3

HENRI ATLAN
∆√ ∆∂§√™ ∆∏™ ¶∞¡∆√∫ƒ∞∆√ƒπ∞™
∆ø¡ °√¡π¢πø¡;

5

ªÈ· ‰È·ÏÔÁÈ΋ ËÌÂÚ›‰· ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰·
Sciences en questions, ¶·Ú›ÛÈ, ∂ıÓÈÎfi πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ
∞ÁÚÔÓÔÌÈ΋˜ ŒÚ¢ӷ˜, 28 ª·˝Ô˘ 1998

6

∆›ÙÏÔ˜ ‚È‚Ï›Ô˘: ∆Ô Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ·ÓÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜ ÙˆÓ ÁÔÓȉ›ˆÓ;
∆›ÙÏÔ˜
ÚˆÙfiÙ˘Ô˘:

La fin du «tout génétique»? - Vers de nouveaux paradigmes en
biologie

ªÂÙ¿ÊÚ·ÛË:

¢Ú. §·ÔÎÚ·Ù›· §¿Îη

ºÈÏÔÏÔÁÈ΋
ÂÈ̤ÏÂÈ·:

∂˘·ÁÁÂÏ›· ªÔ‡Ì·, ª∞

™ÂÏȉÔÔ›ËÛË
ªÔÓÙ¿˙:

ÕÏÂÊ, ÎÔÏÏÂÎÙ›‚· ÁÚ·ÊÈÎÒÓ Ù¯ÓÒÓ, √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ 32,
106 83 ∞ı‹Ó·, ∆ËÏ: 210 82.59.509

ºÈÏÌÔÁÚ¿ÊËÛË- ∫ÂÚ·Ì¿˜, ·ÙÂÏȤ ÁÚ·ÊÈÎÒÓ Ù¯ÓÒÓ, ªÈ¯·Ï·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ 45,
ªÔÓÙ¿˙:
115 28 ∞ı‹Ó·, ∆ËÏ: 210 72.92.316-7
∂ÎÙ‡ˆÛË:

¢ËÌÔÛı¤Ó˘ ∞ÚÁ˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ & ™›· ∂.∂., ÷ÚÈÏ¿Ô˘ ∆ÚÈÎÔ‡Ë 182,
114 72 ∞ı‹Ó·, ∆ËÏ: 210 64.57.212

µÈ‚ÏÈÔ‰ÂÛ›·:

∏ÏÈfiÔ˘ÏÔ˜ £. - ƒÔ‰fiÔ˘ÏÔ˜ ¶. √.∂., √Úʤˆ˜ 200 -¿ÚÔ‰Ô˜
∞Á¿˘, 122 41 ∞ÈÁ¿Ïˆ, ∆ËÏ: 210 34.77.108

Copyright:

Leader Books, π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2003, ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ·,
Editions INRA, ÁÈ· fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ

ISBN:

960-7901-41-X

∂ΉfiÛÂȘ
Leader Books ∞.∂.
¶·Ó·Á‹ ∫˘ÚÈ·ÎÔ‡ 17, ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ 115 21 ∞ı‹Ó·
∆ËÏ.: 210 64.52.825, 210 64.66.615 Fax: 210 64.49.924
http:/www.leaderbooks.com, e-mail: info@leaderbooks.com

∞·ÁÔÚ‡ÂÙ·È Î¿ı ÌÔÚÊ‹˜ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ Ì ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ̤ÛÔ
¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ¤ÁÁÚ·ÊË ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÂΉfiÙË

7

™ËÌ›ˆÌ· Ù˘ ÌÂÙ·ÊÚ¿ÛÙÚÈ·˜
“¶›Ûˆ ÏÔÈfiÓ ·fi ÙË ÁψÛÛÈ΋ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜,
ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ Ë “Ô˘Û›· Ù˘ ˙ˆ‹˜”, ÌÂÙ·ÌÔÚʈ̤ÓË Û ¤Ó· ··Ú·‚›·ÛÙÔ ÈÂÚfi Î·È ÎÏËÚÔÓÔÌÈÎfi ¿Û˘ÏÔ. ∆Ô ÁÔÓȉ›ˆÌ· ηٷϋÁÂÈ
Ó· Á›ÓÂÙ·È ¤Ó· ÊÂÙ›¯, ¤Ó·˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ Êfi‚ˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È Ì·Á›·˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ·. ∫·È fiˆ˜ fiÏ· Ù· ÊÂÙ›¯, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ‹‰Ë
Î·È ·˘Ùfi ˆ˜ ÚÔÛÔ‰ÔÊfiÚÔ Î·È Î·ıfiÏÔ˘ ·ÌÂÏËÙ¤Ô ·fiıÂÌ·,
Ô˘ ÂÎÌÂÙ·ÏχÂÙ·È Ì ÂȉÂÍÈfiÙËÙ· ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Êfi‚Ô˘˜ ηÈ
·˘Ù‹ ÙË Ì·Á›·. ∂Ó ÔÏ›ÁÔȘ, fiˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ¿ÓÙ· Á‡Úˆ ·fi
fiÏ· Ù· ÊÂÙ›¯, ÔÈ ¤ÌÔÚÔÈ ÙÔ˘ Ó·Ô‡ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ì·ÎÚÈ¿.”
ª¤Û· Û ·˘Ù¿ Ù· Ï›Á· ÏfiÁÈ· Û˘ÓÔ„›˙ÂÙ·È Î·Ù¿ ÙË ÁÓÒÌË ÌÔ˘ Ë
ÂÌÙÔ˘Û›· ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ÙÔ˘ Henri Atlan ∆Ô Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ·ÓÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜ ÙˆÓ ÁÔÓȉ›ˆÓ; ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ë ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ˘‹ÚÍ ÁÈ· ̤ӷ
Û˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈ΋ ÂÌÂÈÚ›·.
¢ÂÓ ·ÚΛ ˆÛÙfiÛÔ Ô ÂÓÙÔÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÓÔ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ˘¤ÚÔ¯Ô˘
·˘ÙÔ‡ ÎÂÈ̤ÓÔ˘. ∆Ô ‚È‚Ï›Ô Â›Ó·È ÊÔÚ¤·˜ ÂÓfi˜ ÌËӇ̷ÙÔ˜: ÙÔ˘ ÌËӇ̷ÙÔ˜ fiÙÈ ÙÔ ÈÛ¯‡ÔÓ ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi ¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈηٷÛÙ·ı›. ª·˜ ‰›ÓÂÈ ÌÈ· ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ÔÏ˘Î‡Ì·ÓÙ˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙÔ˘ ÈÛ¯‡ÔÓÙÔ˜ “‚ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ¶·Ú·‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜”, ·˘ÙÔ‡ Ô˘
‰ڷÈÒıËΠÛÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ 1960. √È ‚ÈÔÏfiÁÔÈ ıˆÚÔ‡Û·Ó ÙfiÙÂ
fiÙÈ Ì ÙÔÓ ‰·ÓÂÈÛÌfi Ù˘ ¤ÓÓÔÈ·˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, ÙÔ ÔÔ›Ô
··ÚÙ›˙ÂÙ·È ·fi ÙË Û˘Ó‰˘·ÛÙÈ΋ ÂÓÙÂÏÒ˜ ·ÌÂÙ¿ÙÚÔˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ
(Ô˘ Ù· Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ·ÏÏËÏÔ˘¯›Â˜ ÙÔ˘ DNA), Ë ‰ÔÌ‹ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ
‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ ·Ú·ÌÈÎÚ‹ Â¤Ì‚·ÛË ·fi ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ı·
7

ÂÍ·Ê¿ÓÈ˙·Ó ÙȘ ·ÓÙÈÊ¿ÛÂȘ Ô˘ ÂÌÂÚÈ›¯·Ó Ù· ·ÓÙÈıÂÙÈο ˙‡ÁË
ÂÓÓÔÈÒÓ:
ÛÎÔÈÌfiÙËÙ··Ó·ÁηÈfiÙËÙ·ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·Ì˯·ÓÈÛÌfi˜
ÂӉ¯ÔÌÂÓÈÎfiÙËÙ·
ÌÂÙ·‚ÏËÙfiÙËÙ·.
∏ ·ÔÎÚ˘ÙÔÁÚ¿ÊËÛË ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ÁÔÓȉÈÒÌ·ÙÔ˜ Î·È Ë
Ó¤· ̤ıÔ‰Ô˜ Ù˘ ÁÔÓȉȷ΋˜ ·Î‡ÚˆÛ˘ (knock out) ¤ÊÂÚ·Ó ÛÙÔ
ʈ˜ ÔÏϤ˜ ÂÎÏ‹ÍÂȘ (ÂΛӘ ÙÔ˘ ÁÔÓȉȷÎÔ‡ ÏÂÔÓ·ÛÌÔ‡, ÙÔ˘
Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ Ù˘ ÏÂÈÔÙÚÔ›·˜ Î·È Ù˘ ÂÈÁÂÓÂÙÈ΋˜ ÎÏËÚÔÓÔÌÈÎfiÙËÙ·˜ ) Ô˘ Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó ÌÈ· ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈ΋ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË Î·È Ô‰ËÁÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ‚ÈÔÏfiÁÔ˘˜ Ó· Â·Ó·ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÔ˘Ó ‹ Ó· ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ¶·Ú·‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜. °›ÓÂÙ·È ϤÔÓ ·Ú·‰ÂÎÙfi fiÙÈ ÔÈ ÔχÏÔΘ ȉÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· “·Ó·¯ıÔ‡Ó” ÛÙȘ ȉÈfiÙËÙ˜ ÌÈ·˜ ‹ ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ÚˆÙÂ˚ÓÒÓ,
ÛÙË ‰Ú¿ÛË ÂÓfi˜ ‹ ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ÁÔÓȉ›ˆÓ. ∞˘Ù¤˜ ÔÈ ÔχÏÔΘ ȉÈfiÙËÙ˜ ÂΉËÏÒÓÔÓÙ·È ÌfiÓÔ Ì¤Û· ·fi ÙËÓ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈ ÎfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÛÙÔȯÂȈ‰ÒÓ Û˘ÛÙ·ÙÈÎÒÓ. √È ıˆڛ˜ Ù˘ ÔÏ˘ÏÔÎfiÙËÙ·˜ Î·È Ù˘ ·˘ÙÔÔÚÁ¿ÓˆÛ˘
¤Ú¯ÔÓÙ·È Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÛÙ· Ó¤· ‰Â‰Ô̤ӷ. ∞˘Ù¿ ÂÓ ÔÏ›ÁÔȘ Â›Ó·È Ù· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘.
∞ӤϷ‚· Ó· ÌÂÙ·ÊÚ¿Ûˆ ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ·˘Ùfi ‚È‚Ï›Ô ÁÈ· Ó·
‰ÒÛˆ ÛÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó
ÛÙË ÁÏÒÛÛ· ÙÔ˘˜ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÚˆÙfiÙ˘Ô Î·È ÙÔÏÌËÚfi ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ Û˘ÁÁڷʤ·. ∏ Û˘ÓÂȉËÙÔÔ›ËÛË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÛÙÔ¯·ÛÙÈÎÔ‡ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌÔ‡ ÛÙÔÓ ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi ÙÔ̤· Â›Ó·È ·Ó·Áη›·.
§·ÔÎÚ·Ù›· §¿Îη
∞ı‹Ó·, ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ˜ 2002

8

9

¶ÚfiÏÔÁÔ˜
∏ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÛÙ·‰ÈÔ‰ÚÔÌ›· Û·˜, ·ÚÈ Henri Atlan, ÍÂΛÓËÛ ÛÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ 1960 ·fi ÙËÓ π·ÙÚÈ΋ ™¯ÔÏ‹ ÙÔ˘ ¶·ÚÈÛÈÔ‡.
ªfiÏȘ ÂÎÔÓ‹Û·Ù ÙË ‰È‰·ÎÙÔÚÈ΋ ‰È·ÙÚÈ‚‹ Û·˜ ÛÙËÓ π·ÙÚÈ΋
™¯ÔÏ‹, ‹Ú·Ù ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÂÚ¢ÓËÙ‹ ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ º˘ÛÈ΋˜ π·ÙÚÈ΋˜, ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ÍÂÎÈÓ‹Û·Ù ÌÈ· ¤Ú¢ӷ Ì ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙËÓ
µÈÔÊ˘ÛÈ΋, Ô˘ ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠÙÔ 1966. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ʇÁ·ÙÂ
ÛÙȘ ∏ӈ̤Ó˜ ¶ÔÏÈÙ›˜ fiÔ˘ ÂÁηٷÛÙ·ı‹Î·Ù ˆ˜ ÂÚ¢ÓËÙ‹˜
ÛÙÔ ∆Ì‹Ì· ÙˆÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ Ù˘ ∑ˆ‹˜, ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ Ames Ù˘
¡∞™∞, ÛÙÔ ª¤ÚÎϸ. ∏ ¤ÚÂ˘Ó¿ Û·˜ ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ·˘Ùfi ̤۷ ·fi
ÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô Ù˘ Ú·‰ÈÔ‚ÈÔÏÔÁ›·˜ ›¯Â ˆ˜ ı¤Ì· ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ù˘ Á‹Ú·ÓÛ˘, Î·È ˆ˜ ÂÈÚ·Ì·ÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ÙË ‰ÚÔÛfiÊÈÏ·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÙÔ
ÂӉȷʤÚÔÓ Û·˜ ÛÙÚ¿ÊËÎÂ Î·È ÚÔ˜ ÙËÓ Èı·Ó‹ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ıˆڛ·˜ Ù˘ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜ ÛÙÔ ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi ÙÔ̤·. ∆ÂÏÈο, ÁÚ¿„·ÙÂ
¤Ó· ¿ÚıÚÔ Ì ·˘Ùfi ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ, Ì ¤Ó· ÂÓÙÂÏÒ˜ Ó¤Ô Ó‡̷ ÁÈ·
ÙËÓ ÂÔ¯‹, ÙÔ ÔÔ›Ô ˘Ô‚¿Ï·Ù ÚÔ˜ Û˘˙‹ÙËÛË ÛÙÔ˘˜ ˘‡ı˘ÓÔ˘˜
Ù˘ ™¯ÔÏ‹˜. √ ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘ Û·˜ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Û˘˙ËÙ‹Û·Ù ÙÔ ¿ÚıÚÔ, Û·˜ ÒıËÛ ӷ ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÂÙ Ì ·˘ÙfiÓ Ô˘
ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· ¤·È˙ ÙÔÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÚfiÏÔ ÁÈ· ÙÔÓ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi Ù˘ ÛÙ·‰ÈÔ‰ÚÔÌ›·˜ Û·˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ Aharon
Katchalsky, ÙÔ ¢È¢ı˘ÓÙ‹ ÙÔ˘ ∆Ì‹Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ ¶ÔÏ˘ÌÂÚÒÓ, ÙÔ˘
πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ µ¿ÈÛÌ·Ó Ù˘ πÂÚÔ˘Û·Ï‹Ì, ¤Ó·Ó ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ· ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ ÛÙ· ı¤Ì·Ù· Ù˘ µÈÔÊ˘ÛÈ΋˜, Ì ÌÂÁ¿ÏË Ê‹ÌË Û ·ÁÎfiÛÌÈÔ
Â›‰Ô. ∞˘Ù‹ Ë Û˘Ó¿ÓÙËÛË ‹Ù·Ó Ë ·ÊÂÙËÚ›· ÌÈ·˜ Ôχ ‰˘Ó·Ù‹˜
Û¯¤Û˘. ∂ΛÓË ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ô Katchalsky ·Û¯ÔÏÈfiÙ·Ó Ì ¿ıÔ˜ ÌÂ
9

ÙËÓ ıÂÚÌÔ‰˘Ó·ÌÈ΋ ÙˆÓ ·ÌÂÙ¿ÙÚÔˆÓ Ê·ÈÓÔ̤ӈÓ, Ù· ÔÔ›·
ÂÚ¢ÓÔ‡Û ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ Prigogine. ∏ ¤ÚÂ˘Ó¿ Û·˜ ÙÔÓ ÂӉȤÊÂÚÂ Î·È ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÏfiÁÔ Û¿˜ ÂÓÂı¿ÚÚ˘Ó Ì Ôχ ˙¤ÛË, fi¯È
ÌfiÓÔ Ó· ‰ËÌÔÛȇÛÂÙ ÙËÓ ÌÂϤÙË Û·˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÙÂ
ÛÙÔ ª¤ÚÎϸ ¤Ó· ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ Ì ÙÔ ı¤Ì· ·˘Ùfi, ˆıÒÓÙ·˜ Û·˜ Ó·
Û˘Ó¯›ÛÂÙ ÙËÓ ¤Ú¢ӷ ÚÔ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË. ∞˘Ù‹ Ë Û˘Ó¿ÓÙËÛË Û·˜ ¤‰ˆÛ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ¿ÚÂÙ ÛÙ· 1970 ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘
∂ÈÛΤÙË ∫·ıËÁËÙ‹ ÛÙÔ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ µ¿ÈÛÌ·Ó. ∏ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Û·˜
Ì ÙÔ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ‰È·ÎfiËΠÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ‰ÔÏÔÊÔÓ›·˜ ÙÔ˘
Katchalsky ÛÙ· 1972 ÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ÙÔ˘ §ÔÓÙ ·fi π¿ˆÓ˜
ÙÚÔÌÔÎÚ¿Ù˜, Ô ÔÔ›Ô˜, fiˆ˜ ›ÛÙ¢·Ó ÔÏÏÔ› ÂÚ¢ÓËÙ¤˜, ‹Ù·Ó
¤Ó· ÌÂÏÏÔÓÙÈÎfi µÚ·‚Â›Ô ¡fiÌÂÏ.
∞˘Ù‹ ÙËÓ ›‰È· ¯ÚÔÓÈ¿ ÙÔ˘ 1972, ‰ËÌÔÛȇ۷Ù ÙÔ ÚÒÙÔ Û·˜
‚È‚Ï›Ô Ì ٛÙÏÔ: L’organisation biologique et la théorie de l’information1. ∞˘Ùfi ÙÔ ÚˆÙfiÙ˘Ô ‚È‚Ï›Ô, ·ÊÂÓfi˜ ÁÈ· ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙÔ˘, ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ÁÈ· ÙȘ ‰ÈÂÈÛÙËÌÔÓÈΤ˜ ÙÔ˘ ı¤ÛÂȘ, ‰È·‚¿ÛÙËΠÛÙË °·ÏÏ›· ·fi ¤Ó· ÎÔÈÓfi Ô˘ ÍÂÂÚÓÔ‡Û ηٿ Ôχ Ù· Û‡ÓÔÚ· ÙˆÓ Ì·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ Î·È Ù˘ ‚ÈÔÏÔÁ›·˜. ÿÚË Û ·˘Ùfi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô
Á›Ó·Ù ·Ô‰ÂÎÙfi˜ ÛÙ· ΢ÎÏÒÌ·Ù· ÙˆÓ ‰È·ÓÔÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÂΛӈÓ,
Ô˘ ¤·È˙·Ó ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÂΛÓË ¤Ó· ÚˆÙÔÔÚÈ·Îfi ÚfiÏÔ, ‰ÈfiÙÈ ÂÓı¿ÚÚ˘Ó·Ó ÙÔ ‰È¿ÏÔÁÔ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ÂÈÛÙ‹ÌË Î·È ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·.
ŒÓ·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ΛÓËÛ˘, Ô ÎÔÈÓˆÓÈÔÏfiÁÔ˜ Edgar Morin, ÚfiÛÂÍ ÙÔ Î›ÌÂÓÔ Û·˜, ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·
ÌÈ· ÂÚ›ÏË„‹ ÙÔ˘, Î·È Û·˜ οÏÂÛ ӷ Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÙ ÛÙ· 1973
ÛÙËÓ ÂÚ›ÊËÌË ∏ÌÂÚ›‰· ÙÔ˘ ƒfiÁÈ·ÌÔÓÙ, Ô˘ ›¯Â ˆ˜ ı¤Ì· ÙËÓ
∂ÓfiÙËÙ· Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ˘fiÛÙ·Û˘. ∂›Ó·È ·Í¤¯·ÛÙ˜ ¿ÏψÛÙÂ
ÔÈ ÊÔ‚ÂÚ¤˜ ‰È·Ì¿¯Â˜ Ô˘ ·Ó·Ù¿Ú·Í·Ó ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ù˘ ‰È·ÓfiËÛ˘:
ÂΛ ÛÙÔ ƒfiÁÈ·ÌÔÓÙ, Ô ∑·Î ªÔÓfi ÂÎÙfiÍ¢Û ÙÔ˘˜ ·Ó·ıÂÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ Prigogine, ÙÔÓ ÔÔ›Ô ¤ÎÚÈÓ ˆ˜ ·ÓÙÈÂÈ1. H. Atlan: L’organisation biologique et la théorie de l’information. (∏ ‚ÈÔÏÔÁÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È Ë ıˆڛ· Ù˘ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜). 1972, ∂·Ó¤Î‰ÔÛË ÛÙ· 1992,
·fi ÙÔÓ ÂΉÔÙÈÎfi Ô›ÎÔ Hermann, ¶·Ú›ÛÈ, 330 ÛÂÏ›‰Â˜.

10

ÛÙËÌÔÓÈÎfi –ÌÈ· ¿Ô„Ë Ô˘ Â›Ó·È ˘fi Û˘˙‹ÙËÛË– Î·È ÂÈÙ¤ıËÎÂ
ÛÎÏËÚ¿ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙÔÓ ‚ÈÙ·ÏÈÛÌfi, ÙÔÓ ÔÔ›Ô ¤ÊÂÚ ÛÙËÓ ÂÈηÈÚfiÙËÙ· ÙfiÙÂ Ô P.P. Grassé, Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Û ÙÔÓ Î‡ÚÈÔ ÂÎÚfiÛˆÔ
·˘Ù‹˜ Ù˘ ‚ÈÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ “·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜” ÙËÓ ÔÔ›· Ô ªÔÓfi Î·È Ë
Û¯ÔÏ‹ ÙÔ˘ Âȉ›ˆÎ·Ó Ó· ÍÂÚÈ˙ÒÛÔ˘Ó. ◊Û·ÛÙ ·ÚÒÓ Û fiϘ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ‰È·ÏÔÁÈΤ˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ, Ô˘ Ô ›‰ÈÔ˜ ÙȘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›Û·Ù ˆ˜
Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ·ıÈ·Ṳ̂Ó˜. “∂ΛÓË ÙËÓ ÂÔ¯‹”, ÁÚ¿ÊÂÙ Ì ¯ÈÔ‡ÌÔÚ, “‹ÌÔ˘Ó Â˘Ù˘¯Ò˜ Ôχ ·Û‹Ì·ÓÙÔ˜ ÁÈ· Ó· ÌÔ˘ ÂÈÙÂıÔ‡Ó Î·È
ÁÈ’ ·˘Ùfi ηٿÊÂÚ· Ó· ÂÈ‚ÈÒÛˆ”. ™ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ù· ηٷʤڷÙ Ôχ ηχÙÂÚ· ·fi ÙÔ Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÂÙ ·ÏÒ˜. √È ÂΉfiÛÂȘ
Seuil2 Ô˘ ‰ËÌÔÛ›Â˘Û·Ó Ù· ¶Ú·ÎÙÈο Ù˘ ∏ÌÂÚ›‰·˜, ¤‰ÂÈÍ·Ó ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· Ù· ΛÌÂÓ· Û·˜, Ô˘ ÔÈ Ù›ÙÏÔÈ ÙÔ˘˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÌÈ· ȉ¤· ÁÈ· ÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙˆÓ ÂӉȷÊÂÚfiÓÙˆÓ Û·˜ ÂΛӢ
Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘: “Conscience et désir dans des systémes autoorganisateurs” (™˘Ó›‰ËÛË Î·È ÂÈı˘Ì›· ÛÂ Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ·˘ÙÔÔÚÁ¿ÓˆÛË), “Le principe d’ordre a partir du bruit” (∏
·Ú¯‹ Ù˘ Ù¿Í˘ ̤۷ ·fi ÙÔÓ ıfiÚ˘‚Ô), “L’apprentissage non
dirigé et le rêve” (∏ ÌË Î·Ù¢ı˘ÓfiÌÂÓË Ì¿ıËÛË Î·È ÙÔ fiÓÂÈÚÔ) ηÈ
Ù¤ÏÔ˜ “L’homme, système ouvert” (√ ¿ÓıÚˆÔ˜, ¤Ó· ·ÓÔÈÎÙfi
Û‡ÛÙËÌ·). √È ÂΉfiÛÂȘ Seuil ÏÔÈfiÓ Û·˜ ˙‹ÙËÛ·Ó Ó· ÁÚ¿„ÂÙ ¤Ó·
‚È‚Ï›Ô. ∆Ô˘˜ ‰ÒÛ·Ù ÌÈ· Û˘ÏÏÔÁ‹ ·fi ÂÈÏÂÁ̤ӷ ¿ÚıÚ·, Ì ÙÔÓ
Ù›ÙÏÔ Entre le cristal et la fumée. Essai sur l’organisation du vivant3 (ª¤Û· ·fi ÙÔÓ ÎÚ‡ÛÙ·ÏÏÔ Î·È ÙÔÓ Î·Ófi. ™Ô˘‰‹ ÁÈ· ÙËÓ
ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ¤Ì‚ÈˆÓ fiÓÙˆÓ). ∆Ô ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ·˘Ùfi ΢ÎÏÔÊfiÚËÛÂ
ÙÔ 1979 Î·È ÁÓÒÚÈÛ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›· ÙfiÛÔ ÛÙË °·ÏÏ›·
fiÛÔ Î·È ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, ÛÙÔ ÔÔ›Ô Î·È ÌÂÙ·ÊÚ¿ÛÙËΠ۠ÔÏϤ˜
ÁÏÒÛÛ˜.
∂ÈϤÔÓ, ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ 1970, Û˘Ó‰Âı‹Î·Ù ÌÂ
ÙËÓ ÂÚ›ÊËÌË “√Ì¿‰· ÙˆÓ ‰¤Î·” ÛÙËÓ ÔÔ›· ·Ó‹Î·Ó Ô Joel de
2. E. Morin Î·È M. Piattelli-Palmarini ÂΉ., L’unité de l’homme. Invariants biologiques et universaux culturels 1974. Seuil (1978, Û˘ÏÏÔÁ‹ “Points”).
3. H. Atlan, Entre le cristal et la fumée. Essai sur l’organisation du vivant. 1979.
Seuil, Paris, 288 ÛÂÏ›‰Â˜.

11

Rosnay, Ô Jacques Attali, Ô Jacques Piette Î·È Ô Michel Rocard.
∞˘Ù‹ Ë ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ Ï¤Û¯Ë ÛÙÔ¯·ÛÌÔ‡, Ë ÔÔ›· ¿Û¯ÂÙ· ·fi ÙÔÓ
·ÚÈıÌfi Ô˘ ‰‹ÏˆÓ ÙÔ fiÓÔÌ· Ù˘, Û˘ÌÂÚÈÏ¿Ì‚·Ó ·fi ÙËÓ ›‰Ú˘Û‹ Ù˘ (ÛÙ· 1967) ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi ‰¤Î· ̤ÏË4, ›¯Â ̤¯ÚÈ ÙÔ
1979 Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ì›· ÊÔÚ¿ ÙÔ Ì‹Ó·, ÛÙȘ Ôԛ˜ ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·Ó
·ÓÔÈÎÙ¤˜ ·ÓÙ·ÏÏ·Á¤˜ ·fi„ˆÓ.
øÛÙfiÛÔ, ‰Â ¯¿Û·Ù ÙÔ˘˜ ‰ÂÛÌÔ‡˜ Û·˜ Ì ÙËÓ ÂÈÛÙ‹ÌË: ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı‹Û·Ù ӷ ‰È‰¿ÛÎÂÙ ·fi ÙÔ 1973 µÈÔÊ˘ÛÈ΋ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Îfi ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Broussais-Hotel Dieu ηıÒ˜ Î·È ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Ù˘ πÂÚÔ˘Û·Ï‹Ì, ÙËÓ ÔÔ›· ÂÈÛΤÙÂÛÙ οı ¯ÚfiÓÔ
·fi ÙÔ 1976 Î·È ÌÂÙ¿, ÁÈ· ‰È¿ÊÔÚ· ¯ÚÔÓÈο ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù·.
∆Ô ‚È‚Ï›Ô Û·˜ Entre le cristal et la fumée, ÂÓÒ Û·˜ η٤ÛÙËÛÂ
‰È¿ÛËÌÔ, ÚÔοÏÂÛ ˆÛÙfiÛÔ, ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ÂÙÂÚÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ÙˆÓ ¿ÚıÚˆÓ Ô˘ ÂÚÈ›¯Â, ÔÚÈṲ̂Ó˜ ·ÚÂÍËÁ‹ÛÂȘ. ∏ ·Ú¿ıÂÛË Á‡Úˆ
·fi ÙÔ ›‰ÈÔ ıÂÌ·ÙÈÎfi ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Ô˘ ·ÓÙÈÚÔÛˆ‡ԢÓ
Ôχ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ·fi„ÂȘ, fiˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ·˘Ù¤˜ Ù˘ ıˆÚËÙÈ΋˜ ‚ÈÔÏÔÁ›·˜ Î·È Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ ÙÔ˘ ÈÔ˘‰·˚ÛÌÔ‡, ÂÓfi¯ÏËÛÂ
ÙȘ Û˘Ó‹ıÂȘ ÙˆÓ ‰È·ÓÔÔ˘Ì¤ÓˆÓ Ù˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜,
·Ú¿ ÙÔ fiÙÈ ÂÛ›˜ ÊÚÔÓÙ›Û·Ù ӷ ‰È·¯ˆÚ›ÛÂÙ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ·fi„ÂȘ.
¶Ú¤ÂÈ Ó· ÔÌÔÏÔÁ‹ÛÔ˘Ì fiÙÈ ÙÔ Îϛ̷ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ‹Ù·Ó ·ÚÎÂÙ¿
ıÔÏfi Î·È fiÙÈ ‹Ù·Ó ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ·ÔʇÁÂÈ Î·Ó›˜ ÙȘ ·Ó·Ù·Ú·¯¤˜.
∆Ô 1979 ‰ÈÂÍ‹¯ıË ÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ Ù˘ ∫fiÚ‰Ô‚·˜, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÔÈ ÂÎÎÂÓÙÚÈΤ˜ ·fi„ÂȘ “ÙˆÓ ÛÈÚÈÙÔ˘·ÏÈÛÙÒÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ”. ∂ÓÒ ‰ÂÓ ‹Ú·Ù ̤ÚÔ˜ ÛÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ Ù˘ ∫fiÚ‰Ô‚·˜, Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ù fï˜ ÙÔ 1984 ÛÂ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ÛÙË ∆˙Ô˘ÎÔ‡Ì·, ÙÔ ÔÔ›Ô
ÛÙËÓ Ô˘Û›· ‰ÈÂÍ‹¯ıË ÁÈ· Ó· ÍÂηı·ÚÈÛÙÔ‡Ó ·˘Ù¤˜ ÔÈ ·ÚÂÍËÁ‹ÛÂȘ
Î·È ÙÔ ÔÔ›Ô fï˜, ÏfiÁˆ ÙÔ˘ fiÙÈ ÙÔ Î·ËχÙËÎ·Ó ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ·fi
ÙÔ˘˜ π¿ˆÓ˜ ÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜, ·Á›‰Â˘Û ‰È¿ÛËÌÔ˘˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ Ó·
4. Jacques Baillet, Jean Francois Boissel, Robert Buron, Henri Laborit, Alain
Laurent, Edgar Morin, René Passet, Jacques Robin, Gérard Rosenthal, David
Rousset, Jacques Sauvan, Bernard Weber.

12

¤ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ÓÙÂÏ›ÚÈÔ Ù˘ „˘¯È΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ (ÛÙÔ Chi), Ù˘ ÎÔÛÌÈ΋˜ Û˘Ó›‰ËÛ˘, ÙÔ˘ ˘ÂÚ‚·ÙÈÎÔ‡ ÛÙÔ¯·ÛÌÔ‡ Î·È Û ¿ÏϘ ·ÚfiÌÔȘ ·ÓÔËۛ˜.
∫·Ù¿ ÙË ÁÓÒÌË Û·˜, ·˘Ù¿ Ù· ·Ú·ÏËÚ‹Ì·Ù· ‰ÂÓ ·ÓÙ·Ó·ÎÏÔ‡Ó
Ù›ÔÙ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÙȘ ÂÚÈ¤ÙÂȘ Ù˘ ·ÈÒÓÈ·˜ Ô˘ÙÔ›·˜ ÁÈ·
ÙËÓ ÂÓÔÔ›ËÛË Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘ Î·È Ù˘ ıÚËÛΛ·˜. £¤ÏÔÓÙ·˜ Ó·
‰È·ÊÔÚÔÔÈËı›ÙÂ Î·È Ó· ‰È·Ï‡ÛÂÙ fiϘ ÙȘ ·ÌÊÈ‚Ôϛ˜, ‰ËÌÔÛȇ۷Ù ÛÙ· 1986 ÙÔ ‚È‚Ï›Ô A tort et à raison. Inter-critique de la
science et du mythe5 (∆Ô ‰›Î·ÈÔ Î·È ÙÔ ¿‰ÈÎÔ. ∫ÚÈÙÈ΋ Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘ Î·È ÙÔ˘ ̇ıÔ˘), ÛÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ ÏÂÙÔÌÂÚÒ˜ ÙȘ
·fi„ÂȘ Û·˜ ÁÈ· ÙȘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÏÔÁÈΤ˜ Ô˘ Ù¤ÌÓÔ˘Ó ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·
ÙÔÓ Ì‡ıÔ Î·È ÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ̤ıÔ‰Ô.
™ÙÔ ÌÂÛԉȿÛÙËÌ·, Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ù Â›Û˘ ÛÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ Ô˘ ‰ÈÂÍ‹¯ıË ÛÙÔ ™ÂÚÈ˙› Ì ı¤Ì· ÙËÓ ·˘ÙÔÔÚÁ¿ÓˆÛË (1981). ∆ËÓ ›‰È·
¯ÚÔÓÈ¿ Û·˜ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· “∂ÈÛÙ‹ÌË-¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜” ÌÂ
Û˘ÓÙÚÔÊÈ¿ ÙÔÓ J. Attali, ÙÔÓ ∫·ÛÙÔÚÈ¿‰Ë, ÙÔÓ J. M. Domenach,
ÙÔÓ J. P. Dupuy, ÙÔÓ J. Lesourne, ÙÔÓ E. Morin, ÙÔÓ R. Passet,
ÙÔÓ J. de Rosnay, ÙËÓ Isabelle Stengers Î·È ¿ÏÏÔ˘˜. ™Ù· 1984,
‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ¿ÏÏÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ÛÙÔ ™ÂÚÈ˙›, Ì ı¤Ì· ÙȘ ıˆڛ˜ Ù˘ ÔÏ˘ÏÔÎfiÙËÙ·˜, ÛÙȘ Ôԛ˜ ı· Â·Ó¤Ïıˆ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·.
∏ ‰ÈÏ‹ Û·˜ ȉÈfiÙËÙ· ˆ˜ ‚ÈÔÏfiÁÔ˘ Î·È ˆ˜ ÊÈÏÔÛfiÊÔ˘ ηıÒ˜
Î·È ¤Ó· ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ·fi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô Û·˜ Entre le cristal et la fumée
·ÊÈÂڈ̤ÓÔ ÛÙËÓ ËıÈ΋, Û·˜ ÚÔÛ¤ÊÂÚ·Ó ÙÔ ·Ó¿ÏÔÁÔ Î‡ÚÔ˜ Ô˘
··ÈÙÂ›Ù·È ÁÈ· Ó· ηٷÛÙ›Ù ̤ÏÔ˜ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜
∂ÈÙÚÔ‹˜ ∏ıÈ΋˜, ·Ì¤Ûˆ˜ ÌfiÏȘ ·˘Ù‹ Û˘ÛÙ¿ıËΠÛÙ· 1983. ∞Ó
Î·È ÛÙËÓ ÚÒÙË Ê¿ÛË Â›¯·Ù οÔÈ· ÛÎÂÙÈÎÈÛÙÈ΋ ÛÙ¿ÛË, ˆÛÙfiÛÔ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·›Í·Ù ÂÓÂÚÁfi ÚfiÏÔ ·fi ·˘Ù‹ ÙË Ó¤· ı¤ÛË, Ô˘
·Ú¯Èο ‰È¢ı˘ÓfiÙ·Ó Ôχ Âȉ¤ÍÈ· ·fi ÙÔÓ ∑·Ó ªÂÚÓ¿Ú, Ô
ÔÔ›Ô˜ Î·È ÙËÓ Î·Ù¤ÛÙËÛ ¤Ó· ¯ÒÚÔ fiÔ˘ ˘ÏÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ‰È·ÏÔÁÈΤ˜ ·ÓÙ·ÏÏ·Á¤˜ ˘„ËÏÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘.
5. H. Atlan, A tort et à raison. πnter-critique de la science et du muthe. 1986.
Seuil , Paris, 448 ÛÂÏ›‰Â˜.

13

™Â ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ¯ÒÚÔ Ù˘ ËıÈ΋˜, ÛÙȘ ÚfiÛÊ·Ù˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÙÔ˘
ÔÔ›Ô˘ ·ÊÈÂÚÒÛ·Ù ÙÔ ‚È‚Ï›Ô Û·˜ A tort et à raison (∆Ô ‰›Î·ÈÔ
Î·È ÙÔ ¿‰ÈÎÔ), ηٿ ÙË ÁÓÒÌË Û·˜, ÎÔÏ˘Ì¿ ηÓ›˜ ̤۷ ÛÙË Û‡Á¯˘ÛË, ÙËÓ ÔÔ›· ‰ÂÓ ·Ú·Î¿ÌÙÔ˘Ó ¿ÓÙ· ÔÈ ‰È·ÓÔÔ‡ÌÂÓÔÈ, ÏfiÁˆ
Ù˘ ·ÂÈÏ‹˜ fiÙÈ ı· ˘Ô·„Ô˘Ó ÛÙÔÓ ÂÈÚ·ÛÌfi Ù˘ ËıÈ΋˜ ·˘ıÂÓÙ›·˜, ·˘Ù‹˜ Ô˘ ··ÈÙÂ›Ù·È ÁÈ· Ó· ıÂÌÂÏȈı› ÌÈ· ËıÈ΋ Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘ (Â¿Ó Ë ÂÈÛÙ‹ÌË ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ·, ‰ÂÓ ı· fiÊÂÈÏÂ
Ù¿¯· Ó· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Î·È ÛÙÔ Î·Ïfi Î·È ÛÙÔ Î·Îfi;). ∆Ô ‚È‚Ï›Ô Û·˜
A tort et à raison ‚¿˙ÂÈ ÙÔ Ì·¯·›ÚÈ ‚·ıÈ¿, ηٷÁÁ¤ÏÏÔÓÙ·˜ ·˘ÙfiÓ
ÙÔÓ Û˘Ó¯Ҙ Â·ÓÂÌÊ·ÓÈ˙fiÌÂÓÔ ÂÈÚ·ÛÌfi.
∞Ó·ÏÔÁÈ˙fiÌÂÓÔ˜ fiÏË ·˘Ù‹ ÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ Û·˜, ‰ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ÍÂʇÁˆ ·fi ÙËÓ ÚfiÎÏËÛË Ó· ˘ÔÁÚ·Ì̛ۈ fiÙÈ, ÂÓÒ ÔÙ¤ ‰ÂÓ
ÂÁηٷÏ›„·Ù ÙË ‚ÈÔÏÔÁ›·, Ú·ÎÙÈο ¢ı‡˜ ÂÍ·Ú¯‹˜, ‰È·ÙËÚ‹Û·Ù ·¤Ó·ÓÙ› Ù˘ ÌÈ· ÛÙ¿ÛË ·fiÌ·ÎÚË, Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ı· ¤ÏÂÁ· ‰ÈÏ‹˜ ·fiÛÙ·Û˘.
Èڛ˜ ÔÙ¤ Ó· ÂÁηٷÏ›„ÂÙ ÙË ‚ÈÔÏÔÁ›·, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ·fi
ÙÔ 1972 ›۷ÛÙ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ∆Ì‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ µÈÔÊ˘ÛÈ΋˜ ηÈ
Ù˘ ¶˘ÚËÓÈ΋˜ π·ÙÚÈ΋˜ ÙÔ˘ π·ÙÚÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ Hassadah Ù˘ πÂÚÔ˘Û·Ï‹Ì Î·È, ·fi ÙÔ 1990, À‡ı˘ÓÔ˜ ÙÔ˘ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Hotel-Dieu ÙÔ˘ ¶·ÚÈÛÈÔ‡, ‰ÂÓ ÛÙ·Ì·Ù‹Û·Ù ÔÙ¤ ÙËÓ ÂÚ¢ÓËÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¿ Û·˜. √ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi˜ ηٿÏÔÁÔ˜ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛȇۈÓ, Ô˘ ÚԤ΢„ ·fi ·˘Ù‹ ÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¿ Û·˜, ηٷӤÌÂÙ·È Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÛًϘ ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÒÓ ÂÚÈÔ‰ÈÎÒÓ, fiˆ˜ Û ·˘Ù¤˜: Ù˘ µÈÔÏÔÁÈ΋˜ º˘ÛÈ΋˜ ηÈ
ÃËÌ›·˜, Ù˘ £ÂˆÚ›·˜ Ù˘ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜ Î·È Ù˘ ·˘ÙÔÔÚÁ¿ÓˆÛ˘,
Ù˘ ∆¯ÓËÙ‹˜ ÓÔËÌÔÛ‡Ó˘, Ù˘ ƒ·‰ÈÔ‚ÈÔÏÔÁ›·˜ Î·È Ù˘ π·ÙÚÈ΋˜
·ÂÈÎfiÓÈÛ˘, Ù˘ ∫˘ÙÙ·ÚÈ΋˜ µÈÔÏÔÁ›·˜ (ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÈfiÓÙˆÓ, ÌÂϤÙË Ù˘ Á‹Ú·ÓÛ˘…), Î·È Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ∞ÓÔÛÔ‚ÈÔÏÔÁ›·˜, ÂÓfi˜ ÙÔ̤·
ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ÂÚÁ¿˙ÂÛÙ Â› ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜, ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·˜ ÙËÓ
ÂÊ·ÚÌÔṲ̂ÓË ÌÔÓÙÂÏÔÔ›ËÛË ÁÈ· Ù· ·˘ÙÔ¿ÓÔÛ· ÓÔÛ‹Ì·Ù· Î·È ÙÔ
∂˚Ù˙, Ì ÚÔÔÙÈ΋ ÙËÓ ·ÓÔÛÔıÂÚ·›·.
°È·Ù› fï˜ ÈÛ¯˘ÚÈ˙fiÌ·ÛÙ fiÙÈ ÎÚ·Ù‹Û·Ù ‰ÈÏ‹ ·fiÛÙ·ÛË ·fi
ÙË ‚ÈÔÏÔÁ›·;
14

∏ ÚÒÙË ·fiÛÙ·ÛË Â›Ó·È ·˘Ù‹ Ô˘ Û·˜ Â¤‚·ÏÂ Ë ÊÈÏÔ‰ÔÍ›·
Ù˘ ÌÔÓÙÂÏÔÔ›ËÛ˘, Ë ÔÔ›· ÂÂÎÙ›ÓÂÙ·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ
ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Û·˜, Ô˘ ·ÛÊ·ÏÒ˜ Â›Ó·È Ë ÊÈÏÔ‰ÔÍ›· ÙÔ˘ ‚ÈÔÏfiÁÔ˘,
·ÏÏ¿ ÙÔ˘ ‚ÈÔÏfiÁÔ˘ ÂΛÓÔ˘ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ηٷٷÁ› ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË
Îϛ̷η, Û ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ıˆÚËÙÈÎÔ‡ Ù˘ ‚ÈÔÏÔÁ›·˜. °È· Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ì ηχÙÂÚ· ÙÈ ÂÓÓÔÒ, ı· ·Ó·Ê¤Úˆ ÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÙÈÌ‹˜ Ô˘
Û·˜ ¤ÁÈÓ·Ó Î·Ù¿ ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ ÙÔ˘ ™ÂÚÈ˙›, Ô˘ ÙÔ
¤¯ˆ ‹‰Ë ·Ó·Ê¤ÚÂÈ, Î·È Ô˘ Ù· Ú·ÎÙÈο ÙÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ: Les
théories de la complexité (√È ıˆڛ˜ Ù˘ ÔÏ˘ÏÔÎfiÙËÙ·˜), ÌÂ
ÙÔÓ ˘fiÙÈÙÏÔ: Autour de l’oeuvre d’ Henri Atlan (∞Ó·ÊÔÚÈο ÌÂ
ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ Henri Atlan)6.
∆Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ ÛËÌÂ›Ô ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÎÚ·Ù‹Û·Ù ·fiÛÙ·ÛË Û¯ÂÙÈο ÌÂ
ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ù˘ ‚ÈÔÏÔÁ›·˜, Ê·ÓÂÚÒÓÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÎÚÈÙÈ΋ ÛÙ¿ÛË Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÙȘ ·fi„ÂȘ Û·˜ fiÙ·Ó ·Û¯ÔÏ›ÛÙ Ì ÙËÓ
¿ÏÏË ÂΉԯ‹ Ù˘ ÛÙÔ¯·ÛÙÈ΋˜ ÔÚ›·˜ Û·˜, ·˘Ù‹ Ô˘ Û·˜ ÚÔÛ‰›‰ÂÈ ÙËÓ È‰ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÂÈÛÙËÌÔÏfiÁÔ˘, ÙÔ˘ ÊÈÏfiÛÔÊÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ÌÔÚ·ÏÈÛÙ‹. √ ÚfiÛÊ·ÙÔ˜ ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ Û·˜ ÛÙËÓ Ecole des Hautes
Etudes ÙˆÓ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ ˆ˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ÙˆÓ ÂÚ¢ÓÒÓ,
Û ¤Ó· ÎÏ¿‰Ô Ô˘ ȉڇıËΠÂȉÈο ÁÈ· Û·˜, Û ·˘ÙfiÓ Ù˘ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜ Ù˘ ‚ÈÔÏÔÁ›·˜, Ê·ÓÂÚÒÓÂÈ ÙË ÌÂÁ¿ÏË ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË Ô˘ ¤¯ÂÙÂ
·ÔÎÙ‹ÛÂÈ Û ·˘Ùfi ÙÔ ‰›Ô. ∂Í¿ÏÏÔ˘, Û ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÔ̤· ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È Î·È Ù· ‰‡Ô ÚfiÛÊ·Ù· ‚È‚Ï›· Û·˜: Tout, non, peut-être.
Education et vérité 7 (∆· ¿ÓÙ·, fi¯È, ›Ûˆ˜. ∂Î·›‰Â˘ÛË Î·È ·Ï‹ıÂÈ·) Ô˘ ‰ËÌÔÛȇÙËΠÙÔ 1991, Question de vie. Entre le savoir
et l’opinion8 (∂ÚÒÙËÌ· ˙ˆ‹˜. ∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÙË ÁÓÒÛË Î·È ÙË ÁÓÒÌË)
Ô˘ ÂΉfiıËΠÙÔ 1994. £¤Ïˆ Â›Û˘ Ó· ·Ó·Ê¤Úˆ Î·È ÙÔÓ Î·ÓfiÓ· ¡Ô 45 Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Ù˘ ∏ıÈ΋˜,
6. F. Fogelman-Soulié ∂ΉfiÛÂȘ, Les theories de la complexité. Autour de l’oeuvre d’Henri Atlan. 1991. ™˘ÏÏÔÁ‹ La couleur des idées. Seuil, 464 ÛÂÏ›‰Â˜.
7. H. Atlan, Tout, non, peut-être. Education et Vérité , 1991, Seuil, Paris, 374
ÛÂÏ›‰Â˜.
8. H. Atlan, Question de vie. Entre le savoir et l’opinion, 1994, (ÙȘ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ
ÂÈÌÂÏ‹ıËÎÂ Ë Catherine Bousquet) Seuil, Paris, 274 ÛÂÏ›‰Â˜.

15

ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ›۷ÛÙÂ Ô ÂÈÛËÁËÙ‹˜, Ô ÔÔ›Ô˜ Ì·˜ ·ÊÔÚ¿ ¿ÌÂÛ· ÂÌ¿˜
ÙÔ˘˜ ÂÚ¢ÓËÙ¤˜. √ ηÓfiÓ·˜ ·˘Ùfi˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ ı¤Ì· Ô˘ Û·˜
Â›Ó·È ÚÔÛÊÈϤ˜, Û ·˘Ùfi Ù˘ ÌÂÙ¿‰ÔÛ˘ Ù˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ ÁÓÒÛ˘ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· “ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË Ô˘ ·Ó·‰‡ÂÙ·È ·fi ÙË ‚ÈÔÏÔÁÈ΋
Î·È È·ÙÚÈ΋ ÏËÚÔÊÔÚ›·”.
∞˘Ù‹ Ë ‰ÈÏ‹ ·fiÛÙ·ÛË Ô˘ ÎÚ·Ù‹Û·Ù ·fi ÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ‚ÈÔÏÔÁ›·˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ȉÈfiÙËÙ·˜ Û·˜ ˆ˜ ıˆÚËÙÈÎÔ‡ Î·È ˆ˜ ÊÈÏÔÛfiÊÔ˘, ·ÔÙ¤ÏÂÛ ÙÔ Î›ÓËÙÚÔ ÁÈ· Ì·˜ ÁÈ· Ó· Û·˜ ηϤÛÔ˘Ì Û ‰È¿ÏÔÁÔ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ Ë̤ڷ˜, ‰ËÏ·‰‹ Û¯ÂÙÈο Ì ٷ ıÂ̤ÏÈ· ηÈ
ÙȘ ÂÈÙÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÁÂÓÂÙÈÎÔ‡ ËÁÂÌÔÓÈÛÌÔ‡ ÛÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ‚ÈÔÏÔÁ›·.
£ÂˆÚԇ̠fiÙÈ ÔÈ ÚfiÛÊ·Ù˜ ·Ó·Î·Ï‡„ÂȘ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙ·
ÚÈfiÓ˜, ÛÙËÓ ÎψÓÔÔ›ËÛË Î·È ÙËÓ ·Ó·Ù˘Íȷ΋ ‚ÈÔÏÔÁ›·, ¤Ú¯ÔÓÙ·È Ó· ı¤ÛÔ˘Ó ˘fi ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛË ÔÏϤ˜ ·fi ÙȘ ‹‰Ë ıÂÌÂÏȈ̤Ó˜ ȉ¤Â˜, Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙÔ ¤Ó·˘ÛÌ· ÁÈ· ‰È¿ÏÔÁÔ Á‡Úˆ ·fi ÙȘ ÂÈÁÂÓÂÙÈΤ˜ ÂȉڿÛÂȘ Î·È Ó· ÔÚÈÔıÂÙ‹ÛÔ˘Ó Ù· Û‡ÓÔÚ· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ·Ó·ÁˆÁÈÛÙÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜. £¤Ïˆ Ó· Û·˜ ÂÎÊÚ¿Ûˆ ıÂÚÌ¿ ÙȘ ¢¯·ÚÈÛٛ˜ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Sciences en questions Î·È ÂΠ̤ÚÔ˘˜
fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÚ¢ÓËÙÒÓ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ∞ÁÚÔÓÔÌÈÎÒÓ
∂Ú¢ÓÒÓ ÁÈ· ÙÔ fiÙÈ ‰Â¯Ù‹Î·Ù ÙËÓ ÚfiÛÎÏËÛË Ì·˜.
Etienne Landais
¢È¢ı‡ÓÙÚÈ· ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ∞ÁÚÔÓÔÌÈÎÒÓ ∂Ú¢ÓÒÓ

16

17

¶ÂÚȯfiÌÂÓ·

∂¡√∆∏∆∞ π
∆Ô Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ “·ÓÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜ ÙˆÓ ÁÔÓȉ›ˆÓ”;
∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ...................................................................................21

ª¤ÚÔ˜ π: ∆Ô ÁÂÓÂÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ......................................23
∞fi ÙÔÓ ÁÂÓÂÙÈÎfi ·Ó·ÁˆÁÈÛÌfi ˆ˜ ÙËÓ ·Ó¿‰˘ÛË
ÂÓfi˜ Ó¤Ô˘ ¶·Ú·‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜ ........................................................23
√È Î›Ó‰˘ÓÔÈ ·fi ÙË ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ .............................35
∏ ÔÏ˘ÏÔÎfiÙËÙ· Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙÔÓ ıfiÚ˘‚Ô .................37
¶ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ‰Â‰Ô̤ӷ Î·È ÛËÌ·Û›· ........................................40
∆Ô DNA: Â›Ó·È ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‹ ¤Ó· Û‡ÓÔÏÔ ‰Â‰Ô̤ӈÓ; ....45
√È fiÚÔÈ ÁÈ· ÌÈ· ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ χÛË ...........................................45
∏ ÂÈÁÂÓÂÙÈ΋ ÎÏËÚÔÓÔÌÈÎfiÙËÙ· ...............................................51
∂Ì‚Ú˘˚΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÂÈÁ¤ÓÂÛË ............................................57

ª¤ÚÔ˜ ππ: À¿Ú¯ÂÈ fiÓÙˆ˜ ˙ˆ‹; ..........................................67
∏ Ô˘Û›· Ù˘ ˙ˆ‹˜ .....................................................................68
√ ÂÈÚ·ÛÌfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ‡·ÚÍË ÂÓfi˜ Î·È ÌÔÓ·‰ÈÎÔ‡ ·ÈÙ›Ô˘
Î·È Ë ·ÓÙ·Ó¿ÎÏ·Û‹ ÙÔ˘ .............................................................73
17

∂¡√∆∏∆∞ ππ
™˘˙‹ÙËÛË
™˘˙‹ÙËÛË ...................................................................................83
°È· Ó· ÁÓˆÚ›ÛÂÙÂ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ...............................................113
∂˘ÚÂÙ‹ÚÈÔ fiÚˆÓ Î·È ÔÓÔÌ¿ÙˆÓ ...............................................115

18

19

21

∂ÈÛ·ÁˆÁ‹
∏ ÛÂÈÚ¿ ÌÔ˘ ÙÒÚ· Ó· Û·˜ ¢¯·ÚÈÛÙ‹Ûˆ, ·ÊÂÓfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË Ô˘ ÌÔ˘ ÂÙÔÈÌ¿Û·ÙÂ, Ô˘ ÈÛÙ¤„Ù ÌÂ, ÙËÓ ‚ڋη Ôχ
ÈÔ ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ ·fi ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ¤ÙÛÈ fiˆ˜ Ô ›‰ÈÔ˜ ÙË
‚›ˆÛ·, ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÛÎÏËÛË Ô˘ ÌÔ˘ ¤ÁÈÓ ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· Sciences en questions Ó· ¤Úıˆ Ó· ·ÓÙ·ÏϿ͈ Ì·˙› Û·˜ οÔȘ ·fi„ÂȘ Á‡Úˆ ·fi ÙȘ ÚfiÛÊ·Ù˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Ù˘ ‚ÈÔÏÔÁ›·˜.
√ Ê˘ÛÈÎfi˜ Jean-Marc Levy-Leblond, Â‰Ò Î·È Î¿ÔÈ· ¯ÚfiÓÈ·,
¤¯ÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÌÈ· Ôχ ÂӉȷʤÚÔ˘Û· ¤Ú¢ӷ, Á‡Úˆ ·fi
ÙËÓ ËÏÈΛ· ÙˆÓ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ·Ó·ÊÔÚÒÓ ÛÙȘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈΤ˜ ‰ËÌÔÛȇÛÂȘ. ∆Ô ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ ‰Â›¯ÓÂÈ, ηٿ οÔÈÔ
ÁÂÓÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ ÙÚfiÔ, fiÙÈ Ë Û˘¯ÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ·Ó·ÊÔÚÒÓ ÌÂÈÒÓÂÙ·È Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘˜. ∂›Ó·È Û¿ÓÈÔ Ó·
·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙ· ¿ÚıÚ· ÂÚÁ·Û›Â˜ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÚ¿ÛÂÈ ·fi
ÙË Û˘ÁÁÚ·Ê‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ·. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ,
ÛÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ, ÔÈ ÂÈÛÙËÌÔÓÈΤ˜ ÌÂϤÙ˜ ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·È ¯ˆÚ›˜ ÈÛÙÔÚÈΤ˜ ·Ó·‰ÚÔ̤˜, ‹ Ì ÌÈÎÚ¤˜ ·Ó·‰ÚÔ̤˜, Ô˘ ‰ÂÓ
ÍÂÂÚÓÔ‡Ó Î·Ù¿ ̤ÛÔ fiÚÔ Ù· ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ·. ø˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘, Ë ÚfiÔ‰Ô˜ ÙˆÓ ÂÚ¢ÓÒÓ Û˘¯Ó¿ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì ¤Ó· ›‰Ô˜ ÎÔ‡ÚÛ·˜ ‹ ·ÁÒÓ·
‰ÚfiÌÔ˘ ÚÔ˜ Ù· ÂÌÚfi˜: fiÏ· Á›ÓÔÓÙ·È Ú·ÎÙÈο ÛÙÔ ·ÚfiÓ, ¯ˆÚ›˜
ηÌÈ¿ ÈÛÙÔÚÈ΋ ÚÔÔÙÈ΋. º˘ÛÈο ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi Â›Ó·È ıÏÈ‚ÂÚfi,
‰ÈfiÙÈ Â›Ó·È Â›Û˘ Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÁÈ· ÙȘ ÂÈÛً̘ ·˘Ù‹ Ë ÈÛÙÔÚÈ΋
ÚÔÔÙÈ΋ fiˆ˜ Î·È ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ÙÔÌ›˜. °È· Ó· ·ÔʇÁÔ˘Ì ·˘Ù‹ ÙËÓ ·Ú¿ÏÂÈ„Ë, Û·˜ ÚÔÙ›ӈ Ó· οÓÔ˘Ì ̷˙› ÌÈ·
ÈÛÙÔÚÈ΋ ·Ó·‰ÚÔÌ‹ ÛÙȘ ËÁ¤˜ ·˘Ù¤˜ Ô˘ ¤·ÈÍ·Ó Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ
ÁÈ· Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ Ô ÎÏ¿‰Ô˜ Ù˘ ‚ÈÔÏÔÁ›·˜ ÙË Û‡Á¯ÚÔÓ‹ ÙÔ˘ ÌÔÚÊ‹.
21

∏ Û‡Á¯ÚÔÓË ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ Ù˘ ‚ÈÔÏÔÁ›·˜ ÛÊ˘ÚËÏ·Ù‹ıËÎÂ
¿Óˆ ÛÙ· ıÂ̤ÏÈ· ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ È‰ÂÒÓ Ô˘ ÚÔԉ¢ÙÈο
·ÔÙ¤ÏÂÛ·Ó ·˘Ùfi Ô˘ Ô ∫Ô˘Ó ÔÓÔÌ¿˙ÂÈ ¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ‰ËÏ·‰‹ ÛÂ
¤Ó· Û‡ÓÔÏÔ È‰ÂÒÓ, ·ÓÙÈÏ‹„ˆÓ, Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ¤Ó· Ï·›ÛÈÔ
ÛΤ„ˆÓ, ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ηÓ›˜ ÛÙÔ¯¿˙ÂÙ·È, Ê·ÓÙ¿˙ÂÙ·È Î·È Û¯Â‰È¿˙ÂÈ ÂÈÚ¿Ì·Ù·, ÂÚÌËÓ‡ÂÈ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·, ÂÂÍÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ıˆڛ˜… ∆Ô ¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ı¤Ïˆ Ó· Û·˜ ÌÈÏ‹Ûˆ, ÛÊ˘ÚËÏ·Ù‹ıËΠÌÂÙ¿ ÙȘ ÚÒÙ˜ ÌÂÁ¿Ï˜ ·Ó·Î·Ï‡„ÂȘ Ù˘
ÌÔÚȷ΋˜ ‚ÈÔÏÔÁ›·˜, ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ 1960. ∞ÏÏ¿,
ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÚfiÛÊ·Ù˜ ·Ó·Î·Ï‡„ÂȘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÙÒÚ· Ó· ı¤ÛÔ˘Ó ÛÂ
·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛË ÔÏϤ˜ ·fi ÙȘ ȉ¤Â˜ Ô˘ ›¯·Ó Á›ÓÂÈ ÔÌfiʈӷ ·Ô‰ÂÎÙ¤˜, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÓÙ‡ˆÛË fiÙÈ ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙË
Á¤ÓÂÛË ÂÓfi˜ Ó¤Ô˘ ¶·Ú·‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜. Ÿˆ˜ Û˘¯Ó¿ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÛÙËÓ
ÈÛÙÔÚ›· ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌÒÓ, ı· ‰Ô‡Ì fiÙÈ ÔÈ Ù¯ÓÈΤ˜ ·˘Ù¤˜ Ô˘ Û˘Ó¤‚·Ï·Ó ÛÙËÓ ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛË ÙÔ˘ ·Ï·ÈÔ‡ ¶·Ú·‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜, Â›Ó·È Ù¯ÓÈΤ˜ Ô˘ ·Ó·Ù‡¯ıËÎ·Ó Ì¤Û· ÛÙÔÓ ÔÚ›˙ÔÓÙ· ÙÔ˘ ‰ÈÎÔ‡ ÙÔ˘ Ï·ÈÛ›Ô˘.

22

ª∂ƒ√™ ¶ƒø∆√

∆Ô ÁÂÓÂÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·
∞fi ÙÔÓ ÁÂÓÂÙÈÎfi ·Ó·ÁˆÁÈÛÌfi ˆ˜ ÙËÓ ·Ó¿‰˘ÛË
ÂÓfi˜ Ó¤Ô˘ ¶·Ú·‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜
√È Î‡ÚÈÔÈ ÂÚ¢ÓËÙÈÎÔ› ¿ÍÔÓ˜ Ô˘ ηıÔÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘
ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ ÔÔ›Ô ÚԤ΢„ ·fi ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ·Ó·Î·Ï‡„ÂȘ Ù˘ ÌÔÚȷ΋˜ ‚ÈÔÏÔÁ›·˜ Î·È ÙÔ ÔÔ›Ô Û˘ÓÂÙ¤ÏÂÛ ÛÙÔ Ó· ÁÂÓÓËı› Ì ٷ¯‡ Ú˘ıÌfi ÌÈ· Ó¤· ÌÔÚÊ‹ ·Ó·ÁˆÁÈÛÌÔ‡ Û˘ÓÔ„›˙ÔÓÙ·È
‹‰Ë ·fi ÙÔ 1961 Û ¤Ó· ¿ÚıÚÔ ÙÔ˘ Ernst Mayr. ™ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ¿ÚıÚÔ Ì ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ: Cause and effect in biology (∞›ÙÈÔ Î·È
·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÛÙË ‚ÈÔÏÔÁ›· ) 9, Ô Mayr ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ ‰‡Ô ›‰Ë ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ ÚÔÛÂÁÁ›ÛˆÓ, Ô˘ ηٿ ÙËÓ ¿Ô„Ë ÙÔ˘ Ù·ÈÚÈ¿˙Ô˘Ó ÛÙÔ Â›‰Ô˜
ÙˆÓ ÂÚˆÙËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ Ù›ıÂÓÙ·È ÛÙËÓ ‚ÈÔÏÔÁ›·.
∏ ÚÒÙË ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË Â›Ó·È ·˘Ù‹ Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈ΋˜ ‚ÈÔÏÔÁ›·˜
(biologie fonctionnelle) Ô˘ ÂÚÂ˘Ó¿ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Î·Ù·ÓfiËÛ˘ ÙˆÓ
Ì˯·ÓÈÛÌÒÓ ÙˆÓ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ. ∂ÓÙfi˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Ï·ÈÛ›Ô˘, Ù· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· Ô˘ Ù›ıÂÓÙ·È Â›Ó·È Ù˘ ÌÔÚÊ‹˜: “Ì ÔÈÔ ÙÚfiÔ;” Î·È Ë Ì¤ıÔ‰Ô˜ Ô˘ Û˘ÓÈÛÙ¿Ù·È Â›Ó·È Ë Ê˘ÛÈÎÔ¯ËÌÈ΋, Ë ·Ó·9. E. Mayr, 1961, “Cause and effect in biology”, Science, 134, ÛÂÏ›‰Â˜ 15011506.

23

ÁˆÁÈ΋, Ô˘ ÛÙԯ‡ÂÈ Ó· ·Ó·Á¿ÁÂÈ Ù· ·Ú·ÙËÚÔ‡ÌÂÓ· Ê·ÈÓfiÌÂÓ·
ÛÙÔ˘˜ Ê˘ÛÈÎÔ-¯ËÌÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜. øÛÙfiÛÔ, Ô Mayr, ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÂÎÙÂÓÒ˜ Û ¤Ó· ΛÌÂÓÔ ÙÔ˘ ∫ÏÔÓÙ ªÂÚÓ¿Ú, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰›ÓÂÈ ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ·Ó·ÁˆÁ‹ ÛÙË Ê˘ÛÈÎÔ¯ËÌÈ΋ ̤ıÔ‰Ô, ··ÈÙÂ›Ù·È Ë ÚÔÛÊ˘Á‹ ÛÙËÓ ‡·ÚÍË ÂÓfi˜, fiˆ˜ ÙÔ
·ÔηÏ›, “ۯ‰›Ô˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘”. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ∫ÏÔÓÙ ªÂÚÓ¿Ú, Ë ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË, Û˘ÓÈÛÙ¿
¤Ó· ›‰Ô˜ Û˘ÌÏËÚÒÌ·ÙÔ˜ ÛÙË Ê˘ÛÈ΋ Î·È ÛÙË ¯ËÌ›·, ¤Ó· Û˘Ìϋڈ̷ ·Ó·Áη›Ô, ÁÈ· Ó· ηٷÓÔËı› Ë Ê˘ÛÈÔÏÔÁ›·. ∂›Ó·È Ê·ÓÂÚfi fiÙÈ Ë È‰¤· ·˘Ù‹ ›¯Â Î·È ¤¯ÂÈ ¿ÓÙ· οÔÈ· ‚ÈÙ·ÏÈÛÙÈ΋ ·fi¯ÚˆÛË, ·ÏÏ¿ Ô Mayr ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ Ì ÔÈÔ ÙÚfiÔ Ë ÌÔÚȷ΋ ‚ÈÔÏÔÁ›·, ¯¿ÚË ÛÙËÓ ·Ó·Î¿Ï˘„Ë ÙÔ˘ ÁÂÓÂÙÈÎÔ‡ ÎÒ‰Èη, Â¤ÙÚ„ ÛÙËÓ
ȉ¤· ÙÔ˘ ∫ÏÔÓÙ ªÂÚÓ¿Ú Ó· Â·Ó·ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÙ› Î·È Ó· ··ÏÏ·¯ı› ·fi ÙÔ ‚ÈÙ·ÏÈÛÙÈÎfi Ù˘ Ï·›ÛÈÔ. ∏ ȉ¤· ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÂÌÂÚÈ›¯Â ÌÈ· ÛÎÔÈÌfiÙËÙ· Î·È ÂÈϤÔÓ Î·È ¤Ó· ›‰Ô˜ ÚÔıÂÙÈÎfiÙËÙ·˜ (ÙÂÏÂÔÏÔÁ›·˜) ·fi ÙË ˙ˆ‹ ‹ Ù· ¤Ì‚È· fiÓÙ·, ÌÈ· ¿Ô„Ë
ηıfiÏÔ˘ ·Ô‰ÂÎÙ‹ ÁÈ· ÌÈ· Ì˯·ÓÈÛÙÈ΋ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ Û˘Ó›‰ËÛË.
øÛÙfiÛÔ, Ë ¿ÌÂÛË ·Ú·Ù‹ÚËÛË, ΢ڛˆ˜ ·˘Ù‹ Ù˘ ÂÌ‚Ú˘˚΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ Ì Ôχ Û·Ê‹ ÙÚfiÔ ÙËÓ ‡·ÚÍË ÌÈ·˜ ·ÚfiÌÔÈ·˜
ÛÎÔÈÌfiÙËÙ·˜. ∫·Ù¿ ÙÔÓ Mayr, ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Úfi‚ÏËÌ· ¤¯ÂÈ
Ï˘ı› ¯¿ÚË ÛÙȘ ıÂÌÂÏÈÒ‰ÂȘ ·Ó·Î·Ï‡„ÂȘ Ù˘ ÌÔÚȷ΋˜ ‚ÈÔÏÔÁ›·˜,
fiˆ˜ Ù˘ ·Ó·Î¿Ï˘„˘ Ù˘ ‰ÔÌ‹˜ ÙÔ˘ DNA Î·È ÙÔ˘ ÁÂÓÂÙÈÎÔ‡ ÎÒ‰Èη. √È ·Ó·Î·Ï‡„ÂȘ ·˘Ù¤˜ Â¤ÙÚ„·Ó Ó· ıˆÚËıÔ‡Ó ÔÈ Ì˯·ÓÈÛÌÔ› Ù˘ Û‡ÓıÂÛ˘ ÙˆÓ ÚˆÙÂ˚ÓÒÓ ˆ˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ› ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜ Î·È Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÌÂÁ·ÏÔÌÔÚȷΤ˜
ÂÓÒÛÂȘ, fiˆ˜ ÙÔ DNA Î·È ÔÈ ÚˆÙ½Ó˜, ˆ˜ Ù· ÌfiÚÈ· Ô˘ ÌÂٷʤÚÔ˘Ó ÏËÚÔÊÔڛ˜. ∏ ·Ó·Î¿Ï˘„Ë ÙÔ˘ ÁÂÓÂÙÈÎÔ‡ ÎÒ‰Èη, Ô˘
Û˘ÓÈÛÙ¿ ÙÔ ÎÏÂȉ› Ù˘ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙË ‰ÔÌ‹ ÙÔ˘ DNA
Î·È Û ·˘Ù‹ ÙˆÓ ÚˆÙÂ˚ÓÒÓ, Â¤ÙÚ„ ÛÙËÓ Ô˘Û›· ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿
Ó· ÂÈÛ·¯ı› ÛÙË ‚ÈÔÏÔÁ›· Ì ‡ÛÙÔ¯Ô ÙÚfiÔ Ë È‰¤· Ù˘ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜, Ù˘ ·ÔηÏÔ‡ÌÂÓ˘ ÁÂÓÂÙÈ΋˜ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ô
Mayr, ÌÂÙ¿ ·fi ·˘Ù‹ ÙË ‰È·Ù‡ˆÛË, ÛÙËÓ ›‰È· ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ ÂÚÓ¿ÂÈ
Ì ÌÈ· ÂÎÏËÎÙÈ΋ ‚È·Û‡ÓË ·fi ÙÔÓ ÁÂÓÂÙÈÎfi ÎÒ‰Èη ÛÙËÓ È‰¤· ÙÔ˘
24

ÁÂÓÂÙÈÎÔ‡ “ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜”. ∫·Ù¿ ÙËÓ ¿Ô„Ë ÙÔ˘, Â›Ó·È ÔÏÔÊ¿ÓÂÚÔ, fiÙÈ ¤Ó· ÁÂÓÂÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Â›Ó·È ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔ ÛÙȘ ÓÔ˘ÎÏÂÔÙȉÈΤ˜ ·ÏÏËÏÔ˘¯›Â˜ ÙÔ˘ DNA Î·È fiÙÈ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·˘Ùfi ÚÔÛʤÚÂÈ ÌÈ· Ì˯·ÓÈÛÙÈ΋ Î·È fi¯È ‚ÈÙ·ÏÈÛÙÈ΋ ÂÚÌËÓ›· ÛÙÔÓ ÂÌ‚Ú˘˚Îfi
ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ. ∞˘Ùfi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ·Ú¿ ÙÔ
fiÙÈ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Â›Ó·È ÊÈÓ·ÏÈÛÙÈÎfi, ‰ÂÓ Â›Ó·È ÊÈÓ·ÏÈÛÙÈÎfi. ∂ÌÂÚȤ¯ÂÈ ÌÈ· ÌÔÚÊ‹ ÛÎÔÈÌfiÙËÙ·˜ ·ÏÏ¿ Ì Ì˯·ÓÈÛÙÈ΋ ·fi¯ÚˆÛË. °È·
ÙËÓ ÂÚÌËÓ›· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ¿Ԅ˘, Ô Mayr ÂÈÓfiËÛ οÔÈÔ˘˜ fiÚÔ˘˜
Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó Ôχ ÁÓˆÛÙÔ›, fiˆ˜ ·˘ÙfiÓ Ù˘ “Ì˯·ÓÈÛÙÈ΋˜ ÚÔıÂÙÈÎfiÙËÙ·˜” (mechanistic purposefulness). ∫·Ù¿ Ù· Ê·ÈÓfiÌÂÓ·
˘¿Ú¯ÂÈ fiÓÙˆ˜ ÚfiıÂÛË (purpose), fï˜ ÚfiÎÂÈÙ·È ÌfiÓÔ ÁÈ· Ê·ÈÓÔÌÂÓÈ΋ ÚÔıÂÙÈÎfiÙËÙ·, ÂÊfiÛÔÓ Ë ‰È·‰Èηۛ· Â›Ó·È Ì˯·ÓÈÛÙÈ΋.
∏ ‰È·‰Èηۛ· ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È ‰È· ̤ÛÔ˘ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, Ô˘
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÂÓfi˜ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹, ‰ËÏ·‰‹ ¯ˆÚ›˜ ÚfiıÂÛË ‹ Ì ÚfiıÂÛË ‰È·ÌÂÛÔÏ·‚ËÙÈ΋, Û¿Ó
·˘Ù‹ Ô˘ ÂÌÂÚȤ¯ÂÈ Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÈ΋˜ Ì˯·Ó‹˜. ∂ÈϤÔÓ, ÂÚÌËÓ‡ÂÙ·È Ë ÂÌ‚Ú˘˚΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ˙ˆÓÙ·ÓÔ‡ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÚÔÛÊ˘Á‹˜ Û οÔÈ· ÓÂ˘Ì·ÙÈÛÙÈ΋ ‹ ÓÔËÙÈ΋ ÚfiıÂÛË, ·ÏÏ¿ ·ÏÒ˜ ̤ۈ Ù˘ Ì˯·ÓÈÛÙÈ΋˜
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. √ Mayr ÂÈÓfiËÛ Â›Û˘, ‹ Ì¿ÏÏÔÓ, ÁÈ· Ó· ›̷ÛÙ ÈÔ ·ÎÚȂ›˜, ˘ÈÔı¤ÙËÛ ¤Ó·Ó fiÚÔ Ô˘ ›¯Â ÂÈÓÔ‹ÛÂÈ ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ Ô Pittendrigh: ÙÔÓ fiÚÔ Ù˘ “ÙÂÏÂÔÓÔÌ›·˜”.
¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÎÏ·ÛÈÎÔ‡ ·ÚÈÛÙÔÙÂÏÈÎÔ‡
fiÚÔ˘ Ù˘ ÙÂÏÂÔÏÔÁ›·˜, ‰ËÏ·‰‹ fiÙÈ Ë ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ¤Ì‚ÈˆÓ fiÓÙˆÓ
Á›ÓÂÙ·È Ì οÔÈÔ ÛÎÔfi, ·fi ·˘ÙfiÓ Ù˘ ÙÂÏÂÔÓÔÌ›·˜, Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ó·
ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ô ÛÎÔfi˜ ‰ÂÓ ÂÌÂÚȤ¯ÂÈ ÚÔıÂÙÈÎfiÙËÙ·. √ Pittendrigh ·Ó·ÊÂÚfiÙ·Ó ÛÙËÓ ‰È·‰Èηۛ· ·Ó·˙‹ÙËÛ˘
ÛÎÔÔ‡ ¯ˆÚ›˜ ÚÔıÂÙÈÎfiÙËÙ· (non purposeful end-seeking
process) ÁÈ· Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÂÈ ¤Ó· ÙÂÏÂÔÓÔÌÈÎfi Ì˯·ÓÈÛÌfi, Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙË ‰È·‰Èηۛ· ·Ó·˙‹ÙËÛ˘ ÛÎÔÔ‡ Ì ÚÔıÂÙÈÎfiÙËÙ·
(purposeful end-seeking process) ÂÓfi˜ ÙÂÏÂÔÏÔÁÈÎÔ‡ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡.
∏ ‰Â‡ÙÂÚË ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË Ô˘ Ô Mayr ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ
ÙËÓ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈ΋ Ù˘ ‚ÈÔÏÔÁ›·˜, Â›Ó·È ·˘Ù‹ Ù˘ ÂÍÂÏÈÎÙÈ΋˜ ‚ÈÔ25

ÏÔÁ›·˜. ∏ ÂÍÂÏÈÎÙÈ΋ ‚ÈÔÏÔÁ›· ‰ÂÓ ÂӉȷʤÚÂÙ·È ÁÈ· ÙÔ Ò˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ù· ¤Ì‚È· fiÓÙ·, ·ÏÏ¿ ÁÈ·Ù› Â›Ó·È ·˘Ù¿ Ô˘ ›ӷÈ, ÒÛÙ ӷ
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ì ÙÔÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÙÚfiÔ, fiÔ˘ ÙÔ ÁÈ·Ù› ÂÎÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È fi¯È Ì ÙË ÊÈÓ·ÏÈÛÙÈ΋ ÛËÌ·Û›· “Ì ÔÈÔ ÛÎÔfi;” ·ÏÏ¿ Ì ÙË
ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ “ˆ˜ ¤ÁÈÓÂ, ˆ˜ Û˘Ó¤‚ËÎ·Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·”, (ÛÙ· ·ÁÁÏÈο Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ Ì¿ÏÏÔÓ ÙÔ “how come? ” ·Ú¿ ÙÔ “why? ”). ™˘ÓÂÒ˜ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÈÛÙÔÚÈ΋ ÂΉԯ‹ Ù˘ ‚ÈÔÏÔÁ›·˜ Î·È Ô Mayr
Í·Ó·Â·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙËÓ ÎÏ·ÛÈ΋ ÓÂÔ‰·Ú‚ÈÓÈ΋ ıˆڛ·: ÛÙȘ ÌÂÙ·ÏÏ¿ÍÂȘ, ÛÙË Ê˘ÛÈ΋ ÂÈÏÔÁ‹. ∏ ÂͤÏÈÍË Â›Ó·È ·˘Ù‹ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›
Ù· ¤Ì‚È· fiÓÙ· Ì ٤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ, ÒÛÙ ӷ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ·ÎÔÏÔ˘ıÂ›Ù·È ÌÈ· ÛÎÔÈÌfiÙËÙ·, Ô˘ fï˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛÙËÓ Ô˘Û›· Ú·ÁÌ·ÙÈ΋,
·ÊÔ‡ ·˘Ù¿ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ‰È· ̤ÛÔ˘ ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜.
∞˘Ù¿ ÏÔÈfiÓ Â›Ó·È Û Ôχ ·‰Ú¤˜ ÁÚ·Ì̤˜ Ù· ıÂ̤ÏÈ· ÂÓfi˜ Ôχ
ηϿ ÂÂÍÂÚÁ·Ṳ̂ÓÔ˘ ¶·Ú·‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜, Ô˘ ‰È‰¿ÛÎÂÙ·È Â˘Ú¤ˆ˜, ÙÔ
ÔÔ›Ô ÁÓÒÚÈÛ ڷÁ‰·›· ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÎfiÌË Î·È Û‹ÌÂÚ·
ÂÓÈÛ¯‡ÂÙ·È Ì ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ÙÚfiÔ. øÛÙfiÛÔ, Â‰Ò Î·È Î¿ÔÈÔ ‰È¿ÛÙËÌ·, ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıԇ̠ÌÈ· Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ ·Ô‰˘Ó¿ÌˆÛË ·˘ÙÔ‡
ÙÔ˘ ¶·Ú·‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜. ¶Ò˜ ÂÚÌËÓ‡ÂÙ·È ·˘Ùfi ÙÔ ·Ú¿‰ÔÍÔ;
∞ÔηχÊÙËΠηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ÙÚÈ¿ÓÙ· ¯ÚfiÓˆÓ fiÙÈ Ë ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ÙˆÓ ÛΤ„ÂˆÓ ·˘ÙÒÓ Ô˘ Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó ·˘Ùfi
ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ‹Ù·Ó Ôχ ÁfiÓÈÌË Î·È fiÙÈ Û˘ÓÂÙ¤ÏÂÛ ÛÙËÓ ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ÂÈÚ·Ì·ÙÈÎÒÓ Â˘ÚËÌ¿ÙˆÓ, ·Ú¿ ÙȘ ÂÓÓÔÈÔÏÔÁÈΤ˜ ·‰˘Ó·Ì›Â˜ Ô˘ ·˘Ù¤˜ ¤¯Ô˘Ó Î·È ÛÙȘ Ôԛ˜ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Â·Ó¤ÏıÔ˘ÌÂ. ∞˘Ù‹ Ë ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ·ÔÎÔÚ˘ÊÒıËΠ̠ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡ Ù˘ ·ÏÏËÏÔ˘¯›·˜ ÙÔ˘ ∞ÓıÚÒÈÓÔ˘ ÁÔÓȉÈÒÌ·ÙÔ˜, ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ Ì·˜ ÂÍ‹ÁËÛ·Ó fiÙÈ ·ÊÔ‡
Ù· ¿ÓÙ· Â›Ó·È ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ӷ ÛÙÔ ÁÂÓÂÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ·ÚΛ Ó·
·ÔÎÚ˘ÙÔÁÚ·ÊËı› ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ì ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ÙË Ê‡ÛË ÂÓfi˜ ¤Ì‚ÈÔ˘ fiÓÙÔ˜, ›Ù ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙËÓ
Escherichia coli ›Ù ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ ÕÓıÚˆÔ Â›Ù ÁÈ· ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ¿ÏÏÔÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi. ∞fi ÙȘ ·fi„ÂȘ ·˘Ù¤˜ ÂÎÔÚ‡ÂÙ·È Ë
ȉ¤· fiÙÈ, fiˆ˜ Ì ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ ÂÓfi˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹, Ë ·ÔΈ‰ÈÎÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·ÏÏËÏÔ˘¯ÈÒÓ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ÁÔÓȉÈÒÌ·ÙÔ˜ ı· Ì·˜
26

Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÙÔ Ó· ·Ó·Î·Ï‡„Ô˘Ì ÙË ÏÔÁÈ΋ Ù˘ ʇÛ˘ Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘.
∞˘Ù‹ Ë ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ¶·Ú·‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜ ›¯Â ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ¤ÚıÔ˘Ó ÛÙÔ Êˆ˜ ÔÈ ·‰˘Ó·Ì›Â˜ ÙÔ˘, ÔfiÙ ¿Ú¯ÈÛ ӷ ÎÏÔÓ›˙ÂÙ·È ÛÔ‚·Ú¿ Î·È Ë È‰¤· Ù˘ “·ÓÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜ ÙˆÓ ÁÔÓȉ›ˆÓ”. ∏
ȉ¤· ·˘Ù‹, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÔÔ›· Ë Û˘ÓÔÏÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ˙ÒÓÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ‹ Ù· ÈÔ ıÂÌÂÏÈÒ‰Ë Ì¤ÚË Ù˘ ηıÔÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ¤Ó· ÁÂÓÂÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·, Ù›ÓÂÈ ÙÒÚ· ÛÈÁ¿ ÛÈÁ¿ Ó·
·ÓÙÈηٷÛÙ·ı› ·fi ¤Ó· ÈÔ ÔχÏÔÎÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ, Ô˘ ıÂÌÂÏÈÒÓÂÙ·È ÛÙȘ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ Ù˘ ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·Û˘, ÙˆÓ ·ÌÔÈ‚·›ˆÓ Û¯¤ÛˆÓ
·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙË ÁÂÓÂÙÈ΋, ÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÚfiÏÔ Ù˘ ÔÔ›·˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ›
ηÓ›˜ Ó· ·ÚÓËı›, Î·È ÛÙËÓ ÂÈÁ¤ÓÂÛË, Ë ÛËÌ·Û›· Ù˘ ÔÔ›·˜ ·Ó·Î·Ï‡ÙÂÙ·È ÚÔԉ¢ÙÈο. ∞˘Ù‹ Ë ‰ÈÔÏ›ÛıËÛË, Û˘ÓÈÛÙ¿ ÌÈ· ¤Ó‰ÂÈÍË
ÁÈ· ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ¶·Ú·‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜; ∞˜ ˘ÂÓı˘Ì›ÛÔ˘Ì fiÙÈ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÂÚ›ÊËÌÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ ∆fiÌ·˜ ∫Ô˘Ó, ∏ ‰ÔÌ‹ ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÒÓ Â·Ó·ÛÙ¿ÛˆÓ, Ì ÙÔÓ fiÚÔ ¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ˘ÔÓÔÔ‡ÌÂ
¤Ó· ›‰Ô˜ ÌÂÙ·ıˆڛ·˜, ¤Ó· Ï·›ÛÈÔ ÛΤ„˘, ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘
ÔÔ›Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÈÙ¢¯ı› ÌÈ· Û˘Ó·›ÓÂÛË ÁÈ· ÙÔÓ Î·ıÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ÈÔ
‡ÛÙÔ¯ˆÓ ÂÚˆÙËÌ¿ÙˆÓ, ·˘ÙÒÓ ·fi Ù· ÔÔ›· ı· ÂÍ·ÚÙËıÔ‡Ó Ù·
ÂÈÚ¿Ì·Ù· Ô˘ ı· ˘ÏÔÔÈËıÔ‡Ó Î·È Ù· ÔÔ›· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ
“ηÓÔÓÈ΋” ÂÈÛÙ‹ÌË, ÙÔ ÔÔ›Ô Ï·›ÛÈÔ ÛΤ„˘ ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ
ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ı· Â¤ÏıÂÈ ÌÈ· ·ÏÏ·Á‹, Ô˘ ‰ÂÓ ı· Û˘ÓÈÛÙ¿ ÌfiÓÔ ÌÈ·
Ó¤· ıˆڛ·, ·ÏÏ¿ ÌÈ· ·ÏÏ·Á‹ Û fiÏË ÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ ÙÔ˘ Ï·ÈÛ›Ô˘.
∆ÔÓ ª¿ÚÙÈÔ ÙÔ˘ 1997 ‰ËÌÔÛȇÙËΠÛÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi Nature
Biotechnology ¤Ó· ¿ÚıÚÔ, ˘ÔÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔ ·fi ¤Ó· ηıËÁËÙ‹ Ù˘
΢ÙÙ·ÚÈ΋˜ Î·È ÌÔÚȷ΋˜ ‚ÈÔÏÔÁ›·˜ ·fi ÙÔ ª¤ÚÎϸ, ÙÔÓ
Richard Strohman10. ™ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ¿ÚıÚÔ, Ô˘ ÚÔοÏÂÛÂ
ÌÂÁ¿ÏÔ ıfiÚ˘‚Ô, Ô Strohman ·Ó¤Ï˘Â fiˆ˜ Ê·ÓÂÚÒÓÂÈ Î·È Ô Ù›ÙÏÔ˜ ÙÔ˘: ∂ÈÁ¤ÓÂÛË Î·È ÔÏ˘ÏÔÎfiÙËÙ·. ∏ ¤Ï¢ÛË Ù˘ ∫Ô˘ÓÈ΋˜
Â·Ó¿ÛÙ·Û˘ ÛÙË µÈÔÏÔÁ›· (Epigenesis and complexity. The
10. R. C. Strohman 1997. “Epigenesis and complexity. The coming Kuhnian revolution in biology”. Nature Biotechnology, ÙfiÌÔ˜ 15, ÛÂÏ›‰Â˜ 194-200.

27

coming Kuhnian revolution in biology), ÙËÓ ∫Ô˘ÓÈ΋ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ¯ÒÚ· ηٿ ÙËÓ ¿Ô„Ë ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ Ù˘ ‚ÈÔÏÔÁ›·˜. °È· ÙÔÓ Strohman, ÔÈ Û˘ÓÈÛÙÒÛ˜ ÙÔ˘ ·Ó·‰˘fiÌÂÓÔ˘ ¶·Ú·‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È “Ë ÂÈÁ¤ÓÂÛË Î·È Ë ÔÏ˘ÏÔÎfiÙËÙ·”, ÔÈ ‰‡Ô ¤ÓÓÔȘ ÙÔ˘ ˘fiÙÈÙÏÔ˘ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘, ÛÙȘ Ôԛ˜, ̤۷ ÛÙÔ Î›ÌÂÓÔ ÙÔ˘
¿ÚıÚÔ˘, ÚÔÛı¤ÙÂÈ Î·È Ì›· ÙÚ›ÙË Û˘ÓÈÛÙÒÛ·, ·˘Ù‹ Ù˘ ·˘ÙÔÔÚÁ¿ÓˆÛ˘. ¶ÂÚÈÏËÙÈο, Ë Î‡ÚÈ· ȉ¤· ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ Â›Ó·È Ë ÂÍ‹˜: “∏
ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ Watson Î·È ÙÔ˘ Crick Ô˘ ¿Ú¯ÈÛ ˆ˜ ÌÈ· ıˆڛ· ηÈ
ˆ˜ ¤Ó· ¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙÔ˘ ÁÔÓȉ›Ô˘, ÚÔÛ‰ÈÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ Ì ·ÎÚ›‚ÂÈ·
Î·È Û·Ê‹ÓÂÈ·, ¤¯ÂÈ ÂÍÂÏȯı› ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ηٿ Ï·Óı·Ṳ̂ÓÔ ÙÚfiÔ, ÂÈÙÚ¤ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·Ó¿ÛÙ·ÛË ÌÈ·˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÌÔÚȷ΋˜ ÌÔÚÊ‹˜ ÁÂÓÂÙÈÎÔ‡ ÓÙÂÙÂÚÌÈÓÈÛÌÔ‡”. °È· Ó· ÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙËÓ ¿Ô„Ë ÙÔ˘ Ô
Strohman ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ÔÚÈṲ̂ӷ Ï¿ıË Ù· ÔÔ›· ÚԤ΢„·Ó
ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ÙÚÈ¿ÓÙ· ¯ÚfiÓˆÓ, Ô˘ Ù· ·ÔηÏ› ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈο ‹ ıˆÚËÙÈο, Î·È Ù· ÔÔ›· ÌfiÏȘ ÙÒÚ· ·Ú¯›˙Ô˘Ó Ó· Á›ÓÔÓÙ·È Ê·ÓÂÚ¿, ¯¿ÚË Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙȘ ·Ó·Î·Ï‡„ÂȘ Ô˘ ÙÔ
›‰ÈÔ ÙÔ Î˘Ú›·Ú¯Ô ¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Â¤ÙÚ„ ӷ ÂÈÙ¢¯ıÔ‡Ó, ÔÈ Ôԛ˜
Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó, fiˆ˜ Û˘¯Ó¿ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ, ÛÙËÓ Â›Û¢ÛË Ù˘ ·Ó·ıÂÒÚËÛ‹˜ ÙÔ˘.
√ Strohman ÂÛÙÈ¿˙ÂÈ Ì ÂÈÌÔÓ‹ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÙÔ˘ Û ‰‡Ô ·ÚÈ· Ï¿ıË. ∆Ô ÚÒÙÔ Ï¿ıÔ˜ ËÁ¿˙ÂÈ ·fi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÔÈ ·Ó·Î·Ï‡„ÂȘ Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ Watson Î·È ÙÔ˘ Crick, ÂÚÈÔÚ›ÛÙËÎ·Ó ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÛÙÔÓ ·˘ÙÔ‰ÈÏ·ÛÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ DNA,
ÛÙÔÓ ÁÂÓÂÙÈÎfi ÎÒ‰Èη Î·È ÛÙÔÓ Ì˯·ÓÈÛÌfi Ù˘ Û‡ÓıÂÛ˘ ÙˆÓ
ÚˆÙÂ˚ÓÒÓ. ∞˘Ùfi ÙÔ Ï¿ıÔ˜ ‚¤‚·È· ›¯Â Î·È Ù· ηϿ ÙÔ˘, ·ÊÔ‡ Ë
‚ÈÔÏÔÁ›· ˘Ô¯ÚÂÒıËΠηْ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ó· ·Û¯ÔÏËı› Ì ٷ
ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏ· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Ù˘. £˘ÌÔ‡Ì·È fiÙÈ fiÙ·Ó ‹ÌÔ˘Ó
ÊÔÈÙËÙ‹˜ Ë ‰È‰·Ûηϛ· Ù˘ ‚ÈÔÏÔÁ›·˜ ‰ÈÂÍ·ÁfiÙ·Ó Ì ٤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ ÒÛÙ ӷ ηٷÓÔԇ̠fiÏ· Ù· ¿ÏÏ·, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙË Û‡ÓıÂÛË ÙˆÓ
ÚˆÙÂ˚ÓÒÓ. ∫·È ÂÚfiÎÂÈÙÔ fiÓÙˆ˜ ÁÈ· ÙÔ Ì˯·ÓÈÛÌfi ÂΛÓÔ…
ÂÎÙfi˜ Ê˘ÛÈο Î·È ·fi ÙÔ ˘fiÛÙڈ̷ ÙÔ˘ ÁÂÓÂÙÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡, Ô˘
‹Ù·Ó ÂÓÙÂÏÒ˜ ¿ÁÓˆÛÙÔ! √È Ú·Á‰·›Â˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÙˆÓ ·Ó·Î·Ï‡„ˆÓ
Ô˘ ıÂÌÂÏ›ˆÛ·Ó ÙË ÌÔÚȷ΋ ‚ÈÔÏÔÁ›· ¤‰ˆÛ·Ó ··ÓÙ‹ÛÂȘ Û ÌÈ·
28

ÛÂÈÚ¿ ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó ÛÙÔ ˘fiÛÙڈ̷
ÙÔ˘ ÁÂÓÂÙÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡, ÛÙÔÓ Ì˯·ÓÈÛÌfi Û‡ÓıÂÛ˘ ÙˆÓ ÚˆÙÂ˚ÓÒÓ
Ì fiÏ· Ù· ÂӉȿÌÂÛ· ÛÙ¿‰È·, Î.Ï...∆Ô ıˆÚËÙÈÎfi ‹ ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈÎfi Ï¿ıÔ˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ·Í›ˆÛË fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ÂÚÌËÓ¢ı› ÙÔ
Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ ÙÔ˘ ΢ÙÙ¿ÚÔ˘ ·fi ·˘Ùfi ÙÔ ÛÒÌ· ÙˆÓ
Ó¤ˆÓ ÁÓÒÛˆÓ. ∞˘Ù‹ Ë ·˘ı·›ÚÂÙË Â¤ÎÙ·ÛË Ô‰‹ÁËÛ Û ϷÓı·Ṳ̂Ó˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ. ∞fi ·˘Ù‹ ÙËÓ Â¤ÎÙ·ÛË ËÁ¿˙ÂÈ Ë ıÂÒÚËÛË
Ô˘ ¤¯ÂÈ Î˘ÚÈ·Ú¯‹ÛÂÈ ÛÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜ fiÙÈ “Ù· ¿ÓÙ· ηıÔÚ›˙ÔÓÙ·È
ÁÂÓÂÙÈο”, ÂÓÒ Ì·˜ Â›Ó·È ϤÔÓ ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ Ë ·ÓÙ›ÏË„Ë ·˘Ù‹ ·Ó·Û΢¿˙ÂÙ·È Ì¤Û· ·fi ÙȘ ÔχÏÔΘ ·Ó··Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ÂÓۈ̷ÙÒÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÂÈÁÂÓÂÙÈÎÔ‡˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜ ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ
¤Ì‚ÈˆÓ fiÓÙˆÓ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÌ‚Ú˘˚΋ ÙÔ˘˜ ·Ó¿Ù˘ÍË.
™ÙË ‚¿ÛË ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ·Ú¯ÈÎÒÓ ·Ó·Î·Ï‡„ÂˆÓ ıÂÌÂÏÈÒıËηÓ
ÔÏÏ¿ “‰fiÁÌ·Ù·”. ∞˘Ù¿ Û˘Ó¤‚·Ï·Ó ÛÙÔ Ó· ÛÊ˘ÚËÏ·ÙËı› ÙÔ Î˘Ú›·Ú¯Ô ¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ·Ó ηÈ, ÁÈ· ÔÚÈṲ̂ӷ ·fi ·˘Ù¿, Ë ·Í›· ÙÔ˘˜
Î·È Ë ÁÂӛ΢ÛË ÙÔ˘˜, ‰È·„‡ÛÙËΠ·fi Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ. ∆Ô ÚÒÙÔ
‰fiÁÌ· ·Ó¿ÌÂÛ· Û ·˘Ù¿, Ô˘ ·ÔηÏÂ›Ù·È ·Ï¿ “ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰fiÁÌ·
Ù˘ ÌÔÚȷ΋˜ ‚ÈÔÏÔÁ›·˜”, Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙÔ Û¯‹Ì·
Ô˘ ˘·ÁÔÚ‡ÙËΠ·fi ÙË ÌÂϤÙË Ù˘ Escherichia coli: “¤Ó· ÁÔÓ›‰ÈÔ > ¤Ó· ¤Ó˙˘ÌÔ > Ì›· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ‹ Ì›· ȉÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡”. ∂›Ó·È ÁÓˆÛÙfi ‹‰Ë ·fi ηÈÚfi fiÙÈ ÙÔ ‰fiÁÌ· ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÈÛ¯‡ÂÈ
ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙˆÓ Â˘Î·Ú˘ˆÙÈÎÒÓ Î˘ÙÙ¿ÚˆÓ fiÔ˘: ÔÏÏ¿ ÁÔÓ›‰È· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙËÓ ¤ÎÊÚ·ÛË ÌÈ·˜ ȉÈfiÙËÙ·˜, ÂÓfi˜
¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÔ‡, ÂÓÒ ¤Ó· Î·È ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÁÔÓ›‰ÈÔ ÌÔÚ› Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ ¤ÎÊÚ·ÛË ÔÏÏÒÓ È‰ÈÔًوÓ.
ªÈ· ¿ÏÏË ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ȉ¤·, Ë ÔÔ›· ÙÒÚ· ϤÔÓ Í¤ÚÔ˘Ì fiÙÈ ‰ÂÓ
ÈÛ¯‡ÂÈ ·Ú¿ ÌfiÓÔ Û Ôχ ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ, fiˆ˜ ·˘Ù¤˜
Ô˘ Ù˘ Â¤ÙÚ„·Ó Ó· ‰È·ÌÔÚʈı›, ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÙÚÈۉȿÛÙ·ÙË
‰ÔÌ‹ ÙˆÓ ÚˆÙÂ˚ÓÒÓ, ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ÂÍ·ÚÙÒÓÙ·È ÔÈ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜
ÙÔ˘˜ Î·È Ê˘ÛÈο Ë ÂÓ˙˘ÌÈ΋ ÙÔ˘˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·. °È· ÌÂÁ¿ÏÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÈÛÙ¤„·Ì fiÙÈ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·‰›ψÛË Ù˘ ÚˆÙ½Ó˘ ÛÙÔÓ
¯ÒÚÔ ˘¿Ú¯ÂÈ Ì›· ÌfiÓÔ Î·È ÌÔÓ·‰È΋ ÛÙ·ıÂÚ‹ ‰È¿Ù·ÍË, Ë ÔÔ›·
ηıÔÚ›˙ÂÙ·È ÌÔÓÔÛ‹Ì·ÓÙ·, ·fi ÙËÓ ÌÔÓԉȿÛÙ·ÙË ‰ÔÌ‹ Ù˘, ‰Ë29

Ï·‰‹ ÙËÓ ÁÚ·ÌÌÈ΋ ·ÏÏËÏÔ˘¯›· ÙˆÓ ·ÌÈÓÔͤˆÓ, Ë ÔÔ›· Ê˘ÛÈο
Έ‰ÈÎÔÔÈÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ ·ÏÏËÏÔ˘¯›· ÙˆÓ ÓÔ˘ÎÏÂÔÙȉ›ˆÓ ÙÔ˘ DNA.
∆¤ÏÔ˜, ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ÙÚ›ÙÔ ‰fiÁÌ·, Ï›ÁÔ ÈÔ ‰˘ÛÓfiËÙÔ, ·Ô‰ÂÎÙfi
¯ˆÚ›˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ·ÎfiÌË Î·È Û‹ÌÂÚ·: ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ‰fiÁÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È Ë Û‡Á¯˘ÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ Îˆ‰ÈÎÔÔ›ËÛË Î·È ÛÙÔÓ
ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi, Ô˘ ‰È·Ù‡ˆÛ ÚËÙ¿ Ô Mayr Î·È ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô Ë
Û˘˙‹ÙËÛË ··ÈÙ› ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·. ∆Ô ‰fiÁÌ· ·˘Ùfi
ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È ·fi ¤Ó· Û¯‹Ì· (ÂÈÎfiÓ· 1∞) ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÙÔ Ï‹ıÔ˜ ÙˆÓ
ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Ô˘ Â›Ó·È ¿ÌÂÛ· ˘‡ı˘Ó˜ ÁÈ· ÙȘ ‚ÈÔÏÔÁÈΤ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ¤¯Ô˘Ó ÌÔÓ‹ ηÙ‡ı˘ÓÛË Ì ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi ·fi Ù·
DNA ÚÔ˜ Ù· RNA Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÚÔ˜ ÙȘ ÚˆÙ½Ó˜.
™Â ·˘Ùfi ÙÔ Û¯‹Ì· fï˜ ÌÔÚԇ̠ӷ ·ÓÙÈÙ¿ÍÔ˘Ì ÙË Û¯ËÌ·ÙÈ΋
·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÂÈÁÂÓÂÙÈÎÒÓ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓˆÓ (ÂÈÎfiÓ· 1µ). ™‡Ìʈӷ
Ì ·˘Ù‹ ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË, ÙÔ Ï‹ıÔ˜ ÙˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ
ÌÔÓ‹ ηÙ‡ı˘ÓÛË, ·ÏÏ¿ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰È¿ÊÔÚ· ÛÙ¿‰È· ·Ó¿ÛÙÚÔÊ˘
·ÏÏËÏÂ›‰Ú·Û˘: ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÚˆÙ½Ó˜ ηıÔÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÂÓÂÚÁÂȷ΋
ηٿÛÙ·ÛË (fi¯È ÙË ‰ÔÌ‹ ·ÏÏ¿ ÙËÓ ÂÓÂÚÁÂȷ΋ ηٿÛÙ·ÛË ) ÙˆÓ

∂ÈÎfiÓ· 1

30

DNA. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ÚˆÙ½Ó˜ Î·È ÛÙȘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜
ÔÊ›ÏÔ˘Ì ӷ ‰Â›ÍÔ˘Ì ٷ ‰›ÎÙ˘· ÂΛӷ ÛÙ· ÔÔ›· Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ‰ÂÓ
Â›Ó·È ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÌÈ·˜ Î·È ÌÔÓ·‰È΋˜ ÚˆÙ½Ó˘ ·ÏÏ¿ Ù˘ ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·Û˘ ÔÏÏÒÓ ÚˆÙÂ˚ÓÒÓ. ∆¤ÏÔ˜, ÔÊ›ÏÔ˘Ì ӷ ‰Â›ÍÔ˘Ì fiÙÈ
·˘Ù¿ Ù· ÂÈÁÂÓÂÙÈο ‰›ÎÙ˘· ¤¯Ô˘Ó Ù· ›‰È· ÌÈ· ·Ï›Ó‰ÚÔÌË ·ÏÏËÏÔÚÚ‡ıÌÈÛË Ì ÙËÓ ÂÓÂÚÁÂȷ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ DNA Î·È ÙˆÓ RNA.
∂Ó Á¤ÓÂÈ, ¤Ó· Ó¤Ô ¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ ÚÔÛ΋ÓÈÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô
·Ó·ÓÂÒÓÂÈ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Ì·˜ ÁÈ· Ù· ÌfiÚÈ· Ô˘ Â›Ó·È ÊÔÚ›˜ ÌÈ·˜
ÏËÚÔÊÔÚ›·˜, Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ ·Ó¿ÁÂÙ·È Î·Ù’ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎfiÙËÙ· ÌfiÓÔ
ÛÙËÓ ÏËÚÔÊÔÚ›· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ‰ÔÌ‹ ÙˆÓ DNA. ∆Ô ÁÂÁÔÓfi˜
·˘Ùfi Û˘Óԉ‡ÂÙ·È ·fi ÌÈ· ÌÂÙ·ÙfiÈÛË ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜, ·fi ÙËÓ È‰¤· Ù˘ “·ÓÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜ ÙˆÓ ÁÔÓȉ›ˆÓ” –fiÔ˘
fiÏ· ÙÂÏÈο ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ó·¯ıÔ‡Ó ÛÙËÓ ËÁ‹ Ù˘ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜,
‰ËÏ·‰‹ ÛÙ· DNA– ÚÔ˜ ÌÈ· ·Ó¿Ï˘ÛË ÂÓ Ì¤ÚÂÈ ÈÔ ÔχÏÔÎË,
Ô˘ ˘·ÁÔÚ‡ÂÈ, ÛÙËÓ Î¿ı ʿÛË, Ó· Û˘ÁÎÚÔÙËıÔ‡Ó ·Ï›Ó‰ÚÔÌÔÈ
·ÏÏËÏÔÚÚ˘ıÌÈÛÙÈÎÔ› ·ÎÏÔÈ Î·È Ó· ÌÂÏÂÙËı› Ë ‰ÔÌ‹ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ
‰ÈÎÙ‡ˆÓ Ô˘ ·ÏÏËÏÏÔ·ÓÙȉÚÔ‡Ó. ∆¤ÏÔ˜, ÁÈ· Ó· ·Ó··Ú·ÛÙ·ı›
·˘Ù‹ Ë Ó¤· ηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ, Â›Ó·È ÈÔ Î·Ù¿ÏÏËÏË Ë
¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ÔÛÔÙÈÎÒÓ Î·È ËÌÈÔÛÔÙÈÎÒÓ ÊÔÚÌ·ÏÈÛÌÒÓ, ÙˆÓ ‰˘Ó·ÌÈÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ ÙˆÓ ·˘ÙÔÌ¿ÙˆÓ, ·Ú¿ Ë
Û¯ÂÙÈο ·Ï‹ ÂÈÎfiÓ· ÂÓfi˜ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹.
√È ·ÚÔÛ‰fiÎËÙ˜ ·Ó·Î·Ï‡„ÂȘ Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙȘ Ӥ˜ ÂÚ¢ÓËÙÈΤ˜ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ, ¤¯Ô˘Ó ˘ÏÔÔÈËı› ¯¿ÚË ÛÙȘ Ù¯ÓÈΤ˜ Ù˘ ÌÔÚȷ΋˜ ÁÂÓÂÙÈ΋˜, fiˆ˜ Â›Ó·È ·˘Ù‹ Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ‰È·ÁÔÓȉȷÎÒÓ
ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ Î·È Ù˘ ηÙ¢ı˘ÓfiÌÂÓ˘ ·‰Ú·ÓÔÔ›ËÛ˘ (knock out)
ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ÁÔÓȉ›ˆÓ, Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙ˜ Û‹ÌÂÚ·
ÁÈ· ÙËÓ ÌÂϤÙË Ù˘ ÂÈÁ¤ÓÂÛ˘. ¶ÔÏϤ˜ ·fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÎÏ‹ÍÂȘ
ÚÔ‹Ïı·Ó ·ÊÂÓfi˜ ·fi Ù· ÚÒÙ· Â˘Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ÚԤ΢„·Ó ·fi
ÙËÓ ·Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ÁÔÓÈ‰ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ˆ˜ ÂÈÚ·Ì·ÙÈο Î·È ÂÚÁ·ÛÙËÚȷο ÌÔÓ٤Ϸ, ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ·fi ÙËÓ ·Ó·Î¿Ï˘„Ë Î¿ÔÈˆÓ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎÒÓ ‰Â‰Ô̤ӈÓ, Ô˘
ÁÂÓÈÎÒ˜ ̤۷ ÛÙÔ Î˘Ú›·Ú¯Ô ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi ¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ›¯·Ó ıˆÚËı› ˆ˜ “·›ı·Ó· Ó· Û˘Ì‚Ô‡Ó”.
31

∞fi ÙËÓ ·Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ÁÔÓȉȈ̿وÓ, ÌÔÚԇ̠‹‰Ë Ó· ‰È·ÈÛÙÒÛÔ˘Ì fiÙÈ Ù· DNA ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÈ ·ÏÏËÏÔ˘¯›Â˜ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÎÚ˘ÙÔÁÚ·ÊËı›, ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÙÚÂȘ ȉÈfiÙËÙ˜: Ù˘ ÏÂÈÔÙÚÔ›·˜,
ÙÔ˘ ÏÂÔÓ·ÛÌÔ‡ Î·È Ù˘ ÔÏ˘ÏÔÎfiÙËÙ·˜. ªÂ ÙÔÓ fiÚÔ ÏÂÈÔÙÚÔ›· ˘ÔÓÔÂ›Ù·È fiÙÈ ¤Ó· Î·È ÙÔ ·˘Ùfi ÁÔÓ›‰ÈÔ ÂÎÙÂÏ› ÛÙÔ˘˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ Î·È ÛÙ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÛÙ¿‰È· Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í‹˜
ÙÔ˘˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜. ŒÓ· Ù¤ÙÔÈÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Â›Ó·È ÔÈ
ÌÂÙ·ÏÏ¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ÁÔÓȉ›Ô˘ BRCA-1 Ô˘ Úԉȷı¤ÙÔ˘Ó ÙÔÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÌÔÚʤ˜ ηÚΛÓÔ˘
ÙÔ˘ ÛÙ‹ıÔ˘˜, ÂÓÒ ÛÙÔ˘˜ ÔÓÙÈÎÔ‡˜ ÚÔηÏÔ‡Ó ·ÓˆÌ·Ï›Â˜ ÛÙËÓ
ÂÌ‚Ú˘˚΋ ·Ó¿Ù˘ÍË11. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ È‰ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÏÂÔÓ·ÛÌÔ‡, ·˘Ù‹ ¤¯ÂÈ Û¯¤ÛË Î·Ù·Ú¯¿˜ Ì ÙȘ Â·Ó·ÏËÙÈΤ˜ ·ÏÏËÏÔ˘¯›Â˜ ÙÔ˘ DNA, ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ë ‡·ÚÍË ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÂÚÈÁÚ·Ê› ·fi ÙË
‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ 1970 Î·È ÔÈ Ôԛ˜, ÛÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ,
‰ÂÓ Îˆ‰ÈÎÔÔÈÔ‡Ó Î¿ÔÈÔ ÚÔ˚fiÓ, ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ fï˜ ÔÈ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜, Â¿Ó fiÓÙˆ˜ ¤¯Ô˘Ó ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜, Â›Ó·È ·ÎfiÌË ÂÓÙÂÏÒ˜ ¿ÁÓˆÛÙ˜. ∞ÏÏ¿ Ô ÏÂÔÓ·ÛÌfi˜ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ·Ó·ÊÂÚfiÌ·ÛÙ ۋÌÂÚ· ÂΉËÏÒÓÂÙ·È Ì ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Â›Ù Ù˘ Â·Ó¿Ï˄˘ ÁÔÓȉ›ˆÓ Ô˘
Έ‰ÈÎÔÔÈÔ‡Ó, ›Ù ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ÁÔÓȉȈ̿وÓ, ›ÙÂ Î·È ÔÏfiÎÏËÚˆÓ ÁÔÓȉȈ̿وÓ, ̤۷ ÛÙËÓ Îϛ̷η Ù˘ Ì·ÎÚÔ-ÂͤÏÈ͢:
ÙÔ ÁÔÓȉ›ˆÌ· ÙˆÓ ıËÏ·ÛÙÈÎÒÓ, ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ›¯Â ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ·fi ÙÔ˘˜ ‰ÈÏ·ÛÈ·ÛÌÔ‡˜, ·fi ÙȘ ·Ú·ÏÏ·Á¤˜, ¿Óˆ ÛÙË
‚¿ÛË ÂÓfi˜ ÁÔÓȉÈÒÌ·ÙÔ˜ ·ÚfiÌÔÈÔ˘ Ì ·˘Ùfi ÙˆÓ ‰È¿ÊÔÚˆÓ ÂȉÒÓ
Ù˘ ̇Á·˜ Î·È ÙˆÓ ÛÎÔ˘ÏËÎÈÒÓ12.
∂ÈϤÔÓ, ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÊÔÚ¤˜, ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÌË ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓ·
Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÔ‡ ÏÂÔÓ·ÛÌÔ‡, fiˆ˜: Ë Ï‹Ú˘ ·‰Ú·ÓÔÔ›ËÛË ÂÓfi˜ ÁÔÓȉ›Ô˘ Ô˘ Έ‰ÈÎÔÔÈ› Ì›· ÚˆÙ½ÓË, Ë ÔÔ›·
ηٿ Ù· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ·›˙ÂÈ ‚·ÛÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙËÓ Ú‡ıÌÈÛË ÌÈ·˜ ÏÂÈ11. K.W.Kinzler and B. Vogelstein, 1996, “What’s mice got to do with this?”,
Nature, 382, ÛÂÏ›‰· 672.
12. G. L. G. Miklos and G. M. Rubin, 1996, “The Role of the Genome Project in
Determining Gene Function: insights from Model Organisms”, Cell, 86, ÛÂÏ›‰Â˜ 521-529.

32

ÙÔ˘ÚÁ›·˜ ‹ ÌÈ·˜ ÌÂÙ·‚ÔÏÈ΋˜ Ô‰Ô‡, Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÈ ˆ˜ Û˘Ó¤ÂÈ· ‰È¿ÊÔÚ˜ ÔÚ·Ù¤˜ ΢ÙÙ·ÚÈΤ˜ ‰˘ÛÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜, Û·Ó Ó· ¤¯ÂÈ ·Ó·ÏËÚˆı› Ë ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ· Ô˘ ı· ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ·fi ÙËÓ ÂÓÂÚÁfi ‰Ú¿ÛË ¿ÏÏˆÓ ÁÔÓȉ›ˆÓ ‹ ·fi ·˘Ù‹ ÙˆÓ ÂÈÁÂÓÂÙÈÎÒÓ Ê·ÈÓÔ̤ӈÓ. ∆Ô Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ·˘Ùfi Â›Ó·È È‰È·ÈÙ¤Úˆ˜ Ê·ÓÂÚfi ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙˆÓ ÚˆÙÂ˚ÓÒÓ Ô˘ ÂÓ¤¯ÔÓÙ·È Û ÌÈ· ‰È·‰Èηۛ· Ô˘ ÙËÓ
ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ì “ÌÂÙ·‚›‚·ÛË ÙÔ˘ ÌËӇ̷ÙÔ˜” (transduction du
signal) ·fi ÙÔ˘˜ ˘ԉԯ›˜ Ù˘ ÌÂÌ‚Ú¿Ó˘, Ë ÌÂϤÙË ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ
·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ Ù˘ ΢ÙÙ·ÚÈ΋˜ ‚ÈÔÏÔÁ›·˜ Ô˘ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ¤¯ÂÈ ·Ó·Ù˘¯ı› ÛËÌ·ÓÙÈο.13,14 ∆¤ÏÔ˜, ηٿ οÔÈÔ ÈÔ ÁÂÓÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ ÙÚfiÔ, Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Ë Û¯¤ÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙË
‰ÔÌ‹ ÂÓfi˜ ÁÔÓȉÈÒÌ·ÙÔ˜ Î·È ÛÙË ÁÔÓȉȷ΋ Ú‡ıÌÈÛË Â›Ó·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈο ÂÍfi¯ˆ˜ ÈÔ ÔχÏÔÎË ·fi ·˘Ù‹ Ô˘ ·Ú¯Èο ›¯·ÌÂ
˘ÔÏÔÁ›ÛÂÈ.*
™ÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙȘ Ӥ˜ ·Ó·Î·Ï‡„ÂȘ Î·È fiÏ·
fiÛ· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·, Ù· ÔÔ›· Û‡Ìʈӷ
Ì ÙÔ Î˘Ú›·Ú¯Ô ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi ¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ‰ÂÓ ı· ‹Ù·Ó ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó·
ÂÈÙ¢¯ıÔ‡Ó, ı· ·Ó·ÊÂÚıÒ ·Ú¯Èο ÛÙËÓ ·Ó·Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ÚÈfiÓ˜
Î·È ÛÙ· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· Ô˘ ÂÍ·ÚÙÒÓÙ·È ·fi Ù· ÚÈfiÓ˜ (prion-like).
¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ù· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ÂΛӷ Ù· ÔÔ›· Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó Ù· Ó¤· ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· Ù˘ ÂÈÁÂÓÂÙÈ΋˜ ÎÏËÚÔÓÔÌÈÎfiÙËÙ·˜ Ô˘ ηıÔÚ›˙ÂÙ·È
·fi ÙȘ ÙÚÈۉȿÛٷ٘ ‰Ô̤˜ ÙˆÓ ÚˆÙÂ˚ÓÒÓ, ÔÈ Ôԛ˜ ‰ÂÓ ·Ó¿ÁÔ13. D. Lichstein and H. Atlan, 1990, “The cellular state: the way to regain specificity and diversity in hormone action”. J. Theor. Biol., 145. ™ÂÏ›‰Â˜ 287-294.
D. Bray, R.B. Bourret and M. I. Simon 1993, “Computer simulation of the
phosphorylation cascade controlling bacterial chemotaxis”, Mol. Biol. Cell, 5,
ÛÂÏ›‰Â˜ 469-482.
J. J. Falke, R. B. Bass, S. L. Butler, S. A. Chervitz and M. A. Danielson, 1997,
“The two-component signaling pathway of bacterial chemotaxis: a molecular
view of signal transduction by receptors, kinases and adaptation enzymes”,
Annu. Rev. Cell Dev. Biol., 13, ÛÂÏ›‰· 457-512.
14. S. Artavanis-Tsakonas, K. Matsuno, M. E. Fortini, 1995, “Notch Signaling”,
Science, 268, ÛÂÏ›‰Â˜ 225-232.
S. L. Rutherford, S. Lindquist, 1998, “Hsp90 as a capacitor for morphological
evolution”, Nature, 396, ÛÂÏ›‰Â˜ 336-342.
* ¢Â˜ ·Ó·ÊÔÚ¿ 12 (Miklos and Rubin, 1996).

33

ÓÙ·È ÛÙË ‰ÔÌ‹ ÙˆÓ DNA Î·È ÙˆÓ RNA.15 £· ÌÈÏ‹Ûˆ Â›Û˘ ηÈ
ÁÈ· ÙËÓ ÎψÓÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ Ì¤Ûˆ Ù˘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÙˆÓ
˘Ú‹ÓˆÓ, Ë ÔÔ›· ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ‰È·Ê·Ó› ηٿ ÙÔÓ “Â·Ó·ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi” ÙÔ˘ ÁÔÓȉÈÒÌ·ÙÔ˜ ÂÓfi˜ ‹‰Ë ‰È·ÊÔÚÔÔÈË̤ÓÔ˘ ΢ÙÙ¿ÚÔ˘ Ô ÚfiÏÔ˜ ÙˆÓ ÌËÙÚÈ΋˜ ÚÔ¤Ï¢Û˘ ΢ÙÙ·ÚÔÏ·ÛÌ·ÙÈÎÒÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ.16 £· Â·Ó¤Ïıˆ ·ÚÁfiÙÂÚ· ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÙÔ ı¤Ì·.
∆Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ ıˆÚËÙÈÎfi Ï¿ıÔ˜ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË Ù˘ ‚ÈÔÏÔÁ›·˜ ·fi ÙÔÓ Mayr. ∞ÊÔÚ¿ ÛÙË ıˆڛ· Ù˘ ∂ͤÏÈ͢ Î·È ÛÙÔ ‰Â‰Ô̤ÓÔ fiÙÈ ¯¿ÚË, ‹ ÂÍ·ÈÙ›·˜, Ù˘ ¢Ú›·˜ ¯Ú‹Û˘
ÙÔ˘ fiÚÔ˘ ÙÔ˘ ÁÂÓÂÙÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, Ë ·Ó·Ù˘Íȷ΋ ‚ÈÔÏÔÁ›·,
‰ËÏ·‰‹ Ë ÂÌ‚Ú˘ÔÏÔÁ›·, ›¯Â Ú·ÎÙÈο ·ÔÎÔ› ÁÈ· ÔÏϤ˜ ‰Âο‰Â˜ ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙË Û˘ÓıÂÙÈ΋ ıˆڛ· Ù˘ ∂ͤÏÈ͢. ∫·È Û ·˘ÙfiÓ
ÙÔÓ ÙÔ̤·, Ë ÌÂϤÙË ÙˆÓ ÌÔÚÈ·ÎÒÓ Ì˯·ÓÈÛÌÒÓ Î·È Ù˘ ·Ó·Ù˘Íȷ΋˜ ÁÂÓÂÙÈ΋˜ ¤¯Ô˘Ó Û˘Ì‚¿ÏÂÈ ÚfiÛÊ·Ù· ÛÙÔ Ó· ÙÚÔÔÔÈËıÔ‡Ó ‚·ıÈ¿ ÔÈ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û˜ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Û˘Ó¯‹ Û˘ÛÛÒÚ¢ÛË ÌÈÎÚÒÓ ÁÂÓÂÙÈÎÒÓ ·Ú·ÏÏ·ÁÒÓ ÛÙÔ˘˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜ Ù˘ ∂ͤÏÈ͢. √È Û˘ÓÂÚÁ·ÙÈΤ˜ ÂȉڿÛÂȘ ÙˆÓ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ÌÂÙ·ÏϿ͈Ó, Ô˘ ÙÚÔÔÔÈÔ‡Ó ÙËÓ ·Ó·Ù˘Íȷ΋ ÔÚ›·, ÂÂÌ‚·›ÓÔÓÙ·˜
ÛÙÔ˘˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜ Ù˘ ÛÙ·ıÂÚÔÔ›ËÛ˘ Î·È Ù˘ ÈÛÙfiÙËÙ·˜ Ù˘
ÌÂÙ·‚›‚·Û˘ ÙˆÓ ÛËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ÂÓ‰Ô΢ÙÙ·ÚÈ΋˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ̤۷
ÛÙÔ˘˜ ÂÌ‚Ú˘˚ÎÔ‡˜ ÈÛÙÔ‡˜ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ‰È·ÊÔÚÔÔ›ËÛ˘,*
ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ¤Ó· ÌÔÚÈ·Îfi ˘fiÛÙڈ̷ ÁÈ· ÙËÓ Â·Ó·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ Í¯·ÛÌ¤ÓˆÓ ‰È·ÈÛı‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ Richard Goldsmith ÁÈ· Ù· “ÁÂÌ¿Ù·
ÂÏ›‰· Ù¤Ú·Ù·”, ÔÈ Ôԛ˜ Ê˘ÛÈο ‰ÂÓ Â›¯·Ó Á›ÓÂÈ ·Ô‰ÂÎÙ¤˜ ÛÙÔ
Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ·Ï·ÈÔ‡ ¶·Ú·‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜. ∂Í¿ÏÏÔ˘, ÔÈ ıˆڛ˜ Ô˘
‰È·ÌÔÚÊÒıËÎ·Ó ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ·Ï·ÈÔÓÙÔÏÔÁ›·˜, ÔÈ Ôԛ˜ ‰¤¯Ô15. R.B. Wickner, 1994, “(URE3) as an Altered URE2 Protein: Evidence for a
Prion Analog in Saccharomyces cerevisiae”. Science, 264, ÛÂÏ›‰Â˜ 566-569.
V. Coustou, C. Deleu, S. Saupe and J. Begueret, 1997, “ The protein product
of the het-s heterocaryon incompatibility gene of the fungus Podospora anserina
behaves as a prion analog”, Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 94, ÛÂÏ›‰Â˜ 9773-9778.
16. T. Kono, 1997, “Nuclear transfert and reprogramming”, Reviews of Reproduction, 2, ÛÂÏ›‰Â˜ 74-80.
* ¢Â˜ ·Ó·ÊÔÚ¿ 14 (Artavanis-Tsakonas, Matsumo, Fortini, 1995).

34

ÓÙ·È fiÙÈ Ë Ì·ÎÚÔ-ÂͤÏÈÍË Â›Ó·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·Û˘Ó¯ÒÓ ·ÏÌ¿ÙˆÓ17
Ô˘ ¯ˆÚ›˙Ô˘Ó ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·˜, ÂÓÈÛ¯‡ÔÓÙ·È ÂÌÊ·ÓÒ˜ ·fi ÙËÓ ·Ó·Î¿Ï˘„Ë ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ Ì˯·ÓÈÛÌÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ
ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔηϤÛÔ˘Ó ·Ú·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ı· ÂËÚ¿ÛÔ˘Ó ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ Ù˘ ‰È·ÊÔÚÔÔ›ËÛ˘, ·ÊÔ‡ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó
Ó¤· Û¯¤‰È· ÁÈ· ÙËÓ ÂÌ‚Ú˘˚΋ ·Ó¿Ù˘ÍË.
øÛÙfiÛÔ, ·˘Ù¤˜ ÔÈ ıˆڛ˜ Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó ·ÎfiÌË Î·È ÛÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜
·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ‰È·ÊˆÓÈÒÓ, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ Ë ·Ó·Ù˘Íȷ΋ ‚ÈÔÏÔÁ›·
›¯Â ·ÔÎÔ› ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ·fi ÙË Û˘ÓıÂÙÈ΋ ıˆڛ· Ù˘
∂ͤÏÈ͢. ∞˘Ù‹ Ë ·Ú¿‰ÔÛË ÂÓÈÛ¯‡ıËΠ·fi ÙÔ Î˘Ú›·Ú¯Ô ¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ù˘ ÌÔÚȷ΋˜ ‚ÈÔÏÔÁ›·˜, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ·Ó·Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ÁÔÓȉ›ˆÓ Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘, ÛÙÔ ‚·ıÌfi Ô˘ ÛÙÔ ıˆÚËÙÈÎfi
Â›‰Ô, ·Ú¿ ÙÔ fiÙÈ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÁÓˆÛÙÔ› ÔÈ Ì˯·ÓÈÛÌÔ›, Ë ÂÌ‚Ú˘˚΋
·Ó¿Ù˘ÍË ˘ÔÙ›ıÂÙ·È fiÙÈ ÂÚÌËÓ¢fiÙ·Ó ‰È· ̤ÛÔ˘ Ù˘ ·Ó·ÁˆÁ‹˜
Ù˘ ÛÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÂÓfi˜ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜.

√È Î›Ó‰˘ÓÔÈ ·fi ÙË ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ
∞˜ ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ì ·fi ÙËÓ ·Ó¿Ï˘ÛË ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ÂΉԯÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó
ÂÓÙ˘ˆı› ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ÙÔ˘ ηıÂÓfi˜ Ì·˜ Á‡Úˆ ·fi ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ÁÂÓÂÙÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. ∫·Ù·Ú¯¿˜, ÛÙÔ Â›Â‰Ô Î·ı·Ú¿ Ù˘ ÏÔÁÈ΋˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÁˆÁ‹ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ȉ¤·˜, ÁÈ· ÙÔ ·Ó ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔ ÛÙË ‰ÔÌ‹ ÙÔ˘ DNA ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·ÚfiÌÔÈÔ Û¯Â‰fiÓ
Ì ·˘Ùfi ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ. ¶Ô‡
‚·Û›ÛÙËΠ·˘Ù‹ Ë ˘ÔÙÈı¤ÌÂÓË ·Ó·ÏÔÁ›·; ∏ ÚÒÙË ‰È·›ÛÙˆÛË Â›Ó·È fiÙÈ ÛÙÔ ¿ÚıÚÔ ÙÔ˘ Mayr Ô˘ Û·˜ ¤¯ˆ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ
ηÌÈ¿ ÂÈʇϷÍË ÁÈ· ÙÔ Î‡ÚÔ˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ȉ¤·˜, Ë ÔÔ›· ÁÓÒÚÈÛÂ
ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›·: Ë È‰¤· ·˘Ù‹ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ˆ˜ οÙÈ ÙÔ ÔÏÔÊ¿ÓÂÚÔ.
ŸÌˆ˜ Ë È‰¤· ·˘Ù‹ ÂÎÔÚ‡ÂÙ·È ·fi ¤Ó· ›‰Ô˜ ÛÔÊÈÛÙ›·˜, Ô˘
ÚԤ΢„ Ì ÙÔÓ ·ÎfiÏÔ˘ıÔ ÙÚfiÔ:
ñ ¶ÚÒÙÔ ·Í›ˆÌ·: ÙÔ DNA Û˘ÓÈÛÙ¿ ÌÈ· ·ÏÏËÏÔ˘¯›· ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ
ÛÙÔȯ›ˆÓ, ¤Ó· ‰ËÏ·‰‹ ÙÂÙÚ·‰ÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·, Ô˘ ‡ÎÔÏ· ÌÔÚ›
Ó· ·Ó·¯ı›, fiˆ˜ Î·È Î¿ı ÙÂÙÚ·‰È΋ ·ÏÏËÏÔ˘¯›· Û ̛· ·ÏÏË35

ÏÔ˘¯›· ‰˘·‰È΋ (Ì ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ· ÌÔÚ› Ó· ıˆÚËı› ÙÔ DNA
ÌÈ· ·ÎÔÏÔ˘ı›· ÙÔ˘ 0 Î·È ÙÔ˘ 1).
ñ ¢Â‡ÙÂÚÔ ·Í›ˆÌ·: οı ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·ÎÔÏÔ˘ı›·˜ ÙÔ˘ ÎÏ·ÛÈÎÔ‡
˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ·Ó¿ÁÂÙ·È Û ÌÈ· Û¯¤ÛË ‰˘·‰È΋ (ÂÊfiÛÔÓ ·˘Ù‹ ›ӷÈ
Ë ÁÏÒÛÛ· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ·˘Ù‹ Ë Ì˯·Ó‹).
ñ ™˘Ì¤Ú·ÛÌ·: ÔÈ ÁÂÓÂÙÈÎÔ› ηıÔÚÈÛÙÈÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÚfiÔ Ô˘ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ·
˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔ ÛÙÔ DNA ÙˆÓ ÁÔÓȉ›ˆÓ.
¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÁÈ· ¤Ó· Ï·Óı·Ṳ̂ÓÔ Â·ÁˆÁÈÎfi Û˘Ì¤Ú·ÛÌ·, Ô˘ ‚·Û›˙ÂÙ·È Û ¤Ó· ÂÛÊ·Ï̤ÓÔ Û˘ÏÏÔÁÈÛÌfi ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘
ÂÈÌÔÓ‹˜ fiÙÈ ·ÏËı‡ÂÈ Ë ‰Â‡ÙÂÚË ÚfiÙ·ÛË, ‰ËÏ·‰‹ fiÙÈ Î¿ı ‰˘·‰È΋ ·ÎÔÏÔ˘ı›· Û˘ÓÈÛÙ¿ ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ·. ∫¿ı ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÌÔÚ›
Ó· ·Ó·¯ı› Û ÌÈ· ‰˘·‰È΋ Û¯¤ÛË, ˆÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ ÈÛ¯‡ÂÈ ÙÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ
fiÙÈ Î¿ı ‰˘·‰È΋ Û¯¤ÛË ÌÔÚ› Ó· Û˘ÓÈÛÙ¿ ··Ú·›ÙËÙ· ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ·. ™˘ÓÂÒ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÚÔÊ·Ó¤˜ fiÙÈ ÙÔ DNA, ·Ó Î·È ·Ó¿ÁÂÙ·È Û ÌÈ· ‰˘·‰È΋ Û¯¤ÛË, ·ÔÙÂÏ› οÙÈ ÙÔ ·Ó¿ÏÔÁÔ ÂÓfi˜ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ‹ fiÙÈ ÂÚÈÎÏ›ÂÈ ÙË ÏÔÁÈ΋ ‰ÔÌ‹ ÂÓfi˜ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹.
∂›Ó·È ÂÍ¿ÏÏÔ˘ Ê·ÓÂÚfi fiÙÈ Î·Ó›˜ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ‰ÂÓ ·Ó·Î¿Ï˘„Â
̤۷ ÛÙÔ DNA ·˘Ù‹ ÙËÓ ˘ÔÙÈı¤ÌÂÓË ÏÔÁÈ΋ ‰ÔÌ‹ ÂÓfi˜ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹. ∞˘Ùfi Ô˘ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Â›Ó·È fiÙÈ ÔÈ ·ÏÏËÏÔ˘¯›Â˜
ÙÔ˘ DNA Ô˘ Έ‰ÈÎÔÔÈÔ‡Ó, ÌÂÙ·ÊÚ¿˙ÔÓÙ·È Ì¤Û· ·fi ÙÔÓ ÁÂÓÂÙÈÎfi ÎÒ‰Èη Û ·ÏÏËÏÔ˘¯›Â˜ ·ÌÈÓÔͤˆÓ Î·È ·˘Ùfi Â›Ó·È fiÏÔ. ¢ÂÓ
ÌÔÚԇ̠ӷ Û˘Á¯¤Ô˘Ì ÙËÓ Îˆ‰ÈÎÔÔ›ËÛË Ì ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·. ∆Ô
DNA ‰ÂÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ·Ú¿ ÌfiÓÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ·fi ·˘Ù¿ Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÛÙÔȯ›· Ù˘ Û‡ÓÙ·Í˘ Î·È ·fi fiÛ· ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ, ‰ÂÓ
·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Î·Ó¤Ó· ÛËÌ·ÛÈÔÏÔÁÈÎfi ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi, ÙÔ ÔÔ›Ô Ó·
ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ ·ÔÎ¿Ï˘„Ë Ù˘ ‡·Ú͢ ÌÈ·˜ ÁψÛÛÈ΋˜ ‰ÔÌ‹˜,
¤ÛÙˆ Î·È Ù˘È΋˜. ™˘ÓÂÒ˜, Â¿Ó ·Ú·‰Â¯Ùԇ̠fiÙÈ ÙÔ DNA ‰ÂÓ
Û˘ÓÈÛÙ¿ ··Ú·Èًو˜ ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹, ÙfiÙ ÙÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË; À¿Ú¯Ô˘Ó ‰‡Ô Èı·Ó¤˜ ··ÓÙ‹ÛÂȘ. ∏
ÚÒÙË, fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ·Ï¿ Î·È ÍÂοı·Ú· ÁÈ· ÌÈ· Ù˘¯·›· ·ÎÔÏÔ˘36

ı›·. ¶·Ú¿ ÙÔ fiÙÈ ÔÈ Û¯¤ÛÂȘ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ Ù˘¯·›· ·ÎÔÏÔ˘ı›· ηÈ
ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È, fiˆ˜ ı· ‰Ô‡ÌÂ, ·Ϥ˜,
‰ÂÓ ı· ÂÍÂÙ¿Ûˆ ÏÂÙÔÌÂÚÂȷο ·˘Ù‹ ÙËÓ ˘fiıÂÛË ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ
Â›Ó·È Ôχ ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· Á›ÓÂÈ ·Ô‰ÂÎÙfi fiÙÈ ÙÔ DNA ‰ÂÓ Â›Ó·È
·Ú¿ ÌÈ· Ù˘¯·›· ·ÎÔÏÔ˘ı›·, ÂÊfiÛÔÓ ÔÈ ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂȘ ·˘Ù‹˜ Ù˘
·ÎÔÏÔ˘ı›·˜ ¤¯Ô˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ Û˘Ó¤ÂȘ ÛÙËÓ ÂÌ‚Ú˘˚΋ ·Ó¿Ù˘ÍË
‹ ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ. ∏ ‰Â‡ÙÂÚË Èı·Ó‹ ÚfiÙ·ÛË Â›Ó·È fiÙÈ ÙÔ DNA ‰ÂÓ Û˘ÓÈÛÙ¿ ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ·
·ÏÏ¿ ¤Ó· Û‡ÓÔÏÔ ‰Â‰Ô̤ӈÓ. ∞˘Ù‹ ÙËÓ Èı·ÓfiÙËÙ· ÂÈı˘ÌÒ Â›
ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ Ó· ‰ÈÂÚÂ˘Ó‹Ûˆ. ¶ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ fï˜ ı· ‹ıÂÏ· Ó·
˘ÂÓı˘Ì›Ûˆ ÂÓ Û˘ÓÙÔÌ›· fiÙÈ Ë ·Ó¿Ï˘ÛË ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÌÔÚÊ‹˜ ·ÔÙÂÏ› Â‰Ò Î·È Ôχ ηÈÚfi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÂÎΛÓËÛ˘ ÁÈ· ÌÈ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋
ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË.

∏ ÔÏ˘ÏÔÎfiÙËÙ· Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙÔÓ ıfiÚ˘‚Ô
ªÔÚ› Ó· ·ÚÓËıԇ̠ӷ ¿ÚÔ˘Ì ÛÙ· ÛÔ‚·Ú¿ ÙËÓ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿
Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÈÛ·¯ı› ·fi ÙËÓ ÏËÚÔÊÔÚÈ΋, Ó· ·ÔÚÚ›„Ô˘Ì ÙËÓ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ì fï˜ ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋
¤ÓÓÔÈ·, ·˘Ù‹ Ù˘ ÁÂÓÂÙÈ΋˜ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜. ∞fi ÙËÓ ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘
¤¯Ô˘Ì ӷ οÓÔ˘Ì Ì ÌfiÚÈ· Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÏËÚÔÊÔÚ›·, ÌÔÚÔ‡ÌÂ
Ê˘ÛÈο Ó· ÚÔÛʇÁÔ˘Ì ÛÙË ıˆڛ· ÙˆÓ Èı·ÓÔÙ‹ÙˆÓ Ù˘ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜. ™ÙÔ ÚÒÙÔ ÂÚÒÙËÌ· ÙÔ˘ Mayr, Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ Î·Ù·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ÂÛÎÂÌ̤ÓÔ˘ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌÔ‡ ηٿ ÙËÓ ÂÌ‚Ú˘˚΋ ·Ó¿Ù˘ÍË
ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ, ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ì ÏÔÈfiÓ Ó· ··ÓÙ‹ÛÔ˘Ì fi¯È
Ì ÌÈ· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹, ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ Ì ÙË
ÏÔÁÈ΋ ·ÏÏ¿ Î·È ÙË Ê˘ÛÈÎÔ¯ËÌÈ΋ ÌÂϤÙË ÙˆÓ Ì˯·ÓÈÛÌÒÓ ·˘ÙÔÔÚÁ¿ÓˆÛ˘. Œ¯Ô˘Ó ÂÚ¿ÛÂÈ ‹‰Ë fi¯È Î·È Ï›Á· ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙfiÙ Ô˘
¤¯Ô˘Ì ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ Ó· ‰ÈÂÚ¢ӋÛÔ˘Ì ۯÂÙÈο Ì ·˘Ù‹ ÙËÓ È‰¤· ÌÂ
Ê˘ÛÈÎÔ‡˜, ¯ËÌÈÎÔ‡˜ Î·È ÂÚ¢ÓËÙ¤˜ Ù˘ ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋˜ ÙȘ ÈÔ Î·Ù¿ÏÏËϘ Û˘Óı‹Î˜ ‹ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙȘ ÈÔ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈΤ˜, Ô˘ Ó· Â›Ó·È ÈηӤ˜ Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ ·˘ÙÔÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Ù˘ ‡Ï˘. ™ÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ Ê˘ÛÈ΋˜ Î·È Ù˘ Ê˘ÛÈÎÔ¯ËÌ›·˜,
ÌÔÚԇ̠ӷ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÙÔ˘ Ilia Prigogine Î·È Ù˘
37

fiÔ˘: H(x) = –™i p(i)logp(i) = ÔÛfiÙËÙ· ÏËÚÔÊÔÚ›·˜ (Shannon),
H(y/x) = ™ij p(i)p(j/i)logp(j/i) = ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ıÔÚ‡‚Ô˘
∞·Ú·›ÙËÙÔ˜ fiÚÔ˜: ÈηÓÔÔÈËÙÈÎfi˜ ·Ú¯Èο ÏÂÔÓ·ÛÌfi˜

∂ÈÎfiÓ· 2: ∞˘ÙÔÔÚÁ¿ÓˆÛË: ¶ÔÏ˘ÏÔÎfiÙËÙ· ÂÎ ÙÔ˘ ıÔÚ‡‚Ô˘.

Û¯ÔÏ‹˜ ÙÔ˘, ÙÔ˘ Aharon Katzir-Katchalsky, ÙÔ˘ Manfred Eigen,
ÙÔ˘ Herman Haken Î·È ÏÔÈ¿, Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÁÓˆÛÙ¤˜ ÌÂÙ¿ ÙȘ ËÌÂÚ›‰Â˜ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ 1960 ÁÈ· Ù· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ·˘ÙÔÔÚÁ¿ÓˆÛ˘.
∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÌÈ·˜ Ù¤ÙÔÈ·˜ ËÌÂÚ›‰·˜ Ô Heinz Von Foerster
ÚfiÙÂÈÓ ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ “Ù¿Í˘ Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ ÂÎ ÙÔ˘ ıÔÚ‡‚Ô˘” Ô˘
Ô Prigogine Î·È Ô Nicolis ˘ÈÔı¤ÙËÛ·Ó ÛÙËÓ ıÂÚÌÔ‰˘Ó·ÌÈ΋, ‚·ÊÙ›˙ÔÓÙ¿˜ ÙËÓ “·Ú¯‹ ÙˆÓ ‰È·Î˘Ì¿ÓÛˆӔ. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇, ÔÈ ‰ÈΤ˜ Ì·˜
ÂÚÁ·Û›Â˜ Û˘ÓÂÙ¤ÏÂÛ·Ó ÛÙÔ Ó· ÁÂÓÈ΢ı› Ë ÂÌ‚¤ÏÂÈ· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ·Ú¯‹˜ Î·È ÛÙÔ Ó· ÂÍÂÏȯı› Ë ÌÔÚÊÔÔ›ËÛË Ù˘, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ Ì ÒıËÛ ӷ ÚÔÙ›ӈ ÙËÓ ‰È·Ù‡ˆÛË Ù˘ ¤ÎÊÚ·Û˘ “ÔÏ˘ÏÔÎfiÙËÙ·
Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ ÂÎ ÙÔ˘ ıÔÚ‡‚Ô˘”.
√ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ·˘Ùfi˜ ÌÔÚ› Ó· ηٷÁÚ·Ê› ÂÚÈÏËÙÈο Ì ÙÔ
·ÎfiÏÔ˘ıÔ Û¯‹Ì·. ∫·Ù¿ ÙË ÌÂÙ·‚›‚·ÛË Ù˘ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜ ·fi ÙȘ
38

ÓÔ˘ÎÏÂÔÙȉÈΤ˜ ·ÏÏËÏÔ˘¯›Â˜ ÙˆÓ DNA ÚÔ˜ ÙȘ ·ÏÏËÏÔ˘¯›Â˜ ÙˆÓ
·ÌÈÓÔͤˆÓ ÙˆÓ ÚˆÙÂ˚ÓÒÓ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ¿ÓÙ· οÔÈ· Ï¿ıË, Ô˘ Û˘ÁÎÚ›ÓÔÓÙ·È Ì ·˘Ù¿ Ô˘
‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ÛÙȘ ÂÈÎÔÈÓˆÓȷΤ˜ Ô‰Ô‡˜ Î·È Ù· ÔÓÔÌ¿˙Ô˘ÌÂ
“ıfiÚ˘‚Ô”. °›ÓÂÙ·È Â‡ÎÔÏ· ·ÓÙÈÏËÙfi fiÙÈ ·˘Ù¿ Ù· Ï¿ıË ÌÔÚÔ‡Ó
Ó· ÚÔηϤÛÔ˘Ó ¤Ó· ·ÚÓËÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, ÙÔ ÔÔ›Ô Û‡Ìʈӷ ÌÂ
ÙË Û¯ËÌ·ÙÔÔ›ËÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ù‡ÍÂÈ Ô Shannon18 ÁÈ· ÙȘ ÔÛfiÙËÙ˜ Ù˘ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜, ÈÛÔ‰˘Ó·Ì› Ì ÙËÓ ·Ê·›ÚÂÛË ÌÈ·˜ ÌÂÙ·‚È‚¿ÛÈÌ˘ ÔÛfiÙËÙ·˜ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜ (∂ÈÎfiÓ· 2).
∆Ô ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ˘ ıÔÚ‡‚Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ Ì›ˆÛË Ù˘ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜
Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ Ë ÚˆÙ½ÓË, Û¯ÂÙÈο Ì ·˘Ù‹ Ô˘ ı· ‰È¤ıÂÙÂ, Â¿Ó Ë ÌÂÙ·‚›‚·ÛË ‹Ù·Ó ·ÎÚÈ‚‹˜, ÂÓ ÔÏ›ÁÔȘ, ·Ó Ë ÚˆÙ½ÓË ·ÓÙÈÛÙÔȯԇÛÂ
·˘ÛÙËÚ¿ ÛÙË ‰ÔÌ‹ ÙÔ˘ DNA. ∞ÏÏ¿ ¿Ó, ·ÓÙ› Ó· ·Ú·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ì ÙË
ÌÂÙ·‚›‚·ÛË Ù˘ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜ ·fi ÙËÓ ¤Ó·ÚÍ‹ Ù˘ ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÚÌ·
Ù˘, ÂÍÂÙ¿ÛÔ˘Ì ÙÒÚ· ÙËÓ Û˘ÓÔÏÈ΋ ÔÛfiÙËÙ· ÏËÚÔÊÔÚ›·˜ Ô˘
ÂÌÂÚȤ¯ÂÙ·È ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ (S) Î·È Ô˘ ·˘Ù‹ Ë ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÌÂÙ·‚›‚·Û˘ Ù˘ ÔÔ›·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ú¿ ¤Ó· ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ (S), ÌÔÚ› Ó· ·Ô‰Âȯı› Ôχ ‡ÎÔÏ· fiÙÈ Ë ÔÛfiÙËÙ·
Ù˘ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜ Ô˘ ÚÔÎÏ‹ıËΠÂÎ ÙÔ˘ ıÔÚ‡‚Ô˘ ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È Î·È
‰ÂÓ ·Ê·ÈÚ›ٷÈ. ∞˘Ùfi Á›ÓÂÙ·È Î·Ù·ÓÔËÙfi ·fi ‰È·›ÛıËÛË: Ù· Ï¿ıË
¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ηٿÏËÍË ÌÈ· ÚˆÙ½ÓË, Ù˘ ÔÔ›·˜ Ë ‰ÔÌ‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÓÔÌÔÈfiÙ˘Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ·˘Ù‹˜ Ô˘ ÂÓ¤¯ÂÙ·È ÛÙË ‰ÔÌ‹ ÙÔ˘ DNA,
ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ·˘Ù¿ ÂÈÛ‹Á·Á·Ó ÌÈ· Ó¤· ·Ú·ÏÏ·Á‹, Ë
ÔÔ›· ·ÓÙÈÚÔÛˆ‡ÂÈ ÌÈ· ·fiÎÏÈÛË Û¯ÂÙÈο Ì ·˘Ùfi Ô˘ ı· Û˘Ó¤‚·ÈÓ ·Ó ‰ÂÓ ˘‹Ú¯·Ó Ï¿ıË. ∂›Ó·È ÚÔÊ·Ó¤˜ fiÙÈ ·˘Ù‹ Ë ·fiÎÏÈÛË
ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ·ÈÙ›· ·ÓÒÌ·Ï˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È fiÙÈ ÌÔÚ› Ó·
ÚÔηϤÛÂÈ ·ÚÓËÙÈΤ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ, ·ÏÏ¿ ·ÓÙ›ıÂÙ·, Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ·ÈÙ›· ·‡ÍËÛ˘ Ù˘ ÔÏ˘ÏÔÎfiÙËÙ·˜ ηÈ
Èı·ÓÒ˜ ·‡ÍËÛ˘ Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈ΋˜ ÔÏ˘ÏÔÎfiÙËÙ·˜, Î·È Î·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ·, Û˘ÓÔÏÈο Ó· ¤¯ÂÈ ıÂÙÈΤ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ·.
18. °È· ÌÈ· ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙË ıˆڛ· ÙˆÓ Èı·ÓÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ Shannon, ‰Â˜: H. Atlan,
L’organisation biologique et la théorie de l’information, Hermann, Paris,
1972, 1992, ÛÂÏ›‰Â˜ 300.

39

∞˘Ùfi˜ Ô Ì˯·ÓÈÛÌfi˜, Â›Ó·È ÂÓÂÚÁfi˜ Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ.
µÚ›ÛÎÂÙ·È ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÛÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ Ù˘ ÎÏ·ÛÈ΋˜ ıˆڛ·˜
Ù˘ ∂ͤÏÈ͢, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ÔÈ ÌÂÙ·ÏÏ¿ÍÂȘ, Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÎÚ›‚ÂÈ·
Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó Ù· Ï¿ıË Î·Ù¿ ÙËÓ ·ÓÙÈÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ DNA, ÂÎÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ˆ˜ Ù· ·›ÙÈ· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔԉ¢ÙÈ΋ ·‡ÍËÛË Ù˘ ÔÈÎÈÏÔÌÔÚÊ›·˜
Î·È Ù˘ ÔÏ˘ÏÔÎfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ¤Ì‚ÈˆÓ fiÓÙˆÓ. ÕÏÏÔ˜ ÙÔ̤·˜ ÛÙÔÓ
ÔÔ›Ô ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ·˘Ùfi Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi Â›Ó·È Ë
ˆÚ›Ì·ÓÛË ÙÔ˘ ·ÓÔÛÔÔÈËÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ∏ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÔÈÎÈÏÔÌÔÚÊ›· ÙÔ˘ ÚÂÂÚÙÔÚ›Ô˘ ÙÔ˘ ·ÓÔÛÔÔÈËÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ¤¯ÂÈ
fiÓÙˆ˜ ÚÔ·„ÂÈ ¯¿ÚË ÛÙȘ ۈ̷ÙÈΤ˜ ÌÂÙ·ÏÏ¿ÍÂȘ Î·È ÛÙȘ Ù˘¯·›Â˜ ¯ÚˆÌÔÛˆÌÈΤ˜ ·Ó·‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ¯ÒÚ· ηٿ ÙË
‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ˆÚ›Ì·ÓÛ˘ ÙˆÓ ÏÂÌÊÔ΢ÙÙ¿ÚˆÓ, Ì ÌÈ· Û˘¯ÓfiÙËÙ·
Ô˘ Â›Ó·È È‰È·ÈÙ¤Úˆ˜ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·fi ·˘Ù¤˜ Ô˘ Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó
ÛÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ÈÛÙÔ‡˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÁÈ· ¤Ó·
·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÂÓÙÂÏÒ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Ù˘ ÔÏ˘ÏÔÎfiÙËÙ·˜ Ô˘
ÚÔ·ÙÂÈ ÂÎ ÙÔ˘ ıÔÚ‡‚Ô˘, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ Ë ÔÏ˘ÏÔÎfiÙËÙ· ÙÔ˘
·ÓÔÛÔÔÈËÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÛÙÔ Â›Â‰Ô Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ÔÈÎÈÏÔÌÔÚÊ›·˜ ÙÔ˘ ÚÂÂÚÙÔÚ›Ô˘ ÙÔ˘, ÚÔ·ÙÂÈ ¿ÌÂÛ· ·fi
¤Ó· Ì˯·ÓÈÛÌfi ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜. µÚ›ÛÎÔ˘Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ Ì˯·ÓÈÛÌfi
Î·È Û ¿ÏϘ ‰È·‰Èηۛ˜ Ù˘ ‰È·ÊÔÚÔÔ›ËÛ˘, fiÔ˘ ¤Ó·˜ “·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi˜ ıfiÚ˘‚Ô˜” Û˘ÓÙÂÏ› ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÔÈÎÈÏÔÌÔÚÊ›·˜ ηÈ
ÂÍÂȉ›Î¢Û˘, ÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ·Ú¯ÈÎfi ÏÂÔÓ·ÛÌfi.

¶ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ‰Â‰Ô̤ӷ Î·È ÛËÌ·Û›·
°È· Ó· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ì ÛÙË Ê‡ÛË ÙˆÓ ÎÏËÚÔÓÔÌÈÎÒÓ ÁÂÓÂÙÈÎÒÓ
ηıÔÚÈÛÙÈÎÒÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ Î·È ÛÙȘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ ·fi ÙËÓ ÏËÚÔÊÔÚÈ΋ ÙˆÓ “ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ” Î·È ÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔ
DNA, ıˆÚÒ fiÙÈ ÔÊ›ψ Ó· οӈ ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ıˆÚËÙÈ΋ ·Ó·‰ÚÔÌ‹
ÚÔ˜ Ù· ›Ûˆ. ∂›‰·Ì fiÙÈ ÌÈ· ‰˘·‰È΋ ·ÎÔÏÔ˘ı›· ‰ÂÓ ·ÓÙÈÚÔÛˆ‡ÂÈ ··Ú·Èًو˜ ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ·. ∏ ‰È¿ÎÚÈÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Î·È ÛÙ· ‰Â‰Ô̤ӷ ÁÈ· ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ˘ÔÏÔÁÈÛÙÈ΋ Ì˯·Ó‹ Â›Ó·È ‰È·ÈÛıËÙÈ΋. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó·
ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÌÔ‡ ÔfiÙ ÂÈÛ¿ÁÔ˘Ì ٷ ‰Â‰Ô̤ӷ Ô˘
40

ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÂÍÂÚÁ·ÛÙ› ·˘Ùfi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ÂÓ ÚÔÎÂÈ̤ӈ,
·˘Ù¿ Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó. ∞ÏÏ¿ ÔÈ
ÂÚ¢ÓËÙ¤˜ Ù˘ ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ÌÈ· ¤Á΢ÚË ıˆڛ·
ÁÈ· ÙËÓ ÔÏ˘ÏÔÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ·ÏÁÔÚ›ı̈Ó, ‰ËÏ·‰‹ ÁÈ· ÙËÓ ÔÏ˘ÏÔÎfiÙËÙ· fiÏˆÓ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Ô˘ ÌÔÚ› ¤Ó·˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ Ó· ÂÂÍÂÚÁ·ÛÙ› Ì˯·ÓÈο. ∞˘Ù‹ Ë ıˆڛ· Ì·˜ ϤÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ
˘¿Ú¯ÂÈ ıÂÌÂÏÈ҉˘ ‰È·ÊÔÚ¿ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Î·È ÛÙ· ‰Â‰Ô̤ӷ: ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÓfi˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ÌÔÚ› Ó· ÂÎÏËÊı› ·fi
¤Ó· ¿ÏÏÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÓfi˜ ¿ÏÏÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ˆ˜ Û‡ÓÔÏÔ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÙÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ, ¤Ó· Û‡ÓÔÏÔ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÓۈ̷وı› ˆ˜ ÙÌ‹Ì· ÂÓfi˜ ¿ÏÏÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. ∞˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ·ÈÙ›· Ô˘ ÔÈ
ÂȉÈÎÔ› ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ, ıˆÚÔ‡Ó ·˘Ù‹ ÙË ‰È¿ÎÚÈÛË
ˆ˜ Ù¯ÓËÙ‹ Î·È ÂÈÊ·ÓÂȷ΋. ŸÏ· ·˘Ù¿ ¤¯Ô˘Ó fiÓÙˆ˜ ‚¿ÛË, ·Ó
ÂÚ¢ӋÛÂÈ Î·Ó›˜ ÙȘ ·Ú·Ì¤ÙÚÔ˘˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÔÈ Ú·ÁÌ·ÙÈÎÔ› ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘˜ Î·È Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÓÔ‹ÛÂÈ ÔÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ·˘ÛÙËÚ‹ Â›Ù¢ÍË ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ
ÙÔ˘˜. ª¤Û· Û ·˘Ùfi ÙÔ Ï·›ÛÈÔ, ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÂÚÒÙËÌ· ÁÈ· ÙË ÛËÌ·Û›· ¤¯ÂÈ ÌÂÈ Û ·ÚÂÓı¤ÛÂȘ, Â›Ó·È ¤Íˆ ·fi ÙË ıˆڛ·, ‰ÈfiÙÈ Ë
ÛËÌ·Û›· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÙ·È ¿ÓÙ· ÛÙËÓ ·Ú¯‹, ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜: ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ ÛÙfi¯Ô Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÎÏËÚˆı›, ÁÈ· ÙÔÓ
ÛÎÔfi ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÚÔÔÚ›˙ÂÙ·È ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË Ô˘ ı· Â͢ËÚÂÙ‹ÛÂÈ ‹ ÁÈ· ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ı· ÂÈÏ˘ı›. ¢ÂÓ
Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó fï˜ Ù· ›‰È· ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ, fiˆ˜ Â›Ó·È Ù· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ¤Ì‚ÈˆÓ fiÓÙˆÓ.
™Ù· Ù¯ÓËÙ¿ Û˘ÛÙ‹Ì·Ù·, Û ·˘Ù¿ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÓÔËı› ÂÛÎÂÌ̤ӷ ÁÈ· οÔÈÔ ÛÎÔfi, Ë ÛËÌ·Û›· Â›Ó·È ¿ÓÙ· ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ Â͈ÁÂÓ‹˜ Î·È Ë ıˆڛ· ÙÔ˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ·Û¯ÔÏËı› Ì ·˘Ù‹, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ÙËÓ ÂÎÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ˆ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Û· ‹‰Ë,
fiÙÈ Â›Ó·È ¿ÓÙ· ˘ÔÓÔÔ‡ÌÂÓË. ∏ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈṲ̂ÓË ·fi ÙËÓ ÎÏ·ÛÈ΋
ıˆڛ· ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ·ÏÁÔÚÈıÌÈ΋ ÔÏ˘ÏÔÎfiÙËÙ· ÂÓfi˜ ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ ÛÙfi¯Ô˘ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÎÏËÚˆı›, Â›Ó·È ÙÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ÌÈ·˜ ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤Ó˘ ÛÙËÓ Ù˘ÔÔÈË̤ÓË ÁÏÒÛÛ· Ù˘ ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ ÂÚÈÁÚ·Ê‹˜, ·Ó·Áη›·˜ ÁÈ· ¤Ó· ηÓÔÓÈÎfi ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹
41

Ô˘ ηÏÂ›Ù·È Ì˯·Ó‹ ÙÔ˘ Turing. ∞˘Ùfi ÂÚÌËÓ‡ÂÙ·È ·fi ¤Ó· ηٷÏËÎÙÈÎfi ·Ú¿‰ÔÍÔ: Ë ·ÏÁÔÚÈıÌÈ΋ ÔÏ˘ÏÔÎfiÙËÙ· Â›Ó·È Ì¤ÁÈÛÙË fiÙ·Ó Ô ÛÙfi¯Ô˜ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÎÏËÚˆı› ··ÈÙ› Ó· ·Ó··Ú·¯ı› ÌÈ· ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ Ù˘¯·›· ·ÎÔÏÔ˘ı›·. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÍ ÔÚÈÛÌÔ‡ ηӤӷ ̤ÛÔ Ó· ·ÏÔÔÈËı› Ë ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÌÈ·˜ Ù˘¯·›·˜
·ÎÔÏÔ˘ı›·˜: Ô ÌfiÓÔ˜ ÙÚfiÔ˜ ÁÈ· Ó· ÙËÓ ·Ó··Ú·Á¿ÁÂÈ Î·Ó›˜ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ‰È· ̤ÛÔ˘ Ù˘ ·ÓÔÌÔÈfiÙ˘˘ ·ÓÙÈÁÚ·Ê‹˜ Ù˘. √ ·Î·Ù·ÓfiËÙÔ˜ ÏÔÈfiÓ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ·ÎÔÏÔ˘ı›·˜ Â›Ó·È Ô ˘‡ı˘ÓÔ˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ÔÏ˘ÏÔÎfiÙËÙ· Ù˘.
ªÈ· ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÔÏÔÊ¿ÓÂÚ· ·Ú¿‰Ô͢ Û¯¤Û˘ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ Ù˘¯·›Ô Î·È ÛÙË ÛËÌ·Û›·, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔÓ Ù˘¯·›Ô ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·
fiÏˆÓ ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹, Ô ÔÔ›Ô˜ ÌÂÙ·ÊÚ¿˙ÂÙ·È
ÛÙË ÁÏÒÛÛ· Ù˘ Ì˯·Ó‹˜, ‰ËÏ·‰‹ Û ÌÈ· ·ÎÔÏÔ˘ı›· ÙÔ˘ 0 Î·È ÙÔ˘
1. ™ÙË ÁÏÒÛÛ· ÙÔ˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡, ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¤¯ÂÈ ·ÛÊ·ÏÒ˜
ÌÈ· ÛËÌ·Û›·. ∞˘Ù‹ ¤¯ÂÈ Û¯¤ÛË Ì ÙÔÓ ÛÙfi¯Ô Ô˘ ˘ÔÙ›ıÂÙ·È fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÎÏËÚÒÛÂÈ, ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ ÁÚ·Ê› Î·È Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔÓ
ÔÔ›Ô Ë Î·ıÂÌÈ¿ ·fi ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ¤¯ÂÈ ÓfiËÌ·, ÂÊfiÛÔÓ Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ
ÛÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÛÙfi¯Ô˘. ∞ÏÏ¿ ·˘Ù‹ Ë ÛËÌ·Û›· fiÙ·Ó ÙÔ
ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÌÂÙ·ÁψÙÙ›˙ÂÙ·È ÛÙË ‰˘·‰È΋ ÁÏÒÛÛ· ÂÍ·Ê·Ó›˙ÂÙ·È,
·ÎfiÌË Î·È ÛÙËÓ ÔÙÈ΋ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ‹. ∂ÈϤÔÓ, Ë
‰˘·‰È΋ ·ÏÏËÏÔ˘¯›· Ô˘ ÚԤ΢„ ηْ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Â›Ó·È ÁÂÓÈÎÒ˜ ·Î·Ù·ÓfiËÙË: ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÈÔ Û‡ÓÙÔÌË ·ÏÁÔÚÈıÌÈ΋ ÂÚÈÁÚ·Ê‹
ÁÈ· Ó· ÙËÓ ·Ó··Ú¿ÁÂÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜. ŸÌˆ˜ ·˘Ùfi˜ Â›Ó·È Ô Û˘Ó‹ı˘ ÔÚÈÛÌfi˜ ÌÈ·˜ Ù˘¯·›·˜ ·ÏÏËÏÔ˘¯›·˜! ªÂ ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·, Ë ÛËÌ·Û›· Ô˘ ‡ÎÔÏ· ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ô Î¿ı ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ‹˜ Ô ÔÔ›Ô˜ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙË
ÁÏÒÛÛ· ÙÔ˘ ÂÍÂÏÈÁ̤ÓÔ˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ÂÍ·Ê·Ó›˙ÂÙ·È ÏfiÁˆ ÙˆÓ
‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ÌÂÙ·ÁψÙÙÈÛÙÈÎÒÓ ÂÈ¤‰ˆÓ Û ÁÏÒÛÛ˜ fiÏÔ Î·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÂÍÂÏÈÁ̤Ó˜ ̤¯ÚÈ ÙË ÁÏÒÛÛ· Ù˘ Ì˯·Ó‹˜. ∞˘Ùfi ‰ÂÓ Â›Ó·È
Û˘Ó¤ÂÈ· ÙÔ˘ Â͈ÁÂÓÔ‡˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ù˘ ÛËÌ·Û›·˜. ∏ ÛËÌ·Û›· ‰ÂÓ
Û˘ÓÈÛÙ¿ ÌÈ· ȉÈfiÙËÙ· Ô˘ ÂÌÂÚȤ¯ÂÙ·È ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·. ∂È‚¿ÏÏÂÙ·È
·fi ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Î·È ‰È·ÙËÚÂ›Ù·È Î·Ù¿ ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ Ù˘ Έ‰ÈÎÔÔ›ËÛ˘ Î·È Ù˘ ·ÔΈ‰ÈÎÔÔ›ËÛ˘, ηٿ ÙȘ
Ôԛ˜ ÌÂÙ·ÁψÙÙ›˙ÂÙ·È Û ÁÏÒÛÛ· Ù˘ Ì˯·Ó‹˜. ∞˘Ùfi ÂÍËÁ› Â›42

Û˘ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë Ì˯·Ó‹ ÚÔÊ·ÓÒ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË Ó· “ηٷÓÔ‹ÛÂÈ” ·˘Ù‹ ÙË ÛËÌ·Û›· ÁÈ· Ó· ÂÎÙÂϤÛÂÈ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· –·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÂÌ›˜ ηٷÓÔԇ̠ÌÈ· ÛËÌ·Û›·.
∆¤ÏÔ˜, ·˜ ˘ÂÓı˘Ì›ÛÔ˘Ì fiÙÈ ·˘Ù‹ Ë ÔÏ˘ÏÔÎfiÙËÙ· Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙÔÓ ıfiÚ˘‚Ô ˆ˜ ·Ú¯‹ ·˘ÙÔÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÂÓ¤¯ÂÙ·È Â›Û˘
ÛÙÔ ›‰ÈÔ ·Ú¿‰ÔÍÔ, ȉˆÌ¤ÓË fï˜ ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ·fi ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÙË Î·Ù‡ı˘ÓÛË: ÙÔ Ù˘¯·›Ô, ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ·˘ÙÒÓ Ô˘ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙȘ
ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÌÈ·˜ Ì˯·Ó‹˜, ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ·ÈÙ›·
Ó¤ˆÓ ÛËÌ·ÛÈÒÓ. ∞˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ô˘ ÌÔ˘ Â¤ÙÚ„ ӷ ‰È·Ù˘ÒÛˆ ·˘Ù‹ ÙËÓ ·Ú¯‹, ̤۷ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ıˆڛ·˜ ÙˆÓ Èı·ÓÔÙ‹ÙˆÓ Ù˘ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜ ÙÔ˘ Shannon, Ë ÔÔ›· ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ ÙÔ
̤ÁÂıÔ˜ Ù˘ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜, ·ÁÓÔÒÓÙ·˜ fï˜ Î·È ·˘Ù‹ ÙË ÛËÌ·Û›·
Ù˘. ∏ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈ΋˜ ÔÏ˘ÏÔÎfiÙËÙ·˜ ÂÎ ÙÔ˘ ıÔÚ‡‚Ô˘
–‰ËÏ·‰‹ ÛËÌ·›ÓÔ˘Û·˜ ÔÏ˘ÏÔÎfiÙËÙ·˜– ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ̤۷ Û ·˘Ùfi
ÙÔ Ù˘ÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ˆ˜ ‰ÈÏ‹ ¿ÚÓËÛË.19
ŒÙÛÈ, fiÙ·Ó Ë ÛËÌ·Û›· Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ‹ ·ÏÏ¿ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜
ÏfiÁˆ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÁÂÁÔÓfiÙÔ˜ ˘ÔÓÔÔ‡ÌÂÓË, ÌÔÚ› Ó· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ
ÂÎÙfi˜ Ù˘ ıˆڛ·˜. ∞ÏÏ¿, Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ fiÙ·Ó
ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ê˘ÛÈο ·ÓÙÈΛÌÂÓ·. ∏ ÛËÌ·Û›· ÁÈ’ ·˘Ùfi Ô˘ ÂΛӷ
οÓÔ˘Ó ‰ÂÓ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜, ‹ Ì¿ÏÏÔÓ ·˘Ùfi Ô˘ ÂÎÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ì ˆ˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ fiÙ·Ó ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ì ÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÙÔ˘˜ ÌÂ
fiÚÔ˘˜ Û˘Ó·ÚÙ‹ÛˆÓ. ∫·È fiÙ·Ó ÁÈ· ÙÔÓ ÛÎÔfi ·˘Ùfi ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ Ù˘ ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜, ÔÊ›ÏÔ˘Ì ӷ ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ì ÙË
‰È·ÊÔÚ¿ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙË Û˘ÓÈÛÙÒÛ· Ô˘ Â›Ó·È ÚfiÁÚ·ÌÌ· Î·È ÛÂ
·˘Ù‹ Ô˘ ¤¯ÂÈ Û¯¤ÛË Ì ٷ ‰Â‰Ô̤ӷ, ÁÈ· Ó· ηٷʤÚÔ˘Ì ӷ ·Ó·Ï‡ÛÔ˘Ì Ì ۷ʋÓÂÈ· ÙË ÛËÌ·Û›· ÙˆÓ Ú¿ÍÂˆÓ ÙÔ˘˜.
°È· ÙËÓ ·ÎÚ›‚ÂÈ·, ηٿ ÙËÓ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÂÓfi˜ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘, Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ‰È¿ÎÚÈÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ·ÊÂÓfi˜, ÛÙÔ ÙÈ ÂÓÓÔԇ̠ÌÂ
ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· “ÚfiÁÚ·ÌÌ·”, Ô˘ Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ Èı·ÓÒ˜ ·Ô‰›‰ÂÈ
ÛËÌ·Û›· ÛÙË ‰ÔÌ‹ Î·È ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘ Î·È Û˘ÓÂ19. H. Atlan, 1979, Entre le Cristal et la fumée, Paris, Seuil, ÛÂÏ›‰Â˜ 88.

43

Ò˜ ·ÈÙÈÔÏÔÁ› ÙËÓ Â‡ÏÔÁË ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÛÎÔÈÌfiÙËÙ· ÙÔ˘ Î·È ÔÚ›˙ÂÈ ÌÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Î·ÙËÁÔÚ›· ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Ô˘ ÌÔÈÚ¿˙ÔÓÙ·È ÙËÓ
›‰È· ‰ÔÌ‹ Î·È ÛÎÔÈÌfiÙËÙ·, Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ Û ·˘Ùfi Ô˘ ÂÓÓÔÔ‡ÌÂ
Ì ÙË Ï¤ÍË “‰Â‰Ô̤ӷ”, Ù· ÔÔ›· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙Ô˘Ó ¤Ó· ȉȷ›ÙÂÚÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ·˘Ù‹˜ Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜. ŒÓ·
Ôχ ·Ïfi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ì·˜ ‰Â›¯ÓÂÈ Ò˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·˘Ù‹ Ë ‰È¿ÎÚÈÛË. ∞˜ ˘Ôı¤ÛÔ˘Ì fiÙÈ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ì ¤Ó· ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È ·fi ÙËÓ ·ÎÔÏÔ˘ı›· 001111000000110011.
¶·Ú·ÙËÚԇ̠·Ì¤Ûˆ˜ fiÙÈ ·˘Ù‹ Ë ·ÎÔÏÔ˘ı›· ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙÔÓ
‰ÈÏ·ÛÈ·ÛÌfi ÙˆÓ „ËÊ›ˆÓ 0 Î·È 1 Ù˘ ·ÎÔÏÔ˘ı›·˜ 011000101.
°È· Ó· Á›ÓÂÈ Ë ÚÒÙË ÛÂÈÚ¿ Ù˘ ·ÎÔÏÔ˘ı›·˜, ·ÚΛ ÏÔÈfiÓ Ó· ÁÚ·Ê› ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ˘·ÁÔÚ‡ÂÈ ÙÔÓ ‰ÈÏ·ÛÈ·ÛÌfi οı „ËÊ›Ô˘ Ù˘ ·ÎÔÏÔ˘ı›·˜ Î·È Ó· ÂÊԉȿ˙ÂÈ ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ˆ˜ ȉȷ›ÙÂÚ· ‰Â‰Ô̤ӷ, ÙËÓ ‰Â‡ÙÂÚË ÛÂÈÚ¿ ·ÎÔÏÔ˘ı›·˜. ∞˘Ùfi
ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ı· ÂÈÙÚ¤„ÂÈ ÂÈϤÔÓ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ¤Ó· Ï‹ıÔ˜
·fi ÛÂÈÚ¤˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ·ÎÔÏÔ˘ıÈÒÓ, Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÙËÓ ›‰È·
‰ÔÌ‹ Î·È ÌÔÈÚ¿˙ÔÓÙ·È Â›Û˘ ÙÔ ÎÔÈÓfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô fiÙÈ ·Ó‹ÎÔ˘Ó Û ÌÈ·
Ù¿ÍË ·ÎÔÏÔ˘ıÈÒÓ Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ÌÂÙ¿ ·fi ÙÔ˘˜ ‰ÈÏ·ÛÈ·ÛÌÔ‡˜
ÌÈ·˜ ÚÒÙ˘ ÛÂÈÚ¿˜.
ŸÙ·Ó ¤¯Ô˘Ì ӷ οÓÔ˘Ì ÌÂ Ê˘ÛÈο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù·, ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó·
ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ÙÔÓ ÔÚÈÛÌfi Ù˘ ·ÏÁÔÚÈıÌÈ΋˜ ÔÏ˘ÏÔÎfiÙËÙ·˜
ÂÓfi˜ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘ (ÌÈ·˜ ·ÎÔÏÔ˘ı›·˜, ÂÓfi˜ ÛÙfi¯Ô˘ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó·
ÂÎÏËÚˆı›…) ‰È·¯ˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ·˘Ùfi ÙÔ ÙÌ‹Ì· Ô˘ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ
ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·fi ÂΛÓÔ ÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÔÓÙ·˜
fiˆ˜ οӷÌ Ì ÙÔÓ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ ÌÔ˘ ÙÔÓ Koppel 20 ·˘Ùfi ÙÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ô˘ ÔÓÔÌ¿Û·Ì “ÔÏ˘ÏÔÎfiÙËÙ· Ì ÛËÌ·Û›·” Û ·ÓÙ›ıÂÛË
20. H. Atlan and M. Koppel, 1990,:“The cellular Computer DNA: Program or
Data?”, Bull. Mathem. Biol., 52, 3, ÛÂÏ›‰Â˜ 335-348.
M. Koppel and H. Atlan, 1991, “Les génes: programme ou données? Le rôle
de la signification dans les mesures de complexité” in Fogelman-Soulié, dir.,
Les théories de la complexité, Colloque de Cerisy, 1984, Seuil, Paris, ÛÂÏ›‰Â˜
188-204, “An Almost Machine-independent Theory of Program Length
Complexity, Sophistication and Induction” Information Sciences, 56, ÛÂÏ›‰Â˜
23-33, 1991.

44

ÚÔ˜ ÙËÓ ÎÏ·ÛÈ΋ ·ÏÁÔÚÈıÌÈ΋ ÔÏ˘ÏÔÎfiÙËÙ·, ÛÙËÓ ÔÔ›· ‰ÂÓ
Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ˘fi„Ë Ë ÛËÌ·Û›· ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ Â›Ó·È ˘ÔÓÔÔ‡ÌÂÓË.
√ÓÔÌ¿Û·Ì ·˘Ù‹ ÙËÓ ÔÏ˘ÏÔÎfiÙËÙ· Ì ÛËÌ·Û›· “ÛÔÊÈÛÙÈ΋,
ÂÈÙË‰Â˘Ì¤ÓË”: ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ì ÙËÓ ÂÏ¿¯ÈÛÙË ÂÚÈÁÚ·Ê‹. ∞˘Ùfi˜ Ô ÔÚÈÛÌfi˜ ·ÔηıÈÛÙ¿ ÙÔ ·Ú¿‰ÔÍÔ Ô˘ ·ÔηχÊÙËΠÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜, ‰ÈfiÙÈ ÌÈ· Ù˘¯·›· Ì·ÎÚ¿ ·ÎÔÏÔ˘ı›·, Ô˘ ¤¯ÂÈ Ì¤ÁÈÛÙË ÔÏ˘ÏÔÎfiÙËÙ· ÛÙËÓ ÎÏ·ÛÈ΋ ıˆڛ· Ù˘ ·ÏÁÔÚÈıÌÈ΋˜ ÔÏ˘ÏÔÎfiÙËÙ·˜, ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÂÈ ·ÓÙÈı¤Ùˆ˜ ۯ‰fiÓ Î·ÌÈ¿ ÂÈÙ‹‰Â˘ÛË (sophistication). ™ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ηٿ ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÌÈ·˜ ‰Â‰Ô̤Ó˘ Ù˘¯·›·˜ ·ÎÔÏÔ˘ı›·˜, ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Â›Ó·È Ë
›‰È· Ë ·ÎÔÏÔ˘ı›· Î·È ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È Ôχ ÌÈÎÚfi, ÂÊfiÛÔÓ ·Ó¿ÁÂÙ·È ÛÙËÓ Ô‰ËÁ›· “Ù˘ ·ÓÙÈÁÚ·Ê‹˜”.

∆Ô DNA: Â›Ó·È ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‹ ¤Ó· Û‡ÓÔÏÔ ‰Â‰Ô̤ӈÓ;
√È fiÚÔÈ ÁÈ· ÌÈ· ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ χÛË
∂› ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜, ·˜ Â·Ó¤ÏıÔ˘Ì ÛÙÔ DNA, ÁÈ· Ó· ı¤ÛÔ˘ÌÂ
ÙÔ˘˜ ‰‡Ô fiÚÔ˘˜ ÌÈ·˜ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋˜ χÛ˘. ∫·Ù·Ú¯¿˜, ı· ˘ÔÁÚ·ÌÌ›ÛÔ˘Ì fiÙÈ ·˘Ù‹ ·ÊÔÚ¿ fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ
DNA ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ˘fiÏÔÈÔ˘ ΢ÙÙ¿ÚÔ˘. ŸÙ·Ó ıˆÚԇ̠ÙÔ DNA ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‹ Û‡ÓÔÏÔ ‰Â‰Ô̤ӈÓ, ·˘Ùfi ¤¯ÂÈ ˆ˜
Â·ÎfiÏÔ˘ıÔ Ó· ·Ô‰›‰Ô˘Ì ÛÙÔÓ Î˘ÙÙ·ÚÈÎfi Ì˯·ÓÈÛÌfi ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜. ∂¿Ó ‰Â¯Ùԇ̠fiÙÈ ÙÔ DNA Â›Ó·È ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ÙfiÙÂ
ÙÔÓ ÚfiÏÔ Ù˘ ÌÂÙ¿ÊÚ·Û˘ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÙÔÓ ·›˙ÂÈ ÙÔ ‚ÈÔ¯ËÌÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô ÙÔ˘ ΢ÙÙ·ÚÈÎÔ‡ ÌÂÙ·‚ÔÏÈÛÌÔ‡, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ¤Ó·˜ “ÌÂÙ·ÁψÙÙÈÛÙ‹˜” Â›Ó·È ¿ÓÙ· ·Ó·Áη›Ô˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ÁÓˆÛË Î·È ÙËÓ
ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÂÓfi˜ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, Â¿Ó ÙÔ DNA ıˆÚËı›
Û‡ÓÔÏÔ ‰Â‰Ô̤ӈÓ, ÙfiÙÂ Ô Î˘ÙÙ·ÚÈÎfi˜ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ·›˙ÂÈ ÙÔÓ ÚfiÏÔ
ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, ·ÊÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ‰Â‰Ô̤ӈÓ
··ÈÙÂ›Ù·È ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ·. ™ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, Ô Î˘ÙÙ·ÚÈÎfi˜
Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi ÙÔ˘ ÌÔÚ› Ó· Âȉˆı› ˆ˜ ¤Ó· ‰›ÎÙ˘Ô ‚ÈÔ¯ËÌÈÎÒÓ ·ÓÙȉڿÛÂˆÓ Î·È ÂÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ, ÙÔ ÔÔ›Ô ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜
45

¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÓÂÌËı› Û ¤Ó·Ó ·Ú¿ÏÏËÏÔ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹, ÈηÓfi Ó· ÂÂÍÂÚÁ·ÛÙ› Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ. ∞Ó ‰Â¯Ùԇ̠ÙÔ Î‡ÙÙ·ÚÔ
ˆ˜ ¤Ó· ·ÚfiÌÔÈÔ ‰›ÎÙ˘Ô, ÙfiÙ ÌÔÚ› Ó· ÂÎÏËÊı› ˆ˜ Ì›· “Ì˯·Ó‹
ηٷÛÙ¿ÛˆӔ, ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÈ Î‡ÚȘ ȉÈfiÙËÙ˜ Â›Ó·È ÔÈ ·ÎfiÏÔ˘ı˜:
ñ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÂÓfi˜ ΢ÙÙ¿ÚÔ˘ Ô˘ ıˆÚÂ›Ù·È ˆ˜ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ
Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂˆÓ ÙˆÓ Û˘ÛÙ·ÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ ̤۷ ÛÙ· ΢ÙÙ·ÚÈο ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·.
ñ ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ÙˆÓ ‚ÈÔ¯ËÌÈÎÒÓ ·ÓÙȉڿÛÂˆÓ Î·È ÂÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ Ô˘
ÌÂÙ·ÙÔ›˙ÂÈ ÙÔ Î‡ÙÙ·ÚÔ ·fi Ì›· ηٿÛÙ·ÛË Û ÌÈ· ¿ÏÏË Ì¤Û·
Û ÔÚÈṲ̂ӷ ¯ÚÔÓÈο ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù·.
ñ Ë ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ÚˆÙÂ˚ÓÒÓ –Ë ÔÔ›· ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙËÓ
ÙÚÈۉȿÛÙ·ÙË ‰ÔÌ‹ ÙÔ˘˜– Î·È Ô˘ Û˘ÓÈÛÙ¿ ·ÊÂÓfi˜ ¤Ó· ηıÔÚÈÛÙÈÎfi ·Ú¿ÁÔÓÙ· ÁÈ· ÙËÓ Î˘ÙÙ·ÚÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË, ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ¤Ó·
Ê˘ÛÈÎfi Â·ÎfiÏÔ˘ıÔ ·˘Ù‹˜
ñ Ë ÌÓ‹ÌË Ô˘ Έ‰ÈÎÔÔÈÂ›Ù·È fi¯È ÌfiÓÔ Ì¤Û· ÛÙȘ ÛÙ·ÙÈΤ˜ ‰Ô̤˜, ·ÏÏ¿ Â›Û˘ Î·È Ì¤Û· ÛÙȘ ÛÙ·ıÂÚ¤˜ ‰˘Ó·ÌÈΤ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ, Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈΤ˜ ‹ ·ıÔÏÔÁÈΤ˜, Ô˘ ÌÂÙ·‚È‚¿˙ÔÓÙ·È Î·Ù¿
ÙȘ ΢ÙÙ·ÚÈΤ˜ ‰È·ÈÚ¤ÛÂȘ.
£· ÙÔ ‰ËÏÒÛÔ˘Ì ·Ì¤Ûˆ˜: ÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· Â›Ó·È fiÙÈ Ë Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ‰‡Ô ÚÔÙ¿ÛÂȘ: ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘ ÁÂÓÂÙÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ·fi ·˘Ù‹ ÙˆÓ ÁÂÓÂÙÈÎÒÓ ‰Â‰Ô̤ӈÓ, Ù· ÔÔ›· Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘˜ Á›ÓÔÓÙ·È Î·Ù¿ ÁÚ¿ÌÌ· ·Ô‰ÂÎÙ¿! ∞˘Ù¤˜ ÔÈ ‰‡Ô ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜
¤¯Ô˘Ó, ‚‚·›ˆ˜, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ ÂÚÈÛÙ¿ÛÂȘ, ÔÌÔÈfiÙËÙ˜ Ï›ÁÔ Ôχ
Û ÔÏÏ¿ ÛËÌ›·. ∞˜ ·Ó·Ï‡ÛÔ˘Ì ÏÔÈfiÓ Ù· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· Î·È Ù· ÌÂÈÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ‰‡Ô ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ Ï‡ÛˆÓ.
™ÙËÓ ÚÒÙË ÂÚ›ÙˆÛË, ·Ú·‰Â¯fiÌ·ÛÙ ·Ú·‰ÔÛȷο fiÙÈ Ù· DNA
Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ÌÂÙ·ÁψÙÙ›˙ÂÙ·È Î·È ÂÎÙÂÏÂ›Ù·È ·fi
ÙÔ ÌÂÙ·‚ÔÏÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô ÙÔ˘ ΢ÙÙ¿ÚÔ˘. ™ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÂÚ›ÙˆÛË, ‰Â¯fiÌ·ÛÙ fiÙÈ Ù· DNA ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ‰Â‰Ô̤ӷ Î·È fiÙÈ Ô Î˘ÙÙ·ÚÈÎfi˜ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ·›˙ÂÈ ÙÔÓ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. ™Â ·ÌÊfiÙÂÚ˜ ÙȘ ÂÚÈ46

∂ÈÎfiÓ· 3: ¶ÂÚ›ÏË„Ë ÙˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ Ô˘ ·Ô‰›‰ÔÓÙ·È ÛÙ· DNA
fiÙ·Ó Ù· ÂÎÏ¿‚Ô˘Ì ˆ˜ ‰Â‰Ô̤ӷ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÂÂÍÂÚÁ·ÛÙ› Ô
΢ÙÙ·ÚÈÎfi˜ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜:
ñ ªÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· fiÏˆÓ ÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ (Â¿Ó ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Û ÌÈ· ηٿÏÏËÏË ÌÔÚÊ‹). ¢ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó·
ÌÂÙ·ÁψÙÙÈÛÙÔ‡Ó fiÏ· Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·.
´ ŸÏ˜ ÔÈ ·ÏÏËÏÔ˘¯›Â˜ ÙÔ˘ DNA Ô˘ Έ‰ÈÎÔÔÈÔ‡Ó ÌÔÚÔ‡Ó
Ó· ÂÎÊÚ·ÛÙÔ‡Ó (Â¿Ó ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Û ηٿÏÏËÏË ÌÔÚÊ‹),
·ÎfiÌË Î·È Â¿Ó ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜.
ñ ¢È·ÊÔÚÂÙÈο ‰Â‰Ô̤ӷ ηıÔÚ›˙Ô˘Ó ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi
ÌÈ·˜ ÁÂÓÈÎÂ˘Ì¤Ó˘ ÎÔÈÓ‹˜ ‰ÔÌ‹˜.
´ ¢È·ÊÔÚÂÙÈο ÁÔÓȉÈÒÌ·Ù· ηıÔÚ›˙Ô˘Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜
ÛÙËÓ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ›‰ÈˆÓ ÁÂÓÈÎÒÓ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ
·fi ÙÔ ‚ÈÔ¯ËÌÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô.
“ ŒÓ·˜ ÎÂÓÙÚÈÎfi˜ ˘Ú‹Ó·˜ ÙˆÓ ÌÂÙ·‚ÔÏÈÎÒÓ Ô‰ÒÓ Î·È ÙˆÓ Î˘ÙÙ·ÚÈÎÒÓ Ì˯·ÓÈÛÌÒÓ ¤¯ÂÈ Â˘Ú¤ˆ˜ ‰È·ÙËÚËı› ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ˆ˜ ÌÔÓ٤Ϸ ÁÈ· ÙȘ ·Ó·Ï‡ÛÂȘ
ÙˆÓ ÁÔÓȉȈ̿وӔ. (Miclos)

47

ÙÒÛÂȘ, Ú¤ÂÈ Ó· ÙÂı› ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· ÙÔ˘ ‰›Ô˘ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ηÈ
ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· Ù˘ ÂÌ‚¤ÏÂÈ·˜, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ˘ ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜ (∂ÈÎfiÓ· 3).
∂¿Ó Ù· DNA Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ÙfiÙ ÙÔ ‰›Ô ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ Â›Ó·È ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ DNA Ô˘ ¤Ó· ·ÙÙ·ÚÔ ÌÔÚ› Ó·
·Ó·ÁÓÒÛÂÈ Î·È Ó· ÂÎÙÂϤÛÂÈ. ∏ ıˆڛ· ÙˆÓ ·ÏÁÔÚ›ıÌˆÓ ‚‚·ÈÒÓÂÈ fiÙÈ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰È·‚·ÛÙÔ‡Ó
·fi ¤Ó· ÌÂÙ·ÁψÙÙÈÛÙ‹ Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó ¤Ó· ‰›Ô ·ÚÔÛ‰ÈfiÚÈÛÙÔ, ‰ÈfiÙÈ
Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙÔÓ Ó· Á›ÓÂÈ ÁÓˆÛÙfi ÂÎ ÙˆÓ ÚÔÙ¤ÚˆÓ Â¿Ó ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÌÔÚ› Ó· ÂÎÙÂÏÂÛÙ› ‹ fi¯È: ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÙÔ ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂÈ
ηÓ›˜. ∏ ·Ó¿ÁÓˆÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ˘ÔÓÔ› ÌÈ· Û¯¤ÛË ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÛÙÂÓ‹ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ÌÂÙ·ÁψÙÙÈÛÙ‹ Î·È ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·,
Î·È Î·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· Â›Ó·È a priori ·ÚÎÂÙ¿ ·›ı·ÓÔ fiÙÈ ÔÔÈÔ‰‹ÔÙÂ
ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÌÔÚ› Ó· ‰È·‚·ÛÙ› Î·È Ó· ÂÚÌËÓ¢Ù›. ŸÌˆ˜, ›ӷÈ
ÁÓˆÛÙfi ÛÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜ fiÙÈ Ú·ÎÙÈο ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ DNA ÌÔÚ› Ó·
‰È·‚·ÛÙ› ·fi ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ·ÙÙ·ÚÔ, ·ÎfiÌË Î·È ·Ó ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È
·fi ÂÓÙÂÏÒ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ›‰Ô˜, ˘fi ÙÔÓ fiÚÔ ÚÔÊ·ÓÒ˜ fiÙÈ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ÂÓfi˜ ηٿÏÏËÏÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡ ˘ÔÛÙÚÒÌ·ÙÔ˜.
ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ‰Â ÙËÓ ÂÌ‚¤ÏÂÈ·, ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ fiÏˆÓ ÙˆÓ
‰ÔÌÒÓ Ô˘ ηıÔÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi Ù· ‰È¿ÊÔÚ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ Â›‰·Ì fiÙÈ ·˘Ùfi Ô˘ ÔÚ›˙ÂÈ ÙË ‰ÔÌ‹ ÌÈ·˜ ηÙËÁÔÚ›·˜ ›ӷÈ
ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·. ∂¿Ó Ì¿ÏÈÛÙ· ·Ú·‰Â¯fiÌ·ÛÙ fiÙÈ ÙÔ Î¿ı DNA
Û˘ÓÈÛÙ¿ ¤Ó· ͯˆÚÈÛÙfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ÂÚÌËÓ¢ÙÔ‡Ó
Î·È Ó· ÂÎÙÂÏÂÛÙÔ‡Ó ¿Ú· ÔÏÏ¿ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Î·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ¤Ó·˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·fi ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ηÙËÁÔڛ˜.
∆È Û˘Ì‚·›ÓÂÈ fï˜ fiÙ·Ó ‰Â¯fiÌ·ÛÙ fiÙÈ Ù· DNA ·›˙Ô˘Ó ÙÔÓ
ÚfiÏÔ ÙˆÓ ‰Â‰Ô̤ӈÓ; ™ÙËÓ ÚÔΛÌÂÓË ÂÚ›ÙˆÛË, fiÙ·Ó ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÎÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÙÔ ‚ÈÔ¯ËÌÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô, ÙÔ ‰›Ô ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜
Â›Ó·È ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ Û˘ÌÂÚÈÏËÊı› ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·. ∞˘Ùfi ÙÔ ‰›Ô Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ¢ڇ ηıfiÛÔÓ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi
fiÙÈ ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÌÔÚ› Ó· ‰Â¯ı› ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ‰Â‰Ô̤ӷ, ·ÚΛ
ÌfiÓÔ, ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿, Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Ì ¤Ó· ηٿÏÏËÏÔ
˘ÏÈÎfi ˘ÔÛÙ‹ÚÈÁÌ·. ™ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ·˘Ù‹ Ë ÂΉԯ‹ Â›Ó·È ÈÔ
ηٿÏÏËÏË, Î·È Ì·˜ ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ Ú·ÎÙÈο ÙÔ Î‡ÙÙ·ÚÔ ÌÔÚ› Ó· ÂÂ48

ÍÂÚÁ·ÛÙ› ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ DNA. √ ΢ÙÙ·ÚÈÎfi˜ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ·›˙ÂÈ
ÙÔÓ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ “‰È·ÓÔÌ‹˜”. ∞˘Ù‹ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ‰È·ÓÔÌ‹˜ ‹Ù·Ó Ôχ ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ÙËÓ Ê·ÓÙ·ÛÙ› ηÓ›˜
ÚÈÓ ÙÚÈ¿ÓÙ· ¯ÚfiÓÈ·, ‰ÈfiÙÈ Ë ÏËÚÔÊÔÚÈ΋ ‰ÂÓ Â›¯Â ·ÎfiÌË Êı¿ÛÂÈ
ÂΛ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û‹ÌÂÚ·. ™‹ÌÂÚ· Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ ÌÔÚԇ̠ӷ
ÊÙÈ¿ÍÔ˘Ì Ì˯·Ó¤˜ Ô˘ Ó· ¤¯Ô˘Ó ‰ÔÌ‹ Û·Ó ·˘Ù‹ ÙˆÓ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ.
∆Ô Î¿ı Í¯ˆÚÈÛÙfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Â›Ó·È Û¯ÂÙÈο ·Ïfi,
·ÏÏ¿ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ô˘ ·ÏÏËÏÔÛ˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì Ôχ
‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜ Â›Ó·È ÈηÓfi Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ
·Ó··Ú¿ÁÂÈ Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ Û˘Óı‹Î˜ ·˘Ùfi Ô˘ ÂÎÙÂÏ› ¤Ó·˜ ÎÏ·ÛÈÎfi˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜. ªÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜, ·˘Ùfi ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô Â›Ó·È ÈηÓfi Ó·
Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ÂȉfiÛÂȘ ·ÓÒÙÂÚ˜ ·fi ·˘Ù¤˜ ÙˆÓ ÎÏ·ÛÈÎÒÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ. ∂›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ì¿ÏÈÛÙ· Ó· ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÈ Î·Ó›˜ ȉÈfiÙËÙ˜ Ì¿ıËÛ˘, ÔÌÔÈfiÛÙ·Û˘, ·ÔÌÓËÌfiÓ¢Û˘ Î·È ·˘ÙÔÔÚÁ¿ÓˆÛ˘, Î·È Ú¿ÍÂȘ ÈÔ ‰‡ÛÎÔϘ ÛÙË ÌÔÓÙÂÏÔÔ›ËÛË ·fi Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙˆÓ ÎÏ·ÛÈÎÒÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ. ∞˘Ùfi˜ Â›Ó·È Ô ÏfiÁÔ˜ ÁÈ·
ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÔÈ ·Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔÈ Ì ÙËÓ ÏËÚÔÊÔÚÈ΋ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Â› ÙÔ˘
·ÚfiÓÙÔ˜ ȉȷ›ÙÂÚÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi
Ô˘ ÙÔÓ ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ó ·Ú¿ÏÏËÏÔ, Ô˘ ˘ÔÙ›ıÂÙ·È fiÙÈ ·Ó··Ú¿ÁÂÈ ÙË
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ÓÂ˘ÚˆÓÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘, ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ·ÏÔÔÈË̤ÓÔ˘ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ٷ Ú·ÁÌ·ÙÈο ÓÂ˘ÚˆÓÈο
‰›ÎÙ˘·. √È ·ÏÁfiÚÈıÌÔÈ ÙˆÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÒÓ Ô˘ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È “·ÏÁfiÚÈıÌÔÈ ÙˆÓ ÓÂ˘ÚˆÓÈÎÒÓ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ” ÚÔÛÔÌÔÈÒÓÔ˘Ó ¤ÙÛÈ Ù· ‰›ÎÙ˘· Ô˘ Ë ‰ÔÌ‹ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ·˘Ù‹ ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ‰È·ÓÔÌ‹˜.
Ÿˆ˜ ›‰·ÌÂ, Ù›ÔÙ· ‰ÂÓ Ì·˜ ÂÌÔ‰›˙ÂÈ Ó· ıˆڋÛÔ˘Ì fiÙÈ ÙÔ
Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ‚ÈÔ¯ËÌÈÎÒÓ ·ÓÙȉڿÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ Ì¤Û·
ÛÙÔ Î‡ÙÙ·ÚÔ Û˘ÓÈÛÙ¿ ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ ‰›ÎÙ˘Ô. √È ˘ÔÏÔÁ›ÛÈ̘ ȉÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ Û¯ÂÙÈο ·ÏÒÓ ‚ÈÔ¯ËÌÈÎÒÓ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ Î·È Ë ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ¿
ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ·Ú¯›ÛÂÈ ‹‰Ë Ó· ÌÂÏÂÙÒÓÙ·È.14,21
23. D. Bray, 1995,“Protein Molecules as computational elements in living cells”,
Nature, 376, ÛÂÏ›‰Â˜ 307-312.
N. Barkai and S. Leibler, 1997, “Robustnes in simple biochemical networks”,
Nature, 387, ÛÂÏ›‰Â˜ 913-917.

49

∂¿Ó ·Ú·‰Â¯Ùԇ̠fiÙÈ Ù· DNA Â›Ó·È ‰Â‰Ô̤ӷ Ô˘ Ù· ÂÂÍÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ¤Ó· ·ÚfiÌÔÈÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰È·ÓÔÌ‹˜, ÙfiÙ ÔÈ· ı· Â›Ó·È Ë
ÂÌ‚¤ÏÂÈ¿ ÙÔ˘; ∏ ÂÌ‚¤ÏÂÈ¿ ÙÔ˘, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ÙËÓ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÈ Ë
‰ÔÌ‹ Ô˘ ÙÔ˘ ÚÔÛ‰›‰ÂÈ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ı· Â›Ó·È ÚÔÊ·ÓÒ˜ ›‰È·
Ì ·˘Ù‹ ÙˆÓ DNA Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÛ·¯ı› ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ·. ∫·È ·˘Ùfi
Û˘Ì‚·›ÓÂÈ fiÓÙˆ˜: Ë ‰ÔÌ‹ ÙˆÓ Î˘ÙÙ¿ÚˆÓ Î·È ÙˆÓ ·ÓÒÙ·ÙˆÓ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ Â›Ó·È Ú·ÎÙÈο Ë ›‰È· ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜, ÂÓÒ ÔÈ fiÔȘ ȉȷ›ÙÂÚ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘˜ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi
ÙÔ DNA, ·ÎÚÈ‚Ò˜ fiˆ˜ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÌÈ·˜ ηÙËÁÔÚ›·˜ Ô˘ Ù·
ÛÙÔȯ›· Ù˘ ÌÔÈÚ¿˙ÔÓÙ·È ÙËÓ ›‰È· ‰ÔÌ‹, fiÔ˘ ÔÈ ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤Ó˜
‰È·ÊÔÚ¤˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ÛÙÔȯ›· ÚÔ·ÙÔ˘Ó ·fi Ù· ‰È·ÊÔÚÂÙÈο
‰Â‰Ô̤ӷ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÛ·¯ı› ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·. ™˘ÓÔÏÈο, ·˘Ù‹ Ë
ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ χÛË (Ó· ÂÎÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ‰ËÏ·‰‹ Ù· DNA ˆ˜ ‰Â‰Ô̤ӷ) Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ Ï›ÁÔ Î·Ï‡ÙÂÚ· ÛÙËÓ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÌÂÓË
Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË (fiÔ˘ Ù· DNA ÂÎÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ˆ˜
ÚfiÁÚ·ÌÌ·).
∂›Ó·È Ê·ÓÂÚfi fiÙÈ Â› ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ ‰ÂÓ Ù›ıÂÙ·È Ì ηӤӷ ÙÚfiÔ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ·Ï‹˜ ·ÓÙÈηٿÛÙ·Û˘ ÙÔ˘ ÎÏ·ÛÈÎÔ‡ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘ ÙÔ˘ DNA-ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ·fi ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ DNA-‰Â‰Ô̤ӷ:
ηÓ›˜ ‰ÂÓ Ê·ÓÙ¿˙ÂÙ·È fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ·ÚÓËı› ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë
‰ÔÌ‹ ÙˆÓ ÁÔÓȉ›ˆÓ ηıÔÚ›˙ÂÈ ÙË ‰ÔÌ‹ ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÙˆÓ ‚ÈÔ¯ËÌÈÎÒÓ ·ÓÙȉڿÛˆÓ. ∂¿Ó Ë ÁψÛÛÈ΋ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘
DNA-‰Â‰Ô̤ӷ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÂӉȷʤÚÔÓ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛË Ù˘ ȉ¤·˜ Ù˘ ·ÓÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜ ÙˆÓ ÁÔÓȉ›ˆÓ Î·È ˆ˜ ÚÔ˜
ÙËÓ ·Ô‰Ô¯‹ Ù˘ ·Ó¿Á΢ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ì ÛËÌ·Û›· ÛÙȘ ·ÏÏËÏÂȉڿÛÂȘ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ÎÏËÚÔÓÔÌÈÎfiÙËÙ· Î·È ÛÙËÓ ÂÈÁÂÓÂÙÈÎfiÙËÙ·, ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ ˆÛÙfiÛÔ fiÙÈ ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ·˘Ùfi ·fi ÌfiÓÔ ÙÔ˘
Û˘ÓÈÛÙ¿ ÌÈ· ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ χÛË.
™ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ·˘Ùfi Ô˘ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÚÔ·ÙÂÈ ·fi
ÙȘ ·Ó·ÙÚÔÊÔ‰ÔÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ·fi ÙË Û˘ÛÛÒÚ¢ÛË ÙˆÓ
‰˘Ó·ÌÈÎÒÓ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó Û Îϛ̷Θ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ¯ÚfiÓˆÓ.
ŒÙÛÈ, Ë ÂÓÂÚÁÂȷ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ Î˘ÙÙ¿ÚˆÓ (Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ) ÙÚÔÔÔÈÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ‚ÈÔ¯ËÌÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ (Ù˘ ÏÂÈ50

ÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜) Î·È ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊ· fiÏ· Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó
ˆÛ¿Ó ·˘Ù‹ Ë ÙÚÔÔÔÈË̤ÓË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ DNA Ó· ·›˙ÂÈ ÛÙË
Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔÓ ÚfiÏÔ ÂÓfi˜ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, Ô˘ ÙÚÔÔÔÈ› Ì ÙË ÛÂÈÚ¿
ÙÔ˘ ÙË ‰ÔÌ‹ ÙÔ˘ ‚ÈÔ¯ËÌÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘… ∞˘Ùfi˜ Â›Ó·È Î·È Ô ÏfiÁÔ˜ ÁÈ·
ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Â›Ó·È ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ‰ÂÓ ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ È‰¤· Ô‡Ù Ù˘ ÌÈ·˜ Ô‡Ù Ù˘ ¿ÏÏ˘
ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜, ·ÏÏ¿ ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ Ù˘ Û‡Ó‰ÂÛ˘ Ù˘ ÌÈ·˜ Ì ÙËÓ ¿ÏÏË
̤۷ ÛÙËÓ Îϛ̷η ÙˆÓ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ¯ÚfiÓˆÓ, Û˘ÓÈÛÙÒÓÙ·˜ ·˘Ùfi
Ô˘ Ì ÙÔÓ Katchalsky ÔÓÔÌ¿Û·Ì “ÂÍÂÏÈÎÙÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô”, ‰ËÏ·‰‹
¤Ó· ‰›ÎÙ˘Ô ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ë ‰ÔÌ‹ ·ÏÏ¿˙ÂÈ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·
ÙÔ˘. ™Ù· ÌÈÎÚ‹˜ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· (·fi ÔÚÈṲ̂ӷ ÏÂÙ¿ ̤¯ÚÈ
οÔȘ ÒÚ˜) Ô Î˘ÙÙ·ÚÈÎfi˜ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ÂÂÍÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ·fi Ù· ÂÓÂÚÁ¿ ÁÔÓ›‰È· Î·È ÊÙ¿ÓÂÈ Û ÌÈ· ÛÙ·ıÂÚ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË. ∞ÏÏ¿ ÛÙ· Ì·ÎÚ¿˜ ‰È·ÚΛ·˜ ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· (ÒÚ˜, ̤Ú˜ ‹ Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ¯ÚÔÓÈο ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù·) ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÛÙ·ıÂÚ¤˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÙÚÔÔÔÈÔ‡Ó ÙËÓ ‰È·ÊÔÚÈ΋
ÂÓÂÚÁÂȷ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÁÔÓȉ›ˆÓ. ∞˘Ù‹ Ë ÈÛÙÔÚ›· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ
ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌÈ·˜ Ó¤·˜ ‰ÔÌ‹˜ ÛÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ÙˆÓ ·ÓÙȉڿÛˆÓ, Ô˘
ÚÔηÏ› ÌÈ· Ó¤· ÛÙ·ıÂÚ‹ ηٿÛÙ·ÛË Î·È Ô‡Ùˆ ηıÂÍ‹˜.

∏ ÂÈÁÂÓÂÙÈ΋ ÎÏËÚÔÓÔÌÈÎfiÙËÙ·
∏ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ÂÈÁÂÓÂÙÈ΋˜ ÎÏËÚÔÓÔÌÈÎfiÙËÙ·˜ ˘ÔÓÔ› fiÙÈ Î·Ù¿
ÙËÓ Î˘ÙÙ·ÚÈ΋ ‰È·›ÚÂÛË ÌÂÙ·‚È‚¿˙ÂÙ·È fi¯È ÌfiÓÔ Ë ‰ÔÌ‹ ÙˆÓ ÁÔÓȉ›ˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ÂÓÂÚÁÂȷ΋ ÙÔ˘˜ ηٿÛÙ·ÛË. À¿Ú¯ÂÈ ÂÚ›ÙˆÛË, Ù· ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÙÌ‹Ì·Ù· ÂÓfi˜ ÁÔÓȉÈÒÌ·ÙÔ˜ Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó
ÙËÓ ›‰È· ¯ÚÔÓÈ΋ ÛÙÈÁÌ‹ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÂÓÂÚÁÂȷΤ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ, ÔÈ
Ôԛ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÍÂÏȯıÔ‡Ó Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘
¯ÚfiÓÔ˘. ∞˘Ù‹ Ë ‰È·ÊÔÚÈ΋ ÂÓÂÚÁÂȷ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÁÔÓÈ‰ÈˆÌ¿ÙˆÓ Î·ıÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÂÈÁÂÓÂÙÈÎÔ‡˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜. √ÚÈṲ̂ӷ ·fi
Ù· ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ÌÂÙ·‚›‚·Û˘ Ù˘ ÂÓÂÚÁÂȷ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘ ÙˆÓ
ÁÔÓÈ‰ÈˆÌ¿ÙˆÓ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ÎÔÈÓfiÙ˘·. ŸÙ·Ó ¤Ó· ‹‰Ë ‰È·ÊÔÚÔÔÈË̤ÓÔ Î‡ÙÙ·ÚÔ ‰È·ÈÚ›ٷÈ, ı· ÚÔ·„Ô˘Ó ÁÂÓÈÎÒ˜ ·ÙÙ·Ú· ‰È·ÊÔÚÔÔÈË̤ӷ: ·fi ¤Ó· ·ÙÙ·ÚÔ ÙÔ˘ ‰¤ÚÌ·ÙÔ˜ ı· ÚÔ·„Ô˘Ó ‰‡Ô
51

·ÙÙ·Ú· ÙÔ˘ ‰¤ÚÌ·ÙÔ˜, ·fi ¤Ó· ·ÙÙ·ÚÔ ÙÔ˘ ‹·ÙÔ˜ ı· ÚÔ·„Ô˘Ó ‰‡Ô Ë·ÙÈο ·ÙÙ·Ú·, ·Ú¿ ÙÔ fiÙÈ ·˘ÙÔ› ÔÈ ‰‡Ô ΢ÙÙ·ÚÈÎÔ›
Ù‡ÔÈ, ̤۷ ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙÔ ›‰ÈÔ ÁÔÓȉ›ˆÌ·. ∞˘Ùfi Ô˘ ÌÂÙ·‚È‚¿˙ÂÙ·È Î·Ù¿ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ù˘ ΢ÙÙ·ÚÈ΋˜ ‰È·›ÚÂÛ˘, ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ Ë ‰ÔÌ‹ ÙˆÓ DNA ·ÏÏ¿ Ë ÂÓÂÚÁÂȷ΋ ÙÔ˘˜
ηٿÛÙ·ÛË. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È Û·ÊÒ˜ ÁÈ· ¤Ó· Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÛËÌ·ÓÙÈÎfi, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÁÂÓÈÎÒ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰Ôı› ηÌÈ¿ ÛËÌ·Û›·. ™Â ÌÈ·
Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ‰Â‰Ô̤ÓË ÛÙÈÁÌ‹ ÔÚÈṲ̂ӷ ÁÔÓ›‰È· Â›Ó·È ÂÓÂÚÁ¿ ÂÓÒ
¿ÏÏ· ·ÓÂÓÂÚÁ¿, Û˘ÓÂÒ˜ Â›Ó·È Ôχ ÂӉȷʤÚÔÓ Ó· ÙÂı› ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· Ò˜ ÌÂÙ·‚È‚¿˙ÂÙ·È ·˘Ù‹ Ë ‰È·ÊÔÚÈ΋ ÂÓÂÚÁÂȷ΋ ηٿÛÙ·ÛË, Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ÌfiÓÔ ·fi ÙÔ ÁÔÓȉ›ˆÌ·.
∞˘Ùfi ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ù˘ ÂÈÁÂÓÂÙÈ΋˜ ÎÏËÚÔÓÔÌÈÎfiÙËÙ·˜
Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi Â‰Ò Î·È Ôχ ηÈÚfi, ηıfiÛÔÓ ÙÔ ·Ú·ÙËÚԇ̠ηٿ
ÙË ÌÂÙ·‚›‚·ÛË Ù˘ ‰È·ÊÔÚÈ΋˜ ÂÓÂÚÁÂȷ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘ ÙˆÓ ÛÂÈÚÒÓ ÙˆÓ ÛˆÌ·ÙÈÎÒÓ Î˘ÙÙ¿ÚˆÓ. ∞ÏÏ¿ ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· Ô˘ Ù¤ıËÎÂ
Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ·˘Ùfi, Â›Ó·È ÙÔ ·Ó ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ ·˘Ùfi
·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙ· ۈ̷ÙÈο ·ÙÙ·Ú· ·ÏÏ¿ Â›Û˘ ηÈ
ÛÙ· ÁÂÓÓËÙÈο (Á·Ì¤Ù˜). ∏ ·¿ÓÙËÛË Â›Ó·È ÎÏ·ÛÈο ·ÚÓËÙÈ΋,
οÙÈ Ô˘ ıÂÌÂÏÈÒÓÂÈ ÙËÓ Î‡ÚÈ· ‰È¿ÎÚÈÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ÛˆÌ·ÙÈÎfi
Ï¿ÛÌ· Î·È ÛÙÔ ÁÂÓÂÙÈÎfi Ï¿ÛÌ·, Ô˘ Û˘Óԉ‡ÂÙ·È ·fi ÙËÓ Ï›ÁÔ
Ôχ ˘ÔÓÔÔ‡ÌÂÓË ˘fiıÂÛË Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÔÈ Á·ÌÂÙÈΤ˜
΢ÙÙ·ÚÈΤ˜ ÛÂÈÚ¤˜ ‰ÂÓ Î¿ÓÔ˘Ó Ù›ÔÙ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔ Ó· ·Ó··Ú¿ÁÔ˘Ó ÙË ‰ÔÌ‹ ÙˆÓ ÁÔÓȉ›ˆÓ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÂËÚ¿˙ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ
΢ÙÙ·ÚÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÁÔÓȉ›ˆÓ.
™ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ Ê·ÓÂÚ¤˜ ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÌÂÙ·‚›‚·Û˘ Ù˘ ‰È·ÊÔÚÈ΋˜ ÂÓÂÚÁÂȷ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘ ÙÔ˘
ÁÔÓȉÈÒÌ·ÙÔ˜ ÛÙÔ Â›Â‰Ô Ù˘ ΢ÙÙ·ÚÈ΋˜ ‰È·›ÚÂÛ˘ ÙˆÓ ÁÂÓÓËÙÈÎÒÓ Î˘ÙÙ¿ÚˆÓ. ŒÓ·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÚ¢ÓËÙ¤˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Û¯ÔÏËı› ÌÂ
·˘Ùfi ÙÔ ÂÚÒÙËÌ·, Ô Holliday, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Û¯ÂÙÈο Ì ·˘Ùfi ÙÔ ı¤Ì·
ÙȘ “˘ÂÚÌÂÙ·ÏÏ¿ÍÂȘ” (epimutations).22 ¶·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È fiÓÙˆ˜
22. R. Holliday, 1987, “The inheritance of epigenetic defects”, Science, 238, ÛÂÏ›‰Â˜ 163-170.

52

ÌÂÙ·‚È‚¿ÛÂȘ ÂÓÂÚÁÂÈ·ÎÒÓ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÁÔÓȉÈÒÌ·ÙÔ˜, Ô˘
¤¯Ô˘Ó ÙȘ ÂÈÙÒÛÂȘ ÌÈ·˜ ÌÂÙ¿ÏÏ·Í˘, ¯ˆÚ›˜ ˆÛÙfiÛÔ Ó· Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó ÌÂÙ¿ÏÏ·ÍË, ÂÊfiÛÔÓ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÏÏ·Á‹ ÛÙÔ Â›Â‰Ô Ù˘
‰ÔÌ‹˜ ÙˆÓ ÓÔ˘ÎÏÂÔÙȉÈÎÒÓ ·ÏÏËÏÔ˘¯ÈÒÓ. ∏ ÈÔ Î·Ï¿ ÌÂÏÂÙË̤ÓË
ÂÚ›ÙˆÛË Â›Ó·È ·˘Ù‹ Ù˘ ÌÂÙ·‚›‚·Û˘ ÌÈ·˜ ÂÓÂÚÁÂȷ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘ fiÔ˘ ¤¯ÂÈ Û˘Ì‚Â› ÌÂı˘Ï›ˆÛË ÛÙÔ DNA. ªÔÚ› Ó· Û˘Ì‚Â› ÛÂ
ÔÚÈṲ̂Ó˜ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ DNA Ó· ÚÔÛÎÔÏÏËıÔ‡Ó ÌÂı˘ÏÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜
(–CH3) Ô˘ ÙÚÔÔÔÈÔ‡Ó ÙËÓ ÂÓÂÚÁÂȷ΋ ηٿÛÙ·ÛË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘
DNA. ¶ÔÏϤ˜ Ù¤ÙÔȘ ÌÂı˘ÏÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Û˘Ó‰ÂfiÌÂÓ˜ Ì ¤Ó· ÁÔÓ›‰ÈÔ, ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÂÌÔ‰›ÛÔ˘Ó Ï›ÁÔ-Ôχ ‹ Ó· ‰È¢ÎÔχÓÔ˘Ó ÙËÓ ¤ÎÊÚ·ÛË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÁÔÓȉ›Ô˘. ∫·Ù¿ ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘
΢ÙÙ·ÚÈ΋˜ ‰È·›ÚÂÛ˘, ÛÙ· ‰‡Ô ı˘Á·ÙÚÈο ·ÙÙ·Ú· ÌÂÙ·‚È‚¿˙ÂÙ·È
DNA Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ›‰È· ηٿÛÙ·ÛË ·fi ÙËÓ ¿Ô„Ë Ù˘ ÌÂı˘Ï›ˆÛË˜Ø Û˘ÓÂÒ˜ Ù· ı˘Á·ÙÚÈο ·ÙÙ·Ú· ÎÏËÚÔÓÔÌÔ‡Ó ¤Ó· ηıÔÚÈÛÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ·fi ÙËÓ ÂÓÂÚÁÂȷ΋ ηٿÛÙ·ÛË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘
DNA. ∞ÏÏ¿ Ë ÌÂÙ·‚›‚·ÛË Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ Ù˘ ÌÂı˘Ï›ˆÛ˘ ‰ÂÓ
Â›Ó·È ÙfiÛÔ ·Ï‹ fiÛÔ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ Ê·ÓÙ·ÛÙÔ‡ÌÂ, ‰ÈfiÙÈ ‰ÂÓ
·ÚΛ ÌfiÓÔ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ÚÔÛÎÔÏÏËı› Û ÌÈ· Û¯ÂÙÈ΋ ı¤ÛË
Ë Ú›˙· –CH3 ÁÈ· Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÂΛ! Ÿˆ˜ fiϘ ÔÈ ¯ËÌÈΤ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ, Ë ÌÂı˘Ï›ˆÛË ··ÈÙ› ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÌÈ· ‰˘Ó·ÌÈ΋
ÈÛÔÚÚÔ›·, Ô˘ Ë ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÂÓfi˜ ÂÓ˙‡ÌÔ˘ Ô˘ ηٷχÂÈ ÙËÓ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË, Ù˘ ÌÂı˘Ï¿Û˘. ŒÓ·˜ fiÚÔ˜
ÁÈ· Ó· ÌÂÙ·‚È‚·ÛÙ› Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ÌÂı˘Ï›ˆÛ˘ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ΢ÙÙ·ÚÈ΋˜ ‰È·›ÚÂÛ˘ Â›Ó·È Ë Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓË Ì ÙÔ DNA ÌÂÙ·‚›‚·ÛË Ù˘ ÌÂı˘Ï¿Û˘ ÛÙ· ı˘Á·ÙÚÈο ·ÙÙ·Ú· Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÛÂ
ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÒÛÙ ӷ Û˘ÓÙËÚËı› Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ù˘
ÌÂı˘Ï›ˆÛ˘.
ªÈ· ¿ÏÏË ÂÚ›ÙˆÛË ÂÓfi˜ ·ÚfiÌÔÈÔ˘ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ Ô˘ ‹‰Ë ¤¯ÂÈ
·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ÌÂÏÂÙ¿Ù·È Â›Ó·È Ë ·ÎÂÙ˘Ï›ˆÛË ÙˆÓ ÚˆÙÂ˚ÓÒÓ Ô˘ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ÈÛÙfiÓ˜. √È ÈÛÙfiÓ˜ Â›Ó·È ÔÈ ÚˆÙ½Ó˜ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È
Ì ÙÔ DNA ÁÈ· ÙË Û‡ÓıÂÛË ÙˆÓ ¯ÚˆÌÔۈ̿وÓ, Î·È Ë ·ÎÂÙ˘Ï›ˆÛË ÙÔ˘˜ ηıÔÚ›˙ÂÈ ·Ó Ù· ÁÔÓ›‰È· Ì ٷ ÔÔ›· Â›Ó·È Û˘Ó‰Â‰Â̤Ó˜
‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÂÓÂÚÁ‹ ηٿÛÙ·ÛË ‹ Â›Ó·È ·ÓÂÓÂÚÁ¿. ¶ÈÔ ÁÂÓÈο, ÔÈ
53

ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂȘ Ô˘ Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ Ù˘ ¯ÚˆÌ·Ù›Ó˘ fiÔ˘ Â›Ó·È ÂÓۈ̷و̤Ó˜ ÔÈ ·ÏÏËÏÔ˘¯›Â˜ ÙÔ˘ DNA, Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ·›˙Ô˘Ó Î·ıÔÚÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙË Ú‡ıÌÈÛË Ù˘ ÁÔÓȉȷ΋˜ ¤ÎÊÚ·Û˘.23 ŒÓ· ¿ÏÏÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÂÈÁÂÓÂÙÈ΋˜ ÎÏËÚÔÓÔÌÈÎfiÙËÙ·˜
Â›Ó·È ·˘Ùfi ÙÔ˘ “ÁÔÓȉȷÎÔ‡ ·ÔÙ˘ÒÌ·ÙÔ˜”, fiÔ˘ Ë ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ÁÔÓȉ›ˆÓ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙËÓ ÁÔÓÈ΋ ÙÔ˘˜ ηٷÁˆÁ‹:
ÂÓÒ Ë ‰ÔÌ‹ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Ë ›‰È·, ÔÚÈṲ̂ӷ ÁÔÓ›‰È· ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·È ‹
fi¯È, ·Ó·ÏfiÁˆ˜ Ì ÙÔ ·Ó ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ ·Ù¤Ú· ‹ ÙË ÌËÙ¤Ú·,
Î·È ·˘Ù‹ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ‰È·ÙËÚÂ›Ù·È Î·Ù¿ ÙËÓ Î˘ÙÙ·ÚÈ΋ ‰È·›ÚÂÛË
ÙˆÓ Á·ÌÂÙÈÎÒÓ Î˘ÙÙ¿ÚˆÓ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ηٿ ÙË Û˘Ó¤ÓˆÛË ÙˆÓ
Á·ÌÂÙÒÓ. ∏ ÂÓÂÚÁÂȷ΋ ηٿÛÙ·ÛË Ô˘ ÌÂÙ·‚È‚¿˙ÂÙ·È ·˘Ù‹ ÙË
ÛÙÈÁÌ‹ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ÏÔÈfiÓ ·fi ÙÔ Î˘ÙÙ·ÚÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙˆÓ ÂÓ
ÏfiÁˆ ÁÔÓȉ›ˆÓ. ∆¤ÏÔ˜ ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ô˘ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÛÙÔ˘˜ ˙˘ÌÔ̇ÎËÙ˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ۷ί·ÚÔ̇ÎËÙ˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì ·˘Ùfi
ÙˆÓ ÚÈfiÓ˜ Â›Ó·È ÌÈ· ¿ÏÏË ÌÔÚÊ‹ ÂÈÁÂÓÂÙÈ΋˜ ÎÏËÚÔÓÔÌÈÎfiÙËÙ·˜:
ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ÔÚÈṲ̂ÓË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ·Ó·‰›ψÛË ÌÈ·˜ ÚˆÙ½Ó˘ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È Î·È ·Ó··Ú¿ÁÂÙ·È ÌÂ
ÙÔÓ Ì˯·ÓÈÛÌfi Ù˘ ÂÓ˙˘ÌÈ΋˜ ·˘ÙÔÎ·Ù¿Ï˘Û˘ Î·È Ë ÔÔ›· ÌÂÙ·‚È‚¿˙ÂÙ·È Î·Ù¿ ÙȘ ΢ÙÙ·ÚÈΤ˜ ‰È·ÈÚ¤ÛÂȘ.15
™Â ÈÔ ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜, ¤Ó· ·ÚfiÌÔÈÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÂÈÁÂÓÂÙÈ΋˜
ÌÂÙ·‚›‚·Û˘ ÌÔÚ› Ó· ·Ú·ÙËÚËı› οı ÊÔÚ¿ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ·
·Ó·‰ÚÔÌÈ΋ ıÂÙÈ΋ ·Ó·ÙÚÔÊÔ‰fiÙËÛË. ªÔÚ› Ó· ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ·
ÌÈ· ·ÓÙ›‰Ú·ÛË Î·Ù¿ ÙËÓ ÔÔ›· ÌÈ· ÚˆÙ½ÓË ·˘ÙÔηٷχÂÙ·È ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ÌÈ· ·ÏÏ·Á‹ Û ÌÈ· ηٿÛÙ·ÛË, fiˆ˜ Ù˘ ʈÛÊÔÚ˘Ï›ˆÛ˘, ÌÈ· ÙÚÔÔÔ›ËÛË Ù˘ ÙÚÈۉȿÛÙ·Ù˘ ‰ÔÌ‹˜ ‹ ÔÔÈÔ˘‰‹23. E. Pennisi, 1997, “Opening the way to gene activity” (Research News), Science, 275, ÛÂÏ›‰Â˜ 155-157.
S. Ait-Si-Ali, S. Ramirez, F.-X. Barre, F. Dkhissi, L.Magnaghi-Jaulin, J.A. Girault, P. Robin, M. Knibiehler, L.L. Pritchard, B. Ducommun, D. Trouche
and A. Harel-Bellan, 1996, “Histone acetyl-transferase activity of GPB is controlled by cycle-dependant kinases and oncoprotein E1A”, Nature, 396, ÛÂÏ›‰Â˜ 184-186.
C. J. Fryer and T.K. Archer, 1998, “Chromatin remodelling by the glycocorticoid receptor requires th BRG1 complex”, Nature, 393, ÛÂÏ›‰Â˜ 88-89.

54

ÔÙ ¿ÏÏÔ˘ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÔ‡ ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È Ë ‚ÈÔÏÔÁÈ΋
‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÚˆÙ½Ó˘ Î·È Ë ÔÔ›· ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ‰È·‰›‰ÂÙ·È ÛÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ ÌÔÚ›ˆÓ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÚˆÙ½Ó˘
Û ¤Ó· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ªÔÚ› Â›Û˘ Ó· ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ·
ÌÈ· Û¯ÂÙÈο ÔχÏÔÎË ·Ï›Ó‰ÚÔÌË ·ÏÏËÏÔÚÚ‡ıÌÈÛË, ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÂ
¤Ó· ÁÔÓ›‰ÈÔ, ÛÙÔ ÚÔ˚fiÓ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÁÔÓȉ›Ô˘ Î·È Û ¤Ó· ¿ÏÏÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ÁÔÓȉÈÒÌ·ÙÔ˜, Ô˘ Ú˘ıÌ›˙ÂÈ ÙËÓ ¤ÎÊÚ·ÛË ÙÔ˘ ÂÓ ÏfiÁˆ ÁÔÓȉ›Ô˘. ¶·ÚfiÌÔȘ ·Ï›Ó‰ÚÔ̘ ·ÏÏËÏÔÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ Â›Ó·È Ôχ
‰È·‰Â‰Ô̤Ó˜, ÔÚÈṲ̂Ó˜ ·fi ÙȘ Ôԛ˜ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ÔχÏÔΘ
ÛÙÔ ‚·ıÌfi Ô˘ Ë ·Ó·‰ÚÔÌÈ΋ Â›ÙˆÛË ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÌÂÛË, ·ÏÏ¿
ÛÙȘ Ôԛ˜ ÂÓ¤¯ÔÓÙ·È ÔÏÏ¿ ÚÔ˚fiÓÙ·, ÔÏÏ¿ ÁÔÓ›‰È· Î.Ï.…
™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÌÈ·˜ ·Ï‹˜ ·Ï›Ó‰ÚÔÌ˘ ·ÏÏËÏÔÚÚ‡ıÌÈÛ˘, ›ӷÈ
·ÚÎÂÙ¿ ‡ÎÔÏÔ Ó· ·ԉ›ÍÂȘ fiÙÈ ¤Ó· ·ÚfiÌÔÈÔ Û‡ÛÙËÌ· ÌÔÚ›
Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› Ì ‰‡Ô ÛÙ·ıÂÚ¤˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ (∂ÈÎfiÓ· 4). ™ÙË
ÌÈ· ÂÚ›ÙˆÛË, ÙÔ ÁÔÓ›‰ÈÔ Â›Ó·È ·‰Ú·Ó¤˜ Î·È Ë Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙÔ˘
ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È ÌˉÂÓÈ΋. ∂Í ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÁÂÁÔÓfiÙÔ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ‰È¤ÁÂÚÛË Ù˘ ˙ÒÓ˘ Ô˘ Ú˘ıÌ›˙ÂÈ ÙÔ ÁÔÓ›‰ÈÔ. ∞˘Ù‹ Ë ÂÚÈÔ¯‹
·Ú·Ì¤ÓÂÈ Û ·‰Ú¿ÓÂÈ· Î·È Ë Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÌˉÂÓÈ΋. ™ÙËÓ ¿ÏÏË ÂÚ›ÙˆÛË ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·˜, ·ÓÙÈı¤Ùˆ˜, ÙÔ
ÁÔÓ›‰ÈÔ Â›Ó·È ÂÓÂÚÁfi Î·È Ë Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ ÊÙ¿ÓÂÈ ÛÂ
ÌÈ· ̤ÁÈÛÙË ÙÈÌ‹. ∆Ô ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ÌÈ· ‹
ÛÙËÓ ¿ÏÏË ÛÙ·ıÂÚ‹ ηٿÛÙ·ÛË ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙËÓ ·Ú¯È΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜. ∂¿Ó Ë ·Ú¯È΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Â›Ó·È Î¿Ùˆ
·fi ¤Ó· ÔÚÈṲ̂ÓÔ Â›‰Ô, ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È ··Ú·Èًو˜
ÚÔ˜ ÌÈ· ηٿÛÙ·ÛË ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛ˘. ∂¿Ó, ·ÓÙÈı¤Ùˆ˜, Ë ·Ú¯È΋
Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Â›Ó·È Ï›ÁÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi ¤Ó· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Â›‰Ô, ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È ÚÔ˜ ÌÈ· ηٿÛÙ·ÛË ·‰Ú·ÓÔÔ›ËÛ˘.
∞ÚΛ ÏÔÈfiÓ Î·Ù¿ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ù˘ ΢ÙÙ·ÚÈ΋˜ ‰È·›ÚÂÛ˘ Ó· ÌÔÈÚ·ÛÙ› ÙÔ ÚÔ˚fiÓ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ‰‡Ô ı˘Á·ÙÚÈο ·ÙÙ·Ú· Û ›Û˜ ÂÚ›Ô˘ ÔÛfiÙËÙ˜, ÔfiÙ ӷ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ë ›‰È· Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË, ÒÛÙ ٷ
ı˘Á·ÙÚÈο ·ÙÙ·Ú· Ó· ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ÙËÓ ›‰È· ÛÙ·ıÂÚ‹ ηٿÛÙ·ÛË.
∞ÓÙ›ıÂÙ·, Â¿Ó ÁÈ· ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÏfiÁÔ, ÚÔηÏÂ›Ù·È ÌÈ· ·ÏÏ·Á‹
ÛÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜, ÔfiÙ ·˘Ù‹ ÍÂÂÚÓ¿ÂÈ Ù· ÂÈÙÚÂ55

1. ∞˘ÙÔÎ·Ù·Ï˘ÙÈ΋ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÂÓfi˜ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜
¶·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·: ʈÛÊÔÚ˘Ï›ˆÛË ÌÈ·˜ ÚˆÙ½Ó˘, ·ÏÏ·Á‹ Ù˘
‰È·ÌfiÚʈÛ˘…
2. ∞˘ÙÔÚÚ‡ıÌÈÛË ÂÓfi˜ ÁÔÓȉ›Ô˘ ·fi ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ÙÔ ÚÔ˚fiÓ (Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ E. Jablonka, M. Lachmann & M. Lamb, 1992,
Journal of Theoretical Biology, 158, ÛÂÏ›‰Â˜ 245-268)

™‡ÛÙËÌ· ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÙÔ ÚÔ˚fiÓ · ÂÓfi˜ ÁÔÓȉ›Ô˘ ÚÔηÏ› ·˘ÙÔÚ‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ÁÔÓȉ›Ô˘ ∞, fiÔ˘ ¤¯Ô˘ÌÂ: dp/dt = f(p) – kp, fiÔ˘
p = Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙÔ˘ ·.

¢‡Ô ηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·˜

∞Ó·ÌÂÓfiÌÂÓË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÂÓfi˜ ·ÚfiÌÔÈÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ™ÙȘ
¯ÚÔÓÈΤ˜ ÛÙÈÁ̤˜ Ô˘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ù· ÙfiÍ·, ˘‹ÚÍ ¤Ó· ÂÚ¤ıÈÛÌ·
Ô˘ ÙÚÔÔÔÈ› ÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ ·, fiÔ˘ s ›ӷÈ
ÙÔ Â›Â‰Ô Ù˘ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ ¿Óˆ ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô f ( p ) > ks.

∂ÈÎfiÓ· 4: ∂ÈÁÂÓÂÙÈ΋ ÌÓ‹ÌË.

56

Ù¿ fiÚÈ·, ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÌÂÙ·ˉ¿ÂÈ ·fi ÙË ÌÈ· ηٿÛÙ·ÛË ÛÙËÓ
¿ÏÏË. ∞˘Ùfi ÙÔ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ·Ïfi Û¯‹Ì·, Ô˘ ÈÛ¯‡ÂÈ Û ÔÏϤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ, Ì·˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ì ˆ˜ Ô ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ Ô˘
ÌÂÙ·‚È‚¿˙ÂÙ·È Î·Ù¿ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ù˘ ΢ÙÙ·ÚÈ΋˜ ‰È·›ÚÂÛ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È
ÌfiÓÔ Ë ‰ÔÌ‹ ÂÓfi˜ ÁÔÓȉ›Ô˘ ·ÏÏ¿ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛ˘, Ë
ÔÔ›· ÂÍ¿ÏÏÔ˘ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙȘ ·Ï›Ó‰ÚÔ̘ ·ÏÏËÏÔÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ
Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙÔ ÚÔ˚fiÓ ÙÔ˘ ÁÔÓȉ›Ô˘.

∂Ì‚Ú˘˚΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÂÈÁ¤ÓÂÛË
∆· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÂÌ‚Ú˘˚ÎÔ‡˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜ Ì·˜ ‰›ÓÔ˘Ó Â›Û˘ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ·Ó·Ï‡ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÌË ÓfiÌÈÌË, fiˆ˜ ÙËÓ ÔÓÔÌ¿˙ÂÈ Ô Strohman, ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ÁÂÓÂÙÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. ∏ ·Ó¿Ù˘ÍË ÂÓfi˜ ÂÌ‚Ú‡Ô˘ ˘·ÎÔ‡ÂÈ Î·Ù¿ Ù· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· Û ¤Ó· ·˘ÛÙËÚfi ÓÙÂÙÂÚÌÈÓÈÛÌfi, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ·fi ¤Ó· ÁÔÓÈÌÔÔÈË̤ÓÔ ˆ¿ÚÈÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ¤Ó· ÒÚÈÌÔ ¿ÙÔÌÔ, ·˘Ùfi˜ ‰Â Ô ÓÙÂÙÂÚÌÈÓÈÛÌfi˜ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ú¿ÁÌ·ÙÈ Ì ÙËÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÂÓfi˜ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜,
ÙÔ ÔÔ›Ô ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ‹Ù·Ó ÂÁÎÏÂÈṲ̂ÓÔ Î¿Ô˘ ̤۷ ÛÙÔ ÁÔÓÈÌÔÔÈË̤ÓÔ ˆ¿ÚÈÔ. ™ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· ·Ó ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ÙË Ê‡ÛË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ÙË ı¤ÛË fiÔ˘ Â›Ó·È ÂÁηÙÂÛÙË̤ÓÔ,
Â‰Ò Î·È ÙÚÈ¿ÓÙ· ¯ÚfiÓÈ·, Ë ·¿ÓÙËÛË Â›Ó·È Ë ›‰È·, fiÙÈ Â›Ó·È Ê·ÓÂÚfi
fiÙÈ ·˘Ùfi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÏÏÔ ·fi ÙÔ ÁÂÓÂÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·
ÙÔ˘ DNA. ∞˘Ù‹ Ë ·¿ÓÙËÛË ·Ú¯›˙ÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ó· ·ÌÊÈÛ‚ËÙ›ٷÈ,
ÏfiÁˆ ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ·Ó·Î·Ï‡„ÂˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ï¿‚ÂÈ ¯ÒÚ·. ∞˘Ù‹ Ë ‰Â‡ÙÂÚË ·˘ı·›ÚÂÙË Â¤ÎÙ·ÛË Â›¯Â ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ, ‰ÈfiÙÈ Â›¯Â
ۯ‰fiÓ Û·ÊÒ˜ ÂÍ·Ê·Ó›ÛÂÈ ÁÈ· οÔÈÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÙËÓ ÂÌ‚Ú˘˚΋ ·Ó¿Ù˘ÍË ·fi ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ Ù˘ ÂÍÂÏÈÎÙÈ΋˜
‚ÈÔÏÔÁ›·˜ Î·È Û ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ Î·È Ù˘ ÌÔÚȷ΋˜ ‚ÈÔÏÔÁ›·˜, ÛÙÔ
‚·ıÌfi Ô˘ ˆıÔ‡Û ÛÙËÓ ·Ú·‰Ô¯‹ fiÙÈ Ë ÌÔÚȷ΋ ‚ÈÔÏÔÁ›· ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· χÛÂÈ fiÏ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ÂÌ‚Ú˘˚΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘.24
24. °È· ÌÈ· ÈÛÙÔÚÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙË ÌÔÚȷ΋ ÁÂÓÂÙÈ΋ ηÈ
ÛÙËÓ ÂÌ‚Ú˘ÔÏÔÁ›·, ÌÔÚ› ηÓ›˜ Ó· Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ı› ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ Ù˘ Evelyn FoxKeller, Ô˘ Â›Ó·È Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤Ó˜ ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô Ù˘, Refiguring Life. Metaphors of
Twentieth-Century Biology, Columbia Univ. Press, 1995.

57

ª¤Û· ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÎÏ·ÛÈ΋˜ ·¿ÓÙËÛ˘ (“ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·
Ù˘ ÂÌ‚Ú˘˚΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙÔ˘ ÁÔÓÈÌÔÔÈË̤ÓÔ˘ ˆ·Ú›Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È
¿ÏÏÔ ·fi ÙÔ ÁÂÓÂÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·”), ˘ÔÙ›ıÂÙ·È fiÙÈ Ï·Ì‚·ÓfiÙ·Ó
˘fi„Ë fiÙÈ Ù· ÁÔÓ›‰È· Ô˘ Â›Ó·È ÂÁηÙÂÛÙË̤ӷ ÛÙÔÓ ˘Ú‹Ó· ÙÔ˘
΢ÙÙ¿ÚÔ˘ Ú˘ıÌ›˙Ô˘Ó ÂÓÂÚÁ¿ fi¯È ÌfiÓÔ ÙË ‰ÔÌ‹ Î·È ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·
ÙˆÓ ÒÚÈÌˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÂÌ‚Ú˘˚΋ ·Ó¿Ù˘ÍË. ŸÌˆ˜
Ë ÌÂϤÙË ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓˆÓ ÂÌ‚Ú˘˚΋˜ ‰È·ÊÔÚÔÔ›ËÛ˘, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ÚfiÛÊ·Ù˜ ÂÈÚ·Ì·ÙÈΤ˜ ‰ÔÎÈ̤˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙËÓ
ÎψÓÔÔ›ËÛË ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ Ì ·ÊÂÙËÚ›· ·ÙÙ·Ú· ‹‰Ë ‰È·ÊÔÚÔÔÈË̤ӷ, ÔÈ Ôԛ˜ Â›Ó·È ·ÎfiÌË ÛÙÔ ÚÔÛ΋ÓÈÔ ÙˆÓ Û˘˙ËÙ‹ÛˆÓ,
·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙË ÛËÌ·Û›· Ù˘ ÂÓÂÚÁÂȷ΋˜
ηٿÛÙ·Û˘ ÙÔ˘ ΢ÙÙ·ÚÔÏ¿ÛÌ·ÙÔ˜.* °›ÓÂÙ·È Ê·ÓÂÚfi fiÙÈ Â›Ó·È
ÈÔ Î·Ù¿ÏÏËÏË Ë ˘fiıÂÛË fiÙÈ Ô ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ Â›Ó·È ·˘Ùfi˜ Ô˘ Ú˘ıÌ›˙ÂÈ ÙËÓ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÁÔÓȉ›ˆÓ ·fi ÙËÓ ˘fiıÂÛË fiÙÈ Ë ‰ÔÌ‹
ÙˆÓ ÁÔÓȉ›ˆÓ Û˘ÓÈÛÙ¿ ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ÁÈ· ÙË Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘
ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ ·ÎfiÌË Î·È ÙˆÓ ÁÔÓȉ›ˆÓ ÂÌ‚Ú˘˚΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘. £· ·Ó·Ê¤Úˆ ¤Ó· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ôχ ‰È‰·ÎÙÈÎfi ÁÈ’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË: ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ù˘ ÂͤÏÈ͢ ÙÔ˘ ÁÔÓÈÌÔÔÈË̤ÓÔ˘ ˆ·Ú›Ô˘ Ù˘ ‰ÚÔÛfiÊÈÏ·˜ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ ˆÚÒÓ Ô˘ ¤ÔÓÙ·È Ù˘ ÁÔÓÈÌÔÔ›ËÛ˘. ∞˘Ùfi Ô˘ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ
ÛÙË ‰ÚÔÛfiÊÈÏ· ÌÔÚ› ‹ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÂÎÙ·ı› ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο
Î·È ÛÙ· ¿ÏÏ· ›‰Ë, ˆÛÙfiÛÔ ÔÈ Ì˯·ÓÈÛÌÔ› Ô˘ ·ÔηχÙÔÓÙ·È
fiÙÈ ÈÛ¯‡Ô˘Ó Û ·˘Ù‹ ÙË Ì‡Á·, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó È‰ÈfiÙËÙ˜ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο
ÂӉȷʤÚÔ˘Û˜.25
™·˜ ˘ÂÓı˘Ì›˙ˆ ‚¤‚·È· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÛÙÔÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi Ù˘
‰ÚÔÛfiÊÈÏ·˜ ·Ó·Î·Ï‡ÊÙËÎ·Ó ·˘Ù¿ Ù· ÁÔÓ›‰È· Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙˆÓ
ÔÔ›ˆÓ ÔÈ ÌÂÙ·ÏÏ¿ÍÂȘ ÚÔηÏÔ‡Ó Û˘ÓÔÏÈΤ˜ ηٷÛÙÚÔʤ˜ ÛÙÔ
* ¢Â›Ù ÙËÓ ˘ÔÛËÌ›ˆÛË 16.
25. D. St Johston and C. Nusslein-Volhard, 1992, “The origin of Pattern and Polarity in the Drosophila Embryo”, Cell, 68, ÛÂÏ›‰Â˜ 201-219.
J. Dubnau & G. Struhl, 1996, “RNA recognition and tranlational regulation
by a homeodomain protein”, Nature, 379, pp. 694-699; R. Rivera-Pomar, D.
Niessing, U. Schimidt-Ott, W.J. Gehring & H. Jackle, 1996, “RNA binding
and traslational suppression by bicoid”, Nature, 379, ÛÂÏ›‰Â˜ 746-749.

58

Â›Â‰Ô Ù˘ ÂÌ‚Ú˘˚΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘. ∏ ·Ó·Î¿Ï˘„Ë ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÁÔÓȉ›ˆÓ ·Ó¿Ù˘Í˘ Â‰Ò Î·È ÂÚ›Ô˘ ‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ·, ¯·ÈÚÂÙ›ÛÙËΠˆ˜
ÌÈ· ·ÂÈÎfiÓÈÛË Ù˘ ¤ÓÓÔÈ·˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜: ÚÔÛÂÁÁ›Û·Ì ٷ
ÁÔÓ›‰È· Ô˘ ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó Ó· Â›Ó·È ·˘Ù¿ Ô˘ ·ÔηÏԇ̠“masters ÁÔÓ›‰È·”, Ù· ÁÔÓ›‰È· ηıÔ‰ËÁËÙ¤˜, ‰ËÏ·‰‹ Ù· ÁÔÓ›‰È· Ú‡ıÌÈÛ˘ Ô˘
¤¯Ô˘Ó οو ·fi ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙÔ˘˜ ÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÔÏÏÒÓ ¿ÏÏˆÓ ÁÔÓȉ›ˆÓ Î·È Ù· ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ıˆڋÛÔ˘Ì fiÙÈ ·›˙Ô˘Ó ÙÔÓ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ηıÔ‰ËÁËÙ‹ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. ŸÌˆ˜ ı· ‰Ô‡Ì fiÙÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·˘Ù‹ Ë ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ˘fi ·›ÚÂÛË ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ÁÔÓȉ›ˆÓ ·Ó¿Ù˘Í˘!
ªÈ· ·Ú·Ù‹ÚËÛË ÂÍ¿ÏÏÔ˘ ÌÔÚÔ‡Û ӷ Ì·˜ οÓÂÈ Ó· ÛÎÂÊıÔ‡ÌÂ
·Ì¤Ûˆ˜ fiÙÈ: ¤Ó· ·fi Ù· ·ÚÈ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÁÔÓȉ›ˆÓ ·Ó¿Ù˘Í˘ Â›Ó·È fiÙÈ fiÓÙˆ˜ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÓÙËÚËı› ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂͤÏÈ͢, ‰ËÏ·‰‹ fiÙÈ Ë ‰ÔÌ‹ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Ú·ÎÙÈο Ë ›‰È·
ÛÙ· ‰È¿ÊÔÚ· ›‰Ë Ô˘ Â›Ó·È Ôχ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο, fiˆ˜ Ë ‰ÚÔÛfiÊÈÏ·, ÙÔ ÔÓÙ›ÎÈ Î·È Ô ¿ÓıÚˆÔ˜. ∞˘Ùfi ¤ÚÂ ӷ Ì·˜ ‚¿ÏÂÈ „‡ÏÏÔ˘˜ ÛÙ· ·ÊÙÈ¿: ÂÊfiÛÔÓ Ù· ›‰È· ÁÔÓ›‰È· ·Ó¿Ù˘Í˘ ηÙ¢ı‡ÓÔ˘Ó
ÙËÓ ÂÌ‚Ú˘˚΋ ·Ó¿Ù˘ÍË ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ Ôχ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ fiˆ˜ Ë
‰ÚÔÛfiÊÈÏ· Î·È ÙÔ ÔÓÙ›ÎÈ, ¤ÚÂ ӷ ˘Ôı¤ÛÔ˘Ì fiÙÈ Ë ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÙÔ˘˜ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ¿ÏÏÔÓ ·Ú¿ÁÔÓÙ·, Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó·
Â›Ó·È ¿ÏÏÔ˜ ·fi ÙÔ ÁÔÓȉȈ̷ÙÈÎfi ‹ ΢ÙÙ·ÚÈÎfi ÙÔ˘˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ.
™ÙË ‰ÚÔÛfiÊÈÏ·, (∂ÈÎfiÓ· 5) ÔÈ ÚÒÙ˜ ÛÙÈÁ̤˜ Ù˘ ÂÌ‚Ú˘˚΋˜
·Ó¿Ù˘Í˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÔÏϤ˜ ȉȷÈÙÂÚfiÙËÙ˜. ∞fi ÙË ÌÈ·, ÙÔ
ÁÔÓȉ›ˆÌ· ÙÔ˘ ÁÔÓÈÌÔÔÈË̤ÓÔ˘ ˆ·Ú›Ô˘ ‰ÂÓ ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È Î·Ù¿ ÙË
‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ‰‡Ô ÚÒÙˆÓ ˆÚÒÓ Ô˘ ¤ÔÓÙ·È Ù˘ ÁÔÓÈÌÔÔ›ËÛ˘,
Ú¿ÁÌ· Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Î·ÌÈ¿ ÚˆÙ½ÓË ‰ÂÓ Û˘ÓÙ›ıÂÙ·È ·fi ·˘Ùfi
ÙÔ Ó¤Ô ÁÔÓȉ›ˆÌ·. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË, fiÛÔ ‰È·ÚÎÔ‡Ó ·˘Ù¤˜ ÔÈ ‰‡Ô
ÒÚ˜, ÙÔ ÁÔÓȉ›ˆÌ· ‰ÂÓ ÛÙ·Ì·Ù¿ÂÈ Ó· ·Ó··Ú¿ÁÂÙ·È, ‰›ÓÔÓÙ·˜ Á¤ÓÂÛË Û ÔÏÏÔ‡˜ ˘Ú‹Ó˜ Ô˘ ÊÙÈ¿¯ÓÔ˘Ó ¤Ó· ÔÏ˘ÓÔ˘ÎÏÂ˚Îfi ·ÙÙ·ÚÔ. ∆·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ¯ÒÚ· ÔÏÏ¿ ¿ÏÏ· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· Ô˘
ı· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ÊÂÙËÚ›· Ù˘ ÚÒÙ˘ ‰È·ÊÔÚÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘
ÂÌ‚Ú‡Ô˘ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙÔ˘ ηıÔÚÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ fiÏˆÓ ÁÈ· ÙÔ Ô‡ ı· Á›ÓÔ˘Ó ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· Ë ÎÂÊ·Ï‹, Ë Ô˘Ú¿, ÙÔ Ú·¯È·›Ô ÙÌ‹Ì· Î·È Ô ÎÔÈ59

∂ÈÎfiÓ· 5: ŒÌ‚Ú˘Ô ‰ÚÔÛfiÊÈÏ·˜ (‰‡Ô ÚÒÙ˜ ÒÚ˜).

ÏÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜. ∞˘Ù‹ Ë ‰È·ÊÔÚÔÔ›ËÛË ÙˆÓ fiÏˆÓ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi
¤Ó· Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ôχ ·Ïfi, Ô˘ ηıÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ¤Ó· ·ÁÁÂÏÈÔÊfiÚÔ RNA, Ô‡ ¤¯ÂÈ ÌËÙÚÈ΋ ηٷÁˆÁ‹ Î·È ÙÔ ÔÔ›Ô ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÚÔÛÎÔÏÏË̤ÓÔ Î¿Ô˘ ÛÙË ÌÂÌ‚Ú¿ÓË ÙÔ˘ ΢ÙÙ¿ÚÔ˘. ∞˘Ùfi ÙÔ RNA
Ô˘ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÂÁηÙÂÛÙË̤ÓÔ Û ·˘Ù‹ ÙË ı¤ÛË ÚÈÓ ·fi ÙË ÁÔÓÈÌÔÔ›ËÛË, ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛȈËÏfi, ‰ËÏ·‰‹ ‰ÂÓ ÌÂÙ·ÊÚ¿˙ÂÙ·È Ì¤¯ÚÈ
ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ Ë ÁÔÓÈÌÔÔ›ËÛË. ªÂÙ¿ ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘
ÛÂÚÌ·ÙÔ˙ˆ·Ú›Ô˘, ÏfiÁˆ οÔÈ·˜ Ì˯·ÓÈ΋˜ ‰Ú¿Û˘ Ô˘ Û˘Óԉ‡ÂÈ Èı·ÓÒ˜ οÔÈ· ÙÚÔÔÔ›ËÛË Ù˘ ‰ÔÌ‹˜ Ù˘ ÌÂÌ‚Ú¿Ó˘,
·˘Ùfi ÙÔ ·ÁÁÂÏÈÔÊfiÚÔ RNA ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ÌÂÙ·ÊÚ¿˙ÂÙ·È, ‰›ÓÔÓÙ·˜
60

¤Ó·˘ÛÌ· ÁÈ· ÙË Û‡ÓıÂÛË ÌÈ·˜ ÚˆÙ½Ó˘ Ô˘ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ÚˆÙ½ÓË
ÔÏÈÎfiÙËÙ·˜ bicoide, Ë ÔÔ›· ‰È·¯¤ÂÙ·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ
ÙÔ˘ ΢ÙÙ¿ÚÔ˘. µÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ÌÚÔÛÙ¿ Û ¤Ó· Û‡ÛÙËÌ· Ô˘ ›ӷÈ
·Ïfi Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÔχÏÔÎÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ÌÂÏÂÙ‹ıËΠ‰ÈÂÍÔ‰Èο
Î·È ÂÎÙÂٷ̤ӷ ·fi ÙÔÓ Î·ıËÁËÙ‹ ÌÔ˘ ÙÔÓ Katchalsky, Ô ÔÔ›Ô˜
·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ Ù· ‚‹Ì·Ù· ÙÔ˘ Turing, ÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ˆ˜ “Û‡ÛÙËÌ· ¯ËÌÈÔ-‰È¿¯˘Û˘”. ™Â ¤Ó· ·ÚfiÌÔÈÔ Û‡ÛÙËÌ·, ÙÔ ÔÔ›Ô Û˘Ó‰¤ÂÈ Î¿ÔȘ ¯ËÌÈΤ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ Ô˘ ÚÔηÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÌÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Ù·¯‡ÙËÙ·, Ì ¤Ó· Ì˯·ÓÈÛÌfi ‰È¿¯˘Û˘ ÂÓfi˜ ÂÎ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ·ÓÙȉڿÛˆÓ, ¤Ó· Ì˯·ÓÈÛÌfi Ô˘ ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È ÌÂ
ÌÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Ù·¯‡ÙËÙ·, Ë Û¯¤ÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ‰‡Ô Ù·¯‡ÙËÙ˜
ÌÔÚ› Ó· ηıÔÚ›ÛÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ™Â ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÌÔÚ› Ë Û¯¤ÛË ·˘Ù‹ Ó· Â›Ó·È Ë
·Ú¯‹ ÁÈ· ÌÈ· ‰ÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÛÙ·ÛÈÌfiÙËÙ·˜, ‰ËÏ·‰‹ ÁÈ· fi¯È
ÔÌÔÁÂÓ‹ ηٷÓÔÌ‹ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù˘ ·ÓÙ›‰Ú·Û˘ Ë ÔÔ›· ‰È·ÙËÚÂ›Ù·È ÛÙ·ıÂÚ‹ ̤۷ ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È Û˘ÓÂÒ˜ ÁÈ· ÌÈ· ηٿÛÙ·ÛË ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ·Ï‹˜ ¯ËÌÈ΋˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘, fiÔ˘ ·fi ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÌÈ·˜ ·ÓÔÌÔÈÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ÛÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÂÓfi˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ ̤۷ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÚÔ·ÙÂÈ ·Ï¿ Û‡˙¢ÍË ·Ó¿ÌÂÛ·
ÛÙȘ Ù·¯‡ÙËÙ˜ Ù˘ ·ÓÙ›‰Ú·Û˘ Î·È Ù˘ ‰È¿¯˘Û˘. ∞˘Ùfi Â›Ó·È ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·˘Ùfi Ô˘ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÛÙÔ ÁÔÓÈÌÔÔÈË̤ÓÔ ˆ¿ÚÈÔ Ù˘ ‰ÚÔÛfiÊÈÏ·˜: Ë bicoide ÚˆÙ½ÓË Û˘ÓÙ›ıÂÙ·È Û ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ΢ÙÙ¿ÚÔ˘ Ì ÌÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Ù·¯‡ÙËÙ· Î·È ‰È·‰›‰ÂÙ·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ·.
¶Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÏÔÈfiÓ ÌÈ· Û¯ÂÙÈο ÛÙ·ıÂÚ‹ ‰È·‚¿ıÌÈÛË Ù˘
Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÚˆÙ½Ó˘, ηٿ ÙËÓ ÔÔ›· Ë Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÛÔ Ë ·fiÛÙ·ÛË ·fi ÙË ı¤ÛË Û‡ÓıÂÛ˘ Á›ÓÂÙ·È
ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË. ∞˘Ù‹ Ë ‰È·‚¿ıÌÈÛË, Ì·˙› Ì οÔÈÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜, Â›Ó·È ÙÔ ·›ÙÈÔ Ô˘ ı· ηıÔÚ›ÛÂÈ ·ÚÁfiÙÂÚ· ÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË
ÙˆÓ fiÏˆÓ ÙÔ˘ ÂÌ‚Ú‡Ô˘, ηٿ ÙËÓ ÔÔ›· Ë ÎÂÊ·Ï‹ ı· ·ÓÙÈÛÙÔȯ›
ÛÙË ı¤ÛË Ù˘ ÌÂÌ‚Ú¿Ó˘ ÂΛ fiÔ˘ ‹Ù·Ó ÚÔÛÎÔÏÏË̤ÓÔ ÙÔ ·ÁÁÂÏÈÔÊfiÚÔ RNA Ù˘ ÚˆÙ½Ó˘ ÔÏÈÎfiÙËÙ·˜ (bicoide).
∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏ· ÌfiÚÈ· ·ÁÁÂÏÈÔÊfiÚÔ˘ RNA, ÌËÙÚÈ΋˜ ηٷÁˆÁ‹˜, Ô˘ ‹Ù·Ó Â›Û˘ ·ÚfiÓÙ· Î·È ÛȈËÏ¿, ·Ú¯›˙Ô˘Ó Ó· ÌÂÙ·61

ÊÚ¿˙ÔÓÙ·È, Ë ‰Ú¿ÛË ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ·fi ÙË
Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Ù˘ ÚˆÙ½Ó˘ ÔÏÈÎfiÙËÙ·˜ (bicoide). Ÿˆ˜ ÁÈ·
·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ë ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ Ô˘Ú·›·˜ ÚˆÙ½Ó˘ (caudale), Ë Ù·¯‡ÙËÙ· Û‡ÓıÂÛ˘ Ù˘ ÔÔ›·˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊË Û¯¤ÛË ÌÂ
ÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Ù˘ ÚˆÙ½Ó˘ ÔÏÈÎfiÙËÙ·˜ (bicoide). ∞˘Ù‹ Ë
ηٿÛÙ·ÛË ÚÔηÏ› ÌÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ‰È·‚¿ıÌÈÛË ÛÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË
Ù˘ ÚˆÙ½Ó˘, Ô˘ Â›Ó·È ·ÓÙ›ıÂÙË Ì ÙËÓ ÚÒÙË. ∞ӷηχÊÙËηÓ
ÚÔԉ¢ÙÈο Î·È ¿ÏϘ ÚˆÙ½Ó˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜. ª¿ÏÈÛÙ·,
·ԉ›¯ÙËΠfiÙÈ fiϘ ·˘Ù¤˜ ÔÈ ÚˆÙ½Ó˜ Â›Ó·È ÚÔ˚fiÓÙ· ÙˆÓ ÁÔÓȉ›ˆÓ ·Ó¿Ù˘Í˘. ªÂ ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·, ÛÙËÓ ÚÔΛÌÂÓË ÂÚ›ÙˆÛË Ù·
ÁÔÓ›‰È· Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ ‰ÂÓ ‰ÚÔ˘Ó ¿ÌÂÛ· Î·È ¿ÏψÛÙ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙË ‰Ú¿ÛË ÙˆÓ ÁÔÓȉ›ˆÓ Ô˘ Â›Ó·È ÛÙÔÓ ˘Ú‹Ó· ÙÔ˘ ÁÔÓÈÌÔÔÈË̤ÓÔ˘ ˆ·Ú›Ô˘. ∆· ÁÔÓ›‰È· Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ ·ÛÎÔ‡Ó ÙËÓ ÂÈÚÚÔ‹
ÙÔ˘˜ ̤۷ ·fi Ù· ÂӉȿÌÂÛ· ÚÔ˚fiÓÙ· ÙˆÓ ·ÁÁÂÏÈÔÊfiÚˆÓ RNA
Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÓÙÂı› ÛÙÔ ÌËÙÚÈÎfi ·ÙÙ·ÚÔ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ÁÔÓÈÌÔÔ›ËÛË Î·È ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ë ¤ÎÊÚ·ÛË ÙÚÔÔÔÈÂ›Ù·È ·fi ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜
Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ Ù˘ ÌÂÌ‚Ú¿Ó˘ Î·È ÙÔ˘ ΢ÙÙ·ÚÔÏ¿ÛÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘
ÁÔÓÈÌÔÔÈË̤ÓÔ˘ ˆ·Ú›Ô˘. Ÿˆ˜ ‚ϤÔ˘ÌÂ, Ô ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi˜
ÙÔ˘ ÂÌ‚Ú‡Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙȘ ‰È·‚·ıÌ›ÛÂȘ ÙˆÓ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛˆÓ
ÙˆÓ ‰È¿ÊÔÚˆÓ ÚˆÙÂ˚ÓÒÓ Ô˘ Û˘ÓÙ›ıÂÓÙ·È Î·Ù’ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ.
∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ‰‡Ô ˆÚÒÓ, ηٿ ÙȘ Ôԛ˜ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ¯ÒÚ·
·˘Ù‹ Ë ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙˆÓ ‰È·‚·ı̛ۈÓ, ÔÈ ˘Ú‹Ó˜ ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘
οÓÔ˘Ó Â›Ó·È Ó· ‰È·ÈÚÔ‡ÓÙ·È. ŸÙ·Ó Ù· ÁÔÓȉÈÒÌ·Ù· ÙÔ˘˜ ·Ú¯›˙Ô˘Ó
ÙÂÏÈο Ó· ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·È, ÙÔ Î·ı¤Ó· ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi
ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÂÊfiÛÔÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÎÙÂı› Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ÙˆÓ Î˘ÙÙ·ÚÔÏ·ÛÌ·ÙÈÎÒÓ ÚˆÙÂ˚ÓÒÓ. ∞˘Ù¤˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÔÈ ·ÓÈÛfiÙËÙ˜ ÛÙȘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔÓ Î‡ÚÈÔ ·Ú¿ÁÔÓÙ· ·fi
ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÚÔηÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÛÙËÓ ÂÓÂÚÁÂȷ΋ ηٿÛÙ·ÛË
ÙÔ˘ ÁÔÓȉÈÒÌ·ÙÔ˜ fiÏˆÓ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ˘Ú‹ÓˆÓ. ªÂ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ı· Û˘ÛÙ·ıÔ‡Ó ÛÈÁ¿-ÛÈÁ¿ ·fi ÙÔ˘˜ ˘Ú‹Ó˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÂ
‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÂÓÂÚÁÂȷ΋ ηٿÛÙ·ÛË Ù· ÌÂÁ¿Ï· ÙÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÌÂÏÏÔÓÙÈÎÔ‡ ÂÌ‚Ú‡Ô˘ Î·È ·˘ÙÔ› ı· ÌÂÙ·‚È‚¿ÛÔ˘Ó ·˘Ù¤˜ ÙȘ ‰È·ÊÔÚ¤˜
Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Ì˯·ÓÈÛÌfi Ô˘ ›‰·Ì ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜.
62

∆Ô ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ù˘ ·Ú¯È΋˜ ÂÌ‚Ú˘˚΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ ‰ÚÔÛfiÊÈÏ·˜ Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi, ÏfiÁˆ ÙˆÓ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ
¯ÚÔÓÈÎÒÓ ÛÙ·‰›ˆÓ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ë fiÏË ‰È·‰Èηۛ·. ™Â ¿ÏÏÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜, Ô˘ ‰ÂÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ·˘Ùfi ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ,
ÌÔÚԇ̠ӷ ˘Ôı¤ÛÔ˘Ì fiÙÈ Ù· ‰‡Ô ›‰Ë ÙˆÓ Ì˯·ÓÈÛÌÒÓ ÂÌϤÎÔÓÙ·È Ì¤Û· ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ. ∂Ó ¿ÛË ÂÚÈÙÒÛÂÈ, Á›ÓÂÙ·È Î·Ù·ÓÔËÙfi,
ˆ˜ Ë ‰È·ÊÔÚÈ΋ ÂÓÂÚÁÂȷ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÁÔÓȉÈÒÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ
‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ Î˘ÙÙ¿ÚˆÓ ÙÔ˘ ÂÌ‚Ú‡Ô˘ Ô˘ Û˘ÓÈÛÙ¿ ÙÔÓ ·Ú¿ÁÔÓÙ·
Ù˘ ‰È·ÊÔÚÔÔ›ËÛ˘ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÂÌ‚Ú‡Ô˘, Â›Ó·È Ë ›‰È· ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÛÙ·‰È·Î‹˜ ‰È·ÊÔÚÔÔ›ËÛ˘ ·fi ÙȘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜
ηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ΢ÙÙ·ÚÔÏ¿ÛÌ·ÙÔ˜. ™ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· ·Ó ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ
ÔÈ· Â›Ó·È Ë Ê‡ÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ·Ó¿Ù˘Í˘, Â›Ó·È Û˘ÓÂÒ˜
·‰‡Ó·ÙÔÓ Ó· ··ÓÙ‹ÛÔ˘Ì fiÙÈ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÂÚȤ¯ÂÙ·È Ì¤Û· ÛÙÔ ÁÔÓȉ›ˆÌ·. ∞˘Ùfi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÚȤ¯ÂÙ·È
̤۷ ÛÙȘ ÙÔÈΤ˜ ·ÏÏËÏÂȉڿÛÂȘ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ΢ÙÙ·ÚÔÏ·ÛÌ·ÙÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ· Î·È ÛÙÔ˘˜ ΢ÙÙ·ÚÈÎÔ‡˜ ˘Ú‹Ó˜. ™˘ÓÂÒ˜, ÁÈ·
Ó· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ì ηı·Ú¿, ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÁηÙÂÛÙË̤ÓÔ ÛÂ
οÔÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ı¤ÛË, ·ÏÏ¿ Û fiÏÔ ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÂÌ‚Ú‡Ô˘ Û˘ÓÔÏÈο, Ô‡ÙÂ Â›Ó·È ÛÙ·ıÂÚfi ̤۷ ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ, ÂÊfiÛÔÓ ‰ÔÌ›ٷÈ
ÛÙ·‰È·Î¿ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ›‰È· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË. ªÂ ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·, ¿Ó
ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ÔˆÛ‰‹ÔÙ ÙË ÁψÛÛÈ΋ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ –ÙËÓ ÔÔ›· ηٿ ÙË ÁÓÒÌË ÌÔ˘ ÌÔÚÔ‡ÌÂ
Î·È Ó· ÙËÓ ·ÔʇÁÔ˘Ì– ›̷ÛÙ ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔÈ Ó· Ê·ÓÙ·ÛÙÔ‡ÌÂ
¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÙ·È Ì¤Û· ÛÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ¯ÒÚÔ Ô˘ η٤¯ÂÈ ÙÔ ¤Ì‚Ú˘Ô (Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ô ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ Ô˘ ı· ÚÔ·„ÂÈ
·fi ·˘Ùfi) Î·È ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ë ‰ÔÌ‹ ÙÚÔÔÔÈÂ›Ù·È ‚·ıÌÈ·›· ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ›‰È· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘. °È· Ó· Á›ÓÂÈ Î·Ù·ÓÔËÙ‹ Ë Ê‡ÛË
ÂÓfi˜ ·ÚfiÌÔÈÔ˘ “ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜” Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÎÙÔÈÛı› ·fi ÙÔÓ
¯ÒÚÔ Î·È ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙËÓ Ù¿ÛË Ó· ÌÂډ‡ÂÙ·È Ì ÙÔ˘˜
Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜ Ù˘ ›‰È·˜ ÙÔ˘ Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘, ÌÔÚԇ̠ӷ ·Ó·ÙÚ¤ÍÔ˘Ì ηْ ·Ó·ÏÔÁ›· ÛÙ· ÌÔÓ٤Ϸ ÙˆÓ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ ·˘ÙÔÔÚÁ¿ÓˆÛ˘.
À¿Ú¯Ô˘Ó ÌÔÓ٤Ϸ Ù˘ ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ Ôχ ·Ï¿, Ô˘ ÔÈ ÂÚ¢ÓËÙ¤˜ Ô˘ Ù· ÂÈÓfiËÛ·Ó Ù· ¤¯Ô˘Ó ÔÓÔÌ¿ÛÂÈ “ÌÔÓ٤Ϸ ·ÈÁÓ›ˆÓ Ù˘
63

˙ˆ‹˜”. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ·È¯Ó›‰È· Û ¤Ó· ›Ó·Î·, fiÔ˘ ÁÂÓÓÈÔ‡ÓÙ·È
Î·È ¯¿ÓÔÓÙ·È (“Âı·›ÓÔ˘Ó”) οÔÈ· ÛËÌ›·, Ô˘ ˘·ÎÔ‡Ô˘Ó Û οÔÈÔ˘˜ ÛÙÔȯÂÈÒ‰ÂȘ ηÓfiÓ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ú˘ıÌ›˙Ô˘Ó ÙȘ ·ÏÏËÏÂȉڿÛÂȘ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ·˘Ù¿ Ù· ÛËÌ›·: ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ
ÛËÌÂ›Ô “ÁÂÓÓȤٷȔ (·fi ÙË ‰È·›ÚÂÛË ÂÓfi˜ ÁÂÈÙÔÓÈÎÔ‡ ÙÔ˘) fiÙ·Ó
ÂÚÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ·fi ÙÚ›· ÛËÌ›· Î·È ¯¿ÓÂÙ·È (“Âı·›ÓÂÈ”) Â¿Ó ‰ÂÓ
ÂÚÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ·fi ¿ÏÏ· Ì ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi ÙÚfiÔ, Î.Ï. ªÔÚԇ̠¤ÙÛÈ Ó· ‰Ô‡Ì ÛÙÔÓ ›Ó·Î· fiÙÈ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Î·È ¯¿ÓÔÓÙ·È
ÔÈ ÌÔÚʤ˜ Ô˘ ÂÍ·ÚÙÒÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜ Ù˘ ·ÏÏËÏÔ·ÓÙ›‰Ú·Û˘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ηıÔÚ›ÛÂÈ. ™Â ·˘Ù¿ Ù· ·È¯Ó›‰È· Ù˘ ˙ˆ‹˜, ÙÔ
ÂÚÒÙËÌ· Ù˘ ʇÛ˘ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ Â›Ó·È Ôχ
·Ïfi: Ë ·Ó¿Ù˘ÍË ÂÚȤ¯ÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡, Ô˘
Â›Ó·È ÔÈ ›‰ÈÔÈ ·ÓÙÔ‡ ·ÏÏ¿ Ô˘ ÚÔηÏÔ‡Ó ·ÓÔÌÔÈÔÁ¤ÓÂÈ· ÛÙÔÓ
¯ÒÚÔ ÏfiÁˆ Ù˘ ·Ú¯È΋˜ ηٿÛÙ·Û˘ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È Ù˘
ÈÛÙÔÚ›·˜ ÙÔ˘, Ë ÔÔ›· Â›Ó·È Î˘Ú›ˆ˜ Ù˘¯·›·. ∂¿Ó ÙÒÚ· ı¤ÛÔ˘Ì ÙÔ
ÂÚÒÙËÌ· ÁÈ· ÙÔ Ô‡ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·˘Ùfi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, Ì›· ‰˘Ó·Ù‹
·¿ÓÙËÛË ˘¿Ú¯ÂÈ: Û fiÏÔÓ Û˘ÓÔÏÈο ÙÔÓ ›Ó·Î·, ‰ÈfiÙÈ ÁÈ· Ó·
ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ì ӷ ·›ÍÔ˘Ì ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÙÔÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘ÌÂ
ÛÙËÓ ÔÏfiÙËÙ· ÙÔ˘, Û‡Ìʈӷ Ì fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜.
∏ ÌÂÙ¿ıÂÛË ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÂÚˆÙËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ··ÓÙ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘˜
Û ¤Ó· ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi Â›Ó·È ¿ÌÂÛË ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Û ÌÈ· ÂÚ›ÙˆÛË:
ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÂÓfi˜ ·‚ÁÔ‡ Ô˘ Â›Ó·È ÎÏÂÈṲ̂ÓÔ Û ¤Ó· Î¤Ï˘ÊÔ˜.
∞˜ ÂÍÂÙ¿ÛÔ˘Ì ÏÔÈfiÓ ¤Ó· ·‚Áfi, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ¤Ó· ·‚Áfi ÎfiÙ·˜.
ªÔÚԇ̠ӷ ·Ú·‰Â¯ÙÔ‡ÌÂ, fiˆ˜ ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜, fiÙÈ Ë Ê‡ÛË
ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ Â›Ó·È ·Ï¿ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÔ¯ËÌÈÎÒÓ ·ÓÙȉڿÛˆÓ, Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÎÏËıÔ‡Ó ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ·
‰È¿ÊÔÚ· ÌfiÚÈ· Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙÔ ·‚Áfi. ∞˘Ù¿ Ù· ÌfiÚÈ·, Â›Ó·È Ê·ÓÂÚfi fiÙÈ Â›Ó·È Ù· DNA ÙÔ˘ ·‚ÁÔ‡, ·ÏÏ¿ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Â›Û˘ Î·È ÔÈ ÚˆÙ½Ó˜, Ù· ÏÈ›‰È·, Ù· ۿί·Ú·, Ù· ÈfiÓÙ· Î·È Ù· ÌÈÎÚ¿ ÌfiÚÈ· Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ ·ÓÙȉڿÛÂȘ. ∆Ô ÚfiÁÚ·ÌÌ· Â›Ó·È ÂÁηÙÂÛÙË̤ÓÔ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ ·‚ÁÔ‡, Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Î·È ÙÔ ıÚÂÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi, ÙÔ ÔÔ›Ô ÁÂÓÈÎÒ˜ ıˆÚԇ̠fiÙÈ ‰ÂÓ
·›˙ÂÈ Î·Ó¤Ó· ÚfiÏÔ. ™ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, fiˆ˜ Ô ›Ó·Î·˜ ÛÙÔ
64

·È¯Ó›‰È Ù˘ ˙ˆ‹˜, ÙÔ ıÚÂÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ÌÂÙ·Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È Û˘Ó¯Ҙ,
ÂÊfiÛÔÓ Û˘ÓÈÛÙ¿ ÙÔÓ ÎÏÂÈÛÙfi Î·È ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ ·fi ÙÔ Î¤Ï˘ÊÔ˜
¯ÒÚÔ Ô˘ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È ÚÔԉ¢ÙÈο Û ¤Ó· ÓÂÔÛÛfi, Û ¤Ó· ÎψÛÛfiÔ˘ÏÔ. µÏ¤Ô˘Ì ÏÔÈfiÓ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ôχ ηϿ fiÙÈ
ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÂÚȤ¯ÂÙ·È ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘
Ô˘ ı· ηٷÏËÊı› ·ÚÁfiÙÂÚ· ·fi ÙÔ ¤Ì‚Ú˘Ô Î·È fiÙÈ Ë Ê‡ÛË ÙÔ˘
Â›Ó·È ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ‚ÈÔ¯ËÌÈÎÒÓ ·ÓÙȉڿÛÂˆÓ Ô˘ ηٷϋÁÔ˘Ó
ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË. ∞Ó¿ÌÂÛ· Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ ·ÓÙȉڿÛÂȘ, ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÌÂٷʤÚÔ˘Ó ÌÈ· ÁÂÓÂÙÈ΋ ÌÓ‹ÌË, ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÁÈ· ÙÔ Î¿ı ›‰Ô˜, ηÈ
¿ÏϘ Â›Ó·È ·˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ‚ÈÔ¯ËÌÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Ô˘ Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ÔÈ
›‰È˜ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜. √È “ηÓfiÓ˜” ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡
Â›Ó·È ÔÈ Ê˘ÛÈÎÔ¯ËÌÈÎÔ› ÓfiÌÔÈ Ô˘ Ú˘ıÌ›˙Ô˘Ó ·˘Ù¤˜ ÙȘ ·ÓÙȉڿÛÂȘ, ÂÓÒ ·fi ÙȘ ·Ú¯ÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜, ÔÈ Ôԛ˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙË
‰ÔÌ‹ ÙÔ˘ ÁÔÓȉÈÒÌ·ÙÔ˜ Î·È ÙÔ˘ ‚ÈÔ¯ËÌÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÙÔ˘ ·‚ÁÔ‡, ı·
ÂÍ·ÚÙËı› ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÔÈ ·ÁÎfiÛÌÈÔÈ ÓfiÌÔÈ Ù˘ Ê˘ÛÈ΋˜ ηÈ
Ù˘ ¯ËÌ›·˜ ı· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÙÚfiÔ ÛÙÔÓ Î¿ı ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi.

65

ª∂ƒ√™ ¢∂À∆∂ƒ√

À¿Ú¯ÂÈ fiÓÙˆ˜ ˙ˆ‹;
ª·›Óˆ ÙÒÚ· Û οÔȘ ·fi„ÂȘ ÈÛÙÔÚÈ΋˜ ʇÛ˘, Ô˘ ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÙȘ Ï¿‚Ô˘Ì ÔˆÛ‰‹ÔÙ ÛÔ‚·Ú¿ ˘fi„Ë. ∞˜
‰È·Ï‡ÛÔ˘Ì ÚÒÙ· οı ·ÚÂÍ‹ÁËÛË: Ë ÂͤÏÈÍË Ù˘ ‚ÈÔÏÔÁ›·˜
Ô˘ Û·˜ ÂÚȤÁÚ·„·, Ù˘ ÔÔ›·˜ Ë ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÍÂÎÈÓ¿ ·fi ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ ΢ڛ·Ú¯Ô˘ ¶·Ú·‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ‰Â¯fiÙ·Ó fiÙÈ “Ù· ¿ÓÙ· ηıÔÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙË ÁÂÓÂÙÈ΋” Î·È Ô˘ ÚÔ¯ÒÚËÛ Û ÌÈ· Ôχ ÈÔ
ÈÛÔÚÚÔË̤ÓË ·ÓÙ›ÏË„Ë, Ë ÔÔ›· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙȘ ·ÏÏËÏÂȉڿÛÂȘ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙË ÁÂÓÂÙÈ΋ Î·È ÛÙËÓ ÂÈÁÂÓÂÙÈÎfiÙËÙ·, ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ
ηıfiÏÔ˘ ÌÈ· ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÚÔ˜ ÙȘ ‚ÈÙ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û·Ó ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÌÔÚȷ΋˜ ‚ÈÔÏÔÁ›·˜. ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜ Ì¿ÏÈÛÙ·: ›Ûˆ˜ ·˘Ù‹ Ë ‰Â‡ÙÂÚË ·ÓÙ›ÏË„Ë Ó· Â›Ó·È Ôχ ÈÔ
Ì˯·ÓÈÛÙÈ΋ ·fi ÂΛÓË Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ Ù˘ ÎÏ·ÛÈ΋˜ ÌÔÚȷ΋˜ ‚ÈÔÏÔÁ›·˜, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ÚÔÛ·ı› Ó· ··ÏÏ·Á› ·fi ÙËÓ È‰¤· ÙÔ˘
ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ÂÌÂÚȤ¯ÂÈ ÌÈ· ÚÔηıÔÚÈÛÙÈ΋ (ÊÈÓ·ÏÈÛÙÈ΋)
‰È¿ÛÙ·ÛË. ™ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· ·Ó ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì Ô‡ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë Î·Ù·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ÁÂÓÂÙÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, Ë ÎÏ·ÛÈ΋ ·¿ÓÙËÛË Â›Ó·È Ë ·ÎfiÏÔ˘ıË: “ÛÙËÓ Ê˘ÛÈ΋ ÂÈÏÔÁ‹”. ∏ Ê˘ÛÈ΋ ÂÈÏÔÁ‹ ηÏÂ›Ù·È Ó·
·›ÍÂÈ ÙÔÓ ÚfiÏÔ ÂÓfi˜ ›‰Ô˘˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ‹, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ηٷÁÚ¿ÊÂÈ Ù· ÁÂÓÂÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·. Èڛ˜ Ó· ÂÈı˘ÌÒ Ó· Ìˆ ‰Ò
Û ÌÈ· Û˘˙‹ÙËÛË Á‡Úˆ ·fi ÙË ÓÔÌÈÌfiÙËÙ· ·˘Ù‹˜ Ù˘ Û‡ÁÎÚÈÛ˘,
ı· ˘ÔÁÚ·Ì̛ۈ fiÙÈ Ë ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË Ô˘ Û·˜ ÚÔÙ›ӈ Ì·˜ ÂÈÙÚ¤67

ÂÈ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ì ›Ûˆ˜ ÌÈ· ÈÔ Ì˯·ÓÈÛÙÈ΋ ·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË ·˘ÙÒÓ
ÙˆÓ Ê·ÈÓÔ̤ӈÓ.

∏ Ô˘Û›· Ù˘ ˙ˆ‹˜
√È Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó ÙÔÓ ·Ú¿ÁÔÓÙ· ÂΛÓÔ ·fi
ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÂÎÔÚ‡ÔÓÙ·È ÔÈ ·ÚÂÍËÁ‹ÛÂȘ Î·È ÔÈ ÚfiÛÊ·Ù˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÌÂÙ·‚›‚·ÛË Ù˘ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙË
‚ÈÔÏÔÁ›·, Ì ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙȘ Û¯ÂÙÈΤ˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ÁÈ·
Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ‚ÈÔÈ·ÙÚÈ΋˜ ËıÈ΋˜. √È ·ÚÂÍËÁ‹ÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó
Û¯¤ÛË Ì ÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ÛËÌ·Û›· ‹ ÙËÓ ·Ô˘Û›· ÛËÌ·Û›·˜, Ô˘
·Ô‰›‰ÂÙ·È Â› ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ ÛÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ˙ˆ‹˜. ◊‰Ë ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ·ÈÒÓ·, Ô Albert Szent-Gyorgi Ô˘ ·Ó·Î¿Ï˘„ ÙËÓ ‚ÈÙ·Ì›ÓË C, ÚÔοÏÂÛ ÛοӉ·ÏÔ fiÙ·Ó ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ
˙ˆ‹. ™¯ÂÙÈο Ì ·˘Ùfi ÙÔ “ηÏfi Ó¤Ô” Ô˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠ·fi ÙÔÓ
Szent-Gyorgi, Ë ‰È΋ ÌÔ˘ Û˘ÓÔÏÈ΋ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓË ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ¿ÂÈ
·ÎfiÌË ÈÔ ‚·ıÈ¿. ∏ ‰È΋ ÌÔ˘ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο fiÙÈ Ë ˙ˆ‹ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ˆ˜ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ ÌÂϤÙ˘,
‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ÔÈ Ì˯·ÓÈÛÌÔ› Ù˘ ·Ó¿ÁÔÓÙ·È Û ¯ËÌÈΤ˜ ·ÏÏËÏÂȉڿÛÂȘ. ∞˘ÙÔ› ÔÈ Ì˯·ÓÈÛÌÔ› ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÊÔÚ¤˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈΤ˜ ȉȷÈÙÂÚfiÙËÙ˜, fiˆ˜ ΢ڛˆ˜ ·˘Ù¤˜ ÙˆÓ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓˆÓ Ù˘ ÌÓ‹Ì˘, ÁÈ· ÙËÓ ·ÎÚ›‚ÂÈ· Ù˘ ÁÂÓÂÙÈ΋˜ ÌÓ‹Ì˘, Î·È ·˘Ùfi
Â›Ó·È fiÏÔ.
∞˘Ù‹ Ë ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ÙˆÓ ·ÓÙÈÏ‹„ÂˆÓ Â›Ó·È ·ÎfiÌË ÈÔ Ê·ÓÂÚ‹ ·Ó
·Ó·ÙÚ¤ÍÔ˘Ì ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ, fi¯È ÙÚÈ¿ÓÙ·, ·ÏÏ¿ 100 ¯ÚfiÓÈ· ›Ûˆ,
ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ·Ó¿‰˘Û˘ Ù˘ ÁÂÓÂÙÈ΋˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ıÂÌÂÏȈ٤˜ Ù˘
Ô˘ Â›Ó·È Ô de Vries, Ô Johannsen, Ô Weismann, Ô Bateson… √
de Vries, Û˘Ó¯ÈÛÙ‹˜ ÙÔ˘ ¢·Ú‚›ÓÔ˘, ÂÈÓfiËÛ ÙÔÓ fiÚÔ ·Ó-ÁÔÓ›‰ÈÔ* (pangene) ̤۷ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ·Ó·Î¿Ï˘„˘ ÙÔ˘ Weismann ÁÈ· ÙÔÓ ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ÁÂÓÂÙÈÎfi Ï¿ÛÌ· (germen) Î·È ÛÙÔ ÛˆÌ·ÙÈÎfi (soma). °È· fiÏÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ‚ÈÔÏfi* √ ¢·Ú‚›ÓÔ˜ ÚÒÙÔ˜ ›¯Â ÂÈÓÔ‹ÛÂÈ ÙËÓ ˘fiıÂÛË Ù˘ ·ÁÁ¤ÓÂÛ˘.

68

ÁÔ˘˜, Ù· ÁÔÓ›‰È· Â›Ó·È ÔÓÙfiÙËÙ˜ ηı·Ú¿ Ù˘ÈΤ˜, ıˆÚËÙÈΤ˜, Ô˘
ηÓ›˜ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙÔ ˘ÏÈÎfi ÙÔ˘˜ ˘fiÛÙڈ̷. ∂Ó ¿ÛË ÂÚÈÙÒÛÂÈ, Ù· ÁÔÓ›‰È· ıˆÚÔ‡ÓÙ·Ó ÔÈ Î·ıÔÚÈÛÙÈÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÁÈ· ÙËÓ
·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ. ∂Í ÔÚÈÛÌÔ‡, Ù· ÁÔÓ›‰È· ‹Ù·Ó Ù· ÛÙÔȯ›· ·˘Ù¿ Ô˘ ÌÂÙ·‚È‚¿˙ÔÓÙ·Ó Î·Ù¿ ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ Î·È Ô˘ ‹Ù·Ó ˘‡ı˘Ó· ·ÊÂÓfi˜ ÁÈ· ÙËÓ
ÎÏËÚÔÓÔÌÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÒÓ ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ Î·È
·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘˜. ∞˘Ùfi˜ Â›Ó·È Ô ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ
ÔÔ›Ô Ô Johannsen Ù· ÔÓfiÌ·Û “ÁÔÓ›‰È·”.
√ fiÚÔ˜ “ÁÂÓÂÙÈ΋” ¤¯ÂÈ ÙȘ Ú›˙˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ· Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎÂ Î·È ·fi ÙÔ˘˜ Û¯ÔÏ·ÛÙÈÎÔ‡˜ ÊÈÏÔÛfiÊÔ˘˜, fi¯È ̤۷
Û ¤Ó· ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi Ï·›ÛÈÔ, ·ÏÏ¿ Û ¤Ó· ηı·Ú¿ ÏÔÁÈÎfi Ï·›ÛÈÔ,
ÁÈ· Ó· ÔÚ›ÛÂÈ Î¿ÔÈÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ô˘ ·Ó··Ú¿ÁÂÙ·È ·fi οÔÈÔ
¿ÏÏÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ: Ë ÁÂÓÂÙÈ΋ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ›Ûˆ ·fi ÙË Á¤ÓÂÛË ÂÓfi˜
·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘. ∞ӷʤÚÂÙ·È Î·Ó›˜ ÏÔÈfiÓ ÛÙÔ˘˜ ÔÚÈÛÌÔ‡˜ Ù˘ ÁÂÓÂÙÈ΋˜ Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙÔ˘˜ ÔÚÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÁÂÓÂÙÈ΋, ÛÙÔ
‚·ıÌfi Ô˘ ‰ÂÓ ·Ó··Ú¿ÁÔ˘Ó ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ. °È·
·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Ô ÔÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘ ˆ˜ ÌÈ·˜ ÂÈÎfiÓ·˜ Ë ÔÔ›· ÁÂÓÓÈ¤Ù·È ·fi ÌÈ· ËÌÈ-¢ı›· Ô˘ Á˘Ú›˙ÂÈ Á‡Úˆ ·fi ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô Û˘ÓÈÛÙ¿ ÔÚÈÛÌfi “ÁÂÓÂÙÈ΋˜”, ÂÓÒ Ô ÔÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘ ˆ˜ ÂÓfi˜ ÁˆÌÂÙÚÈÎÔ‡ ÙfiÔ˘ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ù· ÛËÌ›· ·¤¯Ô˘Ó ÙÔ ›‰ÈÔ ·fi ¤Ó· ›‰ÈÔ
ÛËÌ›Ô, fi¯È. ∏ ¯Ú‹ÛË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ fiÚÔ˘ ÂÚÌ‹Ó¢ ÏÔÈfiÓ ı·˘Ì¿ÛÈ·
ÙËÓ È‰¤· fiÙÈ ÛÙÔ˘˜ ˙ˆÓÙ·ÓÔ‡˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·˘Ù¿ Ù·
ÛÙÔȯ›· Ô˘ Â›Ó·È ˘‡ı˘Ó· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘Í‹ ÙÔ˘˜, ÁÈ· ÙË Á¤ÓÂÛ‹
ÙÔ˘˜. ∏ ¯Ú‹ÛË ·˘Ù‹ ‹Ù·Ó ÙfiÛÔ Î·Ù¿ÏÏËÏË, Ô˘ Ô de Vries ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ·Ó¤ÊÂÚ ηı·Ú¿ fiÙÈ ÙÔ ÁÔÓ›‰ÈÔ Â›Ó·È Ë ÈÔ ÌÈÎÚ‹ ÌÔÓ¿‰·
ÙÔ˘ ˙ˆÓÙ·ÓÔ‡ ΢ÙÙ·ÚÔÏ¿ÛÌ·ÙÔ˜ ÂÓÒ ·ÚÓÈfiÙ·Ó ÙËÓ È‰¤· fiÙÈ ÌÔÚ› ÙÔ ÁÔÓ›‰ÈÔ Ó· Â›Ó·È ÌÈ· ÚˆÙ½ÓË. ∆ËÓ ÂÔ¯‹ ÂΛÓË Ë ÚˆÙ½ÓË
‹Ù·Ó ÚÔÊ·ÓÒ˜ (ÂÍ¿ÏÏÔ˘ ·˘Ùfi ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È ÁÈ· Û‹ÌÂÚ·) Ë ÈÔ ÔχÏÔÎË ÌÔÚȷ΋ ‰ÔÌ‹ Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û ηÓ›˜ Ó· Ê·ÓÙ·ÛÙ›. ∞ÏÏ¿
ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘ de Vries, ÌÈ· ÚˆÙ½ÓË ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ·Ú¿ ¤Ó· ÌfiÚÈÔ
Ô˘ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Â›Ó·È ¤Ó· ÁÔÓ›‰ÈÔ, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ¤Ó· ÁÔÓ›‰ÈÔ ı· ¤ÚÂ ··Ú·Èًو˜ Ó· Â›Ó·È Î¿ÙÈ ÙÔ “˙ˆÓÙ·Ófi” ÁÈ· Ó·
69

‰È·ı¤ÙÂÈ ÙȘ ÁÂÓÂÙÈΤ˜ ȉÈfiÙËÙ˜, ‰ËÏ·‰‹ ÙȘ ȉÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ı· ÙÔ˘
ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Î·È Ó· ηÙ¢ı‡ÓÂÈ ÌÈ· ·Ó¿Ù˘ÍË. ∞˘Ù‹
‹Ù·Ó Ë ·ÈÙ›· Ô˘ ıˆÚÔ‡Û fiÙÈ Ù· “·ÓÁÔÓ›‰È·” ı· Û˘ÓÈÛÙÔ‡Û·Ó
ÌÔÓ¿‰Â˜ ÙÔ˘ ÚˆÙÔÏ¿ÛÌ·ÙÔ˜, ˘fi ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙˆÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ Ù˘
˙ˆÓÙ·Ó‹˜ ‡Ï˘ Î·È fi¯È ÙˆÓ ¯ËÌÈÎÒÓ ÌÔÚ›ˆÓ, ‰ÈfiÙÈ fiˆ˜ ¤ÏÂÁ “Ù·
·ÓÁÔÓ›‰È· Â›Ó·È Ôχ ÈÔ ÌÂÁ¿Ï· Î·È Â›Ó·È ÈÔ ÛˆÛÙfi Ó· Û˘ÁÎÚÈıÔ‡Ó Ì ÙÔ˘˜ ÈÔ ÌÈÎÚÔ‡˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì”.26
∏ ·Ó·Î¿Ï˘„Ë Ù˘ ‰ÔÌ‹˜ ÙˆÓ ÁÔÓȉ›ˆÓ ·¤‰ÂÈÍ fiÙÈ ÛÙËÓ
Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌfiÚÈ· Û·ÊÒ˜ ÈÔ ·Ï¿ ·fi ÙȘ
ÚˆÙ½Ó˜. ∫·È ÁÈ· Ó· ϤÌ ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ·, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ó¤Ó·˜ ÏfiÁÔ˜ Ó· ıˆÚԇ̠ٷ ÌfiÚÈ· ÙÔ˘ ÓÔ˘ÎÏÂ˚ÎÔ‡ ÔͤԘ ˆ˜ οÙÈ ÙÔ ˙ˆÓÙ·Ófi. øÛÙfiÛÔ, ÌfiÓÔ ÛÙÔ ‚·ıÌfi Ô˘ ·ÔηÏԇ̠ÁÔÓ›‰È· ·˘Ù¿
Ù· ÌfiÚÈ·, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ˆ˜ ÌfiÚÈ· Ô˘ ÂÚÌËÓ‡ԢÓ
ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ˙ÒÓÙˆÓ Î·È ¤Ó· Û‡ÓÔÏÔ ·fi ȉÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ›¯·Ì ÙË Û˘Ó‹ıÂÈ· Ó· ÙȘ ·Ô‰›‰Ô˘Ì ÁÂÓÈÎÒ˜ ÛÙË ˙ˆ‹. À¿Ú¯ÂÈ
ÛÙËÓ ÚÔΛÌÂÓË ÂÚ›ÙˆÛË ¤Ó·˜ fiÏÔ˜ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎÒÓ ·ÚÂÍËÁ‹ÛˆÓ. ∆ÂÏÈο, ‰ÂÓ ı· ¤ÚÂ ӷ ·ÔηÏԇ̠“ÁÔÓ›‰È·” Ù· DNA.
∂¿Ó ÙÔ Î¿ÓÔ˘ÌÂ, ›̷ÛÙ ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔÈ Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ì fiÙÈ Ë
ÁÂÓÂÙÈ΋, ‰ËÏ·‰‹ ÔÈ Î·ı·Ú¿ ÁÂÓÂÙÈÎÔ› Ì˯·ÓÈÛÌÔ›, ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È
̤۷ ÛÙ· ÁÔÓ›‰È·. ◊ Î·È ÙÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ, ›̷ÛÙ ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔÈ Ó·
ıˆڋÛÔ˘Ì ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ˆ˜ ÁÔÓ›‰È· ¤Ó· Û‡ÓÔÏÔ ·fi DNA-ÚˆÙ½Ó˜ Ô˘ Â›Ó·È ÈηÓfi Ó· ‰È·ı¤ÙÂÈ ÌÈ· ÔÚÈṲ̂ÓË ÂÓÂÚÁÂȷ΋ ηٿÛÙ·ÛË. √ ÁÂÓÂÙÈÛÙ‹˜ Richard Lewontin Ô˘ ‹Ù·Ó ·ÓÙ›ıÂÙÔ˜ ÛÙÔ
Ó· ·Ô‰›‰Ô˘Ì ȉÈfiÙËÙ˜ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ ÛÙ·
DNA, ·Ú·ÙËÚÔ‡Û fiÙÈ ·fi ¯ËÌÈ΋˜ ¿Ԅ˘ Ù· ÌfiÚÈ· ·˘Ù¿ ›ӷÈ
Ù· ÈÔ ·‰Ú·Ó‹ ÌfiÚÈ· Ô˘ ÌÔÚ› ηÓ›˜ Ó· Ê·ÓÙ·ÛÙ›: “∆Ô DNA
Â›Ó·È ¤Ó· ÓÂÎÚfi ÌfiÚÈÔ, Ô˘ Û˘ÁηٷϤÁÂÙ·È ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÏÈÁfiÙÂÚÔ
‰Ú·ÛÙÈÎÒÓ ÌÔÚ›ˆÓ, ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ÈÔ ·‰Ú·Ó‹ ÌfiÚÈ· Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó… ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·ÌÈ¿ ‰‡Ó·ÌË Ó· ·Ó··Ú·¯ı›. ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜ Ì¿ÏÈÛÙ·, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÙ· ÛÙÔȯÂÈÒ‰Ë ˘ÏÈο ÂÓfi˜
ÔχÏÔÎÔ˘ ÚˆÙÂ˚ÓÈÎÔ‡ ΢ÙÙ·ÚÈÎÔ‡ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡. §¤ÁÂÙ·È Û˘¯Ó¿
26. H. De Vries, Intracellular pangenesis, 1889, Introduction.

70

fiÙÈ Ù· DNA ÊÙÈ¿¯ÓÔ˘Ó ÙȘ ÚˆÙ½Ó˜, ÂÓÒ ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·
ÔÈ ÚˆÙ½Ó˜ Â›Ó·È ·˘Ù¤˜ (Ù· ¤Ó˙˘Ì·) Ô˘ ÊÙÈ¿¯ÓÔ˘Ó Ù· DNA.
Èڛ˜ ·ÌÊÈ‚ÔÏ›·, ÙÔ Ó¤Ô DNA Û˘ÓÈÛÙ¿ ÌÈ· ÎfiÈ· ÙÔ˘ ·ÏÈÔ‡,
{…} ·ÏÏ¿ ˘ÔÙ›ıÂÙ·È fiÙÈ ‰ÂÓ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ì ٷ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ· Ù˘
Eastman-Kodak ˆ˜ ¯ÒÚÔ ·˘Ùfi-·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ [ÙˆÓ ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ}. {…} ∆· DNA fi¯È ÌfiÓÔ ‰ÂÓ Â›Ó·È Èηӿ Ó· ÊÙÈ¿ÍÔ˘Ó ÎfiȘ ÙÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘˜, {…} ·ÏÏ¿ Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙÔÓ Ó· ÊÙÈ¿ÍÔ˘Ó ÔÙȉ‹ÔÙ”.27 ∞ÓÙ›ıÂÙ· ·fi ÙȘ ÚˆÙ½Ó˜ Î·È ·ÎfiÌË Î·È ·fi Ù·
RNA, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÓ˙˘ÌÈΤ˜ ȉÈfiÙËÙ˜, Ù· ÌfiÚÈ· ÙˆÓ DNA ‰ÂÓ
‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ·Ú¿ ÌfiÓÔ Ôχ ÌÈÎÚ‹ ¯ËÌÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Î·È Î·ıfiÏÔ˘ ÂÓ˙˘ÌÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·. Ÿˆ˜ ÛˆÛÙ¿ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Ô
Lewontin, Ù· ÌfiÚÈ· ·˘Ù¿ ·fi ÌfiÓ· ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ·Ó›Î·Ó· Ó· οÓÔ˘Ó
οÙÈ, Ô‡ÙÂ Î·Ó Ó· ·˘ÙÔ·Ó··Ú·¯ıÔ‡Ó. ∏ ‰Ú·ÛÙÈÎfiÙËÙ· ÂÓfi˜ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ··ÈÙ› ÂÓÂÚÁ¿ ÌfiÚÈ·, fiˆ˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Â›Ó·È ÔÈ ÚˆÙ½Ó˜ Î·È Ù· RNA Ô˘ ˙¢Á·ÚÒÓÔ˘Ó Ì ٷ DNA.
µÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ÏÔÈfiÓ Â› ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ Û ÌÈ· ÛÙÈÁÌ‹ Ôχ ¢·›ÛıËÙË ÛÙÔ ÏÂÍÈÎÔÏÔÁÈÎfi Â›‰Ô, Ô˘ ηıÈÛÙ¿ ‰‡ÛÎÔÏË ÙË ÌÂÙ·‚›‚·ÛË Ù˘ ‚ÈÔÏÔÁÈ΋˜ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜. ¶ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ÛÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹
Ù˘, Ë Etienne Landais ·Ó¤ÊÂÚ ÙËÓ Ô‰ËÁ›· ¡Ô 45 Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜
™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∏ıÈ΋˜. ™Â ·˘Ù‹ ÙËÓ Ô‰ËÁ›·, ÚÔÛ·ı‹Û·Ì ӷ ÂÍËÁ‹ÛÔ˘Ì fiÙÈ ÔÈ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Ù˘ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ‰ÂÓ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ··Ú·Èًو˜ ·fi Ï¿ıÔ˜ ÙˆÓ Î·ÎÒÓ ÂÚ¢ÓËÙÈÎÒÓ Î·Ù¢ı‡ÓÛˆÓ, Ô‡ÙÂ ÙˆÓ Î·ÎÒÓ ‚ÈÔÏfiÁˆÓ! À¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ‰˘ÛÎÔÏ›· ˘ÔÓÔÔ‡ÌÂÓË Ô˘ Â›Ó·È Û˘Ó˘Ê·Ṳ̂ÓË Ì ÙËÓ ÂͤÏÈÍË Ù˘ ›‰È·˜ Ù˘ ‚ÈÔÏÔÁ›·˜, Ë ÔÔ›· ıˆÚÂ›Ù·È ÎÏ·ÛÈο ˆ˜ Ë ÂÈÛÙ‹ÌË Ù˘ ˙ˆ‹˜, ÂÓÒ Û‹ÌÂÚ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ϤÔÓ ÂÈÛÙ‹ÌË Ù˘ ˙ˆ‹˜. ∏ ‚ÈÔÏÔÁ›· Â›Ó·È ÌÈ· ÂÈÛÙ‹ÌË ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÔ¯ËÌÈÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ, ̤۷ ÛÙ· ÔÔ›· ·˘Ùfi Ô˘
·ÔηÏԇ̠ÁÔÓ›‰ÈÔ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÁÂÓÂÙÈ΋ ¯ÚÔÈ¿ Î·È fiÔ˘ ¤¯Ô˘Ì ӷ οÓÔ˘Ì Ì ¤Ó· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ·ÚÈıÌfi ¯ËÌÈÎÒÓ ·ÓÙȉڿÛˆÓ, ÂÓÛˆÌ·ÙˆÌ¤ÓˆÓ Ì¤Û· ÛÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ ÙÔ˘ ÌÂÙ·‚ÔÏÈÛÌÔ‡ Î·È Ù˘ ·Ó¿Ù˘27. R. Lewontin, “The dream of the Human Genome”, New York Rewiew of
Books, 28 ª·›Ô˘ 1992, ÛÂÏ›‰Â˜ 31-40.

71

͢. ¡· ¤Ó· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÁÈ· ÙȘ Û˘Á¯‡ÛÂȘ Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ·fi
·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ¶ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÌÈ· ¤ÎıÂÛË Ù˘ ‚ÚÂÙ·ÓÈ΋˜
ÂÈÙÚÔ‹˜ Ù˘ ËıÈ΋˜ ÙÔ˘ 1992 Î·È ·ÊÔÚ¿ ÙË ÁÔÓȉȷ΋ ıÂÚ·›·.
∞˘Ùfi ÙÔ Î›ÌÂÓÔ ÍÂÎÈÓ¿ Ì ÙËÓ ÂÍ‹˜ ηٷÏËÎÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË:
“∆· ÁÔÓ›‰È· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙËÓ Ô˘Û›· Ù˘ ˙ˆ‹˜”. •ÂÎÈÓ¿Ì ÏÔÈfiÓ ÌÂ
ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ Î¿ÔÈ· Ô˘Û›· Ù˘ ˙ˆ‹˜ Î·È fiÙÈ ·˘Ù‹
‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙ· ÁÔÓ›‰È·. •Â¯Ó¿Ì fiÙÈ Ù· ÁÔÓ›‰È· Â›Ó·È ·Ï¿ Î·È ÌfiÓÔ
ÌfiÚÈ· ÙÔ˘ DNA. ∆Ô Í¯ӿÌ ·˘Ùfi Ê˘ÛÈο ¯¿ÚË ÛÙË ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ Ù˘ ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· Ù˘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. ∏ ¤ÎıÂÛË ·˘Ù‹ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË fiÙÈ Ù· ÁÔÓ›‰È·
Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó ÙËÓ Ô˘Û›· Ù˘ ˙ˆ‹˜, Û˘Ó¯›˙ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: “¶¤Ú·Ó ÙˆÓ
ÂÚˆÙËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙ· ÁÈ· ÙÔ ·Ó Â›Ó·È ·Î›Ó‰˘ÓË Ë Î¿ıÂ
ηÈÓÔ‡ÚÈ· È·ÙÚÈ΋ Â¤Ì‚·ÛË, ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÎÏ‹ÛÛÂÈ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜
fiÙÈ ÙÔ ÎÔÈÓfi ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ·ÓËÛ˘¯›Â˜ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ Ô˘
ÌÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ÁÈ· Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ÔÈ ·ÓıÚÒÈÓ˜ ÎÏËÚÔÓÔÌÈΤ˜ ȉÈfiÙËÙ˜, ΢ڛˆ˜ fiÙ·Ó ·˘Ù¤˜ ÔÈ ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂȘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó·
ÌÂÙ·‚È‚·ÛÙÔ‡Ó ÛÙȘ ÌÂÏÏÔÓÙÈΤ˜ ÁÂÓ¤˜”. °È· ÙËÓ ·ÎÚ›‚ÂÈ· ÂÛÙÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ Èı·ÓÔ‡˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ ·fi ÌÈ·
ÙÚÔÔÔ›ËÛË Ô˘ ı· ÌÂÙ·‚È‚¿˙ÂÙ·È Ì ÙÔ ÁÔÓȉ›ˆÌ·, ÔÈ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ ‰È¢ÎÚÈÓ›˙Ô˘Ó ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·: “¶Èı·ÓÒ˜, ÔÈ ·Ú¿ÏÔÁÔÈ Êfi‚ÔÈ
Ó· ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ·›ÙÈÔ ÙȘ ·ÚÂÍËÁ‹ÛÂȘ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ Ù˘ ‚ÈÔÏÔÁ›·˜, ÔÈ
Ôԛ˜ ·Ó·Ì›¯ıËÎ·Ó Ì ÙȘ ÂȉڿÛÂȘ ·fi ÙȘ Ï·˚Τ˜ Ê·ÓÙ·ÛÈÒÛÂȘ fiˆ˜ ·˘Ù‹ ÙÔ˘ Ù¤Ú·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ºÚ·ÓÎÂÓÛÙ¿˚Ó”. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, Ë ›‰È·
¤ÎıÂÛË ‰È·Ù˘ÒÓÂÈ Î¿ÔȘ ÂÈÊ˘Ï¿ÍÂȘ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙË ÛˆÌ·ÙÈ΋ ÁÔÓȉȷ΋ ıÂÚ·›·, Ô˘ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ÙȘ ηٷϿ‚ÂÈ Î·Ó›˜:
“¢ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ Ô Êfi‚Ô˜ ÙÔ˘ ·ÁÓÒÛÙÔ˘ Ô˘ Ì·˜ ˘Ô¯ÚÂÒÓÂÈ Ó· Ï¿‚Ô˘Ì ٷ ̤ÙÚ· Ì·˜, ·ÏÏ¿ Â›Û˘ Î·È Ë ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË fiÙÈ Ë ÈηÓfiÙËÙ· ÙÚÔÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ÁÂÓÂÙÈÎÔ‡ ÎÏËÚÔÓÔÌÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ ÙˆÓ ·ÓıÚÒÈÓˆÓ ˘¿ÚÍÂˆÓ Ì·˜ ÚÔÛʤÚÂÈ ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÒÛÙ ӷ ÂËÚ¿ÛÔ˘Ì ÙË ˙ˆ‹ Î·È ÙËÓ ˘Á›· Ì ıÂÌÂÏÈÒ‰Ë ÙÚfiÔ, ¤ÙÛÈ Ô˘ ηÌÈ¿ ‰È·ı¤ÛÈÌË Ì¤ıÔ‰Ô˜ ‰ÂÓ Ì·˜ ÙÔ Â¤ÙÚ„ ÔÙ¤ ̤¯ÚÈ ÙÒÚ·”. √ ÏfiÁÔ˜ ÁÈ·
ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ú¤ÂÈ Ó· Ï¿‚Ô˘Ì ȉȷ›ÙÂÚË ÊÚÔÓÙ›‰·, ·ÎfiÌË Î·È ÁÈ· ÙË
ۈ̷ÙÈ΋ ÁÔÓȉȷ΋ ıÂÚ·›·, Â›Ó·È Û˘ÓÂÒ˜ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ÁÔ72

Óȉȷ΋ ıÂÚ·›·, ›Ù ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ۈ̷ÙÈ΋ ›Ù ÁÈ· Á·ÌÂÙÈ΋, ÌÂ
ÙÔ Ó· ÂÂÌ‚·›ÓÂÈ ÛÙÔ ÁÔÓ›‰ÈÔ, ÂÂÌ‚·›ÓÂÈ Î·È ÛÙËÓ Ô˘Û›· Ù˘ ˙ˆ‹˜!
ŒÂÈÙ· ·fi fiÏ· ·˘Ù¿ Ô˘ ›‰·ÌÂ, Â¿Ó fiÓÙˆ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË Ó·
ÊÚÔÓÙ›ÛÔ˘Ì ÁÈ· οÙÈ, ·˘Ùfi ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ÈÙ›· ‚‚·›ˆ˜
ÙÔÓ Êfi‚Ô fiÙÈ ÂÂÌ‚‹Î·Ì ÛÙËÓ Ô˘Û›· Ù˘ ˙ˆ‹˜, ÌÈ·˜ Î·È ·˘Ù‹ Ë
ÁÏÒÛÛ· Ù˘ “Ô˘Û›·˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜” ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·Ù¿ÏÏËÏË, ·ÊÔ‡ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ·Ï¿ ÌfiÚÈ· ÙÔ˘ DNA. £· ‹Ù·Ó ÈÔ Î·Ù¿ÏÏËÏË, Â¿Ó ·Ó·Î·Ï‡Ù·Ì fiÙÈ ¤¯ÂÈ ‰›Î·ÈÔ Ô de Vries, ‰ËÏ·‰‹ Â¿Ó ·Ó·Î·Ï‡Ù·Ì fiÙÈ
·˘Ù¤˜ ÔÈ ÂÚ›ÊË̘ ÌÈÎÚÔÛÎÔÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ÙÔ˘ ˙ˆÓÙ·ÓÔ‡ ÚˆÙÔÏ¿ÛÌ·ÙÔ˜ ‹Ù·Ó fiÓÙˆ˜ ÙÔ ˘ÏÈÎfi ˘fiÛÙڈ̷ ÙˆÓ ÁÔÓȉ›ˆÓ. £·
ÌÔÚÔ‡Û·Ì ÙfiÙ ӷ ÈÛ¯˘ÚÈÛÙԇ̠fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ Î¿ÔÈÔ Ú¿ÁÌ· Ô˘
ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Ô˘Û›· Ù˘ ˙ˆ‹˜. ∞ÏÏ¿ ·˘Ùfi ‰ÂÓ Û˘Ó¤‚Ë, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ
·˘Ùfi Ô˘ ·ÔηÏԇ̠ÁÔÓ›‰È· ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù›ÔÙ· ¿ÏÏÔ ·fi ·Ï¿ ÌfiÚÈ· ÙÔ˘ DNA. ∂¿Ó ı¤ÏÔ˘Ì ·ÎfiÌË Ó· ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ÙËÓ Ô˘Û›· Ù˘
˙ˆ‹˜ –fï˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ê·ÓÂÚfi fiÙÈ ÌÔÚԇ̠ӷ ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ì– ›Ûˆ˜
ı· ¤ÚÂ ӷ ÙËÓ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÔ˘Ì ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ‰˘Ó·ÌÈÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ Ù· Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó ‚ÈÔ¯ËÌÈο ‰›ÎÙ˘·, ¯¿ÚË ÛÙ· ÔÔ›· ‰È·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È, ÙÚÔÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Î·È ÌÂÙ·‚È‚¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈΤ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ. ∞˘Ùfi˜ Â›Ó·È Ô ÏfiÁÔ˜, Ô˘ Â¿Ó ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Î·Ó›˜ Ì ٷ
ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ‚ÈÔÈ·ÙÚÈ΋˜ ËıÈ΋˜ Î·È ÂÓ ÚÔÎÂÈ̤ӈ Â‰Ò Ì ÙÔ
ÂÚÒÙËÌ· ÁÈ· ÙȘ ÚÔÊ˘Ï¿ÍÂȘ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Ï¿‚ÂÈ Î·Ó›˜ Û ·˘ÙfiÓ
ÙÔÓ ÙÔ̤·, ÙfiÙ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ Ó· ‰ÒÛÂÈ ÙÔÓ ÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ
ÚÔÊ˘Ï¿ÍÂˆÓ Ì Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ÙÚfiÔ, ·Ó·Ï‡ÔÓÙ·˜ ÙËÓ Î¿ı ȉȷ›ÙÂÚË ÂÚ›ÙˆÛË ÁÈ· οı ·Ûı¤ÓÂÈ·, ÙËÓ Î¿ı ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›· Î.Ï., ÙÔ˘˜
Èı·ÓÔ‡˜ Î·È ·ÓÂÈı‡ÌËÙÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜, ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· Ìϯٛ
̤۷ ÛÙȘ ÙfiÛÔ ·Û·Ê›˜ ¤ÓÓÔȘ fiˆ˜ ·˘Ù‹ Ù˘ Ô˘Û›·˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜.

√ ÂÈÚ·ÛÌfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ‡·ÚÍË ÂÓfi˜ Î·È ÌÔÓ·‰ÈÎÔ‡ ·ÈÙ›Ô˘
Î·È Ë ·ÓÙ·Ó¿ÎÏ·Û‹ ÙÔ˘
∆ÂÏÂÈÒÓÔÓÙ·˜, ı· ÂÈı˘ÌÔ‡Û· Ó· ˘ÈÔıÂÙ‹Ûˆ ÌÈ· ¿Ô„Ë ÂÓÙÂÏÒ˜ ÈÔ ıˆÚËÙÈ΋ Î·È ÈÛÙÔÚÈ΋ Ô˘ ı· Ì·˜ ÂÈÙÚ¤„ÂÈ Ó· ÍÂʇÁÔ˘Ì ·fi ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙ· ÛÊ¿ÏÌ·Ù· ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜, fiÛÔÓ
73

·ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ ÚÔÛ¯ËÌ·ÙÈÛÌfi. £· ı˘ÌfiÛ·ÛÙ ÙËÓ ·Ï·È¿ ‰È¤ÓÂÍË
·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ˘ÔÛÙËÚÈÎÙ¤˜ ÙÔ˘ ÚÔÛ¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡ Î·È Ù˘ ÂÈÁ¤ÓÂÛ˘, Ë ÔÔ›· ‰È·ÙËÚ‹ıËΠÂÚ›Ô˘ ‰‡Ô ·ÈÒÓ˜ ̤۷ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ÂÌ‚Ú˘ÔÏÔÁ›·˜. ∞˘Ù‹ Ë ‰È¤ÓÂÍË ÙÂÏ›ˆÛ fiÙ·Ó ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÙËÎÂ Ë ·Ó¿ÁÎË ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ ̤۷ ·fi ÌÈ· Û˘Ó·ÈÓÂÙÈ΋ Î·È ÈÔ
‹È· ÌÔÚÊ‹ ÙˆÓ ‰‡Ô ·ÓÙ›ıÂÙˆÓ ·ÏÏ¿ Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈÎÒÓ ·fi„ÂˆÓ ÙÔ˘ ÚÔÛ¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡ Î·È Ù˘ ÂÈÁ¤ÓÂÛ˘. ™Ù· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 19Ô˘
·ÈÒÓ· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÙËÎÂ Ë ·Ó¿ÁÎË Ó· ÂÎÏ›„Ô˘Ó Ù· Ï¿ıË ÙˆÓ ‰‡Ô
·ÎÚÔًوÓ, ‰ËÏ·‰‹ Ù· Ï¿ıË Ô˘ ÂÚÈ›¯Â Ë Î·ıÂÌÈ¿ ıˆڛ· fiÙ·Ó
ˆıÔ‡Û ÙȘ ·fi„ÂȘ Ù˘ ÛÙ· ¿ÎÚ·. ∆Ô ·ÎÚ·›Ô Ï¿ıÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔÛ¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡ Û˘Ì‚ÔÏÈ˙fiÙ·Ó Ì¤Û· ·fi ÙËÓ ·Ï·È¿ ıˆڛ· ÙÔ˘ ·ÓıÚˆ›ÛÎÔ˘ (homonculus) Ô˘ ‹Ù·Ó ÎÏÂÈṲ̂ÓÔ˜ ÛÙÔ Û¤ÚÌ·, ˆ˜ ÌÈ·
‹‰Ë ÚÔÛ¯ËÌ·ÙÈṲ̂ÓË ÌÈÓÈ·ÙÔ‡Ú· ÙÔ˘ ÒÚÈÌÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô
Ë ·Ó¿Ù˘ÍË ‰ÂÓ ÚÔÛ¤ÊÂÚ ٛÔÙ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·Ú¿ ÌfiÓÔ ·‡ÍËÛË Ù˘ ˘ÏÈ΋˜ Ì¿˙·˜ ÙÔ˘, ¯ˆÚ›˜ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ fï˜ ηıfiÏÔ˘ ÙË
ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÙÔ ·ÎÚ·›Ô Ï¿ıÔ˜ Ù˘ ÂÈÁ¤ÓÂÛ˘ ÂÓÙÔÈ˙fiÙ·Ó ÛÙÔ fiÙÈ ·ÊÂÓfi˜ ·ÓÙÈÏ·Ì‚·ÓfiÙ·Ó ÙÔ Û¤ÚÌ· ˆ˜ ÂÓÙÂÏÒ˜
·ÓÔÚÁ¿ÓˆÙÔ ˘ÏÈÎfi, ·ÔÁ˘Ìӈ̤ÓÔ ·fi ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ‰ÔÌ‹, ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ÛÙÔ fiÙÈ ‰Â¯fiÙ·Ó fiÙÈ Ë Û˘ÓÔÏÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ ÒÚÈÌÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘ ÚԤ΢Ù ÌfiÓÔ ·fi ÙËÓ ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘. ∞˘Ù¤˜ ÔÈ
ıˆڛ˜, Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó Ì ‰È¿ÊÔÚ˜ ÌÔÚʤ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ˘ÔÛÙËÚÈÎÙ¤˜ ÙÔ˘˜, Û˘Ó˘‹Ú¯·Ó ·fi ÙÔÓ 18Ô ·ÈÒÓ· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ. ™Ù·
Ù¤ÏË ÙÔ˘ 19Ô˘ ·ÈÒÓ·, ÂÈÙ‡¯ıËΠοÔÈ· Û˘Ó·›ÓÂÛË ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ
Á›ÓÂÈ ·Ô‰ÂÎÙfi fiÙÈ ÙÔ Û¤ÚÌ· ‚‚·›ˆ˜ Î·È ‰È·ı¤ÙÂÈ ÌÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÔÚÁ¿ÓˆÛË, ·ÏÏ¿ fiÙÈ Î·È Ë ÂÈÁ¤ÓÂÛË ÙÔ˘ ÚÔÛʤÚÂÈ Î¿ÙÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ.
™ÙÔ ›‰ÈÔ ÛËÌÂ›Ô ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ÙÒÚ· Î·È Ì ÙË ÌÔÚȷ΋ ‚ÈÔÏÔÁ›·,
Ë ÔÔ›· ·ÊÂÓfi˜ Â¤ÙÚ„ ÙËÓ Â·Ï‹ı¢ÛË ÙÔ˘ ÁÂÁÔÓfiÙÔ˜ fiÙÈ ÙÔ
Û¤ÚÌ· ‰ÂÓ Û˘ÓÈÛÙ¿ ¤Ó· ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ¯ˆÚ›˜ ‰ÔÌ‹, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ Û˘ÓÂÒ˜ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ·Ô‰¤¯ÂÙ·È ÌÈ· ÂΉԯ‹ ÙÔ˘ ÚÔÛ¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡
(‰¤¯ÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ Û¤ÚÌ· ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙË ‰ÔÌ‹ ÙÔ˘ ÁÔÓȉÈÒÌ·ÙÔ˜), ·ÏÏ¿ ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ·¤‰ÂÈÍ fiÙÈ, ÁÈ· Ó· ÂÚÌËÓ¢Ù› Ë ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡, Â›Ó·È ·Ó·Áη›Â˜ οÔȘ Û˘ÓÈÛÙÒÛ˜ Ù˘
74

ÂÈÁ¤ÓÂÛ˘. ¶ÚÔÛ¿ıËÛ· Ó· οӈ Ê·ÓÂÚfi fiÙÈ ·Ó·Ï‡ÔÓÙ·˜ ÙË
ʇÛË ÙˆÓ Ì˯·ÓÈÛÌÒÓ Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ¯ÒÚ·, ˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÓÙ· ÛÙÔ
ÌÔÚÈ·Îfi Â›Â‰Ô ¤Ó· ›‰Ô˜ ·ÌÊÈÙ·Ï¿ÓÙ¢Û˘ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ÚÔÛ¯ËÌ·ÙÈÛÌfi Î·È ÛÙËÓ ÂÈÁ¤ÓÂÛË. øÛÙfiÛÔ, ÛÙË ÛΤ„Ë ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡
·ÏÏ¿ Â›Û˘ Î·È ÛÙȘ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÙËÚ›ˆÓ, ÚÔÎÏ‹ıËÎÂ
ÌÈ· ÂÌÊ·Ó‹˜ ·Û˘ÌÌÂÙÚ›· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ‰‡Ô ·˘Ù¤˜ Û˘ÓÈÛÙÒÛ˜
ÏfiÁˆ Ù˘ Â›‰Ú·Û˘ Ù˘ ÚÔfi‰Ô˘ Ù˘ ÌÔÚȷ΋˜ ÁÂÓÂÙÈ΋˜ Î·È Ù˘
˘¤ÚÌÂÙÚ˘ ‰È¿‰ÔÛ‹˜ Ù˘. ∏ ÂÍ‹ÁËÛË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÁÂÁÔÓfiÙÔ˜ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ·˘Ùfi Ô˘ ÌÔÚԇ̠ӷ ÔÓÔÌ¿ÛÔ˘Ì “·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘
·ÓÙ·Ó¿ÎÏ·Û˘”. ™ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, Ë ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ¤Ú¢ӷ
ÚÔˆıÂ›Ù·È Û˘¯Ó¿ Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÚfiÔ Ô˘ Ô ÙÚÂÏfi˜ ÌÈ·˜ ÁÓˆÛÙ‹˜
ÈÛÙÔÚ›·˜ „¿¯ÓÂÈ Ì¤Û· ÛÙ· ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù· Ù· ÎÏÂȉȿ ÙÔ˘, οو ·fi
ÙËÓ ·ÓÙ·Ó¿ÎÏ·ÛË ÌÈ·˜ Ï¿Ì·˜ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘, ÂÓÒ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ fiÙÈ Ù·
¤¯·Û ·ÏÏÔ‡, Ì ÙÔ ÚfiÛ¯ËÌ· fï˜ fiÙÈ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi ʈٛ˙ÂÙ·È. ∆Ô ›‰ÈÔ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Ì ÔÏÏ¿ ÂÚ¢ÓËÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ù·
ÔÔ›· ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È Û ÙÔÌ›˜ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó Ó¤Â˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜,
ÙȘ Ôԛ˜ ÂÎÌÂÙ·ÏχÔÓÙ·È Û ˘ÂÚ‚ÔÏÈÎfi ‚·ıÌfi. ∞fi ÙËÓ ÂÔ¯‹
Ù˘ ˘¤ÚÌÂÙÚ˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ DNA, Ì·˜ ›ӷÈ
fiÓÙˆ˜ ÈÔ Â‡ÎÔÏÔ Ó· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ì ÙË ‰ÔÌ‹ ÙˆÓ ÁÔÓȉ›ˆÓ ·fi ÙÔ˘˜
Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜ Ù˘ ÂÈÁ¤ÓÂÛ˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ, fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ·fi Ù·
Ï›Á· ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· Ô˘ Û·˜ ·ÚÔ˘Û›·Û·, Â›Ó·È ÈÔ ÔχÏÔÎÔ
ÛÙÔ Ó· Á›ÓÔ˘Ó Î·Ù·ÓÔËÙÔ›. ∞˘Ùfi Ô˘ ÌÔÚԇ̠ӷ οÓÔ˘Ì Ì ¢ÎÔÏ›· Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È Ó· ÂÓÙÔ›ÛÔ˘Ì ·˘Ùfi Ô˘ ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ì “ÁÂÓÂÙÈÎÔ‡˜ ÓÙÂÙÂÚÌÈÓÈÛÌÔ‡˜”. ¢ÂÓ ÂÚÓ¿ÂÈ Â‚‰ÔÌ¿‰· ηٿ ÙËÓ ÔÔ›· ‰ÂÓ
Ù·˘ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ó¤· ÁÔÓ›‰È· Ù· ÔÔ›· ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ˘‡ı˘Ó· ÁÈ·
ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎÒÓ Î·È ·ıÔÏÔÁÈÎÒÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÒÓ
ȉÈÔًوÓ. £· ¯ÚÂÈ·˙fiÙ·Ó Ó· ԇ̠ÔÏÏ¿ ›Ûˆ˜ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë
Ù˘ ·ÎÚ›‚ÂÈ·˜ Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ Û˘¯Ó¿ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ˘ÏÔÔÈ›ٷÈ
·˘Ù‹ Ë Ù·˘ÙÔÔ›ËÛË, ΢ڛˆ˜ ̤۷ ·fi ηٿ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎÔ‡˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È Î·ÌÈ¿ ·ÈÙÈ·Ù‹ Û¯¤ÛË.
ŸÌˆ˜ ·˘Ù‹ Ë ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË Â›Ó·È ÈÔ Â‡ÎÔÏË ·fi ÙËÓ ·Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ
ÂÈÁÂÓÂÙÈÎÒÓ ÓÙÂÙÂÚÌÈÓÈÛÌÒÓ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ··Ú·Èًو˜
Ì ÔÏÏ·ÏÔ‡˜ ·ÈÙÈ·ÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÚÂÈÛÊÚ‹ÛÂÈ ÔÈ
75

ÌÂÓ ÛÙÔ˘˜ ‰Â. ∆Ô ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Â›Ó·È fiÙÈ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıԇ̠ÌÈ· ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ¿ÎÚ·ÙÔ˘ ÚÔÛ¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡, ̤۷ ·fi ÌÈ· Ó¤· ÌÂÙ·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘, fiÔ˘ Ù· ¿ÓÙ· ÂÚÈÎÏ›ÔÓÙ·È ÛÙ· ÁÔÓ›‰È·. ∏
ÁψÛÛÈ΋ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÁÂÓÂÙÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ Ó¤Ô ·Ó·ÁˆÁÈÛÌfi. ∂Í Ô˘ Î·È Ë ¯ÚËÛÈÌfiÙËÙ· ÙˆÓ
ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ fiˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ù˘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜
Ù˘ ·˘ÙÔÔÚÁ¿ÓˆÛ˘, Ô˘ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ ÛÙËÓ ÂÈÁ¤ÓÂÛË, ÔÈ Ôԛ˜ ÚÔÂÚ¯fiÌÂÓ˜ ¿ÏÏÔÙ ·fi ÙËÓ ¯ËÌÈ΋ ÎÈÓËÙÈ΋ Î·È ¿ÏÏÔÙ ·fi ÙË ‰˘Ó·ÌÈ΋ ÙˆÓ ÔχÏÔÎˆÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó
ˆ˜ ÂÌfi‰È· ÛÙÔ Ó· Á‡ÚÂÈ Ë ˙˘Á·ÚÈ¿ ÚÔ˜ ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÌÈ·˜ ÂÚÌËÓ›·˜
¿ÎÚ·ÙÔ˘ ÚÔÛ¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡.
∞˘Ùfi ÙÔ “·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ·ÓÙ·Ó¿ÎÏ·Û˘” ¤¯ÂÈ ÛËÌ·Û›· Î·È ÁÈ·
¤Ó· ¿ÏÏÔ ÏfiÁÔ, Û ¤Ó· ¿ÏÏÔ Â›Â‰Ô ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ÈÔ ˘ÔıÂÙÈÎfi,
ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ Ù¿ÛË ÚÔ˜ ÙÔÓ ÚÔÛ¯ËÌ·ÙÈÛÌfi. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÈÒÓÈ· Ù¿ÛË Ó· ‰ÈÂÚ¢Óԇ̠ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ·›ÙÈÔ Î¿ÔÈÔ˘ Ú¿ÁÌ·ÙÔ˜: ÔÈÔ˜ ÂÚ¢ÓËÙ‹˜ ‰ÂÓ ÔÓÂÈÚ‡ÙËΠÙËÓ Ù·˘ÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÌÔÓ·‰ÈÎÔ‡ ·ÈÙ›Ô˘ ÙÔ˘ Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘ Ô˘ ÌÂÏÂÙ¿; ™ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ 1950, fiÏ· ¤ÚÂ ӷ ·Ó·¯ıÔ‡Ó Û ÌÈ· ÔÚÌfiÓË. ™‹ÌÂÚ·
fiÏ· ·Ó¿ÁÔÓÙ·È Û ¤Ó· ÁÔÓ›‰ÈÔ. º˘ÛÈο, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ù›ÔÙ ηχÙÂÚÔ ·fi ÙÔ Ó· ·Ó·Î·Ï‡„ÂȘ ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ·›ÙÈÔ ÁÈ· οÔÈÔ Ú¿ÁÌ·, Î·È ·ÎfiÌË Î·Ï‡ÙÂÚ·, ÁÈ· Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ÌÈ· ¤ÓÓÔÈ·
Ï›ÁÔ Û¯ÔÏ·ÛÙÈ΋ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ù˘¯ı› ·fi Geoffroy SaintHilaire, ·Ó ·˘Ùfi ÙÔ ·›ÙÈÔ ÂÌÂÚȤ¯ÂÈ Î·È ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. √ SaintHilaire Ô˘ ‹Ù·Ó ˘ÂÚ·ÛÈÛÙ‹˜ Ù˘ ÂÈÁ¤ÓÂÛ˘, η٤ÎÚÈÓ ¤ÓÙÔÓ·
ÙÔÓ ÚÔÛ¯ËÌ·ÙÈÛÌfi, Ô˘ ˘ÂÚ·ÛÈ˙fiÙ·Ó È‰È·ÈÙ¤Úˆ˜ Ô Cuvier, ÙÔÓ
ÔÔ›Ô ÚÔÛ¯ËÌ·ÙÈÛÌfi ıˆÚÔ‡Û fiÙÈ ·ÓÙÈÛÙÔȯԇÛ Û ÌÈ· Ì·ÁÈ΋
‹ ıÂÔÏÔÁÈ΋ ÏÔÁÈ΋, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÙÔ ·›ÙÈÔ ÂÌÂÚȤ¯ÂÈ
Î·È ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ∆Ô ·›ÙÈÔ, ÂÓ ÚÔÎÂÈ̤ӈ, ‹Ù·Ó ÙÔ Û¤ÚÌ·, Ô˘
˘ÔÙ›ıÂÙ·È fiÙÈ Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ıˆڛ· ÙÔ˘ ÚÔÛ¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ÂÌÂÚÈ›¯Â ‹‰Ë ̤۷ ÙÔ˘ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, ‰ËÏ·‰‹ ¤Ó· ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓÔ
¿ÓıÚˆÔ.
ŸÌˆ˜, ÙÔ Ó· ÚÔÂÈοÛÂÈ Î·Ó›˜ ÙËÓ ‡·ÚÍË Î¿ÔÈÔ˘ ¿ÁÓˆÛÙÔ˘
·ÈÙ›Ô˘, ÔÚÌÒÌÂÓÔ˜ ·fi οÔÈÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ô˘ ˘ÔÙ›ıÂÙ·È fiÙÈ
76

ÂÓ˘¿Ú¯ÂÈ Ì¤Û· Û ·˘Ùfi ÙÔ ·›ÙÈÔ, ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì ·˘Ùfi Ô˘ Ô ÊÈÏfiÛÔÊÔ˜ David Hume ·ÔηÏÔ‡Û ¯Ú‹ÛË ÂÓfi˜ ·ÈÙ›Ô˘ “·Ù·›ÚÈ·ÛÙÔ˘
ÚÔ˜ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·”. √ David Hume ›¯Â ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ ˆ˜
¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ·ÈÙ›Ô˘ ·Ù·›ÚÈ·ÛÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ ÂÚ›ÊËÌÔ ıÂÔÏÔÁÈÎfi Âȯ›ÚËÌ· Ô˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ Ë
‡·ÚÍË ÙÔ˘ £ÂÔ‡ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ·fi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘
Ù˘ ʇÛ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ Û ·˘Ùfi Ô˘ ÔÈ ÕÁÁÏÔÈ ·ÔηÏÔ‡Ó
“the argument from design”, ‰ËÏ·‰‹ Âȯ›ÚËÌ· Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ
·fi ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ. ∂Í¿ÏÏÔ˘ Î·È Ô Leibniz ›¯Â ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ
›‰ÈÔ Âȯ›ÚËÌ·, Ô˘ Û˘ÓÔ„›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÍ‹˜ ÊÚ¿ÛË: “fiÙ·Ó ‰È·ÈÛÙÒÓÂÈ Î·Ó›˜ ÛÙË Ê‡ÛË ÌÈ· Ê·ÓÙ·ÛÙÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË, Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔ˜ Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÂÈ fiÙÈ ·˘Ù‹ ‰ÂÓ ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· ·Ó··Ú·¯ı›
·fi ÌfiÓË Ù˘, ·ÏÏ¿ Ô‡ÙÂ Î·È ·fi ÙËÓ Ù˘¯·ÈfiÙËÙ·, ·ÏÏ¿ Ó· ·Ú·‰Â¯Ù› fiÙÈ ¤Ó·˜ ¤Í˘ÓÔ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi˜ –‰ËÏ·‰‹ Ô £Âfi˜– Â›Ó·È Ë
ËÁ‹ Î·È ÙÔ ·›ÙÈÔ Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Ù˘ ʇÛ˘”. √ Hume ·ÔÛ˘Ó·ÚÌÔÏÔÁ› Ï‹Úˆ˜ ÙË ÏÔÁÈ΋ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜, Ê·ÓÂÚÒÓÔÓÙ·˜
fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È Ù˘Èο ÁÈ· ÌÈ· ˘fiıÂÛË ÂÓfi˜ ·ÈÙ›Ô˘ ·Ù·›ÚÈ·ÛÙÔ˘
ÚÔ˜ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. °È· Ó· ÂÍËÁ‹ÛÂÈ ÙËÓ ·Ó¿Ï˘Û‹ ÙÔ˘, ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ ˆ˜ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙÔ ÂÍ‹˜ ÛÎÂÙÈÎfi: Û‡Ìʈӷ Ì ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘
·Ô‰¤¯ÔÓÙ·È ·˘Ùfi ÙÔ Âȯ›ÚËÌ·, Ô ·Ú·ÙËÚËÙ‹˜ Ù˘ ʇÛ˘ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì οÔÈÔÓ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÈ ¤Ó· ›¯ÓÔ˜ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ Ô‰ÈÔ‡ ÛÙËÓ
¿ÌÌÔ. ¶·Ú·ÙËÚÒÓÙ·˜ ·˘Ùfi ÙÔ ›¯ÓÔ˜, ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÈÛ¯˘ÚÈÛÙ› fiÙÈ ·˘Ùfi ÙÔ Û¯‹Ì· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠ·fi ÌfiÓÔ ÙÔ˘ ‹ ·fi οÔÈÔ Ù˘¯·›Ô ÁÂÁÔÓfi˜: Û˘ÌÂÚ·›ÓÂÈ ÏÔÈfiÓ ·fi ÙËÓ ·Ú·Ù‹ÚËÛË
·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ›¯ÓÔ˘˜ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ·›ÙÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ‡·ÚÍË ÙÔ˘ Î·È fiÙÈ
·˘Ùfi ÙÔ ·›ÙÈÔ Â›Ó·È ÙÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ ‚‹Ì·. º·ÈÓÔÌÂÓÈο ÚfiÎÂÈÙ·È
ÁÈ· ÙËÓ ›‰È· ÏÔÁÈ΋ Ì ·˘Ù‹ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ “Âȯ›ÚËÌ·
ÂÎ ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘” (argument from design). ∞ÏÏ¿ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË
ÙÔ˘ ›¯ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ Ô‰ÈÔ‡ ÛÙËÓ ¿ÌÌÔ, ÙÔ ·›ÙÈÔ Â›Ó·È Ù·ÈÚÈ·ÛÙfi Ì ÙÔ
·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·: Ô ·Ú·ÙËÚËÙ‹˜ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÂÎ ÙˆÓ ÚÔÙ¤ÚˆÓ fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÓıÚÒÈÓ· fiÓÙ· Î·È fiÙÈ ·˘Ù¿ ‚·‰›˙Ô˘Ó Ì ٷ fi‰È· ÙÔ˘˜, ÙÔ
Û¯‹Ì· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÙÔ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ. ∞¤Ó·ÓÙÈ Û ·˘Ùfi ÙÔ ›¯ÓÔ˜ ¿Óˆ
ÛÙËÓ ¿ÌÌÔ, ÌÔÚ› ηÓ›˜ Û˘ÓÂÒ˜ Ì ÛÈÁÔ˘ÚÈ¿ Ó· Û¯ËÌ·Ù›ÛÂÈ ÌÈ·
77

Û˘Û¯¤ÙÈÛË Î·È ·ÎfiÌË Î·È ÌÈ· ˘fiıÂÛË ÁÈ· ÙÔ ·›ÙÈÔ, Ô˘ Ó· ‰ÈηÈÔÏÔÁ› ÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· fiÙÈ ¤Ó· ·fi ·˘Ù¿ Ù· fiÓÙ·, Ô˘ Ô ›‰ÈÔ˜ Ù·
¤¯ÂÈ ÂÍ¿ÏÏÔ˘ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÈ, ¤¯ÂÈ ÂÚ¿ÛÂÈ ·fi ·˘Ùfi ÙÔ Ì¤ÚÔ˜. ∆Ô
·›ÙÈÔ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi Î·È ÂÌÂÚȤ¯ÂÈ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ¿ ÙÔ˘. ∏ ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ ʇÛ˘ Î·È ÙÔ˘ ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ Ù˘ Â›Ó·È ÂÓÙÂÏÒ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋:
ÙÔ ÌfiÓÔ Ú¿ÁÌ· Ô˘ Â›Ó·È ÔÚ·Ùfi Â›Ó·È Ë Ê‡ÛË, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ ˘ÔÙÈı¤ÌÂÓÔ ·ÈÙÈ·Ùfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Î·È fi¯È Ô ¢ËÌÈÔ˘ÚÁfi˜. ∞˘Ùfi˜ ›Ûˆ˜
˘¿Ú¯ÂÈ, ·ÏÏ¿ ·Ó ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÔ˘ÌÂ, ·˘Ùfi Ô˘ ÂÓ ÚÔÎÂÈ̤ӈ Û˘ÓÈÛÙ¿ ÙËÓ ˘fiıÂÛË, ηӤӷ ¿ÏÏÔ Ì¤ÛÔ ÁÈ· Ó· ÙÔÓ ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ì ÂÎÙfi˜
·fi ÙËÓ ·Ú·Ù‹ÚËÛË Ù˘ ʇÛ˘, ÙÔ Ó· Û˘ÌÂÚ¿ÓÔ˘Ì ·fi ·˘Ù‹
ÙË ÌÔÓ·‰È΋ ·Ú·Ù‹ÚËÛË ÙËÓ ‡·ÚÍË Î·È ÙȘ ȉÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ ÛËÌ·›ÓÂÈ Î·ı·Ú¿ ÌÈ· Ì·ÁÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË, Ô˘ ÚÔηÏ›ٷÈ
·fi ¤Ó· ·›ÙÈÔ ·Ù·›ÚÈ·ÛÙÔ ÚÔ˜ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·.
™˘¯Ó¿ Ê·ÓÙ·˙fiÌ·ÛÙ fiÙÈ ÌfiÓÔ Ë ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÛΤ„Ë ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ÙËÓ ¤Ú¢ӷ ÙˆÓ ·ÈÙ›ˆÓ. ∞˘Ùfi Â›Ó·È Ï¿ıÔ˜! ∞˘Ùfi Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÙË Ì·ÁÈ΋ ÛΤ„Ë Â›Ó·È ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ·Ô‰¤¯ÂÙ·È Ù›ÔÙ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·›ÙÈÔ. ŸÏ· fiÛ· Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó ¤¯Ô˘Ó ¤Ó·
·›ÙÈÔ, ηٿ ÁÂÓÈÎfi ÙÚfiÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi Î·È ·fiÎÚ˘ÊÔ. °È· ÙËÓ ·ÎÚ›‚ÂÈ·, ÔÈ Ì·ÁÈΤ˜ ÙÂÏÂÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ·ÚÈÔ ÛÎÔfi Ó· ‰È·ÏÂ˘Î¿ÓÔ˘Ó Ù· ·›ÙÈ· Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· Ù· ÂÍÔ˘‰ÂÙÂÚÒÛÔ˘Ó ‹, ·ÓÙÈı¤Ùˆ˜, Ó· ÚÔηϤÛÔ˘Ó Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙÔ˘˜, ¤ÛÙˆ Î·È ·Ó ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ·Ó·Î·Ï‡„Ô˘Ó ¤Ó· ·Ù·›ÚÈ·ÛÙÔ ÚÔ˜ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·›ÙÈÔ.
À¿Ú¯Ô˘Ó ¿Ú·Á ·ÎfiÌË Î·Ù¿ÏÔÈ· Ù˘ Ì·ÁÈ΋˜ ÛΤ„˘ ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÔÈ ‚ÈÔÏfiÁÔÈ;
∏ ÂÚÌËÓ›· ÙÔ˘ ÚÔÛ¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÌÔÚȷ΋˜ ÁÂÓÂÙÈ΋˜ Â›Ó·È ÛÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ‰È·‰Â‰Ô̤ÓË ·’ fi,ÙÈ
Ê·ÓÙ·˙fiÌ·ÛÙÂ, Èı·ÓÒ˜ ÁÈ·Ù› ÂÎÙfi˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÌÔÚ› Ó·
··ÓÙ¿ Û ·˘Ù‹ ÙË Ì·ÁÈ΋ ·Ó¿ÁÎË Ù˘ ÂÍ‹ÁËÛ˘ ̤ۈ ÂÓfi˜ ·ÈÙ›Ô˘
·Ù·›ÚÈ·ÛÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ˘. ∏ ÂÚÌËÓ›· ·˘Ù‹ ¤¯ÂÈ ˆ˜
·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ·Ô‰›‰ÔÓÙ·È ÛÙÔ ÁÔÓȉ›ˆÌ· ȉÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ¿ÏÏÔÙÂ
ÙȘ ·¤‰È‰·Ó ÛÙÔ Û¤ÚÌ·. √ ∆fiÌ·˜ ÿÍÏÂ˚, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÛÙ·
1878, fiÚÈ˙ ÙÔ Û¤ÚÌ· ˆ˜ “ÙË ‰˘Ó·ÌÈο ˙ˆÓÙ·Ó‹ ‡ÏË Ô˘ ÂÚÈ›¯Â ̤۷ Ù˘ ÙËÓ Ù¿ÛË Ó· ·›ÚÓÂÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÌÔÚÊ‹ ˙ˆ‹˜”.
78

∞˘Ù‹ Ë ¿Ô„Ë ‹Ù·Ó Ê˘ÛÈο Ôχ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈ΋ ÁÈ· ÂΛÓË ÙËÓ ÂÔ¯‹ ηٿ ÙËÓ ÔÔ›· Ô Î˘Ú›·Ú¯Ô˜ ‚ÈÙ·ÏÈÛÌfi˜ ‰ÂÓ Â¤ÙÚÂ ӷ Ê·ÓÙ·ÛÙ› ηÓ›˜ οÙÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi. ŸÌˆ˜, fiÙ·Ó Û‹ÌÂÚ· ÂÚÌËÓ‡ÂÈ
ηÓ›˜ ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ÁÔÓȉÈÒÌ·ÙÔ˜ Ì ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ, ·˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Í¯ӿÂÈ ÚÔÊ·ÓÒ˜ fiÙÈ ÙÔ ÁÔÓȉ›ˆÌ· fiÙ·Ó ·Ó¿ÁÂÙ·È ÛÙÔ
ÌfiÚÈÔ ÙÔ˘ DNA, ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù›ÔÙ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ¤Ó· ÙÌ‹Ì·
‡Ï˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ê˘ÛÈο οÔÈ· ‰ÔÌ‹, ·ÏÏ¿ Ô˘ ·˘Ù‹ Ë ‰ÔÌ‹ ‰ÂÓ ıˆÚÂ›Ù·È ˙ˆ‹. ŒÙÛÈ ÏÔÈfiÓ, Ì ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ Ì·ÁÈÎfi ÙÚfiÔ, Ì ·˘Ù‹ ÙË
Ï·Óı·Ṳ̂ÓË ·ÓÙ›ÏË„Ë ÁÈ· ÙËÓ ·ÈÙÈfiÙËÙ·, fiÔ˘ ÙÔ ·›ÙÈÔ Â›Ó·È ·Ù·›ÚÈ·ÛÙÔ ÚÔ˜ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ¿ ÙÔ˘, ηٷϋÁÔ˘Ì ÛÙÔ Ó· ·Ô‰ÒÛÔ˘Ì ÛÙÔ ÁÔÓȉ›ˆÌ· ÙȘ Ì˘ÛÙËÚÈÒ‰ÂȘ ȉÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ¿ÏÏÔÙ ÙȘ ·Ô‰›‰·Ì Û ·˘Ùfi Ô˘ ·ÔηÏÔ‡Û·Ì ∑ˆ‹.
¶›Ûˆ ÏÔÈfiÓ ·fi ÙË ÁψÛÛÈ΋ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜,
ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ Ë “Ô˘Û›· Ù˘ ˙ˆ‹˜”, ÌÂÙ·ÌÔÚʈ̤ÓË Û ¤Ó· ··Ú·‚›·ÛÙÔ ÈÂÚfi Î·È ÎÏËÚÔÓÔÌÈÎfi ¿Û˘ÏÔ. ∆Ô ÁÔÓȉ›ˆÌ· ÏÔÈfiÓ Î·ı›ÛÙ·Ù·È ¤Ó· ÊÂÙ›¯, ¤Ó·˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ Êfi‚ˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È Ì·Á›·˜.
∫·È fiˆ˜ fiÏ· Ù· ÊÂÙ›¯, ¤¯ÂÈ Î·È ·˘Ùfi ÌÂÙ·ÙÚ·› ‹‰Ë Û ¤Ó· ÚÔÛÔ‰ÔÊfiÚÔ Î·È Î·ıfiÏÔ˘ ·ÌÂÏËÙ¤Ô ·fiıÂÌ· Ô˘ ÂÎÌÂÙ·ÏχÂÙ·È
Ì ÂȉÂÍÈfiÙËÙ· ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Êfi‚Ô˘˜ Î·È ·˘Ù‹ ÙË Ì·Á›·. ∂Ó ÔÏ›ÁÔȘ, fiˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ¿ÓÙ· Á‡Úˆ ·fi fiÏ· Ù· ÊÂÙ›¯, ÔÈ ¤ÌÔÚÔÈ
ÙÔ˘ Ó·Ô‡ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ì·ÎÚÈ¿.

79

81

83

™˘˙‹ÙËÛË
∂ÚÒÙËÛË: ∏ ¿Ô„Ë Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ
ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÛÙÔ Ó· ·ÌÊÈÛ‚ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ù˘ ÁÂÓÂÙÈ΋˜. ŸÌˆ˜, ıˆÚÒ fiÙÈ ·Ú¿ ÙÔ fiÙÈ ÙÔ ÁÔÓ›‰ÈÔ ˆ˜ Û˘ÓÔÏÈ΋
Î·È ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈ΋ ÂÍ‹ÁËÛË ÌÔÚ› Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÚÔ˜ Ï·Óı·Ṳ̂Ó˜ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ, ˆÛÙfiÛÔ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ù˘ ÁÂÓÂÙÈ΋˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ··Ú·›ÙËÙÔ.
Henri Atlan: ™˘ÌʈÓÒ ·Ôχو˜. ¶ÚÔÛ¿ıËÛ· Ó· ÚÔÂȉÔÔÈ‹Ûˆ ÁÈ’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ·ÚÂÍ‹ÁËÛË, ·ÏÏ¿ ›Ûˆ˜ Â›Ó·È ·Ó¿ÁÎË Ó· Â·Ó·Ï¿‚ˆ ÙËÓ ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË. ∆Ô ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ù˘ ÁÂÓÂÙÈ΋˜ ›ӷÈ
fiÓÙˆ˜ ¤Ó· Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Î·È ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ó¤Ó·˜ ÏfiÁÔ˜
Ó· ÌËÓ ÙÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÌÂ, Ó· ÌËÓ ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢Ùԇ̠ÛÙÔ ¤·ÎÚÔÓ
ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ô˘ Ì·˜ ÚÔÛʤÚÂÈ. ∞ÏÏ¿ ͤÚÂÙÂ, ·˘ÙÔ› ÔÈ ·ÊËÚË̤ÓÔÈ ÛÙÔ¯·ÛÌÔ› Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙÔ DNA, ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‹
ÛÙ· ‰Â‰Ô̤ӷ, ̤¯ÚÈ ÚÔÛÊ¿Ùˆ˜ ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ÂӉȤÊÂÚ·Ó ·Ú¿
ÌfiÓÔ Ï›ÁÔ˘˜ ÂÚ¢ÓËÙ¤˜ Ô˘ ‹Ù·Ó ¢·ÈÛıËÙÔÔÈË̤ÓÔÈ ·fi ·˘Ùfi ÙÔ
›‰Ô˜ ÙÔ˘ ıˆÚËÙÈÎÔ‡ ÛÙÔ¯·ÛÌÔ‡ Î·È ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ·˘Ù·¿Ù˜ ÁÈ· ÙËÓ Ú·ÎÙÈ΋ ÂÌ‚¤ÏÂÈ· Ô˘ ·˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ Ì¤Û· ÛÂ
¤Ó· ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ. ∆Ô Ó· ÈÛ¯˘ÚÈÛÙ› ηÓ›˜ fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‹ ÁÈ· ‰Â‰Ô̤ӷ ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ ÙÂÏÈο fiÙÈ ÙÚÔÔÔÈ› Ôχ
ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ¯Ú‹ÛË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ͤÚÂÙÂ
fiÙÈ, fiÛÔ ÈÔ ·Ï‹ Â›Ó·È ÌÈ· ȉ¤·, ÙfiÛÔ ÈÔ Â‡ÎÔÏÔ Â›Ó·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı›, ·ÎfiÌË Î·È ·Ó Â›Ó·È ÂÛÊ·Ï̤ÓË. ∞˘Ùfi ‰ÂÓ ‚Ï¿ÙÂÈ,
ÂÊfiÛÔÓ ·˘Ùfi Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛËÌ·Û›· Â›Ó·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı›. ™˘ÓÂÒ˜
83

‰ÂÓ ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ ÌÂÁ¿ÏË Î·ı·ÚfiÙËÙ· ÛÙÔ Â›Â‰Ô ÙˆÓ È‰ÂÒÓ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÙÔ̤·. ™ÙËÓ Ú·ÎÙÈ΋ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÙËÚ›ˆÓ, Ë ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘
ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ›¯Â ÌÈ· ÂÓÙÂÏÒ˜ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ¢ÚÂÙÈ΋ ·Í›·, ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ¤Ó· Ï·›ÛÈÔ ÛΤ„˘ ̤۷ ÛÙÔ ÔÔ›Ô fiÏÔ˜ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ÌfiÚÂÛ ӷ ‰ÈÂÈÛ‰‡ÛÂÈ Î·È Ó· ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ˘¤Úԯ˜ ¤Ú¢Ó˜.
∂Λ fiÔ˘ ·˘ÙÔ› ÔÈ ıˆÚËÙÈÎÔ› ÛÙÔ¯·ÛÌÔ› ·ÔÎÙÔ‡Ó ÌÈ· Û¯ÂÙÈο Ôχ ÌÂÁ¿ÏË ÛËÌ·Û›·, Â›Ó·È fiÙ·Ó ‰ÂÓ ·ÊÔÚÔ‡Ó ·Ï¿ ÛÙËÓ
Ú·ÎÙÈ΋ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÙËÚ›ˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË ·fi ÙÔ˘˜
›‰ÈÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ‚ÈÔÏfiÁÔ˘˜ ÙˆÓ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÙËÓ ÂÍ‹ÁËÛ‹ ÙÔ˘˜
ÚÔ˜ ÙÔ Â˘Ú‡ ÎÔÈÓfi, Î·È Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›·, ÛÙȘ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È, ÛÙȘ Ôԛ˜ ÂÓ¤¯ÂÙ·È Ë ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ‚ÈÔÏÔÁ›·˜ Ì ÙËÓ Â˘Ú›· ¤ÓÓÔÈ·. ∫·È ÁÈ· Ó· Â›Ì·È ÈÔ Û·Ê‹˜, ıˆÚÒ fiÙÈ
fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ÔÔ›· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıԇ̠ۋÌÂÚ· fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ·˘Ù‹
ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋, ‰ËÏ·‰‹, ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ÛÙË
‚ÈÔÏÔÁ›·, Ì fiϘ ÙȘ ÂÈÙÒÛÂȘ ÙfiÛÔ ÛÙÔ Â›Â‰Ô Ù˘ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ fiÛÔ Î·È ÛÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Â›Â‰Ô Î.Ï. Î·È fi,ÙÈ ¿ÏÏÔ ·˘Ùfi
ÛËÌ·›ÓÂÈ, fiÏ· ·˘Ù¿ Â›Ó·È ‰È·ÛÙÚ‚ψ̤ӷ ·fi ·˘Ù‹ ÙËÓ ·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ÁÂÓÂÙÈ΋˜ Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ˆ˜ ¤Ó· ÊÂÙ›¯. ∏ ÁÂÓÂÙÈ΋
‚Ú›ÛÎÂÙ·È ıÂÔÔÈË̤ÓË Î·È Ê˘ÛÈο Ì·˙› Ù˘ Î·È ÙÔ Î˘Ú›·Ú¯Ô ¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ô˘ Â›Ó·È ˘‡ı˘ÓÔ, ηıfiÛÔÓ Ì·˜ ¤¯Ô˘Ó Â·Ó·Ï¿‚ÂÈ fiÙÈ
Ù· ¿ÓÙ· ηıÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÁÂÓÂÙÈο, fiÙÈ fiÏ· ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘
ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, fiÙÈ ·ÚΛ Ó· ¤¯Ô˘Ì ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ì ٷ ¿ÓÙ·, Î.Ï, Î.Ï. ◊ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÂÓÙÂÏÒ˜ ÙÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ, fiÔ˘ Ë ÁÂÓÂÙÈ΋ Â›Ó·È ‰·ÈÌÔÓÔÔÈË̤ÓË,
ÁÈ·Ù› οÔÈ· ¿ÙÔÌ· ÙËÓ ÊÔ‚Ô‡ÓÙ·È, ÏfiÁˆ ÙÔ˘ fiÙÈ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ ·Ó
Ù· ¿ÓÙ· ηıÔÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ÁÂÓÂÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙfiÙ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Î·È Ó· ÙÔ ·ÁÁ›ÍÔ˘ÌÂ! °È· Ó· ÌËÓ ·Ó·ÊÂÚıÒ Î·È ÛÙËÓ ¤ÓÓÔÈ·
Ù˘ ÁÂÓÂÙÈ΋˜ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿˜, Ë ÔÔ›· ÂÚÈÎÏ›ÂÈ ÊÔ‚ÂÚ¤˜ ·ÓÙÈÊ¿ÛÂȘ Î·È ˆı› Ù· Ó‡̷ٷ Û ÂÎÓ¢ÚÈÛÌÔ‡˜ Î·È Û ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜
Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜. ∞ÊÔ‡ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿, ÙfiÙ ‹ ÚfiÎÂÈÙ·È
ÁÈ· οÙÈ ÙÔ ÈÂÚfi Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ÙÔ ·ÁÁ›ÍÔ˘Ì ‹,
·ÓÙÈı¤Ùˆ˜, Ú¤ÂÈ Ó· ÙËÓ Î¿ÓÔ˘Ì ӷ ηÚÔÊÔÚ‹ÛÂÈ, Ó· ÙË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ÛÙÔ ¤·ÎÚÔÓ ÁÈ· Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛÔ˘Ì ÙÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ Â›84

‰Ô˜, Î.Ï. ŸÏ˜ ·˘Ù¤˜ ÔÈ ÂΉԯ¤˜ Ô˘ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıԇ̠ÚÔ˜ ÙË
Ì›· ‹ ÚÔ˜ ÙËÓ ¿ÏÏË Î·Ù‡ı˘ÓÛË, Ù˘ ıÂÔÔ›ËÛ˘ ‹ Ù˘ ‰·ÈÌÔÓÔÔ›ËÛ˘, ËÁ¿˙Ô˘Ó ÙÂÏÈο ·fi ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Î‹ ıˆÚËÙÈÎÔÔ›ËÛË
Î·È fi¯È ·fi ÙËÓ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ Ù˘ ÁÂÓÂÙÈ΋˜, ÙÔ
ÔÔ›Ô ÚÔÊ·ÓÒ˜ Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ ·Ó·Ù‡ÍÔ˘ÌÂ.

∂ÚÒÙËÛË: ª‹ˆ˜ ›Ûˆ ·fi ÙȘ ÂÈÊ˘Ï¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙȘ ÁÂÓÂÙÈΤ˜ ÂÂÌ‚¿ÛÂȘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÌfiÓÔ Ù· ηı·Ú¿ ÌÂÙ·Ê˘ÛÈο ·›ÙÈ·, ·ÏÏ¿ Î·È ·›ÙÈ· ¿ÏÏÔ˘ ›‰Ô˘˜; °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ·˘Ù‹ Ë ‚·ıÈ¿ ·ÌÊÈ‚ÔÏ›· ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ È‰¤· Ô˘
˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ÁÂÓÈÎÒ˜ Ë Ù¯ÓÔÏÔÁÈ΋ ÚfiÔ‰Ô˜ Ô‰ËÁ› ÌÂ
·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÚÔ˜ ÙËÓ ÚfiÔ‰Ô ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘, Ô˘ fiÓÙˆ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·ıfiÏÔ˘ ÚÔÊ·Ó‹˜ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙˆÓ ÁÂÓÂÙÈÎÒÓ ÂÂÌ‚¿ÛˆÓ. Ÿˆ˜ Î·È ·˘Ù¿ Ù· ËıÈο ‰ÈÏ‹ÌÌ·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ ‰ÂÓ ‰ÈÏ·ÛÈ¿˙Ô˘Ó Ù¿¯· Ù·
‡ÏÔÁ· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙËÓ Îϛ̷η ÙˆÓ Èı·ÓÒÓ ÂÈÙÒÛˆÓ
Ô˘ ı· ÚÔ·„Ô˘Ó ·fi ·˘Ù¤˜, fiˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Ì ÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿: ÙÔ Ó· ÛÎÔÙÒÓÂȘ Ì ÙË ÛÊÂÓ‰fiÓ· ‹ Ì ÙËÓ ·ÙÔÌÈ΋ ‚fiÌ‚· Â›Ó·È ·fi ËıÈ΋˜ ÛÎÔÈ¿˜ ÙÔ ›‰ÈÔ Û¯Â‰fiÓ Ú¿ÁÌ·,
·ÏÏ¿ ÔÈ Û˘Ó¤ÂȘ Â›Ó·È ˆÛÙfiÛÔ ÚÈ˙Èο Ôχ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜.
Henri Atlan: Œ¯ÂÙ ·fiÏ˘Ù· ‰›ÎÈÔ. ∞ÏÏ¿ fiˆ˜ Î·È Ô ›‰ÈÔ˜
·Ó·Ê¤Ú·ÙÂ, ·˘Ù¤˜ ÔÈ ÚÔηٷϋ„ÂȘ, fiÛÔ ‰ÈηÈÔÏÔÁË̤Ó˜ Î·È ·Ó
Â›Ó·È Û οÔȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ, ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈΤ˜ ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙÔ
¯ÒÚÔ Ù˘ ÁÂÓÂÙÈ΋˜: ·ÊÔÚÔ‡Ó Û·ÊÒ˜ ÙËÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈ΋ ÚfiÔ‰Ô ÛÂ
fiϘ Ù˘ ÙȘ ÂÎÊ¿ÓÛÂȘ. £· ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì ÔÏÏ·Ϥ˜ ÊÔ‚ÂÚ¤˜ ηٷÛÙÚÔʤ˜, ÙfiÛÔ ‚ÈÔÏÔÁÈΤ˜ fiÛÔ Î·È È·ÙÚÈΤ˜ ηÈ
‚ÈÔÌ˯·ÓÈΤ˜, ÔÈÎÔÏÔÁÈΤ˜ ‹ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û˘Ì‚Â› Û ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ·ÈÒÓ· Î·È Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ηÌÈ¿ Û¯¤ÛË Ì ÙË ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË Î¿ÔÈ·˜ ÁÂÓÂÙÈ΋˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜. ∆Ô ›‰ÈÔ ÈÛ¯‡ÂÈ ·Ú·‰fi͈˜
·ÎfiÌË Î·È ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎÔ‡ ¢ÁÔÓÈÛÌÔ‡ Ô˘
·Ó·Ù‡¯ıËΠÛÙÔÓ ÌÂÛÔfiÏÂÌÔ ·fi ‰È¿ÊÔÚ˜ ¯ÒÚ˜ Î·È ·fi ÙÔ
Ó·˙ÈÛÙÈÎfi ηıÂÛÙÒ˜ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ ¯ˆÚ›˜ ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙËÓ Î·ı·Ú¿ ÁÂÓÂÙÈ΋ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·.
85

™˘ÓÂÒ˜ ı· ¤ÚÂ ӷ ·Ó·ÚˆÙËıԇ̠ÁÈ·Ù› ̤۷ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ
·˘Ù‹˜ Ù˘ ‰ÈηÈÔÏÔÁË̤Ó˘ ÚÔηٿÏ˄˘ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙËÓ
·ÓÂͤÏÂÁÎÙË ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ, Ë Ì˯·ÓÈ΋ ÁÂÓÂÙÈ΋ ¤¯ÂÈ
·˘Ù‹ ÙËÓ È‰È·›ÙÂÚË ı¤ÛË. ¢ÈfiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ Û›ÁÔ˘Ú· Á‡Úˆ ·fi ·˘Ùfi ÙÔ
·ÓÙÈΛÌÂÓÔ, Â›Ì·È ‚·ıÈ¿ ÂÂÈṲ̂ÓÔ˜ ÁÈ· ·˘Ùfi, ¤Ó· ıÂÌÂÏÈ҉˜
Úfi‚ÏËÌ·. ∞˘Ùfi ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ·ÓÙÈηÙÔÙÚ›˙ÂÙ·È, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÛÙË ‰˘ÛÎÔÏ›· Ô˘ Û˘Ó·ÓÙ¿ ηÓ›˜ fiÙ·Ó ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ›ÛÂÈ fiÙÈ
˘¿Ú¯ÂÈ ‰È·ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙË ÛˆÌ·ÙÈ΋ ÁÔÓȉȷ΋
ıÂÚ·›· Î·È ÛÙË ÁÔÓȉȷ΋ ıÂÚ·›· ÙÔ˘ ˙˘ÁˆÙÔ‡. ÃÚÂÈ¿ÛÙËÎÂ
Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÚÔÛ¿ıÂȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÌÈ· ‰ÂηÂÓÙ·ÂÙ›·, ηÈ
·ÎfiÌË… °È· ÔÏÏÔ‡˜, fiˆ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÕÁÁÏÔ˘˜ ÂÌÂÈÚÔÁÓÒÌÔÓ˜
Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ Ô˘ ¤¯ˆ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ, ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Ù˘ ÚfiÛ‚·Û˘ ÛÙ·
ÁÔÓ›‰È· Â›Ó·È ÁÂÓÈÎÒ˜ ÙÚÔÌÂÚfi! ∂ÓÒ ÛÙËÓ Ô˘Û›·, ÌÈ· ÁÔÓȉȷ΋ ıÂÚ·›· Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ÛÙ· ۈ̷ÙÈο ·ÙÙ·Ú·, ·ÎfiÌË Î·È ·Ó ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜, ÌÔÈ¿˙ÂÈ Û ·˘Ùfi ÙÔ Â›Â‰Ô Ì ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ
¿ÏÏË È·ÙÚÈ΋ ̤ıÔ‰Ô. ¶Ú·ÎÙÈ΋ Û˘Ó¤ÂÈ· ÏÔÈfiÓ: ÔÈ Î·ÓfiÓ˜ Ô˘
Ú¤ÂÈ Ó· ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ ıÂÚ·¢ÙÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô ÙÔ˘ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÔ‡ Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ ÓfiÛËÌ· ̤ۈ Ù˘ ÁÔÓȉȷ΋˜ ۈ̷ÙÈ΋˜ ıÂÚ·›·˜ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÔÈ ›‰ÈÔÈ Ì ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È Û οı Ӥ· ıÂÚ·›·. ∞˘Ùfi Ê˘ÛÈο ‰ÂÓ ÈÛ¯‡ÂÈ ÁÈ· ÙË ÁÔÓȉȷ΋ ıÂÚ·›· Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ù· Á·ÌÂÙÈο ·ÙÙ·Ú·. ∞ÏÏ¿
‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠a priori Ó· ·ÔÚÚ›„Ô˘Ì ÌÈ· ·ÚfiÌÔÈ· ıÂÚ·›·
‰ÈfiÙÈ ·ÁÁ›˙ÂÈ ˘ÔÙ›ıÂÙ·È ÙËÓ “Ô˘Û›· Ù˘ ˙ˆ‹˜”. ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÙÔ
Úfi‚ÏËÌ· ¤¯ÂÈ Û¯¤ÛË Ì ÙȘ Èı·Ó¤˜ Û˘Ó¤ÂȘ Î·È Ì ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ¿ Ì·˜ Ó· ÙȘ ÚÔÏ¿‚Ô˘ÌÂ.

∂ÚÒÙËÛË: ø˜ ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔ, Ì ÂӉȷʤÚÂÈ È‰È·ÈÙ¤Úˆ˜ Ë ıˆڛ·
Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿Û·ÙÂ, ÙËÓ ÔÔ›· ‰ÂÓ ÁÓÒÚÈ˙·. ¡ÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ·˘Ù‹ Ë
ıˆڛ· ‚¿˙ÂÈ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÂÓfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ Û¿ÓÈÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘ fiÔ˘ Ô ÓÙÂÙÂÚÌÈÓÈÛÌfi˜, ÁÂÓÂÙÈÎfi˜ ÂÓ ÚÔÎÂÈ̤ӈ, ·›˙ÂÈ
·ÎfiÌË ÙÔÓ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ΢‚ÂÚÓ‹ÙË. ∫·È ·Ó·ÚˆÙÈ¤Ì·È ÁÈ· ÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÂÈÛ‚ÔÏ‹˜ Ù˘ ·‚‚·ÈfiÙËÙ·˜ Î·È Ù˘ Ù˘¯·ÈfiÙËÙ·˜ ÛÂ
¤Ó· ÎÏ¿‰Ô Ô˘ ¿ÙÂÙ·È Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ˘fiÛÙ·Û˘. ∞Ó·ÚˆÙȤ̷È
86

Â›Û˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÈÛ¯˘ÚÈÛÌÔ‡˜ ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó
Û¯¤ÛË Ì ÙÔÓ ·ÁÚÔÙÈÎfi ÙÔ̤· Î·È ÙÔÓ ÙÔ̤· ÙˆÓ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ ‹
fiÔÈÔÓ ¿ÏÏÔ, Ô˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ fiÙ·Ó ‰ÈÂÍ¿ÁÔ˘Ó ÌÈ· ·ÚfiÌÔÈ·
ÁÂÓÂÙÈ΋ Â¤Ì‚·ÛË (ÛΤÊÙÔÌ·È ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙÔ ÙÚÔÔÔÈË̤ÓÔ ÁÂÓÂÙÈο ηϷÌfiÎÈ) ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔÈ fiÙÈ ÔÈ Û˘Ó¤ÂȘ
·˘Ù‹˜ Ù˘ ÙÚÔÔÔ›ËÛ˘ ı· Â›Ó·È ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·˘Ù¤˜ Ô˘ ›¯·Ó ÚԂϤ„ÂÈ. £¤Ùˆ Â›Û˘ ÙÔ ÂÚÒÙËÌ·, ›Ûˆ˜ ÂÛÊ·Ï̤ӷ, Â¿Ó ‰ÂÓ ‚·‰›˙Ô˘ÌÂ, ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù¤ÏÔ˜, ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ıˆڛ·˜ Ù˘ ∂ͤÏÈ͢,
ÚÔ˜ ÌÈ· Û¯ÂÙÈ΋ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ıˆÚÈÒÓ ÙÔ˘ §·Ì¿ÚÎ.
∆¤ÏÔ˜ ¤Ó· ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÂÚÒÙËÌ·: Û ÔÈÔ ‚·ıÌfi ·˘Ù‹ Ë Ó¤· ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ı¤ÙÂÈ Û ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛË ÙË ıˆڛ· Ù˘ ÎÚ›Û˘ Ô˘ ¤¯ÂÙÂ
·Ó·Ù‡ÍÂÈ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÂÎ ÙÔ˘ ıÔÚ‡‚Ô˘; ™ÙÔ
‚È‚Ï›Ô Û·˜ Entre le cristal et la fumée, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÙ ÌÈ· ıˆڛ· ÙˆÓ ÎÚ›ÛÂˆÓ Ô˘ ËÁ¿˙Ô˘Ó ·fi ÙË ‚ÈÔÏÔÁ›·: ÂÓÒ ·ÔÚÚ›ÙÂÙ ÙÔÓ ÔÚÁ·ÓÈÎÈÛÌfi, ÈÛ¯˘Ú›˙ÂÛÙ ·ÚfiÏ· ·˘Ù¿ fiÙÈ ÔÈ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ ‚ÈÔÏÔÁÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· ÌÔÚ› Ó· ÂÂÎÙ·ıÔ‡Ó ÛÙȘ ·ÓıÚÒÈÓ˜ ÎÔÈӈӛ˜.
Henri Atlan: ∂›Ì·È Â˘Ù˘¯‹˜ Ô˘ ÌÔ˘ ‰›ÓÂÙ Ì ٷ ÂÚˆÙ‹Ì·Ù¿
Û·˜ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ‰È·Ï‡Ûˆ ÔÏϤ˜ ·ÚÂÍËÁ‹ÛÂȘ. ÕÏψÛÙ ı·
ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ı¤ÛÔ˘Ì ÙÔ ÂÚÒÙËÌ·, ÁÈ· ÙÔ ·›ÙÈÔ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ
ÒÛÙ ÔÈ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ Ó· ¢ÓÔÔ‡Ó ¿ÓÙ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ·ÚÂÍËÁ‹ÛÂˆÓ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Ù‡Ô˘. ¶Èı·ÓÒ˜, ÁÈ·Ù› Ê·ÓÙ¿˙ÂÙ·È Î·Ó›˜ ¿ÓÙ· fiÙÈ ÔÈ ÌÔÓ·‰ÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ÌÈ·˜ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋˜
ηٿÛÙ·Û˘ Â›Ó·È Â›ÙÂ Ë ·ÚÔ‡Û· ηٿÛÙ·ÛË Â›Ù ÌÈ· ÂÈÛÙÚÔÊ‹
ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ. ™ÙËÓ ÚÔΛÌÂÓË ÂÚ›ÙˆÛË, ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È
Ô‡Ù ÁÈ· ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ, Ô‡Ù ÁÈ· ηٷÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘
ÓÙÂÙÂÚÌÈÓÈÛÌÔ‡. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛË ÙÔ˘ ÁÂÓÂÙÈÎÔ‡
ÓÙÂÙÂÚÌÈÓÈÛÌÔ‡, ·ÏÏ¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ‰ÂÓ Î·ıÔÚ›˙ÔÓÙ·È Ù· ¿ÓÙ·
ÁÂÓÂÙÈο ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ÈÛ¯‡ÂÈ ÁÈ· ·˘Ù¿ Ô ÚÔηıÔÚÈÛÌfi˜.
À¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ‚ÈÔÏÔÁÈÎÔ› ÓÙÂÙÂÚÌÈÓÈÛÌÔ›, Ô˘ Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ›
·fi ÙÔ˘˜ ÁÂÓÂÙÈÎÔ‡˜. ∂›Û˘ Î·È ÔÈ ÂÈÁÂÓÂÙÈÎÔ› ÓÙÂÙÂÚÌÈÓÈÛÌÔ› Â›Ó·È Î·È ·˘ÙÔ› ÓÙÂÙÂÚÌÈÓÈÛÌÔ›.
87

ª›· ·fi ÙȘ Ú·ÎÙÈΤ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ÁÂÓÂÙÈÎÔ‡˜
Î·È ÂÈÁÂÓÂÙÈÎÔ‡˜ ÓÙÂÙÂÚÌÈÓÈÛÌÔ‡˜ Â›Ó·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÔÈ ‰Â‡ÙÂÚÔÈ, Â› ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜, Â›Ó·È ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÙÔ‡Ó ·fi
ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜. √ ‚·ıÌfi˜ Ù˘ ¿ÁÓÔÈ·˜ Â›Ó·È Û˘ÓÂÒ˜ ÈÔ ÌÂÁ¿ÏÔ˜
fiÙ·Ó ·Ó·ÊÂÚfiÌ·ÛÙ ÛÙÔÓ ÂÈÁÂÓÂÙÈÎfi ÓÙÂÙÂÚÌÈÓÈÛÌfi. ¶ÚÔÛˆÈο
‰ÂÓ ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÙ›·, ·ÏÏ¿ fiÙÈ Ì¿ÏÏÔÓ ÔÈ ÓÙÂÙÂÚÌÈÓÈÛÌÔ› Â›Ó·È ÈÔ ÔχÏÔÎÔÈ ·fi fi,ÙÈ ÈÛÙ‡ԢÌÂ. ∂’ ¢ηÈÚ›·, fiÙ·Ó ÙÚÔÔÔÈÂ›Ù·È Ù¯ÓËÙ¿ ¤Ó· ÁÔÓ›‰ÈÔ, ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ›̷ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ ÁÈ· ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, ÁÈ·Ù› ÂÌϤÎÔÓÙ·È Î·È ¿ÏÏÔÈ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÁÈ· οÙÈ ÙÔ ÔÏÔÊ¿ÓÂÚÔ, Ô˘ ÈÛ¯‡ÂÈ ÁÈ· fiÏ· Ù· ÓÙÂÙÂÚÌÈÓÈÛÙÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ‹ ·˘Ù¿ Ô˘
ÂËÚ¿˙ÔÓÙ·È ·fi ÔÏϤ˜ ·Èٛ˜. ∞˘Ùfi Ô˘ ÚÔÛ·ıÒ Ó· ÂÎı¤Ûˆ,
Â›Ó·È ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÌÈ·˜ ·Ï‹˜ ·ÈÙÈÔÎÚ·Ù›·˜, Ô˘ ‰¤¯ÂÙ·È
fiÙÈ ÙÔ Î¿ı ʷÈÓfiÌÂÓÔ ¤¯ÂÈ Ì›· ÌÔÓ·‰È΋ ·ÈÙ›· Î·È fiÙÈ ·ÚΛ Ó·
‰Ú¿ÛÂÈ Î·Ó›˜ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ·ÈÙ›·, ÁÈ· Ó· ÙÚÔÔÔÈËı› ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÚÔ˜ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË Ô˘ ı¤ÏÔ˘ÌÂ. ™˘Ó·ÓÙԇ̠ÔÚÈṲ̂ӷ Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ÁÈ· Ù· ÔÔ›· ÈÛ¯‡ÂÈ ·˘Ùfi ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ, ·ÏÏ¿ ·˘Ù¿ ›ӷÈ
Ôχ Û¿ÓÈ·.
™ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ, ÔÈ ·Èٛ˜ ÂÓfi˜ Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘ ›ӷÈ
ÔÏÏ·Ϥ˜ Î·È ÂÈϤÔÓ ·ÏÏËÏÔÂÍ·ÚÙÒÌÂÓ˜ ÔÈ ÌÂÓ ·fi ÙȘ ‰Â,
οÙÈ Ô˘ ηıÈÛÙ¿ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ·ÎfiÌË ÈÔ ÔχÏÔη Î·È Ô˘ Â›Ó·È ‰·ÓÂÈṲ̂ÓÔ ·fi Ù¯ÓÈ΋˜ ÏÂ˘Ú¿˜, ·fi Ù· ÌË ÁÚ·ÌÌÈο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù·. ™˘ÓÂÒ˜, ÂÎÙfi˜ ÂÍ·ÈÚ¤ÛˆÓ, ‰ÚÒÓÙ·˜ Û ̛· ·ÈÙ›·, ‰ÂÓ
ÌÔÚԇ̠ӷ ÚԂϤ„Ô˘Ì Ì ۷ʋÓÂÈ· ÔÈÔ ı· Â›Ó·È ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ‰Ú¿Û˘. ∞ÏÏ¿ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÔÙ¤ ‰ÂÓ ı·
ηٷʤÚÔ˘Ì ӷ ÙÔ ÁÓˆÚ›ÛÔ˘ÌÂ. ∂›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ, Ì ‚¿ÛË ·ÊÂÓfi˜
ÙȘ ÂÈÚ·Ì·ÙÈΤ˜ ÌÂıfi‰Ô˘˜ Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ÙȘ ÌÂıfi‰Ô˘˜ ÌÔÓÙÂÏÔÔ›ËÛ˘, Ó· Ê·ÓÙ·ÛÙԇ̠ˆ˜ ÌÔÚԇ̠ӷ ¤¯Ô˘Ì ¤Ó· οÔÈÔ
·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, ÙÚÔÔÔÈÒÓÙ·˜ Ì›· ·ÈÙ›· Û ¤Ó· ‰›ÎÙ˘Ô ·fi ·Èٛ˜.
∞ÏÏ¿ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ Â›Ó·È ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏË ·˘Ù‹ Ë ˘fiıÂÛË, ÈÔ ÔχÏÔÎË ·fi ÙÔ Û¯‹Ì· “¤Ó· ÁÔÓ›‰ÈÔ - ¤Ó· ¤Ó˙˘ÌÔ - Ì›· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·”. ∆Ô
Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ì ·˘Ù‹ ÙË ‰˘ÛÎÔÏ›· ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ ˆÛÙfiÛÔ fiÙÈ Ù›ÔÙ· ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ÚԂϤ„Ô˘ÌÂ, fiÙÈ fiÏ· Â›Ó·È Èı·Ó¿, fiÙÈ Î˘88

‚ÂÚÓ¿ Ë Ù˘¯·ÈfiÙËÙ· ÛÙËÓ ÈÔ Ù¤ÏÂÈ· ÌÔÚÊ‹ Ù˘. ÕÏψÛÙÂ Ë ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË Ù˘ Ù˘¯·ÈfiÙËÙ·˜ Î·È ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ Èı·ÓÔًوÓ
ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó Ó· ÂÓÈÛ¯˘ı› Ë ˘fiıÂÛË ÙÔ˘ ÓÙÂÙÂÚÌÈÓÈÛÌÔ‡: Û·˜ ˘ÂÓı˘Ì›˙ˆ fiÙÈ Ô §·Ï¿˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙËÓ ˘fiıÂÛË ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔÓ ·fiÏ˘ÙÔ ÓÙÂÙÂÚÌÈÓÈÛÌfi Ù˘ ʇÛ˘ ÂÈÛ¿ÁÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ÓfiÌÔ ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ Èı·ÓÔًوÓ!
ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ §·Ì¿ÚÎ, ·Í›˙ÂÈ Î·Ù·Ú¯¿˜ Ó· ı˘ÌËıԇ̠fiÙÈ Ô ›‰ÈÔ˜ Ô ¢·Ú‚›ÓÔ˜ ıˆÚÔ‡Û ÙËÓ ÎÏËÚÔÓÔÌÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ Â›ÎÙËÙˆÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÒÓ È‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ ¤Ó· ÚÔÊ·Ó¤˜ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ. ™˘¯Ó¿ ·Ó·ÊÂÚfiÌ·ÛÙ ÛÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÛË ÙÔ˘ §·Ì¿ÚÎ
Î·È ÙÔ˘ ¢·Ú‚›ÓÔ˘ ¿Óˆ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ¿Ô„Ë, ÂÓÒ Î·È ÔÈ ‰‡Ô ›ÛÙ¢·Ó ÛÙËÓ ÎÏËÚÔÓÔÌÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ Â›ÎÙËÙˆÓ È‰ÈÔًوÓ. ÃÚÂÈ¿ÛÙËΠӷ ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› Ô Weismann ÁÈ· Ó· ¯¿ÛÂÈ ÙËÓ ·Í›· Ù˘ ·˘Ù‹
Ë ˘fiıÂÛË. ∏ ıˆڛ· Ù˘ ∂ͤÏÈ͢ Ô˘ Â› ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ ›ӷÈ
·Ô‰ÂÎÙ‹, Â›Ó·È Û ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ ·˘Ù‹ Ô˘ ‰È·Ù‡ˆÛÂ Ô Mayr
Â‰Ò Î·È ÙÚÈ¿ÓÙ· ¯ÚfiÓÈ·, ‰ËÏ·‰‹ Ô ÓÂÔ‰·Ú‚ÈÓÈÛÌfi˜, Ô˘ ·ÔÙÂÏ›
ÙËÓ ÚÔ¤ÎÙ·ÛË Ù˘ Û˘ÓıÂÙÈ΋˜ ıˆڛ·˜ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ÙÚÈ¿ÓÙ·
Î·È Ë ÔÔ›· ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ÈÔ ÔÚıfi‰ÔÍÔ Û¯‹Ì·, ·˘Ùfi ÙˆÓ ÌÂÙ·ÏϿ͈Ó-ÂÈÏÔÁ‹˜. √ÚÈṲ̂ÓÔÈ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· Ê·ÓÙ·ÛÙÔ‡Ó Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈÎÔ‡˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜ ¤Ú·Ó Ù˘ Ê˘ÛÈ΋˜ ÂÈÏÔÁ‹˜, Ô˘ ı· Â¤ÙÚÂ·Ó Ó· ÂÚÌËÓ¢Ù› Ë ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÂȉÒÓ Ù· ÔÔ›·
‰ÂÓ Â›Ó·È ··Ú·Èًو˜ ηχÙÂÚ· ÚÔÛ·ÚÌÔṲ̂ӷ ·fi ÙÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ·˘Ù¿ ÚԤ΢„·Ó. ∞˘Ù¤˜ ÔÈ ÌÔÓÙ¤ÚÓ˜
ıˆڛ˜ Ù˘ ∂ͤÏÈ͢, Ô˘ ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ·Ó‹ÎÔ˘Ó Î·È ·˘Ù¤˜ ÛÙȘ ÓÂÔ‰·Ú‚ÈÓÈΤ˜ ıˆڛ˜, ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ˘fi„Ë
ÙÔ˘˜ Ù· ÔÓÔÌ·˙fiÌÂÓ· ÌË ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ÂͤÏÈ͢ ‹
Ù· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· Ù˘ Ô˘‰¤ÙÂÚ˘ ÂͤÏÈ͢, Ô˘ Î·È ·˘Ù¿ Â›Û˘ ‰ÂÓ
Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ··Ú·Èًو˜ Ì ÙȘ ȉ¤Â˜ ÙÔ˘ §·Ì¿ÚÎ!
ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÒÚ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ÌÔÓÙ¤ÏˆÓ Ù˘
‚ÈÔÏÔÁ›·˜ ÛÙȘ ·ÓıÚÒÈÓ˜ ÎÔÈӈӛ˜, ÈÛÙ‡ˆ ·ÎÚÈ‚Ò˜ fiÙÈ ÛÙÔ
ΛÌÂÓÔ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó·Ê¤ÚÂÛÙÂ, ÚÔÛ¿ıËÛ· Ó· ˘ÔÁÚ·Ì̛ۈ
ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Ó· ÏËÊıÔ‡Ó ÔÚÈṲ̂ӷ ̤ÙÚ·, ÏfiÁˆ ÙÔ˘
fiÙÈ ÔÈ ·ÓıÚÒÈÓ˜ ÎÔÈӈӛ˜ ÌÔÚ› Ó· ÂȉˆıÔ‡Ó ·fi ‰‡Ô ‰È·ÊÔ89

ÚÂÙÈΤ˜ Ï¢ڤ˜. ∞fi ÙË ÌÈ·, ÌÔÚ› Ó· ıˆÚËıÔ‡Ó Ê˘ÛÈΤ˜ ÎÔÈӈӛ˜, ‰ËÏ·‰‹ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó˜ ·fi ÙË Ê‡ÛË ·ÎÚÈ‚Ò˜ fiˆ˜ οıÂ
˙ˆÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· ‹ ·ÎfiÌË Î·È ¤Ó·˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜. ™˘ÓÂÒ˜ ‰ÂÓ
˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ó›˜ ÏfiÁÔ˜ Ô˘ Ó· ÌËÓ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó ÛÂ
·˘Ù¤˜ Ù· Ù˘Èο ÌÔÓ٤Ϸ Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Î·È Ù˘ ·˘ÙÔÔÚÁ¿ÓˆÛ˘.
∞ÏÏ¿ ·fi ÌÈ· ¿ÏÏË ÛÎÔÈ¿, ÔÈ ·ÓıÚÒÈÓ˜ ÎÔÈӈӛ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ È‰È·ÈÙÂÚfiÙËÙ· fiÙÈ Û ·˘Ù¤˜ ·Ó‹ÎÔ˘ÌÂ Î·È ÂÌ›˜ ηÈ
ÌÔÚԇ̠ˆ˜ ıˆÚËÙÈÎÔ› ‹ ÂÈÚ·Ì·ÙÈÛÙ¤˜ Ó· ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›ÛÔ˘ÌÂ
ÙËÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÒÓ. Àfi ·˘Ù‹ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ·,
ÔÈ ·ÓıÚÒÈÓ˜ ÎÔÈӈӛ˜ Â›Ó·È Û¯Â‰È·Ṳ̂Ó˜ ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ
ÙÚfiÔ Î·È ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ Ì·˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ Ù· ›‰È· Ù· ·ÓıÚÒÈÓ·
fiÓÙ· Â›Ó·È Èηӿ Ó· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·. ∂Ô̤ӈ˜ ‰Ò
‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿. ¶¤Ú· ·fi ÙÔ ·Ó Ù· ·ÓıÚÒÈÓ· fiÓÙ·
Â›Ó·È ÂχıÂÚ· ‹ ÚÔηıÔÚÈṲ̂ӷ, ¤Ó· ÂÚÒÙËÌ· Ô˘ ‰ÂÓ Ì·˜
·ÊÔÚ¿ Â› ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜, Â›Ó·È ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ·˘Ù¿ Â›Ó·È Èηӿ Ó·
Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·. ∞fi ·˘Ù‹ ÙËÓ ¿Ô„Ë, ÛÙȘ ·ÓıÚÒÈÓ˜ ÎÔÈӈӛ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ê·ÈÓfiÌÂÓ· Ú·ÁÌ·ÙÈÎÒÓ Î·È fi¯È
ÌÂÙ·ÊÔÚÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÒÓ Î·È Â‰Ò Â›Ó·È ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÛÙÔ
ÔÔ›Ô ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ·fi ·˘Ù¿ Ù· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ÛÙ· ÔÔ›· ÂÁÒ ·Ó·Ê¤ÚÔÌ·È.

∂ÚÒÙËÛË: ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ÁÔÓÈÌÔÔÈË̤ÓÔ ˆ¿ÚÈÔ Ù˘ ‰ÚÔÛfiÊÈÏ·˜, ·Ó·Ê¤Ú·Ù fiÙÈ ÙÂÏÈο ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÓÙÔÈṲ̂ÓÔ Û οÔÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ˙˘ÁˆÙÔ‡ ·ÏÏ¿ ̤۷
Û fiÏÔ ÙÔ ˙˘ÁˆÙfi. ∞ÏÏ¿ ·Ó ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ì ÛÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÂΛÓË
Ô˘ ¤ÂÙ·È Ù˘ ÁÔÓÈÌÔÔ›ËÛ˘, fiÔ˘ ·˘Ùfi ÙÔ ÌËÙÚÈÎfi ·ÁÁÂÏÈÔÊfiÚÔ RNA ÂÓÙÔ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· ÙÔ˘ ˙˘ÁˆÙÔ‡, ÙfiÙ ‰ÂÓ
ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ˘Ôı¤ÛÔ˘Ì fiÙÈ Ë Ô˘Û›· ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜,
ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·ÎÚÈ‚Ò˜ ̤۷ ÛÂ
·˘Ùfi ÙÔ RNA; ¢ÂÓ Â›Ó·È Û˘ÓÂÒ˜ Ôχ Ï›ÁÔ ·ÏËıÔÊ·Ó¤˜ ÙÔ
Û˘Ì¤Ú·ÛÌ·, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÂÛ›˜ ηٷϋÁÂÙÂ, fiÙÈ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·
‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ÁÂÓÂÙÈ΋ ÏËÚÔÊÔÚ›·, ·ÏÏ¿ Û ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ
90

˙˘ÁˆÙfi, ÂÊfiÛÔÓ ·˘Ùfi ÙÔ ·ÁÁÂÏÈÔÊfiÚÔ RNA ÚÔ·ÙÂÈ ÚÔÊ·ÓÒ˜ ·fi ¤Ó· ÁÔÓ›‰ÈÔ ·Ó¿Ù˘Í˘;
ªÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ÂÚÒÙËÛË: Ë ‰È΋ Û·˜ ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛË Ù˘ “·ÓÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜ ÙˆÓ ÁÔÓȉ›ˆÓ” ‰ÂÓ Ì·˜ Ô‰ËÁ› ÛÙÔ Ó· ı¤ÛÔ˘Ì ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ· ·fi ÙËÓ
ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÚÔ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ ·ÓÙ›ÏË„Ë Ô˘ ‰¤¯ÂÙ·È ÙËÓ ·ÓÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· ÙˆÓ ÁÔÓȉ›ˆÓ; ¢ÂÓ Â›Ó·È ¿Ú·Á ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ Ë ·ıˆfiÙËÙ· Ù˘ ηٿ„˘Í˘ ÙˆÓ ÂÌ‚Ú‡ˆÓ ‹ Ù˘ ÌÈÎÚÔ¤Á¯˘Û˘ ÙˆÓ ÛÂÚÌ·Ù›‰ˆÓ ‰ÈηÈÔÏÔÁ‹ıËΠ̠ÙÔ Âȯ›ÚËÌ· fiÙÈ ·ÊÔ‡ ÙÔ ÁÂÓÂÙÈÎfi
ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰ÂÓ Â›¯Â ÙÚÔÔÔÈËı›, ‰ÂÓ ˘‹Ú¯·Ó ΛӉ˘ÓÔÈ, οÙÈ
Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ Û ÙÂÏÈ΋ ·Ó¿Ï˘ÛË fiÙÈ ·ÁÓÔÔ‡ÓÙ·È fiϘ ÔÈ ¿ÏϘ
ÂΉԯ¤˜ ÙÔ˘ ÂȯÂÈÚ‹Ì·ÙÔ˜ ·˘ÙÔ‡ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙȘ ÁÂÓÂÙÈΤ˜;
Henri Atlan: ∏ ÚÒÙË Û·˜ ÂÚÒÙËÛË, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ·ÁÁÂÏÈÔÊfiÚÔ RNA Ù˘ ‰ÚÔÛfiÊÈÏ·˜, ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ˆ ›Ûˆ˜ ÂÈÌ›ÓÂÈ
ȉȷ›ÙÂÚ· ÛÙËÓ ÂÂÍ‹ÁËÛË ÌÔ˘. ∏ ÂÚÒÙËÛË ·˘Ù‹ ¤¯ÂÈ Û¯¤ÛË Ì ÙË
Û‡Á¯˘ÛË Ô˘ ¤ÁÈÓ ·Ú¯Èο ·fi ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔÓ Mayr, ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ
ÎÒ‰Èη Î·È ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·. ŒÓ·˜ ÎÒ‰Èη˜ Â›Ó·È ÌÈ· ÛÙ·ÙÈ΋ ·ÓÙÈÛÙÔȯ›· Ô˘ Ì·˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ì ·fi ÌÈ· ‰ÔÌ‹ Û ÌÈ·
¿ÏÏË. ŒÓ· ÚfiÁÚ·ÌÌ· Â›Ó·È ¤Ó·˜ ‰˘Ó·ÌÈÎfi˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜, Ô˘ ηıÔÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ·ÏÏËÏÔ˘¯›· ÙˆÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ fiÔ˘ ÙÔ Î·ı¤Ó· ›ӷÈ
ÚÔηıÔÚÈṲ̂ÓÔ ·fi ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ. ∆Ô ·ÁÁÂÏÈÔÊfiÚÔ RNA Â›Ó·È ‚‚·›ˆ˜ Έ‰ÈÎÔÔÈË̤ÓÔ ·fi ¤Ó· ÁÔÓ›‰ÈÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È ÂÈϤÔÓ Îˆ‰ÈÎÔÔÈË̤ÓÔ ·fi ¤Ó· ÁÔÓ›‰ÈÔ ·Ó¿Ù˘Í˘. ∞˘Ùfi ›ӷÈ
fiÏÔ. ¶·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙËÓ Î˘ÙÙ·ÚÈ΋ ÌÂÌ‚Ú¿ÓË ÂÓÙÂÏÒ˜ ·‰Ú·Ó¤˜. °È·
Ó· Á›ÓÂÈ ÂÓÂÚÁfi, ··ÈÙÂ›Ù·È Ë ÙÚÔÔÔ›ËÛË Ù˘ ÌÂÌ‚Ú¿Ó˘ ÌÂÙ¿
ÙËÓ ÂÈÛ‚ÔÏ‹ ÂÓfi˜ ÛÂÚÌ·ÙÔ˙ˆ·Ú›Ô˘, ¤Ó· ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ı¤ÙÂÈ ÛÂ
‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· fiÏÔ ÙÔÓ Ì˯·ÓÈÛÌfi (Ù· ÚÈ‚ÔÛÒÌ·Ù· Î.Ï.) Ô˘
˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙÔ Î˘ÙÙ·ÚfiÏ·ÛÌ·, Ô ÔÔ›Ô˜ ÏÔÈfiÓ ı· ÌÂÙ·ÊÚ¿ÛÂÈ ÙÔ
·ÁÁÂÏÈÔÊfiÚÔ RNA. ªÂÙ¿ ·fi ·˘Ùfi, ·ÊÔ‡ Á›ÓÂÈ Ë Û‡ÓıÂÛË Ù˘
·ÓÙ›ÛÙÔȯ˘ ÚˆÙ½Ó˘, Ë ‰ÔÌ‹ ÙÔ˘ ΢ÙÙ·ÚÔÏ¿ÛÌ·ÙÔ˜ ı· ÂÍ·ÚÙËı› ·fi ¤Ó· Ôχ ·Ïfi ÁÂÓÈÎfi ÓfiÌÔ Ù˘ Ê˘ÛÈ΋˜ Ô˘ ·Ó‹ÎÂÈ
ÛÙÔ˘˜ ÈÔ ÁÂÓÈÎÔ‡˜ ÓfiÌÔ˘˜, ÙÔÓ ÓfiÌÔ Ù˘ ‰È¿¯˘Û˘. ∞˘Ù‹ Ë ‰È·‰È91

ηۛ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·ÌÈ¿ Û¯¤ÛË Ô‡Ù Ì ÙÔÓ ÎÒ‰Èη Ô‡Ù Ì ٛÔÙ·
Û¯ÂÙÈÎfi Ì ÙË ÁÂÓÂÙÈ΋. ∂›Ó·È ÌÈ· ‰È·‰Èηۛ· Ô˘ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ÌfiÓÔ
·fi ÙÔ˘˜ Ê˘ÛÈÎÔ-¯ËÌÈÎÔ‡˜ ÓfiÌÔ˘˜ Ô˘ Î·È ·˘ÙÔ› ÂÓ¤¯ÔÓÙ·È Â›Û˘
ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·Ó¿Ù˘Í˘. ¢ÂÓ ı· ‹Ù·Ó Û˘ÓÂÒ˜ Ôχ ·ÏËıÔÊ·Ó¤˜ Ó· ÈÛ¯˘ÚÈÛÙԇ̠fiÙÈ Ù· ¿ÓÙ· ÂÍ·ÚÙÒÓÙ·È ·fi ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ·ÁÁÂÏÈÔÊfiÚÔ˘ RNA: ˘¿Ú¯ÂÈ Ê˘ÛÈο ÌÈ· ‰ÔÌ‹
̤۷ ÛÙËÓ ÔÔ›· ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È ·˘Ù‹ Ë ‰È·‰Èηۛ·. °È· ÌÈ· ·ÎfiÌË
ÊÔÚ¿ ı· ÙÔÓ›Ûˆ fiÙÈ ·˘Ùfi˜ Â›Ó·È Ô ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ ı·
ÙÔÏÌÔ‡Û· Ó· ·ÚÓËıÒ ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÁÂÓÂÙÈÎÔ‡ ÓÙÂÙÂÚÌÈÓÈÛÌÔ‡. ∆ÚÔÔÔÈÒÓÙ·˜ Ù· ÁÔÓ›‰È·, ÙÚÔÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ê˘ÛÈο ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜. ∞ÏÏ¿ ·Ó ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ÂÎÊÚ¿ÛÔ˘Ì ̤۷ ·fi ÌÈ· ÂÈÎfiÓ· ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂȘ, ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È
Ó· ÙȘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ì ˆ˜ ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ·ÔıËÎÂ˘Ì¤ÓˆÓ ÛÙË
ÌÓ‹ÌË ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ·Ú¿ ˆ˜ ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙˆÓ Ô‰ËÁÈÒÓ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. ™ÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ÂÚ›ÙˆÛË, ¤¯Ô˘Ì ӷ οÓÔ˘Ì Ì ÌÈ·
‰ÔÌ‹ Ô˘ Â›Ó·È ·ÔıËÎÂ˘Ì¤ÓË ÛÙË ÌÓ‹ÌË, Ë ÔÔ›· ÌÂÙ·‚È‚¿˙ÂÙ·È
·fi ÙË Ì›· ÁÂÓ¿ ÛÙËÓ ¿ÏÏË. ∞˘Ùfi Â›Ó·È fiÏÔ. ∞˘Ùfi˜ Â›Ó·È Ô ÏfiÁÔ˜
ηٿ ÙË ‰È΋ ÌÔ˘ ¿Ô„Ë, Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·ÊÂÚfiÌ·ÛÙ ÛÙË ÁÂÓÂÙÈ΋ ÌÓ‹ÌË Î·È fi¯È ÛÙÔ ÁÂÓÂÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·.
™ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÂÚÒÙËÛ‹˜ Û·˜, ı· ··ÓÙÔ‡Û· Î·È Ì “¤Ó· Ó·È Î·È
Ì ¤Ó· fi¯È”, ÁÈ·Ù› Â¿Ó Ë ÎÏ·ÛÈ΋ ·ÓÙ›ÏË„Ë Â˘ÓfiËÛ ÙÔ˘˜ ÂÈÚ·Ì·ÙÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ ·Ó·Ê¤Ú·ÙÂ, ·ÎfiÌË Î·È ÙÒÚ· ‰ÂÓ ·ÚΛ Ó· ÂȂ‚·ÈÒÓÔ˘Ì fiÙÈ Ë Î·Ù¿„˘ÍË ‰ÂÓ Î·Ù·ÛÙÚ¤ÊÂÈ Ù· ¤Ì‚Ú˘·, ·ÏÏ¿ ··ÈÙÂ›Ù·È Ó· ÙÔ Â·ÏËı‡ԢÌÂ. ∂›Ó·È ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÔÈ Ê˘ÛÈÎÔ¯ËÌÈÎÔ› ÓfiÌÔÈ Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ηٿ ÙËÓ Î·Ù¿„˘ÍË ÙˆÓ ÂÌ‚Ú‡ˆÓ, ‰È·ÙËÚÔ‡Ó,
ۯ‰fiÓ ÛÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ, ·ÏÏ¿ fi¯È Û fiϘ, ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈ΋ ‰ÔÌ‹ fi¯È ÌfiÓÔ ÙˆÓ ÁÔÓȉ›ˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ Ì·ÎÚÔÌÔÚ›ˆÓ. ∏ ηٿ„˘ÍË, ÂÓ Á¤ÓÂÈ, ‰ÂÓ ÙÚÔÔÔÈ› ··Ú·Èًو˜
ÙËÓ ÙÚÈۉȿÛÙ·ÙË ‰ÔÌ‹ ÙˆÓ ÚˆÙÂ˚ÓÒÓ, οÙÈ Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ
·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÂÌ‚Ú‡ˆÓ ηٿ ÙÚfiÔ ÌË ·Ó·ÛÙÚ¤„ÈÌÔ. º·›ÓÂÙ·È ÏÔÈfiÓ fiÙÈ ÛÙ·ÙÈÛÙÈο ·˘Ùfi ‰ÂÓ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ Û˘Óı‹Î˜, ÂÓÒ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÏÏÔÈÒÛÂȘ Û ¿ÏϘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ.
92

∂ÚÒÙËÛË: ∏ ÂÚÒÙËÛ‹ ÌÔ˘ ›Ûˆ˜ Ê·Ó› ·ÛÙ›·, ·ÏÏ¿ ·Ó·ÚˆÙÈ¤Ì·È Â¿Ó, ÛÙÔ ‚·ıÌfi Ô˘ Ù· ÂÈÁÂÓÂÙÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó fiÏÔ Î·È ÈÔ ÌÂÁ¿ÏË ÛËÌ·Û›·, fiˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ
ÁÂÓÈο Ì ÙÔ ÌËÙÚÈÎfi ·ÙÙ·ÚÔ Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ÙÔ ÈÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi
΢ÙÙ·ÚÈÎfi ˘ÏÈÎfi ÙÔ˘ ÁÔÓÈÌÔÔÈË̤ÓÔ˘ ˆ·Ú›Ô˘, ‰ÂÓ ·ÔÌ·ÎÚ˘ÓfiÌ·ÛÙ fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÙËÓ ·ÓÙ›ÏË„Ë fiÙÈ Ù· ‰‡Ô
ʇϷ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÂÍ›ÛÔ˘ ÛÙÔÓ Î·ıÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ È‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙˆÓ
·ÔÁfiÓˆÓ;
£· ¤ıÂÙ· Â›Û˘ ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· ÁÈ· ÙÔ ·Ó Ë ÂÈÛ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÛÂÚÌ·ÙÔ˙ˆ·Ú›Ô˘ ÛÙÔ ˆ¿ÚÈÔ ‰ÂÓ ÙÚÔÔÔÈ› ÔÚÈṲ̂ӷ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο
Ù˘ ÌÂÌ‚Ú¿Ó˘, Ô˘ ı· ›¯·Ó ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÂÈÙÒÛÂȘ ÂÈÁÂÓÂÙÈΤ˜;
Henri Atlan: ∏ ÚÒÙË ÂÚÒÙËÛ‹ Û·˜ ¤¯ÂÈ ‰‡Ô ÛΤÏË. ∆Ô ÚÒÙÔ
Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ Â›‰Ú·ÛË Ô˘ ·ÛÎÂ›Ù·È ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ·fi ÙËÓ ·ÙÚÈ΋ Î·È ÌËÙÚÈ΋ Û˘ÓÈÛÙÒÛ·. ∂›Ó·È ÁÓˆÛÙfi
Â‰Ò Î·È Ôχ ηÈÚfi fiÙÈ ÛÙ· ıËÏ·ÛÙÈο Ë Â›‰Ú·ÛË Ù˘ ÌËÙ¤Ú·˜
Â›Ó·È ÈÔ ÌÂÁ¿ÏË, ÂÍ·ÈÙ›·˜ fiÏˆÓ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ Ô˘ ÙÔ˘˜
ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ì ÁÂÓÈο ÌËÙÚÈΤ˜ ÂÈÚÚÔ¤˜, ÔÈ Ôԛ˜ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ Ì ÙËÓ ÂÁ΢ÌÔÛ‡ÓË. ∞ÏÏ¿ fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ ÎÈ ÂÛ›˜, Ë ·fi‰ÂÈÍË Ù˘ ÛËÌ·Û›·˜ ÙˆÓ ÂÈÁÂÓÂÙÈÎÒÓ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓˆÓ ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ fiÏÔ
Î·È ÈÔ Ôχ ·˘Ù‹ ÙËÓ ·Û˘ÌÌÂÙÚ›·. ∏ ÎψÓÔÔ›ËÛË Ô͇ÓÂÈ ·ÎfiÌË
ÈÔ Ôχ ÙÔÓ ·Ú¿ÁÔÓÙ· Ù˘ ÌËÙÚÈ΋˜ Â›‰Ú·Û˘, ÌÈ·˜ Î·È ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙË ÌË ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ Î·È Û˘ÓÂÒ˜ ÙËÓ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ıËÏ˘ÎÒÓ ·ÙfiÌˆÓ ¯ˆÚ›˜ ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ·ÚÛÂÓÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ. ∂ÓÒ ·ÓÙÈı¤Ùˆ˜, ›Ù ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÎψÓÔÔ›ËÛË Â›ÙÂ
ÁÈ· ·ÚıÂÓÔÁ¤ÓÂÛË, ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ·Ó··Ú·¯ıÔ‡Ó Ù· ·ÚÛÂÓÈο ¿ÙÔÌ· ¯ˆÚ›˜ ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ıËÏ˘ÎÒÓ. ∆Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ ÛΤÏÔ˜
Ù˘ ÂÚÒÙËÛ‹˜ Û·˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙË ÌÂÙ·‚›‚·ÛË ÙˆÓ ÁÂÓÂÙÈÎÒÓ
ȉÈÔًوÓ. ªÂ ·˘Ù¿ Ô˘ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜, Ë ÌÂÙ·‚›‚·ÛË
ÛÙÔ˘˜ ·ÔÁfiÓÔ˘˜ ÙˆÓ È‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙˆÓ ‰‡Ô Ê‡ÏˆÓ Â›Ó·È Ë ›‰È·.
∂Í·›ÚÂÛË ·ÔÙÂÏ› ˆÛÙfiÛÔ Ë ÌÈÙÔ¯ÔÓ‰Úȷ΋ ÎÏËÚÔÓÔÌÈÎfiÙËÙ·, Ë
ÔÔ›· ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ ÙËÓ ·Û˘ÌÌÂÙÚ›· ˘¤Ú ÙÔ˘ ÚfiÏÔ˘ Ù˘ ÌËÙ¤Ú·˜.
93

ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ ÚfiÏÔ Ô˘ ·›˙ÂÈ Ë ÂÈÛ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÛÂÚÌ·ÙÔ˙ˆ·Ú›Ô˘, ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ı¤Ì· ÛÙÔ ÔÔ›Ô ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÂÚˆÙËı› ¤Ó·˜ ÂȉÈÎfi˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ·˜. ∞ÏÏ¿ Ê·›ÓÂÙ·È, fiÙÈ Ô ÚfiÏÔ˜ ·˘Ùfi˜
‰ÂÓ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚÔ˜, ·ÊÔ‡ ÙÔ ÙÛ›ÌËÌ· Ù˘ ηÚÊ›ÙÛ·˜ ‹ ¤Ó· ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷ ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ ÙÔ ›‰ÈÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·.

∂ÚÒÙËÛË: ∆Ô ÂÚÒÙËÌ· ÌÔ˘ ·ÊÔÚ¿ ÛÙȘ ËıÈΤ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ Ô˘
ÚÔ·ÙÔ˘Ó ·fi ÙË ‰È΋ Û·˜ ıÂÒÚËÛË. ªÂ ÙËÓ ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛË
“Ù˘ ·ÓÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜ Ù˘ ÁÂÓÂÙÈ΋˜” ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ Ó·
‰ÈηÈÔÏÔÁËı› ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ Ë ·Ó·ÛÙÔÏ‹ fiÏˆÓ ÙˆÓ
··ÁÔÚ‡ÛˆÓ; ∫·Ù¿ ÙËÓ ¿Ô„Ë ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ·ÁÁÏÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ ËıÈ΋˜ Ô˘ ·Ó·Ê¤Ú·ÙÂ, ÙÔ Ù·ÌÔ‡ ÙÔ˘ ÁÔÓȉ›Ô˘ Û˘ÓÈÛÙ¿
¤Ó· ›‰Ô˜ ·Û›‰·˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ Î·È ÙÂÏÈο ÌÈ· ·ÛÊ·Ï‹ ·Ú·ÔÌ‹. ¢ÂÓ ÊÔ‚¿ÛÙ ̋ˆ˜, ·˘ÙÔ› Ô˘ ÛÙÔ¯Â‡Ô˘Ó Ó· ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢ÙÔ‡Ó Ì ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ ÙËÓ ÎψÓÔÔ›ËÛË Î·È ÙË ‰È·ÁÔÓȉȷ΋ ‰È·‰Èηۛ·, ÂÚÌËÓ‡ÛÔ˘Ó ÙË ıˆڛ· Û·˜ Ì ÙÔÓ ·ÎfiÏÔ˘ıÔ ÙÚfiÔ: ÔÈ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ Ì·˜ ϤÓ fiÙÈ ÙÔ ÁÔÓ›‰ÈÔ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î¿ÙÈ
ÙÔ ÈÂÚfi, Û˘ÓÂÒ˜ Ì·˜ ‰›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ¿‰ÂÈ· ÚfiÛ‚·Û˘ Û ·˘Ùfi.
∫·È ·ÓÙÈı¤Ùˆ˜, Ì‹ˆ˜ ·˘Ù‹ Ë Ó¤· ıÂÒÚËÛË, Ì ÙÔ Ó· ÂÏ·¯ÈÛÙÔÔÈ› ÙË “‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›·” Ô˘ ·ÛÎÂ›Ù·È Û ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÔ̤· ·fi
ÙÔ˘˜ È·ÙÚÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ ‚ÈÔÏfiÁÔ˘˜, Ì·˜ ÚÔÛʤÚÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ıÂÌÂÏÈÒÛÔ˘Ì ϤÔÓ ÙȘ ËıÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ Ì·˜ fi¯È ÙfiÛÔ ÛÙȘ
‚ÈÔÏÔÁÈΤ˜ Û˘ÓÈÛÙÒÛ˜ fiÛÔ ÛÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Û˘ÓÈÛÙÒÛ˜;
Henri Atlan: ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ Â›ÙˆÛË ÙˆÓ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ıˆÚÈÒÓ ÛÙȘ ËıÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ, Ë ¿Ô„Ë ÌÔ˘ Â›Ó·È Î·Ù·Ú¯¿˜ fiÙÈ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ˘ÂÚ‚ÔÏ‹ Â›Ó·È ÂÈΛӉ˘ÓË. ∂ÈÒıËΠfiÙÈ Ù· ÁÔÓ›‰È· ›ӷÈ
ÈÂÚ¿ Î·È ÙÒÚ· ‚ϤÔ˘Ì ÙȘ ·ÓÙȉڿÛÂȘ. ∆Ô ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ù· ÁÔÓ›‰È· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÈÂÚ¿ ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÌÔÚԇ̠ӷ οÓÔ˘Ì Ì ·˘Ù¿
ÔÙȉ‹ÔÙÂ! √È ÔÚÌfiÓ˜ Â›Û˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÈÂÚ¤˜ Î·È ˆÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ
ÌÔÚԇ̠ӷ ÙȘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ¯ˆÚ›˜ ÏÔÁÈ΋ ÛÙË ıÂÚ·¢ÙÈ΋
Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÔÚÌfiÓ˜. ¢ÂÓ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ Ó· ‰ËÏÒÛÔ˘ÌÂ
fiÙÈ Î¿ÔÈÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Â›Ó·È ÈÂÚfi, ÁÈ· Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÛÔ˘Ì ηÓfiÓ˜
ÂϤÁ¯Ô˘, Ó· ÂÍÔÏÈÛÙԇ̠̠ÌÂÙÚÈÔ¿ıÂÈ· Î·È ÚÔÊ˘Ï¿ÍÂȘ ·¤94

Ó·ÓÙÈ Û Èı·ÓÔ‡˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·Ôχو˜ ηӤӷ˜ ÏfiÁÔ˜ Ó· ··ÁÔÚ‡ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙ· ÁÔÓ›‰È· Î·È Ó· ·Ó·ÁÔÚ‡ÛÔ˘Ì ·˘Ù‹ ÙË ı¤ÛË ˆ˜ ·fiÏ˘ÙÔ Î·ÓfiÓ·, ˆ˜ ıÂ̤ÏÈÔ Ù˘ ‚ÈÔÈ·ÙÚÈ΋˜ ËıÈ΋˜. ŸÏ· ÂÍ·ÚÙÒÓÙ·È ·fi Ù· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÁÔÓ›‰È·,
·fi Ù· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·Ó·‰‡ÔÓÙ·È Î·È ·fi ÙȘ
Û˘Óı‹Î˜. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ·fi ÙË ÛˆÌ·ÙÈ΋ ÁÔÓȉȷ΋ ıÂÚ·›·,
fiˆ˜ ¤¯ˆ ÚԷӷʤÚÂÈ, ‰ÂÓ ÚÔ·ÙÂÈ Î·Ù¿ ÙË ÁÓÒÌË ÌÔ˘ ηӤӷ
ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ Úfi‚ÏËÌ· Î·È ÔÈ ÚÔÊ˘Ï¿ÍÂȘ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÊıÔ‡Ó Â›Ó·È ÔÈ ›‰È˜ Ì ·˘Ù¤˜ Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙȘ ¿ÏϘ ıÂÚ·›˜. ∏ ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ ÁÔÓȉȷ΋˜ ıÂÚ·›·˜ ÙÔ˘ ÁÔÓÈÌÔÔÈË̤ÓÔ˘ ΢ÙÙ¿ÚÔ˘ Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋, ‰ÈfiÙÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ¤Ó·
Úfi‚ÏËÌ· Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ÌÂÙ·‚›‚·ÛË È‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ ÛÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÁÂÓ¤˜ Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ÙËÓ ÂϤÁÍÔ˘Ì Í¯ˆÚÈÛÙ¿ Û οı ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi.
∞˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· Ì·˜ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ¿Ú·Á ÛÙÔÓ “·Ô‚ÈÔÏÔÁÈÛÌfi”
Ù˘ ‚ÈÔÈ·ÙÚÈ΋˜ ËıÈ΋˜; ∂¿Ó fiÓÙˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ·˘Ùfi ÙfiÛÔ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ! ¢ÈfiÙÈ Ú¿ÁÌ·ÙÈ, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÈϤÔÓ ÓfiËÌ· Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È ÔÈ ËıÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ·fi ÙË Ì›· ‹ ÙËÓ ¿ÏÏË Ï›ÁÔ ‹ Ôχ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ‚ÈÔÏÔÁÈ΋ ·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË. ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ·˘Ùfi ÙÔ ı¤Ì·, Â·Ó¤Ú¯ÔÌ·È ÛÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ÎψÓÔÔ›ËÛ˘. ∏ ÂÈÙÚÔ‹ Ù˘ ∏ıÈ΋˜ ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›ÛÂÈ fiÙÈ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÁÈ·
ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Ú¤ÂÈ Ó· ηٷ‰ÈοÛÔ˘Ì ÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË ·Ó··Ú·ÁˆÁÈ΋ ÎψÓÔÔ›ËÛË –·˘Ù‹ Ô˘ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ηٿÏËÍË ÙË Á¤ÓÓËÛË
Ó¤ˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Î·È ÌfiÓÔ ·˘Ù‹ Î·È fi¯È ÙËÓ ÌË ·Ó··Ú·ÁˆÁÈ΋ ÎψÓÔÔ›ËÛË– ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ Ô˘ Â›Ó·È Î·ÏÔ› ·ÏÏ¿ Î·È ¿ÏÏÔÈ
Ô˘ Â›Ó·È Î·ÎÔ›.
™·˜ ˘ÂÓı˘Ì›˙ˆ fiÙÈ ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ì ·ÓıÚÒÈÓË ·Ó··Ú·ÁˆÁÈ΋
ÎψÓÔÔ›ËÛË ÌÈ· Ú·ÎÙÈ΋ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ô˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ÁÂÓÓËıÔ‡Ó
ÎψÓÔÔÈË̤ӷ ̈ڿ ÌÂÙ¿ ·fi ÙËÓ ÂÌʇÙ¢ÛË ÂÌ‚Ú‡ˆÓ ÛÙË Ì‹ÙÚ· ÌÈ·˜ Á˘Ó·›Î·˜. ª›· ÌË ·Ó··Ú·ÁˆÁÈ΋ ÎψÓÔÔ›ËÛË ·ÊÔÚ¿
ÌfiÓÔ ÛÙ· ·ÙÙ·Ú· ‹ ÛÙÔ˘˜ ÈÛÙÔ‡˜, ‹ ·ÎfiÌË Î·È ÛÙ· fiÚÁ·Ó· ¯ˆÚ›˜
Ó· ηٷϋÁÂÈ ÛÙË Á¤ÓÓËÛË ÂÓfi˜ ̈ÚÔ‡. À¿Ú¯Ô˘Ó ηÎÔ› ÏfiÁÔÈ ÁÈ·
Ó· ·ÓÙÈÙ›ıÂÙ·È Î·Ó›˜ Û ÌÈ· Ú·ÎÙÈ΋ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Î·È ·˘ÙÔ› ÔÈ ÏfiÁÔÈ ¤¯Ô˘Ó ¤Ó· ·ÓÙÈ·Ú·ÁˆÁÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ·fi ÙË
95

ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ô‰Âȯı› fiÙÈ ·˘ÙÔ› ÔÈ ÏfiÁÔÈ Â›Ó·È Î·ÎÔ›, ˘¿Ú¯ÂÈ
Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ Ó· ‚ÁÂÈ ˆ˜ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· “ÏÔÈfiÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ÙÔ Î¿ÓÔ˘ÌÂ!” ∞˘ÙÔ› ÔÈ Î·ÎÔ› ÏfiÁÔÈ Â›Ó·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÎÚ›‚ÂÈ· ÔÈ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÔ›
ÏfiÁÔÈ, ÂÓÒ ÔÈ Î·ÏÔ› ÏfiÁÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ··ÁfiÚ¢ÛË Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘
·Ó··Ú·ÁˆÁÈ΋˜ ÎψÓÔÔ›ËÛ˘ Â›Ó·È Î˘Ú›ˆ˜ ÊÈÏÔÛÔÊÈÎÔ› ηÈ
‰ÂÔÓÙÔÏÔÁÈÎÔ›. ∏ ȉ¤· fiÙÈ Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁÈ΋ ÎψÓÔÔ›ËÛË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ¿ÙÔÌ· ·Ôχو˜ fiÌÔÈ· Î·È fiÙÈ ·˘Ùfi˜ Â›Ó·È Ô ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ
ÔÔ›Ô Ë Ú·ÎÙÈ΋ ·˘Ù‹ ÂÓ·ÓÙÈÒÓÂÙ·È ÛÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ·, Â›Ó·È ÌÈ· ÂÛÊ·Ï̤ÓË È‰¤·, ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ÈÛ¯‡ÂÈ ·˘Ùfi˜ Ô ÈÛ¯˘ÚÈÛÌfi˜ fiÙÈ Ù· ¿ÙÔÌ· Â›Ó·È ·Ôχو˜ fiÌÔÈ·. ∞˘Ù‹ Ë È‰¤· Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÂÓÙÂÏÒ˜ fiÌÔÈˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Â›Ó·È ·fiÚÚÔÈ· ÙÔ˘ ·Ú·‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜ Ù˘ “·ÓÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜ ÙˆÓ ÁÔÓȉ›ˆÓ”. °›ÓÂÙ·È ÏÔÈfiÓ Û·Ê¤˜
fiÙÈ Î·ı›ÛÙ·Ù·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Ë ÎÚÈÙÈ΋ ·Ó¿Ï˘ÛË fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÂ
·˘Ù¿ Ù· ‰ÈÏ‹ÌÌ·Ù· Ù˘ ‚ÈÔÈ·ÙÚÈ΋˜ ËıÈ΋˜, ÂÓÒ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÙfiÛÔ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ fiÙ·Ó ÂÚfiÎÂÈÙÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÛÙËÓ ÂÚÁ·ÛÙËÚȷ΋
¤Ú¢ӷ.

∂ÚÒÙËÛË: £· ‹ıÂÏ· Ó· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ì ÛÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ÎψÓÔÔ›ËÛ˘ ·fi ¤Ó· ‰È·ÊÔÚÔÔÈË̤ÓÔ ÛˆÌ·ÙÈÎfi ·ÙÙ·ÚÔ. µÚ›ÛΈ Ôχ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ Û¯‹Ì· Ô˘ Ì·˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿Û·ÙÂ, Ô˘
Ê·ÓÂÚÒÓÂÈ Ì ÈÔ ÙÚfiÔ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù‹ Ë ÌÂÙ·‚›‚·ÛË ÂÓfi˜ ÂÓÂÚÁÔÔÈË̤ÓÔ˘ ÁÔÓȉ›Ô˘. ¶ÈÛÙ‡ÂÙ fiÙÈ ÔÈ Ì˯·ÓÈÛÌÔ› ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘
›‰Ô˘˜ ı· Ì·˜ ÂÈÙÚ¤„Ô˘Ó Ó· ÂÍËÁ‹ÛÔ˘Ì fiÙÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó·
Â·Ó¤ÏıÔ˘Ì Û Ôχ ·ÏȤ˜ ·fi„ÂȘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ı¤Ì· Ù˘
΢ÙÙ·ÚÈ΋˜ ‰È·ÊÔÚÔÔ›ËÛ˘; ∂›·ÙÂ Î·È ÂÛ›˜ ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜
fiÙÈ ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ·Ú¯ÈÎfi ·ÙÙ·ÚÔ Û˘ÓÈÛÙ¿ ÙÂÏÈο ÙÔ ÁÂÓÂÙÈÎfi
ÚfiÁÚ·ÌÌ·. ÕÚ·Á ·˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÙÔ Î¿ı ÒÚÈÌÔ Í¯ˆÚÈÛÙfi
·ÙÙ·ÚÔ ‰È·ı¤ÙÂÈ Â›Û˘ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ ·Ú¯ÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ÂÎ Ó¤Ô˘
ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·;
Henri Atlan: ∞ÎÔ‡ÛÙÂ, ‰ÂÓ Â›Ì·È Î·ıfiÏÔ˘ ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ˜ ÛÙ·
ı¤Ì·Ù· Ù˘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÙˆÓ ˘Ú‹ÓˆÓ. ∞ÏÏ¿ ÔÊ›ψ Ó· ˆ fiÙÈ
·ÓÙ›ıÂÙ· ·fi ÔÏÏÔ‡˜ ¿ÏÏÔ˘˜, ÂÁÒ ‰ÂÓ ÂÍÂÏ¿ÁËÓ fiÙ·Ó ¤Ì·ı·
96

fiÙÈ Î¿ÔÈÔÈ ÂÚ¢ÓËÙ¤˜ ηٿÊÂÚ·Ó ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÈÚ·Ì·ÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ÎψÓÔÔ›ËÛ˘ ÛÙ· ıËÏ·ÛÙÈο. ÕÏψÛÙÂ, ·ÚfiÌÔÈ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ›¯·Ó ÂÈÙ¢¯ı› Î·È ÛÙÔ˘˜ ‚·ÙÚ¿¯Ô˘˜. ∞˘Ù‹ Ë ÂÈÙ˘¯›·
‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› ¤ÎÏËÍË ÁÈ· ̤ӷ, ·Ú¿ ÌfiÓÔ ÁÈ· ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ÂÓÙÔ›˙Ô˘Ó Ì ·˘ÛÙËÚfi ÙÚfiÔ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÛÙ· ÁÔÓ›‰È·. ∆Ô ‰fiÁÌ· ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ì·˜ ¤¯Ô˘Ó Ì˘‹ÛÂÈ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ Ë ‰È·ÊÔÚÔÔ›ËÛË ··ÈÙ› ·fi ÙÔ ÁÔÓȉ›ˆÌ· ÙÔ˘ ‰È·ÊÔÚÔÔÈË̤ÓÔ˘
΢ÙÙ¿ÚÔ˘ Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÌÈ· ÂÓÂÚÁÔÔÈË̤ÓË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ÙËÓ
ηıÔ‰ËÁ› Ë ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Î·È fiÙÈ ÂÎ ÙˆÓ ˘ÛÙ¤ÚˆÓ
‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·ÌÈ¿ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÁÈ· ·ÓÙÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ, ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ‰È¿ÛËÌÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ Ì·˜
ÂȂ‚·›ˆÓ·Ó ηÙËÁÔÚËÌ·ÙÈο fiÙÈ ÙÔ ‰fiÁÌ· ·˘Ùfi fiÓÙˆ˜ ÈÛ¯‡ÂÈ
Î·È fiÙÈ Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙË ÏfiÁˆ ·Ú¯ÒÓ Ë ·ԉȷÊÔÚÔÔ›ËÛË ÂÓfi˜
΢ÙÙ¿ÚÔ˘. ¢È·ÛΤ‰·Û· ¿ÓÙˆ˜ fiÙ·Ó ‰È·›ÛÙˆÛ· fiÙÈ ÌÂÙ¿ ÙË ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË Ù˘ ›‰ËÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· Ù˘ ÎψÓÔÔ›ËÛ˘, ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ·Óı›˙Ô˘Ó, ÙfiÛÔ ÛÙÔÓ ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi Ù‡Ô fiÛÔ
Î·È ÛÙ· ̤۷ ÂÓË̤ڈÛ˘ Ô˘ ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ Â˘Ú‡ ÎÔÈÓfi, ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ Ù‡Ô˘ fiˆ˜: “∆Ô ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ Ù˘Èο
fiÙÈ Ô ˘Ú‹Ó·˜ ÙÔ˘ ‰È·ÊÔÚÔÔÈË̤ÓÔ˘ ΢ÙÙ¿ÚÔ˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÌÂÙ·ÊÂÚı› Û ¤Ó· ˆÔ·ÙÙ·ÚÔ, “·Ó·ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÙ·È ÂÎ Ó¤Ô˘” ·fi ÙÔ
ˆÔ·ÙÙ·ÚÔ”. ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜, ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Ô fiÚÔ˜ “·Ó·ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÙ·È ÂÎ Ó¤Ô˘” Ì·›ÓÂÈ Û ·ÚÂÓı¤ÛÂȘ, ÌÂÙ¿ ÔÈ ·ÚÂÓı¤ÛÂȘ ÂÍ·Ê·Ó›˙ÔÓÙ·È Î·È Ë ÊÚ¿ÛË ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÔÏfiÎÏËÚË ˆ˜ ÂÍ‹˜: ÙÒÚ·
ÏÔÈfiÓ, ÙÔ ˆÔ·ÙÙ·ÚÔ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÎÚ›‚ÂÈ· ÙÔ Î˘ÙÙ·ÚfiÏ·ÛÌ·
ÙÔ˘ ˆÔ΢ÙÙ¿ÚÔ˘ Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ Í·Ó·ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ÙÔÓ ˘Ú‹Ó·!
∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ, fiÙÈ ¤Ó· ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙÔ˘ “ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜”
‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ Î˘ÙÙ·ÚfiÏ·ÛÌ· ÙÔ˘ ˆÔ΢ÙÙ¿ÚÔ˘. ∫·È fiÓÙˆ˜ ·˘Ùfi
Û˘Ì‚·›ÓÂÈ, ‰ÈfiÙÈ ·fi ÌÈ· ·˘ÛÙËÚ¿ ÂÈÚ·Ì·ÙÈ΋ ÛÎÔÈ¿, ‰ÂÓ ‚Ϥˆ
Ò˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û ηÓ›˜ Ó· ÂÍËÁ‹ÛÂÈ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Ì ¿ÏÏÔ ÙÚfiÔ, ·Ú¿ ÌfiÓÔ Ì ÙËÓ ·Ú·‰Ô¯‹ fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ú¿ÁÌ·ÙÈ ÛÙÔ Î˘ÙÙ·ÚfiÏ·ÛÌ· ÙÔ˘ ˆÔ΢ÙÙ¿ÚÔ˘ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ô˘ ηıÔÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ
ÂÓÂÚÁÂȷ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÁÔÓȉÈÒÌ·ÙÔ˜. ∆Ô ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ÁÔÓȉ›ˆÌ· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÌÈ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÂÓÂÚÁÂÈ·97

΋ ηٿÛÙ·ÛË ·fi ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ˆ·Ú›Ô˘ (·ÊÔ‡ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ¤Ó·
‰È·ÊÔÚÔÔÈË̤ÓÔ Î‡ÙÙ·ÚÔ) ··ÈÙ› Û·ÊÒ˜ Ó· ·Ú¤Ì‚Ô˘Ì ηٿ
οÔÈÔ ÙÚfiÔ, Ó· ÂȯÂÈÚ‹ÛÔ˘Ì ӷ ÂÈÙ¢¯ı› “Û˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi˜”
·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ÂÓÂÚÁÂȷ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ˘Ú‹Ó· Ô˘ ÌÂٷʤÚÂÙ·È ·fi ÙÔ ‰È·ÊÔÚÔÔÈË̤ÓÔ Î‡ÙÙ·ÚÔ Î·È ÛÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·
ÙÔ˘ ΢ÙÙ·ÚÔÏ¿ÛÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ˆÔ΢ÙÙ¿ÚÔ˘ ‰¤ÎÙË. ∞ÏÏ¿, ÌÔÚÔ‡ÌÂ
Â›Û˘ Ó· ‰Â¯ıԇ̠fiÙÈ ÔÈ Î˘ÙÙ·ÚÔÏ·ÛÌ·ÙÈÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ›ӷÈ
Èı·ÓÒ˜ ·˘ÙÔ› Ô˘ ηıÔÚ›˙Ô˘Ó Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈο ÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·
ÙÔ˘ ‰ÈÎÔ‡ ÙÔ˘˜ ˘Ú‹Ó·, Ï›ÁÔ Ôχ οÙÈ Û·Ó ·˘Ùfi Ô˘ Û·˜ ÂÚȤÁÚ·„· ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ ‰ÚÔÛfiÊÈÏ·˜. ∏ ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘
‰ÚÔÛfiÊÈÏ·˜ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ ÏfiÁˆ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ΋˜ ‰È·ÊÔÚ¿˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ˆÚÒÓ Ô˘ ͯˆÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ÂÓÂÚÁÂȷ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ΢ÙÙ·ÚÔÏ¿ÛÌ·ÙÔ˜ ·fi ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ÂÌ‚Ú˘˚ÎÔ‡ ÁÔÓȉÈÒÌ·ÙÔ˜
ÌÂÙ¿ ÙË ÁÔÓÈÌÔÔ›ËÛË. ∞ÏÏ¿ ÌÔÚ› Â›Û˘ Ó· ıˆÚËı› ·Ô‰ÂÎÙfi fiÙÈ ÔÈ Ì˯·ÓÈÛÌÔ› Â›Ó·È Ù˘ ›‰È·˜ ÌÔÚÊ‹˜ ¯ˆÚ›˜ ÙË ¯ÚÔÓÈ΋
‰È·ÊÔÚ¿ Î·È fiÙÈ Â›Ó·È Û·ÊÒ˜ ÔÈ Î˘ÙÙ·ÚÔÏ·ÛÌ·ÙÈÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜
ÙÔ˘ ·Ú¯ÈÎÔ‡ ΢ÙÙ¿ÚÔ˘ Ô˘ ηıÔÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÙÔ ÁÔÓȉ›ˆÌ· Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÙ·È ÛÙÔÓ ˘Ú‹Ó· ı· ÂÈÛ¤ÏıÂÈ Í·Ó¿ ÛÙËÓ ÚˆÙ·Ú¯È΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·. ªÔ˘ Ê·›ÓÂÙ·È Ôχ ‰‡ÛÎÔÏÔ Ò˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û· Ó· ÂÍËÁ‹Ûˆ Ì ¿ÏÏÔ ÙÚfiÔ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·. ∂Ó ¿ÛË ÂÚÈÙÒÛÂÈ, ‰È·ÈÛÙÒÓˆ fiÙÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ¿Ú¯ÈÛ ӷ ÌÈÏ¿ÂÈ ·˘ıfiÚÌËÙ·
ÁÈ· “·Ó·ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi” Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÁÈ· ·Ó·ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi
Ô˘ ËÁ¿˙ÂÈ ·fi ÙÔ Î˘ÙÙ·ÚfiÏ·ÛÌ·, οÙÈ Ô˘ Î·È ·˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ
fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ·Ó·ÛÙ·ÙÒÓÂÈ Ù· ÏÈÌÓ¿˙ÔÓÙ·
‡‰·Ù· ̤۷ ÛÙËÓ “·ÓÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· ÙˆÓ ÁÔÓȉ›ˆÓ”!

∂ÚÒÙËÛË: Œ¯ÂÙ ‰ËÏÒÛÂÈ Û ¿ÏÏ· ÛËÌ›· fiÙÈ ıˆÚ›Ù ÙËÓ ·Ó·Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ÚÈfiÓ˜ ˆ˜ ÌÈ· ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ¿Ԅ˘ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙËÓ
·ÓÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· ÙˆÓ ÁÔÓȉ›ˆÓ. ªÔÚ›Ù ӷ Ì·˜ ›Ù ÁÈ·Ù›;
Henri Atlan: Ÿˆ˜ ÁÓˆÚ›˙ÂÙÂ, Ô ¶ÚÔ‡ÛÈÓÂÚ, Ô ÂÚ¢ÓËÙ‹˜ ÙˆÓ
ÚÈfiÓ˜, ·ÁˆÓ›ÛÙËΠÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ· ÁÈ· Ó· ηٷÛÙ‹ÛÂÈ ·Ô‰ÂÎÙ‹ ÙËÓ ˘fiıÂÛË ÙÔ˘. °È· ÏfiÁÔ˘˜ ηı·Ú¿ ‰ÔÁÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ‹Ù·Ó ·‰‡Ó·ÙÔ Ó· Á›ÓÂÈ ·Ô‰ÂÎÙfi fiÙÈ ¤Ó·˜ ÌÔÏ˘ÛÌ·ÙÈÎfi˜ ·98

Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ‰ÂÓ ÂÚȤ¯ÂÈ Î¿ÔÈÔ ·fi Ù· ÓÔ˘ÎÏÂ˚ο Ôͤ·. ŸÌˆ˜ Ë
ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ¶ÚÔ‡ÛÈÓÂÚ ¤„·Í ÁÈ· ÓÔ˘ÎÏÂ˚ο Ôͤ· Î·È ÔÙ¤ ‰ÂÓ
‚ڋΠηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÔÏÏÒÓ ¯ÚfiÓˆÓ. ∏ ÔÌ¿‰· ·˘Ù‹ ‰È·Ù‡ˆÛ ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ÂÈηۛ˜ fiÏÔ Î·È ÈÔ ÂÈÛÙÈΤ˜ ˘¤Ú Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ ·˘Ù‹˜ Ô˘ ‰Â¯fiÙ·Ó fiÙÈ Ô ÌÔÏ˘ÛÌ·ÙÈÎfi˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ·Ó·ÁfiÙ·Ó
Û ÌÈ· ÚˆÙ½ÓË. ŸÌˆ˜ ·˘Ùfi ÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· ‹Ù·Ó ·Û‡Ì‚·ÙÔ ÌÂ
ÙÔ Î˘Ú›·Ú¯Ô ‰fiÁÌ·.
¶ÚÈÓ ·fi Ì›· Û·Ú·ÓÙ·ÎÔÓÙ·ÂÙ›·, ·˘Ù‹ Ë È‰¤· ı· ‹Ù·Ó ÂÓÙÂÏÒ˜
¢ÚfiÛ‰ÂÎÙË, ‰ÈfiÙÈ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ÌÂıfi‰ˆÓ Ù˘ ÁÂÓÂÙÈ΋˜, ‹Ù·Ó ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ Ë ÙÚÈۉȿÛÙ·ÙË ‰ÔÌ‹ ÙˆÓ ÚˆÙÂ˚ÓÒÓ Û˘ÓÈÛÙÔ‡Û Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ËÁ‹ ‚ÈÔÏÔÁÈ΋˜ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜ Î·È fiÙÈ
·˘Ù‹ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÂÓÙÂÏÒ˜ Έ‰ÈÎÔÔÈË̤ÓË ·fi Ù· ÁÔÓ›‰È·: ÂÈÎÚ·ÙÔ‡ÛÂ Ë ·ÓÙ›ÏË„Ë fiÙÈ ÙÔ ¯ËÌÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È
ÔÈ ÚˆÙ½Ó˜ ηıÔÚ›˙ÂÈ ÂÓ Á¤ÓÂÈ ÙËÓ ÙÚÈۉȿÛÙ·ÙË ‰ÔÌ‹ ÙÔ˘˜. ∫·È
ηıÒ˜ Ë ÂÓ˙˘ÌÈ΋ ‰Ú¿ÛË ÙˆÓ ÚˆÙÂ˚ÓÒÓ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ·˘Ù‹ ÙËÓ
ÙÚÈۉȿÛÙ·ÙË ‰ÔÌ‹, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ù›ÔÙ· ÙÔ ÂÎÏËÎÙÈÎfi ÛÙÔ Ó· Ê·ÓÙ·ÛÙ› ηÓ›˜ fiÙÈ Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ Û˘Óı‹Î˜ ·˘Ù‹ Ë ‰ÔÌ‹ Â›Ó·È Û¯ÂÙÈο ÛÙ·ıÂÚ‹, fiÙÈ ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿˙ÂÙ·È Ì¤Û· ·fi ÙËÓ ·˘ÙÔÎ·Ù¿Ï˘ÛË
Î·È fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ÌÂÙ·‰Ôı›, ›Ù ÌÂ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈΤ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ ›ÙÂ
Ì ·ıÔÏÔÁÈΤ˜.
∆ÒÚ· Ô˘ ·˘Ùfi ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ϤÔÓ ·Ô‰ÂÎÙfi, ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÂÈϤÔÓ Î·È ¤Ó· Í·ÊÓÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙȘ ÌÂϤÙ˜
Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙËÓ ÙÚÈۉȿÛÙ·ÙË ‰ÔÌ‹ ÙˆÓ ÚˆÙÂ˚ÓÒÓ
Î·È ÔÈ Ôԛ˜ ¿ÓıÈ˙·Ó ÛÙË ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· Â‰Ò Î·È Û·Ú¿ÓÙ· ¯ÚfiÓÈ·.
¢ÈfiÙÈ fiÛÔ ÂÚÓÔ‡Û·Ó Ù· ¯ÚfiÓÈ·, ›¯Â ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÂÈ Ë ·ÓÙ›ÏË„Ë fiÙÈ
fiÙ·Ó Ë ·ÏÏËÏÔ˘¯›· ÙˆÓ ÚˆÙÂ˚ÓÒÓ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ‹, ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ··Ú·›ÙËÙÔ Ó· ÂӉȷÊÂÚı› ηÓ›˜ ÁÈ· Ù· ˘fiÏÔÈ·, Û·Ó Ó· ‹Ù·Ó È·
Û›ÁÔ˘ÚÔ fiÙÈ Ë ·ÏÏËÏÔ˘¯›· Î·È ·fi ÌfiÓË Ù˘ ηıfiÚÈ˙ ÙËÓ ÙÚÈۉȿÛÙ·ÙË ‰ÔÌ‹ Î·È ÙËÓ ÂÓÂÚÁÂȷ΋ ηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ÚˆÙ½Ó˘.
∞˘Ùfi Ô˘ Â›Ó·È ÂÎÏËÎÙÈÎfi, Â›Ó·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ‹Ù·Ó Ï‹Úˆ˜
ÁÓˆÛÙfi Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Â‰Ò Î·È Ôχ ηÈÚfi fiÙÈ ·˘Ù‹ Ë ·ÓÙ›ÏË„Ë
‹Ù·Ó ÂÛÊ·Ï̤ÓË! •·Ó·‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘
ÔÈÛıÔ¯ÒÚËÛ˘ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙË ‰˘ÛÎÔÏ›·: ÙÔ Ó· ÚÔÛ·ı‹ÛÂȘ Ó·
99

˘ÔÏÔÁ›ÛÂȘ, Ó· ÚԂϤ„ÂȘ ÙËÓ ÙÚÈۉȿÛÙ·ÙË ‰ÔÌ‹ ÌÈ·˜ ÚˆÙ½Ó˘ ·fi ÙËÓ ·ÏÏËÏÔ˘¯›· Ù˘ Î·È ·fi ÙÔ ¯ËÌÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ù˘
‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ‡ÎÔÏÔ ÛÙfi¯Ô. ∞ÎfiÌË Î·È Û‹ÌÂÚ·, ηÓ›˜ ‰ÂÓ
ÌÔÚ› Ó· ÙÔ Ú¿ÍÂÈ Ï‹Úˆ˜. ∆· ÌÔÓ٤Ϸ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÛÂÁÁ›ÛÔ˘Ó ·˘Ù‹ ÙË ‰ÔÌ‹, ·ÏÏ¿ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ôχ ÔχÏÔÎË ˘fiıÂÛË.
∫·È fiˆ˜ Û·˜ ¤¯ˆ ÚԷӷʤÚÂÈ, ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ¤Ó· Úfi‚ÏËÌ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ïfi, ‰ÈÛÙ¿˙ÂȘ Ó· ÚÔÛ·ı‹ÛÂȘ Ó· ÙÔ Ï‡ÛÂȘ…

∂ÚÒÙËÛË: Œ¯ÂÙ ·ԉ›ÍÂÈ ÙË ÛËÌ·Û›· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ ¯ÒÚÔ
Ù˘ ÁÂÓÂÙÈ΋˜ Ù· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÙˆÓ ÚˆÙÂ˚ÓÒÓ ‰È· ̤ÛÔ˘ ÙÔ˘ ıÔÚ‡‚Ô˘. À¿Ú¯Ô˘Ó ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ‰ÔÌÒÓ
Ô˘ Ó· ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó Ì ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ·fi ÙÔÓ
ıfiÚ˘‚Ô Ì¤Û· Û ¯ÒÚÔ˘˜ ÌË ‚ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡˜, ÛÙÔ Â›Â‰Ô ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙˆÓ Ì·ÎÚÔÌÔÚ›ˆÓ; ™·˜ ı¤Ùˆ ·˘Ùfi ÙÔ ÂÚÒÙËÌ·, ¤ÓÂη
ÙÔ˘ fiÙÈ ·Ó·ÊÂÚı‹Î·Ù ÛÙË ÛΤ„Ë ÙÔ˘ Szent-Gyorgi, Û‡Ìʈӷ
Ì ÙËÓ ÔÔ›· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·ıfiÏÔ˘ ˙ˆ‹. ™ÙÔ Î¿Ùˆ οو Ù˘
ÁÚ·Ê‹˜ Î·È ¤Ó·˜ ‚ÈÔ¯ËÌÈÎfi˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÚfiÔ Ó·
ÈÛ¯˘ÚÈÛÙ› fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ¯ËÌ›·: fiÙÈ ·˘Ù‹ ·Ó¿ÁÂÙ·È Û ηıÔÚÈṲ̂Ó˜ ·ÏÏËÏÔ·ÓÙȉڿÛÂȘ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ÂÓÂÚÁÂȷο ‰˘Ó·ÌÈο
·fi ÙË ÌÈ· ÏÂ˘Ú¿ Î·È ÛÙ· ÛÙÔȯÂÈÒ‰Ë ÛˆÌ·Ù›‰È· ·fi ÙËÓ
¿ÏÏË. ŒÙÛÈ Í·Ó·‚Ú›ÛÎÔ˘Ì ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ Maupertuis, Ô ÔÔ›Ô˜
Ì ·ÊÂÙËÚ›· ÙÔ˘˜ ‰‡Ô fiÏÔ˘˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ¤Ó· ‰˘Ó·ÌÈÛÌfi.
Henri Atlan: ™˘ÌʈÓÒ Ì ·˘Ù‹ ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ·Ú·Ù‹ÚËÛË. ∞ÏÏ¿
ıˆÚÒ fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÌÈ· ˘fiıÂÛË Ô˘ ı· ¿ÍÈ˙ ӷ ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÂÓfi˜ ÂÚ¢ÓËÙÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. √ Mayr
›ÛÙ„ fiÙÈ Ì¤Û· ·fi ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ÁÂÓÂÙÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜
ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÂÚÈÁÚ¿„ÂÈ ÙË Ì˯·ÓÈÛÙÈ΋ ÚÔıÂÙÈÎfiÙËÙ· (intentionnalité). ¶ÚÔÛˆÈο ıˆÚÒ fiÙÈ ·˘Ù‹ Ë ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È
Â·Ú΋˜, ·ÏÏ¿ Ê·ÓÙ¿˙ÔÌ·È fiÙÈ Ì¤Û· ·fi Ù· ‰˘Ó·ÌÈο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù·,
ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ì fiÓÙˆ˜ Ó· ηٷʤÚÔ˘Ì ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ì ÌÈ·
·ÚfiÌÔÈ· Ì˯·ÓÈÛÙÈ΋ ÚÔıÂÙÈÎfiÙËÙ· (intentionnalité), Ë ÔÔ›·
ı· ¤ÌÔÈ·˙ fiÓÙˆ˜ Ì ÌÈ· Ì˯·ÓÈÛÙÈ΋ ÛÎÔÈÌfiÙËÙ· (finalité), ÌÈ·
ÛÎÔÈÌfiÙËÙ·, Ô˘ Â›Ó·È ‹‰Ë ÁÓˆÛÙ‹ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ Ê˘ÛÈ΋˜ ÁÈ·
100

·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ̤۷ ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ‚ÂÏÙÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ Î·È Ù˘ ÂÏ·¯ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ ÂÓfi˜ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡. ∞ÏÏ¿ ›̷ÛÙ ·ÎfiÌË Ôχ Ì·ÎÚÈ¿.
¢ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ÈÛ¯˘ÚÈ˙fiÌ·ÛÙ fiÙÈ Ù· ηٷʤڷÌÂ!
ŒÚ¯ÔÌ·È ÙÒÚ· ÛÙÔ ÂÚÒÙËÌ¿ Û·˜: ˘¿Ú¯Ô˘Ó fiÓÙˆ˜ ÌË ‚ÈÔÏÔÁÈο ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ‰È· ̤ÛÔ˘ ÙÔ˘ ıÔÚ‡‚Ô˘. ∂ÎÔÚ‡ÔÓÙ·È ·fi Ê˘ÛÈο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ·fi ÔÏ›ÁÔÓ ÔχÏÔη ‰˘Ó·ÌÈο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù·: ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÔÈ ÙÈ̤˜ ÙÔ˘ ÛÈÓ
Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ·ÙÔÌÈÎÔ‡˜ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜ ÙˆÓ ·Ú·Ì·ÁÓËÙÈÎÒÓ Û˘ÛÙ·ÙÈÎÒÓ ‹, ÈÔ ÁÂÓÈÎÂ˘Ì¤Ó·, ÙˆÓ ‰˘Ó·ÌÈÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ
Ô˘ ÂÚȤ¯Ô˘Ó ÔÏÏ¿ ÙÔÈο ÂÏ¿¯ÈÛÙ·. ŒÓ· ·ÚfiÌÔÈÔ Û‡ÛÙËÌ·
ÌÔÚ› Û οÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ Ó· “Û˘ÁÎÏ›ÓÂÈ” ÚÔ˜ ¤Ó· ·fi ·˘Ù¿ Ù·
ÂÏ¿¯ÈÛÙ·. ∞ÏÏ¿ ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ‚¤ÏÙÈÛÙË ÔÛfiÙËÙ· ıÔÚ‡‚Ô˘, ÂÓ
ÚÔÎÂÈ̤ӈ Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜, ·˘Ù‹ Ë ‰È·Ù·Ú·¯‹ ÂÌÔ‰›˙ÂÈ ÙÔ
Û‡ÛÙËÌ· Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ Û˘Ó¯Ҙ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ÂÈÙÚ¤ÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘ Ó· ÍÂʇÁÂÈ Î·È Ó· ÌÂÙ·‚› Û ¤Ó· ¿ÏÏÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ, Ô˘
Â›Ó·È ›Ûˆ˜ ÈÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ·˘Ù‹ ‹ ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. ∞˘Ùfi
ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÙÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó fiÓÙˆ˜ ÔÈ Ê˘ÛÈÎÔ› ÁÈ· Ó· ÂÚÈÁÚ¿„Ô˘Ó ·˘Ù¿ Ù· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· Ô˘ Ù· ·ÔηÏÔ‡Ó ÔχÏÔη ‹ “¿Ù·ÎÙ·”, ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ù· ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ·Ú¤¯ÔÓÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ·fi Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ì·ÎÚÔÛÎÔÈΤ˜ ÂÙÂÚÔÁ¤ÓÂȘ, Ù· ÔÔ›·
¤¯Ô˘Ó ÚÔ¤ÏıÂÈ ·fi ÔÏ˘¿ÚÈıÌ· ÌÈÎÚÔÛÎÔÈο ۈ̷ٛ‰È· Û ÛÙ·ÙÈÛÙÈο ÔÌÔÁÂÓ›˜ ·ÏÏËÏÔÂȉڿÛÂȘ.

∂ÚÒÙËÛË: ∂·ÓÂÚ¯fiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ÂÚÒÙËÌ· Û¯ÂÙÈο
Ì ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ì¤ÛÔ˘ ÙÔ˘ ıÔÚ‡‚Ô˘, ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ˘ÔÁÚ·ÌÌ›ÛÔ˘Ì fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ›Ûˆ˜ Ì›· ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ì¤Ûˆ Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜.
ŒÓ· ·fi Ù· ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈο Û‡Á¯ÚÔÓ· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· Á‡Úˆ ·fi
·˘Ùfi ÙÔ ı¤Ì· Â›Ó·È Ë ÂÍ·ÎÚ›‚ˆÛË ÙÔ˘ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô
Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Ë Û‡˙¢ÍË ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ Û˘¯ÓÔÙ‹ÙˆÓ ‹ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏÈÒÓ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÔÌ·ÁÓËÙÈÎÔ‡ Ê¿ÛÌ·ÙÔ˜ Ì ÙË ˙ÒÛ· ‡ÏË.
Œ¯Ô˘Ì ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÍËÁ‹ÛÂȘ ÁÈ· οÔȘ ·fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ Û˘¯ÓfiÙËÙ˜: ÙÔ Ê¿ÛÌ· ÙˆÓ Ë¯ËÙÈÎÒÓ Î˘Ì¿ÙˆÓ, ÙÔ Ê¿ÛÌ· ÙÔ˘ ʈÙfi˜
Ù˘ ÔÚ·Ù‹˜ ÂÚÈÔ¯‹˜. °È· ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ Û˘¯ÓfiÙËÙ˜, ÙÔ ·›ÓÈÁÌ·
101

·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·Î¤Ú·ÈÔ Î·È ÌÂÏÂÙ¿Ù·È Î˘Ú›ˆ˜ ‰È· ̤ÛÔ˘ ÙˆÓ ‚Ï·‚ÂÚÒÓ ÂÈÙÒÛˆÓ. √ÚÈṲ̂Ó˜ Û˘¯ÓfiÙËÙ˜ Î·È ÔÈ ‰È·ÌÔÚÊÒÛÂȘ
ÙÔ˘˜ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÙË ˙ÒÛ· ‡ÏË. ∂‰Ò Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·ı¤ÛÔ˘ÌÂ
Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ, ÙÔ˘˜ ÛÙÔ¯·ÛÌÔ‡˜ Î·È ÙȘ ¤Ú¢Ó˜ ÙÔ˘
Joel Sternheimer, Ô˘ ηٿ Ù· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó fiÙÈ Ë
·ÏÏËÏÔ˘¯›· ÙˆÓ Û˘¯ÓÔÙ‹ÙˆÓ ‰fiÓËÛ˘ ÛÙȘ ·ÚÌÔÓÈΤ˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜
Îϛ̷Θ, ÙÔ˘ ÌÈÛÔ‡, ÙÚ›ÙÔ˘, ÙÂÙ¿ÚÙÔ˘, ‰‡Ô ÙÚ›ÙˆÓ ÙÚÔÔÔÈÔ‡Ó
ÙË ÁÂÓÂÙÈ΋ ¤ÎÊÚ·ÛË. À¿Ú¯ÂÈ Ì¿ÏÈÛÙ· ÌÈ· ·Ï‹ Û¯¤ÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙË Û˘¯ÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ·ÌÈÓÔͤˆÓ Î·È Û ·˘Ù‹ ÙˆÓ ÓÔ˘ÎÏÂÔÙȉ›ˆÓ Î·È ÛÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ Ô˘ Ù· ‰ÈÂÁ›ÚÂÈ ‹ Ù· ·Ó·ÛÙ¤ÏÏÂÈ. ∞˘Ù‹ Ë
Û¯¤ÛË ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ôχ, ۯ‰fiÓ ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ‚·ıÌfi, Ì ÙËÓ Â͈ÁÂÓ‹
Â›ÙˆÛË Ô˘ ÚÔηÏÂ›Ù·È ·fi ÙË ÛÙÂÚ¿ ‰È·ÙÚÔÊ‹, Ô˘ ÙÚÔÔÔÈ› ÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi Î·È ÙÔ˘˜ ÂÓ‰ÔÁÂÓ›˜ ÌÂÙ·‚ÔÏÈÛÌÔ‡˜ Ì·˜. ∞˘Ù‹ Ë ıˆڛ· ηٿ ÙËÓ ¿Ô„Ë ÌÔ˘, ÌÔÚ› Ó· ÂÍËÁ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÛÙÈÁÌÈ·›Ô˘˜ ηٿ οÔÈÔ ÙÚfiÔ Û˘Û¯ÂÙÈÛÌÔ‡˜ ÙˆÓ
ÌÂÙ·‚ÔÏÈÛÌÒÓ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ·ÙÙ·Ú· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ·fiÛÙ·ÛË, Ô˘ ‰ÂÓ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ·fi ·Ó·ÙÔÌÈΤ˜ ‰Ô̤˜ ‹ ÙȘ ·ÓÙ·Ó·ÎÏ¿ÛÂȘ ÌÂٷ͇ ͯˆÚÈÛÙÒÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ. ∫·Ù¿ ÙËÓ ¿Ô„‹ Û·˜
–·¢ı‡ÓÔÌ·È Â‰Ò ÛÙÔÓ ‚ÈÔÊ˘ÛÈÎfi Î·È ÛÙÔÓ ‚ÈÔÏfiÁÔ– ÔÈ·
΢ÙÙ·ÚÈ΋ ‰ÔÌ‹ ‹ ÈÔ ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi ÎÔ˘¿ÚÙ˙ ‰¤¯ÂÙ·È, Î·È ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÂÎ¤ÌÂÈ ‹ ·ÔÛÙ¤ÏÏÂÈ Î·È Û˘Ó‰¤ÂÈ ·˘Ù¤˜ ÙȘ Û˘¯ÓfiÙËÙ˜ ÌÂ
ÙȘ ÁÓˆÛÙ¤˜ ‚ÈÔ¯ËÌÈΤ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ; ∫·È ¤Ó· ÂÈϤÔÓ ÂÚÒÙËÌ·: Â¿Ó ÂȂ‚·Èˆı› ·˘Ù‹ Ë ÂÚÌËÓ¢ÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË, ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ÌÈ· ·ÍÈfiÏÔÁË ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË
ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË ‰È·ÁÔÓȉȷÎfiÙËÙ· (ÙËÓ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÁÔÓȉ›ˆÓ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜) (transgenése) ÁÈ· ÌÈ· ÁÂÓÈÎÒ˜ ·ÚÌÔÓÈ΋
Û˘ÁηÙÔ›ÎËÛË ÛÙÔÓ ÌÈÎÚfi Ì·˜ Ï·Ó‹ÙË;
Henri Atlan: ∞Ó·ÁÓˆÚ›˙ˆ Ôχ ηϿ Â‰Ò ÙȘ ȉ¤Â˜ ÙÔ˘ Ê›ÏÔ˘
ÌÔ˘ ÙÔ˘ Joel Sternheimer. ∆ÔÓ ÁÓˆÚ›˙ˆ Ôχ ηϿ Î·È ÙÔÓ ÂÎÙÈÌÒ È‰È·›ÙÂÚ·, ·ÏÏ¿ ÔÊ›ψ Ó· ˆ fiÙÈ ÔÙ¤ ‰ÂÓ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ· Ó· ÙÔ˘
ÂÎÊÚ¿˙ˆ ÙÔÓ ‚·ı‡ ÛÎÂÙÈÎÈÛÌfi ÌÔ˘ ÁÈ· ÙÔÓ “·ÈÙÈ·Ùfi” ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·
ÙˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ·Ó·ÏÔÁÈÒÓ Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ. ∫·Ù¿ ÙË ÁÓÒÌË
102

ÌÔ˘, ÁÈ· Ó· ‰È·ÈÛÙˆı› Ë Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ·Í›· ÙˆÓ ÈÛ¯˘ÚÈÛÌÒÓ ÙÔ˘
Û¯ÂÙÈο Ì ·˘Ù¿ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·, Ô ÌfiÓÔ˜ ÙÚfiÔ˜ Â›Ó·È ·˘Ù¿ Ó·
ÌÂÏÂÙËıÔ‡Ó ÛÙÔ ·˘ÛÙËÚ¿ ÌÔÚÈ·Îfi Â›Â‰Ô Î·È fi¯È ÛÙÔ Â›‰Ô
ÔÏfiÎÏËÚÔ˘ ÙÔ˘ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡. ÕÏψÛÙ ·˘Ùfi ‹Ù·Ó ¿ÓÙ· ÙÔ Ï¿ıÔ˜
·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Ù‡Ô˘ ıÂÒÚËÛ˘, fiÙÈ ÂÚÓ¿ ¿Óˆ ·fi Ù· Â›‰· Ù˘
ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘. ™ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÌÔ˘ A tort et à raison, ‰ÈËÁÔ‡Ì·È ÌÈ·
·Ó¿ÏÔÁË ÂÚ›Ô˘ ÈÛÙÔÚ›·, Ë ÔÔ›· ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ ÌÂÁ¿ÏÔ Î·È È‰ÈÔÊ˘‹ Ê˘ÛÈÎfi Bryan Josephson, ·˘ÙfiÓ Ô˘ ·Ó·Î¿Ï˘„ ÛÙÔÓ ÙÔ̤·
Ù˘ ˘ÂÚ·ÁˆÁÈÌfiÙËÙ·˜ ¤Ó· Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ôχ ÁÓˆÛÙfi Ô˘ ʤÚÂÈ ÙÔ
fiÓÔÌ· ÙÔ˘. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ fï˜ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ô Josephson ÂÚȤÂÛÂ
ÛÙÔ Ï¿ıÔ˜ Ô˘ Î·È ·˘Ùfi Â›Û˘ ÂÌ›ÙÂÈ ÛÙËÓ ›‰È· ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘
˘¤Ú‚·Û˘ ÙˆÓ ÂÈ¤‰ˆÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘: ÚÔÛ¿ıËÛ ηı·Ú¿ ηÈ
·Ï¿ Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ Â˘·›ÛıËÙË Ê˘ÛÈ΋ Î·È Ì·ıËÌ·ÙÈ΋
ıˆڛ· ÙÔ˘ –Ô˘ ÙÂÏÈο ›¯Â Â·ÏËı¢ı› fiÓÙˆ˜ ÛÙË Ê˘ÛÈ΋ ÙˆÓ
ηÙÒÙ·ÙˆÓ ıÂÚÌÔÎÚ·ÛÈÒÓ– ÛÙÔÓ ÂÁÎÂÊ·ÏÈÎfi ¯ÒÚÔ È‰ˆÌ¤ÓÔ ˆ˜
¤Ó· Û‡ÓÔÏÔ Î·È ÛÙËÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ÙˆÓ Ó¢ÚÒÓˆÓ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜!
ÀÔÛÙ‹ÚÈ˙ fiÙÈ Ô ÂÁΤʷÏÔ˜ ÂÓfi˜ ·ÙfiÌÔ˘ Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ ÌÈ· ȉȷ›ÙÂÚË ÛÙÔ¯·ÛÙÈ΋ ̤ıÔ‰Ô, ÙÔÓ ˘ÂÚ‚·ÙÈÎfi ÛÙÔ¯·ÛÌfi, Î·È Ô ÔÔ›Ô˜ ηٷϋÁÂÈ Û ÌÈ· ȉȷ›ÙÂÚË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, Ô˘ ÙËÓ ÔÓfiÌ·Û ÎÔÛÌÈ΋ Û˘Ó›‰ËÛË, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÌÈ· Ê¿ÛË fiÔ˘ ÔÈ Ó¢ÚÒÓ˜ ·ÏÏËÏÔÂȉÚÔ‡Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Ì ¤Ó· ›‰Ô˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ¯ˆÚ›˜ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË, Ë ÔÔ›· ηٿ ÂÚ›ÂÚÁÔ ÙÚfiÔ Â›Ó·È Ë ›‰È· Ì ·˘Ù‹ Ô˘ ›¯Â
·Ú·ÙËÚËı› ÛÙÔ Ê˘ÛÈÎfi Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Josephson. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÁÈ· ¤Ó· Ï·Óı·Ṳ̂ÓÔ Û˘ÏÏÔÁÈÛÌfi Ô˘ ÂÎÔÚ‡ÂÙ·È ·fi ÙËÓ
ÂÔ›ıËÛË fiÙÈ Ì›· Î·È ÌÔÓ·‰È΋ ÂÍ‹ÁËÛË ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈ΋ Û fiÏ· Ù· Â›‰· ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘. ∞˘Ùfi ‰ÂÓ Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙÔÓ,
·ÏÏ¿ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ ·ԉ›ÍÂÈ Î·Ó›˜. ∂¿Ó fiÓÙˆ˜ ˘‹Ú¯Â ¤Ó· ·ÈÙÈ·Ùfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ·ÓÙÈÛÙÔȯÈÒÓ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ٷ˘ÙfiÛË̘
Û˘¯ÓfiÙËÙ˜ Ô˘ Û˘ÓÙÔÓ›˙ÔÓÙ·È, ÙfiÙ ·˘Ùfi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ı· ¤ÚÂÂ
Ó· Á›ÓÂÈ ÂÌÊ·Ó¤˜ ˆ˜ ¤Ó· ¿ÌÂÛÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÛÙË ‰ÔÌ‹ ÙÔ˘ Ì·ÎÚÔÌÔÚ›Ô˘. ™˘ÓÂÒ˜, Ë ÚˆÙ½ÓË ı· fiÊÂÈÏ ӷ ·ÏÏ¿˙ÂÈ ‰ÔÌ‹ fiÙ·Ó ı·
‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Û ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ fiÔ˘ ·ÎÔ˘ÁfiÙ·Ó ÌÔ˘ÛÈ΋. ¶ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ‰ÂÓ ¤¯ˆ ·ÎÔ‡ÛÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ Û˘Ì‚Â› οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ.
103

∂ÚÒÙËÛË: ¶Ò˜ ÂÍËÁ›Ù ÂÛ›˜ ̤۷ ÛÙÔ ‰ÈÎfi Û·˜ ÁÂÓÈÎfi ıˆÚËÙÈÎfi Û¯‹Ì· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÔÈ ÔÏ˘Î‡ÙÙ·ÚÔÈ ÁÂÓÈÎÒ˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ› ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ¤Ó· ÈÔ ÔχÏÔÎÔ ÁÔÓȉ›ˆÌ· ·fi fi,ÙÈ ÌÔÓÔ·ÙÙ·ÚÔÈ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ›, fiˆ˜ Ë ˙‡ÌË;
Henri Atlan: ™¯ÂÙÈο Ì ·˘Ùfi ÙÔ ÂÚÒÙËÌ·, ‰ÂÓ ¤¯ˆ ·Ú¿ Ó·
·Ó·Ê¤Úˆ Ù· Â˘Ú‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÎÈ ÂÁÒ ÚÔÛÊ¿Ùˆ˜ ¤Ï·‚·
ÁÓÒÛË, Ù· ÔÔ›· ¿ÏψÛÙ ·ÔÚÚ¤Ô˘Ó ·fi ‰Â‰Ô̤ӷ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó
ÚÔ·„ÂÈ ·fi ÙÔÓ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ·ÏÏËÏÔ˘¯ÈÒÓ ÙˆÓ ÁÔÓȉȈ̿وÓ. ¢Ú¿ÙÙÔÌ·È Â‰Ò Ù˘ ¢ηÈÚ›·˜ Ó· ˘ÔÁÚ·Ì̛ۈ fiÙÈ fiÛÔ
·fi ÙË ÌÈ· ıˆÚÒ fiÙÈ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· “ÙÔ˘ ∞ÓıÚÒÈÓÔ˘ ÁÔÓȉÈÒÌ·ÙÔ˜” ÂÚȤ¯ÂÈ Î¿ÔÈÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋˜ ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·˜, ·fi
ÙËÓ ¿ÏÏË, fï˜, ÈÛÙ‡ˆ ·ÎÚ¿‰·ÓÙ· fiÙÈ Â›Ó·È ÂÓÙÂÏÒ˜ ‰ÈηÈÔÏÔÁË̤ÓÔ˜ Î·È ÏÔ‡ÛÈÔ˜ Û ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ·ÏÏËÏÔ˘¯ÈÒÓ ÙˆÓ ÁÔÓÈ‰ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÂÈÚ¿Ì·Ù· ÛÙ· ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ·. ∂›Ó·È ·Ï¿ Îڛ̷ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿ÛÙËΠӷ ÂÚ¿ÛÔ˘Ì ·fi ÌÈ· Ï·Óı·Ṳ̂ÓË ‰ÈηÈÔÏfiÁËÛË fiÛÔÓ
·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ÁÔÓȉÈÒÌ·ÙÔ˜, ÁÈ· Ó·
Êı¿ÛÔ˘Ì ÂΛ Ô˘ ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ۋÌÂÚ·. ∆· Â˘Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó
·Ú¯›ÛÂÈ Ó· Û˘ÛÛˆÚ‡ÔÓÙ·È Ì ÙÔÓ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ·ÏÏËÏÔ˘¯ÈÒÓ ÙˆÓ ÁÔÓÈ‰ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ÌÔÓÔ·ÙÙ·ÚˆÓ Î·È
ÔÏ˘Î‡ÙÙ·ÚˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó fiÙÈ ÛÙÔ
ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÁÔÓÈ‰ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÂÓÙÔ›˙ÔÓÙ·È ›¯ÓË ‰ÈÏ·ÛÈ·ÛÌÒÓ Î·È Â·Ó·Ï‹„ÂÒÓ ÙÔ˘˜, ‰ËÏ·‰‹ Â·Ó·Ï‹„ÂˆÓ ÔÏÏ·ÏÒÓ
·ÓÙÈÁÚ¿ÊˆÓ ›‰ÈˆÓ ·ÏÏËÏÔ˘¯ÈÒÓ. ŸÏ· Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó Û·Ó Ó· ˘‹Ú¯·Ó ¤Ó·˜ ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·Ú¯ÈÎÔ› ÁÔÓȉȈ̷ÙÈÎÔ› ˘Ú‹Ó˜ Î·È fiÙÈ
ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ì Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜ ÔÏ˘ÏÔÂȉÈ΋˜ Â·Ó¿Ï˄˘, Ô˘
¤Ï·‚·Ó ¯ÒÚ· ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ Î˘ÙÙ·ÚÈÎÒÓ ‰È·ÈÚ¤ÛˆÓ, Ù·
Â·Ó·ÏËÙÈο ¯ÚˆÌÔÛÒÌ·Ù· ‰È·ÙËÚ‹ıËηÓ. ∞fi ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ Ì˯·ÓÈÛÌfi ËÁ¿˙ÂÈ Ë ·‡ÍËÛË Î·È Ë ÔÈÎÈÏÔÌÔÚÊ›· ÙˆÓ ÁÔÓÈ‰ÈˆÌ¿ÙˆÓ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ∂ͤÏÈ͢. ∂¿Ó fiÓÙˆ˜ ¤ÙÛÈ Û˘Ó¤‚ËÛ·Ó Ù·
Ú¿ÁÌ·Ù·, ·˘Ùfi ı· ÂȂ‚·Èˆı› ÂÈϤÔÓ Î·È ·fi ÙÔ Û¯‹Ì· Ù˘
ÔÏ˘ÏÔÎfiÙËÙ·˜ ̤ۈ ÙÔ˘ ıÔÚ‡‚Ô˘, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ÌÈ· ·fi ÙȘ
104

·Ó·Áη›Â˜ Û˘Óı‹Î˜ ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Û¯‹Ì·ÙÔ˜ ›ӷÈ
ÁÈ· ÙËÓ ·ÎÚ›‚ÂÈ· Ë ‡·ÚÍË ÂÓfi˜ ·Ú¯ÈÎÔ‡ ÏÂÔÓ·ÛÌÔ‡! ∏ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈ΋˜ ÔÈÎÈÏfiÙËÙ·˜ ··ÈÙ› ÛÙËÓ Ô˘Û›· ¤Ó· ·Ú¯ÈÎfi
ÛÙ¿‰ÈÔ ÂÓÙfiÓˆ˜ ÏÂÔÓ·ÛÙÈÎfi, ‰ÈfiÙÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο Ù· Ï¿ıË ı· ÚÔηÏÔ‡Ó ÚÔÊ·ÓÒ˜ ¤Ó· Û˘ÓÔÏÈο ·ÚÓËÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·.

∂ÚÒÙËÛË: ¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ÏÔÈfiÓ Â‰Ò, ÁÈ· Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹Ûˆ ÙÔ
‰ÈÎfi Û·˜ Û˘ÏÏÔÁÈÛÌfi, ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ÙˆÓ ‰Â‰Ô̤ӈÓ, Ô˘ ÙÂÏÈο Ô‰ËÁÔ‡Ó Û ÌÈ· ÙÚÔÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ Ì ÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜ ·ÏÏ¿˙ÂÈ Î·È Ë Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿;
Henri Atlan: ∂›Ó·È ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ·ÏÏ¿˙ÂÈ Ë Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿, ·ÏÏ¿
‰ÂÓ ı· ÈÛ¯˘ÚÈ˙fiÌÔ˘Ó fiÙÈ ·ÏÏ¿˙ÂÈ ··Ú·Èًو˜ Î·È ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·,
‰ËÏ·‰‹ ÙÔ ÌÂÙ·‚ÔÏÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô: ·˘Ùfi Ô˘ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Â›Ó·È fiÙÈ
ÂÌÏÔ˘Ù›˙ÔÓÙ·È Ù· ·ÔıËÎÂ˘Ì¤Ó· ‰Â‰Ô̤ӷ.

∂ÚÒÙËÛË: ∆Ô ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÓfi˜ ÔÏ˘Î‡ÙÙ·ÚÔ˘ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ›ӷÈ
ˆÛÙfiÛÔ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ·fi ·˘Ùfi ÂÓfi˜ ÌÔÓÔ·ÙÙ·ÚÔ˘ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡. ∞˘Ùfi ¿Ú·ÁÂ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÂÍ·ÈÙ›·˜ fiÏˆÓ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ·ÏÏËÏÂȉڿÛÂˆÓ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Î˘ÙÙ¿ÚˆÓ Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÛÙË
‰È·‰Èηۛ·….
Henri Atlan: ∞ÛÊ·ÏÒ˜, ·ÏÏ¿ fiϘ ·˘Ù¤˜ ÔÈ ·ÏÏËÏÂȉڿÛÂȘ
‰ÂÓ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ·Ú¿ ÌfiÓÔ Î·ı·Ú¿ ˆ˜ Ì˯·ÓÈÛÙÈ΋ ·fiÚÚÔÈ· Ù˘
‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ‰È·‚·ıÌ›ÛÂˆÓ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ô˘ ÂÎÎÚ›ÓÔÓÙ·È
·fi Ù· ›‰È· Ù· ·ÙÙ·Ú·. À¿Ú¯Ô˘Ó οÔÈ· ·Ï¿ ÂÈÚ·Ì·ÙÈο ÌÔÓ٤Ϸ, fiˆ˜ ·˘Ù¿ ÙˆÓ ·ÌÔÈ‚¿‰ˆÓ Ô˘ ˙Ô˘Ó Û ηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÌÔÓÔ΢ÙÙ·ÚÈΤ˜ Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ Û˘Óı‹Î˜ Î·È ÔÈ Ôԛ˜ Û ¿ÏϘ Û˘Óı‹Î˜ ÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·È Û ÔÏ˘Î˘ÙÙ·ÚÈΤ˜ ÌÔÚʤ˜, ÙÔ˘˜ ÁÓˆÛÙÔ‡˜ ˙˘ÌÔ̇ÎËÙ˜ (slime molds). ∂›Ó·È ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ Ô ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ
ÔÔ›Ô ÂÓÒÓÔÓÙ·È Â›Ó·È ÁÈ· Ó· Û˘Óı¤ÛÔ˘Ó ·Ó¿ÌÂÛ· Û ¿ÏϘ Ô˘Û›Â˜
Î·È ÙÔ Î˘ÎÏÈÎfi AMP, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰È·¯¤ÂÙ·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ‰È·‚¿ıÌÈÛË Ù˘ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ‹˜ ÙÔ˘, ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ı· ÚÔ¤ÏıÂÈ Î·È Ë
‰È·ÊÔÚÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·ÌÔÈ‚¿‰ˆÓ ̤۷ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘
105

ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡. £ÂˆÚÒ ÏÔÈfiÓ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ·ԉ¯Ùԇ̠ÙËÓ È‰¤·
fiÙÈ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·ÓÙÔ‡.

∂ÚÒÙËÛË: √È ÂÈÎÔÈӈӛ˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ·ÙÙ·Ú· Ô˘ Ú˘ıÌ›˙Ô˘Ó ÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÙˆÓ Î˘ÙÙ¿ÚˆÓ Ì¤Û· ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÂÓfi˜
ÔÚÁ¿ÓÔ˘, ÂÓfi˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡, Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó ¿Ú·Á ηٿ ÙËÓ ¿Ô„Ë
Û·˜ ̤ÚÔ˜ ‹ fi¯È ÙˆÓ ÂÈÁÂÓÂÙÈÎÒÓ Ê·ÈÓÔ̤ӈÓ;
Henri Atlan: ŸÙ·Ó οÔÈÔ˜ ÌÂÏÂÙ¿ ÂÎ ÙÔ˘ Û‡ÓÂÁÁ˘˜ ÙȘ ‰È·Î˘ÙÙ·ÚÈΤ˜ ÂÈÎÔÈӈӛ˜, ‚Ú›ÛÎÂÈ Ì·ÎÚÔÌfiÚÈ· ‹ ÌÂÌ‚Ú·ÓÈΤ˜ ‰Ô̤˜
Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ˆ˜ ÂӉȿÌÂÛÔÈ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜. ∏ ‰ÔÌ‹ ·˘ÙÒÓ
ÙˆÓ Ì·ÎÚÔÌÔÚ›ˆÓ ÚÔÊ·ÓÒ˜ Έ‰ÈÎÔÔÈÂ›Ù·È ·fi ÁÔÓ›‰È·, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi ·˘Ù¿ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙËÓ
ηÙËÁÔÚ›· ÙˆÓ ÚˆÙÂ˚ÓÒÓ. ∞ÏÏ¿ Ë ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ ı· ÂÍ·ÚÙËı› ·fi ÙÔÓ Ù‡Ô ÙˆÓ Î˘ÙÙ¿ÚˆÓ Î·È ·fi ÙÔ ¯ËÌÈÎfi Ï·›ÛÈÔ
̤۷ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÂÓÙÔ›˙ÔÓÙ·È, ·fi ÙȘ Â·Ê¤˜ ÙÔ˘˜ Ì ÙËÓ ·Ú¯È΋
ÌÂÌ‚Ú¿ÓË Î·È Ì ÙËÓ ÌÂÌ‚Ú¿ÓË ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘ ΢ÙÙ¿ÚÔ˘ Î.Ï. √È ‰È¿ÊÔÚ˜ Û˘ÓÈÛÙÒÛ˜ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ‚ÈÔ¯ËÌÈÎÒÓ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓˆÓ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó
¿ÌÂÛË Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ ·ÏÏËÏÔ˘¯›· ÙˆÓ ·ÌÈÓÔͤˆÓ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÚˆÙÂ˚ÓÒÓ. À¿Ú¯ÂÈ ÛÙ· Û›ÁÔ˘Ú· ¤Ó·˜ ÁÂÓÂÙÈÎfi˜ ÎÒ‰Èη˜ ÁÈ· ÙË ‰ÔÌ‹
·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÚˆÙÂ˚ÓÒÓ, ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi˜ Ô ÎÒ‰Èη˜, ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË
ÊÔÚ¿, ‰ÂÓ ÚÔηıÔÚ›˙ÂÈ Ù· ¿ÓÙ·. ∆Ô ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ù˘ ·ÓÔÛÔÏÔÁ›·˜ Â›Ó·È Ôχ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi: Ù· ·ÓÙÈÛÒÌ·Ù· ‚‚·›ˆ˜ Î·È Îˆ‰ÈÎÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ·fi Ù· ÁÔÓ›‰È·, ·ÏÏ¿ Ô ÙÚfiÔ˜ ‰Ú¿Û˘ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ
ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ·fi ÙËÓ ‡·ÚÍË ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÁÔÓȉ›ˆÓ.

∂ÚÒÙËÛË: ŸÙ·Ó ¤Ó·˜ ·ıÔÁfiÓÔ˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ fiˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ¤Ó·˜ Èfi˜ ÂÈÛ‚¿ÏÏÂÈ Ì¤Û· Û ¤Ó· ·ÙÙ·ÚÔ, Û‡Ìʈӷ ÌÂ
ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ Û·˜ fiÚÔ˘˜, Ë ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÌÈ· ‰È·Ì¿¯Ë
·Ó¿ÌÂÛ· Û ‰‡Ô ‰È·ı¤ÛÈÌ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·. ∏ ÌÔÓÙÂÏÔÔ›ËÛË
Ô˘ ÂÛ›˜ ÚÔÙ›ÓÂÙ ̷˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· Ê·ÓÙ·ÛÙԇ̠Ӥ˜ ıÂÚ·¢ÙÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ;
Henri Atlan: ∆Ș ÌÔÓ·‰ÈΤ˜ ȉ¤Â˜ ÛÙȘ Ôԛ˜ ÌfiÚÂÛ· Ó· ηٷϋ͈ ÛÙÔÓ ıÂÚ·¢ÙÈÎfi ÙÔ̤·, ÙȘ ¯ÚˆÛÙÒ ÛÙË ÛÙÂÓ‹ Û˘ÓÂÚÁ·106

Û›· ÌÔ˘ Ì ¤Ó· ÂÈÚ·Ì·ÙÈÎfi ·ÓÔÛÔ‚ÈÔÏfiÁÔ ·fi ÙÔ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ
µ¿ÈÛÌ·Ó, ÙÔÓ Irun Cohen. ª·˙› ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛًηÌ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÌËÓ›· ÙˆÓ Â˘ÚËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·¤ÎÙËÛÂ Â‰Ò Î·È ÌÈ· ‰ÂηÂÙ›· ¿Óˆ
ÛÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ ·˘ÙÔ¿ÓÔÛˆÓ ÓÔÛËÌ¿ÙˆÓ. ™˘ÓÂÒ˜ ‰ÂÓ ı· ··ÓÙÔ‡Û· ηÙ¢ı›·Ó ÛÙÔ ÂÚÒÙËÌ· Û·˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÈÔ‡˜, ·ÎfiÌË Î·È ·Ó
ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÊÔÚ¤˜ Ù· ·˘ÙÔ¿ÓÔÛ· ÓÔÛ‹Ì·Ù· ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ·fi οÔÈ·
›ˆÛË. ∏ ÎÏ·ÛÈ΋ ıÂÒÚËÛË ÁÈ· Ù· ·˘ÙÔ¿ÓÔÛ· ÓÔÛ‹Ì·Ù· ‰Â¯fiÙ·Ó
¤Ó· “Ï¿ıÔ˜ ÛÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi” ηٿ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ù˘ ˆÚ›Ì·ÓÛ˘ ÙÔ˘ ·ÓÔÛÔÔÈËÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ™‡Ìʈӷ Ì ·˘Ù‹ ÙËÓ ˘fiıÂÛË, Ù· ·˘ÙÔ¿ÓÔÛ· ·ÙÙ·Ú· ‹ Ù· ·ÙÙ·Ú· Ô˘ Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ·ÓÙÈÛÒÌ·Ù·, Ù· ÔÔ›· ηÓÔÓÈο ı· ¤ÚÂ ӷ ÂÍ·Ê·Ó›˙ÔÓÙ·È Ì¤Û·
ÛÙÔÓ ı‡ÌÔ ·‰¤Ó· ηٿ ÙËÓ ˆÚ›Ì·ÓÛË ÙÔ˘ ·ÓÔÛÔÔÈËÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ‰ÂÓ ÂÍ·Ê·Ó›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ÁÂÓÂÙÈÎÔ‡˜. ∞˘Ù¿ Ù· ·ÙÙ·Ú· ÏÔÈfiÓ ‰È·ÛÒ˙ÔÓÙ·È Î·È ·fi ·˘Ù¿ ÚÔηÏÔ‡ÓÙ·È Ù· ·˘ÙÔ¿ÓÔÛ· ÓÔÛ‹Ì·Ù·. ™‹ÌÂÚ· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì fï˜ fiÙÈ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÈÛ¯‡ÂÈ: fiÏÔÈ
¤¯Ô˘Ì ·ÓÙÈÛÒÌ·Ù· Î·È ·˘ÙÔ¿ÓÔÛ· ·ÙÙ·Ú·, ·ÏÏ¿ ÂÓÙÔ‡ÙÔȘ ‰ÂÓ
·Ó·Ù‡ÛÛÔ˘Ì fiÏÔÈ Ù· ÓÔÛ‹Ì·Ù· ·˘Ù¿, ‰ÈfiÙÈ Ë ‰Ú¿ÛË ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ
΢ÙÙ¿ÚˆÓ Ú˘ıÌ›˙ÂÙ·È ·fi ¿ÏÏ· ·ÙÙ·Ú·. ∆Ô ·Ó ı· ÓÔÛ‹ÛÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ‹ fi¯È ‰ÂÓ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ÏÔÈfiÓ ·fi ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ‹ fi¯È ·˘ÙÔ‡ ‹
ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘ ·˘ÙÔ¿ÓÔÛÔ˘ ΢ÙÙ¿ÚÔ˘ ‹ ·ÓÙÈÛÒÌ·ÙÔ˜, ·ÏÏ¿ ·fi ÙË
‰Ú¿ÛË ÙÔ˘ ·ÓÔÛÔÔÈËÙÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ÌÔÚ› Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ
·fi ÌÈ· Ê¿ÛË Û ÌÈ· ¿ÏÏË. ∞˘Ù‹ Ë È‰¤· ÂÊ·ÚÌfiÛÙËΠÂÈÚ·Ì·ÙÈο Ì ÂÈÙ˘¯›· Û ÌÈ· ·ÓÔÛÔıÂÚ·¢ÙÈ΋ ̤ıÔ‰Ô ÛÙȘ ·Ûı¤ÓÂȘ
ÙˆÓ ˙ÒˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÎÏÈÓÈΤ˜ ‰ÔÎÈ̷ۛ˜ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È Â› ÙÔ˘
·ÚfiÓÙÔ˜ ÛÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ.

∂ÚÒÙËÛË: ¶ÂÚÈÁÚ¿„·Ù ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ‚ÈÔÏÔÁ›·˜
ÛÙËÓ ÔÔ›· ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û ÙÔ ¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ· “Ù˘ ·ÓÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜
ÙˆÓ ÁÔÓȉ›ˆÓ” ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ¿˜ ÙËÓ ˆ˜ ÌÈ· ÂÔ¯‹ ‹‰Ë ·Úˆ¯Ë̤ÓË, ÂÓÒ Ë ¿Ô„Ë ÌÔ˘ Â›Ó·È fiÙÈ ·ÎfiÌË Û˘Ó¯›˙Ô˘Ì ӷ ÙË ˙ԇ̠ÛÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜ Î·È fiÙÈ ·˘Ùfi ÙÔ ¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ
Â›ÎÂÓÙÚÔ fiÏˆÓ ÙˆÓ Û˘˙ËÙ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ÂӉȷʤÚÔ˘Ó ÙÔ Â˘Ú‡ ÎÔÈÓfi. ¢ÂÓ ÛÙ·Ì·Ù¿ ηÓ›˜ ¤Ó· ·ÙÌfiÏÔÈÔ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ΛÓË107

ÛË Î·È Û˘ÓÂÒ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ Ô Êfi‚Ô˜ fiÙÈ Ë È‰¤· Ù˘ “·ÓÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜ ÙˆÓ ÁÔÓȉ›ˆÓ” ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌË ÔÏϤ˜ ̤Ú˜ ÌÚÔÛÙ¿ Ù˘! £·
‹ıÂÏ· ÏÔÈfiÓ Ó· Û·˜ ÚˆÙ‹Ûˆ Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ıˆڛ· Ô˘ Ì·˜
ÂÎı¤Û·ÙÂ, ·˘Ù‹ ÙË ıˆڛ· Ù˘ ÔÏ˘ÏÔÎfiÙËÙ·˜ Ô˘ ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ
·„ËÊ¿ ÙËÓ ·ÓÙ›ÏË„Ë ÙÔ˘ ÂÓfi˜ Î·È ÌÔÓ·‰ÈÎÔ‡ ·ÈÙ›Ô˘, ·Ó Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ¿Ô„‹ Û·˜, Ë ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ· ÙËÓ ¤¯ÂÈ ÂÓÛÙÂÚÓÈÛÙ› Î·È ·Ó ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ó· ÙË ‰Ô‡Ì ӷ ·Ó·‰‡ÂÙ·È, fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙ· ÎÚ˘Ê¿ ̤۷ ÛÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›· ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÙËÚ›ˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ÔÈ ÂÚ¢ÓËÙ¤˜
ı· ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÁÈ· ÙȘ ¤Ú¢Ó˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ fiÔ˘ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È.
Henri Atlan: ŸÏ· ÓÔÌ›˙ˆ ÂÍ·ÚÙÒÓÙ·È ·fi ÙÔ Î‡ÚÔ˜ Ì ÙÔ
ÔÔ›Ô ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÔÚÈṲ̂Ó˜ ·Ó·Î·Ï‡„ÂȘ. °È· ÙËÓ ·ÎÚ›‚ÂÈ·,
ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ Ô˘ ‰È·Ó‡Ô˘ÌÂ, ¤Ï·‚·Ó ¯ÒÚ· οÔÈ· ÛËÌ·ÓÙÈο ÁÂÁÔÓfiÙ·: Ë Û¯ÂÙÈ΋ Â·Ï‹ı¢ÛË Ù˘ ‡·Ú͢
ÙˆÓ ÚÈfiÓ˜ Î·È ÔÈ ÚÒÙ˜ ÎψÓÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ıËÏ·ÛÙÈÎÒÓ, ÁÂÁÔÓfiÙ· Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ηÓ›˜ Ó· Ê·ÓÙ·ÛÙ› fiÙÈ ı· Ï¿Ì‚·Ó·Ó ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÂÎÚËÎÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. ∞˘Ù¤˜ ÔÈ “ÂÎÚ‹ÍÂȘ” ¤Ï·‚·Ó ¯ÒÚ·,
fiˆ˜ Û˘¯Ó¿ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÛÙȘ ÂÈÛً̘, ηٿ οÔÈÔ ÙÚfiÔ ÂÓÙÂÏÒ˜ Ù˘¯·›·. ∆· Â˘Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙÔ˘ ¶ÚÔ‡ÛÈÓÂÚ ‰ÂÓ ı·
›¯·Ó ÔÙ¤ ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÙ› ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙˆÓ ÙÚÂÏÒÓ ·ÁÂÏ¿‰ˆÓ. √ ¶ÚÔ‡ÛÈÓÂÚ ÌÂÏÂÙÔ‡Û ÌÈ· ·ÚfiÌÔÈ· ·Ûı¤ÓÂÈ· ÙˆÓ ÚÔ‚¿ÙˆÓ, ÙË ÛÎÚ¿Ë, Ô˘ ηӤӷ ‰ÂÓ ÂӉȤÊÂÚÂ, Î·È ı· ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û ӷ ıˆÚÂ›Ù·È fiÙÈ ‰È·Î·Ù¤¯ÂÙ·È ·fi ·Ú·Ï‹ÚËÌ· Ì ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·
ÙÔ˘ ÁÈ· Ù· ÚÈfiÓ˜, ÛÙËÓ ÔÔ›· ηÓ›˜ ‰ÂÓ ¤‰ÈÓ ÛËÌ·Û›·, ηıÒ˜
Ê˘ÛÈο ‹Ù·Ó ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ ‰›Ô˘ ÙˆÓ ÌÔÏ˘ÛÌ·ÙÈÎÒÓ ÓfiÛˆÓ Ô˘ Ë
Û‡Á¯ÚÔÓË ‚ÈÔÏÔÁ›· ·ԉ¯fiÙ·Ó. ŸÙ·Ó Ë ·Ûı¤ÓÂÈ· ÙˆÓ ÙÚÂÏÒÓ
·ÁÂÏ¿‰ˆÓ ÌÂÙ·ÙÚ¿ËΠ۠¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Úfi‚ÏËÌ· ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·, ¯ÚÂÈ¿ÛÙËΠӷ ÙËÓ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÔ˘Ì ·fi ÈÔ ÎÔÓÙ¿ Î·È ¤ÙÛÈ
Í·ÊÓÈο ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÙËÎ·Ó ÔÈ ¤Ú¢Ó˜ ÙÔ˘ ¶ÚÔ‡ÛÈÓÂÚ!
∏ ηٿÛÙ·ÛË Â›Ó·È ·ÚfiÌÔÈ· Î·È Ì ÙËÓ ·Ó··Ú·ÁˆÁÈ΋ ÎψÓÔÔ›ËÛË Î·È ÙÔÓ Â·Ó·ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi ÙˆÓ ‰È·ÊÔÚÔÔÈË̤ӈÓ
108

΢ÙÙ¿ÚˆÓ. √ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ·ÏÏËÏÔ˘¯ÈÒÓ ÙˆÓ ÁÔÓÈ‰ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘ ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ Â›Û˘ Ó· ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÙ› ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ù· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· Â›Ó·È Ôχ ÈÔ ÔχÏÔη
·fi fi,ÙÈ ÈÛÙ‡·ÌÂ… ªÔÚ› Ó· Ê·ÓÙ·ÛÙԇ̠fiÙÈ Î¿Ùˆ ·fi ÙË
Û˘ÛÛÒÚ¢ÛË ÙˆÓ ·Ó·Î·Ï‡„ÂˆÓ –Ô˘, ·ÚÂÓıÂÙÈο, ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙÔÓ
·ÛÙÂÚÈÛÌfi ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÚfiÎÏËÛ˘ Ù˘ ·ÓÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜ ÙˆÓ ÁÔÓȉ›ˆÓ– ÙÔ ·ÙÌfiÏÔÈÔ ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ÌÈÏÔ‡Û·ÙÂ Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔ
·Ó fi¯È Ó· ÌÂÈÒÛÂÈ ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ· ÙÔ˘, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ÔÚ›·˜.

∂ÚÒÙËÛË: ∆Ô ÂÚÒÙËÌ¿ ÌÔ˘ ·˘Ùfi ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi
ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ù˘ ‰È·ÌfiÚʈÛ˘ ÌÈ·˜ ıˆڛ·˜ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘
‚ÈÔÏÔÁ›·˜. ∂›Ó·È ÁÓˆÛÙfi ÙÈ Â›Ó·È Ë ıˆڛ· ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ Ù˘ Ê˘ÛÈ΋˜. ¶ÈÛÙ‡ÂÙ fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ıˆڛ˜ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ Ù˘ ‚ÈÔÏÔÁ›·˜ Î·È ÔÈ· Â›Ó·È ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ë ı¤ÛË ÙÔ˘˜;
Henri Atlan: ∞˘Ùfi ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· ÁÈ· ÙÔ ÙÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ ıˆڛ· ÛÙË
‚ÈÔÏÔÁ›· Â›Ó·È Ôχ Â›Î·ÈÚÔ. ŸÓÙˆ˜, ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ·Ó·ÚˆÙËıԇ̠ÙÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÛËÌ·›ÓÂÈ ıˆڛ· ÛÙË ‚ÈÔÏÔÁ›·. ¢ÂÓ Í¤Úˆ ·Ó
˘¿Ú¯Ô˘Ó ‚ÈÔÏÔÁÈΤ˜ ıˆڛ˜. À¿Ú¯ÂÈ Ô ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi˜ ÏfiÁÔ˜, Ô˘
ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Î·È Û˘ÓÂÓÒÓÂÈ ÙȘ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÔÈ
ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙË ‰ÔÌ‹ Î·È ÙȘ ‚ÈÔÏÔÁÈΤ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÁÎÂÓÙÚˆı› ¯¿ÚË Û ÔÏÏ·Ϥ˜ Ù¯ÓÈΤ˜: ÌÈÎÚÔÛÎfiÈÛË, ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ÌÈÎÚÔÛÎfiÈÛË, ‚ÈÔ¯ËÌ›·, ηÏÏȤÚÁÂȘ ΢ÙÙ¿ÚˆÓ… ∞fi
fiϘ ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ù¯ÓÈΤ˜ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜,
ÙȘ Ôԛ˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ì ӷ ÙȘ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÔ˘ÌÂ, ‰ÈfiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ÔÙ¤ Ó· ÙȘ ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ›‰È·
Ù·˘ÙÔ¯ÚfiÓˆ˜ ÛÙÈÁÌ‹, ÏfiÁˆ ÙÔ˘ fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· Á›ÓÔ˘Ó
fiϘ Ì·˙› ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÂÈÚ·Ì·ÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi Ù˘ ‚ÈÔ¯ËÌ›·˜, Ù˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ ÌÈÎÚÔÛÎÔ›·˜ Î.Ï.… ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÏÔÈfiÓ Ó· ÂÓÒÛÔ˘ÌÂ
Û ÌÈ· ·ÊËÚË̤ÓË ÂÈÎfiÓ·, Û ¤Ó· ·ÊËÚË̤ÓÔ Û¯‹Ì·, Û ¤Ó· ÌÔÓÙ¤ÏÔ ·˘Ù¿ Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ì ·fi ÙȘ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ Ô˘ Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ·Ú¯Èο ÁÈ·Ù› ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ Ù¯ÓÈΤ˜.
£ÂˆÚÒ fiÙÈ ·˘Ùfi Ô˘ Û˘ÓÈÛÙ¿ ÙË ıˆڛ· ÛÙË ‚ÈÔÏÔÁ›· Â›Ó·È ÙÔ ÂÁ109

¯ÂÈÚ›‰ÈÔ, ÙÔ ‚È‚Ï›Ô Ô‰ËÁÈÒÓ. °È’ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÏfiÁÔ, ηٿ οÔÈÔ ÙÚfiÔ, Ë ÌÂÙ·‚›‚·ÛË Ù˘ ‚ÈÔÏÔÁÈ΋˜ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜ Â›Ó·È Û˘Ó˘Ê·Ṳ̂ÓË Ì ÙËÓ ›‰È· ÙË ‚ÈÔÏÔÁ›·, ·ÓÙ›ıÂÙ· ·fi ·˘Ùfi Ô˘ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÁÈ·
·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÛÙË Ê˘ÛÈ΋.
™ÙË Ê˘ÛÈ΋, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ›, ÔÈ ÚԂϤ„ÂȘ
Ô˘ ı· Â·ÏËı¢ÙÔ‡Ó ‹ fi¯È. ŸÏ· Â›Ó·È Ôχ Û·Ê‹ ÏfiÁˆ ÙÔ˘ Ì·ıËÌ·ÙÈÎÔ‡ ÊÔÚÌ·ÏÈÛÌÔ‡. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ‰‡ÛÎÔÏÔ
Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ÌÂÙ¿‰ÔÛ˘ Î·È Ù˘ ÂÎÏ·˝Î¢Û˘ ÙˆÓ ‰Â‰Ô̤ӈÓ,
ÁÈ·Ù› ÔÈ Ê˘ÛÈÎÔ› ÔÈ ›‰ÈÔÈ ‰ÂÓ Û˘ÌʈÓÔ‡Ó Ì ÙËÓ ÂÚÌËÓ›· ·˘ÙÒÓ
ÙˆÓ Ì·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ Ù‡ˆÓ, ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi Â›Ó·È ¤Ó· ¿ÏÏÔ Úfi‚ÏËÌ·.
∂ÓÒ ÛÙË ‚ÈÔÏÔÁ›·, Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Û˘Ó˘Ê·›ÓÔÓÙ·È Ù· ÌÂÓ Ì ٷ ‰Â :
Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ì ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÌÈ· Û˘ÓÔÏÈ΋ ÂÈÎfiÓ· ÁÈ· ¤Ó· ·ÙÙ·ÚÔ ·ÏÏ¿ ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ Î‡ÙÙ·ÚÔ ·˘Ùfi ηӤӷ˜ ‰ÂÓ ÙÔ
¤¯ÂÈ ‰ÂÈ ÔÙ¤: ÔÙ¤ ηÓ›˜ ‰ÂÓ Â›‰Â ¤Ó· ·ÙÙ·ÚÔ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘, ¤ÙÛÈ fiˆ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Û ¤Ó· ‚È‚Ï›Ô Î˘ÙÙ·ÚÈ΋˜
‚ÈÔÏÔÁ›·˜. ™ÙÔ ‚È‚Ï›Ô, ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È fiÏ· Ù· Â›‰· Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, ÂÓÒ ¤Ó· ·ÙÙ·ÚÔ ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ÙÔ ‰Ô‡Ì ·Ú¿ ÌfiÓÔ Û ¤Ó·
Â›Â‰Ô Î¿ı ÊÔÚ¿ ›Ù ˆ˜ Û‡ÓÔÏÔ, ›Ù Û ‰È·ÙÔÌ‹, ›Ù ηٷÛÙÚ¤ÊÔÓÙ¿˜ ÙÔ. ∂›Ó·È ·˘Ù‹ Ë ·ÊËÚË̤ÓË ·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË, Ô˘ Â›Ó·È ·ÊÂÓfi˜ Û¯ËÌ·ÙÈ΋ Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ Û˘ÓıÂÙÈ΋, Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ
·fi ÙËÓ ÂÓۈ̿وÛË ÙˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Ô˘ ËÁ¿˙Ô˘Ó ·fi ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ Ù¯ÓÈΤ˜, Ë ÔÔ›· ·›˙ÂÈ ÙÔÓ ÚfiÏÔ Ù˘ ıˆڛ·˜. ŸÙ·Ó
ÂÈϤÔÓ ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ÂÚÌËÓ‡ÛÔ˘Ì fi¯È ÌfiÓÔ ÙË ‰ÔÌ‹ ÂÓfi˜ ΢ÙÙ¿ÚÔ˘ ·ÏÏ¿ Î·È ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÛÙÈÁÌ‹, Ì fiÏ·
Ù· ‰‡ÛÎÔÏ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ÛÎÔÈÌfiÙËÙ·˜ ‹ Ù˘ ¤ÏÏÂȄ˘ ÛÎÔÈÌfiÙËÙ·˜, Ù˘ ÚÔıÂÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î.Ï… ηٷÓÔ› ηÓ›˜ fiÙÈ Ë ‰È·ÌfiÚʈÛË ÌÈ·˜ ıˆڛ·˜ ÂÂÎÙ›ÓÂÙ·È ÚÔ˜ fiϘ ÙȘ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ!
¡ÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ÌÔÚԇ̠ӷ Û˘ÓÔ„›ÛÔ˘Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ï¤ÁÔÓÙ·˜
fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ‚ÈÔÏÔÁÈΤ˜ ıˆڛ˜, ·ÏÏ¿ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÌfiÓÔ ÌÔÓ٤Ϸ.
√È ÌÂÁ¿Ï˜ ıˆڛ˜ Ù˘ Ê˘ÛÈ΋˜, fiˆ˜ Ù˘ ‚·Ú‡ÙËÙ·˜, Ù˘
ıÂÚÌÔ‰˘Ó·ÌÈ΋˜, Ù˘ ΂·ÓÙÈ΋˜ Ì˯·ÓÈ΋˜, Ù˘ Û¯ÂÙÈÎfiÙËÙ·˜
¤¯Ô˘Ó ÁÂÓÈÎÂ˘Ì¤ÓË ÂÌ‚¤ÏÂÈ·. ∏ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙË ÌÈ· ‹ ÛÙËÓ
110

¿ÏÏË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Â›Ó·È Ú·ÎÙÈο ‰‡ÛÎÔÏË, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È ÌÔÚÔ‡ÌÂ
Ó· ԇ̠ÓfiÌÈÌË. ¢ÂÓ ÌÔÚ› ηÓ›˜ Ó· ÈÛ¯˘ÚÈÛÙ› fiÙÈ ¤Ó· ̤ÚÔ˜
Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÍÂʇÁÂÈ ·fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ ıˆڛ˜. ªÔÚ›
Â›Û˘ Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó ÌÔÓ٤Ϸ Ù˘ Ê˘ÛÈ΋˜ Û ·ÚfiÌÔȘ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ. ™ÙË ‚ÈÔÏÔÁ›· ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ì ·Ú¿ ÌfiÓÔ ÌÔÓ٤Ϸ Î·È fi¯È
ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡˜ ÁÂÓÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ˘˜ Î·È Ì·ıËÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ÓfiÌÔ˘˜. ∞˘Ùfi Ô˘
›Ûˆ˜ ¤¯ÂÈ ÛËÌ·Û›· ˆ˜ ÁÂÓÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi˜ ÓfiÌÔ˜ Â›Ó·È Ë ·ÁÎÔÛÌÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÁÂÓÂÙÈÎÔ‡ ÎÒ‰Èη. ªfiÓÔ ·˘Ù‹ ‰ÈηÈÔÏÔÁ› ÙÔÓ ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi Ô˘ ÚÔÎÏ‹ıËΠÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó·Î¿Ï˘„‹ ÙÔ˘.
ŸÌˆ˜ Ù· ÌÔÓ٤Ϸ ¤¯Ô˘Ó ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ÌÂÈÔÓ¤ÎÙËÌ· Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ
ıˆڛ˜ Ù˘ Ê˘ÛÈ΋˜: ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·fi ·˘Ù¿ ÁÈ·
Ó· ÚÔ‚ÏÂÊÙÔ‡Ó ÛˆÛÙ¿ ÔÈ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ, Ô˘ ·ÓÙÈı¤Ùˆ˜ ·˘Ù¤˜
‰ÂÓ Â›Ó·È ¿Ú· ÔÏϤ˜ ÒÛÙ ӷ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ù· ‰È·„‡‰Ô˘Ó fiÏ·,
ÂÎÙfi˜ ·fi ¤Ó·. ªÂ ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·, ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÌÔÓ٤Ϸ ÁÈ· Ó· ÚԂϤÔ˘Ó ÙȘ ›‰È˜ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ, ·fi Ù· ÂÈÚ·Ì·ÙÈο ̤۷ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ì ÁÈ· Ó· ·ÔÊ·Û›˙Ô˘Ì ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ÌÔÓ٤Ϸ. ∆Ô ÌÂÈÔÓ¤ÎÙËÌ· Ù˘ ‰È·ÌfiÚʈÛ˘ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ıˆÚÈÒÓ
‰ÂÓ ¤ÁÎÂÈÙ·È Û˘ÓÂÒ˜ ÛÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÙˆÓ ıˆÚÈÒÓ, ·ÏÏ¿ ÛÙÔÓ Èı·ÓÒ˜ ÌÂÁ¿ÏÔ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌfi, Î·È ÛÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÙˆÓ Ì¤ÛˆÓ Ô˘ Ó·
Ì·˜ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó Ó· ÙȘ ͯˆÚ›˙Ô˘ÌÂ. ∂›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ ı· ÔÓÔÌ¿˙·ÌÂ, Ô ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ıˆÚÈÒÓ ·fi Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ, Ô˘ fiˆ˜
Ê·›ÓÂÙ·È, Â›Ó·È ¤Ó· ·fi Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÁÓˆÚ›ÛÌ·Ù· ÙˆÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Ù· ÔÔ›· Â›Ó·È fiÓÙˆ˜ ÔχÏÔη.

111

113

°È· Ó· ÁÓˆÚ›ÛÂÙÂ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·
µÈ‚Ï›· ÙÔ˘ Henri Atlan
L’organisation biologique et la théorie de l’information. 1972.
Herman, Paris, 330 ÛÂÏ›‰Â˜.
Entre le cristal et la fumée. Essai sur l’organisation du vivant. 1979. Seuil. Paris, 228 ÛÂÏ›‰Â˜.
A tort et à raison. Intercritique de la science et du mythe.
1986. Seuil. Paris, 448 ÛÂÏ›‰Â˜.
Tout, non, peut-être. Education et Vérité. 1991. Seuil. Paris,
374 ÛÂÏ›‰Â˜.
Questions de vie, entre le savoir et l’opinion. 1994. (™˘˙‹ÙËÛË
Ì ÙËÓ Catherine Bousquet). Seuil. Paris, 214 ÛÂÏ›‰Â˜.

µÈ‚Ï›· ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·:
R. Sigal, D. Doyon, P. Halimi, H. Atlan. Magnetic Resonance
Imaging, Basis for Interpretation. 1998. Springer Verlag,
Berlin-Heidelberg, 102 ÛÂÏ›‰Â˜.
H. Atlan, I. R. Cohen. Théories of Immune Networks. 1989.
Springer Verlag, Berlin-Heidelberg.
F. Fogelman-Soulié. Les théories de la complexité. Autour de
l’oeuvre d’Henri Atlan. 1991. Coll. La couleur des idées.
Seuil, 464 ÛÂÏ›‰Â˜.

ÕÚıÚ· ÙÔ˘ Henri Atlan
Organisation du vivant, information et auto-organisation des
systèmes vivants. Encyclopedia Universalis. 1985. Universalia, ÛÂÏ›‰Â˜ 355-360.

113

Automata Network. Theories in Immunologie: their Utility
and Underdetermination. Bulletin of Mathematical Biology, 51, 2, 1989, ÛÂÏ›‰Â˜ 247-253.
Comité d’éthique et démocratie. Raison présente nÆ 105,
1992, ÛÂÏ›‰Â˜ 149-159.
Personne, espèse, humanité. ∞fi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô: Vers un anti-destin. Patrimoine génetique et droits de l’humanité. F. Gros,
G. Huber, 1992, Odile Jacob, ÛÂÏ›‰Â˜ 52-63.
Le projet “Génome humain” et la transmission du savoir biologique. Alliages no 18, 1993-94, ÛÂÏ›‰Â˜ 27-36.
Projet et signification dans le˜ reseaux d’automates: le rôle
de la sophistication. ∞fi: L’intentionalité en question. Entre phénoménologie et recherches cognitives. D.Janicaud,
1995. Vrin,Paris ÛÂÏ›‰Â˜ 261-288.
ADN: Programme ou données? Transversales Science Culture, no 33, mai-juin 1995.
ADN: Programme ou données? (ou: La génétique n’est pas
dans le gène). Bulletin de la Societé Européenne de Philosophie de la Medecine, vol 3:3, 1995, nÆ special CD-ROM,
1.o.1.a.
Transfert de noyau et clonage: aspects biologiques et
éthiques. L’aventure humaine nÆ 8, 1997, ÛÂÏ›‰Â˜ 5-18.
Intentional self-organisation. Emergence and reduction: towards a physical theory of intentionality. Thesis Eleven nÆ
52, 1998, ÛÂÏ›‰Â˜ 5-34.

™˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ Ì ÙÔÓ I.R. Cohen:
T-cell vaccination for HIV-seropositive patients. Immunology
of HIV Infection. S. Gupta 1996. Plenum Press, New York,
ÛÂÏ›‰Â˜ 535-559.
Immune Information, Self-organisation and Meaning. International Immunology, 10, 6, 1998, ÛÂÏ›‰Â˜ 711-717.

114

∂˘ÚÂÙ‹ÚÈÔ fiÚˆÓ Î·È ÔÓÔÌ¿ÙˆÓ
·, a
·‰Ú·ÓÔÔ›ËÛË, 31-32, 55
ηÙ¢ı˘ÓfiÌÂÓË ÁÔÓȉ›Ô˘, 31
(‚Ï. Î·È ÁÔÓȉȷ΋˜ ¤ÎÊÚ·Û˘
·Î‡ÚˆÛË Î·È knock out )
·›ÙÈÔ Î·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, 23, 73, 7679
·ÈÙÈÔÎÚ·Ù›·, 88
·ÎÔÏÔ˘ı›·(˜), 36-37, 40, 42, 4445
‰˘·‰È΋, 36, 40
ÚfiÁÚ·ÌÌ·, 36
Ù˘¯·›·, 36-37, 42, 45
·ÏÁÔÚÈıÌÈ΋ ÔÏ˘ÏÔÎfiÙËÙ·, 4142, 44-45
·ÏÁfiÚÈıÌÔ˜, 41, 48-49
·ÏÏËÏÔÚÚ‡ıÌÈÛË, 31, 55, 57
·ÏÏËÏÔÚÚ˘ıÌÈÛÙÈÎfi˜ ·ÎÏÔ˜, 31
·Ó·ÁˆÁÈÛÌfi˜(Ô‡), 16, 23, 76
ÁÂÓÂÙÈÎfi˜, 23
Ú‡̷, 16
·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ÁÔÓȉÈÒÌ·ÙÔ˜ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ‚Ï. ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ÁÔÓȉÈÒÌ·ÙÔ˜
·ÔÙ‡ˆÌ· ÁÔÓȉȷÎfi, ‚Ï. ÁÔÓȉȷÎfi ·ÔÙ‡ˆÌ·

·Ú¯‹, 8, 11, 38, 100
·˘ÙÔÔÚÁ¿ÓˆÛ˘, ‚Ï. ·˘ÙÔÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ·Ú¯‹
‰È·Î˘Ì¿ÓÛˆÓ, 38
(ÙÔ˘) Maupertuis, 100
Ù¿Í˘, 11, 38
·˘ÙÔÔÚÁ¿ÓˆÛË(˜), 8, 14, 11, 13,
28, 37-38, 41, 43, 49, 63, 76,
90
·Ú¯‹, 43
‰›ÎÙ˘Ô, 63
ıˆڛ·, 8, 14
Ì˯·ÓÈÛÌfi˜, 37
ÌÔÓÙ¤ÏÔ, 90
Û‡ÛÙËÌ·, 11, 38
Attali Jacques, 12-13

‚, v
‚ÈÔÏÔÁÈÎfi˜ ÓÙÂÙÂÚÌÈÓÈÛÌfi˜, ‚Ï.
ÓÙÂÙÂÚÌÈÓÈÛÌfi˜ ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi˜
‚ÈÙ·ÏÈÛÌfi˜, 11, 79
‚ÈÙ·ÏÈÛÙÈÎfi˜, 24-25, 67
Bateson, 68
BRCA-1, 32
von Foerster Heinz, 38
115

Á, c, g
ÁÂÓÂÙÈ΋, 27, 31, 34, 57, 67-70,
75, 78, 83-86, 92, 94, 99-100
ÁÂÓÂÙÈÎfi˜(-‹,-fi,-¿), 16, 23-29,
34-37, 40, 46, 57-58, 65, 6768, 70-72, 75-76, 84-88, 9093, 96, 100, 102, 106-107,
111
·Ó·ÁˆÁÈÛÌfi˜, ‚Ï. ·Ó·ÁˆÁÈÛÌfi˜ ÁÂÓÂÙÈÎfi˜
‰Â‰Ô̤ӷ, 46
Â¤Ì‚·ÛË, 85, 87
ÎÒ‰Èη˜, 24, 28, 36, 106, 111
ÌÓ‹ÌË, 65, 68, 92
ÓÙÂÙÂÚÌÈÓÈÛÌfi˜, 28, 75, 86-88,
92
·Ú·ÏÏ·Á‹, 34
Ï¿ÛÌ·, 52, 68
ÏËÚÔÊÔÚ›·, 24, 37, 90
ÚfiÁÚ·ÌÌ·, 23, 25-27, 34-35,
46, 57-58, 67, 76, 84, 91-92,
96, 100
ÙÚÔÔÔ›ËÛË, 87
˘ÏÈÎfi, 28-29, 72
ÁÔÓ›‰È· masters, 59
ÁÔÓȉȷÎfi˜(-‹, fi), 8, 33, 54, 7273, 86, 95
·Î‡ÚˆÛË ÁÔÓȉȷ΋˜ ¤ÎÊÚ·Û˘, 8 (‚Ï. Î·È ·‰Ú·ÓÔÔ›ËÛË
ηÙ¢ı˘ÓfiÌÂÓË ÁÔÓȉ›Ô˘ ηÈ
knock out )
·ÔÙ‡ˆÌ·, 54
¤ÎÊÚ·ÛË, 54
ıÂÚ·›·, 72-73, 86, 95
ÏÂÔÓ·ÛÌfi˜, ‚Ï. ÏÂÔÓ·ÛÌfi˜
ÁÔÓȉȷÎfi˜
116

Ú‡ıÌÈÛË, 33
Cohen Irun, 107
Crick Francis, 28
Cuvier George, 76
Goldsmith Richard, 34
Grassé P. P., 11

‰, d
¢·Ú‚›ÓÔ˜ ∫¿ÚÔÏÔ˜, 68, 89
‰Â‰Ô̤ӷ, 37, 40-41, 43-48, 5051, 83, 92, 104-105, 110-111
ÁÂÓÂÙÈο, ‚Ï. ÁÂÓÂÙÈο ‰Â‰Ô̤ӷ
‰È·ÁÔÓȉȷÎfiÙËÙ·, 102
‰È·ÁÔÓȉȷÎfi˜(-‹), 31, 94
‰È·‰Èηۛ·, 94
ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜, 31
‰È·Î˘Ì¿ÓÛÂˆÓ ·Ú¯‹, ‚Ï. ·Ú¯‹
‰È·Î˘Ì¿ÓÛˆÓ
‰›ÎÙ˘Ô, 31, 49, 63
·˘ÙÔÔÚÁ¿ÓˆÛ˘, ‚Ï. ·˘ÙÔÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ‰›ÎÙ˘Ô
ÂÈÁÂÓÂÙÈÎfi, ‚Ï. ÂÈÁÂÓÂÙÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô
ÓÂ˘ÚˆÓÈÎfi, ‚Ï. ÓÂ˘ÚˆÓÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô
‰fiÁÌ·, 29-30, 97, 99
ÎÂÓÙÚÈÎfi [Ù˘ ‚ÈÔÏÔÁ›·˜], 29,
99
‰˘·‰È΋ ·ÎÔÏÔ˘ı›·, ‚Ï. ·ÎÔÏÔ˘ı›· ‰˘·‰È΋
De Vries H., 68-70, 73
Domenach J. M., 13
Dupuy J. P., 13
De Rosnay Joel, 11-13

Â, e
¤ÎÊÚ·ÛË ÁÔÓȉȷ΋, ‚Ï. ÁÔÓȉȷ΋
¤ÎÊÚ·ÛË
Â¤Ì‚·ÛË ÁÂÓÂÙÈ΋, ‚Ï. ÁÂÓÂÙÈ΋
Â¤Ì‚·ÛË
ÂÈÁ¤ÓÂÛË, 27-28, 31, 57, 74-76
ÂÈÁÂÓÂÙÈÎfi˜(-‹,-fi), 8, 16, 29-31,
33, 51-52, 54, 56, 75, 87-88,
93, 106
‰›ÎÙ˘Ô, 31
ÎÏËÚÔÓÔÌÈÎfiÙËÙ·, 8, 33, 5152, 54
Ì˯·ÓÈÛÌfi˜, 29, 51
ÌÓ‹ÌË, 56
ÓÙÂÙÂÚÌÈÓÈÛÌfi˜, 75, 87-88
Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ, 30, 33, 93, 106
ÂÈÁÂÓÂÙÈÎfiÙËÙ·, 50, 67
ÂÈÏÔÁ‹ Ê˘ÛÈ΋, ‚Ï. Ê˘ÛÈ΋ ÂÈÏÔÁ‹
¢ÁÔÓÈÛÌfi˜, 85
Eigen Manfrend, 38

h
Haken Herman, 38
Hume David, 77

ı
ıÂÚ·›· ÁÔÓȉȷ΋, ‚Ï. ÁÔÓȉȷ΋ ıÂÚ·›·
ıˆڛ·, 8-10, 13-15, 26-28, 3435, 37, 39-41, 43, 48, 68, 74,
76, 86-87, 89, 94, 102-103,
108-111
·˘ÙÔÔÚÁ¿ÓˆÛ˘, ‚Ï. ·˘ÙÔÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ıˆڛ·

ÓÂÔ‰·Ú‚ÈÓÈ΋, 26, 89 (‚Ï. ηÈ
ıˆڛ· Û˘ÓıÂÙÈ΋ )
·ÁÁ¤ÓÛ˘, 68
Èı·ÓÔًوÓ, 37, 39, 43
ÏËÚÔÊÔÚ›·˜, 9-10, 14, 37,
43
ÔÏ˘ÏÔÎfiÙËÙ·˜, ‚Ï. ÔÏ˘ÏÔÎfiÙËÙ·˜ ıˆڛ·˜
ÚÔÛ¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡, 76
Û˘ÓıÂÙÈ΋, 89 (‚Ï. Î·È ıˆڛ·
ÓÂÔ‰·Ú‚ÈÓÈ΋ )
ıfiÚ˘‚Ô˜, 11, 37-40, 43, 87, 100101, 104

j
Johannsen Wilhelm, 68-69
Josephson Bryan, 103

Î, k
∫·ÛÙÔÚÈ¿‰Ë˜ ∫ÔÚÓ‹ÏÈÔ˜, 13
ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰fiÁÌ·, ‚Ï. ‰fiÁÌ· ÎÂÓÙÚÈÎfi
ÎÏËÚÔÓÔÌÈÎfiÙËÙ·, 8, 33, 50-52,
54, 69, 89, 93
ÂÈÁÂÓÂÙÈ΋, ‚Ï. ÂÈÁÂÓÂÙÈ΋
ÎÏËÚÔÓÔÌÈÎfiÙËÙ·
Ì˘ÙÔ¯ÔÓ‰Úȷ΋, 93
ÎψÓÔÔ›ËÛË, 16, 34, 58, 93-97,
108
∫Ô˘Ó ∆fiÌ·˜, 22, 27
¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙÔ˘ ∫Ô˘Ó, 22
∫Ô˘ÓÈ΋ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË, 27-28
ÎÒ‰Èη˜ ÁÂÓÂÙÈÎfi˜, ‚Ï. ÁÂÓÂÙÈÎfi˜
ÎÒ‰Èη˜
Katchalsky Aharon, 9-10, 38,
51, 61
117

knock out, 8, 31 (‚Ï. Î·È ·‰Ú·ÓÔÔ›ËÛË Î·Ù¢ı˘ÓfiÌÂÓË ÁÔÓȉ›Ô˘ Î·È ÁÔÓȉȷ΋˜ ¤ÎÊÚ·Û˘
·Î‡ÚˆÛË )
Koppel M., 44

Ï, l
§·Ì¿ÚÎ πˆ¿ÓÓ˘ µ·ÙÈÛÙ‹˜, 87,
89
§·Ï¿˜ ¶È¤Ú ™ÈÌfiÓ, 89
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi˜ ÏÂÔÓ·ÛÌfi˜, ‚Ï.
ÏÂÔÓ·ÛÌfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi˜
Landais Etienne, 16, 71
Leibniz Gottfried Wilhelm, 77
Lesourne J., 13
Levy-Leblond Jean-Marc, 21
Lewontin Richard, 70-71

Ì, m
ÌÂÙ·ÊÔÚ¿, 35, 37, 40, 43, 46,
50-51, 63, 72, 76, 79, 90
Ì˯·ÓÈÛÌfi˜, 8, 23-25, 28-29, 3435, 37-38, 40, 45-47, 49, 51,
53-54, 57-58, 61-63, 68, 70,
75, 89, 91, 96, 98, 101, 104
·˘ÙÔÔÚÁ¿ÓˆÛ˘, ‚Ï. ·˘ÙÔÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜
ÂÈÁÂÓÂÙÈÎfi˜, ‚Ï. ÂÈÁÂÓÂÙÈÎfi˜
Ì˯·ÓÈÛÌfi˜
ÙÂÏÂÔÏÔÁÈÎfi˜, ‚Ï. ÙÂÏÂÔÏÔÁÈÎfi˜ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜
Ì˯·ÓÈÛÙÈ΋ ÛÎÔÈÌfiÙËÙ·, ‚Ï.
ÛÎÔÈÌfiÙËÙ· Ì˯·ÓÈÛÙÈ΋
ÌÓ‹ÌË, 46, 56, 65, 68, 92
ÁÂÓÂÙÈ΋, ‚Ï. ÁÂÓÂÙÈ΋ ÌÓ‹ÌË

118

ÂÈÁÂÓÂÙÈ΋, ‚Ï. ÂÈÁÂÓÂÙÈ΋
ÌÓ‹ÌË
ªÔÓfi ∑·Î, 10-11
ÌÔÓÙ¤ÏÔ, 27, 31, 47, 50-51, 63,
88-90, 100-101, 105, 109-111
·˘ÙÔÔÚÁ¿ÓˆÛ˘, ‚Ï. ·˘ÙÔÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÌÔÓÙ¤ÏÔ
·ÈÁÓ›ˆÓ, 63
ªÂÚÓ¿Ú ∑·Ó, 13
ªÂÚÓ¿Ú ∫ÏÔÓÙ, 24
Ì˘ÙÔ¯ÔÓ‰Úȷ΋ ÎÏËÚÔÓÔÌÈÎfiÙËÙ·,
‚Ï. ÎÏËÚÔÓÔÌÈÎfiÙËÙ· Ì˘ÙÔ¯ÔÓ‰Úȷ΋
masters ÁÔÓ›‰È·, ‚Ï. ÁÔÓ›‰È· masters
Maupertuis Luis, ‚Ï. ·Ú¯‹ ÙÔ˘
Maupertuis
Mayr Ernst, 23-26, 30, 34-35,
37, 89, 91, 100
Miklos G. L. G., 32-33
Morin Edgar, 10-13

Ó
ÓÂÔ‰·Ú‚ÈÓÈ΋ ıˆڛ·, ‚Ï. ıˆڛ·
ÓÂÔ‰·Ú‚ÈÓÈ΋
ÓÂÔ‰·Ú‚ÈÓÈÛÌfi˜, 89
ÓÂ˘ÚˆÓÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô, 49
ÓÙÂÙÂÚÌÈÓÈÛÌfi˜, 28, 57, 75, 8689, 92
‚ÈÔÏÔÁÈÎfi˜, 87
ÁÂÓÂÙÈÎfi˜, ‚Ï. ÁÂÓÂÙÈÎfi˜ ÓÙÂÙÂÚÌÈÓÈÛÌfi˜
ÂÈÁÂÓÂÙÈÎfi˜, ‚Ï. ÂÈÁÂÓÂÙÈÎfi˜
ÓÙÂÙÂÚÌÈÓÈÛÌfi˜
Nicolis Gregoire, 38

Ô
ÔÚÁ·ÓÈÎÈÛÌfi˜, 87
ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ‰È·ÁÔÓȉȷÎfi˜, ‚Ï.
‰È·ÁÔÓȉȷÎfi˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜

, p
·ÁÁ¤ÓÛ˘ ıˆڛ·, ‚Ï. ıˆڛ·
·ÁÁ¤ÓÛ˘
·ÈÁÓ›ˆÓ ÌÔÓÙ¤ÏÔ, ‚Ï. ÌÔÓÙ¤ÏÔ
·ÈÁÓ›ˆÓ
·ÓÁÔÓ›‰ÈÔ, 70
¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, 7, 22, 27-29, 31,
33, 35
ÙÔ˘ ∫Ô˘Ó, ‚Ï. ∫Ô˘Ó, ¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙÔ˘
Ï¿ÛÌ·, 52, 68
ÁÂÓÂÙÈÎfi, ‚Ï. ÁÂÓÂÙÈÎfi Ï¿ÛÌ·
ۈ̷ÙÈÎfi, 52
ÏÂÈÔÙÚÔ›·, 8, 32
ÏÂÔÓ·ÛÌfi˜, 8, 32, 38, 40, 105
ÁÔÓȉȷÎfi˜, 8
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi˜, 32
ÔÏ˘ÏÔÎfiÙËÙ·(˜), 8, 13, 15, 2728, 32, 37-45, 104, 108
·ÏÁÔÚÈıÌÈ΋, ‚Ï. ·ÏÁÔÚÈıÌÈ΋
ÔÏ˘ÏÔÎfiÙËÙ·
ıˆڛ·, 8, 13, 15, 108
ÚÈfiÓ, 16, 33, 54, 98, 108
ÚfiÁÚ·ÌÌ·, 7, 23, 25-27, 31, 3437, 40-51, 57-59, 63-65, 67,
72, 76, 79, 83-84, 90-92, 9697, 100, 104-106
·ÎÔÏÔ˘ı›·˜, ‚Ï. ·ÎÔÏÔ˘ı›·˜
ÚfiÁÚ·ÌÌ·
ÁÂÓÂÙÈÎfi, ‚Ï. ÁÂÓÂÙÈÎfi Úfi-

ÁÚ·ÌÌ·
‰È·ÓÔÌ‹˜, 49-50
ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ÁÔÓȉÈÒÌ·ÙÔ˜,
104
ÚÔıÂÙÈÎfiÙËÙ·, 24-25, 100, 110
(‚Ï. Î·È ÙÂÏÂÔÏÔÁ›· )
ÚÔÛ¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ıˆڛ·, ‚Ï. ıˆڛ· ÚÔÛ¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡
¶ÚÔ‡ÛÈÓÂÚ ™Ù¿ÓÏÂ˚, 98-99, 108
Passet René, 12-13
Pittendrigh C. S., 25
Prigogine Ilia, 10, 37-38

Ú
Ú‡̷ ·Ó·ÁˆÁÈÛÌÔ‡, ‚Ï. ·Ó·ÁˆÁÈÛÌÔ‡ Ú‡̷
Ú‡ıÌÈÛË ÁÔÓȉȷ΋, ‚Ï. ÁÔÓȉȷ΋
Ú‡ıÌÈÛË

Û, s
ÛÎÔÈÌfiÙËÙ·, 8, 24-26, 44, 100,
110
Ì˯·ÓÈÛÙÈ΋, 25, 100
Û˘ÓıÂÙÈ΋ ıˆڛ·, ‚Ï. ıˆڛ·
Û˘ÓıÂÙÈ΋
Û‡ÛÙËÌ·, 11, 38, 40, 107
·ÓÔÛÔÔÈËÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜
ˆÚ›Ì·ÓÛË, ‚Ï. ˆÚ›Ì·ÓÛË ·ÓÔÛÔÔÈËÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜
·˘ÙÔÔÚÁ¿ÓˆÛ˘, ‚Ï. ·˘ÙÔÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Û‡ÛÙËÌ·
ۈ̷ÙÈÎfi Ï¿ÛÌ·, ‚Ï. Ï¿ÛÌ·
ۈ̷ÙÈÎfi
Saint-Hilaire Geoffroy, 76
Shannon Claude, 38-39, 43

119

Strohman Richard, 27-28, 57
Stengers Isabelle, 13
Sternheimer Joel, 102
Szent-Gyorgi Albert, 68, 100

Ê, f
Ê˘ÛÈ΋ ÂÈÏÔÁ‹, 26, 67, 89
finalité, 100 (‚Ï. Î·È ÛÎÔÈÌfiÙËÙ· Ì˯·ÓÈÛÙÈ΋ )

Ù

¯

Ù¿Í˘ ·Ú¯‹, ‚Ï. ·Ú¯‹ Ù¿Í˘
ÙÂÏÂÔÏÔÁ›·, 24-25, (‚Ï. Î·È ÚÔıÂÙÈÎfiÙËÙ· )
ÙÂÏÂÔÏÔÁÈÎfi˜ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜, 25
ÙÂÏÂÔÓÔÌ›·, 25
ÙÚÔÔÔ›ËÛË ÁÂÓÂÙÈ΋, ‚Ï. ÁÂÓÂÙÈ΋ ÙÚÔÔÔ›ËÛË
Ù˘¯·›· ·ÎÔÏÔ˘ı›·, ‚Ï. ·ÎÔÏÔ˘ı›·
Ù˘¯·›·
Ù˘¯·ÈfiÙËÙ·, 77, 86, 89

˘
˘ÂÚÌÂÙ·ÏÏ¿ÍÂȘ, 52

120

ÿÍÏÂ˚ ∆fiÌ·˜, 78

ˆ
ˆÚ›Ì·ÓÛË, 40, 107
·ÓÔÛÔÔÈËÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜,
40, 107
ÏÂÌÊÔ΢ÙÙ¿ÚˆÓ, 40

w
Watson James, 28
Weismann August, 89

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful