You are on page 1of 9

CRNPS Page 12 of 15

grada Beograda.
Organizatori promocije su ekološke nevladine organizacije, èlanice mreže Balkan net, Društvo za oèuvanje divljih životinja
Mustela, Mladi istraživaèi Srbije i Društvo za oèuvanje životinjskog svijeta Lynx. (Mladi istraživaèi Srbije)

ISTORIJA I ISTINA TEMA JE FILOZOFSKIH SUSRETA, koji æe od 5. do 9. jula biti održani u Smederevskoj Palanci i
Velikoj Plani. Susrete organizuju Savet filozofskih susreta, Jugoslovensko udruženje studenata filozofije i Centar za
kulturu opštine Smederevska Palanka. (CRNPSSIS)

04.07.2002.

HILJADU MLADIH EVROPLJANA OKUPILO SE U KOPENHAGENU KAKO BI IZRADILI PREDLOG EVROPSKOG


USTAVA.
Skup YOUTH 2002, koji je deo inicijative "Premostimo Evropu" Svetskog ekonomskog foruma i èasopisa Monday Morning,
otvorio je Anders Fogh Rasmussen, premijer Danske. Ovo je prvi put da je hiljadu mladih ljudi ukljuèeno da na aktivan
naèin grade Evropu. Impresioniran sam ovim entuzijazmom, izjavio je Klaus Schwab, predsednik Svetskog ekonomskog
foruma.
U Kopenhagenu su predstavnici inicijative "Premostimo Evropu" predstavili suštinu poruke, od 1400 priloga u dijalogu na
Internetu, koja glasi da mladi ne žele tehnokratsku Evropu, veæ èvrstu saradnju svih evropskih zemalja sa zajednièkim
vrednostima i uèešæem graðana.
Na skupu uèestvuje i dvoje èlanova Evropskog pokreta u Smederevskoj Palanci Katarina Vujèin i Miloš Kostadinoviæ.
Njihov boravak pomogli su Saobraæajno preduzeæe Lasta, Palanaèki Kiseljak, Goša, Fimaks, Diznilend Anica, Foto Bule.
(CRNPSSIS)

DRUGI BALKANSKI NVO FORUM organizuje, od 29. do 31. avgusta u Sokobanji, Timoèki klub.
Cilj skupa je jaèanje saradnje izmeðu nevladinih organizacija u Balkanskom regionu kao oruða za razvoj regiona i
integracije balkanskih zemalja, kao i stvaranje uslova za prosperitet, sigurnost i mirnu koegzistenciju susednih naroda i
zemalja.
Sve nevladine organizacije zainteresovane za uèešæe u radu Foruma, za dalje informacije, mogu da nas kontaktiraju na:
Telefon: ++381 19 73 00 02
Fax: ++381 19 73 00 02
E-mail: info@balkanfairngo.co.yu .
Aplikacioni formular možete naæi na veb sajtu: www.balkanfairngo.co.yu . Rok za prijavljivanje je 30. jul. (Slavica
Æirkoviæ, direktor Timoèkog kluba)

IZVEŠTAJ O KRŠENJU LJUDSKIH PRAVA "SVEDOÈENJA IZ SANDŽAKA" u periodu od 1990. do 2002. godine,
objavio je Sandžaèki odbor za zaštitu ljudskih prava. U izveštaju su objavljene izjave graðana koji su u tom periodu
uglavnom bili žrtve policijske torture i represije. Realizaciju "Svedoèenja iz Sandžaka" pomogao je Fond za otvoreno
društvo iz Beograda. (Beta)

U POSTUPKU KOJI JE TRAJAO OSAM GODINA OKRUŽNI SUD U UŽICU OSUDIO JE, 1. jula, policajce SUP-a
Prijepolje Momira Lakoviæa, Nenada Puzoviæa i Ratomira Duèiæa na pet meseci zatvora zbog kriviènog dela iznuðivanja
iskaza, izvršenog 17. februara 1994.godine u policijskoj stanici Prijepolje, nad Kasimom Hajdareviæem i Imzom
Kamberoviæem.
Hajdareviæ i Kamberoviæ su tokom 24-èasovnog ispitivanja u policiji podvrgnuti fizièkom maltretiranju i zlostavljanju
kako bi priznali da poseduju oružje i da su ga sakrili. Postupak je pokrenut na osnovu kriviène prijave koju je 6. aprila
1994. godine Fond za humanitarno pravo podneo Okružnom javnom tužilaštvu u Užicu.
Ovo je jedan od retkih kriviènih postupaka protiv pripadnika policije koji je završen osuðujuæom presudom zbog
zlostavljanja graðana bošnjaèke nacionalnosti. (FHP)

REALIZACIJU PROJEKTA LOKALNA SAMOUPRAVA - ŠKOLA DEMOKRATIJE, zapoèeo je Toplièki centar za


demokratiju i ljudska prava iz Prokuplja, uz podršku USAID-a.
U okviru projekta, èiji su ciljevi podsticanje graðanskog aktivizma i upoznavanje graðana sa novim zakonom o lokalnoj
samoupravi, u toku jula predviðeno je održavanje èetiri javne debate u svim gradovima Toplièkog okruga, kao i
distribuiranje propagandnog materijala. (Toplièki centar za demokratiju i ljudska prava, Prokuplje)

ZBOG OTPUŠTANJA TROJE NOVINARA OPŠTINSKOG NEDELJNIKA U LESKOVCU "NAŠA REÈ", koji su odbili da
potpišu ugovor o radu, protestovala je Asocijacija nezavisnih elektronskih medija.
Novinari Verica Batoreviæ-Božoviæ, Slobodan Tomiæ i Ljiljana Stojanoviæ odbili su da potpišu ugovor o radu, smatrajuæi
da su pojedine njegove odredbe suprotne Zakonu o radu, odnosno da predstavljaju oèigledan pokušaj disciplinovanja
novinara, njihovog svoðenja na èinovnike i ugrožavanja profesionalnih prava i sloboda.
Povodom otpuštanja troje novinara "Naše reèi" protestovali su i Nezavisno udruženje novinara Srbije i Udruženje
novinara Srbije. (Beta)

KRAGUJEVAÈKI ÈASOPIS "POGLEDI" POVUKAO JE TUŽBU za klevetu protiv Dušana Janjiæa, predsednika Foruma
za etnièke odnose, saopštio je Komitet pravnika za ljudska prava. Povod za tužbu bila je svojevremena Janjiæeva ocena
da "Pogledi" i neke organizacije ekstremne desnice šire rasnu mržnju. JUKOM, èiji su advokati zastupali Janjiæa, ocenio je
da povlaèenje tužbe "Pogleda" predstavlja prvi ozbiljni znak uzmicanja govora mržnje u Srbiji. (Beta)

03.07.2002.

DONOŠENJE ZAKONA O NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA JEDNA JE OD OBAVEZA KOJE JUGOSLAVIJA mora da


ispuni u narednom periodu kao uslov za prijem u Savet Evrope (SE), piše u dokumentu dostavljenom medijima iz
delegacije predsednika Parlamentarne skupštine SE Petera Šidera.
U dokumentu stoji da SRJ u roku od godinu dana po svom prijemu, ima obavezu da donese zakon o graðanskim

http://www.crnps.org.yu/arhivavesti/2002_07.html 15.10.02
CRNPS Page 3 of 13

ASOCIJACIJA NEZAVISNIH ELEKTRONSKIH MEDIJA (ANEM) NAJOŠTRIJE JE PROTESTOVALA zbog spreèavanja


otvaranja izložbe ratnih fotografija amerièkog fotoreportera Rona Haviva u Kragujevcu, napominjuæi da je to treæi
incident u gradovima Srbije povodom te izložbe.
Ukazujuæi da se ikonografija grupa koje izazivaju te incidente, kao i njihovi argumenti za zatvaranje izložbe po skoro
identiènom obrascu ponavljaju od grada do grada, ANEM je izrazio zabrinutost zbog moguænosti da se, èak i ako nije reè
o koordinisanoj akciji, u Srbiji ponovo javlja opasna klima netolerancije.
ANEM je naveo i da je "apsolutno neprihvatljivo ponašanje vlasti" koju je optužio da "gotovo asistira radikalnim
desnièarskim grupama u njihovim akcijama zatvaranja izložbi sa èijim se sadržajem ne slažu".
ANEM je ponovio poziv vlastima da poènu ozbiljnije da uèestvuju u procesima suoèavanja sa prošlošæu i omoguæe
ostvarivanje ustavom zajamèene slobode izražavanja u Srbiji.
Havivovu izložbu u Kragujevcu organizovali su beogradski kulturni centar "Reks", Dokumentacioni centar "Ratovi 1991-
1999", Kragujevaèki forum i Narodni muzej. (Beta)

SEMINAR "BELA KNJIGA EVROPSKE KOMISIJE: PODSTICAJ ZA RAZVOJ POLITIKE U ODNOSU NA MLADE U
ZEMLJAMA JUGOISTOÈNE EVROPE", organizuje Ministarstvo prosvete, nauke i sporta republike Slovenije uz
finansijsku pomoæ Evropske komisije.
Seminar æe se održati na Bledu, od 26. do 29. septembra 2002. godine.
Za sve informacije pogledati sajt Omladinskog resursnog centra http://mladina.movit.si/SEEactivities.htm,
http://mladina.movit.si/SEEintro.htm .

POVODOM ZAVRŠETKA DVOGODIŠNJEG PROJEKTA G.L.A.S. Asocijacije iz Temišvara, pod nazivom Communication
and Civic Participation in South-Eastern Europe, podržan od strane CED-a (Euroregional Center for Democracy) i Open
Society Institute, New York u Temišvaru je 23.8.2002. održana konferencija za štampu.
Ujedno, bio je to povod da se promoviše knjiga sa neophodnim informacijama o celokupnom projektu.
Dogaðaju je prisustvovao i predstavnik Evropskog pokreta u Smederevskoj Palanci, glavnog partnera na ovom projektu,
za koji su, da podsetimo, na prošlogodišnjem NGO Sajmu u Temišvaru dobili nagradu za najbolji regionalni partnerski
projekat. (CRNPSSIS)

26.08.2002.

VEÆA GRUPA LJUDI SPREÈILA JE U KRAGUJEVCU OTVARANJE IZLOŽBE FOTOGRAFIJA amerièkog ratnog
reportera Rona Haviva "Krv i med", na kojima su prikazani zloèini sa ratišta širom bivše Jugoslavije.
Otvaranje izložbe fotografija "Krv i med" planirano je u Staroj skupštini u porti Miloševe crkve u organizaciji
Kragujevaèkog foruma, beogradskog "Reksa", Dokumentacionog centra "Ratovi 1991-1999" i kragujevaèkog Narodnog
muzeja.
Grupa ljudi od kojih je veæina nosila crne majice sa slikom Radovana Karadžiæa i porukom "Srpski heroj" i natpisima "S
verom u boga i otadžinu", žustro su negodovali zbog otvaranja izložbe u Staroj skupštini i vreðali malobrojne posetioce
koji su došli da pogledaju izložbu, nazivajuæi ih izdajicnicima.
Poèetak skidanja postavljenih fotografija u Staroj skupštini ta grupa ljudi je propratila burnim aplauzom.
Pripadnici MUP-a, koji su ubrzo došli, nisu reagovali na uvrede koje su mladiæi u crnim majicama upuæivali ljudima koji
su došli da pogledaju izložbu.
Predstavnici organizatora izložbe su saopštili novinarima da je postignut dogovor da se odloži otvaranje izložbe, kako bi
se izbegao veæi incident, dodajuæi da æe izložba najverovatnije biti postavljena u nekom drugom prostoru.
Izložbu ratnih fotografija "Krv i med" trebalo je da otvori Mirko Rosiæ, rektor kragujevaèkog univerziteta. (Beta)

MEÐUNARODNI EKOLOŠKI KAMP "PETNICA 2002" u organizaciji Društva istraživaèa "Vladimir Mandiæ Manda" i
Mladih istraživaèa Srbije poèinje rad u Valjevu.
Smeštaj uèesnika obezbeðen je u Istraživaèkoj stanici "Petnica".
Cilj Meðunarodnog eko-kampa "Petnica 2002" je okupljanje mladih iz razlièitih zemalja koji zajednièki rade na
ostvarivanju projekata lokalne zajednice. Manifestaciju su finansijski pomogli Skupština opštine Valjevo i PP "Vujiæ-
Valjevo".
Svoje uèešæe, uz nekoliko Valjevaca, potvrdilo je 13 ekologa-volontera iz Francuske, Èeške, Italije, Nemaèke, Engleske i
Maroka. Oni æe do 7. septembra raditi na ureðenju Petnièke peæine, prvog staništa paleolitskog èoveka, i prilaza peæini.
(Beta)

25.08.2002.

POKRET OTPOR NEÆE PODRŽATI NIJEDNOG KANDIDATA NA PREDSTOJEÆIM IZBORIMA ZA PREDSEDNIKA


SRBIJE, jer smatra da graðani, prvi put posle dužeg vremena, imaju moguænost da glasaju za odreðeni politièki
program, umesto dosadašnjeg referendumskog izjašnjavanja protiv, rekao je Srðan Milivojeviæ, aktivista Otpora.
Koordinator Komisije za uterivanje istine Narodnog pokreta Otpor (NPO) Branimir Nikoliæ izjavio je da ovaj pokret neæe
podržati nijednog kandidata za predsednika Srbije, pre svega zbog toga što su predstavnici DOS-a zatajili u borbi protiv
kriminala i korupcije. "Oèito da postoji sprega izmeðu pojedinih lidera DOS-a, koji su i sami kriminalizovani, sa
mafijaškim strukturama iz režima Slobodana Miloševiæa. Oni nisu želeleli da izvrše demontažu poluga vlasti bivšeg
režima", rekao je Nikoliæ agenciji Beta.
On je ocenio da je sukob u DOS-u nastao oko preuzimanja poluga moæi bivšeg režima. (Predsednik SRJ Vojislav)
"Koštunica stavio je ruku na vojnu bezbednost, a (premijer Srbije) Zoran Ðinðiæ je stavio ruku na državnu bezbednost.
Preko tih službi oni su jedan drugom pakovali raznorazne afere", kazao je Nikoliæ. (Beta)

FORUM NEVLADINIH ORGANIZACIJA, koji se održava uoèi Samita Zemlje otvorio je u Johanesburgu Tabo Mbeki,
predsednik Južnoafrièke Republike. "Treba da nam pomognete da definišemo program za promenu sveta", rekao je Mbeki
na skupu na stadionu u prestonici Južnoafrièke Republike, kojem je prisustvovalo više od 3.000 ljudi.
Na Forumu uèestvuje veliki broj nevladinih organizacija (NVO) iz celog sveta.

http://www.crnps.org.yu/arhivavesti/2002_08.html 15.10.02
CRNPS Page 6 of 15

IZLOŽBA "SLIKE TRANZICIJE - POKAŽI ŠTA MISLIŠ URADI ŠTA ZNAŠ" otvorena je u novopazarskoj galeriji
"Sopoæanska viðenja", u petak, 20. septembra 2002. godine.
Izložba je rezultat konkursa Kulturnog centra REX, iz Beograda, u okviru projekta "Slike tranzicije". Objavljeno je sedam
radova novopazarskih autora, od kojih je èetiri bilo u konkurenciji za nagrade, i èetiri rada nagraðena na izložbi održanoj
u Nišu.
Žiri u sastavu Katarina Živanoviæ, KC REX, Džengis Redžepagiæ, Galerija "Sopoæanska viðenja", Muhamed Ðerlek Max,
karikaturista, Zehnija Buliæ, Resurs centar Sandžaka i Sead Biberoviæ, URBAN-IN jednoglasno je doneo odluku da prvo
mesto i nagradu u visini od 6.000 dinara dobije rad "Mustra", autora Nasera Mihoviæa. Drugo mesto i nagradu u visini od
4.500 dinara dobio je rad "Napred-nazad", autora Samira Deliæa, a treæe mesto i nagradu u visini od 3.000 dinara dobio
je rad "Ko je kriv?", autora Nazima Lièine i Aladdina Dazdareviæa.
Projekat "Slike tranzicije" podržan je od strane Švedskog helsinškog komiteta za ljudska prava, a u Novom Pazaru ga
realizuju beogradski Kulturni centar REX, Resurs centar Sandžaka i URBAN-IN. (CRNPS Sandžaka)

21.09.2002.

JEDNODNEVNA RADIONICA "USPEŠNI PROGRAMI NVO - OSNOVNA ZNANJA ZA RAD NVO" održana je za
predstavnike 15 NVO iz Kruševca, 20. septembra.
Radionicu je organizovao CRNPS u saradnji sa CRNPS centralne Srbije.
Na seminaru su obraðivane sledeæe teme: Istorijski razvoj NVO u Srbiji; Anatomija i elementi projekta; Prikupljanje
sredstava; Odnosi sa javnošæu i Volonterski menadžment.
Predavaèi su bili Branka Petroviæ, Marija Kolin, Zoran M. Markoviæ i Ružica Dabiæ.
Seminar je organizovan u okviru projekta "Jaèanje institucija civilnog društva-izgradnja kapaciteta NVO i razvoj
Regionalnih mreža u Srbiji", koji je finansijski podržan od strane Evropske komisije. (CRNPSCS)

20.09.2002.

OVOGODIŠNJI DOBITNIK NAGRADE "OSVAJANJE SLOBODE" JE GORANKA MATIC, urednik fotografije u


nedeljniku Vreme. Nagradu dodeljuje Fond "Maja Maršicevic-Tasic" ženi koja se zalaže za afirmaciju principa ljudskih
prava, pravne države, demokratije i tolerancije u politièkoj komunikaciji. Nagrada ce biti urucena 24. septembra. (Beta)

GOSPODIN ÈARLS KROFORD, AMBASADOR VELIKE BRITANIJE U SRJ, U OKVIRU POSETE NOVOM PAZARU,
razgovarao je u sredu, 18. septembra, sa predstavnicima nevladinih organizacija URBAN-IN i CEMED, i predstavnicima
medija. Na radnoj veèeri, gospodin Kroford je upoznat sa aktivnostima ove dve nevladine organizacije, kao i sa
trenutnom politièkom situacijom i meðunacionalnim odnosima u Novom Pazaru i Sandžaku. (CRNPS Sandžaka)

POVODOM DRUGOG FESTIVALA OBRAZOVANJA ODRASLIH, koji æe se održati od 24. do 28. septembra, u 27
regiona Srbije, u Smederevskoj Palanci održana je konferencija za novinare. Na konferenciji je ispred Evropskog pokreta

http://www.crnps.org.yu/arhivavesti/2002_09.html 15.10.02
CRNPS Page 7 of 15

u Smederevskoj Palanci uèestvovao i Milan Miloševiæ koji je predstavio programe èija je realizacija u toku i koji su
uvršteni u program Festivala. Festival obrazovanja odraslih organizuje Društvo za obrazovanje odraslih iz Beograda, uz
podršku Instituta za meðunarodnu saradnju Nemaèkog udruženja za obrazovanje odraslih, Fondacije Konrad Adenauer,
Nemaèkog društva za tehnièku razmenu i Evropske fondacije za obuku. (CRNPSSIS)

MOBILNI TIM ZA ZAŠTITU DECE NEVLADINE ORGANIZACIJE AMITI USTANOVIO JE da je 67 dece u


smederevskoj opštini suoceno sa velikim porodicnim problemima, a njih 54 pripada kategoriji zlostavljane i zanemarene
dece, izjavila je Vesna Emeršic, predstavnica tima.
Tim nevladine organizacije, koji radi u okviru UNICEF-ovog programa, posle cetvoromesecnog istraživanja, otkrio je da 11
dece koja su obuhvacena projektom, živi u porodicama koje ne funkcionišu normalno, a najcešci uzrok porodicnih
problema je alkoholizam jednog od roditelja. Emeršic je naglasila da je od evidentiranih slucajeva 40 u stanju visokog
stepena rizika, jer su u pitanju deca koja zbog porodicnih uslova, gotovo izvesno nece sacuvati zdravlje niti steci osnovno
obrazovanje. (Beta)

NIZ AKCIJA KOJE CE INFORMISATI GRAÐANE O PROBLEMU ZLOSTAVLJANJA ŽENA I DECE najavila je Dušica
Popadic, koordinator Mreže poverenja i aktivista Incest trauma centra. U okviru tih akcija, u naredna tri meseca bice
organizovani okrugli stolovi, deljeni posteri i razglednice i emitovani video spotovi. Mrežu poverenja cini 17 nevladinih i
vladinih organizacija, medu kojima je i MUP, koje imaju za cilj da pomognu ženama i deci žrtvama seksualnog nasilja.
Milena Živanovic, šef odseka za suzbijanje seksualnih delikata beogradskog MUP-a rekla je da je najmlade zlostavljano
dete imalo dve godine, a da se najcešce prijavljuju slucajevi zlostavljanja dece starosti izmedu sedam i osam godina.
(Beta)

ZBOG PATNJI UZROKOVANIH PRINUDNOM MOBILIZACIJOM, OPŠTINSKI SUD U RUMI NALOŽIO JE Republici
Srbiji, da Velimiru Živkovicu izbeglici iz Hrvatske isplati 200.000 dinara, saopštio je Fond za humanitarno pravo. Živkovic
je 1990. godine došao u Srbiju sa porodicom iz Virovitice, a pripadnici MUP-a Srbije priveli su ga 16. juna 1995. godine u
Rumi, sproveli do granice i predali vojnim vlastima tadašnje Republike Srpske Krajine. Posle obuke od deset dana,
Živkovic je upucen na ratište kod Bihaca, gde je zarobljen i mucen, sve do 30. oktobra 1995. godine, kada je razmenjen
posle cega se vratio u Srbiju. (Beta)

19.09.2002.

NA MESTO GLAVNOG I ODGOVORNOG UREDNIKA NIN-A imenovan je Slobodan Reljiæ, dugogodišnji novinar i
urednik ovog uglednog nedeljnika. On je na funkciju glavnog i odgovornog urednika došao sa mesta urednika feljtona, a
jedan je od osnivaèa Centra za razvoj neprofitnog sektora. (CRNPS)

DESETOM EMISIJOM "TREÆI SEKTOR" TV PLUS iz Kruševca u kojoj su gostovali Sonja Liht, predsednik UO "Fonda
za otvoreno drustvo" i Žarko Stepanoviæ, koordinator programa iste organizacije nastavljena je realizacija programa
"Odbora za ljudska prava-Kruševac", sa ciljem što veæe i što bolje promocije civilnog sektora. (Šira informacija) (Miroljub
Arsiæ, Odbora za ljudska prava-Kruševac)

IZVEŠTAJ SA DRUGOG FORUMA NVO NACIONALNIH MANJINA U JUGOSLAVIJI ODRŽANOG U SUBOTICI

POSLE SKORO GODINU DANA MEDIJSKA ORGANIZACIJA ZA JUGOISTOÈNU EVROPU (SEEMO) DOBILA JE
ODGOVOR od Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, na protestno pismo upuceno zbog oduzimanja video-kasete TV
B92 i produkcije Urbans snimljene na protestu Jedinice za specijalne operacije MUP-a Srbije u Kuli.
Šef kabineta ministra policije Ivan Ðordevic naveo je, u pismu generalnom sekretaru SEEMO Oliveru Vujovicu, da su
srpski zvanicnici bili duboko šokirani kada su culi da je policija zaplenila video-kasetu i da su odmah preduzeli detaljnu
istragu i utvrdili da je rec o neovlaštenom postupku jednog policajca. MUP je naveo i da je traka odmah vracena
vlasnicima, a da je policajac, koji ju je oduzeo, propisno kažnjen.
SEEMO je pismo MUP-u Srbije uputio 12. novembra prošle godine. (Beta)

DVONEDELJNA LETNJA ŠKOLA PREDUZETNIŠTVA održaæe se u periodu od 22.9 do 6.10.2002. u Ljubljani, Škofjoj
Loci, Trbovlju i Trzinu u organizaciji Gea COLLEGE iz Ljubljane, pod pokroviteljstvom Slovenaèke agencije za mala i
srednja preduzeæa i Pakta za stabilnost za Jugoistoènu Evropu u saradnji sa Republièkim zavodom za razvoj Srbije.
Letnju školu preduzetništva pohaðaæe 14 polaznika iz Srbije meðu kojima su iz Smederevske Palanke dr Milan
Zdravkoviæ, predsednik Udruženja agronoma "Domaæin" i Slobodan Ivkoviæ, dipl. ecc, predsednik Centra za razvoj
poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva "Jasenica".
Posle završene obuke planiran je transfer znanja i iskustava iz Slovenije u Smederevskoj Palanci i Severoistoènoj Srbiji
putem konferencija za novinare, javnih razgovora i obuka za zainteresovane preduzetnike. (CRNPSSIS)

MEÐUOPŠTINSKO UDRUŽENJE PARAPLEGIÈARA "JASENICA" iz Smederevske Palanke uèestvovalo je na


Republièkim sportskim igrama za paraplegièare od 15. do 17. septembra, èiji je domaæin bilo Udruženje paraplegièara
gradske zajednice iz Novog Sada. (CRNPSSIS)

http://www.crnps.org.yu/arhivavesti/2002_09.html 15.10.02
CRNPS Page 5 of 19

PREGLED DOSADAŠNJEG RADA RADNE GRUPE II BALKANSKOG NVO FORUMA

U TOKU JE KONKURS ZA TRENING ZA PSIHOSOCIJALNI RAD SA GRUPAMA DECE I MLADIH, u okviru "Programa
izgradnje kapaciteta lokalnih NVO 2002/2003", a u organizaciji Grupe "Hajde da..." iz Beograda.
Trening ce se održati u Beogradu u tri trodnevna seminara: 8 -10. novembra, 22 - 24. novembra i 6-8. decembra 2002.
Rok za podno šenje prijave: 29.10.2002. Detaljnije obave štenje i prijavni formular mo žete naci u prilogu .
Ovaj program finansijski su podržali: Ambasada Finske i Canadian International Development Agency (CIDA). (Grupa
"Hajde da...")

JUGOSLAVIJA JE NA 60. MESTU U SVETU PREMA INDEKSU POŠTOVANJA SLOBODE MEDIJA i njihove
raznovrsnosti, a najbolje mesto od zemalja u regionu zauzela je Slovenija, ka že se u izveštaju organizacije Reporteri bez
granica (RSF).
Prema izveštaju RSF, koji je danas objavljen na osnovu sveobuhvatne ankete novinara, istra živaca i pravnih strucnjaka u
svakoj zemlji pojedinacno, Slovenija se nalazi na 14. mestu.
Od zemalja u regionu, ispred SRJ su i Hrvatska i BiH, koje su na 33. i 43. mestu. (Beta)

MULTIMEDIJALNA PREZENTACIJA NVO "NEKUDIM" sa prigodnim filmom o aktivnostima NVO u proteklom periodu,
uz predstavljanje zapocetih projekata održana je u Foajeu Narodnog pozori šta u Smederevskoj Palanci.
Takode je predstavljen i drugi broj casopisa za negovanje tradicije i o cuvanje duhovnosti i kulture "NEKUDIM".
Kontakt:
NVO "NEKUDIM",
Tel. 026/323 249, 026/323 069,
E-mail: mdddrag@verat.net. (CRNPSSIS)

23.10.2002.

U PROTEKLE DVE GODINE DO ŠLO JE DO POZITIVNIH PROMENA U STANDARDU GRA ÐANA , ali te promene
najviše su osetili vi ši i srednji slojevi, izjavio je Milan Nikoli c, direktor Centra za proucavanje alternativa.
On je na na prezentaciji istraživanja Centra "Strategije opstanka doma cinstva Srbije u 2000. godini" rekao da je "vreme
je da se rezultati tranzicije ravnomernije distribuiraju, jer ako sadašnja politicko -ekonomska elita hoce da opstane na
vlasti, poboljšanje moraju osetiti najsiromašniji slojevi koji cine vecinu stanovništva".
Istraživanje pokazuje da je dve tre cine stanovni štva na liniji siroma štva, oko 20 odsto visokoobrazovanih mladih ljudi
spremno je da odmah ode u inostranstvo, dok bi 54% odmah to u cinilo ukoliko bi imali priliku, rekao je Nikoli c. (Beta)

JAVNI RAZGOVOR NA TEMU "NEVLADINE ORGANIZACIJE U RAZVOJU CIVILNOG DRU ŠTVA - MESTO I ULOGA"
održan je 21. oktobra u Smederevskoj Palanci u okviru projekta "Promocija pluralizma ja canjem NVOa i civilnog društva u
Srbiji".
Izlagaci su bili Milan Miloševic, Ana Stojanovi c i Tatjana Miladinovic koji su predstavili NVO Evropski pokret u
Smederevskoj Palanci.
Projekat, koji realizuje 12 NVO iz Srbije i grcki NVO "Evropska Perspektiva", finansijski je podr žan od strane Evropske
unije u okviru programa Inicijativa za demokratiju i ljudska prava.
Kontakt: Evropski pokret u Smederevskoj Palanci,
Svetog Save br. 8,
11420 Smed. Palanka,
Yugoslavia,
Tel: +381 (0)26/312 -821,+381 (0)64/1904460, +381 (0)64/1724540;
Fax:+381 (0)26/312 -821,
Email: office@evropski-pokret.org.yu . (CRNPSSIS)

CENTAR ZA JAVNU I LOKALNU UPRAVU - PALGO CENTAR se od 15. oktobra nalazi na novoj adresi:
PALGO centar
Fakultet politickih nauka
Jove Ilica 165
11000 Beograd
Privremeni telefon PALGO centra je +381 11 472 629 E-mail adrese Centra su ostale nepromenjene: palgo@eunet.yu i
ilba@eunet.yu (PALGO CENTAR)

file://F:\doc\DOC2003\crnpssis-2003\vesti-2003\www\crnps200210.htm 2003-03-28
CRNPS Page 3 of 12

'Korupcija na lokalnom nivou i sau èešæe me ðunarodnih zvani ènika omogu æavaju razvoj mre ža za prostituciju, mre ža u
okviru kojih su žene prebijane, maltretirane i prodavane kao stoka', ka že se u saop štenju ove organizacije. (Beta)

"VRELE ŠEZDESETE - URBANA HRONIKA KRAGUJEVCA 1." naziv je knjige Vladimira Paunovi æa koja je promovisana
U Art galeriji SKC Kragujevac.
Knjigu je izdala NGO MillenniuMi i ovo je prvi izdava èki projekat te organizacije, podr žan od strane lokalnih i regionalnih
donatora (Skup štine grada, Vojvo ðanske banka...). (PR MillenniuM)

25.11.2002.

DVODNEVNI SEMINAR ZA PODIZANJE KAPACITETA NEVLADINIH ORGANIZACIJA na temu "Osnivanje i razvoj


nevladinih organizacija" odr žan je u Smederevskoj Palanci u organizaciji Evropskog pokreta iz Smederevske Palanke.
Seminar je deo projekta "Promovisanje pluralizma putem osna živanja NVO i civilnog dru štva u Srbiji" koji je finansijski
podržan od Evropske unije u okviru Evropske inicijative za demokratiju i ljudska prava. (CRNPSSIS)

SAOPŠTENJE NATA ŠE KANDI Æ POVODOM SU ÐENJA U PROKUPLJU ZA UBISTVO DECE I ŽENA U PODUJEVU 28.
MARTA 1999. GODINE

JAVNA TRIBINA na temu "Pristupa ènost u fizi èkom okru ženju i pristupa ènost informacijama za lica sa invaliditetom"
povodom Meðunarodnog dana invalida, održaæe se 26. novembra u organizaciji Udru ženja paraplegi èara Smederevo.
Na tribini æe pored aktivista iz invalidskih organizacija u èestvovati i profesori iz udru ženja arhitekata Srbije, kao i
predstavnici humanitarnih organizacija koje su finansirale projekte udruženja paraplegièara.
Kontakt: Udru ženje paraplegi èara Smederevo
Tel. 026/231 -536, 026/224-698, 064/161-20-72
E-mail: parasd@ptt.yu (CRNPSSIS)

ALTERNATIVNA EDUKACIJA ŽENA pod nazivom "Ženske studije", održava se u Kotoru u organizaciji nevladinih
organizacija Ženski informativni centar i ANIM iz tog grada.
Cilj projekta je upoznavanje kandidatkinja sa feministi èkom teorijom i praksom kroz predavanja, kreativne radionice i
istraživaèke radove. (Beta)

REGIONALNA KAMPANJA "UKLJUÈI I IH SVE" povodom 1. decembra Svetskog dana borbe protiv side, u organizaciji
Omladine JAZAS-a, sprovodi se istovremeno u Jugoslaviji, Bosni i Hercegovini i Makedoniji.
Kampanja æe trajati do 10. decembra, i obuhvati æe uliène manifestacije i regionalne seminare posve æene projektima
mladih o zdravlju u regionu Jugoisto ène Evrope. (Beta)

SOS - CRVENI TELEFON za zene i decu žrtve nasilja i diskriminacije poèeo je sa radom u Beogradu.
Telefon je 011/645 -798, a radno vreme od 16 -20 sati. E-mail: sosctel@drenik.net. (Tim SOS - CRVENOG TELEFONA)

KONKURS ZA POSAO PREVODIOCA I VOZAÈA RASPISUJE NOVOSADSKI HUMANITARNI CENTAR

22.11.2002.

REGIONALNA KONFERENCIJA ZA NEVLADINE ORGANIZACIJE KOJE RADE NA SUZBIJANJU TRGOVINE


LJUDIMA u jugoisto ènoj Evropi, održava se od 22 -24. novembra u organizaciji NVO ASTRA i Misije OEBS u SR Jugoslaviji
u Beogradu.
Cilj konferencije je stvaranje snažne mre že srodnih nevladinih organizacija kojom bi se omogu æila koordinacija aktivnosti
u cilju suzbijanja trgovine ljudima u regionu. (Anti Sex Trafficking Action - ASTRA)

KAMPANJU ZA POBOLJŠANJE USLOVA ŽIVOTA ROMA U SRBIJI, pod nazivom "Rom zna èi èovek" predstavili su
Savezno ministarstvo nacionalnih i etni èkih zajednica i britanska nevladina organizacija Oksfam (OXFAM).
Kampanja æe biti usmerena na poboljšanje osnovnih problema sa kojima se suo èava romska nacionalna zajednica u
Srbiji, a to su nezaposlenost, neobrazovanost i lo ša zdravstvena zaštita. (Beta)

OKRUGLI STO "ALBANCI U PRE ŠEVU, BUJANOVCU I MEDVE ÐI" zajedniè ki organizuju Fond za humanitarno pravo,
Skup ština op štine Bujanovac, Skupština op štine Pre ševo i Odbor za ljudska prava Bujanovac.
Ovaj razgovor odr žaæe se u Hotelu "Vrelo" u Bujanova èkoj banji 22. i 23. novembra 2002. (CRNPSJS)

TOKOM DVODNEVNE POSETE SAND ŽAKU PREDSTAVNICI EVROPSKE UNIJE su 21. novembra posetili
novopazarsku NVO "URBAN IN" i upoznali se sa dosada šnjim radom i programima ove organizacije, stepenom njene
involviranosti u re šavanje problema lokalne zajednice, kao i sa celokupnom društveno -politiè kom situacijom u Novom
Pazaru i Sandžaku.
Delegaciju diplomata è inili su predstavnici ambasada Danske, Belgije, Velike Britanije, Finske, Austrije, kao i predstavnik
Delegacije evropske komisije u SR Jugoslaviji, a URBAN IN predstavili su Aida Æorovi æ, koordinatorka, i Sead Biberovi æ,
programski kordinator. (CRNPS Sandžaka)

OSNIVAÈKA SKUP ŠTINA SEKCIJE MLADIH GRANSKOG SINDIKATA ZDRAVSTVA I SOCIJALNE ZA ŠTITE
"NEZAVISNOST" SRBIJE održana je u Nišu 16. novembra 2002.

file://F:\doc\DOC2003\crnpssis-2003\vesti-2003\www\crnps200211.htm 2003-03-28
CRNPS Page 5 of 12

la presse) kao "najbolja inostrana informativna publikacija", saop štio je ovaj beogradski dnevnik.
Glavni konkurent Danasu bio je kanadski dnevnik "Gloub end Mejl" (Globe and Mail), a nagrade su dodeljene na osnovu
kriterijuma kao što su ureðivaèki kvalitet, originalnost, anga žman, nezavisnost u odnosu na vlast i kvalitet informacija.
(Beta)

ASOCIJACIJA NEZAVISNIH ELEKTRONSKIH MEDIJA (ANEM) IZRA ŽAVA NAJOŠTRIJI PROTEST zbog verbalnog
napada trenera beogradskog fudbalskog kluba Partizan Ljubi še Tumbakoviæa na novinara Radio -televizije Srbije (RTS)
Nedeljka Kovinjala.
ANEM apeluje na nadležne da novinare "napokon uzmu u za štitu, a na profesionalna udru ženja i medijske ku æe da iskažu
svoju punu solidarnost... sa svakim novinarom koji je zbog svog profesionalnog rada izlo žen napadima i pritiscima".
(Beta)

SVETSKI DAN DETETA OBELEŽEN JE U RESTORANU MEK DONALDS U BEOGRADU, a manifestaciju su zajedni è ki
organizovali taj restoran i Jugoslovenski crveni krst (JCK).
Cilj manifestacije je promocija prava deteta garantovanih konvencijom UN iz 1989. godine, i ona æe biti sprovedena u
svim osnovnim školama u Srbiji i Crnoj Gori. (Beta)

EMISIJA NA TEMU "UMREŽAVANJE NEVLADINIH ORGANIZACIJA I INSTITUCIJA CIVILNOG DRU ŠTVA"


emitovaæe se 20. novembra 2002, u 14h na talasima Radio Jasenice (FM 88,3 MHz, FM 93,9 MHz i AM 1566 KHz).
Gosti emisije biæe Milan Milo ševiæ, Ana Stojanovi æ i Tatjana Miladinoviæ iz Evropskog pokreta u Smederevskoj Palanci.
Emisija je deo projekta "Promocija pluralizma jaèanjem NVO -a i civilnog društva u Srbiji" koji je finansijski podr žan od
strane Evropske unije u okviru Evropske inicijative za demokratiju i ljudska prava. (Evropski pokret u Smederevskoj
Palanci)

CRVENI KRST U ÈAÈKU POKLONIO JE MOJKOVA ÈKOM CRVENOM KRSTU SEDAM NOVIH I KORIŠÆ ENIH
INVALIDSKIH KOLICA. Donacija je rezultat je petnaestogodi šnje saradnje mojkova èkog i èaèanskog Crvenog krsta,
posebno mojkova èkog kluba dobrovoljnih davalaca krvi i Udru ženja distrofi èara iz Èaèka. (Beta)

19.11.2002.

PROJEKAT "UPOZNAJ SVOJA PRAVA - ODREDI ŠTE OTVORENO DEMOKRATSKO DRU ŠTVO", na kojem æe
uèestvovati 160 uèenika lokalnih srednjih škola, realizuje od 23. novembra NVO Multi -nacionalni centar iz Kragujevca.
Ciljevi projekta su upoznavanje mladih sa osnovnim ljudskim pravima i bira èkim pravom, kao i podsticanje mladih na
aktivnije uklju èivanje u civilno dru štvo.
Projekat je podr žala holandska ambasada u Beogradu. (Multi -nacionalni centar Kragujevac)

RADIONICA "OSNIVANJE I RAD U NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA" za predstavnike politiè kih stranaka, NVO i
graðane op štine Bojnik odr žana je u Sijarinskoj banji 15-17. novembra u organizaciji NVO Centar za obnovu i razvoj
poljoprivrede i sela iz Leskovca (CORPS).
Radionica je deo projekta razvoja demokratije i civilnog dru štva u nerazvijenoj opštini Bojnik.
Projekat je podr žan od strane holandske i norve ške ambasade. (CORPS)

DVONEDELJNI SEMINAR ZA POLITI ÈKE LIDERE, na kojem æe uèestvovati mladi aktivisti DOS -a i DSS-a, poèinje u
Novom Be èeju u organizaciji Fonda Centar za demokratiju.
Predavaèi, od kojih su ve æina profesori sa Beogradskog univerziteta, govori æe polaznicima o ulozi lidera u timu, na èinu
donošenja odluka, karakteristikama moderne politi èke stranke. (Politika)

18.11.2002.

KONFERENCIJA O POLO ŽAJU MLADIH U VOJVODINI, u organizaciji pokrajinskih omladinskih vladinih i nevladinih
organizacija, odr žava se u Novom Sadu.
Na konferenciji prisustvuje preko 150 aktivista, nevladinih organizacija i podmlatka politi èkih stranka. (Beta)

PRVA KONFERENCIJA U SR JUGOSLAVIJI O STALNOM ME ÐUNARODNOM KRIVIÈNOM SUDU (MKS) održana je


17. novembra u Beogradu u organizaciji OEBS -a.
MKS æe biti nadležan za voðenje postupaka protiv pojedinaca optu ženih za genocid, ratne zlo èine i zlo èine protiv
èoveènosti, u sluèajevima kada nacionalni sudovi nisu u stanju ili ne žele da to èine. (Koalicija za Me ðunarodni kriviè ni
sud)

KOALICIJA NEVLADINIH ORGANIZACIJA UDRU ŽENIH U SVETSKU MREŽU DVE HILJADE NVO èiji su napori
usmereni na efikasno uspostavljanje i funkcionisanje Me ðunarodnog kriviènog suda (MKS), zajedno sa Fondom za
humanitarno pravo, Human Rights Watch i Amnesty International, traži od vlasti SRJ da u punoj meri ugrade odredbe
Rimskog statuta u domaæe zakonodavstvo i donesu pravne akte neophodne za punu saradnju sa sudom.
Nevladine organizacije zatražile su, tako ðe, da SRJ "ne potpisuje bilo kakav bilateralni sporazum koji bi stvarao osnov za
nekažnjivost bilo kojih lica". (Koalicija za Me ðunarodni krivièni sud)

SAOPŠTENJE FONDA ZA HUMANITARNO PRAVO

DRU ŠTVO ZA ZAŠTITU DIVLJIH PTICA JUGOSLAVIJE KRITIKUJE SRPSKU VLADU I MUP zbog neprihvatanja
predloga da se formira "zelena policija", koja bi mogla da se suprotstavi lovokradicama.
Ova organizacija istièe da su njeni aktivisti samo u toku pro šle nedelje u dva grada u Srbiji konfiskovali 160 za štiæenih
divljih ptica koje su neometano prodavane na javnim mestima. (Beta)

MREŽA ZA AFIRMACIJU NEVLADINOG SEKTORA (MANS) U CRNOJ GORI ocenila je da državne strukture
"nipoda štavaju zna èaj" nevladinog sektora u Crnoj Gori.
MANS navodi da je novac koji je trebalo da dobiju nevladine organizacije "potro šen za finansiranje politièkih partija u

file://F:\doc\DOC2003\crnpssis-2003\vesti-2003\www\crnps200211.htm 2003-03-28
CRNPS Page 6 of 12

predizbornoj kampanji". (Beta)

15.11.2002.

JAVNI RAZGOVOR NA TEMU "UMRE ŽAVANJE NEVLADINIH ORGANIZACIJA I INSTITUCIJA CIVILNOG


DRU ŠTVA" održan je 14. novembra u Smederevskoj Palanci.
Ovaj razgovor, u organizaciji Evropskog pokreta u Smederevskoj Palanci, drugi je u okviru projekta "Promocija pluralizma
jaèanjem NVO i civilnog dru štva u Srbiji" koji realizuje 12 NVO iz Srbije i NVO iz Gr è ke "Evropska Perspektiva".
Projekat je finansijski podr žan od strane Evropske unije u okviru Evropske inicijative za demokratiju i ljudska prava.
(CRNPSSIS)

CENTAR POSLOVNIH USLUGA U SEVERNOM DELU KOSOVSKE MITROVICE, koji æe obezbeðivati kredite i poslovnu
obuku za razvoj mikro -preduzeæa u sredinama koje su naseljene manjinama, otvorila je Evropska agencija za
rekonstrukciju.
Pored Kosovske Mitrovice, centri poslovnih usluga otvoreni su i u Graèanici, Štrpcu i Zve èanu.
Agencija je namenila 1,2 miliona eura iz sredstava Evropske unije za ovaj program prethodno zapo èet od strane
Meðunarodne organizacije za migraciju (IOM). (Medija centar)

ŽENE NA TRŽIŠTU RADA I ZA ŠTITNO RODNO ZAKONODAVSTVO TEME SU PREDAVANJA koje æe se održati u 15.
novembra u Velikoj Plani.
Predavaè je Marija Lukiæ, "Glas razlike" iz Beograda, a predavanje je deo projekta Rodna edukacija za žene zaposlene u
institucijama koji sprovodi NVO Žene u akciji iz Velike Plane.
Projekat podržava fondacija Friedrich Ebert Stiftung. (CRNPSSIS)

REGIONALNI PROJEKAT GEOTAKT II èija je misija demokratizacija i razvoj civilnog dru štva organizuje Dobrotvorno
društvo Panonija uz podršku fondacije Charles Stewart Mott.
Partneri u realizaciji projekta su lokalne nevladine organizacije iz 10 gradova Vojvodine i regionalni partneri iz Temi švara i
Segedina. (Panonija)

PROJEKAT " U ÈIMO ZAJEDNO - ŽIVIMO ZAJEDNO " èiji je cilj uèenje o vrednostima tolerancije zajedni èki organizuju
Savet za obrazovanje Vojvodine i Dobrotvorno dru štvo Panonija, uz podr šku pokrajinskog Sekretarijata za obrazovanje.
Projekat se realizuje u osnovnim i srednjim školama u Vojvodini i traja æe 3 godine.
Projektom se želi podiæi nivo tolerancije u vojvo ðanskim školama uz saradnju i podr šku nastavnika iz škola, civilnog
sektora, roditelja i lokalne zajednice. (Panonija)

CENTAR ZA RAZVOJ NEVLADINIH ORGANIZACIJA PROTESTUJE ZBOG ODLUKE CRNOGORSKE VLADE da


budžetska sredstva namenjena nevladinim organizacijama preusmeri politi èkim strankama za potrebe predizborne
kampanje. (MANS)

AKTIVNOSTI ODBORA ZA PRAVA ÈOVEKA IZ VRANJA

14.11.2002.

MEÐUNARODNA KONFERENCIJA "ME ÐUNARODNI KRIVIÈNI SUD", koju organizuje misija OEBS -a u SRJ, odr žaæe
se u petak, 15. novembra, u Centru "Sava" u Beogradu.
Cilj konferencije je zapo èinjanje procesa uskla ðivanja doma æeg zakonodavstva sa meðunarodnim obavezama države,
kao i omoguæavanje i pospe šivanje procesa ostvarivanja statuta Me ðunarodnog kriviènog suda. (Beta)

U TOKU JE REALIZACIJA SLEDEÆIH PROJEKATA FORUMA ZA GRA ÐANSKA PRAVA: 1) "Gra ðanskim aktivizmom
do demokratske politiè ke kulture" (OXFAM)
2) "Važnost zajedni èke inicijative NVO-a za razvoj demokratske politi èke kulture i efikasno upravljanje u lokalnoj
zajednici" (Holandska Ambasada)
3) "Demokratizacija i lokalni razvoj - Razmena dobrih iskustava izmeðu Bugarskih i Srpskih NVO i lokalnih uprava u
pograniè noj zoni. (Freedom House)
4) "Promovisanje Pluralizma putem osna živanja NVO -a i civilnog dru štva u Srbiji - (Evropska Komisija)
(Forum za graðanska prava)

PROJEKAT "REVITALIZACIJA U LOKALNOJ ZAJEDNICI" namenjen deci sa smetnjama u razvoju zavr šen je 13.
novembra sve èanim otvaranjem biblioteke igraè aka u Društvu za mentalno nedovoljno razvijena lica i autisti ène osobe
Smederevske Palanke i Velike Plane.
Projekat je realizovan u saradnji sa Save the Children i UNICEF -a. (CRNPSSIS)

13.11.2002.

INTERNET STRANICA SA DNEVNIM PREGLEDOM VESTI IZ SRPSKIH MEDIJA O STANJU ŽIVOTNE SREDINE na
adresi http://www.earthwire.org/serbia/ zajedni èki je projekat Regionalnog centra za životnu sredinu za Centralnu i
Istoènu Evropu, (REC), Kancelarije u Jugoslaviji i Norve ške agencije Grid/Arendel, osnovane od strane UNEP -a i Norve ške
vlade.
Stranica se ažurira svakog dana u periodu od 07.00 do 11.00 èasova.

file://F:\doc\DOC2003\crnpssis-2003\vesti-2003\www\crnps200211.htm 2003-03-28
CRNPS Page 3 of 13

španske provincije Alava. (Žene u crnom)

"TRANSPARENSI SRBIJA" POZDRAVIO JE DONO ŠENJE DOPUNA JUGOSLOVENSKOG ZAKONA O KRIVIÈNOM


POSTUPKU koje se uglavnom odnose na borbu protiv organizovanog kriminala.
"Organizovani kriminal u celom svetu te ži da putem korupcije ostvari uticaj na dono šenje bitnih odluka u svim sferama
društvenog života", navodi se u saop štenju srpskog ogranka Transparency International. (Beta)

MREŽA ZA RAZVOJ NEVLADINIH ORGANIZACIJA (MANS) PO ÈINJE AKCIJU prikupljanja mišljenja gra ðana o
strategiji za borbu protiv siromaštva.
Akcija æe biti sprovedena u svim gradovima Crne Gore, pod pokroviteljstvom kancelarije UN u Podgorici. (Beta)

19.12.2002.

KONFERENCIJA "PROFIL SIROMA ŠTVA U SRBIJI" koju je organizovalo Ministarstvo za socijalna pitanja Republike
Srbije održana je 18.12.2002. godine u hotelu Jugoslavija.
Na konferenciji su predstavljeni osnovni rezultati "Ankete o životnom standardu stanovni štva". Drugi deo konferencije je
bio posveæen predstavljanju konsultativnog procesa izrade Strategije za smanjenje siroma štva. (CRNPS)

INSTITUT ZA SOCIOLO ŠKA ISTRA ŽIVANJA Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu proslavio je 30 godina rada.

Strateško opredeljenje ISI FF je usmereno: ka prou èavanju problema društvene stvarnosti, razvijanju primenjenih
istraživanja, obnavljanju, uspostavljanju i širenju saradnje sa doma æim i meðunarodnim nau ènim institucijama, NVO i
fondacijama na formulisanju i izvoðenju zajedniè kih projekata, formiranju i prezentaciji baza podataka iz zavr šenih
projekata, obrazovnoj delatnosti: obuci za istraživaè ki rad na baziènim i primenjenim istraživanjima; organizaciji
seminara, konferencija, diskusija, izdava èkoj delatnosti: nastavljanju publikovanja istra živaèkih nalaza.
Za više informacija o Institutu pogledajte Internet prezentaciju na adresi: http://www.f.bg.ac.yu/isi . (CRNPS)

JAVNU DISKUSIJU NA TEMU: "KRAGUJEVAC, KULTURNA PRESTONICA, PREPREKE I MOGU Æ NOSTI"


organizovali su 16.decembra u Kragujevcu Sekretarijat za kulturu Skupštine grada i NGO MillenniuM.
U diskusiji su u èestvovali predstavnici menad žmenta lokalnih kulturnih institucija, lokalne uprave, NVO, urednici kulturnih
rubrika medija i autori iz oblasti kulture.
Program je realizovan u okviru projekta "Razvoj pluralizma jaèanjem NVO i civilnog sektora", koji podr žavaju Evropska
komisija i Evropska perspektiva. (PR MillenniuM).

PROJEKCIJU FILMA "JARANI" i razgovor o filmu organizuje 20. decembra Topli èka inicijativa iz Prokuplja, u saradnji
sa Dokumentacionim centrom ratovi 1991 - 1999.
Film je snimljen u produkciji televizije B92 i Dokumentacionog centra ratovi 1991 -1999.
Projekcija æe se održati u Muzeju "Toplica" u 19h. (Topli èka inicijativa)

U KRALJEVO JE POSREDSTVOM ORGANIZACIJE RCGA LINGVA STIGLA HUMANITARNA PO ŠILJKA koju æe


volonteri Foruma NVO distribuirati Zdravstvenom centru ''Studenica'', kraljeva èkim osnovnim školama, kao i izbeglicama i
raseljenim licima smeštenim u kolektivnim centrima.
Pošiljka se sastoji od 16 tona sanitetskog i medicinskog materijala, bolni èkih kreveta, profesionalne kuhinjske opreme,
zimske ode æe, obuæe, konzervisane hrane, igraèaka.
Donatori su britanske organizacije Blythswood Care i Jersey Aid for Europe Foundation. (CRNPSCS)

SEMINAR ''SVET ŽENA'', posveæen edukaciji o trgovini ženama, odr žale su 13 -15. decembra aktivistkinje Romskog
Informativnog Centra iz Kragujevca.
Program je realizovan uz pomo æ donacije organizacije CARITAS, Austrija. (RIC)

18.12.2002.

JAVNI RAZGOVOR "PREDUZETNI ŠTVO - ISKUSTVA IZ SLOVENIJE" održan je 17. decembra u Smederevskoj
Palanci u organizaciji Evropskog pokreta u Smederevskoj Palanci.
Na skupu su govorili Milan Miloševiæ, predsednik Evropskog pokreta u Smederevskoj Palanci, Milan Zdravkovi æ,
predsednik Udruženja agronoma DOMAÆIN i Slobodan Ivkoviæ, predsednik Centra za razvoj poljoprivrede, vodoprivrede i
šumarstva "Jasenica".
Povod za javni razgovor je bio pohaðanje Letnje škole preduzetni štva u organizaciji GEA Colleage iz Ljubljane u toku
septembra i oktobra ove godine. (CRNPSSIS)

file://F:\doc\DOC2003\crnpssis-2003\vesti-2003\www\crnps200212.htm 2003-03-28