]àÓÜá«Ý

babababababababababababababab
g¿áÓÜ ñ Ü Â ±Ü Å Êæ ã à¨Ü ¯ —¿á ÊÜ á áS±Ü £ ÅPæ

ÓÜíÓݧ±ÜPÜÃÜá :

±ÜÃÜÊÜá±Üäg ]à ]à 1008 ]àÓÜñܱÜÅÊæãà¨Ü£à¥Üì]à±Ý¨ÜíWÜÙÜÊÜÃÜá
]àÊÜáñ…ÓÜñÝÂñܾ£à¥Ýì®Ýí PÜÃÜáOÝÃÜÓܱæäàÑñÝ >
ÓæàÊÜÂñÝí ÃÜÔPæçÊÜÞì«æÌ$ç@ ]àÓÜá«ÝÊÜÞÓܱܣÅPÝ >>
ÓÜí±Üâo 14 ËPÜê£ ÓÜíÊÜñÃÕÜ Ü »Ý¨ÜűܨÜÊÜÞÓÜ Óæ±æríŸÃ… 2010 ÓÜíbPæ 6
KKKKKK ]àÓÜá«Ý

ÓÜí±Ý¨ÜQà¿á ÓÜÆÖÝ ÊÜáívÜÚ KKKKKK

±Üí. ÃÝÊÜÞaÝ¿áì PÜqr (]à±Ý¨Ü±âÜ ñÜÅÃáÜ )

±Üí. ÃÜíWÝaÝ¿áì WÜáñÜÆ
¤ (]à±Ý¨Ü±âÜ ñÜÅÃáÜ )

±Üí. ˨ÝÂÔíÖÝaÝ¿áì ÊÜÞÖÜáÈ
±Üí. Ë. ±ÜÅ»íÜ g®ÝaÝ¿áì
±Üí.ÓÜñÂÜ «Ý®ÝaÝ¿áì PÜqr

±Üí. ±ÜíyÜÄà®Ý¥ÝaÝ¿áì WÜÆWÜÈ
±Üí. ÊÜá«ÝÌaÝ¿áì ÊæãTÝÎ
]àB¨Ü ÃÝÊÜÞaÝ¿áì

WèÃÜÊÜ ÓÜí±Ý¨ÜPÜÃÜá @ ±Üí. g¿á£à¥ÝìaÝ¿áì ÊÜáÙÜX

ÓÜí±Ý¨ÜPÜÃÜá @ ±Üí. ˨Ý—àÍÝaÝ¿áì WÜáñܤÆ
¯ÊÜìÖÜOæ @ ]à G. ¹. ÍÝÂÊÜÞaÝ¿áì-EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

g¿áÓÜ ñ Ü Â ±Ü Å Êæ ã à¨Ü ¯ —¿á «Ü Ê Ü á ì¨Ü Î ìÊÜ á ívÜ È
vÝ>>Gí.Gí.hæãàÎ,A«ÜÂPÜÒÃÜá
]à ÊæíPÜoÃÝÊ… PÝ¿áì¨ÜÎì
]à G®….¹.Öæa….PÜáÆPÜ~ì
]à q.GÓ….ÃÝZÊæàí¨ÜÅ®…
ÓÜÆÖææWÝÃÜÃÜá & ]à Pæ.BÃ…. WÜívÜÊÜÞÈ
]à WæãàËí¨ÜÊáÜ ã£ì ¨æàÓÝÀá
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
MS
MS
e S ree S
e
r
F
F
ÎÅàÊÜásÜ©í¨Ü S M S ÊÜáãÆPÜ

ÓÜí¨æàÍÜ ÓÜá«Ý

Fre
F
e S ree S
MS
MS

ñÜÊáÜ ¾ Êæã¸æçÈWæ ±ÜÅ£¯ñÜ EbñÜÊÝX ±ÜíaÝíWÜ ÖÝWÜã
ÎÅà±Ý¨ÜíWÜÙÊ
Ü ÃÜ Ü ©XÌg¿á ÊÝñæì,ÓÜí¨æàÍÜWÙÜ ®Ü áÜ ° PÜÙáÜ ×ÓÜÇÝWÜᣤ¨
¤ .æ ÓÜí¨æàÍÜWÙÜ ®Ü áÜ ° A±æàQÒÓáÜ ÊÜÃáÜ
ñÜÊáÜ ¾ Êæã¸æçȯí¨Ü ON UMQUOTES Gí¨Üá pæç±… ÊÜÞw 09870807070 Wæ S M S
ÊÜÞw. DWÝWÜÇæà 19,550 PÜãR ÖæaáÜ c g®Ü C¨ÜÃÜ ÇÝ»Ü樆 áÜ ° ±Üv¿
æ áᣤ¨ÝªÃ.æ ñÝÊÜä ÓÜÖÜ
aÜí¨Ý¨ÝÃÜÃÝX ÎÅàÊÜásÜ¨Ü ÓÜí±ÜPÜì, ÎÅàWÜÙÜÊÜÃÜ ©XÌg¿á ÓÜí¨æàÍÜ ±ÜvÀ
æ áÄ. ñÜÊáÜ ¾ B±Ü¤
CÐÜÄr WÜã D ËÐÜ¿áÊÜ®áÜ ° £ÚÔ ÎÅàÊÜásÜ¨Ü ÓÜí±ÜPìÜ ÊÜ®áÜ ° PÜÈÔ³ Pæãw.
- uttaradimath.org

ÊÜááS±Üâo Ë®ÝÂÓÜ @ Wæãà±ÝÆPÜêÐÜ¡ ¨ÝÊÜ|WæàÄ

59/08

ËÐÜ¿Þ®ÜáPÜÅÊÜá~PÝ
1 ÍÜáÅ£ÓÜá«Ý/ÊÝÂÓÜÓÜá«Ý/¨Ý ÓÜ ÓÜá «Ý
2 ÓÜñÝÂñÜÊ
¾ Ý~
3 ®ÜáwÊÜááñÜá¤
4 ÎÅàPÜêÐÜ¡ & 14
5 Êæà¨Ü »ÝÐÜÂPÝÃÜÃÝ¨Ü ÎÅà ÊÜÞ«ÜÊÜ£à¥ÜìÃÜá
6 ±ÝÅÃÜŸœPÜÊÜáìPæR »æãàWÜËÆÉ¨æ ®ÝÍÜÊÜâípæà ?
7 ËÐÜáÓ¡ Ö
Ü ÓÜ ÅÜ ®ÝÊÜá
8 ÎÅàñÜáÆÔà & 3
9 ¨ÝÓÜÓÝ×ñÜ ±ÜÅÍæã°àñܤÃÜWÜÙÜá& 30
10ÊÜáÖÝ»ÝÃÜñÜ¨Ü E±ÜPÜ¥æWÜÙÜá & 5
11ËÐÜáÓ¡ Ö
Ü ÓÜ ÅÜ ®ÝÊÜÞ®ÜáÓÜí«Ý®Ü
12¯à£ÓÜá«Ý & 19
13±Ü¨ÜŸí«Ü &83
14XàñÝÊÜá×Êæá&9
15ÊÜÞ®ÜËà¿á ÊÜåèÆÂWÜÙÜá & 44
16ÎàÆÊæà ÊÜáãÆ
17 Finding SELF - 4
18ÊÝñæìWÜÙáÜ
19ÊÜÞÓܱíÜ aÝíWÜ

3
±Üí. PÝíñæàÍÝaÝ¿áì PܨÜÃÜÊÜáívÜÆX 4
±Üí. ÓÜñÜ«Ý®ÝaÝ¿áì PÜqr
8
±Üí. g¿á£à¥ÝìaÝ¿áì ÊÜáÙÜX
9
12
±Üí. ÊæíPÜoXÄàÍÝaÝ¿áì G.GÓ…. 16
±Üí. ±Ü¨Ü¾®Ý»ÝaÝ¿áì boWÜá±Ü³
18
±Üí. ÊÝ©ÃÝhÝaÝ¿áì PÜÃÜ|í
20
ÎÅà. G ¹ ÍÝÂÊÜÞaÝ¿áì
22
±Üí. ±ÜâÃÜí¨ÜÃÝaÝ¿áì ÖÜ¿áXÅàÊÜ
24
±Üí.ÓÜXÅ ÃÝZÊæàí¨ÜÅ E±Ý«Ý¿á
26
±Üí. PÝíñæàÍÝaÝ¿áì PܨÜÃÜÊÜáívÜÆX 30
±Üí. B®Üí¨Ü£à¥ÝìaÝ¿áì ÊÜá×Ñ 33
±Üí. ÊæíPÜpæàÍÝaÝ¿áì ¹.BÃ…
33
±Üí. ±ÜÅÊæãà¨ÝaÝ¿áì ±ÜähÝÃÜ
35
ÎÅà™.±ÜÅËà|.ÖÜá®ÜWáÜ í¨Ü.
37
By : Mr H K Katti
39
43
56

ŸvÜ ±ÜÅ£»Ý¯ÌñÜ Ë¨Ý¦ìWÜÙÜ ÎPÜÒ|PÝRX
g¿áÓÜñܱÜÅÊæãà¨Ü¯—Wæ ¨æà~Wæ ¯àw¨Ü ¨Ý¯WÜÙÜá
90,000
50,000
25,000
10,000

1. ±ÜÅÊæãà¨Ü PÜáÆPÜ~ì
1. Ga….GÓ….ÊÜÞ«ÜÊÜÊÜáã£ì
1. GÓ….G.ÓÜá¨ÜÍÜì®Ü
15,000. 1.ÃÝZÊæàí¨ÜÅ PÜáÆPÜ~ì
1. ±ÜÅ»ÝPÜÃÜ Pæãàq, 2. Gí.Pæ.PÜáÆPÜ~ì, 3. vÝ.±ÜÅËà| ´Ü~àí¨ÜŮݥÜ,
4. G.i.±Ü¨ÜQ. 5. ÓÜá»Ý ipÝÉ 6. ².GÓ….ÖÜÄÃÝÊ… 7.BÃ… ¨ÜñÜã¤ÃÝÊ…
8. GÓ… ÔÃÝiÃÝÊ… 9. gWܮݰ¥ÜÃÝÊ… PæãàÇÝÃÜ 10. ÎÅà«ÜÃÜ®ÜÃÜÔíÖÜÃÝÊ…
11. GÓ….Ë.QÃÜ|PÜáÊÜÞÃÜ & 7,000 1. ÓÜb®… ÊÜÆÓÝíÊÜPÜÃ…
5,000 1. vÝ.±ÜÅÓÝ¨Ü BaÝ¿áì, 2. ÓÜáÍݾ ÊÜááñÝÈPÜ 3. PÜêÐÜ¡ÃÝÊ… q.GÓ….
4. q.Pæ. ±ÜÅ©à±ÜÃÝg 5. ÍÝÂÊÜá ¸ÝWÜÆ oÅÓ…r , 6. AÃÜá| ÊÜÞÖÜáÈ
7. PÜêÐÝ¡aÝ¿áì ®ÝWÜ®ÜãÃÜ 8. ÓÜËáàÃÜ ±ÜähÝÃÜ 9. ÊÝ©ÃÝh… A¥Ü~àPÜÃ…
3,000 1.Êæà¨ÜÊÝÂÓÝaÝ¿áì 2. Pæ.GÓ….±ÜíaÜ»ÝË
ÓÝËÃÜ ÊæáàƳoár 1. Ë.GÓ… ÊÜvÜË. 2.APÜÒñÝ ±ÝqÇ…, 3. AíŸáhÝ ¿ágáÊæàì©
4. PÝÎ ÎÅà¯ÊÝÓÝaÝ¿áì, 5. Ãæà|áPÝ ¸ÝÆPÜêÐÜ¡®… 6.
GÆÉ ¨Ý¯WÜÚWÜã g¿áÓÜñܱÜÅÊæãà¨Ü¯—¿áá ËÍæàÐÜÊÝX B»ÝÄ¿ÞX¨æ.
2

Óæ±æríŸÃ… 2010
WWWWWWWWWWWWWWWWWW

L

M

... ÍÜáÅ£ÓÜá«Ý ...
»æãàWÝ¥Üìí ÓÜêÑrÄñÜ®æÂà QÅàvÝ¥ÜìËᣠaݱÜÃæà >
¨æàÊÜÓæÂ$çÐÜ@ ÓÜÌ»ÝÊæäà˜¿áí B±Ü¤PÝÊÜáÓÜ PÝ Óܳ$êÖÝ >>

ÊÜÞívÜãPæãà±Ü¯ÐÜñ… (1&15)

ÎÅàÖÜÄ gWÜñܤ®Üá° ÓÜêÑrÓÜáÊܨÜá ñܮܰ B®Üí¨ÜPæRí¨Üá PæÆÊÜÃÜá £Ú¨ÜÃæ, ÊÜáñæ¤
PæÆÊÜÃÜá ñܮܰ QÅàvæWÝX ÓÜêÑrÓÜáÊÜ®æí¨Üá £Ú¿ááñݤÃæ. B¨ÜÃæ ñܮܰ ÓæÌàaæcÀáí¨Ü
ÓÜêÐÝr$©WÜÙ®Ü áÜ ° ÊÜÞvÜáÊÜâ¨Üá AÊÜ®Ü ÓÜ»
Ì ÝÊÜÊÝX¨æ. ¸æàÃæ¿áÊÜÃÜ ±ÜÅÁãàg®ÜPÆ
RÜ ™É .
ÓÜ¨Ý B±Ü¤PÝÊÜá®Ý¨Ü »ÜWÜÊÜíñܯWæ ¿ÞÊܨÜÄí¨ÜÆã BWܸæàPݨÜ᪠H®Üã CÆÉ™.
GGGGGGGGGGGGGGGG

... ÊÝÂÓÜÓÜá«Ý ...
A¥ÝìWÜÊæãà ¯ñÜÂÊÜáÃæãàXñÝ aÜ
²Å¿Þ aÜ »Ý¿Þì ²Å¿áÊÝ©¯à aÜ >
ÊÜÍÂÜ ÍÜc ±ÜâñæãÅà˜¥ÜìPÜÄà aÜ Ë¨ÝÂ
ÐÜp… iàÊÜÇæãàPÜÓÜ ÓÜáTݯ ÃÝg®… >>ÊÜáÖÝ»ÝÃÜñÜ (E. 33&89)
ÍÜá¨ÜÊ
œ Ý¨Ü «Ü®±
Ü ÝŲ¿
¤ áá, ¨æàÖÜ&ÊÜá®ÜÔ®Õ Ü BÃæãàWÜÂ, ²Å¿áÙÝX ²Å¿áÊÜÞñÜ®ÝvÜáÊÜ
ÖæívÜ£¿áá, ˯àñÜ®Ý¨Ü ÊÜáWÜ®Üá, «Ü®Ü ÖÝWÜã ÓÜËáàbà®Ü þݮܱÝŲ¤Wæ
PÝÃÜ|ÊÝ¨Ü Ë¨æ CÊÜâ BÃÜá ÊÜá®ÜáÐÜÂÄWæ iàÊÜ®¨
Ü È
Ü É ÓÜáSÊÜ®áÜ ° PæãvÜáÊÜâ¨ÝXÊæ.
GGGGGGGGGGGGGGGG

¨Ý
ÓÜ
ÓÜá
«Ý

O
]àÓÜá«Ý

dUÀªÀÅ ¤£Àß M¼ÀUÉ ¤Ã£ÀÄ ¨sÀPÀÄvÀgÉƼÀUÉ
dUÀªÀ ¥ÉÆwÛºÉ ¤Ã£ÀÄ ¤£Àß ¥ÉÆwÛºÀgÀªÀgÀÄ
dUÀPÉ ªÉÆúÀPÀ ¤Ã£ÀÄ ¤£ÀUÉ ªÉÆû¸ÉÆgÀªÀgÀÄ
dUÀ¢ ªÁå¥ÀÛ ¤Ã£ÀÄ ¤£Àß ªÁå¥ÀÛgÀªÀgÀÄ
dUÀ¢ ©ü£ÀߣÀÄ ¤Ã£ÀÄ ¤£ÀUÉ ©ü£ÀßgÀªÀgÀÄ
aVzÀgÉ aVªÀgÀÄ £ÀVzÀgÉ £ÀUÀĪÀgÀÄ
ºÀUÉAiÀÄÄ ¸ÉßúÀªÉ®è ¤£ÁߢüãÀªÉAzÀÄ
©VzÀÄPÉÆArºÀgÀÄ §UÉAiÀÄzÉ C£ÀågÀ£À
RUÀªÁºÀ£À ZÉ®é UÉÆÃ¥Á®«oÀ®
CUÀ®zÉ ¤£ÀߣÀÄß Cað¸ÀĪÀgÀÄ ©qÀzÉ

& ÎÅàWæãà±ÝƨÝÓÜÃÜá

PæçËáàÄ ±æäà¨Ü¨æª PÜêÐÝ¡±Üì|

N
3

ÓÜñÝÂñÜÊ
¾ Ý~

PÝwYaÜác PÜáw¨Ü PÜêÐÜ¡ & 6

" ±Üí. PÝíñæàÍÝaÝ¿áì PܨÜÃÜÊÜáívÜÆX
HIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHI
®ÝÊÜä WæãàÊÜâWÜÙÝWܸæàPÜá
""¿ÞÃÜá Wæãà±ÝÆPÜÃÝWÜáñݤÃæ, »ÜWÜÊÜíñÜ®Ü ÊÜÞ£®Üíñæ iàÊÜ®Ü
®ÜvæÓÜáñݤÃæ AíñÜÖÜÊÜÄWæ GíñÜÖÜ B±ÜñÝRÆ Ÿí¨ÜÃÜã ÓÜÖÜ AÊÜÃÜ ÃÜPÜÒOæ¿á®Üá°
ÊÜÞwÁáà ÊÜÞvÜáñæ¤à®æ'' GíŸá¨ÝX ±ÜÅ£þæ ÊÜÞw¨Ü ±ÜÃÜÊÜÞñܾ ¿Þ¨ÜÊÝ¿áìÃÜá&
±ÜÄÊÜáÙÝaÝ¿áìÃÜá&ÓÜñÂÜ ÓÜí«ÜÃíÜ ñÜÖÜ Wæãà±ÝÆPÜÃ®Ü áÜ ° ÃÜPO
ÒÜ æ ÊÜÞw ñæãàÄÔ¨Ü. ñÝ®Üá
Bw¨Ü ÊÜÞñÜá ÖÜáÃÜáÚÆÉ¨Ü ÊÜÞñÜÆÉ G®Üá°ÊÜâ¨Ü®Üá° ÓݹàñÜá±ÜwÔ¨Ü. AíñÜÖÜ
Wæãà±ÝÆPÜÃÜá ®ÝÊÜä B¨ÜÃæ (±ÜÃÜÊÜÞñܾ®Ü ÊÜÞ£®Üíñæ iàÊÜ®Ü ®ÜvæÓÜáÊÜÊÜÃݨÜÃæ)
®ÜÊÜá¾®Üã° ±ÜÃÜÊÜÞñܾ ÃÜPÜÒOæ ÊÜÞvÜáÊÜâ¨Üá ®ÜãÃÜPæR ®ÜãÃÜÃÜÐÜár ÓÜñÜ™.
hæãñæWæ CÈÉ £Ú¿á¸æàPÝ¨Ü ÊÜáñæã¤í¨Üá ñÜñܤ$ÌÊæí¨ÜÃæ & PÜêÐÜ¡±ÜÃÜÊÜÞñܾ PÝwYaÜc®Üá°
PÜáw¨Üá Wæãà±ÝÆPÜÃܮܰÐærà ÃÜPÜÒOæ ÊÜÞvÜÈÆÉ™. QíñÜá B AÊÜZvܨÜÈÉ ÔÆáQ ¿ÞÃÜá
¿ÞÃÜ á ÓÜ á oár ÓÝ¿á¸æ à Qñæ ã ¤ à AÊÜ â WÜ Ù Ü ® æ ° Æ É Ê Ü ® Ü ã ° ÃÜ P Ü Ò O æ ÊÜ Þ w¨Ü . ñÜ ® Ü W æ
AñÜÂíñܲſáÊÝ¨Ü WæãàÊÜâWÜÙÜ®Üã° ÃÜPÜÒOæ ÊÜÞw¨Ü. ÖÝWݨÜÃæ Jí¨Ü¥Üì¨ÜÈÉ ®ÝÊÜâ
Wæãà±ÝÆPÜÃÝWܸæàQ¨ÜªÃæ ÊÜáñæã¤í¨Üá A¥Üì¨ÜÈÉ ®ÝÊÜâ WæãàÊÜâWÜÙÝWܸæàPÜá.
A¨ÜÃÜ¥Üì @& Wæãà A¨Üá ¿ÞÊÜâ¨ÜÃÜ ÓÜíPæàñÜ ? ÓÝ«ÜáÓÜÌ»ÝÊÜ¨Ü ÓÜíPæàñÜ. ÖÜáÈ&
ÔíÖÜWÙÜ íÜ ñæ ¿ÞÊÜâ¨æà ñÜÃÖ
Ü ¨
Ü Ü ×íÓæ¿á PÜêñÂÜ WÜÙ®Ü áÜ ° ÊÜÞvܨàæ , ÓÝ«ÜáÊÝX, GÆÉÄWÜã
GÆÉ Äà£Àáí¨ÜÆã E±ÜPÝÃÜÊÜ®Üá° ÊÜÞvÜáñݤ iàÊÜ®Ü ®ÜvæÓÜáÊÜ ÓÝ«Üá±ÝÅ~ Wæãà.
WÜá|WÜÙÜ WÜ~ ""Wæãà''
♦ ¸æÚWæY WæãàÊÜ®áÜ ° ®æãàvÜáÊÜâ¨æà ÊÜáíWÜÆ. ñÜ®°Ü ¨ÜÍì
Ü ®Ü©í¨ÜÇàæ AÊÜáíWÜÆÊÜ®áÜ °
PÜÙæ¨Üá ÊÜáíWÜÆÊÜ®Üá° PæãvÜáÊÜâ¨Üá Wæãà.
♦ WæãàËWæ ŸÆPæR ±ÜŨÜQÒOæ ÖÝQPæãívÜá Öæãà¨ÜÃæ PÝ¿áì¨ÜÈÉ ¿áÍÜÓÜáÕ
ƼÓÜáÊÜâ¨Üá. AíñÜÖÜ PÝ¿áìÔ©œ¿á®Üá° PæãvÜáÊÜ ±ÜËñÜÅ ÊÜÓÜᤠWæãà.
♦ ÓÜ Ê Ü á WÜ Å »Ü ã ±Ü Å ¨Ü Q Ò O æ ÊÜ Þ vÜ á ÊÜ â ¨Ü Ä í¨Ü ŸÃÜ á ÊÜ ±Ü â | Wæ ã à±Ü Å ¨Ü Q Ò O æ
ÊÜÞvÜáÊÜâ¨ÜÄí¨Ü ŸÃÜáñܤ¨æ. AíñÜÖÜ EñܤÊÜá´ÜÆÊÜ®Üá° PæãvÜáÊÜ ÊÜÓÜᤠWæãà.
♦ ñÜ®° Ü ÊÜáÆ&ÊÜáãñÜÅWÙ
Ü áÜ (WæãàÊÜá¿á&WæãàÊÜáãñÜÅWÙÜ áÜ ) AñÜÂíñÜ ±ÜËñÜÅÊݨÜíñÜÖÊ
Ü âÜ WÙÜ áÜ ,
BÃæãàWÜÂPÜÃÜÊÝWÜáÊÜíñÜÖÜ ÊÜÓÜá¤WÜÙÜá, »ÜãËá¿á®Üã° ¨æàÖÜÊÜ®Üã° ÃæãàWÝ|áWÜÚí¨Ü
ÊÜááPÜW¤ ã
æ ÚÔ ±ÜËñÜÅ ÊÜÞvÜáÊÜíñÜÖÜ ÊÜÓáÜ W¤ ÙÜ áÜ , AíñÜÖÜ ±ÜËñÜÅÊÓÜ áÜ W¤ ÙÜ ®Ü áÜ ° PæãvÜáÊÜâ¨Üá Wæãà.
4

Óæ±æríŸÃ… 2010
WWWWWWWWWWWWWWWWWW

♦ WæãàÊÜá¿á&WæãàÊÜáãñÜÅWÜÙÜá ±ÝËñÜÅ ¯àvÜáÊÜâ¨ÜÐærà AÆÉ™. QíñÜá PÝ®ÜÕÃ…

Êæã¨ÜÇÝ¨Ü A®æàPÜ »Ü¿Þ®ÜPÜ ÃæãàWÜWÚÜ Wæ LÐÜ—¿ÞX¿áã ¸æǸ
æ ÝÙÜᣤÊ.æ AÊÜâWÜÙ®Ü áÜ °
PæãvÜáÊÜâ¨Üá Wæãà.
♦ ñÜ®°Ü ÖÝÆá ÖÝWÜã A¨ÜÄí¨Ü ñÜ¿ÞÃÝWÜáÊÜ ¸æO&¡æ ñÜá±Ü&³ ÊæãÓÜÃáÜ WÜÚí¨Ü ±èÑrPÜ
BÖÝÃÜWÜÙÜ®Üá° ¯àvÜáÊÜ ÊÜáãÆPÜ ±ÜâÑr¿á®Üá° PæãvÜáÊÜíñÜÖÜ ÊÜÓÜᤠWæãà.
♦ Wæãà訆 ÖÝÆá ±èÑrPÝíÍÜ EÙÜۨܪÐærà AÆÉ™. QíñÜá B Wæãà訆 ÖÝȯí¨Ü
¨æàÊÜÄWæ ¯ñÜ A¼ÐæàPÜ ÊÜÞvÜáñæ¤àÊæ. AíñÜÖÜ ±ÜËñÜÅ ÖÝÆ®Üá° ¯àvÜáÊÜâ¨Üá Wæãà.
ÖÝWݨÜÃ,æ ÊÜá®ÜáÐÜ娆 ÃæãàWܱÄÜ ÖÝÃÜ ÊÜÞvÜáñܨ
¤ .æ ÊÜá®ÜáÐܯWæ BÃæãàWÜÂÊÜ®áÜ ° ¯àw
EñܤÊÜáÊÝ¨Ü ±èÑrPÜñæ¿á®Üá° ñÜí¨ÜáPæãvÜáñܤ¨æ. ñܮܰ ¨ÜÍÜì®Ü©í¨ÜÇæà ÊÜáíWÜÆÊÜ®Üá°
EíoáÊÜÞvÜáñܤ¨æ, JŸºÄWÜã ×íÓæ ÊÜÞvÜáÊÜâ©ÆÉ. AíñÜÖÜ ±ÜËñÜÅÊÝ¨Ü ÊÜÓÜᤠWæãà.
ÖÝWݨÜÃæ ¿ÞÊÜâ¨Ü®áÜ ° ±ÜÃÊ
Ü Þ
Ü ñܾ ÃÜPO
ÒÜ æ ÊÜÞw¨Ü ? WæãàÊÜâWÜÙ®Ü áÜ ° ÃÜPO
ÒÜ æ ÊÜÞw¨Ü.
ÖÝWݨÜÃæ ®ÝÊÜä H®Ý¨ÜÃæ ®ÜÊáÜ ®¾ áÜ ° ÃÜPO
ÒÜ æ ÊÜÞvÜáñݤ®æ ? ®ÝÊÜä WæãàÊÜâWÜÙÝWܸàæ PÜá.
®ÝÊÜä WæãàÊÜâWÜÙݨÜÃæ BWÜ ®ÜÊÜá¾®Üã° ÃÜPÜÒOæ ÊÜÞvÜáñݤ®æ ±ÜÃÜÊÜÞñܾ™.
WæãàÊÜâWÜÙÝWܸæàPÜá & Wæãà訆 ÓÜÌ»ÝÊÜ ŸÃܸæàPÜá
®ÝÊÜä WæãàÊÜâWÜÙÝWܸæàPÜá Gí¨ÜÃæ H®Üá A¥Üì ? Pæç&PÝÆáWÜÙÜ®Üá° PæÙÜWæ ÊÜÞw
¹Ú¿áŸpær¿á®Üá° ÊæáçÊæáàÇæ ÖÝQPæãívÜá ®Üvæ¨ÝvÜáÊÜâ¨Üá AÆÉ™. B Ä࣠WæãàË®Ü
ÊæàÐÜ ÖÝQPæãívÜá KvÝw¨ÜÃæ ±ÜÃÜÊÜÞñܾ ÃÜPÜÒOæ ÊÜÞvÜáÊÜâ©ÆÉ™. ÊæàÐÜPæR ÊæãàÓÜ
ÖæãàWÜáÊÜÊÜÃÜá AþݯWÜÙÜá. ®ÝÊÜâ ÊæãàÓÜ¨Ü ÊæàÐÜ ÖÝQ¨ÜÃæ A¨Üá ÓÜÊÜìý®Ý¨Ü
»ÜWÊ
Ü íÜ ñܯWæ WæãñݤWàæ BWÜáñܨ
¤ .æ ÖÝWݨÜÃæ ®ÝÊÜä WæãàÊÜâWÜÙÝWܸàæ PÜá GíŸ ÊÜÞ£Wæ
H®Üá A¥Üì ? Wæãà訆 ÓÜÌ»ÝÊÜ ®ÜÊÜá¾ÈÉ ŸÃܸæàPÜá Gí¨Üá A¥Üì.
WæãàË®Üíñæ ÊÜáíWÜÆÃÝWܸàæ PÜá
ÊÜÂQ¤ ÖæàXÃܸàæ PÜá ? ÖæàWæ WæãàÊÜ®áÜ ° ®æãàw¨ÜÃàæ ®æà ÊÜáíWÜÆÊÝWÜáñܨ
¤ ,æ A¨ÜÃíÜ ñæ
ÊÜ Â Q¤ ¿ á®Ü á ° ®æ ã àvÜ á ÊÜ â ¨Ü Ä í¨Ü Ç æ à ®æ à ÊÜ á íWÜ Æ ÊÝWÜ ¸ æ à PÜ á . ®æ ã àw¨Ü ÊÜ Þ ñÜ Å Pæ R
ÊÜáíWÜÆÊÝWܸàæ PݨÜÃæ ÓÜáÊÜá¾ ÓÜáÊÜᮾ æ BWÜáÊÜâ©ÆÉ™. QíñÜá B ñÜÃÖ
Ü ¨
Ü Ü ñܱÓÜ áÜ Õ CÊÜ®È
Ü É
CÃܸàæ PÜá Gí¨Ü¥ì
Ü . ¯ñܨÜÈ¿
É áã ÓÝ°®,Ü ÓÜí«ÝÂÊÜí¨Ü®,æ WÝ¿á£Åàg±Ü, ËÐÜáÓ¡ Ö
Ü ÓÜ ÅÜ &
®ÝÊÜÞ©WÜÙÜ ±ÝÃÝ¿á|, ÍÝÓÜW÷ ÙÜ Ü A«Ü¿á®Ü, »ÜWÊ
Ü íÜ ñÜ®Ü bíñÜ®,Ü A®ÜáÓÜí«Ý®ÜWÙÜ áÜ ,
ÊÜÅñÝ®ÜáÐÝu®Ü CÊÜâWÜÙÜ®æ°à ¯ÃÜíñÜÃÜÊÝX ÊÜÞvÜáñܤÇæà ÊÜÂQ¤ ¸æÙ橨ܪ Gí¨ÜÃæ BWÜ AÊÜ®Ü
¨ÜÍì
Ü ®Ü ÓÝPÜá ®ÜÊáÜ ¾ GÆÉ ±Ý±ÜWÙÜ Ü ±ÜÄÖÝÃÜÊÝWÜáñܨ
¤ .æ ±ÝÅñ@Ü PÝƨÜÈÉ Wæãà訆 ¨ÜÍì
Ü ®Ü
ÖæàWæ ÊÜáíWÜÆPÜÃÊ
Ü äæ à A¨ÜÃíÜ ñæ ÓܨÝaÝÃÜÊíÜ ñÜ®Ý¨Ü JŸº ÍæÅàÐܸ
u ÝÅÖ|
¾Ü ®Ü ¨ÜÍì
Ü ®ÜÊäÜ
ÊÜáíWÜÆPÜÃÜ Gí¨æà C¨æ. B¨ÜÃæ B ÊÜáíWÜÆ ¿ÞÊÝWÜ ? WæãàÊÜâWÜÚWæ ŸÖÜÙÜ

]àÓÜá«Ý

PæçÈ PÜwx¿á¯ñæ¤ !

5

ËÍæàÐÜ|WÜÙÜ®Üá° PæãqrÆÉ™. PÝÃÜ| GÆÉ WæãàÊÜâWÜÙÜã JÙæÛ¿á ÓÜÌ»ÝÊÜÊÜâÙÜÛÊÜâWÜÙæà
BXÃÜáñܤÊæ. B¨ÜÃæ ¸ÝÅÖܾ|¯Wæ ÖÝXÆÉ™. ¸ÝÅÖܾ| ÖæàX¨ÜªÃæ AÊÜ®Üá ÊÜáíWÜÆPÜÃÜ
GíŸá¨ÝX ËÍæàÐÜ|WÜÙÜ®Üá° Pæãoár £ÚԨݪÃæ. ÖÝWݨÜÃæ ®ÝÊÜä WæãàË®Üíñæ
ÊÜáíWÜÆPÜÃÜÊÝWܸæàPݨÜÃæ, ®ÝÊÜâ PæàÊÜÆ ¸ÝÅÖܾ|PÜáƨÜÈÉ g¯Ô¨ÜÃæ ÓÝƨÜá. QíñÜá
ñܱÜÓÜÕ®Üá° ÊÜÞvܸæàPÜá. ÊÜÅñÜ&¯¿áÊÜá&E±ÜÊÝÓÜWÜÙÜ®Üá° ÊÜÞvܸæàPÜá. g±ÜWÜÙÜ®Üá°
ÊÜÞvܸæàPÜá. ±ÝÃÝ¿á|WÜÙÜ®Üá° ÊÜÞvܸæàPÜá. ±ÜÃæãà±ÜPÝÃÜ ÊÜÞvܸæàPÜá. ñÝÂWÜ
ÊÜÞvܸàæ PÜá. Gí©WÜã ÓÜáÙÜáÛ ÊÜÞñÜ®ÝvܸÝÃܨáÜ . PÜÙñÛÜ ®Ü Ü ÊÜÞvܸÝÃܨáÜ . ŸÅÖa
¾Ü ¿
Ü áì©í¨Ü
CÃܸàæ PÜá. ÊÜá®ÜÓáÜ &Õ ÊÜÞñÜá&QÅÁáWÜÚí¨Ü C®æãŸ
° ĺ Wæ ×íÓæ ÊÜÞvܸÝÃܨáÜ . Ÿí¨Ü¨ÃªÜ È
Ü É
ñÜ겤 CÃܸàæ PÜá. D ÄࣿÞX ¿áÊÜá&¯¿áÊÜá& A®ÜáÐÝu®&Ü ÓÝÌ«Ý¿ީWÜÙ®Ü áÜ ° ¿ÞÊÜ
ÊÜÂQ¤ CoárPã
æ íwÃÜáñݤ®Á
æ ãà AÊÜ®áÜ Wæãà˨Üíª ñæ. AíñÜÖÊ
Ü ®Ü ®Ü áÜ ° ®æãàw¨ÜÃàæ ®æà ®ÜÊáÜ Wæ
ÊÜáíWÜÆÊÝWÜáñܤ¨æ. ÖÝWæ ®ÝÊÜâ WæãàË®Üíñæ ÊÜáíWÜÆÃÝWÜáÊÜâ¨ÜPæR ±ÜÅ¿áñÜ° ÊÜÞw¨ÜÃæ
¨æàÊÜÃÜá ®ÜÊÜá¾®Üá° ÃÜQÒÓÜáñݤ®æ.
CñÜÃÜÃÜ ñÜípæWæ ÖæãàWÜPÜãvܨÜá
ÊÜáñæ㤟ºÄWæ ×íÓæ ¯àvÜáÊÜ ÓÜÌ»ÝÊÜ WæãàˮܨÜÆÉ™. ×àWÝX WæãàÊÜâ ÊÜáñæ㤟ºÃÜ
ñÜípæWæ ÖæãàWܨæà ñܮܰÐÜrPæR ñÝ®Üá CÃÜáÊÜíñæ, ®ÝÊÜä ÓÜÖÜ ÊÜáñæ㤟ºÃÜ iàÊܮܨÜÈÉ
ñÜÇæÖÝPܨæà, C®æã°ŸºÃÜ ÖæãpærWæ PÝÆá Pæãvܨæà, ±ÜÃÜÃÜ ÊÜ꣤¿á dæà¨Ü®Ü ÊÜÞvܨæà,
iàÊܮܨÜÈÉ ÊÜáñæ㤟ºÃÜ®Üá° ÓÜáSÊÝX CÃÜáÊÜâ¨ÜPæR ¹oár™, ñÜÊÜá¾ ±ÝwWæ ñÝÊÜâ CÃÜáÊÜ
Wæãà訆 ±ÜÅÊêÜ £¤ ®ÜÊáÜ È
¾ ¨
É ¨
ªÜ ݪ¨ÃÜ æ ®ÝÊÜä WæãàÊÜâWÜÙÝWÜáñæठÊæ. ±ÜÃÊ
Ü Þ
Ü ñܾ ®ÜÊáÜ ®¾ áÜ ° ÃÜPO
ÒÜ æ
ÊÜÞvÜáñݤ®æ.
±ÜÃã
æ à±ÜPÝÃÜ¨Ü ¨ÜêÑr
ÊÜáñæ㤟ºÃÜ ñÜípæWæ ÖæãàWܨæà ®Ü®Ü°ÐÜrPæR ®Ý®Üá CÃÜáñæ¤à®æ GíŸá¨ÝX CÃÜáÊÜâ¨ÜÐærà
Wæãà訆 PæÆÓÜ AÆÉ™. ñÝ®Üá PæãvÜáÊÜ ÖÝÆá&ÊæãÓÜÃÜá&ñÜá±Ü³WÜÚí¨Ü ÊÜáñæ㤟ºÄWæ
±ÜâÑr¿á®Üá° ¯àvÜáÊÜ ÊÜáãÆPÜ ±ÜÃæãà±ÜPÝÃÜ ÊÜÞvÜáÊÜâ¨Üã Wæãà訆 PæÆÓÜÊÝX¨æ.
A¨ÜÃÜíñæ ñܮܰ ÍÜQ¤ C¨ÜªÐÜár™, ñܮܰ ÁãàWÜÂñæ C¨ÜªÐÜár™, ñܮܰÈÉ ÖÜ| C¨ÜªÐÜár ÊÜáñæ㤟ºÄWæ
E±ÜPÝÃÜ ÊÜÞw, ±ÜÃÜÄWæ ÊÜÞ®ÜÔPÜÊÝX&¨æç×PÜÊÝX¿áã ±ÜâÑr ¨æãÃæ¿ááÊÜíñæ
A®Ü°¨Ý®Ü&¨ÜÅÊܨݮÜ&þݮܨݮÜ&A»Ü¿á¨Ý®ÜWÜÙÜ®Üá° ÊÜÞvÜáÊÜ ÊÜÂQ¤ Wæãà C¨Üªíñæ.
AÊܮܮÜã° »ÜWÜÊÜíñÜ ÃÜPÜÒOæ ÊÜÞvÜáñݤ®æ.
ÃæãàWÜWÜÙÜ ¯ÊÝÃÜOæ
WæãàÊÜâ ñܮܰ WæãàÊÜá¿á&WæãàÊÜáãñÜÅWÜÚí¨Ü g®ÜÃÜ ÃæãàWÜWÜÙÜ®Üá° ±ÜÄÖÝÃÜ ÊÜÞw
EñܤÊÜá BÃæãàWÜÂÊÜ®Üá° ¯àvÜáñܤ¨æ. ±ÜÅPÜêñÜ ÓÜÊÜÞg¨ÜÈÉ ÓÝPÜÐÜár ÃæãàWÜWÜÚÊæ.
6

Óæ±æríŸÃ… 2010
WWWWWWWWWWWWWWWWWW

ÓÜáñܤÊÜááñÜ¤È®Ü g®ÜÃÜá ÓÜáÙÜáÛ ÊÜÞñÜ®ÝvÜáñݤÃæ, «ÜãÊÜá±Ý®Ü ÊÜÞvÜáñݤÃæ, ÊÜá¨Ü±ݮÜ
ÊÜÞvÜáñݤÃæ, gãhÝo BvÜáñݤÃæ. B¨ÜÃæ AÊÜÃÜá ®ÜÊÜáWæ H®Ý¨ÜÃæãí¨Üá E±ÜPÝÃÜ
ÊÜÞw¨ÜÊÜÃÜá, ®ÜÊÜáWæ ¸æàPݨÜÊÜÃÜá GíŸ PÝÃÜ|PæR ®ÜÊÜá¾ PÜO桨ÜáÄ®ÜÈÉÁáà AÊÜÃÜá
AÐæÆ
r É A±ÜÃÝ«Ü ÊÜÞvÜᣤ¨ÃªÜ ã
Ü ¨ÝQÒ|ÂPæR ¹¨Ü᪠H®Üã ÊÜÞñÜ®Ývܨàæ ÓÜáÊÜ᯾ ÃÜáñæठÊæ.
ÓÜáÙÜáÛ ÊÜÞñÜ®ÝvܸæàvÜ, «ÜãÊÜá±Ý®Ü&ÊÜá¨Ü±ݮÜWÜÙÜ®Üá° ÊÜÞvܸæàvÜ Gí¨Üá ÖæàÙÜÆã
«æç¿áì ÊÜÞvÜáÊÜâ©ÆÉ™. A¨Üá Wæãà訆 ÓÜ»
Ì ÝÊÜ AÆÉ™. C®æãŸ
° ú Ü ÊÜá®ÜÔWÕ &æ ¨æàÖÜPRæ ñÝQ¨Ü
ÃæãàWÜÊÜ®Üá° ±ÜÄÖÝÃÜ ÊÜÞvÜáÊÜâ¨Üá ÖæàWæ Wæãà訆 ÓÜÌ»ÝÊÜ BX¨æ, A¨ÜÃÜíñæ
ÓÜÊÜÞg¨ÜÈÉÃÜáÊÜ ¨ÜáÊÜìÂÓÜ®ÜWÜÙÜá&¨ÜáWÜáì|WÜÙÜá&¨Üá»ÝìÊÜ®æWÜÙæíŸ ÃæãàWÜWÜÙæà¯Êæ
A¨Ü®Üá° ±ÜÄÖÝÃÜ ÊÜÞvÜáÊÜ ±ÜÅÊÜ꣤ ®ÜÊÜá¾ÈÉ Ÿí¨ÜÃæ A¨Üá Wæãà訆 ÓÜÌ»ÝÊÜÊÝWÜáñܤ¨æ.
WæãàÊÜâ ñÜ®°Ü WæãàÊÜá¿á&WæãàÊÜáãñÜÅWÚÜ í¨Ü g®ÜÃÜ ÃæãàWÜWÙÜ ®Ü áÜ ° ±ÜÄÖÝÃÜ ÊÜÞvÜáÊÜíñæ
®ÝÊÜâ ®ÜÊáÜ ¾ ÊÜÞñÜáWÜÚí¨Ü, ®ÜÊáÜ ¾ E±Ü¨àæ ÍÜWÚÜ í¨Ü ÊÜáñæãŸ
¤ ú È
Ü ÃÉ áÜ ÊÜ B ¨ÜáWÜáì|WÜÙ®Ü áÜ °
ÓÜa
Ì fÜ ÊÜÞvܸàæ PÜá. BWÜ ®ÝÊÜä WæãàÊÜâWÜÙÝWÜÆá ÓÝ«Ü™. Aí¨ÜÃæ ®ÜÊáÜ ®¾ ã
Ü ° ¨æàÊÜÃáÜ ÃÜPO
ÒÜ æ
ÊÜÞvÜáñݤ®æ.
D ÄࣿÞX ®ÜÊÜá¾ ®ÜÊÜá¾ «ÜÊÜáìWÜÙÜ®Üá° ±ÝÈÓÜáÊÜ ÊÜáãÆPÜ ÊÜáíWÜÆÃÝWܸæàPÜá,
Ë®ÝPÝÃÜ| ÊÜáñæ㤟ºÃÜ iàÊܮܨÜÈÉ ñÜÇæÖÝPܨæà CÃÜáÊÜ WÜá|ÊÜ®Üá° ¸æÙæÔPæãÙÜÛ¸æàPÜá,
®ÜÊáÜ ¾ ÍÜQ&¤ ÁãàWÜÂñæWæ A®ÜáÓÝÃÜÊÝX ±ÜÃã
æ à±ÜPÝÃÜ ÊÜÞvÜáÊÜ Ÿá©œ¿á®Üã° ÊæáçWã
Ü wÔ&
PæãÙÜÛ¸æàPÜá, ®ÜÊÜá¾ ÊÜÞñÜáWÜÚí¨Ü, E±Ü¨æàÍÜWÜÙÜ ÊÜáãÆPÜ ÓÜÊÜÞg¨ÜÈÉÃÜáÊÜ g®ÜÃÜ
ÊÜá®ÜÔÕ®ÜÈÉ AíqPæãíwÃÜáÊÜ ¨ÜáWÜáì|WÜÙæíŸ ¨Üá»ÝìÊÜ®æWÜÙæíŸ ÃæãàWÜWÜÙÜ®Üá°
±ÜÄÖÜÄÓÜáÊÜ ±ÜÅÊÜ꣤ ®ÜÊÜá¾ÈÉ ŸÃܸæàPÜá. AíñÜÖÜ Wæãà訆 ÓÜÌ»ÝÊÜ ñæãàÃܸæàPÜá.
Wæãà±ÝÆPÜÃÝWܸàæ PÜá, WæãàÊÜâWÜÙÝWܸàæ PÜá. BWÜ Wæãà±ÝÆPÜêÐ¡Ü Aí¨Üá PÝwYaáÜ c ®ÜáíX
WæãàÊÜâWÜÙ®Ü áÜ ° Wæãà±ÝÆPÜÃ®Ü áÜ ° ÃÜPO
ÒÜ æ ÊÜÞw¨Üíñæ, ®ÜÊáÜ ®¾ ã
Ü ° »ÜWÊ
Ü íÜ ñÜ ÃÜPO
ÒÜ æ ÊÜÞvܨàæ
Pæç¹vÜáÊÜâ©ÆÉ™. ¯ÎcñÜÊÝX¿áã ÃÜPÜÒOæ ÊÜÞwÁáà ÊÜÞvÜáñݤ®æ GíŸ »ÜÃÜÊÜÓæ¿á®Üá°
®ÝÊÜâ CoárPæãÙæãÛà|.
...ÓÜÍæàÐÜ...
ÎÅàÓÜá«Ý ±æäàÐÜPÜÃÜá @
1.ÎÅàPÝíñÜ G®… ¨æàÍÜÊÜááS.WÜáÆŸWÝì 2. ÎÅà GÓ….².AaÜáÂñÜÃÝÊÜ ÎÊÜÊæãWÝY
3. ÎÅàPݱÜr®… ÃÝZÊæàí¨ÜÅ ¨æãwxÖÝÙÜ ¸æí. 4. ÎÅà™.vÝ.ÓÜíiàÊÜÃÝÊ… ¸æí.
5. ÎÅà G ÊÝ©ÃÝg ¸æí. 6. ÎÅà ÃÜÊæáàÍÜ PÝÎ ¸æí. 7. ÎÅà Ga….BÃ….PÜqr A¥Ü~
D ÊÜáÖܯà¿áÃÜá ÎÅàÓÜá«Ý±Ü£ÅPæ¿á Êæáà騆 A¼ÊÜޮܩí¨Ü ±æäàÐÜPÜÃÝXÃÜáÊÜÃÜá.
ÖÜÄ&ÊÝ¿áá&WÜáÃÜáWÜÙÜá AÊÜÄWÜã, AÊÜÃÜ PÜáoáíŸPÜãR þÝ®Ü&»ÜQ¤&B¿ááÃÝÃæãàWÝ©WÜÙÜ®Üá°
PÜÃáÜ ~ÓÜÇíæ ¨Üá ±ÝŦìÓÜáÊæÊâÜ .
& ÓÜí

]àÓÜá«Ý

PæãqrWæ ÊæáàÆá±Ü³ÄWæ¿ÞWÜáÊÜâ¨æ ?

7

®Ü á w
ÊÜ á áñÜ á ¤

ÎÅàPÜêÐÜ¡ & 14

ÍÜÅ¨æœ & 1
"±Üí. ÓÜñÂÜ «Ý®ÝaÝ¿áì PÜqr
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

ÊÜá®ÜáÐܯWæ ÍÜÅ¨æœ ŸÖÜÙÜ ÊÜááSÂ. ÍÜÅ¨æœ CÆÉ¨Ü ÊÜá®ÜáÐÜ ¯àÄ®ÜÈÉ ñæàÆᣤÃÜáÊÜ
ÖÜáÈÉ®íÜ ñæ. B ÖÜáÈÉWæ ñÜ®¨
°Ü àæ B¨Ü WÜáÄ&©Íæ GíŸá©ÆÉ™. B¨ÜÃæ ÍÜŨœæ CÃÜáÊÜ ÊÜá®ÜáÐÜÂ
¯àÄ®Ü Êæáà騆 ¨æãà~¿áíñæ. ¨æãà~Wæ ñÜ®¨
°Ü àæ B¨Ü WÜáÄ&©Íæ CÃÜáñܨ
¤ .æ ¨æãà~¿á
ÊæáàÇæ ñÜ®ÜWæ ¸æàPÝ¨Ü ÖÝWæ ¸æàPÝ¨Ü PÜvæ ÖæãàWÜŸÖÜá¨Üá.
¿ÞÃÜ ÊæáàÇݨÜÃã
Ü ¿ÞÊÜâ¨ÜÃÜ ÊæáàÇݨÜÃã
Ü ±Üä|ì ËÍÝÌÓÜ CqrÃáÜ ÊÜâ¨Ü®à°æ ÍÜŨœæ
G®Üáñ° ݤÃ.æ
ÍÜŨ¿
œæ áÈÉ ÍÜQ¤ GÐÜár C¨æ Aí¨ÜÃæ ""¯à®ÝÂPæãà ¯®Ü° ÖÜíWÝÂPæãà ¯®Ü° ®ÝÊÜá¨Ü ŸÆ
Jí©¨ÜªÃæ ÓÝPæãà'' GíŸá¨ÝX ¨ÝÓÜÃÜá ÖæàÙÜáÊÜíñæ »ÜWÜÊÜíñÜ®Ü ®ÝÊÜá¨Ü ÊæáàÈ®Ü
ÍÜŨæœÀáí¨Ü A®æàPÜ Zo®æWÜÙÜá ®Üvæ¨ÜáÖæãàXÊæ. PæÆÊÜâ ÓÜíñÜÃÜá ñÜáí¹¨Ü ®Ü©¿á®Üá°
®ÝÊÜá¨Ü Êæáà騆 ÍÜŨæœÀáí¨Ü ¿ÞÊÜ ÓÜÖÝ¿á CÆɨæà ¨Ýq¨ÝªÃæ. ×àWæ »ÜWÜÊÜíñÜ®Ü
®ÝÊÜá, £à¥Üì±ÜÅÓÝ¨Ü CÊÜâWÜÙÜ ÊæáàÇæ ÍÜÅ¨æœ ÊÜÞvܸæàPÜá.
ÃÝÊÜÞ¿á| PÝÆ¨Ü Jí¨Üá Zo®æ ×àX¨æ. JÊæá¾ JŸº ÓÜÊÜáá¨ÜÅ ¨Ýo¸æàQñÜᤙ.
˼àÐÜ| Jí¨Üá GÇæ¿á ÊæáàÇæ ÃÝÊÜá®ÝÊÜá ŸÃæ¨áÜ A¨Ü®áÜ ° BñÜ®Ü ±Üíaæ¿á Pæã®æWæ
PÜqr ÖæàÚ¨Ü & H®Üã Öæ¨ÜÃܸæàQÆÉ. ÍÜŨæœÀáoár ¯àÄ®Ü ÊæáàÇæ ®Üvæ¨Üá ÖæãàX¹vÜá.
B¨ÜÃæ ÍÜÅ¨æœ PÜÙæ¨ÜáPæãíwÁãà ÊÜááÙÜáX¹vÜᣤà¿Þ Gí¨Üá. BñÜ ¯ÃÝ¿ÞÓÜÊÝX
ÓÜÊÜáá¨ÜÅ¨Ü ÊæáàÇæ ®Üvæ¨Üá ÖæãàWÜᣤ¨Üª™. BWÜ BñܯWæ PÜáñÜãÖÜÆ ÖÜáqrñÜá. ±Üíaæ¿á
Pæã®æ¿áÈÉ H®Üá PÜqr¨æ JÊæá¾ ®æãàvæãà| GíŸá¨ÝX ®æãàvÜáñݤ®æ. PæàÊÜÆ
ÃÝÊÜá®ÝÊÜá ŸÃ橨æ. BWÜ AÊܯWܯÔñÜá. H¯¨Üá ? PæàÊÜÆ ÃÝÊÜá®ÝÊÜá ? ×àWæ
ÍÜÅ¨æœ PÜÙæ¨ÜáPæãÙÜáÛÊÜâ¨æà ñÜvÜ AÊÜ®Üá ÊÜááÙÜáXÖæãà¨Ü.
AÍÜŨÀ
œæ áí¨Ü ÊÜÞw¨Ü ÖæãàÊÜá, ¨Ý®Ü, ñܱÓÜ áÜ ™Õ , PÜÊáÜ ì CÊÜâWÜÙáÜ ¯ÐÜÆ
³ . A¨ÜÄí¨Ü
ÓÜñܤÊæáàÆã ÓÜáSËÆÉ™. CÃÜáÊÝWÜÆã ÓÜáSËÆÉ™. B¨ÜªÄí¨Ü ¿ÞÊÜâ¨æà Jí¨Üá PæÆÓÜ
ÊÜÞvܸæàPݨÜÃæ Êæã¨ÜÆá A¨ÜÃÜÈÉ ÍÜÅ¨æœ CÃܸæàPÜá. ÍÜÅ¨æœ CÆÉ©¨ÜªÃæ B PæÆÓܨÜÈÉ
¿áÍÜÓÜáÕ ÔWÜÆá ÓÝ«ÜÂËÆÉ™.
„
8

Óæ±æríŸÃ… 2010
WWWWWWWWWWWWWWWWWW

" ±Üí. g¿á£à¥ÝìaÝ¿áì ÊÜáÙÜX

FGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFG

ÎÅàPÜêÐÝ¡ÊÜñÝÃÜ HPæ ? PÝÃÜ| -22
¨ÜáÐÜrÃÜ ÓÜíÖÝÃÜ, ÎÐÜrÃÜ ÃÜPÜÒOæWÝX ÎÅàÖÜÄ¿áá AÊÜñÜÄÓÜáÊÜ. C¨Üá ¯g. GÆÉ
¨ÜáÐÜÃr ®Ü áÜ ™° , ¨ÜáÐÜÃr ÝgÃÜ®ã
Ü ° Jí¨ÜáWÜãwÔ AÊÜÃ®Ü Æ
°æ É ÓÜíÖÜÄÓÜÆá ÎÅàPÜêÐÝ¡ÊñÜ ÝÃÜÊÝÀáñÜá.
B¨ÜÃæ D PÝ¿áìÊÜ®áÜ ° ÎÅàPÜêЮ¡Ü àæ ÊÜÞvܸàæ Pæ ? A¨ÝWÜÇàæ ÎÅà±ÜÃÍÜ áÜ ÃÝÊÜá ¨æàÊÜÃáÜ ,
ÎÅàÊæà¨ÜÊÝÂÓÜÃÜá »ÜãËá¿áÈÉ AÊÜñÜÄԨܪÃÜá. AÊÜä ÎÅàÖÜÄ¿á ÓÝPÝÒñ… ÃÜã±ÜWÜÙæà.
AÊæÃv
Ü áÜ ÃÜã±ÜWÚÜ í¨ÜÇàæ D GÆÉ PÝ¿áìWÜÙ®Ü áÜ ° ÊÜÞvÜŸÖÜá©ñÜÆ
¤ É ™? ÊÜáãÃÜ®¿
æ á¨Ý¨Ü
D PÜêÐÝ¡ÊñÜ ÝÃÜ ñÝÙÜáÊÜ AÊÜÍÂÜ PÜñ¿
æ Þ¨ÜÃã
Ü H¯ñÜᤠ? AÊÜñÝÃÜWÙÜ Ü E¨æઠÍÜÊàæ GÃÜváÜ
Ë«Ü. þݮܱÜÅÓÝÃÜ, WÜÅí¥ÜÃÜaÜ®æWÝX þÝ®ÝÊÜñÝÃÜ. GÆÉ ¨ÜáÐÜr¨æçñÜÂÃÜ ÓÜíÖÝÃÜPÝRX
ŸÇÝÊÜñÝÃÜ. GÃÜvÜã E¨æªàÍÜWÜÙÜá D ±ÜÃÜÍÜáÃÝÊÜá, Êæà¨ÜÊÝÂÓÜÄí¨ÜÇæà ®æÃÜÊæàÄÓÜ&
ŸÖÜá¨ÝX©ªñÜá. ®æÃÜÊæàÄÔ¨Ü㪠¯g. Êæà¨ÜÊÝÂÓÜÃÝX Êæà¨ÜË»ÝWÜ, ÊÜáÖÝ»ÝÃÜñÜ,
ŸÅÖܾÓÜãñÜÅ™, »ÝWÜÊÜñÝ© ±ÜâÃÝ|WÜÙÜ®Üá° ÃÜbÔ þÝ®ÜPÝ¿áì ÊÜÞw¨Ü. A¨Üá
þÝ®ÝÊÜñÝÃÜ. Pæç¿áÈÉ PæãvÜÈ¿á®æà° ²w¨Üá, KvÝw C±Üñ³ ã
æ í¤ ¨Üá ÓÜÆ ¨ÜáÐÜr PÜ£Ò Å¿áÃÜ
PÜáÆWÜÙÜ®æ°à ñÜĨÜá ÓÜíÖÜÄÔ¨Ü㪠¯g. C®Üá° ÎÅàPÜêÐÜ¡ ÊÜÞw¨Ü C®Üá°Ú¨Ü PÝ¿áìWÜÙÜ®Üá°
A¨æà GÃÜvÜá ÃÜã±ÜWÜÚí¨Ü ¯ÊÜì×ÓÜÆá ŸÃÜᣤÃÜáÊÝWÜ ÊÜáñæ¤àPæ D PÜêÐÝ¡ÊÜñÝÃÜ ?
±ÜÃÍÜ áÜ ÃÝÊÜá¨æàÊÜè
Ü áÜ »ÜêWáÜ ÊÜíÍÜ. AÊÜÃáÜ »ÝWÜìÊÜÃáÜ . gÊÜá¨ÜX° MáÑWÜÙÜ ÊÜáPÜÙR áÜ .
˱ÜÅPÜáÆ. MáÑPÜáÊÜÃÜÃÜá. A±Ü³o ¸ÝÅÖܾ|ÃÜá. ¸ÝÅÖܾ|®Ü «ÜÊÜáì, PÜñÜìÊÜÂPÜÊÜáì,
C¨Ü®Üá° £ÚÓÜáÊܨÜá AÊÜñÝÃÜ¨Ü WÜáÄ. ""ÊÜáñÝÂìÊÜñÝÃÜ@ ÊÜáñÜìÂÎPÜÒ|ÊÜå…'' C®Üá°
Êæà¨ÜÊÝÂÓÜÃÜã ¸ÝÅÖܾ|ÃÜá. ÊÜÔÐÜuÃÜ ÊÜíÍÜ. ±ÜÃÝÍÜÃÜ MáÑWÜÙÜ ÊÜáWÜ. ÓÜñÜÂÊÜ£¿á
ÓÜíñÝ®Ü. ©Ìà±Ü¨ÜÈÉ AÊÜñÜÄst ¨æÌ$ç±Ý¿á®ÜÃÜá. Ÿ¨ÜÄ¿á Aw¿áÈÉ ÊÝÔԨܪÄí¨Ü
¸Ý¨ÜÃÝ¿á|ÃÜá. ËÍÜÌ¨Ü Ë¨Ý±ÜűÜíaÜ¨Ü ÊÜáãƱÜâÃÜáÐÜÃÜá. ÓÜáÊÜáíñÜá, hæçËá¯,
ÊæçÍíÜ ±Ý¿á®Ü, ±æç™Æ, ÍÜáPÜ, ®ÝÃܨÄÜ í¨Ü D Êæà¨ÜÍÝÓܱ
÷ ÃÜ íÜ ±Üÿ
æ á®Üá° ÊÜááí¨ÜáÊÜÃÔæ ¨Ü
ÊÜáÖݸÝÅÖܾ|ÃÜá.
""g±æäà±Ü¨àæ Íè ˱ÜÅÓÂÜ '' g±Ü, E±Ü¨àæ ÍÜWÙÜ Ãæ v
Ü àæ ¸ÝÅÖ|
¾Ü ®Ü ±ÜÅ«Ý®Ü PÜñì
Ü ÊÜÂWÜÙáÜ .
CÊæà ©ÌgÃÜ PÝ¿áì. CÊÜ®Üá° £ÚÓÜÈPÝRX Êæà¨ÜÊÝÂÓÝÊÜñÝÃÜ. C¨Üá ±ÜÄÍÜá¨Üª
þÝ®ÝÊÜñÝÃÜ. ¸ÝÅÖܾ| E±Ü¨æàÍÜ ÊÜÞvÜŸÖÜá¨Üá. B¨ÜÃæ ¨ÜáÐÜr PÜңſáÃÜ®Üá° ¯ÐÝRÃÜ|
ÓÜíÖÝÃÜ ÊÜÞvÜáÊܨÜá ÖæàWæ ? ¸ÝÅÖܾ|®ÝX ¸ÝÅÖܾOæãàbñÜ PÝ¿áì ÊÜÞw,
ÊÜÞwÓÜÈPÝRX D GÃÜvÜã AÊÜñÝÃÜWÜڨݪWÜ D »ÜãËá¿á ¸ÝÃÜÊÜ®Üá° PÜwÊæá

]àÓÜá«Ý

PæãÆáÉÊܯWÜáípæ ¨Ü¿Þ¨ÝQÒ|嬆 ÊÜÞñÜá ?

9

ÊÜÞvÜáÊܨáÜ ÖæàWæ ? GÆÉ ¨ÜáÐÜr PÜ£Ò Å¿áÃÜ®áÜ ° ÓÜíÖÜÄÓÜáÊܨáÜ ÖæàWæ? A¨ÜPÝRX ËàÃÜP£ÒÜ Å¿á
AÊÜñÝÃÜ¨Ü AÊÜÍÜÂPÜñæ C©ªñÜá. A¨ÜPÝRX aÜí¨ÜÅÊÜíÍÜ¨Ü PÜңſáÃÝgÃÝ¨Ü ¿Þ¨ÜÊÜÃÜ
PÜáƨÜÈÉ ÎÅàPÜêÐÝ¡ÊÜñÝÃÜ.
Êæà¨ÜÊÝÂÓÜÃÜá, ±ÜÃÜÍÜáÃÝÊÜáÃÜá, D PÝ¿áì ÊÜÞvÜáÊÜí£ÆÉ™. CÊÜâ AÊÜ®æà
¯Ëáìst ÊÜOÝìÍÜÅÊÜá«ÜÊÜáìWÜÙÜá. ¸ÝÅÖܾ| ñÜ®ÜWæ »ÝÄà B±ÜñÜᤠŸí¨ÝWÜ
PÜ£Ò Å¿á«ÜÊáÜ ì ±ÝÈÓÜŸÖÜá¨Üá. ""ÍÜÓí÷Ü ©ÌhÝ£¼@ WÝÅÖÂÜ í ¿á¨Ý «ÜÊã
æ àì˜ÊÜÃáÜ «ÜÂñæà''
¨ÜáÐÜrÄí¨Ü ¸ÝÅÖܾ|ÃÜ «ÜÊÜáìPæR, AÊÜÃÜ BaÝÃÜ&ËaÝÃÜWÜÚWæ, ÍÜá¨ÜœiàÊÜ®ÜPæR ñæãí¨ÜÃæ
Ÿí¨ÜÃ,æ ËÃæãà«Ü EípݨÜÃ,æ PÜ£Ò Å¿áÃÜá ±ÜÅ£PÜãÆÃݨÜÃæ BWÜ AÊÜÍÂÜ ÊÝX ¸ÝÅÖ|
¾Ü ÃÜá
Pæç¿áÈÉ ÍÜÓÝ÷ÓW÷Ü ÙÜ ®Ü áÜ ° ×w¨Üá, ÃÜ|ÃÜíWÜPRæ CÚ¨Üá, ¿áá¨Üœ ÊÜÞvÜŸÖÜá¨Üá. A¨Üá ñÜÊáÜ ¾
«ÜÊÜáì¨Ü ÃÜPÜÒOæWÝX D ÖæãàÃÝo. B¨ÜÃæ PÜңſáÄWæ ¨ÜáÐÜrÃÜ®Üá° ÎQÒÓÜáÊܨÜá g®Ü¾hÝñÜ
A—PÝÃÜ. ¨ÜáÐÜrÃÜá, PÜңſáÃÜá, ±ÜÅhæWÜÙÜá, ¿ÞÊÜâ¨æà ¨æàÍÜ&PÝÆWÜÙÜÈÉ CÃÜÈ. AÊÜÃÜá
A±ÜÃÝ«Ü ÊÜÞw¨ÜÃ,æ C®æãŸ
° ĺ Wæ A®Ý¿á, ÊÜíaÜ®,æ ÊæãàÓÜ ÊÜÞw¨ÜÃ,æ PæãÇæ, ÓÜáÈWæ,
×íÓæ, A±ÜaÝÃÜ ÊÜÞw¨ÜÃ,æ ¿ÞÄWæà ²àvæ¿á®Üá° PæãvÜÈ AÊÜÃ®Ü áÜ ° ×w¨Üá ÎQÒÓÆ
Ü á
PÜ£Ò Å¿áÄWæ A—PÝÃÜ. ""PÜñÒ Ýñ… ñÝÅ¿áñæà C£ PÜ£Ò Å¿á@'' ÊÜÂQ¤™, ÓÜÊÞ
Ü g, ÃÝÐÜó CÊÜÄWæ
BWÜáÊÜ ¿ÞÊÜâ¨æà B[ÝñÜ樆 áÜ ° ñÜv¿
æ ááÊܨáÜ ÊÜáñÜᤠA®Ý¿á, AñÝÂaÝÃÜ, A£PÜÅÊáÜ |,
ÊÜÞw¨ÜÊÜÃÜ®Üá° ÎQÒÓÜáÊܨÜá PÜңſáPÜáÊÜÃÜÃÜ ÓÜÖÜg«ÜÊÜáì. ÊÜOÝìÍÜÅÊÜá¨Ü Ë«Ý®Ü.
B¨ÜªÄí¨Ü GÃÜvÜá ¸ÝÅÖܾ|ÃÜ AÊÜñÝÃÜ˨ܪÃÜã D ÊÜáãÃÜ®æ¿á PÜêÐÝ¡ÊÜñÝÃÜ «ÜÄÔ
PÜ Ò £ Å¿áÊÜ | ì¨Ü È É ÖÜ á qr ™ , AÆÉ È É ÃÝgÃÝX ÓÝÌ ¦ ìWÜ Ù ÝX Êæ ã àÓÜ ÊÜ í aÜ ® æ
ÊÜÞvÜáÊÜÊÜÃÜ®Üá° ×w¨Üá Öæãvæ¿áÆá ÎÅàÖÜÄ ÎÅàPÜêÐÝ¡ÊÜñÝÃÜÊÜ®Üá° «ÜÄÔ¨Ü.
±ÜÃÜÍÜáÃÝÊÜá®Üá ñÜÊÜá¾ BÍÜÅÊÜáPæR Ÿí¨Üá ñÜí¨æ gÊÜá¨ÜX°WÜÙÜ®Üá° Pæãí¨Üá ÖÝQ¨Ü
ÓÜÖÓÜ ÝÅgáì®Ü ÖÝWÜã AÊÜ®Ü A®Üá¿ÞÀáWÜÙ®Ü áÜ ° ÓÜíÖÜÄÓÜÆá PÜñÒ ÅÜ PáÜ ÆË®ÝÍÜPRæ CÚ¨ÜÃáÜ .
CÆÉ © ¨Ü ª à æ AÊÜ Ä WÜ ã ÍÜ Ó Ü ÷ ×w¿ááÊÜ , Öæ ã væ ¿ ááÊÜ ±Ü Å ÓÜ í WÜ Ë ÃÜ È ÆÉ ™ . ñÜ Ê Ü á ¾
BÍÜÅÊÜá¨ÜÈɨÜ᪠˨ݨݮÜ, ÍÜÓÝ÷ÓÜ÷ þÝ®Ü ¯àvÜáÊܨæà PÝ¿áPÜÊÝX©ªàñÜá.
ÃÝÊÜ Þ ÊÜ ñ ÝÃÜ PÝÆ¨Ü È É ÖÜ ñ Ü Ã Ý¨Ü ¨æ ç ñÜ Â Ãæ Æ É DWÜ ÃÝg®Ü ÊÜ á ®æ ñ Ü ® Ü ¨ Ü È É ,
PÜңſáÊÜíÍܨÜÈÉ™, AÃÜÓÜÃÝX ÖÜáqr ñÝÊÜá¾ ÓÜÖÜgÓÜÌ»ÝÊܨÜíñæ ÇæãàPܲàvÜPÜÃÜá,
«ÜÊÜáìÍæãàÐÜPÜÃÜá, ±ÜÅhÝ×íÓÜPÜÃÝX ÖÜáqr¨ÜªÄí¨Ü AÊÜÃæÆÉÃÜ ¯WÜÅÖÜPÝRX ÎÅàÖÜÄ¿á
PÜêÐÝ¡ÊÜñÝÃÜ. ÎÅàÊæà¨ÜÊÝÂÓܨæàÊÜÄWæ Aí©®Ü ¨ÜáÐÜrPÜңſáÃÜ®Üá° Pæ ã Æá
ÆáÉ Ê Ü â ¨Ü P æ R
ÓÜíPæãàaÜÊÝX©ªàñÜá. A¨ÜPæR PÝÃÜ| PèÃÜÊÜÃæãvÜ®æ C¨Üª ¨æàÖÜÓÜíŸí«Ü. «ÜêñÜÃÝÐÜó
±ÝívÜá, ˨ÜáÃÝ©WÜÙÜá Êæà¨ÜÊÝÂÓÜÃÜ ¨ÜêÑrÀáí¨Ü ÖÜáqr¨ÜÊÜÃÜá. ¨ÜáÁãàì«Ü®Ü,
¨Üá@ÍÝÓÜ®Ü, PÜOÝì©WÜÙæÆÉÃÜã ÎÅàÊæà¨ÜÊÝÂÓܨæàÊÜÄWæ ÊæãÊÜá¾PÜRÙÜá. CÊÜÃÜ®Üá°
PæãÆáÉÊâÜ ¨Üá ÖæàWæ ? CÊÜÃÝÃÜã Êæà¨ÜÊÝÂÓÜÃÜ ËÃæãà«Ü ÊÜÞvÜÆá Ô¨ÜÄœ ÆÉ™. ¿ÞÊÝWÜ
Óæ±æríŸÃ… 2010
WWWWWWWWWWWWWWWWWW

10

¿ÞÊÝWÜ Êæà¨ÜÊÝÂÓÜÃÜá ±ÜÅPÜoÃÝX PèÃÜÊÜÃÜ ÓÜ»æWæ Ÿí¨Üá H®Ý¨ÜÃÜã ÖæàÚ¨ÝWæÆÉ™,
ÊÜá®ÜÔÕÆÉ©¨ÜªÃÜã ÊÜåè®ÜÊÝX ÊÝÂÓÜÃÜ ÊÜÞñÜáWÜÙÜ®Üá° PèÃÜÊÜÃÜã J±Üâ³£¤¨ÜªÃÜá. ñÜÊÜáWæ
²ñÝÊÜáÖÜÃæíŸ PÝÃÜ|©í¨Ü Êæà¨ÜÊÝÂÓÜÃÜ ËÃæãà«Ü ÊÜÞvÜÆá ¨ÜáÁãàì«Ü®Ü&
¨Üá@ÍÝÓܮݩWÜÙÜá ԨܜÄÃÜÈÆÉ™. ¨ÜáÁãàì«Ü®Ý©WÜÙæà ԨܜÃÝWÜ©¨ÝªWÜ, ÍÜPÜá¯&
PÜOÝì©WÜÙÝWÜÈà, C®Üá°Ú¨Ü ¨ÜáÐÜr¨æçñÜÂÃÝWÜÈà ÊÝÂÓÜÃÜ ËÃæãà«Ü&¨æÌàÐÜ ÊÜÞvÜÆá
Ô¨ÜÃœ ÝWÜÈÆÉ™. ñÜÊáÜ ®¾ áÜ ° ËÃæãà—Óܨàæ , ×íÔÓܨàæ C¨ÝªWÜ D ¨ÜáÐÜÃr ®Ü áÜ ° ÓÜíÖÜÄÓÜáÊܨáÜ
ÖæàWæ? Êæà¨ÜÊÝÂÓÜÃÜ ËÃæãà«Ü ÊÜÞvÜáÊÜâ¨ÜÃÜÈÉ GÆÉ ¨æçñÜÂÃÜÈÉ ÓÜíZo®æ ÊÜÞvÜÊܨÜá
AÍÜ P Ü Â ÊÝX©ª ñ Ü á . HPæ í ¨Ü Ã æ ¨Ü á Áãàì«Ü ® Ü ® æ à ÊÝÂÓÜ Ã Ü ËÃæ ã à«Ü © í¨Ü ×í¨æ
ÓÜÄ©¨ÜĪ í¨Ü. ÖÝWÝX ñÜÊáÜ ®¾ áÜ ° ËÃæãà—Óܨàæ C¨Üª CÊÜÃ®Ü áÜ ° ÓÜíÖÜÄÓÜÆá Êæà¨ÜÊÝÂÓÜÄWæ
ÓÜíPæãàaÜ. B¨ÜªÄí¨Ü D ¿ÞÊÜ ¨æçñÜÂÃÜ ®æàÃÜÊÝX ¨æàÖÜÓÜíŸí«ÜÊÜä CÃܨæà C¨Üª™,
PÜңſáÃÜ g®Ü¾hÝñÜ A—PÝÃÜ ±Üvæ¨Ü ÎÅàPÜêÐÝ¡ÊÜñÝÃÜÊÝÀáñÜá.
Aí¨Üá ±ÜÃÜÍÜáÃÝÊÜá¨æàÊÜÃÜ ËÃæãà«Ü¨ÜÈÉ¿áã GÆÉ ¨ÜáÐÜrÃÜÈÉ ¨æçñÜÂÃÜÈÉ ÓÜíZo®æ
ÊÜÞvÜáÊܨÜá AÍÜPÜÂÊÝX©ªñÜá. ÃÝgÊÜáívÜÆÊæÆÉ JpÝrX ±ÜÃÜÍÜáÃÝÊÜáÃÜ ËÃæãà«Ü
ÊÜÞvÜÆá ÓÝ«ÜÂËÃÜÈÆÉ™. C¨ÜPæR PÝÃÜ| Aí©®Ü ÃÝgÃÜ hæãñæWæ, PÜңſáÃÜ hæãñæWæ
±ÜÃÜÍÜáÃÝÊÜáÃÜ Ë¨ÝÂÓÜíŸí«Ü. GÆÉÃÜã ±ÜÃÜÍÜáÃÝÊÜáÃÜÈÉ ÓÝPÝÒñݤX ÍÜÓÝ÷ÓÜ÷ A«Ü¿á®Ü
ÊÜÞw¨ÜÊÃÜ áÜ . CÆÉÊàæ AÊÜÃÜ ÎÐÜÂÃÜÈÉ PÜÈñÜÊÃÜ áÜ . ¼àÐݾaÝ¿áìÃÜá, ¨æãÅàOÝaÝ¿áìÃÜá,
PÜê±ÝaÝ¿áìÃÜá, PÜ|ì CÊÜÃÆ
æ ÃÉ ã
Ü ±ÜÃÍÜ áÜ ÃÝÊÜáÃÜ ÓÝPÝÒñ… ˨ÝÂÎÐÜÂÃÜá. EÚ¨Ü GÆÉ
ÃÝgÃÜã ±ÜÃÜÍÜáÃÝÊÜáÃÜ ÎÐÜÂÃÝ¨Ü ¨æãÅàOÝaÝ¿áìÃÜÈÉ A«Ü¿á®Ü ÊÜÞw¨ÜÊÜÃÜá.
¨ÜáÁãàì«Ü®Ü, ¨Üá@ÍÝÓÜ®Ü, EÚ¨æÆÉ ¨æàÍÜ¨Ü ÃÝgPÜáÊÜÞÃÜÃÜá ¨æãÅàOÝaÝ¿áìÃÜÈÉ
A«Ü¿á®Ü ÊÜÞw¨ÜÊÃÜ áÜ . ×àWÝX ±ÜÃÍÜ áÜ ÃÝÊÜáÃÜ ËÃæãà«Ü ÊÜÞvÜÆá D GÆÉ ÓÝPÝÒñ…
ÎÐÜÂÃÝWÜÈà, ±ÜÅÎÐÜÂÃÝWÜÈà ԨܜÄÆÉ™. ÓÝ«ÜÂÊÜä CÆÉ™. C¨ÜPæR ¨æãvÜx ñæãí¨ÜÃæ
±Ü Ã Ü Í Ü á ÃÝÊÜ á ÃÜ hæ ã ñæ X ¨Ü ª ˨ÝÂÓÜ í Ÿí«Ü , ±Ü Ã Ü Í Ü á ÃÝÊÜ á ÃÜ »Ü ¿ á. GÆÉ Ä WÜ ã
±ÜÃÜÍÜáÃÝÊÜáÄí¨Ü ñÜáí¸Ý Öæ¨ÜÄPæ. ±ÜÃÜÍÜáÃÝÊÜáÃÜá PæÆÊÜâ PÜңſáÃÜ ËÃæãà—
WÜÙÝX¨Üê ã
Ü , GÆÉÃÜ ËÃæãà—WÜÙÆ
Ü ™É . GÆÉÃã
Ü CÊÜÃÜ ËÃæãà—WÜÙÆ
Ü .É Ë¨ÝÂÓÜíŸí«Ü©í¨Ü
ËÃæãà«ÜÊÜâ ÓÝ«ÜÂËÆÉ©¨ÝªWÜ AÊÜÃÜ®Üá° ±ÜÃÜÍÜáÃÝÊÜáÃÜá ÓÜíÖÜÄÓÜáÊܨݨÜÃÜã ÖæàWæ ?
¯ÐÝRÃ|
Ü ÊÝX ÓÜíÖÜÄÓÜáÊܨáÜ ¯à£¿áÆÉ. ˨ÝÂÓÜíŸí«Ü ÊÜáãÆPÜÊÝX ±ÜÃÍÜ áÜ ÃÝÊÜáÃÜ
ËÃæãà«Ü ¨ÜáÐÜPr £ÒÜ Å¿áÃÜ «ÜÊáÜ ìÊÜÆ™É . ÖÝWÝX ÊÝÂÓÜ&±ÜÃÍÜ áÜ ÃÝÊÜáÄí¨Ü ¨ÜáÐÜÓr íÜ ÖÝÃÜ,
»ÜãËá¿á »ÝÃÜ PÜwÊæá ÊÜÞvÜáÊÜ PÝ¿áì ¯ÊÜì×ÓÜÆá ñÜ®¨
°Ü àæ B¨Ü ¯à£&«ÜÊáÜ ìWÜÙÜ
ÊÜáãÆPÜ ÓÜíPæãàaÜÊÝX©ªñÜá. A¨ÜPÝRX ¿ÞÊÜ ±ÜÅŸÆ ¨æçñÜÂÃÜ hæãñæWæ ®æàÃÜÊݨÜ
¨æàÖÜÓÜíŸí«Ü&˨ÝÂÓÜíŸí«Ü GÃÜvÜã CÃܨæà C¨Üª, ¸ÝÅÖܾ|®ÝWܨæà C¨Üª,
...ÓÜÍæàÐÜ...
¯Ÿìí«ÜÊÜááPܤÊÝ¨Ü PÜңſá PÜêÐÝ¡ÊÜñÝÃÜÊÜâ ¸æàPÝÀáñÜá.

]àÓÜá«Ý

Pæã࣠PæãÃÜÊÜíWæ ÔQR¨Üíñæ

11

Êæà¨Ü »ÝÐÜÂPÝÃÜÃÝ¨Ü ÎÅà ÊÜÞ«ÜÊÜ£à¥ÜìÃÜá
&ÊÜááS±ÜâoÇæàS®Ü
rQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQq
ÎÅàÊÜá«ÝÌaÝ¿áìÃÜ ÓÝPÝÒñ… ÎÐÜÂÃÜÈÉ ÎÅàÊÜÞ«ÜÊÜ£à¥ÜìÃÜá JŸºÃÜá. EñܤÃÜ&
PÜ®ÝìoPܨÜÊÜÃÝ¨Ü ÎÅàËÐÜá¡ÍÝÔ÷WÜÙÜá ŸÅÖܾaÜ¿áì BÍÜÅÊÜá©í¨ÜÇæà ÎÅàÊÜá¨Ý®Üí¨Ü&
£à¥ÜìÃÜÈÉ ¿áñÝÂÍÜÅÊÜáÊÜ®Üá° ÔÌàPÜÄÔ¨ÜÃÜá. CÊÜÃÜá ÎÅà®ÜÃÜÖÜÄ£à¥ÜìÄí¨Ü Êæà¨ÝíñÜ&
ÓÝÊÜÞÅg¨ÜÈÉ ±ÜpÝr¼ÑPܤÃÝX ÖÜ©®æàÙÜá ÊÜÐÜìWÜÙÜÊÜÃæWæ ¨æÌ$çñÜԨݜíñÜ¨Ü ±ÜÅÓÝÃÜ
PÝ¿áìÊÜ®áÜ ° ÊÜÞw¨ÜÃáÜ . Cí©®Ü Ëá£Wæ ÎÅàÊÜÞ«Ü棆 à¥ÜìÃܨíªæ ¨Üá ÖæàÙÜáÊÜ Jí¨Üã
Êæà¨ÝíñÜWÅÜ í¥Ü ¨æãÃæ£ÆÉ™. ñÝÊÜñÝ AÊÜÃáÜ WÜÅí¥ÜWÙÜ ®Ü à°æ ŸÃæ¿áÈÆÉ Gí¨Üá ÖæàÙÜáÊܨáÜ
A¥ÜÊÝ WÜÅí¥Ü ŸÃæ¿á©¨Üá¨
ª ÄÜ í¨Ü AÊÜÃáÜ ±ÜíwñÜÃÝXÃÜÈÆÉ A¥ÜÊÝ þݮܱÅÜ ±íÜ aܨÜ
PÜvæWæ AÊÜÄWæ JÆÊÜâ CÃÜÈÆÉ Gí¨Üá ÖæàÙÜáÊܨÜá ñÜáíŸ ÓÝÖÜÓÜ¨Ü ÊÜÞñÝ©àñÜá.
ÎÅàÊÜÞ«ÜÊÜ£à¥ÜìÃÜá ®ÝÆáR Êæà¨ÜWÜÚWÜã »ÝÐÜÂÊÜ®Üá° ŸÃæ¨ÜÃæí¨Üá ±Üţ࣠C¨æ.
Êæà¨ÜaÜñÜáÐÜr¿áPæR »ÝÐÜ ŸÃæ¿ááÊܨæí¨ÜÃæ ÓÝÊÜޮܠPæÆÓÜÊÜÆÉ™. ÓÜÌƳ ÓÜÊÜá¿á¨ÜÈÉ
BWÜñÜPÜR PÝ¿áìÊÜä AÆÉ™. AÊÜÃÜá BaÝ¿áìÃÜ ÓÝPÝÒñ… ÎÐÜÂÃݨÜá¨ÜÄí¨Ü AÊÜÃÜ
¸ÝÀáí¨Ü Ç æ à MáWݽ Ð Ü Â ÊÜ á áíñÝ¨Ü WÜ Å í¥Ü W Ü Ù Ü ® Ü á ° aæ ® Ý° X A«Ü  ¿á®Ü ÊÜ Þ w
Êæ à ¨Ü Ê Ü á íñÜ Å WÜ Ù Ü ® Ü á ° A¥Ýì²ÓÜ á ÊÜ BaÝ¿áìÃÜ ÊÝPÜ Â ¨Ü Êæ ç SÄ¿á®Ü á °
AÊÜWñÜ Ê
Ü Þ
Ü wPæãívÜá, B ©Íæ¿áÈÉ ÓÜí±Üä|ì Êæà¨ÜWÚÜ WæÆÉ ÊÜá«ÝÌ®áÜ ÓÝÄ »ÝÐÜÂÊÜ®áÜ °
ŸÃæ¨Ü¨Ü᪠ñæãí»Üñæã¤í»ÜñÜᤠ±ÝÆá ÓÜí»ÝËñÜ˨æ.
A¨æà PÝƨÜÈÉ AÊÜÃÜ ÓÜÊÜáPÝÈà®ÜÃÝ¨Ü Ë¨ÝÂÃÜ|ÂÃÜá ÖÜPÜR&ŸáPÜRÃÜ BÍÜÅ¿á©í¨Ü
Êæà¨ÜWÜÚWæ ÊÝÂTÝ®ÜÊÜ®Üá° ŸÃæ¿á¸æàPæí¨Üá ÁãàbԨܪÃÜá. B¨ÜQRíñÜ Êæã¨ÜÆá
ÎÅàÊÜá¨ÝaÝ¿áìÃÜá ®ÜÆÊÜñÜᤠÓÜãPܤWÜÚWæ ŸÃæ¨Ü Êæà¨Ü»ÝÐÜÂÊÜ®Üá° A®ÜáÓÜÄÔ
¿ÞÃݨÜÃÜã JŸºÃÜá ÊÜÞ«ÜÌÃÜá Êæà¨ÜÊÝÂTÝ娆 ÊÜÞvÜáÊܨÜá AñÝÂÊÜÍÜÂPÜÊÝX©ªñÜá.
CÆÉ©¨ÜªÃæ ÎÅàÊÜá¨ÝaÝ¿áìÄWæ ÊÜááí©®Ü Êæà¨ÜÓÜãPܤWÜÚWæ A¥Üì ŸÄ¿áÈPÝRWܨæà
Pæç¹orÃæí¨Üá BaÝ¿áìÃÜ ÊæáàÇæ A±ÜÍÜŸªÊÜâ ŸÃÜáÊÜ ÓÜí»ÜÊÜÊÜâ C©ªñÜá.
Cí¥Ü PÜ á ÊÝ©WÜ Ù Ü ¸ÝÀá¿á®Ü á ° ÊÜ á ábc Ó Ü È PÝR X ÎÅàÊÜ Þ «Ü Ê Ü £ à¥Ü ì ÃÜ á
ÎÅàÊÜá«ÝÌaÝ¿áìÃÜá Êæà¨Ý¥ÜìPÜÃÜ|¨ÜÈÉ ñæãàÄ¨Ü ©W…¨ÜÍÜì®Ü¨Ü ±Ü¨Üœ£¿áÈÉ
Êæà¨Ü»ÝÐÜÂÊÜ®Üá° ŸÃæ¨Üá ñæãàÄÔ¨ÜÃÜá. Êæà¨ÜaÜñÜáÐÜr¿áPæR »ÝÐÜ ŸÃæ¨Üá A¨Ü®Üá°
Ëg¿á®ÜWÜÃÜPæR Pæãoár PÜÚÔ¨ÜÃÜá. A¨ÜÃÜ hæãñæWæ ÎÅàÊÜá®…ÊÜá«ÝÌaÝ¿áìÃÜá A«ÜìPæR
¹or MáWݽÐÂÜ ÊÜ®áÜ ° qàQÓÜáÊÜ g®ÜÄWæ EñÜä ÃÜ ã
Ü ±ÜÊÝX D PæÙXÜ ®Ü ±Ü¨ÂÜ WÜÙ®Ü áÜ ° ŸÃæ¨áÜ
PÜÚÔ¨ÜÃÜíñæ &
Óæ±æríŸÃ… 2010
WWWWWWWWWWWWWWWWWW

12

Ãæà Ãæà, ÊÜá«ÜÌÊÜáᯱÜÅ~àñܯWÜÊÜáÊÝÂTÝ®ÜÓÜñܳ¨Üœ£ÊÜå…
ÓÜíÎÅñæÂ$çÊÜ ÓÜÊáÜ ÓÜÊ
¤ àæ ¨ÜËÊÜê£í PÜêñÝ̘¨Ü ÓÜí¨ÜÎìñÜÊåÜ … >
AÇæà³ ®Ý² ÊÜá¿Þ ±ÜÃíÜ PÜêñÜËá¨Üí ÊÜá«ÝÌí\ÅÃæàOÝÌÍÅÜ ¿Þñ…
ÊÜPÊ
¤Ü ÂÜ í QÊÜáÖæãà ÓÜËáàÃÜ|ÊÜáÖÝaÝ¿Þì@ ÓÜÊáÜ ¥Ýì C£ >>
ÊܨÜÔ ÊÜ¨Ü®Ü ÓÜñÝ̨ÜãªÐÜ|í ÊÜá«Ü̻ݮè >
gÌÆ£ ¯gg®ÝíÓܤ$Ìí ÊæãàÖÜ¿á®… ZãPÜŸá¨æœà >>
GÇæãà ¯í¨ÜPÜ®æ ! ®ÜÊÜá¾ ÎÅàÊÜá¨ÝaÝ¿áìÃÜá ÃÜbst Êæà¨ÜÊÝÂTÝ®ܨÜ
±Ü¨Üœ£¿á®Üá° A®ÜáÓÜÄÔ ®Ý®Üá ®ÝÆáR Êæà¨ÜWÜÚWÜã »ÝÐÜÂÊÜ®Üá° ŸÃæ¨Üá ¯ÊÜáWæ
ñæãàÄÔ¨æªà®æ. AƳ®Ý¨Ü ®Ü®Ü°íñÜÖÜ ±ÝÊÜáÃÜ®Üã PÜãvÜ ÎÅàÊÜá¨ÝaÝ¿áìÃÜ ±Ý¨ÜÊÜ®Üá°
BÍÜÅÀáÔ ÓÜÊÜìÊæà¨ÜWÜÙÜ ÓÜáí¨ÜÃÜÊÝ¨Ü ÊÝÂTÝ®ÜÊÜ®Üá° ÊÜÞw¨Ü ŸÚPÜ ÓÜÌ¿áí
ÎÅàÊÜá¨ÝaÝ¿áìÃÜá Cí¥Ü Êæà¨Ü»ÝÐÜÂWÜÙÜ®Üá° ÓÜÖÜgÊÝX ÊÜÞvÜŸÆÉÃÜá GíŸ
ËÐÜ¿á¨ÜÈÉ ÓÜí¨æàÖÜËÆÉ™. AƳŸá©œ¿á ¯à®Üá ¸æÙWÜ áÜ £¤ÃáÜ ÊÜ B ÊÜá«ÜÓÌ ã
Ü ¿áì®Ü ÊæáàÇæ
ÊæãàÖÜ©í¨Ü ¨æãàÐÝÃæãà±ÜÊÜ®Üá° ÊÜÞvÜáË. ¸ÝÀáÀá¨æ Gí¨Üá ¯à®Üá ¸æàPݨÜ
ÊÜÞñÜ®Üá° ÖæàÙÜáñܤÈÃÜáÊæ. ®ÜÊÜá¾ D Êæà¨ÜËÊÜꣿá®Üá° PÜívÜŸÚPÜÊݨÜÃÜã ¯®ÜWæ ®ÜÊÜá¾
WÜáÃÜáWÜÙÜ ÁãàWÜÂñæ¿áá WæãñݤWÜÈ Gí¨Üá C¨Ü®Üá° ¯®Ü° ŸÚWæ PÜÚÔ¨æªà®æ.
ÓÝ—ñÝUÆÓÜñܤñÜÌí ¸Ý—ñÝUƨÜáÊÜáìñÜÊÜå… >
¸æãà—ñÝUÆÓܮݾWÜìí ÊÜÞ«ÜÊÝS¿á£í »Ühæà >>
D aÜÃÜÊÜáÍæãÉàPÜ¨Ü ÊæáàÈí¨Ü ÎÅàÊÜÞ«ÜÊÜ£à¥ÜìÃÜá ¨ÜáÊÜáìñÜWÜÙÜ®æ°ÆÉ SíwÔ,
ÊÜ á «Ü Ì Ê Ü á ñÜ Ê Ü ® Ü á ° ¸æ ã à—Ô, Êæ ç ÐÜ ¡ Ê Ü Ê Ü á ñÜ ¨ Ü Ëg¿á±Ü ñ ÝPæ ¿ á®Ü á ° GÆÉ PÜ v æ W Ü ã
ÊæáÃæÔ¨ÜÃæíŸáÊܨÜá ÓܳÐÜrÊÝWÜáñܤ¨æ.
ÎÅàÊÜÞ«ÜÊÜ£à¥ÜìÃÜá «ÜÊÜáìÍÝÓÜ÷¨Ü ÊæáàÇæ¿áã Jí¨Üá A—PÜêñÜ WÜÅí¥ÜÊÜ®Üá°
ŸÃ橨ܪÃæí¨Üá I£ÖÜÂ˨æ. A¨Üá DWÜ E±ÜÆŸœËÆÉ™.
ÖÜí²&ÖæãÓܱæàpæ¿á ÓÜáñܤ&ÊÜááñܤ ÊÜáñÜᤠPܮܰvÜ JÙÜ®Ýw®ÜÈÉ¿áã, Bí«ÜÅ,
ñÜ á ÙÜ á ®Ýw®Ü È É ¿ áã ÖÝWÜ ã PÜ Ú íWÜ , KÄÓÝ ÊÜ á áíñÝ¨Ü ®ÝvÜ á WÜ Ù Ü È É ¿ áã
ÎÅàÊÜ á ¨ÝaÝ¿áìÄí¨Ü ÖÝWÜ ã ÎÅà±Ü ¨ Ü ¾ ® Ý»Ü £ à¥Ü ì , ÎÅà®Ü Ã Ü Ö Ü Ä £à¥Ü ì Äí¨Ü
ÊÜá«ÜÌÊÜáñÜ¨Ü ÓÝPÜÐÜr ±ÜÅaÝÃÜÊÝX©ªñÜá. B¨ÜÃæ PܮܰvÜ¨Ü WÜw ÔàÊæáWÜÙÜÈÉ¿áã,
ÊÜáÖÝÃÝÐÜó¨ÜÈÉ¿áã ÊÜá«ÜÌÊÜáñÜÊÜ®Üá° ±ÜÅÓÝÃÜ ÊÜÞvÜáÊܨÜPÝRX ÎÅàÊÜÞ«ÜÊÜ£à¥ÜìÃÜá
¼àÊÜÞ£àÃÜPæR ÓÜíaÝÃÜ ¸æÙæÔ¨ÜÃÜá. ÎÅà±ÝívÜáÃÜíWÜ®Ü PæÒàñÜÅÊÝ¨Ü ±ÜíyÜÃܱÜâÃÜÊÜâ
Gí©¯í¨ÜÆã ÊæçÐÜ¡ÊÜPæÒàñÜÅÊæí¨Üá ±ÜÅԨܜÊÝX¨æ. AÈÉ A¨æÌ$çñÜÊÜáñÜ¨Ü A—ÐÝu®ÜÊæà

]àÓÜá«Ý

PÜívÜ EñܤÃÜWÜÙÜ®ÝvÜáÊÜ®æà BÊÝWÜ ÊÜåè¯ ?

13

ÖæaÝc¨áÜ ¨Ü®áÜ ° PÜívÜá ÊÜÞ«Ü棆 à¥ÜìÃÜá B PÜvWæ ÙÜ Ç
Ü Æ
Éæ É Ÿí¨Üá ±ÜÅ£ÊÝ©WÜÙ®Ü áÜ ° Wæ¨áÜ ™ª ,
A¨æÌ$çñÜÊÜáñÜ®Üá° SíwÔ, ÊæçÐÜ¡ÊÜñÜñÜÌWÜÙÜ®Üá° ±ÜÅaÜáÃܱÜwÔ¨ÜÃÜá.
ÖÝWæÁáà ÓÜíaÝÃÜ ÊÜÞvÜáñܤ ¼àÊÜÞ£àÃÜ¨Ü ÊÜá|ãÃÜ WÝÅÊáÜ PæR ¨Ü¿áÊÜÞwÔ¨ÜÃáÜ .
AÈÉ «ÜáÅÊÜÃÝg®Üá ±ÜÅ£ÑuÔ ±ÜähæWæç¨Ü PæàÍÜÊܨæàÊÜÃÜ ¨æàÊÝÆ¿á˨ܪ¨Ü᪠ÎÅàWÜÙÜÊÜÄWæ
£Ú¨ÜáŸí©ñÜá. B¨Üá¨ÜÄí¨Ü AÊÜÃÜá »ÜPܤÍæÅàÐÜuÃÝ¨Ü «ÜáÅÊܯí¨Ü AbìñÜÊÝ¨Ü B
PæàÍÜÊܨæàÊÜÃÜ ¨ÜÍÜì®ÜPÝRX AÈÉWæ Ÿí¨ÜÃÜá.
ÊÜá|ãÃÜ WÝÅÊáÜ ¨ÜÈÉ ±ÝÅbà®Ü PÝÆ©í¨Ü Jí¨Üá ËÍÜË
Ì ¨ÝÂÆ¿áÊÜâ ®Üv¿
æ ááñÜÈ
¤ ñÜá.¤
A¨Üá DWÜ hæç®ÜÃÜ ÊÜÍܨÜÈÉ ÖæãàX £àÃÜ ¨Üá¨æìÍæWæ DvÝXñÜᤙ. ÊÜáñÜᤠB PÝƨÜÈÉ
B ËÍÜÌ˨ÝÂÆ¿á¨Ü E±ÜPÜáƱܣ¿Þ¨Ü ±Ü¨Ü¾ÃÝg ±ÜíwñÜ®æíŸ hæç®Ü ±ÜíwñÜ®Üá
Ëg¿á®ÜWÃÜ Ü ÃÝhÝÍÜÅ¿á ¨æãÃ棨ÜĪ í¨Ü ÊÜá|ãÃÜ®áÜ ° ¹oár ÖæãàX¹qr¨®ªÜ áÜ .
ÎÅàÊÜÞ«ÜÊÜ£à¥ÜìÃÜ Êæà¨Ü˨ÜÌñ椙 ÊÜáñÜᤠÓÝÌ«Ý¿áñÜñܳÃÜñæWÜÙÜ®Üá° PÜívÜ B WÝÅÊÜá¨Ü
±ÜÅÊÜááSÃæÆÉÃÜã ÎÅàWÜÙÜÊÜÃÜ ÖÜñܤÃÜ Ÿí¨Üá ¨ÜívÜÊÜñ… ±ÜÅOÝÊÜáWÜÙÜ®Üá° ÊÜÞw
PæàÚPæãívÜÃÜá.
""±ÜÃÜÊÜá±ÜägÂÃæà ! ®ÜÊÜá¾ FÄ®Ü D ËÍÜÌ˨ÝÂÆ¿áPæR C®Üá° ÊæáàÇæ ñÝÊæà
PÜáƱܣWÜÙÝX ÊÜáá®Ü°væÓܸæàPÜá'' ÊÜÞ«ÜÊÜ£à¥ÜìÄWæ B ®Ü©àñÜpÝPÜ, PæàÍÜÊÜÓܯ°«Ý®Ü
ÊÜáñÜᤠÊæà¨ÜÍÝÓÜW÷ ÙÜ Ü A«ÝÂ±Ü®Ü PÝ¿áìÊÜ®ã
Ü ° ÊÜááí¨ÜáÊÜÄÓÜÆá AñÜÂíñÜ A®ÜáPÜãÆÊݨÜ
ËÍÜÌ˨ÝÂÆ¿á¨Üí¥Ü ÊÜáÖÝÓÜíÓ槙, ÊæáàÇæ ËËPܤ ÊÝñÝÊÜÃÜ| C¨Ü®æ°ÆÉ PÜívÜá C¨Ü®æ°à
ñÜÊÜá¾ þݮܱÜÅÓÝÃÜ¨Ü Pæàí¨ÜÅÊÜ®Üá° ÊÜÞwPæãÙÜáÛÊܨÜá JÙæÛ¿á¨Üá Gí¨Üá A¯ÔñÜá. B
WÝÅÊÜá¨Ü «ÜáÄà|ÃÜ ±ÝÅ¥Üì®æWæ ÓÜÊÜá¾£¿á¯°ñÜᤠAÊÜÃÜá AÈÉÁáà ®æÇæÔ¨ÜÃÜá.
ÎÅàÊÜÞ«Ü棆 à¥ÜìÃÜ Pæç¿áÈÉ A¨æãí¨Üá ¨æãvÜx ÊÜÞ«ÜË
Ì ÍÜË
Ì ¨ÝÂÆ¿áÊæà BÀáñÜá.
AÊÜÃÜ ®æàñÜêñŲ̈ÜÈÉ A®æàPÜ g®Ü ¿ááÊÜPÜÃÜá ÊÜá«ÜÌԨݜíñÜ˨ÝÌíÓÜÃÝX AÈÉí¨Ü
ÖæãÃܹ¨Ü᪠ÊæçÐÜ¡ÊÜ«ÜÊÜáì¨Ü ±ÜÅÓÝÃÜÊÜ®Üá° GÇæÉvæWÜã ÊÜÞw¨ÜÃÜá.
ÎÅàÊÜ Þ «Ü Ê Ü £ à¥Ü ì ÃÜ á ÎÅàÊÜ á «ÝÌ a Ý¿áìÄí¨Ü BÍÜ Å ÊÜ á ñæ W æ ¨ Ü á Pæ ã ívÜ á
¿á£WÜÙݨÝWÜ ÎÅàÊÜá¨ÝaÝ¿áìÃÜá AÊÜÄWæ ¯ñÜ ±ÜähæWæí¨Üá ËàÃÜÃÝÊÜá®Ü
ÊÜáã£ì¿á®Üá° Pæãqr¨ÃªÜ áÜ . A¨Ü®áÜ ° ÊÜÞ«Ü棆 à¥ÜìÃÜá A®æàPÜ ÊÜÐì
Ü ±Üähæ ÊÜÞw¨ÜÃáÜ .
ÊÜááí¨æ AÊÜÃÜá ÎÅà®ÜÃÜÖÜÄ£à¥ÜìÄí¨Ü ÎÅàÓÜÊÜìýÔíÖÝÓÜ®ÜÊÜ®Üá° BÃæãàÖÜ|
ÊÜÞvÜáÊÝWÜ ñÜÊÜá¾ ÎÐÜÂÃÝ¨Ü ÎÅàÊÜá«ÜáÖÜÄ£à¥ÜìÄWæ B ËàÃÜÃÝÊÜá®Ü ÊÜáã£ì¿á®Üá°
Pæãoár A®ÜáWÜÅ×Ô¨ÜÃÜá. AÊÜÄí¨Ü ÊÜááí¨ÜáÊÜÃæ¨Ü ±ÜÃÜí±ÜÃæÁáà DWÜ ÊÜáijWæÖÜÚÛ
ÊÜÞ«Ü棆 à¥ÜìÃÜ ÊÜásÜÊíæ ¨Üá ±ÜÅÔ¨ÜÊ
œ ÝX¨Ü᪠ÊÜááÙÜá¸ÝXÆ Öܣä Ü ñÜí¸æÖÚÜ ¿
Û áÈÉ DWÜ
B ÓÜíÓݧ®Ü¨Ü ÊÜásÜÊÜâ CÃÜáñܤ¨æ.
Óæ±æríŸÃ… 2010
WWWWWWWWWWWWWWWWWW

14

ÎÅàÊÜÞ«ÜÊÜ£à¥ÜìÃÜá ÓÜÊÜìýÓÜíÓݧ®Ü¨ÜÈÉ ÊÜíÍÜÃÝÊÜá®Ü ±ÜÅ£ÊæáÁãí¨Ü®Üá° CÄÔ
Öæ ã àX¨Ýª à æ . ÎÅàÊÜ á ãÆÃÝÊÜ á ÔàñÝ±Ü Å £Êæ á WÜ Ù Ü á Êæ ã àPÝÒ © ±Ü â ÃÜ á ÐÝ¥Ü ì WÜ Ù Ü ® Ü á °
PæãvÜÈPÝR¨ÃÜ æ ÎÐÜÂÃÜ ÇèQPÜ CÐÝr¥ì
Ü WÜÙ®Ü áÜ ° D ÊÜíÍÜÃÝÊÜá®Üá ±ÜÅ¨Ý®Ü ÊÜÞvÜáñݤ®íÜ ñæ.
ÊÜáãÆÃÝÊÜá, ©XÌg¿áÃÝÊÜá, ÊÜáãÆÔàñݱÜÅ£ÊæáWÜÙÜá ÓÜÌ¿áíÊÜÂPܤÊݨÜá¨ÜÄí¨Ü
AÊÜâWÜÙÜÈÉ BÊÝÖÜ®Ü ËÓÜgì®ÜWÜÙÜ BÊÜÍÜÂPÜñæ CÆÉ™. B¨Üá¨ÜÄí¨Ü ñÜÊÜá¾ PÜÅÊÜá±ÜÅPÝÃÜ
±ÜÅ£ÊÜÞaÜì®Ü ±ÜähæWæí¨Üá ÎÅàÊÜíÍÜÃÝÊÜá®Ü®Üá° ÎÅàÊÜÞ«ÜÊÜ£à¥ÜìÃÜá ÊÜáãÆÃÝÊÜá®Ü
ÊÜáío±Ü¨ÜÈÉ ñÜí¨Üá PÜãwÔ¨ÜÃÜá. »ÜPܤÃÜ A¼àÐÜrWÜÙÜ®Üá° ±Üä|ì ÊÜÞvÜáÊÜ D
ÊÜíÍÜÃÝÊÜá®Ü ËWÜÅÖÊ
Ü ®Ü áÜ ° EñÜä Ý©ÊÜásÜ¨Ü ±ÜähÝÊÜáío±Ü¨È
Ü É Cí©WÜã PÝ|ŸÖÜá¨Üá.
ÊÜááí¨æ D ÊÜíÍÜÃÝÊÜá®Ü ±ÜÅ£Êæá¿áá ±æqrWæÀáí¨Ü ÖÝÄ ÖæãàWÜᣤíñæ. B
ÖÜ®ÜáÊÜá®æãvæ¿á®Ü ÖÝÃÝoÊÜ®Üá° ¯Ÿìí—ÓÜáÊܨÜPÝRX AÊÜ®Ü GÃÜvÜã PÝÆáWÜÙÜ®Üá°
PÜq¨
r ݪÃ.æ C¨Ü®áÜ ° Cí©WÜã EñÜä Ý©ÊÜásÜ¨Ü ÓÜíÓݧ®±
Ü äÜ hݲàsܨÈ
Ü É Êæã¨Ü騆 ÓÝÈ®Ü
©XÌg¿áÃÝÊÜá ÊÜáã£ì¿á PæÙÜWæ GÃÜvÜ®æà ÓÝÈ®ÜÈÉ DWÜÆã ®æãàvÜŸÖÜá¨Üá.
×àWæ Êæç»ÜÊÜ©í¨Ü 17ÊÜÐÜìWÜÙÜ PÝÆ ±ÜÃÜÊÜáÖÜíÓÜ ²àsܨÜÈÉ ËÃÝgÊÜÞ®ÜÃÝX
Pæã®æWæ BaÝ¿áìÃÜ B¨æàÍܨíÜ ñæ ÎÅàAPæãàÒ »Ü£à¥ÜìÄWæ ÓÜíÓݧ®Ê
Ü ¯Ü ñ° áÜ ,¤ ËPÜê£ ÓÜíÊÜñÃÕÜ Ü
»Ý¨ÜÅ±Ü¨Ü ŸÖÜáÙÜ AÊÜÞÊÝÓæ ©®Ü ÊÜá|ãÄ®ÜÈÉÁáà ÊÜêí¨ÝÊÜ®ÜÓܧÃݨÜÃÜá.
CÊÜÃÜ ÊÜêí¨ÝÊÜ®ÜÊÜâ Êæã¨ÜÆá ¼àÊÜáÃܦ¿á £àÃܨÜÈÉ ÎÅàÃÝÊÜá JñÜᤠGíŸÈÉ
CñÜᤙ. PÝÆPÜÅÊæáà| B JñÜᤠÊÜêí¨ÝÊÜ®Ü˨ܪ ÓܧÙÜÊÜ®Üã° PæãÃæ¿áñæãvÜXñÜᤙ. B
PÝÆ¨Ü È É AÈÉ W æ Ÿí¨Ü ÎÅàÊÜ á ¨Ü á ñÜ ¤ à ݩÊÜ á sÜ ¨ Ü ÎÅàÓÜ ñ Ü Â ±Ü à ݿá|£à¥Ü ì ÄWæ
ÓÜ̱ܰÊݨÜá¨ÜÄí¨Ü AÊÜÃÜá A¨Ü®Üá° ñæWæÀáÔ ÊÜá|ã¡ÃÜáWÝÅÊÜá¨ÜÈÉ ÎÅàÊæà¨æàÍÜ£à¥ÜìÃÜ
ÊÜêí¨ÝÊÜ®Ë
Ü ¨Üª ÓÜÙ§ PÜ Ræ ñÜí¨Üá ÎÅàÊÜÞ«Ü棆 à¥ÜìÃÜ ÊÜêí¨ÝÊÜ®Ê
Ü ®Ü áÜ ° ±Üâ®Ü@ ±ÜÅ£ÐÝu±®Ü Ê
Ü ®Ü áÜ °
ÊÜÞwÔ¨ÜÃÜá.
{Cí¨Üá ÊÜá|ãÃÜá®ÜÈÉ ËÍÝÆÊÝ¨Ü EñܤÃÝ©ÊÜásÜ¨Ü »ÜÊÜ®Ü¨Ü ¯ÊÜÞì|ÊÝX¨æ.

Êæà¨æàÍÜ£à¥Üì˨ݲàsÜ¨Ü Óݧ±Ü®æ¿á®Üã° ÎÅà±Ý¨ÜíWÜÙÜÊÜÃÜá ÊÜÞw¨ÝªÃæ. 30 PÜãR
ÖæaÜác ˨ݦìWÜÙÜá AÈÉ A«Ü¿á®ÜÊÜ®Üá° ÊÜÞvÜᣤ¨ÝªÃæ. ±ÜÅ£¯ñÜ ÖÜÓæã¤à¨ÜPÜ&
£à¥Üì±ÜÅÓÝ¨Ü¨Ü ÊÜÂÊÜÓ槿á®Üá° ÊÜÞvÜÇÝX¨æ.
ÊÜÞ«ÜÊÜ£à¥ÜìÃÜ ÊÜáãÆÊÜêí¨ÝÊÜ®ÜËÃÜáÊÜ ÊÜá|ã¡Ä®ÜÈÉ ±ÜÅ£ÊÜÐÜì AÊÜÃÜ
BÃÝ«Ü®¿
æ áá ÎÅàEñÜä Ý©ÊÜásÜ¨Ü ÊÜ£Àáí¨Ü Êæç»Ê
Ü ©
Ü í¨Ü gÃÜWáÜ ñܨ
¤ .æ ÓÜÖÓÜ ÝÅÃáÜ »ÜPÃ¤Ü áÜ
±ÝÇæãYívÜá ±Üâ¯àñÜÃÝWÜáñݤÃæ. D ÊÜÐÜì ¯àÊæÆÉÃÜã BÃÝ«Ü®æWæ Ÿ¯°™. WÜáÃÜáWÜÙÜ
¨ÜÍì
Ü ®Ü樆 áÜ ° ±Üv¨
æ áÜ «Ü®ÂÜ ÃÝX.}
B«ÝÃÜ & ÊÜÞ«ÜÌÊÝ_¾¿á ñܱÜÔÌWÜÙÜá

]àÓÜá«Ý

PÜívÜ PæãÙÜáWÜÙÜ®Üá £í¨Üá JvÜÇæãØÃæ¿á¸æàvÜ

15

±ÝÅÃÜŸœPÜÊÜáìPæR »æãàWÜËÆÉ¨æ ®ÝÍÜÊÜâípæà ? & 3
"±Üí. ÊæíPÜoXÄàÍÝaÝ¿áì G.GÓ….
rQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQq
»ÝWÜ Ê Ü ñ Ü ¨ Ü Íæ ã É à PÜ P æ R ÊÝÂTÝÂ¯Ô¨Ü ÎÅàÊÜ á «ÝÌ a Ý¿áìÃÜ á ""ñæ à ÐÝÊÜ á ²
PÝÊÜáÂPÜÊÜáì´ÜƨÜêÐæràÍÜc'' Gí¨Üá ñÜÊÜá¾ »ÝWÜÊÜñÜñÝñܳ¿áì¯|ì¿á¨ÜÈÉ ËÊÜÃÜOæ
¯àwÃÜáÊÜÃÜá. BaÝ¿áìÃÜ Êæáà騆 ÊÜÞ£Wæ ÎÅà¿Þ¨ÜÊÝ¿áìÃÜá ÊÜáñæã¤í¨Üá
ÄࣿÞX D ±ÜÅPÝÃÜ ÊÝÂTݯÔÃÜáÊÜÃÜá& ÎÅàÊÜá«ÝÌaÝ¿áìÃÜ ÊÝPܨÜÈÉÃÜáÊÜ
PÝÊÜáÂPÜÊÜáì GíŸ ±Ü¨Ü©í¨Ü ¯Ñ¨ÜœPÜÊÜáìÊÜ®Üã° ÓÜÖÜ ñæWæ¨ÜáPæãÙÜÛ¸æàPÜá. ×í©®Ü
g®ÜW¾ ÙÜ È
Ü É ŸÅÖÖ
¾Ü ñÜ Âæ ÊÜÞw¨Ü ÊÜÂQ¤¿áá ÊÜááí©®Ü g®Ü¨
¾ È
Ü É PÜ¿
Ò áÃæãàX¿ÞWÜáÊÜ®áÜ GíŸ
ËaÝÃÜÊâÜ "ŸÅÖÖ
¾Ü Ý PÜ¿
Ò áÃæãàXà ÓÝÂñ…'' GíŸ ±ÜÅÊÞ
Ü |©í¨Ü £Ú¨Üá ŸÃÜáñܨ
¤ .æ D
±ÜÅPÝÃÜÊÝX ×í©®Ü g®Ü¾WÜÙÜÈÉ ÊÜÞw¨Ü ŸÅÖܾÖÜñݨæãàÐÜ©í¨Ü ÊÜááí©®Ü g®Ü¾WÜÙÜÈÉ
±ÝűܤÊÝWÜáÊÜ PÜÒ¿áÃæãàWÜÊÜâ ÍÝÓÜ÷Ë×ñÜÊÝ¨Ü ±ÝÅ¿áÎcñܤÊÜ®Üá° ÊÜÞwPæãÙÜáÛÊÜâ¨ÜÄí¨Ü
¯ÊÜ꣤¿ÞWÜáÊÜâ¨Üá ÇæãàPܨÜÈÉ PÜíw¨æ. D ±ÜÅPÝÃÜÊÝX ±ÝÅÃÜŸœPÜÊÜáì¨Ü ´ÜÆÊݨÜ
¨Ü á @S¨Ü ¯ÊÜ ê £¤ ¿ áá Çæ ã àPÜ ¨ Ü È É PÜ í wÃÜ á ÊÝWÜ ±ÝÅÃÜ Ÿ œ P Ü Ê Ü á ì´Ü Æ Pæ R ÓÜ Ê Ü ì ¥Ý
®ÝÍÜ Ë ÆÉ Ê æ í ¨Ü á Öæ à ÙÜ á ÊÜ â ¨Ü á Öæ à Wæ ¿ááPÜ ¤ Ê ÝWÜ á ÊÜ â ¨Ü á ? ±ÝÅ¿áÎc ñ Ü ¤ © í¨Ü
±ÝÅÃÜŸœPÜÊÜáì¨Ü ´ÜÆPæR ®ÝÍÜËÆÉÊæíñݨÜÃæ, ÍÝÓÜ÷¨ÜÈÉ Ë×ñÜÊÝ¨Ü ±ÝÅ¿áÎcñܤ˗Ááà
ÊÜÂ¥ÜìÊæí¨ÝWܸæàPÝ©àñÜá.
D Ë«Ü Ê Ý¨Ü BPæ Ò à ±Ü P æ R ×àWæ EñÜ ¤ Ã Ü Ê Ü ® Ü á ° £Ú¿á¸æ à PÜ á . ±Ü ä ÊÜ ì g®Ü ¾ ¨ Ü È É
ŸÅÖÜ ¾ Ö Ü ñ ÝÂÃÜ ã ±Ü A±Ü Ã Ý«Ü Ê Ü ® Ü á ° ÊÜ Þ w¨Ü ÊÜ Â Q¤ ¿ áá ÊÜ á áí©®Ü g®Ü ¾ ¨ Ü È É
PÜÒ¿áÃæãàX¿ÞWÜáÊÜ®Üá Gí¨Üá ±ÜÅÊÜÞ|ÊÜâ £ÚÓÜáñܤ¨æ. A¨ÜÃÜíñæ ÍÝÓÜ÷Ë×ñÜÊݨÜ
±ÝÅ¿áÎcñܤ©í¨Ü PÜÒ¿áÃæãàWÜ¨Ü ¯ÊÜ꣤¿áã ÓÜÖÜ PÜíw¨æ. B¨ÜÃæ, ŸÅÖܾÖÜñæ ÊÜÞw¨Ü
ÊÜÂQ¤¿áá PÜ¿
Ò áÃæãàX¿ÞX g¯Ô, A®ÜíñÜÃÜ A¨ÜPRæ ±ÝÅ¿áÎcñÊ
¤Ü ®Ü áÜ ° ÊÜÞwPæãÙÜáÊ
Û Ê
Ü ÃÜ Wæ æ
B g®Ü¨
¾ È
Ü É ŸÅÖÖ
¾Ü ñÜ Ý¨æãàÐÜ¨Ü ´ÜÆÊÝ¨Ü PÜ¿
Ò áÃæãàWÜ樆 áÜ ° A®Üá»ÜËÓÜáÊÜ®áÜ . A®ÜíñÜÃÜ
±ÝÅ¿áÎcñ¨
¤Ü Ü BaÜÃO
Ü À
æ áí¨Ü PÜ¿
Ò áÃæãàWÜ¨Ü ¯ÊÜꣿ
¤ áá BWÜáÊÜâ¨Üá. ×àWæ A±ÜÃÝ«ÜWçæ ¨Ü
ÊÜÂQ¤¿áá g®Ý¾Ãܻܠ±ÝÅ¿áÎcñܤ BaÜÃÜOæ ±Ü¿áìíñܨÜÊÜÃæX®Ü PÝƨÜÊÜÃæWæ ¨Üá@SÊÜ®Üá°
A®Üá»ÜËÓÜáÊÜâ¨ÜÄí¨Ü ±ÝÅÃÜŸœPÜÊÜáì¨Ü ´ÜÆÊÝ¨Ü ¨Üá@SPæR ÓÜÊÜì¥Ý®ÝÍÜËÆÉÊæí¨Üá
£Ú¿á¸æàPÜá.
ÊæáàÇæ E¨ÝÖÜêñÜÊÝ¨Ü »ÝWÜÊÜñÜ ÍæãÉàPܨÜÈÉ ""PÝÆPÜÊÜáìñÜÊæãàÃÜá¨Üœí'' G®Üá°ÊÜ
±Ü¨Ü©í¨Ü "PÝÆ&PÜÊÜáì ÖÝWÜã Aþݮܩí¨Ü ñÜvæ¿áƳor' (þÝ®ÜÊÜ®Üá°) Agáì®Ü®Üá
±Üâ®Ü@ DWÜ Öæãí©¨Ü®Üá Gí¨Üá EPܤÊÝX¨æ. D ÊÜÞñÜ®Üá° K©¨ÝWÜ Jí¨Üá ÓÜí¨æàÖÜ
Óæ±æríŸÃ… 2010
WWWWWWWWWWWWWWWWWW

16

ŸÃÜáÊÜâ¨Üá. ""PÝÆPÜÊÜáìñÜÊæãàÃÜá¨Üœí'' G®Üá°ÊÜ ±Ü¨Ü©í¨Ü PÜÊÜáì(±ÝÅÃÜŸª)¨Üíñæ PÝÆ
ÖÝWÜã ñÜÊÜáÓÜáÕ (AþÝ®Ü) GÃÜvÜã ÓÜÖÜ þÝ®ÜPæR ÓÜÌñÜíñÜÅÊÝX ±ÜÅ£Ÿí«ÜPÜÊæí¨Üá
£Ú¨ÜáŸÃÜáñܤ¨æ. B¨ÜÃæ C¨Üá ¿ááPܤÊÜÆÉ™. HPæí¨ÜÃæ, ±ÝÅÃÜŸœPÜÊÜáìËÆÉ©ÃÜáÊÝWÜ
PÝÆ&ñÜÊÜáÓÜáÕWÜڨܪÃÜã ÓÜÖÜ þÝ®Ü¨Ü A¼ÊÜÂQ¤¿áá PÜíw¨æ. B¨ÜªÄí¨Ü ÍæãÉàPܨÜÈÉ
PÝÆPÜÊÜáìñÜÊæãàÃÜá¨Üœí Gí¨Üá EPܤÊÝX¨Ü᪠ÖæàWæ ¿ááPܤ ? GíŸ ±ÜÅÍæ°Wæ
ÎÅàÊÜá¨ÝaÝ¿áìÃÜá ×àWæ EñܤÄÔÃÜáÊÜÃÜá &
ñÜÊÜá B©¯Ãæãà«ÜÍÜc ±ÝÅÃÜŸœPÜÊÜáìOæçÊÜ >>

ñÜÊÜáÓÜáÕ ÖÝWÜã PÝÆ©í¨Ü EípÝWÜáÊÜ ±ÜÅ£Ÿí«ÜPÜÊÜâ ±ÝÅÃÜŸœPÜÊÜáì©í¨ÜÇæà
EípÝWÜáÊÜâ¨Üá. Aí¨ÜÃæ þÝ®ÜPRæ ±ÜÅ£Ÿí«ÜPÊ
Ü âÜ ±ÝÅß
Ü Pª Ê
Ü áÜ ì©í¨Ü EípÝWÜᣤÃÇ
Ü ÝX,
PÝÆ ÖÝWÜã ñÜÊáÜ ÓÜáWÕ ÙÜ áÜ B ±ÜÅ£Ÿí«ÜP¨
Ü È
Ü É A£ÍÜ¿áÊÜ®áÜ ° ñÜí¨ÜáPæãvÜáñÜÊ
¤ .æ ÖæãÃÜñáÜ
ÓÜ Ì ñ Ü í ñÜ Å ÊÝX ±ÝÅÃÜ Ÿ œ P Ü Ê Ü á ì¨Ü í ñæ þÝ®Ü ± Ü Å £Ÿí«Ü P Ü Ê Ü Æ É ™ . »ÝWÜ Ê Ü ñ Ü Íæ ã É à PÜ ¨ Ü È É
""PÝÆPÜÊáÜ ìñÜÊã
æ àÃÜá¨Üíœ '' Gí¨Üá Êæã¨ÜÈWæ PÝÆÊÜ®áÜ ° ÖæàÚ¨Üê ã
Ü BaÝ¿áìÃÜá ñÜÊáÜ ¾
ÊÝÂTÝ®ܨÈ
Ü É "ñÜÊáÜ B©¯Ãæãà«ÜÍ'cÜ Gí¨Üá ñÜÊáÜ ÓÜ®Õ áÜ ° Êæã¨ÜÆá WÜÅÖ|
Ü ÊÜÞwÃÜáÊÜÃáÜ .
C¨Ü P æ R PÝÃÜ | Êæ à ®æ í ¨Ü Ã æ PÝÆQR í ñÜ Æ ã ñÜ Ê Ü á ÓÜ á Õ (AþÝ®Ü ) Öæ a Ýc X þÝ®Ü P æ R
±ÜÅ£Ÿí«ÜPÜÊÝX¨æ. B¨ÜªÄí¨Ü PÝÆQRíñÜÆã ñÜÊÜáÓÜáÕ ±ÜÅŸÆÊæí¨Üá ÓÜãbÓÜÆá
BaÝ¿áìÃÜá ñÜÊáÜ ¾ ÊÝÂTÝ®ܨÈ
Ü É ñÜÊáÜ @ÍÜŸÊ
ª ®Ü áÜ ° Êæã¨ÜÈWæ WÜÅÖ|
Ü ÊÜÞwÃÜáÊÜÃáÜ . D
ËÐÜ¿á¨ÜÈÉ BaÝ¿áìÃÜá ŸÅÖܾÊæçÊÜñÜì±ÜâÃÝ|¨Ü ÊÜaÜ®ÜÊÜ®Üá° ±ÜÅÊÜÞ|ÊܮݰX
E¨ÝÖÜÄÓÜáÊÜÃáÜ &
þݮݩÊÜÂQ¤ÃÜÊÜÂQ¤@ ÓÜáS¨Üá@TÝ©PÜí ñÜ¥Ý >
ÓÜá¨ÜêÐÜrŸÅÖܾñÜñݤ$Ì®Ýí »ÜÊæàñÝøÃÜŸœPÜÊÜáìOÝ >>
¿ÞÃÜá ±Üß
Ü ÅÖ®¾Ü íæ Ÿ ñÜñ$¤Ü Ê
Ì ®Ü áÜ ° aæ®Ý°X ¨ÜÍì
Ü ®Ü ±Üv©
æ ÃÜáÊÜÃã
æ à AíñÜÖÜ þݯWÜÚWæ
ñÜÊÜá¾ ±ÝÅÃÜŸœPÜÊÜÞì®ÜáÓÝÃÜÊÝX þÝ®Ü¨Ü A¼ÊÜÂQ¤™, A®Ü¼ÊÜÂQ¤™, ÓÜáS ÖÝWÜã
¨Üá@TÝ©WÜÙÜá ±ÝűܤÊÝWÜáÊÜÊÜâ. Aí¨ÜÃæ, ±Üâ|ÂÃÜã±ÜÊÝ¨Ü ±ÝÅÃÜŸœPÜÊÜáì©í¨Ü ÓÜáS
ÖÝWÜã þÝ®Ü¨Ü A¼ÊÜÂQ¤¿Þ¨ÜÃ,æ ±Ý±ÜÃã
Ü ±ÜÊÝ¨Ü ±ÝÅß
Ü Pœ Ê
Ü áÜ ì©í¨Ü ¨Üá@S ÖÝWÜã
þÝ®Ü¨Ü A®Ü¼ÊÜÂQ¤ (±ÜÅPÜoÊÝWÜ©ÃÜáÊÜâ¨Üá) BWÜáÊÜâ¨Üá. ¨æçñÜÂÄWÜã »ÜWÜÊÜíñÜ®Ü
AÊÜñÝÃÜÃÜã±Ü¨Ü ¨ÜÍÜì®ÜÊÝWÜáÊÜâ¨ÜÄí¨Ü AÊÜÄWÜã ÓÜÖÜ ÊæáàÇæ ÖæàÚ¨Ü þݮݩWÜÙÜ
A¼ÊÜ Â Q¤ A®Ü ¼ ÊÜ Â Q¤ EípÝWÜ á ÊÜ â ¨æ à ? GíŸ ÓÜ í ¨æ à ÖÜ P æ R ±Ü Å ÊÜ Þ |¨Ü È É
""ÓÜá¨ÜêП
rÜ ÅÖñ¾Ü ñÜ Ý¤$®Ì Ýí'' GíŸ ±Ü¨Ü EñÜĤ ÓÜáñܨ
¤ .æ ÓÜá=aæ®Ý°X ŸÅÖ®¾Ü ¨
Ü ÍÜ ì
Ü ®Ü ±Üv¨
æ Ê
Ü ÃÜ áÜ
Gí¨Ü¥Üì. ¨æçñÜÂÃݨÜÃæãà aæ®Ý°X ŸÅÖܾ®Ü ¨ÜÍÜì®ÜÊÜ®Üá° ±Üvæ¨ÜÊÜÃÜÆÉ™.
...ÓÜÍàæ ÐÜ...

]àÓÜá«Ý

PÜívÜ PÜívܨæªÆÉ PÜÊÜáÆ®Ý»Ü®Ü ÊÜáã£ì

17

♦ ¿áÊÜá@ »ÜWÜÊÜ©Yàñæ¿á ¨ÜÍÜÊÜÞ«Ý¿á Ë»Üã£ÁãàWÜ. A¨ÜÃÜÈÉ ÎÅàPÜêÐÜ¡®Üá

ËÐÜáÓ
¡ Ö
Ü Ó
Ü ÅÜ ®ÝÊÜá

" ±Üí. ±Ü¨Ü¾®Ý»ÝaÝ¿áì boWÜá±Ü³
HIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHI
164 ¯¿áÊÜá@ & ¯¿áÊÜá¿á£à£ ¯¿áÊÜá@ > B¿Þ aæàñÜ®ÃÜ ®Ü áÜ ° ®Ý®ÝË«ÜÊݨÜ
ÊݱÝÃÜWÙÜ È
Ü É ±æÅàÃÜOæ ÊÜÞvÜáÊÜ樆 áÜ . ÎÅàÊÜágj¿á£à¥ÜìÃÜá ñÜñ$¤Ü ÓÌ íÜ TÝ娆 qàPæ¿áÈÉ
""¯¿áÊÜá@ ÊݱÝÃæàÐÜá ±æÅàÃÜ|ÊÜå…'' Gí©¨ÝªÃæ.
♦ A¥ÜÊÝ ¯¿áÊÜáÊæí¨ÜÃæ ±ÜÅ£þæ™, ¯ÍÜc¿áÊæí¨Üá A¥ÜìWÜÚÊæ. ÊÜÂÊÜÖÝÃܨÜÈÉ

g®ÜÃÜá C¨Üá ®ÜÊÜá¾ ¯¿áÊÜá (¯ÍÜc¿á, ±ÜÅ£þæ) Gí¨Üá ÖæàÙÜáÊܨÜá PÜíw¨æ. B¨ÜªÄí¨Ü
¨æàÊÜÃÜá ñÝ®Üã Jí¨Üá ¯¿áÊÜáÊÜ®Üá° ÊÜÞwPæãíwÃÜáÊÜ®Üá. A¨Üá H®æí¨ÜÃæ ""ñܮܰ
»ÜPÃ¤Ü ®Ü áÜ ° »ÜêñÂÜ ÃÜ®áÜ ° ÓÜÊì
Ü PÝƨÜÈ¿
É áã ÃÜQÓÒ áÜ Êæ®áÜ '' Gí¨Üá. B¨Üá¨ÜÄí¨Ü & ¯¿áÊÜá@
AÓÝÂԤ࣠¯¿áÊÜá@ >
♦ ""±æÅàÃÜP@Ü ÓÜÊì
Ü iàÊÝ®Ýí ±ÝÅ|—àaæãà©ñÝ aÜ ÓÜ@'' Gí¨Üá ËÐÜáñ¡ ñÜ $¤Ü ¯
Ì |ì¿á¨ÜÈÉ

ÖæàÚ¨Üíñæ ÓÜÊÜìaæàñÜ®ÜÃÜ ¨æàÖÜ, Cí©Å¿á, Ÿá©œ Êæã¨ÜÇݨÜÊÜâWÜÚWæ ±æÅàÃÜPÜ&
®ÝXÃÜáÊܨÜÄí¨ÜÆã ¯¿áÊÜá Gí¨Üá PÜÃæÔPæãÙÜáÛÊÜ®Üá.
165 ¿áÊÜá@ & GÆÉÃÜ AíñÜ¿ÞìËá¿ÞX¨Ü᪙, ±Üê¦ÊÝ©WÜÙÜÈɨÜáª, ñܨܼÊÜÞ¯
¨æàÊÜñæWÜÙÜÈɨÜ᪠¯¿áËáÓÜáÊÜ®Üá Gí¨Üá ŸêÖܨÝÃÜ|ÂPæãà±Ü¯ÐÜ£¤®Ü AíñÜ¿ÞìËá
¸ÝÅÖܾ|¨ÜÈÉ ÖæàÚ¨æ & ""ÓÜÌ»ÝÊÜÓÜñݤ¨ÝñÜêñÜÌí ¿áíñÜêñÜÌËᣠQàñÜìÂñæà'' GíŸá¨ÝX.
B¨ÜªÄí¨Ü »ÜWÜÊÜíñÜ®Üá ¿áÊÜá®Üá.
A¥Ü Ê Ý D Íæ ã É à PÜ Ê Ü ® Ü á ° ±Ü t ÓÜ á ÊÝWÜ ""A£àí¨ÜÅ@ ÓÜíWÜÅÖÜ@ ÓÜWæãàì «ÜêñÝñݾ
Ü ã
Ü ° ÊÜÞwPæãívÜá ±ÜtÔ¨ÜÃæ ÖæãÓÜ A¥Üì
¯¿áÊæãà˜¿áÊÜá@ '' Gí¨Üã APÝÃܱÅÜ ÍàÉæ ÐÜÊ®
ÖæãÃÜÖã
æ ÊÜáá¾ ÊܨáÜ .
♦ A¿áÊÜá@ & ®Ü ˨ÜÂñæà ¿áÊÜá@ (¯¿ÞÊÜáPÜ@ ÓܨÜêÍÜ@) ¿áÓÜ ÓÜ@ A¿áÊÜá@ >

»Ü W Ü Ê Ü í ñÜ ¯ Wæ ÊÜ á ñæ ã ¤ Ÿ º ® Ü á ¯¿ÞÊÜ á PÜ ® Ü á
¯¿ÞÊÜáPܮݨÜá¨ÜÄí¨Ü A¿áÊÜá@ >

CÆÉ ,

AÊÜ ® æ à

GÆÉ Ä WÜ ã

♦ ""A¿á@ ÍÜá»ÝÊÜÖ@Ü Ë—@ ''Gí¨Üá PæãàÍÜ¨Ü ±ÜÅPÝÃÜ ÍÜá»ÜÊ®
Ü áÜ ° ñÜí¨ÜáPæãvÜáÊÜ

A¨ÜêÐÜrÊÜ®Üá° ""A¿á@'' Gí¨Üá PÜÃ橨ݪÃæ. "A¿áí ÊÜÞ£ C£ A¿áÊÜá@' AíñÜÖÜ
A¨ÜêÐÊ
rÜ ®Ü áÜ ° £Ú¨Ü樆 áÜ . GÆÉÃÜ ÊÜááíŸÃÜáÊÜ ÍÜá»Ü樆 áÜ ° A¨ÜêÐÊ
rÜ ®Ü áÜ ° £Ú¨Ü樆 áÜ B¨ÜĪ í¨Ü
A¿áÊÜá Gí¨Üã £Ú¿áŸÖÜá¨Üá.
Óæ±æríŸÃ… 2010
WWWWWWWWWWWWWWWWWW

18

""¿áÊÜá@ ÓÜí¿áÊÜáñÝÊÜáÖÜí'' Gí¨Üá £ÚԨݪ®æ. ¿áÊÜá«ÜÊÜáì®ÜÈɨÜ᪠¿áÊÜá GíŸ
ÖæÓÜįí¨Ü ¨ÜíwÓÜáÊÜÊÜÃÜÈÉ ÍæÅàÐÜu®æ¯ÔÃÜáÊÜ®Üá.
♦ «Ý®ÜÊÜâ AÐÝríWÜ¿ááPܤÊÝX¨æ. B Gíoá AíWÜWÜÙÜá ¿ÞÊÜâÊæí¨ÜÃæ ¿áÊÜá,

¯¿áÊÜá, BÓÜ®Ü, ±ÝÅOÝ¿ÞÊÜá, ±ÜÅñÝÂÖÝÃÜ, «ÝÃÜOÝ, «Ý®Ü, ÓÜÊÜÞ— GíŸá¨ÝX.
¿áÊÜá I¨Üá ±ÜÅPÝÃܨáÜ ™ª (AíWÜWÙÜ áÜ ) 1. A×íÓÝ 2. ÓÜñÂÜ 3. AÓæठ¿á 4. ŸÅÖa
¾Ü ¿
Ü áì
5. A±ÜÄWÜÅÖÜ. CÊæÆÉÊÜä »ÜWÜÊÜíñܯí¨ÜÇæà ÓÜPÜÆ gWÜ£¤Wæ ÓÜí»ÜËÓÜáÊÜÊÜâ. Xàñæ¿áÈÉ
""»ÜÊÜí£ »ÝÊÝ »ÜãñÝ®Ýí ÊÜáñܤ HÊÜ ±Üê¥ÜXÌ«Ý@'' Gí¨Üá ÖæàڨܪÄí¨Ü D ¿áÊÜá¨Ü
Jvæ¿á®Ý¨Üá¨ÜÄí¨Ü ¿áÊÜá Gí¨Üá PÜÃæ¿áƳvÜáÊÜ®Üá.
Êæà¨æãÂà Êæç¨ÜÂ@ ÓܨÝÁãàXà ËàÃÜÖÝ ÊÜÞ«ÜÊæäà ÊÜá«Üá@ >
A£àí©ÅÁãà ÊÜáÖÝÊÜÞÁãà ÊÜáÖæãàñÝÕÖã
æ à ÊÜáÖÝŸÆ@ >>
166 Êæà¨ÜÂ@ & £Ú¨ÜáPæãÙÜÛÆá ÁãàWÜ®ݨÜÊÜ®Üá. »ÜWÜÊÜíñܮܮÜá° £Ú¿áÆá Êæà¨Ü,
E±Ü¯ÐÜñ…, ±ÜâÃÝ|, ŸÅÖñ¾Ü PÜ Ýì© A®ÜíñÜÊÝX Íܟê ÝÎÀá¨æ. AÊæÆÊ
É âÜ WÜÚí¨Ü A£
ÊÜááSÂÊÝX AÊÜ®Üá £Ú¿áÆá AÖÜì®Üá, ÍÜPÜ®Üá. B¨ÜªÄí¨Ü Êæà¨Ü®Üá.
˨… «ÝñÜáËWæ ËaÝÃÜ Gí¨Ü¥Üì˨æ. ŸÅÖܾËáàÊÜÞíÓÝÍÝÓÜ÷ÊÜâ AÊÜ®Ü
£ÚËWÝXÁáà ±ÜÅÊÜêñܤÊÝX¨æ. B¨ÜªÄí¨Ü Êæà¨Ü®Üá.
˨… «ÝñÜáËWæ Öæãí¨ÜáÊܨáÜ Gí¨Üã A¥Üì˨æ. ÓÝ£ÌPÃÜ Ý¨Ü ÓÜÊáÜ Óܤ aæàñÜ®ÄÜ í¨Ü
Öæãí¨ÜÆá ÁãàWÜ®ÝXÃÜáÊÜÊÜ®Üá. CñÜÃÜÃÜ®Üá° Öæãí©¨ÜÃæ ÓÜíÓÝÃÜPæR £ÃÜáX
ŸÃܸàæ PÝWÜáÊÜâ¨Üá. »ÜWÊ
Ü íÜ ñÜ®®Ü áÜ ° Öæãí©¨ÜÃæ ÓÜíÓÝÃÜPRæ £ÃÜáXŸÃÜáÊܨáÜ CÆÉ. B¨ÜĪ í¨Ü
Xàñæ¿áÈÉ ÎÅàPÜêÐÜ¡®Üá &
BŸÅÖÜ»
¾ áÜ ÊÜ®ÝÇæãàÉ PÝ@ ±Üâ®ÜÃÝÊÜ£ì®æãà˜gáì®Ü >
ÊÜÞÊÜáá±æàñÜ ñÜá Pèíñæà¿á ±Üâ®Ügì®Ü¾ ®Ü ˨ÜÂñæà >>
»ÜWÜÊÜíñܮܮÜá° Öæãí©¨ÜÃæ ¨Üá@SËÆÉ™, ÓÜíÓÝÃÜËÆÉ™, ÊÜê©œ™&ÖÝÅÓÝ©WÜÙÜá CÆÉ™.
...ÓÜÍàæ ÐÜ...
ÓÜÌÃÜã±ÜÊÜâ ÓÜá»Ü¨ÜÅÊÝXÃÜáñܤ¨æ.
ÇèQPÜí Êæç©PÜí Êݲ ñܥݫÝ£¾PÜÊæáàÊÜ ÊÝ
B¨Ü©àñÜ ¿áñæãà þÝ®Üí ñÜí ±ÜäÊÜìÊÜá¼ÊݨÜÁáàñ… >>
¸ÝÅÖܾ|ÃÜ ÓÜÊÜáãÖÜ ®æÃæ¨ÝWÜ ÇèQPÜ˨æ™, Êæç©PÜ˨æ™, A«Ý£¾PÜ˨æ D ˨æÂWÜÙÜÈÉ ¿ÞÊÜâ¨æà
˨æ¿á®Üá° ¿ÞÃÜá E±Ü¨æàÍÜÊÜÞw¨ÝªÃæãà Aí¥Ü WÜáÃÜáWÜÙÜ®Üá° Êæã¨ÜÈWæ ®ÜÊÜáÓÝRÃÜ ÊÜÞvܸæàPÜá.

]àÓÜá«Ý

PÜívÜÃæ ¨ÜáÄñÜPæR PæívÜÊÜ®Üá ¹àÃÜáÊÜâ¨Üá

19

ÎÅàñÜáÆÔà & 3
" ±Üí. ÊÝ©ÃÝhÝaÝ¿áì PÜÃÜ|í
HIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHI
ÓÝÊÜÞ®ÜÂÊÝX ÓÝ«Ü®æ ÊÜÞvÜáÊÜ Êæã¨ÜÆ ÖÜíñܨÈ
Ü ÃÉ áÜ ÊÜÊÄÜ Wæ A®æàPÜ
ÓÜÊáÜ ÓæÂWÜÙáÜ ŸÃÜáñÜÇ
¤ àæ CÃÜáñÜÊ
¤ .æ Aí¥ÜÊâÜ WÜÙÈ
Ü É C¨Üã Jí¨Üá ÓÜÊáÜ Óæ™.
""±ÜÅ£¯ñÜ GÆÉ ¨æàÊÜñWæ ÚÜ Wæ ®ÜÊáÜ ÓÜÄR Óܸàæ PÜá WÜíWÝ©£à¥ÜìWÜÙÈ
Ü É Ëáà¿áᣤø
Ü àæ PÜá''
Gí¨Üá ×Ä¿áÃÜá ÖæàÙÜáñݤÃ.æ B¨ÜÃæ B ¨æàÊÜñWæ ÙÜ ,Ü B £à¥ÜìWÜÙ,Ü B ®Ü©WÜÙÜ ÖæÓÃÜ ®Ü áÜ °
£Ú¿ááÊÜâ¨Üã ®ÜÊÜá¾í¥ÜÊÜÄWæ ÓÝ«ÜÂËÆÉ™. AÊÜÄWæÆÉ ®ÜÊÜáÓÜRÄÓÜáÊÜâ¨Üá B¿Þ
£à¥ÜìWÜÙÜÈÉ Ëáà¿ááÊÜâ¨Üá ÖæàWæ ñÝ®æà ÓÝ«ÜÂÊÝ©àñÜá. A¨Üá ÓÝ«ÜÂÊÝWÜáÊÜâ©ÆÉ&
Êæí¨Ý¨ÜÃæà ÊÜááí¨æ H®Üá WÜ£ ? ÖæàWæ C¨Ü®Üá° ±Üä|ìÊÜÞwPæãÙÜÛ¸æàPÜá ?
C¨Üá ÓÜÄ¿Þ¨Ü ÓÜÊÜáÓæÂÁáà... C¨ÜPæR ±ÜÄÖÝÃÜ ×àX¨æ
DWÝWÜ Ç æ à £Ú¨Ü í ñæ ñÜ á ÆÔ¿áÈÉ GÆÉ ¨æ à ÊÜ ñ æ W Ü Ù Ü á , GÆÉ £à¥Ü ì WÜ Ù Ü á
Óܯ°×ñÜÃÝX¨ÝªÃæ. CíñÜÖÜ ñÜáÆÔWæ ±ÜÅ£¯ñÜ ±ÝÅñÜ@PÝƨÜÈÉ GÃÜWÜáÊÜâ¨ÜÄí¨Ü
¨æàÊÜñæWÜÚWæÆÉ ®ÜÊÜáÓÜRÄÔ¨Üíñæ BWÜáñܤ¨æ. ñÜáÆÔàÊÜá꣤PÝgÆÊÜ®Üá° ±æäÅàPÜÒOæ
ÊÜÞwPæãÙÜáÛÊÜâ¨ÜÄí¨Ü £à¥ÜìWÜÙÜ ÓÝ°®ÜÊÜÞw¨Üíñæ BWÜáñܤ¨æ.
ÓÝÊÜÞ®ÜÂÊÝX ÊæáçÈWæ H®Ý¨ÜÃÜã BX¨æ Gí¨Üá A¯Ô¨ÝWÜ ñÜáÆÔàÊÜá꣤PÝ
gÆÊÜ®Üá° ±æäÅàPÜÒOæ ÊÜÞwPæãÙÜáÛÊÜ ÃÜã{ DWÜÆã C¨æ. C¨ÜÄí¨ÜÇæà C¨ÜÃÜ
ÊÜáÖÜñܤ$ÌÊæà®Üá Gí¨Üá ®ÜÊÜáWæ £Ú¨Üá ŸÃÜáñܤ¨æ.
±ÜÅ«Ý®ÜÃÝ¨Ü ¨æàÊÜñWæ ÚÜ Wæ ±ÜÅñÂæ àPÜÊÝX ®ÜÊáÜ ÓÝRÃWÜ ÙÜ ®Ü áÜ ° ÓÜÈÓÉ Æ
Ü á ÊÜáÄ¿á¸ÝÃܨáÜ .
BPÜÚWæ ®ÜÊáÜ ÓÜÄR ÓÜáÊÜâ¨Üá, þݯWÜÚWæ ®ÜÊáÜ ÓÜÄR ÓÜáÊÜâ¨Üá PÜãvÝ ¨æàÊÜñWæ ÚÜ Wæ ÊÜÞw¨Ü
Óܮݾ®ÜÊæà BWÜáñܤ¨æí¨Üá Gí©WÜã ÊÜáÃæ¿á¸ÝÃܨÜá.
ñÜáÆÔ C¨ÜªÈÉ ¨æàÊÜÃÜá Óܯ°×ñÜ®ÝXÃÜáñݤ®æí¨Üá £ÚÓÜáÊÜ ÊÜáñæã¤í¨Üá ÊÜáÖÜñܤ$̨Ü
ÊÜÞñÜá C¨ÝX¨æ&
ñÜáÆÔàPݮܮÜí ¿áñÜÅ ¿áñÜÅ ±Ü¨Ü¾Êܮݯ aÜ >
ÊÜÓÜí£ ÊæçÐÜ¡ÊÝ ¿áñÜÅ ñÜñÜÅ Óܯ°×ñæãà ÖÜÄ@ >>
ñÜáÆÔàÊÜêPÜÒ¨Ü ÊÜ®Ü GÈÉÃÜáñܤ¨æãà, GÈÉ ±Ü¨Ü¾ÊÜ®ÜËÃÜáñܤ¨æãà ÊæçÐÜ¡ÊÜÃÜá GÈÉ
ÊÝÓÜÊÜÞwÃÜáñݤÃæã, AÈÉÁáà ±Ý±Ü±ÜÄÖÝÃÜPÜ®Ý¨Ü ±ÜÃÜÊÜÞñܾ Óܯ°×ñÜ®ÝXÃÜáñݤ®æ.
Óæ±æríŸÃ… 2010
WWWWWWWWWWWWWWWWWW

20

WÜíWÝ©£à¥ÜìWÜÙã
Ü AÈÉÁáà
¨æ à ÊÜ ñ æ W Ü Ù Ü á ÊÜ Þ ñÜ Å ÊÜ Æ É ™ . WÜ í WÝ©®Ü © WÜ Ù Ü á PÜ ã vÝ ñÜ á ÆÔ¿á ÊÜ ® Ü ¨ Ü È É
Óܯ°×ñÜÊÝXÃÜáñܤÊæ Gí¨Üá D ÊÜÞñÜá ®æàÃÜÊÝXÁáà £ÚÓÜáñܤ¨æ&
±ÜâÐÜRÃݨݯ £à¥Ýì¯ WÜíWݨÝÂ@ ÓÜÄñÜÓܤ¥Ý >
ÊÝÓÜá¨æàÊݨÜÁãà ¨æàÊÝ@ ÊÜÓíÜ £ ñÜáÆÔàÊÜ®àæ (ñÜáÆÔà¨ÜÇàæ ) >>
±ÜâÐÜRÃÜ Êæã¨ÜÇÝ¨Ü £à¥ÜìWÜÙÜá, WÜíWÝ©®Ü©WÜÙÜá, ÊÝÓÜá¨æàÊÝ©¨æàÊÜñæWÜÙÜá
ñÜáÆÔàÊܮܨÜÈÉ ÊÜáñÜᤠñÜáÆÔà¨ÜƨÜÈÉ Óܯ°×ñÜÃÝX CÃÜáñݤÃæ.
×àWÝX ñÜáÆÔ¿á®Üá° ÊÜá®æ¿áÈÉ ¸æÚÓÜáÊÜâ¨ÜÄí¨Ü B GÆÉ ±Üâ|±ÜŨÊ
Ü Ý¨Ü ®Ü©WÜÙ,Ü
¨æàÊÜñWæ ÙÜ ,Ü £à¥ÜìWÜÙÜ Óܯ«
° Ý®Ü ñÜ®°Ü ÊÜá®æ¿áÈÉÁáà ±ÝűÊ
¤Ü ÝWÜáñܨ
¤ .æ ÊÜáñÜᤠñÜáÆÔ¿á
Óܯ«
° ݮܨÈ
Ü É ÊÜÞw¨Ü ¨æàÊÜñ
Ü äÜ hæ, g±Ü, ¿áý&¿ÞWÜ, ÍÝŨœÜ Êæã¨ÜÇÝ¨Ü PÜÊáÜ ìWÜÙÆ
æ É
ÓÝíWÜÊÝWÜáñܤÊæ Gí¨Üá »ÝËÓܸæàPÜá. ñÜáÆÔ¿á®Üá° WèÃÜËÓÜáÊÜâ¨ÜÄí¨Ü D GÆÉÄWÜã
WèÃÜÊÜÊÜ®Üá° ÊÜÞw¨Üíñæ BWÜáñܤ¨æ Gí¨Üá »ÝËÓܸæàPÜá.
ñÜáÆÔà¨ÜƨÜÈÉ £à¥ÜìWÜÙÆ
æ É Óܯ×
° ñÜÊÝXÃÜáÊÜâ¨ÜÄí¨Ü ñÜáÆÔà¨ÜÆ©í¨Ü ±æäÅàPÜO
Ò æ
ÊÜÞwPæãívÜÃæà ±ÜâÐÜRÃÜ&WÜíWÝ©£à¥ÜìWÜÙÜ ÓÝ°®Ü A®Ý¿ÞÓÜÊÝX ÓÜí±Ü®Ü°ÊÝWÜáñܤ¨æ.
B¨ÜªÄí¨Ü D ¯¿áÊÜáÊÜ®Üá° ÃÜã{¿áÈÉ ñÜí¨ÜáPæãÙÜÛ¸æàPÜá. Jí¨Üá ÊÜÞ£®ÜÈÉ
£Ú¿ááÊÜâ¨Ý¨ÜÃæ ñÜáÆÔWæ ÊÜÞvÜáÊÜ BÊÜâ¨æà E±ÜaÝÃÜËÃÜÈ A¨Üá ÓÝÊÜáã×PÜÊÝX
GÆÉÄWÜã ÊÜÞw¨Üíñæ BWÜáñܤ¨æ.
ÊÜá꣤PÝÓÝ°®Ü
ñÜ®Üã¾ÆÊÜá꣤PÝí aÝíWæà PÜêñÝÌ ÓÝ°£ ©®æà ©®æà >
¨ÜÍÝÍÜÌÊæáà«ÝÊÜ»ÜêñÜÓÝ°®Ügí Æ»Üñæà ´ÜÆÊÜå… >> WÝÃÜávæà
ÊÜá꣤Pæ¿á®Üá° ±ÝÅñÜ@PÝƨÜÈÉ F«Üì̱ÜâívÜÅPÝRX E±ÜÁãàXÓܸæàPÜá. C¨ÜÆɨæà
ÊæáàÇæ £Ú¨Üíñæ ñÜáÆÔà¨ÜÙÜËÆÉ©ÃÜáÊÝWÜ ÊÜá꣤Pæ¿á®Üá° ¨æàÊÜÃÜ AaÜì®æWÝX
E±ÜÁãàXÓܸàæ PÜá. ¯ñÜ ÓÝ°®Ü ÊÜÞvÜáÊÝWÜ ñÜáÆÔà ÊÜáê£P¤ ¿
æ á®Üá° ñÜ®°Ü AíWÝíWÜWÙÜ È
Ü É
«ÜÄÔPæãívÜá ÓÝ°®ÜÊÜÞvܸæàPÜá. ×àWæ ÊÜÞvÜáÊÜâ¨ÜÄí¨Ü ÖÜñÜᤠAÍÜÌÊæáà«ÜWÜÙÜ
AÊÜ»êÜ ñÓÜ Ý°®©
Ü í¨Ü ŸÃÜáÊÜ ±Üâ|ÂÊÜâ J¨ÜXŸÃÜáñܨ
¤ .æ ËÎÐÜÊ
r Ý¨Ü ±Üâ|ÂÊÜâ Ô©œÓ¸
Ü àæ PݨÜÃæ
ÍÜŨ朿áã ËÎÐÜrÊÝXÃܸæàPÜá. D ËÐÜ¿á¨ÜÈÉ ÓÝ«ÜPÜÃÜá GaÜcÃÜ©í¨Ü CÃܸæàPÜá.
ÊÜá꣤P¿
æ áá ÊÜá®æ¿áÈÉø
Ü àæ PÜá
¿áÔ¾®… WÜêÖæà ©ÌgÍæÅàÐÜu ñÜáÆÔàñÜÆÊÜá꣤PÝ >
ñÜñæùÊÜ ®æãà±ÜÓܱÜìí£ »ÜãñÜÇæà ¿áÊÜáQíPÜÃÝ @ >>

]àÓÜá«Ý

PÜí¨Ü±ÜìiñÜWæ ËáXÇݱæàPæÒÁá ?

21

ñÜ á ÆÔàÊÜ ê PÜ Ò ¨ Ü ŸávÜ ¨ Ü È É Ã Ü á ÊÜ ÊÜ á ꣤ P æ Íæ Å àÐÜ u Ê ÝX¨æ . C¨Ü ® Ü á ° ÊÜ á ®æ ¿ áÈÉ
CoárPæãÙÜÛ¸æàPÜá. CíñÜÖÜ ÊÜá®æ¿á®Üá° ¿áÊÜá®Ü QíPÜÃÜÃÜá ±ÜÅÊæàÎÓÜáÊÜâ©ÆÉ.
ñÜáÆÔàÊÜá꣤PÝȱæä¤à ¿á© ±ÝÅOÝ®… ±ÜÄñÜÂhæàñ… >
¿áÊæáà®Ü ®æàQÒñÜáí ÍÜPæãÂà ¿ááPܤ@ ±Ý±ÜÍÜñæçÃܲ >>
ÊÜáÃÜ|PÝƨÜÈÉ ñÜáÆÔàÊÜá꣤Pæ¿á®Üá° «ÜÄÓܸæàPÜá. ×àWæ «ÜÄÔ ¿ÞÊÜ®Üá
ÊÜ á êñÜ ® ÝWÜ á ñݤ ® æ ã à AÊÜ ® Ü ® Ü á ° ¿áÊÜ á ®Ü á PÜ ã ÅÃÜ ¨ Ü ê Ñr À áí¨Ü ®æ ã àvÜ á ÊÜ â ©ÆÉ .
A®æàPܱݱÜWÜÙÜ®Üá° ÊÜÞw¨Ü ÊÜá®ÜáÐܯWæ C¨Üá Pæã®æ¿á PÝƨÜÈÉ BaÜÄÓܸæàPݨÜ
±ÝÅ¿áÎcñܤÊÝX¨æ.
PÜȯÊÝÃÜPÜ
ñÜáÆÔàÊÜá꣤PÝȱܤí ÆÇÝoí ¿áÓÜ ¨ÜêÍÜÂñæà >
PÜáÆí Óܳ$êÍÜ£ ®æãà ñÜÓÜ PÜÈÊÜááì¯ÊÜÃæãàñܤÊÜá >>
±ÝÅñÜ@PÝƨÜÈÉ ÓÝ°®ÜÊÜÞvÜáÊÜâ¨ÜQRíñÜÆã ±ÜäÊÜì¨ÜÈÉ ñÜáÆÔàÊÜá꣤Pæ¿á®Üá°
ÆÇÝo¨ÜÈÉ «ÜÄÓܸæàPÜá. C¨Ü®Üá° ¯¿áÊÜáÊÝX ±ÝÈÓÜᣤÃÜáÊÜÊÜÃÜ ÊÜá®æ¿áÈÉ PÜÈ¿á
±ÜÅÊæàÍÜÊÝWÜáÊÜâ©ÆÉ.
ÊÜá®æ¿áÈÉÁáà ñÜáÆÔàÊÜ®Ü
ñÜáÆÔàPݮܮÜí aæçÊÜ WÜêÖæà ¿áÓݘÊÜ£ÐÜuñæà >
ñܨ…WÜêÖÜí £à¥Üì»ÜãñÜí × ®Ý˜¿Þí£ ¿áÊÜáQíPÜÃÝ@ >>
ñÜáÆÔ¿á ÊÜ®Ü ¿ÞÃÜ ÊÜá®æ¿áÈÉÃÜáñܤ¨æãà B ÊÜá®æ £à¥ÜìPæR ÓÜÊÜÞ®ÜÊÝX¨æ.
AíñÜÖÜ ÊÜá®æWæ ¿áÊÜá®ÜQíPÜPÜÃÜá ²àwÓÜÆá ŸÃÜáÊÜâ©ÆÉ.

¨ÝÓÜÓÝ×ñÜ ±ÜÅÍæã°àñܤÃÜWÜÙÜá& 30

" ÎÅà. G ¹ ÍÝÂÊÜÞaÝ¿áì

GFGFGFGFGFGFGFGGFGFGFGFGFGFGF
1 ñÜ®ÜWæ ñÝ®æà QÅàwÓÜáÊÜ, ¿ÞÃÜ®Üã° ¿ÞÊܨÜPÜãR AÊÜÆí¹ÓÜ¨Ü »ÜWÜÊÜíñܮܮÜá° H®Ü®Üá°ÊÜÃÜá ?
2 ÊÜá®æãà¼ÊÜÞ¯¿Þ¨Ü ÃÜá¨ÜŨæàÊÜÃÜ ÊÜá®æãà¼ÊÜÞ¯ »ÜWÜÊÜíñÜ®Ü ÃÜã±Ü ¿ÞÊܨÜá ?
3 ÈíWܨæàÖÜPæR AíqPæãívÜá ±ÜÃÜÊÜÞñܾ®Ü®Üá° PÝ|WæãvܨÜíñæ Awx¿Þ¨Ü ±ÜÅPÜ꣟í«Ü ¿ÞÊܨÜá ?
4 iàÊÜÃÜ A¯ÃÜá¨ÜœÍÜÄàÃÜÊÜâ Joár (ÊÜáãÃÜáWÜá|WÜÙÜá) GÐÜár WÜá|WÜÚí¨Ü ¿ááPܤÊÝXÃÜáñܤ¨æ ?
5 ÓÜã¿áìaÜí¨ÜÅÃÜ ±Ü£¿
° áÃÜ PÜPÝÒ¨È
Ü É (20®æà PÜP¿
Òæ áÈÉ) CÃÜáÊÜ £à¥Ýì¼ÊÜÞ¯ ¨æàÊÜñæ ¿ÞÃÜá ?
6 ÊÜá®ÜáÐܨæàÖܨÜÈÉ¿á 360 AÔ§WÜÙÜÈÉ »ÜWÜÊÜíñܯ¨Ü᪠ÍÜQ¤ ¯àvÜáÊÜ ÃÜã±Ü ¿ÞÊܨÜá ?
7 PÜ~¡¯í¨Ü B®Üí¨Ü»ÝÐܳ ÓÜáĨÝWÜ A¨ÜÃÜÈÉ ÊÜÃÜá| ¿ÞÊÜ ÖæÓÜįí©ÃÜáÊÜ®Üá ?
8 iàËWÜÙÜ PÜ~¡®Ü ¹ÙæàWÜáwx®ÜÈÉ ¨æàÊæàí¨ÜÅ®Üá ¿ÞÊÜ ÖæÓÜįí©ÃÜáÊÜ ?
9 ÓÝ£ÌPÝÖÝÃÜ (»æãàg®Ü) ÓæàËst ®ÜíñÜÃÜ BWÜáÊÜ B®Üí¨ÜÊÜ®Üá° PæãvÜáÊÜÊÜÃÜá ¿ÞÃÜá ?
10 "Gío—PÜ C±Ü³ñÜá¤ÓÝËÃÜ ®ÝÆáRÍÜñÜ IÊÜñÜá¤ÊÜáãÃÜá' Gí¨ÜÃæ ÓÜíTæ GÐÜár ?
11 ÊÜêÑr¿ÞWÜáÊÝWÜ ¹àÙÜáÊÜ ÊÜ®Ü¨Ü WÜ»æãàì¨ÜPܨÜÈÉ ¿ÞÊÜ ÃÜã±ÜÊÜ®Üá° E±ÝÓÜ®æ ÊÜÞvܸæàPÜá ?
12 PÜísܨÜÈɨÜ᪠ÍÜŸªWÜÙÜ®Üá° ®ÜáwÓÜáÊÜ PÝ¿áìÊÜ®Üá° ÊÜÞwÓÜáÊÜ ¨æàÊÜñæ ¿ÞÃÜá ?
13 ®æçÊæà¨ÜÂPæR CÄst ±Ü¨Ý¥ÜìWÜÙÜÈÉ¿á PÜoá¨ÜÅÊÜÂPæR A¼ÊÜÞ¯ ¨æàÊÜñæ ¿ÞÃÜá ?
14 »ÜWÜÊÜíñÜ®Ü AhÝ©ÃÜã±ÜWÜÙÜá ÖÜ©®ÝÃÜá PÜÇæWÜÙÜáÙÜÛ ÈíWܨæàÖܨÜÈÉ GÑr¨æ ?
15 ÎÅàÊÝÂÓÜÃÝgÃÜá ÊæíPÜpæàÍÜÌÃܮܮÜá° ±Üäist PÝÆ ¿ÞÊܨÜá ?
16 Ëg¿á¨ÝÓÜÄWæ ±ÜâÃÜí¨ÜÃܨÝÓÜÃÝX WæãàaÜÄst ÎÅàÖÜÄ AíQñÜ ¨Ü¿á±ÝÈÔ¨Ü᪠GÈÉ ?
17 "ÓÜáÆ»Ü ±Üähæ¿á ÊÜÞw ŸÆËÆɨÜÊÜÃÜá' ×àWæí¨Ü ÖÜĨÝÓÜÃÜá ¿ÞÃÜá ?
18 Ëg¿á¨ÝÓÜÄí¨Ü Wæãà±ÝƨÝÓÜÃÜá AíQñÜÊÜ®Üá° ¿ÞÊÜ PæÒàñÜŨÜÈÉ ±Üvæ¨ÜÃÜá ?
19 "ÖÜ¿áÊܨܮÜËsÜuÆ' C¨Üá ¿ÞÃÜ AíQñÜ ?
20 "ÃÝÊæáàÍÜ' C¨Üá ¿ÞÃÜ AíQñÜ ?

¨ÜÍÜì®Üí ®ÜÊÜáì¨Ý¿ÞÓÜᤠWÜíWÝÓÝ°®Üí ñÜ¥æçÊÜ aÜ >
ñÜáÆÔàÊÜ®ÜÓÜíÓÜWÜì@ ÓÜÊÜáÊæáàñÜñ… ñÜÅ¿áí Óܾ$êñÜÊÜå… >>
®ÜÊÜáì¨Ý®Ü©¿á ¨ÜÍÜì®Ü©í¨Ü ŸÃÜáÊÜ ±Üâ|ÂÊÜâ, WÜíWÝÓÝ°®Ü©í¨Ü ±ÝűܤÊÝWÜáÊÜ
...ÓÜÍàæ ÐÜ...
ÓÜáPÜêñÜÊÜâ ÊÜáñÜᤠñÜáÆÔàÊÜ®Ü¨Ü ÓÜíÓÜWÜìÊÜâ ÓÜÊÜÞ®ÜÊÝXÃÜáñܤ¨æ.
g®Ü±
¾ ÅÜ »Üê£ ¿á£Ríbaæàc ñÜÓÝ «ÜÊáÜ ìÊÜÞaÜÃàæ ñ…>
ÓÜÊÜìí ñܯ°ÐÜ–Æí ¿Þ£ ÖæÂàPÜÖÜÓݤ¼ÊݨܮÝñ… >>
ÖÜáqr¨ÝX¯í¨Ü ÊÜá®ÜÓÜáÕ Pæãoár þݮܱÜäÊÜìPÜÊÝX ÊÜÞw¨Ü GÇÝÉ ±Üâ|ÂWÜÙÜá Jí¨Üá PæçÀáí¨Ü
ÊÜÞw¨Ü ®ÜÊáÜ ÓÝRé
Ü í¨Ü ÖÝÙÝXÖæãàWÜáñܨ
¤ .æ

Óæ±æríŸÃ… 2010
WWWWWWWWWWWWWWWWWW

22

EñܤÃÜ ±Ü¨ÜŸí«Ü 83
1)
2)
3)
4)
5)

PÝWæ, WÜã¸æWÜÙÜ PÜ¥æ
AÍÜÌñݧÊÜá®Ü ÁãàaÜ®æ
ÃݣŠԹÃÜ ÖæãPÜRÃÜá
¨èűܣ ±ÜâñÜÅÃÜ ÊæáàÇæ
¨ÜáÁãàì«Ü®®Ü Ü ÊÜáÃÜ|

6) WÜáÃÜá±ÜâñÜÅ®Ü ¨ègì®ÜÂ
7) ÊÜÞñÜêÖÜê¨Ü¿á¨Ü ñÝÀá
8) A®ÜÂÄWÜã ¨Üá@S ¸æàvÜ
9) ŸÆÊÝ¨Ü ÎÃæãàÃÜñÜ°
10) ÊÝÂÓÜÄWæ ¸ÝX¨ÜÊÜ

±ÜÅ«Ý®Ü ÊÜá®æWÜÚí¨Ü ""ÊÜáÆX¨Ü ÊÜáPÜRÙÜ ÊæáàÇæ ¨ègì®ÜÂ''

]àÓÜá«Ý

PÜí¨ÜÃÜ®Üá° ÊÜÞÃÜᣱܳ ñÜí¨æ¿ÞñÜPæ ?

23

ÊÜáÖÝ»ÝÃÜñÜ¨Ü E±ÜPÜ¥æWÜÙÜá & 5
"±Üí. ±ÜâÃÜí¨ÜÃÝaÝ¿áì ÖÜ¿áXÅàÊÜ
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
ÓÜêÑr¿á BÃÜí»Ü¨ÜÈÉ ¯àįí¨Ü ÖÜáqr¨Ü ""AX°''ÁáíŸ PÜá¨ÜáÃæ¿á®Üá° Cí¨ÜÅ®Üá ñܮܰ
ÊÝÖÜ®ÜÊæí¨Üá J²³Pæãíw¨Ýª®æ. CíñÜÖÜ Cí¨ÜÅ®Üá ®Ü®ÜWæ JÚñÜ®Üá° ÊÜÞvÜÈ Gí¨Üá
ÓÜᤣÓÜáñݤ EñܤíPÜ®Üá ŸÙÜÈÖæãà¨Ü®Üá. BWÜ EñܤíPܮܮÜá° ÓÝíñÜÌ®ÜWæãÚÓÜÆá AÈÉWæ JŸº
©ÊÜ ±ÜâÃÜáÐÜ®Üá Ÿí¨Ü®Üá. ...

B ©ÊܱÜâÃÜáÐÜ®áÜ EñÜí¤ PÜ®®Ü áÜ ° ñÜ®°Ü ÓÜËáà±ÜPRæ PÜè
æ áÜ & ""Öæà EñÜí¤ PÜ, ¯à®Üá ÊÜÞw¨Ü
ÓæãठñÜÅ©í¨Ü ñÜáí¸Ý ÓÜíñæãàÐÜÊÝX¨æ. ¯®ÜWàæ ®ÝWܸàæ PÜá ? ÖæàÙÜá. ÓÜíPæãàaÜ ¸æàvÜ''
Gí¨Ü®Üá. ""D ®ÝWÜWÜÙÜá ®Ü®Ü° ÊÜÍÜÊÝWÜáÊÜíñÜÖÜ ÊÜÃÜÊÜ®Üá° Pæãw'' Gí¨Üá EñܤíPÜ®Üá
¸æàwPæãívÜ®Üá. BWÜ ""ñܥݘÓÜᤠD PÜá¨ÜáÃæ¿á WÜá¨Ü¨ÝÌÃܨÜÈÉ F¨Üá'' Gí¨Üá B
©ÊܱÜâÃÜáÐÜ®Üá Bþæ ÊÜÞw¨Ü®Üá. A¨ÜÃÜíñæ EñܤíPÜ®Üá PÜá¨ÜáÃæ¿á WÜá¨Ü¨ÝÌÃܨÜÈÉ
F©¨ÝWÜ PÜá¨ÜáÃæ¿á ®ÜÊܨÝÌÃÜWÜÚí¨ÜÆã «ÜãÊÜáÓÜ×ñÜ AX°¿á hÝÌÇæWÜÙÜá
ÖæãÃÜÖã
æ ËᾨÊ
Ü âÜ . B AX°hÝÌÇWæ ÙÜ áÜ ®ÝWÜÇã
æ àPÜ樆 à°æ ÓÜávÜÇÝÃÜí¼ÔñÜá. C¨Ü®áÜ ° PÜívÜ
ñÜPÜÒPܯWæ »Ü¿á&BÍÜc¿áìWÜÙæÃævÜã JÊæá¾Çæà B¨ÜÊÜâ. ®ÝWÜÇæãàPÜ¨Ü ÃÜPÜÒOæWÝX ñÜPÜÒPÜ®Üá
EñÜí¤ PÜ®Ü ŸÚWæ Ÿí¨Üá ""CWæãà PÜ|ì&PÜáívÜÆWÜÙáÜ . CÊÜâWÜÙ®Ü áÜ ° ñæW¨
æ áÜ Pæãà'' Gí¨Üá
ÖæàÚ PÜ|ì&PÜáívÜÆWÜÙ®Ü áÜ ° EñÜí¤ PÜ®Ü Pæç¿áÈÉ Pæãor®áÜ . BWÜ EñÜí¤ PܯWæ B¨Ü B®Üí¨ÜPRæ
±ÝÃÜ Ê æ à CÆÉ ™ . ÊÜ á ÃÜ á PÜ Ò | Êæ à bíñæ BÃÜ í »Ü Ê ÝÀáñÜ á . ®Ü ® Ü ° D ±Ü Å ¿áñÜ ° Ê æ à
ÊÜÂ¥ÜìÊÝWÜáÊÜâ¨æà ? WÜáÃÜá±Ü£°Wæ ®ÝÆR®æà ©®Ü¨æãÙÜWÝX PÜ|ì&PÜáívÜÆWÜÙÜ®Üá°
ñÜí¨ÜáPæãvÜáÊÜâ¨ÝX ÊÜÞñÜá Pæãqr¨™ªæ . Cí¨æà WÜáÃÜá±Ü£¿
° áá ÊÜÅñÊ
Ü ®Ü áÜ ° ÊÜÞvÜᣤÃáÜ ÊÜÃáÜ .
®Ý®æà®Üá ÊÜÞvÜÈ? Gí¨Üá bí£ÓÜᣤ¨ªÜ EñÜí¤ PÜ®®Ü áÜ ° PÜáÄñÜá B ©ÊܱÜâÃÜáÐÜ®áÜ & D
PÜá¨ÜáÃæ¿á®Üá° HÃÜá. PÜÒ|ÊÜÞñÜŨÜÈÉÁáà C¨Üá ¯®Ü°®Üá° WÜáÃÜáPÜáÆPæR PÜÃæ¨æã¿ááÂñܤ¨æ
Gí¨Ü®Üá. A¨ÜÃÜíñæ B PÜá¨ÜáÃæ¿á ÓÜÖÝ¿á©í¨Ü EñܤíPÜ®Üá WÜáÃÜáWÜÙÜ BÍÜÅÊÜáPæR
Ÿí¨Ü®áÜ . D Öæ㣤WÝWÜÇàæ WÜáÃÜá±Ü£¿
° áá Pæãà±Ü©í¨Ü ÍÝ±Ü PæãvÜÆá Ô¨ÜÊ
œ ÝX¨ÜÙª áÜ .
BWÜ EñܤíPÜ®Üá ¸æàWÜ®æà Ÿí¨Üá WÜáÃÜá&WÜáÃÜá±Ü£°¿áÄWæ ®ÜÊÜáÓÜRÄÔ, ñÝ®Üá ñÜí¨Ü
PÜ|ì&PÜáívÜÆWÜÙÜ®Üá° ÓÜÊÜá²ìԨܮÜá. ""ÊÜñÜÕ™ ! ¯®ÜWæ ÓÝÌWÜñÜ. ÓÜÄ¿Þ¨Ü PÝÆ&ÓܧÙÜPæR
Ÿí©ÃÜáË. DWæà®Ý¨ÜÃã
Ü ŸÃÜ©¨Üê æ ¯®ÜWæ ÍݱÜ樆 à°æ PæãvÜᣤ¨™ªæ . B¨ÜÃæ DWÜ ¯à®Üá
PÜêñÜPÜêñÜ®ÝXÃÜáË. Ԩܜ±ÜâÃÜáÐÜ®ÝXÃÜáË. ¯®ÜWæ ÍæÅà¿áÓÜáÕ EípÝWÜÈ'' Gí¨Üá
WÜáÃÜá±Ü£°¿áá EñܤíPܮܮÜá° BÎàÊÜì©Ô¨ÜÙÜá.

Óæ±æríŸÃ… 2010
WWWWWWWWWWWWWWWWWW

24

A®ÜíñÜÃÜ WÜáÃÜáWÜÙÜ ÓÜËáà±ÜPRæ EñÜí¤ PÜ®áÜ Ÿí¨ÝWÜ, ÊÜñ™ÕÜ EñÜí¤ PÜ ! ¯®ÜWæ ÓÝÌWñÜ Ê
Ü âÜ .
HPæ ñÜvÊ
Ü ÝÀáñÜá? Gí¨Üá WÜáÃÜáWÜÙáÜ ±ÜÅÎÔ° ¨ÜÃáÜ . BWÜ ÃÝ~¿á PÜ|ì&PÜáívÜÆWÜÙ®Ü áÜ °
ñÜÃÜáÊÝWÜ ñÜPÜÒPÜ®Üá ñÜ®ÜWæ ËZ°ÊÜ®Üá°íoáÊÜÞw¨Ü ËÐÜ¿áÊÜ®Üá° ÖæàڨܮÜá.
WÜáÃÜáWÜÙàæ ! ®Ý®Üá ñÜPPÒÜ ®Ü ®Ü áÜ ° ¸æ®q
°Ü r ®ÝWÜÇã
æ àPÜPRæ ÖæãàX¨æ™ª . AÈÉ CŸºÃáÜ Ô÷à¿áÃÜá
Ÿpæ¿
r á®Üá° ®æà¿áᣤ¨ÃªÜ áÜ . ¨ÝÃÜWÙÜ áÜ PܱݳX¿áã ¹ÙÜá±ÝX¿áã C¨ÜÊ
ª âÜ . A¨ÜÃíÜ ñæÁáà
12 AÃÜWÚÜ í¨Ü PÜãw¨Ü aÜPÅÜ Ê®Ü áÜ ° PÜívæ®áÜ . B aÜPÅÜ Ê®Ü áÜ ° 6 bPÜR ÊÜáPÜÙR áÜ £ÃÜáXÓÜᣤ¨ÃªÜ áÜ .
C¨æÆÉ H®Üá ? C¨ÜPÜãR Êæã¨ÜÆá ®Ý®Üá ÃÝg®Ü FÄWæ ÖæãàWÜᣤ¨ÝªWÜ ¨ÝÄ¿áÈÉ
Jí¨Üá GñܤÃÜ¨Ü Gñܤ®Üá° PÜívæ®Üá. A¨ÜÃÜ ÊæáàÇæ JŸº ±ÜâÃÜáÐÜ®Üá PÜáÚ£¨Üª®Üá. AÊÜ®Üá
®Ü®ÜWæ ²Åà£Àáí¨Ü D WæãàÊÜá¿áÊÜ®Üá° £®Üá°™. ¯®Ü° WÜáÃÜáWÜÙÜã C¨Ü®Üá° £í©ÃÜáÊÜÃÜá
Gí¨Üá ÖæàڨܮáÜ . B ±ÜâÃÜáÐÜ&GñÜᤠ¿ÞÃÜá? C¨æÆÊ
É ®Ü áÜ ° ¯Ëá¾í¨Ü £Ú¿á¸æàPæí©ÃÜáÊæ
Gí¨Üá WÜáÃÜáWÜÙÝ¨Ü Êæà¨ÜÄWæ ±ÝŦìԨܮÜá.
BWÜ Êæà¨ÜÃÜá & ""B ÖæíWÜÓÜÄŸºÃÜá «Ý£Å&˫ݣſáÃÜá. PܱÜâ³&¹ÙÜá±Üâ ¨ÝÃÜWÜÙÜá
ÖÜWÜÆá&ÃÝ£ÅWÜÙÜ ±ÜÅ£¯—WÜÙÜá. 12 AÃÜWÜÚí¨Ü PÜãw¨Ü aÜPÜÅÊÜâ 12 ÊÜÞÓÜWÜÚí¨Ü
ÓÜ×ñÜÊÝ¨Ü Jí¨Üá ÓÜíÊÜñÜÕÃÜÊÜ®Üá° ±ÜÅ£¯—ÓÜáñܤ¨æ. B bPÜR ÊÜáPÜRÙæí¨ÜÃæ 6 MáñÜáWÜÙÜá.
PÜá¨ÜáÃæWÜÙÜ ÓÜËáà±Ü¨ÜÈɨܪ ©ÊܱÜâÃÜáÐÜ®Üá ±Ügì®Ü¨æàÊÜñæ. AX°¨æàÊÜ®Üá PÜá¨ÜáÃæ.
±èÐÜÂÃÝg®Ü FÄWæ ÖæãÃÜpÝWÜ ÊÜÞWÜì¨ÜÈÉ PÜívÜ GñÜä ¨
Ü Ü G£¤®ÃÜ ã
Ü ±Ü¨È
Ü É IÃÝÊÜñÜ
B®æ CñÜ á ¤ . ®Ü ® Ü ° Óæ ° à ×ñÜ ® Ý¨Ü Cí¨Ü Å ®æ à GñÜ ¤ ® Ü á ° HÄŸí¨Ü ® Ü á . Wæ ã àÊÜ á ¿á&
WæãàÊÜáãñÜÅWÜÙæí¨ÜÃæ AÊÜáêñÜ. B AÊÜáêñܱÝÅÍÜ®Ü ÊÜÞw¨ÜªÄí¨Ü ÓܱÜìÇæãàPܨÜÈÉ ¯®ÜWæ
¿ÞÊÜâ¨æà A±Ý¿á EípÝWÜÈÆÉ™. Cí¨ÜÅ®áÜ ®Ü®°Ü Óæà° ×ñÜ®áÜ . ¯®Ü° Êæáà騆 PÜÃáÜ OæÀáí¨Ü
AÊÜ®áÜ D Ä࣠¯®Ü° ÊæáàÇæ A®ÜáWÜÅÖÜ ÊÜÞw¨Ýª®.æ B Cí¨ÜÅ®Ü A®ÜáWÜÅÖÜ C¨Ü¨
ª ÄªÜ í¨ÜÇàæ
PÜ|ì&PÜáívÜÆWÜÙÜ®Üá° ¯®ÜWæ ñÜÃÜÆá ÓÝ«ÜÂÊÝÀáñÜá. ÊÜñÜÕ™ EñܤíPÜ®æà ! ¯à®Üá
WÜáÃÜá¨ÜQÒOæ¿á®Üá° PæãpÝrÀáñÜá. C®Üá° ¯à®Üá Caæf Ÿí¨ÜÈÉWæ ÖæãÃÜvÜŸÖÜá¨Üá.
ÍæÅàÁãàÊÜíñÜ®ÝX ¸ÝÙÜá'' Gí¨Üá BÎàÊÜì©Ô ÎÐÜ®ܮÜá° ¹àÙæãRorÃÜá.
D ÄࣿÞX B±æäà¨Ü «èÊÜáÂÃÜ ÎÐÜÂÃÜá (E±ÜÊáÜ ®Üá™, BÃÜá~, Êæà¨ÜÃáÜ ) ÖÝWÜã
±ÜÅÎÐÜÂ(EñܤíPÜ)ÃÜá ñÜÊÜá¾ WÜáÃÜá»ÜQ¤™, ŸÅÖܾaÜ¿áì ÊÜááíñÝ¨Ü ÓܨÜáY|WÜÚí¨Ü
PÜãw¨ÜÊÃÜ ÝX gWܮݾ®ÂÜ ÃÝX¨ÝªÃ.æ WÜáÃÜáPÜáÆÊÝÔWÜÚWæ B¨ÜÍì
Ü ÃÝX¨ÝªÃ.æ

A¼Êݨæà ñÜá ¿á@ ±ÜäÊÜìÊÜÞÎÐÜí ®Ü ±ÜÅ¿áaÜf£ >
¿á¨Üª$êÐÜ¢ñÜí »ÜÊæà¨ÜÓÜ ñÜÓݾ¨… »ÝWÜí ±ÜűܨÜÂñæà >>
®ÜÊÜáÓÝRÃÜÊÜÞw¨ÝWÜ BÎàÊÝì¨ÜÊÜ®Üá° ÊÜÞvÜ©¨ÜªÃæà,
®ÜÊáÜ ÓÝRÃÊ
Ü Þ
Ü w¨ÜÊÃÜ Ü ±Ý±Ü¨È
Ü ¿
É á »ÝWÜ樆 áÜ ° Öæãí¨Üáñݤ®.æ

]àÓÜá«Ý

®ÜÊÜáÓÝRÃÜÊÜÞwÔPæãívÜÊÜ®Üá

PÜáÒ«ÝñÜáÃÜWæ EíŸ ±ÜPÝÌ© ´ÜÆ ÃÜáb

25

ËÐÜáÓ¡ Ö
Ü ÓÜ ÅÜ ®ÝÊÜÞ®ÜáÓÜí«Ý®Ü

¿áý¨ÜÈÉ 12 ±ÝñÜÅWÜÙÜáÙÜÛ ""¿áý''
" ±Üí.ÓÜXÅ ÃÝZÊæàí¨ÜÅ E±Ý«Ý¿á
HIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHI
""®ÝÖÜí PÜñÝì....'' CñÝ© ŸÅÖܾñÜPÜì ÓÝÃÜᣤÃÜáÊÜíñæ ±ÜÅ£Áãí¨Üá PÜÊÜáìÊÜä
PÜÊÜÞì«ÜÂPÜÒ »ÜWÜÊÜíñÜ®Ü ²Åà£WÝXÁáà. AÊÜ®Ü ±ÜähÝÃÜã±Ü¨ÜÇæÉà ÓÜÌñÜíñÜÅÊÝX AÊÜ®Ü
ÊÜ á ãÆPÜ Ê ÝXÁáà ®Ü v æ ¿ áᣤ Ã Ü á ÊÜ ¨ Ý¨Ü Ã Ü ã B«Ý£¾ P Ü ÖÝWÜ ã «ÝËáìPÜ
ÊæáÃÜWÜáWÜÚí¨ÝX ËÎÐÜrPÜÊÜáì G¯ÔÃÜáÊÜ ¿áý¨ÜÈÉ AÊÜ®Ü ŸÖÜáÊÜááS ±ÝñÜÅÊÜ®Üá°
ËÍæàÐÜÊÝX WÜáÃÜá£Ô, AÊܯWæ A¨ÜÃÜ ÓÜÊÜá±ÜìOæ ®ÜvæÓܸæàPݨÜá¨ÜÄí¨Ü ÍÝÓÜ÷¨ÜÈÉ
¿áýPæR ÓÜíŸí—Ô¨Üíñæ AÊÜ®Ü ±ÝñÜÅWÜÙÜ®Üá° AÆÉÈÉ ËÍæàÐÜÊÝX EÇæÉàUÓÜÇÝWÜáÊÜâ¨Üá.
AíñæÁáà ËÐÜá¡ÓÜÖÜÓÜÅ®ÝÊÜáÊÜä ¿áýPæR ÓÜíŸí—st AÊÜ®Ü ÖÜ®æ°ÃÜvÜá ±ÝñÜÅWÜÙÜ®Üá°
PæãÅà{àPÜÄÔ ×àWæ ÓÜᤣԨæ &
¿áþæãà ¿áý±Ü£¿áìhÝÌ ¿áþÝíWæãà ¿áýÊÝÖÜ®Ü@ >
¿áý»Üꨅ ¿áýPÜꨅ ¿áÿà ¿áý»ÜáW… ¿áýÊÝÖÜ®Ü@ >>
¿áþÝíñÜPÜꨅ ¿áýWÜáÖÜÂí™......
»ÝWÜÊÜñÜñÝñܳ¿áì¯|ì¿á¨ÜÈÉ (4&8&41) EÇæÉàSWæãívÜ ñÜíñÜÅÓÝÃÜÊÜâ &

×àWæ ¿áý™, ±ÜÃÜÍÜáÃÝÊÜá ÖÝWÜã ¿áýÊÜÃÝÖÜ D ÊÜáãÃÜá »ÜWÜÊܨÜãűÜWÜÙÜ
ÊÜáãÆPÜ ®Üv¿
æ ááÊÜ ¿áýÊÜ®áÜ ° Öܮðæ v
Ü áÜ ËÐÜáÓ¡ Ö
Ü ÓÜ ÅÜ ®ÝÊÜáWÜÚí¨Ü ×àWæ A®ÜáÓÜí«Ý®Ü
®ÜvÓæ ã
æ à|.
1. ¿áý@ ¬ ÓÜÊÜáWÜÅ¿áý¨ÜÈÉ ±Üäg®ÝX ¿áý®æ¯ÔÃÜáÊÜÊÜ®Üá. ¿áþæàÐÜá
¿áý®ÝÊÜÞ®Üí ¿ÞgÂñÝÌñ… ±ÜâÃÜáÐæãàñܤÊÜáÊÜå… > ... Áãà Êæà¨Ü... (I.»Ý.2&2&4)
¿áý¨Ü È É AíñÜ ¿ ÞìËá¿ÞX CÃÜ á ÊÜ Ê Ü ® Ü á . (AíñÜ¿ÞìËáà ñÜá ¿áþݨæà@
ËÐÜá¡@™...&ŸÅÖܾñÜPÜì (»ÝWÜ.ñÝ.¯.6&19&11)

2. ¿áý±Ü£@ ¬ ¿áý®ÝÊÜáPÜ ÃÜã±Ü©í¨Ü ÓÜÊáÜ WÜÅ¿áýPæR A—±Ü£¿ÞXÃÜáÊÜ樆 áÜ
(ñÜí ¿áÿ¿áí ±ÜíaÜË«Üí aÜ ±Üíaܼ@ ÔÌÐÜrí ¿ágá¼ì@ ±ÜÅ|ñæãà˜Ô¾ ¿áýÊÜå… > & »ÝWÜ.
4&8&41)

3. ¿áhÝÌ ¬ ÖæãàñÜê¨æàÊÜñæ¿Þ¨Ü AX°¿áÈÉ AX°®ÝÃÝ¿á|ÃÜã±Ü©í¨Ü
ËÍæàÐÜÊÝX C¨Ü᪠ÖæãàËáÓÜáÊÜÊÜ®Üá (...ÖæãàñÜêÓÜíÓܧí ËÍæàÐÜñÜ@ > AX°ÓÜíÓæ§à®Ü ÃÜã±æà|
¿áñæãà˜X°ÖæãàìñÜê¨æàÊÜñÝ & MáWݽÐÜ &1&11.)

4. ¿áþÝíWÜ@ ¬ ¿áþݼÊÜÞ¯¨æàÊÜñæWÜÙÜá ¿ÞÃÜ AíWÜWÜÚí¨Ü ÖÜáqr B¿Þ
AíWÜ樆 áÜ ° BÍÜÅÀáÔÃÜáÊÜÃã
æ à AíñÜÖÜ ËÃÝp…ÃÜã² »ÜWÊ
Ü íÜ ñܯXíñÜ A¼®Ü®° ÝXÃÜáÊÜ樆 áÜ
(AíWݯ PÜÅñÜÊæäà hÝñÝ@ & »ÝWÜ. 6&4&46)

""¿áþæãà ¿áý±ÜâÊÜÞíÍæòÊÜ ¿áþæàÍæãà ¿áý»ÝÊÜ®Ü@ > ¿áý»ÜáP… aæ࣠±ÜíaÝñݾ
¿áþæàÑÌhæãÂà ÖÜÄ@ ÓÜÌ¿áí >>'' GíŸá¨ÝX ÎÅàÖÜÄ¿áá ¿áý™, ¿áý±ÜâÃÜáÐÜ, ¿áþæàÍÜ,

¿áý¨Ü ¨Ü»ì
æ Ááà ÊÜááíñÝ¨Ü AíWÜWÙÜ áÜ ¿ÞÄí¨Ü A¼ÊÜÂPÜW¤ ÙÜ ÝXÊæÁãà AíñÜÖÜ
¿áýÊÜÃÝÖܯí¨Ü A¼®Ü°®ÝXÃÜáÊÜÊÜ®Üá (þݮݮÜí¨ÜÓÜÌÃÜã±æà»æãÂà ÃæãàÊÜá»æãÂà˜ÓÜÂ

¿áý»ÝÊÜ®Ü ÖÝWÜã ¿áý»ÜáP… GíŸ I¨Üá ÃÜã±ÜWÜÚí¨Ü ¿áýWÜÙÜÈÉ ±ÜäiñÜ&
®ÝXÃÜáÊÜ®æí¨Üá ÓÝÃÜᣤ¨ÜªÃæ, ËÐÜá¡ÓÜÖÜÓÜÅ®ÝÊÜá B I¨Üá ÃÜã±ÜWÜÙÜá ¯ÊÜì×ÓÜᣤÃÜáÊÜ
¿áý¨Ü JvæñÜ®Ü, ¯ÊÜìÖÜOæ, »æãàPÜõñÜÌ ÖÝWÜã ´ÜƱÜŨÜñÜÌ D ®ÝÆáR ŸWæ¿á
aÜoáÊÜqPæWÜÙÜ®Üá° ÖÜ®æ°ÃÜvÜá ÊÜááSWÜÙÜÈÉ ÖÜÃÜw ÖÜ®æ°ÃÜvÜá ®ÝÊÜáWÜÚí¨Ü ÓÜᤣÓÜᣤ¨æ.

PÜáÍݨܿá@ > Ë«Üá®ÜÌñÜ@ ±ÜÅ¿ÞWæà ñÜá ÊÜÃÝÖÜÊܱÜâÐæãà˜»ÜÊÜ®…..> ÓÝRí¨Ü (»ÝWÜ.ñÝ.¯.
3&23&29)

¿áþæàÍÜñÝÌñ… ÓÜÌ¿áí ËÐÜá¡¿áìþæãà ÃÜábÓÜáñÜ@ Óܾ$êñÜ@ >
Gí¨Üá ±Ý¨ÜÊ
¾ âÜ (»ÝWÜ.ñÝ.¯. 2&7&2) £ÚÓÜᣤÃáÜ ÊÜíñæ ¿áýPæR Jvæ¿á®ÝXÃÜáÊÜ,
BPÜ㣠ÖÝWÜã ÃÜáb±ÜÅhݱܣ CÊÜÃÜ ÓÜá±ÜâñÜÅ®ÝX AÊÜñÄÜ ÔÃÜáÊÜ »ÜWÊ
Ü íÜ ñÜ®Ü AÊÜñÝÃÜ
¿áý®ÝÊÜáPÜ ÃÜã±ÜÊâÜ ¿áýPæR ÓÜÊáÜ Ñr¿ÞX ÓÜíŸí—ÓÜáÊÜíñÜÖ¨
Ü áÜ ™ª . B ¿áýÊæà AX°Wæ
¯¿ÞÊÜáPÜ®Ý¨Ü ±ÜÃÍÜ áÜ ÃÝÊÜÞ¼®Ü®° ÝX, ¿áýWÜÙÜ ÓÝÊÜáXÅWÙÜ ®Ü áÜ ° ñÜ®°Ü AíWÝíWÜWÚÜ í¨Ü
ÓÜêÑrst ¿áýÊÜÃÝÖݼ®Ü°®ÝX, AX°¿á ÊÜÞ«ÜÂÊÜá¨ÜÈÉ, ÓÜËáñ…&ñÜá±Ü³ ÊÜááíñݨÜ
ÓÝÊÜáXÅWÜÙÜ ÊÜáãÆPÜ ¿áýÊÜ®Üá° ÊÜÞwÔ, A¨ÜPæR ´ÜƱÜŨܮÝWÜáÊÜ®Üá.
Óæ±æríŸÃ… 2010
WWWWWWWWWWWWWWWWWW

26

5. ¿áýÊÝÖÜ®Ü@ ¬ ¿áýÊÜ®Üá° B¿Þ ¨æàÊÜñæWÜÚWæ ñÜÆá²ÓÜáÊÜÊÜ®Üá. (¿áýí
ÊÜÐÜár —¿ÞÊÜÓÜá@ & Má.Êæà.3&10. ... ¿áýí ÊÜÖÜñÜá ®æãà˜ÍÜ®æç@& Má.»Ý.)

6. ¿áý»Üêñ… ¬ ¿áýÊÜ á ío±Ü , ¿áýÍÝÇæ W Ü Ù Ü È É CÃÜ á ÊÜ »Ü ã ËáWæ
B«ÝÃÜ®ÝXÃÜáÊÜ »ÜãÊÜÃÝÖݼ®Ü°®ÝXÃÜáÊÜÊÜ®Üá. (±Üê¦Ì ñÜÌ¿Þ «ÜêñÝ ÇæãàPÝ@ ¨æàË ñÜÌí
ËÐÜá¡®Ý «ÜêñÝ >>)

PÝÆ®ÝÊÜáPݼ®Ü°®ÝX PÝÆÃÜã±Ü©í¨ÜÆã ¿áýPæR B«ÝÃÜ.
¿áýÊÜ®Üá° ®ÜvæÓÜÆá ¸æàPÝ¨Ü »ÜQ¤&þݮݩWÜÙÜ®Üá° A®ÜáWÜÅ×ÓÜáÊÜ ÊÜáãÆPÜ
¿áýWÜÙÜ®Üá° ±æäàÑÓÜáÊÜ ÖÜ¿áXÅàÊÜ&Êæà¨ÜÊÝÂÓݨܼ®Ü°®ÝXÃÜáÊÜÊÜ®Üá.

]àÓÜá«Ý

PÜáÒÆÉPܯWÜáípæ WÜá| »ÝÄŸá©œWÜÙÜá ?

27

7. ¿áýPÜêñ… ¬ ¿áý ®Ü v æ Ó Ü á ÊÜ ¿ágÊÜ Þ ®Ü , ±Ü â Ãæ ã à×ñÜ , Má£Ì g ÃÜ á
ÊÜááíñݨÜÊÜÃÜÈÉ ËÍæàÐÜ®ÝX ¯¿ÞÊÜáPÜ®ÝX C¨Ü᪠AÊÜÃÜ ÊÜáãÆPÜ ¿áýÊÜ®Üá°
®ÜvæÓÜáÊÜÊÜ®Üá. (Má£Ì_¯¿ÞÊÜáPÜñæÌà®Ü ¿áþÝ®Ýí Má£Ìgí ÓܨÝ.... ÖæãàñÜêÓÜíÓܧí ËÍæàÐÜñÜ@
...Má.»Ý.1&1)

AÁãàWÜÂÃÜá ®ÜvæÓÜáÊÜ ¿áýÊÜ®Üá° PæwÓÜáÊÜÊÜ®Üá. ŸÈ¿á ®ÜãÃÜ®æ¿á AÍÜÌÊæáà«Ü
¿ÞWÜÊÜ®Üá° ÊÝÊÜá®ÜÃÜã±Ü©í¨Ü PæwÔ¨Üíñæ. (¿áýí PÜêíñÜ£ e®Ü£¤à£ ¿áýPÜêñ… >)
8. ¿áÿà ¬ ¿áþݼÊÜÞ¯¯¿ÞX¨Ü᪠¿áý G¯ÔÃÜáÊÜ ÆQÒ$¾à¨æàË¿á
ÃÜã±Ü樆 áÜ ° ¿áþݼÊÜÞ¯¯¿ÞXÃÜáÊÜíñæ ¯¿áËáÓÜᣤÃáÜ ÊÜ樆 áÜ . (¿áýQÅ¿ÞÊÜÞ¯¯à
¿áý®ÝËá°à™..... ÊÜá.»Ý.ñÝ.¯. 20&70)

¨ÜQO
Ò Wæ æ A¼ÊÜÞ¯¯¿ÞXÃÜáÊÜ ""¨ÜQO
Ò Ý'' GíŸ ÆQÒ$ྠÃÜã±Ü樆 ã
Ü ° ¿áý¨Ü ¨ÜQO
Ò Wæ æ
A¼ÊÜÞ¯¯¿ÞWÜáÊÜíñæ ¯¿áËáÓÜᣤÃÜáÊÜÊÜ®Üá (ÓÝ ¨ÜQÒOÝÊÜÞ¯¯à ¨æàÊÜñÝ...
ÊÜá.»Ý.ñÝ.¯. 20&74)

¿áý G¯ÓÜ á ÊÜ ÊÝ¿áá¨æ à ÊÜ Ã Ü á , ¨æ à Êæ à í¨Ü Å , g¿áíñÜ CÊÜ Ã æ Æ É ¿áýPæ R
A¼ÊÜÞ¯WÜÙÝX ¿áýPæR ±ÜâÑr ¯àvÜáÊÜíñæ AÊÜÃÜ®Üá° ¯¿áËáÓÜᣤÃÜáÊÜÊÜ®Üá.
9. ¿áý»ÜáP… ¬ ¿áýWÜÙÜ®Üá° A®Üá»ÜËÓÜáÊÜÊÜ®Üá (AÖÜí × ÓÜÊÜì¿áþÝ®Ýí
»æãàPݤ™... Xàñæ) ¨æàÊÜñæWÜÙÜ®Üá° ±ÜÅÊæàÎÔ AÊÜÃÜá ¿áýÊÜ®Üá° »æãàXÓÜáÊÜíñæ
±æÅàÄÓÜáÊÜÊÜ®Üá. ¿áýí »æãàg¿á£à£ ¿áý»ÜáP… AíñÜ~àìñÜ~a…. ("»ÜáíPæ¤à
¿áý»Üáhæãà ¨æàÊÝ®ÝËÍÜ ±ÜâÃÜáÐæãàñܤÊÜá@' »ÝWÜ.ñÝ.¯. 4&8&27)

10. ¿áýÓÝ«Ü®@Ü ¬ ¿áýÊÜâ CÐÜ´
r Æ
Ü WÜÚWæ ÓÝ«Ü®Ê
Ü ÝWÜáÊÜíñæ A®ÜáWÜÅ×ÓÜáÊÜ樆 áÜ .
¿áý@ ÓÝ«Ü®íÜ ¿áÓݾñ… ÓÜ@ ¿áýÓÝ«Ü®@Ü > "´ÜÆÊÜáñÜ E±Ü±ñÜ à¤æ @' GíŸ ŸÅÖÓ¾Ü ã
Ü ñÜÅÊâÜ
Ԩݜí£ÔÃÜáÊÜíñæ ¿áýÊÜâ ¸æàÃæ ¸æàÃæ ´ÜÆWÜÚWæ PÝÃÜ|ÊÝWÜáÊÜíñæ ¯ÁãàiÓÜáÊÜ樆 áÜ
»ÜWÊ
Ü íÜ ñÜ®àæ .
11. ¿áþÝíñÜPêÜ ñ… ¬ "«ÜÊáÜ ìÓÜ ±ÜÅ»áÜ ÃÜaáÜ ÂñÜ@' Gí©ÃÜáÊÜíñæ ¿áþÝ©PÜÊáÜ ìWÜÚWæ
±ÜÅ»Üá G¯ÔÃÜáÊÜ »ÜWÜÊÜíñÜ®æà B ¿áý GÐÜár ÍÝÔ÷à¿áÊÝX BaÜÄÓÜƳqrñÜá ? A¨ÜPæR
GÐÜár ´ÜÆ ¨æãÃÜP¸
Ü àæ PÜá ? Gí¨æÆÉ ¯|ì¿áÊÜ®áÜ ° ®ÜvÓæ áÜ ÊÜ樆 áÜ . (AíñÜ@ ¯|ì¿á@,
¿áýÓÜ AíñÜí PÜÃæãà£à£ ¿áþÝíñÜPÜêñ…)
12. ¿áýWÜáÖÜÂÊÜå… ¬ Xàñæ¿áÈÉ ¯ÃÜã²ÔÃÜáÊÜíñæ ¨ÜÅÊÜ¿áý™, þݮܿáý
CñÝ© ¸æàÃæ ¸æàÃæ ŸWæ¿á ¿áýWÜÚí¨Ü ÖÜê¨Ü¿á¨ÜÈÉ ÓÜíÃÜPÜÒ~à¿á®ÝXÃÜáÊÜÊÜ®Üá.
GÆÉ ŸWæ¿á ¿áýWÜÙÜ ÃÜÖÜÓÜ ñÜñÜÌ BXÃÜáÊÜÊÜ®Üá.
Óæ±æríŸÃ… 2010
WWWWWWWWWWWWWWWWWW

28

A®ÜáÓÜí«Ý®Ü ÓèÃÜ»Ü
×àWæ ËÐÜá¡ÓÜÖÜÓÜÅ®ÝÊÜá ±ÜÅÓÜá¤ñܱÜwÓÜᣤÃÜáÊÜ ÖÜ®æ°ÃÜvÜá ®ÝÊÜáWÜÙÜ®æã°ÙÜWæãívÜ
¿áýÓÜᤣ¿á ÊÜáãÆPÜ ®ÜÊÜá¾ ÊÜÞ«ÜÂÊÜá¨ÜÈÉ ®Üvæ¿ááÊÜ ÊæçÍŲ̈æàÊÜÊæà ÊÜááíñÝ¨Ü bPÜR
±Üâor ¿áýWÜÚí¨Ü BÃÜí¼Ô ¸æàÃæ ¸æàÃæ ŸWæ¿á ¿áýWÜÙÆ
Ü ãÉ, ±ÝívÜÊÃÜ àæ ÊÜááíñݨÜ
CñÜÃÃÜ Ü ÊÜÞ«ÜÂÊÜá¨ÜÈÉ ®Üv¿
æ ááÊÜ AÍÜÊ
Ì áæ à«ÜÊàæ ÊÜááíñÝ¨Ü ¿áýWÜÙÆ
Ü ãÉ ¿áý®ÝÊÜáPÜ
»ÜWÊ
Ü íÜ ñÜ ±ÜÃÍÜ áÜ ÃÝÊÜÞ¼®Ü®° ÝX, ¿áýÊÜÃÝÖݼ®Ý°X, PÝÆ®ÝÊÜáPݼ®Ü®° ÝX Öܮðæ v
Ü áÜ
ŸWæWÜÙÜÈÉ ÖæàWæ ±ÝñÜÅÊÜ×ÓÜáÊÜ®æíŸá¨Ü®Üá° A®ÜáÓÜí«Ý®ÜPæR ñÜí¨ÜáPæãÙæãÛà|.
AX°ÊÞ
Ü «ÜÂÊÜá PÜÊáÜ ì¨Üíñæ, ±Üähæ¿áã ¿áý G¯ÓÜᣤ¨áÜ ª (¿ág ¨æàÊܱäÜ hÝ¿ÞÊÜå…)
A¨ÜÃÜ ËÐÜ¿á¨ÜÆãÉ D ÖÜ®æ°ÃÜvÜá ŸWæ¿á ±ÝñÜÅWÜÙÜ®Üá° A®ÜáÓÜí«Ý®Ü ÊÜÞvæãà|.
g¿áí£àÊÜÅñÜ¨Ü AíWÜÊÝX ÃݣŠPÝƨÜÈÉ ÎÅàPÜêÐÜ¡®Ü®Üá° BÃÝ—ÓÜáÊÝWÜ ""¿áþÝ¿á
¿áý±ÜñÜÁáà ¿áþæàÍÜÌÃÝ¿á ¿áýÓÜí»ÜÊÝ¿á ÎÅàWæãàËí¨Ý¿á ®ÜÊæãà ®ÜÊÜá@'' Gí¨Üá
±ÜtÓܸæàPÝ¨Ü ÊÜáíñÜÅÊÜ®Üã° D ÖÜ®æ°ÃÜvÜá ±ÝñÜÅWÜÚWæ ±ÜäÃÜPÜÊÝWÜáÊÜíñæ A®ÜáÓÜí«Ý®Ü
®ÜvÓæ Æ
Ü á ÊÜáÃæ¿á©Ãæãà|.

ÎÅàÎÅàÓÜñÝÂñܾ£à¥ÜìÎÅà±Ý¨ÜíWÜÙÜÊÜÃÜ «Ü̯ÓÜáÃÜáÚWÜÙÜá Æ»ÜÂ

""WÜá|ÊÜÞ~PÜÂ'' MP3

(Rs.50)

ÎÅàÊÜá®Ý°$¿áÓÜá«ÝÊÜáíWÜƱܨÂÜ ¨Ü ""¯ñÝÂWÜ~ñÜWáÜ |ÊÜÞ~PÜ™...'' GíŸ ËÍæàÐÜ|PæR
130PÜãR ÖæaáÜ c A¥ÜìWÜÙáÜ . 2009 £ÃÜáPæãÀáÆãÄ®ÜÈÉ ®Üv¨
æ Ü ÎÅàÊÜá®Ý°$¿áÓÜá«Ý
ÊÜáíWÜÙÜ ÊÜáÖæãàñÜÊ
Õ ¨
Ü È
Ü É ÎÅàÓÜñÝÂñÜ£¾ à¥ÜìÎÅà±Ý¨ÜíWÜÙÊ
Ü ÃÜ áÜ A®ÜáWÜÅ×Ô¨Üᙪ .
ÖÝWÜã

""¿ááÊÜPÜÃæà G¨æªàÚ''¿ááÊÜPÜÄWæãí¨Üá QËÊÜÞñÜá MP3(Rs.50)
ÊÜááíŸÀá aÝñÜáÊÜÞìÓÜ (2009) ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ ¿ááÊÜPÜÄWÝX ÖæàÚ¨Ü
E¨æã½à«ÜPÜ ÖÝWÜã ÊÜÞWÜì¨ÜÍÜìPÜ E±Ü®ÝÂÓÜWÜÙÜ ÓÜíWÜÅÖÜ. ±ÜÅ£Á㟺
¿ááÊÜPÜ&¿ááÊÜ£¿áÃÜá ÖÝWÜã AÊÜÃÜ ±ÝÆPÜÃÜá AÊÜÍÜ PæàÙÜÇæà¸æàPÝ¨Ü E±Ü®ÝÂÓÜ.

B®ÜËá±æ WÜáÃÜáÓÜíñÜ£Wæ

(Rs.50)

EñܤÃÝ©ÊÜásÜ¨Ü ±ÜÃÜí±ÜÃæ¿á PÜáÄñÝ¨Ü ¨ÝÓÜÃÜ ±Ü¨ÜWÜÙÜá

ÖÝw¨ÜÊÜÃÜá @ ÎÅà ÃÝ¿áaÜãÃÜá ÍæàÐÜXĨÝÓÜ.
Ô.w.WÜÙÜá ÊÜÞÃÝoPæR Æ»ÜÂ. BÓÜPܤÃÜá ±Üvæ¿áŸÖÜá¨Üá.
ËÍÜÌÊÜá«ÜÌÊÜáÖݱÜÄÐÜñ… EñܤÃÝ©ÊÜásÜ ¸æíWÜÙÜãÃÜá 22426203, 26603692
]àÓÜá«Ý

WÜáÙæÛ¿áí¨Ü© ¨æàÖÜ ®æbc ¯à PævܸæàvÜ

29

¯à£ÓÜá«Ý & 19

" ±Üí. PÝíñæàÍÝaÝ¿áì PܨÜÃÜÊÜáívÜÆX
GFGFGFGFGFGFGFGGFGFGFGFGFGF
ÊÜáñæ㤟ºÃÜ ±Ý±ÜPÜÊÜáì¨Ü ´ÜÆ ®ÜÊÜáWæàPæ ?
˨ÜáÃÜÃÜá ËÊæàPÜ®Üáw¿á®Üá° ÊÜááí¨ÜáÊÜÃæÓÜáñݤÃæ @&

HPÜ@ ±Ý±Ý¯ PÜáÃÜáñæà ´ÜÆí »ÜáíPæ¤à ÊÜáÖÝg®Ü@ >
»æãàPݤÃæãà ˱ÜÅÊÜááaÜÂíñæà PÜñÝì ¨æãàÐæà| ȱÜÂñæà >>
JŸº®Üá ±Ý±ÜPÜÊÜáìÊÜ®Üá° ÊÜÞvÜáñݤ®æ. B¨ÜÃæ A¨ÜÃÜ ´ÜÆÊÜ®Üá° ŸÖÜág®ÜÃÜá
A®Üá»ÜËÓÜáñݤÃæ GíŸá¨ÝX GaÜcÄÓÜáñݤÃæ ˨ÜáÃÜÃÜá.
CÈÉ ®ÜÊÜáWæ ŸÃÜáÊÜ ±ÜÅÍæ°Ááí¨ÜÃæ & ±Ý±Ü ÊÜÞvÜáÊÜÊÜÃÜá ÊÜÞvÜáñݤÃæ. AÊÜÃÜá A¨ÜÃÜ
´ÜÆÊÜ®Üá° A®Üá»ÜËÓÜÈ. B¨ÜÃæ ®ÝÊæà®Ü㠱ݱÜPÜÊÜáì ÊÜÞwÆÉ Gí¨ÜÊæáàÇæ
®ÜÊÜáWæà®Üá ®ÜÐÜr ? ÊÜáñæ㤟ºÃÜá ÊÜÞvÜáÊÜ ±Ý±ÜPÜÊÜáì¨Ü ´ÜÆ ®ÜÊÜáWæàPæ ŸÃÜáñܤ¨æ?

¿ÞýÊÜÆ$R ÂÃÜ GaÜÄc Pæ
±ÜíaÜÊáÜ ÖݱÝñÜPW
Ü Ù
Ü ®
Ü áÜ ° ÖæàÙÜáÊÝWÜ ¿ÞýÊÜÆ$R àáÜ D ±ÜÅÍW
°æ æ EñÜä Ü ¯àvÜáñݤÃæ &

ŸÅÖܾÖÝ ÊÜá¨Ü±Ü@ Óæ¤à®Ü@ ñÜ¥æçÊÜ WÜáÃÜáñÜƳWÜ@ >
Hñæà ÊÜáÖݱÝñÜQ®æãà ¿áÍÜc ñæç@ ÓÜÖÜ ÓÜíÊÜÓæàñ… >> (3&227)
ŸÅÖܾÖÜñæ ÊÜÞvÜáÊÜÊÜ, ÊÜá¨ÜÂ±Ý®Ü ÊÜÞvÜáÊÜÊÜ, ¸ÝÅÖܾ|ÃÜ ÓÜáÊÜOÝì©WÜÙÜ®Üá° PÜÙÜÛñÜ®Ü
ÊÜÞvÜáÊÜÊÜ, WÜáÃÜá±Ü£°àÓÜíWÜ ÊÜÞvÜáÊÜÊÜ ÊÜáÖݱÝñÜQ Gí¨Üá ÖæàÚ, Pæã®æWæ ÖæàÙÜáñݤÃæ
""¿áÍÜc ñæç@ ÓÜÖÜ ÓÜíÊÜÓæàñ…'' D ®ÝÆáRg®Ü ÊÜáÖݱÝñÜQWÜÙÜ (hæãñæ ¿ÞÃÜá ÊÝÓÜ
ÊÜÞvÜáñݤÃ)æ ¿ÞÃÜá ÓÜÖÊ
Ü ÝÓÜ ÊÜÞvÜáñݤÃæ AÊÜ®ãÜ JŸº ÊÜáÖݱÝñÜQ G®Üáñ
° ݤÃæ ¿ÞýÊÜÆ$R àáÜ .

ÊÝ©ÃÝgÃÜ ÊÝÂTÝ®Ü
ÖÝWݨÜÃæ ±Ý±ÜPÜÊÜáì ÊÜÞvÜáÊÜâ¨Üá GÐÜár ñܱæä³à™, A¨ÜÃÜíñæ ±Ý±ÜPÜÊÜáì ÊÜÞvÜáÊÜÊÜ®Ü
hæãñæ ÓÜÖÜÊÝÓÜ ÊÜÞvÜáÊÜâ¨Üã AÐærà ñܱÜâ³™. D A¼±ÝÅ¿áÊÜ®Üá° ×®æ°Çæ¿áÈÉ CoárPæãívæà
ÊÝ©ÃÝgÃÜá ñÜÊÜá¾ ÆPÝÒÆíPÝÃܨÜÈÉ D ÍæãÉàPÜÊÜ®Üá° ÊÝÂTݯÓÜáñݤÃæ ¬

""´ÜÆí ñÜñíÕÜ ÓÜWìÜ ÊÜÍÝñ… I×PݮܥìÜ ÃÜã±ÜÊåÜ … >
ÊÜááaÜÂíñæà ±ÝÃÜ£ÅPÜ®ÜÃÜPݨÜ®ܥÝìñ… >>''
JŸº ÊÜQ ¤ ±Ý±ÜPÊ
Ü áÜ ì ÊÜÞw¨ÜÃ,æ A¨ÜÃÜ ´ÜÆ AÊܯWÜÐàræ AÆÉ™. ŸÖÜág®ÜÄWæ A¨ÜÃÜ ´ÜÆ
BWÜáñܤ¨æ. CŸºÄWÜã ´ÜÆÊÝWÜáÊÜâ¨Üá ¯ÎcñÜÊݨÜÃÜ㠱ݱܴÜƨÜÈÉ ÊÜÂñÝÂÓÜ C¨æ.
±Ý±ÜPÜÊÜáìÊÜ®Üá° ÊÜÞw¨Ü ÊÜÂQ¤¿á hæãñæ ÓÜÖÜÊÝÓÜ ÊÜÞw¨ÜªÃÜ ±ÜÄOÝÊÜáÊÝX CñÜÃÜÄWæ
A¨ÜÄí¨Ü I×PÜ A®Ü¥Üì (D ÇæãàPܨÜÈÉ ¨Üá@S A®Üá»ÜËÓÜáÊÜâ¨Üá) BWÜáñܤ¨æ. B¨ÜÃæ

Óæ±æríŸÃ… 2010
WWWWWWWWWWWWWWWWWW

30

AÊÜÄWæ ®ÜÃÜPݨÜ®ܥÜì BWÜáÊÜâ©ÆÉ™. D ÇæãàPܨÜÈÉ ¨Üá@SÊÜ®Üá° A®Üá»ÜËÔ,
®ÜÃÜPݨÜ®ܥÜìWÜÚí¨Ü AÊÜÃÜá ÊÜááPܤÃÝX¹vÜáñݤÃæ. C®Üá° ÓÜÌñÜ@ ±Ý±ÜPÜÊÜáì ÊÜÞw¨Ü ÊÜÂQ¤Wæ
I×PÜ A®Ü¥ÜìÊÜä BWÜáñܤ¨æ, ®ÜíñÜÃÜ ®ÜÃÜPݨÜ®ܥÜìÊÜä BWÜáñܤ¨æ. D Jí¨Üá ÊÜÂñÝÂÓÜÊÜ®Üá°
ÓܳÐÜrÊÝX ÓÜãbÓÜáñݤÃæ ÊÝ©ÃÝgÃÜá. AíñÜ㠱ݱÜPÜÊÜáìWÜÙÜ®Üá° ÊÜÞvÜáÊÜâ¨Üá GÐÜár
A±ÜÃÝ«ÜÊæäà A¨ÜÃÜíñæ ±Ý±ÜPÜÊÜáìWÜÙÜ®Üá° ÊÜÞvÜáÊÜÊÜÃÜ ÓÜÖÜÊÝÓÜ ÊÜÞvÜáÊÜâ¨Üã AÐærà
A±ÜÃÝ«Ü G®Üá°ÊÜâ¨Ü®Üá° ®ÝÊÜâ AÄñÜáPæãÙÜÛ¸æàQ¨æ.

ÔàñݱÜÖÜÃÜ|PæR ÓæàñÜá Ÿí«Ü®ÜÊæà ?
ÓÜá»ÝÑñÜ ÓÜãQ¤ &
D A¼±ÝÅ¿áÊÜ®æ°à ÓÜá»ÝÑñÜPÝÃÜ®Üá ÓÜáí¨ÜÃÜ ¨ÜêÐÝríñÜÊÜ®Üá° ¯àvÜáÊÜ ÊÜáãÆPÜ
ÊÜá®ÜÊÜÄPæ ÊÜÞvÜáñݤ®æ ¬

SÆ@ PÜÃæã࣠¨ÜáÊÜêìñÜ¤í ®Üã®Üí ´ÜÆ£ ÓÝ«ÜáÐÜá >
¨ÜÍݮܮæãà˜ÖÜÃÜñ… ÔàñÝí Ÿí«Ü®Üí ñÜá ÊÜáÖæãà¨Ü«æà@ >>
¨ÜáÐÜrg®ÜÃÜá AÓÜñÜRÊÜáìWÜÙÜ®Üá° ÊÜÞvÜáñݤÃæ. B¨ÜÃæ A¨ÜÃÜ ´ÜÆ ÓÜgj®ÜÃÜ ÊæáàÇæ BWÜáñܤ¨æ.
E¨ÝÖÜÃÜOæWæ @& ÃÝÊÜ|®Üá ÔàñݱÜÖÝÃÜ ÊÜÞw¨Ü. B¨ÜÃæ A¨ÜÃÜ ´ÜÆÊÜâ ÊÜÞñÜÅ
ÓÜÊÜáá¨ÜŨÜÊæáàÇæ BÀáñÜá. ¨ÜáÐÜr®Ý¨Ü ÃÝÊÜ|®Ü ÆíPݱÜor|¨Ü ÓÜËáà±Ü¨ÜÈÉÁáà
(ÊÜÞWÜì¨ÜÈÉÁáà) C¨Üª ±ÜÅ¿ááPܤÊÝX, ÓÜÖÜÊÝÓÜ¨Ü ´ÜÆÊÝX Ÿí«Ü®ÜÊÜâ ÊÜÞñÜÅ ÓÜÊÜáá¨ÜÅPæR
BÀáñÜá (ÓæàñÜáÊæ¿á®Üá° PÜqr Ÿí«Ü®Ü ÊÜÞw¨Ü᪠ÊÜÞñÜÅ ÓÜÊÜáá¨ÜÅÊÜ®Üá°) G®Üá°ñݤ®æ PÜË.

Cí©®Ü A®Ü¥ÜìWÜÙÜá...
JŸº ÊÜÂQ¤ ±Ý±ÜPÜÊÜáì ÊÜÞw¨ÜÃæà®æà ŸÖÜág®ÜÄWæ A¨ÜÄí¨Ü A®Ü¥ÜìÊÝWÜáñܤ¨æ
Gí¨ÜÊæáàÇæ, ¨æàÍÜ¨Ü ŸÖÜáñæàPÜ g®ÜÃæÆÉÃÜã ±ÝÅ¿á@ ±Ý±ÜPÜÊÜáìWÜÙÜÈÉÁáà BÓÜPܤÃÝX¨ÝªÃæ
Gí¨ÜÃæ C®Üá° ¨æàÍÜ¨Ü WÜ£ H®ÝWܸæàPÜá ? Gí¨Üá BÇæãàbÓܸæàQ¨æ. ®Ü©WÜÙæÆÉ ŸñÜᤣ¤Êæ,
PæÆÊævæ A£ÊÜêÑr¿Þ¨ÜÃæ PæÆÊævæ A®ÝÊÜêÑr™, »ÜãPÜí±Ü, ÓÜá®ÝËáWÜÙÜá, AX° ¨ÜáÃÜíñÜWÜÙÜá,
A±Ü[ÝñÜWÜÙÜá CÊÜâWÜÙæÆÉ ±ÜÅ£¯ñÜ gÃÜáWÜáÊÜ ÓÝÊÜޮܠZo®æWÜÙÝXÊæ. Aí¨ÜÊæáàÇæ D
Äࣿá A®Ü¥ÜìWÜÚWæ PÝÃÜ|Êæà®Üá ? PÜívÜ&PÜívÜÈÉ Öæhæj&ÖæhæjWÜã ®Üvæ¿áᣤÃÜáÊÜ
±Ý±ÜPÜÊÜáìWÜÙÜá AÆɨæà ¸æàÃæà®Üá ?
ÖÝWݨÜÃæ ±Ý±ÜPÜÊÜáì ÊÜÞw¨Ü ÊÜÂQ¤Wæ I×PÜ A®Ü¥Üì&®ÜÃÜPݨÜ®ܥÜì GÃÜvÜã
BWÜáÊÜâ¨Ý¨ÜÃæ C®Üá° AÊÜ®Ü ÓÜÖÜÊÝÓܨÜÈÉÃÜáÊÜ CñÜÃÜÄWæ ®ÜÃÜPݨÜ®ܥÜìWÜÙÜá BWÜ©¨ÜªÃÜã
I×PÜ A®Ü¥ÜìWÜÙÜíñÜã ñܲ³¨ÜªÆÉ™. B¨ÜªÄí¨Ü ¨æàÊÜÃÜÈÉ ®ÝÊÜâ GÃÜvÜ®Üã° ¸æàvܸæàQ¨æ.
±Ý±ÜPÜÊÜáìWÜÙÜ®Üá° ®ÜËá¾í¨ÜÆã ÊÜÞwÓܸæàvÜ. hæãñæWæ ±Ý±ÜPÜÊÜáìWÜÙÜ®Üá° ÊÜÞvÜáÊÜ ¨ÜáÐÜrÃÜ
ÓÜÖÜÊÝÓÜÊÜ®Üã° ÊÜÞwÓܸæàvÜ &

AÓÜgj®æçÓÜᤠÓÜíÊÝÓæãà ®Ü PÜñÜìÊÜÂ@ PÜ¥ÜíaÜ®Ü >> (ÎÅàÊÜá¨ÝaÝ¿áìÃÜá) ...ÓÜÍæàÐÜ..

]àÓÜá«Ý

Z®Ü ˨ÝÂñÜáÃÜWæ ÊÜáíñÜÅ PÜÇݱÜÊæ ?

31

±Ü¨ÜŸí«Ü &83
" ±Üí. B®Üí¨Ü£à¥ÝìaÝ¿áì ÊÜá×Ñ
HIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHI
1) WÜã Wæ ¸æ ¥æ PÜ PÝ ÙÜ WÜ

6) ¨è WÜá ®Ü ñÜÅ ÃÜá ±Üâ ®Ü gì

2) ®Ü ÍÜÌ ®æ ÊÜá aÜ A Áãà ñݧ

7) ÖÜê ñÝ ¨Ü Àá ñÜê ¨Ü ÊÜÞ ¿á

3) ÃÜ PÜR Ô ÃÜá ÃÝ ¹ Öæã £Å

8) A Ä ¨Üá@ S WÜã vÜ ¸æà ®ÜÂ

4) ±Ü ñÜÅ ±Üâ ÃÜ Çæ ¨èÅ Êæáà Çæ

9) ¨Ü Æ ÊÝ ÃÜ Ãæãà Ÿ ñÜ° Ãæ

5) ¨Üá ÊÜá «Ü | Áãà ®Ü ÃÜ ®Ü

10) ÊÝ ¨Ü Wæ ÓÜ ¸Ý ÊÜ X Ä

ÓÜãaÜ®æ @ Êæáà騆 ÊÝPÜÂWÜÙ®Ü áÜ ° ÓÜıÜwÔ, GÆÉ ÊÜá®æWÙÜ ®Ü áÜ ° ñÜáí¹Ô¨Ü ®ÜíñÜÃÜ ±ÜÅ«Ý®ÜÊáÜ ®æWÙÜ Ü
Ü ''D
APÜÃÒ WÜ ÙÜ ®Ü áÜ ° ÖæãÃÜñWæ ¨
æ áÜ B GÆÉ APÜÃÒ WÜ ÙÜ Ü ÊÝPÜÂÊÜ®áÜ ° ÊÜáñæ¤ ÓÜıÜwÔ¨ÝWÜ ""Ó貤PÜ ±ÜÊì
±ÜÅÓÜíWÜPæR ÖæãàÆáÊÜ EñܤÃÜ ÔWÜáñܤ¨æ.

¨ÝÓÜÓÝ×ñÜ ±ÜÅÍæã°àñܤÃÜWÜÙÜá @& 30
1. ÓÜÃÌ Ê
Ü áÜ | 2. ÊÜáÖÝËÐÜᙡ . 3. ±ÜÃÊ
Ü Þ
Ü aÝf©PÝ 4. 1,01,210 WÜá|WÜÙáÜ
5. WÜíWݨæàË 6. AÔ§ 7. »ÝÃܨÝÌg 8. ÊÜÎÐÜu 9. B®Üí¨ÜÊáÜ ¿áÓÝÌËá 10.
28,453 11. ÊÝÓÜá¨æàÊÜ 12. ÊÝ¿áá¨æàÊÜÃáÜ 13. ¿áÊÜá¨æàÊÜ 14. A&A@
ÖÜ©®ÝÃÜá ÃÜã±ÜWÜÙÜá 15. QÅ™.ÍÜ.1486&1498 16. PÝοáÈÉ
17.±ÜâÃÜí¨ÜÃܨÝÓÜÃÜá 18. ¿Þ¨ÜXÄ (B¨æãà¯)19. Ëg¿á¨ÝÓÜÃÜ
A®ÜágÃÝ¨Ü B®Üí¨Ü¨ÝÓÜÃܨÜ᪙, 20. WÜÆWÜÈ AÊÜÌ®ÜÊÜÃÜá.

Óæ±æríŸÃ… 2010
WWWWWWWWWWWWWWWWWW

32

XàñÝÊÜá×Êæá&9
" ±Üí. ÊæíPÜpæàÍÝaÝ¿áì ¹.BÃ…
HIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHI
»ÜWÊ
Ü ©
Ü àY ñæ¿á ±ÝÃÝ¿á|¨Ü ÊÜá×Êæá¿á®Üá° £Ú¿áᣤ¨àªæ Êæ. ±ÝÃÝ¿á|¨Ü ŸWæY
ÊÜáñܤÐÜár ÍÜÅ¨æœ ÖÜáoárÊܨÜPæR A®æàPÜ ËaÝÃÜWÜÙÜ®Üá° ÊæáÆPÜáÖÝPܸæàPÜá. ®ÝÊÜâ ÊÜÞvÜáÊÜ
±ÝÃÝ¿á| ÊÜÂ¥ÜìÊæí¨Üá PÜ®ÜÓÜáÊÜá®ÜÔ®ÜÈÉ¿áã bí£ÓܸÝÃܨÜá. ±ÝÃÝ¿á|
ÊÜÞvÜáÊܨÜá ®ÜÊÜá¾ PÜñÜìÊÜ™. ÊÜÞw¨Ü ±ÝÃÝ¿á|PæR ´ÜÆ PæãvÜáÊÜÊÜ®Üá ¨æàÊÜÃÜá.
ÓÜÄ¿Þ¨Ü PÝƨÜÈÉ ÓÜãPܤÊÝ¨Ü ÄࣿáÈÉ ÊÜÞw¨Ü ±ÝÃÝ¿á| Gí¨Üã ¯ÐÜ–
ÆÊÝWÜáÊÜ©ÆÉ™. ¨æàÊÜÃÜ ÊæáàÇæ »ÝÃÜÖÝQ »ÜQ¤Àáí¨Ü ±ÝÃÝ¿á| ÊÜÞvܸæàPÜá.
¸ævÜX¿áÃÝ¨Ü Ÿ¨ÜÄWÜÙÜá
»ÜWÊ
Ü ©
Ü àY ñæ¿á ±ÝÃÝ¿á| H®æÆÉ ´ÜÆWÜÙ®Ü áÜ ° ¯àvÜáñܨ
¤ æ ! G®ÜáÊ
° ¨
Ü PÜ Ræ ¸ævXÜ ¿áÄŸºÃÜ
PÜ¥æ¿á®Üá° ±Ü¨Ü¾±ÜâÃÝ| ŸÖÜÙÜ ÓÜáí¨ÜÃÜÊÝX ÖæàÙÜáñܤ¨æ. PÝÎàPæÒàñÜÅ™¨ÜÈÉ »ÜÃÜñÜ®æíŸ
KÊÜìÓÝ«ÜP®Ü áÜ ÊÝÓÜÊÝX¨Ü™ª . AÊÜ®áÜ ©®ÜÊäÜ ®ÝÆR®¿
æ á A«Ý¿áÊÜ®áÜ ° ±ÝÃÝ¿á|
ÊÜÞvÜᣤ¨™ªÜ . XàñݱÝÃÝ¿á|Êæà AÊÜ®Ü g±Ü. Xàñæ¿á A¥Ýì®ÜáÓÜí«Ý®Ü&ÊÜá®Ü®WÜ ÙÜ àæ
BñÜ®Ü ñܱÜÓÜáÕ™. PÝÊÜáPæãÅà«ÜÇæãà»ÜÊæãàÖÜÃÝWܨæÌàÐÜ ÊÜááíñÝ¨Ü ¨ÜÌí¨ÜÌWÜÙÜ ÓæÙæñÜPæR
JÙÜWÝWܨæà ¿ÞÊÝWÜÆã ÓÜÊÜì¨Ý Xàñæ¿á®Üá° ±ÝÃÝ¿á| ÊÜÞvÜᣤ¨Üª™.
Jí¨Üá ©ÊÜÓÜ B »ÜÃÜñÜÊÜáá¯Wæ PÝÎà±Üor|¨Ü ±ÜÄÓÜÃܨÜÈÉÃÜáÊÜ ¨æàÊÝÆ¿áWÜÙÜ®Üá°
®æãàvܸæàPæíŸ BÓæ¿ÞÀáñÜá. ÊÜá®æ ¹oár ÖæãÃÜo. FÃÜ ÖæãÃÜÊÜÆ¿á¨Ü
¨æàÊÝÆ¿áWÜÚWæ ÖæãàX ¨æàÊÜÃÜ ¨ÜÍì
Ü ®Ü ñæW¨
æ áÜ PæãívÜ. ÖÝWæÁáà ÊÜááí¨æ Öæãà¨Ü.
B¿ÞÓÜʯæ ÔñÜá. AÈÉÁáà WÜíWݮܩ¿á £àÃܨÈ
Ü É ¸æÙ¨
æ áÜ ¯íñÜ GÃÜváÜ ¸æãàÃæÊêÜ PWÒÜ ÙÜ Ü
®æÃÚÜ ®ÜÈÉ PÜáÚñÜ. ÓÜËáà±Ü¨È
Ü É ¹¨Üª ¸æãàÃæ ´ÜÆWÜÙ®Ü áÜ ° ¸ÝÀáWæ ÖÝQPæãívÜ. ÓÜÆ
Ì ³ ÖæãñÜá¤
AÈÉÁáà ËÍÜÅËáÔ AÈÉí¨Ü ÖæãÃÜo. »ÜÃÜñÜÊÜá᯿áá ñæÃÜÚ¨Ü ÓÜÌƳÖæ㣤®ÜÈÉÁáà B
GÃÜvã
Ü ÊÜêPWÒÜ ÙÜ áÜ J|WÜÆá BÃÜí¼Ô¨ÜÊâÜ . A¨æà ÓÜÊáÜ ¿á¨ÜÈÉ JŸº ¸ÝÅÖ|
¾Ü ®Ü ÊÜá®æ¿áÈÉ
CŸºÃÜá Öæ|á¡ ÊÜáPÜRÙÜá ÖÜáqr¨ÜÃÜá. B ÊÜáPÜRÙÜá ¸æÙæ¨Üá HÙÜá ÊÜÐÜìWÜÙÜá ñÜáí¹¨ÜÊÜâ.
JÊæá¾ ¨ÜãÃܨæàÍÜ©í¨Ü Ÿí¨Ü JŸº ¿á£àÍÜÌÃܮܮÜá° PÜívÜÃÜá. AÊÜ®ÜÈÉ »ÜQ¤ ÖÜáqrñÜá.
ÓæàÊæ¿á®Üá° ÊÜÞw¨ÜÃÜá. g®Ý¾íñÜÃÜ¨Ü ®æ®Ü±ÜâWÜÙÜá ÊÜáÃÜáPÜÚÔ¨ÜÊÜâ.
B ÓÜÊáÜ ¿á¨ÜÈÉ CŸºÃã
Ü B MáÑWÜÚWæ »ÜQÀ
¤ áí¨Ü ®ÜËáÓÜáñݤ ¯ÊÜá¾ A®ÜáWÜÅÖ©
Ü í¨Ü
®ÝËŸºÃÜã ÊÜêPÜÒg®Ü¾©í¨Ü ÊÜááPܤÃÝX¨æªàÊæ. PÜÙæ¨Ü g®Ü¾¨ÜÈÉ WÜíWÝ£àÃܨÜÈÉ Ÿ¨ÜÄà
ÊÜêPÜÒWÜÙÝX¨æªÊÜâ. ¯ÊÜá¾ A®ÜáWÜÅÖÜ©í¨Ü ®ÜÊÜáWæ ÊÜá®ÜáÐÜÂg®Ü¾ ±ÝűܤÊÝX¨æ. D ÊÜÞñÜ®Üá°

]àÓÜá«Ý

aܱÜÆ®ÝÄWæ Eípæ ñܮܰ ÊÜá®æÊÝñæì ?

33

Pæ à Ú¨ÝWÜ B »Ü Ã Ü ñ Ü Ê Ü á á¯Wæ BÍÜ c ¿ áìÊÝÀáñÜ á . ËÓÜ ¾ ¿ á©í¨Ü BñÜ ÊÜ Þ ñÜ á
ÊÜááí¨ÜáÊÜÄÔ¨Ü.
¸ÝÇæ¿áÃæà ! ¯ÊÜáWæ D Ÿ¨ÜÄÊÜêPÜÒ¨Ü g®Ü¾ HPæ Ÿí©ñÜá ? ®Ý®Üá ÖæàWæ ¯ÊÜá¾®Üá°
A¨ÜÄí¨Ü E¨ÜªÄÔ¨æ ? D Zo®æ ®Üvæ¨Ü¨Ü᪠¿ÞÊÝWÜ ?
×í¨æ Wæãà¨ÝÊÜÄà£àÃܨÜÈÉ e®Ü°±Ý±ÜÊæíŸ Jí¨Üá £à¥Üì. B £à¥Üì¨Ü
¨Üívæ¿áÈÉ ÓÜñÜÂñܱܮæíŸ MáÑ¿áá NãàÃÜÊÝ¨Ü ñܱÜÓÜծݰaÜÄÔ¨Ü. XÅàÐܾPÝƨÜÈÉ
AX°PÜáívÜWÜÙÜ ÊÜá«Ü¨ÜÈÉ ¯íñÜá ñܱÜÊÜ Wæç¨Ü. ÊÜáÙæWÝƨÜÈÉ Ÿ¿áÆá »ÜãËá¿áÈÉ
ÓÜíñÜñÜ gÆ«ÝÃæWÜÚí¨Ü A¼ÑPܤ®ÝX ñܱÜÍÜcÃÜ|Wæç¨Ü. AÐÜrPÜãR ÓÝƨÜíñæ aÜÚWÝƨÜÈÉ
PÜᣤWæ¿áÊÜÃæWæ ¯àÄ®ÜÈÉ ¯íñÜá ¯ÍÜcÆ ÊÜá®ÜÔÕ¯í¨Ü ¯íñÜá »ÜWÜÊÜbcíñÜ®æ¿á®Üá°
ÊÜÞvÜáñܤȨܪ™. ×àWæ ÊÜáÖÝ®Üá»ÝÊÜ®Ý¨Ü B ÊÜáá¯¿á »ÜQ¤Wæ Êæábc ŸÅÖܾ¨æàÊÜÃÜá
±ÜÅñÜÂPÜÒÃݨÜÃÜá. AÊܯWæ ¸æàPÝ¨Ü ÊÜÃÜÊÜ®Üá° ¯àw ±ÜÃÜÊÜÞ®Üí¨Ü©í¨Ü ÖÜÃÜÔ ®Üvæ¨ÜÃÜá.
Cí¨ÜŨæàÊܯWæ ÊÜÞñÜÅ D MáÑ¿á ŸWæY Öæ¨ÜÄPæ CñÜᤙ. D ÊÜá᯿áá CíñÜÖÜ
NãàÃÜÊÝ¨Ü ñܱÜÓÜÕ®Üá° ÊÜÞw ÓÜÌWÜìÊÜ®æ°à PÜŸÚÓÜáÊÜ ÖæãíaÜá ÖÝPÜᣤ¨Ýª®æ Gí¨Üá
»ÝËÔ A±ÜÕÃæ¿áÃÜ WÜáí²®ÜÈÉ C¨Üª ®ÜËᾟºÃÜ®Üã° ñܮܰÈÉWæ PÜÃæÔ¨Ü. Bþæ ÊÜÞw¨Ü.
¨æàÊæàí¨ÜÅ®Ü Bþæ¿áíñæ B MáÑ¿á ÊÜááí¨æ ÖæãàX AÊÜ®Ü ñܱÜÓÜÕ®Üá° ÖÝÙÜá
ÊÜÞvÜÆá ÊÜááí¨Ý¨æÊÜâ. A¨ÜÃÜ ±ÜÄOÝÊÜá ÊÜá᯿á ÖÜáŸáº WÜíqQRñÜá. PÜ|á¡
PæívÜÊݨÜÊÜâ. ®ÜÊÜá¾ ±ÜÄÍÜÅÊÜá¨Ü ±ÜÄOÝÊÜá QíbñÜ㤠AÊÜ®ÜÇÝÉXÃÜÈÆÉ™. PÜÊÜáívÜÆá
PæçW棤 ÍݱÜÊÜ®Üá° EXY¨Ü. WÜíWÝ£àÃܨÜÈÉ Ÿ¨ÜÄàÊÜêPÜÒWÜÙÝX ÖÜáqr Gí¨Üá. ®ÜÊÜáWæ
AÊÜÊÞ
Ü ®Ü&±ÜÍÝcñݤ±&Ü ¨Üá@S&¨ÜáÊÜÞ®¾ WÜ ÙÜ áÜ EQR Ÿí¨ÜÊâÜ . ÊÜáá¯¿á ±Ý¨ÜWÚÜ Wæ GÃÜX
AíWÜÇÝb ¸æàw¨æÊÜâ. B ÊÜáÖÝñܾÃÜá ®ÜÊÜá¾ ÊæáàÇæ PÜÃÜáOæ ñæãàÄ ×àWæ ®Üáw¨ÜÃÜá.
PÝÎà®ÜWÃÜ ¨
Ü Ü ÖæãÃÜÊÆ
Ü ¿á¨ÜÈÉ »ÝXàÃÜ¦à ®Ü©¿á ¨Üívæ¿á ÊæáàÇæ Ÿ¨ÜÄàÊÜêPÊ
ÒÜ ÝX
g¯ÓÜÈÃÜáÊÜ ¯ÊÜá¾ ŸÚWæ Jí¨Üá ©®Ü »ÜÃÜñÜÊÜá᯿áá BWÜËáÔ ÊÜêPÜÒ¨Üw¿áÈÉ
ËÍÜÅËáÓÜáñݤ®æ. BÓÜÃæWæ ¯ÊÜá¾®Üá° BÍÜÅÀáÓÜáÊܨÜÆɨæà Ÿ¨ÜÄà ´ÜÆWÜÙÜ®Üá° »ÜQÒÓÜáñݤ®æ.
A¨æà ÓÜÊÜá¿á¨ÜÈÉ ÎÅàÊÜá¨Ü½WÜÊÜ©Yàñæ¿á ®ÝÆR®æ¿á A«Ý¿áÊÜ®Üá° ±ÜtÓÜᣤÃÜáñݤ®æ.
AÊÜÃÜá ÊÜÞvÜáÊÜ ±ÝÃÝ¿á|¨Ü ±Üâ|±ÜÅ»ÝÊÜ©í¨Ü ¯ÊÜáWæ ÊÜêPÜÒg®Ü¾¨Ü ËÊæãàaÜ®æ
BWÜáÊܨÜá Gí¨Üá ÓÜÊÜÞ«Ý®ÜÊÜ®Üá° ÖæàÚ PÜÙÜá×Ô¨ÜÃÜá.
ÊÜááí¨æ H®Üá ®ÜvÀ
æ áñÜá. GÆÉÊäÜ ñÜÊáÜ Wæ £Ú¨Ü ÊÜêñݤíñÜÊàæ BX¨æ. ¯àÊÜâ ÊÜÞw¨Ü
XàñݱÝÃÝ¿á|©í¨Ü ®ÜÊÜáWæ Ÿ¨ÜÄàÊÜêPÜÒ¨Ü g®Ü¾ ¯àWÜáÊÜíñÝÀáñÜá Gí¨Üá AÊÜÃÜ
...ÓÜÍàæ ÐÜ...
A®ÜáWÜÅÖÜÊÜ®Üá° Ÿ¿áÓÜáñݤ EñܤÊÜáÇæãàPÜWÜÚWæ ñæÃÜÚ¨ÜÃÜá.
Óæ±æríŸÃ… 2010
WWWWWWWWWWWWWWWWWW

34

ÊÜÞ®ÜËà¿á ÊÜåèÆÂWÜÙÜá & 44

" ±Üí. ±ÜÅÊæãà¨ÝaÝ¿áì ±ÜähÝÃÜ
HIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHI
®Ý¿áPÜ®Ü BÁáR
JŸº®æà Öæbc®Ü¨Ü®Üá° ÓÝ—ÓÜÇÝÃÜ. Êæã¨ÜÊæã¨ÜÆá ñÝ®æ㟺 ÓÜÊÜá¥Üì®Ý¿áPܮܮÜá°
BÄÔPæ ã ÙÜ Û ¸ æ à PÜ á . ®Ý®Ü á ®æ à ÃÜ Ê ÝX ®Ý¿áPÜ ® ÝWÜ Ç ÝÃæ . Êæ ã ¨Ü Æ á ®Ý¿áPÜ ® Ü
ÓæàÊÜPÜ®ÝWܸæàPÜá. ®ÜíñÜÃÜ A¨ÜêÐÜr ÊÜáñÜᤠ±ÜÅ¿áñܰ˨ܪÃæ ®Ý¿áPÜ®ÝWÜŸÖÜá¨Üá. ®Ý®Üá
JŸº®Ü®Üá° ®Ý¿áPÜ®æí¨Üá ®Üí¹ AÊÜ®Ü ¸æ®Üá°ÖÜñܤ¸æàPݨÜÃæ ŸÖÜÙÜ ËaÝÄÓܸæàPÜá. B
BÁáR¿áÈÉ ñܱݳ¨ÜÃæ ÊÜááí¨æ A®æàPÜ ñܱÜâ³WÜÙÜá BWÜáÊÜÊÜâ. A¨Ü®Üá° £©ªPæãÙÜáÛÊܨÜÃÜÈÉ
PæÆÊæäÊæá¾ ÊÜÐÜìWÜÙæà PÜÙæ¿áŸÖÜá¨Üá. ®Ý®Üá BWÜ ŸÖÜÙÜ BÆÔ¿Þ¨ÜÃæ iàÊÜ®ÜÊÜ®æ°à
PÜÙæ¨ÜáPæãÙÜÛŸÖÜá¨Üá.
Jí¨Üá ÓÜáí¨ÜÃÜ PÝvÜá. ÓÜPÜÆ ±ÝÅ~WÜÙÜá Êæã¨ÜÆá ÔíÖܮܮÜá° ÃÝg®Ü®Ý°X ®Üí¹
®Üv©
æ ¨ÜÊ
ª âÜ . A®æàPÜ ©®Ü ÓÜáSÊÝX¨ÜÊ
ª âÜ . Jí¨æãÊæá¾ D ®Ý¿áPÜ®Ý¨Ü ÔíÖÜ ÓÜPì
Ü Ó…®ÜÊÃÜ Ü
PæçWæ ÔPÜáR ¨ÜãÃÝÀáñÜá. CÈÉ¿á ®Ý¿áPÜ AÈÉ ÓæàÊÜP®Ü ÝX PÜá~¿áñæãvÜXñÜá. ÊÜ®¨
Ü È
Ü ¨
É ªÜ
±ÝÅ~WÜÚWæ ®Ý¿áPÜ®Ü bíñæ¿ÞÀáñÜá. ÊÜáñæãí¤ ¨Üá ÔíÖÜPRæ ®Ý¿áPܱo
Ü r PæãorÃã
Ü C¨æà
Ô§£ ŸÃÜŸÖÜá¨Üá. B¨ÜªÄí¨Ü ÔíÖÜhÝ£¿áá ¸æàvÜ Gí¨Üá £àÊÜÞì¯Ô, PæÆÊÜâ ©®Ü
GÆÉÃã
Ü ËaÝÄÔ BÄÔÄ Gí¨Üá ÓÜ»¿
æ á £àÊÜÞì®ÜÊÝÀáñÜá. GÆÉÃã
Ü J²³ ®Ý¿áPÜ®Ü
BÁáRWæ ÖæãÃÜoÃÜá.
Jí¨Üá ©®Ü GÃÜvÜá ±Üâor ÊæãÆWÜÙÜá ÃݣſáÈÉ ¨ÝÄñܲ³Êæ. PÜñܤÆÈÉ ÓÜÄ¿ÞX
¨ÝÄ PÝ|ᣤÆÉ™. ÖÜávÜáPÜᣤÊæ. WÝŸÄÀáí¨Ü AÙÜᣤÊæ. AÐÜrÃÜÈÉ Jí¨Üá ÊÜêPÜÒ¨Ü PæÙÜWæ
Ÿí¨Üá AÙÜáñݤ ¯íñÜÊâÜ . Êæáàȯí¨Ü Jí¨Üá «Ü¯Ì Ÿí©ñÜá. ""¿ÞÃܨáÜ AÙÜᣤÃáÜ ÊܨáÜ ?
ÊÜáPÜÙR àæ WÝŸÄ¿ÞWܸàæ w. AÈÉ¨æ ¯ÊÜá¾ ÊÜá®æ. ®Ü®WÜ æ PÝ~ÓÜᣤ¨.æ Ÿ¯° ñæãàÄÓÜáñæठ®æ''
Gí¨Üá Jí¨Üá ±ÝÅ~ D ÊæãÆWÜÙÜ®Üá° ÊÜá®æ ÓæàÄÔñÜá.
ÊæãÆWÜÙÜá ÊÜá®æWæ Ÿí¨æãvÜ®æ ñÜí¨æ&ñÝÀá¿á®Üá° BÆíXÔ B®Üí¨Ü±ÜorÊÜâ.
ñÜÊÜáWÝ¨Ü Ô§£¿á®Üá° ÊÜ~ìÔ¨ÜÊÜâ. ñÜÊÜáWæ ÓÜÖÝ¿á ÊÜÞw¨Ü B ±ÝÅ~¿á ŸWæY
ÖæàÙÜáñݤ ""AÊÜá¾ ! ®ÜÊÜáWæ B ±ÝÅ~Ááà ®Ý¿áPÜ®ÝWÜáÊܨÜá JÚñæ¯ÓÜáÊܨÜá. ®ÝÊÜâ
AÊÜ®Ü ¸æ®áÜ Ö
° £Ü ¨
¤ ÃÜ æ GÆÉÃã
Ü ÓÜáSÊÝXÃÜáñæठÊæ'' Gí¨ÜÊâÜ . ÊÜáÃÜá©®Ü ÓÜ»æ ÓæàÄÔ GÆÉÄWÜã
ÖæàÙÜÇÝÀáñÜá. D ®ÜãñÜ®Ü ®Ý¿áPܯWæ GñܤÃܨÜÈÉ PÜãvÜáÊÜ ÓÜÌ»ÝÊÜ˨æ. ÃݣŠPÜ|á¡
ÓÜÐ
³ rÜ PÝ~ÓÜáñÜÊ
¤ .æ ×àWÝX ÃݣŠH®Ý¨ÜÃã
Ü A±Ý¿á Ÿí¨ÜÃæ ®ÜÊáÜ ®¾ áÜ ° ÃÜQÓÒ Ÿ
Ü ÆÉ™. AÊÜ®Ü
ÊÜÞ£®ÜÈÉ Ÿá©œÊÜí£Pæ ñæãàÃÜáñܤ¨æ. CñÝ©¿ÞX ÖæãWÜÚ¨ÜÊÜâ. GÆÉÃÜã J²³¨ÜÃÜá.
D ÊÜêPÜÒ¨Ü ÓÜËáà±Ü Ÿí¨ÜÃÜá. ÊæáàÇæ ®æãàw¨ÜÃÜá. PÜáÚ£ñÜᤠ®Ý¿áPÜ®ÝWܸæàPݨÜ

]àÓÜá«Ý

aÜí¨ÜÅÊÜåèÚWæ WÜí«ÜPÜáÓÜáÊÜÞ±ÜìOæÁá ?

35

WÜãX¿áá. A¯ÄàQÒñÜ A—PÝÃÜ Ÿí¨Ü¨PªÜ Ræ A£¿ÞX B®Üí¨Ü±v
Ü áÜ £¤¨.æ ñÝ®Üá B Óݧ®PÜ Ræ
AÁãàWÜ®æí¨Üá ÊÜá®ÜÓáÜ Õ ÖæàÚ¨ÜÃã
Ü A¨Ü®áÜ ° EÚÔPæãÙÜáÊ
Û Ü A£¿ÞÓæÀáí¨ÝX J²³ñáÜ .
±ÜpÝr¼ÐæàPÜÊÝÀáñÜá.
®ÜãñÜ®Ü ÃÝg¯Wæ ÊæáÃÜÊ~
Ü Wæ H±ÜìwÓÜÇÝÀáñÜá. GÆÉÃã
Ü ®æãàvÜÇíæ ¨Üá ÖÜWÈ
Ü ®ÜÈÉ
ԨܜÊÝÀáñÜá. C¨ÜPæR ÓÜíPÜo. PÜáÃÜávܮݨÜÃÜã ñæãàÃÜWæãvܨæà ¯«Ý®ÜÊÝX ®Üvæ¨Üá
CÆÉ¨Ü WÝí¼à¿áìÊÜ®Üá° ñæãàÄÔñÜá. bPÜR&bPÜR ±ÝÅ~WÜÙæÆÉ C¨ÜÃÜ WÝí¼à¿áìPæR
ÖæãWÜÙáÜ £¤¨Ê
ªÜ âÜ . AÐÜÃr È
Ü É ÊÜááí¨æ ¨æãvܨ
x Ý¨Ü ÇÝÄ Ÿí©ñÜá. D WÜãXWæ PÝ~ÓÜá£¤Æ™É .
ÖÝWæà ÖæãÃÜq¨æ. A¨ÜÃÜ ×í¨æ GÆÉ ±ÝÅ~WÜÚÊæ. ÇÝÄ ÖÜ£¤ÃÜ Ÿí¨ÜÃÜã C¨Üá
PܨÜÆ©¨ÝªWÜ ±ÜPÜR¨ÜÈɨܪ ±ÝÅ~ ®ÜÄ ""A±Ý¿á ŸÃÜᣤ¨æ ÓÝÌËá'' Gí¨Üá ÓÜãbÔñÜá.
A¥Üì ÊÜÞwPæãÙܨ
Û Ü D WÜãX ""®Ü®WÜ ÝÊÜ A±Ý¿á ? ®Ý®Üá ¿ÞÊܨPÜ ã
Ü R Öæ¨ÃÜ Ç
Ü ÝÃæ...''
Gí¨Üá ®ÜvæÀáñÜá. ®æãàw¨ÜÊÜÃÜá Gí¥ÜÖÜ ±ÜÃÝPÜÅËá ! H®Üá «æç¿áì ! Gí¨Üá
ÖæãWÜÙÜᣤ¨Üªíñæ ÇÝÄ GÆÉÃÜ ÊæáàÇæ ÖݨÜá iàÊÜ®ÜÊÜ®æ°à PÜÔ¨ÜáPæãíwñÜá.
B¨ÜªÄí¨Ü GaÜcÃÜËÃÜÈ. PæàÊÜÆ PÜñܤÆÈÉ PÜ|á¡ ñæWæ¿ááÊÜÊÜÃÜ®Üá° ®ÜퟩÃÜá. CÆɨÜ
WÜá|WÜÙÜ®Üá° ®ÝoQà¿áÊÝX ñæãàÄÔ ±ÜorPÝRX ±Üoár×wÊÜ PæorÊÜÃÜ®Üá° Aqr¹vÜá.
AÊÜÃÜá ®Ý¿áPÜÃݨÜÃæ ®ÜÊÜáWæ PæàÊÜÆ ÊæãàÓÜ. Pæã®æWæ iàÊÜ®Ü ÖÝÅÓÜ. ÊÜáñæ¤ ÔQRàñæà

D ÊÜåèÆÂÊÜíñÜ ÊÜÞ®ÜÊÜg®Ü¾™ ?

˨ÝÂÊÝÄ— vÝ. ±Üí.
GÇ….GÓ….ÊÝ©ÃÝhÝaÝ¿áìÄWæ A¼®Üí¨Ü®æ
ÎÅàg¿á£à¥Üì˨ݲàsܨÜÈÉ A«Ü¿á®ÜÊÜ®Üá° ÊÜÞw
±ÜÃÜÊÜá±Üäg ÎÅà 1008 ÎÅàÓÜñÝÂñܾ£à¥ÜìÎÅà±Ý¨ÜíWÜÙÜÊÜÃÜÈÉ
ÎÅàÊÜá®Ý°$¿áÓÜá«Ý© E¨ÜY†í¥ÜWÜÙÜ ÊÝÂÓÜíWÜ ÊÜÞw
ÊÜáíWÜÙÜÊÜ®Üá° ÊÜÞw¨Ü, ÎÅàg¿á£à¥Üì˨ݲàsÜ¨Ü A«Ý±ÜPÜÃݨÜ,
¨æÌ$çñÜÊæàí¨ÝñÜ´èívæàÍÜ®… ÓÜíÓ槿áÈÉ ÓÜíÍæãà«ÜPÜÃÝ¨Ü ±Üí. GÇ….GÓ….
ÊÝ©ÃÝhÝaÝ¿áìÃÜá ÃÝÑó¿áÓÜíÓÜ¢ñÜÓÜíÓݧ®Ü, ®ÜÊܨæÖÜÈ. ÓÜíÓæ§Àáí¨Ü
˨ÝÂÊÝÄ— (vÝPÜrÃæàp…) ±Ü¨ÜË¿á®Üá° ±Üv橨ݪÃæ. D ±Ü¨ÜË¿áá AÊÜÄWæ
"ÎÅàÓÜáÊÜá£àí¨ÜÅ£à¥ÜìËÃÜbñÜ ñÜñÜ̱ÜÅPÝÎPÝ »ÝÊÜÃÜñÜ°PæãàÍÜÓÜ ÓÜËÊÜáÍÜìí
ÓÜí±Ý¨Ü®Üí A«Ü¿á®Üí aÜ' GíŸ ±ÜÅíŸí«Ü¨Ü ÊÜáívÜ®æWÝX ¨æãÃÜ£¨æ. D
ÓÜíñÜÓÜ¨Ü ÓÜᩪ¿á®Üá° PæàÚ ±ÜÃÜÊÜá±Üäg ÎÅà ÎÅà±Ý¨ÜíWÜÙÜÊÜÃÜá ÖÝWÜã
PÜáƱܣWÜÙÝ¨Ü ±Üäg BaÝ¿áìÃÜÊÜÃÜá AÊÜÃÜ®Üá° ñÜáíŸáÖÜê¨Ü¿á©í¨Ü
BÎàÊÜì©Ô¨ÝªÃæ. ÎÅàg¿á£à¥Üì˨ݲàsÜ¨Ü A«Ý±ÜPÜÊÜêí¨Ü ˨ݦìÊÜêí¨Ü
ÖÝWÜã ÎÅàÓÜá«ÝŸÙÜWÜÊÜâ ÖæÊæá¾Àáí¨Ü AÊÜÃÜ®Üá° A¼®Üí©ÓÜᣤ¨æ

Óæ±æríŸÃ… 2010
WWWWWWWWWWWWWWWWWW

36

ÎàÆÊæà ÊÜáãÆ
" ÎÅà™.±ÜÅËà|.ÖÜá®ÜWÜáí¨Ü.
HIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHI
ÓÜÊÜÞg¨Ü ®æç£PÜ×wñÜ PæçñܱÜâ³£¤¨æ. ±ÜÃÜÓܳÃÜ PæÓÜÃÜá GÃÜbPæãívÜá g®ÜÃÜ ÊÜááí¨æ
A±ÜÖÝÓÜPæR DvÝX ÃÝgQà¿áÃÜíWܨÜÈÉ ÊæáÃæ¿áᣤÃÜáÊÜÊÜÃÜá ÖæaÜác. ÓÜgj¯Pæ, ˮܿáWÜÙÜ®Üá°
ÊÜáÃæñÜá ¨æàÍܨÜ, ÃÝg嬆 ×ñÜ&A×ñÜWÜÙÜ®Üá° ÁãàbÓܨæà A—PÝÃÜPÝRX ÖÜíŸÈÓÜáÊÜ »ÜÅÐÜrÃÜ
PæçWæ ®ÜÊÜá¾ gÊݸݪĿá ÖæãOæ ÖæãÃæÔ ÖÝ¿ÞXÃÜáÊܨÜá ÖæàWæ ÓÝ«Ü ? ÓÜíÓÜ¢£, ÃÝg¯à£
£Ú¿á¨ÜÊÃÜ Æ
æ É ÃÝg嬆 aÜáPÝR~ ×w©¨ªÝÃæ. ÃÝÊÜáÃÝg嬆 ÊÜÞñÜá PÜ®Ô
Ü WÜã ¯ÆáPܨÐ
Ü áÜ r ¨ÜãÃÜ
BWÜᣤ¨æ. WæãàÖÜñæ¿áíñÜÖÜ »Ü¿Þ®ÜPÜÊݨÜ, ÓÜÊÜÞgPæR AÊÜZvÜÊÜ®Üá°íoáÊÜÞvÜáÊÜ
¨ÜáÐÜPr Ý¿áìWÜÚWæ hæçPÝÃÜÊâÜ ÊæãÙÜWáÜ £¤¨.æ ÖÝÆá PæãvÜ¨Ü ÊÜáá© BPÜÙ®
Ü áÜ ° ÖÜñÂæ ÊÜÞvÜáÊÜÊÃÜ áÜ
ÊÜáá¨ÜáPÜÃÝ¨Ü ñÜí¨æ&ñÝÀáWÜÙÜ®Üá° ÖæàWæ ÓÝQ¿ÞÃÜá ? Ÿ¨ÜáPÜá ÓÝÌ¥Üì¨Ü WÜãvÝX¨æ.
E±ÜPÝÃÜPRæ E±Üâ³ TÝÃÜ ÖÜbc ®ÜáíX BX¨æ. AÊÜÃÜ ŸWæY CÊÜÃáÜ ¨ÜãÃÜáÊܨáÜ , CÊÜÃÜ ŸWæY AÊÜÃáÜ
¨ÜãÃÜáÊܨÜá ÊÜÞ«ÜÂÊÜáWÜÙÜ ÓÝÊÜޮܠÊÜÃÜ©¿ÞXÊæ. Ë«ÜÊÝËÊÝÖÜWÜÙÜá, AíñÜgÝ죿á
ËÊÝÖÜWÜÙÜá ÖæÊæ᾿á ËÐÜ¿áWÜÙæíŸíñæ ©®Ü±Ü£ÅPæ¿á ÊÜááS±Üâo¨ÜÈÉ ÊÜááTÝÂíÍÜWÜÙܮݰX
¹í¹ÓÜÇÝWÜᣤ¨æ. ¿ÞÊÜ ÊÜáñܨÜÈÉ ®æç£PÜñæ C¨æ ? ¿ÞÊÜ ÊÜáñܨÜÈÉ ¯Óܳ êÖÜ ÓÝÊÜÞiPÜ
PÜÙÜPÜÚ C¨æ ? ¿ÞÊÜ ÊÜáñܨÜÈÉ ÎàÆ C¨æ ? ÊÜá¨Ü嬆 ÊÜá«Ü¨ÜÈÉ g®ÜÃÜ®Üá° ÊÜáÃÜÙÜá ÊÜÞvܨÜ
¯ÐÜû³ ±
Ü ÝñÜ ÃÝgQà¿áÊÜ®áÜ ° ®æãàvÜáÊܨáÜ AÓݫܨ
Â Ü ÊÜÞñÝÀáñæà ! ÍÜá¨Üa
œ ÝÄñÜÅ, ÎàÆ CÃÜáÊÜ
ÊÜÂQ¤WÜÙÜá ®ÜÊÜá¾®Üá° BÙÜ©¨ÜªÃæ H®Ý©àñÜá ? ¼àÐܾ, »ÜÃÜñÜ, AíŸÄàÐÜÃÜíñÜÖÜ ÊÜáÖÝ®…
aÜPÜÅÊÜ£ìWÜÙÜá BÚ¨Ü ®ÜÊÜá¾ ¨æàÍÜ ÖæàXÃܸæàPÜá...? ÎàÆËÆÉ¨Ü ÊÜÂQ¤WÜÚWæ, ®æç£PÜ
±Ü¨ÜÊܮܰĿá¨ÜÊÜÃÜ PæçWæ PÜÊÜáÆ Pæãoár ¨æàÍÜ¨Ü ÖæãÃæ ÖæãÃæÔ¨ÜÃæ BWÜáÊÜ A®ÝÖÜáñÜWÜÙÜ ŸWæY
ÊÜáÖÝ»ÝÃÜñÜ ®ÜÊÜáWæ Jí¨Üá ¯à£¿á®Üá° £ÚÓÜáñܤ¨æ.

ÎàÇæà®Ü × ñÜÅÁãà ÇæãàPÝ@ ÍÜPÝ hæàñÜáí ®Ü ÓÜíÍÜ¿á@ >
ÎàÆ©í¨Ü ÊÜÞñÜÅ ®ÝÊÜâ ÊÜáãÃÜáÇæãàPÜÊÜ®Üá° ±Üvæ¿áÆá ÓÝ«ÜÂ.
¨æçñàÂæ í¨ÜÅ®Ý¨Ü ×ÃÜ|P ÎÜ ±Üâ訆 ÊÜáWÜ »ÜWÊ
Ü ¨
Ü P½Ü ¤Ü ±ÜÅÖÝÉ¨Ü ÊÜáÖÝÃÝg. PæàÊÜÆ EñÜÊ
¤ áÜ ÊݨÜ
ÎàÆÊÜ®Üá° Öæãí©¨Ü PÝÃÜ|PÝRXÁáà AÊÜ®Üá ÊÜáãÃÜáÇæãàPÜÊÜ®Üá° Wæ¨Ü᪠ŸÖÜÙÜ B®Üí¨Ü©í¨Ü
ÃÝg»ÝÃÜ ÊÜÞvÜᣤ¨Üª. BWÜ JÊæá¾ Cí¨ÜŨæàÊÜÃÜá ¨æàÊÜñæWÜÙÜ WÜáÃÜá ŸêÖÜÓܳñÝÂaÝ¿áìÃÜ®Üá°
ÊæãÃæÖãæ PÜÃR áÜ . EñÜÊ
¤ áÜ ÊÝ¨Ü ÍæÅà¿áÓÜ®
Õ áÜ ° Ÿ¿áÔ Ÿí©ÃÜáÊæ. ×ñÜÊÝ¨Ü E±Ü¨àæ ÍÜÊ®
Ü áÜ ° ÊÜÞw
A®ÜáWÜÅ×ÓܸæàPæí¨Üá ±ÝŦìÔ¨ÜÃÜá. BWÜ ŸêÖÜÓܳ£WÜÙÜá Cí¨ÜŨæàÊÜÄWæ ÊæãàûÜÁãàWÜÂÊݨÜ
EñܤÊÜáÊÝ¨Ü þÝ®ÜÊÜ®Üá° Pæãoár A®ÜáWÜÅ×Ô¨ÜÃÜá. ñÜê±Ü¤ÃÝWÜ¨Ü Cí¨ÜŨæàÊÜÃÜá C®Üã° Öæbc®Ü
ÍæÅà¿áÓÜÕ®Üá° A±æàüÔ¨ÜÃáÜ . ŸêÖÓ
Ü £
³Ü WÜÙáÜ ÍÜáPÝÅaÝ¿áìÃÜ ŸÚ PÜÚÔ¨ÜÃáÜ . ÍÜáPÝÅaÝ¿áìÄí¨Ü
E±Ü©ÐÜ®
r ݨÜÃãÜ ÓÜíñÜ겤 Öæãí¨Ü¨Ü Cí¨ÜŨæàÊÜÄWæ Öæbc®Ü ÍæÅà¿áÓÜÕ®Üá° ±Üvæ¿ááÊܨÜPÝRX
ÍÜáPÝÅaÝ¿áìÃÜá »ÜPܤ®Ý¨Ü ±ÜÅÖÝɨÜÃÝg®Ü ŸÚ ÖæãàWÜáÊÜíñæ B¨æàÎÔ¨ÜÃÜá.

]àÓÜá«Ý

bí£Ô ±ÜÃÜÄWæ PÜá©ÊÜÙæ ÖæãÆ£

37

±ÜÅÖÝɨÜÃÝg®Ü ŸÚ ¸ÝÅÖܾ|®Ü ÃÜã±Ü «ÜÄÔ Ÿí¨ÜÃÜá Cí¨ÜŨæàÊÜÃÜá. ±ÜÃÜÊæãàñÜ¢ÐÜrÊݨÜ
ÍæÅà¿áÓÜÕ®Üá° Ÿ¿áÔ Ÿí©ÃÜáÊæ. E±Ü¨æàÎÓܸæàPæí¨Üá ±ÝŦìÔ¨ÜÃÜá. ÊÜáãÃÜáÇæãàPÜÊÜ®Üá°
BÙÜᣤÃÜáÊÜ ®Ü®ÜWæ E±Ü¨æàÎÓÜÆá ûÜ|PÝÆÊÜä ÓÜÊÜá¿á CÆÉÊæí¨Üá ±ÜÅÖÝɨÜÃÝg ¸ÝÅÖܾ|¯Wæ
ÖæàڨܮáÜ . ¸ÝÅÖ|
¾Ü ®Üá ¿ÞÊÝWÜ PÝÇÝÊÜPÝÍÜ ¨æãÃæ¿ááñܨ
¤ ãæ à BWÜÇàæ E±Ü¨àæ ÎÓܸàæ Pæí¨Üá
ŸÖÜáÊÝX ÖÜíŸÈÓÜÆá ÃÝg®Üá J²³¨Ü®Üá. ¸ÝÅÖܾ|ÃÜ AÊÜÖæàÙÜ®Ü ÊÜÞvܨæà AÊÜÃÜ®Üá°
ÓÜÄ¿ÞX ÓÜñÜRÄÔ¨ÜÃæ gWÜ£¤®ÜÈÉ H®Ü®Ý°¨ÜÃÜã WæÆÉŸÖÜá¨Üá. Cí©Å¿áWÜÙÜ®Üá° ÖÜñæãàq&
¿áÈÉvܸæàPÜá. Ôor®Üá° W橪ÃܸæàPÜá. AÊÜÄÊÜÃÜ ŸWæY ¯í¨Ü®æ ÓÜÆɨÜá. «ÜÊÜáìÊÜíñÜ®ÝX
®Üv¿
æ á¸æàPÜá. AÖÜíPÝÃܨÈ
Ü É ÊÜááÙÜáWܸÝÃܨáÜ . Êæà¨ÜWÙ
Ü Ü «Ü¯
Ì ÊæãÙÜWáÜ £¤Ã¸
Ü àæ PÜá. CÊæÆÊ
É äÜ
EñÜÊ
¤ áÜ ÊÝ¨Ü ÍæÅà¿áÓÜ®
Õ áÜ ° Öæãí¨ÜÆá ÊÜááSÂÓãÜ ñÜÅWÙ
Ü áÜ Gí¨Üá ±ÜÅÖÝɨÃÜ ÝgÃÜá E±Ü¨àæ ÎÔ¨ÜÃáÜ .
D E±Ü¨æàÍÜÊÜ®Üá° ±Üvæ¿ááÊÜÊÜÃæWÜã EñܤÊÜáÊÝX WÜáÃÜáÓæàÊæ¿á®Üá° ÊÜÞvÜᣤ¨Üª ¸ÝÅÖܾ|¯Wæ
ÃÝg®Üá H®Üá ÊÜÃÜ ¸æàPæãà PæàÚPæãà Gí¨Ü®Üá. ¸ÝÅÖܾ|®Üá ¯®Ü° ÎàÆÊÜ®Üá° ®Ü®ÜWæ PæãvÜá
Gí¨Üá ¯Êæà©ÔPæãívÜ®Üá. PæàÚ¨Ü ÊÜÃÜÊÜ®Üá° Pæãor ±ÜÅÖÝɨܮÜá bíñÝPÝÅíñܮݨܮÜá. »Ü¿á
AÊܮܮÜá° BÊÜÄÔPæãíwñÜá. ®ÜíñÜÃÜ AÊÜ®Ü ¨æàÖÜ©í¨Ü ñæàhæãàÊÜá¿áÊÝ¨Ü ÃÜã±Ü ÖæãÃÜWæ
ÖæãÃÜqñÜá. ÃÝg®Üá AÊܮܮÜá° ¿ÞÃÜá ? Gí¨Üá PæàÙÜÆá ®Ý®Üá ÎàÆ Gí¨Üá EñܤÄÔñÜá.
®Ý®Üá C®Üá° B ¸ÝÅÖܾ|®ÜÈÉÃÜáñæ¤à®æ Gí©ñÜá. ®ÜíñÜÃÜ A¨æà ñÜÃÜÖÜ¨Ü ÊÜáñæã¤í¨Üá
ñæàhæãàÊÜá¿á ÃÜã±Ü ÖæãÃÜ ®ÜvæÀáñÜá. A¨Ü®Üá° ÃÝg®Üá ¿ÞÃÜá ¯à®Üá ? Gí¨Üá ±ÜÅΰÓÜÆá
®Ý®Üá «ÜÊÜáì. ÎàÆ C¨ÜªÈÉ ÊÜÞñÜÅ ®Ý®Üá CÃÜáÊܨÜá Gí¨Üá ÖæàÚñÜá. ®ÜíñÜÃÜ ÊÜáñæã¤í¨Üá
±ÜÅgÌÈÓÜáÊÜ ÃÜã±Ü ÖæãÃÜ ®ÜvæÀáñÜá. «ÜÊÜáìÊܮܰ®ÜáÓÜÄÓÜáÊÜ ®Ý®Üá ÓÜñÜÂ. «ÜÊÜáìËÆÉ¨Ü PÜvæ
ÓÜñÜ CÃÜÆá ÓÝ«ÜÂËÆÉ Gí¨Üá ÖæãÃÜoá ÖæãàÀáñÜá. ®ÜíñÜÃÜ ÊÜêñܤ ÖæãÃÜ®ÜvæÀáñÜá. GÈÉ
ÓÜñÜÂÊæäà AÈÉ ®Ý¯ÃÜáñæ¤à®æ. DWÜ CÈÉ ÓÜñÜ CÆÉ. ®Ý®Üá CÃÜÆá ÓÝ«ÜÂËÆÉ Gí¨Ü ÊÜêñܤ
PÝÈR£¤ñÜá. ®ÜíñÜÃÜ ŸÆ ÖæãÃÜ®ÜvæÀáñÜá. ÊÜêñܤËÆÉ¨Ü PÜvæ ®Ý®Üá ŸÆ ñÜáíŸÇÝÃæ. ®Ü®Ü°
ÊÜ꣤¿áá ÊÜêñܤ¨Ü ×í¨æ Gí¨Üá ÊÜêñܤÊܮܰ®ÜáÓÜÄÔ ÊÜáá®Ü°væÀáñÜá. ®ÜíñÜÃÜ ±ÜÅ»ÝÊÜá¿áÊݨÜ
ÃÜã±ÜÊæäí¨Üá B ÃÝg¯í¨Ü ¯WÜìËáÔñÜá. ŸÆËÆɨævæ ®Ý¯ÃÜÆá ÓÝ«ÜÂËÆÉ. ®Ý®Üá ]à.
®Ý®Üá ŸÆ¨Ü ŸÆ C¨ÜªÃæ ÊÜÞñÜÅ CÃÜáÊæ®Üá Gí¨Üá ÖæàÚ ÖæãÃÜqñÜá. BWÜ ±ÜÅÖÝɨܮÜá ]àWæ
±ÝŦìԨܮÜá. ¿ÞÃÜá B ¸ÝÅÖܾ| ? AÊÜ®Ü ŸWæY £ÚÓÜá Gí¨Üá. BWÜ ]à¿áá ÖæàÙÜáñݤÙæ.
¯à®Üá ÎàÆ©í¨Ü ÊÜáãÃÜáÇæãàPÜÊÜ®Üá° Wæ¨Ü᪠ÓÜíñÜÓÜ©í¨Ü C©ªà. ÊÜáãÃÜáÇæãàPÜ¨Ü ¯®Ü°
IÍÜÌ¿áìÊÜ®Üá° A±ÜÖÜÄÓÜáÊܨÜPÝRXÁáà Cí¨ÜÅ®Üá ¸ÝÅÖܾ|®Ü ÃÜã±Ü¨ÜÈÉ Ÿí©ÃÜáÊܨÝX
£ÚÔ¨ÜÙÜá. B¨ÜªÄí¨Ü ÎàÆÊÜ®Üá° PÜÙæ¨ÜáPæãÙÜÛ¨æà ÓÜaÝcÄñÜÅ$©í¨Ü iàËÓܸæàPÜá.

Finding SELF - 4

«ÜÊÜáì@ ÓÜñÜÂí ñÜ¥Ý ÊÜêñÜ¤í ŸÆí aæçÊÜ ñܥݱÜÂÖÜÊÜá… > ÎàÆÊÜáãÇÝ ÊÜáÖݱÝÅý ÓܨÝ
®ÝÓÜöñÜÅÓÜíÍÜ¿á@ >> A¨æãÅàÖÜ@ ÓÜÊÜì»ÜãñæàÐÜá PÜÊÜáìOÝ ÊÜá®ÜÓÝ XÃÝ > A®ÜáWÜÅÖÜÍÜc ¨Ý®Üí aÜ
ÎàÆÊæáàñÜñÜøÍÜÓÜÂñæà >>

2.3.1 GOD’s Free Will: GOD is independent. Dependency of
the rest on GOD is total. There are no gradations in dependency
in that one is less dependent on GOD than the other. Goddess
Lakhsmi is as dependent on GOD as blade of Grass is. Thus
nothing else can have Free will in absolute sense. Everything is
preordained by GOD. Jiva’s will and actions are just token gestures
as destined in the case of Drona, Bhisma, Jayadratha etc….

«ÜÊÜáì, ÓÜñÜÂ, ÊÜêñܤ, ŸÆ, ]à CÊæÆɨÜPÜãR ÎàÆÊæà ÊÜáãÆÊÝX¨æ. CíñÜÖÜ ÎàÆÊÜ®Üá°
GÆÉ »ÜãñÜWÙ
Ü È
Ü É PÜÊáÜ ì, ÊÜá®ÜÓáÜ ,Õ ÊÜÞ£¯í¨Ü ¨æãÅàÖÜÊ®
Ü áÜ ° ÊÜÞvܨàæ CÃÜáÊܨÄÜ í¨Ü ÊÜÞñÜÅ
±Üvæ¿áÆá ÓÝ«ÜÂ. C¨Ü®Üá° AÄñÜá ÓÜaÝcÄñÜÅ$ÂÊÜ®Üá° Öæãí© ÓÝÊÜÞiPÜ A®ÝÖÜáñÜWÜÙÜ®Üá° ¨ÜãÃÜ
ÊÜÞvæãà|. ÊÜáñæ¤ ÃÝÊÜáÃÝg PÜpæãrà|....

Óæ±æríŸÃ… 2010
WWWWWWWWWWWWWWWWWW

38

By : Mr H K Katti
Email:hkkatti@gmail.com

HIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHI
2.2 “The argument of Free will as proof for the existence
of an immaterial soul. (“G"pS"p{X" òEF>{O" Y"pu Y"Ñ"z @s¡àO"u E"uO"S"pu {` _"#”)
We made a list of intrinsic qualities of Living beings and also
made an argument that only Living beings with non physical SOUL
can exhibit those properties. Theos made a case for immaterial
SOUL to explain certain aspects of Human ( Living being..)
experiences. In that context one of the reason stated in favor of
the existence of “ S O U L” is, Living beings having “Free Will” or
more precisely can acquire Knowledge, Desire and Act freely
(c"pS"uEF>pT"øY"Ñ"T"t\"ê@¡@w¡{O"X"f\"z) . “Free Will” is a sort of capacity of rational
agents to choose a course of action from among various
alternatives or being able to do otherwise. No non living matter
exhibits this property. We will takeup only this argument keeping
other arguments aside for a moment and deliberate on the same.
Here we are not discussing the significance of “ Free Will” from
morality standpoint of view and that we will take it up as part of
our forthcoming article under section “ Finding Morals”
.
2.3 Dvaita Siddhanta : “Veda” recognizes the existence of (
Aprakrata ) immaterial “ SOUL” .
There are different types of Agents viz; GOD, Living beings,
non living beings and their potency is as explained below. Living
being’s potency is similar to that of a Cow.

ìe"uð\"G"r\"G"L>pS"pz @¡O"êOw \"X"S"u@¡{\"R"X"o $ O"Ql˜¡z ‘O"_X"pO"o _\"O"Se"@¡O"êOw \"z {\"^NppuZ\u " S" E"pSY"BpX"o $
G"r\"_Y" {\"@w¡{O"S"pêX" @¡O"êOw \"z G"L>_"zdY"X"o $ O"QR"rS"_\"O"Se"O\"z _\"p\"ZpT"ub"Y"v\" O"s $ T"sX"pS"o QpuBR"p&P"
BprQpuêBR"ør _O"S"pu QpuBR"u{O"\"O"o @ø¡X"pO"o $

]àÓÜá«Ý

gƨܮæÇæ ŸÆÉÊÜWæ PæãÙÜaæ¯àÄ®Ü bíñæÁá ?

39

`qZ# _\"W"p\"O"# @¡O"pê _"\"êX"SY"O"o O"QrqZO"X"o $ ìO"# _"p @¡O"êOw "p O"_Y" S" @¡Qp{E"Qo {\"S"ðY"{O" $$
‘S" h¡O"u O\"[O@ø¡Y"O"u {@z¡E"S"pZu’ O"_X"pf\"X"s{f"Î> Y"ðppu “W"_\" {G"O\"p ðpe"tS"o W"sº ZpGY"z _"X"w«X"o $
X"Y"v\"vO"u {S"âO"p# T"t\"êX"u\" {S"{X"f"X"pe"z W"\" _"\Y"_"p{E"S"o $$
çpuNpz E" W"r^X"z E" G"Y"çP"z E" @¡Np| O"P"p&SY"pS"{T" Y"puR"\"rZpS"o $
X"Y"p`O"pz_O\"z G"{` X"p \Y"{P"Î>p Y"s«÷_\" G"uO"p{_" ZNpu _"T"Ñ"pS"o $$
2.3.2 Jiva’s Free Will : Jiva is a Free Agent and this is his
intrinsic ability.ìpuë @¡O"pê ðpp®pP"ê\"O\"pO"o $ ìpuë ì_OY"u\" G"r\"_Y"p{T" @¡O"êwO\"z $ He is free
to acquire knowledge, free to desire and free to act ( as long as
they are exactly identical with God’s knowledge, God’s desire and
God’s actions!! ) . GOD’s will is your will. This can be deduced
from all pramanas including Pratyaksha, Anumana and Agama
(T"øOY"b"v^"p @¡O"êwO"p G"r\"_"z_P"p O"P"pBpX"pQS"sX"pS"p‚"). We undertake many jobs and

(ìpuë
íT"pQpS"pO"o ìpuë) ì`z @¡ZpuX"rOY"RY"b"pO"o U¡“W"pÒ\"p{Q{“ŒO"# $ @¡O"pê&&OX"uOY"p{Q\"p×Y"p‚" [_P"O"z
@¡O"êOw \"X"pOX"S"# $$

see their completion and enjoy the fruits of that effort as well

We do not enjoy absolute Freedom is also equally experienced
by one and all. Reason being, sometimes we will not be able to
complete the tasks that are undertaken.(ìpuë íT"“[VR"\"Q{S"Y"X"#) But even
this limited freedom is completely a GOD gift.(ìpuë

T"ZpOO"s O"OdsO"u#
ìpuë...òêð\"ZpY"OO"_Y" O"_Y"pŒr@¡pZpO"o) So Justification of absolute Freedom is
behest with many flaws. ({\"T"b"u V"pR"@¡#...) G"r\"@¡O"êwO\"T"b"u {`O"p@¡ZNpX"{`O"@¡ZNpz E"
S" _Y"pO"o ..... Ql#A"T"øp{Ê"# _"sA"pT"øp{Ê"ðE" S" Y"sGY"O"u $.
2.3.3 Reconciliation : How do we reconcile these two
seemingly incompatible positions stated above?. (_" {` _"\"ê_Y" @¡O"pê,

S"pSY"# @¡O"pê... ì_OY"u\" G"r\"_Y"p{T" @¡O"êwO\"z). Jiva has Free will and also does
not have it !!. He cannot will freely on his own as Dependency on
GOD is complete. Dvaita Siddhanta holds the view that both the
positions are compatible as in Master- Slave relationship.(ìpuë Y"P"p
E" O"b"puW"Y"P"p ìpuë Y"P"p O"bNp# @¡pZ{Y"O"w{S"Y"O"O\"z @¡O"êwO\"z E" {\"üO"u ï\"z G"r\"_Y"p{T") Slave
carries out the tasks at the behest of his master. This position òêð\"Z
ï\" _\"O"Se"# @¡O"pê... G"r\"_O"s T"ZO"Se"# @¡O"pê alone could justify the existence
of ‘SOUL” and differentiates living being from non living beings.

Óæ±æríŸÃ… 2010
WWWWWWWWWWWWWWWWWW

40

What is denied is, complete independency in action or will. He is
not an independent Agent but a dependent one. Non living
beings do not even have dependent free will. GOD is
instrumental in creating situations where in Jiva can act freely
according to GOD’s will. The nature of SOUL is allowed to have
its course. Freedom in this case is just an expression of the innate
nature of each Soul and not beyond. In causal-event cycle three
things ie Knowledge-with its knower, the Object known,and his
knowing of it, is that incites the doer to action. These three things
c"pS"z c"uY"z T"qZc"pO"p suffice to make some one act and you do not require
any absolute freedom.

c"pS"z c"uY"z T"qZc"pO"p {e"{\"R"p @¡X"êE"puQS"p... Y"{Q E"uEF>p{QG"pêY"O"u O"{`ê @¡pqZO"X"u\"uð\"ZuNp
O"e"v\"z _"{O" @¡O"pêZX"pOX"pS"z @u¡\"“z O"s Y"# $ T"ðY"OY"@w¡O"V"s{«O\"pß" _" T"ðY"{O" QlX"ê{O"# $$
ì`z@¡pZ{\"X"tM>pOX"p @¡O"pê`{X"{O" X"SY"O"u $ ò{O" _X"wO"uZ{T" G"r\"u _\"pO"zeY"{S"^"uR"@¡O\"pO"o $
S"p`z @¡O"pê `qZ# @¡O"pê O"OT"tG"p @¡X"ê E"p{A"“X"o $ O"P"p&{T" X"O@w¡O"p T"tG"p O"OT"ø_"pQuS" S"pSY"P"p $$
2.4 Advaita : S O U L has no attributes including Free will or
Free Action._"pb"r E"uO"p @u¡\"“pu {S"BpêsNpðE" All the qualities actually reside in
Mind and manifest in one’s SOUL or Self (@¡O"ê w O \"pRY"p_") Hence
existence of Free will in absolute reality negates SELF in this
context. On the contrary Manifestation in itself proves the existence
of SOUL.(ìpZpu{T"O"@¡O"êwO\"z O"Se"X"o) As the redness of the Japa flower is
superimposed on the crystal that is placed by its side. SOUL is
like crystal

Y"‚"puEY"O"u G"T"p@s¡_"sX"_P"z “pv{`OY"z _U¡{J>@¡ ò\" X"S"__P"z @¡O"êOw \"X"pOX"SY"RY"_O"X"o $ S" O"s O"p[O\"@¡X"o
ìpOX"S"pu {S"{\"ê@¡pZO\"pO"o, _"s^"sÊ"pv V"s«÷W"p\"uS"p@¡O"êwO\"QðpêS"pO"o, dsOY"p{Q {\"ZpuR"p‚"u{O" $ O"e" V"øtX"#
- T"øOY"u@¡z _T"{J>@¡u T"s^T"u E"u瘡O\"V"s{«\"O"o $ {E"{O"z V"s«pv E" @¡O"êOw \"_"pb"pO@¡pZ# @¡QpE"S" $$ @¡pX"#_"z@¡ÚT"
òOY"pQu# ïO"O_"\"| X"S" ï\"u{O" $ O"_X"pO"o {_"«z X"S"_"# @¡O"êwO\"X"pOX"SY"pZpuTY"O"u ò{O" $
2.5 Bible: BIBLE recognizes the existence non physical“
SOUL”. The Bible Affirms Predeterminism and Denies Free Will.
The Bible also says and teaches that there is no free will. God's
plan overrides our free will; those that do good do the specific good
that God predestined them to do, and all others are ruled by Satan
because God sends "powerful delusions" to them. The Christian
Bible frequently states that God creates our future and decides
our fates, no matter what our own will is. It constantly denies that

]àÓÜá«Ý

hÝ|®æ㟺 Q®Ü°Ä«ÜÄÔ Pæãà|®ÜÈÉ Ëáàq¨Üíñæ

41

we have free will. Some of the foremost Christians in history have
taught that there is no free will, including St. Augustine, Martin
Luther (founder of Protestantism) and John Calvin.
Ref ; Exodus 9:16 :
“ And in very deed for this [cause] have I raised thee up, for to
shew [in] thee my power; and that my name may be declared
throughout all the earth.”
Isaiah 29:16 : "But who are you, O man, to talk back to God?
"Shall what is formed say to him who formed it, 'Why did you make
me like this? Does not the potter have the right to make out
of the same lump of clay some pottery for noble purposes
and some for common use?"
Romans 9:20-21: "[God] has saved us and called us with a
holy calling, not according to our works, but according to His
own purpose and grace which was granted us in Christ Jesus from
all eternity,"
2.6 Quran : Quran recognizes the existence of non physical
‘SOUL”. The first century of Islam saw a rationalist school of
thought arise that held that as mankind had free will (qadar), there
was no such thing as determined fate for men - they deserved
what they got. These were the Mutazilites. They included "Mabad
al-Juhni ; al-Ju'd ibn Drhim , the Damascene Ghaylan, and Jahm
ibn Safwan". Unfortunately all these men were executed because
their belief in free will contradicted Islamic dogma, which upheld
the supremacy of God's jabr (initiative - God's plan). Determinists
have used the following verses from the Qu'ran:
Ref : Quran 2:212 "For God bestows His abundance without
measure on whom He will."
Quaran 2:286 "God does not charge a soul beyond what is in
t
is capacity.
"
Quaran 5:42 : "To everyone We have appointed a way and
a course to follow.
"
Quaran 9:51 : "Nothing shall ever happen to us except what
God has ordained for us.
"
"No aged man is granted a length of life nor is a part cut off
from his life, but it is in the Book. Surely that is easy for God."
Contd…..
(Qu'ran 35:11)

Óæ±æríŸÃ… 2010
WWWWWWWWWWWWWWWWWW

42

ÎÅàÎÅà±Ý¨ÜíWÜÙÜÊÜÃÜ ©XÌg¿á
ÎÅàÊÜágj¿á£à¥ÜìÃÜ BÃÝ«Ü®Ý ÊÜáÖæãàñÜÕÊÜ , ÊÜáÙÜTæàvÜ
±ÜÅ£ÊÜÐÜì¨Üíñæ ±ÜÃÜÊÜá±Üäg ÎÅà ÓÜñÝÂñܾ£à¥ÜìÎÅà±Ý¨ÜíWÜÙÜÊÜÃÜá ÎÅàÊÜáqràPÝPÜêñݳ¨ÜÃÜ
±ÜäÊÝìÃÝ«Ü®¿
æ á®Üá° ©. 30,gáÇæç 2010ÃÜí¨Üá ÎÅàqàPÝPÜêñݳ¨ÃÜ Ü PÝ¿áìPæàÒ ñÜÅÊݨÜ, AÊÜÃáÜ
WÜ Å í¥Ü W Ü Ù Ü ® Ü á ° ŸÃæ ¨ Ü ÓÜ § Ù Ü Ê Ý¨Ü , ÎÅàÃÝÊÜ á aÜ í ¨Ü Å £à¥Ü ì ÃÜ ÖÝWÜ ã ÎÅà˨ݯ—WÜ Ù Ü
ÊÜáãÆÊÜêí¨ÝÊÜ®ÜÓܧÙÜÊÝ¨Ü ¿áÃÜWæãàÙܨÜÈÉ Êæç»ÜÊÜ©í¨Ü ®æàÃÜÊæàÄÔPæãívÜá ÓÜíhæ
ÎÅàg¿á£à¥ÜìÃÜ ÊÜáãÆÊÜêí¨ÝÊÜ®Ü ÓܧÙÜÊÝ¨Ü ÊÜáÙÜTæàvÜPæÒàñÜÅPæR BWÜËáÔ¨ÜÃÜá. Aí¨Üá ÓÜíhæ
˨ÝÌ í ÓÜ Ã Ü E±Ü ® ÝÂÓÜ , ÎÅàWÜ Ù Ü Ê Ü Ã Ü A®Ü á WÜ Å ÖÜ Ó Ü í ¨æ à ÍÜ W Ü Ù Ü á ®Ü v æ ¨ Ü Ê Ü â . gáÇæ ç 31
ÊÜá«ÝÂÃÝ«Ü®æ¿áí¨Üá ¸æÙÜWæY ÎÅàÊÜá®Ý°$¿áÓÜá«Ý±ÝsÜ ÖÝWÜã A®ÜáÊݨÜWÜÙÜ ®ÜíñÜÃÜ
ÎÅàg¿á£à¥ÜìÄWæ ±ÜíaÝÊÜáêñÊ
Ü ®Ü áÜ ° ®æàÃÜÊàæ ÄÔ¨ÜÃáÜ . ®ÜíñÜÃÜ £ÃÜáÊÜáÆ £ÃÜá±Ü£ ¨æàÊÜÓݧ®¨
Ü Ü
ÊÜ£Àáí¨Ü ÎÅà¯ÊÝÓܨàæ ÊÜÃÜ ÃæàÐæ¾ ÍæàÐÜÊÓÜ Ê
÷Ü ®Ü áÜ ° AÈÉ¿á A—PÝÄWÜÙáÜ ñÜí¨Üá ÎÅàÎÅàWÜÙÊ
Ü ÄÜ Wæ
ÓÜ Ê Ü á ²ìÔ¨Ü Ã Ü á . ÎÅàWÜ Ù Ü Ê Ü Ã Ü á qàPÝPÜ ê ñݳ ¨ Ü Ä Wæ A²ìÔ¨Ü Ã Ü á . ®Ü í ñÜ Ã Ü ÃÜ ¥ æ ã àñÜ Õ Ê Ü ,
ÊÜáá¨ÝÅ«ÝÃÜOæ, ÓÜíÓݧ®Ü±Üähæ, £à¥Üì±ÜÅÓÝ¨Ü PÝ¿áìPÜÅÊÜáWÜÙÜá gÃÜáX¨ÜÊÜâ. 10 ÓÝËÃÜPÜãR
ÖæaÜác »ÜPܤÃÜá BÃÝ«Ü®Ý PÝ¿áìPÜÅÊÜá¨ÜÈÉ »ÝWÜÊÜ×Ô ±Üâ¯àñÜÃݨÜÃÜá. Aí¨Üá E±Ü®ÝÂÓܨÜÈÉ
ÎÅàÎÅà±Ý¨ÜíWÜÙÜÊÜÃÜá ñܱܤÊÜáá¨ÝÅ«ÝÃÜOæ¿á ÊÜáÖÜñÜÌÊÜ®Üá° £ÚÔ¨ÜÃÜá. ÊÜáÖÝÃÝÐÜóÓÜPÝìÃÜ
Aí«ÜÍÜŨ朿á ÖæÓÜÄ®ÜÈÉ ÊÜáá¨ÝÅ«ÝÃÜOæ¿á®Üá° ¯Ðæà—ÓÜÆá ÖæãÃÜqÃÜáÊÜâ¨Ü®Üá° SíwÔ¨ÜÃÜá.
ÓÜáÊÜÞÃÜá 5 ÓÝËÃÜPÜãR ÖæaÜác »ÜPܤÃÜá ñÜÊÜá¾ ÓÜ׿á®Üá° ÊÜÞw ñÜÊÜá¾ ËÃæãà«ÜÊÜ®Üá°
ÊÜÂPܤ±ÜwÔ¨ÜÃÜá. Aí¨Üá ÎÅàXÄàÍÝaÝ¿áì GíŸ Ë¨Ý¦ì¿á ÓÜá«ÝÊÜáíWÜÙÜÊÜ®Üá°
ÎÅà±Ý¨ÜíWÜÙÊ
Ü ÃÜ áÜ ®æÃÊ
Ü àæ ÄÔ¨ÜÃáÜ . ÎÅà±Ý¨ÜíWÜÙÊ
Ü ÃÜ áÜ EñÜä ÝÃÝ«Ü®¿
æ á®Üã° ÊÜáÙÜTàæ vܨÈ
Ü Á
É áà
Êæç»ÜÊÜ©í¨Ü ®æàÃÜÊæàÄÔPæãívÜá ©XÌg¿á ¸æÙÜÔ¨ÜÃÜá.
©. 03&08&2010 b±Ü³XÄ & ÊÜ á ÖÝ®Ü á »ÝÊÜ Ã Ý¨Ü ÎÅàËg¿á¨ÝÓÜ Ã Ü Pæ Ò à ñÜ Å ÊݨÜ
b±Ü³XÄ¿áÈÉ ®ÜãñÜ®ÜÊÝX ¯ËáìÓÜƳor Ëg¿á¨ÝÓÜÓܻݻÜÊÜ®ÜÊÜ®Üá° ÎÅà±Ý¨ÜíWÜÙÜÊÜÃÜá
E¨Ý^qÔ¨ÜÃÜá. ®ÜíñÜÃÜ AÈÉÁáà ÓÜíÓݧ®Ü±Üähæ £à¥Üì±ÜÅÓݨÜWÜÙÜá ®ÜvæÀáñÜá.

ÓÜÊÜ|ãÃÜá aÝñÜáÊÜÞìÓÜÂËÍæàÐÜ
"ÓÜ Ê Ü | ãÃÜ á ' ÊÜ á ÖÝ®Ü á »ÝÊÜ Ã Ý¨Ü , ñÜ ± Ü Ô Ì Ê Ü Ã æ à |ÂÃÝ¨Ü , þݯÊÜ Ã æ à |ÂÃÝ¨Ü ,
±ÜÊÝvܱÜâÃÜáÐÜÃÝ¨Ü ÎÅàÓÜñܸæãà«Ü£à¥ÜìÃÜá 12 ÊÜÐÜìWÜÙÜÐÜár ÓÜá©àZìPÝƨÜÊÜÃæWæ ®æÇæÔ
±ÝsÜ&±ÜÅÊa
Ü ®Ü WÜ ÙÜ ®Ü áÜ ° ÊÜÞw¨Ü WÝÅÊáÜ ™. AíñæÁáà C¨Üá ÊÜáÖÝPæàÒ ñÜÅ™. ±Üâ|»ÜãËá. Cí©WÜã
ÎÅàÓÜñܸæãà«Ü£à¥ÜìÃÜá ÊÜêí¨ÝÊܮܨÜÈÉ A±ÜÅñÜÂPÜÒÊÝX C¨Ü᪠ÓÝËÃÝÃÜá »ÜPܤÃÜ ¸æàwPæWÜÙÜ®Üá°
±ÜäÃæçÓÜᣤ¨ÝªÃæ. CíñÜÖÜ ±ÜËñÜÅ»ÜãËá¿Þ¨Ü ÓÜÊÜ|ãÄ®ÜÈÉ ÎÅàEñܤÃÝ©ÊÜásÝ—àÍÜÃݨÜ
ÎÅàÓÜñÝÂñܾ£à¥ÜìÃÜ ÖÝWÜã ÎÅàPÝ~¿áãÃÜáÊÜásÝ—àÍÜÃÝ¨Ü ÎÅà˨ÝÂÊÜÆɻܣà¥ÜìÃÜ
aÝñÜáÊÜÞìÓÜ™. ÓÜPÜRÃæ¿áÈÉ hæà®ÜáÓÜáĨÜíñæ. C¨ÜÃÜ Ô×ñÜ®ÜPæR ÓÝqÁáà CÆÉ™.

]àÓÜá«Ý

hÝÚWæÀáí¨Ü g®Ü®Ü ¯àWÜȸæàPæãà

43

»ÜÊÜ ÊæáÃÜÊÜ~Wæ & ©. 4&8&2010 ÃÜí¨Üá ÓÜíhæ ÎÅà±Ý¨ÜíWÜÙÜÊÜÃÜá ÖÝÊæàÄÀáí¨Ü
ÓÜÊÜ|ãÄWæ BWÜËáÔ¨ÜÃÜá. ÓÝËÃÝÃÜá g®Ü ÎÅà±Ý¨ÜíWÜÙÜÊÜÃÜ ÓÝÌWÜñÜPæR PݨÜá ¯í£¨ÜªÃÜá.
±ÜūݮܱܿÞì¿áÓܧÃÝ¨Ü ÎÅà¿ááñÜ WÜáÃÜáÃÝhÝaÝ¿áì ÃÝ¿áaÜãÃÜ CÊÜÃÜá ÎÅàWÜÙÜÊÜÄWæ
±Üä|ìPÜáí»Ü ÓÝÌWÜñÜÊÜ®Üá° PæãàĨÜÃÜá. ®ÜíñÜÃÜ PÝ~¿áãÃÜá ÎÅà±Ý¨ÜíWÜÙÜÊÜÃÜ BWÜÊÜá®Ü.
E»Ü¿á ÎÅà±Ý¨ÜíWÜÙÜÊÜÃÜã HÙÜá PÜá¨ÜáÃæWÜÙÜáÙÜÛ AÍÜÌÊæáà«Ü GíŸ ÃܥܨÜÈÉ BÔà®ÜÃݨÜÃÜá.
14 PÜãR ÖæaÜác ËË«Ü ÊݨÜ ÊÜêí¨Ü¨ÜÊÜÃÜá, »Üg®ÝÊÜáívÜÈWÜÙÜá, ˨ÝÌíÓÜÃÜá, ÓÜÖÜÓÝÅÃÜá g®Ü
»ÜPܤÃÜá ÊæáÃÜÊÜ~Wæ¿áÈÉ ±ÝÇæãYíw¨ÜªÃÜá. ÊæáÃÜÊÜ~Wæ AñÜÂíñÜ Êæç»ÜÊæäà±æàñÜÊÝX gÃÜáXñÜá.
ÓÝÌWñÜ ÓÜ Ê
Ü Þ
Ü ÃÜí»Ü PÝ¿áìPÜÅÊáÜ ¨ÜÈÉ ±Üūݮܱ¿
Ü Þì¿áÓÜç Ý¨Ü WÜáÃÜáÃÝhÝaÝ¿áìÃÜá E»Ü¿á
ÎÅà±Ý¨ÜíWÜÙÜÊÜÄWæ »ÜQ¤±ÜäÊÜìPÜ ÓÝÌWÜñÜÊÜ®Üá° PæãàĨÜÃÜá. ±Üí. g¿á£à¥ÝìaÝ¿áì ÊÜáÙÜX
CÊÜÃÜá ÊÜÞñÜ®Ýw ÎÅàÓÜñܸæãà«ÜÃÜ ÊÜáÖÜ£¿á®Üá° £ÚÔ ÎÅàÓÜñÝÂñܾ£à¥ÜìÃÜ ÖÝWÜã
ÎÅà˨ÝÂÊÜ Æ É » Ü £ à¥Ü ì ÃÜ PÜ á ÄñÝX ÊÜ Þ ñÜ ® Ýw¨Ü Ã Ü á . E»Ü ¿ á ÎÅàWÜ Ù Ü Ê Ü Ã Ü
A®ÜáWÜÅÖÓÜ íÜ ¨æàÍܨã
æ í©Wæ PÝ¿áìPÜÅÊáÜ ÊÜááPݤ¿áÊÝÀáñÜá. ÊÜáÃÜá©®Ü ©. 5&8&2010 ÃÜí¨Üá
E»Ü¿á ÎÅà±Ý¨ÜÃÜã aÝñÜáÊÜÞìÓÜ ÓÜíPÜƳÊÜ®Üá° PæçWæãívÜÃÜá.
ÓÜáÊÜ|ìPÜÊa
Ü ÓÜ Ê
Ü áÜ ±ÜìOæ & ÎÅàÓÜñÂÜ ¸æãà«Ü£à¥ÜìÃÜ ÊÜêí¨ÝÊÜ®PÜ Ræ GÆÉ »ÜPÃ¤Ü Ü ÓÜÖPÜ ÝÃÜ©í¨Ü
ÓÜáÊÜÞÃÜá 15 ÆPÜÒ ÃÜã. ¸æÇæ¸ÝÙÜáÊÜ ÓÜáÊÜ|ìPÜÊÜaÜ¨Ü ¯ÊÜÞì|ÊÜ®Üá° ÊÜÞvÜÇÝX¨æ. A¨ÜÃÜ
ÓÜÊÜá±ÜìOæ¿á®Üá° ©. 08&08&2010 ÃÜí¨Üá ÎÅàÎÅà±Ý¨ÜíWÜÙÜÊÜÃÜ ¨ÝÌÃÝ WÜáÃÜáWÜÚWæ
ÊÜ Þ vÜ Ç ÝÀáñÜ á . D ±Ü Å ÓÜ í WÜ ¨ Ü È É ÎÅà±Ý¨Ü í WÜ Ù Ü Ê Ü Ã Ü á ÊÜ Þ ñÜ ® Ýw ÓÜ á ÊÜ | ìPÜ Ê Ü a Ü ¨ Ü
¯ÊÜÞì|PÝRX ËÍæàÐÜ ÍÜÅÊÜáÊÜ×st ÎÅàWÜáÃÜáÃÝhÝaÝ¿áì ÃÝ¿áaÜãÃÜá CÊÜÃÜ®Üá° ÖÝWÜã
ÓæàÊæÓÜÈÉst »ÜPܤÃÜ®Üá° ËÍæàÐÜÊÝX BÎàÊÜì©Ô¨ÜÃÜá.
©. 28&08&2010 ÃÜí¨Üá ÓÜíhæ EñÜä Ý©ÊÜásÜ¨Ü WÜáÃÜá±ÜÃíÜ ±Üÿ
æ á ŸWæY B®æàPÜ ¨ÝÓÜÃáÜ
ÖÝw Öæ ã WÜ Ú ÃÜ á ÊÜ PÜ ê £WÜ Ù Ü ÓÜ í WÜ Å ÖÜ ÃÜ ã ±Ü Ê Ý¨Ü "B®Ü Ë á±æ WÜ á ÃÜ á ÓÜ í ñÜ £ Wæ ' GíŸ
«Ü̯ÓÜáÃÜÚ¿á®Üá° ÎÅà±Ýí¨ÜWÜÙÜÊÜÃÜá ¹vÜáWÜvæ ÊÜÞw¨ÜÃÜá. ÎÅàÍæàÐÜXĨÝÓÜ ÃÝ¿áaÜãÃÜ
CÊÜ Ã Ü á PÜ ê £WÜ Ù Ü ® Ü á ° ÓÜ á í¨Ü Ã Ü Ê ÝX ÖÝw¨Ýª à æ . Aí¨Ü á ÎÅàÍæ à ÐÜ X ĨÝÓÜ Ã Ü ËÍæ à ÐÜ
PÝ¿áìPÜÅÊÜáÊÜ®Üá° BÁãàiÔPæãÙÜÛÇÝXñÜᤙ.

±ÜÅ£¯ñÜ嬆 PÝ¿áìPÜÅÊÜáWÜÙáÜ & ±ÝÅñ@Ü 4 Äí¨Ü 7 ÖÝWÜã ÊÜá«ÝÂÖÜ° 3 Äí¨Ü 5 ÃÜÊÃÜ Wæ æ
ÎÅàÎÅà±Ý¨ÜíWÜÙÜÊÜÄí¨Ü PÝ~¿áãÃÜá ÊÜásÝ—àÍÜÃÝ¨Ü ÎÅà˨ÝÂÊÜÆɻܣà¥ÜìÄWæ
aÜí©ÅPÝWÜÅí¥Ü¨Ü ±ÝsÜ. ÎÅà±Ý¨ÜíWÜÙÊ
Ü ÃÜ Ü ±ÝsÜ¨Ü ©àPæÒ ÖÝWÜã ÎÅà˨ÝÂÊÜÆ»
É £Ü à¥ÜìÃÜ
A«Ü¿á®Ü©àPæÒ GÃÜvã
Ü A¨Üáñ½ Ê
Ü Ý¨Ü¨áÜ ™ª . ÎÅà˨ÝÂÊÜÆ»
É ÃÜ Ü A«Ü¿á®Ü©àPæ¿
Ò á®Üá° ÓÜ¿
Ì áí
ÎÅà±Ý¨ÜíWÜÙÜÊÜÃæà ÓÜ»æ¿áÈÉ ÊÜááPܤPÜísÜ©í¨Ü ±ÜÅÍÜíÔÔ¨ÜÃÜá. ±ÝsÜ&±Üähæ&A«Ü¿á®Ü
CÊÜâ ÊÜáãÃæà AÊÜÃÜ PÝ¿áìPÜÅÊáÜ . A«Ü¿á®ÜPRæ ËZ°ÊÝWÜáÊÜ »Ü¿á©í¨Ü CñÜÃÜ ¿ÞÊÜ
PÝ¿áìPÜ Å ÊÜ á PÜ ã R AÊÜ Ã Ü á ŸÃÜ á ÊÜ â ©ÆÉ ™ . ÓÜ ñ Ü ñ Ü Ê ÝX WÜ Å í¥ÝÊÜ Ç æ ã àPÜ ® Ü ¨ Ü È É
¯ÃÜñÃÜ ÝXÃÜáñݤÃ.æ
Óæ±æríŸÃ… 2010
WWWWWWWWWWWWWWWWWW

44

˨ݦìWÜÙÜá ±ÝÅñÜ@ 5 WÜípæWæà ÊÜásÜ©í¨Ü ÓÜáÊÜÞÃÜá 3 Q.Ëáà. ¨ÜãÃÜËÃÜáÊÜ
ËÐÜá¡£à¥Üì ÓÜÃæãàÊÜÃÜPæR ÖæãàX AÊÜWÝÖÜ®ÜÊÜ®Üá° ÊÜÞw ÎÅàÊÜáãÆÃÝÊÜá¨æàÊÜÃÜ ±ÜähæWæ
ÍÜá¨ÜœÊÝ¨Ü ¯àÃÜ®Üá° ÊÜáwÀáí¨Ü ñÜí¨Üá 7 PæR ±ÝsÜPæR ԨܜÃÝXÃÜáñݤÃæ. 7 Äí¨Ü 9
˨ݦìWÜ Ú Wæ ÎÅàÊÜ á ®Ý° $ ¿áÓÜ á «Ý ÖÝWÜ ã ÎÅàÊÜ á ¨Ý½ W Ü Ê Ü ñ Ü ¨ Ü ±ÝsÜ . ®Ü í ñÜ Ã Ü
±Ý¨Ü±Üähæ&ÊÜáá¨ÝÅ«ÝÃÜOæ&±ÜíaÝÊÜáêñݼÐæàPÜ&ÊÜáÖݱÜähæ. ÎÅàÓÜñܸæãà«Ü£à¥ÜìÃÜ
ÊÜêí¨ÝÊÜ®Ü¨Ü G¨ÜáÄWæà »ÜÊÜÂÊÝ¨Ü ÊÜgÅ¨Ü ÊÜáío±ÜÊÜ®Üá° ÖÝPÜÇÝX¨æ. AÈÉÁáà ±ÜÅ£¯ñÜÂ
ÎÅàÊÜáãÆÃÝÊÜá¨æàÊÜÃÜ ÊÜáÖݱÜähæ ®Üvæ¿ááñܤ¨æ. ®ÜíñÜÃÜ £à¥Üì±ÜÅÓݨÜ. ÓÜíhæ »Üg®æ,
˨ÝÌíÓÜÃÜ E±Ü®ÝÂÓÜ ÖÝWÜã ÎÅà±Ý¨ÜíWÜÙÊ
Ü ÄÜ í¨Ü ÊÜáÖÝ»ÝÃÜñÜ ÓÜí¨æàÍÜ. ×àWæ ±ÜÅ£¯ñÜÂÊÜä
ËË«ÜPÝ¿áìPÜÅÊÜáWÜÙÜá Êæç»ÜÊÜ©í¨Ü ®Üvæ¿áᣤ¨æ. ¨ÜãÃÜ ¨ÜãÃÜ ±ÜŨæàÍÜWÜÚí¨Ü ÓÝËÃÝÃÜá
»ÜPÃ¤Ü áÜ Ÿí¨Üá ÎÅà±Ý¨ÜíWÜÙÊ
Ü ÃÜ ,Ü ÎÅàÓÜñÂÜ ¸æãà«ÜÃ,Ü ÎÅàÊÜáãÆÃÝÊÜá¨æàÊÜÃÜ ¨ÜÍì
Ü ®Ü樆 áÜ ° ±Üv¨
æ áÜ
PÜêñÝ¥ÜìÃÝWÜᣤ¨ÝªÃæ. Ÿí¨Ü A£¦WÜÚWæÇÝÉ EñܤÊÜáÊÝ¨Ü ÊÜÂÊÜÓ槿á®Üá° ÊÜÞvÜÇÝX¨æ. bPÜR
FÃݨÜÃÜã aæãPÜRñÜ®ÜPæR PÜwÊæáÀáÆÉ™. ÍÜQ¤ËáàÄ ÓÝ«ÜÂÊÝ¨Ü GÆÉ ÊÜÂÊÜÓ槿á®Üã° ÊÜÞw¨ÝªÃæ.
Fo&E±ÜÖÝÃÜ GÆÉÊÜä ÓÜáÊÜÂÊÜÔ§ñÜ. ÃÝ¿áaÜãÃÜá ±ÜÄÊÝÃܨÜÊÜÃÜá, FÄ®Ü GÆÉ
PÝ¿áìPÜñÜìÃÜá ÖÜWÜÈÃÜáÙÜá ÍÜÅÊÜáÊÜ×Ô PÝ¿áìPÜÅÊÜá¨Ü ¿áÍÜÔÕWæ ¨Üáw¿áᣤ¨ÝªÃæ.

ÎÅàÊÜágj¿á£à¥ÜìÃÜ BÃÝ«Ü®Ý ÊÜáÖæãàñÜÕÊÜWÜÙÜá
30, 31&07 ÖÝWÜã 01&8 &2010
¸æíWÜÙÜãÃÜá @ ®ÜWÜÃÜ¨Ü EñܤÃÝ©ÊÜásܨÜÈÉ ÎÅà ÎÅà ÓÜñÝÂñܾ£à¥ÜìÎÅà±Ý¨ÜíWÜÙÜÊÜÃÜ B¨æàÍܨÜ
ÊæáàÃæWæ ÎÅàÊÜágj¿á£à¥ÜìÃÜ BÃÝ«Ü®æ¿á®Üá° ÊÜáãÃÜá ©®ÜWÜÙÜ PÝÆ ±Üí. ÓÜñÜ«Ý®ÝaÝ¿áì
PÜqr¿áÊÜÃÜ ®æàñÜêñŲ̈ÜÈÉ ±Üí.¼àÊÜáÓæà®ÝaÝ¿áìÃÜ ¯ÊÜìÖÜOæ¿áÈÉ ŸÖÜáËgêí»ÜOæÀáí¨Ü
®ÜvæÓÜÇÝÀáñÜá. D ÊÜáãÃÜá©®ÜWÜÙÜÈÉ ±ÜÅ£©®Ü ¸æÚWæY WÜáÃÜáWÜÚWæ ±ÜíaÝÊÜáêñÜÊÜ®Üá° ±ÜägÂ
±Üí.ÃÜíWÝaÝ¿áì WÜáñÜ¤Æ CÊÜÃÜá ®æÃÜÊæàÄÔ¨ÜÃÜá. ±Üäg PÜáÓÜ®ÜãÃÜá BaÝ¿áìÃÜÊÜÃÜá
ÖÝWÜã ±Üäg WÜáñܤÇÝaÝ¿áìÃÜÊÜÃÜá CÊÜÄŸºÃÜ A«ÜÂPÜÒñæ¿áÈÉ ÎÅàg¿á£à¥Üì ˨ݲàsܨÜ
˨ݦìWÜÚí¨Ü qàPÝWÜÅí¥ÜWÜÙÜ A®ÜáÊݨÜ, ±ÜíwñÜÄí¨Ü ±ÜÅÊÜaÜ®ÜWÜÙÜá ®Üvæ¨ÜÊÜâ.
ËË«ÜÖæãàÊÜáWÜÙÜá, AÆíPÝÃÜ ÖÝWÜã ÓÜÖÜÓÝÅÃÜá »ÜPÄ¤Ü Wæ £à¥Üì±ÜÅÓݨÜ, ÓÝ¿áíPÝÆ »Üg®æ,
±ÜÅÊa
Ü ®Ü ,Ü ÓÜíXàñÜPÝ¿áìPÜÅÊÜá ñæãqrÆá ±Üähæ PÝ¿áìPÜÅÊÜáWÜÙÜá AñÜÂíñÜ ÓÜáÊÜÂÊÜÔ§ñÜÊÝX
®ÜvæÀáñÜá. EñܤÃÝÃÝ«Ü®æ¿áí¨Üá ÎÅàg¿á£à¥ÜìÃÜ »ÜÊÜ ÃÜ¥æãàñÜÕÊÜÊÜâ ÓÝËÃÝÃÜá »ÜPܤÃÜ
»ÜQ¤¿á ±ÜÅÊÝÖܨÜÈÉ Êæç»ÜÊÜ©í¨Ü gÃÜáXñÜá. ÎÅàÊÜᣠ±æäÅà>>q.GÓ…ÃÜÊÜÞ, ÎÅà ÃÝ¿áaÜãÃÜá
ÍæàÐÜXĨÝÓÜ, ÎÅà A®ÜíñÜ PÜáÆPÜ~ì CÊÜÃÜáWÜÚí¨Ü »ÜQ¤ÓÜíXàñÜ PÝ¿áìPÜÅÊÜá ®ÜvæÀáñÜá.
ÊÜÐÜì ÊÜÐÜìÊÜä »ÜPܤÓÝWÜÃÜ ¸æÙæ¿áᣤ¨æ. 10 ÓÝËÃÜPÜãR ÖæaÜác g®Ü D ÊÜáãÃÜá©®ÜWÜÙÜ PÝÆ
WÜáÃÜáWÜÙÜ ¨ÜÍÜì®Ü&±ÜÅÓݨÜWÜÙÜ®Üá° ±Üvæ¨Üá ±ÝÊÜ®ÜÃݨÜÃÜá. ÎÅàg¿á£à¥Üì˨ݲàsܨÜ
A«Ý±ÜPÜÃÜá ÊÜáñÜᤠ˨ݦìWÜÙÜá ¸æíWÜÙÜãÄ®Ü EñÝÕ×à PÝ¿áìPÜñÜìÃÜ ÓÜÖÜPÝÃܨæãí©Wæ
GÆÉ PÝ¿áìPÜÅÊÜáWÜÙÜ®Üá° ¿áÍÜÔÌ¿ÞX ®æÃÜÊæàÄÔ¨ÜÃÜá.
EvÜá² @ CÈÉ®Ü EñܤÃÝ©ÊÜásÜ¨Ü ÎÅàg¿á£à¥ÜìÃÜ ÊÜá꣤PÝÊÜêí¨ÝÊÜ®Ü¨Ü Óܯ°«Ý®Ü¨ÜÈÉ
±ÜÃÜÊÜá±Üäg ÎÅàÓÜñÝÂñܾ£à¥Üì ÎÅà±Ý¨ÜíWÜÙÜÊÜÃÜ BþÝ®ÜáÓÝÃÜ ÊÜáÖÝË»Ü㣠±ÜâÃÜáÐÜÃݨÜ

]àÓÜá«Ý

þݯWÜÙæãvÜ®ÝvÜá PÜívÜÂ

45

ÎÅàg¿á£à¥ÜìÃÜ BÃÝ«Ü®æ¿á®Üá° ŸÖÜáËgêí»ÜOæÀáí¨Ü ®ÜvæÓÜÇÝÀáñÜá. ÎÅàPÝ~¿áãÃÜá
ÊÜásÝ—àÍÜÃÝ¨Ü ±ÜÃÊ
Ü áÜ ±Üäg ÎÅà˨ÝÂÊÜÆ»
É £Ü à¥Üì ÎÅà±Ý¨ÜíWÜÙÊ
Ü ÃÜ áÜ ÓÜíÓݧ®±
Ü äÜ hæ¿á®Üá°
®ÜvÔæ ¨ÜÃáÜ . ±Ü¿Þì¿á²àsÝ—àÍÜÃÝ¨Ü ÎÅàÎÃÜãÃÜáÊÜásÜ¨Ü ÎÅàÆQÒ$ྠÊÜÃ£Ü à¥ÜìÃÜ A«ÜÂPÜñÒ ¿
æ áÈÉ
Ãܥܹ੿áÈÉ ÎÅàg¿á£à¥ÜìÄWæ Êæç»ÜÊÜ¨Ü ÃÜ¥æãàñÜÕÊÜÊÜâ ®ÜvæÀáñÜá. ±ÜíwñÜÄí¨Ü
ÎÅàg¿á£à¥ÜìÃÜ PÜáÄñÝX E±Ü®ÝÂÓÜ PÝ¿áìPÜÅÊÜá ®ÜvæÀáñÜá. ®ÜíñÜÃÜ AÆíPÝÃÜ,
£à¥Üì±ÜÅÓݨÜWÜÙÜá ®Üvæ¨ÜÊÜâ. A®æàPÜ »ÜWÜÊܨܽPܤÃÜá ±ÝÇæãYívÜá WÜáÃÜáWÜÙÜ A®ÜáWÜÅÖÜPæR
±ÝñÜÅÃݨÜÃÜá. GÆÉ ÊÜÂÊÜÓ槿á®Üá° AÈÉ¿á ÊÜásÝ—PÝÄWÜÙÝ¨Ü ±Üí. ±ÜÅPÝÍÝaÝ¿áì CÊÜÃÜá
¯ÊÜì×Ô¨ÜÃÜá.
aæ®æ°$ç & CÈÉ¿á EñܤÃÝ©ÊÜásܨÜÈÉ ÊÜáãÃÜá©®ÜWÜÙÜ PÝÆ BÃÝ«Ü®æ¿áá Êæç»ÜÊÜ©í¨Ü
gÃÜáXñÜá. ±Üí.ÎÅà¯ÊÝÓÝaÝ¿áì EÊÜáiì CÊÜÃÜ ËÍæàÐÜ E±Ü®ÝÂÓÜ PÝ¿áìPÜÅÊÜá, A®æàPÜ
˨ÝÌíÓÜÃÜ E±Ü®ÝÂÓÜ, ÃÜ¥æãàñÜÕÊÜ, ÓÜíXàñÜ PÝ¿áìPÜÅÊÜáWÜÙÜá ®Üvæ¨ÜÊÜâ.
¸ÝWÜÆPæãàpæ & CÈÉ¿á ®ÜÊÜ®ÜWÜÃÜ¨Ü ÎÅàEñܤÃÝ©ÊÜásܨÜÈÉ ËÍÜÌÊÜá«ÜÌÊÜáÖݱÜÄÐÜñ…
ÖÝWÜã ÎÅàÓÜñܸæãà«ÜÓæàÊÝÓÜË᣿á ÊÜ£Àáí¨Ü ÎÅàg¿á£à¥ÜìÃÜ BÃݫܮݱÜÅ¿ááPܤÊÝX
©.23 Äí¨Ü 31 ÃÜÊÜÃæWæ ËÍæàÐÜ þÝ®ÜÓÜñÜÅPÝ¿áìPÜÅÊÜáÊÜ®Üá° ÖÜËá¾PæãÙÜÛÇÝXñÜᤙ. ±Üí.
ÊæíPÜpæàÍÝaÝ¿áì ¹.BÃ…., ±Üí. PÜÍܱÝaÝ¿áì WæãÃÜ®ÝÙÜ, ±Üí.¼àÊÜáÓæà®ÝaÝ¿áì
±ÝívÜáÃÜíXà CÊÜÃáÜ WÜÚí¨Ü E±Ü®ÝÂÓÜWÙÜ áÜ ®Üv¨
æ Ê
Ü âÜ . ÊÜá«ÝÂÃÝ«Ü®¿
æ áí¨Üá ÎÅàqàPÝaÝ¿áìÃÜ
»ÝÊÜbñÜÅ¨Ü Íæãà»Ý¿ÞñæÅ ®ÜvæÀáñÜá. ®ÜãÃÝÃÜá »ÜPܤÃÜá »ÝWÜÊÜ×Ô ±ÝÊÜ®ÜÃݨÜÃÜá.
ËhݱÜâÃÜ & CÈÉ¿á ÎÅàEñܤÃÝ©ÊÜásܨÜÈÉ BÃÝ«Ü®ÝÊÜáÖæãàñÜÕÊÜÊÜâ Ëgêí»ÜOæÀáí¨Ü
gÃÜáXñÜá. ÎÅàg¿á£à¥ÜìÃÜ PÜê£WÜÙÜ ŸWæY ËÍæàÐÜ E±Ü®ÝÂÓÜ ÖÝWÜã Óܳ«æìWÜÙÜ®Üá°
H±ÜìwÓÜÇÝXñÜᤙ. ±Üí.ÊÜá«ÝÌaÝ¿áì ÊæãTÝÎ, ±Üí.ÎÅàÍÝaÝ¿áì ÓÜãÚà»ÝË,
±Üí.Êæà¨Ü¯— BaÝ¿áì CÊÜÄí¨Ü E±Ü®ÝÂÓÜWÜÙÜá ®Üvæ¨ÜÊÜâ. C¨ÜÆɨæà AÐæãràñܤÃÜ,
±ÜíaÝÊÜáêñÜ, AÆíPÝÃÜ, ±ÜÆÉQR EñÜÕÊÜ Êæã¨ÜÇÝ¨Ü PÝ¿áìPÜÅÊÜáWÜÙÜá ±Üí.±ÜŨÜáÂÊÜÞ°aÝ¿áì
±ÜähÝÃÜ CÊÜÃÜ ®æàñÜêñŲ̈ÜÈÉ EñܤÊÜáÊÝX ®ÜvæÀáñÜá.
* C¨æà ÄࣿÞX «ÝÃÜÊÝvÜ, ŸÙÝÛÄ, ÖÜ៺Ú,Û Öæç¨ÝŸݩ®Ü ¸ÝWÜÈíWÜí±ÜÈ,É ÊÜáÆPÝgXÄ,
iÇæÆWÜávÜx, ÍÝÈàŸívÝ, ÊÜááí¸æç, gÊÜáSíw, ÊæáçÓÜãÃÜá, Pæí»ÝË, ÊæáÖܟ㸅®ÜWÜÃÜ,
PæãÇÝرÜâÃÜ, ¸æÙÜWÝÊÜ, WæãàPÝPÜ Êæã¨ÜÇÝ¨Ü A®æàPÜ ÓܧÙÜWÜÚí¨Ü "BÃÝ«Ü®Ý ÊÜáÖæãàñÜÕÊÜÊÜâ ŸÖÜá
Ëgêí»ÜOÀ
æ áí¨Ü ®ÜvÀ
æ áñÜá' GíŸá¨ÝX ÊÜé
Ü WÜÙáÜ Ÿí©Êæ.

ASívÜ»ÝWÜÊñÜ ±
Ü ÅÜ ÊÜa®Ü Ü & ËhݱÜâÃÜ
ÎÅàÎÅà±Ý¨ÜíWÜÙÜÊÜÃÜ B¨æàÍܨÜíñæ ËÍÜÌÊÜá«ÜÌÊÜáÖݱÜÄÐÜñ… ÖÝWÜã ÊÝÂÓÜÊÜá«ÜÌÓÜíÓÜ¢ñÜ
˨ÝÂÆ¿á¨Ü ÓÜí¿ááPݤÍÜÅ¿á¨ÜÈÉ BÐÝyÜ ÍÜá¨Üœ HPݨÜοáí¨Üá ®ÜWÜÃÜ¨Ü PÜí¨ÜWÜÇ…
ÖÜ®ÜáÊÜáíñÜÃÝ¿á ÃÜíWÜÊÜáí©ÃܨÜÈÉ ASívÜ 14 ñÝÓÜáWÜÙÜ PÝÆ 12 ˨ÝÌíÓÜÄí¨Ü
ÎÅàÊÜá¨Ý½WÜÊÜñÜ ±ÜÅÊÜaÜ®Ü PÝ¿áìPÜÅÊÜáÊÜ®Üá° BÁãàiÔPæãÙÜÛÇÝXñÜᤙ. PÝ¿áìPÜÅÊÜáÊÜâ AñÜÂíñÜ
Êæç»ÜÊÜ©í¨Ü gÃÜáXñÜá. ®ÜãÃÝÃÜá g®Ü iþÝÓÜáWÜÙÜá »ÝWÜÊÜ×Ô C¨ÜÃÜ ÇÝ»ÜÊÜ®Üá° ±Üvæ¨ÜÃÜá.
±Üí.Êæà¨Ü¯— BaÝ¿áìÃÜá D GÆÉ PÝ¿áìPÜÅÊáÜ ¨Ü ¯ÊÜìÖÜO¿
æ á®Üá° EñÜÊ
¤ áÜ ÊÝX ÊÜÞw¨ÜÃáÜ .

Óæ±æríŸÃ… 2010
WWWWWWWWWWWWWWWWWW

46

ÊÜ«áÜ ¸æàQ¨æ
1 WæãàñÜÅ @ ±Üä£ÊÜÞÓÜ ®ÜPÜÒñÜÅ @ ÓÝÌ£ 1 ÊÜ¿áÓÜáÕ @ 28 GñܤÃÜ@ 5.5 ±Ü¨ÜË @ ¹.PÝÊÜå….Gí.¹.G ®èPÜÄ @
¹ÅP… ÊÜPÜì Cíw¿Þ ±æù™.È.PÜí±Ü¯¿áÈÉ A±æàPæÒ @ ±Ü¨ÜËà«ÜÃæ¿Þ¨Ü ®èPÜÄ ÊÜÞvÜᣤÃÜáÊÜ (ñæÆWÜá »ÝÐæ
ŸÆÉ) ÊÜÞ«ÜÌ ÓÜí±ÜŨݿáÓܤ ÊÜ«Üá
ÓÜí±ÜQìÔ @ ËØ™.ÃÝÊÜáÃÝÊ… ¸æíWÜÙã
Ü ÃÜá 28 080/26766529, 9739664527
2 WæãàñÜÅ @ ËÍÝÌËáñÜÅ ®ÜPÜÒñÜÅ @ Ãæãà×~ ÊÜ¿áÓÜáÕ @ 38 GñܤÃÜ@ 5.6 ±Ü¨ÜË @ ¹.C ®èPÜÄ @ ÓÜWÜoá LÐÜ—
ÊݱÝÄ, A±æàPæÒ @ ±Ü¨ÜËà«ÜÃæ¿Þ¨Ü ÊÜÞ«ÜÌÓÜí±ÜŨݿáÓܧ ÊÜ«Üá
ÓÜí±ÜQìÔ @ »ÝÃÜ£ ¨æàÍܱÝívæ «ÝÃÜÊÝvÜ 0836/2744362, 9842128258
3 WæãàñÜÅ @ ËÍÝÌËáñÜÅ ®ÜPÜÒñÜÅ @ hæàÐÝu 4 ÊÜ¿áÓÜáÕ @ 25 GñܤÃÜ@ 5.10 ±Ü¨ÜË @ ¹.GÓ….Ô(A±æÉ$çvÜÓæç®ÜÓ…
±ÜÆÌ/±æà±ÜÃ…pæ>>) ®èPÜÄ @ GQÒPÜáÂqÊÜØ Cíi¯à¿áÃ… (¹Ær ¿áá¯p… ¼WÜÊÜ®…) A±æàPæÒ @ ±Ü¨ÜËà«ÜÃæ¿Þ¨Ü
ÓÜáÓÜíÓÜ¢ñÜ ÊÜ«Üá.
ÓÜí±ÜQìÔ @ ÊÝ©ÃÝhÝaÝ¿áì Ga….ÊÜáw ÖÝ®ÜWÇ
Ü … 9986376240/9480615033
4 WæãàñÜÅ @ ±Üä£ÊÜÞÐÜ ®ÜPÜÒñÜÅ @ ÍÜÅÊÜ| ÊÜ¿áÓÜáÕ @ 31 GñܤÃÜ@ 5.4 ±Ü¨ÜË @ w±æäÉàÊÜÞ
(ApæãàÊæã¸æçÇ….Cí) ®èPÜÄ @ [ÝoWæ ±ÝqàÇ… pÝÅ®±
ÕÜ ä
æ àoì PÜí. ¸æWÙÜ ã
Ü Ä®ÜÈÉ gã™.ÊÜÞ®æàgÃ… A±æàPæÒ @
±Ü¨ÜË/w±æäÉàÊÜÞ BXÃÜáÊÜ A®ÜáÃÜã±ÜÙÝ¨Ü ÊÜ«Üá(®èPÜÄ ÊÜÞvÜᣤÃÜáÊÜÊÜÄWæ B¨ÜÂñæ)
ÓÜí±ÜQìÔ @ Gí.GÓ… PÜÆZoX ÖÜ៺ÚÛ 0836&2334832/ 9448628736
5 WæãàñÜÅ @ gÊÜá¨ÜX° ÊÜ¿áÓÜáÕ @ 28 GñܤÃÜ@ 5.7 ±Ü¨ÜË @ w±æäÉàÊÜÞ (CÇæQóPÜÇ…) ÊÜáñÜᤠÖÝvÜìÊæàÃ…
®èPÜÄ @ AÊæáàÄPݨÜÈÉ JÙæÛ¿á PÜí±Ü¯¿áÈÉ PæÆÓÜ (C¨æà £íWÜÙÜÈÉ ÓŲ̈æàÍÜPæR ŸÃÜáÊÜÊܯ¨Ýª®æ) A±æàPæÒ @
±Ü¨ÜËà«ÜÃæ¿Þ¨Ü ÓÜáÓÜíÓÜ¢ñÜ ÊÜ«Üá (ÊÜÞ«ÜÌÄWæ B¨ÜÂñæ)
ÓÜí±ÜQìÔ @ ËØ™.i PÜáÆPÜ~ì gÊÜáSíw 08353 &221713
6 WæãàñÜÅ @ ÊÜÎÐÜu ®ÜPÜÒñÜÅ @ Ãæãà×~ ÊÜ¿áÓÜáÕ @ 30 GñܤÃÜ@ 5.6 ±Ü¨ÜË @ Gí.G(ÓÜíÓÜ¢ñÜ) ÊÜáñÜá¤
ÓÜá«Ý±ÜíwñÜ. ®èPÜÄ @ ÎÊÜÊæãWÜY¨Ü TÝÓÜX PÝÇæàh…¨ÜÈÉ E±Ü®ÝÂÓÜPÜ A±æàPæÒ @ ÓÜáÎQÒñÜÙÝ¨Ü ÓÜí±ÜŨݿáÓܧ
ÊÜÞ«ÜÌ ÓÜíÓÜ¢ñÜ þÝ®ÜÊÜâÙÜÛ ÊÜ«Üá
ÓÜí±ÜQìÔ @ vÝ.ÊÝÃÜá~ Wæãà±ÝÆ ¸æí 9686661765/9964071914
7 WæãàñÜÅ @ ËÐÜá¡ÊÜê¨Üœ ®ÜPÜÒñÜÅ @ B¨ÝìÅ&3 ÊÜ¿áÓÜáÕ @ 30 GñܤÃÜ@ 5.6 ±Ü¨ÜË @ ².¿ááÔ. ®èPÜÄ @
¸æíWÜÙÜãÄ®ÜÈÉ ÓÜÌíñÜ¨Ü WÝÊæáàìíp…Õ ±ÝÂPÜrÄ. A±æàPæÒ @ ÓÜáÎQÒñÜ ÓÜí±ÜŨݿáÓܧ ÊÜ«Üá (ÊÜÞ«ÜÌÄWæ B¨ÜÂñæ)
ÓÜí±ÜQìÔ @ Ga….®ÜÃÔÜ íÖÜÊáÜ ã£ì ÖæãàÓÜPã
æ àpæ 9972063931/9036051319
8 WæãàñÜÅ @ ËÍÝÌËáñÜÅ ®ÜPÜÒñÜÅ @ bñÝÅ 4 ÊÜ¿áÓÜáÕ @ 30 GñܤÃÜ@ 5.8 ±Ü¨ÜË @ ¹.C (CÇæPÝó¯P…Õ) ®èPÜÄ @
¸æíWÜÙÜãÄ®ÜÈÉ ŸÖÜáÃÝÑrà¿á PÜí.¿áÈÉ Ô௿áÃ… Cíi¯à¿áÃ… A±æàPæÒ @ ±Ü¨ÜËà«ÜÃæ¿ÞX
®èPÜÄÊÜÞvÜᣤÃÜáÊÜ ÓÜáÓÜíÓÜ¢ñÜ ÊÜ«Üá(ÊÜÞ«ÜÌÄWæ B¨ÜÂñæ)
ÓÜí±ÜQìÔ @ w.GÓ….ÊÜáã£ì ¸æíWÜÙã
Ü ÃÜá 16 9986502524/9844523553
9 WæãàñÜÅ @ ÖÜÄñÜÓÜ ®ÜPÜÒñÜÅ @ E.»Ý¨ÜÅ±Ü¨Ü ÊÜ¿áÓÜáÕ @ 28 GñܤÃÜ@ 5.6 ±Ü¨ÜË @ Gí.¹.G(´æç®Ý®…Õ) ®èPÜÄ @
¸æíWÜÙÜãÄ®ÜÈÉ ŸÖÜáÃÝÑóà¿á PÜí±Ü¯¿áÈÉ Ô௿áÃ… G®ÝÈÓ…r A±æàPæÒ @ ±Ü¨ÜËà«ÜÃæ/w±æäÉàÊÜÞ BXÃÜáÊÜ
ÓÜãPܤ ÊÜ«Üá
ÓÜí±ÜQìÔ @ BÃ….Pæ GPÜáRíw «ÝÃÜÊÝvÜ 3 0836 & 2770948/ 9448138097
10 WæãàñÜÅ @ PÜÍÜ屆 ®ÜPÜÒñÜÅ @ B¨ÝìÅ ÊÜ¿áÓÜáÕ @ 30 GñܤÃÜ@ ±Ü¨ÜË @ ¹.G/GÇ….GÇ….¹ ®èPÜÄ @ WÜáÆŸWÝì
EaÜc®Ý¿ÞÆ¿á¨ÜÈÉ ÊÜQàÆ. A±æàPæÒ @ ±Ü¨ÜËà«ÜÃæ¿Þ¨Ü ÓÜáÓÜíÓÜ¢ñÜ ÊÜ«Üá ÓÜí±ÜQìÔ @ ±ÜÅPÝÍÜ Aí¸æàPÜÃÜ
ËhݱÜâÃÜ 9986134304/9742066370

]àÓÜá«Ý

þݯWæ Eípæ ÖÜñÝ©¨æãàÐÜ ?

47

11 WæãàñÜÅ @ ËÐÜá¡ÊÜ«Üì®Ü ®ÜPÜÒñÜÅ @ A®ÜáÃÝ«Ý ÊÜ¿áÓÜáÕ @ 31 GñܤÃÜ@ 5.4 ±Ü¨ÜË @ ¹.C(Êæá>>) ®èPÜÄ @
C®…´æäàÔÓ… ±ÜâOæ¿áÈÉ ÓÝ´ÜrÊæàÃ… Cíi¯à¿áÃ… A±æàPæÒ @ ÓÜáÎQÒñÜÙÝ¨Ü A®ÜáÃÜã±ÜÙÝ¨Ü ÊÜÞ«ÜÌ ÊܨÜá
ÓÜí±ÜQìÔ @ i.Pæ PÝÃÜPÜã®… ±ÜâOæ 020&27308074

22 Gotra : vashista Nakshatra : Uttarashada 2 Age : 31 yrs Hight : 5.2
Degree : Graduate Job : Medical Transcriptionist at Bangalore Requirement :
Graduate Madhwa working bride

12 WæãàñÜÅ @ WèñÜÊáÜ ®ÜPñÒÜ ÅÜ @ ±ÜâÐÜ 4 ÊÜ¿áÓÜáÕ @ 29 GñÜä @Ü 5.7 ±Ü¨Ë
Ü @ Gí.¹.G ®èPÜÄ @ ¯àÆPÜÊÜáÆ
PÜí.¿áÈÉ ÖÜ៺ÚÛ¿áÈÉ HÄ¿Þ ÓæÇ…Õ GQÒPÜáÂqÊÜØ A±æàPæÒ @ ±Ü¨ÜËà«ÜÃæ¿Þ¨Ü ÓÜí±ÜŨݿáÓܧ PÜáoáퟨÜ
ÊÜ«Üá ÓÜí±ÜQìÔ @ Pæ. G®… QñÜã¤ÃÜ gÊÜáSíw 08353&222304/ 9448343077

23 Gotra: KashyapaNakshatra : Uttara 2 Age : 29 Hight : 5.11Degree:B E
Job : Assoicate Cosultant at Microsoft Corpn. Bangalore With 13lakhs Rs Salary
P.A Requirement : Well educated and employed madhwa bride

13 WæãàñÜÅ @ »ÝÃܨÝÌg ®ÜPÜÒñÜÅ @ EñܤÃÝ´ÝÆáY¯à 4 ÊÜ¿áÓÜáÕ @ 27 GñܤÃÜ@ 5.4 ±Ü¨ÜË @ G®….q.q.G´….
®èPÜÄ @ ±ÜâOæ¿á pÝpÝ hÝ®ÜÕ®…Õ PÜípæãÅàÇ… BpæãàÊæãàqÊ…Õ È. C¨ÜÃÜÈÉ
Ô௿áÃ… wÓæç®…
Cíi¯à¿áÃ… A±æàPæÒ @ ¿ÞÊÜâ¨æà ÊÜ꣤±ÜÃÜ ±Ü¨ÜËà«ÜÃæ¿Þ¨Ü ÊÜÞ«ÜÌ ÊÜ«Üá. (Ë.ÓÜã. ÊÜÃÜ®Üá ÓܨÜÂPæR ˨æàÍÜPæR
ÖæãàX¨Ü᪠ÓܯÖܨÜÈÉÁáà Óܳ¨æàÍÜPæR ÊÜáÃÜÚ ŸÃÜáÊÜÊܯ¨Ýª®æ)
ÓÜí±ÜQìÔ @ Ë.BÃ….PÜÆPæãàq. ¨Üã. 94490 18564/ 99023 85042
14 WæãàñÜÅ @ A£Å ®ÜPÜÒñÜÅ @ ÊÜ¿áÓÜáÕ @ 35 GñܤÃÜ@ 5.6 ±Ü¨ÜË @ Ô.G, ¹.PÝí GÇ….GÇ….¹ ®èPÜÄ @
ÖÜ៺ÚÛ¿áÈÉ ñæÄWæ ÓÜÆÖÝWÝÃÜ A±æàPæÒ @ ±Ü¨ÜËà«ÜÃæ¿Þ¨Ü A®ÜáÃÜã±ÜÙÝ¨Ü ÊÜ«Üá
ÓÜí±ÜQìÔ @ ².Pæ PÜáÆPÜ~ì ÍÝÖܱä
Ü ÃÜ 9448634340,9448114148
15 WæãàñÜÅ @ ÊÜáá¨ÜÆ
Y ®ÜPñÒÜ ÅÜ @ ÊÜáãÇÝ 1 ÊÜ¿áÓÜáÕ @ g.©.1.2.1981 GñÜä @Ü 5.5 ±Ü¨Ë
Ü @ ¹.C ®èPÜÄ @
G.K.GÇ… PÜí±Ü¯¿áÈÉ (¸æíWÜÙÜãÃÜá) Ô௿áÃ… ÓÝ´…rÊæàÃ… Cíià¯à¿áÃ… A±æàPæÒ @ ¹.C.
Gí.C.Gí.pæP…, Gí.Ô.G/Gí.¹.G CñÝ© ±Ü¨ÜËà«ÜÃÜÙÝX ÓÝ´…rÊæàÃ… PÜí. ¿áÈÉ PæÆÓÜ ÊÜÞvÜᣤÃÜáÊÜ
ÊÜÞ«ÜÌÓÜí±ÜŨݿáÓܧ ÓÜáÓÜÌ»ÝÊÜ¨Ü ÊÜ«Üá ÓÜí±ÜQìÔ @ ².Pæ hæãàÎ ¸æí.11 080 41650056, 9980408363
16 WæãàñÜÅ @ ¸Ý¨ÜÃÝ¿á| ®ÜPÜÒñÜÅ @ B¨ÝìÅ1 ÊÜ¿áÓÜáÕ @ 33 GñܤÃÜ@ ±Ü¨ÜË @ ¹.C/Gí.GÓ… ®èPÜÄ @
JÙæÛ¿á ®èPÜÄ¿áÈɨÜ᪠ÊÝÑìPÜ 20ÆPÜÒÃÜã ÊÜÃÜÊÜÞ®Ü˨æ A±æàPæÒ @ ±Ü¨ÜËà«ÜÃæ¿Þ¨Ü ÓÜáÓÜíÓÜ¢ñÜ ÊÜÞ«ÜÌ
ÊÜ«Üá. ÓÜí±ÜQìÔ @ ÎÅàÊÜᣠÓÜÃÜÓÜÌ£ ±Ý~ ¸æíWÜÙÜãÃÜá 080 26391684
17 WæãàñÜÅ: PÜÍܱÜ, ÊÜÐÜì@ 32, GñܤÃÜ : 5.8, ±Ü¨ÜËà@ ².¿áá.Ô, E¨æãÂàWÜ @ Öæç¨ÝŸݨ… EÓݾ¯¿Þ
ËÍÜÌ˨ÝÂÆ¿á¨ÜÈÉ ÓÜÃÜPÝÄ PæÆÓÜ. ÓÜÌíñÜ ÊÜá®æ Öæãí©ÃÜáÊÜ D ÓÜáí¨ÜÃÜ ÊÜÞ«ÜÌÊÜÃܯWæ ÓÜí±ÜŨݿáÓܧ ÊÜÞ«ÜÌ
ÊÜ«Üá ¸æàPÝX¨æ. ÓÜí±ÜQìÔ & G. ±ÜÅÖÝɨÜÃÝÊ…. ¨Üã. 040 24743459, 09963485001
18 Gotra : Kasyapa Age : 37 Height : 5.6 Qualification : BE (Ele) Job: Software engr In MNC at mumbai Requirement well qualified BE, MCA,MBA, Working.
Contact : Prof. R.B Deshapande Ph. 0836 2741115, 9008449280
19 Gotra : Vishwamitra Nakshatra :
Poorvashada Age : 27 Hight :
Degree : B.Sc(Com sc) Job : Working in MNC at Pune with Rs.3.5 Lacks Salary
Per annum Requirement : Graduate bride Working at Pune or near by vicinily with
Age 20-25Madhwas from North Karnatak or Maharasht
Contact : G.V.Patil Aurangabad 9921151330/ 0240 - 2489801
20 Gotra : vashista Nakshatra : uttarabhadra Age : 28 Hight : 6 Degree :
B.E(E) & C-Das Job : Software Developer in REFLEXIS syrtems Pvt. Ltd Pune
Requirement : Postgraduate Madhwa Bride (Prerferably Employed)
Contact : Smt.Padmasree P Pune 9561896074/9449289737
21 Gotra : Vashista Nakshatra :
Swati Age : 25 Hight :
5.3 Degree :
MASLP Job : Audiologist at Navodaya Medical college Raichur Requirement :
MBBS/MD/MS/ Or any higher Technical Qualitied & well placed Madhwa groom
(Preferably in Bangalore)
Contact : Smt Meera D Joshi Raichur 9972940999/9844427762

Óæ±æríŸÃ… 2010
WWWWWWWWWWWWWWWWWW

48

Contact : D V Hanumant Rao Hospet 08394 - 224461, 9980810461

Contact : V L Subbarao Coimbatore 0422 4276373, 09626995753

ÊÜø
Ü àæ Q¨æ.
1 WæãàñÜÅ @ »ÝÃܨÝÌg ®ÜPÜÒñÜÅ @ «Ü¯Ðýu 3 ÊÜ¿áÓÜáÕ @ 31 GñܤÃÜ@ 5.4 ±Ü¨ÜË @ ¹.PÝí, Gí.Ô.GÓ….C/
Ô,Ô.G®….G ®èPÜÄ @ ¸æíWÜÙÜãÄ®Ü ÊæáçPæãÅà ÇÝÂív… PÜí.¿áÈÉ Ô௿áÃ… pæQ°PÜÇ… Óæ³àÍÜÈÓ…r ÊÜÞÔPÜ
ÊÝÃÜÊÜÞ®Ü 80ÓÝËÃÜ A±æàPæÒ @ ¹.C A¥ÜÊÝ ¸æàÃÝÊÜâ¨æ E®Ü°ñÜ ±Ü¨ÜËà«ÜÃÜ®Ý¨Ü JÙæÛ¿á ®èPÜÄ¿áÈÉÃÜáÊÜ
ÊÜÞ«ÜÊ
Ì ÃÜ Ü ÓÜí±ÜQìÔ @ Ëg¿Þ G PÜáÆPÜ~ì 080&40935317/0251&2863353
2 WæãàñÜÅ @ gÊÜá¨ÜX° ®ÜPÜÒñÜÅ @ B¨ÝìÅ 4 ÊÜ¿áÓÜáÕ @ 23 GñܤÃÜ@ 5.2 ±Ü¨ÜË @ Gí.pæP… (Ô.GÓ…) ®èPÜÄ @
A±æàPæÒ @ vÝPÜrÃ… A¥ÜÊÝ Gí.pæP…/Gí.GÓ… K©¨Ü ÊÜÃÜ
ÓÜí±ÜQìÔ @ vÝ.®ÜÃÓÜ Ý±ÜâÃÜ ¹hݱÜâÃÜ 9448862936
3 WæãàñÜÅ @ ÍÝíwÆ ®ÜPÜÒñÜÅ @ ÓÝÌ£ ÊÜ¿áÓÜáÕ @ 26 GñܤÃÜ@ 5.2 ±Ü¨ÜË @ ¹.C(C&Ô) ®èPÜÄ @ GPæÕíaÜÃ…
PÜí.¿áÈÉ A±æàPæÒ @ ¹.C A¥ÜÊÝ ¿ÞÊÜâ¨æà E®Ü°ñÜ ±Ü¨ÜËà«ÜÃÜ®Ý¨Ü ÊÜÃÜ
ÓÜí±ÜQìÔ @ WÜáÃÜáÃÝg ¹ ÓÜʨ
Ü £Ü ¤ ¸æí.10 080 23103027/9740370571
4 WæãàñÜÅ @ ËÍÝÌËáñÜÅ ®ÜPÜÒñÜÅ @ ±Üâ®ÜÊÜìÓÜá 4 ÊÜ¿áÓÜáÕ @ 27 GñܤÃÜ@ 5.1 ±Ü¨ÜË @ Gí.pæP…(Ô.GÓ…) ®èPÜÄ
@ ¸æíWÜÙÜãÄ®ÜÈÉ ®æãàQ¿Þ PÜí.¿áÈÉ A±æàPæÒ @ ¹.C/Gí.pæP… CñÝ© ±Ü¨ÜËà«ÜÃÜ®ÝX ¸æíWÜÙÜãÄ®ÜÈÉ
®èPÜÄ ÊÜÞvÜᣤÃÜáÊÜ ÓÜáÓÜÌ»ÝÊÜ¨Ü ÊÜÃÜ
ÓÜí±ÜQìÔ @ ².BÃ… WÜÆWÜÈ ¸æí. 9945609274/9972881248
5 WæãàñÜÅ @ PÝÍÜ屆 ®ÜPÜÒñÜÅ @ ±ÜäÊÝì´ÝÆáY~ 3 ÊÜ¿áÓÜáÕ @ 25 GñܤÃÜ@ 5.3 ±Ü¨ÜË @ Gí.GÓ….Ô ®èPÜÄ
@ ¸æíWÜÙÜãÄ®ÜÈÉ TÝÓÜX PÜí±Ü¯¿áÈÉ ®èPÜÄ A±æàPæÒ @ ±Ü¨ÜËà«ÜÃÜ®ÝX ¸æíWÜÙÜãÄ®ÜÈÉÁáà JÙæÛ¿á
PæÆÓܨÜÈÉÃÜáÊÜ ÓÜáÓÜíÓÜ¢ñÜ ÊÜÞ«ÜÌ ÊÜÃÜ ÓÜí±ÜQìÔ @ ÃÜZãñܤÊÜÞaÝ¿áì WÜáñÜ¤Æ ¸æí. 9449184660
6 WæãàñÜÅ @ ÊÜáá¨ÜYÆ ®ÜPÜÒñÜÅ @ »ÜÃÜ~ 2(ÊæáàÐÜ) Date of Brith 19-02-1983 GñܤÃÜ @ 5.5 ±Ü¨ÜË
@ ¹.GÓ….Ô(PÜí.Óæç) Gí.¹.G, (Ga….BÃ…) A±æàPæÒ @ ¹.C/Gí.C/Gí.pæP…/Gí.Ô.G/Gí.¹.G CñÝ©
E®Ü°ñÜ ±Ü¨ÜËà«ÜÃÜ®ÝX ÓÝ´ÜrÊæàÃ… Cíi¯à¿áÃ… BXÃÜáÊÜ ÊÜÞ«ÜÌ ÓÜí±ÜŨݿáÓܧ ÊÜá®æñÜ®Ü¨Ü JÙæÛ¿á ®ÜvÜñæ
ÖÝWÜã ÓÜáÓÜÌ»ÝÊÜ¨Ü ÊÜÃÜ ÓÜí±ÜQìÔ @ ².Pæ hæãàÎ ¸æíWÜÙÜãÃÜá 11. 080&41650056, 9980408363
7 WæãàñÜÅ @ gÊÜá¨ÜX° ®ÜPñÒÜ ÅÜ @ BÍæàÉ ÐÝ 1 ÊÜ¿áÓÜáÕ @ 29 GñÜä @Ü 5.5 ±Ü¨Ë
Ü @ Gí.GÓ….Ô(PÜí.Óæç) ®èPÜÄ @
ÓÝ´…rÊæàÃ… Cíi¯à¿áÃ… A±æàPæÒ @ E®Ü°ñÜ ±Ü¨ÜËà«ÜÃÜ®ÝX JÙæÛ¿á E¨æãÂàWܨÜÈÉÃÜáÊÜ ÊÜÞ«ÜÌÊÜÃÜ
ÓÜí±ÜQìÔ @ Pæ.Ë.gÖÜXàÃܨÝÃÜ ±ÜâOæ. 09096305862
8 Gotra : Vashista Nakshatra :
Magha Age : 26 Hight : 5.5 Degree :
B.Sc(c.s) & MBA Job : Asst System Analyst (Traince) in TATA Consultancey Pune
Requirement : Any Post Graduate and well Settled Madhwa Groom (Preerably
Bangalore based) Contact : Smt. Padmashree.P Pune 9561896074/9449289737
9 Gotra : vishwamitra Nakshatra :
Poorvashada 4 Age : 33 Hight : 5.4
Degree : M.S(Auto mobile Engg) Job : Managing Parlner in Mindglow Technologies
at Bangalore Requirement : Any Graduate Homely bride (Preqerably working)
Contact : Smt. Radha Murthy BNG 080-26481708

]àÓÜá«Ý

þݯWæ ÖÜÄ®ÝÊÜá ñæãàÄÔPæãorÊÜÃÝÃÜá ?

49

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful