รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๕๔
เล่มที่ ๒ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

สานักกรรมาธิการ ๑ สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

หมายเหตุ
๑. ขอความหรือตัวเลขที่มเี ครื่องหมายขีดฆา คือขอความหรือตัวเลขที่คณะกรรมาธิการตัดออก ตัวอยาง งบประมาณ ๒. ขอความทีขดเสนใต ่ี คือขอความทีเ่ พิ่มขึ้นใหม ตัวอยาง งบประมาณ ๓. ตัวเลขที่อยูในวงเล็บ คือตัวเลขเดิมที่คณะกรรมาธิการตัดออก ตัวอยาง (๑,๐๐๐,๐๐๐) ๔. ตัวเลขทีขีดเสนใต ่ คือตัวเลขที่ใชแทนตัวเลขทีอยูในวงเล็บ ตัวอยาง ๑,๐๐๐,๐๐๐ ่ ๕. ตัวเลขที่ขีดเสนใตสองเสน คือตัวเลขเดิมแตมีการแกไขรายละเอียด ตัวอยาง ๑,๐๐๐,๐๐๐

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

๑๒๙.๖๐๐ บาท คือ ๑๗๖.๖๓๗.๔๐๐ บาท คือ ๑๒๘. จังหวัดนนทบุรี (๑) แผนงานบริหารจังหวัดและกลุมจังหวัด ๒.๗๐๐ บาท คือ ๑๕๖. จังหวัดลพบุรี (๑) แผนงานบริหารจังหวัดและกลุมจังหวัด ๗.๖๕๑.๐๐๐ บาท จําแนกดังนี้ ๑.๕๐๐ บาท ๑๕๔. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (๑) แผนงานบริหารจังหวัดและกลุมจังหวัด ๔.๗๑๔.๐๐๖.๘๐๐ บาท คือ ๑๕๙.๔๐๐ บาท คือ ๑๕๔.๕๐๐ บาท คือ ๑๒๑.๗๑๔. จังหวัดสิงหบุรี (๑) แผนงานบริหารจังหวัดและกลุมจังหวัด ๘.๖๐๐ บาท ๒๐๒. ๒๕๕๔ .๖๕๑.๘๐๐ บาท คือ ๑๔๔.๙๘๗.๘๕๖.หนาที่ ๙๑ มาตรา ๒๙ งบประมาณรายจายของจังหวัดและกลุมจังหวัด ใหตั้งเปนจํานวน ๑๘. จังหวัดปทุมธานี (๑) แผนงานบริหารจังหวัดและกลุมจังหวัด ๓. จังหวัดชัยนาท (๑) แผนงานบริหารจังหวัดและกลุมจังหวัด ๖.๑๒๙.๘๐๐ บาท ๑๕๙.ศ.๕๐๐ บาท ๑๒๘.๐๐๖.๕๐๐ บาท คือ ๒๐๒.๗๐๐ บาท ๑๗๖. จังหวัดสระบุรี (๑) แผนงานบริหารจังหวัดและกลุมจังหวัด ๕.๖๓๗.๗๕๗.๐๐๐.๗๕๗. จังหวัดอางทอง (๑) แผนงานบริหารจังหวัดและกลุมจังหวัด รวม รวม รวม รวม รวม รวม รวม รวม ๑๕๖.๔๐๐ บาท ๑๔๔.๔๐๐ บาท รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.๘๐๐ บาท ๑๒๑.๘๕๖.๐๐๐.๙๘๗.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

๗๐๐) ๑.๖๔๑.๓๓๐.๐๐๐. ๒๕๕๔ .๐๐๐.๐๐๐.หนาที่ ๑๐๗ มาตรา ๓๑ งบประมาณรายจายของสภากาชาดไทย ใหตั้งเปนจํานวน ๓.๐๐๐) (๑) กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ (๒) กองทุนเศรษฐกิจสรางสรรค (๓) กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา (๔) กองทุนรวมเพื่อชวยเหลือเกษตรกร (๕) กองทุนบริหารเงินกูเพื่อการปรับโครงสรางหนี้ สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ ในประเทศ ๒๒๘.๐๐๐ บาท จําแนกดังนี้ (๑๓๒.๐๐๐ บาท (๒๓๐.๘๐๐) รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.๓๑๓.๖๓๗.๓๑๓.๐๐๐ บาท (๒๑.๒๑๘.๗๐๙.๕๔๓.๗๐๐) ๑๓๗.๕๕๐.๐๐๐.๘๐๒.๘๐๐ บาท (๒๖.๕๐๐ บาท มาตรา ๓๒ งบประมาณรายจายของกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน ใหตั้งเปนจํานวน ๑๒๗.๓๒๑.๗๐๙.๐๐๐ บาท ๒๓.๓๒๑.๘๕๓.๐๐๐.๗๐๐ บาท คือ (๓.๐๐๐.๖๐๐) (๑) แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา (๒) แผนงานพัฒนาดานสาธารณสุข (๓) แผนงานปองกัน เตือนภัย แกไขและ ฟนฟูความเสียหายจากภัยธรรมชาติ และสาธารณภัย ๗๖.๐๐๐) ๓๐๐.๔๒๓.ศ.๐๐๐ บาท ๑๘.๑๔๑.๔๙๓.๔๙๕. สภากาชาดไทย รวม ๓.๖๐๐ บาท ๓.๖๓๗.๒๙๒.๐๐๐.๘๑๐.๗๐๐ บาท จําแนกดังนี้ (๓.๐๐๐) ๑.๐๐๐.๖๐๐ บาท (๓.