DELEGACIJA EVROPSKE UNIJE U REPUBLICI SRBIJI

EXCHANGE 3

SMERNICE ZA PODNOSIOCE PREDLOGA PROJEKATA

Budţetska linija: IPA 2007 Referentni broj: 07SER01/02/31

Krajnji rok za podnošenje predloga projekata: 10 Mart 2010

NAPOMENA: OVO JE NEZVANIĈAN PREVOD KOJI BI TREBALO DA VAM OLAKŠA PRIPREMU PREDLOGA PROJEKATA

2009 Smernice-Exchange3

Page 1 of 19

NAPOMENA Ovo je otvoreni poziv za dostavljanje predloga projekata. gde se sva dokumentacija predaje zajedno (Rezime projekta . biće sprovedena se provera prihvatljivosti za one projekte koji su preliminarno odabrani. U prvoj fazi evaluacije ocenje se samo Rezime projekta (Concept Note).Concept Note i kompletan predlog projekta sa svim aneksima). Ocena kompletnog projektnog predloga će biti završena samo ukoliko rezime bude preliminarno odabran. koja se predaje zajedno uz predlog projekta. Ova provera će biti sprovedena na osnovu pratećih dokumenta koje ugovorno telo bude zahtevalo kao i na osnovu potpisane „Izjave od strane podnosilaca predloga projekata”. Posle ocene kompletnog projektnog predloga. 2009 Smernice-Exchange3 Page 2 of 19 .

............................................................................................1 Uvod .....4 Prihvatljivost troškova: vrste troškove koji mogu biti uzeti u razmatranje kod dodele sredstava ..........2............5 Obaveštenje o odluci.. 17 2............. 4 2..... 17 2.....................................1.................................4 Dodatne informacije .2..................................1 Prihvatljivost uĉesnika: ko moţe da se prijavi? .................................. 5 2.2.................................................... 6 2....3 Finansijske pojedinosti ovog konkursa ........................1 Kriterijumi za uĉešće na konkursu ...................................................................................1...........................................................................3 Krajnji rok za podnošenje prijava ............................................... 9 2................................................................................1 Formular za prijavljivanje .................. 5 2....................................................1 Sadrţaj odluke ...Sadrţaj 1.................................................................................. 5 2........................... PRAVILA POZIVA ZA DOSTAVLJANJE PREDLOGA PROJEKATA 5 2..............................................5..........2 Kako se prijaviti i procedure koje treba slediti .... 18 3......................................................................................................................5........... 12 2.....................3 Prihvatljive aktivnosti: aktivnosti za koje je moguće konkurisati .....................................................................................................................................3 Evaluacija i selekcija prijava ...............................................................................................2 Vremenski raspored ...............2............................................................... 17 2......... 16 2............. LISTA ANEKSA 19 2009 Smernice-Exchange3 Page 3 of 19 .........4 Predaja dodatnih dokumenata za preliminarno odabrane projekte ................6 Uslovi implementacije projekta po dobijanju sredstava ...........................................................................................1........................................... 4 1................................................................ EXCHANGE 3 4 1............ 11 2....................................1. 10 2.......................... 8 2....................... 10 2...............................................2 Ciljevi i prioriteti programa ....................................................................2 Partnerstvo i prihvatljivost partnera ....... 11 2.. 4 1......................................................2 Gde i kako poslati prijavu ...............

1 UVOD Dalja integracija zemlje u Evropsku uniju jedan je od osnovnih ciljeva spoljne politike Republike Srbije. Najveći deo finasijske podrške Evropske Unije je realizovan preko Delegacije EU u Srbiji. (3) Zaštita ţivotne sredine kroz odrţivo korišćenje resursa. Posebni ciljevi ovog poziva za podnošenje predloga projekata su: (1) UnapreĊenje kapaciteta lokalnih vlasti za dobro upravljanje.000 evra 2009 Smernice-Exchange3 Minimalni iznos (60%) koji može biti finansiran od strane Delegacije EU 120.000 evra  Najviša vrednost : 300. EXCHANGE 1.000. koja rukovodi mnogobrojnim projektima u zemlji. Delegacija EU u Srbiji zadrţava pravo da ne raspodeli sva raspoloţiva sredstva. Program EXCHANGE 3 realizuje jedinica za upravljanje projektima u Stalnoj konferenciji gradova i opština (SKGO).000 evra . od kojih se veĉina odnosi na pitanja razvoja lokalne samouprave.1. Evropska unija je podrţala mnogobrojne programe usmerene ka razvoju jedinica lokalne samouprave. Visina sredstava koje se dodeljuju Najviši i najniţi iznos sredstava koja mogu biti odobrena za pojedinaĉne projekte po osnovu ovog programa je:  Najniža vrednost: 100. 1. (2) Poboljšanje kvaliteta ţivota na lokalnom nivou.000 evra Page 4 of 19 200.000 evra.3 FINANSIJSKE POJEDINOSTI OVOG KONKURSA Ukupan iznos sredstava koji je na raspolaganju u okviru ovog konkursa iznosi 5. Evropska unija izrazila je spremnost da ukljuĉi Srbiju u procese integracija nakon što ispuni odreĊene kriterijume za ĉlanstvo.4) Preostali deo (razlika) mora biti finansiran iz sopstvenih izvora podnosioca predloga projekta ili partnera ili iz drugih izvora koja nisu sredstva Evropske zajednice ili Evropskog fonda za razvoj.000 evra Minimalna vrednost granta: 60% od ukupnih opravdanih troškova Maksimalna vrednost granta: 90% od ukupnih opravdanih troškova (pogledati poglavlje 2. opštinske menadţment i pruţanje usluga. U poslednjih nekoliko meseci Srbija je preduzela ozbiljne mere kako bi osigurala put ka ĉlanstvu u EU. Program EXCHANGE 3 predstavlja nastavak akcija i mera iniciranih u okviru programa EXCHANGE 1 i EXCHANGE 2 i usmeren je na uvoĊenje EU modela u funkcionisanje i poboljšanje kapaciteta i efikasnosti lokalnih samouprava u Srbiji.1.2 CILJEVI PROGRAMA I PRIORITETNE MERE Opšti cilj ovog poziva za podnošenje predloga projekata je: jačanje kapaciteta lokalnih vlasti za unpaređenje pružanja usluga i stimulisanje lokalnog razvoja u skladu sa definisanim prioritetima. 1. Primer: Ukupni troškovi projekta Sopstveno učešće minimum (10%) 20.000 evra Maksimalan iznos (90%) koji može biti finansiran od strane Delegacije EU 180.

2009 Smernice-Exchange3 Page 5 of 19 .htm).eu/europeaid/work/procedures/implementation/index_en. Prihvatljivost učesnika: ko može da se prijavi? 2. Stoga i partneri moraju da ispune kriterijume prihvatljivosti kao i nosilac projekta. grad ili gradska opština (okrug) iz drţave ĉlanice EU .europa.3.1.1 (1) Pravo uĉešća na konkursu kao nosioci projekta imaju kandidati koji ispunjavaju sledeće uslove :   da budu lokalna vlast: opština.4).eu/europeaid/work/procedures/implementation/index_en. Partneri moraju da uĉestvuju u dizajnu i realizaciji projekta i troškovi koje njihov angaţman iziskuje su prihvatljivi na isti naĉin kao i troškovi nosioca projekta.2).  projekte za koje sredstva mogu biti dodeljena (2.2 Partnerstvo i prihvatljivost partnera Podnosioci predloga projekata moraju da konkurišu sa najmanje jednom partnerskom organizacijom i to kako je u daljem tekstu navedeno: (A) Lokalna vlast: opština. u skladu sa odredbama Praktiĉnog vodiĉa za ugovorne procedure za spoljne aktivnosti Evropske komisije.3.1. U delu B sekcija VI Prijavnog obrazaca za dodelu sredstava (“Izjava podnosioca predloga projekta”). podnosilac mora izjaviti da ne potpada niti pod jednu od gore navedenih situacija.3). 2. sledeće organizacije takoĊe mogu uĉestvovati kao partneri: (a) Organizacije civilnog društva registrovane u Republici Srbiji (b) Organizacije i institucije u javnom sektoru (c) Regionalne i razvojne agencije registrovane u Republici Srbiji (d) Regionalne vlasti iz drţava ĉlanica EU. grad ili gradska opština u Republici Srbiji da budu direktno odgovorni za pripremu i rukovoĊenje aktivnostima sa njihovim partnerima. u PRAG-u (dostupan na web adresi: http://ec. grad ili gradska opština iz Republike Srbije (B) Lokalna vlast: opština.1. 2. ne nastupajući kao posrednik (2) potencijalni kandidati ne mogu uĉestvovati u pozivima za predloge i ne moţe im se dodeliti grant ukoliko se nalaze u bilo kojoj od situacija navedenih u odeljku 2. PRAVILA POZIVA ZA DOSTAVLJANJE PREDLOGA PROJEKATA Ovo uputstvo uspostavlja pravila za predaju.1.1 KRITERIJUMI ZA UĈEŠĆE NA KONKURSU Postoje tri grupe kriterijuma za uĉešće na ovom konkursu koji se odnose na:  podnosioca(e) predloga projekata koji mogu konkurisati za sredstva (2.2.1.  vrste troškova koji mogu biti uzeti u obzir prilikom odreĊivanja visine sredstava koja će biti dodeljena (2. odabir i sprovoĊenje aktivnosti finansiranih pod ovim Pozivom.1. Svaki podnosilac mora da sarađuje sa najmanje jednim partnerom: lokalna vlast iz Srbije ili lokalna vlast iz države članice EU Pored navedenih obaveznih partnera.1) i njihove partnere (2. a koji se delimiĉno i selektivno primenjuje na ovaj Poziv (dostupan na sledećoj adresi: http://ec.europa.htm).

1. Studijska putovanja i staţiranja u zemljama Evropske Unije biće prihvatljivi kao aktivnosti u okviru planiranog projekta. Saradnici moraju biti pomenuti u Delu B.  Podugovaraĉi Korisnici donacije mogu da dodeljuju ugovore podugovaraĉima. Tipovi aktivnosti Predloţene aktivnosti moraju biti u skladu prioritetima i oblastima/temama 2009 Smernice-Exchange3 Page 6 of 19 . potpisuje ugovor sa Delegacijom EU u Srbiji. imaju koristi od projekta. Podugovaraĉi nisu ni partneri. Trajanje Period realizacije projekta ne moţe biti kraći od 12 meseca.Oni koji nisu partneri i ne moraju da potpišu „izjavu o partnerstvu“:  Saradnici Druge organizacije mogu takoĊe biti ukljuĉene u projekat. sa izuzetkom dnevnica ili putnih troškova. itd).3 Prihvatljive aktivnosti: aktivnosti za koje je moguće konkurisati Definicija: Projekat se sastoji od grupe aktivnosti.1. Takvi saradnici imaju stvarnu ulogu u projektu (uĉestvuju u radionicama ili studijskim putovanjima. Podnosilac predloga projekta nastupa kao nosilac projekta i u sluĉaju da projekat bude odobren. ni saradnici i podleţu pravilima nabavki iz Aneksa IV standardnog Ugovora o dodeli donacije. Oblasti ili teme Oblasti ili teme na koje se projekat mora odnositi su: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dobro upravljanje i opštinski menadţment Opštinske finansije Komunalne usluge Ţivotno okruţenje Pitanja zaštite ţivotne sredine Prostorno planiranje Socijalna politika i razvoj Lokalni ekonomski razvoj Obrazovanje Opštinske usluge Lokacija projekta Realizacija projekta mora da bude u Republici Srbiji. Sekcija IV – „Saradnici podnosioca predloga projekta koji uĉestvuju u projektu“ Formulara za podnošenje predloga projekta. izveštavaju o aktivnostima.1. niti duţi od 15 meseci. 2. Saradnici ne moraju da ispunjavaju kriterijume prihvatljivosti pomenute u sekciji 2. ali ne mogu primati sredstva iz budţeta projekta.

Opštinske usluge Poboljšanje postojećih servisnih centara tj. 5. dopunsko obrazovanje. Prostorno planiranje Izrada prostornih/urbanistiĉkih planova. Napomena: Ova ograniĉenja se ne odnose na nabavku softvera. Zahtev za ekspertsku (tehniĉku) pomoć – gradovi i opštine Srbije će odrediti prioritetne oblasti svog interesovanja i zahtevati specifiĉnu pomoć od strane opštinskih eksperata iz partnerske opštine (iz Srbije i/ili neke od zemalja Evropske unije). Dobro upravljanje i opštinski Upravljanje ljudskim resursima. Studijska putovanja i staţiranja – opštine mogu u svoje projekte ukljuĉiti i posete jednoj ili većem broju opština u Srbiji ili nekoj od zemalja Evropske Unije. izdavanje dozvola i dr. 8. B. 9. upravljanje imovinom i druge srodne aktivnosti 3. opštine mogu zakljuĉiti da prilikom realizacije projektnih aktivnosti postoji i potreba za investicijama manjeg obima koje su ograniĉene na 20% od ukupnog buţeta projekta pri ĉemu se ne sme preći iznos od 50. Lokalni ekonomski razvoj Ruralni razvoj. budţetiranje. uvoĊenje/razvoja GIS-a. 7. novi servisi za ugroţene i manjinske grupe i druge srodne aktivnosti. poboljšanje poslovne i investicione klime. Sledeći tipovi projekata neće biti finasirani: 2009 Smernice-Exchange3 Page 7 of 19 . Kupovina opreme. smanjenje zagaĊenja. zaštita od poplava. predškolsko obrazovanje. 4. upravljanje otpadom i deponijama. lokalni ombudsman i druge srodne aktivnosti 2.00 evra. Ţivotno okruţenje Igrališta. uspostavljanje i razvoj poslovnih zona i druge srodne aktivnosti. biblioteke. Ovakve studijske posete mogu trajati nedelju dana ili više nedelja u vidu staţiranja. Sektor/teme Tipovi akcija (projekata) 1. razvoj turizma. Tehniĉka pomoć moţe da ukljuĉi misije obuke od strane opštinskih eksperata iz partnerskih opština. Komunalne usluge Javna komunalna preduzeća i usluge: voda. razvoj MSP. rad sa ugroţenim i manjinskim grupama i druge srodne aktivnosti. domovi kulture. aktivnosti koje za cilj imaju rad sa ugroţenim i manjinskim grupama i druge srodne aktivnosti. 10. rekreativne i sportske oblasti. saobraćaj. akcioni plan i dr. energetska efikasnost i dr. Opštinske finansije Poboljšanje / uvoĊenje: poreska administracija. serije savetodavnih susreta ili jednokratne posete. 6. nameštaja i manje investicije (renoviranja) – pored tehniĉke pomoći. Pitanja zaštite ţivotne sredine Promotivne kampanje. saradnja sa drugim opštinskih odeljenjima i/ili javnim institucijama. podrška novim i postojećim preduzetniĉkim inicijativama.000. C. Kombinovanje navedenih modaliteta je dozvoljeno. kulturno nasleĊe i druge srodne aktivnosti.Predložene akcije (projekti) moraju da budu identifikovane kao prioriteti u (usvojenim) opštinskim strateškim dokumentima (strategija održivog razvoja. gradski trgovi. parkovi. Obrazovanje Poboljšanje osnovnog obrazovanja. menadţment podsticanje graĊanskog uĉešća. sektorska strategija. sistem IT uvoĊenje/poboljšanje. Modaliteti B i(ili) C mogu se podnositi samo u kombinaciji sa modalitetom A. katastar. otpadne vode. prevencija i uticaj na smanjenje klimatskih promena i druge srodne aktivnosti. Socijalna politika i razvoj Poboljšanje postojećih/uvoĊenje novih socijalnih usluga.). Program EXCHANGE 3 predviĊa tri osnovna modaliteta aktivnosti za koje se opštine mogu prijaviti: A.

Predloţeni budţet je u isto vreme i procena i maksimalni iznos za „prihvatljive troškove“.) Izrada studija izvodljivosti i tehniĉke dokumentacije za infrastrukturne projekte Projekti koji se većinski. krovne strategije) Aktivnosti (projekti) koji nisu definisani u opštinskim strateškim dokumentima (strategija održivog razvoja. 2009 Smernice-Exchange3 Page 8 of 19 . sektorske strategije. akcioni planovi i dr. ukljuĉujući i pravilo o poreklu. Te naknade ne smeju da prevazilaze proseĉne vrednosti koje korisnik (podnosilac projekta. Koliĉina vremena provedenog na projektu od strane angaţovanog osoblja će biti proveravana putem “time sheet” koji potpisuje navedeno osoblje i njihovi direktno nadreĊeni. obuke) i radova moraju se primenjivati procedure nabavke po EU procedurama. dnevnice (ukljuĉujući smeštaj) i troškove putovanja. u najboljem je interesu podnosioca predloga projekta da obezbedi realistiĉan i finansijski opravdan budžet. netaĉnosti ili nerealistiĉni troškovi i drugi neprihvatljivi troškovi). Prihvatljivi direktni troškovi Da bi bili prihvatljivi troškovi moraju da budu u skladu sa odredbama ĉlana 14 Opštih uslova za dodelu donacija (Aneks F Uputstva za podnosioce predloga projekata). Naknade za angaţovanje ovog osoblja ukljuĉuju pored redovne neto plate i socijalno osiguranje i ostale zakonom propisane troškove. Projekti ĉiji je budţet orjentisan prevashodno na kupovinu materijala i opreme Kupovina i/ili renoviranje zgrada ili kancelarija Aktivnosti preduzete pre potpisivanja ugovora Broj predloga projekata i donacija po podnosiocu U okviru ovog poziva za dostavljanje predloga projekata podnosilac predloga projekta ne moţe podneti više od jednog projekta. Partneri ne mogu uĉestvovati u više od dva predloga projekta. kongresima. Kategorije troškova koji se smatraju prihvatljivim ili neprihvatljivim su navedeni u tekstu ispod. usluga (analize. Važne napomene: Troškovi plata zaposlenih u lokalnim samoupravama se mogu smatrati prihvatljivim do onog nivoa koji se moţe povezati sa troškovima aktivnosti koje podnosilac projekta ne bi sprovodio ukoliko ne realizuju projekat. konferencijama. Budţetske linije sa paušalnim (lump-sum) iznosima nisu prihvatljive.1. ĉlan 12).        Izrada strategija održivog razvoja (tzv. Preporuka za dodelu donacija je uvek uslovljena time da se u procesu provere koji prethodi potpisivanju ugovora ne otkriju problemi koji zahtevaju promene na budţetu (na primer aritmetiĉke greške. Ove provere mogu dovesti do zahteva za razjašnjenjem i mogu navesti Delegaciju EU da uvede modifikacije ili redukcije da bi se ispravile ovakve greške ili nepravilnosti. Prilikom nabavke dobara/opreme. Podnosilac predloga projekta moţe istovremeno da bude i partner na drugom projektu. 2. Zbog svega navedenog. Tako angaţovani eksperti imaju pravo na nadoknadu do 30% od svoje redovne plate (Zakon o platama u drţavnim organima i javnim sluţbama. Visina donacije i procenat kofinansiranja koji su rezultat ovakvih ispravki ni u kom sluĉaju ne mogu biti povećani. Projekti koji se većinski. ili u potpunosti bave individualnim školarinama za studije i kurseve obuke. ili u potpunosti bave individualnim sponzorstvima za uĉešće u radionicama. partner) inaĉe isplaćuje svom osoblju za takve vrste poslova.4 Prihvatljivost troškova: vrste troškove koji mogu biti uzeti u razmatranje kod dodele sredstava Samo „prihvatljivi troškovi“ mogu biti uzeti u obzir za dodelu sredstava. seminarima. Obratite paţnju da prihvatljivi troškovi moraju biti zasnovani na realnim troškovima (osim za troškove dnevnica i indirektnih troškova gde se primenjuju paušalne stope). Troškovi angaţovanja opštinskih eksperata iz partnerskih opština iz Srbije smatraju se prihvatljivim.

on mora biti i stvarno obezbeĊen u toku trajanja projekta. PADOR je internet baza podataka (on-line database) u kojoj se organizacije registruju i redovno aţuriraju svoje podatke. Doprinosi u naturi (in kind contributions) Doprinosi u naturi ne smatraju se stvarno napravljenim troškom i stoga nisu prihvatljivi trošak. on ne moţe traţiti nadoknadu indirektnih troškova u okviru predloţenog budţeta projekta. Indirektni prihvatljivi troškovi (reţijski troškovi) Indirektni troškovi napravljeni u toku izvoĊenja projekta mogu biti prihvatljivi za finansiranje u paušalnom iznosu ne većem od 7% ukupnih direktnih prihvatljivih troškova. Troškovi osoblja koje uĉestvuje u Projektu nisu doprinos u naturi i mogu biti smatrani sufinansiranjem u Budţetu projekta kada su isplaćeni od strane Korisnika ili njihovih partnera. – troškovi kupovine zemljišta ili zgrada. – porezi. – dugovi i pokrivanje gubitaka ili zaduţenja. – kamata na dug. i registracija nije povezana sa projektnim predlogom. ukljuĉujući i PDV.Rezerva za nepredviĊene situacije Rezerva za nepredviĊene situacije koja ne prelazi 5% direktnih prihvatljivih troškova moţe biti ukljuĉena u budţeg Projekta. – gubici izazvani kursnim razlikama.2 KAKO SE PRIJAVITI I PROCEDURE KOJE TREBA SLEDITI Imajte u vidu da je registracija u PADOR sistemu za podnosioce predloga projekata i njihove partnere za ovaj poziv obavezujuća pre podnošenja predloga projekta.u tom sluĉaju vlasništvo nad zemljištem ili zgradom treba da bude predato finalnim korisnicima sredstava odobrenih iz ovog programa na kraju implementacije projekta. Neprihvatljivi troškovi Navedeni troškovi nisu prihvatljivi: – Finansijske transakcije i bankarske garancije. 2. ukoliko se u predlogu projekta predviĊa doprinos u naturi. Ovakvi doprinosi u naturi ne mogu se smatrati sufinansiranjem od strane Korisnika. osim u sluĉajevima kada je to apsolutno neophodno za realizaciju projekta . U PADOR-u organizacije predstavljaju iste podatke koji su traţeni u poglavlju II (za vodeće podnosioce) i III (za partnere vodećih podnosilaca) prijavnog obrazaca. Podaci postavljeni od strane organizacije u PADOR-u se koriste od strane Evropske komisije za proveru prihvatljivosti organizacija za uĉešće u javnim pozivima. – stavke koje se već finansiraju iz nekog drugog projekta. Bez obzira na gore navedeno. – kreditiranje trećih lica. Ona moţe biti korišćena iskljuĉivo sa prethodnim pismenim odobrenjem od strane Delegacije EU. Ovi podaci se odnose na samu organizaciju. Podnosilac predloga projekta treba da priloži opis predviđenih troškova koji će biti pokriveni indirektnim troškovima kako bi se potvrdilo da oni nisu predviđeni u okviru neke direktne budžetske linije. Ako podnosilac predloga projekta već koristi operativnu bespovratnu pomoć finansiranu iz budţeta Evropske zajednice. osim u sluĉaju da krajnji korisnik odobrenih sredstava (ili njegovi partneri) ne mogu da ih povrate a odgovarajuće regulative predviĊaju povraćaj novca. 2009 Smernice-Exchange3 Page 9 of 19 .

molimo proverite da li je neka osoba iz vaše organizacije već registrovala vašu organizaciju pre vas. Prijave moraju da sadrţe kopiju lokalnog strateškog dokumenta (strategija odrţivog razvoja. Predlozi projekata moraju biti napisani na engleskom jeziku.eu/europeaid/work/onlineservices/pador/index_en. U sluĉaju da je vaš kolega/koleginica već registrovao/la organizaciju.ĉesto postavljana pitanja (FAQ) . Na koverti mora da stoji referentni broj i naziv poziva za podnošenje projekata. Elektronski format mora sadrţati potpuno iste informacije kako i priloţena verzija na papiru. Ne treba slati nikakve dodatne anekse. pripremi i podnošenju doslednih informacija na svim sekcijama PADOR-a (kao što su sektorsko i geografsko iskustvo. molimo proverite: . finansijski podaci.upustvo za PADOR korisnike .1 Formular za prijavljivanje Prijave moraju biti predate u obliku Formulara za prijavljivanje koji priloţen uz ove Smernice (Aneks A).Organizacije dobijaju svoj identifikacioni broj na EuropeAid (EuropeAid ID) nakon završetka procesa registracije. adresa podnosioca prijave i tekst “Ne otvarati pre sastanka za otvaranje”. itd. 2009 Smernice-Exchange3 Page 10 of 19 . Prijavni obrazac ne sme biti odvojen u nekoliko razliĉitih fajlova). 2. Obratite paţnju na to da će samo prijavni obrazac i objavljeni aneksi. Svaka greška ili bitnija razlika u stavkama navedenim u instrukcijama koje se odnose na rezime projekta. iznosi navedeni u budţetu se razlikuju od onih koji su navedeni u prijavnom obrazacu) moţe dovesti do odbijanja kompletnog predloga projekta. molimo vas da stupite u kontakt sa njim/njom kako biste dobili broj EuropeAid-a vaše organizacije.2 Gde i kako poslati prijavu Prijava mora biti dostavljena u jednom originalu i tri (3) kopije u A4 formatu. u odvojenim povezima. Proces registracije se sastoji u šifrovanju. Izjava od strane aplikanata (sekcija VI dela B Prijavnog obrasca) moraju biti spojeni odvojeno i priloženi u koverti.2. Pojašnjenja mogu biti zahtevana samo kad informacije koje su navedene nisu dovoljno jasne i na taj naĉin spreĉavaju objektivnu ocenu predloga projekta. biti ocenjivani.2. ili bitnija nedoslednost u prijavnom obrazacu (npr. akcioni plan) u okviru kog je predloţeni projekat identifikovan kao prioritet. Stoga je od izuzetnog znaĉaja da ovi dokumenti sadrţe sve relevantne informacije vezane za projekat. budţet i matrica logiĉkog okvira moraju takoĊe biti predate u elektronskom formatu (CD-Rom) u odvojenom i jedinstvenom fajlu (npr. koji treba da budu popunjeni (budţet. sektorska strategija.htm Pre nego zapoĉnete registraciju vaše organizacije u PADOR-u. logiĉki okvir).) Pre nego zapoĉnete registraciju vaše organizacije u PADOR-u.europa. Kontrolna lista (sekcija V dela B Prijavnog obrasca). TakoĊe je neophodno priloţiti i Odluku o usvajanju navedenog strateškog dokumenta. 2. puno ime. Rukom pisane aplikacije neće biti prihvaćene.elektronska obuka (the e-training) Ova tri dokumenta su dostupna na sledećoj internet adresi: http://ec. Kompletirana prijava (deo A: Rezime projekta (concept note) i deo B: Formular za podnošenje predloga projekta).

koristeći kontrolnu listu (sekcija V dela B prijavnog obrasca).Prijave moraju biti dostavljene u zapeĉaćenoj koverti.europa. a dokazuje se datumom evidentiranim na otpremnici. 9th floor GTC 19 Avenue Building Vladimira Popovica 40 11070 Belgrade. Sva pitanja u vezi registracije za PADOR mozete poslati na sledeću web adresu: europeaid-on-line-registration-hd@ec.rs. +381 11 3083 201 Delegacija nema obavezu da daje dodatna pojašnjenja nakon ovog roka. U sluĉaju liĉne dostave krajnji rok za predaju predloga projekta je do 15.exchange.org.europa. Detaljne informacije o info danima biće objavljene na web sajtu Delegacije EU u Srbiji kao in a web sajtu SKGO. 2.2.00 sati po lokalnom vremenu. zajedno sa odgovorima. Pozivnice za uĉešće na info danima biće poslate svim lokalnim samoupravama u Srbiji. biće objavljena putem interneta na sledećim web sajtovima: 1.eu/europeaid/online-services/index. kurirom ili liĉno (potpisana i datumom obeleţena potvrda o primljenoj pošiljci biće predata donosiocu) na sledeću adresu : Delegation of the European Union to the Republic of Serbia Contract and Finance Unit.welcome. Delegacija ne moţe dati prethodno mišljenje o prihvatljivosti podnosioca predloga projekta. web site of the EU Delegation in Serbia www. faksom ili e-mailom). Svi predlozi projekata predati posle gore navedenog roka će automatski biti odbijeni.4 Dodatne informacije Info dani o ovom konkursu biće odrţani tokom decembra 2009. Serbia Prijave poslate na bilo koji drugi naĉin (npr. a dokazuje se datumom i potpisom na potvrdi o predaji.ec.europa. Odgovori će biti dati najkasnije 11 dana pre krajnjeg roka za dostavljanje predloga projekata. Pitanja koja mogu biti relevantna i drugim podnosiocima predloga projekata. 2. mart 2010. Exchange 3 web site www.3 Krajnji rok za podnošenje prijava Krajnji rok za prijem prijava je 10. Podnosioci moraju utvrditi da je njihov predlog projekta kompletan.eu Delegation of the European Union to the Republic of Serbia Contracts and Finance Unit. poštankom ţigu.2.rs and 3. ili dostavljene na bilo koju drugu adresu biće automatski odbijene. partnera ili projektnih aktivnosti.eu 2009 Smernice-Exchange3 Page 11 of 19 . preporuĉenom poštom.europa. Preporuĉuje regularno posećivanje gore navedenih sajtova kako bi ste bili informisani o pitanjima i odgovorima u vezi sa ovim konkursom.cfm?do=publi. Nepotpuni predlozi projekata neće biti prihvaćeni. U cilju ravnopravnog tretmana podnosilaca predloga projekata. EuropeAid website: https://webgate. 2. Dodatna pitanja vezana za ovaj poziv mogu biti poslata putem mejla ili faksa najkasnije 21 dan pre krajnjeg roka za dostavljanje predloga projekata na adresu navedenu ispod. navodeći jasno referentni broj poziva za dostavljanje projektnih predloga: Ms Snjezana Djukic Snjezana Djukic@ec. 9th floor GTC 19 Avenue Building Vladimira Popovica 40 11070 Belgrade Fax no.

Rezimeu projekta moţe da dobije najviše 50 bodova u skladu sa raspodelom prema donjoj tabeli za ocenjivanje. Sve prijave će biti ocenjene prema sledećim koracima i kriterijumima: Ukoliko je tokom pregleda prijave utvrĊeno da predloţeni projekat ne ispunjava kriterijume prihvatljivosti navedene u paragrafu 2. Prijavni formular je zadovoljio sve kriterijume pomenute u taĉkama 1-5 Kontrolne liste. a pogotovo onih ciljnih grupa i pojedinaĉnih krajnjih korisnika. Relevantnost projektnih aktivnosti Podbodovi 15 1. deo A Prijavnog obrazaca. 2 = loše. 2. Ukoliko krajnji rok nije ispoštovan. bodovi 1. Efektivnost i izvodljivost projekta 2009 Smernice-Exchange3 5(x2)* Podbodovi 25 Page 12 of 19 .2. 4 = dobro. i da li su preporuĉeni za dalje ocenjivanje. njegovu celishodnost i odrţivost. sa informacijom o referentnom broju koji im je dodeljen.1. 3 = dovoljno. 5 = odliĉno.3. predlog moţe biti iskljuĉivo po tom osnovu odbijen i neće biti dalje ocenjivan. (2) KORAK 2: OCENJIVANJE REZIMEA PROJEKTA (CONCEPT NOTE) Ocenjivanje Rezimea predloga projekta koji je prošao prvu administrativnu proveru će pokriti relevantnost projekta. njegovu suštinu i efektivnost. Ocenjivanje će takoĊe potvrditi usaglašenost sa instrukcijama predviĊenim uputstvima za Rezime projekta. Delegacija zadrţava pravo da ne preduzima ocenjivanje Rezimea projekta kada god se to uĉini opravdanim (na primer u sluĉaju da je primljen manji broj prijava od oĉekivanog) i da preĊe direktno na ocenjivanje odgovarajućih kompletnih prijava. prijava će biti odbijena iskljuĉivo po tom osnovu. predlog će biti automatski odbijen. Ukoliko bilo koja od traţenih informacija nedostaje ili je netaĉna. Molimo vas da obratite paţnju da su bodovi dodeljeni za Rezime projekta u potpunosti odvojeni od onih datih za pun predlog projekta. Delegacija će poslati pismo svim podnosiocima predloga projekata.1 Relevantnost potreba i zahteva ciljne zemlje/regiona kojima se bavi predlog projekta 5 (uopšteno). Svaka stavka dobija izmeĊu 1 i 5 poena u skladu sa sledećim kategorijama procene: 1 = veoma loše. Kriterijumi ocenjivanja su podeljeni na stavke i podstavke.3 EVALUACIJA I SELEKCIJA PRIJAVA Prijave će biti razmotrene i evaluirane od strane Delegacije EU uz moguću pomoć spoljnih saradnika. Nakon sastanka za otvaranje i administrativne provere. (1) KORAK 1: OTVARANJE I ADMINSTRATIVNA PROVERA Proveravaće se sledeće:   Propis koji se odnosi na krajnji rok za dostavljanje je ispoštovan.2 Relevantnost prema prioritetima i ciljevima pomenutim u Smernicama. 1. sa naznakom da li je predlog dostavljen pre krajnjeg roka.

pre poĉetnog perioda i kroz razliĉite periode sprovoĊenja. Evaluaciona komisija će nakon toga nastaviti sa podnosiocima predloga projekata ĉiji su predlozi preliminarno izabrani. 2009 Smernice-Exchange3 Page 13 of 19 . uzimajući u obzir indikativni finansijski okvir predviĊen merama. Oni će uzeti u obzir aspekte kao što je relevantnost projekta. Drugo.2 Ocena identifikacije dugoroĉnog odrţivog uticaja na ciljne grupe i krajnje korisnike. ukljuĉujući predloţeni budţet. imaju upravljaĉke kapacitete.2 Procena predloţenih aktivnosti (praktiĉnost i konzistentnost u odnosu na ciljeve. 2. ukoliko postoje.3 Procena uloge i ukljuĉenosti svih zainteresovanih strana i. Kriterijum odabira ima nameru da pomogne u proceni finansijskih i operativnih kapaciteta podnosilaca i da utvrdi da podnosioci:   imaju stabilan i dovoljan izvor finansiranja za odrţavanje svojih aktivnosti kroz period u kom će projekat biti sproveden. konzistentnost sa ciljevima poziva za dostavljanje projektnih predloga. Oni omogućavaju odabir predloga na koji se Delegacija moţe osloniti da će zadovoljiti ciljeve i prioritete. Održivost projekta 3. Postoje dva tipa kriterijuma za ocenjivanje: kriterijumi odabira i kriterijumi dodele. UKUPNO BODOVA * rezultat je pomnoţen sa 2 zbog njihovog znaĉaja 5 50 Kada se jednom svi Rezimei projekata ocene. Podbodovi 5 10 3. oĉekivanim efektom. kvalitetom. 5 5(x2)* 5(x2)* predloţenih partnera. kao i kapaciteta podnosioca i partnera će biti sprovedena u skladu sa kriterijumima ocenjivanja odreĊenim u Tabeli za ocenjivanje koja je prikazana ispod.1 Procena identifikacije i analize problema.2. 3. Ovo se takoĊe odnosi na bilo kog partnera. Prvo. 2. Kriterijum dodele dozvoljava da se proceni kvalitet dostavljenog predloga u odnosu na već odreĊene ciljeve i prioritete i da se bespovratna pomoć dodeli za projekat koji maksimalizuje ukupnu efektivnost poziva za dostavljanje projektnih predloga. (3) KORAK 3: OCENJIVANJE KOMPLETNOG PREDLOGA PROJEKTA Ocena kvaliteta predloga projekata.europa. formira se lista sa predloţenim projektima rangiranim prema ukupnom broju njihovih bodova. samo Rezimei projekata koji su dobili minimum 12 bodova u kategoriji „Relevantnost” kao i minimum 30 bodova od ukupnog zbira bodova će se smatrati preliminarno izabranim. svrhu i oĉekivane rezultate). i garantovati uoĉljivost finasiranja Zajednice (vidi http://ec. profesionalnu kompetentnost i kvalifikacije potrebne za uspešan završetak predloţenog projekta. uĉestvovati u finansiranju.eu/europeaid/work/visibility/index_en.1 Ocena identifikacije glavnih pretpostavki i rizika. lista Rezimea projekata će biti skraćena u skladu sa rangiranjem onih ĉiji zbir ukupnih traţenih iznosa bespovratne pomoći iznosi najmanje dvostruku vrednost budţeta raspoloţivog za ovaj Poziv za dostavljanje projektnih predloga. i gde je to prikladno. odrţivošću i efikasnošću troškova.htm).

4 Da li podnosilac ima stabilan i dovoljan izvor finansiranja? 2. Svaka sekcija će biti bodovana izmeĊu 1 i 5 u skladu sa sledećim uputstvima: 1 = veoma loše. 2.1 Koliko je predlog relevantan u odnosu na ciljeve. imaju dovoljno iskustvo u upravljanju projektima? 1. ukoliko ih ima. Metodologija 3. 2 = loše. i jedan ili više prioriteta poziva za dostavljanje predloga? Napomena: 5 bodova (odliĉno) će se dodeliti iskljuĉivo ako se predlog konkretno poziva na najmanje jedan prioritet. Relevantnost 5 25 5x2 2.3 Koliko su ukljuĉene strane jasno definisane i strateški izabrane (krajnji korisnici. imaju zadovoljavajuće upravljaĉke kapacitete? (ukljuĉujući osoblje.Bodovanje: Kriterijumi ocenjivanja su podeljeni u sekcije i podsekcije.1 Da li podnosilac i partneri.2 Da li su podnosilac i partneri. praktiĉne i konzistentne sa ciljevima i oĉekivanim rezultatima? 3. uzima u obzir spoljne faktore i predviĊa evaluaciju?) 3. 4 = dobro. 3 = dovoljno.2 Koliko je predlog relevantan u odnosu na posebne potrebe i zahteve ciljne zemlje/zemalja ili region(a)? (ukljuĉujući sinergiju sa drugim inicijativama EU i izbegavanje ponavljanja). Napomena: 5 bodova (odliĉno) će se dodeliti iskljuĉivo ako predlog sadrţi specifiĉne elemente dodatnih vrednosti. 5 = odliĉno. imaju dovoljno struĉnog znanja? (prvenstveno znanje o materiji kojom će se baviti.3 Da li podnosilac i partneri. ukoliko podnosilac ima partnere.2 Koliko je ukupni dizajn projekta koherentan? (posebno. ciljne grupe)? Da li su njihove potrebe jasno definisane i da li je jasno da se predlog na njih adekvatno odnosi? 3. da li odraţava analizu problema. opremu i sposobnost da upravljaju projektnim budţetom) 5 5 1. Tabela za ocenjivanje Sekcija 1.) 1.1 Da li su predloţene aktivnosti prikladne.3 Da li je nivo ukljuĉenosti i uĉešća partnera i vaţnih ĉinilaca u projektu zadovoljavajući? 2009 Smernice-Exchange3 5 5x2 25 5 5 5 Page 14 of 19 . Finansijski i operativni kapaciteti Maksimum bodova 20 5 1. kao što su promocija rodne ravnopravnosti i prava na jednaku šansu… 2. ukoliko ih ima.

4 Da li je plan projektnih aktivnosti jasan i izvodljiv? 3. kao i rezervna lista koja će slediti iste kriterijume. metoda itd?)? .na nivou donošenja odluka (ukoliko je primenjivo) (kakav će biti strukturni uticaj projekta — tj.5 Da li predloţeni plan sadrţi objektivno proverljive indikatore rezultata projekta? 4. Finansijski i operativni kapacitet Ukoliko je za sekciju 1 ukupan proseĉan zbir bodova manji od 12. Relevantnost U koliko je ukupan prosjeĉan zbir manji od 20 bodova za sekciju 2 .da li će voditi poboljšanju zakonodavstva.finansijski (na koji će način aktivnosti biti finansirane nakon što se finansiranje završi?) . 2009 Smernice-Exchange3 Page 15 of 19 .relevantnost.institutionalno (da li će se uspostaviti strukture koje će nastaviti aktivnosti na kraju projekta? Da li će postojati lokalno “vlasništvo”nad rezultatima projekta?) .2 Da li je predloţeni trošak neophodan za realizaciju projektnih aktivnosti? Maksimalan zbir bodova 5 5 15 5 5 5 10 5 5 100 Napomena za sekciju 1.1 Da li je verovatno da će projekat imati jasan uticaj na ciljne grupe? 4. Održivost 4. Budžet i efektivnost troškova 5.3. pravila o ponašanju. predlog projekta neće biti prihvaćen.2 Da li je verovatno da će predlog imati efekat multipliciranja? (ukljuĉujući ponavljanje i širenje rezultata akcije i širenja informacija. predlog projekta neće biti prihvaćen. Napomena za sekciju 2. Napomena: Bodovi dodeljeni u ovoj fazi su u potpunosti odvojeni od onih koje su dodeljeni za rezime projekta istog predloga projekta.ekološki (ukoliko je primenjivo) (da li će projekat imati negativni/pozitivni ekološki uticaj?) 5.) 4.3 Da li su oĉekivani rezultati predloţene akcije održivi: . Preliminarni odabir Nakon ocenjivanja će biti napravljena rang lista predloga projekata u skladu sa bodovima koje su dobili i raspoloţivim sredstvima.1 Da li je odnos izmeĊu procenjenih troškova i oĉekivanih rezultata zadovoljavajući? 5.

4) će biti izvršena samo za one predloge koji su bili preliminarno odabrani na osnovu bodova i raspoloţivih finansijskih sredstava. osim ako je u meĊuvremenu došlo do promene bankovnog raĉuna podnosilaca. Ukoliko podnosilac već ima potpisan ugovor sa Delegacijom.1.  Nakon gore pomenute analize i u koliko je neophodno. 3.3. Where the Contracting Authority has recognized the applicant’s eligibility for another call for proposals under the same budget line within 2 years before the deadline for receipt of applications. 1 Ukoliko je podnosilac i/ili partner(i) drţavni organ osnovan zakonom. bazirana na propratnim dokumentima po zahtevu Delegacije EU (vidi sekciju 2. ili ukoliko je Delegacija bila nadleţna za plaćanje po ugovoru. kopija starog Obrasca za finansijsku identifikaciju moţe biti predata. kako bi Delegacija bila u mogućnosti da potvrdi prihvatljivost podnosilaca i njihovih partnera: Dodatna dokumenta se moraju obezbediti kroz PADOR. potpisi i datumi) pomenutih originala. instead of its statutes. fotokopija ili skeniranih verzija (gde se vide bitni peĉati.(4) KORAK 4: VERIFIKACIJA PRIHVATLJIVOSTI PODNOSILACA I PARTNERA Provera prihvatljivosti.: copy of the special conditions of a grant contract received during the reference period). kopija pomenutog zakona mora biti obezbeĊen Page 16 of 19 2009 Smernice-Exchange3 .2 i 2.1. 2.1. Ukoliko podnosilac već ima potpisan ugovor sa Delegacijom. sekcija 2. Statuti.1. ona moraju biti predata u formi originala.  Izjava podnosilaca (Sekcija VI dela B Prijavnog obrasca) će biti uporeĊena sa propratnim dokumentima koje je dostavio podnosilac. Od njih će biti zatraţeni sledeći dodatni dokumenti. copy of the document proving the eligibility of the applicant in a former Call (e. partnera i projekta će biti verifikovana prema kriterijumima uspostavljenim u sekcijama 2. bilo koji odbijeni predlog projekta će biti zamenjen sledećim najbolje rangiranim predlogom projekta sa rezervne liste koji se uklapa u raspoloţiva finansijska sredstva. Prihvatljivost podnosilaca. 2. moţe biti predat broj o pravnom statusu ukoliko u meĊuvremenu nije došlo do promene njegovog pravnog statusa.2 1. Kopija najnovijih finansijskih izveštaja podnosilaca (konaĉni bilans stanja i bilans uspeha za prethodnu finansijsku godinu). Obrazac o pravnom statusu (pogledati aneks D ovog Uputstva) potpuno popunjen i potpisan od strane podnosilaca. ili se nalaze na rezervnoj listi će o tome biti obavešteni od strane Delegacije EU pisanim putem. Obrazac za finansijsku identifikaciju u skladu sa modelom priloţenim u aneksu E ovih Smernica. Bilo koji nedostajući propratni dokument ili bilo kakvo neslaganje izmeĊu Izjave podnosilaca i dokumenata moţe voditi ka odbijanju predloga iskljuĉivo po tome osnovu.g.4 PREDAJA DODATNIH DOKUMENATA ZA PRELIMINARNO ODABRANE PROJEKTE Podnosioci koji su preliminarno odabrani. umesto Obrasca o pravnom statusu i propratnih dokumenata. Pomenuta banka mora biti locirana u drţavi u kojoj je registrovan podnosilac. ili osnivaĉki akti organizacije podnosilaca1 i svake od partnerskih organizacija. sa propratnim dokumentima koji se tu traţe. U sluĉaju da zahtevana propratna dokumenta nisu postavljena na PADOR. 2. 4. overen od strane banke preko koje će plaćanja biti vršena. te će onda biti ispitani u smislu prihvatljivosti podnosilaca i partnera. the applicant may submit. unless a change in its legal status has occurred in the meantime.

2. Obrazac o pravnom statusu i Obrazac za finansijsku identifikaciju moraju uvek biti predati u originalu. March 2010 March 2010** April 2010** May 2010** May 2010** May 2010** 15:00 15:00 15:00 - Detaljne informacije biće objavljene na web sajtu Delegacije EU u Srbiji kao in a web sajtu SKGO. Ukoliko su ova dokumenta na jednom od zvaniĉnih jezika Evropske unije koji nije engleski. preporuĉuje se.2 Vremenski raspored DATUM Informativni sastanak (ukoliko je planiran) Rok za prijem zahteva za razjašnjenja od strane Delegacije EU Poslednji dan na koji će razjašnjenja biti izdata od strane Delegacije EU Rok za predaju Prijavnog obrasca Informacije podnosiocima o otvaranju predloga i administrativnoj proveri (korak 1) Informacije podnosiocima o oceni Rezimea projekta (korak 2) Informacije podnosiocima o oceni celog Prijavnog obrasca (korak 3) Obaveštenje o odobrenju predloga projekta (nakon provere prihvatljivosti podnosilaca) (korak 4) Potpisivanje ugovora * VREME December 2009* 18 February 2010 28 February 2010 10. Ukoliko gore pomenuta dokumenta ne budu obezbeĊena pre predviĊenog roka navedenog u Zahtevu za dostavljane propratne dokumentacije poslate podnosilocu od strane Delegacije. on će napraviti konaĉan predog Delegaciji koji će odluĉiti o odobravanju bespovratne pomoći. a u sluĉaju odbijanja. Na osnovu verifikacije propratnih dokumenata od strane Evaluacione komisije. Pogledati sekciju 2.15 PRAG-a 2.5. u svrhu efikasne evaluacije.Pozivi će biti poslati svim lokalnim samoupravama u Srbiji. ili neregularnosti nastalih u toku procesa odobravanja mogu da se ţale direktno Delegaciji EU. predlog projekta moţe biti odbijen.1 Sadržaj odluke Podnosioci će dobiti pisano obaveštenje o odluci Delegacije EU vezanoj za njihov predlog projekta.MeĊutim.5. 2009 Smernice-Exchange3 Page 17 of 19 .5 OBAVEŠTENJE O ODLUCI 2. ** Provizorni datum.4. Podnosioci koji smatraju da su oštećeni zbog greške. da se obezbedi prevod relevantnih delova dokumenata koji dokazuju prihvatljivost podnosilaca na engleski jezik. o razlozima ovakve negativne odluke.

odnosno. vodeći raĉuna da se izbegne bilo kakav konflikt interesa.2. u sluĉaju da im bude odobrena bespovratna pomoć. ti ugovori moraju biti dodeljeni ponuĊaĉima koji nude najbolju vrednost za traţeni novac. Ugovori tokom sprovoĊenja Ukoliko je za sprovoĊenje aktivnosti neophodno da Korisnik dodeljuje ugovore o nabavci. Korisnik mora poštovati procedure izloţene u Aneksu IV Ugovora. najbolji odnos cenakvalitet. u skladu sa principima transparentnosti i jednakog tretmana svih potencijalnih ponuĊaĉa. ugovorne uslove iznete u Standardnom ugovoru.6 USLOVI IMPLEMENTACIJE PROJEKTA PO DOBIJANJU SREDSTAVA Nakon odluke o dodeli sredstava. Potpisivanjem Prijavnog obrazaca (Aneks A). svakom Korisniku biće ponuĊen na potpisivanje ugovor zasnovan na standardnom ugovoru Delegacije EU (pogledati Aneks F Smernica). podnosioci prihvataju. 2009 Smernice-Exchange3 Page 18 of 19 .

eu/europeaid/work/procedures/implementation/index_en.000 EUR.europa. ukoliko je ukupna suma bespovratne pomoći raspoloţiva za dodelu pod Javnim pozivom 100. LISTA ANEKSA DOKUMENTA KOJA SE POPUNJAVAJU ANEKS A: PRIJAVNI FORMULAR (WORD FORMAT) ANEKS B: BUDŢET (EXCEL FORMAT) ANEKS C: MATRICA LOGIĈKOG OKVIRA (EXCEL FORMAT)2 ANEKS D: OBRAZAC O PRAVNOM STATUSU (EXCEL FORMAT)3 ANEKS E: OBRAZAC ZA FINANSIJSKU IDENTIFIKACIJU DOKUMENTA ZA INFORMISANJE ANEKS F: STANDARDNI UGOVOR ANEKS II: ANEKS IV: ANEKS V: ANNEX VI: ANEKS VII: OPŠTI USLOVI KOJI SE PRIMENJUJU NA UGOVORE O BESPOVRATNOJ POMOĆI ZA EKSTERNE AKTIVNOSTI FINANSIRANE OD STRANE EVROPSKE ZAJEDNICE PROCEDURE O DODELI UGOVORA STANDARDNI ZAHTEV ZA PLAĆANJE MODEL NARRATIVE AND FINANCIAL REPORT OBRAZAC IZVEŠTAJA STVARNOG STANJA I OPISA POSLA ZA VERIFIKACIJU TROŠKOVA FINANSIRANIH KROZ UGOVOR O BESPOVRATNOJ POMOĆI OD STRANE EZ ZA EKSTERNE AKTIVNOSTI ANEKS VIII: ANEKS G: ANEKS H: MODEL FINANSIJSKE GARANCIJE adresi: IZNOSI DNEVNICA. dostupni na sledećoj http://ec. Vaţi samo ukoliko je Evropska komisija Ugovorno telo. VODIĈ ZA UPRAVLJANJE PROJEKTNIM CIKLUSOM http://ec.3. ili manje. ili će vršiti isplate po ugovorima koji će biti potpisani Page 19 of 19 2009 Smernice-Exchange3 .htm STANDARDNI SPORAZUM O UĈEŠĆU primjenjiv u sluĉajevima gde je korisnik meĊunarodna organizacija.europa.htm 2 3 Opciono.eu/europeaid/multimedia/publications/publications/manuals-tools/t101_en.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful