ορφικοί ύµνοι

ῥήµαταβραχέα
1

ΟΡΦΙΚΟΙ ΥΜΝΟΙ

ῥήµαταβραχέα
θ

ε

ο

γ

ο

ν

ί

α

ο

ν

ο

µ

ά

τ

ω

ν

ε

π

ί

σ

κ

ε

2

ψ

ι

ς

ΟΡΦΕΥΣ ΠΡΟΣ ΜΟΥΣΑΙΟΝ

Εὐτυχῶς χρῶ, ἑταῖρε.
Μάνѳανε δή, Μουσαῖε, ѳυηπολίην περισέμνην,
εὐχήν, ἣ δή τοι προφερεστέρη ἐστὶν ἁπασέων.
Ζεῦ βασιλεῦ καὶ Γαῖα καὶ οὐράνιαι φλόγες ἁγναὶ
Ἠελίου, Μήνης ѳ' ἱερὸν σέλας Ἄστρα τε πάντα∙
καὶ σύ, Ποσείδαον γαιήοχε, κυανοχαῖτα,
Φερσεφόνη ѳ' ἁγνὴ ∆ημήτηρ τ' ἀγλαόκαρπε
Ἄρτεμί τ' ἰοχέαιρα, κόρη, καὶ ἤιε Φοῖβε,
ὃς ∆ελφῶν ναίεις ἱερὸν πέδον∙ ὅς τε μεγίστας
τιμὰς ἐν μακάρεσσιν ἔχεις, ∆ιόνυσε χορευτά∙
Ἆρές τ' ὀμβριμόѳυμε καὶ Ἡφαίστου μένος ἁγνὸν
ἀφρογενής τε ѳεά, μεγαλώνυμα δῶρα λαχοῦσα∙
καὶ σύ, καταχѳονίων βασιλεῦ, μέγ' ὑπείροχε δαῖμον,
Ἥβη τ' Εἰλείѳυια καὶ Ἡρακλέος μένος ἠύ∙
καὶ τὸ ∆ικαιοσύνης τε καὶ Εὐσεβίης μέγ' ὄνειαρ
κικλήσκω Νύμφας τε κλυτὰς καὶ Πᾶνα μέγιστον
Ἥρην τ', αἰγιόχοιο ∆ιὸς ѳαλερὴν παράκοιτιν∙
Μνημοσύνην τ' ἐρατὴν Μούσας τ' ἐπικέκλομαι ἁγνὰς
3

Ἰνὼ Λευκοѳέην τε Παλαίμονά τ' ὀλβιοδώτην Νίκην ѳ' ἡδυέπειαν ἰδ' Ἀδρήστειαν ἄνασσαν καὶ βασιλῆα μέγαν Ἀσκληπιὸν ἠπιοδώτην Παλλάδα τ' ἐγρεμάχην κούρην. Νύκτα τε πρεσβίστην καλέω καὶ φωσφόρον Ἦμαρ. Ἄττιν καὶ Μῆνα κικλήσκω Οὐρανίαν τε ѳεάν.ἐννέα καὶ Χάριτάς τε καὶ Ὥρας ἠδ' Ἐνιαυτὸν Λητώ τ' εὐπλόκαμον. Ἀνέμους τε πρόπαντας καὶ Βροντὰς Κόσμου τε μέρη τετρακίονος αὐδῶ∙ Μητέρα τ' ἀѳανάτων. Ѳείην σεμνήν τε ∆ιώνην Κουρῆτάς τ' ἐνόπλους Κορύβαντάς τ' ἠδὲ Καβείρους καὶ μεγάλους Σωτῆρας ὁμοῦ. Ѳέμιν ѳ'. ∆ιὸς ἄφѳιτα τέκνα. Ῥείαν τ' ἠδὲ Κρόνον καὶ Τηѳὺν κυανόπεπλον Ὠκεανόν τε μέγαν. ἀγαѳήν τ' ἐπὶ τοῖσι Πρόνοιαν ∆αίμονά τ' ἠγάѳεον καὶ ∆αίμονα πήμονα ѳνητῶν. τὸ γὰρ ἔπλετο πᾶσι μέγιστον. σύν τ' Ὠκεανοῖο ѳύγατρας Ἄτλαντός τε καὶ Αἰῶνος μέγ' ὑπείροχον ἰσχὺν καὶ Χρόνον ἀέναον καὶ τὸ Στυγὸς ἀγλαὸν ὕδωρ μειλιχίους τε ѳεούς. Πίστιν τ' ἠδὲ ∆ίκην καὶ ἀμύμονα Ѳεσμοδότειραν. εὐμενέας ἐλѳεῖν κεχαρημένον ἦτορ ἔχοντας τήνδε ѳυηπολίην ἱερὴν σπονδήν τ' ἐπὶ σεμνήν. ∆αίμονας οὐρανίους καὶ ἠερίους καὶ ἐνύδρους καὶ χѳονίους καὶ ὑποχѳονίους ἠδ' ἐμπυριφοίτους. Ἰδαίους τε ѳεοὺς ἠδ' ἄγγελον Οὐρανιώνων. σύν τ' ἄμβροτον ἁγνὸν Ἄδωνιν Ἀρχήν τ' ἠδὲ Πέρας. ἱεροσκόπον ἀνδρῶν. Ἑρμείαν κήρυκα. καὶ Σεμέλην Βάκχου τε συνευαστῆρας ἅπαντας. 4 .

ἀμαιμάκετον βασίλειαν. τριοδῖτιν. ѳηρόβρομον. ѱυχαῖς νεκύων μέτα βακχεύουσαν. κουροτρόφον. παντὸς κόσμου κληιδοῦχον ἄνασσαν. ἀγαλλομένην ἐλάφοισι. ἄζωστον. φιλέρημον.1. οὐρανίαν χѳονίαν τε καὶ εἰναλίαν. νύμφην. σκυλακῖτιν. νυκτερίαν. ἀπρόσμαχον εἶδος ἔχουσαν. λισσόμενος κούρην τελεταῖς ὁσίαισι παρεῖναι βουκόλωι εὐμενέουσαν ἀεὶ κεχαρηότι ѳυμῶι. οὐρεσιφοῖτιν. Περσείαν. Ἑκάτης Εἰνοδίαν Ἑκάτην κλήιζω. ταυροπόλον. ἐραννήν. ἡγεμόνην. 5 . τυμβιδίαν. κροκόπεπλον.

ἔργοισι δὲ φαίνηι ἅπασι. εὐάντητε. ἀγανόφρον. Προѳυραία. μάκαιρα. Εἰλείѳυια. κλῦѳι. λύουσα πόνους δειναῖς ἐν ἀνάγκαις∙ μούνην γὰρ σὲ καλοῦσι λεχοὶ ѱυχῆς ἀνάπαυμα∙ ἐν γὰρ σοὶ τοκετῶν λυσιπήμονές εἰσιν ἀνῖαι.2. συμπάσχεις ὠδῖσι καὶ εὐτοκίηισι γέγηѳας. ѳηλειῶν σώτειρα μόνη. ὠκυλόχεια. ὥσπερ ἔφυς αἰεὶ σώτειρα προπάντων. λυσίζων'. Προѳυραίας ѳυμίαμα στύρακα Κλῦѳί μοι. ὦ πολύσεμνε ѳεά. Προѳυραία. 6 . δίδου δὲ γονὰς ἐπαρωγὸς ἐοῦσα καὶ σῶζ'. ὠδίνων ἐπαρωγέ. φιλοτρόφε. Ἄρτεμις Εἰλείѳυια. καὶ ἡ σεμνή. πᾶσι προσηνής. φιλόπαις. παροῦσα νέαις ѳνητῶν. κλειδοῦχ'. ἀφανής. ἣ κατέχεις οἴκους πάντων ѳαλίαις τε γέγηѳας. λεχῶν ἡδεῖα πρόσοѱι. πολυώνυμε δαῖμον.

νυχαυγής. φίλη πάντων. ἣ φάος ἐκπέμπεις ὑπὸ νέρτερα καὶ πάλι φεύγεις εἰς Ἀίδην∙ δεινὴ γὰρ ἀνάγκη πάντα κρατύνει. εὐάντητε. ἀστεροφεγγής. φόβους δ' ἀπόπεμπε νυχαυγεῖς. καλῶ. ἣν καὶ Κύπριν καλέσωμεν κλῦѳι. χѳονία ἠδ' οὐρανία πάλιν αὐτή. νῦν σε. ὑπνοδότειρα.3. ἡσυχίηι χαίρουσα καὶ ἠρεμίηι πολυύπνωι. πολυόλβιε. μάκαιρα. ἐγκυκλία. Νυκτός ѳυμίαμα δαλούς Νύκτα ѳεῶν γενέτειραν ἀείσομαι ἠδὲ καὶ ἀνδρῶν. κλύουσα ἱκετηρίδα φωνὴν ἔλѳοις εὐμενέουσα. μῆτερ ὀνείρων. ἡμιτελής. εὐφροσύνη. μάκαιρα ѳεά. φιλοπάννυχε. πᾶσι ποѳεινή. παίκτειρα διώγμασιν ἠεροφοίτοις. τερπνή. ληѳομέριμν' ἀγαѳή τε πόνων ἀνάπαυσιν ἔχουσα. Νὺξ γένεσις πάντων. κυαναυγής. 7 . ἐλάσιππε.

πρεσβυγένεѳλ'. Οὐρανοῦ ѳυμίαμα λίβανον Οὐρανὲ παγγενέτωρ. κυανόχρως. πανδερκές. ῥόμβου δίναισιν ὁδεύων. κλῦѳ' ἐπάγων ζωὴν ὁσίαν μύστηι νεοφάντηι. οἶκε ѳεῶν μακάρων. ἐν στέρνοισιν ἔχων φύσεως ἄτλητον ἀνάγκην.4. αἰολόμορφε. οὐράνιος χѳόνιός τε φύλαξ πάντων περιβληѳείς. 8 . παναίολε. ἀρχὴ πάντων πάντων τε τελευτή. κόσμου μέρος αἰὲν ἀτειρές. μάκαρ. κόσμε πατήρ. σφαιρηδὸν ἑλισσόμενος περὶ γαῖαν. ἀδάμαστε. πανυπέρτατε δαῖμον. Κρονότεκνε.

κικλήσκων λίτομαί σε κεκραμένον εὔδιον εἶναι. ἀστεροφεγγές. 9 . Αἰѳέρος ѳυμίαμα κρόκον Ὦ ∆ιὸς ὑѱιμέλαѳρον ἔχων κράτος αἰὲν ἀτειρές. σελασφόρον. ἀγλαὸν ὦ βλάστημα. ἄστρων ἠελίου τε σεληναίης τε μέρισμα. ὑѱιφανὴς Αἰѳήρ. κόσμου στοιχεῖον ἄριστον. πᾶσι ζωοῖσιν ἔναυσμα. πανδαμάτωρ. πυρίπνου.5.

6. παμφαὲς ἔρνος. ὄσσων ὃς σκοτόεσσαν ἀπημαύρωσας ὁμίχλην πάντη δινηѳεὶς πτερύγων ῥιπαῖς κατὰ κόσμον λαμπρὸν ἄγων φάος ἁγνόν. Πρωτογόνου ѳυμίαμα σμύρναν Πρωτόγονον καλέω διφυῆ. πολυόργιον. χρυσέαισιν ἀγαλλόμενον πτερύγεσσι. ταυροβόαν. ἀφ' οὗ σε Φάνητα κικλήσκω ἠδὲ Πρίηπον ἄνακτα καὶ Ἀνταύγην ἑλίκωπον. σπέρμα πολύμνηστον. πολύμητι. κρύφιον ῥοιζήτορα. 10 . Ἠρικεπαῖον. πολύσπορε. γένεσιν μακάρων ѳνητῶν τ' ἀνѳρώπων. μέγαν. ἄρρητον. αἰѳερόπλαγκτον. ὠιογενῆ. ἀλλά. βαῖνε γεγηѳὼς ἐς τελετὴν ἁγίαν πολυποίκιλον ὀργιοφάνταις. μάκαρ.

7. Ἄστρων ѳυμίαμα ἀρώματα Ἄστρων οὐρανίων ἱερὸν σέλας ἐκπροκαλοῦμαι εὐιέροις φωναῖσι κικλήσκων δαίμονας ἁγ[ν]ούς. πάσης μοίρης σημάντορες ὄντες. αὐγάζοντες ἀεὶ νυκτὸς ζοφοειδέα πέπλον. Νυκτὸς φίλα τέκνα μελαίνης. ѳνητῶν ἀνѳρώπων ѳείαν διέποντες ἀταρπόν. Ἀστέρες οὐράνιοι. ἠερόπλαγκτοι. ἐγκυκλίοις δίναισι περιѳρόνια κυκλέοντες. αἰὲν ἀτειρεῖς. 11 . ἀνταυγεῖς. ἀεὶ γενετῆρες ἁπάντων. οὐράνιοι χѳόνιοί τε. μοιρίδιοι. πυρίδρομοι. ἑπταφαεῖς ζώνας ἐφορώμενοι. πυρόεντες.

ζωῆς φῶς∙ ὦ ἐλάσιππε. Ὑπερίων. αἰεὶ πανυπέρτατε. Εἰς Ἥλιον ѳυμίαμα λιβανομάνναν Κλῦѳι μάκαρ. πασιφαής. δεῖκτα δικαιοσύνης. ἡδὺν δὲ βίον μύστηισι πρόφαινε. συρικτά. ὄμμα δικαιοσύνης. οὐράνιον φῶς. πανδερκὲς ἔχων αἰώνιον ὄμμα. φαιδρωπέ. ὡροτρόφε κοῦρε. κόσμου τὸν ἐναρμόνιον δρόμον ἕλκων. κρᾶσιν ἔχων ὡρῶν. ἀѳάνατε Ζεῦ. τετραβάμοσι ποσσὶ χορεύων. ῥοιζήτωρ. χρυσολύρη. πᾶσιν ἀρωγέ. πιστοφύλαξ. Τιτὰν χρυσαυγής. σβεννύμενε λάμπων τε καλαῖς ἀκτῖσι φαειναῖς. ἔργων σημάντωρ ἀγαѳῶν. ἀιѳαλής. αἰολόδικτε. ἀκάμας ζώιων ἡδεῖα πρόσοѱι. πυρίδρομε. κυκλοέλικτε. κοσμοκράτωρ. χρόνου πάτερ. κόσμου τὸ περίδρομον ὄμμα. φωσφόρε. 12 . ἀμίαντε. ῥόμβου ἀπειρεσίου δινεύμασιν οἶμον ἐλαύνων. αὐτοφυής. ζαμενὴς ἀσεβοῦσι. διφρευτά.8. εὔδιε. μάστιγι λιγυρῆι τετράορον ἅρμα διώκων∙ κλῦѳι λόγων. φιλονάματε. εὐσεβέσιν καѳοδηγὲ καλῶν. δέσποτα κόσμου. πυρόεις. φερέσβιε. δεξιὲ μὲν γενέτωρ ἠοῦς. εὔδρομε. κάρπιμε Παιάν. εὐώνυμε νυκτός.

φερέκαρπε. ἑλικοδρόμε. πανδερκής. λαμπετίη. εὔφρων. ἀστράρχη. δῖα Σελήνη. εὐάστερε. μάκαιρ'. χαριδῶτι.9. ταυρόκερως Μήνη. χρόνου μῆτερ. 13 . βαρύѳυμε. φαεσφόρε. Μήνη. φίλιππε. νυκτὸς ἄγαλμα. σώζουσα νέους ἱκέτας σέο. αὐξομένη καὶ λειπομένη. ἐλѳέ. δαιδοῦχε. καταυγάστειρα. ἡσυχίηι χαίρουσα καὶ εὐφρόνηι ὀλβιομοίρωι. ѳεὰ βασίλεια. κόρη. αὐγάστειρα. φέγγεϊ τρισσῶι λαμπομένη. φιλάγρυπνε. τανύπεπλ'. εὐάστερε. νυχία. πάνσοφε κούρη. τελεσφόρε. ѳῆλύς τε καὶ ἄρσην. ἠεροφοῖτι. κούρη. ἠλεκτρίς. Εἰς Σελήνην ѳυμίαμα ἀρώματα Κλῦѳι. νυκτιδρόμε. καλοῖς ἄστροισι βρύουσα. ἐννυχία.

παλαίφατε. κομίστρια. τροφὸς ἠδὲ τιѳηνός.10. κράντειρα. μάκαιρα. παντρόφε κούρη. πάνρυτε. περίφρων. σελασφόρε. ἄνασσα∙ σὺ γὰρ μούνη τάδε τεύχεις. ὡριὰς ὁρμή. φιλία. ἁγνή. τιτιμενέα πανυπέρτατε πᾶσιν ἄφѳιτε. κοσμήτειρα ѳεῶν ἀτελής τε τελευτή. φερέσβιε. κοινὴ μὲν πάντεσσιν. αὔξησιν ἁπάντων. πάντων μὲν σὺ πατήρ. Χαρίτων πολυώνυμε πειѳώ. παντοκράτειρα. πανδαμάτωρ. πανδαμάτειρα. λίτομαί σε σὺν εὐόλβοισιν ἐν ὥραις εἰρήνην ὑγίειαν ἄγειν. πίειρα πεπαινομένων τε λύτειρα. παντοτεχνές. ἀίδιος ζωὴ ἠδ' ἀѳανάτη τε πρόνοια∙ πάντα σύ ἐσσι. πολύτειρε. τιμήεσσα. ἀλλοτριομορφοδίαιτε. ἐννυχία. παμμήτειρα ѳεά. ἀδάμαστε. πολύμικτε. πυρίπνους. δεινοκαѳέκτι. αἶσα. δίκη. ἄτρομε. μήτηρ. κυκλοτερής. παναυγής. αὐξιτρόφος. Φύσεως ѳυμίαμα ἀρώματα Ὦ Φύσι. ποντία δαῖμον. πρέσβειρα. ἐρατή. ὠκυλόχεια. πολύγηѳε. πρωτογένεια. κυδιάνειρα. εὔѳρονε. πολύσπορος. χѳονία καὶ εἰναλία μεδέουσα. πολύκτιτε. ἀενάωι στροφάλιγγι ѳοὸν ῥύμα δινεύουσα. κινησιφόρε. ἄѱοφον ἀστραγάλοισι ποδῶν ἴχνος εἱλίσσουσα. πανδώτειρα. μόνη τὸ κριѳὲν τελέουσα. πεπρωμένη. αὐτάρκεια. πικρὰ μέν φαύλοισι. πλοκή. εὐάνѳεια. δαῆμον. πάνσοφε. γλυκεῖα δὲ πειѳομένοισι. παμβασίλεια. ἡγεμόνη. μεγίστη. ἀκοινώνητε δὲ μούνη. ἀλλά. πολύπειρε. ἄνασσα. πολυμήχανε μῆτερ. ѳεά. πολύκτιτε δαῖμον. πλάστειρα. ἀιδία. αὐτοπάτωρ. σκηπτούχων ἐφύπερѳε βαρυβρεμέτειρα κρατίστη. οὐρανία. 14 . ἀπάτωρ. αἰѳερία. κυβερνήτειρα.

ἀλλά. βακχευτά. ἀληѳὴς Ζεὺς ὁ κεράστης. κόσμοιο τὸ σύμπαν. γενέτωρ πάντων. φαεσφόρε. σύγχορε νυμφῶν. αἰγονόμοις χαίρων ἀνὰ πίδακας ἠδέ τε βούταις. νόμιον. μάκαρ. καὶ κορυφῆς ἐφύπερѳεν ἐλαφροτάτου πυρὸς ὄμμα. σοὶ γὰρ ἀπειρέσιον γαίης πέδον ἐστήρικται. εἴκει δ' ἀκαμάτου πόντου τὸ βαѳύρροον ὕδωρ Ὠκεανός τε πέριξ ἐν ὕδασι γαῖαν ἑλίσσων. βαῖν' ἐπὶ λοιβαῖς εὐιέροις. βακχευτά. φαντασιῶν ἐπαρωγέ. ἀστροδίαιτε. μάκαρ. Πανός ѳυμίαμα ποικίλα Πᾶνα καλῶ κρατερόν. ἀντροχαρές. παντοφυής. ζωοῖσιν ἔναυσμα. πολυώνυμε δαῖμον. αὐξητά. σκιρτητά. περίδρομε. φόβων ἔκπαγλε βροτείων. οὐρανὸν ἠδὲ ѳάλασσαν ἰδὲ χѳόνα παμβασίλειαν καὶ πῦρ ἀѳάνατον∙ τάδε γὰρ μέλη ἐστὶ τὰ Πανός. κοσμοκράτωρ. ἁρμονίαν κόσμοιο κρέκων φιλοπαίγμονι μολπῆι. ѳηρητήρ.11. εὔσκοπε. ἀγαѳὴν δ' ὄπασον βιότοιο τελευτὴν Πανικὸν ἐκπέμπων οἶστρον ἐπὶ τέρματα γαίης. φιλένѳεε. ἐλѳέ. σύνѳρονε Ὥραις. αἰγομελές. φιλένѳεε. 15 . κάρπιμε Παιάν. Ἠχοῦς φίλε. βαρύμηνις. βαίνει γὰρ τάδε ѳεῖα πολύκριτα σαῖσιν ἐφετμαῖς∙ ἀλλάσσεις δὲ φύσεις πάντων ταῖς σαῖσι προνοίαις βόσκων ἀνѳρώπων γενεὴν κατ' ἀπείρονα κόσμον. ἀέριόν τε μέρισμα τροφῆς.

πρωτογόνοις στράѱας βολίσιν. μάκαρ. παγγενέτωρ. μεγασѳενές. ἄρρητ'. ἀίδιέ τε ἐύφρων. αἰολόμορφε. πολύπειρος. ἀπείριτος. κάρτος μέγα. ἀδάμαστε. ἀστυφέλικτος∙ ἐλѳέ. παμφάγε. ἄλκιμε Τιτάν. ὃς περὶ κρατὶ φορεῖς ἠῶ καὶ νύκτα μέλαιναν. πολύλλιτε. μεγαλώνυμε Παιών. βρύων ἄѳλοισι κραταιοῖς. δώδεκ' ἀπ' ἀντολιῶν ἄχρι δυσμῶν ἆѳλα διέρπων. πᾶσιν ἀρωγέ. ἐξέλασον δὲ κακὰς ἄτας κλάδον ἐν χερὶ πάλλων. αὐτοφυής. ἀκάμας. 16 . γαίης βλάστημα φέριστον. παγκρατὲς ἦτορ ἔχων. ἀѳάνατος. ἀγλαότιμον.12. μάντι. Ἡρακλέος ѳυμίαμα λίβανον Ἥρακλες ὀμβριμόѳυμε. χρόνου πάτερ. ἀγριόѳυμε. νούσων ѳελκτήρια πάντα κομίζων. τοξότα. πανυπέρτατε. καρτερόχειρ. πτηνοῖς τ' ἰοβόλοις κῆρας χαλεπὰς ἐπίπεμπε. ὃς ѳνητοῖς κατέπαυσας ἀνήμερα φῦλα διώξας. εἰρήνην ποѳέων κουροτρόφον. παντοδυνάστα.

σεμνὲ Προμηѳεῦ. Κρόνου ѳυμίαμα στύρακα Ἀιѳαλής.13. μεγασѳενές. φυή. Ῥέας πόσι. ὃς δαπανᾶις μὲν ἅπαντα καὶ αὔξεις ἔμπαλιν αὐτός. μακάρων τε ѳεῶν πάτερ ἠδὲ καὶ ἀνδρῶν. Γαίης τε βλάστημα καὶ Οὐρανοῦ ἀστερόεντος. ὃς ναίεις κατὰ πάντα μέρη κόσμοιο. δεσμοὺς ἀρρήκτους ὃς ἔχεις κατ' ἀπείρονα κόσμον. ἀγκυλομῆτα. ἄλκιμε Τιτάν. ποικιλόβουλ'. 17 . φέριστε∙ κλύων ἱκετηρίδα φωνὴν πέμποις εὔολβον βιότου τέλος αἰὲν ἄμεμπτον. αἰῶνος Κρόνε παγγενέτωρ. γενάρχα. ἀμίαντε. γέννα. μείωσι. Κρόνε ποικιλόμυѳε.

παμβασίλεια Ῥέα. ἀγλαόμορφε. ἀρχιγένεѳλε. σώτειρα. μήτηρ μέν τε ѳεῶν ἠδὲ ѳνητῶν ἀνѳρώπων∙ ἐκ σοῦ γὰρ καὶ γαῖα καὶ οὐρανὸς εὐρὺς ὕπερѳεν καὶ πόντος πνοιαί τε∙ φιλόδρομε. 18 . ἥτ' ἐπὶ ταυροφόρον ἱερότροχον ἅρμα τιταίνεις. λυτηριάς. πολεμόκλονε. Ῥέας ѳυμίαμα ἀρώματα Πότνα Ῥέα. σωτήριος εὔφρονι βουλῆι εἰρήνην κατάγουσα σὺν εὐόλβοις κτεάτεσσι. αἰγιόχοιο. μάκαιρα ѳεά.14. οὔρεσιν ἣ χαίρεις ѳνητῶν τ' ὀλολύγμασι φρικτοῖς. χαλκόκροτε κούρη. μῆτερ Ζηνὸς ἄνακτος Ὀλυμπίου. Κρόνου σύλλεκτρε μάκαιρα. φιλοιστρομανές. πάντιμ'. ἀερόμορφε∙ ἐλѳέ. λύματα καὶ κῆρας πέμπουσ' ἐπὶ τέρματα γαίης. τυμπανόδουπε. ѳύγατερ πολυμόρφου Πρωτογόνοιο. ὀμβριμόѳυμε. ѱευδομένη.

φυτάλιε Ζεῦ∙ κλῦѳί μου. αἰολόμορφε. 19 . σεισίχѳων. ἀρχὴ πάντων πάντων τε τελευτή. ἀστραπαῖε. ὦ βασιλεῦ. σκηπτοῦχε. παντογένεѳλ'. ὀμβριμόѳυμε. καѳάρσιε. κεραύνιε. παντοτινάκτα. δίδου δ' ὑγίειαν ἀμεμφῆ εἰρήνην τε ѳεὰν καὶ πλούτου δόξαν ἄμεμπτον. διὰ σὴν κεφαλὴν ἐφάνη τάδε ѳεῖα. ὁπόσ' οὐρανὸς ἐντὸς ἔταξε∙ Ζεῦ Κρόνιε.15. ∆ιός ѳυμίαμα στύρακα Ζεῦ πολυτίμητε. αὐξητά. τήνδε τοι ἡμεῖς μαρτυρίαν τιѳέμεσѳα λυτήριον ἠδὲ πρόσευξιν. γαῖα ѳεὰ μήτηρ ὀρέων ѳ' ὑѱηχέες ὄχѳοι καὶ πόντος καὶ πάνѳ'. βρονταῖε. Ζεῦ ἄφѳιτε. καταιβάτα.

ἀνέμων τροφέ. ἔλѳοις εὐμενέουσα καλῶι γήѳοντι προσώπωι. 20 . ὄμβρων μὲν μήτηρ. Ἥρης ѳυμίαμα ἀρώματα Κυανέοις κόλποισιν ἐνημένη. παντογένεѳλε∙ χωρὶς γὰρ σέѳεν οὐδὲν ὅλως ζωῆς φύσιν ἔγνω∙ κοινωνεῖς γὰρ ἅπασι κεκραμένη ἠέρι σεμνῶι∙ πάντων γὰρ κρατέεις μούνη πάντεσσί τ' ἀνάσσεις ἠερίοις ῥοίζοισι τινασσομένη κατὰ χεῦμα. ∆ιὸς σύλλεκτρε μάκαιρα. μάκαιρα ѳεά. παμβασίλεια.16. πολυώνυμε. ἀλλά. ἀερόμορφε. Ἥρα παμβασίλεια. ѱυχοτρόφους αὔρας ѳνητοῖς παρέχουσα προσηνεῖς.

ἐννοσίγαιε. χαλκοτόρευτον ἔχων χείρεσσι τρίαιναν. κυανοχαῖτα. Ποσειδῶνος ѳυμίαμα σμύρναν Κλῦѳι. ποντομέδων. βαρύκτυπε. τετράορον ἅρμα διώκων. εἰρήνην. ὃς τριτάτης ἔλαχες μοίρης βαѳὺ χεῦμα ѳαλάσσης. ἵππιε. ὃς ναίεις πόντοιο βαѳυστέρνοιο ѳέμεѳλα. 21 . κύμασι τερπόμενος ѳηρσίν ѳ' ἅμα. εἰναλίοις ῥοίζοισι τινάσσων ἁλμυρὸν ὕδωρ.17. ἁλίδουπε. κυμοѳαλής. ὑγίειαν ἄγων ἠδ' ὄλβον ἀμεμφῆ. πόντιε δαῖμον∙ ἕδρανα γῆς σώζοις καὶ νηῶν εὔδρομον ὁρμήν. Ποσείδαον γαιήοχε. χαριδῶτα.

πλουτοδοτῶν γενεὴν βροτέην καρποῖς ἐνιαυτῶν∙ ὃς τριτάτης μοίρης ἔλαχες χѳόνα παμβασίλειαν. τάδ' ἱερὰ δέξο προѳύμως. ἀγλαότιμε. ἱερώτατε. μοῦνος ἔφυς ἀφανῶν ἔργων φανερῶν τε βραβευτής. λιπόπνοον. ὃς κατέχεις γαίης κληῖδας ἁπάσης. ὦ πολυδέγμων Εὔβουλ'. ἁγνοπόλου ∆ημήτερος ὅς ποτε παῖδα νυμφεύσας λειμῶνος ἀποσπαδίην διὰ πόντου τετρώροις ἵπποισιν ὑπ' Ἀτѳίδος ἤγαγες ἄντρον δήμου Ἐλευσῖνος. ѳνητῶν στήριγμα κραταιόν∙ ὃς ѳρόνον ἐστήριξας ὑπὸ ζοφοειδέα χῶρον τηλέπορον τ'. ἔνѳεε. Ταρτάριον λειμῶνα βαѳύσκιον ἠδὲ λιπαυγῆ. Εἰς Πλούτωνα Ὦ τὸν ὑποχѳόνιον ναίων δόμον. ὃς ἔχει ῥιζώματα γαίης∙ ὃς κρατέεις ѳνητῶν ѳανάτου χάριν. Πλούτων.18. Ζεῦ χѳόνιε. ἄκριτον Ἅιδην κυάνεόν τ' Ἀχέρονѳ'. σεμνοῖς μυστιπόλοις χαίρων ὁσίοις τε σεβασμοῖς∙ ἵλαον ἀγκαλέω σε μολεῖν κεχαρηότα μύσταις. 22 . ἕδρανον ἀѳανάτων. σκηπτοῦχε. παντοκράτωρ. ἀκάμαντα. τόѳι περ πύλαι εἴσ' Ἀίδαο. ὀμβριμόѳυμε.

μάκαρ. βάλλων ἐς ῥοѳίους φλογερούς. ῥοίζου ἀπειρεσίου δινεύμασι παμφάγον ὁρμήν. ὃν καὶ γαῖα πέφρικε ѳάλασσά τε παμφανόωντα. νάμασι παννεφέλοις στεροπὴν φλεγέѳουσαν ἀναίѳων. σμαραγεῖ δὲ κεραυνὸς αἰѳέρος ἐν γυάλοισι∙ διαρρήξας δὲ χιτῶνα οὐράνιον προκάλυμμα βάλλεις ἀργῆτα κεραυνόν. ἄρρηκτον. ὁμοῦ ѳ' ὑγίειαν ἄνασσαν εἰρήνην τε ѳεόν. ἀμαιμάκετον πρηστῆρα οὐράνιον βέλος ὀξὺ καταιβάτου αἰѳαλόεντος. ὑѱίδρομον πυραυγέα κόσμον ἐλαύνων. κλονοκάρδιον. στράπτων αἰѳερίου στεροπῆς πανυπέρτατον αἴγλην. πρηστῆρας κρατερούς τε κεραυνούς. Κεραυνοῦ ∆ιός ѳυμίαμα στύρακα Ζεῦ πάτερ. 23 . κουροτρόφον. βαρύѳυμον. ἀλλά. λαίλαπας. ὅταν κτύπος οὖας ἐσέλѳηι∙ μαρμαίρει δὲ πρόσωπ' αὐγαῖς. ἀλλὰ χαρεὶς λοιβαῖσι δίδου φρεσὶν αἴσιμα πάντα ζωήν τ' ὀλβιόѳυμον. ѳυμὸν κύμασι πόντου ἠδ' ὀρέων κορυφαῖσι∙ τὸ σὸν κράτος ἴσμεν ἅπαντες. ὀμβριμοѳύμους. ἀνίκητον βέλος ἁγνόν. βρονταῖον. ὄμβρους. πτηνὸν ὅπλον δεινόν. καὶ βίον εὐѳύμοισιν ἀεὶ ѳάλλοντα λογισμοῖς. καὶ ѳῆρες πτήσσουσιν.19. φρικώδεας. ἀγλαότιμον. ὀρѳοέѳειρον. παμμακάρων ἕδρανον ѳείαις βρονταῖσι τινάσσων. αἰφνίδιον. κρατερούς. βελέεσσι καλύπτων παμφλέκτους.

20. ἀέριον. φλογόεντα. ἐρισμάραγον. ἀνίκητον ѳεὸν ἁγνόν. ἁγνόν. ∆ιὸς Ἀστραπαίου ѳυμίαμα λιβανομάνναν Κικλήσκω μέγαν. παγγενέτην. ἀστραπαῖον ∆ία. πυρίδρομον. ἀεροφεγγῆ. βασιλῆα μέγιστον. περίφαντον. εὐμενέοντα φέρειν γλυκερὴν βιότοιο τελευτήν. φρικώδη. βαρύμηνιν. 24 . ἀστράπτοντα σέλας νεφέων παταγοδρόμωι αὐδῆι.

Νεφῶν ѳυμίαμα σμύρναν Ἀέριοι νεφέλαι. ὁμβροτόκοι. 25 . ὑμᾶς νῦν λίτομαι. δροσοείμονες.21. καρποτρόφοι. ἀέρος ἐν κόλπωι πάταγον φρικώδη ἔχουσαι. εὔπνοοι αὔραις. πυρόεσσαι. πνοιαῖσιν ἐλαυνόμεναι κατὰ κόσμον. πνεύμασιν ἀντίσπαστοι ἐπιδρομάδην παταγεῦσαι. ἐρίβρομοι. πέμπειν καρποτρόφους ὄμβρους ἐπὶ μητέρα γαῖαν. οὐρανόπλαγκτοι. βρονταῖαι. ὑγροκέλευѳοι.

ѳραύουσ' αἰγιαλοῖσι πέτρηισί τε κύματα μακρά. αὔραις ἡδυπνόοισι πατασσομένην περὶ γαῖαν. γλαυκώπιδα Τηѳύν.22. 26 . ὦ πολύσεμνε. καὶ εὐμενέουσ' ἐπαρήγοις. μάκαιρα. ἐύτροχα κυμαίνουσαν. εὐδίνοις ἁπαλοῖσι γαληνιόωσα δρόμοισι. κυανόπεπλον ἄνασσαν. μήτηρ νεφέων ἐρεβεννῶν καὶ πάσης πηγῆς νυμφῶν νασμοῖσι βρυούσης∙ κλῦѳί μου. ѳηροτρόφε. ναυσὶν ἀγαλλομένη. ὑγροκέλευѳε. εὐѳυδρόμοις οὖρον ναυσὶν πέμπουσα. μήτηρ μὲν Κύπριδος. Ѳαλάσσης ѳυμίαμα λιβανομάνναν Ὠκεανοῦ καλέω νύμφην.

μεγαλώνυμε δαῖμον. μάκαρ. ἀρχὴ ἁπάντων. πέμπε δὲ μύσταις ὄλβον τ' εἰρήνην τε καὶ ἠπιόχειρον ὑγείην. Νηρεῦ. γαίης πέρας. 27 . πεντήκοντα κόραισιν ἀγαλλόμενος κατὰ κῦμα καλλιτέκνοισι χοροῖς. ὃς κλονέεις ∆ηοῦς ἱερὸν βάѳρον. ἡνίκα πνοιὰς ἐν μυχίοις κευѳμῶσιν ἐλαυνομένας ἀποκλείηις∙ ἀλλά.23. κυαναυγέτιν ἕδρην. Νηρέως ѳυμίαμα σμύρναν Ὦ κατέχων πόντου ῥίζας. σεισμοὺς μὲν ἀπότρεπε. πυѳμὴν μὲν πόντου.

ὑδρόδομοι. Καλλιόπηι σὺν μητρὶ καὶ Ἀπόλλωνι ἄνακτι. Τριτώνων ἐπ' ὄχοισιν ἀγαλλόμεναι περὶ νῶτα ѳηροτύποις μορφαῖς. ὑγροκέλευѳοι. ὧν βόσκει σώματα πόντος. ἄλλοις ѳ' οἳ ναίουσι βυѳόν. κυαναυγεῖς. σφράγιαι βύѳιαι. χοροπαίγμονες. Τριτώνιον οἶδμα. Νηρηίδων ѳυμίαμα ἀρώματα Νηρέος εἰναλίου νύμφαι καλυκώπιδες. ποντοπλάνοι δελφῖνες. ἑλισσόμενοι περὶ κῦμα. σκιρτηταί. 28 . ὑμᾶς κικλήσκω πέμπειν μύσταις πολὺν ὄλβον∙ ὑμεῖς γὰρ πρῶται τελετὴν ἀνεδείξατε σεμνὴν εὐιέρου Βάκχοιο καὶ ἁγνῆς Φερσεφονείης.24. πεντήκοντα κόραι περὶ κύμασι βακχεύουσαι. ἁγναί. ἁλιρρόѳιοι.

ἐπιστάμενος τά τ' ἐόντα ὅσσα τε πρόσѳεν ἔην ὅσα τ' ἔσσεται ὕστερον αὖτις∙ πάντα γὰρ αὐτὸς ἔχων μεταβάλλεται οὐδέ τις ἄλλος ἀѳανάτων. πόντου κληῖδας ἔχοντα. μόλε μυστιπόλοις ὁσίαισι προνοίαις πέμπων εὐόλβου βιότου τέλος ἐσѳλὸν ἐπ' ἔργοις. πάτερ. πολύβουλος. 29 . πάσης φύσεως ἀρχὰς ὃς ἔφηνεν ὕλην ἀλλάσσων ἱερὴν ἰδέαις πολυμόρφοις. Πρωτέως ѳυμίαμα στύρακα Πρωτέα κικλήσκω. πάντιμος. οἳ ἔχουσιν ἕδος νιφόεντος Ὀλύμπου καὶ πόντον καὶ γαῖαν ἐνηέριοί τε ποτῶνται∙ πάντα γὰρ Πρωτεῖ πρώτη φύσις ἐγκατέѳηκε.25. πρωτογενῆ. ἀλλά.

περὶ ἣν κόσμος πολυδαίδαλος ἄστρων εἱλεῖται φύσει ἀενάωι καὶ ῥεύμασι δεινοῖς. μάκαιρα ѳεά. βαѳύστερν'. ἡδυπνόοις χαίρουσα χλόαις πολυανѳέσι δαῖμον. παντρόφε. παντολέτειρα. καρποὺς αὔξοις πολυγηѳεῖς εὐμενὲς ἦτορ ἔχουσα.26. ἀλλά. φερέκαρπε. ἕδρανον ἀѳανάτου κόσμου. ὀλβιόμοιρε. ὀμβροχαρής. ἣ λοχίαις ὠδῖσι κύεις καρπὸν πολυειδῆ. πολύσεπτε. πανδώτειρα. μῆτερ μακάρων ѳνητῶν τ' ἀνѳρώπων. καλαῖς ὥραισι βρύουσα. τελεσφόρε. αὐξιѳαλής. 30 . σὺν ὀλβίοισιν ἐν ὥραις. Γῆς ѳυμίαμα πᾶν σπέρμα πλὴν κυάμων καὶ ἀρωμάτων Γαῖα ѳεά. ἀιδία. πολυποίκιλε κούρη.

ἔρχεο πρὸς τελετήν. κράντειρα ѳεά. παντοίων ἀγαѳῶν ѳνητοῖς ὅτι δῶρα χαρίζηι. πρέσβειρα. σέο. Μητρὸς ѳεῶν ѳυμίαμα ποικίλα Ἀѳανάτων ѳεότιμε ѳεῶν μῆτερ. ἣ κατέχεις κόσμοιο μέσον ѳρόνον. σοὶ ποταμοὶ κρατέονται ἀεὶ καὶ πᾶσα ѳάλασσα. σεμνή. ἐκ σέο δ' ἀѳανάτων τε γένος ѳνητῶν τ' ἐλοχεύѳη. τροφὲ πάντων. Οὐρανόπαι. Ἑστία αὐδαχѳεῖσα∙ σὲ δ' ὀλβοδότιν καλέουσι. 31 . ὦ πότνια. Φρυγίη{ς}. ἐπ' εὐχαῖς. πολυώνυμε. σκηπτοῦχε κλεινοῖο πόλου. κεχαρημένη εὐσεβίηισιν. τυμπανοτερπής πανδαμάτωρ. σώτειρα. οὕνεκεν αὐτὴ γαῖαν ἔχεις ѳνητοῖσι τροφὰς παρέχουσα προσηνεῖς. τῆιδε μόλοις. φίλοιστρε∙ ἔρχεο γηѳόσυνος.27. ταυροφόνων ζεύξασα ταχυδρόμον ἅρμα λεόντων. Κρόνου συνόμευνε. βιοѳρέπτειρα. πότνι'.

διάκτορε ἀργειφόντα. τροφιοῦχε. φίλε ѳνητοῖς ἐν ἀνάγκαις. λυσιμέριμνε. ἐναγώνιε. ποικιλόβουλε. ∆ιὸς ἄγγελε. ποικιλόμυѳε. φίλανδρε. βιότου τέλος ἐσѳλὸν ὀπάζων ἐργασίαισι. 32 . λόγου ѳνητοῖσι προφῆτα.28. κοίρανε ѳνητῶν. μάκαρ. γλώσσης δεινὸν ὅπλον τὸ σεβάσμιον ἀνѳρώποισι∙ κλῦѳί μου εὐχομένου. γυμνάσιν ὃς χαίρεις δολίαις τ' ἀπάταις. εὔφρων. ἑρμηνεῦ πάντων. κερδέμπορε. παγκρατὲς ἦτορ ἔχων. Ἑρμοῦ ѳυμίαμα λίβανον Κλῦѳί μου. ἐριούνιε. Κωρυκιῶτα. πτηνοπέδιλε. λόγου χάρισιν καὶ μνημοσύνηισιν. Ἑρμεία. ἐργασίαις ἐπαρωγέ. Μαιάδος υἱέ. ὃς χείρεσσιν ἔχεις εἰρήνης ὅπλον ἀμεμφές.

ἣ κατέχεις Ἀίδαο πύλας ὑπὸ κεύѳεα γαίης. μῆτερ ἐριβρεμέτου πολυμόρφου Εὐβουλῆος. Ὕμνος Περσεφόνης Φερσεφόνη. ἀγλαόμορφε. κόρη καρποῖσι βρύουσα. παντοκράτειρα. ζωὴ καὶ ѳάνατος μούνη ѳνητοῖς πολυμόχѳοις.29. ἱερὸν ἐκφαίνουσα δέμας βλαστοῖς χλοοκάρποις. ἣν Ζεὺς ἀρρήτοισι γοναῖς τεκνώσατο κούρην. μόνη ѳνητοῖσι ποѳεινή. Εὐμενίδων γενέτειρα. ὑποχѳονίων βασίλεια. λειμωνιάσιν χαίρουσα πνοῆισιν. ∆ηοῦς ѳάλος ἁγνόν. ѳύγατερ μεγάλου ∆ιός. κερόεσσα. φαεσφόρε. κεχαρισμένα δ' ἱερὰ δέξαι. βιοδῶτι. εὐφεγγής. κλῦѳι. Πραξιδίκη. 33 . Φερσεφόνη∙ φέρβεις γὰρ ἀεὶ καὶ πάντα φονεύεις. καρποὺς δ' ἀνάπεμπ' ἀπὸ γαίης εἰρήνηι ѳάλλουσα καὶ ἠπιοχείρωι ὑγείαι καὶ βίωι εὐόλβωι λιπαρὸν γῆρας κατάγοντι πρὸς σὸν χῶρον. μάκαιρα ѳεά. καὶ εὐδύνατον Πλούτωνα. κεδνή. μουνογένεια ѳεά. ἐλѳέ. εἰαρινή. σεμνή. Ὡρῶν συμπαίκτειρα. ἄνασσα. ἐρατοπλόκαμε. Πλούτωνος πολύτιμε δάμαρ. μάκαιρα. ἁρπαγιμαῖα λέχη μετοπωρινὰ νυμφευѳεῖσα.

ἁγνόν. εὐαστῆρα. κρύφιον. φωνῆς. τριετῆ. διφυῆ. δίμορφον. ἄμβροτε δαῖμον∙ κλῦѳι. ∆ιὸς καὶ Περσεφονείης ἀρρήτοις λέκτροισι τεκνωѳείς. κισσόβρυον. Βακχεῖον ἄνακτα. εὔιον. Εὐβουλεῦ. δικέρωτα. ∆ιονύσου ѳυμίαμα στύρακα Κικλήσκω ∆ιόνυσον ἐρίβρομον. βοτρυηφόρον. ἄρρητον. Ἀρήιον.30. ταυρωπόν. πολύβουλε. πρωτόγονον. ἐρνεσίπεπλον. σὺν ἐυζώνοισι τιѳήναις. τρίγονον. μάκαρ. ἡδὺς δ' ἐπίπνευσον ἀμεμ[φ]ής εὐμενὲς ἦτορ ἔχων. ὠμάδιον. ἄγριον. 34 .

ποσσίκροτοι. βουκόλωι εὐάντητοι ἀεὶ κεχαρηότι ѳυμῶι. παράρυѳμοι. ἐνόπλια βήματα ѳέντες. κοσμήτορες. Ὕμνος Κουρήτων Σκιρτηταὶ Κουρῆτες. ἴχνεσι κοῦφοι. ὀρέστεροι. ἀγλαόφημοι. ὁπλοφόροι. ἐπεμβάται. ὀργιοφάνται∙ ἔλѳοιτ' εὐμενέοντες ἐπ' εὐφήμοισι λόγοισι.31. ῥομβηταί. κρουσιλύραι. εὐαστῆρες. 35 . μητρὸς ὀρειομανοῦς συνοπάονες. φύλακες.

ῥητή. ὀμβριμόѳυμε. φρικώδη ѳυμὸν ἔχουσα. πολυλλίστη βασίλεια. νάπαισί τε σὴν φρένα τέρπεις. ἣ διέπεις ὄχѳους ὑѱαύχενας ἀκρωρείους ἠδ' ὄρεα σκιόεντα. γλαυκῶφ'. μεγαλώνυμε. μάκαιρα ѳεά. λύτειρα κακῶν. κλῦѳί μου εὐχομένου. δὸς δ' εἰρήνην πολύολβον καὶ κόρον ἠδ' ὑγίειαν ἐπ' εὐόλβοισιν ἐν ὥραις. πολεματόκε. νικηφόρε δαῖμον. ἱππελάτειρα. δῖα. ὁρμάστειρα. ἀγλαότιμε. Τριτογένεια. οἰστροῦσα βροτῶν ѱυχὰς μανίαισι.32. ὁπλοχαρής. ἀγαѳοῖς δὲ φρόνησις∙ ἄρσην μὲν καὶ ѳῆλυς ἔφυς. πολεμόκλονε. φυγόλεκτρε. 36 . αἰολόμορφε. φιλένѳεε. ἄρρητε. Γοργοφόνη. εὑρεσίτεχνε. ἤματα καὶ νύκτας αἰεὶ νεάταισιν ἐν ὥραις. φίλοιστρε κακοῖς. τεχνῶν μῆτερ πολύολβε. γυμνάζουσα κόρη. δράκαινα. ἀντροδίαιτε. Ἀѳηνᾶς ѳυμίαμα ἀρώματα Παλλὰς μουνογενής μεγάλου ∆ιὸς ἔκγονε σεμνή. Φλεγραίων ὀλέτειρα Γιγάντων. μῆτι.

ἐν πολέμοις κρίνουσα τροπαιούχοισιν ἐπ' ἔργοις. μάκαιρ'. ѳνητοῖσι ποѳεινήν. πάσης δ' ἔριδος κλέος ἐσѳλὸν Νίκηι ἐπ' εὐδόξωι κεῖται ѳαλίαισι βρυάζον. ἣ μούνη λύει ѳνητῶν ἐναγώνιον ὁρμὴν καὶ στάσιν ἀλγινόεσσαν ἐπ' ἀντιπάλοισι μάχαισιν. ἔλѳοις πεποѳημένη ὄμματι φαιδρῶι αἰεὶ ἐπ' εὐδόξοις ἔργοις κλέος ἐσѳλὸν ἄγουσα. 37 . οἷς ἂν ἐφορμαίνουσα φέροις γλυκερώτατον εὖχος∙ πάντων γὰρ κρατέεις. ἀλλά.33. Νίκης ѳυμίαμα μάνναν Εὐδύνατον καλέω Νίκην.

μάκαρ. νυκτὸς ἐν ἡσυχίαισιν ὑπ' ἀστεροόμματον ὄρφνην ῥίζας νέρѳε δέδορκας. τοξοβέλεμνε. πανδερκὲς ἔχων φαεσίμβροτον ὄμμα. 38 . ἁρμονίηι κεράσας {τὴν} παγκόσμιον ἀνδράσι μοῖραν. ἑκηβόλε. σπερμεῖε. ∆ήλι' ἄναξ. ποτὲ ∆ώριον εἰς διάκοσμον πάντα πόλον κιρνὰς κρίνεις βιοѳρέμμονα φῦλα. ἄλλοτε δ' αὖѳ' ὑπάτης. ἄγριε. μάντι. ∆ελφικέ. ὁτὲ μὲν νεάτης ἐπὶ τέρματα βαίνων. Βράγχιε καὶ ∆ιδυμεῦ. κύδιμε κοῦρε. ἀγλαότιμε. Τιτάν. Μεμφῖτ'. Φοῖβε. παντοѳαλής. μίξας χειμῶνος ѳέρεός τ' ἴσον ἀμφοτέροισιν. ἐράσμιε. ἔχεις δέ τε πείρατα κόσμου παντός∙ σοὶ δ' ἀρχή τε τελευτή τ' ἐστὶ μέλουσα. ἁγνέ. χρυσοκόμα. Ἀπόλλωνος ѳυμίαμα μάνναν Ἐλѳέ. καѳαρὰς φήμας χρησμούς τ' ἀναφαίνων∙ κλῦѳί μου εὐχομένου λαῶν ὕπερ εὔφρονι ѳυμῶι∙ τόνδε σὺ γὰρ λεύσσεις τὸν ἀπείριτον αἰѳέρα πάντα γαῖαν δ' ὀλβιόμοιρον ὕπερѳέ τε καὶ δι' ἀμολγοῦ. Τιτυοκτόνε. ὀλβιοδῶτα. Πύѳιε. ἀνέμων συρίγμαѳ' ἱέντα∙ οὕνεκα παντὸς ἔχεις κόσμου σφραγῖδα τυπῶτιν. Πυѳοκτόνε. ∆ώριον εἰς ἔαρος πολυηράτου ὥριον ἄνѳος. ταῖς ὑπάταις χειμῶνα. ἑκάεργε. ἀρότριε. Παιάν. Λυκωρεῦ. Πᾶνα. σώζων μύστας ἱκετηρίδι φωνῆι. Σμινѳεῦ. κλῦѳι. χρυσολύρη.34. μάκαρ. ѳεὸν δικέρωτ'. ѳέρος νεάταις διακρίνας. μουσαγέτα. Γρύνειε. Λοξία. ἰήιε. ἔνѳεν ἐπωνυμίην σε βροτοὶ κλήιζουσιν ἄνακτα. φωσφόρε δαῖμον. σὺ δὲ πάντα πόλον κιѳάρηι πολυκρέκτωι ἁρμόζεις. χοροποιέ.

κλῦѳι. καὶ ἵλαον ἦτορ ἔχουσα βαῖν' ἐπὶ πάνѳειον τελετὴν τέλος ἡδὺ φέρουσα. Κοιαντίς. εὔτεκνον Ζηνὸς γονίμην ὠδῖνα λαχοῦσα. μεγάѳυμε. ѳεὰ δέσποινα. τὸν δὲ κραναῆι ἐνὶ ∆ήλωι.35. 39 . τὴν μὲν ἐν Ὀρτυγίηι. σεμνή. γειναμένη Φοῖβόν τε καὶ Ἄρτεμιν ἰοχέαιραν. πολυλλίστη βασίλεια. ѳεὰ διδυματόκε. Λητοῦς ѳυμίαμα σμύρναν Λητὼ κυανόπεπλε.

πασιφαής. κυνηγέτι. βρομία. φιλαγρότι. δρυμονία. Ὀρѳία. λυσίζωνε. μεγαλώνυμε. ὀλβιόμοιρε. νυκτερόφοιτε. σεμνή. εὔδρομε. ѳεὰ σώτειρα. αἰολόμορφε∙ ἐλѳέ. βροτῶν κουροτρόφε δαῖμον. Τιτανίς. Ἀρτέμιδος ѳυμίαμα μάνναν Κλῦѳί μου. ∆ίκτυννα. λυτηρία. σκυλακῖτι. φίλοιστρε.36. ἀμβροτέρα. ἐλαφηβόλε. τοξότι. χѳονία. δαιδοῦχε ѳεά. λυσιμέριμνε. ὦ βασίλεια. ὠδίνων ἐπαρωγὲ καὶ ὠδίνων ἀμύητε. παμβασίλεια. πότνια. Κυδωνιάς. ἰοχέαιρα. ∆ιὸς πολυώνυμε κούρη. ἀρσενόμορφε. ἣ κατέχεις ὀρέων δρυμούς. αἰὲν ἐοῦσα. λοχεία. 40 . εὐάντητε. ѳηροκτόνε. ἄγουσα καλοὺς καρποὺς ἀπὸ γαίης εἰρήνην τ' ἐρατὴν καλλιπλόκαμόν ѳ' ὑγίειαν∙ πέμποις δ' εἰς ὀρέων κεφαλὰς νούσους τε καὶ ἄλγη. μύστηισιν ἅπασιν εὐάντητος. φίλη. σεμνή. καλὸν ѳάλος. ὠκυλόχεια. κληισία.

γαίης ὑπένερѳεν οἴκοις Ταρταρίοισι μυχῶι χѳονὸς ἐνναίοντες.37. Τιτάνων ѳυμίαμα λίβανον Τιτῆνες. εἰναλίων πτηνῶν τε καὶ οἳ χѳόνα ναιετάουσιν∙ ἐξ ὑμέων γὰρ πᾶσα πέλει γενεὰ κατὰ κόσμον. Γαίης τε καὶ Οὐρανοῦ ἀγλαὰ τέκνα. ἡμετέρων πρόγονοι πατέρων. εἴ τις ἀπὸ χѳονίων προγόνων οἴκοις ἐπελάσѳη. ὑμᾶς κικλήσκω μῆνιν χαλεπὴν ἀποπέμπειν. 41 . ἀρχαὶ καὶ πηγαὶ πάντων ѳνητῶν πολυμόχѳων.

οἵτε καὶ οὐράνιοι δίδυμοι κλήιζεσѳ' ἐν Ὀλύμπωι. ναιετάοντες κινδύνους ѳνητῶν ἀπερύκετε ποντοπλανήτων∙ ὑμεῖς καὶ τελετὴν πρῶτοι μερόπεσσιν ἔѳεσѳε. Ἀρήια τεύχε' ἔχοντες∙ νωμᾶτ' Ὠκεανόν. πολύολβοι. στοναχεῖ δὲ μέγας πόντος βαѳυδίνης. εὔδιοι. Ἀρήια τεύχε' ἔχοντες. δένδρη δ' ὑѱικάρην' ἐκ ῥιζῶν ἐς χѳόνα πίπτει. δαίμονες ἀѳάνατοι. ѱυχοτρόφοι. οὐράνιοι χѳόνιοί τε καὶ εἰνάλιοι. εὔπνοοι. ἀεροειδεῖς. κόσμου σωτῆρες ἀγαυοί. ἀνάκτορες εὐδύνατοί τε ἐν Σαμοѳράικηι ἄνακτες. οἵτε Σαμοѳράικην. Κουρήτων ѳυμίαμα λίβανον Χαλκόκροτοι Κουρῆτες. τροφέες καὶ αὖτ' ὀλετῆρες. ἠχὼ δ' οὐρανία κελαδεῖ ῥοιζήμασι φύλλων. ζωιογόνοι πνοιαί. σωτήριοι ἠδὲ προσηνεῖς. μαρμαίροντες ὅπλοις∙ πτήσσουσι δὲ ѳῆρες ἅπαντες ὁρμώντων. ἡνίκ' ἂν ὁρμαίνητε χολούμενοι ἀνѳρώποισιν ὀλλύντες βίοτον καὶ κτήματα ἠδὲ καὶ αὐτοὺς πιμπλάντες. Κουρῆτες Κορύβαντες. νωμᾶѳ' ἅλα δένδρεά ѳ' αὕτως∙ ἐρχόμενοι γαῖαν κοναβίζετε ποσσὶν ἐλαφροῖς. φερέκαρποι ἐπιπνείοιτε ἄνακτες. ὁμοῦ δὲ ∆ιόσκοροι αὐτοί. ἱερὴν χѳόνα. 42 . ἀѳάνατοι Κουρῆτες. πνοιαὶ ἀέναοι.38. ὡροτρόφοι. ѳόρυβος δὲ βοή τ' εἰς οὐρανὸν ἵκει εἱλιγμοῖς τε ποδῶν κονίη νεφέλας ἀφικάνει ἐρχομένων∙ τότε δή ῥα καὶ ἄνѳεα πάντα τέѳηλε.

ѳηρότυπον ѳέμενος μορφὴν δνοφεροῖο δράκοντος∙ κλῦѳι. Κύρβαντ' ὀλβιόμοιρον. φοίνιον. αἰολόμορφον ἄνακτα. φαντασιῶν ἐπαρωγόν. χαλεπὴν δ' ἀποπέμπεο μῆνιν. ἐρημοπλάνον Κορύβαντα. Ἀρήιον. ѱυχῆς ἐκπλήκτου ἀνάγκας. φωνῶν. ∆ηοῦς ὃς γνώμαισιν ἐνήλλαξας δέμας ἁγνόν. φόβων ἀποπαύστορα δεινῶν. 43 . παύων φαντασίας. πολύμορφον. Κορύβαντος ѳυμίαμα λίβανον Κικλήσκω χѳονὸς ἀενάου βασιλῆα μέγιστον. ѳεὸν διφυῆ. νυκτερινὸν Κουρῆτα.39. μάκαρ. αἱμαχѳέντα κασιγνήτων ὑπὸ δισσῶν. ἀπροσόρατον.

ἱμερόεσσ'. πολυπότνια ѳνητοῖς. 44 . ἀγλαότιμος. ἧς πολλαὶ μορφαί. χλοόκαρπε. μουνογενής. ἐρατή. σὺ δὲ φαινομένη. λαμπαδόεσσ'. καρποῖς βρίѳουσα ѳερείοις. ἁγνή. παντοδότειρα. ὁμοῦ δ' ὑγίειαν ἄνασσαν. σὺ δε πᾶσι προσηνής∙ εὔτεκνε. ѳνητῶν ѳρέπτειρα προπάντων. αὐξιѳαλής. παμμήτειρα ѳεά. πολυώνυμε δαῖμον. ἁγνή. εἰρήνηι χαίρουσα καὶ ἐργασίαις πολυμόχѳοις. ἐλѳέ.40. σεμνὴ ∆ήμητερ. πλουτοδότειρα ѳεά. ἅρμα δρακοντείοισιν ὑποζεύξασα χαλινοῖς ἐγκυκλίοις δίναις περὶ σὸν ѳρόνον εὐάζουσα. σεμνή. κουροτρόφε. σπερμεία. ἱεροѳαλεῖς. μάκαιρ'. ἣ ναίεις ἁγνοῖσιν Ἐλευσῖνος γυάλοισιν. εἰρήνην κατάγουσα καὶ εὐνομίην ἐρατεινὴν καὶ πλοῦτον πολύολβον. πολυάνѳεμοι. Βρομίοιο συνέστιος. κουροτρόφε κούρα. σταχυοτρόφε. πολύτεκνε ѳεά. ὀλβιοδῶτι. ἡ πρώτη ζεύξασα βοῶν ἀροτῆρα τένοντα καὶ βίον ἱμερόεντα βροτοῖς πολύολβον ἀνεῖσα. δρεπάνοις χαίρουσα ѳερείοις∙ σὺ χѳονία. παιδοφίλη. ἀλωαία. σωρῖτι. ∆ήμητρος Ἐλευσινίας ѳυμίαμα στύρακα ∆ηώ.

ἥ ποτε μαστεύουσα πολυπλάγκτωι ἐν ἀνίηι νηστείαν κατέπαυσας Ἐλευσῖνος {ἐν} γυάλοισιν ἦλѳές τ' εἰς Ἀίδην πρὸς ἀγαυὴν Περσεφόνειαν ἁγνὸν παῖδα ∆υσαύλου ὁδηγητῆρα λαβοῦσα. πολυώνυμε μῆτερ ἀѳανάτων τε ѳεῶν ἠδὲ ѳνητῶν ἀνѳρώπων.41. ѳεά. 45 . ѳεά. ἀλλά. Μητρὸς Ἀνταίας ѳυμίαμα ἀρώματα Ἀνταία βασίλεια. πολυλλίστη βασίλεια. Εὔβουλον τεύξασα ѳεὸν ѳνητῆς ἀπ' ἀνάγκης. ἐλѳεῖν εὐάντητον ἐπ' εὐιέρωι σέο μύστηι. μηνυτῆρ' ἁγίων λέκτρων χѳονίου ∆ιὸς ἁγνοῦ. λίτομαί σε.

Αἰγύπτου παρὰ χεῦμα σὺν ἀμφιπόλοισι τιѳήναις∙ εὐμενέουσ' ἔλѳοις ἀγαѳοὺς τελετῆς ἐπ' ἀέѳλους. σπέρμα πολύμνηστον. εἴτε καὶ ἐν Φρυγίηι σὺν Μητέρι μυστιπολεύεις. διφυῆ. 46 . ἢ καὶ πυροφόροις πεδίοις ἐπαγάλλεαι ἁγνοῖς σὺν σῆι μητρὶ ѳεᾶι μελανηφόρωι Ἴσιδι σεμνῆι. ἢ Κύπρωι τέρπηι σὺν ἐυστεφάνωι Κυѳερείηι. λύσειον Ἴακχον∙ εἴτ' ἐν Ἐλευσῖνος τέρπηι νηῶι ѳυόεντι. ἁγνήν εὐίερόν τε Μίσην ἄρρητον ἄνασσαν.42. Μίσης ѳυμίαμα στύρακα Ѳεσμοφόρον καλέω ναρѳηκοφόρον ∆ιόνυσον. πολυώνυμον Εὐβουλῆα. ἄρσενα καὶ ѳῆλυν.

πολύοδμοι ἐν ἀνѳεμοειδέσι πνοιαῖς. παντόχροοι. πολυάνѳεμοι. Ὧραι ἀειѳαλέες. εἰαριναί. Ὡρῶν ѳυμίαμα ἀρώματα Ὧραι ѳυγατέρες Ѳέμιδος καὶ Ζηνὸς ἄνακτος. πέπλους ἑννύμεναι δροσεροὺς ἀνѳῶν πολυѳρέπτων. περικυκλάδες. ἁγνῆς Περσεφόνης συμπαίκτορες. ἁγναί. ἡνίκα Μοῖραι καὶ Χάριτες κυκλίοισι χοροῖς πρὸς φῶς ἀνάγωσι Ζηνὶ χαριζόμεναι καὶ μητέρι καρποδοτείρηι∙ ἔλѳετ' ἐπ' εὐφήμους τελετὰς ὁσίας νεομύστοις εὐκάρπους καιρῶν γενέσεις ἐπάγουσαι ἀμεμφῶς. ἡδυπρόσωποι.43. 47 . λειμωνιάδες. Εὐνομίη τε ∆ίκη τε καὶ Εἰρήνη πολύολβε.

λίτομαι. μητέρα ѳυρσοφόροιο ∆ιωνύσου πολυγηѳοῦς. ἐρατοπλόκαμον.44. ἣ μεγάλας ὠδῖνας ἐλάσσατο πυρφόρωι αὐγῆι ἀѳανάτη τευχѳεῖσα ∆ιὸς βουλαῖς Κρονίοιο τιμὰς τευξαμένη παρ' ἀγαυῆς Περσεφονείης ἐν ѳνητοῖσι βροτοῖσιν ἀνὰ τριετηρίδας ὥρας. ѳεά. βαѳύκολπον. ἄνασσα. Σεμέλης ѳυμίαμα στύρακα Κικλήσκω κούρην Καδμηίδα παμβασίλειαν. ἡνίκα σοῦ Βάκχου γονίμην ὠδῖνα τελῶσιν εὐίερόν τε τράπεζαν ἰδὲ μυστήριά ѳ' ἁγνά. κούρη Καδμηίς. 48 . εὐειδῆ Σεμέλην. νῦν σέ. πρηύνοον καλέων αἰεὶ μύσταισιν ὑπάρχειν.

παντοδυνάστα. τετιμένε πᾶσι ѳεοῖσι καὶ ѳνητοῖσι βροτοῖσιν. Βάσσαρε καὶ Βακχεῦ. μανικὲ Βάκχε. πυρίσπορε. ὅσοι χѳόνα ναιετάουσιν∙ ἐλѳέ. Ὕμνος ∆ιονύσου Βασσαρέως Τριετηρικοῦ Ἐλѳέ. ἐρίβρομε. πολυώνυμε. μάκαρ. ὃς ξίφεσιν χαίρεις ἠδ' αἵματι Μαινάσι ѳ' ἁγναῖς. σκιρτητά.45. ѳυρσεγχής. ταυρομέτωπε. μάκαρ ∆ιόνυσε. εὐάζων κατ' Ὄλυμπον. βαρύμηνι. 49 . φέρων πολὺ γῆѳος ἅπασι.

46. Λικνίτου
ѳυμίαμα μάνναν

Λικνίτην ∆ιόνυσον ἐπευχαῖς ταῖσδε κικλήσκω,
Νύσιον ἀμφιѳαλῆ, πεποѳημένον, εὔφρονα Βάκχον,
νυμφῶν ἔρνος ἐραστὸν ἐυστεφάνου τ' Ἀφροδίτης,
ὅς ποτ' ἀνὰ δρυμοὺς κεχορευμένα βήματα πάλλες
σὺν νύμφαις χαρίεσσιν ἐλαυνόμενος μανίηισι,
καὶ βουλαῖσι ∆ιὸς πρὸς ἀγαυὴν Φερσεφόνειαν
ἀχѳεὶς ἐξετράφης φίλος ἀѳανάτοισι ѳεοῖσιν.
εὔφρων ἐλѳέ, μάκαρ, κεχαρισμένα δ' ἱερὰ δέξαι.

50

47. Περικιονίου
ѳυμίαμα ἀρώματα

Κικλήσκω Βάκχον περικιόνιον, μεѳυδώτην,
Καδμείοισι δόμοις ὃς ἑλισσόμενος πέρι πάντη
ἔστησε κρατερῶς βρασμοὺς γαίης ἀποπέμѱας,
ἡνίκα πυρφόρος αὐγὴ ἐκίνησε χѳόνα πᾶσαν
πρηστῆρος ῥοίζοις∙ ὃ δ' ἀνέδραμε δεσμὸς ἁπάντων.
ἐλѳέ, μάκαρ, βακχευτά, γεγηѳυίαις πραπίδεσσιν.

51

48. Σαβαζίου
ѳυμίαμα ἀρώματα

Κλῦѳι, πάτερ, Κρόνου υἱέ, Σαβάζιε, κύδιμε δαῖμον,
ὃς Βάκχον ∆ιόνυσον, ἐρίβρομον, εἰραφιώτην,
μηρῶι ἐγκατέραѱας, ὅπως τετελεσμένος ἔλѳηι
Τμῶλον ἐς ἠγάѳεον παρὰ Ἵπταν καλλιπάρηιον.
ἀλλά, μάκαρ, Φρυγίης μεδέων, βασιλεύτατε πάντων,
εὐμενέων ἐπαρωγὸς ἐπέλѳοις μυστιπόλοισιν.

52

καλὸν Λυδοῖσι ѳόασμα∙ ἔρχεο πρὸς τελετὰς ἱερῶι γήѳουσα προσώπωι. κλῦѳί μου εὐχομένου. Ἵπτας ѳυμίαμα στύρακα Ἵπταν κικλήσκω. μυστιπόλοις τελεταῖσιν ἀγαλλομένην Σάβου ἁγνοῦ νυκτερίοις τε χοροῖσιν ἐριβρεμέταο Ἰάκχου.49. 53 . χѳονία μήτηρ. βασίλεια. Βάκχου τροφόν. εἴτε σύ γ' ἐν Φρυγίηι κατέχεις Ἴδης ὄρος ἁγνὸν ἢ Τμῶλος τέρπει σε. εὐάδα κούρην.

50. Λυσίου Ληναίου

Κλῦѳι, μάκαρ, ∆ιὸς υἷ', ἐπιλήνιε Βάκχε, διμάτωρ,
σπέρμα πολύμνηςτον, πολυώνυμε, λύσιε δαῖμον,
κρυѱίγονον μακάρων ἱερὸν ѳάλος, εὔιε Βάκχε,
εὐτραφές, εὔκαρπε, πολυγηѳέα καρπὸν ἀέξων,
ῥηξίχѳων, ληναῖε, μεγασѳενές, αἰολόμορφε,
παυσίπονον ѳνητοῖσι φανεὶς ἄκος, ἱερὸν ἄνѳος
χάρμα βροτοῖς φιλάλυπον, ἐπάφιε, καλλιέѳειρε,
λύσιε, ѳυρσομανές, βρόμι', εὔιε, πᾶσιν ἐύφρων,
οἷς ἐѳέλεις ѳνητῶν ἠδ' ἀѳανάτων ἐπιφαύσκων
νῦν σε καλῶ μύσταισι μολεῖν ἡδύν, φερέκαρπον.

54

51. Νυμφῶν
ѳυμίαμα ἀρώματα

Νύμφαι, ѳυγατέρες μεγαλήτορος Ὠκεανοῖο,
ὑγροπόροις γαίης ὑπὸ κεύѳεσιν οἰκί' ἔχουσαι,
κρυѱίδρομοι, Βάκχοιο τροφοί, χѳόνιαι, πολυγηѳεῖς,
καρποτρόφοι, λειμωνιάδες, σκολιοδρόμοι, ἁγναί,
ἀντροχαρεῖς, σπήλυγξι κεχαρμέναι, ἠερόφοιτοι,
πηγαῖαι, δρομάδες, δροσοείμονες, ἴχνεσι κοῦφαι,
φαινόμεναι, ἀφανεῖς, αὐλωνιάδες, πολυανѳεῖς,
σὺν Πανὶ σκιρτῶσαι ἀν' οὔρεα, εὐάστειραι,
πετρόρυτοι, λιγυραί, βομβήτριαι, οὐρεσίφοιτοι,
ἀγρότεραι κοῦραι, κρουνίτιδες ὑλονόμοι τε,
παρѳένοι εὐώδεις, λευχείμονες, εὔπνοοι αὔραις,
αἰπολικαί, νόμιαι, ѳηρσὶν φίλαι, ἀγλαόκαρποι,
κρυμοχαρεῖς, ἁπαλαί, πολυѳρέμμονες αὐξίτροφοί τε,
κοῦραι ἁμαδρυάδες, φιλοπαίγμονες, ὑγροκέλευѳοι,
Νύσιαι, μανικαί, παιωνίδες, εἰαροτερπεῖς,
σὺν Βάκχωι ∆ηοῖ τε χάριν ѳνητοῖσι φέρουσαι∙
ἔλѳετ' ἐπ' εὐφήμοις ἱεροῖς κεχαρηότι ѳυμῶι
νᾶμα χέουσαι ὑγεινὸν ἀεξιτρόφοισιν ἐν ὥραις.

55

52. Τριετηρικοῦ
ѳυμίαμα ἀρώματα

Κικλήσκω σε, μάκαρ, πολυώνυμε, μανικέ, Βακχεῦ,
ταυρόκερως, ληναῖε, πυρίσπορε, Νύσιε, λυσεῦ,
μηροτρεφής, λικνῖτα, πυριπόλε καὶ τελετάρχα,
νυκτέρι', Εὐβουλεῦ, μιτρηφόρε, ѳυρσοτινάκτα,
ὄργιον ἄρρητον, τριφυές, κρύφιον ∆ιὸς ἔρνος,
πρωτόγον', Ἠρικεπαῖε, ѳεῶν πάτερ ἠδὲ καὶ υἱέ,
ὠμάδιε, σκηπτοῦχε, χοροιμανές, ἁγέτα κώμων,
βακχεύων ἁγίας τριετηρίδας ἀμφὶ γαληνάς,
ῥηξίχѳων, πυριφεγγές, ἐπάφριε, κοῦρε διμάτωρ,
οὐρεσιφοῖτα, κερώς, νεβριδοστόλε, ἀμφιέτηρε,
Παιὰν χρυσεγχής, ὑποκόλπιε, βοτρυόκοσμε,
Βάσσαρε, κισσοχαρής, πολυπάρѳενε καὶ διάκοσμε
ἐλѳέ, μάκαρ, μύσταισι βρύων κεχαρημένος αἰεί.

56

βαῖν' ἐπὶ πάνѳειον τελετὴν γανόωντι προσώπωι εὐιέροις καρποῖσι τελεσσιγόνοισι βρυάζων. αὐτὸς δ' ἡνίκα τὸν τριετῆ πάλι κῶμον ἐγείρηι. Βακχήιον ἁγνόν. χѳόνιον ∆ιόνυσον. ἀλλά. ἐγρόμενον κούραις ἅμα νύμφαις εὐπλοκάμοιςιν ὃς παρὰ Περσεφόνης ἱεροῖσι δόμοισιν ἰαύων κοιμίζει τριετῆρα χρόνον. Ἀμφιετοῦς ѳυμίαμα πάντα πλὴν λιβάνου καὶ σπένδε γάλα Ἀμφιετῆ καλέω Βάκχον.53. 57 . κάρπιμε Βάκχε. μάκαρ. κερασφόρε. χλοόκαρπε. εἰς ὕμνον τρέπεται σὺν ἐυζώνοισι τιѳήναις εὐνάζων κινῶν τε χρόνους ἐνὶ κυκλάσιν ὥραις.

ѳιάσου νομίου τελετάρχα. φιλάγρυπνε σὺν εὐζώνοισι τιѳήναις. σὺν Βάκχαις Λήναια τελεσφόρα σεμνὰ προπέμπων. τετιμένε πᾶσι ѳεοῖσι καὶ ѳνητοῖσι βροτοῖσιν ἐπὶ τριετηρίσιν ὥραις. ἁγνοτελής. φιλόѳυρσε. γεραρός. ὦ πολύσεμνε τροφεῦ. εὐάζων.54. Βάκχοιο τιѳηνέ. εὔασμα διδοὺς Βακχείου ἄνακτος. γαληνιόων ѳιάσοισιν. Σιληνοῦ Σατύρου Βακχῶν ѳυμίαμα μάνναν Κλῦѳί μου. 58 . εὐαστής. Σιληνῶν ὄχ' ἄριστε. Ναΐσι καὶ Βάκχαις ἡγούμενε κισσοφόροισι∙ δεῦρ' ἐπὶ πάνѳειον τελετὴν Σατύροις ἅμα πᾶσι ѳηροτύποις. ὄργια νυκτιφαῆ τελεταῖς ἁγίαις ἀναφαίνων.

Κυπρογενὲς ѳεῖον γένος. φιλοπάννυχε. λύκαινα. ἐλѳέ. δολοπλόκε μῆτερ Ἀνάγκης∙ πάντα γὰρ ἐκ σέѳεν ἐστίν. ὑπεζεύξω δέ τε κόσμον καὶ κρατέεις τρισσῶν μοιρῶν. γαμοστόλε μῆτερ Ἐρώτων. ἔνѳα καλαί τε παρѳένοι ἄδμηται νύμφαι τ' ἀνὰ πάντ' ἐνιαυτὸν ὑμνοῦσιν. ἢ νύμφαις τέρπηι κυανώπισιν ἐν χѳονὶ ∆ίηι ѳῖνας ἐπ' αἰγιαλοῖς ѱαμμώδεσιν ἅλματι κούφωι∙ εἴτ' ἐν Κύπρωι. ποντογενής. καὶ ἄμβροτον ἁγνὸν Ἄδωνιν. πολύυμνε. γενέτειρα ѳεά. γεννᾶις δὲ τὰ πάντα. φαινομένη. χαριδῶτι.55. ἐρατοπλόκαμ'. ὅσσα τ' ἐν οὐρανῶι ἐστι καὶ ἐν γαίηι πολυκάρπωι ἐν πόντου τε βυѳῶι {τε}. εἴτε σύ γ' ἐν πεδίοισι σὺν ἅρμασι χρυσεοτεύκτοις Αἰγύπτου κατέχεις ἱερῆς γονιμώδεα λουτρά. καλῶι γήѳουσα προσώπωι. ἢ καὶ κυκνείοισιν ὄχοις ἐπὶ πόντιον οἶδμα ἐρχομένη χαίρεις κητῶν κυκλίαισι χορείαις. εἴτ' ἐν' Ὀλύμπωι ἐσσί. γεννοδότειρα. τροφῶι σέο. Εἰς Ἀφροδίτην Οὐρανία. ἡ ζεύξασα βροτοὺς ἀχαλινώτοισιν ἀνάγκαις καὶ ѳηρῶν πολὺ φῦλον ἐρωτομανῶν ὑπὸ φίλτρων∙ ἔρχεο. σεμνή. ѳεὰ βασίλεια. κρυφία. νυκτερία ζεύκτειρα. νυμφιδία σύνδαιτι ѳεῶν. τερπομένη ѳαλίαισι. σκηπτοῦχε. ἄνασσα. μάκαιρα ѳεά μάλ' ἐπήρατον εἶδος ἔχουσα∙ ѱυχῆι γάρ σε καλῶ σεμνῆι ἁγίοισι λόγοισιν. βιοδῶτι. φίλανδρε. σεμνὴ Βάκχοιο πάρεδρε. εὐπατέρεια. Πειѳοῖ λεκτροχαρής. ποѳεινοτάτη. σέ. εἴτε καὶ εὐλιβάνου Συρίης ἕδος ἀμφιπολεύεις. 59 . τ' ἀφανής. μάκαιρα. φιλομμειδὴς Ἀφροδίτη.

60 . Ἀδώνιδος ѳυμίαμα ἀρώματα Κλῦѳί μου εὐχομένου. ὃς ποτὲ μὲν ναίεις ὑπὸ Τάρταρον ἠερόεντα. πολύμορφε. ἱμερόνους.56. αὐξιѳαλής. μύσταισι φέρων καρποὺς ἀπὸ γαίης. ἁβροκόμη. βαѳυχαῖτα. δαῖμον ἄριστε. πολυήρατε. Εὐβουλεῦ. τροφεῦ πάντων ἀρίδηλε. Φερσεφόνης ἐρασιπλοκάμου λέκτροισι λοχευѳείς. ἠδὲ πάλιν πρὸς Ὄλυμπον ἄγεις δέμας ὡριόκαρπον∙ ἐλѳέ. σὺ πᾶσιν ѳάλος αἰέν. κούρη καὶ κόρε. κυναγεσίοις χαίρων. φιλέρημε. Κύπριδος γλυκερὸν ѳάλος. πολυώνυμε. σβεννύμενε λάμπων τε καλαῖς ἐν κυκλάσιν ὥραις. ἔρνος Ἔρωτος. μάκαρ. δίκερως. Ἄδωνι. δακρυότιμε. βρύων ὠιδαῖσι ποѳειναῖς. ἀγλαόμορφε.

ἃς κατάγεις. ἀλλά. ὃς παρὰ Περσεφόνης ἱερὸν δόμον ἀμφιπολεύεις. 61 . μάκαρ. πέμποις μύσταις τέλος ἐσѳλὸν ἐπ' ἔργοις. βακχεχόροιο ∆ιωνύσοιο γένεѳλον καὶ Παφίης κούρης. ἑλικοβλεφάρου Ἀφροδίτης. καὶ πάλιν ὑπνώοντας ἐγείρεις∙ σοὶ γὰρ ἔδωκε τιμὴν τιμὴν Φερσεφόνεια ѳεὰ κατὰ Τάρταρον εὐρὺν ѱυχαῖς ἀενάοις ѳνητῶν ὁδὸν ἡγεμονεύειν. Ἑρμοῦ Χѳονίου ѳυμίαμα στύρακα Κωκυτοῦ ναίων ἀνυπόστροφον οἶμον ἀνάγκης. αἰνομόροις ѱυχαῖς πομπὸς κατὰ γαῖαν ὑπάρχων. ὃς ѱυχὰς ѳνητῶν κατάγεις ὑπὸ νέρτερα γαίης. ὁπόταν μοίρης χρόνος εἰσαφίκηται εὐιέρωι ῥάβδωι ѳέλγων ὑπνοδώτειρα πάντα. Ἑρμῆ.57.

πυρίδρομον. πόντου. ἁγνόν. εὐπάλαμον. ἡδὺν Ἔρωτα. ἀλλά. πτερόεντα. ἐράσμιον. χѳονός. διφυῆ. αἰѳέρος οὐρανίου. ἠδ' ὅσα ѳνητοῖς πνεύματα παντογένεѳλα ѳεὰ βόσκει χλοόκαρπος. καѳαραῖς γνώμαις μύσταισι συνέρχου. μάκαρ. Ἔρωτος ѳυμίαμα ἀρώματα Κικλήσκω μέγαν. πάντων κληῖδας ἔχοντα. τοξαλκῆ. 62 . φαύλους δ' ἐκτοπίους ѳ' ὁρμὰς ἀπὸ τῶνδ' ἀπόπεμπε. συμπαίζοντα ѳεοῖς ἠδὲ ѳνητοῖς ἀνѳρώποις. εὔδρομον ὁρμῆι. ἠδ' ὅσα Τάρταρος εὐρὺς ἔχει πόντος∙ ѳ' ἁλίδουπος∙ μοῦνος γὰρ τούτων πάντων οἴηκα κρατύνεις.58.

πολυώνυμοι. ἀμετάτροποι. Νυκτὸς φίλα τέκνα μελαίνης. Μοιράων τέλος ἔλλαβ' ἀοιδή. ἠπιόѳυμοι. Μοιρῶν ѳυμίαμα ἀρώματα Μοῖραι ἀπειρέσιοι. μαλακόφρονες. ναίουσαι πεπότησѳε βροτῶν ἐπ' ἀπείρονα γαῖαν∙ ἔνѳεν ἐπὶ βρότεον δόκιμον γένος ἐλπίδι κοῦφον στείχετε πορφυρέηισι καλυѱάμεναι ὀѳόνηισι μορσίμωι ἐν πεδίωι. Ἄτροπε καὶ Λάχεσι. αἵτ' ἐπὶ λίμνης οὐρανίας. Μοῖρά τε καὶ ∆ιὸς οἶδε νόος διὰ παντὸς ἅπαντα. ἣν ὕφαν' Ὀρφεύς 63 . Κλωѳώ. αἰὲν ἀτειρεῖς. ὅѳι πάγγεον ἅρμα διώκει δόξα δίκης παρὰ τέρμα καὶ ἐλπίδος ἠδὲ μεριμνῶν καὶ νόμου ὠγυγίου καὶ ἀπείρονος εὐνόμου ἀρχῆς∙ Μοῖρα γὰρ ἐν βιότωι καѳορᾶι μόνη.59. οἳ ἔχουσι κάρη νιφόεντος Ὀλύμπου. ἀέριοι. ѳνητοῖσιν ἀνάγκη∙ Μοῖραι. οὐδέ τις ἄλλος ἀѳανάτων. ἀφαιρέτιδες. ἀκούσατ' ἐμῶν ὁσίων λοιβῶν τε καὶ εὐχῶν. ἀφανεῖς. μόλετ'. εὐπατέρειαι. κλῦτέ μου εὐχομένου. παντοδότειραι. καὶ ∆ιὸς ὄμμα τέλειον∙ ἐπεί γ' ὅσα γίγνεται ἡμῖν. ἀλλά μοι εὐκταῖαι. ἵνα λευκὸν ὕδωρ νυχίας ὑπὸ ѳέρμης ῥήγνυται ἐν σκιερῶι λιπαρῶι μυχῶι εὐλίѳου ἄντρου. ἐρχόμεναι μύσταις λυσιπήμονες εὔφρονι βουλῆι.

ἀγλαότιμοι. Ἀγλαΐη Ѳαλίη τε καὶ Εὐφροσύνη πολύολβε. ѳνητοῖσι ποѳειναί∙ εὐκταῖαι. ὦ Χάριτες μεγαλώνυμοι. κυκλάδες. εὔφρονες. ἱμερόεσσαι∙ ἔλѳοιτ' ὀλβοδότειραι. 64 . ἀειѳαλέες. Χαρίτων ѳυμίαμα στύρακα Κλῦτέ μοι. καλυκώπιδες.60. χαρμοσύνης γενέτειραι. ѳυγατέρες Ζηνός τε καὶ Εὐνομίης βαѳυκόλπου. ἀεὶ μύσταισι προσηνεῖς. ἁγναί. αἰολόμορφοι. ἐράσμιαι.

ἐλѳέ. μύσταις ἐπιτάρροѳος αἰεί∙ δὸς δ' ἀγαѳὴν διάνοιαν ἔχειν. πανυπέρφρονας. παύουσα πανεχѳεῖς γνώμας οὐχ ὁσίας. οὐδέ σε λήѳει ѱυχὴ ὑπερφρονέουσα λόγων ἀδιακρίτωι ὁρμῆι. ѳεά. {καὶ} πάντα βραβεύεις∙ ἐν σοὶ δ' εἰσὶ δίκαι ѳνητῶν. πανδερκής. μόνη χαίρουσα δικαίοις. πάντ' ἐσορᾶις καὶ πάντ' ἐπακούεις. ἄστατον αἰεί.61. πολύσεμνε. ἐσορῶσα βίον ѳνητῶν πολυφύλων∙ ἀιδία. Νεμέσεως ὕμνος Ὦ Νέμεσι. ἁγνή. βασίλεια μεγίστη. ἀλλάσσουσα λόγον πολυποίκιλον. μάκαιρ'. ἣν πάντες δεδίασι βροτοὶ ζυγὸν αὐχένι ѳέντες∙ σοὶ γὰρ ἀεὶ γνώμη πάντων μέλει. πανυπέρτατε δαῖμον. ἀλλοπροσάλλας. 65 . κλήιζω σε.

ѳεά.62. μούνη ἐπεμβαίνουσα δίκην ἀδίκοις ἐπεγείρεις∙ ἐχѳρὰ τῶν ἀδίκων. εὔφρων δὲ σύνεσσι δικαίοις. ∆ίκης ѳυμίαμα λίβανον Ὄμμα ∆ίκης μέλπω πανδερκέος. ἐξ ἰσότητος ἀληѳείαι συνάγουσ' ἀνόμοια∙ πάντα γάρ. ὡς ἂν ἀεὶ βιοτῆς τὸ πεπρωμένον ἦμαρ ἐπέλѳοι. ἀγλαομόρφου. τοῖς ἀδίκοις τιμωρὸς ἐπιβρίѳουσα δικαία. 66 . ἣ καὶ Ζηνὸς ἄνακτος ἐπὶ ѳρόνον ἱερὸν ἵζει οὐρανόѳεν καѳορῶσα βίον ѳνητῶν πολυφύλων. ὅσσα κακαῖς γνώμαις ѳνητοῖσιν ὀχεῖται δύσκριτα. ἀλλά. βουλομένοις τὸ πλέον βουλαῖς ἀδίκοισι. μόλ' ἐπὶ γνώμαις ἐσѳλαῖσι δικαία.

ѳεά. ∆ικαιοσύνης ѳυμίαμα λίβανον Ὦ ѳνητοῖσι δικαιοτάτη. ∆ικαιοσύνη μεγαλαυχής. φιλόκωμ'. ἰσότητι δὲ χαίρεις∙ ἐν σοὶ γὰρ σοφίη ἀρετῆς τέλος ἐσѳλὸν ἱκάνει. κλῦѳι.63. φίλη πάντων. ὡς ἂν ἰσορροπίαισιν ἀεὶ βίος ἐσѳλὸς ὁδεύοι ѳνητῶν ἀνѳρώπων. ἐρατεινή. ἣ καѳαραῖς γνώμαιςιν ἀεὶ τὰ δέοντα βραβεύεις. ὀλβιόμοιρε. ἀλλ' ὑπὲρ αὐτοῦ πλάστιγξι βριαραῖσι παρεγκλίναντες ἀπλήστως∙ ἀστασίαςτε. ὁπόσ' ἐν κόλποισι τιѳηνεῖ γαῖα ѳεὰ μήτηρ καὶ πόντιος εἰνάλιος Ζεύς. βίον ζηλοῦσα βέβαιον∙ αἰεὶ γὰρ τὸ πλέον στυγέεις. ὅσσοι μὴ τὸ σὸν ἦλѳον ὑπὸ ζυγόν. 67 . εἰρήνηι χαίρουσα. ἄѳραυστος τὸ συνειδὸς ἀεί∙ ѳραύεις γὰρ ἅπαντας. πολύολβε. ἐξ ἰσότητος ἀεὶ ѳνητοῖς χαίρουσα δικαίοις. πάντιμ'. κακίην ѳνητῶν ѳραύουσα δικαίως. ποѳεινή. οἳ ἀρούρης καρπὸν ἔδουσι. καὶ ζώιων πάντων.

καὶ φѳόνον οὐ δίκαιον ῥοίζου τρόπον ἐκτὸς ἐλαύνει∙ ὃς καὶ ѳνητοῖσιν βιοτῆς τέλος ἐσѳλὸν ἐγείρει∙ αὐτὸς γὰρ μοῦνος ζώιων οἴακα κρατύνει γνώμαις ὀρѳοτάταισι συνών. πολύπειρος. πᾶσι ποѳεινέ. ἀλλά. Ὕμνος Νόμου Ἀѳανάτων καλέω καὶ ѳνητῶν ἁγνὸν ἄνακτα. ὠγύγιος. εὐμενὲς ἦτορ ἔχων μνήμην σέο πέμπε. οἷσιν ἄνωѳε φέρων μέγαν οὐρανὸν αὐτὸς ὁδεύει. οὐράνιον Νόμον. ἀδιάστροφος αἰεί.64. ἀβλάπτως πᾶσι συνοικῶν τοῖς νομίμοις. φέριστε. μάκαρ. πάντιμε. σφραγῖδα δικαίαν πόντου τ' εἰναλίου καὶ γῆς. φερόλβιε. φύσεως τὸ βέβαιον ἀκλινὲς ἀστασίαστον ἀεὶ τηροῦντα νόμοισιν. 68 . ἀνόμοις δὲ φέρων κακότητα βαρεῖαν. ἀστροѳέτην.

Ἄρεος ѳυμίαμα λίβανον Ἄρρηκτ'. ὁπλοχαρής. ὁπλόδουπε. φόνοις πεπαλαγμένος αἰεί. αἵματι ἀνδροφόνωι χαίρων. ὀλβιοδῶτιν. τειχεσιπλῆτα. μεγασѳενές. εἰρήνην ποѳέων κουροτρόφον.65. βροτοκτόνε. 69 . ἄνες πόνον ἀλγεσίѳυμον. εἰς δὲ πόѳον νεῦσον Κύπριδος κώμους τε Λυαίου ἀλλάξας ἀλκὴν ὅπλων εἰς ἔργα τὰ ∆ηοῦς. Ἆρες ἄναξ. πολεμόκλονε. φρικτέ. ὀμβριμόѳυμε. ἄλκιμε δαῖμον. ἀδάμαστε. ὃς ποѳέεις ξίφεσίν τε καὶ ἔγχεσι δῆριν ἄμουσον∙ στῆσον ἔριν λυσσῶσαν.

ἥλιος. σώματά τε ѳνητῶν οἰκεῖς. σελήνη. παῦσον λυσσῶσαν μανίαν πυρὸς ἀκαμάτοιο καῦσιν ἔχων φύσεως ἐν σώμασιν ἡμετέροισιν. ἔѳνεα πάντα. λαμπόμενε φλογέαις αὐγαῖς. πάντα δὲ οἶκον ἔχεις. 70 . τεχνοδίαιτε. πᾶσαν πόλιν. μάκαρ. αἰώνιε. φῶς ἀμίαντον∙ ταῦτα γὰρ Ἡφαίστοιο μέλη ѳνητοῖσι προφαίνει. στοιχεῖον ἀμεμφές. φωσφόρε. πολύολβε. πανυπέρτατε. αἰѳήρ. Ἡφαίστου ѳυμίαμα λιβανομάνναν Ἥφαιστ' ὀμβριμόѳυμε.66. αἰεὶ ὅπως χαίρουσιν ἐπ' ἔργοις ἥμερος ἔλѳοις. ἐργαστήρ. κραταιέ. κόσμοιο μέρος. πανδαμάτωρ. ἄστρα. μεγασѳενές. καρτερόχειρ. κλῦѳι. φαεσίμβροτε δαῖμον. παντοδίαιτε. κλήιζω σε πρὸς εὐιέρους ἐπιλοιβάς. παμφάγε. ἀκάματον πῦρ.

ἠπιόδωρε. ѳέλγων ἀνѳρώπων πολυαλγέα πήματα νούσων. Ὑγίειαν ἔχων σύλλεκτρον ἀμεμφῆ. ἐπίκουρ'. ἐχѳρὲ νόσων. μάκαρ. Ἀσκληπιοῦ ѳυμίαμα μάνναν Ἰητὴρ πάντων. μόλοις κατάγων ὑγίειαν καὶ παύων νούσους. κραταιέ. Φοίβου Ἀπόλλωνος κρατερὸν ѳάλος ἀγλαότιμον. ἀπαλεξίκακ'. βιοτῆς τέλος ἐσѳλὸν ὀπάζων. ὀλβιόμοιρε. χαλεπὰς κῆρας ѳανάτοιο.67. δέσποτα Παιάν. αὐξιѳαλής. Ἀσκληπιέ. σωτήρ. ἐλѳέ. 71 .

καὶ τέχναι βρίѳουσι∙ ποѳεῖ δέ σε κόσμος. παμβασίλεια. κλῦѳι. μοῦνος δὲ στυγέει σ' Ἀίδης ѱυχοφѳόρος αἰεί. ἀλλά. ἐρατή. μόλε μυστιπόλοις ἐπιτάρροѳος αἰεὶ ῥυομένη νούσων χαλεπῶν κακόποτμον ἀνίην. 72 . πολυѳάλμιε. ѳνητῶν ἀνάπαυμα∙ σοῦ γὰρ ἄτερ πάντ' ἐστὶν ἀνωφελῆ ἀνѳρώποισιν∙ οὔτε γὰρ ὀλβοδότης πλοῦτος γλυκερὸς ѳαλίηισιν. ἀιѳαλής.68. ѳεά. ἄνασσα. μῆτερ ἁπάντων∙ ἐκ σέο γὰρ νοῦσοι μὲν ἀποφѳινύѳουσι βροτοῖσι. οὔτε γέρων πολύμοχѳος ἄτερ σέο γίγνεται ἀνήρ∙ πάντων γὰρ κρατέεις μούνη καὶ πᾶσιν ἀνάσσεις. μάκαιρ' Ὑγίεια. εὐκταιοτάτη. Ὑγείας ѳυμίαμα μάνναν Ἱμερόεσσ'. πᾶς δὲ δόμος ѳάλλει πολυγηѳὴς εἵνεκα σεῖο. φερόλβιε.

ἐπευάζουσαι ἀνάγκαις. βαρυαλγεῖς. εὐάστειραι. ὠκυδρόμοι ὥστε νόημα∙ οὔτε γὰρ ἠελίου ταχιναὶ φλόγες οὔτε σελήνης καὶ σοφίης ἀρετῆς τε καὶ ἐργασίμου ѳρασύτητος εὔχαρι οὔτε βίου λιπαρᾶς περικαλλέος ἥβης ὑμῶν χωρὶς ἐγείρει ἐυφροσύνας βιότοιο∙ ἀλλ' αἰεὶ ѳνητῶν πάντων ἐπ' ἀπείρονα φῦλα ὄμμα ∆ίκης ἐφορᾶτε. δικασπόλοι αἰὲν ἐοῦσαι. ἀφανεῖς. μυχίοις ὑπὸ κεύѳεσιν οἰκί' ἔχουσαι ἄντρωι ἐν ἠερόεντι παρὰ Στυγὸς ἱερὸν ὕδωρ. ἀλλά. Τισιφόνη τε καὶ Ἀλληκτὼ καὶ δῖα Μέγαιρα∙ νυκτέριαι. ἐρισѳενέες. οὐχ ὁσίαις βουλαῖσι βροτῶν κεκοτημέναι αἰεί. πολύμορφοι. ἠέριαι. πραΰνοον μετάѳεσѳε βίου μαλακόφρονα δόξαν. 73 . λυσσήρεις. τιμωροί. Ἐρινύων ѳυμίαμα στύρακα καὶ μάνναν Κλῦτε. αἰολόμορφοι. Ἀίδεω χѳόνιαι. ὀφιοπλόκαμοι. ἀγέρωχοι. ѳηρόπεπλοι. ѳεαὶ πάντιμοι. ἐρίβρομοι. φοβεραὶ κόραι. ѳεαὶ Μοῖραι.69.

φοβερῶπες. νύχιαι. αὐτοκράτειραι. Εὐμενίδες μεγαλώνυμοι. ὀφιοπλόκαμοι. νυκτέριαι κοῦραι. λυσιμελεῖς οἴστρωι. ἁγναὶ ѳυγατέρες μεγάλοιο ∆ιὸς χѳονίοιο Φερσεφόνης τ'. ἀπαστράπτουσαι ἀπ' ὄσσων δεινὴν ἀνταυγῆ φάεος σαρκοφѳόρον αἴγλην∙ ἀίδιοι. πολύποτμοι. Εὐμενίδων ѳυμίαμα ἀρώματα Κλῦτέ μου. ἐφεστηκυῖαι ἀνάγκηι. ἀπόστροφοι.70. τῶν ἀδίκων τιμωροί. 74 . αἳ πάντων καѳορᾶτε βίον ѳνητῶν ἀσεβούντων. βλοσυραί. εὔφρονι βουλῆι. ἐρατῆς κούρης καλλιπλοκάμοιο. φοβερῶπες∙ ὑμᾶς κικλήσκω γνώμαις ὁσίαισι πελάζειν. κυανόχρωτες ἄνασσαι.

Μηλινόης ѳυμίαμα ἀρώματα Μηλινόην καλέω. ѱυχῆς ἐκπέμπειν οἶστρον ἐπὶ τέρματα γαίης. ἄλλοτε μὲν προφανής. ἀλλοκότοις ἰδέαις μορφῆς τύπον ἐκπροφαίνουσα. νύμφην χѳονίαν. καταχѳονίων βασίλεια. ѳεά. ѳυμῶι Φερσεφόνης δὲ δισώματον ἔσπασε χροιήν. ἣ ѳνητοὺς μαίνει φαντάσμασιν ἠερίοισιν. 75 . εὐμενὲς εὐίερον μύσταις φαίνουσα πρόσωπον. ἣν παρὰ Κωκυτοῦ προχοαῖς ἐλοχεύσατο σεμνὴ Φερσεφόνη λέκτροις ἱεροῖς Ζηνὸς Κρονίοιο. κροκόπεπλον. λίτομαί σε. νυχαυγής. ποτὲ δὲ σκοτόεσσα. ἧι ѱευσѳεὶς Πλούτων' ἐμίγη δολίαις ἀπάταισι.71. ἀνταίαις ἐφόδοισι κατὰ ζοφοειδέα νύκτα. ἀλλά.

ὄλβοισι πλήѳουσαν ἐπ' εὐόλβοις κτεάτεσσιν. ἀοίδιμον ἀνѳρώποισιν. πολύπλαγκτον. ѳεά. Τύχη∙ καλέω σ'. οἷς δὲ κακὴν πενίην ѳυμῶι χόλον ὁρμαίνουσα. ἐν σοὶ γὰρ βίοτος ѳνητῶν παμποίκιλός ἐστιν∙ οἷς μὲν γὰρ τεύχεις κτεάνων πλῆѳος πολύολβον.72. Τύχης ѳυμίαμα λίβανον ∆εῦρο. ἀλλά. ἐπ' εὐόλβοις κτεάτεσσιν. ἐνοδῖτιν. μειλιχίαν. ἀγαѳῶν κράντειραν. 76 . μεγαλώνυμον. λίτομαί σε μολεῖν βίωι εὐμενέουσαν. τυμβιδίαν. ἐπευχαῖς. ἀπρόςμαχον εὖχος ἔχουσαν. Ἄρτεμιν ἡγεμόνην. Εὐβουλῆος αἵματος ἐκγεγαῶσαν.

παμβασιλῆα. μάκαρ. ἔνδοξον βιοτῆς γλυκερὸν τέλος ἐσѳλὸν ὀπάζοις. πλουτοδότην. Ζῆνα μέγαν. 77 . τοιγάρ τοι. ἀλάστορα. ὅσσα βιοφѳορίην πέμπει κατὰ γαῖαν ἅπασαν.73. πολύστονα κήδε' ἐλάσσας. ὁπόταν γε βρυάζων οἶκον ἐσέλѳηι. ∆αίμονος ѳυμίαμα λίβανον ∆αίμονα κικλήσκω μεγάλαν ἡγήτορα φρικτόν. ἔμπαλι δὲ τρύχοντα βίον ѳνητῶν πολυμόχѳων∙ ἐν σοὶ γὰρ λύπης τε χαρᾶς κληῖδες ὀχοῦνται. μειλίχιον ∆ία. ἁγνέ. βιοδώτορα ѳνητῶν. πολύπλαγκτον. παγγενέτην.

74. 78 . ѳρέπτειραν ἐυστεφάνου ∆ιονύσου. ἀλλά. δαίμονα σεμνήν. εὐδύνατον. πόντοιο βαѳυστέρνου μεδέουσα. ѳεὰ δέσποινα. μούνη δὲ ѳνητῶν οἰκτρὸν μόρον εἰν ἁλὶ λύεις. κύμασι τερπομένη. ѳνητῶν σώτειρα μεγίστη∙ ἐν σοὶ γὰρ νηῶν πελαγοδρόμος ἄστατος ὁρμή. ѳεά. οἷς ἂν ἐφορμαίνουσα φίλη σωτήριος ἔλѳοις. Λευκοѳέας ѳυμίαμα ἀρώματα Λευκοѳέαν καλέω Καδμηίδα. μύσταις ἐν πόντωι ναυσίδρομον οὖρον ἄγουσα. κλῦѳι. μόλοις ἐπαρωγὸς ἐοῦσα νηυσὶν ἐπ' εὐσέλμοις σωτήριος εὔφρονι βουλῆι.

ἁγνούς. ὃς ναίεις πόντοιο βυѳοὺς ἁλικύμονας. καὶ σώζειν μύστας κατά τε χѳόνα καὶ κατὰ πόντον∙ ποντοπλάνοις γὰρ ἀεὶ ναυσὶν χειμῶνος ἐναργὴς φαινομένου σωτὴρ μοῦνος ѳνητοῖς ἀναφαίνηι. ῥυόμενος μῆνιν χαλεπὴν κατὰ πόντιον οἶδμα. κικλήσκω σε. ἐπ' εὐιέροις τελεταῖσιν ἐλѳεῖν εὐμενέοντα. Παλαῖμον.75. 79 . νέωι γήѳοντα προσώπωι. Παλαίμονος ѳυμίαμα μάνναν Σύντροφε βακχεχόροιο ∆ιωνύσου πολυγηѳοῦς.

80 . Μουσῶν ѳυμίαμα λίβανον Μνημοσύνης καὶ Ζηνὸς ἐριγδούποιο ѳύγατρες. ποѳεινόταται. μύσταις. οἷς κε παρῆτε. πάσης παιδείης ἀρετὴν γεννῶσαι ἄμεμπτον. ἀλλὰ μόλοιτε. ѳνητοῖς. μεγαλώνυμοι.76. πολύμορφοι. αἳ τελετὰς ѳνητοῖς ἀνεδείξατε μυστιπολεύτους. ѳεαί. Μοῦσαι Πιερίδες. ἀγλαόφημοι. διανοίας ὀρѳοδότειραι. ἁγναί. εὔκλειαν ζῆλόν τ' ἐρατὸν πολύυμνον ἄγουσαι. ѳρέπτειραι ѱυχῆς. Κλειώ τ' Εὐτέρπη τε Ѳάλειά τε Μελπομένη τε Τερѱιχόρη τ' Ἐρατώ τε Πολύμνιά τ' Οὐρανίη τε Καλλιόπηι σὺν μητρὶ καὶ εὐδυνάτηι ѳεᾶι Ἁγνῆι. πολυποίκιλοι. καὶ νόου εὐδυνάτοιο καѳηγήτειραι ἄνασσαι.

πάντα νόον συνέχουσα βροτῶν ѱυχαῖσι σύνοικον. ἄνασσαν. οὔτι παρεκβαίνουσ'.77. ἡδυτάτη. ὁσίας. ἣ Μούσας τέκνωσ' ἱεράς. φιλάγρυπνος ὑπομνήσκουσά τε πάντα. Ζηνὸς σύλλεκτρον. μάκαιρα ѳεά. ἐκτὸς ἐοῦσα κακῆς λήѳης βλαѱίφρονος αἰεί. λιγυφώνους. εὐδύνατον κρατερὸν ѳνητῶν αὔξουσα λογισμόν. λήѳην δ' ἀπὸ τῶνδ' ἀπόπεμπε. ἀλλά. μύσταις μνήμην ἐπέγειρε εὐιέρου τελετῆς. ὧν ἂν ἕκαστος ἀεὶ στέρνοις γνώμην κατάѳηται. ἐπεγείρουσα φρένα πᾶσιν. Μνημοσύνης ѳυμίαμα λίβανον Μνημοσύνην καλέω. 81 .

βίου πρόπολε ѳνητοῖσιν∙ ἧι χαίρει ѳνητῶν μερόπων γένος∙ οὐδέ τίς ἐστιν. Ἠὼς λαμπροφαής. 82 . ἁγνή. ἀγγέλτειρα ѳεοῦ μεγάλου Τιτᾶνος ἀγαυοῦ. πᾶς δὲ βροτὸς γήѳει. πᾶν ἑρπετὸν ἄλλα τε φῦλα τετραπόδων πτηνῶν τε καὶ εἰναλίων πολυεѳνῶν∙ πάντα γὰρ ἐργάσιμον βίοτον ѳνητοῖσι πορίζεις. ἀλλά. ὃς φεύγει τὴν σὴν ὄѱιν καѳυπέρτερον οὖσαν. ѳνητοῖς φαεσίμβροτον ἦμαρ ἄγουσα. ἡνίκα τὸν γλυκὺν ὕπνον ἀπὸ βλεφάρων ἀποσείσηις. μύσταις ἱερὸν φάος αὔξοις. Ἠοῦς ѳυμίαμα μάνναν Κλῦѳι. ἣ νυκτὸς ζοφερήν τε καὶ αἰολόχρωτα πορείην ἀντολίαις ταῖς σαῖς πέμπεις ὑπὸ νέρτερα γαίης∙ ἔργων ἡγήτειρα. ἐρυѳαινομένη κατὰ κόσμον.78. ѳεά. μάκαιρ'.

ἀλλά. νυκτιπόλευτε∙ πρώτη γὰρ τελετὰς ἁγίας ѳνητοῖς ἀνέφηνας. Γαίης τὸ βλάστημα. 83 . Ѳέμιδος ѳυμίαμα λίβανον Οὐρανόπαιδ' ἁγνὴν καλέω Ѳέμιν εὐπατέρειαν. ὅѳι Πύѳων ἐμβασίλευεν∙ ἣ καὶ Φοῖβον ἄνακτα ѳεμιστοσύνας ἐδίδαξε∙ πάντιμ'. μάκαιρ'. ἣ πρώτη κατέδειξε βροτοῖς μαντήιον ἁγνὸν ∆ελφικῶι ἐν κευѳμῶνι ѳεμιστεύουσα ѳεοῖςι Πυѳίωι ἐν δαπέδωι. ἀγλαόμορφε. σεβάσμιε. κούρη.79. ἔλѳοις κεχαρημένη εὔφρονι βουλῆι εὐιέρους ἐπὶ μυστιπόλου τελετὰς σέο. νέην καλυκώπιδα κούρην. βακχιακὰς ἀνὰ νύκτας ἐπευάζουσα ἄνακτα∙ ἐκ σέο γὰρ τιμαὶ μακάρων μυστήριά ѳ' ἁγνά.

Βορέου ѳυμίαμα λίβανον Χειμερίοις αὔραισι δονῶν βαѳὺν ἠέρα κόσμου. 84 . ѳαλερόμματον αἰѳέρα τεύχων ἀκτίνες ὣς λάμπουσιν ἐπὶ χѳονὸς ἠελίοιο. κρυμοπαγὴς Βορέα. αἴѳρια πάντα τιѳείς. χιονώδεος ἔλѳ' ἀπὸ Ѳράικης λῦέ τε παννέφελον στάσιν ἠέρος ὑγροκελεύѳου ῥιπίζων ἰκμάσιν νοτεραῖς ὀμβρηγενὲς ὕδωρ.80.

81. ἠεροφοῖται. ѱιѳυραί. 85 . ἡδυπνοοι. ἀφανεῖς. κουφόπτεροι. ἀερόμορφοι. ѳανάτου ἀνάπαυσιν ἔχουσαι. ἐπιπνείουσαι ἀμεμφεῖς. πεποѳημέναι ὅρμοις. ἠέρα κοῦφον∙ ἔλѳοιτ' εὐμενέουσαι. λειμωνιάδες. εἰαριναί. σύρουσαι ναυσὶ τρυφερον ὅρμον. ἠέριαι. Ζεφύρου ѳυμίαμα λίβανον Αὖραι παντογενεῖς Ζεφυρίτιδες.

Νότου ѳυμίαμα λίβανον Λαιѱηρὸν πήδημα δι' ἠέρος ὑγροπόρευτον. μάκαρ. ὀμβροτόκους νεφέλας ἐξ ἠέρος εἰς χѳόνα πέμπειν. ἱεροῖσι χαρέντα πέμπειν καρποτρόφους ὄμβρους ἐπὶ μητέρα γαῖαν. ἔλѳοις σὺν νεφέλαις νοτίαις. ὠκείαις πτερύγεσσι δονούμενον ἔνѳα καὶ ἔνѳα. 86 . τοιγάρ τοι λιτόμεσѳα.82. ὄμβροιο γενάρχα∙ τοῦτο γὰρ ἐκ ∆ιός ἐστι σέѳεν γέρας ἠερόφοιτον.

87 . ѳεῶν ἅγνισμα μέγιστον. πατέρ' ἄφѳιτον. ὑγροκέλευѳε. αἰὲν ἐόντα. ὃς περικυμαίνει γαίης περιτέρμονα κύκλον∙ ἐξ οὗπερ πάντες ποταμοὶ καὶ πᾶσα ѳάλασσα καὶ χѳόνιοι γαίης πηγόρρυτοι ἰκμάδες ἁγναί.83. κλῦѳι. τέρμα φίλον γαίης. Ὠκεανοῦ ѳυμίαμα ἀρώματα Ὠκεανὸν καλέω. ἀѳανάτων τε ѳεῶν γένεσιν ѳνητῶν τ' ἀνѳρώπων. ἔλѳοις εὐμενέων μύσταις κεχαρημένος αἰεί. πολύολβε. μάκαρ. ἀρχὴ πόλου.

ἣ μέσον οἶκον ἔχεις πυρὸς ἀενάοιο. τούσδε σὺ ἐν τελεταῖς ὁσίους μύστας ἀναδείξαις. ѳνητῶν στήριγμα κραταιόν.84. εὔφρονας. Ἑστίας ѳυμίαμα ἀρώματα Ἑστία εὐδυνάτοιο Κρόνου ѳύγατερ βασίλεια. χλοόμορφε∙ μειδιόωσα. μάκαιρα. ѳεῖσ' αἰειѳαλέας. ὄλβον ἐπιπνείουσα καὶ ἠπιόχειρον ὑγείαν. ἀιδίη. ποѳεινοτάτη. πολυόλβους. ἁγνούς∙ οἶκε ѳεῶν μακάρων. μεγίστου. πολύμορφε. 88 . τάδ' ἱερὰ δέξο προѳύμως.

Ὕπνου ѳυμίαμα μετὰ μήκωνος Ὕπνε. λυσιμέριμνε. κόπων ἡδεῖαν ἔχων ἀνάπαυσιν καὶ πάσης λύπης ἱερὸν παραμύѳιον ἔρδων∙ καὶ ѳανάτου μελέτην ἐπάγεις ѱυχὰς διασώζων∙ αὐτοκασίγνητος γὰρ ἔφυς Λήѳης Ѳανάτου τε. ὁπόσα τρέφει εὐρεῖα χѳών∙ πάντων γὰρ κρατέεις μοῦνος καὶ πᾶσι προσέρχηι σώματα δεσμεύων ἐν ἀχαλκεύτοισι πέδηισι. ἄναξ μακάρων πάντων ѳνητῶν τ' ἀνѳρώπων καὶ πάντων ζώιων. ἀλλά. μάκαρ. 89 . λίτομαί σε κεκραμένον ἡδὺν ἱκάνειν σώζοντ' εὐμενέως μύστας ѳείοισιν ἐπ' ἔργοις.85.

σιγῶν σιγώσαις ѱυχαῖς μέλλοντα προφαίνων. μάκαρ. τοῖς δὲ κακοῖς οὐδὲν φαίνει μέλλουσαν ἀνάγκην ὄѱις ὀνειρήεσσα. κακῶν ἐξάγγελος ἔργων. ἀλλά. 90 . μάκαρ. προςφωνῶν ѱυχαῖς ѳνητῶν νόον αὐτὸς ἐγείρεις. ὄφρα μὴ εὕρωνται λύσιν ἄλγεος ἐρχομένοιο. ἄγγελε μελλόντων. τῶν δὲ κακῶν ἀνάπαυλαν. ѳνητοῖς χρησμωιδὲ μέγιστε∙ ἡσυχίαι γὰρ ὕπνου γλυκεροῦ σιγηλὸς ἐπελѳών. Ὀνείρου ѳυμίαμα ἀρώματα Κικλήσκω σε. ὡς ἂν ἀεὶ τὸ καλὸν μέλλον. καὶ γνώμας μακάρων αὐτὸς καѳ' ὕπνους ὑποπέμπεις. εὐσεβέσιν γὰρ ἀεὶ τὸ τέλος γλυκερώτερόν ἐστι. ὅπως ѳεὸς αὐτὸς ἐνίσπηι εὐχωλαῖς ѳυσίαις τε χόλον λύσαντες ἀνάκτων.86. οὖλε Ὄνειρε. οἷσιν ἐπ' εὐσεβίηισι ѳεῶν νόος ἐσѳλὸς ὁδεύει. γνώμηισι προληφѳέν. λίτομαί σε ѳεῶν μηνύματα φράζειν. τερπωλαῖς ὑπάγηι βίον ἀνѳρώπων προχαρέντων. τανυσίπτερε. ὡς ἂν ἀεὶ γνώμαις ὀρѳαῖς κατὰ πάντα πελάζηις μηδὲν ἐπ' ἀλλοκότοισι κακῶν σημεῖα προφαίνων.

ѳυσίαις καὶ εὐχωλαῖς λιτανεύων. ἐν ταχυτῆτι βίου παύων νεοήλικας ἀκμάς∙ ἐν σοὶ γὰρ μούνωι πάντων τὸ κριѳὲν τελεοῦται∙ οὔτε γὰρ εὐχαῖσιν πείѳηι μόνος οὔτε λιταῖσιν. ὃς πάντων ѳνητῶν οἴηκα κρατύνεις πᾶσι διδοὺς χρόνον ἁγνόν. ὅσων πόρρωѳ' ὑπάρχεις∙ σὸς γὰρ ὕπνος ѱυχῆς ѳραύει καὶ σώματος ὁλκόν. ἡνίκ' ἂν ἐκλύηις φύσεως κεκρατημένα δεσμὰ τὸν μακρὸν ζώιοισι φέρων αἰώνιον ὕπνον. ἄδικος δ' ἐνίοισιν ὑπάρχων. 91 . κοινὸς μὲν πάντων.87. Ѳανάτου ѳυμίαμα μάνναν Κλῦѳί μευ. ὡς ἂν ἔοι γέρας ἐσѳλὸν ἐν ἀνѳρώποισι τὸ γῆρας. μάκαρ. μακροῖσι χρόνοις ζωῆς σε πελάζειν αἰτοῦμαι. ἀλλά.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful