You are on page 1of 1

Toâi Ñaõ Veõ

Dung Nhan Ngaøi


Surf. tin töôûng Lm Vaên Chi

    
Gm D7 Gm

               
1. Toâi ñaõ thaáy dung nhan cuûa Ngaøi. Trong moïi ngöôøi vaø trong cuoäc
2. Toâi ñaõ veõ dung nhan cuûa Ngaøi. Cho moïi ngöôøi vaø cho traàn
3. Toâi ñaõ veõ dung nhan cuûa Ngaøi. Muoân neûo ñöôøng vaø trong moïi

   
Bb G7 Cm F D7

     
 
     
   
soáng. Toâi ñaõ thaáy dung nhan cuûa Ngaøi. Treân cuoäc ñôøi vaø trong traùi tim
theá. Toâi ñaõ veõ dung nhan cuûa Ngaøi. Trong ñau buoàn vaø trong nhöõng an
luùc. Laø nhaân chöùng tin yeâu cuûa Ngaøi. Vôùi Tin Möøng ñeå gieo raéc muoân


   



  
G C

    
toâi.
vui. Ñk: Toâi ñaõ veõ ñaây dung nhan cuûa Ngaøi. Bao aân
nôi.

 
       



  
G D7 G

   

tình vôùi yeâu thöông trìu meán. Toâi loan baùo ñaây dung nhan cuûa


C D7 G

      
  

 

Ngaøi. Baèng chöùng nhaân cho ñôøi vaø muoân nôi.