You are on page 1of 19

DELEGACIJA EVROPSKE UNIJE U REPUBLICI SRBIJI

EXCHANGE 3

SMERNICE ZA PODNOSIOCE PREDLOGA


PROJEKATA

Budţetska linija: IPA 2007


Referentni broj: 07SER01/02/31

Krajnji rok za podnošenje predloga projekata: 10 Mart 2010

NAPOMENA: OVO JE NEZVANIĈAN PREVOD KOJI BI


TREBALO DA VAM OLAKŠA PRIPREMU PREDLOGA
PROJEKATA

2009 Page 1 of 19
Smernice-Exchange3
NAPOMENA

Ovo je otvoreni poziv za dostavljanje predloga projekata, gde se sva dokumentacija predaje zajedno (Rezime
projekta - Concept Note i kompletan predlog projekta sa svim aneksima).

U prvoj fazi evaluacije ocenje se samo Rezime projekta (Concept Note). Ocena kompletnog projektnog
predloga će biti završena samo ukoliko rezime bude preliminarno odabran.

Posle ocene kompletnog projektnog predloga, biće sprovedena se provera prihvatljivosti za one projekte koji
su preliminarno odabrani. Ova provera će biti sprovedena na osnovu pratećih dokumenta koje ugovorno telo
bude zahtevalo kao i na osnovu potpisane „Izjave od strane podnosilaca predloga projekata”, koja se predaje
zajedno uz predlog projekta.

2009 Page 2 of 19
Smernice-Exchange3
Sadrţaj

1. EXCHANGE 3 4

1.1 Uvod ..................................................................................................................................................... 4


1.2 Ciljevi i prioriteti programa .................................................................................................................. 4
1.3 Finansijske pojedinosti ovog konkursa ................................................................................................. 4

2. PRAVILA POZIVA ZA DOSTAVLJANJE PREDLOGA PROJEKATA 5

2.1 Kriterijumi za uĉešće na konkursu ....................................................................................................... 5


2.1.1 Prihvatljivost uĉesnika: ko moţe da se prijavi? ................................................................................... 5
2.1.2 Partnerstvo i prihvatljivost partnera ................................................................................................... 5
2.1.3 Prihvatljive aktivnosti: aktivnosti za koje je moguće konkurisati .......................................................... 6
2.1.4 Prihvatljivost troškova: vrste troškove koji mogu biti uzeti u razmatranje kod dodele sredstava .............. 8
2.2 Kako se prijaviti i procedure koje treba slediti .................................................................................... 9
2.2.1 Formular za prijavljivanje ............................................................................................................... 10
2.2.2 Gde i kako poslati prijavu ............................................................................................................... 10
2.2.3 Krajnji rok za podnošenje prijava .................................................................................................... 11
2.2.4 Dodatne informacije ....................................................................................................................... 11
2.3 Evaluacija i selekcija prijava .............................................................................................................. 12
2.4 Predaja dodatnih dokumenata za preliminarno odabrane projekte ..................................................... 16
2.5 Obaveštenje o odluci........................................................................................................................... 17
2.5.1 Sadrţaj odluke ................................................................................................................................ 17
2.5.2 Vremenski raspored ........................................................................................................................ 17
2.6 Uslovi implementacije projekta po dobijanju sredstava ..................................................................... 18

3. LISTA ANEKSA 19

2009 Page 3 of 19
Smernice-Exchange3
1. EXCHANGE

1.1 UVOD
Dalja integracija zemlje u Evropsku uniju jedan je od osnovnih ciljeva spoljne politike Republike Srbije.
Evropska unija izrazila je spremnost da ukljuĉi Srbiju u procese integracija nakon što ispuni odreĊene
kriterijume za ĉlanstvo.

U poslednjih nekoliko meseci Srbija je preduzela ozbiljne mere kako bi osigurala put ka ĉlanstvu u EU.
Evropska unija je podrţala mnogobrojne programe usmerene ka razvoju jedinica lokalne samouprave.
Najveći deo finasijske podrške Evropske Unije je realizovan preko Delegacije EU u Srbiji, koja rukovodi
mnogobrojnim projektima u zemlji, od kojih se veĉina odnosi na pitanja razvoja lokalne samouprave.

Program EXCHANGE 3 predstavlja nastavak akcija i mera iniciranih u okviru programa EXCHANGE 1 i
EXCHANGE 2 i usmeren je na uvoĊenje EU modela u funkcionisanje i poboljšanje kapaciteta i efikasnosti
lokalnih samouprava u Srbiji.

Program EXCHANGE 3 realizuje jedinica za upravljanje projektima u Stalnoj konferenciji gradova i opština
(SKGO).

1.2 CILJEVI PROGRAMA I PRIORITETNE MERE


Opšti cilj ovog poziva za podnošenje predloga projekata je: jačanje kapaciteta lokalnih vlasti za
unpaređenje pružanja usluga i stimulisanje lokalnog razvoja u skladu sa definisanim prioritetima.

Posebni ciljevi ovog poziva za podnošenje predloga projekata su:


(1) UnapreĊenje kapaciteta lokalnih vlasti za dobro upravljanje, opštinske menadţment i pruţanje
usluga;
(2) Poboljšanje kvaliteta ţivota na lokalnom nivou;
(3) Zaštita ţivotne sredine kroz odrţivo korišćenje resursa.

1.3 FINANSIJSKE POJEDINOSTI OVOG KONKURSA


Ukupan iznos sredstava koji je na raspolaganju u okviru ovog konkursa iznosi 5.000.000 evra.

Delegacija EU u Srbiji zadrţava pravo da ne raspodeli sva raspoloţiva sredstva.

Visina sredstava koje se dodeljuju

Najviši i najniţi iznos sredstava koja mogu biti odobrena za pojedinaĉne projekte po osnovu ovog programa
je:
 Najniža vrednost: 100.000 evra

 Najviša vrednost : 300.000 evra

Minimalna vrednost granta: 60% od ukupnih opravdanih troškova


Maksimalna vrednost granta: 90% od ukupnih opravdanih troškova (pogledati poglavlje 2.1.4)
Preostali deo (razlika) mora biti finansiran iz sopstvenih izvora podnosioca predloga projekta ili partnera ili
iz drugih izvora koja nisu sredstva Evropske zajednice ili Evropskog fonda za razvoj.

Primer:
Ukupni troškovi projekta Minimalni iznos (60%) Maksimalan iznos (90%) Sopstveno učešće
koji može biti finansiran koji može biti finansiran minimum (10%)
od strane Delegacije EU od strane Delegacije EU
200.000 evra 120.000 evra 180.000 evra 20.000 evra

2009 Page 4 of 19
Smernice-Exchange3
2. PRAVILA POZIVA ZA DOSTAVLJANJE PREDLOGA PROJEKATA

Ovo uputstvo uspostavlja pravila za predaju, odabir i sprovoĊenje aktivnosti finansiranih pod ovim Pozivom,
u skladu sa odredbama Praktiĉnog vodiĉa za ugovorne procedure za spoljne aktivnosti Evropske komisije, a
koji se delimiĉno i selektivno primenjuje na ovaj Poziv (dostupan na sledećoj adresi:
http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/index_en.htm).

2.1 KRITERIJUMI ZA UĈEŠĆE NA KONKURSU


Postoje tri grupe kriterijuma za uĉešće na ovom konkursu koji se odnose na:

 podnosioca(e) predloga projekata koji mogu konkurisati za sredstva (2.1.1) i njihove partnere (2.1.2);
 projekte za koje sredstva mogu biti dodeljena (2.1.3);
 vrste troškova koji mogu biti uzeti u obzir prilikom odreĊivanja visine sredstava koja će biti dodeljena
(2.1.4).

2.1.1 Prihvatljivost učesnika: ko može da se prijavi?

(1) Pravo uĉešća na konkursu kao nosioci projekta imaju kandidati koji ispunjavaju sledeće uslove :

 da budu lokalna vlast: opština, grad ili gradska opština u Republici Srbiji
 da budu direktno odgovorni za pripremu i rukovoĊenje aktivnostima sa njihovim partnerima, ne
nastupajući kao posrednik

(2) potencijalni kandidati ne mogu uĉestvovati u pozivima za predloge i ne moţe im se dodeliti grant ukoliko
se nalaze u bilo kojoj od situacija navedenih u odeljku 2.3.3. u PRAG-u (dostupan na web adresi:
http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/index_en.htm);
U delu B sekcija VI Prijavnog obrazaca za dodelu sredstava (“Izjava podnosioca predloga projekta”),
podnosilac mora izjaviti da ne potpada niti pod jednu od gore navedenih situacija.

2.1.2 Partnerstvo i prihvatljivost partnera

Podnosioci predloga projekata moraju da konkurišu sa najmanje jednom partnerskom organizacijom i to


kako je u daljem tekstu navedeno:

(A) Lokalna vlast: opština, grad ili gradska opština iz Republike Srbije
(B) Lokalna vlast: opština, grad ili gradska opština (okrug) iz drţave ĉlanice EU .
Svaki podnosilac mora da sarađuje sa najmanje jednim partnerom: lokalna vlast iz Srbije ili lokalna vlast
iz države članice EU

Pored navedenih obaveznih partnera, sledeće organizacije takoĊe mogu uĉestvovati kao partneri:
(a) Organizacije civilnog društva registrovane u Republici Srbiji
(b) Organizacije i institucije u javnom sektoru
(c) Regionalne i razvojne agencije registrovane u Republici Srbiji
(d) Regionalne vlasti iz drţava ĉlanica EU.

Partneri moraju da uĉestvuju u dizajnu i realizaciji projekta i troškovi koje njihov angaţman iziskuje su
prihvatljivi na isti naĉin kao i troškovi nosioca projekta. Stoga i partneri moraju da ispune kriterijume
prihvatljivosti kao i nosilac projekta.
2009 Page 5 of 19
Smernice-Exchange3
Oni koji nisu partneri i ne moraju da potpišu „izjavu o partnerstvu“:

 Saradnici
Druge organizacije mogu takoĊe biti ukljuĉene u projekat. Takvi saradnici imaju stvarnu ulogu u projektu
(uĉestvuju u radionicama ili studijskim putovanjima, izveštavaju o aktivnostima, imaju koristi od projekta,
itd), ali ne mogu primati sredstva iz budţeta projekta, sa izuzetkom dnevnica ili putnih troškova.
Saradnici ne moraju da ispunjavaju kriterijume prihvatljivosti pomenute u sekciji 2.1.1. Saradnici moraju biti
pomenuti u Delu B, Sekcija IV – „Saradnici podnosioca predloga projekta koji uĉestvuju u projektu“
Formulara za podnošenje predloga projekta.

 Podugovaraĉi
Korisnici donacije mogu da dodeljuju ugovore podugovaraĉima. Podugovaraĉi nisu ni partneri, ni saradnici i
podleţu pravilima nabavki iz Aneksa IV standardnog Ugovora o dodeli donacije.

Podnosilac predloga projekta nastupa kao nosilac projekta i u sluĉaju da projekat bude odobren, potpisuje
ugovor sa Delegacijom EU u Srbiji.

2.1.3 Prihvatljive aktivnosti: aktivnosti za koje je moguće konkurisati

Definicija: Projekat se sastoji od grupe aktivnosti.

Trajanje

Period realizacije projekta ne moţe biti kraći od 12 meseca, niti duţi od 15 meseci.

Oblasti ili teme

Oblasti ili teme na koje se projekat mora odnositi su:

1 Dobro upravljanje i opštinski menadţment


2 Opštinske finansije
3 Komunalne usluge
4 Ţivotno okruţenje
5 Pitanja zaštite ţivotne sredine
6 Prostorno planiranje
7 Socijalna politika i razvoj
8 Lokalni ekonomski razvoj
9 Obrazovanje
10 Opštinske usluge

Lokacija projekta

Realizacija projekta mora da bude u Republici Srbiji. Studijska putovanja i staţiranja u zemljama Evropske
Unije biće prihvatljivi kao aktivnosti u okviru planiranog projekta.

Tipovi aktivnosti

Predloţene aktivnosti moraju biti u skladu prioritetima i oblastima/temama

2009 Page 6 of 19
Smernice-Exchange3
Predložene akcije (projekti) moraju da budu identifikovane kao prioriteti u (usvojenim) opštinskim
strateškim dokumentima (strategija održivog razvoja, sektorska strategija, akcioni plan i dr.).

Sektor/teme Tipovi akcija (projekata)


1. Dobro upravljanje i opštinski Upravljanje ljudskim resursima, sistem IT uvoĊenje/poboljšanje,
menadţment podsticanje graĊanskog uĉešća, lokalni ombudsman i druge srodne
aktivnosti
2. Opštinske finansije Poboljšanje / uvoĊenje: poreska administracija, budţetiranje,
upravljanje imovinom i druge srodne aktivnosti
3. Komunalne usluge Javna komunalna preduzeća i usluge: voda, otpadne vode, saobraćaj,
upravljanje otpadom i deponijama, energetska efikasnost i dr.
4. Ţivotno okruţenje Igrališta, parkovi, rekreativne i sportske oblasti, gradski trgovi,
biblioteke, domovi kulture, kulturno nasleĊe i druge srodne aktivnosti.
5. Pitanja zaštite ţivotne sredine Promotivne kampanje, zaštita od poplava, smanjenje zagaĊenja,
prevencija i uticaj na smanjenje klimatskih promena i druge srodne
aktivnosti.
6. Prostorno planiranje Izrada prostornih/urbanistiĉkih planova, uvoĊenje/razvoja GIS-a,
katastar, izdavanje dozvola i dr.
7. Socijalna politika i razvoj Poboljšanje postojećih/uvoĊenje novih socijalnih usluga, rad sa
ugroţenim i manjinskim grupama i druge srodne aktivnosti.
8. Lokalni ekonomski razvoj Ruralni razvoj, razvoj turizma, razvoj MSP, podrška novim i
postojećim preduzetniĉkim inicijativama, poboljšanje poslovne i
investicione klime, uspostavljanje i razvoj poslovnih zona i druge
srodne aktivnosti.
9. Obrazovanje Poboljšanje osnovnog obrazovanja, predškolsko obrazovanje,
dopunsko obrazovanje, aktivnosti koje za cilj imaju rad sa ugroţenim i
manjinskim grupama i druge srodne aktivnosti.
10. Opštinske usluge Poboljšanje postojećih servisnih centara tj. saradnja sa drugim
opštinskih odeljenjima i/ili javnim institucijama, novi servisi za
ugroţene i manjinske grupe i druge srodne aktivnosti.

Program EXCHANGE 3 predviĊa tri osnovna modaliteta aktivnosti za koje se opštine mogu prijaviti:

A. Zahtev za ekspertsku (tehniĉku) pomoć – gradovi i opštine Srbije će odrediti prioritetne oblasti svog
interesovanja i zahtevati specifiĉnu pomoć od strane opštinskih eksperata iz partnerske opštine (iz Srbije i/ili
neke od zemalja Evropske unije). Tehniĉka pomoć moţe da ukljuĉi misije obuke od strane opštinskih
eksperata iz partnerskih opština, serije savetodavnih susreta ili jednokratne posete.

B. Studijska putovanja i staţiranja – opštine mogu u svoje projekte ukljuĉiti i posete jednoj ili većem broju
opština u Srbiji ili nekoj od zemalja Evropske Unije. Ovakve studijske posete mogu trajati nedelju dana ili
više nedelja u vidu staţiranja.

C. Kupovina opreme, nameštaja i manje investicije (renoviranja) – pored tehniĉke pomoći, opštine mogu
zakljuĉiti da prilikom realizacije projektnih aktivnosti postoji i potreba za investicijama manjeg obima koje
su ograniĉene na 20% od ukupnog buţeta projekta pri ĉemu se ne sme preći iznos od 50.000,00 evra.
Napomena: Ova ograniĉenja se ne odnose na nabavku softvera.

Kombinovanje navedenih modaliteta je dozvoljeno. Modaliteti B i(ili) C mogu se podnositi samo u


kombinaciji sa modalitetom A.

Sledeći tipovi projekata neće biti finasirani:


2009 Page 7 of 19
Smernice-Exchange3
 Izrada strategija održivog razvoja (tzv. krovne strategije)
 Aktivnosti (projekti) koji nisu definisani u opštinskim strateškim dokumentima (strategija
održivog razvoja, sektorske strategije, akcioni planovi i dr.)
 Izrada studija izvodljivosti i tehniĉke dokumentacije za infrastrukturne projekte
 Projekti koji se većinski, ili u potpunosti bave individualnim sponzorstvima za uĉešće u radionicama,
seminarima, konferencijama, kongresima;
 Projekti koji se većinski, ili u potpunosti bave individualnim školarinama za studije i kurseve obuke;
 Projekti ĉiji je budţet orjentisan prevashodno na kupovinu materijala i opreme
 Kupovina i/ili renoviranje zgrada ili kancelarija
 Aktivnosti preduzete pre potpisivanja ugovora

Broj predloga projekata i donacija po podnosiocu


U okviru ovog poziva za dostavljanje predloga projekata podnosilac predloga projekta ne moţe podneti više
od jednog projekta.
Podnosilac predloga projekta moţe istovremeno da bude i partner na drugom projektu.
Partneri ne mogu uĉestvovati u više od dva predloga projekta.

2.1.4 Prihvatljivost troškova: vrste troškove koji mogu biti uzeti u razmatranje kod dodele sredstava

Samo „prihvatljivi troškovi“ mogu biti uzeti u obzir za dodelu sredstava. Kategorije troškova koji se
smatraju prihvatljivim ili neprihvatljivim su navedeni u tekstu ispod. Predloţeni budţet je u isto vreme i
procena i maksimalni iznos za „prihvatljive troškove“. Obratite paţnju da prihvatljivi troškovi moraju biti
zasnovani na realnim troškovima (osim za troškove dnevnica i indirektnih troškova gde se primenjuju
paušalne stope).
Preporuka za dodelu donacija je uvek uslovljena time da se u procesu provere koji prethodi potpisivanju
ugovora ne otkriju problemi koji zahtevaju promene na budţetu (na primer aritmetiĉke greške, netaĉnosti ili
nerealistiĉni troškovi i drugi neprihvatljivi troškovi). Ove provere mogu dovesti do zahteva za razjašnjenjem
i mogu navesti Delegaciju EU da uvede modifikacije ili redukcije da bi se ispravile ovakve greške ili
nepravilnosti. Visina donacije i procenat kofinansiranja koji su rezultat ovakvih ispravki ni u kom sluĉaju ne
mogu biti povećani.
Zbog svega navedenog, u najboljem je interesu podnosioca predloga projekta da obezbedi realistiĉan i
finansijski opravdan budžet.

Prihvatljivi direktni troškovi

Da bi bili prihvatljivi troškovi moraju da budu u skladu sa odredbama ĉlana 14 Opštih uslova za dodelu
donacija (Aneks F Uputstva za podnosioce predloga projekata).
Važne napomene:
- Troškovi plata zaposlenih u lokalnim samoupravama se mogu smatrati prihvatljivim do onog nivoa
koji se moţe povezati sa troškovima aktivnosti koje podnosilac projekta ne bi sprovodio ukoliko ne
realizuju projekat. Koliĉina vremena provedenog na projektu od strane angaţovanog osoblja će biti
proveravana putem “time sheet” koji potpisuje navedeno osoblje i njihovi direktno nadreĊeni.
Naknade za angaţovanje ovog osoblja ukljuĉuju pored redovne neto plate i socijalno osiguranje i
ostale zakonom propisane troškove. Te naknade ne smeju da prevazilaze proseĉne vrednosti koje
korisnik (podnosilac projekta, partner) inaĉe isplaćuje svom osoblju za takve vrste poslova.
- Troškovi angaţovanja opštinskih eksperata iz partnerskih opština iz Srbije smatraju se prihvatljivim.
Tako angaţovani eksperti imaju pravo na nadoknadu do 30% od svoje redovne plate (Zakon o
platama u drţavnim organima i javnim sluţbama, ĉlan 12), dnevnice (ukljuĉujući smeštaj) i troškove
putovanja.
- Budţetske linije sa paušalnim (lump-sum) iznosima nisu prihvatljive.
- Prilikom nabavke dobara/opreme, usluga (analize, obuke) i radova moraju se primenjivati procedure
nabavke po EU procedurama, ukljuĉujući i pravilo o poreklu.

2009 Page 8 of 19
Smernice-Exchange3
Rezerva za nepredviĊene situacije

Rezerva za nepredviĊene situacije koja ne prelazi 5% direktnih prihvatljivih troškova moţe biti ukljuĉena u
budţeg Projekta.

Ona moţe biti korišćena iskljuĉivo sa prethodnim pismenim odobrenjem od strane Delegacije EU.

Indirektni prihvatljivi troškovi (reţijski troškovi)

Indirektni troškovi napravljeni u toku izvoĊenja projekta mogu biti prihvatljivi za finansiranje u paušalnom
iznosu ne većem od 7% ukupnih direktnih prihvatljivih troškova.

Podnosilac predloga projekta treba da priloži opis predviđenih troškova koji će biti pokriveni indirektnim
troškovima kako bi se potvrdilo da oni nisu predviđeni u okviru neke direktne budžetske linije.

Ako podnosilac predloga projekta već koristi operativnu bespovratnu pomoć finansiranu iz budţeta Evropske
zajednice, on ne moţe traţiti nadoknadu indirektnih troškova u okviru predloţenog budţeta projekta.
Doprinosi u naturi (in kind contributions)
Doprinosi u naturi ne smatraju se stvarno napravljenim troškom i stoga nisu prihvatljivi trošak. Ovakvi
doprinosi u naturi ne mogu se smatrati sufinansiranjem od strane Korisnika.

Troškovi osoblja koje uĉestvuje u Projektu nisu doprinos u naturi i mogu biti smatrani sufinansiranjem u
Budţetu projekta kada su isplaćeni od strane Korisnika ili njihovih partnera.

Bez obzira na gore navedeno, ukoliko se u predlogu projekta predviĊa doprinos u naturi, on mora biti i
stvarno obezbeĊen u toku trajanja projekta.

Neprihvatljivi troškovi

Navedeni troškovi nisu prihvatljivi:


– Finansijske transakcije i bankarske garancije;
– dugovi i pokrivanje gubitaka ili zaduţenja;
– kamata na dug;
– stavke koje se već finansiraju iz nekog drugog projekta;
– troškovi kupovine zemljišta ili zgrada, osim u sluĉajevima kada je to apsolutno neophodno za realizaciju
projekta - u tom sluĉaju vlasništvo nad zemljištem ili zgradom treba da bude predato finalnim korisnicima
sredstava odobrenih iz ovog programa na kraju implementacije projekta;
– gubici izazvani kursnim razlikama;
– porezi, ukljuĉujući i PDV, osim u sluĉaju da krajnji korisnik odobrenih sredstava (ili njegovi partneri) ne
mogu da ih povrate a odgovarajuće regulative predviĊaju povraćaj novca;
– kreditiranje trećih lica.

2.2 KAKO SE PRIJAVITI I PROCEDURE KOJE TREBA SLEDITI

Imajte u vidu da je registracija u PADOR sistemu za podnosioce predloga projekata i njihove partnere za
ovaj poziv obavezujuća pre podnošenja predloga projekta.

PADOR je internet baza podataka (on-line database) u kojoj se organizacije registruju i redovno aţuriraju
svoje podatke. Podaci postavljeni od strane organizacije u PADOR-u se koriste od strane Evropske komisije
za proveru prihvatljivosti organizacija za uĉešće u javnim pozivima.

U PADOR-u organizacije predstavljaju iste podatke koji su traţeni u poglavlju II (za vodeće podnosioce) i
III (za partnere vodećih podnosilaca) prijavnog obrazaca. Ovi podaci se odnose na samu organizaciju, i
registracija nije povezana sa projektnim predlogom.

2009 Page 9 of 19
Smernice-Exchange3
Organizacije dobijaju svoj identifikacioni broj na EuropeAid (EuropeAid ID) nakon završetka procesa
registracije. Proces registracije se sastoji u šifrovanju, pripremi i podnošenju doslednih informacija na svim
sekcijama PADOR-a (kao što su sektorsko i geografsko iskustvo, finansijski podaci, itd.)

Pre nego zapoĉnete registraciju vaše organizacije u PADOR-u, molimo proverite:


- ĉesto postavljana pitanja (FAQ)
- upustvo za PADOR korisnike
- elektronska obuka (the e-training)

Ova tri dokumenta su dostupna na sledećoj internet adresi:


http://ec.europa.eu/europeaid/work/onlineservices/pador/index_en.htm

Pre nego zapoĉnete registraciju vaše organizacije u PADOR-u, molimo proverite da li je neka osoba iz vaše
organizacije već registrovala vašu organizaciju pre vas. U sluĉaju da je vaš kolega/koleginica već
registrovao/la organizaciju, molimo vas da stupite u kontakt sa njim/njom kako biste dobili broj EuropeAid-a
vaše organizacije.

2.2.1 Formular za prijavljivanje

Prijave moraju biti predate u obliku Formulara za prijavljivanje koji priloţen uz ove Smernice (Aneks A).

Predlozi projekata moraju biti napisani na engleskom jeziku.

Svaka greška ili bitnija razlika u stavkama navedenim u instrukcijama koje se odnose na rezime projekta, ili
bitnija nedoslednost u prijavnom obrazacu (npr. iznosi navedeni u budţetu se razlikuju od onih koji su
navedeni u prijavnom obrazacu) moţe dovesti do odbijanja kompletnog predloga projekta.

Pojašnjenja mogu biti zahtevana samo kad informacije koje su navedene nisu dovoljno jasne i na taj naĉin
spreĉavaju objektivnu ocenu predloga projekta.

Rukom pisane aplikacije neće biti prihvaćene.


Obratite paţnju na to da će samo prijavni obrazac i objavljeni aneksi, koji treba da budu popunjeni (budţet,
logiĉki okvir), biti ocenjivani. Stoga je od izuzetnog znaĉaja da ovi dokumenti sadrţe sve relevantne
informacije vezane za projekat. Ne treba slati nikakve dodatne anekse.

2.2.2 Gde i kako poslati prijavu

Prijava mora biti dostavljena u jednom originalu i tri (3) kopije u A4 formatu, u odvojenim povezima.

Prijave moraju da sadrţe kopiju lokalnog strateškog dokumenta (strategija odrţivog razvoja, sektorska
strategija, akcioni plan) u okviru kog je predloţeni projekat identifikovan kao prioritet. TakoĊe je neophodno
priloţiti i Odluku o usvajanju navedenog strateškog dokumenta.

Kompletirana prijava (deo A: Rezime projekta (concept note) i deo B: Formular za podnošenje predloga
projekta), budţet i matrica logiĉkog okvira moraju takoĊe biti predate u elektronskom formatu (CD-Rom) u
odvojenom i jedinstvenom fajlu (npr. Prijavni obrazac ne sme biti odvojen u nekoliko razliĉitih fajlova).
Elektronski format mora sadrţati potpuno iste informacije kako i priloţena verzija na papiru.
Kontrolna lista (sekcija V dela B Prijavnog obrasca), Izjava od strane aplikanata (sekcija VI dela B
Prijavnog obrasca) moraju biti spojeni odvojeno i priloženi u koverti.

Na koverti mora da stoji referentni broj i naziv poziva za podnošenje projekata, puno ime, adresa podnosioca
prijave i tekst “Ne otvarati pre sastanka za otvaranje”.

2009 Page 10 of 19
Smernice-Exchange3
Prijave moraju biti dostavljene u zapeĉaćenoj koverti, preporuĉenom poštom, kurirom ili liĉno (potpisana i
datumom obeleţena potvrda o primljenoj pošiljci biće predata donosiocu) na sledeću adresu :
Delegation of the European Union to the Republic of Serbia
Contract and Finance Unit, 9th floor
GTC 19 Avenue Building
Vladimira Popovica 40
11070 Belgrade, Serbia
Prijave poslate na bilo koji drugi naĉin (npr. faksom ili e-mailom), ili dostavljene na bilo koju drugu adresu
biće automatski odbijene.

Podnosioci moraju utvrditi da je njihov predlog projekta kompletan, koristeći kontrolnu listu (sekcija
V dela B prijavnog obrasca). Nepotpuni predlozi projekata neće biti prihvaćeni.

2.2.3 Krajnji rok za podnošenje prijava

Krajnji rok za prijem prijava je 10. mart 2010. a dokazuje se datumom evidentiranim na otpremnici,
poštankom ţigu. U sluĉaju liĉne dostave krajnji rok za predaju predloga projekta je do 15.00 sati po
lokalnom vremenu, a dokazuje se datumom i potpisom na potvrdi o predaji. Svi predlozi projekata predati
posle gore navedenog roka će automatski biti odbijeni.

2.2.4 Dodatne informacije

Info dani o ovom konkursu biće odrţani tokom decembra 2009. Detaljne informacije o info danima biće
objavljene na web sajtu Delegacije EU u Srbiji kao in a web sajtu SKGO. Pozivnice za uĉešće na info
danima biće poslate svim lokalnim samoupravama u Srbiji.
Dodatna pitanja vezana za ovaj poziv mogu biti poslata putem mejla ili faksa najkasnije 21 dan pre krajnjeg
roka za dostavljanje predloga projekata na adresu navedenu ispod, navodeći jasno referentni broj poziva za
dostavljanje projektnih predloga:
Ms Snjezana Djukic
Snjezana Djukic@ec.europa.eu
Delegation of the European Union to the Republic of Serbia
Contracts and Finance Unit, 9th floor
GTC 19 Avenue Building
Vladimira Popovica 40
11070 Belgrade
Fax no. +381 11 3083 201
Delegacija nema obavezu da daje dodatna pojašnjenja nakon ovog roka.
Odgovori će biti dati najkasnije 11 dana pre krajnjeg roka za dostavljanje predloga projekata.
U cilju ravnopravnog tretmana podnosilaca predloga projekata, Delegacija ne moţe dati prethodno mišljenje
o prihvatljivosti podnosioca predloga projekta, partnera ili projektnih aktivnosti.
Pitanja koja mogu biti relevantna i drugim podnosiocima predloga projekata, zajedno sa odgovorima, biće
objavljena putem interneta na sledećim web sajtovima:
1. EuropeAid website:
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome,
2. web site of the EU Delegation in Serbia www.europa.rs and
3. Exchange 3 web site www.exchange.org.rs.

Preporuĉuje regularno posećivanje gore navedenih sajtova kako bi ste bili informisani o pitanjima i
odgovorima u vezi sa ovim konkursom.

Sva pitanja u vezi registracije za PADOR mozete poslati na sledeću web adresu:
europeaid-on-line-registration-hd@ec.europa.eu
2009 Page 11 of 19
Smernice-Exchange3
2.3 EVALUACIJA I SELEKCIJA PRIJAVA

Prijave će biti razmotrene i evaluirane od strane Delegacije EU uz moguću pomoć spoljnih saradnika.

Sve prijave će biti ocenjene prema sledećim koracima i kriterijumima:

Ukoliko je tokom pregleda prijave utvrĊeno da predloţeni projekat ne ispunjava kriterijume prihvatljivosti
navedene u paragrafu 2.1.3, prijava će biti odbijena iskljuĉivo po tom osnovu.

(1) KORAK 1: OTVARANJE I ADMINSTRATIVNA PROVERA

Proveravaće se sledeće:

 Propis koji se odnosi na krajnji rok za dostavljanje je ispoštovan. Ukoliko krajnji rok nije ispoštovan,
predlog će biti automatski odbijen.

 Prijavni formular je zadovoljio sve kriterijume pomenute u taĉkama 1-5 Kontrolne liste. Ukoliko
bilo koja od traţenih informacija nedostaje ili je netaĉna, predlog moţe biti iskljuĉivo po tom
osnovu odbijen i neće biti dalje ocenjivan.
Nakon sastanka za otvaranje i administrativne provere, Delegacija će poslati pismo svim podnosiocima
predloga projekata, sa naznakom da li je predlog dostavljen pre krajnjeg roka, sa informacijom o referentnom
broju koji im je dodeljen, i da li su preporuĉeni za dalje ocenjivanje.

(2) KORAK 2: OCENJIVANJE REZIMEA PROJEKTA (CONCEPT NOTE)

Ocenjivanje Rezimea predloga projekta koji je prošao prvu administrativnu proveru će pokriti relevantnost
projekta, njegovu suštinu i efektivnost, njegovu celishodnost i odrţivost. Delegacija zadrţava pravo da ne
preduzima ocenjivanje Rezimea projekta kada god se to uĉini opravdanim (na primer u sluĉaju da je primljen
manji broj prijava od oĉekivanog) i da preĊe direktno na ocenjivanje odgovarajućih kompletnih prijava.

Molimo vas da obratite paţnju da su bodovi dodeljeni za Rezime projekta u potpunosti odvojeni od onih
datih za pun predlog projekta.

Rezimeu projekta moţe da dobije najviše 50 bodova u skladu sa raspodelom prema donjoj tabeli za
ocenjivanje. Ocenjivanje će takoĊe potvrditi usaglašenost sa instrukcijama predviĊenim uputstvima za
Rezime projekta, deo A Prijavnog obrazaca.

Kriterijumi ocenjivanja su podeljeni na stavke i podstavke. Svaka stavka dobija izmeĊu 1 i 5 poena u skladu
sa sledećim kategorijama procene: 1 = veoma loše; 2 = loše; 3 = dovoljno; 4 = dobro; 5 = odliĉno.

bodovi
1. Relevantnost projektnih aktivnosti Podbodovi 15
1.1 Relevantnost potreba i zahteva ciljne zemlje/regiona kojima se bavi predlog projekta 5
(uopšteno), a pogotovo onih ciljnih grupa i pojedinaĉnih krajnjih korisnika.

5(x2)*
1.2 Relevantnost prema prioritetima i ciljevima pomenutim u Smernicama.
2. Efektivnost i izvodljivost projekta Podbodovi 25
2009 Page 12 of 19
Smernice-Exchange3
2.1 Procena identifikacije i analize problema. 5

2.2 Procena predloţenih aktivnosti (praktiĉnost i konzistentnost u odnosu na ciljeve, 5(x2)*


svrhu i oĉekivane rezultate).
5(x2)*
2.3 Procena uloge i ukljuĉenosti svih zainteresovanih strana i, ukoliko postoje,
predloţenih partnera.

3. Održivost projekta Podbodovi 10


3.1 Ocena identifikacije glavnih pretpostavki i rizika, pre poĉetnog perioda i kroz 5
razliĉite periode sprovoĊenja.

3.2 Ocena identifikacije dugoroĉnog odrţivog uticaja na ciljne grupe i krajnje korisnike. 5

UKUPNO BODOVA 50

* rezultat je pomnoţen sa 2 zbog njihovog znaĉaja

Kada se jednom svi Rezimei projekata ocene, formira se lista sa predloţenim projektima rangiranim prema
ukupnom broju njihovih bodova.

Prvo, samo Rezimei projekata koji su dobili minimum 12 bodova u kategoriji „Relevantnost” kao i minimum
30 bodova od ukupnog zbira bodova će se smatrati preliminarno izabranim.

Drugo, lista Rezimea projekata će biti skraćena u skladu sa rangiranjem onih ĉiji zbir ukupnih traţenih
iznosa bespovratne pomoći iznosi najmanje dvostruku vrednost budţeta raspoloţivog za ovaj Poziv za
dostavljanje projektnih predloga, uzimajući u obzir indikativni finansijski okvir predviĊen merama.
Evaluaciona komisija će nakon toga nastaviti sa podnosiocima predloga projekata ĉiji su predlozi
preliminarno izabrani.

(3) KORAK 3: OCENJIVANJE KOMPLETNOG PREDLOGA PROJEKTA

Ocena kvaliteta predloga projekata, ukljuĉujući predloţeni budţet, kao i kapaciteta podnosioca i partnera će
biti sprovedena u skladu sa kriterijumima ocenjivanja odreĊenim u Tabeli za ocenjivanje koja je prikazana
ispod. Postoje dva tipa kriterijuma za ocenjivanje: kriterijumi odabira i kriterijumi dodele.

Kriterijum odabira ima nameru da pomogne u proceni finansijskih i operativnih kapaciteta podnosilaca i da
utvrdi da podnosioci:

 imaju stabilan i dovoljan izvor finansiranja za odrţavanje svojih aktivnosti kroz period u kom će projekat
biti sproveden, i gde je to prikladno, uĉestvovati u finansiranju;

 imaju upravljaĉke kapacitete, profesionalnu kompetentnost i kvalifikacije potrebne za uspešan završetak


predloţenog projekta. Ovo se takoĊe odnosi na bilo kog partnera.

Kriterijum dodele dozvoljava da se proceni kvalitet dostavljenog predloga u odnosu na već odreĊene
ciljeve i prioritete i da se bespovratna pomoć dodeli za projekat koji maksimalizuje ukupnu efektivnost
poziva za dostavljanje projektnih predloga. Oni omogućavaju odabir predloga na koji se Delegacija moţe
osloniti da će zadovoljiti ciljeve i prioritete, i garantovati uoĉljivost finasiranja Zajednice (vidi
http://ec.europa.eu/europeaid/work/visibility/index_en.htm). Oni će uzeti u obzir aspekte kao što je
relevantnost projekta, konzistentnost sa ciljevima poziva za dostavljanje projektnih predloga, kvalitetom,
oĉekivanim efektom, odrţivošću i efikasnošću troškova.
2009 Page 13 of 19
Smernice-Exchange3
Bodovanje:

Kriterijumi ocenjivanja su podeljeni u sekcije i podsekcije. Svaka sekcija će biti bodovana izmeĊu 1 i 5 u
skladu sa sledećim uputstvima: 1 = veoma loše; 2 = loše; 3 = dovoljno; 4 = dobro; 5 = odliĉno.

Tabela za ocenjivanje

Maksimum
Sekcija
bodova
1. Finansijski i operativni kapaciteti
20
1.1 Da li podnosilac i partneri, ukoliko ih ima, imaju dovoljno iskustvo u upravljanju 5
projektima?

1.2 Da li su podnosilac i partneri, ukoliko ih ima, imaju dovoljno struĉnog znanja? 5


(prvenstveno znanje o materiji kojom će se baviti.)

1.3 Da li podnosilac i partneri, ukoliko podnosilac ima partnere, imaju zadovoljavajuće 5


upravljaĉke kapacitete? (ukljuĉujući osoblje, opremu i sposobnost da upravljaju
projektnim budţetom)

1.4 Da li podnosilac ima stabilan i dovoljan izvor finansiranja? 5

2. Relevantnost
25
2.1 Koliko je predlog relevantan u odnosu na ciljeve, i jedan ili više prioriteta poziva za 5x2
dostavljanje predloga?

Napomena: 5 bodova (odliĉno) će se dodeliti iskljuĉivo ako se predlog konkretno poziva


na najmanje jedan prioritet.
Napomena: 5 bodova (odliĉno) će se dodeliti iskljuĉivo ako predlog sadrţi specifiĉne
elemente dodatnih vrednosti, kao što su promocija rodne ravnopravnosti i prava na
jednaku šansu…

2.2 Koliko je predlog relevantan u odnosu na posebne potrebe i zahteve ciljne 5


zemlje/zemalja ili region(a)? (ukljuĉujući sinergiju sa drugim inicijativama EU i
izbegavanje ponavljanja).

2.3 Koliko su ukljuĉene strane jasno definisane i strateški izabrane (krajnji korisnici, ciljne 5x2
grupe)? Da li su njihove potrebe jasno definisane i da li je jasno da se predlog na njih
adekvatno odnosi?

3. Metodologija
25
3.1 Da li su predloţene aktivnosti prikladne, praktiĉne i konzistentne sa ciljevima i 5
oĉekivanim rezultatima?

3.2 Koliko je ukupni dizajn projekta koherentan? 5


(posebno, da li odraţava analizu problema, uzima u obzir spoljne faktore i predviĊa
evaluaciju?)

3.3 Da li je nivo ukljuĉenosti i uĉešća partnera i vaţnih ĉinilaca u projektu 5


zadovoljavajući?

2009 Page 14 of 19
Smernice-Exchange3
3.4 Da li je plan projektnih aktivnosti jasan i izvodljiv? 5

3.5 Da li predloţeni plan sadrţi objektivno proverljive indikatore rezultata projekta? 5

4. Održivost
15
4.1 Da li je verovatno da će projekat imati jasan uticaj na ciljne grupe? 5

4.2 Da li je verovatno da će predlog imati efekat multipliciranja? (ukljuĉujući ponavljanje 5


i širenje rezultata akcije i širenja informacija.)

4.3 Da li su oĉekivani rezultati predloţene akcije održivi: 5

- finansijski (na koji će način aktivnosti biti finansirane nakon što se finansiranje
završi?)
- institutionalno (da li će se uspostaviti strukture koje će nastaviti aktivnosti na kraju
projekta? Da li će postojati lokalno “vlasništvo”nad rezultatima projekta?)
- na nivou donošenja odluka (ukoliko je primenjivo) (kakav će biti strukturni uticaj
projekta — tj.da li će voditi poboljšanju zakonodavstva, pravila o ponašanju, metoda
itd?)?
- ekološki (ukoliko je primenjivo) (da li će projekat imati negativni/pozitivni ekološki
uticaj?)

5. Budžet i efektivnost troškova


10
5.1 Da li je odnos izmeĊu procenjenih troškova i oĉekivanih rezultata zadovoljavajući? 5

5.2 Da li je predloţeni trošak neophodan za realizaciju projektnih aktivnosti? 5

Maksimalan zbir bodova


100

Napomena za sekciju 1. Finansijski i operativni kapacitet

Ukoliko je za sekciju 1 ukupan proseĉan zbir bodova manji od 12, predlog projekta neće biti prihvaćen.

Napomena za sekciju 2. Relevantnost

U koliko je ukupan prosjeĉan zbir manji od 20 bodova za sekciju 2 - relevantnost, predlog projekta neće biti
prihvaćen.

Preliminarni odabir

Nakon ocenjivanja će biti napravljena rang lista predloga projekata u skladu sa bodovima koje su dobili i
raspoloţivim sredstvima, kao i rezervna lista koja će slediti iste kriterijume.

Napomena: Bodovi dodeljeni u ovoj fazi su u potpunosti odvojeni od onih koje su dodeljeni za rezime
projekta istog predloga projekta.

2009 Page 15 of 19
Smernice-Exchange3
(4) KORAK 4: VERIFIKACIJA PRIHVATLJIVOSTI PODNOSILACA I PARTNERA

Provera prihvatljivosti, bazirana na propratnim dokumentima po zahtevu Delegacije EU (vidi sekciju 2.4) će
biti izvršena samo za one predloge koji su bili preliminarno odabrani na osnovu bodova i raspoloţivih
finansijskih sredstava.

 Izjava podnosilaca (Sekcija VI dela B Prijavnog obrasca) će biti uporeĊena sa propratnim


dokumentima koje je dostavio podnosilac. Bilo koji nedostajući propratni dokument ili bilo kakvo
neslaganje izmeĊu Izjave podnosilaca i dokumenata moţe voditi ka odbijanju predloga iskljuĉivo po
tome osnovu.
 Prihvatljivost podnosilaca, partnera i projekta će biti verifikovana prema kriterijumima
uspostavljenim u sekcijama 2.1.1, 2.1.2 i 2.1.3.

Nakon gore pomenute analize i u koliko je neophodno, bilo koji odbijeni predlog projekta će biti zamenjen
sledećim najbolje rangiranim predlogom projekta sa rezervne liste koji se uklapa u raspoloţiva finansijska
sredstva, te će onda biti ispitani u smislu prihvatljivosti podnosilaca i partnera.

2.4 PREDAJA DODATNIH DOKUMENATA ZA PRELIMINARNO ODABRANE PROJEKTE

Podnosioci koji su preliminarno odabrani, ili se nalaze na rezervnoj listi će o tome biti obavešteni od strane
Delegacije EU pisanim putem. Od njih će biti zatraţeni sledeći dodatni dokumenti, kako bi Delegacija bila u
mogućnosti da potvrdi prihvatljivost podnosilaca i njihovih partnera:

Dodatna dokumenta se moraju obezbediti kroz PADOR, sekcija 2.2

1. Statuti, ili osnivaĉki akti organizacije podnosilaca1 i svake od partnerskih organizacija. Where the
Contracting Authority has recognized the applicant’s eligibility for another call for proposals under the
same budget line within 2 years before the deadline for receipt of applications, the applicant may submit,
instead of its statutes, copy of the document proving the eligibility of the applicant in a former Call (e.g.:
copy of the special conditions of a grant contract received during the reference period), unless a change in
its legal status has occurred in the meantime.

2. Kopija najnovijih finansijskih izveštaja podnosilaca (konaĉni bilans stanja i bilans uspeha za prethodnu
finansijsku godinu).

3. Obrazac o pravnom statusu (pogledati aneks D ovog Uputstva) potpuno popunjen i potpisan od strane
podnosilaca, sa propratnim dokumentima koji se tu traţe. Ukoliko podnosilac već ima potpisan ugovor sa
Delegacijom, umesto Obrasca o pravnom statusu i propratnih dokumenata, moţe biti predat broj o
pravnom statusu ukoliko u meĊuvremenu nije došlo do promene njegovog pravnog statusa.

4. Obrazac za finansijsku identifikaciju u skladu sa modelom priloţenim u aneksu E ovih Smernica, overen
od strane banke preko koje će plaćanja biti vršena. Pomenuta banka mora biti locirana u drţavi u kojoj je
registrovan podnosilac. Ukoliko podnosilac već ima potpisan ugovor sa Delegacijom, ili ukoliko je
Delegacija bila nadleţna za plaćanje po ugovoru, kopija starog Obrasca za finansijsku identifikaciju moţe
biti predata, osim ako je u meĊuvremenu došlo do promene bankovnog raĉuna podnosilaca.

U sluĉaju da zahtevana propratna dokumenta nisu postavljena na PADOR, ona moraju biti predata u formi
originala, fotokopija ili skeniranih verzija (gde se vide bitni peĉati, potpisi i datumi) pomenutih originala.

1 Ukoliko je podnosilac i/ili partner(i) drţavni organ osnovan zakonom, kopija pomenutog zakona mora biti
obezbeĊen
2009 Page 16 of 19
Smernice-Exchange3
MeĊutim, Obrazac o pravnom statusu i Obrazac za finansijsku identifikaciju moraju uvek biti predati u
originalu.

Ukoliko su ova dokumenta na jednom od zvaniĉnih jezika Evropske unije koji nije engleski, preporuĉuje se,
u svrhu efikasne evaluacije, da se obezbedi prevod relevantnih delova dokumenata koji dokazuju
prihvatljivost podnosilaca na engleski jezik.

Ukoliko gore pomenuta dokumenta ne budu obezbeĊena pre predviĊenog roka navedenog u Zahtevu za
dostavljane propratne dokumentacije poslate podnosilocu od strane Delegacije, predlog projekta moţe biti
odbijen.

Na osnovu verifikacije propratnih dokumenata od strane Evaluacione komisije, on će napraviti konaĉan


predog Delegaciji koji će odluĉiti o odobravanju bespovratne pomoći.

2.5 OBAVEŠTENJE O ODLUCI

2.5.1 Sadržaj odluke

Podnosioci će dobiti pisano obaveštenje o odluci Delegacije EU vezanoj za njihov predlog projekta, a u
sluĉaju odbijanja, o razlozima ovakve negativne odluke.
Podnosioci koji smatraju da su oštećeni zbog greške, ili neregularnosti nastalih u toku procesa odobravanja
mogu da se ţale direktno Delegaciji EU. Pogledati sekciju 2.4.15 PRAG-a

2.5.2 Vremenski raspored

DATUM VREME
Informativni sastanak (ukoliko je planiran) December 2009*

Rok za prijem zahteva za razjašnjenja od strane 18 February 2010 15:00


Delegacije EU

Poslednji dan na koji će razjašnjenja biti izdata od 28 February 2010 15:00


strane Delegacije EU

Rok za predaju Prijavnog obrasca 10. March 2010 15:00

Informacije podnosiocima o otvaranju predloga i March 2010** -


administrativnoj proveri (korak 1)

Informacije podnosiocima o oceni Rezimea projekta April 2010** -


(korak 2)

Informacije podnosiocima o oceni celog Prijavnog May 2010** -


obrasca (korak 3)

Obaveštenje o odobrenju predloga projekta (nakon May 2010** -


provere prihvatljivosti podnosilaca) (korak 4)

Potpisivanje ugovora May 2010** -


*
Detaljne informacije biće objavljene na web sajtu Delegacije EU u Srbiji kao in a web sajtu SKGO.Pozivi
će biti poslati svim lokalnim samoupravama u Srbiji.
** Provizorni datum.

2009 Page 17 of 19
Smernice-Exchange3
2.6 USLOVI IMPLEMENTACIJE PROJEKTA PO DOBIJANJU SREDSTAVA

Nakon odluke o dodeli sredstava, svakom Korisniku biće ponuĊen na potpisivanje ugovor zasnovan na
standardnom ugovoru Delegacije EU (pogledati Aneks F Smernica). Potpisivanjem Prijavnog obrazaca
(Aneks A), podnosioci prihvataju, u sluĉaju da im bude odobrena bespovratna pomoć, ugovorne uslove
iznete u Standardnom ugovoru.

Ugovori tokom sprovoĊenja

Ukoliko je za sprovoĊenje aktivnosti neophodno da Korisnik dodeljuje ugovore o nabavci, ti ugovori moraju
biti dodeljeni ponuĊaĉima koji nude najbolju vrednost za traţeni novac, odnosno, najbolji odnos cena-
kvalitet, u skladu sa principima transparentnosti i jednakog tretmana svih potencijalnih ponuĊaĉa, vodeći
raĉuna da se izbegne bilo kakav konflikt interesa. Korisnik mora poštovati procedure izloţene u Aneksu IV
Ugovora.

2009 Page 18 of 19
Smernice-Exchange3
3. LISTA ANEKSA

DOKUMENTA KOJA SE POPUNJAVAJU

ANEKS A: PRIJAVNI FORMULAR (WORD FORMAT)

ANEKS B: BUDŢET (EXCEL FORMAT)

ANEKS C: MATRICA LOGIĈKOG OKVIRA (EXCEL FORMAT)2

ANEKS D: OBRAZAC O PRAVNOM STATUSU (EXCEL FORMAT)3

ANEKS E: OBRAZAC ZA FINANSIJSKU IDENTIFIKACIJU

DOKUMENTA ZA INFORMISANJE

ANEKS F: STANDARDNI UGOVOR


ANEKS II: OPŠTI USLOVI KOJI SE PRIMENJUJU NA UGOVORE O BESPOVRATNOJ POMOĆI
ZA EKSTERNE AKTIVNOSTI FINANSIRANE OD STRANE EVROPSKE ZAJEDNICE

ANEKS IV: PROCEDURE O DODELI UGOVORA

ANEKS V: STANDARDNI ZAHTEV ZA PLAĆANJE

ANNEX VI: MODEL NARRATIVE AND FINANCIAL REPORT


ANEKS VII: OBRAZAC IZVEŠTAJA STVARNOG STANJA I OPISA POSLA ZA VERIFIKACIJU
TROŠKOVA FINANSIRANIH KROZ UGOVOR O BESPOVRATNOJ POMOĆI
OD STRANE EZ ZA EKSTERNE AKTIVNOSTI

ANEKS VIII: MODEL FINANSIJSKE GARANCIJE

ANEKS G: IZNOSI DNEVNICA, dostupni na sledećoj adresi:


http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/index_en.htm
ANEKS H: STANDARDNI SPORAZUM O UĈEŠĆU primjenjiv u sluĉajevima gde je korisnik
meĊunarodna organizacija.

VODIĈ ZA UPRAVLJANJE PROJEKTNIM CIKLUSOM


http://ec.europa.eu/europeaid/multimedia/publications/publications/manuals-tools/t101_en.htm

2 Opciono, ukoliko je ukupna suma bespovratne pomoći raspoloţiva za dodelu pod Javnim pozivom 100.000 EUR,
ili manje.
3 Vaţi samo ukoliko je Evropska komisija Ugovorno telo, ili će vršiti isplate po ugovorima koji će biti potpisani
2009 Page 19 of 19
Smernice-Exchange3