You are on page 1of 1

Xin Ñöøng Queân Con

Lm Vaên Chi

         
Am C Am 1. 2. Am

    
    

  

1. Ngaøi
Intro... La la la la la la la la la la. La la. 2. Ñôøi
3. Traàn
Dm E7 Am 3
3 3
 

       
       
ôi con chæ laø moät hoøn ñaûo bô vô. Ngaøi ôi thaân phaän
con boâng coû daïi Ngaøi tìm maõi xa khôi. Ñôøi con phöông trôøi
gian treân ñöôøng ñôøi hoàn chìm laéng ñam meâ. Hoàn hoang trong phaän

  
3 3
   
C F E Dm C

    
     
ngöôøi laø moät kieáp hoang sô. Ngaøi ôi taâm tö noãi nhôù.
naøo laø töôïng ñaù traêm naêm. Ngaøi thöông ñöa con böôùc tôùi.
ngöôøi ñaày phuû kín rong reâu. Ngaøi ôi taâm tö xa vaéng.

3
  3 3
Am Dm G C

                
Nhôù maõi moät tình thöông lôøi thaùnh ca caâu Phuùc AÂm buoàn. Con chæ
Tieáng haùt cuûa tình thöông laøm nhôù nhung löõ khaùch treân ñöôøng. Con trôû
Ñoát chaùy caû thôøi gian tìm laõng queân xa daáu aân tình. Van xin

  
3

  
3

Dm E7 Am A

      
 
laø thaân phaän ngöôøi maø thoâi.
veà trong tình Ngaøi Ngaøi ôi. Xin Ngaøi ñöøng queân
Ngaøi thöông con nhieàu Ngaøi ôi.

           


3 3

   
D E7

  
f p
con duø naêm thaùng ñoù coù phoâi pha. Xin Ngaøi ñöøng queân

      
   
3 A

    
 
con duø ñôøi con ñaéng cay ñaõ nhieàu.