1.

Institutia publica (definitie, caracteristici) DEFINITIE: - o institutie publica este un tip special de autoritate statala, care "vinde" buniri si servicii; - o institutie publica asigura facilitati precum serviciile de telecomunicatii, electricitate, gaze, apa, transport (cale ferata, rutier), transport public urban; - obiectul unei institutii publice este servirea interesului public (constatandu-se ca initiativa particulara nu poate satisface cerintele esentiale pentru societate in general si pentru fiecare membru in parte); CARACTERISTICI: - institu iile publice au de inut pentru mult vreme un rol important în majoritatea rilor dezvoltate, dar, odat cu privatizarea unor servicii publice, unele institu ii au trecut într-un plan secundar; - a institu ii sunt importante pentru c : y - Activitatea lor este dependent de sectorul guvernamental; y - Managementul sectorului public controleaz activitatea organiza iilor cu scop lucrativ. - in cadrul acestor institu ii avem în vedere i politicile sociale, industriale i de investi ii. În cazul în care controlul guvernamental este prea rigid, institu iile publice î i pierd statutul de entit i independente, astfel c nu mai sunt rentabile pentru public; - sunt situa ii în care institu iile publice nu pot fi controlate eficient iar randamentul lor este inferior companiilor private; este oportun ca atunci s se pun problema privatiz rii unor servicii publice. - dac managerii din organiza iile private au în vedere, în primul rând, profitul, scopul managementului public este satisfacerea interesului general; - succesul institu iilor publice depinde i de modul în care Guvernele vor g si mecanismele de motivare i control adecvate f r a implementa proceduri rigide la nivelul fiec rei entit i publice; SERVICIUL PUBLIC Caracteristicile lor sunt : y - Satisfac o nevoie social ; y - Se creeaz / desfiin eaz prin decizie administrativ de management; y - Regimul lor juridic este reglementat de reguli ale dreptului public; y - Se realizeaz prin stabilimente publice; etc. - Serviciile publice pot asigura servicii precum aprovizionarea cu ap , electricitate, gaz, telecomunica ii, considerate esen iale pentru economie, în ansamblu. - Sunt situa ii în care activit ile de interes nu apar in serviciului public. Sunt considerate servicii publice numai activit ile care satisfac nevoi sociale apreciate de puterea politic ca fiind de interes public (furnizate ca servicii în re ea). De multe ori, guvernele acord facilit i grupurilor dezavantajate. - Aceste servicii impun investi ii ini iale mari conducând la tendin e monopoliste. Prin natura lor, aceste servicii pot avea un impact politic. - Controlul sus inut prin reglement ri asigur coordonarea institu iilor publice. Exist riscul, din cauza gestion rii defectuoase a resurselor financiare, ca bugetele s aib de suferit.

2. Rolul Guvernului si functiile Rolul Guvernului - Transferul tot mai accentuat de resurse i de func ii c tre sectorul privat îi afecteaz în mod evident pe cei care lucreaz în sectorul public sau se bazeaz pe acesta. Managerii institu iilor publice sunt preocupa i de felul în care sunt privite aceste activit i de c tre comunitate. - Adep ii modelului unei pie e libere, consider c guvernele sunt uneori implicate în activit i inadecvate i c rolul lor trebuie redus drastic. În leg tur cu activitatea guvernelor sunt de actualitate mai multe teme:

sectorul public afecteaz întreaga economie i societate. Figur reprezentativ . F r un cadru legal nici activitatea privat nu ar putea func iona. Func iile de baz ale Guvernului : y . standardele. infrastructura.este determinat i determin : valori economice.încearc satisfacerea interesului public y .Trebuie f cut diferen a între liderul informal care conduce un grup informal i care se impune prin personalitatea i charisma sa i liderul formal care conduce un grup social i este numit de o autoritate superioar . ROLURI INTERPERSONALE A.spore te nivelul de performan în organizarea i func ionarea institu iilor publice. Lider .rezolvarea i intermedierea conflictelor sociale.coordonarea activit ii autorit ilor administrative.Managerul catalizeaz organiza ia prin activitatea sa. organizeaz . coordoneaz . sociale.guvernele au o mul ime de roluri i scopul lor este greu de evaluat. schimb rile structurale i pre urile sunt influen ate de activitatea guvernului. se aduc la îndeplinire legile/procesele de ac iune.furnizarea de bunuri i servicii publice.Tranzi ia spre economia de pia determin o transformare i în calitatea administra iei. în regim de putere public .asigurarea unei infrastructuri economice. legea i ordinea.se bazeaz pe principii i legit i y .sectorul public are un rol important în stabilirea standardelor de via : calitatea colilor. y . influen eaz deciziile luate pe pie ele private.. . spitalelor. . y . y y 3. condi iile de angajare. prin care . i/sau se planific .eficien a economiei na ionale. y . .punerea în executare a actelor legislativului. culturale y . Rolul interpersonal al managerului . protec ia consumatorului. . existente între componente ale sistemului administrativ . Defini ia managementului public ANSAMBLUL proceselor i rela iilor de management.stabilitatea economic . MANAGEMENTUL PUBLIC: y . conducând la profesionalism (ceea ce înseamn o instruire permanent a func ionarilor publici la un înalt nivel).studiaz procese i rela ii de management y . urbanismul. y . Func ia de conducere implic rela ii interpersonale între lider i subordona i. y . mediul înconjur tor.regulamentele. gestioneaz i controleaz activit i ce satisfac interesul public. serviciilor comunitare. taxele.protec ia resurselor naturale. y . politice . fiind prezent în toate activit ile managerului. B.asigurarea accesului minim al indivizilor la bunurile i serviciile economice. iar activit ile specifice acestui rol sunt mai degrab acele activit i în care managerul apare ca simbol al institu iei. y . Rolul de lider este cel mai important rol. y .Rolului unui lider este de a realiza o compatibilizare între nevoile individuale i elurile organiza ionale. y . bine structurate.men inerea competitivit ii. y .Managerul este formal pe pozi ia ierarhic cea mai înalt . transportul public. rata tehnologiz rii. y .

Rolul de leg tur se manifest pe orizontal în rela ia cu diver i indivizi i organiza ii din afara celei pe care o conduce.Rolul de leg tur reprezint o parte esen ial a activit ii unui manager leg tura mediului cu organiza ia sa.Elementele procesului de comunicare: -cel putin 2 parteneri (emitator. Managerul este pus în fa a monitoriz rii la dou feluri de informa ie: informa ia extern trimis i primit prin intermediul activit ilor de marketing. reclama. -codul cunoscut de ambii parteneri. -filtrele (barierele. .in sens larg poate fi definita drept procesul de transmisie de informatie. opinie. in care se stabileste o anumita relatie. fie de la un grup la altul. vizual. fie de la un individ la altul. y Func ia de influen are i convingere. Leg tur .Comunicarea . Elementele procesului de comunicare . Acesta dobânde te o pozi ie special care-i permite s între in leg turi specifice. îndrumare i sf tuire prin aceast func ie se realizeaz moduri specifice de control asupra informa iei i asupra comport rii membrilor organiza iei. idei. -canale de comunicare. i informa ia intern care circul prin canalele formale i neformale de comunicare. Managerul î i înt re te acest rol prin dezvoltarea reputa iei sale. Cei mai importan i sunt oamenii. rela ii publice etc. -mediul comunicarii-influentat de modalitatile de comunicare si poate fi: oral. Functiile comunicarii Pentru realizarea obiectivelor sale managerul se va baza pe urm toarele func ii ale comunic rii: y Func ia de informare organiza iile au nevoie de interac iuni în mediul exterior în care func ioneaz i în mediul interior între p r ile ei componente. o concordanta sau neconcordanta a trairilor noastre -cele mai diverse clasificaro ale mijloacelor de comunicare se refera la mijloacele:*lingvistice *paralingvistice *nonverbale *nonvocale *extralingvistice *locale 5. 4. . scris. aprovizionare. . -mijlocul de transmitere a mesajului. y Func ia de comand i instruire aceast func ie a comunic rii se refer la modalit ile prin care managerii se asigur c oamenii i departamentele ac ioneaz continuu în direc ia obiectivelor organiza iei. Caracteristicile procesului de comunicare: -caracter dinamic -caracter ireversibil -in situatii de criza procesul de comunicare are un ritm mai rapid si sfera mai larga de cuprindere -semnificatia data de un mesaj poate fi definita atat intre partenerii de comunicare cat si intre receptorii acelui mesaj -actul comunicarii se realizeaza prin interiorul imaginii ratiunii avand un continut informational care faciliteaza manifestarea conduitelor umane afective producand efecte de accept sau refuz. -feed-back.receptor). zgomotele) care reprezinta perturbatiile ce pot interveni in procesul de comunicare.C.

. y . .În multe dintre organiza iile din economiile performante se constat în prezent tendin a de descentralizare a structurii organiza ionale i trecerea de la cea desf urat pe vertical la cea desf urat pe orizontal .nevoia de transparen a sistemului de decizii.nevoia de a comunica totul i imediat. y .tehnici de redare a mesajelor. de strategia organiza iei i tot prin comunicare ace tia pot fi motiva i. y . . y . Tehnicile fundamentale de comunicare.i însu easc anumite deprinderi. Se observ schimb ri fundamentale în comportarea presei i a auditoriului organiza iei: y .nevoia schimb rii percep iei investitorilor fa de organiza ie. Comunicarea intern eficace devine un element cheie al strategiei organiza iei.aptitudinea este o abilitate înn scut .Exist diferen e între deprindere i aptitudini: y . y 7. Exist dou tipuri de canale: y .informale.Interesa i. Comunicarea manageriala ca avantaj strategic . . .În raport cu direc iile de propagare a fluxurilor informa ionale. y . etc. integrarea p r ilor în întreg prin raportarea lor la acesta i la contextul în care p r ile trebuie s func ioneze. cu furnizorii.Comunicarea extern . informa ia corect i util trebuie s ajung la locul potrivit în momentul potrivit astfel c eforturile tuturor s se coordoneze între ele.apari ia unor probleme extrem de complexe (Ex.Mediile prin care se transmit informa iile de la emi tor la receptor reprezint canalele de comunicare. comportamente i tehnici specifice.tehnici de interpretare a mesajului. y . .Func ia de integrare i men inere func ie ce trebuie privit sub urm toarele aspecte: o p strarea organiza iei în stare opera ional prin cursivitatea informa iei. o sortarea i verificarea datelor. y . y .Managerul trebuie s . y .nevoia parteneriatului cu sindicatele. Canalele de comunicare in institutia publica Canalele de comunicare în institu iile publice . o folosirea corect a canalelor de comunicare pentru a evita înc rcarea cu informa ie inutil .tehnici de recep ionare a mesajelor. . Tot prin comunicare managerul poate asigura circula ia informa iei. ci i în comunicarea extern .formale. y . investitori.Comunicarea managerial include aspecte complexe corelate cu procesul de schimbare nu numai în comunicarea intern . comunicarea este de mai multe tipuri: . dezvoltat i perfec ionat . impune efortul spre dezvoltarea deprinderilor de comunicare managerial între culturi organiza ionale i na ionale diferite.Prin canale formale se transmit fluxurile informa ionale oficiale. pot fi grupate în: y . exist tendin a de adoptare a principiilor TQM (Total Quality Management).credibilitatea intern i extern a conducerilor organiza iilor.Comunicarea managerial eficient este unul dintre instrumentele strategiilor de schimbare a organiza iei.comunicarea trebuie s aib loc f r încetare i prin orice mijloace.comunicarea trebuie s func ioneze la nivel emo ional mai degrab decât intelectual. a ideii împuternicirii i implic rii angaja ilor i a lucrului în echipe.deprinderea poate fi format .Caracteristicile esen iale ale acesteia devin astfel: y . 6. . responsabilitatea organiza iei fa de mediu). cu angaja ii. .

. sus inut i planificat de a stabili i a men ine în elegerea reciproca între o organiza ie i publicul ei (Institutul Britanic de Opinie Public ) Caracteristici Cele mai importante caracteristici ale rela iilor publice sunt: . de obicei între persoane ce ocupa posturi situate pe niveluri ierarhice diferite. . Acest tip de comunicare este necesar pentru coordonarea diverselor func ii ale institu iei.vertical descendent .Lansarea unui zvon vizeaz : y .inta (obiectivul zvonului). bazat pe cercetare. instruc iuni.Rela iile publ ice sunt un efort con tient i sistematic. y . ele nu sunt verificate. y y y y 8.Comunicarea oblic apare. .La nivel organiza ional exist tendin a de evitare a comunic rii ve tilor nepl cute care poate provoca uneori blocarea activit ii economice.O configurare neformal a comunic rii într-o institu ie public o reprezint generarea (lansarea) zvonurilor.vertical ascendent .sursa (emi torul). fiind caracterizat de fluxuri de informa ii orientate de jos în sus în cadrul unei organiza ii. între care exist rela ii organizatorice de cooperare. reglement ri interne. Circula ia zvonurilor poate scurcircuita canalele formale de comunicare. Mexico City.Comunicarea orizontal apare între persoane care ocup pozi ii situate la acela i nivel ierarhic în sistemul de management. f r ca între acestea s existe rela ii de autoritate de tip ierarhic.definitie si caracteristici Defini ie . prestate de institu iile publice. .oblic . pe verticala sistemului de management.orizontal . y . proceduri.declara ia (ceea ce trebuie comunicat mediului int ).. memorii oficiale. . dedicat câ tig rii în elegerii i stabilirii i men inerii încrederii în rândurile publicului (Asocia ia German de Rela ii Publice) y . norme. .Comunicarea vertical ascendent se stabile te între conducere i subordona i. Marile asocia ii de specialitate în domeniul rela iilor publice dau mai multe defini ii acestui domeniu: y . . Prin intermediul acestor canale de comunicare sunt furnizate informa ii pentru control i fundamentarea deciziilor. . de a sf tui lideri de organiza ii. rapoarte.Rela iile publice sunt efortul deliberat. . Relatiile publice . prin rela iile publice se pot transmite informa ii despre tipurile de activit i în folosul indivizilor i al comunit ilor.Canalele informale de comunicare se stabilesc în general între persoane din grupurile informale. etc. . 1978) y .Domeniul rela iilor publice este foarte important la nivelul institu iilor publice pentru c ofer posibilitatea acestora de a comunica cu publicul. Ele se manifest între manageri i subordona i i se concretizeaz prin decizii. .Practica Rela iilor Publice este arta i tiin a social de a analiza tendin e. .Acestea sunt formate din angaja i care au interese comune sau afinit i. De asemenea.Comunicarea vertical descendent cuprinde fluxuri de informa ii (mesaje) generate de managerii de la nivelurile cele mai înalte ale institu iei i adresate celor de la nivelurile inferioare. de a introduce programe planificate de ac iune care servesc atât interesul organiza iei cât i al publicului (Adunarea Mondial a Rela iilor Publice. Informa iile transferate prin aceste canale sunt neoficiale i au un caracter personal sau general. de a prezice consecin ele lor.

mai multe alternative de actiune trebuie sa fie la mana managerului. y autoprezent rii. y disponibilitate la dialog. y . .. .trebuie sa existe unul sau mai multe obiective care trebuie atinse. .Putem defini decizia astfel: un act social. . 9. y .dimensiunea managerial : eficien a activit ilor de rela ii publice depinde de calitatea managementului.La nivelul Institu iilor publice pot ap rea blocaje în comunicare.comunicarea bilateral : rela iile publice au la baz preluarea informa iilor din mediul în care opereaz organiza ia. . . pe baza unui proces de informare. în rela iile cu cet enii. cu impact asupra imaginii i activit ii institu iilor publice. Definitie: . y formarea unei imagini proaste despre institu ie. deliberat.factorii limitativi economici trebuie sa fie inclusi in planul decizional.performan a: performan a echipei de rela ii publice i rezultatele ei determin performan a organiza iei client.Pentru fiecare angajat al unei institu ii publice sunt necesare stagii de însu ire a unor tehnici de comunicare eficient la nivelul: y interpersonal. .planificarea: resursele oric rei organiza ii sunt limitate i de aceea trebuie planificate în raport cu importan a activit ilor derulate. control . y nemul umire.decizie. y .deliberarea: activitatea de rela ii publice vizeaz informarea.În ansamblul de comunic ri ale unei organiza ii rela iile publice sunt orientate c tre interesul public ceea ce nu înseamn . reflectie si evaluare a mijloacelor si a consecintelor desfasurarii respectivei actiuni. influen area i ob inerea unui r spuns din partea publicului.Rela iile publice ar putea fi definite astfel: Rela iile publice reprezint managementul comunic rii pe baza interesului public. conducere. 10.Printre functiile managerlui: planificare.interesul public: scopul activit ii de rela ii publice este satisfacerea nevoilor publicului. Decizia in institutiile publice (definitie si conditii) . y prezent rii institu iei în rela iile cu presa. . directiile si modalitatile de realizare a acesteia.unitate de decizie si actiune. a unei persoane sau al unui grup de persoane prin care se stabilesc scopul si obiectivele actiunii. y . Comunicarea cu publicul . y .Costurile unor asemenea stagii produc beneficii în viitor pentru c oamenii a teapt de la func ionarii publici: y competen . . y . y deontologie profesional .Rezult de aici: y frustrare. transmiterea de noi informa ii i urm rirea feed-back-ului acestora.fundamentarea stiintifica a deciziei. organizare. c rela iile publice ignor interesele organiza iei. .Apar de asemenea bariere impuse de apari ia corup iei. toate fiind determinate in functie de o anumita necesitate. y prezent rii institu iei în rela iile cu partenerii str ini. y echilibru. Conditiile de elaborare a deciziei: .

Problem controversat a managementului public. dar nu i esen a ei individualist (asumarea r spunderii pentru fiecare ac iune întreprins ). C.incadrarea in perioada decizionala optima. ..Se pot avea în vedere câteva forme de motivare: A.Una din principalele cauze. y .premiile anuale sub form de gratifica ii care se repartizeaz între func ionarii publici (se creeaz un climat favorabil lucrului în echip . Avansarea pe post sau func ie . Se pune problema cum se poate face diferen iere în raport de calitatea muncii. 11.realizarea planurilor de instruire.Evaluarea este important pentru: y .este motivat. . B. Promovarea unui sistem de indicatori de performan reprezint un pas recent în politica de personal a sistemului administrativ din România..Permite o evaluare a contribu iei fiec ruia la rezultatul final. pentru disfunc ionalit ile sistemului administrativ din România. promovarea unui sistem de indicatori de performan .Cuantificarea calit ii activit ilor în institu iile publice este greu de realizat. Func ionarii publici primesc drepturile b ne ti în raport cu timpul lucrat. .Motivarea angajatului.de c tre colegi (prin analiza i evaluarea în colectiv. Acordarea unui salariu mai mare . o reprezint i precaritatea politicilor de personal. Forme de motivare in managementul public . y . .de c tre coordonatorul serviciului (exist o alternativ de evaluare care const în completarea a dou formulare formularul de evaluare de c tre coordonator.formulare clara. y .este ata at institu iei. acordarea unui salariu mai mare. . Ace tia sunt tenta i s .cunoa te specificul activit ii. y . printr-un proces de negociere se stabile te punctajul final). y .Stimuleaz func ionarii publici s ob in cele mai bune rezultate.Politicile de personal nu stimuleaz suficient func ionarii publici.î i îmbun t e te preg tirea profesional .Exist mai multe metode de evaluare a func ionarului public: y . .crearea unei atmosfere propice performan ei. . colabor rii i controlului reciproc). . C. .Sistemul indicatorilor de performan are un dublu rol: y .evolu ia în carier . y .În cadrul procesului de evolu ie în carier avansarea pe post este avantajoas pentru c func ionarul: y . consecin ele sunt mai u or acceptate în vederea promov rii i major rii de salarii). Aceast manier de cointeresare conduce la sc derea calit ii serviciilor publice. y . de c tre angajat. avansarea pe post sau func ie.sporurile salariale.Clasele de salarizare pentru fiecare post i func ie nu pot r spunde total cerin elor realit ii. A.-Pentru a preîntâmpina mobilitatea personalului exist diverse forme de cointeresare: y .i realizeze sarcinile la nivel acceptabil. y . motivarea func ionarilor din acest domeniu întâmpin în România dificultatea trecerii de la o societate în care predomin o ideologie de tip colectivist (socialist) la o societate care a adoptat mai degrab forma institu ional democratic . B. i formularul de autoevaluare. y . .

. de specialitate dar trebuie p strat o anume flexibilitate i nu trebuie s te plafonezi. C. cuno tin ele i componentele asociate. pozi ia ocupat . y y Cariera extern Cariera intern succesiunea obiectiv de pozi ii pe care individul le parcurge în timp interpretarea pe care o d individul experien elor obiective prin prisma subiectivit ii sale 13. un confort i un echilibru în plan psihic i material. putem determina i lucruri pe care le au în comun. ca i atitudinile. în acela i timp. posibilitatea de a investi i capacitatea de a finaliza proiecte. i ceea ce reprezint postul de fapt (constrângeri. Strategiile de cariera . Urm rind semnalele din domeniul de activitate i culegând un permanent feed-back nu po i fi luat prin surprindere. .i reputa ia profesional înseamn s î i eviden iezi abilit ile i realiz rile. mereu în evolu ie înseamn s urm re ti coresponden a între competen ele personale i cele c utate pe pia a for ei de munc . care se dezvolt de-a lungul timpului. care are dou dimensiuni: Cariera presupune interac iunea între factorii organiza ionali i cei individuali.Dac ea este defectuoas pot ap rea tensiuni în cadrul colectivului i condi ii de sc dere a performan ei. de cealalt parte se af1 organiza ia care trebuie s se preocupe atât de nevoile sale interne cât i de cariera angaja ilor Consilierea pentru carier înseamn apelul la o surs extern pentru ai ajuta pe angaja i s exploreze alternative i s ia decizii. preferin e). profesia. D. Din compatibilitatea celor dou rezult consecin e importante pentru individ. B. . pentru comportamentul i atitudinile sale la serviciu. Documenteaz reu itele proprii înseamn s po i oferi dovada a ceea ce ai realizat. valorilor. atitudinilor i activit ilor ocupa ionale. Cariera ofer o identitate ocupa ional . G. problemele economice.De obicei. F.Aprecierea anual nu trebuie s fie o descriere ci o analiz a activit ii desf urate. . cât i pentru starea sa de echilibru i satisfac ie. .Oamenii sunt diferi i între ei dar.. a celor u or transferabile. . Fii atât specialist cât i generalist trebuie dezvoltat un domeniu de expertiz . nevoi.i mediul profesional cunoscând mediul. Percep ia postului ca i pozi ia adoptat de c tre individ. obliga ii).Utilizarea chestionarelor poate m ri acurate ea analizei. . Definitia carierei . a punctelor slabe/tari. Men ine-te în form financiar i psihic înseamn s ai mereu asigurat o baz . Orientarea carierei este deci. Cunoa te-te pe tine însu i i care propune analiz atent a orient rii carierei.Strategiile de carier î i propun anticiparea problemelor i planificarea pe termen lung. a locului în companie. a însu irilor personale. tot ceea ce te individualizeaz . Sunt trei elemente importante pentru a în elege ce este aceea o carier : Cariera este un proces dinamic în timp.Aceste strategii privesc pe individ. Preg te te întotdeauna un plan de rezerv i fii gata s ac ionezi care se leag foarte bine cu celelalte indica ii de a fi mereu activ. depind de compatibilitatea între ceea ce concepe individul potrivit pentru sine (aptitudini. H. oportunit i. Câteva din aceste strategii sunt: A. Îngrije te. companiile competitoare. ce demonstreaz calit i speciale. acel tipar relativ stabil al talentelor. vandabil. R mâi mobil. se pot anticipa atât evenimentele nepl cute cât i ocaziile. 12. Structura unei fi e de apreciere se reg se te în Anex .Orientarea carierei a unui individ este important atunci când o raport m la profesia pe care acesta o are. E. Cunoa te. Utilizând sisteme de clasificare se pot identifica asem n ri i diferen ieri în orientarea carierei. St pânirea unui domeniu foarte restrâns te face inflexibil i vulnerabil. rezultatele i realiz rile identificabile sunt mai valoroase în pia a for ei de munc .Cariera este o succesiune de activit i i pozi ii profesionale pe care o persoan le atinge. aceste aprecieri se fac odat pe an. organiza ia în care lucreaz fac parte din identitatea individului.

pe care urmeaz s-o execute angajatul.Managerii sunt r spunz tori pentru ob inerea rezultatelor dorite. având ca scop: y . Interviul se finalizeaz printr-o decizie de ac iune concret . . Exist dou mari categorii de evaluare: y .Evaluarea indivizilor din punct de vedere al performan ei activit ii lor profesionale presupune o anumit calitate a judec ii manageriale.Organiza iile realizeaz proceduri de evaluare din diverse motive: . care a eaz o mare responsabilitate pe umerii managerilor implica i. f cut de managerul s u în cursul activit ii obi nuite. y . . . prin aceasta este un produs secundar al rela iei cotidiene între manager i subordonatul s u. ci asupra posturilor. fie împreun cu managerul s u.i îmbun t easc performan a. Acest tip de evaluare este ad-hoc. Aceast ac iune se materializeaz sub forma unui plan de îmbun t ire a postului. Aceast etap preg titoare va fi urmat de un interviu. În toate celelalte cazuri.pentru a ob ine informa iile necesare în planificarea succesiunii. .recompensarea echitabil a acestora.conven ional (formal ). .Orice abordare sistematic a evalu rii performan ei va începe cu completarea unui formular adecvat.Evaluarea neconven ional este evaluarea continu a performan ei unui angajat. .pentru a le afla necesit ile de instruire i perfec ionare profesional . .Sistemul de evaluare a personalului este utilizat pentru a atrage aten ia asupra performan ei angaja ilor. procedurilor sau grupurilor de persoane. fie de unul singur.pentru a afla care este poten ialul lor de performan .pentru a-i motiva pe angaja i la nivel individual. . i pe dovezi concrete ale rezultatelor ob inute.pentru a afla care sunt punctele tari i slabe ale unui angajat. materiale i financiare ce trebuie monitorizate. . structurilor organizatorice. iar planificarea for ei de munc i negocierea colectiv se concentreaz asupra indivizilor considera i ca grupuri.Numai o parte minor a activit ilor specifice managementului de personal se ocup de evaluarea angaja ilor la nivel individual.No iunea de evaluare a performan ei se refer de obicei la evaluarea activit ii cadrelor sau a managerilor. . Ne vom referi mai departe la metoda conven ional . . Este o sarcin pe cât de delicat .14. Monitorizarea înseamn stabilirea unor seturi de norme. bazându-se în aceea i m sur pe intui ie. pe atât de complex . Aceste rezultate se ob in prin administrarea resurselor umane. dar mai cuprind i chestiuni de solu ionare a reclama iilor i cazuri disciplinare. aten ia se concentreaz nu asupra indivizilor.neconven ional (informal ). adic evaluarea performan ei angajatului într-un mod sistematic i planificat. promovarea pe alt post sau o majorare salarial .Evaluarea performan elor angaja ilor se concentreaz asupra procedurilor. în care managerul i angajatul supus evalu rii discut posibilit ile de îmbun t ire a performan ei. cuantificarea performan elor realizate i luarea m surilor cuvenite.pentru a identifica nivelul performan ei în munca a unui angajat.pentru a permite angaja ilor s . .Evaluarea conven ional este mult mai ra ional i ordonat decât cea neconven ional . . Aceste activit i sunt în primul rând cele de selec ie i evaluare. . Evaluarea performantelor angajatilor . nu la cea depus de muncitori.pentru a asigura o baz pentru sistemul de recompensare a angaja ilor în func ie de contribu ia adus de ei la îndeplinirea obiectivelor organiza iei.identificarea celor cu poten ial de promovare sau transfer. . y . .

în vederea folosirii cuno tin elor ob inute într-o anumit ramur a activit ii. cât i a func ionarilor care ocup func ii de execu ie. . . înlocuind calitatea prin cantitate.Aceasta se îmbin în mod armonios cu competen a managerial . acest lucru presupune luarea m surilor necesare pentru îmbun t irea performan ei prin mijloace de instruire i de asisten . .. Competen a profesional . respectiv natura activit ii desf urate în sistemul administrativ. organizarea activit ii. indiferent de profesia lor de baz . un domeniu distinct.Este necesar s se acorde aten ie preg tirii profesionale a func ionarilor.Competen a. specificul postului. 16. sarcinile care îi revin. marcheaz momentul final al unui proces permanent de preg tire i perfec ionare a preg tirii func ionarilor publici în domeniul de specialitate i al managementului. C. încadrat cu suficiente resurse materiale i financiare.Cele mai bune legi administrative nu dau rezultatele a teptate dac nu sunt aplicate în interesul societ ii de c tre func ionari bine preg ti i pentru a desf ura activit i specifice.Eficien a serviciilor publice din administra ia de stat este determinat i de calitatea personalului. Competen a etic .Competen a este capacitatea unei persoane de a realiza. nivelul ierarhic pe care se situeaz . 15. respectiv specificul activit ii. Un sistem al administra iei publice. . gestionarea resurselor. specific domeniului în care lucreaz . B.Func ionarul public cu func ie de conducere trebuie s devin un manager public.Competen a profesional i cea în domeniul managementului public sunt absolut necesare pentru ob inerea eficien ei la nivelul sistemului administrativ prin previzionarea corespunz toare a evolu iilor viitoare. Performan a este dependent de competen iar performan a unui manager public influen eaz performan a institu iei publice.Este necesar o preg tire special pentru exercitarea func iilor publice. proprii tuturor func ionarilor publici care de in func ii de conducere. în special. care exercit func ii de conducere. .Sunt situa ii în care conducerea sistemului administrativ în România neglijeaz preg tirea profesional i managerial a func ionarilor i men ine un num r de personal mult mai mare decât cel necesar. . . . motivarea angaja ilor i controlul modului de desf urare a proceselor. sunt necesare câteva caracteristici esen iale indiferent de profesia lor de baz . . .Caracteristicile managerului public sunt atribute esen iale. D. dar cu func ionari nepreg ti i profesional i managerial.Toate func iile publice solicit preg tire profesional i/sau în domeniul managementului.În privin a resurselor umane. Competen a managerial . adic prin dezvoltare managerial . . respectiv performan a. Competen a politic .Urm toarele categorii de competen e ale func ionarilor publici sunt extrem de importante: A. Atingerea unor performan e de c tre func ionarii publici poate fi rezultatul unui proces permanent care conduce la competen profesional . respectiv capacitatea unui func ionar public de a conduce un grup de persoane. . care trebuie s ac ioneze ca manageri publici. . Pregatirea profesionala a functionarului public . . o institu ie public sau un sistem format din mai multe institu ii specializate. în mod corespunz tor i cu eficien maxim . nu ob ine rezultatele propuse. Categorii de competente ale functionarilor publici .Pentru func ionarii publici cu func ii de conducere.Orice func ionar public trebuie s aib o preg tire general .

. cât mai ales în poten ialul s u uman. . pe care trebuie s o aib orice func ionar public.Valoarea unui sistem administrativ const nu atât în mijloacele materiale i financiare de care dispune. y . f r o preg tire specific .coli administrative. .diferen ierea func ionarilor publici înc de la recrutarea lor în cadrul sistemului. y func iile publice de specialitate. realizarea deciziilor politice. în institu ii de înv mânt superior.participarea la cursuri organizate în cadrul institu iei publice sau în altele precum i în centrele de perfec ionare a preg tirii special constituite.Preg tirea personalului pentru institu iile publice se refer la: y func iile publice de conducere de nivel superior.Func ionarii cu experien pot contribui la preg tirea tinerilor func ionari i la rezolvarea unor situa ii complexe împreun cu ace tia. respectiv specializare în ar i în str in tate.Pe lâng institu iile administrative se mai pot organiza coli administrative pentru formarea func ionarilor cu preg tire medie. . Preg tirea medie . . y func iile publice pentru care este necesar doar preg tirea medie.instruire la locul de munc sub controlul direct al efului. . care presupun i verificarea periodic a cuno tin elor asimilate.Este necesar o preg tire medie.Ocuparea de c tre candida ii cu studii superioare a func iilor pentru care este suficient preg tirea medie de specialitate ar însemna o cheltuial suplimentar de resurse. . preg tirea în domeniile managementului i psihosociologiei. compatibilizarea legisla iei române ti cu cea european impun -eforturi deosebite în instruirea permanent . întrun domeniu distinct i nu numai pentru func ionarii publici cu func ii de conducere.participarea la stagii de preg tire. y . Acesta trebuie s fie fundamentul pentru determinarea veniturilor func ionarilor publici. determinând o preg tire general diversificat care se dezvolt prin rota ia pe posturi i func ii a func ionarilor publici. .Se poate considera c preg tirea func ionarului public este un proces complex i continuu. . cuno tin e chiar dac nu au o preg tire special pentru ocuparea postului respectiv.Multidimensionalitatea i caracterul de sintez al managementului public determin o specializare a func ionarilor publici pe posturi i func ii publice. .alegerea func ionarilor cu anumite aptitudini.Sunt situa ii în care ocuparea unor posturi i func ii publice.Exist dou maniere de a privi evolu ia func ionarilor publici: y .În ultim instan conteaz rezultatul activit ilor desf urate. . . .implicarea în programe personale de perfec ionare. progresul economico-social general depind de func ionalitatea sistemului administrativ. y .Preg tirea func ionarilor din administra ie se poate realiza în: y .institu iile administrative. y .Noile tipuri de tehnologii. La aceasta se adaug preg tirea de specialitate.Un individ cu preg tire medie nu va putea rezolva în viitor problemele complexe ap rute. indiferent de postul i/sau func ia public pe care le ocup . .Complexitatea rezult din succesiunea treptelor de înv mânt pe care un func ionar public trebuie s le parcurg iar continuitatea din preocuparea pentru perfec ionarea continu . inclusiv postuniversitar. y . de baz . care necesit preg tire superioar de c tre personal cu studii medii de specialitate este o realitate. Legea privind perfec ionarea preg tirii profesionale con ine câteva forme de perfec ionare a preg tirii profesionale: y . .

Programul derulat în perioada 1993-1994 s-a desf urat sub conducerea unui Comitet de Coordonare format din reprezentan i ai celor trei organiza ii neguvernamentale ale autorit ilor administra iei publice locale (Asocia ia Pre edin ilor Consiliilor Jude ene din România. 6. nr. . nr.G. precum i în organizarea. . . 333/1996.O. . asigur o preg tire general corespunz toare noilor persoane care urmeaz s . nr. y Legea nr. a fost conceput sistemul de preg tire i perfec ionare profesional a reprezentan ilor ale i i a func ionarilor din administra ia public local .O. M. Federa ia Municipiilor din România i Federa ia Ora elor din România).Înv mântul superior economic. 542/1995 privind organizarea colii Na ionale de Studii Politice i Administrative.În cadrul Programului Phare-DELOG. Strategie i Reform Economic ). 84/1995 (Cap. y Codul Muncii adoptat în 2003. 1394/1995 pentru aprobarea clasifica iei indicatorilor privind finan ele publice.În unele ri s-au creat coli superioare de preg tire a func ionarilor pentru administra ie în cadrul institutelor administrative.i desf oare activitatea în sistemul administra iei de stat.Recrutarea func ionarilor publici cu preg tire universitar se poate face prin atragerea: y unor absolven i din înv mântul superior juridic. y Hot rârea Guvernului nr. Preg tirea postuniversitar .Cadrul juridic este format din: y Constitu ia României.G. 1321/1996 pentru modificarea i completarea H.Centrele teritoriale organizate pe principiul autonomiei locale sunt sprijinite în activitatea lor numai din punct de vedere didactic i metodologic de c tre Departamentul pentru Administra ie Public Local i ministerul de resort. 188/1999 privind statutul func ionarilor publici. prin avizarea regulamentelor de organizare i func ionare propuse i aprobate de consiliile de administra ie ale acestora. 542/1995. prin coala Na ional de Studii Politice i Administrative. aflate sub autoritatea administra iei publice locale. O.. . y Legea nr. 2/1971 privind perfec ionarea preg tirii profesionale (art. nr. y atragerea personalului din înv mântul superior economico-administrativ. . IV Educa ia permanent ) M. y Ordinul Ministerului Finan elor nr. 152/1996. prin specializ rile în domeniile managementului public i administra iei. 166/1995. y Legea Administra iei Publice Locale nr.În România exist un sistem de preg tire i perfec ionare profesional a personalului din administra ia public local format din cursuri postuniversitare. pentru c posturile i func iile publice sunt ocupate de multe ori de oameni cu preg tire medie. nr. nr. 754/1994 privind utilizarea fondurilor de contrapartid generate de ajutoarele acordate României de Uniunea European (pct. 167/1995. pentru administra ia public local din România. aprobarea i desf urarea programelor de preg tire. y H. 34/1971. este util crearea unor institu ii de înv mânt pentru formarea func ionarilor publici cu preg tire medie. M. . nr.S-a creat o re ea na ional de centre teritoriale. Preg tirea universitar . 1 din Anex . . Monitorul Oficial nr. având personalitate juridic . ai Parlamentului i ai unor ministere i departamente ale Guvernului (Departamentul pentru Administra ie Public Local . M. y H. y Legea înv mântului nr.În ceea ce prive te România. Departamentul pentru Integrare European i Consiliul pentru Coordonare. 1) Buletinul Oficial nr.G. Oficial. cu finan are din venituri extrabugetare. 69/1991. 316/1994.

efii serviciilor publice descentralizate ale ministerelor i celorlalte organe centrale de specialitate ale administra iei publice i adjunc ii acestora. . având ca specific reforma în administra ia public local . în limita posibilit ilor de instruire.directorii generali ai prefecturilor i celelalte categorii de personal din aparatul tehnic de specialitate al prefecturilor. care func ioneaz pe lâng Consiliul Europei (E.O. y . y . y .personalul care exercit atribu iile statului în domeniile st rii civile. directorii adjunc ii ai acestora din ministere i din celelalte organe centrale de specialitate ale administra iei publice.La programele de perfec ionare organizate de coala Na ional de Studii politice i administra ie particip : y . . precum i de aliniere a lor la Re eaua European a Organiza iilor de Formare.. y .E.Departamentul de Administra ie Public Local sprijin centrele i prin intermedierea includerii acestora în programe de asisten tehnic interna ional .C.). . iar ca partener Guvernul României.directorii generali. autorit ile tutelare i ocrotirii minorilor.Extinderea acestei forme de preg tire ar aduce numai beneficii institu iilor publice i nu în ultimul rând membrilor comunit ilor locale. y .N.alte categorii de func ionari publici. y . precum i consilierii mini trilor.prefec ii i subprefec ii. y .secretarii Consiliilor jude ene i cei ai Consiliilor locale municipale i or ene ti.efii de servicii i birouri din ministere i din celelalte organe centrale de specialitate ale administra iei publice.T. la solicitarea beneficiarilor.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful