‫‪www.golshirifoundation.

org1‬‬

‫در واليت هىا‬
‫رلُُي كه ‪ُٛ‬ي‬
‫رؾويو أل‪ 13 :‬اهكيجْٓذ ‪ ،1368‬رؾويو َٓبيي‪ 7 :‬فوكاك ‪1368‬‬
‫اَزْبهاد ػٖو عليل‪ٕ 154 ،1370 ،‬لؾّ چبپ أل‪ٍٕ :‬ئل‪،‬‬

‫فصل اول‬
‫پٌ اى چٓم هٔى ٔ چٓم ّت هيب‪ٙ‬ذ ثبالفوِ كًٓيل يٕكن ّلِ اٍذ ‪ َّ .‬كه ٕلايي کوك ٔ َّ پوكِ رکبَي فٕهك‪ٍ .‬کّء‬
‫َٕه ْى‪ ،‬يضم يک ٍکّء ‪ٛ‬ال‪ُْٕ ،‬ى ثو يٕىائيک ْب‪ ٔ ،‬ؽبال ثو گّّٕء ‪ٛ‬وف هاٍذِ ايٍ پبييٍ اكزبكِ ثٕك ‪ .‬كو‪ ٜ‬ثٕيي‪ ،‬يضم‬
‫َقي َبىک اى ييبٌ ثٕي ػٕك ٔ کُله يي آيل‪ ،‬کّ اَگبه ثٕي چوو کُّٓ ٔ فيٌفٕهكِ ثٕك ٔ كاّذ َْذ يي کوك ٔ يضم‬
‫کالف ييّل ٔ ؽزي ‪ٙ‬قيىرو کّ ٔهزي ْى ٍو رکبٌ ييكاك ثبى ثٕك‪ .‬كه ََقّ آيلِ ثٕك کّ كهٍذ عهٕ هٔيزبٌ‬
‫ييايَزل‪ ،‬كٔ كٍذ ثو ٍيُّ‪ ٔ ،‬ثّ ىثبَي ّکَزّ ثَزّ‪ ،‬يضم کْيلٌ رييي هيگي ثو عبو پُغوِ‪ ،‬يي گٕيل‪« :‬يُى‬
‫ؿالو ؽهوّ ثّ گُٕ ًّب‪ .‬ايو ثلويبييل ‪ ».‬ايب ييوىا ْو چّ َگبِ کوك عهٕ هٔيِ کَي َجٕك ‪ .‬ؽزي پْذ ٍو ٔ كٔ‬
‫‪ٛ‬وكِ ْى َجٕك‪ .‬ثبيَزي ثّ ثهُلي يک کجٕكِ يي ثٕك کّ رب ٍوُ ثّ ٍوق َقٕهك پْذ فى کُل ‪ّ .‬بيل ييرٕاََذ‬
‫ٍوق ها ثّ ىٔه ثبىٔ يب عبكٔ اى عب ثکُل‪ ،‬آٌ ٔهذ ٍوُ يي هٍيل ثّ اثوْب‪َ .‬کُل إال ً ثو اصو ايٍ ًّْ هيب‪ٙ‬ذ کّ هٕد‬
‫هٔىاَّاُ ها هٍبَلِ ثٕك ثّ يک ثبكاو‪ ،‬چًْٓبُ کى ٍٕ ّلِ ثٕك؟ چُلثبه پهک ىك ‪ .‬ثؼل ْى كٍذ كهاى کوك ٔ ػيُک‬
‫كٍزّّبفياُ ها اى رٕي عهل ػيُک كهآٔهك‪ ،‬ثب پزّء پيواٍْ ٍليل‪ ،‬كّلاّّء ػوثي اُ‪ ،‬پبک کوك ٔ ثّ چْى ىك‪.‬‬
‫ٕجؼ ّلِ ثٕك‪ ٔ ،‬ثّ عبي آٌ يک ٍکّ‪ ،‬چُل هَگ َٕه اى پُغوِء فٕهّيلي ثو پْذ روَظ هبني نٕنّ کوكِ اكزبكِ ثٕك‪.‬‬
‫هبة هلػ ثيهگ ها ْى ثو هف كيل ‪ .‬ههيبٌ فٕكُ ْى کُبه رقزّ پٍٕزِ ثٕك‪ .‬ؽزي ٍجيم ربة كاكِء َبٕوانليٍّبِ ها ثو‬
‫ثلَّء کٕىِء ثهٕهُ يي ّل كيل‪ٍ .‬و ههيبٌ فبيُٕ ثٕك‪ .‬چٓم هٔى ثٕك کّ کق َلٌ کوكِ ثٕك ٔ ؽبال كنِ ثواي يک پک‬
‫كٔك ؿُظ ييىك‪ ،‬چّ ثوٍل ثّ ايُکّ پْذ ٍو ْى كٔ ٍّ هال ّط ثيَل ‪ًٍ .‬بٔهُ ْى ثٕك‪ ،‬فبيُٕ ‪ .‬هٕهي چيُي‬
‫گمٍوفياُ ْى هٔيِ ثٕك ‪ّ .‬بيل ثّ هٕل ٕبؽت کزبة كاّذ كه ػبنى ثيلاهي هؤيب يي كيل‪ ،‬ايب ايٍ ثبه هؤيبي اربم‬
‫فٕكُ ها‪ .‬ثَىانهٓي گلذ ٔ فى ّل ٔ اى ثيؤٌ كايوِء يُلل ػٖبيِ ها ثوكاّذ ‪ .‬ػجبي كِّٔ ها عب ثّعب کوك‪ .‬کزبة‬
‫علو‪ ،‬يب ْو چّ کّ ثٕك‪ ،‬هٔي هؽم ثٕك‪ .‬کُبه كٍزِ چواؽ يّٕي ُْٕى پذ پذ ييکوك‪ ،َّ .‬ثيلاه ثٕك ٔ ثب ‪ٛ‬هٕع آكزبة‬
‫كيگو چٓهّاُ رًبو ّلِ ثٕك ‪ .‬هيي ها ْى فٕاَلِ ثٕك‪ :‬ثَىهللا‪ ،ً .‬ة ‪ ،11‬ػًَْزي ثلا‪ٍ ،9 ،5 ،‬ؼو ‪،111‬‬

‫‪ -1‬برگرفته شده ازینیاد گلشیری)‪ ، (www.golshirifoundation.org‬طراحی و تبدیل به ‪ eBook‬از سرپیکو)‪(serpico23@ymail.com‬‬

‫ٍيٖلٍٔئٍّ كٔه رَجيؼ کّ يي کُل ثّ ػاليذ ‪ 32967‬ثبه‪ .‬آيخانکوٍي ْى ٍّ ثبه‪ .‬اى پيّ گوگ ْى کّ هٔؿٍ ثّ‬
‫چواؽ يّٕي هيقزّ ثٕك؛ كزيهّ اُ ْى کّ اى پْى گوثّء ٍيبِ ثٕك؛ ٕلاي ؿژ ٔ ؿٕژ ها ْى کّ ُّيلِ ثٕك‪ ،‬پٌ ًْيٍ‬
‫يبَلِ ثٕك کّ ىػلو يب ْو کٕكذ ٔ ىْويبهي کّ كه کزبة گلزّ ثٕك‪ ،‬ثيبيل ٔ ثگٕيل ‪« :‬ايو ثلويبييل‪ ،‬اهثبة !» ثهّ‪ ،‬اهثبة‪،‬‬
‫آٌْى ييوىا يلهللا كهةکّٕکي ّٖذ ٔ چٓبه ٍبنّ‪ٔ ،‬نل يوؽٕو يـلٕه ييوىا يؾًٕك‪ ،‬کّ آٌ ًّْ ٍٔبًٔ ّيطبَي‬
‫َزٕاََزّ ثٕكَل اى كايوِء يُلل ثيؤَِ ثکُْل ‪ .‬ؽزي ؽبال يوؽٕو ىَِ‪ ،‬كوؿنوب فبًَِ‪ ،‬کّ ط ى ثّ ىٔه كٍذ ًَي كاك‪،‬‬
‫ثّ هل ٔ هٕاهِء ًْبٌ عٕاَياُ ٔ ثب ًْبٌ ْيأد‪ :‬يم ٕٕهري ٔ ّهيزّء کٕربِ آنجبنٕيي ثّ رٍ ٔ چبههل رٕه گهلاه ثّ ٍو‬
‫کّ ثب ٍُغبم ىيو گهٕيِ ثَزّ ثٕك‪ ،‬آيل ‪ْ :‬لذ ههى آهايِ کوكِ ثٕك‪ ،‬يضم ّت ػؤٍيْبٌ‪ ،‬هوٓ ٕٕهد اَگبه هوٓ‬
‫فٕهّيل‪ .‬أل ٍُغبم ىيو گهٕيِ ه ا كهآٔهك ٔ يْٕبي چٓمگيٌ ّلِ اُ ها َْبَِ كاك ٔ گلذ ‪« :‬ييوىا يلهللا‪ ،‬چوا‬
‫ََْزّاي؟ يُى‪ ،‬ثيب ‪ .‬آكو کّ َجبيل ّت ػؤٍيِ ثن کُل ٔ ثؤك ٍّ کُُظ كيٕاه‪ ».‬ثؼل ْى هكذ گّّٕء نؾبف‬
‫هٔيٍّبرُِ ها پٌ ىك ٔ ثبى ٕلاُ ىك ‪ .‬يک ثبه ْى ٍگي ٍيبِ ؽًهّ کوك ‪ .‬ايب ييوىا ؽزي پهک َيك ‪ْ .‬ىچُبٌ ٔهك فٕاَل‬
‫ٔ فٕاَل‪ٍ .‬گ كهٍذ ايَزبكِ ثٕك ثو نجّء كايوِء يُلل ٔ پبهً يي کوك‪ .‬كْبَِ ها ثبى يي کوك ٔ ىثبَِ ها يک مهع‬
‫ييكاك ثيؤٌ‪ .‬ايب ييوىا ًْبٌ ‪ٕٛ‬ه کّ چٓبهىإَ ََْزّ ثٕك چْى ثّ چًِْ كٔفذ ‪ .‬ييكاََذ ايُٓب ًّْ رغَل‬
‫ٍٔبًٔ َلٌ ايبهِ اٍذ کّ ؽبال كاهك ثب آٌ كَل آَبي کم ٔ ٍيبِ ٔ ىثبٌ كهاى آة چکبٌ پبهً ييکُل‪ .‬کبكي اٍذ‬
‫ثزوٍل ٔ ػوت ثؤك ٔ يضال ً پزّء ػجبي يوؽٕو اثٕي ثيؤٌ كايوِ هواه ثگيوك رب ًْبٌ ‪ٕٛ‬ه ثْٕك کّ ايٕة َُّ ٍهطبٌ ّل‪.‬‬
‫ػلويذ ٍٍّو ْى آيل‪ ،‬يب آٌ ٕلاي ربه فٕكُ کّ كه گّّٕء َٖيوفبَي ًَي كاََذ اى کغبٍذ يب کي يي ٌٔاىك‪ ،‬يب‬
‫آٌ فًوِ کّ ؿهزبٌؿهزبٌ آيل ثب آٌ ثٕي کُّٓ ٔ رُل کّ اَگبه كهِ ًّْء فًوِ ْبي ٍوكاثّء ياليکُْجّء عٕثبهِ اي ها ثبى‬
‫کوكِ ثبُّل‪ .‬ؽبال چوله ٍکّء ٕبؽجوواَي عهُٕ کٕيّ کوكَل‪ ،‬ثًبَل ‪ .‬ثبؿٓبيي َْبَِ كاكَل کّ ثبؽ اييوي ثّ‬
‫گوكّبٌ ْى ًَيهٍيل‪ .‬ايب ؽبال چي؟ َگبِ کهك ‪ .‬كو‪ٕ ٜ‬لاي ؿژ ٔ ؿٕژي يي آيل‪ًْ ،‬بٌ ٕلاي ٍُگ کّ ثو ّيّْ‬
‫ثکُْل‪ .‬كنِ يبنِ يي هكذ‪ ،‬ايب گُٕ ييكاك‪ .‬ثبيَزي ؽوكي ييىك‪ .‬ايٍ ها ٕبؽت رأنيق‪َٕ ،‬ههللا يَ‪ْٚ‬غَؼَّ‪ ،‬كٔثبه‬
‫گلزّ ثٕك‪ .‬يک ثبهُ ها ؽزي َبٍـ ايٍ هٍبنّء ‪ٛ‬يجّ ثب عْٕو هويي َّٕزّ ثٕك ‪ .‬چييي كيل ثو کق ثوُّْء ىييٍ‪ ،‬اَگبه کّ‬
‫ٍبيّاي ثو ىييٍ ثبيَزل‪ ،‬کٕچک ٔ نوىاٌ ‪ٕ .‬لاي ؿژ ٔ ؿٕژ اى ًْبٌ عب ييآيل‪ٍ .‬بيّ اَگبه ٍبيّء يک کالِ يبْٕري ثٕك‬
‫ثهُل ٔ ثب نجّء پٍٓ‪ ،‬کّ ٔهزي پٌ يي هكذ يک ّکى پيلا يي ّل ٔ كٔرب پب کّ اَگبه ثّ كٔ ٍى ثّ ًَل پيچيلِ فزى‬
‫ييّل‪ .‬پٌ ًْيٍ ثٕك‪ ،‬ؽبٕم چٓم ّجبَّ هٔ ى يواهد‪ٍ ،‬بفزٍ ثب هبه ٔ هٕه ايٍ ثيُْو پيچپيچ‪ ،‬رَهيى َْلٌ ثّ‬
‫آًٌّْ ٍٔبًٔ َلٌ نٕايّ؟ نؼُذ ثو هاهى ٔ كٔ ٕل نؼُذ ثو َبٍـ ًّْء ايٍ کزبثٓبي ثي عهل ؽبّيّ ٔ ْبيِكاه‬
‫َبىل هيًذ! ُّيل‪:‬‬
‫«ؿالو ًّب‪ ،‬ىػلو‪ ،‬كه فليذ ؽب‪ٙ‬و اٍذ ‪».‬‬
‫ٕلا اى ىيو نجّء کالِ ييآيل‪ ،‬عبيي کّ ؽزًبً ٕٕهري ثٕك ٔ كْبَي‪ .‬گلذ‪« :‬رٕ ؿالو يُي؟ »‬
‫ًّْاُ كٔ کق كٍذ ثٕك‪ .‬کالِ يضم نکّاي رکبٌرکبٌ فٕهك ٔ عهٕ آيل‪ .‬عَذ ييىك‪ َّ ،‬كٔپب كٔپب‪ ،‬کّ كٔ ٍُى كٔ‬
‫ٍُى‪ .‬ؽبال كيگو ثّ ٔ‪ٕٙ‬ػ ييكيلُ‪ .‬ايَزبكِ ثٕك رٕي َٕه پُظ هَگ پُغوِء فٕهّيلي کّ ؽبال ثبيَذ ثو کق اربم‬
‫ييربثيل‪.‬‬
‫«ثهّ اهثبة‪ ،‬يٍ ؿالو ؽهوّثّگُٕ ىَبثؼبني َْزى‪ ،‬رب اؽ‪ٚ‬بهو كويٕكيل فليذ هٍيلو ‪».‬‬

‫هيِ ثيي كاّذ‪ .‬ػيُکي ْى ثٕك کّ كو‪ ٜ‬كٔ ّيّْء گوك ثٕك کّ اَگبه ثب َـ هُل ثّ كٔه گّٕٓبيي کّ ًَي كيل يؾکى‬
‫ّلِ ثٕك‪ .‬هجبي هاٍزّ اى هلک کوثبٍي ثّ رٍ كاّذ ٔ ىيو هجب‪ ،‬هٔي پيواٍْ يقّ ػ ٍُي اُ ثّ عبي ّبل ىيو آٌ‬
‫ّکى ثوآيلِ کًوثُل ثَزّ ثٕك ‪ .‬ثّ يک كٍذ کيَّ اي ها ثّ كُٔ گوكزّ ثٕك ٔ كٍذ كيگوُ ثو ٍيُّ ثٕك ‪ .‬يلاو ْى‬
‫رؼظيى ييکوك‪ .‬ييوىا گلذ‪« :‬يٍ کّ رٕ ها اؽ‪ٚ‬به َکوكو‪».‬‬
‫ثؼل ْى فى ّل ٔ ثب ؿي٘ کزبة ها ٔهم ىك ‪ .‬ىػلو گلذ‪« :‬ثهّ ؽلظى‪ ،ً .‬ة ‪ ،11‬ػًَْزي ثلا‪ٍ ،9 ،5 ،‬ؼو ‪،111‬‬
‫ٍيٖلٍٔئٍّ كٔه رَجيؼ يُى‪ًْ ،‬بٌ أل کّ كويٕكيل ثبهو ها ثَزى ‪».‬‬
‫کيَّاُ ها ىييٍ گناّذ ‪« :‬فٕة‪ًَْ ،‬بيّْب َْزُل‪ ،‬فٕيْبَٔلاٌ كٔه ٔ َيكيک ‪ .‬فٕكربٌ کّ ييكاَيل‪ ،‬يب اگو‬
‫يَبكود ثؤيى‪ ،‬آٌ ْى ايٍ ًّْ كٔه‪ ،‬اؿهت ثّ ايٍ ىٔكيٓب ثوگْزي رُٕ َيَذ‪ ،‬پٌ ثبيل ثب ًّْ فلاؽبكظي ثکُيى ‪.‬‬
‫آكو آثؤكاه کّ ًَيرٕاَل ثبه ٔ ثُليهِ ها ثوكاهك ٔ هاِ ثيلزل ‪».‬‬
‫ًْبٌ‪ٕٛ‬ه ؿژ ٔ ؿٕژ ييکوك ٔ ؽوف ييىك‪ .‬ييوىا پوٍيل‪« :‬اًٍذ چيّ؟ »‬
‫ؿژ ٔ ؿٕژ کوك‪ًْ ،‬بٌ‪ٕٛ‬ه کّ ًّْء نٕالْبي ىَگ ىكِ ؿژ ٔ ؿٕژ ييکُُل‪« :‬ىػلو آهب‪ َّ .‬ثّ ه‪ ،‬ى‪ .‬ىػلو ْى ثٓى‬
‫َل ‪».‬‬
‫ييگٕي‬
‫ييوىا َلٌ هاؽزي کْيل‪ ،‬گلذ ‪« :‬پٌ اّزجبِ ّلِ‪ ،‬يٍ ىػلو ها اؽ‪ٚ‬به کوكِ ثٕكو ‪».‬‬
‫ٕلاي ّکَزٍ ّيّْ آيل ‪ .‬عؼلو كاّذ ييفُليل‪ .‬ثو ّکًِ فى ّلِ ثٕك ٔ ثو ‪ٛ‬بم کالِْ كٍذ يي کٕثيل‪.‬‬
‫ييوىا كاك ىك‪« :‬فلّ ّٕ‪ ،‬يوكک!»‬
‫عؼلو هاٍذ ايَزبك‪ٍ ،‬و ثهُل کوك ‪ .‬ػيُک هٔي پم ثيُي اُ اكزبكِ ثٕك‪ .‬ثب يک چْى َگبِْ يي کوك‪ .‬چْىِ ثَزّ‬
‫اَگبه اّک ثَزّ ثٕك ‪« :‬چْى اهثبة!»‬
‫هاٍزي كاّذ يينوىيل‪ٍ ،‬و رب پب ‪ٕ .‬لاي رويکرويک كَلآَبُ ْى يي آيل‪ ،‬اَگبه يّٕي اى ٍويب ثهوىك ٔ يب كاَّ ْبي‬
‫کُغل ها رُلرُل ثغٕك ‪ .‬ايب‪ ،‬ييوىا فى ّل رب ثٓزو ثجيُل‪ ،‬ثب آٌ چْى كاّذ يي فُليل‪ .‬ييوىا ثو كٔ ىإَ ََْذ ٔ ثّ‬
‫ػٖبيِ رکيّ كاك‪ٍ ،‬يُّ اُ ها ْى ٕبف کوك‪ ،‬گلذ ‪« :‬فٕة‪ ،‬ؽبال ثگٕ ثجيُى‪ ،‬ؽوف يٍ کغبُ فُلِ كاه ثٕك؟»‬
‫ثبى ّيّْ ّکَذ‪ّ ٔ ،‬کَزّ ْب ها ْى کَي كاّذ ىيو پب فوك ييکوك کّ ايٍ‪ٕٛ‬ه هّهوِ هّهوِ ييکوك‪ .‬ييوىا‬
‫ػٖبيِ ها كهاى کوك‪ .‬ييرٕاََذ كٍزّء عٕب ها ثيُلاىك كٔه گوكٌ ٔ ؽزي كٔپبي أ ٔ ثکْل عهٕ ‪ .‬ايب ْي ىك ثّ‬
‫ََلََِْْ کّ َّ‪ّ ،‬بيل ْى روٍيل کّ اگو ٕليّ اي ثِٓ ثوٍبَل‪ ،‬آٌ ٔهذ ايٍ َيىٔعجيْبي اْم ْٕا كٍذ اى ٍوُ‬
‫ثوَلاهَل‪ ،‬آٌ ْى أ کّ آة كاؽ ها ثي ثَى هللا ثّ ىييٍ ًَيهيقذ‪ .‬يگو ٕبؽت کزبة َگلزّ ثٕك کّ يکي َْزّء‬
‫فويبيي ها ثيْٕا پود کوك ٔ آيل ثّ ٍوُ آَچّ آيل؟ ربىِ ثب يوؽٕو اثٕي ْو ٔهذ ٍيبِ ٍؾو ثّ ؽًبو ييهكزُل‪،‬‬
‫ييگلذ‪ْ« :‬و هلو کّ ثوييكاهي‪ ،‬ثگٕ ثَى هللا‪».‬‬

‫ػٖب ٔ ثؼل ْى كٍزِ ها پٌ کْيل ٔ ايٍ ها ثو ٍو آٌ گناّذ رب ٍزٌٕ چبَّ َّٕل‪ ،‬رب يگو فٕك عؼلوفبٌ اى ٍو‬
‫ثُلِپؤهي ثلويبيُل‪ .‬ثبالفوِ ْى ّيّْ ْب فوك ٔ فبکْيو ّل ٔ ٕلا ؿهزي فٕهك ٔ ّل ًْبٌ ؿژ ٔ ؿٕژ يک نٕالي‬
‫ىَگىكِ‪« :‬ييثقْيل اهثبة‪ ،‬يبْب ىيى َلاهيى ‪ .‬ثجقْيل يوٖٕكو ًْبٌ اٍذ کّ ثؼلُ چ ٔ ػ ٔ ؿ يي آيل‪ّ .‬بيل ْى‬
‫يک چييي ييگٕييى ييبٌ ًْبٌ ى ٔ ى‪ ،‬يضم إلٓبَيٓب ‪ .‬فٕكو يکثبه َٕکو يک ربعو إلٓبَي ثٕكو‪ ،‬ثيچبهِ يي گلذ‬
‫ىػلو‪ ،‬يٍ ييُّيلو ىػلو‪ .‬ييگلذ ىػلو‪ ،‬ييُّيلو ىػلو ‪ .‬ييثقْيل َوم ًْبٌ يالي يکزت ّل کّ يي گلذ‪،‬‬
‫يٍ اگو ييگٕيى اَق‪ًّ ،‬ب َگٕييل اَق‪ ،‬ثگٕييل اَق ‪».‬‬
‫ييوىا پوٍيل‪ًْ ،‬بٌ ‪ٕٛ‬ه چبَّ ثو پْذ كٍذ َٓبكِ‪« :‬يؼُي كو‪ًْ ٜ‬يٍ رٕ يکي عؼقه يب ىػلو ثٕكي؟ »‬
‫«ىػلو‪ ،‬آهب‪ ،ً :‬ة ‪ ،11‬ػًَْزي ثلا‪... 5 ،‬؟»‬
‫«ثهّ‪ ،‬ثهّ‪ ،‬ؽلظى‪ .‬ؽوكذ ها ثيٌ‪».‬‬
‫عؼلو ثّ ٍو اَگْذ يْٕبي رُک چبَّ اُ ها فبه کوك‪« :‬كاّزى ػوٗ يي کوكو كو‪ ٜ‬آٌ کّ ًّب ٔهكُ ها‬
‫ييفٕاَليل‪ ،‬يُى ‪ .‬انجزّ ىػلوفبٌ ْى‪ َّ ،‬ثّ ه‪ ،‬ى‪َْ ،‬ذ ‪ُّ .‬يلِاو؛ ييوىاُ ْى َْذ کّ آكو كٔنذ اٍذ؛ يکي‬
‫ْى ‪»...‬‬
‫ييوىا كَلاٌ َّ ثو عگو کّ ثو پٍٕذ ٔ گّٕذ كٍزِ َٓبكِ ثٕك ‪ .‬اى ايٍ آَٓبييْبي ثٕكاكِ چّ ثوييآيل؟‬
‫ًٍَبهياُ كيگو كهآيلي َلاّذ ‪ .‬کبه إال ً کَبك ثٕك‪ .‬كهيؾ اى يک کبٍّ نؼبثي نت ّکَزّ؛ ربىِ كٍذ ىيبك ّلِ‬
‫ثٕك‪ .‬ؽبال ًّْ كؤُّلِ ّلِ ثٕكَل‪ ،‬هٔى ثّ هٔى ْى آگٓيْبي كؤُ رّ فبَّْب ثّ كه هٖبثي ٔ ثوبني ىيبكرو ييّل‪.‬‬
‫ًّْ چيي ْى ييكؤفزُل‪ ،‬اى نجبٍٓبي ثظبْو فبهعي گوكزّ رب ٍُگ پب ٔ يگٌکِ‪ .‬کبٍجي کّ ٍوُ ها ثقٕهك‪،‬‬
‫فبَّ ْى فوط هٔي كٍزِ يي گناّذ‪ًْ .‬يٍ پبهٍبل پيواهٍبل اربهٓب ها َوبّي کوكِ ثٕك ٔ ؽبال ةاى‪ ،‬يضال ً گچ‬
‫گّّٕء ٍوق ًْيٍ اربم ‪ٛ‬جهّ کوكِ ثٕك ‪ .‬ثّ عؼلو َگبِ کوك رب َْبَِ ثلْل ‪ .‬فيو‪ ،‬ؽ‪ٚ‬ود ايْبٌ كاّذ رٕي‬
‫کيَّاُ كَجبل چييي ييگْذ‪ .‬إال ً ثبالرُّاُ ها كهٍزّ کوكِ ثٕك رٕي کيَّ ‪ .‬آٌ ْى اى ثچّْبُ‪َ .‬بيّء‬
‫رّرـبهياُ ٍو ثوط َْلِ يي هٍيل کّ اثٕي گوايي يَجٕهُل ثُلِ كه اٍزيٖبل ‪ٕ ...‬بك اٍزيٖبل ها ْى ًْچُبٌ ثّ‬
‫ٍيٍ ٍکّ ييَّٕذ‪ .‬كاله آىاك ْى کّ يؼهٕو اٍذ ‪ .‬فوط کلٍ ٔ ككٍ ٔ ٍٕو ٔ ْلزّ ها ُْٕى يوؤٗ ثٕك‪ .‬كٔ رب‬
‫كفزوُ ْى يلاو ٍو ثّ عبَِ يي کوكَل کّ‪« :‬آهبعبٌ‪ ،‬اٍي ثيکبه اٍذ‪ ،‬ثبيل نطق ثکُيل ‪ »...‬كاّزُل پٍٕزِ ها‬
‫ٔههّٔههّ ييکهكَل ٔ گّٕزِ ها يضم گّٕذ ّزو هوثبَي رکّ رکّ ييثوكَل‪ .‬كاّزُل ثّ هُبهِ اُ ييکْيلَل‪ًْ .‬يٍ‬
‫ايؤى ٔ كوكاٍذ کّ ثلْل ثوايِ اٍزْٓبك يؾهي رًبو کُُل کّ ثبثب‪ ،‬يٍ يلهَى ٔ انًلهٌ كي ايبٌ هللا‪ .‬ايٍ ْى اى‬
‫هٍى‪ًّْ ،‬ء آهىْٔبي پيوي ٔ ؽزي عٕاَيى‪،‬‬
‫اؽ‪ٚ‬به‪ .‬كاك ىك‪« :‬يٍ ًَيكًٓى‪ .‬روا اؽ‪ٚ‬به کوكو کّ ثّ ًّْء آهىْٔبو ة‬
‫ثوايى ْى كوم ًَي کُل کّ رٕ عؼلوي ثّ عيى آَٓبيي ْب يب ىػلو ثّ ى ىهگُلِ‪».‬‬
‫ثبالرُّء عؼلو ثبالفوِ اى رٕي کيَّ ثيؤٌ آيل‪ .‬ؽبال ثّ عبي کالِ ٕلاهري يک ػوهچيٍ ٍوُ ثٕك ٔ يک چٓبهپبيّء‬
‫ػؤٍکي ْى ثّ كٍزِ ‪ .‬چٓبهپبيّ ها اى ييبٌ كٔ ٍى كاك ػوت‪ ،‬يک رکّ چوو ٍبؿوي إم ْى ثَذ ثّ کًوثُلُ ‪.‬‬
‫ثؼل ْى هكذ آٌ رٕ ٔ ثيؤٌ آيل ٔ ثب يک ٍُلاٌ كٔ هل يک اَگْزبَّ ثيؤٌ آيل ٔ ٔهزي ييبٌ كٔ کبّي کق اربم کبهُ‬
‫گناّذ‪ ،‬كٍذ ثوك كايٍ هجبُ ها ػوت ىك‪ ،‬چکْي اى کًوُ ثبى کوك ٔ يکي كٔ رب ثو ٍُلاٌ کٕثيل ‪ .‬يؾکى کّ ّل‪،‬‬

‫چکِ ها ثبى ثّ هالة کًوثُلُ آٔيقذ ‪ .‬آٌ ٔهذ هاٍذ ايَزبك‪ٍ ،‬يُّ اُ ها عهٕ كاك‪ ٔ ،‬كٔ كٍذ ثو ًْبٌ ٍيُّ‪،‬‬
‫گلذ‪« :‬گُٕ ثّ كويبَى‪ ،‬اهثبة ‪».‬‬
‫ييوىا گلذ‪« :‬ايٍ کبهْب يؼُي چّ؟ يٍ هٖو يي فٕاْى ثب اٍزقو‪ ،‬اربهٓبُ ْى ًّْ ّبٌ ثبيل چهچواؽ كاّزّ ثبُّل‪،‬‬
‫إم إم َّ ثبًٍّاي‪ .‬گّٕذ ثب يٍ ا ٍذ؟ ثبيل يبل كٔهِء نٕيي پبَيكْى ثبّل ‪ .‬کهک ْى ثي کهک‪ ،‬کّ رٕي ايٍ کبه‬
‫كيگو کالِ ًَيّٕك ٍوو گناّذ‪ .‬ؽزي اگو ثقٕاْي يبل كٔهِء َبپهئٌٕ ها ثٓى هبنت کُي رٕي کزى ًَي هٔك‪ ،‬چّ‬
‫ثوٍل ثّ ايٍ ثَلَنيٓبي ژاپُي يب ايويکبيي ‪ .‬ثؼل ْى يبّيٍ يي فٕاْى‪ .‬يبل فٕكو کّ كيگو آكزبثّ فوط نؾيى اٍذ‪ .‬ثواي‬
‫كايبكْبيى ْى ييفٕاْى‪ .‬پَوو ْى پٕل يي فٕاْل‪ ،‬كاله‪ ،‬كو‪ ٜ‬كاله‪َ ،‬ول ‪ .‬ؽزي ؽٕانّ ْى هجٕل َلاهو ‪».‬‬
‫ٕلاي ؿژ ٔ ؿٕژي آيل‪ ،‬ايب ييوىا کّ اى پٌ چٓم هٔى هٔىِء ًُٕذ ٔ ٕيبو ؽوف يٕييّ ها ثبيَزي ثب يُوبُ اى ؽهوٕو‬
‫فٕكُ ثيؤٌ ييکْيلَل‪ ،‬ؽبال ؽَبثي اكزبكِ ثٕ ك هٔي كٔه‪ ،‬إال ً اَگبه‪ ،‬فٕكُ ْى يي كًٓيل‪ ،‬آهٔاهِ ْبُ ْوى ّلِ‬
‫ثٕك‪« :‬آهِ عبَى‪ ،‬يک ٔيالي کُبه كهيب ْى يي فٕاْى‪ َّ ،‬اى ايٍ ٔيالْبي ثُبيي ٍبى کّ کهيلّبٌ ثّ عبٌ ٕبؽجبَْبٌ‬
‫ثَزّ اٍذ‪ .‬ربة ٔ ٍوٍوِ ٔ ًَيكاَى اى ايٍ انُگ ٔ كٔنُگ ْى ًَي فٕاْل رٕيِ کبه ثگناهي ‪ُّ .‬يلِاو يکي اى‬
‫ّبىكِفبًَٓب كاكِ ثٕك يک كٍذ يکبَيکي ثّ هل ٔ هٕاهِء يک ُٕلني هاؽزي ثوايِ كهٍذ کوكِ ثٕكَل رب ْو ٔهذ‬
‫ٔيوُ گوكذ ثؤك رٕيِ ثُْيُل ‪ ،َّ َّ .‬يٍ يکي ًَي فٕاْى ايٍ‪ٕٛ‬هي فُٕ فّٕبَى ثْٕك ‪ .‬اى يٍ يکي هجيؼ‬
‫ٍذ فًوِ‪ ،‬ىيوىييٍ ثواي روّي ْلذ ٍجيي‪ .‬ايٕاٌ‬
‫اٍذ‪ٔ .‬يالي يٍ ثبيل ؽٕ‪ٙ‬قبَّ كاّزّ ثبّل‪ٍ ،‬وكاثّ ثواي كِ ثي‬
‫ٔ يٓزبثي ْى كاّزّ ثبّل‪ْ .‬و اربهي ْى يک ُٕلٔهقبَّ ‪ .‬يؾکى ْى ثبّل‪ ،‬کّ ٕل ٍبل‪ْ ،َّ ،‬ياه ٍبل كٔاو ثيبٔهك ‪.‬‬
‫ايب يبكد ثبّل ًََبيِ ؽزًبً ثبيل کبْگهي ثبّل ‪ .‬ييكًٓي‪ ،‬کبْگهي‪ .‬يٍ اى ثٕي کبْگم فّٕى يي آيل‪».‬‬
‫ايٍ ككؼّ ٕلاي عيؾ آ يل‪ ،‬اَگبه کّ رُّء چُبهي اى ٍٔ‪ ٜ‬ثْکُل‪ ،‬يب ؽزي ٍُگي ثقٕهك كهٍذ ٍٔ‪ ٜ‬آيُّء هلي ‪ .‬ييوىا‬
‫كٍذ ثّ چبَّ گناّذ‪ُّ ،‬يل ‪« :‬اهثبة‪ ،‬اهثبة!»‬
‫پوٍيل‪« :‬چيّ‪ ،‬عبَى؟»‬
‫عؼلو ثّ عيى عٕاْو ٍوكّاي کوك‪« :‬اى ًّب ‪»...‬‬
‫ييوىا كاك ىك‪« :‬ثهّ؟»‬
‫عؼلو ٍو ثّ ىيو اَلافزّ ثٕك‪ ،‬ايب اَگبه کّ کک ثّ رُِ ثبّل‪ ،‬كاّذ ىيو ثـم ٔ ؽزي آَغبُ ها يي فبهاَل‪ .‬ييوىا ْى‬
‫ٍوكّ کوك‪« :‬فٕة‪ ،‬ثگٕ‪ ،‬ؽوكذ ها ثيٌ‪».‬‬
‫«فٕاٍزى ػوٗ کُى ‪ »...‬ثؼل ٍو ثهُل کوك ٔ يضم ايُکّ ثقٕاْل چًْکي ثيَل‪ ،‬گّّٕء چْى چپِ نوىيل ‪:‬‬
‫«ثهّ‪ ،‬فٕاٍزى ثپوٍى‪ًّ ،‬ب ؽبنزبٌ فٕة اٍذ‪ ،‬کَبنزي‪ ،‬چييي ‪...‬؟»‬
‫ييوىا ػٖبيِ ها يک كٔه رٕي ْٕا چوفبَل ‪« :‬چطٕه يگو؟»‬

‫«ْيچ‪ ،‬ايب گلزى‪َ ،‬کُل‪ ،‬فلاي َکوكِ‪ ،‬ثبکيزبٌ ّلِ ثبّل ‪ .‬ايٍ ثبكاوفٕهيٓب گبْي ثّ يياى آكيٓب ًَيٍبىك‪ ،‬ؽزي‬
‫ثؼ‪ٚ‬ي ٔهزٓب ثّ کهّء يجبهکْبٌ ييىَل‪».‬‬
‫ييوىا ػٖبيِ ها هٔ ثّ عؼلو‪ ،‬ثّ عيى ْو ىْويبهي کّ ثٕك‪ ،‬رکبٌ رکبٌ كاك‪« :‬ييكّيي چّ يي گٕيي؟»‬
‫«انجزّ‪ ،‬اهثبة‪ .‬هجم اى ايُکّ فيهي ػٖجبَي ثْٕيل يکي اى آٌ ثبكايٓبربٌ ها ثلْيل ثجيُى ‪».‬‬
‫ييوىا كٍذ کوك رٕي عيت کزِ ٔ يک يْذ ثبكاو كهآٔهك ٔ پقِ کوك عهٕ عؼلو‪ ،‬ثّ ًْبٌ عيى عهٕ‪ُّ ،‬يل ‪:‬‬
‫«ثهّ‪ ،‬ؽزًبً يک چييربٌ ّلِ ٔگوَّ ايٍ َؼًزٓبي فلا ها ايٍ ‪ٕٛ‬ه ؽواو ٔ ْوً ًَيکوكيل‪».‬‬
‫ثؼل ْى هكذ يکيِ ها ثوكاّذ‪ ،‬ػيُکِ ها ٍواَل عهٕ آٌ كٔ چْى ثبثبهٕهيِ ‪ .‬ؽزي هكذ يـي ثبكاو ها ىيو ّؼبع‬
‫ربىِاي گوكذ‪ ،‬ثٕ کوك‪ ،‬ىيو گِّٕ رکبٌ كاك‪ ،‬ثبالفوِ ْى‪ ،‬اَگبه کّ فٕكُ اهثبة ثبّل‪ ،‬كويٕك ‪:‬‬
‫«كهعّ يک اٍذ‪».‬‬
‫َٕکِ ها ثب كَلآَبي َيِ يّٕياُ کُل ٔ کؤچکؤچ عٕيل‪« :‬فّٕى آيل‪ .‬فيهي فٍُٕهيوّايل‪ .‬ؽبال کى پيلا‬
‫ييّٕك‪ .‬فٕة‪ ،‬ؽزًبً اى آُّب گوكزّ ايل‪».‬‬
‫ييوىا گلذ‪« :‬يوٖٕك؟»‬
‫«يٍ کّ ػوٗ کوكو‪ .‬ثبيل ػيت اى فٕكربٌ ثبّل‪ ،‬اى ايُٓب » اّبهِ کوك ثّ ثبكايٓبي هيقزّ ثو ىييٍ «َيَذ ‪ ...‬يٍ ها ثگٕ‬
‫کّ كکو کوكو ثبكاو رهـ فٕهكِايل ٔ ٍٕكاربٌ ؿهجّ کوكِ اٍذ ‪ .‬آفو گبْي ثبكاو اگو رهـ ثبّل‪ ،‬يب يبَلِ ثبّل‪ ،‬انجزّ‬
‫ثواي يبْب‪ ،‬ييّٕك ػيٍ رويبک‪ ،‬ثگيويل ٍجيک ‪ .‬يبْب ها کّ ؽَبثي ٍٕكايي ييکُل‪ ،‬چّ ثوٍل ثّ آكيٓب کّ ػبكد‬
‫َلاهَل‪».‬‬
‫ثؼل ثبى هكذ‪ ،‬كٔال ّل‪ :‬ثبكايٓب ها يکييکي ثويي كاّذ ثّ آٍزيٍ هجب پبک ييکوك‪ ،‬كٕرْبٌ ييکوك ٔ يياَلافذ رٕي‬
‫عيتْبُ‪ .‬يکياُ ها اَلافذ كٔه‪ ،‬گلذ ‪« :‬يوكِ‪ ،‬يؼُي ؽواو هكزّ‪َ ،‬جبيل فٕهكُ‪ًّ ،‬ب ْى َقٕهيل ‪».‬‬
‫ييوىا نت ثّ كَلاٌ َلاهيِ گييل ‪« :‬ثبالفوِ ؽوكذ ها ييىَي‪ ،‬يب َّ؟»‬
‫عؼلو أل هكذ ََْذ ثو چٓبهپبيّاُ‪ ،‬ثؼل ْى ثّ ٍُلاٌ اّبهِ کوك ‪ .‬ؽزي كايٍ هجبيِ ها ػوت ىك‪ ،‬چکِ ٔ يْزّ‬
‫ٔ عٕانلٔى ها‪ ،‬يکييکي‪َْ ،‬بٌ كاك‪ ،‬گلذ‪« :‬يالؽظّ ييكويبييل‪ ،‬يٍ پيُّكٔىو‪».‬‬
‫ييوىا كاك ىك‪« :‬پيُّكٔىي‪ ،‬ثبُ‪ .‬ثّ يٍ چّ هثطي كاهك؟»‬

‫«اى ٔهزي ً‪ ،‬ة ‪ ،11‬ػًَْزي ثلا‪»... 5 ،‬‬
‫«ثهّ‪ ،‬ثهّ‪ ،‬ييكًٓى‪ ،‬ؽوكذ ها ثيٌ ‪».‬‬
‫«ػوٗ کوكو اى آٌ أنيٍ ثبهي کّ هيي يوا اكا كويٕكيل‪ ،‬يي كاََزى اّزجبِ ّلِ ‪ .‬ثيَذ ٍبني ثٕك کّ ْيچکٌ يوا‬
‫اؽ‪ٚ‬به َکوكِ ثٕك‪ ،‬ثؼل اى آَکّ يْٓلي ثبهو کًپبَي ػًو پوي ثّ ًّب كاك ‪ .‬ثواي ًْيٍ ثب چُل رب اى كٍٔزبٌ ٕالػ ٔ‬
‫يْٕهد کوكو‪ .‬ؽزي هكزى ٍواؽ ييوىا ىػلو‪ َّ ،‬ثّ "ى" ىٌ َبهٔ ػوم اٍذ‪ .‬ييوىا ثيهگِ هاٍزّء يب پيُّكٔىْبٍذ‪.‬‬
‫گلزى‪ ،‬ييوىا‪ ،‬گًبَى اّزجبْي هؿ كاكِ ‪ .‬گُٕ كاك‪ٕ .‬لاي ًّب يي آيل‪ ،‬اى ثهُلگٕي ٍو ريو پقِ يي ّل‪ .‬ييوىا‬
‫كويٕك‪ ،‬فّٕؾبل ثبُ‪ ،‬يوك‪ ،‬اّزجبِ َْلِ‪ ،‬فٕك رٕيي ‪».‬‬
‫ييوىا گلذ‪« :‬فٕة؟»‬
‫«يزٕىِ ػوٗ يٍ َْليل؟ يٍ ًَي رٕاَى‪ ،‬كو‪ ٜ‬پيُّ كٔىو‪ .‬كهآيلو‪ ،‬اگو کبه فيهي ٍکّ ثبّل‪ ،‬آَيا رٕي ٔاليذ فٕكيبٌ‪،‬‬
‫ثّ پٕل فٕكيبٌ ٍّ ػجبٍي اٍذ ‪ .‬ربىِ كٔ رب ىٌ كاهو‪ ،‬پُي رب ثچّ ْى كاهو‪ ،‬هل ٔ َيًول ‪ .‬چطٕه ييرٕاَى ثواي ًّب‬
‫هٖو ثَبىو‪ ،‬يب آٌ كٍذ انکزويکي کّ ههوهکزبٌ ثلْل؟ »‬
‫ييوىا يلهللا ػٖبيِ ها ثو ىييٍ گناّذ‪ ،‬ػوهچيُِ ها اَلافذ ثيو ٌٔ كايوِ‪ .‬كٍذ اَلافذ كٔه رب كٔه ىإَْبُ ٔ يضم‬
‫ٔهزي کّ ىَي ّْٕو يوكِ كٔ ثچّء ٕـيوُ ها ثـم يي کُل‪ْ ،‬و كٔ ها رُگ كه ثـم گوكذ‪ ،‬چبَّ اُ ها ْى گناّذ ييبٌ‬
‫كٔ کبٍّء ىإَ‪ ،‬ايب گويّ َيبيل‪َ .‬لٌ كاّذ كه ٍيُّ اُ ييپيچيل ٔ رٕي گهٕيِ يک چييي ثّ ثيهگي يک گوكٔ ٔ ثّ‬
‫ک کالف َـ ثبال ٔ پبييٍ يي هكذ‪ ،‬ايب ْنْوِ ؽزي ثّ ؽهوٕيِ ًَي هٍيل‪ .‬ؽبال چّکبه ييرٕاََذ ثکُل؟‬
‫گوكي ي‬
‫ٍوهٍيل ٍلزّاُ ًْيٍ هٔىْب ثٕك‪ .‬آٌ كٔرب ٍکّء آلثٕيّ ٔ آٌ پُظربي َبكهي هٔي كٍزِ يبَلِ ثٕك‪ٍ ،‬يُي ٔ‬
‫ثْوبثٓبي کبه إلٓبٌ‪ ،‬يب آًٌّْ عؼجّْبي فبرى يب ربثهْٕبي ييُيبرٕ ه ايويکبييپَُل‪ .‬پلهٍٕفزّْب! اَگبه ًّْء ايٍ‬
‫كػٕاْب ٍو نؾبف يٍ ثٕك‪ ،‬إال ً يوا يؾبٕوِء اهزٖبكي کوكِ اَل‪ .‬پٕل ثوايْبٌ ػهق فوً ثٕك‪ّ ،‬بيل ْى اٍکُبً چبپ‬
‫اة !»‬
‫ييکوكَل‪ ،‬يب ٍکّ ‪ٙ‬وة يي ىكَل‪ ،‬آٌ ٔهذ ؽبال أ ثبيل ثب ايٍ ‪ ...‬ثب ايٍ ‪ ...‬کّ ثبى ٕلاي عيؾ ثهُل ّل ‪« :‬اهثبة! اهة‬
‫ٍوُ ها ثهُل کوك‪َ ،‬يى َگبْي ثّ هل ٔ ثبالي ٕبؽت عيؾ کوك‪ .‬ثهّ كيگو‪ًْ ،‬يٍ َيىَگبِ کبكي ثٕك رب ٍو کالف اى رٕي‬
‫گهٕ ٔ كْبَِ ثيؤٌ ثغٓل ٔ ييوىا ثزٕاَل ثب رکبٌ ْو كٔ ّبَّ ٔ ؽزي ػجبي كِّٔ رًبو اربم ها پو اى ْن ْن يلأو‬
‫يبو كکو ٔ مکوُ ها ثو يک ّؼهّء ًّغ يب َوطّء ٌَٕ يب عيًي يزًوکي‬
‫کُل‪ .‬ثؼل ْى‪ًْ ،‬بٌ ‪ٕٛ‬ه کّ يبك گوكزّ ثٕك د‬
‫کُل‪ ،‬رٍ ٔ عبٌ ها هْب کوك رب ثّ كل ٍيو ثگويل‪ْ .‬و ٔهذ ْى کّ ييكيل ْنْن گويّ كاهك كؤکِ ييکُل‪ ،‬کبكي ثٕك‬
‫رب پهکْبيِ ها ثبى کُل ٔ اى ييبٌ هطواد اّک ثبى َيى َگبْي ثّ آٌ ٍُلاٌ ٔ پيْجُل چويي ٔ ثقٔٔٓ آٌ هيِ ثيي ـ‬
‫کّ ًّْاُ چٓبه رب ّٕيل يٕ ثٕك ـ ثيُلاىك رب ثبى کالكي كيگو ثبى ّٕك ٔ آيُّء ٍيُّ اُ ها اى آٌ ًّْ ىَگبه ؿى ثيكايل‪ .‬ثب‬
‫ايًٍّْ ييكًٓيل کّ عؼلوُ ْى كاهك گويّ يي کُل‪ .‬كيگو گِّٕ آيٕفزّ ّلِ ثٕك ‪ .‬ييكاََذ کّ ٕلا ؽبال يضم‬
‫فوك ّلٌ ّيّْ َيَذ يب ؿژ ٔ ؽ ٔژ يک رکّ ؽهجي ثو عبو پُغوِ‪ ،‬يب ّکَزٍ رُّء كهفذ‪ ،‬کّ ٕلا ؽبال يضم آفويٍ‬
‫ٍوكّْبي يک آكو يؾز‪ٚ‬و ثٕك‪ًْ ،‬بٌ ‪ٕٛ‬ه کّ ٍيُّء يوؽٕو ىَِ فٌ فٌ يي کوك ٔ ًَيرٕاََذ ؽاللثٕكي ثطهجل ‪.‬‬
‫ايٍثبه کّ َگبِ کوك كيل عؼلو ْى يضم أ ثو ىييٍ ََْزّ‪ ،‬ىإَاٌ ثّ ثـم گوكزّ‪ ٔ ،‬ثب نپٓبي ةاك کوكِ ٔ آٌ كٔ چْى هيي‬

‫اّکآنٕك اى پْذ آٌ كٔ ّيّْء گوك َگبِْ يي کُل‪ .‬ييوىا ثيافزيبه فُلِاُ گوكذ‪ .‬ؽزي ثّ هبِهبِ فُليل‪ .‬عؼلو‬
‫ْى ثبال پويل‪ ،‬ييفُليل ٔ هٔي ّکًِ ‪ٙ‬وة يي گوكذ ٔ ثب ٍُى ثّ ىييٍ ييکٕثيل‪ .‬ييگلذ‪« :‬هجٕنى کوكيل‪ .‬کبُ‬
‫يبكه ثچّْب ٔ کٕچٕل فبَى ثٕكَل ٔ ييكيلَل‪».‬‬
‫ييوىا رٕپيل‪« :‬چي ها هجٕل کوكو؟»‬
‫«يٍ ها‪ًْ ،‬يٍ يٍ پيُّكٔى يکال هجب ها‪ًّْ .‬اُ کّ َجبيل کهّ گُلِ ْب ثيبيُل ايُيا‪ .‬يب كويو ٔ ثيچبهِ ْب ْى ثبيل ْٕايي‬
‫ثقٕهيى‪ .‬يبْب ْى ؽن كاهيى ٍلو ثيبييى‪ ،‬كَيب ها ثگوكيى ‪ .‬كنًبٌ پٍٕيل‪ .‬يٍ فٕكو اهثبة‪ ،‬چبکورى‪ .‬اى ًِ ػجبٍي‬
‫يکيِ فوى ىٌ ٔ ثچّ ْبو‪ .‬چُل ٍبل اگو نجبً َٕ َپُّٕل آًٍبٌ ثّ ىييٍ ًَي آيل‪ .‬ثويّاُ ْى روليى ثّ اهثبة ‪.‬‬
‫کٕچٕل فبَى ًْبٌ كٔرب انُگٕ ثَِ اٍذ ‪».‬‬
‫هكذ ‪ٛ‬وف کيَّاُ‪ .‬أل کالِْ ها كهآٔهك‪ٛ .‬بهِ ها ٕبف کوك‪ ،‬ثّ آٍزيٍ گوك نجّ اُ ها گوكذ ٔ گناّزِ ىييٍ ‪.‬‬
‫ثؼل ثبى كٍذ کوك رٕي کيَّ‪ ،‬يک کبٍّ ٔ يک رکّ چوو كه آٔهك‪ ،‬پْذ ثّ اهثبة کوك‪ .‬اَگبه كاّذ کًوثُلُ ها ثبى‬
‫ييکوك‪ .‬اى رهنرهن چکِ ٔ ّبيل يْزّ ٔ عٕانلٔى يي ّل كًٓيل‪ .‬ثبالفوِ ْى کًوثُلُ ها ثَذ ٔ ثوگْذ ٔ کبٍّ‬
‫ها گناّذ کُبه ٍُلاٌ ٔ رکّ چوو ها اَلافذ رُٕ ‪ُْٕ .‬ى ثقبه گويي اى کبٍّ ةنُل يي ّل‪ .‬ثؼل ْى يْزّ ٔ عٕانلٔى ٔ‬
‫چکِ ها اى ؽهوّؽهوّْبي کًوثُل ثبى کوك ٔ چيل عهُٕ ‪ .‬اى رٕي عيت هجبُ ْى يک گهٕنّء کٕچک َـ ٔ يک چييي‬
‫يضم يٕو كهآٔهك ٔ ّؤع کوك ثّ يٕو کْيلٌ َـ ‪ .‬ؽزي ٍٕىَِ ها اى يقّء هجبُ كهآٔهك ٔ َـ کوك‪ ،‬ثؼل ْى ََْذ‬
‫هٔي چٓبهپبيّاُ‪ٍ ،‬وكّاي کوك ٔ گلذ‪« :‬يٍ ؽب‪ٙ‬وو‪ ،‬اهثبة‪ .‬يبيّ اى ًّب‪ ،‬كٍذ اى يٍ ‪».‬‬
‫ًّْء آرْٓب اى گٕه فٕك گٕهثّگٕه ّلِاُ ثوفبٍزّ ثٕك‪ .‬ثب ًْيٍ كٍذ چالم ّلِاُ ََقّْبي فطي پيوىٌ ها‬
‫ٔهم ىكِ ثٕك ٔ ثب ًْيٍ كٔ رب چْى ثبثبؿٕهي ايٍ يکي ها پَُليلِ ثٕك ‪ .‬أل ٔ آفو کّ َلاّذ‪ ،‬ايب ييوىا چکيلِء کاه‬
‫ثٕك‪ ،‬ثّ يک َظو اكػيّ ٔ ‪ٛ‬هًَبد ها كيل ٔ ُّبفذ‪ ،‬ثؼل ْى ًّْء كٕد ٔ كٍ ْبي اعلاكي ها ثّ کبه ىك رب رٕي ٍو‬
‫کزبة ثيَل‪ ،‬ثّ پيوىٌ گلزّ ثٕك‪« :‬فٕة‪ ،‬چُل يبكه؟»‬
‫«فٕكربٌ ثلويبييل‪ ،‬ؽبعي‪».‬‬
‫«يٍ چّ ثگٕيى؟ ًّب كؤُّلِ ايل‪».‬‬
‫ثبالفوِ ْى فٕكُ ثواي ْو کلاو هيًزي گناّزّ ثٕك ‪ .‬ايٍ يکي ها کّ چًِْ ها گوكزّ ثٕك‪ ،‬ثب پْذ كٍذ کُبه ىكِ‬
‫ثٕك يؼُي کّ ًَيفوو‪.‬‬
‫فى ّل ٔ چُل ٕلؾّ اى کزبة ها‪ ،‬اى ًْبٌ ٍٔطي کّ هٔي هؽم ثبى ثٕك‪ ،‬هبپ ىك‪ ،‬يچبنّ کوك ٔ ثّ كَلاٌ گوكذ ‪.‬‬
‫ييعٕيل‪ ،‬ؽزي فٕهك‪ .‬پيوىٌ گلزّ ثٕك‪« :‬اَٖبف كاّزّ ثبّيل‪ ،‬ؽبعي ‪».‬‬
‫ييوىا كفهِ ها عهٕ کّيلِ ثٕك ٔ ْو چّ كِ رٕيبَي ٔ ثيَذرٕيبَي كاّذ هٔي ْى گناّزّ ثٕك‪ ،‬ؽزي پٕل فوك ْى‬
‫ثوكاّزّ ثٕك رب فيهي ثيَل‪ .‬پيوىٌ پٕنٓب ها كٔثبهِ ًّوك ‪ .‬يک ثيَذ رٕيبَي ْى ٍٔ‪ًّ ٜ‬وكٌ ثِٓ كاكِ ثٕك ‪ .‬ثبالفوِ‬

‫ْى پيوىٌ َلًٓيلِ ثٕك چوله ّلِ اٍذ ‪ .‬پٕنٓب ها رٕي يک گوِ ثَزّ گناّزّ ثٕك ٔ ثؼل ْى کزبة علوُ ها ثوكاّزّ‬
‫ثٕك ٔ رب كو كه ْى هكزّ ثٕك‪ .‬ؽبال ههت ٕبؽتيوكِء ييوىا چوله ييىك‪ ،‬ثًبَل‪ .‬ايب ييكاََذ کّ ثوييگوكك‪ .‬پيوىٌ ْى‬
‫ثوگْذ ٔ اى ًْبٌ آٍزبَّء كه گلزّ ثٕك‪« :‬ؽبال ْو چّ ييفٕايل ثلْيل‪ ،‬صٕاة كاهك‪ ،‬يبل ٕـيو اٍذ ‪».‬‬
‫ييوىا کزبثٓب ها اى هٔي پيِفٕاٌ عهٕ ىكِ ثٕك ٔ ثّ كٍذ كهاى ّلِء كيگو اّبهِ کوكِ ثٕك ‪« :‬ثلِ يٍ يبكه‪ ،‬أل‬
‫ييگلزي‪».‬‬
‫ثبى کزبثٓب ها عهٕرو هاَلِ ثٕك‪« :‬آكو فيو ًَيثيُل‪ .‬ؽالنِ ٔكب ًَي کُل‪ ،‬چّ ثوٍل ثّ ؽواو ‪ .‬ثبيل هيًْبٌ ثيبيل ‪».‬‬
‫پيوىٌ گوِثَزّ ها رٕي يْزِ پُٓبٌ کوكِ ثٕك ‪« :‬فٕكو هيًْبٌ َْزى‪ ،‬ػ اعي ‪ .‬يبكهّبٌ َْزى‪ .‬كٔربّبٌ‬
‫يبّبءهللا ػومهٍُل‪ .‬كو‪ ٜ‬كٔربّبٌ کٕچکُل ‪ .‬يطًئٍ ثبّيل ‪».‬‬
‫ثبالفوِ ْى ييوىا گلزّ ثٕك‪« :‬هٔ كٍزى يييبَل‪ .‬کي کزبة ثيعهل ٔ پبهِ ييفوك؟ ايب ثبّل‪ ،‬ثّ فب‪ٛ‬و آٌ كٔرب ٕـيود‬
‫ييفوو‪».‬‬
‫ثيَذرٕيبَي اى پٕل فوكْبي کبٍّ علا کوكِ ثٕك ٔ هيقزّ ثٕك دٔي کق كٍذ پيوىٌ ‪ .‬پيوىٌ ثب اَگْذ ًّوكِ ثٕك ‪:‬‬
‫«چي‪ ،‬ؽبعي‪ ،‬ثيَذرٕيٍ؟ اهال ً ٕل رٕيٍ يي اهىك‪ .‬ػًهِ يغوة اٍذ ‪ .‬آٌ فلا ثيبيوى ‪»...‬‬
‫ييوىا گلزّ ثٕك‪« :‬ىثبَذ ثّ فيو ثگوكك‪ ،‬يبكه‪ .‬ثگٕ فلا ثوکذ ثلْل ‪ .‬چوله چبَّ ييىَي؟»‬
‫ثبى رٕي کبٍّء ثوَغي ها گْزّ ثٕك ٔ أل يک رک رٕيبَي ٔ ثؼل ْى يک كٔرٕيبَي گناّزّ ثٕك هٔي پٕنٓبي کق كٍذ‬
‫پيوىٌ‪« :‬فٕة كيگو‪ًَ ،‬يفٕاْي‪ ،‬ثجوُ‪ .‬ثواي فب‪ٛ‬و آٌ كٔ رب ٕـيود فويلو ‪ٍ .‬و هاْذ كٔرب ثيَکٕيذ ثوايْبٌ ثقو ‪.‬‬
‫إال ً فويب ثقو‪ ،‬فيواد آٌ فلاثيبيوى ثکٍ ‪».‬‬
‫پيوىٌ ثبالفوِ هكزّ ثٕك‪ ،‬ايب ييوىا رب يک ٍبػزي اَگبه کّ کزبة ػنهة عواهِ ثبّل كٍذ َيكِ ثٕك ‪ .‬ثبالفوِ ْى هكزّ ثٕك‬
‫ٔ كه کْٕيي ها رب َيًّ پبييٍ کْيلِ ثٕك ٔ کزبة ها ثوكِ ثٕك رٕي پَزٕ‪ ،‬چواؽ ها هٍّٔ کوكِ ثٕك ٔ ّؤع کوكِ ثٕك ثّ‬
‫فٕاَلٌ‪ .‬ايب ؽبال كاّذ ييعٕيلُ‪ .‬فٕكُ کوكِ ثٕك‪ .‬ثب فٕكُ گلذ‪« :‬ثْکُل كٍزى!»‬
‫عؼلو گلذ‪« :‬فلا َکُل‪ ،‬اهثبة‪».‬‬
‫ييوىا ثوام ّل کّ ‪« :‬ثجيُى اهال ً اّواف ثو ‪ًٙ‬يو کّ كاهي؟ »‬
‫«چي؟ يٍ؟ َّ ثّ ىكّو‪ .‬ػوٗ کوكو کّ يٍ يک کبٍت ىؽًزکْى ‪ .‬ىاكٔ ىَجم ثهل َيَزى ‪».‬‬
‫«پٌ اى کغب كًٓيلي کّ يٍ گلزى‪ ،‬ثْکُل كٍزى؟ »‬

‫«اي اهثبة‪ ،‬ؽزي يکي يضم يٍ ٔهزي ثجيُل آكييياكِ اي كاهك ٕلؾبد کزبثي ها چُگ چ َگ يي کُل ٔ ييىٔك‪ ،‬ثقٖٕٓ‬
‫ٔهزي يْٕبي هيِْ ها‪ ،‬چٓم هٔىِ ْى کّ ثبّل‪ ،‬كاَّ كاَّ ييکُل‪ ،‬ييكًٓل چّ ييگٕيل‪».‬‬
‫ييوىا ؽبال كيگو ييرٕاََذ گهٕنّء فيٌ ها كؤ ثلْل ‪ّٕ .‬هييِ ثٕك ٔ ثٕي چوو كثبؿي ّلِء کُّٓ يي كاك‪ .‬عؼلو‬
‫گلذ‪« :‬فٕة‪ ،‬اهثبة‪ ،‬ثبالفوِ يٍ چّ کبه کُى؟ »‬
‫«چي ها چّ کبه کُي؟»‬
‫ٍٕىٌ يب ثگيويى عٕانلٔى َـ کوكِ ها رکبٌرکبٌ كاك‪« :‬کبه يبيّ ييفٕاْل‪ .‬يٍ کّ كيليل‪ًْ ،‬يٍ يک رکّ چوو ها كاهو ٔ‬
‫ًْيٍ يک گهٕنّ َـ ها‪ .‬فٕة‪ ،‬يٖبنؼ ييفٕاْى‪ .‬ربىِ آكيٓب کّ ثّ يٍ کلِ ًَي كُْل‪ًّ .‬ب ثبيل ثوايى ىٔه کُيل ‪ .‬يٍ‬
‫فيهي يبْوو‪».‬‬
‫ؽبال كيگو كٍزّكٍزّ ييکُل ٔ پود ييکوك كٔه ٔ ثوُ‪ .‬چواؽ يّٕياُ ُْٕى پذپذ ييکوك‪ .‬يکي ها گوكذ هٔي‬
‫ّؼهّاُ‪ .‬أل ٍٔطِ نکّء ٍيبْي ثَذ‪ ،‬ثؼل پٍٓ ّل ٔ ثبالفوِ گو کْيل ‪ .‬ايب ٕلاي عؼلو ًْچُبٌ يي آيل‪:‬‬
‫«ربىِ يٍ فوى كاهو‪ .‬ييكاَيل هٔىي پُي ثبكاو ثبيل ثقٕهو ‪ .‬يک يبِْ کهي ثبكاو يي ُٔك‪ .‬ايُيا ْى کّ ُّيلِاو گواٌ‬
‫اٍذ‪ .‬اى ٔهي ٕبكه ييکُيل گواٌ ّلِ اٍذ ‪».‬‬
‫ييوىا ثب كْبٌ پو ٔ آةچکبٌ پوٍيل‪« :‬يگو رٕ ثبكاو يي فٕهي؟»‬
‫«پٌ چي فيبل کوكيل؟ هٕد يبْب ًْيٍ اٍذ ‪ .‬انجزّ ثچّ ْب ؽويوِثبكاو ييفٕهَل‪ ،‬کًک ّيوّبٌ ‪».‬‬
‫«پٌ فٕهاک ًّبْب‪ّ ،‬ت ٔ هٔى‪ ،‬ثبكاو اٍذ؟ »‬
‫«يگو چّ ػيجي كاهك؟ ثٓزويٍ ؿنايي اٍذ کّ فلا آكويلِ ‪ًّ .‬ب آكوْب كو‪ٔ ٜ‬هزي كٍذ اى فٕهكٌ ؽيٕاَيبد‬
‫ثوييكاهيل‪ ،‬اگو فيهي کق َلٌ ثّ فوى ثلْيل‪ ،‬ربىِ يي ّٕيل يضم يب‪ .‬يضال ً فٕك ىَبثؼبني ٔهزي ًّْء ك‪ٕٚ‬الد ايٍ‬
‫ًّْ ؽيٕاٌ کّ فٕهكِ ثٕكيل اىربٌ ىكا ّل‪ ،‬يٍ ٕلاربٌ ها ٔا‪ٙ‬ؼ ٍّيلو ‪ .‬أنِ ًّْاُ فوفو ييکوك‪ .‬ييكاََزى‬
‫كاهيل يوا اؽ‪ٚ‬به ييکُيل‪ ،‬ايب كهٍذ ًَي ُّيلو کّ چّ يي گٕييل‪ ،‬ثؼل کّ ثبالفوِ هيب‪ٙ‬ززبٌ ثّ ّجبَّ هٔىي يک ثبكاو‬
‫هٍيل‪ٕ ،‬لايزبٌ كهٍذ ٔ ٔا‪ٙ‬ؼ ُّيلِ ّل ‪ ًّْ .‬يي ُّيلَل‪ ،‬ؽزي يٍ رٕاََزى ٕٕهد يضبني ربٌ ها ثجيُى‪».‬‬
‫اُ كهآٔهك‪َ ،‬بىُ کوك ‪« :‬فٕثي ثبكاو ايٍ اٍذ کّ ك‪ٕٚ‬الد َلاهك ‪ .‬ربىِ ىهكآة ْى كيگو َيً َيَذ ‪».‬‬
‫ثبكايي اى عيت هت‬
‫اّبهِ کوك ثّ کبٍّاي کّ چوو كاّذ رٕيِ فيٌ يي فٕهك‪« :‬يالؽظّ کّ كويٕكيل؟ »‬
‫ثبكاو ها كاّذ كَلاٌ يي ىك‪ ،‬ييوىا ْى چُل ٕلؾّء ثبهي يبَلِ ها کُل‪ ،‬هييهيي کوك ٔ پقِ اربم کوك ‪ .‬كلُ كاّذ هبه ٔ‬
‫هٕه ييکوك‪ .‬ثواي ثبكاو َجٕك‪ .‬اى ثٕيِ ْى كيگو ػوِ يي ََْذ‪ .‬کًو هاٍذ کوك کّ ثهُل ّٕك ‪ًَ .‬يرٕاََذ‪.‬‬
‫يِلٖم ىإَْبُ‪ ،‬يضم ًْبٌ نٕالي ىَگ ىكِ‪ٕ ،‬لا ييکوك‪ .‬كٔ كٍزِ ؽزي ربة ثبه رٍ پٍٕذ ٔ اٍزقٕاٌ ّلِ اُ ها‬

‫ػٔ ها ْم ثلْل‪ ،‬يب ّبيل ثيبيل ‪ ...‬گلذ‪« :‬نؼُذ فلا ثو كل ٍيبِ‬
‫ا‬
‫َلاّذ‪ .‬عؼلو ْى آيلِ ثٕك عهٕ‪ ،‬اَگبه يي فٕاٍذ‬
‫ّيطبٌ!» ٔ فى ّل ػٖب ها ثوكاّذ‪ ،‬گلذ ‪« :‬يزْکوو‪ ،‬فٕكو يي رٕاَى‪».‬‬
‫ثّ كٔ ٍبم ثبهيک ٔ اٍزقٕاَي فٕكُ َگبِ کوك‪ ،‬ثّ هگٓبي ثوعَزّء پْذ كٍذ فٕكُ ‪ .‬ثبالفوِ ْى ثهُل ّل‪.‬‬
‫پبْبُ يينوىيل‪ .‬ثّ ػٖب رکيّ كاك‪ .‬ػٖب ْى يينوىيل‪ .‬اگو ييرٕاََذ ؽيٕاَي ثقٕهك‪ ،‬چٓبه پُظ ٍيـ کجبة ثوگ‪،‬‬
‫هٔثّهاِ ييّل‪ّ .‬بيل ْى ًّْء ايُٓب ا‪ٙ‬ـبس ٔ اؽالو ثٕك ‪ .‬آكو گوٍُّ ًْيٍ ‪ٕٛ‬هْب ثبيل ثْٕك‪ .‬ثّ ‪ٛ‬وف آّپيفبَّ هاِ‬
‫اكزبك‪ ،‬كٍذ ثّ كيٕاه گوكذ ٔ هكذ‪ٕ .‬لاي ؿژ ٔ ؿٕژ گلذ‪« :‬آكيٓب رٍ ٔ ثلَْبٌ ثٕ يي كْل‪ ،‬اى ًْبٌ ؽيٕاَيبد اٍذ‪.‬‬
‫ايب ًّب‪ ،‬يبّبءهللا ثٕي ثچّء فوگُٕ‪ٍ ،َّ ،‬ؤ آىاك يي كْيل‪».‬‬
‫ييوىا کّ كاّذ كه يقچبنِ ها ثبى يي کوك‪ ،‬گلذ‪« :‬رٕ ثبكايذ ها ثقٕه‪ ،‬رٕي کبه يٍ كفبنذ َکٍ ‪».‬‬

‫فصل دوم‬
‫اى ايٍ آَٓبييْب ْى آثي گوو ًَيّل‪ ،‬آٌ ْى ايٍ يکي ثب ِّ اَگْذ ٔ كٔ ثُل هل ٔ آٌ کالِ ثيهگ ٕلاهري ٔ آٌ‬
‫چُل پو ّٕيل ىيو چبَّاُ ٔ آٌ ػيُک ّيّْ گوك كٍزَّقي‪ .‬ييوىا ثبيَزي يي هكذ كو كکبٌ ٔ ثّ اييل فلا‬
‫ييچَجيل ثّ کبٍجي‪ ،‬ؽزي يي كوٍزبك كَجبل ّبگوكُ‪ ،‬يِ ؽٍَ‪ .‬ثيچبهِ ها يک يبِ پيِ‪ ،َّ ،‬كهٍذ چٓم ٔ يک‬
‫هٔى ٔ چٓم ٔ يک ّت پيِ كٍذ ثّ ٍو کوكِ ثٕك ‪ .‬يک يْذ اٍکٍاً کق كٍزِ گناّزّ ثٕك ‪ .‬گلزّ ثٕك‪« :‬يٍ‬
‫ييهٔو ييك يب إلٓبٌ‪ّ ،‬بيل ْى ثؤو كٍذ ثّ كايبٌ ؽ‪ٚ‬ود ثْٕو‪ ،‬ثهکّ گوِ اى کبهو ثبى ّٕك ‪ .‬رٕ ْى ثؤ يک كکوي‬
‫ثواي فٕكد ثکٍ‪ .‬کبه ًٍَبهي کّ يي ثيُي کَبك اٍذ‪».‬‬
‫ؽبال چّ کبه ييکُل؟ فلا ييكاَل‪ ،‬آٌ ْى ٍو ٍويبي ىيَزبٌ ثب ىٌ ٔ ٍّ ةچّء هل ٔ َيىهل‪ .‬آكو ٍئپُظ ٍبنّ کّ‬
‫كيگو ًَيرٕاَل ثؤك كه كکبٌ رواّکبهي يب يکبَيکي ّبگوكي کُل ‪ْ .‬و ثوبل ٔ چوبني ْى کّ ثّ آكو کبه ًَيكْل‪،َّ .‬‬
‫فلا ها فُٕ ًَيآيل‪ .‬ييكوٍزل كَجبنِ‪ ،‬كٔربيي كکبٌ ها ؽَبثي گوكگيوي يي کُُل؛ يؼُي أل فٕكُ ثَى انهٓي‬
‫ييگٕيل ٔ كهِ كکبٌ ها ثبى ييکُل‪ ،‬يِ ؽٍَ ها ْى ٔايي كاهك عهٕ كکبٌ ها عبهٔيي کُل ٔ َى آثي ثپبّل ‪.‬‬
‫ييوىا يلهللا اى ايٍ كَلِ ثّ آٌ كَلِ ّل ‪ .‬رًبو ّت فٕاثٓبي پويْبٌ كيلِ ثٕك ‪ .‬يکياُ رٕي ؽًبو ػًٕيي ثٕك ‪ٍ .‬و‬
‫ثيُّ پو ثٕك اى آَٓبييْبي ٍىكاه‪ ،‬ثب كيٓبي ثهُل ‪ .‬رٕي فييُّ ْى پو ثٕك‪ّ .‬يوعّ ييهكزُل رٕي آة ٔ يب پْزک ٔ ٔاهٔ‬
‫ييىكَل‪ْ ًّْ ،‬ى کالِ ٕلاهري ثّ ٍو كاّزُل ٔ هيِ ثيي ثٕكَل ‪ .‬يکيّبٌ ؽزي آيل ٔ كيِ ها ّالل کوك ثّ ‪ٛ‬وف‬
‫كٍذ ييوىا ٔ ٔهزي آٌ کالف پو يٕ ها ثّ يچِ يؾکى کوك اى پبْبُ آيل ثبال ‪ .‬ييوىا ؽزي ؿَم َکوك‪ .‬ؿَم ٔاعت‬
‫كاّذ‪ ،‬ايب ييكاََذ کّ ىَِ يوكِ اٍذ ‪ .‬چواؽيّٕي ثّ كٍذ كٔيلِ ثٕك ثيؤٌ ‪ .‬رٕي كاالٌ کُبه ٔاعجيفبَّ‬
‫فٕهكِ ثٕك ىييٍ‪َ .‬زٕاََزّ ثٕك ثهُل ّٕك ‪ .‬چواؽ کُبه كٍزِ پذ پذ ييکوك ٔ يکي اَگبه کق ْو كٔ پبيِ ها نيٌ‬
‫ييىك‪ ،‬ثب ىثبٌ ىثو ٔ فيَِ يي کْيل ثّ كٔ کق پبيِ‪ .‬ثبالفوِ ْى كالک كيلُ‪ .‬ىيو ثبنِ ها گوكذ ٔ ثهُلُ کوك ٔ‬
‫آٔهكُ ثيؤٌ‪ .‬كه ٍوثيُّ كو‪ ٜ‬كٔ َلو ثٕكَل‪ ،‬ثّ هل ٔ ْيأد آكيٓب ‪ .‬كاّزُل ثّ َٕثذ ْى ها يْذ يبل ييكاكَل‪ّ .‬کم‬
‫ْى ثٕكَل ٔ ثب نجبٍٓبي يکوَگ‪ ،‬إال ً كٔههٕ ثٕكَل ‪ .‬گبْي يکيْبٌ ثواي ييوىا ّکهک كه ييآٔهك‪ ٔ ،‬آٌ يکي ٍوکٕكزِ‬
‫ييىك‪ .‬ييوىا ْو ‪ٔٛ‬ه ثٕك فيٌ ٔ چوک نجبً پّٕيل ‪ٔ .‬هزي هٍيل ثّ عهٕ اٍزبك ؽًبيي‪ ،‬كيل آَٓب ْى ايَزبكِ اَل ٔ‬
‫كاهَل ٍو كاكٌ پٕل رٕآثي رؼبهف ييکُُل‪ .‬أنِ كو‪ ٜ‬عبَى ٔ هوثبَى ثٕك‪ ،‬ثؼل ثّ پٌ کْيلٌ كٍذ ‪ٛ‬وف کْيل‪،‬‬
‫ثبالفوِ ْى كٍذ ثّ يوّ ّلَل ‪ .‬يکيْبٌ ييگلذ‪« :‬آفو آكو ؽَبثي‪ ،‬ثيهگ ٔ کٕچکي گلزّاَل‪».‬‬
‫اٍزبك ؽًبيي كو‪ ٜ‬ههيبَِ ها يي کْيل ٔ گبْي ْى ثّ ييوىا چًْک يي ىك يؼُي کّ ييثيُي؟‬
‫ثبالفوِ ييوىا کّ كاّذ ًَبىُ ه‪ٚ‬ب يي ّل‪ ،‬گلذ‪« :‬ؽبال ْو کٌ كاَگ فٕكُ ها ثلْل ‪».‬‬
‫ْو كٔ ثوگْزُل ‪ٛ‬وف ييوىا‪ ،‬ثب ْى ؽوف يي ىكَل‪ْ .‬و يک يي فٕاٍذ صبثذ کُل کّ فٕكُ ثيهگزو اًد ‪ .‬ييوىا‬
‫ًَيكًٓيل‪ ،‬گلذ‪« :‬إال ً اعبىِ ثلويبييل يٍ ؽَبة کُى ‪».‬‬
‫کّ يکلكؼّ يضم روهّ ثبال پويلَل ‪ .‬كٍذٔثبل رکبٌ ييكاكَل ٔ ثب ْى كاك يي ىكَل کّ چّ يؼُي يي كْل کَي پٕل‬
‫ؽًبو كيگوي ها ثلْل‪ .‬فٕكّبٌ انجزّ ثواكه ثٕكَل‪ ،‬يي گلزُل‪« :‬چبهٕ كٍزّء فٕكُ ها ًَيثوك‪».‬‬

‫ييوىا ػنه فٕاٍذ‪ ،‬فٕاِْ کوك هٔي ْى ها ثجٍُٕل ‪ .‬ثٍٕيلَل ٔ ثؼل ييوىا ها ؽَکَى کوكَل ‪ .‬ثب ْى گلزُل‪ًّ« :‬ب‬
‫ثلويبييل کي ثيهگزو اٍذ‪».‬‬
‫کُبه ْى ايَزبكَل‪ .‬يٕ ًَيىكَل‪ .‬ؽزي کالِْبّبٌ يک هل ٔ يک اَلاىِ ثٕك ‪ .‬ييوىا فٕاٍذ کالِ اى ٍو ثوكاهَل ‪ .‬ا‪ٛ‬بػذ‬
‫کوكَل ٔ ثبى ّبَّ ثّ ّبَّ عمٔ ييوىا ايَزبكَل ‪ .‬ييوىا كکو کوك کّ ايٍ يکي يک ْٕا کّ َّ يک ٍو َبفٍ ثيهگزو اٍذ‪.‬‬
‫آيل ثگٕيل‪ ،‬كيل آٌ يکي ثهُلرو اٍذ‪ ،‬ثؼل ايٍ يکي ‪ًْ .‬يٍ‪ٕٛ‬ه گوكٌ يي کْيلَل يب ٍيُّ هاٍذ يي کوكَل ٔ هل‬
‫ييکْيلَل ٔ ثّ َٕثذ ثهُل ٔ ثهُلرو يي ّلَل رب ٔهزي کّ ٍو ْو كٔربّبٌ فٕهك ثّ ٍلن گُجل‪ .‬ؽزي اَگبه ٍو ٔ‬
‫ّبَّْبّبٌ اى ْٕاکِ ٍٔ‪ ٜ‬گُجل ثيؤٌ هكذ ‪ .‬ثبى ْى ثهُلرو يي ّلَل‪ ،‬کّ ييوىا كٔيلِ ثٕك ثيؤٌ‪ ،‬عيؾ ىَبٌ اى پهّْبي‬
‫فيٌ ٔ ربهيک آيلِ ثٕك ثبال ‪ .‬ايب ًَيهٍيل‪َ .‬زٕاََزّ ثٕك ثّ آٌ كُّْء هٍّٔ ثوٍل رب چّ هٍل ثّ کٕچّ‪ ،‬کّ ثيلاه‬
‫ّلِ ثٕك‪ .‬نؼُذ فلا ثو كل ٍيبِ ّيطبٌ ! كػبي فٕاة پويْبٌ ها ْى فٕاَل ٔ ثّ عبَت چپ فٕك ٍّ ثبه آة كْبٌ‬
‫اَلافذ‪ ،‬کّ ٕلاي ؿژ ٔ ؿٕژ ها ُّيل ‪َ .‬گبِ کوك‪ ،‬عؼلو فٕكُ ثٕك ‪ .‬چْى ثَذ ٔ ؽزي گّّٕء نؾبف ها ثو ٕٕهد‬
‫کْيل‪ ،َّ .‬ثيلاه ثٕك ٔ ْيچ كػبيي ْى عهٕكاه ؿژ ٔ ؿٕژْبي أ َجٕك ‪ .‬كاك ىك‪« :‬چيّ عؼلو؟ چّ ييفٕاْي؟»‬
‫گلذ‪« :‬اهثبة‪ ،‬ثهُل ثْٕيل ‪».‬‬
‫«ثهُل ثْٕو کّ چي ثْٕك؟ »‬
‫«ًَبىربٌ كاهك ه‪ٚ‬ب ييّٕك‪ .‬ثؼلُ ْى يبْب ًَي رٕاَيى ثيکبه ثبّيى ‪».‬‬
‫گلذ‪« :‬فٕة‪ ،‬ثؤ ٍو پيُّكٔىيذ‪ .‬اهال ً ثّ عبي آٌ ًَلْبد يک علذ کلِ ثواي فٕكد ثلٔى ‪ .‬چوو کّ كاهي‪».‬‬
‫«يٍ پيُّكٔىو‪ ،‬اهثبة‪ َّ ،‬کلبُ‪ ،‬فه‪ ٜ‬ثهلو ثّ رّ کلِ رقذ ثيُلاىو يب َؼم ثيَى‪ ،‬يب اگو ثقٕاْيل كهى ٔ كٔهىي ها ثقيّ‬
‫ثيَى‪ ،‬يب ٕٔهّ‪».‬‬
‫ييوىا ثهُل ّل‪ ،‬فًيبىِ اي کْيل ٔ يْذ ثّ ٍيُّ کٕثيل ‪ .‬يلٖم پبْب ٔ ؽزي كٍزٓبُ ًْچُبٌ ىَگ ىكِ ثٕك‪ .‬کزوي ها‬
‫هٔي گبى گناّذ‪ ،‬ثؼل ْى هكذ ٕٕهري ٕلب كاك‪ ،‬كْبٌ ّٕيّاي کوك‪ ٕٙٔ ،‬گوكذ‪ .‬ؿژ ٔ ؿٕژ ثهُل ّل‪ .‬پبييٍ پبي أ‬
‫ايَزبكِ ثٕك‪ ،‬آٍزيٍ ْب ثبالىكِ‪ .‬ثو كٔ ٍى ثهُل يي ّل‪ .‬ثهُل ييّل کّ ثّ کغب ثوٍل؟ ييوىا چٓبه پبيّء اٍجبة آهايِ‬
‫ىَِ ها اى اربم فٕاة آٔهك‪ .‬ثؼل ْى کّ عبًَبىُ ها پٍٓ کوك‪ ،‬كًٓيل کّ عؼلو يي فٕاْل ثّ أ اهزلا کُل ‪ .‬ؽوكي َيك‪ .‬چّ‬
‫ػيجي كاّذ؟ ايب چوا ثبكاو؟ ييوىا گلذ ‪« :‬عؼلو‪ٍ ،‬غلِ ثو فٕهكَيٓب ٕؾيؼ َيَذ ‪».‬‬
‫عؼلو گلذ‪« :‬ايٍ ثبكاو اٍذ‪».‬‬
‫«فٕة‪ ،‬فٕهاکي اٍذ‪».‬‬
‫«ػوٗ کوكو اهثبة‪ ،‬ثبكاو اٍذ؛ ثب فويب يب گّٕذ يب ْو چيي كيگوي کّ آكيٓب يي فٕهَل كوم كاهك‪».‬‬

‫كبيلِاي َلاّذ ‪َ .‬يذ کوك‪ٛ .‬وف هاٍزِ ايَزبك ِ ثٕك‪ .‬يک ٔعت ػوجزو‪ .‬ثّ هکٕع کّ هكذ كيلُ ‪ .‬رّ ًٍٓبيِ ها ثّ‬
‫ْى چَجبَلِ ثٕك‪ .‬كٔ كٍذ ثو ىإَاٌ گناّزّ ثٕك ‪ .‬كه ٍغلِ ْى كيلُ ‪ .‬ؽ‪ٕٚ‬ه ههجِ ها ثّ ْى يي ىك‪ .‬فلا هجٕل کُل‪.‬‬
‫چّ گوكزبهي ّلِ ثٕك! ٔهزي ٍالو كاك‪ ،‬عؼلو گلذ‪« :‬اهثبة‪ًّ ،‬ب ٕجؾبَّ ربٌ ها ثقٕهيل‪ ،‬يٍ يي فٕاْى يکثبه ْى‬
‫كُواكي ثقٕاَى‪».‬‬
‫ييوىا ْى ثبيَذ ثبى ييفٕاَل‪ ،‬ايب َقٕاَل ‪ .‬چطٕه يي رٕاََذ ثگٕيل کّ رًبو يلد ثب كْبٌ ثَزّ رب َيَل ىيو فُلِ ٔ‬
‫ؽزي كه هکٕع هکؼذ كٔو گويّاُ َگيوك‪ ،‬پٍٕذ ىإَيِ ها ٔيْگٌٕ گوكزّ اٍذ؟ ييوىا گلذ ‪« :‬پٌ رٕ ثؤ يک عبي‬
‫كيگو‪ ،‬يٍ ييفٕاْى ثب فلا هاى ٔ َيبى کُى رب ثهکّ كوعي ثوٍبَل‪».‬‬
‫ثبكايِ ها کّ ثوييكاّذ‪ ،‬پوٍيل ‪« :‬اى كٍذ يٍ کّ ًَي فٕاْيل هاؽذ ثْٕيل؟ »‬
‫«َّ‪ ،َّ ،‬ثؤ عبَى‪».‬‬
‫«َلويُى کّ ًَيکُيل؟»‬
‫ثبيَزي رًبُ ييکوك‪ .‬عبًَبىُ ها عًغ کوك‪ ،‬عؼلوُ ًْبٌ ‪ٛ‬وكٓب ثٕك ‪ُٕ .‬لني ها کْيلِ ثٕك عهٕ ٔ ثّ ْو عبٌ‬
‫کُلَي ثٕك هكزّ ثٕك هٔي يبّيٍ هفزْٕيي ََْزّ ثٕك ‪ .‬كٔ پبيِ ها رکبٌرکبٌ ييكاك ٔ ؿژ ٔ ؿٕژ ييکوك‪« :‬يب يضم‬
‫ًّب فبکيٓب ّيهّ ٔ پيهّ َلاهيى‪ٕ ،‬بف ٔ ٍبكِ ايى‪ ،‬يضم کق كٍذ ‪».‬‬
‫کق كٍزِ چيٍ ٔ چؤک كاّذ ٔ پُظ ّبفک اَگْزٓبُ کظ ٔ کٕط اى ايُغب ٔ آَغبي کق كٍزٓبُ هٔييلِ ثٕك ‪.‬‬
‫ييوىا گلذ‪« :‬ثّ كل َگيو‪ .‬يٍ كو‪ ٜ‬فُلِاو گوكذ‪».‬‬
‫«اى چي؟»‬
‫«فٕة‪ٔ ،‬هزي كيلو ًٍٓبد ها ثوبػلِ کُبه ْى گناّزّ اي‪ ،‬يب كهٍذ َٕک رييروُ ها ثّ عبي َّذ پب ثو ىييٍ‬
‫ييگناهي‪َ ،‬زٕاََزى عهٕ فٕكو ها ثگيوو ‪».‬‬
‫«يٍ ْى كاّذ فُلِاو ييگوكذ‪ ،‬ايب ىنٕ فٕكو ها گوكزى ‪».‬‬
‫«اى چي؟»‬
‫«ْيچي اهثبة‪ ،‬ػبكد ييکُى‪ .‬ثّ هٕل ًّب فلا فٕكُ هجٕل ثکُل ‪».‬‬
‫َبٌ ٔ پُيو ٔ ؽزي يوثب هٔي ييي آّپيفبَّ گناّذ‪ ،‬كٔ نيٕاٌ ْى ّيو كاؽ ‪ .‬كٔ ثْوبة ٔ كٔ کبهك ثوك‪ .‬كٔ چبي ْى‬
‫هيقذ‪ .‬پٌ أ ْى فُلِاُ گوكزّ ثٕك‪ .‬ايب عؼلو ًْچُبٌ ثو يبّيٍ هفزْٕيي ََْزّ ثٕك ‪ .‬ييوىا گلذ‪« :‬ثبالفوِ‬

‫ييآيي يک چييي ثقٕهي‪ ،‬يب َّ؟ »‬
‫«چي؟ ًّب ييفٕاْيل ًّْء ايُٓب ها ثقٕهيل‪ ،‬آٌ ٔهذ ثّ يب ييفُليل؟ »‬
‫ػٖجبَي ثٕك ٔ ؽبال علذ ًٍٓبيِ ها ثّ ثلَّء هفزْٕيي يي ىك‪« :‬ثبهْب ُّيلِايل يب فٕاَلِ ايل کّ يَزؾت اٍذ‬
‫کّ آكو كو‪ ٜ‬يک عٕه ؿنا ثقٕهك‪ ،‬ايب ثبى ‪ ...‬آٌٔهذ ثّ ايٍ ًٍٓبي وا ‪»...‬‬
‫ييوىا گلذ‪« :‬رٕ ْى کّ فُلِ اد گوكزّ ثٕك‪ ،‬ؽزًبً ْى ثّ َّذ پبي يٍ فُليلِ اي‪».‬‬
‫«َّ‪َّ ،َّ ،‬ززبٌ ها كهٍذ گناّزّ ثٕكيل‪ ،‬ايب ايٍ ‪ٕٛ‬ه کّ ًّب فبکيٓب فى ييّٕيل‪ ،‬يضم ايٍ اٍذ کّ يک چٕة‬
‫فْک ها ثّ ىٔه فى کُُل‪َٖ ،‬لّ ٔ َيًّ فى ييّٕيل‪ .‬ؽ‪ٕٚ‬ه ههت ْى َلاهيل ‪ٍ .‬يكِربٌ ْى ًْيٍ‪ٕٛ‬ه اٍذ‪.‬‬
‫ىيوچًْي ْى ْي ثّ ايُيا ٔ آَيا َگبِ ييکُيل‪ ،‬يورت ْى ثب ايٍ يب آٌ كٍذ فٕكربٌ ها يي فبهاَيل‪ ،‬گبْي ْى ثب ْو‬
‫كٔ رب‪ .‬آٌٔهذ ثّ يب ييفُليل؟ »‬
‫ييوىا كاك ىك‪« :‬ثبالفوِ ييآيي‪ ،‬يب َّ؟ »‬
‫«يٍ كاهو ييفٕهو‪ ،‬اهثبة‪».‬‬
‫«ؽزًبً ْى ثبكاو ييفٕهي؟ »‬
‫ةَٕک ىثبٌ گهٕنّ اي ٍليل ٔ کق کوكِ ها اى ييبٌ كٔ نت ثيؤٌ كاكِ ثٕك ‪ .‬ييوىا كنِ إّٓة ّل ‪ .‬پٌ ايٍ ْٕاييْب‪ ،‬يب‬
‫ا‬
‫إال ً اْم ْٕا‪ ،‬ثبكاو ها يييکُل‪ ،‬اَگبه آة َجبد يب َجبد ثبّل ‪ .‬كٔه كْبَِ ؿهذ ييكاك‪ .‬گبْي ايٍ ٔ گبْي آٌ نپِ‬
‫فبني ييّل‪ .‬چّ يهچ ٔ يهٕچي ْى يي کوك‪ .‬ييوىا كو‪ ٜ‬يک نيٕاٌ ّيو فٕهك ٔ چُل نوًّ َبٌ ٔ پُيو ْى ٍن ىك ‪.‬‬
‫فغبنذ ييکْيل کّ چبي ْى ثقٕهك ‪ .‬ثب ؽَود گلذ‪« :‬فلا ثيبيوى ىَى کّ ىَلِ ثٕك‪ٕ ،‬جؾبَّ او کّ رًبو ييّل‪،‬‬
‫ههيبٌ ها چبم ييکوك‪ ،‬ييگناّذ عهٕو‪ ،‬ايب ؽبال ٍبل ثّ ٍبل‪ ،‬كهيؾ اى پبهٍبل ‪».‬‬
‫عؼلو ًْبٌ‪ٕٛ‬ه يهچ ٔ يهٕچ کُبٌ گلذ‪« :‬ثواي ًْيٍ كيؤى ػوٗ کوكو ثبيل ىٌ ثگيويل‪ ،‬ثّ هٕل هليًيٓب فبَّء ثي ىٌ‬
‫يضم اىام ثيآرِ اٍذ ‪ٙ .‬ؼيلّء يب‪ ،‬انجزّ فبَى ثيهگ‪ ،‬فلا ػًوُ ثلْل ىٔاْوي اٍذ‪ ،‬ثّ ثچّ ْب ييهٍل‪ ،‬ظوف‬
‫ييّٕيل‪ ،‬هفذ يي ّٕيل‪ْ .‬و چّ ْى يٍ ثقٕاْى‪ُْٕ ،‬ى نت رو َکوكِ‪ ،‬ىنٕو يي گناهك‪ .‬ايب فٕة‪ ،‬گبْي ؽلاهم‬
‫ْلزّاي يکثبه ثبيل اكثِ کوك رب َکُل كيهِ يبك ُْلٍٔزبٌ کُل ‪».‬‬
‫کًوثُلُ ها ثبى کوك‪ ،‬پيواُِْ ها ثبال ىك ٔ کالف ثبهيکي ها اى كٔه کًوُ ثبى کوك کّ اَگبه ىَلِ ثٕك ٔ كٔه يچ كٍزِ‬
‫ييپيچيل‪ .‬عؼلو گلذ‪« :‬ييگٕيى‪ ،‬آْبي ‪ٙ‬ؼيلّ‪ ،‬يضم ايُکّ ثبى فّٕي ىيو كنذ ىكِ ‪ ».‬فٕكُ ييآيل‪ ،‬كيؤ كهاى‬
‫ييکْل ىنٕ هٔيى ٔ يٍ ثب ايٍ كِ ربيي ثِٓ ييىَى‪ .‬آؿ ٔ ٔاؿ ًَيکُل‪ ،‬ايب ثّ فٕكُ يي پيچل‪ .‬هٍى يب ًْيٍ اٍذ‪.‬‬
‫ثؼلُ رب يک ْلزّ‪ ،‬كٔ ْلزّ يضم چوؿ گبهي يي چوفل‪ ،‬ايب ٕلاُ كهًَي آيل‪».‬‬

‫ييوىا نوًّاي ها کّ اى گهُٕ پبييٍ ًَي هكذ‪ ،‬ثب كٍذ گوكذ ٔ ثّ كٍزْٕيي كٔيل‪ .‬كل ٔ هٔكِاُ پيچ يي فٕهك ٔ آثي‬
‫رهـ اى كْبَِ ثيؤٌ ىك‪ .‬اَگْذ ثيـ ؽهوِ کوك ‪ .‬ايٍثبه ىهكآثّاي رهـ ٔ نيط كٍزْٕيي ها پو کوك ‪ٕ .‬لاي ؿژ ٔ ؿٕژ‬
‫گلذ‪ٍ« :‬وكيزبٌ ّلِ اهثبة‪ ،‬يک اَگْزبَّء َجبد آة ثيَيل ٔ ثقٕهيل ‪».‬‬
‫ييوىا كاك ىك‪« :‬اگو ثهلي‪ ،‬ثؤ كهٍذ کٍ ‪».‬‬
‫عغكو اى آٍزبَّ ؿيجِ ىك ‪ .‬پيْبَي ييوىا كاّذ ريو يي کْيل ٔ ٍوُ گيظ يي هكذ‪ .‬چْى ثو ْى گناّذ ‪ .‬كِ‬
‫كهيوّ يب ّبيل ْياه ٍبل ًْبٌ‪ٕٛ‬ه يبَل‪ .‬ثبالفوِ ثهُل ّل ٔ آة ٍوك ثّ ٕٕهرِ ىك ‪ٕٕ .‬هرِ ها كه آيُّ َگبِ کوك ‪ .‬پبييٍ‬
‫ي عهٕ ٍوُ يک يٕي ٍيبِ كيلِ ًَي ّل‪ .‬كو‪ٜ‬‬
‫چًْٓبُ کجٕك ّلِ ثٕك ٔ گَّٕ ْبُ كؤ هكزّ ثٕك‪ .‬ؽبال كيگو ؽذ‬
‫چُلربيي ؽُبيي ثٕك‪ .‬چّ ثاليي ٍو فٕكُ آٔهكِ ثٕك ! ثيؤٌ کّ آيل‪ ،‬عؼلو ها َليل ‪ .‬رٕي آّپيفبَّ‪ ،‬هٔي يبّيٍ‬
‫هفزْٕيي‪ْ ،‬ى َجٕك‪ .‬كاك ىك‪« :‬عؼلو!»‬
‫عٕاثي َُْيل‪ :‬رٕي پُظكهي ْى َجٕك‪ .‬کبؿنْب ًْچُبٌ پقِ اربم ثٕك ‪ .‬ػجبيِ ٍٔ‪ ٜ‬كايوِء يُلل اكزبكِ ثٕك‪ .‬گلذ‪:‬‬
‫«عؼلو‪ ،‬کغبيي؟»‬
‫کيَّاُ کُبه كه ثٕك‪ .‬كٔ ًَل پبيِ ْى کُبهُ اكزبكِ ثٕك ‪ٍُ .‬لاٌ ًْچُبٌ ٍٔ‪ ٜ‬اربم ثٕك‪ ،‬ؽزًبً كؤ هكزّ ييبٌ كهى كٔ‬
‫يٕىائيک‪ .‬کبُ هكزّ ثبّل ‪ .‬کبؿنْب ها عًغ کوك‪ٍُ .‬لاٌ ها ثّ ْو عبٌ کُلَي ثٕك اى كهى يٕىائيک ْب ثيؤٌ کْيل ٔ‬
‫اَلافذ رٕي کيَّ‪ .‬كٔ رکّ ًَل ها ْى اَلافذ ‪ .‬هبني ها گناّذ ىييٍ ٔ پٍٓ کوك ‪ .‬يقلِ ٔ رقزّپٍٕزِ ها ْى‬
‫اَلافذ رٕي ّبَِْيٍ‪ .‬چّ َلٌَلَي ييىك‪ .‬کيَّ ها ثوك گناّذ گّّٕء ُٕلٔهقبَّ ‪ .‬ؽبال ييرٕاََذ ههيبَي‬
‫چبم کُل‪ .‬هٔي رقزّپٍٕزِ يي ََْذ‪ ،‬پْذ ثّ يقلِ‪ ٔ ،‬ثّ کبو كل كٔكي يي گوكذ ٔ ًه كوٕذ كکو يي کوك کّ‬
‫چّ فبکي ثبيل ثّ ٍوُ ثوييك‪ .‬ثّ يِؽٍَ کّ پيـبو يي كْل رب ثيبيل ٔ عبهٔ ٔ گوكگيوي كکبٌ ْى هٔي ّبفِ ثٕك ‪.‬‬
‫رب ػيل کّ چييي ًَبَلِ ثٕك ‪ .‬ىؿبنٓب ها رٕي آرِ گوكاٌ چيل ٔ ثوك گناّذ هٔي اعبم گبى‪ .‬فلا ييكاَل چُلرب ٍلزّ‬
‫كٍذ يوكو كاّذ‪ .‬اًٍِ اٍذ کّ هثب ٔهاكزبكِ‪ .‬پک أل ها کّ ىك كکو کوك ثؤك ػبيم كؤُ ثهٕهعبد ثْٕك ‪ .‬چّ‬
‫ٕلي ييثُلَل ثواي يک اٍزکبٌ ٔ َؼهجکي ! كٔيَذ رب ْى کّ ثلؤّل ٔ هٔي ْو يکي يک رٕيبٌ ثقٕهك‪ ،‬فوط كکبٌ‬
‫کّ كهييآيل‪ .‬کلِ کزبَي ثچگبَّ ْى ثبىاه كاهك ‪ .‬چطٕه اٍذ هاِ ثيلزل ْو چّ هبّن رٕي ثبىاه َْذ ثـ هك ٔ كو‪ٜ‬‬
‫چُل يبِ رٕي اَجبهُ ثقٕاثبَل؟ يٓو ٔ رَجيؼ ْى ُْٕى يي فوَل‪ .‬يظُّء اَگْزو ػوين ها رهلُي ْى يي رٕاَل ثپوٍل ‪.‬‬
‫ههيبٌ چّ کيلي كاّذ‪ .‬چطٕه اٍذ ثّ كفزوْبُ ثگٕيل ٔهّکَذ ّلِ ‪ .‬ثّ ٕليوِ يي گٕيل ثّ اٍيعبَزبٌ‬
‫ثگٕييل‪ْ ،‬و کي فوثيِ فٕهكِ ثبيل پبي نوىُ ْى ثُْيُل ‪ْ .‬ي هكزي رٕي فيبثبَٓب ػوثلِ کْيلي‪ ،‬پٌ ؽبال ثکِ ‪ .‬ثّ‬
‫‪ٛ‬بْوِ ييگٕيل‪َ ،‬لاهو ثبثب‪ْ ،‬بٌ ٔ ْبٌ‪ٔ ،‬هّکَذ ّلو ‪ .‬ثّ يؾًلؽَيٍاُ ييَٕيَل‪ ،‬يٍ کّ ايُغب اٍکُبً‬
‫چبپ ًَيىَى‪ ،‬يک کبهي پيلا کٍ ‪ .‬يگو كيگواٌ چّ کبه ييکُُل؟ ربىِ آهب چّ يي فٕاَل؟ ههبٕي ثبى ّوف كاهك ‪.‬‬
‫ييگٕيل‪ْ ،‬يچ كٔنزي رٕي كَيب ثب کبهرٌٕ يقبنق َيَذ ‪ .‬ثيهگ ٔ کٕچک ْى َلاهك‪ْ ،‬و کَي ثّ ثيي کّ ثّ يبرؾذ‬
‫ٕبؽجِ ّبؿ ثيَل ييفُلك‪ .‬كو‪ ٜ‬كٔ ٍبل‪ ،‬ثبثب‪ ،‬كٔ ٍبل يبَلِ ‪ .‬ايب اهى كٔنزي ثِٓ َلاكَل ‪ .‬گلزُل‪ ،‬ثيذانًبل ها کّ‬
‫ًَيّٕك ٕوف ايٍ کبهْب کوك‪.‬‬
‫ثهُل ّل‪ .‬ثبيَزي ّؤع ييکوك‪ .‬إال ً ييًپوك ثّ ثبعي‪ ،‬فٕاْو فٕاَلِء يوؽٕو ىَِ‪ ،‬رب يک ىٌ كٍذ ٔكلپبک‬
‫ثوايِ پيلا کُل ‪ًْ .‬يّْ رٕي كٍذ ٔ ثبنِ اى ايٍ ‪ٕٛ‬ه ىَٓب َْذ‪ٕ .‬يـّاُ يي کُل‪ًْ ،‬يٍ کّ گّٕذ ٔ پٍٕزي‬

‫ثوايِ ثبه ثگناهك ٔ ثّ ايُغبْب يک عبهٔيي ثيَل ٔ فويلي ثکُل کبكي اٍذ ‪ .‬أ کّ كيگو عٕاٌ َيَذ‪ .‬ييوىا کلِ ٔ کالِ‬
‫کوك‪ .‬ثب ارٕثًٕ ييهكذ‪ .‬يکلكؼّ كيلي ّت ٔ َٖق ّجي ثّ يبّيُِ اؽزيبط پيلا کوك ‪ٔ .‬هزي ػٖبىَبٌ اى كاالٌ‬
‫ييگنّذ ثٕي چوو يبَلِ ثّ كيبؿِ فٕهك ‪ .‬پٌ عؼلوفبٌ اى ًْيٍ كاالٌ گنّزّ ثٕك ‪ .‬كه ها چطٕه ثبى کوكِ ثٕك؟‬
‫ّبيل َٕک كيِ ها گيو كاكِ اٍذ ثّ ايٍ چلذ ٔ فٕكُ ها کْيلِ ثبال‪ .‬كه ها کّ ثبى کوك فْکِ ىك‪ .‬ؽ‪ٚ‬ورْبٌ هٔي‬
‫ٍکٕي كه ََْزّ ثٕك ٔ كيِ ها ثّ كٍذ گوكزّ ثٕك ٔ يضم ىَغيو كٔه اَگْذ ٔ ؽزي يچِ يي چوفبَل‪ .‬عؼلو اى‬
‫پْذ كٔ ّيّْء گوك‪ ،‬آٌ كٔ چْى اّک آنٕك َگبِْ يي کوك‪ ،‬ؽَبثي گويّ کوكِ ثٕك‪.‬‬
‫«پٌ رٕ َوكزي؟ »‬
‫«يب يضم ًّب فبکيٓب ثئكب َيَزيى‪ ،‬اهثبة‪».‬‬
‫کَي ٍالو کوك‪ .‬ييوىا ٔؽْذ ىكِ ػهيکي گلذ ٔ كايٍ پبنزٕيِ ها عهٕ ايٍ اْم ْٕايِ گوكذ ‪ .‬هكزگو يؾهّ ثٕك‪.‬‬
‫گلذ‪« :‬ىيبهد هجٕل‪ ،‬ؽبعي‪».‬‬
‫كاّذ عبهٔ ييکوك‪ .‬ييوىا گلذ‪« :‬کلاو ىيبهد؟ يوي٘ ثٕكو ‪ .‬پبو ‪ٙ‬وة كيلِ ثٕك‪ .‬فبَّء كفزوو ثٕكو‪».‬‬
‫عؼلو كاّذ ؿژ ٔ ؿٕژ ييکوك کّ ييوىا كٍذ ثوك رب يضال ً عهٕ كْبَِ ها ثگيوك ‪ .‬كٔ ٍّ ربه هٔي چبَّء عؼلو رٕي‬
‫كٍزِ كؤ هكذ‪ .‬كٍزِ ها ػوت کْيل ٔ آَْزّ ىيو نت گلذ ‪« :‬رٕ فلّ ّٕ‪».‬‬
‫عؼلو عيؾ ىك‪« :‬كاهيل فلّاو ييکُيل‪ ،‬اهثبة‪ .‬كٍززبٌ ها ثوكاهيل ‪».‬‬
‫«گلزى‪ ،‬فلّ ّٕ‪».‬‬
‫هكزگو گلذ‪« :‬چي كويٕكيل؟ »‬
‫«ْيچ‪ ،‬عبَى‪ .‬كاّزى ثب فٕكو ؽوف يي ىكو‪».‬‬
‫هكزگو هاِ اكزبك‪ ،‬ؿو ييىك‪« :‬ايٍ ْى كّذ ٕجؼ يبٌ‪ ،‬يوكو يوٗ كاهَل ‪ّ .‬بيل ْى ىكِ ثّ کهّ اُ‪».‬‬
‫ييوىا آَْزّ گلذ‪« :‬كيلي؟ »‬
‫عؼلو فُليل‪َ« :‬زوٍيل‪ ،‬اهثبة ‪ .‬كو‪ًّ ٜ‬ب ٕلاي يوا يي ُّٕيل‪».‬‬
‫ييوىا ثب ػٖجبَيذ گلذ‪« :‬ايٍ ها کّ يطًئُى‪ ،‬ثواي ايُکّ اگو ْى ثَُْٕل ًَي كًُٓل چّ ّکوي يي فٕهي‪ .‬ايب يٍ‬
‫چي؟ ًْيٍ ايؤى ٔ كوكاٍذ کّ چٕ ثيلزل ييوىا يلهللا كيٕاَّ ّلِ ‪».‬‬

‫يکي كيگو كاّذ اى رّ کٕچّ يي آيل‪ .‬ثبى كايٍ پبنزُٕ ها عهٕ عؼلو گوكذ ‪ .‬عؼلو گلذ‪« :‬ثبى کّ كاهيل ايٍ کبه ها‬
‫ييکُيل‪ْ .‬يچکٌ يوا ًَي ثيُل‪ .‬يک ٍبػذ اٍذ آ كيٓب هك ييَّٕل‪».‬‬
‫هاٍذ ييگلذ‪ .‬ييوىا َلَي کْيل ‪ .‬انؾًلهلل‪ .‬ايب فٕكُ چي؟ ثبيَذ اّبهِ يي کوك‪ .‬کبُ ىثبٌ کو ٔ النٓب ها يبك‬
‫ييگوكذ‪ .‬ثب ٕلٔم‪ٍ ،‬وُْگ ثبىََْزّ‪ٍ ،‬الو ٔ ػهيک کوك ‪ٕ .‬لٔم گلذ‪« :‬ؽبل فبَى چطٕه اٍذ؟ »‬
‫اَگبه گِّٕ ْى ًَي ُّيل‪ .‬هًٍِ ًْيٍ ثٕك ‪ .‬گلذ‪« :‬ثّ فبَى ًالو ثوٍبَيل !» چّ يؼُي كاّذ؟ پُظ ٍبل‬
‫اٍذ کّ آٌ فلاثيبيوى يوكِ ٔ ايٍ ْو ثبه ثبى ٍالو يي هٍبَل‪ .‬ػٖبىَبٌ ييهكذ‪ .‬اى عؼلو پوٍيل‪« :‬ىثبٌ اّبهِ کّ‬
‫ثهلي؟»‬
‫«چي؟ ىثبٌ اّبهِ كيگو چيَذ؟ »‬
‫«ًْيٍ ىثبَي کّ کو ٔ النٓب ثبْبُ ؽوف ييىَُل‪ ،‬رٕي رهٕيييٌٕ ْى َْبٌ يي كُْل‪ .‬فبَىي كهً يي كْل‪ ،‬يضال ً‬
‫ثواي كهفذ يب َبٌ ثب كٍذ يب اَگْذ ْب ؽوکبري ييکُُل‪».‬‬
‫«يب کو ٔ الل َلاهيى‪ .‬رهٕيييٌٕ ها ْى ُْٕى افزواع َکوكِ ايى‪ ،‬ايب هواه اٍذ ثکُيى ‪».‬‬
‫كا‬
‫رهٕيييٌٕ ٍوُ ها ثقٕهك‪ ،‬ايب کو ٔ الل چوا كيگو َلاهَل؟ پوٍيل ‪« :‬يؼُي رٕي يًهکذ ًّب ؽزي يک کو ٔ الل ْى پي‬
‫ًَيّٕك؟»‬
‫«يب ًّْ كو‪ ٜ‬ثبكاو ييفٕهيى‪ .‬يٍ کّ ػوٗ کوكو‪».‬‬
‫«ثهّ‪ ،‬ثبكاو‪ ،‬ييكاَى‪».‬‬
‫ثب ايًٍّْ اّبهِ کوك کّ ثؤك رٕ ٔ كٍزي ها ٍُلاٌ کوك ٔ ثّ اَگْذ اّبهِء چکِ کوكِ ثو آٌ ىك ‪ .‬عؼلو گلذ‪« :‬پٌ‬
‫اي ‪».‬‬
‫ًْيٍ ها يي گٕييل ىثبٌ اّبهِ؟ ايٍ ها کّ يب فيهي ٔهذ اٍذ افزواع کوكِ و‬
‫ييوىا كيگو كاّذ فٌٕ فَِٕ ها يي فٕهك‪َ .‬گبْي ثّ ايٍ ‪ٛ‬وف ٔ َگبْي ثّ آٌ ‪ٛ‬وف کوك‪ .‬کَي َجٕك‪ََْ .‬ذ‬
‫هٔثّهٔي عؼلو‪ ،‬كٔ نجّء کالِْ ها گوكذ ٔ كاك ىك ‪« :‬يٍ ثب رٕ چّ کبه کُى؟»‬
‫عؼلو كو‪ ٜ‬ثب كٔ چْى اى ؽلهّ كهآيلِ َگبِْ يي کوك‪.‬‬
‫«ْبٌ‪ ،‬چّ کبه کُى؟ اگو َٕکو يب ؽزي ؿالو ؽهوّثّگُٕ َقٕاْى‪ ،‬ثبيل کي ها ثجيُى؟ »‬
‫عؼلو كيِ ها هْب کوك‪ .‬كو عًغ ّل‪ ،‬اى ييبٌ كٔ ًٍِ ٍو فٕهك ٔ َبپليل ّل ‪ .‬إال ً كاّذ نت ٔهييچيل‪َّ .‬‬
‫چبَّاُ کّ آٌ چُل ّٕيل ىيو چبَّ كاّزُل رکبٌ رکبٌ ييفٕهكَل‪ْ .‬و كٔ گَّٕاُ كؤ هكزّ ثٕك‪ ٔ ،‬پبي ْو كٔ چًِْ‬

‫کجٕك ييىك‪ .‬اگو آٌ كو کّ ؽبال يؼهٕو َجٕك کغبيِ پُٓبٌ کوكِ اٍذ َجٕك‪ ،‬اَگبه انًضُبي فٕكُ ثٕك ‪ .‬ييوىا كٔ نجّء کالِ‬
‫عؼلو ها ٔل کوك‪ ٔ ،‬ايٍ ثبه ثب يٓوثبَي گلذ‪« :‬ظوف کّ ًَيّٕيي؛ ههيبٌ ها ْى کّ ىَٓب ثبيل چبم کُُل؛ ‪ٙ‬ج‪ ٔ ٜ‬هث‪ٜ‬‬
‫فبَّ ْى کّ اَگبه هثطي ثّ رٕ َلاهك؛ آٌ ْى کّ اى هٖو ٔ گَغذ‪ ،‬پٌ رٕ چّ ؿالو ؽهوّ ثّگّٕي َْزي؟ »‬
‫ًْچُبٌ َگبِْ يي کوك ٔ گهٕنّْبي هيي اّک اى گّّٕء چًْٓبُ يي ؿهزيل‪ .‬ييوىا گلذ‪« :‬ؿه‪ ٜ‬کوكو‪ ،‬ثبثب‪ْ ،‬ياه‬
‫ثبه ؿه‪ ٜ‬کوكو‪ ،‬پْذ كٍزى ها ْى كاؽ يي کُى کّ كيگو چهَّْيُي َکُى‪».‬‬
‫اى رّ ؽهن عؼلو ٕلاي همهم آة ييآيل‪ .‬يکي كٔ ؽجبة ْى اى گّّٕء كْبَِ ثيؤٌ ىك ٔ يضم ؽجبة کق ٕبثٌٕ يؼهن‬
‫ييبٌ ٕٕهد ييوىا ٔ عؼلو يبَل‪ .‬ييوىا ثهُل ّل ‪ .‬عؼلو كاّذ‪ ،‬ايٍثبه‪ ،‬هاٍزي هاٍزي گويّ يي کوك‪ .‬پٌ اْم ْٕا‬
‫همهم ييکُُل‪ّ .‬بيل ْى كنْبٌ يي روکل‪ ،‬اى ؿّٖ هم يي ىَل ٔ ييروکل ٔ ؽجبة‪ ،‬يضم ؽجبة ٕبثٌٕ ‪ ...‬فلا َٖيت‬
‫ثُلِء ػبٕياُ َکُل‪ .‬پب ثّ پب کوك‪ .‬يوك ٔ ىَي ييآيلَل‪ .‬ثچّاي ثـم يوك ثٕك‪ .‬ييوىا كٍذ كه عيت کوك‪ ،‬اَگبه کّ كاهك‬
‫كَجبل کهيل ييگوكك‪ًَ .‬يُّبفزْبٌ‪ .‬ثچّء ثـم يوك ّبيل يک ٍبل ٔ َيًّ ثٕك ‪ .‬هييَِوِ ثٕك ٔ پَزبَکي ثّ كْبٌ‬
‫كاّذ‪ .‬هٔثّهٔي ييوىا کّ هٍيلَل ثچّ پَزبَکِ ها اَل افذ ٔ اى ٍو ّبَّء پلهُ ثّ عبيي کّ ؽزًبً عؼلو ثٕك‪ ،‬فيوِ‬
‫ّل‪ .‬ييفُليل ٔ كٍذ رکبٌ يي كاك‪ .‬عؼلو گلذ‪« :‬ؽبال يٍ ها پُٓبٌ کٍ‪ .‬ثچّْب ييثيُُلو‪».‬‬
‫ييوىا ؽَبثي كٍزپبچّ ّل‪ .‬ثچّ كاّذ اى ٍو ٔ کٕل پلهُ ثبال يي آيل‪ .‬اَگبه ييفٕاٍذ اى ٍو ّبَّء پلهُ‬
‫ي يي گلذ ٔ اّبهِ ييکوك‪ .‬پله ٔ يبكه ايَزبكَل‪ْ .‬و كٔ يب ْو ٍّ ثوگْزُل ٔ ثب رؼغت ثّ‬
‫عَذ ثيَل پبييٍ‪ .‬چييْبي‬
‫ييوىا َگبِ کوكَل‪ .‬ثچّ ييگلذ‪« :‬ثبثب‪ ،‬ثبثب!» ٔ ثبى اّبهِ ييکوك‪.‬‬
‫پله ثچّ گلذ‪« :‬آهاو ثگيو ثچّ‪».‬‬
‫ثبالفوِ يغجٕه ّل ىييُِ ثگناهك ٔ يچ كٍزِ ها ثگيوك ‪ .‬ايب ثچّ كٍزِ ها کْيل ٔ ثوگْذ ٔ ثّ ‪ٛ‬وف آَٓب آيل‪.‬‬
‫ييكٔيل‪ ،‬ثب هليٓبي هيي ايب رُل‪ ٔ ،‬رب پلهُ آيل ثگيوكُ كيگو كهٍذ ٔ ؽَبثي ّهُگ ثويي كاّذ‪ .‬عؼلو گلذ‪:‬‬
‫«اهثبة‪ ،‬يک کبهي ثکٍ‪».‬‬
‫ييوىا كايٍ پبنزٕ ها عهُٕ گوكذ ‪ .‬ثچّ کّ كيگو عهٕ ٍکٕ هٍيلِ ثٕك ثب رؼغت ثّ ييوىا َگبِ کوك ٔ ثؼل فُلِ کُبٌ كٍذ‬
‫كهاى کوك ٔ كايٍ پبنزٕ ييوىا ها گوكذ ٔ کْيل‪ .‬ييوىا ْٕل ّلِ ثٕك‪ .‬كٍذ ثوك عؼلو ها يْذ کوك ٔ رٕي عيت پبنزٕ‬
‫اَلافذ‪ .‬ثچّ كايٍ پبنزٕ ها ػوت ىك ٔ ٍوک کْيل ‪ُْٕ .‬ى ؿِؿِ ييفُليل‪ .‬پلهُ ييبَّء هاِ ايَزبكِ ثٕك ٔ‬
‫ييفُليل‪ .‬ييوىا گلذ‪« :‬يبك آهبعبَِ اكزبكِ‪».‬‬
‫كٍزي ْى ثّ ٍو ٔ گُٕ ثچِ کْيل ‪ .‬ثچّ ثب ؿيع كٍزِ ها پٌ ىك ٔ كٔه پبي ييوىا چوفيل ‪ .‬اَگبه ييفٕاٍذ ثب‬
‫کَي هبيىثبّک ثبىي کُل ‪ .‬ثبالفوِ ْى اى ييبٌ كٔ پبي ييوىا ٍوک کْيل ٔ ىك ىيو گويّ‪ ،‬آٌ ْى چّ گويّاي‪ .‬پله ثچّ‬
‫ْٕل ّلِ ثٕك کّ آيل ثچّ ها‪ ،‬ثّ ىٔه ْى ّلِ‪ ،‬ثـم کوك ‪ .‬گلذ‪ًَ« :‬يكاَى يکلكؼّ چّ اُ ّل؟ »‬
‫رُلرُل هكذ رب ثّ ىَِ هٍيل ‪ .‬ثچّ ًْچُبٌ گويّ يي کوك ٔ َبآهاو ثٕك ٔ گبْي ْى ٍوک ييکْيل‪ .‬ىٌ گلذ‪ٔ« :‬هزي‬
‫كًٓيل کّ آهبعبٌ َيَذ‪ ،‬ىك ىيو گويّ ‪».‬‬

‫عؼلو عيؾ ىك‪« :‬يٍ ها ثيبٔه ثيؤٌ‪».‬‬
‫«ًْبٌعب فٕة اٍذ‪ .‬كو‪ ٜ‬کهيل ها ثلِ ثّ يٍ ‪».‬‬
‫کهيل ها گوكذ ٔ كه ها ثَذ ٔ ثَى انهٓي گلذ ٔ هاِ اكزبك‪ .‬ؿژ ٔ ؿٕژ عؼلو کّ ثهُلرو ّل‪ٍ ،‬و فى کوك ٔ پوٍيل ‪:‬‬
‫«ثچّْب ٕلاد ها ييَُّٕل؟ »‬
‫«انجزّ کّ ييَُّٕل‪ .‬ؽزي ثچّ ْبيي کّ ىثبٌ ثبى َکوكِاَل يي رٕاَُل ثب يبْب ؽوف ثيَُل‪».‬‬
‫َّ‪ ،‬پيبكِ ًَيّل هاِ هكذ‪ .‬ييوىا كٍذ کوك ٔ عؼلو ها ىييٍ گناّذ‪ ،‬گلذ ‪« :‬يک كهيوّ ًْيٍ عب ثبُ‪».‬‬
‫هكذ كه گبهاژ ها ثبى کوك‪ ،‬ثبال کْيل‪ .‬کٕپُٓبي ثُييُِ ها اؿهت ‪ٛ‬بْوِ ايُٓب يي گوكزُل‪ .‬رٕي ثبک ثّ اَلاىِء کلبف‬
‫ايؤىُ كاّذ‪ .‬عؼلو كهٍذ عهٕ كه گبهاژ ايَزبكِ ثٕك ‪ .‬اَگبه يُزظو ثٕك کّ كه ها ثوايِ ثبى کُُل ‪ .‬ييوىا پيبكِ ّل‪ ،‬كه‬
‫ػوت ها ثبى کوك‪ ،‬ؽزي کيو فى کوك ٔ گلذ ‪« :‬ثلويبييل‪ ،‬اهثبة‪ ،‬ثُلِ ؿالو ؽهوّ ثّگُٕ ًّب َْزى‪».‬‬
‫عؼلو فٕكُ ها اى هکبة کْيل ثبال ٔ هٔي ُٕلني عب فُٕ کوك ‪« :‬افزيبه كاهيل‪ ،‬اهثبة‪».‬‬
‫ييوىا كه ها ثوايِ ثَذ ‪ .‬ثبيَذ چُل کٕپٍ اى ثبىاه آىاك يي فويل‪ًّْ .‬ء ٍيگبهيٓبي کُبه پًپ ثُييٍْب كاهَل‪ .‬رب‬
‫کي ْبي ييلاٌ گهٓب ؽوكي َيكَل ‪ .‬رٕي آيُّ ييكيلُ کّ هٔي ُٕلني ؿهذ ٔ ٔاؿهذ ييفٕهك‪ .‬گبْي ْى اى‬
‫َيكي‬
‫كٍزگيوِ ثبال ييآيل ٔ اى ّيّْ ء يبّيٍ ثّ ثيؤٌ ٍوک ييکْيل‪ .‬پْذ چواؽ هويي عيؾ کْيل ‪« :‬ثبؽ‪ ،‬اهثبة!»‬
‫ييوىا گلذ‪« :‬ثبؽ کّ ثبؽ‪».‬‬
‫اى چواؽ هويي کّ گنّذ‪ ،‬ثبى عيؾ ىك ‪« :‬اهثبة يٍ كيگو ًَيرٕاَى عهٕ فٕكو ها ثگيوو‪».‬‬
‫ييوىا ىك هٔي رويي ٔ کُبه فيبثبٌ َگّ كاّذ ‪« :‬چي‪ ،‬يگو رٕي فبَّ ًَي رٕاََزي ٍو هلو ثؤي؟ »‬
‫«َّ‪ ،‬كٔكفبَّْبي آكيٓب ثٕ ييكْل‪».‬‬
‫رب ييوىا آيل چييي ثپوٍل عؼلو پويلِ ثٕك ثيؤٌ ٔ ثّ ‪ٛ‬وف َوكِ ْبي پبهک ييكٔيل‪ .‬رٕي پبهک ٔ ثب آًَّٓ ثچّ؟ َکُل‬
‫كيٕاَّ ّلِ‪ .‬ييوىا كه ها ثَزّ ٔ َجَزّ كَجبنِ كٔيل ‪ .‬عؼلو كاّذ اى الي َوكِْب ييهكذ رٕ‪ .‬ثؼل كيگو ؿيجِ ىك ‪.‬‬
‫ييوىا ثبيَذ اى كه ييهكذ‪ .‬کبُ ثواي ًْيّْ يي هكذ‪ .‬ؽيٕاَبد ٔ پوَلِْب گبْي ًْيُطٕهْب كه يي هَٔل‪ ،‬ثّ عُگم‬
‫ييىَُل يب ثّ کِٕ‪ ،‬كٍذ کى ثّ کٕچ ِ ‪ .‬ايب كيلُ‪ :‬اى ثبهيکٓواِ هيگهييي ّلِ هك يي ّل‪ .‬كٍزٓبُ ها پْذ ٍو‬
‫چلذ کوكِ ثٕك ٔ ٍالٍَّالَّ ييهكذ‪ .‬گبْي ْى ييايَزبك ٔ اَگبه کّ ثّ گوكُ آيلِ ثبّل ثّ كهفزي َگبِ‬
‫ييکوك‪ ،‬ثيْزو ثّ کبط يب ٍؤْبي ىيُزي ‪ .‬ثّ يک كهفذ ٍؤ کّ هٍيل‪ ،‬يک كٔه کبيم كٔهُ چوفيل ‪ .‬ػوتػوت هكذ‬

‫ٔ َگبِْ کوك‪ٍ .‬ؤ ثهُلي ثٕك ‪ .‬پْذ ثّ كهفذ کوك‪ٔ .‬هزي ييوىا كًٓيل كاهك کًوثُلُ ها ثبى يي کُل‪ ،‬پب رُل کوك‪ .‬اگو‬
‫ثچّْب ييكيلَلُ چي؟ كيگو يي كٔيل کّ َبگٓبٌ كيل كٔك ٍيبْي رًبو كهفذ ها يضم نلبكي ٍيبِ پّٕبَل ‪ .‬ثؼل اى‬
‫َٕک كهفذ رُٕهِکْبٌ ثبالرو هكذ‪َ .‬کُل كاهك كهؿ د ها يي ٍٕىاَل‪ُْٕ .‬ى چُل هليي ثّ كهفذ يبَلِ ثٕك کّ اى پوكِء‬
‫كٔك ثيؤٌ آيل‪ ،‬کًوثُلُ ها ثَزّ ثٕك ‪.‬‬
‫َّ‪ ،‬انؾًلهلل كهفذ ػيجي َکوكِ ثٕك ٔ كٔك ؽبال يضم ثبكکُکي ٍيبِ َٕک كهفذ عًغ ّلِ ثٕك ‪ .‬ييوىا كٍزِ ها كهاى‬
‫کوك رب عؼلو هاؽذ ثزٕاَل ثيبيل ثبال‪ ،‬يجبكا ثقٕاْل اى كو ك هاىُ اٍزلبكِ کُل ‪ .‬ثـهِ کوكِ ثٕك ٔ رُلرُل يي هكذ‪ .‬ايب‬
‫عؼلو اَگبه ػيٍ فيبنِ َجٕك‪ٕ .‬لاْبيي يضم ٍٕد ٍٕرک ثچّ ْب اى فٕكُ كهييآٔهك‪ .‬ييوىا پوٍيل‪« :‬ايٍ كٔك كيگو‬
‫چي ثٕك؟»‬
‫عؼلو نجّء کالِْ ها ثّ ٍو اَگْذ ثبال ىك ٔ اى ًْبٌ پبييٍ َگبِْ کوك ‪ .‬ثبكايي رٕي نپِ ثٕك ‪« :‬ك‪ٕٚ‬الد ثبكاو‪،‬‬
‫اهثبة‪ًْ .‬بَطٕه کّ يَجٕهيل ‪ CO2‬اٍذ‪ .‬ثٕ ْى َلاهك‪».‬‬
‫ثؼل ْى ثّ كٔك کّ ؽبال ثو َٕک ٍؤ يضم ْبنّاي ٍيبِ يؼهن ايَزبكِ ثٕك اّبهِ کوك ‪« :‬ييثيُي‪ ،‬اهثبة‪ .‬ثبى ْى ثؤ‬
‫گّٕذ ثقٕه يب ّيو‪ .‬يگو ثبكاو چّ ػيجي كاّذ؟ »‬
‫عؼق گلذ ‪« :‬اگو يياىيبٌ ثل ػًم کُل‪ ،‬يضم ثْوبة يي ّٕك‪ ،‬يب إال ً‬
‫ه‬
‫ييوىا ثبى َگبِ کوك‪ْ .‬بنّاي گوك ٔ کبيم ثٕك‪.‬‬
‫ّکم ربى‪».‬‬
‫ثّ كه پبهک َوٍيلِ ىيو نجّء پبنزٕ ثوكُ ‪ًْ .‬چُبٌ كاّذ اى ييايبي ثيذ انلُفبٌ ييگلذ‪ .‬ييوىا اى ثٌ ؽوِٕ گوكزّ‬
‫ثٕك پوٍيل‪ًْ« :‬يّْ ٍيبِاَل؟ »‬
‫«اکضواً ‪»...‬‬
‫اَگبه كًٓيل کّ ٍکٕد کوك‪ .‬ثؼل گلذ‪« :‬يٍ ها ثگناه ىييٍ اهثبة‪ ،‬ثچّ کّ ًَي ثوي‪».‬‬
‫چُل ٍبنِ ثٕك؟ ييوىا گناّزِ ىييٍ ‪ .‬کالِ اى ٍو ثوكاّزّ ثٕك ‪ٍ ٍٜٔ .‬وُ ‪ٛ‬بً ثٕك ٔ يْٕبي پْذ گُٕ ٔ‬
‫ٍوُ ها ثبكزّ ثٕك ٔ يضم ؽهوّء ‪ُٛ‬بثي ثبكزّ اى ايٍ گُٕ رب آٌ گُٕ آٔيقزّ ثٕك ‪ .‬ييگلذ‪« :‬اى يبل ًّب فبکيْب کّ‬
‫فيهي ثٓزو اٍذ‪».‬‬
‫ييوىا ثوگْذ رب ٍؤ ها ثبى ثجيُل ‪ .‬اى ايُغب پيلا َجٕك ‪ٔ .‬هزي يي فٕاٍزُل ٍٕاه ثَْٕل‪ ،‬اى ّيّْء ػوت يبّيُي‬
‫كفزوثچّاي ىثبَک يياَلافذ‪ ،‬گلذ ‪« :‬عؼلو‪ ،‬ثغُت‪».‬‬
‫ثبى كه ها ثواي عؼلو ثبى کوك ٔ فٕكُ هكذ پْذ كويبٌ ََْذ ‪ُْٕ .‬ى اٍزبهد َيكِ ثٕك کّ پوٍيل ‪« :‬ؽبال كهفزِ‬
‫ؽزًبً ثبيل ٍؤ ثبّل؟»‬

‫«ؽزًبً کّ َّ‪ .‬ايب فٕة‪ ،‬هُْگرو اى ًّْ اٍذ‪ ،‬يٍ ثيْزو يي پَُلو‪ .‬ايب گبْي ْى ثؼ‪ٚ‬ي ثيٍهيوّْبُ ثّ‬
‫ثٕرّْب كٔك ييکُُل‪».‬‬
‫يبّيٍ کّ هاِ اكزبك ؿهذ ٔ ٔاؿهزي فٕهك ٔ ثبالفوِ فٕكُ ها ثّ كٍزگيوِ ثُل کوك‪ ،‬گلذ ‪« :‬ثؼل اى ايٍ كيگو يياؽى‬
‫ًّب ًَيّٕو‪ ،‬فٕكو يبك گوفرى ‪ْ .‬و ٔهذ ه‪ٚ‬بي ؽبىد كاّزى‪ ،‬ييآيى ايُيا‪ .‬فيهي ثبٕلبٍذ‪».‬‬
‫ثؼل ْى َطوِ ثبى ّل‪ ،‬گلذ ‪« :‬فٕة‪ ،‬ؽبال آيليى ٍو فٕكيبٌ‪ ،‬ثّ إطالػ ثٓزو اٍذ ًْيٍ ؽبال ٍُگ ْبيبٌ ها ثب‬
‫اال ايٕهارًبٌ ًَي گنهك‪».‬‬
‫ْى ٔاکَُيى‪ّ ٔ ،‬‬
‫ييوىا ؿويل‪« :‬يوٖٕك؟»‬
‫«ػوٗ ثّ فليذ اهثبة فٕكو‪ ،‬ثُلِ كهٍذ اًد کّ ؿالو ًّب َْزى‪ ،‬ايب کبٍجى‪ ،‬پيُّ كٔىو‪ ،‬فيهي ْى کبهي‬
‫َْزى‪».‬‬
‫ييوىا اى آيُّ َگبِْ کوك‪ .‬کالِْ ها ثو کبٍّء ىإَ گناّزّ ثٕك ٔ كه ٍّ کُُظ ُٕلني كؤ هكزّ ثٕك ‪.‬‬
‫«فٕة‪ ،‬ؽوكذ ها ثيٌ!»‬
‫«يگو يلٕٓو َجٕك؟»‬
‫«انجزّ‪ ،‬هجال ً ْى كويٕكِ ثٕكيل ‪ .‬اؽزيبعي ثّ رنکو َجٕك‪».‬‬
‫رّ کّ اؽزيبىي َيَذ ‪ .‬ايب يلٕٓو يقبنلي ْى كاهك‪ ،‬ايُلكؼّ يوٖٕك ًْبٌ اٍذ ‪».‬‬
‫«انت‬
‫«کّ چي؟»‬
‫«کّ يضال ً ثُلِ ثهل َيَزى ههيبٌ چبم کُى ‪».‬‬
‫«كيگو؟»‬
‫«ػوٗ کوكو يضال ً‪َ .‬ظبيوُ فيهي اٍذ‪ .‬ؽٍَُ ثبكاو ًْيٍ اٍذ‪».‬‬
‫«کّ رب ف ييگٕييل يب ثلًٓيى كوؽياك؟ »‬
‫«َّ‪ ،‬يضم ف ٔ كوؽياك َيَذ‪ .‬ثبيل كهيوبً يؼهٕو ثبّل ‪ .‬يب ثِٓ ؽنف ثّ هويُّء يؼُٕي يي گٕييى‪ُٕ .‬بيغ ثليؼي ها‬
‫فيهي ٔهذ اٍذ افزواع کوكِايى‪».‬‬

‫ييوىا کّ ثيْزو رواکى يبّيٍ ْب ػٖجبَيِ کوكِ ثٕك‪ ،‬يب ؽبال کّ چُل َٕع فٕهكَي فٕهكِ ثٕك كيگو ٕجٕهي كٔهاٌ‬
‫چهَّْيُي ها َلاّذ‪ ،‬كويبك ىك ‪« :‬ثبالفوِ ؽوكذ ها ييىَي يب َّ؟ »‬
‫«چْى اهثبة‪ ،‬چْى‪ .‬رکواه يي کُى‪ ،‬گوچّ ثّ َظو ػهًبي يب اى يؾَُبد ثليؼي َيَذ ‪ .‬يؾ٘ ا‪ٛ‬الع ثبيل ػوٗ کُى‬
‫يب افيواً کْق کوكيى کّ ؽزي هبكيّ ْى ثواي الپّٕبَي کوكٌ اٍذ‪ ،‬ثواي ًْيٍ ‪»...‬‬
‫ييوىا گلذ‪« :‬فٕاِْ ييکُى‪ ،‬ثؤ ٍو إم يطهت ‪».‬‬
‫«ثهّ‪ ،‬إم يطهت‪ .‬فليذ آهبي فٕكو ػوٗ ييکُى‪ ،‬يب هًًٍبٌ ايٍ اٍذ کّ يوك ٔهزي اى ٍو کبه ثويي گوكك‪ ،‬ؽزي‬
‫اگو کبهُ يضال ً ََْزٍ رٕي ؽيهِ ثبّل‪ ،‬يي هٔك ييَْيُل پْذ يقلِ‪ ،‬يب هٔي ُٕلني ‪ .‬ىٌ فبَّ‪ ،‬يضال ً کٕچٕل فبَى‬
‫ثُلِ‪ ،‬آكزبثّنگٍ ييآٔهك كٍذ ٔ پبي ثُلِ ها يي ّٕيل‪ .‬آٌٔهذ ثُلِىاكِْب ثّ ًْواِ فبَىثيهگ ييآيُل ثّ ٕق‬
‫ييايَزُل ٔ گياهُ يي كُْل‪ .‬ييوىا ىػلو ػبكد كاهك هٔىَبيّ ثقٕاَل ‪ .‬ثؼ‪ٚ‬يْب ـ انجزّ پيِ فٕكيبٌ ثبّل ـ ثبكاو رهـ‬
‫ييىَٔل‪».‬‬
‫«فٕة‪ ،‬ايٍ کبهْب چّ هثطي ثّ يٍ ٔ رٕ كاهك؟ »‬
‫«چطٕه َلاهك؟»‬
‫«يٍ کّ َلًٓيلو‪ّ .‬بيل ثبى ػهزِ ثلي يياط ثبّل ‪».‬‬
‫«ثُلِ چ َيٍ ىٍبهري َکوكو ‪».‬‬
‫ييوىا كاّذ پبهک ييکوك‪ .‬گلذ‪« :‬ثبالفوِ َگلزي‪».‬‬
‫عؼلو رکبَي فٕهك‪« :‬پٌ هٍيليى ‪ .‬فٕة‪ ،‬ؽبال كيگو يي ّٕك گلذ‪ ،‬ثجيُيل اهثبة‪ ،‬يب يوكْب رٕي فبَّ كٍذ ثّ ٍيبِ ٔ‬
‫و ثْٕيى‪،‬‬
‫ٍليل ًَيىَيى‪ .‬پٌ اَزظبه َلاّزّ ثبّيل کّ يٍ يکي ثلاَى ًَکلاٌ کغبٍذ ‪ .‬ؽزي ظوف ْى ثهل َيَذ‬
‫يب کق كکبَزبٌ ها کُّٓ فيٌ ثکْى‪ .‬اگو يوكي رٕي ٔاليذْٕا ثّ ثچّاُ ؽويوِثبكاو ثلْل ًّْ رق ٔ نؼُزِ‬
‫ييکُُل‪».‬‬
‫ثهُل ّلِ ثٕك‪ ،‬کالِ ثو ٍو‪ ٔ ،‬كيِ ها يضم ىَغيو كٔه اَگْذ اّبهِ ٔ يچِ يي چوفبَل‪« :‬يوك يوك اٍذ ٔ ىٌ ىٌ‪.‬‬
‫پيُّكٔى ْى پيُّكٔى اٍذ‪».‬‬
‫ييوىا ثوگْذ رب يبّيُِ ها هلم کُل ‪ .‬يضم ًْيٍ پبهک کوكَِ ّلِ ثٕك‪ ،‬هاِ پٌ ٔ پيِ َلاّذ ‪ٍ .‬وثوكاّذ ٔ‬
‫ثوگْذ‪« :‬ؽبال كًٓيلو‪ ،‬يي فٕاْي ثگٕيي رٕ ثبيل کبهد ها ثکُي‪ ،‬يؼُي ٕٔهّ ثيَي ٔ ُٕبه ثگيوي؟ »‬

‫ّيّْ ّکَذ ٔ فوكِ ْبيِ ها عؼلو ىيو كَلآَبي هييُ فوك ٔ فبکْيو يي کوك‪« :‬ىَلِ ثبّي اهثبة‪ ،‬فٕة‬
‫كًٓيلي‪ ،‬اى أل ْى يي كاََزى اهثبة ثبيؼوكزي َٖيجى ّلِ ‪».‬‬
‫ييوىا گلذ‪« :‬كو‪ ٜ‬يک اّکبل کٕچک‪ ،‬فيهي کٕچک َْذ ‪».‬‬
‫«چّ اّکبني‪ ،‬اهثبة؟»‬
‫«ايُکّ ايُغب پيُّ كٔىي ٔهاكزبكِ‪ ،‬فيهي ٔهزّ‪».‬‬
‫«ّٕفي ييکُي‪ ،‬اهثبة‪».‬‬
‫«َّ عبٌ ثچّْبو‪ .‬کلْٓبي يبّيُي ها ٍبني‪ ،‬يبْي يي پُّٕل‪ ،‬ثؼل يياَلاىَلُ كٔه ٔ يکي كيگو يي فوَل‪.‬‬
‫رؼًيوُ اؿهت آكزبثّ فوط نؾيى اٍذ‪».‬‬
‫«چي؟ يًکٍ َيَذ‪ .‬پٕنلاهْب ّبيل ايٍ کبه ها ثکُُل ‪ .‬ايب ثيپٕنٓب‪ ،‬كويو ٔ كووا چي؟»‬
‫«ًْبٌ كووا ثيْزو کلِ يبّيُي يي پُّٕل‪».‬‬
‫عؼلو كيگو ؽوكي َيك‪ ،‬ؽزي كيِ ها ًَي چوفبَل‪ ،‬يٓوِ ثّ يٓوِ اى ييبٌ كٔ اَگْذ هك يي کوك‪ .‬ييوىا گلذ‪:‬‬
‫«ييفٕاْي پيبكِ ثْٕي‪ ،‬يب ًْيٍ عب يييبَي‪ ،‬ثبكاو ْى کّ كاهي؟ »‬
‫«ايُيا ثًبَى؟ َّ‪ ،‬ثبيل کًک کُى‪ ،‬اگو ثوگوكو ييبٌ ٍو ٔ ًَْو فٕاه ٔ فليق يي ّٕو‪ ٔ ،‬ثؼل‪ ،‬ثهّ‪ ،‬كِ يب ثگيويى‬
‫ثيَذ ٍبل كيگو ْيچکٌ يوا اؽ‪ٚ‬به ًَي کُل‪ .‬ثبى ييهَٔل ٍواؽ ًْبٌ کهّگُلِْب‪».‬‬
‫ييوىا پيبكِ ّل ٔ كه ها ثوايِ ثبى کوك ‪ .‬عيجِ ها َْبٌ كاك‪« :‬ييفٕاْي ثجويذ؟»‬
‫«فٕكو ييرٕاَى‪».‬‬
‫كيِ ها رکّ رکّ اى ييبٌ كٔ كکًّء پيواٍْ رٕ ييكاك‪ُْٕ .‬ى چييي ها کؤچکؤچ ييعٕيل‪ .‬ييوىا گلذ‪« :‬ثٓزو َيَذ‬
‫ثًبَي؟»‬
‫«چوا؟»‬
‫كٔ ؽجبة اى نت ؿُچّ کوكِاُ ثيؤٌ ىكِ ثٕك ٔ هٔي چُل پو يٕي ثبالي نت ٔ َٕک كيبؿِ يؼهن يبَلِ ثٕك ‪ .‬ييوىا گلذ‪:‬‬
‫«آفو ثچّْب چي؟»‬

‫اى ُٕلني ٍُو فٕهك پبييٍ‪« :‬ثچّ ْب ثّ يٍ آىاهي ًَيهٍبَُل‪ .‬كٔ کهًّ ؽوف ييىَُل‪ ،‬چييي يي پوٍُل يب فجوي‬
‫ييكُْل ٔ ييهَٔل‪ .‬فٕثيْبٌ ايٍ اٍذ‪ًٍ ،‬ي َيَزُل‪ ،‬ىٔك ْى يبكّبٌ ييهٔك‪».‬‬
‫ييوىا كهْب ها ثَذ ٔ هاِ اكزبك‪ .‬ييكاََذ عؼلوفبٌ‪ ،‬ثّ عيى عُبةِ ايْبٌ‪ ،‬پْذ ٍوُ يي آيل‪ .‬ثّ يوكيي کّ اى‬
‫پيبكِهٔ ييگنّزُل َگبِ يي کوك‪ .‬کَي رٕعٓي َلاّذ‪ .‬كکبَٓب رک ٔ رٕکي ثبى ثٕك‪ .‬ثب آُّبيي ٍالو ٔ ػهيکي‬
‫ييکوك ٔ ييهكذ‪ .‬ؽبعي ػَکوي فى ّلِ ثٕ ك ٔهلم ثبى ييکوك‪ .‬ؽزًبً كيلِ ثٕكُ ‪ .‬ييوىا الػالط ٍالو کوك‪ .‬ؽبعي‬
‫ػَکوي اى عب پويل‪« :‬پٌ رٕيي؟ يٍ ها ثگٕ کّ كکو يي کوكو ايٍ ثبه ثّ ؽوف يٍ گُٕ كاكِاي ىٌ گوكزّاي ٔ ؽبال اى‬
‫روً اهسفٕهْب كه هكزّاي‪».‬‬
‫يٖبكؾّ کوكَل‪ .‬ؽبعي ييگلذ‪« :‬كِ ككؼّ ثيْزو آيلو كه فبَّ ‪ .‬اى ًَْبيّْب پوٍيلو‪ .‬گلزُل‪ ،‬فجو َلاهيى‪ .‬رهلٍ ْى‬
‫کّ عٕاة ًَيكاك‪».‬‬
‫ٍو ثو ّبَّء ييوىا گناّذ‪ .‬گويّ ييکوك‪« :‬آكو چّ كکوْب کّ ًَيکُل‪ .‬گلزى ّبيل إال ً ٍود ها ىيو آة کوكِ اَل‪».‬‬
‫ْنْن ييکوك‪ ،‬ييوىا گلذ‪« :‬يَبكود ثٕكو‪ ،‬هكزّ ثٕكو ييك ‪».‬‬
‫ؽبعي ػَکوي ثوام ّل ‪« :‬عبٌ ػَکوي‪ٍ ،‬يبًْبٌ ًَيکُي؟»‬
‫«عبٌ ثچّْبو‪ ،‬هكزّ ثٕكو ‪»...‬‬
‫«رٕ ثًيوي؟ رب َگٕيي عبٌ فٕكو ثبٔه ًَي کُى‪».‬‬
‫ييوىا ييفٕاٍذ ثگٕيل‪ ،‬ايب أل پْذ ٍوُ ها َگبِ کوك ‪ .‬عؼلو َجٕكُ‪ .‬ؽبعي ػَکوي پوٍيل ‪« :‬اگو هاٍذ‬
‫ييگٕيي‪ ،‬ثگٕ ثجيُى يظُّء پبهچّء چبكهي چُل ثٕك؟ »‬
‫ًْبٌ ؽبعي ػَکوي فٕكواٌ ثٕك‪ ،‬فزى کبه ٔ چکيلِء ثبىاه ‪ .‬ييوىا گلذ‪« :‬ييّٕك ؽَُياد ها ثلوٍزي كَجبل‬
‫يِؽٍَ؟»‬
‫«اي ثّ چْى‪ ،‬ايب كکو َکُى كيگو کبٍت ثبّل ‪».‬‬
‫«رٕ ثلوٍذ‪».‬‬
‫«ثبّل‪ ،‬ايب ثّ ايٍ ّو‪ ٛ‬کّ ثگٕيي ػزيوّ يزيوّ چّ فويلي؟ »‬
‫هّ ثقو َيَذ‪».‬‬
‫«پٕنى کغب ثٕك‪ ،‬ؽبعي؟ ًْيُٓب ها ثلؤّى يي ثُليِ‪ .‬کَي كيگو ػزي‬

‫«فٕة ييّٕك‪ ،‬ؽبعي ًْيٍ هٔىْبٍذ کّ اهثبثٓب ثيبيُل‪ ،‬ثب ٍالو ٔ ٕهٕاد ‪».‬‬
‫ييوىا َگلذ آيلِاَل‪ ،‬هاِ اكزبك ‪ .‬ؽبعي گلذ‪« :‬ؽبال ثلويبييل يک چبي رهـ‪».‬‬
‫«ييهٍى فليززبٌ‪».‬‬
‫عؼلو عهٕ كکبٌ ََْزّ ثٕك‪ ،‬يضم ّبگوكي کّ يُزظو اٍزبك اٍذ ‪ .‬ييوىا ْى کّ كه ها ثبى کوك‪ ،‬هكذ رٕ ٔ ييبٌ فود ٔ‬
‫پورٓب گى ّل‪.‬‬
‫ييوىا رب يِؽٍَ ثوٍل ٍو ٔ ٕٕهري ثّ كکبٌ كاك ‪ .‬ثّ يکي كٔ ًْکبه کّ اَگبه گنهي ٍوي ثّ أ ىكِ ثٕكَل عٕاة‬
‫ٍوثبال كاك‪ .‬ثّ ًْيٍ ىٔكي كًٓيلِ ثٕكَل کّ آيلِ اٍذ ‪ .‬ثّ ؽَبثٓب هٍيل‪ .‬يک رَجيؼ ّبِ يوٖٕكي ثّ كٔ ثواثو‬
‫هيًذ ًْيٍ يکي كٔ يبِ پيِ كؤفذ‪ .‬پٕنٓب ها کّ ييفٕاٍذ رٕي كفم ثگناهك‪ٕ ،‬لاي فوك ّلٌ َبٌ فْکّ اي ها‬
‫ُّيل‪ ،‬كاك ىك‪« :‬عؼلو‪ ،‬رٕ کغبيي؟ »‬
‫«ًْيٍ ‪ٛ‬وكٓب‪ ،‬اهثبة‪».‬‬
‫ََْزّ ثٕك نجّء يک هلَّ‪ ،‬پٓهٕي رُگ ّبفلاه‪ ،‬گلذ ‪َ« :‬زوً‪ ،‬اهثبة ‪ .‬يٕاظجى‪ ».‬كٍذ ييکْيل ثّ پبيّء رُگ‪:‬‬
‫«اهثبة‪ ،‬ايٍ ها ْى ييكؤّي؟ »‬
‫«اگو يْزوي پٕنلاه پيلا ثْٕك ‪».‬‬
‫پوٍيل‪« :‬چوا كيگو اگو ييىَي؟»‬
‫«گلزى کّ‪ .‬ايٍ هٔىْب كٍذ ىيبك اٍذ‪ .‬ربىِ پٕل کغب ثٕك؟ »‬
‫كاّذ ييآيل پبييٍ‪ .‬ثّ نجّء هلَّ آٔيقزّ ثٕك ٔ پبُ ها گناّزّ ثٕك نجّء هبة هلؽي چيُي ‪ .‬ييوىا ثيافزيبه كٍذ‬
‫كهاى کوك‪ .‬کبٍّ يهّ كاك ٔ ثوگْذ ٍو عبي أنِ‪ .‬عؼلو گلذ‪« :‬چّ گوك ٔ فبکي! پٌ ايٍ يِؽٍَ رٕ ايُيا چّ‬
‫کبهِ اٍذ؟»‬
‫«كٍزِ کّ ثّ آَغبْب ًَيهٍل‪ .‬ربىِ اى ثهُلي ْى يي روٍل‪».‬‬
‫اى کُبه يک كٍذ کبٍّء نؼبثي کبه ًْلاٌ هك يي ّل‪ ،‬گلذ‪« :‬كٔثبهِ ّؤع َکٍ‪ ،‬اهثبة‪ .‬يٍ ؿالو ؽهوّثّگُٕ‬
‫َْزى‪ ،‬ايب کبهي ها ييکُى کّ ثواىَلِء يوكْبٍذ‪ٍ .‬يٍبل ّبگوكي َکوكِاو کّ يضم يک پبكٔ گوكگيوي کُى ‪».‬‬
‫«ييكاَى‪».‬‬

‫هلَّ ثّ هلَّ پبييٍ ييآيل‪ .‬كٔ ٍّ رويّء هليًي ها ثٕ کوك ‪ .‬ربي يکي ها ثبى کوك‪ .‬گلذ‪« :‬ايٍ يکي ها ثيل ىكِ‪».‬‬
‫ييوىا کًک کوك رب ثيبيل پبييٍ ‪ .‬اى پبيّء ُٕلني ييوىا ثبال هكذ ٔ ََْذ هٔي َٓلني ‪ .‬کالِْ ها ثوكاّذ‪ ،‬ثو ٍو ىإَ‬
‫گناّذ ٔ چُل رهُگو ثِٓ ىك ٔ ثبى ثو ٍو گناّذ ‪ .‬چوا ؽزي يکي اى يْٕبُ ٍليل َْلِ ثٕك؟ عؼلو گلذ ‪« :‬ثؼل اى‬
‫ْوگي چّ اهثبثي َٖيجًبٌ ّلِ ‪».‬‬
‫ييوىا ثوام ّل‪« :‬چطٕه يگو؟ »‬
‫«فٕة‪ْ ،‬و کَي کّ يکي اى يب ها اؽ‪ٚ‬به ييکُل‪ ،‬يؼهٕو اٍذ کّ رٕي کبهُ گهْي َْذ‪ ،‬ايب ‪»...‬‬
‫«ايب چي؟»‬
‫كٔ نت هيطبَيِ ها ثو ْى يي كْوك ٔ نپٓبيِ ها ثبك ييکوك‪ .‬يؼهٕو ثٕك کّ ثبى ّيّْاي ييّکُل‪ّ .‬کَذ ٔ ييوىا‬
‫ٕجو کوك رب ثّ هؤچهؤچ فوكِّيّْ ثوٍل‪ ،‬پوٍيل ‪« :‬يکلكؼّ چّاد ّل؟»‬
‫ّبيل كٍذ عهٕ كْبٌ گوكزّ ثٕك رب ييوىا َُْٕك ‪ .‬ييوىا چٕة گوكگيوي ها ثوكاّذ ٔ اكزبك ثّ عبٌ آكزبثّنگٍ‪ .‬عؼلو عيؾ‬
‫ىك‪« :‬فٕاِْ ييکُى‪ ،‬كٍذ َگّ كاه‪ .‬يٍ کّ ييكاَي ثّ گوك ٔ فبک ؽَبٍيذ كاهو‪».‬‬
‫ييوىا يُزظو يبَل‪ .‬عؼلو ٍوكّاي کوك ٔ ثؼل ْى ٍّ ػطَّ پْذ ٍو ْى ‪ .‬نت ٔ كْبٌ پبک کوك ٔ گلذ‪« :‬ػبكيذ‬
‫ثبّل‪».‬‬
‫ييوىا گلذ‪ٛ« :‬لوِ َؤ‪ ،‬عؼلو‪».‬‬
‫«فٕة‪ ،‬ثّ كهك ًّب کّ ًَي فٕهك‪ ،‬ثواي ايُکّ يبىها يبل فيهي فيهي هليى اٍذ ‪ .‬يکلكؼّ يبكو آيل ‪ .‬يٍ ْى ُّيلِاو‪.‬‬
‫يي گٕيُل يک ّبػوي ثٕكِ فيهي يْٕٓه‪ ،‬ثؼل ٍو چٓم ٔ ٍّ ٍبنگي يکلكؼّ چًّْء انٓبيِ فْک يي ّٕك‪.‬‬
‫كٍذ ثّ كايبٌ يبْب ييّٕك‪ .‬ثياَٖبف كهٍذ يهکانْؼواي يب ها اػ ‪ٙ‬به ييکُل‪ .‬ثؼلُ كيگو يؼهٕو اٍذ ‪ .‬ثيچبهِ‬
‫ّيـ ٍليلانليٍ يب ييثٕه يي ّٕك ٕجؼ رب ّت افٕاَيّ ٕبكه کُل يب ثٓبهيّ‪ ،‬هٖيلِ پْذ هٖيلِ‪ ،‬ؽزي پيـبو كوٍزبك‬
‫کّ ثبثب‪ ،‬ثّ كويبك يٍ ثوٍيل‪ .‬آٌ ٔهذ يک ثُو ‪ٛ‬هجّ ثّ کًکِ ثَيي کوكيى رب ثؤَل ثّ کزبثقبَّ ْب ٔ اى ََـ هليًي ؿيل‬
‫كِ هَٕٔيٌ کُُل ‪ .‬يهکانْؼواي ًّب كو‪ ٜ‬كوٕذ يي کوك رقهْٖبٌ ها ػٕٗ کُل‪».‬‬
‫ٔ هٖي‬
‫ثبى ّيّْاي ّکَذ‪ ،‬ايب كو‪ ٜ‬يک هبهٔهِ ثٕك‪ ،‬رن ٔ رًبو ‪« :‬ييكاَي ييوىا‪ ،‬يکي گُّ کبه ّل يک كٔ ثيزي هَٕٔيٌ‬
‫ه‪ٔ ،‬ل کٍ‬
‫کوك‪ ،‬يبهٔ ْى ًْٕ کوك كٔثيزي ٕبكه کُل‪ ،‬ثؼل ْى هثبػي ‪ .‬رقهٔ ْى ًَيفٕاٍذ‪ٔ .‬هزي كيليى‪ ،‬في‬
‫َيَذ‪ ،‬يک ّت رب ٕجؼ فبَّ اُ ها پو کوكيى اى ْو چّ كيٕاٌ چبپ َْلِ ثٕك‪ ٔ ،‬ىكيى ثّ چبک‪ ،‬ايب ثؼلُ كيگو‬
‫يهکانْؼواي يب چًّْ اُ فْک ّل‪ُْٕ ،‬ى کّ ُْٕى اٍذ َزٕاََزّ يک ثيذ ثگٕيل ‪ٕ .‬جؼ رب ّت ييَْيُل پْذ‬
‫ثّ يقلِ‪ ،‬ثبكاو رهـ ٍن يي ىَل‪ ،‬ايب ًَيآيل‪ .‬ييهٔك کُبه چ ًّّ‪ ،‬ههًلاٌ کُبه كٍزِ‪ ،‬يک كٍزّ کبؿن ٍليل هٔي‬
‫ىإَُ ٔ ْي ثّ كي‪ٚ‬بٌ چًّْ َگبِ يي کُل‪ .‬ثبى ًَيآيل‪ .‬رًبو يْٕبي ىَقِ ها يي کُل‪ ،‬ثبى ًَيآيل‪».‬‬

‫ييوىا پوٍيل‪« :‬ايٍ يهکانْؼواي يب ؽبال کي ثٕك؟ »‬
‫«ٔهللا كهٍذ َيَذ‪ ،‬كه صبَي يأمٌٔ َيَزيى ‪ .‬يضال ً فٕك ًّب فّٕزبٌ ييآيل کٌي ثلًٓل‪ ،‬يؼُي هٔىي يکي اى يب‬
‫ثگٕيل يک کُّٓ چيٍ ثٕكِ ثّ اٍى ‪»...‬‬
‫ييوىا كاك ىك‪« :‬کُّٓچيٍ؟ کي گلزّ يٍ کُّٓچيُى؟» ثّ هلَّْب اّبهِ کوك ٔ ثّ يُجوي کّ اى پبييٍ رب ثبالي كکبٌ‪،‬‬
‫پهّ ثّ پهّ هٔيِ آٌ ًّْ چيي چيلِ ّلِ ثٕك ‪« :‬ايُٓب کهي هيًذ كاهك‪ ،‬آٌ گهلاٌ َووِ نُگّ َل اهك‪ ،‬يب آٌ کبٍّء چيُي‪».‬‬
‫عؼلو گلذ‪« :‬آٌ يکي يٕ كاهك‪ .‬يلذ ْى گواٌ اٍذ‪».‬‬
‫«يٕ كاهك؟ کي ييگٕيل؟»‬
‫«پبيى ها گناّزى نجِ‪ٕ ،‬لاي يوگ كاك ‪».‬‬
‫«فٕة‪ ،‬يکيْبٌ ػيت كاه اٍذ‪ ،‬ايب ًْبٌ ْى کهي پٕل ثبالُ هكزّ ‪».‬‬
‫ييوىا كيگو ؽَبثي اى کٕهِ كه هكزّ ثٕك ‪ .‬كٔ ثبيجي کى ثٕك‪ ،‬إال ً ثب يْذ َّ‪ ،‬کّ ثب گّٕزکٕة يب ثٓزو كٍزّ ْبَٔي‬
‫ثوَغي ثبيَذ ييىك رٕي ٍو فٕكُ‪ .‬يزٕعّ ّل کّ كاهك کالِ َبىَيُِ ها يچبنّ يي کُل‪ .‬گناّذ هٔي پيْقٕاٌ ٔ‬
‫كَجبل چييي گْذ رب ؿيظِ ها ٍو آٌ فبني کُل ‪ .‬يِؽٍَ اگو ثٕك ثٓبَّاي پيلا يي کوك ٔ كٔرب کهلذ ثبهُ‬
‫ييکوك‪ .‬ثب ايٍ اْم ْٕا کّ ًَيّل ‪ٛ‬وف ّل‪ .‬ايب عؼلوفبَِ چُگّ كه كٔ پو يٕي ىَـ اَلافزّ ثٕك ٔ فبهّبٌ‬
‫ييکوك‪ ،‬گلذ‪« :‬ايٍهله نٕل َقٕه‪ ،‬اهثبة ‪ .‬ثگناه كکو ثکُى چطٕه يي ّٕك اى ايٍ فَُي َياد پيلا کوك ‪».‬‬
‫ييوىا كٔ كٍذ ثو كٔ كٍزّء ُٕلنيِ گناّذ ٔ فى ّل ‪ .‬اَگْزي ْى ثّ ييبٌ كٔ ف‪ ٜ‬اثؤ گناّزّ ثٕك ‪ ٍّ .‬چيٍ‬
‫هيي پيْبَيِ ْى ػًين رو ّلِ ثٕك‪ًْ .‬چُبٌ ْى كاّذ ثّ چُگ يب چُگبل يٕي هيِ ّبَّ يي ىك‪ .‬عؼلو ثّ ثبال‬
‫َگبْي کوك‪« :‬ثجيُى اهثبة‪ ،‬هاٍذ يي گٕيي کّ کَبَي ؽب‪ٙ‬وَل ثبثذ ايٍ کبٍّ ْبي نتپويلِ يب آٌ اّکلاٌ‪ ٔ ،‬ؽزي‬
‫آٌ ًٍبٔه نکُزّ ٔ رويّْبي ثيلىكِ پٕل ثلُْل؟ »‬
‫رّ !»‬
‫«انت‬
‫«چوله يضالً؟»‬
‫«کلايِ؟»‬
‫«يضال ً ًْبٌ كٍزّ ْبٌٔ ثوَغي ههًکبهي؟ »‬

‫«ٍّْياه ٔ كٔيَذ رٕيبٌ‪».‬‬
‫َيِ َلاهي عؼلو ثبى ّل ‪« :‬پٌ ًّب ايٍ ًّْ پٕل كاهيل ٔ يوا اى فبَّ ٔ ىَلگيى آٔاهِء ايٍ كَيبي فبکي کوكيل؟ »‬
‫ييوىا کُبه ثّ کُبه عؼلوُ ََْذ‪ ،‬گلذ ‪« :‬فوپٕنٓبُ هكزّاَل‪ .‬ايٍ ربىِثّكٔهاٌهٍيلِ ْب ْى كَجبل عٌُ آکثُل‬
‫فبهعياَل‪ .‬رٕهيَذْب ها ْى اَگبه يهـ رقًْبٌ ها فٕهكِ اٍذ ‪ .‬ثبٔه کٍ ثواي يک ٍّ پبيّء آُْي يب كٍذ ٍو ػهى‬
‫کهي پٕل ييكاكَل‪ .‬ربىِ‪ ،‬يٍ کّ گلزى‪ ،‬كٍذ ىيبك ّلِ اٍذ ‪ .‬آٌهله ََـ هليًي‪ٍ ،‬کّ‪ ،‬کٕىِ‪ ،‬ؽزي يؾواة كهٍزّ‬
‫رٕي كٍذ ٔ ثبل كالنٓب َْذ کّ کَي فوُ گى َْلِ ثيبيل كٔ رکّ کبّي يوا ثقوك ‪».‬‬
‫عؼلو کّ ؽبال ََْزّ ثٕك هٔي كٍزّء ُٕلني ٔ َّ ْو كٔ پب کّ ًٍٓبيِ ها رکبٌ يي كاك‪ ،‬پوٍيل ‪« :‬ثجيُى‪ ،‬اهثبة‪،‬‬
‫گلزي ٍکّْبي هليًي ْى فويلاه كاهك؟ »‬
‫«انجزّ‪ ،‬عبَى‪ ،‬ايب ٔهزي يٕىِ ْب ْى ثلؤُّل اهىاٌ يي ّٕك‪ ،‬يِؽٍَ ييگٕيل‪ ،‬گوكٌ فٕكُ‪ٔ .‬ني اگو يٍ كو‪ٜ‬‬
‫چُل ٍکّء اّکبَي يب ؽزي اى ايٍ عليلروْبُ يضال ً يبل ػ‪ٚ‬لانلٔنّ يب ؽزي ّبِ ػجبً صبَي كاّزى‪َ ،‬بَى رٕي‬
‫هٔؿٍ ثٕك‪».‬‬
‫«ٍکّْبي َبٕوانليُْبْي چي‪ ،‬اهثبة؟ »‬
‫«آَٓب ْى‪ ،‬اي! ثل َيَذ‪ .‬گبْي ؽزي ‪ٛ‬ال يب َووِّبٌ ثيْزو يياهىك‪».‬‬
‫«رٕ ْى كاهي‪ ،‬اهثبة؟ »‬
‫«چُلربيي‪ .‬ثيْزو اؽًلّبْي كاهو ‪ .‬يک ثيَذ ربيي ْى ه‪ٙ‬بّبْي‪ .‬ؽبال ثٓبه آىاكي‪ ٔ ،‬ؽزي ٍکّء ‪ٛ‬الي آٌ گٕه ثّ‬
‫گٕه ّلِ ؽَبثي رٕي ثٕهً اٍذ ‪».‬‬
‫چطٕه ثّ ٕواكزِ َيلزبكِ ثٕك؟ پوٍيل ‪« :‬ثجيُى عؼلوو‪ ،‬رٕ عبيي ٍکّء ‪ٛ‬ال يب َووِ اي ٍواؽ كاهي‪ ،‬اى ًْبَٓب کّ رٕي‬
‫فًوِْبي فَؤي َْذ؟ »‬
‫«اي اهثبة‪ ،‬چّ ؽوكٓب ييىَي؟ كو‪ ٜ‬يبكو آيل کّ يک ٔهي اهثبثي كاّزى کّ ٕواف ثٕك‪ ،‬ػبكرِ ثٕك کّ ٍکّ ْبي‬
‫‪ٛ‬الُ ها ييهيقذ رٕي يک کيَّ ٔ ْي رکبٌ يي كاك‪ٍ .‬و يک ْلزّ ثّ اَلاىِء يک يب كٔ ٍکّ فوكِ ‪ٛ‬ال َٖيجِ‬
‫ييّل‪ .‬ثؼل کّ كيل کبهي اى يٍ ٍبفزّ َيَذ ‪ ،‬ييثٕهو کوك ثُْيُى ثْٓبٌ ٍْٕبٌ ثکْى ‪ .‬ييگلذ‪ ،‬پيُّكٔىيذ‬
‫يبل فٕكد‪ ،‬ثّ ػٕٗ ثبكايي کّ ثٓذ يي كْى‪ ،‬ثُْيٍ ايٍْب ها ثَبة‪».‬‬
‫«ييوىا‪ََْ ،‬زّاي ثب فٕكد ؽوف ييىَي؟»‬
‫يِؽٍَ ثٕك‪ .‬هيِ گناّزّ ثٕك ‪ .‬يک رَجيؼ ّبِ يوٖٕكي إم ْى كٍزِ ثٕك ‪ .‬يک اَگْزو ػوين پُظ رٍ ْى ثّ‬

‫اَگِرِ ‪ .‬ييوىا گلذ‪« :‬أؿٕه ثّ فيو‪ ،‬يِؽٍَ‪ .‬کغبيي؟ »‬
‫«يٍ کغبو؟ ًّب ؿيجزبٌ ىك ‪ ».‬رقزّء پيْقبٌ ها ثهُل کوك ٔ آيل رٕ ‪ .‬كٔه ٔ ثو ها َگبِ ييکوك‪« :‬کَي ايُغبٍذ‪.‬‬
‫ييوىا؟»‬
‫ييوىا ثّ عؼلو َگبِ کوك‪ .‬اى نجّء ُٕلني آٔيياٌ ّلِ ثٕك ‪ًَ .‬ياكزبك‪ .‬كيِ ها ثّ نجّء كٍزّ گيو كاكِ ثٕك ‪ .‬كيِ‬
‫ف‪ٜ‬يقبني ثٕك‪ .‬اَگْذ ثو ثيُي گناّزّ ثٕك ‪ .‬ييوىا گلذ‪« :‬ؽٍَ ؽبعي ػَکوي پيلاد کوك؟ »‬
‫«يٍ ها؟ يگو گى ّلِ ثٕكو؟ »‬
‫يگو كيٕاَّ ّلِ ثٕك کّ ايُغب ٔ آَغب ها يي گْذ؟ ؽزي فى ييّل ٔ ىيو َيًکذ ها َگبِ يي کوك‪ .‬كه پَزٕ ها ْى ثبى‬
‫کوك ٔ َگبْي کوك‪ .‬ييوىا گلذ‪« :‬ثّ آَغب چّ کاه كاهي؟ أل ثّ ًْيٍ عب ثوً‪ ،‬ثجيٍ چييي ػيت ٔ ػهزي پيلا َکوكِ‬
‫ثبّل‪».‬‬
‫ثّ پَزٕ هكذ ٔ كه ها پْذ ٍوُ ثَذ ‪ٕ .‬لاي رهن ٔ رهٕم ييآيل‪ .‬کبُ چبي كو کُل‪ .‬ايب ىٔك آيل‪ .‬نجّء يکي كٔ‬
‫هبنيچّء آٔيقزّ ثّ كيٕاه هٔثّهٔ ها پٌ ىك‪ .‬كَجبل چييي ييگْذ‪ .‬گوك ثو هيِْ ََْزّ ثٕك‪ ،‬گلذ ‪« :‬ايُغب کّ کَي‬
‫َيَذ‪ .‬پٌ ثب کي ؽوف ييىكيل؟»‬
‫ييوىا گلذ‪« :‬كَجبل کي ييگوكي‪ ،‬يوك ؽَبثي؟ »‬
‫«ْيچکٌ‪ .‬ايب گلزى َکُل ًّب ْى ‪ ...‬هاٍزِ ايٍ هٔىْب ًَي ّٕك ثّ کَي اػزًبك کوك‪».‬‬
‫ُْٕى کبٍت َْلِ ثٕك‪ٔ .‬هذ فويل ثبيل ثّ عٌُ َگبِ کوك ٔ يٕهغ كؤُ ثّ فويلاه ‪ .‬يِؽٍَ‪ ،‬يؼهٕو ةٔك‪ ،‬کّ ايؤى‬
‫کبٍت َيَذ‪ .‬اَگْذ ثّ َوِ يک يوكَگي يي کْيل‪ ،‬ايب ثّ ٕواكذ گوكگيوي ًَي اكزبك‪ .‬عؼلو ؿيجِ ىكِ ثٕك‪.‬‬
‫ييوىا هكذ کّ فٕكُ چبي كو کُل ‪ٔ .‬هزي ثوگْذ كيل يِ ؽٍَ رٕي ُٕلنيِ ََْزّ اٍذ ‪ .‬پب هٔي پب اَلافزّ ثٕك‬
‫ٔ رَجيؼ ييگوكاَل‪ .‬چٓبهپبيّاُ ىيو ُٕلني ثٕك ‪ّ .‬بيل َليلِ ثٕك‪ .‬ايب کذ ٔ ّهٕاهُ ََٕٕاه ّلِ ثٕك ‪ .‬پٕريٍ پبيِ‬
‫ثٕك‪ .‬پيواُِْ ْى يقّ ؽَُي ّلِ ثٕك‪ ،‬گلذ ‪« :‬چّ كکوْب کّ آكو ًَيکُل‪ًّ .‬ب ٔ ايٍ ؽوكٓب؟ آفو چٓمهٔى َجٕكيل‪.‬‬
‫ْياه رب ؽوف ثوايزبٌ كه آٔهكِ ثٕكَل‪ .‬ؽزي گلزُل‪ ،‬اى يوى كه هكزّ ايل‪ًْ .‬يٍ ؽبعي ػَکوي‪ ،‬ثّ گُٕ فٕكو ُّيلو کّ‬
‫ييگلذ‪ :‬ييكي چي‪ ،‬يْٓلي چي‪ ،‬ايُٓب ؽوف اٍذ‪ ،‬عبَى ‪ .‬چٕ اَلافزّ ثٕك کّ رٕي آٍزو کززبٌ كاله كٔفزّ ايل‪.‬‬
‫يجمكؤُ ٍو چٓبههاِ گلزّ ثٕك‪ ،‬کلِ ٍلبهُ كاكِ کّ رٕي پبُّّ ْبُ ثْٕك ٍکّ عب كاك‪ .‬ييگلذ‪ ،‬فٕكو كيلو‬
‫کًوثُل فويلِ ثّ چّ پُٓي‪».‬‬
‫«رٕ ْى ثبٔه کوكي‪ ،‬آٌْى ثؼل اى ةيَذ ٍبل کّ َبٌ ٔ ًَک يٍ ها فٕهكِ ثٕكي؟ »‬
‫«فٕة‪ ،‬هاٍزِ أل َّ‪ ،‬ايب آفو فٕكربٌ ها ثگناهيل عبي يٍ‪ ،‬فبَّ ربٌ کّ َجٕكيل؛ ثّ ييك ْى َوكزّ ثٕكيل‪ ،‬ثّ هٕل ؽبعي‬
‫گلزُي يب ها ٍيبِ کوكِ ثٕكيل‪ .‬ىيبهد ْى کّ آكو ثؤك كِ كٔاىكِ هٔى ‪ٕٛ‬ل ييکْل‪».‬‬

‫«گلزى کّ هكزّ ثٕكو كَجبل عٌُ‪».‬‬
‫يِؽٍَ پب ػٕٗ کوك‪ ،‬كٍزي ثّ هيِْ کْيل ‪« :‬اي آهب‪ ،‬پٌ کٕ عٌُ؟ ربىِ عٌُ رٕي ًْيٍ رٓواٌ هيقزّ ‪».‬‬
‫َکُل يِ ؽٍَ ْى کَي ها اؽ‪ٚ‬به کوكِ ثٕك‪ ،‬آٌ ْى يکي اى آٌ کهّگُلِْب‪ َّ ،‬يضم ايٍ پيُّ كٔى أ‪ ،‬کّ اَگبه آة ّلِ‬
‫ٔ ثّ ىييٍ هكزّ ثٕك‪ ٔ ،‬گو َّ کغب عوأد كاّذ عهٕ أ پب هٔ ي پب ثيُلاىك ٔ ايٍ ‪ٕٛ‬هي هٔي يُجو ثؤك؟ گلذ ‪« :‬فيهي‬
‫فٕة‪ٍ ،‬قُواَي ْبد ها کوكي‪ ،‬ؽبال ثهُل ّٕ ثّ کبهْبد ثوً ‪».‬‬
‫ثهُل ّل‪ ،‬اَگْزي ْى ثو فبک پيْقبٌ کْيل ‪ َّ« :‬ييوىا‪ ،‬يٍ َيبيلو ثواي کبه‪ ،‬ؽبال كيگو آٌ هله کبه كاهو کّ ٍوو ها‬
‫ًَيرٕاَى ثقبهاَى ‪».‬‬
‫«پٌ هكزّاي عبي كيگوي؟ »‬
‫ًَک ثّ ؽواو! ؽيق آٌ يک يبِ ؽوٕهي کّ پيِ پيِ ثِٓ كاكِ ثٕك ‪.‬‬
‫«کّ ّبگوكي کُى؟ َّ ييوىا‪ .‬ؽبال فٕكو يک پب اٍزبكو‪ .‬هاٍزِ‪ ،‬اى فلا کّ پُٓبٌ َيَذ‪ ،‬اى ًّب چّ پُٓبٌ‪ ،‬آيلَل کّ‬
‫رٕ چکيلِء کبهي‪ ،‬ثيب ثب يب کبه کٍ ‪ .‬هكزى ٍو ٔ گّٕي آة ثلْى ‪ .‬كيلو فلا ثلِ ثوکذ‪ ،‬اَجبه اَجبه عٌُ‪ .‬يٍ کّ‬
‫ييكاَيل‪َ ،‬بٌ ؽواو کٍ َجٕكو‪ ،‬كيگو ثّ نطق ًّب اٍزبكو ‪ .‬ييكًٓى إم چيَذ ٔ ثلل کلاو اٍذ ‪ .‬ؽبال ْى‬
‫انؾًلهلل يک رکّ َبَي يي هٍل ّکى ثچّ ْب ها ٍيو کُيى‪».‬‬
‫رقزّء پيْقبٌ ها ثهُل کوك ‪« :‬ييكاَي ييوىا‪ ،‬اگو ًّب ْى ثقٕاْيل ثوايزبٌ کبه َْذ‪ ،‬يٍ کّ ٍلبهّزبٌ ها ةکُى‪،‬‬
‫َبَزبٌ رٕي هٔؿٍ اٍذ‪».‬‬
‫«ثّ کغب‪ ،‬ثّ کي؟»‬
‫«ًّب يٕاكوذ ثلويبييل‪ ،‬ثّ کي ٔ کغبُ کبه َلاّزّ ثبّيل ‪ .‬كو‪ ٜ‬ثبيل كي ثيَيل ‪ًْ .‬يٍ كيؤى يؾواة انغبيزٕ ها اى‬
‫إلٓبٌ آٔهكِ ثٕكَل‪ْ .‬ياه ٔ چٓبهٕل ٔ ٍي ٔ كٔ هطؼّ ثٕك‪ْ .‬و رکّاُ ْى رٕي يک عؼجّ ‪ .‬ييگلزُل عبُ يک ثلل‬
‫کبه گناّزّاَل کّ يٕ ًَي ىَل‪ .‬کبه ايزبنيبييْب ثٕكِ‪ .‬گلزُل‪ ،‬ثيب رٕ كي ثيٌ ‪ .‬عٕاْو چيَذ‪ ،‬اٍزبك؟ فلا هكزگبٌ ًّْء‬
‫يب ها ثيبيوىك‪ .‬گلزى ثبيل ثجيًُِ ‪ ًّْ .‬ها عهٕ هٔيى‪ ،‬ثّ يک چْى ثّ ْى ىكٌ ٍٕاه کوكَل ‪ .‬اّکى عبهي ّلِ ثٕك ‪ .‬ايب‬
‫فٕة‪ ،‬کبه ٔ کبٍجي اٍذ‪».‬‬
‫«چي‪ ،‬رٕ كاهي ثب ماچبهچي ْبي ثيٍانًههي کبه ييکُي؟»‬
‫«َّ عبٌ ييوىا‪ ،‬اى فٕكيبَُل‪ .‬ربىِ يَغل عبيغ َجبيل کّ ايٍ ًّْ انُگ ٔ كٔنُگ كاّزّ ثبّل ‪ .‬کي ييرٕاَل ىيو گُجل‬
‫ّيـنطقهللا ثب ؽ‪ٕٚ‬ه كل ًَبى ثقٕاَل؟ »‬

‫ييوىا كٍذ اَلافذ ٔ يقّء َلاهي يِ ؽٍَ ها چُگ ىك‪« :‬ثجيُى يي فٕاُْل گُجل ّيـ ل‪ٛ‬ق هللا ها ْى پيبكِ کُُل؟ »‬
‫كٍذ ييوىا ها اى يقّ اُ کُل‪ ،‬ثؼل‪ ،‬اَگبه ثقٕاْل گوك يقّء کزِ ها ثگيوك كٔ ٍّ رهُگو ثّ آٌ ىك ‪« :‬عُٕ َيٌ‪ ،‬ييوىا‪،‬‬
‫فيهي يبَلِ رب ثلنيِ ها ثَبىَل ‪ .‬ربىِ ثّ هٕل آٌ ُّبً‪ ،‬رٕي يٕىِ ْبي آَغب ثٓزو ؽلظِ يي کُُل‪».‬‬
‫ييوىا كٍزِ ها ّالل کوك رب ثيَل رٕي گُٕ يِ ؽٍَ‪ ،‬ايب ثب ُّيلٌ ٕلاي فِ فِ كٍزِ ّم ّل ‪ .‬عؼلو‬
‫كاّذ چّ کبه ييکوك؟ يِؽٍَ ْى ُّيلِ ثٕك ‪ .‬كه آٍزبَّء كه ثوگْذ ٔ ثوام ّل ‪« :‬ايٍ ٕلاي چي ثٕك؟ »‬
‫«يؼهٕو اٍذ‪ ،‬يّٕٓب کّ چيي ٍبنى ثوايى َگناّزّ اَل‪».‬‬
‫ثؼل ْى رقزّء پيْقبٌ ها ثوكاّذ ٔ هكذ ثّ ‪ٛ‬وف كه ‪« :‬ثٍّالود‪ ،‬عبَى‪ ،‬ثّ ٍاليذ‪».‬‬
‫يِؽٍَ ثبى كٔه ٔ ثو ها َگبْي کوك‪َ« :‬کُل ييوىا ٔاهؼبً کَي ها ايُغب پُبِ كاكِ ثبّي؟ »‬
‫ييوىا ْهِ كاك ثيؤٌ‪« :‬ثؤ عبَى‪ ،‬ثؤ گُجل َظبوانًهک‪ ،‬ؽزي ربط انًهک ها آعو ثّ آعو كي ثيٌ‪».‬‬
‫يِؽٍَ هكذ‪ٍ ،‬الَّ ٍالَّ يي هكذ‪ .‬كيٕاَّ ّلِاَل‪ّ .‬بيل ْى ايٍ ثبثب ثّ ٍوُ ىكِ‪ .‬يگو ييّٕك؟ ٔهزي‬
‫ثوگْذ‪ ،‬كًٓيل ٕلاي فِ فِ ثهُلرو ّلِ اٍذ ‪ .‬ييوىا كاك ىك‪« :‬رٕ آَغب كاهي چّ کبه يي کُي؟»‬
‫ٕلاي فِ فِ هطغ ّل‪ ،‬ايب ٕلاي عؼلو ها يضم ايُکّ اى رّ چبِ ثبّل‪ ،‬يب ؽلاهم اى رّ يک گالة پبُ َووِ يب گهلاٌ‬
‫چيُي ُّيل‪« :‬ييوىا‪ ،‬گُجل ّيـ نطقهللا ػية ىٔاْوي اٍذ‪ .‬يٍ كيلو‪ .‬ثب ًْبٌ ربىه إلٓبَي كيلو‪».‬‬
‫«يگو يٕٓكي َجٕك؟»‬
‫«يٕٓكي چوا‪ ،‬يگو يَهًبٌ ؿالو يٕٓكي يي ّٕك؟»‬
‫«فٕة‪ ،‬ؽبال ثگٕ آَغب كاهي چّ کبه ييکُي؟»‬
‫«ييوىا‪َ ،‬کُل اى ثيکبهي كاهي كيٕاَّ يي ّٕي؟»‬
‫يِؽٍَ ثبى ثوگْزّ ثٕك‪ٍ ،‬يگبه يي کْيل‪ .‬اى کي رب ػ اال ٍيگبهي ّلِ ثٕك؟ ييوىا كيگو َزٕاََذ عهٕ فٕكُ ها‬
‫ثگيوك‪ ،‬كاك ىك‪« :‬كيٕاَّ پلهد اٍذ‪ ،‬كيٕاَّ ‪»...‬‬
‫ايب رب ٕلاي فِ فِ ها ُّيل‪ ،‬نجِ ها گييل ٔ گلذ ‪« :‬عبَى‪ ،‬ػيييو‪ ،‬يگو آكو ًَي رٕاَل ثب فٕكُ ؽوف ثيَل؟ »‬

‫«فٕة‪ ،‬ثهّ‪ ،‬ايب َّ ايٍهله ثهُل ‪ .‬ربىِ كاّزيل اى يٕٓكيٓب ؽوف يي ىكيل‪َ .‬کُل ثب آَٓب يؼبيهّ يي کُيل؟ يب كاهيى كٍذ‬
‫ٔاٍطّْبّبٌ ها اى كو هطغ يي کُيى‪ْ .‬و چّ کْيليى اى كٍذ ًْيٍ ٕٓيَٕيَذ ْب ثٕك‪».‬‬
‫ييوىا گلذ‪« :‬ؽبال ثوگْزي کّ چي؟»‬
‫«ْيچ‪ ،‬ايب فٕاٍزى اىربٌ ثپوٍى‪ًّ ،‬ب ثبّيل آٌ ‪ٛ‬بًٔٔ ٍو كه يَغل ّبِ إلٓبٌ ها چُل كي يي ىَيل؟»‬
‫ُ كو كٍزِ َجٕك‪ ،‬اگو َّ ؽزًبً يي ىك هٔي هٕىک پبي يِ ؽٍَ‪ .‬رجوىيٍ ثّ كيٕاه كاّذ‪ٕ .‬لاي ّکَزٍ‬
‫ػٖبي‬
‫کبٍّاي نؼبثي آيل‪ ،َّ .‬ػوهِ کغب هكزّ ثٕك؟ كو‪ْ ٜ‬هِ كاك ثيؤٌ ‪« :‬ثؤ عبَى‪ ،‬ثؤ فلا هٔىياد ها عبي كيگوي ؽٕانّ‬
‫کُل‪».‬‬
‫ة ؽبل يّٕٓبربٌ ثکُيل ‪ ٔ ».‬اى كکبٌ هكذ ثيؤٌ‪ .‬ييوىا‬
‫يِؽٍَ گلذ‪« :‬هٔىي يب ها فلا هٍبَلِ‪ ،‬ييوىا ‪ًّ .‬ب كکوي ِ‬
‫كَجبنِ هكذ ٔ پْذ ٍوُ كاك ىك ‪« :‬اى يٍ ييُّٕي ٍوي ْى ثّ ريًبهٍزبٌ چٓواىي ثيٌ کُل ٔ ىَغيوْبُ ها كي‬
‫ثيٌ‪».‬‬
‫يِؽٍَ هٔ ثوگوكاَل‪« :‬ؽزًبً ييوىا‪ ،‬ثْٓبٌ ْى يي گٕيى‪ ،‬ييوىا يلهللا ًٍَبه اى ثي پٕني پبک فم ّلِ ‪».‬‬
‫ٔاهؼبً كاّذ فم ييّل‪ .‬آيلِ ثٕك اثؤُ ها كهٍذ کُل‪ ،‬چًِْ ْى کٕه ّلِ ثٕك ‪ .‬ؽبال ّبگوكي ثّ فجوگي‬
‫يِؽٍَ اى کغب ييرٕاََذ پيلا کُل؟ كٍزِ کظ َجٕك‪ُّ ،‬بً ْى ثٕك ‪ .‬اَگْذ کّ ثّ کبؿن ََقّ ْبي هليًي‬
‫ثکْل‪َٕ ،‬ع کبؿن ٔ ؽزي ىيبٌ ٍبفزُِ ها يي گٕيل‪ .‬ؽيق کّ پبک فم ّلِ ثٕك‪ .‬ايب اى کغب ايًٍّْ ََٕٕاه ّلِ ثٕك؟‬
‫يوك ٔ ىَي آيلَل رٕ‪ .‬عٕاٌ ثٕكَل ٔ يک آيُّ ًّؼلاٌ ثوَغي يي فٕاٍزُل‪ .‬ييوىا كٔرب َْبَْبٌ كاك‪ًْ .‬يّْ أني ها‬
‫ًَيپَُليلَل ‪ .‬عيٕء كٔيي کًي هيقزّ ثٕك ‪ .‬ىٌ کّ هيًذ پوٍيل‪ ،‬ييوىا ثبى ٕلاي ثّ ْى فٕهكٌ كٔ کبٍّء چيُي ها‬
‫ُّيل‪ ،‬كٍزپبچّ گلذ‪« :‬چٓبهٓك رٕيبٌ ‪».‬‬
‫ْياه ٔ چٓبهٕل رٕيبٌ ْى ًَي كاك‪ .‬يوك گلذ‪« :‬چٓبهٕل رٕيبٌ؟ چّ فجو اٍذ‪ ،‬ؽبعي آهب؟»‬
‫ىٌ گلذ‪« :‬آيُّاُ کّ إال ً ثّ كهك ًَي فٕهك‪».‬‬
‫عيؾ عؼلو ها اى عبيي ُّيل‪« :‬كاهَل رٕي ٍو ىََذ يي ىَُل‪ .‬كْٔياه رٕيبٌ ّيويٍ ييفوَل‪».‬‬
‫ييوىا ىيو نت ؿويل‪« :‬رٕ فلّ ّٕ‪ ،‬كفبنذ َکٍ‪».‬‬
‫يوك ْبط ٔ ٔاط اى ٍو ّبَّء ييوىا ٍوک کْيل‪« :‬ثب کي ثٕكيل‪ ،‬ؽبعي؟ »‬
‫«ثب ّبگوكو ثٕكو‪».‬‬

‫ىٌ كاّذ اى کُبه ؽبعي ٍوک ييکْيل‪ .‬ييوىا آيُّ ًّؼلاٌ كٔو ها ٍو عبيِ گناّذ ‪« :‬ثبّل‪ ،‬ؽبال ييگٕيى يکي‬
‫كيگو ثوايزبٌ ثيبٔهك‪».‬‬
‫ٕلاي عؼلو ثبى آيل‪ًْ .‬بٌ َيكيکيٓب ثٕك‪« :‬اهثبة‪ ،‬ىَک كاهك پبي ّْٕوُ ها نگل يي کُل‪ٍ ،‬وهًّ ْى ثِٓ ىك ‪ .‬گًبَى‬
‫ثِٓ ثّ ًْبٌ ىثبٌ کّ ييگلزي‪ ،‬ييگٕيل‪ ،‬ثقويى‪ ،‬يلذ اٍذ ‪».‬‬
‫يوك گلذ‪« :‬ىؽًذ َکْيل‪ًْ ،‬يٍ فٕة اٍذ ‪ .‬ايب اگو يًکٍ اٍذ يک رقليلي ْى هبئم ثْٕيل ‪».‬‬
‫اى عيت ثـم کيلِ ها كهآٔهك‪ ٍّ .‬اٍکُبً ٕل رٕيبَي علا کوك ‪« :‬ثلويبييل‪ٍ ،‬يٖل رٕيبٌ اٍذ ‪».‬‬
‫ييوىا ثّ أني اّبهِ کوك‪« :‬يٍ کّ ػوٗ کوكو‪ ،‬چٓبهٕل رٕيبٌ‪ ،‬يک کالو ‪».‬‬
‫ىٌ گلذ‪« :‬يب آٌ ها ييگلزيى‪».‬‬
‫ييوىا پبيّء كٔيي ها َْبٌ كاك‪« :‬يالؽظّ ثلويبييل ٍبفذ ايزبنيبٍذ ‪ .‬ربىِ‪ ،‬هليًي اٍذ ‪ .‬ؽبال كيگو کَي اى ايٍ‬
‫َوْٓب ثّ پبيّْب ًَيىَل‪ًّّْ .‬بٌ ٍبكِاَل‪».‬‬
‫عؼلو اى ًْبٌ پبييٍ پبي ىٌ كاك ىك‪« :‬ىَلِ ثبّي‪ ،‬اهثبة ‪».‬‬
‫يوك گلذ‪ًّ« :‬ب فٕكربٌ كويٕكيل آٌ يکي چٓبه ٕل رٕيبٌ‪».‬‬
‫ييوىا فى ّل‪ًَ .‬يكيلُ‪ .‬ؿو ىك‪« :‬رٕ كفبنذ َکٍ‪ ،‬عؼلو‪».‬‬
‫يوك پوٍيل‪« :‬ثب يٍ ثٕكيل؟ »‬
‫ييوىا گلذ‪ّ« :‬بگوك کّ َيَذ‪ ،‬ثالي عبي اٍذ ‪ .‬ثهّ ػوٗ کوكو آٌ يکي ها اگو ثقٕاْيل ْياه ٔ چٓبهٕل رٕيبٌ اٍذ‪.‬‬
‫آيُّاُ ٍُگي اٍذ ‪ .‬يوگ َلاهك‪ٍ .‬يٖل پٕل آيُّاُ ْى ًَي ّٕك‪».‬‬
‫عؼلو ثبى عيؾ ىك‪« :‬ييفوَل‪ ،‬اهثبة‪ .‬ىٌ كاهك کذ يوكک ها ييکْل‪».‬‬
‫ييوىا عهٕ پيْقبٌ ها ْى َگبِ کوك ٔ اى ييبٌ ىٌ ٔ يوك ثّ هكيق کلْٓبي روکًُي ‪ .‬پْذ ٍوُ ْيچ يٕيي يب کالكي‬
‫ثّ هييِء ‪ٛ‬جهّْب آٔيقزّ َجٕك‪َ ،‬يَذ ‪ .‬ىٌ ٔ يوك ْى كاّزُل كٔه ٔ ثوّبٌ ها َگبِ يي کوكَل‪ .‬ييوىا گلذ‪« :‬يُٕ ًّْعب‬
‫ها ثوكاّزّ‪ ،‬ثبيل رهّ ثگناهو ‪».‬‬
‫كيلُ‪ .‬رٕي ٔيزويٍ‪ ،‬كهٍذ هٔي گيِٕء کبه آثبكِ ََْزّ ثٕك ‪ .‬ثّ ييوىا َگبِ ييکوك ٔ ثّ اَگْذ يب كٍذ ٔ ؽزي‬
‫كْبٌ ٔ چًْٓبي ثيػيُک چييي يي گلذ ٔ ثؼل چًْک يي ىك‪ .‬هاٍذ ييگلذ‪ ،‬يوك ؽهوّ ثّ اَگْذ َلاّذ ‪.‬‬

‫گلذ‪« :‬آٌ يکي‪ًْ ،‬بٌ ‪ٕٛ‬ه کّ ػوٗ کوكو‪ْ ،‬ياه ٔ چٓبهٕل رٕيبٌ اٍذ‪ ،‬ايب ثواي ًّب‪ ،‬چٌٕ يي فٕاْيل ٍو ٍلوِء‬
‫ػولربٌ ثگناهيل‪ْ ،‬ياه ٔ كٔيَذ رٕيبٌ‪ ،‬يک کالو ‪».‬‬
‫يزؼغت َگبِ ُ يي کوكَل‪ ،‬ثؼل ثّ ْى َگبْي کوكَل ‪ .‬ثبالفوِ يوك ٕل رٕيبٌ كيگو اى کيلِ كهآٔهك‪ ،‬گلذ ‪« :‬ايٍ ْى‬
‫ٕل رٕيبٌ كيگو‪ .‬ييّٕك چٓبهٕل رٕيبٌ‪ًْ ،‬بٌ کّ أل گلزيل ‪».‬‬
‫ىٌ گلذ‪« :‬ثبّل‪ ،‬كٔيَذ رٕيبٌ كيگو ْى ثلِ‪ ،‬ثگناه يب ثّ ؽبعي ْليّ ثلْيى ‪».‬‬
‫عؼلو ثبى ؿژ ٔ ؿٕژ کوك‪« :‬ثبى كايٍ کزِ ها کْيل‪».‬‬
‫يوك اٍکُبٍٓب ها اى هٔي پيْقبٌ ثوكاّذ‪ ،‬رٕي کيلِ گناّذ ‪ .‬عؼلو كاك ىك‪« :‬يوكک ػٖجبَي اٍذ‪ .‬كايٍ کزِ ها‬
‫اى كٍذ ىٌ کْيل‪ .‬ايب ىٌ ٔلکٍ َيَذ‪ ،‬يچ كٍذ يوك ها گوكزّ اٍذ ٔ كْبه يي كْل‪».‬‬
‫ييوىا گلذ‪« :‬يک كهيوّ اعبىِ ثلْيل ‪».‬‬
‫ػٖبيِ ها ثوكاّذ‪ٔ ،‬هزي رقزّء پيْقبٌ ه ا ثهُل کوك‪ ،‬كيل کّ ىٌ ٔ يوك ػوت کْيلَل ‪ .‬کبهُ اى ايٍ ؽوكٓب گنّزّ‬
‫ثٕك‪ّ .‬يّْء ٔيزويٍ ها پٌ ىك ‪ .‬ػٖب ها هٔي ٍو عؼلو رکبٌرکبٌ كاك‪ .‬عؼلوُ ػوتػوت هكذ ٔ پْذ ًٍبٔه ثوَغي‬
‫کبه کويبَْبِ پُٓبٌ ّل‪ .‬ييوىا گلذ‪« :‬يگو كٍزى ثٓذ َوٍل ‪».‬‬
‫ىٌ ٔ يوك كاّزُل ثيؤٌ ييهكزُل‪ .‬ييوىا گلذ‪« :‬ؽزي رٕي ٔيزويٍ ْى َْزُل ‪ ًّْ .‬چيي ها ييفٕهَل‪».‬‬
‫ثوگْذ ٍو عبيِ‪ .‬آيُّ ًّؼلاٌ ها عهُٕ گناّذ ‪ .‬فٕكُ يکْياه ٔ ٕل رٕيبٌ عويُگي ثبالُ كاكِ ثٕك ‪ .‬اگو کَبك‬
‫َجٕك‪ ،‬كْٔياه رٕيبٌ ّيويٍ يي اهىيل‪ .‬ييوىا هٔ ثّ ٔيزويٍ كاك ىك‪« :‬آفو يوك ؽَبثي‪ ،‬رٕ ثؤ پيُّكٔىياد ها ثکٍ‪ ،‬چّ کبه‬
‫ثّ کبه يٍ كاهي؟»‬
‫«فٕكد گلزي‪ ،‬اهثبة‪ ،‬پيُّ كٔىي كيگو ٔه اكزبكِ‪».‬‬
‫كيگو كاّذ آٌ هٔي ييوىا ها ثبال يي آٔهك‪ٕ .‬بؽت رأنيق َگلزّ ثٕك اْم ْٕا ها چطٕه يي رٕاٌ اكة کوك‪َ .‬بٍـ ايٍ‬
‫ََقّء ‪ٛ‬يّجّ َيي كه ايٍ ثبة كه ؽبّيّ ٍبکذ ثٕك ‪ .‬ؽبال كيگو يِؽٍَ ها ْى ًَيرٕاََذ اهكَگي ثيَل‪ .‬ايب‬
‫گِّٕ ها کّ ييرٕاََذ ثکْل‪ .‬يب إال ً يک هيگ هيي يي گناّذ هٔي پوِء گِّٕ ٔ ًْيٍ ‪ٕٛ‬ه َووَوو يبنِْ‬
‫ييكاك‪ .‬ييوىا َگبِْ کوك‪ .‬كٔ كٍزِ ها ؽبيم کالِ گوكزّ ثٕك يب ّبيل ًْبٌ عب کّ گّٕٓبيِ ثبيَذ يي ثٕك‪ .‬ايب‬
‫گُٕ کّ َلاّذ‪َ .‬ليلِ ثٕك کّ گُٕ كاّزّ ثب ّل‪ .‬رٕي چٓم هٔى ٔ چٓم ّت إال ً ثّ ٕواكذ گُٕ َيلزبكِ ثٕك ‪ .‬يگو‬
‫ٕبؽت رأنيق َگلزّ ثٕك ثّ ْو عٌُ ٔ نٌٕ کّ فٕاْل ؽب‪ٙ‬و ّٕك؟ رب ّبيل ثجيُل کّ كاهك يب َّ‪ ،‬يب يک هيگ هيي پيلا کُل‪،‬‬
‫هاِ اكزبك‪ ،‬ايب ؿژ ٔ ؿٕژ ثهُل عؼلوُ َگناّذ رقزّء پيْقبٌ ها ثوكاهك ‪« :‬اهثبة ثؤ ٍو عبد‪ ،‬كاهَل ييآيُل‪».‬‬
‫ىٌ آيل رٕ‪ .‬يوك پْذ ٔيزويٍ ايَزبكِ ثٕك‪ٍ .‬يگبه ييکْيل‪ .‬ىٌ ثب گّّٕء چبههل چًِْ ها پبک يي کوك‪« :‬ثلويبييل‬

‫ؽبعي‪ ،‬ايٍ ْى ْياه رٕيبٌ‪».‬‬
‫پٕل ها گناّزّ ثٕك هٔي پيْقبٌ ‪ .‬فٕكُ فٕاٍزّ ثٕك‪ .‬آيُّ ًّؼلاٌ ها رب کُبه كٍذ ىٌ ْم كاك‪ ،‬گلذ ‪« :‬يجبهکزبٌ‬
‫ثبّل‪».‬‬
‫عؼق كاك ىك ‪« :‬ثبى ْى ؽب‪ٙ‬و اٍذ ثلْل‪ .‬كه کيلِ ثبى اٍذ ‪».‬‬
‫ه‬
‫ييوىا گلذ‪« :‬کٕه کّ َيَزى‪».‬‬
‫ىٌ آيُّ ًّؼلاٌ ها ثـم گوكذ ‪ .‬ييوىا نجقُل ىك ‪ٍ« :‬ليلثقذ ثْٕيل ‪».‬‬
‫يوك ْى آيل رٕ‪ ،‬پوٍيل ‪« :‬يطًئُي ًْبٌ اٍذ؟ »‬
‫عؼلو عيؾ ييىك‪« :‬فٕكد كاكي‪ ،‬يٍ كيگو ثي روٖيوو‪».‬‬
‫ييوىا ثيرٕعّ ثّ ىٌ ٔ وهك‪ ،‬آيل ايٍ ‪ٛ‬وف پيْقبٌ ‪ .‬عؼلو ثبى كٔ كٍزِ ها ؽبيم کالِ گوكزّ ثٕك ‪ .‬ييوىا ًْبٌهله ٕجو‬
‫کوك رب ىٌ ٔ يوك كٔاٌكٔاٌ اى آٌ‪ٛ‬وف ٔيزويٍ هك ثَْٕل‪ ،‬ثؼل ََْذ‪ ،‬يْزِ ها ثهُل کوك ٔ كاك ىك ‪« :‬ايٍ ككؼّء أل ٔ‬
‫آفود ثبّل‪ ،‬كيگو َجبيل رٕي کبه يٍ كفبنذ کُي ‪».‬‬
‫ة هجبيِ كهآٔهك‪ّ ،‬يّْ ْبيِ ها كٕد کوك ٔ ثّ چْى گناّذ ٔ َقِ ها پْذ ٍوُ گوِ‬
‫عؼلو ػيُکِ ها اى عي‬
‫ىك‪ ،‬گلذ‪« :‬ايٍ ًّْ ؽيٕاَيبد آفوُ ًْيٍ يي ّٕك‪».‬‬
‫ييوىا ثبى نت گييل‪ ،‬ؽزي ّبيل نجِ ها فٌٕ اَلافذ‪ ،‬ثبالفوِ اى يُلني ييبٌ كَلآَبي َيِ ٔ كٔ نت ثَزّ گلذ ‪:‬‬
‫«يگو چي ّلِ؟»‬
‫«ًّْاُ رکواه ييکُيل‪ .‬ربىِ كهذ ْى َلاهيل کّ ٔهزي ‪ٛ‬وف فطبة چييي ها يي كاَل‪َ ،‬جبيل مکو کوك ‪ .‬ايٍ اى رکواه ْى‬
‫ثلرو اٍذ‪ .‬يهک انْؼواي يب‪ ،‬ثّ هٕل ػهًبي يب‪ ،‬ثواي ًْيٍ چًّْء انٓبيِ فْکيل ‪».‬‬
‫«فيهي فٕة‪ ،‬ايب ؽبال نطلبً ثلويبييل رکهيق ‪ٙ‬وه يٍ چّ يي ّٕك؟»‬
‫ٕلاي فوك ّلٌ َبٌفْکّ آيل‪ .‬فى ٔ هاٍذ ييّل‪ .‬يؼهٕو َجٕك يي فُلك يب ٍوكّ ييکُل‪ .‬ييوىا ثهُل ّل ‪ .‬ثبى‬
‫يًکٍ ثٕك رکواه کُل‪َ .‬بگٓبٌ َّ ثب ؿژ ٔ ؿٕژ کّ ثّ ٔ‪ٕٙ‬ع ُّيل ‪« :‬کيا ييهٔي‪ ،‬اهثبة؟ يٍ ها َياد ثلِ ‪».‬‬
‫ىَي چبكهي پْذ ثّ ٔيزويٍ ايَزبكِ ثٕك ‪ .‬آكيٓبيي ْى هك يي ّلَل‪ .‬ييوىا پوٍيل‪« :‬يگو چي ّلِ؟ »‬
‫عؼلو ثّ پبييٍ اّبهِ کوك‪ .‬ثچّء َٕپبيي ثّ يؾبماد أ‪ ،‬آٌ ‪ٛ‬وف ّيّْ‪ ،‬ايَزبكِ ثٕك ‪ .‬پَزبَک ثّ كْبٌ كاّذ ٔ ثب ْو‬

‫كٔ كٍذ اَگبه كاّذ ؽوكي يي ىك‪ .‬ييوىا گلذ‪« :‬ثيب ثؤ پْذ ًٍبٔه‪».‬‬
‫عؼلو هكذ هٔي گيِٕ ََْذ ٔ گلذ ‪« :‬كيگو كيو ّلِ‪ ،‬اهثبة ‪».‬‬
‫يبكه ثچّ ثوگْذ ٔ كٍذ ثچّ ها گوكذ ‪ .‬عؼلو گقد ‪« :‬ثچّ يي گلذ‪ ،‬يٍ ىيِ كاهو‪ ،‬اگو ٍوپبو َگيوَل‪ ،‬رًبو ىاَِ ها‬
‫َيً ييکُى‪».‬‬
‫يبكه فى ّل ٔ ثچّ ها ثـم کوك ٔ ثبى پْذ ثّ ٔيزويٍ ايَزبك ‪ .‬عؼلو گلذ‪« :‬يک کبهي ثکٍ‪ ،‬ييوىا ‪».‬‬
‫«چوا يٍ؟»‬
‫«يٍ کّ ًَيرٕاَى‪ .‬ربىِ‪ ،‬چوا ًّب فبکيٓب كو‪ ٜ‬ثّ كکو َلغ فٕكربٌ َْزيل؟ »‬
‫ثچّ اى هٔي ُاَّء ىٌ ٍوک يي کْيل ٔ كٍذ رکبٌ ييكاك‪ .‬پَزبَک َلاّذ ‪ .‬فٕة‪ٙ ،‬وهي ْى َلاّذ ‪ .‬ييوىا رب‬
‫كهگبْي كکبٌ هكذ‪ ،‬آَْزّ ٕلا ىك‪« :‬ثبعي!»‬
‫عؼلو گلذ‪« :‬ثؤ ىنُٕ‪ ،‬ييوىا‪».‬‬
‫ييوىا ثهُلرو گلذ‪« :‬ثبعي‪ ،‬ثب ًّبو‪».‬‬
‫عؼلو گلذ‪« :‬ييثيُي کّ‪ ،‬آٌ ‪ٛ‬وف ها َگبِ يي کُل‪».‬‬
‫ييوىا عهٕرو هكذ ٔ آِ ٍزّ ثو ّبَّء ؽالل يوكو ىك ‪« :‬ييثقْيل فٕاْو‪ ،‬ثچّ ربٌ َبآهايي ييکُل‪ ،‬ثٓزو اٍذ ٍوپبيِ‬
‫ثگيويل‪».‬‬
‫ىٌ ثّ پزّء چبكه ثيُي ٔ كْبٌ پّٕبَل ‪« :‬ثّ رٕ چّ‪ ،‬يوك ؽَبثي؟ ثّ رٕ کّ ًَي ّبّل‪».‬‬
‫ييوىا ثوگْذ‪ًْ .‬يٍ‪ٕٛ‬هْب ييّٕك کّ ييگٕيُل کبهكُ ثيَي فَِٕ كهًَي آيل؟ ٍوكُ ّلِ ثٕك‪ ،‬ثب ايًٍّْ چيي‬
‫کّ پّٕيلِ ثٕك‪ .‬كٍذ ثّ ٍزٌٕ چٓبهچٕة گوكذ‪ .‬عؼلو چييي ييگلذ‪ .‬ؽزًبً ثب ثچّ ؽوف ييىك کّ ييوىا‬
‫ًَيُّيل‪ .‬كاّذ ثّ ٕلايي گُٕ يي كاك کّ اَگبه ٕلاي ّْٕو ىٌ ثٕك ‪« :‬چّ کبهد كاّذ؟ ؽوكيذ ىك؟ »‬
‫«َّ‪ ،‬ايب آيلِ يي گٕيل ثچّ ها ٍوپب ثگيوو ‪ .‬يوكو ثّ چّ چييْبيي کبه كاهَل‪».‬‬
‫عؼلو گلذ‪« :‬ثچّ ييگٕيل‪ ،‬يٍ گلزى‪ ،‬ايب ؽبال ثجيٍ چّ انى ُّگّاي ثّ پب ييکُُل‪».‬‬
‫ييوىا ثوگْذ‪ .‬ثگناه ثکُْل ‪ .‬چٓوِء ثچّ كه ْى هكذ کّ ىٌ يضم ثوم گوكزّْب نوىيل‪« :‬اِ‪ ،‬هاٍزي هاٍزي عيِ کوك ‪».‬‬

‫ٍزبٌ چپ ٔ ّکًِ فيٌ فيٌ ثٕك ‪ .‬ثّ ييوىا‬
‫ثچّ ها گناّذ ىييٍ ‪ .‬كٔ ثبل چبكهُ ها رکبٌ ييكاك‪ .‬ييفُليل‪ .‬پ‬
‫افى کوك‪ ،‬ثؼل ْى فى ّل ٔ ىك هٔي كٍذ ثچّ ‪« :‬چُل ككؼّ ثٓذ ثگٕيى‪ ،‬ثگٕ عيِ كاهو؟ »‬
‫ثچّ چًْک ىك‪ .‬ثّ عؼلو ثٕك‪ .‬عؼلو گلذ‪« :‬ييگٕيل‪ ،‬كهكو َيبيل‪ ،‬ايب ثجيٍ چطٕه ػبٕي ّبٌ ييکُى‪».‬‬
‫ػبٕيّبٌ ْى کوك‪ .‬يکلكؼّ عيؾ کْيل ٔ پٍٓ ىييٍ ّل ‪ .‬پله‪ ،‬اگو پله ثچّ ثٕك‪ ،‬ثّ ىٌ رٕپيل ‪« :‬ؽبال چوا ييىَيِ؟ »‬
‫ييوىا آيل رٕ‪ .‬کبهُ ثّ کغب کْيلِ ثٕك؟ ثّ عؼلو گلذ ‪« :‬ثيب ثؤ رّ كکبٌ ٔگوَّ ًْيٍ كوكاٍذ کّ چٕ ثيلزل کّ يٍ‬
‫ؿيت ييكاَى‪ ،‬يب فلا َٖيت َکُل‪ًٙ ،‬يوفٕاَى ‪».‬‬
‫عؼلو گلذ‪« :‬چّ ثٓزو‪ ،‬ػٕ‪ ِٙ‬ثّ ٕواكذ إم کبهي ًَي اكزُل‪».‬‬
‫ييوىا کًکِ کوك ثيبيل پبييٍ ‪ّ .‬بيل ْى روٍيل اى كيِ اٍزلبكِ کُل‪ ،‬گلذ ‪« :‬ثهّ‪ ،‬عبَى‪ًّ .‬ب كهٍذ ييكويبييل‪.‬‬
‫ؽبال نطلبً ثلويبييل رٕي پَزٕ ‪».‬‬
‫عؼلو كايٍ هجبيِ ها رکبَل ‪« :‬چْى‪ ،‬ايب اهال ً ثگناه ايٍ کبه ها رًبيِ کُى ‪».‬‬
‫نُل کوكِ ثٕك ٔ ٍو ٔ كٍذ رکبٌ يي كاك‪ .‬ييوىا‬
‫هكذ كو كه‪ .‬اى پْذ ٍزٌٕ چٓبهچٕة ٍوک يي کْيل‪ .‬ثچّ ٍو ة‬
‫پوٍيل‪« :‬ؽبال چّ ييگٕيل؟»‬
‫«ْيچي‪ ،‬كو‪ ٜ‬يي گٕيل‪ ،‬ايُٓب ْو هٔى يک عٕه ّيو فْک ثِٓ يي كُْل‪ .‬ثيىثبٌ! ييگٕيل‪ ،‬يک هٔى پوچوة‪ ،‬يک‬
‫ّت کىچوة‪ .‬كيْت ْى ثِٓ ْهُلي كاكِ اَل‪ْ .‬لزّء پيِ ْى اٍوائيهي ‪ .‬ثلرو اى ًّْ ٔهزي اٍذ کّ يغبه ٍزبَي‬
‫ثِٓ ييكُْل‪».‬‬
‫ؿِؿِ ييفُليل‪« :‬ييكاَي ييوىا‪ ،‬اًٍِ چيَذ؟ هٍزى ‪ .‬ييگٕيل‪ ،‬ييثيُي‪ ،‬هٍزى‪ ،‬آٌ ْى يٍ؟ »‬
‫پله فى ّل ٔ ثچّ ها اى ىييٍ کُل ‪« :‬ثهُل ّٕ‪ ،‬ثبثب ‪».‬‬
‫ييوىا َلًيل کي ٔ چطٕه هكذ عهٕ ‪ٛ .‬ي االهٗ کّ َجٕك‪ ،‬ايب يکلكؼّ كيل كهٍذ ايَزبكِ اٍذ هٔثّ هٔي يوكک‪ ،‬گلذ‪:‬‬
‫«ييثقْيل‪ ،‬آهب‪ ،‬کّ كفبنذ يي کُى‪ .‬ثّ هٍزىفبَزبٌ ثٓزو اٍذ كو‪ ٜ‬يک عٕه ّيو ثلْيل ‪ .‬يغبهٍزبَي ْى ْيچٔهذ‬
‫ثِٓ َلْيل‪َِٕ .‬ء يٍ ْو ٔهذ ييفٕهك‪ ،‬گالة ثّ هٔيزبٌ‪ ،‬ثّ هيؾ يي اكزل‪».‬‬
‫يوك ثچّ ها ثـم کوك‪« :‬اي آهب‪ ،‬چّ ؽوكٓب ييىَيل‪ْ .‬و ككؼّ يک چييي رٕي ثبىاه َْذ ‪».‬‬
‫ىٌ گلذ‪« :‬چّ کبه کوكي؟ ًّْء عبَذ ها کّ َغٌ کوكي ‪».‬‬

‫يوك گلذ‪َ« :‬لًٓيلو‪».‬‬
‫ثچّ ها كٔه اى فٕكُ گوكزّ ثٕك ‪ّ« :‬لِ كيگو‪».‬‬
‫ها اكزبكَل‪ ،‬ايب يوك ثوگْذ‪« :‬ييثقْيل‪ًّ ،‬ب اى کغب كًٓيليل اٍى ثچّ هٍزى اٍذ؟ »‬
‫ؽبال ثيب ٔ كهٍزِ کٍ‪ ،‬ييوىا گلذ ‪ًْ« :‬يٍ‪ٕٛ‬هي اى كُْى پويل‪ ،‬ايب هاٍزِ يبّب ءهللا ْياه يبّبءهللا هٕي اٍذ ‪ .‬الؿو‬
‫َْذ‪ ،‬ايب يؼهٕو اٍذ کّ هٕي يي ّٕك‪».‬‬
‫ايٍ ثبه ٕلاي ؿژ ٔ ؿٕژ اى پبييٍ پبيِ آيل ‪« :‬ثگٕ‪ ،‬ؽويوِ ثبكاو ثواُ كهٍذ کُُل ‪».‬‬
‫ييوىا گلذ‪« :‬ؽويوِ ثبكاو ْى ثل َيَذ ‪ .‬إال ً ثؼ‪ٚ‬ي ٔهزٓب کّ ايٍ‪ٕٛ‬ه ييَّٕل‪ ،‬ثٓزو اٍذ ٍو كنْبٌ فبني‬
‫ثبّل‪».‬‬
‫ىٌ آٍزيٍ يوك ها کْيل ‪« :‬ثيب ثؤيى‪ ،‬كيٕاَّ اٍذ‪».‬‬
‫ثٕك كيگو‪ ،‬ايب ؽبال كو‪َ ٜ‬گواٌ عؼلوُ‪ ،‬ثّ ؽوف ّْى انلجب‪ ،‬ثٕك کّ ىيو كٍذ ٔ پب َؤك ‪ .‬ثبالفوِ أ يَئٕل ثٕك‪.‬‬
‫َجٕكُ‪ .‬اگو ثٕكُ‪ ،‬ثچّ آٌ ‪ٕٛ‬ه ٍو ثو ّبَّء پله ًَي گناّذ‪ .‬ىٌ رُلرُل چييي يي گلذ ٔ يوك گبْي ثوييگْذ ٔ‬
‫ثّ ييوىا ٌگبِ يي کوك‪ .‬ييوىا ثوگْذ ٍو عبُ‪ .‬هٔي ُٕلني ََْذ ‪ .‬اگو يِؽٍَ ثٕكُ ههيبٌ ها ًْيٍ ؽبال‬
‫ثوايِ چبم ييکوك‪ .‬ييوىا ثب فٕكُ‪ ،‬ايب ثهُل گلذ ‪« :‬ايٍ ْى اى کبٍجي ايؤىيبٌ‪».‬‬
‫ٕلاي ؿژ ٔ ؿٕژ اى عبيي آيل کّ گبِ گبِ ثب ٔهلّ ْبي فِفِ هطغ يي ّل‪« :‬ثچّء ثيىثبٌ! ٍٔ‪ ٜ‬فٕكّبٌ‬
‫ييفٕاثبَُلُ‪ .‬يب پلهِ فوفو يي کُل يب يبكهُ رٕي فٕاة ؽوف يي ىَل‪».‬‬
‫ييوىا كيگو ؽٕٕهّء ايٍ ؽوكٓب ها َلاّذ‪ .‬ثبيَزي ثواي ٍوهٍيل ٍلزّ کبهي يي کوك‪ٛ .‬بْوِ ٔ ٕليوِ ْى ٔلکٍُ‬
‫َجٕكَل‪ .‬ؽبال هاٍزي كاله آىاك چُل ثٕك؟ ٕلاي فِ فِ ثي ْيچ ٔهلّاي ييآيل‪ .‬اَگبه ًٍجبكِ يب ٍْٕبَي ٌِ ثّ‬
‫نجّء ٍکّاي کزيجّ كاه يب ثلَّء گهلاَي َووِ‪ ،‬کّ ثو گّٕذ ُٕٕثوي كل ييوىا يي کْيلَل‪.‬‬

‫فصل سىم‬
‫ّت پُغُْجّ ييوىا كيگو ؽزي يک نؾظّ چْى ثّ ْى َگناّذ‪ ،‬ايب هاٍزِ رًبو ّت اَگبه هُل رٕي كنِ آة‬
‫ييکوكَل‪ .‬ثّ ٕلاي فِ فِ يلأو گُٕ يي كاك‪ ،‬اى ايٍ كَلِ ثّ آٌ كَلِ ييّل‪ ،‬ثّ ىييٍ ٔ ىيبٌ كؾِ يي كاك‪،‬‬
‫ايب ثبى فّٕؾبل ثٕك کّ كوكا ٍوظٓو عؼلوُ يي هكذ‪ّ .‬بيل ثؼلاىظٓو ها رٕي هاِ ثٕك‪ّ ،‬ت عًؼّ ؽزًبً ثّ کٕچٕل‬
‫فبًَِ ييهٍيل‪ ،‬كٍزي ْى ثّ ٍو ٔ گُٕ فبَى ثيهگِ يي کْيل‪ ،‬يب ّبيل ثب كو َبىک ٔ كهاىُ چُلرب ثّ کپهٓبي‬
‫َبىَيٍ يبكه ثچّْب ييىك ٔ كوكا ْى رب نُگ ظٓو ييفٕاثيل ٔ ثؼل ـ فلا ها چّ كيلي؟ ـ ّبيل كيگو ْوگي ثوًَي گْذ‪.‬‬
‫ْو چّ ثٕك ايْجِ ثٓزو اى كيْت ثٕك ‪ .‬رب َٖق ّت اى ايٍ كَلِ ثّ آٌ كَلِ ّلِ ثٕك‪ٔ ،‬هزي ْى چًِْ گوو ّلِ‬
‫ثٕك‪ ،‬يک مهع اى عب پويلِ ثٕك ‪ .‬فلا َٖيت ثُلِء ػبٕي اُ ْى َکُل ‪ .‬چّ ثيبثبَي ثٕك! ثوْٕد فلا‪ .‬آكزبة ْى کّ كيگو‬
‫يؼهٕو ثٕك‪ ،‬يک کٕهِء ؽلاكي کّ كهٍذ يک ٔعت ثبالي ٍو ييوىا ٍوؿ يي ّل ٔ ىهك يي ّل‪ .‬ييوىا هكذ ٔ هكذ رب‬
‫ثبالفوِ هٍيل ثبالي يک رپّء ُّي ‪ .‬ايٍ ‪ٛ‬وف ها َگبِ کوك‪ْ ،‬يظ كاه ٔ كهفزي َليل‪ .‬آٌ ‪ٛ‬وف ْى چييي يب کَي َجٕك ‪.‬‬
‫ؽزي كهيؾ اى يک ٍواة‪ .‬كاّذ ٍواىيو يي ّل کّ آٌ كٔهْب يک ٍيبْي كيل ‪ .‬ييوىا ها ييگٕيي‪ ،‬كٔيل ثّ ‪ٛ‬وف‬
‫ٍيبْي‪ .‬يگو َّ كه يوبيبد أنيبء فٕاَلِ ثٕك کّ يک ثبثبيي ًْيٍ ثاليي ثّ ٍوُ آيلِ ثٕك کّ ؽبال ثّ ٍو أ آيلِ‬
‫اٍذ؟ ٕبؽت ٔاهؼّ ييهٔك ٔ ييثيُل کّ َّ ٍيبْي کّ يکي اى أنيبء ٍٕاه ثو ّيوي كاهك ييآيل‪ .‬ييوىا ثبى ييكٔك ٔ‬
‫اَگبه کّ ‪ٛ‬ياالهٗ ييکُل يي هٍل ثّ عهٕ ٍيبْي ٔ ّکو فلا َّ ّيو کّ ّزوي يي ثيُل‪ .‬ؽبال ّزو رُٓبٍذ‪.‬‬
‫يٓبهُ ْى پبهِ اٍذ ٔ كاهك يي آيل‪ .‬چي؟ ٕبف ييآيل ثّ ‪ٛ‬وف ييوىا‪ .‬كْبَِ ْى کق کوكِ اٍذ ٔ ْي يي آيل ٔ‬
‫ٍو رکبٌ ييكْل‪ .‬ييوىا كيگو يؼطهِ َىي کُل ٔ ْي ييىَل ثّ هليٓبُ ٔ ّزو ْى ثّ كَجبنِ ‪ .‬ييوىا ثلٔ‪ّ ،‬زو ثلٔ ‪.‬‬
‫ثّ چپ ييپيچل‪ّ ،‬زو ْى يي پيچل؛ ثّ هاٍذ يي هٔك‪ّ ،‬زو ْى يي آيل؛ ثبال يي هكذ؛ پبييٍ ييهكذ ‪ ...‬فيو‪ٔ ،‬لکٍُ‬
‫َجٕك‪ .‬ثبالفوِ ييوىا آٌهله ييهٔك کّ يوكِاُ ييهٍل ثّ كْي‪ ،‬فٕكُ ها يي اَلاىك رٕي ؽٔاه كِ ٔ كِ ثؤ ‪ .‬ثبى‬
‫ييثيُل ّزو كاهك يي آيل‪ .‬ييىَل ثّ کٕچّاي‪ّ ،‬زو ْى يي آيل‪ .‬ؽبال ْي ْى كويبك ييىَل‪ .‬ايب يگو ثُلِء فلايي ثّ‬
‫كويبكُ ييهٍل؟ ثّ ْو کٕچّاي ْى ييهٔك‪ ،‬اَگبه کّ يٕي ّزو ها آرِ ىكِ ثبُّل‪ٍ ،‬الَّ ٍالَّ يي آيل‪ .‬کق‬
‫كْبَِ ها ْى ثّ ايٍ ‪ٛ‬وف ٔ آٌ ‪ٛ‬وف ييپبّل ٔ يک ‪ٕٛ‬هي ْى چپ چپ ثّ ييوىا َگبِ يي کُل ٔ ٍو رکبٌ ييكْل‪.‬‬
‫ييوىا ثبالفوِ کٕچّء رُگي گيو ييآٔهك‪ ،‬ييهٔك‪ .‬ايب ييثيُل ّزو رُگ ٔ ثبهيک ٍوُ ًَي ّٕك‪ .‬اَگبه كيٕاهْب پٌ‬
‫ييهَٔل رب ّزو ثزٕاَل هك ثْٕك‪ ،‬إال ً اى كيٕاهْب ْى هك يي ّٕك؛ كهْب ْى عهٕ پٕىِاُ چبهربم ثبى ييَّٕل‪ .‬ييوىا ها‬
‫ْى ييُّبٍل‪ ،‬ثّ اٍى ٕلاُ يي ىَل ٔ ييآيل‪ .‬ييوىا کّ ييكًٓل ّزو ْى اى آَٓبٍذ اى فٕاة يي پوك‪ .‬رًبو ريوِء‬
‫پْزِ فيٌ ػوم ّلِ ثٕك‪ُْٕ ،‬ى ْى َلٌ َلٌ ييىك‪ ٔ ،‬ثبى ْى ٕلاي فِ فِ ييآيل‪ .‬ييوىا اى فيو فٕاة‬
‫گنّذ‪ ،‬كاك ىك‪« :‬عؼلو‪ ،‬آْبي عؼلو!»‬
‫عٕاثي َيبيل‪ .‬ثهُل ّل ََْذ ‪ .‬ػجبيِ ها كٔه رب كٔهُ پيچيل ‪ .‬چٓبه ٍزٌٕ ثلَِ ريويک ريويک يي نوىيل‪ .‬ييوىا‬
‫رَجيؾِ ها اى ثبالي ٍوُ ثوكاّذ ٔ گلذ‪ ،‬ثَى هللا‪ ،ً ،‬ة ‪ ،11‬ػًَْزي ثلا‪ٍ ،9 ،5 ،‬ؼو‪ ،111 ،‬ايب ُْٕى كاَّء‬
‫أل ها َيُلافزّ ثٕك کّ كيل عؼلو كه اربم فٕاة ها ثبى کوك ٔ آيل يؼوٕل عهٕ رقزِ كٍذ ثّ ٍيُّ ايَزبك ٔ گلذ ‪:‬‬
‫«ايٍ چّ کبهي اٍذ‪ ،‬اهثبة؟ »‬
‫ييوىا كاك ىك‪ٛ« :‬هجکبه ْى َْزي؟ »‬
‫«َّ‪ ،‬اهثبة‪ ،‬ايب َکُيل‪ ،‬كيگو ايٍ اٍى هيي ها رکواه َکُيل ‪ .‬يب ‪ٙ‬ؼيليى‪ .‬ييثيُيل کّ‪ .‬ربىِ ْو ٔهذ کّ ايٍ اٍى ها يي ثويل‬

‫رًبو هگٓبي يب ثُلثُل ثهُل يي َّٕل‪ ،‬يب کُ يي آيُل‪ ،‬رکّرکّ ييَّٕل‪ .‬اى ًّغآىيٍ ثلرو اٍذ‪».‬‬
‫ييوىا گلذ‪« :‬ثهّ‪ ،‬كًٓيلو‪ ،‬ايب آفو رٕ ّجٓب چّ کبه يي کُي؟ »‬
‫عؼلو كيِ ها يک ثبه كيگو كٔه يچِ چوفبَل ٔ گلذ ‪« :‬کبه ييکُى‪ ،‬اهثبة‪».‬‬
‫«پيُّكٔىي کّ ٕلا َلاهك‪».‬‬
‫«ييكاَى‪ ،‬اهثبة‪ ،‬فٕكو پيُّ كٔىو‪».‬‬
‫«پٌ آفو‪ ،‬گٕه يوگد‪ ،‬چّ کبه يي کُي؟»‬
‫عؼلو کالِْ ها ثوكاّذ‪ .‬يْٕبُ كٔه ٍوُ هيقزّ ثٕك ‪ .‬كو‪ ٜ‬يـي ٍوُ يٕ َلاّذ ‪ًْ .‬بٌعب ها فبهاَل‪ ،‬گلذ‪:‬‬
‫«ُْٕى يأمٌٔ َيَزى‪».‬‬
‫«يؼُي ّجٓب ْى ثبيل کبه ثکُي؟ »‬
‫کالِْ ها ثو ٍو گناّذ ‪ .‬ييوىا گّٕٓبيِ ها َليلِ ثٕك ‪ .‬عؼلو كاّذ نجّء کالِْ ها ثّ ًْبٌ كٍذ چپ ٕب ف‬
‫ييکوك‪ ،‬گلذ‪« :‬کبه يب ّت ٔ هٔى َلاهك‪».‬‬
‫ييوىا اَگبه ًْيٍ ؽبال ّزو ها يي ثيُل کّ كاهك اى كه چبهربم ّلِ يي آيل رٕ ٔ ٕلاُ يي ىَل‪ٍ ،‬يُّاُ ثّ فٌفٌ‬
‫اكزبك‪« :‬پٌ کي اٍزواؽذ يي کُي؟»‬
‫«اگو اىاىِ ثلويبييل‪ ،‬ىيؼّْب‪ًْ .‬بٌ کّ پيِ اى ظٓو يک ٍبػزي رٕي آة ٍوك ؽٕٗ فبٌِ يبٌ ؿهذ ٔ ٔاؿهذ ثيَى‪،‬‬
‫فَزگي ايٍ يک ْلزّ اى رُى كهيي هٔك‪».‬‬
‫پٌ هاٍزي هاٍزي يي هكذ‪ .‬کٕه اى فلا چّ ييفٕاٍذ؟ ييوىا ْى اى فّٕؾبني اى فيو فٕاة گنّذ ٔ ؽزي‬
‫َطوِ ثبى ّل ‪« :‬فٕة‪ ،‬کّ كوكا ييهٔي ٍوي ثّ ػيبل ٔ أالك ثيَي؟ ثّ ٍاليزي‪ٍ .‬الو يٍ ها ْى ثْٓبٌ ثوٍبٌ ‪.‬‬
‫ٍٕؿبد ِ و يبكد َؤك ‪».‬‬
‫«چْى‪ ،‬ايب َّ ثواي ىٌ ٔ ثچّ‪ ،‬يأمٌٔ َيَزيى ‪ .‬ايب ثواي كٔنزًبٌ يغجٕهيى ‪ْ .‬و ككؼّ ْى يک چييي يي ثويى‪».‬‬
‫«يضال ً چي؟»‬
‫«اى ًْيٍ چييْب کّ ًّبْب كاهيل‪ ،‬ثبيل ثجويى رب يب ْى افزواع کُيى ‪ .‬يضال ً ًْيٍ رهٕيييٌٕ يب يّٕکي کّ يي گلزيل‬
‫يٕهغ يّٕکثبهاٌ ػوام يياَلافذ‪».‬‬

‫ييوىا اگو ييّل ثّ عبي كٔ ّبؿ چٓبه ّبؿ كهييآٔهك‪« :‬رهٕيييٌٕ يوا ثجويل؟ »‬
‫«يگو ييرٕاَى؟ يٍ کّ‪ ،‬فٕكربٌ يي كاَيل‪ ،‬ىصّاي َلاهو‪ًْ .‬يٍ کّ يک پيچ يب يک رکّ ٍيى ثي هبثهيزِ ها ثزٕاَى ثجوو‪،‬‬
‫فيهي اٍذ‪».‬‬
‫ّٕفي ييکوك‪ .‬ييوىا فُليل‪« :‬اى يٍ ييُّٕي كِرب پيچِ ه ا ثجو‪ .‬رٕي ايٍ ّٓو ْى رب كنذ ثقٕاْل رکّ ْبي‬
‫يّٕک هيقزّ‪ ًّْ ،‬اُ ها ثجويل ‪».‬‬
‫«فيهيّبٌ ها ثوكِايى‪».‬‬
‫«کّ چي ثْٕك؟»‬
‫«کّ افزواع ثکُيى‪ ،‬يٍ کّ َّ‪ ،‬ايب َْزُل ‪ .‬يب‪ ،‬ثّ هٕل ٍويوبنّ َٕيٌ هٔىَبيّْب‪ ،‬رواّکبهْبيي كاهيى کّ يي رٕاَُل‬
‫يضال ً چْى ها ٍهٕل ثّ ٍهٕل اى ْو چّ ثقٕاْيى ثزواُّل ٔ ٍٕاه کُُل ‪».‬‬
‫كيٕاَّ ّلِ ثٕك‪ .‬ييوىا اكزبكِ هٔي كَلِء ّٕفي‪ ،‬گلذ ‪« :‬پٌ ٍٕؿبد يٍ ها ْى يبكد َؤك ‪ .‬اَگْزو يب ٍويّكاٌ‬
‫ؽ‪ٚ‬ود ٍهيًبٌ ها ًَي فٕاْى‪ ،‬كو‪ ٜ‬ثجيٍ يي رٕاَي آٌ ػوهچيٍ کٕچٕنُٕ ها ثوايى ثيبٔهي ‪».‬‬
‫عؼلو يضم ًْبٌ رواّکبهْب ٍيُّ اُ ها رواُ كاك‪« :‬يب ها يَقوِ ييکُي‪ ،‬اهثبة؟ »‬
‫«َّ ثّ علو‪ ،‬علي ييگٕيى‪».‬‬
‫«يؼُي ييگٕييل‪ًّ ،‬ب ايٍ هّٖ ْبي فبنّىَکٓب ها ثبٔه کوكِايل؟»‬
‫ؽبال كاّذ َٕک كيِ ها ّوم ّوم ثّ كايٍ هجبُ يي ىك‪ .‬ييوىا ثيْزو ٍو هٕى اكزبك‪« :‬پٌ اهال ً اى آٌ ييوىا عؼلوربٌ‬
‫يب ْو کٌ کّ ييُّبٍي ََقّء ػًم کيًيب ها ثواي يٍ ثگيو ‪».‬‬
‫عؼلو ايٍثبه َٕک كيِ ها کٕثيل هٔي ًٍِ ‪« :‬اهثبة‪ ،‬يب يوكو ىؽزًکْي َْزيى‪ ،‬ثّ ايٍ اثب‪ٛ‬يم ْى اػزوبك‬
‫َلاهيى‪».‬‬
‫ييوىا ٍيُّ ٕبف کوك ٔ يضم اهثبثٓب ثّ پْزي رقزِ رکيّ ىك‪ ،‬ؽزي ثبنِْ ها ىيو آهَظ هاٍزِ عب كاك ٔ گلذ ‪« :‬رٕ ها‬
‫کّ هجٕل كاهو‪ ،‬ايب يٍ ْى َبٍاليزي چٕة کّ اؽ‪ٚ‬به َکوكِ او‪ ،‬پٌ كکوي ْى ثّ ؽبل يٍ ثکٍ ‪».‬‬
‫عؼلو ثّ ثيؤٌ كه‪ّ ،‬بيل ثّ ًْبٌ عبيي کّ ّجٓب ٕلاي فِفِاُ ييآيل‪ ،‬اّبهِ کوك ‪« :‬فٕكربٌ کّ ييُّٕيل‪،‬‬
‫يٍ ايٍ ْلزّ ؽزي يک كهيوّ ْى ثيکبه َجٕكو ‪».‬‬

‫ثؼل ْى هاِ اكزبك کّ ثؤك‪ .‬ييوىا گلذ‪« :‬يک كهيوّ ٕجو کٍ ثجيُى‪ .‬كيؤى ييگلزي ًّبْب يَهًبَيل‪ ،‬اى ىيبٌ اثواْيى‪،‬‬
‫ؽزي پيِ اى آكو اثٕانجْو يٕؽل ثٕكِايل‪ .‬فٕة‪ ،‬هجٕل‪ .‬گلزي‪ ،‬ؽبال ًّْربٌ ْى ّيؼّء فهٔ َْزيل‪ ،‬ايٍ ْى هجٕل‪،‬‬
‫ايب آفو كو‪ًّ ٜ‬ب کّ اْم ْٕا َيَزيل‪ ،‬ثبى ْى ثبيل ثبُّل‪ ،‬ؽزًبً ٍُي ْى كاهيل‪ ،‬گجو ْى كاهيل‪ ،‬کبكو‪ ،‬يٕٓك ي‪،‬‬
‫ًَيكاَى ُْوْوي ينْت‪».‬‬
‫عؼلو َٕک ٍى چپِ ها فود فود ثو هبني ييکْيل‪« :‬يٍ ًَيُّبٍى‪».‬‬
‫ييوىا گلذ‪« :‬پٌ ًّبْب ًّْ يک کبٍّ ‪...‬؟»‬
‫عؼلو ثواي أنيٍثبه ؽوف ييوىا ها هطغ کوك‪« :‬يک ككؼّ كيگو ْى ًْيٍ ٍإال ها کوكيل ‪ .‬ػوٗ کوكو يٍ ايُيا ثواي‬
‫كالنذ يب رجهيؾ َيبيلِاو‪ .‬هواه اٍذ گوِ اى کبه ًّب ثبى کُى‪ ،‬ؽبال ْى كاهو يي کُى‪ّ ،‬ت ٔ هٔى ىاٌ ييکُى‪».‬‬
‫ييوىا ثبى كاّذ ػٖجبَي يي ّل‪« :‬ثجيُى عؼلو‪ ،‬يؼُي رٕ ثب ايٍ فِ فِْبد ييفٕاْي ثواي يٍ کبه ثکُي؟ »‬
‫«انجزّ‪ ،‬فٕك ًّب فٕاٍزيل‪ْ ،‬و ّت ْى ٍيٖل ٔ ٍي ٔ ٍّ كٔه رَجيؼ يوا ٕلا ىكيل‪ ،‬ؽبال ِ و يٍ ‪»...‬‬
‫ييوىا ْى ؽوكِ ها هطغ کوك‪« :‬ثهّ‪ ،‬ثهّ ييكًٓى‪ّ ،‬جٓب ايُغب ٔ هٔىْب رٕي يـبىِ يلاو فِ فِ ييکُي‪ٍُ ،‬گ‬
‫ييکْي ثّ ّيّْ؟ ًَي كاَى‪ٍ .‬ى ثّ ىييٍ ييکْي؟ ًَيكاَى‪ّ .‬بيل ْى كاهي َوت يي ىَي ثّ فياَّء ثبَک‬
‫يوکيي‪».‬‬
‫ْب َيَذ‪ ،‬اهثبة‪».‬‬
‫عؼلو كٍزي رکبٌ كاك‪« :‬اؽزيبىي ثّ ايٍ ثچّثبىي‬
‫ييوىا آَْزّ ٔ يٓوثبٌ گلذ‪« :‬ثجيٍ عؼلوفبٌ ‪»...‬‬
‫«ىػلو‪ ،‬انجزّ ثّ ؽوف ّْى انلجبي ًّب ‪».‬‬
‫«فيم فٕة‪ ،‬عؼلو‪ ،‬ػٖجبَي َْٕ‪ ،‬كو‪ ٜ‬فٕكد ها عبي يٍ ثگناه ‪ .‬رٕ ثّ عبي آَکّ يک پيُّ كٔى يبْو ٍبثن ثبّي‪ ،‬يب‬
‫ًَيكاَى ىييٍ ٍُجَٕک الؽن‪ ،‬کبُ يي رٕاََزي كو‪ ٜ‬كٔ کالو ثّ يٍ ثگٕيي‪ ،‬کغبي ايٍ فبَّ يب ْو عبي كيگو يک‬
‫گُظ فٕاثيلِ‪ ،‬ؽلاهم ثب ثيَذ رب ٍي فى فَؤي پو اى ٍکّ يب كه ٔ گْٕو؛ يب کبُ يي رٕاََزي رٕي چًْٓبي يٍ‬
‫َگبِ کُي‪ ،‬يک ٔهك کٕچٕنٕ اى ًْيٍ اعي يغي ْب ثقٕاَي ٔ كٕد کُي ثّ يٍ رب ثواي يک ٍبػذ ْى ّلِ ثْٕو يک‬
‫ييک پوَلِ ‪».‬‬
‫گوثّ يب يک ّزو ا‬
‫«يب اى ايٍ کبهْب ثهل َيَزيى‪ .‬ىاكٔگوي يکؤِ اٍذ‪ ،‬ثؼ‪ٚ‬ي ْب ؽزي گلزّاَل ؽواو اٍذ‪».‬‬
‫«پٌ کي ثهل اٍذ؟ »‬

‫«ًّب آكيٓب‪ ،‬فٕكربٌ کّ ييثيُيل‪».‬‬
‫ثّ فٕكُ اّبهِ کوك‪ ،‬اى ّبَّ رب كٔ ٍى‪ٍ ٔ ،‬و فى کوك‪ ،‬کّ يوا ثجيٍ ‪ .‬ؽبال كيگو ٔهزِ ثٕك کّ ييوىا كٔ ثبيجي ثيَل‬
‫رٕي ٍو فٕكُ‪ ،‬يب ثهُل ّٕك ثؤك ثب ػٖبيِ کبٍّ اي‪ ،‬ثْوبثي ها ثْکُل؛ ايب ثبى نت گييل‪ ،‬فٌٕ كل ْى فٕهك ٔ‬
‫گلذ‪« :‬يؼُي ييگٕيي‪ًّ ،‬بْب ْيچ کلايزبٌ رٕي رٍ گوثّ ْب ًَيهٔيل‪ ،‬يب يضال ً ٍبثن ثو ايٍ رٕي آة اَجبهْب‪،‬‬
‫ىيوىييُٓبي ربهيک ٔ ًَٕه ثيفٕ ًَي کوكيل‪ ،‬يب ؽبال اگو ثُلِء فلا يي ثَى هللا يبكُ ثؤك ٔ آة كاؽ ثوييك هٔي ىييٍ‪،‬‬
‫عبَِ ها ًَيگيويل؟ »‬
‫«يب يَهًبَيى‪ ،‬اهثبة‪ ،‬يضال ً فٕك يٍ رب ؽبال‪ ،‬ؽزي يک ثبه ْى َْلِ‪ًَ ،‬بىو ه‪ٚ‬ب ثْٕك ‪ .‬پٌ كنيهي َلاهك اى ثَى هللا‬
‫ًّب آكيٓب ثزوٍى‪».‬‬
‫«کبكوْبربٌ چي؟»‬
‫ػُي َلاّزُل؟ فٕة‪ ،‬فلا کُل‪ ،‬ييوىا کّ ثقيم َجٕك‪ .‬ايب‬
‫ايب عؼلو ثّ عبي عٕاة ثبكايي گّّٕء نپِ گناّذ ‪ .‬ي‬
‫ثبالفوِ ثبيَزي ييكًٓيل‪ .‬ايٍ كيگو ثّ ؽل رٕارو هٍيلِ ثٕك کّ اى گوثّء ٍيبِ ثبيل پوْيي کوك ‪ .‬ؽزي فٕكُ آٌٔهزٓب‬
‫کّ ايٍ ربىِثّكٔهاٌهٍيلِ ْب فييُّء ؽًبو ّيـ ها گم َگوكزّ ثٕكَل‪ ،‬يک ثبه کّ ثب يوؽٕو اثٕي هكزّ ثٕك ‪ ،‬ثب ًْيٍ كٔ‬
‫گُٕ فٕكُ ٕلاي ربه ٔ رُجٕه ُّيلِ ثٕك ‪ .‬عؼلو ثبالفوِ گلذ‪« :‬ثجيُيل اهثبة‪ ،‬ايٍ ؽوكٓب ها ًّب آكيٓب ثواي يب‬
‫ثيچبهِْب كهٍذ کوكِايل‪ .‬ههى ْى ثّ هٕل يؼؤف كٍذ كًٍّ ثٕكِ اٍذ ‪ .‬يب َّ ييرٕاَيى گوثّ ثْٕيى‪ َّ،‬يي كاَيى‬
‫آكيٓب گُيْبي ثبكآٔهكِّبٌ ها کيا پُٓبٌ کوكِاَل‪ ،‬رب ىايي ْى کّ يٍ يبكو اٍذ ْيچ ثّ هٕل ًّب اْم ْٕايي كه آٌ‬
‫ؽًبيٓبي نيي ٔ کضيق ثب آٌ فييُّ ْبي پو اى ّبُ يب ٔاىثيکِفبَّْبي پو اى يٕ اىكٔاى َکوكِ ‪».‬‬
‫«چي؟ يٍ فٕكو فٕاَلِاو‪ ،‬ؽزي ثّ گُٕ فٕكو ُّيلِ او کّ يک ثبه كفزو ّبِ ًّبْب ‪»...‬‬
‫ثبى عؼلو ؽوف ييوىا ها هطغ کوك‪« :‬ؽکٕيذ يب ٍهطُزي َيَذ‪ ،‬اهثبة ‪».‬‬
‫ثب گوكٌ اكواّزّ گلذ‪ ،‬ؽزي کالِْ اَگبه هل يي کْيل‪ٕٛ ٔ ،‬هي ْى ثّ ييوىا َگبِ يي کوك کّ ييوىا كکو کوك‬
‫کٕرٕنّرويٍ آكو كَيبٍذ‪« :‬يب ايٍ چييْب ها ٕل ٔ ثيَذ ٍبني اٍذ ثّ ىثبنّ كاٌ ربهيـ كوٍزبكِايى‪».‬‬
‫ييوىا فُلِاُ گوكذ‪ ،‬ايب عهٕ فٕكُ ها گوكذ ‪« :‬پٌ ًّب ْى آَغب ىثبنّ كاٌ ربهيـ كاهيل؟ »‬
‫عؼلو رؼظيًي کوك‪« :‬يٍ ثب کَي ّٕفي َلاهو ‪».‬‬
‫ثب ٔهبه ثوگْذ کّ ثؤك‪ ،‬ييوىا كاك ىك‪« :‬پٌ يک ثبهِ ثگٕ يَـ ٔ رُبٍـ ٔ اََالؿ ٔ ؽزي ارؾبك كهٔؽ اٍذ ‪».‬‬
‫ؽزي كهَگ َکوك‪ٕ ،‬لاي ًٍٓبُ يي آيل‪ ،‬ايب كَجبنّء كيِ رب يلرٓب ثؼل ًْچُبٌ كهاى ٔ ثبهيک ٔ پيچبٌ ثو ىييٍ‬

‫يينـييل‪ .‬ييوىا كيگو كاّذ اى فُلِ يي روکيل‪ ،‬ايب ٔهزي كيل ثب ٔعٕك ثهُل ّلٌ ٕلاي فِ فِ يؼٕٓك كو ًْچُبٌ‬
‫يينـييل ٔ ييهكذ‪ ،‬ثيافزيبه ثَىانهٓي گلذ‪ .‬فيو‪ ،‬كو عُبة ايْبٌ ثّ ايٍ يلزي ْب رًبو ّلَي َجٕك‪ ،‬اَگبه رب كو‬
‫كوْبي ٕجؼ ًْچُبٌ ييفييل ٔ اى الي كه َيًّ ثبى رٕي ربهيکي ٍيُّ فيي ييهكذ‪ .‬ثب ايًٍّْ ييوىا گوچّ يک گّّٕء‬
‫كنِ هفذ ييَّزُل‪ ،‬ايب گّّٕء كيگوُ ُْٕى هُل آة يي کوكَل‪ .‬اى ظٓو كيگو هاؽذ ييّل ٔ ّت ييرٕاََذ‬
‫فٕاة هاؽزي ثکُل‪ .‬ثهُل ّل ٔ گوچّ ٕلاي فِ فِ ًْچُبٌ يي آيل‪ٕٙٔ ،‬يي گوكذ ٔ رو ٔ چَت ًَبىي فٕاَل‪ ،‬ثؼل‬
‫نجبً پّٕيل ٔ كاك ىك‪« :‬عؼلو‪ ،‬يگو رٕ ًَيآيي؟»‬
‫ٕلاي فِفِ يک نؾظّ هطغ ّل ٔ كه ػٕٗ ٕلاي فوك ّلٌ َبٌ فْکّ آيل ‪« :‬کيا‪ ،‬اهثبة؟»‬
‫«يگو ًَيفٕاْي ثوٍبًَذ؟ »‬
‫«ُْٕى کّ آكزبة َيكِ‪ .‬ربىِ ًّب کّ ٕجؾبَّ َقٕهكِ ايل؟»‬
‫«پٌ رب يٍ ثؤو َبٌ ثگيوو‪ ،‬رٕ ؽب‪ٙ‬و ّٕ‪ .‬ايؤى ىٔكرو ييهٔو ٍو کبهو‪ .‬كٍذ رُٓبو‪ ،‬فٕكد کّ يي كاَي‪».‬‬
‫كيلُ‪ .‬كيِ ها ثّ كٍزّء گهلاٌ َووِ هٔي ثقبهي هالة کوكِ ثٕك ٔ اى ٍزٌٕ گچ ثوي ثقبهي پبييٍ يي آيل‪ًٍٓ .‬بُ‬
‫کّ ثّ ىييٍ هٍيل‪ًّْ ،‬ء كيِ ها‪ْ ،‬و چّ ثيؤٌ ثٕك‪ ،‬رٕي يْزِ عًغ کوك ‪« :‬انجزّ‪ ،‬كٍذ رُٓب ْيچ کبهي ًَي ّٕك‬
‫کوك‪».‬‬
‫َلٌَلٌ ييىك‪ .‬كايٍ هجبيِ ها ثب كٍذ چپ رکبَل‪ ،‬فُليل ‪« :‬اهثبة‪ ،‬ايؤى فيهي ٍوؽبنيل !»‬
‫ييوىا عٕاثي َلاك‪ .‬رٕي عيت پبنزُٕ ها ْى گْذ ‪ .‬پٕل فوكْبُ َجٕك‪ .‬كيْت کهي پٕل فوك هيقزّ ثٕك رٕي عيجِ ‪.‬‬
‫الىو ييّل‪ .‬رٕي عيت ّهٕاهُ كو‪ ٜ‬اٍکُبً كاّذ ‪ .‬ثبيَزي پٕل فوك پيلا يي کوك‪ .‬رٕي يک گهلاٌ ٍُگي‪ ،‬کبه‬
‫ثًجئي‪ ،‬كاّذ‪ .‬كيگو ػبكرِ ّلِ ثٕك ‪ .‬يوؽٕو ىَِ ييگلذ‪« :‬فَزّ ّلو اى ثٌ گلزى‪ْ ،‬و چّ يي فٕاْي‬
‫ثلْي‪ ،‬ثگناه ىيو ًْيٍ گهلاٌ ‪ ».‬ؽبال‪ ،‬ايٍ چُل ٍبل‪ ،‬پٕل فوكْبُ ها ييهيقذ رٕيِ‪ .‬ؽزي يک ٍکّ رٕيِ َجٕك ‪.‬‬
‫فٕاٍذ اى عؼلو ثپوٍل‪ ،‬ؽزي عيى ثبال طاُ ها گلذ‪ ،‬ايب يُٖوف ّل ‪ .‬پٌ کغب گناّزّ ثٕك؟ ثّ َبَٕايي ثواي يک‬
‫َبٌ يب گيوو كٔ رب ربكزٌٕ کّ ًَيّل ٕلرٕيبَي كاك‪ .‬رٕي اربم َْيًٍ يک ٍکّء پُظ رٕيبَي پيلا کوك‪ .‬گلذ‪« :‬يٍ‬
‫هكزى َبٌ ثگيوو‪ ،‬رٕ ْى ؽب‪ٙ‬و ّٕ ‪».‬‬
‫ٕلاي ثَىهللا عؼلوُ ها ُّيل ‪ .‬كيگو پْذ ٍو اهثبثِ ًَي فٕاَل‪ .‬ثٓزو‪ ،‬كُواكي ثقٕاَل ‪ .‬هاِ اكزبك‪ْ .‬و هٔى ٕجؼ‬
‫کبهُ ًْيٍ ثٕك‪ .‬فبهط اى َٕثذ يک َبٌ ربكزٌٕ ييگوكذ‪َٖ .‬لِ ها ٕجؼ يي فٕهك ٔ َٖلِ ها ّت‪ .‬پُظُّجّْب كٔ رب‬
‫ييگوكذ ٔ َبچبه ٕق ييايَزبك‪ٔ .‬هزي َٕثزِ ّل ٔ پٕل ها كاك‪ّ ،‬ب‪ٛ‬و َگبْي ثّ ٍکّ کوك‪ ،‬ؽزي ٍجک ٔ‬
‫ٍُگيُِ کوك ٔ ثب َّزِ كٔه آٌ کْيل ‪ .‬ييوىا نجقُل ىك ‪« :‬چيّ ّب‪ٛ‬و‪ ،‬كکو ييکُي ربىگيٓب يٍ ٍکّ ييىَى؟ »‬
‫ّب‪ٛ‬و فُليل ٔ ثبى ثب اَگْذ كٔه ٍکّ کْيل ‪« :‬آكو چّ كکوْبيي ييکُل‪».‬‬

‫پٕل ها رٕي هٕ‪ٛ‬ي ؽهجي اُ اَلافذ ٔ اَٖبكبً كٔ َبٌ ثوّزّ هٔي يُجو اَلافذ ‪ .‬ييوىا کّ هٍيل كيل عغكو ٍٔ‪ ٜ‬گم‬
‫هبني ََْزّ اٍذ‪ ،‬چٓبه ىإَ‪ ٔ ،‬يْٕبيِ ها هّزّ هّزّ يي ثبكل‪ .‬ثبىّبٌ ييکوك ٔ ثب َٕک كيِ چُلثبه َوو هٔي‬
‫آٌْب ييکْيل ٔ ثبى ييثبكذ‪ .‬ؽبال ْى كاّذ ًّْ ها كٔ هّزّ ييکوك ٔ پْذ ٍوُ ثّ ْى ٍُغبم يي کوك‪ .‬رب‬
‫ييوىا چبي كو کُل ٔ رٕي ًْبٌ آّپيفبَّ يکي كٔ نوًّ َبٌ ٔ پُيو ثقٕهك عؼلو ْى آيل کًوثُل ثَزّ ٔ هجب پّٕيلِ ٔ‬
‫کالِ ثّ ٍو ٔ ػيُکىكِ‪ ،‬گلذ‪« :‬يٍ ؽب‪ٙ‬وو‪».‬‬
‫ايب كيِ ُْٕى رٕي كٍذ ٔ پبيِ ثٕك ‪ .‬ثبى ْى هكذ هٔي يبّيٍ هفزْٕيي ََْذ ٔ ٍى ثّ ثلَّء آٌ ىك ‪ .‬ييوىا‬
‫گلذ‪« :‬يٍ کّ كيگو ؽب‪ٙ‬وو‪».‬‬
‫اٌ كٔ نت ثيؤٌ كاك ‪ٕ .‬جؾبَّاُ ًْيٍ ثٕك‪ .‬ييوىا هكذ رٕي اربم َْيًٍ ‪.‬‬
‫عؼلو ْى ًْبٌ چيي ٍليل کق کوكِ ها اى يي‬
‫ًْيٍ‪ٕٛ‬ه پبثّپب ييکوك رب ثبالفوِ ثيبيل‪ .‬آيل‪ًَ .‬لْب ها ْى ثّ كٔ ًٍِ ثَزّ ثٕك ‪ .‬ايب چوا کيَّاُ ها ثوَلاّزّ‬
‫ثٕك؟ ييوىا پوٍيل ‪« :‬چوا کيَّاد ها ثوًَيكاهي؟»‬
‫«اي اهثبة‪ ،‬آَيا كيگو کَي يوا ًَي َُبٍل ‪ .‬ؽبال كيگو ؽزًبً يْزويٓبو ها آٌ ىػلو نٕچ كؿم هُو ىكِ ‪».‬‬
‫ييوىا پبنزُٕ ها پّٕيل ٔ کالِ ثو ٍو گناّذ‪ ،‬ػٖب ثّ كٍذ هاِ اكزبك ‪ .‬ايؤى ‪ٛ‬وػ رواكيک َجٕك‪ ،‬ايب ييوىا ؽٕٕهّء‬
‫يبّيٍ ثوكٌ َلاّذ‪ٕ .‬جؼ ثّ ايٍ ىٔكي ْى کّ ثچّ اي رٕي کٕچّ ٔ فيبثبٌ َجٕك ‪ .‬ثّ ٍو کٕچّ کّ هٍيل فکو کوك ثبى‬
‫عؼلو ؿيجِ ىكِ اٍذ‪ ،َّ .‬ييآيل ٔ ًٍٓبي ًَل پيچّلِاُ ْيچ ٕلايي ًَي کوك‪ .‬ثبى ْى هكزُل ٔ ثبى ييوىا‬
‫ثوگْذ ٔ َگبِ کوك ٔ ثبى عؼلو ثٕكُ‪ ،‬گلذ‪« :‬چوا ييبٌثو ًَيىَيل؟ اى ايٍ کٕچّ کّ َيكيکزو اٍذ ‪».‬‬
‫هاٍذ ييگلذ‪ .‬ثبى ثوگْذ ٔ َگبِْ کوك‪ .‬چطٕه يي فٕاٍذ ثؤك‪ ،‬يب ؽلاهم ثّ يوفٖي ثؤك؟ ثٓزو َجٕك يي هكذ‬
‫پبهک‪ ،‬يب ؽلاهم عبيي کّ آة ٔ ٍجيِ اي ثبّل‪ ،‬يب ّبيل کٕچّ ثبؿي‪ ،‬كاالَي ربهيک؟ كهيؾ اى آٌ آة اَجبهْب ثب آًٌّْ پهّ‪،‬‬
‫يب يک ٍوكاثّ ثب آٌ آعوْبي نن‪ ،‬يب ؽزي ًْبٌ كٔ ٍّ پهّء نيي ٔ نن کّ يي هٍيل ثّ آٌ كاالٌ ربهيک ٔ ثٕي چَجُبک‬
‫ٔاعجي ٔ ثبالفوِ آٌ آة كاؽ ٔ نيط فييُّ‪ .‬عؼلو كاك ىك‪« :‬اهثبة‪ ،‬ايؤى ًّْاُ كاهيل كٔه فٕكربٌ يي چوفيل‪».‬‬
‫ييوىا گلذ‪ َّ« :‬عبَى‪ ،‬كاهو هلو يي ىَى‪ .‬رٕ کّ فَزّ َْلي؟ »‬
‫«يبْب ْيچٔهذ فَزّ ًَيّٕيى‪».‬‬
‫ييوىا ثبى هكذ‪ .‬عؼلو ثيٕلا ثّ كبٕهّء كٔ هلو فٕكُ كَجبنِ يي آيل‪ .‬ويوىا ثبالفوِ ايَزبك‪ ،‬فى ّل ‪« :‬ثجيُى كٔك کّ‬
‫َلاهي؟»‬
‫«پٌ ثواي ًْيٍ كاهيل ثّ ‪ٛ‬وف پبهک يي هٔيل؟ »‬
‫«گلزى‪ّ ،‬بيل ‪»...‬‬

‫چّ ييرٕاََذ ثگٕيل؟ عؼلو گلذ ‪« :‬اهثبة يب كو‪ْ ٜ‬لزّاي يک ثبه‪ ،‬ربىِ اگو ّکًًبٌ هج٘ َجبّل‪ ،‬كٔك يي کُيى‪.‬‬
‫ثبكاو ًْيُِ فٕة اٍذ‪ ،‬يٍ کّ گلزى ‪».‬‬
‫ثهّ كٔك وي کُُل‪ ،‬پْذ ثّ ٍؤ‪ ،‬آٌ ْى ٍؤ َبى‪ ،‬ثب آٌ هل ٔ ثبالي هػُب کّ آٌ ًّْ يهک انْؼواْبي يب كه ٕٔلِ ثيذ‬
‫گلزّاَل ٔ كٔكّبٌ‪ْco2 ،‬بي يجبهکْبٌ‪ ،‬يضم ْبنّ اي ٍيبِ ثو ربهک ٍؤ يؼهن يي يبَل‪ .‬عؼلو گلذ‪« :‬ؽيق کّ ايُيا‬
‫ثبك ييآيل ٔاال ٍبنٓب ًْبٌ‪ٕٛ‬ه يييبَل‪».‬‬
‫ثيُى عؼلو‪ ،‬يؼُي رٕي ٔاليذ ًّب ثبك َيَذ؟ »‬
‫ييوىا پوٍيل‪« :‬ة‬
‫«انجزّ کّ َْذ‪ ،‬ؽزي گبْي ثبك ٍوؿ كاهيى‪ ًّْ ،‬ىا ٍوؿ يي ّٕك ٔ ثؼل يک اليّء فبک ٍوؿ هٔي ًّْ چيي ها‬
‫ييپّٕبَل‪ ،‬ثؼ‪ٚ‬ي ٔهزٓب ْى ‪»...‬‬
‫ييوىا گلذ‪« :‬ثهّ‪ ،‬كًٓيلو‪ ،‬ثؼل ثوايى ثگٕ ‪».‬‬
‫ثبى هاِ اكزبك‪ .‬گٕه پله ْو چّ ثبك ٍوؿ اٍذ ! کبُ إال ً ثبك ٍيبِ ثيبيل ٔ ًّْ ّبٌ ها ثجوك‪ .‬کبُ ؽلاهم يبكه هٍزى‬
‫ايؤى پيلاُ َْٕك‪ .‬عؼلو ثبى ؿژ ٔ ؿٕژ کوك‪« :‬ثبك ٍوؿ ثواي ؽبٕم فيهي فٕة اٍذ‪ ،‬ايب ثبك ٍيبِ ّکٕكّ ْب ها‬
‫ييهييك‪».‬‬
‫«ييكاَى‪».‬‬
‫ٍو فيبثبٌ کّ هٍيلَل‪ ،‬عؼلو گلذ ‪« :‬كيليل کّ آفوُ فَزّ ّليل؟ »‬
‫يبكِ ثيبيي؟ »‬
‫«رٕ ييفٕاْي پ‬
‫«َّ‪ ،‬ايب ثبيل يکي كٔ ىا ٍو ثيَى ‪ .‬گلزى کّ كٔنذ يب ؽکى کوكِ کّ ثبيل اى ًْيٍ آٍْ پبهِْبي يّٕک ْبي ػواهي‪،‬‬
‫ثيْزو اى انؼجبً ْب‪ٍٕ ،‬ؿبد ثجويى ‪».‬‬
‫«فيهي فٕة‪ ،‬ثؤ‪».‬‬
‫هك ‪ .‬هٍزى‬
‫کبُ كيگو ثّ كکبٌ َيبيل‪ .‬يلاو يي هٔك يک عبيي ٔ ٍُگ ثو عبو ّيّْ يي کْل‪ .‬آكو كلؿّْ ييگي‬
‫كيؤى ػٖو‪ ،‬ييوىا يطًئٍ ثٕك‪ ،‬يي ُّيل‪ .‬ثب يبكهُ آيلِ ثٕك ‪ .‬ييوىا أل ىٌ ها َُْبفذ‪ .‬فٕكُ گلذ‪ ،‬يبكه هٍزى‬
‫اٍذ‪ .‬گلذ‪ًْ ،‬يٍ يک ثچّ ها كاهك‪ ،‬ثب كٔا ٔ كهيبٌ ثيهگِ کوكِ اٍذ‪ ،‬يکي يکلاَّ اٍذ ‪ .‬ثچّْبُ پب ًَيگوكزُل‪.‬‬
‫ايٍ يکي ْى هٔى ثّ هٔى الؿورو ييّٕك‪ .‬اَگبه آَّايي ْب ييثوَلُ ٔ يکي كيگو يي آٔهَل يي گناهَل عبُ‪ .‬آيلِ ثٕك‬
‫کّ ييوىا ثوايِ کبهي ثکُل ‪ .‬ييوىا گلزّ ثٕك‪« :‬يگو يٍ كکزوو؟ »‬
‫گلزّ ثٕك‪« :‬يٍ ٕلرب كکزو ثيْزو ثوكِ ايِ‪ .‬ايب ًّب يؼغيِ کوكيل ‪ .‬ثچّ اى ايٍ هٔ ثّ آٌ هٔ ّلِ ‪ًَ .‬يكاَيل چطٕه‬

‫ؽويوِ ثبكاو ييفٕهك‪ .‬آٌ ّيوفْکٓبي يغبهٍزبَي ها هيقزيى كٔه ‪ .‬گوثّ ْى ؽزي َقٕهك‪ .‬آة ىكو گناّزى عهُٕ‪،‬‬
‫نت َيك‪ .‬ؽبال كو‪ّ ٜ‬يو آنًبَي ثِٓ يي كْيى‪ .‬اٍوائيهي ْى كاّزيى ‪ .‬يٍ کّ ًَيكاََزى‪ .‬كٔ رب كاّزيى‪ .‬هيقزيى‬
‫كٔه‪».‬‬
‫ييوىا گلزّ ثٕك‪« :‬آفو ثبعي‪ ،‬يٍ ًْيٍ‪ٕٛ‬هي گلزى‪ ،‬ثيَذ رب ثيْزو َِٕ ٔ َزيغّ كيلِ او‪ .‬آكو رغوثّ پيلا ييکُل‪».‬‬
‫ىٌ پٕل كهآٔهكِ ثٕك‪ ،‬يک چُگّ اٍکُبً‪ ،‬گلزّ ثٕك ‪ْ« :‬و چّ ثقٕاْيل ييكْى‪».‬‬
‫«کّ چّ کبه کُى؟»‬
‫«ًَيكاَى‪ .‬يٍ کّ هٔيى ًَيّٕك‪ .‬ايب اگو ثزٕاَيل كػبيي ثواي هٍزى ‪»...‬‬
‫ٕلاي فِ فِ كو‪ ٜ‬يک نؾظّ هطغ ّل‪ ،‬هٍزى ْى ُّيل کّ پَزبَکِ ها ٔل کوك ٔ َٔگ ىك ‪ .‬عؼلو كاك ىك‪« :‬اهثبة‬
‫فُوفُو ٔ َنَن يبكد َؤك‪».‬‬
‫ييوىا فٕاٍذ ثگٕيل‪ٕ ،‬ل ككؼّ گلزى رٕ كفبنذ َکٍ‪ ،‬ايب كيل ًْيُِ يبَلِ کّ ىٌ ثلًٓل کّ يکيْبٌ ها ييوىا رَقيو‬
‫کوكِ اٍذ‪ .‬كَلاٌ ثو ٍو عگو گناّذ ‪ .‬ايب ثبى كيل ؽبال کّ يبكُ آٔهكِ ثٕك‪ ،‬يي گلذ‪ ،‬صٕاة کّ كاّذ‪ .‬پوٍيل‪« :‬ثجيُى‬
‫ثچّ ها کّ پٓهٕي فٕكربٌ ًَي فٕاثبَيل؟»‬
‫«چي؟ ًّب اى کغب ييكاَيل؟ »‬
‫«اى الؿوي ثچّ ْو کٌ ييكًٓل‪ .‬فٕة‪ ،‬ثلويبييل ثجيُى آهبربٌ کّ رٕي فٕاة فُوفُو ًَي کُل؟»‬
‫«َّ‪ .‬چطٕه يگو؟»‬
‫ييوىا اى چًْٓبي گْبكِء ىٌ عب َقٕهك ‪ .‬فٕك ثچّ گلزّ ثٕك‪ .‬ؽوف هاٍذ ها ْى ثبيل اى ثچّ ُّيل ‪ .‬گلذ‪« :‬ثجيُيل‬
‫فبَى‪ ،‬يٍ ْى رٕي فٕاة فُوفُو ييکُى‪ .‬ايب ىٌ فلا ثيبيوىو رب ثچّ كاه َْليى يهزلذ َْلِ ثٕك ‪ٔ .‬هزي ثهُل يي ّل‬
‫ثچّ ها ّيو ثلْل‪ ،‬يي ُّيل‪ .‬ثؼل ْى كيگو ًَي رٕاََذ ثقٕاثل ‪ .‬يک ثبه ؽزي‪ ،‬فلا ثيبيوى‪َ ،‬ـ ثَزّ ثٕك ثّ َّذ‬
‫كٍزى ٔ ْو ٔهذ ٕلايى ثهُل يي ّل‪ ،‬ييکِيل ‪ .‬ايب ثبالفوِ ػبكد کوك‪ .‬ؽزي اگو يک ّت فُوفُوو هطغ يي ّل اى‬
‫فٕاة ييپويل‪ ،‬آٌ ٔهذ ثهُل يي ّل ٔ ثبنِ ىيو ٍوو ها يي کْيل يب رکبَى ييكاك‪ ،‬ييگلذ‪« :‬ييوىا‪ ،‬كهٍذ ثقٕاة ‪».‬‬
‫يٍ ْى ييكًٓيلو کّ ٍوو ها ثبى كهٍذ گناّزّ او‪ .‬ايب ثچّء آكو ْيٓبد کّ ػبكد کُل ‪ .‬گبْي ْى‪ ،‬ثلثـري اٍذ‬
‫كيگو‪ ،‬ىٌ آكو رٕي فٕاة ؽوف يي ىَل‪ .‬اى ٍيو رب پيبى ها رٕي فٕاة رؼويق يي کُل‪ْ .‬ي ثگٕ‪ْ ،‬ي ثگٕ‪ ،‬آكو ْى کّ گُٕ‬
‫ييكْل يک کهًّ ايُغب ٔ يک کهًّ آَغب‪ ،‬ثبالفوِ ْى ًَي كًٓل گٕه يوگِ ايؤى چّ ؿهطي کوكِ اٍذ کّ ؽبال كاهك‬
‫هكغ ٔ هعٕػِ ييکُل‪ .‬ايب ثچّء ثيچبهِ چي؟ »‬
‫ىٌ گلذ‪« :‬يٍ کّ انؾًلهلل ؽوف ًَي ىَى‪ .‬آهبيبٌ ْى فٕة‪ ،‬چُل ٍبل پيِ‪ ،‬أل اىكٔاعًبٌ ثلًٓي َلًٓي ثهُلثهُل‬

‫َلٌ ييىك‪ ،‬اَگبه کّ آكو اى پهّ ثلٔ ثلٔ ثيبيل ثبال‪».‬‬
‫ييوىا کّ اى ربکَي پيبكِ ّل كيلُ ‪ .‬فيو‪ٔ ،‬لکٍ َجٕك‪ .‬ثبى‪ّ ،‬کو فلا‪ ،‬کّ هٍزًِ ها َيبٔهكِ ثٕك ‪ .‬ثو پهّء عهٕ كکبٌ‬
‫ََْزّ ثٕك‪ .‬كکوي ثٕك کّ يک ‪ٕٛ‬هي ثوگوكك‪ ،‬ايب كيل کّ ىٌ ثهُل ّل ٔ ؽبال اٍذ کّ ثيبيل ٔ عهٕ كٍٔذ ٔ كًٍّ‬
‫كايُِ ها ثگيوك رب يضال ً ثوايِ ٍوکزبة ثبى کُل يب كػبي ثي ٔهزي ثُٕيَل‪ .‬هليٓب ها رُل کوك ٔ رب كه كکبٌ ها ثبى کُل ىٌ‬
‫يکَلٌ اى کوايبد ييوىا چييْبيي گلذ‪ ،‬کّ «ًّب كوّزّايل؛ ًّب ػهى ؿيت كاهيل‪ » ،‬پٓهّٕبٌ ؽکى رؼبهف كاّذ ‪.‬‬
‫فٕة‪ ،‬ىٌ ثّ يوكُ گلزّ ثٕك کّ فُوفُو يي کُل‪ .‬ايب يگو ثّ فوعِ هكزّ ثٕك؟ ربىِ يک چييي ْى ‪ٛ‬هجکبه ّلِ ثٕك کّ‬
‫رٕ فٕكد اى ٍو ّت رب ٍؾو ؽوف يي ىَي‪ .‬ييگلذ‪ٔ« :‬هزي فٕاثِ ثوك‪ ،‬كيلو ٔاي‪ ،‬چّ فُوفُوي يي کُل‪ ،‬اَگبه اربم‬
‫يينوىيل‪ .‬فٕة‪ ،‬يٍ ْى هكزى ‪ٙ‬ج‪ٕٕ ٜ‬د ها آٔهكو ٔ ٕلاُ ها ‪ٙ‬ج‪ ٜ‬کوكو ‪ .‬ايؤى ٕجؼ کّ ُّيل َيكيک ثٕك ثيَل ًّْ چيي‬
‫ها ثْکُل‪ .‬ييوىا‪ ،‬ثّ فلا ‪ٕٛ‬هي ‪ٙ‬ج‪ ٜ‬ها چُگ ىك کّ گلزى يي فٕاْل ثيَل رٕي ٍو يٍ‪».‬‬
‫ييوىا گلذ‪« :‬ثؼل ْى ؽزًبً ثب ْى كػٕا کوكيل؟ »‬
‫«َّ‪ ،‬ثچّ ها ثوكاّذ ثجوك پبهک‪ .‬يٍ ْى آيلو فليززبٌ ‪ .‬ؽبال ػٖجبَي اٍذ‪ .‬فٕة ييّٕك‪ .‬فٕكُ كيل کّ ثچّ چّ‬
‫هاؽذ فٕاثيلِ‪ .‬عبُ ها كيْت ػٕٗ کوكو ‪».‬‬
‫پٌ ًْيٍ‪ٕٛ‬هْب أنيبءهللا ييّلَل ٔ يکلكؼّ ؽهٕني يب ارؾبكي اى کبه كهيي آيلَل ٔ َلاي اَب انؾن ييىكَل ٔ ىثبَى الل‬
‫فٕك ها ؽ‪ٚ‬ود ؽن ييكيلَل؟ َکُل ًّْ ّبٌ اى كو عؼلوي كاهَل ٔ کبه ْى ثب ًْيٍ فب‪ٛ‬وفٕاَيٓب ّؤع يي ّٕك؟‬
‫ييوىا كيگو ايٍ هله يي كاََذ کّ كٔه آفو ىيبٌ اٍذ ٔ كه ثؼضذ ثَزّ اٍذ ٔ َبيت ثوؽوِ ثّ پوكِء ؿيت َبظو‬
‫اٍذ‪ .‬ؿه‪ ٜ‬ىيبكي ثٕك کّ أ ْى ثقٕاْل رقزّ پٍٕذ ثيُلاىك ٔ يويلْب ثّ كٍزجًٕ ثيبيُل ‪ .‬إال ً هًو كٍزجٍٕي ها‬
‫ّوک ييكاََذ‪ ،‬ثواي ًْيٍ ْى كيگو ثّ انزغبْبي ىٌ گُٕ ًَي كاك ٔ ثبالفوِ گلذ‪« :‬ثجيٍ فٕاْو‪ ،‬يٍ ْى يضم‬
‫ًّب ثُلِء ‪ٙ‬ؼيق فلا َْزى ‪ .‬چييي کّ َْذ كهذ ييکُى ٔ كهك فٕكو ها ييُّبٍى ٔ اى هٔي آٌ ْى ييكًٓى‬
‫كهك كيگواٌ چيَذ‪ .‬ايُغب ْى کّ ييثيُيل عي ايٍ هلَّ كيگو کزبثي َيَذ‪ .‬اٍواهانزٕؽيل چبپ ٍُگي َْذ‪،‬‬
‫يوبيبد أؽلانليٍ ٔ ّيـ عبو ْى كاهو‪ ،‬يؼبهف ثٓبء ٔنل چبپ عليل اٍذ ‪ .‬آٌ يکي ْى يْغوِء َٕهثقِ اٍذ ‪.‬‬
‫كيٕاٌ ّبِ َؼًذهللا ٔني ْى َْذ‪ .‬يک عبيي اٍذ‪ .‬اى ؽهيخ انًزويٍ كٔ ََقّ كاهو‪ ،‬ىاكانًؼبك‪ ،‬يلبريؼ ْى کّ‬
‫ًّْ عب َْذ‪ .‬كيٕاٌ يمک انْؼواء ٕجب ْى َْذ‪ .‬ثؼلياُ يهک انْؼواء هبآَي اٍذ‪ ،‬ايٍ يکي ْى ّٓويبه‪ٛ ،‬ت‬
‫ٍُزي ْى كاهو‪ .‬کزبة آّپيي ثلٌٔ گّٕذ ها ْى رٕي فبَّ كاهو ‪ًْ .‬يٍْبٍذ‪ .‬کبٍت ْى َْزى‪ .‬يوؤٗ ْى‬
‫َْزى‪».‬‬
‫ىٌ كٍذ ثوك ىيو چبكهُ‪ .‬ييوىا ْى كيل‪ .‬چْى ثَذ‪ .‬چّ گوكَي كاّذ‪ ،‬ثهٕه ثبهكزٍ ! ييوىا چْى ثبى کوك ٔ يکككؼّ‬
‫ٍيُّهييي ثب ىَغيو ٔ يک پُظ يُبري هٍٔي رٕي كٍذ ىٌ ٔ ثؼل ثو پيْقبٌ كيل ‪« :‬ثلويبييل ايٍ ْى َيبىُ !»‬
‫رٕي کلاو يوبيبد فٕاَلِ ثٕك کّ ّيقي يويلاٌِ ثّ کيِآيلِ ها ثّ كيْي ربهاَلِ ثٕك؟ يؼُي أ ْى ثبيل ًْبٌ عب عهٕ‬
‫ىٌ َبيؾوو ثيٕبؽجياُ ها كهيي آٔهك ٔ ثّ ْو چيي ٔ ًّْ عب ىهكآة ييکوك؟ ييوىا گلذ‪« :‬ثجيُى ثبعي‪ ،‬ثب ثبثبي‬
‫هٍزى اَگبه ؽَبثي كػٕاد ّلِ؟ »‬

‫ىٌ ٍو ثّ ىيو اَلافذ‪« :‬پيِ ييآيل‪».‬‬
‫«ثٓزو‪ ،‬فٕثزويٍ يوكْب ثبالفوِ‪ٔ ،‬هزي پيبىّبٌ کَّٕ کوك‪ ،‬اگو ْى ىٌ كيگوي َگيوَل‪ ،‬ؽزًبً َى کوكِاي پيلا ييکُُل‪ ،‬چّ‬
‫ثوٍل ثّ ايٍ ّْٕو رٕ کّ اى فوفوُ ٔ ‪ٙ‬ج‪ّ ٜ‬کَزُِ يؼهٕو اٍذ کّ ىيو ٍوُ ثهُل اٍذ ‪ٔ .‬هللا ؽواو اٍذ کّ‬
‫ىَي ثّ يهٍٕي ًّب ـ انجزّ ؽبال ثّ چْى فٕاْوي ػوٗ يي کُى ـ ٍو ثّ ثبنيُِ ثگناهك ‪ .‬ثهّ‪ ،‬ػيييو‪ٛ ،‬الم ثگيو‪،‬‬
‫فٕكو ييگيويذ‪».‬‬
‫«چي‪ٛ ،‬الم ثگيوو؟ »‬
‫«إال ً ثگٕ يٓوو ؽالل عبَى آىاك‪ .‬ؿِٔ اُ ها ْى َقٕه‪ ،‬يٍ َْزى‪ ،‬ثؼل اى ٍّ يبِ ٔ كِ هٔى يي گيويذ‪ ،‬اگو عبيي ْى‬
‫َلاهي ثُلِ يُيل اى ًْيٍ ايْت كه افزيبهربٌ َْذ ‪ .‬كکو ثؼلُ ها ْى َکٍ‪ ،‬ثبى ْى كٔك اى کُلِ ثهُل يي ّٕك‪».‬‬
‫ىٌ پُظيُبري ها يْذ کوكِ ثٕك ‪« :‬فغبنذ ثکِ‪ ،‬پيويوك !»‬
‫«چّ فغبنزي فبَى؟ ثّ ؽواو کّ َقٕا ٍزى‪ .‬اگو ييگلزى ثؤيى رٕي ايٍ پَزٕ رب هٔي ّکًذ يک كػبي ثي ٔهزي‬
‫ثُٕيَى‪ ،‬يي آيلي‪ ،‬ايب ؽبال کّ يي فٕاْى ىٌ ؽالل ٔ ‪ٛ‬يجى ثْٕي ا‪ٕٛ‬اه يي آيي؟»‬
‫ثب ًْبٌ كٍذ ىكِ ثٕك‪ٕ .‬لاي پيْزبة كاك ‪ .‬چّ ‪ٙ‬وة كٍزي كاّذ‪ .‬ييوىا كو‪ ٜ‬چْى ثَذ ‪ .‬كؾِ ها ْى يضم هُل ٔ‬
‫َجبد فٕهك‪ .‬هٔ ثّ ًْبٌ مكَّء کزبثٓب کوك‪ ،‬ثبالروُ ها فغبنذ يي کْيل‪ ٔ ،‬ثّ ٕلم كل گلذ ‪« :‬فلايب‪ ،‬فلأَلا‪،‬‬
‫ّبْل ثبُ کّ ثّ فب‪ٛ‬و ه‪ٙ‬بي رٕ ثٕك‪ .‬فٕكد ٍجت ٍبى ثبُ کبهي ثکٍ کّ رٕي ايٍ ٍويبي ىيَزبٌ ثٓزو اى ايُِ‬
‫َٖيجى ثْٕك‪ ،‬يک كفزو يضم ْهٕ ايب يوك َليلِ کّ اٍزقٕآَبي يٍ پيويوك ها گوو کُل ‪ .‬إال ً ثيب ٔ ايٍ عؼلوو ها ػٕٗ‬
‫کٍ‪ ،‬يب اهال ً فٕاثًُبيى کٍ فٕكو يک گُظ پيلا کُى‪ ،‬يک فييُّ پو اى كاله‪ ،َٕ ،‬رب َقٕهكِ ‪».‬‬
‫ىٌ فيهي ٔهذ ثٕك هكزّ ثٕك‪ ،‬يي كاََذ‪ .‬ييوىا ًْچُبٌ چْى ثَزّ يبَل ٔ يبَل ‪ .‬اّکٓبيِ ها ْى پبک کوك ٔ هٔ ثّ‬
‫ًْبٌ هلَّ آَغب کّ كٔ عهل ثٓبءٔنل ثٕك اَگبه ثـ ٔاْل ٕبؽت رأنيق يب َبٍـ يب ؽزي يٖؾؼ يؾزويْبٌ ها ْى ثّ‬
‫ّٓبكد ثقٕاَل‪ ،‬ثهُل گلذ ‪« :‬ييثيُيل ايٍ ْى كّذ أل يب!»‬
‫ٕلاي ؿژ ٔ ؿٕژ آيل ‪« :‬فيانذ ْى فٕة چييي اٍذ‪».‬‬
‫ييوىا چْى گْٕك‪ ،‬ػًم فٕكُ ثٕك ‪ .‬پْذ ثّ عهل أل يؼبهف ثٓبءٔنل ٔ ثو نجّء هلَّ ََْزّ ثٕك ٔ پب رکبٌ يي كاك‪،‬‬
‫كکًّْبي هجبيِ ْى ثبى ثٕك ٔ يک هكيق ْى کيَّ ْبي کٕچک ثب َقٓبي هَگ ثّ هَگ اى کًوثُلُ آٔيياٌ ثٕك ‪ .‬ييوىا‬
‫ثبى ثب پْذ كٍذ كٔ هطوِء آفوي اى كٔ چْى گوكذ ٔ پوٍيل ‪« :‬چوا عؼلو؟»‬
‫«ًْيٍ كيگو‪ .‬کى يبَلِ ثٕك ًّْء ايٍ هاٍزّ فيبثبٌ ها ثکْبَي ايُيا ‪ .‬يٍ ثلثقذ ها ثگٕ ‪ .‬ايٍككؼّ چّ گوكزبهي ّلِاو‪.‬‬
‫رب ؽبال كِ رب اهثبة ثيْزو كاّزّاو يکياُ يضم ًّب چْى َبپبک َجٕك ‪ .‬اگو هٔػ آٌ يوؽٕيّاد ؽبال‪ًْ ،‬يٍ ؽبال‪ ،‬ايُيا‬

‫َبظو ثبّل چي؟»‬
‫ييوىا كاك ىك‪« :‬فٕكد کّ ؽزًبً ثٕكي‪ .‬ييفٕاٍذ ثوايِ كػب ثُٕيَى يب ًَي كاَى چهّثوي کُى‪».‬‬
‫«فٕة‪ ،‬يؼوٕل ييگلزي‪ٌ ،‬يي رٕاَى‪ .‬يگو ًّب فبکيٓب ييثٕهيل ْي هو رٕي کًو ؽوف ثگناهيل ٔ کِْ ثلْيل ‪».‬‬
‫«عبَى‪ ،‬ػيييو‪ ،‬ثّ فوعِ ًَي هكذ‪ ،‬گلزى‪ٕ ،‬ل ككؼّ ْى گلزى‪َْ ،‬ل ‪ .‬ربىِ‪ ،‬ثل کوكو ربهاَليِ‪ ،‬پبُ ها اى ايُغب‬
‫ثويلو؟»‬
‫اگو ًّْ چيي ها ُّيلِ ثبّل چي؟ ييوىا رب ؽوف رٕي ؽوف ثيبٔهك پوٍيل ‪« :‬ثجيُى ّىا کّ ثچّ اُ ها ػٕٗ‬
‫َکوكِايل؟»‬
‫«چطٕه؟»‬
‫«يضال ً ثوكِ ثبّيل ٔ يکي اى فٕكربٌ ها گناّزّ ثبّيل عبُ؟ »‬
‫«ثچّْب‪ ،‬ييوىا‪ ،‬رٕي ٔاليذ يب ًّْ ثيًّ َْزُل ‪ .‬صبَيبً كٔنذ يب ٕجؼ ثّ ٕجؼ کبٍّء ؽويوِء ثبكاو ها يي آٔهك كه‬
‫فبَّْب‪ .‬يـي فو کّ َّ‪ ،‬گّٕذ گبٔ ٔ گٍٕلُل َقٕهكِايى کّ ثچّيبٌ ها ثلْيى ثّ ًّبْب کّ ثواي يک ثطو ّيو اى‬
‫ٕجؼ ٍيبِ ٍؾو ثبيل ٕق ثجُليل ‪».‬‬
‫ييوىا ثبى يٓوثبٌ ّل‪ًْ ،‬بٌ ييوىا يلهللا ّل کّ أل ػؤٍيْبٌ ىٌ ‪ٛ‬بْوِء ‪ٛ‬يجّ اُ ها يي گناّذ رٕي ‪ٛ‬بهچّ ٔ ثؼل‬
‫ثّ كُٔ ييگوكذ ٔ كٔه اربم ييچوفبَلُ‪ .‬گلذ‪« :‬فٕكد کّ ييثيُي عؼلو‪ ،‬يٍ عي رٕ کَي ها َلاهو‪ .‬ثگيو رٕ‬
‫ًْياك يُي‪ ،َّ ،‬إال ً يْبٔه يُي‪ ،‬كه يْٕهد ْى‪ ،‬اى هليى گلزّ اَل‪َ ،‬جبيل فيبَذ کوك‪ .‬ؽبال ثگٕ ثجيُى يٍ چّ کبه‬
‫ييکوكو فٕة ثٕك؟»‬
‫«ْيچي‪ .‬ثِٓ رٕٕيّ يي کوكي ثّ يوكُ ثيْزو ثوٍل‪ َّ ،‬ايُکّ ثواي ػًم ؽالل ْي هو ثّ کًوُ ثگناهك ٔ رب ـ‬
‫فٕكربٌ چّ وي گٕييل؟ ـ ٍهطبٌ ؽوي اُ ها َگيوك كَلِ ثّ ه‪ٚ‬ب َلْل ‪ .‬ىٌ يب اْم ْٕا يضم ىييٍ اٍذ‪ ،‬يهک يبٍذ‪،‬‬
‫كيگو ؽبال ٔ ثؼل ًَيکُُل‪ ،‬ايُيا ٔ آَياُ َلاهَل ‪ .‬فٕكربٌ کّ يي كاَيل يب اگو يياىيبٌ فٕة کبه کُل ٕجؼ ٔ ظٓو ٔ ػٖو ٔ‬
‫ٍوّت ٔ َٖقّت ؿَم ٔاىة پيلا يي کُيى‪ .‬ثبكاو ايٍ ‪ٕٛ‬ه ييکَل ‪ .‬کهّ گُلِْبيبٌ كٍذ کًِ پُيرب ىٌ كاهَل‪،‬‬
‫چٓبه رب ػولي‪ ،‬يکي ْى ٕيـّ‪ ،‬آٌ ٔهذ ًّبْب فيهي ًّْذ کُيل‪ْ ،‬لزّ اي‪ ،‬گبْي ؽزي يبْي؛ ايب ثب ىَٓبربٌ ‪»...‬‬
‫ييفُليل ٔ ثب پُٓبي ْو كٔ کق كٍذ ـ گو چّ پُٓبيي َلاّزُل ـ ثو كٔ ىإَ يي ىك‪ .‬ييوىا پوٍيل‪« :‬رٕ ايٍْب ها اى کغب‬
‫ييكاَي؟»‬
‫«چي ها؟»‬

‫«ًْيٍ کّ ىَک هو ‪ًَ ...‬يكاَى‪ .‬ييكًٓي کّ؟»‬
‫«گلزى کّ يٍ فيهي َٕکوي کوكِاو‪».‬‬
‫ييوىا گلذ‪« :‬ىَٓب چي‪ ،‬آَٓب يگو ثبكاو ًَي فٕهَل؟ »‬
‫اثو ٍيبِ نجّء کالِ‪ ،‬ثب آٌ کوکٓبي هيي ٔ ٍيبِ‪ٕٕ ،‬هرِ ها پّٕبَل ‪ .‬يؼُي ٍو ثّ ىيو اَلافزّ ثٕك؟ إال ً يضم گوثّ اي کّ‬
‫ثيفٕ کُل فوفو ييکوك‪ .‬ييوىا گلذ‪« :‬ثهُل ّٕ‪ ،‬ثؤ ثّ کبهْبد ثوً‪ ،‬يٍ ْى کّ يي ثيُي كٍذرُٓبو‪ .‬ظٓو ْى کّ رٕ‬
‫ثبيل ثؤي‪».‬‬
‫ًْبٌ‪ٕٛ‬ه ٍو ثّ ىيو گهٕيِ ها فواُ كاك ‪« :‬يٍ ْى كٍذ رُٓب َْزى‪ ،‬ثيْزو ْى ثواي ًْيٍ يي هٔو رب ّبيل ثواي‬
‫د يي آٔهك‪َْ .‬بَّْبُ ْى يکي ًْيٍ ٔه هكزٍ ثب ىٌ يوكو اٍذ‪ ،‬يب‬
‫ًّب کبهي ثکُى‪ .‬كوو‪ ،‬ثّ هٕل فٕك ثُلِ‪َ ،‬کت‬
‫ثواي کٕچٕلفبَى يٍ ي‪ ًٌٕٚ‬کٕک کوكٌ‪».‬‬
‫«چي؟ يوٖٕك يٍ کّ ىَٓبي رٕ َجٕك‪ .‬کهي گلزى‪».‬‬
‫اثو ٍيبِ پوىكاه پٌ هكذ ‪« :‬ايٍ ها يب اهثبة هيبً يي گٕييى‪ ،‬اى ىىء ثّ کم ٔ ثؼل اى کم ثّ ىىء‪ ،‬يؼُي ْو کهي‬
‫يٖلاهٓبيي كاهك‪ ،‬يکياُ ْى کٕچٕل فبَى يٍ‪ .‬يُطن ها يب ربىگي افزواع َکوكِ ايى‪ .‬فيهي ٔهذ اٍذ فٕكکلب‬
‫ّلِايى‪».‬‬
‫ؽٕٕهّء ييوىا كاّذ ٍو ييهكذ‪ .‬کبُ يک يْزوي يي آيل‪ ،‬ؽزي ثواي يک کبٍّء نؼبثي‪ ،‬رب گويجبَِ ها اى كٍذ‬
‫ايٍ يُطوي ثبكاوفٕه َغبد يي كاك‪ .‬گلذ‪« :‬ثّ كل َگيو‪ ،‬عؼلو‪ ،‬يٍ هيبً ثّ َلٌ کوكو‪».‬‬
‫«َجبيل کوك‪ ،‬ييوىا‪ ،‬اوانلَبك ًْيٍ يٍ اٍذ َّ ىٌ ‪».‬‬
‫ّبفّء ثبهيک ايب فْکي ّکَذ ‪« :‬اٍزـلوهللا‪ ،‬يٍ ْى هبكيّ ثّ کبه ثوكو ‪ .‬يبكُ ثّ فيو‪ ،‬يلهً يب رٕي کالٍٓبي‬
‫يجبهىِ ثب ثيٍٕاكي ْو ٔهذ يکي هبكيّ كه ٍقٍ يي آٔهك‪ ،‬ييثٕهُ يي کوك اى هٔي ثيَذ ٔ ٍّ هٖيلِ ثب ِ يبٌ هَٔي‬
‫هَٕٔيٌ کُل‪ ،‬رب ثؼلْب ْيچ کٌ ثّ كکو رؾلي ثب يولٍبد َيلزل ‪».‬‬
‫ييكويٕك ٔ پبييٍ ييآيل‪ ،‬هلَّ ثّ هلَّ ‪ .‬ييوىا كًٓيل ثّ فيو گنّزّ اٍذ ‪ .‬ثبيَزي ييپوٍيل‪ .‬كل ثّ كهيب ىك‪،‬‬
‫ؽبال کّ ٍو ؽبل ثٕك كيگو ييّل پوٍيل‪ ،‬ايب ثبى گلذ ‪« :‬ؽؼلو‪ ،‬اى ايٍ عَُٓبي يٍ ْو چّ ثقٕاْي ييرٕاَي‬
‫ٍٕؿبد ثجوي‪».‬‬
‫ثّ ٍطؼ ىييٍ کّ هٍيل‪ ،‬كايٍ هجب رکبَل ‪َ .‬ـ يکي اى کيَّ ْب ها ثبى کوك ٔ كٔثبهِ ثَذ ٔ ٍّ گوِ هٔي ْى ىك‪ْ ،‬و‬
‫ٍّ کٕه‪ .‬گلذ‪« :‬يًٌُٕ اهثبة‪ ،‬ايب يب اى ايُٓب كاهيى ‪ .‬يٕىِْبيبٌ پو اٍذ‪».‬‬

‫ييوىا اّبهِ کوك‪« :‬ؽبال ايٍ کيَّْب چيَذ؟»‬
‫اَگْذ کظ ٔ کٕط ّل ِء اثٓبيِ ها ثو ًْبٌ کيَّ گناّذ ‪« :‬يٍ کّ گلزى انؼجبً ها فٕاٍزّ اَل‪».‬‬
‫«ؽبال چوا انؼجبً؟»‬
‫«انؾَيٍ ها فيهي ٔهذ اٍذ ٍٕاه کوكِ اَل‪».‬‬
‫«ثواي چي؟ يگو ًّبْب ْى ثب کَي عُگ كاهيل؟ »‬
‫«َّ‪ ،‬كه ٔاليذ يب ؽبال كيگو َّ يبؿي َْذ َّ ػبٕي‪ .‬ايب فٕة‪ٕ ،‬هؼ‪ ،‬اى هليى گلزّ اَل‪ ،‬يَمؽبَّاُ يطًئٍ رو‬
‫اٍذ‪».‬‬
‫كاّذ اى يورجّ يورجّء يُجو‪ٕٛ‬ه ثبال يي هكذ‪ .‬ؽبال كيگو اى كَجبنّء فطًقبني كهاىُ ْى اٍزلبكِ يي کوك‪ٍ .‬وُ ها‬
‫ؽهوّ ييکوك ٔ يياَلافذ كٔه پبيّ يب گوكٌ يک کٕىِ يب ٕواؽي ٔ پبيّ ثّ پبيّ يي هكذ ثبال‪ .‬ثّ آٌ ثبال ْى کّ هٍيل‬
‫ّالنِ کوك ٔ پود کوك پاييٍ ٔ ثؼل گناّذ رب َٕکِ پبيّ ثّ پبيّ اى ييبٌ ايٍ عٌُ ٔ آٌ عٌُ َبىَيٍ ثهـيك رب ثبالفوِ‬
‫ثوٍل ثّ کق يٕىائيک کبهي ّلِء كکبٌ‪ .‬گلذ‪« :‬ييوىا‪ ،‬يٍ ثّ كل َگوكزّ او؛ ايب كکو َکٍ کّ ايٍ كو‪ُٛ ٜ‬بة يب اٍذ يب‬
‫ىَييو‪ ،‬ايُٓب ًّْ كوع ثو إم اٍذ ‪».‬‬
‫«يوٖٕك؟»‬
‫ثبى ّبفّء َبىک ها ّکَذ‪« :‬ايٍ ا‪ُٛ‬بثٓبي يًم کلبهِ كاهك‪ ،‬ييوىا‪ ،‬يگو ًّب ايياى َلاهيل؟ »‬
‫«ثهّ‪ ،‬ثهّ‪ ،‬كاهيى‪ ،‬ايب فٕة ‪»...‬‬
‫فلا ثيبيوىك يوؽٕو اثٕي ها‪ .‬ييگلذ رب يطٕل َقٕاَي ًْيٍ اٍذ کّ َْذ ‪ .‬عؼلو گلذ‪« :‬ثبّل‪ ،‬کلبهِ ييكْى‪».‬‬
‫كو ها ٔعت ثّ ٔعت ثبال ييکْيل‪« :‬ييثيُيل کّ‪ٔ ،‬هزي ىيؼِ ثکٍيى ٔ رب ثيَيى ٔ چُل ال ثجبكيًِ‪ ،‬اى کبثهٓبي ًّبْب‬
‫ثيْزو كهك ييآٔهك‪».‬‬
‫چُل ال کوكِ ثٕك ٔ ؽبال كاّذ ثب كٔ كٍذ ييثبكزِ‪« :‬يب فيهي ٔهذ اٍذ كًٓيلِ ايى کّ ثلرو اى ًّْ ًْيٍ اٍذ ‪.‬‬
‫آپٕنٕي ًّب يب كٍزجُل هپبَيزبٌ يلذ گواٌ ثٕك ‪ .‬گناّزيًْبٌ رٕي يٕىِ ‪».‬‬
‫ِء يک آكزبثّ نگٍ کبه َغقآثبك ىك‪ْ« :‬ياهٍبل ايزؾبَِ ها كاك‪ .‬ؽبال ييكًٓي‪ ،‬اهثبة‪ ،‬چوا ْيچ‬
‫ّالنِ کوك ٔ ثو پبي‬
‫ىَي ىهأد ًَيکُل ثگٕيل‪ ،‬يٍ ْى ثبكاو فٕهكِ او‪ .‬ؽکًِ ًْيٍ اٍذ ‪».‬‬

‫ثبى ىك‪ .‬ييوىا اى ٕلاي ‪ٙ‬غّء آكزبثّ نگٍ ٔ آٌ‪ٕٛ‬ه کّ يهّ ييّل كيگو كًٓيل‪ ،‬گلذ ‪ّ« :‬کو فلا کّ يٍ كيگو ثبكاو‬
‫ًَيفٕهو‪».‬‬
‫«رياْم َکٍ ييوىا‪ ،‬يوك ٔ ىٌ َلاهك ‪ .‬فبکي ٔ ْٕايي ْى ًَيُّبٍيى‪».‬‬
‫ييوىا گلذ‪« :‬ثهّ‪ّ ،‬يوكٓى ّلو ‪ .‬ؽبال ثؤ ٍو فِفِ فٕكد‪».‬‬
‫«كيلي ييوىا َوم ًْبٌ چٕة رو اٍذ ‪ .‬ثويّاُ ها ًَي گٕيى‪ ،‬هبكيّ كاهك‪ ،‬کلبهِ ثبيل ثلْى‪ ،‬رؾلي اٍذ ‪ .‬كه صبَي‬
‫كهٍذ اٍذ کّ يٍ ؿالو ًّب َْزى‪ ،‬ايب ايُٓب ها گلزى رب ْٕاي کبه كٍززبٌ ثيبيل رب اگو هٔىي هٔىگبهي ثب ىَي اى‬
‫ٔاليذ يب هٔثؤ ّليل كکو َکُيل ثي ثبػش ٔ ثبَي اٍذ‪ .‬يب فيهي َبيًٕپوٍزيى‪».‬‬
‫ييوىا كاك ىك‪« :‬ثٌ اٍذ كيگو‪ ،‬فلّ او کوكي‪».‬‬
‫كيگو َگبِْ َکوك‪ .‬گناّذ رب ظٓو فِ فِاُ ها ثکُل‪ .‬چي كؤفذ؟ َقًْيل‪ .‬يک كٍذ اٍزکبٌ ٔ َؼهجکي ْى‬
‫فويل‪ .‬رٕي کبٍّء كفهِ پٕل فوك َجٕك ‪ .‬کغب گناّزّ ثٕك کّ يبكُ َجٕك؟ يگو ؽٕاً ثواي آكو يي گناهك؟ كو ظٓو‬
‫ؽبعي ػَکوي ٍو هاِ ٍوي ثِٓ ىك ‪ .‬ييفٕاٍذ يبّيٍ ؽَبثِ ها ثلْل رؼًيو کُُل ‪ .‬ثب كُيِ گوكٔ‬
‫ييّکَذ‪ .‬يظُّء پبهچّ اى َقي رب ْو چي كاّذ ثبال ييهكذ‪ .‬ييگلذ‪« :‬اگو يک يبِ كه كکبٌ ها ثجُلو‪ ،‬يک‬
‫ييهيٌٕ کبٍت ييّٕو‪ .‬هاٍزِ ها ثگٕ‪ ،‬ييوىا‪ ،‬رٕ ايٍ يلد کغب ؿيجذ ىكِ ثٕك؟ »‬
‫اى كکبَِ ًَي رٕاََذ كل ثکُل‪ ،‬ثّ ّبگوكْبُ ْى اػزًبك َلاّذ ‪ .‬ييگلذ‪« :‬ػبكد کوكِايى‪ ».‬ييگلذ‪ًْ« :‬يٍ‬
‫کّ ىَي ثب آٌ كٍذ يضم ثوگ گهِ پب هچّ ها َبى کُل عجواٌ ييّٕك‪».‬‬
‫فلايي ثٕك کّ ىٔك هكذ‪ .‬ييگلذ‪ًَ« :‬يكاَى چوا يکككؼّ اى کبه اكزبك‪ .‬گًبَى ثب‪ٛ‬ويِ رًبو ّلِ ‪ .‬يٍ ًْيٍ ْلزّء‬
‫پيِ ػٕ‪ ِٙ‬کوكو‪ .‬کوِاي اٍذ ‪».‬‬
‫پٌ كه ٔاليذ ْٕا كاّزُل ايٍ ها ْى افزواع يي کوكَل‪ٕ .‬لاي اماٌ ها کّ ُّيل‪ ،‬گلذ ‪« :‬عؼلو‪ ،‬کبهد رًبو َْل؟»‬
‫«آيلو‪ ،‬ييوىا‪».‬‬
‫ثبالفوِ آيل‪ .‬هٔي پيْقبٌ ايَزبكِ ثٕك ٔ ؽبال اى عيجٓبي هجبُ کيَّ ْبي کٕچک َـثَزّ ثيؤٌ ييآٔهك ٔ عهٕ كٍذ‬
‫ييوىا‪ ،‬کُبه ْى ييچيل‪ٍ .‬ييكِ چٓبهكِ رب ّل ٔ ٍو کيَّ ْب ها‪ْ ،‬و َقي ثّ هَگي‪ ،‬ثَزّ ثٕك ‪ .‬گلذ‪« :‬ايٍ ْى اى کبه‬
‫ايٍ ْلزّء يٍ‪ ،‬كيگو ؽاللو کُيل ‪».‬‬
‫ييوىا گلذ‪« :‬ثبّل‪ ،‬ؽالل‪ ،‬ايب آفو ايُٓب چيَذ؟ »‬
‫«اى هَگ َقٓب يب رؼلاك گوِْب ثبيل ثلًٓيل‪ .‬ىثبٌ اّبهِ ًْيٍ اٍذ ‪».‬‬

‫ييوىا ثيؽٕٕهّ گلذ‪« :‬يًٌُٕ‪».‬‬
‫پبنزُٕ ها پّٕيل‪ ٔ ،‬کالِ ثو ٍو گناّذ ‪ .‬كَجبل ػٖبيِ گْذ ‪ .‬آٔهكِ ثٕك‪ ،‬يطًئٍ ثٕك ‪ .‬عؼلو گلذ‪« :‬ايُٓب ها ًْيٍ ىا‬
‫ييگناهيل؟ »‬
‫«رٕ ييگٕيي چّ کبهّبٌ کُى؟ »‬
‫«يک ْلزّ ّت ٔ هٔى يٍ ىاٌ کُلو‪ ،‬آٌ ٔهذ ًّب ‪»...‬‬
‫ٕٕهرِ كه ْى هكذ‪ًْ .‬يٍ ؽبال ثٕك کّ كنِ ثزوکل‪ ٔ ،‬ؽجبة ْبي هيي ٔ ٍوؿ اى ييبٌ كٔ نت هيطبَياُ ثيؤٌ ثيَل ‪.‬‬
‫يکي ْى ثيؤٌ ىك‪ .‬ييوىا كفهِ ها ثبى کوك ٔ ًّْ ها هيقذ رٕي كفهِ ‪ .‬ؽژ ٔ ؿٕژُ ايٍ ثبه ثب چُل ؽجبة ًْواِ ّل ‪:‬‬
‫«پبهِ ََْٕل‪».‬‬
‫«َزوً‪».‬‬
‫«َقٓبّبٌ ها ثبى َکُيل‪ًّ ،‬ب ثهل َيَزيل ثجُليل‪ ،‬ثو اٍبً ىكٔل يُلنيق گوِ ىكِ او‪».‬‬
‫گٕه پله يُلنيق ْى کوكِ ‪ .‬ييوىا گلذ‪« :‬چْى‪ ،‬يطًئٍ ثبُ !»‬
‫ػٖبيِ رٕي پَزٕ ثٕك ‪ّٕ .‬كبژ پَزٕ ها کى کوك‪ .‬ؽبال کي رب ثبى گبىٔئيم ثلُْل‪ .‬پٕنٓبي فوكُ کُبه ًٍبٔه ثٕك‪.‬‬
‫فٕكُ َگناّزّ ثٕك‪ .‬هٔيْى چيلِ ثٕكَل‪ .‬چُل كٍزّ ها رٕي عيجِ هيقذ ‪ .‬چّ کبه كاّذ کّ ثپوٍل ‪ .‬ييهكذ ٔ ثّ‬
‫اييل فلا كيگو ثوًَي گْذ‪ٔ .‬هزي ْى اى كکبٌ ثيؤٌ آيل يطًئٍ ّل کّ عؼلوُ ْى ثيؤٌ يک عبيي ؽزًبً َْذ‪،‬‬
‫كه کْٕيي ها پبييٍ کِيل ‪ .‬كو‪ ٜ‬يک هلم ىك ‪ .‬ثو پهّء أل ََْزّ ثٕك ٔ يک ؽجبة ُْٕى ثّ گّّٕء نجِ چَجيلِ ثٕك ‪.‬‬
‫ييوىا گلذ‪« :‬ؽبال چطٕهي يي فٕاْي ثؤي؟»‬
‫«فٕكو ييهٔو‪ ،‬ايب إلٓبٌ کّ ثٕكو يک ٍبػزّ يي هٍيلو ‪ .‬هٔكفبَّ ًْيُِ فٕة اٍذ‪ ،‬ايب ايُيا پيبكِ يي هٔو‪».‬‬
‫ييوىا گلذ‪« :‬فٕة‪ ،‬فلاؽبكع‪ ،‬يٍ يي هٔو رٕي چهٕکجبثي چييي ثقٕهو ‪».‬‬
‫«پٌ يٍ چي؟»‬
‫«يگو رٕ ثبكاو َلاهي‪ ،‬يٍ کّ ًْيٍ كيؤى ثبى يک يْذ ثٓذ كاكو ‪».‬‬
‫«ُْٕى كاهو‪ ،‬ايب كنى ّٕه يي ىَل‪ .‬يک ْلزّ اٍذ‪ ،‬اهثبة ‪ .‬فٕكربٌ کّ ييكاَيل ثواي يبْب فيهي ٍقذ اٍذ ‪ .‬ىَٓب‬
‫ْى کّ فٕكربٌ كويٕكيل‪ ،‬ثبكاو ييفٕهَل‪».‬‬

‫ييوىا ايَزبك‪ .‬چُل َلو ايَزبكِ ثٕكَل ٔ َگبِْ يي کوكَل‪ .‬ؽٍَ كٔکهّ ْى اى پبي ثَب‪ٍ ٛ‬يگبهُ ٍو ثهُل کوكِ ثٕك‬
‫ٔ َگبِْ ييکوك‪ .‬هاِ اكزبك‪ .‬ثّ ييلاٌ کّ هٍيل هٔي َيًکزي ََْذ ‪ٕ .‬جو کوك رب عؼلو ثيبيل کُبهُ ثُْيُل‪ ،‬ثؼل‬
‫اّبهِ کوك ثّ اٍزقو ٍٔ‪ ٜ‬ييلاٌ ‪« :‬ثب ايٍ آة ًَيّٕك؟»‬
‫«َّ‪ ،‬آٌ ‪ٛ‬وكِ ها ييثيُيل‪ًّ .‬بْب ْو چّ ثبّل َبيؾوييل ‪».‬‬
‫ْٕا اثوي ثٕك‪ ،‬ايب کٕ رب ثبهاٌ ثجبهك ‪ٍ .‬وك ْى ثٕك‪ .‬يکككؼّ ييوىا يبكُ آيل ‪ .‬کبُ يبّيٍاُ ها آٔهكِ ثٕك‪ .‬گلذ‪« :‬يک‬
‫پبهک َْذ کّ اٍزقوُ فيهي ثيهگ اٍذ‪ ،‬رٕيِ هبيوواَي ْى يي کُُل‪».‬‬
‫کق ثو کق ىك‪« :‬ثبّل‪ ،‬اهثبة‪ ،‬يًَُٕى کّ ثّ كکو يٍ ْى َْزيل‪».‬‬
‫ٍّ ثبه ربکَي ثبيَذ ٍٕاه يي ّلَل‪ .‬عؼلو فٕكُ ييآيل‪ ،‬ثيْزو فُٕ كاّذ ػوت ٔاَذ ثبهْب ٍٕاه ّٕك‪،‬‬
‫ُْٕى ْيچي َْلِ هكذ ٔ ٍٕاه ّل ٔ ييوىا َْبَي آَغب ها كاكِ ثٕك ‪ .‬اى ربکَي ٍٕو ْى کّ پيبكِ ّل ثبى يزٕعّ ّل‬
‫کّ هاَُلِ پٕل فوكْبي ييوىا ها يکي يکي ييبٌ اَگِربَِ يي چوفبَل‪ .‬ايٍثبه كل ثّ كهيب ىك ٔ پوٍيل‪« :‬چيّ‪ ،‬كاكاُ‪،‬‬
‫َکُل رٕ ْى كکو ييکُي روهجي اٍذ؟ »‬
‫«گًبٌ ًَيکُى‪ ،‬چٌٕ ٕوف َلاهك‪ ،‬ايب يي ثيُيل نجّ ْبي ًّّْبٌ ٍبة هكزّ‪ ،‬ؽزًبً كٍذ ثچّ ْب ثٕكِ‪».‬‬
‫ييوىا َّ َّزِ کّ ؽزي ريوِء پْزِ فجوكاه ّل ‪« :‬اعبىِ ثلْيل ػٕ‪ْٙ‬بٌ کُى ‪».‬‬
‫كٍذ کوك رٕي عيت پبنزُٕ ‪ .‬ثب چي ػٕٗ کُل؟ ًْبٌ رٕي عيت كٔه يکي كٔربُ اَگْذ کْيل ‪ .‬ثهّ كَلاَّ کّ‬
‫ْيچي‪ ،‬ؽزي گبْي يک ‪ٛ‬وكْبٌ هكزّ ثٕك‪ ،‬اَگبه ثقٕاُْل ْْذ ‪ٙ‬هؼي ثَبىَل ‪ .‬هاَُلِ گلذ ‪َ« :‬لاهيل‪ ،‬يٓى َيَذ ‪».‬‬
‫ييوىا گلذ‪« :‬كاهو‪ ،‬اعبىِ ثلويبييل ‪».‬‬
‫اى کيق ثـهياُ اٍکُبٍي َٕ ثّ هاَُلِ كاك ٔ رٕي هاِ يک پُظ رٕيبَي هاَُلِ ها ثب پُظ رٕيبَيٓبي فٕكُ يوبيَّ کوك ‪.‬‬
‫چّ ثاليي ٍوّبٌ آٔهكِ ثٕك! كٔرٕيبَيٓب ْى ًْيٍ‪ٕٛ‬ه ثٕك‪ ،‬ؽزي پُظهيبنيٓب‪ .‬ثب هليٓبي ثهُل ثّ ‪ٛ‬وف اٍزقو هاِ اكزبك ‪.‬‬
‫ْٕا ؽَبثي ٍوك ّلِ ثٕك‪ .‬ؽزًبً ثوف ييآيل‪ٔ .‬هزي َلٌىَبٌ هٍيل‪َ ،‬ل يلُ‪ .‬كٔه ىك‪ .‬ثوف ْى ّؤع ّل ‪ .‬ايْت‬
‫ؽزًبً ييََْذ ٔ كوكا ٕجؼ يغجٕه ثٕك چٓبهٕل پبَٖل رٕيبَي ثّ ثوفپبهٔکٍْب ثلْل‪ ،‬اگو َّ ٍوق پُظ كهيِ چکّ‬
‫ييکوك‪ .‬كٔ هبين يٕرٕهي ها ثب ىَغيو ثّ كٔ ييهّ ثَزّ ثٕكَل ‪ .‬پوچًي ٍو يکي اى ييهّ ْب ثٕك‪ .‬عًؼِ کوكِ ثٕكَل‪ .‬پَو‬
‫ثچّاي ْلذ ِ ّذ ٍبنّ کبپٍْ ثّ رٍ ٔ کالِ پًْي ثّ ٍو پب ثّ پبي پلهُ هلو يي ىك‪ .‬آٌ هٔثّهٔ‪َ ،‬يكيک پهّْب‪،‬‬
‫ىٌ ٔ يوكي ثو َيًکزي ََْزّ ثٕكَل ٔ ثّ آة َگبِ يي کوكَل‪ .‬فٕة ٔهزي ثٕك‪ .‬ثبى كٔه ىك‪ .‬ثبالفوِ كيلُ‪ .‬ثو نجّء‬
‫ٍکٕ‪ٕٛ‬ه آة ََْزّ ثٕك ٔ ثب کبؿن ثيهگي‪ ،‬ثّ هل فٕكُ‪ٔ ،‬هيي هكذ‪ٕ .‬لاي پبي ييوىا ها ُّيل کّ ٍو ثهُل کوك ‪.‬‬
‫ييفُليل‪ ،‬پٌ ثبى ٍو ؽبل ثٕك ‪ .‬گلذ‪« :‬اهثبة‪ًّ ،‬ب ثهليل هبين كهٍذ کُيل؟ »‬

‫ثهل ثٕك‪ ،‬ايب گلذ‪».َّ« :‬‬
‫َگبِْ ييکوك‪ .‬اگو ثبى ثزوکل؟ ؽبال کّ يي هكذ چوا كيگو ثّ هٔيِ ثيبٔهك؟ گلذ‪« :‬فيهي ٔهذ اٍذ كهٍذ َکوكِ او‪،‬‬
‫ايب ّبيل يبكو ثيبيل‪ .‬ػ اال ثلِ ثجيُى ‪».‬‬
‫کبؿن هٔؿُي ثٕك‪ .‬کى پيلا يي ّل‪ .‬پوٍيل‪« :‬اى کغب گيو آٔهكي؟ »‬
‫«ثوكاّزى‪».‬‬
‫«اى کغب؟»‬
‫«اهثبة‪ ًّْ ،‬چيي ها‪ ،‬ثّ هٕل يب اْم ْٕا‪ًْ ،‬گبٌ كاَُل ‪ .‬يٍ كو‪ ٜ‬ييكاَى کّ يب ْو چّ َّٕذ اكياه ييفٕاْيى‬
‫ييرٕاَيى اى يک کزبثلؤُ ثوكاهيى ‪ّ .‬بيل ىاي ؽنانزؾويو اٍذ ‪ ،‬يب ًَيكاَى‪ ،‬ثؼ‪ٚ‬يْب ْى ييگٕيُل ََقّْبي‬
‫فطي يب ها اكَذ ييکُل ٔ ثؼل ثوييگوكاَل‪ ،‬كه صبَي ‪ »...‬ثّ كٔه ٔ ثوُ اّبهِ ييکوك‪« :‬ايٍ چييْب ‪ »...‬كايٍ‬
‫هجبيِ ها پٌ ىك ‪« :‬ايٍْب ْى ًّْ آكويلِء أٍذ‪ ،‬يبْب اى آثي ٔ فبکي ٔ ْٕايي ٔ آرْي كو‪ ٜ‬ايبَذ َگٓلاهيى‪ ،‬چُل‬
‫هٔىي ثّ هوٗ پيِ يبٍذ ‪».‬‬
‫ييوىا َلًٓيل چطٕه ّل کّ يک يْذ ٍکّ اى عيجِ ثيؤٌ کْيل ٔ عهٕ ٕٕهد عؼلوُ گوكذ ‪« :‬ثجيُى عؼلو‪ ،‬ثواي‬
‫ًْيٍ ثّ فٕكد ؽن كاكي ايُٓب ها ايٍ‪ٕٛ‬ه َبهٔ کُي؟»‬
‫عؼلو ثّ اَگْذ كٔ ٍکّ ها َْبٌ كاك ‪« :‬ايٍ كٔ رب ها هجٕل كاهو‪ ،‬يوكِاَل‪ ،‬ايب آفو يٍ ربىِکبه ثٕكو‪ .‬ثيَذ ٍبل ثٕك‬
‫ايٍ کبه ها َکوكِ ثٕكو‪ .‬رًويٍ يي کوكو‪ ،‬ثؼل يبك گوكزى چّ کبه کُى‪ٍْٕ ،‬بٌ كَلاَّ هيي کّ هوٗ کوكو كهٍذ ّل ‪».‬‬
‫ييوىا يکككؼّ يبكُ آيل‪ ،‬گلذ ‪« :‬پٌ آٌ كِ كٔاىكِرب کيَّ فوكِء ًْيٍْب ثٕك؟»‬
‫«أال ً ّبَيكِرب ثٕك‪ ،‬اهثبة‪ .‬كه صبَي كو‪ ٜ‬چٓبهربُ اى ايٍ ٍکّ ْب ثٕك‪ .‬ثبيَذ يبْو ييّلو‪».‬‬
‫«ثويّاُ چي؟ ؽبال کّ كيگو يأمٌٔ َْزي ثگٕيي؟ »‬
‫«يٍ ًَيگٕيى‪ ،‬فٕكربٌ كاهيل يي كًٓيل‪ ،‬ايٍ ها يب فٕكىايي ٍووا‪ٛ‬ي يي گٕييى‪ .‬يکي ْي ؽوف ييىَل ٔ ؽوف‬
‫ييىَل‪ ،‬ىيهّء اَْبيي‪ ،‬فجوي‪ٍ ،‬إاني‪ ،‬رب ثبالفوِ يي كًٓل‪ .‬كو‪ ٜ‬يبكربٌ ثبّل کّ ثو اٍبً يُلنيق َـ کيَّء ‪ٛ‬ال‬
‫ٍّ گوِ ييفٕهك ٔ َووِ كٔ رب‪».‬‬
‫کى يبَلِ ثٕك کّ ييوىا ٍکزّ کُل ‪ .‬فلا کُل آٌ كٔ ٍکّء رپّء ٍيهک يب آٌ ٍيُّ هيي چوبىَجيم ثّ كٍزِ َوٍيلِ‬
‫ثبّل‪ .‬هبين ها كهٍذ کوكِ ثٕك‪َ .‬لًٓيل کي‪ .‬إطالػ ايٍ يک کبهُ ؽزًبً ‪ٛ‬ي انؼًم ثٕك‪ ،‬ثّ هيبً ‪ٛ‬ي االهٗ يب‬
‫‪ٛ‬يانييبٌ‪ :‬وي ثيُي کّ کوكِاي‪ ،‬ايب ًَي كاَي کي‪ .‬إال ً فٕكُ كهٍذ ّلِ‪ ،‬عهٕد َْذ‪ ،‬اَگبه كٍزي اى پوكِء‬

‫ؿيت ييگناهك ييبٌ كٔ كٍزذ ‪ .‬گلذ‪« :‬ثجيُى عؼلو‪ ،‬رٕ کّ ه‪ٙ‬بيذ َبيّ ًَيفٕاْي؟»‬
‫«ثواي چي؟»‬
‫«کّ يضال ً فليبد يؾٕنّ ىا ثّ َؾٕ اؽٍَ اَغبو كاكِ اي؟ »‬
‫هاي يؾًل ؽَيٍ اُ كهٍذ يي کوك ٔ هٔي آة ؽٕٗ ٔل ييكاك‪ .‬ؽبال كاّذ‬
‫هبين كهٍذ ٔ ؽَبثي ّلِ ثٕك ‪ .‬ة‬
‫آَغب ثي ٍّّبؿ ييکْيل‪ .‬عؼلو ثُل ًَلْبيِ ها ثبى کوكِ ثٕك‪ ،‬گلذ ‪« :‬فٕكيبٌ کّ ثگٕييى کبكي اٍذ ‪».‬‬
‫ييوىا هبين ها گوكذ عهُٕ‪« :‬فٕة ّلِ‪ ،‬عؼلو؟ »‬
‫«كٍززبٌ كهك َکُل!»‬
‫ثوف ثيْزو ّلِ ثٕك ‪ .‬ييوىا ٍوكُ ثٕك‪ .‬كٌكآَبيِ ريويک ريويک ثّ ْى ييفٕهك‪ .‬عؼلو ًَلْبُ ها كهآٔهكِ ثٕك ٔ ؽبال‬
‫اى نجّء ٍکٕ آٔيقزّ ثٕك ٔ ٍى كه آة يي ىك‪ .‬گلذ‪« :‬ثّ ايٍ کبؿنْب ًَي ّٕك اػزًبك کوك‪ ،‬گبْي آة پٌ يي كُْل‪،‬‬
‫فٕكُ ْى گلذ‪».‬‬
‫فٕكُ ها ثبال کْيل‪« :‬فيهي ٍوك َيَذ‪ ،‬يي رٕاَى‪».‬‬
‫ًَلْبيِ ها يي پّٕيل‪ ،‬گلذ‪« :‬ؽيق ييوىا‪ ،‬کّ كٍذ رُٓب ثٕكو‪ ،‬اگو َّ يي كيلي ًْيٍ يک ْلزّ چّ يي کوكو‪».‬‬
‫«ييفٕاْي رب ثبى چهّ ثُْيُى؟ »‬
‫ثُل ًَلْبيِ ها ثَزّ ثٕك ‪َّ« :‬؛ اؽزيبىي َيَذ ‪ .‬ايٍ کبه ـ گو چّ ثّ هٕل ػهًبي ثالؿذ يب رْجيّ ا‪ٙ‬ؼق ُٕبيغ‬
‫ثليؼي اٍذ‪ ،‬ايب فٕة گبْي َبچبه الىو يي ّٕك ـ يضال ً آٌ گّّٕء اربم پُيكهي ًّب ‪ٛ‬جهّ کوكِ‪ ،‬ايْت ْى ّبيل‬
‫چکّ ثکُل‪ٕ .‬جؼ ْى چُل هطوِ چُل هطوِ يي هييك‪ .‬اگو كوكا کَي ثوف ها پبهٔ َکُل كيگو ىنٕ ّوّوُ ها ًَي ّٕك‬
‫گوكذ‪ .‬ربىِ ثوف ها ْى کّ پبهٔ ثکُُل‪ ،‬روکِ َْذ ‪».‬‬
‫ييوىا نوىيل‪ .‬اى ٍويب َجٕك يب اى ايٍ ثبك ٔ ثٕهاَي کّ ثّ ٕٕهرِ ييکٕثيل ٔ عهٕ چًِْ ها ربه يي کوك‪ .‬ػيُکِ ها پبک‬
‫کوك‪ .‬عؼلو َٕک كيِ ها اى الي هجب ثيؤٌ کْيلِ ثٕك ٔ ؽبال كاّذ ثب َٕکِ أل ثّ هبين ٔ ثؼل ثّ آة اّبهِ يي کوك‪:‬‬
‫«ؽبال ٔهزِ اٍذ‪ ،‬ييوىا‪».‬‬
‫ي َگِٓ كاّذ رب كيگو‬
‫ييوىا فى ّل ٔ هبين ها هٔي آة گناّذ‪ ،‬ثّ عؼلو ْى کًک کوك رب ٍٔ‪ ٜ‬هبين ثبيَزل ‪ .‬ؽذ‬
‫نُگو َقٕهك‪ .‬عؼلو گلذ‪« :‬ؽبال فٕة ثؤ اٍزواؽذ کٍ‪ًْ ،‬يٍ ؽبالُ ْى كٔ ٍکّء ‪ٛ‬ال ىنٕيي ٔ يک ٍکّ ٔ يک‬
‫چٓبهو َووِ‪ْ .‬يچکٌ ْى ًَي كًٓل کّ ٍکّْبد ٍبة هكزّاَل‪ .‬يب اْم ْٕا ثّ هٕنًبٌ ػًم يي کُيى‪ ،‬فٕكد‬
‫ييثيُي‪».‬‬

‫اة ‪ .‬كيگو ًَي فٕاْل چهّ ثُْيُي‪ ،‬اؽزيبىي َيَذ ‪ .‬اى يٍ ييُّٕي‪ ،‬ثب‬
‫كٍذ ْى رکبٌ كاك ٔ گلذ‪« :‬فلاؽبكع‪ ،‬اهة‬
‫كل هاؽذ يک كٍذ چهٕکجبة ثب چٓبه ٍيـ ثوگ ثقٕه‪ َُٕ ،‬ىاَذ ‪».‬‬
‫هبين هكذ ٔ ييوىا كيل کّ َٕک كيِ ها ثّ آة يي ىك‪ ،‬گبْي كه ايٍ ٍٕ ٔ گبْي آٌ ٍٕ‪ ٔ .‬رُل ييهكذ ٔ رب آٌ ‪ٛ‬وف‬
‫اٍزقو چييي ًَبَلِ ثٕك ‪.‬‬
‫ا؟ چّ رُل هكذ ‪».‬‬
‫«كيلي ثبة‬
‫پَوک ثٕك‪ .‬پلهُ ْى َگبِ يي کوك‪ .‬ثّ ييوىا نجقُل ىكَل ‪ .‬هبين پيچيل ٔ هكذ پْذ رُّء كهفزٓبيي کّ ؽبال هٔي‬
‫ّبفّْبّبٌ اليّء َبىکي اى ثوف ََْزّ ثٕك‪ .‬ييوىا ثهُل ّل‪ ،‬رکيّ ثّ ػٖب كاك ‪« :‬ثبك ثوكُ‪ ،‬ؽبال ؽزًبً كيگو ؿوم‬
‫ّلِ‪».‬‬
‫پَوثچّ گلذ‪ُْٕ ،َّ« :‬ى كاهك ييهٔك‪ .‬فيهي فٕة كهٍزِ کوكيل ‪».‬‬
‫کبُ كٍزِ يي ّکَذ‪ .‬ػيُکِ ها کّ ثبى پبک کوك َليل ‪ .‬كو‪ ٜ‬يک نکّء آة ييبٌ كٔ رُّء كهفذ پيلا ثٕك ‪ .‬ثوف‬
‫ؽَبثي گوكزّ ثٕك ٔ ييوىا يينوىيل‪ .‬پله ٔ پَو ثّ ًْبٌ ‪ٛ‬وف ييهكزُل کّ هبين هكزّ ثٕك ‪ .‬ييوىا كيگو ؽزي آٌ نکّء‬
‫آة ها ًَيكيل‪ .‬هٔ ثّ آًٍبٌ کوك‪ .‬كيگو اى ايٍ کق َلٌ ثٓزو؟ ًَي كيل‪ ،‬ايب ثب ٍٕى كل گقد ‪« :‬فٕكد ييكاَي‪ ،‬يٍ‬
‫چّ ثگٕيى؟»‬

‫فصل چهارم‬
‫ييوىا يلهللا كهة کّٕکي ٔنل يوؽٕو ييوىا يؾًٕك يزٕنل إلٓبٌ پُغُْجّ ّت کّ ًْبٌ ّت عًؼّ ثبّل‪ ،‬رقذ ٔ‬
‫ثقذ فٕاثيل‪ .‬ػٖو پُغُْجّ ثّ كکبٌ َوكذ ‪ .‬ثؼل اى َبْبه ٍوي ثّ ‪ٛ‬بْوِاُ ىك ٔ يک چود فٕاثيل‪ّ .‬ت ْى هكذ‬
‫فبَّء ٕليوّ ٔ ثبالفوِ ًْبَغب نُگو اَلافذ ٔ ثب كايبك ّبؿ ًّْبكُ‪ ،‬اًٍبػيم فبٌ‪ ،‬رقزَّوك ىك‪ .‬كٔه أل ٍيٖل‬
‫رٕيبٌ ثوك‪ ،‬كٔه كٔو ٍي رٕيبٌ ‪ .‬ييفٕاٍذ يک كٔه ْى ٍّ كٍزی ثيَل‪ ٔ ،‬ثبى اكْبهُ ها ثجُلك ٔ ثبى ِّ كهُ کُل‬
‫رب ٍّرب يّهِ اُ ايٍ ‪ٛ‬وف فلذ ثيلزل ٔ كيگو ًْيٍ ثواي اًٍبػيم فبٌ ثًبَل کّ آٌ‪ٛ‬وف ْي ٍيـ کجبة كهٍذ‬
‫کُل‪ ،‬ايب كيل ثواي ٍّ رٕيبٌ ثي هبثهيذ كيگو کوا ًَيکُل کّ كيو ثقٕاثل ٔ ٕجؼ ًَبىُ ه‪ٚ‬ب ثْٕك ‪ .‬إال ً يگو َوكزّ ثٕك‬
‫ـ ثيآَکّ ثگٕيل ـ ؽالل ثٕكي ثطهجل رب اگو ـ ه‪ٚ‬ب ٔ ثالٍذ كيگو ـ ػًهِ پبپيچِ ّل‪ ،‬كٍزِ اى گٕه ثيؤٌ ًَبَل؟‬
‫گلذ‪« :‬يٍ ثبيل ثؤو‪ ،‬ييروٍى ‪ٛ‬بم پُظكهي چکّ ثکُل‪».‬‬
‫اًٍبػيم گلذ‪« :‬يگو ًَيثيُيل چّ ثوكي ََْزّ اٍذ؟ ٕجؼ فٕكو يي هٍبًَزبٌ‪».‬‬
‫گلذ‪« :‬ثّ ّو‪ٛ‬ي کّ اگو رٕ ثوكي ايٍ ْب يبل رٕ‪ ،‬ايب اگو يٍ ثوكو ٍّ رب ٍکّء يک رٕيبَي ثگناهي هٔ ي ايُٓب رب‬
‫ٍوهاٍذ ثَْٕل‪».‬‬
‫إال ً گُٕ َلاك کّ ٍوهاٍذ كيگو چوا ‪ .‬كاّذ ييچيل‪ .‬ييوىا گلذ‪« :‬ثبى کّ چيلي؟ َکُل يي فٕاْي ثبى يب هلٍّٔذ‬
‫ها ثّ ػوُ ثوٍبَى؟ »‬
‫«ؽبال ييثيُيى‪ .‬رب ؽبال کّ يٍ يًٓبٌَٕاىي يي کوكو‪ ،‬گلزى ثؼل اى ْوگي کّ ايُغب رْويق آٔهكيل‪ ،‬كيؾ َؤيل ‪».‬‬
‫ييوىا ثبالعجبه ثبىي کوك‪ .‬هواه ّل ًْبٌ پُظكٍزي ثبّل‪ .‬ايب يگو ؽٕاً ثوايِ يي گناّزُل‪ٕ .‬ليوّ ًّْاُ ثب هاكيٕ‬
‫ٔه ييهكذ‪ ،‬اى ايٍ يٕط ثّ آٌ يٕط ‪ .‬کّ چي ثْٕك؟ کّ ثبى ًّْ اُ عُٕ كٔ رب ٔ َٖلي گؤگبَْبٌ ها كه نجُبٌ ثيَُل ٔ‬
‫إال ً ػيٍ فيبنْبٌ َجبّل کّ ايُغب كاهَل ييوىا ها ثّ ٕالثّ ييکُْل‪ .‬ايٍ ْى اى ايٍ کبٍّثْوبثيٓبي ثيپيو کّ كٔهِ‬
‫هاِ يياكزُل ٔ ًّْء عَُٓب ها يي فوَل ٔ ييوىا يغجٕه اٍذ اى ٕجؼ رب ّت يگٌ ثپواَل ‪ .‬كٍذ أل يبهً ّل ‪.‬‬
‫كٍذ ثؼل اگو ؽزي علذ چٓبه ييآٔهك ٍّ ثّ ْيچ يي ّل‪ .‬ثؼلُ ْى کّ يؼهٕو اٍذ ‪ .‬اگو هٔيِ ييّل فٕكُ‬
‫يب هلٍٔي ييکْيل کّ ‪ٛ‬بم ْلذ آًٍبٌ روک يي فٕهك‪ .‬ثهُل ّل‪ ،‬گلذ ‪« :‬ثبيل ثؤو‪ ،‬كنى ّٕه يي ىَل‪».‬‬
‫كايبكُ علاً ًْذ کوك‪ ،‬ىَغيو ثَذ ٔ آٔهكُ ٔ ييوىا ْى يک هاٍذ هكذ رٕي رقزِ فٕاثيل ‪ .‬ثوم َجٕك‪ٕ .‬جؼ ٍو ؽبل‬
‫ثهُل ّل‪ .‬ثب كايبكُ ثي ٔ ثي ّلِ ثٕك ‪ .‬اگو كو‪ ٜ‬يک ٍّ ٔ پُظ ََْزّ ثٕك االواَِ ها كهيي آٔهك‪ًّْ .‬اُ ْى يک‬
‫ٔ كٔ آيل‪ًَ .‬بىُ ها ْى فٕاَل‪ ،‬ثؼل ْى كٔ كٍزِ ها هٔ ثّ ‪ٛ‬بم اربم ٔ ْلذ كهک ٔ ؽزي ػوُ ٔ کوٍي ثهُل کوك‬
‫کّ‪« :‬ييثيُي‪ ،‬فٕكد كوعي ثوٍبٌ ‪».‬‬
‫ثواي ايؤىُ َبٌ كاّذ‪ٕ .‬ليوّ گلزّ ثٕك‪« :‬رٕ ها ثّ فلا ٕجؼ كيگو َؤيل ثيؤٌ ‪».‬‬
‫ييروٍيل نگٍ فبٕوِء أ ْى ثْکُل‪ .‬ثؼيل َجٕك‪ .‬چبي كو کوك ٔ ٔهزي ٕلاي ثوف پبککٍْب ثهُل ّل يبك ٍوق‬

‫‪ٛ‬جهّکوكِاُ اكزبك‪ َّ .‬انؾًلهلل چکّ ًَي کوك‪ .‬ثّ كبل َيک گوكذ‪ .‬پُظ ًّغ َنه کوك کّ ٍو هجو فٕاعّ هٍّٔ کُل ‪.‬‬
‫ٔك‪ ،‬ايب چبثک ‪ .‬نوًّء آفوُ ثٕك کّ آيل‬
‫ثؼل ْى يکي ها پيلا کوك ثّ چٓبهٕل رٕيبٌ رب پْذ ثبو ها پبهٔ کُل‪ .‬هييَِوِ ة‬
‫پبييٍ‪ .‬ييوىا يک َٖق َبٌ ثب پُيو ثِٓ كاك ٔ يک نيٕاٌ چبي كاؽ ْى ثَذ ثّ َبكِ ‪ .‬ثواي ظٓو ٔ ّجِ فلا کويى ثٕك ‪.‬‬
‫کويى ْى َْذ‪ًَ ،‬يآيل‪ .‬ثؼل ْى هكذ ٍواؽ ْياهثيّْء ىَِ ‪ٍ .‬کّْبُ ها هٔي ْى چيلِ ثٕكَل ‪ .‬كٔهّبٌ ٍبييلِ‬
‫ثٕك‪ .‬پٌ آٌ کيَّء َنني هوا‪ ّٙ‬ايٍ ‪ٕٛ‬هْب ثّ َلؼِ ّلِ ثٕك؟ ّبيل ثبكاو رهـ يي فٕهك‪ .‬اػزيبك ًْيٍ اٍذ‪ .‬فٕكُ‬
‫ثبيَذ ىٌ ييگوكذ‪ .‬ؽلبظ آكيُل‪ .‬ثّ ‪ٛ‬بْوِاُ ْى گلزّ ثٕك‪« :‬يک ثيِٕاي اگو پيلا يي ّل‪ ،‬يٍ کّ ؽوكي‬
‫َلاّزى‪».‬‬
‫كيالم ثييٖوف كويٕك‪« :‬ايٍ ًّْ كفزو َْذ‪ ،‬آهبعبٌ‪ًّ .‬ب كو‪ ٜ‬نت رو کُيل ‪».‬‬
‫ثواي ًْيٍ ّبو ًَبَل ‪ .‬يؼُي ًَيكْل‪ .‬أ کّ كيگو ٍْٕي ثوايِ ًَبَلِ ثٕك ‪ .‬ايب فٕة اگو فلا ييفٕاٍذ‪،‬‬
‫ييّل‪ .‬فلا ها چّ كيلِاي‪ّ ،‬بيل ْى ثْٕك ‪ .‬ثواي ظٓوُ چييي ثبه گناّذ ‪َ .‬ووِْبُ ػيجي َکوكِ ثٕك‪ًْ .‬بٌعب‬
‫رٕي کًل ثٕكَل‪ ،‬رٕي ًْبٌ کُّٓ پبهِْبيي کّ يوؽٕو كوؿنوبُ پيچيل ِ ثٕك‪ .‬چْى ‪ٛ‬بْوِاُ ثّ ايُٓب ثٕك‪ .‬ههًکبهي‬
‫گهلآَبُ آكو ها نٕچ ييکوك‪ .‬اگو يکي اى آٌ گوكٌثهٕهيٓب َٖيجِ يي ّل‪ ،‬كاؽ ًّْء ايُٓب ها ثّ كل ٕلبفبٌ‬
‫ييگناّذ‪ .‬اى رقزّ َوك كو‪ ٜ‬هعيُ ها يبك گوكزّ اٍذ ‪ .‬ربىِ ييگيوك‪ .‬ثبُ ثبىي َکوك ٔ هكذ فبَّء ٕليوّ اُ‪ .‬ربىِ‬
‫ْى هكزّ کالً يٍٕيوي ٔ ْي ٍيى پبهِ يي کُل‪ .‬چًِْ ثّ ايٍ ربه ييوىا ثٕك ‪ .‬پيِ اى ظٓو ْى هكذ ًَبى عًؼّ ‪.‬‬
‫ًْبٌ َيكيکيٓبي پبهک ييايَزبك‪ ،‬پْذ ثّ ْو چّ كهفذ کّ كاّذ ‪ .‬ؽبعي ػَکوي َجٕك‪ .‬ثبى ثب يِؽٍَ‪ ،‬ؽزًبً‪،‬‬
‫هكزّ ثٕكَل رٕي كاَْگبِ رب كوكا ٕلايْبٌ يضم فؤً ربىِ ثبنؾ ثگيوك‪ .‬ثؼلاىظّه فٕاثيل‪ ،‬کبهرٍ ثؼلاىظٓو عًؼّ ها َليلِ‬
‫ثٕك‪ .‬ػٖو ْى پيبكِ ٔ ٍٕاهِ ٍوي ثّ ثيًبهٍزبٌ ىك ‪ .‬ايٕة كيگو ىْٕاهُ كه هكزّ ثٕك ‪ٍَٕ .‬ل ثِٓ ٕٔم کوكِ ثٕكَل‪ ،‬ايب‬
‫ثبى کيَّء ىهكآة ثّ كٍذ ْي ايٍ ‪ٛ‬وف ٔ آٌ ‪ٛ‬وف يي هكذ ٔ ثب پوٍزبهْب الً فْکّ يي ىك‪.‬‬
‫ؿؤة رنکوحاالٔنيبء فٕاَل‪ّ .‬ت ثؼل اى ًَبى يـوة ٔ ػْبء هٔي يضُٕي چورِ ثوك ‪ .‬ايٍ ثبه يک عبكِء هيگهييي ّلِ‬
‫ثٕك‪ ،‬ثب ٕق ٍؤْب كه كٔ ‪ٛ‬وكِ‪ٍٔ .‬طِ ْى آة هُبد‪ ،‬يضم اّک چْى‪ ،‬پهّ ثّ پهّ ٔ ؽٕٗ ثّ ؽٕٗ يي هٍيل ثّ‬
‫آةًَبي عهٕ يک کالِ كوَگي کّ اى ؿوكّء آٌ ثبالُ يکي ٕلاُ يي ىك‪ٕ .‬لا کّ َجٕك‪ ،‬اَگبه ثّ کب ٍّء ثهٕه کبه الّْء‬
‫ْهُل ًْبٌ كٍذ ٍيبِههى ه‪ٙ‬ب ػجبٍي رهُگو ثيَل ‪ .‬ييگلذ‪« :‬ييوىا!» ٔ ثّ كَجبنِ ًْيٍ ‪ٕٛ‬ه ييوىا ييوىاْب هيي ٔ هيي‬
‫ييآيل‪ .‬هكذ ثبال‪ ،‬چوؿ ييىك ٔ ييهكذ ٔ رٕي ْو اربهي ٍو ييکوك‪ .‬فبني ثٕكَل‪ .‬ايب آٌ آفو يک ؿوكّ ثٕك ًّْ چيي‬
‫ًّي ثٕك ٔ كٔه رب كٔهُ يزکب ٔ ثبنِ ٔ آٌ ثبال ْى رقزي ىكِ ثٕكَل ثب كّک پو هٕ ٔ‬
‫رًبو‪ .‬كوِّ ًّْ هبني اثوي‬
‫نؾبكي ثب هٔيّء ٍبرٍ ٕٕهري‪ .‬ثّ عبي روَظ هبني ٍٔ‪ ٜ‬اربم ْى يک ‪ٛ‬جن ثٕك ثب ْلذ هَگ ؿنا اى روّي ْلذ ٍجيي‬
‫گوكزّ رب رّچيٍ گّٕذ ثوِ کّ ُْٕى ثقبه اىُ ثهُل يي ّل‪ .‬ايٍ گّّٕ ْى ثّ عبي نچکي هب ني يک ٍيُي ثٕك ثب‬
‫رُگ ّواة ٔ كٔ ٍبؿو‪ .‬فلا فٕكُ هؽى کُل ‪ .‬ييوىا كِ ٍبل ْى ثيْزو ثٕك کّ رٕثّ کوكِ ثٕك ٔ اى ٍو ثُل كٕد‬
‫كوؿنوبُ ىفًّ ثّ ربه َيكِ ثٕك‪ .‬ايب كيل كو‪ ٜ‬ؽبي يک چيي فبني اٍذ‪ًْ ،‬بٌ کّ ثب ييوىا ييوىا گلزُِ اَگبه كل أ ها‬
‫كه ّيو ٔ ػَم ييؿهزبَلَل‪.‬‬
‫ييوىا يبانهٓي گلذ ٔ کلِ کُل ٔ ًْبٌ عب كو كه‪ ،‬كه ٕق َؼبل‪ََْ ،‬ذ رب کي ؿاليي يب کُييي ثيبيل ٔ ثّ يٓو‬
‫كٍزِ ثگيوك ٔ ثجوك آَغب ثُْبَل کّ ثبيل ‪ٍ .‬وُ ها ْى گناّذ ثو کبٍّء ىإَ ‪ٔ .‬هزي ٍو ثهُل کوك اى ثٕي ػطو يبً‬
‫كًٓيل هكزّ اٍذ‪ .‬يک كٍزًبل گوري ْى کُبهُ اَلافزّ ثٕك ‪ .‬اى ْو ؿنايي ْى يک نوًّ فٕهكِ ثٕك ٔ هكزّ ثٕك ‪ .‬رُگ‬

‫ْى فبني ثٕك ٔ ثو رقذ عبي رُِ يبَلِ ثٕك ٔ ثو َبىثبنِ عبي ٍوُ ‪ .‬چوا ثّ ىفى كنِ ًَک َيكِ ثٕك رب ثيلاه ثًبَل؟‬
‫ييوىا ثهُل ّل هكذ َبٌ فْک ٔ پُيو ّٕهي ٍن ىك‪ ،‬يک پيبنّ ْى چبي كهٍذ کوك‪ ،‬گوك اى کبٍّء ربهُ گوكذ ٔ كه‬
‫گّّٕء َٖيوفبَي ثواي كل فٕكُ ىك ٔ ىك ٔ ْي فٕاٍذ ثقٕاَل ٔ ْي گلذ ‪« :‬چيٍ چيٍ» ٔ يبكُ َيبيل ٔ ثبى ىك ٔ‬
‫گويّ کوك‪ ،‬ثؼل ْى ثب كٔ چْى گويبٌ هكذ ٔ فٕاثيل ‪.‬‬
‫آكزبة ىكِ ثٕك کّ ثيلاه ّل ‪ٕ .‬لايي ًَيآيل‪ .‬ثبى گُٕ كاك‪ .‬فِ فِ ًَيکوكَل‪َ .‬يبيلِ ثٕك‪ّ ،‬کو فلا ! ايب پٌ‬
‫رکهيق أ چّ ييّل؟ ثبى ًْبٌ يهک ثٕك ٔ ًْبٌ هٔىگبه؟‬
‫ثبيَذ ييهكذ كو كکبٌ‪ ،‬ؽلاهم ييكيل چّ ثاليي ثّ ٍوُ آٔهكِ اَل‪ٕ .‬لايي آيل ‪ .‬اى پُظكهي ثٕك‪ ،‬يضم ايُکّ ْٕاه‬
‫ٍوق ثٕك‪ .‬ىيبك َجٕك‪ .‬گچ ‪ٛ‬جهّکوكِ هيقزّ ثٕك‪ .‬ثبى ْى َى كاّذ ٔ ؽبال هطوِهطوِ ييهيقذ‪َ .‬کُل إال ً پبهٔ َکوكِ آيلِ‬
‫يٍ؟ ايٍ يکي ْى؟ ؿژ ٔ ؿٕژ ها ُّيل ‪ٍ« :‬الو‪ ،‬اهثبة‪ .‬رب کي ييفٕاثي؟»‬
‫ثٕك پبي‬
‫فٕكُ ثٕك‪ .‬پب هٔي پب اَلافزّ ثٕك ٔ كيِ ها ثُل ثُل اى ييبٌ كٔ اَگْذ هك يي کوك‪ .‬گّّٕء يجم ََْزّ ثٕك ‪ .‬چّ ٔهذ‬
‫َيلذ ‪ .‬گلذ‪« :‬پٌ‬
‫ك‬
‫ييوىا يجهٓب ها كٔثبهِ چيلِ ثٕك کّ يبكُ َجٕك؟ چْى ثَذ ٔ كٍذ ثّ چٓبهچٕة كه گوكذ رب‬
‫آيلي؟»‬
‫«ٍو ٔهذ اهثبة‪ ،‬كهٍذ كٔ ٍبػذ ٔ ٍّ هثغ ْى َْذ کّ يُزظويى رب ّؤع کُيى ‪».‬‬
‫عبيي چُل آٔييي ثّ ْى فٕهكَل ٔ ثبى ثّ ْى فٕهكَل ‪ .‬ييوىا چْى ثبى کوك‪ .‬عؼلو ؽبال ايَزبكِ ثٕك‪ .‬هٔي هجبيِ کهيچّ‬
‫پّٕيلِ ثٕك‪ .‬گلذ‪َٕ َٕ« :‬اه ّلِ اي؟»‬
‫«پٕل کّ ثبالُ َلاكيى‪ ،‬اهثبة‪ ،‬يُيل ثوايى كٔفزّ‪».‬‬
‫ثّ عبيي ْى اّبهِ کوك کّ ًْبٌعب ثبى كٔ آٔييي ثّ ْى فٕهكَل‪ .‬عؼلو گلذ‪« :‬فيانذ َکْيل‪ ،‬ثيبييل ثيؤٌ ‪».‬‬
‫اى پْذ گهلاٌ ٔ ثٕرّء ؽٍَ يٍٕق ثيؤٌ آيلَل‪ ،‬يکي اى ايٍ ‪ٛ‬وف ٔ يکي اى آٌ ‪ٛ‬وف‪ ،‬اَگبه کّ اى ييُيبرٕه کبه ثٓياك‬
‫ثيؤٌ ثيبيُل‪ ،‬چبكه ثّ ًه ٔ هٔثُلِ ثو هٔ ‪ .‬ايٍ يکي يک ْٕا چبهزو ثٕك ‪ .‬ثب ْى گلزُل‪ٍ« :‬الو‪ ».‬آٌ کّ الؿو ثٕك‪ ،‬يَهًبً‬
‫کٕچٕلفبَى‪ ،‬کِوکِو کوك ٔ هٔثُلِاُ ها پٌ ىك‪ .‬كْبٌ ًْبٌ َوطّ ثٕك‪ .‬ثٕي يبً ْى يي آيل‪ .‬يک كٍزًبل گوري ْى‬
‫كٍزِ ثٕك کّ گوكذ عهٕ َوطّء كْبٌ ٔ ؽزي چبَّ کّ چبنِ ها ييوىا اى ايٍعب ٔ ثيػيُک َزٕاََزّ ثٕك ثجيُل ‪ .‬ثبى ْى‬
‫ثٕكَل‪ :‬كٔ رب کّ اى پْذ فبَىثيهگ ٍوک کْيلَل ‪ .‬چبههل ثّ ٍو كاّزُل ٔ ثّ رٍ اى ًْيٍ هٔپّٕٓب کّ ‪ٛ‬بْوِ اُ ثّ‬
‫رٍ ييکوك‪.‬‬
‫ثبى ٕلاي ؿژ ٔ ؿٕژ آيل ‪« :‬ايٍ ْى پَو کٕچک يٍ اٍذ ‪ .‬آٌ كٔ رب َيبيلَل‪ ،‬هكزُل ٍلو‪ ،‬ؽبال كيگو ثواي فٕكّبٌ‬
‫کٍي ّلِ اَل‪».‬‬

‫ييوىا ْو چّ َگبِ کوك‪َ ،‬ليلُ ‪ .‬عؼلو گلذ‪« :‬فيانزي اٍذ‪».‬‬
‫اى پْذ يجم عؼلو پيلايِ ّل ‪ .‬ثبهيک ثٕك ٔ هلُ يک ثُل اَگْذ اى عؼلوُ ثهُلرو ثٕك ‪ٍ« :‬الو‪ ،‬اهثبة‪».‬‬
‫ًْبٌ نجبً عؼلو ها پّٕيلِ ثٕك‪ ،‬ثب ًْبٌ ػيُک ٔ هيِ ثيي ايب ٍيبِ ‪ .‬يک كٍزًبل آثي ْى كٔه گوكَِ گوِ ىكِ‬
‫ثٕك‪ .‬عؼلو گلذ‪« :‬يإكة ثبيَذ‪».‬‬
‫ييوىا گلذ‪« :‬فُٕ آيلي ‪ ».‬ثّ ىَٓب ْى گلذ‪ ،‬ثّ كفزوْب ْى ٔ ثؼل هٔ ثّ عٕاٌ كيالم کوك ‪ًّ« :‬ب ْى فُٕ آيلي ‪».‬‬
‫عؼلو گلذ‪« :‬فٕة‪ ،‬ؽبال ثؤيل ثيؤٌ رب يٍ ثب اهثبة ؽوف ثيَى ‪».‬‬
‫أل پَو هكذ‪ .‬ثؼل ْى ىَٓب‪ ،‬أل فبَى ثيهگ ٔ كٔ كفزوُ‪ ،‬ثؼل ْى کٕچ ٔلفبَى‪ .‬چبكهُ ها رُگ ٔ ريو گوكزّ ثٕك ٔ كٔ‬
‫کلِ عيوُ کّ كو‪ ٜ‬كٔ پبُّّء ُٕبهي ثٕك ؿژ ٔ ؿٕژ ٕلا يي کوك‪ .‬عهٕ ييوىا کّ هٍيل رٕي كنِ ها ثبى کوك ٔ ييوىا يم‬
‫ٔ ّهيزّاُ ها كيل‪ .‬چبهچٕه ثّ پب كاّذ‪ٍ .‬و آٍزيٍْب ٔ هٔي ٍيُّء يهِ َولِ كٔىي ثٕك‪ .‬ييوىا ثبى چْى ثَذ‪.‬‬
‫يْٕبيِ ها ثبكزّ ثٕك ٔ هٔي ّبَّء چپِ اَلافزّ ثٕك ‪ .‬کغب كيلِ ثٕكُ‪ َّ ،‬ثّ ايٍ هبيذ کّ ثّ ًْبٌ هبيذ کّ‬
‫ييفٕاٍذ؟ ثب ّؤع ؿژ ٔ ؿٕژ چْى گْٕك ‪ًّ« :‬ب ْى كنزبٌ رُگ ّلِ ثٕك؟ »‬
‫«فيهي‪ ،‬ؽيق کّ ًَيكاََزى کغبيي ‪».‬‬
‫«فٕة‪ٕ ،‬لايى ييىكيل‪ًّ ،‬ب کّ ثهليل ‪ ،ً :‬ة ‪»... 11‬‬
‫«ثهّ‪ ،‬ثهّ‪ ،‬ييكاٌو ‪».‬‬
‫هكذ هٔثّهٔي عؼلو ََْذ‪ .‬ثّ ػبكد آٌ ٔهزٓب کّ رٕي ثبىاه ثو ٍکٕي ؽغوِ يي ََْذ‪ ،‬پبيي ىيو َْيًٍ گناّذ‬
‫ٔ يک ىإَ ْى ثّ ثـم گوكذ‪ .‬كو‪َ ٜ‬گبِْ کوك‪ .‬عؼلو ْى ًْبٌ‪ٕٛ‬ه ََْزّ ثٕك‪ .‬چّ ثبيَذ ييگلذ؟ پٌ كل‬
‫ًْيٍ‪ٕٛ‬ه ييروکيل ٔ ثؼل همهم ييکوك ٔ ؽجبثٓب يکييکي اى ييبٌ كٔ نت ثيؤٌ ييىكَل ٔ عهٕ ثيُي ٔ چْى‬
‫ييروکيلَل؟ ّبيل ْى ثبيَذ كويبك يي ىك ٔ ٍو ٔ پب ثوُّْ ثيؤٌ ييكٔيل ٔ ػبنى ٔ آكو ها فجو ييکوك‪ًْ .‬يٍ‪ٕٛ‬هْب‬
‫كيٕاَّ ييّلَل؟ رب يجبكا عؼلوُ ْى ؽجبثٓبي كنِ ها ثيؤٌ ثلْل‪ ،‬گلذ ‪َ« :‬گلزي اٍى پَود چيَذ؟ »‬
‫عؼلو ثب پْذ كٍذ نجٓبيِ ها پبک کوك‪« :‬يب ثِٓ رٕي فبَّ ييگٕييى‪ ،‬كيالم‪ .‬اًٍِ ْى ًْبٌ ىػلو اٍذ‪َّ ،‬‬
‫ثّ "ى" ىَجٕه‪ .‬ايب هييُ ً‪ ،‬ة ‪ ،11‬ػًَْزي ثلا‪ 5 ،‬اٍذ رب ثوٍل ثّ ٍؼو ‪».114‬‬
‫ٕلاي فؤً ربىِ ثبنـي اى کُبه چٓبهچٕة كه آيل‪« :‬كه فليزى‪ ،‬ثبثب‪».‬‬
‫«ثؤ ىاَى‪ ،‬يْٕبد ها ْى ثيٌ رٕ ‪ .‬ىّذ اٍذ يٕي يوك يضم ايوكْب اى ىيو کالِْ پيلا ثْٕك ‪».‬‬

‫«ىَٓب ٔ كفزوْبد چي‪ًْ ،‬يٍ اٍى ها كاهَل؟ »‬
‫پب ثّ پب کوك‪ٍ ،‬وكّ کوك‪َٕ ،‬ک ثيُياُ ها ْى‪ ،‬ثّ كٍذ چُگ کوكِ‪ ،‬کُل ‪« :‬اٍى ىٌ ًْبٌ فٕك ىٌ اٍذ‪ ،‬ؽزي ثلرو ‪.‬‬
‫يب فُٕ َلاهيى اٍى ىًَبٌ ها کَي ثجوك‪ ،‬چّ هٍل ثّ هييُ ‪».‬‬
‫«ثهّ‪ ،‬يهزلزى‪ .‬ايب آفو ؿ ٔكربٌ چي؟ »‬
‫«كوم ييکُل‪ .‬رب کيا ثبّل‪ .‬ايب رٕي فبَّ کٕچٕلفبَى ًْبٌ کٕچٕلفبَى اٍذ‪ًّْ .‬يبٌ ًْيٍ ها ييگٕييى‪ .‬اٍى‬
‫ْى يضم ثويّء کهًبد هواهكاك اٍذ ‪ .‬ىثبٌُّبٍٓبي ًّب ْى گلزّ اَل‪ .‬ربىِ افزواع کوكِايل‪ ،‬يضم يب کهًّ ثّ کهًّ اى‬
‫کلوٍزبٌ آٔهكِايل‪ .‬ايب يب‪ ،‬انؾًلهلل‪ ،‬كاّزّايى‪ .‬ػهًبي ثالؿذ يب يي گٕيُل‪ٔ :‬هزي ثٓزوُ ها كاهيى‪ ،‬چوا ثبيل افزواع‬
‫کوك؟»‬
‫ييوىا كيگو گُٕ َلاك‪ .‬ثگناه ٔه ثيَل رب كنِ َزوکل ‪ .‬اى عبيي ٕلاي ربه يي آيل‪ .‬يبْٕه ثٕك‪ ،‬ثؼل ْى ثب ٕلاي ىيو‬
‫ييفٕاَلَل‪ ًّْ« :‬چيٍچيٍ‪ّ ،‬کٍّکٍ‪».‬‬
‫گلذ‪« :‬كٔههْٕبَل‪ .‬ثّ ثيهگّ کًبٌاثؤ ييگٕييى‪ .‬کٕچکّ ها فبَىثيهگ كيبؽههًي ٕلا يي ىَل‪ .‬ييگٕيل‪ ،‬ثّ يٍ هكزّ ‪.‬‬
‫ايب يٍ ثِٓ نپاَبهي ييگٕيى‪ٍ .‬و ًْيٍ ْى اؿهت ؽوكًبٌ يي ّٕك‪ًْ .‬يٍ پيِ پبي ًّب اكثِ کوكو ‪».‬‬
‫ٍو كيِ ها ّالل کوك ٔ ىك ثّ كٍزّء يجم ‪« :‬يؼُي ًَي كْل کّ هٔي ؽوف يوك ؽوف ثيَُل ‪».‬‬
‫ييوىا گلذ‪« :‬رًبو ّل؟ »‬
‫«َّ‪ ،‬ايب فٕة‪ ،‬اگو ًّب كٍزٕه ثلويبييل فلّ يي ّٕو‪».‬‬
‫«ؽبال ييفٕاْيل چّ کبه کُيل؟ ثبكاو کّ كاهيل؟ »‬
‫«چُل رب كو‪».ٜ‬‬
‫ثهُل ّل‪ .‬كٍذ رٕي عيجٓبي کهيچّ اُ کوك‪َ ،‬جٕك‪ .‬رٕي عيجٓبي هجبُ ْى َجٕك ‪ْ .‬و كٔ كٍزِ رب ّبَّ رٕيْبٌ‬
‫ٔك‪ .‬اى كٍذ ايٍ كيالم کّ هٔىگبه َلاهو ‪ .‬رب چْى ثّ ْى ثيَى کق هكزّ‬
‫ييهكذ‪« :‬يک ىايي گناّزّ ثٕكو ‪ .‬چُلرب ة‬
‫اٍذ‪ .‬ايٍ ْى اى ربه ىكَِ ‪ .‬آٌ ٔهذ ثب ايٍ ُْٕ ٔ ؽٕاً يي فٕاْل كيييک ىكيل ْى ثقٕاَل ‪».‬‬
‫«ايُغب!»‬
‫«كوم ًَيکُل‪ .‬ايب ؽبال کّ آٔهكِايِ رب كٍذ رُٓب َجبّى اگو يک يؼهًي ثوايِ پيلا کُى‪ ،‬ثل َيَذ ‪ .‬كو‪ّ ٜ‬و‪ٛ‬و‬
‫ايٍ اٍذ کّ اى ََجيذ ٔ کٕاَزٕو َجبيل ؽوكي ثيَل ‪ .‬يب يأمٌٔ َيَزيى‪ .‬ػهًبي افالم يب َٓي کوكِ اَل‪ .‬ييگٕيُل‬

‫فٕكيبٌ ٕجو ييکُيى رب ثٓزوُ افزواع ّٕك ‪ .‬ثؼ‪ٚ‬يْب ْى ييگٕيُل‪ ،‬اؽزيبىي َيَذ‪ ،‬يب ثّ ثٓزو اى ايُٓب ػًم‬
‫ييکُيى‪ ،‬يضم يّٕک انؼجبً کّ ًْيٍ هٔىْب ٍٕاه يي کُيى‪».‬‬
‫ٕلاي ربه ثهُلرو ّلِ ثٕك‪ ،‬ايب كٔههْٕب اَگبه كو‪ًْ ٜ‬بٌ ًّْ چيٍ چيٍ‪ّ ،‬کٍّکٍ ها ثهل ثٕكَل ‪ .‬ييوىا گلذ‪« :‬عؼلو‪،‬‬
‫يٍ گوچّ ًّْء آٌ چييْبيي کّ گلزى ُْٕى ْى يي فٕاْى‪ ،‬يب اگو رٕ ػو‪ ّٙ‬كاّزي ٔ آٌ ػوهچيٍ ها ثوايى يي آٔهكي‪،‬‬
‫کبهْب ييکوكو‪ ،‬ايب ّلِ كيگو‪ ،‬اگو ًْٕ اٍذ‪ ،‬يک ثب ه ثٌ اٍذ‪ .‬پٌ كيگو ًَي فٕاْل فِفِ ثکُي‪ َّ ،‬ايُغب‪،‬‬
‫َّ رٕي كکبٌ‪ .‬إال ً ييكاَي‪ْ ،‬و کبهي يي فٕاْي ثکٍ‪ ،‬ايب ثّ ٍکّ ْبي يٍ کبهي َلاّزّ ثبُ ‪».‬‬
‫عؼلو كٔ چُگ ثو ْى کٕثيل‪« :‬پٌ ثگٕ‪ْ ،‬ياه ثيّْ ها ثبى کوكِ ايل‪ .‬كيليل اهثبة‪ ،‬چّ اٍزبك ّلِ ثٕكو؟ »‬
‫«آهِ‪ٔ ،‬ني رب ًْيٍعب ثٌ اٍذ‪ .‬يٍ ثب ايٍ فبکّْب ؽزي ًَيرٕاَى پْذثبو ايٍ اربم ها هيوگَٕي ثکُى‪ ،‬چّ ثوٍل ثّ‬
‫ايُکّ ثواي يؾًل ؽَيُى كاله ثقوو ‪».‬‬
‫«پٌ كاله كنزبٌ ييفٕاْل؟»‬
‫«انجزّ کّ ييفٕاْى‪ ،‬فيهي ْى ‪».‬‬
‫عؼلو چُگ كه هيِ َلاهيِ ىك ‪« :‬ييكًٓى‪ ،‬ييكًٓى‪ ،‬چْى ‪».‬‬
‫هايزبٌ يي فوو‪ ،‬يک پبکذ‪ّ .‬جٓب ْى ثيبييل ًْيٍ عب‪ ،‬كو‪ ٜ‬فِفِ َکُيل ‪ .‬ثّ آٌ‬
‫ييوىا گلذ‪« :‬ثبكاو ؽَبثي ْى ة‬
‫کبکم ثّ ٍود ْى ثگٕ كٍذ ثّ ربه يٍ َيَل‪ٍ ،‬يًِ ها پبهِ يي کُل‪».‬‬
‫«چْى اهثبة‪ ،‬ييگٕيى؛ ايب هٕل ًَي كْى گُٕ ثلْل ‪ًّْ .‬اُ ْى کّ ًَي ّٕك اكثِ کوك‪ .‬ىٔآَب ٍوکِ‬
‫ّلِاَل‪ .‬ايٍ هاكيٕ کّ ربىِ افزواع کوكِايى اى هاِ ثّ كهّبٌ کوكِ اٍذ ‪ .‬رب ييگٕيي چّ ييگناهَلُ هٔي يٕى کٕربِ ‪.‬‬
‫ربىِ فبَىثيهگ ْى ًَيگناهك‪ .‬ؽن ْى كاهك‪ .‬ربىِ روک کوكِ اٍذ‪ًْ .‬يٍ كيؤى هكزّ ثٕك ٍو ؽٕٗ ٔ ثّ آة َگبِ‬
‫ييکوك‪ .‬گلزى‪ ،‬چّ کبه ييکُي؟ گلذ‪ :‬يبْيٓب ها ييًّبهو‪ .‬گلزى‪ ،‬آفو يک ٍبػذ‪ ،‬كٔ ٍبػذ ‪ ،‬ايٍ پبَيكِ رب يبْي‬
‫کّ ًّوكٌ َلاهك‪ .‬گلذ‪ :‬ثبثب‪ ،‬گبْي كِ ربَل‪ ،‬گبْي ؽزي ثيَذ ٔ ٍّ رب ‪».‬‬
‫آِ ْى کْيل‪« :‬ايٍ ‪ٕٛ‬ه اٍذ كيگو ‪».‬‬
‫ييوىا گلذ‪« :‬ثبكاو رهـ ييفٕهك؟»‬
‫«پٌ ًّب ْى ييكاَيل؟ »‬
‫ايٍ ثبه ثبهيکّء كٔكي ها‪ ،‬يضم كٔك كنِ‪ ،‬اى ييبٌ كٔ نت ثَزّ ثيؤٌ كاك ‪« :‬ثواي ًْيٍ ؿ ٔاِْ کوكو‪ ،‬ثبكايٓبربٌ ها كو‬
‫كٍذ َگناهيل‪ .‬يٍ فٕكو ثِٓ يي كْى‪ ،‬گوچّ يٍ يکي َقٕهكِ ًَي كاَى کلايِ رهـ اٍذ‪ ،‬کلاو ّيويٍ ‪ .‬ايب ايٍ‬

‫كيالم اى پٍٕزْبٌ يي كًٓل‪».‬‬
‫ييوىا كيگو كيوُ ّلِ ثٕك ‪ .‬ثهُل ّل‪ٕ .‬لاي ربهُ كيگو ًَي آيل‪ .‬نجبً پّٕيلِ ٔ َپّٕيلِ ىك ثيؤٌ ‪ .‬ثبى كيلُ‪ ،‬ايٍ‬
‫ثبه اى رٕي آيُّء يبّيٍ‪ .‬ثّ هبيذ ىَِ ثٕك ٔ ًْبٌ ػوت ََْزّ ثٕك‪ ،‬ثب ًْبٌ ثهٕى ٔ كايُي کّ ٕجؼ ػؤٍي ثّ ىٔه‬
‫رُِ کوك‪ .‬يک چبكه ٍليل گهلاه ْى ٍوُ ثٕك ‪ .‬هَگ ٕٕهرِ ْى ًْبٌ ‪ٕٛ‬ه پويلِ ثٕك‪ .‬گلذ‪« :‬ييوىا ثبى يٍ ها کغب‬
‫ييثوي؟»‬
‫ييوىا ثوگْذ چييي ثگٕيل‪ ،‬يب ؽلاهم ثگٕيل ‪« :‬ثجـّيل کّ ايٍ ‪ٕٛ‬ه کوكو‪ .‬فٕكد کّ كيلي پْذ كه ؽغهّ فبَّ چّ‬
‫ييکوكَل‪َ ».‬جٕكُ‪ْ .‬يچکٌ َجٕك‪ .‬ايب ثٕي يبً يي آيل‪ .‬اَگبه گورّء كٍزي ثو نٕػ ْٕا ىكِ يک ّبفّء يبً ها اى‬
‫ًْيٍ ّيّْء ‪ٛ‬وف چپِ ْي يي آٔهك رٕ ٔ ْي ييگوكذ ىيو ثيُي ييوىا‪َ .‬يكيک ْى ثٕك ثيَل ثّ يک يبكه ٔ‬
‫ثچّاُ‪ .‬رويي کوك‪ ،‬كؾِ ْى فٕهك ‪ .‬ثبالفوِ پيبكِ ّل‪ ،‬يک عبيي پبهک کوك ‪ .‬رب يوى ‪ٛ‬وػ رواكيک ها ثب يک ٍٕاهي هكذ‪،‬‬
‫ثؼل ها ْى پيبكِ‪ .‬پيبكِهٔ ثلعٕهي نـيَلِ ثٕك ‪ .‬کبُ إال ً َّ نگٍ فبٕوِ کّ گوكَِ يي ّکَذ کّ اى ىَِ ؽالل ثٕكي‬
‫َطهجيلِ ثٕك‪ٍ .‬و هاِ كٔ کيهٕ ٔ َيى ثبكاو فويل‪ .‬ييگناّذ هٔي ‪ٛ‬بهچّء پُظ كهي‪ .‬إال ً ًْبٌ پُظكهي يبل آَٓب‪ .‬ثگناه‬
‫ًّْء ٍولِ ‪ٛ‬جهّ کُل ٔ ثوييك پبييٍ ‪ .‬رب ظٓو يک آيُّ كؤفذ ٔ كٔ چواؽ پبيّ ثهُل ‪ .‬ثل َجٕك‪َ .‬يكيک ظٓو ٍو ٔ کهّء‬
‫يِؽٍَ پيلا ّل ‪ََٕٕ .‬اه ّلِ ثٕك‪ .‬پٌ كاّزُل يبك يي گوكزُل کّ ثبى ثلني ثَبىَل؟ يي فٕاٍذ ثؤك آكٓبٌ ‪ .‬الثل‬
‫ييثوكَلُ رب ثبى كي ثيَل ‪ .‬ثبالفوِ فٕكُ يُوِو آيل کّ كهة کّٕک يک فبَّء هليًي ىيبٌ ّبِ ٍهيًبٌ اكزبكِ اٍذ‬
‫رٕي فيبثبٌ ٔ ؽبال كه ٔ رقزّاُ ها فٕك ّٓوكاهي ؽواط کوكِ اٍذ‪ .‬ييگلذ‪« :‬ثيْزو ٍلبهرقبَّچيْب ييفوَل‪،‬‬
‫ثؼل رکّرکّ ثب پَذ ٍيبٍي يي كوٍزُل آَغب ًٔاه کُُل ‪ .‬يکلكؼّ كيلي رٕي ايزبنيب يک فبَّ ٍبفزُل ػيٍ ًْيٍ‬
‫فبَّء كهةکّٕک‪».‬‬
‫ييگلذ‪« :‬ثٓزو اى ايٍ كالنٓبي ْيچيَلاهَل کّ ْو رکّ ها ثّ يکي يي كؤُّل‪ .‬ؽبال اهال ً آكو كنِ هوٓ اٍذ کّ‬
‫يکهاٍذ يي هَٔل ثّ يک يٕىِ َّ ثّ ْياه رب کهکَيٌٕ فٖٕٕي کّ ْيچ کٌ هَگْبٌ ها ًَي ثيُل‪».‬‬
‫ثبالفوِ ْى هكذ‪ .‬ييوىا ؽوكي َيك‪ .‬ييفٕاٍذ ثگٕيل ‪« :‬اى يٍ ييُّٕيل ًّْء فبک ايٍ ٔاليذ يب ها رب ػًن ٕل‬
‫يزوي ثّ فيِ ثکْيل ٔ ًّْ چييُ ها ثلْيل ثجوَل‪ » ،‬ايب َگلذ‪ .‬يگو اى عبَِ ٍيو ّلِ ثٕك؟ ٍو ظٓو عؼلو آيل ‪.‬‬
‫رُٓب ثٕك ٔ کالِ ٕلاهرياُ فبک فبني ثٕك‪ .‬ثبكاو ييفٕاٍذ‪ .‬ثب ارٕثًٕ كٔ‪ٛ‬جوّ آيلِ ثٕك ‪ .‬ثّ يکي اى کيَّْبي‬
‫آٔيقزّ اى کًوثُلُ اّبهِ کوك ‪ .‬ييوىا پبکذ ها گناّذ عهُٕ ‪ .‬عؼلو گلذ‪« :‬يٍ کّ كٔ رب كٍذ ثيْزو َلاهو ‪».‬‬
‫كو‪ ٜ‬پُظ رب ثوكاّذ‪َٕ .‬اه هَگيُي ْى‪ ،‬ثّ ثبهيکي يٕ‪ ،‬اى عيت پيِ ٍيُّاُ كهآٔهك ٔ اى ييوىا فٕاٍذ عبي يطًئُي‬
‫ثگناهك‪ .‬گلذ‪« :‬رٕي كفم َّ‪ ».‬الي َٖبةانٖجيبٌ ْى كهٍذ َجٕك ‪ .‬ييگلذ‪« :‬يکلكؼّ كيليل َيَذ ‪».‬‬
‫ثؼل ْى گلذ‪« :‬ثگناهيلُ رٕي آٌ اّکلاٌ رٕي پَزٕ ‪ .‬انجزّ کًل يوؽٕو ىَزبٌ اى ًّْ ىا ايٍرو اٍذ‪».‬‬
‫ييوىا ؽٕٕهّ َلاّذ‪ .‬ثبهيکّء هَگيٍ ها گناّذ الي ككزوچّء رهلُِ ‪ .‬گلذ‪« :‬ثبّل‪ ،‬ثؼل كکهُ ها يي کُى‪».‬‬
‫ثبالفوِ هكذ‪ .‬ثبى كاّذ چّ هبثي ٍٕهاؿ ييکوك‪ ،‬يب إال ً يي فٕاٍذ چّ هبثي ٍٕاه کُل؟ ثؼل اى َبْبه كيگو ْيچ‬

‫يْزوي َيبيل‪ّْٕ .‬و ‪ٛ‬بْوِ ىَگ ىك کّ‪« :‬يک ّت ْى ايُغب ثل ثگنهاَيل ‪».‬‬
‫ييوىا ػنه فٕاٍذ‪ .‬گلذ‪« :‬ثبّل آفو ْلزّ‪».‬‬
‫ٔي هاِ‪ٔ ،‬هزي ثب يبّيُِ ييلاٌ ها كٔه يي ىك‪ًْ ،‬بٌ رهُگو ثّ کبٍّء چيُي ها‬
‫ثؼل ْى اماٌَْلِ‪ ،‬كکبٌ ها ثَذ ‪ .‬د‬
‫ُّيل‪ ،‬ثؼل ْى كٔ آٔييي ثّ ْى فٕهكَل ‪ .‬عبيي ايَزبك ٔ اى هٖبثي آُّب گّٕذ آىاك فويل ‪ .‬گّٕذ رٍ أ ها كاّزُل ثب‬
‫يُوبُ ييکُلَل‪ .‬ييِٕ ْى فويل‪ .‬ثبيَذ كويبك ييىك يب هلًٔ‪ٔ .‬هزي ثبى ٍٕاه ّل ثٕي ػٕك آيل‪ .‬يوؽٕو ىَِ‬
‫ؿؤثٓب يک ػٕك آرِ يي ىك ٔ ثؼل اى ًَبى يـوة ٔ ػْبء يي ََْذ ٔ رب يک عيء هوآٌ ًَي فٕاَل اى ٍو ٍغبكِاُ‬
‫ثهُل ًَيّل‪ .‬پُظ ّکى ىاييل‪ ،‬كٔربُ کّ يوكَل‪ ،‬ايٍ ٍّ رب ها ْى فٕكُ ثيهگ کوكِ ثٕك‪ ،‬ايب ُْٕى کّ ُْٕى ثٕك اى‬
‫ثٕي رٍ ييوىا اى فٕاة ييپويل‪ .‬فلا هػ يزِ کُل کّ اگو آًٍبٌ ثّ ىييٍ يي آيل ايٍ ػبكد ؿؤثٓبُ روک ًَي ّل‪.‬‬
‫ؽبال کغب ثٕك کّ ثجيُل َّ ٍوق پُظ كهي‪ ،‬کّ ٍوق آًٍبٌ روک فٕهكِ ثٕك؟ ٍو هاِ‪ ،‬ييوىا ًْٕ کوك ٍوي ثّ پبهک‬
‫ثيَل‪ .‬کَي َجٕك‪ .‬هاِ ثبهيکّْبُ ُْٕى ثوف ََْزّ ثٕك ٔ كٔه رب كٔه اٍزقوُ ‪ .‬كٕاهِْبُ ْى فبيُٕ ةٔك‪ .‬يکي كٔ‬
‫پيويوك ْى كيل‪ .‬ثؼل يکلكؼّ كيل‪ ،‬كٔ ْبنّ ٔ ثو ربهک كٔ ٍؤ کُبه ْى ‪ .‬ثو َٕک يک ٍؤ يطجن ْى ٍّ ْبنّ كيل ‪ .‬هٔي‬
‫ْى‪ًّْ .‬ي ها ْى پيلا کوك ‪ .‬ايٍ يکي ٍيبِ َجٕك‪ .‬إال ً اَگبه هَگيٍ ثٕك ٔ يکي كٔ عبُ ىكِ كاّذ ‪ .‬اى رٕي يبّيٍ‬
‫ْى پيلا ثٕك‪ ،‬کّ ؿژ ٔ ؿٕژ ها ُّيل ‪ .‬عؼلوُ ثٕك ٍٔ‪ُٕ ٜ‬لني ػوت ييبٌ فبَى ثيهگ ٔ کٕچٕلفبًَِ کّ ثبى رٕي‬
‫كنِ ثبى ثٕك‪.‬‬
‫«يالؽظّ ييكويبييل‪ ،‬اهثبة‪ .‬ثبى ْى كاهك ييفٕهك‪ .‬ايب يبكهُ ييگٕيل‪ًّ .َّ ،‬ب يک چييي ثِٓ ثگٕييل ‪».‬‬
‫کيَّاي ْى ثو كُٔ كاّذ‪ .‬کهيچّاُ ْى فبک فبني ثٕك‪ .‬رهُگوي ثّ يک کبٍّء نؼبثي کبه ًْلاٌ ؿ ٔهك ‪ .‬يٕ‬
‫كاّذ‪ .‬ؽزًبً فبَىثيهگ ثٕك‪ .‬اَگْذ کٕچکِ ها اى ىيو چبكه ثّ گّّٕء كْبٌ گناّزّ ثٕك ٔ ؽوف يي ىك‪ .‬ييوىا گلذ‪:‬‬
‫«يٍ کّ َلًٓيلو‪ ،‬عؼلو‪».‬‬
‫«فٕة‪َ ،‬بيؾوييل‪ .‬ىٌ ًْيٍ ها ييگٕيُل‪ َّ ،‬ثؼ‪ٚ‬ي ْب کّ رب يوك ييثيُُل‪ ،‬هٔثُلِ ّبٌ ها پٌ ييىَُل ٔ گم ٔ گوكٌ‬
‫ييآيُل‪».‬‬
‫ٕلاي کبٍّء نؼبثي ثبى ثهُل ّل ‪ .‬إال ً روک كاّذ‪ .‬عؼلو گلذ‪« :‬ييگٕيل‪ ،‬ثچّ اٍذ ‪ًّْ .‬اُ ْى ٍوکٕكذ آٌ‬
‫ٔهزٓب ها ثّ يٍ ييىَل کّ يگو يبكد هكزّ؟ »‬
‫ثؼل ْى اكًَٕ فٕهك کّ چوا ًَي رٕاَُل كه ٔاليذ ْٕا اػلاو ها افزواع کُُل ‪.‬‬
‫ثبالفوِ ْى ييوىا ٕٕهد ٕبؽت ٕلاي کبٍّء چيُي ها كه آيٍِء يبّيٍ كيل کّ اى آٌ َّ كْبٌ کّ َوطّء ٔؽلد گلذ ‪:‬‬
‫«فلا َکُل‪».‬‬
‫آٌ هَگ ‪ٛ‬اليي كٔ آٍزيُِ اَگبه ثلل ييُيبرٕهْبي ‪ٛ‬وى ْواد ثٕك ‪ .‬ثؼل ْى گلذ کّ كيلِ اٍذ ‪ .‬اى ٍّ عوصويم‬
‫ييکْيلِاَل ثبال‪ .‬پوٍيل‪« :‬يگو ًّبْب َجبيل‪ ،‬هبََٕبً‪ ،‬آهىٔي يؾکٕو ها ثو آٔهكِ ٍبىيل؟ َکُل ايٍ يوك وا ْى يک چييي‬

‫ثبكزّ‪».‬‬
‫عؼلو گلذ‪« :‬يٍ ثوايِ رؼويق کوكو ‪ .‬آٌ اهثبة إلٓبَي رؼويق ييکوك‪ .‬فٕكو کّ َليلو‪ .‬يک ثبثبيي کبهك ىكِ ثٕك رٕي‬
‫كل کَي‪ .‬هًٍِ ًْيٍ ثٕكِ؛ رب گالٔيي يي ّلِ‪ ،‬کذ يب ژاکذ يب ؽزي پيواٍْ ؽويق ها يي کْيلِ هٔي ٍو يبهٔ رب‬
‫كيگو َزٕاَل كٍذ كهثيبٔهك‪ ،‬ثغك ْى ثب ٍو كبهؽ ّکى ‪ٛ‬وف ها کبهكي يي کوكِ‪».‬‬
‫فبَىثيهگ گلذ‪« :‬ييگناهي ٍو ؿنا كل ٔ هٔكِ يبٌ ثبال َيبيل؟»‬
‫کبٍّاُ ًْچُبٌ روک كاّذ ‪ .‬عؼلو چييي يضم آكايٌ يي عٕيل‪ ،‬ايب ٕلايِ ًْچُبٌ ؿژ ٔ ؿٕژ ثٕك‪ ،‬گلذ ‪« :‬يٍ کّ‬
‫كيگو َگلزى‪ ،‬رؼجيو الرياُ ها ثّ کبه ثوكو ‪».‬‬
‫«فٕة‪ ،‬گلزّاي‪ٕ ،‬ل ككؼّ ًْيٍ هّٖ ها رؼويق کوكِ اي‪ْ .‬و چّ ْى ػٕ‪ ِٙ‬کُي ثبى ًْبٌ أني يبكو يي آيل‪».‬‬
‫ٕلاثهٕهي گلذ‪« :‬ىٔك ثگٕ ٔ فيبنًبٌ ها هاؽذ کٍ‪».‬‬
‫عؼلو گلذ‪« :‬ػوٗ ييکوكو‪ٔ ،‬هزي يي فٕاٍزُل ثّ كاهُ ثيَُل‪ ،‬گلزّ‪ ،‬آفويٍ آهىٔيى ايٍ اٍذ کّ يک كٍذ‬
‫چهٕکجبة ثقٕهو اى چهٕکجبثي يْزي‪ ،‬كو‪ ٜ‬اى أ‪ .‬رهلٍ ييکُُل‪ ،‬يْزي يي گٕيل‪ٕ ،‬جؼ ثّ ايٍ ىٔكي چهٕکجبثى کغب‬
‫ثٕك؟ ييگٕيُل کّ ثواي روي يک پبچّ اٍذ‪ .‬يک ٍبػزّ روريجِ ها يي كْل‪ .‬روي ْى َبيوكي ًَي کُل‪ ،‬ييَْيُل‬
‫ٍوپُٕ ها ثوييكاهك ٔ كٔ نپّ ييفٕهك‪ .‬ؽزي كٔؿِ ها رب رّ ٍو يي کْل ٔ ثؼل يي گٕيل‪ ،‬يٍ ؽب‪ٙ‬وو‪».‬‬
‫ٕلاثهٕهي گلذ‪« :‬ثبى يٍ آيلو ؽوف ثيَى‪ ،‬رٕ آفوُ ها گلزي؟ »‬
‫ييوىا كيگو ييكاََذ‪ ،‬ثوگْزّ ثٕك ٔ َگبِْ يي کوك‪« :‬ؽبال ثلويبييل‪ ،‬يٍ کّ َلًٓيلو ‪».‬‬
‫هيي ييفُليل‪ .‬كٍذ اى ىيو چبَّ ثوكاّذ‪ .‬اى ثبالي كانجُو يقّ ٍليلي گوكٌ ثّ پُٓبي گهٕي ٕواؽي ژاپُي ثٕك کّ‬
‫ة كْبَّ اُ يي هيقزُل ٕلاي هًوي يي کوك‪ ،‬گلذ‪« :‬رؼبهف ييکُيل‪».‬‬
‫ؽزي ٔهزي آة ِ‬
‫أل يکي ٔ ثؼل كٔ ؽجبة هَگيٍ اى ييبٌ َوطّء ٔؽلرِ پو ىكَل ٔ ثو َٕک ثيُي روکيلَل ‪ .‬رٕي كنِ كيگو ثبى ثبى ثٕك ‪ْ .‬و‬
‫كٔ ّبَّاُ ثب چبكه رکبٌ ييفٕهك‪« :‬كاك ييىك‪ ،‬يوكو‪ ،‬يٍ ِّ يبِ ٔ كٔ هٔى اٍذ فًبهو ‪ .‬آفويٍ آهىٔو ْى كو‪ ٜ‬ايٍ‬
‫اٍذ کّ يک ثَذ ثکْى ‪َ .‬گناهيل فًبه اى كاه كَيب ثؤو ‪ .‬كو‪ ٜ‬يک ثَذ آٌ ْى ثيهگ ثوايى ثچَجبَيل ‪ .‬هٕل ييكْى‬
‫إال ً ‪ٕٛ‬نِ َلْى‪ ،‬هالط ثکْى ‪ .‬ثؼلُ كيگو ايٍ گوكٌ يٍ ‪».‬‬
‫ييوىا ْى كنِ روکيل‪ .‬رب َجيُُل ثوگْذ ٔ يبّيٍ ها هٍّٔ کوك ٔ هاِ اكزبك ‪ .‬كه آيُّ ييكيل کِ ؽبال كو‪ ٜ‬يک ؽجبة هيي ٔ‬
‫آثي ثّ گّّٕء نت گوكٌ ثهٕهي چَجيلِ ثٕك ‪.‬‬
‫کغب كيلِ ثٕكُ‪ .‬ثّ فبَّ کّ هٍيلَل كيالم ُْٕى َيبيلِ ثٕك ‪ .‬كٔههْٕب يکي يکي آيلَل‪ ،‬چبكهًَبى چيذ گهلاه ثّ ٍو‪،‬‬

‫هٍيل ‪« :‬ثجيُى‪ ،‬عؼلو ايٍْب‬
‫رؼظيى کوكَل ٔ يکي ٍّ َـ كهاى ٔ ٍيبِ ثّ ييوىا كاكَل ٔ ثؼل ْى گويّ کُبٌ هكزُل‪ .‬ييوىا پ‬
‫كيگو چيَذ؟»‬
‫«اگو اىاىِ ثلْيل‪ ،‬ثؼل رٕ‪ٙ‬يؼ يي كْى‪».‬‬
‫كَجبل كفزوْب هكذ‪ .‬فبَىثيهگ گلذ‪« :‬رٕ ها ثّ فلا َگناهيل ‪ٛ‬لم يؼٖٕيٓب ها اكة کُل‪».‬‬
‫ييوىا ثّ پُظكهي هكذ‪ .‬عؼلو رٕي يجم ََْزّ ثٕك ٔ كفزوْب ها يکي ثو ايٍ ىإَ ٔ يکي ثو آٌ َبى يي کوك‪« :‬گويّ َلاهك‪،‬‬
‫کبهگبْٓب ْى ثبيل کبه کُُل‪ .‬كه صبَي ايُٓب رب ثگٕيي چّ‪ ،‬كه ييهَٔل‪».‬‬
‫ٍوْبّبٌ ثبى ثٕك‪ .‬يْٕبّبٌ ها كو اٍجي کوكِ ثٕكَل ‪ .‬ثب ْى گلزُل‪« :‬ثبثب‪ ،‬چُبٌ آْي ييکُْل کّ كل ٍُگ کجبة‬
‫ييّٕك‪».‬‬
‫عؼلو ٍو ثهُل کوك‪« :‬اهثبة‪ ،‬كهٍذ اٍذ کّ يٍ ؿالو ًّب َْزى‪ ،‬ايب ايُٓب ُْٕى آىاكَل‪».‬‬
‫كفزوْب چبكهْبّبٌ ها ثّ ٍو کْيلَل‪ .‬ييوىا گلذ‪« :‬ييثقْيل‪ ،‬يزٕعّ َْلو ‪».‬‬
‫«يک يب هللا کّ ثگٕييل کبكي اٍذ ‪».‬‬
‫«گلزى کّ يزٕعّ َْلو‪».‬‬
‫عؼلو گلذ‪« :‬ؽبال گنّذ‪ ،‬ايب ايٍ نپاَبهي كيگو ًَي فٕاْل کًک ؽبل ثبثبُ ثبّل ‪».‬‬
‫ٍو ثّ ْو كٔ ٍٕ چوفبَل‪« :‬کلايزبٌ َْزيل؟»‬
‫ْو کلاو ثّ كيگوي اّبهِ کوكَل ‪ .‬عؼلو فُليل‪« :‬ييثيُيل‪ ،‬اهثبة‪ ،‬ايُٓب ْى يوا ثبىي يي كُْل‪ ،‬اَگبه چٓبه رب ىٌ كاّزّ‬
‫ثبّى‪».‬‬
‫كلهيَّ ييهكذ ٔ ثّ كٔ كٍذ َّ ثو ىإَاٌ فٕك کّ ثو ْو كٔ ىإَي كفزوْب يي ىك‪ًْٖ .‬لا گلزُل ‪« :‬ثبثب‪ ،‬ثبى کّ‬
‫ىكي؟»‬
‫عؼلو ثيْزو فُليل‪« :‬فٕة‪ ،‬ثهُل ّٕيل ثؤيل‪ ،‬ثگناهيل يٍ ثب اهثبة ؽوف ثيَى ‪».‬‬
‫ييوىا هكذ هٔي يجم کُبهُ ََْذ ‪ .‬آٌهله فَزّ ثٕك کّ اَگبه کِٕ کُلِ ثٕك ‪َ .‬ليلِ ثٕك کّ چواؽ ثيَُل ‪ّ .‬بَّ ثّ‬
‫ّبَّ آيلِ ثٕكَل ٔ ثؼل اى كٔ ٍٕي ييوىا هكزُل ‪ٕ .‬لاي هوثبٌٕلهّهكزٍ فبَىثيهگ ييآيل‪ .‬ييوىا َقٓب ها َْبٌ كاك‪:‬‬
‫«فٕة‪ ،‬ثلويبييل‪ ،‬اهثبة‪».‬‬

‫«ّٕفي َکُيل اهثبة‪ ،‬آٌ ْى ىنٕ ىٌ ٔ ثچّْب‪».‬‬
‫«ثهّ‪ ،‬ثهّ‪ ،‬ثبى ْى يؼنهد يي فٕاْى‪ ».‬ايب َقٓب ها ًْبٌ‪ٕٛ‬ه عهٕ أ گوكزّ ثٕك رب َقٓبي كهاى ايب پيچبٌ ها كهٍذ ثجيُل ‪.‬‬
‫عؼلو گلذ‪« :‬كيلو‪ ،‬اهثبة‪ .‬ايُٓب ربىِ ًََّٕ اٍذ‪ .‬ايٍ ‪ٛ‬لميؼٖٕيٓب اى ٕجؼ رب ؽبال عبٌ کُلِاَل‪ .‬ييگٕيُل‪ ،‬كيگو‬
‫ًَيکُيى‪ .‬آٌٔهذ ًّب ٍو ىكِ يي آييل رٕ‪ .‬ايُٓب ُْٕى ػبكد َکوكِاَل‪ ،‬يبكّبٌ يي هٔك کّ ًّب ييرٕاَيل‬
‫ثجيُيل‪.‬کٕچٕلفبَى ييگٕيل‪ُْٕ ،‬ى ْى ثبٔهو ًَي ّٕك کّ ييثيُل‪».‬‬
‫آٌٔهذ ثبى گم ٔ گوكٌ ييآيل‪ .‬عؼلو ٍوكّ کوك‪« :‬يبكربٌ َْذ کّ وي گلزى ثواي يب ىٌ ىٌ اٍذ ٔ يوك يوك؟ فٕة‪،‬‬
‫َبيؾوو ْى َبيؾوو اٍذ ‪ .‬ثّ ٍٍ ٔ ٍبل ْى َيَذ‪ .‬يوك كه ٔاليذ يب ييرٕاَل‪ ،‬اگو ؽزي ثب كفزو ّيوفٕاهِ‪ ،‬اىكٔاى‬
‫کُل‪ .‬ىى ػًم يجبّود اى ًّْء َؼى ىَِ ٍٕك ثجوك ‪ .‬ثواي ًْيٍ يب اى ثلٔ رٕنل ؽياة ٍو كفزوْبيبٌ يي کُيى‪ .‬كه‬
‫ٔاليذ ْٕا ؽزي َگبِ کوكٌ ثّ ىٌ َبيؾوو ؽل كاهك‪ ،‬ثّ إطالػ چْى چواَي اٍذ كه يهک ؿيو ‪».‬‬
‫َکُل فب‪ٛ‬و أ ها ْى ييفٕاَل؟ ييوىا نوىيل گو چّ عؼلو كو ثبكزّء کبثم ّلِ اُ ها ثّ كٍذ َگوكزّ ثٕك رب يضال ً ثو‬
‫كٍزّء ُٕلني يب ؽلاهم ىإَيِ ثيَل ‪ .‬گلذ‪« :‬گّٕزبٌ ثب يٍ اٍذ‪ ،‬اهثبة؟ يجبٕوِ ْى اى ًْبٌ ثبة ياليَّ اٍذ‪.‬‬
‫رٕي انًُغل َْذ ‪ .‬رٕي فبَّْبي يب ؽزًبً يکي َْذ‪ .‬ثّ ىثبٌ ًّب كٍذكهاىي يضم چْى كهاىي اٍذ‪ .‬كه كوُْگ‬
‫يؼيٍ َيَذ‪ .‬كه نـزُبيّ ْى َجٕك ‪ .‬ييوىا ىػلو ييگلذ ‪»...‬‬
‫ييوىا َقٓب ها كٔه اَگْذ اّبهِ اُ ييپيچبَل‪« :‬نـزُبيّ ها ْى ثوكِايل؟»‬
‫«انجزّ‪».‬‬
‫«آفو چطٕه؟»‬
‫«فٕكربٌ کّ كيلِايل‪ .‬رٕي ْو ىىِٔ گبْي يکي ٔ گبْي كٔ ٕلؾّ کى َْذ ‪ .‬ييهٔيل ػٕٗ ييکُيل‪ .‬ثبى ييثيُيل كٔ‬
‫ٕلؾّ ىاي كيگوي کى كاهك ‪ .‬ثبالفوِ يب ىيواکٌ يي کُيل يب ثب كٍذ يي َٕيَيل‪ .‬كه ػٕٗ ََقّ ْبي يب کبيم اٍذ‪،‬‬
‫اكَذ کوكِايى‪».‬‬
‫ييوىا گلذ‪« :‬پٌ اكَذ ها ْى افزواع کوكِايل؟»‬
‫«پٌ چّ فيبل کوكِايل؟ يب گلزّايى‪ ،‬اؽزيبى يبكه افزواع اٍذ ‪».‬‬
‫ييوىا كيگو كًٓيلِ ثٕك کّ ؽبال ًَي گٕيل‪ّ .‬بيل ْى يأمٌٔ َجٕك‪ .‬ثهُل ّل‪ ،‬گلذ ‪« :‬يٍ ثؤو چييي ثقٕهو‪ .‬پبکذ ثبكاو‬
‫ها گناّزى رٕي آّپيفبَّ ‪ .‬اگو فٕاٍزيل‪ ،‬ثوكاه ‪».‬‬

‫«اهثبة‪ ،‬پٌ رکهيق فبَى ثيهگ چّ ييّٕك؟»‬
‫ييوىا ثبى ََْذ‪« :‬چّ رکهيلي؟ »‬
‫«فبَىثيهگ کّ ييكاَيل فيهي يإيٍ اٍذ ‪ ».‬ثؼل آَْزّرو گلذ‪« :‬ثواي ْيچکٌ چواؽ ًَي ىَل‪ ،‬ؽزي اگو ثلاَل کّ‬
‫ًَيثيُل‪ .‬اى کٕه يبكهىاك ْى هٔ ييگيوك‪».‬‬
‫«يوٖٕك؟»‬
‫«يوٖٕك ايُكّ‪ ،‬ييگٕيل اگو ييوىا يي فٕاْل يب ايُيا ثًبَيى ثبيل يکي اى كفزوْب ها ػول کُل ‪ْ .‬و کلاو ها کّ ثقٕاْل‪».‬‬
‫«يگو رٕ َگلزي ثواي ًّب كفزو ّيوفٕاهِ ْى ىٌ اٍذ؟ »‬
‫ثبى َّ ّبفّ کّ رُّء كهفزي ّکَذ‪« :‬اي اهثبة‪ ،‬گو چّ ثواي يب َيذ ْى يضم ػًم اٍذ‪ ،‬ؽزي ثلرو‪ ،‬ايب ًّب‬
‫فبکيٓب يؼنٔهيل‪ .‬كه صبَي ثب ايٍ ؽيٕاَيبد کلاو فبکي ثؼل اى ّٖذ ٍبل ػًهِ يي ّٕك‪ ،‬اگو ْى ثقٕاْل‪،‬‬
‫ًَيّٕك‪ .‬يگو كو‪ ٜ‬ثبكاو ثقٕهك ‪».‬‬
‫ييوىا ثهُل ّل ‪ .‬عؼلو ُْٕى ييگلذ‪« :‬يٍ کّ ييگٕيى َظوثبىي ًّبْب ها ثّ ايٍ هٔى َْبَلِ ‪».‬‬
‫ٕلاي ربهُ ييآيل‪ .‬يبه يجبهک ثبكا ها كه گّّٕء ًْبيٌٕ يي ىكَل‪ .‬کم ْى ييىكَل‪ .‬پٌ كيالم آيلِ ثٕك ‪ .‬ييفٕاٍذ‬
‫ؽوكي ثيَل کّ يگو هواه َْل كٍذ ثّ ربه يٍ َيَل‪َ ،‬گلذ ‪ .‬اى ايٍ ؽوكٓب گنّزّ ثٕك‪ .‬هكذ ٔ‪ ٕٙ‬گوكذ ٔ ثّ اربم فٕاة‬
‫هكذ‪ًَ .‬بى يـوة ٔ ػْبء فٕاَل ‪ .‬كػب فٕاَل‪ ،‬ؽزي گويّ کوك‪ ،‬گلذ‪« :‬فلايب‪ًْ ،‬يٍ ثٕك؟ كهٍذ اٍذ کّ َگلزى‪ ،‬ايب‬
‫آفو رٕ کّ اى كل يٍ فجو كاّزي‪ .‬يٍ ثب ايٍ يک انق ػو ًٔ‪ ،‬کّ ربىِ ثبنؾ ْى َْلِ‪ ،‬چّ ثکُى؟ »‬
‫ٍو ّبو‪ ،‬کّ رٕي آّپيفبَّ يي فٕهك‪ ،‬ػولُ کوك‪ .‬عؼلو گلذ‪ًّ« :‬ب ٕيـّاُ ها ثقٕاَيل‪ ،‬يٍ ثهّ اُ ها اىُ‬
‫ييگيوو‪».‬‬
‫ثّ ‪ٛ‬وف هاٍزِ اّبهِ کوك ‪« :‬نپاَبهي ؽب‪ٙ‬و ّلِ اٍذ ‪».‬‬
‫اى ْو کلاو كٍزي ثّ كٍذ گوكزّ ثٕك ‪ .‬ؽبال ْو كٔ پْذ ٍوُ پُٓبٌ ثٕكٌك ‪ٕ .‬لاي ْوِ ٔ کوِ ّبٌ ييآيل‪ .‬ييوىا‬
‫ٕيـّاُ ها ىيونجي فٕاَل ‪ .‬كٔ ٕلا ثب ْى گلزُل ‪« :‬هَجِهذُ‪».‬‬
‫عؼلو آٌ يکي ها کّ ّبيل کًبٌ اثؤ ثٕك‪ ،‬عهٕ کْيل ٔ ثبيجي رٕي ٍوُ ىك ‪« :‬كٔ رب فٕاْو ها ًَيّٕك ثب ْى ػول‬
‫کوك‪ ،‬رٕ فلّ ّٕ‪».‬‬
‫كو‪ ٜ‬چبههل ٍوُ ثٕك‪ .‬كايٍ ثهُلُ كٔه ٍبهٓبي اى َي ههيبٌ ثبهيکزوُ ربة يي فٕهك‪ .‬گويّ ييکوك ٔ ٕلاي گويّاي‬

‫ْى اى پْذ عؼلو ييآيل‪ .‬ييوىا گلذ‪« :‬ثچّ اٍذ‪ ،‬عؼلو‪ ،‬کبهيِ َلاّزّ ثبُ ‪».‬‬
‫ثبى ٕلاي کم ييآيل‪ .‬ييوىا ككؼّء كٔو ٔ ؽزي ٍٕو ٕيـّ ها فٕاَل‪ ،‬ايب ْو ثبه كٔ ٕلاي ثـ٘ کوكِ گلزُل‪« :‬هَجِهذُ‪».‬‬
‫اهک اٍذ ‪».‬‬
‫عؼلو ثبالفوِ گلذ‪« :‬يت‬
‫ايٍ ثبه ًّْ ثب ْى فٕاَلَل‪:‬‬
‫کٕچّ رُگ ٔ ثبهيکّ‬

‫ػؤً ثهُل ٔ ثبهيکّ‬

‫يبه يجبهک ثبكا‬

‫ايْبهلل يجبهک ثبكا‬

‫ٔهزي ييوىا چبي ثّ كٍذ ثّ َْيًٍ هكذ‪َ ،‬ليلّبٌ ‪ٕ .‬لاي ربه ْى ًَي آيل‪ .‬رهٕيييٌٕ ها هٍّٔ کوك‪ .‬انؾًلهلل ُْٕى‬
‫هىا اى کبهرٌٕ ْى ثيْزو كٍٔذ كاّذ ‪ .‬کْزيْبي ژاپُي كاّزُل ثب رٕهْبي ؽهوّ‬
‫ػيجي َکوكِ ثٕكِ‪ ،‬يَزُل ثٕك ‪ .‬يي‬
‫هيي ٔ كهّذ كهيبْب ها اى ْو چّ يبْي فبني يي کوكَل‪ ،‬آٌ ٔهذ ييوىا ايُغب ََْزّ ثٕك ٔ آَٓب عبيي ؽزًبً كاّزُل‬
‫پْذ كٍزٓبيِ ها فبل فبل ؽُب ييگناّزُل ٔ يْٕبيِ ها گيٌ ثّ گيٌ يي ثبكزُل‪ .‬کلاو يکي ها ػول کوكِ ثٕك؟‬
‫يکثبه ْى فبَىثيهگ ثيچبكه ٔ چبههل هك ّل‪ .‬پيواٍْ ثهُل رُِ ثٕك ٔ چبهچٕه ثّ پب ‪ .‬يْٕبُ عٕگُليي ثٕك‪ ،‬ييوىا ٍو‬
‫ثّ ىيو اَلافذ‪ .‬گلذ‪« :‬فغبنذ َکْيل‪ًّ ،‬ب كيگو يؾوييل ‪».‬‬
‫ٕلاُ ؽزي يٕ َلاّذ ‪ .‬ييوىا ثّ كوؿنوب ْى ًْيٍ ها گلزّ ثٕك‪ .‬كِ ككؼّ ْى گلذ‪ .‬ييهكذ ٍّ کُُظ اربم ٔ‬
‫ىإَْبُ ها ثـم يي کوك ٔ ثب كٔ چْى گْبك کّ ًّْاُ ٍليلي ثٕك َگبِْ يي کوك‪ .‬ىَٓبي پْذ كه ؽغهّ فبَّ‬
‫يگو ييگناّزُل ييوىا ثلًٓل چّ کبه ثبيل ثکُل؟ ْي يي فٕاَلَل ٔ كايوِ يي ىكَل‪ .‬گبْي ؽزي اى ثبالي پوكِْبي‬
‫پْذ ّيّْْب ٍوک ييکْيلَل‪ .‬ييوىا ثبالفوِ هكذ پوكِْبي ٍوربٍوي ها کْيل ‪ .‬ثؼل ْى هكذ كوؿنوب ها ثـم کوك‬
‫آٔهك گناّزِ هٔي هفزقٕاة ‪ .‬ثبى ْى كه هكذ‪ .‬يکجبه ْى نؾبف هٔيّ ٍبرٍ ها رب ىيو چًْٓب هٔي فٕكُ کْيل ٔ ثبى‬
‫َگبِْ کوك‪ .‬ييوىا كيگو َلًٓيل ‪ .‬هكذ ّبنِ ها آٔهك‪ ،‬أل ْى كٍزٓبي كوؿ نوبُ ها اى پْذ يؾکى ثَذ‪ ،‬ثؼل ِ و ثب‬
‫يک كٍذ كْبَِ ها گوكذ‪َ .‬بهِٖ کوكِ ثٕك‪ .‬يگو يک انق ثچّ ثيْزو ثٕك ! يضم عٕعّ يينوىيل‪ .‬چوا يبكُ هكذ اىُ‬
‫ؽالل ثٕكي ثطهجل؟‬
‫ؿژ ٔ ؿٕژ‪ ،‬ايب اى گهٕي فواّيلِء فؤٍي َٕثبنؾ‪ ،‬ييوىا ها اى عب پواَل ‪ .‬كيالم ثٕك‪ .‬ايٍ كيگو اللپزي ثٕك‪ ،‬ثؼ‪ٚ‬ي اى ؽؤف‬
‫ها ييفٕهك‪ْ ٔ ،‬غبْبي ثهُل ها کِ يي كاك‪ .‬گلذ‪« :‬اهثبة‪ ،‬ثبثبو ييگٕيل‪ ،‬رْويق ثيبٔهيل ‪».‬‬
‫اگو كٍذ ثّ كٍزْبٌ يي كاك‪ ،‬ييوىا چّ فبکي ثّ ٍو ييهيقذ؟ ٍٔ‪ ٜ‬ييي َبْبهفٕهي ََْزّ ثٕك ‪ .‬كيالم َٕک‬
‫کّ ْبي هَگيٍ‬
‫ؽهوّ کوكِء كو كهاى ٔ ف‪ٜ‬يقبني اُ ها ثّ چواؽ هٍّٔ هٔي ييي ثُل کوك ٔ ثبال هكذ ٔ كٔه رب كٔهّبٌ ثبهي‬
‫ثٕك‪ .‬چُل رب ها عؼلوُ هٔي يک رکّ يوٕا کُبه ْى گناّزّ ثٕك‪ ،‬يکي كيگو ْى اى كيالهِ گوكذ ٔ کُبه ثويّ گناّذ‪،‬‬
‫ٕبكْبٌ کوك‪ .‬اَگْزي كه يبيغ ٍو يک ثطوي ىك ٔ هٔيِ کْيل‪ ،‬گلذ ‪َ« :‬يًّ ثلِ‪ ،‬ىاَى ‪».‬‬
‫كيالم يکي كيگو كاك‪ .‬عؼلوُ گلذ‪ٍ« :‬يٖل ٔ پبَيكِ ها ثلِ‪ ،‬ىاَى ‪».‬‬

‫كيالم گْذ ٔ كاك‪ .‬عؼلو فٕاَل‪َ« :‬يًّ ثلِ‪ ،‬ىاَى ‪».‬‬
‫ثبى گوكذ ٔ ٕبف کوك‪ .‬گلذ‪« :‬چَت ثويي‪ ،‬ىاَى‪».‬‬
‫كٔ ريٕپ ثٕك‪ ،‬ايب کٕچک‪ .‬ثب چٕة کجويزي ثّ ْى ييىك‪ .‬عؼلو ثّ آٔاى ٔ كه گّّٕء كّزي ييفٕاَل‪« :‬ايبٌ‪ ،‬ايبٌ‪ ،‬كل‬
‫يّ ثلِ ‪».‬‬
‫اي كل‪ .‬ثيَت ىاَى‪ ،‬ىػلوو ثيَت‪ ،‬فٕة ْى ثيٌ ‪ .‬ؽبال َيًّ ثلِ‪َ ،‬ي‬
‫كاك‪ .‬گلذ‪ٍ« :‬يٖل ٔ ٍي ٔ ٍّ ‪».‬‬
‫ييوىا فى ّل‪ .‬كيل‪ .‬كاّذ يک چٓبهو يک اٍکُبً ٕل كالهي يي ّل‪ .‬ثبيَذ گويّ ييکوك؟ کَّٕء پبيي ثو َّذ‬
‫َبٍٕه آٌ پب گناّذ ٔ كْبه كاك رب َقُلك‪ ،‬يب ؽزي گويّ َکُل ‪ .‬گلذ‪« :‬پٌ رٕ ْى كاهي افزواع يي کُي؟»‬
‫«َّ‪ ،‬كاهو يبْو ييّٕو‪ْ .‬و چّ يب ثيْزو ثکُيى‪ ،‬ثيْزو اٍزبك يي ّٕيى‪ .‬يٍ کّ ػوٗ کوكو رواّکبهْبي يب هٔ‬
‫كٍذ َلاهَل‪ .‬ؽزي ييرٕاَُل اگو ٍهٕل ثّ ٍهٕل يکي اى کهّ گُلِ ْبي كَيب ها ثواّبٌ ثجويى هٔي ْى ٍٕاه کُُل ‪ .‬ايب‬
‫اى ؽن َگنهيى ثّ هٕل ييوىا ىػلو فٕكيبٌ‪ًّ ،‬بْب ْى ثل َيَزيل ‪ .‬فؤاهْب فوكِء کبؿنْبي الَّء ىإٍٍي ها اى‬
‫يبّيٍ ثوُ كهآٔهكيل ٔ چَجبَليل ‪ .‬ثّ هٕل ًْيٍ كيالم ايٍ ىا ًْيٍ ايؤى هيبَٓبيي كيلِ اٍذ کّ ْو ٍطوُ اى‬
‫کزبثي اٍذ؛ كيهًي كيلِ اٍذ کّ ْو كويًِ اى کَي اٍذ؛ ّؼوْبيي کّ ْو رؼجيوُ اى ّؼوي اٍذ ‪».‬‬
‫ثؼل ثبى كه ًْبٌ گّّٕ فٕاَل ‪« :‬چورذ َجوك‪ ،‬ىػلو‪َ .‬يًّ ثلِ‪ ،‬ىػلو‪ .‬ثّ هٕل فبکيٓب‪ ،‬ىاَى‪ ،‬کلبهِء ّوا‪ ،‬ىاَى‪ ،‬ةُ فٕهيٓب‪،‬‬
‫ىاَى‪ ،‬ثيؽَبة َيًّ ثلِ‪ ،‬ثلِ ‪ .‬يقًٕه كه ييب‪ ،‬ىاَى‪َّ ،‬ء ييلاٌ‪ ،‬ىاَى‪ََْ ،‬زٍ اٍذ‪ ،‬ىاَى ‪ .‬ثلِ‪ ،‬ىاَى‪ .‬ؽبال چَت‬
‫ثويي‪ ،‬ىػلو‪ ،‬ثبى ْى ثويي‪ ،‬ؽبال َيًّ‪ ًِْ ،‬ثيٌ‪ ،‬ؽبال ثلِ‪َ ،‬يًّ ثلِ ‪».‬‬
‫ييوىا ٕل كالهي ها گوكذ‪ .‬يٕ كاّذ‪ ،‬ايب عهٕ آكزبة يب َٕه اگو يي گوكزُل‪ .‬پوٍيل‪« :‬ؽبال رکهيق آًٌّْ اٍکُبً يوكِ‬
‫چّ ييّٕك؟»‬
‫«چوا يوكِ‪ ،‬اهثبة؟ ْو کلاو كو‪ ٜ‬يک ثبهيکّ‪ ،‬آٌ ْى يک ىاُ کى كاهَل ‪ .‬کَي ْى کّ اٍکُبٍٓب ها اَلاىِ ًَي ىَل‪ .‬ربىِ‬
‫ٔهزي ًّْء اٍکُبٍٓب ْىاَلاىِ ثبُّل‪ ،‬کي يي كًٓل کلاو کٔربْزو اٍذ ٔ کلاو ثهُلرو؟ »‬
‫ييوىا اَگْذ َـ پيچيلِ اُ ها ثوك عهٕ‪« :‬ثب ايٍْب ؽزًبً ييفٕاْيل ثواي يٍ عٕهاة ثجبكيل ‪».‬‬
‫«يگو فيبل كاهيل ىٔهاة كاَزم ثپّٕيل؟ »‬
‫ييوىا‪ ،‬اَگْزِ ها‪ ،‬اَگبه کّ ىَجٕه گييلِ ثبّل‪ ،‬پٌ کْيل ‪َ .‬ـْب ها َگبِ کوك‪ْ .‬و کلاو ْى اى يک عٕهاة ثٕكَل ‪ .‬عؼلو‬
‫گلذ‪« :‬انجزّ اگو فٕاٍزيل يي ّٕك‪ ،‬ىَٓب ييرٕاَُل‪َ .‬گواٌ ٕبؽجبَْبٌ ْى َجبّيل ‪ .‬اى ْو ىٔهاة كو‪ ٜ‬يک يب كٔ َـ‬
‫ييکُْل‪ ،‬كٍذ ثبالُ ٍّ رب ‪ٕٛ .‬هي ًَيّٕك‪ .‬كٔههْٕب ثواي ًْيٍ َبهاؽذ ثٕكَل ‪ .‬ربىِکبهَل‪ .‬يضال ً كوٗ ثلويبييل‬
‫ىَي پب هٔي پبيِ اَلافزّ اٍذ ٔ كاهك هاىع ثّ‪ ،‬چّ ييكاَى‪ ،‬ثواكه ؽبرى ‪ٛ‬بيي يب‪ ،‬كاك ٍقٍ يي كْل‪ ،‬يکلكؼّ‬

‫ييثيُل يب ؽزي ؽٌ يي کُل کّ ىٔهاثِ كه هكذ ‪ .‬آِ ييکْل‪ .‬كفزوْب ييگٕيُل‪ ،‬ثبثب‪ ،‬آْي يي کُْل کّ يکككؼّ‬
‫ييثيُيى ٍٔ‪ ٜ‬يٕىائيک يب ٍُگ ىيو پبيْبٌ ثّ اَلاىِء كل يب آة يي ثُلك ٔ ثؼل ْى يي چکل‪ًَ .‬يفٕاُْل ثؤَل كَجبل‬
‫ايٍ کبه‪ .‬ايب يٍ ها‪ٙ‬يّبٌ ييکُى‪».‬‬
‫ثبى هكذ ٍو کبهُ‪« :‬چود َيٌ‪ ،‬ىػلو‪َ .‬يًّ ثلِ‪ ،‬يب هللا ‪ .‬ثلِ‪ ،‬ثلِ‪ ،‬ثلِ ‪».‬‬
‫ييوىا ها ييگٕيي يضم ثوم ٔ ثبك هكذ ٍو کًل ىَِ‪ ،‬کهيل ُٕلٔم كوؿ نوبُ ها پيلا کوك‪ ،‬ثؼل کهيل كٔ اربم رٕ كه رٕي‬
‫اى ْى ٍوك ثٕك ‪ .‬فلايي ثٕك کّ ثقبهي كيٕاهي كاّزُل ‪ .‬كوؿنوبُ چّ‬
‫‪ٛ‬وف ََوك ها‪ .‬چييي ْى هٔي كِّٔ اَلافذ ‪ .‬ة‬
‫ػوهي کوكِ ثٕك کّ ايُغب ها ْى كاك ثقبهي ثگناهَل ‪ .‬ثؼل کّ كٍزٓبيِ ها گوو کوك‪ ،‬هكذ ٍو ُٕلٔم ىَِ ‪ .‬ثبعي‪،‬‬
‫فٕاْو فٕاَلِء ىَِ‪ْ ،‬و ثّ ِّ يبْي يي آيل ٔ ايُٓب ها ىيو ٔ هٔ يي کوك ٔ ٍو ْو رکّّبٌ ىاه ييىك‪ ،‬ثغك يي آٔهك‬
‫هٔي ثُل پٍٓ ييکوك‪ .‬آفوُ ْى َلزبنيٍ يي ىك ٔ ًْبٌ‪ٕٛ‬ه کّ ثٕك ييچيل‪ ،َّ .‬ػيت ٔ ػهزي َکوكِ ثٕكَل‪ ،‬ؽزي رٕه‬
‫ػؤٍي ىَِ‪ .‬کالِ ؽٖيوي ٔ َٕاه آثياُ ها عهٕ َٕه چواؽ گوكذ ‪ .‬يکٔهي ٍوُ يي گناّذ ٔ َٕاه ها ىيو گهٕيِ گوِ‬
‫پؤاَّاي ييىك‪ .‬كٔ هٕاهِ ْى پبهچّء کذ ٔ ّهٕاهي ثٕك‪ .‬ثواي يؾًل ؽَيُِ گناّزّ ثٕك ‪َ .‬ليل کّ َقٓبيْبٌ ها‬
‫کْيلِ ثبُّل‪ .‬کبُ ييهكزُل عبيي كيگو ‪ّ .‬جٓب کّ کبهگبْٓب کبهي َلاهَل‪ .‬ربىِ يٕاك فبيْبٌ کغب ثٕك؟ هٔىْب ْى‬
‫ييرٕاََزُل ثؤَل کبهفبَّ ْبي پبهچّثبكي‪ .‬ثب كاله آىاك ثبيَذ ٔاهك ييکوكَل‪ .‬کَي ْى کؤکو ييؿ َليل ‪ .‬ييوىا‬
‫نجبٍٓبي کِٕ کوكِ ها‪ ،‬يکييکي‪ ،‬هٔ ثّ َٕه چواؽ َگبِ يي کوك‪ ،‬رب ييىك ٔ ؽزي گبْي ييثٕييل ٔ ييثٍٕيل ٔ ثبى‬
‫ييگناّذ ًْبٌ عب کّ ثٕك‪ .‬ثبيَذ ثبعي ها فجو کُل کّ ثيبيل ٍوي ثيَل ‪ .‬پبُ کغب ثٕك؟ أ ْى يضم ييوىا ػبهجذ ثّ‬
‫ٍزُي اُ َـًَب ّلِ ثٕك ‪ٍ .‬و يؾًل ؽَيُِ ييوىا إال ً ثيًبهٍزبٌ ًَبَل ‪.‬‬
‫فيو َْل‪ .‬عهٕ پيواٍْ ثهُل ٔ گْبك ٔ آة‬
‫کغب هكزّ ثٕك کّ ؽبال يبكُ ًَيآيل؟ ُْٕى رٕثّ َکوكِ ثٕك ‪ .‬ؽبال ْى ًْبٌ ٕلاي كايوِىَگي ييآيل‪ .‬پوي ثهُلِ چّ رٍ‬
‫ٔ ثلَي كاّذ‪ .‬پْذ ثّ أ اٍزکبٌ ها يي گناّذ هٔي پيْبَيِ ٔ هييهيي چيُٓبي كايُِ ها وي نوىاَل ٔ كٍزٓبيِ‬
‫ها كه ْٕا ييچوفبَل ٔ کًوُ ها هٔ ثّ أ فى يي کوك ٔ ؽهوّ ثّ ؽهوّء يْٕبيِ يي آيل پبييٍ رب پيْبَيِ يي هٍيل‬
‫ثّ عهٕ ٍيُّء ييوىا‪ .‬آٌٔهذ كوؿنوبُ ٔهزي ييََْذ رب ثواي يؾًل ؽَيُِ ايالء ثگٕيل‪ ،‬يغجٕه ثٕك پبُّّء پبُ‬
‫ها ىيو َْيًُِ ثگناهك رب يجبكا ٓكا کُل ٔ ثچّ فُلِ اُ ثگيوك ‪ .‬كه ُٕلٔم ها هلم کوك‪ .‬ثقبهيٓب ها فبيُٕ کوك‪.‬‬
‫چبكهّت هٔي هفزقٕاثٓبي ثچّ ْب ًْبٌ‪ٕٛ‬ه ثٕك کّ ثبعي پٍٓ کوكِ ثٕك‪ ،َّ .‬كيگو کَي چبكهّت ًَي فٕاْل رب‬
‫ايُٓب َـ کِْ کُُل ‪ .‬نجبٍٓبي کُّٓء ييوىا ها كه کْْٕبي پبييُي کًل يي گناّذ‪ .‬ژاکذ ْى ييثبكٍك ‪ .‬ثجبكُل‪.‬‬
‫كاّزُل ييوىا ها كهٍذ ٔ ؽَبثي کُّٓ چيٍ ييکوكَل‪ .‬كهْب ها ثَذ ٔ کهيلْب ها رٕي عيجِ گناّذ ‪ْٕ .‬ا ٕبف ثٕك‬
‫ٔ رک ٔ رٕکي ٍزبهِء يـثَزّ ثّ ٍوق آًٍبٌ چَجيلِ ثٕك ‪ .‬ايب كه رٍ ْٕا ثٕيي ثٕك کّ ييّل كًٓيل کّ ًْيٍ‬
‫هىا ‪».‬‬
‫هٔىْبٍذ کّ يقٓب آة َّٕل‪ٕ .‬لايي اى عبيي گلذ‪« :‬يي‬
‫ًْبٌ گوكٌثهٕهي ثٕك‪ .‬ثبيَذ ثلْل فبَّ ها ثکٕثُل ٔ چُل ‪ٛ‬جوّ ثَبىَل ‪ .‬ؽلاهم ٍّ كٍذ فبَّ کّ ثّ أ يي كاكَل‪.‬‬
‫يکيِ ها يي گناّذ ثواي يؾًل ؽَيُِ ‪ٕ .‬لاي عؼلوُ ُْٕى يي آيل‪َ« :‬يًّ ثلِ‪ ،‬ثلِ‪ ،‬ىاَى ‪».‬‬
‫يک كٍزّ اٍکُبً هٔي ْى چيلِ ثٕك ‪ْ .‬ياهرٕيبَي ْى كاّذ‪ .‬چُل رب ْى كِرٕيبَي ثٕك‪ .‬كيالم َجٕك‪ٕ .‬لاي ‪ٛ‬بً‬
‫ييآيل‪ .‬عؼلوُ اگو يک ثبهيکّء كيگو ٍٔ‪ ٜ‬ايٍ يکي يي چَجبَل يک ثيَذ رٕيبَي ثّ َلغ عيت ييوىا ثٕك ‪ .‬عؼلو‬
‫گلذ‪« :‬ييثيُي‪ ،‬ييوىا‪ ،‬ايٍ ثچّ ىاٌ َلاهك ‪ .‬فلا ايٍ ثواكه ؽبرى ‪ٛ‬بيي يب ها َيبيوىك کّ ثبل ٔ پو ايُٓب ها چيل ‪».‬‬

‫ييوىا كيگو گُٕ َلاك‪.‬گناّذ رب ْو چّ يي فٕاْل اى ٔاليذ ْٕاّبٌ ثگٕيل‪ .‬چّ کبه ييفٕاٍذ ثکُل کّ يبكُ‬
‫ًَيآيل؟ كيالم ََْزّ ثٕك هٔي ىييٍ‪ ،‬عهٕ رقزّ َوك ييوىا‪ٛ ٔ ،‬بً ييهيقذ‪َ .‬چيلِ ثٕك‪ .‬كاّذ رًويٍ ييکوك‪.‬‬
‫َٕک كيِ ها ْى ثّ كْبٌ گوكزّ ثٕك‪ ،‬گلذ ‪« :‬ثبىي ييکُي‪ ،‬اهثبة؟ »‬
‫ّبيل ييفٕاٍذ ٍو ًْيٍ كيالم كاك ثکْل کّ ثّ رقزّ َوك يٍ چّ کبه كاهي‪َ .‬گبِ کوك‪ .‬يک ٔ كٔ آٔهكِ ثٕك‪ .‬ثبى‬
‫هيقذ‪ .‬كو‪ ٜ‬كٔ ٔ ٍّ آيلِ ثٕك‪ .‬ييوىا گلذ‪ٍ« :‬و چي؟»‬
‫«ْو کٌ ْو چيي كنِ ييفٕاْل‪».‬‬
‫يُيل‬
‫ييوىا ََْذ‪ .‬ىػلو ٍؼو ‪ 114‬گلذ‪« :‬كو‪ ٜ‬ثّ ايٍ ّو‪ ٛ‬کّ يٓوِء يٍ ها ْى ًّب عبثّ عب کُيل‪ .‬يٍ کّ يية‬
‫كٍزى ًَيهٍل‪».‬‬
‫ييوىا چيل‪ .‬گلذ‪« :‬اگو ثوكو ثبيل ثؤي ثوايى ثيبٔهي ‪».‬‬
‫«ثّ ايٍ ىٔكي َيذ کوكيل؟ »‬
‫عؼلو گلذ‪« :‬ثب ايٍ ثبىي َکٍ‪ ،‬ييگيوك‪».‬‬
‫ًَيگوكذ‪ .‬ييوىا كٍذ أل ها ثوك‪ .‬يغجٕهُ يي کوك کّ اگو پْذ کِٕ هبف ْى ثبّل ثيبٔهكُ ‪ .‬ييگناّذ ٍوُ‪،‬‬
‫آٌٔهذ كيگو ييكاََذ چ ِ ثکُل ‪ .‬يک ثواكه ؽبرى ‪ٛ‬بيي ثَبىك کّ ْلذ رب اى پٓهُٕ كهثيبيل ‪ .‬ربىِ‪ ،‬ثّ أ چّ کّ ثواكه‬
‫ؽبرى ‪ٛ‬بيي گلزّ ثٕك کّ ْو کٌ ػيجي كاهك‪ًْ ،‬بٌ ها ثّ هفِ ثکْيل ٔ ثؼل ثيَيل رٕي ٍوُ ‪ .‬أ ها ثّ اْم ْٕا چّ‬
‫کبه‪ .‬اؽٕال فٕكُ ٔ ثچّْبي فٕكُ ها َکٕ يي ٍبفذ‪ ٍٜٔ .‬كٍذ كٔو گوكٌثهٕهي ٔ فبَىثيهگ آيلَل‪ .‬چبكه ٔ‬
‫چبهچٕه کوكِ ثٕكَل ٔ ْو کلاو يک گوِ ثَزّ ثّ كٍذ كاّزُل ‪ .‬ثبى گوكٌثهٕهي گم ٔ گوكٌ آيل‪ .‬عؼلوُ ييگلذ‪،‬‬
‫چطٕه ثؤَل ٔ ثب چي‪ .‬گهّ ييکوكَل کّ كفزوْب ًَيآيُل‪ .‬ييگلزُل‪« :‬ربىِ ربه ٔ پٕك ايٍ پبهچّْب کّ ؽبال ييپُّٕل‬
‫كٔاو َلاهَل‪ ،‬ثّ ىؽًزِ ًَياهىَل‪».‬‬
‫عؼلو گلذ‪« :‬ثبّل‪ْ ،‬و چّ پٍٕيلِ رو ثٓزو‪ ،‬كوكاُ ثبى ييآيُل ٔ ييفوَل‪».‬‬
‫كاك ييىك‪« :‬يگو ًَيثيُيل گوكٌ يٍ ىيو كيٍ ايٍ ثبثبٍذ ‪ .‬فٕكُ کّ ثّ كکو َيَذ ‪ََْ .‬زّ اٍذ ثب ايٍ چوري هًبه‬
‫ييکُل‪».‬‬
‫ييوىا كه ِّ ٔ ثِ يک كٍذ يبهً ثٕك‪ًَ ،‬ي فٕاٍذ ثّ كنِ ثل ثيبٔهك ‪ .‬عؼلو ثبالفوِ هكذ‪ .‬كيِ ها رب ىك ٔ ثبكذ‬
‫ٔ ثب ىَٓب هكذ‪ .‬ييوىا كٍذ كٔو ها ثب ٔانيّاهيبد ثوك‪ .‬گلذ‪ ٍّ« :‬كٍزي اٍذ كيگو ‪».‬‬
‫«يب کّ هواه َگناّزيى‪».‬‬

‫«يب يؼًٕال ً ٍّ كٍزي ثبىي يي کُيى‪».‬‬
‫كٍذ ٍٕو ها ثبفذ‪ٕ .‬لاي کوکو فُلِ يي آيل‪ّ .‬بفّْبيي ْى ّکَذ‪ .‬عؼلوُ ثٕك‪ ،‬يي گلذ‪« :‬كو ثويلِْب‪،‬‬
‫ثبيَزيل ثجيُى‪ .‬يگو ثبْبربٌ ّٕفي كاهو‪».‬‬
‫ؽزًبً كَجبل نپاَبهي ييوىا کوكِ ثٕك‪ ،‬يي گلذ‪« :‬گيوو کّ اى ّهٕاه يب كايٍ يکي كٔ ٍّ َـ کى ثْٕك‪ ،‬آًٍبٌ کّ ثّ‬
‫ىييٍ ًَيآيل‪ .‬كه صبَي نجبً ًْبٌ هٔى أنِ َٕ اٍذ ‪ .‬كوكا كيگو ؽکى ايٍ کهيچّ ها كاهك ‪ .‬ىٔهاة ْى ًْيٍ‪ٕٛ‬ه اٍذ‪،‬‬
‫ثقٖٕٓ اگو رٕه ثبّل‪ ،‬ثبالفوِ يک هٔى كه ييهٔك‪».‬‬
‫ثؼلُ كيگو ييوىا َلًٓيل چطٕه ّل ‪ .‬يکي اى ‪ٛ‬بٍٓبي كيالم يي ََْذ ٔ كٔيي يي چوفيل ٔ ييچوفيل ٔ ثبالفوِ‬
‫ًْبٌ ييآيل کّ آٌ يکي‪ .‬ييوىا يکي كٔ ثبه يٓوِ ْبي كيالم ها ػًلاً اّزجبِ گناّذ ‪ .‬ؽزي يکي اى يٓوِْبي فٕكُ‬
‫ها کق هكذ‪ .‬ايب َْل‪ .‬ثبى ييآٔهك‪ َّ ،‬رُٓب علذ‪ ،‬ثهکّ ًْبٌ کّ ييوىا كکو يي کوك اگو ثيبٔهك ؽَبة ييوىا ثب‬
‫کواوانکبرجيٍ اٍذ‪ .‬كيالم يي گلذ‪« :‬فٕة‪ ،‬ؽبال ثجيُيى چُل يي فٕاْيى‪».‬‬
‫ثؼل ييگلذ‪ ،‬چُل ييفٕاْل‪ .‬ييوىا ْى ًْبٌ ها ىيو نت يي گلذ‪ ،‬ؽزي َوِ ٍّ ٔ پُظ يب علذ چٓبه ها پيِپيِ‬
‫ييكيل ٔ ‪ٛ‬بٍٓب يُک ًْبٌ ها يي ََْزُل‪ٔ .‬هزي ْى ييوىا چْى ثَذ ثّ َوِ ٍّ ٔ چٓبه کّ يي فٕاٍذ كکو‬
‫کوك‪ ،‬كيالم گلذ‪ ٔ ٍّ« :‬چٓبه کّ َلاهك‪».‬‬
‫َلاّذ‪ .‬ييوىا گلذ‪« :‬هجٕل َلاهو‪ٕ ،‬جو کٍ رب اٍزکبٌ ثيبٔهو ‪».‬‬
‫عبي يٓوِْب ها ثّ فب‪ٛ‬و ٍپوك ٔ هكذ كٔ اٍزكبٌ آٔهك‪ .‬كيالم گكذ ‪« :‬يٍ كّ ثب ايٍ ًَيرٕاَى‪».‬‬
‫ييوىا يٓوِْب ها َگبِ کوك‪ ٍّ .‬کْزّ كاّذ ٔ كٔ ٍيـ کجبة ايٍ ‪ٛ‬وف ‪ .‬اكْبهُ ها ْى كيالم ثَزّ ثٕك ‪ .‬ييوىا‬
‫پوٍيل‪« :‬كٍذ کّ َيكي؟ »‬
‫كيالم ٍو ثبال کوك‪ .‬ييوىا كو‪ ٜ‬هيِ ثييِ ها يي كيل‪ .‬كيالم گلذ‪« :‬يب كه ٔاليذ ْٕا‪ٍ ،‬و ثوك ٔ ثبفذ ثبىي ًَيکٍيى ‪.‬‬
‫ّواكزي ييىَيى‪ .‬ثواي ًْيٍ کَي روهت ًَي کُل‪».‬‬
‫ييوىا هكذ ٔ يک اٍزکبٌ َّزي کٕچک آٔهك ‪ .‬اگو ْى ىْويبهي كاّذ رٕثّاُ ها ًَي ّکَذ‪ ،‬آٌْى ؽبال کّ آٌ‬
‫ػوهچيٍ رٕي يْزِ ثٕك ‪ .‬كو‪ ٜ‬يک ههپ يي فٕهك‪ًْ ،‬بٌهله کّ ىثبٌ ها ثَٕىاَل ٔ آكو ثلًٓل کّ رهـ اٍذ‪ ،‬ايب ثؼل‬
‫ًْبٌ يک منپ يي هكذ پبييٍ رب ييهٍيل ثّ َک َّذ پبُ ‪ .‬عؼلوُ ُْٕى ثب كفزوْب يکي ثّ كٔ ييکوك‪ .‬يکي ايٍ‬
‫‪ٛ‬وف ٔ يکي آٌ ‪ٛ‬وف چبكه فبَىثيهگ ها گوكزّ ثٕكَل ٔ گويّ ييکوكَل‪ .‬عؼلو ييگلذ‪« :‬يٍ ًَيكاَى‪ .‬ثّ اؽيبء‬
‫ييهٔيل‪ ،‬ثؤيل؛ ثّ ّت َْيُي ييهٔيل‪ ،‬ثؤيل‪».‬‬
‫کٕچٕلفبَى گلذ‪« :‬يٍ چ ِ کبه کُى؟ »‬

‫«يٍ کّ گلزى‪ ،‬رٕي ايٍ ّٓو ًّْء کبهگبْٓبي ىٔهاة ثبكي ٔ پبهچّثبكي ّجٓب رؼطيهُل‪ ،‬هٔىْب ْى اؿهت رؼطهيُل‪،‬‬
‫ؽزي ٔهزي ثوم َْذ‪ .‬كاله آىاكّبٌ کيا ثٕك کّ يٕاك فبو ٔاهك کُُل‪ .‬رٕنيلي يب كاهك‪ْ ،‬و چّ ثقٕاْيى ‪».‬‬
‫اگو اى ييوىا ييُّيلَل يي رٕاََزُل ثؤَل ًّْء ژ اکزٓب‪ ،‬هٍٔويٓب ها َـ َـ کُُل؛ کوک يب پْى ًّْء کالْٓب ها ثوييَل‬
‫رٕي ثوچّْبّبٌ‪ .‬کوٍزٓب ها ّم ٔ ثيهٕاهِ کُُل‪ ،‬إال ً ‪ ...‬کّ ييوىا گلذ‪« :‬الانّاالهللا‪».‬‬
‫گوكٌثهٕهي ثبى چواؽ ىكِ ثٕك‪ .‬پيواٍْ آٍزيٍ کٕربِ يقّ ثَزّ رُِ ثٕك ٔ يک هٔثبٌ آثي ْى گم کوكِ ثٕك عهٕ يقّ ‪.‬‬
‫كايُِ ْى ىييُّ ٍليل ثٕك ثب گهٓبي هيي آثي ‪ .‬هٔي چبهچٕه پّٕيلِ ثٕك ‪ .‬إال ً چبهچٕه َلاّذ ‪ .‬كٔ پبچّء چيٍكاه هٔي‬
‫ٍبهٓبُ کْيلِ ثٕك رب اى ىيو چبكه پيلا َجبُّل‪ ،‬يضم ‪ٛ‬بْوِء فٕكُ کّ ربثَزبَٓب كٔ پبچّ ثّ پبُ يي کْيل رب َجيُُل‬
‫کّ چييي َپّٕيلِ اٍذ ‪ .‬چٓبه کْزّ كاّذ‪ .‬كيالم ِ و يکي‪َٕ ،‬ثذ كيالم ثٕك ‪ .‬ييوىا گلذ‪« :‬اگو ثوكو‪ ،‬ثبيل ثؤي‬
‫ثوايى ثيبٔهي‪».‬‬
‫اٍزکبٌ ها ْى گناّزّ ثٕك ٍٔ‪ ٜ‬رقزّ َوك‪ ،‬گلذ ‪« :‬ايٍ ْى اٍزکبٌ کٕچک‪».‬‬
‫كيالم ‪ٛ‬بٍٓب ها هيقذ رٕي اٍزکبٌ َّزي اُ ٔ رکبٌرکبٌ كاك‪ًْ« :‬بٌ کّ أل َيذ کوكيل؟»‬
‫«انجزّ‪ ،‬ثبيل ثيبٔهيِ ‪».‬‬
‫«ػوٗ کوكو‪ ،‬چِو ‪ ٔ ».‬رن ََْذ‪ .‬گلذ‪« :‬پٌ اعبىِ ثلْيل فٕكو يٓوِ ْبو ها عبثّعب کُى‪».‬‬
‫ثب َٕک ؽهوّّلِء كيِ يٓوِ ها گوكذ ٔ رٕي اكْبه ييوىا گناّذ ‪ ٍّ .‬رب پُظ كيگو ْى كاّذ ‪ .‬إال ً ييوىا يبهً‬
‫ّل‪ .‬عؼلوُ ُْٕى ايو ٔ َٓي يي کوك‪« :‬فٕكربٌ ها فٕة ثپّٕبَيل ‪ .‬اى يٍ ييُّٕيل ّبني‪ ،‬چييي ثجٍكيل ثّ ٍيُّ ٔ‬
‫ايُياربٌ‪ .‬يگو ًَي كًٓيل چْى َبپبک ثبى ْى َْذ ‪».‬‬
‫‪ٛ‬ؼُّ ثيَل‪ .‬ثبيَذ ييثوك‪ .‬آٌ ٔهذ ييكاََذ چّ ثکُل‪ٔ .‬هزي َٕثزِ يي ّل‪ ،‬ثهُل يي گلذ رب َّ رُٓب كيالم ٔ‬
‫عؼلو‪ ،‬ؽزي كٔههْٕب کّ ثبالفوِ َوكزُل ثَُْٕل‪ ،‬فٕكُ ْى َوِ ها ثّ هٕل ٕبؽت ّوػ ثّ يلك هِٕء فيبل ٔ ك ه‬
‫ييبَّء فبَّء پيْيٍ يـي اؽ‪ٚ‬به ييکوك‪ًْ ،‬بٌ‪ٕٛ‬ه کّ كه يواهجزٓبُ ثّ ًّغ َگبِ يي کوك ٔ ثؼل چْى ييثَذ ٔ‬
‫َٕهُ ها اى كٔ چْى ثّ ههت يي ثوك ٔ آَغب آٌهله َگبِ يي كاّذ رب كه فياَّء ُٕٕثوي كنِ ّؼهّ ثکْل ٔ ًّْء‬
‫رُِ ها گوو کُل‪ .‬ييوىا ْى يُک يي ََْذ‪ٔ .‬هزي ْى َٕثذ كيالم ييّل يب پٕلفوكْب ها كه كٍزِ رکبٌ يي كاك‪،‬‬
‫يب َوْي ها ثهُل يي گلذ رب ثبى َُْيُل‪ .‬ثبالفوِ ْى ّْلهُ کوك‪ .‬ايب َْل‪ .‬أل عؼلو ٍؼو ‪ 111‬آيل‪ .‬هكزّ ثٕك هٔي‬
‫ػَهي ٔ اى ًْبٌعب َگبِ ييکوك ٔ چييي ييفٕهك‪ّ .‬بيل ْى كو‪ ٜ‬نت يي عُجبَل‪ ،‬يب إال ً ٔهك يي فٕاَل رب ييوىا رک‬
‫ثلْل‪ .‬كٔههْٕب ْى آيلَل‪ْ .‬و كٔ ػؤً ّلِ ثٕكَل ‪ًْ .‬بٌ کُبه كٍزِ ََْزّ ثٕكَل ٔ يضال ً يْٕبي ْى ها‬
‫چٓمگيٌ ييثبكزُل‪ًَ .‬يگناّزُل ‪ .‬کم ْى ييکْيلَل‪ .‬ييوىا يبىكِ يٓوِ فٕهكِ ثٕك ٔ ؽبال َٕثذ كيالم ثٕك کّ‬
‫ثُْيُل‪ََْ ،‬ذ ٔ ىك ‪ .‬ثؼل ْى هاؽذ فبَّ ْبيِ ها ثَذ‪ ،‬گلذ ‪« :‬اهثبة‪ ،‬ؽبال ييرٕاَي ثؤي‪ٍ ،‬و كبهؽ يضُٕي اد ها‬
‫ثقٕاَي‪».‬‬

‫ثؼل ْى فٕهك ٔ فٕهك‪ .‬ييوىا گلذ‪« :‬ايُٓب کّ ًَيگناهَل‪».‬‬
‫ثّ عؼلوُ گلزّ ثٕك‪ .‬عؼلو گلذ‪ًّ« :‬ب‪ ،‬اهثبة‪ ،‬يک چييي ثْٓبٌ ثگٕييل ‪ .‬کالِ يب كيگو پيِ ايُٓب پْى َلاهك ‪».‬‬
‫کالِْ ها ْى ثوكاّذ ٔ َْبٌ ييوىا كاك ‪ .‬كيالم ْى هاؽذ ييىك ٔ ْى ييفٕهك‪ .‬كٔههْٕب ثبىي ؽُبثُلاٌ كهآٔهكِ‬
‫ثٕكَل ٔ ْي ىثبٌ ييهيقزُل‪ .‬ييوىا كاك ىك‪« :‬ييهٔيل اى ايُغب‪ ،‬يب َّ؟ »‬
‫كٔههْٕب گويّکُبٌ هكزُل‪ .‬عؼلو أل گلذ‪« :‬اي هوثبٌ كُْذ‪ٍ .‬ويبٌ ها ثوكَل‪».‬‬
‫يُى يٍ چُل ثيبٔهو‪ ،‬ثوكِ او‪».‬‬
‫عؼلو صبَي ‪ٛ‬بٍٓب ها كه اٍزکبَِ هيقذ‪ ،‬گلذ ‪« :‬فٕة ييوىا‪ ،‬ؽبال ثگٕ ثت‬
‫ييوىا اى كُِْ پويل ‪« :‬كو‪ ٜ‬علذ ِّ‪».‬‬
‫ٍؼي ْى کوك كه ًْبٌ فياَّء فيبل َوِ كٔ ٔ ٍّ ها اؽ‪ٚ‬به کُل‪ ،‬ايب چْى کّ ثبى کوك‪ ،‬كيل يک علذ ِّ ٍٔ‪ٜ‬‬
‫نٕىي اٍذ‪ .‬كيالم ُْٕى اٍزکبٌ ها رکبٌ يي كاك‪ ،‬ييوىا گلذ‪« :‬كٍذ ثبالُ علذ ٍّ ييآٔهي‪ّ ،‬بيل ْى پُظ ٔ‬
‫چٓبه‪».‬‬
‫ايب كو‪ًْ ٜ‬بٌ علذ ِّ ها يي كيل‪ََْ .‬ذ‪ .‬هٔي نٕىي يک ِّ آيل ٔ آٌ يکي چوفيل ٔ چوفيل‪ ،‬يضم كوكوِ ٔ ايٍ‬
‫گّّٕ‪َ ،‬يكيک ؽهوّء كو يک ِّ كيگو َوِ ثَذ ‪ .‬ييوىا گلذ‪« :‬گوكزيِ‪ ،‬هجٕل َلاهو ‪».‬‬
‫عؼلو أل گلذ‪« :‬اگو ايٍ‪ٕٛ‬ه اٍذ‪ ،‬پٌ يٍ ْى كثّ يي آيى‪».‬‬
‫اگو علذ ِّ ًَيآٔهك‪ ،‬ويوىا ثب يک َوِ يک ٔ كٔ ثي هبثهيذ ييثوك‪ .‬گلذ‪« :‬رٕ ثؤ ٍو کبِگميبنياد‪».‬‬
‫«ًّْ ها کبِگميبني کوكو‪ .‬يُزظوو رب ايٍ علذ ِّ ثيبٔهك رب ثب ْى ثؤيى كَجبل ثلثقزي يبٌ‪».‬‬
‫عؼلو صبَي گلذ‪« :‬اهثبة‪ ،‬ثهُل ثگٕ يبهلًٔ‪ ،‬کّ ًْيٍ ؽبال ػوهچيٍ اى يْزذ يي پوك‪».‬‬
‫علذ ِّ آٔهك‪ .‬اٍزکبَِ ها ثٍٕيل ٔ گناّزِ هٔي ايٍ يکي نٕىي‪ ،‬گلذ ‪« :‬يبكد ثبّل اهثبة‪ ،‬اگو ًّب ثوكِ‬
‫ثٕكيل‪ ،‬اى پْذ کِٕ هبف ْى ثٕك‪ ،‬ثوايزبٌ يي آٔهكيِ‪».‬‬
‫ييوىا گهٕنّء گوك ٔ چَجُلِء رٕي گهٕيِ ها كؤ كاك ‪« :‬ؽبال چي َيذ کوكِ ثٕكي؟»‬
‫ىي چبَّء ييوىا ‪« :‬ىٔك ثبُ اهثبة‪ ٍّ ،‬رب اى آٌ رهقبُ ثلِ کّ‬
‫كيالم كٍزِ ها كهاى کوك‪ ،‬آٌ هله كهاى کّ كهٍذ هٍيل ه‬
‫فيهي فًبهو‪».‬‬

‫فصل پنجم‬
‫ييوىا رب ٕجؼ ػهيانطهٕع َقٕاثيل ‪ٕ .‬جؼ ْى کّ ؿَم ٔاعت کوك ٔ ًَبىُ ها فٕاَل‪ ،‬ثبى َزٕاََذ ثقٕاثل ‪ .‬روٍيل کّ ثبى‬
‫هىا ها َْبٌ ثلْل ٔ ثگٕيل ‪« :‬فٕكُ‬
‫ثبعي ثيبيل‪ ،‬فًيلِ ٔ ػٖبىَبٌ‪ ،‬ثؼل ْى كٍزي ثّ پْذ ثگيوك ٔ ثب ػٖبيِ يي‬
‫اٍذ‪ ،‬يٍ ثب چًْٓبي فٕكو كيلو ‪».‬‬
‫اى ٍو ّت يب ٕلاي کو ٔ کو يي آيل ٔ يب گبْي ايٍ ٔ گبْي آٌ النّء گِّٕ ها كَلاٌ يي ىكَل‪ٔ .‬هزي ْى اى عب پويل‪،‬‬
‫ُْٕى چييي يضم ىثبٌ‪ّ ،‬بيل اى ثٌ َوو ٔ نيي ٔ گوو ثٕك‪ ،‬ثو پٍٕذ گوكَِ يي کْيلَل ‪ .‬کَي َجٕك‪ .‬چ َل ثبه ْى کّ‬
‫كٍذ كهاى کوك ٔ چواؽ ها هٍّٔ کوك ٔ ًّْ عب ها گْذ کَي ها َليل ‪ًْ .‬بٌ ٍو ّت كکو کوكِ ثٕك کّ يکي آٌ‬
‫‪ٛ‬وف نؾبكِ‪ ،‬پْذ ثّ أ‪ ،‬فٕاثيلِ اٍذ ‪ .‬آَْزّ گلزّ ثٕك‪« :‬كوؿنوب!»‬
‫ًْيٍ‪ٕٛ‬ه هٕى ييکوك‪ْ .‬و كٔ پبيِ ها رٕي كنِ عًغ يي کوك ٔ يضم يک ثچّء رٕي كني يي فٕاثيل ٔ يلاو ْى ؽوف‬
‫ييىك‪ ،‬كه ٔ ثيكه‪ .‬يک عًهّ ْى ًَي گلذ کّ ٍو ٔ رّ كاّزّ ثبّل ‪ .‬گبْي ْى ثبعي ثبعي يي کوك ٔ هوثبٌ ٕلهّء‬
‫کَي ييهكذ‪ .‬ييوىا روٍيل کّ اگو رٕي ربهيکي هٔيِ ها پٌ ثيَل‪ ،‬ثبى كوؿ نوبُ ها ثجيُل‪ْ .‬و کٌ ْى کّ ثٕك ؽوف‬
‫ًَيىك‪ .‬چواؽ ها هٍّٔ کوك‪ .‬كٔربي كوؿنوب عب گوكزّ ثٕك‪ .‬چّ ثاليي ييفٕاٍزُل ٍوُ ثيبٔهَل؟ ثّ رٍ ؽالل يوكو کّ‬
‫ًَيرٕاََذ َگبِ کُل ‪ .‬هكذ كه ؽًبو ها ثبى کوك‪ .‬کَي َجٕك‪ .‬رٕي يَزواػ ْى کَي َجٕك ‪ .‬يک كه ْى ثّ كاالٌ‬
‫كاّذ‪ .‬هلم کوكِ ثٕك‪ ،‬اى ًْبٌ ٍو ثُل کّ كوؿ نوبُ ييگلذ‪« :‬يکي ًّْاُ ثّ ايٍ كه ٔه ييهٔك‪».‬‬
‫ثّ َْيًٍ ٔ آّپيفبَّ ْى ٍو ىك ‪ .‬كه هٔ ثّ پُظكهي ها ثبى کوك‪ٕ ٔ ،‬لا ىك ‪« :‬عؼلو!»‬
‫ٕلايي َيبيل‪ .‬ثّ اربم يؾًلؽَيٍ ٔ ُٕلٔهقبَّء آٌ ‪ٛ‬وف پُظ كهي كيگو َوكذ‪ ،‬كو‪ ٜ‬چواؿْبٌ ها هٍّٔ کوك ٔ ثبى ٕلا‬
‫ىك‪« :‬عؼلو!»‬
‫چييي ثّ رٍ کْيل ٔ کالِ پًْي يُگٕنّ كاهُ ها ثّ ٍو گناّذ ٔ اى ًْبٌ كه پُظكهي ثّ ايٕاٌ هكذ ‪ .‬ؽيب‪ٍ ٛ‬بکذ‬
‫ثٕك ٔ كو‪ ٜ‬كهفذ نقذ اَبه اى چواؽ ٍو ريو کٕچّ هٍّٔ ثٕك ‪ .‬ثّ كاالٌ ْى ٍو ىك‪ .‬پوكِء هٔي كه اَلهَٔي ها پٌ ىك ٔ‬
‫هلم ٍوك ثهژيکياُ ها ايزؾبٌ کوك ٔ ثبى كاك ىك ‪« :‬عؼلو!»‬
‫ک ثٕك ٔ ثٓبه ىيو پٍٕزّء فبک فق کوكِ ثٕك ‪.‬‬
‫ثّ ؽيب‪ْ ٛ‬ى هكذ‪ُْٕ .‬ى ثوف ثٕك‪ ،‬ايب ىييٍ َلٌ کْيلِ ثٕك ‪ْٕ .‬ا ٍت‬
‫ٍّ اربم رٕ كه رٕي ‪ٛ‬وف يـوة‪ ،‬اى ٔهزي ‪ٛ‬بْوِ ايُٓب فبَّ فويلَل‪ ،‬فبني يبَلِ ثٕك ‪ .‬يکي ها ثبيَزي ثيبٔهك‪ ،‬ؽلاهم‬
‫يک ىٌ ٔ ّْٕو‪ ،‬ايب ثيثچّ‪ .‬ثّ كٔ اربم رٕ كه رٕي ‪ٛ‬وف ََوك َگبِ ْى َکوك ‪ .‬کبُ ًْبٌعب ثبُّل‪ .‬ثّ اربم فٕاثِ‬
‫ثوگْذ‪ .‬پبنزُٕ ها کُل‪ ،‬ثقبهي گبىي كيٕاهي ها هٔي ىيبك گناّذ‪ ،‬ايب رب فٕاٍذ چواؽ ها فبيُٕ کُل‪ ،‬كيل ْو کٌ‬
‫ثٕك ايٍ ثبه پْذ ثّ ثقبهي فٕاثيلِ اٍذ ٔ پبيِ ها رب عبي ييوىا كهاى کوكِ اٍذ ‪َ .‬يذ ثّ عبي فٕك‪ ،‬ايب ثّ ؽالل‬
‫يوكو کّ ًَيرٕاََذ كٍذ ثگناهك‪ ،‬گلذ ‪« :‬کٕچٕلفبَى!»‬
‫ثبى کِو ٔ کِو فُلِ آيل ٔ يکي ْى پچپچ کوك‪ .‬ييوىا ثوگْذ‪ ،‬كه کًل كوؿ نوبُ ها ثبى کوك‪ .‬نجبٍٓبُ ها پٌ ىك ‪ .‬ؽزي‬
‫ََْذ ٔ يکي كٔ کْٕ ها عهٕ کْيل ‪ .‬ثبالفوِ ْى هكذ ٔ فى ّل ٔ ثّ ًْبٌ عب کّ كٔ پبي کْيلِاُ ها كهاى کوكِ‬

‫ٔي يبً يي آيل ٔ کَي ْى هيي ييفُليل‪ ،‬اَگبه‬
‫ثٕك‪ ،‬كٍذ ىك‪ .‬فبني ثٕك‪ .‬نؾبف ها ْى کّ پٌ ىك‪ ،‬کَي َجٕك ‪ .‬ايب ة‬
‫کّ كٍذ عهٕ كْبٌ ثگيوَل ٔ ثقُلَل ‪.‬‬
‫کبُ هكزّ ثٕك فبَّء ‪ٛ‬بْوِاُ‪ .‬عُٓى کّ ثّ ٕلب ييثبفذ‪ .‬يگو ايًٍّْ َجبفزّ ثٕك؟ ايٍ ْى کّ اى هًبه آفوُ ‪.‬‬
‫كيالم ٔ عؼلوُ ثب ْى هكزُل ‪ .‬عؼلو گلذ‪« :‬أل ثبيل ٍوي ثّ ىَٓب ثيَى‪».‬‬
‫كٔههْٕب َىي فٕاٍزُل ثًبَُل ‪ .‬نپاَبهي ييگلذ‪« :‬ثبثب‪ ،‬فٕاِْ ييکُى‪ .‬يب ايُغب رُٓب ييروٍيى‪».‬‬
‫آَٓب ْى هكزُل‪ .‬عؼلو ييگلذ‪« :‬چّ يؼُي ييكْل کّ ىٌ ثُْيُل ٔ ْي ىيو اثؤُ ها ثوكاهك؟ »‬
‫كيالم چًْک ييىك‪ .‬يؼهٕو ثٕك کّ ثوييگوكك‪َ .‬يى ٍبػذ ْى َْلِ ثوگْذ ‪ .‬آيلِ ثٕك كَجبل ٍليلآة ‪ .‬عؼلوُ‬
‫گلزّ ثٕك‪« :‬كو‪ ٜ‬ييوىا كاهك‪».‬‬
‫ييوىا گلذ‪« :‬فٕكد کّ ثهلي‪ ،‬ثؤ ثوكاه ‪».‬‬
‫ييكاََذ کّ ًَيهٔك‪ .‬ييوىا پوٍيل‪« :‬رٕ کّ ُْٕى ايُغبيي؟ »‬
‫َگبِْ ييکوك ٔ ثب نجّء کالِْ ٔه ييهكذ‪ .‬ييوىا رب ْو چّ ىٔكرو اى ّوُّ هاؽذ ّٕك‪ ،‬هكذ رٕي آّپيفبَّ ٔ ظوف‬
‫آعيم ها آٔهك گوكذ عهُٕ‪« :‬ثيب‪ ،‬فٕكد اَزقبة کٍ‪ ،‬ايب ثبالؿيوربً كو‪ًْ ٜ‬بٌ ٍّ رب ها ثوكاه ‪».‬‬
‫أل ٍّ رب ثوكاّذ‪ ،‬ثؼل ثبى ثبكايٓب ها ثب كٔ چُگِ ثّ ْى ىك‪ ،‬يکي كٔ رب ها ػٕٗ کوك‪ ،‬ثبالفوِ ْى ٍّ رب ثبكاو ثّ‬
‫ييوىا َْبٌ كاك‪ .‬ايب ييوىا يطًئٍ ثٕك کّ يکي كٔ رب ْى کق هكزّ اٍذ ‪ٔ .‬هزي ثبى ثوچّاُ ها ثّ كُٔ اَلافذ کّ‬
‫ثؤك‪ ،‬ييوىا گلذ‪« :‬ثجيُى‪ ،‬عؼلو‪ ،‬يؼُي اگو يٍ ثوكِ ثٕكو‪ ،‬ػوهچيٍ ها ثوايى يي آٔهكي؟»‬
‫أل َٕک ثبكايِ ها كَلاٌ ىك ٔ کؤچ کؤچ عٕيل‪ ،‬افى ْى کوك ٔ چْى ثَذ‪ ،‬ثؼل رُٓب چْى چپِ ها ثبى کوك ‪:‬‬
‫«يطًئٍ ثٕكو کّ ًَيثويل‪».‬‬
‫«گلزى‪ ،‬اگو‪».‬‬
‫«ثهّ كويٕكيل‪».‬‬
‫ثبى ْى كَلاٌ ىك‪« :‬يب يأمٌٔ َيَزيى ثجبىيى‪ ،‬آٌ ْى ثّ اْبني ايُغب‪».‬‬
‫هكذ‪ ،‬ايب ُْٕى ؿژ ٔ ؿٕژ ييکوك‪ٍْٕٓ« :‬بي ًّبْب کّ يکي كٔ رب َيَذ‪ ،‬اگو ٍو اّپقزو ها ْى ثوايزبٌ ثيبٔهيى‪ ،‬ثبى‬
‫ييگٕييل‪ ،‬ثؤ كَلاٌ ّيويِ ها ْى ثيبٔه‪ ،‬يضم ًْيٍ ثواكه ؽبرى ‪ٛ‬بيي فٕكيبٌ ‪ْ .‬و ٍبػذ يک چييي ٔ يبه ييکُل‪».‬‬

‫ثبالفوِ اى كه هٔ ثّ كاالٌ هكذ‪ .‬ييوىا كه ها هلم کوك‪ .‬ييكاََذ كبيلِاي َلاهك‪ .‬كوؿنوبُ كٍزّء کهيلْبُ ها‬
‫ييگناّذ رٕي عيت عهيوّ اُ‪ًّْ .‬ء چواؿٓب ها فبيُٕ کوك ٔ هكذ كهاى کْيل ‪ .‬ثبى ٕلاي کو ٔ کو ها کّ ُّيل‪،‬‬
‫كًٓيل َجبيل ثقٕاثل ‪ .‬اى رٕي کٕچّ ْى ٕلاي "کٕچّ رُگ ٔ ربهيکّ" ييآيل‪ .‬کِم ْى ييىكَل‪ .‬يکثبه ْى‪َٖ ،‬ق ّت ثٕك‬
‫کّ ثب ٔعٕك چهچواؽ هٍّٔ ٍوق‪ ،‬يضم رهُگوي کّ ثّ کبٍّء ثهٕه ثيَُل‪ ،‬يکي گلذ ‪« :‬ييوىا!»‬
‫چييي ْى کُبهُ‪ ،‬ىيو نؾبف‪ ،‬نٕنيل ‪ .‬ييوىا اى ًْبٌ ىيو نؾبف كٍزِ ها كهاى کوك کّ ثّ چييي فٕهك ‪ .‬ؽزًبً ػ‪ٕٚ‬ي اى‬
‫ثلٌ ثٕك کّ ايًٍّْ گوو ثٕك‪ .‬يضم ؽويو ْى َوو ثٕك‪َ .‬لًٓيل کّ کغبُ ثٕك ‪ْ .‬و چّ ْى كٍزِ ها عهٕ ٔ ػوت ثوك‪،‬‬
‫َلًٓيل‪ َّ .‬اَزٓبيي كاّذ ٔ َّ ؽزي اَؾُبيي ‪ .‬رب ْو عب كّ ييوىا كٍزِ ها يي ثوك ًْبٌ‪ٕٛ‬ه رقذ ثٕك ٔ گوو‪َ ٔ ،‬وو‬
‫يضم ؽويو‪ .‬ييوىا ثهُل ّل ٔ نؾبف ها پٌ ىك ‪ .‬کَي َجٕك‪ ،‬ايب ط اي کَي ثو كّک يبَلِ ثٕك کّ كٔ رب ْيکم كوؿ نوبُ‬
‫ها كاّذ‪ .‬ييكاََذ ا‪ٙ‬ـبس ٔ اؽالو اٍذ‪ ،‬ؽزي آٌ پن پن فُلِْبيي کّ ؽبال اى كٔه رب كٔهُ ييُّيل‪ ،‬يضم ايُکّ‬
‫ييچوفيلَل‪ ٔ ،‬اى ييبٌ فُلِ ْب ثبى يکي ْي ييگلذ‪« :‬ييوىا‪ ،‬ييوىا!»‬
‫َلًٓيل اى ثٕي ػٕك ثٕك يب اى رکواه ايٍ ًّْ ييوىا ييوىا کّ پهکٓبُ ٍُگيٍ ّل ‪ .‬فٕاة َجٕك‪ .‬ييكاََذ کّ ََْزّ‬
‫اٍذ ٔ ْو كٔ ىإَيِ ها ثّ ثـم گوكزّ اٍذ ‪ .‬ايب ثبى آَغب َجٕك‪ .‬يک عبيي ثٕك کّ ايُغب َجٕك‪ .‬كاّزُل پٍٕزِ ها اى ْو‬
‫‪ٛ‬وف ييکْيلَل‪ ،‬اَگبه ًّْء رُِ ها ثبكکِ يي کوكَل‪ .‬پٍٕذ پبيِ ْى َبٍٕه ثٕك‪ ،‬ثواي ًْيٍ ًَي رٕاََذ هاِ‬
‫ثؤك‪ّ .‬بيل ىيو ثبنِ ها گوكزّ ثٕكَل ٔ يي ثوكَل‪ ،‬يب ًْبٌ ثبك يي ثوكُ کّ كاّذ پٍٕزِ ها ههلزي اى رٍ علا‬
‫ييکوك‪ .‬ثؼل ْى ًْبٌ ثبك پوكِ اي ههًکبه ها پٌ ىك ٔ ييوىا كيل کّ عؼلوُ ثو ٍکٕيي ٍُگي کّ كو‪ ٍّ ٜ‬پهّ‬
‫ييفٕهك ََْزّ اٍذ‪ .‬يک کالِ ثٕهي ْى ٍوُ ثٕك کّ وَگٕنّ اُ ييهٍيل ثّ ٍوق ‪ .‬كٍزِ ها ْى كهاى کوكِ‬
‫ثٕك رب ىيو چبَّء ييوىا‪ .‬ييوىا ًَي فٕاٍذ كٍذ ثجٍٕل ‪ .‬يکؤِ ثٕك‪ .‬ايب ثٍٕيل ٔ ؽزي ثّ ‪ٙ‬وة ًْبٌ ثبك يب ًْبٌ‬
‫كٍزٓب کّ ييآٔهكَلُ ثو فبک اكزبك‪ .‬كٍزي ْى پٌ کهّاُ ها گوكذ ٔ پٕىِ اُ ها ثّ فبک يبنيل ‪ .‬چّ كبيلِ كاّذ‬
‫کّ كکو کُُل َجٍٕيلِ اٍذ‪ ،‬ؽزي اگو ييوىا يي گلذ ثّ اعجبه ثٕكِ اٍذ؟ ايٍ ‪ٕٛ‬ه کّ ؽبال فٕكُ ها ييكيل ثّ فبک‬
‫اكزبكِ ثٕك‪ .‬ثٕي کبْگم ْى يي آيل‪ .‬ثبى عبي ّکوُ ثبهي ثٕك کّ ُْٕى فبک َْذ ‪ّ .‬بيل ْى فٕاٍذ چييي ثگٕيل ‪.‬‬
‫َجبي اهواه کُل‪ ،‬ؽزي اگو كه يک يغهٌ ثبّل ‪.‬‬
‫ك‬
‫پٌ ربىيبَّاُ ىكِ ثٕكَل‪ ،‬اى هٔي نجبً ‪ .‬ييكاََذ ْو ‪ٕٛ‬ه َْذ‬
‫پٌ چٓبه ّبْلّبٌ کغب ثٕك؟ گيوو کّ عؼلوْبُ كٔ رب ثبُّل ٔ ىَٓب ْى يکي ‪ .‬كٔ ىٌ ػبهم ٔ ثبنؾ كيگوّبٌ کٕ؟‬
‫كٔههْٕب کّ ؽَبة َجٕكَل‪ .‬ؽبکى كيٕاٌ ثهـ ْى کّ ثبّل ًَي رٕاَل‪ ،‬کّ ثبعي آيل عهٕ‪ ،‬ثب کًو فًيلِ ٔ ػٖب ثّ‬
‫كٍذ‪ًْ ،‬بٌ‪ٕٛ‬ه کّ ثٕك‪ ،‬كٍزِ ها ْى ًْبٌ ‪ٕٛ‬ه ثّ پْذ گناّذ ٔ ثب َٕک ػٖب ثّ ييوىا اّبهِ کوك ‪« :‬فٕكُ‬
‫اٍذ‪ ،‬يٍ ثب چًْٓبي فٕكو كيلو ‪ .‬كوؿنوب ًَيفٕاٍذ‪ ،‬ايب ايٍ ‪»...‬‬
‫ثؼل ْي گلذ ايٍ ٔ ٍوكّ کوك‪ .‬پٌ ؽبال ًْيٍ يبَلِ ثٕك کّ ثب آة ٔ ٍله ٔ کبكٕه ٔ ؽزي آة پبک ؿَم ثکُل ٔ کلٍ‬
‫ثپّٕل ٔ فٕكُ ثبيَزل رب ًْيٍ عب‪ ،‬عهٕ عؼلوُ‪ ،‬أ ها اى َٕک پب رب ؽل هاٌ كه ايٍ فبک ككٍ کُُل؟ چْى گْٕك ‪.‬‬
‫يؼُي ًّْء ايُٓب انوبي فيبل ثٕك؟ ربىِ أ کّ يغوك ثٕك كيگو چوا ؽل ىَبي يؾٍٖ ها يي فٕاٍزُل عبهي کُُل؟ آٌ ‪ٕٛ‬ه‬
‫کّ عؼلوُ ََْزّ ثٕك اَگبه ؽبعي كيؤى ها ؽبکى کوكِ ثٕكَل‪ .‬كيگو رب ٕجؼ ػ ري چْى ثو ْى َگناّذ ‪ًّْ .‬اُ‬
‫ْى ٍؼي کوك ثّ چييي َگبِ کُل‪ ،‬يضم ًْبٌ ّجٓبي چٓهّ اُ‪ .‬يکثبه ْى آٌهله ثّ چهچواؽ َگبِ کوك کّ كيل نُگو‬
‫ثوكاّذ‪ٕ .‬لاي ثّ ْى فٕهكٌ آٔييِ ْبُ ها ْى ُّيل‪ .‬ثبالفوِ ْى ٕجؼ ّل‪ .‬ثهُل ّل‪ٍ .‬وُ گيظ ييهكذ‪ .‬چوا ايٍ‬
‫ثالْب ها ثّ ٍو أ ييآٔهكَل؟ رب چبي كو ثکْل‪ ،‬ؿَم ٔاعت کوك ٔ پٌ اى رْٓل ٔ ٍالو گلذ ‪« :‬فلايب‪ ،‬فلأَلا‪،‬‬
‫ييثيُي ٔ ييگناهي؟ »‬

‫ثؼل ْى پيْبَي ثو يٓو گناّذ ٔ گويّ کوك ‪ٔ .‬هزي ٍغبكِاُ ها عًغ يي کوك‪ٍ ،‬غبكِء عؼلوُ ها ْى كيل ‪ .‬يک‬
‫ٔعت ػوترو اى أ ايَزبكِ ثٕك‪ .‬ييوىا هكذ رٕي آّپيفبَّ‪ .‬ىَِ چّ ػوهي کهكِ ثٕك کّ آّپيفبَّ ها گلزّ ثٕك ًْيٍ‬
‫عب ثَبىَل‪ .‬كو‪ٍ ٜ‬و يَزواػ ٔ ؽًبو عو ٔ يُغو كاّزُل ‪ .‬ايب ثبالفوِ ؽوكِ ها پيِ ثوك ‪ٔ .‬هزي ييوىا اى ٍلو ػزجبد‬
‫ثوگْذ كيل کبه فٕكُ ها کوكِ اٍذ‪ .‬ثواي ييوىا كو‪ًْ ٜ‬يٍ يبَلِ ثٕك کّ كه ٔ كهيچّ ْب ٔ آيُّْبي ٍُگي‬
‫گّٕٕاهِْب ها ثجوك كه كکبَِ ٔ ثّ چُل ؿبى ثلؤّل‪ .‬ؽبال كو‪ًْ ٜ‬بٌ پُظكهي يبَلِ ثٕك ‪ٛ .‬بْوِ ٔ ٕليوّاُ ْى‬
‫چْى ثّ هاِ ثٕكَل رب کي ًّْ ها ثکٕثُل ٔ ِّ كٍزگبِ اىّبٌ كه ثيبٔهَل ‪ .‬ايٍ ْى اى عؼلوُ کّ كِ ثيَذ ربيي‬
‫کيَّ هٔي يبّيٍ هفزْٕيي كه كٔ ٕق چيلِ ثٕك کّ ييوىا ثجيُل كاهَل کبه يي کُُل رب أ ٍو پيوي ثّ اكالً َيلزل ‪.‬‬
‫کالِ ٕلاهري اُ ها ْى گناّزّ ثٕك كهٍذ ٍٔ‪ ٜ‬ييي آّپيفبَّ کّ اَگبه کوک نجّء ايٍ ‪ٛ‬وكِ هيقزّ ثٕك ‪ .‬ييوىا گلذ‪:‬‬
‫«عؼلو‪ ،‬چوا کالْذ ايٍ‪ٕٛ‬ه ّلِ؟ »‬
‫أل هكذ هٔي يبّيٍ هفزْٕيي ََْذ ‪ .‬چُل کيَّ ها ْى ٍجک ٔ ٍُگيٍ کوك ٔ کُبه گناّذ ‪« :‬پٌ ثبالفوِ‬
‫يزٕط ِ ّليل کّ كاهك چّ ثاليي ٍو يٍ يي آيل؟»‬
‫«يؼُي چّ؟»‬
‫ثّ کالِ‪ّ ،‬بيل ْى ثّ ف‪ ٜ‬ثبهيک ٔ ٍليل نجّء آٌ اّبهِ کوك ‪ًْ« :‬يٍ كيگو‪ .‬ييثيُيل‪ ،‬ايب َّ اَگبه کّ كيلِ ايل‪».‬‬
‫ييوىا‪ ،‬رب ؽوكي َيَل‪ ،‬كٔ ٍّ يٕيي اى ٍٕهاؿ ثيُي اُ کُل‪ ،‬ؽزي النّء گُٕ فٕكُ ها کْيل ‪ .‬عؼلوُ ًَيكيل‪.‬‬
‫ٍْٔى ثّ کالِْ َگبِ يي کوك‪ ،‬آِ ْى کْيل‪« :‬يب اْم ْٕا‪ ،‬اهثبة‪ ،‬فيهي ٔهذ اٍذ كًٓيلِ ايى کّ ْو چّ ثّ ىثبٌ‬
‫آيل‪ ،‬ثّ ىيبٌ آيل؛ چٌٕ ثّ هٕل يب اٍى ًْبٌ يًَي اٍذ ‪ .‬ايب ًّبْب‪ ،‬يضال ً فٕك ًّب‪ ،‬اى ثٌ چًْزبٌ ثّ كٍذ‬
‫رٕهيَزٓب ثٕكِ رب كٔ رب رکّ ػزيوّ اىربٌ ثقوَل‪ ،‬يبكربٌ هكزّ کّ يک هٔىي ‪»...‬‬
‫ييوىا ٍوكّ کوك‪ ،‬النّء ايٍ يکي گِّٕ ها ْى کْيل ‪ .‬اگو ثقٕاْل اى عُگٓبي ٕهيجي ّؤع کُل چي؟ ثبى ٍوكّ کوك ‪.‬‬
‫عؼلو ْى ٍوكّ کوك‪ ،‬ثؼل ٍو ثهُل کوك ٔ ثب كٔ چْى ثَزّ ثب ؿژ ٔ ؿٕژ گلذ ‪« :‬فالّٕ‪ ،‬اهثبة‪ ،‬ػًم كوع ثو َيذ‬
‫اٍذ‪ ،‬يضال ً َيذ ىَب ًْبٌ ىَبٍذ؛ کبكي اٍذ يکي كکوُ ها ثکُل رب ىَبکبه ثْٕك ‪ٔ .‬اي ثّ ٔهزي کّ كيگو َگبِ کُل‪ ،‬يب‬
‫فلاي َبکوكِ کبهُ ثّ يجبّود ثب ؽالل يوكو ثکْل ‪».‬‬
‫ييوىا اى ىثبَِ كه هكذ ‪« :‬کهّاو ثبك کوك‪ ،‬عؼلو‪ ،‬ؽوكذ ها ثيٌ‪».‬‬
‫عؼلو چْى هاٍزِ ها گْٕك ‪« :‬ثهّ‪ ،‬ييثيُى‪ .‬گبْي ْى يٍ ًْيٍ‪ٕٛ‬ه ييّٕو‪ ،‬ثقٖٕٓ ٔهزي كٔههِٕ ا ثب ْى‬
‫يکثُل ؽوف ييىَُل‪ ،‬ييكًٓى کّ کهّاو كاهك ثبك ييکُل‪ ،‬يضم ؽبال کّ پْى کالِ يٍ نؾظّ ثّ نؾظّ ثيْزو‬
‫ييهييك‪ .‬أل َلًٓيلو کّ چوا‪ ،‬ثؼل کّ كيلو ؽًبو هكزّ ايل يب إال ً ثي ٔ‪ ٕٙ‬ثّ ًَبى ايَزبكيل كيلو ‪»...‬‬
‫ثّ عبيي كه ًَل پبي هاٍزِ اّبهِ کوك ‪« :‬آٌ َّزى كاهك وي فبهك‪ .‬فٕة‪ ،‬كيگو كًٓيلو‪ .‬أنِ انجزّ فبَى ثيهگ كيل‪.‬‬
‫رٕي ىٔهاةثبكي ٍزبهِ كاّذ َـ کالف يي کوك‪ .‬کٕچٕلفبَى‪ ،‬يب ثّ هٕل ًّب‪ ،‬گوكٌ ثهٕهي َجٕك ‪ .‬گلزى‪ :‬کياٍذ؟ اّبهِ‬

‫کوك ثّ کالْى کّ‪ ،‬اى فٕكد ثپوً‪».‬‬
‫«ؽبال کغب َْزِ؟»‬
‫«ًّب اهثبثيل‪ ،‬اى ًّب ثبيل پوٍيل ‪».‬‬
‫«فغبنذ ثکِ‪ ،‬وهك ‪».‬‬
‫«چوا يٍ‪ ،‬اهثبة؟ آٌ ىٌ ثبيل فيانذ ثکْل ‪ .‬ربىِ أ چوا‪ ،‬ىَٓب ‪ٙ‬ؼيقاَل‪ ،‬يوكْب يوٖوَل‪ْ ،‬و کٌ کّ ايٍ ثال ها ٍو يٍ‬
‫آٔهكِ يوٖو اٍذ‪».‬‬
‫ثّ کالِ اّبهِ ييکوك‪ .‬ثّ إطالػ ٕبؽت کزبة کالِ ٕلاهري اُ يَقو أ ثٕك کّ کوکٓبُ گوِ ثّ گوِ يي هيقذ‪.‬‬
‫ييوىا َگبِْ کوك‪ .‬كٍذ ىيو چ اَّ گناّزّ ثٕك ٔ ثّ ييوىا َگبِ يي کوك‪ .‬رب يجبكا ثبى كنِ ثزوکل‪ ،‬گلذ ‪« :‬ثجيُى عؼلو‪،‬‬
‫علي ييگلزي کّ يکٖل ٔ ثيَذ ٍبل اٍذ کّ ؽکٕيززبٌ ٍهطُزي َيَذ؟ »‬
‫پوي ىيو گويّ ىك‪ ،‬ايب ؽجبثي كه کبه َجٕك‪ .‬ييوىا گلذ‪« :‬ثب رٕ ثٕكو‪ ،‬عؼلو‪».‬‬
‫چُگ كه ثبكّْبي ؽزًبً ثبكزّء پْذ ٍوُ ىك‪ ،‬گلذ‪« :‬ؽوف رٕي ؽوف يي آٔهيل رب يٍ كوايّٕى ثْٕك کّ ايُٓب‬
‫ًْيٍ‪ٕٛ‬ه كاهَل ييهييَل؟»‬
‫«َّ‪ ،‬كو‪ ٜ‬فٕاٍزى ثلاَى ‪».‬‬
‫َلَِ ها رٕ كاك‪ ،‬يب ّبيل گويّ اُ ها فٕهك‪ٍ .‬و ٔ ٍيُّ هاٍذ کوك‪ .‬يک ثبكّء يٕيِ ها ْى ثّ چُگ ؽهوّ يي کوك‪:‬‬
‫«يب يأمٌٔ َيَزيى ََجذ ثّ گنّزّ ْب كثّ ثيبييى‪».‬‬
‫ييوىا فُليل‪« :‬كًٓيلو‪ ،‬پٌ عًٕٓهي اٍذ ‪».‬‬
‫«يگو كيٕاَّايى کّ يکي ها اَزقبة کُيى رب ِّ يب ؽزي چٓبه ٍبل ْي ثُْيُيى ٔ ؿّٖ ثقٕهيى کّ چّ ؿهطي‬
‫کوكيى؟»‬
‫«فٕة‪ًْ ،‬يٍ ثواكه ؽبرى ‪ٛ‬بييربٌ چطٕه ؽبکى ّل؟ »‬
‫«فٕكيبٌ فٕاٍزيى‪ ،‬ؽبال ْى ْو ٔهذ ثقٕاْل ثبى هأي يي آٔهك‪ .‬يؼهٕو اٍذ‪».‬‬
‫«علاً اًٍِ ثواكه ؽبرى ‪ٛ‬بيي اٍذ؟ »‬

‫«َّ‪ ،‬نوجِ ايٍ اٍذ‪ ،‬يضم ًْيٍ كيالم ‪».‬‬
‫ٕلاي ٍوكّاي آيل‪ .‬كيالم ثٕك‪ .‬ثوچّاي ثو كُٔ كاّذ‪َ ،‬لٌ َلٌىَبٌ ثو ىييٍ گناّذ ‪ .‬کهيچّ ٔ ثؼل هجبيِ ها پٌ‬
‫ىك ٔ کيَّْبي آٔيقزّ ثّ ؽهوّؽهوّْبي کًوثُلُ ها َْبٌ كاك ‪« :‬ايُٓب ها کغب ثگناهو؟ »‬
‫اى ييوىا ًَيپوٍيل‪ .‬عؼلوُ گلذ‪« :‬اى اهثبة ثپوً‪ًْ ،‬يٍ ‪ٕٛ‬ه کّ ًَيّٕك ايُٓب ها پقِ ٔ پال کوك‪ ،‬آٌ ْى ايٍ كو‬
‫ػيلي‪».‬‬
‫ييوىا گلذ‪« :‬كو‪ ٜ‬رٕي کًل ىٌ يٍ يأمٌٔ َيَزيل ثگناهيل ‪».‬‬
‫«َزوٍيل‪ ،‬اهثبة‪ .‬يب‪ ،‬اْم ْٕا‪ ،‬چًًْبٌ پبک اٍذ ‪ .‬رٍ يوكِْب ها ًَينوىاَيى‪».‬‬
‫ييوىا گلذ‪« :‬ط ػلو‪ ،‬هاٍذ ثگٕ‪ ،‬ؽلاهم اؽ‪ٚ‬به اهٔاػ کّ ثهلي؟»‬
‫«يٍ؟»‬
‫اى ثبالي يبّيٍ هفزْٕيي نـييل ٔ اكزبك پبييٍ ‪ .‬آِ ٔ َبنّ ْى کوك‪ .‬ييّهيل‪ .‬گلذ‪ّ« :‬هى کوكيل‪ ،‬اهثبة‪ .‬كػب کُيل کّ‬
‫كو‪ ٜ‬هگثّهگ ّلِ ثبّل‪ ،‬اگو َّ ثّ هبٌَٕ يب ثبيل هٖبٓ ّٕيل ‪».‬‬
‫ّالٌ هكذ‪ .‬كيالم ْى ىيو ثبنِ ها گوكزّ ةٔك‪ٕ .‬لاي ؿژ ٔ ؿٕژ ُْٕى يي آيل‪« :‬ايٍىا پَوو‪ ،‬ػلانذ کيا ثٕك؟ کٕ رب‬
‫اؽکبو يب ها افزواع کُُل‪».‬‬
‫ييوىا كيگو يؼطم َکوك ‪ٕ .‬جؾبَّ فٕهكِ ٔ َقٕهكِ هاِ اكزبك ‪ .‬أل رٕي ؽًبو كه عؼجّء کًکٓبي أنيّ کپَٕنٓبُ ها پيلا‬
‫کوك‪ .‬پُظ ٍبل ثٕك کّ ًَيفٕهك‪ .‬كکزو‪ ،‬ؽبال يبكُ َجٕك کي‪ ،‬گكزّ ثٕك يؼغيِ يي کُل‪ .‬ثب ؽالل فٕكُ کّ‬
‫ًَيفٕاٍذ‪ .‬ثب كوؿنوبُ کّ كيگو فٕاْو ٔ ثواكه ّلِ ثٕكَل ‪ .‬ايب‪ ،‬فٕة‪ ،‬ييفٕهك‪ .‬فلا ها چّ كيلِاي؟ ؽبال ْى ثّ‬
‫اييل فلا فٕهك‪ .‬رب ظٓو ْى كٔ ََقّء فطي فويل‪ .‬كٔ ًَکلاٌ كؤفذ ٔ يک كٍذ اٍزکبٌ ٔ َؼهجکي ‪ .‬ثّ يک فبَى‬
‫چْى ييْي ْى ِّ ةّوبة نؼبثي كؤفذ ‪ .‬ييوىا كٔ ثبه ىيو نجي ثّ ّيطبٌ هعيى نؼُذ كوٍزبك ٔ يک ثبه ْى ْو‬
‫چٓبه اَگْزِ ها الي کْٕ كفهِ گيو كاك رب يجبكا كٍذ كهاى کُل ٔ نپ ؽالل يوكو ها ثگيوك کّ إال ً ًّْ اُ‬
‫پيْکِ‪ .‬يک ههيبٌ پبيّ ثهٕه ْى كؤفذ ‪ٍ .‬و ههيبٌ ٍُگي َلاّذ ‪ ٍّ .‬ؽوّء چيُي ْى كؤفذ کّ کهي ٍٕك کوك‪.‬‬
‫يکياُ يٕ كاّذ‪ُّ .‬بً ثٕك ٔ ًْيٍ ػٖو ؽزًبً يي كًٓيل‪ .‬ثؼل اى َبْبه كه كکبٌ ها پبييٍ کْيل ٔ هكذ رٕي پَزٕ‬
‫يک ٍبػزي فٕاثيل‪ْ .‬يچ فٕاة َليل‪ .‬كاّذ ثّ فيو ييگنّذ‪ .‬پٌ فيبل َلاّزُل گوكٌ ثهٕهياُ ها ٍُگَبه کُُل ‪.‬‬
‫ايب ثؼلاىظٓو يبكه هٍزى آيل ‪ .‬هٍزى ها ْى آٔهكِ ثٕك‪ .‬پب ثيؤٌ كاّذ‪ََ .‬قّء كٔ كکزو ها ػًم کوكِ ثٕك ‪ .‬ييوىا يْزوي‬
‫كاّذ‪ .‬ىٌ ٔ يوكي كٔ رب پوكِء ههًکبه إلٓبٌ يي فٕاٍزُل کّ ًّْ اُ ثزّعوّ ثبّل‪ .‬كاّذ‪ ،‬ايب گلذ‪ْ ،‬لزّء ثؼل‬
‫ٍوي ثيَُل رب ثوايْبٌ پيلا کُل ‪ٔ .‬هزي هكزُل‪ ،‬يبكه هٍزى گلذ ‪« :‬يٍ ثؼل كکوُ ها کوكو‪ ،‬كيلو ًّب ييفٕاٍزيل يٍ‬
‫ها اى ٍوربٌ ثبى کُيل‪».‬‬

‫ييوىا كيگو اَگْزٓبيِ ها رٕي كفهِ گيو َلاك‪ ،‬گلذ ‪« :‬فٕة؟»‬
‫عبي كفزو ييوىا ثٕك‪ ،‬گم ٔ گوكٌ ْى ًَي آيل‪ ،‬ايب‪ ،‬فٕة‪ ،‬نجٓبُ ههِٕ اي ثٕك‪ .‬يؼُي ؽبال کّ پيو ّلِ ثٕك كاّذ اى‬
‫ىييٍ ٔ آًٍبٌ َؼًذ يي ثبهيل؟ ىٌ گلذ‪ًّ« :‬ب عبي پله يٍ ِ ٍزيل ‪».‬‬
‫«يکلكؼّ ثلويبييل‪ ،‬پلهثيهگ ‪».‬‬
‫هٍزى الؿورو ّلِ ثٕك ٔ كٔ يوكيک ٍيبِْ يلاو كه چًْقبَّ يي كٔيل‪ .‬ييوىا گُٕ كاك‪ٕ .‬لايي ًَيآيل‪ .‬ثّ عبيي‬
‫ثوًَيفٕهك‪ٛ .‬هًَي ييَّٕذ ٔ ييكاك هٔي ّکى ثچّ يب هٔي ّکى فٕكُ ثجُلَل ‪ .‬رهويٍ‪ ،‬ػهًبي عليل ْى‬
‫گلزّاَل‪ ،‬يإصو اٍذ‪ .‬ايب فٕكُ ا‪ًٛ‬يُبٌ َلاّذ ‪َ .‬بگٓبٌ ٕلاي رهُگوي ُّيل‪ ،‬ثّ يک نگٍ يَي ثٕك‪ٕ .‬لاي گويّاي‬
‫ْى ييآيل‪ .‬گلذ‪« :‬يٍ چّ کبه ييرٕاَى ثکُى؟ يگو اى ؿيت يلكي ثوٍل ‪».‬‬
‫ُّيل‪« :‬فغبنذ ثکِ‪ ،‬يوك ‪ .‬کٕچٕلفبَى ثٌ َجٕك‪ ،‬ؽبال يي فٕاْي ايٍ يکي ها ْى ثيٍيود کُي‪».‬‬
‫فبَىثيهگ ثٕك‪ ،‬كو‪ ٍّ ٜ‬گهٕنّ ثٕ ك کّ هٔي ْى ٍٕاه کوكِ ثبُّل ٔ ىيو ثيهگزويٍ گهٕنّ كٔ ّبفّء ٍليل ثٕك کّ ثّ‬
‫رُبٍت ٍّ گٕي ثبالرُّ كٔ ٍزٌٕ ٍليل ثٕك کّ ثّ کلِ عيو پبُّّ ُٕبهي فزى يي ّل‪ٕ .‬لاي گويّ ثهُلرو ّلِ‬
‫ثٕك‪ .‬ييوىا گلذ‪« :‬چْى‪ ،‬فٕاْو‪».‬‬
‫كٍذ كهاى کوك ٔ ًْيٍ‪ٕٛ‬هي کزبثي اى هلَّ ثوكاّذ‪ ،‬يکي اى ْىاٌ كٔ ََقّء فطي ثٕك کّ ٕجؼ فويلِ ثٕك ‪:‬‬
‫«ًْيٍ ؽبال كهٍزِ ييکُى‪ .‬كو‪ًّ ٜ‬ب كٔ كهيوّ رْويق ثجويل رٕي پَزٕ ‪».‬‬
‫پزّء چبكه ها عهٕ نجٓبي ههِٕاياُ گوكذ‪« :‬ثبى کّ ّؤع کوكيل؟»‬
‫«َّ‪ ،‬ثّ علو‪َ ،‬ظوي َلاهو ‪ .‬ربىِ فٕكربٌ کّ ييثيُيل‪ ،‬اى يٍ گنّزّ اٍذ ‪ .‬عبي پلهثيهگ ًّب َْزى ‪».‬‬
‫ُّيل‪« :‬كٍذ ثّ كٍذ َکٍ‪ ،‬ييوىا‪ ،‬کٕچٕل فبَى ها ييفٕاُْل ٍُگَبه کُُل ‪».‬‬
‫ىٌ َگبِْ ييکوك‪ .‬ييوىا گلذ‪َ« :‬زوٍيل فبَى‪ٍُ ،‬گَبهربٌ ًَي کُُل‪».‬‬
‫ثچّ َبگٓبٌ ىيو گويّ ىك‪ ،‬ثّ عبيي ْى اّبهِ يي کوك‪ .‬ىٌ گلذ‪« :‬چي ّلِ؟ يؼٖٕيّ پيِ يوگذ ثْٕك‪ .‬يکلكؼّ‬
‫چّاد ّل؟»‬
‫ييوىا ثهُل ّل ٔ ثّ ًْبٌعب َگبِ کوك کّ ثچّ ُْٕى اّبهِ يي کوك‪ .‬كٔههْٕب‪ ،‬هٔثّهٔي ْى‪ ٔ ،‬ثو نت پيْبة كاَي ثوَغي‬
‫ََْزّ ثٕكَل‪ .‬كو‪ ٜ‬يکي گويّ ييکوك‪ ،‬آٌکّ چبكه كاّذ‪ .‬علذ هٔثّهُٔ يبيٕي كٔ رکّ رُِ ثٕك‪ ،‬کّ اگو رٕي‬
‫يغهّْبيي ثٕك کّ يؾًلؽَيٍ گبْي يي كوٍزبك‪ ،‬ؽزًبً ًّْعبُ ها يبژيک ييکْيلَل ‪ .‬ؽن كاهَل کّ ثکُْل‪.‬‬
‫ثؼيل َيَذ کّ يب ْى افزواع کُيى ‪ّ .‬کًِ ثوآيلِ ثٕك‪ّ ،‬بيل ْى إال ً ثبكُ کوكِ ثٕك ‪ .‬پيْبةكاٌ ها ْى رکبٌ‬

‫ييكاك‪ ،‬إال ً االکهُگ ييکوكَل‪ .‬ييوىا گلذ‪« :‬ثلويبييل‪ ،‬يؼٖٕيّ فبَى ‪ .‬يؼطم َکُيل ‪ .‬ييثيُيل کّ چّهله کبه ٍوو‬
‫هيقزّ اٍذ‪».‬‬
‫فبَىثيهگ عيؾ ىك‪ .‬كٍذ ٔ ثبل رکبٌ ييكاك‪ .‬ػغت ّالرّاي ثٕك ! ؽزي فى ّل ٔ کلِ پبُّّ ُٕبهي ها كهآٔهك ٔ آيل‬
‫عهٕ‪ .‬آيلِ ثٕك عهٕ کّ چّ ثکُل؟ كاك يي ىك‪« :‬ػو‪ ّٙ‬کّ َلاهيل‪ ،‬كو‪ ٜ‬چْى ٔ كنزبٌ يي كٔك‪».‬‬
‫ييوىا ثبىٔي يؼٖٕيّ ها گوكذ ٔ ثّ ‪ٛ‬وف پَزٕ ْهِ كاك ‪َ« :‬زوٍيل‪ ،‬چًْٓبيى ها يي ثُلو‪ًَ .‬يگناهو چًْى ثّ رٍ‬
‫ٔ ثلَزبٌ ثيلزل‪ .‬كوٗ کُيل هكزّايل كکزو ىَبٌ‪ .‬رب چْى ثّ ْى ثيَيل رًبو يي ّٕك‪».‬‬
‫ثؼل ْى رٕي کْْٕبيِ ها گْذ يک َي پيلا کوك ٔ رواّيل ‪ .‬فبَىثيهگ ُْٕى عيؾ ييکْيل ٔ ٍؼي يي کوك اى‬
‫هلَّْب ثبال ثيبيل‪ ،‬ييگلذ‪« :‬ثگناه كٍزى ثٓذ ثوٍل ‪».‬‬
‫ييوىا ثبالفوِ ههًلاَِ ها پيلا کوك‪ ،‬ف‪ ٜ‬کِ ٔ ههًٓبي َي ٔ ههًزواُ ٔ كٔاد نيوّ كاه ْى كاّذ‪ .‬يوکجِ ؽزًبً‬
‫فْک ّلِ ثٕك‪ .‬چُل عٕه ههى هيي ٔ كهّذ ْى كاّذ ‪ .‬اگو يْزوي ثبى ثّ رٕهُ يي فٕهك اى آَٓب ْى ييرٕاََذ‬
‫اٍزلبكِ کُل‪ .‬هكذ ثّ پَزٕ ٔ كه ها اى رٕ هلم کوك ‪ .‬ىٌ هٔي َيًکذ ٔ ثب كٔ چْى ثَزّ كهاى کْيلِ ثٕك ‪ .‬نجقُل يي ىك‪.‬‬
‫ييوىا اى کزوي آة رٕي كٔاد هيقذ ‪ .‬ثچّ ََْزّ ثٕك ٔ ثب يک كٍزّ کهيل ثبىي يي کوك‪ .‬ييوىا چْى ثَذ ٔ ََْذ‬
‫كايٍ چبكه ها پٌ ىك ٔ ثؼل كايٍ پيواٍْ ٔ ژاکذ ها ثبال ىك ‪ٕ .‬لاي ّکَزٍ چييي آيل ٔ ثؼل چييي يضم ْٕاه پبييٍ‬
‫هيقذ‪ .‬يييها ؽزي چ ّى َگْٕك‪ ،‬کٕهيبل ثو ٍطؼ ٕبف ٔ گوو كٍذ کْيل‪ ،‬يضم کبؿني کّ أل ٕبف يي کُُل‪ ،‬ثؼل‬
‫ثب ف‪ٜ‬کِ ٔ ههىَي يک يَزطيم کْيل ٔ فبَّ فبَّ اُ کوك‪ ،‬ثؼل ىيوچًْي َگبِ کوك‪ًْ ،‬بٌ هله کّ ثزٕاَل رٕي ْو‬
‫فبَّ ثّ ؽوف يب ػلك هيي عؼلوُ ها ثُٕيَل ‪ٍ .‬ؼو ‪ 111‬ها ىيبك آٔهك‪ .‬ىٌ يينٕنيل ٔ گاْي ؽزي ٕلاي کو ٔ کو‬
‫فُلِاُ ييآيل‪ .‬ييوىا ثب كٔ چْى اّکآنٕك ثبى پهک ثو ْى گناّذ ٔ ٍؼو ‪ 111‬ها پبييٍ پبي يَزطيم کْيل‪ ،‬ثؼل‬
‫ْى ٍو ثهُل کوك هٔ ثّ ريوْبي ٍيبِ ّلِء ٍوق َگبِ کوك ٔ ثؼل ثّ كٔ كٍذ پيو ٔ نوىاَِ‪ ،‬گلذ ‪« :‬انهٓى اهىهُب‪».‬‬
‫ثؼل ْى كه ها ثبى کوك ٔ آيل ثيؤ ٌ‪ٔ .‬هزي يؼٖٕيّ ثيؤٌ آيل‪ ،‬ييوىا ؽزي َگبِْ َکوك ‪ .‬هيي ييفُليل‪ ،‬گلذ‪« :‬كٍززبٌ‬
‫كهك َکُل‪ .‬ييثيُيل فٕاثِ ثوكِ اٍذ ‪».‬‬
‫َيبىُ ها ْى گناّذ عهٕ ييوىا ٔ هكذ ‪ .‬كو‪ ٜ‬كٔ کبٍّء چيُياُ ها ّکَزّ ثٕكَل ٔ يک رکّ ْى اى گچ ٍوق هٔي‬
‫پهّء كٔو يُجو عٌُْب هيقزّ ثٕك ‪ .‬كلاي ٍوُ ! رکِّ ا ها عًغ کوك ٔ رٕي يک كٍزًبل هيقذ ‪ .‬گوِ ىك‪ .‬فُليل‪ .‬يگو‬
‫كيٕاَّ ّلِ ثٕك کّ أ ْى يي فٕاٍذ افزواع کُل؟ ٕبؽت کزبة گلزّ ثٕك اّيبء ْى عبٌ كاهَل ‪ .‬ثّ هعت ىاؿي ْى‬
‫رهلٍ کوك‪ .‬يظُّء كاله ها پوٍيل ‪ .‬هعت ييگلذ‪« :‬اى ْياه رب يک ييهيَِٕ ؽب‪ٙ‬و اٍذ ‪ًّ .‬ب ايو ثلويبييل‪».‬‬
‫ػٖو ؽَبثي ٍوُ ّهٕؽ ّل ‪ .‬يوكو اَگبه كيٕاَّ ّلِ ثٕكَل ‪ .‬چُلربيي كَجبل هٖوي يَي آيلِ‬
‫ثٕكَل‪.‬پالٍزيکياُ گواٌ ّلِ ثٕك ‪ .‬كو‪ ٜ‬كٔ رب كاّذ کّ يکي اُ َوِ گٕىٌ كاّذ ‪ .‬كو ؿؤة عؼلوُ آيل‪.‬‬
‫ييگلذ‪ٍ« :‬و هاْى گلزى ٍوي ثيَى‪».‬‬
‫رب ثبى ؽوف ىَٓب ها پيِ َکْل‪ ،‬ييوىا كه ٔ ثي كه ثوايِ ؽوف ىك ‪ ٔ ،‬گلذ کّ ‪« :‬يب ْى ييو َٕهٔىي كاّزّ ايى‪ّ .‬بيل‬

‫ًّب ْى ًْيٍ ها افزواع کوكِ ايل‪».‬‬
‫ََْزّ ثٕك نجّء پهّء أل يُجو عَُٓب‪ ،‬عبي فبني ًْبٌ هٖوي يَي ثي َوِ‪ ،‬كٔ ثوچّ ْى ؽًبيم گوكَِ کوكِ‬
‫ثٕك ٔ ؽبال كو‪َ ٜ‬ـ کيَّْبُ ها يکييکي ثبى يي کوك‪ ،‬کق كٍزِ يي هيقذ‪ ،‬ثب اَگْذ ثّ ِ و يي ىك ٔ ثبى‬
‫ييهيقذ رٕي کيَّ اُ ٔ َقِ ها يي کْيل ٔ ثّ ؽهوّؽهوّْبي کًوثُلُ ييآٔيقذ‪ٔ .‬هزي ييوىا يظُّء كاله ها‬
‫ثوايِ گلذ‪ ،‬عؼلو ٍو ثهُل کوك ‪« :‬فٕكربٌ گلزيل كبيلِ َلاهك ‪».‬‬
‫«انجزّ‪ ،‬ثواي ايُکّ ؽزي يک كالهي اُ ها عهٕ چواؽ ييگيوَل‪».‬‬
‫«اى يٍ ييَُّٕل ىيو ييکؤًکپ ثگناهَل ‪».‬‬
‫«يؼُي ًَيثيُُل؟ »‬
‫«كو‪ًّ ٜ‬ب چْى ثب‪ٍٛ‬ثيٍ كاهيل‪ ،‬اهثبة‪».‬‬
‫ثبى هكذ ٍواؽ کيَّء هوا‪ّْٙ‬بُ‪ .‬اَگبه اى أل ّؤع کوك‪ .‬فيو‪ ،‬فيبل آيلٌ َلاّذ ‪ .‬ييوىا اٍکُبٍٓب ها كٍزّ‬
‫ييکوك‪ ،‬گلذ‪« :‬رٕ ًَيآيي؟»‬
‫ٍو ثهُل کوك‪« :‬چوا ؽبال؟ يٍ كل كيلَِ ها َلاهو ‪ .‬کبهّبٌ کّ رًبو ّل ييهٔيى‪».‬‬
‫«يگو رًبو َْلِ؟ »‬
‫پبييٍ پويل ٔ ثّ ‪ٛ‬وف پَزٕ هكذ ‪ .‬كيِ ًْچُبٌ كٔه پبيّء ايٍ ‪ٛ‬وف ؽهوّ ثَزّ ثٕك‪ ،‬گبْي ْى ٍوُ يضم يبه ٍو‬
‫کُلِ ثو ىييٍ ييفٕهك‪ّ .‬بيل رب كه كهيبي اَلِٔ ؿوم َْٕك‪ ،‬نُگوُ ثٕك ‪ .‬ييوىا ؽزي كيگو َزٕاََذ نجقُل ثيَل ‪.‬‬
‫ييهكذ فبَّء ٕليوّاُ‪ٌ .‬ث٘ فٕكُ ها ْى گوكذ ‪ .‬کبُ إال ً يوي٘ ييّل ٔ يک ٍو ٔ يک کهّ ؽلاهم يک يبْي‬
‫يياكزبك‪ .‬گلذ‪« :‬عؼلو‪ ،‬يٍ هكزى‪».‬‬
‫ُّيل‪« :‬ؽبال يک كهيوّ رْويق ثيبٔهيل ‪».‬‬
‫ٕلايِ اى الي كه َيًّ ثبى يي آيل‪ .‬ييوىا َبچبه هكذ‪ .‬كو ْى كه کُبهُ يينـييل ٔ ييهكذ‪ًَ .‬يروٍيل‪ .‬اى ايٍ ثلرو‬
‫کّ ًَيّل‪ .‬گيوو ييثوكَلُ‪ ،‬ثجوَل ‪ .‬اى ييوىا ييُّيلَل يي رٕاََزُل ٍهٕل ثّ ٍهٕل ثجوَلُ ٔ آَغب ٍٕاهُ‬
‫کُُل‪ .‬عؼلوُ هٔي هلَّء ثباليي ََْزّ ثٕك ٔ گويّ يي کوك ٔ کيَّْب ها يکي يکي رٕي کبٍّء چيُي يب گهلاٌ‬
‫َووِ‪ ،‬يب كٔؽفٕهي ّيّْاي ييگناّذ‪ .‬ثوچّْب ُْٕى ؽًبيم گوكَِ ثٕك‪ .‬گلذ‪ًّ« :‬ب ًَيروٍيل‪ ،‬اهثبة؟ »‬
‫«اى چي؟»‬

‫«فٕة‪ ،‬ثؼ‪ٚ‬ي آكيٓب ثواي ايُکّ پبک َّٕل‪ ،‬اػزواف يي کُُل رب كه ايٍ كاه كَيب ثبهّبٌ ٍجک ّٕك‪ ،‬ايب ثبالفوِ رٍ‬
‫ًّبْب کّ اى آٍْ َيَذ‪».‬‬
‫«ؽوكذ ها ثيٌ‪».‬‬
‫«يب گبْي اهثبة‪ ،‬رب يقب‪ٛ‬ت فٕكُ ثلًٓل‪ ،‬ؽوف ها كه پوكِ يي ىَيى‪ ،‬يب إال ً كٔه ييىَيى‪ ،‬چٌٕ ثّ إطالػ اْم ػهى‬
‫يب اْم ْٕا ػبنى ٕـيويى‪ََ ،‬قّء ػبنى کجيو‪ ،‬يضال ً ًْيٍ يُْي يؾکًّ پله يٍ ها كهآٔهك رب كًٓيلو کّ يب ْى كاهيى‬
‫ثّ رَقيو آكيٓب ييهٍيى‪ََ .‬قّاُ ها ْى ثّ يٍ كاك‪».‬‬
‫كٔ ثوچّ ؽًبيم گوكَِ ها ثبى کوك‪ ،‬يکي ها هٔي هلَّ عب كاك ٔ آٌ يکي ها ةاى کوك ٔ اى رٕي آٌ چييي كهآٔهك‪ ،‬يک ‪ٛ‬جوّ‬
‫ْى پبييٍ آيل‪« :‬ثلويبييل‪ ،‬ايٍ ْب ها ْى ثواي ًََّٕ ثّ يٍ كاك ‪».‬‬
‫ييوىا ػيُکِ ها كهآٔهك ٔ ثّ چْى گناّذ ‪ .‬چُل ربه يٕ ثٕك ‪ :‬كٔ رب ٍيبِ ٔ يکي ٍوؿ ٔ يکي ٍليل ‪ .‬ييوىا گلذ‪« :‬يبل‬
‫کٕچٕلفبَى کّ َيَذ؟»‬
‫ثيُي کّ ‪».‬‬
‫«افزيبه كاهيل‪ ،‬اهثبة‪ .‬يي ك‬
‫«پٌ يبل کيَذ؟»‬
‫«فٕكربٌ ثبيل ؽلً ثيَيل‪».‬‬
‫«َّ‪ ،‬إال ً ٔنِ کٍ‪ .‬گيوو کّ يٕي پبپ ثبّل‪ ،‬يب آٌ يکي ها اى هيِ كيلل کبٍزؤ کُلِ ثبّيل‪ ،‬ايب آفو َگلزي‬
‫کٕچٕلفبَى ها چوا کْزيل؟»‬
‫«َکْزيى‪ ،‬اهثبة‪ .‬ؽيبد اثل ثِٓ كاكيى ‪ .‬كهك ْى َکْيل‪ ،‬چٌٕ ثّ هٕل اكثبي ًّب رٍ هْب کو ك رب پيواٍْ َقٕاْل‪ .‬پٌ‬
‫ؽبال ْى َْزِ‪ ،‬كيگو ْى َّ پيو يي ّٕك ٔ َّ چواؽ ييىَل‪».‬‬
‫ييوىا آيل ثيؤٌ‪ .‬إال ً ييكٔيل‪ٕ .‬لاي گويّء عؼلوُ ها ْى يي ُّيل‪ .‬كه ها کْيل پبييٍ‪ .‬ايب يطًئٍ ثٕك کّ هجم اى أ‬
‫اى كه ثيؤٌ ىكِ اٍذ‪ّ .‬بيل ْى ثؼل يي آيل‪ٔ .‬هزي ٍٕاه يبّيٍ اُ ّل‪ ،‬ثي آَکّ َگبِ کُل كًٓيل کّ يکي رٕي‬
‫يبّيٍ َْذ‪ .‬عؼلو ٍؼو ‪ 114‬ثٕك‪ًْ .‬بٌ ٍٔ‪ُٕ ٜ‬لني ػوت ََْزّ ثٕك ‪ .‬گلذ‪« :‬رب كيو َْلِ ثبيل ثغُجيى‪ ،‬اهثبة ‪.‬‬
‫ثبثبو كيٕاَّ ييّٕك‪ .‬ييروٍى کبهي كٍزًبٌ ثلْل ‪».‬‬
‫ييوىا پوٍيل‪« :‬ثويّ کغب َْزُل؟ »‬
‫«ييآيُل‪».‬‬

‫كيالم ػغهّ كاّذ‪ ،‬إواه يي کوك ييوىا كيگو پْذ چواؽ هويي ًَبَل‪ ،‬ؽزي گلذ چطٕه ييبٌ ثو ثيَل‪ .‬ييگلذ‪« :‬كه‬
‫ٔاليذ ْٕا اى ثٌ يوك کى اٍذ آٌ هله ىٌ َْذ کّ يک يوك يي رٕاَل‪ ،‬اگو ثقٕاْل كِ رب ىٌ ثگيوك؛ ايب ثليِ ايٍ اٍذ‬
‫کّ ثبيل كه ْى ثوكاهك‪».‬‬
‫يورت ْى فًيبىِ ييکْيل‪ .‬ييوىا گلذ‪« :‬اگو هٔىي ٍّ رب ثٓذ ثلْى‪ ،‬ػ ا‪ٙ‬وي يک عبهٔي کٕچٕنٕ ثواي يٍ ثيبٔهي؟ »‬
‫«ًّب عبٌ ثقٕاْيل‪ ،‬اهثبة ‪».‬‬
‫«علي گلزى‪».‬‬
‫«ييكاَى‪ ،‬ايب فٕكربٌ کّ ييكاَيل يب هِّٕ هجٕل ًَي کُيى‪».‬‬
‫ييوىا كاك ىك‪« :‬يٍ ثب رٕ رقزَّوك ثبىي ًَيکُى‪».‬‬
‫َيكيک ْى ثٕك کّ ثيَل ثّ يک كٔچوفّ ٍٕاه‪ .‬كيالم گلذ‪« :‬چوا ػٖجبَي ّليل؟ ؿ ٔة‪ ،‬ثبّل‪ٛ ،‬بً يي هيييى‪».‬‬
‫ثبالفوِ ْى هٍيلَل‪ .‬ييوىا أل يبّيُِ ها ثّ گبهاژ ثوك‪ ،‬ثؼل ْى كه ها ثبى کوك ٔ رؼبهف کوك رب كيالم ثؤك رٕ ‪ .‬كيالم َگبِ‬
‫کوك ٔ ثوگْذ پْذ پبي ييوىا پُٓبٌ ّل‪ ،‬گلذ ‪« :‬ؽن كاهيل کّ ثزوٍيل ‪ُْٕ .‬ى َْزُل‪ .‬ايب كيگو كيو ّلِ‪ ،‬اگو هيل كٔ‬
‫رب عويًّ ها ىكِ ثٕكيل‪ٍ ،‬و ٔهذ يي هٍيليى‪».‬‬
‫«يگو چّ کَبَي ايُغب َْزُل؟ »‬
‫«فٕكربٌ ثبالفوِ ييثيُيل‪».‬‬
‫كٔههْٕب ٍٔ‪ ٜ‬نچکي ايٍ ‪ٛ‬وف ؽٕٗ ََْزّ ثٕكَل‪ ،‬ثب ٍوِ ثبى ٔ هٔي ثوكٓب ‪ .‬كو‪ ٜ‬کًبٌاثؤ گويّ ييکوك‪ .‬ييوىا‬
‫ثوگْذ ٔ ثّ كيالم گلذ‪« :‬ثيب رٕ‪ ،‬يبكهد َيَذ ‪».‬‬
‫«ايُٓب ها کّ ًَيگلزى‪».‬‬
‫ًَيآيل رٕ‪ .‬ييگلذ‪« :‬پلهو اگو ثلًٓل ثبى فٕهكِ او ػبهى ييکُل‪».‬‬
‫ييوىا كيگو يؾهِ َگناّذ ‪ .‬كفزوْب هٔثّهٔي ْى ََْزّ ثٕكَل ٔ گهجوگٓبي يک گم َوگٌ ها ثّ َٕثذ يي کُلَل ٔ ثو‬
‫كَل ‪ .‬ايٍ ثبه ثب‬
‫پْزّء کٕچکي کّ ييبٌ ثوكٓب ثٕك ييهيقزُل‪ .‬ييوىا کّ َيكيکزو هكذ چبكهْبي چيزْبٌ ها ثّ ٍو کْي‬
‫ْى گويّ کوكَل‪ .‬ييوىا پوٍيل‪« :‬يبكهربٌ کغبٍذ؟»‬
‫ْو كٔ ثّ كاالٌ اّبهِ کوكَل‪ .‬ييوىا ثبى ثوگْذ‪ .‬ييكٔيل‪ .‬چطٕه َليلِ ثٕك کّ پوكِء عهٕ اَلهَٔي ها ثبال ىكِ ثٕكَل ٔ كه‬

‫ْى ثبى ثٕك؟ ثٕي َب كٔ اربم رٕ كه رٕي اَلَٔي ها ثوكاّزّ ثٕك ‪ .‬كه هٔ ثّ ؽيب‪ٛ‬فهٕد ْى ثبى ثٕك‪ .‬اَگبه ثبعي ثٕك کّ‬
‫كٍذ ثّ کًو گوكزّ ثٕك ٔ ثب كٍذ كيگو آعوْبي هياهي کق ؽيب‪ ٛ‬فهٕد ها ييَّذ‪ ،َّ .‬ثبعي َجٕك‪ .‬يبكه ىَِ ثٕك‪.‬‬
‫گلذ‪« :‬ؽبال ييآيي؟ فّٕب ثّ ؿيورذ‪».‬‬
‫ييوىا گلذ‪« :‬ايٍ هلم ها چطٕه ثبى کوكيل؟ يٍ ْى ًَي كاَى کّ کهيلُ کغبٍذ ‪».‬‬
‫«ثب يک ييـ‪».‬‬
‫هگِّ اي ػُبثي هَگ كه کبٍّ ‪ٕٛ‬ه ٍيًبَي چبْک يي چوفيل‪ .‬ييوىا گلذ‪« :‬آفو چوا؟ آٌ ىٌ ثيچبهِ کّ گُبْي َکوكِ‬
‫ثٕك‪».‬‬
‫«پٌ چوا ٔهزي گلزى‪َ ،‬يبيلي ّٓبكد ثلْي؟ »‬
‫ييوىا ثبيَذ‪ْ ،‬و ‪ٕٛ‬ه ثٕك‪ ،‬عبهٔيي يب ؽزي ثوٍي اى كيالم يي ثوك‪ٕ .‬لايِ ىك ٔ ثّ آّپيفبَّ هكذ ‪ .‬هٔي ييي‬
‫آّپيفبَّ کُبه آط يم فٕهي ََْزّ ثٕك ٔ ثب اٍزکبٌ فٕكُ ‪ٛ‬بً يي هيقذ‪ .‬علذ ِّ آٔهكِ ثٕك ‪ ٍّ .‬ثبكاو ْى‬
‫کُبه پبيّء آعيمفٕهي گناّزّ ثٕك ‪ .‬ييوىا گلذ‪ٍ« :‬و يک عبهٔ‪».‬‬
‫«چّ عبهٔيي؟»‬
‫«فٕكد ييكاَي‪».‬‬
‫«َّ‪ ،‬كه ٔاليذ يب هٍى ايٍ اٍذ کّ كهٍذ ثگٕييى چّ يي فٕاْيى رب ثؼل َزٕاَيى كثّ ثيبييى ‪ .‬يٍ‪ ،‬آْبٌ‪ ،‬ايٍ ٍّ رب‬
‫ثبكاو ها ييفٕاْى‪ .‬ايب ثّ ايٍ ّو‪ ٛ‬کّ ثّ ثبثبو َگٕييل‪ ،‬ثقٖٕٓ ؽبال کّ ػٖجبَي اٍذ ‪».‬‬
‫ثبى علذ ِّ آٔهك‪ ،‬ييفُليل‪« :‬ييكاَيل‪ ،‬اهثبة‪ ،‬اى ايْت كيگو يغجٕه اٍذ ثب يبكهو ٍو کُل‪ّ ،‬ت ٔ َٖق ّت‬
‫ْى ًَيرٕاَل ثٓبَّ ثيبٔهك کّ كْبَِ ثٕ يي كْل رب ثؤك ٍواؽ گوكٌثهٕهياُ‪».‬‬
‫ثبى ْى علذ ِّ آٔهك‪ .‬ييوىا پوٍيل‪« :‬ثجيٍ عؼلو‪ ،‬يؼُي ٔاهؼبً يؾکًّ ثوايِ رْکيم كاكِ ايل؟»‬
‫«انجزّ‪ ،‬اهثبة‪ .‬هبََٕي ْى ثٕك‪ ،‬ؽزي كٔ رب يُْي ْى كوٍزبكِ ثٕكَل رب اهٕال ىاَيّ ها اى انق رب يبء صجذ کُُل ‪».‬‬
‫«رٕ چي‪ ،‬رٕ ْى ّٓبكد كاكي؟ »‬
‫«يٍ کّ َليلِ ثٕكو‪».‬‬
‫«پٌ چطٕه يؾکٕو ّل؟ »‬

‫«هب‪ٙ‬يْبي يب فيهي کبه کُْزّاَل‪ ،‬ثبالفوِ اى ىيو ىثبٌ يزٓى يي کُْل‪».‬‬
‫«آفو چطٕه؟»‬
‫«ثب يُوبُ‪ ،‬اهثبة‪».‬‬
‫ثبى ْى علذ ِّ آٔهك‪ .‬ييوىا كو‪َ ٜ‬گبِْ کوك‪ .‬كيالم ٍو ثّ ىيو اَلافزّ ثٕك‪ ،‬يي نوىيل‪ .‬ييوىا كيگو ٕجو ايٕة پيلا‬
‫ٔاََذ يلاو كٔه ثيَل ‪ .‬ثبالفوِ كيالم ٍو ثهُل کوك‪ .‬ؽجبثي ثّ نجٓبي نوىاَِ چَجيلِ‬
‫کوكِ ثٕك‪ .‬ايٍ يکي كيگو ًَيد‬
‫ثٕك‪ ،‬گلذ‪« :‬يٍ فٕكو کْيلِاو‪ .‬يکي ثب يک يُوبُ کٕچک َووِ يي آيل ٔ ْي ىيو ىثبٌ يزٓى ها يي کْل ٔ ْي‬
‫ييپوٍل‪ٍ،‬إال پْذ ٍإال ‪ .‬ثؼل کّ يُوبُچي هكذ‪َ ،‬بفٍثبّي ييآيل ٔ ْي َبفٍ يي ىَل ٔ ييپوٍل‪ .‬يک‬
‫ٍبػذ‪ ،‬كٔ ٍبػذ‪ٕ ،‬ل ٍبػذ‪ ،‬يي پوٍُل يب کبثم ييىَُل‪ .‬يٍ کّ ثب ًْبٌ چُل کبثم أل گلزى‪».‬‬
‫«ايٍ کّ ّٓبكد َيَذ‪».‬‬
‫«چوا َيَذ‪ ،‬اهثبة؟ ثبالفوِ کّ ييگٕيل‪ ،‬إم گلزٍ اٍذ ‪ .‬گوكٌثهٕهي ْى ؽزًبً ثّ َيزِ اػزواف کوكِ‪ ،‬گلزّ ‪" :‬ثهّ‪،‬‬
‫كنى ييفٕاٍزّ اٍذ‪ ".‬فٕاٍزٍ ْى کّ يغنٕو اٍذ رٕاََزٍ اٍذ ‪ٍ .‬لو أنِ ثٕكِ‪ ،‬يضم ًْيٍ نُپ اَبهي‬
‫فٕكيبٌ‪ .‬ثبالفوِ ييروٍى کبهي كٍذ فٕكُ ثلْل ‪».‬‬
‫ثبى ْى هيقذ‪ .‬علذ ِّ آٔهك ‪ .‬ثّ ييوىا َگبِ کوك ٔ ؽجبة گّّٕء نجِ ها روکبَل ‪ .‬ييوىا ْى ََْذ پْذ ييي‪ ،‬گلذ ‪:‬‬
‫«ثجيُى رٕ اٍى هيي آٌ يبهٔ‪ًْ ،‬بٌ ؽبکًزبٌ‪ ،‬ها يي كاَي؟»‬
‫كيالم ييفُليل ٔ يضم پلهُ كٍذ ثو ّکى َلاهي اُ ييکْيل‪« :‬اي اهثبة‪َ ،‬کُل ًّب ْى يي فٕاْيل يضم پلهو‬
‫کهّگُلِْب ها رَقيو کُيل؟ »‬
‫«ٔاهؼبً پلهد ييفٕاْل ايٍ کبه ها ثکُل؟ »‬
‫«يب يأمٌٔ َيَزيى‪ ،‬ايب فٕة‪ ،‬فٕكو كيلو کّ چُل رب يٕ اى يُْي يؾکًّ گوكذ ‪».‬‬
‫«يبل کي ثٕك؟»‬
‫«ٌكًٓيلو ‪ .‬ايب چٌٕ يُْي الي يْٕبي فٕكُ ثبكزّ ثٕك كًٓيلو ؽزًبً يٕي کهّ گُلِْبي فبک اٍذ‪ .‬اگو اّزجبِ‬
‫َکُى اى کٕثب آيلِ ثٕك‪ .‬آَغب ْى يکي گًبَى كىكي کوكِ ثٕك ‪».‬‬
‫ثبى هيقذ ٔ علذ ِّ آٔهك‪ .‬فًيبىِ کْيل‪ ،‬گلذ‪« :‬فٕكربٌ کّ ّبْليل‪ ،‬رًبو يلبٕم يٍ كاهَل اى ْى كهيي هَٔل‪.‬‬
‫اَگبه رُى ها ٍيى کْي کوكِاَل‪».‬‬

‫ييوىا گلذ‪« :‬ييفٕاْي ثقٕاِ‪ ،‬يي فٕاْي َقٕاِ‪ ،‬يٍ هيي ًْبٌ ثواكه ؽبرى ‪ٛ‬بيي ها يي فٕاْى‪».‬‬
‫«گيوو کّ ثوكيل ٔ اؽ‪ٚ‬بهُ کوكيل‪ ،‬آٌ ٔهذ رکهيق يب چّ يي ّٕك؟»‬
‫«فٕة‪ ،‬يکي كيگو ها اَزقبة کُيل ‪».‬‬
‫«هؽى کُيل‪ ،‬اهثبة‪ْ .‬يچکٌ ّٓود أ ها َلاهك کّ ثّ ارلبم آهاء اَزقبة ّٕك ‪».‬‬
‫«فٕة‪ ،‬ثّ اکضويذ آهاء ثبّل‪».‬‬
‫«ثؼل كٔ كٍزگي يي اكزل‪ ،‬ؽزي اگو يک هأي يقبنق ثبّل ‪ .‬ايٍ ؽبکى يب‪ ،‬اهثبة‪ٕ ،‬ل ٍبل اٍذ کّ ٍبثوّ كاهك ‪.‬‬
‫أنِ‪ ،‬گوكٌ آَٓب کّ ييگٕيُل‪ ،‬يک پيُّ كٔى ػبكي ثٕكِ‪ ،‬يبْب ْى ْو ْْذ ٍبل يکي ها اَزقبة يي کوكِايى‪ .‬ايب‬
‫ًّْاُ افزالف کهًّ ثٕك ‪ .‬ثؼل ػوالي يب ثّ كکو اكزبكَل کّ ؽزي اگو يک َلو يقبنق ثبّل اَزقبثبد ثب‪ٛ‬م ّٕك ‪ .‬چُل‬
‫ٍبل ؽبکى َلاّزيى‪ ،‬چٌٕ َبييكْب ْو چّ ْى فٕة ثٕكَل‪ ،‬يب افزواع کوكِ ثٕكَل‪ ،‬كو‪ ٜ‬ػلِء کًي يي ُّبفزُلّبٌ‪،‬‬
‫رب ثقزًبٌ ىك ٔ ايٍ پيُّ كٔى پيلاُ ّل ٔ ثّ ارلبم آهاء اٌرقبة ّل ‪».‬‬
‫ثبى علذ ِّ آٔهك‪ .‬ييوىا گلذ‪« :‬يؼُي هكذ رٕي چبِ ىييو ىْوآة هيقذ؟ »‬
‫«َّ‪ ،‬رٕي يبكه چبِ هُبد‪ .‬چُبٌ ْى يْٕٓه ّل کّ ٔهزي هأي گوكزُل ؽزي يک ثوگّ ٍليل ْى َليلَل ‪ .‬يضال ً پلهثيهگى‬
‫ييگٕيل‪" :‬يأيٕهاٌ ؽٕىِ پوٍيلَل‪ ،‬ثّ کي يي فٕاْي هأي ثلْي؟ گلزى‪ًَ ،‬ي كاَى‪ .‬آَٓب ْى يک يْذ اٍى ثوايى‬
‫فٕاَلَل‪ .‬كو‪ ٜ‬اٍى كٔ ٍّ رب ها ُّيلِ ثٕكو ‪ .‬يکيّبٌ كٔهثيٍ ػکبٍي افزواع کوكِ ثٕك‪ ،‬يکي ْى کزبثي َّٕزّ ثٕك‬
‫کّ ًّْء کهًبرِ ٍوِء ٍوِ ثٕك ‪ .‬يهکانْؼواي يب ْى ثٕك کّ ربىگيٓب هٖيلِ اي ثي َوطّ گلزّ ثٕك ‪ .‬ايب رب اٍى ايٍ‬
‫ثبثب ها ُّيلو‪ُّ ،‬بفزى ‪ ".‬اَگْذ ىكِ ثٕك عهٕ ػکَِ ٔ ثؼل ْى اًٍِ‪ ،‬اى ثٌ ػکَِ ها كيلِ ثٕك ‪ :‬كه ؽبل ثبى‬
‫کوكٌ کًوثُل؛ كه يٕهغ ثبى کوكٌ كکًّ؛ كه نؾظّء اٍْ اٍْ گلزٍ‪ ،‬اًٍِ ها ْى کّ ًّْ يي كاََزُل‪».‬‬
‫«ؽبال چي؟»‬
‫«ؽبال کّ اَزقبثبد َيَذ‪».‬‬
‫«ْو ٔهذ اَزقبثبد ثبّل‪».‬‬
‫«اگو ثبّل‪ ،‬ثبى ثّ ارلبم آهاء هأي وي آٔهك‪ ،‬چٌٕ ْو كو ثّ ٍبػذ يک کبهي يي کُل رب اًٍِ اى ىثبَٓب َيلزل ‪ًْ .‬يٍ‬
‫ايؤى يُْي كٔو گلذ‪َ ،‬وطّء ٔعٕك ؽکى کوكِ اَل کّ كه ثيذانلفبٌ ْيچکٌ يأمٌٔ َيَذ ثّ ْبنّء ىَٓب يب‬
‫پَوثچّْب َگبِ کُل‪ .‬ثّ ْبنّء ىٌ فٕكّبٌ ثياّکبل اٍذ‪».‬‬

‫ثبى فًيبىِ کْيل ٔ هيقذ ٔ علذ ِّ آٔ هك‪ .‬ييوىا گلذ‪ٍ« :‬و ًْبٌ عبهٔ؟»‬
‫«چّ عبهٔيي؟»‬
‫«اى ًْيٍ عبهْٔب کّ ثْٕك ثبُ ايُغب ها فٕة عبهٔ کوك‪».‬‬
‫«َکُل ييفٕاْيل يب ها ‪...‬؟»‬
‫«رٕ کبهيذ َجبّل‪».‬‬
‫«كًٓيلو‪ ،‬اهثبة‪ .‬چْى‪».‬‬
‫ييوىا چْى ثَذ‪ ،‬علذ يک ها كه فياَّء پيْيٍ يـي كه َظو آٔهك‪ ،‬گلذ ‪ْ« :‬و کٌ کًزو آٔهك‪ ،‬ثوكِ اٍذ‪».‬‬
‫ٕلاي ثّ ْى فٕهكٌ ‪ٛ‬بٍٓب ها ْى ُّيل‪ ٔ ،‬ثؼل ُّيل کّ هٔي ييي اكزبكَل ‪َ .‬گبِ کوك‪ :‬يکي ََْزّ ثٕك‪ .‬يک ثٕك‪ ٔ .‬آٌ‬
‫يکي كاّذ ييچوفيل‪ .‬كيالم يک ثبكاو ثوكاّذ ٔ كَلاٌ ىك ‪ .‬ييوىا گلذ‪ُْٕ« :‬ى َجوكي‪».‬‬
‫«ييثوو‪ ،‬اهثبة‪».‬‬
‫ييوىا چْى ثَذ ٔ ِّ ها كه ًْبٌ فبَّء پيْيٍ اؽ‪ٚ‬به کوك ٔ گُٕ كاك‪ ،‬ؽزي ىيو نت ْى گلذ‪،ِّ ،ِّ« :‬‬
‫ِّ‪».‬‬
‫ٔهزي َگبِ کوك‪ ،‬كٔ َوطّء ٍيبِ كيل‪ .‬ييوىا َلَي ثّ هاؽزي کْيل ‪ .‬ثهُل ّل‪ ،‬گلذ ‪« :‬يٍ ثؼل يي هييو‪ .‬رٕ اگو‬
‫يطًئُي ثبكايٓبيذ ها ثوكاه ‪».‬‬
‫ثّ َْيًٍ هكذ‪ٍ .‬وكُ ثٕك‪ .‬ثّ ‪ٛ‬وف كه هٔ ثّ پُغلهي هكذ ‪ٕ .‬لايي ييآيل‪ .‬گُٕ كاك‪ .‬ؿژ ٔ ؿٕژْبيي ُّيل‪ .‬ايب‬
‫َلًٓيل چّ کَبَي ؽوف ييىَُل يب چّ ييگٕيُل‪.‬‬
‫ثّ آّپيفبَّ ثوگْذ ٔ ثّ ايٕاٌ هكذ‪ٕ .‬لاي ىَگ كه يي آيل‪َ .‬کُل كايبكُ ثبّل؟ ثٓزو َجٕك يؾم ًَي گناّذ؟ ايب‬
‫کهيل كاّزُل‪ٛ .‬بْوِاُ کّ كاّذ‪ .‬ثبعي ثٕك‪َِٕ .‬ء پَوياُ ْى کُبهُ ايَزبكِ ثٕك ٔ ثّ يک كٍذ ٍجيي فٕهكٌ‬
‫كاّذ ٔ ثّ كٍذ كيگو ىيو ثبل ثبعي ها گوكزّ ثٕك رب أ ثزٕاَل‪ ،‬يضم ؽبال‪َٕ ،‬ک ػٖبيِ ها هٔي كکًّء ىَگ ثگناهك ٔ‬
‫كْبه ثلْل‪ .‬ييوىا ها کّ كيل‪ ،‬گلذ‪« :‬کغبيي يوك؟ كٍزى اكزبك ‪».‬‬
‫ييوىا گلذ‪« :‬ػغت! اى ايٍ ‪ٛ‬وكٓب؟ ًْيٍ ايؤى فٕاٍزى ىَگ ثيَى ‪».‬‬
‫فُليل‪« :‬رٕ اى ايٍ ؿيورٓب َلاهي ‪».‬‬

‫ثؼل ثَزّء ٍجيي فٕهكٌ ها اى َِٕاُ گوكذ‪ ،‬گلذ‪ٍ« :‬بک يٍ ها ثلِ ٔ ثؤ‪ .‬ييوىا‪ ،‬کبهو کّ رًبو ّل‪ ،‬يي هٍبَلو‪».‬‬
‫ثواي ٕهّء اهؽبو آيلِ ثٕك‪ ،‬يي گلذ‪« :‬كيْت فٕاة كوؿنوب ها كيلو‪ .‬پْذ ثّ يٍ کوكِ ثٕك‪».‬‬
‫اَگبه كَيب ها ثّ ييوىا كاكِ ثٕكَل‪ َّ ،‬آٌ ‪ٕٛ‬ه کّ عؼلوُ كاّذ ييكاك ٔ ؽزًبً ييفٕاٍذ يٕ ثّ يٕ ٔ ثؼل ٍهٕل ثّ‬
‫ٍهٕل کهّگُلِْب ها يَقو أ کُل‪ .‬ؽزًبً ْى اگو اكَبهُ ها ٔل يي کوك‪ ،‬ييهكذ كويبَلِ پيًبٌ َبرٕ ها يب فٕك ؽ‪ٚ‬ود‬
‫پبپ ها ٍهٕل ثّ ٍهٕل ثوايِ يي آٔهك رب ثؼل ثيبيُل ٔ ٍٕاه کُُل ‪ .‬ييوىا ثبعي ها ثوك رٕي َْيًٍ ‪ٍ .‬بکِ ها ْى ثوك‪.‬‬
‫ثبعي چبكهُ ها ثوكاّذ‪ .‬چّ گيَي ٍليل کوكِ ثٕك ‪ .‬ييوىا يؾوو ثٕك ‪ .‬ثبعي ثّ يقلِ رکيّ كاك ٔ گلذ ‪« :‬كيْت كنى‬
‫ّٕه ييىك‪».‬‬
‫ًّْاُ ييفٕاٍذ ثلاَل ايٍ ًّْ يلد ييوىا کغب ثٕكِ اٍذ ‪ .‬ييوىا ههيبٌ ثوايِ چبم کوك ٔ ثب ْى ََْزُل ثّ‬
‫ؽوف ىكٌ‪ .‬ييوىا ْو چّ ثّ ايٍ ‪ٛ‬وف ٔ آٌ ‪ٛ‬و ف َگبِ کوك اى ٔاليذ ْٕا کَي ها َليل ‪.‬‬
‫يؼهٕو ثٕك کّ ثبعي فيبل يبَلٌ كاهك‪ .‬پبک کوكٌ ٍجييفٕهكٌ ها گناّذ ثواي ٕجؼ ‪ًّْ .‬اُ ْى اى ثچّ ْبُ گلذ ٔ‬
‫َِْٕبُ‪ .‬يک كٔه رَجيؼ َِٕ كاّذ ‪ .‬اٍى ثؼ‪ٚ‬ي ْب يبكُ َجٕك‪ .‬گلذ‪« :‬فٕة‪ ،‬ييوىا‪ ،‬يٍ کّ يي ثيُي يک پبيى نت‬
‫گٕه اٍذ‪ ،‬ايؤى َّ‪ ،‬كوكا هكزُياو‪».‬‬
‫ؽزي گلذ کّ كوؿنوب ييوىا ها أل ثّ فلا ٔ ثؼل ثّ أ ٍپوكِ‪ ،‬گلذ ‪« :‬يوك‪ ،‬ايٍ هله ثيِٕ رٕي كٍذ ٔ پب هيقزّ‪،‬‬
‫يکيّبٌ ها ثگيو کّ ٔهزي چبَّ يياَلاىي آة روثذ ثّ ؽهوذ ثکُل ‪».‬‬
‫ييوىا فُليل‪« :‬آفو‪ ،‬ثبعي‪ًّ ،‬ب کّ ثٓزو اى يٍ يي كاَيل‪ ،‬يب يوكْب ْو چّ پيورو ييّٕيى‪ ،‬كنًبٌ ثيْزو ثواي عٕاٌ ٔ‬
‫عٕاَزوْبُ ييهٔك‪».‬‬
‫«يوكِّٕه كنزبٌ ها ثجوك‪».‬‬
‫ثؼل ْى کّ كٔ رب پک هالط ىك‪ ،‬گلذ ‪« :‬كکو آَٓب ها ْى کوكِاي؟ »‬
‫«کّ چي؟»‬
‫«کّ عٕاٌ ها ريوي كه پٓهٕ ثّ کّ پيوي؟ »‬
‫ًْبٌ ثبعي ثٕك‪ ،‬ييفُليل ٔ ثو ىإَي ييوىا يي ىك‪ .‬ثب كوؿنوبُ اى ٍو علا ثٕكَل‪ .‬رٕي ًْيٍ فبَّ ػول فٕاْوي‬
‫ثَزُل‪ .‬ؽزي ؽًبو رٕي آثيّبٌ ثب ْى ثٕك‪ .‬ييوىا گلذ‪« :‬ثجيُى ثبعي‪ ،‬كوؿنوب كيْت چي رُِ ثٕك؟ »‬
‫«ًْبٌ ثهٕى ٔ كايٍ کّ فٕكو ثواُ آٔهكو ٔ اى ػياي يؾًلربٌ كهُ آٔهكو ‪».‬‬

‫«يک هٔثبٌ گم کوكِ ْى ثّ يقّ اُ ثٕك؟»‬
‫«فٕة يبكد يبَلِ!»‬
‫ّبو ؽب‪ٙ‬وي فٕهكَل‪ .‬ثؼل ْى ثبعي چبكه ٔ چبههل ٍو کوك ٔ عبًَبى ٔ هؽم ٔ هوآٌ ثوكاّذ ٔ هكذ رٕي پُظ كهي‪ٔ .‬هزي‬
‫ْى ييوىا عبُ ها ثوك ٔ اَلافذ ًْبٌ عب ٍٔ‪ ٜ‬اربم‪ ،‬ؽزي ٍو ثهُل َکوك ‪ْ .‬و ّت يک عئ ييفٕاَل ٔ فيواد اٍيواٌ‬
‫فبک ييکوك‪ .‬ييوىا ثؼل اى ًَبى يـوة ٔ ػْب يک اٍزکبٌ چبي کًوَگ ثوايِ ثوك ‪ .‬ػيُکِ ها ْى ىكِ ثٕك ‪ .‬ثبعي گلذ‪:‬‬
‫«ؽبال کّ ييهٔي كه ٔ ثبو ها هلم کُي‪ ،‬آٌ كه كٍزْٕيي هٔ ثّ كاالٌ ها ثبى کٍ ‪».‬‬
‫رٕي كاالٌ ثٕي کبكٕه ييآيل‪ .‬كه اَلهَٔي ثبى ثٕك‪ .‬ييوىا عوأد َکوك رٕ ثؤك‪ .‬كه ها ثَذ ٔ هلم ثهژيکياُ ها كْبه كاك‪.‬‬
‫ثّ ؽيب‪ ٛ‬کّ ثوگْذ کٕهٍٕي ًّؼي ها رٕي نچکي كيل ‪ .‬عؼلوُ ثٕك‪،‬گلذ‪« :‬کبُ‪ ،‬ييوىا‪ ،‬يوا ْى ثب فٕكُ يي ثوك‪.‬‬
‫ؽبال کيا يکي يضم أ ييرٕاَى پيلا کُى؟ »‬
‫ثوف كٔه پْزّء کٕچک ثيْزو آة ّلِ ثٕك ‪ .‬عؼلو هٔي يک کبٍّء يَي كيؤ کوكِ ََْزّ ثٕك ‪ .‬ييوىا گلذ‪« :‬ؽبال‬
‫چوا ايُغب ََْزّاي؟»‬
‫«َزوٍيل ييوىا‪ ،‬کبه ػوت ًَييبَل‪ .‬ؽزًبً آٌىا رب ؽبال فجو ّلِاَل کّ يٍ ٍّ هٔى ثبيل ثواي ْلايذ رٍ يضبني‬
‫کٕچٕلفبَى ايٍىا ثُْيُى‪».‬‬
‫«يوٖٕك يٍ کّ ايٍ َجٕك‪».‬‬
‫«يًٌُٕ‪ ،‬اهثبة‪ ،‬کّ ثّ يٍ يوفٖي كاكيل ‪».‬‬
‫ًّغ كيگوي ْى اى عيجِ كهآٔهك‪ ،‬گلذ ‪« :‬ثگيويل‪ ،‬هٍّٔ کُيل ‪ًّْ .‬اُ کّ َجبيل ثّ كکو وال كَيب ثٕك ‪».‬‬
‫اگو ثبعي ييكيل‪ ،‬چّ ييگلذ؟ گلذ‪« :‬ثجيُى عؼلو‪ ،‬كيگواٌ ْى ايٍ َٕه ًّغ ها يي ثيُُل؟»‬
‫«انجزّ کّ ييثيُُل‪ .‬يٍ اى يک ّيويُي كؤّي گوكزى‪ .‬آُّبٍذ‪».‬‬
‫ييوىا ْى ََْذ‪ًّ .‬غ ها هٍّٔ کوك ٔ پبييٍ پبي فبک كؤ کوك‪ ،‬گلذ‪« :‬ؽبال ؽزًبً ايُغبٍذ؟ »‬
‫«رُِ ثهّ‪ ،‬ايب ؿ ٔكُ هكزّ اٍذ ثّ كهک اصيو ‪ .‬ثواي ًْيٍ ثبيل ثوايِ ًّغ هٍّٔ کوك‪ ،‬رب ْو چّ ىٔكرو ثؤك ثّ كهک‬
‫هًو‪».‬‬
‫«ثؼل؟»‬

‫«ثؼلُ کّ يؼهٕو اٍذ ‪ .‬يب يضم ًّب ؿوثيكِ َْلِ ايى‪ .‬اكالک يب ٍبنى يبَلِ اَل‪ ،‬چٌٕ ٔهزي رٍ يضبني گبنيهّ اػزواف‬
‫کوك کّ ثّ کهلزِ َظو ٍٕء كاّزّ اٍذ‪ ،‬كيگو ْيچ کٌ ِ ًٔ َکوك يُکو ثليٓيبد ّٕك ‪ .‬فيهي ْى ثٓزو ّل ‪».‬‬
‫ٍو ٔ ٍيُّ هاٍذ کوك‪« :‬ؽبال يب‪ ،‬اهثبة‪ًْ ،‬بٌ‪ٕٛ‬هيى کّ هجال ً ثٕكيى ‪ .‬كو‪ ٜ‬يبَلِ اٍذ ايٍ چُل رب چيي کّ كاهيى‬
‫افزواػْبٌ ييکُيى‪».‬‬
‫ييوىا کبهي ثّ ايٍ ؽوكٓب َلاّذ ‪ .‬اگو اى أ ييُّيلَل‪ ،‬يي رٕاََزُل رٍ يضبني يقزوع ًْيٍ انغثبً ْب ها ٔاكاهَل رب‬
‫ىَبي ثب يؾبهو کُل‪ .‬گلذ‪« :‬ثجيُى عؼلو‪ ،‬ايٍ ها كيگو چوا کْزيل؟ »‬
‫عؼلو چُبٌ فُليل کّ ًّؼٓب فبيُٕ ّل ‪ .‬ييوىا ٕلاي نوىُ عبيٓبي پُظ كهي ها ْى ُّيل ‪ .‬ؽزي ُّيل کّ ثبعي‬
‫ٕلايِ ييکُل‪ .‬كٍذ كهاى کوك رب عهٕ كْبٌ عؼلوُ ها ثگيوك؛ ايب كيگو كيو ّلِ ثٕك ‪ .‬چ َگ عؼلو ثو كْبَِ ثٕك ٔ‬
‫ييوىا ها ثب چْى چپ َگبِ يي کوك‪ .‬ييوىا کجويزِ ها كهآٔهك ٔ ًّؼٓب ها هٍّٔ کوك ‪ .‬ؽبال ثب چْى هاٍذ َگبِْ‬
‫ييکوك‪ ،‬گلذ‪َ« :‬زوً‪ ،‬اهثبة‪ ،‬يٍ ؽٕاٍى ىيغ ىيغ اٍذ‪ ،‬چٌٕ يي كاَى چْىِ كلِ ثبىي هٍّٔ اٍذ ‪ .‬يطًئٍ اٍذ‬
‫کّ يب َْزيى‪ ،‬كهٍذ يضم ايُکّ ثجيُليبٌ ‪».‬‬
‫ييوىا گلذ‪« :‬ايُٓب ثّ هٕل فٕكد ا‪ُٛ‬بة يًم اٍذ ‪ .‬عٕاة يٍ ها ثلِ‪».‬‬
‫«َّ‪ ،‬اّزجبِ کوكي‪ ،‬اهثبة‪ ،‬كهٍذ اٍذ کّ يطٕل فٕاَلِ اي‪ ،‬ايب ٍبنٓبٍذ کّ كٔهِ َکوكِ اي‪ ،‬يب ايٍ ها رياْمانؼبهف‬
‫ييگٕييى‪ ،‬ثّ ًْبٌ ىيى ىػلو ‪».‬‬
‫«يب رَقوفُو‪ .‬عٕاة يٍ چي ّل؟ »‬
‫عؼلو ٍّ ثبه ٍوكّ کوك‪ ،‬كٍذ ْى ثو گوكي رٕپيبَُل ّکًِ يي کْيل‪« :‬ثهّ‪ ،‬ػو‪ٙ‬ى ثّ فليذ اهثبة فٕكو‪ ،‬أل‬
‫کّ کٕچٕلفبَى ثُلِ ٔ يب گوكٌثهٕهي ؽ‪ٚ‬ورؼبني ىَلِ اٍذ ‪ .‬يب كو‪ ٜ‬رٍ ػبهيزياُ ها گوكزيى کّ ايٍ ىاٍذ‪ .‬كٔيبً ثّ‬
‫ّّ يي ىَل‪ْ ،‬و كٔ كٍذ‬
‫هٕل يب گلزُي گُبِ ثب فطٕه ثّ مٍْ ٔاهغ يي ّٕك‪ ،‬اى ثبة يضبل‪ ،‬کّ ثواكه ؽبرى يب ًْي‬
‫رقىيوؽكىك ها ثبيل ثويل رب كيگو كٍزي َلاّزّ ثبّل کّ ثؼلْب ّزو ثلىكك ‪».‬‬
‫کالِْ ها ثوكاّذ‪ .‬اَگْذ ثو ف‪ٍ ٜ‬ليل نجّء کالِْ کْيل ‪« :‬ييثيُيل اهثبة‪ ،‬فٕك ثّ فٕك كاهك هكٕ يي ّٕك‪».‬‬
‫ييوىا ثهُل ّل ‪ .‬ثوف ثّ ّکم ًْبٌ ثي‪ٚ‬ي کّ ثٕك يک ٔعت ْى ثيْزو پٌ ٌَْرّ ثٕك ‪ .‬گلذ‪« :‬يٍ ؽبال كيگو ثبيل‬
‫ثؤو ثقٕاثى‪».‬‬
‫هاِ اكزبك‪ .‬ثبى يلبٕهِ كهك يي کوك ٔ کبٍّء ىإَي هاٍزِ نن يي فٕهك‪ ،‬ايب ؿژ ٔ ؿٕژ ًْچُبٌ يي آيل‪ْ .‬و چّ كٔهرو‬
‫ييّل‪ ،‬ثهُلرو ٔ ٔا‪ٙ‬ؼ رو ييُّيل‪« :‬فٕة ثقٕاثيل‪ ،‬اهثبة ‪ .‬كکوُ ها ْى َکُيل ‪ .‬ىٌ ثواي يٍ كذ ٔ كوأاٌ اٍذ‪ .‬ؽبال‬
‫ثّ ْو يوك اى چٓبه رب ْى ثيْزو ييهٍل‪ .‬ربىِ‪ ،‬کُيي ْى ثّ هٕل ًّب كاهيى افزواع يي کُيى‪ .‬ثّ هٕل ثواكه ؽبرى ‪ٛ‬بيي‬

‫يب‪ ،‬اؽکبو ها کّ ًَيّٕك يؼهن گناّذ ‪ٔ .‬هزي ؽل يجبّود ثب كيم َْذ‪ ،‬يکي ثبيل ثب كيم يجبّود کُل ‪ .‬ؿّٖء‬
‫گوكٌثهٕهي ها ْى َقٕهيل‪ ،‬يي هٍل‪ ،‬اگو ًّب ْى ًْزي ثل ههّء هاِْ کُيل‪ ،‬ىٔكرو ْى يي هٍل‪ ،‬ثؼل يٍ ٔ ًّب‬
‫آهبي ايٍ ٔاليذ ييّٕيى‪ .‬هكفٕه ْى َلاهك‪ .‬ىايچّء ًّب ثب يٍ يکي اٍذ ‪».‬‬
‫ؽزًبً ييفٕاْل ثوٍبَلُ ثّ كهک پُغى ‪ .‬يکييکي اى پهّْبي ايٕاٌ ثبال ييهكذ ٔ ييُّيل‪« :‬يوله ًْيٍ ثٕك‪،‬‬
‫اهثبة‪ .‬انقيو كي يبٔهغ‪ .‬ثّ آَٓب ْى ًْيٍ ها ثگٕييل‪».‬‬
‫ييوىا اى ٍو ايٕاٌ ثوگْذ‪« :‬ثّ کي ثگٕيى؟ »‬
‫عؼلو ثّ ًٍذ كاالٌ اّبهِ کوك ٔ ثؼل ثّ فبک عهٕ پبيِ اّبهِ کوك ‪« :‬ثّ ًْبَٓب کّ ايٍ ثال ها ثو ٍو ًّب آٔهكَل ‪».‬‬
‫ييوىا كاك ىك‪« :‬يٍ ايٍ ٍٔ‪ ٜ‬چّ کبهِاو؟»‬
‫«يؼهٕو اٍذ‪ ،‬اگو ًّب چًْزبٌ ها كهٔيِ يي کوكيل ‪ »...‬ثبى ثّ ؿ ‪ُْٕ ٛ‬ى هكٕ َْلِء نجّء کالِْ اّبهِ کوك‪« ،‬ايٍ‬
‫ثال ٍو کالِ يٍ ًَيآيل‪ .‬پٌ فٕكربٌ ْى ثبيل روبِٕ ها پٌ ثلْيل ‪».‬‬
‫ييوىا هاِ اكزبك‪ ،‬ثيْزو ثب فٕكُ ؿو يي ىك‪« :‬كيٕاَّ ّلِ‪».‬‬
‫«كکو َکُيل کّ ييّٕك كه هكذ‪ .‬ؽبال كه ٔاليذ ًّب ْى ؽکى ؽکى ثواكه ؽبرى ‪ٛ‬بيي يبٍذ ‪».‬‬
‫ييوىا كاك ىك‪ْ« :‬و ؿهطي ييرٕاَيل ثکُيل‪ ،‬يٍ کّ كيگو فَزّ ّلو ‪».‬‬
‫«فٕكربٌ فٕاٍزيل‪ ،‬اهثبة‪ .‬يٍ کّ گلزى يضم روک ثبو اٍذ ‪».‬‬
‫ييوىا ثبى كاك ىك‪« :‬اى يٍ ييُّٕيل‪ ،‬آٌ هله ثيبييل کّ كيگو ؽزي َْٕك ٍٕىٌ هٔي ايٍ ىييٍ اَلافذ ‪».‬‬
‫ثبى ْى ييفٕاٍذ ثگٕيل‪ ،‬ايب كًٓيل کّ ثبعي پْذ ٍوُ اٍذ ‪ .‬چ‪ٜٔ‬ه َليلِ ثٕك کّ رٕي كهگبْي پُظ كهي‬
‫ايَزبكِ اٍذ؟ ييگلذ‪« :‬چوا َٖقّجي كاك ييىَي؟ يوكو ها ثيلاه کوكي ‪».‬‬
‫ييوىا رب ًّؼٓب ها كيگو َجيُل‪ ،‬عهٕ ثبعي ايَزبك‪ ،‬ؽزي كٍذ كهاى کوك ٔ ثبىٔيِ ها گوكذ ٔ ثوكُ رٕي َْيًٍ‪،‬‬
‫ًّْاُ ْى ييگلذ‪« :‬چييي َيَذ‪ .‬ػبكرى اٍذ‪ّ .‬ت کّ ييّٕك يبك آٌ يوؽٕيّ يياكزى‪».‬‬

‫فصل ششم‬
‫ثبعي كٔ هٔى يبَل‪ٕ .‬جؼ ىٔك رهلٍ کوك ثّ ؽبط اًٍبػيهِ رب کٕکت ها ْو ‪ٕٛ‬ه َْذ فجو کُُل ‪ .‬كٍذ رُٓب‬
‫ًَيرٕاََذ‪ .‬فٕكُ ْى اى ًْبٌ ٕجؼ ٍيبِ ٍؾو ّؤع کوكِ ثٕك ‪ .‬ييوىا ٔهزي ثهُل ّل كيل َٖق ٍجييٓب ها پبک‬
‫کوكِ اٍذ‪ .‬ييفٕاٍذ ثواي ظٓو ييوىا آُ ثبه ثگناهك‪ .‬كٍذ ييوىا ها گوكذ ‪« :‬ثهّ‪ ،‬رت كاهي‪».‬‬
‫ييوىا ها يغجٕه کوك ثؤك ثقٕاثل ‪ .‬ييگلذ‪« :‬رٕي فٕاة ْى ًّْ اُ ؽوف ييىكي‪».‬‬
‫ٔهزي ْى كٍزًبل فيٌ ها ثو پيْبَي ييوىا يي گناّذ ؿُو ييىك‪« :‬ايبٌ اى كٍذ ًّب يوكْب کّ ٔكب َلاهيل ‪ّ .‬ل‬
‫کّ يک ّت عًؼّ ثؤي ٍو هجو فٕا ْو َبکبو يٍ؟»‬
‫رب ظٓو ْى ًّْاُ ييهكذ ٔ ييآيل يب ٍو کٕکت كاك ييىك‪ .‬ثؼل ْى ييهكزُل ٔ ييآيلَل‪ .‬فبَى ثيهگ ٔ كٔههْٕب‬
‫ْى ييآيلَل ٔ ىيو گُٕ ييوىا پچ پچ ييکوكَل ٔ ثبى ييهكزُل ‪ .‬فبَى ثيهگ ييگلذ‪« :‬يک کبهي ثکٍ‪ ،‬ييوىا ‪».‬‬
‫ييوىا ييَبنيل‪« :‬يٍ چّ کبهِاو؟»‬
‫نپاَبهي ييگلذ‪« :‬ؽلاهم ثگٕ ثّ ٍويّكاٌ كٍذ َيَل‪».‬‬
‫يکثبه ؽزي كيالم آيل ‪ .‬اٍزکبٌ فٕكُ ها گوكزّ ثٕك عهٕ چْى ييوىا ‪ٛ .‬بٍٓب ها َْبَِ يي كاك‪ ،‬گلذ‪« :‬ؽبال‬
‫ثويييل‪».‬‬
‫ييوىا گلذ‪« :‬يٍ کّ ييثيُي عبٌ ثهُل ّلٌ َلاهو ‪».‬‬
‫«ييكاَى‪ ،‬ايب آفو ؽواو اٍذ‪َْ .‬ئّاُ ثّ كنى ًَي چَجل‪».‬‬
‫ؽزي پيُْٓبك کوك کّ يک ًّغ ثگناهَل هٔي نجّء رقذ ٔ اى ًْبٌ عب کّ ييوىا فٕاثيلِ ثٕك ثب ثبكاو يب ْو چّ ييوىا‬
‫ثقٕاْل ثِٓ ثيَُل ‪ْ .‬و کٌ اَلافزِ ثوكِ اٍذ ‪ .‬ييگلذ‪« :‬ايٍ يکي يَزؾت ْى َْذ ‪».‬‬
‫ييوىا‪ ،‬گو چّ كکزوْب يُغ کوكِ ثٕكَل‪ ،‬كيؤ فٕاثيل‪ ،‬گلذ ‪ًْ ،َّ« :‬بٌ ‪ٛ‬بً فٕة اًد ‪ٕ .‬جو کٍ رب فٕة ثْٕو‪».‬‬
‫ػٖجبَي ّلِ ثٕك‪ :‬اَگْزِ ها هٔ ثّ كيبؽ ييوىا رکبٌ يي كاك‪ .‬گلذ‪« :‬كکو َکٍ ثب ايٍ عبكٔ ٔ عُجهٓب ييرٕاَي يب ها‬
‫كک کُي‪ .‬ثّ هٕل ثبثبو يب ًْيّْ َْزيى ‪ْ .‬و چّ ْى افزواع ثکُيل ثبى َْزيى‪ًْ ،‬بٌ ‪ٕٛ‬ه کّ گوگ ٔ ييِ َْذ؛‬
‫يب نجّء ربهيکي َْذ‪ ،‬يب ثبالؿ هِ يوىي َْذ کّ يّ ّؤع يي ّٕك‪».‬‬
‫ٕلاي ثبعي ْى يي آيل کّ ثّ کٕکت ييگلذ‪« :‬عبهٔ ها ثگناه ثواي آفو‪».‬‬

‫يکثبه ْى ٍو ربهػُکجٕرٓبيي کّ کٕکت َليلِ ثٕك عو ٔ يُغو كاّزُل ‪ .‬ثؼل ْى ييوىا كيگو َلًٓيل ‪ .‬كوؿنوبُ ثبى يضم‬
‫كيْت ًْبٌعب عهٕ چًِْ كهاى کْيلِ ثٕك ٔ ْي كْبٌ ثي كَلاَِ ها ثبى ييکوك ٔ ييثَذ ٔ ًَيرٕاََذ‬
‫ؽوف ثيَل‪ .‬آة روثذ ْى کّ ثّ ؽهوِ کوكَل ٔ ثؼل‪ًْ ،‬يٍ ثبعي‪ ،‬يک هبّن هٔي ىثبَِ گناّذ ٔ يک کبٍّ آة‬
‫ُْلٔاَّ ثّ فٕهكُ كاك‪ ،‬ثبى َزٕاََذ ‪ .‬ثبعي گلذ‪« :‬ىثبَذ ثّ فيو ثگوكك‪ ،‬يوك‪ .‬رٕ ثگٕ ؽالنذ کوكو‪».‬‬
‫ييوىا ْى َزٕاََزّ ثٕك ثگٕيل کّ كٍذ فٕكُ َجٕكِ اٍذ کّ آٌ ‪ٕٛ‬ه ّلِ اٍذ‪ ،‬يب ؽزي ثؼل کّ ًَّْ يي ثوكَل‬
‫ثبؽ اييٍ‪ .‬چي ثٕك اًٍِ؟ ؽزي ٕٕهرِ ْى ثّ يبك ييوىا ًَي آيل‪ .‬ايب ُْٕى ْى ثّ ٔهزِ پٍٕذ ٍو ييوىا يٕه يٕه‬
‫ػلُ ها ْى‬
‫ييّل ٔ ييكًٓيل کّ ُْٕى ْى كاهك ثّ يْٕبيِ پُغّ يي کْل ٔ كٔ كاَگ چيٍچيٍ ها ييفٕاَل‪ .‬ة‬
‫ييفٕاَل ٔ ثب ايٍ يکي پبُ يي ىك رقذ ٍيُّء ايٕة رب ثبى کلِ پبُّّ ُٕبهي اُ ها كه َيبٔهك رب ْي رٕيِ ىْويبهي‬
‫ثوييك ٔ ْي اى ٍٕهاؿ پُغّاُ هطوِهطوِ ثًکل ٔ ثؼل يَذ ّٕك ٔ ثي ٕبؽجياُ ها َْبٌ ايٍ ٔ آٌ ثلْل ٔ آفوُ‬
‫ْى يک ُْٕاه اٍزلواؽ کُل ‪.‬‬
‫ثبعي ييگلذ‪« :‬اهال ً رٕ اىُ ؽالنيذ ثطهت ‪».‬‬
‫ييوىا ييگلذ‪« :‬ؽبال چّ ٔهذ ايٍ ؽوكٓبٍذ‪ .‬ثبعي؟ رهويُِ ها ثگٕ‪ ،‬رٕي گِّٕ ثگٕ ‪ًْ .‬يٍکّ نت ثغُجبَل‪ ،‬کبكي‬
‫اٍذ‪».‬‬
‫آٌٔهذ ؽبال‪ ،‬يضم كيْت‪ ،‬يي گٕيل‪« :‬يب پبک ثٕكيى‪ ،‬ييوىا‪ .‬كکو ثل َکٍ‪ .‬ثب ْى ثّ ؽًبو ييهكزيى‪ ،‬كهٍذ ‪ .‬رٕي يک عب‬
‫ييفٕاثيليى‪ ،‬كهٍذ‪ .‬ايب ؽزي ثّ ْى كٍذ ًَيگناّزيى ‪».‬‬
‫ؽًبو ًَوِ ْى ثب ْى يي هكزُل‪ ،‬رب ٔهزي ييوىا ايٍ فبَّ ها اى پله گٕهثّ گٕه ّلِء ًْيٍ ثبعي فويل ٔ ثبعي ايُٓب هكزُل‬
‫ًّيواٌ ٔ ييوىا كکو کوك كيگو عبَِ اى كٍذ هوثبٌ ٕلهّ هكزٍ ْبي ايٍ كٔ رب هاؽذ ّل‪ .‬ايب ثبى ٍوُ ها يي ىكَل‪،‬‬
‫ايُظا ثٕك؛ رِٓ ها يي ىكَل‪ ،‬ثٕكُ ‪ .‬يک ثبكيّ رقًّ يي گناّزُل عهّٕبٌ ٔ ْي رقًّ ثْکٍ ٔ ْي ثگٕ ‪ .‬اى ًْيٍ‬
‫نجِ رب آٌ هاٌ اٍزقٕاَي اُ پْذ ثّ پْذ‪ ،‬يضم كاَّ ْبي رَجيؼ‪ ،‬پٍٕزّ آٔيياٌ ثٕك ‪ .‬ييوىا ييگلذ‪ًّ« :‬ب كٔ رب‬
‫يگو ىَلگي َلاهيل؟ »‬
‫ثبالفوِ كٍذ ثّ كايبٌ يال ؽٍَ ّل رب ثهکّ مثم اى مکو يٖيجذ يک يَأنّ اي ثگٕيل کّ ثّ كهك كَيب ٔ آفود ىَٓب‬
‫ثقٕهك‪ٕٛ .‬هي ْى گلذ کّ َلًٓل‪ .‬گلذ‪« :‬آفو‪ ،‬يال‪ ،‬مکو عل يٍ ٍيل صٕاة كاهك‪ ،‬ايب آفو يک چييي ْى ثگٕ کّ ثّ كهك‬
‫ىَٓب ثقٕهك‪ ،‬اى ؽي٘ ٔ َلبً ثگٕ‪ ،‬اى ؽن ىٌ ثّ ّْٕو‪ ،‬يب ؽن يوك ‪ .‬اى ًْيٍ چييْب کّ ثهلي يضم ؽکى ىٌاي يؾُّٖ‪،‬‬
‫نٕا‪ ،ٛ‬يَبؽوّ‪ ،‬چّ يي كاَى‪ْ ،‬و چّ فٕكد ثهلي ‪».‬‬
‫ثهل کّ َجٕك‪ .‬ثبالفوِ ييوىا هكذ ََقّء کهکزّء ّوايغ ها پيلا کوك رب ثهکّ يبكُ ثيبيل ‪ .‬فيو‪ ،‬اى ػوثي كو‪ًْ ٜ‬بٌ ‪َٙ‬وَةَ‬
‫ىيلُ ػًؤاً ها ثهل ثٕك ‪ .‬آفوُ ْى هٍبنّء كبهٍي ثوايِ فويل ٔ چٕة انق ها گناّذ كهٍذ ًْبٌ عب کّ ثبيل‪ .‬ثبالفوِ‬
‫يک ّت عًؼّ کّ آيل ثّ فبَّ كيل كوؿ نوبُ يضم ثوط ىْويبه ََْزّ اٍذ رٕي ايٕاٌ ‪ .‬پبپي کّ ّل‪ ،‬كوؿنوب گلذ‪:‬‬
‫«ايٍ يوكک ًّْاُ اى پبييٍرُّء ىَٓب ؽوف ييىَل‪ .‬يگو ؽوف رٕي كَيب کى َْذ؟ يٍ كفزو چْى ٔ گُٕ ثَزّ‬
‫رٕي فبَّ كاهو‪».‬‬

‫ة ايٍ فبَّ ثگناهك ‪ .‬ثؼل ْى کّ يال‪ ،‬فلا ثيبيوى‪ ،‬يکي كٔ ٍبل يي آيل ٔ ْلزگياُ ها‬
‫كيگو ْى َگناّذ يال پبيِ ها ِ‬
‫كو كکبٌ ييگوكذ ٔ ييهكذ‪ْ .‬و ثبه ْى چييي ييگلذ‪« :‬كيلي‪ ،‬ييوىا؟ يٍ ىَٓب ها ثٓزو اى رٕ يي ُّبٍى‪».‬‬
‫يک هٔى ْى گلذ‪« :‬اى يٍ ييُّٕي‪ ،‬پب هٔي كيْبٌ َگناه ‪».‬‬
‫آفوُ ْى ثّ ىثبٌ آٔهك کّ‪« :‬رٕهغ ىيبك َجبيل كاّذ‪ًْ .‬يٍکّ كيگي ثبه يي گناهَل ٔ ايٍ ّجٓبي ٍوك ىيَزبٌ‬
‫هفزقٕاة يٍ ٔ رٕ ها گوو َگّ يي كاهَل‪ ،‬پبي َبيؾوو ها ْى ثّ عم ٔ عبي آكو ثبى ًَي کُُل‪ ،‬ثبيل کالًْبٌ ها ثيُلاىيى‬
‫ْٕا‪ .‬ثّ يٍ ٔ رٕ چّ کّ كٔ رب ىٌ رٕي ؽًبو ثب ْى چّ کبه يي کُُل‪ ،‬يَبؽوّ ييکُُل‪ ،‬ثکُُل؛ يؼبَوّ يي کُُل‪،‬‬
‫ثکُُل‪».‬‬
‫ييوىا ْى پبُّّء كُِْ ها کْيل ٔ ْو چّ کهلذ ثٕك ثبه يالي ثيچبهِ‪ ،‬فبک ثواُ فجو َجوك‪ ،‬کوك‪ ،‬کّ ‪« :‬يوكک‪ ،‬ؽوف‬
‫كُْذ ها ثلٓى‪ .‬يٍ گلزى ثؤ يَأنّ ثوايْبٌ ثگٕ کّ چييكٓى ثَْٕل؛ َگلزى ثؤ كه عٕاى نٕا‪ ٛ‬ثب ىٌ ؽالل ٔ ‪ٛ‬يت ْي‬
‫َوم ٔ ؽليش ثيبه‪ْ ًّْ ،‬ى يوٍم‪».‬‬
‫ًْيٍ ّل كيگو‪ .‬ثّ ّبگوكُ‪ًْ ،‬بٌ روي کّ ثبالفوِ كًٓيل کّ كٍزِ کظ اٍذ‪ٍ ،‬پوك کّ اگو ْى يال كيل کّ‬
‫ييوىا پْذ ًْيٍ پيْقبٌ‪ ،‬ؽي ٔ ؽب‪ٙ‬و‪ََْ ،‬زّ اٍذ‪ ،‬ثبى ثگٕيل ‪« :‬ييوىا َيَزِ ‪».‬‬
‫آفو كوؿنوبُ ْى يک ّت گلذ ‪« :‬اگو ثّ فب‪ٛ‬و آٌ ‪ٕٛ‬ه كيگوُ ايٍ ٍهيطّ ْب ها ييثويل ثبؽ اييٍ‪ ،‬يٍ ْى ؽوكي‬
‫َلاهو‪».‬‬
‫ييوىا فى ّل ٔ كٔ عبي آَغبُ ها ثٍٕيل ٔ ثؼل کّ هٔيِ ها پّٕبَل‪ ،‬گلذ ‪« :‬فغبنذ ثکِ‪ ،‬رٕ يبكه ثچّ ْبي يُي‪».‬‬
‫ٔلکٍ کّ َجٕك‪ ،‬رب ٔهزي ْى ييوىا هَى َقٕهك کّ كيگو پبيِ ها ثّ ثبؽ اييٍ ًَي گناهك‪ٛ ،‬بهجبى َْل‪ .‬ثؼل ْى کّ ييوىا‬
‫رٕثّ کوك کّ نت ثّ ىْويبهي َيَل‪ّ ٔ ،‬ل ًْيٍ ييوىا کّ ؽبال ثٕك ٔ رٕي آة ٔ ػوم ؿهذ يي فٕهك ٔ ثبعي ْي رکبَِ‬
‫ييكاك ٔ ييگلذ‪« :‬ثّ يوكِْب چوا كؾِ يي كْي؟ ثهُل ّٕ آّذ ها ثقٕه ‪».‬‬
‫ىيو ثبنِ ها ْى گوكذ ٔ رب كو كٍزْٕيي ثوكُ ‪ .‬پوٍيل‪« :‬کهيل هلم آٌ كه ها کغب گناّزّ اي؟»‬
‫«ًَيكاَى‪ ،‬ثّفلا اگو يبكو ثبّل‪».‬‬
‫ٔهزي ْى فٕاثبَلُ ٔ کُّٓء فيٌ ثو پيْبَي اُ گناّذ‪ ،‬گلذ ‪« :‬ايٍْب ًّْاُ َزيغّء آٌ کيُّ ْبي ّزوي‬
‫اٍذ‪ ،‬ؽالنِ کٍ‪ ،‬يوك‪ ٔ ،‬عبٌ فٕكد ها هاؽذ کٍ ‪».‬‬
‫ػٖو ْى كفزوْبُ آيلِ ثٕكَل ‪ .‬ثبعي كوكا ٕجؼ گلذ‪ .‬گويّ ْى کوكِ ثٕكَل‪ٕ .‬لب ًْيٍ كکزو عٕاكي ها ثبالي ٍو ُ‬
‫آٔهكِ ثٕك‪ .‬ايٍ ْى يبك ييوىا َيبيل‪ .‬كو‪ ٜ‬يبكُ ثٕك کّ عؼلوُ آيل‪ ،‬ىيو ثبنِ ها گوكذ ٔ ثوكُ ‪ .‬ييوىا ييكاََذ کّ‬

‫عؼلوُ ًَيرٕاَل‪ .‬ايٍ يکي ثّ هل ٔ هٕاهِء ييوىا ثٕك ٔ ثي کالِ‪ ،‬ثب يْٕبي ثبكزّ ٔ پيچيلِ پْذ ٍو ‪ .‬ػيُک ْى‬
‫كاّذ ٔ كٔ َـ هُلُ ها پْذ ٍو گوِ ىكِ ثٕك ‪ .‬گُٕ َلاّذ‪ .‬ييوىا ْى کّ پوٍيل‪« :‬پٌ ثب چي ييُّٕي‪،‬‬
‫عؼلو؟»‬
‫عؼلوُ گلزّ ثٕك‪« :‬يب ًَيُّٕيى‪ ،‬ييوىا‪ .‬نتفٕاَي ييکُيى‪».‬‬
‫ؽزي گلذ‪« :‬ربىِ اؽزيبعي ثْٓبٌ َلاهيى ‪ًّْ .‬ء گلزُيْب ها گلزّاَل‪ .‬يب كو‪ ٜ‬ؽوف ييىَيى‪».‬‬
‫ثؼل ْى ييوىا ها ثوكَل ٔ َْبَلَل عهٕ ًْبٌ کّ کالِ ثٕهي ثّ ٍو كا ّذ‪ .‬ييوىا َلًٓيل چي ّل يب ؽزي چي ُّيل‪،‬‬
‫كو‪ًْ ٜ‬يٍ يبكُ ثٕك کّ ثّ ٍيٖل ٔ ٍي ٔ ٍّ ‪ٙ‬وثّ ثلهِ يؾکٕو ّل ‪ًْ .‬يٍ عؼلوُ ْى ىك‪ ،‬اى هٔي نًجوْب رب ىيو‬
‫يٓوِْبي گوكٌ‪ .‬کُبه ثّ کُبه ْى ييىك ٔ پٍٕذ ها ههلزي يي کُل ٔ ثبى كيِ ها كٔه كٍذ يي چوفبَل ٔ ّالل‬
‫ييکوك ٔ ييىك ٔ ف‪ ٜ‬ثّ ف‪ ٜ‬عهٕ ييهكذ ٔ ييوىا ْي يي گلذ‪ ،‬آؿ‪ْ ٔ ،‬ي يي فٕاٍذ چُگ ثيَل ٔ يک چييي ها‬
‫رٕي ْٕا ثگيوك ٔ ْي ًَي رٕاََذ ٔ ثبى فطي كهاى ٔ ثبهيک ايب فَٕيٍ اى پٍٕزِ ٔههّ يي ّل ٔ ييوىا ييگلذ‪:‬‬
‫«ؿه‪ ٜ‬کوكو‪».‬‬
‫ثبالفوِ ْى ٔهزي عؼلوُ ثوُ گوكاَل‪ًْ ،‬بٌ هله كوٕذ کوك کّ ثگٕيل‪« :‬آفو چ ها ٍيٖل ٔ ٍي ٔ ٍّ ‪ٙ‬وثّ؟»‬
‫عؼلوُ گلذ‪« :‬ؽکى ثواكه ؽبرى ‪ٛ‬بيي يبٍذ ‪».‬‬
‫هٔى ثؼل كو‪ٍ ٜ‬يُّاُ فٌفٌ ييکوك‪َِْٕ .‬بُ ها ْى ثٍٕيل ‪ٕ .‬ليوّاُ گلذ‪ ،‬يؾًلؽَيٍ كيْت رهلٍ کوكِ ٔ‬
‫ؽبل ٔ اؽٕال پوٍيلِ‪ .‬ثب ايًٍّْ ييوىا ؽبال ؽبالْب فيبل َلاّذ ثؤك‪ .‬ايًٍّْ کبه كاّذ‪ .‬ػٖو ثبالفوِ هكزُل‪ .‬ييوىا‬
‫كٍذ ثّ نجّء رقذ گوكذ ٔ ثهُل ّل ‪ .‬چييي ثّ كُٔ اَلافذ ‪ .‬ػيُکِ ها گناّذ ٔ ثؼل ْى كٍذ ثّ كيٕاه آيل رٕي‬
‫َْيًٍ‪ ،‬گلذ‪« :‬ثبعي!»‬
‫ٕلايي َُْيل‪ .‬هكذ رٕي آّپيفبَّ ٔ گلذ ‪« :‬ثبعي!»‬
‫ٕلايي َيبيل‪ .‬هكذ رٕي ايٕاٌ ٔ كيل کّ يک كٍزّ اى اْم ْٕا ثّ ٕق كاهَل اى پهّ ْب ييآيُل ثبال ‪ْ ًّْ .‬ى ثّ هل ٔ‬
‫هٕاهِء عؼلوُ‪ ،‬ايب کيَّ ثّ كُٔ ٔ َلٌ ىَبٌ‪ .‬ثبى گلذ‪« :‬ثبعي!»‬
‫َجٕكُ‪ .‬اى ًْبٌ ايٕاٌ كيل کّ ًّْء ثوكٓبي ثبؿچّ آة ّلِ اٍذ ‪ .‬ثٕي فبک ْى رٕي ْٕا ثٕك ‪ .‬ايب عؼلوُ ًْچُبٌ‬
‫هٔي ًْبٌ کبٍّء يَياُ ََْزّ ثٕك ٔ ثب كٔ ًّغ فبيُٕ ‪ .‬ييوىا ثّ ْو ٔانيّاهيبري ثٕك هكذ ٔ هكذ رب هٍيل ثّ‬
‫نت ثبؿچّ ٔ اى آَغب ْى هكذ ٔ نت ؽٕٗ ََْذ ‪ .‬عؼلو ٍو ثو كٔ كٍذ گناّزّ ثٕك ‪ٕ .‬لاي هييهيي کؤچ کوكٌ ْى‬
‫ييآيل‪ .‬ييوىا فى ّل‪ ،‬ػيُکِ ها كهٍذ کوك ٔ كيل کّ ّبَّ ْبُ ْى رکبٌ ييفٕهك؛ كٔ ؽجبة ْى‪ ،‬ايٍ ثبه يکلٍذ‬
‫ثُلِ‪ ،‬کُبه آَغبيي کّ عبي فبلي گُٕ چپِ ثٕك‪ ،‬يؼهن ايَزبكِ ثٕك ‪ .‬ييوىا ثيْزو فى ّل رب ثبهيکّء كٔك ها ْى‬
‫ثجيُل‪ .‬ثٕك ٔ كاّذ اى کُبه نجِ ثيؤٌ يي آيل‪ .‬ثيؤٌ ىك ٔيضم کوک گوِفٕهكِاي فى ٔ هاٍذ ّل ٔ ثبالفوِ هٍيل ثّ‬
‫كٔ ؽجبة ٔ ثبال ثوكّبٌ‪ .‬ييوىا ثيافزيبه ىيييّ کوك‪« :‬اگو ؿى ها چٕ آرِ كٔك ثٕكي‪».‬‬

‫ثؼلُ كيگو يبكُ َيبيل ‪ .‬ثهُل ْى کّ فٕاَل‪« :‬اگو ؿى ها چٕ آرِ كٔك ثٕكي‪ » ،‬ثبى يبكُ َيبيل‪.‬‬
‫عؼلو ٍو ثهُل کوك‪« :‬انجزّ کّ ثبيل ّؼو ٔ ثيذ ثقٕاَيل ‪».‬‬
‫ْنْوِ ْى ثهُل ٔ ثهُلرو ّل‪ ،‬آٌ هله ثهُل کّ كٔك ثبهيکّء كنِ نوىيل ٔ نوىيل‪ ،‬رب ثبالفوِ ؽجبثٓب ها روکبَل ‪ .‬ييوىا گلذ‪:‬‬
‫«ثّ ايٍ ؿؤة هَى‪ًْ ،‬يٍ‪ٕٛ‬ه يبكو آيل‪».‬‬
‫عؼلو ثّ پْذ چُگ چًْٓبيِ ها پبک کوك‪َ ،‬يى فيي ّل ٔ كايٍ کهيچّ اُ ها رکبَل‪ ،‬گلذ ‪« :‬فٕة‪ ،‬رًبو ّل‪ .‬كيگو‬
‫هٍيل‪ .‬ؽبال ثبيل ثهُل ثْٕو ثؤو اكطبه کُى ‪».‬‬
‫ييوىا ٍو ثوگوكاَل‪ ،َّ .‬فٕاة ًَيكيل‪ .‬يک رَجيؼ عؼلو كاّزُل ثّ اربهٓبي ‪ٛ‬وف ٌَهك يي هكزُل‪ .‬کيَّْبي فبني‬
‫ها ثّ كٍذ گوكزّ ثٕكَل‪ .‬عؼلو گلذ‪« :‬ثجيٍ اهثبة‪ ،‬رّ ىيجٓبد ثبكاو پيلا يي ّٕك؟»‬
‫«كکو َکُى‪ ،‬اگو ييفٕاْي ثؤو ثوايذ ثيبٔهو؟ »‬
‫ثبى ّبفّاي ّکَذ‪ .‬كٍزي ثو آَغب کّ ًْيٍ ٍّ هٔى پيِ گوك ٔ ههًجّ ثٕك ٔ كه ايٍ يٕاهغ نًجو يي فٕهك‪ ،‬کْيل‪:‬‬
‫«ٍبػذ فٕاة‪ ،‬اهثبة‪ .‬يگو َليلي؟ ايًُّٓ ػًهّ هٔىي ٍّ رب ْى کّ فٕهكِ ثبُّل چييي كيگو ًَبَلِ ‪».‬‬
‫ييوىا ثوگْذ‪َ .‬ليلّبٌ‪ٕ .‬لاي گويّء ثبعي ييآيل‪ .‬کٕکت ْى ثٕك‪ .‬چييي ييگلذ کّ ييوىا ًَيكًٓيل‪ .‬ثهُل ّل‬
‫ثّ ‪ٛ‬وف اربهٓبي ََوك هاِ اكزبك‪ٕ .‬لاي ؿژ ٔ ؿٕژ ييآيل‪« :‬ثّ هٕل يب گلزُي‪ ،‬اهثبة اهثبة اٍذ‪ٔ .‬هزي فوّبٌ اى پم‬
‫ييگنهك‪ ،‬كيگو ثّ كکو َٕکوْبّبٌ َيَزُل ‪ .‬يب ٍّ هٔى اٍذ ْي ىاٌ يي کُيى رب َگناهيى كٍذ ايٍ كيبيّء ىاكٔ ثّ‬
‫ايٍ کيَّْب ثوٍل‪ ،‬آٌ ٔهذ ًّب ػيٍ فيبنزبٌ َيَذ ‪».‬‬
‫ييوىا ايَزبك‪ ،‬ايب ٍو ثوَگوكاَل‪ ،‬ؽزي كْبٌ ثبى کوك رب ؽوكي ثيَل يب كويبكي ثکْل‪ٔ ،‬هزي كيل يکلكؼّ ربهيک ّل‪ ،‬كو‪ٜ‬‬
‫گلذ‪« :‬ال انّ اال هللا!» ّبيل ْى ثبى ثوم هكزّ ثٕك ‪ .‬چواؽ ٍو ريو کّ هٍّٔ ثٕك‪ ،‬گلذ ‪« :‬کغبيي عؼلو؟»‬
‫«ًْبٌىا‪ ،‬اهثبة‪».‬‬
‫ًْبٌعب ها كيل‪َ .‬جٕكُ‪ .‬گلذ‪« :‬ايٍْب ها كيلي؟»‬
‫ٍبيّاُ ها كيل‪ .‬ييََْذ ٔ ثهُل يي ّل ٔ گبْي ْى ثّ ًْبٌعب کّ ىإَْبُ ثٕك‪ ،‬كٍذ يي کْيل‪« :‬انجزّ‪،‬‬
‫اهثبة‪ .‬يبْب ًّْ ًْليگو ها يي ثيُيى‪ .‬يأمٌٔ َيَزيى ىاكٔ ٔ ىَجم ثکُيى‪ ،‬يب ٍو آٌ ػوهچيٍ ‪ٛ‬بً ثويييى ‪».‬‬
‫«آفو چّ کبه ييکُُل؟»‬

‫«اى فٕكربٌ ثپوٍيل‪ .‬اى ٔهزي ايٍ كيبيّ آيلِ‪ ،‬هٔىگبه يب ٍيبِ ّلِ اٍذ ‪ .‬يٍ ْى کّ فٕكربٌ ييكاَيل‪ ٍّ ،‬هٔى‬
‫ثبيَذ هٔىِء ًٕذ ٔ ٕيبو يي گوكزى‪ .‬ايٍ ىػلو ٍؼو ‪ْ 114‬ى کّ ىاٌ َلاّذ‪ .‬ؽبال ْى ؽزًبً يکىا ََْزّ ٔ چود‬
‫ييىَل ٔ ثب فٕكُ گم ٔ پٕک يي کُل‪».‬‬
‫چوؿ ْى ييىك ٔ يضال ً ُْگ ُْگ َلٌ َلٌ ىكَِ ْى يي آيل‪ .‬ييوىا ْى اگو عبٌ كاّذ ثيَذ ٍي رب ُّب‬
‫ييهكذ‪ .‬عٕاَي کغبيي؟ رقزّ ء َُبُ کغب ثٕك؟ ًْيٍ كيبيّ ؽزًبً اَلافزّ ثيؤٌ ‪ٕ .‬لاي روهّ اي اى عبيي آيل‪ .‬ثؼل‬
‫ْى يکي كيگو‪ .‬إال ً اَگبه كاّزُل ْٕايي يي ىكَل‪ .‬عؼلوُ ؽبال يضم كوكوِ ؽٕل يک ٍى يي چوفيل‪ .‬كيگو ٍْ ٔ ٍْ‬
‫ييکوك‪ .‬ثبالفوِ ايَزبك‪ ،‬گلذ‪« :‬ثلويب‪ ،‬ايٍ ْى اى ٔاليذ ًّب‪ .‬كهٍذ ٔ ؽَبثي ّلِ اٍذ ك اهانکلو‪».‬‬
‫ييوىا گلذ‪ٕ« :‬لاي چي ثٕك؟ »‬
‫«اى ًّب يإيُيٍ ثبيل پوٍيل کّ ثّ ايٍ گجوْب ييلاٌ كاكِ ايل‪».‬‬
‫ثوم آيل‪ .‬عؼلوُ ثب كٔ پبي گْبكِ ْو ثبه كٍزي ها ثّ پْذ پبي كيگو يي هٍبَل‪ .‬ثبى ٕلاي روهّ آيل‪ .‬عؼلو ايَزبك‪.‬‬
‫كٍزي ثو ّکى ٕبكِ کْيل‪َ ،‬لَِ ها رٕ كاك ٔ ؽجٌ کوك ٔ ثب يک چْى ثبى ييوىا ها َگبِ کوك ‪ .‬ييوىا فٕاٍزّ ثٕك‬
‫چّ ثگٕيل کّ يبكُ ًَي آيل؟ آٌ چْى ها ثَذ ٔ ايٍ يکي ها ثبى کوك ٔ َلَِ ها ثيؤٌ كاك ‪« :‬هاٍذ گلزّاَل‪ ،‬ييوىا‪،‬‬
‫کّ ثبيل اَلهٌٔ اى ‪ٛ‬ؼبو فبني كاّذ ‪ .‬يٍ کّ اى پَو ْى ٍجکزو ّلِ او‪ .‬ؽبال ْى ثّ چْى كل ييثيُى کّ اهثبة فٕكو‬
‫ة رقذ ىهَگبه ِّ گُٕ ََْزّ اٍذ ثّ َْبَّء ِّ ىْذ ثّ ىيى فٕكو؛ چٓبه ثبنِ رکّ كٔىي ْى چٓبه‬
‫ه‬
‫‪ٛ‬وكِ َْذ ثّ َْبَّء چٓبه ٔاليذ ايٍ ػبنى ٕـيو ‪ .‬يبْب ْى كاهيى يک كهّکّ ها ثّ ْلذ کوِء ثبكي يي ثُليى‪ ،‬ثّ‬
‫َْبَّء ْلذ كهک‪ .‬ىَٓب ْى‪ ،‬هيي ٔ كهّذ‪ ،‬آىاك ٔ کُيي‪ ،‬رب چْى کبه يي کُل يُزظو َٕثزْبٌ ايَزبكِ اَل‪ .‬آٌٔهذ اهثبة‬
‫ييكويبيُل ‪»...‬‬
‫ييوىا هاِ اكزبك ٔ ؿُو ىك‪« :‬فٕاة كيلي‪ ،‬فيو ثبّل ‪ .‬هاٍذ ييگٕيي ثؤ يک ثبكاو پيلا کٍ ‪».‬‬
‫ايب ًْٖلا ثب نٕالْبي ىَگ ىكِء كٔ چلذ ىإَُ عؼلوُ ؿژ ٔ ؿٕژ يي کوك‪ًَ« :‬يفوي‪َ ،‬قو‪ ،‬ايب ؽلاهم ايٍ كيبيّ ها‬
‫كٍذ ثّ ٍو کٍ‪ .‬رٕ کّ گجو َيَزي کّ فبَّرکبَي ثکُي؛ يب ىثبَى الل اى هٔي آرِ ثپوي ٔ ثگٕيي ىهكي يٍ اى رٕ‪،‬‬
‫ٍوفي رٕ اى يٍ‪».‬‬
‫ثبى ٕلاي روهّ آيل‪ .‬ييوىا ٕلا ىك‪« :‬ثبعي!»‬
‫يواٍْ‬
‫چواؽ اربهٓبي ََوك هٍّٔ ثٕك‪ .‬اى كٔ پهّ ثبال هكذ ٔ ثّ كه ىك‪ .‬يک نُگّء كه ثبى ّل ‪ .‬کٕکت ثٕك‪ ،‬چبههل ثّ ٍو ثب پ‬
‫ثهُل گهلاه ٔ ّهٕاه كثيذ يْکي ‪ .‬يک چٕة ثهُل گوكگيوي ْى ثّ كٍزِ ثٕك ‪ٕ .‬لاي گويّاي ْى ييآيل‪ .‬ؽبال كيگو‬
‫كنكن ييکوك‪ .‬ييوىا يبانهٓي گلذ ٔ هكذ رٕ‪ًّْ .‬ء نجبٍٓبي ىَِ ها آٌ ٍٔ‪ ٜ‬کِٕ کوكِ ثٕكَل ‪ٕ .‬لاي كنكن اى آٌ‬
‫اربم ييآيل‪ .‬ثبعي ثبى كاّذ ثواي ييوىا يبيّ يي آوك ‪« :‬ييوىا کّ ٔكب َلاهك‪ .‬كوؿنوب‪ .‬ؽبال كکو ٔ مکوُ ّلِ گوكٌ ثهٕه‬
‫ىَٓبي ايٍ كٔه ٔ ىيبَّ‪».‬‬

‫ييوىا ثّ ؽوکذ كٍذ اى کٕکت پوٍيل چّ فجو اٍذ‪ ،‬يب ؽزي چّ يوگيِ اٍذ؟ کٕکت ّبَّ ثبال اَلافذ ٔ هكذ رب‬
‫ؽزًبً ربهػُکجٕد آٌ گّّٕ ها ثگيوك ‪ .‬عؼلوي كاّذ رُل رُل ثُل کيَّ ْب ها ثّ َٕک كيِ يي ثَذ ٔ اى ثبالي هف‬
‫ييكاك پبييٍ ٔ عؼلوْبي پبييٍ ْى يکييکي ييگوكزُل ٔ ثّ كُٔ يي اَلافزُل ٔ َلٌ َلٌىَبٌ‪ ،‬يضم يٕهچّ ٍٕاهي‪،‬‬
‫كَجبل ْى ييآيلَل رب ثؤَل ٔ ؽزًبً عبيي رٕي پُظ كهي يب ّبيل ثبالي هلَّء کزبثٓبي يؾًلؽَيٍ اُ پٓهٕ ثّ پٓهٕ‬
‫اَجبه کُُل رب ٔهزي يزقْٖٔبُ ثيبيُل ٔ ٍٕاهّبٌ کُُل ‪ .‬ثبعي ثبى يبيّ آيل‪« :‬ييثيُي‪ ،‬كوؿنوب‪ ،‬چّ ثاليي ٍو ايٍ‬
‫ٍٕىَي رويّء رٕ آٔهكِ؟ اَگبه فٕكُ ََْزّ َـ کِْ کوكِ‪ .‬آٌ ٔهذ ًّْاُ يبك آٌ يالؽٍَ گٕهثّگٕه ّلِ‬
‫يياكزل‪ .‬ؽزي رٕي ثؾواٌ رت يي فٕاْل ىيوپبکْي کُل کّ يب كٔ رب چوا كهٍذ يک هٔ ى ؽي٘ ييّليى ٔ پبک‬
‫ييّليى‪ .‬آفو يکي َيَذ ثِٓ ثگٕيل‪ ،‬ثّ رٕ چّ يوك؟ رٕ ثؤ ثّ ًْبٌ ثبؽ اييٍ‪ .‬الين رٕ ًْبٌ پويثهُلِ اٍذ‪».‬‬
‫ييوىا ثبى گلذ‪« :‬يب هللا‪».‬‬
‫ثبعي گلذ‪ٔ« :‬كب َلاهَل‪ ،‬كوؿنوب‪ .‬رٕ ْى ثئكب ثٕكي‪ .‬چوا هكزي ٔ يٍ ها رٕي ايٍ كاه كَيب رُٓب گناّزي؟ »‬
‫ثبى ِ و كن كن کوك‪ .‬ثب ٍو ثبى ٔ گيَٕي پويْبٌ ٍليل ََْزّ ثٕك ىييٍ ‪ .‬نجبٍٓب ها يکييکي اى عهُٕ ثويي كاّذ‪،‬‬
‫ثبال ييگوكذ‪ ،‬عهٕ چواؽ‪ .‬ثؼل يک كٖم هٔيِ كن يي ىك رب ثبالفوِ رب کُل ٔ َلزبنيٍ اليِ ثگناهك ٔ ثچيُل ايٍ ‪ٛ‬وكِ ‪.‬‬
‫ييوىا گلذ‪ُْٕ« :‬ى کّ گوكزبهي‪ ،‬ثبعي؟ »‬
‫ثبعي ٍو اى كايٍ كوؿنوبُ ثوكاّذ‪« :‬كنى گوكزّ‪ ،‬ييوىا‪».‬‬
‫«پٌ ايٍ ؽوكٓب چيَذ عهٕ ايٍ کٕکت يي ىَي رب ثؤك ثُْيُل اى ٍيو رب پيبى ًّب كٔ رب ها ثواي ًّْ رؼويق کُل ‪».‬‬
‫«رؼويق ثکُل‪ .‬يب کّ کبه َبّوع ًَيکوكيى‪».‬‬
‫ؽبال كيگو هٍيلِ ثٕك ثّ نجبٍٓبي فٕاة ‪ .‬ايٍ يکي ٍبرٍ آثي ثي آٍزيٍ ثٕك‪ .‬چّ ٔهذ پّٕيلِ ثٕك کّ ييوىا يبكُ‬
‫ًَيآيل؟ ثبعي گلذ‪« :‬ييثيُي‪ ،‬ييوىا؟ كٍزٓبي ثهٕه ثبهكزُِ ها يي کوكِ رٕي ايُٓب‪ ،‬پَزبَٓبي کٕچکِ ْى ايُغب‬
‫ثٕكِ‪ ،‬يضم كٔ رب نيًٕ‪ .‬آٌ ٔهذ رٕ ييهكزي ‪»...‬‬
‫ييوىا گلذ‪« :‬يلذ چُگ رٕ‪ ،‬ثبعي‪».‬‬
‫ثوگْذ‪ ،‬كٍذ ْى ثّ چٓبهچٕة كه گوكذ رب َيلزل ‪ .‬کٕکت اى َوكثبٌ ثبال هكزّ ثٕك ٔ ثّ ‪ٛ‬بهچّ ٔ هكٓب کُّٓ فيٌ‬
‫ييکْيل‪ .‬عؼلوْبُ َجٕكَل‪ .‬كٔههْٕب يک عبيي ًْيٍ كٔه ٔ ثوْب ثٕكَل‪ٕ .‬لاي گويّّبٌ ييآيل‪ .‬ييوىا گلذ‪« :‬پٕنذ‬
‫ها ييگناهو هٔي ييي آّپيفبَّ‪ٔ ،‬هزي فٕاٍزي ثؤي‪ ،‬ثوكاه ‪».‬‬
‫آيل ثيؤٌ‪ ،‬رٕي كهگبْي ايَزبك ‪ .‬چّ ْٕايي ثٕك! ًهك ثٕك‪ ،‬ايب ًَي گييل‪ .‬کالِ کوکي يُگٕنّكاه ٍوُ ثٕك‪ .‬کي‬
‫ٍوُ گناّزّ ثٕك؟ ٕلاي ثبعي يي آيل‪« :‬ييثيُي‪ ،‬كوؿنوب؟ يک ىفى ىثبٌ ايٍ َبيوك ثيْزو كهك ييآٔهك رب ٕل ‪ٙ‬وثّ‬
‫کّ آكو ثّ ؽکى ؽبکى ثقٕهك‪».‬‬

‫ٔل ثواي کٕکت گناّذ‪ ،‬ثؼل ْى ثوگْذ ثّ‬
‫ييوىا ثبى كٍذ ثّ كيٕاه‪ ،‬ؽزي َوكِء پهّ ْب‪ ،‬ثّ آّپيفبَّ هكذ‪ .‬يک چُگّ پ‬
‫ايٕاٌ‪ ،‬ػٖب ثّ كٍذ‪ًْ ٔ ،‬بٌ ‪ٕٛ‬ه هكذ رب هٍيل ثّ كاالٌ ٔ اى آَغب ْى فٕكُ ها کْبَل ثّ عهٕ كه ٔ كه ها ثبى کوك ٔ ثو‬
‫ٍکٕي فبَّ ََْذ‪ .‬كيالهِ ثو ٍکٕي هٔثّ هٔ ََْزّ ثٕك‪ .‬ثبى ٕلاي پيْزبة آيل ‪ .‬ثچّ ْبي کٕچّ كاّزُل ييـ ٔ‬
‫ٍيـ ثّ ىييٍ ييىكَل‪ .‬كيالم يک ثبكاو َٖلّ َْبٌ ييوىا كاك ‪« :‬ؽواو اٍذ‪ ،‬ييوىا؛ ًَي رٕاَى ثقٕهو ‪ .‬اهال ً ثيب گم ٔ‬
‫پٕک ثکُيى‪».‬‬
‫ْو كٔ کق چُگ پو اى چيٍ ٔ ؽزي يٕيِ ها َْبٌ كاك ‪ .‬ثبكاو َٖلّ ها چُگ ثّ چُگ يي کوك‪ .‬ثبالفوِ كٔ كٍزِ ها آٔهك‬
‫عهٕ‪ ،‬رب ايُغب کّ ييوىا ََْزّ ثٕك ‪ .‬ييوىا گلذ‪« :‬يٍ ها‪ٙ‬يى‪ ،‬ثقٕه؛ ايب ثبىيًبٌ ٍو عبيِ َْذ ‪ٔ .‬هزي ؽبنى فٕة‬
‫ّل‪ ،‬ييفٕاْى يک علذ يک ثوايذ ثيبٔهو ‪».‬‬
‫«فبَّرکبَي کّ کوكَل؟»‬
‫«َّ‪ ،‬ىٔكرو‪».‬‬
‫«پٌ ًَيفٕاْي َوطّء ػبنى ايکبٌ ثْٕي؟ ؽيق ّل ‪ .‬ؽبکى يب‪ ،‬اهثبة‪ ،‬اى ًّب فيهي فِّٕ آيلِ‪ ،‬يي گٕيل‪ ،‬رب‬
‫ثبّل يک چُيٍ آكيي ثبيل ؽبکى ثْٕك‪ .‬ثب يک نوًّ ؿنا ٍيو يي ّٕك‪ ،‬نجبٍٓبُ ْى ًْيٍ ْبٍذ کّ ييپّٕل‪.‬‬
‫ْو ّت ْى کّ يک کُيي ثقٕاْل‪ٍ ،‬و ٍبل يي ّٕك ٍيٖل ٔ ٍي ٔ ٍّ رب‪ٍ .‬ي ٔ كٔ يب ٍي ٔ ٍّ هٔى ثويّ ها‬
‫ْى فٕكُ ييفٕاْل کق َلٌ ثکُل ‪».‬‬
‫ييوىا گلذ‪« :‬ييگناهي يک كهيوّ هاؽذ ثُْيُى‪ ،‬يب َّ؟ »‬
‫«ًّب كٍزٕه ثلويبييل‪ ،‬اهثبة؛ ايب آفو يٍ کّ يي كاَيل‪ًَ ،‬ي رٕاَى‪ .‬رًبو يلٖهٓبو كاهَل اى ْى كهيي هَٔل‪ ،‬اَگبه‬
‫پيْبو ها كاهَل ييکُْل‪».‬‬
‫ثّ هاَِ اّبهِ کوك‪« :‬ايُغب ْى ْي يي گيوك ٔ ٔل ييکُل‪».‬‬
‫ثؼل ْى كٍذ کوك ىيو هجبُ ٔ يک کيَّ ثيؤٌ آٔهك ٔ ٍکّ اي ها رٕي چُگِ فبني کوك ‪« :‬ثلويبييل‪ ،‬ثب ايٍ کزيجّ ٔ‬
‫کهّ ييکُيى‪».‬‬
‫هثؼي ثٕك‪ .‬ثو ٍو َّذ َلاهيِ گناّذ ٔ ثبال اَلافذ ‪ٍ .‬کّ چوفيل ٔ پبييٍ آيل‪ .‬أل چوفيل‪ .‬عؼلو گلذ‪« :‬يبهللا‪،‬‬
‫ييوىا‪ ،‬کهّ يب کزيجّ؟ »‬
‫ٍکّ ثبالفوِ هاٍذ ايَزبك‪ ،‬ايب ُْٕى نُگو كاّذ ‪ .‬ييفٕاثيل ٔ ثبى ثهُل يي ّل ٔ ايٍ ثبه ثّ ايٍ ‪ٛ‬وف فى ّل‪ .‬عؼلو‬
‫گلذ‪« :‬ىٔك ثبُ‪ ،‬ييوىا‪».‬‬

‫ييوىا ثّ ٍکّ َگبِ کوك‪ًَ .‬يكاََذ کلاو ‪ٛ‬وف کهّ اٍذ‪ ،‬ايب اگو ثّ ايٍ ‪ٛ‬وف يي فٕاٍذ فًِ کُل‪ ،‬فى يي ّل‪.‬‬
‫ثّ آٌ ‪ٛ‬وف ْى ّل‪ .‬ييوىا ثهُل ّل ‪ .‬كٍزّکهيلُ ها كهآٔهك ‪ .‬ثّ كه َيًّثبى ْى َگبِ کوك‪ ،‬ايب ثبى كٍزّ کهيل ها رٕي‬
‫عيجِ گناّذ‪ ،‬گلذ ‪ َّ« :‬عبَى‪ ،‬ؽبال َّ‪ْ .‬و ٔهذ رٕاََزى ؽَبثي رًوکي ثکُى‪ ،‬فجود يي کُى‪ .‬رٕ ْى آٌ َٖلّ ها‬
‫ثقٕه رب َگٕيي فًبه ثٕكو‪».‬‬
‫رب ٍو فيبثبٌ اى کُبه کٕچّ ٔ كٍذ ثّ كيٕاه هكذ‪ .‬آرِ ْى هٍّٔ کوكِ ثٕكَل ‪ .‬يگو چُلُّجّ ثٕك؟ چوا كيگو هٕ‪ٛ‬ي‬
‫کًپٕد رٕي آرِ يي اَلافزُل؟ چّ ٕلايي ْى يي کوك! كو‪ ٜ‬چُل کيهٕ ثبكاو فويل ٔ يک هٍٔوي گوري ثواي ثبعي ‪.‬‬
‫ٔهزي ثّ كه فبَّاُ هٍيل‪ ،‬كيالم ها َليل ‪ .‬كه ْى ثَزّ ثٕك‪ ،‬إال ً هلم ثٕك ‪ .‬كه ها ثبى کوك‪ .‬ثبعي ْى كاّذ‪ .‬كوؿنوب‬
‫ًْيّْ ٍّ رب کهيل كهٍذ يي کوك‪ .‬هكزّ ثٕكَل‪ .‬چُگّء پٕنٓبُ ْى ثٕك‪ .‬يک ثْوبة کٕكزّ ثوَغي ثب يک يْذ‬
‫ىي فٕهكٌ ٔ كٔ رب َبٌ ٍٕفبهي ْى ّبيِ ثٕك ‪ .‬يک رکّ کبؿن هٔىَبيّ ثّ كيٕاه ٍُغبم ّلِ ثٕك کّ گّّٕ اُ ثّ‬
‫ٍت‬
‫ف‪ّ ٜ‬کَزّ َّٕزّ ثٕكَل ‪« :‬پٕنٓبد ها ثجو فوط ًْبٌ گوكٌثهٕهيٓبد ثکٍ کّ اى ّت رب ٕجؼ هوثبٌ ٕلهّ ّبٌ‬
‫ييهٔي‪».‬‬
‫ف‪ ٜ‬ثبعي ثٕك‪ .‬ثبى فلايي ثٕك کّ كٍزِ ًَي نوىيل‪ ،‬اگو َّ فٕك ثبعي ْى ًَيرٕاََذ ثقٕاَل ‪ .‬آفوُ ْى ثّ عبي‬
‫اي‪ٚ‬بء يک چييي َّٕزّ ثٕك ٔ ف‪ ٜ‬ىكِ ثٕك‪ ،‬اَگبه َّٕزّ ثبُّل ‪ :‬يوريکّ‪.‬‬
‫ييوىا کٕكزّْب ها فبني فٕهك‪ ،‬ثب چُل پو ٍجيي‪ ،‬هيؾبٌ ٔ روِ ‪ .‬كَلاٌ رُوثچّفٕهي کّ َلاّذ ‪ .‬عؼلو ْى آيل ٔ ثّ‬
‫كَجبنِ آًٌّْ عؼلو ثب ّکًٓبي ثوآيلِ ٔ گوك ‪ ،‬کالِ ٕلاهري ثو ٍو‪ .‬ثبكايٓبّبٌ ها ييگوكزُل ٔ ييهكزُل‪ .‬ثؼل ْى‬
‫فبَىثيهگ آيل‪ .‬چبكه ٔ هٔثُلِاُ ها ثوكاّذ‪.‬‬
‫ٍو ٔ ٕٕهرِ فبک فبني ثٕك‪ .‬پيواٍْ آٍزيٍ کٕربِ پّٕيلِ ثٕك‪ ،‬ايب يک چييي يضم ّبل هٔي ّکًِ ثَزّ ثٕك ‪.‬‬
‫گلذ‪« :‬ييثيُي ييوىا‪ ،‬يب اى كٍذ ايٍ يوكْبي چْى چواٌ چ ِ يي کْيى؟ اى پْذ چبكه ْى اَگبه آكو ها نقذ‬
‫ييثيُُل‪ .‬فلا ثيبيوىك ثواكه ؽبرى ‪ٛ‬بيي يب ها کّ ؽکى کوكِ ثّ ييبٌ ايُغبْبيبٌ يک چييي ثجُليى ‪».‬‬
‫ثّ ٍيُّ ٔ کلهِ ْى ىك رب ييوىا كهٍذ ثلاَل آَغبْبُ کغبٍذ ‪ .‬ثؼل ْى يک کبٍّ كيؤ کوك ٔ هٔيِ ََْذ ‪.‬‬
‫ييوىا يک يْذ ثبكاو هيقذ رٕي كايُِ رب نْکوُ ها ثبكاو ثلْل ‪ْ ًّْ .‬ى چبكه ٔ چبهچٕه ٔ هٔثُلِ كاّزُل‪،‬‬
‫مٔىَوّْبيي ٍو كاه ٔ پب كاه کّ ف‪ّ ٜ‬بَّ ‪ٙ‬هغ کٕچکزوّبٌ ثبّل ‪ .‬ايب رب فبَىثيهگ كٍذ ييکوك رب ثبى يک ثبكاو‬
‫ههًي پيلا کُل‪ ،‬رٕي كنْبٌ ها ثبى يي کوكَل ٔ ييوىا يي كيل کّ آٌ ىيو ٔ ىيو آٌ ّبل يب ثنچّء چُل كٔه پيچيلِ ييبٌ‬
‫آَغبْبّبٌ ًّْ پيواٍْفٕاة آثي رًٍَب پّٕيلِاَل ٔ ٍيُّهييْبّبٌ ها اَلافزّاَل هٔي كٔ رب نيًّٕبٌ کّ هل نيًٕي‬
‫ػًبَي ثٕكَل‪.‬‬
‫ًَبى ْى فٕاَلَل‪ .‬عؼلوُ يکجّو ّل ‪ .‬ثؼل هكزُل‪ ،‬عي عؼلوُ کّ ثبهُ ها ثواي كوكا يي ثَذ‪ .‬گلذ‪ ،‬کبُ ييوىا يک‬
‫ّٓبكدَبيّ ييَّٕذ کّ گوكٌثهٕهي ها اى هاِ ثّ كه کوكِ رب عؼلو ثزٕاَل يک کُيي ثقوك ‪.‬‬
‫ييوىا گلذ‪« :‬يگو ٔه َيلزبكِ؟»‬

‫«ٍبػذ فٕاة‪ ،‬اهثبة! يگو يٍ َگلزى كاهيى؟ يب يضم ًّب اؽکبيًبٌ ها ٍبََٕه ًَي کُيى‪».‬‬
‫ييوىا گلذ‪« :‬کي ٍبََٕه کوكِ‪ ،‬يوك؟ چوا رٕ ْى ؽوف ايٍ اًٍبػيم ها يي ىَي؟»‬
‫«فٕكو كيلو‪ ،‬اهثبة‪ ،‬كه ًّْء هٍبئم ٔ ّوايغ ربىِ چبپ ْوىا ؽوف ؿالو ٔ کُيي اٍذ ٍّ َوطّ ثٕك ‪ .‬يگو ثل اٍذ؟‬
‫ؽکى ػوم ْى ًْيٍ اٍذ‪ .‬آكو يک َبَي ثْٓبٌ يي كْل‪ .‬ييّٕك َٕثزْبٌ ها ْى هػبيذ َکوك ‪ٔ .‬هزي ْى پيو ّلَل‬
‫ثوچّّبٌ ها ييگناهيى ىيو ثـهْبٌ ٔ يي گٕييى ثّ ايبٌ فلا‪ .‬ػيل ْى ييّٕك کوك رب کٕه ٔ کچهٓب ىيبك ََْٕل‪ .‬كيگو‬
‫چّ ييفٕاْيى؟ ثواكه ؽبرى ‪ٛ‬بيييبٌ كويٕكِ اٍذ ‪»...‬‬
‫ييوىا گلذ‪« :‬ثجيُى عؼلو‪ ،‬هاٍزي هاٍزي کُيي كاهيل؟ »‬
‫«گلزى کّ اهثبة‪ .‬ثواكه ؽبرى ‪ٛ‬بيييبٌ كويٕكِ اٍذ ثّ ٕالػ اٍذ ‪ .‬كنيهِ ها ْى گلزى ‪ًّ .‬ب ْى ييرٕاَيل‪ .‬چوا ثبيل‬
‫ٍبََٕه کُيل کّ ايضبل اًٍبػيم ؽوف ثوايزبٌ كهآٔهَل؟ يضم ًْيٍ اؽکبو ػول يٕهذ‪ٕ ،‬يـّ ٔ يزؼّ کّ انؾًلهلل ىاهي‬
‫کوكيل ٔ كؾْب ْى كيگو َلاهيل ‪».‬‬
‫ييوىا ييهكذ ٔ ييآيل‪ ،‬كٍذ ثّ كٍذ يي يبنيل‪ .‬فٕة‪ ،‬ثٕكَل‪ ،‬ايب ًّْ ّبٌ ثيِٕ ثٕكَل‪ .‬ثّ يياط ييوىا ًَيٍبفزُل‪.‬‬
‫ْو چّ ٍُِ ثبالرو ييهكذ ثچٍّبنزوْبُ ها ييپَُليل‪ .‬ثّ عؼلوُ کّ ًَيرٕاََذ ثگٕيل‪ ،‬ثؼلْب ّبيل ‪ .‬ؽبال‬
‫كيگو عؼلوُ كٔه ثوكاّزّ ثٕك ٔ ييكويٕك‪« :‬يب ْى ًْيٍ يْکالد ايؤى ًّب ها كاّزيى ‪ .‬رؼلاك يوكْبيبٌ ـ ؽبال‬
‫فٕكيبَيى ـ ثيْزو اى ىَٓب ثٕك‪ ٍّ ،‬ثّ يک ‪ .‬رب يک ىٌ اى کُبه گهّء يوكْب هك ييّل‪ ًّْ ،‬ثب ْى ّبكزک يي ىكَل‪ .‬رب‬
‫ؽکى ّل کّ ْو چّ آنذ ريأى ثّ ؽويى يب ؽالل كيگوي ثبّل‪ ،‬ثجوَل ‪ .‬ثويليى‪ ،‬ثب ٍب‪ٕٛ‬ه هٖبثي يب کبهك ىهاؽي يب ؽزي‬
‫اهِء ثوهي‪ .‬كيانًضم اگو يوكي ٍو ٔ گِّٕ يي ىَجيل ثب ٍب‪ٕٛ‬ه ييثويليى؛ يب اگو کَي ىثبٌ كهاىي ييکوك‪ ،‬ىثبَِ‬
‫ها کٕربِ ييکوكيى‪ .‬ثّ ؽکى ٍو ٍوؿ ٍو ٍيبِ ها يي كْل ثو ثبك فيهي اى ٍوْب ها گيٕريٍ ثويل ‪ .‬ايٍ ها فيهي ٔهذ‬
‫اٍذ کّ افزواع کوكِايى‪ .‬افزواع يليلي اٍذ ‪ .‬ثب ‪ُٛ‬بة انجزّ اهىاَزو يي ّٕك‪ .‬ثب چُل ىهػِ يي ّٕك کبه ييهيَٕٓب‬
‫گهٕنّ ها کوك‪ .‬ثؼل كيليى اي كاك ٔ ثيلاك‪ ،‬ايٍ ًّْ ىٌ هٔي كٍزًبٌ يبَلِ اٍذ‪ .‬ثؼ‪ٚ‬يْبّبٌ ْى كه پَهّ ييگلزُل‬
‫يب ْى ثبكاو ييفٕهكيى‪ .‬فٕة‪ ،‬ػوم ؽکى يي کوك کّ اؽکبو ها َجبيل ٍبََٕه کوك ‪ .‬فبَى کٕچٕل ها يٍ ًْبٌ ٔهذ‬
‫گوكزى‪ّْٕ .‬وُ كيگو ثّ كهك ّْٕوي ًَي فٕهك‪ ،‬هلُ يک ْٕا کٕچکزو ّلِ ثٕك ‪ .‬ثّ ه‪ٙ‬ب ٔ هؿجذ ْى كاكَل‪ ،‬اى ثٌ‬
‫ىٌ ثيثبػش ٔ ثبٌي رٕي كٍذ ٔ پب هيقزّ ثٕك ‪ .‬فٕكو ٔهزي فٕاٍزگبهي يي هكزى ْو چّ ثيِٕ ٔ كفزو كاّزُل ثّ ٕق‬
‫ييَْبَلَل‪».‬‬
‫ييوىا اى كْبَِ كه هكذ‪َْٛٔ« :‬يِ ثب ؿالو چي؟ »‬
‫«ّٕفي َلاهيى‪ ،‬اهثبة‪».‬‬
‫«علي پوٍيلو‪».‬‬
‫«فٕة‪ ،‬پيِ ييآيل‪».‬‬

‫«ثب يبچّ االؽ ٔ ّزو ٔ يوؽ ٔ فؤً چي؟»‬
‫چُل ّبفّ ثب ْى ّکَذ‪ ،‬ثبالفوِ اى الثّالي آًٌّْ فوكِّيّْ ثّ ًٍغ ييوىا هٍيل کّ ‪« :‬كه ٔاليذ يب ًّْء‬
‫اؽکبو يٕ ثّ يٕ اىها ييَّٕل‪».‬‬
‫ثؼل ْى يک کبؿن آثي آٔهك ثب َوِ ٔ َگبه ًّغ ٔ گم ٔ پؤاَّ كٔهُ ‪ .‬ثٕي گالة ييكاك‪ .‬ههى آنًبَي ييوىا ها كيالم‬
‫آٔهك ثب يوکت يْکي‪ .‬چطٕه پيلا کوكِ ثٕك؟ گلذ‪« :‬ؽيق َيَذ‪ ،‬اهثبة‪ ،‬کّ ًّب ف‪ ٜ‬ثّ آٌ پقزگي ها ثب ايٍ فٕكکبهْب‬
‫فواة کُيل؟»‬
‫عؼلو فٕكُ گلذ‪« :‬يب فٕكَٕيٌ افزواع ًَي کُيى‪ ،‬هوري ثبىي اٍذ ‪».‬‬
‫ثبى ْى هكذ هٔي يبّيٍ هفزْٕيي ََْذ ٔ كيالم ْى ايٍ ‪ٛ‬وف‪ ،‬ييبٌ ظوكٓبي َّزّ ٔ ّيّْء آة نيًٕ‪ ،‬كٔ‬
‫کُلِىإَ‪ََْ ،‬زّ ثٕك ٔ ْىاٌ عب عهٕ كٔ ىإَُ کهّ ٔ کزيجّ ييکوك‪ .‬ييوىا كه كٔاد ها ثبى کوك‪ .‬ههى ها ثّ كٍذ گوكذ‪.‬‬
‫فُٕكٍذ ثٕك‪َّٕ .‬ذ‪« :‬ثَى هللا انوؽًٍ انوؽيى‪ .‬يٍ ييوىا يلهللا كهة کّٕکي ٔنل يوؽٕو يـلٕه ييوىا يؾًٕك‬
‫ّٓبكد ييكْى کّ ‪»...‬‬
‫كيگو َُّٕذ‪ .‬عؼلوُ گلذ‪« :‬ثهُل ّٕ ثؤ رٕي کٕچّ‪ .‬ايُغب ٍو ٔ ٕلا َکٍ‪».‬‬
‫كيگو َويقذ‪ ،‬ايب ًْبٌ ٍکّ ها ّبيل ثب كٍ اّواف ثو ظٕاْو ـ ثّ ٍيبم اّواف ثو فٕا‪ٛ‬و هليب ـ يي چوفبَل‪،‬‬
‫ًْبٌ‪ٕٛ‬ه کّ يضال ً ييبَلاهْب كه گٕك ىٔهفبَّ يي چوفُل‪ .‬گبْي ْى فى ٔ هاٍزِ يي کوك‪ .‬عؼلوُ ْى ْي ؽوف ىك‬
‫ٔ ؽوف ىك کّ ٔهزي ييوىا ثب كٔ كٍذ ّويوّْبُ ها گوكذ كًٓيل کّ کهّ اُ نؾظّ ثّ نؾظّ كاهك ثبك يي کُل‪.‬‬
‫عؼلوُ ثبالفوِ گلذ‪« :‬ثواكه ؽبرى ‪ٛ‬بيي يب ؽبال آٌهله يْٕٓه ّلِ اٍذ کّ ثّ ثواكهُ يي گٕييى ثواكه ثواكه ؽبرى‬
‫‪ٛ‬بيي‪».‬‬
‫يکثُل ْى ايٍ پب ها ٍّ ثبه يؾکى ٔ آٌ يکي ها كو‪ ٜ‬يک ثبه ايب آَْزّ ثو ثلَّء يبّيٍ هفزْٕيي يي ىك‪ ،‬ييگلذ‪:‬‬
‫«چّ ثٓزو کّ كه ايٍ كاه كَيب رؼييو ثْٕيى رب ثًيويى ٔ رٍ يضبني يبٌ ايُغب ىيو يهک كهک هًو ثًبَل ٔ َزٕاَل ثّ هٔؽبَيبد‬
‫ثوٍل‪».‬‬
‫ًْيٍ‪ٕٛ‬هْب ّل کّ ييوىا يضم ٍؾوّلِ ْب ًّْء فٕا‪ٛ‬و ّيطبَي ها َّٕذ ٔ َّٕذ ٔ ؽزي َّٕذ کّ ؽبال‬
‫اؽَبً ييکُل کّ ٍجک ّلِ اٍذ ٔ اى كوؿنوبُ ؽالنيذ يي ‪ٛ‬هجل ٔ انزًبً كػب كاهك ‪.‬‬

‫فصل هفتم‬
‫ّت اى ٍو ّت رب َٖلّ ْبي ّت ييوىا‪ ،‬يضم ًْيٍ ٔاٍطّ ْبي اؽ‪ٚ‬به هٔػ‪ ،‬يکثُل ييَّٕذ‪ .‬ؽزي ٔهزي ثيلاه‬
‫ّل ٔ چواؽ ها هٍّٔ کوك‪ ،‬كيل كٍذ هاٍزِ كاهك هٔي نؾبف يي َٕيَل‪ .‬ثب كٍذ چپ ْى کّ يچ كٍذ هاٍزِ ها‬
‫گوكذ‪َ ،‬زٕاََذ َگِٓ كاهك‪ .‬ثؼل کّ كيل كبيلِ َلاهك گناّذ رب كٍزِ ْو ؿهطي يي فٕاْل ثکُل‪ .‬كو‪ ٜ‬يکثبه گلذ‪:‬‬
‫«عؼلو!»‬
‫عٕاثي َيبيل‪ .‬ؽزًبً ثبى هكزّ ثٕكَل رب کيَّ کيَّ ظٕاْو ايٍ كَيبي كٌٔ ها ثيبٔهَل ٔ ْي ايُغب ٔ آَغب رهُجبه کُُل رب ثّ‬
‫ٔهزِ يزقٖٔ ْبُ ثيبيُل ٔ ثبكيّ ٔ نُگ ٔ کزبة ٔ ؽزي اٍکُبً ٔ ٍکّ ٔ ـ فلا ها چّ كيلِ اي؟ ـ ثُي ٕلو کيهٕيزو‬
‫ثواي ييوىا ٍٕاه کُُل ‪.‬‬
‫ثبى فٕاثيل‪ٕ .‬جؼ اى كهك يچ كٍزِ ثيلاه ّل ‪ .‬كيگو ًَيرٕاََذ ثُٕيَل ‪ .‬اَگْذ َّذ ٔ اّبهِ اُ اى كو‪َّٕ ٛ‬زٍ‬
‫انوبيي ثبك کوكِ ثٕك‪ .‬فٕثياُ ايٍ ثٕك کّ اهواه کزجي يُب‪ ٛ‬اػزجبه َجٕك ‪ًَ .‬بىُ ه‪ٚ‬ب ّلِ ثٕك ‪ٕ .‬جؾبَّاُ ها فٕهك‪ .‬ثبى‬
‫ٕلاي روهّ آيل‪ٔ .‬اهؼبً کّ هجبؽذ كاّذ‪ْ .‬و ‪ٕٛ‬ه ثٕك نيق ٔ ٕبثٌٕ ْى ىك ‪ .‬رُِ چّ چوکي كاّذ‪ .‬ثؼل ْى ََْذ‬
‫هٔثّهٔي ثقبهي رب فٕة فْک ّل ‪ٕ .‬لاي كٔههْٕب اى اربم فٕاة يي آيل‪ٍ .‬و ٍويّكاٌ كػٕاّبٌ ّلِ ثٕك ‪ .‬آَغب کّ‬
‫ًَيرٕاََذ نجبً ػٕٗ کُل‪ .‬ثبالفوِ فبَى ثيهگ آيل ٔ ثوكّبٌ‪ .‬نْکو ىَٓبُ ْى كاّزُل يي هكزُل‪ .‬يکييکي اى‬
‫کُبه ييوىا هك ييّلَل ٔ ييگلزُل‪« :‬ػبكيذ ثبّل‪».‬‬
‫چواؽ ْى ييىكَل‪ .‬پيواٍْ چيذ آٍزيٍثهُل رُْبٌ ثٕك ٔ ّبل يب ثوچّ ْبّبٌ ها ثو ييبٌ ثَزّ ثٕكَل‪ ،‬عي يکي کّ‬
‫آثَزٍ ثٕك ٔ ْو كٔ َٕک كُلهٓبُ هگ کوكِ ثٕك‪.‬‬
‫ييوىا هكذ نجبً پّٕيل ‪ًّْ .‬ء نجبٍٓبي ىيو ٔ هُٔ ثٕي ْم ٔ گالة يي كاك‪ .‬اَگبه کّ كوؿنوبُ ىَلِ ثٕك‪ .‬چوا كيگو‬
‫ثبعي ها هَغبَلِ ثٕك؟ ٍوُ ها ْى ثبى فْک کوك ‪ .‬کالِْ ها يبْٕدپبککٍ کْيل ٔ ثّ ٍو گناّذ ٔ هكذ ثّ ؽيب‪ٛ‬‬
‫ٔ اى آَغب ْى ثّ اَجبهي ىؿبل ٔيوٍّ پْذ اربم يؾًلؽَيٍ کّ كوؿ نوبُ گبهاژ کوكِ ثٕك‪ .‬عؼلوُ رٕي يبّيٍ‬
‫ََْزّ ثٕك‪ .‬يک َبيهٌٕ ْى كٍزِ ثٕك ‪.‬ييوىا ٍو هاِ پيبكِ ّل رب اى ًْبٌ کزبثلؤّي آُّب کبؿن هٔؿُي ثگيوك‪،‬‬
‫ٍيٖل ٔ ٍي ٔ ٍّ کبؿن ثّ هطغ ٍي كه يبىكِ ‪ .‬کى کّ َجٕك‪ .‬عؼلو ييگلذ‪« :‬فٕكُ ثب كاله آىاك ٔاهك ييکَل ‪».‬‬
‫رٕٕيّ ْى کوك کّ اگو ييوىا يي فٕاْل ثّ ٍهطُذ كَيب ثوٍل ثّ ىَٓبي ثيِٕء پيو ْى ثوٍل کّ صٕاثِ اى يجبّود ثب‬
‫ٕل رب گوكٌثهٕهي ْى ثيْزو اٍذ ‪ .‬ثؼل ْى ًّْاُ ثّ ْو چّ آرِپوٍذ اٍذ رق ٔ نؼُذ كوٍزبك ‪ .‬ثّ ٍو‬
‫كوكٍٔي َوٍيلِ پيبكِ ّل ‪ .‬ثويّاُ ها پيبكِ ييهكذ‪ .‬هٕل ْى گوكذ کّ ييوىا ٍو كٔاىكِ كو ًْبٌ اٍزقو ثيبيل ‪.‬‬
‫گلذ‪« :‬يياؽى ًّب ًَي ّٕيى‪ ،‬ىَٓبيبٌ ثهلَل ‪».‬‬
‫ييوىا ُْٕى پبهک َکوكِ ثٕك کّ يؼٖٕيّ‪ ،‬يبكه هٍزى‪ ،‬كيلُ ‪ .‬كٔ رب ىٌ چبكه يْکي ثٍّو ْى كٔ ‪ٛ‬وكِ ٔ ثو پبُّّء‬
‫عهٕ كه ََْزّ ثٕكَل‪ .‬كيگو كيو ّلِ ثٕك ‪ .‬ييوىا ُْٕى پيبكِ َْلِ ثٕك کّ كٔهِاُ کوكَل‪َ .‬لًٓيل چطٕه كه ها ثبى کوك ‪.‬‬
‫فلايي ثٕك کّ ُْٕى کَي كه كکبَِ ها ثبى َکوكِ ثٕك ‪ .‬يؼٖٕيّ ييگلذ‪ًّ« :‬ب كٍززبٌ ّلبٍذ‪ .‬آهبيبٌ ًَيكاَيل‬
‫چي ّلِ‪ .‬كيگو ٕجؼ ٔ ّت ‪»...‬‬

‫ثؼل ْى فُليل ٔ رٕي كنِ ها ثبى کوك ‪ .‬آٌ كٔ رب چبكهّبٌ ها رُگ ٔ ريو گوكزّ ثٕكَل‪ .‬اَگبه کِ هيگ ىيو ىثبَْبٌ ثبّل‬
‫عٕيلِعٕيلِ انزًبً يي کوكَل‪ .‬ثقزْبٌ ها ثبى کوك‪ .‬ييوىا ؽزي َليل کّ چّ ّکهي اَل‪ْ .‬ياه ثيّْاُ ثبى ثٕك ٔ ههى‬
‫َي ها ثوكاّذ ٔ رٕي كٔاد ىك ٔ هيي ها َّٕذ ‪ .‬أني ها ثّ ٍؼو ‪ 112‬فزى کوك ٔ كٔيي ها ثّ ٍؼو ‪ .113‬كٍزِ‬
‫يينوىيل‪ْ .‬و ؽوف يب ههى ها ْى کِ فٕاٍذ ثُٕيَل ىيو چًْي َگبِ يي کوك کّ هٔي ْى َيلزل‪َ .‬يبىْبّبٌ ها ْى‬
‫گوكذ ٔ اَلافذ رٕي كفم‪ .‬هٔيْبٌ ها ْى كيل‪ .‬چّ ثيکي کوكِ ثٕكَل! يکي چٓم ٔ يکي ّبيل چٓم ٔپُظ ٍبنّ ثٕك‪.‬‬
‫فلا فٕكُ ثّ فيو ثگنهاَل ‪.‬‬
‫رب ظٓو ْى ٍوُ ّهٕؽ ثٕك‪ .‬ؽبعي کوثبٍيٌٕ ْى آيل‪ٛ .‬بهّْبي پبهچِّ اُ رٕي اَجبه َـ کِ ّلِ ثٕكَل ‪.‬‬
‫ييگلذ‪« :‬ايٍ ثهٕک ّوم ًْيٍ ‪ٕٛ‬هَل‪ْ .‬و چّ ثُغم كاهَل ثّ يب هبنت يي کُُل‪ ،‬كٍزًبٌ ْى ثّ ْيچ ػوة ٔ ػغًي‬
‫ثُل َيَذ‪».‬‬
‫ييفٕاٍذ ثؤك كُثي ٔ اى آَغب ْى ثّ يبَيم ٍوي ثيَل‪ ،‬يي گلذ‪« :‬عبٌ ييوىا رٕي ْزهٓبُ ٍؤيَي ثّ آكو‬
‫ييكُْل کّ ّت ػؤٍي ىٌ آكو ًَيكْل‪».‬‬
‫ييوىا گلذ‪« :‬چوا كٔ رب کُيي ًَي فوي‪ ،‬ثيبٔهي ايُغب؟ »‬
‫ؽبعي ثّ هيِ رٕپياُ كٍذ کْيل ‪« :‬اي گلزي‪ .‬ايب کغب ثجويْبٌ کّ يبكه ثچّ ْب َلًٓل؟ فٕكد کّ كيلِ اي اى‬
‫ٔهزي ايٍ اکجيوي ها آٔهكِاو رب ثّ ىَٓبي يُؾَغجّّ چيي ثلؤّل‪ ،‬هٔىو ها ّت ربه کوكِ اَل‪».‬‬
‫ک ّت پَوْب ٔ ىٌ اهَؼٕرِ ؽبعي ها ؽَبثي يْزًبل كاكِ ثٕكَل کّ ثب ٍو ثبَلپيچي ّلِ َٖلّ ّت آيل فبَّء‬
‫ي‬
‫ييوىا‪ًّْ ،‬اُ ْى رب ٕجؼ يي گلذ‪« :‬پَوْب كيگو چوا؟ ٕيـّ کّ ثّ َلغ يب يوكْبٍذ ‪».‬‬
‫ييوىا چُل رب گهيى فويل‪ْ .‬ي ْى كؤفذ‪ ٔ ،‬ايٍ ظٕاْو هليًي ْي اى ايٍ فبَّ ثّ آٌ فبَّ وي هكزُل‪ ،‬كٔه ييىكَل ٔ‬
‫ايٍ ٍٔ‪ ٜ‬چييي رّ عيت ييوىا يي يبَل‪ .‬اًٍبػيم ٔ ٕلب ْى رهلٍ کوكَل ‪ .‬ؽبل ٔ اؽٕال پوٍيلَل ‪ٕ .‬لب ؽزي َزٕاََذ‬
‫رؼغجِ ها پُٓبٌ کُل‪ ،‬گلذ ‪« :‬چطٕه ثّ ايٍ ىٔكي آيلِايل كه كکبٌ؟ »‬
‫«پٌ ييفٕاٍزي چّ کبه کُى؟ »‬
‫ايْت ها ييهكذ فبَّء ‪ٛ‬بْوِاُ‪ ،‬كوكا ْى فبَّء ٕليوّ‪ .‬ثواي َِْٕبُ چييي يي فويل‪ًْ .‬يٍ کّ ٍّ كٍزّ‬
‫عؼجّء يبژيک ييفويل‪ ،‬فيهي ثٕك ‪ .‬پٕل کّ پبهٔ ًَيکوك‪ .‬يکلكؼّ ْى يبكُ آيل ‪ .‬اَگبه کّ عؼلوُ ثب انوبء فٕا‪ٛ‬و يب‬
‫ًْيٍ رهّپبري کّ ؽبالييْب ييگٕيُل ثّ ٕواكزِ اَلافذ ‪ .‬ىٌ ٔ يوكي كَجبل يک ربپٕ گهي ثواي ثچّ ّبٌ ييگْزُل‪.‬‬
‫گلذ‪ْ« :‬لزّء كيگو ثوايزبٌ پيلا يي کُى‪».‬‬
‫ربپٕ گهي کغب ثٕك؟ ّبيل عؼلو يي رٕاََذ افزواع کُل‪ ،‬اى ثٌ هٔهٔک گواٌ ّلِ اٍذ ‪ .‬هؽى کّ َلاهَل‪َ .‬بْبه فٕهكِ ٔ‬
‫َقٕهكِ فٕكُ ها هٍبَل ‪ .‬ايب كيگو كيو ّلِ ثٕك ‪ .‬رًبو اٍزقو اى ايُغب کّ أ َلٌ ىَبٌ هٍيلِ ثٕك رب ٍبيّء كهفزّا ٔ‬

‫ؽزي پْذ كٕاهِء آٌ‪ٛ‬وف‪ٕ ،‬ق هبين کبؿني ثٕك ‪ .‬يوكْب عهٕ ييهكزُل ٔ ثب كبٕهّ ىَٓب‪ .‬چييي ْى ييفٕاَلَل‪ ،‬يب كو‬
‫ييگوكزُل‪ ،‬أل يوكْب ٔ ثؼل ىَٓب ‪ .‬ييوىا َزٕاََذ ثًْبهك‪ ،‬ايب يطًئٍ ثٕك ٍيٖل ٔ ٍي ٔ كٔ هبين اٍذ‪ ٔ ،‬عؼلوُ‬
‫ُْٕى َوكزّ اٍذ‪ .‬كيلُ‪ .‬ثو نجّء آفويٍ پهّ ََْزّ ثٕك ٔ ثّ رّ يک هبين ىثبٌ يي ىك‪ .‬ييوىا گلذ‪« :‬عؼلو!»‬
‫َُْيل‪ .‬اى پهّْب پبييٍ هكذ‪ٕ .‬لاي کق ىكٌ ْى ُّيل ‪ .‬اى آٌ ‪ٛ‬وف اٍزقو ثٕك ‪ .‬كِ ثيَذ ثچّء هل ٔ َيًول ثٕكَل ‪.‬‬
‫يکيّبٌ ْى كٍذ رکبٌ يي كاك‪ .‬ييوىا أل فى ّل ٔ َگبِ کوك‪ ،‬ثؼل ََْذ کُبه عؼلوُ ‪ .‬اى ّکى رٕ هكزّاُ‬
‫كًٓيلِ ثٕك کّ فٕكُ اٍذ‪ .‬گلذ‪« :‬چي ّلِ‪ ،‬عؼلو؟ »‬
‫عؼلو َگبِْ کوك‪« :‬ييثيُي اهثبة؟ کبؿنْبّبٌ ْى يٕ كاهك ‪».‬‬
‫عهٕ آكزبة گوكذ رب ييوىا كهى کبؿن هٍٔي ها اى ايٍ ٍو رب آٌ ٍو هبين ثجيُل ‪ .‬ييوىا گلذ‪ْٕ« :‬ا کّ فيهي ٍوك‬
‫َيَذ‪».‬‬
‫عؼلوُ أل کبؿن اهواهَبيّء ييوىا ها اى عيت پيواُِْ كهآ ٔهك ٔ ثؼل گناّذ رب ييوىا کًکِ کُل نجبً ثکُل ٔ يضم‬
‫ثوچّ رٕي کهيچّ اُ ثجُلك ٔ ثّ پْذ گوكَِ گوِ ثيَل ‪ .‬فٕكُ ْى كيِ ها يضم ّبل كٔه کًوُ گوِ ىك‪ ،‬كٔ اَگْذ‬
‫كه آة ىك ٔ ثّ آَغبْب ىك کّ اگو گّٕي كاّذ ٍٕهاؿ ْى ثٕك ‪ .‬ثؼل ْى اهواهَبيّ ثّ كٍزي ٔ كٍزي ؽبيم پْذ‪،‬‬
‫گلذ‪« :‬چْىِ اد ها كهٔيِ کٍ‪ ،‬ييوىا ‪».‬‬
‫ييوىا آٌهله چْى ثَذ رب يطًئٍ ّل کّ كٔه ّلِ اٍذ ‪ .‬ثؼل کّ چْى ثبى کوك كيل کّ کبؿن آثي ٔ کالِ ٕلاهري‬
‫كاهَل ييهٍُل ثّ كٔ هبين آفو ٔ ثؼل ًْيٍ ‪ٕٛ‬ه ْي اهواهَبيّ كٍذ ثّ كٍذ ّل ٔ ْي ايٍ هبين ٔ آٌ هبين نُگو‬
‫فٕهكَل ٔ هكزُل رب هٍيلَل ثّ كٕاهِ ْب‪ ٔ ،‬ثبى ييوىا يبَل‪ .‬ثچّْب آٌ ‪ٛ‬وف اٍزقو ُْٕى کق يي ىكَل ٔ يکيّبٌ ؽبال گويّ‬
‫ييکوك‪ .‬ييوىا ثّ عبي چود ثؼل اى ظٓو هكذ ٍواؽ اٍزبك ه‪ٙ‬ب رب ٍوُ ها إالػ کُل ٔ هيِْ ها ثبى ثزواّل ٔ ْي ٔه‬
‫م ثّ کًو هٍٔوي‬
‫ثيَل‪ .‬ثواي ‪ٛ‬بْوِاُ ْى يک هٍٔوي ثي َوِ ٔ َگبه فويل ‪ .‬چّ يؼُي كاّذ کّ ؽزي ه‬
‫ييگناهَل؟ اٍزبك ه‪ٙ‬ب ْى کّ ٍوُ ها ثوكِ ثٕك ٔ ؽبال ايٍ ٍوي کّ ثواي ييوىا يبَلِ ثٕك ْٕايي ثّ ٍو كاّذ کّ‬
‫فلا ها ْى ثُلِ َجٕك‪ .‬ػٖو ًْبٌ گهيى ها ٍو ٔ ٍو كؤفذ‪ .‬ايب يک ربثهٕ کبِگهي ها ثّ پُظ ْياه ٔ پبَٖل ٔ پُظ رٕيبٌ‬
‫كؤفذ‪ .‬پُظ رٕيبٌ آفوُ ها ثواي ككغ چْىىفى ٍو هاِ كاك ثّ يک کٕني کّ ٍو چٓبه هاِ ثواي هاَُلِ ْب اٍلُل كٔك‬
‫ييکوك‪ْ .‬و كٔ رب َِٕاُ ايالء ييَّٕزُل ٔ ‪ٛ‬بْوِ اُ يک عًهّ ثّ ايٍ ٔ يک عًهّ ثّ آٌ يي گلذ ٔ گبْي ْى‬
‫ييهكذ ثّ ؿناُ ٍو يي ىك؛ يب ثّ ٕلبُ رهلٍ يي کوك کّ ٍو هاِ گٕعّ پيلا کُل ٔ يک کيهٕ ِ و ٍيت ىييُي ثّ ْو‬
‫هيًزي کّ َْذ‪ .‬ييوىا ٍو هکؼذ ٍٕو ًَبى ػْبء ّک کوك ٔ ثُب ها ثو كٔ گناّذ ‪ .‬ثبى ثؼل اى ٍو ثوكاّزٍ اى‬
‫ٍغلِء كٔو هکؼذ ٍٕو ّک کوك ‪ .‬ايٍ ثبه ثُب ها ثو ٍّ گناّذ‪ ،‬ايب ثبى کّ ثؼل اى ٍوثوكاّزٍ اى ٍغلِء كٔو ييبٌ‬
‫كٔ ٔ چٓبه ّک کوك ثُب ها ثو چٓبه گناّذ ٔ ٌيبى ها رًبو کوك ‪ .‬ايب ٔهزي فٕاٍذ كٔ هکؼذ اؽزيب‪ ٛ‬ايَزبكِ ثقٕاَل ثبى‬
‫ثؼل اى هُٕد كٔو ييبٌ يک ٔ كٔ ّک کوك‪ََْ ،‬ذ ٔ گويّ کوك‪ٍ ،‬و ثو يٓو گناّذ ٔ ٍّ ثبه گلذ اٍزـلوهللا‪ ،‬ايب ثؼل‬
‫گلذ‪« :‬فلايب‪ ،‬ايٍ رکهيق ها اى يٍ ثوكاه ‪ .‬ييثيُي کّ ًَيرٕاَى‪».‬‬
‫كهٔيِ فبکَبهي َْلِ ثٕك کِ كکو کُل کّ كيگو آة کو اٍذ ٔ ْيچ آنٕكگي ًَي رٕاَل َغَِ کُل يب ياليزي َجٕك‬
‫کّ كکو کُل ثب ايٍ اّواف ثّ فٕا‪ٛ‬و کّ كاّذ كيگو ًّْء رکبنيق اى گوكَِ ٍبه‪ ٜ‬اٍذ ‪.‬‬

‫‪ٛ‬بْوِاُ اَگبه كيلِ ثٕك کّ هكذ ههيبٌ ها ثواي ييوىا چبم کوك ‪ .‬ثچّْب ْى آيلَل ٔ ثب ػٖبي ييوىا ثّ َٕثذ اكا ي ثبعي‬
‫ها كهآٔهكَل‪ .‬يبژيک ؽزًبً فيهي كاّزُل کّ ‪ٛ‬بْوِ اُ يبژيکٓب ها ثوك گناّذ رٕي کًل اربم يًٓبَقبَّ ‪ .‬ثبالفوِ ْى‬
‫ٕلب آيل‪ .‬كو‪ ٜ‬چُل كاَّ گٕعّ پيلا کوكِ ثٕك ‪ٍ .‬يتىييُي ها ْى کيهٕيي فلارٕيبٌ فويلِ ثٕك ‪ .‬ؽَبة ييکوك کّ يک‬
‫ثوِّ چوله يي ّٕك‪ .‬ييوىا ًّْاُ گلذ‪« :‬كهٍذ ييّٕك‪ ،‬پَوو‪ٕ .‬جو كاّزّ ثبُ ‪».‬‬
‫ثبالفوِ ٕلب گلذ‪« :‬آفو چّ ‪ٕٛ‬هي؟»‬
‫ييوىا اى كُِْ پويل ‪« :‬ييآيُل‪ ،‬عبَى ‪ًْ .‬يٍ هٔىْبٍذ کّ ثيبيُل‪».‬‬
‫کّ ٕلب كُِْ ها ثبى کوك ٔ ْو چّ كؾِ ثٕك َضبه آَٓب کوك کّ هواه ثٕك ثيبيُل ٔ ٍيت ىييُي ثْٕك کيهٕيي يک رٕيبٌ ٔ‬
‫يک چزٕل ػوم ثب كٔ ٍيـ کجبة ٔ يک ظوف پو نٕثيب كِ رٕيبٌ ‪ .‬ييگلذ‪« :‬گّ ىيبكي يي فٕهَل‪ ،‬پله ‪».‬‬
‫ييوىا ثبى َلًٓيل کّ چطٕه ّل کّ گلذ ‪« :‬آَٓب ها ًَيگٕيى‪».‬‬
‫«پٌ کي‪ ،‬ثبثب؟»‬
‫ييوىا فُليل‪« :‬يأمٌٔ َيَزى‪».‬‬
‫ٔ رب ؽوف رٕي ؽوف ثيبٔهك‪ ،‬گلذ‪« :‬ثؤ آٌ رقزَّوك كاؿبَذ ها ثيبٔه‪ ،‬ثجيُى يبك گوكزّ اي‪ ،‬يب َّ‪».‬‬
‫‪ٛ‬بْوِ گلذ‪ٕ« :‬جو کُيل ثؼل اى ّبو ‪».‬‬
‫ثؼل اى ّبو ٍّ رب پُظ كٍزي ثّ ػاليذ پبَيكِ كٍذ ثبىي کوكَل ٔ ييوىا گناّذ رب ٕلب ؽَبثي نقزِ کُل ‪ .‬ييوىا‬
‫ْى ثّ ه‪ٙ‬ب ٔ هؿجذ ْو چّ پٕل كاّذ روليى کوك‪ .‬ثؼل گلذ‪« :‬ؽبال كو‪ ٜ‬يک ٍّكٍزي ييىَيى‪».‬‬
‫ٕلب ًَيفٕاٍذ‪ٛ .‬بْوِ گلذ‪« :‬چوا كثّ ييآيي؟»‬
‫ٍزبهِ ٔ ٍُلثبك َؾٌ ّلِ ثٕكَل ٔ ًَي گناّزُل‪ٛ .‬بْوِ ثوك فٕاثبَلّبٌ‪ .‬ييوىا ْى هكذ رب ثهکّ ثوايْبٌ هّٖء‬
‫ٍُلثبك ثؾوي ها ثگٕيل ‪ .‬ييكاََزُل‪ٍُ .‬لثبك يي گلذ‪ ،‬گبنيٕه ها ثگٕ‪ .‬ييوىا کبهرُِ ها كيلِ ثٕك ‪ .‬اى ايٍ کٕرّنّْبيي کّ‬
‫ًْبٌ آكيٓب ثٕكَل‪ ،‬ايب ثّ هل ٔ ثبال يک کق كٍذ‪ ،‬ثلُ يي آيل‪ْ .‬يچ کبهي اىّبٌ ثوًَي آيل‪ .‬گلذ‪« :‬يب فٕكيبٌ‬
‫ثٓزوُ ها كاّزّايى‪ .‬ايُٓب ها كيگو چوا افزواع کُيى؟ »‬
‫ثبالفوِ ‪ٛ‬بْوِ ثّ ييبٌ عبَِ هٍيل‪ .‬رْوّبٌ ىك کّ كوكا يي آيل پيِ فبَى يؼهًْبٌ ‪ .‬ييوىا کّ ثوگْذ كيل ٕلب ثبى‬
‫چيلِ اٍذ‪ .‬ييوىا ََْذ‪ٕ .‬لب گقد ‪« :‬ؽبال ٍو چي؟»‬

‫ييوىا گلذ‪ْ« :‬و چّ رٕ ثقٕاْي‪».‬‬
‫«يٍ فيهي چييْب ييفٕاْى‪».‬‬
‫«فٕة‪ ،‬ثگٕ‪».‬‬
‫«هٔيى ًَيّٕك‪».‬‬
‫«َّ‪ ،‬ثگٕ‪».‬‬
‫«ٔهللا‪ ،‬يک ٔيال كيلِاو کّ اي‪ ،‬ثل َيَذ ‪».‬‬
‫ييوىا گلذ‪« :‬هجٕل‪ ،‬ايب اگو يٍ ثوكو ثبيل ايٍ كٍزّ عبهٔي ثبالي نجذ ها فٕكو ايْت فْک فْک ثزواّى‪ّ .‬بهثذ‬
‫يؼٖيذ كاهك‪ ،‬آة کّ يي فٕهي ؽکى ّواة ها كاهك‪».‬‬
‫ييوىا كيل کّ َّ كٔ ّبؿ کّ چٓبه ّبؿ اى ٍو ٕلب ٍجي ّل ٔ چًْٓبيِ كٔ کبٍّ ّل ٔ ثؼل كٔ هٔىَّ يب كهى ييبٌ‬
‫پهکٓبي ثو ْى َٓبكِ‪.‬‬
‫«علي کّ ًَيگٕييل؟»‬
‫«علي علي‪».‬‬
‫ٕلب ثّ ‪ٛ‬بْوِ َگبِ کوك‪ٛ .‬بْوِ ييفُليل‪« :‬يوكي ثبىي کٍ!»‬
‫ييوىا گلذ‪« :‬ييثيُي؟ ‪ٛ‬بْوِ ْى يٕاكن اٍذ ‪ .‬يُوك ثچّاو‪ .‬آفو چوا ثبيل ْي پٍٕذ ثوگ گم كفزو يٍ ها عبهٔ‬
‫ثکْي؟»‬
‫َبگٓبٌ يبكُ آيل ٔ ‪ٛ‬بً هيقذ ‪ .‬علذ يک آيل‪ .‬ثبى هيقذ‪ ،‬علذ يک ثٕك ‪ .‬ثبى هيقذ‪ .‬يکي أل يک ََْذ ٔ كٔيي‬
‫ْي چوفيل ٔ چوفيل ٔ ثبى يک ََْذ‪ .‬ييوىا گلذ‪« :‬چّ ييگٕيي؟»‬
‫«هجٕل‪ ،‬ايب فٕكو ييرواّى‪».‬‬
‫«ايْت‪».‬‬
‫‪ٛ‬بْوِ هكذ ََْذ کُبه ٕلب‪« :‬ثبثب‪ ،‬كنذ ييآيل؟ ًّْء ْيجذ ٕلب ثّ ًْيٍ ٍجيم كهٔيْي اٍذ ‪».‬‬

‫ٕلب گلذ‪« :‬كو‪ّ ٜ‬بهة ها ثيَيل ‪».‬‬
‫«َّ‪ًّْ ،‬اُ ها‪ .‬ييفٕاْي ثقٕاِ‪ ،‬يي فٕاْي َقٕاِ‪».‬‬
‫ثبى هيقذ‪ .‬علذ يک آيل‪ .‬كٔه ٔ ثوُ ها َگبِ کوك‪ ٔ ،‬ؽزي ثّ هلَّء چييْبي هليًي ‪ٛ‬بْوِ ‪ .‬فيو‪ ،‬كيالم َجٕك‪ٕ .‬لب‬
‫كٍذ كٔه کًو ‪ٛ‬بْوِ اَلافذ ٔ فُليل ‪« :‬آفو ثبثب‪ ،‬ايْت ّت عًؼّ اٍذ ‪».‬‬
‫‪ٛ‬بْوِ ْى ييفُليل‪ َّ .‬هُل کّ ػَم رٕي كل ييوىا ؿهذ يي كاكَل‪ .‬گلذ‪« :‬ثبّل‪ ،‬هجٕل‪ .‬ايْت َّ‪ ،‬ايب افزيبه‬
‫ٍجيهٓبد ثب يٍ‪ْ ،‬و ٔهذ فٕاٍزى ثبيل َّ َگٔيي ‪».‬‬
‫«هجٕل‪».‬‬
‫ثوك‪ ٍّ ،‬ثّ ْيچ‪ .‬يک كٍذ يبهً ٔ يک كٍذ يؼًٕني ‪ْ .‬و كٔ ثّ هاٍزي چٓبهّبؿ ّلِ ثٕكَل ‪ .‬ييوىا گلذ‪:‬‬
‫«ٍجيهٓبد ها ثّ فب‪ٛ‬و گم هٔي ‪ٛ‬بْوِ ثٓذ ثقْيلو‪ ،‬ايب ؽبال ثگٕ ثجيُى چُل يي فٕاْي؟»‬
‫ٕلب گلذ‪« :‬علذ ِّ‪».‬‬
‫ييوىا آٔهك‪.‬‬
‫گلذ‪« :‬پُظ ٔ چٓبه‪».‬‬
‫ييوىا آٔهك‪.‬‬
‫گلذ‪« :‬علذ يک‪».‬‬
‫ييوىا ثهُل ّل ‪ ،َّ« :‬ايٍ يکي ثبّل رب ثّ ٔهزِ ‪ .‬ؽبال ثهُل ّٕ ثّ آٌ اٍي َبيوك رهلٍ کٍ ثگٕ فٕكُ ها ثواي كوكا‬
‫آيبكِ کُل‪ .‬ييفٕاْى ٍجيم أ ها ْى كٔك ثلْى ‪».‬‬
‫ّت ْى هاؽذ فٕاثيل‪ .‬ثيَذ ْياه رٕيبٌ ثيىثبٌ ها كاكِ ثٕك كٍذ ايٍ ٕلبي ثي ىثبٌرو‪ ،‬ايب پو كنِ ْى فجوكاه َجٕك‪.‬‬
‫كوكا ٕجؼ هكذ ٍواؽ ثبعي‪ .‬فبَّء ؽبط اًٍبػيهِ ثٕك ‪ .‬ربىِ ًْيٍ آفويٓب ؽبعي ّلِ ثٕك‪ .‬ثبالفوِ هكزُل ٔ آيلَل‪،‬‬
‫آيلَل ٔ هكزُل ٔ گلزُل‪ ،‬ثلويبييل ‪ .‬اَگبه کّ ييوىا ثواي فٕاٍزگبهي آيلِ ثبّل‪ ،‬ثوكَلُ ثّ يًٓبَقبَّ ‪ .‬ىٌ ؽبعي كاّذ‬
‫هٔکِ ُٕلنيٓب ها ثوييكاّذ‪ .‬أل ؽبعي اًٍبػيم آيل‪ ،َّ .‬يضم آكو ثٕك‪ .‬يؼوكذ كاّذ‪ .‬آعيم ثّ ييوىا رؼبهف کوك ٔ‬
‫گلذ اى ٔهزي يبكهُ ثوگْزّ ايبَْبٌ ها ثويلِ کّ ايَبل ثبيل فبَّ رکبَي ثکُيل ‪ .‬ؽبعي ًَيفٕاٍذ‪ ،‬ييگلذ‪ :‬رب‬
‫ييگلزى ثهّ‪ ،‬ثچّ ْب روهّ ييفٕاٍزُل‪ ،‬ثٕرّ يي فٕاٍزُل‪ ،‬ؽبال ْى ًَي كاَى نجبً ػيل يي ؿ ٔاُْل‪ ،‬آٌ ْى ثب ايٍ‬
‫گواَي کّ فٕكربٌ ييكاَيل‪».‬‬

‫ييوىا گلذ‪« :‬ؽبال کغب َْذ؟ »‬
‫«ؽبال ييهٍل فليززبٌ‪».‬‬
‫آٔهكَلُ‪ .‬ىٌ ؽبعي ىيو ايٍ ثبل ٔ كفزو ؽبعي آٌ ثبنِ ها گوكزّ ثٕكَل‪ .‬ػٖبييَبٌ رب عهٕ ييوىا آيل ‪ .‬ييوىا فى ّل ٔ‬
‫فْيل‪ ،‬ثيهگزويل ‪».‬‬
‫ًْبٌ كٍذ ثو كٍزّء ػٖب ها ثٍٕيل ‪ .‬گلذ‪ًّ« :‬ب ثبيل ثت‬
‫ثبعي فُليل‪« :‬يٍ ثيهگزوو‪ ،‬پيويوك؟ »‬
‫ثؼل ْى ًّْاُ گلزُل ٔ فُليلَل ‪ .‬ثبالفوِ ْى ثبعي ه‪ٙ‬ب كاك کّ كو‪ ٜ‬اربم أ ها ثزکبَُل ‪ .‬ثبعي ْى ثقْيل‪ ،‬گلذ ‪:‬‬
‫«ثٌ اٍذ‪ ،‬پيويوك‪ .‬ايٍ آفو ػًوي ثّ كکو آفو ٔ ػبهجزذ ثبُ ‪».‬‬
‫ييوىا َبْبه ْى يبَل ٔ ًْبٌعب چود ثؼلاىظٓوُ ها ىك‪ .‬ثؼل ْى رهلٍ کوك ٔ ثب اٍي كو كه ّٓوثبىي ٔػلِ کوك‪ ،‬گلذ ‪:‬‬
‫«َزوً‪ ،‬يٍ ييكْى‪».‬‬
‫ٍو هاِ ْى هكذ ثّ فبَّ ٔ يک ثَزّ اٍکُبً ثوكاّذ ‪ .‬يک ٕل كالهي يٕكاه ْى ثواي ْليّء كفزو ثيهگِ گناّذ‬
‫رٕي عيت کٕچک کزِ‪.‬‬
‫فُٕ گنّذ‪ْ .‬و چّ ْى اٍي إواه کوك‪ ،‬گلذ‪« :‬رٕ كو‪ ٜ‬رهلٍ کٍ ٕلب‪ ،‬ثجيٍ افزيبه ٍجيهِ كٍذ کيَذ ‪».‬‬
‫ثّ ْو کلاو اى ثچّْب ْى يکْياه رٕيبٌ پيِ پيِ كاك رب ثواي ػيلّبٌ چييي ثقوَل ‪ .‬ثؼل ْى ثوگْذ فبَّ ٔ رقذ ٔ‬
‫ثقذ فٕاثيل‪.‬‬
‫ٕجؼ کّ ثب اماٌ ثيلاه ّل آيل هٔي يٓزبثي‪ ،‬كيل کّ آيلِ اَل ٔ كاهَل پْذ ٍو ْى ثيؤٌ يي هَٔل‪ .‬رٕي کٕچّ ْى‬
‫ثٕكَل‪ .‬اى ريو چواؽ ثوم ثبال يي هكزُل ٔ اى هٔي ٍيًٓب يي هكزُل‪ .‬ييوىا هكذ‪ .‬چُلربّبٌ اى يک يبّيٍ ثُي پبهک ّلِء‬
‫کُبه فيبثبٌ ثبال ييهكزُل‪ٍْٕ ،‬بٌ ثّ كٍذ ‪ .‬يکي ْى كاّذ ثب آچبه چواؽ ػوجِ ها ثبى يي کوك‪ٍ .‬و چٓبه هاِ چُل رب‬
‫كاّزُل اى چواؽ هاًُْبيي ثبال يي هكزُل‪ .‬ييوىا ثبى هفد ‪ .‬اى اْبني فبک كو‪ ٜ‬چُل هكزگو ثب نجبٍٓبي ّت ًَب كاّزُل‬
‫کُبه فيبثبٌ ها عبهٔ ييکوكَل‪ .‬ثگناه عبهٔ کُُل‪ٍٕ .‬اه ربکَي ّل‪ٔ .‬هزي كيل عؼلوُ عهٕ يک گؤْبٌ اى عؼلوْبُ‬
‫اى ػوٗ فيبثبٌ ثّ ايٍ ‪ٛ‬وف ييآيُل‪ ،‬گلذ‪« :‬ثجقْيل‪ًْ ،‬يٍ عب َگّ كاهيل ‪».‬‬
‫اى الي كهى ٔ كٔهىْبي كه ثبَک وهکيي يي هكزُل رٕ‪ .‬يکي ْى يزّ ثّ كٍذ پهّ ْبي ٍُگي ها ٍٕهاؿ يي کوك ٔ آٌ‬
‫يکي ثب کهُگ يب ريّْ يويوْب ها رکّ رکّ ييکوك ٔ كه کيَّْبي کٕچک يي هيقذ رب فبكيٓب يب فبكيّْب ثيبيُل ٔ ثجوَل‪.‬‬
‫ييوىا هكذ ثّ ييلاٌ رٕپقبَّ ٔ هكذ ٍٔ‪ ٜ‬ييلاٌ‪ْٕ ،‬اي ثٓبهي ها ثّ كيي ‪ٕٛ‬الَي كؤ كاك ٔ ثؼل كويبك ىك‪« :‬يُى ؽبکى‬
‫ٔاليذ فبک!»‬

‫کّ كيل َّ عؼلوُ کّ كيالم ََْزّ اٍذ هٔي پهّء أل ٔ ‪ٛ‬بً يي هييك‪ .‬كٍزًبل آثياُ ها ىيو گهٕ گوِ ىكِ ثٕك ‪.‬‬
‫ييوىا عهٕ هكذ‪ .‬كيالم ‪ٛ‬بٍٓب ها رٕي اٍزکبٌ فٕكُ هيقذ ‪ .‬ثبكاو َيىفٕهكِاُ ها ْى َْبٌ كاك‪ ،‬گلذ‪« :‬ؽبال‬
‫ييهييي‪ ،‬اهثبة؟»‬
‫ييوىا گلذ‪ٍ« :‬و چي؟»‬
‫«يب کّ هجال ً ّو‪ ٛ‬ثَزّ ثٕكيى‪».‬‬
‫ييوىا گلذ‪ٍ« :‬و يک عبهٔ ثٕك‪ ،‬ثبّل؟ »‬
‫«کّ چّ ثکُي؟»‬
‫«ايٍ كو ػيلي يي فٕاْى ًّْء ايُٓب ها ‪»...‬‬
‫كيالم ثواي أنيٍثبه ؽوكِ ها هطغ کوك‪« :‬ثبّل‪ ،‬ايب ثّ ّو‪ٛ‬ي کّ علذ يک ثيبٔهي ‪».‬‬
‫ييوىا ثو ًْبٌ پهّ ََْذ‪ .‬ثّ آًيبٌ َگبِ کوك‪ ،‬علذ ِّ ها كيل‪ ،‬كه ْٕا علذ پُظ ها اؽ‪ٚ‬به کوك‪ ،‬ايب ثو فبک‪ ،‬ثو‬
‫يبٍّْبي پْزّ کوكِ ثو فبک‪ ،‬علذ يک ها كيل ‪ .‬پوٍيل‪ٍ« :‬و هٕنذ کّ َْزي؟ »‬
‫كيالم َيًّء كٔو ثبكاو ها ثّ كْبٌ اَلافذ ٔ کؤچ کؤچ عٕيل ‪« :‬يٍ کّ يطًئُى يي ثوو‪».‬‬
‫ييوىا ثّ يويو ٍزٌٕ ٍٔ‪ ٜ‬ييلاٌ‪ ،‬ثّ ٍُگٓبي پهّ ْب‪ ،‬ثّ ٍيًبٌ ييبٌ آَٓب‪ ٔ ،‬ثّ فبک ثبؿچّ َگبِ کوك ‪ .‬ييبٌ چُل‬
‫ٍبهّء روك ربىِ اى فبک ٍوثوىكِ َوِ ها كيل ‪ .‬گُٕ ْى كاك‪ٕ .‬لاي روهّاي آيل کّ عبيي ثچّ اي ثو ىييٍ ىكِ ثٕك‪،‬‬
‫گلذ‪« :‬هجٕل‪».‬‬
‫هيقذ ٔ يک علذ يک فّٕگم عهٕ كٔ ٍى عؼلو‪ٍ ،‬ؼو ‪ ،114‬انجزّ ثّ عيى عٍ‪ ،‬ثو ٍُگ َوِ ثَذ ‪.‬‬

‫پبيبٌ رؾويو أل ‪1368/2/13‬‬
‫پبيبٌ پبکُٕيٌ ‪1368/3/7‬‬