You are on page 1of 1

Monitor Polski Nr 32 — 1746 — Poz.

477

477
WYROK TRYBUNA¸U KONSTYTUCYJNEGO

z dnia 13 maja 2009 r.

sygn. akt Kp 2/09

Trybuna∏ Konstytucyjny w sk∏adzie: po rozpoznaniu, z udzia∏em wnioskodawcy oraz


Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie
Bohdan Zdziennicki — przewodniczàcy, w dniu 13 maja 2009 r., wniosku Prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej z∏o˝onego w trybie art. 122 ust. 3 Kon-
Stanis∏aw Biernat, stytucji Rzeczypospolitej Polskiej, o zbadanie zgodno-
Êci art. 21 pkt 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r.
Zbigniew CieÊlak, o zmianie niektórych ustaw w zwiàzku ze zmianami
w organizacji i podziale zadaƒ administracji publicznej
Maria Gintowt-Jankowicz, w województwie w zakresie, w jakim wyposa˝ajàc or-
gan samorzàdu województwa w kompetencje doty-
Miros∏aw Granat,
czàce parku krajobrazowego nie zapewnia ochrony
Marian Grzybowski, Êrodowiska, z art. 5 Konstytucji,

Wojciech Hermeliƒski, orzeka:

Adam Jamróz, Art. 21 pkt 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r.


o zmianie niektórych ustaw w zwiàzku ze zmianami
Marek Kotlinowski, w organizacji i podziale zadaƒ administracji publicznej
w województwie jest zgodny z art. 5 Konstytucji
Teresa Liszcz, Rzeczypospolitej Polskiej.

Ewa ¸´towska,
Bohdan Zdziennicki
Marek Mazurkiewicz,

Janusz Niemcewicz, Stanis∏aw Biernat Zbigniew CieÊlak


Maria Gintowt-Jankowicz Miros∏aw Granat
Andrzej Rzepliƒski, Marian Grzybowski Wojciech Hermeliƒski
Adam Jamróz Marek Kotlinowski
Miros∏aw Wyrzykowski — sprawozdawca, Teresa Liszcz Ewa ¸´towska
Marek Mazurkiewicz Janusz Niemcewicz
protokolant: Krzysztof Zalecki, Andrzej Rzepliƒski Miros∏aw Wyrzykowski