You are on page 1of 2

Dao Ca Meï Dòu Hieàn

Slow rock Lm Vaên Chi

3
       
3


G Am D7

  
    
3
Ñk: Meï laø suoái maùt trinh nguyeân giöõa sa maïc hoang.

      

 3 3
Am G Bm

 
  
3
Meï laø traêng thanh ñeâm veà chieáu saùng meânh mang.

        
D7 3 G Am
3
C

   

3
Meï laø tieáng haùt ru eâm giöõa ñeâm heø vaéng.

     
3

  

  
D7 3 G D7 G

   
Maõi maõi Meï laø maây trôøi bieån roäng theânh thang.

3 3



G7 C D7 G

         

1. Ñi trong aân tình hoàn con tha thieát yeâu
2. Nhö caây muoân caønh Meï laø boùng maùt dòu
3. Thöông con traêm chieàu Meï luoân aâu yeám dòu

    
3 3
   
 
La la la la la la la la
3
 
D7 G D7

     
 
Meï. Meï töïa doøng soâng tinh
hieàn. Meï nhö sao mai soi
daøng. Ñôøi con gian nan bao
3 3 3

           
   
la la la la la la la la la la la

 3 3
G Em G

       
 
tuyeàn söùc soáng voâ bieân. Meï laø hy
ñöôøng daãn loái trong ñeâm. Laø nguoàn troâng
laàn kieáp soáng truaân chuyeân. Tìm ñaâu nöông
3 3 3
           

la la la la la la la la la la la

3 3
 
C G Em D7 G

        
  
voïng ñöa con veà beán bình an. Löõ khaùch vieãn
caäy tin yeâu nguoàn suoái uûi an. Tieáng haùt daáu
töïa an taâm veà beán tröôøng sinh. Nhöõng böôùc chaét
3 3
  3 3

               
la la la la la la la la la la la la la la la

3

D7 G C D7 G C G

        

du tìm veà Meï ñaày aâu yeám.
yeâu ngôïi ca tình Meï yeâu meán.
chiu dìu con ñi trong thöông meán.
3 3 3 3
    
               
la la la la la la la la la la la la la la la.