Grafuri neorientate

Definitie 
Graf = orice mul ime finit V prev zut cu o rela ie binar intern E. Not m graful cu G=(V, E). E). Graf neorientat = un graf G=(V, E) în care rela ia binar este simetric : (v,w)E atunci (w,v) E. (v,w) Nod = element al mul imii V, unde G=(V, E) este un graf neorientat.

Muchie 
Muchie = element al mul imii E ce descrie o rela ie existent între dou vârfuri din V, unde G=(V, E) este un graf neorientat;
4 5 3 6 2 1 Pentru graful din figura alaturata avem: V={1,2,3,4,5,6} si E={(1,2),(1,3),(1,4),(2,5),(2,6), (3,4),(3,5)}

Nod 
Nod = element al mul imii V, unde G=(V, E) este un graf neorientat. Nod izolat = Un nod cu gradul 0. Nod terminal= un nod cu gradul 1
4 5 3 6 2 1 Pentru graful din figura alaturata avem: V={1,2,3,4,5,6} si Nodul 6 e varf izolat si nodul 4 e varf terminal

Adiacenta ,Inciden , Grad 
Adiacenta: Într-un graf neorientat existen a muchiei (v,w) Adiacenta: Întrpresupune c w este adiacent cu v i v adiacent cu w. Inciden = o muchie este incident cu un nod dac îl are pe acesta ca extremitate. Muchia (v,w) este incident în nodul v respectiv w. Grad = Gradul unui nod v, dintr-un graf neorientat, este un dintrnum r natural ce reprezint num rul de noduri adiacente cu acesta (sau numarul de muchii incidente cu nodul respectiv)

EXEMPLU
4 5 3 6 2 1 Pentru graful din figura alaturata avem, de exemplu: 1 adiacent cu 3 2 adiacent cu 5 Muchia (3,4) este incidenta la nodul 3 si la nodul 4 Gradul nodului 1 este 3 Gradul nodului 2 este 3 Gradul nodului 3 este 3 Gradul nodului 4 este 2 Gradul nodului 5 este 2 Gradul nodului 6 este 1

Lant 
Lan = este o secven de noduri ale unui graf neorientat G=(V,E), G=(V,E), cu proprietatea c oricare dou noduri consecutive din lant sunt adiacente:L=[w1, w2, w3,. . ,wn] cu proprietatea c (wi, adiacente:L=[w wi+1)E pentru 1ei<n. Lungimea unui lan = num rul de muchii din care este format. Lan elementar = lan ul care con ine numai noduri distincte 

4 5 3 6 2 1 

Pentru graful din figura alaturata avem, de exemplu: 1 adiacent cu 3 2 adiacent cu 5 Muchia (3,4) este incidenta la nodul 3 si la nodul 4 Gradul nodului 1 este 3 Gradul nodului 2 este 3 Gradul nodului 3 este 3 Gradul nodului 4 este 2 Gradul nodului 5 este 2 Gradul nodului 6 este 1

Tipuri 
Graf partial = Dac dintr-un graf G=(V,E) se dintrsuprim cel pu in o muchie atunci noul graf G¶=(V,E¶), G¶=(V,E¶), E¶Ž E se nume te graf par ial al lui G. Subgraf = Dac dintr-un graf G=(V,E) se dintrsuprim cel pu in un nod împreun cu muchiile incidente lui, atunci noul graf G¶=(V¶,E¶), E¶Ž E G¶=(V¶,E¶), si V¶ŽV se nume te subgraf al lui G. Graf regulat = graf neorientat în care toate nodurile au acela i grad;

Fie graful G: 5

4 3

Exemplu Un subgraf al grafului G este:
4 5 3 6 2

6

1 Un graf partial al grafului G este: 5 3 6 2 1 1 4 

Graf complet = graf neorientat G=(V,E) în care exist muchie între oricare dou noduri. noduri. Num rul de muchii ale unui graf complet este: nr*(nr-1)/2.Unde este: nr*(nr-1)/2.Unde nr este numarul de noduri Graf conex = graf neorientat G=(V,E) în care pentru orice pereche de noduri (v,w) v,w) exist un lan care le une te. te.

Graf complet: 5

4 3

Exemplu Un graf neconex:
4 5 3 6 2

1 Un graf conex: 4 5 3 6 2 1 1

Componenta conexa 
Component conex = subgraf al grafului de referin , maximal în raport cu proprietatea de conexitate (între oricare dou vârfuri exist lan );

Fie graful G: 4 5

Exemplu: Exemplu:
Prima componenta conexa este: 5 3 3 6 A doua componenta conexa este: 4

6 2 1

1

2

Hamiltonian 
Lan hamiltonian = un lan elementar care con ine toate nodurile unui graf L=[2 ,1, 6, 5, 4, 3] este lant hamiltonian Ciclu hamiltonian = un ciclu elementar care con ine toate nodurile grafului C=[1,2,3,4,5,6,1] este ciclu hamiltonian Graf hamiltonian = un graf G care con ine un ciclu hamiltonian

EXEMPLU
4 5 3 6 2 1 Un ciclu Hamiltonian este: 4352614

Eulerian 
Lan eulerian = un lan simplu care con ine toate muchiile unui graf Lantul: L=[1.2.3.4.5.3.6.2.5.6] este lant eulerian Lantul: Ciclu eulerian = un ciclu simplu care con ine toate muchiile grafului Ciclul: C=[1.2.3.4.5.3.6.2.5.6.1] este ciclu eulerian Ciclul: Graf eulerian = un graf care con ine un ciclu eulerian. eulerian. Condi ie necesar i suficient : Un graf este eulerian dac i numai dac oricare vârf al s u are gradul par si este conex. conex.

EXEMPLU
4 5 3 6 2 1 Un ciclu Eulerian este: 4326135214

Reprezentarea grafurilor neorientate 
Fie G=(V, E) un graf neorientat. neorientat. Exista mai multe modalitati de reprezentare pentru un graf neorientat, folosind diverse neorientat, tipuri de structuri de date. Reprezentarile vor fi utilizate in diversi algoritmi si in programele care implementeaza pe calculator acesti algoritmi. algoritmi.

Matricea de adiacentã matricea booleanã 
Matricea de adiacentã asociatã unui graf neorientat cu n noduri se defineste astfel: A = (ai j) n x n cu astfel: (a 1, daca [i,j]E i,j] a[i,j]= a[i,j]= 0, altfel Observatii: Observatii:
Matricea de adiacenta asociatã unui graf neorientat este o matrice simetricã Suma elementelor de pe linia k reprezintã gradul nodului k Suma elementelor de pe coloana k reprezintã gradul nodului k Pe diagonala principala toate elementele sunt o.

EXEMPLU
4 5 3 6 2 1 A= Matricea de adiacenta asociata este: 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

Listele de adiacenta a nodurilor 
Reprezentarea in calculator a unui graf se poate face utilizand listele de adiacenta a varfurilor, varfurilor, adica pentru fiecare varf se alcatuieste lista varfurilor adiacente cu el. Ordinea nodurilor in cadrul unei liste nu este importanta Lista fiecarui nod consta in nodurile adiacente nodului respectiv

EXEMPLU
4 5 3 6 2 1 Listele de adiacente sunt: 1: 2, 3, 4, 6 2: 1, 3, 5 3: 2, 1, 4 4: 1, 3 5: 2 6: 1

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful