EVROPSKI POKRET U SMEDEREVSKOJ PALANCI

EUROPEAN MOVEMENT IN SMEDEREVSKA PALANKA
Ive Bajazita bb (P. BOX 18), 11420 Smed. Palanka, Srbija i Crna Gora Telefon: +381 (0)26/318-106; Mobilni: +381 (0)64/190-44-60 Telefaks: +381 (0)26/318-406 E-mail: office@evropski-pokret.org.yu, Veb adresa: www.evropski-pokret.org.yu

Osnovni pojmovi o umrežavanju institucija civilnog društva12
Umrežavanje nevladinih organizacija i institucija civilnog društva je složen fenomen koji mora da se posmatra multidisciplinarno uz uočavanje složenih relacija/procesa između različitih entiteta koji se odvijaju kako na različitim nivoima lokalnog, regionalnog i međuregionalnog povezivanja, tako i između različitih institucija civilnog društva . U svakoj mreži možemo uočiti brojne entitete (posebnosti) koji međusobno interaguju i koji su kod slabo strukturiranih mreža (kakve su sve mreže koje nisu hijerahijski ustrojene) kompleksno povezani i zavisni od brojnih faktora. Entiteti (posebnosti, celovitosti) koje ćemo posmatrati su institucije civilnog društva: nevladine organizacije, mediji, lokalna vlast, i druge. Pojam entitet u ovom izlaganju ćemo zbog jednostavnosti zameniti terminom NVO (nevladina organizacija) jer nas one primarno interesuju. Sva izlaganja o mrežama NVO primenjiva su i za druge organizacije. NVO su kompleksne u smislu da nije jednostavno odrediti skup karakteristika kojima ih možemo opisati. Posmatrane NVO u toku svoje egzistencije prepoznaju potrebu da stupe u relacije sa drugim NVO da bi poboljšali svoje karakteristike sa stanovišta obezbeđenje egzistencije odnosno samoodrživog razvoja. Ukoliko neka od NVO nije u nekoj od mreža umrežavanje može da bude prilično izazovno uvažavajući kriterijume bitne za maksimalizaciju efekata umrežavanja. U ovom izlaganju identifikovaćemo ključne stavove koje treba imati u vidu pre početka projekta izgradnje mreže institucija civilnog društva. Dalje izlaganje bih u cilju svrsishodnosti podelio u nekoliko celina: • Klijenti NVO, njihove potrebe i načini da se one zadovolje traže odgovor na neka fundamentalna pitanja: "Ko su klijenti NVO?", "Kakvi su stvarni efekti pristupanja mreži?", "Ko će da plati troškove pristupanja mreži ". • Ciljanje regiona ili NVO sa kojim će se ona povezati: Upoznavanje limita NVO omogućava da se upoznaju zamke saradnje koje su uslovljene različitostima uz mogućnost izbora optimalne strategije i taktike povezivanja • Nalaženje partnera i pregovaranje je iskustvo vezano za identifikovanje odgovarajuće organizacije (NVO) sa kojim će se nastupati i kako će se sklopiti sporazum o mrežnoj praksi • "Druge" koristi od umrežavanja istražuje neke efekte koji nisu trenutni (ali su podjednako značajni) u mrežama za saradnju.

1 Sinopsis izlaganja Milana Miloševića, predsednika Evropskog pokreta u Smederevskoj Palanci na tribini 14.11.2002.g. koja je održana u Smederevskoj Palanci na temu “Osnovni pojmovi o umrežavanju institucija civilnog društva”. Tribina je održana u okviru projekta "Promocija pluralizma jačanjem NVOa i civilnog društva u Srbiji" u partnerstvu sa NVO »Evropska perspektiva« iz Grčke kao glavnim aplikantom (project B7-702/2001/0872, European Initiative for Democracy and Human Rights, European Commission). Više informacija o projektu na sajtu http://www.hhdn.org.yu i sajtu Evropskog pokreta u Smederevskoj Palanci www.evropski-pokret.org.yu

Svi stavovi koji su izneseni su stavovi Evropskog pokreta u Smederevskoj Palanci i autora priloga i time se ne mogu smatrati zvaničnim stavovima razvojnog partnera Evropske komisije ili partnera na projektu.
2

EVROPSKI POKRET U SMEDEREVSKOJ PALANCI KLIJENTI NVO, NJIHOVE POTREBE I NAČINI DA SE ONE ZADOVOLJE Pre pristupanja bilo kakvoj mreži za saradnju NVO mora da se vrati jedan ili više koraka nazad. NVO mora da bude perfektno jasno zašto i kako želi da se priključi mreži za saradnju. Ko su klijenti Da li će se raditi sa sličnim NVO ili sa NVO koji su različiti i na bazi toga su NVO? interesantni za saradnju? Kako će NVO naći i selektovati klijente? Uvek treba imati u vidu da saradnja nije uvek ono što NVO u saradnji zaista želi. Šta stvarno za Koju vrstu usluga očekuje od saradnje sa drugim NVO? Da li želi da limitira sebe u NVO znači pružanju pomoći partnerima u saradnji? Da li želi da pomogne partnerima da nađu saradnja? partnere u drugim regionima koji su im pogodniji? Da li će partnerima pružiti bazne usluge u mreži za saradnju: reviziju strategije saradnje, evaluaciju tehnologije mrežne saradnje, finansijsko posredovanje, strategija pregovaranja, itd. Ko će sve to da Da li je NVO procenila tržišne efekte (ovde se tržište shvata veoma široko i ono nije plati? samo ekonomska kategorija) saradnje? Da li će NVO sama snositi troškove saradnje? Da li će partneri snositi deo troškova saradnje? Da li će troškove saradnje snositi sponzori (delimično ili u potpunosti)? Navedena pitanja su važna iz dva razloga. Prvo, odgovor na njih pomaže NVO da razjasni sopstveni položaj i šanse za uspeh. Ukoliko su odgovori takvi da se stav prema saradnji promeni, NVO će uštedeti vreme, novac, i izbeći će nepotrebne frustracije. Drugo, upoznavanje sopstvenih potreba i mogućnosti je značajno za definisanje vrste mreže koja nam je potrebna. Na ovaj način dajući odgovore na ova bazna pitanja NVO pomaže sebi da definiše kriterijume evaluacije mreže koja zadovoljava njegove potrebe ili da definiše parametre nove mreže koju će on kreirati. Pošteni odgovori na navedena pitanja pomaže NVO da joj bude jasna sopstvena motivacija i šanse za uspeh i pomoći će joj da identifikuje vrstu mreže i vrstu partnera koji na najbolji mogući način zadovoljavaju njene potrebe. U ovom radu razmatrane su ključne karakteristike i potrebe raznih NVO kao i potencijalne usluge koje ona i mreža treba da ponude da bi bile zadovoljene njene potrebe. CILJANJE REGIONA ILI NVO SA KOJIM ĆE SE NVO POVEZATI NVO i njegova mreža su u mogućnosti da se povežu samo sa delom potencijalnih partnera u zemlji i svetu. Granice ciljnog delovanja NVO se generalno određuju: • geografijom: prostor mreže kojoj NVO pripada će biti određen radijusom delovanja partnera u mreži (mrežnih partnera) • sektorom delovanja: ukoliko su jedan ili više partnera u nekoj oblasti delovanja ili su familijarni sa grupom sektora delovanja, aktivnosti NVO u mreži će težiti da se koncentrišu na ove oblasti • tehnologija: ukoliko je vaša mreža u celini ili neki od partnera ima tehnološki fokus (uopšteno shvatajući pojam tehnologije, na primer: tehnologije zaštite čovekove sredine, tehnologije angažovanja NGO u nekoj oblasti, itd.) NVO u mreži će se razvijati u tom pravcu. NALAŽENJE PARTNERA I PREGOVARANJE Kada je NVO odlučila da pristupi ili da formira mrežu saradnje za oblast svojih interesovanja i kada je formirala viziju vrste mreže i mrežnih partnera koje želi onda traga za njima i pokušava da sa njima sklopi dogovor. Postoje dva načina za početak umrežavanja: ili 1. da se pridruži postojećoj ili 2. da startuje novu. Pridruživanje postojećoj mreži ima prednost da se transfer iskustava i znanja između partnera brže odvija zato što se NVO pridružila grupi koja je već operativna sa formiranim procedurama delovanja. Nepogodnosti ovog pristupa mogu da budu da kao "novi klinac u gradu" NVO mora da prihvati postojeću mrežu koja mu se možda u svim aspektima delovanja ne dopada, i gde partneri ne žele ništa da menjaju. Novopridošla NVO željna umrežavanja treba da prvo istraži mogućnost pridruživanja već postojećoj mreži. U svetu postoji puno mreža sa širokim spektrom karakteristika tako da je moguće naći onu kojoj će se svideti partner koji tek pristupa umrežavanju. Ukoliko NVO ne uspe da nađe mrežu kakvu traži ona može da inicijalizuje novu koja odgovara njenim specifičnim potrebama. Ukoliko je NVO izabrala opciju pridruživanja postojećoj mreži dobra polazna tačka je konsultovanje direktorijuma postojećih mreža. U ovoj situaciji mreža kojoj želite da pristupite odlučuje da li želi partnera kao što je NVO kandidat za člana mreže. Startovanje nove mreže je dug i kompleksan proces. Ključna prednost ovog pristupa je da ste uključeni u rad mreže od njenog početka tako da NVO može da očekuje da će uticati na to kakva će to mreža biti (u terminima ciljeva i strategije), koja vrsta partnera će se pridružiti mreži (u terminima profila partnera, selekcije partnera, itd.) i kako će ona funkcionisati (komunikacija između partnera, upravljanje klijentima, itd.)

Osnovni pojmovi o umrežavanju institucija civilnog društva

2

EVROPSKI POKRET U SMEDEREVSKOJ PALANCI Najbolja taktika je da NVO aktivira postojeće kontakte u ciljanim regionima i da konsultuje mrežne direktorijume koji su javno dostupni (Internet, sajmovi, itd). Kontaktiranje partnera je dobar pristup jer sama činjenica da imate partnera iz drugog regiona govori da je NVO u određenoj meri umrežena (neformalno) i da želi formalizovanje mreže. Korist ovog pristupa je u činjenici da su neki ključni kontakti već uspostavljeni i nije potrebno da se razvijaju od početka, kao i da je NVO imala vreme da identifikuje i evaluira potencijalne partnere. Ukoliko NVO nema pogodne kontakte ona mora da traga dalje. Više regionalnih Evropskih i panevropskih organizacija mogu da pomognu u nalaženju mrežnog partnera. Od suštinskog značaja je da NVO startuje mrežno pregovaranje sa jasnim idejama o vrsti mreže koju želi i da bude realistična u pregovorima. Ukoliko ispituje mogućnost pristupa postojećoj mreži NVO treba da bude svestna da je "novi klinac u gradu" i da mora da prihvati mrežu sa nekim aspektima koji mu nisu interesantni. U toku pregovora sa potencijalnim partnerima u vezi startovanja nove mreže mora da bude jasna u vezi stavova o kojima se može pregovarati i koji su bitni za nju. Pisanje koncepta mreže zajedno sa potencijalnim partnerima pomaže NVO da se sporazumeju i šta očekuju jedni od drugih. Kao i poslovni plan koncept mreže treba da pokriva stvari kao što su: • ciljni sektori, regioni, entiteti, • usluge koje će se pružati u okviru mreže • resursi koji se očekuju od svakog partnera u mreži i koji se mreži stavljaju na raspolaganje • ciljne perfomanse za partnere • metodologija i praksa koja se očekuje ili ne očekuje od partnera u toku funkcionisanja mreže • politika cena za usluge u mreži • službeni jezik u mreži • komunikacione rutine između partnera, uključujući minimalno i maksimalno vreme za odgovor, itd. Koncept mreže treba definisati što je ranije moguće: ukoliko se kasnije diskutuje o njemu on može da bude uzrok problemima. Definisanjem jasnog i iscrpnog koncepta mreže skraćuje se vreme pregovaranja između partnera i izbegavaju potencijalni konflikti. "DRUGE" KORISTI OD UMREŽAVANJA Kada NVO odluči da se pridruži mreži ili da kreira novu ona to radi sa specifičnim ciljevima. Ukoliko je NVO, na primer, mala organizacija za zaštitu životne sredine, jedan od glavnih razloga umrežavanja je želja da se unapredi rad zahvaljujući pristupu informacijama i iskustvima partnera u mreži. Ukoliko je NVO resurs centar umrežavanje može da joj omogući pristupi dodatnim resursima i razvojnim programima kao i mogućnost plasmana resursa NVO partnerima u mreži. Koristi od umrežavanja nisu na ovaj način konačne. U uspešnim mrežama bliska interakcija između partnera ohrabruje razmenu iskustava između partnera na način koji drugačije ne bi bio moguć. Ilustracija rečenog je kada neiskusna NVO pristupi postojećoj mreži i uči od partnera "veterana". Transfer znanja između partnera je karakteristika skoro svih mreža, sa razlikama u akcentu na pojedine segmente. Mogu se identifikovati četiri oblasti u kojima entitet može da produbi svoje razumevanje predmeta svog interesovanja: tehnologija transfera veština, tehnološka ekspertiza oblasti delovanja i know-how, portfolio servisa i organizacija i menadžment. Tehnologija transfera veština je širok koncept koji uključuje brojne mehanizme. Ukoliko NVO ima određene veštine učešće u mreži joj omogućava da se suoči sa znatno širim spektrom pristupa, metoda i tehnika u zadovoljavanju sopstvenih ciljeva nego što bi to drugačije bio slučaj. Primeri mogućnosti za učenje uključuju: • kako razumeti specifične potrebe NVO - partnera i kako ove potrebe zadovoljiti odgovarajućom ponudom usluga • kako izgraditi i iskoristiti veštine kao što su obuka, poslovni konsalting, tehnički konsalting, podrušku menadžmentu, itd. • kako obezbediti sistematsko informisanje o resursima, istraživačkim mogućnostima, rezultatima (brošure, seminari, baze podataka, itd.) • kako pregovarati do sporazuma (iznajmljivanje opreme, poslovni aranžmani, itd.).

Nalaženje partnera

Pregovaranje

Tehnologija transfera veština

Osnovni pojmovi o umrežavanju institucija civilnog društva

3

EVROPSKI POKRET U SMEDEREVSKOJ PALANCI Za partnere u mreži najčešća oblast delovanja iz koje možete da učite (i obrnuto) je tehnologija delovanja sama po sebi. Uzimajući učešće u velikim projektima u mreži, radeći sa personalom koji ima različito iskustvo iz različitih sredina i država omogućava sticanje znanja za tehnološku ekspertizu oblasti delovanja NVO i transfer know-how. Oblasti u kojima se stiču nova znanja su: • nacionalna i međunarodna normativna regulativa • različite vrste tehničke podrške, proces selekcije i prikupljanja novih znanja, inovacija delovanja i finansiranje projekata, itd. Mreža ne povećava samo broj usluga kojima partneri imaju pristup već kreira ambijent u kome nove kombinacije i novi projekti nastaju. U mreži može da se nauči: • kako se odrediti prema besplatnim i plaćenim uslugama • kako se nositi sa konkurencijom • kako maksimizirati efekte učešća na međunarodnim skupovima, okruglim stolovima i drugim manifestacijama i od organizovanja sopstvenih specijalizovanih skupova • kako distribuirati informacije partnerima i NVO koji nisu u mreži (bilteni, konferencije, Internet) • kako unaprediti odnose sa javnošću. Partneri u mreži mogu da imaju korist od kontakata sa uporedivim NVO jer im se pruža mogućnost učenja o alternativnim menadžerskim stilovima. Mogućnosti za učenje uključuju: • kako da NVO u mreži efektivno i efikasno organizuje: menadžment, odnose sa javnošću, marketing, istraživanje i tehnološku podršku • kako koristiti tehnike upravljanja ljudskim resursima, upravljanje karijerom, interni sistemi informisanja, obuka, itd. • kako maksimizirati koristi od javnih i privatnih fondova i relacija sa drugim mrežama

Tehnološka ekspertiza oblasti delovanja i know-how

Portfolio usluga

Organizacija i menadžment

Osnovni pojmovi o umrežavanju institucija civilnog društva

4

EVROPSKI POKRET U SMEDEREVSKOJ PALANCI

Kada se analiziraju sve opcije koje vam se ukazuju NVO se suočava sa nekim baznim izborima koji suštinski određuju njeno funkcionisanje i funkcionisanje mreže za koju se odlučio. Izbori koji su izvršeni suštinski određuju uspeh mreže. Možemo identifikovati šest tema koje su odlučujuće za uspeh: • Koja vrsta mreže: struktura i menadžerski stilovi određuju stepen formalizacije odnosa u mreži i njenu fleksibilnost u terminima mrežnog menadžmenta, i koja vrsta strukture je najpogodnija za određene situacije • Formalizacija mreže: nepohodnost ili gubljenje vremena, koncentriše se na pitanje da li i kada mreža zahteva formalnu osnovu i kako ovo može da se realizuje • Generalizovana ili specijalizovana: nema lakih odgovora na pitanje o fokusu mreže • Javne ili privatne organizacije: različite uloge ali slični ciljevi. Diskutuju se razlike i sličnosti između javnih i privatnih organizacija, kako oni mogu da deluju zajedno i kakve su potencijalne zamke • Koliko velika treba da bude mreža: veća je zabavnija? gde se diskutuju pitanja vezana za veličinu mreže • Naziv mreže: dali je on zaista potreban? Istražuju se koristi i štete od imenovanja mreže. KOJA VRSTA MREŽE: STRUKTURA I MENADŽERSKI STILOVI Pre traženja mrežnih partnera pitanje koje entitet treba da postavi je: kakvu vrste mreže želi? Entitet koji želi umrežavanje mora da ima jasnu predstavu šta želi od mreže i o tome treba da otvoreno razgovara sa partnerima: šta želite od mreže, individualno i kolektivno. Ukoliko se to ne uradi.struktura koja će se uspostaviti može da bude neodgovarajuća i vaša novoformirana grupa može da konstatuje da postoje ozbiljna neslaganja o njenim ciljevima, radnim procedurama, itd. Struktura mreže i menadžerski stilovi su tesno povezani. Na nesreću struktura i menadžerski stilovi nisu eksplicitno povezani i zavise od niza drugih odluka i izbora. Jedan od najvažnijih faktora koji utiče na prirodu mreže je stepen formalizacije radnog sporazuma između mrežnih partnera. Na osnovu ovoga struktura i menadžerski stilovi mreže će odrediti stepen slobode koji će se uključiti u mrežu. Iz ovih razloga je bitno da se identifikuju glavni tipovi mrežnih struktura, gde oni najbolje funkcionišu, i kako oni mogu da usmere mrežu u pogledu njenog razvoja. Na slici se nalaze skice nekoliko tipova baznih struktura mreže koji se odvojeno diskutuju.

Kritični izbori

Mreža tipa "zvezda"
Nove mreže startuju najčešće kao mreže tipa zvezde. Njihova karakteristika je postojanje vodećeg partnera (lidera) koji tu poziciju zauzima na bazi iskustva i snage ličnosti. Celokupna komunikacija je preko glavnog-vodećeg partnera koji je najčešće i menadžer mreže.Vodeći partner najčešće uspostavlja i održava operativne procedure u radu, upravlja mrežnim kolektivnim portfoliom mogućnosti (koji je najčešće organizovan kao baza podataka), distribuira informacije o mogućnostima mreže individualnim mrežnim partnerima, i tako dalje. Njena uverljivost čini da ona dobro funkcioniše kako sa iskusnim tako i sa neiskusnim mrežnim partnerima: ona obezbeđuje okvir koji dozvoljava upravljanje i podršku od ili preko centra. Zbog svoje strukture ona omogućava vodećem partneru da primeni pragmatični stil upravljanja mrežom u većoj meri nego formalizovani. Zbog svoje čvrste simetrije ona je manje pogodna za "heterogene" mreže, odnosno mreže gde mrežni partneri nemaju puno toga zajedničkog.

Mreža tipa "čvorno povezivanje"

U mrežama ovog tipa svaki mrežni partner ima ista prava i obaveze. U njoj nema privilegovanih relacija između partnera i uloga vodećeg partnera se svodi samo na administrativne funkcije. U nekim mrežama ove vrste vodeća uloga se rotira u regularnim vremenskim intervalima. U mrežama ovog tipa može da postoji mrežni sporazum ali je on najčešće ograničen na administrativne aranžmane. Ovaj tip mreže je pogodan za entitete sličnog stepena razvoja i sličnog nivoa organizovanja. Njena namena je da se razmenjuju informacije za veće zahtevnije projekte. Ova mreža je manje pogodna za entitete sa različitim

Osnovni pojmovi o umrežavanju institucija civilnog društva

5

EVROPSKI POKRET U SMEDEREVSKOJ PALANCI nivoom iskustva i organizovanosti. Pasivni partneri mogu da nađu malo koristi i da izgube interes za učešće u njenom radu.

"Ad hok" mreža

U mrežama ovog tipa formalne strukture su redukovane na minimum. Partneri u ovakvim mrežama uopšteno govoreći poznaju jedni druge vrlo dobro i održavaju povremene ili redovne kontakte. Kada se javi potreba komunikacija se intenzivira između relevantnih partnera. Ova struktura, u kojoj je svaki partner odgovoran za svoj region, dozvoljava brz i fleksibilan odgovor na upite potencijalnih klijenata (entiteta van mreže). Nedostatak sofisticiranosti u strukturi mreže mora da se kompenzuje iskustvom i znanjem partnera. Dosledno rečenom ova vrsta mreža nije pogodna za heterogene mreže ili one sa nedovoljnim stepenom zajedništva u pogledu namera ili nivoa iskustva.

Mreža regionalnih mreža

Opravdanje za ovu vrstu mreže, koja je veoma kompleksna, je uspostavljanje intenzivne saradnje između različitih partnera na regionalnom nivou koji su podržani jednom međunarodnom NVO. Tipičan slučaj ovih mreža su poslovne mreže kao i akademske, istraživačke ili mreže NGO koje su uključene u ovu vrstu nad-mreža. Svaki mrežni partner je odgovoran za izgradnju sopstvene regionalne mreže, koja multiplicira pristup mehanizmima podrške, izvorima informacija i potencijalnoj bazi klijenata. Ova vrsta mreže je zbog toga prilagođena specifičnim projektnim potrebama heterogene grupe partnera. Da bi opstao vodeći partner-lider mora da ima jasnu viziju šta se želi, a takođe da je potreban značajan svakodnevni napor u svakodnevnom menadžmentu mreže. Takođe je važno da je vodeći partner imao značajno iskustvo u radu sa mrežom na regionalnom nivou. Na nesreću, u dužem periodu, veliki broj organizacija je uključen i odgovarajuća kompleksnost čini ovu mrežu teško održivom. U većini slučajeva divergentne strategije i interpersonalne tenzije imaju tendenciju da joj ograniče život. Četiri pobrojana tipova mreže su bazni primeri i zbog toga je mala verovatnoća da će realna mreža biti identična njima. Potrebno je posebno podvući da je mreža dinamička struktura: moguće je startovati jednu strukturu koja će evulirati sasvim drugačije kao rezultat promena u okruženju ("tržište", političke promene, itd.) i kod samih partnera (iskustvo, rast, itd.). Najuspešnije mreže upravljaju ovim kontinuitetom sopstvenog razvoja. Bilo koja struktura mreže da se izabere i bilo kakav da je menadžerski stil od presudnog je značaja vodeći partner. Ova osoba ili NVO treba da bude fokus mrežnih aktivnosti, menadžmenta i administracije. Svaki mrežni partner treba da izabere osobu koja će biti fokus unutar NVO - za sve aktivnosti vezane za mrežu kao i da pomogne vodećem partneru u upravljanju i radu mreže. Bez ovih struktura neki od mrežnih partnera mogu da postanu manje aktivni, limitirajući sopstvene koristi od učešća u radu mreže.

Formalizacija mreže - neophodnost ili gubljenje vremena?
Pre ili kasnije postavlja se pitanje da li je korisno i neophodno formalizovati mrežu. Davanje mreži pravnog statusa je retko. Razlog za rečeno je u činjenici da je mreža više dodatak osnovnim aktivnostima partnera nego suština njihovog svakodnevnog delovanja što ne zahteva pravno regulisanje statusa mreže. Formalizacija mreže je neophodna u situaciji kada partneri u okviru mreže razmenjuju značajne količine novca ili kada mreža ima centralizovani budžet za realizaciju postavljenih ciljeva. Postoje i drugi načini da se mreži obezbedi čvrsta platforma. Tipičan način davanja identiteta mreži je njeno imenovanje. Najčešći način formalizacije relacija u mreži je definisanje radnih procedura. Radne procedure su minimalni standard koji se očekuje od partnera. Razuman način uspostavljanja radnih procedura je njihov razvoj na bazi inicijalnih pregovora mrežnih partnera. Izdvojeno od minimalnog standarda, skup pravila može da obuhvati bazne rutine svakodnevnog menadžmenta mrežom.

Osnovni pojmovi o umrežavanju institucija civilnog društva

6

EVROPSKI POKRET U SMEDEREVSKOJ PALANCI Neke od tačaka koje se pokrivaju su: • opseg mrežnih usluga koje mrežni partneri očekuju da im ona pruži • interne cene za usluge mrežnim partnerima i drugim klijentima • način distribucije fondova • budžet ili čovek-sati koji se očekuju da mrežni partneri ulože u njen rad • maksimalno vreme odgovora na zahteve partnera • nivo perfomansi koje partneri očekuju od mreže • kako će mreža raditi - na primer, da li je potrebna mrežna infrastruktura, šta se očekuje od mrežnog lidera a šta od partnera u mreži, da li je mreža konstituisana na bazi multilateralnog sporazuma ili na bazi niza bilateralnih sporazuma mrežnih partnera • kako će se zadaci deliti - na primer, da li da svi partneri budu odgovorni podjednako ili će se odgovornost deliti na drugi način. Ovde se nameće pitanje da li postoje razlozi za uvodjenje različitog nivoa partnerstva u mreži? • kako će se sastanci organizovati - na primer, centralna organizacija sastanaka, prilozi cirkulišu unapred, zapisnici i beleške sa sastanaka se dostavljaju posle istog, službeni jezik u mreži, itd. • stepen poverljivosti informacija koje cirkulišu unutar mreže. Ovakva pravila ne mogu da zamene dobru radnu praksu između partnera koji su suština efektivne i efikasne mreže. Na žalost, ukoliko se problemi jave kasnije u jednoj uspostavljenoj mreži tada može da bude suviše kasno da se uvedu pravila za uspešan rad. Radne procedure su korisne i poželjne za novu mrežu kao način kodifikovanja minimalnih standarda u radu koji se očekuju od svih partnera. Formalizacija i tip operativnih procedura koje su najpogodnije za posebnu mrežu zavisi veoma mnogo od tipa mreže kao što se vidi u tabeli. Pogodnost mrežnih procedura Karakteristika mreže
Elaborisana i napisana Manje elaborirana i pisana Jednostavna i nepisana Zavisna od jednog partnera/mala grupa Sastoji se od grupe individualaca koji rade zajedno Proširenje jedne postojeće mreže Mreža sa velikim stepenom poverenja Geografski nepodudarno članstvo Partneri sa sličnim nivoom iskustva Heterogena mreža

+ + + * +

* * * * * + *

+ + -

Legenda: + = pogodno, * = u sredini, - = nije pogodno Rastom mreže pouzdanost operativnih procedura i pravila kao i njihov značaj takođe će se promeniti. Razlozi za ove promene dati su u tabeli: Stepen formalizacije procedura Promena
Procedure koje teže da budu više formalne Procedure koje teže da budu manje formalne Mreža raste Članstvo postaje heterogeno Članstvo kovergira u terminama iskustva Raste poverenje između članova Mreža postaje uspešna

+ + +

+ + Princip je sledeći: što je manje zajedničkog između partnera, veća je neophodnost za pisanim procedurama. Ovo je prirodna situacija kada mreža raste u veličini: potencijalni novi partneri su u najvećem broju slučajeva nefamilijarni sa mrežnim procedurama i imaju potrebu da budu informisani o važećim pravilima rada mreže. Ista je situacija kada mrežu čini skup različitih vrsti partnera. Pisanje procedura kako će mreža raditi pomaže zajedničkom razumevanju. Pisane procedure obezbeđuju, takođe, mehanizme za merenje perfomansi rada mreže.

Osnovni pojmovi o umrežavanju institucija civilnog društva

7

EVROPSKI POKRET U SMEDEREVSKOJ PALANCI Što su partneri kompleksniji (veći) potreba za formalizacijom radnih procedura je veća. Operativne procedure ne treba da budu birokratske i da zahtevaju veliko vreme za realizaciju. Opšta preporuka je da se, ako se smatra da je to neophodno, formalizuje sledeće: • detaljni plan rada, sa predefinisanim mestima za sastanke i datumima, • detaljan opis priloga koji se očekuju od učesnika, • priroda izveštaja o aktivnostima na sastanku, izložbi, radionici, konferenciji, itd, • kako i gde će se informacije distribuirati - na primer, upitnici, izveštaji, bilteni, publikacije, itd. • kako će se informacije razmenjivati - faksom, elektronskom poštom, ili običnom poštom. GENERALIZOVANA ILI SPECIJALIZOVANA Mreže NVO mogu da budu generalizovane ili specijalizovane. Kada se kaže generalizovana mreža misli se na mrežu koja nema specifični fokus delovanja već je on veoma širok i, često, nije definisan. Specijalizovane mreže nasuprot tome imaju specificiran fokus delovanja. U praksi može da se nađe niz uspešnih mreža obe vrste tako da ne može da se govori o tome koji je izbor ispravan ili pogrešan. U praksi potrebe partnera diktiraju kakva će mreža biti. Bez obzira na rečeno postoji opšti trend da se mreže specijalizuju. Razlog za rečeno je u mogućnosti boljeg zadovoljavanja specifičnih potreba partnera u mogućnosti akumuliranja znanja i iskustava u oblasti od interesa i samim tim razvoju potencijala da se zadovolje specifične potrebe partnera na višem nivou. Bez obzira na rečeno specijalizovane mreže imaju trend da iscrpu svoje potencijale u vremenu i da partneri izgube interes za učešće u njenom radu. Za generalizovane mreže je specifično da su partneri sa komplementarnim potrebama i da aktivnostima u njoj zadovoljavaju iste. JAVNE ILI PRIVATNE ORGANIZACIJE: RAZLIČITE ULOGE ALI SLIČNI CILJEVI Kada govorimo o javnim ili privatnim mrežama ili organizacijama mislimo na način obezbeđenja sredstava za njihovo funkcionisanje. Za funkcionisanje privatnih mreža partneri obezbeđuju sredstva a kod javnih mreža deo sredstava ili sva sredstva su iz javnih fondova ili donacija. Karakteristika privatnih mreža je da one često posluju komercijalno dok kod javnih mreža to nije slučaj ili je barem to ređe. Generalna preporuka NVO je da pristupe mreži sličnog modela finansiranja (komercijalne ili nekomercijalne) kako se i oni finansiraju. KOLIKO VELIKA TREBA DA BUDE MREŽA: VEĆA JE ZABAVNIJA? Nema pravila u vezi veličine mreže (broja partnera) ali postoje ozbiljni razlozi zbog čega su manje mreže efikasnije. Primer rečenog je potreba za efikasnom komunikacijom i pozitivnom dinamikom grupe koja je zastupljena u manjim mrežama. U takvim mrežama lakše je ostvariti ključne kontakte članova i lakše je organizovati susrete u mreži. Nove mreže treba da imaju u vidu sledeće: • Počnite mrežu sa tri do pet partnera. Sa manje od tri partnera kolektivni portfolio mreže rizikuje da bude suviše mali da bi privukao nove partnere. Sa više od pet partnera interpersonalna dinamika u grupi ljudi koji nisu familijarni postaje teška za upravljanje. • Ostanite mali nekoliko godina (ili meseci). Razlog rečenom je interpersonalna dinamika u grupi. Pažljiva, progresivna ekspanziaj dozvoljava mreži da uspostavi efikasan način rada i da testira metodologiju rada sa manjim brojem partnera pre nego što se proširi još nekim. Ne treba pridruživati novog partnera pre nego što mreža bude dobro funkcionisala. • Ne treba rešavati probleme u grupi dodavanjem još jednog. Rečenom se može protivurečiti da novi ljudi donose sveže ideje da bi se rešili stari problemi. U stvarnosti stvari stoje sasvim drugačije, jer obično imamo više komplikacija kao rezultat. Posle svega, uspostavljena mreža može da poželi da pridruži novog partnera da bi proširila kolektivni portfolio i da proširi geografski reon koji pokriva. Ovo uvek treba raditi oprezno tako da se ne naruše odnosi u mreži. Brza ekspanzija mreže može da ima za posledicu konflikte koji mogu da dovedu do njenog razaranja. NAZIV MREŽE: DALI JE ON ZAISTA POTREBAN? Kada je mreža uspostavljena promena fokusa, kada menja fokus ili se širi, poželjno je povesti internu debatu da li da se da ili ne ime mreži da bi joj dali identitet. Brojne su mreže koje postoje bez imena ali takođe postoje i mreže koje ne žele da funkcionišu bez imena koje su odabrale. Uspeh mreže najmanje zavisi od naziva ali mreža postaje prepoznatljiva kada je "imenovana".

Osnovni pojmovi o umrežavanju institucija civilnog društva

8

EVROPSKI POKRET U SMEDEREVSKOJ PALANCI

Izradnja i održavanje mreže, koja je više od partnera osnivača, zahteva balans između potreba individualnih partnera i mreže u celini, kao i između potreba povremeno uključenih ljudi i onih koji su u organizaciji mreže. Razvijanje potencijala različitih mrežnih partnera zahteva adekvatan menadžment mrežom. Izazov u radu mreže je podsticanje obaveze i formiranje stava o zajedničkim ciljevima između grupe ljudi koji su često veoma različiti, pri čemu ne treba izgubiti iz vida bazne aspekte umrežavanja (na primer saglasnost o zajedničkim pravilma rada u mreži). Ova tema menadžmenta mrežom se zahteva mnogo više vremena jer treba obraditi sledeća pitanja: • Mreža ljudi istražuje u kojoj meri dobre individualne relacije mogu da pomognu efikasnom funkcionisanju mreže, najbolje metode za uspostavljanje i cementiranje ovih relacija, i kako rukovati ovim osetljivim mehanizmima u procesu prilagođavanja novog partnera. • U sedištu vozača: mrežno liderstvo je tema posvećena pitanju zašto je on koristan ako ne i neophodan za mrežu, zašto je neophodno da mreža ima "vozača mreže", uloge koje on ili ona treba ima i kada ova osoba treba da bude interna ili eksterna. • Definisanje standarda za poređenje: merenje i upravljanje perfomansama mreže istražuje mogućnosti za upravljanje perfomansama mreže i traga za putevima primene efektivnog balansa između formalizovanih i manje formalizovanih načina merenja perfomansi i varijacija. i • "To se dešava i u najboljim porodicama …": konflikti u mreži analizira uzroke konflikata u mreži i načine za njihovo izbegavanje. Ovo su samo neka pitanja o kojima ćemo diskutovati kasnije. Ana Stojanović i Tatjana Miladinović će vam prezentirati nekoliko mreža.

Rad u mreži za regionalnu saradnju

*****

Osnovni pojmovi o umrežavanju institucija civilnog društva

9

EVROPSKI POKRET U SMEDEREVSKOJ PALANCI
PREDMET: FOTOGRAFIJE SA SASTANKA BUDNOSTI NA TEMU “UMREŽAVANJE NEVLADINIH ORGANIZACIJA I INSTITUCIJA CIVILNOG DRUŠTVA”

MESTO: DATUM

Foaje Narodnog pozorišta u Smederevskoj Palanci 2002-11-14/18:00

Osnovni pojmovi o umrežavanju institucija civilnog društva

10

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful