tau bau cua so 1

Autodesk Revit Architecture - T o các m u ki n trúc th vi n - Family Nguy n V n Thi p1

1T OM UB UC AS
Trong bài này tôi h 1.1 M t p m u 1. Ra l nh:
‡

ng d n các b n t o m t m u th vi n b u c a s nh hình d

i.

Trình n:Fi l e New Fami l y 2. H p tho iO pen t p m u hi n ra. B u c a là Metric Generic Model wall based nh hình d

s g n vào t i.

ng nên chúng ta ch n t p m u

3. Nh nO pen. 4.Ruy b ng Family Editor và các khung nhìn, các m

t ph ng qui chi u m u hi n ra

.

‡ M khung nhìnRi ght . có v s n hình b c t ng và các m Chúng ta ph i thêm các m t ph ng tham chi u gi i 1. h n kích th c c a b u c a.1. T o m t ph ng gi i h n m t trên c a kh i. Trong các khung nhìn.2 T o các ngang m t ph ng tham chi u gi i h n biên d ng ti t di n thanh t ph ng tham chi u.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful