Sarajevo Godina XIII 8. septembar/rujan 2010. god.

2 KM Izlazi srijedom
D

2
,
8
0

E

A

2
,
8
0

E

N
L

2
,
8
0

E

S

3
2
,
0
0

S
E
K

C
H
4
,
4
0

D
K

1
9
,
0
0

D
K
K

H

1
4
K
N

2
E

1
0
0
D
I
N
Najpo`eljniji
hrvatski
ne`enja
706
E
k
s
k
lu
z
iv
n
o
Amar BUKVI]
Sam
o za ‘Azru’
Seka ALEKSI]
Detalji moje
svadbe
Berlusconi
voli `ene
bez manira
Berlusconi
voli `ene
bez manira
Diana BE]IREVI] Diana BE]IREVI]
Iz sadr`aja
68
32
64
74
36
28
7 Cafe 38 Kolumna 39 Stilisimo
79 Horoskop 86 Arte punkt
magazin
za cijelu porodicu
Izdava~ AVAZ-ROTO PRESS
Glavna i odgovorna
urednica
Elameri [KRGI]-MIKULI]
Zamjenik glavne i
odgovorne urednice
D`emal D@AKMI]
Pomo}nik glavne i
odgovorne urednice
Alma RED@EPAGI]
Lektorica
Indira PIND@O
Redakcija
Lejla LOJO
Elvedina D@AKMI]
Najda VRANI]
Zana KOLO[
Amela KESEROVI]
Selma MULI]
Foto-slu`ba
AVAZ-ROTO PRESS
Stalna saradnja
Ahmet BAJRI] BLICKO
Emira GLUMAC
Hedija MEHMEDI]
Jasmin HAD@I]
Seid MASNICA
D`emka KARA^A
Melina KAMERI]
Veselin GATALO
Dizajn
Larisa HASANBEGOVI]
Direktor Dru{tva
Sanja ISANOVI]
Ilustracije
Agencija „Shutterstock“
DTP studio
AVAZ-ROTO PRESS
Organizacija {tampe
RADIN PRINT d.o.o.
Zmaja od Bosne 4
71000 Sarajevo
Adresa redakcije
TE[ANJSKA 24 b
Telefoni
281-426 i 281-444
FAX: 281-428
e-mail: azra@avaz.ba
Marketing
281-356, fax:281-441
mail: marketing@avaz.ba
Rukopisi, fotografije i
diskete se ne vra}aju
Transakcijski ra~uni
UNICREDIT ZAGREBA^KA
BANKA, TRN
br.3383202266402293
DEV.RN.br.33832048932443
55 NLB TUZLANSKA BANKA
TRN br.132731001313169
SWIFT CODE:TBTUBA22
HYPO ALPE ADRIA BANK
TRN.br. 3060510000030742
DEV.RN.br.
71004200934630002
BBI Bosna
Bank International TRN br.
1410010000001620
SWIFT CODE: BBIBBA22
Identifikacioni br.
4200934630002
PDV br.200934630002
Porezni broj: 01357333
Edina PAPO
„Labudovo jezero“
kao poklon za jubilej
Tijana DAP^EVI]
Mu` Milan glavna
je dadilja u ku}i
Aida SENDO-BAJRI]
@ena hid`abom {titi
biser koji blista u njoj
Amela ^ENGI]
Ekonomistica u
svijetu organske
hrane i kulinarstva
Hasan MURATOVI]
Mo`e se uspjeti i
bez „veze“ i „{tele“
Amir KAZI] Leo
Lijepo je
pomagati drugima
Adrijana
KURTI[AJ
Najvi{e
novaca
tro{im
na cipele
40
azraCafé
azra 2010./7
Ekipa ku}e „Promands“,
predvo|ena kreativnom
direktoricom Jovanom
Markovi}, predstavnici
brenda „Givenchy“ u
BiH, uspjela je veliki
dio atmosfere grada
svjetlosti pro{log petka
donijeti u Sarajevo
i odu{eviti vi{e od
170 zvanica
Pariska ~arolija
u „Avaz Twist
Toweru“
Pariska ~arolija
u „Avaz Twist
Toweru“
Pi{e: Zana KOLO[
Foto: Samir SALETOVI]
/Ivan [EBALJ/ Fuad FO^O
K
ad je na{a ekipa jedina iz BiH
sredinom juna ove godine u
Parizu prisustvovala promociji
novog mirisa ku}e Givenchy
„Play for her“ u dru{tvu jedne
od najve}ih zvijezda dana{nji-
ce Justina Timberlakea, u su-
perluksuznom jettsett klubu „L’Arc“, ~inilo se
da sli~nu ~aroliju rijetko mo`ete do`ivjeti i da
ste, zaista, jedan od sretnika.
No, ekipa ku}e „Promands“, predvo|ena kr-
eativnom direktoricom Jovanom Markovi}, pre-
dstavnici brenda „Givenchy“ u BiH, bez imalo
pretjerivanja uspjela je da veliki dio pariske
~arolije donese pro{log petka u Sarajevo i
odu{evi vi{e od 170 zvanica, koje su u ru`i~astoj
mirisnoj ve~eri u`ivale u prelijepom ambijentu
„Avaz Twist Towera“.
Predstavljanje novog mirisa „Play for her“ u
savr{enoj atmosferi uz muzi~ko-plesni performa-
nce, u`itak u ku{anju delicija, koje je poslu`iva-
lo ~ak 40 konobara, dru`enju brojnih poznatih
li~nosti iz sfera muzike, kulture, biznisa u na{oj
zemlji proletjelo je ba{ kao i let Sarajevo-Pariz,
kako su u „Promandsu“ osmislili ovo dru`enje.
Naime, i same pozivnice za zvanice izgledale su
kao aviokarte, {to je, tako|er, novost u ovom
na~inu prezentacije.
» Spektakularan
vatromet oduzimao
dah posmatra~ima
» Markovi}: Savr{eno
organizirana ve~er u
ru`i~astom
8/azra 2010.
azraCafé
Uz {ansone i popularne hitove, koje je izvela
simpati~na Aida Mu{anovi}, ~iji je svaki izlazak
na scenu s razlogom do~ekan aplauzom, publici
se obratio i Gilles Kraemer, ata{e za kulturu i sa-
radnju Ambasade Republike Francuske u BiH,
koji je na promociju do{ao s roditeljima, te po-
zdravio ovaj na~in saradnje dviju zemalja.
Centralni dio ve~eri zvanice su u`ivale u zani-
mljivoj prezentaciji Jovane Markovi} i Mirele
Hrelje iz „Promandsa“, koje su publiku povele
kroz mirisno putovanje „Play“.
Nakon velikog uspjeha mirisne edicije za
mu{karce u autoriziranim prodavnicama u na{oj
zemlji dame sada mogu u`ivati u dvije nove edi-
cije „Play for her“ i „Play for her Intense“.
^ini se da su kreatori ovog mirisa - Emilie
Coppermann i Lucas Sieuzac - napravili odli~an
posao s obzirom na to da su sve pripadnice
ljep{eg spola nakon {to su pomirisale bla`u
ru`i~astu ili intenzivniju ljubi~atu varijantu bile
odu{evljene. Uz Justina Timberlakea, kao za{ti-
tno lice ovih mirisnih koktela predstavljen je ka-
nadski model i glumica Noot Sear.
A kako je ve~er bila ispunjena iznena|enjima,
zvanice su, nakon zavr{enog slu`benog dijela pr-
omocije, bez daha posmatrale vatromet u boja-
ma ve~eri - ljubi~astoj i ru`i~astoj koja je, {to je
rijetkost, u potpunosti ispo{tovana u dress codu.
Zanimljiv party uz odli~nu muziku nastavio
se do kasno u no}. Ekstrakt amirisa, crveni bi-
ber, cvijet tiare i orhideje, omotani bazom sa-
ndalovine, pa~ulija, bobica tonke i benzoina
do~ekali su sve zvanice u luksuznoj hi-tech diza-
jniranoj bo~ici na izlazu. Bio je to „Givenchy“
poklon za sje}anje na let Sarajevo-Pariz i
ru`i~astu ve~er u svjetlo{}u okupanom „Avaz
Twist Toweru“.
» Ambijent koji je odu{evio zvanice
» Romanti~ni ples Ade Kari{ika i Mirane Ljutovi} » Odli~an nastup Aide Mu{anovi}
» Ata{e Gilles Kraemer na promociju do{ao u pratnji roditelja Huguette i Marca Kraemera
azra 2010./9
» Emina Gani} stigla u pratnji prijateljice
» ...kao i Daniella Mijatovi}
» Amela Radan, Ana Babi} i Slavica Deliba{i} u`ivale u }askanju
» Fotografija za uspomenu: Vanja Lisac, Tanja \urovi} i Lajla Torlak
azraCafé
» Sa{a Cvijeti} sa suprugom Aidom testirao je miris
» Deen pokazuje SMS-ove Almi Dautbegovi}-Voloder » Izudin Bajrovi} u razgovoru sa Sandrom Kuva~ i Vladom Podanijem
» Dorbo raspolo`eni Aleksandar Hr{um i Ana Babi} su zaplesali
» Dizajnerica Belma Tvico-Stambol i Emina Kari{ik do{le su zajedno na promociju
10/azra 2010.
Nakon {to je u Montrealu osvojio
duplu krunu na „Juniour Canadi-
an Openu“, na{a teniska zvijezda
Damir D`umhur otputovao je u
Ameriku, gdje }e nastupiti na ju-
niorskom US Openu i gdje je po-
stavljen za petog nosioca.
Srbijanska teniserska zvijezda
Ana Ivanovi} nakon godinu i po
je raskinula vezu s golferom
Adamom Scottom, da bi se po-
svetila karijeri. Iako nije potvr-
dila raskid, navodno, odluku o
razlazu donijela je nakon deba-
kla na Wimbledonu.
Nogometni reprezentativac Engle-
ske Wayne Rooney, kako javljaju bri-
tanski mediji, na korak je od razvo-
da. Naime, da je varao suprugu Co-
leen dok je bila trudna i to s prosti-
tutkom Jennifer Thompson u
Engleskoj, vi{e nije tajna.
Hrvatsku estradu ovih dana potresa
skandal. Naime, ujak pokojnog Di-
ne Dvornika optu`io je muzi~arevu
suprugu Danijelu da je ucjenom
do{la do porodi~ne ku}e Dvorni-
kovih na Bra~u i da je sama
odlu~ila da pjeva~a sahrani u Zagr-
ebu umjesto u Splitu.
Pjeva~ica Cheryl prvi put je progovorila o
razvodu sa suprugom Asheleyem Coleom.
Za magazin „Vogue“ britanska zvijezda je
izjavila kako joj je srce bilo slomljeno na-
kon {to je saznala za suprugovu nevjeru,
ali joj je bilo drago {to se sve moglo jedno-
stavno zavr{iti, jer nisu imali djecu.
Bajaga i „Instruktori“ trenutno su jedni
od tra`enijih rokera na na{im prostorima.
Gotovo za svaki vikend im je rezerviran
termin, pa se zbog velikog broja nastupa
frontmen ove grupe Mom~ilo Bajagi} nada
da }e uspjeti do kraja godine i po~etkom
sljede}e zavr{iti i objaviti novi album, jer
`eli da u|u u studio ve} u oktobru.
Nata{a Bekvalac, pi{u srbijanski listo-
vi, proslavit }e svoj 30. ro|endan u
ku}i „Velikog brata“ na Ko{utnjaku.
Novosa|anka zavr{ava svoj dugo na-
javljivani album koji }e biti obja-
vljen tokom ovog mjeseca, a onda }e
spojiti lijepo i korisno, pa }e istoga
dana, 25. septembra, promovirati
nove pjesme i slaviti ro|endan.
Glumac Liam Neeson nakon smrti supr-
uge Natashe Richardson navodno je pr-
ona{ao novu ljubav, poduzetnicu Freyu
St Johnston (36), koja veoma li~i na
njegovu pokojnu suprugu. Neeson je
vi|en kako s njom izlazi iz londonskog
restorana „Nobu“ u pro{li petak.
Mo`e{ me
pobijediti samo
ako me ubije{
Rije~i kao nadahnu}e


azra 2010./11
A
d
n
a
n

]
A
T
I
]

a
l
i
a
s

F
e
l
i
x

S
T
U
R
M
azraCafé
Iftar u „Radon Plazi“ ^lanovi Op}inskog odbora Sa-
veza za bolju budu}nost BiH iz sarajevske op}ine
Novi Grad, pro{le subote bili su doma}ini iftara svo-
jim prijateljima, ~lanovima i kandidatima Saveza za
sve nivoe vlasti u Kongresnoj dvorani hotela „Radon
plaza“, gdje se okupilo vi{e od 350 zvanica.
Bila je to ujedno i prilika da se promovira program Stra-
nke uo~i predstoje}ih izbora i uka`e bira~ima na neopho-
dnost promjena. O~ekivanja, utemeljena na ozbiljnim
analizama, govore da je izborna pobjeda sasvim izvjesna.
Najbolja ilustracija mo`e biti poruka Fahrudina Ra-
don~i}a, predsjednika SBBBiH i kandidata za Predsje-
dni{tvo BiH, rivalima: „Daju nam pet posto, a ja im
ka`em da }e iza te petice nakon glasanja morati dopisati
nulu“! D`. D`./ S. S.
^aj s prijateljima Jedan od najboljih bh. kantautora Di-
no Dervi{halidovi} tokom pro{log mjeseca mogao se
vidjeti u kasnim ve~ernjim satima u {etnji gradom.
Toplo ramazansko vrijeme pogodovalo je slavnom
muzi~aru, koji je pro{le sedmice s prijateljima popio
~aj u jednoj od ba{ti u Starom Gradu. Foto: F.F.
» „Ni ljevica ni desnica,
nego pesnica“,
poru~io je Radon~i}
12/azra 2010.
» ^lanice Foruma `ena SBBBiH na iftaru u „Alemu“
@ene i mladi u „Alemu“ ^lanovi Foruma `ena i Foruma mladih Saveza za bolju budu}nost
BiH i tokom ramazana dru`ili su se uz iftare. Jedno takvo dru`enje organizirano je u hotelu
„Alem“, gdje je u ugodnoj atmosferi razgovarano, izme|u ostalog, i o budu}im strana~kim
planovima. A.R./S.S.
» Dervi{halidovi}: Susret s prijateljima
Vjen~anja
14/azra 2010.
S
e
k
a

A
L
E
K
S
I
]
azra 2010./15
U brak s krunom na glavi
F
olk zvijezda Svetlana Seka Aleksi} i
njen izabranik, kik-bokser Veljko
Piljiki}, izgovorit }e u nedjelju, 12.
septembra, sudbonosno „da“ pred
mati~arem i 150 zvanica u restora-
nu „Fran{„ u Beogradu. Pripreme
za vjen~anje, koje je u estradnim i
novinarskim krugovima ve} zavrijedjelo epitet
„svadbe vijeka“, lagano se privode kraju. Kako
ni{ta nisu `eljeli da prepuste slu~aju, Seka i Ve-
ljko anga`irali su ~itav tim ljudi, koji }e se pobr-
inuti da njihov najva`niji dan u `ivotu protekne
u savr{enom redu.
Ekskluzivno za „Azru“, organizatori vjen~anja
otkrili su detalje svadbenog protokola, po mno-
go ~emu druga~ijeg od dosada{njih estradnih
vjen~anja i koji }e, prema Sekinoj `elji, odisati
jedinstvenim glamurom. Tako|er, uprkos bro-
jnim obavezama, Seka je s ~itaocima na{eg ma-
gazina podijelila impresije koje prate pripreme
za najva`niji dan u njenom `ivotu.
^etiri haljine
Kreator Sa{a Vidi} izradio je Seki bijelu
vjen~anicu, kao i haljinu u nje`noj roze nijansi,
a za Veljka je kreirao dva odijela, bijelo i nje`no
roze, kako bi mlado`enja koloritno mogao da
prati styling svoje izabranice. U garderoberu bu-
du}e mlade nalaze se i dvije brendirane haljine -
„Versace“ i „Gucci“ - koje }e Seka odjenuti u
ve~ernjim satima, kada i zvani~no bude postala
gospo|a Piljiki}. Na pitanje da li vjeruje u onu
narodnu izreku da mlado`enja ne bi trebalo da
vidi mladu u vjen~anici prije vjen~anja, Seka
ka`e:
- U odre|enoj meri jesam tradicionalist, ali
ne toliko da se pridr`avam doslovno ba{ svih ne-
pisanih pravila, vjerovanja i obi~aja.
Zanimljivo je da }e na Sekinoj glavi blistati
kruna, u skladu s naslovom jednog od njenih
albuma „Kraljica“, ali i statusom na estradnoj
sceni.
- Od mene se i o~ekuje da budem druga~ija,
originalna, onakva kakva sam bila od samog
po~etka karijere - komentira budu}a mlada.
Dekor i torta
Restoran „Fran{„ bit }e posebno dekoriran.
Organizatori vjen~anja odlu~ili su da zadr`e to-
plinu fantasti~nog interijera po kome je ovaj re-
storan prepoznatljiv, i da ga oplemene {to roma-
nti~nijim detaljima - svije}ama, cvije}em i pose-
bnim svjetlosnim efektima. Dominirat }e bijela
boja, uz prate}e elemente stilizirane za tu prili-
ku. U ba{ti restorana bit }e postavljeno pet ogr-
omnih kristalnih lustera, ra|enih u dizajnerskoj
radionici u Be~u.
Protokol je druga~iji od dosada{njih estradnih vjen~anja, a samo „Azra“
saznaje kako }e mladenci biti obu~eni, kako }e biti dekoriran beogradski
restoran „Fran{„, ko pravi tortu i kakva muzika }e se svirati na „svadbi stolje}a“
Pi{e: Sne`ana MOLDOVAN Foto: Andreja DAMNJANOVI]
Od mene se o~ekuje
da budem druga~ija, originalna,
onakva kakva sam bila od
samog po~etka karijere “
»
16/azra 2010.
» Nije se {tedjelo ni prilikom izbora cvije}a za
dekoraciju stolova. In`injer pejza`ne arhitekture
pobrinuo se da aran`mani budu rasko{ni. Tako
}e, pored 1981 bijele ru`e, ljiljana i orhideja, ar-
an`mani bili oplemenjeni egzoti~nim cvjetovi-
ma, posebno naru~enim za ovu priliku. Broj
cvjetova odre|en je u skladu s godinom Sekinog
ro|enja.
Na meniju }e se na}i specijaliteti internacio-
nalnih kuhinja, koje }e pripremati ~itav tim vr-
hunskih kuhara. Bit }e tu, naravno, i specijalite-
ta bosanske kuhinje, koje je Seka nau~ila da pri-
prema jo{ kao djevoj~ica i koji se vrlo ~esto nala-
ze na njenom meniju. Kako saznajemo od orga-
nizatora vjen~anja, za izradu i dekoraciju mlade-
na~ke torte zadu`ena je Sekina drugarica, vlasni-
ca poslasti~arnice „Ceca“ iz Sremske Mitrovice.
Torta }e imati sedam spratova i bit }e dekorira-
na posebno dizajniranim ukrasima, kako bi dje-
lovala {to glamuroznije. Sekin svjedok na
vjen~anju bit }e njen menad`er za odnose s ja-
vno{}u Sa{a To{i}, dok }e Veljkov kum biti nje-
gov prijatelj iz djetinjstva.
Cifre i prinova
Komentiraju}i glasine da }e njeno i Veljkovo
drugo vjen~anje (prvo je uprili~eno prije dva
mjeseca u Egiptu, u strogoj tajnosti - prim. aut.)
ko{tati pravo bogatstvo, Seka ka`e:
- Nikada nisam govorila o ciframa, to sma-
tram nepristojnim, a posebno kada je rije~ o
tako intimnom i uzvi{enom ~inu kakvo je
vjen~anje. Ne `elim da stvaram nikakvu po-
mpu, jer svima koji tog dana budu uz Veljka i
mene `elim da obezbijedim apsolutni mir,
opu{tenost i da im priu{tim veselje koje }e za-
uvijek pamtiti. Najva`nije mi je da moji i Ve-
ljkovi gosti budu zadovoljni. Budu}i mladenci
nisu htjeli da prepuste slu~aju ni izbor muzike.
Organizatori vjen~anja su, po{tuju}i `elju mla-
denaca, anga`irali posebnu akusti~nu muziku
za do~ek zvanica, a za dobro raspolo`enje bit
}e zadu`en „Smajli bend“ iz Smederevske Pala-
nke.
Odmah poslije svadbenog veselja, bra~ni par
Piljiki} zaputit }e se na medeni mjesec. Po povr-
atku slijede pripreme za Sekin koncert, zakazan
za 23. oktobar u „Beogradskoj areni“. Na pitanje
da li u skorije vrijeme ona i Veljko planiraju pri-
novu, Seka odgovara:
- Kod mene se sve stvari u `ivotu de{avaju ba{
onda kada im je vrijeme, pa sam sigurna da }e
tako biti i kada je rije~ o pro{irenju porodice.
Na meniju }e se na}i
specijaliteti internacionalnih
kuhinja, koje }e pripremati
~itav tim vrhunskih kuhara.
Bit }e tu, naravno, i
specijaliteta bosanske
kuhinje, koje je Seka
nau~ila da priprema
jo{ kao djevoj~ica

» U Egiptu punili
baterije
» Ponovo
crnka
Ljetovanja Mario DRMA]
18/azra 2010.
Moja tuniska avantura
Poznati bh. glumac
ljetni odmor proveo
je u Tunisu, gdje mu
15 dana nije bilo
dovoljno da upozna
sve ljepote ove
egzoti~ne afri~ke
zemlje
Pi{e: Lejla LOJO
»Poput {eika:
Mario s
djevojkom
Amrom
»Tunis nudi
mnogo toga
za posjetiti
azra 2010./19
N
ema ~ovjeka koji barem na tr-
enutak nije po`elio oti}i u svi-
jet bajke, posjetiti ~uveni Ko-
loseum, prona}i herkulese,
u`ivati u bitkama lavova, biti
njihov sudionik, osjetiti miris
Mediterana, sjaj pustinje, po-
tra`iti Malog princa, upoznati se i sprijateljiti s
pustinjskom lisicom, jahati kamilu i oti}i u pro-
stor bez civilizacije, susresti se sa strahom, voziti
d`ipovima, posjetiti oazu i planta`e datula, biti u
pri~i o [eherzadi i „1001 no}i“, vidjeti Sidi Bou
Said, a pritom povesti drage osobe i jo{ vi{e u`iva-
ti - ka`e na po~etku na{e pri~e talentirani glumac
Mario Drma}, opisuju}i egzoti~ni Tunis.
Upravo ovu afri~ku zemlju Mario je izabrao
za destinaciju svog ljetnog odmora, gdje je pro-
veo 15 nezaboravnih dana.
- Dugo sam se mislio i razmi{ljao gdje na lje-
tovanje. Tunis je oduvijek bio jedna od varijanti,
ali bih obi~no izabrao neko drugo mjesto. Ove
godine odluka je definitivno pala. S djevojkom i
prijateljima na 15 dana odmora, bijega i u`itka -
Tunis, Hammamet Yasmin. Mjesto koje }ete si-
gurno pamtiti. Kao i ve}ini turista, uvijek }ete
nai}i na peripetije i sitne sukobe, uzrokovane
lo{om organizacijom turisti~kih agencija, ali sve
su to sitni problemi koji se ve} drugog dana za-
boravljaju. To su, mo`da, jedini problemi koji
su i nas zaka~ili, ali drugi put bit }emo pametni-
ji, a i bit }e jedna turisti~ka agencija manje na
na{em popisu - pri~a za na{ magazin Mario, do-
daju}i kako je izbor hotela veliki i svako }e pro-
na}i ne{to za sebe. Posebno je odu{evljen gosto-
primljivim doma}inima.
- Veseli narod je uvijek spreman pritr~ati i
pomo}i za sve {to vam zatreba. ^esta re~enica:
„No problem, my friend“, govori o narodu koji
`ive neki veseli `ivot i za njih nema problema.
Poku{avaju uljep{ati trenutke odmora i sebi i dr-
ugima. Ponekad zna biti i naporno, jer neke
usluge, kao naprimjer da naprave zajedni~ku fo-
tografiju ili da vam objasne gdje se nalazi neka
ulica, znaju naplatiti. Ni{ta gore nego u Egiptu.
Ako ste, kojim slu~ajem, izbirljivi u hrani, u
Tunisu ne}ete imati problema, jer je, ka`e Mar-
io, hrana dosta sli~na evropskoj.
- Mnogi imaju problem s hranom, ali ja, za razli-
ku od Egipta, nemam nijednu zamjerku. Mo`ete
u`ivati u razli~itim ukusima evropske, ali i tradicio-
nalne kuhinje kao {to su: kus kus, brick, aroma ka-
ktusa i mnoge druge poslastice - ka`e Mario, nabra-
jaju}i destinacije koje bi svako ko ode u Tunis tre-
bao posjetiti, kao {to su grad Tunis i njihova
~uvena pijaca, zatim Sidi Bou Said, Koloseum E
Jem, Sousse, Kairouan, Nabeul, pustinje Sahare...
- Mo`da }e neko re}i: „Ali, novca nikad do-
sta“. Cijene su pristupa~ne, a cjenkanje je omi-
ljena igra ovog naroda. Zato: „Let’s go and
enjoy“...
20/azra 2010.
Zvjezdana pra{ina
C
a
t
h
e
r
i
n
e

Z
E
T
A
-
J
O
N
E
S

i

M
i
c
h
a
e
l

D
O
U
G
L
A
S
Zajedno u dobru i
Vjen~ali su se prije deset godina i u me|uvremenu postali jedan od najuspje{nijih holivudskih parova k
pojavili. Bez ijedne afere u braku slavni je glumac tako potvrdio da se ljudi mogu promijeniti, te da se i
mogu skrasiti uz pravu `enu. Bila mu je najve}i oslonac u karijeri, ali i kada je njegov sin zavr{io u zat v
bori s te{kom bole{}u, Catherine je ponovo stala uz svoga supruga, okrivljuju}i ljekare za stanje u ko j
»
azra 2010./21
Pripremila: Elvedina D@AKMI]
G
odine stresnog `ivota, brojne
neprospavane no}i, kao i pre-
tjerano u`ivanje u alkoholu i
cigaretama ostavili su traga na
zdravlju jedne od najve}ih
holivudskih zvijezda, Michae-
la Douglasa. Ljekari su mu
nedavno dijagnosticirali rak grla.
Smiren i optimisti~an
- U dimu cigareta u`ivam decenijama, kao i u
kapljicama alkohola, a stresna prethodna godina
sigurno je pridonijela tome {to sam obolio - ka-
zao je nedavno 65-godi{nji glumac, gostuju}i u
showu Davida Lettermana.
I dok Michael pred medijima djeluje smireno
i optimisti~no, njegova supruga Catherine Zeta
Jones je istovremeno shrvana tugom i bijesna na
Michaelove ljekare za koje ka`e da nisu na vrije-
me postavili pravu dijagnozu. U intervjuu za
magazin „People“ rekla je kako su oboje znali da
ne{to nije uredu s Michaelovim zdravljem, ali
ljekari su tvrdili suprotno.
- Istra`io je svaku mogu}nost, ali ni{ta nije
na|eno. Znala sam da se ne{to doga|a. I on je
znao da se ne{to doga|a - izjavila je glumica.
Svjesna je da bi njen suprug imao mnogo vi{e
{anse za pre`ivljavanje da je bolest otkrivena ra-
nije, jer trenutno mu je rak u ~etvrtom stadiju i
ljekari ka`u kako ima velike {anse da ga preboli.
- Ljuta sam zbog toga {to ga nisu otkrili rani-
je. Najte`e je gledati njegov umor, jer Michael
nije nikad umoran - tvrdi ona.
^etrdesetogodi{nja glumica ima dvoje djece
s Douglasom, desetogodi{njeg sina Dylana i se-
dmogodi{nju k}i Carys. Ka`e kako im je Micha-
el sam `elio re}i da je bolestan.
- Njihov tata ih je posjeo ispred sebe i rekao
im da sada ima rak - ispri~ala je Zeta-Jones.
Nada u ozdravljenje
I dok je ta vijest zgrozila njegovu porodicu,
optimisti~ni je glumac izjavio kako se nada br-
zom ozdravljenju, te da je bolest samo jo{ jedna
od brojnih prepreka s kojom se suo~io tokom
burnog `ivota. Uprkos pozitivnom stavu, ~ini se
kako Michael Douglas, ipak, nije svjestan kakva
mu borba predstoji.
Ve} je po~eo dvomjese~nu hemoterapiju.
Izlo`en je svakodnevnoj, nimalo ugodnoj radija-
O~ekuju ga
na premijeri
Cijeli Hollywood vjeruje u oporavak glu-
mca Michaela Douglasa pa je ve} najavljeno i
njegovo pojavljivanje na premijeri filma „Wall
Street: Money Never Sleeps“. Uprkos hemote-
rapiji kojoj se glumac novog filma Olivera Sto-
nea podvrgava zbog raka grla, iz „Foxa“ ka`u
da ne}e odgoditi isplaniranu promociju te da
glumac mora ispo{tovati ugovorne obaveze.
Na crvene tepihe diljem Amerike 65-godi{nji
Douglas iza}i }e nakon osmosedmi~nog
zra~enja u bolnici. Kako }e to izgledati, znat }e
se na premijeri, 24. septembra.
i u zlu
a koje paparazzi prate gdje god se
e i mu{karci koji naveliko „{araju“
at voru. Ovih dana, kada se glumac
o jem se on trenutno nalazi
» Mnogo stresa glumcu je uzrokovalo hap{enje i su|enje njegovom sinu Cameronu
22/azra 2010.
ciji, koja bi trebala uni{titi preostale }elije tumo-
ra, kako se on dalje ne bi pro{irio na limfne
~vorove i druge vitalne organe. Kako obja{njava-
ju onkolozi, pacijenti koji prolaze kroz tretmane
zra~enja nakon nekoliko se sedmica suo~avaju sa
strahovitim bolovima u grlu i osje}ajem pe~enja
te gotovo uop}e ne mogu jesti i piti. Pretposta-
vlja se stoga kako }e Douglas, poput ostalih bo-
lesnika, umjesto normalnih obroka tokom li-
je~enja dobivati teku}e zamjenske obroke koji su
oboga}eni nu`nim nutritivnim sastojcima, vita-
minima i mineralima.
Me|utim, sve boli kao i psihi~ke nuspojave s
kojima }e se sigurno suo~iti glumac je spreman
pretrpjeti kako bi se izlije~io i dalje u`ivao u po-
slovnom i porodi~nom `ivotu.
Do sada je ovo bila burna godina za 65-go-
di{njeg glumca. Osim {to je otkrio da boluje od
opake bolesti, Michael je pro{ao kroz te`ak peri-
od kada je njegov najstariji sin Cameron (32)
osu|en zbog dilanja droge.
Tokom vi{emjese~nog pritvora njegov je otac
na sve na~ine poku{avao utjecati na kona~nu
odluku suda. Kako bi ga za{titio, uputio je sucu
rukom pisano emotivno pismo u kojem je pri-
znao da je s prvom suprugom, Diandrom Lu-
kner, iznevjerio svoje dijete. Iako je tvrdio da je
sina godinama zanemarivao, te da se osje}a kri-
vim jer se Cameron odao heroinu i distribuira-
nju metamfetamina, sudac je ostao hladan na
glum~eve apele. Cameronu je u aprilu ove godi-
ne izre~ena kazna od pet godina zatvora i jo{ pet
godina prismotre, a takva je odluka zvijezdu fi-
lmova „Sirove strasti“, „Wall Street“ i „Dragulj s
Nila“ bacila na koljena.
Porodi~na idila
Sre}om, u tim mu je trenucima mnogo pomo-
gla 25 godina mla|a supruga Catherine Zeta-Jo-
nes, koju glumac smatra jednom od najsvjetlijih
ta~aka svog `ivota. Vjen~ali su se prije deset godina
i u me|uvremenu postali jedan od najuspje{nijih
holivudskih parova koje paparazzi prate gdje god se
pojavili. Michael, biv{i ovisnik o seksu, smirio se uz
lijepu vel{ku glumicu koja je ro|ena na isti datum
kad i on, te je spoznao ~ari porodi~ne idile. Bez ije-
dne afere u braku slavni glumac je tako potvrdio
da se ljudi mogu promijeniti, te da se i mu{karci
koji naveliko „{araju“ mogu skrasiti uz pravu `enu.
Iako je, s obzirom na Douglasovu nevjernu
pro{lost, Catherine trebala biti ta koja }e strahova-
ti, ispostavilo se kako je, zapravo, obratno. Znatnu
razliku u godinama glumac je poku{ao ubla`iti bo-
jenjem kose, ~estim hirur{kim zahvatima, face-li-
ftingom i liposukcijama, a sve to kako bi supruzi
izgledao mladolik i po`eljan. U svojoj je namjeri
o~ito uspio, jer je par vi|en nedavno kako u lu-
ksuznoj rezidenciji na Bermudima u`iva u {etnji,
kupanju i sun~anju kao u danima najve}e zalju-
bljenosti. Grlili su se i ljubili poput tinejd`era, ne
slute}i {ta nosi povratak na Manhattan. Vrijeme
bezbri`nosti ubrzo je ostalo iza njih, jer im pre-
dstoji velika borba za glum~ev `ivot u kojoj }e
oboje morati biti sna`ni, a tje{i ih podatak da je
tumor grla izlje~iv u ~ak 65 posto slu~ajeva. » Glumac je smiren i optimisti~an
»
Intervju
24/azra 2010.
E
k
sk
lu
ziv
n
o
D
i
a
n
a

(
N
i
v
e
n
)

B
E
[
I
R
E
V
I
]
Kako mi
» Diana s na{om urednicom
azra 2010./25
Na du`i spisak njenih poznanika upisala su se brojna zvu~na imena:
Al Pacino, Rod Stewart, Ahmet Ertegün, Francesco Cossiga, Niki Lauda,
Ayrton Senna, Hugh Haffner, Luciano Pavarotti, kao i biv{i papa Karol
Wojtyla te sada{nji Joseph Ratzinger
Razgovarala: Elameri [KRGI]-MIKULI] Foto: Fuad FO^O, @arko RISTI] i privatni album
D
iana nije znala {ta je seks kad
su je proglasili seks-simbo-
lom biv{e Jugoslavije. Desilo
se to nakon njenih
obna`enih fotografija na du-
plerici „Starta“, gdje je zami-
jenila djevojke iz Brazila i
Italije. Bilo joj samo 17 godina. Prije toga bila je
prepoznatljivo lice na reklamama za pa{tete. Di-
ana je danas vlasnica jedne od najzanimljivih
`enskih biografija na podru~ju biv{e Jugoslavije.
Na du`i spisak njenih poznanika upisala su se
brojna zvu~na imena: Al Pacino, Rod Stewart,
Ahmet Ertegün, Francesco Cossiga, Niki Lauda,
Ayrton Senna, Hugh Haffner, Luciano Pavaro-
tti, kao i biv{i papa Karol Wojtyla te sada{nji Jo-
seph Ratzinger.
Zavr{ila politi~ke nauke u Sarajevu, novinar-
stvo u Rimu, AFI za re`iju i produkciju u Amer-
ici. Sreli smo se u popularnom sarajevskom ka-
fi}u kod njenog dobrog prijatelja Goge Marja-
novi}a.
Koji je povod dolaska u Sarajevo, i koliko dugo
nam niste dolazili?
- Poslije rata sam bila samo jednom, jedan
dan i to je bilo prije pet godina. A do{la sam da
vidim Gogu Marjanovi}a i Halida Be{li}a, oni
su jedini s kojima se dru`im u Sarajevu. Moji sa-
rajevski prijatelji danas uglavnom `ive u Zagre-
bu, Beogradu ili inozemstvu.
Hrvatska {tampa je pisala kako ste dio godi{njeg
odmora proveli s dobrom prijateljicom Alkom Vui-
com. Kakvi su dojmovi?
- Kraj godi{njeg odmora naj~e{}e do~ekam
veoma umorna, fizi~ki. Mentalno, to je odmor.
Dani s dragim ljudima, ugodna sje}anja... S
Alkom sam, tako|er, imala i poslovnih razgovo-
ra. Naime, u planu mi je raditi televizijski progr-
am zajedno s njom. U Americi je potpuni hit
emisija u kojoj se pri~a sa `enama koje imaju
mnogo mla|e mu{karce. Takvo ne{to bih spre-
mala s Alkom na na{im prostorima.
Va{ posljednji poslovni potez je otvaranje novi-
nske agencije DNN News. Da li ve} funkcionira?
- Jo{ nismo po~eli raditi. To je veliki projekt
za koji jo{ ~ekam investitora. Agencija bi trebalo
da izgleda kao Team Zee (entertainment ko-
mpanija tabloidnog profila).
A koja je osnovna djelatnost kojom se bavite?
- Posljednjih godina sam producirala neke fi-
lmove. «Monster» («^udovi{te») s Charlize The-
ron, zatim jedan s Bruceom Willisom i Mattom
Damonom, ali taj je sad na sudu i ja se moram
pojaviti kao svjedok. Kako bi se reklo, «Los
Angeles posla», tamo se uvijek tu`akaju.
Kako je bilo sara|ivati s Charlize Theron?
- Nisam bila na setu, moj je zadatak izvr{na
produkcija. Kolege koje su bile s njom su veoma
zadovoljne. Zavr{ila sam American Film Institut
i pored novinske agencije `elim i dalje da se ba-
vim filmskom produkcijom. Po~et }u s novi-
nskom agencijom i vjerujem da }e to za`ivjeti.
Namjeravam to ozbiljno raditi, po~et }u s
istra`ivanjem tr`i{ta i na na{em regionu.
Sre}ete li ljude s na{eg podru~ja u Los Angelesu,
dru`ite li se?
- Rijetko. Ponekad neke na{e ko{arka{e u
NBA ligi, odem u «Aromu» kod Adema (Slipca
op.a) na }evape i tamo na|em neke Bosance.
Nekad sam znala sresti Radu [erbed`iju kako
igra karte s Jadranom Lazi}em. Znali bi to raditi
s puno strasti, ali [erbed`ija je sad u Hrvatskoj.
Dakle, vi{e ste zaokupljeni vlastitim `ivotom.
Ima li nekih novosti koje biste podijelili s nama?
- Imam svog mu{karca, naravno. Ne bih mu
spominjala ime. Ono {to me vi{e zaokuplja jeste
maj~inski instinkt. Dugo sam `ivjela sa sestrom i
njeno dvoje djece, tako da mi djeca dugo nisu
nedostajala. Situacija je sada druga~ija, ta djeca
odavno su odrasli ljudi.
Odlazite li u rodnu Tuzlu? Koga tamo obilazi-
te?
- Moja majka Mina je tamo. Nije se mogla
privi}i na `ivot u Americi i vratila se. I moja sta-
rija sestra Snje`ana je u Tuzli.
Va{a mladost je bila burna. Dobili ste nezahva-
lnu ulogu da ru{ite tabue, budete prvi. Kako s ove
distance gledate na taj period?
- To je bio nesvjestan period, hormona, mla-
dosti, ludosti. Nisam ro|ena za to da budem go-
la na fotografijama. Ne znam {ta mi je bilo. Na-
govorili su me i uradila sam to. Ne sje}am se ka-
ko su me uspjeli nagovoriti. Sada to ne bi mogli
ponoviti nikako.
Ubrzo nakon «Startove» duplerice oti{li ste u
Italiju. Kako je izgledala ta dionica Va{eg puta?
- Najprije sam do{la u Milano i tamo radila
kao model mnogo godina. Potom sam oti{la u
Rim na RAI televiziju, gdje sam kratko vrijeme
radila showbusiness, ali su me ubrzo stavili na
program iz religije. U to vrijeme bila sam svje`a
u teoretskom znanju iz katekizma. Religijske
emisije ne voli niko, svako bi radije da bude u
pola devet, kad gleda cijela nacija, nego u po-
dne, kad su publika penzioneri i djeca. To mi je
dosadilo za dva dana i oti{la sam svom pretpo-
stavljenom i tra`ila da pravim emisiju u kojoj }e
poznate li~nosti govoriti o katoli~anstvu. Crkve-
ni jezik nikom nije blizak, ovo je bila prilika da
ne{to nau~imo na privla~niji na~in. Prva osoba
od koje sam tra`ila intervju nakon {to sam napi-
sala scenarij bio je Papa (u to vrijeme Karol
Józef Wojtyla). I njemu se svidio koncept emisi-
je, jer njima je interesu da se katoli~anstvo {iri i
odr`ava.
Kakav je dojam na Vas ostavio Papa?
- To je najkarizmati~niji mu{karac kojeg sam
upoznala. Upoznala sam mnogo mo}nih mu{ka-
raca, dva ameri~ka predsjednika, Bre`njeva
(Leonida op.a), mnogo filmskih glumaca, ali ni-
ko nema karizmu kao Ivan Pavao.
Pisalo se i da ste bili u vezi s Al Pacinom.
- Ne. Kad je on u Italiji snimao film s Copo-
lom, ~esto je bio u mom dru{tvu i italijanski no-
vinari se pisali o tome kako se zabavljamo. Meni
on nije bio zanimljiv.
Mnoge `ene se ne bi saglasile s Vama?
- Istina. Ali on se ne trudi oko `ena. Ako se
mu{karac ne trudi oko mene, mene ne mo`e zani-
mati. On je tip koji nare|uje: «Haj’mo ovamo,
idemo tamo...», nisu mu va`ne moje `elje. I tako,
on je nastojao biti u mom dru{tvu, ali nismo bili u
vezi. Ima jedan ameri~ki termin koji ga odli~no
mi se udvarao Al Pacino
»
26/azra 2010.
» Diana s Ivanom Pavlom II
» S kardinalom Raitzingerom,
sada{njim papom Benediktom » Najljep{e `elje od Georgea Busha » S vlasnikom „Playboya“ Haffnerom
azra 2010./27
opisuje, ne znam adekvatan prijevod
na na{ jezik, uglavnom njemu uvijek
ne{to treba, a po{to sam ja takva `ena,
nismo mogli ostvariti vezu. Pa ne mo-
gu potiskivati svoju `enstvenost zato
{to je on Al Pacino.
Bili ste i u dru{tvu Silvija Berlusco-
nija.
- Ko nije (smijeh). U to vrijeme bi-
la sam manekenka u Italiji i ~esto smo
bili u dru{tvu. Ali njega vi{e zanimaju
vulgarnije `ene. Dakle, one s ve}im
grudima, dubljim dekolteima, sve im
je napolju ili vrlo zategnuto. Ne mogu
re}i seljanke, ali prostije `ene. One bez
manira, koje ne znaju da se pona{aju
za stolom.
Jeste li ga ikad ~uli kako se udvara?
- Pa naravno. Udvarao se meni. On
je najve}i narcis kojeg sam upoznala.
Drage su mu `ene koje vole vi{e njega
nego sebe. I ja sam sli~na njemu, ne
mogu biti s mu{karcem, iako mi se
svi|a, ako on mene ne voli jako.
Ustvari, samo jednom mi se desilo
ne{to takvo, kada sam bila s mu{kar-
cem zbog opklade s prijateljima. Ne
mogu da vam ka`em njegovo ime, jer
sam se sudski obavezala na nespomi-
njanje u medijima. Time sam htjela
dokazati da svakog mo`ete dobiti upo-
rnim i ma{tovitim udvaranjem. To je
dokaz da svako sebe voli najvi{e. I na-
jljep{em i najtra`enijem mu{karcu na
tr`i{tu, ipak, treba pa`nja. Uglavnom,
ja sam se godinu, putem pisama, poru-
ka, anonimno udvarala tom fudbaleru
i, naravno, on se zaljubio u mene.
Pripremate autobiografsku knjigu.
Mo`emo li uskoro o~ekivati objavljiva-
nje?
- Da, moju knjigu }e pisati Marko
Lopu{i}, on je najve}i `ivu}i biografski
pisac. Radio je biografiju Tita i mno-
gih drugih jugoslavenskih velikana.
Uskoro bih trebala to privesti kraju.
Posebno mjesto u Va{em srcu zauzi-
maju Zdravko ^oli} i Goran Bregovi}.
S kojim od njih dvojice ste se prvi put
poljubili?
- Pa Zdravkom. Obojicu ih jako
volim. S ^olom i danas imam konta-
kt. Vidjeli smo se na Brijunima, on je
bio s porodicom, a ja s Alkom. S Gor-
anom nisam u vezi. Vidjeli smo se pri-
je nekoliko godina, kada je imao ko-
ncert u Los Angelesu.
Kad ste se prije mnogo godina skinuli
za «Startovu» duplericu, bio je to veliki
{ok za Va{e roditelje. Tad ste i pobjegli
od ku}e. [ta Vam je otac rekao kad ste
se prvi put ~uli nakon toga?
- Moj otac Kasim je umro mlad.
Prakti~no, tog trenutka ja sam se otr-
gla iz porodi~nog doma. Njegova smrt
me potpuno promijenila. A mama i
nije znala {ta sam radila. Svjesna sam
da sam joj tada mogla prouzro~iti
mo`dani udar.
Otkad se zanimate za kabalu? Vi-
dim da nosite taj prepoznatljivi crveni
kon~i}.
- Kabala je filozofija `ivljenja nasta-
la u vrijeme prije religije. Iz kabale su
nastale sve ostale religije. Dakle, kaba-
la je iznad ili mimo svake religije, ka-
ko ho}ete, {to odgovara mom vi|enju
svijeta.
[ta se ~uli ili pro~itali o kabali pa da
vas je privukla sebi?
- Na prvom ~asu kabale svi napra-
ve spisak o tome {ta najvi{e mrze kod
ljudi. Doslovno, prema tom spisku se
ni`u vlastite negativne osobine. Kad
sam to ~ula prvi put, htjela
sam se sva|ati, nisam mogla
priznati sebi da sam takva
osoba. Kasnije sam shvatila
da su u pravu.
Kabala je vrlo popularna
me|u ameri~kim zvijezdama.
Koga od njih ste vi|ali na
~asovima.
- Madonnu, Demi Mo-
or, Ashtona Kutchera... mno{tvo ih je.
Mnogi su u zabludi koji misle da je
kabala judaizam. Pravi jevrejski
sve}enici se bore portiv kabale. Da se
ja pitam, kabalu bih uvela u {kole. Ka-
bala u~i svim religijama, ali postavlja
se mimo njih. Ona te u~i kako da po-
stane{ bolji ~ovjek, kako da savlada{
svoj ego, koji je, ustvari, |avo.
Je li duhovnost uzela primat nad po-
rocima ili je droga jo{ prisutna na jet-set
zabavama?
- Droge nema ni{ta manje. Kokain
je poput prehrambene namirnice.
Ono {to je novost posljednjih godina
jesu tablete protiv bolova. „Vaicodin“
je must have acsesoar ve}ine. Dugo
nisam shvatala o ~emu se radi. Ko-
na~no na|em prijateljice koje se ne
drogiraju, ali svako malo ih boli zub i
moraju uzeti analgetik. Do|u na party
koji prire|ujem, odu u WC da se
„osvje`e“ i vrate se za {est dana.
„Vaicodin“ je pravo zlo.
I za kraj otkrijte tajne dobrog stila
prema losan|eleskim mjerilima?
- Kad sam iz Italije stigla u SAD,
moji koferi bili su puni „Chanelovih“
i „Armanijevih“ komada. Me|utim,
ubrzo sam otkrila da u njima nisam ni
pola uspje{na kao u nekim tamo{njim
robnim markama koje su puno
opu{tenije, a i cijene su s jednom ili
dvije nule manje. Italijanski dizajneri
tamo se nose samo na glamoroznim
sve~anostima. Dalje, potpuno su out
`ene koje nose duge nokte. Kratki no-
kti i crni lak su potpuni hit.
» Pavarotti je bio dobar Dianin prijatelj
»
Droge nema
ni{ta manje. Kokain
je poput prehra-
mbene namirnice.
Ono {to je novost
posljednjih godina
jesu tablete protiv
bolova. „Vaicodin“
je must have
acsesoar ve}ine

Upoznala sam mnogo
mo}nih mu{karaca, dva ame-
ri~ka predsjednika, Bre`njeva
(Leonida op.a), mnogo filmskih
glumaca, ali niko nema
karizmu kao Ivan Pavao

Region
Ne pjevam pjesme
traju koliko i jedan j
T
i
j
a
n
a

D
A
P
^
E
V
I
]
28/azra 2010.
»
koje
jogurt
Novi album „Muzika“, na kojem je okupila provjerena
autorska imena, me|u kojima i lidera na{eg benda
„Skroz“ Adnana [arana, uskoro }e promovirati i u BiH.
Zadovoljstvo zbog dobro ura|enog posla podijelila je
sa suprugom i sinom na odmoru u Gr~koj. Za na{
magazin govori o hiperprodukciji, braku i njegovom
o~uvanju, te najve}im strahovima
Pi{e: Amela KESEROVI]
Foto: Dejan MILI]EVI] i Peca VUJANI]
azra 2010./29
M
akedonka Tijana
Dap~evi} nedavno je
izdala novi album
„Muzika“. I ovoga puta je
druga~ija, smjela i odgo-
vorna u muzi~kom i u pr-
odukcijskom smislu. Na-
jve}i krivac za to je, ka`e, njen sin Vuk.
- Maj~instvo me je promijenilo, tako {to
~vr{}e stojim na nogama, odgovornija sam i ni-
sam vi{e ja na prvom mjestu nego njegovo ve-
li~anstvo Vuk Dap~evi}. Ma koliko to zvu~alo
stereotipno, zbog njega sam bolja osoba - ka`e
na po~etku razgovora za na{ magazin.
Dobra „vje{tica“
Petnaest pjesama mahom potpisuju provjerena
autorska imena, me|u kojima i na{ Adnan [aran,
ali i srbijanski ministar ekonomije Mla|an Di-
nki}. Tijana je ostala vjerna i rukopisu hit-majsto-
ra iz Beograda Dragana Brajovi}a Braje, koji joj je
svojevremeno potpisao i pjesmu „Sve je isto, samo
njega nema“, nakon kojeg su joj {irom otvorena
vrata regionalne popularnosti.
- Iz puno razloga sam vjerna Braji. Ne zato
{to je najbolji (a najbolji je), ve} zato {to se
dru`imo godinama, zato {to smo ve} postali fa-
milija i zato {to uvijek ima nevi|enu inspiraciju
kad god po`elim novu pjesmu. I jo{ jedan ra-
zlog: nikada ne prihvata kritike kao ni ja - govo-
ri i obja{njava kako je nastala saradnja s liderom
grupe „Skroz“:
- Kontakt smo uspostavili preko zajedni~kih
prijatelja i Adnan je do{ao na ideju da zaje-
dni~kim snagama, on, moja malenkost i Davor
Gobac napravimo „Himnu volontera“, koja je
nai{la na pozitivne kritike.
Tijana uspje{no odolijeva fabri~koj proizvo-
dnji instant hitova. Vrijeme je te{ko mo`e nada-
hnuti koliko, ka`e, mogu ljudi, pa za sebe voli
re}i da je od onih dobrih „vje{tica“ koje svoju
energiju nalaze samo me|u pozitivnim osobama.
- Svakodnevno mi nude takve pjesme. Ali,
imam tu sre}u da sam okru`ena dobrim prijate-
ljima i saradnicima.Valjda i ja znam {ta je do-
bro, a i nisam nikada bila poklonik hiper produ-
kcije i instant pjesama koje traju kao jedan jogu-
rt. Moja publika uvijek zna {ta je dobro, svoje
fanove cijenim i zato im ne nudim „Insant pje-
smice“.
Jedan od razloga zbog kojeg sam po~ela da se
bavim showbusinessom u Srbiji je taj {to sam bi-
la u {oku i nevjerici koliko se ljudi bave muzi-
kom, a nemaju ni „m“ od muzike u sebi. Muzi-
ka je moj `ivot i time }u se baviti dokle god mo-
gu.
Odmor u Gr~koj
Pitali smo je i koju bi pjesmu neke od kolegi-
ca rado uvrstila na svoj album.
- „Empire state of mind“ od Alicie Keys.
Iako je snimanjem albuma iscrpila i poslje-
dnji atom snage i s nestrpljenjem is~ekivala
odmor sa suprugom Milanom i njihovim sinom
Vukom, Tijana je i u Gr~koj pokazala da je neu-
morni radoholik. Prema uputama Dejana Mi-
li}evi}a, snimila je spot za pjesmu „Glupo
mu{ko moje“.
- [to bi na{ narod rekao, odmor sam provela
i radno i paradno. I pored toga {to volim da
ka`em da nisam neki turist koji voli aktivan
odmor, ovog puta smo bili vi{e nego aktivni. Od
igranja u pijesku, kupanja u moru i bazenu do
snimanja spota. Hotel i mjesto u kome smo bili
smje{teni su inspirisali Mili}evi}a i mene da upr-
avo tu snimimo spot. Odli~no je ispalo, nismo
se pokajali. Grci su bili veoma predusretljivi pri-
likom snimanja, pla`e su im odli~ne, ~iste, ba{
kao i more, klima odli~na. Ali ipak, vi{e volim
`ivot na relaciji Beograd-Skoplje-Beograd.
Izlaskom „Muzike“ pred Tijanom su tek veli-
ke obaveze prema publici. Krajem godine plani-
ra odr`ati koncertnu promociju i u na{oj zemlji.
- Planiram, da, uskoro... Jo{ ne znam ta~an
datum, ali bit }e krajem godine. Vrlo ~esto
ka`em kako volim do}i u Sarajevo, jer me nje-
gov duh stra{no podsje}a na djetinjstvo i na mo-
je rodno Skoplje.
O braku i Milanu
Kako ste sa suprugom podijelili roditeljske za-
datke?
- Milan je divan otac koji mi poma`e u svemu
od kada se Vuk rodio. Podijelili smo obaveze ta-
ko {to je moj mu` glavna dadilja u ku}i. Kad god
sam na putu, ostaje s Vukom ku}i, lijepo se igra-
ju i dru`e, pa Vuk vi{e voli njega nego mene.
Da li roditeljstvo oja~ava bra~nu zajednicu?
- Nekako sve dobija potpuno novi oblik, pa
i ljubav izme|u partnera postaje ja~a, druga~ija
i plemenitija.
Kroz godine `ivota sve vi{e upoznajemo vrline
i mane partnera. U ~emu Vas je Milan iznena-
dio prijatno i neprijatno?
- Prijatno me iznena|uje svakog dana, a ne-
prijatno svake prestupne godine (smijeh). Ne,
stvarno, poznajemo se u tolikoj mjeri da vi{e
ni{ta ne mo`e da nas iznenadi.
[ta su Va{i najve}i strahovi?
- Strah od bolesti, zemljotresa, `ohara... Re-
dovno strahujem od, ne daj Bo`e, gubitka ne-
kog bli`njeg i stvari koje pla{e svakog norma-
lnog ~ovjeka.
»
30/azra 2010.
Tijana sa suprugom Milanom
i sinom Vukom na nedavno
zavr{enom odmoru u Gr~koj
Duhovnost Aida SENDO-BAJRI]
32/azra 2010.
Ko ka`e da se mo`e biti lijep
sre|uju}i samo vanj{tinu,
zaista malo zna. Glumica
Audrey Hepburn odgovorila
je svima koji su se
odu{evljavali njenom fizi~kom
ljepotom, kada je dala svoj
recept za lijep izgled: „Za
privla~ne usne - govori
ljubazne rije~i; za lijepe o~i -
gledaj i tra`i dobrotu u ljudima;
za vitku figuru - podijeli svoju
hranu s gladnima.“ A ja bih
rekla da je obaveza svake `ene
da uve}ava svoje znanje, jer je
ono preduslov za sve ostalo
Razgovarala: Alma RED@EPAGI]
Foto: Muhidin @IVOJEVI]
azra 2010./33
A
ida Sendo-Bajri} (25) `ena je koja
je za 30 dana, koliko je trajao ra-
mazanski program na Televiziji Sa-
rajevo, osvojila simpatije gledatelja,
{alju}i im svake ve~eri lijepe duho-
vne poruke. Apsolventica Pravnog
fakulteta u Sarajevu, uposlena u porodi~nom bi-
znisu za projektovanje, in`injering, izgradnju i
konsalting, nekada{nja ~lanica i PR hora
„Kewser“, vedra je i vesela osoba koja svoju pozi-
tivnu energiju daje ne{tedimice.
Za na{ magazin govori o ljepotama ramazana,
`ivotnom stilu pokrivene `ene, va`nosti obrazo-
vanja, te kako se kao 22-godi{njakinja odlu~ila
pokriti.
Iza nas je ramazan - mjesec Bo`ije milosti, ko-
liko je ramazan prilika da radimo na sebi i nasto-
jimo postati {to bolji ljudi?
- Upravo je ramazan odli~na prilika da ~ovjek
poradi na sebi, da se pomakne za stepenicu vi{e.
Jer sam post je, zapravo, vid samokontrole i ru-
kovo|enja svojom li~no{}u. Post me podsje}a da
~ovjeku ne treba onoliko mnogo koliko misli.
To je ~ovjeku ~isti dokaz da, ako mo`e u rama-
zanu biti tako gotovo pa savr{enog pona{anja i
vladanja, ako se mo`e pridr`avati svega onog {to
Bog voli, a kloniti se onog {to ne voli, onda
mo`e i ostalih jedanaest mjeseci u godini, jer sve
je stvar treninga.
Neki smatraju da se tokom mjeseca posta manje
radi, da se ~ovjek ulijeni?
- Negdje sam pro~itala ne{to sli~no,
me|utim, to nije tako - vjernici se trude ~initi
mnogo vi{e nego drugim danima, jer ramazan
je, uistinu, poseban mjesec, mjesec izra`ene mi-
losti, ljubavi i ljepote. To je blagoslovljeni mje-
sec u kojem se svako dobro djelo nagra|uje vi{e,
i to treba maksimalno iskoristiti za ostvarenje
plemenitih ciljeva, za ~injenje dobra, za pobo-
lj{anje na{eg odnosa s Bogom, sa sobom i ljudi-
ma, te svakako nastaviti tako u toku ~itave godi-
ne.
[ta za Vas predstavlja ramazan?
- Za mene je ramazan punjenje baterija i je-
dan vid ~i{}enja od svega negativnog {to se na-
kupilo u toku godine. To je vrijeme koje maksi-
malno posve}ujem Onom koji me je po~astio
najljep{im bogatstvom ovog svijeta - sluhom, vi-
dom, razumom, zdravljem, sretnom porodicom
i iskrenim prijateljima.
Koje su dnevne duhovne obaveze `ene muslima-
nke?
- Rekla bih prije da postoje duhovne obaveze
~ovjeka - koje najprije duguje sebi, jer i du{a
tra`i hranu kao i tijelo. Ko ka`e da se mo`e biti
lijep sre|uju}i samo vanj{tinu, zaista malo zna.
Glumica Audrey Hepburn odgovorila je svima
koji su se odu{evljavali njenom fizi~kom ljepo-
tom, kada je dala svoj recept za lijep izgled: „Za
privla~ne usne - govori ljubazne rije~i; za lijepe
o~i - gledaj i tra`i dobrotu u ljudima; za vitku fi-
guru - podijeli svoju hranu s gladnima.“ A ja bih
rekla da je obaveza svake `ene da {iri znanje, jer
je ono preduslov za sve ostalo - da ukra{ava svo-
ju nutrinu - mora znati {ta su istinski ukrasi, da
ja~a karakter, uljep{a svoje pona{anje, i okiti se
osobinama koje }e ~initi svijet oko nje boljim,
ljep{im i smirenijim.
A ono {to svako na{e djelo, pa tako i obavezu,
~ini duhovnim i svetim jeste namjera, odnosno
vodilja koja nas podsti~e na stalno kretanje ka
vi{em. A to je ljubav prema Uzvi{enom Stvorite-
I du{a tra`i hranu
Mnogo puta sam
~ula kako je neko rekao da
se samo bi`uterija ostavi bez
za{tite, dragulj se umota u
najprefinjenije materijale i
~uva na najsigurnijim mjestima.
^uvamo ga za posebne osobe,
posebna mjesta. Muslimanka,
ma koliko je lijepa i sre|ena na
ulici, jo{ je ljep{a i sre|enija
u toplini svog doma. To je
mjesto gdje zablista u
svom punom sjaju.

» Ramazan je vrijeme koje maksimalno
posve}ujem Onom koji me je po~astio
najljep{im bogatstvom ovog svijeta - sluhom,
vidom, razumom, zdravljem, sretnom
porodicom i iskrenim prijateljima
»
34/azra 2010.
» Martina Navratilova
s Daphne Barak
lju, velika `elja za Njegovom ljubavlju, zadovo-
ljstvom i Njegovom blizinom.
Kako biste opisali `ivotni stil `ene pod mara-
mom i koliko je taj na~in `ivota primjenjiv u na{oj
svakodnevici?
- Stil `ivota svake osobe je stvar li~nog izbora,
koji je opet rezultat individualnih motiva, `elja,
ciljeva i ubje|enja. Pokrivene `ene mo`ete vidje-
ti zaposlene u politici, u zdravstvu, u biznisu ili
jednostavno kod ku}e. Bilo da izabere karijeru
doma}ice ili poslovne `ene, ili oboje, u svakom
slu~aju, trudi se da joj `ivot bude izbalansiran -
da ne zapostavi duhovno zbog materijalnog niti
materijalno zbog duhovnog. A da li je primje-
njiv?! Hmm, pa ja ga lijepo `ivim i ne bih ga
mijenjala ni za jedan drugi.
Za `ene va`i da mnogo pri~aju te u takvim si-
tuacijama nerijetko i prokomentiraju drugu `enu.
Kako se Aida uspijeva izboriti s ovakvim situacija-
ma? [ta je to {to Vas spre~ava da govorite o drugi-
ma?
- Tra~ je ne{to {to, uistinu, ne volim. Vidim
samo {tetu od toga i trudim se izbjegavati takve
situacije. Ako se desi da komentiram, poku{avam
se ograni~iti na to da prokomentiram odre|enu
pojavu kao pozitivnu ili negativnu, ali ne i da su-
dim ljudima. Svako ima pravo da `ivi svoj `ivot
kako `eli, bez prigovaranja drugih, sve do mome-
nta dok ne po~ne svojim pona{anjem slati vrlo
lo{u poruku, ugro`avati druge ili remetiti red. U
tom slu~aju, smatram da je neophodno i da je
moralna odgovornost svakog ~ovjeka da uka`e na
te negativne pojave i pona{anja, te na ono {to bi
bilo ispravno. Jedan kur’anski ajet na ovo pitanje
bi bio lijepa poruka: „Ti sa svakim - lijepo! I tra`i
da se ~ine dobra djela, a neznalica se kloni.“
Spomenuli ste va`nost obrazovanja, ~itanja, na-
predovanja u smislu saznavanja novih stvari. Ka-
kvo {tivo se mo`e na}i u Va{oj biblioteci?
- Eh, moj mali kutak vam miri{e na listove
knjiga razli~itih oblasti i naslova, od beletristike
doma}ih i stranih autora do poezije, politike,
psihologije, religije i tako dalje. U svakom
slu~aju, uvijek volim pro~itati knjigu s dobrom
porukom, jo{ naro~ito ako je neko staro izdanje
i ima onaj lijepi, specifi~ni miris knjiga koji vas
jednostavno mami da ~itate.
Koliko pokrivene `ene mogu pratiti modne tre-
ndove i izgledati lijepo i dotjerano i u javnosti?
- Osoba sam koja nikada nije potpadala pod
utjecaj trendova - nisam dozvoljavala da mi mo-
da diktira {ta }u nositi. Jednostavno, ne robujem
tome. Za mene je ono u ~emu se dobro osje}am,
{to odgovara mojoj prirodi i naravno {to mi lije-
po pristaje - moda koja nikad ne zastarijeva. Ka-
da sam sebi poklonila hid`ab, to se nije promije-
nilo. Allah je lijep i voli lijepo. Smatram da mo-
da i hid`ab ne isklju~uju jedno drugo, sve dok je
zadovoljen islamski kodeks obla~enja, dok je za-
dovoljen smisao hid`aba. @ena hid`abom {titi
biser koji blista u njoj.
Hid`ab je u ovim okvirima ve} du`e od 1400
godina prisutan na svjetskoj sceni. Danas ima
druga~ije tonove, ali se su{tina ne mijenja. Rekla
bih da je sve izra`ajnije kako pokrivene `ene
stvaraju svoje trendove, koji su prakti~ki obojeni
istim bojama, ali imaju specifi~ne nijanse. Odi{u
kreativno{}u. Sve dok se sa svoje 22 godine ni-
sam pokrila, nisam shvatala da marama predsta-
vlja pravu umjetnost.
U svijetu je sve vi{e i modnih kreatora koji rade
modu za `ene pod hid`abom?
- Nije to nikakva velika filozofija, ve} jedan
od osnovnih postulata ekonomije - potra`nja di-
ktira ponudu. Danas je u svijetu mnogo pozna-
tih kreatora koji prave kolekcije za pokrivenu
`enu, i svake godine ispliva neko specifi~an. To
{to se i u Sarajevu ve} godinama odr`avaju mo-
dne revije za muslimanku, i ~injenica da se broj
u~esnika i posjetilaca pove}ava iz godine u godi-
nu, dovoljno govori u kom smjeru ide odnos
hid`aba i mode.
[ta je Vas ponukalo da se pokrijete?
- Ranije sam povezivala maramu sa
[eherzadom i pri~ama iz 1001. no}i - u mojoj
glavi to je bilo kulturolo{ko naslije|e, a ne pravo
i potreba svake `ene koja `ivi `ivot s ljubavlju
prema Bogu i `eli da bude lijepa prema Njego-
vim mjerilima. ^itala sam mnogo o `eni musli-
manki, razgovarala puno s ljudima o toj temi i
shvatila koja je vrjednost hid`aba.
Mnogo puta sam ~ula kako je neko rekao da
se samo bi`uterija ostavi bez za{tite, dragulj se
umota u najprefinjenije materijale i ~uva na na-
jsigurnijim mjestima. ^uvamo ga za posebne
osobe, posebna mjesta. Muslimanka, ma koliko
je lijepa i sre|ena na ulici, jo{ je ljep{a i sre|enija
u toplini svog doma. To je mjesto gdje zablista u
svom punom sjaju.
Tra~ je ne{to {to,
uistinu, ne volim. Vidim
samo {tetu od toga i trudim
se izbjegavati takve situacije.
Ako se desi da komentiram,
poku{avam se ograni~iti na
to da prokomentiram odre|enu
pojavu kao pozitivnu ili
negativnu, ali ne i da sudim
ljudima. Svako ima pravo da
`ivi svoj `ivot kako `eli, bez
prigovaranja drugih, sve do onog
momenta dok ne po~ne svojim
pona{anjem slati vrlo lo{u
poruku, ugro`avati druge ili
remetiti red

» Ranije sam povezivala maramu
sa [eherzadom i pri~ama iz 1001.
no}i - u mojoj glavi to je bilo
kulturolo{ko naslije|e, a ne
pravo i potreba svake `ene koja
`ivi `ivot s ljubavlju prema Bogu
i `eli da bude lijepa prema
Njegovim mjerilima
»
36/azra 2010.
P
ri~ati o jubilejima nikada nije pre-
vi{e, stoga, jo{ jedan od onih velikih
koji su pred nama izaziva posebnu
pa`nju. Baletna umjetnost u na{oj
zemlji postoji ve} punih 60 godina,
svih tih godina su ovaj segment ku-
lture pratili usponi i padovi, stradanja i obna-
vljanja, ali i stvaranja velikih imena vrijednih
svakog po{tovanja.
Razgovarati o baletnoj umjetnosti u na{oj ze-
mlji, a ne spomenuti ljude koji su stvarali njenu
historiju, bilo bi uistinu nepristojno.
- Ne spomenuti jednu teta Nenu, Katarinu
Kocku, Suadu Kavazovi}-Mu{ovi}, Eminu Ka-
mberovi}, biv{u prvakinju Narodnog pozori{ta,
Bahriju Bihorac, Slavka Pervana, Antuna Mari-
ni}a, Muhameda Ajmani}a, Ned`ada Potogiju,
Gordanu Maga{, Pa{u Filipovi}, a sigurno }u
nekoga zaboraviti, bilo bi ru`no, jer to su velika
imena. Ta imena, barem {to se mene ti~e, nisu i
ne}e biti zaboravljena - kazala je Edina Papo, di-
rektorica Baleta NPS, pred pripreme za obi-
lje`avanje ovog zna~anog jubileja.
Za pri~u o ljudima koji su iznijeli na le|ima
ovih 60 godina, trebalo bi mnogo prostora. Svaki
od njih ponaosob velika je enciklopedija umjetno-
sti. Zapravo, rije~ je o cijeloj armiji baletnih umje-
tnika; od ansambla baleta do solista i prvaka. No,
~ini se da je najgori period do sada bio onaj za ra-
tnih godina, pa sve do danas.
- Ovo je najosjetljivija grana umjetnosti i po
na~inu rada i postojanosti. Zbog toga je i do{la
gotovo do uni{tenja. Trebalo je svih tih godina
odr`avati i kondiciju, i kadar, i repertoar i ko
zna {ta sve ne. Ipak, balet je i uprkos svim tim
te{ko}ama opstao i postojat }e i dalje. Danas ba-
let Narodnog pozori{ta poku{ava 60-godi{njicu
baleta pretvoriti u praznik koji }e, ako ni{ta dru-
go, podsjetiti gra|ane na{e zemlje da smo i po
ovom dijelu umjetnosti Evropa. A Evropa zahti-
jeva civiliziranost, red, disciplinu, {to baletna
umjetnost upravo i jeste, iako na prvi pogled
Jubileji Edina PAPO
azra 2010./37
izgledala nje`no i elegantno. Radimo svakog da-
na, a repertoar Narodnog pozori{ta je od rata
naovamo bogat, bez obzira koliko je „maju{an“
na{ ansambl. Na svojim le|ima, nogama i ruka-
ma nosimo i imamo razli~ite baletne predstave,
kojima se ponosimo. Nadam se da }e i ljudi koji
danas rade jednog dana biti slavna imena, poput
onih koje sam spominjala. Onaj sistem i
dru{tveno ure|enje se brinulo o umjetnicima.
Sada vi{e ne znam {ta }e biti...
Iako je o baletnom ansamblu mnogo razgovara-
no i pisano, ipak se neke stvari nikada nisu promi-
jenile. Dakle, ansambl je prijeratnih godina brojao
50-ak ~lanova i bio jedan od najboljih na po-
dru~ju biv{e dr`ave, kojim smo se svakako ponosili.
Danas se taj broj kre}e do 25 plesa~a...
- Nekada i 26 divnih i predanih ljudi koji vo-
le svoj posao i ljudi koji se istinski trude. @ao mi
je {to ni 16 godina nakon rata ne mo`emo dobi-
ti dovoljan broj radnih mjesta, kako bismo po-
punili ansambl. Baletski igra~ „ne pada s grane“.
Treba ga od{kolovati, a tek onda pustiti da
stje~e dragocjeno scensko iskustvo. E, kada go-
vorimo o {kolovanju baletnih igra~a, to je tek
posebna pri~a. Balet je najfrekventniji ansambl u
Pozori{tu, kroz kojeg stalno prolaze novi igra~i.
Mladi ljudi ostaju sezonu-dvije i odlaze dalje.
To je posao koji treba uvijek svje`e snage i zbog
toga se, napokon, mora ozbiljno pozabaviti ovim
pitanjem.
Gubi li balet svoju publiku, s obzirom na rije-
tke predstave zbog nedostatka sredstava?
- Ima balet svoju publiku i uvijek }e je imati.
Naravno da se i publika mora odgajati, a da bi
se odgajala, treba imati dobar baletni repertoar
za koji, naravno, treba novac. Sve je to jedno ve-
liko vrzino kolo. Jer, ako bilo koji od ovih pre-
duvjeta „ko~i“, imamo problem u baletnoj
umjetnosti. Za taj problem razumijevanje mora-
ju pokazati vladaju}e strukture, a tu i nailazimo
na najve}e pote{ko}e.
Nekolicina ljudi koji vole balet `eli ga sa~uvati
i baletnu umjetnost na neki drugi na~in uvesti u
svijet „velikih“, organizator je i „Balet festa Saraje-
vo“, projekta koji }e od ove godine nastojati postati
i tradicionalan.
- Ovaj jubilej zaslu`uje posebno obilje`ava-
nje. Svaki na{ izlazak na scenu Narodnog po-
zori{ta je praznik repriznog repertoara. Nakon
premijere, koju smo imali proljetos, nadam se
da }emo do kraja ove godine obnoviti i imati
na repertoaru i „Labudovo jezero“. No, za sada
se samo nadam, jer je to velika predstava za
koju treba mnogo sredstava, {to bi bio divan
poklon za obilje`avanje jubileja. Projekt „Balet
fest Sarajevo“, desit }e se od 18. do 25. septe-
mbra. Mia, Alma, Lejla, Ra{o, Sanjin, nas ne-
koliko entuzijasta, koji se stalno „vrtimo oko
baleta“, organiziramo ovaj festival, kako bi se
bavio strukom i kako bi grad Sarajevo i svi
ostali koji ga `ele pogledali, vidjeli ne{to {to je
zaista visoki nivo profesionalnosti. Ovo je pri-
lika da ljudi spoznaju istinsku vrijednost bale-
tne umjetnosti.
- Do}i }e gosti - prvaci najboljih i najvi|eni-
jih ruskih teatara, koji }e izvesti legendarne i na-
jbolje dijelove klasi~nih baleta. Do}i }e njema~ki
teatri iz Münchena i Dressdena, te na{i prijatelji
i kolege iz Regiona, kako bi se na{i baletni umje-
tnici dru`ili s njima i vidjeli kako to izgleda u
velikim hramovima kulture. Nadam se da }emo
ovaj festival narednih godina razvijati i dalje, ali
znam da ovaj prvi put grani~i sa hrabro{}u i pra-
vi je poduhvat. @alosno je {to ljudi, za koje smo
mislili da stoje uz baletnu umjetnost, nisu pre-
poznali zna~aj festivala, a morali su. Opet, drago
mi je zbog mnogih koji to jesu, a od njih nismo
o~ekivali. Nadam se da }emo uskoro biti u „svi-
jetu velikih“, kojima je kultura prioritet i da
}emo imati mnogo razloga da se veselimo i mi i
svi oni koji su nam pomogli. I nadam se da }e
svi oni koji do|u na ovaj festival biti sretni {to
ima ljudi koji jo{ imaju snage pokrenuti jednu
ovakvu baletnu lavinu. Nama }e to biti dovoljna
nagrada.
Na{ izlazak
na scenu je
praznik
Nakon premijere koju smo imali proljetos, nadam
se da }emo do kraja ove godine obnoviti i na
repertoaru imati i „Labudovo jezero“. No, za sada
se samo nadam, jer je to velika predstava za koju
treba mnogo sredstava, ali bi bio divan poklon za
obilje`avanje ovog jubileja
Pi{e: Najda VRANI] Foto: Muhidin @IVOJEVI]
Balet Narodnog
pozori{ta Sarajevo 60-godi{nji-
cu baleta poku{ava pretvoriti u
praznik koji }e, ako ni{ta drugo,
podsjetiti gra|ane na{e zemlje
da smo mi i po ovom dijelu
umjetnosti Evropa

38/azra 2010.
Sve druge la`i
[
ta su kom{ije? Kom{ije su isto ono
{to su i susjedi. Kom{ije su genera-
lno ljudi koji `ive pored vas. Ne s
vama. Nego pored vas. S njima dije-
lite tarabe, zidove, spratove, mahale.
S njima dijelite stubi{ta. Podrumske prostori-
je. S njima se vozite u liftu. Mimoilazite na
stepenicama. Dijelite isti parking i nekako
`ivite s njima pod istim krovom zajedni~ke
vam zgrade. Nekada je govoreno: „Kom{ije su
va`nije od rodbine“. Nekada. Sada to postaje
irelevantno. Kom{ije su, uglavnom, osobe ko-
je vam idu na `ivce. Kom{ije pu{taju pregla-
snu muziku. U nedoba. I to uglavnom muzi-
ku, koja vam nikako ne odgovara. Jer ako vi
slu{ate pop, po pravili kom{ije ludo vole pre-
glasno pu{tati turbofolk. Ako ste vi, opet, ne-
ko ko u`iva u turbofolku, kom{ije prosto
obo`avaju house. Ili jo{ gore, hevi metal.
Kom{ije su osobe koje stalno ne{to slave. Ili se
`ene, ili slave ro|endane, praznike... i to u pr-
avilu preglasno. Dolaze ima prijatelji koji lu-
mpuju do zore. Ska~u vam po glavi do ranih
jutarnjih sati. Piju i derne~e u doba i nedoba.
Preglasno im se onda i razilaze ti njihovi prija-
telji. Vri{te i kiko}u se po stepeni{tu kad na-
pokon odlu~e da odu. A vi zovete policiju i
lupate im ~eki}em po radijatorskim cijevima.
Kom{ije su uglavnom osobe koje imaju pse
koji neprestano laju. A vi mrzite pse. Ili imaju
ma~ke koje izlaze u stubi{te i pi{aju po va{em
otira~u. A vi opet mrzite ma~ke. Oni redovno
imaju i djecu. Malu djecu koja ili pla~u ili
tr~e po stanu. Ili su djeca malo ve}a, pa {araju
po zidovima ili preglasno tr~e po stubi{tu.
Kom{ije su ~esto studenti koji vam idu na
`ivce. Ili su druge vjere. Ili su pederi. Ili su pa-
pci. ^esto su i ufurani. Ili imaju preglasne se-
ksualne navike. Ili su penzioneri, koji vas
{pijuniraju. Kom{ije obi~no imaju automobil
kojima zagrade va{ automobil ili prilaz zgradi.
Ili tim istim automobilom preoru zelenu po-
vr{inu ispred zgrade. Kom{ije kvare brave na
stubi{tu. Kradu cijevi iz hidranta. Upalja~em
pale dugmad u liftu. Sapiru balkon i zaljevaju
cvije}e pa onda voda curi i kapa po va{im pro-
zorima i balkonu. Kom{ije se vrlo ~esto i sele.
Prilikom selidbi o{te}uju zidove u stubi{tu. I
redovno zaglave lift. Ve}inu kom{ija nikada ne
upoznate. Redovno ih i ne pozdravljate. Na
neke ste ljuti. S nekima ne pri~ate. Na neke ste
kivni. Neke naprosto ignorirate. Neki vam se
gade. A neke prosto i ne `elite da znate. [ta su
kom{ije? [to se mene ti~e, kom{ije su ljudi ko-
ji vam, kako god okrenete, ponekad i jesu
va`niji od prijatelja i porodice. Kom{ije su lju-
di koji u pola pet ujutro spa{avaju vas i va{
stan od poplave. Eto, to su kom{ije.
Kom{ije
Kom{ije su ~esto studenti koji
vam idu na `ivce. Ili su druge
vjere. Ili su pederi. Ili su papci.
^esto su i ufurani. Ili imaju
preglasne seksualne navike.
Ili su penzioneri koji vas
{pijuniraju. Kom{ije obi~no
imaju automobil kojima
zagrade va{ automobil ili
prilaz zgradi. Ili tim istim
automobilom preoru zelenu
povr{inu ispred zgrade
Pi{e:
Melina KAMERI]
Preporu~ena muzi~ka podloga: Madness - „Our House“
azra 2010./39
S T Y L
I S S I M O
Savremena `ena suo~ena
je s brojnim izazovima:
uspje{na karijera, mu`,
djeca i konkurentnost
na tr`i{tu estetike.
Ne}emo vam davati
savjete kako da uhvatite
mu`a, ve} kako da
budete lijepi sebi i
drugima
I jo{:
Moje zdravlje:
Brane Crnogorac
Fashion era:
svilena bluza
Savjeti ginekologa i
psihologa
Kozmetika koja
se mora na}i
u va{oj torbici
Jo{ da se udam...
Jo{ da se udam...
Stilovi, trendovi, zdravlje i lifestyle novosti
40/azra 2010.
S T Y L I S S I M O
A
d
r
i
j
a
n
a

K
U
R
T
I
[
A
J
Ljep{ a
azra 2010./41
A
drijana Kurti{aj (25) sigurno je je-
dna od najljep{ih bh. voditeljica.
Nakon godinu u ulozi prezenterice
vremenske prognoze na TVOBN,
dobila je druge, zanimljive
anga`mane u mati~noj ku}i.
Osim showa „Zvijezde sa zvijezdama“ i
„Zvijezde ple{u“ ve} nekoliko mjeseci lijepa pla-
vu{a vodi zabavnu emisiju „Nedjeljom popo-
dne“. Sredinom oktobra s kolegom Fe|om
Fetahagi}em vodit }e popularni show „Rat ben-
dova“. Tokom ~etverogodi{nje karijere u mediji-
ma Adrijana je nau~ila mnogo o tome koliko je
za javnu li~nost va`an styling.
Casual, elegantno, sportski... Koja bi rije~ najje-
dnostavnije definirala Va{ odjevni stil?
- Pristalica sam casual looka. Me|utim, po-
ku{avam uskladiti kombinaciju sportskih i elega-
ntnih linija. Mislim da to uspje{no radim.
Mnogi se `ale na ograni~en izbor u prodavnica-
ma, koji sigurno doprinosi uniformiranosti. Gdje
Vi kupujete garderobu?
- Nemam odre|eno mjesto. Biram ono {to
mi se svi|a, ali postoji nekoliko prodajnih obje-
kata u koje prvo odem.
Pratite li trendove?
- Pratim, ali se ne prilago|avam slijepo. Ono
{to mi se dopada to i biram, ali nikada nisam bi-
la rob modnih diktata.
Kako se pona{ate u prodavnici - kao lovac ili
`rtva?
- Kako kad. Kako nemam mnogo vremena, a
ni strpljenja, ~esto impulsivno kupujem. De{ava
mi se da odem na kafu i vratim se ku}i s cipela-
ma koje mi nisu trebale.
Shopping centri potragu za „neophodnim“
stvar~icama pretvaraju u pravu avanturu ako ste u
dobrom dru{tvu...
- Istina je da veliki shopping centri olak{avaju
`enama nabavku svih potrebnih stvari. Ve}inom
Jedna od najatraktivnijih
televizijskih voditeljica
za na{ magazin otkriva
tajne svog stila. Isti~e
kako nije fashion victim,
te da kupuje racionalno,
naj~e{}e u dru{tvu
sestre, obilaze}i
velike shopping centre
Razgovarala: Zana KOLO[
Foto: Dejan VEKI]
Kreacije: Belma TVICO- STAMBOL
{ a sam bez {minke
»
»
42/azra 2010.
kupujem u dru{tvu
moje sestre.
Najvi{e novca tro{ite
na kupovinu?
- Opet... cipela.
Imam nekoliko vrije-
dnih i meni dragih sa-
ndala, koje sam kupila
u Parizu. Bile su veoma
skupe.
Nosite li ravnu obu}u
ili preferirate cipele s vi-
sokom potpeticom?
- S obzirom na to da
moj posao zahtijeva
no{enje cipela s potpe-
ticom, privatno nosim
ravnu obu}u i u njoj se
najbolje osje}am.
Va{ omiljeni modni
dizajner ili dizajnerska
ku}a?
- Svi|aju mi se ele-
gancija i jednostavnost
krojeva Roberta Cava-
llija, ali u posebnim pr-
ilikama odjenula bih i
kreacije modne ku}e
„Chanel“.
Omiljeni modni detalj?
- Kada mi se ne{to
posebno dopadne ili
ima sentimentalnu vri-
jednost, onda taj detalj
rado kombiniram s
odjevnom kombinaci-
jom. Izdvajam narukvi-
ce i sun~ane nao~ale.
Koliko vremena pro-
vedete u pripremanju za
va`an susret?
- Ukoliko mi je taj
sastanak bitan, onda
unaprijed znam {ta }u
obu}i, tako da mi ne
treba puno vremena -
manje od sata.
[ta uvijek imate u
svojoj kozmeti~koj torbi-
ci?
- Kremu za ruke,
vla`ne maramice i parfem.
Va{ omiljeni parfem
je...
- Dior „J’adore“.
Koliko ~esto odlazite
u kozmeti~ki i frizerski
salon?
- S obzirom na prir-
odu posla kojim se ba-
vim, znam da nam pre-
poru~uju profesionalnu
njegu lica i kose. Hari-
su Hod`i}u iz Frizer-
skog salona „Merlin
AS“ prepu{tam brigu o
O~arala me elegancija
i jednostavnost krojeva
Roberta Cavallija, ali ponekad
u posebnim prilikama
odjenula bih i kreacije modne
ku}e „Chanel“

azra 2010./43
svojoj kosi. A u slo-
bodno vrijeme, kada
nisam pred kamera-
ma, sama sam svoj
majstor. Nakon toli-
ko godina bavljenja
ovim poslom mnogo
sam i nau~ila.
Zna~i li to i da ste
vje{ti u {minkanju?
- Volim se opustiti
u rukama {minkera
TVOBN. Dugo godi-
na sara|ujemo i dobro
se poznajemo. A mor-
am priznati da sam
neke trikove „ukrala“.
[ta mislite o
ukra{avanju tijela te-
tova`ama?
- Diskretne teto-
va`e na `enama mi se
svi|aju. Ipak, ja se ni-
kada ne bih tetovira-
la.
A o pirceingu...
- Imala sam pircei-
ng na nosu prije ne-
koliko godina. Bez
obzira na zabranu
mojih roditelja, to
sam htjela uraditi, no
nakon nekoliko godi-
na, shvatila sam da to
vi{e ne `elim.
Biste li bili spremni
zbog poslovnog
anga`mana na dra-
sti~ne promjene izgle-
da?
- Ne. To ne zna~i
da nekada ne}u
po`eljeti promijeniti
svoj izgled, ali to se
odnosi samo na frizu-
ru.
Va{ stav o estetskoj
hirurgiji?
- Ukoliko neko
smatra da }e biti sre-
tniji s nekom promje-
nom na svom tijelu,
mislim da to i treba
uraditi.
Najljep{i kompli-
ment koji ste dobili od
pripadnika suprotnog
spola?
- Da sam najljep{a
bez {minke.
[ta pomislite kad se
ujutro pogledate u
ogledalo?
- Zavisi od raspo-
lo`enja, ali prvo mor-
am popiti kafu da bih
bilo {ta pomislila...
»
Kako nemam mnogo
vremena, a ni strpljenja,
~esto impulsivno kupujem.
De{ava mi se da odem
na kafu i vratim se ku}i
s cipelama koje
mi nisu trebale

S T Y L I S S I M O
Rouge
Dior
Razornu `enstvenost,
glamur i {arm visoke
mode donosi vam
„Rouge Dior“, najpro-
davaniji ru` ove ku}e s
formulom koja }e vas
odu{eviti. Savr{en sjaj,
veli~anstven izgled,
glatko}a i hidratizira-
nost - va{e usne bit }e
besprijekorne.
L’ Occitane
Calanques
Kolekcija ku}e L’ Occitane „Calanques“ donosi vam blistavu bjelinu
visokih stijena, te miris aromati~nog bilja, u kontrastu s intenzivnim pla-
vetnilom mora i neba. Produ`ite odmor s mirisnom kolekcijom bogatom
osvje`avaju}e vodenastim notama. Potra`ite gel za tu{iranje s jedinstve-
nom teksturom zra~nih mjehuri}a i svje`im, iskri~avim mirisom - ba{
kao da ste zaronili u kristalno modro more Calanques. Mlijeko je obo-
ga}eno uljem gro`|anih ko{tica i karite maslacem uz eteri~no ulje bora i
ekstrakt motara. Piling s komadi}ima morske trave i morske soli efikasno
odstranjuje odumrle stanice ko`e, a mirisna so sadr`i soli iz Meditera-
nskog mora i ima jednako revitaliziraju}e dobrobiti kao kupanje u moru.
Sapun oblikom bove i prekrasnim mirisom podsje}a na ljeto i more. A
miris, koji jednako odu{evljava i mu{karce i `ene, pun je vodene svje`ine
i sunca, vodi vas u plavetnilo netaknute prirode parka „Calanques“.
Savr{en sjaj, glatko}a i hidratiziranost su formula koja
{titi i njeguje usne, ~ine}i va{ osmijeh neponovljivim
ove jeseni. A kreme i mirisi na bazi algi, te mirisne
kolekcije s mediteranskim esencijama mogu vam
pomo}i da prebolite kraj ljeta koji se bli`i
Givenchy Le
Soin Noir Yeux
Givenchy „Le Soin Noir Yeux“ je novi preparat ove ku}e,
koji vam donosi da{ak visoke mode. Rije~ je o kremi za po-
dru~je oko o~iju hidratantne gel teksture. Ova krema na ba-
zi algi regenerira osjetljivu ko`u oko o~iju. Neka vas ne
uznemiri boja ovog preparata koja nestaje odmah u konta-
ktu s ko`om, a nestaju i va{e borice. Ve} za dvije sedmice
bit }ete odu{evljeni pogledom u ogledalo - rezultati su izne-
na|uju}i.
Do~ekajte jesen zadovolj n
44/azra 2010.
azra 2010./45
Givenchy
Play EDT
Moderan i savremen Givenchy „Play“
na~injen je od nota gorke narand`e, grejpa, cr-
nog bibera i pa~ulija. Mu{karca koji ga nosi de-
finira kao elegantnog, modernog i uvijek spre-
mnog za igru. Idealan miris za ovu sezonu.
Clarins Light
Natural Lip
Perfector
Clarins Light Natural Lip Perfector za priro-
dno punije usne. Njegovi 3D pigmenti za-
gla|uju nepravilnosti i donose vam neponovljiv
volumen. Mo`ete ga koristiti sa i bez ru`a.
Collistar
Gloss
Design
Collistar „Gloss Design“ je
novo sjajilo za usne s 3D sja-
jem. Kreirao ga je tim make-up
artista ove ku}e pa ovo sjajilo
usne ~ini punijima ~ak za 25
posto. Hidratizira ih, te sma-
njuje vidljivost bora na usna-
ma. Kompleks biljnih ekstraka-
ta i ulja njeguje i {titi usne od
preranog starenja.
Rouge
Dior Creme
de Gloss
Za `ene koje tragaju za laganim sja-
jem koji uokviruje njihove usne i daje
im savr{en izgled ku}a „Dior“ predstavi-
la je „Rouge Dior Creme de Gloss“. Na-
no{enjem ovog proizvoda posti}i }ete
intenzivniju boju u kombinaciji s kre-
mastom teksturom, koja garantira
nje`ne i njegovane usne. Njegov intenzi-
vni sjaj daje usnama mekan, prirodan i
glamurozan izgled.
j nog osmijeha
S T Y L I S S I M O
Bez nje
se ne mo`e:
svilena bluza
V
olite li prirodne materijale i ujedno elegantan izgled,
u va{oj garderobi ne smije nedostajati svilena bluza.
Ovo se posebno odnosi na poslovne `ene ili one koje
preferiraju business look, za koje je svilena bluza, uz
adekvatnu suknju ili hla~e, savr{eno rje{enje. Bluze }e
veliki povratak na modnu scenu do`ivjeti ve} ove jese-
ni, ali idealne su i za hladnije ljetne dane.
Njihova najve}a prednost je u tome {to su multifunkcionalne:
odli~no }e izgledati tokom dana, za ve~ernji izlazak, ali i za sve~ane pri-
like. @elite li ba{ biti u trendu, izaberite svilene bluze, ukra{ene vo-
la~i}ima ili one s ma{nama. Boje su sve dozvoljene, mada su najmoder-
nije boja breskve i nje`na be`. Tako|er, ne}ete pogrije{iti odlu~ite li no-
siti {arene bluze, kakve su bile popularne ‘80-ih godina.
Za dnevni look predla`emo da svilenu bluzu kombinirate s tamnim
hla~ama visokog struka ili uskim suknjama uz koje mo`ete kombinirati
tanki kai{. Savr{eno se mogu nositi i uz jeans hla~e, {to preferiraju holi-
vudske zvijezde.
48/azra 2010.
F
o
t
o
:

F
a
m
e
p
i
c
t
u
r
e
s
/
J
L
P
» Audrina Patridge:
Svilena bluza u
izrazito crvenoj boji
» Glumica
Sigourney
Weaver svilenu
bluzu nosi za
ve~ernji izlazak
» Jessica
Alba: Bluza
za le`eran
look
» Kim
Kardashian:
Svilena bluza uz
{iroke hla~e
» Minka Kelly: [arena,
lepr{ava bluza sa
{irokim kai{em odli~no
pristaje uz jeans
» Jennifer
Conelly
svilenu
bluzu s
uskom
suknjom
nosila je na
premijeri
filma
» [arenu
svilenu
tuniku uz
jeans nosi
Cindy Crawford
» Alma Ferovi}
preferira
poslovni stil za
{ta je crna
svilena bluza
savr{eno
rje{enje
» Tirkiznu bluzu
uz tamne jeans
hla~e kombinira
Katherine Heighl
azra 2010./49
» Maria Bello:
Bluze savr{eno
pristaju uz
hla~e s visokim
strukom
S T Y L I S S I M O
50/azra 2010.
A
m
a
r

B
U
K
V
I
]
@elio bi
azra 2010./51
Zagreba~ki glumac bosanskog porijekla govori o tome za{to je zanimljivije igra-
ti „lo{e momke“, zbog ~ega je ponosan na predstavu o Srebrenici i Vukovaru,
~ime ga je osvojila djevojka Ivana, te u kojim situacijama je stidljiv
Razgovarala: Alma RED@EPAGI]
A
mar Bukvi} tako je dobro odigrao
povjerene mu uloge negativaca u
tv-serijama da su ga mnogi ljudi
poistovijetili s likovima koje tu-
ma~i. Ne smeta mu to i priznaje
da mu je ponekad zanimljivije tu-
ma~iti takve uloge, jer su gluma~ki zahtjevnije.
Jeste li zbog te{kih uloga negativaca imali problema?
- Ne znam za{to mi daju takve uloge, mo`da
zbog fizionomije lica, uglavnom to je odabir pro-
ducenata i reditelja. Iako su me mnogi poistovije-
tili s likom u sapunici, do sada nisam imao proble-
ma. Bilo je nekih dobacivanja dok sam radio seriju
„Ponos Ratkajevih“, u kojoj sam tuma~io usta{u,
no s ovom ulogom u „Najboljim godinama“ ni-
sam imao neko ru`no iskustvo. Naravno da nisam
takav kakav se prikazujem u serijama.
Dobili ste brojne nagrade, izme|u ostalih i onu
Hrvatskog dru{tva dramskih umjetnika, a ~ak dva
puta ste ponijeli laskavu titulu najboljeg mladog
glumca? Koliko Vam zna~e ta priznanja?
- Priznanja su motor koji me tjera da dalje ra-
dim. Zapravo, te nagrade su neka potvrda da radi{
svoj posao kako treba, a uslijedile su za dvije pre-
dstave na koje sam jako ponosan, tako da mi to
puno zna~i. Za predstavu „Kako misli{ mene ne-
ma“, koju sam radio s kolegom Filipom Jur~i}em,
te za predstavu „Djeca sa CNN-a“, za koju je tekst
napisao moj tata Amir Bukvi}, a re`irala moja se-
stra Aida, dobio sam nagrade i drago mi je zbog
toga. „Djeca sa CNN-a“ su predstava na koju sam
veoma osjetljiv i koja me se jako ti~e. Ne zbog
~injenice {to ju je napisao moj otac, ve} zbog toga
{to govori o stradanju Srebreni~ana. @elio sam ur-
aditi tu predstavu kako se stradanja ljudi iz Srebre-
nice ne bi nikada zaboravila. Mislim da umjetnici
trebaju stalno podsje}ati na takve doga|aje, da se
oni nikada ne ponove.
O~igledno je da Vas je dotakla tragedija Srebre-
nice na koju su osjetljivi svi normalni ljudi u svije-
tu, pogotovo jer su Va{i roditelji, Hasija i Amir,
Sarajlije?
- Moja cijela porodica je iz Sarajeva, tako da
se jednim dijelom osje}am Bosancem. I sami ste
rekli da svakog normalnog ~ovjeka to dira. Je-
sam povezan s Bosnom i mene se to isto ti~e,
kao i vas i va{e ~itatelje u BiH, pogotovo
Bo{njake. Va`no mi je da se Srebrenica ne zabo-
ravi, kao {to @idovi ne dozvoljavaju da se holu-
kaust zaboravi, ili kao {to mi u Hrvatskoj ne do-
zvoljavamo da se zaboravi Vukovar.
Koliko ~esto dolazite u BiH, kako je do`ivljava-
te i biste li Sarajevo mogli zamisliti kao svoj dom?
- U umjetni~kom i gluma~kom svijetu sve se
polako vra}a na onu razinu biv{e Jugoslavije. Glu-
mci sada rade i u Hrvatskoj i u Srbiji i Bosni. [to
se ti~e nekog poslovnog plana, vidim se i u Bosni.
O~ekujem da }u raditi na filmu, serijama, kaza-
li{tu. Ne bih se bunio da `ivim tu pola godine, a
drugu polovinu u Zagrebu. Istina, Zagreb je moj
grad, osje}am se ovdje doma i ovdje mi je ku}a.
Ali i u Sarajevu se osje}am kao kod ku}e.
Kako je raditi pod rediteljskom palicom sestre?
- To je druga predstava koju sam radio s Ai-
dom. Dok radimo, nekako imamo taj odmak
kada je rije~ o pozori{tu i onda smo u osnovi re-
ditelj i glumac, tako da nemamo nikakvih pro-
blema. Meni je sestra najdra`a rediteljica. Radio
sam s mnogo reditelja, ali s njom se nekako na-
jbolje razumijem i veoma dobro funkcioniramo.
Na hrvatskim portalima nalazite se na listi na-
jpo`eljnijih ne`enja. Gode li vam tvrdnje da spa-
date u red najzgodnijih glumaca?
- Pa, to mi laska, iako ja samo radim svoj posao
najbolje {to mogu. Mo`e zvu~ati kli{eizirano, ali
mene, zapravo, taj svijet poznatih toliko i ne zani-
ma. Ne odu{evljava me taj svijet celebrityja, niti se
osje}am tako. Laska mi da ljudi misle da sam, eto,
zgodan, lijep... Nisam upisivao glumu da bih bio
popularan, mislim da radim taj posao iz velike lju-
bavi, a kako se pojavljujem na televiziji, de{avaju se
i neke pojave s kojima se moram nositi.
U dugoj ste ljubavnoj vezi s Ivanom Hranjec,
~ime Vas je osvojila?
- O privatnom `ivotu ne volim puno pri~ati.
Znam da to ~itatelje najvi{e zanima, pa ako ba{
moram re}i, mislim da Ivana ima senzibilitet
sli~an mom i da se dobro razumijemo. Upoznali
smo se nakon jedne premijere preko zajedni~kih
prijatelja. Puno mi poma`e u poslu i ima razu-
mijevanja za ovo ~ime se bavim.
[ta je, prema Va{em mi{ljenju, klju~no za
uspje{nu vezu ili brak?
- Najva`nije je razumijevanje, da osoba razumi-
je drugu osobu u onome {to radi. Uvijek se jedna
strana mora `rtvovati, ali tu je ta ljubav i, ako se
ljudi vole, sve prepreke se mogu prebroditi.
U seriji „Najbolje godine“ imate i scene seksa.
Kakav odnos imate prema takvim scenama kao
gluma~kom zadatku?
- To su dosta neugodne situacije. Jesu neugo-
dne, ali rade se kao svaki drugi gluma~ki zadatak
koji dobije{ - isto kao kad puca{ iz pi{tolja i glu-
mi{ da nekoga ubija{. Imao sam mnogo takvih
scena, tako da je to pre{lo u nekakvu rutinu.
Ko je Amar Bukvi} privatno?
- Privatno sam mnogo srame`ljiv.
bih `ivjeti u Sarajevu
Laska mi da ljudi
misle da sam, eto,
zgodan, lijep... Nisam
upisivao glumu da bih
bio popularan, mislim
da radim taj posao iz
velike ljubavi, a kako
se pojavljujem na
televiziji, de{avaju se i
neke pojave s kojima
se moram nositi

S T Y L I S S I M O
B
r
a
n
e

C
R
N
O
G
O
R
A
C
Za mentalno
zdravlje va`an
je dosljedan `ivot
52/azra 2010.
Branislav Crnogorac, doktor nauka iz dome-
na sporta i tjelesnog odgoja, biv{i uspje{ni judo
reprezentativac BiH i biv{e dr`ave, jedan od na-
jtrofejnijih stru~nih radnika-trenera ikad u BiH.
U svom trenerskom iskustvu pamti evropska i
svjetska odli~ja koja su ostvarili sportisti s koji-
ma on neposredno radi.
[ta svakodnevno ~inite za svoje zdravlje?
- Skoro svakodnevno upra`njavam fitnes.
Odlazite li redovno na ljekarske preglede?
- Ne.
Jeste li se susretali sa zdravstvenim problemima?
- S ozbiljnim zdravstvenim problemima nisam.
Vjerujete li vi{e alternativnoj ili konvencionalnoj
medicini?
- Konvencionalnoj.
Podijelite s na{im ~itateljima recept narodne me-
dicine koji se spravlja u Va{oj ku}i.
- Na`alost, nemam ga.
Jeste li hipohondar?
- Ne.
[ta za Vas zna~i mentalna higijena?
- Konzistentan `ivot.
Omiljeni doru~ak?
- Mocarela s paradajzom.
Kojim se sportom bavite?
- Judoom.
Nezdrava navika koje biste se rado rije{ili?
- Coca-cola.
Smatrate li da uspje{an mu{karac mora biti pri-
vla~nog izgleda?
- Ne.
Koliko brinete o svom izgledu?
- Trudim se da izgledam pristojno.
[ta mu{karca ~ini uspje{nim i privla~nim?
- Uspje{nim - rezultati rada u njegovoj osnovnoj
djelatnosti, privla~nim - pitanje za nje`ni spol.
[ta muskarca ~ini d`entlimenom?
- Pa`ljiv odnos prema `enama, kao i kore-
ktan odnos i respekt prema svakom ~ovjeku s
kojim komunicira. M. A./S. S.
Kada `ene govore o mu{karcu
s kakvim bi htjele biti,
naj~e{}e navode ove kvalitete:
dobra osobnost i smisao za
humor. Pod tim misle da `ele
sretnog i zadovoljnog mu{ka-
rca.
Upravo tako, njegov recept
kako biti zadovoljan se krije
iza: izvucite sve adute koje
~uvate u rukavu, a u zaborav
bacite sve ono u ~emu ste
nedovoljno uspje{ni. Poradi-
te na onome u ~emu ste na-
jbolji i budite sretni. Uz sve
to ne zaboravite `ivjeti zdravo
- zdravo se hranite i vje`bajte.
Tako }ete se i bolje osje}ati.
Temelj uspjeha je pozitivan
stav. Krenete li u nove pobjede
s nedostatkom samopouzdanja,
sakupite sve strpljenje koje ima-
te. Stav koji }ete imati sami pr-
ema sebi od velike je va`nosti.
Samopouzdanje i zadovoljstvo
svojom pojavom stanje je u
kojem }ete automatski i ne-
svjesno okolini slati pozi-
tivne signale. Stoga
budite svoji i ne
gubite vrijeme na-
stoje}i biti ne{to
{to niste. Iako je
zavr{io karijeru
aktivnog bavljenja
sportom, nastavio
je s rekreativnom
tjelesnom akti-
vno{}u.
U svom se najbo-
ljem izdanju mu{ka-
rci mogu osje}ati sa-
mouvjerenijima i po-
ve}ati nivo svog sa-
mopouzdanja. Globa-
lizacijom dru{tva
mu{karci su suo~eni s
velikim brojem supar-
nika, {to ih prisiljava da
se pokazuju u svom najbo-
ljem izdanju...
Njegov novi trenerski uspjeh
je olimpijska medalja
njegovog Eldina
Omerovi}a - Singapur 2010.
Selektor je seniorske
reprezentacije BiH u
kontinuitetu ve} 30 godina.
Njegov odnos prema
zdravlju mora biti besprijekoran.
Evo kako on to radi
Rije~ stru~njaka
Mu{karci su suo~eni s
velikim brojem suparnika
mr. sci Marijana Arapovi}
Verificirani instruktor aerobika
i pilatesa KLub sporta „FIT &
FUN“ www.aerobic.co.ba
azra 2010./53
54/azra 2010.
Jasmina
DIZDAREVI],
klini~ki psiholog
SMS
Kako bi savjeti doktorice Jasmine Dizdarevi} bili dostupni svim na{im ~itateljima,
magazin AZRA vam omogu}ava postavljati pitanja putem SMS-a, na broj telefona
061-142-015.
Potrebno je da u poruci upi{ete Psiholog, potom ostavite jedno prazno mjesto, te
nakon toga napi{ete ne{to o onome {to vas mu~i i zatra`ite savjet psihologinje, ~ije
}ete odgovore mo}i pro~itati u narednim brojevima AZRE.
S T Y L I S S I M O
Zabavljali smo se devet godina i bilo
nam je divno. Sada smo u braku tek
tri, i ni{ta nije kao prije. Nema za-
ljubljenosti, nje`nosti, strastvenog se-
ksa, sve je nestalo. Ili se to samo na-
ma ~ini. G.A. Sarajevo

Postavljate pitanja koja se ~esto
postavljaju u braku, jer je brak
mnogo ozbiljnija strana `ivota nego
zabavljanje. U zabavljanju jedini
nam je cilj da mu se dopadnemo,
da lijepo izgledamo i da se zabavi-
mo. U braku da zaradimo, da stvo-
rimo, da osmislimo `ivot, da odgo-
jimo djecu, da u{tedimo i da
sa~uvamo zdravlje. Sve drugo je
ono izme|u, stvar slobodnog vre-
mena i `elje za osvje`enjem. [to se
ti~e seksa, on je itekako sastavni dio
`ivota, ali nije tako primaran i sva-
kodnevan, jer vas obaveze umore pa
na po~inak odlazite s mi{lju na su-
tra{nje obaveze i brige. Zato su do-
bri ~esti odmori, putovanja,
u{te|evina, kada se mo`ete prepu-
stiti jedno drugome.
Moj suprug samo jede. Ogroman je.
Ja vodim ra~una o svom izgledu. Ia-
ko smo vr{njaci, on izgleda mnogo
starije nego {to jeste, a ja mla|e.
Zbog toga je ljubomoran. P.^. Tuzla

Ako `elite da sa~uvate brak,
onda je va`no da mu diskretno
uka`ete da mora ~uvati zdravlje
zbog sebe. Zato mu smanjite obro-
ke, masno}u, alkohol. Uvedite vi{e
salate, {etnje i razgovora. Sve }e to
doprinijeti da se ponovo osjeti
po`eljnim.
Kada smo se zabavljali, ni{ta mi nije
smetalo. Sada hr~e, ~a~ka nos, mlja-
cka, ispu{ta vjetrove. Sve vi{e vidim
da nije za mene. C.A. Kiseljak

Sve to {to ste nabrojali je radio
i kada ste se zabavljali, samo to
niste primje}ivali. Kada ste zalju-
bljeni, onda i mane pretvarate u vr-
line, pa vam va`no postaje neva`no.
Sada Vam se dopadaju neke druge
o~i, neko drugo lice, ne~ija druga
narav, pa Vam suprug postaje meta
analize. I svaki postupak ocjenjujete
negativno. Nije se on promijenio
nego Vi. On je uvijek bio isti, samo
to Vi niste htjeli da vidite.
Psiholog
Strast u braku
ne mora prestati
O njima se pri~a
60/azra 2010.
Ekscentri~ne svjetske vo|e
Na svjetskoj politi~koj sceni, osim politi~ara koji fasciniraju besprijekornim
manirima i uspje{nom karijerom, jeste i nekolicina ni{ta manje uspje{nih,
ali se u medijima ~esto pojavljuju, zahvaljuju}i, prije svega, posebnom
`ivotnom stilu. Neki od njih su: Muammar al Gaddafi, Silvio Berlusconi,
Hugo Chavez, Vladimir Putin i Jacob Zuma
Muammar al-GADDAFI Samovoljan i provokativan
» Poznate Gaddafijeve
~uvarice
M
uammar Ga-
ddafi je, ka`u
mnogi, jedna
od najneo-
bi~nijih pojava
na svjetskoj
politi~koj, ali i
modnoj sceni. Ve} du`e od 40 godi-
na je ovaj pukovnik, kako ga jo{ zo-
vu, na ~elu Libije. Kad je postao
institucionalni „vo|a libijske revolu-
cije“, kapetan Gaddafi imao je samo
28 godina, a njegova zemlja bila je
bezna~ajna biv{a italijanska kolonija,
gdje je kralj Idriz, ranije poglavica
berberskog plemena Senusi, vladao
kao marioneta britanskih i ameri~kih
naftnih kompanija. Mladi vo|a,
`estoki panarabist, priklju~uje se anti-
kolonijalnom pokretu, te uvodi ple-
menski socijalizam, „narodnu d`ama-
hiriju“, dr`avu direktne demokratije,
u kojoj o svemu odlu~uje on. No,
njegove aktivnosti ne prestaju na
dr`avnoj granici. U~lanio se u Pokret
nesvrstanih i bio glavni zagovornik
stvaranja Unije afri~kih dr`ava.
Tokom sedamdesetih u dr`avnu
blagajnu slile su se ogromne koli~ine
novca, zahvaljuju}i prodaji nafte.
Tim novcem podr`avani su: Irska re-
volucionarna armija IRA, Palestinska
oslobodila~ka organizacija PLO,
ANC u Ju`noafri~koj Republici, sa-
ndinisti u Nikaragvi - popis korisnika
libijskog novca je duga~ak.
S druge strane, zapadne zemlje su
se ogra|ivale od njega, da bi 80-ih
do{lo do eskalacije napetosti izme|u
Libije i SAD-a, a u bombardiranju
Tripolija poginula je Gaddafijeva
k}erka Hanna. Godinama je Libija
bila me|unarodno izolirana. A onda
je u 90-im godinama do{lo do preo-
kreta: Gaddafi je radikalno promije-
nio vanjsku politiku.
Ipak, njegove dr`avne posjete jo{
obilje`avaju ekscentri~nost i provoka-
cije. Tako je svom talijanskom do-
ma}inu Silviju Berlusconiju pojasnio
kako bi izgledala Italija kada bi on
bio na vlasti: bez politi~kih stranaka,
a vlast bi bila vra}ena narodu. Od Fr-
ancuza je zatra`io bolju za{titu lju-
dskih prava stranih doseljenika.
[vicarska mu se morala izviniti
zbog hap{enja njegovog sina Hanni-
bala, koji je zavr{io u zatvoru nakon
{to je pretukao hotelskog namje{teni-
ka. U suprotnom, Libija je [vicarskoj
zaprijetila obustavom isporuke nafte.
I sam Gaddafijev nastup uvijek je
zanimljiv: jednom se pojavi u unifor-
mi, drugi put u afri~koj narodnoj
no{nji. Sun~ane nao~ale ve} su posta-
le njegov za{titni znak. Na putovanji-
ma najradije boravi pod {atorom i sa
sobom vodi devu, kako bi svakog da-
na imao svje`e mlijeko. Famozni
{ator je razapinjan ~ak i unutar Kre-
mlja, ispred pariskih dvoraca, a prili-
kom nedavne posjete Italiji boravio je
u vrtu vile iz 17. stolje}a, na brdu
pokraj Rima.
Njegova posjeta Italiji ostat }e za-
pam}ena i po tome {to se posredstvom
agencije za hostese, koja im pla}a
„tro{kove“, susreo s 500 Italijanki, ka-
ko bi im objasnio da je „islam prava
vjera za Evropu“. Svakoj je poklonio
Kur’an, a nekoliko njih je tom prili-
kom i pre{lo na islam.
I njegova li~na garda je jedinstve-
na: sastoji se samo od `ena. Prepo-
znatljive su po vojnoj odori, crvenim
beretkama, savr{enoj manikuri i - cr-
venom ru`u za usne. Sve su, navo-
dno, djevice i ve}ina tamo{njih dje-
vojaka pri`eljkuje da `ivotom brane
sina pustinje.
Jedan od hobija libijskog vo|e je
astronomija. U oazi Kufra, na visini
od 2200 metara, u klimatiziranom
opservatoriju sagradio je najmoderni-
ji teleskop na svijetu s dvometarskim
ogledalom.
Slu`beno su na Gadafija do da-
nas, navodno, poku{ana 24 atenta-
ta, a posljednji se dogodio prije ne-
koliko godina. Tada je, navodno,
veliki vo|a bio ranjen, ali se brzo
oporavio.
Pripremila: Elvedina D@AKMI]
azra 2010./61
Proslavio se
vrije|anjem neprijatelja
Hugo CHAVEZ
J
edan od najkontraverznijih po-
liti~ara dana{njice je venecue-
lanski predsjednik Hugo Rafa-
el Chávez Frías, a „proslavio“
se javnim uvredama na ra~un
dr`avnika s kojima je u zavadi,
pa je tako 2006. godine s go-
vornice u Skup{tini UN-a
ameri~kog predsjednika Geor-
gea W. Busha nazvao „|avolom“.
Angela Merkel izazvala je Chavezov
bijes, jer je, navodno, pozvala neke
ju`noameri~ke lidere da ne stvaraju
~vr{}e veze s venecuelanskim re`imom.
Nakon toga on je istupio u medijima s
izjavom da je njen CDU „isti kao de-
sni~ari koji su podupirali Hitlera i
fa{izam“.
Gostuju}i kod Larryja Kinga, pred
milionskim gledateljstvom pokazao je
svoju dotad nevi|enu stranu li~nosti,
kazav{i da mu je san igrati u ameri~koj
profesionalnoj bejzbol ligi na stadionu
New York Yankeesa. Tako|er, kontro-
verzni politi~ar je rekao da voli Ameri-
kance i njihovu kulturu, a kao omilje-
nog glumca naveo je Charlesa Bronso-
na. Najdra`i Chavezov pjesnik je ame-
ri~ki predstavnik romantizma Walt
Whitman. Hobi mu je pjevanje, ~ak je
snimio CD s tradicionalnim pjesmama.
Kad je King postavio pitanje o lo{oj
slici koju Amerikanci imaju o njemu,
Chavez je rekao:
- ^ovjek sam s puno gre{aka. Vo-
lim. Pjevam. Sanjam. Ro|en sam u sir-
oma{tvu, sadili smo kukuruz i kao
dje~ak sam prodavao slatki{e koje je
moja baka pekla. Imam dvije k}eri i
`elim bolji svijet za svoje i za va{e unu-
ke - vrlo je emotivno odgovorio Cha-
vez.
Na pitanje o religiji Chavez je rekao:
- Majka je `eljela da postanem
sve{tenik. Kr{}anin sam i katolik. Izra-
zito sam religiozan. Vjerujem u Boga i
Isusa Krista. Volim Isusa Krista.
Pla~em kad vidim nepravdu i djecu ko-
ja umiru od gladi.
Ovakvim rije~ima o religiji Chavez
je iznenadio mnoge, jer je, od svog do-
laska na vlast 1999. godine, u stalnim
sukobima s crkvom koja mu je najve}i
kriti~ar. Istovremeno, Chavez je crkve-
no vo|stvo nazvao „tumorom“.
Poznat je i po agresivnoj politici na-
cionalizacije. Gotovo svi svjetski mediji
su prenijeli vijest kako je preuzeo jedan
od hotela iz lanca „Hilton“.
Chavez je u tom hotelu s 280 luksu-
znih soba, smje{tenom na otoku, je-
dnoj od najatraktivnijih venecuelanskih
karipskih turisti~kih atrakcija, organizi-
rao sastanak na vrhu Ju`na Amerika -
Afrika. @ale}i se {to je njegova vlada
morala tra`iti dopu{tenje za sigurnosne
i smje{tajne prilagodbe za taj skup,
Chavez se odlu~io na nacionalizaciju.
Optu`uju}i Hilton da je zanemario ho-
tel, Chavez je obrazlo`io kako je odluka
bila potrebna zbog poticanja turizma
na Margariti.
Tako|er, od svojih gra|ana zahtije-
va savjesno tro{enje jednog od najdra-
gocjenijih resursa - vode, savjetuju}i im
da se ne tu{iraju du`e od tri minute. I
sam se brzo istu{ira i napominje da nije
ni{ta prljaviji od drugih.
Svake sedmice ima vlastitu radijsku
emisiju u kojoj pri~a o svemu i
sva~emu, a nedavno se u njoj obru{io i
na videoigre. Po~eo je izjavom da su vi-
deoigre za PlayStation otrov i da u~e
ljude kako se ubija. Jednom su, navo-
dno, ~ak namontirali njegovo lice u vi-
deoigru, a igra~i su ga morali prona}i i
ubiti. Iako je govorio da je Twitter „alat
terora“, po~eo se ogla{avati i tim putem.
Za odgovaranje na tweetove zadu`eno
je 200 ljudi iz njegovog tima.
» Snimio je CD s
tradicionalnim
pjesmama
L
ov, ribolov, plivanje,
jahanje konja, vo`nja
mini podmornice,
postavljanje ure|aja
za pra}enje divljih
`ivotinja, bavljenje
borila~kim ve{tina-
ma, poziranje u avionu i s pu{ka-
ma... U svemu ovome se oku{ao
ruski premijer Vladimir Putin.
Dok se svjetski visoki du`nosnici
uglavnom odmaraju na elitnim
svjetskim pla`ama, nekada{nji pri-
padnik KGB-a, ve} tradicionalno,
godi{nji odmor provodi u Sibiru,
gdje se u potpunosti prilago|ava
`ivotu u prirodi.
Nedavno se uputio na 2.000
kilometara dugu vo`nju „ladom“
preko Rusije. Svojim putem na-
mjerava obilje`iti zavr{etak radova
na autocesti koja povezuje istok sa
zapadom zemlje.
Za upravlja~ `ute „lade kaline“
sjeo je u isto~nom gradu Khabaro-
vsku, a krajnja je ta~ka puta u Si-
biru. Priznao je, ipak, da ne}e sam
sve vrijeme voziti, ve} }e se povre-
meno prepustiti profesionalnim
voza~ima u konvoju skupih d`ipo-
va.
Krajem augusta ovaj neustra{ivi
ruski premijer upustio se i u ava-
nturu sa `ivotinjama. Naime, ovo-
ga puta u~estvovao je u ekspediciji
koja se bavi istra`ivanjem sivih ki-
tova na poluotoku Kam~atki.
Putin se odva`io, uzeo harpun
u ruke i pogodio jednog kita iz
~etvrtog poku{aja, kako bi uzeli
uzorak za prou~avanje.
- @ivot je sam po sebi opasan.
U~inio sam ovo jer to volim, veliki
sam ljubitelj prirode - kazao je Pu-
tin.
S tim se ne bi saglasili ~lanovi
dru{tava za za{titu `ivotinja, koji
su konstatirali da se Putin predsta-
vlja kao za{titnik kitova, a ni{ta ne
preduzima za njihovu za{titu.
S druge strane, britanski
„Independent“ je s podsmijehom
pisao o akciji 57-godi{njeg premi-
jera, konstatirav{i da su snimci i
fotografije s njegovog lova na kito-
ve jo{ jedan poku{aj o~uvanja
imid`a lidera i heroja, koji ruski
narod voli. Nisu propustili ni da
spomenu njegove ranije podvige iz
divljine, poput posjeta polarnim
medvjedima, tigrovima i leopardi-
ma. Ipak, mora se priznati da za
sve ovo treba volje, hrabrosti i
vje{tine.
Dokazao je da se ne pla{i ni ve-
like vatre, a ni vode. Kada su u
Rusiji po~etkom augusta izbili ve-
liki po`ari, Putin je nakon kratke
obuke aktivirao sistem koji je vo-
denu bombu iz aviona bacio iznad
po`arom zahva}enog podru~ja.
Malom podmornicom je zaro-
nio i u dubine, uglavnom nei-
stra`enog Bajkalskog jezera, gdje se
krije velika koli~ina kristala priro-
dnog plina, va`nog ruskog izvo-
znog proizvoda.
Veliko odu{evljenje me|u mla-
dom populacijom izazvao je poja-
viv{i se na hip-hop koncertu, gdje
je odr`ao govor kojim je nahvalio
hip-hop kao stil `ivota. Pored sve-
ga nabrojanog, bitno je napome-
nuti da posjeduje crni pojas u
d`udou. Iako se preselio na forma-
lno manje utjecajnu poziciju pre-
dsjednika vlade, analiti~ari ga i da-
lje do`ivljavaju kao ruskog cara,
svemo}nog gospodara najve}e
dr`ave na svijetu.
Vladimir PUTIN
Neustra{ivi avanturist
»
»
S
kandali u vezi s pona{anjem italijanskog pr-
emijera Silvija Berlusconija (73), ta~nije za
njegov seksualni `ivot, godinama ne presta-
ju. Ipak, najvi{e publiciteta i osude javnosti
izazvao je pojavljivanjem na proslavi
ro|endana 18-godi{nje manekenke Noemi
Letizije. Tom prilikom darovao joj je ogrli-
cu vrijednu gotovo 5.000 eura. Supruzi Veronici Lario, s
kojom ima troje djece, rekao je da u Napulj mora oti}i
zbog summita o odlaganju otpada, a zapravo je bio na
Letizijinom ro|endanu, u jednom od disco-klubova u
tom gradu. Njegova prevara je uskoro otkrivena i obja-
vljena na naslovnicama brojnih italijanskih i svjetskih
~asopisa. Veronica je tada odlu~ila razvesti se od Silvija,
kazav{i da joj je dosta „njegovih afera s modelima i escort
djevojkama“.
U knjizi „The Veronica Trend“, koju je pisala
Veronicina bliska saradnica i biograf, spominju se
„pikantni detalji“ iz `ivota italijanskog „vladarskog
para“ - izme|u ostalog i „epizoda“ u kojoj je jedna
talijanska prostitutka tvrdila da je u novembru
2008. godine provela no} u Berlusconijevoj rezide-
nciji u Rimu.
Saradnici italijanskog premijera zahtijevali su od
Veronice da poku{a ostati uz supruga u „te{kom tr-
enutku u kojem se nalazi“ i pomogne mu da izli-
je~i ovisnost o seksu uz pomo} stru~njaka na speci-
jaliziranoj klinici.
Me|utim, Veronica je ostala pri svom. U toku
je brakorazvodna parnica, koja, iako se Berlusconi
tome nadao, ne}e biti sporazumna. Veronica Lario
nedavno je odbacila ponudu biv{eg mu`a prema
kojoj bi joj, umjesto 43 miliona eura, koliko je ona
tra`ila, davao sedam miliona eura godi{nje.
Berlusconijevi advokati Nicolo Ghedini (parla-
mentarac izabran na listama premijerove stranke) i
njegova sestra Ippolita Ghedini, pripremaju sada
materijal o navodnim Veronikinim bra~nim nevje-
rama, da bi umanjili njene nov~ane zahtjeve, odno-
sno pokazali kako je Silvio morao utjehu tra`iti
kod drugih `ena.
Veronica je htjela ostati `ivjeti u vili Belvedere pored
Milana, vrijednoj 78 miliona eura, {to joj je Berlusconi
dopustio pod uvjetom da nekretnina ostane u njego-
vom vlasni{tvu.
U me|uvremenu, Berlusconi je, za ~asopis ~iji je
vlasnik, porekao sve optu`be, dodav{i kako su njego-
ve zabave za mlade `ene, zapravo, „iznad svakog ni-
voa po moralu i eleganciji“. Posljednja o kojoj su
mediji nadugo i na{iroko izvje{tavali je zabava koju je
priredio u svojoj hotelskoj sobi prilikom zvani~ne
posjete Brazilu, gdje su ga zabavljale djevojke specija-
lizirane za ples u krilu i oko {ipke, a dobile su honor-
are u iznosu vi{e od 1.000 dolara.
Djevojkama je, navodno, obe}ano i da }e dobiti
posao kao igra~ice u {ou-programima na Berlusco-
nijevim televizijskim stanicama u Italiji. U kabine-
tu italijanskog premijera priznaju da mu je „grupa
zabavlja~a priredila predstavu“, ali da je rije~ „o tr-
adicionalnom brazilskom plesu“.
Me|utim, jedna od igra~ica, Aleksandra Valenka,
potvrdila je da je „predstava“ za italijanskog premijera
uklju~ivala erotski ples u krilu.
Berlusconijevi saradnici i dalje tvrde da se to-
kom ve~eri nije desilo ni{ta neprili~no, a da dje-
vojke koje daju izjave medijima samo `ele publici-
tet. Demantije, naravno, niko ne shvata ozbiljno,
prije svega, zbog reputacije italijanskog premijera.
Nije puno pomoglo ni to {to je prodao luksuznu
vilu Certosa na Sardiniji, u kojoj su organizirane
zabave s manekenkama i escort djevojkama. U ja-
vnost su iza{le brojne fotografije na kojima se mo-
gu vidjeti goli mu{karci u dru{tvu polugolih lje-
potica.
Ipak, to nije mnogo utjecalo na njegovu popu-
larnost u domovini.
- Mislim da se Talijani u meni prepoznaju. Je-
dan sam od njih; bio sam siroma{an, zanimaju me
stvari koje i njih zanimaju, volim nogomet, nasmi-
jan sam, volim ljude i iznad svega lijepe `ene.
Silvio BERLUSCONI Pravio „moralne i elegantne zabave“
62/azra 2010.
Jacob ZUMA
Tu{iranje kao „za{tita“ od HIV-a
J
edinstvena pojava na svjetskoj politi~koj
sceni je ju`noafri~ki predsjednik Jacob Zu-
ma (67), pripadnik mo}nog plemena Zu-
lu, koji je na vlasti zamijenio Nelsona Ma-
ndelu, svjetsku ikonu u borbi za slobodu i
ravnopravnost svih ljudi, zbog kojeg je
me|unarodna zajednica Ju`noafri~ku Re-
publiku smatrala najsvjetlijim primjerom
demokracije i napretka na Crnom kontine-
ntu. Dolaskom Zume na vlast zemlja je, saglasni su
mnogi, krenula u pogre{nom smjeru.
Ovaj deklarirani poligamist ima tri `ene, tri
„slu`bene“ ljubavnice i mnogo prilje`nica, te 20-
ero djece sa slu`benim suprugama i ljubavnicama.
Protiv njega je bilo podignuto 190 raznih tu`bi
zbog korupcije, vo|eno nekoliko sudskih procesa,
ali i jedan itekako ozbiljan proces za silovanje. Sve
to je pre`ivio, jer je toliko popularan da mu aktivi-
sti ANC-a i bira~i sve opra{taju.
Prije pet godina HIV pozitivna k}erka jednog
od uglednih ~lanova Mandelina (sada Zumina)
Afri~kog nacionalnog kongresa, optu`ila ga je da ju
je silovao. Zuma je {okirao cijeli svijet objavom da
su spavali bez kondoma, te tvrdnjom da se za{titio
od prenosa bolesti tako {to se tu{irao nekoliko puta
nakon odnosa. Naposlijetku je oslobo|en optu`be.
Zbog burnih kritika javnosti izazvanih njegovim
priznanjem da je imao seksualni odnos bez za{tite sa
`enom koja ima sidu, testirao se dokazav{i da Zuma
nema ovo oboljenje. Svjetska javnost ga je kritizirala
zbog zanemarivanja sigurnog seksa, ~ime {teti vladi-
nim zdravstvenim kampanjama u dr`avi koja je po
broju zara`enih i oboljelih od side u svjetskom vrhu.
Njegove tri `ene nisu komentirale slu~aj. Zuma
se `enio pet puta. Od jedne se supruge rastao, a dr-
uga se ubila. Sada ima tri `ene i dvije zaru~nice.
Ipak, za vanbra~ne avanture njegove `ene mu ne
ostaju du`ne. Po~etak ovogodi{njeg Svjetskog no-
gometnog prvenstva u Ju`noj Africi zasjenila je vi-
jest da je jedna od Zuminih supruga trudna s tjelo-
hraniteljem. Doti~ni tjelohranitelj, svjestan tradici-
onalne kazne koja ~eka onog ko je odgovoran za tr-
udno}u poglavi~ine `ene, izvr{io je samoubistvo
kada je vijest objelodanjena.
Zuma je prekinuo dr`avnu posjetu Indiji nakon
novinskog izvje{taja o ovoj trudno}i i sazvao hitan
porodi~ni sastanak. Navodno, razo~arana supruga
krenula je u avanturu s tjelesnim ~uvarom kad su
mediji prije nekoliko mjeseci objavili da predsje-
dnik ima vanbra~no dijete sa Sonono Khozom,
k}erkom poznatog biznismena i predsjednika Or-
ganizacijskoga odbora Svjetskog nogometnog prve-
nstva u JAR-u. Nevjerna supruga ka`njena je pro-
gonstvom s dvora.
» Pripadnik mo}nog
Zulu plemena
azra 2010./63
Razonoda
Rje{enja: [IKOKU, EKA, ESTAVELA, ROMAN POLANSKI, ON,
STOKERI, NASA, RAMAZAN, OD, STRASTI, A, RENTE, BIRTIN,
EBE, JAO, NITI, SABOTERKA, AJ, TROM, DISKETA
Rje{enja1: KAURI, ESPERANTIST, JERMENI, TLO, T, ASA, KADAR,
HSV, LEON, MA, ATARAKSIJA, INIRIDA, ANO, KERI, LAMA,
SVAT, NAO^IT, INATNO, SALON, ACO, NAMETNIK, IMELMAN
M.M.
SLAVNI
ITALIJAN. GRA-
DITELJ VIOLINA,
ANTONIO
IME I PREZIME
STARIJE
DR@AVNICE
ARGENTINE
IME ST.
NJEMA^KOG
FUDBALERA
MATEUSA
NASTAMBA
MRAVA
AMILA BAK[I]
IME GLUMCA
SPENSERA
AUSTRIJA
OSOBINA
NE^EG [TO JE
JESTIVO
DALMATINSKO
M. IME
PRIPADNIK
GERMANSKOG
PLEMENA
PRI^A O
BOGOVIMA
IME I PREZIME
ITALIJAN.
PISCA
NA[A FOLK
PJEVA^ICA SA
SLIKE
PRAVLJENJE,
TVORENJE
NAJSTARIJA EPOH-
DA KAMENOG
DOBA
INDIAN ARMY TERI-
TORY (SKR.)
IME ST.
ITALIJAN.
PJEVA^ICE
PAVONE
NOVIJI NOSA^
SLIKE ILI TONA
VRSTA VRBE
(MN.)
ZVIJEZDA:
ALTAIR, ATAIR
NAJMANJI
DJELI]
MOLEKULA
OTAC U
SLOVENACA
RIMSKI: 50
ST. RUSKI
GLUMAC,
GEORGIJ
POKLANJATI
ABEL ODMILJA
IME ENGL.
ROKERA D@ONA
IVO POGORELI]
RUSKA
NEGACIJA
@IDOVSKO
@. IME
JEDNA OD
TENISERKI
VILIJAMS
LIJEVA PRITO-
KA DUNAVA
KALORIJA
(SKR.)
INSEKTI SLI^AN
P^ELAMA
(KRA]E)
NAJMANJI
TROCIFREN
BROJ
SPOJ, KONTAKT
SIMBOL
TANTALA
KORALJNO
OSTRVO
AMERICAN
PRESS INSTI-
TUTE (SKR.)
RUDOLF
VALENTINO
SLAVNI
BOKSER,
MUHAMED
DR@AVA U
SREDNJOJ
AMERICI
ISTAKNUTI DIO
FASADE (MN.)
UPI[ITE: U, C
DRUGI NAZIV
BOGINJE
ASTARTE
AVANTURIST
SLOVO SA
KVA^ICOM
LEONARDO
(KRA]E)
VARIJANTA RAZINA
M.M.
GLUMICA SA
SLIKE
RIJE^NI
RIBAR
KLINT
ISTVUD
TANKA
PREVLAKA
UDIO, HISE
(POKR.)
NEIMAR,
GRADITELJ
(POKR.)
PRISTA[A
ARIVIZMA
RIMSKI: 50
GRAD U
AUSTRIJI, U
TIROLU
SIMBOL
SILICIJA
TE[KO VRIJEME
PRED KI[U,
TMU[A (POKR.)
PRISTA[A
MAKSIMALIZMA
LJEKOVIT
NAPITAK
(ARAP.)
GLUMAC (GR~.)
PRISTA[E
U^ENJA
IMANUELA
KANTA
SIMBOL
GALIJA
IZVEDBA NANOVO
OBRA\ENE
PJESME
STARINSKA
NAPRAVA, OVAN
SIMBOL KISIKA
PUSTINJA U
^ILEU
IME ST.
GLUMICE
NILSEN
UTJELOVLJENJE
BO@ANSTVA U
HINDUIZMU
PADE@ U UGROFIN-
SKIM JEZICIMA
NEPER
GORKA TVAR
(LAT.)
PRIBOR ZA RAD
(MN.)
SIMBOL
TANTALA
LI^NA
ZAMJENICA
ZAPOVJEDNIK
LOGORA (TAL.)
DR@AVA NA
JUGU ARABIJE
NA[A
NEGACIJA
NATJECANJE
U BRZINI,
UTRKA
JEDINICA MJERE
EL. KAPACITETA
^ILEANSKI TENIS-
ER, MARCELO
ZENONOVA
FILOZOFSKA
[KOLA
STATION (SKR.)
GR^KI POKRET
OTPORA
PROVJERA,
PROVJERAVANJE
STANOVNICA
PRIBALTI^KE
DR@AVE
M. IME, IVAN
STRU^NJAK ZA
AMERI^KU
KULTURU
VEO, KORPENA
(FRANC.)
ANA MOFO
PAMELA
ANDERSON
DIO KOSTURA
AUTOOZN.
NJEMA^KE
MJESTO U BIH
KOD JAJCA
LUMEN
MILIAMPER
(SKR.)
NEUTRON
[PANSKA TV
NAGRADA
SA^INJEN
OD ILE
^UVENA
BRAZILSKA
KAFA
M
I
R
O
S
L
A
V

M
A
R
K
O
V
I
N
O
V
I
]


Portret Hasan MURATOVI]
64/azra 2010.
Pregovara~ koji je zadivio
svjetske autoritete
azra 2010./65
»
B
iv{i predsjednik Vlade Bosne i
Hercegovine i doskora{nji rektor
Univerziteta u Sarajevu Hasan
Muratovi} (70), uvijek je pred se-
be postavljao visoke ciljeve. Pro-
sje~nost ga nikada nije zadovolja-
vala, a danas to savjetuje i svojim
studentima. Prema njegovom mi{ljenju, jedan
od uvjeta da u struci dostignete gornje granice
jeste da volite svoj posao i radite ga s ljubavlju, a
on je to uvijek ~inio. Katedra mu je, veli, uvijek
bila na prvom mjestu i njoj se uvijek vra}ao.
^etvrto je dijete Muje i Zade Muratovi}. Prije
njega su bra}a Ibrahim, poznati ekonomist, svojevre-
meno predsjednik SO Olovo, direktor „Vranice“, ali
i ~lan Izvr{nog vije}a SR Bosne i Hercegovine, ra-
hmetli Muhamed, potom Fehim, a sestra Almasa
ro|ena je samo dva mjeseca nakon o~eve smrti. Mu-
jo Muratovi} umro je od tifusa 1. maja 1945. godi-
ne, u 35. godini `ivota u izbjegli{tvu, a majci Zadi,
koja je ostala s petero djece, `ivot su zagor~avale
kom{ije. Iste te kom{ije i njihovi sinovi ]udane su
protjerali i popalili i uo~i minulog rata.
Blistava karijera
Bez obzira na to {to je boravila kod svojih,
Zada je pokupila djecu i od brata Ibrahima se, iz
sela Hadre, zaputila u ]ude ve} 1946. godine.
Ti krajolici su profesoru Muratovi}u i danas ur-
ezani u sje}anje, a povratka ku}i najvi{e se sje}a
po 16 kilometarskom pje{a~enju, koje se {esto-
godi{njem dje~aku u~inilo kao vje~nost.
- Sre}om, brat Ibrahim je vrlo rano, sa svega
16 godina, dobio posao u Kladnju, jer bio je ve-
oma pismen. Imao je i zavidnu politi~ku karije-
ru; bio je ~lan predratnog Republi~kog izvr{nog
vije}a, a ja odmah nakon rata predsjednik Vlade
na{e zemlje. Ibrahim je, na neki na~in, preuzeo i
ulogu oca: podizao nas je, {kolovao, a majka je
obra|ivala zemlju. Kasnije je Ibrahimu pomaga-
la i njegova supruga Zineta. Nikada ne}u zabor-
aviti njene rije~i kada sam po{ao na studije u
Ljubljanu, o kojoj nisam ni{ta znao niti sam
imao gdje stanovati. S mog lica „pro~itala“ je za-
brinutost i kazala: „Ne boj se, idi! Ne}e{ biti gla-
dan, a ako }e neko gladovati, onda }emo to biti
mi dok ne zavr{i{.“ I danas mi te rije~i odzvanja-
ju u u{ima. U to doba spas su predstavljali do-
movi za ratnu siro~ad i ja sam, s 11 godina,
oti{ao u Kladanj, gdje sam okon~ao osnovnu
{kolu, a srednju zavr{avam u Sarajevu. Obrazo-
^ovjek je nevjerovatne energije i znanja koje
inspirira. Njegov uspon u nauci i svim poslovima
kojim se bavio i bavi bio je, u po~etku trnovit i
pun odricanja, a potom strelovit, tako da su
njegove konsultantske usluge izuzetno cijenjene,
pa nikada nije radio samo jedan posao, ali mu je
katedra iznad svega. Reklo bi se da mu nedostaje
vremena, ali uspijeva da skija u Alta Badii, lovi ribu
na Pelje{cu ili odmara u Rakovici
Pi{e: D`emal D@AKMI]
Foto: Muhidin @IVOJEVI], Mevludin KADRI] i privatni album
» S papom
Wojtylom
u Sarajevu
„[estoaprilska
nagrada“ i odmor
Hasan Muratovi} je za vrijeme rada na
Ekonomskom institutu dobio „[estoaprilsku
nagradu grada Sarajeva“ za nau~noistra`iva~ki
rad, a tada su nagra|eni i Ivica Osim i Ade-
mir Kenovi}. Ovdje je doktorirao i po~eo pre-
davati na Elektrotehni~kom fakultetu.
- Negdje u to vrijeme do{li su ljudi iz orga-
nizacije stranke, koja }e kasnije dobiti ime
SDA i ponudili mi da im se pridru`im.
Odbio sam, jer moje opredjeljenje je bila nau-
ka, a ne politika i po~eo sam intenzivnije da
se posve}ujem nauci.
^ovjeku njegove anga`iranosti potrebno je i
povremeno „punjenje akumulatora“. Profesor
mnogo pa`nje posve}uje odmoru. Zimi je to
skijanje na olimpijskim planinama oko Saraje-
va, a sa suprugom i prijateljima svake godine
ode u jedan od poznatih evropskih zimskih ce-
ntara. Ljeti je se relaksira u Lovi{tvu na Pe-
lje{cu, gdje od 1989. godine ima apartman, ku-
pljen od zarade u Iraku, gdje u`iva u lovu ribe,
ili ispod planine Vele u Rakovici, gdje je nakon
povratka iz Zambije napravio vikendicu.
Olovo je kao
lijepa djevojka
Zaljubljen je u svoj zavi~aj, u ljepote i pr-
irodna bogatstva Olova, mada o svemu go-
vori s prili~nom dozom gor~ine. Pomagao je
koliko je mogao, nije `alio ni truda ni vre-
mena, ali tamo{nji ~elni ljudi posljednjih
godina njegove savjete nisu uvijek slu{ali.
- Olovo je kao lijepa neinteligentna dje-
vojka. Toliko ljepote i bogatstva, a nigdje
ni~ega. Lijepu djevojku svi `ele da iskoriste i
na kraju tako i bude. A da je malo pametni-
ja, iskoristila bi tu svoju ljepotu... Tako je i s
Olovom, a za ne{to vi{e politika bi trebalo
da stvori ambijent, me|utim, toga nema.
66/azra 2010.
» vanje potom nastavljam u Ljubljani, gdje sam
zavr{io ma{instvo, magistrirao sam u Sarajevu, a
doktorirao u Beogradu.
Muratovi} je, kao dobar |ak, dobio vojnu sti-
pendiju u ~etvrtom razredu srednje {kole. Po za-
vr{etku se zapo{ljava u FAMOS-u, koji ga kao
stipendistu {alje na studije ma{instva u Ljublja-
nu, a nakon zavr{etka morao se, po ugovoru, vr-
atiti u Hrasnicu. Ve} tada je pokazao izvrsne or-
ganizacione sposobnosti, {to ~elni{tvu tada veli-
kog sistema nije promaklo.
- Brzo sam napredovao, postao {ef Odjeljenja
razvoja proizvoda, direktor Pripreme proizvo-
dnje, a za kratko vrijeme i direktor Zajedni~kih
slu`bi FAMOS-a. Tu su, zapravo, bile sve
slu`be, osim proizvodnje i razvoja. Shvatio sam
da vrlo brzo moram zavr{iti postdiplomske stu-
dije i nau~iti engleski, koji do tada nisam u~io.
Nakon {to sam magistrirao i solidno ovladao je-
zikom oti{ao sam u Zambiju. Jugoslavija je tamo
prodala 1000 autobusa i moj zadatak je bio da
im formiram i organiziram firmu koja }e
uspje{no poslovati. Bio sam, prakti~no, direktor
firme „United bus company of Zambia“. Poveo
sam iz Sarajeva 25 ljudi i kada smo sve dobro
organizirali, vratili smo se nakon skoro ~etiri go-
dine, a imao sam odli~an ugovor. To su bile
moje prve zna~ajne pare koje sam zaradio.
Kratko je nastavio s poslom u mati~nom pre-
duze}u, a kako je bio nezadovoljan dobijenom
pozicijom, prelazi u Institut za organizaciju i
ekonomiku u Sarajevu, gdje se posvetio akade-
mskoj karijeri, doktorirao 1981. godine, pa
po~eo predavati na Elektrotehni~kom fakultetu i
raditi konsultantske poslove.
- Tada je stigla ponuda da u Iraku organizir-
am jednu veliku vojnu firmu. Postavio sam uslo-
ve da dva mjeseca boravim u Iraku, a mjesec
ovdje, kako ne bih vodio porodicu. Radio sam
~etiri godine i zaradio fine pare, {to je bilo rije-
tko u socijalizmu. Imao sam izvrsne uslove i u
ovoj arapskoj zemlji, mada smo radili u pustinji.
Imali smo dva dana za vikend da boravimo u
Bagdadu, a bio je prelijep grad.
Tada{nji veliki poslovni sistemi do`ivljavali su
razvojnu ekspanziju. Rizo Selmanagi}, generalni
direktor UPI-a, `elio je da napravi institut za ra-
zvoj ovog poljoprivredno-trgova~kog giganta. Za
to mu je trebao ~ovjek ~vrste ruke i sjajnih orga-
nizatorskih sposobnosti. Muratovi} je, po Se-
lmanagi}u, bio najbolje rje{enje i saradnja je
otpo~ela na op}e zadovoljstvo.
- Pod odre|enim uvjetima sklopili smo dvogo-
di{nji ugovor. Bio sam zadu`en za izgradnju i orga-
nizaciju Instituta. Napravio sam veoma moderan
institut i smatram ga jednim od mojih veoma dobr-
ih projekata, a potom je do{la „Markovi}eva privati-
zacija“ i s dvojicom ljudi osnovao sam privatnu ko-
nsultantsku firmu. Sve vrijeme sam predavao na
Ekonomskom i Elektrotehni~kom fakultetu, uz sve
ostale poslove koje sam radio. Tu me do~ekao rat i
na poziv Jure Pelivana izabran sam u prvu ratnu
vladu 16. juna 1992. godine i u njoj sam ostao do
kraja rata. Jedini sam ja „pre`ivio“ svih {est ratnih
vlada. Haris Silajd`i} je prije osnivanje stranke bio u
pet vlada, a ja sam umjesto njega postao premijer.
Brojne funkcije
U ratu je obavljao mnogo funkcija, a najdu`e
predsjednika Komiteta za odnose s Ujedinjenim
nacijama i me|unarodnim organizacijama. Vo-
dio je pregovore i s vojnim i civilnim sektorom
UN-a, ali i agresorima na na{u zemlju.
- Poslije rata imenovan sam za ambasadora u
Hrvatsku, a po povratku - kako je na{a zemlja
dobila mjesto potpredsjednika Vije}a Evrope u
Strasbourgu - oti{ao sam na tu funkciju, ali sam
nakon dvije godine mandata odlu~io da se ka-
ndidiram za rektora i povukao se iz cjelokupnog
politi~kog `ivota. Izborom za rektora prestao
sam raditi i na ETF-u, jer nisam imao vremena,
a po zavr{etku mandata nisam se vi{e vra}ao u
politiku. Aktivan sam u onom smislu u kojem je
i svaki intelektualac. S izborom na funkciju re-
ktora anga`irao sam se i u konsultantskoj ku}i
„Deloitte“, u funkciji predsjednika za Bosnu i
Hercegovinu, gdje sam i danas aktivan. Cijelog
radnog vijeka radio sam kao konsultant i nikada
nisam `ivio samo od jednog posla.
Iza profesora Muratovi}a ogromno je iskustvo.
Puno je toga {to studentima mo`e ponuditi.
- Cijelog `ivota sam imao sre}u da radim ono
{to sam `elio i {to sam znao da radim. Studenti-
ma uvijek govorim da izaberu na vrijeme ~ime
bi da se bave, jer bez ljubavi prema poslu ne}e
uspjeti. To je klju~ uspjeha! Pred sebe i porodicu
postavljao sam visoke standarde, pa tako i pred
studente. U~im ih da prosje~nost nije dovoljna,
da treba biti me|u najboljima. McDonald je od
obi~ne pljeskavice napravio imperiju, Bill Gates
je oti{ao s fakulteta i napravio „Microsoft“, pa
zavr{io Harvard. Veoma je bitno biti najbolji u
svojoj bran{i.
Za svoje prvo zaposlenje u FAMOS-u re}i }e
da je to vrijeme nedostatka svih visokoobrazova-
nih kadrova. Iako je bio stipendist ovog giganta
vojne industrije, nakon zavr{etka fakulteta posta-
vio je uvjet dolaska na posao.
Klju~evi uspjeha
- Rekao sam im da }u do}i ako mi obezbijede
stan. Generalni direktor je bio D`emal Mumi-
nagi}, divan ~ovjek koji je na mene ostavio
mo`da najja~e utiske u `ivotu, koji mi je rekao
da }u stan dobiti za tri mjeseca. Odgovorio sam
da }u do}i na posao za ta tri mjeseca, a on se lju-
tnuo: „Zna{, bolje bi ti bilo da odmah sutra
do|e{ na posao. Dat }emo ti privremeno stan u
Hrasnici, a dogodine u Hrasnom.“ Odr`ao je ri-
je~. Bio sam na odmoru kada su mi javili da
do|em da se uselim.
To je bilo vrijeme kada se karijera mogla graditi
» Hasan i Mulija na vjen~anju sina Faruka i snahe Lucije
Re`iser
i arhitekt
Sin Amir je iz prvog braka sa Slovenkom
Alenkom. On `ivi u Ljubljani i zavr{io je dva
fakulteta: re`iju i arhitekturu. Uglavnom se
bavi re`ijom i do sada je snimio vi{e od 30 je-
dnosatnih filmova za Televiziju Slovenije u
Ljubljani. Prije dvije godine njegov film bio je
zapa`en i na Sarajevo Film Festivalu.
» Rahmetli Alija Izetbegovi} veoma ga je cijenio
azra 2010./67
veoma brzo, vrijeme velikih {ansi za ljude s fakulte-
tom. Mnogi su u Hrasnici ostali do po~etka rata, a
Muratovi} je jo{ za vrijeme direktorovanja u pripr-
emi proizvoda shvatio da mi ne znamo menad`me-
nt. Ta rije~ se nije smjela ni izgovarati, mi smo to
ozna~avali i izu~avali kao poslovodstvo.
- Shvatio sam da, ako imate dobru organiza-
ciju, mo`ete uspjeti. Ako imate pravog me-
nad`era na ~elu firme, uspjeh je zagarantiran. To
sam magistrirao, a kasnije i doktorirao u Beogra-
du. Ina~e su samo dvije linije uspjeha u `ivotu;
da ~ovjek bude dobar menad`er ili ekstra
stru~njak u svojoj bran{i: dobar arhitekt, vrstan
ljekar, profesor... Oni u`ivaju i dru{tveno i ma-
terijalno priznanje. Mene je taj profesorski poziv
potpuno okupirao. I kada sam u ratu bio premi-
jer, potom ambasador u Zagrebu, sve vrijeme
sam predavao. Iz Zagreba sam dolazio subotom i
dr`ao predavanja. Smatrao sam da je to moj
osnovni poziv, a sve drugo je privremeno i pro-
lazno. Iako sam bio veoma anga`iran, nikada ni-
sam okasnio ni na jedan ~as, nikada ga nisam za-
vr{io prije vremena, nikada nisam oborio stude-
nta koji zna, niti propustio onoga koji nije za-
slu`io. To mi je pomoglo da nemam nikavih di-
lema ni problema, mada sam ocijenio vi{e od
10.000 studenata! Niko mi se nikada nije
po`alio; ni zato {to je propao, niti {to je neko
polo`io, a da nije zaslu`io. Bio sam potpuno
uvjeren da studenti me|usobno znaju koliko ko
zna i da je svaka nepravi~na odluka me|u njima
transparentna; svaka intervencija zna~ila je izgu-
bljeno vrijeme, znali su to i moji prijatelji.
O supruzi Muliji i sinovima Amiru i Faruku
govori s ponosom i tada se osjeti posebna boja u
glasu. Profesorova supruga Mulija je Viso~anka
iz poznate familije ^abaravdi}. Nasmije{io se ka-
da smo ga priupitali da li je i koliko organizaciju
usvajao od visprenih Viso~ana.
- Moja supruga je sjajna osoba i to }e re}i
svako ko je poznaje. Ekonomist je po struci i
upoznali smo se u FAMOS-u, gdje smo zajedno
radili. Kasnije je 15 godina radila u
„Elektroprivredi“. Sve je podredila na{im karijer-
ama, mojoj i Farukovoj. Trudila se da nam ni{ta
ne fali i da se samo posvetimo svojim obaveza-
ma, ~ak me znala podsje}ati na obaveze.
Njihov sin Faruk oti{ao je u Ameriku jo{ 1990.
godine, u razmjeni studenata. Kada se pojavila
opasnost od rata, jer se u Hrvatskoj ve} ratovalo,
sa~ekali su da vide kako }e se razvijati situacija.
Njemu i supruzi Muliji u odluci je pomogla biv{a
prva kom{inica Biljana Plav{i}, jer su u soliteru u
Hrasnom stanovali vrata do vrata. Sreli su tako Bi-
ljanu u jednoj prodavnici, a gospo|a Muratovi}
mudro je priupitala svoju biv{u konu: „[ta misli{,
je li dobro da vratimo Faruka iz Amerike?“ Potpr-
edsjednica SDS-a i kasnije ratna zlo~inka, odgovo-
rila je: „Ja ga ne bih vra}ala...“, nagovijestiv{i tako
brutalna ratna zbivanja.
Vje{tine pregovaranja
- Prije ~etiri godine Faruk je do{ao u Zagreb i
sada nam je bli`e. Radi u „Deloittu“, ali razmi{lja
da ponovo ode u Ameriku i stekne aktuelna zna-
nja. Ina~e veoma je uspje{an. Prije dolaska u Zagr-
eb dvije godine je radio za „Hondu“, dvije u
„Intelu“, jedinom proizvo|a~u ~ipova. Nakon
ma{instva zavr{io je i postdiplomske studije iz
me|unarodnog menad`menta na „Thunderbird
university“ u Arizoni, kojem je pokrovitelj „Intel“.
Kad ste na odgovornoj funkciji, donosite
odluke koje se ti~u vas i drugih ljudi, a ~esto i
{ireg dru{tva ili dr`ave ili neke njezine zna~ajne
funkcije. U ratu je to sve jo{ kompleksnije i te`e.
Na{ sagovornik vodio je vrlo te{ke pregovore o
izuzetno zna~ajnim stvarima i prolazio kroz vrlo
te{ke odluke.
- U ratu su to bila primirja, utjecaj na po-
na{anje me|unarodne zajednice, osiguranje
snabdijevanja vodom, strujom, plinom hranom
i gorivom, razmjena zarobljenika i tijela pogi-
nulih, zaista izuzetno te{ki pregovori i odluke.
Nakon rata sam organizirao i vodio sve prego-
vore oko tzv. razmjene teritorija sa Srbima, do-
natorskih konferencija, reprogramiranja kredita
kod Svjetske banke, Pariskog i Londonskog
kluba, ugovaranje novih kredita i pomo}i za
obnovu. Trebalo je na}i stru~njake i sastaviti ti-
move da urade sve te programe koji }e biti pri-
hva}eni.
Poslije rata sam bio i ambasador i sre|ivao
te{ke odnose s Hrvatskom, a kasnije u Vije}u
Evrope kod delegacija iz svih zemalja poku{avao
popraviti na{ ugled. U konsultantskim poslovi-
ma uvijek sam nastojao detaljno pregledati teori-
ju, prona}i sli~na uspje{na preduze}a u dugim
zemljama, prou~iti njihovo poslovanje i tek
onda predlagati svoja rje{enja za unapre|enje.
Studentima uvijek predajem u skladu s na-
jboljom praksom i prema ud`benicima s najbo-
ljih univerziteta. To je jedini na~in da se dr`ite
u vrhu onoga {to radite i stalno uspijevate. Sa-
svim je pogre{no razmi{ljanje velikog broja
mladih i na{ih ljudi uop}e, da vam je za uspjeh
nu`na neka „veza“ ili „{tela“. Nikada u `ivotu,
od studentskih dana do danas, na taj na~in ni-
sam ni{ta ostvario. Za uspjeh su vam nu`ni lju-
di, ali oni koji }e s vama raditi, s kojima pravi-
te posao i posti`ete uspjehe, a da niko nije
o{te}en - poslao je poruku mladima na kraju
razgovora.
» Do~ekao je Billa Clintona u Tuzli » Od Mesi}a je dobio priznanje za ja~anje odnosa dviju zemalja
» S bratom Ibrahimom u rodnom kraju
» Mnogo mu zna~i odlazak u Jusi}e, prvo povratni~ko
naselje kod Zvornika
Inside Amela ^ENGI]
^itav svijet u jednoms
» Amela s k}erkom
Merjem i sinom
Hamzom
68/azra 2010.
azra 2010./69
R
ijetko }e se ko odlu~iti da `ivot
u ku}i, bez velike potrebe, zami-
jeni `ivotom u stanu. No, dire-
ktorica „Unionkomerca“ i vla-
snica turisti~ke agencije „Viator“
Amela ^engi} donijela je upravo
tu odluku i, kako ka`e, nije se
pokajala. Prostrani stan na 120 metara kvadra-
tnih povr{ine u Sarajevu, uspio je zadovoljiti
Ameline i potrebe njeno dvoje djece, k}erkice
Merjem i sina Hamze.
Boravak na terasi
- U ovom stanu `ivimo skoro devet mjeseci.
Prije smo `ivjeli u ku}i i to je sasvim drugi na~in
`ivota. Na{a ku}a je bila prostrana, imala je veli-
ku terasu i ba{tu, tako da nam je stan, kada smo
se tek uselili, bez obzira {to je veliki, djelovao
klaustrofobi~no. Nedostajalo nam je jo{ prosto-
ra. Ipak, mislim da je `ivot ljudi u stanu kvalite-
tniji, jer `ivot u ku}i zahtijeva stalne obaveze.
Uvijek ima ne{to da se radi oko ku}e i tako bi-
smo naj~e{}e provodili na{e slobodno vrijeme i
vikende. Sada je ve} druga~ije i svaki vikend pla-
niramo za ne{to drugo. Imam neku podsvjesnu
obavezu da djecu moram izvesti negdje u priro-
du tokom vikenda i ta varijanta nam odgovara,
tako da se nismo pokajali {to smo izabrali da
`ivimo u stanu - uz osmijeh pri~a na po~etku ra-
zgovora na{a ljubazna doma}ica.
Amela je trosobni stan preuredila, te napravi-
la ~etiri spava}e sobe, kuhinju i dnevni boravak.
Od prvobitne terase je napravila kuhinju, a od
stare kuhinje je nastala dje~ija soba. Porodica,
ipak, najvi{e vremena provodi na prostranoj ter-
asi.
- Morali smo je natkriti, jer ova zgrada ima
veoma lo{e rije{ene odvode. Moj posao je veoma
dinami~an i komuniciram s mnogo ljudi u toku
dana, pa mi je neophodno da neko vrijeme pro-
vedem sama i odmorim se od svega. To je
obi~no na terasi. Televizijski program nikada ne
gledam i televizor u mom stanu vi{e slu`i kao
dekoracija. Umjesto gledanja tv-programa vi{e
volim biti na terasi i ~itati knjige. Na`alost, do-
lazi hladnije vrijeme, pa }emo se s terase morati
vratiti u dnevni boravak.
S obzirom na to da je ure|enje interijera nje-
na velika ljubav, na{a svestrana doma}ica je po-
tpuno sama opremila stan. Namje{taj i zanimlji-
ve detalje koji ga krase kupovala je {irom svijeta
i svaki od njih pri~a svoju pri~u.
Iako po profesiji ekonomistica, Amela je, sude}i
prema ure|enju njenog doma, koje je obavila
potpuno sama, trebalo da bude dizajnerica
interijera. I sama priznaje kako u`iva u ure|enju
`ivotnog prostora, a svojim prakti~nim savjetima
i originalnim idejama pomogla je u ure|enju
domova i svojim prijateljima
Pi{e: Lejla LOJO Foto: Samir SALETOVI]
mstanu
»
70/azra 2010.
- Ure|enje doma je moja stara ljubav i ~ak
sam se neko vrijeme, ne profesionalno, bavila
ure|enjem interijera paralelno rade}i svoj redo-
vni posao. Sve je po~elo sasvim slu~ajno, od ide-
ja koje sam dala prijateljima za ure|enje ku}e.
Onda sam dobila jedan poslovni anga`man i sve
mi se omililo, tako da je ta pri~a zavr{ila na ne-
koliko lijepo opremljenih ku}a i pet-{est stano-
va. Kada sam kupila ovaj stan, potpuno sama
sam ga uredila. @ao mi je {to nisam studirala ar-
hitekturu. @eljela sam studirati vanredno, ali ni-
sam mogla, jer nije dozvoljeno da se vanredno
studira arhitektura - ka`e Amela, koja je nakon
zavr{enog Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, na-
dogra|uju}i znanje, zavr{ila College Cantonal
des Creusets Suisse kao i turizam na
IATA/UFTA Cambridge. Dodatna edukacija je
za opstanak u surovom poslovnom svijetu ne{to
{to se podrazumijeva, pa Amela najavljuje novi
projekt Viator - Centra za poslovnu edukaciju,
koji }e ve} u oktobru ponuditi sasvim druga~iji
koncept kurseva engleskog jezika.
[oljice i lampe
- Odr`avat }emo kurseve za pojedine bran{e,
naprimjer pravnike, osoblje zaposleno u bankar-
sko-finansijskom sektoru, policiju, medicinsko
osoblje, novinare i sli~no. Predava~i }e biti ljudi
koji su studirali u inozemstvu i kojima je engle-
ski kao maternji jezik, a imamo i fonolaboratori-
ju kao i multimedijalne sale za edukaciju - po-
ja{njava Amela, vra}aju}i se na na{u prvu temu
razgovora i obja{njavaju}i otkud prava palma u
njenom stanu.
- Mnogo volim more i sanjam o tome da
`ivim na moru, a palmu sam nabavila kako bi
me na to podsje}ala. Ina~e ju je veoma te{ko
odr`avati i ~uvamo je kao bebu u ku}i. Tra`i pu-
no svjetla i vlage. S vremena na vrijeme po~inje
da `uti i tada je dohranimo, pa se ona oporavi.
Fotelja, smje{tena ispod palme, naru~ena je iz
Njema~ke i savr{eno se uklapa u interijer. Zani-
mljivi jastu~i}i doneseni su iz Dubaija.
» Amela u`iva u kuhanju, pa je izabrala modernu
i prakti~nu kuhinju
» Za ~itanje uvijek
prona|e vremena
»
» Trpezarijski stol i stolice uskla|eni su s bojom tapeta
Mnogo volim more i
sanjam o tome da `ivim
na moru, a palmu sam nabavila
kako bi me na to podsje}ala.
Ina~e ju je veoma te{ko
odr`avati i ~uvamo je kao
bebu u ku}i

azra 2010./71
- ^esto putujem i za razliku od ve}ine `ena,
rijetko kupujem garderobu. Umjesto toga, ku-
pujem {oljice, jastuke, lampe i brojne druge de-
talje za ku}u. Na`alost, nikada ne mogu donijeti
sve {to bih htjela, jer obi~no putujem avionom i
te`ina prtljaga je ograni~ena. Ali ako putujem
automobilom, onda mnogo toga mo`e stati - go-
vori uz osmijeh Amela.
Maria Antoaneta
Neki namje{taj u stanu je stariji, poput okru-
glog stoli}a koji je uzela od mame.
- Mnogo mi se dopao i odlu~ila sam da ga pr-
isvojim. Star je vi{e od 20 godina, a kupljen je
kada je „Natuzzi“ tek po~eo izra|ivati stolove.
Posebnu pa`nju privla~i moderna crno-siva
kuhinja u kojoj na{a doma}ica provodi mnogo
vremena, jer u`iva u kuhanju.
- ^ak sam po~ela pisati knjigu ~ija je tema
kulinarstvo, a kad }e biti objavljena, ne znam.
Sve je po~elo tako {to sam tokom jedne posjete
Parizu prisustvovala simulaciji ve~ere iz vremena
njihovog kralja Luja XIV. Glumci su nosili odo-
re iz tog vremena i slu`ena su i takva jela. Tada
sam se zainteresirala o vrsti hrane koja je konzu-
mirana tokom razli~itih perioda i po~ela sam o
tome pisati. Veoma je zanimljivo kako su, napri-
mjer, nastale kremaste supice. Naime, kraljica
Maria Antoaneta naredila je svojim kuharima da
izmisle jelo koje joj ne}e praviti bore na licu od
`vakanja. @eljela je jesti ne{to {to }e lako progu-
tati. I tako su nastale supe. Ina~e, volim kuhati i
mnogo bolje pripremam slana jela, nego kola~e.
Volim eksperimentirati u kuhinji, pa sam neda-
vno spremala iftar s italijanskim specijalitetima.
Svima je bilo ~udno kada sam im rekla {ta pripr-
emam, jer to ne postoji i kako mo`e iftar pro}i
bez pite i dolmica. Ali, na kraju im se, ipak, do-
palo, jer je bilo potpuno druga~ije - pri~a Amela,
dodaju}i kako se, pored svih obaveza, bavi i
uzgajanjem organske hrane.
Ipak, zbog brojnih obaveza ne sti`e se brinuti
o vrtu, pa je tu obavezu povjerila drugima. No,
slobodne trenutke rado provodi ba{ u ba{ti, gdje
se prvobitna razonoda pretvorila u ne{to kori-
sno.
- Danas se te{ko mo`e kupiti zdrava hrana i
te{ko mo`ete procijeniti da li je to {to se prodaje
zdravo i neprskano. Tako da sam zasadila mno-
go toga. Imamo i vo}njak, a uspijevaju nam ~ak
i breskve. Nisu to one velike breskve, nego ma-
nje, koje su puno sla|e. Svi se iznenade kada im
ka`emo da su nam breskve uspjele bolje od ije-
dne druge vo}ke, tako da se dvoumimo oko toga
da ih jo{ zasadimo - uz osmijeh }e na kraju
na{eg razgovora Amela.
» Porodica najvi{e vremena tokom ljetnih dana provodi na terasi
» Ugradbeni ormar u spava}oj sobi s ogledalom, koje je
uskla|eno s dizajnom na tapetama
» Mali okrugli sto joj se toliko dopao da ga je
prisvojila od mame
^esto putujem i za
razliku od ve}ine `ena,
rijetko kupujem garderobu.
Umjesto toga, kupujem {oljice,
jastuke, lampe i brojne druge
detalje za ku}u

»
U posjeti Zanareah i Khairul Nazran Abdul RAHMAN
72/azra 2010.
Mjesec dana Bajrama
[ef Ureda ambasadora Malezije u BiH ekipu na{eg magazina ugostio je
u svojoj rezidenciji, te za na{e ~itatelje govorio o kulturi i obi~ajima
obilje`avanja mjeseca posta i Bajrama u svojoj zemlji, ali i svom
periodu adaptacije na `ivot u Sarajevu
Pi{e: Lejla LOJO
Foto: Samir SALETOVI]
[
ef ureda ambasadora Malezije u na{oj
zemlji Khairul Nazran Abdul Ra-
hman sa suprugom Zanareah u bh.
prijestolnicu do{ao je prije tri i po go-
dine. Bio je to njegov prvi mandat i,
kako ka`e, nada se da }e jo{ ostati.
Uz osmijeh priznaje da o na{oj zemlji
nije znao mnogo kada je saznao da }e tu biti
njegova prva misija, a i mnogi njegovi prijatelji
skepti~no su ga pitali da li zaista `eli oti}i u ze-
mlju u kojoj je rat, ne znaju}i da se on davno
zavr{io. No, ono {to ih je do~ekalo bilo je prija-
tno iznena|enje.
Obavezan post
- Do~ekala nas je lijepa zemlja i opu{ten nar-
od, uprkos svemu {to ste pro`ivjeli. Sje}am se da
nam je u po~etku bilo neobi~no {to ovdje nema
velikih saobra}ajnih gu`vi na kakve smo navikli
u Kuala Lumpuru. Nismo imali problema s ada-
ptacijom, jer su ljudi veoma susretljivi - ka`e
Khairul, koji je ekipu na{eg magazina s iftarom
uz malezijske specijalitete, ugostio u svom do-
mu.
Upravo u tom smjeru tekao je i na{ razgovor,
te su nam na{i doma}ini govorili o obilje`avanju
ovog mjeseca u Maleziji, kao i proslavi Bajrama,
N
otkrivaju}i nam obi~aje i kulture ove daleke i pr-
ijateljske zemlje.
- Zanimljivo je spomenuti da su u Maleziji
tokom ramazana zatvorene gotovo sve radnje,
kao i restorani. To je malo nezgodno za strance
koji se u tom periodu zadese tamo. Isto tako,
postoje radnje u kojima mo`ete kupiti gotovu,
pripremljenju hranu za iftar, {to je odli~no
rje{enje za one koji rade, pa nemaju vremena da
sve pripreme. Tako|er, kod nas je obi~aj da se
iftari kod ku}e. Primijetio sam da se to ovdje
mnogo radi po restoranima. Ni ja, zbog posla,
ne sti`em uvijek iftariti kod ku}e, pa post
obi~no prekidam s kolegama na poslu. Tada
iftarimo s bosanskim specijalitetima i svi|a mi se
- pri~a za na{ magazin Khairul, dodaju}i kako je
post za muslimane, koji u Maleziji ~ine vi{e od
60 procenata stanovni{tva, obavezan.
Jabuka i snijeg
- Kod nas postoji {erijatska policija i ako ste
musliman, nije vam dozvoljeno da tokom rama-
zana jedete vani, ina~e }ete biti uhap{eni. Zato,
ukoliko ne postite, bolje je da jedete kod ku}e -
poja{njava Khairul.
Proslava Bajrama po~inje jutarnjim odlaskom
u d`amiju, koje su u Maleziji mnogo ve}e i mo-
dernije nego kod nas. Pravljene su za ~itavu zaje-
dnicu, pa u njih mo`e stati i vi{e od 15.000 vjer-
nika.
- Ne idemo rano ujutro u d`amiju kao ovdje,
nego oko devet sati, nakon ~ega posje}ujemo na-
jbli`e prijatelje. Slijedi ru~ak s porodicom, a
onda posje}ujemo kom{ije. Nave~er, djeca se ra-
duju vatrometu. Tokom Bajrama obavezno
obla~imo tradicionalnu malezijsku odje}u. Na-
kon {to posjetimo prijatelje i kom{ije, oni dolaze
posjetiti nas. Kao i ovdje, djeci dajemo „bajram-
banku“. Me|utim, dana{nja djeca su veoma mu-
dra i ne `ele uzeti kovanice, nego papirne
nov~anice - uz osmijeh }e Zaneriah i Khairul,
dodaju}i da obilje`avanje Bajrama u njihovoj ze-
mlji traje do mjesec dana.
- Bajram slavimo ~itav naredni mjesec i na{a
ku}a je svakog dana otvorena za goste koji dola-
ze. Ako imate ba{ veliku familiju, obilje`avanje
Bajrama traje du`e.
Khairulova supruga nau~ila je pripremati i
bosanske specijalitete, te se odli~no snalazi slije-
de}i recepte „Bosanskog kuhara“. Ka`e da je
na{u hranu jednostavnije pripremiti od malezi-
jske, gdje je za pripremanje samo jednog jela po-
trebno najmanje 15 sastojaka.
- Ovdje nam je te{ko pripremati na{u hranu
zbog nedostatka namirnica, pa dosta toga done-
semo iz Kuala Lumpura. Nedavno smo i{li u
Budimpe{tu, gdje postoji azijski supermarket i
donijeli smo nekih namirnica. Ovdje postoje
dvije radnje gdje mo`emo na}i kokosov orah i
za~ine sli~ne na{im - ka`e Zaneriah.
No, ono {to ih odu{evljava, a ~ega nema u
njihovoj zemlji jeste drvo jabuke, koje prije do-
laska u BiH nisu imali priliku vidjeti. Isto je i sa
snijegom, koji je za njih pravi do`ivljaj.
- Volimo zimu i radujemo joj se, jer u Male-
ziji nema snijega. Snijeg je za nas poseban
do`ivljaj - ljubazno }e na kraju razgovora na{i
doma}ini, `ele}i svim muslimanima u BiH Bajr-
am {erif mubarek olsun.
» Specijaliteti malezijske tradicionalne kuhinje koji se poslu`uju za iftar
Tokom Bajrama obavezno
obla~imo tradicionalnu
malezijsku odje}u. Nakon {to
posjetimo prijatelje i kom{ije, oni
dolaze posjetiti nas. Kao i ovdje,
djeci dajemo „bajram-banku“

azra 2010./73
Estrada Amir KAZI] Leo
Moja du{a
ne stari
Krajem septembra bosanski
pjeva~ s hrvatskom
adresom }e objaviti svoj
osmi album. Mnogi su ve}
imali priliku ~uti uvodni singl
„Bolji nego ja“ i reakcije
publike su odli~ne. S njim
smo pri~ali o poslu,
privatnom `ivotu i otkrili
za{to na svojoj web stranici
ima i bugarski prijevod
Pi{e: Elameri [KRGI]-MIKULI]
74/azra 2010.
M
nogi su ve} imali priliku
slu{ati novi singl Amira Ka-
zi}a koji se naziva „Bolji ne-
go ja“. Leo u svom prepo-
znatljivom stilu pjeva o lju-
bavi, a singl najavljuje novi,
pop-album. Izlazak Leovog
novog albuma o~ekujemo krajem septembra. On
ka`e da mu je ovaj album najbli`i u privatnom
smislu te da ga pjesme s novog albuma mogu
do~arati upravo onakvog kakav je. Kakav je to Leo
i kako }e zvu~ati njegov novi album, mo`emo na-
slutiti s novim singlom „Bolji nego ja“.
- Kako je to i praksa, htjeli smo prije izlaska pu-
stiti u eter jednu pjesmu koja }e najaviti album.
Odlu~ili smo se za pjesmu „Bolji nego ja“, koja je
poslana radiostanicama. Nakon nekog vremena ur-
adili smo i videospot za tu pjesmu, onako malo ne-
obi~an, druga~iji. Spot je radila Katja Restovi}, ar-
an`man Igor Ivanovi}, tekst Fayo, a ja sam uradio
muziku. Prema povratnim informacijama, pjesma
se mnogo dopala publici - ka`e nam Leo.
Amir sa suprugom `ivi u Zagrebu, ali posje-
duje ku}u u malom istarskom gradi}u. Pitali
smo ga kako je ljetovao ove godine.
- Ju~er sam se vratio iz Istre, gdje sam proveo
ljeto. ^im otopli selimo se u Brtoniglu. Ugla-
vnom, ku}a je uvijek puna, nikad nije dosadno.
Kraj ljeta, ipak, ostavim za samog sebe i odmar-
am u totalnom miru.
U privatnom `ivotu nema novina, kako ka`e,
tu je sve isto i sve kako treba. Amir je sudionik
brojnih humanitarnih akcija. Pitali smo ga kakav
je motiv za to.
- Lijep je osje}aj pomo}i nekom. Do sad sam
sudjelovao u puno humanitarnih akcija i gru-
pno, ali i individualno, i uvijek se rado odazo-
vem na takva de{avanja.
Zanimljivo je da na njegovom web-siteu po-
stoje ponude za engleski, njema~ki i bugarski pr-
evod. Bugarski prevod se ne nudi ba{ ~esto...
- Ve} godinama imam web stranicu koju vodi
djevojka iz Bugarske, koja je ina~e moj veliki
fan, i koja je nau~ila na{ jezik samo da bi mogla
komunicirati sa mnom. Na tome sam joj veoma
zahvalan, a ona se zove Petia Simeonova, i tamo
je osnovala moj fan klub - ka`e Leo.
Leo ka`e da ~esto ode do rodne Krajine, a na-
ravno najvi{e je u svom Sanskom Mostu. Lijep
je osje}aj biti u svom rodnom gradu, biti s ljudi-
ma s kojima si odrastao, udisati taj zrak.
- Kad se na|em sa svojim starim prijateljima,
uzmemo {tapove i pecamo, pa pu{tamo
uhva}ene ribe, pa tako nekoliko puta. Cijela
avantura se zavr{i kod mog druga Hajri}a, kotli}
kvr~ka, priprema se vatra za sa~. Moj Hajri} je
pravi doma}in, njegova supruga Mevluda ispe~e
pite razne i kud }e{ bolje.
Leo }e u oktobru napuniti 45 godina. Po ~emu
se, za njega, 40-e razlikuju od 30-ih godina.
- Po brojevima. Ma kako ka`u i oni stariji i
pametniji, du{a ne stari i vje~no ostajemo mladi,
samo tijelo to ne prati.
Ve} godinama imam web
stranicu koju vodi djevojka
iz Bugarske, ina~e moj
veliki fan, i koja je nau~ila
na{ jezik samo da bi mogla
komunicirati sa mnom. Na tome
sam joj veoma zahvalan, a ona
se zove Petia Simeonova, i tamo
je osnovala moj fan klub

azra 2010./75
Metro
Ponovo
zajedno
Ponovo
zajedno
» Maite je raskinula
ljubavnu vezu
s kolegom Carlosom
de la Motom
M
a
i
t
e

P
E
R
R
O
N
I

i

W
i
l
l
i
a
m

L
E
V
Y
» Maite i William
u latinskoj Americi
ve} su dobili
naziv Levyrronis
76/azra 2010.
Vijest koju
je objavio {pans-
ki „People“, da
su Maite Perro-
ni i William Le-
vy ponovo zaje-
dno, podgrijala
je stare pri~e o
navodnoj roma-
nsi dvoje gluma-
ca, koja je
po~ela dok su
snimali sapuni-
cu „Oprezno s
an|elom“. Prava
istina je da }e
biti zajedno, ali
samo ispred ka-
mera.
Naime, po-
pularni dvojac
kojeg u Lati-
nskoj Americi
zovu Levyrronis,
zaigrat }e u ri-
mejku telenove-
le „Staklo“. Su-
de}i prema po-
pularnosti koju
Maite i William
u`ivaju u svojoj
zemlji, nema su-
mnje da }e inte-
res javnosti za
njihov novi za-
jedni~ki projekt
biti veliki.
I dok lijepoj
Maite dobro ide
na poslovnom
planu, u ljubavi
joj i ne cvjetaju
ru`e. Samo ne-
koliko sedmica
nakon {to su
po~eli romansu,
Maite i glumac
Carlos de la
Mota su raski-
nuli vezu.
Kad je De Niro rekao
„da“, pristala sam i ja
J
e
s
s
i
c
a

A
L
B
A
Film koji je ove godine otvorio 67. Venice Film Festival - „Machete“ - privukao je pa`nju medija, ne samo zbog zani-
mljivog scenarija ve} i zbog odli~ne gluma~ke ekipe, koju predvodi legendarni Robert De Niro. Nakon {to je Robert pristao
igrati u pri~i u kojoj se prote`e politi~ki kontekst o problemu imigracije u SAD-u, naro~ito nagla{en u slu~aju ilegalnih imi-
granata iz Meksika, reditelju nije bilo te{ko u ekipu dovesti i Jessicu Albu, Stevena Seagala, Dona Johnsona.
» Alba s meksi~kim glumcem
Dannyjem Trejom i rediteljem
Robertom Rodriguezom
azra 2010./77
Metro
78/azra 2010.
Edith
GONZALEZ
Izgubila
bebu
Nakon gubitka djeteta u petom mjesecu tru-
dno}e, zvijezda serije „Dona Barbara“ Edith
Gonzalez i njen de~ko, biznismen Lorenzo La-
zo, odgodili su vjen~anje planirano ove sedmice
u Meksiku, za 24. septembar.
Izvor blizak paru, pi{e quien.com, ka`e da su
glumica i biznismen tu`ni zbog tragi~nog gubi-
tka nero|ene bebe, koji se dogodio krajem au-
gusta u jutarnjim satima, te da je potrebno da
pro|e vrijeme kako bi se oporavili i pripremili
za svoj veliki dan.
Novinarima predstavio
k}erkicu Milan
M
i
k
e

T
Y
S
O
N
Biv{i bokserski as Mike Tyson tokom godina dobio je reputaciju sna-
gatora, ali i kontroverznog sportiste zbog svih ispada koje je pravio u pri-
vatnom `ivotu. Me|utim, pro{losedmi~nim pojavljivanjem na crvenom te-
pihu u Las Vegasu pokazao je i nje`nu stranu kada je, dr`e}i je u naru~ju,
novinarima predstavio svoju dvogodi{nju k}erkicu Milan.
Obu~ena u ru`i~astu haljinicu djevoj~ica je posmatrala okupljene novi-
nare na premijeri filma „One Night In Vegas“ i sude}i prema mirno}i ko-
ju je pokazala u o~evom naru~ju, ~ini se da se Milan osje}ala udobno pred
blicevima fotoaparata.
» Edith je vjen~anje s biznismenom Lorenzom Lazom
odgodila za septembar
» Tyson s k}erkicom
na premijeri filma
„One Night In Vegas“
u Las Vegasu
azra 2010./79
Horoskop
Vrijeme je
za Djevice
Priprema:
Hedija
MEHMEDI]
Ljubav: Pozitivne vibracije voljene osobe i
vas doti~u. Ipak, imate odre|ene dileme.
Napeti ste, nespremni za iskren razgovor.
Posao: Gomila obaveza je na vama. Radi-
te poslove koji vas umaraju. Intenzivnije
nego ikada razmi{ljate o promjeni.
Zdravlje: Dovoljno spavajte i vi{e {etajte.
°OVAN 21.III - 20.IV
Ljubav: Rastrzani ste izme|u postoje}e
veze i nove simpatije. Ako ste sami, novo
poznanstvo rasplamsat }e uspavano srce.
Posao: Gotovo sve se razvija prema pla-
nu. Ako se i dogode promjene, pokazat
}e se kao da su naru~ene za vas.
Zdravlje: Promijenite na~in ishrane.
`
BIK 21.IV - 22.V
Ljubav: Kao da ni{ta nije prema va{im o~eki-
vanjima. Ipak, izbjegavajte radikalna rje{enja.
Ljubav vas vodi daleko od stvarnosti.
Posao: Nije vrijeme za rizik. Pogotovo
ako razmi{ljate o promjenama. Ne zali-
je}ite se. Dobro i trezveno razmislite.
Zdravlje: Nervozni ste i osjetljivi.
TBLIZANCI 23.V - 22.VI
Ljubav: Va{e sumnje su poja~ane, pogotovo
ako se rijetko vi|ate s voljenom osobom. Tr-
agate za istinom, ali nema razloga za brigu.
Posao: Kontaktirate s mnogo ljudi, a
obaveze se gomilaju. Ipak, dose`ete cilje-
ve. Kod jedne ponude dobro razmislite.
Zdravlje: Potreban vam je odmor.
CRAK 23.VI - 22.VII
Ljubav: Ako `elite biti potpuno sretni,
popustite malo voljenoj osobi. Pogotovo
{to }e se u vama poja~ati `elje i strasti.
Posao: Finansije i pobolj{anje ku}nog
bud`eta u prvom su planu. Nekretnine
najvi{e zaokupljaju va{u pa`nju.
Zdravlje: Obuzdajte `elju za slatki{ima.
¹LAV 23.VII - 22.VIII
Ljubav: Slobodoljubivi ste, pa i prevrtlji-
vi. @estoko se opirete stegama, a voljena
osoba uporno nastoji da vas promijeni.
Posao: Krasi vas snala`ljivost. I uz sma-
njenu energiju vi se lako ne predajete.
Nenadma{ni ste u kreativnim poslovima.
Zdravlje: Poku{ajte obuzdati nervozu.
HDJEVICA 23.VIII - 22.IX
Ljubav: Niste sasvim zadovoljni. Ne{to ili ne-
ko remeti ravnote`u. Niste se rije{ili pro{losti,
mada gledate u svjetliju budu}nost.
Posao: Sve kre}e nabolje, ali se ~uvajte
la`nih obe}anja. Privedite kraju stare po-
slove, prije nego {to po~nete nove.
Zdravlje: Treba vam vi{e sna i odmora.
-VAGA 23.IX - 22.X
Ljubav: Sedmica puna ugodnih do`ivlja-
ja. Prolazne trzavice, uz razgovor, ne}e
bitno utjecati na stabilnost veze.
Posao: Slijede nove prilike i bolji uvjeti
rada. Kolege vas podr`avaju. Imate pou-
zdane saveznike ili izda{ne pokrovitelje.
Zdravlje: Promjenljiva forma.
"[KORPIJA 23.X - 22.XI
Ljubav: @elite nova iskustva. Va{a zahtje-
vnost iznenadit }e voljenu osobu. Nai-
me, ne snalazi se u novonastalim okolno-
stima.
Posao: Nestrpljivost i `elja za trenutnim
uspjehom usporavaju ostvarenje va{ih
planova. Ipak, imate {ansu za uspjeh.
Zdravlje: Jedite dovoljno vo}a i povr}a.
×STRIJELAC23.XI - 22.XII
Ljubav: Privla~ite, {armirate, `eljni ste za-
bave, flerta i dru`enja. Jedno poznanstvo
mo`e prerasti u ne{to mnogo vi{e.
Posao: Ove sedmice nudi vam se prilika
za napredovanje i bolju zaradu. Kolege i
pretpostavljeni sve vi{e vas cijene.
Zdravlje: Tjelesno se vi{e aktivirajte.
¹JARAC 23.XII - 21.I
´VODOLIJA 22.I - 19.II
¬RIBE 20.II - 20.III
Edin Dervi{ha-
lidovi} - Dino
MERLIN, mo`e
da djeluje hla-
dno, {to mu da-
je njegov
Sun~ev znak
Djevica (12. IX
1962.). Fantazije koje mu se
roje glavom „eksploatira“ i pre-
zentira na polju muzike, na sce-
ni, u stvarala~kom, nepreki-
dnom radu. Kreativnost Riba iz
podznaka i racionalnost Djevi-
ce kombinacija su kakva je kod
Dine Merlina, zaista, Bogom
data. Svoje, ne male, sposobno-
sti iskristalizirao je ~injenicom
da je veoma odgovoran i pri-
vr`en otac i suprug, koji za svo-
ju porodicu `eli samo najbolje.
Dino Merlin zna biti emocio-
nalno i ravnodu{an prema lju-
dima koji ga izdaju na bilo koji
na~in, ali im i dalje u su{tini
ostaje „hladni“ prijatelj.
Jennifer HUD-
SON, zvijezda
„American Ido-
la“, dobitnica
„Oskara“ za
sporednu ulogu
u filmu
„Dreamgirls“,
mnogo je otvorenija osoba od
tipi~ne Djevice (12. IX 1981.).
Sklona je eksperimentiranju,
pomalo ekscentri~na. Ne zani-
ma je {ta drugi misle o njoj, ali
voli da izla`e svoje mi{ljenje ja-
vno, otvoreno, iskreno. Voli
boje i njihove neobi~ne kombi-
nacije. Izdvaja se iz gomile na
mnogo na~ina. Idealist je, ima
potrebu da oslobodi svoje misli
i duh neprestanog pritiska ko-
jem je izlo`ena.
Juan Alfonso
BAPTISTA, anali-
ti~nog je duha,
poput tipi~ne
Djevice je (9.
IX 1976.), ali
kada je potre-
bno, zvijezda
brojnih sapuni-
ca, na{oj publici najpoznatiji
kao Oscar iz „Skrivenih strasti“
i Marcos iz „@ene u ogledalu“,
ima potrebu da ga osobe do
kojih mu je stalo obasipaju lju-
bavlju i divljenjem. Mladi Ve-
necuelanac je dosta intuitivan,
pa svoju poeti~nost itekako zna
i da unov~i. Ima veliku, neiscr-
pnu energiju. Voli da pri~a, da
komunicira, ali ima i mjeru, te
prakti~an prilaz `ivotu, ravno-
te`u, specifi~an smisao za hu-
mor i potrebu za aktivnim
dru{tvenim `ivotom.
H
Osvojite ih
Ako ste se zaljubili u mu{karca
ro|enog u znaku Djevica, treba da
znate da on obi~no sebi `enu bira
glavom, a ne srcem. Trudi se oko
svoje veze, pogotovo braka, jer `eli
da uspije. Me|utim, te{ko}e koje
ima u izra`avanju osje}anja mogu
stvoriti problem u komunikaciji,
pa `ena mo`e osje}ati nedostatak
romantike i nje`nosti. Svojoj iza-
branici postavlja visoke standarde i
zahtjeve koje mora ispuniti.
^esto je veoma {krt na komplime-
ntima i fizi~kom demonstriranju
ljubavi, te je po`eljno da `ena ima
jak ego. Voli da mu je ku}a ure-
dna i ne ustru~ava se da stavlja pr-
imjedbe kada primijeti da ne{to
nije na svom mjestu. O~ekuje da
`ena ne tro{i previ{e. Tako|er
o~ekuje da mu `ena predstavlja
olak{anje i relaksaciju poslije na-
pornog dana.
Me|utim, mu{karac Djevica ima
bujnu ma{tu i bogat unutarnji
`ivot, pa se mo`e desiti da potra`i
ispunjenje svojih snova van veze ili
braka. To se ne}e desiti jedino u
slu~aju da mu je partnerica dovo-
ljno osjetljiva i pronicljiva da otkr-
ije njegove tajne `elje i da se potr-
udi da ih ispuni.
O `eni ro|enoj u znaku Djevice mno-
go se govori kao o super doma}ici, ali
ona je mnogo vi{e od toga. Njen kri-
ti~ki duh ~ini je odli~nom suprugom,
osobom koja je u toku svih de{avanja i
koja je sposobna za razgovor na sva-
kom nivou.
Iznad svega, to je `ena koja }e
svom mu{karcu pru`iti svu ljubav.
Veoma je sposobna. Nikad se ne
ustru~ava da poka`e osje}anja, niti
da uka`e na ono {to joj se ne do-
pada. Ovo bi moglo biti veoma
korisno, samo ako ne pretjera sa
svojim kritikama i analizama, te
ako se sve ne pretvori u stalno
gun|anje.
Morala bi se potruditi da sagleda
stvari s partnerovog gledi{ta, ako
`eli da zavlada harmonija. Ako se
dugo ustru~avala da poka`e
osje}anja, mo`e iznenada odbaciti
svoju obazrivost, te odlepr{ati u
romanti~nu avanturu, unose}i ra-
zdor u svoj strogo organiziran
`ivot. Posebno o ovome trebalo bi
da vodi ra~una mu{karac koji je
`eli zauvijek zadr`ati pored sebe.
Ljubav: Imate stalnu potrebu da volite i
budete voljeni. Veza }e biti sna`no
osvje`ena. Ako ste sami, slijedi romansa.
Posao: Imate mogu}nost za novi posao.
Na pomolu je kra}e putovanje, kontakti
ili biznis u vezi sa stranom kompanijom.
Zdravlje: Oslobodite se lo{ih navika.
Ljubav: Spontani ste u nastojanju za
novim iskustvom. Nestrpljivost ili
„~udne“ `elje kvare povjerenje koje ima-
te kod partnera.
Posao: I poslovne i finansijske okolnosti
idu vam naruku. Ipak, {to manje riskir-
ajte. Ne ulazite u zahtjevnije projekte.
Zdravlje: Pove}ajte unos vitamina.
Poznati su
prepoznajte se
80/azra 2010.
azra 2010./81
82/azra 2010.
azra 2010./83
84/azra 2010.
azra 2010./85
Arte
punkt
» Miljenko Jergovi}
uru~io je nagradu
Mirjani \ur|evi}
Nagradu „Me{a Selimovi}“ za najbolji
objavljeni roman u 2009. godini jednoglasnom
odlukom stru~nog `irija, koji je predvodio Mi-
ljenko Jergovi}, osvojila je srbijanska pjesniki-
nja Mirjana \ur|evi} za roman „Kaja, Beograd
i dobri Amerikanac“.
Dodjelom ove nagrade minulog vikenda u
Tuzli su zavr{eni 10. knji`evni susreti „Cum
grano salis“, koji su obilje`eni stogodi{njicom
ro|enja na{eg velikog pjesnika Me{e Selimo-
vi}a.
Za ~etiri dana uprili~ene su brojne promoci-
je knjiga i knji`evne ve~eri, a Tuzlake je pose-
bno obradovalo {to je u okviru ovogodi{njih
knji`evnih susreta u „Mercator centru“ sve~ano
otvorena knji`ara „Buybook“, kao i Dom
knji`evnosti na Sonom trgu. D`.K./A.B.B.
Uru~ena nagrada
„Me{a Selimovi}“
Bosanskohercegova~ka
ambasada u Madridu, za-
jedno sa Amigos de la
Musica, los Museos y Las
Casas i Generalnom dire-
kcijom za evropske poslo-
ve Comunidad de Madr-
id, organizirali su 26. au-
gusta koncert na{e pijani-
stice \ur|ice Kovalj u
povodu 200. godi{njice
ro|enja velikog poljskog
kompozitora i pijaniste
Frederica Chopina u hi-
storijskoj zgradi Homeo-
patskog instituta u Madri-
du.
Ovo je nastavak izvanr-
edne saradnje s
Udru`enjem prijatelja
muzike, pala~a i muzeja,
te dobrih odnosa s Comu-
nidad de Madrid, pokro-
viteljima ovog koncerta. Pijanistica Kovalj, ro|ena u Derventi, karijeru je po~ela u Sarajevu i Tuzli,
a ve} godinama `ivi i radi u Madridu.
Koncertu su, osim predstavnika {panskih institucija i madridske publike, prisustvovali i predsta-
vnici diplomatskog kora, me|u kojima ambasadori Austrije, Hrvatske, Srbije, Kipra, Slova~ke, te pr-
edstavnici SAD-a, Rusije, Letonije, Poljske, Belgije i Gr~ke, a Antonio Gonzales Terol, direktor
Generalne direkcije evropskih poslova Comunidad de Madrid, na{oj ambasadorici @eljani Zovko
obe}ao je pomo} u prezentaciji kulture BiH u predstoje}oj godini. D`. D`.
\ur|ica Kovalj
odu{evila diplomate
» @eljana Zovko s muzi~arima i ~lanovima Udru`enja prijatelja muzike
86/azra 2010.
Izlo`ba Arhiva Federacije BiH iz Sarajeva „Bosna u vrijeme Kulina ba-
na“, postavljena u zidinama srednjovjekovnog grada Vranduka, pro{le se-
dmice je premje{tena u Muzej grada Zenice. Tako su eksponate o bosa-
nskoj dr`avnosti nakon Vranduka mogli pogledati i Zeni~ani.
[esnaest eksponata govore o vremenu srednjovjekovne bosanske
dr`ave i njenom vladaru Kulinu, koji je 29. augusta 1189. napisao
~uvenu „Povelju Kulina bana“, ~iji se originali ~uvaju u Dubrova~kom
arhivu i u Sankt Petersburgu. Foto: J. HAD@I]
Povodom {este godi{njice smrti osniva~a
Ujedinjenih Arapskih Emirata Sheikha Zaye-
da Bin Sultana Al Nahyana nedavno je u ho-
telu „Emirates Palace“ u Abu Dhabiju bh. di-
plomata i umjetnica Sanita Lisica organizirala
samostalnu izlo`bu naziva „Dah pustinje“.
Ovom izlo`bom `eljela sam pokazati da
se i Bosna i Hercegovina mo`e promovirati
na ekskluzivnim mjestima kakav je
„Emirates Palace“, u kome su izlagani radovi
Pabla Picassa, djela iz muzeja Gugenheim,
Luvra i drugih. Na ovaj na~in `eljela sam
pokazati velikom broju uglednih gostiju da
BiH ima i drugo lice, kulturno-umjetni~ko i
savremeno - izjavila je umjetnica nakon
otvaranja izlo`be kojoj je prisustvovalo vi{e
od 250 zvanica - visokih funkcionera iz
UAE, ~lanova diplomatskog kora i bh. dija-
spore te umjetnika, knji`evnika i predstavni-
ka medija.
Izlo`ba je organizirana pod pokrovite-
ljstvom ministra visokog obrazovanja i
nau~nih istra`ivanja UAE Nj.V. Sheikha
Nahyana Bin Mubareka Al Nahyana, a
izlo`bu je otvorio njegov sin Nj.V. Sheikh
Muhammed Bin Nahyan Bin Mubarek Al
Nahyan.
Slike su ra|ene pijeskom iz razli~itih ara-
pskih pustinja i predstavljaju duboku duho-
vnu poruku blisku poznavaocima ovog dijela
svijeta. Umjetnica je te ve~eri nosila haljinu
koju je sama dizajnirala i sa{ila i na kojoj je
pijeskom na arapskom jeziku ispisala „Dah
pustinje“.
» Velika zainteresiranost mladih za dokumente o bosanskoj dr`avnosti
» Umjetnica je od pijeska naslikala portrete visokih zvani~nika Ujedinjenih arapskih emirata
„Dah pustinje“ u Abu Dhabiju
azra 2010./87
Bosna u vrijeme Kulina bana
88/azra 2010.
Manekenke „padale“ s neba
Ni posao manekenki vi{e nije {to je nekad bio. Kako bi {to efektnije najavili predstoje}u sedmicu
mode, organizatori iz Londona „natjerali“ su svoje modele da se uz pomo} konopaca spu{taju niz zi-
dove zgrada, pa se prolaznicima na ulici ~inilo kao da manekenke padaju s neba.
Goli biciklisti
preplavili ulice
World Naked Bike Ride (WNBR) ili Svje-
tska vo`nja golih biciklista nastala je 2004. go-
dine, kada su „zeleni biciklisti“ odlu~ili na taj
na~in di}i svoj glas protiv zaga|enja Planete otr-
ovnim gasovima iz automobila. Do sada se
odr`ala u Amsterdamu, Mexico Cityju, Madri-
du, Montrealu... Petog septembra odr`ana je u
Filadelfiji, a slu~ajni prolaznici i voza~i bili su
nemalo iznena|eni kada su ulice preplavili goli
biciklisti.
Vrhunski trendovi u izlogu LIN-
DEX-a Jedan od vode}ih modnih la-
naca Sjeverne Evrope, {vedski modni
brand LINDEX, koji je od maja ove
godine prisutan u Sarajevu (Importane
Centar), svakodnevno odu{evljava za-
nimljivim izlozima. Ovim putem se
kupcima prezentiraju najaktuelnija
de{avanja u svijetu mode. Interesantno
je da u toku trajanja jedne kampanje,
LINDEX u svim svojim prodavnicama
na isti na~in ure|uje i dekorira glavni
modni izlog. U svom asortimanu LIN-
DEX nudi nekoliko razli~itih koncepa-
ta `enske i dje~ije odje}e, te donjeg ru-
blja, koji su modno inspirirani i cijena-
ma prihvatljivi.
Miroljubivi umjetnici
spaljuju „ljude“
Jedan od najneobi~nijih svjetskih festivala je
„Burning Man“ festival. Iako ima ru`no ime,
ovaj sedmodnevni doga|aj okuplja miroljubive
umjetni~ki otvorene pojedince, uglavnom iz
SAD-a. Odr`ava se svake godine u „Black Rock
Desertu“ u Nevadi, od 31. augusta do 6. septe-
mbra. Vrhunac mu je paljenje visokih drvenih
kipova, a kreativnost njihovih tvoraca se na-
gra|uje.
L
u
d
a
p
l
a
n
e
t
a