You are on page 1of 1

Chieàu Taâm Tö

Lm Vaên Chi
EÂm nheï
F Am Dm C

      

    

 
1. Treân con ñöôøng tha höông, con nhìn naéng hanh vaøng. Goïi
2. Trong nöông chieàu meânh mang, höông buoàn thoaùng beân hoàn. Ñôøi
3. Ñi trong chieàu tha höông, nghe gioït naéng nheï buoàn. Ñöôøng

 
F Dm G7 C C7

          
 
queâ höông luyeán nhôù, ñôøi coù chuùt baâng khuaâng. Theo
tha höông vieãn xöù, nguyeän xin xoùt thöông con. Caâu
queâ oâi xa quaù, hoàn löõ thöù meânh mang. Nhö


F Am Dm C F

   

         
maây chieàu phieâu du, naéng hoàng leân daët dìu. Meï ôi con nhôù
kinh chieàu eâm eâm, daâng ngaøn tieáng eâm ñeàm. Meï ôi nôi vieãn
maây chieàu lang thang, con tìm ñeán Meï hieàn. Ñôøi con tha höông


    

Gm C7 F

         

maõi, queâ Vieät Nam daáu yeâu.
xöù, daâng loøng yeâu meán tin. Ñk: Xin daâng Meï yeâu
ñoù, xin Meï luoân xoùt thöông.

  
Am Dm F Bb Am

      
     
  
thöông, taâm tö ñôøi tha höông. Xin Meï thöông daét dìu, ñöôøng


 
   
  
C7 F Am Dm

   
      
  

döông theá gian lao. A - ve Ma - ri - a, daâng leân Meï thöông

F Bb Am C7 F

         
 
  

  
yeâu. Muoân lôøi kinh daït daøo, Meï thöông ñeán con nhieàu.