INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DOLJ

Str. Ion Maiorescu Nr.6, 200760 Craiova, Telefon 0251/420961; 0351/407395 (407397)Fax: 0251/421824, 0351/407396 E-mail: isjdolj@isj.dj.edu.ro Web: www. isj.dj.edu.ro

____________________________________________________________________________
Nr. ________ / ________ 2010

FIŞA DE EVALUARE
pentru detaș are la cerere, prin concurs specific, iunie – iulie 2010, a domnului / doamnei …………………………………………………. titular(ă) pe postul/catedra ………………………………. de la unitatea şcolară…………………………din localitatea……………………….judeţul………………. Criterii pentru evaluarea personalului didactic
I.
A. B. C.

Punctaj cf. anexa 2
6p 8p 5p 5p 6p 8p 9p 10 p

Punctaj acordat

Nivelul studiilor
Absolvenţi ai şcolii normale/liceu pedagogic sau al şcolii postliceale cu diplomă/certificat de absolvire *Absolvenţi ai colegiului pedagogic universitar (institutori) cu diplomă de absolvire Maiştri-instructori absolvenţi de: 1.şcoală postliceală cu diplomă/certificat de absolvire/certificat de competenţe profesionale 2. liceu + şcoala de maiştri cu diplomă/certificat de absolvire/certificat de competenţe profesionale Absolvenţi în specialitate ai învăţământului postliceal, respectiv şcoala postliceală sau şcoala de maiştri, cu a doua specializare Absolvenţi în specialitate ai învăţământului universitar de scurtă durată sau ai institutului pedagogic cu diplomă de absolvire Absolvenţi în specialitate, cu diplomă, ai ciclului I de studii universitare de licenţă Absolvenţi în specialitate ai învăţământului universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau ai ciclului II de studii universitare de masterat Absolvenţi în specialitate ai învăţământului universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă şi cu: 1. o altă licenţă 2. studii postuniversitare de specializare cu durata de cel puţin 3 semestre 3. studii academice postuniversitare cu durata de cel puţin 3 semestre 4. studii aprofundate de specialitate cu durata de cel puţin 3 semestre 5. masterat în sistem postuniversitar

D. E. F. G. H.

3 p 2 p 2 p 1,5 p 1 p

6. cursuri de perfecţionare postuniversitară cu durata de cel puţin 3 semestre 1 p 7. studii postuniversitare de specializare, academice postuniversitare cu durata mai mică de 3 1p semestre 8. studii aprofundate de specialitate, cursuri de perfectionare postuniversitară cu durata mai 0,5 p mica de 3 semestre Nota: * 1. - Educatoarele şi învăţătorii care au dobândit funcţia de institutor prin absolvirea învăţământului superior de scurtă/lungă durată sau a ciclului I de studii universitare de licenț ă ori a ciclului II de studii universitare de masterat. Pentru institutorii aflaţi în restrângere care solicită trecerea în specializarea dobândită ulterior prin studii superioare, punctajul se calculează astfel: - la nivelul unităţii se evaluează ca institutor; - la nivelul inspectoratului şcolar se evaluează ca absolvent cu studii superioare de scurtă/lungă durată sau a ciclului I de studii universitare de licenţă. 2. Punctajul de la literele A - G nu se cumulează. 3. Punctajul de la literele G – H se cumulează şi se acordă pentru fiecare formă de pregătire, finalizată, universitară / postuniversitară de la litera H, punctele 1 – 8.

1

cu modificările şi completările ulterioare: Media 10 Media 9 – 9. 2008-2009) Foarte bine Bine Satisfăcător Nesatisfăcător 10 p 7p 2p 0p Notă: a) Pentru absolvenţii promoţiei 2009.99 Media 7 – 7. gradul didactic II.(5) din Legea 128/1997 privind Statutul personalului didactic.4 p 0.99 Media 8 – 8. d) În cererea fiecărui cadru didactic.5 p 0.cadru didactic coordonator proiect/program specific . 3. 2008-2009) la nivelul: a) unităţii de învăţământ max. se adaugă câte 2(două) puncte pentru fiecare grad didactic. 1) Activitatea metodică şi ştiinţifică dovedită prin documente justificative Se punctează activitatea din ultimii doi ani şcolari încheiaţi (2007-2008.99 Media 6 – 6. la care s-a obţinut media 10 (definitivat. III.2p/an x2 - 2 .referat/lecţie demonstrativă în catedră/comisie metodică . se ia în considerare calificativul parţial din anul şcolar 2009-2010.formator local .4 p 0. respectiv gradul didactic I).responsabil/coordonator cerc pedagogic . 1 elev calificat 0. Rezultatele obţinute în activitatea didactică.13.membru al consiliului consultativ al ISJ . b) Pentru absolvenţii promoţiei 2008. alin. (1) (1) Gradul didactic a) Definitivat b) Gradul didactic II c) Gradul didactic I/Doctorat echivalat cu gradul didactic I d) Grad didactic I obţinut pe bază de examene. se iau în considerare calificativul pentru anul şcolar 2008-2009 şi calificativul parţial din anul şcolar 2009-2010.50. c) În cazul întreruperii activităţii la catedră. elevi calificaţi pentru locală/judeţeană : 5 şi peste 5 elevi calificaţi .II.99 5p 4p 3p 2p 1p Notă: 1.4 p 0.rezultate la concursuri şi olimpiade şcolare – faza pe şcoală (nr. se iau în considerare calificativele pentru ultimii doi ani şcolari în care cadrul didactic şi-a desfăşurat activitatea. IV. cf. cu excepț ia situaţiilor de la punctul a). Calificativele obţinute în ultimii doi ani şcolari încheiaţi (2007-2008. urmat de doctorat în domeniul specializării/specializărilor înscrise pe diploma de licenţă 6p 10 p 14 p 24 p (2) Media de absolvire pentru debutanţi (0-2 ani).metodist al IŞJ/CCD . 4 p.îndrumător-coordonator reviste şcolare avizate de ISJ . . în perioada ultimilor doi ani şcolari.0.coordonator proiecte/programe(consilier educativ) . se va trece media punctajului celor două calificative. 2.30 p).3 p 0.4 p 0.8 p 0.membru al consiliului consultativ pe disciplină/. La punctajul corespunzător gradului didactic mai sus menţionat.membru în comisii de elaborare de subiecte ș i de evaluare în cadrul concursurilor ș colare/de ocupare a posturilor 0.5/an px2 0.4 p 0.membru Consiliu de administraţie/comisie de dialog social . . Se punctează ultimul grad didactic/doctorat dobândit. 4 p.7 p b) judeţului max. art. Personalului didactic căruia i s-a acordat gradul didactic I pe baza calificativului „Admis” i se echivalează acest calificativ cu media 10.3 p 0.responsabil catedră/comisie metodică/comisii tematice . 2-4 elevi calificaţi .0. 0.70 p.

pentru toate programele) b) autor manuale şcolare aprobate de M.a.I 7p/manual (pentru coautor manuale şcolare aprobate de MECI . împărţite la numărul de autori. fără a depăşi 1p . pentru toate ghidurile/auxiliarele curriculare) e) autor articole/studii de specialitate. dar nu mai mult de 3 p.rezultate la concursuri şi olimpiade şcolare – faza naţională (premiul I.70 p . la data depunerii dosarului la IŞJ a) participarea în colective de elaborare a programelor şcolare.c) naţional max. cu 5 p/carte referent ştiinţific din domeniu 3 . . înregistrate cu ISBN 5p/lucrare (pentru coautor: 5 p. dar nu mai mult de 4 p.25/anx2 0. împărţit la numărul de autori.formator naţional.membru comisie de dialog social/.membru consiliu naţional pentru curriculum . premiul III 0.C. c) La nivelul şcolii. menţiune/premiu special .E. (0.80.îndrumător-coordonator reviste de specialitate sau de management educaţional . în perioada ultimilor 2(doi) ani şcolari.participare la seminarii/simpozioane/ conferinţe ş.activitate în cercuri pedagogice .0.participare la dezbateri/mese rotunde . 6 p. Se cumulează.participare la simpozioane/conferinț e/dezbateri/mese rotunde .30 p) Se cumulează.5 p/articol judeţean sau naţional. studii) publicate . d) În cazul întreruperii activităţii la catedră. 2.E.0. se acordă 1 p. 8 p. împărţite la numărul de autori. I (max.C.50. proveniţi din învăţământul special.5 p/anx2 0.participare la conferinţe . înregistrate cu ISSN 1 p/studiu (pentru coautor: 0. suplimentar cadrelor didactice care au lucrat.5 p/anx2 0. împărţit la numărul de autori.1 p.a. dar nu mai mult de 4 p.70p. în ultimii 2 ani şcolari încheiaţi. fără a depăşi 0. Participare în colective de elaborare a unor acte normative şi legislative.rezultate la concursuri şi olimpiade şcolare – faza internaţională. regional/ membru comisie naţională de specialitate .0. vizând calitatea activităţii specifice domeniului învăţământ.5 puncte pentru 1-3 copii/elevi si un punct pentru mai mult de 3 copii/elevi). b) pentru absolvenț ii promoț iei 2008 se ia în considerare activitatea metodică ș i ș tiinț ifică din anul ș colar 2008 – 2009. la grupă/clasă cu copii/elevi integraţi.3 p 0.1. d) internaţional max.50 p).7 p.membru CLDPS/membru comisie paritară . aprobate de 2p/programă M.5 p / articol. publicate în reviste de specialitate.membru comisie de dialog social/comisie paritară . dar nu mai mult de 10 p pentru toate lucrările/monografiile) d) autor ghiduri metodologice sau alte auxiliare curriculare/de sprijin 1 p/lucrare (pentru coautor: 1 p pentru fiecare ghid/auxiliar curricular. premiul III . premiul II .participare la simpozioane . la nivel 0.50 p 0. /lucrare/monografie.rezultate la concursuri şi olimpiade şcolare – faza locală/ judeţeană (premiul I. în ultimii 5 (cinci ) ani calendaristici. pentru toate studiile) f) autor cărţi în domeniul educaţional/de specialitate.0.5 p/anx2 0. pentru toate articolele) (pentru coautor: 1 p/studiu. împărţite la numărul de autori) c) autor monografii/lucrări ştiinţifice. se ia în considerare activitatea metodică şi ştiinţifică din ultimii 2(doi) ani în care cadrul didactic şi-a desfăşurat activitatea.25p 0. notă b) 0.lucrări (articole.0. faţă de punctajul acordat la V. indiferent de premiul/medalia obţinută Punct suplimentar (cf. publicate cu ISBN. se va lua în considerare activitatea metodică şi ştiinţifică din anul şcolar 2009-2010.25 p 0.5 p/anx2 1p 1 p/anx2 1 p/anx2 1 p/anx2 2 1 Notă: a) Pentru absolvenţii promoţiei 2009.70 p.participare la cursuri de formare .25/anx2 0. 4 p. premiul II . e) vacante/rezervate organizate la nivel local/județ ean .70 0.

Punctaj I Punctaj II Punctaj III Punctaj IV Punctaj V Punctaj total NOTĂ: 1. După totalizarea punctajului.3.) Participarea la activităţi desfăşurate în cadrul programelor de formare continuă. în cadrul programelor de formare 1 p. Pentru cadrele didactice care solicită pretransferul/transferul pentru restrângere de activitate în altă specializare se evaluează activitatea metodică şi ştiinț ifică pentru specialitatea postului didactic/catedrei solicitate. Director. împărţite la numărul de autori. Socrates.vechime efectivă la catedră. prin concurs specific. Institutul Francez.1 p / an întreg de învăţământ Notă: Se recunoaşte vechimea la catedră pentru perioada activităţii desfăşurate ca personal didactic calificat.50 p/mijloc de (pentru coautor: 2. Cadrele didactice care au desfăș urat activitate metodică şi ştiinț ifică pe două sau mai multe specializări sunt evaluate pentru întreaga activitate V.a. Numele……………………………… Semnătura………………………… Cadru didactic evaluat. (pentru coautor: 5 p /carte publicată. Leonardo da Vinci ş.50p Notă: Punctajele de la punctul 4. 4. c) părinţi cu domiciliul în localitate. acreditate de Centrul Naţional de Formare a Personalului din Învăţământul Preuniversitar. e) soț ul/soţia să lucreze în învăţământ. Phare. se evaluează activitatea metodică ș i ș tiinț ifică pentru specialitatea postului/catedrei solicitate. minori în întreţinere.. pentru toate cărţile) g) autor mijloace de învăţământ omologate de către MECI 2./curs continuă. … ………………………… … ……………………………… . De acord cu punctajul acordat. dar nu mai mult de 10 p. finalizate cu Certificat de competenţă profesională sau adeverinţă echivalentă: a) program de lungă durată (90 credite) 3p b) program de durată medie (60 credite) 2p c) program de scurtă durată (30 credite) 1p d) program cu mai puţin de 30 credite 0. d) starea de sănătate care nu permite părăsirea localităţii (certificat medical de la comisia de expertiză a capacităţii de muncă). dar nu mai învăţământ mult de 5 p. 4 Inspector de specialitate. în următoarea ordine: a) soţ / soţie cu activitatea în învăţământ. 2. Vechime .50 p/activitate formator AEL. b) soţ / soţie cu domiciliul în localitate. Pentru cadrele didactice care solicită detaș area la cerere. a) – d) pot fi cumulate Participarea la activităţi desfăşurate prin CCD. /mijloc. (max. proprietăţi imobiliare în localitate). 5 p. Phare Vet. în caz de egalitate. altele decât cele punctate anterior (max. pentru departajare. în aceeaşi localitate. 5. pentru toate mijloacele de învăţământ) Activităţi desfăşurate în cadrul programelor de reformă coordonate de MECI: 1. Lit. British Council ş.) Notă: 1. finalizate. părinţi bolnavi. 3 p.a).5 p. inclusiv perioada rezervării catedrei 0. Cadrele didactice care au desfăș urat activitatea metodică ș i ș tiinț ifică pe două sau mai multe specializări sunt evaluate pentru întreaga activitate. se vor lua în consideraţie. criterii social – umanitare. în ultimii 5 (cinci) ani calendaristici (la data depunerii dosarului la inspectoratul ș colar) cu adeverinţă/certificat/diplomă. împărţite la numărul de autori. aprobate de MECI sau alte instituţii abilitate (Institutul Goethe. Banca Mondială. f) alte cauze obiective dovedite cu acte (de exemplu: unic întreţinător de familie şi cu domiciliul în localitatea respectivă. în altă specializare.

Semnătura………………………….Numele……………………………….. 5 .