www.jba.gr/gr/index.htm

"κα δϊςει πράγματι ο Κεόσ αυτό ςε μζνα;". Τζτοιεσ ςκζψεισ είχε επίςθσ
και ο Γεδεϊν. Οι ςτίχοι 17-24 μασ λζνε:

Κριτζσ 6/σ/17-24
"Ο δε είπε προσ αυτόν, Εάν λοιπόν εφρθκα χάριν εισ τουσ
οφκαλμοφσ ςου, δείξον μοι ςθμείον ότι ςυ είσαι ο λαλϊν μετ εμοφ.
Μθ αναχωριςεισ εντεφκεν, δζομαι, εωςοφ ζλκω προσ ςε, και
εκφζρω τθν προςφοράν μου, και κζςω ενϊπιον ςου. Ο δε είπε,
Κζλω περιμζνει εωςοφ επιςτρζψεισ. Και ειςιλκεν ο Γεδεϊν, και
θτοίμαςεν ερίφιον εξ αιγϊν, και άηυμα ενόσ εφά αλεφρου· το μεν
κρζασ ζκεςεν εισ κάνιςτρον, τον δε ηωμόν ζβαλεν εισ χφτραν, και
ζφερεν ζξω προσ αυτόν υπό τθν δρυν, και προςζφερε. Και είπε προσ
αυτόν ο άγγελοσ του Κεοφ, Λάβε το κρζασ και τα άηυμα, και κεσ επί
ταφτθν τθν πζτραν, και τον ηωμόν επίχεε. Και ζκαμεν οφτω. Και
εξζτεινεν ο άγγελοσ του Κυρίου το άκρον τθσ ράβδου, τθν οποίαν
είχεν εν τθ χειρί αυτοφ, και ιγγιςε το κρζασ και τα άηυμα· και ανζβθ
πυρ εκ τθσ πζτρασ, και κατζφαγε το κρζασ και τα άηυμα. Τότε
απιλκεν ο άγγελοσ του Κυρίου από των οφκαλμϊν αυτοφ. Και ειδϊν
ο Γεδεϊν ότι ιτο άγγελοσ Κυρίου, είπεν ο Γεδεϊν, Οιμοί, Κφριε Κεζ!
διότι είδον τον άγγελον του Κυρίου πρόςωπον προσ πρόςωπον. Και
είπε προσ αυτόν ο Κφριοσ, Ειρινθ ςοι. Μθ φοβοφ. Δεν κζλεισ
αποκάνει· και οικοδόμθςεν εκεί ο Γεδεϊν κυςιαςτιριον εισ τον
Κφριον, και ωνόμαςεν αυτό Λεοβά-ςαλϊμ *Κφριοσ ειρινθσ+"

Page 8 of 25

Βιβλικές Αλήθειες

http://www.jba.gr/gr/index.htm

Αυτι είναι θ πρϊτθ φορά που διαβάηουμε ότι ο Γεδεϊν ηιτθςε και
πζτυχε από τον Κεό ζνα ςθμάδι. Εντοφτοισ δεν είναι θ μόνθ φορά.
Υπάρχουν περιςςότερεσ τισ οποίεσ κα ςυναντιςουμε διαβάηοντασ. Μεταξφ
αυτϊν είναι και θ περιςςότερο γνωςτι περίπτωςθ με τθν προβιά ι "πόκο"
κατά τον Βάμβα. Κα κρατιςουμε λοιπόν τα ςχόλια μασ για τα ςθμάδια που
ο Γεδεϊν ηιτθςε, και γενικά για τθν πρακτικι του να βάηει κανείσ ςθμάδια,
για αργότερα. Για τθν ϊρα, είναι αρκετό να ποφμε ότι πριν ο Γεδεϊν
ηθτιςει από τον Κεό ζνα ςθμάδι, γνϊριηε το κζλθμα του Κεοφ για τθν
ςυγκεκριμζνθ κατάςταςθ. Δεν ηιτθςε το ςθμάδι, για να προςδιορίςει
μζςω αυτοφ το κζλθμα του Κεοφ. Αντ’ αυτοφ το ηιτθςε για να
επιβεβαιϊςει αυτό που ο Κεόσ του είχε ιδθ πει, και το οποίο επομζνωσ
ιταν το κζλθμα του Κεοφ. Σ’ αυτιν τθν αίτθςθ του Γεδεϊν, ο Κεόσ
αντζδραςε κετικά, δίνοντασ του ότι ηιτθςε.
Αν και όπωσ είναι προφανζσ αυτι θ θμζρα ιταν πνευματικά πολφ
δραςτιρια για τον Γεδεϊν, αυτι θ δραςτθριότθτα δεν ςταμάτθςε αλλά
ςυνεχίςτθκε και τθν νφχτα επίςθσ. Οι ςτίχοι 25-27 μασ λζνε:

Κριτζσ 6/σ/25-27
"Και τθν αυτιν νφκτα είπεν ο Κφριοσ προσ αυτόν, Λάβε τον βοφν του
πατρόσ ςου, και τον δεφτερον βοφν τον επταετι, και κατεδάφιςον
τον βωμόν του Βαάλ τον οποίον ζχει ο πατιρ ςου, και το άλςοσ το
πλθςίον αυτοφ κατάκοψον· και οικοδόμθςον κυςιαςτιριον εισ
Κφριον τον Κεόν ςου επί τθσ κορυφισ τθσ πζτρασ ταφτθσ, κατά το
διατεταγμζνον· και λάβε τον δεφτερον βοφν, και πρόςφερε

Page 9 of 25

Βιβλικές Αλήθειες

http://www.jba.gr/gr/index.htm

ολοκαφτωμα με τα ξφλα του άλςουσ, το οποίον κζλεισ κατακόψει.
Και ζλαβεν ο Γεδεϊν δζκα άνδρασ εκ των δοφλων αυτοφ, και ζκαμε
κακϊσ είπε προσ αυτόν ο Κφριοσ· και επειδι εφοβικθ τον οίκον του
πατρόσ αυτοφ, και τουσ ανκρϊπουσ τθσ πόλεωσ, να κάμθ τοφτο τθν
θμζραν, ζκαμεν αυτό τθν νφκτα."

Ο Κεόσ είπε ςτον Γεδεϊν να καταςτρζψει τον βωμό του Βαάλ και το
άλςοσ που ιταν εκεί. Θ φπαρξθ του βωμοφ αυτοφ και του άλςουσ, κακϊσ
και θ αντίδραςθ των ανκρϊπων που, όπωσ μπορεί να διαπιςτωκεί
διαβάηοντασ παρακάτω, γζμιςαν από κυμό όταν είδαν τα είδωλα τουσ
κατεςτραμμζνα (δεσ Κριτζσ 6/σ/28-30), επιβεβαιϊνει ότι το κακό που το
Λςραιλ ζκανε ιταν θ ειδωλολατρία. Επίςθσ δείχνει ότι μόνο ζνα μζροσ του
Λςραιλ επζςτρεψε ςτον Κφριο και όχι όλοι απ’ αυτοφσ. Μολαταφτα,
εξαιτίασ αυτοφ του μζρουσ ο Κεόσ κα ελευκζρωνε ΟΛΟ το ζκνοσ.

3. Ο Κεόσ και ο Γεδεϊν: θ μάχθ με τουσ Μαδιανίτεσ

Ζχοντασ δει πωσ ο Κεόσ παρουςιάςτθκε ςτον Γεδεϊν, αφοφ οι
Λςραθλίτεσ τον αναηιτθςαν, κάνοντασ γνωςτό ς’ αυτόν ότι αυτόσ κα ιταν
που κα ελευκζρωνε το Λςραιλ, ασ προχωριςουμε τϊρα περιςςότερο για
να δοφμε τι ςυνζβθ αργότερα, αρχίηοντασ από τον ςτίχο 33:

Page 10 of 25

Βιβλικές Αλήθειες

http://www.jba.gr/gr/index.htm

Κριτζσ 6/σ/33-35
"Τότε ςυνιχκθςαν ομοφ πάντεσ οι Μαδιανίται, και οι Αμαλθκίται,
και οι κάτοικοι τθσ ανατολισ, και διζβθςαν, και εςτρατοπζδευςαν εν
τθ κοιλάδι Λζηραελ. Και το πνεφμα του Κυρίου περιεχφκθ επί τον
Γεδεϊν, και εςάλπιςεν εν ςαλπίγγι, και ςυνιχκθςαν οι Αβι-εηεριται
οπίςω αυτοφ. Και εξαπζςτειλε μθνυτάσ προσ πάντα τον Μαναςςι,
και ςυνιχκθ και αυτόσ οπίςω αυτοφ· εξαπζςτειλεν ζτι μθνυτάσ προσ
τον Αςιρ, και προσ τον Ηαβουλϊν, και προσ τον Νεφκαλί· και
ανζβθςαν εισ ςυνάντθςιν αυτϊν."

Απ’ ότι φαίνεται θ ϊρα για τθν εκτζλεςθ τθσ αποςτολισ του Γεδεϊν
είχε πλζον φτάςει. Οι εχκροί του Λςραιλ, "ομοφ πάντεσ οι Μαδιανίται και
οι Αμαλθκίται και οι κάτοικοι τθσ ανατολισ" είχαν μαηευτεί όλοι ς’ ζνα
μζροσ. Εκείνθ τθν ςτιγμι, ο Κεόσ παρακίνθςε τον Γεδεϊν να ςτείλει
μθνυτζσ καλϊντασ τουσ Λςραθλίτεσ να ςυναχτοφν μαηί του. Αυτό δείχνει ότι
ο Κεόσ ιταν ο ςχεδιαςτισ τθσ μάχθσ, ενϊ ο Γεδεϊν ο εκτελεςτισ του
ςχεδίου του Κεοφ. Χωρίσ ο Κεόσ να του πει τι να κάνει, ο Γεδεϊν ιταν
αδφνατο να γνωρίηει το κζλθμα του Κεοφ. Χωρίσ ο Γεδεϊν να πιςτζψει ότι
ο Κεόσ του είπε, ζτςι ϊςτε να δράςει πάνω ς’ αυτό, το κζλθμα του Κεοφ
κα παρζμενε ανεκτζλεςτο. Θ επιτυχία τθσ όλθσ επιχείρθςθσ εξαρτιόνταν
λοιπόν πάνω ςτθν ςυνεργαςία ανάμεςα ςτον Κεό, ο οποίοσ είχε τον ρόλο
του αρχθγοφ, και τον Γεδεϊν ο οποίοσ είχε τον ρόλο του εκτελεςτι των
όςων ο Κεόσ ζλεγε. Δεν ιταν ο Γεδεϊν που αποφάςιηε και εκτελοφςε,
αλλά ο Κεόσ που αποφάςιηε και ο Γεδεϊν που εκτελοφςε. Αυτι θ αρχι

Page 11 of 25

Βιβλικές Αλήθειες

http://www.jba.gr/gr/index.htm

είναι θ ίδια κάκε ςτιγμι που κζλουμε να ακολουκιςουμε το κζλθμα του
Κεοφ: ο Κεόσ είναι εκείνοσ ο οποίοσ πρζπει να κάνει γνωςτό ςε μασ το
κζλθμα Του - το οποίο και κάνει, μζςω του γραπτοφ Του λόγου ι μζςω
αποκάλυψθσ - και εμείσ εκείνοι οι οποίοι πρζπει να περπατιςουμε πάνω
ς’ αυτό κζλθμα. Αυτόσ είναι και ο μόνοσ δρόμοσ ο οποίοσ εγγυάται
επιτυχία ςε όλα όςα κάνουμε.
Επιςτρζφοντασ ςτον Γεδεϊν, ο Κεόσ όχι μόνο του είπε τι να κάνει αλλά
και τον βοικθςε ϊςτε να πιςτζψει και να το κάνει. Ρράγματι, όπωσ είδαμε
προθγουμζνωσ όταν ο Γεδεϊν ηιτθςε από τον Κεό ζνα ςθμάδι, ο Κεόσ του
το ζδωςε. Εντοφτοισ, Αυτόσ δεν ςταμάτθςε εκεί. Αντ’ αυτοφ πιγε
παραπζρα, αφοφ ο Γεδεϊν πραγματικά χρειάηονταν περιςςότερθ βοικεια.
Ζτςι, όταν ο λαόσ ςυγκεντρϊκθκε μαηί του, ο Γεδεϊν ηιτθςε πάλι από τον
Κεό ζνα ςθμάδι. Οι ςτίχοι 36-38 μασ λζνε:

Κριτζσ 6/σ/36-38
"Και είπεν ο Γεδεϊν προσ τον Κεόν, Εάν μζλλεισ να ςϊςεισ διά
χειρόσ μου τον Λςραιλ, ΚΑΚΩΣ ΕΛΑΛΘΣΑΣ, ιδοφ, εγϊ κζλω βάλει τον
πόκον του μαλλιοφ εισ το αλϊνιον· εάν γίνει δρόςοσ μόνον επί τον
πόκον, εφ όλθν δε τθν γθν ξθραςία, τότε κζλω γνωρίςει, ότι κζλεισ
ςϊςει διά χειρόσ μου τον Λςραιλ, ΚΑΚΩΣ ΕΛΑΛΘΣΑΣ. Και ζγεινεν
οφτω. Διότι ςθκωκείσ τθν επαφριον το πρωί, επίεςε τον πόκον, και
εξζκλιψε δρόςον εκ του πόκου, λεκάνθν πλιρθ φδατοσ."

Επιπρόςκετα, δείτε τι ζκανε ζπειτα:

Page 12 of 25

Βιβλικές Αλήθειες

http://www.jba.gr/gr/index.htm

Κριτζσ 6/σ/39-40
"Και είπεν ο Γεδεϊν προσ τον Κεόν, Ασ μθ εξαφκι ο κυμόσ ςου
εναντίον μου, και κζλω λαλιςει μόνον ταφτθν τθν φοράν· ασ
δοκιμάςω δζομαι, ταφτθν μόνθν τθν φοράν εν τω πόκω· ασ γίνει
τϊρα ξθραςία μόνον επί τον πόκον, εφ όλθν δε τθν γθν ασ είναι
δρόςοσ. Και ζκαμεν ο Κεόσ οφτω τθν νφκτα εκείνθν· και ζγινε
ξθραςία μόνον επί τον πόκον, εφ όλθν δε τθν γθν ιτο δρόςοσ."

Τα παραπάνω αποςπάςματα τα οποία περιγράφουν ότι είναι γνωςτό
ςαν "τθν προβιά του Γεδεϊν", ζχουν δυςτυχϊσ ευρζωσ παρεξθγθκεί,
κακϊσ πολλοί άνκρωποι, βαςιςμζνοι ςτθν λάκοσ κατανόθςθ τουσ, τα
χρθςιμοποιοφν, βάηοντασ διάφορα ςθμάδια μζςα από τα οποία
προςπακοφν να προςδιορίςουν το κζλθμα του Κεοφ. Ζτςι μερικοί
άνκρωποι αποφαςίηουν για το τι είναι το κζλθμα του Κεοφ με τθν ρίψθ
ενόσ νομίςματοσ. Άλλοι μζςω του ................Βιβλομπίνγκο (είναι θ
πρακτικι του ανοίγματοσ τθσ Βίβλου τυχαία ς’ ζνα ςθμείο) ι μζςω άλλων
παρόμοιων πρακτικϊν. Ραρόλα αυτά, θ ςφνδεςθ τζτοιων πρακτικϊν με τθν
προβιά του Γεδεϊν είναι τελείωσ αςτιριχτθ. Ο λόγοσ είναι ότι ο Γεδεϊν
μζςω του ςθμαδιοφ δεν επιηθτοφςε να μάκει το κζλθμα του Κεοφ. Αντ’
αυτοφ, αυτό που αυτόσ ικελε ιταν ΝΑ ΕΡΛΒΑΛΒΕΩΣΕΛ ΟΤΛ ΘΔΘ ΘΞΕ΢Ε, ΜΕ
ΑΡΟΚΑΛΥΨΘ, ΣΑΝ ΚΕΛΘΜΑ ΤΟΥ. Ρράγματι, ο ςτίχοσ 36 μασ λζει: "και
είπεν ο Γεδεϊν προσ τον Κεόν εάν μζλλεισ να ςϊςεισ διά χειρόσ μου τον
Λςραιλ ΚΑΚΩΣ ΕΛΑΛΘΣΑΣ". Θ φράςθ "κακϊσ ελάλθςεσ" δείχνει ότι ο
Γεδεϊν ιδθ γνϊριηε, μζςω αποκάλυψθσ, το κζλθμα του Κεοφ. Ρράγματι

Page 13 of 25

Βιβλικές Αλήθειες

http://www.jba.gr/gr/index.htm

είδαμε ιδθ ςτουσ ςτίχουσ 11-24, πωσ ο Κεόσ ζκανε γνωςτό ς’ αυτόν το
κζλθμα Του μ’ ζναν άγγελο. Ζτςι δεν ηιτθςε το ςθμάδι για να προςδιορίςει
μζςω αυτοφ το κζλθμα του Κεοφ. Αντ’ αυτοφ το ηιτθςε ΓΛΑ ΝΑ
ΕΡΛΒΕΒΑΛΩΣΕΛ ΑΥΤΟ ΡΟΥ ΘΔΘ ΓΝΩ΢ΛΗΕ ΟΤΛ ΘΤΑΝ ΤΟ ΚΕΛΘΜΑ ΤΟΥ ΚΕΟΥ.
Σχετικά με τα ςθμάδια, κάτι άλλο το οποίο κα πρζπει επίςθσ να
υπογραμμιςτεί εδϊ είναι ότι πουκενά ο Λόγοσ του Κεοφ δεν υποχρεϊνει
τον Κεό να μασ δϊςει ζνα ςθμάδι, όταν μασ ζχει ιδθ κάνει γνωςτό το
κζλθμα Του είτε μζςω του γραπτοφ Του Λόγου είτε μζςω αποκάλυψθσ.
Πταν δεν γνωρίηουμε το κζλθμα του Κεοφ, προςπακοφμε να το μάκουμε.
Μελετοφμε τθν Βίβλο, και προςευχόμαςτε ςτον Κεό να μασ το
αποκαλφψει, αν φυςικά δεν το ζχει ιδθ αποκαλφψει ςτθν Βίβλο. Δεν κα
πρζπει να κζτουμε περιοριςμοφσ ςτον Κεό ι να προκακορίηουμε τον
χρόνο και το τφπο τθσ απάντθςθσ Του. Ο Λόγοσ του Κεοφ δεν υποχρεϊνει
τον Κεό να μασ δϊςει τθν απάντθςθ που κζλουμε περιςςότερο ι να μασ
δϊςει τθν απάντθςθ όταν εμείσ κζλουμε να μασ δοκεί. Αντ’ αυτοφ, ο Κεόσ
υποχρεϊνεται από τθν ίδια τθν φφςθ του ωσ Κεόσ αγάπθσ και φροντίδασ,
να μασ δϊςει τθν ΚΑΛΥΤΕ΢Θ απάντθςθ ςτο χρόνο που ΕΚΕΛΝΟΣ ΝΟΜΛΗΕΛ
ωσ ΚΑΛΥΤΕ΢Ο. Σχετικά με τθν πρακτικι τθσ τοποκζτθςθσ ςθμαδιϊν, αυτό
που μποροφμε να ποφμε με ςιγουριά βαςιςμζνοι πάνω ςτον Λόγο Του,
είναι ότι ο Κεόσ ΣΛΓΟΥ΢Α κα μασ βοθκιςει να ακολουκιςουμε το κζλθμα
Του (αν φυςικά κζλουμε να το ακολουκιςουμε). Εντοφτοισ κανζνασ δεν
μπορεί να τον περιορίςει ςτον τρόπο που κα μασ βοθκιςει. Κα κάνει ότι
Αυτόσ κεωρεί ωσ ΚΑΛΥΤΕ΢Ο. Πταν κάτι είναι κζλθμα του Κεοφ, ο Κεόσ κα
το υποςτθρίξει πλιρωσ, ακόμα και αν αυτό ςθμαίνει να κρατιςει μια

Page 14 of 25

Βιβλικές Αλήθειες

http://www.jba.gr/gr/index.htm

προβιά ςτεγνι όταν όλο το υπόλοιπο ζδαφοσ είναι υγρό, ι να μασ δϊςει
ζνα υποςτθρικτικό ςχετικό απόςπαςμα ςτο ..................Βιβλομπίνγκο ι
γενικά να κάνει οτιδιποτε άλλο απαιτείται για να μασ βοθκιςει να
πιςτζψουμε και να κάνουμε το κζλθμα Του. Κανζνασ δεν λζει ότι ο Κεόσ
δεν χρθςιμοποιεί ςθμάδια για να μασ βοθκιςει να ακολουκιςουμε το
κζλθμα Του. Πταν όμωσ τζτοια ςθμάδια δίνονται, αυτά δεν δίνονται ςαν
υποκατάςτατα του λόγου Του αλλά ςαν ΥΡΟΣΤΘ΢ΛΞΘ για να πιςτζψουμε
ότι είναι ιδθ το δθλωμζνο κζλθμα Του.
Ρροχωρϊντασ τθν ςυηιτθςθ παραπζρα, πιςτεφω ότι το καλφτερο
ςθμάδι ςχετικά με το αν κάτι ζρχεται από τον Κεό ι όχι είναι το πωσ αυτό
κυλάει ςτθν πράξθ. Κακετί που ζρχεται από τον Κεό κυλάει ομαλά και ςε
ςυνεχι αρμονία με τον Λόγο του Κεοφ. Ππωσ οι Ραροιμίεσ 10/ι/22 μασ
λζνε:

Ραροιμίεσ 10/ι/22
"Θ ευλογία του Κυρίου πλουτίηει, και λφπθ δεν κζλει προςτεκεί εισ
αυτιν."

Επίςθσ θ προσ Εφεςίουσ 3/γ/20 λζει αναφορικά με τον Κεό:
"Εισ δεν τον δυνάμενον υπερεκπεριςςοφ να κάμει υπζρ πάντα όςα
ηθτοφμεν ι νοοφμεν, κατά τθν δφναμιν τθν ενεργοφμενθν εν
θμίν,......."

Ακόμα περιςςότερο, θ Λακϊβου 1/α/16-17 προςκζτει:

Page 15 of 25

Βιβλικές Αλήθειες

http://www.jba.gr/gr/index.htm

"Μθ πλανάςκε αδερφοί μου αγαπθτοί· πάςα δόςισ αγακι και παν
δϊρθμα τζλειον, είναι άνωκεν καταβαίνων εκ του Ρατρόσ των
φϊτων, εισ τον οποίον δεν υπάρχει αλλοίωςισ ι ςκιά μεταβολισ"

Κάκε τι που ζρχεται από τον Κεό είναι ΤΕΛΕΛΟ ΔΩ΢Ο. Είναι περιςςότερο
απ’ όςο ηθτοφμε ι νοοφμε. Δεν υπάρχει λφπθ ς’ αυτό. Είναι τζλειο
βραχυπρόκεςμα, μεςοπρόκεςμα και μακροπρόκεςμα. Αντικζτωσ ότι
ζρχεται από τον διάβολο αργά ι γριγορα κα καταλιξει ςτο ακριβϊσ
αντίκετο απ’ ότι ζρχεται από τον Κεό, δθλαδι ςε δάκρυα, πόνο και
3

πλθγζσ .
Επιςτρζφοντασ ςτθν περίπτωςθ μασ, μετά το καφμα με τθν προβιά, ο
Γεδεϊν ςίγουρα πιρε δφναμθ, που ιταν και αυτό που ο Κεόσ ικελε
δίνοντασ του ότι του ηιτθςε. Εντοφτοισ, αυτό δεν είναι το τζλοσ τθσ
ιςτορίασ. Ρράγματι, μετά τθν ςυγκζντρωςθ των Λςραθλιτϊν και παρά το
γεγονόσ ότι αυτοί αντιμετϊπιηαν ζνα εξαιρετικά μεγάλο ςτρατό, ο Κεόσ
ςυνζςτθςε ςτον Γεδεϊν τον περιοριςμό του ςτρατοφ του Λςραιλ. Οι ςτίχοι
που ακολουκοφν μασ λζνε:

3 Ο διάβολοσ μπορεί επίςθσ να δϊςει ςθμάδια, ψεφτικα όμωσ που ςκοπό ζχουν να μασ
παραςφρουν ςτισ παγίδεσ του. Γι’ αυτό κα πρζπει να είμαςτε ιδιαίτερα προςεκτικοί με
τα ςθμάδια. Ο οδθγόσ μασ δεν είναι τα ςθμάδια, αλλά ο Λόγοσ του Κεοφ. Πτι είναι ςε
αρμονία με τον Λόγο ζρχεται από τον Κεό. Οτιδιποτε είναι ςε δυςαρμονία με τον Λόγο
ζρχεται από τον διάβολο. Τα ςθμάδια ζχουν ιςχφ, όταν υποςτθρίηουν μια κατάςταςθ θ
οποία ρζει ςε απόλυτθ αρμονία με τον Λόγο του Κεοφ. Διαφορετικά δεν ζχουν ΚΑΜΛΑ
απολφτωσ ιςχφ.

Page 16 of 25

Βιβλικές Αλήθειες

http://www.jba.gr/gr/index.htm

Κριτζσ 7/η/1-2
"Τότε ο Λεροβαάλ (όςτισ είναι ο Γεδεϊν) εξθγζρκθ πρωί, και πασ ο
λαόσ ο μετ αυτοφ, και εςτρατοπζδευςαν πλθςίον τθσ πθγισ Αρϊδ·
το δε ςτρατόπεδον των Μαδιανιτϊν ιτο κατά το βόρειον αυτϊν,
προσ τον λόφον Μορζχ εν τθ κοιλάδι. Και είπε Κφριοσ προσ τον
Γεδεϊν, Ρολφσ είναι ο λαόσ ο μετά ςου ϊςτε να παραδϊςω τουσ
Μαδιανίτασ εισ τθν χείρα αυτοφ, μιπωσ ο Λςραιλ καυχθκεί εναντίον
μου, λζγων, Θ χειρ μου με ζςωςε."

Ο Κεόσ ικελε να δείξει ςτουσ Λςραθλίτεσ ότι ΑΥΤΟΣ ΕΛΝΑΛ Ο ΚΕΟΣ, ζνασ
Κεόσ ικανόσ να ελευκερϊςει άςχετα με το μζγεκοσ του εχκροφ. Ζτςι
διζταξε τον Γεδεϊν να μειϊςει τον ςτρατό. Οι Κριτζσ 7/η/3-8 μασ λζνε τθν
μζκοδο που του ςυνζςτθςε ν’ ακολουκιςει:

Κριτζσ 7/η/3-8
"τϊρα λοιπόν κιρυξον εισ επικοον του λαοφ, λζγων, Πςτισ είναι
δειλόσ και φοβοφμενοσ, ασ ςτρζψθ, και ασ ςπεφςθ από του όρουσ
Γαλαάδ. Και ζςτρεψαν εκ του λαοφ εικοςιδφο χιλιάδεσ· και ζμειναν
δζκα χιλιάδεσ. Και είπε Κφριοσ προσ τον Γεδεϊν, Ο λαόσ είναι ζτι
πολφσ· καταβίβαςον αυτοφσ εισ το φδωρ, και εκεί κζλω εκκακαρίςει
αυτοφσ εισ ςε, και περί οφτινοσ ςοι ειπϊ, Οφτωσ κζλει ζλκει μετά
ςου, αυτοσ κζλει ζλκει μετά ςου· και περί οφτινοσ ςοι ειπϊ, Οφτωσ
δεν κζλει ζλκει μετά ςου, αυτοσ δεν κζλει ζλκει. Και κατεβίβαςε τον
λαόν εισ το φδωρ· και είπεν ο Κφριοσ προσ τον Γεδεϊν πασ όςτισ

Page 17 of 25

Βιβλικές Αλήθειες

http://www.jba.gr/gr/index.htm

λάψθ με τθν γλϊςςαν αυτοφ από του φδατοσ, κακϊσ λάπτει ο
ςκφλοσ, τοφτον κζλεισ ςτιςει χωριςτά· και πασ όςτισ κάμψει τα
γόνατα αυτοφ διά να πιεί. Και ο αρικμόσ των λαπτόντων με τθν
χείρα αυτϊν προσ το ςτόμα αυτϊν, ιτο τριακόςιοι άνδρεσ· απάν δε
το επίλοιπον του λαοφ ζκαμψε τα γόνατα αυτϊν διά να πιϊςιν
φδωρ. Και είπεν ο Κφριοσ προσ τον Γεδεϊν, διά των τριακοςίων
ανδρϊν οίτινεσ ζλαψαν κζλω ςϊςει υμάσ, και κζλω παραδϊςει τουσ
Μαδιανίτασ εισ τθν χείρα ςου· απάν δε το επίλοιπον του λαοφ ασ
υπάγωςιν ζκαςτοσ εισ τον τόπον αυτοφ. Ζλαβε λοιπόν ο λαόσ τασ
τροφάσ εισ τασ χείρασ αυτϊν, και τασ ςάλπιγγασ αυτϊν· και
απζπεμψεν απάν το επίλοιπον του Λςραιλ, ζκαςτον εισ τθν ςκθνιν
αυτοφ, και εκράτθςε τουσ τριακόςιουσ άνδρασ. Και το ςτρατόπεδον
του Μαδιάμ ιτο υποκάτω αυτϊν εν τθ κοιλάδι."

Τελικά, μετά από επιλογι του Κεοφ, μόνο 300 άνδρεσ ζμειναν. Μζςω
αυτϊν ο Κεόσ κα νικοφςε τον μεγάλο ςτρατό των Μαδιανιτϊν και των
ςυμμάχων τουσ. Το γεγονόσ ότι παρά τθν μεγάλθ διαφορά ςτουσ αρικμοφσ
θ μάχθ κα ιταν νικθφόρα για το Λςραιλ, ιταν απόλυτα ςίγουρο απ’ όςα ο
Κεόσ εμφατικά είπε ςτον Γεδεϊν. Ρράγματι, όπωσ του είπε: "διά των
τριακοςίων ανδρϊν κζλω ςϊςει υμάσ και κζλω παραδϊςει τουσ
Μαδιανίτασ εισ τθν χείρα ςου" (Κριτζσ 7/η/7). Ιταν λοιπόν ςίγουρο ότι αν
ο Γεδεϊν πίςτευε και ακολουκοφςε τισ ςυμβουλζσ του Κεοφ, θ μάχθ κα
ιταν νικθφόρα για τον Λςραιλ, γιατί ο Κεόσ το είχε υποςχεκεί. Πμωσ ο
Κεόσ όχι μόνο ζδωςε τθν διαβεβαίωςθ Του ςχετικά με το νικθφόρο τθσ

Page 18 of 25

Βιβλικές Αλήθειες

http://www.jba.gr/gr/index.htm

μάχθσ, αλλά επίςθσ βοικθςε τον Γεδεϊν να πιςτζψει αυτιν τθν υπόςχεςθ
και να προχωριςει μπροςτά. Οι Κριτζσ 7/η/9-14 μασ λζνε:

Κριτζσ 7/η/9-14
"Και τθν αυτιν νφκτα, είπε προσ αυτόν ο Κφριοσ, Σθκϊκθτι, κατάβα
εισ το ςτρατόπεδον· διότι παρζδωκα αυτό εισ τθν χείρα ςου· αλλ εάν
φοβείςαι να καταβισ, κατάβα ςυ και ο Φοφρα ο δοφλοσ ςου εισ το
ςτρατόπεδον· και κζλεισ ακοφςει τι λζγουςι· και μετά ταφτα αι
χείρεσ ςου κελουςιν ενδυναμωκεί, και κζλεισ καταβεί εισ το
ςτρατόπεδον. Και κατζβθ αυτόσ μετά του Φοφρα του δοφλου αυτοφ
ζωσ τθσ προφυλακισ του ςτρατοπζδου. Ο δε Μαδιάμ, και ο Αμαλικ,
και πάντεσ οι κάτοικοι τθσ ανατολισ ήσαν εξθπλωμζνοι εν τθ κοιλάδι
ωσ ακρίδεσ κατά το πλικοσ· και αι κάμθλοι αυτϊν αναρίκμθτοι ωσ θ
άμμοσ παρά το χείλοσ τθσ καλάςςθσ κατά το πλικοσ. Και ότε ιλκεν
ο Γεδεϊν, ιδοφ, άνκρωποσ τισ διθγείτο, προσ τον πλθςίον αυτοφ,
όνειρον, και ζλεγεν, Λδοφ, ωνειρεφκθν όνειρον, και ιδοφ, ψωμίον
κρίκινον κυλιόμενον εκ τω ςτρατοπζδω του Μαδιάμ, ιλκεν εισ τασ
ςκθνάσ, και εκτφπθςεν αυτάσ, και ζπεςον· και ανζτρεψεν αυτάσ, και
ζπεςον αι ςκθναί. Και απεκρίκθ ο πλθςίον αυτοφ, και είπε, Τοφτο
δεν είναι, ειμι θ ρομφαία του Γεδεϊν, υιοφ του Λωάσ, ανδρόσ
Λςραθλίτου· ο Κεόσ παρζδωκεν εισ τθν χείρα αυτοφ τον Μαδιάμ, και
απάν το ςτρατόπεδον."

Page 19 of 25

Βιβλικές Αλήθειες

http://www.jba.gr/gr/index.htm

Ο Κεόσ όχι μόνο ζκανε γνωςτό το κζλθμα του ςτον Γεδεϊν αλλά επίςθσ
τον βοικθςε να το πιςτζψει κιόλασ. Και δείτε τον υπζροχο τρόπο που
επζλεξε: τον ζςτειλε ςτο αντίπαλο ςτρατόπεδο για να ακοφςει με τα ίδια
του τ’ αυτιά κάποιον να περιγράφει τθν νίκθ του ενάντια ςτουσ
Μαδιανίτεσ! Το αποτζλεςμα αυτισ τθσ βοικειασ δείχνεται ςτον ςτίχο 15.
Εκεί διαβάηουμε:

Κριτζσ 7/η/15
"και ωσ ικουςεν ο Γεδεϊν τθν διιγθςιν του ονείρου, και τθν
εξιγθςιν αυτοφ, προςεκφνθςε, και επζςτρεψεν εισ το ςτρατόπεδον
του Λςραιλ, και είπε, Σθκωκείτε· διότι ο Κφριοσ παρζδωκεν εισ τθν
χείρα ςασ το ςτρατόπεδον του Μαδιάμ."

Μόλισ ο Γεδεϊν άκουςε το όνειρο και τθν ερμθνεία του, ζγινε ςίγουροσ
ότι ο Κφριοσ είχε παραδϊςει όλο το εχκρικό ςτρατόπεδο, ςτα χζρια τα δικά
του και των τριακοςίων ανδρϊν του. Οι Κριτζσ 7/η/16-22 μασ λζνε τι ζκανε
ζπειτα:

Κριτζσ 7/η/16-22
"και διιρεςε τουσ τριακόςιουσ άνδρασ εις τρία ςϊματα· και ζδωκε
ςάλπιγγασ εισ τασ χείρασ πάντων τοφτων και υδρίασ κενάσ, και
λαμπάδασ εν ταισ υδρίεσ. Και είπε προσ αυτοφσ, βλζπετε προσ εμζ,
και κάμετε παρομοίωσ· και ιδοφ, όταν εγϊ φκάςω εισ το άκρον του
ςτρατοπζδου, κακϊσ εγώ κάμω, οφτω κζλετε κάμει· όταν ςαλπίςω

Page 20 of 25

Βιβλικές Αλήθειες

http://www.jba.gr/gr/index.htm

διά τθσ ςάλπιγγοσ, εγϊ και πάντεσ οι μετ εμοφ, τότε κζλετε ςαλπίςει
και ςεισ διά των ςαλπίγγων κφκλω παντόσ του ςτρατοπζδου, και
κζλετε ειπεί, Ρομφαία του Κυρίου και του Γεδεϊν. Ο Γεδεϊν λοιπόν,
και οι εκατόν άνδρεσ οι μετ αυτοφ, ιλκον εισ το άκρον του
ςτρατοπζδου περί τασ αρχάσ τθσ μζςθσ φυλακισ· μόλισ είχον
καταςτιςει τουσ φφλακασ· και εςάλπιςαν διά των ςαλπίγγων, και
ςυνζτριψαν τασ υδρίασ τασ εισ τασ χείρασ αυτϊν. Και τα τρία
ςϊματα εςάλπιςαν διά των ςαλπίγγων, και ςυνζτριψαν τασ υδρίασ,
και εκράτουν τασ λαμπάδασ εισ τασ αριςτεράσ αυτϊν χείρασ, και τασ
ςάλπιγγασ εισ τασ δεξιάσ αυτϊν χείρασ διά να ςαλπίηωςι· και
ανζκραηον, ΢ομφαία του Κυρίου και του Γεδεϊν. Και εςτάκθ
ζκαςτοσ εν τω τόπω αυτοφ κφκλω του ςτρατοπζδου· και απάν το
ςτράτευμα διζτρεχε, και εφϊναηε, και ζφευγε. Και οι τριακόςιοι
εςάλπιςαν διά των ςαλπίγγων· και ζςτρεψεν ο Kφριοσ κακ όλον το
ςτρατόπεδον τθν ρομφαίαν εκάςτου εναντίον του πλθςίον αυτοφ·
και το ςτράτευμα ζφυγεν...."

Ο Γεδεϊν ακολουκϊντασ ζνα παράτολμο ςχζδιο και πθγαίνοντασ να
πολεμιςει ενάντια α’ αυτό το μεγάλο ςτράτευμα με μόνο 300 άνδρεσ
εξοπλιςμζνουσ με ..............................ςάλπιγγεσ, λαμπάδεσ και κενά δοχεία,
τελικά νίκθςε τον μεγάλο αυτόν εχκρό. Τϊρα αν κάποιοσ ρωτιςει γιατί
αποφάςιςε να πολεμιςει τουσ Μαδιανίτεσ με τζτοια μζςα, θ προφανισ
απάντθςθ είναι γιατί Ο ΚΕΟΣ ΕΤΣΛ ΤΟΥ ΕΛΡΕ. Ρράγματι, όπωσ μπορεί να
κυμόμαςτε, ιταν ο Κεόσ που του είπε ότι κα ελευκζρωνε το Λςραιλ. Ιταν

Page 21 of 25

Βιβλικές Αλήθειες

http://www.jba.gr/gr/index.htm

επίςθσ ο Κεόσ που του είπε να ςυγκεντρϊςει όλο το Λςραιλ και που τελικά
από το ςτράτευμα των Λςραθλιτϊν τελικά κράτθςε μόνο 300 άνδρεσ. Ιταν
επομζνωσ ο Κεόσ που είπε ςτον Γεδεϊν να ακολουκιςει το ςχζδιο που
τελικά ακολουκικθκε εκείνθ τθν νφχτα. Το αποτζλεςμα ιταν μια
εντυπωςιακι νίκθ για τουσ Λςραθλίτεσ. Ππωσ το κείμενο λζει "και
ζςτρεψεν ο Κφριοσ κακ όλον το ςτρατόπεδον τθν ρομφαίαν εκάςτου
εναντίον του πλθςίον αυτοφ και το ςτράτευμα ζφυγεν". Οι ςτίχοι 23-25
μασ δίνουν το τελικό μζροσ αυτισ τθσ μεγάλθσ νίκθσ των Λςραθλιτϊν:

Κριτζσ 7/η/23-25
"Και ςυνιχκθςαν οι άνδρεσ Λςραιλ από Νεφκαλί, και από Αςιρ, και
από παντόσ του Μαναςςι, και κατεδίωξαν οπίςω του Μαδιάμ. Και
απζςτειλεν ο Γεδεϊν μθνυτάσ προσ απάν το όροσ Εφραίμ, λζγων,
Καταβιτε διά να ςυναντιςθτε τον Μαδιάμ, και προκαταλάβετε προ
αυτϊν τα φδατα, ζωσ Βαικ-βαρα και τον Λορδάνθν. Τότε ςυνιχκθςαν
πάντεσ οι άνδρεσ Εφραίμ, και προκατζλαβον τα φδατα ζωσ Βαικβαρα και τον Λορδάνθν. Και ςυνζλαβον δυο αρχθγοφσ του Μαδιάμ,
τον Ωριβ, και τον Ηθβ· και εκανάτωςαν τον Ωριβ επί του βράχου
Ωριβ, τον δε Ηθβ εκανάτωςαν επί του λθνοφ Ηθβ· και κατεδίωξαν
τον Μαδιάμ, και ζφεραν τθν κεφαλιν του Ωριβ και του Ηθβ προσ
τον Γεδεϊν εκ του πζραν του Λορδάνου."

Ππωσ μποροφμε να δοφμε, θ τελικι φάςθ τθσ μάχθσ πρόβλεπε τθν
ςυμμετοχι και των άλλων Λςραθλιτϊν επίςθσ. Ο ςτίχοσ 28 μασ δίνει το

Page 22 of 25

Βιβλικές Αλήθειες

http://www.jba.gr/gr/index.htm

μζγεκοσ του κριάμβου και τθσ ελευκζρωςθσ που ο Κεόσ ζδωςε ςτο Λςραιλ
μζςω του Γεδεϊν:

Κριτζσ 8/η/28
"Και εταπεινϊκθ ο Μαδιάμ ζμπροςκεν των υιϊν Λςραιλ, και δεν
εςικωςε πλζον τθν κεφαλιν αυτοφ. Και ανεπαφκθ θ γθ
τεςςαράκοντα ζτθ εν ταισ θμζρεσ του Γεδεϊν."

Πταν οι Λςραθλίτεσ ζκαναν κακά ενϊπιον του Κυρίου, εγκαταλείποντασ
Τον και λατρεφοντασ άλλουσ ψεφτικουσ κεοφσ, το αποτζλεςμα ιταν
καταδυνάςτευςθ και μεγάλθ φτϊχεια. Πταν όμωσ επζςτρεψαν, ηθτϊντασ
τθν ελευκζρωςθ του Κυρίου, τότε Αυτόσ τουσ ζςτειλε ζνα προφιτθ που
τουσ ζδωςε τον Λόγο Του ελζγχοντασ τουσ για ότι είχαν κάνει. Επίςθσ,
ζγειρε ς’ αυτοφσ τον Γεδεϊν για αρχθγό τουσ. Αυτόσ, αν και ιταν ζνα
φτωχόσ και άςθμοσ άνκρωποσ, ιταν εντοφτοισ πρόκυμοσ να κάνει αυτά
που ο Κεόσ τον ικελε να κάνει, και ο Κεόσ με τθν ςειρά Του τον βοικθςε
ςε όλο τον δρόμο ζτςι ϊςτε να τα καταφζρει ςτθν αποςτολι τθσ
ελευκζρωςθσ του Λςραιλ. Το αποτζλεςμα ιταν μια μεγάλθ ελευκζρωςθ
για το Λςραιλ και θρεμία ς’ όλα τα χρόνια που ο Γεδεϊν ιταν ηωντανόσ. Ο
Γεδεϊν φυςικά επίςθσ ευλογικθκε εξαιρετικά. Οι ςτίχοι που ακολουκοφν
μασ λζνε:

Page 23 of 25

Βιβλικές Αλήθειες

http://www.jba.gr/gr/index.htm

Κριτζσ 8/η/29-32
"Τότε φπθγεν ο Λεροβαάλ υιόσ του Λωάσ και κατϊκθςεν εν τω οίκω
αυτοφ. Είχε δε Γεδεϊν εβδομικοντα υιοφσ εξελκόντασ εκ των μθρϊν
αυτοφ· διότι είχε γυναίκασ πολλάσ. Και θ παλλάκθ αυτοφ, θ εν
Συχζμ, και αυτι εγζννθςεν εισ αυτόν υιόν, τον οποίον αυτόσ
ωνόμαςεν Αβιμελζχ. Και απζκανεν ο Γεδεϊν ο υιόσ του Λωάσ εν
γιρατι καλϊ, και ετάφθ εν τω τάφω Λωάσ του πατρόσ αυτοφ, εν τθ
Οφρά των Αβι-εηεριτϊν."

Για να καταλιξουμε λοιπόν: θ απομάκρυνςθ από τον Κφριο το μόνο
που φζρνει είναι καταδυνάςτευςθ και ςυμφορζσ. Εντοφτοισ, ακόμα και αν
γίνει, ο Κεόσ είναι πάντα εκεί ζτοιμοσ να ςυγχωρζςει και να ελευκερϊςει
τον κακ’ ζνα που επιςτρζφει ς’ Αυτόν.
Ρζρα απ’ αυτό, κάτι άλλο που επίςθσ διδάςκεται από τα παραπάνω
αποςπάςματα είναι ότι όταν ο Κεόσ λζει κάτι είναι και πρόκυμοσ επίςθσ
να μασ βοθκιςει να το φζρουμε εισ πζρασ. Τζτοια πράγματα όπωσ
ςθμάδια, όταν ζρχονται από τον Κεό υποςτθρίηουν το ιδθ δεδθλωμζνο
κζλθμα του Κεοφ και δεν πρζπει να επιηθτοφνται ςαν ζνασ τρόποσ για να
μάκουμε το κζλθμα του Κεοφ. Ο Κεόσ μασ ζχει δϊςει τον γραπτό του Λόγο
και τισ φανερϊςεισ του αγίου πνεφματοσ για να μασ κάνει γνωςτό το
κζλθμα του. Αν τϊρα κακοδόν χρειαςτοφμε βοικεια κα πρζπει να είμαςτε
ςίγουροι ότι κα βροφμε τθν βοικεια που χρειαηόμαςτε. Δεν γνωρίηω τι
είδουσ κα είναι αυτιν θ βοικεια. Αυτό που όμωσ γνωρίηω μετά

Page 24 of 25

Βιβλικές Αλήθειες

http://www.jba.gr/gr/index.htm

βεβαιότθτασ είναι ότι κα είναι αρκετι για να μασ υποςτθρίξει μζχρι τζλουσ
ακριβϊσ όπωσ ιταν αρκετι και για τον Γεδεϊν.

Τάςοσ Κιουλάχογλου

Page 25 of 25

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful