You are on page 1of 2

Meï Queâ Höông Vieät Nam

Tin töôûng Lm Vaên Chi


             
G Em Bm G


Ñk: Laïy Meï La Vang Meï laø Meï Queâ Höông Vieät Nam. Con troâng

      
C Bm D7 G

      
   

caäy suoát ñôøi. Meï thöông vaø ban ôn, chuùc phuùc cho Vieät Nam.


          
Em Bm G

  
Nguyeän Meï La Vang Meï hieàn cuûa con daân Vieät Nam. Luoân khaån


C Bm D7

     
  
  

 
caàu ñeán Meï. Meï ban ngaøn hoàng aân, cho Queâ Höông bình

  
G Em Am D C

 

        
an. 1. Con nguyeän caàu xin Meï, Meï chuùc phuùc Queâ
2. Daâng leân Meï Giaùo Hoäi, Meï höôùng daãn ñi
3. Daâng leân Meï gia ñình, Meï thaép saùng yeâu
4. Con daâng Meï taâm hoàn, cuoäc soáng vôùi bao

 
Bm G Am D7 G

          
Höông Vieät Nam. Trong aân tình cuûa Meï, nguyeän
trong tình thöông. Muoân muoân ngöôøi neân moät, nieàm
thöông ñaày vôi. Cho gia ñình thuaän hoøa, nieàm
nhieâu laàm than. Luoân troâng caäy nôi Meï, nguyeän

Em Am D7 G Em Am

           

daâng leân Nöõ Vöông Vieät Nam. Daâng leân Meï dòu
tin yeâu saùng leân ngaøn phöông. Con khaån caàu xin
tin haïnh phuùc trong tình yeâu. Ñaây gia ñình daâng
xin taän hieán caû ñôøi con. Daâng cuoäc ñôøi theá

  
D C Bm G Am

       
 
hieàn, giaûi gaám voùc giang sôn Vieät Nam. Trong tay
Meï, Meï thaép saùng yeâu thöông moïi nôi. Cho Giaùo
Meï, taän hieán traùi tim gia ñình con. Xin daâng
traàn, Meï höôùng daãn con treân ñöôøng ñi. Trong tay


D7 G Am D7sus4 G

            
Meï uy quyeàn, nguyeän daâng leân daân Vieät yeâu thöông.
Hoäi huy hoaøng, vaø yeâu thöông keát hieäp vinh quang.
Meï dòu hieàn, tình yeâu thöông gia ñình con ñaây.
Meï dòu hieàn, ñôøi con seõ an bình vui eâm.