You are on page 1of 3

EVROPSKI POKRET U UDRUŽENjE AGRONOMA

SMEDEREVSKOJ PALANCI «DOMAĆIN»


Ive Bajazita bb (P. BOX 18), 11420 Smed. Palanka Dimitrija Tucovića 4/50, 11420 Smederevska Palanka
Tel/faks: +381 (0)26/318-106,+381 (0)64/1904460 Telefon: 026/322-472, Mobilni: 064/2528-249,
E-pošta: office@evropski-pokret.org.yu, E-pošta: uad@verat.net,
Veb: www.evropski-pokret.org.yu Veb: www.udruzenje-agronoma-domacin.org.yu

Povezivanje lokalne samouprave i institucija za obuku u


izvođenju programa obuke sa područja poljoprivrede1
Da bi se program obuke nezaposlenih na temu “Proizvodnja povrća u
zaštićenom prostoru” realizovao konzorcijum NVO Evropski pokret u
Smederevskoj Palanci i Udruženje agronoma “Domaćin” je i pre početka
obuke uspostavio kontakte sa lokalnim samoupravama Šumadijskog okruga
smatrajući da će nam njihova institucionalna podrška biti potrebna. Znali smo da
lokalne samouprave imaju službe zadužene za privredu i poljoprivredu i da one u
okviru svojih programa rada imaju aktivnosti vezane za edukaciju
poljoprivrednih proizvođača. Takođe smo znali da postoji spremnost da
prihvate nove programe i ideje koji mogu da im pomognu da budu uspešniji.
Drugim rečima znali smo da postoji institucionalni interes za aktivnosti koje smo
planirali da sprovedemo. Postojanje institucionalnog interesa je osnov za pružanje
institucionalne podrške našoj aktivnosti. Pored ovoga znali smo da u pocesu
pružanja institucionalne podrške institucija koja je pruža procenjuje i institucionalne rizike odnosno opasnosti
koje mogu da nastanu ukoliko su pružili institucionalnu podršku pogrešnoj inicijativi. Kada kažemo
institucionalni rizik mislimo na situaciju kada onaj ko realizuje program svoj deo posla ne realizuje kvalitetno,
odnosno svojim delovanjem može da kompromituje instituciju koja je pružila podršku.
Takođe smo znali da je posebno značajno da institucionalna podrška bude vidljiva jer institucije imaju
potrebu da promovišu svoj rad i da dobar rad učine vidljivim.
Pošto smo sve ovo imali u vidu nije nam bilo teško da dobijemo odgovarajući
nivo podrške iz sledećih razloga:
Evropski pokret u Smederevskoj Palanci je već 3 godine prisutan na
području Šumadijskog okruga u okviru programa “Centar za razvoj
neprofitnog sektora severoistočne Srbije” i “Promocija pluralizma
osnaživanjem NVO i civilnog društva” koji su realizovani sa partnerskim
organizacijama. U okviru ovih programa mi smo nužno bili u situaciji da
uspostavljamo kontakte sa organima lokalne samouprave i da
prezentiramo svoj pristup. Imajući u vidu da smo se trudili da krajnje
profesionalno realizujemo ove programe i da pomažemo lokalnim

1 Prezentacija iskustava u realizaciji projekta “Proizvodnja povrća u zaštićenom prostoru” koji je realizovan u periodu od
20.4.2004. do 19.8.2004. u okviru “Pilot projekta obuke nezaposlenih i viška zaposlenih”, projekat broj ref. 02/SER01/14/001/08-
14 koji je podržan sredstvima Evropske Unije preko Evropske agencije za rekonstrukciju. Projekat je prezentiran na završnoj
konferenciji Programa u Beogradu 20.9.2004. Projekat je realizovao konzorcijum NVO Evropski pokret u Smederevskoj Palanci i
Udruženje agronoma “DOMAĆIN”.
Izneti stavovi su stavovi konzorcijuma NVO Evropski pokret u Smederevskoj Palanci i Udruženje agronoma «Domaćin» i ne
odražavaju stavove razvojnog partnera.
Dokument su pripremili mr Milan Milošević i dr Milan Zdravković.
login-epsp-uad-20040920-PLS - lat
samoupravama da budu uspešnije to je prepoznato i omogućilo nam je lakoću u komunikaciji sa
predstavnicima lokalnih samouprava, tim pre što smo sve radili javno poštujući proceduru koja je
uobičajena u komunikaciji sa lokalnim vlastima (pisani dopis sa jasnim stavovima, uz puno uvažavanje
specifičnosti njihovog rada). Lokalne samouprave sa kojim smo sarađivali su stava da saradnja sa
Evropskim pokretom u Smederevskoj Palanci ne sadrži institucionalne rizike.
Aktivnosti koje smo realizovali bile su javno prezentirane (saopštenje za javnost, pismo o
namerama vezano za realizaciju projekta) uz obaveštavanje velikog auditorijuma (mediji, NVO, lokalne
vlasti, javnost u celini). Lokalne samouprave sa kojim smo sarađivali su stava da je saradnja sa
Evropskim pokretom u Smederevskoj Palanci u suštini dodatna institucionalna afirmacija.
U praksi smo imali situaciju da smo grupu u Rači odmah na početku formirali
uz aktivnu podršku Opštinske službe za poljoprivredu SO Rača i ispostave
Nacionalne službe za zapošljavanje u Rači. U ovoj fazi smo imali razgovore
sa predsednikom i potpredsednikom Skupštine opštine i oni su nam odmah
izašli u susret dajući zaduženja saradnicima da nam maksimalno olakšaju rad.
Celokupna obuka u Rači je realizovana u sali SO uz aktivno učešće
predstavnika lokalne samouprave.
Slična je situacija sa stanovišta lokalne samouprave bila i u Topoli. Svi su bili spremni da nam pomognu i
pomogli su nam. Ispostava Nacionalne službe za zapošljavanje u Topoli nam je dala listu potencijalnih
kandidata. Problem je bio u slaboj zainteresovanosti nezaposlenih lica a tu nam nije mogla pomoći ni lokalna
samouprava ni NSZ. Razlog slabog interesovanja je u sezoni poljoprivrednih radova a nezaposleni iz ruralne
sredine su se dominatno angažovali na sezonskim poljoprivrednim radovima.
Imajući u vidu javnost i transparentnost našeg rada u Kragujevcu smo identifikovali nekoliko potencijalnih
polaznika i uz pomoć Nacionalne službe za zapošljavanje imali smo skoro kompletiranu grupu. Ono što je
nedostajalo je logistička podrška a pošto smo malo ljudi poznavali, jer nismo iz Kragujevca, obratili smo se
Skupštini grada. Imajući u vidu naš koncept koji je bio kompatibilan sa nastojanjima službe za privredu i
poljoprivredu, dobili smo potrebnu podršku u vidu besplatnog korišćenja sale za sastanke Skupštine grada za
vreme trajanja obuke. Sama činjenica da uživamo institucionalnu podršku nam je omogućila da dodatno
animiramo još nekoliko polaznika. Treba napomenuti da je početak obuke u Kragujevcu bio praćen od strane
medija što je doprinelo vidljivosti i afirmaciji naše aktivnosti. U suštini naša aktivnost je bila prirodan nastavak i
dopuna aktivnosti Skupštine grada u sferi privrede i poljoprivrede. Potrebno je istaći da su završnoj aktivnosti
dodele sertifikata o završenoj obuci prisustvovali, pored ostalih, i predsednik Skupštine grada Kragujevca dr
Ratko Vlajković i Nikola Spasić, zadužen ispred Skupštine Grada za privredu i poljoprivredu.
Na bazi ovih iskustava i realizaciji našeg projekta identifikovali smo da od lokalne samouprave možemo
očekivati: 1. institucionalnu podršku na nivou logističke podrške aktivnostima (prostor, oprema, i slično),
2. institucionalnu podršku na nivou dodatne afirmacije naše aktivnosti (ukoliko se aktivnost uklapa i
dopunjuje sa aktivnostima lokalne samouprave) i 3. institucionalnu finansijsku podršku (sve aktivnosti
korišćenja prostora, prateći servisi i slično zahtevaju angažovanje finansijskih sredstava). Mi generalno nismo
tražili dodatna finansijska sredstva od lokalnih samouprava jer je procedura komplikovanija i zahteva viši nivo
priprema i duže traje bez obzira što smo procenili da bi smo je dobili da smo je tražili. Ono što je takođe važno
za realizaciju aktivnosti ovog tipa je da je lokalna samouprava spremna da angažuje i svoje kadrove koji vrlo
kompetentno mogu da se uključe u naše aktivnosti.
Sa stanovišta nastavka započetih aktivnosti finansijska sredstva mogu da se obezbede na više načina.
Identifikovali smo sledeće načine:
participacija učesnika obuke
finansijska i nefinansijska podrška lokalne samouprave
finansijska podrška iz budžeta Republike Srbije
finansijska podrška od strane donatora
sponzorisnje aktivnosti od strane proizvođača opreme i materijala za ovu vrstu delatnosti.
Na kraju bih istakao i da je podrška medija bila značajna jer je jedan broj polaznika uključen u obuku pošto
su za obuku saznali preko medija. Ti polaznici su se pokazali posebno motivisani i imali su dobre rezultate u
obuci. Konkretan primer je polaznica obuke iz Aranđelovca koja je putovala 60 km u jednom pravcu da bi
prisustvovala obuci a za obuku je saznala preko TV Sunce u Aranđelovcu. Posle prezenatcije obuke u Topoli
odmah je videla sebe u njoj i bila je vrlo uporna u nastojanju da celu obuku uspešno završi.

EVROPSKI POKRET U SMEDEREVSKOJ PALANCI – UDRUŽENjE AGRONOMA “DOMAĆIN” 2


Takođe treba istaći da smo u završnim aktivnostima već pripremili teren za uspešnu realizaciju narednih
projekata (iz ove ili drugih oblasti) time što smo doprinos institucija i pojedinaca koji su nam pomogli učinili
vidljivim i samim tim im pomogli u njihovoj afirmaciji a takođe smo svima koji su dali značajniji doprinos uspehu
projekta uručili zahvalnice kao pisano svedočanstvo da su učestvovali u jednoj korisnoj inicijativi. Zahvalnice
su imale dve dimenzije: prva je institucionalna zahvalnica organizacijama i institucijama koje su stale iza
naše inicijative i personalne zahvalnice pojedincima koji su se ispred svojih institucija dodatno založili da
projekat uspe.
Ovaj model daje dobre rezultate jer svi koji sarađuju sa nama znaju da neće biti zaboravljeni. Ovo je
posebno značajno za lokalne samouprave jer jedna od važnih dimenzija institucionalne podrške je njena
vidljivost i to kako na nivou institucije tako i na nivou zapošljenih u instituciji koja podršku daju.
Umesto zaključka
Da bi smo bili uspešni u radu sa lokalnim samoupravama moramo da shvatimo logiku javnih službi.
Najbolje je sebe zamisliti na mestu službenika ili činovnika u lokalnoj samoupravi, odnosno na mestu osobe
koja odlučuje. Niko ne želi da dovede svoj posao u pitanje što važi i za saradnike angažovane u lokalnoj
samoupravi. Na prvom mestu poštujte stavove i logiku rada javnih službi na koje ni vi ni vaši sagovornici
ne mogu uticati. Drugo, izrazite svoje mišljenje i stavove. Šansa se pruža samo onima koji je stvore –
iskažu svoje stavove i mišljenje. Treće, nastup treba da odražava mentalitet interesne grupe gde je
odlučujuća predstava o administraciji.
Ovde treba reći da je nužno razraditi konstruktivan pristup – drugim rečima treba biti partnerska grupa za
pritisak, odnosno treba biti pozitivan.
Biti pozitivan u suštini znači izraziti svoje mišljenje, odnosno doprineti odluci na konstruktivan način, to jest:
biti uverljiv – izgovarati i prezentirati činjenice i racionalne argumente;
biti spreman na razmenu – iluzija je verovati da bilo šta možemo da postignemo a da sami ne damo
neki doprinos – ovo posebno važi za informacije;
stvarati ambijent – stvarati prilike za kontakte pri čemu to ne sme da bude svrha po sebi;
poštovati običaje administrativne sredine – lokalna administracija po prirodi predstavlja preduzeće sa
izraženim elementima korporativne kulture. Vodimo računa o njenim običajima tako što ćemo prihvatiti
njenu logiku. Prihvatimo njen kult formalnog savršenstva, pisane reči i to kvalitetno pisane, njeno
favorizovanje pravne forme, strah da se ne stvori izuzetak, želju da se poštuju pravila, želju da se
izbegnu institucionalni rizici.
Javna moć je u suštini u rukama mnogih ljudi. Kao i kod svih administracija predmet ili odluka su u rukama
više službi. Naš uticaj moramo da multiplikujemo tako što ćemo stvoriti onoliko kontakata koliko je
sagovornika.
Sa stanovišta dinamike uticaja vreme je suštinska dimenzija. Da bi vreme bilo na našoj strani nužno je:
početi blagovremeno – najgore je dopustiti iznenađenje;
strpljivo i dosledno graditi mrežu – ukoliko očekujemo čuda od jednog kontakta ili jednog zahteva,
ponašaćemo se kao predator koji pokušava da se plena dočepa jednim udarcem što nije efikasno i
ostavlja loš utisak;
biti dalekovid i uporan – jer je efikasnost uticaja na lokalne vlasti nalik kiselini a ne eksplozivu.
Ostvarivanje uticaja na lokalnu samoupravu zahteva da vodimo računa o prirodi lobiranja jer uticaj na
lokalnu samoupravu je u suštini lobiranje:
Lobiranje je razmena – moramo da budemo pozitivni, da doprinesemo pre nego što pokušamo da
izvučemo korist:
Lobiranje je čin komunikacije – svaka veština mora da sadrži i veštinu komuniciranja;
Uticaj je čin solidarnosti – delovanje lobiste treba da bude višestruko, široko i raznoliko;
Lobiranje je koktel – svaki predmet moramo da proučimo sa svih mogućih aspekata, a naglasak treba
da stavimo na komplementarnosti;
Uticaj proizilazi iz vremena – “Pravi dokument, u pravom trenutku, na pravom stolu” odnosno
neophodna je strategija lobiranja.

Pilot program obuke nezaposlenih i viška zaposlenih


Projekat finansira Evropska unija a sprovodi Evropska agencija za rekonstrukciju

EVROPSKI POKRET U SMEDEREVSKOJ PALANCI – UDRUŽENjE AGRONOMA “DOMAĆIN” 3