You are on page 1of 14

EVROPSKI POKRET U SMEDEREVSKOJ PALANCI

EUROPEAN MOVEMENT IN SMEDEREVSKA PALANKA


Ive Bajazita bb (P. BOX 18), 11420 Smed. Palanka, Srbija i Crna Gora
Telefon: +381 (0)26/318-106; Mobilni: +381 (0)64/190-44-60 Telefaks: +381 (0)26/318-406
E-mail: office@evropski-pokret.org.yu, Veb adresa: www.evropski-pokret.org.yu

IZGRADNJA KOALICIJE: STARTOVANJE/OSNIVANJE KOALICIJE1 2 3


Šta je koalicija?
Najednostavnije rečeno koalicija je grupa ljudi i/ili organizacija sa zajedničkim interesima koji su se složili da
rade zajedno u cilju postizanja zajedničkog cilja. Cilj može da bude nalaženje sredstava za realizaciju specifičnih
potreba ili da bude široko definisan kao permanentno unapređenje ukupnog kvaliteta života za većinu stanovnika u
zajednici. Pojedinci i organizacije uključene u koaliciju mogu da budu bliskih oblasti interesovanja ili mogu da
uključe predstavnike skoro svakog segmenta zajednice, zavisno od problema.
Koalicije mogu da izgube svoja svojstva povezivanja članova posle realizacije specifičnih ciljeva za kratko vreme
i da se ugase. Koalicije takođe mogu da postanu organizacije po sebi sa upravnim strukturama, specifičnim
odgovornostima za zajednicu, fondovima i stalnošću delovanja. One mogu da se formiraju na nivou dela lokalne
zajednice, regiona ili države. Bez obzira na veličinu i strukturu one postoje da bi kreirale i/ili podržale napore da se
dostigne skup ciljeva.
Ciljevi koalicije variraju kao i same koalicije ali često sadrže jedan ili više sledećih elemenata:
• Uticaj na javne poslove, najčešće oko specifičnog pitanja
• Promena ponašanja ljudi (smanjenje pušenja ili upotrebe droge, na primer)
• Izgradnja zdrave zajednice. Ovaj termin se korisiti dvojako: fizičko zdravlje zajednice (koji može, ali ne
mora da uključuje medicinsko i preventivno delovanje na očuvanje zdravlja stanovništva, već i brigu o
čovekovoj sredini, planiranje razvoja zajednice, uslove stanovanja, zloupotreba droga, i druge faktore) kao i
socijalno i psihološko zdravlje (uključujući različitosti, obrazovanje, kulturu i umetnost, prevenciju nasilja,
razvoj mladih, zapošljavanje, ekonomski razvoj, mentalno zdravlje i druge servise građanima, itd.).

Zašto startovati/osnovati koaliciju (i zašto to može da bude teško)?


Postoji niz razloga zašto razvoj koalicije može da bude dobra ideja. Uopšteno govoreći ona može da koncentriše
fokus interesovanja zajednice na partikularne probleme, da kreira alijansu ljudi i organizacija koji uobičajeno ne
rade zajedno i da održava pažnju zajednice na problem konstantno.
Konzistentnost može da bude posebno značajna u obraćanju na neko pitanje značajno za zajednicu,
posebno kada postoji skup organizacija ili pojedinaca koji rade na njemu. Ukoliko se njihovi pristupi
značajno razlikuju i ukoliko oni ne saradjuju i ne koordiniraju aktivnosti to može da dovede do haotične
situacije gde je malo toga urađeno. S druge strane ukoliko oni mogu da rade zajedno i ukoliko se slože o
zajedničkom cilju postoji veća verovatnoća da postignu napredak.
Neki od specifičnih razloga za formiranje koalicije mogu da uključe :
• Da bi se počelo sa rešavanjem urgentnih problema.

1Adaptirano na bazi tekstova iz priručnika «Community ToolBox», The University of Kansas. Tekst adaptirao Milan Milošević

2 Prilog za javni razgovor na temu »Izgradnja koalicija – startovanje/osnivanje i održavanje koalicije na nivou lokalne
zajednice» u okviru projekta "OSNAŽIVANJE GRAĐANSKOG DRUŠTVA KROZ KOALICIJU NVO CENTRALNE SRBIJE" koji je realizovala ad hok
mreža NVO centralne Srbije u okviru Projekta čiji je jedan od članova bio i Evropski pokret u Smederevskoj Palanci. Vodeći
partner je bila NVO Forum NVO iz Kraljeva. Javni razgovor je održan 2.4.2003, u Smederevskoj Palanci. Projekat je podržan od
strane američke NVO FREEDOM HOUSE Serbia sredstvima USAID-a

3Svi stavovi koji su izneseni su stavovi Evropskog pokreta u Smederevskoj Palanci i autora priloga i time se ne mogu
smatrati zvaničnim stavovima donatora ili partnera na projektu.
EVROPSKI POKRET U SMEDEREVSKOJ PALANCI
• Da osnaži elemente zajednice – ili zajednicu u celini- da uzme kontrolu nad sopstvenom budućnošću. Ovo
može da znači naglašavanje mesta mladih u zajednici, ili naglašavanje modela razvoja zajednice u svetlu
globalizacije i korišćenja resursa zajednice.
• Da se stvarno nabave i obezbede servisi. Koalicija može da se formira- ili u celini odmah ili u dužem
vremenskom periodu - sa zadatkom da se projektuju, pribave sredstva, za i/ili da se izvrše neophodne
intervencije u zajednici.
• Da se uspostave efektivnija i efikasnija realizacija programa i da se eleminišu nepotrebna dupliranja
napora. Uklučivanje svih igrača u rešavanje partikularnih problema može da rezultira u koherentnijim i
shvatljivijim intervencijama. Izbegavajući dupliranje napora organizacije mogu da podele odgovornosti na
način koji omogućava učešće većeg broja zainteresovanih u programe i da omoguće veći broj servisa
Kada se diskutuje dupliranje napora «nepotreban» je ključna reč. U većini slučajeva većina organizacija
obezbeđuje slične servise istoj populaciji sa sposobnošću zadovoljavanja potreba koje su veće od
stvarnih. Značajno je identifikovati situacije u kojima unificirani pristup na određeni način može da poveća
ili unapredi servise koji su trenutno dostupni.
• Da bi se izvršila koncentracija resursa. Skup organizacija i pojedinaca zajedno ima resurse kojima može da
se realizuje zadatak koji niko od njih ne može sam da reši. Uopšteno govoreći ljudi i organizacije se
udružuju u koalicije da bi obavili poslove koje niko ne može da uradi sam.
• Da bi se unapredila komunikacija između grupa i da bi se raskinulo sa stereotipima. Obezbeđujući da se
zajedno nađu grupe i pojedinci iz različitih sektora zajednice može da kreira alijansu gde je ranije malo bilo
zajedničkih kontakata. Zajednički rad na rešavanju istog problema pomaže ljudima da se premoste barijere
i predrasude i da nauče da veruju jedni drugima.
• Da bi se revitalizovala mudrost i energija članova grupe koji pokušavaju previše toga da urade sami.
Koalicija može da pomogne da se pruži podrška naporima na rešavanju nekog problema. Za ljude koji
previše dugo rade u vakumu, sami, pomoć drugih može da bude neverovatan izvor nove energije i nade.
• Da bi se planirale i startovale inicijative koje obuhvataju celu zajednicu za niz pitanja od interesa.
• Da bi se razvila i iskoristila politička podrška za dobijanje servisa i drugih koristi za zajednicu. Ujedinjena
koalicija može da vrši javno zagovaranje za svoje ciljeve znatno uspešnije nego različite grupe ili pojedinci
sami. Kao dodatak treba istaći da široka koalicija može da uspešno izvrši politički pritisak iz svih sektora
zajednice i da obezbedi veliku političku moć.
• Da bi se startovala dugoročna, permanentna socijalna promena. Stvarna promena se najčešće dešava kroz
određeni period vremena u toku kojeg ljudi stiču poverenje, dele ideje, i prevazilaze predrasude vezane za
potrebe zajednicce. Koalicija sa svojom strukturom saradnje između različitih grupa ili pojedinaca i sa
njihovim fokusom za rešavanje problema može da olakša a ponekada i da ubrza proces promena u
zajednici.
Barijere u startovanju/osnivanju koalicije
Česte su barijere u startovanju/osnivanju koalicije i stoga je značajno da se vodi računa o njima i da se predvide
pošto će to diktirati proces rada na učvršćivanju koalicije da bi ona bila uspešna. Ove barijere su:
• Predrasude. Organizacije su često vrlo osetljive u vezi deljenja njihovog rada, ciljne populacije a posebno
sredstava. Deo rada vezan za osnivanje koalicije je ubeđivanje određenog broja organizacija da radeći
zajedno u suštini sve one imaju koristi i da bolje realizuju zajedničke ciljeve.
• Loša predistorija. Organizacije, pojedinci ili zajednica u celini mogu da imaju loše iskustvo vezano za
zajednički rad u prošlosti ili je zajednički rad prosto nemoguć. Nova koalicija treba da se bori sa ovom
predistorijom pre nego što stvarno počne da nešto radi.
• Dominacija «profesionalaca» ili neke druge elite. Suviše često, ljudi sa diplomama, lokalni političari,
poslovni lideri, i drugi su u žurbi da reše probleme ili da «pomognu hendikepiranima», izbegavajući da
uključe ljude koje će tangirati predloženo rešenje kao i druge članove zajednice. Kreiranje atmosfere
participacije i držanje na uzdi onih koji veruju da sve znaju je uvek od posebnog značaja prilikom osnivanja
koalicije.
• Loše veze sa zajednicom. Prvi korak treba da bude uspostavljanje, do tada nepostojećih, veza između
organizacija koje se već na neki način bave problemom i zajednice u celini..
• Minimalni organizacioni kapacitet. Možda je neophodno naći koordinatora, jednu ili više osoba ili
organizacija, koji će naći način da podele zaduženja za organizovanjem novih grupa ili za organizovanjem
prvog sastanka.
2
Izgradnja koalicije: Startovanje/osnivanje koalicije
EVROPSKI POKRET U SMEDEREVSKOJ PALANCI
• Finansijska sredstva. Teškoće u nalaženju finansijskih sredstava je uobičajeno ograničenje. Manje je
uobičajena situacija da prisutna finansijska sredstva mogu dabudu preduslov da koalicija krene u
pogrešnom pravcu ili da se zahteva brzo reagovanje koje neće biti efektivno. Nove koalicije moraju da
budu sposobne da obezbede sredstva iz raznih izvora i da vode računa o vrsti sredstava koja traže i
dobijaju.
• Neuspesi u obezbeđenju i izgradnji liderstva u koaliciji. Koalicije zahtevaju veoma specifičnu vrstu
partnerskog liderstva. Ukoliko ta vrsta liderstva nije raspoloživa ili se ne može razviti unutar koalicije njen
opstanak je ugrožen. U tim situacijama je nužno obezbediti spoljnjeg facilitatora i/ili traening u partnerskom
liderstvu da bi se prevazišao problem.
• Percipirani ili stvarni troškovi zajedničkog rada prevazilaze koristi mnogih članova koalicije. Zadatak
ovde može da bude da se nađe način da se poveća dobit/korist za pojedince ili organizacije u koaliciji da bi
koalicija preživela.
Ukoliko shvatamo potencijalne barijere za formiranjem koalicije u našoj zajednici, možemo je planirati, i možemo
da povećamo šanse za uspeh.
Kada treba razviti koaliciju?
Koalicija treba da ima svrhu da bi bila uspešna Kao što je rečeno, potreba može da bude široko prisutna i
prirodna, ali nije realno očekivati da će različite grupe raditi zajedno ukoliko ne postoji razlog za to. Najčešće
okolnosti pomažu da se koalicija formira.
1. Dramatični događaji pomažu formiranje koalicije.
2. Kada su dostupne nove informacije i saznanja..
3. Kada se menjaju okolnosti ili pravila.
4. Kada su raspoloživi novi izvori sredstava.
5. Kada postoji spoljnja pretnja zajednici.
6. Kada grupa želi da kreira širu značajnu promenu u zajednici.
Koalicije za socijalne promene mogu da bude drugačija od onih koje imaju ciljeve koji su manje
ambiciozni i koji su vremenski ograničeni. Socijalne promene traže vreme – godine, ili decenije, ne mesece.
Članovi koalicije moraju da se pripreme za dugu trku, i oni ili njihove organizacije, pošto pojedinci dolaze i
odlaze, treba da budu počastvovane tim obavezama.
Drugo što treba reći kod koalicija za socijalnu promenu je da koalicija mora da deli koherentnu, deljenu
viziju. Ovakve vizije nisu moguće bez grupnih procesa koji mogu da artikulišu viziju i da pomognu drugima
da dođu do dostizljivih ciljeva.
Treće, koalicije za socijalnu promenu često moraju da budu spremne za sitne pomake koji se
akumuliraju tokom vremena. Članovi ovakvih koalicija moraju da budu spremni da budu zadovoljni sa
malim pobedama i da se nose sa neplaniranim odstupanjima koja mogu da ponište ove pobede.
Dugoročna perspektiva je značajna za uspeh u istoj meri kao i dugoročna obaveza.
7. Kada nemate dobar razlog da startujete koaliciju ali takođe postoje uslovi da se ona sa uspehom statruje. Ovo
je izuzetno važan slučaj koji zavisi od niza faktora:
• Problem je dovoljno jasan da se svako može složiti o čemu je reč? Ukoliko nema saglasnosti da je nešto
problem onda se ne može očekivati formiranje koalicije oko toga. Problem treba da bude jasno definisan
mada rešenje ne mora.
• Ukoliko postoji određeni nivo poverenja između pojedinaca i organzacija koje grade koaliciju? Istorija
zajednice , istorija pojedinih organizacija, ili pojedinaca mogu da pomognu da se uoče barijere za
formiranjem koalicije. Podela zajednica po etničkom, etičkom ili političkom osnovu mogu da budu osnov za
nesavladve barijere za formiranjem koalicije. U takvim situacijama potreban je veliki napor na pripremi
uslova za formiranjem koalicije. Ovi procesi mogu da zahtevaju značajno vreme da bi se izgradilo
poverenje za formiranje koalicije o nekom pitanju.
Čak i u situaciji kada postoji dovoljno poverenja da se formira koalicija, treba biti oprezan jer još uvek
može da postoje predrasude i negativna percepcija između pojedinaca i organizacija. To je realnost u
svakoj zajednici i koalicija mora da se nosi sa tim. U mnogim slučajevima zajednički rad na rešavanju
zajedničkih problema može da doprinese da se promene predrasude i da se izglade nesporazumi iz
prošlosti, ali u nekim slučajevima ništa se neće promeniti i stara neprijateljstva će ostati ista.
• Da li je koalicija najbolji odgovor na problem? Pretpostavljajući da definicija problema i međusobno
poverenje nisu problem, još uvek postoji mogućnost da veliki broj ljudi ne vidi koaliciju kao najefikasniji
3
Izgradnja koalicije: Startovanje/osnivanje koalicije
EVROPSKI POKRET U SMEDEREVSKOJ PALANCI
način da se upravlja situacijom (i oni mogu da budu u pravu). Potrebno je odgovoriti na neka pitanja
pozitivno pre nego što formiramo koaliciju
o Može li problem da bude bolje istaknut ukoliko sve zainteresovane strane budu radile zajedno, i da li će
koalicija pomoći da se postignu ciljevi?
o Da li će koalicija povećati verovatnoću da svi faktori koji se dotiču problema budu identifikovani?
o Da li će koalicija povećati doslednost, snagu i efektivnost odgovora zajednice na problem?
o Ukoliko u zajednici postoje već koalicije, da li je još jedna odgovor na problem?
Koalicija može da se formira onda kada to može da se desi.
Ko treba da bude u koaliciji?
Uopšteno što je širi krug članova koalicije to je bolje, ali su neki ljudi i grupe od suštinskog značaja za njen
uspeh:
1. Zainteresovane strane. Ovo su ljudi koji imaju direkatan interes od uspeha koalicije. Zainteresovane strane
mogu da uključuju:
• One koji su najviše pogođeni problemom
• Formalni i neformalni pomoćnici, oni koji su zapošljeni na vođenju računa o funkcijama zajednice sa
stanovišta problema, i drugi na koje se rad koalicije može direktno odraziti.
2. Predvodnici javnog mišljenja u lokalnoj zajednici. Izuzetno je važno da imamo mesto za stolom za one
koji mogu da utiču na problem. Sveštenstvo, poslovni ili građanski lideri, ili ljudi koji jednostavno imaju kredibilitet u
zajednici treba da budu u koaliciji.
Uključivanje lidera u hitnim situacijama je posebno važno. Ovo su ljudi, često bez formalnih pozicija koje
drugi pitaju za savet. Oni mogu da budu lideri volonterizma, ljudi poštovani zbog porekla, uticajnih roditelja
ili rođaka, ili sa jasnim liderskim potencijalom. Važno ih je imati u upravnim strukturama kako zbog njihovih
ideja i energije tako i zbog uticaja.
3. Donosioci odluka. Učešće lokalnih političkih lidera, predstavnika države, i drugih donosioca odluka
doprineće kredibilitetu koalicije i povećaće šansu da možemo da delujemo u izabranoj oblasti.
Kao dodatak ovim specifičnim grupama, skoro svaka koalicija može da ima koristi od članstva nekih
zainteresovanih građana koji nemaju direktan dodir sa problemom. Ovi građani mogu da budu barametri
stavova zajednice u celini i mogu da daju značajnu informaciju zajednici koja će približiti rad koalicije i
koja će joj dati širi profil.
Druga grupa koju treba uključiti ali na drugačiji način su mediji. Bolje je ne tražiti da budu direktno
uključeni kao članovi ali možete da ih zamolite da pokrivaju medijski vaše aktivnosti. Ukoliko se pridruže
formiraju se etičke granice vezane za praćenje rada koalicije.
Kako startovati/osnovati koaliciju zajednice?
Odlučili ste da je koalicija pravi način da se reši neki problem u vašoj zajednici. Postavljate pitanje kako treba
postupiti u procesu njenog formiranja?
1. Organizujte sastanak inicijativnog odbora. Verovatno niste sami u vašoj nameri da formirate koaliciju i
samim tim imate inicijativni odbor – nekoliko pojedinaca i organizacija – koji su spremni da se upuste u poduhvat
formiranja koalicije. Ukoliko ovo nije slučaj vaš prvi potez je da napravite kontakte sa pojedincima i organizacijama
koji imaju najviše veze sa problemom.
Postoji nekoliko razloga zašto inicijativni odbor a ne usamljeni pojedinac treba da startuje koaliciju:
• Inicijativni odbor će imati više kontakata i više znanja o zajednici nego pojedinac.
• Inicijativni odbor će dati više ideja o koaliciji sa stanovišta budućih članova.
• Proces nalaženja i pridobijanja članova biće mnogo brži proces.
• Inicijativni odbor će učiniti zadatak jednostavnijim sa stanovišta svih uključenih u proces formiranja koalicije.
• Ova činjenica (postojanje inicijativnog odbora pokazuje da inicijativa ima širu podršku.
Postoji nekoliko načina da se formira inicijativni odbor:
• Počnite sa ljudima koje znate. Ukoliko ste dugogodišnji aktivist po pitanju zbog koga se formira koalicija ili
duže vremena živite u zajednici vi imate mnoštvo kontakata, pri čemu su neki sa ljudima koje se dotiče
problem zbog koga želite da formirate koaliciju. Upotrebite ove kontakte i to kako da ih uključite u proces
formiranja koalicije tako i da bi ste došli do novih imena ljudi. Neko ko vas poznaje – pretpostavljamo da
vas pozitivno percipira- se lakše pridobija nego neko koga ne poznajete.
• Kontaktirajte ljude u organizacijama i institucijama koje su najviše tangirane pitanjem koje vas interesuje.

4
Izgradnja koalicije: Startovanje/osnivanje koalicije
EVROPSKI POKRET U SMEDEREVSKOJ PALANCI
• Razgovarajte sa uticajnim ljudima ili sa ljudima koji imaju puno kontakata. Oni mogu da budu poslovni ili
građanski lideri, obični građani sa visokim kredibilitetom i drugi koji imaju uticaja u zajednici.
2. Identifikujte potencijalno najznačajnije članove. U slučajevima kada vaša koalicija ima uske i vremenski
ograničene namere verovatno postoje ljudi i organizacije bez kojih ne možete da radite. Značajno je da njih
identifikujete i da ih ciljate za članstvo. Ovo može da znači da ćete sa njima zakazati inicijalni sastanak gde ćete im
obećati mesto u upravnom odboru.
Većina ovih ljudi se nalazi na listi odgovora na pitanje «Ko treba da bude član koalicije?» ali su sve zajednice
različite. U vašoj zajednici možda postoje specifične osobe u ciljnoj grupi ili u lokalnim vlastima bez kojih se ništa ne
može realizovati. Izbor je vaš – ukoliko ne vi onda neko iz inicijativnog odbora zna te ljude – ili ima neke kontakte sa
njima.
Ovi ljudi od posebnog značaja ne moraju u principu da budu članovi koalicije ali je njihova podrška
značajna. U svakom slučaju ne treba ih zaboraviti.
3. Regrutovanje članova koalicije. Kada je formiran inicijativni odbor i izvršili ste izbor potencijalnih članova
koji su bitni za uspeh koalicije možete početi sa regrutovanjem članova. Premda je značajno početi sa pojedincima i
grupama koje su gore navedene vi verovatno želite da budete otvoreni za još članova. Neubičajeno je čuti da će
koalicija imati previše mnogo članova.
U ovoj situaciji treba koristiti kapacitet za umrežavanje inicijativnog odbora u celini. Inicijativni odbor može da
metodom oluje mozgova nabroji moguće čalnove, posebno u vezi onih koji su od suštinskog značaja. Posle ovoga
svaki član može da identifikuje pojedince ili organizacije sa liste koje lično zna i da organizuje susret. Ukoliko ima
imena na listi koja su bez kontakata oni mogu da se podele između članova inicijativnog odbora za dalje
kontaktiranje
Postoje brojni načini da se kontaktiraju organizacije i pojedinci gde spadaju:
• Direktan kontakt licem u lice
• Telefonski poziv
• E-mail
• Personalno pismo
• Masovno pisma (tipsko pismo upućeno velikoj grupi)
• Javni poziv preko medija
• Leci i posteri
Navedena lista je data sa procenjenim redosledom efikasnosti.
Važno je da prilikom razgovora pitate ljude za sugestije i nove potencijalne članove i zamolite ih da naprave
kontakt..
Kada kontaktirate ljude za koaliciju potrudite se da imate čime da potkrepite svoje tvrdnje ili da ih pitate.
Poziv na prvi sastanak u određeno vreme i na određeno mesto dovoljno daleko u budućnosti je najčešća
ponuda, ali takođe možete da ih pitate da kontaktiraju predstavnika vlasti ili da rade u manjim grupama.
Apel da vam se pridruže bez specifične ponude obično se loše završi. Vreme je ljudima važno i oni žele da
znaju da ga neće gubiti.
4. Planirajte prvi sastanak. Prvi sastanak je posebno važan. Ukoliko je pun energije, optimističan, ukoliko su
ljudi uzbuđeni zbog njega, dobro ste počeli. Ukoliko je depresivan i pun negativne energije, ili je samo dosadan,
verovatno se puno ljudi neće ponovo pojaviti. Inicijativni odbor mora vrlo pažljivo da pripremi prvi sastanak da taj
sastanak ne bude i zadnji.
Postoje dva stvarna ograničenja: logistika sastanka (gde, kada, koliko dugo, itd.) i sadržaj sastanka.
Postoje brojne mogućnosti za sadržaj prvog sastanka. Dnevni red zavisi od vaših specifičnih potreba i namera,
kao i od potreba zajednice, ali ćete svakako želeti da uključite sledeće:
• Predstavljanje prisutnih. Svako ko se predstavlja treba da da izjavu ko je , organizaciju ukoliko je njen
predstavnik, i prirodu interesa za pitanje od interesa.
• Počnite sa definisanjem pitanja il problema oko koga se formira koalicija. Ovo može da znači da grupa
dolazi sa izjavom o problemu, ili može da se inicira dalja diskusija, praćena određivanjem manje grupe koja
će napraviti nacrt mogućeg dnevnog reda
• Diskutujte strukturu koalicije? Koje vrste grupa (komisija, pododbora) ćese formirati, na kojim pitanjima će
grupe biti angažovane? Da li je zapošljavanje ljudi razuman cilj, bilo privremeno ili stalno?

5
Izgradnja koalicije: Startovanje/osnivanje koalicije
EVROPSKI POKRET U SMEDEREVSKOJ PALANCI
• Počnite sa procesom kreiranja zajedničke vizije i usaglašavanja po pitanju zajedničkih vrednosti o pravcu u
kome će se koalicija kretati.. Ovo je prvi korak u pravcu razvoja izjave o viziji i misiji koja će odrediti
koaliciju i koja će biti uputstvo za rad.
• Diskutujte proceduru za formiranje akcionog plana. Ovo može da ima za rezultat stvarni ili preliminarni
akcioni plan, ili može da dođe do formiranja manjih grupa da naprave nacrt plana ili da se uspostavi
procedura da veća grupa generiše plan za određeno vreme.
• Definišite aktivnosti koje moraju da se realizuju pre sledećeg sastanka, kao i ko će ih realizovati. Kao što je
rečeno ranije, važno je da ljudi prvi sastanak napuste sa osećajem da je nešto urađeno. Ukoliko postoje
zadaci na kojima će se raditi i ukoliko se očekuju specifični rezultati na sledećem sastanku, čak iako su ovi
rezultati samo izjave ili preliminarni planovi delovanja – članovi koalicije mogu da imaju osećaj da je nešto
urađeno.
• Zakažite barem sledeći sastanak. Moguće je već na prvom sastanku napraviti redosled sastajanja, ili
zakazati samo sledeći čekajući trenutak kada će se članstvo stabilizovati odnosno dok se još neki ljudi ne
pridruže.
5. Napravite naknadnu analizu prvog sastanka. Ukoliko ste imali uspešan prvi sastanak - to je sjajno.
Međutim, posao na izgradnji koalicije je tek počeo. Prvo što treba uraditi je da se pripremi sledeći sastanak sa
dobrim odzivom na kome rad može da se nastavi. Da bi ste to uradili napravite analizu prvog sa opisom onoga što
je urađeno ali i onoga što nije a moglo se. To je proces učenja koji treba uvažavati.
Lista koja sledi je jedna za bilo koga ko želi da koalicija opstane. To može da bude pojedinac, inicijativni
odbor, ili novo telo za upravljanje koalicijom. Bez obzira ko je to neko treba da bude odgovoran i da drži
otvorene oči o opštoj slici i da vodi računa da se poslovi obavljaju. Bez nekog nivoa koordinacije od bilo
koga nije realno očekivati da će koalicija preživeti i uspeti.
• Distribuirajte zapisnik sa prvog sastanka i podsetnik za sledeći sastanak za one koji su bili na njemu a
takođe im pošaljite poziv za nove potencijalne članove. Pokušajte da proširite svoju mrežu što više.
Angažujte one koje ste propustili prvi put.
• Pratite rad pojedinaca ili organizacija koje su preuzele obaveze na prvom sastanku. Ponudite pomoć,
prisustvujte sastancima, pokušajte da uključite druge ljude sa relevantnim veštinama i znanjima – uradite
sve što je nužno da budete sigurni da su ovi zadaci realizovani.
• Ukoliko postoje komiteti ili radne grupe pokušajte da regrutrujete nove članove za njih. Stvarni rad koalicije
će veraovatno biti urađen u ovim malim radnim grupama tako da je značajno da imaju prave članove.
Ukoliko znate ljude sa specifičnim znanjima onda ih angažujte. Većina ljudi će pozitivno reagovati ako ih
pitate, posebno ukoliko su pitani zato što vrednujete njihov rad.
• Nastavite sa traženjem novih članova koalicije.
• Vodite računa o fundamentalnim aktivnostima koalicije koji još nisu realizovani. Ukoliko grupa još nije
odlučila o strukturi koordinacionog tela vodite računa da to ne bude stavljeno na stranu i da se na tome
radi. Ukoliko nema rada na akcionim planovima morate obezbediti pritisak da se to realizuje.
6. Sledeći koraci. Postoji skup specifičnih aktivnosti koje treba da se realizuju – pri čemu su neke započete na
prvom sastanku – da bi ste bili sigurni da se koalicija kreće u pravom pravcu.
• Prikupljanje informacija. Da bi ste napravili akcioni plan vama je potrebno što više informacija o problemeu
oko koga ste se okupili i o zajednici, ukoliko je to moguće. Mnoge organizacije, posebno one koje se bave
dotičnim problemom imaju većinu informacija u svojim rukama.
• Završite definisanje izjave o viziji i misiji koalicije. Ovo može da se uradi u manjim grupama posle velikog
sastanka ili u većoj grupi. Važno je da postoji saglasnost u rečniku i namerama ovih izjava, zato što su one
temelji koalicije na koje se vraćamo stalno u toku rada koalicije . Svako želi da ima osećaj vlasništva nad
ovim izjavama ukoliko koalicija razvije svoj identitet.
• Kompletirajte akcione planove. Akcioni planovi koalicije su uslovljeni i strukturom koalicije i izjavama o viziji
i misiji. U praksi koalicije se formiraju sa osećajem šta treba uraditi a njena struktura, vizija i misija je prate,
odnosno proizilaze iz toga.
• Završiti rad na projektovanju strukture koalicije. Ponovo treba reći da je ovo deljeni zadatak gde svako ima
priliku da da svoj doprinos. Ovde postoji mnoštvo mogućnosti – od situacije gde koalicija praktično nema
upravljačko telo do situacija gde je uspostavljena vrlo precizna hijerarhija. Ovde je važno da koalicija ima
formu koju svi prihvataju i sa kojom mogu da žive. Jednom kada je struktura definisana još uvek postoji
potreba da se napiše statut i da se na drugi način izvrši formalizacija koalicije.

6
Izgradnja koalicije: Startovanje/osnivanje koalicije
EVROPSKI POKRET U SMEDEREVSKOJ PALANCI
• Izaberite predstavnike ili koordinacioni odbor. Kada je postignut dogovor o strukturi koalicije, vreme je da
članovi izvrše izbor predstavnika odnosno koordinacionog(ih) odbora.
• Procenite potrebu za profesionalnim osobljem. Zavisno od opsega radnog plana koalicija može da proceni
da postoji potreba za profesionalnim osobljem – najčešće barem koordinatora – da bi bila efikasna. Ukoliko
ima resusre koalicija može da angažuje koordinatora sa punim ili skraćenim radnim vremenom. Ukoliko to
nije slučaj (da ima sredstava) onda na bazi te potrebe treba da potraži sredstva. Kao dodatak direktnim
grantovima koaliciji može dsa se postigne dogovor da jedna ili više organizacija obezbedi resurse ili
zapošljene ili druge elemente koalicije.
• Odredite koje druge resurse – finansijske, materijalne, informacione, itd. – trebate, definišite plan da ih
obezbedite i odlučite ko je za to odgovoran.
• Počnite sa teškim poslom održavanja koalicije u toku vremena.
7. Neka opšta uputstva da koalicija bude na zemlji. Kao dodatak navedenim elementima postoje i neki opšti
elementi bitni za osnivanje koalicije.
• Komunicirajte, komunicirajte, komunicirajte. Vodite računa da su linije komunikacije unutar koalicije i
između koalicija, medija i zajednice otvorene. Otvorena komunikacija će obezbediti da se svi osećaju
uključenim i da svako ima neophodne informacije da koalicija uspe. Dobra komunikacija sa medijima i
zajednicom će povećati vaše šanse za publicitetom i podrškom kada su vam neophodni.
• Budite pristupačni i otvoreni u najvećoj mogućoj meri. Radite na stvaranju koalicije kao grupe u kojoj će se
svako u zajednici osećati da je dobrodošao i nastavite da pozivate ljude da vam se pridruže posle prvog
sastanka. Pokušajte da uključite sve u koaliciji na izradi izjave o viziji i misiji, u planiranje i u proces
donošenja najvažnijih odluka. Ukoliko veći broj ljudi oseća koaliciju kao svoje vlasništvo utoliko će se više
truditi da postignu ciljeve koalicije i manja je verovatnoća da će manji konflikti dovesti do njenog pada.
• Umrežavajte se. Pokušajte da uključite, ili barem da informišete, što veći broj grupa u zajednici. Omogućite
im da saznanju čime se bavite, pozovite ih na sastanke koalicije (da im napravite prezentaciju, ili samo da
bi videli šta se radi), pozovite ih ukoliko su zainteresovani, edukujte ih u vezi pitanja kojima se bavi koalicija.
Ukoliko su interesne grupe u zajednici informisane o vašem radu onda će biti u većoj meri raspoložene za
podršku, a takođe će pozitivno govoriti o vašem radu drugima. Oni mogu da imaju bolje veze sa
donosiocima odluka od vas i na bazi toga mogu da vam pomognu u radu.
• Pokušajte, najmanje u početku, da izaberete konkretan, dostižan cilj. Uspeh je odličan lepak – dostizanje
nekog cilja u ranim fazama rada može da pomogne koaliciji da ojača za kasniji period radi dostizanja ciljeva
koje je moguće tek posle više godina.
• Budite kreativni na sastancima
• Budite realistični i držite se svojih obećanja. Ukoliko niste sigurni da nešto možete uraditi, nemojte to
obećavati. Ukoliko ste rekli da ćete nešto uraditi budite sigurni da će te stvarno moći uraditi.
• Zahvalite se članstvu za različitost ideja i verovanja. Vaša koalicija je verovatno ogladalo etničke, polne,
religiozne i druge različitosti vaše zajednice. Ne mora svako da se složi sa onim što koalicija želi i u nekim
slučajevima biće u pravu. Učinite sve što je u vašoj moći da se svačije mišljenje uzme u obzir i da se
različitost iskoristi kao sredstvo za unapređenje diskusije i za izgradnju konsenzusa nego kao sredstvo za
podele.
• Ističite i nagrađujte doprinose i slavite vaše uspehe. Kao dodatak uspehu proslava uspeha je dobar cement
za vezivanje članstva za koaliciju.

7
Izgradnja koalicije: Startovanje/osnivanje koalicije
EVROPSKI POKRET U SMEDEREVSKOJ PALANCI
ODRŽAVANJE KOALICIJE
Alati i lista za proveru

Alat: Dijagnostika zdravlja koalicije


Postoje brojni načini za korišćenje liste za proveru datu u nastavku ali da bi ste je najbolje iskoristili potrebno je
da sledite nekoliko uputstava:
1. Pogledajte orjentaciono listu za proveru da biste ocenili da li je odgovarajuća za vas i vašu koaliciju
2. Ukoliko smatrate da vam odgovara odvojite vreme da odgovorite na pitanja. Pažljivo odgovrite na svako pitanje. Ovo
ne treba da vam oduzme više od 20 minuta vremena.
3. Razmotrite mogućnost da listu za proveru date i drugim liderima ili članovima koalicije. Uopšteno govoreći što više
ljudi učestvuje to je bolje.
4. Sumirajte i razmotrite rezultate.
5. Predstavite rezultate na sastanku koalicije dajući dovoljno vremena za razmatranje.
6. Ukoliko smatrate da je potrebno formirajte grupu koja će napraviti preporuke bazirane na rezultatima.
7. Glasajte o preporukama
8. Izvršite naknadnu analizu rada koalicije da bi ste bili sigurni da su prihvaćene promene implementirane u praksi.
9. Pregledajte i po mogućstvu ponovo izvršite proveru na bazi ove liste za proveru. Preporučljivo je da ovo radite bar
jednom godišnje. Da li su prihvaćene promene realizovane? Kakva je promena za period procene? Da li se koalicija
kreće u pravom pravcu?

4 Adaptirano na bazi članka Gillian Kaye, President, Community Development Consultants, Brooklyn, New York. Iz priručnika

«Community ToolBox», the University of Kansas.


8
Izgradnja koalicije: Startovanje/osnivanje koalicije
EVROPSKI POKRET U SMEDEREVSKOJ PALANCI
DIJAGNOSTIKA ZDRAVLJA KOALICIJE
Koristeći dole navedenu skalu bodujte svaku komponentu vaše organizacije a zatim unesite rezultate u tabelu na
kraju

Čvrsto ili uvek Slabo ili nikad


5 4 3 2 1

1. Jasnoća vizije, misije i ciljeva koalicije.


A. Vizija vaše koalicije (vaši snovi) i misija (ono što nameravate da uradite) odražava ono što se dešava u zajednici.
B. Vaša vizija, misija i ciljevi su u pisanoj formi.
C. Stanovnici i institucije vode računa o viziji, misiji i ciljevima vaše koalicije.
D. Vaša koalicija periodično ponovo procenjuje i ažurira svoju viziju, misiju i ciljeve.
E. Aktivnosti vaše koalicije su usklađene sa njeniom vizijom, misijom i ciljevima.
2. Efektivnost koalicione strukture.
A. Vaša koalicija ima redovne sastanke na kojima članovi mogu da učestvuju.
B. Vaša koalicija ima aktivne komisije
C. Svi članovi koalicije imaju statut koalicije.
D. Vaši izvršni organi i komisije redovno komuniciraju.
E. Vaši izvršni organi redovno se sastaju sa dobrim odzivom.
3. Efektivnost vaše vidljivosti i komunikacije
A. Vaša koalicija ima bilten ili drugi vid komunikacije kojim se zajednica redovno obaveštava o njenim aktivnostima.
B. Koristite istraživanja ili druge metode da prikupite informacije o interesu članstva , potrebama i sumnjama.
C. Uvek publikujete (štampate) rezultate istraživanja i koristite ih kao vodič za izradu projekata koalicije.
D. Istraživanja se vrše svake godine ili po potrebi kada se desi promena u zajednici ili kod stanovnika.
E. Vaša koalicija «ide tamo gde je članstvo» da bi bila vidljiva, uključujući mesta gde ljudi žive, kupuju i rade.
4. Efikasnost sastanaka koalicije
A. Članovi su slobodni da iznesu svoje stavove na sastancima bez straha da će se konfrontirati zbog svojih
pogleda.
B. Vaša koalicija se reklamira sa dovoljno materijala slanjem dnevnog reda i letaka unapred.
C. Obezbeđujete uslove da se čuvaju deca i prevođenje po potrebi.
D. Dnevni red pravite tako da sastanci počinju na vreme i da se završavaju prema planu.
E. Održavate sastanke na mestima koja su lako dostupna i komforna i u pogodnom vremenu za sve članove.
5. Mogućnost za odgovornost članova i rast
A. Vaša koalicija čini adekvatan napor da razvije nove lidere.
B. Vi nudite obuku i podršku i novim i iskusnim liderima, ili u vašem okviru ili preko spoljnjih agencija.
C. Vaši sistem «prijatelja koalicije» omogućava susrete manje iskusnih članova sa liderima da nauče posao i da
naprave kontakte.
D. Dajete komisijama ozbiljne poslove da rade.
E. Odgovornost lidera je deljena, na primer predsedavajući se rotira među članovima.
6. Efektivnost planiranja, implementacije i evaluacije projekata.
A. Na početku svake godine koalicija razvija plan koji uključuje ciljeve i aktivnosti koji će se u toku godine realizovati.
B. Planovi koaaicije su bazirani bar delimično na informacijama dobijenim od članova koalicije.
C. Posle svake aktivnosti ili projekta lideri ili komisije vrše procenu kako je realizovana da bi učili na bazi iskustva.
D. Vaša koalicija uvek organizuje vidljive projekte koji su različiti za članstvo.
E. Kada planirate projekat vi razvijate akcione planove koji identifikuju zadatke , ko će ih realizovati i kada.
7. Korišćenje istraživanja i spoljnjih resursa
A. Vaša koalicija radi sa drugim koalicijama u zajednici na zajedničkim problemima, kao i sa drugim organizacijama
u zajednici.
B. Vaša koalicija koristi resurse i informacije drugih organizacija koje mogu da pomognu zajednici kao što su, na
primer, radionice
C. Vaša koalicija vodi uporedo računa o pitanjima koja se tiču zajednica u gradovima i državi.
D. Govornici izvan koalicije dolaze da se obrate u vezi pitanja od interesa za članove koalicije.
E. Kada vaša koalicija želi da radi na nekom pitanju, lideri znaju gde mogu da nađu neophodne informacije kao što
su statistički pokazatelji, obrasci, itd.

9
Izgradnja koalicije: Startovanje/osnivanje koalicije
EVROPSKI POKRET U SMEDEREVSKOJ PALANCI
8. Osećaj zajedništva u koaliciji
A. Vaša koalicija ostavlja vreme za druženje na sastancima tako da ljudi mogu da razgovaraju neformalno i da
izgrade osećaj zajedništva
B. Planirate društvene aktivnosti.
C. Svi se u vašoj koaliciji tretiraju podjednako.
D. Prepoznajete i nagrađujete svaki doprinos članova bez obzira na veličinu.
E. Svi stanovnici su dobrodošli bez obzira na prihode, naciju, pol, starost ili nivo obrazovanja.
9. Koliko dobro koalicija zadovoljava potrebe i obezbeđuje koristi
A. Redovno pravite listu resursa i značajnih kontakata koji su dostupni članovima.
B. Održavate seminare sa ekspertima koji mogu da obezbede specifične usluge članovima.
C. Vaša koalicija pomaže članovima sa specifičnim individualnim potrebama.
D. Ukoliko izveštaji ukazuju da personalni problemi (kao što je briga o deci) utiču na uključenost članstva u rad
koalicije, koalicija odgovara na ove probleme tako što ih rešava.
E. Vaša koalicija održava sastanke i seminare na kojima mogu da se sretnu izabrani predstavnici zajednice i javni
službenici da čuju mišljenja i da se upoznaju sa resursima i programima koalicije.
10. Odnos koalicije i izabranih predstavnika zajednice, liderima institucija i drugim uticajnim predstavnicima
zajednice
A. Lideri koalicije znaju kako da uspešno pregovaraju sa izabranim predstavnicima zajednice i predstavnicima
institucija o interesima članova
B. Vaša koalicija ima jednog ili više članova koji prisustvuju značajnim skupovima zajednice.
C. Lideri koalicije i članovi shvataju liniju autoriteta, uticaj na donošenje odluka, odgovornost, i druge aspekte
strukture moći u zajednici.
D. Vaša koalicija se redovno sastaje sa izabranim predstavnicima zajednice da bi razgovarala o pitanjima od
interesa za članstvo.
E. Vaša koalicija participira u aktivnostima zajednice i demonstrira fokus na pitanja od značaja za zajednicu.

10
Izgradnja koalicije: Startovanje/osnivanje koalicije
EVROPSKI POKRET U SMEDEREVSKOJ PALANCI
Rezultati evaluacije koalicije
Popunite tabelu sa ukupnim brojem bodova za svaku sekciju. Za svaku sekciju pratite dole navedena uputstva.
Sekcija Ukupan broj bodova
1. Vizija, misija i ciljevi
2. Struktura koalicije
3. Vidljivost i komunikacija
4. Sastanci koalicije
5. Odgovornost članova i rast
6. Projekti
7. Istraživanja i spoljnji resursi
8. Osećaj zajedništva
9. Potrebe i koristi
10. Relacije sa uticajnim članovima zajednice
Ukoliko je rezultat između:
5-15 Obratite pažnju! U ovoj oblasti imate puno da radite.
15-20 Vreme za proveru! Vreme je za fino podešavanje koalicije.
20-25 Čestitamo! Vi radite dobro i svi sistemi su u funkciji. Održavajte dobar rad.

11
Izgradnja koalicije: Startovanje/osnivanje koalicije
EVROPSKI POKRET U SMEDEREVSKOJ PALANCI
Startovanje/osnivanje koalicije - Lista za proveru
Šta je koalicija?
Koalicija je grupa pojedinaca i/ili organizacija sa zajedničkim interesom koji su se složili da rade zajedno na realizaciji
zajedničkih ciljeva.
Zašto startovati koaliciju?
Da bi se počelo sa rešavanjem urgentnih problema.
Da bi se stvarno dobile ili obezbedile određene usluge/servisi.
Da bi se obezbedilo efektivnija i efikasnija realizacija programa i eliminacija nepotrebnog dupliranja servisa.
Da bi se izvršila koncentracija resursa.
Da bi se unapredila komunikacija između interesnih grupa i da bi se razbili stereotipi.
Da bi se revitalizovala mudrost i energija članova grupe koji pokušavaju previše toga da urade sami.
Da bi se planirale i startovale inicijative koje obuhvataju celu zajednicu za niz pitanja od interesa.
Da bi se razvila i iskoristila politička podrška za dobijanje servisa i drugih koristi za zajednicu.
Da bi se startovala dugoročna, permanentna socijalna promena.
Kada treba startovati/osnovati koaliciju?
Kao odgovor na dramatičan ili uznemiravajući događaj u zajednici.
Kao reakciju na nove informacije.
Kao odgovor na promene okolnosti ili pravne regulative.
Kada želite da koristite pogodnosti novih izvora finansiranja.
Kao odgovor na spoljnje pretnje.
Kada pokušavate da kreirate značajnu promenu u zajednici.
Kada je poverenje i percepcija potreba čine mogućom.
Kada su prepoznate barijere za startovanje/osnivanje koalicije.
Ko treba da bude u koaliciji?
Uključene su relevantne interesne grupe i to kako predstavnici korisnika rada koalicije tako i oni koji utiču na korisnike.
Uključeni su predvodnici javnog mišljenja (ugledni građani) u zajednici.
Uključeni su donosioci odluka (predstavnici lokalnih vlasti) u lokalnoj zajednici.
Uključeni su članovi zajednice u celini.
Kako startovati koaliciju u lokalnoj zajednici?
Formiranjem inicijativnog odbora/jezgra koalicije.
Identifikovanjem neophodnih članova koalicije.
Regrutovanje članova koalicije korišćenjem odgovarajućih sredstava:
• Lični kontakti
• Telefon
• E-mail
• Pismo
• Reklama
• Posteri i leci
Planiranjem i održavanjem obuhvatnog i inspirativnog sastanka gde se nešto zaista uzbudljivo desilo i koji građani napuštaju
sa određenim stavom i sa planom sledećeg sastanka.
Vršiti naknadnu analizu prvog sastanka, proveravati odlučnost građana, podsećati ljude na sledeći sastanak i nastavljati
regrutovanje novih članova.
Nastavljate da sledite značajne stavove i zadatke koji su određeni na prvom sastanku
Definisanjem rezultata i izradom nacrta vizije i misije koalicije
Razvojem akcionog plana delovanja koalicije
Radom na definisanju prihvatljive strukture koalicije
Donošenjem odluke o potrebi profesionalnog tima za upravljanje koalicijom
Obezbeđujete resurse
Nastavljate da obraćate pažnju na opšta uputstva za uspeh koalicije:
Slobodna, otvorena, i komunikacija u svim pravcima
Uključenost i participacija
Umrežavanje
Izbor dostižnih ciljeva.
Održavanje kreativnih sastanaka.
Vođenje računa o realističnosti onoga šta koalicija može da uradi.
Prepoznavanje i korišćenje različitosti.
Nagrađivanje rezultata i proslavljanje uspeha

12
Izgradnja koalicije: Startovanje/osnivanje koalicije
EVROPSKI POKRET U SMEDEREVSKOJ PALANCI
LISTA ZA PROVERU

Shvatate da je održavanje koalicije ili bilo kog drugog socijalnog partnerstva značajno u istoj meri kao
održavanje bilo kog fizičkog uređaja za optimalno funkcionisanje
Doneli ste odluku da se angažujete na održavanju shvatajući da poostoje razni aspekti koalicije kojima
treba posvetiti pažnju:
• Razlog postojanja koalicije: njena vizija, misija i ciljevi.
• Osnovni principu upravljanja i operativne radne procedure
• Liderstvo u koaliciji
• Članstvo u koaliciji
• Podela rada između lidera i članstva.
• Strateški i akcioni planovi rada, i to kako kratkoročni tako i dugoročni.
• Aktivnosti koalicije i rezultati njenog rada tako da to nešto znači u zajednici.
• Osnove koalicije tako da postignuća mogu da se nastave.
• Vidljivost koalicije u široj zajednici.
• Podrška javnosti radu koalicije.
• Duh koalicije
Odredili ste plan održavanja koalicije odlučivši:
• Ko treba da predloži plan (ili više planova ako je nužno)
• Koliko razumljiv plan treba da bude
• Koliko formalan plan treba da bude
• Ko treba da realizuje plan
• Koliko često održavanje koalicije treba da bude
Sprovodite plan održavanja koalicije uključujući eksterne ili interne kontrole. Interne kontrole mogu da
budu formalne ili neformalne.
Odredili ste alternative održavanju koalicije:
• Rast
• Deljenje
• Promena fokusa
• Smanjenje koalicije
• Raskid koalicije (kraj postojanja koalicije)
• Ostaviti stanje takvo kakvo je

Resursi
• http://www.ahecpartners.org/
• http://www.cypresscon.com/coalition.html
• http://www.gsanetwork.org/resources/coalition.html
• http://www.ncbi.org
• http://www.nhtsa.dot.gov/people/outreach/safesobr/12qp/coalition.html
• http://ohioline.osu.edu /lines/comun.html#comorg
• http://www.protest.net/activists_handbook/coalition.html
• http://way.net/sawa/desiaspora /02coal.html

*****

13
Izgradnja koalicije: Startovanje/osnivanje koalicije
EVROPSKI POKRET U SMEDEREVSKOJ PALANCI

PREDMET: FOTOGRAFIJE SA SASTANKA 2.4.2003.


PROJEKAT: "OSNAŽIVANJE GRAĐANSKOG DRUŠTVA KROZ KOALICIJU NVO CENTRALNE SRBIJE "
DONATOR: FREEDOM HOUSE Serbia sredstvima USAID-a
NAZIV SKUPA: Javni razgovor na temu “Izgradnja koalicija – startovanje/osnivanje i održavanje koalicije na nivou
lokalne zajednice”
GLAVNI APLIKANT: Forum NVO – Kraljevo
ORGANIZATOR SKUPA: Evropski pokret u Smederevskoj Palanci

14
Izgradnja koalicije: Startovanje/osnivanje koalicije