2.

5 INDICATORI SPECIFICI DIN RAMURA CONSTRUCŢIILOR Investiţiile se materializează în capital fix, care se poate împărţi în capital fix activ şi capital fix pasiv. În categoria capitalului fix activ se cuprind utilajele care reprezintă elementele dinamice ale procesului de producţie. Capitalul fix pasiv se referă cu precădere la clădiri, care asigură desfăşurarea normală a procesului de producţie. Tocmai de aceea, în elaborarea documentaţilor tehnico-economice ale investiţiilor, un loc aparte trebuie acordat activităţii de proiectare a construcţiilor în vederea gospodăririi cu eficienţă maximă a fondurilor de investiţii ce se materializează în construcţii. În activitatea de proiectare a construcţiilor, dar nu numai în acest caz, se foloseşte un sistem de indicatori - de volum, de structură sau de eficienţă economică - din care fac parte următorii : 1. Suprafaţa ocupată de întregul obiectiv de investiţii (At). Exprimă întreaga suprafaţă scoasă din circuitul agricol sau dezafectată pe care se va amplasa viitorul obiectiv. 2. Suprafaţa clădită (Acl). Această suprafaţă reprezintă aria terenului de construcţii cuprinsă în perimetrul exterior al zidurilor înconjurătoare, determinată la nivelul solului. În această suprafaţă se includ nu numai halele de producţie, ci şi depozitele de materiale şi produse finite, staţiile de transformare a curentului electric etc. 3. Suprafaţa construită desfăşurată (Ad). Tot mai multe unităţi productive, în special cele din industria de mecanică fină, electronică, electrotehnică, precum şi unităţile cu caracter social-cultural, îşi desfăşoară activitatea pe mai multe niveluri, extinzându-şi în acest fel procesul de producţie pe verticală, fapt ce va duce la o folosire intensivă a suprafeţei clădite. Această suprafaţă construită desfăşurată este formată din suma suprafeţelor construite ale secţiuniilor orizontale ale subsolurilor, parterului, etajelor şi mansardelor (exclusiv podurile circulabile sau necirculabile) cuprinse în conturul exterior al zidurilor înconjurătoare. 4. Suprafaţa utilă (Au). Mărimea acesteia este dependentă de suprafaţa construită desfăşurată şi grosimea zidurilor. Ea se constituie din suma suprafeţelor secţiunilor orizontale ale tuturor încăperilor, măsurate după dimensiunile interioare. 5. Suprafaţa de producţie (Apr). În cadrul suprafeţei ocupate de întregul obiectiv, aceasta are un rol important în desfăşurarea procesului de producţie, deoarece ea este constituită din acea suprafaţă pe care sunt montate utilajele şi instalaţiile de lucru şi pe care se desfăşoară procesul de producţie, inclusiv activităţile de montaj, vopsitorie, probe tehnologice etc. 6. Suprafaţa de circulaţie (Acc). Este formată din acea suprafaţă construită, utilă, destinaţiei circulaţiei persoanelor şi vehiculelor, pe orizontală şi pe verticală. 7. Gradul de ocupare a terenului. Acest indicator exprimă ponderea pe care o are suprafaţa clădită în suprafaţa totală ocupată de obiectivul economic. Se calculează cu ajutorul formulei : Acl G1 =100 x At în care: G1 reprezintă gradul de ocupare a terenului cu clădiri; Acl - suprafaţa clădită ; At - suprafaţa ocupată de întregul obiectiv de investiţii. În mod normal, acest indicator trebuie să aibă o valoare cât mai mare, dar aceasta nu trebuie exagerată, deoarece suprafaţa rămasă neconstruită este destinată pe de o parte circulaţiei exterioare a persoanelor şi vehiculelor, dar şi creării unui sistem ambiental cât mai plăcut în jurul obiectivului respectiv. 8. Gradul de folosire a suprafeţei clădite. Mărimea acestui indicator diferă foarte mult de la o ramură la alta şi de la o secţie la alta, în funcţie de raportul permis de specificul procesului de producţie între suprafaţa desfăşurată şi cea construită. Formula de calcul al indicatorului este : Ad G2 = Acl în care: G2 reprezintă gradul de folosire a suprafeţei clădite; 1

De asemenea. Rezultatele economice ale unităţii depind de capitalul fix productiv. concordanţa între proiectul iniţial şi modul în care acesta se derulează practic. indicatorii de mai sus reprezintă numai o parte din indicatorii specifici ramurilor economice. Suprafaţa afectată amplasării şi deservirii acestui capital fix depinde de ponderea suprafeţei productive în suprafaţa construită desfăşurată. Formula de calcul este : Au G4 =100 x Ad în care: G4 reprezintă gradul de folosire a suprafeţei utile desfăşurate. Densitatea construcţiilor. 11. Apr . 2 . Acl .suprafaţa desfăşurată . ca de altfel majoritatea dintre ei. 10. iar în mod obişnuit decizia de investiţii se adoptă prin folosirea indicatorilor cei mai semnificativi din cei prezentaţi După cum se poate vedea. astfel că prin utilizarea unor metode mai evoluate de management să asigure realizarea scopului oricărui întreprinzător: obţinerea de profit.Ad . Pentru activitatea de proiectare a construcţiilor se mai pot calcula şi alţi indicatori. trebuind a fi verificată periodic. Acestea sunt în fapt variabilele cost şi timp care.suprafaţa clădită. astfel încât abaterile să fie corectate la timp şi a asigura rentabilitate utilizării resurselor. El exprimă câţi metri suprafaţă desfăşurată revin la 1 metru pătrat suprafaţă clădită. dacă sunt bine controlate fac din orice activitate o activitate profitabilă. în practică putând fi utilizaţi diverşi indicatori de eficienţă economică a investiţiilor potrivit specificului acestora şi necesităţilor analizei. Formula de calcul este : Ad G3 = At în care: G3 reprezintă densitatea construcţiilor. Sistemul indicatorilor economici se aplică numai în analizele speciale. se exprimă în procente. Gradul de folosire a suprafeţei construite desfăşurate.suprafaţa productivă. Indicatorul exprimă suprafaţa clădită desfăşurată ce revine la 1 metru pătrat de suprafaţă a terenului. managerii de azi au tot mai multe modalităţi de a găsi soluţii optime la problemele cu care se confruntă şi de a ţine sub control activitatea pe care o administrează. Între indicatorii prezentaţi mai sus există următoarele relaţii: G1 x G2 Au = Apr + Acr G3 = 100 în care: Acr reprezintă suprafaţa de circulaţie. Acest indicator se stabileşte astfel: Apr G5 =100 x Ad în care: G5 reprezintă gradul de folosire în scopuri productive a suprafeţei construite desfăşurate. Gradul de folosire în scopuri productive a suprafeţei construite desfăşurate. Acest indicator caracterizează proporţia în care se află aria utilă faţă de aria desfăşurată. 9. În concluzie.suprafaţa utilă. ci ele trebuie permanent ţinute sub control. Nu este de ajuns ca aceste resurse să fie administrate. arătând densitatea construcţiilor pentru terenul respective. Au . Acest indicator. elementele care stau la baza câştigării unei lucrări de construcţii sunt oferta (devizul ofertă) şi graficul de execuţie a lucrării.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful