နAဖ စစ္Aုပ္စုAေၾကာင္း- တေစ့တေစာင္း

(သန္းေရႊနဲ႔ ေမာင္ေAးကလြလ
ဲ ို႔ က်န္သူေတြAကုန္လံုး `Uီး´Aမည္ေတြ ျဖစ္ကုန္ၿပီဗ်ဳိ႕)
(Aပိုင္း-၅)

Aထက္ပါသတင္းစာပါAေထာက္AထားAရ သန္းေရႊနဲ႔ ေမာင္ေAးတို႔ဟာ စစ္ရာထူးေတြ ယူထားဆဲျဖစ္ၿပီး နAဖ
စစ္ေကာင္စီ၀င္ေတြျဖစ္တဲ့ (သူရေရႊမန္း၊ တင္ေAာင္ျမင့္Uီး၊ တင္ေAး)နဲ႔ Aျခား ကစထမွဴးေတြျဖစ္ၾကတဲ့ (ျမင့္ေဆြ၊ Aုန္းျမင့္၊
သာေAး၊ ခင္ေဇာ္)စသူတို႔နဲ႔ `ကာကြယ္ေရး၀ံႀကီးဌာနမွလို႔ ေဖာ္ျပတတ္တဲ့ (ျမင့္လိႈင္၊ စိုးေမာင္၊ သိန္းထုိက္)စသူတို႔
Aရပ္၀တ္လသ
ဲ ာြ းရတာ ေသခ်ာသြားပါၿပီ။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ သူတို႔ေနရာကို ဘယ္သူေတြ Aစား၀င္လဲဆိုတာ
ေလ့လာၾကည့္ၾကရေAာင္ေနာ္…
သတင္းစာထဲက နမူနာAျမည္းေလးေတြ တခ်က္ၾကည့္ၾကရေAာင္

နတခတုိင္းမွဴးAသစ္ `တင္ေမာင္၀င္း´

ရကတ တုိင္းမွဴးAသစ္ `ထြန္းသန္း´

စU္

တုိင္းမွဴးသစ္Aမည္

စစ္တုိင္း

စစ္တုိင္းတည္ရွိရာၿမိဳ႕

ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္Aဆင့္ရွိ ထြန္းသန္း

ရန္ကုန္တိုင္း(ရကတ)

ရန္ကုန္

ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္Aဆင့္ရွိ ေမာင္ေမာင္ေAး

ေနျပည္ေတာ္တုိင္း (နပတ)

ေနျပည္ေတာ္

ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္Aဆင့္ရွိ စိုးလြင္

Aေနာက္ေျမာက္တုိင္း (နမခ)

မံုရြာ

ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္Aဆင့္ရွိ တင္ေမာင္၀င္း

Aေနာက္ေတာင္တိုင္း (နတခ)

ပုသိမ္

ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္Aဆင့္ရွိ စိုးသိန္း

Aေနာက္ပိုင္းတုိင္း (နပခ)

Aမ္း - ရခုိင္ျပည္နယ္

ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္Aဆင့္ရွိ ထြန္းေနလင္း

ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္Aဆင့္ရွိ စန္းUီး

Aေရွ႕ပိုင္းတုိင္း (ရပခ)

ေတာင္ႀကီး

ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္Aဆင့္ရွိ ေAာင္ေက်ာ္ေဇာ

Aေရွ႕ေျမာက္တုိင္း (ရမခ)

လားရႈိး

ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္Aဆင့္ရွိ စိုးထြဋ္

ေတာင္ပိုင္းတိုင္း (တပခ)

ေတာင္ငူ

၁၀

ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္Aဆင့္ရွိ ေဇယ်ာေAာင္

ေျမာက္ပိုင္းတုိင္း (မပခ)

ျမစ္ႀကီးနား

၁၁

ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္Aဆင့္ရွိ ရဲေAာင္

Aလယ္ပိုင္းတုိင္း (လပခ)

မႏၱေလး

၁၂

ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္Aဆင့္ရွိ ခင္ေမာင္ေဌး

ကမ္းရိုးတန္းေဒသတိုင္း (ကရခ)

ၿမိတ္

၁၃

ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္Aဆင့္ရွိ သန္းထြန္းUီး

ႀတိဂံေဒသတုိင္း (တသခ)

က်ဳိင္းတံု

Aေရွ႕ေတာင္တုိင္း (ရတခ)

(ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္)
** စုစည္းတင္ျပသူ- ေသာင္ရင္းနဂါး **

ေမာ္လၿမိဳင္

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful