Laura Acklen

Laura Acklen

Sams Teach Yourself Microsoft® Office 2000 in 10 Minutes

Authorized translation from the English language edition published by Sams Publishing. Copyright © 1999 All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying or by any informaton storage retrieval system, without permission in writing from the Publisher. Croatian language edition published by Strijelac d.o.o. Copyright © 1999 Preveo s engleskoga: Berislav Jedna~ak Izdava~: „Strijelac“ Zagreb Urednik: Goran Jedna~ak Lektura i korektura: Rada Fedor Priprema za tisak: Grafi~ki studio „MI[“ Tisak: Tiskara “Kasani}” CIP – Katalogizacija u publikaciji Nacionalna i sveu~ili{na knji`nica, Zagreb UDK 004.42 Office 2000 (035) ACKLEN, Laura Vodi~ kroz Microsoft Office 2000 / Laura Acklen; [preveo s engleskoga Berislav Jedna~ak].– Zagreb: Strijelac, 1999. – 224 str.: ilustr.; 21 cm. – (10 minuta do uspjeha) Prijevod djela: Sams Teach Yourself Microsoft® Office 2000 in 10 Minutes. – Kazalo. ISBN 953-210-002-4 991027119
Copyright © za hrvatsko izdanje STRIJELAC, Zagreb, 1999. Sva prava pridr`ana. Niti jedan dio knjige nije dozvoljeno upotrebljavati ili reproducirati u bilo kojem obliku ili na bilo koji na~in, niti pohranjivati u bazu podataka bilo kojeg oblika ili namjene bez prethodne pismene dozvole izdava~a, osim u slu~ajevima kratkih navoda u stru~nim ~lancima. Izrada kopija bilo kojeg dijela knjige u bilo kojem obliku predstavlja povredu Zakona. Izdava~ i autor ulo`ili su najve}i mogu}i napor u kvalitetnom pripremanju ove knjige. Izdava~ i autor objavom ove knjige ne pru`aju nikakve garancije, izravne ili posredne, za bilo koji dio sadr`aja knjige, proceduru, postupak, radnju ili navod koje se nalaze u ovoj knjizi. Izdava~ i autor ne snose nikakve posljedice koje bi mogle nastati uporabom ove knjige, niti se smatraju odgovornim za bilo kakvu {tetu ili gubitak uzrokovan izravno ili posredno ovom knjigom.

SADRZAJ
UVOD 1 OSNOVE
OFFICEA X

2000

1

Pokretanje aplikacija Officea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Otvaranje datoteka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Ispis iz aplikacije Officea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Spremanje datoteka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Spremanje u formatu Web stranice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Zatvaranje datoteke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Pronala`enje datoteke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Zatvaranje aplikacija Officea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Upotreba novih alatnih traka i izbornika Officea 2000 . . . . . . . 8 Pomo} u Officeu 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

2.

FORMATIRANJE

DOKUMENATA U

WORDU

9

Promjena margina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Poravnati tekst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Uvla~enje teksta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Umetanje pobrojanih i nepobrojanih popisa . . . . . . . . . . . . . 13 Promjena razmaka izme|u redaka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Upotreba prekida~a odjeljka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Umetanje prekida stranice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

3.

UPOTREBA

PISAMA U

WORDU

17

Odabir pisma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Upotreba masnih, nakošenih i potcrtanih zankova . . . . . . . . . 18 Pridjeljivanje posebnih efekata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Dodavanje boje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

4.

PROVJERA PRAVOPISA U WORDOVOM DOKUMENTU

22

Pronala`enje i zamjena teksta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Upotreba opcija tra`enja u Wordu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Provjera pravopisnih i gramati~kih pogre{aka. . . . . . . . . . . . . 26

iv

10 MINUTA

DO USPJEHA!

VODI^

KROZ

OFFICE 2000

5.

RAD

S TABLICAMA U

WORDU

29

Umetanje tablice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Brisanje i umetanje }elija, redaka i stupaca . . . . . . . . . . . . . . 31 Pomicanje ili kopiranje stupaca i redaka. . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Promjena širine stupca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Pridjeljivanje rubova tablici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

6.

UPOTREBA

STILOVA U

WORDU

36

Što je stil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Pridjeljivanje stila tekstu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Stvaranje novog stila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Promjene u stilu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

7.

UPOTREBA

PREDLO@AKA U

WORDU

43

Upotreba Wordovih predlo`aka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Stvaranje novog predloška . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Promjena postoje}eg predloška . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Stvaranje predloška iz dokumenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 A`uriranje dokumenta kada je promijenjen predlo`ak . . . . . . 49

8.

URE\IVANJE

RADNIH STRANICA U

EXCELU

50

Ure|ivanje unesenih podataka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Ubrzavanje unosa podataka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Odabir }elija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Prilagodba širine stupca i visine retka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Spajanje }elija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Umetanje redaka, stupaca i }elija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Brisanje redaka, stupaca i }elija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

9.

FORMATIRANJE

VRIJEDNOSTI U

EXCELU

59

Formatiranje vrijednosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Poravnavanje unosa u }elijama. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

10. FORMATIRANJE

RADNIH STRANICA U

EXCELU

65

Naglašavanje }elija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Upotreba AutoFormata. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Kopiranje formata pomo}u Format Paintera. . . . . . . . . . . . . . 70 Pridjeljivanje uvjetnog formatiranja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 Brisanje polja . . . . . . . . . . 91 Stvaranje baze podataka od samog po~etka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RAD S POLJIMA U ACCESSU 104 Razumijevanje vrsta podataka i formata . .SADR@AJ v 11. . 87 Upotreba Formula Palette . . . . . . 79 Upotreba relativnih i apsolutnih adresa }elija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . STVARANJE BAZA PODATAKA U ACCESSU 91 Stvaranje baze podataka pomo}u ~arobnjaka (Database Wizard) . . . . . . . . . 85 Upotreba AutoCalculatea . 108 16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 Odabiranje slogova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RAD S PODACIMA U ACCESSU 110 Unošenje sloga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 Zadavanje primarnog klju~a . . 80 Promjena podešenja prora~una . . . . . . . . . . RAD S FORMULAMA U EXCELU 73 Što je formula . . . . . . . . . 77 Ure|ivanje formula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 Upotreba AutoSuma . . . . . . . . . . . 106 Ure|ivanje polja i njihova svojstva . . . . . . . 107 Dodavanje polja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Kopiranje formula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UPOTREBA FUNKCIJA U EXCELU 83 Razumijevanje funkcija. . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Stvaranje tablice od samog po~etka . . . . . . . . . . . . 110 Promjena sadr`aja }elije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Ponovni pregled formula . . . . . . . . . . . . . . 73 Redoslijed primjene operacija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 14. . . . 75 Unos formula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 15. . . . . 111 Sortiranje podataka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Brisanje tablice. . . STVARANJE TABLICA U ACCESSU 97 Stvaranje tablica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Stvaranje tablice upotrebom ~arobnjaka (Table Wizard) . . . .

. . . . 118 Stvaranje izvještaja uz pomo} AutoReporta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 Brisanje polja . . . . . 134 Stvaranje prezentacije od samog po~etka . . . . . . . . . . . 145 Brisanje stranice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 Stvaranje forme pomo}u ~arobnjaka (Form Wizard). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 18. . . . . . . . . . . . . . . . 136 20. . . . . . . . . . STVARANJE UPITA U ACCESSU 123 Što je upit . . . . . . . . . . . . . . URE\IVANJE PREZENTACIJE U POWERPOINTU 144 Stvaranje stranice profesionalnog izgleda . 131 Stvaranje prezentacije pomo}u predlo{ka . 126 Spremanje i pokretanje upita . 127 Dodavanje uvjeta . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 Prozor Slide Miniature . . . . . . .vi 10 MINUTA DO USPJEHA! VODI^ KROZ OFFICE 2000 17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 21. . 137 Pomicanje iz stranice u stranicu . 118 Stvaranje izvještaja pomo}u ~arobnjaka (Report Wizard) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 Ure|ivanje teksta . . 128 Sortiranje polja u upitu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 Upotreba opcije Autolayout . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 Unošenje podatka u formu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 Pridjeljivanje ve} dizajniranog predlo{ka prezentaciji . . . . . . 141 Promjena razine strukture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 Pokretanje novog upita u prikazu Query Design . . . . 130 19 STVARANJE PREZENTACIJE U POWERPOINTU 131 Stvaranje prezentacije pomo}u ~arobnjaka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RAD S PREZENTACIJAMA U POWERPOINTU 137 Promjena prikaza . 142 Ponovno ure|ivanje popisa i odlomaka . . . . . . . . 125 Dodavanje polja upitu . 147 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 Stvaranje jednostavnog upita pomo}u ~arobnjaka (Query Wizard) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . STVARANJE FORMI I IZVJE[TAJA U ACCESSU 114 Stvaranje forme pomo}u AutoForma . . . 127 Prikazivanje rezultata upita. . . . 142 Ure|ivanje objekata . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 25. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 Ponovno ure|ivanje stranica u prikazu Slide Sorter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 Spremanje pridodanih datoteka . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 23. . . . . . . . . . . . . . . . 162 Skrivanje stranica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 Komuniciranje s kontakt osobom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .SADR@AJ vii Ure|ivanje pomo}u opcije Slide Master . . . . . . . . . . 181 Ispis e-po{te . . . . . . . . . . . . . . 154 Dodavanje Clip Arta . . . . . . . . . . . . . . . 178 Odgovaranje na e-po{tu . . 155 Dodavanje gumba za akciju . . . . . . RAD S E-PO[TOM U OUTLOOKU 174 ^itanje e-po{te . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRIKAZIVANJE PREZENTACIJE U POWERPOINTU 161 Prikazivanje stranica u prikazu Onscreen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 24. . . . . 181 Brisanje e-po{te . . . . . . . . . . . . . 152 Dodavanje nepobrojanog popisa . 148 Ponovno ure|ivanje stranica u oknu Outline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 Provjera pravopisa va{e e-po{te . . . . . . . . . . . SLANJE E-PO[TE U OUTLOOKU 166 Izrada poruke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 Pode{enje opcija prikaza stranica . . . . 172 Pode{enje Outlooka za e-po{tu . . . . . . . 157 Dodavanje URL (adresa na Internetu) hiperveze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 26. . . . . . . 170 Slanje i zatvaranje e-po{te . . . . . . . . DODAVANJE ELEMENATA U POWERPOINTU STRANICAMA 152 Dodavanje okvira za tekst. . UPRAVLJANJE KONTAKTIMA U OUTLOOKU 183 Stvaranje novog kontakta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 . 183 Pregled popisa kontakt osoba . . . . . . . . . . . 179 Proslje|ivanje e-po{te. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 22. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 Spremanje e-po{te u mapu. . . . . . . . . . . . . . 161 Nadzor nad prikazom stranica . . . . . . . . . 169 Dodavanje datoteke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. 194 Stvaranje Web stranice . 196 KAZALO 199 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .viii 10 MINUTA DO USPJEHA! VODI^ KROZ OFFICE 2000 27. . . . . . . STVARANJE PROFESIONALNO DIZAJNIRANE PUBLIKACIJE S PUBLISHEROM 189 Upoznavanje s Publisherom 2000. . . . 190 Ure|ivanje predlo`ene publikacije . . . . . . . . . . . . . . . 192 Umetanje novog teksta i objekata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 Stvaranje publikacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ugodna za ~itanje.O AUTORU Laura Acklen `ivi u Austinu u dr`avi Texas. Zahvaljujem i Jill Byus. Word for Windows 95 On-The-Job i Word 97. Karen Walsh. uklju~uju}i i knjigu First Look at Windows 95. namijenjenu te~ajevima za korisnike ra~unala. dobro formatirana i. Neki od tih naslova su Windows 95 On-TheJob. Karen Opal. Mandie Rowell. objavljena je i hrvatska ina~ica programskog paketa Microsoft Office 2000. Uklju~ena je u pripremu i podr{ku korisnicima ra~unala od 1985. Hughu Vandivieru. nadamo se da }e vam mali rje~nik na kraju knjige pomo}i u razumijevanju i snala`enju. Steveu Geiselmanu. Napisala je i devet knjiga iz edicije Essentials. Ako imate ili planirate nabaviti hrvatsku ina~icu. HRVATSKA INA^ICA MICROSOFT OFFICA 2000 Upravo u danima kada su knjige serije 10 minuta do uspjeha odlazile u tisak. Donu Essigu i Jimu Minatelu za odli~nu suradnju. Marku Hallu. Sandy Henselmeier. Autor je i koautor ve}eg broja Queovih izdanja. ZAHVALE @eljela bih zahvaliti svim onim ljudima koji rade “iza scene”. . dok sam pisala knjigu. godine. Tricia Sterling. a koji su osigurali da knjiga bude gramati~ki i tehni~ki to~na. POSVETA Knjigu posve}ujem svom suprugu Jeffu koji se. pravio da u`iva u brizi za na{e troje djece. Moje iskrene zahvale Franu Hattonu. op}enito. Coletti Witherspoon. Melody Lane i Cindy Fields.

ali i jednostavan program za rad s prora~unskim tablicama. l l l l l . preko pisma s umetnutim slikama sve do izvje{taja od 500 stranica. Excel – Mo}an. ~itate pravu knjigu. Wordove mogu}nosti kre}u od izrade jednostrani~nog dopisa. Access se isporu~uje samo uz Professional i Premium verzije Officea (nema ga uz verzije Standard i Small Business). Publisher se ne isporu~uje u standardnoj verziji Officea. grafikona i baza podataka. PowerPoint – Jednostavan program za izradu prezentacija koji omogu}ava stvaranje dojmljivih prezentacijskih paketa.x 10 MINUTA DO USPJEHA! VODI^ KROZ OFFICE 2000 Ako `elite za kratko vrijeme nau~iti Office 2000. usko povezanih aplikacija: Word – Bez dvojbe najbolji program za obradu teksta na Windows platformi. Excel se mo`e upotrijebiti za izradu dojmljivih financijskih izvje{taja. Outlook – Elektroni~ki po{tanski klijent. Access – Program za rad s bazama podataka koji je za~as postao tr`i{ni pobjednik zbog jednostavnosti upotrebe i sjajnih mogu}nosti. Svaka vje`ba pru`a detaljne upute za obavljanje razli~itih zada}a unutar programa Officea 2000. Publisher – Potpuno automatiziran program za stolno izdava{tvo. 10 minuta do uspjeha – Vodi~ kroz Microsoft Office 2000 je knjiga koja vam pokazuje najva`nije mogu}nosti ovog sna`nog softvera. dnevni planer. UVOD [TO l JE MICROSOFT OFFICE 2000? Microsoft Office 2000 sastoji se od sljede}ih. Publisher uklju~uje sve {to vam je potrebno za razvoj profesionalno dizajniranih marketin{kih materijala za sve vrste djelatnosti. kalendar i jo{ mnogo toga {to }e vam pomo}i u organizaciji va{eg dnevnog rasporeda.

Osim ovih pravila. Gumb za uzbunu Ova ikona ozna~ava podru~ja u kojima novi korisnici nailaze na probleme. u knjizi “10 minuta do uspjeha!” se koriste i sljede}e ikone koje ozna~avaju korisne informacije: Jednostavnim jezikom Novi ili nepoznati izrazi su opisani (to ste shvatili) jednostavnim jezikom. Podaci koje trebate upisati su otisnuti u plavoj boji masnim slovima. Primjerice ako pi{e “odaberite File. opcije i ikone koje trebate odabrati. odredili smo ova pravila: Tekst na ekranu je tiskan masnim slovima. . Naredbe. Kada trebate odabrati neku naredbu u izborniku onda }ete u knjizi nai}i na sljede}i redoslijed izbornik. Savjeti koji {tede vrijeme Pro~itajte ove savjete jer se u njima nalaze zamisli kojima izbjegavate zbrku. kao i tipke koje trebate pritisnuti su otisnute u boji. naredba. Properties” to zna~i da trebate “otvoriti izbornik File i odabrati naredbu Properties”. a savjeti su obi~no prakti~na rje{enja tih problema.UVOD xi U OVOJ KNJIZI Tekst na ekranu Tekst kojeg upisujete Elementi koje odabirete PRAVILA KOJA SE KORISTE Da biste se lak{e snalazili u samim vje`bama.

Prikazuje se izbornik Programs (vidi sliku 1. aplikacije Officea rade na vrlo sli~an na~in. Od ovog mjesta mo`ete direktno oti}i na aplikacije koje naj~eš}e upotrebljavate. Da biste pokrenuli aplikaciju Officea upotrijebite sljede}e korake: 1.1. Standardna verzija uklju~uje Word (obrada teksta). nau~it }ete osnovne koncepte svih aplikacija Officea.1). Prikazuje se izbornik Start. Kliknite na gumb Start. Tako|er. Verzija Small Business uklju~uje alatne trake Microsoft Small Businessa. Izabrati mo`ete iz nekoliko grupa. POKRETANJE APLIKACIJA OFFICEA Microsoft Office 2000 je skup aplikacija koje rade zajedno. vje`ba OSNOVE OFFICEA 2000 U ovoj vje`bi nau~it }ete kako pokrenuti ili zatvoriti aplikacije Officea. Postavite pokaziva~ miša na Programs. Power Point (prezentacije) i Outlook (planiranje i kontakti). otvaramo aplikaciju Word. Kada nau~ite raditi s jednom aplikacijom spremni ste za rad s ostalima. Kliknite na ikonu programa koji `elite pokrenuti i prikazuje se prozor aplikacije. ispisivanje i spremanje datoteka. 2. Postoji tako|er i verzija Office Developer s alatnim trakama specijalno namijenjenim programerima. . Dok se susre}ete s razli~itim zadacima. Excel (prora~unska tablica). kao što su otvaranje. dok verzija Premium uklju~uje FrontPage (stvaranje i upravljanje Web stranicama) i PhotoDraw (ure|ivanje ilustracija i slika). 3. verzija Professional uklju~uje Access (baza podataka). U našem primjeru. Nau~it }ete i kako upotrijebiti obilje`je Windows Find kako biste pronašli izgubljenu datoteku.

SLIKA 1. . VJE@BA Pre~ica Worda je odabrana. Kliknite na gumb Open na standardnoj alatnoj traci. U 4. datoteku u kojoj `elite raditi odabirete u okviru za dijalog Open.2 1. Upotrijebite sljede}e korake kako biste otvorili datoteku: 1.1 Kada instalirate Office 2000. pre~ice aplikacija su smještene u mapi Programs. Tako|er mo`ete odabrati izbornik File i tada kliknuti na Open (ili pritisnuti tipke Ctrl+O). vje`bi nau~it }ete kako upotrijebiti Windows Find za pronala`enje izgubljenih datoteka. Prema osnovnim postavkama u okviru za tekst upisana je mapa My Documents. kao i one u mre`i.2 prikazuje okvir za dijalog Open u Wordu. U tom okviru za dijalog mo`ete pogledati datoteke i mape u vašem sustavu. OTVARANJE DATOTEKA U svim aplikacijama Officea. Slika 1.

kliknite gumb Up One Level. kliknite gumb Back. @elite li brzo otvoriti datoteku. Otvaranje više datoteka Da biste otvorili više datoteka istovremeno. Broj datoteka koje mo`ete istovremeno otvoriti ovisi o vašem sustavu. kliknite na prvu i pritisnite i dr`ite tipku Ctrl dok klikate ostale. 3. Tada odaberite Open.OSNOVE OFFICEA 2000 3 Kliknite kako biste promijenili pogon. SLIKA 1.2 U okviru za dijalog Open mo`ete prona}i i odabrati datoteku s kojom `elite raditi. . Ako se `elite pomaknuti jednu mapu iznad trenutne. dvostruko kliknite na njezinu ikonu. Kliknite kako biste se pomaknuli jednu razinu više. kliknite strelicu padaju}eg popisa Look in i odaberite pogon ili izaberite Network Neighborhood kako biste pregledali mre`u. Ako `elite promijeniti pogon. 2. Ako se `elite vratiti na prethodnu mapu.

upotrijebite okvir za dijalog Print. ali da ne bude komplicirano kako biste ga zapamtili. 2. Ako datoteka ima ime. Odaberite Save. prikazat }e se okvir za dijalog Save As u kojem }ete utipkati ime i odrediti to~no mjesto spremanja. Spremanje u format HTML Spremanje trenutnog dokumenta u HTML formatu je jednostavno – u popisu Save as type odaberite Web Page.4 1. Tako }ete poslati cijeli dokument na trenutno odabrani pisa~. Upotrijebiti mo`ete 255 znakova i razmaka. Print (ili pritisnite tipke Ctrl+P). U okviru za dijalog Save As upotrijebite sljede}e korake kako biste datoteci dali ime: 1. VJE@BA ISPIS IZ APLIKACIJE OFFICEA Najbr`i na~in ispisivanja dokumenta je kliknuti na gumb Print koji se nalazi na standardnoj alatnoj traci. no problemi nastaju pri izboru njezinog imena. mo`ete odabrati File. Ako još niste dali ime datoteci. 3. Upotrebom drugog koraka iz odlomka “Otvaranje datoteka” pomi~ite se do mape u koju `elite spremiti datoteku. Odaberite File. no ne upotrebljavajte posebne simbole. Opcije ispisa ovise o aplikaciji u kojoj radite. Save (ili pritisnuti tipke Ctrl+S). U okvir za tekst File name utipkajte ime datoteke. type kako biste odabrali format datoteke. vaše su promjene spremljene. Ako je potrebno. U aplikacijama Officea datoteku spremate klikom na gumb Save koji se nalazi na standardnoj alatnoj traci. @eljet }ete ime koje opisuje sadr`aj. Ako ne vidite gumb. . Ako `elite odabrati drugi pisa~ ili promijeniti opcije ispisa. kliknite na strelicu padaju}eg popisa Save as 4. SPREMANJE DATOTEKA Lako je spremiti datoteku.

Ako ih se ne budete pridr`avali. Odaberite File. . 3. Budite sigurni da je odabran dobar sadr`aj u okviru za popis Choose. 2.) Spremite dokument prije objave! Uvijek prije objavljivanja dokumenta kao Web stranice spremite ga u osnovnom formatu. (Word ne sadr`i gumb Publish. pomo}u naredbe Save As Web Page mo`ete objaviti dokument u HTML formatu na Web poslu`itelju. radnih stranica. Objavljivanje Web stranica Objavljivanje dokumenata. molim vas da pro~itate ugra|enu pomo} – tema je “Publishing Web Pages”. Kada ste spremili dokument u HTML formatu. S obzirom da nemam puno mjesta kako bih vam sve objasnio. pa za njega krenite na ~etvrti korak. 4. Save As Web Page. Office 2000 }e provjeriti sve veze i popraviti one koje ne rade. Crtice i podvlake su u pravilu dozvoljene. Windowsi }e ispisati poruku o pogre{ci. prezentacija i ostalih sadr`aja kao Web stranica uklju~uje niz radnji.OSNOVE OFFICEA 2000 5 Neprihvatljivo ime datoteke Morate se dr`ati pravila koja postavljaju Windowsi kada datoteci dajete ime. Pokušajte ponovno utipkati ime. U tom slu~aju imate kopiju koju mo`ete upotrijebiti u slu~aju neo~ekivanih problema. Kliknite Publish. Kliknite Change i utipkajte naslov stranice. SPREMANJE U FORMATU WEB STRANICE U svakoj aplikaciji Officea. no tada ne upotrebljavajte dvoto~ke ili posebne simbole. 1.

6. Gumb Close za aplikaciju nalazi se na naslovnoj traci. Prikazuje se okvir za dijalog Find. Ako `elite mo`ete odabrati File. odaberite Find i nakon toga Files or Folders. bit }ete upozoreni da spremite dokument. tekst koji sadr`i datoteka. dok se gumb Close za dokument nalazi na traci izbornika (ako je dokument preko cijelog zaslona) ili na naslovnoj traci dokumenta (kada dokument nije u prozoru najve}e veli~ine na zaslonu). Kliknite gumb Start. Close. Upotrijebite sljede}e korake kako biste pronašli datoteku: 1. PRONALA`ENJE DATOTEKE Dok radite u aplikacijama Officea. ali i za aplikaciju. . odaberite Yes kako biste otvorili okvir za dijalog Save As. VJE@BA 5. vrijeme promjene ili vrsta datoteke. Vratite se na prethodni odlomak vje`be kako biste ponovili korake za spremanje datoteke pomo}u okvira za dijalog Save As. U okvir File Name utipkajte ime pogona. dok gumb za zatvaranje aplikacije ne postoji. U tom slu~aju na Wordovoj naslovnoj traci nalaze se svi gumbi Close pojedinih dokumenata. Kada imate otvoren dokument. datoteku mo`ete zatvoriti klikom na gumb Close. @elite li zatvoriti aplikaciju. Ako ne `elite spremati promjene. Web poslu`itelja ili FTP lokaciju na kojima `elite objaviti stranicu ili kliknite na gumb Browse kako biste pronašli `eljeno mjesto. Upotrebom Windows Finda. Kliknite Save. Kliknite svaki gumb za zatvaranje pojedinog dokumenta kako biste zatvorili sve dokumente. mape. U suprotnom. Ako imate otvoreno više dokumenata u isto vrijeme.6 1. mo`ete slu~ajno zametnuti datoteku. Ako otvoreni dokument prethodno nije spremljen. odaberite No. Ti uvjeti mogu biti imena datoteka (ili dijelovi imena). Exit. kliknite File. mo`ete tra`iti jednu datoteku ili više njih po odre|enim uvjetima. ZATVARANJE DATOTEKE U svakoj aplikaciji Officea (osim Outlooku). Trik je u tome kako znati koji je gumb pravi. postoji gumb Close za dokument. gumbi Close su razli~iti.

upotrijebite zvjezdicu (*) koja }e zamijeniti jedan ili više znakova. u kojem }e biti ispisane prona|ene datoteke. Rezultate tra`enja vidjet }ete u prozoru ispod okvira za dijalog Find. kliknite gumb Find Now kako biste zapo~eli tra`enje. unesite ime datoteke (ili njezin dio) koju `elite prona}i.OSNOVE OFFICEA 2000 7 2. ali budite odre|eniji. Niste pronašli datoteku Ako niste pronašli datoteku za koju ste sigurni da se nalazi u vašem sustavu. Isto tako. Zapamtite – ako uvjeti nisu u potpunosti ispunjeni. odaberite ga iz okvira za tekst Look In i provjerite je li potvr|ena opcija Include subfolders. Kada završite s postavkama. mo`ete otvoriti izbornik File i odabrati Exit ili pritisnuti tipke Alt+F4. Ako `elite prona}i datoteku prema njezinoj posljednjoj vremen- skoj promjeni. kliknite na gumb Close (gumb X na desnoj strani naslovne trake aplikacije). Da biste zatvorili aplikaciju Officea. Ako `elite prona}i cijeli pogon. Advanced i iz padaju}eg popisa Of Type odaberite vrstu datoteke. U okvir za tekst Named. 5. Budite pa`ljivi pa ne}ete izgubiti svoj rad. Ako `elite prona}i odre|enu mapu. 4. Ako `elite prona}i odabranu mapu. . Windowsi ne}e prona}i datoteku. kliknite na karticu Date i podesite opcije vremena posljednjih promjena. bit }ete upozoreni da spremite otvoreni dokument. 3. pokušajte ponovno. budite sigurni da ste isklju~ili opciju Include subfolders. ZATVARANJE APLIKACIJA OFFICEA Kada zatvarate aplikaciju Officea. kliknite na gumb Browse i iz popisa mapa odaberite `eljenu mapu. Ako `elite prona}i odre|enu vrstu datoteke kliknite na karticu 6. Ako niste sigurni oko imena.

Tada kliknite Close. Ako vam se ta metoda ne svi|a. Sada da biste došli do pomo}i morate koristiti izbornik Help i odabrati Microsoft Word Help (ili Microsoft ime aplikacije Help ako radite u nekoj drugoj aplikaciji Officea). Prema izvornoj podešenosti. kliknite na taj gumb. Na taj na~in }ete otvoriti prozor Microsoft Help. Ako vam je to ~ekanje predugo. koji mo`e biti spajalica. Kada upotrijebite gumb koji prethodno nije bio vidljiv na alatnoj traci. vidjet }ete samo uobi~ajene naredbe i naredbe koje ste upotrebljavali. pri~ekajte nekoliko sekundi i one }e se pojaviti. Ako vam se ne svi|a sadr`aj izbornika. kliknite jednu i odvucite je ispod druge. Ako ih `elite razdvojiti kako biste vidjeli više gumba svake pojedine. Da biste vidjeli sve naredbe u izborniku. . kliknite na njega i utipkajte pitanje. pas ili neki drugi znak) nudi pomo} zasnovanu na naredbi koju ste odabrali. on }e biti dodan alatnoj traci. Da biste dobili pomo} kada je znak vidljiv. kliknite na karticu Options i isklju~ite opciju Menus Show Recently Used Commands First. te isklju~ite opciju Use the Office Assistant. Prvo. Customize. prema osnovnim postavkama standardna i formatiraju}a alatna traka dijele isti redak. Tada kliknite OK. Office Assistant (mali animirani znak. kliknite na znak Office Assistanta i tada na gumb Options. Kada prvi put otvorite izbornik. desnim klikom miša na izbornik prikazat }ete sve naredbe. Na desnom kraju svake alatne trake nalazi se gumb na kojem je prikazana strelica. UPOTREBA POMO] U OFFICEU 2000 Pomo} u Officu 2000 mo`ete dobiti na dva na~ina. kliknite Tools. Da biste vidjeli više gumba alatne trake. Alatne trake i izbornici prate koje gumbe i naredbe upotrebljavate i prikazuju samo one koje upotrebljavate naj~eš}e.8 1. kliknite desnom tipkom miša bilo gdje na alatnu traku i iz popisa odaberite `eljenu. Kada se prika`e okvir za dijalog. te nakon toga kliknite temu koju vam sugerira Help. Tada kliknite na karticu Help Contents i odaberite temu ili kliknite na Answer Wizard i utipkajte pitanje. VJE@BA NOVIH ALATNIH TRAKA I IZBORNIKA OFFICEA 2000 Nekoliko je razlika vezanih uz upotrebu alatnih traka i izbornika u odnosu na prijašnje verzije Microsoft Officea. Sada }e izbornik koji otvorite prikazivati sve naredbe. @elite li prikazati alatnu traku koja nije trenutno vidljiva.

(Mo`da }ete morati sa~ekati nekoliko sekundi i dozvoliti izbornku da prika`e opcije ravnala. te 1 palac od vrha i dna dokumenta. Naprimjer.) . Te margine su dobre za rad u nekim dokumentima. Nau~it }ete kako promijeniti margine i poravnati tekst. FORMATIRANJE PROMJENA MARGINA Word ima podešene margine na 1. postavite kursor u odjeljak ili odaberite više odjeljaka. morate dokument podijeliti u odjeljke. Ruler. Ako je dokument ve} podjeljen u odjeljke. Upotrijebite sljede}e korake kako biste promijenili margine pomo}u miša i ravnala: 1. no prije ili kasnije morat }ete ih promijeniti.2. ako `elite upotrijebiti razli~ito podešenje margina ili prelaziti iz stupaca u obi~an tekst. upotrebom miša i ravnala ili unosom to~nih vrijednosti u okviru za dijalog Page Setup. Odjeljci Dokumenti u Wordu mogu biti podijeljeni u odjeljke kako biste svakom odjeljku pridijelili njegove formate. odaberite najprije tekst. umetnuti pobrojani i nepobrojani popis. uvu}i tekst. promijeniti razmak redaka i dodavati odjeljke i stranice.25 palca od lijevog i desnog ruba. Margine mo`ete pridijeliti na dva na~ina. Vje`ba DOKUMENATA U WORDU U ovoj vje`bi nau~it }ete kako upotrijebiti osnovne opcije formatiranja. Da biste pridijelili margine dijelu dokumenta. Da biste prikazali ravnalo (ili ga sakrili) kliknite View.

VJE@BA 2. (Morate prije}i u Print Layout prikaz da biste mogli kliknuti i vu}i granice margina na ravnalu. (Donja granica margine je ujedno i dno stranice. postavite pokaziva~ miša na granicu sive i bijele površine. 3. Desnu granicu margina lakše je vidjeti jer oznaka desne uvlake pokriva samo donju polovicu.) Slika 2. Odaberite View. kliknite na nju i povucite granicu. . desnom i gornjom granicom margina.) Granica lijeve margine Prostor za Granica desne Prostor tekst margine margine Granica gornje margine SLIKA 2.1 prikazuje ravnalo s ozna~enom lijevom. Pove}anje/smanjenje sivog podru~ja pokazuje vizulanu prezentaciju novopostavljene margine. dok je bijelim ozna~en prostor teksta.1 Sivo podru~je ravnala je prostor margine.10 2. Lijeva granica margine Ponekad }e biti teško vidjeti lijevu granicu margine. zbog oznaka uvlake (više o tome u sljede}em odlomku). Kada pokaziva~ miša promijeni izgled u dvostruku strelicu. Jednostavno postavite pokaziva~ miša u sredinu oznaka uvlake i sa~ekajte da promijeni izgled u dvostruku strelicu. Print Layout kako biste prešli na prikaz Print Layout. Da biste pridijelili bilo koju marginu.

FORMATIRANJE

DOKUMENATA U

WORDU

11

Upotrijebite sljede}e korake kako biste promijenili margine pomo}u okvira za dijalog Page Setup:

1. Odaberite File, Page Setup. Ova naredba otvara okvir za dijalog
Page Setup. Ako je potrebno kliknite na karticu Margins.

2. Dvostruko kliknite u okvir za tekst i utipkajte vrijednosti.

Tako|er mo`ete kliknuti na broj~anik koji se nalazi odmah do okvira za tekst.

Podesiti nova podešenja Margine mo`ete prilagoditi svojim `eljama, na primjer ako `elite upotrijebiti margine od jednog palca na svim stranama dokumenta. Otvorite okvir za dijalog Page Setup i promijenite margine na veli~inu jednog palca. Kliknite na gumb Default i tada kliknite Yes.

PORAVNATI

TEKST

Poravnavanje slu`i korisniku kako bi nadzirao postavke teksta uz lijevu ili desnu stranu dokumenta. Nadzor nad poravnavanjem teksta mo`ete izvesti u ~etiri aplikacije Officea: Wordu, PowerPointu, Publisheru i Excelu. Da biste u Wordu poravnali jedan ili više odlomaka, najprije odaberite odlomke koje `elite poravnati i kliknite jedan od gumba za poravnavanje koji se nalaze na alatnoj traci za formatiranje (slika 2.2).
Lijevo poravnavanje Središnje poravnavanje Desno poravnavanje Obostrano poravnato

SLIKA 2.2 Kliknite na gumb za poravnavanje kako biste poravnali tekst. Gumbi za poravnavanje Ponekad }ete na alatnoj traci vidjeti samo dva gumba za poravnavanje. Ako je tako, kliknite gumb s oznakom dvostruke strelice koji se nalazi na samom desnom kraju alatne trake – tako }ete otvoriti paletu gumba koje mo`ete dodavati. Jednom kada upotrijebite tako izabrani gumb za poravnavanje, on }e uvijek biti vidljiv na alatnoj traci.

12

2. VJE@BA

UVLA^ENJE

TEKSTA

Uvla~enje teksta je promjena razmaka od lijevog ili desnog ruba stranice. U Wordu, PowerPointu i Publisheru uvlake mo`ete podesiti jednostavnim povla~enjem oznaka uvlaka po ravnalu. Da biste prikazali ravnalo kliknite View, Ruler. (Nekada }ete morati sa~ekati nekoliko sekundi i dopustiti izborniku da se sabere i prika`e opcije ravnala.) Slika 2.3 prikazuje ravnalo s razli~itim oznakama koje }ete upotrijebiti za promjenu podešenja uvlaka.
Oznaka uvlake prvog retka Oznaka vise}e uvlake Oznaka desne uvlake

Oznaka lijeve uvlake

SLIKA 2.3 Upotreba oznaka na ravnalu je najbr`i na~in uvla~enja teksta. U ovom dokumentu upotrijebljeni su svi tipovi uvla~enja teksta.
Da biste podesili uvla~enje u jednom odlomku, kliknite bilo gdje u odlomak. @elite li uvla~enje podesiti u više odlomaka, odaberite ih. (Ako ne u~inite ni jednu od prethodnih radnji, uvla~enje }e se odnositi na novi odlomak.) Tada povucite oznake uvlaka na `eljeno mjesto. Dok vu~ete, to~kasta okomita crta, koja se prote`e kroz cijeli dokument, prikazuje novo mjesto uvlake. Evo što mo`ete u~initi:
l

Da biste promijenili uvlaku prvog retka odlomka, povucite oznaku uvlake prvog retka na `eljeno mjesto. Da biste promijenili uvlaku svih redaka odlomka osim prvog retka, povucite oznaku vise}e uvlake na `eljeno mjesto. Da biste promijenili uvlaku svih redaka odlomka, povucite oznaku lijeve uvlake na `eljeno mjesto. Da biste promijenili uvlaku desnog kraja odlomka, povucite oznaku desne uvlake na `eljeno mjesto.

l

l

l

Ne zaboravite tipku Tab! Najbr`i na~in uvla~enja prvog retka odlomka je postavljanje kursora na po~etak retka i pritisak na tipku Tab.

FORMATIRANJE

DOKUMENATA U

WORDU

13

UMETANJE

POBROJANIH I NEPOBROJANIH POPISA

Popisi se upotrebljavaju u svim dokumentima. Pobrojani popisi se upotrebljavaju za prioritetne informacije ili kada `elimo ~itatelja provesti kroz odre|ene korake. Nepobrojani popisi upotrebljavaju se za ozna~avanje va`nijih dijelova teksta. Pokazat }emo korake koji }ete upotrijebiti u Wordu, ali pobrojane i nepobrojane popise mo`ete stvoriti i u PowerPointu i Publisheru. Upotrijebite sljede}e korake da biste stvorili pobrojane i nepobrojane popise:

1. Kliknite na gumb Numbering and Bullets koji se nalazi na alatnoj
traci za formatiranje.

2. Utipkajte tekst. 3. Pritisnite tipku Enter kako biste umetnuli sljede}u to~ku ili broj.
Da biste završili umetanje to~ki ili brojeva, pritisnite Enter i tada tipku Backspace.

Stvaranje popisa iz postoje}eg teksta Da biste stvorili pobrojani ili nepobrojani popis iz teksta koji ste ve} utipkali, odaberite odlomak (odlomke) i kliknite gumb Numbering and Bullets.

PROMJENA

RAZMAKA IZME\U REDAKA

Razmak izme|u redaka je razmak izme|u dva retka teksta. Word (kao i PowerPoint i Publisher) nudi brojne opcije razmaka. Kao i uvijek, ako najprije odaberete tekst, razmak izme|u redaka promijenit }ete samo u odabranom tekstu. Ako ne odaberete tekst, promjena }e biti izvršena u trenutnom ili sljede}em odlomku. Upotrijebite sljede}e korake kako biste promijenili razmak izme|u redaka:

1. Odaberite Format, Paragraph kako biste otvorili okvir za dijalog
Paragraph. Ako je potrebno kliknite na jaha~a kartice Indents and Spacing (slika 2.4).

14

2. VJE@BA

SLIKA 2.4 Okvir za dijalog Paragraph s prikazanom opcijom Indents and Spacing. Desni klik miša Kliknete li desnim gumbom miša otvorit }ete izborni~ke pre~ice s uobi~ajenim naredbama. Kliknete li desnim gumbom miša iznad odlomka i odaberete Paragraph otvorit }ete okvir za dijalog Paragraph.

2. Kliknite strelicu padaju}eg popisa Line Spacing i odaberite
`eljenu opciju razmaka iz popisa.

3. @elite li dodati razmak ispred prvog ili nakon posljednjeg retka u
odlomku, unestite `eljeni razmak ili kliknite broj~anik u okviru za tekst Before and After. Kliknite OK.

Tipkovni~ke pre~ice Naj~e{}e kori{tene razmake redaka mo`ete brzo postaviti i pomo}u tipkovni~kih pre~ica. Za jednostruki razmak pritisnite Ctrl+1, za 1,5-struki razmak Ctrl+5, a za dvostruki razmak Ctrl+2.

od kojih svaki mo`e imati vlastite formate. Continuous – Novi odjeljak po~inje na istoj stranici gdje je prethodni odjeljak. Odd Page – Novi odjeljak po~inje na sljede}oj parnoj stranici. Ove oznake nisu vidljive u prikazu Print Layout ili pri ispisu dokumenta. Break kako biste otvorili okvir za dijalog Break. Prikaz Web Layout je dobar pri stvaranju Web stranica ili dokumenata koji se moraju ponovo prikazivati na zaslonu. Prikaz Normal je najbolji za sveobuhvatne poslove ure|ivanja. odaberite Insert. Da biste umetnuli prekida~ odjeljka. Odaberite `eljenu vrstu prekida~a odjeljka (opisano u prethodnom odlomku) i kliknite OK. Prikaz dokumenta na zaslonu Izbornik View nudi ~etiri na~ina prikaza dokumenta na zaslonu. kliknite crtu prekida i pritisnite Delete.FORMATIRANJE DOKUMENATA U WORDU 15 UPOTREBA PREKIDA^A ODJELJKA U Wordu dokument mo`ete podijeliti u jedan ili više odjeljaka. Word ozna~ava prekida~ odjeljka prikazom dvostruke vodoravne crte s oznakom Section Break nakon koje slijedi vrsta prekida. @elite li izbrisati prekida~ odjeljka. l l U prikazu Normal. Even Page – Novi odjeljak po~inje na sljede}oj neparnoj stranici. Prikaz Outline je stvoren za rad sa strukturom dokumenta. Word nudi ~etiri vrste prekida~a odjeljka. no razlikuju se po smještanju teksta nakon prekida~a odjeljka: l l Next Page – Novi odjeljak po~inje na vrhu sljede}e stranice. Svi imaju isti efekt. . Prikaz Print Layout je idealan za rad s formatima i detaljima stranice.

VJE@BA UMETANJE PREKIDA STRANICE Kada tekst dosegne donju marginu stranice. Kao i prekida~i odjeljka. . U sljede}oj vje`bi nau~it }ete kako upotrijebiti pisma i efekte pisma kako biste poboljšali izgled svog dokumenta. i prekidi stranica nisu vidljivi pri ispisu ili u prikazu Print Layout. mo`ete sami umetnuti prekid stranice kada god to za`elite. U ovoj vje`bi nau~ili ste kako upotrijebiti uobi~ajene na~ine formatiranja. Najbr`i na~in umetanja prekida stranice je pritiskom na kombinaciju tipki Ctrl+Enter. Word }e automatski zapo~eti novu stranicu i nastaviti tekst na vrhu umetnute stranice. Da biste izbrisali prekid stranice kliknite na crtu koja predstavlja prekid i pritisnite tipku Delete. Dakako.16 2. Prekid stranice prikazuje se u dokumentu kao okomita crta.

Veli~ina pisma je izra`ena u to~kama. 2. tako da je naslov veli~ine 36 to~aka zapravo visok polovinu palca. . Pisma TrueType su skalabilna. Kliknite na pismo kako biste ga odabrali. 3. kako biste vidjeli trenutno pismo i veli~inu. Tada }e se promjena pisma odnositi na odabrani tekst. što zna~i da su dostupna u bilo kojoj veli~ini. Ako ste ve} unijeli tekst. koji se nalaze na alatnoj traci za formatiranje. U jednom palcu sadr`ane su 72 to~ke. Upotrijebite sljede}e korake da biste promijenili pismo: 1. Koncepte koje }ete ovdje nau~iti mo`ete upotrijebiti i u drugim aplikacijama Officea: Excelu. Kliknite na strelicu padaju}eg popisa Font Size kako biste prikazali popis i klikom odaberite `eljenu veli~inu pisma.1). ODABIR PISMA Office 2000 nudi mnogobrojne varijante pisama koje mo`ete upotrijebiti u svom dokumentu. odaberite ga. Pisma su napisana u izvornom izgledu pisma. Vje`ba UPOTREBA PISAMA U WORDU U sljede}oj vje`bi nau~it }ete kako upotrijebiti pisma i efekte pisma da biste poboljšali izgled svog Wordovog dokumenta.3. Postavite kursor na mjesto gdje }ete zapo~eti unošenje teksta. ponu|ena pisma su samo jedan klik miša udaljena od primjene. PowerPointu i Publisheru. Bilo da stvarate pismo ili ro|endansku ~estitku. Uvijek mo`ete pogledati u padaju}i popis Font ili Font Size. Wordovo osnovno podešenje pisma je Times New Roman veli~ine 12 to~aka. tako da mo`ete vidjeti kako izgledaju (slika 3. Kliknite na strelicu padaju}eg popisa Font kako biste prikazali popis pisama.

1 Okviri s popisima Font i Font Size prikazuju ime i veli~inu trenutnog pisma. NAKO[ENIH I PODCRTANIH ZANKOVA Masni.18 3. najprije odaberite tekst i tada primijenite efekt. MASNIH. odaberite cijeli dokument pritiskom na kombinaciju tipki Ctrl+A. UPOTREBA . Kao i kod ostalih poslova ure|ivanja. ili odaberite efekt zatim utipkajte tekst i tada isklju~ite efekt. VJE@BA Naj~eš}e odabrana pisma prikazuju se na vrhu popisa Kliknite ovdje kako biste odabrali drugu veli~inu Gumb za Gumb za masne nakošene znakove znakove Ime pisma napisano je u izvornom obliku Gumb za potcrtane znakove SLIKA 3. Kombinirati mo`ete dva ili tri efekta istovremeno. Brzi odabir Ako `elite promijeniti pismo u cijelom dokumentu. nakošeni ili podcrtani znakovi upotrebljavaju se za isticanje naslova i va`nih dijelova teksta.

Kliknete li na gumb uklju~ili ste efekt.UPOTREBA PISAMA U WORDU 19 Najbr`i na~in pridjeljivanja ovih efekata je pomo}u gumba koji se nalaze na alatnoj traci za formatiranje (slika 3. Odaberite Format. Ctrl+U za podcrtane i Ctrl+I za nakošene. Upotrijebite sljede}e korake kako biste pridijelili posebne efekte pisma na odabrani tekst ili na tekst koji }e tek biti unesen: 1. Subscript (spušteni znakovi). Tipkovni~ke pre~ice Ako `elite ruke uvijek imati na tipkovnici. Ako je kursor na mjestu gdje je jedan od efekata primijenjen. što zna~i da tekst nije vidljiv na zaslonu i ne}e biti ispisan. Mo`ete i sakriti tekst. . U ovom podru~ju odaberite efekte Podru~je pregleda pisma SLIKA 3. pritisnite Ctrl+B za masne znakove. kliknete li ga ponovno isklju~ili ste opciju. PRIDJELJIVANJE POSEBNIH EFEKATA Word sadr`i nekoliko posebnih efekata koje mo`ete upotrijebiti. Font kako biste otvorili okvir za dijalog Font (slika 3. Tu su uklju~eni Superscript (podignuti znakovi). gumb na alatnoj traci izgleda kao da je pritisnut.2 Upotrijebite okvir za dijalog Font kao biste pridijelili posebne efekte i vidjeli kako }e efekti izgledati.1).2). Striketrough (precrtani znakovi) i nekoliko grafi~kih (sjene i okviri).

ve} definiranih boja. Upotrijebite boje kada unosite revizije dok s ostalima raspravljate o dokumentu. a u isto vrijeme u podru~ju Preview nestane pismo. Da biste upotrijebili okvir za dijalog Font. Kliknite na boju kako biste je odabrali. ili stvarate svoju boju. U podru~ju Effects. Efekti uvijek ne rade Ovisno o vrsti pisma. l U oba slu~aja. Word nudi dva na~ina za dodavanje boje tekstu. Kliknite na strelicu padaju}eg popisa Font Color kako biste prikazali paletu. VJE@BA 2. 3. Kada ste zadovoljni podešenjima. Ako odaberete efekt. Na taj na~in otvarate okvir za dijalog Colors gdje izabirete iz standardnih. Odaberite drugu vrstu efekta ili drugo pismo.3). mo`ete izabrati iz ve} definiranih boja ili odabrati opciju More Colors. Font. DODAVANJE BOJE Pisa~i u boji sve su više u primjeni i nisu luksuz.20 3. Da biste isklju~ili opciju ponovno kliknite u okvir za potvrdu. odabrani efekt ne mo`ete pridijeliti pismu. U okviru Preview vidjet }ete kako pismo izgleda uz primjenu posebnog efekta. kliknite OK. @elite li uklju~iti opciju efekta. Dodavanje boje u tekst je odli~an na~in isticanja va`nih dijelova dokumenta. Kliknite na boju kako biste je odabrali. svi efekti mo`da ne}e biti dostupni. odaberite `eljeni efekt. kliknite u okvir za potvrdu pored imena efekta. . Upotrijebiti mo`ete gumb Font Color ili okvir za dijalog Font: l Kliknite strelicu uz gumb Font Color na alatnoj traci za formatiranje kako biste prikazali paletu boja iz koje }ete izabrati `eljenu (slika 3. odaberite Format.

Gumb Font Color Kliknite ovdje kako biste prikazali paletu ve} definiranih boja Kliknite ovdje kako biste vidjeli gumbe koje mo`ete dodavati alatnim trakama Kliknite ovdje kako biste otvorili okvir za dijalog Colors SLIKA 3. Nakon što upotrijebite gumb Font Color. U ovoj vje`bi nau~ili ste kako upotrijebiti pisma i efekte pisma da biste poboljšali izgled dokumenta. te kako upotrijebiti istozna~nice. upotrijebiti provjeru gramati~kih i pravopisnih pogre{aka. on }e i nadalje biti vidljiv na alatnoj traci za formatiranje.UPOTREBA PISAMA U WORDU 21 Gdje su gumbi? Ako na alatnoj traci za formatiranje nije vidljiv gumb Font Color. .3 Paleta Font Color sadr`i 40 ve} definiranih boja iz kojih mo`ete odabrati `eljenu. kliknite gumb koji ima oznaku dvostruke strelice i nalazi se na desnom kraju alatne trake. Tako }ete otvoriti paletu gumba koje još niste upotrijebili. U sljede}oj vje`bi nau~it }ete kako prona}i i zamijeniti tekst.

osim Outlooka.1). radnoj stranici. Upotrijebite sljede}e korake kako biste pronašli tekst: 1. . no zapamtite da i ostale aplikacije Officea. koriste iste korake. prezentaciji ili bazi podataka. utipkajte ga u okviru za dijalog Find and Replace. PROVJERA PRONALA@ENJE I ZAMJENA TEKSTA Opcija Find omogu}ava vam brzo pronala`enje informacija u dokumentu. SLIKA 4. Find ili pritisnite tipke Ctrl+F. Opcija Replace omogu}ava zamjenu prona|enog elementa s novim informacijama. Prikazuje se okvir za dijalog Find and Replace (slika 4.4.1 Da biste pronašli tekst. publikaciji. Objasnit }emo upotrebu u Wordu. Odaberite Edit. te kako provjeriti gramati~ke i pravopisne pogre{ke u dokumentu. Vje`ba PRAVOPISA U WORDOVU DOKUMENTU U ovoj vje`bi nau~it }ete kako prona}i i zamijeniti tekst.

unestite tekst koji `elite prona}i. . najprije odaberite taj dio teksta. Wordova naredba Replace omogu}ava zamjenu prona|enog teksta novim. okvir za dijalog i dalje je prikazan na zaslonu. ako `elite prona}i tekst u odre|enom dijelu dokumenta. To mo`e biti rije~. Odaberite Edit. U okvir za tekst Find What. Prona|eni tekst i dalje je ozna~en. 3. Word pregledava dokument i tra`i tekst.2). dio rije~i ili fraza. Stoga. SLIKA 4.PROVJERA PRAVOPISA U WORDOVU DOKUMENTU 23 2. 4. Ako prona|e tekst. Kliknite Find Next. Ova opcija je vrlo korisna kad ste odre|enu rije~ krivo napisali mnogo puta u dokumentu. Kliknite Find Next kako biste nastavili tra`enje sljede}eg elementa ili odaberite Cancel kako biste se vratili u dokument. Pretraga dijela teksta Prema osnovnim podešenjima. Prikazuje se okvir za dijalog Find and Replace (slika 4. Upotrijebite sljede}e korake kako biste pronašli i zamijenili tekst: 1. tra`enje pomo}u Find and Replace obavlja se po cijelom dokumentu.2 Kartica Replace u okviru za dijalog Find and Replace uklju~uje okvir za tekst Replace With. ozna~it }e ga i zaustaviti se. Replace ili pritisnite Ctrl+H.

ne unosite nikakav tekst u okvir Replace With. Brisanje teksta @elite li izbrisati prona|eni tekst. Kliknite gumb Replace All da biste zamijenili sve prona|ene i ozna~ene tekstove bez sukcesivnog pregleda. . l l Oporavak! Ako ste pogriješili pri zamjeni teksta. U okvir za tekst Find What unesite tekst koji `elite zamijeniti. ako unesete ako.24 4. odaberite Edit. ali i Tako. upotrijebite Wordove opcije tra`enja. itd. cijeloj rije~i ili jednom njezinom dijelu. VJE@BA 2. Kliknite Find Next kako biste pronašli i ozna~ili prvi tra`eni tekst. U okvir za tekst Replace With unesite zamjenski tekst. UPOTREBA OPCIJA TRA@ENJA U WORDU Prema osnovnim podešenjima opcija Find pronalazi tekst bez obzira radi li se o slovu. 4. Kliknite Find Next da biste napustili ozna~eni tekst bez promjene i otišli na sljede}i prona|eni tekst.3). Okvir za dijalog }e prikazati dodatne opcije (slika 4. 5. Undo kako biste se vratili na prethodno stanje. @elite li poboljšati tra`enje. 3. Na primjer. kliknite gumb More u okviru za dijalog Find and Replace. Da biste to uradili. Word }e prona}i samu rije~ ako. Za svaki element koji Word prona|e mo`ete upotrijebiti jedan od tri gumba: l Kliknite gumb Replace da biste zamijenili prona|eni i ozna~eni tekst i otišli na sljede}e mjesto prona|enog teksta.

tao. l l l l . dok upitnik (?) ozna~ava pojedini nepoznati znak. Zvjezdica (*) ozna~ava više nepoznatih znakova (ili ni jedan). (Opcija nije dostupna ako unesete više rije~i u okvir za tekst Find What. predlo`ak ta*o }e prona}i tako. unesete li sit. lako itd.3 Podešenja opcija tra`enja za naredbu Find. Sounds Like – Pronalazi rije~i koje zvu~e sli~no predlošku. Na primjer.) Use Wildcards – Dozvoljava upotrebu zvjezdice (*) i upitnika (?) u predlo`ak tra`enja. prona}i }ete i there. Ako odaberete ovu opciju i unesete their. Na primjer. Ako odaberete ovu opciju i unesete li ako prona}i }ete samo ako bez dodatnih rije~i kao što su tako. Odabirom ove opcije. unesete li Ako prona}i }ete samo rije~ Ako. ne}ete prona}i samo sit. Find Whole Words Only – Pronalazi samo cijele rije~i. Find All Word Forms – Pronalazi zamjenske forme predlošku tra`enja. Izaberite iz sljede}ih opcija: l Match Case – Zahtijeva pronala`enje po velikim i malim slovima. Ova opcija nije dostupna odaberete li opciju Use Wildcards. tatko itd. a ne i ako ili AKO.PROVJERA PRAVOPISA U WORDOVU DOKUMENTU 25 SLIKA 4. ve} i sat i sitting.

Ostale aplikacije Officea sadr`e provjeru pravopisa. provjerite pravopis predloška tra`enja i budite sigurni da ne`eljene opcije tra`enja nisu uklju~ene. Spelling and Grammar ili pritisnite tipku F7 (ili kliknite na gumb Spelling and Grammar koji se nalazi na standardnoj alatnoj traci). formalni i tehni~ki. PROVJERA Gramati~ka pravila @elite li saznati više informacija o pravilima i opcijama stilova pisanja. Provjera gramatike ozna~ava potencijalne pogre{ke kako biste ih mogli pregledati i ispraviti ako je potrebno. Tada rije~ mo`ete zanemariti. standardni.4). pogledajte u ugra|enu pomo} i potra`ite “grammar and writing style options”. ali je ne ujedinjuju s provjerom gramati~kih pogre{aka. ispraviti ili dodati rje~niku. Ako `elite samo provjeru pravopisa. najprije odaberite tekst. Tako|er mo`ete stvoriti i vlastiti stil pisanja kombiniraju}i najbolje od svakog. isklju~ite opciju Check Grammar. Word pregledava cijeli dokument po~evši od kursora. Ina~e. (Kursor mo`ete postaviti na po~etak dokumenta pritiskom na tipke Ctrl+Home. VJE@BA Problemi u pronala`enju teksta Ako ne mo`ete prona}i tekst za koji ste sigurni da se nalazi u dokumentu. Provjera pravopisa pregledava svaku rije~ po standardnom rje~niku i ozna~ava nepoznate rije~i.) Odaberite Tools. . PRAVOPISNIH I GRAMATI^KIH POGRE[AKA Word ujedinjava provjeru pravopisnih i gramati~kih pogre{aka kako biste odjednom mogli provjeriti cijeli dokument.26 4. Prikazuje se okvir za dijalog Spelling and Grammar (slika 4. Word upotrebljava standardna pravila pisanja koja su podijeljena na ~etiri grupe stilova pisanja: uobi~ajeni. Da biste provjerili pravopis i gramatiku u dijelu teksta.

a potencijalnu pogre{ku ozna~ava zelenom bojom. Upotrijebite jednu od ponu|enih zamjena. a samu rije~ ozna~ava crvenom bojom. kliknite AutoCorrect. @elite li zamijeniti sve iste pravopisne pogreške u dokumentu. kliknite Add. loše napisana rije~ je ozna~ena.PROVJERA PRAVOPISA U WORDOVU DOKUMENTU 27 Kada Word prona|e rije~ koja se ne nalazi u rje~niku. upotrijebite jednu od sljede}ih radnji: l l Ispravite pogre{ku sami. Na taj na~in Word }e automatski ispravljati loše napisanu rije~. @elite li dodati loše napisanu rije~ i njezinu zamjenu popisu AutoCorrecta. Na slici 4. l l l . prikazuje re~enicu u okviru za tekst. Za svaku loše napisanu rije~ ili gramati~ku pogrešku koju Word prona|e. ispravite je sami ili odaberite iz popisa Suggestions i kliknite Change All. SLIKA 4.4 U okviru za dijalog Spelling and Grammar. uredite tekst i kliknite Change. @elite li dodati ispravno napisanu rije~ Wordovu rje~niku. okvir ostaje prazan). a predlo`ena zamjena je prikazana.4 kao primjer ozna~ena je rije~ copany. odaberite zamjenu iz okvira za popis Suggestions i kliknite Change. prikazuje rije~ i pripadaju}i tekst u okviru za popis Not in Dictionary. Predlo`ena rije~ za zamjenu prikazuje se u okviru za popis Suggestions (ako Word nema što predlo`iti. Kada Word prona|e gramati~ku pogre{ku.

kliknite Ignore Rule. kliknite Next Sentence. (Kliknite Cancel ako ranije `elite završiti provjeru. VJE@BA l l @elite li zanemariti loše napisanu rije~. kliknite desnim gumbom miša na podcrtani tekst i odaberite tekst zamjene iz popisa. To je dio obilje`ja Spelling and Grammar koji provjerava tekst pri njegovu unosu. kliknite Ignore. Da biste ispravili pogrešku. @elite li zanemariti sve ozna~ene pogreške pravopisa u dokumentu. . U sljede}oj }ete vje`bi nau~iti kako raditi s tablicama u Wordu. @elite li prona}i sljede}u re~enicu s gramati~kom pogreškom. U ovoj ste vje`bi nau~ili kako prona}i i zamijeniti tekst i kako upotrijebiti provjeru pravopisnih i gramati~kih pogre{aka.28 4. kliknite Ignore All. l l Ponavljajte ako je potrebno. Kada je cijeli dokument pregledan.) Provjera pri unosu teksta Dok unosite tekst mo`ete primijetiti zelena i crvena valovita podcrtavanja rije~i. Word }e prikazati poruku. @elite li zanemariti gramati~ke pogreške u dokumentu.

Postavite kursor na mjesto gdje `elite stvoriti tablicu. Svaka }elija je neovisna o drugoj i mo`e sadr`avati tekst. dok Excelove upotrebljavamo kada obavljamo razli~ite prora~une. Upotrijebite sljede}e korake kako biste umetnuli novu praznu tablicu u dokument: 1. crte`e – sve što sadr`i i Wordov dokument.1).5. brojeve. Table. . te kako je urediti i formatirati. Vje`ba RAD S TABLICAMA U WORDU U ovoj vje`bi nau~it }ete kako dodati tablicu u dokument. UMETANJE TABLICE Tablica omogu}ava organiziranje informacija u retke i stupce. pa ~ak i drugu tablicu. Insert. Veli~inu i formatiranje svake pojedine }elije mo`ete vrlo dobro nadzirati. Word ili Excel Wordove tablice su odli~ne za formatiranje teksta. Dijelovi redaka i stupaca nazivaju se }elije – u njih }ete utipkati ili umetnuti podatke. 2. Odaberite Table. Prikazuje se okvir za dijalog Insert Table (slika 5. U ostalim vje`bama nau~it }ete kako stvoriti tablicu podataka (u Accessu) i kako umetnuti tablice u vašu prezentaciju (u PowerPointu).

kliknite gumb Insert Table koji se nalazi na standardnoj alatnoj traci i vucite do `eljenog broja redaka i stupaca.1 Utipkajte broj redaka i stupaca u okviru za dijalog Insert Table. 5.30 5. Ve} napisani tekst smjestiti u tablicu Ako `elite stvoriti tablicu iz ve} postoje}eg teksta.) 4. Kliknite broja~ pored okvira za tekst Fixed column i odaberite Brzo do tablice Da biste brzo umetnuli tablicu. `eljenu širinu svakog stupca (u palcima). odaberite tekst i tada Table. @elite li pridijeliti jedan od Wordovih automatskih formata tablice. da bi Word stvorio najbolju mogu}u tablicu. Convert Text to Table. kliknite gumb AutoFormat. odaberite `eljeni format i kliknite OK. U tom okviru odaberite opciju Auto kako biste prilagodili širinu stranice odre|enom broju stupaca. . (Kasnije }ete mo}i promijeniti te brojeve. VJE@BA SLIKA 5. U okvire za tekst Number of columns i Number of rows utipkajte broj redaka i stupaca nove tablice ili kliknite broja~ pored okvira za tekst. U podru~ju Separate Text At odaberite opciju kako je tekst podijeljen. 3.

izme|u teksta i ruba }elije. stupci s desna i retci ispod popunjavaju prazna mjesta nastala brisanjem. Upotrijebite sljede}e korake kako biste umetnuli redak ili stupac u tablicu: 1. on mijenja izgled u strelicu. Kliknite na }eliju u retku ili stupcu koju `elite izbrisati. Odaberite Table. Kada to uradite. SLIKA 5. jednostavno odaberite tekst i pritisnite tipku Delete.RAD S TABLICAMA U WORDU 31 BRISANJE I UMETANJE ]ELIJA . Brzi odabir! Odabrati mo`ete sadr`aj }elije ili cijelu }eliju. Delete. Kada pokaziva~ miša postavite u to podru~je. Za potpuno brisanje retka ili stupca u tablici. 3. Cells. upotrijebite sljede}e korake: 1.2). Tako|er mo`ete izbrisati cijele retke ili stupce. Odaberite Delete Entire Row za brisanje retka ili Delete Entire Column za brisanje stupca. REDAKA I STUPACA Svaku pojedinu }eliju mo`ete o~istiti tako što }ete izbrisati njezin sadr`aj i ostaviti }eliju praznu. 2. @elite li izbrisati sadr`aj }elije. Prikazuje se okvir za dijalog Delete Cells (slika 5. Da biste odabrali cijelu }eliju kliknite na njezinu lijevu marginu. . Kliknite u tablicu na mjesto gdje `elite umetnuti redak ili stupac.2 Pomo}u okvira za dijalog Delete Cells mo`ete izbrisati cijeli redak ili stupac u tablici. Kliknite OK i Word }e izbrisati redak ili stupac.

Odaberite Table. @elite li pomicati stupac ili redak pritisnite Ctrl+X ili kliknite gumb Cut. Da biste kopirali pritisnite tipke Ctrl+C ili kliknite na gumb Copy koji se nalazi na standardnoj alatnoj traci. Insert. ILI KOPIRANJE STUPACA I REDAKA Upotrijebite sljede}e korake ako `elite kopirati ili pomicati cijele stupce ili retke s jednog mjesta na drugo u tablici: POMICANJE 1. `elite li umetnuti tri nova retka izme|u redaka broj 2 i 3. Odaberite stupac ili redak povla~e}i pokaziva~ miša preko }elija ili kliknite u stupac ili redak i odaberite Table. l l l Ako `elite umetnuti više od jednog retka ili stupca. 4 i 5 (u bilo kojem stupcu). postavite pokaziva~ miša u posljednju }eliju i pritisnite tipku Tab. odaberite }elije u retcima 3. Dodavanje retka Da biste umetnuli novi redak na dnu tablice. Select. 2. Tada odaberite opciju Row ili Column. Odaberite Columns to the Right `elite li umetnuti novi prazan stupac desno od kursora. Da biste odabrali nekoliko }elija istovremeno.32 5. Odaberite Rows Below `elite li umetnuti novi prazan redak ispod kursora. . Odaberite Rows Above `elite li umetnuti novi prazan redak iznad kursora. U ovom izborniku imate ~etiri mogu}nosti: l Odaberite Columns to the Left `elite li umetnuti novi prazni stupac lijevo od kursora. odaberite toliko }elija koliko `elite umetnuti redaka ili stupaca. VJE@BA 2. Na primjer. povucite pokaziva~ miša preko njih ili odaberite jednu i pritisnite tipku Shift i upotrijebite tipke s oznakama strelica za daljnje odabiranje.

4. SLIKA 5. Ako je potrebno.3). Upotrijebite sljede}e korake da nau~ite kako: 1. kliknite na karticu Column kako biste prikazali opcije stupca (slika 5. . 3. 2. U okvir za tekst Preferred Width unesite `eljenu širinu stupca ili kliknite broja~ pored okvira za tekst i promijenite podešenje. na standardnoj alatnoj traci. Tablica prihva}a i prikazuje novu širinu stupca. a retci iznad). Pritisnite Ctrl+V ili kliknite na gumb Paste koji se tako|er nalazi PROMJENA [IRINE STUPCA Za promjenu širine stupca mo`ete upotrijebiti miša ili okvir za dijalog.RAD S TABLICAMA U WORDU 33 3. Table Properties. 4. Kliknite bilo koju }eliju u stupcu koji `elite promijeniti.3 U okviru za dijalog Column Properties utipkajte odre|ene vrijednosti širine stupca. Kliknite Previous Column ili Next Column kako biste promijenili podešenja ostalim stupcima u tablici. Kliknite OK. Odaberite Table. (Zapamtite da se stupci ume}u lijevo od kursora. Iznad okvira za tekst brojkom je ozna~en stupac na kojem radite promjene. Kliknite novo mjesto stupca ili retka.

Odaberite Table. boju ili stil ruba za cijelu tablicu. Ako je potrebno isklju~ite opcije Formats to Apply. poništite promjenu (Ctrl+Z). promjena se odnosi samo na retke koji sadr`e odabrane }elije. . Odaberite }elije u tablici kojima `elite promijeniti rubove ili kliknite u tablicu kako biste dodali rub oko cijele tablice. Kliknite na karticu Borders. Povucite rub stupca na `eljenu širinu. promjena širine odnosi se na cijeli stupac. Koliko široko? Ako ni jedna }elija nije odabrana dok povla~ite rub }elije. Ve} definirani formati tablica Nemojte zaboraviti da mo`ete uštedjeti puno vremena upotrebom Wordovih ve} definiranih formata tablica. mo`ete promijeniti rubove ili ih ukloniti. Kliknite bilo gdje izvan tablice i probajte ponoviti radnju. Ako je }elija odabrana. Borders and Shading da biste prikazali okvir za dijalog Borders and Shading.34 5. VJE@BA @elite li brzo promijeniti širinu stupca. postavite pokaziva~ miša na desni rub stupca – pokaziva~ mijenja izgled u dvostruku tanku crtu sa strelicama okrenutim lijevo i desno. pojedinu }eliju ili odabrane }elije. Odaberite format kako biste u podru~ju Preview vidjeli njegov izgled. Naravno. 2. Odaberite Format. PRIDJELJIVANJE RUBOVA TABLICI Po osnovnom podešenju Word oko svake }elije postavlja tanki rub. Promijeniti mo`ete širinu. Table AutoFormat. Ukoliko promijenite širinu stupca. a promjenu prihvati samo jedan redak. Upotrijebite sljede}e korake: 1.

Odaberite `eljeno podešenje ruba i u podru~ju Preview pogle- dajte kako }e novo podešenje izgledati. a olakšat }e vam rad u tablici. sa~ekajte par sekundi dok se ne prika`e puni izbornik. Show Gridlines. Hide Gridlines kako biste sakrili rubove. Odaberite Table. Ako se opcije Show Gridlines i Hide Gridlines ne prika`u u izborniku Table. Ako radite s tablicom koja nema rubove. Kada završite s radom odaberite Table. .RAD S TABLICAMA U WORDU 35 3. te kako je ure|ivati i formatirati. mo`ete prikazati sive rubove tablice koji ne}e biti ispisani s dokumentom. U ovoj vje`bi nau~ili ste kako dodati tablicu u dokument. Sljede}a vje`ba nau~it }e vas kako upotrijebiti stilove u dokumentu. Budite sigurni da je ispod podru~ja Apply To potvr|ena dobra opcija. Table ili Cell.

jednostavno pridijelite stil. podcrtavanje. tabulatore.6. Umjesto da ponavljate odre|ene naredbe formatiranja. Word sadr`i dvije vrste stilova: l Paragraph Styles – Pridjeljuje se cijelom odlomku i uklju~uje sve aspekte formatiranja koji se odnose na odlomak: pismo. odre|eni stil mo`e imati pismo Arial. uvla~enje od jednog palca. Tako|er. . rubove itd. te ima dodatnu prednost u dosljednosti. svi formati koje mo`ete pridijeliti odabirom izbornika Format i podizbornika Font). masni znakovi (drugim rije~ima. Na primjer. ŠTO JE STIL Wordovi stilovi nude snagu i fleksibilnost pri formatiranju dokumenta. a osnovno podešeni stil odlomka naziva se Normal. Svaki odlomak ima stil. razmak izme|u redaka. Character Styles – Pridjeljuje se bilo kojem odjeljku teksta i uklju~uje formatiranje koje se odnosi na pojedine znakove: ime i veli~ina pisma. veli~ine 14 to~aka. Vje`ba STILOVA U WORDU UPOTREBA U ovoj vje`bi nau~it }ete kako upotrijebiti stilove da biste ubrzali poslove ure|ivanja dokumenta. pokazat }emo vam kako upotrijebiti ve} definirane stilove u Wordu i kako stvoriti vlastiti stil. dvostruki razmak izme|u redaka i obostrano poravnavanje. Ne postoji osnovno podešeni stila znaka. Stil je skup formata kojem mo`ete pridijeliti ime i spremiti ga za naknadnu upotrebu. l Pridjeljivanje stila je mnogo br`e no pridjeljivanje svakog pojedinog elementa formatiranja.

1).1 Izaberite stil iz popisa Style na alatnoj traci za formatiranje.UPOTREBA STILOVA U WORDU 37 Ako naknadno mijenjate definiciju stila. Simbol stila znaka Simbol stila odlomka Veli~ina pisma Ime stila prikazuje pismo i izgled Simbol poravnavanja SLIKA 6. PRIDJELJIVANJE STILA TEKSTU Da biste pridijelili stil odlomku. makronaredbe i ostale vrste prilago|avanja. kao i na veli~inu i poravnavanje (slika 6. ~uvare mjesta tekstu. odaberite ih. U sljede}oj vje`bi nau~it }ete kako stvoriti predlo`ak. Simboli koji se nalaze u popisu upu}uju na to radi li se o stilu odlomka ili znaka. Odaberite tekst `elite li pridijeliti stil znaka. postavite pokaziva~ miša bilo gdje u odlomak. Word ima nekoliko ve} definiranih stilova. Tada upotrijebite sljede}e korake kako biste pridijelili `eljeno formatiranje: 1. sav tekst }e prihvatiti novi stil formatiranja. Kliknite strelicu padaju}eg popisa Style koja se nalazi na alatnoj traci za formatiranje kako biste vidjeli popis dostupnih stilova s prikazanim imenima stilova u pismu stila. Predlo`ak je dokument koji sadr`i stilove. a tako|er mo`ete stvoriti i vlastiti. . Stvoriti stil ili predlo`ak? Stil je skup naredbi za formatiranje koje mo`ete pridijeliti odlomcima ili znakovima. @elite li pridijeliti stil odlomka na više odlomaka.

nakon što završite rad. Ina~e. prikazat }e se ime stila znaka. kliknite strelicu pored gumb More Buttons. Pregled imena stila Okvir za popis Style prikazuje ime stila pridijeljenog tekstu gdje se nalazi kursor. opisanog u tri koraka: . klikom na njegovo ime. Zapamtite da }e Word uvrstiti i taj gumb na alatnu traku. Brisanje stilova znaka Da biste izbrisali stil znaka iz teksta. To zapravo nije stil. 2. Odaberite `eljeni stil. Na paleti neupotrijebljenih gumba na}i }ete okvir Style i strelicu padaju}eg popisa. STVARANJE NOVOG STILA Nema granica upotrebi Wordovih stilova. Stil se pridjeljuje odre|enom tekstu. Ako je na odabrani tekst pridijeljen stil znaka. Zapravo.38 6. Kliknite na strelicu i odaberite stil. VJE@BA Ne mo`ete prona}i gumb Style Ako na alatnoj traci ne vidite gumb Style. koja se nalazi na desnom kraju alatne trake. Jedan od na~ina stvaranja novog stila je pomo}u primjera. stvaranje vlastitog stila je osnovni dio izvla~enja najboljeg iz Wordovih stilova. prikazuje se stil odlomka pridijeljen trenutnom odlomku. odaberite tekst i pridijelite mu stil Default Paragraph Font. ve} odre|uje da se na odabrani tekst primjenjuje stil trenutnog odlomka.

U tre}em koraku budite sigurni da niste unijeli ime ve} definiranog stila. Novi stil mo`ete stvoriti od po~etka ili ga zasnovati na ve} postoje}em stilu. vratite se na prethodno stanje odabirom izbornika Edit i klikom na Undo Style. Style da biste otvorili okvir za dijalog Style. Ovu metodu morate upotrijebiti stvarate li stil znaka. formatiranje stila }e se pridijeliti odlomku. Upotrijebite sljede}e korake kako biste stvorili novi stil: 1. Ako odaberete ovu drugu opciju. Prikazuje se okvir za dijalog New Style (slika 6. upotrijebite Wordove stilove naslova. Utipkajte ime novog stila i pritisnite tipku Enter. Ako stvorite vlastiti stil za naslove. novi stil sadr`avat }e sve formate osnovnog stila i sva dodavanja i promjene koje }ete unijeti pri definiranju stila. . Odaberite Format.2). a vaše promjene }e nestati. 2. Ako to uradite. onda ne}ete mo}i pregledati strukturu. Stilovi za naslove Za naslove mo`da ne}ete `eljeti stvarati vlastite stilove. primjerice. Upotreba ponu|enih stilova (Heading 1. Ako.UPOTREBA STILOVA U WORDU 39 1. 3. Heading 2 itd) nudi prednosti. 2. mo`ete prije}i u prikaz Outline kako biste vidjeli strukturu dokumenta zasnovanu na naslovima. Klinite na gumb New. Kliknite okvir za popis Style. Novi stil mo`ete stvoriti odabirom opcija formatiranja iz okvira za dijalog New Style. Postavite kursor u odlomak koji ste upravo formatirali sa svim podešenjima koja `elite u stilu. Sljede}a prednost upotrebe Wordovih ve} definiranih stilova za naslove jest njihova unaprijed podešena veza s izradom kazala i sadr`aja. Ako vam se to ipak dogodi. Tada ponovite korake dva i tri i dajte stilu jedinstveno ime.

novi }e stil biti dostupan samo u trenutnom dokumentu. podru~je Preview }e prikazati izgled stila. 5. Ne potvrdite li opciju.2 Stvorite novi stil od po~etka ili zasnovan na ve} postoje}em stilu u okviru za dijalog New Style. Kliknite gumb Format i iz izbornika odaberite podešenje formati- . kliknite OK kako biste se vratili u okvir za dijalog Style. Kliknite strelicu padaju}eg popisa Style Type i odaberite opciju Character ili Paragraph ovisno stvarate li stil odlomka ili znaka. vaš dokument. 6. 3. (Ova opcija dostupna je samo za stil odlomka. Ako `elite da novi stil bude dio predloška na kojem je zasnovan 7. potvrdite opciju Add to Template. 4. kliknite strelicu padaju}eg popisa Based On i iz popisa odaberite osnovni stil. Ako `elite stvoriti novi stil zasnovan na ve} postoje}em. Potvrdite opciju Automatically Update kako bi promjene koje 8. unosite naknadno bile pridijeljene stilu. a podru~je Description }e opisati elemente stila.) ranja.40 6. Ako ste napravili promjene. VJE@BA Kliknite kako biste odabrali osnovni stil Utipkajte ime stila Kliknite kako biste odabrali vrstu stila Kliknite kako biste odabrali opcije formatiranja SLIKA 6. Kada završite s radom. U okvir za tekst Name utipkajte ime novog stila.

Kada promijenite formatiranje.UPOTREBA STILOVA U WORDU 41 9. sav tekst dokumenta }e prihvatiti novo formatiranje stila. 2. Ako kliknete Close. Kliknite strelicu padaju}eg popisa List i odaberite koje stilove `elite prikazati u popisu Styles: l All Styles – Prikazat }e se svi stilovi definirani u trenutnom dokumentu. SLIKA 6. l l . Styles in Use – Prikazat }e se stilovi pridijeljeni tekstu u trenutnom dokumentu. Kliknite gumb Apply kako biste pridijelili novi stil trenutnom tekstu ili odlomku.3). PROMJENE U STILU Promijeniti mo`ete formatiranje bilo kojeg stila. novi stil }ete spremiti bez pridjeljivanja bilo tekstu bilo odlomku. bilo da ste vi definirali stil ili je stil ve} definiran u Wordu. Style da biste otvorili okvir za dijalog Style (slika 6. Odaberite Format. User Defined Styles – Prikazat }e se svi upotrijebljeni definirani stilovi u trenutnom dokumentu.3 U okviru za dijalog Style odaberite koji }e stilovi biti prikazani u popisu stilova. Upotrijebite sljede}e korake kako biste unijeli promjene u stil: 1.

okvir za dijalog }e vas pitati `elite li promijeniti stil ili vratiti prethodne formate stila. Prikazuje se okvir za dijalog Modify Style koji izgleda isto kao okvir za dijalog New Style (slika 6. 4. koji se nalazi na alatnoj traci za formatiranje (tako da je ime stila ozna~eno) i pritisnite Enter. te kako promijeniti postoje}i. 5. Kliknite OK kako biste se vratili u okvir za Brza promjena stila Najbr`i na~in promjene stila je pridjeljivanje stila tekstu u dokumentu i tada unošenje promjena izgleda stila. dijalog Style. Kliknite na gumb Modify.2). kako stvoriti vlastiti predlo`ak. Kliknite okvir Style. . U sljede}oj vje`bi nau~it }ete kako upotrijebiti Wordove predloške. VJE@BA 3. i tada kliknite Close. U ovoj vje`bi nau~ili ste kako upotrijebiti stil ili stvoriti vlastiti. Ako opcija nije potvr|ena. Ako je u okviru za dijalog New Style (slika 6.2) potvr|ena opcija Update Automatically. U popisu Styles kliknite ime stila koji `elite promijeniti.42 6. stil se automatski mijenja. Unestite promjene.

PowerPoint i Publisher sadr`e predloške koje mo`ete upotrijebiti trenutno. Da biste otvorili predlo`ak u Wordu.) Predlošci štede vrijeme stvaranja i formatiranja dokumenta. Da biste stvorili dokument zasnovan na predlošku. dvostruko kliknite na predlo`ak. Slika 7. Vje`ba UPOTREBA PREDLO@AKA U WORDU U ovoj vje`bi nau~it }ete kako upotrijebiti predlo`ak. New. Prikazuje se okvir za dijalog New. Word. odaberite File.1 prikazuje karticu Letters&Faxes u okviru za dijalog New. stvarate li mnogo dopisa. (Access ima ~arobnjaka koji upotrebljava predloške za stvaranje razli~itih vrsta baza podataka. Excel. Kliknite na predlo`ak kako biste ga prikazali u okviru Preview. stvoriti vlastiti ili promijeniti postoje}i. UPOTREBA WORDOVIH PREDLO`AKA Predlošci su dokumenti koje stvarate kako bi slu`ili kao model ostalim dokumentima. Kliknite na karticu kako biste prešli na novu kategoriju predlo`aka. . Sljede}i put kada stvarate dopis.7. Na primjer. otvorite predlo`ak i popunite praznine u njemu. Istra`it }ete kako upotrijebiti Wordov predlo`ak. stvorite predlo`ak dopisa koji sadr`i podešenja formata i ~uvare teksta.

mo`e se pojaviti ova poruka: Click OK to install additional templates and create a new file (Kliknite OK kako biste instalirali dodatne predloške i stvorili novu datoteku). Predlošci nisu instalirani Nisu svi predlošci instalirani tijekom uobi~ajene instalacije.1 U okviru za dijalog New ima 10 kategorija predlo`aka i ~arobnjaka. mo`ete uštedjeti na vremenu i zasnovati svoj predlo`ak na ve} definiranom Wordovu . U stvari.44 7. Kategorije mogu biti razli~ite ovisno o izboru instalacije. Kada kliknete na predlo`ak da biste vidjeli njegov izgled. STVARANJE NOVOG PREDLO[KA Word olakšava stvaranje vlastitog predloška. VJE@BA ^arobnjak Okvir Preview SLIKA 7. Umetnite CD Office 2000 i kliknite OK kako biste instalirali predloške.

odaberite ikonu predloška u okviru za dijalog. Unesite tekst ~uvara mjesta i ostale elemente koje `elite da sadr`i novi predlo`ak. i pridijelite `eljeno formatiranje tekstu. New da biste otvorili okvir za dijalog New. U ostalim slu~ajevima. 4. 2. Kliknite gumb opcije Template (u gornjem desnom kutu). Upotrijebite sljede}e korake kako biste stvorili novi predlo`ak: 1. Ako ne mo`ete prona}i sli~an predlo`ak. odaberite ikonu Blank Document koja se nalazi na kartici General (slika 7. Odaberite File. stvorite vlastiti od po~etka pomo}u predloška Blank Document. Mnoge stvari su ve} napravljene i sve što trebate uraditi je unijeti vlastite elemente. Tako|er mo`ete stvoriti bilo koji stil koji `elite u predlošku.UPOTREBA PREDLO@AKA U WORDU 45 predlošku.2). tako što }ete ga otvoriti. Ako `elite novi predlo`ak zasnovati na postoje}em. . unijeti promjene i spremiti pod drugim imenom. 3. ^uvari mjesta To je tekst koji `elite prikazati u svim dokumentima stvorenim na novom predlošku.2 Stvoriti mo`ete novi predlo`ak zasnovan na postoje}em. Klinite da biste otvorili predlo`ak Kliknite da biste stvorili predlo`ak od po~etka SLIKA 7.

Ako `elite da novi predlo`ak bude uklju~en u postoje}u karticu (na primjer. bom do 256 znakova. Ako spremite svoje predloške na ta mjesta ne}ete ih mo}i vidjeti u okviru za dijalog New. Sve što trebate u~initi je prilagoditi predloške svojim potrebama. Pozvati mo`ete bilo koji postoje}i predlo`ak (koji ste sami stvorili ili koji ste instalirali s Wordom). 5. kliknite gumb Create New Folder i utipkajte ime mape. Datoteke spremljene ovdje bit }e prikazane na kartici General u okviru za dijalog New. njezino ime postaje i ime nove kartice u okviru za dijalog New. PROMJENA POSTOJE]EG PREDLO[KA Wordovi predlošci su profesionalno dizajnirani i spremni za upotrebu. Save ili kliknite gumb Save koji se nalazi na stan- dardnoj alatnoj traci. unesite opisno ime predloška upotre7. Prikazuje se okvir za dijalog Save As. Wordovi ugra|eni predlošci su smješteni na razli~ita mjesta (objašnjenje u drugom koraku sljede}eg odjeljka). promijeniti ga i spremiti sa svojim promjenama.46 7. Predlo`ak je sada dostupan svaki put kada zapo~injete stvaranje novog dokumenta. Word sprema predlo`ak pod odre|enim imenom. 6. . Word }e vam olakšati posao. Kliknite gumb Open koji se nalazi na standardnoj alatnoj traci kako biste otvorili okvir za dijalog Open. Ako stvorite podmapu. Ve} je odabrana opcija Document Tamplate u okviru Save as Type i Word nudi to~nu mapu predlo`aka. VJE@BA Spremanje predlo`aka Novi predlo`ak morate spremiti u mapu koju nudi Word ili stvoriti podmapu. Kliknite Save. Odaberite File. U okvir za tekst File Name. Kada u petom koraku otvorite okvir za dijalog Save As. Evo kako: 1. Letters&faxes) morate stvoriti podmapu s tim imenom.

Kliknite na bilo koju kategoriju koja nije instalirana i odaberite opciju Run from My Computer da biste instalirali kategoriju. . Kliknite na gumb Add or Remove Features. Da biste instalirali ostale pokrenite program Setup s CD-a Office 2000. SLIKA 7.3 Upotrijebite padaju}i popis Files of Type kako biste odabrali vrstu datoteka koje `elite vidjeti u okviru za dijalog Open. Da biste promijenili jedan od Wordovih predlo`aka. kliknite Update New. Nakon toga kliknite na znak plusa pored Wizards and Templates. samo neki predlošci i ~arobnjaci bit }e instalirani. Kliknite na strelicu padaju}eg popisa Files of Type i iz popisa odaberite opciju Document Templates (slika 7.3). potra`ite ga u mapi C:\Program Files\Microsoft Office\Templates\1033. Odaberite predlo`ak koji `elite promijeniti i kliknite Open. Tada kliknite oznaku plusa (+) pored Microsoft Word for Windows da biste prikazali opcije Worda.UPOTREBA PREDLO@AKA U WORDU 47 2. Ne mo`ete prona}i predlo`ak? Tijekom uobi~ajene instalacije. 3. Da biste promijenili jedan od vlastitih predlo`aka potra`ite ga u mapi C:\Windows\Application Data\Microsoft\Templates. Kada odaberete kategorije.

Save As kako biste otvorili okvir za dijalog Save As. Otvorite dokument na kojem `elite zasnovati predlo`ak. Upotrijebite sljede}e korake: 1. 3. Kada odaberete opciju Document Template. stranice. Okvir Save In automatski prelazi u mapu Templates. dokumenti koji su ranije stvoreni na tom predlošku ne}e prihvatiti promjene. U okvir za tekst File Name utipkajte opisno ime predloška i U tre}em koraku va`no je odabrati dobru mapu predloška. Unesite potrebne promjene. Word automatski prelazi u mapu Windows\Application Data\Microsoft\Templates. Predlošci spremljeni u ovu mapu vidljivi su u okviru za dijalog New na kartici General. spremiti predlo`ak. VJE@BA 4. STVARANJE PREDLOŠKA IZ DOKUMENTA Ponekad }e biti korisno stvoriti predlo`ak zasnovan na postoje}em Wordovu dokumentu.) kliknite Save. Word sprema promijenjeni predlo`ak na disk. 4. Kliknite strelicu padaju}eg popisa Save As Type i iz popisa odaberite opciju Document Template. 5. Kada promijenite predlo`ak. 2. Kliknite gumb Save na standardnoj alatnoj traci. Unesite promjene u predlo`ak ako je potrebno. . (Pogledajte upozorenje na vrhu 46. Odaberite File. ve} samo dokumenti koje }ete tek stvarati. dvostruko kliknite ime mape u koju `elite 5. Ako je potrebno.48 7.

Templates And Add-ins. 3. kada promijenite predlo`ak. . ne}e imati `eljeni efekt. U sljede}oj vje`bi nau~it }ete kako urediti radnu stranicu u Excelu. Odaberite Tools. Nau~ili ste kako upotrijebiti Wordove predloške. stilovi dokumenta }e biti automatski a`urirani na sve stilove koji su pridijeljeni svaki put kada u~itavate dokument. mili a`urirani dokument. samo dokumenti koji }e se kasnije stvarati prihva}aju promjene. Upotrijebite sljede}e korake: A@URIRANJE 1. Predlo`ak na kojem je zasnovan dokument prikazan je u okviru 4. Ostali elementi predloška koji su dodavani ru~no. stvoriti vlastite i promijeniti izgled postoje}im. Odaberite opciju Automatically Update Document Styles. Me|utim. Kliknite gumb Save na standardnoj alatnoj traci kako biste spreU ovoj vje`bi nau~ili ste kako upotrijebiti predloške.UPOTREBA PREDLO@AKA U WORDU 49 DOKUMENTA KADA JE PROMIJENJEN PREDLO@AK Kao što smo prethodno rekli.) Document Template. (Ako ne vidite opciju sa~ekajte nekoliko sekundi kako bi izbornik Tools prikazao opciju. 2. Otvorite dokument koji `elite a`urirati. Kliknite OK. kao što su ~uvari mjesta ili formati. S prihva}enom ovom opcijom. mo`ete a`urirati dokument odaberete li opciju Automatically Update Document Styles.

8. Ina~e. dvostruko kliknite na }eliju. Na taj na~in prelazite u ure|ivanje. Pritisnite tipke ozna~ene lijevom ili desnom strelicom kako biste 3. Pritisnite tipku Backspace da biste izbrisali znakove s lijeve strane kursora. retke. pa ponekad mo`ete unositi iste informacije više . kako urediti unos. Upotrijebite sljede}e korake: 1. Kliknite gumb Enter koji se nalazi na traci za formulu ili priti- Ako ipak promijenite mišljenje i ne `elite urediti unos. kliknite na }eliju i tada na traku za formulu ili pritisnite tipku F2. Rije~ Edit ispisana je na statusnoj traci. Vje`ba RADNIH STRANICA U EXCELU U ovoj vje`bi nau~it }ete kako revidirati radnu stranicu u Excelu. Tada utipkajte znakove koje `elite dodavati. stupce te kako pomicati i kopirati podatke. kako dodavati i brisati }elije. snite tipku Enter na tipkovnici kako biste prihvatili promjene. kliknite gumb Cancel ili pritisnite tipku Esc. URE\IVANJE URE\IVANJE UNESENIH PODATAKA Nakon što ste unijeli podatak u }eliju. mo`da }ete htjeti urediti podatke (pomo}u trake za formulu) ili prikaz podataka u }eliji. UBRZAVANJE UNOSA PODATAKA Unos podataka u radnoj stranici mo`e biti vrlo zamoran. Da biste uredili podatak u }eliji. pomicali kursor po unosu. 2. a tipku Delete za brisanje znakova s desne strane. Naslovi se ~esto ponavljaju.

1 Uporijebite hvataljku za popunu kako biste kopirali unos }elije u susjedne }elije. Excel nudi nekoliko mogu}nosti koje }e vam pomo}i da ubrzate unose koji se ponavljaju. Hvataljka za popunu Balon~i} SLIKA 8.1). Hvataljka za popunu Kada kliknete na }eliju. To je znak da je }elija odabrana. . kao što su klik miša za kopiranje unosa i inteligentni alati kao što su AutoFill i AutoComplete. Upotrijebite sljede}e korake kako biste kopirali sadr`aj jedne }elije u više }elija: 1. Povucite hvataljku za popunu dolje ili desno kako biste kopirali podatak u susjedne }elije (slika 8. Hvataljka za popunu je kvadrati} koji se nalazi u desnom donjem kutu ruba }elije. 2. Kliknite na }eliju ~iji sadr`aj `elite kopirati. oko nje se pojavljuje rub.URE\IVANJE RADNIH STRANICA U EXCELU 51 puta.

ISTOG PODATKA VI[E PUTA POMO]U AUTOCOMPLETEA Kada utipkate nekoliko po~etnih slova unosa. Across Worksheets. najprije odaberite radnu stranicu (stranice) u koju `elite kopirati.). ako utipkate Monday u }eliju i tada povu~ete hvataljku za popunu }elije preko susjednih. Na primjer. Velja~a. Contents (samo sadr`aj) ili Formats (samo formate) i kliknite OK. UNO[ENJE SERIJA PODATAKA POMO]U AUTOFILLA Unošenje serija podataka (kao što je Sije~anj. Odaberite Edit. pretpostavimo da `elite unijeti dr`avu pro- UNO[ENJE . pritisnite i dr`ite tipku Ctrl dok vu~ete hvataljku za popunu. Ne `elite stvoriti seriju podataka? Ako kopirate broj. Tuesday. Tada odaberite All (kako biste kopirali sadr`aj i formatiranje }elije). a ne `elite stvoriti seriju ve} kopirati to~an sadr`aj }elije. Dok vu~ete hvataljku za popunu osnovne }elije. klikom na jaha~e stranice dok u isto vrijeme dr`ite pritisnutu tipku Ctrl. February itd. Tada odaberite }elije koje `elite kopirati. stvarate seriju podataka Monday. Fill. AutoFill obavlja vaš posao. shva}aju}i prvi unos i stvaraju}i seriju unosa zasnovanom na njemu. VJE@BA Kopiranje izme|u radnih stranica Ako `elite kopirati sadr`aj }elija iz jedne u druge radne stranice radne bilje`nice. mjesec ili neki drugi element koji mo`e biti shva}en kao serija podataka (January. Dok vu~ete. AutoComplete inteligentno završava unos i zasniva ga na unosu koji ste ve} ranije unijeli u istom stupcu. Wednesday itd. balon~i} prikazuje što to~no kopirate kako biste prestali kopirati u odre|enoj }eliji i tako stvorili to~no odre|enu seriju podataka.52 8. Na primjer. O`ujak…) je vrlo sli~no kopiranju sadr`aja }elija.

]ELIJA . Upotrijebite sljede}e korake kako biste isprobali upotrebu AutoCompleta: 1. Prema osnovnim postavkama Excela. Da biste odabrali susjedne }elije. Pritisnite Enter kako biste prihvatili unos. nakon unosa prvih nekoliko slova AutoComplete }e ime dr`ave umetnuti u }eliju. Odaberite Tools. isklju~ite opciju u izborniku Options. pomicali ili brisali podatke u nekoliko }elija istovremeno. Utipkajte Spain i ponovno pritisnite tipku sa strelicom. Utipkajte England u }eliju i pritisnite tipku s oznakom strelice prema dolje kako biste se pomakli u }eliju ispod. opcija AutoComplete je uvijek uklju~ena. Excel }e prikazati popis unosa (slo`en po abecednom redu) koje automatski stvarate utipkavanjem nekoliko slova u stupac. kliknite na nju. Utipkajte e. AutoComplete radi samo s unosima u stupcima. 2. Ako vam to ne treba. Otvorite karticu Edit i isklju~ite opciju Enable AutoComplete For Cell Values. Evo razli~itih na~ina odabira: Da biste odabrali jednu }eliju. Tada mo`ete pristupiti `eljenoj akciji. ODABIR l l Da biste kopirali. Kliknite na rije~ u popisu kako biste je umetnuli u odabranu }eliju. najprije morate odabrati `eljene }elije. Tada utipkajte Italy i ponovno pritisnite tipku. kliknite na gornju lijevu }eliju grupe i povucite pokaziva~ miša. ne. prikazat }e se Italy ili Spain. i u }eliji }e se prikazati rije~ England. s pritisnutom lijevom tipkom. (Isto }e se dogoditi utipkate li i ili s. do donje desne }elije grupe.) Da biste vidjeli popis AutoComplete unosa. Utipkajte dr`avu jednom i sljede}i put kada `elite unijeti ime dr`ave.URE\IVANJE RADNIH STRANICA U EXCELU 53 izvodnje za seriju paketa. Options. kliknite desnim gumbom miša u }eliju i iz izbornika pre~ica odaberite Pick From List. Mo`ete li upotrijebiti AutoComplete u retcima? Na `alost.

povucite pokaziva~ miša. l Da biste pomicali ili kopirali podatke u radnoj stranici. PRILAGODBA RETKA [IRINE STUPCA I VISINE Da biste brzo prilagodili širine stupaca ili visine redaka. kliknite na zaglavlje retka ili stupca. @elite li promijeniti visinu retka ili širinu stupca pojedinom retku/stupcu prije|ite na drugi korak. @elite li odabrati više redaka ili stupaca. @elite li izbrisati podatak u }eliji ili }elijama.54 8. povucite granicu naslova stupca/retka. 1. preko zaglavlja redaka ili stupaca. To zna~i da ste podatak kopirali u Clipboard. podatak mo`da ne}e biti prikazan ili njegov prikaz mo`e izgledati ovako: #### (ako je rije~ o broju. Da biste promijenili visinu ili širinu dva ili više redaka ili stupaca. U bilo kojem slu~aju morate prilagoditi širinu kako biste mogli prikazati trenutnu vrijednost. bit }e ispisan u znanstvenom obliku). odaberite ih povla~enjem pokaziva~a miša s pritisnutom lijevom tipkom preko njihovih naslova. s pritisnutom lijevom tipkom.) Kliknite }eliju gdje `elite ulijepiti podatak i kliknite gumb Paste. (Excel }e ozna~iti }eliju s podebljanim to~kastim okvirom koji nazivamo marquee. VJE@BA l Da biste odabrali više }elija na razli~itim mjestima. pritisnite i dr`ite tipku Ctrl dok klikate pojedina zaglavlja redaka ili stupaca koje odabirete. Ako pak `elite odabrati retke ili stupce koji su na razli~itim mjestima. Da biste odabrali cijeli redak ili stupac }elija. Evo kako: Zašto oboje? Ponekad ne}ete `eljeti prilagoditi visinu retka jer }e se visina automatski prilagoditi promjenom veli~ine pisma. odaberite ih i pritisnite tipku Delete. . pritisnite i dr`ite tipku Ctrl dok klikate pojedine }elije koje odabirete. Ako širina stupca nije dovoljno široka kao njezin podatak. odaberite tekst i kliknite na gumb Cut (pomicanje) ili Copy (kopiranje) na standardnoj alatnoj traci.

@elite li visinu retka prilagoditi najni`em unosu. dvostruko kliknite na donju granicu naslova retka. 3. Ako `elite promjene izvršiti u više redaka ili stupaca. odaberite nijhove naslove i dvostruko kliknite na najdonju granicu naslova za retke ili krajnju desnu granicu naslova za stupce. dvostruko kliknite na desnu granicu naslova stupca.2 Kada mijenjate veli~inu stupca ili retka prikazuje se pomo}ni vodi~.2. . ]elije AutoFit Da biste širinu stupca prilagodili najširem unosu. kao što je prikazano na slici 8.) Balon~i} širine stupca Vodi~ SLIKA 8. Postavite pokaziva~ miša iznad jedne granice naslova retka ili stupca. Povucite granicu na `eljenu veli~inu.URE\IVANJE RADNIH STRANICA U EXCELU 55 2. Otpustite tipku miša i Excel }e prilagoditi visinu retka ili širinu stupca. (Upotrijebite desnu granicu naslova stupca da biste prilagodili širinu stupca ili donju granicu naslova retka za prilagodbu visine retka.

otvorite karticu Alignment. 3. SLIKA 8. Na primjer. Upotrijebite sljede}e korake kako biste produ`ili }eliju: 1. 2.56 8. Nakon što spojite }elije. Kada ste završili rad kliknite OK. naslova i formi. Cells. . Odaberite Format. bez obzira na njezinu duljinu. Vjerojatno }ete `eljeti prilagoditi tekst spojenim }elijama. Prikazuje se okvir za dijalog Cells (slika 8. `elite li postaviti tekst na sredinu }elije. Odaberite }eliju koju `elite spojiti. 4. Pre~ice za Merge i Center Odabrane }elije mo`ete spojiti i prilagoditi unos u krajnjoj lijevoj }eliji klikom na gumb Merge and Center koji se nalazi na alatnoj traci za formatiranje. odaberite Center iz padaju}ih popisa Vertical i Horizontal.3). tako dobivenu }eliju mo`ete formatirati kao bilo koju drugu. VJE@BA SPAJANJE ]ELIJA Prvi put ova opcija bila je primijenjena u Excelu 97 kao mogu}nost spajanja }elija pri unosu naziva. Kliknite Merge Cells. Ako je potrebno.3 Naredba Merge Cells pridru`uje se }eliji.

1. @elite li umetnuti }eliju. Ako vaša radna stranica sadr`i formule kao sadr`aj pomaknutih }elija. povucite preko brojeva redaka. (Ako opcija Cells nije prikazana. STUPACA I ]ELIJA Vrlo je lagano umetnuti cijeli redak ili stupac u radnu stranicu. iz okvira za dijalog Insert odaberite opciju Shift Cells Right (pomak }elija udesno) ili Shift Cells Down (pomak }elija nadolje). Columns ili Cells. Pomak }elija Umetanje }elija u sredinu postoje}eg unosa pretpostavlja da unos trenutne }elije prelazi u red ispod }elije ili u stupac s desne strane. Za odabiranje redaka. Tada kliknite desnom tipkom miša na jednu od njih i odaberite Insert iz ponu|enih pre~ica. Evo koje korake upotrijebiti: 1. odaberite broj }elija. Koraci koje }ete upotrijebiti vrlo su sli~ni kao pri umetanju }elija. sa~ekajte nekoliko sekundi kako bi je izbornik prikazao. Zbog toga dvostruko provjerite sve formule na koje bi se opcija mogla primijeniti. @elite li umetnuti više }elija.URE\IVANJE RADNIH STRANICA U EXCELU 57 UMETANJE REDAKA . Otvorite izbornik Insert i odaberite Rows. Upotreba pre~ice za umetanje Da biste brzo umetnuli redak ili stupac. povucite mišem preko slova stupaca koja se nalaze na vrhu radne stranice. mo`e vam se poremetiti prora~un. Da biste umetnuli jedan redak/stupac. stupaca ili redaka koliko `elite umetnuti. odaberite jedan ili više redaka/stupaca. odaberite }eliju koja se nalazi s lijeve strane od umetanja stupca ili }eliju koja se nalazi ispod ako se radi o umetanju retka. Da biste odabrali stupac. . odaberite }eliju gdje `elite umetnuti novu. stupaca ili redaka.) Odaberete li Cells.

Odabrati mo`ete i više }elija. Excel }e izbrisati redak ili stupac i ponovo pobrojati retke koji su i dalje prikazani te ponovno pridijeliti slova stupcima. VJE@BA BRISANJE REDAKA . te kako izbrisati }elije. retke i stupce. Sve }elije s formulama i imenima u formulama bit }e trenutno a`urirane. Ako ste odabrali }eliju. . Upotrijebite sljede}e korake kako biste izbrisali }eliju. redak ili stupac: 1. Delete. Kliknite na }eliju. U sljede}oj vje`bi nau~it }ete kako formatirati vrijednosti. U ovoj vje`bi nau~ili ste revidirati radnu stranicu u Excelu. u okviru za dijalog Delete odaberite opciju Shift Cells Left ili Shift Cells Down. Izaberite Edit. broj retka ili slovo stupca koje `elite izbrisati. brojeva redaka ili slova stupaca. 2. Nau~ili ste i kako pomicati i kopirati podatke. redak ili stupac. STUPACA I ]ELIJA Ponekad }ete `eljeti izbrisati }eliju. Tako|er ste nau~ili kako urediti unos.58 8. redaka ili stupaca povla~e}i pokaziva~ miša s pritisnutom lijevom tipkom preko }elija. a ne samo njihov sadr`aj.

50 (-120. zagradama ili s minus (-) znakom ispred njih. Prema osnovnim postavkama. postotak i drugo. zagradama ili s minus (-) znakom ispred njih. datum. Tako|er sadr`e zarez (. ovi unosi imaju dva decimalna mjesta.239 3400.50 ($3. Predstavljaju dolarsku vrijednost. Excel nudi široki spektar brojnih formata. Negativne vrijednosti mogu se prikazati u crvenoj boji. TABLICA 9. te kako poravnati unose u }elijama. FORMATIRANJE FORMATIRANJE VRIJEDNOSTI Broj~ane vrijednosti su mnogo više od obi~nih brojeva. Negativne vrijednosti mogu se prikazati u crvenoj boji.1 BROJ^ANI FORMAT EXCELOVI BROJ^ANI FORMATI PRIMJER 7.50) .) za odvajanje tisu}ica. nastavlja se General Number Currency $3. Vje`ba VRIJEDNOSTI U EXCELU U ovoj vje`bi nau~it }ete kako formatirati vrijednosti u Excelovoj radnoj stranici.39) OPIS Excel prikazuje vrijednost kao što ste je unijeli.9.400.400.1. Prema osnovnim postavkama. koji su prikazani u tablici 9.6 31567. ovi unosi imaju oznaku dolara i dva decimalna mjesta.

Prema osnovnim postavkama. znanstveni format sadr`i dva decimalna mjesta. Tako|er. Prema osnovnim postavkama.50 $978. ~etvrtina itd. Prema osnovnim postavkama. nastavlja se Accounting Date 11/7 Time 10:00 Percentage 99. Tako|er. ali mo`ete podesiti i druk~iji format ili formatiranje polovina. Excel mno`i vrijednost }elije sa 100 i prikazuje rezultat s oznakom postotka.60 9. Prema osnovnim postavkama. format datuma sadr`i mjesec i dan koji su odvojeni kosom crtom (/). ovi unosi imaju oznaku dolara i dva decimalna mjesta. format vremena sadr`i sat i minute me|usobno odvojene dvoto~kom (:).1 BROJ^ANI FORMAT NASTAVAK PRIMJER $3. Upotrijebite format kako biste brojeve prikazali u znanstvenom obliku. Prema osnovnim postavkama.50% Fraction ½ Scientific 3. mo`ete prikazati sekunde. te oznake za prijepodnevne (am) ili poslijepodnevne sate (pm). format razlomka ima sa svake strane razloma~ke crte po jednu brojku. VJE@BA TABLICA 9. mo`ete izabrati iz još mnogobrojnih formata.400.21 OPIS Upotrijebite ovaj format u stupcima kako biste poravnali znakove dolara i decimalna mjesta. Prema osnovnim postavkama. format postotka sadr`i dva decimalna mjesta.40E+03 .

U popisu Category odaberite format koji `elite upotrijebiti.0% Nakon što ste odabrali numeri~ki format.1 prikazuje da je odabran format Currency. Prikazuje se okvir za dijalog Format Cells. Odaberite Format.FORMATIRANJE VRIJEDNOSTI U EXCELU 61 TABLICA 9.) 3. Text Special 02110 Custom 00. brojeve telefona i ostalo. Upotrijebite bilo koji format iz popisa Type i unesite promjene u kodu. 4. . odaberite ostale opcije formatiranja. Odaberite }eliju ili više njih koje sadr`e vrijednosti koje `elite formatirati. Excel }e ponovno formatirati }eliju prema vašem odabiru. U okviru Sample prikazane su osnovne postavke formata za odre|enu kategoriju. dok 0 zna~i da ~uvare mjesta niste postavili. Excel prikazuje unos to~no onako kako ste ga utipkali. Simbol # predstavlja broj ~uvara mjesta. a bez upotrebe posebnih znakova. Slika 9. Ovaj format upotrijebite kada `elite stvoriti vlastiti.1 BROJ^ANI FORMAT NASTAVAK PRIMJER 135RV90 OPIS Upotrijebite ovaj format kako biste prikazali i brojeve i tekst u tekstualnom obliku. (Ako je potrebno kliknite na karticu Number. upotrijebite sljede}e korake: 1. Ako je potrebno. Ovaj format je stvoren kako biste mogli prikazati poštanske brojeve. Cells. 2. Kliknite OK ili pritisnite tipku Enter.

I tekst i brojevi postavljeni su na dno }elije.62 9.2). No bez obzira na postavljeno poravnavanje. 2. odaberite format za vrijednost u radnoj stranici. mo`ete unijeti promjene i poravnati podatak u }elijama prema vlastitim `eljama. . Tada odaberite opciju Clear i opciju Formats.1 U okviru za dijalog Format Cells. Odaberite }eliju ili više njih u kojima `elite uraditi poravnavanje. Prikazuju se opcije poravnavanja (slika 9. odaberite }eliju ~ije formatiranje `elite izbrisati i otvorite izbornik Edit. Cells ili pritisnite tipke Ctrl+1 kako biste prikazali okvir za dijalog Format Cells. PORAVNAVANJE UNOSA U ]ELIJAMA Svi unosi u }elijama automatski su poravnati ve} pri unosu. Upotrijebite sljede}e korake kako biste promijenili poravnavanje: 1. 3. VJE@BA Brisanje formata Ako `elite izbrisati format brojeva iz }elije (i vratiti se na osnovni format). Tekst je poravnat uz lijevu stranu. na kartici Number. Kliknite na karticu Alignment. SLIKA 9. Odaberite Format. a brojevi uz desnu.

Vertical – Omogu}uje odre|ivanje poravnanja tekst u odnosu na gornju i donju granicu }elije. Svi podaci su izbrisani osim podatka koji se nalazi u gornjoj lijevoj }eliji odabranih }elija. (@elite li naslov ili neki drugi tekst. bez promjene širine }elije. Merge Cells – Spaja nekoliko }elija u jednu.FORMATIRANJE VRIJEDNOSTI U EXCELU 63 SLIKA 9.) Shrink to Fit – Smanjuje se veli~ina pisma kako bi tekst bio vidljiv u }eliji bez promjene širine }elije. postaviti u središte. (Excel uvijek prikazuje tekst u jednom retku. Orientation – Omogu}ava da tekst postavite ukoso ili da ispisujete od gore prema dolje (umjesto s lijeve prema desnoj strani). odaberite opciju Center Across Selection. koji cijeli nije vidljiv u }eliji. Wrap Text – Excel }e prelomiti duge redove kako bi bili vidljivi u }eliji.2 Kartica Alignment u okviru za dijalog Format Cells sadr`i opcije okomitog i vodoravnog poravnavanja teksta u }eliji. Odaberite iz sljede}ih opcija ili grupa opcija kako biste podesili poravnavanje: l Horizontal – Omogu}uje odre|ivanje poravnavanja teksta u odnosu na lijevu i desnu granicu }elije. l l l l l . kliknite na pripadaju}e gumbe koji se nalaze na alatnoj traci za formatiranje.) Da biste brzo vodoravno poravnali tekst uz lijevu/desnu stranu ili na sredinu. 4.

VJE@BA Uvla~enje teksta u }eliji Ako unosite odlomak u jednu }eliju. Tako|er. Nakon odabira lijevog poravnavanja. 5. @elite li brzo dodavati ili brisati uvlake. mo`ete odlomak uvu}i odabirom opcije Left (Indent) koja se nalazi u okviru za popis Horizontal u okviru za dijalog Format Cells. upotrijebite gumbe Decrease Indent ili Increase Indent koji se nalaze na alatnoj traci za formatiranje. . mo`ete pregledati mogu}nosti uvla~enja u okviru Indent. Kada završite rad kliknite OK ili pritisnite tipku Enter. U ovoj vje`bi nau~ili ste kako formatirati vrijednosti u svojoj radnoj stranici. U sljede}oj vje`bi nau~it }ete kako formatrati radne stranice. nau~ili ste kako poravnati unose u }elijama.64 9.

@elite li to~no odrediti crte koje }e biti prikazane na ispisu (ili na zaslonu). no mo`ete odabrati ispis mre`e. Uz upotrebu gore navedenih vrsta formatiranja. Page Setup. Promijeniti mo`ete pismo.10. Kliknite na karticu Sheet. . DODAVANJE RUBOVA ]ELIJAMA Dok je na zaslonu prikazana radna stranica. veli~inu pisma i dodavati boje. NAGLA[AVANJE ]ELIJA ^ak je i najjednostavniju radnu stranicu lakše pro~itati ako su va`nije }eije naglašene. Rub mo`e biti postavljen na sve ~etiri strane }elije ili na strane koje odaberete. Upotrijebiti mo`ete iste tehnike kao u Wordu da biste pridijelili masne. Vje`ba FORMATIRANJE RADNIH STRANICA U EXCELU U ovoj vje`bi nau~it }ete kako upotrijebiti alate za formatiranje kako biste naglasili va`nije }elije i poboljšali izgled svoje radne stranice. Ne ispisuje se izvorna mre`a? Izvorna mre`a Excela ne mora se uvijek ispisati. Ako pak `elite ispisati radnu stranicu s mre`om kako biste vidjeli izgled stranice. mo`ete dodavati rubove odabranim }elijama ili nizu }elija. ali zapamtite da nakon nekog vremena mre`a naprosto mo`e nestati s papira. primijetit }ete da je oko svake }elije postavljena mre`a. nakošene ili podcrtane znakove. dvije naj~eš}e korištene metode su dodavanje rubova i sjen~anja }elijama. odaberite File. Obi~no se ta mre`a ne ispisuje na pisa~u. odaberite opciju Gridlines i kliknite OK. kao i ostale efekte za pisma.

Zapamtite da odabir ove opcije nema efekta na trenutni ispis mre`e ve} samo na izgled na zaslonu. Odaberite boju. Kliknite stranu gdje `elite rub. kliknite u okvir Border ili kliknite jedan od gumba koji prikazuju primjenu ruba.1. Skrivanje mre`e Nakon što ste dodali rubove. Odaberite Format. Odaberite stil crte. 5. Odaberite }eliju kojoj `elite prikazati rubove. Options. na kartici Borders. vjerojatno }ete `eljeti sakriti mre`u. Da biste odabrali mjesto gdje }e se rub prikazati. odaberite opcije rubova. sredine ili kosog ruba. Prikazuje se okvir za dijalog Format Cells. SLIKA 10. Klinite jedan od gumba za odabir strane ruba.66 10. Odaberite `eljeni stil i boju ruba. kako biste vidjeli opcije Border kao što je prikazano na slici 10. (Odabrati mo`ete i više }elija. VJE@BA Upotrijebite sljede}e korake kako biste dodali rubove }eliji ili nizu }elija: 1. 4. 3.1 U okviru za dijalog Format Cells. Cells.) 2. . Odaberite Tools. kako biste vidjeli izgled radne stranice s dodanim rubovima. Kliknite na karticu View i odaberite opciju Gridlines kako biste isklju~ili oznaku u okviru za potvrdu. Kliknite na karticu Border. Kliknite OK ili pritisnite Enter.

Slika 10. Na primjer. SLIKA 10.2 Naslovi i ostale va`ne informacije postaju vidljivije upotrebom sjen~anja. a sna`an efekt radnoj stranici. osjen~ajte }elije. da biste istaknuli }eliju kojoj ste dodali boju. Ako kojim slu~ajem kliknete gumb Borders umjesto strelice.FORMATIRANJE RADNIH STRANICA U EXCELU 67 Brzo dodavanje rubova Odaberite }elije kojima `elite prikazati rubove. dodatno je osjen~ajte uzorkom. kliknite na strelicu padaju}eg popisa Borders. Boje mo`ete dodavati potpuno ili djelomi~no u }elije kako biste stvorili efekt kakav `elite. koja se nalazi na alatnoj traci za formatiranje. DODAVANJE SJEN^ANJA ]ELIJAMA Da biste dodali jednostavan. Osim toga. Excel }e automatski dodati rub koji naj~eš}e upotrebljavate. }elijama mo`ete dodavati ~iste boje.2 prikazuje neke efekte koje mo`ete stvoriti sjen~anjem. te kliknite na `eljeni izgled ruba. .

odaberite uzorak i boju sjen~anja. VJE@BA Upotrijebite sljede}e korake kako biste osjen~ali }elije. zapamtite da ako ispisujete u crno/bijeloj tehnici. 3.3 U okviru za dijalog Format Cells. Kada uradite odabir. kliknite OK ili pritisnite tipku Enter.3). dok paleta Patterns omogu}ava odabir crno/bijelog ili uzorka u boji (slika 10. na kartici Patterns. odaberite boje koje imaju ve}i kontrast izme|u sebe i upotrijebite naredbu Print Preview kako biste vidjeli izgled radne stranice pri ispisu u crno/bijeloj tehnici. Odaberite uzorak Prikazuje se izgled sjen~anja Odaberite boju SLIKA 10. Cells. 4. Odaberite boju i uzorak sjen~anja koje `elite upotrijebiti. 2. Paleta Color omogu}ava izbor boja za sva sjen~anja. Odaberite Format. Kada vam se svi|a rezultat. . Izgled je prikazan u okviru Sample. Pre~ica za sjen~anje Brzi na~in sjen~anja (bez uzorka) je odabirom }elije i klikom na strelicu padaju}eg popisa Fill Color. Excel prikazuje opcije sjen~anja.68 10. Odaberite }eliju (}elije) koje `elite osjen~ati. te odabirom boje. boje koje }ete dodavati mo`da ne}e imati efekt koji `elite. Stoga. 1. Kliknite na karticu Patterns.

. Da biste upotrijebili ve} definirani format. @elite li isklju~iti odre|ene elemente AutoFormata. 2. kliknite gumb Options i odaberite formate koje ne `elite upotrebljavati. Kliknite na sliku stila koji `elite upotrijebiti. SLIKA 10. Odaberite Format. Poništavanje AutoFormata Ako niste zadovoljni izgledom tablice koju je stvorio AutoFormat. odaberite }eliju. Pregledajte popis razli~itih stilova. otvorite izbornik Format i opciju AutoFormat. Da biste izbrisali primijenjeni format. Prikazuje se okvir za dijalog AutoFormat (slika 10. Odaberite }elije koje `elite formatirati. 4.4 Upotrijebite okvir za dijalog AutoFormat kako biste odabrali ve} definirane formate. AutoFormat. kako bi skratio muke pri formatiranju. upotrijebite sljede}e korake: 1.4). 3. s dna popisa odaberite opciju None. Kada završite rad kliknite OK.FORMATIRANJE RADNIH STRANICA U EXCELU 69 UPOTREBA AUTOFORMATA Excel kao pomo} nudi obilje`je AutoFormat. U AutoFormatu se nalazi 16 ve} definiranih izgleda tablica koje mo`ete pridijeliti radnoj stranici.

nim }elijama. VJE@BA KOPIRANJE FORMATA FORMAT PAINTERA l POMO]U Excel nudi dva na~ina kopiranja i uljepljivanja formata: Upotrijebiti mo`ete naredbe Copy i Paste Special koje se nalaze u izborniku Edit i odabrati Formats iz opcija Paste u okviru za dijalog Paste Special. 2. kliknite na strelicu More Buttons i iz popisa odaberite gumb Format Painter. Upotrijebiti mo`ete i gumb Format Painter koji se nalazi na standardnoj alatnoj traci. Na primjer. Upotrijebite sljede}e korake kako biste pridijelili uvjetno formatiranje: 1. Ova metoda je br`a i lakša za upotrebu. Kliknite i povucite pokaziva~ miša preko }elija gdje `elite pridijeliti kopirane formate. 4. mo`ete pridijeliti uvjetno crveno sjen~anje. . Pokaziva~ miša mijenja izgled u kist s oznakom plusa (+) pored njega. 2. l Format Painter omogu}ava brzo kopiranje i uljepljivanje formata koje ste ve} upotrijebili u radnoj bilje`nici. Prikazuje se okvir za dijalog Conditional Formatting. 3. Odaberite }eliju (}elije) koja sadr`i formate koje `elite kopirati.) Excel kopira formate odabrane }elije. Odaberite Format. Kliknite gumb Format Painter na standardnoj alatnoj traci. Upotrijebite sljede}e korake da biste kopirali formatiranje pomo}u Format Paintera: 1. (Ako gumb Format Painter nije prikazan na alatnoj traci. Odaberite }elije koje `elite formatirati. Excel pridjeljuje kopirane formate odabra- PRIDJELJIVANJE UVJETNOG FORMATIRANJA Uvjetno formatiranje mo`ete upotrijebiti kada `elite posebno istaknuti vrijednosti koje su ve}e ili manje od odre|ene vrijednosti. Otpustite tipku miša.70 10. ako `elite ozna~iti svu prodaju manju od 30 000 USD. Conditional Formatting.

5. Da biste pridjelili format zasnovan na vrijednosti prona|enoj u }eliji koja nije odabrana. Kada završite rad kliknite OK.5 Upotrijebite okvir za dijalog Conditional Formatting kako biste stvorili najviše tri uvjeta posebnog formatiranja. Tada ponovite korake 8. Unesite vrijednost ili formulu koje }ete upotrijebiti kao uvjet po- ~etka kada Excel pridjeljuje odabrano formatiranje. 6. Kliknite na gumb Format kako biste otvorili okvir za dijalog Format Cells. odaberite operaciju koju `elite upotrijebiti da biste podesili uvjet. kada se `elite vratiti u okvir za dijalog Conditional Formatting. 7. 3-6. Kliknite Add. SLIKA 10. . Maksimalno mo`ete stvoriti tri uvjeta (slika 10. gdje mo`ete odabrati formate koje `elite pridijeliti. Da biste pridijelili format zasnovan na vrijednosti u odabranoj }eliji. odaberite opciju Cell Value Is iz popisa Condition 1.FORMATIRANJE RADNIH STRANICA U EXCELU 71 3.5). Iz sljede}eg padaju}eg popisa. 4. uvijek je zapo~nite znakom jednakosti (=). Ako odaberete formulu. kako biste dodavali nove uvjete. Kliknite OK. odaberite opciju Formula Is iz popisa Condition 1. ako `elite dodati više uvjeta.

U sljede}oj vje`bi nau~it }ete kako raditi s formulama u Excelu. VJE@BA Brzo kopiranje uvjetnog formatiranja Pomo}u gumba Format Painter mo`ete brzo kopirati uvjetno formatiranje iz }elije u }eliju. te kako stvoriti privla~niju radnu stranicu. U ovoj vje`bi nau~ili ste kako upotrijebiti alatke formatiranja. Kliknite u }eliju ~ije formatiranje `elite kopirati i tada kliknite gumb Format Painter.72 10. Povucite pokaziva~ miša preko }elija gdje `elite kopirati formatiranje. kako naglašavati va`ne }elije. .

JEDNOSTAVNA =A1+A2 =A1-A2 . oduzeti. te kako promijeniti podešenja prora~una. pregledati.1 prikazuje formulu za izra~un godišnje zarade. Formula naj~eš}e sadr`i adrese jedne ili više }elija. Na primjer. nau~it }ete kako upotrijebiti apsolutnu adresu }elije. unesite sljede}u formulu u }eliju gdje `elite prikazati rezultat: =(A1+B1+C1)/3 Tablica 11. ŠTO JE FORMULA Excel upotrebljava formule za izra~unavanje vrijednosti u radnoj stranici. kao što su plus (+). ako `elite izra~unati prosje~nu vrijednost tri vrijednosti sadr`ane u }elijama A1.1 OPERACIJA + - MATEMATI^KE RADI Zbrajanje Oduzimanje OPERACIJE U FORMULA EXCELU REZULTAT Zbroj vrijednosti }elija A1 i A2. Tako|er. urediti i kopirati formule. minus (-). puta (*) ili podijeljeno (/). B1 i C1. TABLICA 11. mo`ete stvoriti formulu koja upotrebljava vrijednosti sadr`ane u razli~itim }elijama. @elite li zbrojiti. Vje`ba RAD S FORMULAMA U EXCELU U ovoj vje`bi nau~it }ete kako unijeti. mno`iti ili dijeliti.11. odnosno vrijednosti i matemati~ku operaciju. Oduzeta vrijednost A2 od vrijednosti A1.1 popisuje matemati~ke operacije koje mo`ete upotrijebiti za stvaranje formule. Slika 11.

Rezultat ^ Potencija Traka za formulu Formula SLIKA 11.74 11. =A1^3 Rast vrijednosti }elije A1 na tre}u potenciju.1 reziltat. =A2*3 / Dijeljenje =A1/50 Kombinacija =(A1+A2+A3)/3 Izra~un prosje~ne vrijednosti }elija A1 do A3. VJE@BA TABLICA 11. Umetnite formulu u }eliju gdje `elite prikazati .1 OPERACIJA * NASTAVAK RADI Mno`enje JEDNOSTAVNA FORMULA REZULTAT Pove}anje vrijednosti u }eliji A2 tri puta. Vrijednost u }eliji A1 podijeljena je s 50.

ako `elite izra~unati srednju vrijednost }elija A1. Ne`eljena formula Ako ste zapo~eli unos formule i onda se predomislili. Na primjer. Mno`enje i dijeljenje 4. pa vaša formula mora izgledati ovako. utipkavanje je vjerojatno najbr`i na~in. Ako je formula jednostavna. Formula koju ste utipkali prikazuje se na traci za formulu. mo`ete imati velikih problema pri unosu formula. dobit }ete krivi rezultat. Odaberite }eliju gdje `elite prikazati rezultat. Upotrijebite sljede}e korake kako biste utipkali formulu: 1. 2. zbog toga što jednostavno kliknete }eliju umjesto da utipkavate formulu. B1 i C1 i unesete formulu =A1+B1+C1/3. Potencije PRIMJENE OPERACIJA Excel izra~unava operacije u formulama sljede}im redoslijedom: 1. =(A1+B1+C1)/3. Zbrajanje i oduzimanje Ako ne slijedite gore navedeni redoslijed. Pritisnite Enter ili kliknite na gumb Enter (kva~ica na traci za formulu) i Excel izra~unava rezultat. Jednad`be u zagradama 3. Shvatit }ete da odabir adrese }elije ostavlja manje prostora pogre{ci. napustite unos pritiskom na tipku Esc ili kliknite na gumb Cancel (na alatnoj traci za formulu). Utipkajte znak jednakosti (=). 3. Vrijednost C1 bit }e podijeljena brojem 3 i rezultat }e biti zbrojen s A1+B1. . Da biste izra~unali vrijednost u }elijama A1 do C1. morate ih postaviti u zagradu. Utipkajte formulu. UNOS FORMULA Formulu mo`ete unijeti na dva na~ina : utipkavanjem formule ili odabirom adrese }elije.RAD S FORMULAMA U EXCELU 75 REDOSLIJED 2.

na primjer =Income+$12. odaberite Insert. Tada u formuli upotrijebite ime }elije. Adresa }elije prikazuje se na traci za formulu (slika 11. Da biste }eliji pridijelili ime.76 11. Pridijelite }eliji ime Ako }ete upotrijebiti jednu }eliju u nekoliko formula.50. 2. mo`ete joj pridijeliti ime. Kliknite na }eliju s adresom koju prvu `elite prikazati u formuli. Odaberite }eliju gdje `elite prikazati rezultat formule.2 Stvaranje formula pomo}u adresa }elija je br`i na~in i smanjuje prostor za pogre{ku. VJE@BA Upotrijebite sljede}e korake kako biste unijeli formulu pomo}u odabira adresa }elije: 1. Define. Odabrana }elija Adresa }elije SLIKA 11.2). Utipkajte znak jednakosti (=). Name. na primjer “Income”. . 3.

provjerite da niste u~inili jednu od naj~eš}ih pogre{aka: pokušali ste podijeliti broj s nulom ili ste upotrijebili praznu }eliju za dijeljenje. Ako `elite pregledati formule u velikoj radnoj stranici. Nastavite odabir adresa }elija i matemati~kih operacija dok ne 6.3 prikazuje radnu stranicu s prikazanim formulama. Slika 11. Da biste vidjeli formulu. 2. Upotrijebite sljede}e korake kako biste pregledali sve formule: 1. U podru~ju Window Options. lakše je pregledati sve formule istovremeno. .RAD S FORMULAMA U EXCELU 77 4. 5. Nakon vrijednosti utipkajte matemati~ku operaciju koju `elite primijeniti nakon vrijednosti. PONOVNI PREGLED FORMULA Excel u pravilu u }eliji ne prikazuje formulu. Pritisnite Enter kako biste prihvatili formulu ili pritisnite tipku Esc da otka`ete operaciju. Options i kliknite na karticu View. Odaberite Tools. kliknite u }eliju i formula }e se prikazati u traci za formulu. završite formulu. Pogre{ka zbog dijeljenja s nulom Ako prikaz }elije dobije izgled #DIV/0. Na traci za formulu prikazuje se operacija. kliknite u okvir za potvrdu kako biste potvrdili opciju Formulas. ve} rezultat prora~una.

VJE@BA SLIKA 11. Tada upotrijebite tipku Backspace da biste . Sljede}i koraci prikazuju kako urediti formulu: 1. URE\IVANJE FORMULA Ure|ivanje formula je potpuno jednako ure|ivanju bilo kojeg unosa u Excelu.78 11. Kursor se prikazuje u }eliji i mo`ete unijeti neophodne promjene. Brzo ure|ivanje u }eliji Da biste brzo uredili sadr`aj }elije. Odaberite }eliju koja sadr`i formulu koju `elite urediti. 2. jer ne morate odabirati svaku pojedinu }eliju kako biste pregledali formule na traci za formule. 3. Pritisnite tipku s oznakom lijeve ili desne strelice kako biste pomicali kursor. Kliknite na traku za formulu ili pritisnite tipku F2 kako biste prešli u ure|ivanje.3 Prikazivanje svih formula u radnoj stranici štedi vaše vrijeme. dvostruko je kliknite.

Kliknite }eliju koja sadr`i formulu koju `elite kopirati. Ovo svojstvo omogu}ava kopiranje jednostavnih formula u mnogobrojne }elije. Kliknite }eliju koja sadr`i formulu koju `elite kopirati. Za više detalja pro~itajte sljede}i odlomak. i tada povucite rub }elije u }eliju gdje `elite kopirati formulu. Pogriješili ste? Ako ste pogriješili pri kopiranju formule. Otpustite tipku miša i Excel }e kopirati formulu na novo mjesto. KOPIRANJE FORMULA Kada kopirate formulu.) 3. Evo kako: 1. Pritisnite i dr`ite tipku Ctrl. ako kopirate formulu =C2+C3 iz }elije C4 u }eliju D4.RAD S FORMULAMA U EXCELU 79 izbrisali znakove s lijeve strane kursora ili Delete za brisanje znakova s desne strane. 2. ona }e prihvatiti svojstva }elije u koju }ete kopirati. Povucite hvataljku za popunu preko }elija gdje `elite kopirati formulu. Kada završite ure|ivanje podatka. Postavite pokaziva~ miša na hvataljku za popunu. 3. ona automatski prelazi u =D2+D3. (Primijetit }ete uz pokaziva~ miša tanki znak plusa. Postoji br`i na~in kopiranja formula od upotrebe naredbi Copy i Paste. Utipkajte bilo koje dodatne znakove. 2. pregledajte kopiranu formulu. 4. kliknite gumb Enter na traci za formulu ili pritisnite tipku Enter kako biste prihvatili promjene. . Na primjer. Ako `elite kopirati formulu u susjedne }elije. upotrijebite sljede}e korake: 1.

4 Excel pridjeljuje svojstva }elija kada kopirate formulu u razli~ite }elije. Ako formulu kopirate u }eliju C8 (da biste izra~unali troškove u velja~i). Na primjer.80 11. VJE@BA RELATIVNIH I APSOLUTNIH ADRESA ]ELIJA Kada kopirate formulu s jednog mjesta na drugo u radnoj stranici. na slici 11. Ponekad ne}ete `eljeti pridijeliti svojstva }elija kada kopirate formulu. }elija B8 sadr`i formulu (B2+B3+B4+B5+B6). koja izra~unava sve troškove u sije~nju. . Na taj na~in rade relativne adrese }elija. Kopirana formula UPOTREBA SLIKA 11. Tada apsolutne adrese }elija postaju iznimno va`ne. Excel }eliji pridjeljuje relativna svojstva novog mjesta. Excel }e automatski promijeniti formulu u (C2+C3+C4+C5+C6).4.

F12 i G12 dijele sumu iz osmog reda svakog stupca sa sadr`ajem }elije B10. a broj retka relativnu adresu. do}i }e do pogreške pri kopiranju formule iz B12 u C12 itd. Ponekad ne}ete `eljeti da Excel izvrši ponovni prora~un dok ne unesete sve promjene. mo`ete ubrzati unos .4. ako unosite brojne promjene u radnu stranicu koja sadr`i mnogo formula. Na primjer. PROMJENA PODE[ENJA PRORA^UNA Svaki put kada unesete promjene. dodajte oznaku dolara ($) prije slova ili broja koji ozna~avaju adresu }elije. Upotrebom relativnih adresa pri kopiranju formuli se pridjeljuju nove adrese. Na primjer.RAD S FORMULAMA U EXCELU 81 Apsolutno nasuprot relativnog Uz upotrebu apsolutnih adresa. C12. C12. rezultat }e biti formula =A$10/2. ali stupca ne}e. formula u }eliji B12 mora izgledati ovako: =B8/$B$10 Znak mo`ete utipkati sami ili pritisnite tipku F4 nakon utipkavanja adrese }elije. Adresa retka }e se promijeniti. U primjeru prikazanom na slici 11. formule u }elijama B12. Excel automatski ponovno prora~unava formule. E12. Ako formulu unesete u }eliju C2 i tada je kopirate u }eliju D10. Na primjer. Miješane adrese Neke formule upotrebljavaju miješane adrese.) Ako ne upotrijebite apsolutnu adresu. slovo stupca mo`e imati apsolutnu. kao što je u formuli =$A2/2. D12. E12. (Formule u }elijama B12. Da biste upotrijebili apsolutnu adresu. F12 i G12 sadr`e apsolutnu adresu }elije B10 koja izra~unava ukupne troškove prvog i drugog tromjese~ja. formula se ne mijenja pri kopiranju na novo mjesto. D12.

.82 11. te kako promijeniti podešenje prora~una. Da biste promijenili podešenja ponovnog prora~una. Tako|er nau~ili ste kako upotrijebiti apsolutnu i relativnu adresu }elije. Ponovni prora~un radi se u cijeloj radnoj bilje`nici svaki put kada unesete promjenu vrijednosti. 2. Manual – Ova opcija nala`e Excelu da ponovni prora~un uradi tek kada vi to `elite. Odaberite jednu od sljede}ih opcija: l Automatic – Ovo je osnovna postavka. VJE@BA promjenom iz automatskog u ru~ni prora~un. Automatic Except Tables – Automatski se ponovno prora~unava sve osim formula u tablici podataka. Kada je odabrana opcija Manual.5 U okviru za dijalog Options na kartici Calculation promijenite podešenja prora~una. Options. Kliknite OK. pritisnite tipku F9 ili odaberite Tools. SLIKA 11. upotrijebite sljede}e korake: 1. Odaberite Tools. mo`ete uklju~iti/isklju~iti opciju Recalculate Before Save. Options. Da biste obavili ponovni prora~un. formula ili imena. pregledati. U ovoj vje`bi nau~ili ste kako unijeti. Kliknite na karticu Calculation da biste vidjeli opcije prikazane na slici 11. U sljede}oj vje`bi nau~it }ete kako upotrijebiti Excelove funkcije za slo`ene prora~une.5. kliknite na karticu Calculation i tada kliknite gumb Calc Now. urediti i kopirati formule. 3. l l 4.

da biste izra~unali zbroj serije brojeva u }elijama A1 do H1. Vje`ba UPOTREBA FUNKCIJA U EXCELU U ovoj vje`bi nau~it }ete kako upotrijebiti funkcije u Excelu da biste izveli slo`ene prora~une. ŠTO JE FUNKCIJA Funkcija je ve} definirana formula koja }e obaviti operacije na odre|enom nizu vrijednosti.12. nau~it }ete kako upotrijebiti naredbu Formula Palette da biste brzo umetnuli funkciju. umjesto utipkavanja niza }elija I14:K23 u formulu. ozna~ava koja }e se operacija izvršiti. mo`ete mu dati ime kako biste ga lakše zapamtili. . mo`ete utipkati ime Promo Sales. Tako|er. Funkcije mogu upotrijebiti adrese raspona (B1:B3).86). Ime funkcije. Na primjer. imena raspona (SALES) ili broj~ane vrijednosti (585. mo`ete unijeti funkciju =SUM(A1:H1). umjesto unosa formule =A1+B1+C1+D1+E1+F1+G1+H1. Svaka funkcija sadr`i sljede}a tri elementa: l l Znak jednakosti (=) ozna~ava da slijedi funkcija (formula). Ime raspona Ako upotrebljavate isti raspon }elija u formulama. Naprimjer. kao što je SUM.

no ako je A3 manji od 100 upotrijebit }e se formula A2*2. VJE@BA l Argument. OPIS IF =IF(A3>=100. mo`ete pobrojati koliko }elija sadr`i brojeve. Argument je naj~eš}e raspon }elija. Povratak na najni`u vrijednost u nizu }elija. Na primjer. Dopušteno je umetanje uvjeta u formulu.A2*2) MAX MIN =MAX(B4:B10) =MIN(B4:B10) .1 prikazuje funkcije koje }ete naj~eš}e upotrebljavati u radnim stranicama. ako niz sadr`i neke }elije s tekstom a neke s brojevima.84 12. A3*2. ozna~ava adrese }elija na ~ije }e vrijednosti funkcija biti primijenjena. U ovom primjeru. TABLICA 12. no mo`e biti i mnogo slo`eniji. Tablica 12. =COUNT(A3:A7) Pobrojavaju se numeri~ke vrijednosti u nizu. ako je A3 ve}e ili jednako 100. kao što }ete vidjeti kasnije u vje`bi. Povratak na najve}u vrijednost u nizu }elija. upotrijebit }e se formula A3*3. Funkciju mo`ete unijeti utipkavanjem ili upotrebom Function Wizarda. kao što je (A1:H1).1 FUNKCIJA AVERAGE COUNT EXCELOVE NAJ^E[]E UPOTREBLJAVANE FUNKCIJE PRIMJER =AVERAGE(B4:B9) Izra~unava se prosje~na vrijednost grupi brojeva.

AutoSum poga|a koje }elije `elite zbrojiti.UPOTREBA FUNKCIJA U EXCELU 85 FUNKCIJA PMT =PMT (rate. broj pla}anja i kamatu kao argumente. .60. nper. AutoSum }e trebati manje vremena da shvati što `elite zbrojiti. Na primjer. Izra~unava se ukupna vrijednost niza }elija. OPIS PMT =PMT (rate. Zasnovan na trenutno odabranoj }eliji. Na primjer. Ako odaberete }eliju na kraju retka ili stupca s podacima. te stoga Excel nudi brzi na~in unošenja: jednostavno kliknite na gumb AutoSum koji se nalazi na standardnoj alatnoj traci. =PMT(.07/12.360. 180000) izra~unava mjese~no pla}anje zajma od 180 000 dolara na 30 godina uz kamatu od 8. =PMT (. nper.0825/12. Ako AutoSum odabere krivi raspon }elija. Odaberite }eliju u koju `elite umetnuti zbroj. fv) SUM =SUM(A1:A10) UPOTREBA AUTOSUMA Funkcija SUM je jedna od naj~eš}e korištenih funkcija. mo`ete urediti odabir. Izra~unava se koliko je ulaganje potrebno u odre|enim periodima za dostizanje budu}e `eljene vrijednosti. pv) PRIMJER Izra~unava se pla}anje zajma kada unesete ratu.25%. Upotrijebite sljede}e korake kako biste upotrijebili AutoSum: 1.10000) izra~unava koliko morate svaki mjesec sljede}ih 5 godina polo`iti u banku da biste dosegli iznos od 10 000 dolara uz godišnju kamatu od 7%.

povucite pokaziva~em miša preko onih koje `elite zbrojiti ili kliknite na traku za formulu i uredite formulu. Kliknite gumb Enter na traci za formulu ili pritisnite tipku Enter.1 AutoSum ume}e funkciju SUM i odabire }elije koje `eli zbrojiti. 4. Ako je raspon }elija koji Excel odabere pogrešan. . Kliknite na gumb AutoSum koji se nalazi na standardnoj alatnoj traci. Excel }e izra~unati zbroj vrijednosti odabranih }elija. VJE@BA 2.1) Gumb AutoSum Funkcija SUM Odabrane }elije SLIKA 12. 3.86 12. AutoSum ume}e =SUM i adrese }elija koje se nalaze s lijeve strane odabrane }elije ili iznad nje (slika 12.

Ako `elite primijeniti neku drugu funkciju na nizu brojeva. Na primjer. Excel automatski prikazuje odgovor u podru~ju AutoCalculate (prikaz na slici 12. Podru~je AutoCalculate Izbornik s pre~icama SLIKA 12. pobrojanih unosa ili brojeva i pronalazi najve}i ili najmanji broj u nizu. odaberite raspon }elija koje `elite zbrojiti. mo`da }ete Excelovu opciju AutoCalculate shvatiti kao odli~nu pomo}. prosjeka. da biste provjerili zbroj.2). AutoCalculate omogu}ava brzu provjeru zbroja. Tada iz izbornika odaberite `eljenu funkciju.2 AutoCalculate omogu}ava brzi prikaz rezultata zbrajanja ili neke druge ~eš}e upotrijebljene funkcije. tra`ite li kalkulator ili unos formule? Ako je vaš odgovor potvrdan.UPOTREBA FUNKCIJA U EXCELU 87 UPOTREBA AUTOCALCULATEA Kada `elite provjeriti zbroj. odaberite niz i kliknete li desnom tipkom miša na podru~je AutoCalculate prikazat }ete izbornik s pre~icama. .

88

12. VJE@BA

UPOTREBA FORMULA PALETTE
Premda funkciju mo`ete utipkati izravno u formulu, upotrebom Formula Palette dobit }ete korisne informacije i pomo}. Svakako upotrijebite Formula Pallete pri unosu funkcije u novu formulu ili kod ure|ivanja formule koja sadr`i funkciju. Evo kako upotrijebiti Formula Palette:

1. Odaberite }eliju gdje `elite umetnuti funkciju (ili }eliju koja
sadr`i formulu koju `elite urediti).

2. Kliknite na gumb Edit Formula koji se nalazi na traci za formulu.
Prikazuje se Formula Palette (slika 12.3).
Kliknite da biste odabrali sljede}u funkciju Kliknite da biste umetnuli funkciju Formula Palette

SLIKA 12.3 Formula Palette omogu}ava ulaz u popis uobi~ajenih funkcija i prethodni prikaz rezultata formula.

UPOTREBA

FUNKCIJA U

EXCELU

89

3. Klikom na strelicu Functions, prikazuje se popis Functions iz ko-

jeg odaberite funkciju. Pojavljuje se Formula Palette s prikazanim tra`enim argumentima, opisom funkcije i argumenata, trenutnim rezultatom funkcije i rezultatom cijele formule (slika 12.4).
Rezultat formule Kliknite da biste trenutno sakrili paletu Rezultat funkcije

Opis funkcije

SLIKA 12.4 Nakon unosa funkcije, pojavljuje se Formula Palette s prikazanom definicijom funkcije i trenutnim rezultatom. Koja je ovo funkcija? Ako odaberete funkciju o kojoj malo znate, a `eljeli biste saznati više, kliknite na gumb Help koji se nalazi u donjem lijevom kutu Formula Palette. Kada se na zaslonu prika`e Office Assistant, kliknite Help with this Feature. Tada kliknite Help On Selected Function.

90

12. VJE@BA

4. Unesite argumente za formulu. Kliknite na gumb Collapse kako

biste na trenutak sakrili paletu i omogu}ili odabir raspona }elija kao argument (prikaz na slici 12.4). okvira za argument) kako biste ponovo prikazali Formula Palette. prikazuje rezultat.

5. Nakon odabira }elija, kliknite na gumb Expand (na desnoj strani 6. Klinite OK. Excel ume}e funkciju i argument u odabranu }eliju i

U ovoj vje`bi nau~ili ste kako upotrijebiti Excelove funkcije kako biste obavili slo`enije prora~une. Tako|er, nau~ili ste kako brzo umetnuti funkciju uz pomo} Formula Palette. U sljede}oj vje`bi nau~it }ete kako stvoriti baze podataka u Accessu.

13. Vje`ba
BAZA PODATAKA U ACCESSU
U ovoj vje`bi nau~it }ete kako stvoriti baze podataka pomo}u ~arobnjaka ili krenuvši od samog po~etka.

STVARANJE

STVARANJE

BAZE PODATAKA POMO]U ^AROBNJAKA (DATABASE WIZARD)

Op}enito, baza podataka je svaki skup informacija. Na primjer, vaš telefonski imenik je baza podataka, kao i kuhinjski recepti ili ~ekovna evidencija. U Accessu, baza podataka je datoteka koja ~uva sve što }ete unijeti – ne samo podatke, ve} i prilago|ene forme i izvještaje. U Accessu podaci su spremljeni u tablice. Tablice su vrlo sli~ne prora~unskim tablicama jer sadr`e retke, stupce i }elije. Datoteka baze podataka mo`e sadr`avati mnogo tablica. Na primjer, mo`ete stvoriti jednu tablicu za kupce, slijede}u za proizvod, te slijede}u za zaposlene. Izgled na zaslonu je tzv. “popuni prazna mjesta”, što omogu}ava brzo i lagano unošenje informacija u tablicu. Forme su stvorene za upotrebu na zaslonu, za izvještaje i za ispisivanje. Izvještaj mo`ete stvoriti svaki puta kada `elite izvu}i informacije iz tablice i ispisati ih. Naprimjer, mo`ete ispisati popis novih proizvoda za svoje zaposlene. Najjednostavniji na~in stvaranja baze podataka je upotrebom ~arobnjaka. Accessov ~arobnjak mo`e automatski stvoriti gotovo sve tablice, forme i izvještaje koje }ete `eljeti, samo morate odabrati pravog ~arobnjaka za svoje `elje. Upotrijebite sljede}e korake:

1. Ako ste tek pokrenuli Access i na zaslonu je prikazan okvir za

dijalog Microsoft Access (slika 13.1), kliknite na Access database wizards, pages, and projects i tada kliknite OK. Ako ste ve} zatvo-

2). Kliknite jednog ~arobnjaka (ikone ~arobnjaka imaju ~arobni štapi} preko slike). VJE@BA rili okvir za dijalog. U ovom primjeru odaberite Contact Management. . U oba slu~aja prikazuje se okvir za dijalog New (slika 13. odaberite File. 2.92 13. nalazi se skup ~arobnjaka koji stvaraju razli~ite vrste baze podataka. New i tada kliknite na karticu Databases.2 U okviru za dijalog New. na kartici Database. pomo}u ~arobnjaka ili otvaranja postoje}ih baza podataka. SLIKA 13. Ikona ~arobnjaka SLIKA 13.1 Okvir za dijalog Microsoft Access je po~etno mjesto stvaranja baze podataka od samog po~etka.

4. prezime u drugom. 6. Utipkajte ime baze podataka (u ovom primjeru utipkajte Volunteers) i kliknite Create kako biste nastavili rad. Polja tablice U tablici su podaci organizirani u polja. Kliknite OK. adresa u tre}em itd. 5.3 Prikazane su tablice i polja koje ovaj ~arobnjak mo`e automatski stvoriti. ime i prezime kupca je u jednom polju. Kliknite tablicu i pregledajte popis polja. ^arobnjak zapo~inje rad i prikazuje odre|ene informacije o tome što }e uraditi. Da biste nastavili rad kliknite Next. a odabrana polja tablice s desne. njegova adresa u drugom itd. Tablice su prikazane s lijeve strane prozora. Da biste ih uklju~ili kliknite u okvir za potvrdu. Me|utim.3). Primjerice. . Prikazuje se popis tablica SLIKA 13.STVARANJE BAZA PODATAKA U ACCESSU 93 3. mo`ete podesiti tablicu tako da ime korisnika bude u jednom polju. Opcionalna su polja nakošena. Prikazuje se okvir za dijalog File New Database. koje mo`ete stvoriti (slika 13.

. 8. U popisu kliknite stil prikaza i pogledajte prethodni pregled stila koji je prikazan. kliknite Cancel i pokušajte ponovo. Isklju~iti mo`ete samo opcionalna polja.94 13. ali zapamtite da }ete kasnije mo}i izbrisati tablice i polja koje ne `elite. Ako je tako. ^arobnjak postavlja pitanje koji stil prikaza na zaslonu `elite. 7. Da biste nastavili rad kliknite Next. Kliknite stil izvještaja i pogledajte prethodni pregled.4 Unesite ime za bazu podataka i odaberite crte` koji }ete upotrijebiti za logotip (ako `elite). Ime }e biti prikazano na izvještaju i mo`e biti druga~ije od imena datoteke. Unesite ime (slika 13. 9. kliknite ga i tada kliknite Next. to je cijena koju morate platiti `elite li raditi s ~arobnjakom. Ako vam tablice i polja izgledaju totalno neprihvatljiva. Kada se odlu~ite za odre|eni stil.4). VJE@BA Ne `elim ovu tablicu i ova polja! @ao mi je. ^arobnjak sada postavlja pitanje o stilu pri ispisivanju izvještaja. ^arobnjak postavlja pitanje o imenu baze podataka. kliknite ga i tada kliknite Next. Kliknite kako biste dodali sliku Utipkajte ime Kliknite kako biste odabrali sliku SLIKA 13. mo`da ste upotrijebili krivog ~arobnjaka za svoje potrebe. odlu~ite za stil. Kada se 10.

Ako je prozor na najmanjoj mogu}oj veli~ini. kliknite Blank Access database i tada gumb OK (slika 13. dvostuko kliknite na naslovnu traku (u donjem lijevom kutu zaslona) kako biste ga prikazali na zaslonu. prikazuje se prozor Main Switchboard. Da biste nastavili rad kliknite Next. I’d like to include a picture. odaberite datoteku crte`a (ako je potrebno promijenite pogon i/ili mapu) i kliknite Open kako biste se vratili na ~arobnjaka. Sve baze podataka stvorene pomo}u ~arobnjaka sadr`e prozor Main Switchboard. Tada kliknite na gumb Picture. 1. Otvorite karticu Tables i vidjet }ete da je stvoreno nekoliko tablica. sam. (Vjerojatno }e stvaranje potrajati nekoliko minuta. utipkala Inventory.STVARANJE BAZA PODATAKA U ACCESSU 95 11. New.1). formi itd. S obzirom na to da ne}emo raditi s Main Switchboardom. Otvorite sljede}e kartice kako biste vidjeli ostale stvorene objekte. kliknite na karticu General i dvostruko kliknite ikonu Database kako biste prikazali okvir za dijalog File New Database. Main Switchboard nije ništa drugo nego uljepšana forma s odre|enim programima. Ako ste tek pokrenuli Access i na zaslonu je prikazan okvir za di- jalog Microsoft Access. kliknite u okvir za potvrdu Yes. Kada zatvoritie prozor Main Switchboard.) 12. vidjet }ete prozor baze podataka. primjerice. Kada završite rad kliknite Kada je baza podataka stvorena. U okvir za tekst File Name utipkajte ime nove baze podataka. 2. Ja . Ova opcija omogu}ava vam da obavite uobi~ajene poslove ure|ivanja u bazi podataka klikom na odre|eni gumb. gumb Finish i ~arobnjak po~inje stvarati vašu bazu podataka. kliknite gumb Close kako biste zatvorili prozor. PO^ETKA STVARANJE BAZE PODATAKA OD SAMOG Stvaranje prazne baze podataka je jednostavno zbog toga što }ete u ovom trenutku stvarati samo vanjsku ljusku. odaberite File. bez tablica. Ako ste zatvorili okvir za dijalog. Ako `elite uklju~iti sliku (na primjer vaš logotip tvrtke) na forme i izvještaje.

Ako u popisu ne vidite ime baze podataka. kliknite opciju Open an Existing File. SLIKA 13. U podru~ju Objects odabrana je ikona Tables i mo`ete vidjeti tri opcije za stvaranje tablica u Accessu. U sljede}oj vje`bi nau~it }ete kako modelirati i stvoriti tablicu. iz popisa odaberite ime baze podataka i kliknite OK. . Kliknite Create i Access }e stvoriti novu bazu podataka (slika 13. Tako }ete otvoriti okvir za dijalog Open gdje }ete mo}i potra`iti svoju datoteku baze podataka u drugim mapama ili pogonima.5 Stvorena je nova baza podataka. U ovoj vje`bi nau~ili ste kako stvoriti baze podataka pomo}u ~arobnjaka ili od samog po~etka. Otvaranje ve} postoje}e baze podataka Da biste otvorili ve} postoje}u bazu podataka kada pokrenete Access. VJE@BA 3.96 13. u popisu odaberite More Files i kliknite OK.5).

14. postavite ih u vlastitu tablicu. Kada god je mogu}e upotrijebite identifikacijske brojeve koji }e vam pomo}i pri vezanju tablica i ne}e dopustiti pogre{ke pri utipkavanju koje nastaju kod ponovljenih unosa duga~kog teksta. te kako je stvoriti pomo}u ~arobnjaka ili od samog po~etka. Ne štedite vrijeme kako biste stvorili dobro modelirane tablice. Za dobro organiziranje tablica pridr`avajte se nekoliko jednostavnih principa: l Ako znate da }e se podaci u tablici ponavljati. Vje`ba TABLICA U ACCESSU STVARANJE U ovoj vje`bi nau~it }ete kako modelirati tablicu. Nakon unosa podataka vrlo je teško mijenjati strukturu tablice. Upotrebom ~arobnjaka uštedjet }ete vrijeme stvaranja i formatiranja svih polja za odre|ene potrebe. STVARANJE TABLICA Access je program za rad s relacijskim bazama podataka. Ako `elite sa~uvati popis referentnih informacija. mo`e raditi s mnogo tablica i odnosima me|u njima. l l STVARANJE TABLICE UPOTREBOM ^AROBNJAKA (TABLE WIZARD) Tablicu mo`ete stvoriti od samog po~etka ili pomo}u ~arobnjaka. Za razliku od jednostavnijih programa. . odvojite informacije koje se ponavljaju u vlastite tablice.

U popisu Sample Tables kliknite tablicu. Odaberite polja koja su mogu}a uz ve} stvorene 2. mo`ete upotrijebiti ~arobnjaka kako biste uštedjeli na vremenu i tada dodati polja koja nedostaju.1).1 tablice. VJE@BA Access instalirate s mnogo ve} gotovih poslovnih i osobnih tablica iz kojih mo`ete odabirati `eljene. Odaberite polje Kliknite da biste polje dodali tablici Odaberite tablicu SLIKA 14. Da biste stvorili tablicu prema svojim potrebama mo`ete odabrati `eljena polja iz ve} gotovih tablica. . ^ak i ako ne prona|ete sva polja koja su vam potrebna u tablici. Prikazuje se prozor Table Wizard (slika 14. Access u popisu Sample Fields prikazuje polja za odabranu tablicu.98 14. Upotrijebite sljede}e korake kako biste stvorili tablicu pomo}u ~arobnjaka: 1. U prozoru Database kliknite na ikonu Tables u podru~ju Object i dvostruko kliknite na opciju Create table by using Wizard.

Ako ste do tada stvorili bar jednu tablicu u bazi podataka. ali `elite promijeniti ime. Ponavljajte korake 2 i 3 da biste odabrali ostala polja iz ponu|e- nih tablica sve dok popis polja u vašoj novoj tablici nije kompletan. (Da biste izbrisali polje iz popisa kliknite na gumb <. Na zaslonu Finish kliknite jednu od ponu|enih opcija: l Modify the table design – Odabirom ove opcije prelazite u prikaz Table Design samo onda kada ste polja stvorili sami. najprije ga dodajte u svoj popis (kao što je opisano u koracima 2 i 3). 7. Promjena imena! Ako ugledate polje koje je vrlo sli~no onome koje tra`ite. na 8. Na taj na~in ste promijenili ime polja samo u svom popisu. Utipkajte opisno 6.) Kada završite dodavanje polja kliknite Next kako biste nastavili rad. kliknite gumb Rename Field. kliknite na gumb > kako biste polje pomakli u popis Fields in My New Table. Odaberite ovu opciju kada `elite unijeti promjene u tablicu prije njezine upotrebe. (Više o primarnim klju~evima nau~it }ete u sljede}oj vje`bi. Kliknite Yes. a `elite li izbrisati sva polja iz popisa i po~eti iz po~etka kliknite na gumb <<. Ako ugledate polje koje `elite uklju~iti u tablicu. ime kako biste zamijenili ponu|eno. utipkajte novo ime i kliknite OK. ^arobnjak postavlja pitanje o imenu tablice. set a primary key for me da bi ~arobnjak postavio vaš primarni klju~ i kliknite Next. kako biste za sada napustilli pitanje. Da biste pomakli cijeli sadr`aj odabrane tablice u svoj popis kliknite na gumb >>.STVARANJE TABLICA U ACCESSU 99 3. 4. 5.) zaslonu se prikazuje pitanje o odnosu tablica. . Kliknite Next. Tada u svom popisu odaberite ime polja.

2). no ne nude dovoljno fleksibilnosti kao kad stvarate tablicu od samog po~etka. koraku) kliknite gumb Close (X) za prozor koji je prikazan. U prozoru Database otvorite karticu Tables i tada dvostruko kliknite opciju Create table in Design view. STVARANJE TABLICE OD SAMOG PO^ETKA Accessovi ~arobnjaci su vrlo korisni. Kada otvorite karticu Tables u prozoru Database. Odaberite Design View i kliknite OK. vidjet }ete svoju tablicu u popisu. Br`i na~in Umjesto prvog koraka kliknite strelicu padaju}eg popisa New Object koji se nalazi na alatnoj traci. (Ako prozor Database nije prikazan. Ako ste odlu~ili da više ne `elite raditi s tom tablicom (bez obzira što ste je odabrali u 8. Upotrijebite sljede}e korake kako biste stvorili tablicu u prikazu Table Design: 1. odaberite Insert. VJE@BA l Enter data directly into the table – Odabirom ove opcije prelazite u prikaz Table Datasheet. Kliknite Finish i prelazite u podru~je Accessa. Enter data into the table using a form the wizard creates for me – Ova opcija vodi vas u formu za unos podataka.100 14.) Otvara se prikaz Table Design (slika 14. l 9. Table. bolje je tablicu stvarati od samog po~etka u prikazu Table Design. Iz popisa odaberite Table. Odaberite ovu opciju kada izgled tablice smatrate odgovaraju}im. Sada imate tablicu. Na primjer. ako `elite stvoriti tablicu koja sadr`i neka polja koja nisu dostupna u ~arobnjacima. gdje mo`ete unijeti podatke u slogove (retke) tablice. Prikazuje se popis i prikazuje dostupne vrste objekata. .

uskli~nika (!). Pravila pri imenovanju polja Imena polja kao i ostali objekti u Accessu mogu sadr`avati 64 znaka uklju~uju}i razmake i bilo koje simbole osim to~ke (.). . Upotrijebite kra}a imena koja se lako pamte.2 U prikazu Table Design kontrolirate cijeli proces stvaranja tablice. apostrofa (‘) ili uglatih zagrada ([]).STVARANJE TABLICA U ACCESSU 101 Utipkajte ime polja Odaberite vrstu podatka Utipkajte opis podatka SLIKA 14. Utipkajte ime polja u prvi prazan redak stupca Field Name i tada pritisnite tipku Tab kako biste se pomaknuli u stupac Data Type. 2.

mo`ete podesiti opcije za svojstva polja. 3. prikazuje se strelica za padaju}i popis. VJE@BA Ne znam koju vrstu podatka upotrijebiti Ako vam je potrebna pomo} u odluci koju vrstu polja upotrijebiti.102 14. 4. Kliknite kako biste odabrali vrstu polja Podru~je Field Properties Utipkajte opis SLIKA 14.3 Nakon što ste odabrali vrstu podatka. Pritisnite tipku Tab kako biste se pomaknuli u stupac Description i utipkajte opis polja.3). Kliknite na strelicu kako biste prikazali popis Data Type i odaberite vrstu polja (slika 14. Kada ste se pomaknuli u stupac Data Type. pro~itajte odlomak “Razumijevanje vrsta podataka i formata” na po~etku sljede}e vje`be. (Tablica }e raditi i bez opisa ) .

U donjem dijelu okvira za dijalog prikazano je podru~je Field Properties za odabranu vrstu polja (slika 14. Iz prozora Database kliknite karticu Tables. Ako morate unijeti više polja. Unesite `eljene promjene za polje. Na tipkovnici pritisnite tipku Delete. mo`da otkrijete da ste napravili toliko pogre{aka pri stvaranju da je najbolje zapo~eti stvaranje nove tablice. 9. U sljede}oj vje`bi na~it }ete više o raznim vrstama podataka i zadavanju primarnog klju~a. Bez obzira na razlog najbolje je izbrisati tablicu. 2. .3). Isto tako. 7. mo`da ste stvorili nekoliko tablica i zaklju~ili da vam sve nisu potrebne. Upotrijebite sljede}e korake: 1. Prikazuje se okvir za dijalog Save As. U okvir za tekst Table Name utipkajte ime tablice i kliknite OK. Odaberite Yes kako biste spremili promjene u tablici. Kada završite rad kliknite gumb Close kako biste zatvorili prozor Table Design. Odaberite tablicu koju `elite izbrisati. Nema primarnog klju~a! Kada zatvorite prikaz Table Design mo`da }ete vidjeti poruku da nema zadanog primarnog klju~a. 8. Pro~itajte odlomak “Zadavanje primarnog klju~a” u sljede}oj vje`bi da biste nau~ili kako zadati primarni klju~. U ovoj vje`bi nau~ili ste kako stvoriti tablicu pomo}u ~arobnjaka ili od samog po~etka. Nau~it }ete i kako urediti polja i njegova svojstva. Prikazuje se poruka `elite li stvarno izbrisati tablicu. BRISANJE TABLICE Kada ste stvorili tablicu i zapo~eli rad u njoj. ponovite korake 2 do 5. 6.STVARANJE TABLICA U ACCESSU 103 5. Odaberite Yes.

datum ili vrijeme. Vje`ba RAD S POLJIMA U ACCESSU U ovoj vje`bi nau~it }ete više o raznim vrstama polja te kako podesiti primarni klju~. Access ne dozvoljava unos bilo kojeg teksta. Vrste polja iz kojih mo`ete odabirati su sljede}e: l l l l l l . Upotrijebite ovu vrstu podatka da biste sprije~ili zaokru`ivanje: Mo`ete unijeti to~no15 znamenki s lijeve i 4 s desne strane decimalnog zareza. Upotrijebite ovo polje za opise. serijske brojeve i telefonske brojeve). slova i simbole (na primjer adrese. Number – Obi~an broj (osim valute ili datuma). AutoNumber – Broj koji Access automatski popunjava za svaki novi slog. Svako polje mora imati vrstu kako bi Access znao kako se odnositi prema sadr`aju polja. Nau~it }ete i kako urediti polja i njegova svojstva. Currency – Formatiranje broja kao monetarne valute. RAZUMIJEVANJE VRSTA PODATAKA I FORMATA Text – Obi~an utipkani tekst koji mo`e uklju~ivati brojeve. Polje Text mo`e sadr`avati do 255 znakova. Memo – Jednako kao obi~an tekst.15. Date/Time – To~no to. Utipkati mo`ete prakti~ki neograni~enu koli~inu teksta (64000 znakova). komentare ili zabilješke. U polju Number. ali ovoj vrsti polja nije mogu}e ograni~iti du`inu.

OLE Object – Veza s drugom bazom podataka ili datotekom (dokument. Required – Odaberite Yes (da) ili No (ne) kako biste Accessu rekli kada je korisniku ili nije dopu{teno ostaviti prazno polje pri unošenju novog sloga. True ili False. a ako ne `elite prihvatiti vrijednost. Nabrojat }emo samo najva`nije: l Field Size – Najve}i mogu}i broj znakova koji mo`ete unijeti u polje. Default Value – Ako polje naj~eš}e sadr`i istu vrijednost (na primjer isti poštanski broj za sve podatke). Stvoriti mo`ete i korisni~ke formate. Ima ih puno pa ih ne}emo sve popisivati. Lookup Wizard – Stvara polje s kombiniranim okvirom koje omogu}ava odabir vrijednosti iz popisa uklju~uju}i vrijednosti iz drugih tablica. prora~unska tablica. Format – Padaju}i popis dostupnih formata za odre|enu vrstu polja. Decimal Places – Za polja broja mo`ete podesiti broj decimalnih mjesta koja }e se prikazati. l l l l . crte`. On ili Off. Vrijednost }e se uvijek prikazati u novom slogu.RAD S POLJIMA U ACCESSU 105 l Yes/No – Da/ne. zvuk itd). Hyperlink – Ovo polje sprema hiperveze koje mogu biti UNC staze (adrese lokalne mre`e) ili URL (adrese dokumenta ili stranice na Internetu ili intranetu). svako polje ima opcije formatiranja koje mo`ete podesiti. jednostavno utipkajte novu vrijednost preko postoje}e. Opcije formatiranja se mijenjaju ovisno o vrsti polja. unesite vrijednost u polje kako biste uštedjeli na vremenu. Da biste prikazali OLE objekte morate upotrijebiti vezani okvir objekta u formi ili izvještaju. Opcije su prikazane u donjem dijelu okvira za dijalog u podru~ju Field Properties. Mo`e sadr`avati samo jednu od ponu|ene dvije mogu}nosti: Yes ili No. l l l S obzirom na vrstu polja.

Primary Key ili kliknite gumb Primary Key koji se nalazi na alatnoj traci. Odaberite Edit. Simbol klju~a SLIKA 15. Takvo jedinstveno prepoznatljivo polje nazivamo polje primarnog klju~a. VJE@BA ZADAVANJE PRIMARNOG KLJU^A Svaka tablica mora sadr`avati barem jedno polje koje ima jedinstvenu vrijednost za svaki slog. pa mo`ete biti sigurni da svaki slog ima jedinstvenu prepoznatljivost. u tablici pasa mo`ete pridijeliti identifikacijski broj za svakog psa. Simbol klju~a prikazuje se lijevo od imena polja.106 15. Polje primarnog klju~a ozna~eno je simbolom . Na primjer.1 klju~a. U prikazu Table Design odaberite polje koje `elite upotrijebiti za primarni klju~. Upotrijebite ga tako|er u bilo koje vrijeme kada `elite biti sigurni da nema duplih unosa. Polje primarnog klju~a Polje primarnog klju~a ne dozvoljava unos jednakih podataka. 2.1. Upotrijebite sljede}e korake kako biste zadali primarni klju~: 1. kao što je prikazano na slici 15.

2 Odaberite vrstu podatka iz padaju}eg popisa i tada unesite potrebne promjene u svojstvima polja. U prozoru Database kliknite na karticu Tables i odaberite tablicu na kojoj `elite raditi. 2. Jednom kada prije|ete u prikaz Table Design mo`ete ure|ivati polja. Neki okviri za tekst imaju padaju}e popise koje }ete aktivirati klikom u okvir. U prozoru Field Properties (donja polovica prozora Table Design) kliknite bilo koji okvir za tekst da biste unijeli promjene vrijednosti. Ako `elite.RAD S POLJIMA U ACCESSU 107 URE\IVANJE POLJA I NJIHOVA SVOJSTVA Bez obzira na to kako ste stvorili tablicu – pomo}u ~arobnjaka ili od samog po~etka – promjene mo`ete uraditi u prikazu Table Design. kliknite }eliju Data Type i odaberite novu vrstu podatka iz padaju}eg popisa (slika 15. 3. . Tada kliknite gumb Design. Kliknite kako biste promijenili vrstu podatka Unesite promjene za svojstva polja SLIKA 15. Upotrijebite sljede}e korake: 1. U popisu Field Name kliknite bilo koje ime polja i uradite potrebne promjene.2).

Polja mo`ete dodavati bilo u prikazu Table Design ili prikazu Datasheet. sada je vrijeme da ih izbrišete. Izbrisati polja mo`ete u prikazu Design ili Datasheet. Da biste brzo prešli iz prikaza u prikaz. Kada prelazite iz prikaza Design u Datasheet. a odabrano polje se pomi~e prema dolje.108 15. kliknite gumb View (zadnji lijevi gumb na alatnoj traci). bit }ete upozoreni da spremite svoj rad. bit }ete upozoreni da potvrdite brisanje (slika 15. Kliknite gumb Insert Rows koji se nalazi na alatnoj traci ili oda- berite Insert. Brišete li bilo koje drugo polje ne}ete biti upozoreni. Row. Prikazuje se prazno polje. 3. VJE@BA DODAVANJE POLJA Prije unosa podatka u tablicu dvostruko provjerite da li tablica uklju~uje sva polja koja su vam potrebna. Zašto? Ako budete kasnije dodavali polja morat }ete se vratiti na po~etak i unositi vrijednosti u ta polja za svaki pojedini slog koji ste ve} unijeli.3). unosit }ete informacije u svaki slog koje ne}ete nikada upotrijebiti ili morate zapamtiti koja odre|ena polja treba presko~iti. za novo polje. Odaberite polje koje se nalazi ispred mjesta gdje `elite prikazati novo polje. Unesite ime. Ina~e. BRISANJE POLJA Ako ste shvatili da vam jedno ili više polja koje ste stvorili nisu potrebni. odaberite vrstu podatka i (ako `elite) utipkajte opis Prijelaz iz prikaza u prikaz Kada radite s tablicama mo`ete upotrijebiti prikaz Design ili Datasheet. Upotrijebite sljede}e korake kako biste dodavali polja u prikazu Table Design: 1. . 2. Bez obzira na prikaz. ako namjeravate izbrisati polje primarnog klju~a.

te o zadavanju primarnog klju~a. Ako ste pogriješili pri brisanju u ovom prikazu nije dostupna opcija Undo. Kada izbrišete polje. U prikazu Datasheet odaberite polje klikom na naslov stupca i odaberite Edit. Nau~ili ste kako ure|ivati polja i njihova svojstva. Da biste izbrisali polje u prikazu Design. Ne brišite va`na polja! Kada zapo~nete unošenje slogova u tablicu budite vrlo pa`ljivi kod brisanja polja.3 Ako namjeravate izbrisati polje primarnog klju~a Access }e vas upozoriti da potvrdite brisanje. odaberite polje klikom na sivo podru~je lijevo od imena polja i pritisnite tipku Delete. Ako ste pogriješili i `elite se vratiti na prethodno stanje. . U ovoj vje`bi u~ili ste o raznim vrstama podataka. Access }e prikazati upozoravaju}u poruku kada namjeravate brisati polje. pa krivo obrisano polje morate ponovno stvoriti.RAD S POLJIMA U ACCESSU 109 SLIKA 15. Delete Column. kliknite gumb Undo. U sljede}oj vje`bi nau~it }ete kako raditi s podacima te kako povezivati dvije ili više tablica da biste mogli s njima raditi kao s jednom. informacija za svaki slog spremljen u tom polju nestaje s poljem.

u prvo polje sljede}eg retka gdje mo`ete zapo~eti novi slog. spremni ste za unos podataka. kursor se pomi~e Evo nekoliko tipkovni~kih pre~ica kako bi vam unos podatka bio malo br`i: l Ako ste polje definirali kao opcijsku vrijednost. Utipkajte vrijednost za to polje i pritisnite tipku Tab kako biste se pomaknuli u sljede}e polje i tada utipkajte vrijednost tog polja. (Podesite opcijske vrijednosti u prikazu Design. UNO[ENJE SLOGA Kada ste zadovoljni sa strukturom tablice. 1. U prikazu Datasheet podatke mo`ete izravno utipkati u tablicu. Nije potrebno unositi informacije za svako polje u slogu. Nastavite se pomicati pomo}u tipke Tab dok ne stignete u posljednje polje. Slog Svaki redak u tablici predstavlja slog. 2. 3. Kada pritisnete tipku Tab u posljednjem polju. umetati i brisati slogove te kako pomicati i kopirati podatke. podatak mo`ete unijeti pritiskom kombinacije tipki Ctrl+Alt+Spacebar. U prikazu Datasheet kliknite prvu praznu }eliju u prvom praznom stupcu.16. Nau~it }ete i kako ih sortirati. Vje`ba RAD S PODACIMA U ACCESSU U ovoj vje`bi nau~it }ete kako unijeti i urediti podatke.) .

. Odaberite slog (slogove) i pritisnite tipku Delete. Da biste umetnuli trenutno vrijeme pritisnite tipke Ctrl+: (dvoto~ka).RAD S PODACIMA U ACCESSU 111 l Da biste umetnuli trenutni datum. Odabrana }elija SLIKA 16. Ako `elite raditi s cijelim slogom. najprije ga odaberite. Da biste ponovili unos vrijednosti istog polja prethodnog sloga pritisnite tipke Ctrl+’ (apostrof). Access }e ozna~iti cijeli slog prikazuju}i bijela slova na crnoj pozadini. Ure|ivanje podatka je jednostavno. mo`ete ih jednostavno izbrisati.1) tako da ponovno unošenje podatka automatski zamjenjuje odabrani podatak. Ako ustanovite da jedan ili više slogova nemaju podataka ili ne pripadaju u tablicu. kao što je prikazano na slici 16. pritisnite tipke Ctrl+.1 Odaberite podatak koji trebate cijeli zamijeniti i utipkajte novi podatak. kliknite na }eliju. Ako `elite napraviti manje promjene nije potrebno utipkavati cijeli podatak ponovno.2. najbr`i na~in je odabir }elije (slika 16. Kliknite na }eliju i uradite promjene. (to~ka zarez). Da biste to uradili kliknite sivi kvadrati} koji se nalazi s lijeve strane sloga (podru~je odabira sloga). l l PROMJENA SADR@AJA ]ELIJE Ne brinite se ako ste napravili nekoliko pogrešaka pri unošenju podatka. ODABIRANJE SLOGOVA Kada `elite raditi s jednim unosom. Ako `elite izbrisati cijeli sadr`aj i utipkati podatak ponovno.

tako i u Accessu mo`ete upotrijebiti naredbe Cut. Kopirati mo`ete cijelu tablicu u drugu bazu podataka. Copy i Paste da biste pomicali i kopirali podatke. Na primjer. SORTIRANJE PODATAKA Access automatski sortira slogove po polju primarnog klju~a bez obzira kojim su redom unošeni. . a ne klikati i odabirati iz cijelog popisa. ponovno }ete sortirati slogove prema polju koje `elite. prikazuje se okvir za dijalog koji nudi opcije uljepljivanja samo strukture tablice ili uljepljivanje strukture i svih podataka. VJE@BA Podru~je odabira sloga Ikona novog sloga Odabrani slog SLIKA 16. Da biste odabrali slog kliknite u podru~je odabira Kao u bilo kojem Windows programu. Upotrebom naredbe Sort. Sortirati mo`ete uzlaznim redom (A do Z i 1 do 10) ili silaznim redom (Z do A i 10 do 1). a kasnije pregledati popis prema datumu ro|enja pasa od najstarijeg prema najmla|em. Odabrati mo`ete samo susjedne slogove.2 sloga. Da biste to uradili kliknite na prvi slog. mo`emo unijeti pse prema broju registracije. pritisnite i dr`ite tipku Shift i klikajte ostale `eljene slogove. Kada uljepljujete tablicu.112 16. Prednost baze podataka je što mo`ete pregledati slogove redom koji `elite. Odabiranje više slogova Ponekad }ete `eljeti odabrati više slogova kao grupu da biste uradili poslove na svim slogovima u isto vrijeme.

SLIKA 16. Access sortira tablicu uzlaznim redom stupca 3. Sort i iz podizbornika odaberite Sort Ascending ili Sort Descending. . Na taj red sortiranja vratit }ete se pri napuštanju sortiranja (tre}i korak). U sljede}oj vje`bi nau~it }ete kako stvoriti formu za lakši unos podatka. Da biste se vratili na prijašnje stanje. Slika 16. Nau~ili ste i kako ih sortirati. Ako spremite tablicu ili formu bez napuštanja sortiranja. sortiranje se sprema s tablicom. 2. Kliknite bilo gdje u polje koje `elite sortirati. slogovi su sortirani uzlaznim redom u odnosu na to polje. Kliknite gumb Sort Ascending ili Sort Descending na alatnoj traci ili odaberite Records.3 Birthdate. Izvorno sortiranje Ako ste definirali polje primarnog klju~a pri stvaranju baze podataka. umetnuti i izbrisati slogove i kako pomicati i kopirati podatke. odaberite Records.3 prikazuje našu tablicu pasa sortiranu uzlaznim redom po datumu ro|enja. Remove Filter/Sort.RAD S PODACIMA U ACCESSU 113 Upotrijebite sljede}e korake da biste sortirali slogove: 1. U ovoj vje`bi nau~ili ste kako unijeti i urediti podatke.

17. Opcija AutoForm je najbr`a za stvaranje forme. 2. Upotrijebite sljede}e korake da biste stvorili formu pomo}u AutoForme: 1. Prikazuje se okvir za dijalog New Form (slika 17. Odaberite jednu od ponu|enih opcija AutoForma: l AutoForm: Columnar – Stvara formu stup~astog rasporeda polja (naj~eš}e upotrebljavana). Vje`ba STVARANJE FORMI I IZVJEŠTAJA U ACCESSU U ovoj vje`bi nau~it }ete kako stvoriti forme za br`i unos podatka. Ako `elite unijeti podatak u više tablica. U prozoru Database kliknite ikonu Forms u podru~ju Object. no nije vrlo fleksibilna jer uzima sva polja iz samo jedne tablice. a istovremeno mo`ete vidjeti samo jedan slog.1). STVARANJE FORME POMO]U AUTOFORMA Dok u prikazu Datasheet unosite podatak izravno u tablicu. Nau~it }ete kako stvoriti izvještaje kako biste mogli ispisati informacije iz baze podataka. naj~eš}e ne vidite sva polja u isto vrijeme i pomicanje po bazi mo`e biti nespretno. Kliknite gumb New. S formom dobivate za svako polje onoliko prostora koliko je potrebno i mo`ete unositi informacije u više tablica istovremeno. . morate otvoriti svaku tablicu pojedina~no. 3.

Kliknite OK kako biste stvorili formu. . odaberite je i odgovorite No kada ste upitani `elite li spremiti promjene. AutoForm: Datasheet – Stvara formu koja izgleda potpuno jednako tablici u prikazu Datasheet. izbrišite je i probajte ponovno. Ako forma koju ste stvorili ne izgleda onako kako ste `eljeli. (Opcija Form Wizard objašnjena je u sljede}em odlomku. l SLIKA 17. Otvorite padaju}i popis na dnu okvira za dijalog i odaberite tablicu s kojom je forma srodna. Stupci su formatirani na vrhu cijele du`ine stranice i mo`ete vidjeti više od jednog sloga na zaslonu. postavlja pitanja cijelim putem i stvara formu zasnovanu na vašim odgovorima. ali upotrijebite opciju Form Wizard koja je mnogo prilagodljivija. STVARANJE FORME POMO]U ^AROBNJAKA (FORM WIZARD) ^arobnjak nudi odli~nu povezanost izme|u automatskog stvaranja pomo}u AutoForma i kontrole stvaranja od samog po~etka (što je preopširno za opis u ovoj knjizi).1 U okviru za dijlaog New Form odaberite iz tri ponu|ene opcije AutoForma. Kao i svaki ~arobnjak.) Da biste izbrisali formu. i ovaj vas vodi kroz korake da biste stvorili formu. 5.STVARANJE FORMI I IZVJE[TAJA U ACCESSU 115 l AutoForm: Tabular – Stvara formu koja izgleda kao tablica. 4.

VJE@BA Upotrijebite sljede}e korake da biste stvorili formu pomo}u ~arobnjaka: 1. Otvorite padaju}i popis Tables/Queries i odaberite tablicu ili upit iz kojeg }ete odabrati polja. Kliknite kako biste pomaknuli odabrano polje. 3. U popisu Field Available odaberite polje koje `elite smjestiti u 5. 2. Kliknite kako biste odabrali sljede}u tablicu ili upit. Odaberite polja. . Dvostruko kliknite ikonu Create Form by Using Wizard u prozoru Database. 7. ponovite korake 3 do 6 da biste dodali ta polja.116 17. Kliknite kako biste pomakli sva odabrana polja istovremeno.2 U okviru za dijalog Form Wizard odaberite polja koja `elita u formi. SLIKA 17. Pomaknuli ste krivo polje Ako ste u~inili pogre{ku kliknite gumb < kako biste polje izbrisali u popisu Selected Fields i vratili ga u popis Available Field. Ako `elite uklju~iti polja iz neke druge tablice ili upita. Prikazuje se okvir za dijalog Form Wizard (slika 17. Kliknite gumb > kako biste odabrano polje pomaknuli u popis Selected Fields.2). Nastavite pomicati polja sve dok ne dovršite popis polja koja `elite uklju~iti u formu. 4. 6. U prozoru Database kliknite na ikonu Forms u podru~ju Object. formu.

Da biste nastavili rad. prikaz na slici 17. Datasheet ili Justified. Kliknite Finish. ^arobnjak postavlja pitanje da odaberete izgled: Columnar (naj~eš}i). pomaknut }ete sva polja iz popisa Available Field u popis Selected Fields.3.3 ^arobnjak stvara jednostavnu. @elite li polja vratiti iz popisa Selected Fields u popis Available Field. Kliknite na svaki 10. Kliknite kako biste se pomaknuli jedan slog unatrag. Tabular. Kliknite Next kada ste odabrali `eljeni. Ozna~en je prvi slog u tablici. 9. Kliknite kako biste se pomaknuli na posljednji slog. Kliknite kako biste se pomaknuli na prvi slog. ponu|eni stil kako biste vidjeli njegov prethodni pregled. kliknite Next. SLIKA 17.STVARANJE FORMI I IZVJE[TAJA U ACCESSU 117 Pomicanje svih polja Kliknete li na gumb >>. Kliknite gumb svakog od njih kako biste vidjeli prethodni prikaz forme. Prikazuje se forma. Kliknite kako biste se pomaknuli na novi slog. . 11. ali elegantnu formu uz pomo} samo nekoliko klikova mišem. Kada se odlu~ite kliknite na izgled koji `elite i odaberite Next. Kliknite kako biste se pomaknuli jedan slog unaprijed. kliknite gumb <<. ^arobnjak sada postavlja pitanje o odabiru stila. 8. Na vrhu okvira za dijalog u okviru za tekst unesite ime forme.

Odaberite opciju AutoReport: Columnar ili AutoReport: Tabular. Utipkajte podatak za prvo polje i tada pritisnite tipku Tab da biste se pomaknuli u sljede}e polje. 3. Nakon što ste utipkali podatak za posljednje polje pritisnite tipku Tab kako biste stvorili novi slog. Uz pomo} AutoReporta najlakše i najbr`e }ete stvoriti izvještaj koji. Upotrijebite sljede}e korake kako biste stvorili izvještaj pomo}u AutoReporta: 1. mo`da ve} poga|ate. VJE@BA UNO[ENJE PODATKA U FORMU Formu stvaramo kako bismo unos podatka u tablicu u~inili što je mogu}e lakšim. Kliknite gumb Print kako biste ispisali izvještaj ili gumb Close kako biste zatvorili prikaz Print Preview. izgleda vrlo jednostavno i zasnovan je na jednoj tablici ili upitu. 4. Dvostruko kliknite formu koju `elite upotrijebiti. STVARANJE IZVJE[TAJA AUTOREPORTA UZ POMO] Ispisati mo`ete bilo koju tablicu. Kliknite gumb New Record (slika 17. Ako se `elite pomicati unatrag pritisnite tipke Shift+Tab. Izvještaji su posebno namijenjeni za ispisivanje i suradnju s drugim korisnicima. U prozoru Database kliknite ikonu Reports (podru~je Object) i tada kliknite gumb New. 2. 5.118 17. 3. Izvještaj je prikazan u prikazu Print Preview (slika 17.4). formu ili upit no rezultat ne}e biti profesionalan jer alatke koje ste upotrijebili nisu stvorene za ispis. 4. Jednom kada stvorite formu upotrijebite sljede}e korake kako biste unijeli podatke: 1. Forma privla~no predstavlja podatke. Na dnu okvira za dijalog otvorite padaju}i popis i odaberite tablicu s kojom je izvještaj srodan. Prikazuje se okvir za dijalog New Report. Kliknite OK. 2.3) kako biste se pomaknuli na novi slog. Klinite ikonu Forms u prozoru Database. .

4 Ovaj izvještaj je stvoren upotrbom opcije AutoReport: Tabular. Kliknite na ikonu Reports (podru~je Object) u prozoru Database.STVARANJE FORMI I IZVJE[TAJA U ACCESSU 119 Kliknite kako biste ispisali izvještaj. Prikazuje se okvir za dijalog Report Wizard. . Ovaj okvir za dijalog je slikovno identi~an okviru za dijalog Form Wizard (slika 17.2). Slu`ite li se ~arobnjakom. Dvostruko kliknite ikonu Create Report by Using Wizard u prozoru Database. mo`ete upotrijebiti više tablica i upita te odabrati izgled i formate za svoj izvještaj. 2. Kliknite kako biste zatvorili prikaz Print Preview. SLIKA 17. STVARANJE IZVJE[TAJA POMO]U ^AROBNJAKA (REPORT WIZARD) ^arobnjak nudi odli~an kompromis izme|u lagane upotrebe i prilagodljivosti. Upotrijebite sljede}e korake kako biste stvorili izvještaj pomo}u ~arobnjaka: 1.

Prikazuje se sljede}i 8. Kada završite kliknite Next.120 17. Ako `elite sortirati slogove. 13. 7. Ako je potrebno. Kada završite odabiranje polja kliknite Next. izgled kako biste vidjeli njegov prethodni pregled. koja `elite uklju~iti u izvještaj. Odaberite opciju Portrait ili Landscape. . Ako ste odabrali polje za grupu. mo`ete grupirati pse po boji dlake. prozor ~arobnjaka. Sortiranje mo`ete uraditi prema ~etiri razli~ita polja. Ako slogove `elite grupirati po odre|enom polju. Kada odaberete `eljeni. 10. U popisu kliknite na svaki 12. Ako odabirete više od jedne grupe. Ako `elite uklju~iti polja iz drugih tablica ili upita ponovite korake 3 do 6 kako biste dodali ta polja. kliknite na njega i tada kliknite Next. gumb Grouping Options postaje aktivan i mo`ete ga kliknuti kako biste podesili opcije grupiranja. odaberite ih redoslijedom smještanja u izvještaju. odaberite orijentaciju izvještaja. Kada završite s podešenjima. U popisu stilova kliknite na svaki kako biste vidjeli njegov prethodni prikaz. Na primjer. 11.5). Grupiranje Slogove mo`ete organizirati u grupe kako biste izvještaj u~inili lakšim za ~itanje. 5. Sljede}i korak je podešenje sortiranja slogova (slika 17. Kada završite kliknite Next. otvorite padaju}i popis i odaberite polje po kojem `elite uraditi sortiranje. U popisu Available Field odaberite polje koje `elite smjestiti u formu i kliknite gumb > kako biste polje pomaknuli u popis Selected Fields. Sljede}e je odabir izgleda izvještaja. 9. VJE@BA 3. kliknite Next. odaberite to polje i kliknite gumb >. Nastavite pomicati polja sve dok ne kompletirate popis polja 6. 4. Sada odaberite stil. Otvorite padaju}i popis Tables/Queries i odaberite tablicu iz koje `elite odabirati polja.

STVARANJE FORMI I IZVJE[TAJA U ACCESSU 121 SLIKA 17.6 Upotrebom ~arobnjaka stvoren je izvještaj s grupiranjem prema boji. U izvještaju slogove mo`ete sortirati prema ~etiri 14. . Na vrhu okvira za dijalog. Prikazuje se forma (slika 17.6). SLIKA 17. bez sortiranja i sa stilom Bold. Kliknite Finish. u okvir za tekst.5 polja. unesite ime forme. 15.

Nau~ili ste kako stvoriti izvještaje da biste mogli ispisati informacije iz baze podataka. VJE@BA U ovoj vje`bi nau~ili ste kako stvoriti formu za br`i unos podatka. U sljede}oj vje`bi nau~it }ete kako stvoriti upite. .122 17.

redoslijed kojim }e se polja prikazivati. Upit vam omogu}ava da odredite koje polje `elite vidjeti. Upit je formalni na~in sortiranja i filtriranja informacija u bazi podataka. a najlakši ~arobnjak je obi~ni ~arobnjak (Simple Query Wizard). Nau~it }ete i kako raditi s rezultatima upita. Na primjer. Vje`ba UPITA U ACCESSU STVARANJE U ovoj vje`bi nau~it }ete kako upotrijebiti ~arobnjaka (Query Wizard) za stvaranje osnovnog upita te kako stvoriti slo`eniji upit od samog po~etka. STVARANJE . uklju~uju}i sortiranje i filtriranje. mo`da }ete `eljeti raditi samo sa slogovima za pse kojima je unesena oznaka “CD” (Companion Dog). JEDNOSTAVNOG UPITA POMO]U ^AROBNJAKA (QUERY WIZARD) Najlakši na~in stvaranja upita je pomo}u ~arobnjaka.18. Filtriranje S ovom opcijom mo`ete kanalizirati brojne slogove koje ste upotrijebili. kriterije filtriranja svakog pojedinog polja i redoslijed kojim `elite sortirati svako pojedino polje. ŠTO JE UPIT Access nudi mnogo na~ina da bi vam pomogao kanalizirati informacije s kojima radite.

3. upotrijebite sljede}e korake: 1.124 18. Prikazuje se prvi okvir okvira za dijalog (slika 18. Ako `elite. SLIKA 18. 4. Ova opcija je korisna kada `elite vidjeti sve slogove. U ovoj opciji ne mo`ete podesiti kriterije za uklju~ivanje pojedinih slogova. Kada završite dodavanje polja kliknite Next.1). Tables/Queries i dodajte `eljena polja iz tablice u popis Selected Fields. odaberite drugu tablicu (ili upit) u popisu . 6. Otvorite padaju}i popis Tables/Queries i odaberite tablicu (ili upit) iz koje `elite odabrati polja. @elite li pomaknuti sva polja kliknite gumb >>. Odaberite polje. Prikazuje se okvir za dijalog New Query.1 U okviru Simple Query Wizard najprije odaberite polja koja `elite uklju~iti. Da biste stvorili obi~ni upit pomo}u ~arobnjaka. U popisu Available Fields odaberite polje koje `elite smjestiti u formu i kliknite gumb > kako biste polje pomaknuli u popis Selected Fields. U prozoru Database kliknite ikonu Queries (podru~je Object). Kliknite kako biste odabrali tablicu ili upit. VJE@BA Obi~ni ~arobnjak omogu}ava samo prikazivanje odabranih polja. 2. te isto tako nije mogu}e postaviti opciju sortiranja. 5. Kliknite opciju Simple Query Wizard i tada OK. Kliknite gumb New.

2.STVARANJE UPITA U ACCESSU 125 7. gumb Add. Kada savladate upite u Accessu. U okvir za tekst What Title Do You Want for Your Query? unesite ime upita. 9. 3. POKRETANJE NOVOG UPITA U PRIKAZU QUERY DESIGN Umjesto upotrebe ~arobnjaka. Sljede}i korak je dodavanje polja. upit mo`ete zapo~eti od samog po~etka u prikazu Query Design. Upotrijebite sljede}e korake kako biste zapo~eli novi upit u prikazu Query Design: 1. Kada završite kliknite Next.2). Sada }ete mo`da biti upitani `elite li postaviti upit Detail ili Summary. a ako niste sigurni što `elite zapo~nite s Detail. Ako ste upitani. Kliknite Close. odaberite opciju koju `elite. . Odaberete li opciju Summary.2 Uredite upite u prikazu Query Design. Dvostruko kliknite na ikonu Create Query in Design View. Kliknite Finish kako biste prikazali rezultat upita. U prozoru Database kliknite ikonu Queries (podru~je Object). SLIKA 18. mo`da vam se ova opcija u~ini br`om i lakšom od upotrebe ~arobnjaka. Prikazuje se okvir za dijalog Show Table koji ispisuje sve tablice u bazi podataka. gumb Summary Options postaje dostupan i mo`ete kliknuti na njega kako biste otvorili njegov okvir za dijalog. 8. Odaberite tablicu (tablice) s kojom `elite raditi i kliknite na 4. Otvara se prozor prikaza Query Design s praznim upitom (slika 18.

VJE@BA DODAVANJE POLJA UPITU Ako stvarate upit od samog po~etka (prethodni koraci) sljede}i korak je dodavanje polja s kojima `elite raditi. Prikazuje se strelica padaju}eg popisa. Kliknite u redak polja gdje `elite umetnuti polje. l Ako izre`ete stupac umjesto da ga izbrišete. Postoji tri na~ina dodavanja polja upitu: l Najjednostavniji na~in je dvostruko kliknuti ime polja u popisu polja što }e pomaknuti polje u prvi dostupni otvor u mre`i upita.126 18. Odaberite cijeli prazan stupac koji `elite i pomo}u gumba Paste (ili odaberite Edit. Postavite pokaziva~ miša iznad stupca kako bi se njegov izgled promijenio u crnu strelicu okrenutu prema dolje. Pogre{kom sam ulijepio stupac preko postoje}eg Budite pa`ljivi pri uljepljivanju stupca u upit. Kliknite lijevu tipku miša da biste odabrali stupac i pritisnite tipku Delete. kliknite na nju i iz popisa odaberite polje. Zapamtite da se odabrani stupac ne}e pomaknuti kako bi napravio mjesta za uljepljivanje. . Odaberite polje u tablici. Stoga odaberite prazan stupac ako ne `elite zamijeniti postoje}i. l l BRISANJE l l POLJA Postoji tri na~ina da biste izbrisali polje iz upita: Kliknite bilo gdje u stupac i odaberite Edit. Paste) ulijepite stupac u upit. Ulijepljeni stupac zamjenjuje onaj koji ste odabrali. Upotrijebite iste korake kako biste dodavali više polja u trenutni upit. kliknite ga i povucite u redak polja. Odaberite cijeli stupac (objašnjeno u prethodnom koraku) i kliknite gumb Cut na alatnoj traci. Delete Columns. kasnije ga mo`ete ulijepiti u upit.

U ovom prikazu mo`ete uraditi sve kao i u normalnom prikazu Datasheet što uklju~uje kopiranje i brisanje slogova te promjenu unosa u polju. Postoje dva na~ina da pokrenete (ili ponovno pokrenete) upit: l l U prikazu Query Design kliknite gumb Run na alatnoj traci. Kliknite kako biste prešli u prikaz Query Design. Nakon što ste upit spremili. PRIKAZIVANJE REZULTATA UPITA Kada pokrenete upit. U prozoru Database otvorite karticu Query i dvostruko kliknite na upit. Upotrijebite gumbe kako biste se pomicali kroz slogove. rezultat se prikazuje u prikazu Datasheet.STVARANJE UPITA U ACCESSU 127 SPREMANJE I POKRETANJE UPITA Zatvorite li prikaz Query Design. SLIKA 18. Bit }ete upitani `elite li spremiti promjene.3 Nakon što pokrenete upit mo`ete raditi sa slogovima kao kad radite s tablicom u prikazu Datasheet. . kao što je prikazano na slici 18.3. on se prikazuje na kartici Queries u prozoru Database. spremili ste upit. Odaberite Yes i utipkajte ime upita.

U prikazu Query Design kliknite redak Criteria u `eljenom stupcu polja. @elite li izbrisati sve korisnike koji nisu obavili kupnju u posljednje dvije godine. DODAVANJE UVJETA Uvjete }ete upotrijebiti kako biste odabrali slogove koje `elite prikazati u rezultatima upita. VJE@BA Na primjer. Na slici 18. Za ostale vrste uvjeta Access }e dodavati razli~ite vrste simbola. mo`da }ete `eljeti a`urirati bazu podataka prodaje promijenivši polje Last Contacted tako da svakom slogu pridijelite današnji datum.4 primijetit }ete da je Access dodao simbol # jer radite s datumom.128 18.1 nudi neke primjere koje mo`ete unijeti u sliku 18. Utipkajte uvjet koji `elite primijeniti. kao što je prikazano na slici # simbol SLIKA 18. 18. Tablica 18.4 Utipkajte uvjet u redak Criteria u odgovaraju}i stupac polja. kao što su navodnici oko teksta ili broj~anog niza.4.4 kao i o~ekivane rezultate. Na primjer. 2. U prozoru rezultata upita mo`ete uraditi tu promjenu. izbrišite `eljene slogove u prozoru rezultata upita kako biste ih automatski izbrisali i u tablici. mogu ograni~iti popis pasa na one ro|ene prije 2/1/95. Upotrijebite sljede}e korake kako biste podesili uvjete za polje koje ste dodali u svoj upit: 1. .

unesete li <C prona}i }ete tekst koji zapo~inje slovima A i B. Oznake < ili > (prije i nakon) pridjeljuju abecedni red tekstu. mo`ete ih smjestiti zajedno u jedan redak i odvojiti pomo}u rije~i and. smjestite oba uvjeta u isti redak na ovaj na~in : >2/1/93 and <2/1/95. `elite li saznati sve ro|ene izme|u 2/1/93 i 2/1/95. Na primjer. .STVARANJE UPITA U ACCESSU 129 TABLICA 18.1 UNESITE 3/28/91 <3/28/91 >3/28/91 >=3/28/91 <=3/28/91 Not <3/28/91 Not >3/28/91 PRIMJERI UVJETA ZA DATUME Ro|eni na dan 3/28/91 Ro|eni prije 3/28/91 Ro|eni nakon 3/28/91 Ro|eni taj dan ili nakon 3/28/91 Ro|eni taj dan ili prije 3/28/91 Ro|eni ne prije 3/28/91 Ro|eni ne poslije 3/28/91 REZULTAT Tekst Kao uvjet mo`ete unijeti i tekst. prikazuje se novi redak “or” i u njega mo`ete unijeti naredni uvjet. Na primjer. Jeste li na slici primijetili redak “or” koji se nalazi ispod retka Criteria? Upotrebom tog retka mo`ete unositi više uvjeta. Smijem li upotrijebiti rije~ “And”? Kada imate dva uvjeta koji moraju biti zadovoljeni. Kada unesete uvjet u redak “or”. Upit }e prona}i slogove koji zadovoljavaju uvjete.

U ovoj vje`bi nau~ili ste kako upotrijebiti ~arobnjaka da biste stvorili osnovni upit te kako stvoriti slo`eniji upit od samog po~etka. Nau~ili ste i kako raditi s rezultatima upita. Upotrijebite sljede}e korake da biste sortirali bilo koje polje: 1.130 18. VJE@BA SORTIRANJE POLJA U UPITU Nakon svih slo`enih rasprava o uvjetima. Kliknite strelicu padaju}eg popisa i kliknite Ascending ili Descending. 2. . U sljede}oj vje`bi nau~it }ete kako stvoriti prezentaciju u PowerPointu. U polju koje `elite sortirati kliknite redak Sort. obradovati }e vas da je sortiranje vrlo jednostavno. Kasnije kada `elite napustiti sortiranje za polje ponovite gore navedene korake i u padaju}em popisu odaberite opciju Not sorted.

a brojni predlo{ci olak{at }e stvaranje `eljenog dizajna. STVARANJE STVARANJE PREZENTACIJE POMO]U ^AROBNJAKA S PowerPointom mo`ete stvoriti nevjerojatan. ^arobnjak }e vas voditi kroz svaki korak.19. javljanje lo{e vijesti ili osnovnu) i PowerPoint }e stvoriti profesionalno dizajniranu prezentaciju za vas. izvje{taj. Postoji dva na~ina pokretanja ~arobnjaka AutoContent: l Ako ste tek pokrenuli PowerPoint i na zaslonu je prikazan okvir za dijalog (slika 19. Nau~it }ete i kako stvoriti prezentaciju od samog po~etka. S ~arobnjakom AutoContent mo`ete odabrati vrstu prezentacije koju `elite stvoriti (strategija. prodaja. vje`ba PREZENTACIJA U POWERPOINTU U ovoj vje`bi nau~it }ete kako stvoriti prezentaciju u PowerPointu pomo}u ~arobnjaka AutoContent te pomo}u predlo{ka. l .1) kliknite na karticu AutoContent Wizard i kliknite OK. trening. Ako ste ve} zatvorili okvir za dijalog odaberite File. New i kliknite na karticu General. profesionalno dizajnirani prezentacijski materijal u samo nekoliko minuta. Dvostruko kliknite ikonu AutoContent Wizard kako biste pokrenuli ~arobnjaka.

odaberite More Files i kliknite OK.1 Ovako izgleda okvir za dijalog kada pokrenete PowerPoint. Tako }ete otvoriti okvir za dijalog Open gdje mo`ete potra`iti va{e datoteke prezentacija u drugim mapama ili pogonima. Otvaranje postoje}e prezentacije Da biste otvorili ve} postoje}u prezentaciju kada pokrenete PowerPoint. Kliknite na gumb kategorije kako biste prikazali vrstu prezentacije za odabranu kategoriju. U sljede}em prozoru odaberite na~in na koji `elite upotrijebiti . iz popisa odaberite ime prezentacije i tada kliknite OK.132 19. Ako se ime prezentacije ne nalazi u popisu. 3. Sada kada ste pokrenuli ~arobnjaka AutoContent slijedite naredne korake da biste stvorili prezentaciju: 1. Kliknite Next. prezentaciju i kliknite Next.2) odaberite vrstu prezentacije koju `elite stvoriti. U sljede}em okviru za dijalog (slika 19. VJE@BA Kliknite kako biste pokrenuli ~arobnjaka AutoContent Kliknite kako biste upotrijebili predlo`ak Kliknite kako biste krenuli stvarati prezentaciju od samog po~etka SLIKA 19. kliknite na opciju Open an Existing Presentation. Iz popisa odaberite vrstu prezentacije i kliknite Next. 2.

Jednostavno ga odaberite i utipkajte stvarni tekst da biste postoje}i zamijenili.3).3 prikazuje prezentaciju u prikazu Normal koji se sastoji od tri odvojena prozora ili okna pa istovremeno mo`ete raditi na razli~itim dijelovima prezentacije. Kliknite Next i tada Finish. ^arobnjak AutoContent stvara prezentaciju.2 Kliknite gumb da biste prikazali popis vrsta prezentacija ili kliknite gumb All da biste prikazali sve vrste prezentacija u isto vrijeme. 7. 5. O prikazima }ete nau~iti u sljede}oj vje`bi “Rad s prezentacijama u PowerPointu”. U sljede}em prozoru utipkajte ime prezentacije. Ako ne `elite prikazati opcije Date Last Update i/ili Slide Number. 6. . isklju~ite ih klikom na okvir za potvrdu. Slika 19. U oknu Outline kliknite na broj stranice kako biste pre{li na tu stranicu (slika 19.STVARANJE PREZENTACIJA U POWERPOINTU 133 Kliknite da biste prikazali sve vrste prezentacija u isto vrijeme SLIKA 19. Ako `elite podno`je na svakoj stranici. Ne znam {to sada u~initi! ^arobnjak AutoContent koristi tekst koji zasad zamjenjuje onaj koji }ete vi unijeti u prezentaciju. utipkajte tekst podno`ja u okvir za tekst Footer. 4.

134 19. {to omogu}ava rad na razli~itim dijelovima prezentacije istovremeno na jednom mjestu. . VJE@BA Prva stranica Okno Outline Okno Slide Kliknite kako biste klizali kroz stranice Okno Notes SLIKA 19. PREZENTACIJE POMO]U PREDLO[KA S predlo{cima PowerPointa imate mnogo bolji nadzor nad stilom prezentacije.3 Prikaz Normal ima tri odvojena okna. Predlo{ci PowerPointa izvla~e najbolje iz dizajna i omogu}avaju odabir slike koja odgovara va{im informacijama. Moramo re}i da lo{ dizajn mo`e uni{titi va{ rad na prezentaciji. Postoje dvije vrste predlo`aka: l STVARANJE Predlo{ci Presentation–To su isti predlo{ci koje upotrebljava ~arobnjak AutoContent da bi stvorio prezentaciju pa tako nude i istu pomo} pri stvaranju. Predlo{ci se brinu o boji stranica i osnovnom vanjskom izgledu teksta.

prikazat }e se okvir za dijalog New Slide (slika 19.4 PowerPoint sadr`i odli~an odabir profesionalno dizajniranih prezentacija.STVARANJE PREZENTACIJA U POWERPOINTU 135 l Predlo{ci Design–Ovi predlo{ci brinu se o boji i cjelokupnom dizajnu stranica. Podru~je Preview SLIKA 19. 2. Ako `elite upotrijebiti predlo`ak Design kliknite na karticu Design Templates. Odaberite predlo`ak kako biste vidjeli njegov prethodni prikaz u podru~ju Preview (slika 19. Ako odaberete predlo`ak Presentation spremni ste zapo~eti ure|ivanje stranica isto kao da ste upotrijebili ~arobnjaka AutoContent.5). Prikazuje se okvir za dijalog New. New. Sami se morate pobrinuti o sadr`aju svake pojedine stranice. Ako ste odabrali predlo`ak Design. Odaberite predlo`ak koji `elite upotrijebiti i kliknite OK. . Upotrijebite sljede}e korake kako biste stvorili prezenaciju pomo}u predlo{ka: 1. 3. 5. Ako se u podru~ju Preview pojavi poruka Click OK to Install Additional Templates and Create a New File u~inite sljede}e: ili odaberite neki drugi predlo`ak ili pripremite instalacijski CD Officea 2000 da biste ga pokrenuli kada u ~etvrtom koraku kliknete OK. 4.4). a ako `elite predlo`ak Presentations kliknite karticu Presentations. Kliknite jednu od ponu|enih opcija u podru~ju AutoLayout i kliknite OK. PowerPoint }e stvoriti prezentaciju temeljenu na tom predlo{ku. Odaberite File.

Ipak. Kako dodavati stranice Stranice mo`ete dodavati u predlo`ak prezentacije klikom na gumb Insert New Slide koji se nalazi na alatnoj traci. ako vam je potrebna neka neobi~na stranica ili vam se ne svi|a niti jedna od ponu|enih. 3.5 Odaberite jednu od ponu|enih opcija u podru~ju AutoLayout da biste stvorili nove stranice s velikim pismom. Na taj na~in otvorit }ete okvir za dijalog New Slide gdje mo`ete odabrati opciju u podru~ju AutoLayout. nepobrojanim popisima i ~uvarima mjesta za slike. Odaberite jednu od opcija u podru~ju Layout i kliknite OK. U ovoj vje`bi nau~ili ste kako stvoriti prezentaciju pomo}u ~arobnjaka AutoContent i predlo{ka prezentacije. VJE@BA SLIKA 19. mo`ete pokrenuti formu na praznoj stranici upotrebom sljede}ih koraka: STVARANJE 1. tablice i karte.136 19. 2. Ako je potrebno kliknite karticu General. Dvostruko kliknite na ikonu Blank Presentation. U sljede}oj vje`bi nau~it }ete kako na razli~ite na~ine prikazati prezentaciju. Otvorite izbornik File i odaberite New. PREZENTACIJE OD SAMOG PO^ETKA Nakon rada s ~arobnjakom i predlo{cima mo`da ne}ete `eljeti brinuti o bojama i razli~itim izgledima. . Nau~ili ste i kako stvoriti prezentaciju od samog po~etka. 4.

Opcija odabiranja razli~itih prikaza omogu}ava lak{i rad na odre|enim poslovima ure|ivanja. U ovom prikazu mo`ete utipkavati tekst. U oknu Slide radite na promjenama u jednoj stranici. kliknite gumb u lijevom donjem kutu zaslona kako biste otvorilil izbornik View i odabrali `eljeni prikaz. Odaberite iz ~etiri ponu|ena: l Prikaz Outline – Okno Outline zauzima najve}i dio zaslona pa imate mnogo vi{e mjesta za rad na strukturi prezentacije. U oknu Outline radite na strukturi. zvukove i filmove. vje`ba RAD S PREZENTACIJAMA U POWERPOINTU U ovoj }ete vje`bi nau~iti kako se pomicati po prezentaciji i kako ure|ivati tekst. odlomke i stranice.1). Da biste promijenili prikaz. Normal. stvarate naslove i ponovno ure|ujete nepobrojane popise. PROMJENA PRIKAZA Osnovni prikaz. Prikaz Slide – Okno Slide zauzima najve}i dio zaslona pa imate mnogo vi{e mjesta za rad u samoj stranici. Prikaz Outline upotrijebite kada `elite ponovno ure|ivati nepobrojane popise. l .20. sadr`i tri okna i omogu}ava istovremeni rad na razli~itim dijelovima prezentacije bez promjene i prebacivanja izme|u prikaza (slika 20. umetati crte`e. odlomke ili stranice. stvarati hiperveze i dodavati animacije. dok u oknu Notes utipkavate bilje{ke. Nau~it }ete kako promijeniti razinu strukture i ponovno urediti odlomke.

1 U prikazu Normal mo`ete raditi na svim dijelovima prezentacije. Ako ste uklju~ili prijelaze. kliknite na gumb `eljenog prikaza koji se nalazi u donjem lijevom kutu zaslona kao {to je prikazano na slici 20.138 20. animacije i vremenske sekvence u prezentaciju. ovaj je prikaz dobar za pregled.1. Brzi prelazak Za br`i prelazak iz prikaza u prikaz. . VJE@BA Okno Outline Okno Slide Gumb prikaza Normal Gumb prikaza Outline Gumb prikaza Slide Gumb prikaza Slide Sorter Okno Notes SLIKA 20. l Prikaz Slide Sorter – Prikazuje se 12 stranica u isto vrijeme pa je dobar izbor kada je potrebno ponovno ure|ivati stranice ili dodavati prijelaze izme|u stranica prezentacije.

U prikazu Normal. U ovom prikazu kliknite stranicu kako biste je odabrali – tanki rub prikazan je oko odabrane stranice. animacije i vremenske sekvence? Prijelaz je na~in pomicanja na sljede}u (prethodnu) stranicu. Metode koje }emo navesti dostupne su u svim prikazima osim u prikazu Slide Sorter. Na primjer.2) i zatim otpustite tipku mi{a. Upotrijebite ovaj prikaz kada stvarate i ponovno pregledavate bilje{ke (pomo} za vrijeme prezentacije). Fly From Top pomi~e svaki element iz nepobrojanog popisa s vrha stranice na njegovo mjesto u stranici. l l l . Odmah ispod okomite klizne trake kliknite Previous Slide ili Next Slide. Pritisnite Page Up ili Page Down. Animacija mo`e biti dodana kako biste odre|ene elemente stranice prikazali na odre|eni na~in. POMICANJE IZ STRANICE U STRANICU Ure|ivanje prezentacije mo`e biti zamorno ako ne znate kako se brzo pomaknuti iz stranice u stranicu. l Prikaz Notes Page – U ovom prikazu okna Slide i Notes dijele zaslon na dva jednaka dijela. Cover Down je najpopularniji prijelaz. Vremenska sekvenca je razdoblje izme|u prikaza dviju stranica. Notes Page. Slide i Notes Page upotrijebite sljede}e korake: l Kliknite ikonu Slide (ikona desno od imena stranice ili broja stranice) da biste odabrali stranicu.RAD S PREZENTACIJAMA U POWERPOINTU 139 [to su prijelazi. Povucite kliznik okomite klizne trake dok se `eljeni broj stranice ne prika`e (prikaz na slici 20. kojim se nova stranica smje{ta na vrh stare. Ovom prikazu nije pridijeljen gumb pa stoga morate odabrati View. Outline.

Odabirom opcije Black and White automatski se uklju~uje i prozor Slide Miniature. . Ova opcija poma`e vam da vidite stranicu kako ne biste uradili ne`eljene promjene u boji i na taj na~in dobili lo{e stranice pri ispisu u crno-bijeloj tehnici. PROZOR SLIDE MINIATURE Opcija Slide Miniature prikazuje trenutno odabranu stranicu u malom prozoru u gornjem desnom kutu prozora PowerPoint (slika 20. najprije prije|ite u prikaz Black and White tako {to }ete u izborniku View odabrati opciju Black and White. VJE@BA Sljede}a stranica Prethodna stranica Broj i ime stranice Kliknite i povucite kliznik okomite klizne trake SLIKA 20. Slide Miniature kako biste uklju~ili/isklju~ili opciju.140 20.3). prezentacija na zaslonu i pode{enje ispisa u crno-bijeloj tehnici. Tada odaberite View.2 Kada kliknete i povu~ete kliznik okomite klizne trake prikazuje se obla~i} s ispisanim brojem i imenom stranice. Da biste prikazali prozor Slide Miniature. Kliknete li na gumb Close na naslovnoj traci zatvorit }ete prozor Slide Miniature. Prozor Slide Miniature je naro~ito koristan ako radite prezentaciju za dva razli~ita medija: na primjer.

Ako `elite izbrisati tekst. URE\IVANJE TEKSTA Tekst u stranici mo`ete ure|ivati u prikazima Normal.3 Prozor Slide Miniature prikazuje pove}anu skicu trenutne stranice. a bilje{ke u prikazima Notes Page i Normal. kliknite u tekst kako biste pomaknuli kursor na `eljeno mjesto i utipkajte tekst. Da biste odabrali tekst. Outline i Slide. a tipku Backspace da biste izbrisali znakove s lijeve strane. pritisnite i dr`ite pritisnutom lijevu tipku mi{a i povucite ga preko `eljenog teksta. a ako `elite pomicati ili kopirati odabrani tekst kliknite gumb Cut (premje{tanje) ili Copy (kopiranje) koji se nalaze na alatnoj traci.RAD S PREZENTACIJAMA U POWERPOINTU 141 Prikaz Slide u crno-bijeloj tehnici Prozor Slide Miniature u boji SLIKA 20. Pritisnite tipku Delete da biste izbrisali znakove s desne strane kursora. Ako `elite zamijeniti postoje}i tekst. . Da biste uredili tekst u stranici. pritisnite tipku Delete. jednostavno utipkajte novi preko odabranog.

a da biste element pomaknuti u ni`u razinu. odaberite ga i kliknite gumb Move Up. Da biste pomaknuli odlomak. lijevo ili desno. Alatna traka Outlining prikazana je na lijevoj strani zaslona. postavite pokaziva~ mi{a lijevo od odlomka dok ne promijeni izgled u strelicu s ~etiri glave. Povla~enje odlomaka Mjesto ili razinu odlomka mo`ete brzo promijeniti povla~enjem odlomka gore. kliknite desnom tipkom mi{a na jednu od prikazanih alatnih traka (primjerice alatnu traku Standard) i odaberite Outlining. kliknite gumb Move Down. Jedan od najlak{ih na~ina ponovnog ure|ivanja teksta je pomo}u gumba Move Up ili Move Down koji se nalaze na alatnoj traci Outlining. Tada pritisnite lijevu tipku mi{a i povucite odlomak na `eljeno mjesto.142 20. a njihov sadr`aj se nalazi razinu ispod. l U oknu Outline kliknite tekst i pritisnite tipke Shift+Tab ili kliknite gumb Promote na alatnoj traci Outlining da biste objekt podigli za jednu razinu. PONOVNO URE\IVANJE POPISA I ODLOMAKA Dok radite u prikazu Normal ili Outline mo`da }ete uvidjeti da odre|eni elementi moraju biti ponovno ure|eni. Nije vidljiva alatna traka Outlining Ako alatna traka Outlining nije prikazana. dolje. Uz pomo} tipke Tab lako je promijeniti razinu objekta u prikazu Normal ili Outline: l U oknu Outline kliknite tekst i pritisnite tipku Tab. Da biste pomaknuli element u vi{u razinu. mo`ete kliknuti gumb Demote na alatnoj traci Outlining da biste objekt spustili jednu razinu ni`e u strukturi. . VJE@BA PROMJENA RAZINE STRUKTURE Va{a prezentacija je organizirana kao vi{erazinska struktura. Isto tako. Neke stranice imaju vi{e podrazina (primjerice. Stranice su na najvi{oj razini. nepobrojani popisi unutar nepobrojanih popisa).

RAD

S PREZENTACIJAMA U

POWERPOINTU

143

URE\IVANJE

OBJEKATA

Prikaz Slide omogu}ava jednostavan na~in ure|ivanja svih objekata na jednoj stranici uklju~uju}i tekst i crte`e. Da biste ure|ivali objekt dvostruko ga kliknite. Na primjer, dvostruko kliknite na organizacijski dijagram kako biste pokrenuli Microsoft Organization Chart u kojem mo`ete ure|ivati kartu. (Organization Chart nije instaliran s uobi~ajenom instalacijom Officea 2000. Vrlo lako je mo`ete instalirati na svoje ra~unalo pomo}u instalacijskog CD-a Office 2000.) Na slici 20.4 dvostruko je kliknut objekt i na taj na~in otvoren je okvir za dijalog Format Object gdje mo`ete uraditi promjene.
Uradite promjene Dvostruko kliknite objekt

SLIKA 20.4 Dvostruko kliknite sliku ili neki drugi objekt kako biste prikazali alate koji su vam potrebni za ure|ivanje.
U ovoj vje`bi nau~ili ste kako prezentaciju prikazati u razli~itim prikazima te kako se pomicati po njoj. Nau~ili ste kako ure|ivati tekst, promijeniti razinu strukture i ponovno ure|ivati odlomke. U sljede}oj vje`bi nau~it }ete kako stvoriti prezentaciju koja izgleda profesionalno.

21. Vje`ba
PREZENTACIJE U POWERPOINTU
U ovoj vje`bi nau~it }ete kako stvoriti prezentaciju koja izgleda dosljedno i profesionalno.

URE\IVANJE

STVARANJE

STRANICE PROFESIONALNOG IZGLEDA

PowerPoint instalirate s mnogobrojnim profesionalno dizajniranim stranicama koje mo`ete uporijebiti kao predlo{ke svojoj prezentaciji. Tako|er, mo`ete pridijeliti jednu od tih stranica svojoj ve} stvorenoj prezentaciji kako biste stranice u~inili vizualno dosljednijima.

Predlo`ak Predlo`ak je ve} dizajnirana stranica koju instalirate s PowerPointom. Kada odaberete predlo`ak, PowerPoint pridjeljuje shemu boje i osnovni izgled stranice svim stranicama u prezentaciji.

Osnovne promjene u prezentaciji mo`ete uraditi na sljede}i na~in. Pokrenite opciju Slide Master. Slide Master zapravo nije stranica, ali izgleda poput nje. Ona postavlja mre`u u koju mo`ete unositi promjene koje }e se odraziti na sve stranice u prezentaciji. Primjerice, ako crte` `elite prikazati na svakoj stranici prezentacije, smjestite ga u Slide Master umjesto da ga uljepljujete u svaku stranicu.

URE\IVANJE

PREZENTACIJE U

POWERPOINTU

145

PRIDJELJIVANJE

VE] DIZAJNIRANOG PREDLO[KA PREZENTACIJI

Bilo koji ve} dizajnirani predlo`ak mo`ete pridijeliti va{oj prezentaciji u bilo koje vrijeme bez obzira kako izgleda orginalno stvorena prezentacija. Upotrijebite sljede}e korake kako biste promijenili predlo`ak:

1. Odaberite Format, Apply Design Template. Prikazuje se okvir za
dijalog Apply Design Template (slika 21.1).

SLIKA 21.1 U okviru za dijalog Apply Design Template odaberite predlo`ak. 2. U popisu kliknite ime predlo{ka. S desne strane popisa prikazuje
se izgled predlo{ka.

3. Kada prona|ete predlo`ak koji `elite upotrijebiti, kliknite Apply.

UPOTREBA

OPCIJE

AUTOLAYOUT

Ponekad predlo{ci ne omogu}avaju promjenu boje i dizajna prezentacije pa stoga morate upotrijebiti opciju AutoLayout da vam pomogne u pode{avanju strukture pojedine stranice. Primjerice, ako na jednoj stranici `elite grafikon i sliku, odaberite opciju AutoLayout koja }e ta dva elementa smjestiti na stranicu umjesto vas. Opciju AutoLayout mo`ete primijeniti na ve} postoje}u stranicu ili mo`ete stvoriti novu praznu stranicu s elementima koji su smje{teni na svoja mjesta. Da biste opciju AutoLayout primijenili na ve} stvorenu stranicu, uradite sljede}e:

146

21. VJE@BA

1. U prikazu Normal ili Slide prika`ite stranicu koju `elite promijeniti.

2. Odaberite Format, Slide Layout. Prikazuje se okvir za dijalog
Slide Layout (slika 21.2).

SLIKA 21.2 U ovom okviru za dijalog mo`ete primijeniti opciju AutoLayout kako biste promijenili dizajn svake pojedine stranice. 3. Odaberite `eljeni izgled ili upotrijebite tipke sa strelicama kako
biste se pomicali po stilovima.

4. Kliknite gumb Apply i PowerPoint }e primijeniti odabrani izgled
na trenutnoj stranici. Da biste stvorili novu stranicu pomo}u opcije AutoLayout uradite sljede}e:

1. Pomaknite se na mjesto u prezentaciji gdje `elite stvoriti novu

stranicu (na primjer, na po~etak ili kraj prezentacije ili izme|u dvije stranice). Ctrl+M ili ako `elite odaberite Insert, New Slide. Prikazuje se okvir za dijalog New Slide koji je isti kao okvir za dijalog Slide Layout (slika 21.2).

2. Na alatnoj traci kliknite gumb New Slide ili pritisnite tipke

3. Odaberite jednu od ponu|enih opcija i kliknite OK kako biste
stvorili novu stranicu sa `eljenim izgledom.

Stranice u sekundi Najbr`i na~in stvaranja nove stranice je pritiskanje tipki Ctrl+M i dvostruki klik na jednu od ponu|enih opcija AutoLayouta.

URE\IVANJE

PREZENTACIJE U

POWERPOINTU

147

BRISANJE

STRANICE

Izbrisati stranicu (stranice) mo`ete iz bilo kojeg prikaza. Odaberite stranicu i pritisnite Delete. Ako `elite izbrisati vi{e stranica pritisnite tipku Ctrl i odaberite stranice koje `elite izbrisati. Pritisnite Delete.

Izbrisali ste krivu stranicu Ako ste gre{kom izbrisali stranicu koju niste `eljeli, vratite se na prethodno stanje naredbom Undo. Kliknite gumb Undo na alatnoj traci ili pritisnite Ctrl+Z. Ako ste izbrisali vi{e stranica, naredba Undo }e ih sve ponovno prikazati u prezentaciji.

URE\IVANJE POMO]U SLIDE MASTER

OPCIJE

Svaka prezentacija sadr`i opciju Slide Master koja kontrolira cijeli prikaz i izgled svake stranice. Slide Master sadr`ava sve informacije formatiranja koje dolaze s predlo{kom kao {to su boje i uzorci pozadine. Slide Master tako|er prikazuje gdje su elementi, koje ste upotrijebili pomo}u AuotLayouta, smje{teni u stranici. Upotrijebite sljede}e korake kako biste promijenili postavke Slide Mastera:

1. Odaberite View, Master, Slide Master. Prikazuje se va{ Slide
Master, kao {to je prikazano na slici 21.3.

2. Uradite promjene u Slide Masteru. (Sve promjene koje mo`ete
uraditi u obi~noj stranici mo`ete i u Slide Masteru.) prikaz Normal.

3. Kada zavr{ite s radom, kliknite gumb Close kako biste se vratili u
Dva najva`nija elementa na opciji Slide Master su Title Area i Object Area za objekte AutoLayouta. Title Area sadr`i formate imena svake stranice: govori PowerPointu vrstu, veli~inu i boju koju }ete upotrijebiti za tekst u imenu svake stranice. Object Area sadr`i formate cjelokupnog teksta na stranici. Za ve}inu PowerPointovih predlo`aka Object Area pode{ava nepobrojane popise, uklju~uju}i vrstu to~ke, kao i vrste stilova, veli~ine i uvlake za svaki element u popisu.

148

21. VJE@BA

Kliknite kako biste zatvorili alatnu traku Master

Kliknite kako biste zatvorili prikaz Slide Master

SLIKA 21.3 Slide Master osigurava da sve stranice u prezentaciji budu vizualno dosljedne.
Uz Title i Object podru~je, Slide Master mo`e sadr`avati informacije o pozadinskoj boji, rubovima, broju stranice, logotipu tvrtke, Clipart objektima te bilo koje ostale elemente koje `elite prikazati na svakoj stranici prezentacije. Slide Master se pona{a poput bilo koje druge stranice. Kada dodajete tekst, crte`e, rubove i ostale objekte u stranicu, imajte na umu da ove objekte mo`ete dodavati u Slide Masteru. Kada objekte dodajete u Slide Master, oni }e biti prikazani na svakoj stranici prezentacije.

PONOVNO URE\IVANJE STRANICA PRIKAZU SLIDE SORTER

U

Slide Sorter prikazuje umanjene verzije stranica u va{oj prezentaciji pa stoga mo`ete vidjeti do 12 stranica u isto vrijeme. Upotrijebite sljede}e korake da biste ponovno ure|ivali stranice u prikazu Slide Sorter:

URE\IVANJE

PREZENTACIJE U

POWERPOINTU

149

1. Prije|ite u prikaz Slide Sorter tako {to }ete kliknuti na gumb

Slide Sorter View koji se nalazi na statusnoj traci (ili odaberite View, Slide Sorter). cite je na novo `eljeno mjesto. Dok vu~ete prikazuje se crta (prikaz na slici 21.4) koja ozna~ava novo mjesto stranice.

2. Prona|ite stranicu koju `elite pomaknuti, kliknite na nju i povu-

SLIKA 21.4 U prikazu Slide Sorter mo`ete ponovno ure|ivati stranice klikom na njih i povla~enjem na novo mjesto. Novo mjesto stranice nije vidljivo na zaslonu Ako imate veliki broj stranica u prezentaciji, mo`da ne}ete mo}i vidjeti novo mjesto stranice na zaslonu. Ne brinite – povucite stranicu u `eljenom smjeru i prikaz }e klizati u istom smjeru.

Kopiranje stranice Jednako lako mo`ete kopirati stranicu u prikazu Slide Sorter. Jednostavno, dr`ite pritisnutu tipku Ctrl dok povla~ite stranicu.

3. Prije|ite u prikaz Normal ili Outline pomo}u gumba Normal View ili Outline View. Undo i poku{ajte ponovno. ne odabirite cijeli sadr`aj ve} samo dio koji vam je potreban i tada odabrani dio povucite na `eljeno mjesto. U ovom oknu mo`ete odabrati stranicu i pomaknuti je gore ili dolje u prezentaciji. PowerPoint smje{ta stranicu na novo mjesto i podi`e susjedne stranice kako bi napravio mjesta za novu stranicu. Ako `elite. mo`ete se slu`iti i gumbima Move Up ili Move Down koji se nalaze na alatnoj traci Outlining (slika 21. PowerPoint }e ozna~iti sadr`aj cijele stranice. Kliknite broj ili ikonu stranice s lijeve strane stranice koju `elite pomaknuti. Kada je stranica na `eljenom novom mjestu. Pomicanje dijela stranice Ako `elite umetnuti samo dio stranice. PONOVNO URE\IVANJE OKNU OUTLINE STRANICA U U oknu Outline prikaza Normal i Outline mo`ete vidjeti naslove i tekst koji je prikazan na svakoj stranici. Ako vam se to ipak dogodi.5). odaberite Edit.150 21. otpustite tipku mi{a. 4. Kada je okomita crta na `eljenom novom mjestu stranice. Upotrijebite sljede}e korake: 1. Kliknite i povucite stranicu gore ili dolje u strukturi.) . (Budite pa`ljivi kako ne biste ispustili stranicu u sredinu neke druge stranice. VJE@BA 3. otpustite tipku mi- {a. 2.

kliknite na gumb Collapse All koji se nalazi na alatnoj traci Outline (slika 21.URE\IVANJE PREZENTACIJE U POWERPOINTU 151 Pomicanje gore Pomicanje dolje Collapse All Expand All SLIKA 21. U sljede}oj }ete vje`bi nau~iti kako stranicama dodavati elemente.5). Skrivanje strukture @elite li sakriti strukturu prezentacije i prikazati samo naslove. Da biste se ponovno vratili na prethodno stanje. U ovoj ste vje`bi nau~ili kako stvoriti prezentaciju koja izgleda dosljedno i profesionalno.5 Povucite odabranu ikonu ili kliknite gumb Move Up ili Move Down. . kliknite na gumb Expand All.

Da biste stvorili okvir za tekst. Vje`ba ELEMENATA STRANICAMA U POWERPOINTU U ovoj vje`bi nau~it }ete kako pobolj{ati svoju prezentaciju uz pomo} dodavanja elemenata. 3. Otpustite tipku mi{a i prikazat }e se okvir za tekst u koji mo`ete unijeti jedan redak teksta (slika 22.1). Ako `elite dodati tekst na stranicu. 2. Prije|ite u prikaz Slide ili Normal. . Ako `elite prikazati okvir za tekst na novoj stranici. formati teksta iz predlo`aka i Slide Mastera ne primjenjuju se u okvirima za tekst. najprije morate stvoriti okvir za tekst. Kliknite gumb Text Box koji se nalazi na alatnoj traci Drawing. Tekst koji se nalazi u okvirima za tekst nije vidljiv u strukturi prezentacije. najprije umetnite stranicu.22. upotrijebite sljede}e korake: 1. Pritisnite i dr`ite lijevu tipku mi{a te povucite mi{a udesno dok okvir za tekst nije `eljene {irine. 4. DODAVANJE DODAVANJE OKVIRA ZA TEKST Kao {to ste nau~ili u prethodnoj vje`bi. Osim toga. tekst mo`ete umetnuti u stranicu tako da zamijenite postoje}i tekst u predlo{ku ili popunite odgovaraju}a polja AutoLayouta. Postavite pokaziva~ mi{a na mjesto gdje `elite prikazati gornji lijevi kut okvira za tekst. 5.

Postavite pokaziva~ mi{a na jednu od hvataljki i sa~ekajte. 6.DODAVANJE ELEMENATA STRANICAMA U POWERPOINTU 153 Utipkajte novi tekst Gumb Text Box Hvataljke za promjenu veli~ine SLIKA 22. 7. u svakom kutu pojavit }e se hvataljka za promjenu veli~ine. kliknite i povucite kako biste promijenili veli~inu okvira za dijalog. morate otvoriti okvir za tekst. kliknite bilo gdje izvan okvira za tekst kako biste vidjeli kako }e tekst biti prikazan. Kada se prika`e dvoglava strelica. Moram pomaknuti i promijeniti veli~inu okvira za tekst Kada odaberete okvir za tekst. Kada se prika`e strelica s ~etiri glave kliknite i povucite mi{em okvir za dijalog na drugo mjesto. .1). U okvir za tekst utipkajte tekst koji `elite prikazati. kao i na sredini svakog njegovog ruba (slika 22. Kada zavr{ite.1 Prije uno{enja teksta na stranicu.

154 22. Me|utim. (Ako pritisnete tipku Enter na kraju odlomka s nepobrojanim popisom. VJE@BA DODAVANJE NEPOBROJANOG POPISA Prema osnovnim postavkama. Bullets and Numbering.) Pomicanje elemenata u nepobrojanom popisu U nepobrojanom popisu mo`ete pomicati elemente klikom na njih i povla~enjem mi{em na novo mjesto gore ili dolje u popisu. sljede}i }e odlomak tako|er biti nepobrojani popis. PowerPoint mijenja odabrani tekst u nepobrojani popis. Prikazuje se okvir za dijalog Bullets and Numbering (slika 22. Upotrijebite sljede}e korake kako biste promijenili obi~an tekst u okviru za tekst u nepobrojani popis: 1. boju i veli~inu nepobrojanog popisa. SLIKA 22. 3. Kliknite u odlomak koji `elite promijeniti u nepobrojani popis ili odaberite jedan ili vi{e odlomaka. 4. Odaberite Format. mo`ete stvoriti nepobrojani popis u okviru za tekst koji ste dodali stranici bez upotrebe AutoLayouta. . nova stranica koju stvarate je jednostavni nepobrojani popis. Odaberite sliku nepobrojanog popisa koji `elite upotrijebiti i kliknite OK.2).2 U okviru za dijalog Bullets and Numbering odaberite stil. 2.

5.4).DODAVANJE ELEMENATA STRANICAMA U POWERPOINTU 155 DODAVANJE CLIP ARTA Microsoftova galerija Clip Arta (sli~ica. 3. Ako na zaslonu ne vidite sliku koju `elite. Preview Clip. Paleta gumba sadr`i ~etiri gumba: Insert Clip. Prikazuju se sve kategorije slika. Prikazuje se okvir za dijalog Insert ClipArt. crte`nih isje~aka) je dostupna u svim aplikacijama Officea. pri- kazuje se paleta gumba i prozor ScreenTip (slika 22. Odaberite karticu Pictures. Odabrati mo`ete iz mnogo kategorija sa stotinama slika. dvostruko kliknite na ~uvara mjesta. mo`ete se spojiti na Microsoftovu stranicu na World Wide Webu i kopirati na svoje ra~unalo jo{ vi{e slika. 2. U prikazu Normal ili Slide prebacite se u stranicu u koju `elite umetnuti sliku. kliknite gumb Back i odaberite neku drugu kategoriju. Odaberite sliku koju `elite umetnuti. Prozor ScreenTip sadr`i obja{njenje slike i veli~inu u pikselima. Kliknite gumb Insert Clip. . Upotrijebite sljede}e korake kako biste umetnuli sliku iz Clip Arta u stranicu prezentacije: 1. 6. Kliknite bilo koju kategoriju kako biste vidjeli izbor slika u toj kategoriji. Kada odaberete sliku. 4. Osim toga. Ako ste tek stvorili stranicu i odabrali AutoLayout s ~uvarem mjesta za sliku. PowerPoint ume}e sliku na stranicu prezentacije (slika 22.3). Na alatnoj traci Drawing kliknite na gumb Insert Clip Art (na dnu zaslona). Kliknite gumb Close kako biste zatvorili okvir za dijalog Insert ClipArt (ili kliknite gumb Minimize ako kasnije `elite umetati neke druge slike). Add Clip to Favorites i Find Similar Clips.

156 22.4 Upotrijebite slike iz galerije Clip Arta kao pomo} pri ilustraciji va`nijih dijelova prezentacije. SLIKA 22. VJE@BA Kliknite kako biste zatvorili okvir za dijalog Obja{njenje slike Kliknite kako biste umetnuli sliku Veli~ina slike Paleta gumba SLIKA 22.3 Kada odaberete sliku prikazuje se obla~i} Screen Tip i paleta gumba. .

omogu}avaju brzi skok na bilo koju stranicu. Da biste prikazali opciju Slide Master. Prika`ite stranicu u prikazu Normal ili Slide. DODAVANJE Jedan mogu}i na~in pomicanja stranica prezentacije unaprijed ili unazad je pritiskanje tipki Page Up ili Page Down na tipkovnici. odaberite objekt kako biste prikazali hvataljke za promjenu veli~ine i kliknite i povucite hvataljke na `eljenu veli~inu. Da biste promijenili veli~inu slike. sa~ekajte nekoliko sekundi da se . Gumbi za akciju su isti kao kontrole na CD playeru. Kada se prika`e strelica s ~etiri glave. (Ako opcija Action Buttons nije prikazana u izborniku. odaberite View. Action Buttons i tada odaberite gumb iz palete koja je prikazana uz naredbu. Odaberite Slide Show. Ova jednostavna metoda djeluje odli~no uz dva nedostatka: l U pode{avanju za prezentacije koje }ete prikazati na sajmovima vjerojatno ne}ete `eljeti da promatra~i imaju mogu}nost pristupa tipkovnici. kretanje naprijed ili zaustavljanje prezentacije. postavite pokaziva~ mi{a na objekt. l Ova metoda jednostavno kre}e od stranice do stranice bez mogu}nosti skoka na odre|enu stranicu ili skoka na po~etak ili kraj prezentacije. kliknite mi{em i povucite objekt na `eljeno mjesto.DODAVANJE ELEMENATA STRANICAMA U POWERPOINTU 157 Kako premjestiti i promijeniti veli~inu slike? Da biste premjestili sliku. 2. Master. upotrijebite opciju Slide Master. Slide Master. Kako biste rije{ili ovaj problem. Upotrijebite sljede}e korake kako biste na stranicu dodali gumbe za akciju: 1. GUMBA ZA AKCIJU Iste kontrole na svim stranicama @elite li dodavati iste gumbe za akciju na sve stranice prezentacije. PowerPoint omogu}ava dodavanje gumba za akciju na stranice. kretanje unatrag.

) 3. klikne. l l l 5. (Mogu}nost) Ako `elite da se gumb animira kada ga korisnik 8. U ovom slu~aju gumbi su dodani uz pomo} opcije Slide Master pa }e biti prikazani na svakoj stranici. Run Macro – Ako snimite makro naredbu. Povucite mi{a kako biste nacrtali okvir na stranici gdje `elite prikazati gumb. (Prozor ScreenTips obja{njava svaki gumb. Kompletan popis sadr`i sljede}e: l l None – Ni{ta Hyperlink To – Stranica prezentacije. prikazuje se okir za dijalog Action Settings. Internet veza. 4. (Mogu}nost) Ako `elite da pritiskom na gumb pokrenete neki 7. Pokaziva~ mi{a mijenja izgled u kri`nu strelicu. Slika 22. Odaberite vrstu akcije koju `elite da korisnik uradi pritiskom na gumb.) Primjerice. kliknite gumb Browse i prona|ite program koji `elite pokrenuti. dokument na ra~unalu ili bilo {to drugo. odaberite opciju Play Sound i iz padaju}eg popisa odaberite zvu~ni zapis. zvu~ni zapis. `elite li stvoriti gumb koji }e vas pomaknuti na sljede}u stranicu. Kliknite OK i va{i gumbi se prikazuju na stranici. 6. VJE@BA prika`e cijeli popis naredbi u izborniku. pritiskom na gumb korisnik je pokre}e. Odaberete li Run Program. . Naj~e{}e }ete odabrati Hyperlink To. Object Action – Ako ste prezentaciji pridijelili objekte. Otvorite padaju}i popis vrste koju ste odabrali i odaberite to~nu akciju (kao {to je Next Slide).5 prikazuje ~etiri gumba dodana stranici.158 22. Ovakva dosljednost korisniku daje osje}aj udobnosti i nadzora nad prezentacijom. ostavite potvr|enu opciju Highlight Click. Kada otpustite tipku mi{a. odaberite gumb sa strelicom okrenutom prema desno. PowerPoint ih mo`e aktivirati uz pomo} klika na gumb. Run Program – Kada korisnik klikne gumb pokre}e se program.

Uz pomo} gumba mo`ete pridijeliti i veze prema Web adresama. Ako ih grupirate. Na primjer. Upotrijebite sljede}e korake: .DODAVANJE ELEMENATA STRANICAMA U POWERPOINTU 159 Ne grupirajte gumbe za akciju Svaki gumb za akciju mora biti zaseban objekt na stranici. Po~etak Kraj Prethodna Sljede}a SLIKA 22.5 Gumbi za kontrolu pomi~u korisnika na razli~ite stranice u prezentaciji. te `elite dodati gumb Home uz pomo} kojeg }ete sko~iti na po~etnu stranicu va{e Web lokacije. Recimo da ste stvorili prezentaciju koja se ve`e i na Web. koji }e vas odvesti na po~etnu stranicu va{e tvrtke. DODAVANJE URL (ADRESA INTERNETU) HIPERVEZE NA U prethodnom odlomku dodavali ste gumbe za akcije stranicama prezentacije i na taj na~in se pomicali od stranice do stranice. mo`ete postaviti gumb. na dnu svake stranice. ne}e ispravno raditi.

Pokre}e se va{ Web pretra`iva~ i u~itava se stranica s odabrane Internet adrese. 3. . Kliknite na gumb Home i povucite ga na mjesto u opciji Slide Master. pregledajte stranicu u prikazu Slide Show i kliknite gumb. 4. Odaberite Slide Show. VJE@BA 1. Sada je vrijeme da isprobate svoju hipervezu. 7. Odaberite View. Uvjerite se da ste spojeni na Internet. Kliknite dva puta OK kako biste zatvorili oba okvira za dijalog. Action Buttons. 6. U ovoj vje`bi nau~ili ste kako pobolj{ati prezentaciju dodavanjem elemanata.160 22. Master. U sljede}oj vje`bi nau~it }ete kako prikazati prezentaciju. 2. U okviru za dijalog Action Settings kliknite opciju Hyperlink To. U okviru za dijalog Hyperlink to URL utipkajte `eljeni URL. Otvorite padaju}i popis Hyperlink To i odaberite URL. 5. Slide Master.

pritisnite tipku Esc. hodnu stranicu: l 3.23. U~inite jedno od sljede}eg kako biste prikazali sljede}u ili pretDa biste prikazali sljede}u stranicu. Prva stranica u prezentaciji bit }e prikazana preko cijelog zaslona. pritisnite tipku Page Up ili pritisnite tipku sa strelicom okrenutom prema lijevo ili dolje. l l . 2. podesiti opcije prikaza stranica. Isto tako. sakriti stranice i ispisati elemente prezentacije. kliknite lijevom tipkom mi{a ili pritisnite tipku Page Down. Otvorite prezentaciju koju `elite vidjeti. Da biste zavr{ili prikazivanje. Kliknite gumb Slide Show koji se nalazi na dnu prozora prezentacije ili odaberite Slide Show. PRIKAZIVANJE PRIKAZIVANJE ONSCREEN STRANICA U PRIKAZU U bilo koje vrijeme mo`ete obaviti prethodni pregled prikaza stranica kako biste vidjeli kako }e prezentacija u stvarnosti izgledati. Upotrijebite sljede}e korake da biste vidjeli prikaz stranica: 1. Nau~it }ete kako nadzirati prikaz stranica. Vje`ba PREZENTACIJE U POWERPOINTU U ovoj vje`bi nau~it }ete kako prikazati prezentaciju. mo`ete pritisnuti tipku sa strelicom okrenutom prema desno ili gore. View Show (ili pritisnite tipku F5). Da biste prikazali prethodnu stranicu.

(Lak{e je promijeniti stranicu uz pomo} nekih drugih metoda. l . l Naredbe Next i Previous omogu}avaju pomicanje sa stranice na stranicu. Slide Navigator kako bi okvir za dijalog ispisao sve stranice u prezentaciji.1 S ovim izbornikom mo`ete nadzirati prikaz stranica za vrijeme prezentacije. Kliknite gumb i PowerPoint }e prikazati izbornik pre~ica s naredbama koje mo`ete upotrijebiti uz va{u prezentaciju.) Odaberite naredbu Go. Evo popisa i obja{njenja naredbi: Kliknite kako biste prikazali izbornik pre~ica. Isti izbornik mo`ete otvoriti i kliknete li desnom tipkom mi{a bilo gdje na stranicu.1). Kada postavite pokaziva~ mi{a u donji lijevi kut stranice. By Title iz popisa naziva stranica mo`ete se jednostavno pomaknuti na stranicu s odre|enim imenom. VJE@BA NADZOR NAD PRIKAZOM STRANICA Za vrijeme prikazivanja stranica mo`ete uraditi mnogo vi{e od samog pomicanja po stranicama. Odabirom naredbe Go. Uz pomo} ove naredbe jednostavno se pomaknuti na bilo koju stranicu prezentacije. SLIKA 23.162 23. prikazuje se gumb (slika 23.

u mogu}nosti ste odabrati boju za olovku ili pokazati/sakriti pokaziva~ mi{a. Hide Slide. Skrivene stranice su vidljive u svim prikazima osim u prikazu Slide Show. Odaberite stranicu koju `elite sakriti. prikaz praznog zaslona i brisanje bilo kakvih oznaka olovkom po stranici. ali po va{oj `elji ne moraju biti ispisane. l l l l SKRIVANJE STRANICA Kada planirate prezentaciju. Naravno. odaberite skrivenu stra- . nicu i odaberite Slide Show. Pri ispisu prezentacije skrivene stranice se ispisuju. 2.) U prikazu Slide Sorter broj skrivene stranice prikazan je na stranici s crtom preko njega. Upotrijebite sljede}e korake kako biste sakrili stranicu: 1. nastojite predvidjeti pitanja ili probleme koji mogu nastati. Izvorno pode{enje je Automatic i prikazuje strelicu u ve}ini slu~ajeva. Va{ mi{ mo`e slu`iti kao strelica za pokazivanje odre|enih dijelova stranice ili kao olovka za pisanje za vrijeme prezentacije – bilo komentara bilo zaokru`ivanje zanimljivih dijelova. Hide Slide. Osim toga. `elite biti spremni na odgovore i imati stranice koje vam mogu pomo}i. Tako stvorene stranice `elite sakriti sve dok vam nisu potrebne. Naredba Pointer Options omogu}ava odabir opcija za pokaziva~ mi{a. desnim klikom mi{a bilo gdje na stranicu prikazat }ete izbornik i mo}i ponovno prikazati pokaziva~ mi{a. Opcije su Arrow i Pen. (Ako sakrijete pokaziva~ mi{a. Odaberite Speaker Notes kako biste vidjeli bilje{ke vezane uz stranicu.) Naredba Screen otvara podizbornik koji omogu}ava zaustavljanje prikaza. 3. Naredba End Show vra}a vas u prozor ure|ivanja stranica u PowerPointu. (Sa~ekajte nekoliko sekundi da se prika`e cijeli izbornik ako naredba Hide Slide nije vidljiva. Odaberite Slide Show. Ako `elite stranicu ponovno prikazati.PRIKAZIVANJE PREZENTACIJE U POWERPOINTU 163 l Kliknite naredbu Meeting Minder kako biste prikazali prozor u kojem mo`ete unositi bilje{ke i stvoriti elemente akcije za vrijeme prezentacije.

ako ste stvorili animacije. l l . Prikaz bez govora. kao {to je prikazivanje u prozoru (osnovna postavka je preko cijelog zaslona) ili prikazivanje samo odre|enih stranica. odaberite Slide Show. Set Up Show.2). U okviru za dijalog Set Up Show mo`ete uraditi jedno od sljede}eg: l l Odabrati brzinu prikaza prezentacije. Ove kontrole. kao i mnoge druge. PODE[ENJE OPCIJA PRIKAZA STRANICA Ovisno o vrsti prikaza. mo`da }e vam se u~initi korisnim obaviti odre|ena fina pode{enja po~etka prikaza. VJE@BA Sakriti stranicu uz pomo} desne tipke mi{a Evo krasne pre~ice. prona}i }ete u okviru za dijalog Set Up Show (slika 23. Kliknite desnu tipku mi{a i iz izbornika pre~ica odaberite naredbu Hide Slide.2 Upotrijebite okvir za dijalog Set Up Show kako biste PowerPointu dali instrukcije o na~inu prikaza stranica. vjerojatno }ete `eljeti da se kontinuirano ponavlja. Odabrati prikazuje li se prezentacija kontinuirano ili samo jednom.164 23. Prikaz bez animacije. Primjerice. SLIKA 23. ako se prezentacija primjenjuje na sajmovima. Da biste otvorili okvir za dijalog. ako ste snimili govornu pozadinu.

Nau~ili ste i kako nadzirati prikaz stranica. Odabrati korisni~ki prikaz ako ste ga stvorili. Odabrati gdje `elite prikazati prezentaciju. kao {to je onaj koji sadr`i dijelove glavnog prikaza stranica.PRIKAZIVANJE PREZENTACIJE U POWERPOINTU 165 l Prikaz svih stranica ili raspona stranica (raspon }ete unijeti u okvire From i To). . Custom Show. l l l l l U ovoj vje`bi nau~ili ste kako prikazati prezentaciju. Odabrati boju olovke. U sljede}oj }ete vje`bi nau~iti kako raditi s elektroni~kom po{tom u Outlooku. podesiti opcije prikaza stranica i sakriti stranicu.) Odabrati pomicanje stranica ru~no ili preko zadanih vremenskih sekvenci koje }ete podesiti. Odabrati opciju Projector Wizard kako biste pokrenuli ~arobnjaka koji }e vam pomo}i da ra~unalo pove`ete s projektorom. odaberite Slide Show. (Da biste stvorili korisni~ki prikaz.

Sada slijedite korake kako biste izradili poruku: 1. . Ako pak ne vidite Inbox. mo`ete vidjeti popis kontakata. provjeriti pravopis. Ovisno o konfiguraciji Outlooka. Ako je potrebno. U Inboxu kliknite gumb New Mail Message ili odaberite Actions. prema osnovnim se postavkama prikazuje Inbox. pridijeliti datoteke poruci i poslati e-po{tu. New Mail Message. Vje`ba SLANJE E-PO[TE U OUTLOOKU U ovoj vje`bi nau~it }ete kako izraditi novu poruku. Prikazuje se prozor prazne poruke (slika 24. CompuServe ili America Online. Prvi put kada pokrenete Outlook. IZRADA PORUKE Poruku mo`ete poslati bilo kome ako znate njegovu adresu ~ak i ako osoba kojoj {aljete poruku trenutno nije uvedena u va{ adresar. knjigu osobnih adresa. kao {to je. kliknite na gumb Inbox koji se nalazi na paleti s lijeve strane prozora. poruka mo`e biti poslana na vi{e primatelja te mo`e biti poslana kao obi~na kopija ili skrivena kopija poruke. sveobuhvatnu knjigu adresa ili popis nekog drugog programa. primjerice.24. Adresa Outlookov adresar je skup informacija o adresama iz razli~itih dostupnih izvora.1).

Outlook }e kopirati ime primatelja u popis Message Recipients. Popisu mo`ete dodavati vi{e imena. 2. Postoje razlike u radu programa ovisno o vrsti veze koju imate. Ako znate adresu.2). a zatim adresirajte i utipkajte poruku. Moj okvir za dijalog Select Names ne odgovara slici 24. Stoga nastojim korake obja{njavati op}enito kako biste bez ve}ih problema shvatili bit teme. potra`ite pomo} u Outlook Helpu za vi{e detalja. Ja sam podesio Outlook na svom sustavu znaju}i da mo`da ne}e odgovarati va{em. Iz popisa koji je prikazan s lijeve strane odaberite ime primatelja i tada kliknite gumb To->. . utipkajte je u okvir za tekst To. U slu~aju da ne znate adresu. kliknite gumb New Mail Message. Otvorite padaju}i popis Show Names from the i odaberite adresar. Ako ste i dalje zbunjeni.SLANJE E-PO[TE U OUTLOOKU 167 Kliknite kako biste poslali poruku Kliknite kako biste adresirali poruku Kliknite kako biste kopirali poruku drugom primatelju SLIKA 24. kliknite na gumb To kako biste otvorili okvir za dijalog Select Names (slika 24.2 Znam.1 Kada ste spremni poslati poruku.

VJE@BA Kliknite kako biste adresirali poruku Kliknite kako biste kopirali poruku Kliknite kako biste sakrilli kopiju poruke. Odaberite OK kako biste pokrenuli tra`enje. . Ostali primatelji nisu u mogu}nosti saznati da ste poruku nekome poslali putem opcije blind carbon copy. 4. (Mogu}nost) Odaberite ime (imena) svih primatelja kojima `elite poslati obi~nu kopiju i kliknite gumb Cc kako biste ta imena kopirali u popis Message Recipient. (Mogu}nost) Odaberite ime (imena) svih primatelja kojima `elite poslati skrivenu (tajnu) kopiju i kliknite gumb Bcc. U okviru za dijalog Select Names kliknite gumb Find i unesite ime koje `elite prona}i u okvir za tekst Find Names Containing. Skrivena ili tajna kopija Skrivena kopija je poruka koju nekome {aljete u tajnosti. ni vi niste u mogu}nosti saznati je li e-po{ta koju ste primili poslana i nekom drugom primatelju. Kliknite kako biste odabrali adresar Odaberite ime SLIKA 24. mo`ete ga poku{ati prona}i drugdje. 3. Isto tako.2 U okviru za dijalog Select Names odaberite ime iz adresara.168 24. Ne mo`ete prona}i ime Ako u popisu ne mo`ete prona}i odre|eno ime.

Spelling (u Wordu Spelling and Grammar).SLANJE E-PO[TE U OUTLOOKU 169 5. prije slanja e-po{te morate obaviti provjeru pravopisa. PROVJERA PRAVOPISA VA[E E-PO[TE Da biste ostavili dobar utisak i zadr`ali profesionalnost. Kada zavr{ite s utipkavanjem poruke. Ako primatelj upotrebljava Outlook. Outlook sadr`i opciju provjere koju mo`ete upotrijebiti. Formatiranje teksta e-po{te Format teksta (pismo. Kliknite mi{em u podru~je za tekst i utipkajte tekst poruke. Ako upotrebljavate Word za ure|ivanje e-po{te. U prozoru izrade poruke odaberite Tools. primijetit }ete da je gramatika automatski pregledana. 8. no ako se ne slu`i Outlookom. Upotrijebite sljede}e korake kako biste provjerili pravopis u poruci: 1.3). 6. 7. promjene }e biti prihva}ene. prikazuje se okvir za dijalog Spelling (u Wordu Spelling and Grammar) (slika 24. masna slova. 2. nako{ena slova itd) u va{oj poruci mo`ete promijeniti kako bi se poruka lak{e ~itala i imala bolji izgled. Iz ponu|enih opcija odaberite jednu kako biste ispravili pogre{ke. promjene formata mo`da ne}e biti prenesene. Ako provjera Spelling (u Wordu Spelling and Grammar) prona|e rije~ koja nije u rje~niku. Kliknite OK kako biste se vratili u prozor Message i dovr{ite poruku. . Send ili klikom na gumb Send. poruku mo`ete poslati trenutno odabirom File. U okvir za tekst Subject unesite subjekt poruke.

Kada je provjera zavr{ena. Outlook }e prikazati poruku da je provjera zavr{ena. ona se prikazuje kao ikona u poruci. uklju~uju}i kalendar. Kada {aljete pridodanu datoteku. Upotrijebite sljede}e korake kako biste pridijelili datoteku poruci: . DODAVANJE DATOTEKE Bilo kojoj Outlookovoj poruci mo`ete za slanje dodati i bilo koju vrstu datoteke {to olak{ava slanje datoteka suradnicima. Excelove prora~unske tablice. VJE@BA SLIKA 24.170 24. Poslati mo`ete Wordove dokumente. Outlookove elemente dodajete na isti na~in kao i datoteke. 3. ako ste kolegi poslali Wordovu datoteku. Odaberite OK da biste zatvorili taj okvir za dijalog. Outlookov element mo`e biti bilo koji dokument spremljen u jednu od va{ih osobnih mapa. on na svom ra~unalu mora imati Word kako bi pregledao datoteku koju je primio. poruci tako|er mo`ete pridijeliti i Outlookove elemente. Kada primatelj primi datoteku u mogu}nosti je otvoriti datoteku ili je spremiti za kasniju upotrebu. Primatelj na svom ra~unalu mora imati program isti onom koji ste upotrijebili pri stvaranju datoteke. Umetanje elemenata Uz mogu}nost pridjeljivanja datoteka iz drugih programa.3 Uvijek prije slanja poruke provjerite i pravopis. bilje{ke i zadatke. Na primjer. kontakte. novine. PowerPointove prezentacije ili bilo koje druge datoteke koje ste stvorili.

4 prikazuje pridijeljenu Excelovu datoteku. Odaberite datoteku. Datoteka Excelove radne stranice pridodana je . U prozoru Message postavite kursor u tekst poruke i kliknite gumb Insert File (ili odaberite Insert. Uvjerite se da ste datoteku spremili u prihvatljiv format za njihov softver.SLANJE E-PO[TE U OUTLOOKU 171 Razli~ite ina~ice Worda Budite pa`ljivi pri suradnji s korisnicima koji imaju razli~ite ina~ice Worda. File). korisnik koji na svom ra~unalu ima instaliran Word 95 ne}e mo}i otvoriti dokument stvoren u Wordu 97. 2. Odaberite OK kako biste umetnuli datoteku u poruku. 1. Upotrijebite padaju}i popis Look In i prona|ite mapu koja sadr`i 3. Da biste datoteku spremili u neki drugi format. (Slika 24. Primjerice.4 poruci. Save As i tada iz padaju}eg popisa Save As Type odaberite odgovaraju}u ina~icu. datoteku koju `elite dodati poruci. 4.) SLIKA 24. odaberite File.

2. mo`da }ete morati odgovoriti na brojna pitanja u okvirima za dijaloge kako bi va{ Outlook mogao slati i primati poruke putem e-po{te. zvu~ni ili filmski zapis. sli~ica iz WordArta) u bilo koju Windows aplikaciju koja podr`ava Object Linking and Embedding. U sljede}em okviru za dijalog odaberite opciju Internet Only ako }ete slati e-po{tu putem Interneta i tada kliknite Next. grafikon. Kliknite Next. PODE[ENJE OUTLOOKA ZA E-PO[TU Kada prvi put pokrenete Outlook. Kada ste zavr{ili ~itanje e-po{te. VJE@BA Umetanje objekata Kao {to mo`ete umetnuti objekt (prora~unska tablica. 4. Slijedite naredne korake: 1. tako i Outlookovoj e-po{ti mo`ete umetnuti objekt. mo`ete je zatvoriti klikom na gumb Close (X) koji se nalazi na naslovnoj traci prozora Message. Ako }ete e-po{tu slati kroz mre`u u va{oj tvrtci. crte`. . 3. SLANJE I ZATVARANJE E-PO[TE Kada ste spremini za slanje poruke putem e-po{te. 5. Kliknite Next u prvom okviru za dijalog Startup Outlooka 2000. Sada unestite adrese svojih poslu`itelja. Unesite svoje ime u prvi okvir za dijalog Internet Connection Wizarda i kliknite Next. jednostavno kliknite gumb Send ili odaberite File. Send. U sljede}em koraku unesite svoju Internet adresu i kliknite Next.172 24. Va{ dobavlja~ Internet usluga mora vam dati te informacije. prezentacija. kontaktirajte svog mre`nog administratora kako biste nastavili s pode{enjima.

Kada zavr{ite. Ako ne `elite unositi svoju lozinku svaki put kada se spojite. rak je odabrati spajanje. Ako pak vi `elite stvoriti vezu. Ako odaberete da Outlook bira spajanje na Internet. provjeriti pravopis. Unesite svoje korisni~ko ime. Ako ste korisnik MSNa ili nekog drugog dobavlja~a koji obavlja sigurnosnu provjeru. budite sigurni da ste povezani na Internet prije slanja ili pregledavanja e-po{te. Odaberete li ovu opciju.) 8. odaberite opciju I Will Establish My Own Internet Connection Manually. pridijeliti datoteku i poslati e-po{tu. . Kliknite Finish. (Ako nije ispisana niti jedna veza. kliknite Cancel i najprije stvorite vlastitu dial-up vezu putem Dial-Up Networkinga.SLANJE E-PO[TE U OUTLOOKU 173 6. U sljede}oj vje`bi nau~it }ete kako pro~itati i spremiti poruke. odaberite opciju Connect Using My Phone Line. Ako `elite da Outlook pokrene vezu s Internetom svaki put kada {aljete ili primate e-po{tu. potra`ite pomo} u izborniku Help ili pro~itajte knjigu Sams Teach Yourself Windows 98. Odaberite opciju Use an Existing DialUp Connection. sljede}i ko- 9. te kako na njih odgovoriti. U ovoj ste vje`bi nau~ili kako izraditi novu poruku. 7. Kada zavr{ite kliknite OK. unesite lozinku. odaberite opciju Log On Using Secure Password Authentication. kliknite Next. zatim odaberite ime dial-up veze iz popisa i kliknite Next. Ako ne znate kako.

Slika 25. Tako|er. Kao {to vidite na slici. Preview Pane. te kako na njih odgovoriti. Da biste otvorili ili zatvorili prethodni pregled. nau~it }ete i kako izbrisati. U prethodnom pregledu mo`ete pro~itati sadr`aj poruke ili otvoriti ili spremiti pridodani dio. odaberite View.1). proslijediti i ispisati poruke. Na primjer.1 prikazuje okno prethodnog pregleda u donjem dijelu Inboxova prozora. dvije poruke imaju pridodane datoteke. Vje`ba RAD S E-PO[TOM U OUTLOOKU U ovoj vje`bi nau~it }ete kako pro~itati i spremiti poruke. . Inbox za svaku poruku ispisuje va`nije informacije. a neke su i posebno ozna~ene.25. ^ITANJE E-PO[TE Svaki put kada pokrenete Outlook prikazuje se mapa Inbox i sve nove poruke ~ekaju da ih pregledate (slika 25.

2 prikazuje otvorenu poruku.1 U Inboxu mo`ete prije pregleda e-po{te vidjeti temu ili po{iljatelja po{te. Mo`ete i odabrati izbornik View. odabrati Previous ili Next i zatim odabrati Item.RAD S E-PO[TOM U OUTLOOKU 175 Neotvorena e-po{ta Otvorena e-po{ta Posebno ozna~ene poruke Ikona pridodanog dijela Prethodni pregled Kliknite kako biste otvorili ili spremili dodatak SLIKA 25. Upotrijebite sljede}e korake kako biste otvorili i pro~itali e-po{tu: 1. 2. . Da biste pro~itali sljede}u ili prethodnu poruku u Inboxu. Slika 25. Dvostruko kliknite bilo koju poruku kako biste je otvorili. klik- nite gumb Previous Item ili Next Item na alatnoj traci.

dogovor ili sastanak. Element Outlook upotrebljava rije~ element kao opis bilo koje poruke. Outlook }e je automatski ozna~iti kao pro~itanu. dodavanje primjedbi Brisanje Prethodni element Sljede}i element SLIKA 25. Va`nije e-po{te mo`ete ozna~iti kao nepro~itane kako biste ih kasnije ponovno pregledali. Element je op}eniti izraz u Outlooku koji opisuje trenutno odabrani element. Mark As Read ili Mark As Unread.176 25. poruke mo`ete ozna~avati kao pro~itane ili nepro~itane odabirom Edit. Kada otvorite poruku. Ponekad }ete mo`da sami ozna~iti poruke kao podsjetnik. @elite li sve poruke ozna~iti kao pro~itane. Mark All As Read. odaberite Edit. . U prozoru Inbox. VJE@BA Ozna~avanje. ure|ivanje ili neki drugi osnovni element Outlooka. pridodane datoteke.2 Prozor Message prikazuje poruku i alate za lak{i pregled poruke ili pomicanje na neku drugu poruku.

SLIKA 25. Kako ponovno pregledati spremljene poruke Da biste prikazali poruke koje ste premjestili. pritisnite tipke Ctrl+Y kako biste otvorili okvir za dijalog Go To Folder. Outlook nudi nekoliko metoda organiziranja e-po{te. Kada se mapa otvori kliknite na element koji `elite prikazati. Poruku mo`ete spremiti u bilo koju mapu upotrebljavaju}i logi~an slijed kako biste kasnije znali gdje ste po{tu spremili. Upotrijebite sljede}e korake kako biste poruku spremili u ve} postoje}e mape: 1. Outlook }e premjestiti element u mapu. Desno kliknite na odabranu poruku (poruke) i odaberite Move to Folder.3 Odaberite mapu u koju `elite premjestiti odabranu poruku (poruke). 3. a drugi dio }ete `eljeti spremiti kako biste ih kasnije mogli ponovno pregledati. Odaberite mapu gdje `elite premjestiti element i kliknite OK. Move to Folder. Odaberite poruku (klikom na nju) ili vi{e poruka (pritisnite tipku Ctrl i klikajte na poruke koje `elite). 2. Tako|er. E-po{tu mo`ete spremiti u ve} stvorene Outlookove mape za po{tu ili mo`ete stvoriti vlastitu mapu za spremanje po{te. odre|eni dio poruka }ete izbrisati. zatim odaberite mapu i kliknite OK.3). . Prikazuje se okvir za dijalog Move Items (slika 25.RAD S E-PO[TOM U OUTLOOKU 177 SPREMANJE E-PO[TE U MAPU Nakon ~itanja i pregleda e-po{te. Kliknite kako biste stvorili novu mapu. mo`ete odabrati Edit.

4 Dodatak je prikazan kao ikona odmah ispod teksta poruke. Dodatak je prikazan kao ikona ispod teksta poruke (slika 25. Dvostrukim klikom na poruku.1). Naravno da }ete `eljeti spremiti pridodane datoteke kako biste ih kasnije mogli otvoriti. Ikona koja se nalazi uz poruku ozna~ava dodatak (slika 25. Odaberite `eljenu i spremite je ili otvorite. VJE@BA SPREMANJE PRIDODANIH DATOTEKA Naj~e{}e }ete primati poruke koje imaju pridodane datoteke. . Kliknite na gumb kako biste prikazali ime i veli~inu pridodanih datoteka.178 25. ure|ivati. Rad s pridodanim datotekama u prethodnom pregledu Dodatak je prikazan u gornjem desnom kutu kao zlatna spajalica. ispisati ili obaviti neke druge poslove. Ikona dodatka prikazana je i u sredini teksta poruke. otvorite poruku koja sadr`i dodatak.4). Ikona dodatka (dodane datoteke) Tekst poruke SLIKA 25. Upotrijebite sljede}e korake kako biste spremili pridodane datoteke: 1.

Reply. Naredba Save As upotrebljava se za spremanje poruke e-po{te. Odgovoriti svima Ako ste primili poruku koja je poslana na vi{e adresa – neovisno radi li se o izvornoj poruci ili obi~noj kopiji – mo`ete kliknuti gumb Reply To All (umjesto Reply) kako biste odgovor poslali svim korisnicima koji su primili istu poruku. Na poruku mo`ete odgovoriti odmah ili je otvoriti. Prikazuje se okvir za dijalog Save Attachment. Aplikacija u kojoj je stvoren dokument (Word. (Mogu}nost) Pridodanu datoteku mo`ete otvoriti direktno iz poruke. pro5. Prikazuje se prozor Reply Message s primljenom porukom ispisanom u podru~ju za tekst poruke te je ve} ispisano kome odgovor treba poslati (slika 25. pro~itati pa kasnije poslati odgovor. 3.5). Odaberite datoteku koju `elite spremiti. ODGOVARANJE NA E-PO[TU Vrlo ~esto }ete nakon ~itanja poruke e-po{te poslati odgovor po{iljatelju. Zatvara se okvir za dijalog. mijenite ime datoteke. dvostrukim klikom na nju ili klikom na Open It. .) poruke. (Ako `elite. Da biste odgovorilli na bilo koju poruku.RAD S E-PO[TOM U OUTLOOKU 179 2. Excel itd) se otvara i prikazuje se dokument u prozoru spreman za ~itanje. Kliknite Save. Save Attachments. Odaberite mapu u koju `elite spremiti datoteku. U poruci odaberite pridodanu datoteku koju `elite spremiti i odaberite File. Exit. Zatvorite aplikaciju odabirom File. 4. a ne pridodanih datoteka. a vi se vra}ate u prozor Opcija Save Attachment nasuprot opcije Save As Ne zamjenjujte naredbu Save Attachment s naredbom Save As. otvorite je i upotrijebite sljede}e korake: 1. Kliknite gumb Reply ili odaberite Actions.

Dio izvorne poruke mo`ete i izbrisati kako bi tekst smanjili na dio u vezi kojeg {aljete odgovor. Ne vidim svoj tekst poruke Ne pani~arite ako vlastiti tekst poruke ne vidite u prozoru Reply. a mo`da i ne. izvorna poruka je kopirana u va{ odgovor. va{a }e poruka mo`da biti kopirana. Kursor je smje{ten u podru~je teksta poruke i sve je spremno za unos odgovora. kliknite gumb Send ili odaberite File. Zaglavlje – Original Message – odvaja tekst izvorne poruke od odgovora. izvorni tekst poruke je kopiran i poruka je adresirana.5 Kada odgovarate na poruku. 2. Obavite kopiranje uz pomo} naredbi Copy i Paste. .180 25. Ovisno o pode{enju rada Outlooka. VJE@BA Izvorni tekst poruke Ve} su ispisani primatelj i predmet poruke SLIKA 25. Unesite tekst. Tekst odgovora mo`ete utipkati na vrh poruke ili u tekst izvorne poruke kada `elite odgovoriti samo na va`niji dio poruke. Kada zavr{ite s odgovorom. Prema osnovnim postavkama Outlooka. Send i Outlook }e poslati poruku. 3.

Prikazuje se okvir za dijalog FW Message. Send. Kliknite gumb Forward ili odaberite Actions. odvojite ih praznim stupcem i razmakom. Svaku poruku koju ste primili mo`ete proslijediti. ISPIS E-PO[TE Ponekad }ete `eljeti ispisati sadr`aj poruke kako biste kasnije imali mogu}nost pregleda poruke. (Proslje|ivanje poruke je razli~ito od odgovora jer poruku {aljete nekome tko nije primio izvornu poruku. Forward.5. e-po{tu. . odaberite File. Ako `elite ispisati vi{e kopija poruke ili `elite podesiti opcije ispisa. 2. Print instead. Ako unosite vi{e imena. Odaberite ili otvorite poruku koju `elite proslijediti. U podru~je poruke unesite poruku koju `elite poslati s prosli5. (Mogu}nost) U okvir za tekst Cc unesite ime osobe kojoj `elite 4.) Upotrijebite sljede}e korake kako biste proslijedili poruku: 1. je|enim tekstom. U okvir za tekst To unesite ime osobe kojoj `elite proslijediti 3. Na taj na~in ste poslali jednu kopiju poruke na pisa~. a uz to mo`ete dodavati osobne komentare ako `elite. (Ako ime `elite odabrati iz popisa kliknite gumb To kako biste prikazali okvir za dijalog Select Names i tada odaberite ime.RAD S E-PO[TOM U OUTLOOKU 181 PROSLJE\IVANJE E-PO[TE Pretpostavimo da `elite proslijediti e-po{tu koju ste primili od suradnika nekoj drugoj osobi koju zanima sadr`aj poruke.) proslijediti kopiju poruke (ili kliknite gumb Cc i iz okvira za dijalog Select Names odaberite ime). Vrlo je jednostavno ispisati poruku – kliknite gumb Print ili desnom tipkom mi{a kliknite bilo gdje u poruku i odaberite Print. Kliknite gumb Send ili odaberite File. Ovaj okvir za dijalog je vrlo sli~an okviru za dijalog prikazanom na slici 25.

182 25. Postoji i drugi na~in – desno kliknite mi{em na poruke i odaberite Move To Folder. U ovoj vje`bi nau~ili ste kako pro~itati i spremiti poruku. nau~ili ste kako izbrisati poruku. Pomo}! Mogu li vratiti izbrisanu poruku? Kada ste izbrisali element. Odaberite mapu i tada kliknite OK. U svim ostalim slu~ajevima poruka je spremljena u mapu Deleted Items bez upozorenja. Kada zavr{ite s radom na poruci. on se jo{ uvijek nalazi u va{em sustavu.) Tada kliknite gumb Delete koji se nalazi na alatnoj traci. Odaberite poruku (poruke) i povucite je na ikonu Inbox (ili neke druge mape) na traci Outlook. Nakon {to odgovorite na primljenu e-po{tu nije potrebno spremati poruke (osim ako ne `elite sa~uvati sadr`aj za kasnije). odaberite poruku koju `elite izbrisati. Da biste izbrisali e-po{tu koja je otvorena. no ve}i dio e-po{te }ete `eljeti izbrisati. brisanje je vrlo jednostavno. VJE@BA BRISANJE E-PO[TE Va`nije poruke }ete svakako spremiti u datoteke. Tako|er. . U sljede}oj vje`bi nau~it }ete kako prona}i osobu za kontakt i njezinu adresu te kako poslati poruku ili pismo osobi za kontakt. pritisnite tipku Ctrl i klikajte poruke ili kliknite prvu poruku. Ako ste poruku na bilo koji na~in promijenili. (Da biste odabrali vi{e poruka za brisanje. proslijediti je i ispisati. ispisuje se upozorenje kroz Office Assistanta ili okvir za dijalog. samo prelazi u mapu Deleted Items. a zatim pritisnite tipku Shift i kliknite na zadnju poruku u nizu. te odgovoriti na nju. Da biste e-po{tu vratili na prehodno mjesto. kliknite ikonu Deleted Items na traci Outlook. kliknite na gumb Delete koji se nalazi na alatoj traci. Ako ste u Inboxu i `elite izbrisati jednu ili vi{e poruka iz popisa poruka.

mapa je prazna. puno ime (uklju~uju}i prvo ime. 3. Upotrijebite sljede}e korake kako biste stvorili novi kontakt: 1. Vje`ba UPRAVLJANJE KONTAKTIMA U OUTLOOKU U ovoj vje`bi nau~it }ete kako stvoriti i raditi s popisom kontakata. .26. adresu. spremili i uredili svoj popis kontakata. 2. Upotrijebite mapu Contacts kako biste stvorili. broj telefona ili neku drugu informaciju. New Contact. U bilo koje vrijeme mo`ete urediti informacije o kontakt osobama. srednje i prezime) te bilo koji sufiks koji `elite. U Outlooku mo`ete komunicirati s kontaktima slanjem e-po{te. kontakt je bilo koja osoba ili tvrtka kojoj ste unijeli ime. Prikazuje se okvir za dijalog Contact s prikazanom karticom General (slika 26. Ako ve} ranije niste upotrebljavali popis Contacts. Kliknite gumb Full Name kako biste prikazali okvir za dijalog Check Full Name i unesite ime kontakt osobe. Kliknite gumb New Contact ili odaberite Actions. Druga mogu}nost je izravno utipkavanje imena u okvir za tekst.1). (Mogu}nost) Unesite titulu kontakt osobe i ime tvrtke. STVARANJE NOVOG KONTAKTA U Outlooku. 4. dogovaranjem sastanaka ili slanjem pisama. Kliknite gumb Contacts na Outlookovoj traci ili pritisnite tipke Ctrl+Y (da biste otvorili okvir za dijalog Go To Folder) i odaberite Contacts.

mo`ete unijeti ulicu. U padaju}i okvir File As unesite ili odaberite metodu po kojoj }ete unositi imena kontakt osoba. grad.184 26. Home (ku}noj) ili Other (nekoj drugoj) adresi. VJE@BA SLIKA 26. upotrijebite okvir za dijalog Check Full Name. 5. Odabrati mo`ete da se prezime nalazi na prvom mjestu ili ime na prvom mjestu. 6. (Mogu}nost) U okvir Address unesite adresu i odaberite radi li se o Business (poslovnoj).1 Za svaki kontakt mo`ete unijeti vi{e ili manje informacija. Okvir za dijalog Check Full Name Ako `elite unijeti informacije koje }ete kasnije sortirati. dr`avu i po{tanski broj u odre|ena polja umjesto da sve podatke unosite u jedan okvir. filtrirati ili koristiti za adrese e-po{te. u autu. Ako `elite. telefonskog broja (na poslu. 7. dodati mo`ete i drugu adresu (recimo ku}nu). mobitel. (Mogu}nost) U padaju}im popisima telefona odaberite vrstu . Mogli biste zadati i vlastiti na~in koji mo`e biti unos po tvrtkama ili dr`avama. ku}ni faks ili pager) i unesite broj. Kliknete li na gumb Address.

(Mogu}nost) Kliknite gumb Categories kako biste otvorili okvir za dijalog Categories. Drugi na~in ure|ivanja kontakta je klik u popis informacija ispod imena kontakta (kao {to je broj telefona ili adresa). Klik- nite na ikonu knjige (odmah do okvira za tekst) da biste otvorili okvir za dijalog Select Names gdje iz adresara mo`ete izabrati `eljene. njegova titula. komentari i neke druge informacije nisu vidljive u osnovnom prikazu. Drugi na~in je klik na gumb Contacts. 9. odabir imena i klik na gumb Apply. Web stranice kontakta. Pritisnite tipku Enter kako biste prihvatili promjene i pre{li na sljede}i kontakt. Current View i tada iz popisa opcija odaberite prikaz. Naziv tvrtke kontakta (ako je rije~ o osobi). Da biste pre{li u neki drugi prikaz. (Mogu}nost) U okvir za tekst Contacts utipkajte ime (vi{e njih) koje `elite pridijeliti kontakt osobi. dvostruko kliknite na kontakt u popisu Contacts. kontakt osobi i zatvorili okvir za dijalog. 11. . Umetnite oznaku u okvir za potvrdu pored kategorije gdje `elite smjestiti kontakt osobu. Informacije koje }ete vidjeti su ime kontakta i ostali podaci kao {to su brojevi telefona i adrese. (Mogu}nost) U okvir za tekst Web Page Address unesite adresu 10. (Mogu}nost) U okvir za tekst unesite opise. PREGLED POPISA KONTAKT OSOBA Slika 26.UPRAVLJANJE KONTAKTIMA U OUTLOOKU 185 8. odaberite View. postavljanje kursora u tekst i tada brisanje ili unos teksta. 13. 12. Odabrati mo`ete vi{e kategorija. Na taj na~in prikazuje se prozor s informacijama o odre|enom kontaktu. (Mogu}nost) U okvir za tekst unesite do tri adrese e-po{te.2 prikazuje popis Contacts u osnovnom prikazu Address Card. Kliknite gumb Save and Close da biste spremili informacije o Da biste u bilo koje vrijeme mijenjali informacije. komentar ili va`nije informacije.

Informacije u sljede}im koracima mogu se koristiti kao op}eniti vodi~. SLIKA 26. odaberite kontakt i zatim kliknite gumb New Message To Contact (ili odaberite Actions. KOMUNICIRANJE S KONTAKT OSOBOM Iz Outlooka mo`ete poslati poruku nekoj od kontakt osoba. .2 Kontakti su prikazani u prikazu Address Card.186 26. upotrijebite vodoravnu kliznu traku ili kliknite slovo u indeksu kako biste prikazali kontakte koji po~inju tim slovom. ^itaju}i ovaj dio knjige obratite pa`nju da rezultati na va{em ra~unalu mogu izgledati druk~ije od ovdje pokazanog. Da biste komunicirali s kontakt osobom. ovisno o pode{enju Outlooka. SLANJE PORUKE KONTAKTU Da biste poslali poruku. pridijeliti zadatke ili ~ak poslati pismo. dogovoriti sastanak. VJE@BA Da biste vidjeli vi{e kontakata. najprije morate otvoriti mapu Contacts. New Message To Contact).

Outlook }e otvoriti okvir za dijalog Check Names.3 Zahtjev za sastanak mo`ete poslati bilo kome s valjanom adresom e-po{te. Da biste poruku poslali kontaktu. . Kada ste spremni za slanje poruke. SLIKA 26.UPRAVLJANJE KONTAKTIMA U OUTLOOKU 187 U okviru za dijalog Untiled – Message unesite predmet i poruku i podesite opcije koje `elite. Ako takva ne postoji. Ako adresa iz popisa nije prona|ena. vrijeme i datum te ostale potrebne informacije za dogovor. DOGOVARANJE S KONTAKT OSOBOM Da biste dogovorili sastanak s kontakt osobom. New Meeting Request to Contact. Sastanci su dogovoreni putem e-po{te. on mora imati valjanu adresu e-po{te. Unesite predmet.3). te tada obavijestite kontakt osobu putem pozivnice. pa stoga kontakt osoba mora imati valjanu adresu e-po{te kako biste joj mogli poslati zahtjev za sastanak. kliknite gumb Send. odaberite kontakt osobu i zatim odaberite Actions. mjesto. Prikazuje se okvir za dijalog Untitled – Meeting (slika 26. Outlook }e vas upozoriti da adresa nije poznata i o~ekuje da adresu unesete u okvir za dijalog Message.

kliknite na gumb Office Assistant. U sljede}oj vje`bi nau~it }ete kako upotrijebiti Publisher da biste stvorili profesionalno dizajniranu publikaciju. status. Adresar je prenesen iz ranijih ina~ica Outlooka i najbolje ga je primijeniti sa srodnim servisima epo{te. SLANJE PISMA KONTAKT OSOBI Outlook upotrebljava opciju Microsoft Word Letter Wizard kako bi vam pomogao u stvaranju pisma koje }ete poslati kontaktu. Prikazani ~arobnjak }e vam pomo}i da formatirate i dovr{ite pismo. Unesite predmet. Tada je potrebno samo slijediti korake i odabirati opcije. a zatim Actions. Kliknite gumb Send i po{aljite zadatke osobi za kontakt. Preporu~amo upotrebu kontakata ako ste tek zapo~eli raditi s Outlookom. prioritetne i ostale informacije. [to je adresar i kada ga upotrijebiti? Outlook 2000 sadr`i i dio koji nazivamo adresar. VJE@BA PRIDJELJIVANJE ZADATAKA KONTAKT OSOBI Da biste osobi za kontakt pridijelili zadatke. odaberite ga. New Task For Contact. U ovoj vje`bi nau~ili ste kako stvoriti i raditi s popisom kontakata. . odaberite osobu za kontakt. New Letter To Contact. Da biste poslali pismo kontaktu. Zadaci su pridijeljeni putem e-po{te. Na zaslonu se prikazuje Wordov Letter Wizard. a zatim Actions. Uz Word Wizard morate pratiti korake koji se prikazuju na zaslonu kako biste napisali pismo. Ako vam je potrebna dodatna pomo}.188 26. vrijeme. pa stoga kontakt osoba mora imati valjanu adresu e-po{te kako biste joj mogli poslati zadatke. Prikazuje se okvir za dijalog Untitled – Task.

200 razli~itih pisama i 425 galerija raznih dizajniranih objekata. Publisher nudi: l 16. Microsoft Publisher 2000 je mo}an program za publikacije.000 sli~ica.27. Potpuno je automatiziran s ~arobnjakom. pa vama ostaje mnogo vremena za odabiranje boja i dizajniranje shema. Sve {to trebate uraditi je umetnuti informacije. Tako|er. Vi{e od 2000 ve} stvorenih profesionalnih publikacija.700 fotografija. nau~it }ete kako stvoriti Web stranicu uz pomo} ~arobnjaka (Web Site Wizard). naslovna strana pisma ili Web stranica) jednake sheme. a mo`ete ga upotrijebiti za stvaranje profesionalno dizajniranog marketin{kog materijala. STVARANJE UPOZNAVANJE S PUBLISHEROM 2000 Program Publisher je novi proizvod Officea 2000 pa stoga brzo predstavljanje mo`e biti korisno za daljnji rad. 1. Vje`ba PROFESIONALNO DIZAJNIRANE PUBLIKACIJE S PUBLISHEROM U ovoj vje`bi nau~it }ete kako upotrijebiti Publisher za stvaranje profesionalne publikacije. l l . dok }e ~arobnjak voditi brigu o zamornim poslovima formatiranja. Izbor vi{e od 40 pode{enja da biste brzo stvorili razli~ite publikacije (kao {to je poslovni dijagram.

Mogu}nost umetanja informacija u publikaciju – umetanje adresa iz Worda. ^arobnjak sadr`i vi{e od 200 pozadina Web stranica. Predlo{ci su ispisani na lijevoj strani prozora. ^arobnjaka Pack-and-Go koji prenosi datoteke publikacija na potreban broj disketa kako biste ih mogli prenijeti. Upotrijebite sljede}e korake kako biste odabrali publikaciju: 1. Kliknite Start Wizard. Excela. a njihov izgled prikazan je na desnoj strani. 2. Publisher otvara odabranu publikaciju na desnoj strani prozora. Publisher }e pokrenuti ~arobnjaka za odabranu publikaciju. Mogli biste stvoriti i vlastitu shemu.190 27. ve} i za unos promjena u publikaciji. ^arobnjaka Web Page koji automatizira proces stvaranja Web lokacije s ve}im brojem Web stranica. Tri kartice odvajaju publikacije u tri kategorije: Publications by Wizard. Kliknite Next da biste zapo~eli rad. . a ~arobnjak ostaje otvoren s lijeve strane. l l l l STVARANJE PUBLIKACIJE Kada prvi put pokrenete Publisher. ^arobnjaka uz pomo} kojeg stvarate publikaciju. VJE@BA l Vi{e od 60 profesionalnih shema boja. Kada odaberete publikaciju. prikazuje se katalog (slika 27. ispisati i kopirati na druga ra~unala. Worksa. 90 zvukova i vi{e od 600 animiranih GIF-ova koje mo`ete upotrijebiti na vlastitim Web stranicama. Odaberite publikaciju koju `elite stvoriti klikom na ime publikacije ili na njezin prikaz. Publications by Design i Blank Publications. automatiziranog ne samo za stvaranje. a sve {to dalje trebate uraditi je odgovarati na pitanja. Accesa. Outlooka i ostalih srodnih programa.1).

Kliknite kategoriju kako biste vidjeli predlo`ak. Umetnite Publisherov CD i kliknite Yes. SLIKA 27. Upotreba kolekcija Design Sets je kolekcija publikacija s istom shemom i omogu}ava brzo stvaranje raznih dokumenata kao {to su poslovni dijagram. . izvje{taj tro{kova itd.STVARANJE PROFESIONALNO DIZAJNIRANE PUBLIKACIJE S PUBLISHEROM 191 Kliknite kako biste otvorili ve} postoje}u datoteku. Office }e vam postaviti pitanje `elite li sada instalirati ~arobnjaka. Kliknite ovu karticu kako biste vidjeli Publications by Design. prikazuje se katalog. S ovog mjesta mo`ete odabrati predlo`ak publikacije. otvoriti ve} postoje}u datoteku ili zapo~eti rad s praznom publikacijom. Na mom ra~unalu ne postoji taj ~arobnjak! Ako odabrani ~arobnjak nije instaliran na va{e ra~unalo.1 Kada pokrenete Publisher. Kliknite kako biste vidjeli i prikazali praznu publikaciju. Kliknite karticu Publications by Design kako biste vidjeli prethodni pregled opcije Design Sets.

SLIKA 27. Slika 27.192 27. Ako `elite promijeniti boje. Kliknite kako biste promijenili pove}anje/smanjenje. 4. Prikazani dokument je a`uriran kako bi vam prikazao novu boju. Prije nego {to zapo~nete s radom. Za nastavak rada kiknite Next. Ja naj~e{}e upotrebljavam opciju Page Width (cijela stranica preko prozora). Kliknite kako biste sakrili ~arobnjaka. Granice i hvataljke Kliknite jednu od opcija kako biste uradili promjene.2 prikazuje kompletan predlo`ak dokumenta. Nastavite odgovarati na pitanja koja postavlja ~arobnjak i svaki put kliknite Next kako biste pre{li na sljede}i korak. Granice i hvataljke ozna~avaju svaki okvir u pu- URE\IVANJE PREDLO@ENE PUBLIKACIJE Kada je predlo`ena publikacija dovr{ena. U posljednjem koraku gumb Next postaje nedostupan pa stoga kliknite Finish. . odaberite boju iz popisa. spremni ste je doraditi vlastitim informacijama. podesite postotak pove}anja/smanjenja i pove}ajte tekst. VJE@BA 3.2 blikaciji.

Dvostruko kliknite u okvir slike kako biste odabrali neku drugu sliku. Ponekad. pokrenut }ete ~arobnjaka koji }e vam pomo}i pri stvaranju odre|ene vrste objekta. tablicu. Kliknete li na taj gumb. Kada odaberete okvir teksta popunjava se alatna traka Standard s poznatim gumbima za formatiranje.STVARANJE PROFESIONALNO DIZAJNIRANE PUBLIKACIJE S PUBLISHEROM 193 U programima za rad s tekstom. kliknete li na gumb ~arobnjaka koji se nalazi ispod logotipa tvrtke. WordArt i sliku. Kliknite i povucite okvir kako biste ga premjestili.3). Upotrijebite sljede}e tehnike kako biste uredili predlo`enu publikaciju: l Odaberite predlo`eni tekst i utipkajte tekst zamjene. obi~an tekst mo`ete utipkati gdje `elite – jednostavno kliknete na `eljeno mjesto i utipkate tekst. Kada odaberete okvir. Odaberite neki okvir i sa~ekajte nekoliko sekundi. prikazuje se gumb ~arobnjaka. l l l l l . sve je smje{teno u okvire pa stoga. ^etiri vrste okvira su za tekst. Na primjer. Tekst mo`ete formatirati upotrebom istih metoda koje ste upotrebljavali u ostalim aplikacijama Officea. Pokaziva~ mi{a smjestite na `eljenu hvataljku i prikazuje se pokaziva~ promjene veli~ine. kada odaberete okvir. Kliknite desnom tipkom mi{a u `eljeni okvir i iz izbornika odaberite opciju. najprije morate stvoriti okvir gdje }ete kasnije unijeti tekst. Ako pokaziva~ mi{a postavite na rub okvira (ali ne na hvataljku za promjenu veli~ine) prikazuje se pokaziva~ pomicanja. Kliknite i povucite pokaziva~ kako biste promijenili veli~inu okvira. pokre}e se ~arobnjak Logo Creation. Okvir Okvir je pravokutnik koji mo`ete smjestiti bilo gdje u publikaciju. hvataljke za promjenu veli~ine prikazuju se na svim rubovima okvira. kao {to je Publisher. `elite li dodavati tekst. Prikazuje se prozor Screen Tip koji vam govori o vrsti okvira (slika 27. U programima za stvaranje publikacija.

odaberite Edit. kao {to su prozor Screen Tip. l UMETANJE NOVOG TEKSTA I OBJEKATA Bez obzira {to su predlo`ene publikacije pune ve} umetnutih okvira. Undo ili pritisnite tipke Ctrl+Z.3 Za vrijeme ure|ivanja vidjet }ete varijante pomo}nih elemenata na zaslonu.4) sadr`i gumbe za stvaranje razli~itih vrsta okvira. Upotrijebite sljede}e korake kako biste stvorili okvir: . Alatna traka Object (slika 27. gumbi ~arobnjaka i ilustrirani pokaziva~i mi{a. VJE@BA Kliknite kako biste pokrenuli ~arobnjaka Accent Box Creation. SLIKA 27.194 27. l Ako niste zadovoljni s posljednjom promjenom. kliknite na jednu od opcija koje se nalaze na vrhu prozora ~arobnjaka i odgovorite na pitanja koja se prikazuju ispod gumba. Prozor Screen Tip. Kada `elite uraditi promjene u dizajnu. uvijek }ete `eljeti dodavati i neke svoje okvire.

SLIKA 27.4 Upotrijebite gumbe koji se nalaze na alatnoj traci Objects kako biste stvorili i popunili okvire. Okvir nije `eljene veli~ine! Ne brinite ako odmah ne pogodite to~nu mjeru okvira. Kliknite kako biste umetnuli okvir za tekst. Kliknite odgovaraju}i gumb na alatnoj traci Object. . 2. Kliknite kako biste umetnuli Design Gallery Object. Kliknite gdje `elite prikazati jedan kut okvira i povucite dijagonalno mi{a dok okvir ne bude `eljene veli~ine i tada otpustite tipku mi{a.STVARANJE PROFESIONALNO DIZAJNIRANE PUBLIKACIJE S PUBLISHEROM 195 1. Kliknite kako biste umetnuli Clip Art.Kliknite kako biste nuli okvir za tablicu. Kliknite kako biste umet. Stvorite ga pribli`no `eljene veli~ine i kasnije ga pove}ajte ili smanjite na potrebnu veli~inu. umetnuli WordArt. Kliknite kako biste umetnuli okvir za sliku.

New. Ako ste stvorili okvir za WordArt. odaberite i format tablice. l l l l l STVARANJE WEB STRANICE Nakon {to ste upotrijebili Publisher da biste stvorili pubikaciju. Upotrijebite sljede}i popis kao vodi~ za svaku vrstu okvira: l Ako ste stvorili okvir za tekst. odredite broj redaka i stupaca u okviru za dijalog Create Table. Gumb Design Gallery Object otvara okvir za dijalog Design Gallery gdje mo`ete odabirati iz 400 objekata grupiranih u razne kategorije. . Ako ste tek zapo~eli rad s Publisherom i na zaslonu je jo{ uvijek prikazan katalog. sa~ekajte da se okvir prika`e i utipkajte tekst. vratit }ete se na prija{nje stanje. Ako vam je tekst premalen. Kliknite OK kako biste stvorili tablicu. utipkajte tekst s kojim `elite raditi u okvir za dijalog Enter Your Text Here i tada upotrijebite gumbe na alatnoj traci kako biste primijenili `eljeni izgled. Naravno. Kliknite u sivo podru~je oko stranice kako biste se vratili u prozor za ure|ivanje s tri okna.196 27. Ako ste stvorili okvir za sliku. kliknite na kategoriju Web Sites. spremni ste ga popuniti. U ostalim slu~ajevima odaberite File. dvostruko kliknite okvir kako biste otvorili okvir za dijalog Insert Picture gdje }ete odabrati `eljenu sliku. Pritisnete li tipku F9 ponovno. bilo bi odli~no i svoju Web lokaciju urediti s jednako dizajniranim elementima. Ako `elite. Upotrijebite sljede}e korake kako biste pokrenuli ~arobnjaka Web Site: 1. na raspolaganju je ~arobnjak koji }e uraditi ve}inu posla. Dvostruko kliknite `eljeni objekt kako biste ga umetnuli u publikaciju. Ako ste upitani `elite li spremiti promjene prije otvaranja novog dokumenta. Ako ste stvorili okvir za tablicu. kliknite Yes ako `elite spremiti promjene ili No ako `elite odbaciti promjene. Gumb Clip Gallery Tool stvara okvir za sliku i nakon toga otvara okvir za dijalog Insert Clip Art u kojem mo`ete odabirati sliku iz Office Clip Art galerije. VJE@BA Nakon {to ste stvorili okvir. pritisnite tipku F9 kako biste ga pove}ali.

dvostruko kliknite na nj. 3.5 U podru~ju Additional Pages mo`ete odabrati stranice koje `elite na Web lokaciji. Odaberite shemu boja i kliknite Next. 6. Za nastavak rada kliknite Next. Primjer Web stranice za prikaz dodatnih hiperveza Gumbi za odabir stranice SLIKA 27. . Upotrebom ranije opisanih tehnika uredite Web lokaciju kako bi sadr`avala va{e informacije. Kada prona|ete jedan koji vam se svi|a. Pregledajte predlo`ene dizajne Web lokacija. Kliknite Next kako biste zapo~eli rad.STVARANJE PROFESIONALNO DIZAJNIRANE PUBLIKACIJE S PUBLISHEROM 197 2.5). 4. Publisher stvara svaku stranicu koju ste odabrali. Kliknite gumb za odabir stranice kako biste se pomicali izme|u stranica. Nastavite odgovarati na pitanja sve dok gumb Next ne postane nedostupan i tada kliknite Finish. Odaberite stranice koje `elite uklju~iti u Web lokaciju (slika 27. 5.

PowerPointa. Excela. ^estitamo! Upravo ste pro~itali posljednju stranicu knjige. Na taj na~in }ete prije}i na stranicu s odre|enim instrukcijama za objavljivanje na Web poslu`iteljima. Outlooka i Publishera. Nau~ili ste i kako stvoriti Web stranicu uz pomo} ~arobnjaka. na diskovima lokalne mre`e ili u mapi na va{em ra~unalu. upotrijebite stranice pomo}i koje }e vas uputiti u na~in objavljivanja. U ovoj vje`bi nau~ili ste kako upotrijebiti Publisher da biste stvorili profesionalno dizajniranu publikaciju za svoj posao. pomo}u Microsoft Web Publishing ~arobnjaka. . Na kartici Answer Wizard utipkajte publish a web site i pritisnite Enter. Pro{li ste veliko gradivo u samo nekoliko minuta pa stoga ~uvajte knjigu pored ra~unala kako bi vam dobro do{la ako nai|ete na odre|ene probleme u radu. U vje`bama koju su trajale samo desetak minuta savladali ste osnovne elemente Worda. Kliknite opciju Publish a Web Site u popisu. Accessa. VJE@BA Kada ste spremni objaviti svoje Web stranice. FTP lokacijama.198 27.

115-117 Query Wizard. 91-95 Form Wizard. 61. 101 () (zagrade). 99 > (jednostruko desno) gumb. 101 / (crta dijeljenja). (zarez). 59 . stvaranje baze podataka. 59 * (oznaka mno`enja. (decimalna oznaka). 119-121 Simple Query Wizard. 99 << (dvostruko lijevo) gumb. 123-124 Table Wizard. 4 ^ (potencija. 59 . 73-74 < (jednostruko lijevo) gumb. 6 . (to~ka). 59 # (pound sign). 60 : (dvoto~ka). 61 A Access ~arobnjaci Database Wizard. stvaranje upita. 59 % (postotak). 128 + (oznaka plusa. 101 “” (oznaka navodnika). matemati~ki operator). 99. 99 . 74 * (zvjezdica). 99 >> (dvostruko desno) gumb. 97. 5 ´ (simbol naglaska).(oznaka minusa). 25 @ (at simbol). 123 Report Wizard. matemati~ki operator). 60 ? (znak pitanja). 74 _ (podvlaka). 99 0 (nula). stvaranje izvje{taja. stvaranje tablica.128 $ (oznaka dolara). 60 [] (uglata zagrada).KAZALO . 99 > (desna jednostruka o{tra zagrada).100 gumbi < (lijeva jednostruka o{tra zagrada).116 << (lijeva dvostruka o{tra zagrada). matemati~ki operator). stvaranje formi.

120 stvaranje pomo}u AutoReporta. 126. 107 Main Switchboard. 92. 93-95 Form Wizard. 118 New. 127-128 prijelazi iz prikaza u prikaz. 113 Summary Options. 118-119 stvaranje pomo}u Report Wizarda. Tables (Database prozor). 158. 125 prikazi Datasheet. 114 Gruping Options. 126 Picture. 94 Cut. grupiranje. 108 Query Design. 125 polja.160 Action Settings okvir za dijalog (PowerPoint).200 10 MINUTA DO USPJEHA! VODI^ KROZ OFFICE 2000 >> (desna dvostruka o{tra zagrada). 114 Field Properties. 127-128 Select query. 113 Sort Descending. 110-111 kartice. 123 uno{enje. 108 Close. 92. 128-129 Query Design prikaz. 118 New. 181 New Contact.130 rezultati.126 New (File izbornik). 116 New Form. 113 Row (Insert izbornik). 118 Run. 106 Print. PowerPoint). 118 izvje{taji slogovi. 111-113. 126 Forms. 92 Show Table. 99 Cancel. pregled. 106 Remove Filter/Sort (Records izbornik). 113 Table (Insert izbornik). 109. 120 New Record.160 Actions izbornik naredbe (Outlook) Forward.95 Paste (Edit izbornik). 114. 119-121 naredbe Delete Columns (Edit izbornik).118 Paste. 127 Sort Ascending. 60 Action Buttons naredba (Slide Show izbornik. stvaranje upita. 95 Primary Key. 123-124 Accounting format (Excel). 95 slogovi filtriranje. 100 upiti kriteriji.95 File New Database. 108 Sort (Records izbornik). 124 New Report. 157. 100 okviri za dijalog Access. 126 Primary Key (Edit izbornik). 183 . 125 Undo. 124-125 Simple Query Wizard. 114 New Query. prikazivanje rezultata upita. 125 prozori Database. 109 View.

104 AutoReport (Access). Excel) ili okvir za dijalog. 118-119 AutoSum (Excel). 133 Normal prikaz. 120 stvaranje pomo}u Database Wizarda. 53 radna stranica. 52-53 AutoContent Wizard (PowerPoint) dodavanje podno`ja. grupiranje. 69 AutoLayout za stranice (PowerPoint). 41 Apsolutna adresa }elije. 80-81 Argumenti funkcija. 55 AutoForm (Access). 114-115 stvaranje pomo}u Form Wizarda. 56. 115-117 unos podataka. 52 AutoFit (Excel). 4 AutoComplete (Excel) isklju~iti.62 Animacije (PowerPoint). 124-125 Simple Query Wizard. ispis. 84 B Back gumb. 1 zatvaranje. 4-5 zatvaranje. 188 New Meeting Request to Contact. 179 zamjena teksta. 2 Windowsi. 123-124 slogovi. 186 New Task For Contact. 188 Address Book (Outlook). 145-146 AutoNumber polje. 131-133 Reply.188 Alignment kartica (Format Cells okvir za dijalog. 120 stvaranje pomo}u AutoReporta. 7 pre~ice. 187 New Message To Contact. 179 Apply Design Template naredba (Format izbornik. 139 Aplikacije datoteke limitiranje znakova. 4 napu{tanje. 51 Baze podataka (Access) forme stvaranje pomo}u AutoForma. 145 Apply gumb PowerPoint. 2-3 pridjeljivanje imena. pokretanje. 145 Apply Design Template okvir za dijalog (PowerPoint). 50 Balon~i} na }elijam (Excel). 119-121 Query Design prikaz. PowerPoint). 103 . Excel). 85-86 AVERAGE funkcija. 4 spremanje. 114-115 AutoFormat gumb (Word). spremanje. 133 AutoFill (Excel). 91-95 tablice brisanje. 133-134 stvaranje.KAZALO 201 New Letter To Contact. 125 Select query. 6 dokumenti. 118 izvje{taji grupiranje. Excelova radna stranica. 30 naredba (Format izbornik. 166. 145-146 Word. 4 otvaranje. 84 At simbol (@). 3 Backspace tipka (Excel). 118-119 stvaranje pomo}u Report Wizarda.

128-129 polja. 113 vrste. 126 polje primarnog klju~a. 183-184 Check Names okvir za dijalog (Outlook). Borders or Column kartice. promjena sadr`aja. 107 ve} sortirani niz. 50 Categories gumb ili okvir za dijalog (Outlook). 103 polja. 109. 104-105 prikazi. 105 pomicanje po formama. 116 ure|ivanje. 24 znakovi (Excelova radna stranica). 108-109 brisanje. ne brisanje. 31 tekst (Word). 66 Borders and Shading okvir za dijalog (Word). 129 Boje (Word). 97 polja. 155-157 Clip Gallery Tool gumb. 93. 15 Brisanje Access tablice. uljepljivanje preko.106 smje{tanje u forme. 129 za tekst. 130 za podatke. 98. 108 opcije formatiranja. 62 Clip Art (Power Point). 99. pronala`enje cijelog pogona. Word) ili okvir za dijalog. 196 Clipboard. 110-111 vra}anje na prija{nji niz. 7. 187 Clear naredba (Edit izbornik. 126 prikaz rezultata. 100-103 upiti. 111-112 sortiranje. 102 brisanje. 147 stupci u tablicama (Word). 54 . Excel). 94 Excel. 185 Check Full Name okvir za dijalog (Outlook). 50 Browse gumb. 67 Break naredba (Insert izbornik. 34 Borders gumb (Excel). 109 formati brojeva u radnim stranicama (Excel). 91-97. okviri (Publisher). 62 podatak (Excelova radna stranica). 126 stvaranje. Excel). 20-21 Border kartica (Format Cells okvir za dijalog. odabiranje. 111 dizajniranje.158 Bullets and Numbering okvir za dijalog (PowerPoint). 54 poruka e-po{te (Outlook). 154 C C: pogon.202 10 MINUTA DO USPJEHA! VODI^ KROZ OFFICE 2000 }elije. 123 kriteriji. 7 Calc Now gumb (Excel). 127-128 sortiranje polja. 117 primarni klju~. 99 dodavanje. 82 Cancel gumb Access. 182 stilovi znakova u dokumentima (Word). 112-113 unos. 113 stupci. 38 stranica (PowerPoint). 108 slogovi.

slanje. 84 balon~i}i. 51 formule. Word). 104 Current View naredba (View izbornik.). 61 Cut gumb Access. 187 stvaranje. upiti. 126 Excel. 6-7. pomicanje na. 4 otvaranje. 4 pronala`enje. 172 Decimalna to~ka (. 80-81 rubovi. 185-186 Copy gumb Excel. 45 ]elije Accessove tablice. 46 Create Table okvir za dijalog (Publisher). 188 Contacts popis (Outlook). 183-185 komunikacija. 70 Contacts (Outlook) adrese e-po{te. 65-67 sjen~anje. 115 prikaz (Access). 114 Conditional Formatting okvir za dijalog (Excel). 67-68 spajanje. Excel). 56.63 tekst. 51-52 odabiranje. 187 gumb. 31-32 D Database prozor (Access). 172 Colors okvir za dijalog (Word). 54 Word. 28 Currency format (Excel). 80-81 argumenti funkcija. pridjeljivanje. dodavanje. 2-3 pogoni. Outlook). 60 Date/Time polje. 53-54 pridjeljivanje imena. 77 hvataljka za popunu. 172 spremanje. 170-171 pridjeljivanje imena. 7 ograni~enje znakova. 20 Column kartica (Table Properties okvir za dijalog. 33 Columnar (AutoForm opcija). 183 pisma. 196 Crvena valovita crta (Word). 32 ^uvar teksta (Word predlo{ci). 127-128 Date format (Excel). 91-95 Datasheet AutoForm opcija. 114 Database Wizard. 54 Word. slanje. odabiranje teksta.KAZALO 203 Close gumb. 104 Datoteke mape. 62-64 ure|ivanje. 3 pridjeljivanje e-po{ti (Outlook). 70 COUNT funkcija. 186-187 sastanci. 78 uvla~enje. 59 polje. 32 Copy naredba (Edit izbornik. 183-185 zadaci. 74-77 gre{ka pri dijeljenju s nulom. pronala`enje. 6-7 slanje. dogovaranje. 59 . poravnavanje. 118. 4-5 zatvaranje. 6. 64 Wordove tablice. 186 mapa. 188 poruke. 111 Excelove radne stranice apsolutne adrese. 51 kopiranje. 84 Create New Folder gumb. 76 relativne adrese. 185 Custom format (Excel).

7 a`uriranje. 182 Delete. 32 rubovi. 21 masna. 142 Design Gallery Object gumb. Word). 14 Dizajniranje tablica (Access). 29-30 . 36 prikazivanje imena. 5 stilovi modificiranje. 49 ~arobnjaci. 41-42 odlomci. zelena ili crvena valovita crta. 44-48 prekida~i odjeljka. 196 Design Set (Publisher). 44 instaliranje. 37-38 naslovi. 154 okvira za tekst stranicama (PowerPoint). podcrtana. nako{ena. pode{enje. 32 reci. 31-34 tekst. 6-7 gre{ke. 19-20 predlo{ci a`uriranje dokumenata. promjena. odabiranje. 38-41 tekst. 11 pisma boje. 26-27 razmak izme|u redaka. 39 znakovi. 13-14 rije~i. lijeva margina.47 modificiranje. 16 Print Layout prikaz. 12 sivo i bijelo podru~je. tipka (Excel). dodavanje. 38 tablice }elije. 46 stvaranje. 64 Delete Delete Cells okvir za dijalog (Word). 9 odlomci. 49 datoteke. 20 Font Color paleta. 24 ispisivanje. 97 Dodavanje Clip Art stranicama (PowerPoint). 9-11 odjeljci. 31 umetanje. 31 Delete Columns naredba (Edit izbornik. 156 nepobrojanih popisa stranicama (PowerPoint).204 10 MINUTA DO USPJEHA! VODI^ KROZ OFFICE 2000 Decrease Indent gumb (Excel). 28 rubovi. 18-19 prikazivanje. 46-48 spremanje. 191 Desni klik mi{a (Word). 9-11 provjera gramatike. 15 prekidi stranice. 155 bubbles i palete. 10 uvla~enje teksta. naredba (Table izbornik. 54 Demote gumb (PowerPoint). 38 stvaranje. Access). 4 izvorno. 11 margine. 36 brisanje. 44. 31 Delete. povratak na prija{nje stanje. 12 spremanje. 126 Delete gumb (Outlook). poravnavanje. 10 promjena. 26-27 provjera pravopisa. 18 promjena. okviri (Publisher). napu{tanje. 153 Dogovaranje sastanaka s osobom za kontakt (Outlook). 109. 17-18 specijalni efekti. 10 Ruler oznake. 187 Dokumenti (Word) aplikacije. 34-35 stupci.

54 kartice Alignment (Format Cells okvir za dijalog). 52 Paste Special. 19 pronala`enje. 126 Paste. 70 Fill. 56 Paste.KAZALO 205 tekst brisanje. 84 formati brojeva. 177 Publisher. 26-27 provjera pravopisa. 126 Excel Clear. 71 Increase Indent. 24 Find naredba. 62 Copy (Edit izbornik). 52-53 AutoFill. 26-27 skrivanje. 194 Word Replace. 70 Outlook Mark All As Read. 68 . 163 Enter gumb (Excel). 52 Merge Cells (Format izbornik). 64 Enter. 24-26 uvla~enje. 23 Undo Replace. 56 Options (Tools izbornik). 75 Fill Color. 59-61 gumbi Borders. 152 Dvoto~ka (:). 58 Fill (Edit izbornik). 62 Claer (Edit izbornik). 25 poni{tavanje gre{aka. 23-24 provjera gramatike. 54 Cut. 65 Paste Special (Edit izbornik). 62 matemati~ki operatori. 6 Drawing alatna traka (PowerPoint). 60 E Edit izbornik naredbe Access Delete Columns. 176 Move To Folder. 73-74 naredbe AutoFormat (Format izbornik). 52 AutoSum. 69 Cells (Format izbornik). Undo. 62 Copy. 72 Format. 50 Copy. 82 Cancel. 12 zatvaranje svih otvorenih istovremeno. 109. 64 Merge and Center. 82 Page Setup (File izbornik). Function Wizard. 70 Print Preview (File izbornik). 24 Elementi (Outlook). 85 ~arobnjak. 67 Calc Now. 24 pronala`enje i zamjena. 176 End Show (PowerPoint). 53. 50 Excel AutoComplete. 70 Delete (Edit izbornik). 68 Format Painter. 62-63 Number (Format Cells okvir za dijalog). 54 Decrease Indent.

56 PowerPoint Apply Design Template. 48 File New Database okvir za dijalog (Access). 179 Save Attachments. Alignment kartica. Word) ili okvir za dijalog. 172. 115-117 okvir za dijalog. 18 Form Wizard (Access) forme. 56. 22 More gumb. 131. 116 Format Cells okvir za dijalog (Excel). 180 PowerPoint. stvaranje. 146 Word Font. Outlook). 66 Patterns kartica. 11 Save As. 61. 19-20 Font Size okvir za popis. 68 Paste Special. 22 Find All Word Forms (opcija tra`enja). Excel). 6-7. 24 Replace kartica. 52 Find (Word) naredba. 179 Send. 13 . 66 Format Cells. 23 Find Now gumb. 107 File izbornik naredbe Close. 40 Format izbornik naredbe Excel AutoFormat. 196 Save As Web Page. 61. 6 Excel. 12 Font Color gumb (Word). 20-21 Font naredba (Format izbornik. 71 Format Cells. 56. 54 Exit naredba (File izbornik. New. 68 Outlook Exit. 7 Find Whole Words Only (opcija tra`enja). 69 Conditional Formatting. Patterns kartica. 136 Publisher. 64 Format Cells. 25 Find and Replace okvir za dijalog (Word). 68 Fill naredba (Edit izbornik. 70 strelice. 68 Format gumb Excel. New. Delete. 64 Alignment kartica. 71 Word. 25 okvir za dijalog. 69 Merge Cells. 68 tipka. Border kartica. 93-95 Fill Color strelica (Excel). 62 Border kartica. 179 Print. 179 F Field Properties prozor (Access). 181 Save As. 25 First Line Indent oznaka. 62 Format Cells. 20 Paragraph. 45 Page Setup. Fill Color.206 10 MINUTA DO USPJEHA! VODI^ KROZ OFFICE 2000 okviri za dijalog AutoFormat. 5 Word Exit. Print Preview. 145 Slide Layout. 6 New.

PowerPoint). 66-68 Outlook. 38 stilovi znakova. 11 H Hanging Indent oznaka. poruke e-po{te. polja. Outlook). 160 HTML (Hypertext Markup Language). gumb. 158-160 Hyperlink to URL okvir za dijalog (PowerPoint). 4-5 Hvataljke za popunu na }elijama (Excel). Slide Navigator or Title. 71-72 tekst. 160 G General format (Excel). 177. 158 Run Program. 157-158 Hyperlink To. 169 Wordovi dokumenti. 39-41 Format Painter (Excel) gumb. 120 Gumb dvosruke desne o{tre zagrade (>>). 69 brisanje. 72 radne stranice. 62 brojevi. 71-72 Access. 105 Excelove radne stranice AutoFormat. 60 Full Name. 36 prikazivanje imena stilova. 163 Home gumb (PowerPoint). 81-82 Forward gumb ili naredba (Actions izbornik. datoteke. 99 Gumb jednostruke lijeve o{tre zagrade (<). 158 Gumbi za poravnavanje. modificiranje. Word). 99 Gumb dvostruke lijeve o{tre zagrade (<<). 59-61 Format Painter. spremanje. 70 Formatiranje uz uvjete (Excel). 35 Hide Slide naredba (Slide Show izbornik. 77 Grouping Options gumb (Access). 59 kartica (New okvir za djalog. 48 . 38-41 tekst. 183 Gre{ka pri dijeljenju s nulom. 12 Hide Gridlines naredba (Table izbornik. 181 Fraction format (Excel). Word). 162 Go To Folder okvir za dijalog (Outlook). 99 Gumb jednostruke desne o{tre zagrade (>). 36-38 stvaranje.KAZALO 207 Style. 99 Gumbi za akciju (PowerPoint) dodavanje na prikaz stranica. 88-90 Formule za izra~unavanje (Excel). 105 Hyperlink To gumb (PowerPoint). stilovi. 120 Grupiranje slogova (Access). 9 stilovi. 39 Forms gumb (Access). 114 Formula Palette (Excel). 70 formatiranje uz uvjete. 41-42 odlomci. 51 Hyperlink polje. 158 Run Macro. 181 Go izbornik naredbe (PowerPoint). 37-38 naslovi. 183 FW Message okvir za dijalog (Outlook).

4 poruka e-po{te (Outlook). 23 Katalozi (Publisher). 190 Kopiranje Excelove radne stranice }elije. 166-171 Izvorne margine (Word). 136 Insert Picture okvir za dijalog (Publisher). 48 Indents and Spacing (Paragraph okvir za dijalog). 174 Increase Indent gumb (Excel). Web. Program ili Start. 70 stranica u Slide Sorter prikazu (PowerPoint). 183 . 11 K-L Kartice Excel Alignment (Format Cells okvir za dijalog). 72 formula. 188 Logo Creation Wizard. 33 Kriteriji za upite (Access). 79 uz pomo} opcije Format Painter.208 10 MINUTA DO USPJEHA! VODI^ KROZ OFFICE 2000 I IF funkcija. 29-30 Internet Connection Wizard (Outlook). 193 Lokacije. 155 Word Borders (Borders and Shading okvir za dijalog). mre`a (Excel). 15 New Slide (PowerPoint). 64 Indents and Spacing kartica (Paragraph okvir za dijalog. 139 Inbox (Outlook). 95 Mape Contacts. 51-52 formatiranje uz uvjete. Pictures (Insert Clip Art okvir za dijalog). 56. Slide (PowerPoint). 181 radnih stranica. 68 PowerPoint. 196-198 M Main Switchboard prozor (Access). 172 Ispis dokumenti. 84 Ikona. 1 Izrada poruke e-po{te (Outlook). 34 Column (Table Properties okvir za dialog). 65 Izbornici. 166. 155 Publisher. 13-14 Replace (Find and Replace okvir za dijalog). 146 Insert New Slide gumb (PowerPoint). 33 General (New okvir za dijalog). Word). 149 stupci u tablicama (Word). 66 Patterns (Format Cells okvir za dijalog). 13-14 Insert Clip Art okvir za dijalog PowerPoint. 196 Insert Table okvir za dijalog (Word). 12 Letter Wizard (Outlook). 62 Border (Format Cells okvir za dijalog). 128-129 Left Indent oznaka. 196 Insert izbornik naredbe Break (Word). stvaranje (Publisher).

34 pokaziva~. 84 Memo polje. Excelova radna stranica. 66 My Documents mapa. 172 Naslovi. Outlook). 126 dvosruka strelica. 153 strelica s ~etiri glave. 104 Merge and Center gumb (Excel). 74 zbrajanje (+). 2 N Nako{ena pisma (Word). 14 izgled pokaziva~a. Excelova radna stranica ispis. 7 Margine dokumenta (Word). prikazivanje. 176 Masna pisma (Word). 194 crna strelica okrenuta prema dolje. PowerPoint). 56 Merge Cells naredba (Format izbornik. 42 Modify Style okvir za dijalog (Word). promjena. 114 New gumb Access. Word). 42 More gumb (Find and Replace okvir za dijalog. 154 New Contact gumb ili naredba (Actions izbornik. 77 mno`enje (*). 56 Message okvir za dijalog (Outlook). 18-19 Master naredba (View izbornik. 65 skrivanje. 153 strelica okrenuta na sve ~etiri strane. 158 strelica dvostruke strane. 2 pronala`enje. 6 poruka e-po{te (Outlook). 151 Mre`a. 59 Nepobrojani popisi (PowerPoint). 2 Programs. 142 tanka okomita crta. 147. 187 MIN funkcija. 160 Match Case (opcija tra`enja). 188 . 25 Matemati~ki operator mno`enja (*). 114. Outlook). 73-74 MAX funkcija. 67 Negativni brojevi. 74 potencije (^). 10 kri`ni. Outlook). Outlook).KAZALO 209 My Documents. 177 Move Up gumb (PowerPoint). u PowerPointu. 9-11 Mark All As Read naredba (Edit izbornik. 118 Word. 163 Modify gumb (Word). 18-19 Napu{tanje aplikacije. 74 Matemati~ki operator zbrajanja (+). 39 New Letter To Contact naredba (Actions izbornik. 7. 84 Mi{ desni klik. Excel). 183 New Form okvir za dijalog (Access). 73 Matemati~ki operatori (Excel) gre{ka pri dijeljenju s nulom. 179 datoteke. 150 Move To Folder naredba (Edit izbornik. 24 Move Down gumb (PowerPoint).

2-3 Print. 15 PowerPoint. 39-40 New Task For Contact naredba (Actions izbornik. 16 stilovi. 175 Next Slide gumb (PowerPoint). 196 . 7 Close. 92 PowerPoint. 193-196 Okviri za tablicu (Publisher). 53-54 slogovi (Access). 61 Number format (Excel). publikacija (Publisher). 143 Odabiranje }elije (Excel). Outlook). 6-7 Open. 142 Word poravnavanje. 186 New Metting Request To Contact naredba (Actions izbornik. 124 New Record gumb (Access). 146 okvir za dijalog. 1 Up One Level. 136 Publisher. 196 Word. 139 Nula (0). 2 poravnavanje. 4. 104 Normal prikaz gumb (PowerPoint). 135-136. 187 New naredba (File izbornik) PowerPoint. File izbornik Close. 118 New Slide (PowerPoint) gumb. 59 O Objects alatna traka (Publisher). 194-195 Objekti (PowerPoint). 138 Notes Pages prikaz (PowerPoint). 135 Word. 6-7 Open. 187 Start. 9 Odlomci PowerPoint. 4 Save As. 94 Number polje. 150 prekida~i odjeljka (Word). 43. 36 Office 2000 aplikacije gumbi Back. Outlook). 11 prekida~i odjeljaka. 146 New Style okvir za dijalog (Word).210 10 MINUTA DO USPJEHA! VODI^ KROZ OFFICE 2000 New Message To Contact gumb ili naredba (Actions izbornik. 139 Ne`eljena polja ili tablice (Access). povla~enje ili ponovno ure|ivanje. 131. 11 Send. 146 naredba (Insert izbornik). 188 Okomito poravnavanje. 6 Save As Web Page. 3 naredbe. 63 Okvir slike (Publisher). Outlook). 6 Office Assistant gumb. 118 New Report okvir za dijalog (Access). 5 okviri za dijalog Find. 162 View izbornik (Outlook). 3 Browse. 175 Next naredba sko~ni izbornik (PowerPoint). 111-112 Odjeljci dokumenta (Word). 188 Next Item gumb (Outlook). 45 New okvir za dijalog Access. 48 New Query okvir za dijalog (Access). 196 Okvir. 15 prekidi stranica.

183 New Letter To Contact (Actions izbornik). 183-184 Check Names. 63 Otkazivanje formula (Excel). 177 New Contact (Actions izbornik). 172 Delete. 175 Preview Pane (View izbornik). 75 Options naredba (Tools izbornik. 181 Reply (Actions izbornik). 187 Outlook 2000 Startup. 179 Send. 246 Operacije u formulama ili u Excelovim radnim stranicama. 2-3. 53. 185-186 ~arobnjaci Internet Connection Wizard. 179 Send (File izbornik). 181 Mark All As Read (Edit izbornik). 158 Object polje. 181 Next Item. 183 Message. 185 Check Full Name. 186 New Metting Request To Contact (Actions izbornik). 66 Orijentacija teksta. 188 New Message To Contact (Actions izbornik). 180 okviri za dijalog Categories. 179 Reply. 142. 75 Outline (PowerPoint) pano. 187 FW Message. 150-151 Outlook Address Book. 174 Previous (View izbornik). 185 Untitled Meeting. 166. 188 Contacts popis. 175 Print. 181 Reply To All. 181 Go To Folder. 105 Open gumb ili okvir za dijalog (Word). 187 . 188 Next (View izbornik). 175 Previous Item. 180 Inbox. 150 prikaz. 185 Exit (File izbornik). 168. 172 Letter Wizard. 152-153 OLE (object linking and embedding) (PowerPoint). 46. 166. Excel). 179 Forward (Actions izbornik). 176 Move To Folder (Edit izbornik). 179 Save As (File izbornik).KAZALO 211 Okviri za tekst (Publisher). 172 Select Name. ponovno ure|ivanje stranica. 179 Save Attachments (File izbornik). 188 elementi. prikazivanje. 176 gumbi Close. 175 Print (File izbornik). 172. 182 Forward. 174 naredbe Current View (View izbornik). 137 Outlining alatna traka (PowerPoint). 196 Okviri za tekst u stranicama (PowerPoint). 187 New Task For Contact (Actions izbornik). 172.

podcrtana. 68 Percentage format (Excel). 13 okvir za dijalog. 187 ozna~avanje. 166 brisanje. 172 spremanje pridijeljenog dijela. 169-170 skrivena kopija. 182 ~itanje. Access). Excel). 186-187 stvaranje. 61. Excel) ili okvir za dijalog. 25 Oznaka postotka (%). 172 Ozna~avanje poruka e-po{te (Outlook). 20 Font Size paleta. 70 Patterns kartica (Format Cells okvir za dijalog.212 10 MINUTA DO USPJEHA! VODI^ KROZ OFFICE 2000 Untitled Message. 186 pridjeljivanje zadataka. 33 Paste naredba (Edit izbornik. 176 Oznaka dolara ($). ScreenTips. 128 Oznake na ravnalu. 172-173 ponovno prikazivanje. 170-171 provjera pravopisa. 194 Picture gumb (Access). 166. 178-179 spremanje. spremanje. 182 pridijeljeni dijelovi. 155 Pisma osobama za kontakt (Outlook). 174-176 proslje|ivanje. 18-19 prikazivanje. 166-171 odgovoriti. dodavanje. 18 . 188 slanje poruka. adrese. 19 boja. 13-14 Paste gumb Access. 190 Page Setup naredba (File izbornik. 128 P Pack-and-Go Wizard. 126 Word. 187 Untitled Task. Word) ili okvir za dijalog. 188 osobe za kontakt adrese e-po{te. 59-60 Oznaka pitanja (?). 187 komunikacija. 167. 174 Paragraph (Word) naredba (Format izibornik). 176 pode{avanje. 168 slanje. 60 Publisher. 187 dogovaranje sastanaka. 179-180 osobe za kontakt. 178-179 pridjeljivanje datoteka. 181 Inbox. 12 Oznake navodnika (“”). 174 ispis. 181 izrada. 60 Oznaka te`ine (#). nako{ena. 17 masna. 177 zatvaranje. PowerPoint). 126 Paste Special naredba (Edit izbornik. 11 Pano prethodnog pregleda (Outlook). 188 slanje pisama. 21 izvorna. 183-185 poruke e-po{te adresiranje (Address Book). 188 struktura (Word). 95 Picture kartica (Insert Clip Art okvir za dijalog.

154 reci u tablicama (Word). stvaranje. 18-19 Pode{enje teksta. 57 uno{enje pomo}u AutoCompletea. ve} sortirani niz. 54-55 umetanje. 52-53 pomo}u AutoFilla. 142 . 163 gumbi akcija. uno{enje (Excel). 160 Hyperlink To. 139 Promote. 133 prezentacija. 113 Pomicanje nepobrojani elementi (PowerPoint). 155 Move Down. 32 sa stranice na stranicu (PowerPoint). 85 Podatak u Excelovoj radnoj stranici }elija kopiranje. 17 PMT funkcija. 5 Pogon C:. 147 Popisi u prezentacijama (PowerPoint). dodavanje. 133-134 podno`ja. 58 pode{enje. 157-158 Browse. 133 End Show.KAZALO 213 promjena. 50. 6264 vodoravno ili okomito. 11 teksta u }elijama (Excel). 63 Potencija. 150 Previous Slide. AutoContent AutoContent. 51-52 odabiranje. 142 Poravnavanje odlomaka u dokumentima (Word). 142 PowerPoint animacije. 52 ponovljeni unosi. 139 Normal View. 106 slogovi. 158 Close. 151 New Slide.7 Pokretanje aplikacija Windowsa. 99 simbol. 139-140 Pomo} opcije gramati~kih i stilova pisanja (Word). 139 ~arobnjaci. 17 veli~ina to~ke. objavljivanje. 89 Web stranice. 136 Next Slide. 151 Home. 158-160 Insert Clip Art. 74 Povla~enje odlomaka (PowerPoint). 1 Polje primarnog klju~a (Access) brisanje. 50-51 Podcrtana pisma (Word). matemati~ki operator (^). 26 s funkcijama. 53-54 stupci i reci brisanje. 17-18 specijalni efekti. Normal prikaz. 133 Podvlaka (_).54 pomicanje. 109 pode{enje. 150 Move Up. 63 Podno`ja (PowerPoint). 5 Ponavljanje podataka. 142 Expand All. 147 Demote. 17 TrueType. 19-20 Times New Roman. 50-51 Ponovno prikazivanje stranica (PowerPoint). 3. 131-133 zamjena teksta.

(to~ka zarez). opcije pokaziva~a. 159-160 Meeting Minder. 157 Apply Design Template (Format izbornik). 146 Next (sko~ni izbornik). 161 Slide Sorter. 163 Master (View izbornik). 149 Text Box. 146 New. 162 Slide Sorter (View izbornik). 163 mi{. 16 Ctrl+F. 139 Slide Master. 110 Ctrl+C. 18 Ctrl+Alt+Spacebar. 159 vrijeme prikazivanja. 146 . 162 Previous (sko~ni izbornik). ponovno ure|ivanje stranica. 149 Title (Go izbornik). 154 Hyperlink to URL. 163 naredbe Actions Buttons (Slide Show izbornik). 162 Set Up Show (Slide Show izbornik). 135 PowerPoint. 157 Slide Navigator (Go izbornik). 163 Slide ikona. 164 Slide Layout (Format izbornik). 164 Slide Layout. 145 Hide Slide (Slide Show izbornik). 131. 150 Screen. 148150 tranzicija. 14 Ctrl+5. 25 Pre~ice aplikacije. 32 Ctrl+Enter. 131-132. 2 tipke Alt+F4. dodavanje. 136 New Slide (Insert izbornik). 139 URLs (uniform resource locators). 160 Insert Clip Art. 135. 147-148 Slide Sorter prikaz. 162 okviri za dijalog Actions Settings. 136 Set Up Show. 22 Ctrl+H. 158-160 Apply Design Templates. 146 OLE (object linking nad embedding-povezivanje i umetanje objekata). dodavanje gumbima. 111 Ctrl+. 23 Ctrl+klik. 139 Pozivnica. 146 Slide Master (View izbornik). 145 Bullets and Numbering. spremanje. 110 Ctrl+” (apostrof). 177 Ctrl+N.147 New (File izbornik). 14 Ctrl+A. 7 Ctrl+: (dvoto~ka). 158 Slide Show. 111 Ctrl+1. 158 Outline pano. 144. 13 Ctrl+2. 155 New Slide. 147 URLs (Uniform Resource Locators). 152 Undo.214 10 MINUTA DO USPJEHA! VODI^ KROZ OFFICE 2000 Run Macro. 158 Run Program.

127-128 prijelaz iz prikaza u prikaz.KAZALO 215 Ctrl+O. 194 F7. 26 Shift+Tab. 125 Table Design. 4 Prikazi Access Datasheet. 2 Ctrl+S. 15 Prekri`ena pisma (Word). 118. okvir za dijalog. 138 Notes Pages. 34. Word) ili prikaz. 149 Slide. Excel). 10 Print Preview naredba (File izbornik. 138. 19 Prelamanje teksta. 33 Ctrl+X. 46 stvaranje. naredba (File izbornik. 32 Ctrl+Y. 49 ~arobnjaci. pre~ice aplikacije. stvaranje upita. 16 Prekida~i odjeljka. 185-186 prikaza stranica (PowerPoint). 127128 Prekid stranice u dokumentima (Word). 142 Predlo{ci PowerPoint. 161 upita. stvaranje tablica. 137 Word Normal. prikazivanje rezultata upita. 144-145 Publisher. Outlook). 181 Print. rezultati (Access). 44. 47 modificiranje. 175 Previous naredba (View izbornik. 170-171. stvaranje. 175 Previous Slide gumb (PowerPoint). 137 promjena. 174 Previous Item gumb (Outlook). 76 datoteke. 63 Prethodni pregled formula (Excel). 44-48 Pregledavanje Contacts popisa (Outlook). 147. 134135. 139 Outline. 190 Word a`uriranje dokumenata. 178-179 Pridjeljivanje imena }elije u radnoj stranici (Excel). Normal prikaz (Word). 68 Print gumb Access. 15 Print Layout. 4 Programs izbornik. Outlook). 4 Ctrl+V. 100-103 PowerPoint Normal. 106 Print Layout naredba (Vieew izbornik. 139 Pridodani dio e-po{ti (Outlook). prekida~i odjeljka. 118 Outlook. 46-48 spremanje. 2 Promjena veli~ine (PowerPoint) . 183 Ctrl+Z. 181 Print. 108 Query Design. 88 Preview Pane naredba (View izbornik. 1 mapa. Outlook). 10 Primary Key gumb (Access). 44 instaliranje. 137 Slide Sorter.

stvaranje. prikazivanje.216 10 MINUTA DO USPJEHA! VODI^ KROZ OFFICE 2000 Clip Art slike. 7 datoteke. 142 Pronala`enje C: pogon. 26-27 Provjera pravopisa dokumenti (Word). 196 okviri. 53 balon~i}i. 196 Design Set. formatiranje. 6-7 Word dokumenti. 192-194 sadr`aj. 193 Pack-and-Go Wizard. 193-196 predlo{ci. Slide Miniature. 194 naredbe New (File izbornik). 190 stvaranje. izgled pokaziva~a. Object alatna traka. 140-141 Publisher Clip Art Tool gumb. 195 katalog. 95 PowerPoint. 191 gumbi. 64 formati formatiranje uz uvjete. 194 Design Gallery Object gumb. 190 publikacije Design Set. 65-67 sjen~anje. 24-26 Provjera gramatike (Word). 189-190 Web stranice ili Web lokacije. 190-191 okviri. 194 Create Table. isklju~ivanje. 196 ~arobnjaci Logo Creation Wizard. dodavanje. 123 R Radne stranice (Excel) AutoComplete. 191 odabiranje. 67-68 spajanje. 114 Field Properties. 59-62 }elije kopiranje izme|u radnih stranica. 190 mi{. 125 Query Wizard (Access). 71-72 okviri za dijalog Object alatna traka. 190 Web Page. 196 Undo (Edit izbornik). 196 Insert Picture. 51 odabiranje. 26-27 poruke e-po{te (Outlook). 190 Start Wizard. 196-198 Q Query Design prikaz (Access). 196-198 Wizard gumbi. 78 uvla~enje. 153 Promote gumb (PowerPoint). 51 brojevi. 56 ure|ivanje. 107 Main Switchboard. 157 okviri za tekst u stranicama. 169-170 Prozori Access Database. 196 Insert Text Here. 190 Web Site Wizard. 190-192 ure|ivanje. 194 . 196 predlo{ci. 52 kopiranje. 53-54 rubovi. 196 Insert Clip Art.

69 formatiranje. 58 pode{enje visine. 74 uno{enje. 89 hvataljke za popunu. 66-68 poravnavanje u }elijama. prikazivanje. 88-90 imena. 79 matemati~ki operatori. 70 formule }elije. 81 negativni brojevi. Access). 34-35 Ruler naredba (View izbornik. 57 redoslijed operacija. 50 reci brisanje. 23 Reply gumb ili naredba (Actions izbornik. 113 Replace naredba (Edit izbornik. brisanje. sjen~anje. 50 Razmak izme|u redaka u dokumentima (Word). 54-55 umetanje. 51 matemati~ki operatori. 87 AutoSum. 179 Reply To All gumb. 66 naslovi. 54 ponovljeni unosi. 75 u }elijama. 52-53 unos pomo}u AutoFilla. 119-121 Right Indent oznaka. pridjeljivanje imena. 32 Records izbornik naredbe. 81-82 kopiranje. 54-55 umetanje. 77 provjera. 57 tekst AutoFormat. 83 pomo}. 113 Relativna adresa }elije (Excel). 52 unosi. 73-74 mre`a ispis. 28 Rubovi Excelove radne stranice. 12 Rije~i. Word). 13-14 Reci Excelove radne stranice. Outlook). 9. 127 . 78-79 funkcije argumenti. 50-51 unos pomo}u AutoCompleta. 75 ponovni pregled. 65-67 Word dokumenti. 59 otkazivanje. 54-58 Wordove tablice. 179 Report Wizard (Access). Word) ili kartica (Find and Replace okvir za dijalog). 73-74 mije{ana svojstva. 67 podatak brisanje. 85-86 Formula Palette. 12 Run gumb (Access). dodavanje }elijama. 75-77 ure|ivanje. ure|ivanje. Remove Filter/Sort (Access). 65 skrivanje. 76 gre{ka pri dijeljenju s nulom. 84-85 AutoCalculate. 62-64 znakovi. 77 izra~unavanje. 58 pode{avanje {irine. 57 stupci brisanje. zelena ili crvena valovita crta.KAZALO 217 kopiranje pomo}u Format Paintera. 80-81 Remove Filter/Sort naredba (Records izbornik.

35 Show Table okvir za dijalog (Access). 147-148 Slide Navigator naredba (Go izbornik. 157. 138. 106 Simple Query Wizard (Access). 168 Slide ikona (PowerPoint). 118 Show Gridlines naredba (Table izbornik. 125 Simbol naglaska (´). 187 Send naredba (File izbornik). 19 Skrivena kopija (Outlook). 67-68 naslovi. 121 Sounds Like (opcija tra`enja). 179 Word. 25 Spajanje }elija. 151 mre`e u radnoj stranici (Excel). 48 okvir za dijalog (Word). 67 Sko~ni izbornik naredbe. 160 Hide Slide. Word). Word). 164 Slide Sorter (PowerPoint) gumb. PowerPoint) ili okvir za dijalog. 149 prikaz. 162 Skrivanje strukture u stranici (PowerPoint). 161 izbornik. 163 Set Up Show. 179 Save gumb. 146 Slide Master. 124-125 Send (Outlook) gumb. 172. 46 Save Attachments naredba (File izbornik. 180 Set Up Show naredba (Slide Show izbornik. 32 Select Query (Accessove tablice). 123-124 Sjen~ana pisma (Word). 137 Slide Show (PowerPoint) gumb. 158 S Sastanci s osobama za kontakt (Outlook). 163 Special format (Excel). 185 Select naredba (Table izbornik. 66 stranice (PowerPoint). 144. 149 naredba (View izbornik). 164 Shift+Tab pre~ica (Access). 101 Simboli polje primarnog klju~a (Access). 158 Run Program gumb (PowerPoint). 187 Save and Close gumb. 56. 19 Sjen~anje (Excel) }elije. 185 Save As naredba (File izbornik) Outlook. 163 teksta (Word). Next (PowerPoint). 180. 162 Slide prikaz (PowerPoint). 149 Sortiranje slogova (Access). 112113. PowerPoint) ili okvir za dijalog. 139 Slide Layout naredba (Format izbornik.218 10 MINUTA DO USPJEHA! VODI^ KROZ OFFICE 2000 Run Macro gumb (PowerPoint). 60 ScreenTips. 194 Select Name okvir za dijalog (Outlook). 63 Speaker Notes (PowerPoint). 168. 4-6. naredbe Actions Buttons. Outlook) ili okvir za dijalog. 61 . 172. PowerPoint). 4 Scientific format (Excel).

177-179 predlo{ci (Word). ponovno ure|ivanje. 139 ure|ivanje. 142 okviri za tekst. 134-135 Presentation Design predlo{ci. 147 Clip Art. stvaranje. 147-148 vrijeme prikazivanja. ure|ivanje. 4-5 dokumenti. 141 tranzicija. 144 Slide Miniature prozor. 149 Meeting Minder. 139 zamjena teksta pomo}u AutoContenta. 161 prikazi Normal. 142 skrivanje stranica. 147 predlo{ci pridjeljivanje prezentacijama. 131-136 tekst. 154 Normal prikaz. 1 Start Wizard (Publisher). 149 struktura promjena nivoa. 142 povratak na prija{nje stanje. dodavanje. 138 Notes Pages. 137 Slide Sorter. 163 gumbi za akciju. 164-165 pregled. 46 Start gumb ili izbornik. 151 stvaranje. povla~enje ili ponovno ure|ivanje. 162-163 pode{enje opcija. 144-145 stvaranje prezentacija. 133 Struktura (PowerPoint) nivoi. 136. 133 Pointer Options (mi{). 150 popisi. ure|ivanje. 159-160 kopiranje. 145-146 brisanje/povratak na prija{nje stanje.KAZALO 219 Specijalni efekti pisama (Word). 136 End Show. 190 Stranice (PowerPoint) animacije. 155-156 dodavanje prezentacijama. 157-158 hiperveze. 142 . 133 AutoLayout. 5 e-po{te (Outlook). 161 prikazivanje skrivenih stranica. 139-140 ponovno ure|ivanje u Outline panou. promjena. 137 promjena. 143 odlomci. 138 Slide. 163 Slide Master. 131-133 zamjena teksta. 139 AutoContent Wizard Normal prikaz. 137 prikazivanja stranice kontrola. 134-135 prezentacije. 163 pomicanje sa stranice na stranicu. stvaranje. 163 Screen. 163 nepobrojani popisi. 1920 Spelling and Grammar gumb ili okvir za dijalog (Word). 139 Outline. 26 Spremanje datoteke. 163 skrivanje/ponovno prikazivanje. 152-153 podno`ja. 140-141 Slide Sorter prikaz. 133-134 prezentacije. 133-134 objekti.

32 Style (Word) naredba (Format izbornik). 113 vra}anje na ve} sortirani niz. 124-125 Text. 32 Show Gridlines. 104 upiti. Column kartica (Word).220 10 MINUTA DO USPJEHA! VODI^ KROZ OFFICE 2000 stranice. 29-31 Select. uljepljivanje. 108 Field Size. 19 SUM funkcija. 37 Subscript pisma (Word). 105 forme. 105 Format. 117 smje{tanje. 33 Table Wizard. 52 Word dokumenti. skrivanje. 105 Memo. 130 ure|ivanje. 33 Table Properties okvir za dijalog. 39 popis. 54-55 umetanje. 103 Currency. 58 pode{avanje {irine. 104 OLE Object. 100 Tablice (Access) AutoNumber. 126 . 109 Select query. 102 brisanje. 100103 Table izbornik naredbe (Word) Convert Text To Table. 95 naslovi. pomicanje. 57 uno{enje podatka pomo}u opcije AutoComplete. uno{enje podatka. 112-113 uno{enje. 105 pode{enje. 97 filtriranje. 99 polje primarnog klju~a. 94 polja. 97. 123-126. 111-112 sortiranje. 151 Stupci Accessove tablice. 85 Summary Options gumb (Access). 111 Date/Time. 106. 116 Hyperlink. 104 Default Value. 105 dizajniranje. 104 brisanje. stvaranje tablica. 93. promjena sadr`aja. 30 Delete. 108 slogovi odabiranje. 104-105 Yes/No. 105 prijelaz iz prikaza u prikaz. 35 Insert. 98. 110-111 ve} sortirani niz. 34 Table Properties. 39-41 okvir za dijalog. 19 T Table Design prikaz (Access). 105 opcije formatiranja. 118 grafike. 104 }elije. 113 uljepljivanje preko sadr`aja. 108-109 dodavanje. 35 Table AutoFormat. 125 Superscript pisma (Word). 104 Number. 123 forme. 99. 107 vrste. 126 Excelove radne stranice brisanje. 33-34 tablice. 31 Hide Gridlines.

101 Uljeplivanje Excelove radne stranice pomo}u Format Paintera. 130 prikazivanje rezultata. 70 formatiranje u radnim stranicama. 38 stilovi. 24 Find naredba. PowerPoint). 15 prekidi stranice. 24 Undo. Publisher). brisanje. Options. ure|ivanje. 17 U Uglate zagrade ([]). 63 orijentacija.KAZALO 221 stvaranje. 70 Undo Replace naredba (Edit izbornik. 25 imena stilova. 127128 Select query. Word). 26-27 provjera pravopisa. 12 Template gumb (Word). 123-124 Tabular (AutoForm opcija). 139 TrueType pisma. 31 prekida~i odjeljka. 37-41 uvla~enje. 23-24 pronala`enje. 24-26 provjera gramatike. 7172 poravnavanje u }elijama. 125 stvaranje pomo}u Simple Query Wizarda. 45 Text format (Excel). 127 stvaranje pomo}u Query Desig prikaza. 38 ispravljanje gre{aka. 66-68 formatiranje uz uvjete. 63 Word brisanje. 109 PowerPoint. 61 Text polje. 4142 stvaranje. 62-64 okomito poravnavanje. 19 stilovi znakova. 69 brisanje znakova. modificiranje. 50 Format Painter. 26-27 razmak izme|u redaka. 100-103 upiti kriteriji. 104 Time format (Excel). 124-125 spremanje. 162 To~ka (. 128129 pokretanje. 91-97. 127 polja. dodavanje ili brisanje. 63 pode{avanje. 53. 13-14 skrivanje. 24 odabiranje u }elijama. 147 Title naredba (Go izbornik. prezentacije. 115 Tekst Excel AutoFormat. 63 vodoravno poravnavanje. 16 pronala`enje i zamjena. 101 Tools izbornik naredbe (Excel). 63 PowerPoint.). 17 Title Area (Slide Master). 141 prijelom. 126 sortiranje. dodavanje. gumb Access. prikaz. 60 Times New Roman pismo. 66 Tranzicije (PowerPoint). 147 naredba (Edit izbornik. 194 .

30 Copy. 30 Modify. 41 AutoFormat. 147148 teksta (PowerPoint). 64 teksta u dokumentima (Word). 10 Ruler. 9. 39 Open. 32 Font Color. 141 uno{enih podataka (Excel). 139 Web lokacije. 78-79 objekata (PowerPoint). 63 Vrijeme prikazivanja (PowerPoint). 25 Utipkavanje formule. 143 polja (Access). provjera pravopisa i gramatike (Word). 187 Untitled Message okvir za dijalog (Outlook). stvaranje. 3 Ure|ivanje }elije (Excelova radna stranica). pokretanje. 174 Previous. 42 More. 32 Create New Folder. 196-198 Windows. 188 Up One Level gumb. 46 Paste. 185 Next. 50 URLs (Uniform resource locators). spremanje. 149 Word Print Layout. 1 Wizard gumbi. teme pomo}i. Word. 28 Uvla~enje }elija u radnim stranicama (Excel). 12 Vodoravno poravnavanje. 113 View gumb (Access). 196-198 Web stranice dokumenti. 5 objavljivanje. 12 V-W Ve} sortirani niz. 194 Word ~arobnjak. 24 New. 196-198 Web Page Wizard. 44 gumbi Apply. 20-21 Format.222 10 MINUTA DO USPJEHA! VODI^ KROZ OFFICE 2000 Untitled Meeting okvir za dijalog (Outlook). stvaranje (Publisher). 26 Style List. 108 View izbornik naredbe Outlook Current View. 5 Publisher. otkazivanje ili uno{enje (Excel). aplikacije. slogovi (Access). 107 publikacija (Publisher). 48 Spelling and Grammar. dodavanje gumbima (PowerPoint). 160 Slide Sorter. 78 formula (Excel). 33 Save. 187 Untitled Task okvir za dijalog (Outlook). 37 . 75 tekst. 147. 46 Cut. 40 Insert Table. 175 Preview Pane. 192194 stranica (PowerPoint). 190 Web Site Wizard. 159 Use Wildcards (opcija tra`enja). 175 PowerPoint Master.

30 Delete (Table izbornik). 20 Font Color paleta. 21 izvorno pode{ena. 22-24 Find. 13-14 Save As. 39-40 New. 35 Insert (Table izbornik). 9-10 oznake. 29-30 Modify Style. 48 Open. 19-20. 45 Page Setup (File izbornik). 18-19 promjena. 10 Replace (Edit izbornik). Borders kartica. nako{ena. 19-20 pomo}. dodavanje. opcije stilova pisanja i gramatika. 2931 Microsoft Word for Windows (Add or Remove Features izbornik). 34 Break. 47 New (File izbornik). 46 Paragraph. 26 rije~i. 4-6. 45 naredbe Borders and Shading (Format izbornik). 43. zelena ili crvena valovita crta. promjena. 28 Ruler margine. 17 masna. podcrtana. 6 Convert Text to Table (Table izbornik). 15 Colors. 6 Find. 33 pisma boja. 36 Hide Gridlines (Table izbornik). 26 Style. 15 Close (File izbornik). 34 Break (Insert izbornik). 31 Exit (File izbornik). 19-20 Insert Table.KAZALO 223 Template. 20 Delete Cells. Column kartica. 39-41 Table AutoFormat (Table izbornik). okviri (Publisher). 9. 196 . 35 Style (Format izbornik). 48 Select (Table izbornik). 32 Show Gridlines (Table izbornik). 23 Ruler (View izbornik). 33 Undo Replace (Edit izbornik). 24 okviri za dijalog Borders and Shading. 17-18 specijalni efekti. 22 Font. 43. 12 Save As (File izbornik). 25 Font (Format izbornik). 31 Find and Replace. 42 New Style. 39 Table Properties. 13 Print Layout (View izbornik). 12 sivo i bijelo podru~je. 34 Table Properties (Table izbornik). 10 uvla~enje teksta. 11 Paragraph (Format izbornik). 46 Spelling and Grammar. 12 WordArt.

brisanje. 188 Zagrade (). 105 Zadaci za osobu za kontakt (Outlook). stilovi. 59 Zarez (. 4 Wordovi dokumenti. 36-38 Zvjezdica (*). 59 Znakovi Excelove radne stranice.224 10 MINUTA DO USPJEHA! VODI^ KROZ OFFICE 2000 Y-Z Yes/No polje. 50 limitiranje za datoteke. 59 Zelena valovita crta (Word).). 28 Znak oduzimanja (-). 6 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful