(CME~J11

)

3l~JJl2001!% ~~~A1AJ- ll~Atli

2009. 10

I. CME~Al ~.A1iI200~% ~.£~Al.7.J 7~Jl. .. ·1

1. ~~~A1Ad- 7l~-=r-~ ············································1

2. .y _fL All.:s:.. ··········3

II. ~.£ ~ Al.7.J 71 i!ll All s:. ································4

1. 7l ~ All.:s:.. _fL ~ 4

2. ~ ~ ~ A 1 Ad- 7l ~ All.:s:.. 7

m . ~.£ ~ A l.7.J ~ All All s:. ·19

1. ~ All All.:s:.. _fL ~ ·19

2. ~ ~ ~ A 1 Ad- ~ All All.:s:.. 20

N. ~.£ ~ A l.7.J 4-121- All s:. 23

1. Y l2}- All.:s:.. _fL ~ 23

2. ~ ~ ~ A 1 Ad- Y l2}- All.:s:.. 26

3SE 1F~<:! ········4()

I . CME~JlI .il~m200~~ ~s!!lAI~ JUR

• ~ 41 • .21 £:= ~A~A~:= KRX ~ ~ A~ ~ ~ 011 Ai '2!- 7-1 [!fI 7~ ~

• CME(Globex):= []H []H x~1 ~. KRX:= ~ ~ . ~ x-fl ~ g@

D (CME Globex~ 0l%-~ o~{l-71 ~l) ol=Zl-A1Zl- %~ CME.91 ~A}7l ~ A1AEil~ Globex~ 0l%ot~ KOSPI200<j% 7l~(DHDHj~I~AIAEEY ~~~)

D (-3il-ll 1!J-A~AJ-*A1AJ-) 7l~.91 ~~1~2 CME.91 Clobexoll-v] °Pf-~A1Al~ CME <?1 Al .:rr A ~ 200<j % A 1 AJ 2 ~~ n};,] AJ* A 1 AJ~l -oR t:J-

~ CD =

................. ~

+-- (3)(USG --

............ 7cl%) ~

~(2)~

@,®~

KRX USG .....• 0

----. ~7} .....• ~l~~~

C M E

-;;.-1°,JAIAElI

-"'-I -z:!. - CI

CD (-§-~~ ~ ~ 1i-) ~~~ A-H ~, 71 ~7~~ ~ (USG ==} Globex)

en (7-fI~~~ ~1i-) DI~A-H~~, ~7-j-5lL~2.~DIE~ ~(:217:1A~ ==} USG) @ ([]H []H 7-1 ~) USG {g TI-

C!) (~Alll) ..2..7 ~ ~ j-jl ~ LH Q:j ~ -§-(Globex ==} USG ==} :217:1 AI A'2l)

® ..2..7 ~ ~ j-jl ~ LH Q:j ~ ==} :217:1 AI A '2l

- 1 -

D (~~·~A11~ KRX) 7-~~~~l~g Al1~~ ~a{}'~Al1* ~ _2_~ ~JT-~ KRX7} ~ 1] ~-6]

D (71 ~ l:1J~) ~~ ~ Jf-A}A} ~ HTS'T-tr g l8-~ §J ~ -1J-%Al P- ~ (USG)*~ 78%o}O:1 CME<?:!Al itS_~A1AJ-~1 %O:1U?-~Ail~AI 7H~ :£1 %! AI A EEY ~ 71 x] AI P-i- ~)

* ~ i'i..:g-%Al6-. l@ (USG : Unified System for Global market) : ~~}~ til-§- ~~g ~-6~ ~~~A1AJ-~lAi~ 2f:-~~lQ-, ~7}~~ ~~1 3ll-~ ~i'iA}~ ~~~ . .£-OJ ~-¥-~ :§l~At.£-¥-E:1 ~~~l-o} KRX7t 7~~' -&°cl-o}~ Al6-.l@

.:= 1=1 ~ -.::l- ~ g- om*'! 2f7J-*'! H1JI
''i!:" ~ '2. "T' ~ (~111A1AJ) (~-=n-Al AJ)
CD ~ i'i..:g-%Al6-. l@ 0 x ~~~~~~ ~-6~ ~-=n-_£~
(2) ~ i'i A 16-. l@ x 0 Aa-n-A1 AJ-~lli!- ~-§- - 2 -

2. yJl. All£

D (q:j 1JL~ ~ TfAl AJ-:if- %~) ~~ Al AJ- _2_S_Al Aa lTAl AJ- 7-~ ~ Al Zl~ rB ~l -oR t:J- ;; t E_ s_ rB -¥-~.91 All s:_ ~ ~ -6~ Aa IT A 1 AJ- J1} % ~

o q~, ~%A1AJ-0l -it-°d~;zl ?l~ ol=Zl-A1Zl- %~ J1}s:_~ 7}~~% BJ-;zl, Clobex <iJ~}~1 ut~ A1AEi] R~ ~_2_s_ ~-¥- A}<5J2 AJ-0l

-=]I- t:::I 41 R ~I xl
""i:!:" c:>
cH~ • ~ A IL1200{:i ~ ( A .l.L c~1 c:: All 2.1 ) ° 7-j cH ll~:2:~
7-jcH~ • .$J 001 0 ~ ~ ~ ~ 00 I 2~
2,....L.L..2. L...:. ....L.L..2. O~llAlll~0 7-j cH
(*~~ All 2.1 ) °
(18:00~O5:00)
7-j cHAlll • 18A1 ~ ~~ ()5A1(~~Alll) ° 2-jC-j C!I 0 I~=AI ~o=lA17 ~ jl2i
L..:,L- ~ c=> ~C> L...:.
7~.2:! All ~~ • ~ -rr-§'7~ ±5%(~-rr ±10%) ° ~-rrAI~ ~ gJ= ~I ~ :2:~
-=- 7 ~ o~ c:: .A. 2.F • 1 007~1 ~(~ -rr 1 ,OOO7~1~) o~=?~'2J AIA~ ~O=l
..2... ,--,_.LIO = ,-,--a
• 0101 ~-rrAI~~]l~ gJ--0o~i 0101
~-lA~ ° 7=1A11 ---,2 ---,2
= '--' 2 A:-f-rrAIA~ .2E2 0 O~7}l1 ~-lA~ ° 7=1A11 ° ~-rrAI~ ~ gJ= ~I ~ :2:~
= = =....I..L.---,-- Q = '--' 2
• 0101 ~-rrAI~~]l~ gJ--0o~i 0101 ° !f-A~A~ B 9.1 ~
~~~-0 ---,2 ---,2 ° ~A1IAI~ ~~ol ~~
A:-f -rrAI A~ .2E 2 0 -g[lJlI ~-0
= = =....I..L.---,--
0-1 D ttl g o-H ~
°l=fl
A:-fA~7P-=I • 0101 ~-rrAI~ -§'7~
= '--' ---, ---,2
.2...7~9.1 ~IT • AI ~ 7 ~(FOK, IOC 7~~)~ 7~~ ° 7~.2:! B~ c:: '2{AI
=
• =?2.F= 7~A:-f A:-f DI =? ~ ° 7~.2:!
.2...7~9.1 A:-fA:-f 0= = = ;;<0
== £AI A:-f A:-f 7~~(~-rrAI~:= *7~)
= = =
• =?2.FQI!j! *I~ *olA:-f(=?2.FA:-fA:-fO~ ° CME Globex AIAE2j ~~
.2...7 ~9.1 ~I ~ 02 T ,--,a 0==-
CHj-lI)
]l~C~.2...7 ~ A11~ • 71~ ~]l~AI .2...7~ 7-j!j! ° DH DH AlA E2j 0~~ ~~
(~ -rrAI ~ 0 I ~ %J)
7-jcHj-1I~ • ~ ~ 7-j cH (8 ~ 7 ~ All 2.1 ) ° AlA E2j .g.ol
• A~2.F71 § 587~1 .2...7 ~ 711 AI
'--' 0 '-'-- ° ~71 *~~~ -n-~~ jl2i
AIA11~_±f:_ (~-rr~ .2...7~7~ 8-9-1 71~ 587~1)
° Globex ol.g.o~ *7~ILI
• ~.2...7~=?~ 01711AI
71 E~ All ~ • ~ A IL1200{:i ~ ]l~ £ 0 I ° !f-A~A~ 1I~ 01 A-f All jl
= 2 '--'- 0 - 3 -

II. ~s!!lAI~ Jti!lllll£

7}. ~,£~ 7li!ll (KOSPI200~ % o~Zl--"P~J- 7l i!ll)

• _TI A lI1200~ % -"1 :AJ- ~ ~"3"] Aa it 7l i!ll -"1 :AJo 1 ~ 011 0 ~ Zl- 7l i!ll -"1 :AJ- (~ ,£ ~ A 1 :AJ-) g_ -&- OJ

* Aa it 7l i!ll -"1 Zl- g_ 'Aa it 7l i!ll', o1=Zl-7l i!ll -"1 Zl- g_ '~,£ ~7l i!ll''£ r:§ 7J

• _TIA lI1200{i %

* _TI!::_ lI1200{i % !::_~ ~1 ~ 7l i!ll ~ ~1 ~

• _TI A lI1200

• 7}~ If-''ll:lJ-1:fl : _TI!::_lI1200~ 4-7-1(p)

...................................................... ··················1··································· .

• 1111 ~

* _:2:_7}4-CJtJ~ _T_ 1111 ~

• 1111 ~~ ~~ : _TIAlI1200~ 4-7-1 x 500,OOOi':! * 7l111~ ~~tJ~ : 'i':!~(KRW)'

·O.05p (25,OOOi':!) AaiT7ll11Q} %~

· ~~1~ : 3, 6, 9, 12~

• AJ-:AJ-~~l~ : 47~ AaiT7ll11Q} %~

* q~, AaiT7ll11 £1%7l111~~ ~'£~7l111011~ 37~

4. 7}~ ~l~~

& 7}~~1~

71~7}~

• 7}~~1~~ : 71~7}~~ ±5% * AaiT7ll11~ 1/2

• 71~7}~ : T+1 ~ AaiT7l111011 ~%~ ~ 71~7}~:i!} %~~ 71~7}~ g_ ~%

* AaiT7ll11~ 71~7}~,<?_ ~"3"]:i!} %~

<AaiT7ll11~ 71~7}~>

CD 7l1117~Al~ : °1.e7}~

(2) 7l1117~Al~ ~~ ~ £13': 7ll11Adi%l~ - ~ ~ 71 All ~ ~ 78--9-- : ~ ~ 71 All

- ~ ~ 71 All ~ ~ 78--9-- : ~ ~ 71 ~ 7} ~

® £13': 7ll11Adi%l~ ~~ °1~: ~~~ Aa /;:}7}~

• ~~(T+1~) AaiT7ll11~ 71~7}~:i!} %~~ 71~7}~ ~%

- 4 -

• 71111 ~ : ~ Jl ~ -¥- El ~ Jl ~ ( *:AJ- ~ ~1 ~ )

* 71111 ~,<?_ ~_£~71111 A1~~ g_ 71~_2__£ T~

• Aa-iT71l11 *:AJ-~ ~ CME Clobexz] -&-OJ~7-1 \t011~ ~_£~71111_T_ -&-OJ-O}7-1 ?i"g

01- ,_ ~L

• 71111 A1 Zl- : 18:00~ ~ ~ 05:00 - 71111 A 1 Zl-,<?_ ~.;;- A 1 Zl- ~ %

* u1';;- %-¥-R~A1 : 03:00~14:00

(u1.;;- %-¥- Alu1F}~ ~%A1011~ 04:00~15:00)

• .:2:_7}A1Zl- : 7l111A1Zl-:L4 %~

• 71111 A1 Zl- ~ 78

- Aa -n- 71111 ~ 71111 A1 Zl- ~ 78

- 71111 :i:JI}A] AJ-%A1 A 10ij :AJ-0~

- §1i':!JI}A]AJ-%A1A1Oij :AJ-0~

*71111:i:JI}1~%~A~ :~_£~71111~~~ Clobex z] 7l111:i: JI} A] AJ- % A1 A 10ij 011 tR rg

*§1i':!JI}1~%~A~:~_£~71111~~~§1i':!~ ~/;:!-J{4Cl-&-OJ~-y 4-"6] g_ ~tR 7l111:i:7} 7~~· -&- OJ -o}~ A 1 A 10ij <j §1 i':! -t- % A 1 A 10ij (USC) ° 1 §1 i':! JI}A] AJ-%A1 A 10ij 011 tR rg

• 7-1Aa7}li!- 7}'o

- ~CJ-t~~Z:i(FOK), ~-¥--t~~Z:i(I0C) -¥-71 7}'o * A1:AJ-7}· ~*Cl7-1Aa7}· ~Z:i-¥-7-1Aa7}.:2:_7} ~7}

• 1.:2:_7}rg 1007-11 '4

- ~_T_~011Al §1i':!01 7-}%_£ AaW 4- ~g

7-}. _2_7}~ ~ ~ ~ ~:i:

• .:2:_7}~:i: : 4-CJ ~-¥-~ ~:i:li!- 7}'o(~-¥-~:i:~ I4-CJ~:i:AaAa/~ l:lJ-1:fl_2__£ 7}'o)

• .:2:_7}~ AaAa : 7}~AaAa, 4-CJAaAa ~ 7}~4-CJ

%A1AaAa 7}'o(~-¥-4-CJ011 ~~ 7}~AaAa,<?_ ~7}) Aa-n-71l119.l- AJ-°1 - 7}~ Aa Aa EE ~ 4- CJ ~ 7} Aa Aa A1 A1 Zl- --9--{!

~ 01 h. P:l

l..!__11 :.....L'2.

• :;Aa §1i':!~ :L4q~ .:2:_7}_£ 7l111:i:JI}A]AJ-%A1A1Oij (CME~ Clobex)011 :AJ-0~ 7} ~A] W --9--~ 7} ~ g_ 78--9-- 7l111:i: ~ rg tR §1 i':! ~ .:2:_ 7 } ~ -¥- EE ~

01 l=l 01 Z.:J ¢ _g_ -il l=l 2.T~ l=l I ;3 / IT

- 5 -

• ~4-7}~ 011 ~ ~ 7~ ~ 78:A] 7l111li!- c31 %

- A17} ~ i'-7}~Aa, %'-tJ/Aa7-1~ ~3': 7}~~Aa l:lJ-1:fl ¥.. W

- §1 i':! JI}A] AJ-%Al A 1::-2 (USC) AJO~ _£ %'- tJ~ ~ ;A~ 7~ Al 011 ~ .:2:_7}~ :i:Al Zl- g_ ~:s:._£ -¥-~ (~:i: .:2:_7} A1Zl-,<?_ 7l111:i:7} .::::LUl1p}t:} AaW)

-.::::L ~~ 784-011~ ~1:l}_£ {j4f71111_£ ;A~7~ * ~ _£ ~ 71111 011 Al ~ tJ ~ 7} 71111 ~ g

* ~ :i:Al Zl-011 ~ {l it ~ Aa Aa .:2:_7} {j 4- ~ 7}

• Aa it 71111 Q} %~(t:} g ilJ--& ~1~) - 5tJ111 .:2:_7}711Al : .:2:_7}~CJ71~*

* Aa it 71111 ~ Tick 71 ~

- ~ .:2:_7}4-CJ : ul711 Al

• ~ 9.l ~ %'- tJ : 71111 :i:JI}A] AJ-%A 1 A 1::-2 AJ- o~, §1 i':! JI}A] AJ-%A 1 A 1::-2 AJ- o~

• ~_fL~ %'-tJ(~~CB, {i%CB) : tRt8-A}ilJ- ~g

• AP~J-9.l ~AP~7-1 : ~;A~ . 7-1~ ~ ~ 784- A1AJ-~ ~-¥- EE~ ~-¥- ~Al Aa7-1

* ~ _£ ~ 71111 011 Al ~ 7l111:i: JI}A] Ad-%Al A 1::-2 <j Clobexz] :i:;A~~ ul-:Ii-01Vl~ ~;A~. 7-1~ ~ ~ 784-011:s:. ~A1Aa7-1 7}'o

• 3} _2_ 71111 ~ i'-*

- ~ 111 ~ 3f _2__ ~ 111 71111 :i: JI}A] Ad-%Al A 1::-2

EE ~ .::::L :iI _£.::::L ~ -&-OJ Ad- ~ AJ-0~ _£ .:2:_7}~ ~ % 011 -¥- W ~ 7-1 ?i" 711 Ad i%l ~ 71111

- §1 i':!3} _2_71111 §1 i':! 0 1 ~~~ {j 4-, .:2:_7}~

~ ~ ~ g_ W011 ~ ol 3} _2__£ ~~~ ~%011

-¥- W ~ 7-1 ?i" 711 Ad i%l ~ 71111

• 3} _2_ 71111 Aa Aa l:lJ-1:fl T + 1 ~ Aa it 71111

Aa it 71111 Q} % ~ ~ l:lJ-1:fl _2__£ Aa Aa

- i':! 3J ~ _2__£ §1 i':! 7-} 7171111 _£ <j 4-

- t:}li!-, T~3}_2_~ T~011 ~W-o}711 AaAa

• 7l111:i: 3} _2_ 71111 A 1 ~ ~ Aa /;:}

- AaiT71l11Q} %~ : §1i':!'<?_ tJ~7}.:2:_7}_£ ~~

71111 ~ 71111 :i: Q} ~ ~ g_ Aa /;:} (Aa /;:} A 1 71 ~

71111 :i:7} Aa W)

- 6 -

D _j1_~JI12oo{j_%Al~J~1 LR-o}e>i 2f-Zl Aj1T7l~A1Zl °1S>-l~ A1Zl~1 ol=Zl Al Zl(18Al~~ ~ 05A1) %~~l CME<?1 ~l ~ ~-o}e>i _j1_~JI1200{j_ % g_ 7l ~ -o}::: A 1 ~J g_ '~£ ~ A 1 ~J' 011* -o} si % 7l ~ ~ '~£ ~ 7l ~ '£ r:g 7d

o CME <?1 ~l _j1_~JI1200{j_ % ~ £ ~ 7l ~::: CME7} U~ 7d (U~ U~ ~~l ~) g_ ~"3- -o} si KRX7} ~a ~ ~ ~ All ~ ~"3- -o} ::: ~ ~ ~ 7l ~ 019, % A 1 ~J -2_ ~~ ~ 1T~ ~ % g_ ~::: ~~ Al ~J~l -O~"3-

D ~ £ ~ 7l ~ ~l Al 7l ~ ~::: ~J * -2_ Aj 1T 7l ~ S4 ~ -2_ ~J * _2_ £ Al ~J * r:g A-ll.x %~

I -T l=l ~J* r:g All I
l:C" ~
~ ~ rR ~J • 5l6.:rr1200~%
* 5l6.:rr1200~ % A _lL ~1 ~~ ~ ~ :All91
71 3: A} ~ • 5l6.:rr1200
7}~ _iiAll:lJ ~ • 5l6.:rr1200~ ~~l(p)
~~~2J=q-~ ·1~1~
~7}~2J=q-~ • ~ ~~2J=q-~ 54 %~(1~1~)
1~1~~ .zx: of • 5l6.:rr1200~ ~~l X ~~~~(50li!-)
p, * ~lB~ ~§l-B~~ '~§l-(KRW)f'?:J
~7}7}~q-~ • O.05(p)
* l.:2:7}tg 7}~ = 25}Xx)~(O.05p X 5OO,OOO~) - 7 -

o 11;1, £J % 71111 ~ 91 ~ s_ ~ 7l1116ll Ai ~ 371 ~ fill ~ %~;rl- 71111 (~~ ~ ~1-§'7-j c.H ~ 01 ~c.H ~ ~All ~ -§'~:= ~ ~~AI~OjIA-j 7-j c.H £1 AI t'-l~)

* AB£,ct- ~A-11%1 i'Ei~ £13': 7l~::: Aa1T7l~~1~l OP:r-e>-1;Z19, £1%7l~~Ol .x_~~ ~A-11%1~ O};Zp:q- 7l~ Q:j~l Aa1T7l~~1~l~ 7l~£ %li.

[{]_ IT ~A-11~~ 7-~~71Zl-]
II(T-2~)11 (T-l ~) (T~) II (T+ l~) II II (T+n-l~) II (T+ n~) II (T+nt 1 ~ II
(:Aj)~-; (~cl)7-1t.'11
7-1t.'11~ 7RA1~

I (if)71?11 D (~)7-1t.'11 (~)7-1t.'11 D

(47R) (47R) (4711) (47R) (37m I -T~ AalT~~ ~~~~~ I
• 7}~A-11~-& • 71T7}~~ ±10% • 71T7}~~ ±5%
• 71T7}~ • Ai 01 ~ A:lAl-7}7=1 .s • ~~ AalT~~~ 71T7}~
1....:.2. 01....:. -, 0 - 8 -

D ~£~7-1~~ 7-1~~-2_ %1Jl~-¥-El ~Jl~019, 7l111~':: ~~ ~s_~ 71111 Al TI- 91 71 Al Al1"1 g_ 71 T..2..£ T~

~l) 12/22 ~ Aa -n- 7-1 cR (12/22 ~ 09:00 ~ 15: 15), 12/22 ~ ~ s_ 1~:l_7-1 cR (12/22 ~ 18:00 ~ 12/23 ~ 05:00)

D ~£~7-1~::: Aj1T7-1~~ *AJ~ ~ ClVIE Globex"] -,<t-oa~;zl ~::: \t~1::: -,<t-oa ~;z1 ~ g

* A~S_-& ~All-%l %-&-2l ~~ 7-1cR~ Aa-n-7-1cROilAi °Pf-e>1;zl~, ~%7-1cR~01 _s:_ cR ~ ~ All-%l2l n] x] ~ 7-1 cR <2i Al Aa -n-7-1 cR Oil Ai 2l 7-1 cR s_ % li

• .JL -f> 01

OIT2.

• -2- s_/Z}~ \t ·£R~

·12~ 31~(-:g-*~ g:_~ £R~ej ~ _<f- ~l ~ ~ ~ ~ cR ~)

• *7}~~A1AJ~ *AJ~

• ~AllA}Aa~ B-~ g:_~ B-~ 01 ~l/-J ~~y- ~cR~7} A1AJ3ll-cl/-J ~R i>} t.] j]_ ej Aa i>} ~ \t

• Aa-rr~ cR~ *AJ~

• ~AllA}Aa~ B-~ g:_~ B-~ 01 ~l/-J ~~y- ~cR~} ~7}~ {j~, ~cR~ ~~l~ ~ g ~i>}Oi ~1~_Q_s_ Al13/Z} s__!f-El All-:g-lft~ Al6.~fol -&°cl~;zl ~~ \t ~ ~cR~7} A1AJ3ll-cl/-J ~Ri>}q j]_ ejAj i>}~ \t

* CME Clobex.s] *AJ~[l ~1 ~ 12~25 ~ Good Friday( 1f tl-~ ~ ~ R ~) 0 l~, ()~t:J-~ 01 £R ~ g:_~ ~R ~ ej ~_<f-~l ~ ~ R ~ g:_~ ~R ~ ~l *AJ

D 7-1 ~ A1 Zl- ~ 78 : Aj 1T 7-1 ~ 7-1 ~ A1 Zl- ~ 78, 7-1 ~ :s:::rr}A~ /-J1i-Al6.1@ (CME Globex) sr:.::: §l-%!:rr}A~/-J1i-Al6.1@(USG) AJO~, J ~f~l 7-1~:S::7} A1AJ ~ ~ /-J :g_ Jl i>} 11 si ~ Aj i>} ::: 78-9--

- 9 -

-T~ 71T Aln 1
~~71T pl~71T I
~~Aln • 18:00 ~ ~~ 05:00 • pl~ ~-¥- RTAl(CST)
03:00 ~ 14:00
• 18:00 ~ ~~ 05:00 * A~ ~ El-'?:J -"1 ~ %-"1
~7}Aln
(~~AlnJij- %~) 04:00 ~ 15:00 D ;zlAj7}_Q_7}~r:= ~tJ=*~5:~(FOK)*, ~-¥-*~5:~(IOC)** -¥-Oi 7}';) ( 11 ;r} , Aj Aj Y tr- A 1 ~l::: 5: ~ g_ -¥- Oi W Y ~ g : Aj 1T 7-1 ~ S4 ~J 01)

* ~%1=~~5::8(FOK, Fill or Kill) : _Q_7}~ 4-%1=~ ~1f-011 ~-o}~ ~11~w 4- ~~ 78 4- 011 ~ ~ lB ~ Ad ~L J ~ Al ~,<?_ 78 4- 011 ~ ~ ~ -o}~ 5: :8

* ~ 1f-~~5::8 (IOC Immediate or Cancel) : _Q_7}~ 4-%1= % ~11 ~ 7} '0 ~ 4-%1=011 ~-6"~A~~ ~lB ~ Ad~-"l7'lJL ~11~SlAl ~,<?_ 4-%1=,<?_ ~~-o}~ 5::8

o

I

x

• 1/000~1 ~

• 100~1 ~

- 10 -

* 7}~01 %~~ AJ~01Vl ~11~7h5-~ ~ 4-%1=01 -'f:l-i ~ 4-%1=011 tl1~~ ~~-o}~y- %~~ 784-011~ 4-~~~ %;A1

I -T~ AalT~ ~ ~~~~~ I
?- 2J:Ail=l ~ AI) ·r}~~ (4%)
101....:.1 --'-
~~
?-2J:Oll=l ~A2) • ;fr2J= _<f-~~ %;Al x
102.1 --'-
(~~~1~2J=)3) • _<f-~~ ~~ (4%)
7}~Aa Aa (Oll=l ?- 2J:)4) • Aa Aa % 2J= _<f-~ ~ ~ ~
2.110 • ;fr2J= _<f-~~ %;zl x
~~ ~2J=Aa Aa (?- 2J:Zl-A )5) X ._<f-~~ %;Zl
100--'-
(7}~~~) (~2J=~ 7})6) X ._<f-~~ ~~
7}~ ~2J=Aa Aa 7) X ._<f-~~ ~~ 1) 4-~~¥~~ : ~7}~ ~2J= ~-¥-~ ~~

2) 4-~~¥~~ : ~7}~ ~2J= ~-¥-~ ~~

3) 7t~~~(~~14-~) ~7}~ ~2J=~ ~-¥-~ q~ 7}~_Q_~ ~~(~2J=~~)

4) 7t~~~(~¥4-~) ~7}~ ~2J=~ ~-¥-~ q~ 7}~_Q_~ ~~

5) 4-~~~(4-~{}-~) r}~ ~2J=% J li!_q:3j~ q~ ~2J=~ ~~(7}~~~)

6) 4-~~~(4-~~7t) r}~ ~2J=% J li!_q ~~ q~ ~2J=~ ~~(7}~~~)

7) 7t~4-~~~ : ~7}~ 7}~J1}- ~2J=% %Al~l q~ 7}~J1}- q~ ~2J=_Q_~ ~~

- 11 -

I T~ .!f- _A} _A} 7}z:j 4-~ •
(1) A 100 10
(2) B 100 10
(3) C 120 8 I ~S:_~7~ t-B :Ad -IT 7~ t-B 1=1]2 I
(1) A, 71 Zl : 100, 'I i3J 10 (1) A, 71 Zl 100, 'I i3J : 10

(2) B, 7}z:j 100, 4-~ : 10 (2) B, 7}z:j 100, 4-~ : 10 :Ad -IT 7~ t-B Sij-
(3) C, 7}z:j 120, 4-~ : 8 (3) C, 7}z:j 120, 4-~ : 8 £01
o '2
(4) A, 71z:j . 120 /-. L'J: . 10 (4) A, 71z:j 120, 4-~ : 10
. , To' • _2_7}~ 4-~~ ~-¥-~ q;=: 7}z:j_2_s:_ 1~_78(:Ad:Ad%~,<?_ 7-]Zl--9-~tr-~ AJ{J_, :Ad:Ad % ~ g_ ~1] ~ ~ ~~~] 111 ~ _2_7} ~ ~4j'--'9 t9 7-] Zl--9-~ tr-~ 5:. %_AD

I

(1) A, 7}z:j : 100, 4-~ : ffi(7)

(2) B, 7}z:j : 100, 4- ~ : 10 :Ad -IT7~ t-B Sij-

(3) C, 7}z:j : 120, 4-~: 8 AJO]

(4) A, 71z:j : 120, 4-~: 3

[A~afl 3] 4-~:Aj:Aj (4-~{l-~) [:Ad:Ad _2_7} : 7}z:j 100, 4-~ 3]

• _Q_7}2l TCJg_ J .!r!.q Z3 {'_ q~ TCJ_2_s_ ~~(7}Z=l~~) : Al-{!j-~~-?J%Al (:Ad -IT7~ t-B~Vl ~ 4-~~ :Ad:Ad -o}~ 78-9-7} -01 %-'9 7:] t¥-";, 4-~~-¥-{l~9)- {t_g. AJ!)-)

I

I

(1) A, 7}z:j : 100, 4-~ : ffi(3) (2) B, 7}z:j 100, 4- ~ 10 (3) C, 7}z:j : 120, 4- ~: 8

- 12 -

[A~afl 4] 4-~:Aj:Aj(4-~~7t) [:Ad:Ad_2_7}: 7}z:j 100, 4-~ 20]

• _Q_7}2l TCJg_ J .!r!.q W{'_ q~ TCJ_2_s_ ~~(7}Z=l~~) A]-{!!t~~~ AJ-{l (:Ad -n-7~ t.B ~1 Al ~ 4- ~'i1 :Ad :Aj-8-} ~ 78 -9-7} -61 %-'9 7-1 t¥-";)

I

j

(1) A, 71 Zl : 100, 'I i3J 10 (2) B, 7}z:j : 100, 4- ~ : 10 (3) A, 7}z:j : 100, 4- ~ : 20 (4) C, 7}z:j : 120, 4-~: 8

[A~afl 5] 7tzt 4-~:Aj:Aj (4-~{}~~ 78 -9-) [:Ad :Aa-:2_7} : 7}z:j 120, 4-~ 3]

• _Q_7}2l 7}Z=l % ~~ -o}~ %A10il _Q_7}2l TCJ g_ J .!r!. q Z4 -€:- q~ T CJ _2_s_ ~ ~ : A]-{!!t~ ~~ AJ-{l

I

(1) A, 71 Zl : 100, 4- i3J 10 (2) B, 7}z:j : 100, 4- ~ : 10 (3) C, 7}z:j : 120, 4- ~: 8 (4) A, 7}z:j : 120, 4-~: 3

[A~afl 6] 7tzt 4-~:Aj:Aj (4-~~ 7}~ 78 -9-) [:Ad :Aa-:2_7} : 7}z:j 120, 4-~ 20]

• _Q_7}2l 7}Z=l % ~~ -o}~ %A10il _Q_7}2l TCJ g_ J .!r!. q w-€:- q~ T CJ _2_s_ ~ ~ : A]-{!!t~ ~~ AJ-{l

I

(1) A, 71 Zl : 100, 4- i3J 10 (2) B, 7}z:j : 100, 4- ~ : 10 (3) C, 7}z:j : 120, 4- ~: 8 (4) A, 7}z:j : 120, 4-~ : 20

• :§j11J-~1~7]~(IFM) : o [u] ~11~~ 4-~g ¥..W-o}~ ~1~~7]~ l:lti!l--:= '* 4-~g A11~ (-'f:l 'Ttr 4-~ 7}-H:-E11 71 ~11~4-~o1 CUg 78-9- °1~ A11~~ 4-~o1 ~~_2__£ .RAl) ex) -'f:l 'Ttr4-~ 157~, 7] ~1~4-~ 2, IFM 10 =} _2_7t~~ 8

• :§j11J-~~7]~(Disabled IFM) : 71~11~ 4-~~1 ~7-j1~o1 ~1;A]7]JI.At"8"h=- '*~~ A11~ ex) -'f:l 'Ttr4-~ 157~, 71 ~11 ~ 4-~ 2, Disabled IFM 10 =} _2_7t~~ 10

* %1!,<?_ ~ 3': :Aa:Aa A1 ~1 'i1 ~ ~ W 4- CU_2_ uL :Aa:Aa ~ _2_7} ~ qA1 :Aa:Aa W 78 -9-~1~ ~ 3':~ :Aa:Aa _2_7}A1 ~ ~ ~ %1! 01 7-}% _2__£ ~ ~ ~

- 13 -

<> 7t~ol %~~ AJE1lOJP·-l ~1~7t~~ % 4-~ol ~ .. ![ ~~OJl Hl"8l1 {}-~"8l-71Y%~~ ~.s;-OJl ~ .s;-~~~ %_Al

=} AaAa~ AaAa(;A~AaAa)Al ~3': -(flT-tr~ 4-%1=011 ~7-jl~oL 1:l}_£ Z1~ AaAa~AJ -'f:lk7}~ 4- %1=01 JL ~ ~ AJ 'i:J

ojl) (~3':) 104-%1= ~ (AaAa) 54-%1= ~ (;A~AaAa) 34-%1= _2__£ AaAa(3l~ 784- ;A~AaAa 34-%1=~ 1:l1.ill.~AJ,<?_ ~3': 104-%1=01 o}\:! AaAa 54-%1='i:J

=} §1 pJ~11 ~_71 ~(IFM) 78 4- : '-'f:l 'Ttr 4-%1='JI} 'Aa Aa ~ ~ 4-%1=' 1:l1.ill._£ 4-~ ~~ ~B =} §1 pJ ~ %1= 71 ~(Disabled IFM) <?J 78 4- : '-'f:l 'Ttr 4- %1=' JI} 'Aa Aa ~ ~ 4- %1=+ 71 ~11 ~ 4- %1=' 1:l1.ill._£ 4-~ ~~ ~ B

CD §1pJ~11~71~(IFM)<?J 784- : 71~11~4-CJ=(4)011 ~7-jl~ol ~11~7h5-~ ~ 4-%1=,<?_ 97~_£A-~ ~3': 'Ttr<?J 104-%1= °1~01E__£ 4-~~~ %7.1(AaAak7} ;A11~~ ~%1= 57~)

CZl §1pJ~%1=71~(Disabled IFM)<?J 784- : AaAak7} ;A11~011 u}~ ~11~7}'o~ ~ 4-%1=01 13(71~11~ 4 + ~%1= 9)01E__£ ~3':'Ttr4-%1=<?J 104-%1=g_ 3':JI}-o}~ 4-~~~ AJ{J_ (71~11~ 4-%1= ~<?J-Al §1pJ~%1=g_ 64-%1= °l~_£ AaAaW 784- 4-~~~ %7.1)

* §1pJ~11~71~ ~%At AaAak7}~~ 4-%1=01 AaAak7} ;A11~ °1~011 ~11~~ 4-%1=l1!.t:t ~,<?_ 78 4- 011 ~ Aa Aa ~ ~ k7}4- %1= % ~11 ~ Sl7.1 ?:i,<?_ 4- %1= ,<?_ ~U:: ~ 3i _2__£ Zl-'T

CD[§_7t2}l~]~ 784'-, ~ iit2}l~(_Q_7ty2J ~ -¥- ~ ~~o}~ ?;!)1i! z} ~ o} si. ~-¥-~~~(_Q_7ty2J ~-¥-~ ~~o}~ ?;!) ~7t

(2)~¥2}l~~ yiit~~~~l:lJ~_2_~ r:B~~l(~~,<?_ %~)

®[§_7t~~]~ 784'-, ~¥7t~~~(_Q_7t~ y2J~ ~-¥-~ q~ 7t~_2_~ 7.j 7.j o}~ ?;!),<?_ ~ z}

@yrJ=~7t~~(7t~,<?_ %_Alo}l?1A-~ y2J~ ~7tA171~ ?;!) ~ 7t~~yiit~~ (7t~JI} y2Jg_ _2_-T- ~7871~ ?;!)g_ AR*~l s=_<fJ(2_¥ -T-~T:!~ ~~)

- 14 -

D ~ Aj 71 T * g_ 3': J1} -o} ::: ;<1 Lj- ~1 ~1 J1} 11 ~ _Q_ 7} £ 7l ~ :S:: TIl- ~~ ~J* }l~ 1@ (CME Globex)~l AJO~7} W~~W -9-317} ~Jg_ 78-9- 7l~:S::7} ~Aj §l-%!~ _Q_7} ~ -¥- sr:.::: ~ -¥- ~ 7l-¥- W Y ~J.x ~ W

* iI}q _2_7}All ~ {'_ ~ S- ~7l cR Oil;r} l!_S:_s- ~%~ (~~-n CME Globex-'] A 1@2l ~AaAa ~]:r!_ ~}~)

-T~ ~-¥-71T ~7} {!~ ~A:ln-~ I
--, 0 L:. I
• (1-g-~l) {} -rr, Aa Aa ~7} ~-¥- • 33:Z} 3: t:J- l@ if 7507R 3:Jij- • All1!**
(~~~7}~ 7}'o)
• (2-g-~l) _2_~ ~7} ~-¥- • 33:Z} 3: t:J- 1Ij if 1,0007R 3:Jij- • All1!
(~~~7} X~) * All1! (Session) ,<?_ §1-'f:l ~ _£ w tg Sl uL §1-'f:l,<?_ All1! tg MPS(Message Per Second) 7} 200 g_ 3': JI} W 78 4- CME 011 ? 7} Session g_ __8__ ~a 7} '0

** All1!(Session)Ol~ %~~~ l;jlE~l3_(§1~) ~~011 lI}~ %%_U_?J~z}~ ~~~~ ~~g_ ~Dl(3lcE1t ~~ %~~_2£_ ~~~ :;Aa l;jlE~l3_(§1~)~ t:}T-~ ~~~~ ~l1=(All1!)_£ ~W-o}~ A}%. ojl~ ~<=1 7~~PC011 :;Aa 71101~(§1~) {i~1~ ~-o}~ ~El1}l011 ~~Al ~Altll¢ P11~At ~-o}~ HIS AltllA% L:fT-~ AltlV- ~~(A1HDOl 7Po

- 15 -

o B ~ 7}Z=l Oil 2l ~ 7~ l! ~ ~~ 7-1 cR ~ _s:_ ~ 'O}7<1 ~ _2_ =. 7l ~~li! 4-011.£ ~~ 7l~s- fi~7~(01 ~--9- ~JlA1 71A11~ _Q_7} ~~~ ~~ A1ng If.£S- -¥-af)

I Aa-rr7l cR -T~ ~~~7lcR I
• B-~7}7l cR 3ol3: ~Aa 7}~ ·{j~7lcR
·{j~7lcR A}=- ·{j~7lcR
dO
• ~i'iTIl-/-~/-J-*Al6.l@(lEG)AJ-o~~ ~B-~ ~
• B-~7}7l cR A~7~Al : ~s:. F~~ln -¥-0i(~A,~7}
Aln~ ~~~7} ,=]_TrRp}q Aj'Oh=- A1 Zl-)
(10~ qp} 0 1 ~ A.:j ~ B-, Aa 7<1 ~
,_,_. '--'-, p --, • 7lcR~TIl-/-~/-J-*Al6.l@ AJ-0~ g:_~ 7lcR~
%BA101lC ~~0} A~7~
-=:IJIl1P R Aa-olC A 1Zl-) TIl-/-~/-J-*A1Al@Jij- ~ A1AJ-~ ~A1Aa7<1~
~--9-Oil ~ A~ 7~ Al ~B}~ {j~7lcR~
01~~(~~~7}Aln ~~R)
·{j~7lcR A}=- ·{j~7lcR
dO
• B-~7}7l cR(10~) 30l a':-. 01: A:1 7} 7=1 ·{j~7lcR
o --, o --, -T~ 71A~1~ ~ B-71 n% Cd- A~ 7~ A 1 AJ--&- °el ~
~7}1L~ ~7}~ 4- 7}-¥- I
• 7l cR ~TIl-/-~ /-J-*Al6.l@ {j~7l cR(~~~7}Al n
AJ-0~ (7l cR~;3f _2_7l cR ~ ~~ ~7}
~g)
o ~ 7} 01 =- 7il 0)
1 M'- 01
• 7l cR ~TIl-/-~ /-J-*Al6.l@ ~~~7}li!- {j~7l cR(~~~7}Al n
AJ-0~ (7l cR~;3f _2_7l cR ~ %7<1
{j4- ~g)
--9-~7} ~~ ~--9-)
• ~ i'i TIl- /-~ /-J- * Al 6. l@ AJ-0~~i'i ~ ~7} ~ ~§.7}A1 n~ {j~
%7<1 J 9lOil~ ~~
(USC) AJ-0~ 7lcR
~7}li!- {j4-7} '0
• A1AJ-~ ~A1Aa7<1(7l cR~ {j~7l cR(~~~7}Al n
TIl- /-~ /-J- * A 1 6. l@ Jij- %7<1 ~ ~~7}li!- {j 4-
~g)
-y3ll-~ A}%Oil ~~) - 16 -

~II OLL

o 5B7cl1 _Q_7}~P'1 71 ~ : (_Q_7}7}Z'l B~ ~ _Q_7t~~)

o u~_s:_9i- u~Tl! _Q_7}TCJ2l ~7cl1 TCJ(%_Q_7}TCJ) : 111711A1

· ~R.*.~.*l ~ *~ ~7<j7}~

• 0"]:7<:1 ¢ 2J: III 0"]:7<:1..=l oll ,O,O:;A: ,op,

• 3ol~.:V}~ 7 }~~-¥-Fl u~s:.. u~T~ <j~ 57D .s;-~7t~(§_7t7t~R~ 71~)~ ~7}TCJ

• n] ~ :A~1 ~7<a TCJ

• uD.£ . uD4-~ %§_7t4-~

.~~ ~~~~ 3ol%~ ~~~~ g:_~ 71T7}~

· ~R.*.~.*l ~ *~ ~7<j7}~

• ol:7<:1¢2J: III ol:7<:1..=loll ,O,O:;A: ,op,

• 3ol~.:V}~ 7 }~~-¥-Fl u~s:.. u~T~ <j~ 57D .s;-~§_7H§_7t~~71~)~ 7}~ ~ J 7}~~ ~7}TCJ

• n] ~ :A~1 ~7<a TCJ

• (111711 A1)

.~~ ~~~~~ 3ol%~ ~~~~ g:_~ 71T7}~

D 7-1 ~ :s:::rr}~~ ~J*Al ~ 1@ sr:.::: §l-%! :rr}~~ ~J*Al ~ 1@ AJO~ ~ ~ 78 -9- ~ £ ~ 7-1 ~ ~ 7-1 ~ ~ ~ U sr:.::: 7<j 7-l( ~ ~ ~ ~ U )

D ~:AB . 7-1 ~ ~ ~ J ~f~l A1AJ~~ ~J :g_Jl-o} 11 si ~ 7<j -o}::: 78 -9-~1 :::

A1AJ ~ ~ -¥- sr:.::: ~ -¥- ~ ~ Al £ 7<j 7-1

- 17 -

o 11;1, ~£ ~7l ~ ~1 LR ~ 4 _2_7l ~ Aj Aj {]_~a ~ ~ 4- fiJ TrAP~J ~ _2_ 7l111fiJfiJ ~~71TI-* ~6jl {JAl (T~ ~£~7l ~~~ T+l ~ Ajlt 7l ~ ~J1} w~~ e>-1 ~a ~ . ~ Al17} °Pr-e>-1 ~)

o §l ~3f _2_7-1 cR : §l ~ 01 'T~2l ~ T, _Q_7}2l ~ ~ ~ g_ wOil ~J e>1 Ai 3f _2_s_ ~ -o}~ 'T~2l ~ % Oil 1=f- ~~ fil o} L1 -o} ~l Ad '8 ~ 7-1 cR

o 7-1cR5:3f_2_7-1cR : 7-1cR5:2l TI}A~AJ*A1A1@ :E~ lLs__::::r~-&°8AJ2l AJO~, 71E} 7-1cR5:7} ~Ad-O}~ A}%S_ ~-o}~ _Q_7}2l ~%Oil 1=f-~~fil 0}L1-o}~1 Ad '8 ~ 7-1 cR

o %-&-, TCJ, 7}Z=l, u~_s:_9i- u~T, _Q_7}2l %f1- ~ ~lfA}2l TI}A~AJ*7cll~~_Q_ ~Oil rB~ 3f_2_7-1cR ==} §l~2l A}717-1cRs_ ~T

o §l~2l A}717-1cRs_ --9--~ ~T-O}_l7_ fil~-n ~01 B~7}_Q_7}s_ lfl-rB7-1cR~ -o}~ 5: ~Al ~

o lfl-rB7-1cRs_ ~-o}~ ~A~-O}~ ~~ g_ %<5~ §l~iI} Ad0-o}~, 01 ~--9-- TTli ~ 7-1 cR Oil T lfl- ~ ~ 1:11 % {'_ ~{J_ s_ 7cl10 w

o lfl- rB 7-1 cR s_ ~ ~ ~ ~ {'_ lfl- rB 7-1 cR ~ ~ \t 2l q g 7-1 cR ~ 01 4f -o} ~ -%l2l U}fil~ 7-1cR~Oil Ad0-o}~, ~JlAl* _::::r u:]1u}q Ad0A171 ~ AdW T ~Jg

- 18 -

III. ~s!!lAI~ ~1I1111%

• T~ ~_£~71111 7l111~,<?_ ~~(T+1~) Aa-n-71l11

7}. ~~1~ 71~~:3l 7l111~:i!} W7J11 ~~1~~} {l"6]

* ~_£~71111 i'-li~ ~_T_~ ~~1~~} ~g

• Aa /;:} l:lJ- ~ 71111 ~ Q} §1 i':!'<?_ T ~ ~ _£ ~ 71111

71111 ~ 011 ~ -o} ~ T + 1 ~ Aa -n- 71111 i'-li ~ Aa /;:}

* ~~ Aa-n-711117} *AJ-<j 784- ti-% 7l111~_£ tr~

• Aa /;:}7}~ : T~ ~_£ ~71111 {!%71111~ Aa/;:}7}~,<?_ T+1 ~ Aa-n-71l11 Aa/;:}7}~

<Aa -n- 71111 ~ Aa /;:}7}~ >

CD tg~ %'- 7}AJ- L-}%'-011 /-d i%l ~ ~Aa 7}~ (2) tg~ %'- 7}AJ- L-}%,-~ ~ ~1 ~Aa 7}~

® 71 A11

@ ~~~ Aa/;:}7}~(oj1~~_2£ {!%01.eAa/;:}7}~) ® tg~~ 71~7}~

• /;:}~l:lJ-~ : T~ ~_£~71111 D1~~1~Aa,<?_ T+1 ~ Aa -n- 71111 011 ~oa ~ 01 T+1 ~ Aa -n- 71111 i'-li~ 71111 ~ 7l ~ /;:}~

* ~_£ ~71111 i'-li~011 ~ ~_T__£ 71111 ~ 7l ~ g_ /;:}~-o};z1 ?i- g

.\f-¥-A1~: T+1~ Aa-n-71l11 i'-li~ 7l111~71~ \f-¥-A1~:i!} %~(T+2~ 12:00)

·T~~ ~_£~71111 7l111~,<?_ T+1~ Aa-n-71l11 7l111~011 _¥_WA1~ W7J11 ~H}~~1

• T+1~ Aa-n-71l11 7l111~:i!} %~~ ~~1A1~ ~% - §1i':!:i!} ~~;z} : T+2~ 12A1

- §1i':!:i!} 7l111~ : T+2~ 16A1

- 19 -

o ~ s_ ~ 7-1 cR 7-1 cR ~ {'_ ~ ~ Aa -n- 7-1 cR % li -4- % <5~ Aa -n- 7-1 cR 7-1 cR ~ iI} W ~l ~ All ~~} ~ i>~ (~s_ ~ 7-1 cR % li-4- l!.£2l ~ All ~~} <ict g )

* 'T~ ~s_~7-1cR 7-1cR~'iI} 'T+l~ Aa-n-7-1cR 7-1cR~' T+l~ Aa-n-7-1cR %li-4- ~All ~~} ~i>~

o ~s_~7-1 cR 7-1 cR ~ g_ Aa -n-7-1 cR ul ~All ~Aa iI} -T~'O}/Zl ~2, u~.£. u~T rB ~TCJOil rB'O}~ /Z}%/-J7cll (6JZ:!~~Aa)

• A fA}A}2l 200912%-&2l ur~All(Aa-n-~~ %li/'l) : uBT 3007cll~

• ~-4- ~s_~~~/'l:zl- ~~/'l

. uB.£ 2007cll~ jil7,§_/'l ~ ul7,§_All : uBT 1007cll~(300 - 200) . uBT 507cll~ jil7,§_/'l ~ ul7,§_All : uBT 1507cll~(100 + 50)

• ~-4- Aa-n-~~ 7~/'1 /'1~2l ul7,§_All : uBT 1507cll~

- 20 -

D T~ ~£~7-1~ 7-1~~~1 LR-o-}e>i T+l ~ Aj1T7-1~ %li. ~* "3--oB Aj1T7-1~~ Aj ~7}Z:l..2..£ Aj ~

o Aa 0 l:lJ ~ : 7-1 cR ~ 9i- §l ~ {'_ T ~ ~ s_ 1~:l_7-1 cR 7-1 cR ~ Oil rB -o} ~ T + 1 ~ Aa-n- 7-1cR* %li -4- Aa0

o ~ s_ ~ 7-1 cR 7-1 cR ~ Oil rB ~ Aa 07} Z=l {'_ T + 1 ~ Aa -n- 7-1 cR % li -4- 0 ~ ~ ~ Aa 07}Z=l iI} %~

CD t:J-~~ 7}AJ- y-~Oil Ad?82f:l ~Aa7}Z=l(~_v_~1~ ~All~Aa7}Z=l All~) (8) t:J-~ ~ 7}AJ- y-~~ ~ All ~Aa 7}Z=l

® 71 All

@ ~ ~~ Aa{}7}Z=l

* B-, ( I ~~~ AJJ;:!-7}~ - {!%Ol.eAJJ;:!-7}~ I >~~AcP;:!-7}~x5%)<j 784- {!%Ol.eAJJ;:!-7}~ ® t:J-~~ 71T7}Z=l

D T ~ ~ £ ~ 7-1 ~ n 1 ~ All ~ Aj ~ T + 1 ~ Aj 1T 7-1 ~ ~l ~ oa ~ e>-1 T + 1 ~ Aj 1T 7-1 ~ % li. ~ * 7-1 ~ ~ 7l~?- g_ ~~

D ~ £ ~ 7-1 ~ ~l ~l ~ Aj 28 n 1 ~ All ~Aj ~ ~ ~ Aj 1T 7-1 ~ ~l ~oa ~ e>-1 Aj 1T 7-1 ~ % li. ~ ~ i>~ J1} %~ ~ l:lJ-~..2..£ 7-1 ~ ~ 7l~?- g_ ~~W

o 7-1cR~~ ~s_~7-1cR %li ~-4- Aa-n-7-1cR 7~Al ~7J}/Z1 §l~Oil~l ~s_~7-1cR %~ A}~ .!r!. % ul ~Al1 <2tAa g_ ± W~ 7-1 cR ~ <2i g_ ~/Zl

- 21 -

o ~ -4- Aa -n-7-1 cR % li -4- ca i>~ iI} % ~ ~ l:lJ~ _2_s_ ~ s_ ~ 7-1 cR 9i- Aa -n-7-1 cR 2l -T~<ict°l 7-1cR~7-1ii-g_ 0~

- 7-1 cR ~ 7-1 ii- 2l ~llf, Jell ~ l! 0~ ~ Jell ~~ 2, ~~ ~ ~ 7-1 ii- ~, /-J*~ ~ 7}Z=l /-Jct!-%, 7-1 cR ~ 7-1 ii- -TZl-T;;;l ~ 7-1 cR ~ 7-1 ii-it ~ {'_ _2_ T ca i>~ Aa -n- 7-1 cR 9i- % ~

D T ~ ~ £ ~ 7-1 ~ 7-1 ~ ~ g_ T + 1 ~ Aj It 7-1 ~ 7-1 ~ ~ ~l _¥_ W !- 1 ~ ~ i>~ J1} % ~ ~ BJ- ~ _2_ £ 7-1 ~ :S:: S4 §l -%! Zl ~l j;} ~ ~ All

o ¢¢01 "Ql ¢¢/-1'8')-01 £01"61- l:}01;;;1-= 7UA1;;;1-= ;:?:.1a::.::z3AJ1;;;1-=Ol 3=:.;<1-=1=1 oll-;?l

, , 2. :A " "L.. 0 2."L.. 0 2. r 0 , Ci L:. r 0, ""-1 0 2. 'I r 0 ~ 0 -, -'I

%T~~2l ;;;}iJ-~_2_s_ ~Al1

D T ~ ~ £ ~ 7-1 ~ 7-1 ~ ~ 01 T + 1 ~ Aj It 7-1 ~ ~ ~l ~ oa ~ e>-1 ~ All ~ E..£

~ ~ (T+ 1~) Aj lt7-1 ~ ~ ~Al1!-1 ~J1} %~

o §l~iI} ~lf;<} T+1~ Aa-n-7-1cR2l qg 7-1cR~(T+2~) 12/-1

o §l~iI} 7-1cR~ T+1~ Aa-n-7-1cR2l qg 7-1cR~(T+2~) 16/-1

23~, 24~, 25~ 01 ~ ~ ~ ~ 784-, 23~(T~) ~_£~~ ~ ~ ~~,<?_ 24~(T+l~) Aa-n-~~011 ¥..WSlol AJ- %li~ ~Aa~ ~Al1~~g_ 25~(T+2~) 16A1lJ}A1 §1-'f:lJIl~ ~~Zl- ~Al1

- 22 -

7}. 111 ~1l ~ ~ ~£~7l?ll 4-~111 ~ ~1 ~

• ~ £ ~ 7l ?ll 011 % ~ -o} JL/Z} -o}~ If- /Z} /Z} ~ 4-{! 7l?ll ~ §1 i':l 011 JI}A] Ad-% 111 s} ~ ~ Aa

·JI}1~%~S}~~~~ ~~ ~£~7l?ll~ 4- ~011 J{4~ 111 ~ g_ ~~1 ~

< 'T-Jl ~% > CD ~£~7l?ll %~011 J{4~ A}ilJ-

(2) ~£~7l?ll J{4~ ojl~~~ . ~~011 ~~ <j~ ~1 ~011 J{4 ~ A} ilJ-

® ~ £ ~ 7l ?ll ~ 'T- ~ ~ 4- ~ l:lJ- ~ 011 J{4 ~ A} ilJ- Aa -IT 7l ?ll Q} % ~ @ 71Fl- ~£~7l?llQ} J{4~-o}~ §1i':lOl ~Jl-o}qJL

<jAa -o}~ A}ilJ-

* A}~~7l~ ~%111S}~ ~-¥-ilJ--&li!- ~%

* Aa -IT 7l?ll 71 %~ ~ ~/Z}~ A1 ~ EE ~ -t-<j ~/Z}Alr:§0l ~~ ~/Z}~A1~ ~tR ~£~7l?ll 4-~111 ~ ~~1 ~ 7} '0

* CME §1 i':l g_ ~ tR Globex 011 A1 7l?ll~ -o} JL

~ ~ If-/Z}/Z} _T_ ~ £ ~ 7l?ll %~ ~ ~ tR A1 ~ ~cAl 7l?ll~ §1i':l011111S}~ 7R~tR°l= W

• ~ £ ~ 7l ?ll ~ ~/Z}~{ll:lJ- ~ %'- ~ -* El ~ {l (HIS ; ~ _T_~1-t-) l:lJ- ~ li!- 7} '0

q.~£~7l?ll ~kxl7H5-111~

.%~~'o~S} *~ 4~~~~7l~~S} ~ A}~~~~7l~l1ls}li!- ~£~7l?ll %~ 7}'o

* %1!uR4-~%l1lS}~ %~W 4- ~_2_r9, ~£~ 7l?l101V1~ ~}~ . tll/Z17l?ll7} <jAa~/Zl ?i"_2_ES_ A}~~~~7l~W<j11ls}_T_ ~%~/Z1 ?i"g

• ~£~7l?ll %~111S} /ZlAa : §1i':l{>_ ojl~~~, ojl~~~ ~ Dl~~l~Aa g_ ~<j--o}~ ~£~7l?ll %~ 111 s} ~ /Z1 Aa

- ~£~7l?ll 7RAJ- °1~011_T_ §1i':l~ Jtl-tJ011 lI}e} %~111S} 4-7}/ZlAa 7}'o

- 23 -

- ?7}~71~ ~A]111S}, A}~~71~ u1\t111S}~ §1 i':! ~ Jtl- tJ011 ute} ~ _£ ~ 71111 %~ ~ 7} '0 -o} ;z1li!- 71111 ~ ~1 ~

• ~_£~71111 %~~1~ : 71-fl:-oj1~~ U1-t~ 111S}~ 784- ~_£~71111 %~7} ~1~

·4~~~~71~ ~% ~~4~ ~~~71~g ~~~~ ~~~~.~~~~~ ~~ ~~~ ~_£ ~71111 011 %~

• oj1~~~ ~ oj1~~~, ~~~71~ ~ ~~~~ ~71~~ ~~011 ute} ~~7}'o~_T_ ~A1 ~~

* A}~~71~ ~%111S}~ u1~%

• <j~ ~1~ : ~_£~71l11A1Zl-(~_£~71111 7~A1 ~ A} ~ ~ 1:11 ~ ~ _£ ~ 71111 i'-li ~ AcH~l 011 ~Jl ~ ~ A1 Zl- s. W) %<j-011~ i':! 3J ~ _2__£ <j ~ ~1~(qli!-, tg~ ~_£~71l11A1Zl- %<j- 7l1117} ~ ~ ~ 784- 011 ~ 71111 %'- tJ ~ <j ~ 7} '0 -o} 1=9, <j~ ~ 111s}Aa12- ;A~~%A1 qA1 71111 7}'o)

· 4- ~ 7l-¥-A}% %'- I ~4-78 /;:FT~ ~ I 011 ~ ~ oj1 ~ ~ c31 % ~ ilJ- ~ % B~ ~1

• tg~ AaiT71111011A1 7l1117} ~JI. }I}A]Ad-% u1~~1

~Aao1 ~~ 111* 71-fl:-oj1~~g oj1~tR°l= W AaiT71l11Q} %~

- 71-fl:-oj1~~ U1%~A1 ~_£~71111 %~ ~1~

· ~~, ~%~~ ~ ~~

• ~%~~ ~ ~~~ 71~A1A11

- Ad-AJ-~~~(uR 7l111~ /;:l-~) : tg~ i'-7}

- Ad-AJ-~R ~ ~ (~Zl-tJ~ /;:l-~) : Aa it 71111 Q} %~

- ~ ~ : tg~ Aa it 71111 AJ-i'-li A1 ~ ~ A1 A11

* u1-:Ii-~2-1 : T+1 ~ uRuR71~%, 71Fl- ~~ : T~ ;A~Aa~ uRuR71~%

• ~ ~(%;z1)~ 7l ~~ : 15%(10%)

* Aa it 71111 Q}~ w/;:l- J8 ~ Ad ~ A1 AJ-~ n] ~~1 ~Aa T~ ~7}'o

• A} ~ ~ ~ ~ 7l ~,<?_ Aa it 71111 Q} % ~ -o} 711 ~ ~~ n] ~~1 ~Aa 011 ~ -o}~ T+1 ~ ~~1 A1 ~ _T_ 111 o 1 ~ A 1 ~ ~ % ~ -o} 711 111 /;:l-

.~~ ~iT71l11~~ 4~~~~71~ /;:l-~~ ~ _£ ~ 71111 ~~1 ~ ~ ~,<?_ ~ ~ Aa it 71111 011 A1 ~~1 ~ ~ ?;i _2_ _£ Zl-~ -o} ~ 111 /;:l-

- 24 -

• ~ 7l ~ J{4 Cl §1 i':! ,<?_ Aa -n- 71111 O1]J'l ~ % ~ ~

4-~g_ ~~-o}~ ~~/Z}~_£ ~71~g_ J{4Cl

- ~ 7l ~ J{4Cl Parameter : A:IT ~1 c ~ 7l ~, ~:i: ~71~~~~~71~~~~~~~~71~~

• ~~~71~~ /Z1i}· %tg

- tg ~ ~ _£ ~ 71111 O1]J'l 7l1117} ~ ~ ~ 784- _£J-l ~~/Z}7} tg~ ~_£~71111 %~~ %'-tJ~ 784- §1i':!'<?_ oj1~~~· ~~ /Z1i} 7}'o(711117} ~~~ 784-011~ <j~ ~ 7l111%~ %'-tJ ~~)

- §1i':!'<?_ ~~~71~ EE~ ~~~~~71~g_ 3'::i!}

-o}~ oj1~~~ EE~ oj1~~~_2__£ ~~~71~

~ 011 % tg 7} '0

· Aa /;:l- l:lJ- ~ §1 i':!:i!} ~ ~ /Z} ~ T ~ ~ _£ ~ 71111

71111 ~ 011 ~ -o}~ T + 1 ~ Aa -n- 71111 i'-li ~ Aa /;:l-

* ~~ Aa-n-711117} ~JDJ 784- ti% 7l111~_£ ~ Aa -n- 71111 Q} % ~

• Aa /;:l-7}~ : T~ ~ _£ ~ 71111 {! % 71111 ~ Aa /;:l- 7}~,<?_ T+l~ Aa-n-71l11 Aa/;:l-7}~

·T~~ ~_£~71111 7l111~,<?_ T+l~ Aa-n-71l11 7l111~011 s. WA1 ~ W7J11 ~}~~~1

7}. n] ~~1 ~~ 4-iQ: ~1~

• §1i':! /Z}71111/;:l- : 7,500111~

• ~~71J{4lf-/Z}/Z} : 5,000111~ 0VJ, 7,500111~ 01~

· 71 F} : 5,000 111 ~ ° 1 ~

* ~} ~ ~ -611 /Z171111 J{4 ~ 4- 2J,<?_ ~1.2l

- 25 -

D ~£ ~7l ~ ~l %e>i -o} JI/Z} -o}::: JI7~ (~lf;z}) ~ :rr}~~ ~J* ~l ~1i;zj ~l ~J1}::: ~ .x £ '~s_ ~ 71 111 91 Y ~ 611 ¥l- ~ 111 ~'g_ ~~l ~ -oR 01= W

o TI}~~/-J*7cJ1~ 71li!.% 27Jl : 'Ai~' :E~ '~;Z}~Ai'2l l:lJ~_2_s_ '~s_~7l cR T If 7cJ1 <2t' g_ ~11 ~

CD ~ s_ ~ ~ ~ % Oi ~1 3ll- ~ A}-OJ-

(2) ~s_~~~ 3ll-~ ~1lQ-%~ . ~~~l rR~ Cj~ :A11~~1 3ll-~ A}-OJ® ~s_ ~~ ~~ 2f:-~~ TlQ-l:lJ~ ~l 3ll-~ A}-OJ-

@ 71 Et ~ s_ ~ ~ ~ 54 3ll- ~ -o} Oi ~.!{:l 0 1 ~ R -o} q JI Cj 7<21 -o}~ A}-OJ-

o §l ~ HTS ~ g_ ~-o~ ~;z}~Ai 2l l:lJ~ _2_s_ ~ s_ ~7l cR 2l T lf~l -B-~ 7cJ1 <2t g_ ~11 ~ W ~ --9-~1 ~ lfl"L:: A1 '-:g-~ ~;z}Ai ~ 01 ~J ~ ~;z}~Ai'~l 2l-o}Oi o~ W

* ~AH CME 217:!~ ~o~o~ GlobexOlIA-j 7-jc.H ~ o~jl ~l~ !f-A~A~~ ~AILI200{j~ ~~~7-jc.HOlI :gO~o~71 Sflo-HA-j ~ ~C:AI KRX £I~otl 7-f1~~ 7H11o-Ho~ gJ-

- 26 -

D (ytr-fill~ llJ-~) ~ £ ~7l ~ ~l Ar:= Aj -n-7l ~ S4::: ~~ ~At~~ llJ-~ (HTS llJ-.6l y tr- fill ~ );rl- 01 7} '0

o ~s-~7lcR2l ~--9- Aa-n-7lcR9i-~ ~~ fA}A}(~lfA})2l 'T~ol 7~l!§l~A} A1A1@g_ 7l7;1;<1 ~_l7_ ~l:l}s- §l~-:g-%A1A1@(USG)Oil ~A}~~Oil 2l~ l:lJ~ _2_s- ~~~

* ~ ~ ~ AI ~ :gO~ :£17:1 A~~ ~ rr7l c.H.g. I-::lTS.::::.~.::::l ~ ]l~~ C~-E- ~ ~ ~ 7l c.H ~ HTS.l.L~.::::l ~ ~ ~ .2.17:1 A~ -a-11-il 0 I AI ~ ~ ~ o-H jl ~ Oj17,1 I::IH.::t:

D (~4f llJ-~) 1f-A}AHJl7~)::: Aj -n-7l ~ §l-%!A}~ HTS I £J ~IDJ S4 'i?-~~~Ar tll~l~:LQ_J £ ~£~7l~% HTSll£J~~lAl.x ~4f 7} '0

o 1~2l fA}A}7} ¥ OP'J2l ~s-~7lcR %O:l§1~A}9i- 7lcR-o}0:l qT2l HTS s-=z_ ~ ID7} ~J ~ ~ --9-Oil _s:_ Z{ IDl! ~ 4{- 7} '0

- ~ ~ ~ 4{-Al 1i!~l :; Aa §l ~A} ~ ;<1 Aa ~ -4- 1:J-<5~ §l ~A}2l IDS- ~ 4{--o} p s-, E} §l~A} Jcll~~ ~4{-g_ ~-o}~ ~--9- s-=z_o}-:£- -4- E} §l~A};<lAa ~ <5~1:JID s- ~ 4{- 7} '0 (B, 1 rB 2l PC Oil Ai % A 1 ~ 4{- {'_ ~ 7} )

O~I) A~A~A~7~ .g~ ~ T:! (HTS 10 : -§-~~) ~ CH -T- ~ T:! (HTS 10 : {J ~ 01) ~ ~ O-~O~ ~ n-7-j cH ~ o-~ ~ ~ -T-, ~ £ I§p-j cH HTS II £.::J.~ ~ ~AI ~71 :2:~'C! (~ ~ '=!fA )011 A-j 'A~A-f:A:~~' AiEHAI A~A-f:A:~~ 10£ A~A-f:A:~~ 7~I~LA.l1 A-f::::::::O-L.:Jl 'CH$-:A:~~' AiEHAI

CJ c:::> C> L...:. L..:. ---, CJ c:::> C> L...:. CJ c:::> C> L...:. 1 rVl t:::I ---, r, I C> L...:. L..:.---,

CH-T-~T:! 10£ CH-T-~T:! 7~1~~011 ~~O-~O~ 7-jcH7~:;gJ-. (.::J.C,q ~-'T£I :2:17:!A~ 7~1~~011 ~AI~~:=: *7~:;o-~D£ ~ :2:17:!A~ ~~~k4 E~ :2:17:!A~ 7~1~~£ ~~7~:;)

- 27 -

o 1~2l _1f-;Z};Z}7} ~ §l~A}Oil 27~ oP'J2l Jell~ ~ Jell~l! Z{Z{2l HTS s--=r ~ ID7} ~J ~ ~ --9-Oil _s:_ Z{Z{ 2l IDl! ~ 4f- 7} '0

- <5~% §l~A} ;ZP~a-4- Z{Z{2l IDS- ~4f-7}'o-o}l-j-, 7~l! IDOil <5~%-O}~ Jell~;r} .!r!. O:l 'T ~, E} Jell ~ s- ~ 4f- g_ ~ -o}~ ~ --9- s--=ro}-:£- -4- % ~ §l ~A}2l q ~ IDS- ~ 4f- 7} '0 (TI, %Al ~ 4f- {'_ ~7})

O~I) .g~ ~ T:! 011 27H £1 7~1 ~~ ~ ~-ITO~.Jl ~J ~ A~ArA~7~ ~ n- 7-j cH 011 A-j Zf 7~1 ~~~ £ c~~ HTS£.::J.<2.l ID(-§-~~/{J~OI)~ A~~o~.Jl ~J~ ~-T-, ~£'§j7-jcH01IA-j~ ZfZf£IID~ A~~o~O~ ~~7~:;

7-11 ~7~ {i({l-n- JL7~) ~ ~_£~~lB 4-~7-11~ ~11~(A~~/~;z}trAn

~ _£ ~ ~ lB % HTS_u_ _£-=r ~ t:}-8:- _£ 1::: I {i ~1 <%~ §1-'f:lA} -§-TI11 017.1 A11-3->

HTS_u_ _£-=r ~ ~ ~(_£-=r ~lID ~ -3-~ ~ ~ tl1 ~ ~_Q_) ~ ~_£~~lB ~tr/~§1

tl~ tl-l LH R
0 t=l 0
• :£17:1A~ ~~~01IA-j ~<2.l~<2.l ===} :£17:1A~ HTS01I ~n- 01:A: A-j =£ ===}
'-' 0 o --,
Aln- 01 :A: A-j :£17:1 A~ ~ ~n- ~~.§ 01 :A: A-j <= USG01I ~~ ===} A~~
'--' '-' 0 '-' 0 <=
=£ * :£17:1A~ ~~~01IA-j ~<2.l~<2.l~ o~ .Jl :£17:1A~7~ ~n- 01:A: A-j ~~~~~
o --,
, '-' 0
USG£ ~AI.:c!-° £ ~~~ ~ -T-011 ~ 7-j cH 7~:;
* 01:A: A-j -IT _B_ 71 .:c!- '2:!~ ~ n-AI ~011 A-j A~ ~ o~t::! <2.l ~ A-j £1 -IT _B_ 71 .:c!- ~k 01 ~011
'-' 0
=H c~ ~-a-71-E:l-011 A-j oo717~o 7H AI o~ 7=1 -T-011-=- :£17:1 A~ HTS01I tl~ c:: 01 = £A-l j::~
o 0 TI....L.L.. L.......:. 2. c:> L.......:. L.......:. c:> L- <= _!_- o --, <=
<;1;01 '2:!~ ~AI A~~ 7~:; - 28 -

• %~7t~J115} %~ : ~~~ ~}71~1s}, !f-l~~}~ A}~!f-l~~71i}~1S} ~ A}.q-!f-l~~71i}~1S}

• ~.£~71i!ll %~J115} : ~~,<?_ ~l~%-~, ~l~~i} ~ ur~_A~lQ{Aa g ~ Cj-o}Oi ~~~71~~1 %Oiw y 9J~ JI}A~AJ-%~lS}~ :A1Aa

o ~ s__ ~ 7-1 cR Oil Ai ~} ~ ~ -511 A17-1 cR 7} ~ Aa ~ Al ~ _2_ p s__ ;+4- -f>1lf ~ 7-1 iiW ~ Jell ~ % <5j.£ ~ % ~ Al ~ g

D 1I}A~AJ* ul~fill~AJ g_ .!i!.%~ ~l~ 71~~1~ ~~ ~~} ~ol ~l~%~ . ~l ~~ i} ~!f-l ~ ~l Ai ytr-0 1 7} '0

D 1I}A~ AJ* ul ~fill ~AJ g_ .!i!. % ot:Al ?l':: ~15l- £Ai ~~ AJ Tr 71111611 Ai 7l1117r ~~~ ~~~l~ 71~riJl~~g_ .!i!.%~ ~~~l;r} ~£~71~ %e>i 7} '0

o 71~rill~ii 111%~ jflSl-~ ~s__~7l~ %af7t ~7t'o-o}~, 71~~1~ %~Al 4--4- %~ 7}'o

D 1I}A~ AJ* ul ~fill ~AJ g_ .!i!. % ot:Al ?l':: 11l5l-£Ai ~ ~ AJ Tr 71111611 Ai 7l1117r ~~~ ~~~l~ ~l~%~ . ~l~~i} ~!f-l ~~lAi ytr- 7}'o

o %~ Aa-rf7-1cROilAi TI}A~},J* ur~Al1<2tAa g_ _2_T <5~5:~ ~--9-Oil.£ ~s__~7-1cRA1Zl- %~ Oil~ ~Al1Al~(T+l ~ 12Al)01 .£cR-O}Al ~o P? ul~Al1<2tAaol ~J~ ~_2_s__ Zl-2f-

D Aa1T71~ %li.q- ~7r~71~ol ~A~~ ~15l-~ 78-9- §l-%!~ J8-u~l U}4 ~£~71~ %e>i~ 7}'o-o}~, ~~~71~g_ ~~A171~ ytr-;r} 7}'o

- 29 -

o ~ s_ ~ 7-1 cR Al Zl- % ~ ~llf% ~, ~llfca ii- ~ ~ g_ ~-o~ 4-7}~ 7-1 ii- \tlf- 2l1f-~ °li>~~ ~--9- ~llf%~· ~llfcaii- ~~ ~OiVi ~lf~7-1ii-g_ ~7}Al:11~ 'T~.£ 7} '0 (Aa -n- 7-1 cR Oil Ai ~ ~ lf~ 7-1 ii- iJ- ~ ii- ~.£ ~ Aa -o} l-j- ~ s_ ~ 7-1 cR Oil Ai ~ ~llf%~, ~llfca ii- ~7}~;r} ~Aa)

D /+4-~~~71~~%1l15l-::: p1~All~Aa, 71~~1~~, ~1~%~ . ~1~~~ *If-~1 ~~1 ~ 01 ~ £ ~7l ~ %e>i 7} '0

o q;r}, ~~ ~-rr-7l~ ~li+ ~~~ ~~~7liig_ \t-¥-o}Al ~ lf~ 7-1 ii- g_ iJ-~Al:11 ~ 'T~;r} 7} '0

01- 0 ~~

o ~ s_ ~7-1 cR Al Zl- %~ ~llf%~, ~llfcaii- ~~ g_ ~-o~ A}-4-~7-1ii- \tlf- 2l1f-~ °li>~~ ~--9-Oil~ ~lf~7-1ii-g_ ~7}Al:11~ 'T~.£ 7}'o(~lf~7-1ii- iJ-~~{'_ Jfl-°j-o};zl ~g, Aa-n-7-1cR.£ %~)

4-7}~7lii- A }-4- ~ 7l ii- B1JI. ~
~/-~ ~14 pl\t~14
~
~s_~7lcR ~ i'i 01 Jt}-B- ~ i'i 01 Jt}-B-
{}e:J 7}-¥- -
~El-z::.7l.=l ~El-z::.7l.=L
7}'o~ 7lcR ,0 0 .0 ]:I Aa-rr 7l cR 54 % ~
Zl-A;:;Z_ P n} ?-El- z 1-.b ;:;z_ 1=1 111- /'- El-
o --'- IT L:. I, ]:I ;J._ I'i!:" -....:. I.
~1 ~ 01 Aj ~l~ ejAj 0}£1 ~l~ ejAj 0}£1 Aa-rr 7l cR ::: ~l~
L:.
e:J -¥- * L:. 0 L:. 0 01_Q_
Mo
~1El-~01l ~l El-~.=l ** ~1El-~01l ~l El-~.=l ***
Aj/-J~14 *~ , o " , ,--,-0 , o " , ,--,-0
z::. oll n} 01 A:l z::. oll n} 01 A:l
O,L:. ,--,-0 O,L:. ,--,-0 * :AaTf-7-1C11011/-1 ~~r~7}'oAa ~,g :t}~-o}~ oj1~~~£ 4-12f7}'o~ '%A1 _l£~ 01011 ~-o}~ ~4;c-~~£ -'f112f,g W~ t:l-4-.9.1 +~01 ~~1~~ 784-011 -'f112f~7-1~,g ~7}A171A1 ?l~ 7-1C11 (01~l:l} ~4-78~+~)' ~ '4-7}~7-1~01 oj112f%-Qlj,g 71~~£ ~A~~ 784- oj112f~~ 01LB011Al ~~-'f112f~7-1~,g ~7}A171~ 7-1C11, oj112f~~~ -¥-~~ 784- oj112f%-Qlj 01LB011Al -'f112f~ 7-1 ~,g ~ 7}A171 ~ 7-1 C11' £Al ~ £ ~ 7-1 C11 011 Al ~ -01 -§--O}A1 ?l g

** :Aa it 7-1 C11 O11Al ~ oj112f %- Qlj ~ Qlj 0 1 ~ 011 -'f112f ~ 7-1 ~ :t} ~ Qlj 5:. ~ oa -o} ~ :Aa AJ 111 s} ~ :r1 ~-¥-~ %U

***

- 30 -

D A}~~~~7l~?-°1 ~%~::: ~~A}::: "3-~ AalT7-1~~lAl ~~28_ ~~~7l~?-g_ &J40t~ rill ~% ~ . rill ~~ ~ * 91 ~ ~ L1l ~l Al ~ £ ~ 7-1 ~ ~l %e>i

* ~ ~ ~7-j c.H AI 9.1 O~I ~~Q!j • O~I ~~ E:= O~c.H 9.1 <~ ~ ~7-j c.H 9.1 O~I ~~Q!j O~I~~E> :g~

o ~ s_ ~ 7-1 cR Oil Ai 2l lfl-rB 7-1 cR s_ ~ lf~ 7-1 ii- 01 iJ-~~ 7-1L1- rill ~~ ~ . rill ~

.;c) .=L 0 ~ 71- .-.:11 El- =1 '--- 7J 0 ::= P 71- ..__ ~ r"__ ::= 71- 't! P"2 • r '11 -, Or1::=" o T .--.r- r--o 'l!" --'-"C" --0 r

* ~i'iAt7} ~s_~~cR ~ ~~ j]_7~~ ~1lQ-%~· ~1lQ-~ii- ~~Al Y7}.A14- AJ-w~ °191~ 111~~1<2l=~**Oil rB~ ~lQ-~~ii- ~ 4-4-~~hr~~~~l~~* /-J t:J- ~ g ~191

* ~£'§jAI~OjIAi ~ -?7~AI=r~~~0I1 OII'2to-~:= []1~~I~~'2J- -E:l-2.I(o~8£1 <~£~ AI~OIIA-f~ []I~~I~~ ~2.I> :g-~)

** ~lTAI~ ~k4- -0~£I~ -'T-'T~~-;!:--2~~AilE-Q!j:=: O~I~A~-0 ~ ~1~~7iE-OjI ~ gJ- £1 0, ~J AI '2J- A~ ~ ° I Ail ~ £1 0, ~J 0 D £ ~ £ '§j AI ~ O~I ~ A~-0 -0~ AI Ail 2.1

~. h n .~E~

~Qlj -?7~AI'T~%~

(A) .!f-1~-§-7-1iS-C::J.2-I) (0) -?7~AI 'T~%~ 'T'T'§j~'i?~~ (C) -?7~AI'T~%~)'i-

.!f-I ~~ 7-1 is- (8)

* -@-.£ ~ AI ~ Ofl ~ ~ Q!! (E) = A - B -c

~ n-7-j c.H -§' h-$- o~1 ~~Q!j - -9-7 ~AI =T= ~-g-~j} Sfl ~~ 7-j E

_ A7IAI.A.A~II -, .A..A.01A:-I.A-±AI7::fTJI.::::z.OH I r,c> oLe II <= L..! ""i:!:" L- <= <= AI D ---,

~ .::::::r..;::::::o tI-I AI AI- Ofl EI-O-4.::::::r..

~ 2"::'::'2 c> -'L...:Cl

0IE~A7J.::::z. _ A7IAI.A.A~II~ .A..A.01A:-1.A-±AI7::fJ\JI.::::z.OH) T ---, = I D I r,c> 0'-'-- II <= L..:""i:!:" L- <= <= -I D ---,

- 31 -

[

A~
0 A~
% 0
~ %
IoH ~
"" LH
~
* .!f-I
"2
<5" "5~
--, =
"5~ A~
0
1=1 ~H
~ .IL:::~:: TII200-tl ~
~7fAIT~.g.~ -=a.~TII200~~
[71 ~~-I':!~.g.~ ~EfAIT-tI~
......
[ ~ 'W"''''
......
[ £=fAfII.;:TJ- ......
0.2... ClQL.!....
71 Ef ...... -0-+

-=a.~TII200-tl ~
~7fAIT~.g.~ -=a.~TII200~~
~EfAIT-tI~
71~~-I':!~.g.~ . .....
~;j:H~.g.~ . .....
~:2.f~.g.~ . .....
71 Ef . ..... * ~~l~p,P~J-~lJ,i~ 5l6.:rr1200~%li!- ~~~E.~ Y7t.A14-AJ-W~*6Jl QI~ n] ~ ~l <2l=~ ~ 0 1 ~l ()~ t:J--o} ~ ~ ~~ 71 ~** li!- 3ll-t-l

-x-+

- x-+

- x-+

- x-+

* DI~AilQ{~01I CH~ -;!:-~lgj~7'E-:=: ~3-~~£ ~~ 7~1-04- Zf ~3-~£1 -;!:-~Igj ~7'E-~ gJ--0o~O~ -0~o~D£ ~£'§jAI~01IA, 7,cH£IAI 2-i~ ~3-~011 ~o~~ o I ~ Ail Q{~ ~ 01011 o-H '2Jo~ ~ ~I ~~ 7, E- ~'2JE-Q!j ~ Ail 2.1

CD ~7}AlyJ%~ ~~~~li!~~e'J%~~ ~~AJS11) @ /(]%£iJ ~J-~8(t;1OJ ~~

** ~7~AI-'T~3-~011 cH ~ ~I ~~ 7, E--0~AI -'T-'T~ ~ -;!:--2~ ~ Ail E-Q!j (~7~AI-'T~3-~ o-H '2Jg):=: A~ ~ 01 Ail ~£I 0, ~J 0 D £ Ail 2.1

o qli!-, 4-7}~7-1ii- ~A~7cll~ ~ A}-4-~7-1ii- ul\f7cll~Oil rB-o}~ ~15>l~_2_s_ ~ Aa ~ ~ ~ 7-1 ii- ~ 7}'T~2l ~ --9- ~ s_ 1~:l_7-1 cR Oil ~ ~ Aa -O}Al ~ g

- 32 -

D :rr}~~ ~J* ul ~ All ~Aj g_ .!i!. %-o};zl ~ -2_ ~ ~A} £-¥- Ei 7l ~ ~ ~ ~ g_ ~ g_ 78 -9- 71 ~~l ~~ g_ ~ Y*W

o l1r~_A11 <2l=~ 01 ~ ~ ~ 4-011 _£ ~A11 A1 ~01 _£ ~ o};zl ~~ 7d -¥--0i1 ~ 111 ~A11 <2l=~ 01 ~ ~ 3! _Q_s__ n2f:-~ 0 s.. 71 ~ ~llfii- ~~ ~~Jl

o 71~ril1~ii 111%~ jf1Sl-~ ~s__~7l~ %af7r ~7r'o-o}~, §l~ol 71~~1~ %~~-¥-~ A}~11~_2_s.. ~~ -4- %~7cl1~~ 4-7}s.. A1Aa-o}~ 7lcR~0i1 ~_!r!_

• 1 B-7cl1

• 2B-7cl1

* -'f112fA}.9.1 1f-A}-&~f 78~ ~ g_ :t}~c5}~ ~~ol ~Acl(II}A~AJ%111S}~ ~~£ ~Acl~ -'f112fA}~ 2B111 _l£~ 3B111 ~%)

D u~ 7l~~P}q LR%7}Z:l g_ ~~-or:= LR%~ii-2_ "3-~ %7}~ 7Hr-A1All£ -o}e>i §l-%! 01 A}~11 ~ _Q_£ ~~

o 7lcR~7} %~ %7} ~ Zi-% 0llillE~ 1fl-°8-O}~ ~Aa~ rB%7}Z=l*g_ ~%-o}~ A1Zl-{'_ 21A1 01-4-01 os.. Aa-n-A1AJJI} ~~ §l~ 0~ 7}Z=l ~%

* c~'2J- 01 ~ -T-oH ~ 7-j cH :1:7~ ~~ -oH ~~ o~ ~ cH ~ 7~-2:! ~ ~ £ '§j 7-j cH

,

~~ ~-rr7-jcH 7HAI ~Ojl ~~o~o~o~ gJ-

D U~y ~ Jl ~ p}q ~~-o}::: ~JAJj(~ ii ~ ~ 78 -9-~1::: Aj -n-7l ~ S4 %~ ~ LR%7}Z:l ~%

- 33 -

D ~1~%~_Q_£ A}%W Y ~J::: 97R~ S>-l§} ~ u1';:;- ~2-1§}::: ~~(T+l~n~l A1Aj. JIA1~::: uRuR71T%g A}%-O}9, J S>-l~ 78-9-~1::: "3-~(T~n~l A1 Aj . JIAl ~::: fiR Aj 28 uR uR 71 T% g A}%

o Aa -n-7l cR 9i- ~ s_ ~7l cR Oil Ai 2l ul ~All <2tAa g_ ~ ~-B-~ (u~ _s:_ • u~T rB ~ TCJ

A}%/-JJclDWOil u:}e}, Aa -n-7l cR 9i- ~ s_ ~7l cR Oil Ai 2l ~ 7l ii-it {'_ %~ -o} ~l ~ %

• ~£~71~~ At~SfI~71i}~ ~Tf71i!ll9l- %~"6l-711 1~JIl- 111~~1<2l=~~1 r:B o} Oi ~1 ~(T+l ~ ~ ~1 A1 ~ .£ 111 01 ~ A111 J1]- % ~ -o} ~l Jell ~)

• ~ ~ Aj -n-71 ~ ~1 A-~ At~ SfI ~~ 71 i} ~~A1 ~.£~71i!ll ~1~L1l <2:l ~ ~~ ~ Tf 71 i!ll 011 Ai ~l ~ 28 ?;! _Q_£ ZFT'- o}Oi ~1 ~

D ~£~71~~ A}~~~~71~-2_ Aj1T71~S4 %~-o}~l y~J1} 111~~1~AJ~1 LR -o} e>i ~1 ~-o}~,

D % e>i §l -%! A} ( ~ iii {j_ % §l A} ) ::: ~ £ ~ 71 ~ ~1 Ai ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ -o} e>i AJ Tr 71111 011 Ai ~ %~ ~ y~ g_ ~~OtfiJ ~ 71 i} 1IJ-4111 Fl * ~ ~1 ~ ~£ Aj -o}e>i ~ %

- 34 -

D ~ ~ Aa -n-7l ~ ~7l~ ~~Al ~£~7l ~ ~l~~ Q:j -2_ "3--oB Aa-n-7l ~~lAl ~~l ~ 28 ~..2..£ :Q2f-

o ~~ Aa-n-7lcR2l %~~11~~~{J_/-J%~ 0~g_ ~-o}~ 7lcRCJ7}%}1:aTI-U~T (u~_S:_)7}Z=l 0AaAl ~s_l~:l_7lcR ~11~~g_ ±w

o 4-7}~7lii- ~A~ ~1=f-~ Aa-n-7lcR :AJ%li Al~ g_ 71~_2_s_ l§l;r} ~~-o}~, ~s_~7l~ AJ-~li Al~011Ai~ {=-7t~7lii ~AJ af-¥-~ J8:-lil-o}Al ~~

* ~~~7-jc.HOjIA-j ~ j:~~ • O-~IAI7-jc.H7~ ~~£IAI t'i"~OjI [[~2.~ ~7-jE~~A-H~~ ~ -g-£I AI t'i" ~

D ~£~7l~~ ~~~~7l~ ~ ~~Al ~%~::: 71T7}Z:l ~ -2_ ~~

fiJ TfAl Ad-OIl Ai ~ %~ ~ 71 ~7tZ:1 ~ g_ ~ %

(3/22) (3/23) (3/23) (3/24)
,- - ~- I~
~~~AI~(GO) (gO) ~ -rrAI ~(R1) (r1) ~~~AI~(G1) (g1) ~ -IT AI ~(R2) (r2) T-~ ~ n-AI ~(R2) ~£'§jAI~(G1)
.2.A~ 7 R:f ° I E~:A: 7-j -= ~~ ~ n-AI ~ ~7~(R1 ~7~) c~ol ~ n-AI ~ ~ 7 ~(R 1 ~7~)
1=1'--' -,T-,o CJ 0<=
7 ~.2:! ~ ~~I ~7-jE- ~~ ~7~AI-'T 71~(R1 ~~~7n ~ ~7~AI-'T 71~(R1 ~~~7n
~ 01<5"1 01 E~:A:7-j-= ~~ ~7~AI-'T(R1 ~~~7~) c~ol ~7~AI-'T(R1 ~~~7~)
oT=T-,o CJ 0<=
~~ ~£'§jAI~(G1) DI c~ol c~ol ~£'§jAI~(G1) ~~~[H
c~o 1 j:~17:f ~.:::::oA 1 A ~Cl-O H * 0<= 0<=
02. 2.L!....L-2.c:>O-, ~n-AI~(R2) ~~~[HDHDH-2~ DH DH-2~
P'~i 01 ~n-AI~(Rll£1 7:fAil.:::::oAI -
L..:<= <= '- <=
..A....A..o IAi --;----1'A 17:fAil=O H ~AiIOI~} + {AiAiOI -=£I:::l-lAIA~ o-H '2J A~ gJ- 0-1 0
1T2.L.....:L!....L-2.2. CJ-, L..:L..:<= <= <= 0 t:lA=
(GO)£I ~Ail-2~ - ~AiIOI~) - 35 -

T-~ ~ 7-1 is- -E:!- 2.1
• ~ n-AI ~jl_~ ~~ o~7~1 COMS ~7-j E-A~I~~ ~cH£ 6:j ~ o~o~ A: = jl_~
71_t:;:1_~J :ii:1 ,L!:"
L_ "-' -, o I ~A~I Q{~OjI cH o~o~ .AV'i ° I E ~ A: 7-j-=:1. a i!~ 2.1
L.....:T-,o CJ2. L......:.
.::::z.£I:::l-lAIA~ • ~n-AI~ ~2o O~I E~~oH - ~7~AI-'T' ~3-~5i- 01 E~A: 7-j.::::z. - ~7~
2 2 a 0--'-'---'- -,0-' ,-,0 Cl
O~IE~~oH AI.A. A~ = ;:z. -'T'-'T'0l Ai ~'::::::AI7:1 A~I.::::z.oH
-,0-' 'OOL!... 2.L.....:L!....L-2.2. el-,
.::::z.£I:::l-lAIA~ • ~n-AI~ ~2o O~I E~o~ .::::z. - ~7~AI-'T' ~3-~5i- o~ .::::z. 01 E~ A: 7-j .::::z.
2 2 a a --'-'---,- -, L..: Cl L..:Cl'-'O Cl
O~IE~o~.::::z. - A: 7 ~AI.A. A~ = ;:z. -'T'-'T'0l Ai ~'::::::AI7:1 A~I.::::z.oH
-, L..: Cl , 'OOL!... 2.L.....:L!....L-2.2. el-,
DI~A~IQ{~ • ~ 7 ~AI-'T'~3-~OjI ~o~~ DI~A~IQ{~OjI eWe ~ .A. ° I <5'1 A: 7-j.::::z. i!~ 2.1
L.......:. ""i:!:"T CJ C> CJ L......:.
°IE~A:7-j.::::z.2 • ~ n-AI ~jl_~ ~~~ A:7-j.::::z. 2 :A-IR
,-,0 Cl~ a Cl~ -, a
~7-jE- • ~7~AI-'T'~3-~OjI CH~ lI~2.~D I E-j A. II 2.~1 c:: A: 7-j .::::z. *1 A. A: 7-j.::::z.
_- -0 CJ, ~....l.....o CJ,
lI~~IE-j 7~1 ~~ ~ ~ ~I gj ~I ~~ 7-j E-~, 7~1 ~~~ ~~I gj ~ E-~ 7-j E-~
~7-jE-~~ • .A. ° I <5'1 A: 7-j .::::z. = {±~AI 71 ~7~.2:! = a 0101 ~ n-AI ~Ojl A-j :A-IR
"'i:!:"T CJ C> CJ a a L::' -,2 -, a
71~7R=! £1 ~ 71 ~7~.2:! = a :A-IR
02 -, a
7-j 2.H A~I ~ • ?7~~7-jE- ~~7~1~~~ °IE~A:7-j.::::z. 7 ~A. A: = 0 ~ .A. E~(O~I.2.1 0-1 0)
,-,0 Cl Cl ....L ,L!:" L..: ,-, t:lA Cl
7~1 ~~ • A~¢. O~I E~~oH • o~.::::z. ?7~AI ~ ~7~1 ~~ ~::rl (~ 7-j E- 7~A. t::::f 01:A-I O~£I)
00 ---, a ---, L......:. CJ CJ....l.....~ L......: <::> L.......:. CJ
o 17:1 A~I 0 ~:A-I <5'~ • ~ArA~~ .Jl:z!j~~'t!_2._~ £=H ~~ 87~1 Ojl A-j <5' ~ c:: i!~ 2.1
2. ---, <::> L.......:. 00 L..:....L L..:
c:: i!~2.1 (£010101 o 1 :gO~ 7~1 ~~ ~*g 01 - ~Ol • o~1 A17-j cH g no~)
....LL..: 02.L......:- * A ---, Cl L..:
• .::::z.£I:::l-lAIA~ 7-j cH AI.:c!-OjI ~ 7:1 ~ 6:j 0 £ O~I ~~ Q!j • ~ E- ~ AI-a-o~AI O~o
2 2 a Li5 CJ
O~I E~~oH • o~
-,0-' L......:. c~'2l-, c~ol ;;><: ~ £ '§j AI ~Ojl A-j £1 7-j cH LH Q:j 0 I 0-1 L_ ~ -T-Ojl ~o~O~

.::::z. <2.l~A~1 ~ 02 (5" t:lA L::'
Cl .A.
:£17:1£1 Al~~1 6:j <2.l -8-8OjI tt] 2.~ AI .::::z. <5'~ 010
t::::f 2 , .AA Cl
~A~A~~ • :£17:1 A~7~ A~¢. E:A-I ~A~A~£I 7-jcH~8~ USG£ £.~ (~{±AI A. '2l
00 -, a
7-jcH~8 a ~~ £.~ Ojl ~gJ-)AI USG~ =H C~ ~A~A~£I 7-j cH ~ ~8
2 o a - 36 -

-'f-1~~J~i3 = (1)+{(2),(3)}+(4)

-'f-1~~J~i3 = (1)+{(2),(3)}+(4)

(1) t!rt-'f-I~~J~i3: CD+®+®+@

® ~~ AII2:lIC

= !f-1~*~xJiI'2f~ ::::,:::_gClI~gJi~'2!i(K150,S75,JI50eJ-~)

®~~ DH*

= !f-I ~*~ x!f-I ~Jf~ (JI ~ Jf"'i t51.1 CH 01 EJf) x Ji CH5* =} {<j~llf ~{:IOH*~I !f-1~Jf~g !f-I~*~ Jfg~iDf~

@ ~~DH_s::t!rt-'f-I~~J~i3

= [Max(QlJ,IQJ)-~{:I!f-1 ~gJi ~JI ~Jf~ 1 x Ji CH5*

QlJ 1.ICH~{:I!f-I~gJi~0IEJf~:JI~Af0 Jf~\::!§AI ~ {:I OH ~ £ 1.1 CH ~ @i ~ !i!_ Jil £1 ~ 01 E Jf ~

IQJ I~~{:I!f-I~gJi~OIEJf~(SOA):

[~~ 2!~§J~ x ~I ~gJi ~~ x ±~ ~~~I ~gJi ~(SOA)~ (25%) l+~{:I!f-1 ~gJi ~ JI ~Jf~

(2) ~~'~~2-'f-lg-'f-I~~J~i3

(!i!_~ OI~Ail'2f~ ~ @i~2J*~) Max[(CD+®+®+@),®]

=} ~~;:?~£ 0~(0!i!_[f <Stg 'EiSf-0i1~ O)ofOj 8"" gJ-0

(1) t!rt2!i3-'f-I~~J~i3:CD (+~ GJ~i¥ ~ OIX~I~i¥)

(2) ~~'~~2-'f-lg2!i3-'f-I~~J~i3 (!i!_~ OI~Ail'2f~) Max[(CD+®+®)'®]

=} 9JfAI*~~;:? 8'i§!~~;:?01~£ ~~;:?~ gJ-0 ~~_g_

CD ~~J~2:l-'f-1 ~~J~i3

= 2::[2i§~~(OH~-oH*01~Ail)xi':!'i§!§JfxJicH5*l

CD ~~J~2:l-'f-I~~J~i3

= n2i§~~(OH~-oH*ol~Ail) x ~'i§!§Jf x Ji cH 5* 1

® ~~·~~J~2:l~§-'f-I~~J~i3

= i':!'i§!EI~§JfJf ±15'10 \::!§AI gJi~'T'-~*J:I~ W~of~1.ICH ~@i'2!i

(8,OH~~{:I~1 'EiSf- i llfiig ~ *J:I~ Aft5) i ,gJi~'T'-~*J:I~~1 ~{:IOIEJf~

ii ,i':! 'i§!EI~§Jfx !f-1~gJi~~ xO,25WI~gJi~JI~Jf~ =} §'i§!~cH::::':::100%, §'i§!_g£"i_§LH ~cH::::':::~ Offsel"'it5

® A~I~ ~ ~A II 2:11 c-'f-I ~~J~ i3

= Min (2i § ~ ~I OH * 0 I ~ Ail '2f ~ * ~ ~I g Jil * ~ , 2i § ~ ~I OH ~ 0 I ~ Ail '2f ~ * ~ ~I g Jil * ~ ) x ::::'::: _g Cli ~ g Ji ~ '2!i

® ~~~~~~2-'f-lg-'f-I~~J~i3: @ + g

QlJ {<j~:2i §~ OI~Ail'2f~*~~1 gJiI*~(OH~·OH* 'T'-fC' ~Ol 8=6:gJ-t!-, 2J*~*~ ~g)xJiIQ{~i.I~gJi~Qlj (K5eJ-~ ,S1 eJ-~)

IQJ ~ {:I (OH ~) : 2i §~~I OH~ OI~Ail'2f~*~~1 gJiI*~( 2J*~~1 'EiSf- ~H~ ~ ~Af*~ ~g) x JiI'2f~1.I::1:::gJi~'2!i(K1eJ-~, JIEf5eJ-~)

® ~ ~.~~ J ~2:l ~ §-'f-I ~~ J~ i3

= ~'i§!EI~§JfJf ±15'10 \::!§AI gJi~'T'-~*J:I~ W~of~ 1.ICH ~@i'2!i

(8,OH~~{:I~1 'EiSf- i llfiig ~ *J:I~ Aft5) i .gJi~'T'-~*J:I~~1 ~{:IOIEJf~

ii . ~'i§!EI~§Jfx !f-1~gJi~~ xO.25WI~gJi~JI~Jf~ =} 9Jf AI*_g2.i "i _§LH ~cH::::':::~ Of fsel "'it5

® A~I~~~All 2:11 c-'f-I ~~J~i3

= Min (2i § ~ ~I OH * 0 I ~ Ail '2f ~ * ~ ~I g Jil * ~ , 2i § ~ ~I OH ~ 0 I ~ Ail '2f ~ * ~ ~I g Jil * ~ ) x ::::'::: _g Cli ~ g Ji ~ '2!i

® ~~~~~~2-'f-lg-'f-I~~J~i3: @ + g

QlJ (<j~:2i §~ OI~Ail'2f~*~~1 gJiI*~(OH~·OH* 'T'-fC' :;.z 0 I 8"" g 0) x Jil '2f ~ 1.1 ::1::: g Ji ~ '2!i (K5 eJ- ~ ,S 1 eJ- ~ )

IQJ ~ {:I (OH ~): 2i §~~I OH~ OI~Ail'2f~*~~1 gJiI*~

x JiI'2f~1.I::1:::gJi~'2!i (K1 eJ-~)

(3) ~A~I~OI~Sf'.2.~-'f-I~AJ: {CD,®}

CD~~'~~2-'f-lg-'f-I~6J~i3x~~~(100/100) CD DI~g

...............................................................................................................................................................................

® 8-'f-lg-'f-I~~J~i3 MAX[@, g]

QlJJI~Af0 Jf~of~AI ~@i OI~Ail gJi~

=I {<j ~ OH *+¥~{:I OH ~ * ~} x ~'i§! EI~§Jf x Ji CH5* x

JiIQ{~3~1§~I~gJi~~ -

IQJJI~Af0 Jf~~5AI ~@i OI~Ail gJi~

=I {<j ~ OH ~+~~{:I OH ~ * ~} x ~'i§! EI~§Jf x Ji CH5* x

JiIQ{~3~1§~I~gJi~~ -

* ~rtAI~OiIAl (<j~·~{:I""!f-I§!f-I~gJi~OiI I~~~ 'EJ'eJ-ofOj ¥llfof~ 'EiSf-0i1~ iiH~~'2!i~ 'EJ'eJ-ofOj JiI'2f~iS!f-I§!f-I~ gJi~~~ AI~·~!i!_(2.I~Af g~l)

® 8-'f-lg-'f-I~~J~i3 MAX[@, g]

QlJJI~Af0 Jf~of~AI ~@i OI~Ail gJi~

={ {<j ~ OH * + ¥ ~ {:I OH ~ + @i ~ 2J * + ~ ~ 2.1 ~ Af + ¥ ~ 2.1 ~H ~ * ~ } x i':! 'i§! EI ~ § J f x Ji cH 5 * x Jil '2f ~ is!f-1 § !f-I ~ g Ji ~ ~ IQJJI ~Af0 Jf~ ~5AI ~@i 01 ~ Ail gJi ~

={ {<j ~ OH ~ + ~ ~ {:I OH ~ + @i ~ 2J ~ + ¥ ~ 2.1 ~ Af + ~ ~ 2.1 ~H ~ * ~ } x i':! 'i§! EI ~ § J f x Ji cH 5 * x Jil '2f ~ is!f-1 § !f-I ~ g Ji ~ ~

CD §"~A~I~22~~§"Q.!l @+ g

QlJ i':!'i§! ~£~AI~ ~ ~'i§! ~rtAI~ {<j~\:!J"CHOHOH~@i =(Ji cH ~Jfg~ Z!OH*Jf~-Ji cH ~Jfg~ Z!OH~Jf~) x Min [ OH ~ '2f ~ * ~ , OH * '2f ~ * ~ 1 x Ji cH 5 *

IQJ ~'i§!~{:I""OH*CH~=2:: ~{:IOH*CH~-2:: ~{:IOH~CH~

® **~~2e~~A~Ii3Q.!l

= (i':!'i§! ~rtAI~ ~Ail~@i - i':!'i§! ~rtAI~ ~AiIOI~) + (i':!i':!'i§! ~£~AI~ ~Ail~@i - i':!i':!'i§! ~£~AI~ ~AiIOI~)

CD §"~A~I~22~~§"Q.!l : @ QlJ ~'i§! ~£~AI~ {<j~\:!J"CHOHOH~@i·

=(Ji cH ~Jfg~ Z!OH*Jf~-Ji cH ~Jfg~ Z!OH~Jf~) x Min [ OH ~ '2f ~ * ~ , OH * '2f ~ * ~ 1 x Ji cH 5 *

QJ OH~~5

oH §"~§

= ()j1~i3'2!i·EI~, !f-1~gJi~'2!iOiIAl AiI2.1(9JfAl*~~;:? ~g)

- 37 -

T-~ 01 t>-J Jl~ 2.1
TelL..:
71_t:;:1_~J :ii:1 • .A.~o:A:7-j-=:1.0 };:-IlTAIA~ ~2~ID~ A~-=:1.£I:::HAIA~ ~2 o OJ I-=- A~O~AI 0~0)
L_ "-' -, -.0 CJ l_ <::> C> o....l..L.. L..:. L...:. 2. 2. C> Q....l..L..-. L- L...:. LBO
-=:1.£I:::l-lAIA~
<= <=' 0 .A.~~ ~I ~~ 7-j E-jl_~ ~ ~ (.A.~4- ~ 7-j E-0 I EJ-7~1 ~~ ~ '0')

O~IE~~OH • O~IE~o~-=:1.
-,0 ---, ---, L......:.CJ
• :£17:1.A.~~ .A.~ 0 01 E~:A:7-j-=:1. ~A~A~£I 2.1 A 3-E:l-2.1 ~ ~I-oH ~A~A~~ ~~
~~~~ -" -,0 =
~~~ ~ ~ O~o~ USGOjI ~~ 7~:;
• -=:1.£I:::l-lAIA~ O~IE~~OH + ~~~~
<= <=' 0 -,0-'
* :A: = 7 ~L- t>p= L_ .A.~ioIE~:A:7-j-=:1. 7~1~~2.~ ~~~ '2J-~ 0 £ -0~o~O~ };:-IR
:A: = 7~L- t>~c:: T"'i:!:" C> L.......:. _..L "C L..:'-'O = -'0
T""i:!:" C> L.......:,....L ( ~ 7-j E-';~~J~[H ~ o 17:fXilo~};:-I °IE~:A:7-j-=:1.<=' ~7-jE- lI~2.~O I E-j ~7-jE-~~
2. ---'0, ,-,0 =~, ,
71~7R=! ~)
• .A.~4-~ 7-j E- D I EJ-7~1 ~~ ~ 01 E~:A:7-j-=:1. nA:A: = D~ 7~-=-(O~I2.I0-l 0)
~7-jE- o I EJ-7~1 ~~ ,-,0 = CJ .....L.T"'i:!:" L..: C> I:IA CJ
• A~¢. O~I E~~oH • o~-=:1. ?7~AI ~ ~7~1 ~~ ~::rl (~7-j E- 7 ~A t:::::f ol};:-I O~£I)
00 ---, a ---, L......:. CJ CJ ....l....."'i:!:" L......: <::> L.......:. CJ
°1~XilQ{~ • .A.~~ ~I ~~ 7-j E-jl_~ ..s=.ol(AIRt>~c:: -E:l- 2.1 A I )
02. L...:.OL.......:.....L.
01 E~:A: 7-j -=:1. <=' • .A.~~ ~I ~~ 7-j E-jl_~ ..s=.ol(AIRt>~c:: -E:l- 2.1 A I )
,-,0 =~ 02. L...:.OL.......:.....L.
~7-jE- 1I~~ IE-j • .A.~~ ~I ~~ 7-j E-jl_~ ..s=.ol(AIRt>~c:: -E:l- 2.1 A I )
02. L...:.OL.......:.....L.
~7-jE-~~ 71~7R=! • .A.~~ ~I ~~ 7-j E-jl_~ ..s=.ol(AIRt>~c:: -E:l- 2.1 A I )
02. L...:.OL.......:.....L.
o 17:fXil ° ~};:-I t>~c:: i!~2.1 • .A.~~ ~I ~~ 7-j E-jl_~ ..s=. 0 I
2. ---, <::> L.......:,....L.L......:, 0<=
o~I~~__!J . ~-6 <2J~il~ • .A.~~ ~I ~~ 7-j E-jl_~ ..s=. 0 I
0<=
~A~A~~ 7-jcH~8 • .A.~~ ~I ~~ 7-j E-jl_~ ..s=. 0 I
0<= D ~s_~71l11A1TI-(~s_~7lcR 7~A1~ A}~~l:ll ~ ~s_~7lcR %li-4- Aa~0i1 A,R~~ A1Zl- ±W)~r:= ~:3l~_Q_s_ riJl~%~· ~~(71~oj1~~ xW)g_ AlifOtAl ?lg

o q;r}, %~ % ~s_~7lcR0i1Ai2l 7l~41~Ol ~~ 7d-¥-0i1 ~'O}~, §l~A}2l ;z}~11~~ 3frB0i1 utct /<1 ifW T ~J g (7l ~ 7} ~~ 7d -¥- ~ ~~ 7})

* <2.l~~ o~71 ~I-OH.A.-j~ ~1~A~(.Jl:z!j)~ '2t~ ~ ~_£'~P-tlll~ ~8--oHO~ gJ-.(7-jcH7~ <j1j~ .Jl:z!jol ~£'§P-jcH :go~ ~ ~8o~71 ~I-OH.A.-j ~ 7IXil~'§ 0lj~I~_2_7~~ 2.¥ ~1.:1: -oH 0 ~ gJ-). '2J-~ ~I ~A~7 ~ <2.l ~ 4- C~AI 7-j cH :go~ ~ 7:1 o~ ~ ~ -T-Ojl ~ :£17:1:=: USGOjI 7~1 ~~~ ~ ~ XH ~ ~ o~o~ 0 ~ gJ-

- 38 -

D §l-%! -2_ Jl7~ J1} T~ ~ s_ ~ 71111 71111 ~~l LR -o}e>i T + 1 ~ fiJ1T 71111 ~~ fiJTf7111191 fiJ~7tZ:1_2_£ Aj~

o ~ ~ l:1J- ttl : §l ~ iI} ~ If A}~ T ~ ~ s_ ~ 7-1 cR 7-1 cR ~ Oil rB -o} ~ T + 1 ~ Aa -n- 7-1 cR % li -4- Aa 0

o ~ s_ ~ 7-1 cR 7-1 cR ~ Oil ~ % ~ ~ Aa 07} Z=l,?_ T + 1 ~ ~ -IT- 7l ~ ~%~ ~ ~~7tzt3!l- %~

D §l-%!J1} ~~A}::: ~~(T~)91 ~s_~71111 7l111~g_ ~4-(T+l~) fiJ Tf 71111 71111 ~ 611 3':. % A 1 ~ W 7111 j;} ~ ~ All

o TT~ ~ TTA1~01 %~~ %~7;}ii-, 7~~7;}ii-, ~%~Al17;}ii-2l %/<1-8-~iI} %T~ ~ 2l 7;}iJ-~ _2_s_ ~Al1

D £0101 ~ ~A}::: ~ n 1 ~ All ~ Aj y tJ= g_ 71 T_2_£ -011 /<1 . j;} ~ 7-1 ~ ~
OeL.:.
All S>-l ~ 7,500~1 ~ g_ 3': J1} -o} e>i o -1- /- OJ 0
.!i!. IT ~ T 1:1)" P
[ul ~A-11 ~Aj y2J=~ A-11~]
I -T~ n] ~ All <;ij=Aa I
.~~ A}71~1~ 7,500 ~l <;ij=
• ~ ~ 71 3ll-f A} A} 5,000~1 <;ij= o P'J, 7,500 ~l <;ij= °l~*
• 71Ft 5,000~1 <;ij= °l~** * Z1~-%l~ Dl~Al1~Aa ~-fF'J~011 ute} ~~ EE~ ~~

** ~~Al-(JL7~)~ {l%AJ~ ~ g_ ~~-o}~ §1-'f:lol ~~A}~_£ 7;}% ~%

- 39 -

< F A Q >

r=r ~£~Ar~Jol~ ~;<B YZl~l 7l~~Jl ~J::: _jL~::JI1200{j_%01 CME 7l~ Al~1@J1}~ <?1~1~ ~-o}e>i °FZlA1Zl(_2_~6Al~~~ _2_~5Al) %~~l 7l~ ~::: Al~Jg_ w-O}Jl, ~i>~ -oBS>-l<?1~l~ ~A1Jlt1 ~ Aa1T7l~(YZlAl~J)~1 LRtll ~::: 7B~_Q_£ ~£~7l ~£ r:g~-o}~l ~ ~~Llq.

2. ~ fiH 3L~::lil200-@ % fiJ Tr 71111 ~ or JI ~::: ~ ~, ~ s_ ~ 7l1116l1 %fiJ or 71 ~~Ai~ If-<3!ol ~Jl_~1-J7Jt?

r=r ~;<B Aa1T7l~~1 %e>i-O}Jl ~J::: 1f-A}A}~ 78-9-~1::: 71~~ ~l~£ ~£~ 7l~ %e>i7} 7}'o-O}E..£ ~.x~ ~1~7B1i-2_ :g_jl-O}Al ~~Llq.(u, ~;<B 7l ~§l-%}AH~ii/{j_%A})7} ~£~7l ~~l %e>i-o}::: §l-%}A}~ 78-9-~1 ~-O}9, ;1~ ~;<B 7l~§l-%}A}7} ~£~7l~ tll%e>i§l-%}A}~ 78-9-~1::: q~ %e>i §l-%}A}~l ~l~ ~ 7B1i -oB of wLl q)

r=r q;1, §l-%}A}7} AllAl-o}::: '~£~7l~ Y~~l~'g_ Al~ sr:.::: ~A}tr-Al~ BJ ~ _Q_£ All ~ -oB 0 F-O} 9, Aa 1T 7l ~ ~l Al HTS II £J ~ g_ A}% -o} Al ~ ::: 78 -9- ~l::: A}~~l HTSA}%{]_~a(£J~ID) ~ ~4fg_ ~~ i?-~~~Al(Pl.!i!.*Al) ~ ~ol :g_jl wLl q.

r=r ~;<B Aa1T7l~~lAl HTSll£J~g_ A}%-O}::: Jl7~~ 78-9-~1:::, §l-%}A}7} Alli?--o}::: ~£~7l~~ ~~ ~.x~ HTSll£J~g_ q,ct-~o} 1i~l-O}Jl, 71~ Aa1T7l~~lAl A}%-O}Jl ~J::: HTS ~4fIDS4 i?-~~~tll~lti_Q_£ ~£~ 7l~% HTS~l ~4f-o}e>i ~£~7l~~1 %e>i-o}~ ~Llq.

- 40 -

T~ ~% tll j]_
• KRX§1-'f:lA}(~ l'i.~ %A}) 011 .:iLA~ 71~ CME~~ j]_7~* <2:jAl
CD7-11 ~7~ {i 200~% ~~ 7-11~ 7~{i KRX§1-'f:lA } 011 7-11 ~ ~ 7~ {i
• 71~ .:iLA~200~ % f_A}_A}~ 71~ -o}~ ol=li!- %~ 7} '0
7-11 ~ _£ ~ _£ ~ ~ ~ %~ 7} '0
• 7-11 ~7~ {i ~ 011 ~ ~_A}Q} §1-'f:lA} ~ .:JlO 1 7,1 _A}A~ ~ ~ l::lJ- ~ _2_£__T_
(2)~_£~~~ OL..:L:. 0
~_£~~~ 4- ~011 ~~ 7-11 ~ g_ 7}'o(~~ ~l'i.~%A}~
4-~7-11 ~
~_T__£ ~11 ~ HTS~ ~-o}~ Zl-~ -o}711
~11~
~11~)
®~_£~~~ .~_£~~~ ~% HTS .ll_£-=:L'ill HTS .ll _£-=:L 'ill ,<?_ ~~-o}~
(~ SS=- °atr) t:Ht-~ ~ Pe011 {i~1
~% HTS ~ l'i.~ % A} -§-TIll 0 lAl 011 A~
* HTS~~ ~ ~~ _£-=:L<?J ID 1=!_1
A-:j -1 ::;><; l[!- li _£ t:}-:8:- _£ 1:: 7} '0
27- .:Jl 0101 -= AF= ~ ~ §1-'f:l A} 011 tr ~
o L..: L..: 0 .._
@~_£~~~ • HTS~ ~-6"~ .:iLA~200~%g_ ~~
~~ r=r ~£~7l ~S4 Aa-n-7l ~~ ~7l~ ~~ ~ ~A-117} W7l11 oP:r-e>-1;zlE..£, ~£~7l~;r}g_ ~~ ~s:_~ ~l~~ 7R1iw y ~~Llq.

4. ~ s- ~ 71111611 Ai HTS _\L s-,:r ~ ~~1-J7Jt?

- 41 -

~-oBAr:= ~£~7l~% HTSll£J~* 1l7;1 ~ if~~~Al7} Ttll~e>-1 ~Je>-10l= wLlq. ~J:~ Al~1@ 7B{j_ g_ ~-oB q0J=~ BJ-~~ ytr-0l 7}'o-o}x~ W ~l Aj qJ t.] q.

* ~£'§P-jcH~ ~I~ ~ ~ HTS~ ~lT7-jcHAI.:c!-0j1 A~~o~~ £17:!~ HTS2.~~ ~7HOID:j, 7-jcHo~~ ~T:!' ~~A~ -§-ITiIOIA:IOjIA-j c~g£c::'E!~ ~ ~J~L.lc~.

5. ,*y91 §I ~ -'+ ~ ~ o}fiJ HTS71111 (fiJ Tr 7l111) ~ o} JI ~ ~ ~ ~6j1 ~, §I~At~s_ ~s_~71111% HTS_u_ S_J~ g_ zrzr 1!~1~<'>l= ~1-]7Jt?

r=r qy~ §l-%!A}~l ~l ~ ~ T JI 7l ~ -o}::: 78 -9-~lx, §l-%!A}~l ~ ~Hct 01 ~£~ 7l~% HTSll£J~-2_ ~lti;1 1i~l-o}~ ~Llq. ;1~ q~ §l-%!A} ~l~£ ~4fg_ -%! W 78-9-~1::: £Jo}*~ HTS3':71 §}~ ~lAl -oB"3- §l-%!A}~ filAj-O}JI % §l-%!A}~ HTS ID£ ~4f-o}~ ~Llq.

r=r 17B~ §l-%!A}~l e>i2-1 ~l~~ TJI ID~ ~~ A}%-O}JI ~J::: 78-9-~lx HTS ~4fol 7}'owLlq (-oB"3- ~l~ _2_T ~£~7l~ %e>i7}'o~1~~ 78-9-)

6. ~s_~71111 HTS_U_S_J~ ~4fJ4 ¥l-TC!o}fiJ S_J~ ID ~~ ~~~~Ai _2_ fi-A1 Of ~ 711 o};'! ~ 1-] 7Jt?

r=r HTS~ 4fJ:4 ~Zi ~ £J ~ID _2_ * ~ if ~ ~ ~ Al ~ZiA }'flJ- -2_ Aj 1T 7l ~ S4 %~-o}~l -oB"3- §l-%!A}£ tr-~-O}~ ~Llq. q;1, HTsol%J:4 ~Zi~ ~~~ tr-~A}~J- ~ ll£J~_2_*~l LR-oBAl::: ~';:;-7l~:S:: :rr}~~~J-*A1AJ-,ct-oa~ ~ Al ~ 1@ ~ ~l Alx tr-~ 7} 7} '0 wLl q.

- 42 -

7. ~s_~71111~ f-ArAr 71~ PC~~91 AJols_ AJo17r ~A~ o}fiJ ~TrytrL1lAl 2}I~7r ~7r~~ ~~6Il~ Of~71l ~<'>l= ~1-]7Jr?

r=r 7R~ PC~78~ AJoR£ ~-o}e>i Aa~J~~ 7lcR7} ~7}'o~ 78-9-, {llt_2_7} sr:.::: AaAa_2_7}~ A-11~,<?_ *T~7J}A1::: ~7}'owLlq. J2-1LJ- 71A-11~~ _2_7} ~ ~:S:: -o} JIA} -o}::: 78 -9-~1::: -oR"3- ~1 s} §l-%!J+~l <?1 ~-o}e>i ~:S::~

0;:7;:1 151- ¢ ol~l 1,1_ J_l.. 0 '2. , /-J.. l=l '"I '-I.

(JI~J~2:t)

r=r "3-~(T~) ~£l~_7lcR~ 71T7}Z:l,<?_ qg \t(T+l~) Aalt7lcR~ 71T7}Z:lJ:4 %~~ 71T7}Z:l g ~%wLlq. qg \t Aalt7lcR~ 71T7}Z:l,<?_ ~~ 7lcR~~ Aa~7}Z:l*CY£ %7})01E..£ "3-~(T~) ~£l~_7lcR~ 71T7}Z:l,<?_ "3-~(T~) Aalt7lcR~ %7}7} ~Llq.

9. 71111 fill _x_ 9l- ¥l- TC! o} fiJ fiJ Tr 7l1119l- I'll JiIAl ~ s_ ~ 7l1116ll 4 ~ 1"1':: y s_ -¥- <3! ~ 1-] 7Jr?

r=r LRR~_2_£ _2_7}%ff-, 7}Z:lA-11~~, _2_7}ytJ=~.x, uRuR~~l~BJ~, _2_7}i?-R BJ~(~-¥-), ~:S:: ~ AaAaA-11.x~ ~ y ~J~Llq.

r=r ~£l~_7lcR~ _2_7}%ff-::: fi1 Aa 7}_2_7};r} 01 -Ol%~Llq. q;r}, 5:~-¥-e>i (FOK, laC)::: Aalt7lcRS4 %~-o}~l 7}'owLlq.

- 43 -

r=r 7}Z:lA-11~~ ~ _2_7}ytJ~.x~ 78-9- Aj-n-7l ~(10%)~ 1/2YT~ 5%S4 Aj-n-7l~(1000~1~)~ 1/10YT~ l00~l~ol ~%~Llq.

r=r _2_7}i?-J±.J,1 5u~1 -9-{j__2_7}::: ~tJ71T(Aj-n-7l ~ 7}Z:lu~71T)o19 u~.x.

U~y~ %_2_7}ytJ,<?_ i?-R-o};zl ~~Llq.

r=r _2_7}~:S::~ 78-9-, ~£~7l ~~l~l::: ~-¥-~:s::;r}01 ~%~Jl, ~-¥-~:s::::: _2_7}Aj Aj (~-¥-ytJ~:S::Aj Aj)..2..£ LR ~~1 ~ ~~Ll q(~~,<?_ %~)

r=r _2_7}Aj Aj ~ 78 -9-, ~ -¥-ytJ~l LR ~ 7}Z:l Aj Aj 0 1 ~ %~;z1 ~..2.. Lj-, ytJAj Aj (~:s::/~ 7}) ~ 7}Z:l ytJAj Aj 0 1 AB-~ ~1 .x qJ ~ ~ ~ t.] q (7-1 c.H A-H ~ _2_7 ~~I ~/

A:-fA:-f ~~~)

= = CJ~

Aj-n-~~ ~_£~~~
CD7}~Al1~~ ·10% ·5%
(2) k 7} ~ _T_ 4- %1= • 1k7} tg 1,0007-11 Q..} • 1k7} tg 1007-11 Q..}
®~~~11~ l:lJ-~ .~~~~ 1=!_1 B~7}~~ • ~~~~li!- ~%(B~7}~~ BBA11)
::;><;
@k7}41~ • 4-%1= ~-¥- 41~ • 4-%1= ~-¥- 41~li!- 7}'o
• 4- el: 01 l=l 41 /:-. (4-%1= ~-¥- 41~~ ~7]:)
o 21 .J_
• ~~114-%1= 7}~ AjAj • ~~114-%1= 7}~ AjAj
(5)k7}Aj Aj • 01 l=l 4-el: 7}23 AjAj* (~-¥-4-%1= 71:?3 AaAa ~71:)
21 0 ,
(4-%1=Aa Aa ~g) • 4-%1=Aj Aj 7} '0**

• k7} 7}~ B~ 71~ <?=jd::. 57B .~%1= 71~ ~~ 57B 4-~7}~
1....:.,
@k7}-3-1i. 4-~7}~ ~ 4-%1= ~ 4-%1=
• UB_T_·UB4-~ ~k7}4-%1= (~k7}4-%1= U1-3-1i.)
* ~W1~}~ J~AFJg-~J * ~W1 ~}~ J~ AFJg-~J * k7}~ 4-%1=~ ~-¥-~ q~ 7}~_2___£ ~78-o}JL ~~ 4-%1=~ 7}~,<?_ J~_£ %A1 ** ~_£~~~011Al~ 4-%1=01 ~7}-O}~Y- 7}~01 AjAj~ 784- A1Zl-4-~~~ AJ-{J_

- 44 -

10. fiJTf71111 %li4- ~7t~71~ol ~A~~ ~~6jl.x. ~s_~711116jl %fiJ ~ y ~~1-J7Jt?

r=r 4-7}~7l~?-01 W~~ ~ ~l~~ 78-9-~1.x ~ ~~7l~?- g_ ~:s::!-171::: ~LRytr-,<?_ 7}'owLlq;1, 71~~_2_£ ~~AHJI7~)~ ~£~7l~ %e>i7}'oe>iJf-::: ul~All~Aa, ~l~%~ . ~l~~~, 71~~1~~ ~ g_ JIt1-o}e>i §l-%}A}7} ~Aa -o}.x~ ~ e>-1 ~J~Ll q.

r=r 71~~_2_£ ~£~7l ~~l %e>i-o}::: ~l~~l LR~ ~~,<?_ ~7}'owLlq. q;1, ~ £ ~ 7l ~ ~ Q:j ° 1 ~::: 78 -9- £Al 71 All ~28_ ul ~~l ~_Q_7} ~ _2_ T ~:S:: -o} JI ~£~7l~~ %li-o}::: 78-9-~1::: §l-%}A}~ J8-u-o}~l ~1S>-l~_2_£ 7}'oW Y ~J~Llq.

r=r ;1~ ~£~7l ~ ~U °l~, q!-l 7l ~ ~ -%}-o}::: 78-9-~1::: -oB"3- §l-%}A}7} J8-U-o}e>i -oB"3- ~l~~ Aa.!i!.~ q!-l §l-%}i5-%!-l~1@(USG)_2_£ ~%-o}e>i0l= WLlq.

r=r ~£~7l ~~l LR~ ~7l~ ~~::: 71~~_2_£ Aa-n-7l ~S4 %~WLlq. q;1, ~£~7l ~!-l Zl~~l::: §l-%} i5-%!-1 ~ 1@(USG)ol §l-%}A}7} fil Aa -o}::: JI7~ ~ ~7l~:rr}4ul1:r~ ~%-o}e>i A}~/A}~~7l ~ ~~7} 0Pf-e>-1~Llq.

* ~ 7-1 -6 lI~2.~D I E-j : .A. II 2.~1 c:: ~ 7-1 -6, ~1.:1:~ 7-1 -6, 7~1 ~~~ ~ ~I ~ ~I ~~ 7-1 -6~, 7~1 ~~~ ~~I~~ -6~7-1-6~

- 45 -

r=r %~wLlq. Aa1T7l~S4 ~£~7l~~1~l~ pl~A-11~Aa g_ ~w~~(u~.x.

U~y LR~ytJ= A}%~J~l)~E..£, Aa1T7l~S4 ~£~7l~~1~l~ ~~(*;zl) ~7l~~,<?_ Aa1T7l~S4 %~-o}~l 15%(10%)7} ~%~Llq.

14. At4-~71~ul~lll5l-91 ~~ ~s_~711116jlAi ~~~71~g_ ~~A171 ~ 71111 ~ ~OtfiJ ~71~ ~~Al ~Tr71111.x. 7t~~1-J7Jt?

r=r A}~~7l~pl\f~1~~ 78-9- -%!~~_2_£ §l-%!~ J8-u-o}~l ~7l~g_ ~:S:: ~171::: ~LR7l~;1 7}'owLlq. ~, ~£~~lAJ~l~l 7l~~ ~-o~ ~:s::28_ ~~~~~g_ ~~&~ ~_2_E..£, 4~~~~~\f~~::: ~\f~~~g_ qJ ~-o} Oi 01=;1 Aa ~J 7l ~ ~l ~ £ ~ ~ ~ 01 7} '0 W t.] q.

r=r 4-7}~7l~ W~~ 0iJf-::: Aa1T7l~ AJ%li ~l~ g_ 71T_2_£ l§l;1 ~~-O}9, ~£~7l~ AJ%li ~l~~l~l::: 4-7}~7l~ W~~ 0iJf-~ J8-u-o};zl ~~Llq.

- 46 -

r=r 7l~~_Q_£ "3-~ ~£~7l~~,<?_ ~~ AjlT7l~A1AJ 7l~~J1} w~~e>-1 Aj~ol 0Pf-e>-1~Llq. ~, T~ ~£~7l~ 7l~~,<?_ T+l ~ AjlT7l~~J1} w~~e>-1 AjlT7l~ %li. ~ ~~ Aj-n-71l1191 AJ~7tZ:1 _Q_£ Aj~~ t.] q.

r=r ~l ~ ~ e>-1 %1 Jl ~ ~ £ ~ 7l ~ ~,<?_ §} Jl ~ Aj IT 7l ~ ~ ~l w~ ~ e>-1 §} Jl ~ Aj lTAl AJ% li.~~l Aj lTAl AJ Aj ~7}Z:l _Q_£ Aj ~~ t.] q.

~7R~ ~71Al£Al AjlT7l~~ ll£All~(~A-11Al~ ~)~l U}4 %~-o}~l 0Pf-e>-1~Llq. (~£~7l~ U-&_Q_£ ~~Aj~ sr:.::: ~a~· ~A-1l7} yi>~ ~Al ~~Llq)

r=r ~ £ ~ 7l ~::: <?1 ~l-T 5:/'d- 7l ~:S::, ClVIE ~ §l-%!J-} _2_ T si 7~ g LR ~l LR ~ ~lf-~ ~~-O}Jl ~J~Llq. J2-1L1- 1f-A}A}~ :78-9-- y£ 7l~:S::(KRX)S4 7l~ §l-%!J-} ~ ~-o}e>i ~Zi ~ tr-~ 7} 7} '0 wLl q.

r=r ~:;=Il::H7J:;:JlJOl ~~ill- OlBl-A~ol AJlt;: "Q.l ..Q_~~~ J-1ilJ-,..,]1 r11ill- ~Ol2=

L- j::_ 2. I '-1l -'I '--'- '--'-"L. '2. L:. I '--'- 'II ~ A '-'- u '--'- '--'- r 0 ~I '-1l"L. '-'- -"1 l__

7l ~:S::S4 §l-%!J-} _2_ T tr-~ 7} 7} '0 wLl q.

r=r ~£~7l ~ ~% HTSS4 ~Zi-o}e>i ytr-~~l~~Q:j, HTSll£J~~d-~ y* ~Al lllE-i'~3.. AJORA1::: 7l~:S:: A1AJ,ct-oa-¥-Al~1 tr-~7} 7}'o-O}Jl, ~4fJ1} ~Zi~ ID sr:.::: i?-~~~~Zi J-}ilJ- ~ 7R~ PCAJOR£ ~~ _Q_7}~:s::Jl~a,<?_ ilR"3- §l-%!J-}£ tr-~ 7}'owLlq.

r=r 71Ei- 7l~S4 ~Zi~ ~1~7R1i, ~7l~~~ ~ y~~ZiJ-}ilJ-'<?_ ilR"3- 7l~ §l-%!J-} ~ ~-o}e>i tr-~ 7} '0 wLl q.

- 47 -

·KRX

• ~ ~ ~ ~ ~ :A~l s:. ~ -,<t- °el ~l 3ll- ~ g rR

· usc 3ll-~ j]_7~Ai tll6.(u~u~~~l~~~, ~7}~~, A1AJ-7<ali!_~% ~~A_lJ_ E~l~(H1S), 1ol1E-?43 ~~l 3ll-~ ~~ ~ Cj-~)

• ~~~~~ -,<t-°el ~ .2_1-fl:~i~(A1AJ-5:~1 ~A}~7<a, /ZlAl ~)

• CME(GCC)

• ~ ~ ~ A 1 AJ- 3ll-~ -,<t- °el ~ A 16.1@ ~ ~l 3ll- ~ j]_7~ g rR

• ~~~~~ -,<t-°el ~ .2_L1Fi~

• %Oi ~i'iA}

(~~/A1 P)

0'--.:. "L.:.2

• ~ ~ ~ ~ ~ :A~l s:. ~ -,<t- °el ~l 3ll- ~ g 1:ff

• ~~~~~ %Oi~ ~~ ~147~~ ~ ~~~~~ ~lQ-~1~ ~~l~

• ~14~ ~~~~ ~ %Oi Oi-¥- ~7<a

• AJ-~ ~14 ~ ~ ~ 3ll-cl

• ~ lQ-AHj]_7~) ID ~ _:g-ej ej ~ Ai 3ll-~ g rR

- 48 -

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful