framtidsvalet Per schlingmann

Nu gäller att växla om och lägga all kraft på att vinna valen till kommuner, landsting, regioner och riksdag 2010. I denna bok, som riktas till aktiva moderater, skriver partisekreterare Per Schlingmann om den grundläggande inriktningen inför 2010. Utgångspunkten är att 2010 års val blir ett val om ansvar, framtid och mellan två tydliga regeringsalternativ. Boken heter Framtidsvalet och titeln anger tydligt inriktningen på den kommande valrörelsen. Väljarna efterfrågar svar på hur Sverige kan utvecklas och Moderaterna ska tillsammans med Allians för Sverige ha de bästa svaren.

Box 2080 • 103 12 Stockholm info@moderat.se • www.moderat.se

Om boken

Utgiven av Moderaterna 2009 Moderaterna Box 2080 103 12 Stockholm Tel 08-676 80 00 info@moderat.se www.moderat.se Text Per Schlingmann Grafisk Form Monika Hallstensson Illustrationer Fanny Bjurström Foto Sid 10 Tomas Nilsson och 70 Moderaterna Sid 44 Ylva Sundgren Övriga foton från www.sxc.hu Tryck Swepo Grafiska

Hej, Den här boken riktas till dig som är aktiv i Moderaterna. I september nästa år är det val till riksdag, regioner, landsting och kommuner. Med Europavalsresultatet i bagaget är det nu dags att lägga full kraft på planeringen inför valen 2010. I denna bok anges riktlinjerna inför kommande val. Vi tar med oss viktiga erfarenheter från valet 2006 och Europavalet 2009 och ska nu förbereda oss genom att utveckla politiken och planera en kampanj som gör att vi vinner väljarnas förtroende i valen 2010. Du som aktiv spelar en helt central roll i detta arbete. Hör gärna av dig av dig med idéer och kommentarer. Med vänlig hälsning

Per Schlingmann partisekreterare per.schlingmann@moderat.se

FRAMTIDSVALET.

Innehåll.
INLEDNING.
Ett Europaval med nya inslag Goda förutsättningar Ett allvarligt ekonomiskt läge Reformorienterad mandatperiod Mer Allians än någonsin tidigare Regeringsalternativen Fortsatt förnyelse av Moderaterna 2010 års val blir ett framtidsval Vår strategi inför 2010

8
12 14 14 15 17 19 19 23 23

EN TID MED MÖjLIGHETER.
Tid för ansvar, långsiktighet och aktiva åtgärder

28
32

ETT VAL MELLAN TVå REGERINGSALTERNATIV.
Alliansens utveckling Vänsterexperimentet har mycket att bevisa De politiska alternativen i 2010 års valrörelse

42
47 50 52

VåRA UTMANINGAR.
Fortsätta att lyssna – men också ta ställning Delta i kvalificeringsheatet Betydelsen av rättvisa Arbete är vår främsta rättvisefråga Enhetliga kvalitetsnivåer en rättvisefråga En match om ickemateriella värden Fortsatt förnyelse av Moderaterna

56
59 60 62 63 64 65 66

6

VALkoMMUNIkATIoN I FRAMkANT.

68

Vår valkampanj 2006 72 Nya Moderaterna 73 Fler kontakter gav fler väljare 74 Innovativa och öppna på nätet 74 Lärdomar från valrörelsen 2006 75 Lärdomar från Europavalet 76 Nätet är nav men inte ett mål i sig själv 82 En utvecklad plattform för kommunikation 83 Sociala medier skapar relationer 84 En växande allians som möter väljarna 86 ordens betydelse 88 En positiv grundsyn 88 Hur vi pratar om Sverige och den ekonomiska krisen 89 Hur vi pratar om vår politik 90 Hur vi pratar om oss själva 90 Hur vi pratar om alternativen 91 Handfasta råd 91 kampanjexempel 92 Aktuellt på nätet just nu 92

VåRT ETISkA FÖRHåLLNINGSSäTT.
Etisk policy för Moderaterna

98
102

VäGEN MoT VALRÖRELSEN 2010.
Lokala valmanifest Rekrytera valarbetare redan nu Börja med kampanjplaneringen Viktiga hållpunkter till valet 2010

108
112 112 113 114

7

FRAMTIDSVALET.

Inledning.

8

Nu gäller det att ställa om från Europaval till valen 2010.
9

FRAMTIDSVALET.

10

Inledning: Så vinner vi valen 2010.

N

u gäller det att ställa om från Europaval till valen 2010. För Moderaterna var valen 2006 framgångrika. Nästa år ska vi vinna igen. om hur det ska gå till handlar denna bok. Tiden fram till valet 2010 kommer att bjuda på stora utmaningar. Mycket handlar om den ekonomiska avmattningen och fortsatta finansiella oron. Men det handlar också om hur vi kan se till att ännu fler kommer till sin rätt, hur vi tar nästa steg i jobbpolitiken, hur välfärdens verksamheter kan utvecklas, hur vi skapar ett tryggare Sverige och hur vi ska klara klimatutmaningen. och för oss som parti handlar det om hur vi fortsätter att utveckla och förnya oss för att svara på väljarnas frågor. I allt detta är det vår uppgift att visa väljarna att Moderaterna, bättre än andra, klarar av att leda Sverige i en komplicerad tid.

11

FRAMTIDSVALET.

I det här kapitlet diskuteras både slutsatser från det nyss avslutade Europavalet och viktiga faktorer för att vi ska bli omvalda 2010.

Ett Europaval med nya inslag
I Europavalet valde 120 000 fler väljare Moderaterna än i det föregående valet 2004. Valdeltagandet ökade och Moderaterna fick i valet 18,8 procent. Detta innebar att vi nådde våra mål; dels att bryta trenden med försämrade valresultat och dels att bidra till ett högre valdeltagande. Detta är glädjande för oss som regeringsbärande parti, inte minst i ett läge där väljarna valde in ytterligare ett parti. Vi behåller våra fyra mandat, vilket är viktigt för vårt inflytande i Europaparlamentet. Samtidigt är det givetvis så att vi hade kunnat göra ett väsentligt bättre valresultat. Varför vi inte nådde upp till vår potential kommer en särskild valutvärderingsgrupp, som leds av riksdagsledamoten Tomas Tobé att fördjupa sig i. En förklaring är sannolikt att väljarna betraktar Europaval som väsentligt annorlunda än val till kommuner, landsting och riksdag. Ingen regeringsmakt står på spel, vilket gör att många känner sig friare. Till viss del blir Europavalet ett sätt att sända signaler till det politiska systemet. 2004 sändes en tydlig signal via det stora stödet för junilistan och i år signalerade väljarna via Piratpartiet. Det är viktigt för oss att ta detta till oss. Teknikutvecklingen skapar

12

Inledning: Så vinner vi valen 2010.

nya dimensioner i politiken och vi har ett ansvar att arbeta med och diskutera dessa frågor. Det är viktigt att vi öppet och självkritiskt ställer oss frågan vad vi hade kunnat göra bättre så att vi tar till oss erfarenheter inför kommande val. även om det kommer en valutvärdering går det redan att göra några iakttagelser som är relevanta när vi nu blickar mot valet 2010. Ser vi till regeringsalternativen så fick de fyra Allianspartierna fler röster än vänsterexperimentets tre partier. Det bekräftar bilden av att valet 2010 är helt öppet. Det finns all anledning att vara nöjda med hur vår valorganisation fungerade. Moderaterna hade långt fler aktiviteter än vad vi trodde kunde genomföras och det har funnits ett stort engagemang i vår organisation. Vi introducerade nya kampanjformer, vilket beskrivs närmare längre fram i boken. Vi testade också dörrknackning på bred front som ett sätt att möta väljarna med positivt resultat. Personvalsinslaget spelade en väsentlig betydelse och bidrog till högre engagemang i partiet. Enskilda kandidater var aktiva, rekryterade personer till sina egna kampanjer och sökte egna mandat. Detta bidrog definitivt till den höga aktivitetsnivån.

13

FRAMTIDSVALET.

Goda förutsättningar
Våra förutsättningar är goda inför valen nästa år. opinionssiffrorna är väsentligt bättre i dag än för ett år sedan och högre än vårt valresultat från 2006. Det betyder att människor är nyfikna på oss. Utvecklingen avspeglar ett nytt läge i svensk politik där regeringsfrågan, ekonomi, sysselsättning och ledarskap står i centrum för den offentliga diskussionen. Det är dessa frågor som väljarna tycker är viktigast och här har vi ett högt förtroende som vi ska vårda och förstärka. Med en fortsatt politik för arbete och trygghet har Alliansen goda möjligheter att bli omvald 2010, men vi måste få fler människor att inse att det är vi som bäst kan utveckla Sverige. Det är ett viktigt val. Därför ska vi satsa på en kampanj som sänker trösklarna för att delta. om det är lätt att engagera sig kommer fler att vilja vara med. Samtidigt finns det viktiga utmaningar att hantera. Det handlar inte minst om vikten av att ta ansvar för statsfinanserna, men också om att fortsätta förvalta väljarnas förtroende och utveckla vår politik på centrala områden.

Ett allvarligt ekonomiskt läge
Det händer mycket i politiken just nu och viktigast är givetvis att ansvarsfullt hantera den globala finanskris och konjunkturavmattning som råder. krisen har
14

Inledning: Så vinner vi valen 2010.

sitt ursprung i det amerikanska finansiella systemet och dess följder påverkar hela Europa. Nu måste allt fokus inriktas på att hitta lösningar. Vi är på rätt väg och det har väljarna uppmärksammat. Undersökningar visar att det finns ett brett stöd för Fredrik Reinfeldts sätt att leda Sverige i den ekonomiska oron. Vägen mot ett tydligt valmanifest börjar i den ekonomiska politiken. Därför har en Alliansarbetsgrupp under ledning av Anders Borg tillsatts med uppgift att utarbeta en ekonomisk politik för nästa mandatperiod. Politiken ska vara trovärdig, genomförbar och ha uthålliga statsfinanser som grund. Gruppen ska bland annat se över skattepolitiken, lägga fram förslag för att få arbetsmarknaden att fungera bättre och varaktigt höja sysselsättningen. Att vi nu befinner oss i en situation med finansoro och förstärkt konjunkturavmattning gör detta ännu viktigare.

Reformorienterad mandatperiod
Val handlar alltid om framtiden, men det innebär inte att det är oviktigt vad man har gjort tidigare. om vi ska få förnyat förtroende av väljarna nästa år måste vi ha förvaltat det förtroende de gav oss 2006 på ett bra sätt. Efter valet 2006 fick Sverige den mest reformorienterade regering landet haft under modern tid. Med uppdraget att förändra och förbättra började vi snabbt forma ett bättre Sverige. Fokus låg
15

FRAMTIDSVALET.

framförallt på att stärka arbetslinjen och göra det mer lönsamt att arbeta. Resultaten lät inte heller vänta på sig. På ett år minskade utanförskapet med 130 000 personer. Arbetsmarknaden fungerade bättre, jobben blev fler vilket också ledde till ökade skatteintäkter. Det skapades ett nytt jobb i Sverige var femte minut. Den globala finanskrisen kom sedan att påverka utvecklingen beträffande sysselsättningen i de flesta länder inklusive Sverige. En mycket viktig uppgift framöver blir att föra en ansvarsfull och aktiv politik som förhindrar att arbetslösheten biter sig fast. Samtidigt är jobbfrågan och ansvaret för statsfinanserna inte de enda prioriteringarna för mandatperioden. Från Moderaternas sida fastslogs tidigt fem prioriteringar till grund för vårt agerande i regeringen. Dessa var: „ Att föra en politik som leder till fler jobb „ Värnandet av stabila statsfinanser „ Att hålla ihop och utveckla Alliansen „ Stärkt kvalitet i välfärdsverksamheten „ Sänkta skatter, främst för låg- och medelinkomsttagare. Dessa prioriteringar gäller alltjämnt. Välfärdsfrågan utgör ett viktigt utvecklingsområde för oss moderater. Inom välfärdens område återstår mycket att göra. I tidigare val har Moderaterna inte tillräckligt väl lyckats formera en välfärdspolitik

16

Inledning: Så vinner vi valen 2010.

som svarar på väljarnas frågor. Inför nästa val ska vi vinna ökat förtroende också i välfärdsfrågorna. och vi har alla förutsättningar att lyckas. Moderaterna har genomfört ett mycket omfattande politiskt utvecklingsarbete som bland annat har resulterat i en sjukvårdspolitisk proposition till vår arbetsstämma i augusti. Dessutom har alla våra besök i välfärdens verksamheter bidragit till att vi i dag har väsentligt mer träffsäkra förslag om hur kvaliteten kan utvecklas. Samtidigt är det Moderaternas och Alliansregeringens uppdrag att vända och vrida på varje skattekrona så att vi kan klara jobben, välfärden och tryggheten. Det var vi mycket tydliga med i vårt gemensamma valmanifest. En fråga som vuxit i betydelse är klimatutmaningen. Moderaterna har genom att sätta upp ambitiösa mål och möta dem med konkreta åtgärder visat att vi tar ansvar. Vi uppmuntrar människor att genom personligt ansvarstagande bidra till ett mer hållbart samhälle, samtidigt som vi säkerställer att de som förorenar ska betala för sina utsläpp. Sverige har med Alliansregeringen fått världens mest ambitiösa klimatpolitik. Det ger oss styrka att påverka globalt och att få världens stora utsläppsländer att binda sig till ett nytt klimatavtal med tuffa krav på utsläppsminskningar.

Mer Allians än någonsin tidigare
Sedan valet 2006 har Allianssamarbetet utvecklats samtidigt som det bygger på den ursprungliga
17

FRAMTIDSVALET.

grundtanken. Till grund för Allians för Sverige låg och ligger alltjämt löftet om goda förutsättningar för fler jobb och ett bättre Sverige. Inför valet utvecklade vi gemensamma svar på Sveriges problem och mötte väljarna tillsammans. Med väljarnas förtroende i ryggen har Alliansen genomfört mycket av denna politik. Vi gör Sverige till ett bättre land. I denna mening är Alliansen mer levande än någonsin. En annan del av Alliansen är samarbetet mellan våra partier och den ständigt pågående dialogen. Vi är helt överens om att möta väljarna med ett gemensamt valmanifest även 2010. Vi är också överens om att i ökad utsträckning möta väljarna gemensamt som Allians för Sverige. Det kommer att underlättas av en Allianskampanjstab och exempelvis de Allianskontor vi planerar att öppna i Stockholm, Göteborg och Malmö. Alliansen spelade utan tvekan en viktig roll för valsegern 2006, men jag är övertygad om att vårt samarbete kommer att spela en ännu viktigare roll i nästa val. Det som gjorde oss framgångsrika 2006 var att vi hade en samsyn kring Sveriges problem, vi utvecklade gemensamma lösningar och vi mötte väljarna tillsammans. Allt detta ska vi göra igen 2010. Alliansens tillkomst har sin utgångspunkt i hur svensk politik ser ut i dag. Väljarna väljer inte längre bara bland partier och kandidater utan också mellan regeringsalternativ. Inget parti kan ensamt göra anspråk på regeringsmakten i Sverige och därför

18

Inledning: Så vinner vi valen 2010.

handlar politiken också om lagspel. Vårt lag är Allians för Sverige. och än så länge har vänsterexperimentet inte kunnat uppvisa något ansvarsfullt samarbete.

Regeringsalternativen
jag är övertygad om att valet 2010 kommer att handla om två regeringsalternativ. Mona Sahlins experiment med Miljöpartiet och Vänsterpartiet gör att vi nu fullföljer utvecklingen mot två tydliga alternativ. Regeringsfrågan handlar i grunden om att inför väljarna kunna svara på tre frågor: vad vill vi göra, hur vill vi göra det och med vem? Inför valet 2006 gav vi svar på dessa frågor och vi ska göra det igen 2010. En särskild grupp har fått i uppgift att utarbeta en valplattform som ska utgöra grunden för ett gemensamt valmanifest. Huvudsyftet med plattformen är att ange en färdriktning för Alliansens fortsatta politik.

Fortsatt förnyelse av Moderaterna
En av de stora utmaningarna för Moderaternas del är att politiskt, organisatoriskt och kommunikativt förnya oss för att vara relevanta och attraktiva för människor. En del av det handlar om att skapa en diskussion inom partiet och att i ännu högre grad involvera medlemmar, aktiva och andra intresserade i detta.
19

FRAMTIDSVALET.

Därför tillsatte partistyrelsen under hösten 2007 fem arbetsgrupper som arbetade fram till i våras. I arbetsgruppernas slutrapporter visades det inte bara upp vad vi politiskt har åstadkommit utan även hur Moderaterna ska gå vidare. Tillsammans har de fem arbetsgrupperna behandlat miljö, kommunpolitik, jobbpolitik, integration och kvalitet inom vården. Dessa grupper har skapat utgångspunkter för en hållbar politik i framtiden. Ett utvecklingsarbete har även skett inom ramen för den moderata riksdagsgruppen. Där har olika grupper tittat på företagande och globalisering, äldres situation samt ungas villkor och jämställdhet. Genom ett seriöst och öppet utvecklingsarbete kommer vi att kunna möta väljarna 2010 med en ny fräsch agenda som kommer att ställas mot ett urvattnat icke-alternativ på vänstersidan. Vår utgångspunkt är att öka människors frihet och bekämpa människors ofrihet, varhelst den står att finna. Vi ska vara det parti som håller ihop Sverige och som strävar mot att alla människor ska få komma till sin rätt. Det gäller inte minst alla dem som är födda i andra länder. När vi möter väljarna 2010 gör vi det inte bara med ett glädjande facit över vad vi har åstadkommit. Vi gör det också med en tydlig agenda för framtiden. I dag är Moderaterna ett parti som samlar var fjärde väljare och vi har därmed blivit ett parti med större bredd i väljarkåren. Vi är fler som kan bidra till diskussionen om hur Sverige kan bli
20

Inledning: Så vinner vi valen 2010.

bättre. och med olika bakgrunder, referenser och visioner kan våra politiska företrädare i bred diskussion gemensamt utveckla partiet. Det finns många exempel på det goda arbete som sker i partiet. För drygt ett år sedan gick startskottet för ”Välkommen till verkligheten”, vårt projekt som syftar till att genomföra 3 000 besök i den svenska välfärden. Hälften av dem ska ha genomförts före arbetsstämman 2009. Vi kommer efter stämman att återkomma till samma verksamheter för att beskriva vilken politik vi har beslutat om. I Europavalet introducerades flera nya kampanjformer som syftade till att attrahera människor att delta i vår kampanj på sina egna villkor. En av dessa var 5minuter.nu där rekryterades sympatisörer som var beredda att ge oss fem minuter av sin tid framför datorn. Detta lockade fler än 5 000 personer. Ett annat inslag var att vi i vår kampanj erbjöd människor att via telefonen på valdagen bli påminda om att rösta. Detta valde fler än 25 000 personer att göra. Vi har genomfört bruksortskonferenser som vänt sig till föreningsaktiva/förtroendevalda i kommuner som kan beskrivas som bruksmiljö. Med det menar vi en miljö där Socialdemokraterna har en stark ställning, där näringslivet präglas av traditionell tillverkningsindustri och där invånarantalet ofta är minskande. Syftet med konferenserna har varit att sprida ökad kunskap kring hur Moderaterna bäst kan bedriva
21

FRAMTIDSVALET.

opinionsbildning och vinna val även i områden där de politiska motståndarna är starka och där det finns fördomar mot moderat politik. Det har varit ett stort intresse för konferenserna och vi kommer att arbeta vidare med stödet till våra företrädare i bruksorter inför valet 2010. årligen genomförs särskilda arrangemang för att samla, utveckla och sprida erfarenhet avseende organisatorisk utveckling och kampanjutveckling. Det har skett genom de årliga arrangemangen organisationsforum och kampanjdagarna. Våren 2009 genomförde vi ett nytt arrangemang – ordförandefokus – som samlade föreningsordföranden. Detta kommer att ske också 2010. I slutet av 2008 genomfördes för första gången ett så kallat Framtidskonvent för att under öppna former diskutera Moderaternas politiska utveckling. konventet innebar att vi vände upp och ned på det traditionella sättet att arbeta i politiska partier. I stället för att låta medlemmarna ta ställning till färdiga förslag så gavs man möjlighet att tycka till om dem redan på idéstadiet. Till grund för diskussionerna låg delrapporter från våra politiska arbetsgrupper. Synpunkterna från konventet fördes sedan in i arbetsgruppernas slutrapporter. Inom ramen för Alliansen har vi under våren genomfört ”Samtal med Sverige” som både har innehållit en bred remiss till partierna och externt samt öppna möten runt om i landet där människor givits möjlighet att ställa frågor och möta Alliansen. Detta har

22

Inledning: Så vinner vi valen 2010.

varit ett tydligt sätt att förnya och utveckla Alliansen organisatoriskt. Ett annat exempel på aktiviteter som drivits regionalt och lokalt i partiet är de framgångsrika medlemsvärvartävlingar som genomförts. Dessa är ett gott exempel på hur vi inom partiet kan se till att fler människor blir nyfikna och delaktiga i vårt parti. Vi måste bli fler som hjälper till att vinna väljarnas förtroende inför valet 2010.

2010 års val blir ett framtidsval
Varje val och valresultat präglas av vilka frågor väljarna vill ha svar på. Med bara 15 månader kvar till valet börjar konturerna bli mycket tydliga. jag är övertygad om att det kommer att handla om vilket regeringsalternativ som bäst förmå ta ansvar för Sverige under kommande mandatperiod. I denna fråga ryms tre centrala dimensioner – ansvar, framtid och regeringsfrågan. Dessa kommer att bli avgörande för nästa val. En avgörande fråga blir ”Vilket regeringsalternativ tar bäst ansvar för Sveriges framtid?”

Vår strategi inför 2010
Efter sommaren börjar vi kraftsamla inför valet 2010. För vår del handlar vägen dit om några viktiga saker; Fortsatt förnyelse och utveckling av

23

FRAMTIDSVALET.

Moderaterna. Mobilisering. och att tydliggöra alternativen i politiken. För att uppnå detta kommer att vi under hösten fördjupa Alliansens samarbete ytterligare genom att tillsätta reformgrupper och planera ett närmare organisatoriskt samarbete som bland annat kommer att märkas i valet i form av gemensamma Allianskontor. Det är med gemensamma ansträngningar vi kan lyckas. Våra aktiva ska vara många som möter väljarna och vi ska göra det i hela landet och på väljarnas villkor. Det måste finnas aktiva och tillgängliga moderater i vartenda valdistrikt. Det kommer inte att bli lätt, men det finns goda förutsättningar att lyckas. Det kommer att krävas insatser från oss alla. och mod att våga pröva det nya – och att utmana det gamla. Det är en intensiv höst framför oss. Nu gäller det att kavla upp ärmarna, fortsätta föra en ansvarsfull politik och möta väljarna mer aktivt. Valet 2010 kommer att handla om ansvar och om framtiden. Det blir ett val mellan två tydliga regeringsalternativ. Redan nu kan vi skönja en strategi som bygger på ett antal punkter.

24

Inledning: Så vinner vi valen 2010.

1. Vi tar ansvar för Sverige. I valet 2010 ska vi möta väljarna med politiska program – såväl nationellt, regionalt som lokalt – som visar hur Moderaterna vill utveckla Sverige på ett ansvarsfullt sätt. Vi ska visa att vi värnar statsfinanser, står fast vid arbetslinjen och har tydliga idéer för hur välfärdens verksamheter utvecklas. Det är vår berättelse och våra idéer om Sverige som ska göras oss relevanta och intressanta i nästa års val. 2. Utvecklar en agenda framåt. Moderaterna ska visa att vi förstår det väljarna efterfrågar, nämligen en tydlig agenda för den kommande mandatperioden. 3. Fortsatt utveckling av Alliansen. Bildandet av Alliansen har förändrat svensk politik och väljarna ges nu möjlighet att inte bara välja parti och person, utan också att välja regeringsalternativ. Vi ska utveckla Alliansen politiskt och organisatoriskt. 4. Maximal mobilisering. Vi ska göra stora ansträngningar för att mobilisera så många som möjligt att delta i vår kampanj. Det handlar både om att locka många att delta i vår organiserade kampanj, men också om att – främst vi nätet – få alla våra sympatisörer att på sina villkor agera för oss. 5. Kandidater med bredd som återspeglar hela Sverige. 2006 års val förändrade Moderaterna. Vi vann nya väljare, blev ett bredare parti och i 2010 års val ska våra nya väljare också representera Moderaterna.
25

FRAMTIDSVALET.

6. Full fart i slutfasen. De sista dagarna och timmarna före vallokalerna stänger betyder allt mer och vi ska lägga ännu större kraft på att vara synliga och tillgängliga när människor verkligen bestämmer sig. 7. Nya och nygamla kampanjformer. I nästa års val ska vi vidareutveckla våra kampanjmetoder. Det handlar både om hur vi kan använda nätet, men också om att utveckla beprövade metoder som dörrknackning.

26

Inledning: Så vinner vi valen 2010.

27

FRAMTIDSVALET.

En tid med möjligheter.

28

En tid med möjligheter.

Vi tar ansvar nu och skapar samtidigt förutsättningar för hur Sverige kan växa efter krisen.
29

FRAMTIDSVALET.

30

En tid med möjligheter.

V

i befinner oss i en internationell finanskris och konjunkturnedgång som i grunden har förändrat den politiska kartan och skapat nya förutsättningar inför valet 2010. Den globala krisen påverkar oss leder till minskad tillväxt, arbetslöshet och försämrade offentliga finanser. Av naturliga skäl kommer krisen och de åtgärder som behövs för att möta den att sätta sin prägel på det kommande valet. Därför är det ett ansvars- och framtidsval vi står inför. Vi tar ansvar nu och skapar samtidigt förutsättningar för hur Sverige kan växa efter krisen. Vi måste visa att vi klarar att hantera finanskrisen. En stabil och välfungerande ekonomi och en arbetsmarknad för alla är grundläggande element i vår politik. De är viktigare i dag än någonsin. Som det ledande regeringspartiet har vi ett stort ansvar, både att förvalta våra väljares förtroende och för Sverige som helhet.

31

FRAMTIDSVALET.

Tid för ansvar, långsiktighet och aktiva åtgärder
Sverige befinner sig i en unik situation. Den globala finanskrisen ställer krav på ansvarstagande och learskap. Samtidigt har den politiska kartan förändrats. Socialdemokraternas dominans i Sverige är på väg att brytas och Moderaterna och Alliansen kan nu etableras sig som centrum i svenskt politik. Vi är därför den borgerliga generation förtroendevalda som inte får misslyckas. Nu prövas vi på allvar. Det är nu människors tillit till oss ytterst sätts på prov. Moderaterna bär nu ansvaret inte bara i riksdag och regering utan också i många landsting och kommuner runt om i landet. Det är nu vi ska svara upp mot det förtroende som väljarna gav oss i valet 2006. De kommande åren kommer att bli tuffa. jag vet att det inte är några lätta diskussioner som förs i sammanträdesrum och på gator och torg runt om i landet. Har man ansvar ställs man till svars. Det är svåra prioriteringar som måste göras. och dessa prioriteringar heter stabilitet, sysselsättning och välfärdens kärna. Stabilitet i meningen att skapa långsiktigt goda förutsättningar för fungerande kreditmarknader, men också för de krafter som blir bärande i den återhämtning som kommer efter krisen. Sysselsättning för att mildra arbetslöshetens effekter genom en aktiv jobbpolitik. och välfärdens kärna eftersom detta är avgörande för människors trygghet, frihet och utvecklingsmöjligheter. Menar

32

En tid med möjligheter.

vi allvar med detta så måste det få konsekvenser i våra beslut. Alla kommer inte att bli nöjda. Det är genom att investera i ansvarstagande och långsiktighet nu, som vi lägger grunden för ett bättre Sverige på andra sidan lågkonjunkturen. Det är också så vi lägger grunden för moderata framgångar i valen 2010 och 2014. De reformer Moderaterna, tillsammans med övriga Allianspartier, genomförde efter maktskiftet har bidragit till att Sverige kunde gå starkare in i krisen än vad vi gjort annars. Det visar också på vikten av att genomföra reformer för framtiden. Det är viktigt att komma ihåg att valet i lika stor utsträckning handlar om framtiden och det som kommer efter krisen. Därför är valet 2010 också ett framtidsval. Detta är en kritisk tid för Sverige och för Moderaterna. Det räcker inte att peka på det vi gjort utan vi måste också se framåt. Inför valet 2006 handlade mycket av diskussionen, inte minst internt inom Moderaterna, om oss som parti och om den förändring vi genomgått. Det var en viktig diskussion, men om valet 2006 handlade om att förändra partiet handlar valet 2010 om att förändra Sverige. Moderaternas uppgift blir att visa hur Sverige kan utvecklas. Egentligen handlar alla val om framtiden. Det kan låta självklart, men ibland behöver vi påminna oss själva om det. Hur det går annars visar tidigare valrörelser, både i Sverige och i andra länder. Det är inte svårt att hitta exempel på partier som överskat33

FRAMTIDSVALET.

tat väljarnas vilja att belöna ett sittande regeringsparti och som utan tydliga ambitioner till förändring förlorat valet. Alla minns vi Socialdemokraterna inför valet 2006. Ett trött parti, med en trött partiledare som varken orkade eller förmådde att se de problem som fanns i Sverige eller de reformer som behövdes för att komma tillrätta med dem. Göran Persson räknade med att väljarna skulle belöna det socialdemokratiska partiet för lång och trogen tjänst med ännu en valseger. Men han fick fel. Vad Sverige behövde var en regering som såg det stora utanförskapet på arbetsmarknaden och som också hade en jobbpolitik för att minska det. Läxan från 2006 är viktig att lära sig – ett parti som inte förmår att förnya sig och som inte utvecklar sin politik för att möta de problem människor upplever vinner inga val. Ett parti som inte ser de möjligheter som finns och de reformer som krävs blir mindre intressant för väljarna. Liknande borgerliga exempel kan hämtas från vårt grannland Norge. Med ett otydligt regeringsalternativ och en brist på visioner förlorade den borgerliga koalitionen under ledning av statsminister kjell Magne Bondevik valet 2005. Medan väljarna såg brister i samhället pratade de borgerliga partierna om att räntorna blivit lägre i stället för om framtida reformer.

34

En tid med möjligheter.

Det österrikiska valet 2006 är ytterligare ett exempel. Ett av den sittande kanslern Wolfgang Schüssels främsta budskap var att han skulle fortsätta regera Österrike eftersom han, enligt valaffischerna, helt enkelt var bäst. Den stora frågan var inte vilken politik som skulle bedrivas utan vem som skulle bli kansler. Schüssels ÖVP gjorde ett katastrofval och fick bilda en koalition med Socialdemokraterna som sprack mindre än två år senare. Men det finns också exempel på motsatsen: partier som med en tydlig reformagenda har vunnit väljarnas förtroende, inte bara en gång, utan flera. Ett närliggande exempel är Danmark som i internationella jämförelser ofta lyfts fram som en förebild tack vare sin låga arbetslöshet, inte minst bland ungdomar. Där bildade Anders Fogh Rasmussen efter nyvalet 2007 sin tredje borgerliga regering. Det är alltid svårt att veta exakt vilka faktorer som bidrar till att ett regeringsparti förlorar eller vinner ett val. Men de här exemplen visar åtminstone att framgångsrikt genomförda reformer ofta belönas av väljarna och att motsatsen – partier som är otydliga eller saknar idéer – inte gör det. Det visar också att partier med en tydlig agenda framåt belönas av väljarna till skillnad från regeringsbärande partier som tror att väljarna belönar dem för vad de har gjort. Såväl politiska partier som länder är alltid i behov av förnyelse och reformer. I bästa fall och rätt hanterad kan den internationella finanskrisen därför innebära en rad möjligheter
35

FRAMTIDSVALET.

både för Sverige och för Moderaterna som parti. Vi har, tillsammans med de andra Allianspartierna, visat att vi i regeringsställning hanterat krisen väl. Sällan har öppenheten bland väljarna att rösta på Moderaterna varit så stor. En kristid kan också ge utrymme för att ompröva gamla sanningar och ge mandat för nya reformer. Framför allt ger det oss en möjlighet att se de möjligheter och de behov av utveckling som finns i Sverige. Det är en uppgift som dagens generation moderater inte får misslyckas med. om vi tidigare talade mycket om vårt parti behöver vi nu börja tala ännu mer om vårt Sverige och om alla de kommuner och lokala nivåer där vi verkar. Moderat politik handlar i lika stor utsträckning om Sölvesborg, Tensta och Härnösand som om Sverige i stort. Till att börja med behöver vi tydliggöra vår bild av vad Sverige är och knyta an till det Sverige har varit. Vi har att presentera en bild av Sverige som människor kan känna igen sig i. Först då skapas en tydlighet och trygghet i förändringen. Vårt Sverige – hur ser det ut? Moderaterna är ett frihetsparti. Vår utgångspunkt är alla människors lika värde. Ingen är förmer än någon annan. Det betyder att alla ska vara med och bidra i samhället utifrån egen förmåga – det är både en rättighet och ett ansvar. Samtidigt är alla människor unika. Alla ska ha en möjlighet att växa

36

En tid med möjligheter.

och utvecklas utifrån sina förutsättningar. Att människor får ökad makt över sina egna liv är centralt. Låt oss för ett ögonblick vända på saken. Hur ser alternativet ut? Här är några ord som vi inte vill ska känneteckna vårt Sverige:

Antisemitism Bidragsberoende Chanslös Diskriminering Ensamhet Förortsbränder Glastak Hopplöshet Inlåsningseffekter Jantelag Köer i vården L ångtidsarbetslös Massarbetslöshet Narkotikahandel Ofrihet Patriarkat Regelkrångel

37

FRAMTIDSVALET.

Stopplagar Terrorism Uteliggare Varsel Xenofobi Åldersdiskriminering Ätstörningar Övergödning av Östersjön
Var och ett för sig skapar dessa ord olika associationer hos oss. Vissa upplever vi som mer negativt laddade än andra. Men sammantaget ger de en bild av ett på många sätt ofritt land där människor begränsas och förminskas. Det kan verka konstigt att måla upp en negativ bild, men ibland behöver vi ha en sådan i bakhuvudet. kanske som ett sätt att minnas varför vi vill vinna väljarnas förtroende. Som en motbild att ta spjärn emot. En bild av vad vårt Sverige inte är. Vårt Sverige är i stället ett möjligheternas Sverige. Vi har alla olika drömmar och mål för hur vi vill leva vårt liv. Av alla människors lika värde följer också att alla ska ha möjlighet att förverkliga sina livsplaner i frivilliga samarbeten med andra. En stor social rörlighet är avgörande för att människor ska kunna skapa sin egen framtid. Så här står det i vårt handlingsprogram: ”I ett moderat Sverige är det

38

En tid med möjligheter.

möjligt att bli något tack vare egna ansträngningar. Där betyder det mer vart man är på väg än var man kommer ifrån.”. En bra skola har en avgörande betydelse för att det ska bli verklighet. Ett mindre gynnsamt socialt arv ska inte vara ett hinder för att utvecklas och växa. Fortfarande går alltför många elever ut grundskolan med bristfälliga kunskaper och ofullständiga betyg. Vi vill i stället se en skola där alla elever har möjlighet att utvecklas och lära sig utifrån sina egna förutsättningar. Det innebär att de som behöver extra stöd ska få det, ingen ska lämnas bakom. Men ingen ska heller hållas tillbaka. Utbildning av hög kvalitet är avgörande för att skapa möjligheter. Men för att öka den sociala rörligheten måste människor också ha möjlighet att genom arbete förbättra sin ekonomiska situation. Därför är sänkta skatter för låg- och medelinkomsttagare en viktig frihetsfråga. Möjligheternas Sverige är också ett öppet land där alla kommer till sin rätt och inte begränsas av etnicitet, kön eller sin bakgrund. I vårt Sverige har kvinnor samma möjligheter som män. Här finns möjligheterna också för invandrare. Att de som kommer till Sverige så snabbt som möjligt kan delta på arbetsmarknaden är viktigt både för samhället i stort och för den enskilde individen. Här återstår mycket att göra innan vi kan känna oss nöjda. Vårt Sverige är ett skapande Sverige där människor kan använda sin kreativitet och sitt entreprenörskap
39

FRAMTIDSVALET.

för att skapa nya jobb och livskraftiga företag. Alla människor som har möjlighet att arbeta ska göra det för att kunna stå på egna ben. Ingen som vill arbeta ska ställas utanför den gemenskap som ett arbete innebär. När Moderaterna och den borgerliga Alliansen vann valet 2006 var vår jobbpolitik en av de viktigaste anledningarna. Den vilar på tre ben: det ska löna sig att arbeta, det ska bli billigare att anställa och det ska bli attraktivt att starta och driva företag. Att stärka arbetslinjen och se till att ingen ställs utanför på arbetsmarknaden är fortfarande en av våra huvudfrågor. Det kommer den att förbli så länge alltför många upplever att de inte duger på arbetsmarknaden och ställs utanför. En viktig framtidsfråga som valet 2010 kommer att handla om är företagens och entreprenörskapets betydelse när det gäller att skapa nya arbeten. och i kölvattnet av finanskrisen kommer en avgörande fråga bli hur vi undviker att arbetslösheten biter sig fast. Vårt Sverige är ett tryggt Sverige. En stabil och välfungerande ekonomi med högre utbildning av god kvalitet och hög sysselsättning, viktiga komponenter för att vi med trygghet ska kunna möta både globaliseringen och den demografiska förändring som pågår. Att utveckla välfärden är också en fråga om trygghet. Trygghet handlar givetvis också om brottsbekämpning och kriminalpolitik. Att säkra medborgarnas trygghet är en av statens grundläggande uppgifter. Brott av olika slag skapar otrygghet och innebär ytterst en kränkning av mänskliga rättigheter. Brottslighet ska aldrig tolereras.

40

En tid med möjligheter.

Vårt Sverige är ett Sverige som märks i världen. Genom en aktiv utrikespolitik, ett kvalitativt bistånd och ett försvar som deltar i internationella insatser värnar vi demokrati och mänskliga rättigheter. EU och samarbetet mellan medlemsländerna är en viktig plattform för vår utrikes- och säkerhetspolitik, men också för att hantera gränsöverskridande miljöproblem som inte kan lösas på nationell nivå. I synnerhet gäller det klimatförändringarna. Internationella överenskommelser är avgörande för att vi ska kunna minska koldioxidutsläppen och därigenom vår påverkan på klimatet. Här spelar Europasamarbetet och handeln med utsläppsrätter en viktig roll. För att återknyta till inledningen i det här kapitlet ser vi att alla dessa frågor – skola, jobb, brottsbekämpning och miljö – handlar om ansvar. En stabil och välfungerande ekonomi. En arbetsmarknad där alla är med och bidrar. Trygghet och nolltolerans mot brott. Värnandet av demokrati och mänskliga rättigheter i världen. Ett internationellt samarbete för att möta gränslösa miljöproblem. Det är vårt ansvar. I lika stor utsträckning handlar de om framtiden. Det är de frågorna som avgör vilket land Sverige är om tio eller tjugo år. Vi vill att Sverige ska vara ett öppet och fritt land. Ett land som också verkar för demokrati och mänskliga rättigheter i andra länder. Ett land där människor får växa och alla kommer till sin rätt. om det handlar valet 2010.

41

FRAMTIDSVALET.

Ett val mellan två regerings­ alternativ.

42

En tid med möjligheter.

Att skapa ett regeringsalternativ är en omfattande process.
43

FRAMTIDSVALET.

44

Ett val mellan två regeringsalternativ.

N

är Allians för Sverige bildades 2004 förändrades svensk partipolitik för lång tid framöver. Trots sitt långa maktinnehav var det inte längre Socialdemokraterna som stod för det tydligaste regeringsalternativet. Samtidigt som Alliansen presenterade en trovärdig gemensam politik förmådde inte Socialdemokraterna att visa på ett eget trovärdigt regeringsalternativ. Att skapa ett regeringsalternativ är en omfattande process. Vårt gemensamma arbete inleddes redan under 2004 då beslut fattades om att tillsätta sex gemensamma arbetsgrupper för att arbeta fram en gemensam och trovärdig politik. De fyra partierna i Alliansen enades om den ekonomiska politiken, synen på arbete och företagande, sjukvårdspolitiken samt rättspolitiken, liksom om gemensamma förslag på flera andra områden. Resultatet blev det gemensamma valmanifest som Allians för Sverige mötte väljarna med i valet 2006 och som fick vårt förtroende.
45

FRAMTIDSVALET.

Den utveckling som inleddes innan 2006 har fortsatt även efter valet. För väljarna är det allt viktigare att de politiska företrädarna kan redovisa både vad de vill göra och hur det ska ske. I stället för att som tidigare rösta på enskilda partier, röstar väljarna i dag på regeringsalternativ. Sedan valet 2006 har Alliansen stärkt sitt gemensamma arbete. Samtidigt har Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet inlett ett gemensamt arbete under namnet de rödgröna. Det borde snarare kallas vänsterexperiment eftersom ingen vet vad deras politik skulle leda till. Trots att vi inte kan överblicka detta ska vi ändå utgå från att väljarna i valet 2010 kommer att uppleva att det finns två tydliga regeringsalternativ att välja mellan. Det är bra och valet kommer att handla om huruvida Allians för Sverige eller de rödgröna ska få förtroende att styra Sverige under de kommande fyra åren. Att möta väljarna som ett samlat regeringsalternativ förpliktigar. kraven är betydligt högre på ett regeringsalternativ än på ett enskilt parti. Den som på allvar gör anspråk på att leda Sverige måste, i god tid innan väljarna bestämmer sig, formulera trovärdiga svar på tre viktiga frågor. För det första måste man skaffa sig en gemensam bild av vad man vill åstadkomma. När Alliansen träffades i Högfors 2004 var målsättningen redan klar. Alliansens fyra partier skulle nästa gång möta väljarna tillsammans och med ett gemensamt
46

Ett val mellan två regeringsalternativ.

valmanifest. Ett gemensamt valmanifest kommer att vara en förutsättning för båda regeringsalternativen 2010. För det andra är det viktigt att väljarna i god tid före valet får redovisat för sig hur man tänker genomföra det. Det ställer krav på att tydligt kunna redovisa ett svar på vilka man vill regera med. Ska svaret uppfattas som trovärdigt är det viktigt att samtliga partier är överens om framtiden och inte lämnar olika besked. För det tredje måste man vara överens om hur förslagen ska finansieras. När Socialdemokraterna styrde tillsammans med stödpartierna fick vi vänja oss vid att de viktigaste beskeden lämnades först efter att väljarna lagt sina röster. Med Alliansens gemensamma valmanifest där finansieringen redovisades redan innan valet, togs ett stort steg framåt för väljarnas möjligheter att kunna göra aktiva val. Dessa krav kommer att stå i centrum i nästa års val. Det regeringsalternativ som förmår att lämna underbyggda och trovärdiga svar på dessa frågor, kommer att ha goda möjligheter att vinna väljarnas förtroende. Den som inte klarar av det eller som lämnar olika besked, kommer att uppfattas som illa förberedd och inte redo att ta ansvar för Sverige.

Alliansens utveckling
Vi är fast beslutna att fortsätta utveckla Sverige. Erfarenheten från 2006 visar entydigt att noggran47

FRAMTIDSVALET.

na förberedelser är en förutsättning för att kunna sjösätta den politik man vill se. Därför har vi moderater tillsammans med de övriga partierna i Allians för Sverige redan berättat att vi i valrörelsen 2010 ska möta väljarna med ett valmanifest som är lika tydligt som i förra valet. Det kommer att presenteras i god tid innan nästa val och berätta vilka reformer vi vill genomföra och hur det ska finansieras. En viktig utgångspunkt är att vårt regeringsalternativ inte kan vara samma sak som den var i valet 2006. Därför måste vi fortsätta att vara nyfikna på väljarnas samhällsproblem och finna trovärdiga och genomtänkta lösningar på dessa. Men vi måste också öppna upp vår allians och göra den bredare och tillgänglig för många fler väljare. Att ta fram ett gemensamt valmanifest är en omfattande process som sker i flera steg för att säkerställa att vi förmår att svara på de viktiga samhällsutmaningarna. Arbetet inleddes under våren i en gemensam valplattformsgrupp. Den har till uppgift att ta fram ett underlag som definierar vilka utmaningar vi ser att Sverige kommer att stå inför 2010. Politiska förslag måste alltid börja i en analys av hur Sverige ser ut och vilka samhällsproblem väljarna möter i sin vardag. Centrala områden är att fortsätta och värna ansvaret för statsfinanserna, utveckla vår jobbpolitik och försvara välfärdens kärna. Men det blir också viktigt för gruppen att fånga upp nya samhällsproblem och
48

Ett val mellan två regeringsalternativ.

hur Sverige ska möta den globala konkurrensen. Plattformen ska i stora drag presentera den reformagenda vi avser att söka väljarnas förtroende för att genomföra. Däremot specificerar den inte några siffror och ställer inte heller ut några reformlöften. Resultatet kommer att ligga till grund för det fortsatta arbetet med ett gemensamt valmanifest. Dessutom har en särskild ekonomiarbetsgrupp tillsatts med uppgiften att ta fram ett ekonomiskt ramverk för nästa mandatperiods reformagenda. Gruppens arbete pågår och syftar till att dra ut riktlinjerna för en politik som är trovärdig, genomförbar och med uthålliga statsfinanser som grund. I det arbetet ingår att skapa en samsyn kring skattepolitiken under nästa mandatperiod. Viktigt är också att lägga fram förslag för att få arbetsmarknaden att fungera bättre och varaktigt höja sysselsättningen. För att kunna presentera svar på övriga politikområden kommer ett tiotal reformgrupper att tillsättas i höst. Deras uppgift är att utarbeta reformförslag för nästa mandatperiod samt identifiera och lösa frågor inom respektive område som kan bli aktuella under mandatperioden. Redan nu ser vi ett flertal viktiga områden som kommer att vara fortsatt centrala under 2010. Det handlar till exempel om hur vi förstärker brottsbekämpningen och hur Sverige fortsätter att vara ett föredöme i klimatarbetet. Andra viktiga områden är reformer för att stärka Sverige som kunskapsnation samt åtgärder för att förbättra tillgängligheten i sjukvården.

49

FRAMTIDSVALET.

En gemensam valplattform kommer att presenteras under tidig vår 2010. Sedan kommer ekonomiarbetsgruppen att redovisa sitt arbete, liksom de övriga reformgrupperna. Valmanifestet kommer att redovisas för väljarna i valrörelsen samma år.

Vänsterexperimentet har mycket att bevisa
Med den omfattande politiska process som Alliansens arbete följer, kommer vi att redovisa väl genomarbetade förslag och därmed lägga grunden för ett trovärdigt regeringsalternativ. Denna utveckling ser vi inte på vänstersidan. oppositionspartiernas budgetar bekräftar att Mona Sahlin har långt kvar till ett gemensamt regeringsalternativ. Trots tal om att samla ihop sig spretar deras politik åt vitt skilda håll. Skatterna, EU, arbetsmarknaden, skolan, sjukvården; på så gott som samtliga områden är skillnaderna mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet mycket omfattande. Skillnaderna handlar inte minst om den ekonomiska politiken. Det enda de tre partierna verkar vara ense om är att lämna arbetslinjen och kraftigt höja skatterna för låg- och medelinkomsttagare. oppositionens spretiga budgetförslag visar att de är långt ifrån beredda att regera landet tillsammans. Regeringsmakten är ingenting man kan slarva med. Inte heller är den något man kan söka utan mycket gedigna förberedelser. Tvärtom har väljarna rätt att

50

Ett val mellan två regeringsalternativ.

ställa höga krav på både en genomarbetad politik och förmåga till långsiktigt ansvarstagande. Det är uppenbart att Mona Sahlin, Peter Eriksson och Lars ohly har ingetdera. än så länge har vi inte fått några besked om vilken politik de vill föra tillsammans. Vad händer med statsfinanserna? Den frågan är särskilt viktig i det läge vi befinner oss i. Socialdemokraterna har vräkt ut löften under de senaste månaderna. Vänsterpartiet har av naturliga skäl inget emot att försvaga de offentliga finanserna. Trots allt vill Vänsterpartiet att vi överger hela det ekonomiska ramverk som den ekonomiska krisen har visat så väl att vi behöver. Vi väntar också på svar om jobben. Vi vet att skatterna kommer att höjas kraftigt för vanligt folk och att det ska löna sig sämre att arbeta om de rödgröna kommer till makten. Men hur mycket ska det bli? är det Lars ohlys besked om att ta tillbaka hela jobbskatteavdraget som gäller? I så fall rör det sig om 1 500 kronor mindre för en sjuksköterska varje månad. Den globala finanskrisen sprider sig från USA till Europa. Det ställer krav på ett politiskt ansvarstagande för Sverige. Mona Sahlin har ännu inte redovisat för väljarna vad de vill söka mandat för. Det duger varken för att möta väljarna med eller för att regera landet på.

51

FRAMTIDSVALET.

Hur ska Mona Sahlin, Lars ohly och Peter Eriksson kunna ta ansvar för Sverige när de inte ens kan komma överens själva?

De politiska alternativen i 2010 års valrörelse
Vi har ännu inte fattat beslut om exakt hur Alliansens valmanifest kommer att utformas. Säkert är dock att det inte kommer att riskera de offentliga finanserna. Vi kan också vara säkra på att manifestet kommer ha en tydlig inriktning på att skapa förutsättningar att få fler människor i arbete och pressa tillbaka utanförskapet. Vilka förslag vänsterexperimentet kommer att gå till val på, vet vi ännu inte. Med den utveckling samarbetet har haft hittills, är det osäkert ifall de kommer att klara av att svara på tre frågor som väljarna har rätt att kräva av ett regeringsalternativ. Trots detta ser vi redan nu flera viktiga konfliktfrågor i den politiska debatten. Sannolikheten är stor för att de kommer att fortsätta vara viktiga i den politiska debatten.

Fråga 1: Sunda statsfinanser eller socialdemokratiska sedelpressar? Den som inte klarar av att hålla ordning och reda i finanserna kan inte heller ställa ut några löften

52

Ett val mellan två regeringsalternativ.

till väljarna på andra områden. För oss moderater är det därför av avgörande betydelse att värna de offentliga finanserna och försvara det ekonomiska ramverk som syftar till att skydda oss mot påfrestningar. jämfört med många andra länder står Sverige starkt rustat för att möta utmaningarna. När andra har varit oförsiktiga och byggt upp underskott även när tiderna varit goda, har vi sparat och lagt i ladorna. Det innebär att vi nu kan möta krisen utifrån en betydligt starkare position än de flesta andra länder i vår omvärld. Mot vår ansvarsfulla ekonomiska politik står vänstersidans utgiftspopulism. De rödgrönas arbete riskerar Sveriges återhämtning ur den ekonomiska krisen. Socialdemokraterna verkar tro sig ha en egen sedelpress och driver på för ofinansierade utgiftsökningar i enorm skala. Under hösten har de sammantaget föreslagit nya utgifter på närmare 100 miljarder kronor men redovisat finansiering för knappt 200 miljoner kronor. Det skulle spä på underskotten, öka statens skuldsättning och ta resurser från viktiga välfärdsverksamheter som skola och sjukvård. Ansvaret för Sveriges ekonomi kommer att vara den enskilt viktigaste frågan i den politiska debatten under lång tid framöver.

53

FRAMTIDSVALET.

Fråga 2: Arbetslinjen eller utbyggda bidragssystem? Alliansen vann förra valet på att bryta med Socialdemokraternas bidragspolitik och återupprätta den arbetslinje som lagt grunden för det välstånd vi har. Sedan dess har flera viktiga reformer genomförts i syfte att minska utanförskapet. jobbskatteavdraget har inneburit en historisk skattelättnad riktad främst till låg- och medelinkomsttagare. Arbetsmarknadspolitiken har förändrats för att bättre stödja människor i deras strävan tillbaka till arbete och företagandet ges steg för steg bättre villkor. Vi vill gå vidare med reformer för att få fler i arbete. Det är viktigt att fortsätta göra det mer lönsamt att arbeta och ta bort skadliga marginaleffekter för den som lämnar bidragsförsörjning. Vi vill också säkerställa att Sverige har ett gott företagsklimat och att vi kan få fram nya entreprenörer och nya innovationer. Lika centralt är att fortsätta arbetet med att förbättra matchningen på arbetsmarknaden och se till att den som hamnar i arbetslöshet snabbt kan få ett aktivt stöd. I den lågkonjunktur vi befinner oss i blir den aktiva politiken viktig och därför byggs de automatiska stabilisatorerna i form av kostander för a-kassa och arbetsmarknadspolitik ut. Genom kraftigt höjda skatter på arbete kommer det att löna sig sämre att arbeta. Utan en sammanhållen politik för arbete, kommer fler att hamna i utanförskap och möjligheterna att ta sig därifrån försämras. Färre kommer att uppleva att det spelar
54

Ett val mellan två regeringsalternativ.

roll att söka de jobb som finns och att man med egna prestationer kan förändra sin vardag. Genom att dessutom göra det dyrare att anställa, försämras möjligheterna än mer för människor att lyckas komma in på arbetsmarknaden.

Fråga 3: Satsningar på välfärden eller höjda bidrag? En fungerande jobbpolitik är en förutsättning för att kunna värna en god välfärd för alla. Med fler i arbete ökar skatteintäkterna och förutsättningarna stärks för att kunna satsa på vår gemensamma välfärd. Under mandatperioden har Alliansregeringen därför kunnat genomföra viktiga ekonomiska satsningar på bland annat skolan, sjukvården och rättsväsendet. Vi vill gå vidare och fortsätta förbättra dessa områden. Moderater tycker det är särskilt viktigt att stärka skolans fokus på kunskap och se till att skapa en mer rättvis sjukvård där alla människor i hela Sverige kan få bra vård i tid. De rödgröna är överens om att nedmontera den jobbpolitik som regeringen har drivit sedan maktskiftet. Det kommer att bli mycket dyrt för statsfinanserna. kraftigt höjda bidrag tar resurser som annars hade kunnat användas till att förstärka välfärden. Fler i utanförskap kommer att belasta statsfinanserna och förhindra satsningar på områden i behov av tillskott. De rödgröna utmanar både den arbetslinje som gjort Sverige till ett rikt land och den gemensamma välfärd som är viktig för Sverige.
55

FRAMTIDSVALET.

Våra utmaningar.

56

En tid med möjligheter.

Den första utmaningen gäller förhållningssätt till politiken.
57

FRAMTIDSVALET.

58

Våra utmaningar.

M

oderaterna står inför flera stora utmaningar under de kommande åren, där valet 2010 kommer att utgöra en första test på förmågan att klara utmaningarna. Det handlar såväl om förhållningssätt till politiken som det politiska innehållet i sig.

Fortsätta att lyssna – men också ta ställning
Den första utmaningen gäller förhållningssätt till politiken. Sedan förnyelsen av Moderaterna inleddes har ambitionen varit att utveckla partiet till att bli ett öppet, lyssnande och pragmatiskt parti. Inte minst har vi med start under våren 2008 bedrivit ett mycket ambitiöst projekt, ”Välkommen till verkligheten”, där målet är att genomföra minst 3 000 besök i viktiga välfärdsverksamheter fram till valet 2010. Projektets syfte är att vi moderata företrädare bättre

59

FRAMTIDSVALET.

ska förstå välfärdsverksamheterna för att bättre föreslå och genomföra åtgärder som stärker kvaliteten. Att lyssna, vara öppna och pragmatiska har lett till att väljare som aldrig tidigare har röstat på Moderaterna har börjat reflektera över oss som ett möjligt partival. Men när valdagen närmar sig ligger den stora utmaningen för Moderaterna i att fortsätta att vara ett lyssnande och pragmatiskt parti, men också leverera svar på de frågor som väljarna kommer att ställa. Efter de beslut som tas på arbetsstämman i augusti behöver partiet växla över till en fas i agerandet som innebär att koppla tillbaka till väljarna med konkreta idéer och förslag. Dessa förslag och idéer ska leda till samtal med väljarna, där syftet ska vara att visa att förslagen är rimliga och relevanta lösningar på de problem som väljarna känner igen i sin egen vardag. Väljarna vill att Moderaternas besök i verkligheten ska ge resultat i konkreta politiska förslag som lever upp till de ganska högt ställda förväntningarna som nu finns.

Delta i kvalificeringsheatet
Val handlar alltid om framtid. Inte om det som har varit och inte ens om det som händer just nu. Partier som inte kan ge tillräckligt bra svar på väljarnas fråga om vad de vill ska hända nästa år och under

60

Våra utmaningar.

åren därpå vinner sällan förtroendet för ytterligare fyra år. Därmed inte sagt att det som händer under den pågående mandatperioden är ointressant. När väljarna tycker att politiker sköter sig dåligt är väljarna nog så snabba med bestraffningar. och dessutom spelar faktorer som regeringsduglighet och förmågan att leda och representera Sverige en viktig roll, inte minst i det ekonomiska läge Sverige befinner sig i. De allra flesta väljare väljer i dag mellan ett par partier, det är få som tvekar mellan tre, fyra stycken eller fler. Det som görs under en mandatperiod kvalificerar partierna till att bli ett av dem som väljarna kan tänka sig att rösta på. Den pågående mandatperioden är ett kvalificeringsheat för att överhuvudtaget få vara med i matchen. och i kvalificeringsheatet måste de allra flesta partier delta, för det händer sällan i svensk politik att väljarna är så missnöjda med de etablerade partierna att det är beredda att ge wild card till ett helt nytt parti. Vår utmaning är att fortsätta vara ett valbart alternativ för så många som möjligt. Under den pågående mandatperioden har alliansregeringen visat sig ha förmågan att vara allra bäst när läget är som tuffast. När ”förstå-sig-påarna” trodde att sämre ekonomiska tider skulle bli den slutgiltiga spiken i kistan blev det i stället vändpunkten. Det innebär att regeringen så här långt har visat sig vara överlägsen oppositionen när det gäller att

61

FRAMTIDSVALET.

hantera Sveriges ekonomi, statsfinanserna och jobben. Därmed har Alliansregeringen klarat en av de allra största utmaningarna, för skötseln av Sveriges ekonomi har under en lång tid varit borgerlighetens akilleshäl.

Betydelsen av rättvisa
Det jobbskatteavdrag som regeringen införde innebar att stora grupper av inkomsttagare har fått sänkta skatter. Att detta också är rättvist är en aspekt som måste vägas in eftersom rättvisa är viktigt. Det är ett egenvärde i den svenska värdegrunden att det inte ska vara för stora skillnader mellan olika grupper och att samhället ska hållas ihop utan uppslitande konflikter. just rättvisa är ett begrepp som Moderaterna ibland har haft svårt att förhålla sig till, eftersom det uppfattats ha en så tydlig socialdemokratisk laddning. Rättvisa har blivit synonymt med jämlikhet och minskade klyftor. Inkomstskillnader har ibland definierats som en av samhällets främsta drivkrafter och grunden till fortsatt välstånd och utveckling. I 1970- och 80-talens Sverige med höga marginalskatter var det en slutsats. I dag är det annorlunda. Höga skatter är mer kännbara för låginkomsttagare än höginkomsttagare. Allra värst är det för den som går från att arbeta lite till att arbeta heltid, eftersom marginaleffekterna slår så hårt.
62

Våra utmaningar.

Att öka rättvisorna i samhället handlar inte om likriktning eller att dämpa entusiasm och innovationsrikedom. Att öka rättvisorna handlar om att öppna dörrarna för fler, att dela ut returbiljetter till arbetsmarknaden och tro på människan. Att öka rättvisorna inkluderar, medan minskade orättvisor utgår från ett statiskt perspektiv som är exkluderande och krympande. En av Moderaternas främsta utmaningar ligger i att göra sin egen definition av begreppet ökad rättvisa och våga möta väljarna på Socialdemokraternas hemmaplan. och rättvisa för oss handlar om att skapa lika möjligheter för människor, men att ansträngningar, studier och flit ska löna sig. Att det lönar sig bättre att arbeta än att inte arbeta är rättvist.

Arbete är vår främsta rättvisefråga
Att ha ett arbete är en av vår tids allra främsta rättvisefrågor. Genom att arbeta blir vi delaktiga i samhället, vi bidrar och får lön för våra ansträngningar. Tack vare jobbskatteavdraget har det blivit enklare att också kunna leva på en låg lön. Ett jobb innebär möjligheter till fortsatt utveckling och genom att arbeta har vi en fast förankring i samhället. Den som inte har ett arbete riskerar att bli utan ett starkt socialt nätverk och känsla av meningsfullhet. Utan arbete går det i dag snabbare

63

FRAMTIDSVALET.

än förr att komma på glid, förlora sin bostad och komma på obestånd. Att vilja arbeta och göra rätt för sig, men att inte få en chans att komma in på arbetsmarknaden, är en av de största orättvisor som en människa kan utsättas för. Därför behövs så väl de vägar tillbaka till arbetslivet i form av instegsjobb och nystartsjobb som regeringen genomfört. Men rättvisa handlar om mer än att ha ett arbete. Svenska folket vill se rimliga löneskillnader och sunda belöningssystem. Extra ansträngningar ska löna sig, men det ska inte bara vara direktörer och vd:ar som får del av guldregnet. Vinster i ett företag ska kunna komma alla medarbetare till del. Den internationella finanskrisens härjningar leder nu till att människor i Sverige förlorar sina arbeten. Behovet av att hålla fast vid arbetslinjen är tydligt liksom att skapa bästa möjliga förutsättningar för omställning.

Enhetliga kvalitetsnivåer en rättvisefråga
I ett samhälle som håller ihop, som har ett starkt kitt av egalitet, kan medborgarna förvänta sig samhällsservice som uppnår en enhetlig kvalitetsnivå oavsett var i Sverige man bor. I dag finns det orättvisor kopplade till var vi bor i Sverige. Inom vissa landsting når man mycket goda
64

Våra utmaningar.

resultat vid exempelvis hjärtinfarkter, vid andra sämre. En del landsting brottas fortfarande med långa köer, i andra är de nästan obefintliga och patienterna har goda valmöjligheter. Här måste vi sträva efter enhetliga kvalitetsnivåer så att alla svenskar ska kunna mötas av en lika bra vård oavsett var man bor. Lösningen ligger ligger i att tydliggöra vilka rättigheter medborgarna har, oavsett var de bor och att forma en politik som också inriktar sig på jämlikhet över hela landet. Detta präglar exempelvis den sjukvårdspolitik vi söker stöd för på partistämman. Dessutom är det viktigt med en ökad öppenhet från förtroendevalda för att kunna möta väljarnas krav och en ökad transparens som gör det möjligt för medborgarna att kunna göra egna val inom det nuvarande finansieringssystemet. Öppna jämförelser som gör att människor kan jämföra exempelvis olika vårdgivare är en viktig del. Till detta kommer reformer som generellt höjer kvaliteten, exempelvis kömiljarden och satsningarna på kunskap i skolan.

En match om ickemateriella värden
Moderaterna är ett parti som i dag i hög grad förknippas med ekonomiska värden, att eftersträva ekonomisk levnadsstandard är en karaktärsegenskap som många förknippar med oss enligt undersökningar. Naturligtvis är de ekonomiska frågorna

65

FRAMTIDSVALET.

viktiga för väljarna, inte minst i ett läge med kris i ekonomin. Det faktum att vi dels har levererat i stor sett alla sina vallöften på det ekonomiska området, dels har byggt ett mycket solitt förtroende genom sitt sätt att hantera den globala finanskrisen leder också till att Moderaternas profil som ett ekonomisk-politiskt parti ökar. För att fortsätta att vinna stora väljargrupper, som naturligtvis tycker att pengar är viktiga men inte allena rådande, är det viktigt att vi fortsätter att bredda det politiska perspektivet och också lämnar utrymme för icke materiella frågor. Här är det särskilt upp till bevis för Moderaterna inom miljö- och klimatfrågorna. Därför är också välfärdsfrågorna ytterligare ett exempel som rymmer stora utmaningar för Moderaterna. även om jobbfrågan var den dominerande frågan i valet 2006 så drev vi också frågan om ökad kvalitet i skola, vård och omsorg. Här har viktiga reformer genomförts, även om mycket återstår att göra.

Fortsatt förnyelse av Moderaterna
Ytterligare en utmaning för oss är att fortsätta vår förnyelse. Det handlar om att utveckla politiken vidare och kring detta har vår partistämma att fatta

66

Våra utmaningar.

beslut om i höst. Det är lika viktigt att det sker på lokal och regional nivå. I hela landet ska människor känna att Moderaterna är ett parti som nyfiket ständigt söker svaren kring hur samhället kan bli bättre. Det handlar också om att fortsätta vår organisatoriska förnyelse. Här är det särskilt viktigt att vi också företräds av de nya väljare och sympatisörer som tillkommit.

67

FRAMTIDSVALET.

Valkommu­ nikation i framkant.

68

En tid med möjligheter.

Vi hittade ett nytt sätt att prata politik på väljarnas villkor.
69

Valkommunikation i framkant.

I

nför valet 2006 förnyades vårt kampanjarbete på flera sätt och nådde långt.

Vi utmanade människors föreställning som Sveriges nya arbetarparti och de nya Moderaterna.

Vi hittade ett nytt sätt att prata om politik på väljarnas villkor. Vårt fokus låg på samhällsproblem och våra egna förslag, inte på motståndarnas politik. och Allians för Sverige bildades, vilket gav väljarna ett tydligt regeringsalternativ. Moderaterna var det första partiet i Sverige som var helt öppna med valstrategin. Med annonsuppslag i pressen nådde vi våra aktiva med information som tidigare hade hållits hemlig. Vi var både politiskt innovativa och innovativa när det gäller kampanjverksamheten. Öppenheten som vi vill kommunicera grundade sig i en insikt om att fördelarna av att alla våra aktiva och sympatisörer kände till vår strategi vida översteg nackdelarna av att Socialdemokraterna också gjorde det. Politik är ingen verksamhet
71

FRAMTIDSVALET.

för slutna rum och hemliga strategier. Tiden när man hade en hemlig valplan i en pärm i bokhyllan är förbi. Vår framgångsrika valkampanj 2006 bevisade detta. Vår utgångspunkt med förändringen till nya Moderaterna och under hela valrörelsen var att ha en positiv ansats, berätta för väljarna vad vi ville göra och vad vi ville uppnå med vår politik. Den främsta huvudmotståndaren var Sveriges problem – utanförskapet, kvalitetsbristerna i skola och vård och otryggheten – snarare än partier i vänsterkartellen. Svaren på de viktigaste samhällsproblemen levererades: att det var för få som gavs chansen att arbeta, brister i skola och vård och en otrygghet som bredde ut sig till följd av den ökande brottsligheten. Allt detta tillsammans med kampanjer gav bilden av att Moderaterna i form av nya Moderaterna var partiet i centrum under valrörelsen 2006. Vi blev ett relevant och intressant alternativ i valet.

Vår valkampanj 2006
kampanjen 2006 var en viktig förklaring till valresultatet. Under våren bedrev vi en vårkampanj på temat att vi var ett förändrat parti. Själva valrörelsen inleddes med en valupptakt i mitten av augusti. Den följdes av innovativa gerillakampanjer och avslutades med en 100-timmarskampanj för att mobilisera de sista dygnen. Utmaningen låg då, som nu, i att mobilisera sympatisörer att delta i våra kampanjer.
72

Valkommunikation i framkant.

Vårkampanjen som genomfördes i mars 2006 hade till syfte att definiera och etablera nya Moderaterna. kampanjens tema var ”Sverige har fått ett nytt politiskt parti. Vi heter Moderaterna”. I kampanjen sammanfattades Moderaternas position och budskap på följande sätt:
”Det går bra för Sverige och det gläder oss. Men trots det har 1,5 miljoner vuxna inget jobb att gå till. Sjuka människor måste fortfarande köa för att få vård. Svenska elever lär sig inte tillräckligt. och många vågar inte gå ut efter mörkrets inbrott. Sverige har förändrats och Moderaterna utvecklats för att lösa vår tids problem. Nya Moderaterna sätter arbete före bidrag genom att sänka skatten mest för dem som tjänar minst. Vi vill återupprätta välfärden genom att sätta vården och skolan före bidragssystemen. och vi tänker en gång för alla ta upp kampen mot brottsligheten. Vi vill skapa en bättre tillvaro i Sverige. För alla.”

Nya Moderaterna
Inför valet tog vi fram en särskild logotype – nya Moderaterna – som kom att finnas på allt vårt material. Logotypens ursprung var följande: ”nya” var handskrivet av en medarbetare hos Moderaterna och ”Moderaterna” har sitt ursprung i vår ordinarie grafiska profil. Vi tog också fram en modifierad version av vår m-symbol som användes i vissa fall

73

FRAMTIDSVALET.

då människor snabbt måste kunna identifiera avsändaren. Man ska inte överdriva betydelsen av grafisk profil och symboler. Men i vårt fall var det viktigt att låta vår politiska förändring också slå igenom i hur vi presenterade oss. All politisk kommunikation måste alltid bygga på att politisk utveckling och kommunikation går hand i hand. Med tanke på att Moderaterna är ett av Sveriges mest välkända varumärken var det viktigt att signalera vår politiska förändring även där.

Fler kontakter gav fler väljare
Vår viktigaste tillgång i valrörelsen var alla aktiva moderater som mötte väljarna. Potentiella moderater var den viktigaste målgruppen. De väljare som röstade på Socialdemokraterna 2002 prioriterades särskilt. Vi lade särskild vikt vid att utbilda och uppmuntra våra lokalt förtroendevalda att bedriva egna kampanjer även under mellanvalsperioden. I valanalysen som gjordes efter valet syntes det att det fanns ett samband mellan bra valresultat och aktiva lokala valkampanjer och möten med väljarna.

Innovativa och öppna på nätet
Vi använde oss av nätet på ett sätt som tidigare inte gjorts.

74

Valkommunikation i framkant.

Vi hade en kampanjblogg där all information samlades som var viktig för våra kampanjmedarbetare. Det var i stället för att bygga upp ett slutet intraeller extranät. Vi valde att publicera så mycket som möjligt offentligt. Vi producerade också ett antal filmer som vi bara spred på nätet, via vår egen hemsida och andra plattformar som Youtube och Bubblare. En av filmerna – ”Mahogny-Mats” – fick stor spridning och hamnade på topplistor över mest sedda filmer på nätet.

Lärdomar från valrörelsen 2006
Vi kan lära oss mycket av kampanjen 2006. Vi lyckades mobilisera många människor genom inspirerande budskap. Vi underströk vikten av att ha en politik som riktar sig till hela befolkningen och inte bara till några. För att lyckas mobilisera och för att tydliggöra alternativen handlar det om att vara tydliga och att få många med oss i rörelsen. Det handlar om att samla Moderaterna och befästa vår position som Sveriges bästa kampanjparti. jag skulle särskilt vilja peka på fem viktiga lärdomar från 2006: 1. En öppen valstrategi som gör att många kan känna engagemang och vara aktiva.

75

FRAMTIDSVALET.

2. Tydliga politiska konflikter som gör det enkelt att ta ställning och tala för vår politik. 3. Uppmuntra till egna initiativ och egna kampanjer. Central kontroll över varumärket spelar mindre roll än att många känner eget ansvar för kampanjen. 4. Att inte vara rädd för att driva offensiva politiska frågor och att ta debatten på områden där andra partier tidigare haft höga förtroendesiffror. 5. Tydlig struktur för valledning och beslutsfattande i kombination med tidig förankring av valkampanjen. Det underlättar för alla som deltar i kampanjen och leder till snabbare beslut och större handlingsfrihet när kampanjen väl är igång. Med många moderater och genom att vara aktiva i den politiska debatten ska vi vinna även nästa val!

Lärdomar från Europavalet
I Europavalet nådde vi våra mål – att nå ett bättre resultat än 2004 och att höja valdeltagandet. Samtidigt nådde vi långt ifrån upp till den potential vi har. Många av våra sympatisörer valde till slut att rösta på ett annat parti. Vi kommer att utvärdera valrörelsen noga för att dra lärdomar inför nästa Europaval som äger rum 2014.

76

Valkommunikation i framkant.

Detta till trots så finns det flera lärdomar att dra av själva kampanjen. Tre övergripande faktorer för vår kampanj i Europavalet var att vi började tidigt med både organisation och politikutveckling. Vi involverade hela organisationen och vi förändrade vårt sätt att tala om Europafrågor. Vi började tidigt med att utveckla en ny Europapolitik. Redan 18 månader före valet började arbetet med att ta fram rapporten ”Mer Sverige i Europa”. Den presenterades i februari 2008, och blev ett grundläggande arbetsdokument för hela organisationen där vi i ett första steg lade fram våra fokusfrågor. I augusti 2009 påbörjades arbetet med plattformen ”Ett Starkt Europa för Sveriges bästa” som antogs av partirådet februari 2009. Direkt efter det påbörjades arbetet med valmanifestet. Steg för steg utvecklades politiken och budskapen med bred förankring i hela partiet. Mitt i den processen slogs världen av en djup ekonomiskt kris som starkt påverkade innehållet. Viktigt i processen har varit ett väl förankrat arbete där företrädare på alla nivåer i partiet har fått möjlighet att påverka politikutvecklingen. Både rapport och plattform gick ut på bred remiss till hela partiet, företrädare för arbetsgrupperna besökte föreningar och förbund och pratade och diskuterade frågorna. Syftet var att hela partiet tidigt skulle känna igen sig i och kunna våra budskap. En bred utbildningssatsning för hela partiet och speciella utbildningar

77

FRAMTIDSVALET.

för anställda och andra grupper tidigt i processen skapade tidig och god kunskapsbas. Problemet tidigare har just varit att våra medlemmar inte känner sig ha tillräckligt med kunskap för att kunna prata Europafrågor. Vi valde frågor som väljarna ville prata om, vi formulerade budskapen så att alla kunde ta dem till sig. Vi valde tidigt sex huvudområden som utvecklades under processen. Frågorna var vardagsnära och formulerade på ett sådant sätt att de berörde och engagerade. I oktober 2008 genomfördes en höstkampanj på temat ”Hej till EU” Det var en bra start för Europaåret 2009 och innebar att hela organisationen åtta månader innan valet började prata Europafrågor direkt med väljarna. Problemet har tidigare varit att Europavalet var ett projekt för några få, det har varit några som kan frågorna och som är EU-experter, valet i sig har haft prägeln av ett elitprojekt. Det har också förstärkt bilden av att ett Europaval inte är något som angår alla och att frågorna inte berör. Under 2009 var hela organisationen involverad, företrädare på alla nivåer pratade EU-frågor, vi gjorde politiken begriplig och budskapen formulerade på ett sådan sätt alla kunde prata EU-frågor. Målet var att det ska vara lika enkelt för våra medlemmar att förstå och prata om vilka frågor vi vill driva i Europaparlamentet om vad vi vill driva i riksdagen. Delvis lyckades vi med detta även om en tidigt slutsats är att vi sannolikt ska vara tydligare

78

Valkommunikation i framkant.

och mer distinkta kring vad vi vill genomföra under nästa mandatperiod. Inför valet 2010 finns det några saker för oss att med oss:

Förtidsröstningen ger oss nya möjligheter Vi – och flera andra partier – lade större vikt vid förtidsröstningen i Europavalet och väsentligt fler förtidsröstade också. Det är en viktig lärdom inför 2010 att vi bör ha en ännu mer utvecklad kampanj kring förtidsröstningen så att det blir enkelt för människor att möta oss när möjligheten till förtidsröstning finns.

Nätets potential – Ge mig fem minuter Projektet ”Ge mig fem minuter” med Carl Bildt som initiativtagare och avsändare lyckades samla in drygt 5 000 personer som ville bli nätaktivister för oss. Detta trots att vi framförallt samlade in namn enbart via virala insatser. Annonseringen inskränkte sig till en banner på aftonbladet.se i drygt ett dygn. Det visar att det finns potential att rekrytera aktivister via nätet och att vi kan nå utanför de som traditionellt är aktiva i våra kampanjer. Inför 2010 ska vi väsentligt skala upp dessa ambitioner.

79

FRAMTIDSVALET.

Orka ända in i mål – spurtkampanjen Spurtkampanjen startade på torsdag morgon och pågick till dess att vallokalerna stängde. Vi samlade in namn för påminnelsesamtal på söndagen och lyckade få drygt 25 000 att anmäla sig till detta. Fem bussar besökte 60 orter i Sverige de sista dagarna. Spurtkampanjen var viktig, inte minst mot bakgrund av att vi föll i opinionen sista veckan och därmed behövde en stark mobilisering för att få människor att gå och rösta. Inför 2010 finns anledning att se över hur vi ännu tydligare kan mobilisera de sista dygnen och hur vi organisatoriskt ska se till att vi har energi och förmåga att driva kampanjen ända in i mål.

Kommunikation inför 2010 Vi kommer att göra en framgångsrik valrörelse 2010 om vi lyckas med att uppmana till engagemang och aktivitet i alla kanaler där det är relevant. Det parti som lyckas engagera flest aktiva och sympatisörer att prata politik och samhällsfrågor i valrörelsen kommer att göra ett bra val. För Moderaterna är det självklart att vi ska finnas i alla kanaler där det är relevant med politisk kommunikation. Det innebär att det är lika självklart för oss att finnas utanför det lokala köpcentret som det är att använda Twitter eller Facebook. Alla behövs också i en valrörelse. jag tror att vi ibland ställt för höga krav och överbelastat de som sökt engagera sig hos oss. Det är lätt att som ny
80

Valkommunikation i framkant.

aktiv bli dränkt i information och uppgifter. jag tror det är viktigt att ha en bred valkampanj som sänker trösklarna för människor att delta. Vi måste uppskatta och belöna varje minut som människor är beredda att engagera sig för Moderaternas och Sveriges skull. Det innebär att det är lika viktigt och ska vara lika uppskattat att vara den som ställer upp med en bil och skjutsar runt talare som att vara den som åker runt i bilen och talar. Alla behövs och alla ska med i nya Moderaternas valkampanjer. Vår valkampanj 2010 kommer att bygga på fem strategiska ingångsvärden:

1. Fokus på samhällsproblemen och framtiden Vi vet att val handlar om framtiden. Vi ska fokusera på samhällsproblemen och möta väljarnas frågor kring vad vi vill göra den kommande mandatperioden.

2. Öppenhet och självdistans Vår kampanj ska präglas av öppenhet och självdistans.

3. Nätet som nav för kampanjen Nätet kommer att vara kampanjens nav och det som håller ihop vår valrörelse.

81

FRAMTIDSVALET.

4. Många aktiva som tar egna initiativ Vi ska sänka trösklarna för att delta och värdesätta varje minut människor vill hjälpa oss.

5. En positiv kampanj som engagerar Vi har fokus på vår egen kampanj och vi talar om vår egen politik.

Nätet är ett nav men inte ett mål i sig själv
Många talar om hur nätet och sociala medier nu revolutionerar sättet som partier kommunicerar med väljarna. ofta görs referenser till amerikansk politik. jag är övertygad om två saker: 1. Nätet kommer vara avgörande som nav i valrörelsen. Men det ersätter inte andra möten mellan människor utan har sin styrka just i funktionen som ett interaktivt nav där många människor kan möta oss och varandra. 2. Den som tror att det går att kopiera ett koncept från ett parti i ett annat land till Sverige kommer att misslyckas. All politik är lokal, hur digital den än är. kommunikationen måste alltid bygga på politikens innehåll. Man brukar säga att innehåll är kung på nätet. Det gäller i allra högsta grad för politisk kommunikation.

82

Valkommunikation i framkant.

En utvecklad plattform för kommunikation
Under det senaste året har vi etablerat en ny webbplattform och ett nytt medlemssystem. Det har vi gjort för att vi behövde bättre plattformar för vår kommunikation. Nu kan vi integrera sociala medier som till exempel bloggar, Facebook, Twitter och Youtube i vår egen plattform. Samtidigt har vi möjligheten att nå våra aktiva och sympatisörer genom såväl sms och e-post som traditionella brevutskick. Det ger oss fler kanaler för kommunikation och ökar både handlingsfriheten och snabbheten. Nätet har på många sätt revolutionerat hur vi som parti arbetar med valrörelser. För planerades valrörelser efter war room konceptet som jamers Carville och George Stephanopoulus gjorde känt i Clintons kampanj 1992. Då skulle ett antal smarta människor sitta tillsammans i ett rum där information togs in, behandlades och skickades ut. Det var effektivt då. Nu sitter inte de smarta människorna i samma rum. Eller ens i samma stad. Nätet innebär i dag att allt vi tar in och allt vi vill distribuera kan samlas i ett digitalt nav. Nu kan vi publicera och distribuera innehåll via fler kanaler till en relativt låg kostnad. Vi har möjlighet att möta människor på deras villkor och det finns väsentligt förbättrade möjligheter till dialog och inflytande, jämfört med en valrörelse för 20 år sedan. Nu kan lokalt aktiva i hela landet via sin mobiltelefon komma åt de frågor och svar som

83

FRAMTIDSVALET.

uppdaterades för en minut sedan och lika snabbt få information som partiledningen. Dyker det upp frågor ute på gator och torg kan vi snabbt besvara dem och publicera till alla våra aktiva och sympatisörer.

Sociala medier skapar relationer
Låt oss slå fast en sak: kommunikation handlar inte om enskilda kanaler. Som parti eller som enskild företrädare handlar det inte om att välja en kanal som gör att du är framgångsrik eller vinner nästa val. kan man vinna valet på Twitter eller via nätet? Nej, det kan du inte. Men man kan inte heller vinna valet genom de bästa torgmötena eller fräsigaste flygbladen heller. Allt handlar om den sammantagna kommunikationen och att möta väljare och sympatisörer där de finns. och när beteendeförändringar sker så måste partierna förändra sitt sätt att kommunicera. ofta drivs beteendeförändringar av teknologiska skiften. Twitter är ju ett typexempel på det. Helt okänt i valrörelsen 2006 men sannolikt och rimligen ett bra verktyg nu och i valen 2010. Hur ska man då använda sociala medier som politisk företrädare? För mig är det svaret individuellt. jag kan ibland bli lika störd på de kanalfrälsta som på dem som bara ser problem och inte möjligheter med ny teknik. Det finns inget som säger att man måste bete sig på ett visst sätt eller använda tekniken på ett visst sätt bara för att man till exem84

Valkommunikation i framkant.

pel bloggar, twittrar eller gör filmer för Youtube. Det handlar – som i all kommunikation – om vad du själv vill uppnå och vilken relation du vill bygga till dina målgrupper. I grunden är det självklart att digitala kanaler driver fram mer dialog och mer nischning. Det ligger i teknikens logik. Det finns möjlighet till snabb dialog och det finns möjligheter att själv välja om man vill läsa en blogg, prenumerera på ett RSS-flöde eller följa en person på Twitter eller Facebook. Dialogen är det som är lite knepigt att hantera för ett parti. Det kräver backoffice funktioner för att fungera. jag följer till exempel Barack obama och en del andra mycket välkända politiker och företag på Twitter. Det är självklart för mig att det inte är obama själv som sitter och skriver och framförallt inte sitter och själv deltar i dialogen. Det vore orimligt att förvänta sig det. Men på samma sätt som man alltid har haft en väl riggad brevsvarsfunktion eller för telefon så får man ha det också för sociala medier. Sätter du ut flaggan i det digitala landskapet så bör man också se till att kunna hantera den dialog som uppstår. Ibland möts jag av påståendet att bloggar och andra sociala medier bara är privat och skvaller. jag håller inte med om det. Många företrädare från olika partier använder sociala medier klokt och gör att man som intresserad kan följa vad de arbetar med och ge respons och inspel. När det gäller det privata så är privat och personlig inte samma sak.

85

FRAMTIDSVALET.

Personlig kan man mycket väl vara som politisk företrädare ifall man själv är bekväm med det. Det visar ju faktiskt personen bakom 10-sekunders klippet i Aktuellt eller det enstaka citatet i morgontidningen. Vilken roll kommer då sociala medier att spela i valrörelsen? jag tror det kommer spela stor roll för alla dem som är nyfikna på politik eller redan är sympatisörer och aktiva. Genom de inbyggda gränssnitten mellan olika plattformar kan man kostnadseffektivt nå många människor på oerhört kort tid via till exempel ett sms till sitt Twitterkonto. Det kan vara ovärderligt i en tid när mediabevakningen verkligen är nästan dygnet runt och i många olika kanaler. För mig är utvecklingen av sociala medier och innovationerna av nätverktyg något som ytterligare understryker tesen att det nästan inte är någon reell skillnad mellan intern och extern kommunikation i dag. Det måste vi som parti förhålla oss till.

En växande allians som möter väljarna
2006 märkte vi att det fanns ett omfattande intresse från människor att engagera sig för Alliansen och många upplevde tröskeln som lägre att engagera sig i det samarbetet än för ett enskilt parti. Vi lyckades aldrig riktigt tillgodose detta och lyckades därmed inte ta tillvara alla de människor som var beredda att visa sitt stöd för oss.

86

Valkommunikation i framkant.

jag är övertygad om att just detta – att erbjuda människor att engagera sig för Alliansen – är den naturliga utvecklingen för vårt samarbete. Vi ska därför utnyttja de möjligheter som nätet erbjuder för att erbjuda människor möjligheten att opinionsbilda för Alliansen och agera på olika sätt. Vi partisekreterare har arbetat med detta och fattat beslut om en rad gemensamma aktiviteter inför valet 2010. Det handlar exempelvis om kampanjer och gemensamma turnéer av partiledarna. Den Allianstidning som alla medlemmar får med Medborgaren kommer fram till valet att utkomma regelbundet. Våra kommunikationschefer träffas nu varje vecka för att koordinera och planera hur Alliansen möter väljarna. Vi har också inrättat en särskild kampanjstab med en heltidsanställd person från varje parti för att enbart arbeta med Alliansens aktiviteter. Redan i januari 2009 satte vi ramarna för Alliansens valrörelse 2010. Det kan tyckas tidigt men innebär både att vi kan planera och genomföra det vi vill göra med god framförhållning. Det innebär också handlingsfrihet för våra enskilda partier – vi vet redan vad vi ska göra gemensamt och kan därför planera våra egna partiers valrörelser utifrån detta. Därför är den främsta utmaningen för Alliansen politisk. Vi måste visa väljarna i valrörelsen att vi förstår och svarar på de frågor som de ställer. Den största risken för oss är om vi fastnar i kanslihus och sammanträdeskorridorer. Det var det som Socialde-

87

FRAMTIDSVALET.

mokraterna gjorde i valrörelsen 2006. Då trodde Göran Persson att han kunde vinna valet genom att peka på det som Socialdemokraterna hade gjort under mandatperioden. Det fungerande inte 2006 och kommer inte att fungera 2010. Väljarna söker svar på dagens och framtidens frågor i en valrörelse. Vilka samhällsproblem är aktuella just nu och vilka svar ger partierna? jag är övertygad om att väljarna kommer få se mer av Allians för Sverige i valrörelsen 2010 än vad de gjorde 2006.

Ordens betydelse
ordens betydelse i den politiska kommunikationen kan inte underskattas. Det är avgörande för vilken typ av frågeställning som ligger till grund för väljarnas beslut i val och det ligger till grund för väljarna uppfattar oss. Den politiska situationen i Sverige har förändrats dramatiskt. I kölvattnet av den globala finanskrisen och Mona Sahlins experiment med Vänsterpartiet och Miljöpartiet har nya frågor blivit viktiga för väljarna och dynamiken i svensk politik har förändrats.

En positiv grundsyn
Ett antal värderingar ligger till grund för vårt språk:

88

Valkommunikation i framkant.

I allt vad vi gör har vi en positiv grundsyn. Vi pratar om Sverige eller den del av Sverige vi representerar och vi pratar om vad vi vill göra. Verkligheten och samhällsproblemen är vår utgångspunkt, snarare än politiken. Vi utgår från hur verkligheten ser ut för alla och samhällsproblemen. I vårt språk börjar vi alltid i den änden för att därefter presentera lösningarna. Vi undviker svåra och partipolitiska begrepp. Vi baserar vårt språk på den eller dem vi vill kommunicera med. Det är deras referensramar som avgör. Vi har ett ansvar för att pedagogisera politiken.

Hur vi pratar om Sverige och den ekonomiska krisen
Moderaternas uppdrag är att göra Sverige bättre genom att bygga vidare på allt det positiva som finns och sker i vårt land. Vår syn på Sverige och den svenska välfärden är positiv. För oss är det viktigt att alltid ha ett långsiktigt perspektiv samtidigt som vi adresserar de samhällsproblem som finns här och nu. Det innebär att vi måste kunna tala om den internationella ekonomiska krisen och vilka åtgärder vi gör här och nu utan att vi bara fastnar i aktuella åtgärder. Vi måste samtidigt tala om vad som ska komma efter. Det ställer krav på vår och Alliansens politikutveckling centralt men också lokalt och regionalt. Hur vill vi att vår kommun eller region ska kunna attrahera människor
89

FRAMTIDSVALET.

och företag i framtiden? Hur ska vi kunna stärka konkurrenskraften och värna välfärden på några års sikt. jag är övertygad om att väljarna kommer att känna förtroende för ett politiskt alternativ som både tar ansvar i nuet men som också vågar lyfta blicken och adressera hur Sverige kan bli bättre och rättvisare i framtiden.

Hur vi pratar om vår politik
Vår politik syftar till att göra samhället bättre för alla oss som lever här. Det är en viktig utgångspunkt. Politiken är inget mål i sig själv utan ett redskap för att förbättra. Det är ett viktigt ingångsvärde för det innebär att vi måste vara öppna och pragmatiska. Vi måste utveckla vår politik i takt med att samhället och samhällsproblem förändras. Det är heller inte alltid så att vi alltid har rätt – det kan finnas goda idéer även hos andra partier och hos andra aktörer i samhällsdebatten.

Hur vi pratar om oss själva
Moderaterna ska vara ett öppet och attraktivt parti. Vi drivs av idéer och åsikter om hur samhället kan förbättras. Vi är inte självgoda och vi vågar ha självdistans och möta kritik och andras åsikter utan att tvingas in i försvarspositioner. Vi ska välkomna alla som vill bidra i vårt arbeta för att göra Sverige bättre.

90

Valkommunikation i framkant.

Hur vi pratar om alternativen
Vi ska vara raka och ärliga i förhållande till andra partier. Vi misstror inte andra partier eller deras företrädare. De kan tycka annorlunda än oss men vi utgår ifrån att alla som aktiverar sig i politiken gör det för att de vill göra Sverige bättre. kritiska ska vi vara i sak och för att tydliggöra alternativen i svensk politik.

Handfasta råd
Nya vägar till människor, kampanj behöver inte vara svårt. Som politiskt parti ägnar vi oss åt opinionsbildning vilket kan göras i form av kampanjer. I Nationalencyklopedin beskrivs kampanj som en ”intensiv verksamhet under viss tid i avsikt att påverka”. Det är en bred definition som täcker in både tid och rum. Tid i den meningen att våra kampanjer kan handla om punktinsatser på tydligt definierade platser, tydligt avgränsat i tid och med endast en viss typ av kampanjmaterial eller kanal. Det kan också handla om det omvända, att Moderaterna under lång tid bildar opinion inom en eller flera politiska frågor med ett antal olika kanaler. Här följer några kampanjexempel som är värda att fånga upp.

91

FRAMTIDSVALET.

Kampanjexempel
Det finns en mängd sätt att bedriva kampanj inom politiken och de vanligaste är via insändare, debattartiklar, pressmeddelanden och möten. Ett par exempel på kampanjtyper är: „ kontaktkampanjer såsom telemarketing, flygblad, dörrknackning och valstugor. „ Synlighetskampanjer såsom stortavlor, radio-/tv-/bioreklam. „ Gerillakampanjer är okonventionella och oväntade kommunikationsuttryck som är till för att skapa uppmärksamhet. kostnadseffektivt eftersom det oftast skapar en mun-till-muneffekt. „ Digitala kampanjer såsom mejl, bloggar, banners och webbfilmer. I dag finns stora möjligheter att föra en kampanj uteslutande på nätet. Sociala medier som Facebook, Myspace, Twitter och andra communities är välbesökta och deltagarna diskuterar gärna politik.

Aktuellt på nätet just nu
omsättningen på vad som är aktuellt på nätet är ganska stor. Nedan finns ett par populära webbplatser och så kallade communities där det finns möjlighet att bedriva kampanj på olika sätt. Tänk på att inte skriva saker eller lägga upp bilder som du inte kan stå för. Allt du gör på nätet kan sparas för all framtid.
92

Valkommunikation i framkant.

Facebook Facebook är en så kallad community. Det innebär att du registrerar dig som användare och skapar ett användarkonto för att kunna kommunicera med andra medlemmar. För att kunna registrera dig måste du ange för- och efternamn, e-post, födelsedatum och ett lösenord. När du är registrerad finns möjlighet att knyta kontakt med personer som du redan känner, personer som du inte känner alls eller personer som du kanske har gemensamma intressen med. Ur kampanjperspektiv finns möjlighet att gå med någon av de befintliga grupperna och nätverken eller att starta egna för att väcka och driva opinion i olika frågor. Det finns möjlighet att lägga upp bilder och filmer i många av grupperna och nätverken. om du söker på nya Moderaterna finns en rad grupper där moderater är aktiva. Många av våra företrädare och kandidater har också egna grupper. Nästan alla politiska organisationer finns på Facebook. Registrera dig på www.facebook.com.

Youtube Youtube är en sajt där du kan ladda upp filmer och filmklipp. Precis som hos Facebook så skapar du ett konto, vilket gör det möjligt att ladda upp filmer. Det

93

FRAMTIDSVALET.

finns också möjlighet att kommentera publicerade filmklipp. Ur kampanjperspektiv finns exempelvis möjligheten att göra en dokumentär om det man upplever som fel i sin hemkommun eller att lägga ut en kampanjfilm med det egna kommunalrådet. Moderaterna har en egen kanal på Youtube – den kan du hitta på youtube.com/moderaterna Gå in på www.youtube.com och registrera ett konto om du vill ladda upp dina filmer.

Twitter Twitter är en social nätverkssida samt en mikroblogg. Där kan man uppdatera sin egen status och följa andra användare. Flöden mot till exempel Facebook och olika bloggverktyg finns. Twitter har växt explosionsartat under det senaste året och i dag finns många politiker, debattörer och journalister på sidan. Registrera dig på www.twitter.com

Att blogga En blogg är ett snabbt och enkelt verktyg att uttrycka sina åsikter, positionera sig och kommentera andras åsikter eftersom man själv styr över innehållet. Snabbheten är en av bloggens största fördelar eftersom den text du skriver publiceras i samma ögonblick du trycker på knappen. För att din blogg ska bli framgångsrik, det vill säga att folk läser den
94

Valkommunikation i framkant.

så krävs lite arbete. Nedan kommer några tips att tänka på. Moderaterna har en egen kampanjblogg på kampanj.moderat.se. Vi tar gärna emot bilder och texter från aktiviteter runt om i landet – mejla till fanny@moderat.se Du kan hitta många politiska bloggar på www.knuff.se och www.bloggportalen.se

Avsändare Du är avsändare på din egen blogg. Var öppen med vem du är.

Relevant innehåll Diskutera, kommentera och skriv om politik och det som just du är intresserad av eller har uppdrag inom. Fler än du tror är intresserade av nämndmöten eller besök till äldrevårdscentralen. Ge personliga beskrivningar om vad politik betyder för dig och varför du är engagerad.

Uppdatera ofta Uppdatera ofta, helst dagligen. konkurrensen är hård, det finns många bloggar på nätet, med olika inriktningar. För att vara relevant och intressant bör du därför skriva ofta, läsa vad andra skriver om din

95

FRAMTIDSVALET.

blogg, svara och kommentera. En blogg som du aldrig skriver på bör du stänga ner.

Var personlig Att vara personlig innebär också att du är trovärdig. Att du är personlig behöver inte innebära att du viker ut ditt privatliv. Men våga ha och formulera dina åsikter på ett personligt sätt.

Länka till andra bloggare Majoriteten av dina läsare kommer att hitta dig från andra bloggare. och vill du att andra ska länka till dig – ja, då måste du länka till dem också. Tipsa gärna i bloggposter om läsvärda inlägg på andras bloggar.

Pinga din egen blogg För att din egen blogg ska synas på olika portaler bör du pinga din blogg när du gjort ett intressant inlägg. På såväl nyligen.se, knuff.se, twingly.com som bloggportalen.se kan du läsa mer om hur du kan pinga din blogg mot olika portaler och hemsidor.

Så kan du börja blogga Det finns ett antal gratisleverantörer på Internet för den som vill börja blogga. Bland andra så erbjuder ett par av de stora tidningarna i Sverige möjligheter

96

Valkommunikation i framkant.

att skapa ett bloggkonto. Skapa ett konto, döp bloggen och följ instruktionerna. Andra bra gratistjänster är blogger.com och wordpress.com.

97

FRAMTIDSVALET.

Vårt etiska förhållningssätt.

98

En tid med möjligheter.

Vilka spelregler gäller för förtroendevalda inom Moderaterna?
99

FRAMTIDSVALET.

100

Vårt etiska förhållningssätt.

ä

r det verkligen befogat med etiska policys i politiska partier? Samhällsintresserade, politiskt aktiva människor – nog har väl de egna etiska kompasser som duger? Mitt svar är att väljarna rätt att ställa krav på ett gemensamt förhållningssätt från oss som parti. Därför behövs en etisk policy och en ständig diskussion kring dessa frågor. Vi är i förtroendebranschen brukar vi säga. Vår politik och vårt agerande, som parti och som enskilda företrädare för Moderaterna, måste inge förtroende för att människor ska sympatisera med oss och rösta på oss. En väljare som funderar på att rösta moderat har rätt att få veta vilka etiska principer som är vägledande för vår organisation. Det samma gäller för alla som funderar på att engagera sig i Moderaterna. Hur ser det interna regelverk som sätter ramarna för hur vi behandlar varandra ut? Vilka spelregler gäller för förtroendevalda inom Moderaterna? En partikultur som upplevs som sund och

101

FRAMTIDSVALET.

öppen lockar fler, såväl väljare som engagerade sympatisörer och medlemmar. De senaste årens arbete i partiorganisationen kring frågor om etik och moral har fått en väldigt positiv respons. Två konkreta exempel är vår etiska uppförandekod och vår kandidatförsäkran. Under 2005 hade vi en bred och omfattande diskussion om etik och politik som resulterade i ”Vård av god partikultur”, en etisk uppförandekod som antogs av partistyrelsen. Med utgångspunkt från denna har exempelvis Riksorganisationens kandidatutbildningar förstärkts med avsnitt kring etik och moral. Alla som kandiderar till ett förtroendeuppdrag inom Moderaterna skriver på en moraliskt om än inte juridiskt bindande försäkran att agera utifrån god moral och våra interna spelregler. kandidatförsäkran har under 2009 vidareutvecklats och stärkts upp för att göra det tydligare för såväl den som kandiderar som den som företräder partiorganisationen hur förväntningar och krav på moderata förtroendevalda egentligen ser ut. I augusti har vi arbetsstämma och partistyrelsen har lagt fram ett förslag till proposition om följande etiska principer för Moderaterna:

Etisk policy för Moderaterna
Våra etiska principer utgår från partiets idéprogram och handlingsprogram:

102

Vårt etiska förhållningssätt.

Vi visar omsorg om varandra Vi berömmer och uppmuntrar den som gör något bra och försöker stödja och avlasta den som behöver hjälp. Vi talar inte illa om varandra, utan framför kritik och synpunkter på ett konstruktivt sätt direkt till den det berör. Vi tar avstånd från alla former av mobbning, sexuella trakasserier och kränkande behandling. Vi accepterar inte nedsättande, sexistiska eller rasistiska attityder. I våra kontakter med väjarna är vi alltid öppna med vem som är avsändare och vi sprider inte rykten. Vi söker inte information eller material från andra partier som de själva inte valt att offentliggöra. Vår informationsinhämtning sker från öppna källor.

Det ska vara roligt och utvecklande att vara engagerad Samma möjligheter ska gälla för alla som vill kandidera till förtroendeuppdrag eller engagera sig i olika projekt och aktiviteter i Moderaterna. Tydliga kriterier och öppna beslutsprocesser klargör spelreglerna. Vi bemöter varandra med respekt. Vår attityd är inbjudande, tillåtande och uppmuntrande gentemot alla som vill göra en insats. En väl fungerande verksamhet gör det möjligt för alla medlemmar att växa och utvecklas, såväl politiskt som personligen.

103

FRAMTIDSVALET.

Alla behövs Vi behöver människor över hela landet, i alla åldrar, med olika erfarenheter och bakgrunder engagerade i en mängd frågor och kampanjer. Det behövs moderater som ägnar sig åt såväl administration, ekonomi och stadgar som förtroendeuppdrag, kampanjer och väljarkontakter. Vi är glada och tacksamma över alla insatser. Vi välkomnar nya medlemmar och alla som är nyfikna och vill veta mer om Moderaterna.

Frihet under ansvar Alla som på olika sätt är engagerade i Moderaterna bär ansvar för att vårda varumärket Moderaterna och säkerställa att det politiska innehållet alltid tar sin utgångspunkt i våra grundläggande värderingar. Alla medlemmar förväntas känna till och följa partiets stadgar och lokalt beslutade riktlinjer, liksom de lagar och förordningar som har relevans för vår verksamhet.

Vår syn på förtroendemannarollen
Moderaternas idé är att göra Sverige bättre genom att få genomslag för moderat politik i de politiska församlingarna. I detta arbete har våra förtroendevalda en nyckelroll när de i allmänna val ska vinna människors förtroende för att sedan mellan valen genomföra vallöftena.
104

Vårt etiska förhållningssätt.

Att vara förtroendevald i Moderaterna innebär att varje dag förvalta väljarnas förtroende. Det är inte det samma som att ha en anställning för vilken man uppbär en lön. Som förtroendevald använder man varumärket Moderaterna under såväl valrörelsen då man kandiderar, som i det dagliga politiska arbetet, varför partiet måste ha inflytande på hur man som förtroendevald agerar. Som förtroendevalda måste vi hålla det vi lovar, men också agera i enlighet med de värderingar vi står för. Vi måste ställa höga krav på oss själva och möta väljarnas förväntningar och krav på ett etiskt och moraliskt agerande. Som förtroendevald är man representant för Moderaterna i alla sammanhang och måste agera därefter i såväl ord som handling. Förtroendevalda bör tänka på att agera på ett sådant sätt att vår utgångspunkt i alla människors lika värde aldrig kan ifrågasättas. Vi ska vinna förtroende och val genom vår politik och genom att uppträda på ett sätt som gör att människor kan känna tillit. Som förtroendevald ska vi i alla situationer agera på ett sätt som tål offentlig granskning. Våra relationer till andra partier ska präglas av respekt och av att vi bidrar till en god ton i samhällsdebatten. För att undvika att misstänkas för att agera omoraliskt bör särskild försiktighet tillämpas vid alla ekonomiska transaktioner, särskilt när det gäller andras pengar.

105

FRAMTIDSVALET.

God partikultur vid krishantering
Som förtroendevald har du en plikt att informera partiet om du misstänker att du kan hamna i en situation där ditt förtroende kan ifrågasättas. Denna informationsplikt innebär att förtroendevalda i kommuner och landsting ska informera länsförbundsledningen eller respektive partiombudsman. Riksdagsledamöter och personer som har nationella uppdrag ska informera gruppledaren i riksdagen eller partisekreteraren samt kommunikationschefen. Den som informeras ska på lämpligt sätt erbjuda medmänskligt stöd och hjälp. om man förbrukat sitt förtroende och bör avsäga sig sina uppdrag, beror på karaktären av det inträffade och bilden av detta hos väljarna. Exempel på tillfällen då det bör vara regel att avsäga sig sina uppdrag är: • om man medvetet utnyttjat förtroendemannarollen för att tillskansa sig privata förmåner. • om man genom lagakraftvunnen dom fällts för brott där det finns enskilda brottsoffer och/eller annan brottslighet av allvarlig art. • om man genom lagakraftvunnen dom fällts för brott där man orsakat allvarlig risk för skada för annan, exempelvis rattfylleri. Den som befinner sig i en rättsprocess bör som regel ta en så kallad ”time out” från förtroendeupp-

106

Vårt etiska förhållningssätt.

drag. Formen för detta bör diskuteras mellan den förtroendevalde och inblandade partiföreträdare. Alla som kandiderar till förtroendeuppdrag för Moderaterna ska underteckna en så kallad kandidatförsäkran. Av denna framgår vilka övriga krav och förväntningar som ställs på våra förtroendevalda.

107

FRAMTIDSVALET.

Vägen mot valrörelsen 2010.

108

En tid med möjligheter.

Nu börjar arbetet med att förbereda oss för att möta väljarna i valen 2010.
109

Vägen mot valrörelsen 2010.

N

u börjar arbetet med att förbereda oss för att möta väljarna i valen 2010. Det handlar givetvis om hur vi agerar varje enskild dag, men också att förbereda oss politiskt, organisatoriskt och kampanjmässigt. Vår nationella kampanjplan kommer att presenteras i november 2009 och kan sedan ligga till grund för planeringen i förbund och föreningar. Att vi redan nu arbetar aktivt med planeringen i förbund och föreningar är helt avgörande och jag vet att det sker ett väldigt omfattande arbete på många håll. Vi måste nu i alla delar av organisationen ställa oss frågan vad vi behöver åstadkomma till september 2010 så att vi hinner förbereda oss tillräckligt. Det finns några områden som redan nu är särskilt viktiga.

111

FRAMTIDSVALET.

Lokala valmanifest
om vi själva – eller med Alliansen – ska ha ett valmanifest på plats 2010 måste det förberedande arbetet börja redan nu. Till stöd för det lokala arbetet har vi utvecklat strategiverktyget ”Vinna 2010”. Detta innebär en strukturerad process för att utveckla såväl lokala kampanjplaner som lokala valmanifest. Det nationella arbetet med att utveckla ett gemensamt valmanifest sker genom att vi från moderaternas sida fastslår vår politik vid partistämman i Västerås i augusti. Detta blir sedan vår utgångspunkt i det arbete inom Alliansen som tar vid i de reformgrupper som tillsätts efter sommaren. Under våren kommer Alliansen att presentera en bred valplattform och i valrörelsens inledning ett skarpt valmanifest.

Rekrytera valarbetare redan nu
En avgörande faktor i valet 2010 kommer att vara att vi måste vara många som engagerar sig i vår kampanj. Det handlar både om vår organiserade kampanj, men också att locka våra sympatisörer att bidra. Det sistnämnda provade vi alltmer i Europavalet genom vår sajt 5minuter.nu.

112

Vägen mot valrörelsen 2010.

Denna lockade mer än 5 000 personer att delta. Vi har redan börjat samla in uppgifter på personer som vill vara nätaktiva perioden fram till valet 2010 på samma sajt, 5minuter.nu.

Börja med kampanjplaneringen
Det är viktigt att redan nu inleda arbetet med att planera hur valkampanjen ska bedrivas lokalt. Till grund för detta kommer vi i november att presentera vår nationella valplan som kan fungera som ett stöd i detta arbete. Därtill påverkar givetvis nomineringsprocesserna som i huvudsak äger rum under hösten roll eftersom de avgör vilka som kommer att företräda oss.

113

FRAMTIDSVALET.

Viktiga hållpunkter till valet 2010
Nedan finns några viktiga hållpunkter fram till 2010. Mycket mer kommer givetvis att ske, men detta är de stora händelser vi redan nu kan se.

2009 Augusti „ Moderaternas arbetsstämma „ Alliansens reformgrupper tillsätts November „ Valplan presenteras för våra förbund

2010 Vår „ Moderaternas vårkampanj „ Alliansens valplattform presenteras April „ kommunal Rikskonferens Juli „ Almedalen Augusti „ Valrörelse „ Alliansens valmanifest presenteras

114

115

FRAMTIDSVALET.

116

Avslutningsvis.
Förutsättningarna inför valen 2010 är goda. Samtidigt ligger valet helt öppet och det ligger helt i våra händer hur väljarna till slut röstar. Det är på oss det hänger. Jag är övertygad om att det kommer att krävas minst lika stora insatser av oss – var och en – som 2006. Det kommer att krävas hårt arbete och inte minst att vi lyssnar och möter väljare på ett sätt som vi inte gjort förut. Och detta ska vi göra tillsammans.

117

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful