Γλωσσομάθεια

Ορισμός.Γλωσσομάθεια είναι η γνώση μιας ή περισσότερων ξένων γλωσσών. Η
σημασία της.ü Η γλωσσομάθεια συμβάλλει στην πνευματική καλλιέργεια του
ατόμου! η μελέτη μιας ξένης γλώσσας "ημιουργεί νέους ορί#οντες στον
πνευματικό κόσμο. $α εκ%ραστικά μέσα& ο λεξιλογικός πλο'τος "ιευρ'νουν
το γνωστικό πε"ίο και εμπλουτί#ουν τη σκέ(η ! παράλληλα& η εκμάθηση
της γραμματικό)συντακτικής "ομής μιας άλλης γλώσσας και η σ*ετικές
ασκήσεις αναπτ'σσουν την κριτική ικανότητα του μαθητή.ü Η γνώση ξένων
γλωσσών καθίσταται αναγκαία για την αναβάθμιση του μορ%ωτικο' επιπέ"ου
ενός νέου& γιατί! η σ'νθεση μιας επιστημονικής εργασίας +όπως η
πτυ*ιακή& η μεταπτυ*ιακή& η "ιατριβή κ.λ.π., απαιτεί την αξιοποίηση της
"ιεθνο'ς βιβλιογρα%ίας.! η %οίτηση σε πανεπιστημιακά ι"ρ'ματα του
εξωτερικο' προ-ποθέτει την ουσιαστική γνώση ξένης γλώσσας.!
παράλληλα& η γνώση μιας άλλης γλώσσας παρέ*ει στον άνθρωπο τη
"υνατότητα να γνωρίσει καλ'τερα την εθνική του γλώσσα& με τη συγκριτική
εξέταση και τη συνει"ητοποίηση της μονα"ικότητας.ü Η γνώση μιας ξένης
γλώσσας "ιευρ'νει τις επαγγελματικές "υνατότητες του ατόμου! παρέ*ει
στον επαγγελματία τη "υνατότητα να παρακολουθεί σεμινάρια σε "ιεθνείς
συναντήσεις που α%ορο'ν την πληρέστερη κατάρτιση του στο αντικείμενο της
απασ*όλησης του. .υνοεί την απρόσκοπτη επαγγελματική επα%ή και
"ιευρ'νει το πλαίσιο των συναλλαγών& ι"ιαίτερα στη σ'γ*ρονη επο*ή της
παγκοσμιοποίησης.! η επαρκής γνώση μιας ξένης γλώσσας συνιστά αναγκαίο
επαγγελματικό ε%ό"ιο& για να αναλάβει το άτομο μια εργασιακή θέση ή να
ανελι*θεί στον τομέα της απασ*όλησης του. ! προσ%έρει νέες θέσεις
εργασίας. /ημιουργεί μια σειρά επαγγελμάτων& όπως "ασκάλους ξένων
γλωσσών.ü Η γλωσσομάθεια ευνοεί τη βαθ'τερη επικοινωνία μεταξ' των
λαών και "ιαμορ%ώνει πνε'μα οικουμενικής συνεί"ησης! με την άμεση
πληρο%όρηση αποτρέπεται οποια"ήποτε παραμόρ%ωση της πραγματικότητας
και "ιαμορ%ώνεται μια σ%αιρική άπο(η& που αντιστοι*εί περισσότερο στην
αλήθεια.! ο άνθρωπος μπορεί να έ*ει μια ουσιαστική επα%ή με τον τρόπο
σκέ(ης& τη νοοτροπία& την ευρ'τερη κουλτο'ρα ενός λαο'. Η επα%ή αυτή τον
βοηθά να απαλλαγεί από προκαταλή(εις και προ0"εασμο'ς. ! το άτομο
μπορεί να εντρυ%ήσει στις πτυ*ές της ιστορίας& της λογοτε*νίας και& ευρ'τερα&
του πολιτισμο' των άλλων λαών .ü .μπλουτί#ει την αισθητική του με στοι*εία
από την καλλιτε*νική "ημιουργία των άλλων λαών και "ιευρ'νει τις
(υ*αγωγικές επιλογές& γιατί με την εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας ο
άνθρωπος μπορεί να! απολαμβάνει με άμεσο τρόπο )*ωρίς την&
εν"ε*ομένως& παραμορ%ωτική "ιαμεσολάβηση του μετα%ραστή) την
καλλιτε*νική "ημιουργία αλλόγλωσσων *ωρών +τραγο'"ι& κινηματογρά%ος&
λογοτε*νική παραγωγή κ.λ.π.,! κατανοεί την αισθητική ι"ιαιτερότητα του
εθνικο' πολιτισμο' και τα στοι*εία που τον "ια%οροποιο'ν ü Η
γλωσσομάθεια επι"ρά ευεργετικά στην (υ*ολογία του ανθρώπου ! τονώνει
την αυτοπεποίθηση του η συναίσθηση πως μπορεί& *ωρίς συμπλέγματα
κατωτερότητας& να επικοινωνεί και να συναλλάσσεται απρόσκοπτα και
ισότιμα με τους πολίτες άλλων *ωρών. ! αντιμετωπί#ει με μεγαλ'τερη
αισιο"οξία το επαγγελματικό του μέλλον& γιατί "ιαθέτει το ε%ό"ιο μιας ξένης
γλώσσας& που θεωρείται απαραίτητο προσόν στο ι"ιαίτερα ανταγωνιστικό
εργασιακό περιβάλλον της επο*ής μας.ü Η ανάπτυξη του τουρισμο' και η
καθιέρωση των ταξι"ιών ως μέσου (υ*αγωγίας επιβάλλουν τη γνώση των
ξένων γλωσσών& για να είναι "υνατή η επικοινωνία με τους άλλους λαο'ς.ü
1υμβάλλει στην ανάπτυξη της οικονομίας. .πιτρέπει το άνοιγμα των αγορών& τη
μεγιστοποίηση της παραγωγής& τη βελτίωση της ποιότητας των προ0όντων& λόγω
του οικονομικο' ανταγωνισμο'. /ημιουργείται μια παγκόσμια αγορά.ü $ο άτομο
εμπλουτί#ει τις αξίες του& προωθεί την ειρήνη και τη "ημοκρατία ü Η
παγκοσμιοποίηση της #ωής& απαιτεί επιστημονική& επαγγελματική και οικονομική
"ιεθνή ενημέρωση. Αρνητικά της γλωσσομάθειας:ü Η ανάλωση μεγάλου
*ρόνου για την εκμάθηση ξένων γλωσσών σε βάρος της καλλιέργειας της
εθνικής γλώσσας.ü Η συμπλεγματική "ιάθεση που μπορεί να "ημιουργηθεί
από τις κυριαρ*ο'σες γλώσσες& όπως είναι σήμερα η αγγλική. 2ια τέτοια
"ιάθεση προκαλεί την ξενομανία και το μιμητισμό. ü 3 κίν"υνος αλλοτρίωσης
της εγ*ώριας γλώσσας& όταν σε ορισμένες εκ%ράσεις υποκαθίσταται από
ξενικο'ς όρους& ενώ υπάρ*ουν αντίστοι*οι στη γλώσσα μας.ü Η γλώσσα
κάθε λαο' είναι %ορέας του πολιτισμο' του. .πομένως& υπάρ*ει ο κίν"υνος
έμμεσης και άκριτης4 υποσυνεί"ητης υιοθέτησης των αξιών& των
αντιλή(εων& της νοοτροπίας κ.λ.π. ενός άλλου πολιτισμο'& που μπορεί να
ο"ηγήσει ό*ι μόνο στη γλωσσική αλλά και στην πολιτιστική παραμόρ%ωση
μιας *ώρας. Η γλωσσομάθεια είναι πιο αναγκαία σε έναν Έλληνα,
γιατί:ü Η *ώρα μας είναι πληθυσμιακά μικρή.ü 3ι 5λληνες ταξι"ε'ουν
συ*νά σε ξένες *ώρες.ü Η βιβλιογρα%ία μας "εν είναι αρκετά αναπτυγμένη
και& επομένως& ο μελετητής είναι ανάγκη να *ρησιμοποιεί ξένη βιβλιογρα%ία
για την επιστημονική του κατάρτιση. Για τους ανθρπους που !ουν και
εργά!ονται σε "ένη #ρα, η εκμάθηση της γλσσας της είναι ι$ιαίτερα
αναγκαία, γιατί:ü /ιευκολ'νει την ε'ρεση ή την επιλογή μιας καλ'τερης
εργασίας.ü 6οηθά την ενσωμάτωση τους στη νέα κοινωνική
πραγματικότητα.ü .υνοεί την επα%ή τους με τον πνευματικό πολιτισμό της
ξένης *ώρας. Γλσσα και έθνος.78Γλώσσα και πατρί"α είναι το ί"ιο. 9α
πολεμά κανείς για την πατρί"α του ή για την εθνική του γλώσσα& ένας είναι ο
αγώνας. :άντα αμ'νεται περί πάτρης;.Γ. <υ*άρη 7$ο ταξί"ι μου;=άθε έθνος
έ*ει τα "ικά του ι"ιαίτερα *αρακτηριστικά που το "ια%οροποιο'ν από τα άλλα.
>υτά αποτελο'ν την εθνική του ταυτότητα. >ν ένα έθνος θέλει να "ιατηρεί την
εθνική του ανεξαρτησία και την ι"ιαίτερη υπόσταση του& πρέπει να "ιατηρεί τα
στοι*εία της εθνικής του ταυτότητας. /ια%ορετικά& η απώλεια των στοι*είων
αυτών θα ο"ηγήσει νομοτελειακά στην υποτέλεια. :ρωταρ*ικό στοι*είο
εθνικής ταυτότητας είναι& %υσικά& η γλώσσα. .ι"ικά για τη *ώρα μας& η
"ιατήρηση και καλλιέργεια της& έ*ει ι"ιαίτερη σημασία& α%ο' ! ομιλείται μόνο
στην .λλά"α& ! έ*ει το "ικό της αλ%άβητο& ! έ*ει ι"ιαιτερότητα και "ε
μοιά#ει με άλλη.Η γλώσσα& άλλωστε& είναι έκ%ραση του πολιτισμο' μιας *ώρας.
?ταν λοιπόν αυτή *άνεται ή αλλοιώνεται& τότε αποκόπτεται κάθε "υνατότητα
πρόσβασης στο παρελθόν και στον πολιτισμό μας. >υτή εκ%ρά#ει τα ήθη& τα
έθιμα& η νοοτροπία και η παρά"οση ενός τόπου. .ίναι ε'λογο λοιπόν πως σε μια
επο*ή 7έμμεσης αποικιοκρατίας;& όπου τα οικονομικά ε'ρωστα κράτη
συρρικνώνουν τον πολιτισμό μιας *ώρας με ασθενέστερη οικονομία& η μόνη ίσως
"ικλεί"α ασ%αλείας& είναι η "ιατήρηση της πολιτιστικής μας ι"ιαιτερότητας.

που θεωρείται απαραίτητο προσόν στο ιδιαίτερα ανταγωνιστικό εργασιακό περιβάλλον της εποχής μας. κινηματογράφος.ü Η συμπλεγματική διάθεση που μπορεί να δημιουργηθεί από τις κυριαρχούσες γλώσσες.ü Η γλώσσα . γιατί με την εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας ο άνθρωπος μπορεί να:Ø απολαμβάνει με άμεσο τρόπο -χωρίς την.την καλλιτεχνική δημιουργία αλλόγλωσσων χωρών (τραγούδι.π. για να είναι δυνατή η επικοινωνία με τους άλλους λαούς. Ø αντιμετωπίζει με μεγαλύτερη αισιοδοξία το επαγγελματικό του μέλλον. όπως είναι σήμερα η αγγλική. να επικοινωνεί και να συναλλάσσεται απρόσκοπτα και ισότιμα με τους πολίτες άλλων χωρών. Δημιουργείται μια παγκόσμια αγορά. του πολιτισμού των άλλων λαών . Επιτρέπει το άνοιγμα των αγορών. ü Ο κίνδυνος αλλοτρίωσης της εγχώριας γλώσσας.)Ø κατανοεί την αισθητική ιδιαιτερότητα του εθνικού πολιτισμού και τα στοιχεία που τον διαφοροποιούν ü Η γλωσσομάθεια επιδρά ευεργετικά στην ψυχολογία του ανθρώπου: Ø τονώνει την αυτοπεποίθηση του η συναίσθηση πως μπορεί. ευρύτερα. γιατί διαθέτει το εφόδιο μιας ξένης γλώσσας. όταν σε ορισμένες εκφράσεις υποκαθίσταται από ξενικούς όρους. απαιτεί επιστημονική. Αρνητικά της γλωσσομάθειας:ü Η ανάλωση μεγάλου χρόνου για την εκμάθηση ξένων γλωσσών σε βάρος της καλλιέργειας της εθνικής γλώσσας. Μια τέτοια διάθεση προκαλεί την ξενομανία και το μιμητισμό. επαγγελματική και οικονομική διεθνή ενημέρωση.ü Εμπλουτίζει την αισθητική του με στοιχεία από την καλλιτεχνική δημιουργία των άλλων λαών και διευρύνει τις ψυχαγωγικές επιλογές. ενδεχομένως. λογοτεχνική παραγωγή κ. προωθεί την ειρήνη και τη δημοκρατία ü Η παγκοσμιοποίηση της ζωής.ü Συμβάλλει στην ανάπτυξη της οικονομίας. χωρίς συμπλέγματα κατωτερότητας. Ø το άτομο μπορεί να εντρυφήσει στις πτυχές της ιστορίας. τη μεγιστοποίηση της παραγωγής. τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων.λ.βοηθά να απαλλαγεί από προκαταλήψεις και προϊδεασμούς.ü Το άτομο εμπλουτίζει τις αξίες του. λόγω του οικονομικού ανταγωνισμού.ü Η ανάπτυξη του τουρισμού και η καθιέρωση των ταξιδιών ως μέσου ψυχαγωγίας επιβάλλουν τη γνώση των ξένων γλωσσών. ενώ υπάρχουν αντίστοιχοι στη γλώσσα μας. παραμορφωτική διαμεσολάβηση του μεταφραστή. της λογοτεχνίας και.