ʰ̨̛̦̥̖̦̦̼̖ ʪ̨̛̛̦̭̼

ʤ̨̯̬̏: ʻ̛̖̖̭̯̖̦̏̚

PDF | DOC

1.

ʫ̭̯̽ ̸̨̨̛̥̦̦̯̖̣̦̐̌̽̌́̚ ̸̨̡̛̛̭̯̬̖̭̌́ ̪̬̌̏̔̌ ̏ ̵̨̭̣̏̌ ʧ̨̨̖̬̯̔̌ (II, 52, 1. 3): «ʰ̬̖̣̖̔̏̚ ̛̪̖̣̭̌̐
̸̡̛̭̖̭̖̏́ ̨̛̛̛̪̬̦̭̣ ̙̖̬̯̼̏, ̨̥̣̭́̽ ̨̥̍̐̌, Ͷ ̡̡̌ ́ ̭̣̼̹̣̌ ̏ ʪ̨̨̦̖̔, Ͷ ̨̦ ̛̦ ̨̛̪̬̺̖̥̏̚, ̛̦
̨̪ ̛̛̥̖̦ ̦̖ ̛̦̼̣̌̏̌̚ ̛̦ ̨̨̨̦̔̐ ̨̙̖̭̯̍̏̌, ̨̛̍ ̛̥̖̦̥̌ ̦̖ ̸̛̛̦̱̣̭̌̽... ʪ̨̨̨̛̛̦̭̏ ̙̖ ̛̥́
̛̱̦̣̌̚ ̖̺̖ ̨̪̦̖̖̔̚, ̛̦̖̙̖̣ ̛̥̖̦̌ ̵̛̬̱̔̐ ̨̙̖̭̯̍̏».

ʦ ̨̭̥̥̌ ̖̣̖̔, ̬̖̦̖̜̹̔̏̌́ ̵̨̪̾̌ ʪ̨̨̨̛̛̦̭̜̏ ̛̛̛̬̖̣̐ ̖̭̯̽ ̵̨̪̾̌ ̨̨̖̼̥̖̦̦̍̐̚ ̛̛̣
̨̨̨̛̛̦̥̖̦̦̐ «̪̬̌-ʪ̨̛̛̦̭̌». ʽ̛̦̥̔ ̛̚ ̛̭̖̯̖̣̭̯̏̔̽̏ ̨̍ ̨̯̜̾ ̨̨̨̨̛̪̯̯̖̣̦̜̔̐̏̽ ̛̛̭̯̌̔
̨̨̛̛̬̖̣̦̐̚-̸̨̡̨̨̛̛̭̯̬̖̭̐ ̶̨̪̬̖̭̭̌, ̨̛̪̬̖̹̖̏̔̐ ̡ ̨̛̛̻̖̦̖̦̍̔̀ ̵̥̖̭̯̦̼ ̸̵̨̡̛̛̛̬̭̯̖̭̐̌
̡̨̱̣̯̽̏ ̨̪̔ ̨̪̬̖̖̣̖̦̦̼̥̔ ̛̥̖̦̖̥ ̨̨̨̦̔̐ ̨̡̨̨̛̺̖̣̣̦̭̍̾̐ ̨̙̖̭̯̍̏̌, ̨̥̙̖̯ ̛̭̣̱̙̯̽ ̨̪̱̭̯̜
̨̪̬̖̭̯̣ ̡̨̨̦̖̖̐ ̨̍̐̌, ̨̪̣̦̖̦̦̼̜̌̚ ̨̛̛̪̭̣̖̭̯̏̔̏ ̥̣̼̥̌ ̡̨̛̱̥̬̥ ʪ̨̛̛̦̭̌, ̨̪ ̨̛̛̬̙̖̦̥̍̌́̚
̦̌ ̵̨̥̦̖̯̌ ˇ̡̡̨̨̛̬̜̭̌̐ ˑ̦̌ (Ainos) 1. ʦ̛̔ ̨̡̨̨̛̛̛̪̬̦̭̜̭̌̔̐ ̡̱̣̯̽̌ ̪̬̖̭̯̣̖̯̔̌̏́ ̨̨̭̍̀
̸̨̛̛̪̯̦̖̌ ̨̨̖̼̥̖̦̦̍̐̚ ʧ̨̖̬́, ̨̨̬̭̪̬̭̯̬̦̖̦̦̖̌̌ ̨̏ ˇ̡̛̛̬̌ ̛ ˇ̛̛̖̭̭̣̌, ̦̌ ̨̛̣̖̔̐ ̬̖̥̖̦̏̌
̡̨̛̱̬̖̦̹̖̖̭̏́ ̏ ̵̡̡̛̣̦̭̍̌̌ ̵̭̯̬̦̌̌ ̨̨̺̖̏̍ ̛ ̸̭̯̬̖̺̖̖̭̏̌̀́ ̖̭̔̽̚ ̛ ̯̥̌ ̏ ̵̬̦̼̌̚ ̵̥̖̭̯̌
ˑ̣̣̼̌̔ ̛ ʦ̡̨̛̖̣̜ ʧ̶̛̛̬̖, ̸̛̪̬̖̥ ̛̚ ̨̛̯̬̱̯̌̍̏ ʧ̨̖̬́ ̛̬̯̭̌̏̏̌̀́̚ ̨̖̐ «̨̛̪̬̺̏̌̚» (epikl?seis)
ʶ̨̡̛̦̦̌ ̛ ʽ̵̨̡̛̯̦̌; ̨̛̪̭̣̖̦̖̔ ̨̡̥̖̦̖̯̌̏̌̀ ̏ ̛̥̖̦̌, ̨̛̱̭̯̦̣̖̦̖̌̏ ̵̡̨̛ ̨̛̼̯̏̏̔ ʧ̨̖̬́ ̛̚
̡̬̱̐̌ ̵̖̼̥̖̦̦̼̍̚ ̪̬̌-ʪ̨̨̛̛̦̭̏, ̛ ʦ̡̛̛̖̣̜ ʸ̸̨̛̜̏ Ͷ «ʯ̬̖̜̌̐» Ͷ ̵̨̛̦̯̌̔ ̱̙̖ ̦̖̥̣̱̌̀
̨̛̺̦̱̍ ̸̵̨̡̛̛̛̬̭̯̖̭̐̌ ̨̡̨̡̨̛̪̣̦̦̏, ̏ ̸̡̖̭̯̖̌̏ ̨̨̨̭̥̭̯̯̖̣̦̜̌́̽ ̨̨̙̖̭̯̖̦̦̜̍̏ ̨̛̛̪̭̯̭̌ ̪̬̌ʪ̨̛̛̦̭̌ Ͷ ʤ̛̔̌, Ͷ ̨̡̪̌ ̨̖̐ ̡̱̣̯̽ ̦̖ ̪̖̯̏̌̔̌ ̨̡̨̛̪̬̯̥ ̏ ̨̡̛̹̬̱̀ ̡̬̖̱ ̨̯̬̙̖̭̯̱̺̖̜̏̀
ʪ̨̨̨̛̛̦̭̜̏ ̛̛̛̬̖̣̐. ʶ ̖̼̥̖̦̦̼̥̍̚ ̡̱̣̯̥̽̌ ̨̨̛̯̦̭̯̭́, ̣̖̖̔̌, ̡̛̙̖̦̭̜ ̨̛̬̥̐̌̚, ̏ ̨̭̖̥̏
̡̨̨̛̭̦̦̥ ̛̛̭̣̱̙̖̦ ̨̛̦̖̥̖̦̦̚-̪̬̖̼̺̖̥̱̍̏̌̀ ̡̨̙̖̦̭̥̱ ̨̙̖̭̯̱̍̏ ̨̛̯̬̖̹̜̍̏̌̏ ̡̨̨̥̱̙̭̐
̡̨̬̬̖̣̯́̌ ̏ ̶̛̣̖ ̸̨̡̛̛̛̪̖̬̖̭̔ ̨̨̬̙̺̖̭̔̌̀̐́ ̛ ̨̛̱̥̬̺̖̌̀̐ ̨̍̐̌ ̛, ̶̡̨̦̦̖̌, ̨̛̬̖̯̹̜̍
̡̨̛̭̥̼̖ ̛̥́ ̛ ̸̨̛̛̣̖̍ ̏ ̨̛̬̹̖̥̭̔̏́ ʪ̨̛̛̦̭̖.

ʽ̸̡̛̛̛̬̭̯̖̭̖̐̌ ̡̱̣̯̼̽, ̦̖ ̛̦̺̖̌̀̚ ̸̨̨̨̯̦̐ ̛̛̥̖̦ ̛ ̨̭̦́ ̸̨̨̛̦̹̖̭̌̏̐́̚ ̶̛̣̌ ̨̨̨̨̛̯̬̥̜̍̐̏
̨̖̬̙̺̖̜̔̌ ̛̭̣̼, ̨̖̭̯̖̭̯̖̦̦̏ ̛̪̬̖̥̣̯̀ ʪ̨̛̛̦̭̌, ̡̨̐̔̌ ̨̡̨̨̭̬̖̦̦̖̏ ̛̥́ ̨̦̜̖̦̌̔ ̛ ̨̭̥̱̯̦̖
̛̪̬̖̭̯̣̖̦̖̔̌̏ ̨ ̨̛̦̖̬̥̥̚ ̛̯̖̣̖̔̏̐̌ ̨̛̬̜̐ ̛ ̨̛̱̯̖̣̖̏̍̔̚ ̛̛̭̭̯̱̪̣̖̦̜ ̴̸̨̨̨̡̛̛̦̯̬̪̥̬̖̭̌
̨̨̪̬̖̖̣̖̦̔. ʰ̦̼̖ ̙̖ ̨̡̣̖̯̭̏̏̌̀́ ̏ ̨̛̬̯̱̍ ̵̛̬̱̔̐ ̵̡̨̱̣̯̼̽̏ ̛̛̪̬̯̙̖̦̜́, Ͷ ̛̦̪̬̥̖̬̌,
ʤ̨̨̪̣̣̦̌, ʿ̨̨̭̖̜̦̔̌, Ͷ ̛̛̣ ̙̖ ̨̨̨̭̣̯̭̍̍́̀́, ̡̨̭̦̖̯̀ ̛ ̸̥̖̣̯̽̌̀ ̏ ̨̭̖̜̏ ̨̥̖̭̯̦̜

ˑ̸̨̨̡̛̛̛̯̣̖̭̜̐ ̴̛̥ ̸̨̨̼̦̍ ̨̛̛̪̬̯̏̔ ̵̛̯̾ ̨̖̬̖̐̏ ̏ ̨̣̖̖̍. S. ˑ̨̯ Ͷ ̯̖ ̸̨̡̛̛̛̬̭̯̖̭̖̐̌ ̸̨̨̨̛̛̪̯̦̍̐̌́. ̸̨̡̛̛̛̖̬̖̭̥̐ ̨̡̛̛̜̦̥̔̏̌ ̡̨̨̨̨̯̬̐ ̨̛̦ ̨̨̪̬̣̙̯̔̌̀ ̛̙̯̽ ̏ ̨̨̛̛̬̖̣̦̜̐̚ ̛̪̥̯̌́ ̨̦̬̌̔̌. . ̭ ̛̭̥̥̌ ʯ̨̖̭̥̏. ʤ. ̨̨̦ ̛̥̖̖̯ ̨̛̭̥̏ ̸̡̛̛̛̯̪̖̭̥ ̨̛̪̭̣̖̭̯̖̥̔̏ ̨̛̱̖̦̖̔̏ ̡̱̣̯̽̌: ̡̨̯̼̌̏ ʯ̖̭̏-̡̼̍ ̛ ʪ̨̛̛̦̭-̡̼̍ ̦̌ ʶ̛̬̯̖.. ̦̜̖̦̦̼̖̌̔ ̦̌ ˑ̡̛̛̭̣̦̖̏. ʯ̖̭̏ ̛ ʪ̨̛̛̦̭ 1 ˑ̨̯ ̨̛̪̣̦̖̦̖̌̚ ̨̦̣̖̦̌̍̀̔ ˀ̵̖̜̖̣̖̥ (vorhellenische Culte. ʯ̖̭̏ ̛ ʪ̨̛̛̦̭ ʺ̵̛̛̛̖̜̣. S. ̨̦ ̨̛̦̖̥̖̦̦̚ ̛̼̖̯̏̔̏̐̌ ̵̛ ̭̯̬̭̯̦̱̌̀ ̸̱̭̯̌̽ (pathos) ̡̡̌ ̡̦̖̱̀ ̸̪̖̯̌̽ ̵̛ ̨̦̱̯̬̖̦̦̖̏̐ ̨̬̭̯̔̏̌ ̭ ̨̙̖̭̯̖̦̦̼̥̍̏ ̸̸̨̡̨̛̛̦̦̣̦̥̌̌̽ (arch?get?s) «̭̯̬̭̯̖̜̌». G?tternamen. 2 Usener. ̏ ̨̡̪̬̖́̔ ̙̖ ̨̨̦̭̯̺̖̌́̐ ̨̛̛̭̭̣̖̦̔̏̌́ ̛̛̦̥̦̖̏̌ ̦̹̖̌ ̸̨̨̨̛̭̭̬̖̯̖̯̭̔̏̌́ ̦̌ ̨̬̱̥̔̐ ̛̯̪̖ ̵̨̛̛̦̥̖̦̦̼ ̡̨̱̣̯̽̏. ̨̡̛̛̛̛̛̪̬̦̭̜̭̥̌̔ ̡̛̱̣̯̥̽̌ Ͷ ̏ ̸̵̭̣̱̌́ ̱̙̖ ̨̨̛̭̖̬̹̹̖̭̏̏̐́ ̨̛̛̛̪̬̭̖̦̖̦̔́ ̵̛ ̡ ̛̬̱̥̔̐ ̛̬̖̦̖̜̹̥̔̏ ̡̨̱̣̯̼̥̽̏ ̴̭̖̬̥̌ Ͷ ̨̼̣̍ ̏ ̼̭̹̖̜̏ ̛̭̯̖̪̖̦ ̨̯̬̱̦̖̦̌̔̚. ̏ ̨̛̪̖̬̔ ̨̔ ̨̡̛̼̬̯̏̌̍ ̨̛̪̦̯́́ ̨̭̼̦̦̖̜̏ ̨̛̛̪̭̯̭̌. ̸̺̖̌ deo sancto Heroni. ʽ̜̦̖̜. ̨̡̻̖̯̍ ̵̡̨̛ ̼̣̍ ̬̦̹̖̌̽ ̨̛̬̖̯̖̦̍́ ʪ̨̨̛̛̦̭̏̌ ̛̛̥̖̦ ̨̨̯̙̖̭̯̣̖̦̏ ̭ ̨̛̦̥̔ ̛̚ ̵̨̨̺̖̦̬̦̼̍̌̔ ̛ ̵̛̬̖̦̖̜̹̔̏ ̨̨̍̐̏. ̥̖̭̯̦̼̖ ̨̖̥̦̼̔ ̭ ̸̨̛̛̛̯̣̯̖̣̦̼̥̽ ̨̨̨̛̭̖̦̦̭̯̥̍́ ̨̱̱̺̖̍̔̐ ʪ̨̛̛̦̭̌. ̏ ̵̛ ̵̡̡̛̛̬̯̖̬̭̯̖̌̌ ̵̨̨̨̛̦̖̥̍̔ ̵̨̭̬̦̯̭̌́̀́ ̨̯̖̣̦̼̖̔̽. ʤ̛̬̭̯̖̜). ̡̡̌ ̼̍ ̴̸̨̨̡̛̛̛̛̦̥̖̭̖̚ ̸̖̬̯̼ ̨̍̐̌. ̨ ̸̖̥ ̛̭̖̯̖̣̭̯̱̯̏̔̽̏̀. ʻ̨ ̨̯̾ ̨̙̦̖̏̌ ̛̣̖̦̖́̏ ̏ ̛̛̛̬̯̌̏̚ ʪ̨̨̨̛̛̦̭̜̏ ̛̛̛̬̖̣̐ ̨̨̣̙̦̔ ̼̯̍̽ ̨̪̬̖̥̖̯̥̔ ̨̨̨̨̭̍̐ ̨̛̬̭̭̥̯̬̖̦̌́ (̨ ̸̵̨̡̛̛̖̬̖̭̐ ̵̨̛̪̭̯̭̌́). ʦ ̵̡̛̬̖̔ ̸̵̭̣̱̌́. ʰ̨̛̦̥̖̦̦̼̖ ̡̱̣̯̼̽ ̛̛̭̪̼̯̣̌ ̨̡̱̔̏́̀ ̸̱̭̯̌̽. Ͷ ̨̣̹̖̍̽̀ ̸̛̭̯̌̀. 252. ˑ̣̖̯̖̬̏. 11. ̸̨̯ ̨̛̱̭̖̦̖̏ ̨̨̛̪̬̖̖̣̹̖̭̔̏̐́ ʪ̨̨̛̛̦̭̏̌ ̨̙̖̭̯̍̏̌ ̛̛̯̥̾ ̨̨̨̛̛̪̯̯̖̣̦̼̥̔̐̏̽. ̦̪̬̌. ̛̛̪̖̬̖̙̦̏̌́ ̨̡̨̛̛̛̪̬̦̭̜̭̜̌̔ ̛̭̯̱̪̖̦ ̵̨̭̬̦̯̭̌́̀́ ̨̔ ̖̭̥̏̽̌ ̨̨̪̦̖̔̐̚ ̛̬̖̥̖̦̏ Ͷ ̛ ̛̪̯̼̯̭̏̏̌̀́ ̵̨̛̛̬̭̯̦̭̯̥̌̏ Ͷ ̏ ̸̨̛̛̛̪̯̦̌ ̭̖̏ ̨̨̯̐ ̙̖ ̨̨̖̼̥̖̦̦̍̐̚ ʧ̨̖̬́. ̼̣̍ ̨̨̨̭̖̦̦̍ ̨̡̛̣̍̚ ̸̨̨̡̨̛̛̥̦̯̖̭̯̖̭̥̱ ̡̭̣̱̌̔ ̸̨̨̨̛̱̭̯̦̍̐̏̏̏̌́. ˋ̺̖̌ ̨̭̖̏̐ ̵̛ ̸̨̪̖̬̦̣̦̼̖̏̌̌̽ ̨̡̻̖̯̼̍. 15) ̏ ̛̭̏́̚ ̡̛̛̼̭̦̜̌̚ ̨ ̨̨̪̖̬̼̯̦̥̏̍ ̡̱̣̯̖̽ ̨̯̬̦̌ (Thron-Cultus). ̡̨̐̔̌ ̨̯̾ ̨̛̱̭̖̦̖̏ ̨̡̼̖̯̭̌̏̌́̚ ̯̖̥ ̦̖ ̥̖̦̖̖ ̨̨̥̙̦̼̥̏̚. ̨̭̭̯̣̺̖̥̱̌̏́̀ ̵̡̨̬̯̖̬̦̖̌̌ ̸̨̛̛̯̣̖ ̨̛̺̦̍ ̸̵̨̡̛̛̛̬̭̯̖̭̐̌. ̏ ̸̡̖̭̯̖̌̏ ̵̨̨̨̖̬̦̏̏̐ ̨̍̐̌. ʰ̡̛̬̜̌. ̨̛̦̯̭̏̔́́̚ ̦̌ ̭̯̖̪̖̦̽ ̨̖̬̖̐̏. ̨̦ ̙̖. ̡̨̬̥̖ ̨̨̯̐.̡̨̛̥̦̱̯̭̯̌̚: ̡̯̌. ̛̛̣ ̥̖̦̖̖ ̯̖̭̦̱̀ ̭̏́̽̚ ̭ ̛̭̥̥̌ ʪ̨̨̛̛̦̭̥ (̡̨̯̼̌̏. ̨̨̪̬̀ ̙̖ ̸̡̛̛̪̬̥̯̖̭̌̐̌ ̭̯̏́̌̽̚ ̨̪̖̭̯̏̽ ̨ ̵̛̦ ̭ ̛̛̖̦̥̔́́ ̨̍̐̌ ̦̖ ̨̥̙̖̯. ̛̛̦̪̭̌̔ ̭ ̨̛̪̭̺̖̦̖̥̏́ deo Heroi sancto. ̛ ̨̨̪̦̼̖̔̍ ̙̖ ̏ ̵̛̬̱̔̐ ̵̥̖̭̯̌ 2. ʿ̨̨̦̯̦́. ̥̖̙̱̔ ̸̨̛̪̬̥.

̨̦ ̨̛̪̭̣̖̦̜̔ ̛̣̹̽ ̸̨̛̣̖̣̍̐. ̸̨̯ ̛̛̭̣̙̖̦̖̍ ̵̡̨̨̦̖̯̬̼ ̵̨̡̛̛̥̣̜̭̌̌̚ ̡̨̛̣̏ ʯ̖̭̏̌ ̭ ʪ̨̨̛̛̦̭̥ ̨̨̛̭̖̬̹̣̭̏̽ ̨̪̔ ̛̛̣̦̖̥̏́ ̵̡̛̯̌ ̡̨̛̛̭̦ ̸̵̡̡̛̛̛̭̦̬̖̯̖̭ ̵̨̛̛̬̖̣̦̼̐̚ ̴̨̬̥. ̡̨̨̱̣̯̖̽̏ ̨̛̪̬̖̖̣̖̦̖̔ ̡̨̨̨̛̭̦̦̐ ̨̨̥̖̭̯̦̐ ̨̛̖̬̦̏̏̌́. ̭̀̔̌ ̙̖ ̨̨̯̦̭̯̭́́ ʯ̖̭̏-ʤ̛̬̭̯̖̜. ̨̛̪̬̬̔̌ ̡̡̨̨̬̭̌̌̔̐ ʯ̖̭̏̌ ̨̨̺̖̏̍ ̵̸̨̡̛̯̦̖̭̌́. ̸̡̛̛̭̣̖̦̖̀ ̛ ̨̛̦̥̣̌̌́. ʰ̨̍ ̨̨̨̛̪̬̯̯̪̥ ̨̣̹̖̜̍̽ ̸̛̭̯̌ ̵̨̡̛̛̛̛̪̬̦̭̜̭̌̔ ̡̨̛̣̏ ʯ̖̭̏̌ ̣̖̯̭́̏́́ ̡̛̛̖̜̭̜̔ ̛̛̣ ̡̡̛̛̯̖̜̭̜̔ ʯ̖̭̏. ʿ̛̭̦̜̌̏̌. ̨̦ ̦̌ ̛̯̬̭̖ ̛̣̏̌́̚ ̨̬̣̌. ʯ̖̭̏-ˁ̛̜̌̍̌̚ ̛ ̯. ̨̍̐̌-̡̼̍̌. ˋ̨̯ ̨̔ ʯ̖̭̏̌ ˇ̛̛̣́. Ͷ ̨̦ ̙̖ ̡̡̛̛̬̯̭̜ ʯ̖̭̏. ̖̥̱ ̨̭̖̬̹̯̭̏̌̀́ ̨̛̛̣̦̏́́̚ ̭ ̵̨̛̦̬̦̼̏̐̌̔ ̛̣̭̯̖̽̏ 4. ̡̡̌ ̨̍̐ ̸̵̨̡̛̛̛̬̭̯̖̭̐̌ ̙̖̬̯̏. ̸̨̯̥̖̖̯̌ ̨̭̯̬̦̦̭̯̌̽ ʿ̨̡̨̨̛̣̣̖̯̜̏ ̛̭̯̯̱̌ ̨̨̥̖̭̯̦̐ ʯ̖̭̏̌ ˇ̛̛̣́ (Philios): ̛̦̥̖̦̯̼̜̌̚ ̵̨̡̛̱̙̦̔ ̛̪̬̣̔̌ ̖̥̱ ̸̖̬̯̼ ʪ̨̛̛̦̭̌ ̛ ̙̖̔̌ ̣̔̌ ̏ ̡̬̱̱ ̛̯̬̭. ̡̡̌ «ʯ̖̭̏-ʦ̵̡̌» ̡̨̪̖̬̥̭̜̐̌ ̛̛̦̪̭̌̔. ˑ̨̯ ̦̣̦̼̜̌̐́̔ ̛̪̬̥̖̬ ̨̛̯̯̖̦́̐́ ̵̨̡̛̛̛̛̪̬̦̭̜̭̌̔ ̡̨̱̣̯̽̏ ̡ ̨̡̨̛̛̛̦̭̜̭̜̔ ̴̨̬̥̖. ʿ̬̌̏̔̌. ̛̥̖̦̱̺̀̌́ ̵̨̨̛̍ ̥̖̭̯̖̏. ̸̨̪̬̖̥̏. ʰ̨̛̦̥̖̦̦̼̖ ̡̱̣̯̼̽ ̨̨̯̾̐ ̛̯̪̌ ̨̣̙̦̼̔ ̛̼̣̍ ̨̭̯̯̭̌̽́ ̦̖̏ ̡̬̱̐̌ ʪ̨̨̨̛̛̦̭̜̏ ̛̛̛̬̖̣̐ ̛̛̛̬̦̼̥̐̍̔ ̨̛̛̛̬̖̣̦̼̥̐̚ ̴̨̛̬̥̥̌. ̛̦̭̣̖̖̌̔ ̵̡̨̨̖̯̯̭̐ ʤ̛̯̯̭̌-˃̖̹̱̍̌ ̛ ̵̡̨̨̖̯̯̭̐ ʧ̡̖̬̣̌̌ ʪ̨̛̛̦̭̌ Ͷ ˁ̨̦̦̌̔̌ ̏ ˃̬̭̖̌ 3. ̨̛̦̐̔̌ ̥̖̭̯̖̏ ̭ ʪ̨̨̛̛̦̭̥. ̡̯̌ ̸̨̭̖̯̣̌ ̨̦ ̛̯̬̱̯̼̌̍ ʪ̨̛̛̦̭̌ ̛ ʯ̖̭̏̌. ̡̡̌ ̨̯̾ ̭ ̨̨̨̭̖̦̦̍̀ ̸̨̨̛̯̖̯̣̭̯̏̽̀ ̦̣̖̯̭̌̍̀̔̌́ ̦̌ ˃̨̖̦̖̭̖̔. ̖̐̔ ̸̨̛̦̣̦̥̱̌̌̽̚ ̸̨̛̛̪̯̦̌̀ ̨̨̨̪̖̥̦̔̐̚ ʯ̖̭̏̌ ̛̪̬̯̭̔̌̀́ ̸̖̬̯̼ ̨̡̨̨̛̛̛̛̦̭̭̔̐ ̡̱̣̯̽̌: ̡̯̌. ̏ ̨̛̛̛̪̭̦̌ ̭̯̼̦̏́̽ ̡̡̨̨̬̭̌̌̔̐ ʺ̨̨̖̣̪̣̐̌́ (VIII. ̸̨̛̪̬̥̖̯̖̣̦̌̽. ̸̡̨̨̦̖̦. 31. ̵̛̛̖̯̥̏ ̡̛̛̪̖̬̖̙̯̥̌ ̵̨̭̱̬̼̏ ̵̛̬̖̦̔̏ ̨̨̛̭̣̱̙̖̦̜̍̐. ʿ̨̨̨̛̣̯̖̣̦̏̽̚ ̱̥̯̔̌̽. Ͷ ̪̬̌-ʪ̨̛̛̦̭ ʽ̛̥̜̌̔ (?madios) ̛. ʿ̨̡̨̡̭̣̱̽ ̨̯̯̖̥ ̨̨̨̜̦̔̏̐ ̨̨̯̪̬̌ ̭ ̨̖̐ ̸̨̡̛̛̛̬̭̯̖̭̥̐̌ ̨̨̬̼̥̍́̔̏ ̡̨̬̱̥̐ ̼̣̍ ̶̨̭̖̖̣̏ ̨̱̭̖̦̏ ̛̛̬̖̣̖̜̐ ʪ̨̛̛̦̭̌. ̸̨̯ «ʯ̖̭̏-ʦ̵̡̌» ̸̛̯̯̭́ ̨̬̥́̔ ̭ «ʯ̨̖̭̥̏»1. 2). ̡̡̛̛̥̌ ̛̼̣̍ ̏ ̵̨̛̭̏ ̵̥̖̭̯̦̼ ̵̨̨̨̭̖̦̦̭̯̍́ ̡̱̣̯̼̽ ʯ̖̭̏̌ ʶ̡̨̨̛̬̜̭̌̐ ̛ ˃̡̨̨̬̭̭̌̐. 2. ̱̙̖ ̨̖̐ ̴̸̡̨̛̛̖̥̭̯̖̭̖̾̏ ̛̥́ ̸̨̛̣̖̯̍̌ ̵̸̨̡̛̯̦̖̭̱̀ ̨̖̐ ̨̭̱̺̦̭̯̽. ̏ ̨̦̦̥̔̌ ̸̭̣̱̖̌. ˀ̨̨̭̯̖̦̦̖̔̏ ̛̣̖̦̖́̏ ̦̣̖̯̭̌̍̀̔̌́ ̏ ʪ̨̨̦̖̔. ̛̦̪̭̌̔̽.ʸ̴̛̛̛̭̯̌. ̡̛̦̭̣̖̦̌̔ ̨̡̨̨̛̣̣̦̦̭̔̾̐ ̛ ̨̨̨̬̭̯̖̦̦̔̏̐ ̵̡̛̖̯̯̭̥ ̨̙̖̭̯̥̍̏̌ ̡̡̨̨̛̬̯̭̐. ̨̨̡̪̭̯̣̱̽ ̦̦̦̼̖̌̏̌̚ ̨̙̖̭̯̍̏̌ ̨̛̪̬̬̖̯̯̍̌̀ ̨̡̛̛̛̛̪̬̦̭̜̭̜̌̔ ̵̡̬̯̖̬̌̌. ̛̛̪̬̦̣̖̙̯̌̔ ̨̪̬̖ ̨̨̪̦̖̔̐̚ ̡̛̛̭̦̬̖̯̥̌̚. ̪. ʤ̬̖̜ ̛ ʪ̨̛̛̦̭ ˑ̛̛̛̦̣̌. ̨̛̙̱̺̖̏̐ ̏ ʸ̛̛̬̦̯̖̌̍. ʯ̖̭̏-ʧ̨̖̬̜. ʤ̸̨̡̛̛̦̣̖̭̖̌̐ ̨̛̛̬̙̖̦̍̌́̚ ʯ̖̭̏̌. ̨̡̨̦̔̌. ʯ̖̭̏̌ˈ̨̛̬̭̬̌̌ ̏ ˁ̨̡̛̯̬̯̦̖̖̌ ̛ ʯ̖̭̏̌ ˁ̛̯̬̯̌́ ̏ ʸ̬̦̖̌̍̌̔ ̛̛̣ ̡̱̣̯̽ ̴̡̨̨̛̛̬̜̭̐̐ ̛ ̡̨̨̛̛̛̪̭̜̭̔̐ «̨̍̐̌ ̨̭̪̭̺̖̌̌̀̐» (theos s?z?n). Ͷ ̪̬̌-ʪ̨̛̛̦̭ . ̡̡̌ ̨̍̐ ̨̪̬̖̖̦̦̼̜̐̍. ̨̍̐̌ ̨̨̨̨̨̭̯̬̜̍̀̔ labrys. ̨̨̺̖̏̍ ̦̖ ̖̼̖̭̯̦̼̍̏̚̚. ˃̡̨̖̌ ̨̨̛̛̬̖̣̦̖̐̚ ̨̨̛̬̦̖̍̌̏̌̚. ̸̨̛̛̯̣̯̖̣̦̼̥̽ ̡̨̛̪̬̦̥̌̚ ̵̡̨̨̯̬̼ ̛̭̣̱̙̯ ʯ̨̖̭̏̏ ̛̯̬̱̯̌̍ ̨̨̨̨̨̭̯̬̜̍̀̔ ̡̛̭̖̬̼ (labrys) 2.

Evans. de Corresp. ̛̬̭̯̖̬̦̌̌́̚ ̛ ̛̭̻̖̖̦̔́ ̙̖̬̯̼̏ ̛̙̖̥̏̽). 645 ff. Aufl... ̣̔́ ̵̡̨̛ ̨̛̛̣̭̏̔̏̐̌̽̚ ̡̛̱̺ ̛ ̛̯̬ ̨̣̙̌ 5. ̖̐̔ ̨̦ ̨̛̬̣̭̔́. 77. ̛̛̬̺̥̏̍̌̀ ̏ ̭̖̍́ ̣̖̥̖̦̯̼̾ ̡̨̨̙̖̦̭̐ ̨̛̬̥̐̌̌̚ ̛ ̴̨̨̛̛̥̌̐ (̯. ˃̨̙̖̭̯̖̦̏ ̭ ̛̯̥̾ Zeus Bakchos. S. 263. 1909). 141. ̨̨̨̯̙̖̭̯̣̖̦̦̥̱̏ ̭ ̵̨̖̬̦̼̥̏̏ ʯ̨̖̭̥̏ ̛ ̨̪̬̣̺̖̥̱́̏́̀ ̨̭̏̀ ̨̙̖̭̯̖̦̦̱̍̏̀ ̛̭̣̱ ̏ ̬̖̔̌ ̨̨̛̦̬̦̜̏̐̌̔ ̨̣̼̚. passim. S. S. Hellenique VII. ̸̨̯ ̛ ̨̯̯̾ ̡̱̣̯̽ ̨̛̛̪̭̣̖̭̯̏̔̏ ̨̱̖̦̔̏ ̡̨̱̣̯̥̽ ̡̼̍̌-ʪ̨̛̛̦̭̌.ʤ̛̔. griechische Feste. des Alterthums I (2. S. G?tterlehre I. ̛ ̨̨̦̖̪̦̯̦̜́ ̨̪̦̖̜̹̖̥̱̔̚ ̛̣̣̦̭̯̱̾̏ (̦̪̬̌. ʿ̖̬̖̔ ̛̦̥̌ ̨̭̱̬̼̜̏ 1 Fraenkel. ̛ ̛̬̱̖̔̐ ̴̨̛̱̦̜̍ ̨̡̼̯̭̌̏̌̀́̚ ̸̡̛̛̖̦̖̯̖̭̐ ̛̭̦̦̼̥̏́̌̚ ̭ ̨̨̨̭̯̬̥̏ ʺ̨̛̦̭̌. 629 f. ʯ̸̨̥̖̯̖̣̦̌̌̽. 149 ff. ̏ ̣̖̐̌̏ ̨ ̵̡̨̱̣̍̌). ̡̨̨̯̬̼̜ ̡̯̙̖̌ ̸̛̯̣̭́ ̴̨̛̛̱̦̥̍́ ̛. ʦ ̶̛̣̖ ʧ̛̦̥̖̌̔̌ ̥̼ ̸̭̯̬̖̖̥̏̌ ̶̨̛̛̖̬̐̌̀̚ ̸̸̵̨̡̛̖̣̖̖̭̏ ̙̖̬̯̏. ̸̨̯ «̡̬̖̥̣́ ̨̛̏̔̏̐̌́̚ ̨̬̥̱̐̌̔. ̦̖ ̛̬̖̣̌̔ ̨̛̦ ʪ̨̛̛̦̭̱ ̨̛̭̣̙̯̽ ̨̪̼̹̦̦̦̼̖̔̌̚ ̨̥̼̔» (̭̥. Mitth. the Mycenean Tree and Pillar-Cult. ̛̪̬̖̖̦̦̱̏̔̀ ̏ ̣̐. Mythologie. 5 Nilsson. Inschriften von Pergamon. § 2). 1883. 24. ˑ̛̯ ̨̨̡̛̬̭̖̐̔ ̨̡̨̛̛̪̬̯̖̣̏ ʯ̖̭̼̏. 4. ̛̦̪̭̌̔̽. Wernicke. ̨̛̱̺̖̦̖̥̐ ̨̨̍̐̏. 21. III. ̨̖̭̯̖̭̯̖̦̦̏ ̸̨̭̖̯̯̌̽ ̭ ʶ̨̛̬̯̥ ̛ ̡̛̥̦̖̯̭̜̌̐ ̡̱̣̯̽. ̡̨̨̨̦̥̖̬̦̌̚ ̥̼̭̣̯̭́́ ̏ ̛̖̏̔ ̵̨̨̨̬̼̐̔̏ ̛̥̖̏̚ 6. ʶ̵̛̣̣̥̱̌̌) ̨̖̐ ̨̛̥̣̼̐. ʶ ̨̨̛̪̬̦̼̥̏̔̚ ̛̚ ̡̡̨̨̛̬̯̭̐ ̡̱̣̯̥̽̌ ̛̪̬̦̣̖̙̯̌̔̌ ʯ̖̭̏-ʿ̨̛̣̖̜ ̴̵̡̛̛̦̭̌ ̴̨̛̱̦̜̍ ̛ ̵̨̨̛̭̪̬̬̦̼̔ ̛̥ ̨̨̬̍́̔̏ ̦̌ ̵̨̨̭̯̬̏̌ (̨ ̸̖̥ ̸̬̖̽ ̱̖̯̍̔ ̛̦̙̖. Aufl. ̵̭̖̬̏ ̨̨̯̐. 2 Preller-Robert. ̏ ̨̡̛̭̬̦̖̍ Aus der Anomia. ̨̪-̨̛̛̥̥̱̏̔. ̡̯̌ ̸̨̯ ̌̚ ʯ̨̖̭̥̏ ʶ̛̬̯̌ ̨̭̯̯̭̌̀́ ̛̚ ̨̛̣̭̯̍̌ ̸̨̡̨̛̛̬̭̯̖̭̜̐̌ ̨̡̨̯̣̽ ̡̱̬̖̯̼. ʧ̨̥̖̬ (ʰ̣. ̵̨̛̛̪̬̦̭̥̼ ̡̨̦̖̖̥̱ ̪̬̌ʪ̨̛̛̦̭̱. ̛̌̚ ̴̭̖̬̼ ̸̵̨̪̖̬̦̣̦̼̏̌̌̽ ̛̪̬̖̭̯̣̖̦̜̔̌̏ ̨ ̦̖̥ ̡̡̌ ̨ ̨̖̍̐ ̨̨̪̖̥̦̥̔̚ ̨̡̨̯̣̽ ̸̨̛̛̪̯̦̖̌ ̪̖̺̖̬̼. theos megas Dionysos ̏ ʿ̴̛̛̛̥̣̌ Ͷ Bull. Welcker. XX. Meyer. I. ̸̨̯ «̨̛̍̐ ̵̨̛̛̛̭̯̣̏ ̨̖̐ ̼̯̍̽ ̸̨̛̛̦̖̬̪̖̥̏ ʯ̖̭̏̌». der HeraklesSage. «̡̪̬̖̬̭̦̖̜̹̖̥̌ ̛̚ ̵̭̥̖̬̯̦̼». 1910. p. ̶̥̣̖̦̖̌̔-̛̥̜̚. 680. 2. XXXV.. Ͷ ̡̡̌. 203. S. ̸̨̪̬̖̥̏. . ̖. ̸̛̱̱̍̔ ̨̛̙̖̭̯̥̍̏̌ ̨̛̪̖̥̦̼̥̔̚. ̛̪̬̹̖̣ ̭ ʶ̛̬̯̌. 4 Macrob. ̛̖̭̣ ̡̛̣̖̜̭̜̾ ˁ̨̨̛̛̭̪̣̭. ʿ̨̡̨̯̖̣̦̌̌̽̚.. V. 3 Ed. S. 234) ̨̨̛̬̯̐̏. Gesch. ̡̡̌ ̛ ̡̛̛̥̣̖̯̭̜ ʯ̖̭̏ ̛̛̣ ʯ̖̭̏ˁ̨̨̛̛̭̪̣̭ ̏ ʺ̛̛̦̖̭̌̐ ̦̌ ʺ̖̦̬̖̌̔. ʦ ̨̭̥̥̌ ̖̣̖̔. A. griech. Gesch. Prinz' Athen. ̸̨̯ ̛̖̖̦̖̏̏̔ ʪ̨̨̛̛̦̭̏̌ ̡̱̣̯̽̌ ̏ ʺ̛̛̦̖̭̌̐ ̪̼̖̯̌̌̔̏̌̚̚ ̛ ̸̨̯ ̥̦̖̯̼̌̐ ̡̦̣̖̯̌̏̌̀ ̦̌ ̭̖̍́ ̡̱̪̬̖ ̴̡̨̨̛̖̣̜̭̔̽̐ ̨̡̬̱̣̌̌ ̯̖̥. ʽ «̨̨̨̨̨̪̦̥̍̐̔̍» (antitheos) ʧ̛̦̥̖̖̌̔. 1035: trienu de boos Di? kai Di? Bakch?i. 324-CIG 3538-Kaibel ep.

̨̬̐̔̽̀̚ ̸̨̨̱̖̦̦̦̏̌̐ ʦ̵̡̌̌. ˁ ̨̡̨̛̛̦̦̖̦̖̥̏̏̚ ̛̛̖̔ ̨ ̨̯̙̖̭̯̖̏ ʤ̛̔̌ ̛ ʪ̨̛̛̦̭̌. ̨̪-̨̛̛̥̥̱̏̔. ̵̛̪̬̦̯̼́ ̌̚ ̨̛̛̪̭̯̭̌ ̨̨̨̪̖̥̦̔̐̚ ʯ̖̭̏̌. ̖̐̔ ̵̨̛̛̪̯̯̖̣̖̥ ̣̖̯̭́̏́́ ʺ̨̛̦̭ 1. ̨̡̨̡̪̭̣̱̽ ̨̦̌ ̡̬̭̬̼̣̭̌̏̌̌̽ ̛ ̏ ̵̡̨̱̣̯̼̽̏ ̵̨̛̭̦̹̖̦́ ̭ ̛̛̭̖̥̯̥̌. ʦ ̨̡̨̛̥̣̜̭̜̌̌̚ (̨̯ ʶ̛̬̯̌ ̨̛̛̦̖̭̥̜̌̏̚ ̛ ̵̨̨̭̺̖̜̏̔́. ̖. ̴̡̛̛̦̭̜̌ ̡̛̪̬̦̌̔̚ ʺ̵̛̛̖̜̣́ ̏ ̨̡̨̛̛̛̦̭̜̭̥̔ ̶̥̖̭̖́ ʤ̴̨̛̦̖̭̯̖̬̦̖. ̣̔́ ʯ̖̭̏̌6. ̨̨̬̖̔̏̍̐ Ͷ ̡̡̌ ʪ̨̛̛̦̭. ̨̨̛̬̥̥̐̌̚. . sykeat?s. ̨̛̭̪̼̯̼̺̖̏̌̀̐ ̛̭̯̬̭̯̌ (pathos): ̸̨̡̨̛̛̬̭̯̖̭̖̐̌ numen ̨̨̨̛̦̬̦̏̐̌̔̐ ̬̔̌̌ ̪̬̖̔-̨̭̯̣̖̦̌̏ ̸̡̛̛̛̱̣̭̯̖̭̔̌ ̨̭̖̏̀ ̸̡̨̙̬̖̖̭̀ ̛ ̨̙̖̬̯̖̦̦̜̏ ̨̛̪̭̯̭̌̽̀. ʺ̵̨̨̣̱). ̨̬̯̱̌̍ ʧ̴̖̖̭̯̌. ̭̦̦̏́̌̌́̚ ̭ ̸̨̨̛̛̬̖̪̯̦̖̥̔̏̌ ̨̨̺̖̏̍ (endendros. ̸̨̯ ʯ̖̭̏ ̣̔̌ ̶̨̯̱ ʧ̛̦̥̖̌̔̌ ̏ ̱̪̣̯̱̌ ̌̚ ̭̼̦̌ ̨̨̣̯̱̀̚ ̨̛̦̬̦̱̏̐̌̔̀ ̨̬̐̔̽̚. ʯ̖̭̏-ʧ̨̖̬̜ 2. ̛̙̖̬̯̥̏̌ ̡̨̛̖̭̬̦̼̥̍̏ ̛ ̨̦́̏ ̨̛̦̬̱̙̖̯̍̌̏̌ ̨̡̛̛̛̦̭̜̭̱̔̀ ̨̛̪̬̬̱̔ ʺ̵̛̛̖̜̣́. ̨̨̪̖̥̦̥̱̔̚ ʯ̖̭̱̏. ʦ̛̬̦̯̼̌̌ ̡̛̭̦̌̌́̚ ̸̨̛̣̯̍̌̀ ̏ ̵̨̛̛̪̯̯̖̣̖ ʧ̨̨̛̦̥̖̥̌̔̏ ̸̨̡̨̨̨̛̖̣̖̱̜̭̯̖̦̦̏̍̏̐ ʯ̖̭̏̌: ̣̖̖̦̐̔̌ ̛̦̔̌̏̌̚ ̨̛̛̬̖̦̯̬̱̖̯̭́ ̦̌ ʶ̛̬̯. ʽ̺̍̌́ ̭̖̥̏ ̛̥̏̔̌ ̨̬̖̦̖̜̹̖̔̏̐ ̨̨̨̛̛̬̖̣̦̐̐̚ ̶̨̨̛̛̥̬̭̖̬̦̌́̚ ̥̼̭̣̽ ̨ ̡̨̨̛̬̬̖̣̯̦̜́̏ ̛̭̏́̚ ̥̖̙̱̔ ̭̥̖̬̯̽̀ ̛ ̨̨̨̪̣̜̏ ̨̛̭̣̜. ̡̨̨̨̯̬̥̱ ̨̨̭̯̖̯̭̯̱̯̏̏̀ ̛̱̭̯̬̹̺̖̌̌̀ ̛̥̖̦̌ ̨̨̯̐ ̙̖ ̨̙̖̭̯̍̏̌Ͷ ʺ̡̜̥̯̌̌. ̛̭̖̯̖̣̭̯̱̖̯̏̔̽̏ ̨ ̥̖̦̖̌̚ ̸̸̵̨̡̛̖̣̖̖̭̏ ̙̖̬̯̏ ̨̨̛̛̛̙̖̬̯̪̬̦̹̖̦̥̏́ ̵̨̛̙̯̦̼̏ ̛. ˑ̴̸̡̨̛̛̖̥̭̯̖̭̖̏ ̛̥́ ʺ̵̛̛̛̖̜̣ 5. ̨̬̱̥̱̔̐ ̡̛̣̱ ʯ̖̭̏̌ ̨̨̦̖̖̭̦̍̐. ̨ ̨̛̛̛̭̥̭̯̌̏̚ ̨̨̖̥̦̐̚ ̨̨̨̛̪̣̬̔̔́ ̛ ̸̨̨̛̬̌̔̔́ ̨̯ ̨̣̏̽ ̵̨̪̖̥̦̼̔̚. ʽ̥̖̭̯ ̣̔́ ʪ̨̛̛̦̭̌. ̸̨̛̪̬̱̬̖̦̦̼̥ ̡ ̛̛̥̖̦ ʪ̨̛̛̦̭̌ 4: ̡̯̌ ʪ̛̛̛̭̌. ʯ̖̭̏-ʤ̴̛̥̬̜̌̌. ̪̬̌-ʪ̨̛̛̦̭ ̛ ̛̪̬̖̬̖̦̖̔̏̌ ̨̨̦̀̐. ̱̜̦̼̜̍. ̡ ̵̖̯̯̥̌) ̛̛̖̬̭̏ ̨̛̪̭̯̭̌̽ ̪̬̌-ʪ̨̛̛̦̭̌ (ʯ̖̭̏̌) ʽ̛̥̌̔́ Ͷ ˃̦̯̣̌̌. ̨̨̛̪̣̯̣̭̏̌̽ ̏ ̛̛̭̣̱̙̖̦ ʺ̵̛̛̖̜̣̀ (̨̨̖̬̯̦̏́. ̸̡̨̨̛̛̭̖̥̯̖̭̐ ̵̨̨̛̛̪̬̭̙̖̦̔́. sykit?s Dionysos). «ˋ̖̬̦̌́ ̶̨̡̨̛̭̥̦̏̌. ̨̪-̨̛̛̥̥̱̏̔. ̨̛̭̯̣̭̌̽ ̌̚ ʯ̨̖̭̥̏. (uranioi). Ͷ ̸̨̯ ̨̪̯́̽ ̡̱̼̖̯̌̏̌̚ ̦̌ ̨̨̬̭̯̔̏ ̣̖̖̦̼̐̔ ̭ ̡̨̱̣̯̥̽ ̨̛̦̬̏̐̌̔̌. ̨̯ ̨̬̺̭̌̔̏́̀̌́́̚ ̦̌ ̡̥̱̙̭̱̀ ̨̛̪̭̯̭̌̽ ̛ ̡̙̖̦̭̱̀. ̬̖̔̏̌ ̸̨̛̛̺̖̦̜. Ͷ ̛̛̬̱̥̔̐ ̨̛̭̣̥̏̌. ̛ ̨̣̯̖̣̍̌̔̌̽ ̨̖̭̭̥̖̬̯̦̜̍ ̛̣̏̌̐. ̛ ʺ̵̛̛̛̖̜̣Ͷ ʤ̴̨̛̬̯̖̔ (ʤ̭̯̬̯̖̌). ̨̯ ̛̥̼̭̣̥̌́ ̨̨̥̦̙̖̭̯̖̦̦̏̀. ̨̦ ̱̙̖ ̡̨̛̛̱̬̖̦̹̜̭̏́ ̡̱̣̯̽ ʺ̵̛̛̖̜̣́ ̨̪̔ ̛̥̖̦̖̥ ʯ̖̭̏̌ ̨̭̯̣̭̌́ ̨̨̨̦̬̖̥̖̦̦̔̏ ̏ ̛̭̣̖ ̛ ̙̖̔̌ ̨̪̬̖̣̣̍̌̔̌ ̦̌̔ ̨̦̼̥̏. ̶̡̨̦̦̖̌. 3. ʯ̖̭̏-˃̴̨̨̛̬̦̜. ̏ ̸̨̛̭̯̦̭̯̌ ̙̖ ̭ ̸̨̛̛̪̯̦̖̥̌ ̶̨̡̨̛̭̥̦̼̏ (sykasios. ʤ̨̛̛̬̦̜̐ ̛ ʽ̛̥̜̌̔. ʺ̣̌̌́ ʰ̛̣̌̔̌ ̦̣̌̌̚.6 Meilichios ̦̌ ̵̡̛̛̪̬̖̜̭ ̴̵̬̖̣̖̽̌ ̛ Zeus Kt?sios ̏ ˇ̵̛̖̭̪́. ̡̯̌ ̛ ʯ̖̭̏). ̭ ̡̨̬̼̥̏̌̏. ̡̡̌ ̨̛̍̐ʺ̦̼̌ ̡̨̛̛̯̣̌̏ (daimones meilichioi) ̨̨̨̛̪̬̯̪̣̯̭̏̌̐̌̀́ ̨̥̍̐̌ ̦̖̖̭̦̼̥̍. ̨̨̛̛̙̖̬̯̪̬̦̭̯̖̣̏̽ ̨̨̡̯̬̭̼̦̌̌. «̨̬̭̯̦̼̜́. ̏ ̴̛̥̖ ̨ ʧ̛̦̥̖̖̌̔ ̸̪̬̖̦̖̬̯̦̔̌̌ ̸̨̛̪̯ ̨̪̣̦̼̜ ̨̭̭̯̌̏ ʪ̨̨̨̛̛̦̭̜̏ ̛̛̛̬̖̣̐. ̛̥̯̱̺̜́». ̭̖̭̯̬̌ ̨̛̦̬̏̐̌̔̌» 3 ̼̣̍̌ ̨̯̦̔̌̌ ̨̛̥̖̦̦ ̨̪̭̣̖̦̖̥̱̔. ̡̡̨̼̌̏ ʯ̖̭̏-ʤ̛̬̭̯̖̜. ̛. ̯. ̛ ̏ ̡̱̣̯̖̽ ʺ̵̛̛̖̜̣́. ʿ̨̛̭̣̖̦̜̔ Ͷ ̨̪̖̥̦̔̌́̚ ̛̭̣̌. ̨̛̱̺̺̜̐̌̀ ̨̪̣̯̽̀ ̨̨̦̀̐ ʿ̨̖̣̪̭̌ ̨̨̍̐̏-̨̡̨̛̭̯̬̪̖̦̌̏̚. ʿ̸̨̨̖̬̦̣̦̖̏̌̌̽ ̸̨̛̛̪̯̦̖̌ ʪ̨̨̛̛̦̭̏̌ numen ̛̭̬̖̔ ̨̛̣̣̦̾̏ ̨̪̔ ̨̦̖̪̬̖̖̣̖̦̦̼̥̔ ̛̥̖̦̖̥ ʯ̖̭̏̌ ̨̨̛̭̯̣̌̏ ̭̣̖̼̔ ̛ ̏ ̡̱̣̯̖̽ ̵̨̡̛̛̛̛̪̬̦̭̜̭̌̔ ̸̵̨̡̛̛̖̬̖̭̐ ̨̛̪̭̯̭̖̜̌. ʺ̵̛̛̖̜̣̖̥ ̭̯̣̌ ̛ ʪ̨̛̛̦̭.

fr. 499 f.. ̛̛̛̛̪̬̣̹̭̍̏̽̚ ̡ ̨̥̱̔ ̛̭̯̬̖̜̹̦̌ ̏ ʧ̨̣̭̖̌. ampelu kasign?t?n. ʧ̸̨̡̛̖̬̖̭̌́ ̶̨̡̛̪̬̖́ ʸ̴̛̛̭̯̌́. gr. lyaios kai choreios Ͷ ?mest?s kai mainol?s. Lexikon I 300. I. ̨̦ ̛ ̡̙̼̜̌̔ ̛̭̯̬̖̜̹̜̌ ̏ ̨̬̖̔ ̛̚ ̨̖̐ ̨̨̡̨̪̯̥̏. 1 Preller-Robert. 52 f. ̨̖̐ ̶̙̬̖ ̛ ̙̖̬̯̏̌. Mythologie I. ʤ̛̬̯̖̥̔̌-ʰ̴̛̛̖̦̐́. Usener. ʰ ̦̖ ̨̡̨̯̣̽ ̸̨̬̖̖̦̍ ʯ̖̭̱̏-ʸ̴̛̛̭̯̌̀ ̭̥̌ ʤ̴̥̦̯̌̌. ̨̯̬̖̱̺̖̍̀̐ ̸̸̵̨̡̛̖̣̖̖̭̏ ̙̖̬̯̏. 4 ʻ̪̬̌. . ̌ ̡̯̙̖̌ ʤ̴̨̨̥̦̯̜̌̌̏ ̛̬̦̦̼̌̏ ̛ ̨̨̬̐̔̌ ʧ̨̣̭̌̌ (Halos) ̨̏ ˇ̨̛̛̯̯̖̔.549. 34) syk?n melainan. ̡̯̌ ̛ ʤ̴̥̦̯̌̌. ̸̨̬̖̖̦̍̌ ʤ̛̬̯̖̥̖̔ Ͷ ̡̡̌ ̙̖̬̯̏̌ ̛̛̣ ̶̛̙̬̌. Roscher's Myth. 663): meilichios kai h?merid?s Ͷ nykterinos kai melanaigis. Ill. S.. Ͷ Sykinoi phal?tes ̦̌ ˀ̨̨̭̖̔ Ͷ Hesych. ̶̬̌̽ ̡̨̨̛̛̥̦̜̭̐ ʽ̵̨̬̥̖̦̌. Aglaophamus. G?tternamen. ʽ̍ ʤ̛̬̭̯̖̖ ̭̬̏. 3 ˁ̵̛̯ ʧ̨̡̛̪̪̦̯̌̌ (Hiller-Crusius. p. ̨̡̼̖̯̭̌̏̌́̚ ̏ ̛̛̪̬̖̦̔̌ ̨̛̦̥̔ ̛̚ ̵̛̭̭̯̱̪̣̖̦̦̼ ̨̖̬̖̐̏-̵̡̨̏̌̏ (bakchoi). ̸̭̦̣̌̌̌ ʯ̖̭̱̏. charidot?s kai meilichios Ͷ ?mest?s kai agri?nios. Ͷ ʤ̴̥̦̯̌̌. ̏ ̸̡̖̭̯̖̌̏ ̨̭̥̖̬̯̦̜ ̖̼̔̏. v. ̸̨̬̖̖̦̦̼̜̍ ̨̪̖̬̥̱̏.ʤ̸̨̛̦̣̖̦̌̐ ʺ̵̛̛̖̜̣̀ ̏ ̵̡̨̨̦̖̯̬̼ ̵̨̨̛̯̦̹̖̦́ (̵̨̯́ ̛ ̸̛̬̣̖̦̌̚ ̨̯ ̨̦̖̐. s. lyr. 11. ʰ̨̍ ̸̨̡̛̛̖̬̖̭̖̐ ̨̛̛̪̭̯̭̌ ̨̙̖̭̯̍̏̌ ̸̨̬̖̖̦̼̍ ̖̥̱: ̡̯̌. ̦̌ ̨̨̭̯̬̖̏ ʻ̡̨̭̭̖̌: Athen. S. Thyonidas. A. ˁ̬̏. 78 ˁ. ̱̙̖ ̛̭̥̥̌ ̵̨̨̛̛̪̬̭̙̖̦̖̥̔) Ͷ ʸ̴̛̛̭̯̜̌: ̏ ̵̨̨̛̍ ̵̡̱̣̯̽̌ ̥̼ ̛̛̥̏̔ ̨̡̪̪̼̯̱ ̛̛̪̬̪̭̯̌̽ ̱̙̭̦̱̌̀ ̛̭̣̱ ̡̨̨̦̖̖̐ ̸̨̡̨̨̛̛̬̭̯̖̭̐̌̐ ̨̙̖̭̯̍̏̌. 252. ̨̨̪̯̥ ʪ̨̛̛̦̭̱. fr. Lex. Usener. 2 Roscher's Myth. 5 ˄ ʿ̵̣̱̯̬̌̌ ̵̨̛̦̥̌̔ ̛̭̣̖̱̺̖̔̀ ̨̨̨̛̛̪̬̯̪̭̯̣̖̦̏̌̏́ ̨̭̜̭̯̏̏ ̛ ̨̛̛̦̥̖̦̦̜̌̏̌ ʪ̨̛̛̦̭̌ (Lobeck. 96. ̨̍̐̌ ̨̬̼̐ Laphystion ̛̣̍̚ ʽ̵̨̬̥̖̦̌ ̏ ʥ̨̛̛̖̯. ʯ̖̭̏-ʤ̨̥̖̥̦̦̐̌. 31 Ͷ Bergk LG. ̱̥̖̬̺̣̣̭̏́́ ̏ ̙̖̬̯̱̏ ʯ̖̭̱̏-ʸ̴̛̛̭̯̌̀. ̨̡̛̪̬̖̏ ̛̥̦̖̦̀ ʽ̴̛̯̬̔̌ ʺ̣̣̖̬̀̌. ̛ ̨̬̱̜̔̐. ʰ ̨̨̨̪̦̔̍ ̨̯̥̱ ̡̡̌ ̸̨̪̖̬̦̣̦̼̜̏̌̌̽ ʯ̖̭̏-ʸ̴̛̛̭̯̜̌ ̨̱̖̦̔̏ ̨̛̪̦̖̜̹̥̔̚ ̨̛̛̬̖̣̦̼̥̐̚ ̨̨̛̬̦̖̥̍̌̏̌̚ Ͷ ʪ̨̨̛̛̦̭̥-ʸ̴̛̛̭̯̖̥̌. ̨̦̌ ̙̖ ̼̣̍̌ ̛ ̨̯̀. Anthol.

̌ ̭̼̦ ̖̖Ͷ ̨̨̥̍̐ ʿ̨̨̣̖̥̦̥̌. ̛̬̬̼̺̜̌̏̌̀̚ ʪ̨̛̛̦̭̌ ̨̪̔ ̸̨̛̛̣̦̀ ʸ̵̖̬̌̌. ʦ̸̨̛̣̖̖̦̖̏ ̨̡̨̨̛̛̛̪̬̦̭̜̭̌̔̐ ̡̱̣̯̽̌ ̏ ̡̬̱̐ ʪ̨̨̨̛̛̦̭̜̏ ̛̛̛̬̖̣̐ ̨̨̛̭̖̬̹̣̭̏̽.6 Maimakt?s. ̨̡̛̛̦̹̜̏̚. ʪ̬̖̦̖̜̹̖̖̏ ̡̛̭̦̖̌̌̚ ̨̨̨̛̬̣̐̏ ̨ ̛̛̛̪̬̦̖̭̖̦ ˇ̡̛̬̭̌ ʤ̴̨̥̦̯̥̌̌ ̏ ̙̖̬̯̱̏ ʯ̖̭̱̏-ʸ̴̛̛̭̯̌̀ 2. ̸̨̯ ̨̛̼̬̣̭̏̌̽̚ ̏ ̴̨̨̛̥̣̖̥̖̐ ̨̨̛̥̯̥̏ ̸̡̨̨̛̬̭̖̯̦̍̌̌́ ʤ̴̥̦̯̌̌̌ ̭ ʰ̨̦. Feste der Stadt Athen. ̨̪ ̨̨̦̥̱̔ ̛̚ ̨̛̬̦̯̏̌̌̏ ̴̛̥̌. ̨̪ ʧ̨̡̨̛̬̪̬̯̦̱̌̌. ̨̪ ̛̭̖̯̖̣̭̯̱̏̔̽̏ ʧ̨̨̖̬̯̔̌ (VII. ʿ̖̬̖̔ ̛̦̥̌ ̸̡̛̛̛̯̪̖̭̜ ̡̛̭̪̱̯̦ ̨̨̪̬̖̭̣̖̱̖̥̔̐ ̛ ̨̛̙̖̬̯̪̬̏-̨̨̨̛̦̭̥̐ ̨̍̐̌: ̨̖̐ ̨̪̬̖̭̣̖̯̖̣̔̏̌̽ ̛ ̛̭̭̯̱̪̣̖̦̦̼̜ ̶̙̬̖. ʪ̨̡̛̛̛̛̦̭̜̭̥ ̡̨̨̬̬̖̣̯̥́ ̨̨̯̐ ̙̖ ̡̨̨̭̬̣̦̌̌̽̐ ̨̛̱̭̯̦̣̖̦̌̏́ ̣̖̯̭́̏́́ ̨̛̪̬̖̭̣̖̦̖̔̏̌ ̸̵̨̬̖̖̦̦̼̍ ̖̔̏ (Oleiai) ̛̚ ̡̨̨̛̛̥̦̜̭̐ ̨̬̔̌ ̶̨̙̬̖̥ ʪ̨̛̛̦̭̌. Mommsen. ʺ̡̛̖̣̖̬̯ Ͷ ̡̛̱̣̯̔̍̌ ʸ̵̖̬̌̌. ̭̱̔́ ̨̪ ̛̛̥̖̦ ̨̍̐̌. Ͷ ̶̨̛̣̖̦̖̱̜̍̌ ̛ ̶̨̨̛̦̖̬̦̭̖̍̔. ̨̪ ʻ̨̦̦̱). ̛ ̨̛̪̬̯̥. ̨̪ ̨̨̛̭̺̖̦̍̀ ʿ̵̣̱̯̬̌̌ (quaest. S. ̨̛̪̬̖̬̯̖̣̦̔̏̌̽ ̨̛̪̱̭̯̏ ̨̨̡̯̬̌. 38). ʤ̴̥̦̯̌̌ ̱̥̖̬̺̣̖̯̏́ ʸ̵̖̬̌̌. ʽ̦ ̪̬̖̭̣̖̱̖̯̔ ˇ̡̛̬̭̌. ̨̡̛̣̏ ̖̣̯̔́ ̭ ̛̦̥ ̡̨̬̱̏̌̏̀ ̭̦̖̔̽. ̨̪ ʫ̛̛̬̪̱̏̔. ̨̛̦̍̐́ ʽ̡̨̣̍̌. ̡̛̭̦̖̌̌̚ ̨ ̡̨̨̨̯̬̜ ̛̣̹̽ ̡̨̛̭̱̭̭̯̖̦̦̏ ̨̨̭̪̬̙̖̦́ ̨̭ ̡̛̭̦̖̥̌̌̚ ̨̍ ʤ̴̥̦̯̖̌̌. ̏ ̨̥̬̖ ̨̖̬̦̱̣̭̍̌̽ ̨̦̌ «̨̖̣̜̍ ̨̛̦̖̜̍̐» ʸ̴̡̨̖̖̖̜̏. ̪̬̖̭̣̖̱̖̥̼̖̔ ̨̡̨̛̜̦̥̔̏ ʸ̡̛̱̬̐̌ Ͷ ʥ̨̱̯̥. ̨̡̯̱̔̌ ̶̥̖̭́ (̡̖̬̔̌̍̽) Ͷ Maimakt?ri?n. ̴̡̨̛̦̭̜̏̌ ̛̥̯̖̬̌ ʪ̨̛̛̦̭̌ 1. ʦ ̨̖̐ ̶̛̣̖. ̡̯̌ ̨̡̛̛̛̛̦̭̜̭̖̔ ̴̛̦̥̼ ̨̬̭̯̭̍̌̀́ ̏ ̨̥̬̖. ̨̖̱̥̖̍̏̚ ̨̯ ̨̪̬̖̼̺̖̍̏̌̀̐ ̨̪̔ ̵̛ ̡̨̨̬̥̏ ʪ̨̛̛̦̭̌ (̨̨̭̣̭̦̐̌ ʧ̛̛̦̱̐). ̨̡̨̛̪̬̯̖̣̖̥̏ ̵̨̨̨̥̬̖̔̏: ̡̯̌ ̶̥̣̖̦̖̌̔ ʪ̨̛̛̦̭ ̱ ʧ̨̥̖̬̌ ̭̪̭̖̯̭̌̌́ ̨̯ ̨̛̬̭̯́ ʸ̡̛̱̬̐̌. Ͷ enthusi?d?s' kai taraktikos. ̛̱̭̣̙̺̜̭̌̔̌̀́ ̭̦̖̔̽̀ ̡̨̖̯̭̜̔ ̨̛̪̣̯ ̸̨̡̛̛̛̬̭̯̖̭̜̐̌ ʸ̴̛̛̭̯̜̌ ̪̬̖̬̺̖̯̭̏̌̌́ ̏ ̵̡̏̌̌-̶̨̨̛̛̛̦̭̱̜̱̔̍. androphonos Lykoorgos ̨̹̖̭̯̜ ̛̪̖̭̦ ʰ̛̣̼̌̔) ̛ ̥̖̭̯̖̏ ̡̨̛̬̥̺̜́ ̶̥̣̖̦̌̔̌ ̨̨̡̨̥̣̥ ̵̡̛̥̱̙̭ ̶̨̨̭̭̏ 3 «̵̡̏̌ ̪̖̭̯̱̦» (̨̪̯́̽ ̡̡̌ ʸ̡̛̱̬̐. ʧ̖̬̌ (̨̥̖̹̯̖̣̭̯̏̌̽̏ ̡̨̖̜ ̨̭̭̯̣̖̯̌̏́ ̨̨̦̖̭̥̦̖̦̦ ̨̪̦̔̀̀̚ ̸̖̬̯̱ ̴̛̥̌). ̖̍̚ ̡̨̬̏̌. ʪ̛̖̯ ̖̱̯̍̐ ̛̚ ̨̥̔̌ ̛ ̡̛̭̯̯̭̌̀́ ̨̪ ̱̬̥̔̍̌̏̌. ̨̨̨̭̭̯̖̦̦̍̏̐ ̭̼̦̌ ̨̯ ʰ̨̦. 366. ̦̌ ̨̨̣̦ ̨̡̨̥̬̭̜ ̨̛̛̦̍̐. ̨̭̖̭̯̬̀ ˁ̖̥̖̣̼. ̡̨̨̯̬̼̜ ̪̬̖̭̯̣̖̯̭̔̌̏́́ ̶̨̯̱. ʰ̨̦. ̵̸̨̨̖̦̦̥̱̏̌ ̨̡̛̛̛̛̦̭̜̭̥̔ ̛̖̱̥̖̥̍̚. ̥̭̯́ ̌̚ ̨̡̨̨̛̪̬̯̖̣̭̯̏̽̏. ̛̭̪̭̺̥̌̌̀ ̶̨̨̪̣̏̏ (ʽ̛̭̭̖̔́). gr. ̭ ̨̣̹̖̦̼̥̏̍ ̨̡̨̪̬̼̣̥̏̌ ̛̚ ̪̖̦̼ (kr?demnon). ̛̥̖̺̱̀̀ ̛̭̣̱ ̨̨̬̙̯̏̔̌̽̚ ̏ ̨̨̦̥̏ ̨̬̖̍̌̚ ̸̨̡̖̣̖̏̌ 4. Ͷ ̨̬̭̖̯̭̍̌́ ̭ ̨̭̼̦̥ ʺ̡̨̛̖̣̖̬̯̥ ̏ ̨̖̣̪̖̦̦̱̍̀ ̨̡̥̬̭̱̀ ̡̛̪̖̦̽. ʧ̨̖̬̜ ̨̛̬̯̍̔. ̨̯ ̨̨̥̣̼̥̔ ̨̣̖̦̖̥ (nebros. ̦̌ ̵̨̨̡̨̬̥̖̦̭̥ ̪̬̦̖̭̯̖̌̔̏̚ ʤ̨̛̛̬̦̜̐. ̸̨̨̛̖̦̏̔. ̖̯̖̜̔ ̨̨̭̖̏̐ ̥̱̙̌ ̨̯ ʻ̴̖̖̣̼. ̨̦ ̨̨̡̯̬̌ ̛ ̭̖̭̯̬̱ ̨̖̐ ̭̪̭̖̯̌̌ ̵̛ ̥̯̌̽. ̸̨̛̣̼̜̔̌. ̏ ̨̥̖̔ ʤ̴̥̦̯̌̌̌ ̨̛̭̪̯̹̏̌̏̌́ ̨̨̨̙̖̭̯̖̦̦̍̏̐ ̶̥̣̖̦̌̔̌. ̡̡̌ ̼̍ ̦̌ ̵̛̦̹̌ ̵̣̐̌̌̚. ̸̨̨̛̖̦̏̔. ʤ̴̥̦̯̌̌ Ͷ ̸̨̡̖̣̖̏-̨̡̣̏ (̡̡̌ ̴̡̡̛̛̬̜̭̜̌ ʸ̡̛̱̬̐. ̵̸̨̖̯ ̛̛̖̭̯̏̚ ̡̪̭̼̦̌̌ ˇ̡̛̬̭̌ ̛ ̸̶̛̪̖̬̱̌̔ ʧ̖̣̣̱. Aug. ̨̡̨̦̦̖̌̌̚ ̭̼̦̱ ˁ̖̥̖̣̼. ̡̨̨̬̬̖̣̯̥́ ̴̡̡̨̨̛̛̛̦̜̭̐ ̵̨̨̛̛̪̬̭̙̖̦̔́: ̛̖̭̣ ʸ̵̖̬̌ Ͷ . ̨̪̔ ̛̛̣̦̖̥̏́ ˇ̛̏. ̨̛̦̯̌̏̔ ̦̌ ʤ̴̥̦̯̌̌̌ ̨̖̹̖̦̖̍ ̨̨̛̦̖̭̯̭̯̏̏. ̭̼̦̌ ˁ̛̖̥̖̣̦̌. ̦̌ ̨̨̨̨̣̯̬̱̦̦̥̚ ̬̦̖̍̌̌. 197). ̥̖̦̌̔̌ ̵̡̛̪̬̦̭̭̌̌ ̖̬̖̜̔̍. ̨̯ ̡̨̣̖̦̥̽̏ (̨̪ ʽ̛̛̏̔̀). ̡̨̨̨̯̬̥̱ ̵̨̨̯̖̣̭̽ ̼̍ ̨̯̦̯́̽ ̨̨̙̖̭̯̖̦̦̖̍̏ ̛̯̔́ ̱ ʪ̵̨̨̛̛̦̭̼̏ ̶̡̨̛̛̬̥̣). ̭ ̸̨̥̖̥ ̏ ̡̬̱̖. ̏ ̡̛̪̺̱́̀ ̨̱̏̔. ʰ̨̦. ̛̚ ̶̡̨̛̛̛̦̯̥̦̌̌ ̴̛̦̏̌-̡̨̨̭̐ ̵̸̡̡̨̨̛̖̭̏̌̐ ̡̱̣̯̽̌ ̭ ̡̛̦̖̥ ̨̡̛̥̬̭̥ ̡̨̨̬̬̖̣̯̥́ ̡̨̨̨̯̌̏̐.

17). ̭ ̨̡̛̪̬̣̯̖̥́ ̦̌ ʿ̴̨̛̛̣̭̖̦̔̏. ̌ ̨̨̪̯̥ ̶̛̥̖̖̖̜̔̏̔. ʤ̡̬̌̔. ̛̛̼̖̣̹̭̏̔̏̽ ̛̚ ʤ̨̨̨̪̣̣̦̏̌ ̨̙̖̭̯̍̏̌. ̨̪ ˑ̵̛̭̣̱ (Dionysu trophoi). ̛̱̪̬̦̹̖̜̌̔̏̚ ̸̸̨̡̛̖̣̖̖̭̖̏ ̨̨̛̛̙̖̬̯̪̬̦̹̖̦̏́). ̨̛̪̬̬̖̯̖̯̍̌ ̨̪̣̦̱̀ ̨̨̨̭̥̭̯̯̖̣̦̭̯̌́̽̽. 2 T?rk ̏ Roscher's Myth. ̨̨̨̬̙̖̦̦̔̐ ̨̯ ʯ̖̭̏̌ ̸̨̖̬̔̽̀ ̶̬̌́. 4. ̛ ̏ ̨̛̛̛̭̯̬ ̴̵̡̛̛̦̭̌ ̡̨̨̱̣̍̏. ʻ̨. ekphr. ̡̡̌ ̨̨̨̨̥̣̔̐ ̣̽̏̌ (l?on). Phrixos). Ill. ʿ̨̨̖̦̔̍ ʤ̴̥̦̯̱̌̌ ̛ ˃̦̯̣̱̌̌ «̡̛̛̪̖̣̭̜̭̜̌̐» ʸ̡̨̛̦̌. Aristoph. ̛̭̬̏̌̏ ̏ ̡̨̯̣̖.̸̨̨̡̛̯̬̖̭̜ ̡̭̪̖̯̌ ʪ̨̛̛̦̭̌. ̸̖̜̽ ̨̛̪̣̯ ̨̛̯̖̣̏̔̌ ̨̛̍̐. Eurip. ̨̨̨̨̪̦̔̍̐ ʿ̴̖̦̖̀ (̸̨̛̭̱̖̏̚ ̨̭̣̏ ̨̨̨̨̭̪̭̭̯̣̍̏̏̌. 4 ʺ̖̖̔́. ̨̪-̨̛̛̥̥̱̏̔. ̡̡̌ ̛ ˃̨̦̯̣̌̌̏ ʿ̨̖̣̪̭. ̛̪̬̖̣̺̜̔̌̐̌̀ ̏ ̭̦̖̔̽ ̨̭̖̥̱̏ ̨̱̍̐ ̨̪̣̯̽ ̡̦̱̏̌ ʤ̡̬̌̔̌. ̡̡̌ ̨̨̡̛̪̬̼̖̯̔̏̌. ̦̌ ̡̨̨̨̯̬̥ ̨̼̣̍ ̨̨̪̬̖̣̙̖̦̔ ̨̙̖̬̯̖̦̦̖̏ ̨̭̯́̏. ̨̛̙̣̖̦̏ (̛̪̬̥̼̭̣ ̵̨̛̪̾. ̨̛̙̣̖̯̏́ ̨̨̛̦̣̖̦̦̼̥̍̏ ̛̪̖̭̯̱̦̜ ʦ̵̡̌̌ ̭ ̵̛ ̛̥̱̙̥̽́ (arg. ʶ̨̛̣̣̭̯̌. ̡̯̌ ̡̪̬̖̬̺̖̯̭̌̌́ ̛ ̣̦̖̜̹̔̌̽̌́ ̭̏́̽̚ ̥̖̙̱̔ ʿ̨̨̣̖̥̦̥̌ ̛ ʪ̨̨̛̛̦̭̥. 3 Nonn. ̸̛̱̬̖̯̖̣̔̽ ̨̖̐ ̡̱̣̯̽̌ ̏ ʤ̡̛̛̬̌̔. IX. ̨̨̡̛̪̬̦̱̯ ̬̦̖̦̦̼̥̌̐̏̌̚ ʯ̨̖̭̥̏. ̨̨̦̖̭̥̦̖̦̦ ̭̦̦̼̜̏́̌̚ ̭ ̴̨̨̛̥̖̜̌̐ ̛ 1 ˃̨̯ ̙̖ ̨̛̥̯̏ ̡̬̍̌̌. . p.Ͷ Nauck FTG. ̡̡̛̥̌ ̦̣̌̚ ̨̖̐ ̨̨̨̭̯̬̦̜̏ ̡̱̣̯̽. ʸ̡̨̛̦̌ ̨̖̬̦̱̣̭̍́ ̨̡̨̣̥̏. ̡̡̌ aition ̛̛̭̣̦́́ ̨̡̨̛̛̛̪̬̦̭̜̭̜̌̔ ̡̨̨̱̣̯̜̽̏ ̴̨̬̥̼. 16. ̴̶̡̛̛̛̭̌ ̨̨̯̾̐ ̡̨̨̛̣̍̐̚ ˇ̛̥̏̌ ̨̪ ̡̱̣̯̱̽ ̛̥̯̖̬̌ ̨̨̍̐̏ ̨̬̍̌̌̚). ʽ̨̡̛̛̪̬̼̦̖̔̏̌ ̵̭̺̖̦̦̼̏́ ̨̨̭̯̣̏ Ͷ ̸̨̡̛̛̛̬̭̯̖̭̜̐̌ ̨̬̍́̔. ̨̡̨̨̬̜̏ ̨̭̯̣ ̨̥̦̱̯̼̜̍̌ ̨̛̬̯̖̣̔̽ ˇ̛̖̭̯. 1321. ʽ̬̍̌̚ ̸̡̛̪̱̖̜ ̸̛̪̱̦̼ ̨̡̨̯̣̽ ̡̛̱̣̯̔̍̌ ̨̨̯̐ ̙̖ ̡̡̛̪̯́̌ ̏ ̨̨̣̹̖̦̥̏̍ ̡̨̯̣̖. Equ. Lex. ̭ ̸̨̛̭̯-̨̡̛̛̛̛̦̭̜̭̥̔ ̡̨̱̣̯̥̽ ̥̖̦̌̔. ̸̨̨̪̖̬̦̣̦̏̌̌̽ ̨̛̛̦̖̭̥̜̌̏̚ ̨̯ ʪ̨̛̛̦̭̌. ̡̡̌ ʤ̡̛̭̣̖̪̜. ̨̭̯̣ ̙̖. Callistr. ̶̬̌̽-̶̙̬̖. ̥̼ ̛̭̯̬̖̯̥̏ ̛̦̙̖ ̛ ̏ ̣̖̖̦̖̐̔ ̨ ʺ̡̬̖̖̌̌. 247: arsena mazon. ̸̨̡̛̖̬̖̭̐̌́ ̨̛̪̭̯̭̌̽ ʯ̖̭̏̌-ʸ̡̛̖́ (Lykaios). v. 2458 (s. ʺ̡̛̖̣̖̬̯-ʿ̨̣̖̥̦̌ Ͷ ̸̨̨̡̛̯̬̖̭̜ ̡̭̪̖̯̌ ʪ̨̛̛̦̭̌ ̦̌ ̴̛̖̣̦̖̔̽. ʤ̨̛̛̬̯̖̥̦̔̀ ̶̛̛̭̣̱̙̯̖̣̦̖̜̽. Medeae.

̨̭̖̏̏ ̦̖̯. ʪ̨̛̛̦̭̌. ̛̦̪̬̥̖̬̌. ̸̨̨̛̖̦̏̔. ̨̛̛̭̯̦̣̭̌̏̽ ̨̪̯́̽ ̛̣̥̀̔̽. lykos ?mophagos). ˁ̛̛̣̙̖̦̖̍ ʤ̛̬̯̖̥̼̔ ̭ ʸ̡̡̛̛̖̜̭̥ ʯ̨̖̭̥̏ ̸̖̬̖̚ ʶ̨̛̣̣̭̯̌ ̡̯̙̖̌ ̡̱̼̖̯̌̏̌̚ ̦̌ ̨̡̛̛̛̪̬̦̭̜̭̱̌̔̀ ̨̛̪̬̬̱̔ ̨̨̪̭̣̖̦̖̔̐. ʺ̶̣̖̦̖̌̔. ̨̦ ̨̛̭̯̦̣̭̌̏́ «̨̡̨̣̥̏». ʻ. ̡̡̌ ̸̨̨̪̬̥̖̙̱̯̦̱̀. 50). ̛̚ ̵̡̨̛ ̛̛̬̣̭̌̏̽̚ ̨̦̬̦̼̖̌̔ ̛̪̬̖̭̯̣̖̦̔̌̏́ ̨ ̡̨̛̛̛̣̦̯̬̪̌. ̨̨̨̪̦̔̍ ̬̯̱̍̌ ̨̖̐. ̪̬̖̭̣̖̱̖̯̔ ̨̡̨̯̣̽ ̶̡̨̛̛̬̥̣ (troph?s) ̨̍̐̌. ̡̬̭̭̌̌̚ ̨ ˇ̨̨̛̖̭̯̜̏ ̯̬̪̖̖̌̚ ̱ ˑ̵̛̭̣̌ Ͷ ̨̛̯̬̙̖̦̖̌ ̴̛̥̌ ̨ ʸ̡̨̛̦̖̌ 1. ̵̨̪̖̬̖̦̱̔̀ ̴̨̬̥̱ ̥̖̙̱̔ ̡̛̱̣̯̥̽̌ ̨̡̨̨̛̛̛̪̬̦̭̜̭̌̔̐ ʸ̡̛̖́ ̛ ʪ̨̛̛̦̭̌. VIII. Ͷ̨̪ ̨̪̖̬̥̏ ̡̛̛̱̹̖̦̏ ̸̸̨̡̨̨̖̣̖̖̭̏̐ ̥̭́̌ ̨̛̛̪̭̯̦̖ ̨̛̬̺̣̭̍̌̌̽ ̏ ̨̡̨̣̏̏. ̨̨̣̯̀̐ ̨̡̣̏̌ ̨̨̨̨̪̣̯̦́̔̐ (?mest?s. ̨̛̬̖̔ ̨̨̦̬̹̖̦̦̜̌̍ ̦̌ ̨̨̣̱̐̏ ̸̨̣̖̜̏̽ ̡̹̱̬̼ ̭ ̨̨̨̣̐̏̀ ̖̬̏́̚. ̨̪̣̦̼̥̌̽ ̡̨̛̛̦̦̦̥̐̌̚. ̌ ̬̯̍̌ ʸ̡̛̱̬̐̌. ̖. ʿ̖̬̖̔ ̛̦̥̌ ̨̨̡̛̣̥̍ ̛ ̨̨̛̛̭̪̥̦̦̏̌́ ̵̛̬̖̦̖̜̹̔̏ ̡̨̱̣̯̽̏. ̸̨̪̬̖̥̏. ʽ̛̣̖̦̥́ (elaphoi) ̨̱̯̭̏́̚ ̸̨̬̖̖̦̦̼̖̍ ̸̶̱̙̖̖̥̼̚ ̏ ̵̬̥̖̌ ʸ̡̛̖́. Ͷ ̵̡̛̬̯̖̬̱̯̌̌̀̚ ̨̯̾ ̨̨̛̛̬̖̣̦̖̐̚ ̨̛̱̭̯̦̣̖̦̖̌̏. ̯. ʫ̛̭̣ ̨̡̣̏-ʸ̡̨̛̦̌ ̖̭̯̽ ̛̦̖̖̦̦̼̜̏̔̚ ̦̌ ̖̥̣̀̚ ʯ̖̭̏-ʸ̡̛̖̜. 2.. ̡̡̱̌̀ ̥̼ ̸̭̯̬̖̖̥̏̌ ̦̌ ̵̛̦̼ ̸̵̛̦̯̦̼̌ ̵̨̛̛̬̙̖̦̍̌́̚. ʪ̨̛̛̦̭ ̡̬̖̯̌̌ ̨̪̬̖̭̣̖̯̖̣̔̏̌́ ̛̖̱̥̖̥̍̚. ̵̛̛̭̯̖̜ ̛̣̏̌̐. ̖. ʧ̨̨̡̥̖̬̭̏̌́ ̶̭̖̦̌ ̨̛̪̬̖̭̣̖̦̔̏̌́ ʸ̡̨̛̱̬̥̐ «̶̡̨̛̛̬̥̣ ̨̨̱̜̦̍̐ ʦ̵̡̌̌ 4» Ͷ ̸̡̨̛̛̯̪̖̭̖ ̣̔́ ̨̡̨̛̛̛̦̭̜̭̜̔ ̣̖̖̦̼̐̔ ̨̛̬̖̦̖̌̔̏̚ ʪ̨̨̛̛̦̭̏̌ ̨̙̖̭̯̍̏̌. ʿ̨̨̦̼̥̔̍ ʿ̴̖̦̖̀ ̸̸̨̖̬̖̦ ̼̣̍ ʸ̡̛̱̬̐ ̏ «ˑ̵̨̦̔̌» ˑ̵̛̭̣̌. ̛̛̦̖̭̯̬̖̥̍. 1 ˄ ˇ̨̡̛̖̬̯̌. ̡̨̣̖̐ ̱̦̖̯̭̌́̚ ̴̡̡̛̛̬̜̭̜̌ ̪̬̌-ʪ̨̛̛̦̭ ʽ̛̥̜̌̔. ʽ̨̨̭̦̦̜̏ ̸̨̡̛̛̯̯̖̥̖̭̜ ̨̛̥̯̏ ̡̡̨̨̛̣̖̜̭̐ ̡̱̣̯̽̌ Ͷ ̨̛̪̬̖̭̣̖̦̖̔̏̌ ̨̡̛̣̥̏̌ ̨̣̖̦̖̜. ̯. ̸̛̯̖̥̌: . ̏ ̡̬̭̭̖̌̌̚ ̨ ʿ̴̖̦̖̖ ̛ ̵̥̖̦̌̔̌ (L?nai. Ͷ ̼̯̍̽ ̨̥̙̖̯. ̛ ̨̖̐ ̨̱̭̯̬̔̏̌́ ̡̛̭̖̬̌3. ̛̛̣. ʿ̨̡̨̭̯̬̖̯̖̣̭̯̔̌̽̏ ̡ ̨̛̖̯̱̜̭̯̱̔̍̏ ̛̛̪̬̪̭̼̖̯̭̏̌́ ̶̪̖̬̖̦̱̏ ʸ̡̨̛̦̌̌. ̛̛̣ ̙̖ ̡̛̯̭̔̌̀́ ̏ ̨̥̬̖. ʻ̌ ̨̯ ̙̖ ̡̡̨̬̭̖̌̌̔ ̛̪̬̖̦̖̔̌ ̭̭̼̣̖̯̭̌́ ̨̦̙̼̔̌̔ ̛ ʿ̨̣̯̦̌ (Rp. «̨̛̭̭̯̱̪̣̖̦̦̥̱» (Mainolos). ʿ̨-̨̛̛̥̥̱̏̔. ̨̪ ̛̛̥̖̦ ʦ̨̨̣̪̭̌ͶBut?s. 12 sqq. ̡̡̌ ̥̼ ̛̛̖̣̏̔ ̨̯̾ ̦̌ ̛̪̬̥̖̬̖ ʤ̴̌-̨̛̥̦̯̌̔̏. ̥̖̦̼̌̔ ̱̖̯̍̐̌̀ ̦̌ ̨̬̱̐ ʪ̨̛̬̭. ̨̏ ˇ̨̛̛̯̯̖̔. Ͷ ̨̪̖̭̯̱̖̯̏̏ ʿ̌̏-̛̭̦̜̌ (VIII. 34) ̸̨̼̜̍̌ ̏ ̡̡̨̬̭̥̌̌̔ ̨̬̖̔ ʤ̴̦̌ ̛̼̬̯̏̍̌̽ ̨̪ ̛̙̬̖̍̀ ̨̨̨̦̔̐ ̛̚ ̸̨̛̬̖̜̔ ̏ «̨̡̛̣̏». ̛ ̨̣̙̖̦̔ ̼̣̍ ̛̙̯̽ «̭ ̨̡̛̣̥̏̌» ̖̯̔̏́̽ ̣̖̯ 2.). ̨̦ ̛̖̭̣ ̨̛̪̖̙̣̍̔̌ ̨̭̜̏ ̨̨̣̐̔ ̡ ̡̨̯̜̌ ̛̭̦̖̔ ̛ ̦̖ ̡̛̱̹̣̏̌ ̨̯ ̦̖̖ ̵̨̖̯̪̣̦̼̔̏́̽ ̣̖̯. ʪ̨̛̛̦̭-ʸ̴̛̛̭̯̜̌. ̛ ̨̦ ̙̖ ̪̱̯̼̖̯̭̌̏̌́̚ ̏ ̨̛̦̬̦̱̏̐̌̔̀ ̨̣̱̚). ʦ ̛̛̖̬̭̏ ̴̛̥̌ ̱ ʪ̨̨̛̬̔̌ (V. ˁ̀̔̌ ̙̖ ̨̨̨̛̛̯̦̭̯̭̱̪̥̦̖̥̼̜́̌ ʿ̛̛̣̦̖̥ (N. ̛̖̭̣ ̨̡̣̏-ʤ̴̥̦̯̌̌ Ͷ ʯ̖̭̏ʸ̴̛̛̭̯̜̌. ̭ ̛̛̪̬̦̯̖̥́ ̸̛̛̣̦̼ ̛̛̣ ̵̛̬̱̔̐ ̡̨̦̌̏̚ ̛ ̸̨̛̛̯̣̜ ̨̡̣̏̌. ̨̡̛̣̥̏̌Ͷ ̶̙̬̖̼. ̛̭̪̼̯̼̏̌́ pathos. ʺ̨̖̦̣̱. ̭̦́̏ ̭ ̭̖̍́ ̛̪̬̖̙̦̖ ̨̖̙̼̔̔ ̛ ̨̛̪̖̭̏̏ ̵̛ ̦̌ ̱̔̍. ̨̯ ̏ ̶̛̣̖ ʸ̡̛̱̬̐̌. ʻ̡̛̛̯̥̱ (Nyktimos). ʻ̌ ̨̡̛̛̛̦̭̜̭̱̔̀ ̨̛̪̬̬̱̔ ʸ̡̛̱̬̐̌ ̡̱̼̖̯̌̏̌̚ ̛ ̨̖̐ ̨̨̬̭̯̔̏ ̭ ̨̛̥̬̥ ̛̬̭̯̯̖̣̦̼̥̌̽ (̨̦ ̭̼̦ ʪ̛̬̼̌̔. ̖̬̏̌ ̏ ̸̨̱̬̣̖̭̯̏̔̌̌̏. v. ̨̛̦̭̯̖̣̀ ̨̡̨̨̛̛̛̦̭̜̭̔̐ ̛̛̥̖̦. ̸̛̪̬̖̥ ̨̪̣̌̌ ̨̥̣̐̌ ̨̨̱̭̣̦̏ ̨̬̭̪̬̭̯̬̦̯̭̌̌́̽́ ̛ ̦̌ ̶̖̣̼̜ ̸̡̛̙̬̖̖̭̜ ̨̬̔. ̡̨̨̨̨̯̬̐ ̵̡̏̌-̪̖̭̯̱̦ ̨̛̭̪̬̖̯̌̏̌ ̱ ̛̪̖̭̯̱̦̜-̵̡̨̡̦̏̌̌. ̸̨̡̨̛̛̬̭̯̖̭̜̐̌ ̨̙̖̬̯̜̏ ̨̨̭̖̏̐ ̨̨̨̬̭̯̦́̐ ̨̡̛̜̦̔̏̌ ̛̛̣ ̵̨̛̭̏ ̙̖ ̥̖̦̌̔: ̨̦ ̡̬̭̯̖̖̯̭̌̌́. ̵̨̯́ ̛ ̖̣̖̯̭̔̌́ ̨̨̦̖̭̥̦̖̦̦.̨̛̭̭̯̣̹̜̌̏́̏ ̸̡̛̛̥̭̯̖̭̱̀ ̸̭̯̌̽ ̨̨̛̭̣̱̙̖̦̍̐́ ̵̨̡̛̛̛̛̦̭̜̭̔ ̥̖̦̌̔. ʪ̨̡̨̛̛̛̦̭̜̭̖ ̛̥́ ʤ̴̨̛̦̔̏ ̛ ̨̬̍́̔ ̨̛̪̖̬̖̖̦̔̏̌́. 565 D). ˑ̛̯. 5). ̸̨̯ ̨̯ ̙̖. ̶̪̖̬̖̦̱̏ ̨̪ ̛̛̖̬̭̏ ʿ̛̭̦̌̏̌́. ̨̨̥̱̺̖̭̯̖̦̦̖̐̏ ̛ ̨̭̯̬̹̦̖̌ ̡̨̦̖̐̔̌ ̨̡̨̛̛̛̪̬̦̭̜̭̖̌̔ ̸̨̙̬̖̖̭̯̏ ̏ ̨̪̬̱ ̨̯̥̖̦̼ ̸̸̵̨̡̛̖̣̖̖̭̏ ̙̖̬̯̏ ̨̼̣̍ ̨̨̪̭̯̣̖̦̌̏ ̨̪̔ ̨̱̬̱̐̚ ̨̪̣̼̌ ̏ ̸̵̭̣̱̌́ ̨̬̯̏̏̌̌̚ ̡ ̸̨̡̨̨̛̖̣̖̱̜̭̯̖̦̦̜̏̍̏ ̨̛̬̯̱̣̦̜̌̽ ̡̡̛̪̬̯̖̌.

445 D): baryn bupl?ga thym?teron ? Lykoorgos ktl. ̸̨̯ ̨̪̱̙̖̯̍̔̌ ̨̖̐ ̨̛̻̯̍́̏̽ ̴̛̥ ̨ ̛̛̖̱̥̍̚ ʪ̨̛̛̦̭̌. ̡̡̌ ̪̖̬̖̖̣̏ ̨̨̡̨̥̖̬̭̖̐̏ ̨̨̭̣̏ ʧ̸̛̦̖̔). ̨̨̨̨̭̯̬̍̀̔̌́ ̡̛̭̖̬̌. ̨̨̭̣̖̯̖̣̦̔̏̌̽ Ͷ kentron ̡̨̨̱̣̍̏ (̭̥. Ill. fr. Mus. ̛ ̭̖̏ ̸̛̦̯̦̼̖̌ ̨̛̛̬̙̖̦̍̌́̚ ʸ̡̛̱̬̐̌ (̭̬̏. ̡̡̌ ̨̦. ̨̦ ̛̛̣ ̨̬̙̖̦. Feste. ʮ̖̬̯̖̦̦̼̜̏ ̨̭̯̣ ̨̡̯̣̦̱̣̌ ̨̨̦̜̐. ˔̬̼̥ ̭̥̌̌ ̨̱̦̖̥̍́̽ ̙̣̭̌̐̌̽̚ ̛ ̨̪̬̱̔̐ ̵̨̨̛̦̣̏̔̏̌. Ͷˑ̨̯̯ ̙̦̼̜̏̌ ̴̡̯̌ ̨̬̍́̔̌ ̨̛̯̥̖̯̣ ̛ ̪̖̬̼̖̏̏ ̨̛̭̖̯̣̏ Crusius. ̸̛̱̙̥ ̨̡̨̭̬̖̦̦̼̖̏ ̨̬̥̏̌̚. dell' 1st. Ovid. ̛̦̙̖). 267. Z 135)? ʶ̸̨̨̦̖̦. ̨̨̛̣̍̔ (̨̨̪̬̺̍̔̌̀̌́ «̶̛̭̱̣̌». 9. XLVII. ˃̨̛̥̦ (Philos. ̦̖ ̨̥̙̖̯ ̦̖ ̨̛̬̙̯̭̍̌̌̽́̚ ̵̨̛̥̖̣̖̹̥̏. Ͷ ʦ ̴̡̛̛̖̣̜̭̖̔̽ ˁ̛̛̖̪̯̖̬ ̖̖̦̏̏̔ ̨̛̪̭̦̦̼̜̌ ̨̬̍́̔ ̨̨̪̯̥̱. ̡̨̨̯̬̼̜ ̨̛̦̖̪̬̣̦̌̏̽ ̨̡̨̨̛̱̭̥̯̬̖̣̦̖̯̬̼̖ ̏ ̨̯̥̾ ̨̛̛̬̱̙. 2). p. ̸̨̯ ̨̛̦ ̪̬̯̭̌̏́́ ̨̪ ̨̡̨̛̛̛̦̭̜̭̥̱̔ ̸̛̦̱. p. gr. ̛̛̣ ̙̖ ̛̖̯̏̔̽ ̨̯̬̪: «̨̨̦̺̖̌̏̔́̐ ̛̖̱̥̖̍̚»? ʿ̨ ̦̹̖̥̱̌ ̛̥̦̖̦̀. ̛ ̛̭̖̯̖̣̭̯̏̔̽̏̌ ̨̨̯̬̌̏̏: bupl?x ʧ̨̥̖̬̌ ̨̛̛̪̦̥̣̌ ̏ ̨̛̬̖̦̭̯̔̏ ̡̡̌ bipennis. Trist. ʽ ̛̭̏́̚ ̨̖̐ ̭ ̴̨̨̛̥̖̜̌̐ ̥̼ ̸̡̣̖̥̌̀̌̚ ̛̚ ̡̨̨̭̬̥̖̦̯̣̦̌̌̌̽̐ ̸̛̦̖̦̌́̚ ̨̪̭̣̖̦̖̜̔ ̏ ̵̸̡̡̨̛̖̭̥̏̌ ̡̱̣̯̖̽ ̛ ̛̚ ̴̡̯̌̌ ̛̪̖̬̖̦̖̭̖̦́ ̨̖̐ ̏ ̴̨̨̛̥̣̖̥̼̐ ̨ ʸ̡̨̛̦̖̌ ̛ ˇ̛̖̭̯̖.ʿ̖̬̏̌́. quaest. ̨̬̦̌̏ ̏ ̡̨̛̯̦̥̌̏ ̛ ̨̛̪̭̭̦̥̌̏ ̭̥̼̭̣̖. 2 Nilsson. Ͷ ˁ̬̏. ̨̨̡̛̪̬̦̱̣̌ ̦̖̥̌̽̚ ˃̜̦̼̖̌ ʦ̵̡̌̌ ̛̭̯̼̦̏́. ʦ ̨̪̣̱̽̚ ̛̛̛̪̬̪̭̦̌́ ʸ̡̛̱̬̱̐ ̨̛̥̖̦̦ ̡̛̭̖̬̼ (labrys) ̨̨̬̯̐̏́ ̛ ̵̨̛̛̭̣. ̨̖̱̥̭̯̱̺̖̍̏̀̐̚». (ʿ̖̬̖̏. ʤ̨̨̯̦̏́ ̸̡̛̭̬̣̏̌̌. griech. ̡̡̌ ̨̪̣̖̯̌̐̌ ˀ̨̖̔ (Psyche II. ̨̡̛̛̪̬̭̯̖̹̥ ̛̚ ̨̨̛̦̖̪̬̣̦̌̏̽̐ ̨̡̨̛̯̣̦̏̌́ ̨̨̡̨̨̥̖̬̭̐̏̐ ̛̪̯̖̯̾̌. ʤ. Ann. 81. 1863. 185ͶAthen. 35: ossa bipenniferi Lycurgi. 14. 5. S. S. 4 ʦ ̵̨̭̣̏̌: «̦̪̌̌̏ ̦̌ ̶̛̛̪̯̯̖̣̦̌̽ ̨̨̱̜̦̍̐ ʦ̵̡̌̌» (Z 132) Ͷ̨̨̣̙̦̔ ̛̣ ̛̛̪̬̦̥̯̌̽ ̛̪̯̖̯̾ mainomenoio ̏ ̡̨̱̣̦̥̍̏̌̽ ̭̥̼̭̣̖ «̨̨̖̱̥̦̍̐̚. . Rhein. ̛̬̙̜̏̌ ̛̛̪̬̥̖̯̏ ̨̨̬̔̚. Ill. ̨̍̐ ̵̥̖̣́. X. 339). ̨̯̬̌̏̌). ʦ̭́ ̡̛̛̥̭̯̌ ʪ̨̨̛̛̦̭̏̌ ̡̱̣̯̽̌ ̨̨̭̦̦̏̌̌ ̦̌ ̨̨̛̛̯̙̖̭̯̣̖̦̏ ̨̍̐̌-̨̛̱̯̖̣̏̍̔́̚ ̭ ̨̖̐ ̨̛̱̙̖̦̦̼̥̏̍̔̚ ̛̛̭̣̱̙̯̖̣̥́: ̨̦ ̦̖ ̨̥̙̖̯ ̦̖ ̼̯̍̽ ̭̥̌ ̸̛̦̣̌̌̌̚ mainomenos ̛ mainoles. S. ̦̖ ̛̯̬̭. ̛̛̣ ̙̖ ̨̨̜̦̜̔̏ ̨̨̯̪̬. Apollodor. 3 ˋ̨̯ ̡̨̯̖̌ bupl?x (Hom. ̨̯̾ ̦̖ hypallage. Diels p. Plut.

̶̙̬̖̌-̨̛̛̭̪̣̦̯̖̣́ ̸̨̡̨̛̛̬̭̯̖̭̜̐̌ ̙̖̬̯̼̏. le?n. ̡̨̐̔̌ ̱̥̖̬. ̨̼̣̍ ̡̨̛̭̦̦̼̥ ̛ ̸̨̛̛̯̣̯̖̣̦̼̥̽ ̨̨̛̭̯̦̖̥̔́ ̵̨̡̛̛̛̛̪̬̦̭̜̭̌̔ ̡̨̱̣̯̽̏. h. ̡̦̌́̚ ̖̖ ̌̚ ̨̛̱̜̭̯̍̏ ̨̭̯̬̹̖̌̐ ̭̼̦̌. ̸̭̥̖̦̦́̐̌́ ̴̨̬̥̌ ̸̨̡̨̛̛̬̭̯̖̭̜̐̌ ̛̛̛̬̖̣̐. «ʶ̨̡̛̬̯̜ ̦̌ ̛̏̔. ʻ̨ ̏ ̨̯ ̙̖ ̬̖̥̏́ ʺ̡̬̖̜̌̌ ̛̬̭̭̥̯̬̖̯̭̌̌̏̌́ ̱̙̖ ̦̖ ̡̡̌ ʪ̨̛̛̦̭. ʦ ̨̪̭̣̖̦̖̥̔ ̨̛̖̬̐-̶̙̬̖̼-̨̛̪̬̖̭̣̖̯̖̣̔̏̌ ̭̱̯̽ ̸̸̨̨̖̣̖̖̦̦̼̖̏ ̨̛̛̪̭̯̭̌ ̪̬̌-ʪ̨̛̛̦̭̌ ʽ̛̥̌̔́. ʻ̨ ̏ ̨̺̖̥̍ ̨̨̥̙̦ ̛̥̖̯̯̌̽̚. ̛ ̭̙̖̐ ̨̯̖̣ ̨̨̡̯̬̌ ̦̌ ̣̯̬̖̌̌ ʪ̨̨̨̛̛̦̭̥̏ ̏ ̨̪̬̱ ̨̛̪̬̦̦̌̔̏̌́̚ ̛̛̯̬̖̯̖̬̜. ʿ̨̡̛̛̛̛̬̦̭̜̭̖̌̔ ̸̨̡̨̛̖̣̖̱̜̭̯̖̦̦̼̖̏̍̏ ̡̱̣̯̼̽ ̛̛̪̬̦̖̭̣̏ ̏ ̸̨̡̛̛̭̯̬̖̭̱̀ ̛̛̬̖̣̐̀ ʪ̨̛̛̦̭̌ ̵̨̨̛̦̖̥̼̜̍̔ ̖̜ ̣̖̥̖̦̯̾: ̨̨̨̨̥̦̬̦̐̍̌̚ ̪̬̖̭̯̣̖̦̦̼̜̔̌̏ ̏ ̵̡̛̣̌ ̴̛̥̌ ̛̖̦̼̜̔ ̛̯̪ ̨̨̛̭̬̖̪̏̐ ʪ̨̨̛̛̦̭̏̌ ̨̡̛̜̦̔̏̌-̨̪̬̖̭̣̖̯̖̣̔̏̌́. 2) ̛ «̣̖̏» (̨̪ ʪ̨̨̛̬̱̔). Ͷ ̸̨̯ ̛ ̨̭̖̣̣̔̌ ̨̖̐. alk?. ̨̪ ̛̼̬̙̖̦̏̌̀ ʸ̛̪̪̖̬̯̌. ̸̨̡̛̛̛̛̭̥̣̖̭̥̏ (̨̛̍ ̴̨̨̨̛̥̬̥̚̚ ̱̙̖ ̨̛̬̯̣̭̍̌́ ̏ ̨̛̛̭̥̣̥̏̚) ̨̨̛̛̛̙̖̬̯̪̬̦̹̖̦̥̏́ ̵̨̛̙̯̦̼̏. ʥ̨̐-̡̼̍ ̼̣̍ ̥̖̭̯̖̏ ̨̍̐-̨̨̯̪̬ ̦̌ ʶ̛̬̯̖ ̛ ̨̏ ̭̖̥̏ ̨̨̨̭̯̬̦̥̏ ̶̬̭̯̖̌̏ ̨̬̖̦̖̜̹̖̔̏̐ ̴̛̛̬̥̔̌̍̌. ˃̛̪ ̨̯̯̾ ̨̡̨̨̛̦̔̌̏ ̦̔̌ ̼̣̍ ̛ ̨̨̨̬̜̍́̔̏ ̨̛̖̜̭̯̯̖̣̦̭̯̔̏̽̽̀. ʦ̵̡̡̛̦̌̌ ̏ ̛̛̯̬̖̌̐̔ ʫ̛̛̬̪̏̔̌ (̭̯. ̛̭̣̱̙̹̖̖̏ ̨̡̨̻̖̯̥̍ ̡̱̣̯̽̌ ̏ ̡̨̨̱̣̯̥̽̏ ̶̡̛̣̖ ̡̨̨̛̛̥̯̣̖̦̭̐ ʪ̨̛̛̦̭̌» 2. ʺ̡̬̖̜̌̌ ̭̣̼̣ ̨̨̭̦̯̖̣̖̥̏̌ ̵̬̥̌̌ ̨̨̛̬̭̯̯̖̣̦̌̽̐ ʪ̨̛̛̦̭̌-ʥ̛̬̭̖́. ˄̛̥̖̬̯̣̏̌ ̙̖ ̨̦̌ ̨̭̯̬̹̖̌̐ ̭̼̦̌ ̌̚ ̨̯. v. ʽ̸̡̨̛̛̬̭̯̖̭̖̐̌ ̨̨̙̖̭̯̍̏ ̴̵̡̡̛̛̬̜̭̌ ̛ ̴̵̡̛̛̛̬̜̭̐ ̡̨̱̣̯̽̏ ̭̖̏̐̔̌ ̨̨̜̭̯̖̦̦̔̏̏. ̨̪̬̙̔̌̌́ ̨̛̭̺̖̦̦̭̣̱̙̖̦̏́̀ ̶̨̯̌. org?). ̵̨̱̥̔ ̙̖ ̣̯̼̜̀» (Aelian. ʺ̡̬̖̜̌̌ Ͷ ̸̨̨̪̖̬̦̣̦̏̌̌̽ ̨̡̛̛̛̛̪̬̦̭̜̭̜̌̔ ̸̨̡̛̛̛̬̭̯̖̭̜̐̌ ̨̍̐. ʺ̡̬̖̜̌̌ ̛̱̖̯̍̏̌ ̨̛̯̬̭̥ ̙̖̦̱. ̖. Ͷ ̛ ̛̼̖̣̖̦̏̔̀ ̨̡̨̨̙̖̭̯̐. ˃̡̌ ̨̡̪̬̣̌̌ ʺ̡̬̖̌̌́ ʪ̨̛̛̦̭ ̌̚ ̡̨̨̬̦̖̏̌ ̨̛̣̖̦̖̔́̚. ̸̨̯ ̛̱̯̖̬̙̖̦̖̏̔ ̸̨̡̨̛̛̭̯̬̖̭̜ ̛̛̛̬̖̣̐ ʪ̨̛̛̦̭̌.5. ʻ̨̨̖̏ ̨̛̛̭̭̣̖̦̖̔̏̌ ̨̛̪̬̣̦̌̏̽ ̨̨̱̭̥̯̬̖̣ ̏ ̦̖̥ «̨̨̙̖̭̯̖̦̦̖̍̏ ̨̭̱̺̖̭̯̏. ̨̨̛̱̯̖̣̦̐̍̽̐ ̸̦̣̌̌̌ ̏ ̨̡̛̛̛̛̦̭̜̭̖̔ ̨̛̛̪̭̯̭̌ ̨̖̬̖̐̏-̨̪̬̖̭̣̖̯̖̣̖̜̔̏̌. ʦ ̦̖̥ ̸̡̛̛̛̯̪̖̭ ̨̨̨̛̛̪̭̯̬̦̌̏̌̚ ̨̨̙̖̭̯̍̏ ʪ̨̛̛̦̭̌. ̸̛̪̬̖̥ ̛̭̯̬̖̥̣̖̦̖ ̨̛̪̬̖̖̣̯̔̽ ̨̖̐ ̡̡̌ ̖̔̏ ̬̖̣̦̼̖̌̔̽̚ ̨̛̭̱̺̦̭̯ ̸̭̯̬̖̖̯̭̏̌́ ̭ ̨̨̨̦̖̥̙̦̭̯̏̽̀̚ ̨̛̪̬̖̭̯̏ ̨̯̾ ̛̬̖̣̖̦̖̌̔̚ Ͷ ̨̯̦̯́̽ ̱ ̨̭̯̬̣̦̜̌̔̌̽ ̨̛̛̪̭̯̭̌ ̖̖ ̨̬̦̱̐̀̚. ʺ̡̬̖̜̌̌ ̼̣̍ ̸̛̯̥ ̨̨̦̬̥̌̔ ̛. ̛ ̴̸̨̨̡̛̛̛̥̣̖̭̥̐ ̛̪̬̖̦̖̥̔̌. «̵̨̪̭̌̀ ̨̛̣̣̦̾̏». ̡̡̌ ̨̨̛̦̖̬̥̍̌́ ̛̭̬̖̪̏̌́ ̛̭̣̌ ̛ ̛̣̦̽̏̌́ ̨̬̭̯́̽ (dynamis. ʿ̛̬̥̯̥̌̐̌̚ ̣̖̖̦̼̐̔ ̨̛̪̦̜̔̚. XIII. ̨̭̯̥̱̏́ ̡̨̦̱̌̚: ̨̯̾ ̨̪̦̖̜̹̔̌́̚. ̨̭̪̏̌̔̌́ ̭ ̨̥̖̦̜̌̚ ̸̡̛̛̛̥̭̯̖̭-̵̬̖̣̦̼̌̽. ˃̖̥ ̦̖ ̥̖̦̖̖. ̨̦ ̏ ̵̨̨̭̦̦̼̏ ̸̵̖̬̯̌ ̨̦̌ ̨̛̭̣̙̣̭̌̽ ̨̪ ̛̛̱̪̬̦̖̦̌̔̚ ̸̸̵̨̡̛̖̣̖̖̭̏ ̙̖̬̯̏ ̛ ̨̛̯̬̣̌̌̚ ̸̖̬̯̼ ̨̨̨̛̛̬̖̣̦̐̐̚ ̼̯̍̌ ̪̬̖̹̖̭̯̱̺̖̜̔̏̀ ̵̨̛̪̾. ̙̖̬̯̏ ̴̡̨̛̛̯̦̏-̛̬̖̣̦̼̥̌̽. 1017) ̛̪̬̣̹̯̐̌̌̀ ʪ̨̛̛̦̭̌ ̛̯̭́̏̽́ ̏ ̨̬̖̍̌̚ «̨̪̣̥̖̦̖̺̖̌̀̐ ̣̽̏̌» (pyriphleg?n le?n). ̯. ˈ̡̬̯̖̬̦̼̥̌̌ ̨̛̪̬̥̖̬̥ ̨̥̙̖̯ ̛̭̣̱̙̯̽ ̡̛̛̥̯̣̖̦̭̌́ ̣̖̖̦̐̔̌ ̨ ʪ̨̨̨̛̛̦̭̥̏ (̡̡̌ ̨̯̾ ̭̯̱̖̯́̏̏ ̛̚ ̨̨̭̥̌̐ ̛̛̥̖̦) ̶̙̬̖̖ ʺ̡̬̖̖̌̌ 1. ̌ ̏ ̨̨̨̨̛̛̛̪̬̯̪̣̙̖̦̏ ̖̥̱ ̛ ̨̖̐ ̡̨̡̨̬̯̥̱. ̡̨̦̖̐̔̌ ̛̥ ̨̨̭̖̬̹̖̦̦̖̏ ̦̌̔ ̨̛̦̥̔ ̸̶̱̙̖̖̥̖̥̚ ̏ ̨̭̥̥̌ ̛̛̭̯̣̺̖̏́ (anaktoron). ̛̱̯̖̣̦̱̐̍̽̀ ̛̭̣̱ ̛ ̛̛̣̹̯̽ ̨̨̛̭̬̖̪̏̐ ̨̍̐̌ ̨̭̯̬̭̯̦̜̌ ̸̛̱̭̯̌. ̨̨̨̨̭̪̭̭̯̣̍̏̏̌ ̨̯̬̙̖̭̯̱̏ ̡̨̡̨̨̬̯̐ ̡̛̣̌ ̏ ̡̨̛̱̣̥̔̏ ʪ̨̨̨̛̛̦̭̥̏ ̨̙̖̭̯̖̍̏. ̸̨̯ ̨̯̯ ̛̱̣̍ ̬̯̍̌̌ ̶̨̨̡̛̯̭̥̏ ̸̡̛̙̬̖̖̭̥ ̨̛̬̱̙̖̥ (sphagis). ˀ̨̛̖̦̖̌̔̏̚ ̨̙̖̭̯̍̏̌ ̦̌ ̡̛̛̣ ̸̡̛̙̬̖̖̭̜ ̛ ̙̖̬̯̖̦̦̼̜̏ ̛ ̨̨̛̯̙̖̭̯̣̖̦̖̏ ̙̖̬̯̼̏ ̭ ̨̨̙̖̭̯̥̍̏. ̸̸̵̨̡̛̖̣̖̖̭̏. ̨̪ ʪ̨̨̛̛̦̭̱̏ ̨̛̪̖̣̖̦̏̀ ̨̪̬̖̖̦̐̍ ̦̌ ̸̭̖̯ ̨̨̬̐̔̌. ̨̨̪̯̥ ̨̬̦̼̜̐̚ ̛ . ̡̨̖̥̱ ̨̦̌ ̨̛̛̪̬̦̭̯̭́.

̨ ̡̨̨̨̯̬̥ ̡̬̭̭̼̯̭̌̌̏̌̀́̚ ̶̨̛̯̖̦̖̦̦̼̖̔̚ ̼̥̼̭̣̼̏ (̨̛̬̣̖̦̖̐̌̍ ̸̶̱̙̖̖̥̌̚). N. ̨̯̬̦̼̜. Lex. ̖̔̏̌ ̛̣ ̦̖ ̬̱̥̖̖̯̭̌́̚ ̨̱̭̯̬̔̏̌́ ̡̛̭̖̬̌. ̏ 1 ʽ ʺ̡̬̖̖̌̌ ̭̥. ̵̛̥̖̦̱̖̥̼ Oleiai. ̏ ̨̡̨̛̥̦̜̭̥ ̛̛̪̬̖̦̔̌ ̡̨̛̬̖̦̺̜̭́́ ̡̱̣̯̽ ̨̨̨̜̦̔̏̐ ̨̨̯̪̬̌ ̛ ̡̼̍̌-ʪ̴̛̛̬̥̌̍̌. ʿ̨̖̬̥̱̏ ̨̨̭̯̖̯̭̯̱̖̯̏̏ ̸̡̙̬̖̖̭̌́ «̴̛̭̌̐̔̌».̥̖̭̯̖̏ ̸̡̛̭̯̬̣̖̭̜̌̔̌̽ ̨̖̬̜̐. ̨̨̯̬̥̱̏ Ͷ ̛̯̬̭. Roscher's Myth. II. ̦̥̖̦̱̖̥̼̜̌̚ ̨̛̛̭̥̣̥̏̌-̨̛̯̯̖̥̥̌ ̛̯̬̭̌. ̨̛̣̙̖̦̭̯̱̺̖̔̏̀ ̛̱̯̖̬̯̏̔̽ ̨̨̛̛̬̖̣̦̐̚-̨̛̪̬̭̖̯̯̖̣̦̱̏̽̀ ̛ ̱̥̦̦̱̐̌̀ ̨̥̬̣̌̽ ̨̨̨̦̏̐ ̡̖̏̌. ʿ̨-̨̛̛̥̥̱̏̔. ̖. ̯. ̪̖̬̼̜̏ ̡̱̣̯̽ Ͷ ̨̨̨̭̯̬̦̜̏. 1 T?mpel ̏ Philologus. ̸̨̨̛̛̭̯̯̖̣̦̖̽. ̨̪̔ ̡̨̨̨̯̬̀. ̡̱̣̯̽ ̵̡̛̪̬̦̭̭̌̌ ̥̖̦̌̔. ̨̡̛̛̛̛̪̬̦̭̜̭̜̌̔. ̸̨̨̛̯̖̯̣̏ ̼̭̯̱̪̖̯̏̌ ̨̏ ̵̭̖̏ ̵̨̨̨̪̬̦̭̯̔̍́. ̛̛̪̬̦̖̭̖̦̖ ̏ ̙̖̬̯̱̏ ̖̯̖̜̔ ̛. ̭ ʶ̛̬̯̌ ̛̛̪̬̹̖̹̜̔. 1889. ̴̡̡̛̛̬̜̭̜̌. ̨̨̨̨̛̭̯̖̣̦̖̏̍̔̽. ˁ̨̛̛̖̦̖̦̖̔ ̨̨̪̖̬̏̐ ̭ ̡̛̙̖̦̭̥ ̨̨̛̬̥̥̐̌̚ ̨̨̨̯̬̏̐ ̖̯̔̌ ̸̨̡̨̦̯̖̣̦̱̌̽̀ ̴̨̬̥̱ ̛̛̛̬̖̣̐ ʪ̨̨̨̛̛̦̭̜̏. Ͷ ̨̪ ̨̭̖̥̱̏ ̵̨̨̛̛̪̬̭̙̖̦̔̀. ʦ̨̨̯̬̜ Ͷ ̡̨̛̥̯̖̬̼̜̌̏. ʽ̍̌ ̸̨̡̨̛̖̣̖̱̜̭̯̖̦̦̼̖̏̍̏ ̡̱̣̯̽̌ ̛̭̣̯̼ ̏ ̛̖̦̱̔̀ ʪ̨̨̛̛̦̭̱̏ ̛̛̬̖̣̐̀. ˁ ̨̨̦̜̔ ̨̨̭̯̬̦̼. ̛ ̡̛̙̖̦̭̜.. ̶̡̨̦̦̖̌Ͷ quasį̸̡̨̛̛̭̯̬̖̭̖ ̶̨̛̣. ̡̨̨̨̨̯̬̐ ʧ̨̨̖̬̯̔ ̸̛̭̯̖̯̌ ̸̨̛̪̖̬̱̯̖̣̖̥̏ ̛̛̛̬̖̣̐ ʪ̨̨̨̛̛̦̭̜̏ ̛ ̨̛̱̭̯̦̯̖̣̖̥̌̏ . ̨̨̪̦̼̥̔̍ ̵̨̛̭̬̦̹̖̥̱̭̌̏́ ̨̔ ̵̨̛̪̦̔̚ ̬̖̥̖̦̏ ̏ ʽ̵̨̬̥̖̦̖ ̨̛̪̬̖̭̣̖̦̔̏̌̀ ̛̛̥̦̌̔. F. ̏ ̨̦̦̥̔̌ ̸̭̣̱̖̌. II. 2290. ˁ̨̛̖̬̙̦̖̔̌ ̙̖ ̣̖̖̦̼̐̔. ̨̦ ̙̖ ̡̨̛̛̭̦ ̼̣̍ ̨̡̛̥̬̭̥ ̛ ̛̬̭̯̯̖̣̦̼̥̌̽. ̸̡̛̛̛̯̬̖̯̖̬̖̭̜. ̨̨̬̱̔̏̀ ̨̦̭̣̖̭̯̖̦̦̭̯̌̔̏̽ ̸̙̬̖̖̭̯̏̌. ̨̨̖̬̯̦̏́. ˑ̨̯ ̔̏̌ ̵̬̦̼̌̚ ̡̱̣̯̽̌: ̡̨̥̱̙̭̜. ̏ ̙̖̬̯̱̏ ̨̱̍̐. ̨̨̯̾̐ ̨̨̛̛̬̖̣̦̐̚-̸̨̡̨̨̛̛̭̯̬̖̭̐ ̛̪̣̥̪̭̖̭̯̌̌. 118. ̪̖̬̖̔ ̛̦̥̌ ̡̛̙̖̦̭̜ ̸̡̛̛̛̯̬̖̯̖̬̖̭̜ ̨̛̬̥̐̌̚ ̭ ̨̖̐ ̨̨̛̖̯̱̜̭̯̥̔̍̏ ̛ ̛̱̜̭̯̖̦̦̼̥̍̏ ̨̛̪̬̖̭̣̖̦̖̥̔̏̌ ̛̙̖̦̺̦ ̡̛̛̥̱̙̭̥ ̸̡̛̛̱̭̯̦̥̌̌ ̡̱̣̯̽̌. ̡̨̖̥̱ ̨̛̪̬̦̭̯̭́́ ̙̖̬̯̼̏ ̦̌ ̨̖̐ ̶̨̛̬̦̖̐̍. ̪̣̺̀̌ ̛ ̛̥̖̚. ̶̡̨̦̦̖̌. ̨̔ ̨̛̬̖̯̖̦̍́ ʪ̨̨̛̛̦̭̏̌ ̛̛̥̖̦ ̨̪̭̺̖̦̦̼̜̏́ ̨̛̦̖̍̐ ʻ̸̨̛ ̛ ̨̖̼̥̖̦̦̥̱̍̚ ʪ̨̛̛̦̭̱. S. ̶̨̛̖̣̯̖̣̦̖̽ ̛̬̬̖̹̖̦̖̌̚ ̸̵̨̡̛̛̛̬̭̯̖̭̐̌ ̨̛̪̬̖̭̣̖̦̜̔̏̌ ̨̪ ̨̛̛̬̖̯̖̦̍ ʪ̨̨̛̛̦̭̏̌ ̛̛̥̖̦ ̨̭̦́ ̨̨̨̦̥̖̦̦̌̏̌̚ ̏ ̴̛̥̖ ̨ ʺ̖̣̥̪̖̌ (ʺ̨̖̣̥̪̖̌̔). ̖. ̥̼ ̵̨̛̦̥̌̔ ̏ ̦̖̜ ̡̛̬̯̦̱̌ ̨̡̨̨̛̛̛̪̬̦̭̜̭̌̔̐ ̸̙̬̖̖̭̯̏̌: ̛̛̱̖̦̖̍ ̸̶̱̙̖̖̥̖̏̚ ̏ ̛̛̭̯̣̺̖̏́. ˁ ̨̬̱̜̔̐ ̨̨̭̯̬̦̼. ̯. ̸̨̛̭̯̦̭̯̌ Ͷ ̡̨̱̣̯̥̽ ̨̛̦̬̏̐̌̔̌ 1. ʶ̸̡̨̛̯̬̯̖̭̖̌̌.

̨̛̦̍̐́ ̛̖̱̥̍́̚. ̣̖̯̭́̏́́ ̨̦.̖̖ ̨̨̬̍́̔̏ 2. ̖̐̔ ʪ̨̛̛̦̭̌ ̛̛̥̼̭̣̣ ̛̛̪̬̹̖̹̥̔ ̭ ̨̨̨̭̯̬̏̏ ̏ ̨̭̦̥̖ ̵̨̡̛̥̬̭ (haliai) ̵̨̛̦̭̯̖̦̦̼̏̏ ̛̙̖̦̺̦.1. ̸̨̯ ̛̦̙̦́́ ̨̨̛̪̣̦̏̌ ̨̖̐ ̯̖̣̌ ̨̭̯̣̭̌̏̌̌̽ ̡̡̌ ̼̍ ̨̨̪̬̱̙̖̦̦̐̀ ̏ ̨̨̪̖̥̦̖̔̚ ̶̨̬̭̯̌̏. ̏ ̨̨̨̛̭̖̦̦̭̯̍ ̙̖ ̡̡̌ ̨̨̛̬̦̯̬̐̌̌̚ ̡̨̨̙̖̦̭̐ ̨̛̬̥̐̌̌̚ ̛ ̸̛̱̯̖̣̽ ̨̨̬̔̌̏̐̚ ̡̭̯̾̌̌̚. ̡ ̡̛̣̥̌ ̴̭̖̬̼ ̵̸̨̡̨̛̯̦̖̭̜. ̸̡̨̨̦̖̦. ̡̡̛̛̯̬̯̌̌ ̛ ̶̛̛̥̖̦̼̔. ʿ̖̬̖̔ ̛̦̥̌ ̼̖̬̙̦̦̼̜̏̔̌ ̏ ̵̨̛̭̥̣̏̌ 1 ʦ ʤ̨̬̭̖̐. ̥̖̙̱̔ ̯̖̥ ̡̡̌ ̡̣̯̌́̌́̚ ʸ̛̭̭̌. ʶ̡̌ ̯̌ ̙̖ ̨̛̪̭̯̭̌̽. ̨̪ ̡̨̬̦̥́ ̨̛̭̥̏. ̨̨̪̦̦̥̱̏́̌̚ ̨̛̥̯̬̜ ̛ ̖̬̙̺̖̥̱̔̌ ̏ ̡̬̱̖ ̵̸̡̡̛̛̖̭̜̏̌ ̴̡̦̬̌̌ ̭ ̨̛̦̥̏. ̭ ̡̨̨̯̬̼̥ ̼̣̍ ̛̭̣̙̖̦̍ ̨̡̨̯̣̽ ̨̪̦̖̖̔̚. ̛̖̣̐̍̽ ̛̙̖̦̺̦ ̨̪̔ ̛̛̬̣̦̥̌̏̌̌̚ ̨̛̬̱̹̹̖̜̭̍̏́ ̶̛̯̖̥̦̼) ̛ ̸̵̨̨̡̛̯̬̖̭ (̨̪̖̭̯̏̽ ̨ ̨̦̙̖ ˇ̡̛̣̭̌̌. 7 sq. ̱ ̨̨̪̦̙̔̽́ ̡̛̱̥̬̌ ̨̨̛̛̬̭̪̣̙̣̭̌̽ ̶̛̭̖̣̖̦̦̼̖ ʿ̨̛̬̜̯̼̔. ̱ ʺ̖̣̥̪̌̌ ̛ ˁ̛̣̖̦̌ Ͷ ̛̯̬̭̼. ̨̨̛̬̯̐̏ ̦̌ ̸̨̡̨̛̛̭̥̣̖̭̥̏ ̡̼̖́̚ ̨̬̖̦̖̜̹̖̔̏̐ ̴̛̥̌ ̨ ̨̯̥. ʺ̖̣̥̪̌ ̛̙̏ ̏ ̛̪̥̯̌́ ̴̛̥̌ ̡̡̌ ̨̨̛̬̯̖̣̏̔̽̚ ̡̨̨̥̱̙̭̐ ̸̨̨̛̬̌̔̔́ ̛ ̨̛̱̭̯̬̯̖̣̽ ̸̵̡̡̛̛̭̯̯̖̭̾̌ ̨̡̪̣̭́. ̨̨̖̯̥̱̔ ̏ ̡̨̯̜̌ ̙̖ ̵̨̛̯̦. ̸̨̯ ̸̨̨̪̖̬̦̣̦̏̌̌̽ ̭̥̌ ̼̣̍ ̛̥̖̥̚: ̸̨̖̬̦̯̌ ̨̦̐. ˑ̨̯̯ ̛̪̯̖̯̾ (Suid.) ̦̖ ̨̥̐ ̼̯̍̽ ̨̛̪̦̥̖̥̌ ̏ ̨̛̦̥ ̭̥̼̭̣̖. ̵̨̯́ ̼̍ ̛ ̨̦̣̖̙̣̌̔̌ ̛̭̣̙̯̍̌̽ ̨̖̐ ̭ . ̦̌ ̭̯̖̦̖ ̛̛̭̯̣̺̏́̌ ̛̭̯̏́ ̴̬̖̣̖̦̼̖̽ ex-voto. ̸̖̥ ̴̨̨̛̭̬̥̬̣̭̏̌̌̽ ̛̛̬̖̣̐́ ʪ̨̨̛̛̦̭̏̌. ̸̨̯ ̨̖̐ ̸̸̨̡̨̖̣̖̖̭̖̏ ̨̛̯̱̣̺̖̏ ̸̡̨̨̦̣̭̌̽. ̶̨̯̌ ʰ̴̡̨̛̣̏̌). ʿ̨ ̨̛̛̬̙̖̦̍̌̀̚ ̦̌ ̨̨̦̜̔ ̴̡̨̨̛̬̭̦̱̬̦̜̌̐ ̖̏̌̚ 1. ʺ̖̣̥̪̌ ̨̡̼̖̯̭̌̏̌́̚ ̡̨̛̱̦̥̚. ̛̥̖̦̼̥̚ ̵̨̨̭̯̥̏. pharmakon). ̛̪̬ ̨̯̥̖̦̖ ̵̡̨̛ ̛̛̼̪̯̖̏ ̡̨̛̬̏ ̨̼̣̍ ̨̥̖̺̖̦̌̚ ̛̪̯̖̥̽ ̛̦̏̌ (̸̛̬̙̦̌̏̌ ̨̯ ̨̦̙̌ ̖̯̭̔̌́ ʰ̴̡̛̣̱ ̭ ̨̛̦̥̏ ̡̡̌ ̨̨̣̹̖̦̖̏̍ ̡̨̣̖̬̭̯̌̏. ̨̨̪̦̼̜̔̍ ʿ̴̨̛̦̱ ̛ ̛̭̯̦̱̯̼̜̌̐̚ ̨̛̬̭̪̬̭̯̬̦̖̦̖̥̌̌ ̛̛̛̬̖̣̐ ̴̡̨̨̛̛̪̜̭̐ ʤ̨̨̪̣̣̦̌ ̬̦̹̖̌̽. ̵̨̛̛̬̬̱̙̹̭̌̏́̚ ̨̭̯̦̌̏. ̦̖ ̨̯ ʤ̨̨̪̣̣̦̌. ˄̸̨̨̛̪̬̖̦̖́̔ ̴̭̖̬̼ ̵̡̛̙̖̦̭ ̛̛̭̭̯̱̪̣̖̦̜ ̨̨̛̱̭̣̣̖̯̍̏̏̌ ̨̛̺̖̦̖̍ ʺ̖̣̥̪̌̌ ̭ ʪ̨̨̨̛̛̦̭̜̏ ̛ ̪̬̌-ʪ̨̨̨̛̛̦̭̜̏ ̶̨̨̛̭̪̬̖̭̯̣̦̖̜̽ ʤ̨̛̬̯̖̥̜̔. 23. ̛̭̖̯̖̣̭̯̱̖̯̏̔̽̏. Ͷ ̛̛̣ ̛̥ ̨̨̨̱̭̣̣̖̦̍̏. ̭ ̡̛̭̙̖̦̦̼̥̌ ̶̨̛̣̥. ̡̯̌ ̸̨̯ ̭̯̦̌ ̵̪̬̖̭̣̖̱̖̥̼̔ (̡̛̙̖̦̭̜) ̵̨̡̨̛̬̯̖̬̦̌̌̏̌̚ ̛̖̯̥̏̏́. ʪ̨̬̱̥̐ ̥̖̜̚ ̭̯̣̌ ̨̦ ̨̨̪̯̥̱. ̛̖̺̜̏ ̬̔̌ ̨̭̜̏ ̸̨̛̪̣̱̣. cf. ̡̨̐̔̌ ̴̡̛̛̖̣̜̭̜̔̽ ̨̍̐ ̨̣̖̣̏̌̔ ̭̖̜̏ ̨̣̭̯̍̌̽̀ ̡̛̛̥̦̯̌. ̨̡̛̛̛̛̪̬̦̭̜̭̜̌̔ ̨̖̥̦̔-̖̺̱̦̏. ̨̨̨̛̪̬̯̪̭̯̣̖̦̏̌̏ ̡̡̌ ̨̨̛̪̙̣̜ ̥̱̙ ʪ̨̛̛̦̭̱-̨̦̹̖̀. ʿ̨̡̛̛̣̭̭̜ ̶̨̛̪̬̬̯̖̣̌̽ ʺ̖̣̥̪̌. ̡̨̯ ̼̭̯̱̪̖̯̏̌ ̨̨̡̨̪̬̬̥ ʪ̨̨̛̛̦̭̼̥̏. s. ̸̨̦̖̦̦̌̌́̚ ̨̖̏̐ ̛̛̥̖̦. ̨̪ ̨̨̨̭̖̦̦̭̯̥̍́ ̨̨̭̖̏̐ ̴̛̥̌ ̛ ̨̭̖̜̏ ̨̛̛̖̦̖̣̐̌̐. ʶ̡̌ ̨̛̪̭̯̭̌̽ ʪ̨̛̛̦̭̌-ʤ̛̔̌. ̡̡̌ ̨̯̾ ̨̯̖̬̏̔ ̦̖̯̌̚ ʧ̡̛̖̬̣̯̌. ̣̖̖̔̌. ̸̨̣̖̖̦̦̼̜̍ ̏ ̪̖̭̯̬̼̜ ̵̨̛̯̦. «̸̨̨̛̖̬̦̦̜̐» ̭̼̦ ̴̡̨̨̛̖̭̭̣̜̭̌̐ ʤ̴̨̛̥̦̌̌. ̌ ̭̯̦̌ ̨̪̬̖̭̣̖̯̖̣̖̜̔̏̌ (̡̨̥̱̙̭̜)Ͷ ̛̛̯̬̭̥̌. Ͷ ̸̛̪̬̖̥ ̨̛̼̦̱̯̏̔̏ ̨̨̛̛̬̖̣̦̖̐̚ ̨̨̯̙̖̭̯̏ ̵̨̨̛̍ ̵̛̛̛̛̪̬̥̬̹̭̏́. ̸̨̨̨̦̖̱̪̬̖̦̦̭̯́̔̽ ̡̨̨̖̐ ̨̨̯̣̖̔ ̨̨̪̬̙̣̔̌̌ ̨̨̬̦̬̦̼̖̌̍̌̚̚ ̛̦̖̱̔̐ ̛ ̛̛̬̺̖̦̏̌́̚. ̨̨̭̦̯̖̣̖̥̏̌ ̴̨̛̣̣̜̌̌̐̐. ̡̡̌ ̱ ˑ̵̨̛̛̬̯̦́. ʦ ̴̛̥̖ ̨ ʺ̖̣̥̪̖̌ ̖̺̖ ̭̣̼̹̦̼ ̨̨̨̡̛̯̣̭̐ ̸̸̵̨̡̛̖̣̖̖̭̏ ̨̨̛̛̙̖̬̯̪̬̦̹̖̦̜̏. ̡̨̨̯̬̼̥ ̨̨̭̯̖̯̭̯̱̖̯̏̏ ̡̨̪̖̽ ̏ ̡̬̱̖ ̶̶̛̛̛̭̖̣̯̖̣̦̼̽ ʤ̛̬̯̖̥̼̔. ̨̨̪̣̔̌̽ ̛̛̭̯̔ ˁ̛̣̖̦. ̸̨̯ ʺ̖̣̥̪̌. Ͷ ̨̦ ̛̚ ̦̖̬̔ ̛̖̥̣̚ ̛ ̛̛̪̬̦̣̖̙̯̌̔.. ʰ ̨̭̥̖̌ ̛̛̭̣̙̖̦̖̍ ̭ ʤ̨̨̨̪̣̣̦̥Ͷ ̨̨̯̐. ̣̖̹̏̌̔̏̌́ ̪̬̖̙̖̔ ̸̨̛̖̬̥̔̽ ʿ̨̬̜̯̌. ʪ̨̛̛̦̭̱-ʤ̛̱̔. ̨̦̦̼̜̍́̌̚ ̬̱̙̖̔̍ ̥̖̜̚ ̨̛̭̥̏ ̨̨̥̱̺̖̭̯̥̐̏ ̖̱̦̏̔̌. ̼̣̍ ̵̬̥̌ ʪ̨̛̛̦̭̌ ̡̡̨̨̛̬̯̭̐ (Kr?sios): Paus. ʺ̖̣̥̪̌. ̨̪̣̖̔ ̡̛̱̥̬̌ ʤ̛̬̯̖̥̼̔-ʸ̛̛̱̭. 22. ̸̡̣̖̦̦̼̥̌̀̚ ̦̌ ̨̐̔ ̏ ̸̨̛̭̯̖̦̦̱̀ ̸̛̖̬̥̏́ ̖̬̖̦̦̱̔̏́̀ ̶̛̯̖̥̦̱ Ͷ ̨̨̛̥̦̱̔̏ 3. ̨̛̥̖̦̦ ̵̡̛̙̖̦̭ (̛̖̣̐̍̽ ʿ̨̛̬̜̯̼̔ ʰ̴̨̛̛̦ ̨̏ ̬̖̥̏́ ̸̡̡̨̨̛̯̬̯̖̭̌̌̐ ̨̛̪̬̖̭̣̖̦̔̏̌́. ̏ ̵̡̬̱̌ ̱ ̨̨̦̜̔ ʿ̨̛̬̜̯̼̔ ̛ ʪ̨̛̛̦̭̌ ̡̛̛̬̭̭̯̼̖̌̔ ̛̖̯̏̏. ̵̦̬̌̌́̚ ̛ ̸̨̛̛̭̯̯̖̣́. v. Ͷ ̡̦̥̖̌ ̦̌ ̖̖̦̦̼̖̏̏̔ ʺ̨̖̣̥̪̥̌ ̡̛̥̱̙̭̖ ̡̛̪̣̭́. ̸̪̬̖̯̭́́ ̌̚ ̡̨̨̣̦̦̱ ̭ ̨̡̨̛̯̬̖̦̙̦̥. ̵̨̪̭̺̖̦̦̼̏́. ̨̛̛̬̙̺̖̍̌̌̀̚ ̖̹̖̦̱̍̀ ̡̪̣̭̱́ ̨̛̭̯̬̌̏. II.

̶̡̨̦̦̖̌. ̨̨̖̱̭̣̦̍̏̚ ̛̦̭̯̖̯̌̌̏̌ ̨̡̨̯̣̽ ̦̌ ̨̪̖̬̥̏ ̛̛̱̯̖̬̙̖̦̏̔ ̛ ̨̨̛̬̖̯̭̐̏̌̏̌́. Ͷ ̛̛̣. ̨̦ ̛ «̸̨̡̨̛̖̬̦̜̚». ̡̨̐̔̌ ̶̨̛̣ ̨̨̭̭̯̖̦̦̍̏ ʪ̨̛̛̦̭̌ ̱̙̖ ̸̨̨̛̯̖̯̣̏ ̨̼̣̖̦̏́̏. ̨̛̪̬̬̖̔ ̨̨̨̨̭̯̬̦̏̐ ʪ̨̛̛̦̭̌. ̛ ̴̛̥ ̨̛̪̥̦̯. ̖̐̔ ̡̨̌̚ Ͷ ̨̯̯̖̥. g?ttliche Synonyme. ̨̨̪̬̭̯ Melaneus («̸̖̬̦̼̜»): ̛̯̾ ̨̛̪̬̺̏̌̚ ̛̬̭̭̥̯̬̯̭̌̌̏̌̀́. Ͷ̸̨̯ ̸̨̨̯̖̣̏̌ ̼̍. ̡̡̌ ̛̛̱̥̏̔ ̛̦̙̖. 11 -Roscher's Myth. . ʦ ̨̭̥̥̌ ̖̣̖̔. 4 M?ller-Wieseler II. Ͷ ̨̪̯́̽ ̨̨̦̔ ̛̚ ̨̛̛̦̥̖̦̦̜̌̏̌ ʪ̨̛̛̦̭̌. Ͷ ʿ̴̨̛̦. Ͷ ton d'au phallon ton t?i Dionys?i pempomenon Melampus esti ho kath?g?samenos. 2 ˄̨̛̭̯̦̣̖̦̖̌̏ ̴̨̛̣̣̜̌̌̐̐. ̡̡̌ ʪ̨̛̛̦̭ Melanaigis. ̡̡̌ ̨̡̨̨̥̬̭̐ ̛ ̨̨̛̬̭̯̯̖̣̦̌̽̐. Ͷ ̏ ̵̯̖ ̸̵̭̣̱̌́. Mus.2. Rhein. ̸̨̯ ̨̨̭̯̣̦̖̌̽ ̏ ̨̡̨̛̛̛̦̭̜̭̥̔ ̸̨̛̛̖̬̱̖̦̏ ̛ ̨̨̛̛̭̣̱̙̖̦̍̐ ̛̣̹̽ ̸̨̛̯̭̯̌ ̨̨̣̙̦̔ ̼̯̍̽ ̨̛̛̪̬̪̭̦̌ ʺ̖̣̥̪̱̌. ̸̨̨̛̖̦̏̔. II. A. 353). ̨̦ ̖̜ ̸̨̨̛̭̪̦̖̯̭̔́́ . Ͷ ̦̖ ̨̪̬̖̣̖̯̍̌̔̌ ̦̌̔ ̦̖̜ ̏ ̛̖̏̔ ̵̨̨̨̖̬̦̏̏̐ ʯ̖̭̏̌. 2573. 49: Hell?si gar d? Melampus esti ho ex?g?samenos tu Dionysu to te onoma kai t?n thysi?n kai t?n pomp?n tu phallu. ʦ̸̨̪̬̖̥. ̡̨̯̼̥̌̏ ̙̖ ̭̣̼̖̯̏. G?tternamen. ̨̛̦̔ ̛̚ ̡̨̭̪̖̯̌̏ ʪ̨̛̛̦̭̌-ʤ̛̔̌. kai apo tutu mathontes poieusi ta poieusi Hell?nes. ʧ̨̬̦̌́̚ ̨̛̪̭̯̭̌̽ ̨̨̨̜̭̯̖̦̦̔̏̏̐ ̸̨̡̨̨̛̛̬̭̯̖̭̐̌̐ ̨̙̖̭̯̍̏̌. S. ̛̛̪̬̪̭̼̖̯̏̌ «̶̨̯̖ ̨̛̛̛̭̯̬» ʺ̖̣̥̪̱̌. 1331. ̨̏ ̡̨̭̥̏́ ̸̭̣̱̖̌. ̡̨̨̯̬̱̀ ̥̼ ̛̛̖̣̏̔ ̨̨̨̯̙̖̭̯̣̖̦̦̏̀ ̏ ̬̖́̔ ̡̨̱̣̯̽̏ ̭ ̵̨̖̬̦̼̥̏̏ ˋ̨̛̭̥̐. 3 ʺ̖̣̥̪̌ ̦̖ ̨̡̨̯̣̽ «̸̨̨̛̖̬̦̦̜̐». phytalmios (Usener. ̡̡̌ ̛ ̛̦̭̙̖̦̖̌̌̔ ʪ̨̨̛̛̦̭̏̌ ̡̱̣̯̽̌ ̏ ˑ̣̣̖̌̔ ̨̨̺̖̏̍. ̴̛̥̌ ̸̨̡̛̛̛̭̯̬̖̭̜ ̡̬̭̭̌̌̚ ̨̍ ̡̨̛̛̱̬̺̖̦ ̨̨̨̨̨̭̣̖̦̦̍̍̐ ̛ ̡̨̨̥̦̱̯̌̐̚ ̡̨̨̙̖̦̭̐ ̨̛̬̥̐̌̌̚ ̨̡̨̛̛̛̪̬̦̭̜̭̜̌̔ ̵̨̛̪̾ ̨̦̼̥̏ ̨̖̯̥̌̏̚ ̛̛̛̬̖̣̐ ʪ̨̨̨̛̛̦̭̜̏. ʪ̣̖̖̌: ̵̸̨̡̛̛̯̦̖̭̜ ̪̖̭ ̨̡̨̨̛̛̛̪̬̦̭̜̭̌̔̐ ̡̨̨̛̔̐ ̵̨̨̡̛̯̦̌ ʤ̡̨̯̖̦̌ ̨̛̦̭̯ ̛̥́ Melampus. ̡̨̐̔̌ ̨̨̨̨̛̪̬̯̪̣̙̦̏̌́ ̨̛̪̭̯̭̌̽ ̱̙̖ ̨̨̪̬̖̖̣̖̦̦̔ ̦̔̌̌ ̏ ̨̨̛̛̬̖̣̦̥̐̚ ̨̛̛̭̦̦̌̚. 243.kr?simos (Zeus). S. ̡̱̣̯̽ ʺ̖̣̥̪̌̌ ̨̛̭̖̯̖̣̭̯̦̌̏̔̽̏̏̌̚ ̛̛̦̪̭̥̌̔́ ̏ ˑ̴̛̭̖̦̖̐. ̸̨̯ ̨̦ ̼̣̍ ̡̨̭̬̥̣̖̦̏ ̡̨̨̀̚. ̡̡̌ ̨̛̛̭̦̦̥̼. Lex. ̛̛̣ Melanchait?s («̸̨̡̨̖̬̦̭̥̼̜»). II. Ͷ Herod. 65. kr?theus (Poseid?n) ̛ ̨̡̨̯̣̯̏̌̽ ̡̡̌ auxit?s. 6.

̛̯̪ ʤ̬̖́: ̨̦ ̛̱̥̬̖̯̌ ̨̯ ̡̛̬̱ ̨̨̭̖̏̐ ̙̖ ̨̨̨̙̖̭̯̖̦̦̍̏̐ ̨̡̛̜̦̔̏̌ 8. ̥̖̭̯̦̼̖ ̡̱̣̯̼̽ ̨̛̯̯̖̣́̐ ̡ ̨̨̛̯̙̖̭̯̣̖̦̏̀ ̨̖̐ ̭ ʯ̨̖̭̥̏. ̛̬̖̣̖̔̏̚ ̭̖̖̍ ̨̛̱̭̏̏. ̨̛̛̦̥̖̦̣̌̏̌ ʤ̬̖̖̥. ̏ ̨̡̨̛̛̛̦̭̜̭̥̔ ̭̥̼̭̣̖. ̌ ̨̖̭̦̏̀ ̨̨̨̭̙̖̯̭̏̍̔̌́ ̨̯ ̨̡̨̏». 2 Herod. «̛̚ ̨̨̍̐̏ ̸̯̱̯ ̴̶̡̛̬̜̼̌ ̨̡̨̯̣̽ ʤ̬̖́. ̣̖̖̔̌. ̸̨̯ ̛̯̬̭̼ ̸̛̦̣̌̌̌̚ ̛̛̭̣̱̙̣ ̡̨̛̪̥̽́ ̛ ʪ̨̨̨̛̛̦̭̏ ̨̖̜̭̯̔̏ ̸̨̭̯̌ ̨̡̨̼̣̭̌̏̌̽̚ ̨̡̛̛̦̭̥̏. ʽ̍̌ ̨̙̖̭̯̍̏̌ ̛̭̣̯̭̏̌̀́ ̏ ̨̨̦̥̔ ̨̬̖̍̌̚: «ʥ̨̛̬̥̜. ̬. et Os. ̏ ̵̛̯̍̏̌ ̛̹̱̥̺̜́. ʥ̭̭̬̖̜̌̌. ̡̨̨̨̨̯̬̐ ̛̣̣̦̼̾. ̨̪ ̨̨̨̭̦̦̥̱̏ ̛̭̖̯̖̣̭̯̱̏̔̽̏ ʧ̨̨̖̬̯̔̌. «̏ ̨̨̦̔ ̛̭̣̖̯̏̌». . ̸̨̯ ̨̍̐ ̨̛̥̀̚ ̛̭̪̯. ʰ̺̌ ̛̣̙̖̍ ̨̛̪̬̖̖̣̯̔̽ ̨̨̯̾̐ ʸ̡̛̱̬̐̌. ʿ̸̛̬̖̥ ̨̨̛̦̥̖̦̦̼̜̔ ̨̖̬̜̐. ̸̛̪̬̖̥ ʤ̬̖̜ ̛ ʪ̨̛̛̦̭ ̨̣̙̦̼̔ ̛̬̭̭̥̯̬̯̭̌̌̏̌̽́ ̡̡̌ ̔̏̌ ̨̨̨̨̛̪̬̯̪̣̙̦̼̖̏ ̶̛̣̌ ̨̨̨̦̔̐ ̡̨̨̥̱̙̭̐ numen. ʪ̨̛̛̦̭. ˑ̣̖̣̖̜ (Eleleus) ̍. ̸̨̯ ̨̛̥̀̚ ̨̦ ̭̦̏́̌̚ ̛ ʿ̣̖̦̖̦. ̨̛̺̥̍ ̣̔́ ̵̯̖ ̛ ̵̛̬̱̔̐ ̣̖̯̭́̏́́ ̛ ̛̣̙̜̹̖̖̍̌ ̡̨̨̱̣̯̖̽̏ 1 Str. ̯̖ ̙̖ ̸̨̨̨̛̛̪̯̦̍̐̌́ ̛̼̣̍ ̪̖̬̖̦̖̭̖̦̼ ̨̏ ˇ̛̛̬̐̀ ̛. ̌ ̨̣̖̯̥ ̨̪̬̱̙̖̯̭̍̔̌́: ̡̡̌ ̛̱̭̼̪̣̖̦̖. ̨̛̬̙̍̌̌́̚ ʪ̨̨̨̛̛̦̭̱̪̖̱̏̍̔ ̦̌̔ ʿ̴̖̦̖̖̥ ̛ ̨̖̐ ̛̯̼̍̏ ̏ ʰ̛̛̦̔ 14 . ʰ̨̍. ˃̡̌̌́ ̶̛̛̛̛̥̣̯̬̌̌́̚ ̨̬̍́̔̌ ̨̪̔ ̸̛̪̖̯̣̖̦̖̥̏̌ ̨̨̛̪̔̏̐̏ ̡̨̡̨̨̥̖̦̭̌̔̐ «̨̨̨̦̏̐ ʪ̨̛̛̦̭̌» (neos Dionysos) ̼̣̍̌ ̶̨̛̛̛̪̬̦̪̣̦̌̽ ̨̨̥̙̦̏̌̚ ̨̨̪̯̥̱. ʥ̛̣̜̌. ʪ̨̛̛̦̭Ͷ ˑ̛̛̦̣̜̌ (Enyalios). ̶̨̯̖ ʤ̬̖̜!» 12 . ̡̡̌ ̨̍̐ ̵̨̡̛̛̦̭̏ ̡̡̨̛̣̏ ̛ ʤ̬̖̜. ̡̡̌ ˁ̛̜̌̍̌̚. ̨̨̛̦̭̹̖̏̐ ̬̦̼̖̌̚ ̪̣̖̥̖̦̦̼̖ ̛̥̖̦̌. V. ˁ̡̪̬̯̦̭̌̌̌́ pyrrhich? ̭̯̣̌̌ ̨̯̐̔̌ ̵̸̡̡̨̛̖̭̜̏̌: ̨̥̖̭̯̏ ̡̨̛̪̜ ̛̪̣̹̱̺̖́ ̛̪̖̬̖̬̭̼̣̭̍̌̏̌̽ ̛̛̯̬̭̥̌ ̛ ̵̛̛̬̥̣̌̌̏̌̚ ̛̙̙̖̦̦̼̥̌̚ ̴̡̛̖̣̥̌̌. ʦ̨̨̬̱̙̖̦̦̼̖ ̨̛̱̭̯̬̼̥̔̏ ̡̛̛̭̖̬̥̌ ̡̛̛̖̔ ̶̛̛̭̣̱̙̯̖̣̦̼̽ ʤ̬̖́. ˑ̛̛̦̣̜̌-̴̶̡̛̬̖̌. ̛̬̱̺̜̭̌̔̀́ ̦̌ ̸̛̥̖ ̛ ̦̌ ̡̨̬̏̽»9. X. ʦ̨̛̦̭̯̖̦̦̼̖̏ ̡̛̪̣̭́ ̏ ̸̖̭̯̽ ʪ̨̛̛̦̭̌ ̛̦̔̌̏̌̚ ̨̛̭̖̬̹̣̭̏̌̽ ̴̶̡̛̛̬̜̥̌̌ 12 ̛ ̨̛̹̣̏ ̏ ̡̛̛̣̣̦̭̜̾ ̼̯̍ ̨̨̨̭̖̦̦̍ ̨̪̭̣̖ ̵̨̨̨̪̔̏ ʤ̡̣̖̭̦̬̌̔̌ 13. ̨̡̛̖̼̥̦̔̏̌̌̚. 7: the?s de sebontai munus Area kai Dionyson kai Artemin. ʪ̛̣̌ 3.Ͷ̱̥̯̔̌̀. ̨̪ ˁ̨̯̬̦̱̌̍ 1 ̨̙̖̭̯̍̏̌ ̨̡̨̨̦̭̾̔̐ (̴̡̡̨̨̛̬̜̭̌̐) ʸ̡̛̱̬̐̌ ̛ ʪ̨̛̛̦̭̌. ˃̡̌ ̴̡̛̛̬̜̭̐̌́ ̡̨̨̛̣̦́ ̴̶̡̛̬̜̖̌̏. ̪̬̖̭̯̣̖̯̔̌̏́ ̨̨̭̍̀ ̭̯̬̭̯̦̼̜̌.Ͷ «̨̍̐. 69). ̡̡̌ ʤ̨̬̖̖̏ ̨̡̛̛̛̛̦̭̜̭̥̔ 2. ̨̛̬̭̪̬̭̯̬̦̹̌̌̏̌́ ̨̭̏̀ ̛̛̬̖̣̐̀ ̏ ʿ̴̨̛̛̣̦̌̌̐. Ͷ ̨̨̛̬̯̐̏ ʿ̵̣̱̯̬̌ (de Is.̛ ̨̨̛̱̭̣̣̖̯̍̏̏̌ ̛̪̬̖̭̯̣̖̦̖̔̌̏ ̨ ̨̨̬̭̯̦̥́ ̨̖̍̐-̨̡̛̜̦̖̔̏ ̡̨̡̨̨̬̯̐ ʪ̨̛̛̦̭̌ Ͷ ̡̨̨̨̬̙̦̏̌̔ ̨̛̭̭̯̱̪̣̖̦̦̥ ʤ̬̖̖. ̶̡̨̨̪̖̦̭̖̽ ̬̼̜́. ̡̡̌ ̡̙̖̯̭̌́. ̨̭̭̯̣̯̌̏́̀ ̨̪̣̦̼̜ ̡̨̬̬̖̣̯́ ̨̨̬̱̙̖̦̦̼̥̏ ̛̛̯̬̭̥̌ ̥̖̦̥̌̔̌ ʪ̨̛̛̦̭̌. ̖. ʿ̴̶̨̣̦̼̌̌̐ ̙̖ ̨̨̬̯̐̏́. ʪ̨̛̛̦̭ Ͷ ̨̍̐ ̵̨̡̛̛̦̭̏ ̡̡̨̛̣̏. ̨̯̯ ̨̍̐. «ʤ̬̖́ ̨̣̔̀ ̡̦̖̱̀ ̨̦ ̣̏́̚ ̏ ̱̖̣̔»: ̡̯̌ ̡̦̥̖̖̯̌̌ ̦̌ ̸̨̛̦̣̦̖̌̌̽̚ ̨̨̯̙̖̭̯̏ ʪ̨̛̛̦̭̌ ̛ ʤ̬̖́ ʫ̛̛̬̪̏̔ 5. ʦ ̸̨̨̪̖̬̦̣̦̥̏̌̌̽ ̙̖ ̴̡̡̨̛̬̜̭̥̌ ̨̛̛̖̬̦̏̏̌ ̨̯̾ ̼̣̍ ʤ̬̖̜. ̯. ʪ̨̛̛̦̭̌ ̛ ʤ̛̬̯̖̥̱̔» 2. ̡̯̌ ̛ ̨̛̪̬̱̙̖̦̖̍̔ ̨̍̐̌ ̨̛̦ ̸̨̯̥̖̯̌̀ ̵̸̡̡̛̛̛̖̭̥̏̌ ̛̪̬̦̖̭̯̥̌̔̏̌̚ (bakcheuontes). «ˇ̶̛̛̬̜̼̐. ̨̦Ͷ «̨̨̥̖̦̭̪̖̹̦̼̜̔̔ ̨̨̖̏̏̔̌» . ̡̡̌ ʤ̬̖̜ 7. ʧ̨̛̦̐. ̨̡̯̱̔̌ ̛ ̼̹̖̏ ̨̛̪̭̦̦̼̜̌ ʯ̖̭̏-ʦ̵̡̌. ̨̛̛̬̭̪̬̭̯̬̦̣̭̌̌̽ ̛̚ ̦̖̖ ̨̪ ʸ̛̛̛̔ 4. 147: eis hen synhaptontes.

̨̪ ̵̛ ̨̨̛̪̬̖̪̣̙̖̦̔̀. I. 11 Hiller-Crusius. 19..60. 9 Orph. ˁ̬̏. Aristid. Lyr. fr. ̨̦ ̶̛̭̥̬̦̖̜̼ ̏ ̨̨̬̖̐̔ ̸̛̛̱̬̖̣̔ ̏ ̸̖̭̯̽ ̨̍̐̌ ̨̡̛̛̦̭̖̏ ̡̛̪̣̭́ (enhoplion orchesamenon): ̏ ̵̡̛̥̱̙̭ ̵̨̛̪̬̙̦̔̌̌́ ̡̛̙̖̦̭̥ ̨̦̬̦̼̥̌̐ ̛̬̖̦̥̌̔́ ̨̪̬̭̣̣̖̯̭̌̏́́. I. ̸̛̬̭̭̯̼̯̌̏̌̀ ̛̦̜̯̌ ̨̨̬̐̔ ̨̡̛̪̦̱̯̼̥ ̸̛̛̥̱̙̦̥̌. 4. XL 50: hos xiphesi chaireis ?d' haimati Mainasi th'hagnais. 1028. Anlhol. XXVIII. Lobeck. p. hymn. Tyr. VII. p. 679. 6 Wentzel. 8 Eustath. pater Ar?.4. 17 Smyrn. A. Kern ̱ Pauly-Wissowa. 4 Ibid. doratophor'. Psyche II. 3. I.3 Rohde. 1. Aglaophamus. 12 Max. S. S. 7 Macrob. A. p 673. Ͷ ˑ̛̦̖̜ Ͷ ̭̼̦ ʪ̨̛̛̦̭̌ ̨̯ ʤ̛̬̦̼̌̔: Roscher's Lex. ̡̡̌ ̛̛̥̏̔. (I. . 1251. 50. Epikl?seis. 7. 14 Kern ̱ Pauly-Wissowa. adespota. ̨̣̙̦̼̔ ̛̼̣̍ ̛̱̜̯ «̏ ̨̬̼̐» ̣̔́ ̨̛̪̬̦̦̌̔̏̌́̚ ̨̛̬̜̐ ʪ̵̨̨̛̛̦̭̼̏. 13 ˈ̶̨̛̭̼. ̡̨̨̯̬̼̖.Diod. 1040. mel. ʤ̬̖̖̏ ̡̛̣ ʪ̨̛̛̦̭̌. 5 Eurip. 10. ̛̛̼̭̹̭̏̌̔̏̽ ̏ ˁ̛̥̬̦̖. 50. 333: Are?s te moiran metalab?n tina. 58. XXX: ar??os Dionysos. enyalie polemokelade.). Agl. Lobeck. Bacch. 373 Dind. sat.IV. RE V. Ibid. Bromie. 674. RE V. or. 10 Meneptolemos ̛ chalkochit?n ̱ ʻ̨̦̦̌.

̨̨̨̨̛̭̥̪̬̣̦̜̌̏̽̚. ̨̛̭̯̬̖̥ ̨̪̬̦̖̦̌̚. ʪ̡̨̛ ̼̏̏̌́̚ ̏ ̨̯̖̯̏ ̨̥̏̌̚ ̵̨̡̛̦̭̾̔ ̛̯̖̭̦̦: ˃̡̌ ̨̬̖̯̭̌̐̌́̚ ̬̱̐̔̽. ̨̭̯̭̌̏̌́̽ ̨̪̣̦̖̏ ̨̭̥̼̯̦̼̥̌̍ ̏ ̨̭̖̥̏ ̡̬̱̖̐. ̡̡̌ ̸̛̭̯̌ ̶̖̣̼̥. ̡̡̨̌̀ ̛ ̨̣̙̦̔̌ ̼̯̍̽ ̛̯̬̖̌̐̔́. ̨̖̭̯̖̭̯̖̦̦̜̏ ̨̡̛̛̯̖̬̯̌. Etym.2: Dionysu hopla nebrides kai thyrsoi. ʰ̚ ̵̭̖̏ ̵̨̡̛̛̛̛̪̬̦̭̜̭̌̔ ̨̨̬̍̌̏̚ ̸̨̡̨̨̛̛̬̭̯̖̭̐̌̐ ̨̍̐̌ ʤ̬̖̜ ̛ ̏ ̸̨̡̛̛̭̯̬̖̭̱̀ ̵̨̪̱̾ ʪ̨̨̨̛̛̦̭̜̏ ̛̛̛̬̖̣̐. § 1) ̨̡̨̨̛̛̛̪̬̦̭̜̭̌̔̐ ̡̱̣̯̽̌. ʦ̨̨̺̖̍ ̙̖ ʤ̬̖̜ ̸̨̛̪̯ ̦̖ ̸̨̛̯̣̖̯̭̌́ ̨̯ ̵̛̬̱̔̐ ̪̬̌-ʪ̨̨̛̛̦̭̏: ̨̦. ̪̯̽̀ ̸̸̨̡̖̣̖̖̭̱̏̀ ̡̨̬̏̽ ̨̛̦̼̏ ̪̖̬̖̔ ̨̛̯̜̍̏.) Ͷ ̦̖ ̨̨̪̬̭̯ ̨̛̦̔ ̛̚ ̨̛̪̯̖̯̾̏ ̶̬̌́ . ̱̹̔̌ ̨̛̣̍ ̦̖ ̨̛̪̥̦̯ ̨̖̥̦̜̚. ̪̖̯̽ ̡̨̬̏̽. ̨̪ ̡̬̭̭̱̌̌̚ ʧ̨̨̖̬̯̔̌ (III. Himer. ̦̣̖̯̭̌̍̀̔̌́ ̏ ̨̛̛̛̭̯̬ «̡̨̨̛̔̐ ̵̨̨̡̛̯̦̌»Ͷ ʯ̬̖̌̐́. ̛̬̌̔ ̸̨̡̨̨̛̛̬̭̯̖̭̐̌̐ ̨̛̱̦̍́́ ʤ̬̖̖̥. 7. ʿ̨̨̛̣̺̖̦̖̐ ʪ̨̨̛̛̦̭̼̥̏ nomen et numen ̨̨̨̭̥̼̯̦̌̍̐ ̛ ̱̙̖ ̛ ̭ ̨̨̖̼̥̖̦̦̍̐̚ (̭̬̏. 11). ̨̨̛̯̦̹̖̦̖ ̡ ʤ̛̬̯̖̥̖̔. 19. ̨̪ ʧ̨̥̖̬̱. ʤ̴̨̛̬̭̯̦̌ ̯̖̥ ̭̥̼̥̌ ̱̯̖̬̙̖̯̏̔̌. Ͷ ̡̡̌. ecl. ʽ̯̭̀̔̌ ̨̨̛̱̪̣̖̦̖̔̍ ̸̨̡̨̨̛̪̯̖̭̾̐ ̵̨̨̛̦̖̦̏̔̏́ ̵̸̡̡̛̛̖̭̥̏̌ ̛̯̥̍̏̌ ̏ «˃̵̛̛̬̭̯́» ʽ̛̛̏̔́ (VI 1. ̨̪̬̙̖̦̦̌̌́ ̨̛̯̬̭̥ ̖̣̖̦̼̥̚. ̦̖ ̸̱̭̯̱̖̯̏̏ ̬̦̼̌ ̵̡̡̦̏̌̌̌. ̨̡̭̬̼̣̭̏́́̽. Gud. ˃̡̌.15 ˁ̬̏. Ͷ ˈ̣̏̌́ ˑ̵̨̛̭̣̱̏ ˃̛̬̖̌̐̔̀ «ˁ̖̥̽ ̨̛̪̬̯̏ ˇ̛̏» ̡̡̌ «̬̥̱̔̌ ̵̥̖̣̦̱̽̀ ʤ̬̖̖̥» (dr?ma Are?s meston). 41): ʶ̡̌. ̨̪ ̭̱̺̖̭̯̱̏ ̦̖ ̨̛̯̖̣̣̭̔́ ̨̯ ̨̨̨̨̨̭̣̖̦̦̍̍̐ ʪ̨̨̛̛̦̭̏̌ ̨̙̖̭̯̍̏̌: ̨̨̛̯̦̹̖̦̖ ̥̖̙̱̔ ̨̨̛̛̥̍ ̨̛̥̍̐̌ ̪̬̖̭̯̣̖̯̔̌̏́ ̨̨̭̜̍ ̡̛̬̖̜̔ ̸̭̣̱̜̌ ̸̨̛̦̣̦̜̌̌̽̚. «ʦ̡̛̛̖̣̜ ʸ̶̨̖̏» (ho megalos agreuon. ̸̨̯ ̨̦̌ ̨̪̣̦̌ ʪ̨̛̛̦̭̌.

fr. ʽ̴̸̡̛̛̬̖̭̜ ̛̭̦̯̖̚ ̛̛̙̦̚ ̛ ̛̭̥̖̬̯ ̡̡̌ ̨̬̱̜̔̐ ̛̛̙̦̚. Psyche II. ̸̨̯ ̣̯̀ ʯ̬̖̜̌̐: ̨̯̾ Ͷ ̡̣̼̏̌̔̌ ̵̨̛̯̹̖̹̔. ̡̡̛̛̥̌ ̛̼̣̍ ̭̦̼̏́̌̚ ̨̛̣̼̔ ̨̖̐ ̨̡̨̛̜̦̔̏̏: ̏ ʽ̵̨̬̥̖̦̖ Ͷ ʤ̡̨̯̖̦̌. ʯ̬̖̜̌̐-ʤ̛̔. ʤ̡̨̯̖̦ ̬̭̯̖̬̦̌̌̚ ̨̨̭̭̯̖̦̦̜̍̏ ̛̛̣ ʤ̨̛̛̬̯̖̥̦̜̔ ̨̨̭̬̜̏. 127 Byw. ̡̡̌ ̶̱̹̖̱̔̐̍̌. ʥ̸̛̱̱̔ ̨̪̬̖̥̖̯̥̔ ̡̨̨̙̖̦̭̐ ̸̨̡̨̨̛̛̬̭̯̖̭̐̌̐ ̨̡̨̛̪̣̦̖̦́. 13. Isodait?s («̨̬̦̌̏ ̛̬̭̪̬̖̖̣̺̜̌̔́̀ ̨̛̪̬̹̖̭̯̖̦̦̖̏ ̨̛̱̺̖̦̖̐») Ͷ epikl?sis ʤ̛̔̌. ̨̨̨̖̥̏̔̐ ̨̪̭̺̖̦̦̼̥̏́. ̨̭̪̏̌̔̌́ ̭ ʤ̨̛̥̔ ̨̪ ̨̻̖̥̱̍ ̨̨̨̛̛̬̖̣̦̐̐̚ ̨̛̪̦̯́́. ̏ ̵̣̐̌̌̚ ʧ̡̛̖̬̣̯̌̌ 2. ̨̭̦̦̜̏́̌̚ ̭ ̨̪̖̬̜̏ ̨̨̬̯̥̏̏̌̚ ̱̹̔ ̦̌ ̶̨̛̣ ̛̖̥̣̚ (̛̛̪̣̦̖̦̖̭̖̜̌̐). ̛ ʪ̨̛̛̦̭: ̨̦ ˁ̛̖̣ ʪ̨̛̛̦̭. Ͷ ʤ̡̨̯̖̦̱. ̡̨̨̐ ̨̯̭̍́́. ̨̪ ̛̼̬̙̖̦̏̌̀ ʤ̴̨̛̬̭̯̦̌̌. ʿ̨̔ ̭̯̬̹̦̼̥̌ ̡̨̛̣̥ ̨̨̯̐. Ͷ ̥̼ ̱̦̖̥̌̚ ̨̖̐ ̡̡̌ ̸̨̨̣̖̏̐ ̶̡̛̭̯̣̌̽̌ ̨̪ ̨̬̦̼̥̐ ̛̖̬̹̦̥̏̌ ̛ ̖̬̥̔̍́. ̸̨̛̯̣̖̯̭̌́ ̨̯ ̨̦̖̐ ̏ ̨̨̨̬̜̍́̔̏ ̴̭̖̬̖ ̯̖̥. ̨̦ ̖̯̔̌ ̖̥̱ ̨̨̨̭̖̬̦̖̏̍̌̚ ̸̨̡̨̛̛̛̪̯̥̭̯̖̭̖ ̛ ̴̸̡̨̛̛̖̥̭̯̖̭̖̾̏ ̨̡̨̛̛̭̯̣̦̖̏̌: «ʻ̨̖̪̬̌̏ ̛̣̀̔. ̨̯ ̡̨̨̨̨̯̬̐ ̛̦̣̖̙̯̌̔ ̨̬̙̯̭̐̌̔̌̽́ ̸̡̛̛̛̥̖̭̥̌̐ ̨̨̛̪̯̬̪̖̥̌́. ̸̖̜ ̵̱̔. ̨̖̭̯̖̭̯̖̦̦̏ ̨̪̣̱̖̯̭̽́̚ ʯ̬̖̖̥̌̐ ̡̡̌ ̨̨̯̼̥̐̏ ̏ ̨̨̦̬̦̥̌̔ ̨̛̛̭̦̦̌̚ ̸̨̡̛̛̛̬̭̯̖̭̥̐̌ ̡̨̭̪̖̯̥̌ ʪ̨̛̛̦̭̌ ̨̨̨̪̖̥̦̔̐̚. ʽ̴̸̡̛̬̖̭̌́ ̴̨̬̖̬̥̌ ̏ ʪ̴̵̖̣̽̌ ̛ ̴̸̨̡̛̬̖̭̌́ ̨̭̱̬̭̯̖̦̦̐̔̌̏̌́ ̛̛̬̖̣̐́ ̏ ʤ̴̵̛̦̌ VI ̡̖̏̌ ̸̨̛̱̪̬̯̏̌̀ ̭̣̱̌̏ ̛̛̥̖̦ ʯ̬̖̖̌̐̏̌ ̡̡̌ ̨̨̛̯̦̭̯̖̦̦̌̏̐ ʪ̨̨̛̛̦̭̏̌ ̛̛̥̖̦. ʰ ̨̪̭̺̖̦̦̼̖̏́ (̛̖̭̣ ̦̖ ̨̪ ̨̛̛̪̬̦̣̖̙̦̭̯̌̔ ̡ ̵̛̛̛̖̬̬̌ ̨̛̥̭̯̏. ̡̨̡̛̬̯̜ ̨̡̛̣̍ 5». ̨̨̡̛̭̪̬̖̭̯̣̦̽̌ ʧ̛̖. Ͷ ʯ̬̖̜̌̐. 2 Heracl. ̨̯ ̨̪ ̦̱̯̬̖̦̦̖̥̱̏ ̨̨̛̯̦̹̖̦̀ ̡ ̸̨̡̨̛̯̖̬̖̭̜̾̚ ̨̨̛̛̯̖̣̐). ̏ ˁ̪̬̯̖̌ Ͷ ˑ̛̛̦̣̌́. ̼̣̍ ̡̨̭̬̥̣̖̦̏ 1 Rohde. ʿ̶̖̖̏ ʤ̡̨̛̣̥̖̦̼̔ ̨̨̪̬̣̹̖̯̏̐̌̌̚ ̨̖̐. ̭̥̌ Ͷ ̛̭̯̬̺̜̌̔̌̀ ̨̍̐. ̏ ̛̛̦̖̖̖̦̏̔ ̨ ̵̬̔̌̌ ̛̭̥̖̬̯. ʦ ̨̪̬̖̖̣̦̥̌̔̽̚ ̶̬̭̯̖̌̏ ̵̨̡̨̱̭̪̖̦̦̼ ̱̹̔ ̨̪̯́̽ ̨̬̖̯̖̯̍̌ ̨̦ ̨̭̜̏ ̶̨̖̣̭̯̦̼̜. ̡̡̌ ̨ ̨̙̖̏̔ ̨̪ ̛̪̱̯ ̛̦̏̚ ̛ ̨̪ ̛̪̱̯ ̵̖̬̏̏. ̦̖ ̡̨̯ ̨̛̦̜ ̡̡̌ ̨̯̯ ̙̖ ˁ̛̣̦̼̜̽ ʸ̸̨̛̜̏. ˀ̨̖̔ 1. ̨̬̖̏̔ ̵̯̖ ̱̚. ̨̨̪̦̼̖̔̍ ˑ̵̛̭̣̱. ̡̡̌ ̱̥̣̔̌. S. ̛̥ ̨̼̖̣̖̦̦̜̏̔. ʪ̨̛̛̦̭ ̨̯̬̦̼̜̌̔. ̡̡̌ ̨̡̛̭̬̱̙̦̔̌ ʻ̸̨̛ ̛ ̨̙̏̔́ ̵̛̭̭̯̱̪̣̖̦̦̼ ̖̖ ̶̛̛̭̣̱̙̯̖̣̦̽. hote?i mainontai kai I?na?zusi. ̛ ʯ̨̖̭̏̏ ̨̨̡̯̬. ̡̡̌ ʤ̛̔. . ̨̪-̨̛̛̥̥̱̏̔.: h?utos de H?ides kai Dionysos. ̪̬̖̙̖̔ ̨̭̖̏̐ ̦̖ ̨̡̨̯̣̽ ʤ̛̔ 3. ̡̨̯ ̡̱̣̖̖̯̏̌ ̛̱̹̔ ̏ ̨̪̖̥̦̼̜̔̚ ̡̥̬̌. ̨̪̙̬̦̦̼̜̌ ˃̛̛̯̦̥̌̌. ̡̡̌ ̨̨̨̨̭̥̖̬̯̦̭̦̐ ̛̱̯̖̣̐̍́. ʥ̖̚ ̨̛̭̥̦̖̦́. ʿ̨ ̸̨̡̨̛̖̬̖̭̜̐ ̨̛̛̪̭̯̭̌. ̡̯̌ ̛ ̭ ̨̪̖̥̦̼̥̔̚ ʯ̨̖̭̥̏ ̛ ̨̨̨̪̯̣̖̯̔̐̏́ ̸̨̪̱̏ ̨̖̐ ̴̸̨̡̨̛̬̖̭̜ ̴̨̨̥̖̯̥̬̖̌̚ ̏ ̭̼̦̌ ʯ̨̖̭̏̏̌. ̸̨̯ ̨̦ ̨̍̐ ̸̨̡̛̛̛̬̭̯̖̭̜̐̌. ̨̦ ̯̖̥ ̨̣̹̖̖̍̽ ̸̛̛̖̣̖̏ ̨̛̪̬̬̖̯̖̯̍̌ ̨̖̐ ̸̡̛̛̛̥̭̯̖̭̜ ̨̬̍̌̚. ̨̯̯. ̡̱̬̖̪̣́́ ̨̨̭̯̖̯̭̯̱̺̖̖̏̏̀ ̛̪̬̖̭̯̣̖̦̖̔̌̏ ̨ ʪ̨̛̛̦̭̖. ̸̨̯ ̸̨̡̨̨̦̯̖̣̦̌̽ ̪̬̖̪̯̭̯̱̖̯́̏ ̨̛̭̥̖̹̖̦̖̀̐ ̡̡̌ ̭ ʤ̨̛̥̔. ʻ̨̛̪̬̯̌̏. ̛̯̯̭̌́ ̡̛̣ ̨̣̭̯̦̼̜̍̌̐. ʯ̬̖̜̌̐-ʪ̨̛̛̦̭. ̦̌ ˈ̨̛̭̖ Ͷ ʽ̛̥̌̔́ ʪ̨̛̛̦̭̌. ̨̦ ̨̨̭̪̭̖̦̍ ̡ ̛̛̪̬̯́̀ ̸̨̛̛̣̜̍ ̨̡̨̨̦̹̖̭̀̐ ̛ ̡̨̨̖̯̭̔̐. ʯ̬̖̜̌̐ ̸̛̱̯̬̖̯̌̏̌ ̨̨̨̭̥̭̯̯̖̣̦̖̌́̽ ̸̛̦̖̦̖̌̚.̱̹̔. ̨̡̨̨̬̱̙̖̦̦̐ ̨̨̭̬̏̀ ̵̸̵̨̡̛̛̯̦̖̭ ̨̡̭̍̌. ̥̦̯́. ̛̛̦̼̭̹̥̌̏ ̛̭̬̖̔ ̨̨̍̐̏ 6.

ʤ. ̖. 237).3 Rohde. ̨̛̛̭̯̖̪̬̥̦̼̜̐ ̶̬̌̽». the?n panhypertate pant?n. p. ʯ̬̖̜̌̐. ʤ̛̔. ̬. ̨̨̨̭̬̦̍̌̚ ̭ ̨̨̛̪̬̬̜̔ ̵̨̯̖̣̦̼̔̽ ̨̙̖̭̯̍̏. 41. ̭̖̏ ̖̺̖ ̸̱̭̯̱̖̯̭̏̏́. Ͷ ̨̨̛̬̯̐̏ ˑ̵̨̛̭̣̏ ˁ̴̛̛̚). ̛̛̣ ̙̖ ̛̭̣̖̯̭̏̌́ ̭ ̶̨̨̯̥. 11). ̛ ̯̼. 7). 5) ̛ ʤ̛̬̯̖̥̼̔ ̭ ̛̬̼̥̍̽ ̵̨̨̭̯̥̏ ̏ ˇ̛̛̛̣̐̌ (ib. § 5. S. ʯ̡̛̛̣̦̦̌̌́. 5 ˁ̬̏. h. §§ 1 ̛ 3. 457) ̛ ̸̨̛̪̯̖̯̌ ̭̱̖̜̔̽ ̦̌̔ ̛̥̖̬̯̼̥̏ ˑ̵̛̭̣ (Suppl. 275) ̛ ˀ̨̖̔ (Psyche I. ̯. ̡̨̨̨̨̯̬̐ ̦̼̖̯̌̏̌̚ ̱̙̖ ʧ̨̥̖̬ (ʰ̣. Alcm. . IX. 38. 15. das Seelenreich der Unterwelt) ist sein Reich 4 ʽ̍ ʤ̡̨̯̖̦̖ ̨̨̪̬̦̖̖̔̍ ̏ ̣̖̐̌̏ ̨ ̸̵̨̡̛̛̖̬̖̭̐ ̵̨̛̪̭̯̭̌́ ʪ̨̛̛̦̭̌. ˁ̛̼̦̖̏́̏̌̚ ̨̨̍̐̏ ̨̛̥̖̣ ̨̨̦̖̭̥̦̖̦̦ ̸̡̨̛̥̖̭̖̌̐ ̸̛̦̖̦̖̌̚. ̨̡̪̼̯̌̏̌̀̚. ʦ̭̖̐̔̌ ̛̣ ̛ ̸̡̨̛̛̭̣̯̖̣̦̀̽ ̛̣ ̨̦ ʪ̨̛̛̦̭ ̛ ̭̼̦ («̨̛̪̬̭̯. ̨̬̺̖̥̼̖̍̌̌ ʤ̴̨̛̦̜ ʿ̨̣̣̜̌̌̔ ̡ ˑ̛̥̖̦̥̏̔̌ ̱ ˑ̵̛̭̣̌. fr. 3). 15. ̛̦̣̌̚ ʯ̬̖̌̐́ ̡̡̌ ̨̛̭̼̦̦̜̏ ̡̛̣ ̨̨̯̐ ̨̨̨̪̖̥̦̔̐̚ ʯ̖̭̏̌ (Zeus katachthonios). Ͷ̛̙̖̣̦̖̌ ̱̖̬̙̯̔̌̽ ̨̨̖̥̦̔̏ ̦̌ ̵̥̖̭̯̌ ̡̱̣̯̽̌. Ͷ ̦̌ ̛̯̾ ̨̨̪̬̭̼̏ ̨̨̥̙̖̦̏̚ ̨̜̭̯̖̦̦̼̜̔̏̏ ̨̯̖̯̏ ̦̌ ̨̨̛̛̭̦̦̏̌ ̵̨̛̦̖̥̦̐ ̨̔ ̦̭̌ ̵̨̛̹̖̹̔̔ ̛ ̦̖ ̵̨̨̭̦̼̏̍̔ ̨̯ ̸̨̨̛̛̪̬̯̬̖̏́ ̸̛̛̬̖̖̦̜̚ ˑ̵̛̭̣̌ ̨ ʯ̬̖̖̌̐ 1. ˃̡̌ ̨̛̻̭̦̣̍́́ ̏ ˁ̪̬̯̖̌ ̨̡̨̼̏ ̦̌ ʤ̬̖̖ (Paus. Kinkel. ibidem: «auch dies (d. ʻ̨ ̡̨̨̦̖̯̬̌́ ̨̦̖̭̦̭̯́̽ ̨̛̪̬̖̖̣̖̦̔́. ̨̛̥̯̼̏ ̙̖ ̨̖̐ ̨̛̥̣̐ ̼̯̍̽ ̸̛̬̣̦̼̌̚. ̸̨̯ ̵̨̪̭̦̼̌ ̨̨̖̥̦̔̏ ̨̨̦̦̌̔̍ ̨̼̣̍ ̨̨̨̦̬̖̥̖̦̦̔̏ ̛ ̡̛̪̬̬̖̪̣̯́̽ ̡ ̥̖̭̯̱. 3. VIII. III. ̸̛̦̖̌ Ͷ̱̼̚ ʤ̡̨̯̖̦̌ ̏ ʽ̵̨̬̥̖̦̖ (ib. ʽ̍ ̴̸̨̡̨̛̬̖̭̜ ̨̨̭̱̬̭̯̖̦̦̜̐̔̌̏ ̛̛̛̬̖̣̐ ̏ ʤ̴̵̛̦̌ Ͷ ̯̥̌ ̙̖. Ͷ ˉ̖̣̽ ̱̚. 190. ̨̪ ʸ̨̡̖̱̍ (Agl. 6) ̛̛̣ ʤ̴̨̛̬̯̼̔ ̏ ʸ̡̨̖̖̥̦̖̌̔ (ib. «ʪ̨̛̛̦̭ ̴̸̨̡̛̛̬̖̭̜». ̛ ̛̱̖̬̙̯̔̏̌̽ ̨̯ ̨̨̛̱̯̖̣̦̐̍̽̐ ̛̛̪̬̥̖̦̖̦́ ̵̛ ̨̥̱̺̖̭̯̐̏̌. 6 Epic. ̡̨̛̣̖̭̦̭̾̏̀ ʪ̨̖̥̖̯̬̜. III. 77: potnia G? Zagreu te. ̛̱̭̯̬̦̥̌̌́ ̣̔́ ̵̛̬̖̦̔̏ ̛̣̹̽ ̪̱̯̖̥ ̨̨̨̨̬̍́̔̏̐ ̴̨̛̬̥̣̥̌̌̚. ̛ ̭ ̡̖̥ ̨̛̥̖̦̦ Ͷ ̭ ʤ̨̛̥̔ ̛̛̣ ̭ ̨̪̖̥̦̼̥̔̚ ʯ̨̖̭̥̏. IX.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful