You are on page 1of 6

EVROPSKI POKRET U SMEDEREVSKOJ PALANCI

EUROPEAN MOVEMENT IN SMEDEREVSKA PALANKA


Office: Svetog Save br. 8/I, 11420 Smed. Palanka, YUGOSLAVIA
Phone: +381 (0)26/312-821,+381 (0)64/1904460 Fax: +381 (0)26/312-821, E-mail: office@evropski-pokret.org.yu, Web: www.evropski-pokret.org.yu
Account No. VOJVOĐANSKA BANKA A.D., 355-1012092-49, PIB: 101404909, Reg. No.: 17275585, NACE code: 91330

CIVILNO DRUŠTVO
BILTEN EVROPSKOG POKRETA U SMEDEREVSKOJ PALANCI

Bilten br. 4, jul 2003.


UVOD
Poštovani čitaoče,

Ovaj bilten je zamišljen kao pregled aktivnosti institucija civilnog društva sa područja koje Evropski pokret u Smederevskoj Palanci
pokriva svojim programima. Najveći deo informacija je iz Centra za razvoj neprofitnog sektora severoistočne Srbije i Resurs Centra NVO
Smed. Palanka. Opštine koje svojim programima pokrivamo su: ARANĐELOVAC, BATOČINA, ĆUPRIJA, DESPOTOVAC, GOLUBAC, JAGODINA,
KUČEVO, LAPOVO, MALO CRNIĆE, MLADENOVAC, PARAĆIN, PETROVAC, POŽAREVAC, RAČA, RAŽANJ, SMEDEREVO, SMEDEREVSKA PALANKA,
SOPOT, SVILAJNAC, TOPOLA, VELIKA PLANA, VELIKO GRADIŠTE, ŽABARI, ŽAGUBICA.
Pored informacija o aktivnostima civilnog društva sa područja koje pokrivamo u svakom biltenu obrađujemo aktuelnu temu smatrajući
da je edukacija građana od posebnog interesa u periodu tranzicije. U ovom broju obrađujemo odnos nevladinih organizacija i lokalnih
vlasti. Distribucija biltena je besplatna i vrši se u u okviru programskih aktivnosti Evropskog pokreta u Smederevskoj Palanci i putem e-
maila.
Sadržaj biltena će se iz broja u broj menjati u cilju obezbeđenja potrebnog skupa informacija akterima civilnog društva sa područja
koje pokrivamo. Nevladine organizacije svojim aktivnostima određuju sadržaj biltena. Zato je važno da nam blagovremeno dostavite
informacije o svojim aktivnostima da bi smo ih kroz naše programe plasirali i time vaš rad učinili vidljivijim.
Predlozi i sugestije za rad su dobrodošle.
LOKALNA VLAST I NEVLADINE ORGANIZACIJE
Polazeći od definicije CIVICUS-a da je civilno društvo »sfera institucija, organizacija i pojedinaca locirana između porodice, države i
tržišta u kojoj ljudi učestvuju volonterski da unaprede zajedničke interese” pokušaćemo da pojasnimo osnovne pojmove vezane za učešće
građana u lokalnoj vlasti i mesto i ulogu nevladinih organizacija.
Najčešći odgovor na pitanje »Zašto se zalagati za saradnju lokalnih vlasti i nevladinih organizacija?« bi bio zato što građani imaju
pravo da učestvuju u zajednici u kojoj žive zbog toga što razvoj i budućnost njihove zajednice, njihove opštine ili mesne zajednice utiče na
njihovu sopstvenu budućnost i razvoj. Lokalnu vlast suštinski čine delegati građana koji žive u lokalnoj zajednici da bi upravljali
zajednicom. Participacija građana u lokalnoj vlasti je suštinski stvar građanstva, odnosno prava ljudi da imaju pristup informacijama i
razvojnim planovima kao i da učestvuju u celokupnom procesu donošenja odluka u zajednici.
Manje filozofski i čvršće na zemlji je odgovor da participacija građana može da učini vlast boljom, otvorenijom (transparentnijom),
odgovornijom, efikasnijom i efektivnijom. Upravljanje lokalnom zajednicom je odgovor na potrebe građana i njihove zahteve. Uključivanje
građana u utvrđivanje ovih potreba i zahteva, kao i u proces projektovanja i primene akcionih planova da bi se ove potrebe i zahtevi
zadovoljili je izvanredan način da budemo sigurni da su odgovori na njihove potrebe i zahteve adekvatni. U ovom smislu participacija
građana može da se shvati kao sredstvo da dobijemo bolju ili goru lokalnu vlast.
Upravljanje i razvoj lokalne zajednice iz perspektive održivosti uključuje skup pitanja rastuće širine i kompleksnosti. Da bi se izvršili ovi
zadaci upravljanja i razvoja uspešno učešće građana je često nemerljivo. Dobre ideje mogu da učine mnogo da bi se unapredila lokalna
vlast a građani koji su direktno uključeni ili ih problem direktno tangira obično imaju najbolju ideju. Konkretni slučajevi, razmišljanja i
diskusije stalno obezbeđuju kreativnost i inovacije neophodne da bi se obezbedila delikatna i mudra rešenja na način koji će sve
zadovoljiti.
Participacija građana u lokalnoj vlasti omogućuje skoro uvek efikasna rešenja problema sa stanovišta troškova. Građani mogu da
pomognu u nalaženju jeftinijih načina da se reši problem a njihov volonterski doprinos može da pomogne da se značajno smanje novčani
troškovi. Takođe treba istaći da lokalne vlasti mogu da plate visoku cenu ako građani u donošenje odluka nisu direktno uključeni.
Idealan cilj participacije je učešće građana kao integralnog i permanentnog dela lokalne vlasti. Realizaciju ovog cilja možemo
posmatrati iz dve perspektive odnosno na dva načina: iz perspektive faza participacije i iz perspektive nivoa participacije.
Prvi način je određivanje u kojim fazama se proces učešće građana realizuje. U svakoj fazi svako može da participira na različitim
nivoima od “jednostavno da bude informisan” do “potpuno odgovoran za upravljanje”. Generalno participacija varira od delimične do
potpune uključenosti.
Drugi način je određivanje nivoa participacije. Nivo participacije može da varira od izgradnje konsenzusa na analitičkom nivou, do
konsultacija na nivou projektovanja rešenja, na primer. Generalno nivo participacije varira od niskog do visokog nivoa učešća.
U prvom načinu razlikujemo sledeće faze:
 1. IDENTIFIKACIJA PROBLEMA: istraživanje i diskutovanje problema sa identifikacijom uzroka ili bitnih aspekata
razmatranog problema koji želimo da rešimo.

1
 2. ANALIZA PROBLEMA: analiza konteksta problemske situacije, analiza faktora koji utiču na problemsku situaciju, razvoj
mogućih rešenja ili načina da se interveniše na problem (=razvoj akcionih planova)
 3. PRIPREMA AKCIONIH PLANOVA: istraživanje izvodljivosti raznih akcionih planova ili resursa koji su raspoloživi ili
mogu da se mobilišu
 4. PROJEKTOVANJE AKCIONIH PLANOVA: selekcija optimalnih akcionih planova, njihovo podešavanje i konkretizacija
opcija tako da budu primenljivi u praksi.
 5. IZVRŠAVANJE AKCIONIH PLANOVA:
 6. MONITORING, EVALUACIJA I NAKNADNA ANALIZA: supervizija izvršenja akcionih planova, povratna veza o
efikasnosti i efektivnosti preduzetih mera vezanih za rešenje problema, eventualno poboljšanje akcionih planova.
Naknadna analiza problema i njegovog rešenja je potrebna radi obezbeđenja održivosti rešenja problema i za kasniju
upotrebu stečenih iskustava.
Drugi način analize participacije identifikuje sledeće nivoe učešća građana:
 1. OTPOR: aktivna opozicija ljudi učešću u rešavanju problema
 2. OPOZICIJA: Opozicija se odnosi i na akcije građana ili nevladinih organizacija da protestvuju utičući na promenu
akcionih planova ili mera koje vlast preduzima. Generalno ovaj termin se koristi da označi sve procese mobilizacije
ljudi/organizacija/političkih partija da protestvuju, tražeći i pokušavajući da se promeni odluka ili mera unutar ili izvan
organizacije.
 3. INFORMISANJE: u kontekstu participacije građana jednosmerna komunikacija ka interesnim grupama
 4. KONSULTACIJA: dvosmerna komunikacija gde interesne grupe imaju priliku da daju sugestije i sumnje - još uvek bez
obećavanja da će njihov doprinos biti iskorišćen ili da se namerava da se koristi
 5. IZGRADNJA KONSENZUSA: na ovom nivou interesne grupe deluju jedna na drugu, razmatraju različite opcije sa
ciljem da se slože ili da pregovaraju o poziciji koja je prihvatljiva za sve
 6. DONOŠENJE ODLUKE: nivo na kome su građani direktno uključeni u donošenje odluka, tada se deli odgovornost za
posledice koje mogu da budu prouzrokovane donetom odlukom
 7. DELJENJE RIZIKA: na ovom nivou participacije građani su neposredno uključeni u posledice preduzetog akcionog
plana, odnosno oni lično osećaju posledice, uključujuući rizik da su posledice drugačije od onih koje su planirane, i da na
osnovu toga dele odgovornost za odluku i njene posledice.
 8. PARTNERSTVO: ovaj nivo učešća građana u sebi objedinjuje prethodna dva nivoa. U partnerstvu građani ne samo da
učestvuju u donošenju odluka i deljenju rizika već takođe učestvuju u implementaciji odluke na bazi jednakosti sa drugim
građanima koji su uključeni u rešenje problema
 9. SAMOUPRAVLJANJE: ovaj nivo participacije znači da građani autonomno upravljaju stvarima u svojim rukama,
odnosno imaju potpunu odgovornost . Nivo samoupravljanja je najviši nivo participacije.
Premda fraza “participacija građana u lokalnoj vlasti” znači da lokalna vlast (odbornici, predsednik opštine, opštinski službenici) traži
učešće građana u njihove poslove, primeri iz prakse pokazuju da su drugi načini verovatniji i tu je posebno značajna uloga nevladinih
organizacija koje veoma često iniciraju učešće građana u vlasti.
Značajno u terminu ”inicijativa” je da li incijator to radi za sebe ili za druge. Drugačije rečeno potrebno je praviti razliku između 1. akcija
koje su preduzeli (potencijalni) korisnici lično (odnosno preko organizovanih grupa građana (CBO), grupa za samopomoć u lokalnoj
zajednici, itd.) i 2. akcija koje se preduzimaju za korisnike od strane trećih stana kao što su servisne NVO. Katkad se čini da prva
kategorija inicijativa ne predstavlja recept za uspeh i da je češći recept za uspeh druga kategorija inicijativa. Spoljne organizacije koje
startuju učešće građana mogu da ih u kontinuitetu pitaju šta su njihovi stvarni sopstveni interesi. Spoljne organizacije moraju da budu
sigurne da artikulisani interesi onih koji žele da budu uključeni ne prenaglašavaju interese onih građana koji “glasaju nogama” ne
učestvujući ili to radeći bez dovoljne uključenosti.
“Lokalna vlast” je jednostavan termin za kompleksnu strukturu koja generalno obuhvata skupštinu lokalne zajednice ili druga pravna
tela, gradonačelnika, predsednika IO SO ili druge osobe na vrhu, profesionalnu administraciju (službenike opštinske uprave, itd.).
Slično pojašnjenje termina je nužno i za termin »građanstvo«. Građanstvo je termin koji se odnosi na kompleksnu socijalnu mrežu
uključujući neorganizovane građane, neformalne grupe ili udruženja, sve vrste klubova, profesionalnih organizacija, sindikata, privatne
preduzetnike, i tako dalje i tako dalje. Kada se govori o participaciji građana određena pažnja mora da bude posvećena tome ko je zaista
ciljan. Korisno je razlikovati organizacije građana i organizacija za građane.
Znatno korisnije je razlikovanje između organizacija sa eksplicitnim ciljem da učestvuju u lokalnoj vlasti. Primeri su organizacije za
međusobnu pomoć čiji je cilj da uključe lokalnu vlast u razvoj zajednice, i grupe čiji cilj nije tako eksplicitan ali teže tome da participiraju kao
što su sindikati, nevladine organizacije, verske organizacije, itd. Kod prve grupe teško da je potrebna mobilizacija za participaciju građana,
druga grupa će participirati samo ukoliko veruju će time zadovoljiti svoje trenutne interese.
Participacija građana se ne odvija u vakumu, ne postoji laboratorija u kojoj ćemo podesiti sve parametre da budu optimalni. U realnom
životu nije lako biti realističan jer svaki primer građanske participacije zavisi od konteksta u kome se ona dešava. Kontekst treba shvatiti
tako da on znači sve što literalno i figurativno okružuje i utiče na participaciju građana, na bolje ili na gore, i da se na kontekst ne može
direktno uticati. Primer su slučajevi koji pokazuju da je participacija građana uspešnija tamo gde postoji tradicija u participaciji u lokalnoj
vlasti odnosno tamo gde građani imaju kulturu »učešća u lokalnoj vlasti«, odnosno postoji tradicija vrednovanja i stimulisanja participacije
građana u zajedničkim poslovima. Ovaj kulturološki faktor je kontekstualni pošto je na njega nemoguće uticati za razumno vreme.
Pored kulturološkog konteksta postoji socijalni, politički, ekonomski i pravni. Ovi konteksti zajedno čine više ili manje nepromenljivu
startnu poziciju za participaciju građana.
Pre nego što se pokrene participacija građana treba razmisliti koji su to kontekstualni faktori koji je promovišu odnosno koji
kontekstualni faktori mogu da je olakšaju .

2
VESTI O RADU INSTITUCIJA CIVILNOG DRUŠTVA SA PODRUČJA KOJE EVROPSKI POKRET U
SMEDEREVSKOJ PALANCI POKRIVA SVOJIM PROGRAMIMA I PROJEKTIMA U PERIODU OD
24.4.203.G. DO 31.7.2003.G.
2003-04-24> Smederevska Palanka >> 24.4.2003. u Smederevskoj Palanci je održan javni razgovor na temu “NEVLADINE ORGANIZACIJE I
RAZVOJ LOKALNE ZAJEDNICE”. Javni razgovor je održan u okviru projekta "PROMOCIJA PLURALIZMA JAČANJEM NVOA I CIVILNOG DRUŠTVA U SRBIJI" u
saradnji sa grčkom NVO “EVROPSKA PERSPEKTIVA”. Ovaj projekat pored glavnog aplikanta grčke NVO “Evropska perspektiva” realizuje 12 NVO iz
Srbije od kojih je jedna Evropski pokret u Smederevskoj Palanci.
Projekat je partnerski kofinansiran od strane Evropske komisije u okviru Evropske inicijative za demokratiju i ljudska prava, grčke NVO Evropska
perspektiva, Hellenic AID-a i Evropskog pokreta u Smederevskoj Palanci.
Uvodna izlaganja su imali Milan Milošević, magistar sistemologije i logistike, predsednik Evropskog pokreta u Smederevskojn Palanci, dr. Milan
Zdravković, predsednik Udruženja agronoma “DOMAĆIN” i Slobodan Ivković, dipl. ecc, predsednik Centra za razvoj poljoprivrede, vodoprivrede i
šumarstva “JASENICA”.
2003-05-05/10> Bukurešt, Rumunija >> U Bukureštu je od 5. do 10.5.2003.g. održana radionica “Promoteri za podršku mreži NVO Jugoistočne
Evrope” promotera mreže nevladinih organizacija Jugoistočne Evrope u organizaciji Rumunske NVO Fondacije za demokratske promene. Na skupu su
bili predstavnici Albanije, Bugarske, Makedonije, Moldavije, Rumunije i Srbije i Crne Gore.
Na kraju skupa učesnici su potpisali zajedničku izjavu sledeće sadržine:
 Mi predstavnici nevladinih organizacija i građani Jugoistočne Evrope uključeni u razvoj institucija civilnog društva u svim zemljama
regiona,
 deleći zajedničku viziju mira, stabilnosti i prosperiteta za sve narode koji žive u Jugoistočnoj Evropi,
 potvrđujući vrednosti Pakta za stabilnost Jugoistočne Evrope i ciljeve integracije svih zemalja iz našeg regiona u Evropsku Uniju,
 verujemo da civilno društvo i NVO pojedinačno imaju esencijalnu ulogu u unapređenju prekogranične saradnje između država u regionu
i Evropskih integracionih procesa,
 odlučili smo da pozovemo u mrežu NVO Jugoistočne Evrope sve čiji su ciljevi ohrabrivanje prekogranične saradnje u regionu, da
promovišemo vrednosti stabilnosti i razvoja, miroljubive koegzistencije i konsolidacije demokratije u celom regionu; da damo glas
civilnom društvu u integracionim procesima koji su inicirani Paktom za stabilnošću Jugoistočne Evrope.
Mreža NVO Jugoistočne Evrope je otvorena za svaku NVO i pojedinca koji dele naše vrednosti.
 U Bukureštu 9.5.2003.g.
2003-05-14/15> Beograd>> U Beogradu su 14. i 15. maja održani Poslovni susreti privrednika iz Slovenije i Srbije. Pozivu za Poslovne susrete
odazvalo se 40 privrednika iz Slovenije i više od 140 iz Srbije. Uspostavljeni su važni kontakti za unapređenje poslovne saradnje u raznim oblastima
delovanja. Sa područja Severoistočne Srbije skupu je prisustvovalo više od 20 organizacija pri čemu više od 10 iz Smederevske Palanke. Ovi Poslovni
susreti su u okviru BCN (Business Co-operation Network) koja ima za cilj stvaranje mreže preduzeća sa područja Jugoistočne Evrope omogućavajući
bilateralnu i multilateralnu saradnju između MSP.
2003-05-10/17> Mataruška Banja >> Savez društava MNRL organizovalo je od 10. do 17. maja 2003. godine Malu školu za roditelje i decu u
Mataruškoj Banji kojoj su prisustvovali predstavnici iz 20 gradova Srbije. Cilj škole je oslobađanje krivice roditelja zbog rađanja deteta sa posebnim
potrebama. Sa decom je radio stručni tim defektologa, fizioterapeuta, hidroterapeuta, psihologa i dr. Završne večeri organizovan je maskenbal, a učešće u
ovoj manifestaciji uzelo je i Društvo za pomoć MNRL iz Smederevske Palanke.
2003-05-16> Smederevska Palanka >> Povodom proslave 16.5.2003. Dana Holding kompanije “GOŠA” iz Smederevske Palanke, Samostalni
sindikat Holding kompanije “GOŠA” je Društvu za pomoć MNRL uručio električni šporet namenjen korisnicima Dnevnog boravka “PUŽ” za radno
osposobljavanje pripreme i samoposluživanja hrane.
2003-05-19> Smederevska Palanka >> 19.5.2003. je NVO “AMITY – Snaga prijateljstva” u Hotelu “GITARIĆ” održala jednodnevni seminar za
članice NVO UDRUŽENJE ŽENA "RUŽA", HUMANITARNO UDRUŽENJE GRAĐANA "PROLEĆE" i za HUMANITARNO UDRUŽENJE GRAĐANA ZA
POMOĆ PRIVREMENO RASELJENIM LICIMA SA KOSOVA I METOHIJE "BISERI". Tema seminara je bila “Organizaciona struktura, izvršni i ostali
odbor, opisi poslova i podela poslova”. Treneri na ovom seminaru su bili Ružica Dabić iz Centra za razvoj neprofitnog sektora Zapadne Srbije i Slavica
Kurtović, savetnik Republičkog zavoda za tržište rada. Seminar je podržao DRC.
2003-05-20> Smederevska Palanka >> Danas su predstavnice HUMANITARNOG UDRUŽENJA GRAĐANA "PROLEĆE", uručile posteljinu i
pidžame koju su članice društva uradile za potrebe Grudnog odeljenja i Odeljenja intenzivne nege pri hirurškom odeljenju Opšte bolnice “Stefan Visoki” iz
Smederevske Palanke. Ova aktivnost je u okviru projekta koji je podržan od strane Danskog savet za izbeglice.
2003-05-20> Smederevska Palanka >> 20.5.2003. u Smederevskoj Palanci održan je javni razgovor na temu “NEVLADINE ORGANIZACIJE I
NACIONALNE I ETNIČKE MANJINE”. Javni razgovor je održan u okviru projekta "PROMOCIJA PLURALIZMA JAČANJEM NVOA I CIVILNOG DRUŠTVA U SRBIJI" u
saradnji sa grčkom NVO “EVROPSKA PERSPEKTIVA”. Ovaj projekat pored glavnog aplikanta grčke NVO “Evropska perspektiva” realizuje 12 NVO iz
Srbije od kojih je jedna Evropski pokret u Smederevskoj Palanci.
Projekat je partnerski kofinansiran od strane Evropske komisije u okviru Evropske inicijative za demokratiju i ljudska prava, grčke NVO Evropska
perspektiva, Hellenic AID-a i Evropskog pokreta u Smederevskoj Palanci.
Uvodna izlaganja su imali Pavell Domonji iz Helsinškog odbora za ljudska prava, i Milan Milošević i Tatjana Miladinović, iz Evropskog pokreta u
Smederevskoj Palanci. u toku javnog razgovora, pored ostalih tematskih celina, obrađena su pitanja vezana za rešenja Saveta Evrope u okviru Konvencije
za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, Evropske povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima i Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina,
kao i važnost zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina, uloga NVO u očuvanju nacionalne posebnosti manjina, i druge.
2003-05-21> Smederevska Palanka >> U Smederevskoj Palanci je 21.5.203.g. potpisan ugovor o realizaciji projekta “PODIZANJE KAPACITETA I
VIDLJIVOSTI RADA NEVLADINIH ORGANIZACIJA HENDIKEPIRANIH LICA I MANJINA». Potpisnice ugovora su: ACDI-VOCA, Savet građana
Smederevske Palanke, Skupština opštine Smederevska Palanka i predstavnici mreže NVO koju čine sledeće nevladine organizacije OPŠTINSKA
ORGANIZACIJA SLEPIH SMEDEREVSKA PALANKA, OPŠTINSKA ORGANIZACIJA GLUVIH I NAGLUVIH - SMEDEREVSKA PALANKA,
MEĐUOPŠTINSKO UDRUŽENJE PARAPLEGIČARA - JASENICA, DRUŠTVO ZA POMOĆ MENTALNO NEDOVOLJNO RAZVIJENIM LICIMA I
AUTISTIČNIM OSOBAMA, DEMOKRATSKI ŽENSKI CENTAR "ŠUMADIJA".
Projekat se realizuje u okviru 2. godine realizacije programa “Revitaliazcija zajednice kroz demokratsku akciju” koji je finansijski podržan od strane
Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Ciljevi projekta su podizanje kapaciteta NVO hendikepiranih lica i manjina da bolje artikulišu probleme svojih članova i podizanje svesti o problemima
hendikepiranih lica i manjina u opštini Smederevska Palanka kao i afirmacija volonterskog angažovanja na pružanju pomoći hendikepiranima i
najugroženijim pripadnicima manjina (žene i deca).
2003-05-30> Smederevska Palanka >> Povodom osnivanja Ženskog biznis kluba iz Smederevske Palanke 30.5.2003.g. održana je prezentacija ove
organizacije u Velikoj sali SO Smed. Palanka. Organizaciju i aktivnosti predstavile su članice Udruženja: Snežana Isaković, predsednik, Violeta Mitrović,
3
predsednik grupe za poljoprivredu, Snežana Batinić, koordinator za nove poslovne inicijative i Zorica Mulić, koordinator zavičajnog kluba.
2003-05-31> Velika Plana >> U Velikoj Plani je 31.5.2003.g. održan okrugli sto na temu MOGUĆNOSTI POBOLJŠANJA KVALITETA RADA
INSTITUCIJA UNOŠENJEM RODNE PERSPEKTIVE u organizaciji NVO ŽENE U AKCIJI iz Velike Plane. Ovaj okrugli sto je održan šest meseci po
završetku devetomesečne rodne edukacije za stručnjakinje iz institucija opštine Velika Plana. Pored učesnica i predavačica, pozvane su i predstavnice
ženskih NVO, kao i predstavnice Savetovališta za brak i porodicu Beogradskog centra za socijalni rad. Ova aktivnost podržana je od strane fondacije
Friedrich Ebert Stiftung.
2003-05-31/06-01> Smederevska Palanka >> U Smederevskoj Palanci je 31.5. i 1.6.2003.g. u prostorijama Gimnazije “Sveta Đorđević održan je
dvodnevni trening za predstavnike nevladinih organizacija na temu “OBEZBEĐENJE SREDSTAVA ZA RAD NVO I PISANJE PROJEKATA” u okviru
projekta "PROMOCIJA PLURALIZMA JAČANJEM NVOA I CIVILNOG DRUŠTVA U SRBIJI”. Projekat "PROMOCIJA PLURALIZMA JAČANJEM NVOA I CIVILNOG DRUŠTVA U SRBIJI”
koji se realizuje u Smederevskoj Palanci i okolnim opštinama je partnerski kofinansiran od strane Evropske komisije u okviru Evropske inicijative za
demokratiju i ljudska prava, Grčke NVO Evropska perspektiva, Hellenic AID-a i Evropskog pokreta u Smederevskoj Palanci.
U toku treninga istaknuto je, da uspeh u obezbeđenju sredstava za rad zavisi:
 Od kvaliteta neprofitne/nevladine organizacije.
 Od inovativne prirode i suštinskog značaja projekta za koji se sredstva traže.
 Od toga da se sredstva traže od odgovarajućeg donatora, odnosno od nivoa konkurentnosti u ciklusu obezbeđenja sredstava.
 Od veštine organizacije, koja traži sredstva, u definisanju konkurentnog projekta za dodelu sredstava.
Takođe je naglašeno da:
 Organizacije nisu ovlašćene da budu podržane one podršku moraju da zarade.
 Uspešno prikupljanje sredstava nije magija; to je jednostavno težak rad ljudi koji su za to pripremljeni.
 Obezbeđenje sredstava nije prikupljanje novca; to je proces u kome obezbeđujemo prijatelje.
 Novac se ne obezbeđuje prošnjom; sredstva se obezbeđuju prodajući sposobnost članova organizacije da urade nešto korisno
nečijim novcem.
 Ljudi ne proveravaju u svojoj knjizi obaveza da li će nekome dati novac; oni moraju da budu pitani da bi dali.
 Ne trebate čekati pravi momenat da pitate; pitajte odmah.
 Uspešni ljudi u obezbeđenju sredstava ne pitaju za novac; oni okupljaju druge koji će da pitaju za njih.
Polaznici treninga su bili iz Smederevske Palanke, Smedereva, Požarevca i Velike Plane. Treneri na treningu su bili Milan Milošević i Tatjana
Miladinović iz Evropskog pokreta u Smederevskoj Palanci.
2003-06-04> Smederevska Palanka >> U prostorijama Gimnazije “Sveta Đorđević” u Smederevskoj Palanci 4.6.2003.g. održan je konstitutivni
sastanak koordinacionog tima mladih u okviru treće godine realizacije petogodišnjeg programa “Revitalizacija zajednice kroz demokratsku akciju” (CRDA
program) koji na prostoru Centralne Srbije sprovodi američka NVO ACDI-VOCA sredstvima Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). U okviru
treće godine CRDA programa realizovaće se 40 mini projekata, vrednosti 2000 USD po projektu u 21 opštini centralne Srbije. Kriterijumi za selekciju su
kvalitet predloženih projekata i ravnomeran odnos između seoskih i urbanih sredina. Obavezno lokalno učešće mladi će moći da obezbede volonterskim
aktivnostima. U toku sastanka prezentiran je koncept mini projekata za mlade u okviru CRDA programa koji će se realizovati u 21 opštini centralne Srbije.
Pomoć u konstituisanju koordinacionog tima mladih pružili su svi saveti građana CRDA programa. Prisutni mladi su izabrali osmočlani koordinacioni tim a
takođe su izneli i predloge projekata od interesa za njih.
2003-06-07> Smederevska Palanka>> U hotelu “GITARIĆ” u Smederevskoj Palanci je 7.6.203.g. NVO “AMITY – Snaga prijateljstva” održala
jednodnevni seminar za članice NVO UDRUŽENJE ŽENA "RUŽA", HUMANITARNO UDRUŽENJE GRAĐANA "PROLEĆE", HUMANITARNO
UDRUŽENJE GRAĐANA ZA POMOĆ PRIVREMENO RASELJENIM LICIMA SA KOSOVA I METOHIJE "BISERI". Tema seminara je bila “Finansijski
menadžment i planiranje”.
2003-06-10> Smederevska Palanka >> U prostorijama OŠ “Radmila Šišković” u Smederevskoj Palanci održan je 10.6.2003.g. Zbor građana Mesnih
zajednica Donji grad i Centar. Ovaj zbor građana organiziovan je u okviru treće godine realizacije programa “Revitalizacija zajednice kroz demokratsku
akciju” koji na prostoru Centralne Srbije realizuje američka NVO ACDI-VOCA sredstvima Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
2003-06-10> Svilajnac>> U Sviljancu je NVO HERA iz Smedereva održala 10.6.2003.g. radionica na temu “Strateško planiranje” u okviru treće
godine realizacije programa “Revitalizacija zajednice kroz demokratsku akciju” (CRDA program) koji na prostorima centralne Srbije realizuje ACDI-VOCA
sredstvima Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
2003-06-12> Smederevska Palanka >> U prostorijama Mašinsko-elektrotehničke škole “GOŠA” u Smederevskoj Palanci održan 12.6.2003.g. Zbor
građana Mesnih zajednica Kolonija i Stara Čaršija. Ovaj zbor građana, kome su specifičnu dimenziju dali članovi Kulturno umetničkog društva “Abrašević”
svojim prisustvom u tradicionalnim narodnim nošnjama, organiziovan je u okviru treće godine realizacije programa “Revitalizacija zajednice kroz
demokratsku akciju” koji na prostoru Centralne Srbije realizuje američka NVO ACDI-VOCA sredstvima Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
U toku Zbora građani su davali predloge projekata koji mogu da im unaprede kvalitet života u raznim oblastima i sa raznih aspekata. Na bazi iznetih
predloga formirani su pododbori Saveta građana za sledeće oblasti: Infrastruktura, Zdravstvo, Ekonomski razvoj, Ekologija, Omladinska pitanja i Školstvo.
Program CRDA je na području Centralne Srbije u prvoj godini obuhvatao 12 opština, u drugoj 15 a u trećoj godini realizacije programa 21 opštinu od
ukupno 29.
2003-06-14/15> Smederevo>> Centar društvene inicijative CEDI iz Smedereva je u okviru kampanje:”Uključi se, učestvuj, budi deo
ekipe”organizovao 15. i 16.6.2003.g. dvodnevni seminar pod nazivom ”Rad u Nevladinim organizacijama”. Predavači na seminaru su bili Marina
Spasenovska i Aleksandar Vuković.
Seminar je obuhvatio sledeće teme: Struktura Nevladinih organizacija, Pisanje projekata, Prikupljanje sredstava za rad (FUND RAISING),
Prezentacija projekata, Osnove PR-a (odnosi sa javnošću).
Kampanju i seminar je podržao FREEDOM HOUSE sredstvima USAID-a.
2003-06-16> Smederevska Palanka >> U prostorijama Gimnazije “Sveta Đorđević” u Smederevskoj Palanci održana je 16.6.2003.g.
radionica na temu “Strateško planiranje” u okviru treće godine realizacije programa “Revitalizacija zajednice kroz demokratsku akciju” (CRDA
program) koji na prostorima centralne Srbije realizuje ACDI-VOCA sredstvima Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Treneri su bili
Jelena Miloradović i Tatjana Miladinović iz Evropskog pokreta u Smederevskoj Palanci u okviru aktivnosti Lokalnog centra za podršku savetima
građana u CRDA programu. Članovi gradskih saveta građana i pododbora su imali prilike da u individualnom i grupnom radu identifikuju vizije,
prepreke i strateške pavce razvoja Smederevske Palanke. Radionica je realizovana saglasno metodologiji Instituta za kulturu za strateško
planiranje i postizanje opšte saglasnosti.
2003-06-18> Smederevska Palanka >> U prostorijama Gimnazije “Sveta Đorđević” 18.6.2003.g. otvorena je izložba fotografija muzejske
stvarnosti učenika svih razreda Gimnazije “Sveta Đorđević”. Izložbu je otvorio akademski slikar i profesor likovne kulture Zoran Todorović. Izloženo
je više od 50 radova.

4
2003-06-19> Smederevska Palanka >> U Hemijsko-tehnološkoj i prehrambenoj srednjoj školi 19.6.2003.g. svečano je otvoren kabinet za
informatiku u okviru projekta “PROMOVISANJE SOLIDARNOSTI: POVEZIVANJE ŠKOLA IZ JUGOISTOČNE EVROPE I SJEDINJENIH
AMERIČKIH DRŽAVA” koji je podržao Catholic Relif Service (CRS). Kabinet su zajedno otvorili gospodin Ričard Mej, ataše za kulturu ambasade
SAD i Thomas Garofalo, predstavnik CRS-a za Srbiju i Crnu Goru. Otvaranju je prisustvovao i gospodin Radovan Živković iz Ministarstva prosvete i
sporta Republike Srbije.
U toku otvaranja učenice su izveli prigodan kulturno-umetnički program.
2003-06-19 > Smederevska Palanka >> U prostorijama Centra za kulturu u Lapovu održana je 19.6.2003.g. radionica na temu
“Strateško planiranje” u okviru treće godine realizacije programa “Revitalizacija zajednice kroz demokratsku akciju” (CRDA program) koji na
prostorima centralne Srbije realizuje ACDI-VOCA sredstvima Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Treneri su bili Jelena Miloradović i
Tatjana Miladinović iz Evropskog pokreta u Smederevskoj Palanci u okviru aktivnosti Lokalnog centra za podršku savetima građana u CRDA
programu.
2003-06-25> Smederevska Palanka >> U Smederevskoj Palanci je 25.6.2003.g. održan javni razgovor na temu “NEVLADINE
ORGANIZACIJE I IZBEGLA I RASELJENA LICA”. Javni razgovor je održan u okviru projekta "Promocija pluralizma jačanjem NVOa i civilnog
društva u Srbiji" u saradnji sa grčkom NVO “EVROPSKA PERSPEKTIVA”. Ovaj projekat pored glavnog aplikanta grčke NVO “Evropska
perspektiva” realizuje 12 NVO iz Srbije od kojih je jedna Evropski pokret u Smederevskoj Palanci. Projekat je partnerski kofinansiran od strane
Evropske komisije u okviru Evropske inicijative za demokratiju i ljudska prava, grčke NVO Evropska perspektiva, Hellenic AID-a i Evropskog
pokreta u Smederevskoj Palanci. Uvodna izlaganja su imali STANKO PEVAC, šef službe za komunikacije Komesarijata za izbeglice Republike
Srbije, MIRKO VUKČEVIĆ, specijalni savetnik komesara Komesarijata za izbeglice Republike Srbije, MILAN MILOŠEVIĆ, predsednik Evropskog
pokreta u Smederevskoj Palanci, i TATJANA MILADINOVIĆ, iz Evropskog pokreta u Smederevskoj Palanci. U toku javnog razgovora izneta su
iskustva nevladinih organizacija u artikulaciji i rešavanju problema sa kojima se suočavaju izbegla i raseljena lica kao i prezentacija elemenata
“Nacionalne strategije za rešavanje pitanja izbeglih lica”.
2003-06-26> Ratari >> U prostorijama OŠ u Ratarima održan je 20.6.2003.g. Zbor građana Mesnih zajednica BANIČINA, BAŠIN,
VODICE, GLIBOVAC, CEROVAC, MALA PLANA, MRAMORAC, PRIDVORICE, RATARI I STOJAČAK. Ovaj zbor građana organiziovan je u okviru
treće godine realizacije programa “Revitalizacija zajednice kroz demokratsku akciju” koji na prostoru Centralne Srbije realizuje američka NVO
ACDI-VOCA sredstvima Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
2003-06-26> Velika Plana >> U Velikoj Plani je 16.6.2003.g. održano predavanje/radionicuao rodnoj ravnopravnosti i javnoj politici u
organizaciji NVO “ŽENE U AKCIJI”. Predavanje/radionicu je održala mr Mirjana Dokmanović, autorka istoimene knjige. Predavanje/radionica je
podr\ana od fondacije FRIEDRICH EBERT STIFTUNG.
2003-06-30> Smederevska Palanka >> U prostorijama Gimnazije “Sveta Đorđević” u Smederevskoj Palanci održana je 30.6.2003.g.
radionica na temu “Strateško planiranje” u okviru treće godine realizacije programa “Revitalizacija zajednice kroz demokratsku akciju” (CRDA
program) koji na prostorima centralne Srbije realizuje ACDI-VOCA sredstvima Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) za savete
građana iz seoskih mesnih zajednica. Treneri su bili Jelena Miloradović i Tatjana Miladinović iz Evropskog pokreta u Smederevskoj Palanci u okviru
aktivnosti Lokalnog centra za podršku savetima građana u CRDA programu.
2003-07-01> Smederevska Palanka >> Centar za slobodne izbore i demokratiju (CeSID) je u okviru projekta «Izgradnje poverenja između
lokalnih vlasti i lokalne zajednice» organizovao 1.7.2003.g. u Smederevskoj Palanci inicijativni sastanak i konstitutivnu skupštinu Građanskog
saveta opštine Smederevska Palanka. Na konstitutivnom sastanku usvojen je statut udruženja građana «Građanski savet opštine Smederevska
Palanka». Za koordinatora je izabrana Tatjana Miladinović, diplomirani pravnik, a za zamenika koordinatora Aleksandra Nestorov, novinar. Osnovni
ciljevi projekta «Izgradnje poverenja između lokalnih vlasti i lokalne zajednice» odnose se na unapređenje komunikacije između građana i vlasti na
lokalnom nivou, na veću participaciju građana u poslovima koji se njih direktno tiču, kao i na stvaranje efikasnije i odgovornije vlasti i administracije
na lokalnom nivou.
Formiranje Građanskog foruma opštine Smederevska Palanka pokazuje spremnost da sami građani opštine Smederevska Palanka oblikuju svoj
životni prostor i rešavaju probleme na najcelishodniji način
2003-07-02> Velika Plana>> U prostorijama Galerija Doma omladine u Velikoj Plani održana je radionica na temu “Strateško planiranje” u
okviru realizacije programa “Revitalizacija zajednice kroz demokratsku akciju” (CRDA program) koji na prostorima centralne Srbije realizuje ACDI-
VOCA sredstvima Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Treneri su bili Jelena Miloradović i Milan Milošević iz Evropskog pokreta u
Smederevskoj Palanci u okviru aktivnosti Lokalnog centra za podršku savetima građana u CRDA programu. Članovi gradskih i seoskih saveta
građana i pododbora su imali prilike da u individualnom i grupnom radu identifikuju vizije, prepreke i strateške pavce razvoja Velike Plane.
Radionica je realizovana saglasno metodologiji Instituta za kulturu za strateško planiranje i postizanje opšte saglasnosti.
2003-07-03 > Smederevska Palanka >> U Smederevskoj Palanci 3.7.2003.g. u prostorijama Lokalnog centra za podršku savetima građana CRDA
programa održana je konferencija za novinare u okviru programa “Revializacija zajednice kroz demokratsku akciju” (CRDA program) koji na teritoriji
centralne Srbije realizuje američka NVO ACDI-VOCA sredstvima Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), povodom isporuke multimedijalne
opreme i plastenika za potrebe edukacije poljoprivrednika. Nosilac projekta edukacije poljoprivrednika u opštini Smederevska Palanka je NVO Udruženje
agronoma “DOMAĆIN” čiji su članovi, pored ostalih i 6 doktora a i 3 magistra poljoprivrednih nauka. Isporučena je oprema koja se sastoji u
najsavremenijem plasteniku za proizvodnju povrća površine 400 m2 i multimedijalnoj opremi (laptop kompjuter, digitalni fotoaparat, digitalni projektor,
projektor za slajdove i platno za projekciju). Montaža plastenika će biti izvršena krajem jula 2003.g. Dr. Milan Zdravković, predsednik Udruženja agronoma
“DOMAĆIN” je prezentirao elemente bitne za realizaciju projekta i strategiju daljeg razvoja ove NVO koja je, po stručnim potencijalima, vodeća u regionu u
domenu poljoprivredne proizvodnje.
2003-07-03> Rača >> U prostorijama Srednje tehničke škole u Rači održana je 3.7.2003.g. radionica na temu “Strateško planiranje” u
okviru treće godine realizacije programa “Revitalizacija zajednice kroz demokratsku akciju” (CRDA program) koji na prostorima centralne Srbije
realizuje ACDI-VOCA sredstvima Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) za savete građana iz seoskih mesnih zajednica. Treneri su bili
Jelena Miloradović i Milan Milošević iz Evropskog pokreta u Smederevskoj Palanci u okviru aktivnosti Lokalnog centra za podršku savetima
građana u CRDA programu.
2003-07-05/13> Sinaja, Rumunija>> U periodu od 5. do 13. jula 2003.g. u Sinaji u Rumuniji u organzaciji NVO “Fondacije za demokratske promene”
iz Bukurešta održan je trening na temu “Mir i razvoj: novi izazovi za nevladine organizacije iz Jugooistočne” Na treningu su bili predstavnici Albanije,
Bugarske, Makedonije, Moldavije, Rumunije i Srbije i Crne Gore.
Pored ostalih predstavnika iz Državne zajednice Srbije i Crne Gore treningu je prisustvovao i Milan Milošević, predsednik Evropskog pokreta u
Smederevskoj Palanci.
2003-07-06/07> Smederevska Palanka >> Udruženje agronoma «Domaćin» iz Smed Palanke otpočelo je jednogodišnji projekat Obuka viška radne
snage u poljoprivredi, predavanjima u selima Azanja i Bačinac 6. i 7.7.2003.g. Predavanjem su obuhvaćene teme vezane za opšte uslove gajenja biljaka,
posebno paradajza, krastavca i paprike, u plastenicima i van njih. Projekat se realizuje u okviru programa Revitalizacija zajednice kroz demokratsku akciju
koji na teritoriji centralne Srbije sporovodi ACDI VOCA, sredstvima USAID-a.

5
2003-07-15> Smederevska Palanka >> U okviru svojih redovnih aktivnosti obilaska projekata koji se realizuju u okviru programa “Revitalizacija
zajednice kroz demokratsku akciju” (CRDA programa) a koji su finansirani sredstvima Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) Smederevsku
Palanku je 15.7.2003.g. posetila gospođa Marilyn A Schmidt, Senior Advisor USAID-a za Evropu.
U toku posete NVO DRUŠTVO ZA POMOĆ MENTALNO NEDOVOLJNO RAZVIJENIM LICIMA I AUTISTIČNIM OSOBAMA, koje je u okviru CRDA
programa dobilo zgradu u kojoj se uspešno realizuju programi pomoći deci sa posebnim potrebama sa teritorije opština Smederevska Palanka i Velika
Plana (koji su podržani od strane SO Smederevska Palanka, SO Velika Plana, Bolnice “Stefan Visoki” iz Smederevske Palanke, Doma Zdravlja u
Smederevskoj Palanci, Centra za socijalni rad, kao i od više drugih lokalnih i međunarodnih donatora) gospođa Schmid se zadržala u dužem razgovoru sa
predstavnicima Društva i članovima saveta građana Smederevske Palanke CRDA programa. Tokom razgovora gospođi Schmidt prezentiran je postupak
selekcije projekata u okviru Saveta građana i aktivnosti društva kao i činjenica da je u temelje objekta, u skladu sa tradicionalnim običajima u Srbiji,
ugrađena boca sa porukom zahvalnosti američkom narodu i USAID-u na pruženoj pomoći u izgradnji objekta i stvaranju uslova za rad.
2003-07-20> Smederevska Palanka >> U hotelu “GITARIĆ” u Smederevskoj Palanci je 7.6.203.g. NVO “AMITY – Snaga prijateljstva” održala
jednodnevni seminar za članice NVO UDRUŽENJE ŽENA "RUŽA", HUMANITARNO UDRUŽENJE GRAĐANA "PROLEĆE", HUMANITARNO
UDRUŽENJE GRAĐANA ZA POMOĆ PRIVREMENO RASELJENIM LICIMA SA KOSOVA I METOHIJE "BISERI". Tema seminara je bila “Razvoj
projekata i pravljenje predloga Projekta - menadzment Projekta”.
2003-07-22> Smederevska Palanka >> U Skupštini opštini Smederevska Palanka održan je sastanak sa ciljem aktivnog uključivanja građana u
izradi budžeta SO Smederevska Palanka u 2004.g. Sastanak je održan u okviru programa USAID-a “Program za reformu lokalne samouprave u Srbiji“
(SLRGP) koji realizuje američka kompanija Development Alternatives, Inc. (DAI).
203-07-24> Smederevska Palanka >> Partnerstvom u okviru programa Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) “Revitalizacija zajednice
kroz demokratsku akciju” (CRDA program) osnovnim školama “Vuk Karadžić” i “Olga Milošević” i srednjoj školi “Žikica Damjanović” u Smederevskoj
Palanci isporučena su 24 računara sa pratećom opremom. Tim povodom je 24.7.2003.g. u ovim školama održana prigodna konferencija za novinare.
Građani Smederevske Palanke su, preko Saveta građana na teritoriji MZ Kolonija i Stara Čaršija procenili da je neophodno opremiti OŠ “Vuk
Karadžić”, “Olga Milošević” i srednju školu “Žikica Damjanović” u cilju obezbeđenja osnovnih uslova za edukaciju učenika ovih škola u oblasti informatike.
Savet građana MZ Kolonija i Stara Čaršija je podneo zahtev američkoj NVO ACDI/VOCA za odobrenje potrebnih sredstava za nabavku računara sa
pratećom opremom u okviru CRDA programa koji je finasisjki podržan od strane Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Ukupna vrednost projekta je veća od 13000 dolara od čega je USAID obezbedio 10000 dolara a lokalna zajednica 3000 dolara.
2003-07-26> Smederevska Palanka >> U Smederevskoj Palanci su završena predavanja u okviru prve faze jednogodišnjeg projekta Udruženja
agronoma “DOMAĆIN” pod nazivom “Obuka poljoprivrednika za proizvodnju povrća u plastenicima u okviru programa "REVITALIZACIJA ZAJEDNICE
KROZ DEMOKRATSKU AKCIJU". Održano je 19 predavanja u 17 sela opštine Smederevska Palanka i u samom gradu pri čemu je više od 100
sugrađana konkurisalo za dodelu savremenog plastenika površine 4 ara gde će se demonstrirati najsavremenija tehnologija proizvodnje povrća u
plastenicima. Nosilac projekta edukacije poljoprivrednika u opštini Smederevska Palanka je NVO Udruženje agronoma “DOMAĆIN” čiji su članovi, pored
ostalih i 6 doktora a i 3 magistra poljoprivrednih nauka.
Odluka o izboru korisnika plastenika doneće komisija Udruženja agronoma “DOMAĆIN” u toku naredne nedelje. Postavljanje plastenika očekuje se
početkom avgusta.
2003-07-30> Kragujevac>> U Kragujevcu je 30.7.2003.g. Američka NVO ACDI/VOCA održala jednodnevni seminar za predstavnike saveta građana
u okviru programa Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) “Revitalizacija zajednice kroz demokratsku akciju” (CRDA program) sa temom “ZA
BOLJI KVALITET ŽIVOTNE SREDINE”. Seminaru su prisustvovali predstavnici saveta građana iz više od 20 opština Centralne Srbije.
2003-07-31> Smederevska Palanka>> 40 posteljina i spavaćica za potrebe ginekološkog odeljenja Opšte bolnice «Stefan Visoki» u Smed. Palanci
izradile su i danas uručile predstavnice HUMANITRANOG UDRUŽENJA GRAĐANA ZA POMOĆ PRIVREMENO RASELJENIM LICIMA SA KOSOVA I
METOHIJE «BISERI» iz Smederevske Palanke. Ova donacija rezultat je tromesečnog projekta Kreativna radionica u koje je ovo Udruženje uključeno, a
koji je podržan od strane Danskog saveta za izbeglice, sredstvima DANIDA-e.
Ukoliko želite kontakt detalje u vezi aktivnosti pojedinih institucija civilnog društva
obratite nam se na telefone 026/312-821 ili 026/324-106 ili na email adresu
office@evropski-pokret.org.yu

AKTIVNI PROJEKTI EVROPSKOG POKRETA U SMEDEREVSKOJ PALANCI SU:


CENTAR ZA RAZVOJ NEPROFITNOG SEKTORA SEVEROISTOČNE SRBIJE u okviru projekta "Jačanje institucija civilnog društva -
izgradnja kapaciteta nevladinih organizacija i razvoj regionalnih mreža u Srbiji (2002-2004)"1. Project B7-702/2001/0891,
European Commission, European Initiative for Democracy and Human Rights. Projekat realizuje Centar za razvoj
neprofitnog sektora iz Beograda sa adresom Zmaj Jovina 34, kao nosilac projekta u saradnji sa 7 NVO iz Srbije od kojih je jedna
Evropski pokret u Smed. Palanci.
RESURS CENTAR NVO u okviru projekta “Promovisanje pluralizma putem osnaživanja NVO-a i civilnog društva u Srbiji". Projekat je
partnerski kofinansiran od strane Evropske komisije u okviru Evropske inicijative za demokratiju i ljudska prava, Grčke NVO Evropska
perspektiva, Hellenic AID-a i Evropskog pokreta u Smederevskoj Palanci.
LOKALNI CENTAR ZA PODRŠKU SAVETIMA GRAĐANA na teritoriji opštine Smederevska Palanka u okviru programa “Revitalizacija zajednice
kroz demokratsku akciju”. Program je podržan od strane NVO ACDI-VOCA sredstvima USAID-a.

CIVILNO DRUŠTVO - BILTEN EVROPSKOG POKRETA U SMEDEREVSKOJ PALANCI, Br. 4/2003, 31.7.2003.g.,
Glavni i odgovorni urednik biltena: Milan Milošević, Redakcija: Milan Milošević, Ana Stojanović, Tatjana Miladinović i Jelena Miloradović
Distribucija biltena je u okviru programskih aktivnosti Evropskog pokreta u Smederevskoj Palanci, Priloge za bilten slati na adresu: civilno-
drustvo@evropski-pokret.org.yu ili office@evropski-pokret.org.yu, Telefon 026/312-821, 026/324-106