You are on page 1of 2

Nguyeän Caàu

Cho Queâ Höông


Tha thieát Lm Vaên Chi

Gm 3 Bb 3 C7

   
        
  
1. Nhìn naéng tha höông con ngôõ naéng hieàn hoøa.
2. Nhìn naéng tha höông con ngôõ naéng hieàn hoøa.

F 3 Am 3 C7sus4 3 F

                 
Maàu naéng hanh vaøng con nhôù veà queâ höông yeâu daáu.
Maàu naéng ñong ñaày bao kyû nieäm queâ höông luyeán nhôù.

3 3 3
 3
F7 Bb Gm Am

                
Moät ñôøi tha höông con nguyeän caàu Chuùa xoùt thöông con. Trong tình
Moät chieàu tha höông con nguyeän caàu Chuùa maõi thöông con. Trong hoàng

Dm 3 F Csus4 3 C7
3
               
yeâu dìu daét con treân ñöôøng, troïn moät ñôøi saùng leân nieàm tin.
aân Ngaøi daét con treân ñôøi, tìm veà nguoàn soáng trong nieàm vui.

F Gm 3 Bb 3 C7

          
  
Maàu naéng tha höông trong höông gioù cuoäc ñôøi.
Chieàu naéng tha höông con böôùc maõi ñöôøng daøi.

F 3 Am 3 C7sus4 3

             
  
Chôït thoaùng aân tình con khaán caàu cho queâ höông luyeán
Cuøng Chuùa trong ñôøi treân böôùc ñöôøng cho töông lai ñi
3 3
 3
F F7 Bb Gm

              
 
nhôù. Hoøa bình yeâu thöông luoân nguyeän caàu Chuùa haõy thöông
tôùi. Nguyeän caàu queâ höông cho moïi ngöôøi maõi maõi thöông
3 3
3
Am Dm F

             
ban. Ñeâm Vieät Nam böøng saùng leân hy voïng, vaø moïi
nhau. Trong voøng tay laøm chöùng nhaân tin möøng, ñeå traàn

   
  
 
3

C7 F F7 Bb Am

    
 

ngöôøi soáng trong tình thöông.
Ñk: Xin Chuùa laø tình thöông xin
ñôøi soáng trong bình an.

3 3 3

     

Gm F Dm Am

        
 
Chuùa laø bình an nguoàn haïnh phuùc yeâu thöông chan hoøa ban

3 3 3
   
            
C7 F Bb Am Gm

     
phuùc cho queâ höông con. Xin Chuùa laø tình yeâu xin Chuùa laø muøa

3 3 3

 
F Dm Am

           
xuaân Ngaøi ñoåi môùi cho muoân cuoäc ñôøi ban hoàng
3

       


C7 F

phuùc daân Vieät Nam con.