Uniunea Europeană: 500 de milioane de locuitori – 27 de ţări

Statele membre ale Uniunii Europene Ţările candidate

Fondatorii

Idei noi pentru o pace şi o prosperitate de durată…

Konrad Adenauer

Alcide De Gasperi

Winston Churchill

Robert Schuman

Jean Monnet

Simbolurile UE

Drapelul european

Imnul european

Ziua Europei - 9 mai Deviza: „Unită în diversitate”

23 de limbi oficiale

Extinderea: de la şase la 27 de ţări

1952

1973

1981

1986

1990

1995

2004

2007

Marea extindere: unificarea unei Europe divizate

1989 1992

Cade Zidul Berlinului – sfârşitul comunismului UE începe să acorde ajutor economic: programul Phare Se stabilesc criteriile de aderare: • democraţie şi stat de drept • economie de piaţă funcţională • capacitatea de a aplica legislaţia UE Încep negocierile oficiale în vederea extinderii Summitul de la Copenhaga dă undă verde procesului de extindere 10 noi state membre: Cipru, Estonia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Republica Cehă, Slovacia, Slovenia, Ungaria Bulgaria şi România aderă la Uniune

1998 2002 2004 2007

Ţări candidate Croaţia, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Turcia

© Reuders

Tratatele – baza cooperării democratice fondate pe principii de drept

1952
Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi Oţelului

1958
Tratatele de la Roma: Comunitatea Economică Europeană Comunitatea Europeană a Energiei Atomice (EURATOM)

2009
Tratatul de la Lisabona

1987
Actul Unic European: piaţa unică

2003
Tratatul de la Nisa

1999
Tratatul de la Amsterdam

1993
Tratatul privind Uniunea Europeană – Maastricht

Tratatul de la Lisabona – Europa în secolul al XXI-lea

Cu acest Tratat, Uniunea Europeană va fi:
Mai eficientă: proceduri mai simple, numirea unui preşedinte permanent al Consiliului etc. Mai democratică: un rol mai important pentru Parlamentul European şi parlamentele naţionale, „Iniţiativa cetăţenilor", Carta drepturilor fundamentale etc. Mai transparentă: atribuţii clar definite, ameliorarea accesului publicului la documente şi întâlniri etc. Mai unită pe scena mondială: Înaltul Reprezentant pentru politica externă etc. Mai sigură: noi posibilităţi de a combate schimbările climatice şi terorismul şi de a asigura aprovizionarea cu energie etc.

O Uniune transparentă, la dispoziţia dumneavoastră

Site-ul Uniunii Europene europa.eu

Un milion şi jumătate de documente accesibile publicului

Centrul de contact Europe Direct
Răspunsuri la întrebările dumneavoastră: 00 800 6 7 8 9 10 11

Punctele de informare Europe Direct
Peste 400 centre de informare la nivelul UE

Documentele Uniunii Europene Ombudsmanul European

Consultarea documentelor interne, la cerere

Tratează plângerile privind administraţia europeană

Nikoforos Diamandouros, Ombudsmanul UE

Populaţia UE în raport cu populaţia altor ţări

Populaţia în milioane, 2009

1339

500 307 128 142

UE

China

Japonia

Rusia

SUA

Suprafaţa UE în raport cu suprafaţa altor ţări

Suprafaţa, 1 000 km²

16 889

9327

9159

4234

365 UE China Japonia Rusia SUA

Cât de bogată este UE în comparaţie cu restul lumii?

38 700

27 800 25 100

12 508

9 819 4 400 3 329 1 326 468
Japonia Rusia SUA UE China Japonia

12 200

UE

China

Rusia

SUA

Importanţa economică: produsul intern brut, în miliarde de euro, în 2008

Bogăţia pe cap de locuitor: produsul intern brut pe cap de locuitor în 2008

Franţa 544 506 410 357 313 305 295 244 230 131 111 93 92 83 77 68 63 Letonia Slovacia Estonia Danemarca Olanda Belgia Slovenia Cipru Luxemburg Malta 3 0,3 62 49 43 43 34 30 20 9 Spania Suedia Germania Polonia Finlanda Italia Regatul Unit România Grecia Bulgaria Ungaria Portugalia Austria Republica Cehă Irlanda Lituania

Suprafaţa statelor UE

Suprafaţa în 1 000 km²

Germania Franţa Regatul Unit 61,6 60,1 45,8 38,1 21,5 16,5 11,3 10,8 10,6 10,5 10,0 9,3 8,4 7,6 5,5 Slovacia Finlanda Irlanda Lituania Letonia Slovenia Estonia Cipru Luxemburg Malta 5,4 5,3 4,5 3,3 2,3 2,0 1,3 0,8 0,5 0,4 Italia Spania Polonia România Olanda Grecia Belgia Portugalia Republica Cehă Ungaria Suedia Austria Bulgaria Danemarca 64,4

Populaţia statelor UE

82,1

Populaţia în milioane de locuitori, 2009 500 de milioane în total

271

Luxemburg
137

Irlanda Olanda Austria Suedia Danemarca Regatul Unit Germania Finlanda Belgia Franţa Spania Italia UE-27 Cipru Grecia Slovenia Republica Cehă Malta Portugalia Slovacia Estonia Ungaria Lituania Polonia Letonia România Bulgaria
46 40 103 101 100 95 91 80 76 76 75 72 68 63 61 58 56 118 117 116 115 114 107 135 123 122

PIB-ul pe cap de locuitor în 2008

PIB-ul pe cap de locuitor: distribuirea bogăţiei

Media celor 27 de state membre=100

Cum îşi cheltuieşte UE banii?

Bugetul UE în 2010: 141,5 miliarde de euro = 1,20% din venitul naţional brut

Cetăţeni, libertate, securitate şi justiţie 2% UE, actor global: inclusiv ajutorul pentru dezvoltare 6% Altele, administraţie 6%

Resurse naturale: agricultură, mediu 41%

Dezvoltare durabilă: locuri de muncă, competitivitate, Dezvoltare regională 45%

Schimbările climatice – o provocare globală

Pentru a stopa încălzirea globală, liderii UE au decis în 2007:

să reducă emisiile de gaze cu efect de seră cu 20%, până în 2020 (cu 30% dacă şi alte ţări dezvoltate le urmează exemplul)

să îmbunătăţească eficienţa energetică cu 20%, până în 2020

să crească până la 20% aportul surselor regenerabile de energie, până în 2020 (energie eoliană, solară, hidroelectrică, biomasă)

Surse de energie într-o lume în schimbare

Combustibil folosit în UE în 2008, ca procent din total

Procent de combustibil importat din afara UE în 2008

100% 84%

Petrol 36%

Gaz 25%

60% 54% 45%

Cărbune 18%

Energie nucleară 13% Resurse regenerabile 8%
Cărbune Petrol Gaz

0%
Resurse Resurse nucleare regenerabile (uraniu) Toate tipurile

Locuri de muncă şi creştere economică

Probleme:
Demografie: durata de viaţă creşte, dar natalitatea scade Globalizare: economia europeană se află în competiţie cu alte zone ale lumii Schimbări climatice: emisiile de gaze cu efect de seră trebuie reduse

Soluţii:
Liderii europeni au aprobat o strategie comună care îşi propune: să să să să încurajeze cercetarea şi inovarea creeze un mediu de afaceri mai dinamic investească în oameni promoveze o economie ecologică

Cercetare - investind în societatea cunoaşterii

Cheltuielile în domeniul cercetării şi dezvoltării în 2006 (% din PIB)

3,4% 3,0% 2,6%

1,8%

1,3%

UE

Obiectivul UE

China

Japonia

SUA

Solidaritatea pusă în practică: politica de coeziune

2007-2013: 347 de miliarde de euro pentru investiţii în infrastructură, întreprinderi, mediu şi formarea lucrătorilor din zonele defavorizate

 Fondul  Fondul  Fondul

regional social de coeziune

Obiectivul de convergenţă: regiuni în care PIB-ul pe cap de locuitor este sub 75% din media europeană (primeşte 81,5% din fondurile disponibile) Obiectivul competitivitate regională şi ocuparea forţei de muncă

Euro – o monedă unică pentru cetăţenii europeni

Moneda euro poate fi folosită în toate ţările care au adoptat-o. Design-ul monedelor: un simbol comun, alături de unul naţional Design-ul bancnotelor: fără simbol naţional

Ţările UE care au adoptat moneda euro Ţările UE în care nu se foloseşte moneda euro

Stoparea inflaţiei

Uniunea Economică şi Monetară: preţuri stabile

Inflaţia anuală medie în cele 15 state membre care au folosit moneda euro în 2008

Piaţa unică: libertatea de a alege Stoparea inflaţiei

Uniunea Economică şi Monetară: preţuri stabile

Piaţa unică a condus la:

Reduceri semnificative ale preţurilor multor produse şi servicii, inclusiv ale accesului la internet access şi ale taxelor pentru transportul aerian. scăderea cu 40% a preţurilor convorbirilor telefonice începând din 2000-2006 2,8 milioane de locuri de muncă noi

Patru libertăţi de circulaţie:  bunuri  servicii  persoane
Inflaţia anuală medie în cele 15 state membre care au folosit moneda euro în 2008

 capital

Libera circulaţie

Ce înseamnă „Schengen”?
Suprimarea controalelor la frontierele dintre majoritatea statelor membre
  Controale

mai stricte la frontierele externe ale UE cooperării între serviciile de poliţie

 Consolidarea  Posibilitatea

de a cumpăra bunuri pentru uz personal din alte state membre

© Corbis

Studii în străinătate

Peste două milioane de tineri au studiat sau au urmat cursuri de formare în alte ţări ale UE, datorită sprijinului acordat de programele europene:
Comenius: învăţământ preuniversitar Erasmus: învăţământ superior Leonardo da Vinci: formare profesională Grundtvig: educaţie pentru adulţi Tineret în acţiune: voluntariat şi educaţie extraşcolară

© Getty Images

Ameliorarea sănătăţii şi protecţia mediului

Poluarea nu cunoaşte frontiere – trebuie să acţionăm împreună
Datorită acţiunilor întreprinse de UE avem:
 O

apă de îmbăiere mai curată  Mai puţine ploi acide  Benzină fără plumb  Reciclare sigură şi gratuită a aparaturii electronice uzate  Reguli stricte privind siguranţa alimentară, de la fermă la consumator  O agricultură mai biologică şi de mai bună calitate  Avertismente mai eficiente cu privire la nocivitatea tutunului  Înregistrarea şi controlul tuturor substanţelor chimice (REACH)
© Van Parys Media

Un spaţiu al libertăţii, securităţii şi justiţiei

 Carta

drepturilor fundamentale

 Acţiuni

comune împotriva terorismului
 Cooperare

poliţienească şi judiciară între statele membre
 Coordonarea

politicilor privind azilul şi imigrarea
 Cooperare

civil

în materie de drept

© European Union Police Mission

UE promovează pacea şi prosperitatea

 Reglementări

internaţional
 Politica  Ajutor

privind comerţul

externă şi de securitate comună

umanitar

pentru dezvoltare şi ajutor

UE conduce operaţiunile de menţinere a păcii şi de reconstrucţie socială în ţări devastate de război precum Bosnia şi Herţegovina.

UE, o putere comercială majoră

Comerţ internaţional cu bunuri (2007)

Comerţ internaţional cu servicii (2007)

UE 17%

UE 28,5%

Altele 53,2%

SUA 14,5% Japonia 5,8% China 9,5%

Altele 40,6%

SUA 18,2% China Japonia 5,9% 6,8%

UE este cel mai mare furnizor de ajutor pentru dezvoltare din lume
UE furnizează 60% din totalul ajutorului pentru dezvoltare 93€

53€ 44€

UE

Japonia

SUA

Ajutorul pentru dezvoltare pe cap de locuitor (2007)

Trei actori cheie

Parlamentul European - vocea cetăţenilor
Jerzy Buzek, preşedintele Parlamentului European

Consiliul de Miniştri - vocea statelor membre

Herman Van Rompuy, preşedintele Consiliului European

Comisia Europeană - promotoarea interesului comun
José Manuel Barroso, preşedintele Comisiei Europene

Instituţiile UE

Consiliul European (summit)

Parlamentul European

Consiliul de Miniştri (Consiliul UE)

Comisia Europeană

Curtea de Justiţie

Curtea de Conturi

Comitetul Economic şi Social

Comitetul Regiunilor

Banca Europeană de Investiţii

Agenţii

Banca Centrală Europeană

Cum se elaborează legislaţia UE

Cetăţeni, grupuri de interese, experţi: discuţii, dezbateri

Comisia: înaintarea propunerii oficiale

Parlamentul şi Consiliul de Miniştri: luarea unei decizii comune

Autorităţi naţionale şi locale: implementare

Comisia şi Curtea de Justiţie: monitorizarea implementării

Parlamentul European – vocea cetăţenilor

Adoptă legislaţia şi bugetul UE, împreună cu Consiliul de Miniştri Asigură controlul democratic al activităţii tuturor instituţiilor UE
Numărul deputaţilor aleşi în fiecare ţară (ianuarie 2010)
Austria Belgia Bulgaria Cipru Danemarca Estonia Finlanda 17 22 17 6 13 6 13 Franţa Germania Grecia Irlanda Italia Letonia Lituania 72 99 22 12 72 8 12 Luxemburg Malta Olanda Polonia Portugalia Regatul Unit Republica Cehă 6 5 25 50 22 72 22 România Slovacia Slovenia Spania Suedia Ungaria Total 33 13 7 50 18 22 736

Grupuri politice în Parlamentul European

Distribuirea locurilor în Parlamentul European pe grupuri politice (ianuarie 2010)

Alianţa Liberalilor şi Democraţilor pentru Europa 84 Grupul Verzilor/ Alianţa Liberă Europeană 55

Grupul Partidului Popular European (Creştin-Democrat) 265

Alianţa Progresistă a Socialiştilor şi Democraţilor Pentru Europa 184 Grupul Confederal al Stângii Unite Europene/Stânga Verde Nordică 35

Conservatorii şi Reformiştii Europeni 54 Grupul Europa Libertăţii şi Democraţiei 32

Total : 736 Total : 785

Membri neafiliaţi 27

Consiliul de Miniştri – vocea statelor membre

Un ministru din fiecare stat membru Preşedinţie de şase luni, prin rotaţie Adoptă legislaţia şi bugetul UE, împreună cu Parlamentul Gestionează Politica Externă şi de Securitate Comună

Consiliul de Miniştri – numărul de voturi pe ţară

Germania, Franţa, Italia şi Regatul Unit Spania şi Polonia România Olanda Belgia, Grecia, Portugalia, Republica Cehă şi Ungaria Austria, Bulgaria şi Suedia Danemarca, Finlanda, Irlanda, Lituania şi Slovacia Cipru, Estonia, Letonia, Luxemburg şi Slovenia Malta Total:

29 27 14 13 12 10 7 4 3 345

„Majoritatea calificată” necesară pentru luarea multor decizii: 255 de voturi şi majoritatea statelor membre Din 2014: 55% din statele membre cu 65% din populaţie

Summitul Consiliului European

Summitul şefilor de stat şi de guvern din ţările membre Are loc de cel puţin 4 ori pe an Stabileşte liniile generale ale politicilor UE Preşedinte: Herman Von Rumpuy

Un înalt reprezentant pentru afaceri externe şi politica de securitate

Catherine Ashton
Dublă responsabilitate: prezidează întrunirile Consiliului pentru Afaceri Externe + Vicepreşedinte al Comisiei Europene Administrează politica externă şi de securitate comună Şef al Serviciului european pentru acţiune externă

Comisia Europeană – promotoarea interesului comun

27 de membri independenţi, câte unul pentru fiecare stat membru
 Propune acte legislative  Este organ executiv  Este „gardian al tratatelor”  Reprezintă Uniunea pe scena internaţională

Curtea de Justiţie – respectarea legislaţiei

27 de judecători independenţi, câte unul pentru fiecare stat membru
 Stabileşte regulile de interpretare a

legislaţiei UE  Garantează că legislaţia UE se aplică uniform în toate statele membre

Curtea de Conturi Europeană - buna gestionare a banilor publici

27 de membri independenţi

 Verifică legitimitatea cheltuielilor

efectuate de instituţiile europene Poate controla orice persoană sau organizaţie care gestionează fonduri UE

Banca Centrală Europeană - gestionarea monedei euro

Garantează stabilitatea preţurilor Gestionează rezervele monetare şi stabileşte rata dobânzilor Este independentă faţă de guvernele naţionale

Jean-Claude Trichet Preşedintele Băncii Centrale

Comitetul Economic şi Social European - vocea societăţii civile

344 de membri Reprezintă sindicatele, angajatorii, agricultorii, consumatorii etc Emite avize privind legislaţia şi politicile UE Susţine implicarea societăţii civile în abordarea aspectelor comunitare

Comitetul Regiunilor - vocea administraţiilor locale

344 de membri Reprezintă oraşele, regiunile Emite avize privind legislaţia şi politicile UE Încurajează autorităţile locale să se implice în aspecte comunitare

Funcţionari publici în slujba Uniunii Europene
Comisia angajează aproximativ 23 000 de funcţionari titulari şi 11 000 de agenţi temporari sau contractuali Alte instituţii ale UE: aproximativ 10 000 de angajaţi

Funcţionari permanenţi Selecţionaţi prin concurs Originari din toate statele membre Salarii fixate prin acte normative Administraţia UE îl costă pe cetăţeanul european 15 € pe an

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful