You are on page 1of 5

CRNPS Page 4 of 8

FOND ZA HUMANITARNO PRAVO UPUTIO JE ZAHTEV VLADI CRNE GORE, Op štini Budva i Komesarijatu Crne Gore
za izbegla i raseljena lica, da obezbede alternativni sme štaj žiteljima romskog naselja "Palestina" u Budvi, koje vlasnik
parcele namerava ove zime prinudno da iseli.
Veæina od 140 ljudi, meðu kojima je 58, došla je u "Palestinu" nakon što je izbegla s Kosova 1999. godine. (RIA)

OSNIVAÈKA SKUP ŠTINA EVROPSKOG SAVEZA INVALIDA RATA održana je 2 -4. decembra 2002. u Termama Èatež
u Sloveniji.
Uèesnici Skupštine i potpisnici osniva èkog akta su organizacije invalida rata Slovenije, Italije, Hrvatske, Bosne i
Hercegovine, Makedonije, Srbije i Crne Gore. (Savez slijepih Crne Gore)

23.01.2003.

JAVNI RAZGOVOR NA TEMU "LOKALNA VLAST I NEVLADINE ORGANIZACIJE" održan je u Maloj sali Skup štine
opštine Smederevska Palanka u okviru projekta "Promocija pluralizma ja èanjem NVOa i civilnog društva u Srbiji".
Izlagaèi na skupu su bili: Vladan Star èeviæ, predsednik IO SO Smederevska Palanka, Milan Milo ševiæ, predsednik
Evropskog pokreta u Smederevskoj Palanci i Tatjana Miladinovi æ, asistent na projektu Evropskog pokreta u
Smederevskoj Palanci.
Projekat "Promocija pluralizma ja èanjem NVO i civilnog dru štva u Srbiji" partnerski je kofinansiran od strane Evropske
komisije u okviru Evropske inicijative za demokratiju i ljudska prava, Gr èke NVO Evropska perspektiva i Evropskog
pokreta u Smederevskoj Palanci. (CRNPSSIS)

ŽENSKA NEVLADINA ORGANIZACIJA GRUPA ZA PROMOCIJU ŽENSKIH POLITI ÈKIH PRAVA "GLAS RAZLIKE"
OTVARA KONKURS ZA RADNO MESTO ADMINISTRATIVNE/OG ASISTENTKINJE/TA

OTPOR PROTESTUJE POVODOM NAPADA NA REGIONALNOG KOORDINATORA OVE ORGANIZACIJE U


BUJANOVCU

ZA POTREBE RAZVOJNOG PROJEKTA "TOPOLA NA POTEZU", podr žanog od strane SIDA, NGO MillenniuM je sprovela
osnovni trening iz menadžmenta komunikacija za predstavnike NVO, medija, lokalne uprave, škola i javnih organizacija u
Topoli.
Nosilac projekta je Skupština opštine Topola. (PR MillenniuM)

WEB PREZENTACIJA SA INFORMACIJAMA O STRATEGIJI ZA SMANJENJE SIROMA ŠTVA U CRNOJ GORI, koju je
postavila Mreža sa Afirmaciju Nevladinog Sektora (MANS), nalazi se na adresi
http://www.crnps.org.yu/www.strategija.cg.yu . (MANS)

22.01.2003.

TRIBINA "UÈEŠÆ E GRAÐANA U POLITICI", u organizaciji Centra dru štvene inicijative iz Smedereva (CEDI), odr žaæe
se 22. januara u Petrovcu na Mlavi u sali Skup štine op štine u 13h.
Ovom tribinom, CEDI otpoèinje kampanju "Razvoj tre æeg sektora u Branièevskom okrugu", a slogan kampanje je
"Uklju èi se, uèestvuj i budi deo ekipe".
Kampanju podr žava Freedom House, sredstvima USAID -a.
Kontakt:
Darko Memedoviæ
Tel: 064 12 75 487 (CRNPSSIS)

file://F:\doc\DOC2003\crnpssis-2003\vesti-2003\www\crnps200301.htm 2003-03-28
CRNPS Page 12 of 14

Slobodan Markoviæ, predsednik Centra za razvoj interneta. (Beta)

U SKLOPU PROJEKTA IZGRADNJA POVERENJA IZME ÐU GRAÐANA I LOKALNE ADMINISTRACIJE CESID JE 6.


februara odr žao javne sastanke u Velikoj Plani i Smederevskoj Palanci.
Cilj organizatora bio je da se pomogne bolja komunikaciji lokalnih administracija i gra ðana.
U toku skupa prezentovane su dva istraživanja na teme Apstinencija i participacija gra ðana u lokalnoj sredini i Sa ove i sa
one strane šaltera- od šaltera ka dobro ureðenom prostoru za komunikaciju gra ðana i opštine.
Kontakt:
CESID Regionalna kancelarija Smederevo
Tel: 026/ 225 638
E-mail: cesidsd@ptt.yu http://www.cesid.org/ . (CRNPSSIS)

KRIVIÈNU PRIJAVU PROTIV DVOJICE FUNKCIONERA OP ŠTINE TITEL ZBOG VRE ÐANJA I OMALOVAŽAVANJA
ROMA, kolega na poslu, podneli su Fond za humanitarno pravo i Udru ženje Roma - Titel.
Tužba je podneta za krivièno delo izazivanja nacionalne, rasne i verske mr žnje. (FHP)

MEDICINSKU OPREMU I VOZILA U VREDNOSTI 496.938 USD uruèili su kragujeva èkim bolnicama Dr. Lin D žermajn
Montgomeri i vojni ataše ambasade SAD puk. Majkl R. Martinez.
Donacija, koja ukljuèuje generatore, pumpe, kancelarijski i bolni èki nameštaj, medicinska sredstva i odre ðena vozila, deo
je programa humanitarne pomoæi Evropske komande ameri èkog Ministarstva odbrane. (CRNPSSIS)

06.02.2003.

FOND ZA OTVORENO DRUŠTVO PREDSTAVIÆ E SE U OKVIRU CIKLUSA TRIBINA "CIVILNO DRU ŠTVO U
TRANZICIJI" u Domu omladine 06.02.2003. godine u 19 èasova.
Na tribini æe govoriti: Sonja Liht, predsednica Fonda, Jadranka Jelin èiæ, programski direktor, Žarko Stepanovi æ,
koordinator programa. Razgovor vodi Nenad Dakovi æ.

DRUGOSTEPENI OKRUŽNI SUD U ZRENJANINU POTVRDIO JE PRESUDU opštinskog suda u Kikindi, kojom je
urednik lista "Kikindske" Željko Bodrožiæ proglašen krivim zbog dela uvrede Dmitra Šegrta, direktora A.D. "Toza
Markoviæ".
Bodrožiæ mora da plati 32 hiljade dinara na ime kazne i tro škova postupka i obustavljena mu je polovina plate.
Radi se o njegovom tekstu "Roðeni za reforme" u listu Kikindske od 9. januara 2002.
"To je atak na slobodu javne reci, zato je moj advokat iz JUKOM Žarko Petrovi æ uputio zahtev za za štitu zakonitosti
republièkom javnom tu žilaštvu a o svemu su obave šteni Savet Evrope, OEBS i druge me ðunarodne organizacije", rekao
je za Danas Bodrožiæ. (Danas)

KOMISIJA ZA ISTINU I POMIRENJE POZIVA NA OTVARANJE IZLO ŽBE "MEDIJI I RAT" 8. februara u 18.00
èasova u atrijumu Etnografskog muzeja (Studentski trg 13, Beograd).
Predavanje na temu "Mediji i rat" održaæe Fil Hemond, South Bank University, London.
Izložba prikazuje fotografije Mihalja Moldvaja, fotoreportera nema èkog magazina "Štern", o ratovima na prostoru biv še
Jugoslavije, "Medijsku sobu" o izveštavanju strane štampe o ratovima na prostoru biv še Jugoslavije grupe umetnika iz
Berlina (Neue Gesellschaft fuer Bildende Kunst - Klaudija Burbaum, Matijas Rajhelt, Mark Sifner), video -instalaciju
"Warshots 1999" video-umetnika Matijasa Venera iz Minhena, o ratu na Internetu za vreme sukoba na Kosovu i NATO -
bombardovanja.
(Komisija za istinu i pomirenje, Resavska 24/ I tel./ fax 32 49 -602, 32 49-603, 32 49-604, office@komisija.org;
http://www.komisija.org/ )

RADIO EMISIJU NA TEMU: "TREÆ I SEKTOR I POMOÆ RASELJENIÈKOJ I IZBEGLIÈKOJ POPULACIJI" u kojoj je
širem auditorijumu predstavljena jedna od najaktivnijih NVO u ovoj oblasti "Sunce" producirala je na talasima Radio
Kragujevca NGO MillenniuM.
Projekat "Razvoj pluralizma jaèanjem NVO i civilnog dru štva", uz podr šku Evropske komisije i Evropske perspektive se
realizuje veæ drugu godinu.(PR MillenniuM).

UŽIÈKA NVO CENTAR ZA PRAVA DETETA ZAPO ÈELA JE PROJEKAT "ŽIVETI ZAJEDNO", èiji je cilj izgradnja
demokratskog dru štva kroz razvijanje svesti o potrebi mirnog su života mladih u razli èitim kulturnim, etni è kim i
nacionalnim sredinama.
Projekat æe se realizovati u jo š šest srpskih gradova, a donator je švajcarska fondacija Pestalozzi Childrens Village
Foundation. (Beta)

SEMINAR O GODIŠNJEM RA ÈUNU ZA 2002. NAMENJEN NVO organizovao je 31. januara Institut za ekonomiku i
finansije.
Seminaru je prisustvovalo 30 predstavnika NVO iz Srbije. (Institut za ekonomiku i finansije)

ŠEF MISIJE OEBS-A PRI SRJ, AMBASADOR MAURICIO MASARI, POSETIO JE 5. FEBRUARA NOVOPAZARSKU
NVO URBAN IN.
Tom prilikom on je preneo spremnost OEBS -a da pomogne URBAN IN -u i drugim lokalnim NVO u unapre ðenju politièkog
dijaloga i borbi protiv sextraffickinga. (CRNPS Sand žaka)

file://F:\doc\DOC2003\crnpssis-2003\vesti-2003\www\crnps200302.htm 2003-03-28
CRNPS Page 1 of 14

O nama Projekti Forum Dokumenti

Arhiva vesti za mesec Februar, 2003.


28.02.2003.

UPOZNAVANJE SA AKTIVNOSTIMA DELEGACIJE EVROPSKE KOMISIJE U SRBIJI I CRNOJ GORI, Evropske


Agencije za rekonstrukciju i ECHO-a, pomoæ Evropske Unije/Komisije Srbiji i Crnoj Gori, upoznavanje sa programima
CARDS i EIDHR, upoznavanje sa projektom "Ja èanje institucija civilnog dru štva - Izgradnja kapaciteta i razvoj regionalnih
mreža NVO u Srbiji", trenutan rad i situacija razvoja NVO u regionu centralne Srbije, bile su teme konferencije za
novinare koju su 27. februara, u Dru štveno -razvojnom centru LINGVA u Kraljevu, organizovali Centar za razvoj
neprofitnog sektora iz Beograda, u saradnji sa regionalnim Centrom za razvoj neprofitnog sektora centralne Srbije
(Kraljevo).
O navedenim temama govorili su: David Hudson, prvi sekretar Delegacije Evropske komisije u Srbiji i Crnoj Gori, Marija
Janèiæ, zadužena za humanitarnu aktivnost i civilno društvo Delegacije Evropske komisije u Srbiji i Crnoj Gori, Branka
Petroviæ, direktor programa Centra za razvoj neprofitnog sektora - Beograd i Radovan Miliæeviæ, koordinator Centra za
razvoj neprofitnog sektora centralne Srbije. Konferencija je realizovana u okviru projekta ''Ja èanje institucija civilnog
društva - Izgradnja kapaciteta i razvoj regionalnih mre ža NVO u Srbiji'', koji finansira Evropska komisija. (CRNPSCS)

NA KONFERENCIJI ZA NOVINARE U U ŽICU Centar za razvoj neprofitnog sektora iz Beograda je javnost obavestio o
aktivnostima Evropske komisije na na šim prostorima i posebno o aktivnostima CRNPS -a u okviru projekta ''Jaè anje
institucija civilnog dru štva - Izgradnja kapaciteta i razvoj regionalnih mre ža u Srbiji'', koji finansira Evropska Komisija.
Na konferenciji je govorio David Hudson, prvi sekretar Delegacije Evropske komisije u Srbiji i Crnoj Gori. Pored njega,
novinarima su se obratili i Branka Petrovi æ, direktor programa Centra za razvoj neprofitnog sektora iz Beograda i Ru žica
Dabiæ, koordinator CRNPS Zapadne Srbije.
Veliki broj pitanja prisutnih novinara odnosio se i na dugo o èekivani Zakon o udru ženjima gra ðana. (CRNPSZS)

NORVEŠKI SAVET ZA IZBEGLICE (NRC) POZIVA DOMA ÆE NEVLADINE ORGANIZACIJE I UDRU ŽENJA DA
DOSTAVE PREDLOGE PROJEKATA

KONKURS ZA RADNA MESTA PROGRAM MENADŽERA I OFFICE MENADŽERA GENERALNOG SEKRETARIJATA


GRAÐANSKOG PAKTA ZA JUGOISTO ÈNU EVROPU U NOVOM SADU

DOBROTVORNI FOND SRPSKE PRAVOSLAVNE CRKVE POZIVA ZAINTERESOVANE ZA VOLONTERSKI RAD

JAVNI RAZGOVOR NA TEMU "PREDUZETNIŠTVO I NEVLADINE ORGANIZACIJE" održan je 27. februara u


Smederevskoj Palanci.
Razgovor je deo projekta "Promocija pluralizma jaèanjem NVOa i civilnog društva u Srbiji" koji se sprovodi u saradnji sa
grè kom NVO "EVROPSKA PERSPEKTIVA". Projekat je partnerski kofinansiran od strane Evropske komisije u okviru
Evropske inicijative za demokratiju i ljudska prava, Grèke NVO Evropska perspektiva i Evropskog pokreta u Smederevskoj
Palanci.
Uvodna izlaganja su imali Milan Miloševiæ, magistar sistemologije i logistike, predsednik Evropskog pokreta u
Smederevskojn Palanci, dr. Milan Zdravkovi æ, predsednik Udruženja agronoma "DOMA ÆIN" i Slobodan Ivkovi æ, dipl.
ecc, predsednik Centra za razvoj poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva "JASENICA". (CRNPSSIS)

SEMINAR ''VOLONTERSKI RAD I ZNA ÈAJ PREVENCIJE BOLESTI ZAVISNOSTI'' održan je u Po žegi u organizaciji
NVO Sretenje.
Predavaèi na seminaru su bili Jelena Pavlovi æ - Volonterski centar Beograd i Spomenka Æiriæ - Jankoviæ - NVO Korak po
korak - Beograd. Projekat "Volonterski centar" podr žava NOVIB - Oxfam -ova kancelarija Beograd. (NVO Sretenje)

TRIBINU NA TEMU ZAGAÐENOSTI PODUR ÈJA BRESTOVCA i velike zastupljenosti endemske nefropatije, u okviru

file://F:\doc\DOC2003\crnpssis-2003\vesti-2003\www\crnps200302.htm 2003-03-28
CRNPS Page 4 of 14

NVO u Srbiji", koji finansira Evropska komisija.


Obra ðene su sledeæe teme: Pojam, uloga i zna èaj NVO u dru štvu (Ana Stojanovi æ), Istorijski razvoj NVO u Srbiji
(Branka Petroviæ), Odre ðivanje misije i ciljeva organizacije (Milan Milo ševiæ), Anatomija i elementi projekta (Milan
Miloševiæ), Prikupljanje sredstava - fundraising (Milan Miloševiæ), Odnos sa javnošæu za NVO (Sanja Rajkoviæ),
Volonterski menad žment (Sanja Rajkovi æ), Pitanja - razgovor sa u èesnicima. (CRNPSSIS)

U SMEDEREVU JE 21.2..2002.G. ODR Ž ANA TRIBINA NA TEMU "RAZUMEVANJE POJMA I ULOGE NVO U
RAZVOJU CIVILNOG DRU ŠTVA".
Na tribini su govorili Tomislav Petrovi æ, predsednik SO Smederevo, Žarko Paunoviæ, direktor Centra za razvoj
neprofitnog sektora, Branka Petrovi æ, direktor programa Centra za razvoj neprofitnog sektora i Milan Milo ševiæ,
Koordinator Centra za razvoj neprofitnog sektora severoisto ène Srbije.
Tribina je odr žana u okviru projekta "Ja èanje institucija civilnog dru štva - izgradnja kapaciteta nevladinih organizacija i
razvoj regionalnih mreža u Srbiji (2002 -2004)" koji je finansijski podr žan od Evropske komisije u okviru Evropske
inicijative za demokratiju i ljudska prava. (CRNPSSIS)

U PROSTORIJAMA CENTRA ZA RAZVOJ NEPROFITNOG SEKTORA SEVEROISTO ÈNE SRBIJE ODRŽANA JE


KONFERENCIJA ZA NOVINARE na kojoj su prezentirani rad i planovi regionalnog centra koji pokriva 22 op štine
severoistoène Srbije i to: Aran ðelovac, Batoèina, Æuprija, Despotovac, Golubac, Jagodina, Ku èevo, Lapovo, Malo Crniæe,
Para æin, Petrovac, Po žarevac, Raèa, Ražanj, Smederevo, Smederevska Palanka, Svilajnac, Topola, Velika Plana, Veliko
Gradište, Žabari, Žagubica. (CRNPSSIS)

"REFORMA SEKTORA BEZBEDNOSTI", NAZIV JE JEDNODNEVNOG SEMINARA koji je 22. februara odr žan u
Društveno -razvojnom centru LINGVA- Kraljevo.
Predavaèi na seminaru bili su: Prof. dr. Miroslav Had žiæ, Mr. Milorad Timoti æ i Dr. Bogoljub Milosavljeviæ iz Beograda.
Seminaru su prisustvovali novinari, mladi istraživaèi i postdiplomci, aktivisti nevladinih organizacija i aktivisti politi èkih
partija.
Predavaèi iz Centra za civilno -vojne odnose iz Beograda, govorili su o reformi sektora bezbednosti u Srbiji i Crnoj Gori,
demokratskoj kontroli oružanih snaga - znaèenju i principima kao i Izgledima za demokratsku kontrolu Vojske
Jugoslavije. (CRNPSCS)

U SMEDEREVSKOJ PALANCI ODR ŽAN JE REDOVAN SASTANAK GRANSKOG SINDIKATA METALACA


"NEZAVISNOST" HK GO ŠA na kojoj je pokrenuto pitanje saradnje sa nevladinim organizacijama u cilju definisanja
oblika dalje saradnje.
Na sastanku je konstatovana potreba da se nevladine organizacije vi še anga žuju na poveæanju vidljivosti socijalno
ekonomskih problema.
Kontakt:
Granski sindikat metalaca "NEZAVISNOST" HK "GO ŠA"
tel. 026/323 -386. (CRNPSSIS)

TRIBINA "UTICAJ EKOLO ŠKIH ORGANIZACIJA NA POLITIKU EVROPSKIH ZEMALJA U SFERI ODR ŽIVOG
RAZVOJA" održana je u Vlasotincu 20. februara.
Tribinu su zajedni èki realizovali Edukacioni centar Leskovac i Eko -baza Jug Vlasotince, u okviru projekta "Promovisanje
pluralizma jaèanjem NVO -a i civilnog dru štva u Srbiji". (RCRNPSJS)

MEÐUNARODNI OKRUGLI STO "MULTIJEZI ÈKO INFORMISANJE NA RADIJU", održaæe se u Novom Sadu od
28.02. do 2.03.2003. u okviru mre že Medijska inicijative. Novinari i struè njaci iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske,
Makedonije, Maðarske i Vojvodine raspravljaj æe o višejeziè nim radio programima u svojim zemljama.
Okrugli sto realizovala je Novosadska novinarska škola, pod pokroviteljstvom Mediaplana Sarajevo. (NNŠ)

NULTI SASTANAK POVODOM OTVARANJA AGENCIJE ZA RAZVOJ MALIH I SREDNJIH PREDUZE ÆA, u cilju
poboljšanja saradnje izmeðu javnog, privatnog i nevladinog sektora, odr žan je 20. februara u Leskovcu, u maloj sali
Privredne komore.
Agenciju æe prve dve godine finansirati Evropska komisija, nakon èega æe poèeti da se samofinansira. (RCRNPSJS)

UDRU ŽENJE PARAPLEGI ÈARA ÈAÈKA PRIVODI KRAJU REALIZACIJU PROJEKTA "GRAD BEZ PREPREKA"
vrednog 120 000 USD.
Preostali radovi na projektu su: platforme na ulazima u SUP -u, zgradi Op šine, Domu kulture i Specijalnoj školi u Èaèku.
Projekat finansira USAID preko ACDI/VOC -e, Ministarstvo za socijalna pitanja, OXFAM, Skup ština op štine Èa èak i privatni
preduzetnici Èa èka.
Kontakt:

file://F:\doc\DOC2003\crnpssis-2003\vesti-2003\www\crnps200302.htm 2003-03-28
CRNPS Page 3 of 16

organizacija "Jus humanum", a ciji su osnivaci i pojedini clanovi gradske vlade… Grupa novinara ocenila je da takvo
ponašanje lokalne vlasti pokazuje elementarno nerazumevanje uloge slobodnih medija. (Medija centar)

SAOPŠTENJE DRUŠTVA STUDENTKINJA I STUDENATA ¨FILONUS¨ I KLUBA STUDENATA/KINJA SOCIOLOGIJE


"STALKERI"

ANALITI CKI IZVE ŠTAJ RADNE GRUPE ISTVEST INSTITUTA

27.03.2003.

ZBOG RATA KOJEG SU SAD POKRENULE U IRAKU MULTIMEDIJALNI INSTITUT PREKIDA UGOVOR kojim je od
Sjedinjenih Americkih Država dobio 100.000 USD za rad na razvoju civilnog sektora u Hrvatskoj.

MEÐUNARODNI KOMITET SPASA (INTERNATIONAL RESCUE COMMITTEE - IRC) POZIVA NEVLADINE


ORGANIZACIJE IZ SRBIJE DA UCESTVUJU U PROGRAMU MALIH GRANTOVA ZA PROJEKTE ZASTUPANJA U
ZAJEDNICI

PROGRAME AKTIVNOSTI SAVETA EVROPE U SRBIJI I CRNOJ GORI predstavili su Žan Luj Loren, direktor
Direktorata za strateško planiranje Saveta Evrope i Verena Tejlor, specijalni izaslanik generalnog sekretara Saveta
Evrope.
"Savet Evrope i Evropska Komisija ulazu povecane napore u pravcu ucvršcivanja ljudskih prava i vladavine prava u Srbiji i
Crnoj Gori i ove dve institucije su se dogovorile o zajednickom programu podrške zemlji", rekla je na konferenciji za
novinare Verena Tejlor. Ona je dodala da je rec o dvogodi šnjem programu koji ce trajati od proleca 2003. godine do
2005. godine, a njegova vrednost je 1,5 miliona evra.
Ovaj novac ce biti utrošen za inkorporaciju evropskih standarda ljudskih prava u domace zakonodavstvo, reformu
pravosuda, obuku pravnih strucnjaka i inkorporiranje ljudskih prava i civilnog obrazovanja u programe srednjih škola.
(Medija centar)

IZLOŽ BA SVET INFORMACIJA/WORLD-INFORMATION.ORG posle uspešne premijere u Briselu 2000. godine, a


zatim i u Becu 2000. i Amsterdamu 2002. godine, ekskluzivno dolazi u Jugoslaviju.
Izlo žba Svet Informacija je internacionalni projekat koji je realizovao Institut za nove kulturne tehnologije PublicNetBase
t0 iz Be ca, pod pokroviteljstvom UNESCO -a u sklopu manifestacije Evropski grad kulture - Brisel 2000. Producenti za
izložbu World -information.org u Jugoslaviji su: Centar za nove medije - kuda.org, Novi Sad, Muzej Savremene Umetnosti,
Beograd, Zavod za informatiku i Internet Republike Srbije. (Kuda.org)

SAOPŠTENJE FONDA ZA HUMANITARNO PRAVO POVODOM PREDLOGA ZA UVOÐENJE SMRTNE KAZNE

SAOPŠTENJE BEOGRADSKOG CENTRA ZA LJUDSKA PRAVA POVODOM PREDLOGA ZA UVOÐENJE SMRTNE


KAZNE

“OSNA Ž IVANJEM LOKALNE EKONOMIJE OSNAŽ UJEMO GRAÐANSKO DRU ŠTVO – PRIPREMA ZA FORMIRANJE
LOKALNIH RAZVOJNIH KOALICIJA U CENTRALNOJ SRBIJI" naziv je seminara koji je održan u Smederevskoj
Palanci u okviru projekta "Osnaživanje gradanskog društva kroz koaliciju NVO centralne Srbije" koji partnerski realizuje
šest NVO iz centralne Srbije sa Forumom NVO iz Kraljeva kao glavnim aplikantom.
Organizator sastanka je Evropski pokret u Smederevskoj Palanci.
Na sastanku je prezentirana metodologija Svetske banke u vezi lokalnog ekonomskog razvoja.
Sastanak je finansijski podržan od strane Freedom House-a, sredstvima Americke agencije za medunarodni razvoj
(USAID). (CRNPSSIS)

26.03.2003.

ROMI SU NAJUGROŽENIJA MANJINA U JUGOSLAVIJI, objavljeno je u publikaciji "Ljudska prava u Jugoslaviji -


pravo, praksa i pravna svest u Saveznoj Republici Jugoslaviji i medunarodni standardi ljudskih prava", koju je izdao
Beogradski centar za ljudska prava.
"U odnosu na prethodni period, kršenja ljudskih prava nisu sistematska, vec je rec o slu cajevima.
Što se ti ce zakonske regulative, ona je uglavnom prilagodena evropskim standardima i medunarodnim konvencijama"
receno je na konferenciji za novinare. (Medija centar)

http://www.crnps.org.yu/arhivavesti/2003_03.html 2003-04-16