HER E U 2 0 0 0 - 200 6

HER E U

200 0

200 6

PINTURES PINTURAS IMAGING

IMAGINARIES IMA GINARIAS PAINTINGS

Obra Recent

Obra Reciente

Las t Works

Quim Ramirez de Cartagena i Hereu

c/de Ameller 26-30 - 17820 - Banyoles - Girona CataJunya ( Spain)

0034 972572868 I 0034 610897036 www.hereu.net

\ \

~ ~=-

',«k .~-

.!J/I! ,,_, .

.. *" .

Estoy pensando que es esta sensacion de soledad, 10 que me preocupa.

Y este via jar repetidamente pOl' lugares inh6spitos no me ayuda para nada a solucionar todo esto.

En realidad, todos estos desiertos me provocan terror.

He ido muy lejos, he visto muchas casas.

Yahora. estoy llegando a sitios los cuales nunca nadie se podrza imaginar.

Lugares en los que las referencias conocidas desaparecen, donde las teorias mas fundamentales no se cumplen

yen un delirio inexplicable.

provocado seguramente pOl' excesos de serotonina, ya no puedo distinguir la realidad de la imagtnacton ...

Hereu - 2005

6

+ +

Estic pensant que es aquesta sensaci6 de solitud, el que em preocupa.

I aquest viatjar repetidament per llocs inhospits no m'ajuda gens a adobar la situacio,

En realitat, tots aquests deserts em provoquen terror.

He anat molt lluny, he vist moltes cases.

lara, estic arribant a lIoes que mai ningu es podria imaginar. lIoes on les referencies que coneixem es confonen,

on les teories mes fonamentals no es compleixen

i en un deliri inexplicable,

provocat segurament per excessos de serotonina, ja no puc distingir la realitat de la imaginacio ...

Hereu - 2005

Portrait del meu genua tinta s. paper - 1989

Retrato de mi hermano tinta s. papeZ ~ 1989

Representaci6 Teatral a l'amfiteatre de Leptis Magna Oli sabre tela - 9 x 3 mts

2005

Representacton teatral en el anfiteatro d Leptis Magna Oleo sobre lienzo - 9 x 3 mts.

2005

\

I

8

El Gran Zuc6 descubrint un flirt al Pla de Martis ( detal! ) Oli sabre tela - 180 x 180 ems. - 1997

El Gran Zuco a punta de descubrir un flirt en el celebre Plit de Martis ( detalle ) Oleo sabre lienzo - 240 x 180 ems. - 1997

EI Gran Zuco deseubrint un flirt al Pia de Martis ( detail ) Oli sobre tela - 180 x 180 ems. - 1997

El Gran Zuco a punto de descubrir un flirt en el celebre Pia de Martis (detalle) Oleo sobre lienzo - 180 x 180 ems. - 1997

+

9

10

La Gabia de les bojes Oli sobre tela - 240 x 180 ems, - 2000

11

La Jaula de las loeas Oleo sabre lienza - 240 x 180 ems. - 2000

12

+

Els Pescadors del Desert Oli sobre tela - 240 x 180 ems. - 2000

Los Pescadores del Desierto Oleo sobre lienzo - 240 x 180 ems. - 2000

13

14

Reunions c1andestines en un temple egipci per investigar la relacio entre els cants de les cuques de

Hum i la brillantor de la Iluna.

Oli sobre tela - 240 x 180 ems - 2000

Reuniones clandestinas en un templo egipcio para poder determinar la relacion existente entre el canto de las luciernagas y el brillo de la luna.

Oleo sabre lienzo - 240 x 180 ems - 2000

La llibertat condueix el poble entre plagues de mosques i llagostes vironeres Oli sobre tela - 240 x 180 ems. - 2000

La Libertat conduce el pueblo entre plagas de langostas y moscas azules Oleo sobre lienzo - 240 x 180 ems. 2000

15

16

La mort dIbantina

Oli sobre tela - 240 x 180 ems - 2000

La muerte de Ibantina

Oleo sabre lienzo - 240 x 180 ems. - 2000

Observadors d'altres epoques contemplant el tragic desenllac d'una historia d'amor que ha arribat al seu crepuscle Oli sobre tela - 240 x 180 ems. - 2000

Observadores de otros tiempos contemplando el tragico desenlaee de una historia amorosa que ha llegado a su final Oleo sabre lienzo - 240 x J 80 ems. - 2000

17

L'enterrament d'una reina oblidada en un desert ple descorpins Oli sobre tela - 240 x 180 ems. - 2000

El entierro de una reina olvidada en un desierto repleto de escorpiones Oleo sabre lienzo - 240 x 180 ems. - 2000

18

EI Gran Cornut investigant la tercera llei de Newton entre flors i violes Oli sobre tela - 220 x 180 ems. - 2000

EI Gran Cornut investigando la tercera ley de Newton entre florecillas silvestres Oleo sobre lienzo - 220 x 180 ems. - 2000

19

+

El paradigma de les cantants liriques que interpretaven repetidament la mateixa escena ( detall ) Oli sobre tela - 240 x 180 ems. -2000

El paradigm a de las cantantes liricas que interpretaban, una vez tras otra, la misma escena ( detalle) Oleo sabre lienzo - 240 x 189 ems. - 2000

Pag. anterior: El Gran Comut investigant la tercera llei de Newton entre flors i violes. Oli sobre tela - 240 x 180 ems. - 2000

Pag. anterior: EI Gran Cornut invesngando la tercera ley de Newton entre jlorecillas stlvestres. Oleo sabre tela - 240 x 180 ems. - 2000

20

Retrat de Violeta Gines a l' edat de 93 anys Oli sobre fusta - 75 x 75 ems. - 2003

Retrato de Violeta Gines 0 la edad de 93 ahos Oleo sabre madera - 75 x 75 ems. - 2003

21

+

22

Les Bruixes de Puigpalter

Oli sobre tela - 5 x 1,8 mts. - 2003

Las Brujas de Puigpalter

Oleo sobre lienzo - 5 x 1,8 mrs. - 2003

23

24

Els misteris del Ganges ( detal! )

Los misterios del Ganges (detalle)

Els fabricants d'elefants (detal!)

Los fabricantes de elefantes (detalle)

Dona mistica intentant resoldre un misteri a la riba dreta de la Mare Ganga (detal! )

Mujer mistica resolviendo un misterio

en 10 orilla derecha del Ganges (detalle)

L'emperatriu Catalinalina banyant-se deshinibidament davant la perturbadora presencia

del Minotaure de l'Estartit ( detal!)

La emperatriz Catalina baiiandose sin ntngun pudor ante la presencia

del Minotauro de I' Estartit (detalle )

Anit he somniat ". un estrany somni

En una rara metamorfosi, uns peixos de colors d'cscatcs Iluents desfilavcn al compas en direccio als penyassegats, Intrigat, els he seguit amb prudencia i a certa distancia perque el scu airc marcial em provocava panic,

La meva sorpresa ha estat gran, quan en arribar a prop de I' aigua,

he vist que els peixos feien rotllana al voltant d'un personatge somrient.

Era un huma, i pel seu estil i elllorer que duia al cap, diria que roma,

Estava tocant una enorme lira, de la que feia brollar uns sons semblants als grunys d 'un pore, En aeabar la seva estrambotica representacio, va alcar el cap envers el firmament iamb Iota solemnitat va proferir un gruny talment com si d'un pore senglar es tractes, Els peixos, den peus, aplaudien frencticamcnt amb unes mans petites de plastic sintetic

Anoche sohe.: algo muy extraho

En una rara metamorfosis, unos peces de colores y de aspecto brillante desfilaban al unisono en direccion al acantilado.

Intrigado, los he seguido con precaucion y a cierta distancia pues su aire marcial me provocaba panico.

Mi sorpresa ha sido mayuscula cuando al llegar cerca del agua,

he visto que los pececillos se situaban alrededor de un sujeto sonriente.

Era un humano, y a juzgarpor su aspecto y su corona de laurel, diria que era un romano.

Estaba tocando una enorme lira, de fa que brotaban unos sordos gruiiidos.

Cuando finalizo tan extravagante actuacion, alzo la cabeza hacia el firmamento Y profirio un gruiiido cual jaba/i en fa dehesa.

Los peces, en pie, aplaudian freneticamente can unas manitas pequehas, como de plastico.

26

El Peseador de planetes ( detall )

El Pescador de planetas (detaile)

Reeollidora de prunes de Sant Pere flirtejant amb una parella de satirs ( detall )

Recolectora de ciruelas verdes flirteando con un parde satires (detaile)

Deu hel.lcnic assessorant al Gran Sacerdot per tal de fer un petit ajustatge al calendari solar asteea ( detall )

Dios helenico ayudando al Gran Sacerdote en el ajuste del calendario solar azteca (detalle)

Recolectora de ciruelas verdes flineondo COli Oleo sobre lienro - 180 J(

Recollidora de prunes de sant Pere flirtejant amb una parella de satirs Oli sobre tela - 180 x 180 ems. - 2003

+

EI Pescador de planetes

Oli sobre tela - 180 x 180 ems. - 2002

El Pescador de pianetas

Oleo sobre Iienzo - 180 x 180 ems. - 2002

Dell hel.Ienic assessorant al Gran Sacerdot per tal de fer un petit ajustatge al calendari solar asteca Oli sobre tela - 180 x 180 ems. - 2003

Dios hetentco ayudando 01 Gran Sacerdote en el ajuste del calendano solar azleca Oleo sabre lienzo - 180 x 180 ems. - 2003

30

+

L'emperatriu Catalina banyant-se deshinibidament davant Ia perturbadora presencia del Minotaure de I'Estartit Oli sobre tela - 340 x 180 ems. - 2004

La emperutviz Catalina baitandose sin ningim pudor ante la presencia del Minotuura de I 'Essortit Oleo sabre liensa - 340 x 180 ems. - 2004

31

32

+ +

Els Fabricants d'elefants

Oli sobre tela - 340.'t: 180 ems. - 2006

Los Fabricantes de elefantes

Oleo sabre lienzo - 340 x 180 ems. -2006

34

+ +

Estructura molecular molt inestable presentant cert interes per un esser incorpori Oli sobre tela - 340 x 180 ems. - 2005

Estructura molecular muy inestable mostrando cierto tnteres po}' lin ser incorporeo Oleo sabre lienzo - 340 x 180 cms. - 2005

35

36

Els Misteris del Ganges

Oli sobre tela - 340 x 180 ems. - 2006

Los Misterios de! Ganges

Oleo sobre lienzo - 34U x 180 ems. - 2006

37

La celebre reuni6 de la vaca amb botes i un dels savis de Vilatrista Oli sobre tela - 60 x 70 ems. - 2006

La celebre reunion de 10 vaca con botas Y uno de los sabios de Vilatrista Oleo sabre lienzo - 60 x 70 ems. - 2006

38

Unic retrat existent al men del perfil esquerra d'Ermessenda de Carcassonne Oli sobre fusta - 60 x 40 ems. - 2006

Unieo retrato existente en el mundo del perfil izouierdo de Ermessendo de Carcassonne

Oleo sabre tabla - 60 x 40 ems 2006

39

+

r

40

+ +

'~rAi';,! t,r"wl:J./, J'.'.X itll. . ."

/'J. t;f {< "f'r, <i""fi!i- ;i,+/<IP ';'fI'}l!' (i>. ~ ~ ,r./!t

e: .... e: v, t.. •• ('

Patricis disfressats de peix Iluna per tal de poder observar inadvertidament la Casta Susanna Oli sobre fusta - 60 x 40 ems. - 2006

Patricios disfrazados de pez luna para poder observar de incognito a la Casta Susanna Oleo sobre tabla - 60 x 40 ems. - 2006

+

41

Sant Pau defensant Girona

Oli sobre taula - 70 x 35 ems. 2006

San! Pau defensando Girona

Oleo sobre lienzo - 70 x 35 ems. 2006

42

Sant Pau purificant els xipressos del Pont de Pedra instants abans de ser atacat per una xinxa Oli SObIO tela - 150 x 65 ems. - 2006

Sanl Pall purificando los cipreses del Pont de Pedra un momenta antes de ser devorodo por lin chinche Oleo sabre lienzo - 150 x 65 ems. - 2006

43

Q uim Ramirez de Cartagena i Hereu neix el tretze de Novembre de 1963 a Girona (Catalunya)

Decididament autodidacte, els llibres i la propia voluntat s6n una valuosa font d'informacio. Aquest fct autodidacte li va pcrmctrc d'esrudiar, de fortna paralel.la at

desenvolupament de la seva pintura, els estudis d'enginyer tecnic industrial a la Universitat de Girona. Durant aquest periode, a lestudi altemaven els olis, carbons i sanguines amb l'estatica, la dinamica i la mecanica de fluids. L'obra era silenciosa, perc constant i fluida.

El primer esrudi-taller el va tenir a la seva ciutat natal, Girona. Els recors s'acumulen: era l'cstudi de I'oncle Tomas. Despres cs va traslladar at carrer NOli de Girona i mes tard ho fa al Pia de Martis. Cada nou estudi gunnya en espai, fins que, al gener de 2002 s' estableix en una antiga fabricc de principis de segle al nucli vell de Banyoles. Un espai contundent, sobri i generosissim, fet a mida per ales seves necessitats.

En el recolliment monastic del taller, en la mes absoluta intimitat, Hereu se submergeix en un son oniric i lentament apareixen els primers esbocos, els primers dibuixos.

Despres d'una lenta metamorfosi, alimentada per dosis abundants de serotonina, es transformaran en pintures. El Temps no importa, no importa la resta. Mescles ben elaborades, productes d'una estranya alquimia, neixen corn a consequencia de les insolites referencies que el pintor fa dels seus viatges. Interpretacions imaginaries de paisatges i escenes que nomes existeixen en la seva ment: estrambotiques transfonnacions del paisatge catala,

del reneixament europeu, d'Egipte, dels deserts i ciutats romanes de Libia, de la Placa Roja de Moscu, de Mexic, dels monestirs perduts del Peril,

de la gent del Rajasthan, a l'India, del Tibet 0 del Nepal..

Actualment se succeeixen les produccions surrealistes, imaginaries i cada cop mes estrambotiques, fruit d'una densa imaginacio i d'una tecnica acuradissima.

Essers humans gravitant en Hums tardanes, conformen un men tremendament particular Rct1cxions automariqucs sobre cl Temps, sobre cls humans.

En resum ... la vida d'una persona humana.

QUim Ramirez de Cartagena i Hereu nace et trece de Noviembre de 1963 en Girona (Catalunya)

Decidtdamente autodidacta, los libros y la propia voluntad son una valiosafuente de informacion. Este hecho autodidacta te permitio estudiar, paralelamente at

desarrollo de su carrera como pintor: los estudios de ingenievo tecnico industrial en 10 Universidad de Girona. Durante este periodo, en el estudio se altemoban eI6/eo, los carbones y las sanguinas con la estatica, la dinamica y Ia mecanica de jluidos. La obra era silenciosa, pem constante y j7uida.

El primer estudio-taller 10 tuvo en su ciudad natal, Girona. Los recuerdos son abundantes: era el estudio de S1l tio Tomas. Mas tarde se traslado al carrer NOli de Girona y

mas tarde 10 hizo al Pia de Martis. Can cada nuevo toile}; Hereu gana en espacio, hasta que en en era de 2002 se establece en una antigua fobnca de principias de siglo en el barrio viejo de Banyoles. Un espac,o contundente, sobrio y generoso, hecho a medida de sus necesidades.

En el recogimiento monasnco det taller; en la mas abso!uta inlimidad, Hereu se sllmerge en un sueiio onirico y Iemamente aparecen los primeros esbozos. los primeros dtbnjos.

Tras una lenta metamorfosis. alimentada par dosis abundantes de serotonina, se transformaran en pinturas. EI Tiempo no importa, no importa el resto. Mezclas bien elaboradas, productos de una rara alouimia, nacen como consecuencia de las insolitas referenctas que el pintar hace de sus viajes. Interpretaciones imaginaries de poisajes y sitios que solo existen en su mente: rarisimas transformaciones del paisoje cotolon,

del renacimiento europeo, de Egipto, de los desiertos y ciudades romanas de Libia, de la Plaza Roja de PvfOSC11, de Mexico, de los monasterios perdidos del Peru,

de 10 gente del Rajasthan, en la India, del Tibet 0 del Nepol.:

Actualmente se suceden las producciones surrealistas, imaginaries y coda vez mas curiosos.fnuo de una densa imaginacion y una tecnica muy depnroda.

Seres humanos gravitando bajo Iuces crepusculares, son el marco de un mundo tremendamente particular Reflexiones outomuticas sabre el Tiempo, sabre los humanos.

En resumen. .. la vida de una persona humana.

44