‫לק"י‬

‫שבת פרשת ויצא‬

‫תש"ע‬

‫בפרשתנו יעקב מניח את ראשו על הארץ והנה לו בחלומו סולם יעקב הידוע‪ .‬לאחריו הוא יפגוש‬
‫ברחל‪ ,‬ייכנס לבית לבן ויעבוד עבור שתי בנותיו‪ .‬יברח‪ .‬יוולדו לו בנים מלאה ומהשפחות‪ .‬רחל‬
‫תתייסר בעקרותה‪ .‬כאשר יולד לו ממנה בנו‪ ,‬יוסף‪ ,‬יעזוב את בית לבן ויתכונן להיכנס לארץ‪ .‬נראה‬
‫כי כל מאורעות פרשתנו מכוונים את יעקב להיכנס אל הארץ‪ ,‬להפסיק לברוח ובכל זאת שמה‬
‫'ויצא'‪ .‬מהיכן יעקב באמת יוצא?‬
‫חלקים נכבדים מהדברים הבאים שמעתי מהרב אביה הכהן‪ ,‬חלקים‬
‫אחרים מהרב יאיר דרייפוס‪ ,‬מה שישנו בין לבין כנראה בשל‬
‫אשמים אחרים‪.‬‬
‫התורה מספרת לנו את קורותיו של יעקב ביתר פירוט‪ .‬בין לבין אנו‬
‫עדים למעשים שונים שאינם עולים בקנה אחד עם איש תם יושב‬
‫אוהלים‪ .1‬החל מכפיית העסקה של מכירת הבכורה מאחיו החוזר‬
‫‪Willmann, Michael 1691‬‬
‫מהשדה ואפילו טיפת אוכל לא יקבל עד שיעקב יסדיר איתו את המשא ומתן על תנאי הבכורה‪,2‬‬
‫דרך גניבת הברכות מאביו‪ 3‬ולאחר מכן גניבת לב לבן‪ 4‬ואולי גם רכושו‪ .5‬מי שהחל את דרכו בחוסר‬
‫התחשבות מול אחיו העייף והרעב ממשיך בחוסר רגישות )בלשון המעטה( מול אשתו‪ .6‬אף שמו של‬
‫יעקב שניתן לו לכאורה בשל אחיזתו בעקב אחיו בלידתו ייתכן ומסמל יותר מכך את עולמו‬
‫הפנימי‪ .‬עקבה היא מרמה‪ .7‬את כל הדברים הללו מספרת לנו התורה‪ .‬אך האמנם זה יעקב אבינו?‬
‫האמנם זה התם יושב האוהלים?‬
‫והנה היו מחכמינו מי שייחסו ליעקב את הברכה דווקא בשל יכולתו לרמות‪ .‬כפשוטו‪ .‬כך למשל‬
‫כתב ר' צדוק‪:8‬‬
‫'‪...‬וכן יעקב בראש השנה ע"י שופר נראה כחרד‪ ,‬כמ"ש היתקע וכו'‪ ,‬ועושה תשובה על הכל ונגלהו‬
‫טוב‪ ,‬ואין מזכירים חטא בר"ה בגלוי‪ ,‬כי מראה עצמו נגלה טוב ומעלים חטאיו כמדרגת עשיו‪ ,‬ואין‬
‫זה מדרגת יעקב רק 'וחטאתי נגדי כו'‪ ,‬אבל במקום מידת הדין‪ ,‬הוא הפיתוי‬
‫ברמאות והעלמת האמת שהוא מדרגת יעקב אבינו עליו השלום‪ .‬כי העולם‬
‫הזה הוא עלמא דשקרא וכל עורב למינו‪ ,‬לכן מצד המשפט השקר נוצח בו‪,‬‬
‫אבל רק כאשר מגיע לו טוב מצד המשפט וזהו כשנראה הגלוי טוב‪ .‬והדברים‬
‫עמוקים ואכמ"ל‪ ,‬וד' הטוב יכפר אם לא בדעת דברתי'‬

‫‪Gerard Hoet, 1728‬‬
‫יעקב ולבן כורתים ברית‬
‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬

‫‪8‬‬

‫‪...‬כי זיווגו הוא רק בארם מקום הרמאות‪ ,‬ובבני קדם מקום הניחושים היפך‬
‫מיעקב איש תם‪ ,‬ולא נחש ביעקב‪ ...‬כי העזר רק כאשר הוא נגדו‪ ,‬והיינו העזר‬
‫לשלימות הוא מצד הנגדי לו‪ ...‬ולכך הגיע יעקב לברכות ג"כ ע"י רמאות‪...‬‬
‫שכל שלימותו רק ע"י רמאות שהוא היפך מידתו‪ ,‬שזה העזר כנגדו‪ ,‬והיינו‬
‫שיש לו רמאות במקום שצריך‪ ,‬ואז גם מצד תמות מבורר שראוי לברכה‪.‬‬
‫נמצא בירור יעקב רק מצד הרמאות שהוא העדר השלימות והתמימות‪.‬‬

‫בעקבות הדברים שכתבתי על פרשת תולדות פנה אלי אחד הקוראים ושאל 'למה אתה מלכלך על יעקב?'‬
‫כשביקשתי ממנו לקרוא את הפסוקים )ולא את המדרשים!( המתארים את יעקב ואת עשו הוא חזר אלי מופתע עם‬
‫העובדה שאכן יעקב הוא ככל הנראה היחיד ש'יוצא' בסיפור הזה לא משהו )אפילו לעומת עשו(‪...‬‬
‫מדוע לא פנה עשו לבית המשפט הקרוב לטעון לביטול החוזה בשל סעיף ‪ 17‬לחוק החוזים "מי שהתקשר בחוזה‬
‫עקב כפייה שכפה עליו הצד השני או אחר מטעמו‪ ,‬בכוח או באיום‪ ,‬רשאי לבטל את החוזה"?‬
‫יך ְבּ ִמ ְר ָמה; וַיִּ ַקּח‪ִ ,‬בּ ְר ָכ ֶת ָך" )בראשית כז‪,‬לה(‬
‫אָח ָ‬
‫ֹאמר )יצחק(‪ָ ,‬בּא ִ‬
‫" ַויּ ֶ‬
‫"וַיִּ גְ נֹב ַי ֲעקֹב‪ֶ ,‬את‪ֵ -‬לב ָל ָבן ָה ֲא ַר ִמּי" )בראשית לא‪,‬כ(‬
‫פרופסור פליקס הציע הסבר מדעי‪ ,‬לגבי השאלה המוסרית תשפטו אתם‪.‬‬
‫ֹאמר‪ֲ ,‬ה ַת ַחת ֱאלֹ ִהים אָנ ִֹכי‪ֲ ,‬א ֶשׁר‪ָ -‬מנַע ִמ ֵמּ ְך‪ְ ,‬פּ ִרי‪ָ -‬ב ֶטן" )בראשית ל‪,‬ב(‬
‫" ַויּ ֶ‬
‫ֲמיִ ם" )בראשית כז‪,‬לו( בדבריו מתכוון עשיו לשתי רמאויות שעשה לו‬
‫ַע ְק ֵבנִ י זֶה ַפע ַ‬
‫ֹאמר ֲה ִכי ָק ָרא ְשׁמוֹ ַי ֲעקֹב‪ַ ,‬ויּ ְ‬
‫" ַויּ ֶ‬
‫יעקב‪ .‬וכן "וְ יֵהוּא ָע ָשׂה ְב ָע ְק ָבּה" )מלכים ב י‪,‬יט( שם כוונת הפסוק היא כי יהוא התנהג במרמה )כדי להרוג את כל‬
‫ַעקֹב" )ירמיה ט‪,‬ג(‪.‬‬
‫עובדי הבעל(; בדומה גם " ִאישׁ ֵמ ֵר ֵעהוּ ִה ָשּׁ ֵמרוּ‪ ,‬וְ ַעל‪ָ -‬כּל‪-‬אָח אַל‪ִ -‬תּ ְב ָטחוּ‪ִ :‬כּי ָכל‪-‬אָח ָעקוֹב י ְ‬
‫קומץ המנחה עמ' ‪.60-63‬‬

‫לק"י‬
‫‪-‬המשך‪-‬‬

‫לפי ר' צדוק יעקב זוכה בדין של ראש השנה בזכות פיתוי ורמאות‪ .‬יעקב נשלח להשתלמות רמאים‬
‫אצל לבן‪ .‬יעקב אכן מסתדר‪ .‬הוא מסתדר מול עשו אחיו‪ .‬הוא מסתדר מול אביו הסומא‪ .‬אף מול‬
‫לבן הוא מסתדר‪ .‬יעקב משיג תמיד את מה שהוא רוצה‪ .‬מעולם לא התאכזב‪.‬‬
‫יעקב הוא הבן הנבחר הוא המיועד להקים את הזרע הנבחר ועליו לשאול את‬
‫עצמו האם הוא באמת בדרך הנכונה‪ .‬בנקודה זו לראשונה פונה אליו הקב"ה‬
‫בציווי נוקב "צא!"‪:9‬‬
‫ַע ּ ָתה‪ ,‬קוּם צֵ א ִמן‪-‬הָ ָא ֶרץ הַ זֹּאת‬

‫רחל ולאה‬
‫‪Dante Gabriel Rossetti,1899 ‬‬
‫‪10‬‬

‫יעקב ממושמע לדבר ה' אכן עוזב אך גם את זה הוא עושה בבריחה‪ ,‬בגניבה ‪ .‬הוא לא מתמודד‪,‬‬
‫הוא לא יוצא‪ .‬הוא בורח‪ .‬אבל יעקב לא מצליח לברוח מהעבר‪ ,‬ואכן לבן המסמל את הרמאות‬
‫יותר מכל רודף אחריו ומפשפש בכל כליו ולא נותן ליעקב מנוח‪ .11‬אי אפשר לוותר על העבר כל כך‬
‫מהר בטח לא על תכונות כה עמוקות הטבועות בו עוד מבטן אימו‪ 12‬ועוד דווקא על התכונות‬
‫ששמרו עליו והצילו אותו עד כה‪.‬‬
‫הבעל שם טוב חידש לאנושות בטרם עת את מה שהיה עתיד להתפתח כתעשייה שלמה של תורות‬
‫טיפוליות‪ ,13‬כי הזולת הוא בבחינת מראה לאדם‪ ,‬או בפשטות כל מה שאדם מוצא בזולתו נמצא בו‬
‫עצמו‪ .14‬כמו שאמרו חז"ל "כל הפוסל‪ ,‬במומו פוסל"‪ .15‬יעקב אכן מלין על התנהגותו של לבן‪.16‬‬
‫הרמאי שבו‪.‬‬
‫מחד יעקב מבין )בסיוע מלמעלה( שהוא חייב לשים קץ למערכת היחסים שלו עם לבן‪ ,‬עם הרמאי‪,‬‬
‫עם הרמאי שבו‪ .‬מאידך איך יוצאים מזה?‬
‫לעיתים אין ברירה וחייבים להתמודד מול המציאות‪ .‬די לבריחות‪ ,‬די לדחיות‪ .‬הגיע העת לעמוד‬
‫נכוחה מול הבעיה‪ ,‬לשוחח‪ ,‬לפשוט את כל הלבושים‪ ,‬את כל הרמאויות והבדיחות ולמצוא מוצא‪.‬‬
‫בהמשך הפרשה לקראת סופו של פרק לא מתחילה שיחה עניינית בין השניים‪ .‬זה שוטח את‬
‫טענותיו‪ 17‬וזה משיב לו בטענותיו‪ .18‬זה מרגיש מרומה וזה מרגיש מרומה‪ .‬העניינים מתחילים‬
‫להתברר ושני הצדדים יודעים שצריכים לחתוך‪.‬‬
‫יתי‪ֵּ ,‬בינִ י וּבֵ ינ ֶָך‪ֵ .‬עד הַ ּגַל הַ זֶּה‪,‬‬
‫שר י ִָר ִ‬
‫צבָ ה‪ ,‬אֲ ׁ ֶ‬
‫" ִה ּנֵה הַ ּגַל הַ זֶּה‪ ,‬וְ ִה ּנֵה הַ ּ ַמ ֵ ּ‬
‫ָ‬
‫צבָ ה‪ִ :‬אם‪ָ -‬אנִ י‪ ,‬לֹא‪ֶ -‬אעֱ בֹר אֵ לֶ יך ֶאת‪-‬הַ ּגַל הַ זֶּה‪ ,‬וְ ִאם‪ַ -‬א ּ ָתה‬
‫וְ ֵע ָדה הַ ּ ַמ ֵ ּ‬
‫לֹא‪ַ -‬תעֲ בֹר אֵ לַ י אֶ ת‪-‬הַ ּגַל הַ זֶּה וְ אֶ ת‪-‬הַ ּ ַמ ֵ ּצבָ ה הַ זֹּאת"‪.19‬‬

‫לפעמים‪ ,‬כמו שני ילדים קטנים‪ ,‬צריכים לצייר קו ברור על השולחן‪ .‬עד‬
‫‪Ribera, José de, 1639‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬

‫‪15‬‬
‫‪16‬‬
‫‪17‬‬

‫‪18‬‬
‫‪19‬‬

‫בראשית לא‪,‬יג‪.‬‬
‫ַתּגְ נֹב א ִֹתי" )בראשית לא‪,‬כז(‬
‫את ִל ְבר ַֹח‪ ,‬ו ִ‬
‫ַח ֵבּ ָ‬
‫" ָל ָמּה נ ְ‬
‫אַח ָרי‪ִ .‬כּי‪ִ -‬מ ַשּׁ ְשׁ ָתּ ֶאת‪ָ -‬כּל‪ֵ -‬כּ ַלי" )בראשית לא‪,‬לו‪-‬לז(‬
‫אתי‪ִ ,‬כּי ָד ַל ְק ָתּ ֲ‬
‫ֹאמר ְל ָל ָבן‪ַ ,‬מה‪ִ -‬פּ ְשׁ ִעי ַמה ַח ָטּ ִ‬
‫ַען ַי ֲעקֹב‪ַ ,‬ויּ ֶ‬
‫" ַויּ ַ‬
‫אָחיו‪ ,‬וְ יָדוֹ א ֶֹחזֶת ַבּ ֲע ֵקב ֵע ָשׂו‪ ,‬וַיִּ ְק ָרא ְשׁמוֹ‪ַ ,‬י ֲעקֹב" )בראשית כה‪,‬כו(‬
‫ָצא ִ‬
‫אַח ֵרי‪ֵ -‬כן י ָ‬
‫"וְ ֲ‬
‫אצל דונלד ויניקוט והיינץ קוהוט )תיאורית העצמי( למשל )וגם אחרים לזוגות(‪.‬‬
‫"האיש אשר הוא נקי לגמרי ולא פגם כלל מעולם‪ ,‬אפילו כלשהו‪ ,‬אי‪-‬אפשר לו לראות רע בשום אדם‪ ,‬או שישמע‬
‫מרע שיעשה שום אדם‪ ,‬כי לא יזמין לו ה' יתברך לראות או לשמוע שום רע‪ .‬ואם מספרים לפניו מאיזה איש שעשה‬
‫רע‪ ,‬יידע בבירור שיש בו שמץ מנהו מאותו הדבר עצמו‪ .‬ואף אם הוא צדיק‪ ,‬מכל‪-‬מקום יש בו קצת דקצת מאותו‬
‫עניין‪ ,‬והזמין לו ה' יתברך ראייה זו או שמיעה זו‪ ,‬כדי שישים אל ליבו לתקן הפגם ההוא‪ ,‬ועל‪ -‬ידי זה ישוב גם‬
‫האיש הזה העושה הרע‪ ,‬כי הוא תלוי בו" )ערבי נחל‪ ,‬לפרשת לך‪-‬לך( וכן מפרש הבעש"ט את הפסוק "לא טוב היות‬
‫האדם לבדו‪ ,‬אעשה לו עזר כנגדו" )בראשית ב‪,‬יח(‪ ,‬כי אילו היה האדם יחיד‪ ,‬היה יכול לטעות ולחשוב שהוא‬
‫מושלם‪ .‬לכן עושה לו הקב"ה עזר ומקור לסיוע ‪ -‬מזולתו‪ ,‬שעל‪-‬ידי שהוא רואה חיסרון בחברו‪ ,‬יידע שגם בו ישמעין‬
‫אותו פגם )כתר שם טוב סימן שב(‪.‬‬
‫אָדם" )משלי כז‪,‬יט(‬
‫אָדם‪ָ ,‬ל ָ‬
‫תלמוד בבלי‪ ,‬קידושין ע ע"א‪ .‬ואולי על בסיס הפסוק " ַכּ ַמּיִ ם‪ַ ,‬ה ָפּנִ ים ַל ָפּנִ ים ‪ֵ -‬כּן ֵלב‪ָ -‬ה ָ‬
‫יכן ֵה ֶתל ִבּי " )בראשית לא‪,‬ז(‪ .‬אגב‪ ,‬עשו לעומת זאת לא גרם ליעקב לתגובה דומה‪...‬‬
‫ַא ִב ֶ‬
‫" וֲ‬
‫ֻר ִתּי‪,‬‬
‫ַתּ ֲח ֵלף ֶאת‪ַ -‬מ ְשׂכּ ְ‬
‫ֶך; ו ַ‬
‫יך‪ ,‬וְ ֵשׁשׁ ָשׁנִ ים ְבּצֹאנ ָ‬
‫אַר ַבּע‪ֶ -‬ע ְשׂ ֵרה ָשׁנָה ִבּ ְשׁ ֵתּי ְבנ ֶֹת ָ‬
‫יך ְ‬
‫ֲב ְד ִתּ ָ‬
‫ית ָך‪ ,‬ע ַ‬
‫"זֶה‪ִ -‬לּי ֶע ְשׂ ִרים ָשׁנָה‪ְ ,‬בּ ֵב ֶ‬
‫ֲשׂ ֶרת מֹנִ ים" )בראשית לא‪,‬מא(‬
‫עֶ‬
‫אַתּה ר ֶֹאה‪ִ ,‬לי‪-‬הוּא" )בראשית לא‪,‬מג(‬
‫ֹאמר ֶאל‪ַ -‬י ֲעקֹב‪ַ ,‬ה ָבּנוֹת ְבּנ ַֹתי וְ ַה ָבּנִ ים ָבּנַי וְ ַהצֹּאן צֹאנִ י‪ ,‬וְ כֹל ֲא ֶשׁר‪ָ -‬‬
‫ַען ָל ָבן ַויּ ֶ‬
‫" ַויּ ַ‬
‫)בראשית לא‪ ,‬נא‪-‬נב(‬

‫‪2‬‬

‫לק"י‬
‫‪-‬המשך‪-‬‬

‫כאן השטח שלי‪ ,‬מכאן והלאה שלך‪ .20‬לעיתים יש צורך במשהו ברור ובולט‪ .‬מצבה שתראה בדיוק‬
‫עד היכן אני ומהיכן אתה‪ .21‬ההפרדה צריכה להיות כה ברורה עד כדי כך שנכנס באופן מפתיע‬
‫למקרא אלוהים אחרים‪ ,‬אלוהי נחור‪ .‬יעקב נשבע באלוקי אביו ולבן נשבע באלוהיו‪ .‬זה גם המקום‬
‫היחיד במקרא בו ישנו ביטוי בארמית במקום המונח גלעד בו נקט יעקב‪:‬‬
‫שהֲדו ָּתא"‬
‫" ַוי ּ ְִק ָרא‪-‬לוֹ לָ בָ ן‪ְ ,‬יגַר ָׂ‬

‫‪22‬‬

‫הקמת הגלעד‪ ,‬יגר שהדותא‬

‫על מנת לאפשר את ההפרדה הותיר לבן חותם דווקא‬
‫בתורתו של יעקב‪ .‬לכאורה היינו מצפים מהעבר שיימחק‬
‫ולא ייזכר שמו עוד‪ .‬אך על מנת להיפרד מהעכבות‪,‬‬
‫מהעקבות‪ ,‬נאלץ יעקב ראשית להודות בהם ולאפשר להם‬
‫לבוא לידי ביטוי‪ .‬הארמי )רמאי‪ (...‬הותיר רושם בתורה‬
‫והרושם הזה הוא בדיוק הרושם שמשחרר אותו ללכת‬
‫ולהפרד מעל יעקב‪:‬‬
‫ָשב לָ בָ ן‪ִ ,‬ל ְמקֹמוֹ "‬
‫" ַויֵּלֶ ְך ַוי ּ ָׁ‬

‫‪Illustration from the 1890 Holman Bible ‬‬

‫רק אז יוכל יעקב לקיים את הציווי של הקב"ה ולצאת‪ .‬לצאת לדרך חדשה‪ .‬לצאת לארצו‪ .‬לצאת‬
‫למפגש עם המלאך שיתן לו שם חדש‪ ,‬שם ישר‪ ,‬ישראל‪ .‬שם שישמש בעירבוביה עם עברו המיוחד‪.‬‬
‫יעקב שממנו יצא העם הנבחר‪ ,‬עם ישראל‪.‬‬
‫ונסיים בדברים נוספים של ר' צדוק שמצליח להחזיק את החבל משתי קצותיו‪:23‬‬
‫ונודע שיעקב מובחר שבאבות‪ ,‬והוא דבוק במידה בפני עצמו ממידותיו של ה' יתברך‪ ,‬והוא מידת‬
‫האמת ליעקב וגדול ממנו‪ ,‬כי הוא דבוק בשם הוויה שהוא שם העצם המיוחד שלמעלה משאר‬
‫השמות ד'אל אלוקים'‪ ,‬מידת אברהם ויצחק‪ ,‬שהם רק כינויים‪ ,‬ומאחר שכולו טוב וקדושה‪ ,‬אינו‬
‫צריך לאהבתו וקרבתו וברכתו‪.‬‬

‫‪24‬‬
‫בישא‪24‬‬

‫מגובישא‬
‫דנפיקמגו‬
‫ההואדנפיק‬
‫אלאההוא‬
‫טובאלא‬
‫וליתטוב‬
‫חשוכאולית‬
‫מגוחשוכא‬
‫דנפיקמגו‬
‫ההואדנפיק‬
‫אלאההוא‬
‫נהוראאלא‬
‫לליתיתנהורא‬

‫שתהיה שבת שלום‪,‬‬
‫טוב ואור‪,‬‬
‫אריאל ז'יטניצקי‪.‬‬

‫פתרון החידה משבוע שעבר‪:‬‬
‫נזיד עדשים‬

‫‪20‬‬

‫‪21‬‬
‫‪22‬‬
‫‪23‬‬
‫‪24‬‬

‫לקינוח‪:‬‬
‫)תודה לאריאל שפניר על האתגר(‬
‫אט אט אנו מתרחקים מפרשת‬
‫בראשית‪ ,‬שינויים כלשהם קורים‬
‫לספר התורה בינתיים‪.‬‬
‫שאול נשאל‬
‫באם את אורך האבנט בספר תורה יש‬
‫לחשב לפי פרשת בראשית או‬
‫פרשת שמיני‪.‬‬

‫אברהם השכיל לעשות זאת עוד עם לוט ואולי עם כל האנושות )אברהם העברי ‪ -‬שכל העולם מעבר אחד והוא‬
‫מעבר אחר‪.(...‬‬
‫מישהו אמר גדר הפרדה?‬
‫בראשית לא‪,‬מז‬
‫ישראל קדושים עמ' ‪.86‬‬
‫זוהר תצוה‪ ,‬עמ' קפד )=אין אור אלא זה שיוצא מתוך החושך ואין טוב אלא זה שיוצא מתוך הרע(‪.‬‬

‫להעביר הלאה בשמחה | להוספה‪/‬הסרה מרשימת התפוצה נא לעדכן אותי ‪ | Arielvetamar@gmail.com‬אשמח לשמוע‬

‫‪3‬‬