You are on page 1of 154

Tako je govorio MUHAMMED Resulullah

SADRŽAJ

Riječ priređivača
Allah Selam
Objava Prijatelji
Kur'an Susjedi
Vjera - vjernik Vladari, vode, imami
Islam - musliman Robovi, sluge, potčinjeni
Zikr, spominjanje Allaha Ishrana
Miradž Čistoća
Zahvalnost Allahu, bogobojaznost Odjeća
Pouzdanje, oslanjanje na Allaha Spavanje, snovi
Namaz Gost
Džuma, hutba Bolest, liječenje, obilazak bolesnika
Ramazan, post Dženaza
Ostali postovi Duša
Zekat Smrt
Hadž Život se nastavlja poslije smrti
Bajram Džennet, Džehennem
Kurban Sudbina, predodređenje
Mubarek večeri Kijametski (Sudnji) dan, predznaci Sudnjeg dana
Abdest Meleki
Ezan Šejtani
Džamija Džini, sihr
Učenje Kur'ana, poučavanje Kur'anu Halal – haram
Lijepa narav, lijep odnos prema drugima Grijesi, veliki grijesi
Lijep a ne ružan govor Iskušenje
Povjerenje, iskrenost, strpljivost, stid Trgovina
Upućivanje na dobro, a odvraćanje od zla Dug
Učenjaci, traženje nauke Sud, sporovi, svjedočenja
Rad, sticanje imetka, žudnja za dunjalukom Kamata, mito
Dobra djela, dobročinstva Negativne ljudske osobine
Vakuf, hair Nasilje, zlo, nepravda, ubistvo
Sadaka, milostinja Alkohol
Siromasi, siročad Licemjeri, dvoličnjaci
Džihad, borba na Allahovom putu, šehidi Strasti
Muhammed, alejhisselam, o sebi Svađa, razdor, izmirenje
Posebne odlike Muhammeda, alejhisselam Gatanje, praznovjerje
Ljubav prema Muhammedu, alejhisselam, salavat Blud, prostitucija, nemoral
Poslanikova porodica Laž
Hidžra Krađa
Ashabi, Poslanikovi drugovi Prosjačenje
Ostali Božiji poslanici Novotarije
Dužnosti roditelja prema djeci Odnos prema prirodi, ekologija
Dužnost djece prema roditeljima Odnos prema životinjama
Vasijjet, oporuka, nasljeđivanje Sport, zabava
Brak Pjesnici, slikari
Žene Kršćani, Židovi, mnogobošci
Obaveze žene prema mužu Pokajanje
Obaveze muža prema ženi Allahova milost, praštanje
Rodbina Dova
Međusobni odnosi muslimana
Tako je govorio MUHAMMED Resulullah

Tako je govorio
MUHAMMED
Resulullah

Priredio
AHMED MEHMEDOVIĆ

Izdavač
DP ..Grafičar" — Izdavačka djelatnost

Za izdavača
Muris Džampo

Tako je govorio Recenzija


KASIM HADŽIĆ
MUSTAFA PRLJAČA

MUHAMMED Lektor
HADŽEM HAJDAREVIĆ

Resulullah Tehnički urednik, likovna oprema


AHMED MEHMEDOVIĆ

Štampa
DP "Grafičar" Tuzla

Tiraž
5 000

ISBN 86—7573—004—7

CIP – Katalogizacija u publikaciji


Univerzitetska biblioteka, Tuzla

UDK 297.18

MEHMEDOVIĆ, Ahmed
Tako je govorio Muhammed Resulullah / priredio
Ahmed Mehmedović — Tuzla: DP Grafičar, 1991.— 476
str.; 20 cm.— (Biblioteka Posebna izdanja)

ISBN 86—7573—004—7

ŠTAMPA: GZH - ZAGREB, 1994 g.

1
Tako je govorio MUHAMMED Resulullah

Riječ priređivača
Roditeljima: Husi i Fatimi, ženi Sevdi, sinovima: Velidu i - O vjernici, pokoravajte se Allahu i pokoravajte se
Tariku: Poslaniku, i ne ništite djela svoja.
profesoru Kasimu Hadžiću koji je, nakon rada na ovoj (Muhammed, 33)
knjizi, preselio na Ahiret, neka mu Allah, džellešanuhu,
dodijeli Džennet, - posvećujem ovu knjigu. - Onaj ko se pokorava Poslaniku pokorava se i
Allahu; a onaj ko glavu okreće — pa, Mi te nismo
poslali da im čuvar budeš.
(En-Nisa', 80)

- I pokoravajte se Allahu i Poslaniku da bi vam bila


milost ukazana.
(Ali 'Imran, 132)

- To su Allahovi propisi. Onoga ko se pokorava


Allahu i Poslaniku Njegovu - On će uvesti u
džennetske bašče, kroz koje će rijeke teći, u kojima
će vječno ostati, i to je uspjeh veliki.
(En-Nisa 13)

- A tebi objavljujemo Kur'an da bi objasnio ljudima


ono što im se objavljuje i da bi oni razmislili.
(En-Nahl, 44)

- Tebi Allah objavljuje Knjigu i mudrost i uči te


onome što nisi znao; velika je Allahova blagodat
prema tebi!
(En-Nisa', 113)

- On ne govori po hiru svome - to je samo Objava


koja mu se obznanjuje.
(En-Nedžm, 3-4)

- Ne smatrajte Poslanikov poziv upućen vama kao


poziv koji vi jedni drugima upućujete; Allah
sigurno zna one među vama koji se kradom izvlače.
Neka se pripaze oni koji postupaju suprotno
naređenju njegovu, da ih iskušenje kakvo ne stigne
ili da ih patnja bolna ne snađe.
(En-Nur, 63)

- Reci: »Ako Allaha volite, mene slijedite, i vas će


Allah voljeti i grijehe vam oprostiti!« - a Allah
prašta i samilostan je.
(Ali 'Imran, 31)

- Kada se vjernici Allahu i Poslaniku Njegovu


pozovu, da im on presudi, samo reknu: »Slušamo i
pokoravamo se!« - Oni će uspjeti.
(En-Nur, 51)

- I tako mi Gospodara tvoga, oni neće biti vjernici


dok za sudiju u sporovima međusobnim tebe ne
prihvate i da onda zbog presude tvoje u dušama
svojim nimalo tegobe ne osjete i dok se sasvim ne
pokore.
(En-Nisa, 65)

- Kada Allah i Poslanik njegov nešto odrede, onda ni


vjernik ni vjernica nemaju pravo da po svom
nahođenju postupe. A ko Allaha i Njegova
Poslanika ne posluša, taj je sigurno skrenuo s
pravog puta.
(El-Ahzab, 36)

2
Tako je govorio MUHAMMED Resulullah
Citirani ajeti jasno i nedvosmisleno kazuju da je svaki postelju liježemo; kako da zikir činimo; jesmo li dužni
musliman dužan, uz pokornost Allahu, džellešanuhu, obilaziti rodbinu, bolesne; kako da se ponašamo u nevolji u
pokoravati se i Njegovom poslaniku Muhammedu, iskušenju; kako da se pripremamo za smrt i mnoga druga
alejhisselam. Nepotrebne su i suvišne rasprave o tome da li pitanja na koja nailazimo u životu. Da nije hadisa, kako
je potrebno osim Kur'ana, glavnog izvora islama, bismo sve ovo znali?
istraživati, iščitavati, u životu primjenjivati i hadis, praksu,
postupak i riječ Allahova Poslanika. Jasna je i Ko, onda, može i smije reći da mu hadis nije potreban?
nedvosmislena riječ Uzvišenog: »Kada Allah i Poslanik Gradacija vjerskih izvora je jasna. Vjerovjesnik je testirao
Njegov nešto odrede, onda ni vjernik ni vjernica nemaju Muaza ibn Džebela pred njegov polazak u Jemen:
pravo da po svome nahođenju postupe. A ko Allaha i
Njegova Poslanika ne posluša, taj je sigurno skrenuo s - Kako ćeš postupiti ako se pred tobom pojavi problem?
pravog puta«. (El-Ahzab, 36) - Postupiću po Allahovoj Knjizi.
- A ako njegovo rješenje ne nađeš u Allahovoj Knjizi? -
Šta je Allah, džellešanuhu, u Svojoj Knjizi vjernicima upita Vjerovjesnik.
odredio jasno je, a šta nam je Poslanik preporučio to treba - Postupiću po sunnetu Allahova Poslanika - odgovori
da dokučimo iz njegovih riječi, njegovih hadisa, koji su Muaz.
pohranjeni u brojnim hadiskim zbirkama. Čovjek nema - A ako njegovo rješenje ne nađeš ni u sunnetu Allahova
pravo da kaže: »Dosta mi je Kur'an, držaču se samo onoga Poslanika, ni u Allahovoj Knjizi, kako ćeš onda postupiti? -
što tamo piše, to je glavni izvor islama i drugi mi nisu ni upita Vjerovjesnik.
potrebni...« Da nije ispravno tako postupiti govore citirani - Riješiću ga po svome nahođenju - odgovori Muaz, a
ajeti i sljedeći hadis: Poslanik ga potapša po grudima i reče:
- Hvala Allahu koji je Poslaniku podario njegova izaslanika
»Bojati se onom čovjeku koji, kada mu se saopšti nešto od – ono s čime je zadovoljan Njegov Poslanik. (Ebu Davud)
onoga što sam ja naredio ili zabranio, nasloni se na svoj
naslonjač i kaže: 'Među nama i vama je Allahova Knjiga pa Govoriti da je hadis bio svrsishodan samo u vrijeme
što u njoj nađemo od dozvoljenih stvari mi ih smatramo Muhammeda, alejhisselam, i njegove misije, da je bio
dozvoljenim, a što u njoj nađemo od zabranjenih stvari mi namijenjen samo njegovim ashabima i da u aktuelnim
ih smatramo zabranjenim'. Znajte da sve ono što vam vremenima nije savremen, životan posve je neozbiljno i
Allahov Poslanik zabrani isto je kao da vam je i Allah opasno.
zabranio«. (Ebu Davud, Ibn Madže, Bejheki) Ili: »Neka se
ne desi nikome od vas da, naslonivši se na svoj naslonjač, u Kada bi Allahov Poslanik svojim ashabima nešto naredio ili
trenutku kada do njega dopre nešto od onoga što sam ja zabranio, oni nisu postavljali pitanje da li ta odredba ili
naredio ili zabranio, kaže: 'Ma ne znam, mi ćemo slijediti zabrana ima podlogu u Kur'anu. Znali su da časni Poslanik
isključivo ono što je u Allahovoj Knjizi'«. (Šafi, »Er- ne govori proizvoljno i da sve što kaže, u stvarima vjere,
Risale«) predstavlja plod Objave. Upoređivanje hadisa s Kur'anom
nije zabranjeno. Naprotiv. Muhammed (a. s.) kaže: »Poslije
Kur'an i Sunnet (Hadis) jesu dva nerazdvojna izvora islama. mene vi ćete se sigurno međusobno razilaziti, pa što god
Nijekanjem jednoga niječe se i drugi. I, prema jednodušnoj vam dođe od mene, to podvrgnite Allahovoj Knjizi i što
ocjeni islamskih učenjaka, to je nevjerstvo, stranputica i bude u skladu s njom, to je moje, a što ne bude, to nije od
otpadništvo od islama. Resulullah kaže: »Ja sam vam kao mene«. Samo, da bismo hadis mogli podvrći Allahovoj
vaš roditelj, poučavam vas i upućujem«. (Ahmed, Nesai) Ili: Knjizi, moramo tu Knjigu poznavati. Moramo znati sve
»Poslan sam sa sveobuhvatnim i jezgrovitim govorom«. ajete koji o nekoj oblasti govore, naših i mensuh ajete,
(Buhari, Muslim, Nesai) Kur'an i Sunnet se ne daju povode objave pojedinih ajeta i tome slično. O tome
razdvojiti. Kur'an jeste jezgrovita Allahova poruka čovjeku, moramo uvažavati mišljenja neospornih autoriteta,
ali je hadis najbolji, najautoritativniji komentar Kur'ana. Da mufessira, muhaddisa, islamskih pravnika.
nije hadisa, kako bismo znali na koji način da klanjamo,
koliko rekata, u koje vrijeme. Kur'anom je naređen namaz, Kako su se prema hadisu odnosili velikani islamske misli
ali ga je Poslanik objasnio, pokazao. Da nije hadisa na šta pokazaće nam nekoliko sljedećih primjera: Ahmed ibn
bi hadž ličio? Svako bi ga obavljao na svoj način, pa bi u Hanbel kaže: »Ne veži se za mene, ni za Malika, ni Šafiju,
danima hadža nastao opšti haos. Zahvaljujući podsticaju uzmi odakle i mi uzimamo«. Ebu Hanife je naglašavao:
Allahova vahja Poslanik je rekao 'Uzmite od mene propise »Kada dođe koji hadis od Allahova Poslanika ja sam za
hadža'; i muslimani su tako postupili. Allah je naredio post, njega i glavom i očima«.
a Poslanik objasnio. Da nije Poslanikovih riječi, kako
bismo znali šta, na primjer, kvari post, kada počinje Imam Šafi izjavljuje: »Kada izreknem jedno rješenje, a
ramazan, šta je sa ostalim postovima. Kur'an traži čistoću, pojavi se o tome jedan hadis Allahova Poslanika, koji
ali kakvu, šta ona podrazumijeva - sve je to objasnio drukčije tretira stvar, sa mojim mišljenjem omlatite o zid«.
Poslanik. Sujuti upozorava: »Znajte, Allah vam se smilovao, ko
zaniječe postojanje hadisa Allahova Poslanika, bilo onoga
Muhammed, alejhi-s-selam nam je objasnio kako da živimo koji je izrekao ili onoga koji je praktikovao, sa poznatim
časno i jednostavno, kako da se odnosimo prema uslovima u hadiskoj nauci, to je dokaz da je taj nevjernik«.
Stvoritelju, kako da Mu budemo zahvalni i pokorni; kako Da se ponovo sjetimo riječi uvaženog Šafije koji razbija
da uredimo odnose sa drugim ljudima; kako da se svaku iluziju o tome treba li nam hadis ili ne: »Ako vidite
ponašamo u braku, u porodici, u društvu sa prijateljima, a da ne prihvatim Resulullahov hadis koji mi je prenesen,
kako sa dušmanima; kako da se odijevamo, hranimo, kako i znajte da sam poludio!« Evo sad riječi jednog savremenog
šta da govorimo; kako da se veselimo, šalimo; kako da u učenjaka, Sejjida Huseina Nasra:
3
Tako je govorio MUHAMMED Resulullah
»Nema nikakve dvojbe daje Poslanik islama, kao Ashab Usame ibn Šerik priča: »Jednom prilikom došao sam
utemeljitelj i glasnik Allahove Objave čovječanstvu, par kod Allahova Poslanika a on je bio sa ashabima koji ga
excellence interpretator Njegove Knjige i da su njegov tako pomno slušaju kao da su im ptice na glavi...« (Ahmed,
hadis i sunnet poslije Kur'ana, najvažniji izvor islamskog Tirmizi) Irbad ibn Sarije prenosi: »Držao nam je
življenja«. Muhammed, alejhisselam, govor pa smo svi plakali, a srca
su nam igrala u njedrima« (Tirmizi).
Ahmed ibn Hanbel je pitao Ebu Abdullaha, muhaddisa, o
hadisima koji govore o Allahovim svojstvima kao što je: Ebu Seid el-Hudri prenosi: »Jednog dana, dok je Allahov
»Allah Slavljeni i Uzvišeni silazi na ovosvjetsko nebo«. Poslanik sa nama klanjao, skinuo je svoje mestve i stavio ih
Rekao je Ebu Abdullah: »Vjerujemo u to, tvrdimo da je to na svoju lijevu stranu. Ashabi su, vidjevši to od njega, isto
istina, a ne pitamo kako to biva i kakvo ima značenje taj učinili. Pošto su završili namaz, Muhammed, alejhisselam,
hadis. Mi ne odbacujemo ništa od tih riječi, a znamo da je ih upita:
istina sve što je rekao Poslanik, Allah ga blagoslovio i - Zbog čega ste to uradili?
spasio, ako su prenosioci predaje od Poslanika A oni mu odgovoriše:
vjerodostojni«. - Vidjeli smo tebe da to činiš, pa smo i mi učinili.

Zašto sve ovo iznosimo? Pa, stoga što se i kod nas, u Tada ih on upozna da mu je Džibril saopštio da su njegove
posljednje vrijeme, javljaju jalove i nepotrebne diskusije o mestve nečiste, te da ih je zbog toga skinuo«. (Kadi Ijad u
tome da li nam je i kako potreban hadis, kako ga vrednovati djelu »Eš-Šifa'a«).
i uklopiti u savremeni život.
Abdullah ibn Omer prenosi: »Allahov Poslanik je jednog
Ti se, dragi čitaoče, nemoj opterećivati nepotrebnim dana skinuo zlatni prsten sa svoje ruke i rekao: 'Ja ga više
raspravama. Dužan si prihvatiti svaku riječ od Poslanika nikada neću staviti na svoju ruku'. Ashabi su, vidjevši to od
koja do tebe dopre. Na to te upozoravaju sljedeće njegove Allahova Poslanika, isto postupili i pri tome ga nisu upitali
riječi: »Do koga dopre neki moj hadis pa posumnja u njega, za uzrok«. (Buhari)
taj sumnja u Allaha, Njegova Poslanika i onog koji je taj
hadis prenio«. (Taberani) Kada je Poslanik obavijestio ashabe o silasku sure »En-
Nur«: »Neka spuste ogrtače niz strane svojih tijela)...«,
Ima, danas, još jedna pojava koja, u najmanju ruku, odmah su ashabi požurili kućama da obavijeste svoje žene
zabrinjava. Mnogi se hadisi olahko proglašavaju slabim, stoje objavljeno od Allaha, učeći im ajete kako su čuli od
manjkavim, apokrifnim. Danas je to postalo jako Resulullaha. Sve žene su bile u svojim kućama, a domaćin
»savremeno«. Ne može se na osnovu samo jednog je učio suru od početka. Majke, supruge, kćerke, sestre,
muhaddisa, pa ma kakav autoritet on bio, neki hadis mimo su slušale kazivanje i poruku Allahovu. Sve su bile
proglasiti lažnim, slabim, nepouzdanim. Ti, dragi čitaoče, spremne da, bez pogovora, primjene propis o odijevanju pa
postupi po riječima Allahova Poslanika: »Ko na mene slaže su se latile svojih ogrtača i s njima se ogrnute. Zadovoljne
neka pripremi sebi boravište u Džehennemu. Do koga su bile, iman je ušao u njihova srca i svaki propis je bio
dopre od mene hadis, pa ga odbaci, neka pripremi sebi praktično primjenjen. Stale su u redove zajedno sa ženama
mjesto u Džehennemu. Do koga dopre moj hadis pa ga Allahova Poslaniku. (Ebu Davud)
odbaci ja ću mu biti tužitelj na Sudnjem danu. Zato, ako do
vas dopre moj hadis koji vam je nepoznat (koji vam je Enes ibn Malik prenosi: »Dok sam kružio s čašom vina od
neshvatljiv), ne odbacujte ga, nego recite: 'Allah najbolje Ebu Telhe, Ebu Abide ibn Džerraha, Ebu Dedžana, Muaza
zna!« (Taberani) ibn Džebela i Suhejla ibn Bejda, nazdravljajući im, a skoro
su bili pijani, čuli smo nekog da doziva: 'Čujte, stigla je
U drugom hadisu stoji »Obradovao je Allah, džellešanuhu, zabrana alkohola...!' Niko od nas nije napustio sijelo, niti
svakoga koje čuo od nas neki hadis pa gaje čuvao dok ga nam je ko pristupio u tom trenutku kad smo svoje krčage
nije prenio drugome«. (Ebu Davud) Ili: »Allah osvjetljava poizvrtali, a potom porazbijali. A zatim je neko od nas
lice onog ko čuje moj govor, a potom ga prenese onako pristupio vodi i uzeo abdest, a drugi su se okupali. Pošto je
kako gaje čuo« (Tirmizi). Ili: »Nagradio Allah čovjeka koji Ummi Selim bila očevidac događaja, uzela je miris i
prenese ono što je čuo od mene, onako kako ga je čuo, jer poprskala nas njime. Na kraju smo se, zajednički, uputili u
moguće je da slušalac bolje shvati od onoga koji prenosi« džamiju. (Ibn Džerir, Ibn Kesir)
(Muslim, Ahmed).
Prenosi se od Ebu Sufjana ibn Ebul-Hajra da je
Navešću sada, dragi čitaoče, desetak primjera iz života prisustvovao predavanju Zahira ibn Ahmeda i da je prvo
Poslanika i njegovih ashaba, kako bi i ti postupio na sličan što im je kazao bio hadis Resulullaha: »Od lijepog islama
način, bez puno skanjivanja, postupio po riječima svoga jednog čovjeka je i to da ostavi ono što ga se ne tiče«. Ebu
Pejgambera. I ja, i ti. I moja i tvoja porodica, prijatelji, Sufjan ustade i reče: 'Meni je za sada ovo dovoljno. Tek
poznanici. I svi oni koji sebi žele dobro i ovog i budućeg kada ga primijenim u praksi doći ću da čujem drugi hadis!«
svijeta. Možda te Allah, džellešanuhu, neće pitati za ono što (Gazali, »El'Kešf...«)
ne saznaš. Možda te Poslanikove riječi ne obavezuju ako do
njih ne dođeš. Ali, kad njegove riječi do tebe dopru dužan si Kada je Ebu Bekr opremio vojsku da pode u odbranu
ih, ukoliko za sebe kažeš da si musliman, tog trenutka sjevernih granica od Bizanta, neki su mu prigovarali i tražili
usvojiti i po njima dalje postupati. Hadis za tebe postaje da se od toga odustane, tom prilikom on je rekao: »Tako mi
obaveza onog trenutka kad za njega saznaš. Pogledaj kako Allaha, neću mijenjati odluku Resullaha pa makar nas ptice
su ashabi postupali kad ih je Poslanik savjetovao. pobile. Ta Resulullahova odluka neće biti promijenjena ni
onda kad bi nas pustinjske zvijeri napale ili se psi zaplitali
4
Tako je govorio MUHAMMED Resulullah
o noge majki pravovjernih. Jedino kada bi vi svi pomrli i ja Knjiga nije, dakle, namijenjena hadiskim stručnjacima
sam ostao u Medini, onda bi taj vaš prijedlog usvojio i (njima su dostupna izvorna djela), ona je, podvlačimo,
sproveo!« namijenjena običnom čovjeku koji svoj život želi uskladiti
sa Kur'anom i Hadisom. Jer, nenadoknadiva je šteta da
Eto tako je živjela najbolja od svih generacija muslimana. jedan musliman proživi čitav život a da nije upoznao makar
Mi nismo imali priliku slušati Poslanika a.s. ali zato imamo nama dostupne riječi posljednjeg Allahovog Poslanika.
zabilježene njegove riječi. One nas obavezuju onog Ibnul-Kajjim el-Dževzi kaže: »Uistinu je ružno vidjeti
trenutka kada za njih saznamo. Ova knjiga je i nastala radi čovjeka kojemu je poklonjena svjetiljka, da mu svijetli, kako
toga. tu svjetiljku trne, nastavljajući da luta po mraku«. Ibn
Uz drage riječi našeg Resulullaha život će nam biti ljepši, Hazm savjetuje: »Ko želi dobro onog i mudrost ovog
sadržajniji. Ne zaboravimo: »Vjerovjesnik treba da bude svijeta, ispravno ponašanje, pravu moralnost i sve vrline
preči vjernicima nego oni sami sebi...« (El-Ahzab, 6) neka se ugleda na Allahova Poslanika Muhammeda,
sallallahu alejhi ve selleme, neka uzme sebi za uzor njegov
Ulema se slaže da Resulullah u prvo vrijeme, u vrijeme moral i ponašanje i njegov životni put koliko god može više.
Objave Kur'ana, nije dopuštao zapisivanje hadisa nego Neka i nama pomogne Allah, džellešanuhu, da se povedemo
samo pamćenje i usmeno prenošenje, da ne bi došlo do za njim i njegovim dobrom!«
miješanja kur'anskog teksta i hadisa. Kasnije je, kada je
došlo pogodno vrijeme, to ne samo dozvolio nego i Hazreti Alija svjedoči: »Muhammed, alejhisselam, je bio
preporučio. Evo dva hadisa koji ovo potvrđuju: »Ne najdarežljiviji, najsrdačniji, najiskreniji, najpouzdaniji,
zapisujte od mene, a ko je zapisao što osim Kur'ana neka to najdobrodušniji i najplemenitiji«. Pa zar da i mi ne krenemo
izbriše. Usmeno prenositi nema grijeha, a ko namjerno na putem plemenitog Poslanika?
mene slaže neka sebi pripremi mjesto u Džehennemu«. Neka Uzvišeni blagoslovi ovaj kitab i ovaj trud i neka je
(Muslim) Abdulah ibn Amr ibn As prenosi: »Pisao sam sve salavat i selam na Muhammeda, alejhisselam.
što sam čuo od Poslanika, želeći da to sačuvam i zapamtim,
ali su me neke Kurejšije spriječile, govoreći: 'Ti pišeš sve Knjiga nema ambiciju antologije. Ona je tek pregled
što Poslanik govori, a on je čovjek, govori i u srdžbi i kad je Poslanikovih hadisa, po vlastitom izboru, kojih ima oko
raspoložen.' Obavijestio sam Poslanika o tome, a on mi je dvije i po hiljade razvrstanih u 96 poglavlja. Ispred
rekao: 'Piši! Tako mi Onoga u čijoj je ruci moj život iz poglavlja su navedena i po dva-tri ajeta o istoj temi, kako bi
mojih usta izlazi samo istina'. (Ashabu Sunen) knjiga bila korisnija za imame (hatibe), a i za svakog
čitaoca. Postojeće zbirke hadisa na našem jeziku,
Tako je pisanje hadisa počelo još u Poslanikovo doba. Još Buharijinu, Rijadus-salihin, Memićevu, Zaganjorijevu
su nastale prve hadiske zbirke, dosta skromne, ali vrlo nisam izravno koristio, da mi se ne prigovori prepisivanje,
važne za buduće istraživače. Prema najnovijim saznanjima što ne znači da ih neću koristiti (kao i one koje se, u
najmanje pedeset ashaba ostavilo je iza sebe pisana djela, međuvremenu, pojave) za naredna izdanja, radi
bilo da su ih sami pisali ili diktirali. Među njima je bilo i dopunjavanja određenih poglavlja.
hadiskih zbirki. Neke je čak i sam Muhammed, Na knjizi sam radio pune tri godine i pregledao sam
alejhisselam, odobrio kao što je slučaj sa Enesovom nekoliko desetina hiljada stranica, prvenstveno naše
zbirkom. I, kako je vrijeme odmicalo hadiska nauka je periodike, a i meni dostupnih ćitaba.
postajala sve bogatijom. Nastajale su čuvene hadiske Hadisi su donijeti u prevodu iz jednostavnog razloga što
zbirke: Buharijina, Muslimova i druge. Poznate su mnoge prosječan čitalac ove knjige ne zna arapski jezik. Drugi
anegdote o muhaddisima i njihovom sakupljanju hadisa, o razlog je materijalne prirode, sa uporednim arapskim
putovanju preko bijela svijeta, katkada radi samo jednog tekstom knjiga bi bila dvaput deblja i dvaput skuplja. A,
hadisa, o »vaganju« svakog hadisa, klanjanju istihare i skupa knjiga ne bi bila dostupna siromašnijem čitaocu a,
dugotrajnim dovama da sve bude kako treba. Nije sporna priznaćete, i on ima pravo na Poslanikove riječi.
činjenica da u većini hadiskih zbirki postoje i slabi, Svega stotinjak hadisa se ponavlja u različitim poglavljima
nepouzdani pa i apokrifni hadisi, ali je, danas, dobro poznat jer bi, bez toga, neka poglavlja bila siromašnija. Uostalom,
mehanizam za njihovo prepoznavanje. to je praksa i u mojih slavnih prethodnika.
Naslov knjige me je obavezao da ovdje uvrstim samo one
Mi se iskreno nadamo da u ovoj našoj zbirci barem hadise u kojima mora biti makar jedna Poslanikova živa
apokrifnih hadisa neće biti. A ako ih i bude, uvjereni smo riječ, dakle upravni govor, mada se hadisima smatraju i
da će dobronamjerni i čestiti ukazati na njih, kako bismo ih, riječi ashaba koje govore o Poslanikovoj ličnosti, njegovim
u narednim izdanjima, izostavili. Zar da sumnjamo u postupcima, njegovim prešutnim slaganjem sa nekim činom
stručnost i dobronamjernost naših poznatih alima koji su, u i slično. Da sam i ove hadise uvrstio u zbirku ona bi bila
nama dostupnim kitabima i našoj periodici, donosili ovdje znatno obimnija.
uvrštene hadise? To su vrsni poznavaoci arapskog jezika i Prilikom rada na ovoj knjizi osjećao sam ushićenje i radost
hadiske literature. Neka Allah nagradi: Fejića, Handžića, što ću tebi, čestiti čitaoče, ponuditi neprocjenjivo blago
Đozu, Hadžibajrića, Trebinjca, Ramića, Karalića, M. (jedino se tako može kazati) koje je do sada bilo razasuto i,
Hadžića, A. Silajdžića, M. Hafizovića, bračni par za tebe, gotovo neupotrebljivo. A ni slutiti ne možeš, dragi
Skenderović, Mahmutovića i sve ostale čije smo prevode čitaoče, kolika je moja radost sada, na kraju ovog hairli
hadisa uvrstili u našu zbirku. Da nije bilo njihovih stručnih posla, u Sarajevu, u petak 26. oktobra 1990. godine.
radova, njihovih prijevoda hadisa, ne bi bilo ni ove
praktične zbirke koja je, prvenstveno, namijenjena našem Ahmed Mehmedović
prosječnom džematliji, a onda i imamima i svima onima
koji žele, vrlo brzo, na jednome mjestu, pronaći željeni
hadis.
5
Tako je govorio MUHAMMED Resulullah

Allah Allahu nije ništa draže od zahvale. Zato On veliča Sebe i


slavi Sebe, govoreći: »Hvala Allahu, Gospodaru
Reci: »On je Allah - Jedan! Allah je utočište svakom! Nije svjetova...«
rodio i rođen nije, i niko Mu ravan nije!« (Taberi)
(El-Ihlas, 1-4)
Allah ima devedeset i devet lijepih imena ko ih postigne ući
Allah je - nema boga osim Njega. Živi i vječni! će u Džennet!
(Ali 'Imran, 1) (Buhari)

A vaš Bog - Jedan je Bog! nema boga osim njega, Kada Mi se rob prikuči za jedan pedalj, Ja se njemu
Milostivog, Samilosnog! prikučim za lakat, a kada se on Meni prikuči za lakat, ja se
(El-Bekare, 163) njemu prikučim za hvat (dužinu raširenih obiju ruku). Kad
Mi dođe pješice, Ja njemu dođem žureći.
Allah je lijep i voli ljepotu. (Buhari)
(Muslim, Tirmizi)
Ebu Rezin priča daje rekao Poslaniku:
Allah je original, a čovjek je Njegov odraz. - Božiji Poslanice, da li ćemo mi svi vidjeti Allaha
(Buhari, Muslim) bez zapreke?
Odgovorio je:
Allah je rekao: »Ugoni Me u laž čovjek, a nema pravo i - Da!
napada Me, a nema pravo. Kaže, da ga neću povratiti kako - Ima li dokaz za to u onome što je Bog stvorio!
je postao prvi put, a nije prvo stvaranje za Mene teže od Rekao je:
njegova vraćanja (ponovnog proživljenja). I kaže rob: - Zar vi svi ne gledate Mjesec o uštapu koji je jedno
'Allah ima dijete', a Ja sam jedan kome se svak obraća, od Božijih stvorenja, a Allah je uzvišeniji i veličanstveniji.
nisam rođen i neću roditi, i nema Meni niko ravan« (Ebu Davud)
(Buhari)
Sigurno ćete vidjeti vašeg Gospodara kao što gledate
Čuvaj Allaha, sačuvaće te! Čuvaj Allaha, naći ćeš Ga pred mjesec u noći uštapa.
sobom. (Maturidi)
(Ibnu-l-Kajjim El-Dževzi)
Razmišljajte o onome što je Allah stvorio, a ne o Njegovom
Ko osvane, a briga mu bude nešto što je mimo Allaha, taj i biću.
nije Allahov. A onaj ko osvane, a ne tiče ga se stvar (Maturidi)
muslimana, ne pripada njima.
(Hakim) Niko nije strpljiviji od Allaha na uvrede koje mu se nanose.
Pridružuju Mu druga božanstva, pridaju Mu dijete, a On ih i
Muhammed (a.s.) kaže da je Uzvišeni Allah rekao: »Ko nije pored toga podržava u zdravlju i zbrinjava ih životnim
zadovoljan Mojim odredbama i nije strpljiv na udarcima, potrebama.
neka traži sebi drugog gospodara osim Mene«. (Buhari, Muslim)
(Bejheki)
Ljudi će se baviti raznim pitanjima dok ne dođu do pitanja:
Muhammed (a.s.) kaže da je Uzvišeni Allah rekao: »Ako Allah je stvorio stvorenja, a ko je stvorio Allaha? Ko naiđe
moj rob zaželi susret sa Mnom i ja zaželim susret s njim, na tako nešto, neka kaže: »Ja vjerujem u Allaha!«
ako prezire susret sa Mnom i Ja prezirem susret s njim«. (Muslim)
(Buhari. Nesai)
Allah je Tvorac svakog tvorca. Njegovo stvaranje drukčije
Allahov Poslanik kaže da je Uzvišeni Allah rekao: »Ja sam je od stvaranja drugih bića.
kod pomisli Moga roba o Meni. Ja sam s njim kad Me (Hakim, Sujuti)
spomene. Ako Me se sjeti u sebi i Ja se njega sjetim u Sebi,
a ako Me spomene pred skupom i Ja ću njega spomenuti
pred boljim skupom«.
(Buhari. Muslim)

Muhammed (a.s.) kaže da je Uzvišeni Allah rekao:


»Veličina je Moj gornji ogrtač, a visost je Moj donji ogrtač,
pa ko se bude prepirao sa Mnom u ovome bacit ću ga u
vatru,«
(Ahmed Ebu Davud. Ibni Madže)

Muhammed (a.s.) kaže da je Uzvišeni Allah rekao: »Ja sam


uz misao robovu o Meni, pa neka Me zamišlja i predstavlja
kako hoće.«
(Taberani. Hakim)

6
Tako je govorio MUHAMMED Resulullah
imade toliko sljedbenika koji će biti najmnogobrojniji na
Objava Sudnjem danu.
(Buhari. Muslim)
Svi ljudi su sačinjavali jednu zajednicu, i Allah je slao
vjerovjesnike da donose radosne vijesti i opomene, i po Poslanik je u nekim prilikama tražio mišljenje Ebu Bekra i
njima je slao Knjigu, samu istinu, da se po njoj sudi Omera govoreći:
ljudima o onome u čemu se oni ne bi slagali. – Savjetujte, jer u odsutnosti Objave ja sam kao i vi.
(El-Bekare, 213) (Buhari)

Istina od Gospodara tvoga dolazi, zato nikako ne budi od Kur'an je odvojen od duhovnog i smješten u časnu kuću
onih koji sumnjaju! ovosvjetskog neba odakle ga je Džebrail dostavljao
(El-Bekare, 147) Poslaniku.
(Hakim)
Kada bi Allah govorio Vahjom, stanovnici nebesa bi čuli
zveckanje koje bi ličilo zveckanju lanca po hridini i
stijenju. Prestrašili bi se i mislili bi da je nastupio Sudnji
dan.
(Ibn Merdevejh)

Aiša (r.a.) priča:


Prvo sa čim je počela Objava Allahovu Poslaniku (a.s.) bilo
je u vidu istinitog sna. Sve što bi vidio u tom snu dolazilo bi
poput svijetla dana. Kasnije je zavolio samoću. Osamljivao
bi se u pećini Hira. Tu je boravio u pobožnosti i provodio
mnoge noći u molitvi ne silazeći svojima. Za to bi se,
prethodno, snabdio hranom. Kasnije bi se povratio Hatidži,
opet se snabdio kao i ranije, dok mu ne stigne Istina u
pećini Hira.
Melek (Džibril) mu je došao i rekao: »Čitaj«.
- Ne znam čitati - odgovorio je Muhammed (a.s.)
Zatim me je uzeo k sebi - i stisnuo toliko da me je
muka spopala, a potom pustio i rekao: »Čitaj«.
- Ne znam čitati - rekao sam - a on me uze i po drugi put
stisnu k sebi da me je muka spopala, a potom
pusti i reče: »Čitaj«.
- Ne znam čitati - rekao sam - a on me opet uze i
po treći put stisnu, a potom pusti i reče:
»Čitaj u ime Gospodara tvoga koji stvara, stvara čovjeka od
ugruška!
Čitaj, plemenit je Gospodar tvoj, koji poučava peru, koji
čovjeka poučava onome što ne zna.
(Buhari)

Kada je Allah slao Objavu, nebesa su se od straha prema


Njemu žestoko tresla. Kada bi to čuli nebeski stanovnici,
onesvijestili bi se i zajednički pali Allahu na sedždu. Prvi bi
podigao glavu melek Džibril, pa bi mu se Allah obratio
vahjom i kazivao mu ono što želi. Allahove riječi dopirale
bi do ostalih meleka koji bi svaki put, kad bi se nebesa
zatresla, pitali Džibrila: »Šta kaže naš Gospodar?«
Odgovorio bi Džibril: »Rekao je istinu«. Allah bi završavao
i prekidao sa govorom kad bi On htio.
(Et-Taberani. Sujuti)

Ponekad mi dolazi Objava poput zvonjenja zvona. To mi je


najteži način Objave, i kada se prekine zvonjenje, ja bih
potpuno upamtio ono što mi je Džibril kazao. Ponekad mi
se opet melek ukaže u vidu čovjeka. On bi mi govorio, a ja
pamtio šta mi kaže.
(Buhari)

Nema vjerovjesnika, a da mu je dato slično što je meni


dato, u što će vjerovati čovječanstvo, a to je Objava koja mi
je slana i Knjiga Kur'an. I, ja molim Allaha da ova Knjiga

7
Tako je govorio MUHAMMED Resulullah

Kur'an Muhammed (a.s.) je, prema Ibni Mes'udu, rekao: »Ti živiš u
vremenu u kojem ima mnogo ljudi, koji razumiju propise
A zašto oni ne razmisle o Kur'anu? Da je on od nekog Kur'ana, a malo ih je koji ga čitaju. Mnogo ljudi živi po
drugog, a ne od Allaha, sigurno bi u njemu našli mnoge Kur'anu i čuvaju njegove propise, a malo ih je koji vode
protivrječnosti. računa o njegovim slovima. Ima malo prosjaka, a mnogo
(En-Nisa', 82) onih koji dijele. Ljudi mnogo ostaju u namazu, a vrlo malo
razgovaraju. Rade više nego govore. A doći će vrijeme,
Ova Knjiga u koju nema nikakve sumnje, uputstvo je kada će biti malo onih koji razumiju Kur'an, a mnogo onih
svima onima koji se budu Allaha bojali. koji ga čitaju. Tada će se gaziti propisi Kur'ana, a vodiće se
(El-Bekare, 2) računa o njegovim slovima. Biće mnogo prosjaka, a malo
onih koji dijele. Trošiće se mnogo vremena u razgovoru, a
Kur'an je doista govor koji rastavlja istinu od neistine, malo u molitvi. Malo će se raditi, a mnogo udovoljavati
lakrdija nikakva on nije! svojim strastima«.
(Et- Tariq, 13-14) (Imam Malik «Muvetta»)

Allah (dž.š.) je učio suru Taha i Ja-sin na hiljadu godina


Ostavljam vam dvije stvari kojih ako se budete držali prije nego li je stvorio stvorenje. Kada su meleki čuli
nećete zalutati, Allahovu Knjigu i moj sunnet. Kur'an, rekli su: »Blago li zajednici (Ummetu) kojoj će se
(Tirmizi, Hakim. Malik) ovo objaviti, blago li njedrima koja će Kur'an nositi, blago
li jezicima koji će ga izgovarati.
Ostavljam vam nešto, čega ako se budete pridržavali, (Gazali)
nećete nikad zalutati - to je Kur'an, knjiga Allahova.
(Muslim) Kur'an je Allahova gozba, pa Njegovoj gozbi prisustvujte
što je moguće više. Kur'an je Allahova uputa, jasno svjetlo,
Hazreti Alija prenosi: »Čuo sam kad je Allahov Poslanik valjani iscjelitelj, čuvar od grijeha onog ko ga se pridržava,
rekao: spas ko ga slijedi. Učite ga jer će vas za to Allah nagraditi,
- Pripazite se, dopašćete smutnje! - Rekoh: za svako slovo deset sevaba. Ne kažem da je »Elif lam
- A, šta je izlaz iz nje, Allahov Poslaniče? - On od mim« jedan harf, već »elif« jedan, »lam« drugi, »mim«
govori : treći harf.
- Allahovi propisi, Kur'an. U njemu su vijesti o ono (Hakim)
me što je bilo prije vas, o onome što će doći poslije vas i
zakon za vas. Kur'an, to je odlučna riječ, rastavljač istine od - Postojeće smutnje (fiten)!
laži, a nije lakrdija. Ko ga, iz oholosti i uobraženosti, ostavi, Potom smo ga mi zapitali:
Allah će ga takvog upropastiti, a ko traži - Koji put će voditi iz njih? - Poslanik je odgovorio:
uputu izvan Kur'ana, Allah će takvog u zabludi ostaviti. - Božija Knjiga. Ona sadrži vijesti o onome što je bilo u
Kur'an je čvrsto Allahovo uže. On je opomena mudra. prošlosti. Ona najavljuje ono što će biti u budućnosti.
On je ispravni put. Ne navodi na strasti. A jezici ga ne (Zehebi, Sujuti)
mogu ispreturati, niti ima kraja čudima njegovim. Ko
govori Kur'anom, istinu govori. Ko po njemu radi, biće Kur'an je objavljen kroz pet formi: halal, haram, muhkem,
nagrađen. Ko po njemu sudi, pravedno sudi. Ko njemu mutešabih i emsal, stoga se držite halala, a klonite se
poziva, taj je upućen na pravi put. harama, slijedite muhkem, a vjerujte u mutešabih, a iz
(Tirmizi) emsala crpite pouku.
(Es-Sujuti)
Prenesite od mene makar jedan ajet.
(Buhari) Ko tumači Kur'an po svome nahođenju, bez ikakvog
znanja, neka pripremi sebi mjesto u Džehennemu.
Ostavljam vam dvije teške stvari: prva je Allahova knjiga u (Tirmizi, Ebu Davud, Taberi)
kojoj je uputa i svjetlo, pa uzmite je i čvrsto se za nju držite
i, ostavljam vam svoju porodicu. Radi Allaha se prisjetite Ko o Kur'anu nešto od sebe rekne pogriješio je makar i
moje porodice. pogodio!
(Muslim) (Taberi)

Pređ polazak Muaza ibn Džebela u Jemen, u svojstvu Ako zapadnete u iskušenja, nejasna poput mračne noći,
izaslanika, Poslanik ga je pozvao sebi i upitao: obratite se Kur'anu.
- Po čemu ćeš suditi? (El-Kafi, »Ebvabu-I-Kur'an«)
- Po Allahovoj Knjizi!
- A, ako tu ne nađeš? Ko je licemjeran prema Kur'anu, ne vjeruje u Allaha.
- Po sunnetu Allahova Poslanika. (Ebu Davud. Ibn Hibban)
- A, ako ni tu ne nađeš?
- Tada ću upotrijebiti svoj vlastiti idžtihad. Zaista će Allah ovom Knjigom (Kur'anom) uzdići neke
Poslanik, na kraju reče: narode, a druge njome poniziti.
- Hvala Allahu koji je Njegovu Poslaniku dao izaslanika s (Muslim)
kojim je Allahov Poslanik zadovoljan.
(Ahmed. Ebu Davud. Tirmizi. Bejheki)
8
Tako je govorio MUHAMMED Resulullah

Vjera – vjernik Ko iskreno i iz srca rekne da nema drugog boga osim


Allaha, ući će u Džennet.
Pravi vjernici su samo oni koji u Allaha i Poslanika (Buhari)
Njegova vjeruju, i poslije više ne sumnjaju, i bore se na
Allahovu putu imecima svojim i životima svojim. Oni su Ko napusti ovaj svijet, a da je sva svoja djela činio
iskreni! isključivo u ime i za ljubav jedinoga Allaha, koji nema
(El-Hudžurat, 15) druga, i koji je klanjao i zekat dijelio - napustio je ovaj
svijet s Allahovim zadovoljstvom.
Ti upravi lice svoje vjeri, kao pravi vjernik, vjeri, djelu (Ibn Madže, Hakim)
Allahovu, prema kojoj je On ljude načinio, - ne treba da
se mijenja Allahova vjera, jer to je prava vjera, ali većina Ebu Hurejre je upitao:
ljudi to ne zna. - Allahov Poslaniče, ko je najdostojniji tvoga zagovaranja
(Er-Rum, 30) na Sudnjem danu?
Na to je Muhammed (a.s.) odgovorio:
Vjerovanje (iman) jeste da vjeruješ u Allaha, Njegove - Ebu Hurejre, znao sam da me za ovaj hadis neće
meleke i Njegove kitabe, poslanike i Posljednji dan, i da prije tebe upitati niko drugi, jer sam spoznao tvoju čežnju
vjeruješ u Allahovu odredbu, bilo dobro ili zlo. za hadisom.
(Muslim) - Najdostojniji mojega šefaata na Sudnjem danu biće onaj
ko iskreno sa sveg srca kaže: »La ilahe illallah!«
Ebu Seid el-Hudri prenosi riječi Allahova Poslanika. (Buhari)
- Ko kaže: »Zadovoljan sam da mi Allah bude Gospodar,
islam bude vjera i Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, Tumačeći ajet: »Postići će što želi onaj koji se očisti, i
bude poslanik«, zaslužio je Džennet kao nagradu. spomene ime svoga Gospodara pa namaz obavi«. (El-E'la,
(Ebu Davud) 14-15), Muhammed (a.s.) je rekao:
- Ko posvjedoči da nema drugog boga osim Allaha,
Slast vjerovanja je okusio onaj koji se zadovoljio da mu ko se oslobodi svih vrsta širka i posvjedoči da sam ja
Allah bude Gospodar, vjera bude islam i Muhamed bude Allahov poslanik.
poslanik. (El Bezzar)
(Muslim, Tirmizi)
Ebu Hurejre prenosi da je neko upitao Allahova Poslanika,
Najbolje što sam izrekao ja i vjerovjesnici prije mene je: sallallahu alejhi ve sellem, o tome koje je djelo najbolje, na
»Nema boga osim Allaha, On je Jedini, nema druga, Njemu šta je on odgovorio:
pripada vlast nad svim, Njemu pripada svaka hvala i On je - Vjerovanje u Allaha i Njegova Poslanika.
svemoćan!« A na pitanje šta dolazi poslije toga, on je odgovorio:
(Tirmizi) - Zatim borba na Allahovom putu, pa valjano obavljen
hadž, koji je kao takav primljen u Allaha, džellešanuhu.
Izreka »La ilahe illallah«, kod Allaha ima počast i posebno (Buhari, Muslim. Nesai)
mjesto. Tu izreku ko izgovori iskreno, sa njom će ga Allah
uvesti u Džennet, a ko je izgovori lažno, njegov imetak i Ibn Abbas, prenosi da je neko pitao Allahova Poslanika,
život će, doduše, biti zaštićen, a sutra će se susresti sa sallallahu alejhi ve sellem, o tome koja je pokornost Allahu
Allahom pa će mu On zato račun svidjeti. najdraža, pa je odgovorio:
(El-Bezzar) - Od pokornosti Allahu najmilija Mu je ona koja je
čisto pravovjerstvo i lahko sprovodiva.
Najdraža vjera Allahu je čista istinska vjera. (Ahmed. Buhari)
(Muslim)
U početku poslaničke misije Allah (dž.š.) je poslao
Ko izgovori »La ilahe illallah«, koristiće mu jednog dana. Muhammedu (a.s.) meleka brda i poručio mu da, ako želi,
Zadesiće ga što treba da ga zadesi. na stanovnike Mekke će sručiti dva mekanska brda.
(El-Bezzar, el-Taberi) Muhammed (a.s.) tom prilikom reče:
- Ne, strpiću se, ne bi li Allah dao da bude među njihovim
Sufjan ibn Abdullah kaže: »Ja sam rekao: potomcima onih koji će vjerovati jednoga Allaha, ne
- Allahov Poslanice, reci mi o islamu nešto što će mi pripisujući Mu druga.
nepotrebnim učiniti da o njemu ikog drugog osim tebe (Ibn Hišam)
pitam.
Na to mi Muhammed (a.s.) odgovori: Uistinu je ova vjera lahka, pa ko god ide protiv njene
- Reci, vjerujem u Allaha, a onda (na tome) ustraj.« prirode i pretjeruje, biće od nje nadvladan. Uzmite, dakle,
(Muslim) srednji put, nalikujte savršenstvu i budite dobre volje.
(Bunari)
U početku misije Poslanik je obilazio plemena i govorio im:
- O ljudi, recite: »Nema drugog boga osim Allaha«, Kome Allah želi dobro, uputi ga u propise vjere.
- bićete spašeni, pridobićete Arape, pokoriće vam se (Bunari, Muslim, Ahmed)
stranci, a kada umrete, bićete vladari u Džennetu.
(Ibn Hišam) Naređeno mi je da se borim sa svijetom sve dotle dok ne
posvjedoče da nema boga osim Allaha i da je Muhammed
9
Tako je govorio MUHAMMED Resulullah
Njegov Poslanik i dok ne počnu obavljati namaz i ne počnu - Zar on ne obavlja namaz? - upita Poslanik.
da daju zekat. Kad to počnu da rade, sačuvali su od mene - Da, ali se njegovo klanjanje ne prihvata - odgovori
svoje duše i imetak, osim za islamsko pravo, a račun će čovjek. Poslanik na to primijeti:
pred uzvišenim Allahom polagati. - To su ljudi čije mi je pogubljenje Allah (dž.š.) zabranio.
(Buhari, Muslim) (Ahmed u »Musnedu«)

Ova vjera je lahka i niko se s vjerom neće uhvatiti u koštac Jedan ashab priča: »Došao sam Allahovom Poslaniku i
a da ga ona neće nadvladati. rekao mu:
(Buhari) - Ti tvrdiš da si Božiji Poslanik?
- Da - reče Poslanik. Rekoh mu:
Kada je objavljen ajet: »Biće sigurni samo oni, koji - Reci mi koja su ljudska djela najdraža Allahu? -
ispravno vjeruju i koji vjerovanje svoje s mnogoboštvom On mi na to odgovori:
(bi zulmin) ne miješaju; oni su na pravom putu«, ashabi su - Vjerovati u Jednog i Jedinog Allaha. - Rekoh mu:
riječ »zulum« shvatili u značenju nasilja, pa su rekli - Još mi štogod reci - a on reče:
Poslaniku: - Upućivati ljude da čine dobra djela, a odvraćati ih
- Koji među nama, u tom slučaju, nije prema sebi od zla. - Zatim mu rekoh:
počinio neko nasilje? - Još mi štogod reci - a on reče:
Tada je Poslanik rekao: - Paziti, poštovati i pomagati rodbinu.
- Nije to tako kako ste vi shvatili. Zar niste čuli kako - Allahov Poslaniče, a sada mi reci koja su djela
iskreni vjernik govori: širk je veliko nasilje. Zulum znači najodvratnija Allahu? - On reče:
širk (mnogoboštvo). - Širk, pripisivanje Allahu druga, zatim prekid rodbinskih
(Buhari, Muslim) veza i odnosa.
(Ebu Ja'la)
Ebu Hurejre prenosi:
- Grupa drugova Allahova Poslanika (sallallahu Stradali su oni koji otežavaju vjeru, opet su stradali, i opet
alejhi ve selleme) jednom mu se potužila: su stradali.
- Ponekad nas spopadnu pomisli o kojima se ne usuđujemo (Muslim, Ahmed, Ebu Davud)
ni riječi prozboriti. Na to Allahov Poslanik priupita:
- Tako to zaista osjećate? - Kada mu to potvrdiše, Habbab ibn Erett prenosi: »Potužili smo se Allahovu
on nastavi: Poslaniku (sallallahu alejhi ve sellem) dok on jednom
- To je očit dokaz vašeg vjerovanja. ležaše u hladu Kabe s ogrtačem ispod glave, kao jastukom:
(Muslim. Buhari) - Zar nam nećeš tražiti pomoć, zar nećeš moliti Allaha
(džellešanuhu) za nas?
Alejhisselam je delegaciji iz plemena Abdul Kajs, koja je - U vremenima prije vašeg - reče on - čovjeku bi iskopali u
došla kod njega, rekao: zemlji jamu i u nju ga stavili, a onda bi donijeli
- Naređujem vam vjerovanje Allaha Jednog i Jedinog. testeru te mu raspolovili glavu, ali ga to nije moglo odvratiti
Znate li u čemu se sastoji vjerovanje u Allaha? U od vjere njegove. I češljali bi ga željeznim češljevima,
svjedočenju da nema drugog boga osim jednog Allaha, kidajući meso i nerve od kosti, ali ga to nije moglo odvratiti
u klanjanju namaza, dijeljenju zekata i da podijelite petinu od vjere. Tako mi Allaha, On će zasigurno upotpuniti ovu
od ratnog plijena. stvar (islam) tako da će konjanik moći putovati od Sane (u
(Buhari. Muslim) Jemenu) do Hadremevta ne bojeći se nikoga osim Allaha
(džellešanuhu) ili (plašeći se samo) vuka za svoje stado. Ali
Iman se sastoji od sedamdeset i nekoliko, ili šezdeset i vi u žurbi prenagljujete.
nekoliko ogranaka. Najbolji ogranak imana je svjedočenje (Buhari)
da nema boga osim Allaha, a najslabiji ogranak imana je
ukloniti smetnju s puta. A i stid je ogranak imana. Veli Temin Dari da je Allahov Poslanik rekao:
(Buhari. Muslim) - Vjera je savjetovanje. Mi mu rekosmo:
- Kome, Allahov Poslanice? - a on na to odgovori:
Najpotpunijeg je imana onaj vjernik koji ima najbolji - Allahu Uzvišenom, Njegovoj knjizi, Njegovu Poslaniku,
moral! starješinama muslimana i ostalim muslimanima.
(Ebu Davud. Ibn HiIla) (Muslim)
Kada čovjek učini prostituciju, izgubi iman, a kada se
pokaje, iman mu se opet vrati. U ime Boga vas molim, da samo Njega vjerujete i da Mu ne
(Ebu Davud. Hakem) pridodajete druga božanstva, i da mene slušate. Ja ću vam
pravi put kazati. Tražim od vas, za sebe i svoje drugove,
Jedan od ensarija je došao Allahovom Poslaniku, dok je opću sigurnost i da nas štitite kao što štitite sami sebe. Ako
ovaj bio u društvu više ljudi, tražeći odobrenje da pogubi se budete toga držali, Allah će podariti Džennet i meni i
jednog munafika. Na to je Allahov Poslanik upitao: vama.
- Zar on ne svjedoči da nema boga osim Allaha? (Ibn Ebi Šejbe: Ibn Asakir)
- Da - odgovori ensarija, ali se njegovo svjedočenje
ne uvažava. Vjernik mora dijeliti svoj život između obožavanja Allaha,
- Zar on ne svjedoči da je Muhammed Allahov Poslanik? - razmišljanja o svome djelu i svakodnevnog napora da
upitao je Poslanik. osigura svoju zemaljsku egzistenciju.
- Da, ali se njegovo svjedočenje ne uvažava - odgovori (En-Nevevi)
čovjek.
10
Tako je govorio MUHAMMED Resulullah
Musliman je onaj od čijeg jezika i ruku su mirni ostali Snažan vjernik bolji je i draži Allahu od slabog, ali u
muslimani, a vjernik je onaj od koga su sigurni ljudi da im svakom je dobro. Drži se onoga što ti koristi i traži pomoć
neće naškoditi u njihovim životima i imecima. od Allaha, a nemoj biti slab.
(Tirmizi, Nesai) (Muslim)

Pozvaće se čovjek od mog ummeta na očigled svijeta i Mu'min je onaj ko ne prelazi granice strasti svojih, koji
predočiće mu se 99 registara. Svaki registar je koliko oči stalno razmišlja, traži nauku u ime Boga (dž.š.),
mogu obuhvatiti. Zatim će mu se reći: »Niječeš li nešto od upotpunjuje svoju pamet svjetlima znanja. On lijepo govori,
ovoga?« Ili: »Je li te neko od Mojih pisara oštetio?« lijepo se ponaša i vlada, malo se smije, a češće plače. On
Odgovoriće: »Ne Gospodaru moj!« Opet će ga pitati: »Imaš čini da mu dunjalučke stvari budu podložne, a da on njima
li opravdanje?« Odgovoriće: »Ne, Gospodaru moj!« Onda ne robuje, željan je budućeg svijeta i veseli mu se, a manje
će mu se reći: »Ti imaš kod nas lijepih djela! Danas nema ga potresaju ovozemne stvari. Ne pretjeruje u jelu, češće je
ni prema kome nasilja«. Onda će mu se dati karta na kojoj zabrinut i zamišljen, junak je prema strastima svojim, a
piše: »Ešhedu en la ilahe illallah ve ešhedu enne potpuno zanemaruje one puteve koji su u službi strasti.
Muhammeden abduhu ve resuluhu«. Zatim, kazaće mu se: Suprotstavlja se šejtanu, stalno je u pokornosti Bogu (dž.š.),
»Donesi svoj teret!« Odgovoriće: »Moj Bože, šta je ova zaokupljen je svojim, a ne tuđim manama. On kada govori,
karta u odnosu na ovolike registre?« Odgovoriće mu se: govori Kur'anom, kada se druži lijepo mu je društvo, a žudi
»Nećeš biti oštećen!« Registri će se staviti na jedan, a karta da mu Bog (dž.š.) bude odgajatelj. Smiren je kada spominje
na drugi tas. Registri će se podići, a karta će prevagnuti. Boga (dž.š.) i ustrajan u izvršavanju Božijih zapovijedi, boji
(Tirmizi) se Dana sudnjeg i raduje se susretu sa svojim Gospodarom«
(»Tefdžiru tesnim fi qalbin selim«)
Vjernik će biti potpun vjernik tek onda kada bude volio i
drugom bratu ono što voli i sebi. Muhammed (a.s.) kaže da je Uzvišeni Allah rekao: »Ko
(Ebu Davud) bude neprijatelj jednom Mome robu, koga sam ja odabrao i
koji je Meni blizu, Ja ću tome čovjeku navijestiti rat. Ničim
Nije vjernik onaj koji drugoga napada i vrijeđa, proklinje, se Moj rob ne može više Meni približiti nego onim čime
nepristojno se izražava i koji je bestidan. sam ga Ja zadužio. Moj se rob Meni Postepeno približava i
(Tirmizi Hakim) vršenjem viška u ibadetu (nafila) pa ga Ja zavolim. A kad
ga Ja zavolim, njegova ljubav prema Meni preovlada, pa
Svaki od poslanika koje je Allah, džellešanuhu, poslao prije njegov sluh kojim sluša bude samo radi Mene, njegov vid
mene imao je svoje vjerne i odane pomagače i drugove koji kojim vidi bude samo radi Mene, ruka njegova kojom
su slijedili njegov pravac i u svemu se za njim povodili. prihvaća radi samo radi Mene, noga njegova kojom ide, ide
Poslije njih su došli loši potomci koji su govorili ono što samo radi Mene. Ovakav čovjek ako nešto od Mene zatraži,
nisu radili, a radili su ono što im nije bilo naređeno. Ko im Ja mu udovoljim, a ako se Meni uteče, Ja ga sklonim.«
se u tome bude suprotstavljao svojom moći, vjernik je. A (Buhari)
ko to ne mogne, pa im se suprotstavi svojim jezikom
(riječju), vjernik je. A vjernik je i onaj ko im se mogne Džabir ibn Abdullah prenosi: »Bili smo sa Poslanikom i on
suprotstaviti tako što će u srcu osuditi njihov postupak, pa nacrta jednu liniju na pijesku. Zatim nacrta dvije linije s
to učini. Ko ni ovo ne bude učinio njegov iman je manji od njene desne i lijeve strane. Stavi svoju ruku na srednju
zrna gorušice. liniju i reče:
(Muslim, Tirmizi) - Ovo je Allahov put - i prouči ovaj kur'anski ajet:
»Ovo je moj put kojim pravo idem pa se njega držite i
Čudnovato je čuvstvo vjernika! Svaka njegova stvar njemu druge puteve ne slijedite pa da vas odvoje od puta Nje-
je dobra, a to nije tako nikome osim vjerniku. Ako ga gova«. (El-en'am, 153)
zadesi radost, on Allahu zahvali i bude mu dobro. Ako ga (Ibn Madže)
zadesi šteta i tegoba, on se strpi i bude mu dobro.
(Muslim) Primjer vjernika je poput zeleniša od usjeva: njega vjetar
čas povija, čas mu štetu pričini. A primjer munafika je
Vjernik je ogledalo vjerniku! poput primjera čvrsto ukorijenjenog stabla. Ono postoji sve
(Ebu Davud) dok ga jedan udarac ne iščupa iz korijena.
(Muslim)
Najteža iskušenja su imali vjerovjesnici, a zatim njima
bliski (pobožni) ljudi. Čovjek dolazi u iskušenje prema - Ovaj svijet je tamnica za vjernika, a džennet za
jačini svoga vjerovanja, pa ako mu je vjera čvrsta iskušenje onoga koji ne vjeruje (u Allaha džellešanuhu).
je teže, a ako mu je vjera površna i iskušenje će biti u jačini (Muslim)
njegovog vjerovanja. Nevolje i iskušenja neće napustiti
čovjeka sve dok taj hoda po površini Zemlje i dok ne bude
bezgrešan.
(Tirmizi. Nesai. Ibn Madže. Ibn Hibban. Hakim)

Znanje je prijatelj vjerniku, razum mu je vodič, dobra djela


su mu skrbnik, blagost pomoćnik, strpljenje vojni
zapovjednik, nježnost roditelj, a ljubaznost njegov brat.
(Bejheki)

11
Tako je govorio MUHAMMED Resulullah
nama poslao tvoj Gospodar? - a Poslanik mu je rekao:
Islam, musliman - Sa islamom.
- A kakvi su njegovi znakovi? - ponovo je upitao, a
A onaj ko želi neku drugu vjeru osim Islama, neće mu biti Poslanik mu je odgovorio:
primljena, i on će na onom svijetu nastradati. - Vjerovati da nema drugog boga osim Allaha, da je
(Ali 'Imran, 85) Muhammed Njegov Poslanik, obavljati namaz, davati zekat
i izbjegavati sve oblike idolopoklonstva.
O vjernici, bojte se Allaha onako kako se treba bojati i (Bejheki)
umirite samo kao muslimani!
(Ali 'Imran, 102) Ebu Ejjub priča: »Kad je Allahov Poslanik bio na jednom
putovanju pred njim se pojavi neki 'arabija i uze
Allahu je prava vjera jedino - islam. Muhammedovu (a.s.) devu za usta, a zatim mu reče:
(Ali 'Imran, 19) - Allahov Poslaniče! Reci mi šta će me približiti
Džennetu, a šta će me udaljiti od Džehennema?
Allahov Poslanik zategnu dizgine, a zatim baci pogled na
Islam se zasniva na pet temelja: vjerovati jednog, jedinog ashabe, pa reče:
Allaha, klanjati namaz, dijeliti zekat, postiti ramazan i, - Ovaj je čovjek krenuo pravim putem, a zatim se
kome to bude moguće, obaviti hadž. okrenuo prema 'arabiji pa ga upita:
(Buhari, Muslim) - Kako ti ono reče?
Arabija mu ponovi svoje pitanje, a Allahov Poslanik mu
Omer ibn Hattab priča: »Jednog dana, dok smo sjedili sa odgovori:
Allahovim Poslanikom, pomoli se jedan čovjek u izrazito - Priznaj samo jednog i Jedinog Allaha i samo Njemu
bijeloj odjeći i izrazito crne kose. Na njemu se nije ibadet čini, valjano i uredno klanjaj namaz, dijeli
primjećivao trag putovanja, a niko ga od nas nije poznavao. zekat, pazi i obilazi svoju rodbinu. Pusti mi sada devu
Sjeo je pred Poslanika, prislonivši koljena uz Poslanikova da idem.
koljena, stavivši svoje ruke na Poslanikova stegna, a zatim (Buhari, Muslim)
upitao:
- Muhammede, obavijesti me o islamu? Došao neki čovjek Allahovom Poslaniku i rekao mu:
Allahov Poslanik mu reče: - Allahov Poslaniče! Vjerujem i očitujem da osim
- Islam je da svjedočiš da nema boga osim Allaha i Allaha nema drugog Boga, a ujedno izjavljujem da si ti
da je Muhammed Njegov Poslanik, da klanjaš namaz, Allahov Poslanik. Klanjam pet dnevnih namaza, propisno
da daješ zekat, da postiš ramazan i da obaviš hadž ako dajem zekat i postim mjesec ramazan.
ti to bude moguće. Na to mu Allahov Poslanik reče:
- Istinu si rekao - reče nepoznati čovjek. - Ko umre, a bude izvršavao nabrojene vjerske dužnosti,
»Mi smo se čudili«, veli hazreti Omer, »i pita i potvrđuje biće u društvu Allahovih poslanika, šehida i najiskrenijih
odgovor.« vjernika isto tako jedan drugome blizu kao
- Obavijesti me o imanu. prst uz prst, ali samo ako je bio poslušan i dobar prema
Poslanik mu reče: svojim roditeljima.
- Imanje da vjeruješ Allaha (dž.š.), Njegove meleke, (Ahmed, Taberani)
Njegove knjige, Njegove poslanike, Sudnji dan i da vjeruješ
u Božije određenje dobra i zla (Kada-i-kader). Naređeno mi je da se borim za priznanje istine, da nema
- Istinu si rekao - reče nepoznati čovjek i dodade: drugog Boga osim jednoga Allaha i da je Muhammed
- Obavijesti me o dobročinstvu? Njegov poslanik, da treba obavljati namaz, postiti, dijeliti
- Dobročinstvo je da obožavaš Allaha kao da ga vidiš, jer zekat i obaviti hadždž. Ko prihvati ove istine, biće spašen i
ako ti njega i ne vidiš, On tebe vidi - odgovori nagrađen.
Allahov Poslanik. (Buhari, Muslim)
- Obavijesti me o Sudnjem danu.
- Upitani o tome ništa više ne zna od onoga koji pita Tri su osnovna principa i načela islama na kojima se temelji
- odgovori Poslanik. islamsko učenje. Ko zanemari i napusti jedan od njih,
- Obavijesti me onda o njegovim predznacima. prestaje biti vjernik »halalud-demi« - svjedočenje da nema
- Od predznaka Sudnjeg dana su i ovi: kada robinja rodi boga osim Allaha, propisani namaz i post ramazana.
sebi gospodara (gospodaricu) i kada vidiš gole i (Ebu Ja'la)
bosonoge čobane kako se natječu u izgradnji - odgovori
Poslanik.« Džabir priča da je neki čovjek upitao Muhammeda
Hazreti Omer kaže da je zatim nepoznati čovjek otišao, a - Šta misliš, ako ja klanjam propisane namaze, postim
nakon izvjesnog vremena Allahov poslanik mu rekao: ramazan, radim što je dozvoljeno, a klonim se
- Omere, znaš li ko je onaj nepoznati čovjek? onog što je zabranjeno, i ništa više ne učinim osim toga,
- To najbolje Allah i Njegov poslanik znaju - odgovorih. hoću li ući u Džennet?
On mi reče: Muhammed (a.s.) odgovori:
- Ono je bio Džibril. Došao je da vas poduči vjeri. - Da, hoćeš.
(Buhari, Muslim) (Muslim)

Muavija ibn Hejda kaže da je došao Poslaniku i rekao mu: Talha ibn Ubejdullah prenosi: »Allahovom Poslaniku
- O Allahov Poslaniče! Došao sam da te pitam sa čime te je (sallalahu alejhi ve selleme) je došao jedan čovjek iz
Nedžda, raščupane kose.
12
Tako je govorio MUHAMMED Resulullah
Šum njegova govora se čuo, ali se nije moglo razumjeti šta Ebu Musa je upitao Božijeg poslanika koji je islam
govori sve dok se nije približio. Tek tada se vidjelo da se najvredniji, a on mu je odgovorio:
raspituje o islamu. - Najbolji je islam onog čovjeka od čijeg su jezika i
Allahov Poslanik mu reče da je dužan klanjati pet namaza u ruku sigurni ostali muslimani.
toku dana i noći. (Muslim)
- Da li sam dužan više od pet namaza? - upita on.
- Nisi, osim ako želiš dobrovoljno - odgovori mu Ibn Omer prenosi: »Neki je čovjek zapitao Allahovog
Poslanik. Poslanika, koji je islam najbolji? Muhammed (a.s.) mu je
Zatim mu Allahov Poslanik reče da je dužan postiti mjesec odgovorio:
ramazan. - Dijeli hranu i nazivaj selam poznatom i nepoznatom.
- Da li sam dužan postiti osim ramazana? - ponovo (Buhari, Muslim)
upita ovaj.
- Nisi, osim ako ti hoćeš dobrovoljno od sebe - reče Dobar je musliman onaj koji se ne zanima besposlicom.
Poslanik. (Ebu Davud)
(Talha prenosi da je Allahov Poslanik spomenuo tada i
zekat.) Od dobrog i čvrstog islama jednog čovjeka je i to da
- Da li sam dužan davati osim zekata? - opet upita ostavlja ono što ga se ne tiče.
on. (Tirmizi)
- Nisi, osim ako ti hoćeš da podijeliš sam od sebe -
odgovori mu Poslanik. Na Sudnjem danu će četvoro tražiti pomoć: gluhonijem,
»Tada on krenu« - kaže Talha - »reče: ludak, malouman i čovjek koji je umro u periodu bez
- Tako mi Allaha, neću ovome ni dodavati niti ću Poslanika. Gluhonijem će kazati: »Islam je došao, a ja ništa
smanjivati! čuo nisam«. Ludak će kazati: »Gospodaru, islam je došao, a
Na ove njegove riječi Allahov Poslanik reče: djeca su me zasipala raznim predmetima.« Dok će
- Ako je istinu rekao, on je od onih koji su spašeni. malouman kazati: »Došao je islam, a ja ništa razumio
(Buhari, Muslim, Nesai, Tirmizi) nisam«. Onaj ko je umro u naznačenom periodu, reći će:
»Gospodaru, nije mi došao tvoj poslanik«. Allah će onda
Primjer onoga sa čime me je Allah poslao ljudima jeste kao zatražiti da Mu se zakunu za pokornost, pa će po izaslaniku
primjer obilne kiše koja je pala na jedan dio plodne zemlje. narediti da uđu u vatru. Tako mi Onoga u čijoj je ruci duša
Zemlja se natopila i iz nje je ponikla sočna i bujna trava. Muhammedova, ako uđu u nju, naći će je hladnu i
Kiša je pala i na dio propustljive zemlje na čijoj se površini spasonosnu.
voda nije zadržala, ali je i od nje bilo koristi jer ju je Allah (Ahmed)
podario ljudima da se njome koriste, iskopali su na dubini
bunareve i iz njih pili vodu, pojili stoku i polja
navodnjavali. Ali kada je kiša pala na neplodnu,
propustljivu zemlju, od nje nije bilo nikakve koristi, na njoj
nije moglo ništa rasti, pa čak ni trava, a ni ljudi se nisu
mogli njome okoristiti, jer se nije zadržala na dubini. Ovo
se može porediti sa ljudima koji proučavaju vjeru islam.
Oni imaju koristi od mog poslanstva, jer su naučili, a i
druge podučili tome. Nasuprot ovome je primjer oholih
hvalisavaca koji ne prihvataju Objavu koju sam im donio.
(Hadis je usaglašen od svih muhadisa)

Allah će iz pažnje prema jednom dobrom i pravom


muslimanu otkloniti nesreću od stotinu članova njegovih
susjeda.
(Taberani)

Hakim ibn Hizam je upitao Allahova Poslanika:


- Hoću li imati nešto od pobožnosti iz predislamskog
perioda?
- Primivši islam zadržao si dobro koje si ranije učinio, a to
je kod tebe bila pobožnost.
(Muslim)

Kada čovjek prihvati islam i valjano ga primjenjuje, Allah


će mu upisati svako dobro koje je bio ranije uradio i
izbrisati svako zlo koje je bio ranije učinio, a poslije toga
dolazi naknada i to: za svako dobro nagrada od deset do
sedam stotina puta, a za loše djelo njemu odgovarajuća
kazna, ukoliko Allah i nju ne oprosti.
(Nesai, Buhari)

13
Tako je govorio MUHAMMED Resulullah

Zikr, spominjanje Allaha Čišćenje je veliki dio imana. Riječ: »Elhamudil-lla-hi«,


puni mizan. Riječi: »Subhanal-llah vel-hamdu lillah«,
O vjernici, često Allaha spominjite i hvalite, i popune prostor između neba i Zemlje. Namaz je svjetlo.
ujutro i navečer ga Veličajte. Milostinja je jasni dokaz. Strpljivost je sjaj. Kur'an je jak
(El-Ahzab, 41-42) argument za tebe ili protiv tebe. Svaki čovjek radi i trudi se
za nešto, ali će neko otkupiti sebe i svoju dušu, te je
...i veličaj Gospodara svoga i zahvaljuj Mu prije sunčeva osloboditi, a nekoje prodati i upropastiti.
izlaska i prije zalaska, i veličaj Ga noću i poslije (Muslim)
obavljanja sedždi.
(Kaf, 39-40) Ebu Musa prenosi: »Putovali smo zajedno sa Allahovim
Poslanikom. U putu su neki počeli da glasno uče tekbire.
A kada namaz završite, Allaha spominjite, i stojeći, i Muhammed (a.s.) ih upozorio i naredio im da u sebi uče
sjedeći, i ležeći. tekbire. Rekao im je:
(En-Nisa; 103) - A zar mislite da se obraćate gluhu i odsutnu? Vi se
obraćate Onom ko je blizu i koji sve čuje. On je s vama.
Kome bude dato ovo četvero, dato mu je dobro i ovog i (Šatibi: »El-I'tisam«)
onog svijeta: srce koje je zahvalno Allahu dželle-šanuhu;
jezik koji Allahu zikr čini; tijelo, koje je strpljivo na Pokornost Allahu je, zaista, jednostavna, ali neće niko
iskušenjima; supruga koja neće iznevjeriti svoga muža, već uspjeti u pretjerivanju u tome, a da ga ona ne savlada.
čuva svoju čast i njegovu imovinu. Stoga, budite umjereni, pravični i ni u čemu nemojte
(Taberi) pretjerivati! Obradujte radosnim vijestima i tražite pomoć u
pokornosti Allahu moleći Ga jutrom, večeri i krajem noći.
Pretekli su vas muferriduni! Ashabi upitaše: (Buhari. Nesai)
- A ko su to muferriduni, Allahov Poslaniče?
Resulullah odgovori: Šejtan nastoji da ovlada srcem ljudskim. Ali kad njegovo
- To su oni koji mnogo Allaha zikir čine. srce otpočne sa zikrullahom, povlači se očajan. Ako,
(Muslim) međutim, čovjekom ovlada nemar prema Allahu, onda
šejtan zavlada njegovim srcem.
Hoćete li da vam kažem koje je vaše najbolje i kod (Nesai)
Gospodara vašeg najčistije djelo, koje vas podiže na visoke
stepene, koje je bolje od dijeljenja zlata i srebra i od borbe Ovaj svijet je proklet. Prokleto je ono što je na njemu mimo
na Allahovom putu? Ashabi odgovoriše: zikra Allaha i pokornosti Njemu, te učenjaka i učenika.
- Hoćemo, Allahov Poslaniče. (Tirmizi)
On reče:
- Zikrullah! Allahu je nadraže djelo da umreš vlažnog jezika čineći zikr
(Tirmizi, Ahmed, Hakim) Allahu.
(Bejheki)
Kod Allaha će na Sudnjem danu najviši stepen imati oni
koji su mnogo zikir činili. Srca hrđaju kao što hrđa gvožđe, Neko je upitao o načinu
(Ahmed) liječenja takvih srca, pa je on odgovorio:
- Spominjanjem Allaha (zikrom).
Muhammed (a.s.) kaže da je Uzvišeni Allah rekao: »O sine (Nesai)
Ademov, ako Meni zikr činiš u sebi, Ja ću tebe spomenuti
sam. Ako Meni zikr činiš u skupini, Ja ću tebe spomenuti u Najbolje sjedenje kada se ibadet čini je kada smo okrenuti
boljem skupu. Ako se približiš koliko pedalj, Ja ću se prema Kibli.
približiti tebi aršin. A ako se Meni približiš aršin, Ja ću se (Taberani)
približiti tebi toliko kao kad se obje ruke rašire. Ako Mi
dolaziš hodom, Ja ću se tebi odazvati žureći«.
(Buhari)

Od riječi »La ilahe illallah«, nema boljeg djela, niti će


izgovaranje tih riječi ostaviti grijeha iza sebe.
(Ibn Madže)

Zikr činiti Allaha je vrednije od dijeljenja sadake.


(Muslim)

Zikr je lijek za srce.


(Dejlemi)

Ja sam uz Moga roba gdje god Me spomene i dokle god on


svoje usne zikrom pokreće.
(Ahmed)

14
Tako je govorio MUHAMMED Resulullah
Džibril je tražio da se otvori, pa mu je rečeno: 'Ko si ti?' 'Ja
Miradž sam Džibril' - odgovorio je. 'A ko je s tobom?' -
'Muhammed' - odgovorio je Džibril. Rečeno je: »Je li mu
Hvaljen neka je Onaj koji je u jednom času noći preveo upućeno poslanstvo?« Da upućeno mu je reče Džibril.
svoga roba iz Hrama svetog u Hram daleki, čiju smo Otvoreno nam je. Kad li tamo, Jusuf
okolinu blagoslovili kako bismo mu neka znamenja Naša (a.s) kome je dat simbol ljepote, koji mi, takođe izrazi i
pokazali. - On, uistinu, sve čuje i sve vidi. dobrodošlicu i poželi svako dobro.
(El-isra', 1) Zatim smo uzdignuti na četvrto svemirsko prostranstvo.
Džibril je tražio da se otvori, pa mu je rečeno: ,Ko si ti?' ,Ja
On ga je i drugi put vidio, kod Sidretul-munteha, kod koje sam Džibril!' - odgovorio je. ,A ko je s tobom,' - rečeno je.
je dženetsko prebivalište, kad je Sidru pokrivalo ono što je ,Muhamed,' - odgovorio je Džibril. Rečeno je: ,Je li mu
pokrivalo - pogled mu nije skrenuo, nije prekoračio, vidio upućeno poslanstvo?' ,Da upućeno mu je' - reče Džibril.
je najveličanstvenija znamenja svog Gospodara. Otvoreno nam je. Kad li tamo, Idris (a.s.) koji mi izrazi
(En-Nedžm, 13-18) dobrodošlicu i poželi dobro. Allah (dž.š.) veli: »Mi smo ga
na visoko mjesto uzdigli«.
Ko ti bude pričao da je Muhammed vidio svog Gospodara, Zatim smo uzdignuti na peto svemirsko prostranstvo.
slagao je. Džibril je zahtijevao da se otvori, pa mu je rečeno: 'Ko si
(Buhari, Muslim, Tirmizi) ti?' 'Ja sam Džibril' - odgovorio je. A ko je s tobom' - rečeno
mu je? 'Muhammed' - odgovorio je Džibril. Rečeno je: 'Je li
Pitali su Poslanika je li na miradžu vidio Allaha, a on je mu upućeno poslanstvo?' Da, upućeno mu je' - odgovori
rekao: Džibril. Otvoreno nam je, kad li tamo Harun (a.s.), koji mi
- Vidio sam svjetlo (nur) izrazi dobrodošlicu i poželje dobro.
(Muslim) Zatim smo uzdignuti k šestom svemirskom prostranstvu.
Džibril je zatražio da se otvori, pa mu je rečeno: 'Ko si ti«?'
O miradžu je Poslanik rekao: Ja sam Džibril' - odgovorio je. ,A ko je s tobom' - rečeno
- Nalazio sam se negdje između sna i jave. mu je. ,Muhammed' - odgovorio je Džibril. ,Je li mu
(Buhari) upućeno poslanstvo«' ,Da, upućeno mu je' - rekao je
Džibril. Otvoreno nam je, kad li tamo Musa (a.s.) koji mi je
Doveden mi je Burak, životinja duga i bijela, veća od izrazio dobrodošlicu i zaželio dobro.
magarca, a manja od mazge, a postavlja svoja kopita na Zatim smo uzdignuti u sedmo svemirsko prostranstvo.
kraju svoje strane. Jahao sam dok sam došao do Bejtul - Džibril je tražio da se otvori, pa mu je rečeno: 'Ko si ti'? Ja
makdisa, dokle mi je rečeno, a onda sam otišao na nebo. sam Džibril' - odgovorio je. 'A ko je s tobom'
(Muslim) - rečeno mu je. 'Muhamed' odgovorio je Džibril. Rečeno je:
'Zar mu je upućeno poslanstvo?' Da, upućeno
Nosili su me od zastora, dok nisam prošao sedamdeset mu je' - rekao je Džibril.
zastora, a širina svakog bila je petsto godina puta; tamo se Otvoreno nam je. Kad li tamo, Ibrahim (a.s.) naslonjen na
spustio zeleni pokrov (refref), čije svjetlo je bilo jače od Kabu, u koju svakodnevno uđe sedamdeset hiljada meleka
svjetlosti Sunca, pa mi je zaslijepilo oči. Smjestili su me koji se više ne vraćaju. Potom sam otišao do Sidretul-
iznad tog refrefa i dohvatio sam Allahov Prijesto (Arš) muntehaa, kad li tamo lišće poput slonovih ušiju, a plodovi
(Rafi) poput zemljanog vrča. Sidru je pokrivao prekrivač od
Božijih stvari. Niko od Njegovih stvorenja nije u stanju da
Enes ibn Malik kaže da je Božiji Poslanik rekao: »Dat mi je opiše njenu ljepotu. Allah mi je objavio nešto od objave i
Burak. To je bijela životinja, nešto veća od magarca, a stavio u dužnost pedeset namaza u svakom danu i noći«,
manja od mazge, korača brzinom pogleda. Uzjahao sam ga, rekao je Božiji Poslanik.
pa me je nosio dok nisam stigao u Bejt-ul-makdis. Privezao
sam životinju za halku za koju privezivahu Božiji poslanici. »Silazio sam, dok nisam dopro do Musaa (a.s.) koji mi reče:
Zatim sam ušao u Bejt-ul-makdis, klanjao dva rekata, a 'Šta je Gospodar stavio u dužnost tvojim sljedbenicima?
potom izašao. Džibril mi je ponudio jednu posudu sa vinom Pedeset namaza u svakom danu i noći' - rekoh mu' - veli
i drugu s mlijekom. Odabrao sam mlijeko, a Džibril mi Božiji poslanik. Na to mu Musa (a.s.) reče: 'Povrati se
reče: 'Odabrao si islam!' Zatim sam uzdignut u najbliže svome Gospodaru i traži olakšicu svojim sljedbenicima, jer
svemirsko prostranstvo. Džibril je tražio da se otvori, pa mu to oni neće moći podnijeti, ja sam to oprobao na
je rečeno: »Ko si ti?« Ja sam Džibril' - odgovorio je. Ko je s Izraelićanima«.
tobom? 'Muhamed' - odgovori! Rečeno je: 'Je li mu Pa sam se povratio svome Gospodaru i rekao: »Moj
upućeno poslanstvo?' 'Da, upućeno mu je' - odgovori Gospodaru, olakšaj mojim sljedbenicima' pa mi je umanjio
Džibril. Otvoreno nam je! Kad li tamo, Adem (a.s.) za pet namaza«, veli Božiji poslanik.
Pošto mi je izrazio dobrodošlicu i poželio dobro, uzdignuti »Sišao sam do Musa (a.s.) pa mi reče: »Šta si uradio?«
smo na drugo svemirsko prostranstvo. Džibril je tražio da Umanjeno mije za pet namaza« - odgovorih mu. A on mi
se otvori, pa mu je rečeno: 'Ko si ti?' 'Ja sam Džibril' - reče: »Tvoji sljedbenici to ne mogu podnijeti, nego se vrati
odgovorio je. Rečeno je: 'A ko je s tobom?' 'Muhammed' - svome Gospodaru i traži olakšicu svojim sljedbenicima«.
odgovorio je. Rečeno je: 'Je li mu upućeno poslanstvo?' Da, »Pa sam se,« veli Božiji poslanik, »neprestano povraćao
upućeno mu je - odgovori Džibril. Otvoreno nam je. Kad li između mog Gospodara i Musaa (a.s.), a On mi je
tamo, Jahja i Isa (a.s.), izraziše mi dobrodošlicu i poželiše umanjivao po pet namaza dok mi, na koncu, reče:
svako dobro. »Muhammede, njih je pet, a u svakom danu i noći, za svaki
Zatim smo uzdignuti na treće svemirsko prostranstvo. namaz piše se deset, a to je pedeset namaza. Ko naumi
uraditi kakvo dobro djelo, pa ga ne uradi piše mu se jedna
15
Tako je govorio MUHAMMED Resulullah
nagrada, a ako ga uradi piše mu se deset. A ko naumi svaki onaj ko je vjerovao Moje poslanike, radio dobro i
uraditi neko zlo djelo, pa ga ne uradi ne piše mu se grijeh, a ništa Mi kao druga ili suparnika nije pripisao. Ko se Mene
ako ga uradi piše mu se samo jedan grijeh«. bude bojao taj je siguran, ko Me bude molio biće mu
Povratih se Musau (a.s.) i obavijestih ga, a on mi ponovo uslišano. Ko mi šta uzajmi Ja ću mu vratiti, a ko se na Mene
reče: »Povrati se svome Gospodaru i traži olakšicu svojim osloni Ja sam mu dovoljan. Ja sam Bog. Drugog božanstva
sljedbenicima, jer to oni ne mogu izdržati«, reče Božiji nema i Ja svoje obećanje neću iznevjeriti. Spašeni su
poslanik: »Vraćao sam se svome Gospodaru dok se nisam pravovjerni, a slavljen je Allah, najbolji Stvoritelj.
postidio.« 'Zadovoljan sam' - reče Džennet.
(Muslim) Zatim je došao u dolinu iz koje se čuo ružan glas i veoma
loš i neprijatan miris. »Šta je ovo, Džibrile« - upitao je
U drugom hadisu stoji da je Vjerovjesnik (a.s.) prošao Vjerovjesnik. »Ovo je glas Džehennema«, odgovorio je
pored skupine ljudi koji siju i istog dana žanju. Čim Džibril. Džehenem veli: »Gospodaru, podari mi ono što si
požanju, vrati se kako je bilo. »Šta je ovo«, Džibrile? - mi obećao. Mnogobrojni su moji lanci, moji vatreni okovi,
upitao je Božiji poslanik? »Ovo su borci na Božijem putu - moje razbuktale vatre, moje žege, moje bodljike, moji
dobro djelo se nagrađuje sedam stotina puta. Sve što su smradovi, moje patnje, moje provalije su već iskopane, a
žrtvovali i uradili prati ih. A Allah je najbolji opskrbitelj«, - moje vrućine postale nesnošljive. Daj mi, Gospodaru, ono
odgovorio je Džibril. što si mi obećao«.
Zatim sam prošao pored skupine ljudi, veli Božiji poslanik, Reče Allah (dž.š.): »Tvoj je svaki mušrik, muško i žensko,
koji stijenama lupaju glave: kad god ih smrve, povrate se u svaki negator, muško i žensko, i svaki silnik koji sumnja u
prvobitno stanje, a to im kaznu ne ublažuje. »Šta je ovo, dan konačnog obračuna. »Zadovoljan sam«, rečen
Džibrile?« A on mi odgovori: Džehennem. Božiji poslanik je nastavio put dok nije stigao
»To su oni kojima je bilo teško obavljati propisane u Bejtul-makdis.
namaze«. (Taberani, El Bezzar)
Zatim je Božiji poslanik naišao na skupinu ljudi obilježenih
sprijeda i straga: izgone se na pašu kao što se izgoni stoka, U predaji drugog stoji: »Neko me zovnu s moje desne
da jedu bodljikavo trnje, zekkum (drvo u Džehenemu) i strane: »Pogledaj me! Želim da te upitam; Pa mu se nisam
džehenemsko užareno kamenje. Rekao sam: »Ko su ovi odazvao. Onda me neko zovnu s moje lijeve strane, pa se ni
Džibrile«? A on mi reče: »Oni što nisu od svoje imovine njemu nisam odazvao«
dijelili zekat, a Allah im nije nepravdu učinio, niti je tvoj U istoj predaji stoji i ovo:
Gospodar nepravedan prema svojim robovima.« »Kad naiđoh na ženu, otkrila ruke, a na njoj svakojake vrste
Zatim je Božiji poslanik prošao pored skupine ljudi pred ukrasa koje je Allah stvorio. Reče: »Muhamede, pogledaj
kojima se u kazanu nalazilo skuhano meso i drugo me, želim da te upitam, ali ja nisam obraćao pažnju na nju.«
nekuhano i pokvareno, pa su počeli jesti nekuhano i Zatim se nastavlja da mu je Džibril rekao: »Onaj prvi što je
pokvareno, a ostaviše skuhano. Rekao sam: zovnuo, to je židovski propovjednik. Da si se odazvao, tvoji
»Ko su ovi, Džibrile?« A on mi odgovori: »Ovo je čovjek sljedbenici bi se požidovili. Onaj drugi što je zovnuo, to je
od tvoga umeta koji je imao svoju zakonitu ženu, a odlazio kršćanski propovjednik. Da si se odazvao, tvoji sljedbenici
drugoj i s njom noći provodio i žena koja bi napuštala svog bi se pokrstili. Žena je simbol ovog svijeta.«
zakonitog muža odlazila kod drugog i s njim noć (Bejheki)
provodila.«
Zatim je prošao pored čovjeka koji je sakupio veliko breme U hadisu koji prenosi Ebu Seid, ističe se, da je vidio posudu
drva, ne može ga ponijeti, a opet još dodaje. »Ko je ovaj?« - u kojoj je bilo dozvoljeno skuhano meso koje niko ne jede i
upitah Džibrila. On mi reče: »Ovo je čovjek od tvoga umeta drugu u kojoj je bilo nekuhano meso, ljudi ga jedu. Džibril
kod koga su povjerljive stvari ljudi koje ne može da očuva, mu je rekao: »Ovo su oni koji ostavljaju dozvoljeno, a jedu
a prihvata se drugih«. zabranjeno.« U istom hadisu se veli da je naišao na skupinu
Zatim je naišao na skupinu ljudi kojima željeznim ljudi u kojih su stomaci kao kuće veliki kad god pokušaju
makazama režu usne i jezike; kada ih izrežu, povrate se u da ustanu strovale se. Džibril mu za njih reče: »Oni su jeli
prvobitno stanje, a to im ne ublažava kaznu. Rekoh: »Ko su kamatu«.
ovi, Džibrile?« On mi odgovori: »Ovo su spletkaroši i sijači Naišao je na skupinu ljudi u kojih su usne kao u deve,
nereda.« gutaju žeravicu, koja izlazi ispod njih. Džibril mu je rekao:
Zatim je prošao pored jednog omanjeg kamena iz koga je »Oni su bespravno jeli imovinu siročadi«.
izišao ogroman bik. Prošao je pored žena koje su za dojke obješene«. To su
Želio je da se vrati tamo odakle je izašao, ali nije mogao. prostitutke. Prošao je pored skupine ljudi, kojima čupaju
»Šta je ovo, Džibrile?« - upitah, a on mi reče: »Ovo je vlastito meso, zatim im ga daju da jedu: »To su klevetnici i
čovjek koji izgovori neku krupnu riječ, zbog koje se kaje i podrugivači«.
želi da je povrati, ali nije u stanju«. »Konačno, stigao sam u Bejt-ul-makdis, privezao sam
Zatim je došao u dolinu u kojoj se osjećao svjež i ugodan životinju za halku za koju su vezali Božiji poslanici, zatim
miris, i miris miska, a čuo se i glas. »Šta je ovo, Džibrile?« smo ja i Džibril ušli u Bejt-ul-makdis i klanjali po dva
- upitah, a on odgovori: »Ovo je glas Dženneta koji veli: rekata.«
»Gospodaru, podari mi ono što si mi obećao, obilate su U predaji koju bilježi Muslim od Enesa stoji: »Ušao sam u
moje sobe, moja svjetlost, moja svila, moje boravište, moj mesdžid, klanjao dva rekata, potom izišao, pa mi je Džibril
biser, moji dragulji, moje srebro i zlato, moje čaše, moja ponudio posudu s vinom i drugu s mlijekom. Odabrao sam
zemlja i kamenje, moj med, moja voda, moje mlijeko, moji mlijeko, a Džibril mi reče: «Odabrao si mlijeko, odabrao si
napici, moji raznosači su mnogobrojni, pa podari mi, fitret1« na kome se temelji stvaranje.
Gospodaru, ono što si mi obećao. Allah (dž.š.) reče: »Tvoj
je svaki musliman i muslimanka, svaki vjernik i vjernica, 1
En-Nevevi kaže: »Ovdje fitret znači islam i ustrajnost na pravom putu«.
16
Tako je govorio MUHAMMED Resulullah
U Ibni Mesudovoj predaji se dodaje: koji su imali bakrene nokte, kojima su trgali svoja lica i
»Ušao sam u mesdžid i prepoznao vjerovjesnike. Neko od prsa. »Ko su ovi, Džibrile?« - upitao sam ga, a on mi
njih bio je na kijamu, neko na rukuu, a neko na sedždi. odgovori: »To su oni što su klevetali ljude i kaljali njihovu
Mujezin je proučio ezan i uspostavljen je namaz. Stali smo čast.«
u redove, očekujući ko će nam biti imam. Tada me je (Ahmed, Ebu Davud)
Džibril uzeo za ruku i prebacio naprijed, i ja sam im klanjao
kao imam«. Vjerovjesnik je rekao:
U predaji koji bilježi Taberani stoji: »Zatim je uspostavljen »U noći u kojoj sam preveden prošao sam pored ljudi
namaz. Vjerovjesnici su se međusobno proturali dok kojima makazama od vatre režu usne, kad god ih izrežu
konačno mene ne proturiše.« povrate se u prvobitno stanje. Ko su ovi? - upitao sam
Džibrila, a on mi reče: »Ovo su propovjednici tvog ummeta
Ibn Abas prenosi daje Alejhiselam rekao: »U noći, u kojoj koji govore drugima što sami ne rade.«
sam preveden, prošao sam pored Musaa (a.s.), koji je (Ibn Merdevejh)
klanjao u svom kaburu...«
(Muslim) Allahov poslanik je rekao:
»Vidio sam, napisano na vratima Dženeta, u noći u kojoj
Ubej ibni Kab prenosi od Vjerovjesnika: »U noći u kojoj sam preveden, slijedeće: »Sadaka se deseterostruko
sam preveden osjetio sam ugodan miris. Šta je ovo: upitah nagrađuje, a zajam osamnaestoruko«. Upitao sam Džibrila:
Džibrila, a on mi odgovorio: »Ovo je frizerka, njen muž i »Zbog čega je zajam vredniji od sadake?« A on mi
sin, dok je češljala Faraonovu kćerku, ispao joj je češalj iz odgovori: »Zato što onaj koji traži sadaku ima imovine, a
ruke pa je rekla: »Propade Faraon!« Kćerka je obavijestila onaj koji traži zajam ne troši ga osim ako mu je stvarno
oca, i ovaj je pogubi« potreban«.
(Ibn Merdevejh) (Ibn Madže, Hakem, Tirmizi, Ibn Ebi Hatim, Ibn
Merdevejh)
Ibni Abas prenosi da je Vjerovjesnik (a. s.) rekao: »Pošto
sam preveden, osjetio sam veoma ugodan miris. »Kakav je U predaji koja dolazi od Ebu Hurejre stoji: »Kad li naiđoh
ono miris?« - upitao sam. Rekoše: »To je frizerka na skupinu ljudi u kojih su stomaci kao kuće, i kad koji
Faraonove kćerke i njena djeca. Njoj je ispao češalj iz ruke, pokuša da ustane, strovali se i rekne: »Gospodaru moj,
pa je rekla: u ime Boga: U ime mog oca - reče Faraonova nemoj počinjati sa Sudnjim danom, jer oni su na putu
kćerka, a frizerka će njoj: Moj Gospodar je i tvoj i Faraonove porodice.« »Naiđe grupa ljudi«, veli Božiji
Gospodar tvoga oca. »Zar ti imaš Gospodara osim mog poslanik, »pa ih pregazi«. »Čuo sam ih gdje vrište od straha
oca? - upita kćerka Faraonova.« Da, odgovori. Pozvao ju je i prizivaju Allaha.« »Ko su oni?« - upitao sam Džibrila, a
Faraon i upitao: Zar ti imaš Gospodara osim mene? Ona mu on mi odgovori: »Ovo su oni tvoji sljedbenici koji su
je odgovorila: »Moj i tvoj Gospodar je Allah«. Pa je kamatu jeli, dići će se kao što se diže onaj koji se dodirom
naredio da donesu veliki bakreni kazan, užaren je na vatri, a šejtana izbezumio«.
zatim je naredio da bace nju i njenu djecu. Bacili su jedno (Bejheki, Ibn Ubi Hulim)
po jedno, dok nije došao red na novorođenče, koje je reklo:
»Majko, izdrži i nemoj se kolebati, jer si na pravom putu«. Allahov poslanik je rekao: »U noći u kojoj sam preveden
Veli Alejhisellam: »Četvoro je novorođenčadi progovorilo: vidio sam čovjeka koji pliva u rijeci a koga tuku kamenjem.
ovo, Jusufov (a. s.) svjedok, Džuvejdžov zastupnik i Isa, sin »Ko je ovaj?« - upitao sam. Rečeno mi je da je to onaj koji
Merjemin.« se lihvarstvom bavio«.
(Ahmed, Nesai, El-Bezzar, Taberani, Bejheki, Ibn (Ibn Merdevejh)
Merdevejh) Ibn Abas kaže:
»Čuo sam Vjerovjesnika (s. a. v. s.) gdje kaže: - »Pošto sam
Vjerovjesnik je govorio: preveden stigao sam do Sidretul-munteha, kad li tamo plod
»Sreo sam u noći u kojoj sam preveden Ibrahima (a.s) i on poput zemljanog vrča.«
mi reče: Muhamede, ponesi od mene selam svojim (Taberani)
sljedbenicima i obavijesti ih da Dženet miriše i obiluje
dobrom zemljom i pitkom vodom i pogodan je za sjetvu, Allahov poslanik je rekao: »Noći u kojoj se dogodio Isra
čije je sjeme: »Subhanallahi vel-hamdu lillahi ve te ilahe osvanuo sam u Meki. Pričao sam o tom mom događaju,
illellahu vallah ekber vela havle vela kuvete illa billahil- znajući da ću zbog toga biti u laž ugonjen.
'alijjil' azim«. Naišao je Božiji neprijatelj Ebu Džehel, sjeo pored mene,
(Tirmizi, Ibnu Merdevejh) zatim mi izazovno reče: »Je li se to što dogodilo?« »Da« -
odgovorio sam mu, »šta« - upita? »Preveden sam« - reče
Allahov poslanik je u noći u kojoj je preveden prošao pored Božiji poslanik. »Kuda?« - upitao je Ebu Džehel!? »U
Ibrahima (a.s.), koji mu je tom prilikom rekao: »Naredi bejtul-makdis« - odgovorio sam. »Zatim si osvanuo među
svojim sljedbenicima neka pripreme mnogo dženetskog nama?« - reče Ebu Džehel? »Da« - odgovorio je
sjemena, jer je dženetsko tlo plodno a zemlja prostrana«. Vjerovjesnik (s. a. v. s.). Veli Vjerovjesnik da Ebu Džehel
A šta je džennetsko sjeme?« - upita Vjerovjesnik: »La havle nije pokušavao da ga demantuje, bojeći se da Alejhisellam
vela kuvvete illa billahil-alijjil azim«, odgovori Ibrahim ne uputi dovu, nego je rekao: »Šta misliš da sazoveš svoj
(a.s.) narod i da im ispričaš to što si meni ispričao? »Uredu« -
(Ibn Ebi Halim. Ibn Merdevejh) reče Vjerovjesnik (s. a. v.) Ebu Džehel je otišao
Kurejšijama i rekao: »Dođite, o potomci Lutovi«, -
Alejhisselam je rekao: iskupljali su se na određenom mjestu i sjedili pored njih
»Kada sam bio na miradžu prošao sam pored skupine ljudi, dvojice.
17
Tako je govorio MUHAMMED Resulullah
Ebu Džehel tada reče: »Pričaj im ono što si meni ispričao«, Odgovorih: »Ummet!« »Pogledaj«, - reče On, Uzvišeni, -
- a Vjerovjesnik im reče: »Noćas sam preveden«. »Kuda?« ispred sebe«. Pogledao sam i vidio veliko, beskrajno more,
- upitaše. »U bejt-ul-makdis«, - odgovorio je. »Zatim si a u njemu jedno drvo na tom drvetu ptica i u njezinu kljunu
osvanuo među nama«, - rekoše: »da« - odgovori Božiji malo zemlje, koliko jedno zrno. Veličanstveni i Moćni reče:
poslanik. Tad neki zapljeskaše, a neki štaviše ruku na glavu »More - to je Moja milost, ono drvo - to je dunjaluk, ptica
izražavajući na taj način čuđenje. »Možeš li nam opisati je tvoj ummet, a ona mrva zemlje u njezinu kljunu - to su
Mesdžid« - reče neko -»pošto među nama ima onih koji su grijesi tvoga ummeta. Da ona ptica ispusti onu mrvu zemlje
putovali u taj grad i vidjeli Mesdžid?« »Pa sam«, veli Božiji - da li bi se to primijetilo na morskoj površini? Nemoj
poslanik,« počeo da im ga opisujem. Kod opisivanja nisam brinuti za grijehe tvoga ummeta, Ja Sam Najmilostiviji.
mogao da se sjetim nekih detalja. Tada mi je donesen Kad oni ne bi griješili, stvorio bih ljude koji griješe i
Mesdžid i postavljen ispred Ukajlove kuće, te sam ga opraštao im. Još dodade: »Tvom ummetu je jedna trećina
promatrao i opisivao. Pošto sam završio, ustaše neki i grijeha oproštena tvojim noćašnjim dolaskom, druga trećina
rekoše: »Tako nam Boga, on ga je u potpunosti opisao«. će im biti oproštena tvojim šefa'atom na Sudnjem danu, a
U verziji koja se prenosi od Hasana, stoji da su se mnogi treća trećina će im biti oproštena Mojom milošću i
toga dana, koji su primili islam, povratili u nevjerstvo, a oprostom«.
neki su otišli kod Ebu Bekra i rekli mu: »Jesi li čuo šta (»Tefdžiru tesnimi fi kalbin selim«)
priča tvoj drug« Smatra da je sinoć otišao u Bejtul-makdis,
klanjao u njemu, zatim se iste noći, vratio u Mekku. A Ebu Približi mi se moj Gospodar u najljepšoj prilici (u noći Isra)
Bekr im reče: »Vi izmišljate laži na njega«. »Ne« - i reče: »U čemu se parniče meleki?« Rekoh: »Ne znam«.
odgovoriše - »Eno ga u Mesdžidu priča svijetu o tome«. On stavi dlan na moja prsa i ja nađoh da je hladan. Tad mi
Tada im Ebu Bekr reče: »Ako je to rekao onda je istinu otkri saznanje u svakoj stvari i upita: »Muhammede, u
rekao, i što bi se čudili tome. Tako mi Boga, on me čemu se parniče meleki?« Rekoh: »U iskupljivanju od
obavještava da mu Vijest u dijelovima dana i noći dolazi s grijeha«, - a On reče: »Kako je to iskupljivanje?« Rekoh:
neba i ja mu to vjerujem, a to je nevjerovatnije od toga »Abdest u nepogodama, potom naglašena aktivnost u
čemu se vi čudite. Zatim je Ebu Bekr otišao Božijem vršenju dobrih djela i dobročinstava i, na kraju, iščekivanje
poslaniku i rekao: »Božiji poslaniče, jesi li ti pričao ovima namaza poslije namaza. Ako čovjek tako učini živjeće
da si noćas otišao do Bejtul-makdisa?« »Jesam«, - reče hvale vrijedan život i takav će umrijeti i biće bez grijeha
Božiji poslanik. »Opiši mi ga, Božiji poslaniče« - reče Ebu kao što ga je majka rodila bez njih«.
Bekr - jer sam ga ja vidio.« (Tirmizi)
Veli Hasan, da je Vjerovjesnik pričao. »Predočen mi je
Mesdžid u koji sam gledao dok sam ga opisivao Ebu Bekru,
a Ebu Bekr je, dok sam ga opisivao govorio: »Istinu, si
rekao, svjedočim da si ti Božiji poslanik«, -a Vjerovjesnik
mu je govorio: »A ti Ebu Bekre si, Es-Sidik«
Toga dana ga je prozvao Es-Sidik.
(Ahmed)

Muhammed (a. s.) je rekao: »Kada sam stupio u Arš, htio


sam izuti svoju obuću. Tada sam čuo glas od Allaha: »Ne
skidaj obuću! Arš i Kursijj su počašćeni pod tvojom
obućom«. Rekoh: »Moj Rabbe, mom bratu Musau Si rekao:
»Skini obuću svoju, ti si u svetoj dolini Tuva!« Uzvišeni
odgovori: »Približi Mi se, Ebul-Kasime! U Mene, Musa
nije kao ti. Da, Musa je razgovarao sa Mnom, ali ti si Moj
miljenik. Musa je tražio da Me vidi. Rekao sam mu: »Nećeš
Me vidjeti prije nego Moj miljenik«. Zatim čuh glas iznad
sebe: »Ja dižem hidžab (zastor) koji je između Mene i
tebe!« »Kad Allah podiže hidžab, rekoh u zanosu: »Moj
Odgojitelju: Ettehijjatu lillahi ve-s-salavatu ve-t-tajjibatu! -
Najljepši selam Allahu i poštovanje i sva dobra djela!«
»Es-selamu alejke, ejjuhe-n-nebijju, ve rahmetullahi ve
berekatuhu!« - »I tebi selam, vjerovjesniče, i Allahova
milost i blagoslovi« - reče Uzvišeni Allah.
Ja dodadoh: »Es-selamu alejna ve ala ibadillahi-s-salihin!«
- Selam svim nama i svim dobrim robovima Allahovim. A
Džibril-alejhi-s-selam - uzdahnu: »Ešhedu en la ilahe
illallah, ve ešhedu enne Muhammeden abduhu ve
resuluhu!« - Svjedočim da je samo Allah - Bog, i da je
Muhammed Njegov rob i Njegov Poslanik.
Uzvišeni reče: »Približi Mi se, Ebul Kasime!«, - i ja se
približih do najbližeg odstojanja. Upita me: »Čime ćeš Me
počastiti, Moj Miljeniče?« »Mojim robovanjem Tebi«, -
odgovorio sam. Uzvišeni tada objavi: »Subhanellezi esra bi
abdihi lejlen...« - Uzvišen je Onaj koji Svog roba prenese
jedne noći... Onda me upita: »Šta tražiš od Mene?«
18
Tako je govorio MUHAMMED Resulullah

Zahvalnost Allahu, bogobojaznost Najveću vrijednost na Sudnjem danu će imati


bogobojaznost i lijepa ćud.
Sjećajte se vi Mene, i Ja ću se vas sjetiti, i zahvaljujte Mi, i (Muslim)
na blagodatima Mojim nemojte neblagodarni biti!
(El-Bekare, 152) Allahu moj tebi se pokoravam i u Tebe vjerujem.
(Buhari, Muslim)
O ljudi, klanjajte se Gospodaru svome, koji je stvorio vas i
one prije vas, da biste se kazne sačuvali. O ljudi, vaš Gospodar je jedan, vaš otac je jedan, svi ste vi
(El-Bekare, 21) Ademovi, a Adem je od Zemlje. Kod Allaha je najbolji onaj
ko je najbogobojazniji. Arap nema prednosti nad nearapom,
Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo, Milostivog, osim po bogobojaznosti.
Samilosnog, Vladara Dana sudnjeg, Tebi se klanjamo i od (»Kenzul-ummal«)
Tebe pomoć tražimo!
(El-Fatiha, 1-4) Muhammed (a.s.) kaže da je Uzvišeni Allah rekao: »Kad bi
Moji robovi bili Meni pokorni (u volji), kiša bi im padala
Ne mogu nabrojati hvale koje Ti pripadaju! noću, a Sunce grijalo danju i ne bih dao da čuju
(Kurtubi) grmljavinu«.
(Ahmed. Hakim)
Izložio mi je moj Gospodar da mi učini dolinu Meke punu
zlata. Rekao sam: Svevišnji Allah govori: »Sluge Moje! Vi ste svi zalutali
- Ne, Gospodaru, dan ću jesti, a dan postiti. Kada budem osim onih koje sam Ja uputio na pravi put. Radi toga tražite
gladan, moliću Ti se i spominjati Te, a kada budem sit, od Mene da vas uputim na pravi put, uputiću vas. Sluge
zahvaljivaću Ti se. moje! Vi ste svi gladni osim onih koje sam Ja nahranio.
(Tirmizi) Stoga tražite od Mene hranu. Ja ću vas nahraniti. Sluge
moje! Vi ste svi nagi, osim onih koje sam Ja odjenuo.
Hazreti Aiša prenosi: »Allahov Poslanik je noću toliko Tražite od Mene da vas odjenem, odjenuću vas. Sluge
klanjao da bi mu noge otekle. Moje! Vi svi griješite danonoćno, ja praštam sve grijehe,
- Zašto to činiš? - upitala sam - kada ti je Allah oprostio i tražite opraštanje grijeha, oprostiću vam ih. Sluge moje! Vi
Prošle i buduće grijehe? ne možete imati mogućnosti da Meni nanesete neku štetu.
Odgovorio je: Isto tako ne možete imati mogućnosti da Mi učinite neku
- Zar da ne budem zahvalan rob Allahu? korist. Radi toga, ako činite dobro djelo, od toga korist
(Muslim) pripada vama. Isto tako, ako činite neko zlo djelo, šteta ide
samo vama. Sluge Moje! Kada biste vi svi, od prvog do
Nema mladića koji ostavi dunjalučki užitak i zabavu, a posljednjeg, i ljudi i duhovi bili u pobožnosti kao što je srce
svoju mladost usmjeri u poslušnosti Allahu i da mu Allah najpobožnijeg čovjeka, to ne bi povećalo ni trunke Moju
neće dati nagradu koliko 72 iskrenih prijatelja, jer Allah vlast i moje carstvo. Sluge Moje! Kad biste vi svi, od prvog
kaže: »Hej ti mladiću, koji ostavljaš svoje prohtjeve i do posljednjeg, bili toliko pokvareni kao srce
žrtvuješ svoju mladost radi Mene, ti si kod Mene kao neki najpokvarenijeg čovjeka, to ništa ne bi umanjilo moju vlast
od Mojih meleka.« i moje carstvo. Sluge moje! Kad bi vi svi, i ljudi i duhovi,
(Ebu Neim »El-Bilad«) stali na jednu poljanu i ponešto od Mene zatražili i kad bih
ja ispunio želju sviju vas, to ne bi umanjilo ništa od Mojih
Nema ni jednog mladića koji se u svojoj mladosti bojao mogućnosti ni toliko koliko umanji vodu mora vrh igle koja
Allaha a da ga Allah ne uzvisi u njegovoj starosti. se zamoči u more. Vi što god činite - sebi činite, vaša djela
(Ibnu-I-Kajjim el-Dževzi) pišu se i biće u cijelosti za vas sačuvana. Ko u popisu nađe
dobra, neka hvali Boga, a ko nade drukčije, neka ne
Muavija je pitao hazreti Aišu da mu da jedan jezgrovit okrivljuje nikoga osim samoga sebe«.
savjet. Ona mu je odgovorila: »Mir Božiji neka je na tebe! (Muslim)
Čula sam Allahova Poslanika da kaže:
- Ko god traži Allahovo zadovoljstvo (pa i) srdeći svijet, Muhammed (a.s.) kaže da je Uzvišeni Allah rekao: »Sine
Allah će ga zadovoljiti pa neće biti ovisan o svijetu. Ademov, nađi vremena za Moje ibadete, napuniću ti prsa
Naprotiv, ko traži zadovoljstvo svijeta, srdeći Allaha, On će bogatstvom i spriječiti siromaštvo, a ako ne postupiš tako,
ga predati, prepustiti svijetu. napuniću ti ruke poslom, ali neću spriječiti da osiromašiš«.
(Tirmizi) (Ahmed, Tirmizi, Ibni Madže, Hakim)

Allah je rekao Isau (alejhisselam): »O Isa! Poslaću poslije


tebe narod (ljude) koji će zahvaljivati ako ih zadesi ono što
vole, a strpe se i očekuju od Mene dobro i kad ih zadesi ono
što ne žele, a ne znaju i nisu blagi. Od svog znanja i
blagosti ja ih darivam«
(Ahmed, Taberani, Hakim Bejheki)

Pitali su ashabi koja su djela najbolja, a Poslanik je


odgovorio: - Bogobojaznost i lijepa ćud - etika.
(Muslim)
19
Tako je govorio MUHAMMED Resulullah

Pouzdanje, oslanjanje na Allaha Namaz


Onaj ko se sasvim preda Allahu, a uz to čini dobra djela, Pomozite sebi strpljenjem i namazom, a to je, zaista, teško,
uhvatio se za najčvršću vezu. Allahu se, na koncu, sve osim poslušnima, koji su uvjereni da će pred Gospodara
vraća. svoga stati i da će se njemu vratiti.
(Lukman, 22) (El-Bekare, 46)

I u Allaha se pouzdaj, Allah je zaštitnik dovoljan! Namaz obavljajte i zekat dajite i zajedno s onima koji
(El-Ahzab, 3) namaz obavljaju i vi obavljajte!
(El-Bekare, 43)
Došao je neki beduin Poslaniku da ga nešto upita. Prije
nego što je on pitao, Poslanik je upitao njega gdje je devu Redovno namaz obavljajte, naročito onaj krajem dana, i
ostavio. Beduin je rekao da ju je ostavio Allahu na čuvanje. pred Allahom ponizno stojte.
Poslanik mu je rekao: (El-Bekare, 238)
- Sveži je pa se osloni na Allahovu pomoć.
(Tirmizi, Bejheki, Ebu Nu'ajm, Ibn Hibban, Ibn Huzejme) Vjera islam se temelji na pet stvari: svjedočenju da nema
Boga osim Allaha i da je Muhammed Njegov rob i
Džabir, sin Abdullaha, prenosi: »Ratovali smo u društvu sa poslanik, na klanjanju namaza, davanju zekata, postu
Poslanikom Allaha (s.a.v.s.), pa, pošto je nastupila ramazana i obavljanju hadža
podnevna žega, odsjeo je Poslanik pod jedno hladovito (Buhari, Muslim)
stablo i objesio svoj mač na drvo, legao i zaspao. I ostali
ashabi razišli su se tražeći hlad pod drugim stablima. I dok Sve ima svoj osnov, a osnov vjere islama je namaz.
smo se tako odmarali, zovnu nas Poslanik, pa smo došli. (Er-Rebi u »Musnedu«)
Pred njim je sjedio jedan beduin, a Poslanik nam ispriča
sljedeće: Muhammed (a. s.) kaže da je Uzvišeni Allah (dž. š.) rekao:
- Ovaj mi je prišao dok sam spavao, pa je izvukao »Tvojim sljedbenicima sam stavio u dužnost pet namaza, i
moj mač. U tom času sam se probudio, a on stoji iznad stavio sebi u obavezu da one koji ih budu redovno obavljali
moje glave sa isukanim mačem i reče mi: 'Ko će te sa u propisano vrijeme uvedem u Džennet. Prema onima koji
čuvati od mene?' 'Allah', odgovorio sam. Na te moje riječi, ne budu vodili računa o namazu, nemam takve obaveze.«
stavio je mač u korice i sjeo preda mnom. (Ibn Madže)
Allahov Poslanik oprostio mu je i nije ga kaznio.
(Buhari) Omer b. Murrek el-Džuhemi kaže: »Došao je neki čovjek
kod Božijeg poslanika i rekao:
Ebu Bekr, opisujući seobu Muhammeda (a.s.) iz Mekke u - Božiji poslanice, šta misliš, ako ja posvjedočim da
Medinu, prenosi: »Za nama je iz Mekke pošla potjernica, te nema Boga osim Allaha i da si ti Njegov poslanik i budem
nas je sustigao Suraka, sin Malika. Rekao sam: redovno obavljao pet dnevnih namaza, davao zekat, postio
- O Allahov Poslaniče. Gotovi smo. - Na to mi Poslanik ramazan i u njemu noću klanjao nafilu i veličao Allaha, u
reče: koju kategoriju ljudi spadam?
- Ne budi tužan. Zaista je Allah s nama - pa je Poslanik A Božiji poslanik mu reče:
zamolio Allaha da omete Suraku, pa se njegova - Ti ćeš biti sa iskrenim i šehidima.
kobila do trbuha zaglibila u čvrsto tlo. - Na to je Suraka (Ibn Hibban, Ibn Huzejme)
povikao:
- Ja mislim da ste vas dvojica molili Allaha protiv Prvo za što će čovjek na Sudnjem danu račun polagati je
mene. Zamolite Allaha da me spasi iz ovog zaglibljenja, namaz. Pa ukoliko mu namaz bude dobar, dobra su mu i
a Allah mi je svjedok da ću od vas odvratiti vaše gonioce. ostala djela, a ukoliko mu namaz bude loš, loša su i ostala
Allahov Poslanik je molio Allaha i Suraka se je spasio. djela.
Tako je Suraka, gonioce koje je sreo, vratio rekavši: (Taberani)
- Ovuda nije Muhammed prošao. I održao je dato
obećanje. Nema tog čovjeka koji pogriješi, a zatim ustane i uzme
(Buhari) abdest, klanja namaz i zamoli Allaha za oprost, a da mu
Allah ne udovolji.
U slučaju neuspjeha i teškog stanja Poslanik bi rekao: (Ebu Davud, Nesai)
- Moj Allahu! U Tebe se uzdam i zamijeni ovu nesreću sa
nečim boljim. Pet dnevnih namaza, džuma do druge džume, ramazan do
(Tirmizi) ramazana, brišu grijehe, ako se izbjegavaju veći grijesi.
(Autori četiri Sunena)

Ko lijepo uzme abdest, opere ruke, lice, potare glavu i uši


zatim klanja propisani namaz Allah (dž. š.) oprosti grijehe
koje je tog dana počinio svojim, nogama, rukama i koje je
počinio slušajući svojim ušima i gledajući svojim očima i
ono što je tog dana loše pomislio.
(Ahmed)

20
Tako je govorio MUHAMMED Resulullah
Prvo što je Allah ljudima propisao od vjerskih obaveza je Nema imana onaj u koga se nema povjerenja, niti ima
namaz, a namaz je i posljednje što će ostati (od vjere). Za namaza onaj ko klanja nečist, niti ima vjere onaj ko nema
namaz će se prvo račun polagati. namaza. Mjesto namaza u islamu je onakvo kakvo je mjesto
(Ebu Ja'la) i uloga glave u čovječjem organizmu.
(Taberani)
Ebu Hurejre i Ebu Seid el-Hudri kažu: »Jednog dana nam je
Božiji poslanik držao govor (i između ostalog rekao): Muhammed (a.s.) kaže da je Uzvišeni Allah rekao:
- Tako mi onoga u čijoj su ruci moja duša i moj život - to je »Podijelio sam namaz (Fatihu) između Mene i Moga roba, i
tri puta izgovorio, zatim je zaplakao, pa smo robu za što zatraži. Kad rob rekne: 'Hvala Allahu,
i svi mi plakali, jer nismo znali na što se je zakleo. Potom je Gospodaru svjetova', Allah na to odgovori: 'Hvali Me Moj
digao glavu, na licu mu se vidjelo zadovoljstvo, rob'. Kad rob rekne: 'Opći dobročinitelj, Milostivi', Allah
pa nam je to bilo draže od najvećeg bogatstva. Zatim je rekne: 'Slavi Me Moj rob'. Kad rob rekne: 'Vladar Sudnjeg
rekao: - Nema ni jednog čovjeka koji redovno klanja dana', Allah rekne: 'Veliča Me i uzvisuje Moj rob'. Kad rob
pet vakata namaza, posti ramazan, daje zekat i čuva se rekne: 'Samo Tebe obožavamo i Tebe molimo za pomoć',
teških grijeha, a da mu na Sudnjem danu neće biti otvoreno Allah odgovori: 'Ovo Je između Mene i Mog roba, a rob će
svih osam džennetskih kapija... imati šta tražiti'.
(Hakim) Kad rob rekne: 'Uputi me na pravi put, na put onih koje si
obasuo svojim blagodatima, a ne onih na koje se srdiš i koji
Muhammed (a. s.) jednom prilikom upita: su zalutali', Allah će reći: 'Ovo je za Moga roba i rob će
- Šta mislite kada bi neko od vas imao rijeku, pa se u imati šta tražiti (daće mu se)'«
njoj svaki dan po pet puta kupao, da li bi na njemu bilo (Ahmed. Muslim. Ibn Davud. Tirmizi. Nesai. Ibni Madže)
nečistoće?
Prisutni odgovoriše: Naređujte svojoj djeci da obavljaju namaz kada im bude
- Ne bi, Božiji poslaniče. A on tom prilikom reče: sedam godina, a kada im bude deset godina, onda ih radi
- Takođe i onaj koji svaki dan pet puta dnevno klanja namaza i udarite.
namaz ne može imati grijeha. (Uhu Davud)
(Buhari, Muslim, Ebu Davud)
Meni je najveća radost u namazu.
Prilikom nastupa svakog namaskog vremena, Allah (dž. š.) (Ibn Haldun u »Mukaddimi«)
je zadužio meleke da viču: »Ljudi ustajte da (namazom)
gasite vatru koju ste sebi naložili (svojim griješenjem).« Tri su osnovna temelja islama i načela vjere na njima se
(Taberani) temelji vjera islam. Ko napusti jedan od tih temelja prestaje
biti musliman: »Svjedočenje da nema Boga osim Allaha,
Ko ih (namaze) bude čuvao, živjeće dobro, umrijeće s propisani namaz i post ramazana«.
dobrim i biće čist od grijeha kao na dan kad ga je majka - Ko bude redovno i propisno obavljao namaz, on
rodila. će mu na Sudnjem danu biti svjetlo, dokaz i spas, a ko
(Tirmizi) ne bude obavljao namaz, na Sudnjem danu neće imati
Ibn Ka'b es-Silmi prenosi: »Provodio sam vrijeme kod svjetla, dokaza, niti će biti spašen i biće u društvu Karuna,
Resulullaha, donosio mu vodu za abdest i bio mu na usluzi. Firauna, Hamana i Ubeja ibn Halefa.
Jednom mi reče: (Ibn Hibban, Taberani)
- Pitaj me.
- Kako da postignem da te pratim i u Džennetu? - Klanjajte kao što mene vidite da klanjam.
rekoh. (Buhari, Muslim)
- Još nešto? - upita.
- Samo to - odgovorih. Od zadovoljstva na ovom vašem svijetu dragi su mi miris i
- Postavi sebi obavezu da mnogo činiš sedždu - reče mi. žene; a moje pravo zadovoljstvo je u namazu.
(Muslim) (Muslim)

Svevišnji Allah (dž.š.) je propisao pet namaza svojim Posljednje riječi Allahova Poslanika bile su:
robovima, pa ko ih bude redovno i propisno obavljao, taj - Namaz, Namaz! Pokazujte svoju bogobojaznost
ima garanciju kod Allaha (dž. š.) da će ga uvesti u Džennet, kroz odnos prema vašim podčinjenim.
a ko ih ne bude redovno obavljao, taj nema garanciju; (Ebu Davud)
ukoliko želi kazniće ga, a ukoliko želi oprostiće mu.
(Malik u »Muvetta«. Ibn Hibban) Zavjet između vas i njih je namaz. Ko napusti namaz, taj
prestaje biti musliman.
Obavezan si da često činiš sedždu Allahu. Ti nikada nećeš (Ahmed, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, Ibn Madže)
učiniti sedždu Allahu, padajući ničice, a da te Allah time ne
uzdigne za jedan stepen i ukloni od tebe jedan grijeh. Čovjek klanja namaz, a od namaza nema osim desetinu,
(Muslim) devetinu, osminu, sedminu, šestinu, petinu, četvrtinu
trećinu ili polovinu, dakle onoliko koliko je u njemu bio
Između čovjeka i nevjerstva nalazi se ostavljanje namaza. prisutan.
(Ahmed, Muslim, Ebu Davud, Tirmizi, Ibn Madže) (Ebu Dimiti, Nesai. Ibn Hibban)

Rob je najbliži Allahu kad je na sedždi. »Među vama ima onih koji obavljaju namaz u cijelosti, a
(Muslim) ima i onih koji obave samo pola namaza, ili trećinu', ili
21
Tako je govorio MUHAMMED Resulullah
četvrtinu, ili petinu«. Tako je nabrajao dok nije spomenuo i Došao je Poslaniku jedan čovjek i rekao mu:
desetinu. - Ne znam ništa od Kur'ana, pa me pouči kako da
(Ahmed, Nesai) klanjam.
Poslanik mu je rekao:
Namaz čovjeka ne vrijedi dok pravilno ne obavi i sedždu. - Uči: »Subhanallahi vel hamdulillahi ve la ilahe
(Ahmed. Ebu Davud) ilallahu vallahu ekber. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil
- 'alijjil - 'azim«.
Najveći je kradljivac onaj koji krade svoj namaz. (Ahmed, Ebu Davud, Nesai)
- Božiji poslaniče - povikaše prisutni - kako čovjek
može krasti namaz. A on odgovori: Nema namaza bez učenja Kur'ana, pa makar to bila i Fatiha.
- Ako ne upotpunjuje ruku, ili sedždu, ili subbu između (Ebu Davud)
ruku'a i sedžde.
(Ibn Huzejme. Hakim. Ahmed) Namaz nije valjan onome ko u njemu ne prouči Fatihu.
(Buhari)
Upitao je Poslanik ashabe:
- Šta mislite o alkoholičaru, bludniku i kradljivcu? Namaz nije potpun onome ko ga klanja bez učenja Fatihe.
Oni su rekli: (Ahmed. Muslim, Tirmizi. Ebu Davud)
- To Allah i Njegov Poslanik najbolje znaju.
Tada je rekao: Poslanik je jednom čovjeku (koji je ušao u džamiju, klanjao
- Postupci tih ljudi zaslužuju kaznu, a najgori je dva rekata, a zatim pozdravio Poslanika) rekao:
onaj koji krade od namaza: kada nepotpuno obavi - Vrati se i ponovo klanjaj, jer nisi klanjao kako treba!
ruk'u i sedždu i namaz obavlja bez potrebne skrušenosti. Nakon trećeg upozorenja dotični čovjek je rekao:
(Ahmed. Tirmizi. Tajalisi. Malik) - Tako mi Onoga koji te je sa istinom poslao, ja ne
znam bolje, pa pouči me! Tada je Poslanik rekao:
Allah (dž. š.) ne gleda u namaz čovjeka u kome ne obavi - Kada stupiš u namaz izgovori tekbir, onda prouči
subbu između ruku'a i sedžde. Subba se sastoji u tome da se iz Kur'ana ono što ti je lahko. (Po drugoj verziji: »On
po povratku sa ruku'a prije nego se ode na sedždu ispravi u da prouči iz Kur'ana ono što hoćeš«) Zatim se sagni na
takvom stanju zadrži dok ne izgovori: 'semi' allahu limen ruk'u da se na njemu potpuno smiriš, tada se podigni
hamideh« i da se ispravi između svoje sedžde i zadrži da se na stajanju potpuno ispraviš, zatim se spusti na
smiren koliko može lagano da kaže: »Subhanallah«. sedždu da se na njoj smiriš i onda se podigni na sjedenje
(Taberani) tako da se potpuno smiriš. Tako radi u svakom namazu!
(Buhari)
Ključ Dženneta je namaz.
(El-Zakimi) Kad želiš stupiti u namaz, prvo se abdesti, zatim se okreni
prema kibli, a potom stupi u namaz sa početnim tekbirom.
Kada čovjek stupi u namaz Svevišnji se Allah (dž. š.) (Muslim)
Svojim licem okrene prema njemu. Kada se ovaj u namazu
okrene na stranu Allah ga upozori: »Čovječe, kud se Džabir prenosi: »Klanjali smo u tamnoj noći i pobojali smo
okrećeš, zar ti je neko bolji i preči od Mene? Meni se se za kiblu. Pa kada smo završili namaz vidjeli smo da smo
okreni!« Kad se čovjek i po drugi put u namazu okrene klanjali u pogrešnom pravcu. Spomenuli smo to
Allah (dž. š.) ga upozori, a kada se okrene treći put i Vjerovjesniku, a on je rekao:
Svevišnji Allah (dž. š.) se okrene od njega. - Vaš namaz je stigao na svoje mjesto.
(El - Bezzar) (Bejheki)
Čovjek može da klanja šezdeset godina a da mu ni jedan Muaz ibn Džebel prenosi: »Klanjali smo sa Vjerovjesnikom
namaz ne bude primljen. Iz razloga što je, možda, pravilno jednog oblačnog dana, okrenuti suprotno od kible, a bili
obavljao ruku ali nije sedždu, ili je pravilno obavljao smo putnici. Pošto smo završili namaz i sjeli pojavilo se
sedždu ali nije ruku. Sunce pa smo rekli:
(El - Asbihani) - O Allahov Poslanice, klanjali smo suprotno od kible, - a
on reče:
Pravilno sedždu činite! Neka niko od vas na sedždi ne - Vaš namaz je stigao do Allaha Uzvišenog.
položi laktove poput psa dok leži. (Bejheki)
(Buhari)

Hazreti Omer je pitao Poslanika o skraćivanju namaza na Ne klanjajte kod mezara niti sjedite na njima.
putu, pa mu je rekao: (Muslim)
- To je milost koju vam je Allah dodijelio, pa primite Cijela Zemlja je mesdžid osim grobova i mokrih čvorova.
Njegovu milost. (Ahmed)
(Muslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, Ibn Madže)
Najlošiji su oni ljudi koji dožive Smak svijeta i oni koji
Vail ibn Hadžer kaže: »Klanjao sam za Vjerovjesnikom, pa grobove veličaju i za bogomolje ih uzimaju.
je on na desnu stranu predao selam izgovarajući: 'Esselamu (Ahmed)
'alejkum ve rahmetullahi ve berekatuh', pa na lijevu stranu
na isti način. Nema namaza ako je postavljena sofra. Isto tako, ako je
(Ebu Davud) čovjek gonjen malom ili velikom nuždom.
(Muslim)
22
Tako je govorio MUHAMMED Resulullah
oprosta za njega dok se nalazi na mjestu gdje je klanjao
Ko završi svaki svoj namaz sa 33 »Subhanallah«, sa 33 govoreći: »Bože naš, spasi ga! Bože naš, smiluj mu se!«
»elhamdulillah« i 33 »Allahu ekber«, i tih 99 završi stotim (Buhari)
riječima: »la illahe ilellah«... biće mu oprošteni grijesi, pa
makar ih bilo kao morske pjene. Namaz koji čovjek obavi u džematu bolji je od namaza koji
(Buhari, Muslim) obavi sam, kod kuće ili u dućanu, za dvadeset i pet stepeni.
(Buhari, Muslim)
Ebu Hurejre priča: »Poslanik je sa nama klanjao dva rekata
podne-namaza i predao selam, a zatim je ustao i stao uz Namaz obavljen u džematu vredniji je od pojedinačnog za
jedan drveni stup u vrhu džamije i na njega stavio ruku. Tu dvadeset i sedam stepeni.
su među ashabima bili i Ebu Bekr i Omer koji su se bojali (Buhari. Muslim. Tirmizi. Ibni Madže)
da mu to kažu. Ubrzo poslije toga svijet je pri izlazu iz
džamije pitao: Bolje je priključiti se jednome u namazu nego klanjati sam,
- Je li to skraćeni namaz? a bolje je klanjati sa dvojicom ljudi, a sve što je džemat
Jedan čovjek, koga je Poslanik dozivao nadimkom Zul- veći, Allah više voli.
Jedejni, reče: (Ebu Davud)
- Allahov Poslaniče, jesi li što zaboravio ili je namaz
skraćen? Bolje je čovjeku da nalije u uši rastopljeno olovo nego da
- Nisam ništa zaboravio, a nije ni skraćen - odgovori čuje ezan, a da ostane ravnodušan.
Poslanik. (Ibnul-Kajjim el-Dževzi. »Kitabus-salat«)
Zatim je klanjao još dva rekata, predao selam, izgovorio
tekbir i obavio sedždu«. Pravo je nasilje, bezvjerstvo, munafikluk u onoga ko čuje
(Buhari) najvećeg Allahovog pozivaoca - koji poziva na namaz na
vječiti spas, a on se ne odazove.
Ibn Mesud prenosi: »Kada bismo klanjali sa Poslanikom na (»Medžmeuz-Zevaid«)
posljednjem bismo sjedenju učili: »Neka je spas i mir
Allahu od Njegovih robova! Neka je spas i mir na toga i Dođe mi da reknem mujezinu da prouči ikamet i da
toga!« Po svršetku jednog od namaza Poslanik nam reče: zadužim nekoga da imami, a da ja sa sobom uzmem žara i
- Ne govorite »spas na Allaha«, jer je Allah stvarni da potpalim kuće onima koji nisu došli da klanjaju.
Spasitelj, nego recite: »Čast, slava i gospodstvo pripadaju (Buhari. Muslim)
samo Allahu. Njega treba iznad svega poštivati,
Njemu se klanjati i u Njegovo ime dobra djela činiti. Da samo trojica ljudi žive u susjedstvu ili u šumi, pa ne
Neka si spašen, o Allahov Poslaniče, neka se na tebe izlije obave namaz džematile, to bi bio znak da ih je šejtan zaveo;
Božija milost i Božiji blagoslov! Neka se Božije spasenje pa pazite da ne zanemarite namaz u džematu.
pokloni nama i svim dobrim robovima Allahovim! Ja srcem (Ebu Davud)
vjerujem, a jezikom očitujem da je samo
Allah Bog, i da je Muhammed Njegov rob i Njegov Čovjek koji čuje ezan pa ne dođe da klanja u džematu u
Poslanik«. džamiji, bez opravdanja, neće mu biti namaz kabul, kada ga
- Potom će svako od vas odabrati dovu koja mu se napose obavi (iako je izvršio obavezu) Ashabi su upitali:
najviše sviđa i, proučiti je. - Koji je to opravdani uzur?
(Ahmed, Ebu Davud, Tirmizi) Poslanik je odgovorio:
- Strah (po život, imovinu ili čast) i bolest.
Ko spoji dva namaza bez opravdana razloga, taj je počinio (Ebu Davud)
veliki grijeh.
(Hakim) Onaj ko obavi jaciju u džematu, dobije nagradu kao da je
pola noći proveo u ibadetu, a ko obavi oboje - sabah i jaciju
Hazreti Alija prenosi da je Allahov Poslanik nakon u džematu, dobiva nagradu kao da je cijelu noć proveo u
završetka bitke na Hendeku rekao: ibadetu.
- Zabavili su nas ud srednjeg namaza, ikindije, Allah (Tirmizi)
im grobove i kuće ispunio vatrom.
(Buhari, Muslim) Čuvajte se navike da ne klanjate u džematu, ili će vam
Allah zapečatiti srca, pa ćete postati od onih koje je Allah
Klanjajte u svojim kućama i ne pretvarajte svoje kuće u učinio nemarnim.
grobove. (Ibn Madže)
(Buhari)
Ibn Mes'ud prenosi da je klanjao za Poslanikom pa je neko
Namaz čovjeka obavljen u džematu vrednuje se više nego od prisutnih muktedija učio poluglasno ono što je i Poslanik
namaz obavljen u kući ili dućanu dvadeset puta i više, i to učio. Po završetku namaza, Poslanik mu je rekao:
kada se uzme abdest kako treba, potom izađe u džamiju radi - Kada neko od vas klanja za imamom, neka šuti i
zajedničkog klanjanja namaza, a ne radi nečeg drugog, on prati njegovo učenje, jer imamovo učenje je i njegovo, a
neće koračati ni jednog koraka a da mu se ne podigne imamov namaz je i njegov namaz.
vrijednost za jedan stepen više i ne skine sa njega još jedan (Bejheki. Ahmed. Ibn Madže)
manji grijeh, sve dok ne uđe u džamiju, a kada uđe u
džamiju on je na namazu sve dotle dok ga taj namaz na Kada neko od vas bude klanjao kao imam ljudima neka
mjestu zadržava. Kada on klanja, meleki neprestano mole bude umjeren jer među njima ima iznemoglih, bolesnih i
23
Tako je govorio MUHAMMED Resulullah
onih sa fiziološkim potrebama. A kada neko od vas bude Muhammed (a.s.) je vidio nekog čovjeka kako klanja van
klanjao po sebi neka odulji koliko želi. safa pa mu je rekao: - Obnovi taj namaz!
(Buhari, Muslim) (Taberani)

Stanem na namaz i hoću da oduljim, pa kad čujem plač Prenosi Enes ibn Malik da je Njegova majka pozvala
dojenčeta, skratim kako bih izbjegao da taj namaz majci Božijeg poslanika da im se pridruži u jelu koje je ona bila
teško padne. pripravila (u čast što ih je posjetio). Allahov Poslanik im se
(Buhari) pridružio i jeo je sa njima, a zatim je rekao:
- Ustanite da vam klanjam.
Klanjajte za svakim imamom, bio on dobar ili loš. - Ustao sam - kaže Enes - i uzeo sam hasuru koja je
(Maturidi) bila pocrnila od duge upotrebe pa sam je polio vodom
(i oprao) a zatim je na tako čistu hasuru stao Muhammed
Ko ne udovolji pozivu, zgriješio je prema Allahu i (a.s.), a ja i dječak po imenu Humjere b. Ebi Damire, iza
Poslaniku. njega smo napravili saf, a starica iz nas. Muhamed (a.s.)
(Muslim) nam je klanjao dva rekata, a zatim je otišao.
(Muslim)
Enes ibn Malik prenosi: »Jednoga dana smo htjeli da
klanjamo, pošto je proučen ikamet, Muhammed (a.s.) se Upitao je neki čovjek Resulullaha:
okrenuo nama i rekao: - Koja je islamska naredba Allahu najdraža?
- Izravnajte safove, uistinu, vidim vas iza leđa. Poslanik mu odgovori:
(Buhari) - Namaz u svom vremenu. Ko napusti namaz taj ne
ma ni vjere. Namaz je glavni stub vjere.
Izravnavajte safove i zatvorite pukotine između vas jer se (Bejheki)
šejtan uvlači među vas i popunjava te pukotine.
(Ahmed. Taberani) Abdulah b Mesud kaže: »Upitao sam Allahovog poslanika:
- Koje je djelo najmilije Allahu dž.š.?
Najprije ispravite i popunite prvi saf, zatim sljedeći pa On mi odgovori:
sljedeći. Posljednji saf ne mora biti popunjen. - Namaz koji je obavljen na vrijeme.
(Ebu Davud. Nesai, Bejheki) - A koji iza toga - ponovo sam upitao.
- Dobročinstvo roditeljima.
Najviše nagrađen korak od Allaha je onaj kojeg džematlija - A koje onda - ponovo upitah.
učini da bi popunio prazninu u prednjem safu. - Borba na Božijem putu - odgovori Božiji poslanik.
(El-Bezzar) (Buhari, Muslim)

Ko poveže saf, Allah će ga povezati sa sobom, a ko prekine Jesar prenosi: »Vidio me je Ibn Omer kako klanjam poslije
saf Allah će prekinuti s njime svaku svoju vezu. zore, pa mi je rekao:
(Nesai. Hakim. Ibn Huzejme. Ebu Davud) - Vidio nas je Allahov Poslanik dok smo u to doba
klanjali, pa reče:
Ili ćete izravnati svoje safove u namazu ili će vam Allah - Neka prisutni obavijeste odsutne, da nema namaza poslije
izmijeniti vaša lica unatrag. zore nego samo dva rekata.
(Buhari) (Ahmed, Ebu Davud)

Zbijte redove, približite se jedan drugome i usporedite Prvo namasko vrijeme je Allahovo zadovoljstvo, posljednje
međusobno svoja ramena i vratove. Tako mi Allaha, ja je Allahov oprost.
vidim šejtana kao crno janješce kako se kroz praznine (Tirmizi. Darekutni)
redova uvlači među vas.
(Ibn Hibban) Muhammed (a.s.) kaže daje Uzvišeni Allah rekao: »Sine
Ademov, klanjaj mi četiri rekata početkom dana (sabah),
Izjednačite se, poravnajte se i nemojte jedan mimo drugog jamčim ti uspjeh poslova do kraja dana«.
prolaziti, nemojte se razdvajati da vam se srca ne razdvoje. (Tirmizi)
Neka se do mene primaknu punoljetni i učeni, a onda do
njih bliži, pa opet njima bliski. Najvredniji namaz (nafila) jednog čovjeka je namaz
(Muslim) obavljen u njegovoj kući, osim strogo propisanog namaza.
(Buhari. Muslim, Taberani)
Imam je postavljen da se za njim povodi i ne razilazite se s
njim: kada čini ruk'u, činite ga i vi, kada izgovori: Kada neko od vas obavi namaz u džamiji, neka jedan dio
»Semiallahu limen hamideh«, vi recite: »Rabbena lekel- svoga namaza pokaže u kući jer zaista Allah (dž. š.) daje
hamd«, kada krene na sedždu, krenite i vi, kada klanja dobro u tu kuću.
sjedeći, klanjajte sjedeći i vi, svi skupa! (Muslim)

Ispravljaj redove namaza, jer ispravljen namaski red je Primjer kuće u kojoj se spominje uzvišeno ime Allaha (dž.
sastavni dio ljepote namaza. š.) i one u kojoj se ne spominje, je kao primjer živog i
(Buhari) mrtvog.
(Bunari, Muslim)

24
Tako je govorio MUHAMMED Resulullah
Osvijetlite vaše stanove sa namazom i učenjem Kur'ana.
(Bejheki) Najbolji namaz poslije propisanih namaza je noćni namaz.
(Muslim)
Vaš namaz (nafilu) potaknite u vašim kućama i ne odnosite
se prema vašim stanovima kao prema grobovima. Ibni Abbas nam prenosi da je Muhamed (a. s.) ustajući na
(Buhari, Muslim) noćni namaz, učio: »Moj Bože, samo Tebi pripada hvala, Ti
si Svjetlo nebesa i Zemlje; neka Ti je hvala, Ti sam o sebi
Svaki dio vašeg tijela obavezan je na sadaku, svako opstojiš i čuvar si nebesa i zemlje; neka Ti je hvala, Ti si
slavljenje Allaha (dž. š.) je sadaka, svako potvrđivanje Gospodar nebesa i Zemlje i onoga što je u njima; Ti si
Kelimei-šehadeta je sadaka, svako veličanje Stvoritelja je istina i Tvoje obećanje je istina; Tvoj govor je istina i susret
sadaka, upućivanje na dobro, a odvraćanje od zla je sadaka, sa Tobom je istina; Dženet i Džehennem je istina: Sudnji
a nagrada vam pripada i od dva rekata duha-namaza. dan je istina; Moj Bože, ja se predajem Tebi, u Tebe
(Ahmed, Muslim, Ebu Davud) vjerujem i na Tebe se oslanjam; Tebi se predajem i Tebi se
vraćam pa oprosti mi, Ti si moj Gospodar, nema drugog
Dobrovoljni namaz u kući je svjetlo, ko to hoće neka Boga osim Tebe.«
osvijetli svoju kuću tim namazom - nafilom. (Muslim)
(Ahmed)
Ibni Abas prenosi da je klanjao sa Božijim poslanikom
»Ako ima neko kakvu potrebu kod Allaha (dž. š.), ili da noćni namaz i čuo je kako uči, ili u toku namaza ili na
sretno riješi nešto sa nekom osobom, lijepo je klanjati dva sedždi: »Moj Bože, učini mi svjetlo u mom srcu i u mojim
rekata ove nafile.« čulima sluha i vida, podari mi svjetlo i sa desne i sa lijeve
Muhamed (a.s.) o tome kaže: strane, ispred i iza mene, daj mi svjetlo iznad i oko mene,
»Neka uzme propisno abdest, zatim klanja dva rekata, pokaži mi svjetlo - ili je kazao - nadahni me svjetlom«.
zahvali Allahu (dž. š.) i donese salavat na Allahova (Muslim)
poslanika, a zatim neka izgovori: »Nema drugog Boga
osim Allaha, blagog i plemenitog. Neka je slava Allahu, Allah (dž. š.) je najbliži vjerniku u posljednjoj trećini noći,
Gospodaru Velikog Arša. Hvala Bogu, Gospodaru svjetova; pa ako hoćeš da budeš od onih koji spominju Allaha u tom
tražim od Tebe da mi ukažeš Tvoju milost i oprost vremenu obavljaj noćni namaz.
i da iskoristim svaku priliku za dobročinstvo i sačuvaj (Tirmizi)
me od svakog grijeha. Ne ostavljaj mi ni jednog grijeha
a da ga ne oprostiš, a niti brige a da je ne razgališ. Neka Zaista, prvo za što će vjernik polagati račun na Sudnjem
ne budem imao nikakve potrebe kod Tebe s kojom Ti danu jeste namaz, pa ako ga nije izvršavao i upotpunjavao,
nisi zadovoljan a da mi ne pomogneš da je sretno okončam, reći će (mu) se: Pogledajte da li ima nešto od dobrovoljnih
Ti koji si najmilostiviji'«. namaza da bi se upotpunilo ono što je izostavio od farzova,
Ko klanja dva rekata duha-namaza neće biti upisan u zatim će teći u tom smislu i sva ostala njegova djela.
nemarne ljude, ko ga klanja od četiri rekata upisuje se u (Nesai)
pobožnjake, ko klanja šest rekata, biće toga dana, Božijom
pomoći, očuvan od većeg grijeha, ko klanja osam, uvrštava Prenosi Ebu Hurejre da je Muhammed (a. s.) pitao Bilala:
se kod Allaha u odane pobožnjake, a ko klanja dvanaest - Ispričaj mi o djelu koje si učinio u islamu i u koje
rekata, Allah će mu dati sagraditi ugodan smještaj i boravak najviše polažeš nadu, jer sam čuo (u snu) u Dženetu bat
u Džennetu. tvojih koraka.
(Buhari) Bilal odgovori:
- Djelo u koje najviše polažem nadu jeste: nisam ni
Zaista u Džennetu imaju vrata koja se zovu »Ed-Duha«, pa kada uzeo gusul ili abdest, bilo noću ili danju, a da ni
će se na Sudnjem danu sa tih vrata čuti glas: »Gdje su oni sam sa tim abdestom ili gusulom klanjao sve što mi je
koji su redovno klanjali duha-namaz; ovo su vrata na koja propisano da klanjam.
ćete samo vi ulaziti sa Allahovom milošću«. (Buhari, Muslim)
(Taberani)
Džabir ibn Abdullah prenosi: »Božiji poslanik poučavao bi
Božiji poslanik je klanjao u džamiji duha-namaz, izgovorio nas istihari - odabiranju poslova kao što bi nas poučavao
tri tekbira, a potom proučio dovu ovog sadržaja: »Bože svakoj suri Kur'ana i govorio:
moj, podari nam kišu - rekavši to tri puta - Bože moj, - Kada se neko od vas bude odlučio za neki posao,
omogući nam da imamo masnoće, mlijeka, loja i mesa!« neka prethodno klanja dva rekata nafile i neka kaže:
(Buhari) Bože moj, molim Ti se, da uz pomoć Tvoga znanja
Ibni Omer (r. a.) je rekao: »U doba Vjerovjesnika usnio odaberem ono što je dobro. Molim da me pomogneš
sam kao da mi je u ruci komad grube svile i kao da ne želim Svojom pomoći. Molim za Tvoju veliku milost. Ti si
mjesto u Dženetu, nego da odletim (samo) do njega, i u tom moćan, a ne ja. Ti znaš (sve), a ne ja. Ti si poznavalac
vidjeh kako mi priđoše dvojica da me odvedu do svakih tajni. Bože moj, ako znaš da će ovaj posao za mene,
Džehennema. Tad ih srete melek i reče: »Ne plaši se! za moju vjeru i moj život i konac moga posla. (Ili je, kaže
Pustite ga! Hafsa je ispričala Vjerovjesniku jedan od prenosilac, rekao,: - Za moj ovozemni posao i stvar
mnogih mojih snova i Vjerovjesnik je rekao: budućeg svijeta - biti dobar, pa dosudi mi ga, olakšaj
- Abdullah je divan čovjek. Još samo kad bi noću klanjao mi ga, i podari mi u njemu napredak. A ako znaš, da će
nafilu! I Abdullah je od tada (kaže Nafi) noću klanjao.« ovaj posao za mene, za moju vjeru, život i konac moga
(Buhari) posla? Ili je, kaže prenosilac, rekao: - Za moj ovozemni
posao i stvar budućeg svijeta, biti od zlobe, otkloni
25
Tako je govorio MUHAMMED Resulullah
ga od mene, a mene odvrati od njega! Dosudi mi dobro
gdje god to bilo i podari mi da sam time zadovoljan! Džuma, hutba
Još je rekao:
- Molilac može (u gornjoj molbi) imenovati svoju O vjernici, kad se u petak na namaz pozove, kupoprodaju
Potrebu. ostavite i pođite da namaz obavite; to vam je bolje, neka
(Buhari) znate! A kada se namaz obavi, onda se po zemlji raziđite i
Allahovu blagodat tražite i Allaha mnogo spominjite, da
Za vrijeme Muhameda (a. s.) pomračilo se Sunce upravo na biste postigli što želite.
dan kada je umro njegov sin Ibrahim. Govorilo se daje (El-Džumu'a, 9-10)
pomračenje Sunca nastalo radi smrti Ibrahimove, pa je
povodom toga Muhammed (a. s.) rekao: Ko god se je petkom okupao, što je mogao ljepše, očistio se
- Zaista su Sunce i Mjesec Allahovi znakovi. Ne nastaje i oprao, što je mogao bolje, obukao najljepše odijelo, što ga
pomračenje zbog nečije smrti, a niti radi nečijeg života, je imao, dobro se namirisao miomirisom svojih ukućana, a
kada vidite njihova pomračenja, upućujte dovu potom, rano, krenuo na džumu-namaz, tako da prolazeći
Allahu (dž. š.), molite se i klanjajte sve dok se ne pojave. džamijom nije rastavio ni dvojicu ljudi u safovima, biće mu
(Muslim) oprošteni njegovi grijesi učinjeni prema Allahu, u periodu
između ove i druge, ranije, minule džume-namaza.
Podnevsko vrijeme je od trenutka kada Sunce iz zenita (Buhari, Ibn Madže)
krene do vremena kada sjene ljudske budu kao njegova
visina, do ikindije, a ikindija je sve dok Sunce ne požuti. Ko se petkom okupa onako kao što se kupa po izvršenom
Akšam je dok je na nebu prisutno crvenilo, a zatim nastaje spolnom snošaju, a potom krene u džamiju u prvom
jacija. Sabah je od zore do izlaska Sunca. jutarnjem času, računa mu se nagrada kao da je žrtvovao
(Muslim) devu; ko krene u drugom času, kao da je žrtvovao veliko
goveče; koje krenuo u trećem času, kao da je žrtvovao
Ko izostavi ikindiju propao mu je posao. rogatog ovna; ko bude krenuo u četvrtom času, kao da je
(Ibnul Kajjim el-Dževzi) žrtvovao kokoš; a onaj ko je krenuo u petom času, računa
mu se kao daje žrtvovao jaje. Kad imam izađe na minber
Upitan, koja će dova biti uslišana, Muhamed (a.s.) tada pristupe meleki i slušaju spominjanje Allaha.
odgovori: (Buhari)
- Dova u posljednjoj trećini noći i ona poslije obavljenih pet
dnevnih namaza. Obavljanje džume-namaza je dužnost stanovnika svakog
(Tirmizi) naselja u kome ima starješina (imam), pa makar tu ne bilo
više od četiri stanovnika.
(Darekutni}

Na džumi imaju tri vrste ljudi: ljudi koji u toku namaza


razgovaraju i oni će za to dobiti odgovarajuću kaznu; ljudi
koji prisustvuju učenju hutbe i Allahu se obraćaju dovom,
Allah im je može ili primiti ili odbiti; zatim ljudi koji
prisustvuju učenju hutbe, a dolaskom u džamiju ne guraju
se i ne prejahuju druge ljude niti, idući u džamiju, ma koga
uznemire, njima će biti oprošteni manji, prema Allahu
učinjeni grijesi između ove i sljedeće džume i još tri dana
iza nje, jer je Uzvišeni Allah rekao: Ko uradi dobro djelo
dobiva deseterostruku nagradu«.
(Ebu Davud)

Mi smo vremenski posljednji, a na Sudnjem danu prvi,


izuzevši to što je ranijim narodima data objava prije nas.
Petak je, zapravo, njihov dan koji im je bio određen kao
praznik. Oni su se, potom, u praznovanju njegovu podvojili,
pa je Allah nas na njega uputio i ostali svijet sada nas
slijedi. Jevreji svetkuju sutrašnji dan (subotu), a kršćani
preksutrašnji (nedjelju).
(Buhari)

Hazreti Aiša priča: »Svijet je iz svojih stanova i avala-


naselja, dolazio naizmjenično na džumu-namaz. Oni
dolažahu po prašini, pa bi bili prašnjavi i znojni, znoj je,
upravo, lio iz njih. Poneki bi od njih došao Allahovom
Poslaniku, dok bi on, Allah mu se smilovao i spasio ga, bio
još kod mene, pa bi mu Vjerovjesnik rekao:
- Da ste se, za ovaj dan, očistili od te prašine i znoja»
(Buhari)

26
Tako je govorio MUHAMMED Resulullah

Sa'd ibn Ebi Vekas je jednog petka nekom čovjeku Na dan petka meleki izvjese zastave zahvalnosti nad
rekao: svakom džamijom u kojoj se muslimani skupljaju radi
- To ti nije nikakav namaz! klanjanja džume-namaza, dok kod Kabe prisustvuje osobno
Ovaj je to prenio Vjerovjesniku i on je Sa'da pitao: Džibril. Ti su meleki petkom svijetlog i veselog lica poput
- Zašto si to rekao, Sa'de? Mjeseca u uštapu. Uz njih su bilježnice čije se stranice
- Dok si ti učio hutbu, on je razgovarao - odgovorio presijavaju poput čistog srebra, a pera sjaje poput žutog
je Sa'd. Muhammed (a.s.) na to je rekao: zlata. Ovi meleki bilježe posjetioce redom prema časovima
- Istinu je rekao Sa'd. njihovog dolaska u džamiju i prema položajima kod Allaha
(Ibn Šejbe u »Musannefu«) (dž.š.). Vjernici koji su u džamiju došli prije imama, bilježe
se među prve, Allahu najmilije osobe; koji su došli po
Ko razgovara petkom dok imam uči hutbu, on sliči magarcu izlasku imama na minber, bilježe se da su prisustvovali
koji nosi tovar knjiga, a onaj ko mu kaže: »Šuti!«, neće učenju hutbe, a koji su došli početkom klanjanja namaza,
imati džumanske nagrade. računa im se da su prisustvovali zajedničkom obavljanju
(Ahmed. Bezzar. Taberani) džume namaza. Kada imam preda selam, meleki iskažu
svoje čestitanje praznika prisutnim muslimanima, i ako je
Ako kažeš svome drugu pokraj sebe: »Šuti!«, dok imam neko iz grupe vjernika, koji je ranije dolazio u džamiju prije
petkom uči hutbu, učinio si ispad i izgubio džumansku imama, izostao i nije se našao tu u džematu, meleki
nagradu. uzviknu: »Allahu, Gospodaru naš! Nema nam ovdje
(Bunari) prisutnog tog i tog, a ne znamo zbog čega je izostao od ove
džume namaza. Ako si ga, Allahu, uzeo sebi, smiluj mu se!
Muhammed (a.s.) jednog je petka citirao sa minbera jednu Ako se razbolio, uputi ga na lijek! A ako je otišao na
suru, pa je Ebu Derda namignuo Ubejju ibn Kabu, upitavši putovanje, udruži ga sa dobrim i Allahu odanim ljudima!«
ga:
- Kada je ova sura objavljena. Ja je do sada nisam (Ebu Fadl Dževzi u «Kitabut - Tergibu»)
čuo? Ubejj mu je samo migom pokazao da šuti, a kada
su završili namaz, rekao mu je:
- Tvoje klanjanje je prazno trabunjanje i beskoristan
posao. Ebu Derda je o tome obavijestio Vjerovjesnika,
a on mu je odgovorio:
- Istinu je rekao Ubejj.
(Taberani)

Petkom i uoči petka donosite salavate na mene. Ko tako


bude činio ja ću mu biti svjedok i zagovornik na Sudnjem
danu.
(Bejheki)

Kada god klanjaš džumu-namaz, klanjaj četiri rekata poslije


nje.
(Muslim. Abu Avana. Ahmed. Ibn Huzejme)

Najodabraniji dan u sedmici je petak. Nastojte da u tom


danu donesete što više salavata na mene, jer će ti salavati
biti meni predočeni. Prisutni mu prigovoriše:
- Kako će ti biti predočeni, kad će tvoje tijelo tada
biti rastočeno i pretvoreno u prah?
Na to reče Allahov Poslanik:
- Allah je zabranio zemlji da pojede tijela Allahovih
poslanika.
(Ehu Davud. Nesai)

Petkom ima jedan časak i neće ga pogoditi ni jedan rob-


musliman, koji bude ustrajno klanjao namaz i Allaha za
nešto zamolio, a da mu On to neće uslišati. (Potom je
Muhammed, (a.s.), pokazao rukom da je ovaj trenutak
kratkotrajan).
(Buhari)

Ebu Seid se obratio Ebu Hurejru riječima: - Kaži nam da li


ti znaš štogod o sretnom času petkom? - Pitao sam o njemu
Vjerovjesnika - rekao je Ebu Hurejre - i on mi je odgovorio:
»Znao sam tačno njegovo vrijeme, ali sam to sada smetnuo
s uma, baš kao stoje slučaj i sa Lejletul-Kadrom.«
(Hakim. Ibn Huzejme)
27
Tako je govorio MUHAMMED Resulullah
Kada dođe ramazan vrata Dženneta se otvore, vrata
Ramazan, post Džehennema zatvore, a šejtani bivaju okovani.
(Muslim, Buhari)
O vjernici! Propisuje vam se post, kao što je propisan
onima prije vas, da biste se grijeha klonili i to neznatan Ko ne ostavi laž i ne prestane djelovati na osnovu nje nema
broj dana; a onome od vas koji bude bolestan ili na putu - potrebe ni da ostavlja hranu i piće svoje radi Allaha. Ili, ko
isti broj drugih dana. Onima koji ga jedva podnose - otkup ne napusti ružan govor i nevaljale poslove uz ramazan, za
je da jednoga siromaha nahrane. A ko drage volje da više, vrijeme posta, nema potrebe ni da posti, a Allahu nije
za njega je bolje. A bolje vam je, neka znate, da postite. potrebno njegovo gladovanje.
(El-Bekare, 183-184) (Buhari. Ebu Davud. Tirmizi)

Ljudi, prikučio vam se častan mjesec, mjesec blagoslova, Ko isposti ramazan, potpuno vjerujući i preispitujući se,
sreće i napretka, mjesec u kome je noć Lejletul-kadr, koja biće mu oprošteni prethodni grijesi.
je vrednija od hiljadu mjeseci! Allah vam je naredio da (Muslim)
postite obdan u ramazanu, a noći ramazanske da provodite
u dobrovoljnom ibadetu. Ko obavi nafilu uz ramazan kao Kad dođe prva noć ramazana šejtani i buntovni džini se
da je obavio farz u nekom drugom mjesecu, a ko obavi farz sputaju, sva vrata Džehennema se pozatvaraju, sva vrata
uz ramazan kao da je obavio sedamdeset farzova izvan Dženneta se pootvaraju i pozove se: »O ti koji činiš dobro
ramazana. Ramazan je mjesec strpljivosti, a nagrada za odstupi, a ti koji činiš zlo, prođi se...«
strpljivost je Džennet. To je mjesec međusobnog (Tirmizi)
ispomaganja muslimana, mjesec u kome se uvećavaju
prihodi i opskrba vjernicima. Posebno praktikujte uz Drži se posta jer njemu nema ravna.
ramazan četiri stvari: dvije kojima ćete zadovoljiti vašeg (Nesai, Hakim)
Stvoritelja i dvije bez kojih vi nikako ne možete. One sa
kojima ćete zadovoljiti Stvoritelja su stalno ponavljanje Koliko i koliko ima postača, a da od svoga posta nemaju
kelimei-šehadeta i istigfara. A ono bez čega vi nikako ne ništa drugo osim gladovanja i žeđi.
možete jeste da molite Allaha za Džennet i tražite spas od (Nesai. Ibn Madže)
Džehennema. Ko priredi iftar postaču, imaće za to nagradu
kao da je roba oslobodio i biće mu oprošteni svi manji U haber-hadisu se prenosi:
grijesi učinjeni prema Allahu (džellešanuhu). »Kada se pojavi mlađak mjeseca posta zasvijetli se Božiji
(Haris ibn Usame u »Musnedu«) Arš i Kursij, a meleki i sve što je među njima govore:
»Blago ummetu Muhammedovu! Kakvu im je samo počast
Poslanik kaže daje Uzvišeni Allah rekao: „Svako djelo koje Allah priredio! Za njih traže oprosta i Sunce i Mjesec,
čovjek učini pripada isključivo njemu, a za svako dobro zvijezde i sve što je na nebesima. I ptice u zraku, ribe u
djelo ima deseterostruku nagradu. Post je isključivo Moj i vodi i sve što ima dušu na zemlji, neprestano, noću i danju,
Ja za njega nagrađujem; postač ostavi svoje jelo, piće i osim šejtana (neka je na njih prokletstvo). Kada postači
požudu radi Mene. Kada neko od vas posti, neka se ne osvanu, Allah ni jednog ne ostavi a da mu ne oprosti. Allah
približava svojoj ženi i neka ne govori ružnim govorom. A (dž.š.) naredi melekima da čine salavate i da slavu traže
ako ga neko napadne i počne grditi, neka mu kaže: 'Ja postačima u ramazanu, jer mjesec posta je mjesec rahmeta i
postim'! Onaj ko posti ima dvije radosti: jedna je kada magfireta«.
prekida sa postom a druga je dan kada će sresti svog (»Zubdetul Vaizin«)
Gospodara. A onaj ko posti Allahu je prijatniji od
mošusova mirisa". Post i Kur'an će, na Sudnjem danu, za vjernika posredovati,
(Buhari, Muslim, Darimi, Ahmed, Nesai, Ibn Madže) pa će post reći: »Spriječio sam ga od jela i strasti, pa mi
dozvoli da posredujem za njega«. A Kur'an će reći:
Muhammed (a.s.) kaže da je Uzvišeni Allah rekao: »Svako »Spriječio sam ga da po noći spava, pa mi dozvoli da
čovjekovo djelo pripada čovjeku, izuzev posta. 'Post je Moj posredujem za njega«. Njihovo će se posredovanje i
i Ja za njega posebno nagrađujem.' Post je Džennet, pa kada zagovaranje usvojiti.
neko od vas bude postio, neka ne govori bestidno, neka ne (Ahmed)
urliče i ne bude drzak. A ako ga neko bude uznemiravao ili
tukao, neka samo dva puta ponovi: 'Ja postim.' Tako mi U haber-hadisu se pripovijeda:
Onog u čijim rukama je Muhammedova duša, usta tog Kada je Musa (alejhis-s-elam) bio u prilici razgovarati sa
postača će na Sudnjem danu mirisati miomirisom posta. Allahom (džellešanuhu), upita svoga Gospodara: »Da li si
Postač miriše duplim mirisom: kada se mrsi, miriše ikojeg čovjeka počastio kao mene, koji sam čuo Tvoj govor
mirisom iftara, a kada se bude susreo sa Allahom, mirisaće i s Tobom sam razgovarao«? Bog (dž.š.) mu odgovori:
mirisom posta«. »Imaću zajednicu ljudi koju ću počastiti bolje od tebe. Daću
(Ahmed, Muslim, Nesai) im ramazanski post i biću im bliži nego što sam sada tebi.
Ja sa tobom govorim, a između mene i tebe je sedamdeset
Ko bude postio mjesec ramazan s istinskom vjerom u srcu i hiljada koprena. A kada usposti Muhammedova zajednica,
izvršavanjem svih obaveza, biće mu oprošteni grijesi koje kada im njihove usne pobijele a lica problijede, Ja ću, u
je do tada učinio. vrijeme iftara, podignuti te koprene za njihove dove«!
(Buhari, Ebu Davud, Nesai) (»Tefdžiru tesnimi fi qalbin selim«)

28
Tako je govorio MUHAMMED Resulullah
Ebu Hurejre prenosi da je Muhammed alejhiselam rekao: - Tako mi Allaha, ja se od sviju vas najviše bojim Allaha i
- Svaki dobar posao sinova Ademovih Bog (dž.š.) najbolje poznam Njegove granice.
nagrađuje deseterostruko do sedam stotina stupnjeva, (Malik u »Muvettau«)
izuzev posta. Za post je nagrada koja je nemjerljiva bilo
kojim mjerilom, jer se post ne može izvršiti bez strpljivosti Najdraži Mi je rob koji najviše žuri da se iftari.
a Allah (dž.š.) u Kur'anu kaže: »Samo oni koji budu (Ahmed, Tirmizi. Ibni Madže)
strpljivi biće bez računa nagrađeni« (Zuber, 10) Strpljivosti
ima tri vrste: Strpljivost iz pokornosti prema Allahu (dž. š.), Ljudi će biti u dobru sve dok budu požurivali s iftarom.
strpljivost iz razloga što je Allah (dž.š.) nešto naredio ili (Buhari, Malik, Tirmizi)
zabranio i strpljivost u velikim teškoćama, bolovima,
malaksalost. Sve ove strpljivosti su se skupile kod posta i Muhammed (a.s.) je kod Sa'd ibn Ubade jeo hljeba i
zato je za post posebna nagrada«! maslinova ulja. Po završetku jela učinio mu je dovu: »Daj,
(Tefdžiru tesnimi fi qalbin selim«) Bože, da se kod tebe iftare oni koji poste. Daj, Bože, da
tvoje jelo budu jeli dobri i bogobojazni ljudi. Daj, Bože, da
Ko god posti za vrijeme ramazana on ima vjerovanje u se za tebe kod Allaha budu zauzimali meleki i molili Ga da
Mene i čezne za Mojim zadovoljstvom. te On obaspe Svojim rahmetom i da ti oprosti grijehe«.
(Buhari) (Ebu Davud)
Post je štit!
(Usaglašen od svih muhaddisa) Ljudi su stalno zabavljeni dobrim, dokle god žure omrsiti
se, iftariti, čim tome bude vrijeme.
Postač i kada spava ibadet čini. (Buhari, Muslim, Tirmizi)
(Taberani)
Ko bez opravdanog razloga bude mrsio jedan dan ramazana
Postačevo spavanje je ibadet, njegova šutnja je tesbih, ne može taj dan nadoknaditi makar postio sve vrijeme
njegovo djelo se udvostručava, njegova dova se prima, a (Buhari, Ebu Davud, Tirmizi)
grijesi mu se opraštaju.
(Taberani) Praktikujte sehur, jer je u sehuru berićet.
(Buhari, Muslim, Tirmizi, Nesai)
Post je mjesec strpljivosti, a tri dana posta svakog mjeseca
otklanjaju mržnju iz prsa. Pomozite se sehurom za dnevni post, a popodnevnim
(Ahmed) spavanjem za noćni namaz!
(Ibn Huzejme)
Za sve postoji zekat. Zekat za tijelo je post, a post je pola
strpljivosti. Ko se zaboravi da posti, pa iz zaborava jede ili se napije,
(Ibn Madže) neka nastavi postiti; njega je Allah nahranio ili napojio.
Adijj ibn Hatem prenosi: »Pošto je objavljen ajet: 'I jedite i (Buhari, Muslim)
pijte sve dok budete mogli razlikovati bijelu nit od crne niti
zore; dohvatio sam dvije uzice, jednu crnu a jednu bijelu, i Došao je neki čovjek Allahovom Poslaniku i rekao:
stavio ih pod jastuk pa onda uperio pogled prema njima, ali - O Allahov Poslaniče, upropastio sam se, pogriješio
nisam raspoznavao bijelu uzicu od crne. Čim sam se sam.
probudio prenio sam Allahovom Poslaniku i obavijestio ga Upitao je Allahov Poslanik:
o onome što sam učinio, a on mi reče: - Šta te je upropastilo?
- Onda mora da je tvoj jastuk pogolem. Tu se radi o Odgovorio je:
dijeljenju dana od noći.« - Imao sam odnos sa svojom ženom u danu ramazana.
(El-Alusi »Ruhul-meani«) Na to mu je Poslanik rekao:
- Imaš li s čime osloboditi roba?
Postite kada ga (mlađak) vidite, a mrsite kada ga vidite; a Odgovorio je da nema, a zatim ga je upitao:
ako je nevidljiv, namirite trideset dana šabana. - Možeš li da postiš dva mjeseca neprekidno?
(Buhari) Odgovorio je:
- Ne!
Postite kada ga vidite, a mrsite kada ga vidite, a ako je - Upitao ga je Allahov Poslanik:
nevidljiv - procijenite. - Imaš li s čime nahraniti šezdeset siromaha?
(Ahmed) - Odgovorio je:
- Ne!
Postaču se dova neće odbiti. - Zatim je otišao Poslanik i donio mu arek hurmi, da
(Ahmed) ih podijeli sirotinji. On je pitao:
- Hoću li podijeliti siromašnijim od nas, o Allahov
Ata ibn Jesar prenosi: Neki je čovjek poslao ženu da upita Poslaniče? Tako mi Allaha, nema potrebnijeg od nas u
Allahova Poslanika smije li čovjek poljubiti svoju suprugu cijeloj pokrajini, Medini.
kada posti. Ummi Selema ju je obavijestila da Allahov - Allahov Poslanik se nasmijao i rekao:
Poslanik ponekad to učini. Pošto je o tome upoznala muža, - Idi i nahrani svoju porodicu!
on reče: (Buhari, Muslim)
- Ja nisam kao Allahov Poslanik i neću to činiti. Allah
svom Poslaniku dozvoljava što hoće. Čuvši za to,
Allahov Poslanik povišenim glasom reče:
29
Tako je govorio MUHAMMED Resulullah
Ramazanski post ko hoće može pojedinačno napaštati, a ko Mudžibe el-Bahilijje prenosi da je njezin otac (ili amidža)
hoće može i odjedanput. bio sa Poslanikom pa ga ponovo sreo nakon godinu dana.
(Darekutni) Bio se izmijenio u licu i općem stanju.
- Poznaješ li me, Poslaniče? - upitao je.
Upitan je Poslanik da li se post može pojedinačno napaštati,
pa je rekao da može, a zatim dodao: Poslanik reče:
- Vidiš, ako bi neko imao kakvog duga pa ga bude - Izmijenio si se, a bio si i ljepše ćehre!
vraćao postupno, po dirhem ili dva, zar se taj ne odužuje? A - Da! Odgovorio je, - Nisam jeo od kad sam otišao
Allah i te kako više želi da olakša i oprosti. od tebe, osim noću.
(Darekutni) Allahov Poslanik reče: - A zašto mučiš sebe? - a zatim
nastavi:
Ako se čovjek razboli uz ramazan pa ne bude postio - Posti ramazan i po jedan dan od svakog mjeseca.
nekoliko dana ili cijeli ramazan, pa ozdravi, a ne naposti - Povećaj mi jer sam snažan - zamoli on.
propuštene dane do sljedećeg ramazana, napostiće - Dobro - reče Poslanik - posti po dva dana.
propuštene dane, a uz to će još za svaki dan dati fidju. - Povećaj mi!
(Darekutni) - Posti po tri dana.
- Povećaj mi!
Ko isposti ramazan i posti još šest dana u mjesecu ševalu, Onda Poslanik tri puta ponovi:
računa mu se kao da je postio godinu dana. - Posti mjesec huruma (zul-kide, zulhidždže, muharrem i
(Muslim, Tirmizi, Ebu Davud) redžeb) i ostavi se posta!
(Ebu Davud, Ahmed, Nesai)
Ko bude postio mjesec ramazan, zatim nastavio još šest
dana ševala, računaće mu se kao da je postio sve vrijeme. Ebu Seid el-Hudri prenosi:
(Buhari) »Putovali smo sa Allahovim Poslanikom u Meku i tom
prilikom smo postili. Pošto smo stigli do određenog mjesta,
Hamza ibn Amr el-Eslemi je pitao Allahova Poslanika: Allahov Poslanik nam reče:
- Allahov Poslaniče, ja imam snage da postim i na - Približili ste se neprijatelju, pa bi bilo bolje da se
putu, pa je li mi grijeh postiti. omrsite!
Allahov Poslanik mu odgovori: Hazreti Aiša prenosi da je Pošto je to bila povlastica, neki su omrsili, neki su nastavili
Hamza ibn Amr Eslemi rekao Allahovom Poslaniku: da i dalje poste. Pošto smo odsjeli na drugom mjestu,
- Allahov Poslaniče, mogu li ja postiti na putu? Allahov Poslanik nam reče:
(Za nj se inače znalo daje mnogo postio.) - Vi ćete se susresti sa neprijateljem pa se omrsite!
A Allahov Poslanik mu odgovori: Postoje to bila naredba, mi smo se svi omrsili. Zatim smo
- Ako hoćeš posti, a ako hoćeš mrsi. poslije toga putovali sa Poslanikom i postili na putu!«
(Buhari, Muslim) (Muslim. Ahmed, Ebu Davud)

Ne spada u dobročinstvo da postite na putu nego ste Ko u itikafu provede deset dana ramazana kao da je učinio
obavezni prihvatiti olakšicu koju vam je Svevišnji Allah dva hadža i dvije umre.
dao. (Bejheki)
(Nesai)

Mrsiti na putu je olakšica koju vam je Allah podario, pa ko


je bude prihvatio taj je dobro postupio, a ko
želi da posti nema u tome grijeha.
(Muslim, Nesai)

Džabir ibn Abdullah prenosi: »Allahov Poslanik je putovao,


kad ugleda grupu ljudi koji nekom čovjeku prave hlad,
upita ih šta je to, a oni mu odgovoriše da dotični posti. Tada
Allahov Poslanik reče:
- Ne spada u dobročinstvo post na putu.«
(Muslim. Bejheki)

Onaj koji posti na putu isti je kao onaj što ne posti, a kod
kuće je.
(Ibn Madže)

Svevišnji Allah je skinuo obavezu posta sa musafira (dok je


na putu) i pola namaza.
( Nesai, Tirmizi)

Allah dozvoljava da putnik ne posti i skraćuje namaz, a


trudnica i dojilje da mrse.
(Buhari, Muslim. Ebu Davud. Tirmizi, Nesai)

30
Tako je govorio MUHAMMED Resulullah
Ebu Katade prenosi da su ashabi pitali Poslanika o postu
Ostali postovi ponedjeljkom, pa im je on odgovorio:
- To je dan u kojem sam ja rođen, u kojem sam izabran za
Otkup za prekršenu zakletvu je: da deset siromaha poslanika i u kojem mi je dostavljena Objava.
običnom hranom kojom hranite čeljad svoju nahranite, ili (Muslim)
da ih odjenete, ili da roba ropstva oslobodite. A onaj ko ne
bude mogao - neka tri dana posti. Najdraži post Allahu je post Davuda (a.s.), dan bi postio, a
(El-Maide, 89) dan mrsio.
(Buhari, Muslim)
.. i nastoj da se Gospodaru svome približiš!
(El-Alek, 19) Ne postite petkom, osim da s tim danom postite i dan prije
ili dan poslije.
Poslanikova dova na početku redžeba: »Bože, blagoslovi (Buhari, Muslim)
nas u redžebu i šabanu i daj nam da dočekamo ramazan«.
(Taberani) Nema posta ko neprekidno posti.
(Buhari, Muslim)
Usame ibn Zejd je rekao Poslaniku:
- Nisam primijetio da i u jednom mjesecu postiš kao
u šabanu? - Odgovorio mu je:
- To je mjesec koji su ljudi zanemarili, iako je između
redžeba i ramazana. U njemu se dižu djela Gospodaru
svjetova, a ja najviše volim da mi djela budu uz
dignuta dok sam postač.
(Nesai. Ahmed. Ebu Davud, Ibn Huzejme)

Hazreti Aiša je rekla:


- Vidim, Allahov Poslaniče, da ti je post u ša'banu
draži od posta ostalih mjeseci?
- Da, - reče - zaista, Allah u tom mjesecu propiše
smrt onome ko će te godine umrijeti. Drago mi je da se
moj edžel odredi kad budem u stanju postača.
(Ebu Ja'la)

Upitan je Poslanik koji je namaz najvredniji, poslije farza.


Odgovorio je:
- Namaz u pola noći. - A zatim je pitan:
- Koji je najbolji post poslije ramazana? - Odgovorio je:
- Allahov mjesec koji zovete muharrem.
(Muslim, Ahmed, Ebu Davud)

Pitao je neki čovjek Resulullaha:


- O Allahov Poslaniče, koji mi mjesec naređuješ da
postim nakon ramazana? - a na to je Muhammed (a.s.)
rekao:
- Ako želiš da postiš poslije ramazana, onda posti
muharrem, on je Allahov mjesec. U tom mjesecu ima
dan u kome je Allah praštao narodu i u njemu će oprostiti i
drugima.
(Taberani)

Hazreti Aiša prenosi: »Poslanik je bio naredio post Jevmi-


ašura. Pa, kada je propisan ramazanski post rekao je:
- Ko želi da posti Jevmi-ašura neka posti, a ko ne želi neka
jede.
(Buhari)

Ashabi su pitali Poslanika o postu na Dan Arefata, pa im je


rekao.
- Post na Dan Arefata otklanja sve grijehe učinjene
protekle godine i one koji će se učiniti ubuduće.
(Muslim)

31
Tako je govorio MUHAMMED Resulullah
Uistinu, Uzvišeni Allah prima zekat i milostinju i prihvata
Zekat je u Svoju »desnicu«, zatim je odgaja kao što neki od vas
odgaja malo ždrijebe. Tako da će zalogaj po vrijednosti
A vi namaz obavljajte i zekat dajite i Poslaniku poslušni dostići težinu planine Uhuda.
budite da bi vam se ukazala milost. (Ahmed, Tirmizi)
(En-Nur, 56)
Kada daš zekat na svoj imetak, ispunio si obavezu.
Zekat pripada samo siromasima i nevoljnicima, i onima (Tirmizi, Ibn Madže)
koji ga sakupljaju, i onima čija srca treba pridobiti, i za
otkup iz ropstva, i prezaduženima, i u svrhe na Allahovu Nema dana u kome ljudi osvanu da ne siđu dva meleka od
putu, i putniku-namjerniku. Allah je odredio tako! - A kojih jedan govori: »Allahu, nadoknadi onome ko dijeli«. A
Allah sve zna i mudar je. drugi govori: »Allahu, uništi onoga ko ne dijeli«.
(Et-Tevba, 60) (Buhari, Muslim. Tirmizi)

Ni jedan kapital na kopnu i na moru nije propao ni zbog Kome Allah dadne kapital, pa od njega ne bude dijelio
čega drugog nego zbog toga što nije čišćen zekatom. zekat, na Sudnjem će danu biti pretvoren u ogromnu zmiju
(Taberani) otrovnicu crnih pjega iznad očiju, koja će ga stezati oko
vrata, zatim će ga uzeti za vilice i govoriti mu: Ja sam tvoj
Ko da zekat u namjeri da dobije nagradu i biće nagrađen, a kapital, ja sam tvoje bogatstvo.
ko odbije da ga da, mi ćemo ga silom uzeti i uz to mu (Buhari)
zaplijeniti još pola imovine.
(Ebu Davud) Vodite računa o imetku siročeta (ili reče, o imovini
siročadi) da ga se ne upropasti zekatom.
Ni jedan narod neće zanemariti obavezu zekata a da ih (Imam Šafi)
Allah zbog toga neće staviti na iskušenja glađu.
(Taberani. Hakim. Bejheki) Trgujte sa imovinom siročadi, unapređujte je i nemojte
dozvoliti da je zekat uništi.
Ljudi nisu nikad zapostavili dijeljenje zekata od svoje (Taberani)
imovine a da im Allah zbog toga nije uskratio kišu. I, da
nije životinja, kiša im ne bi pala. Zekatom osigurajte svoja imanja.
(El Bezzar, Bejheki) (Ebu Davud)

Zekat se nije nikada pomiješao sa imovinom a da je nije Neki čovjek je došao Poslaniku i rekao mu:
uništio. - Daj mi dio zekata.
(Buhari, El Bezzar , Bejheki) Poslanik mu odgovori:
- Allah se nije zadovoljio sa odlukom ni jednog Božijeg
Ko klanja namaz a ne dijeli zekat taj nije musliman, te mu poslanika niti koga drugog u pogledu zekata, pa je
ni ostala dobra djela neće koristiti. On sam presudio i podijelio ga na osam dijelova. Zato,
(El-Asbihani) ako pripadaš jednoj od tih kategorija dobićeš svoje pravo.
(Ebu Davud)
Ko da zekat taj je od sebe odstranio nesreću.
(Ibn Huzejme) Abdullah ibn Ebi Auf prenosi da je Poslanik, kada bi mu
ljudi donosili svoj zekat, govorio: »Bože, ukaži Svoju
Osigurajte svoj imetak zekatom. milost rodu toga i toga!« Kad mu je zekat donio moj otac,
(Ebu Davud. Bejheki, Taberani) on je rekao: »Bože, ukaži Svoju milost Ebu Aufovu rodu!
(Buhari)
Nema namaza onaj ko ne dijeli zekat (to je Resulullah
rekao tri puta). Onaj ko zekat da ondje gdje ne treba isti je Kada je Ibn Letbijje iz plemena Ezd, koga je Muhammed
kao i onaj koji ga nije dao. (a.s.) odredio da sakuplja zekat, došao pred Poslanika i
(Imam er-Rebi u »Musnedu«) podijelio sakupljenu imovinu na dva dijela i rekao
Poslaniku: »Ovo je vaše, a ovo je meni poklonjeno«, tada
Naređen nam je namaz i zekat pa ko ne bude redovno se na licu Poslanika mogla vidjeti ljutnja, pa je ustao i
dijelio obavezni zekat taj nema ni namaza. sakupljenom svijetu rekao: - Neke od vas šaljem da vršite
(Taberani) dužnost za koju sam odgovoran Allahu (dž.š.), pa dođete i
kažete: »Ovo je vaše a ovo su meni dati pokloni«. Volio bih
Na troje ću vam se zakleti i ispričati vam hadis pa upamtite. da takve vidim kad dođu u kuću svoje majke ili oca, da
Zekat neće umanjiti imovinu, niti će čovjeku biti učinjeno vidimo da li će i tamo dobiti poklone ili ne. Tako mi
nasilje, pa se strpi, a da mu Allah neće zbog toga povećati Allaha, takvi sve što budu dobili kao poklon, na Sudnjem
ugled, niti će čovjek otvoriti vrata prosjačenja a da mu pri danu će nositi na svome vratu.
tome Uzvišeni Allah neće otvoriti vrata siromaštva. (Buhari)
(Tirmizi)
Troje ko uradi napuniće se imanom: Ko obožava samo
Jednog Boga, ko tvrdi da je samo Jedan Bog i ko od svog
imetka, iz ljubavi, da zekat, čisteći imetak.
(Ebu Davud)
32
Tako je govorio MUHAMMED Resulullah
Na deve slijedi zekat, na brave slijedi zekat i na odjeću i
Ebu Seid el-Hudri prenosi: kućne potrepštine slijedi zekat.
»Dok je Poslanik vršio raspodjelu zekata, prišao mu je (Taberani)
Hurkus ibn Zuhejr, zvani »Zul Huvejrisa«, i rekao:
- Budi pravedan o Allahov Poslaniče! Ebu Sejjar el-Muti je upitao:
Tada je Poslanik rekao: - Allahov Poslaniče, ja posjedujem pčele.
- Teško tebi, ako ja nisam pravedan, a ko onda može A Allahov Poslanik mu reče:
biti pravedan? - Podijeli na ime zekata desetinu.
Tada je objavljen ajet: »Ima ih koji ti prigovaraju zbog (Ahmed. Ibn Madže)
raspodjele zekata. Ako im se iz njega da, zadovolje se, a
ako im se ne da, odjednom se razljute!« Nema zekata na životinje za rad.
(Buhari) (Ebu Davud)

Neki čovjek iz plemena Benu Temim došao kod Allahova Računaj im mladunče tek došlo na svijet koje nosi pastir...
Poslanika i rekao mu: - Allahov Poslaniče, jesam li ja kod (Malik, Šafija)
Allaha i Njegova Poslanika čist ako dam zekat tvome
izaslaniku? Nisi dužan ništa dati na zlato dok ne dostigne vrijednost 20
Poslanik mu odgovori: dinara, a kad dostigne tu vrijednost i prekogodini, dužan si
- Ako daš zekat mom izaslaniku ti si čist i imaćeš na dati pola dinara, a ako je iznad tog, iznos u istom omjeru.
gradu, a grijeh će imati onaj ko ga utroši gdje ne treba. (Ahmed, Ebu Davud)
(Ahmed)
Oslobodio sam vas zekata na konje i robove, zato dajite
Trgovci! Trgovinu prate obećanja i zakletve, pa to čistite zekat na srebro od svakih četrdeset dirhema, jedan dirhem.
zekatom. Nema zekata na 190 dirhema, a ako dostigne iznos od 200
(Ebu Davud) dirhema, na ime zekata dajte pet.
(Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, Ibn Madže)
Neki čovjek, po imenu Kabisa, došao Poslaniku i rekao da
ga je zadesila neka nesreća i zatražio pomoć iz zekata. Kada budeš imao 200 srebrnjaka koji pregodine kod tebe,
Poslanik mu je rekao da sačeka dok se prikupe sredstva, a od toga ćeš dati 5 srebrnjaka, a nisi obavezan na zlato ništa
zatim dodao: dok ne bude bilo 20 zlatnika, pa kad pregodine, na njih se
- O Kabisa, pomoć iz zekata i vitara traži se samo u tri daje pola zlatnika, a ako je više, obračun ide po istom
slučaja, i to: ako čovjeka zadesi nezgoda zbog koje mora osnovu.
dati veliku odštetu, kao što je odšteta za ubistvo, zatim (Ebu Davud, Bejheki)
čovjek koga zadesi nesreća, kao što je požar, i veliki
bijednik. Takvima je dozvoljeno da traže. O Kabisa, ružno Nema ni jednog vlasnika zlata i srebra na koje nije davao
je tražiti sadaku i njome se hraniti! propisani zekat a da ono na Sudnjem danu neće biti
(Muslim, Ebu Davud, Nesai) pretvoreno u kovinu koja će biti užarena u džehennemskoj
vatri, zatim će njima biti prženi njegovi brkovi, čelo i leđa,
Prenosi se da su neke ensarije na ime zekata ili milostinje u danu čija će dužina iznositi pedeset hiljada godina, sve
dijelili najgoru vrstu datula. Običavali su da grozd datula dok Allah ne presudi ljudima. Zatim će vidjeti svoje mjesto
okače o jedno uže u trijemu Poslanikove džamije sa koga su u Džennetu ili Džehennemu. Niti ima i jednog vlasnika
obično jeli siromašni muslimani-muhadžiri. Kada je to krava i ovaca na koje nije davao propisani zekat a da one
Poslanik vidio, rekao je: neće biti dovedene na Sudnjem danu te će ga gaziti svojim
- Loše li je to što ste okačili! papcima i probadati rogovima, kad god prođe posljednja
(Tirmizi, Ibn Madže) vratiće se ona prva sve dok Allah ne presudi svojim
robovima u danu čija je dužina pedeset hiljada godina, kako
U onome što napaja nebo, izvor, ili je vlažno, ima jedna vi računate, a potom će vidjeti svoje mjesto u Džennetu ili
desetina (zekata), a u onome što se natapa fizičkim radom, Džehennemu.
ima (se dati) jedna petina. (Buhari. Muslim. Ahmed)
(Buhari)
Kada je Poslanik poslao Muaza ibn Džebela u Jemen, rekao
Na ono što napajaju rijeke i oblaci, daje se desetina, a na mu je:
ono što se natapa crpljenjem vode iz zemlje, jedna petina. - Ti ideš narodu koji je primio objavu. Prvo što treba
(Muslim) uraditi jeste da ih pozoveš da vjeruju Jednog Stvoritelja
i da priznaju mene za poslanika. Pa ako te poslušaju u
Nema zekata u onome što je ispod pet brodskih tovara. tome, obavijesti ih da im je Allah propisao pet dnevnih
(Ahmed, Bejheki) namaza. Pa ako te poslušaju, obavijesti ih da im je Allah
propisao davanje zekata, koji će se uzimati iz imetka
Dajte dva i po posto od četrdeset dirhema, a to je dirhem. njihovih bogataša i davati njihovim siromasima.
Ali, ta obaveza ne nastupa dok ne imadnete dvjesto (Buhari)
dirhema. Kad bude se imalo dvjesto dirhema, od toga je pet
dirhema zekat, a preko toga po navedenoj obračunskoj Poslanik je rekao hazreti Aliji:
osnovi. - Ti nisi dužan dati zekat na zlato sve dotle dok ne
(Ebu Davud, Darekutni, Bejheki) budeš imao 20 dinara.
(Ahmed, Ebu Davud)
33
Tako je govorio MUHAMMED Resulullah

Neka žena došla kod Allahova Poslanika, a sa njom je bila i Hazreti Aiša prenosi: »Ušao je kod mene Allahov Poslanik
njena kćerka koja je na ruci imala dvije zlatne narukvice. i vidio na mojim rukama burme od srebra pa reče:
Upita je Allahov Poslanik: - Šta je to, Aiša?
- Da li ti na to daješ zekat? Rekoh:
- Ne - odgovori mu ona. A on joj tada reče: - Načinila sam ih da bi se tebi uljepšala!
- Raduje li te da te Allah zbog nje opasa narukvicom - A, jesi li na to dala zekat?
od džehennemske vatre na Sudnjem danu? Čuvši to, Odgovorih da nisam. On mi tada reče:
baci narukvice Allahovom Poslaniku i reče: - To ti je dovoljno da padneš u Džehennem.
- Dajem ih u ime Allaha i Njegova poslanika. (Ebu Davud)
(Ebu Davud)
Ko dadne zekatul-fitr prije bajram-namaza, biće mu
Na nakit nema zekata. primljen kao zekatul-fitr, a ko ga dadne poslije bajram-
(Darekutni) namaza, to mu se računa kao obična sadaka.
(Ebu Davud, Hakim, Ibn Madže)
Esma, kći Jezidova, prenosi: »Ušla sam sa svojom tetkom
kod Allahova Poslanika, a na sebi smo imale zlatne Na svaku stvarima zekat, zekat na organizam je post, a post
narukvice, pa nam on reče: je pola strpljivosti.
- Da li ste za to dale zekat? (Ibn Madže)
Odgovorile smo da nismo. Zbog toga on nastavi:
- Zar se ne bojite da vas Allah ne kazni za to vatrenim Ummi Ma'kal el-Esedije priča da je njen muž, za fi
narukvicama? Dadnite na to zekat! sebilillahi, na ime zekata dao devu. Ona je, međutim,
(Ahmed) željela da obavi umru, pa je zamolila muža da joj da tu
devu, što on odbi. Ona otiđe kod Allahova Poslanika i
Podijelite od imetka, pa makar u tim vašim nakitima. ispriča mu slučaj, te mu Allahov Poslanik naredi da joj je
(Buhari) da, i reče:
- Hadž i umre su fi sebilillahi.
Ukbe ibn Haris prenosi: (Ahmed)
»Klanjao sam sa Allahovim Poslanikom ikindijski namaz,
pa je odmah nakon što je predao selam ustao i otišao kod
jedne svoje supruge, a zatim se vratio. Vidjevši kod
prisutnih čuđenje zbog takve žurbe, reče:
- Dok sam klanjao sjetih se da imam nešto zlata.
Mrzim da zanoći kod mene, te sam na njega dao zekat.
(Buhari, Ahmed)

Ummi Selema je rekla: »Stavila sam sebi jednu ogrlicu od


zlatnika i upitala:
- Allahov Poslaniče, je li ovo gomila blaga?
Odgovorio je:
- Kad imovina dostigne vrijednost na koju se daje
zekat, pa se od nje dade zekat, tada se to ne smatra go-
milanjem imovine.
(Ebu Davud)

Esma bint Jezid, priča:


»Ušla sam sa svojom tetkom kod Božijeg poslanika, i obje
smo imale zlatne narukvice, pa nam on reče:
- Jeste li na to dale zekat?
Kada smo mu rekle da nismo, dodao je:
- Zar se ne bojite da vas zbog toga Allah ne kazni
vatrenim narukvicama.
(Ahmed)

Na imetak koji nije pregodinio ne daje se zekat.


(Kardavi »Fikhuz-zekah«)

Vlasnik zlata i srebra ako ne bude davao zekat, na Sudnjem


danu će to biti uvaljano i zatim usijano u vatri
džehennemskoj, a potom će se žigosati čelo njegovo,
prednja i leđna strana njegova. Kad se ohladi usijaće se
ponovo, i tako neprekidno u toku dana dužine pedeset
hiljada godina, do konačnog Allahovog suda među ljudima.
Tada će vidjeti svoj put: ili Džennetu ili Džehennemu.
(Muslim)
34
Tako je govorio MUHAMMED Resulullah
Allahov Poslanik zašuti dok ovaj pitanje ne ponovi tri puta,
Hadždž a zatim reče:
- Da sam rekao »da« bili biste obavezni svake godine
Hadž i umru radi Allaha izvršavajte! obavljati hadž, a vi to ne biste mogli izvršiti, zato me ne
(El-Bekare, 196) pitajte o onome što sam prešutio, jer su oni koji su živjeli
prije vas propali zbog toga što su puno pitali, a zatim
Hadž je u određenim mjesecima; onom ko se obaveže da proturječili poslanicima koji su im bili poslani. Kada vam
će u njima obavljati hadž nema snošaja sa ženama i nema nešto naredim vi to izvršite, a ako vam nešto zabranim, vi
ružnih riječi, i nema svađe u danima hadža. A za dobro se klonite toga.
koje učinite Allah zna. I onim, što vam je potrebno za put, (Buhari, Muslim)
snabdijte se. A najbolja opskrba je bogobojaznost. I Mene Upitan je Poslanik:
se bojte, o razumom obdareni! - Ko je dužan obaviti hadž?
(El-Bekare, 197) A on je odgovorio:
- Onaj ko ima dovoljno novca i prevozno sredstvo.
Hodočastiti Hram dužan je, Allaha radi, svaki onaj koji je (Tirmizi. Ahmed)
u mogućnosti; a onaj koji neće da vjeruje - pa, zaista,
Allah nije ovisan ni o kome. Ustrajte u vršenju hadža i umre jer ova dva ibadeta
(Ali 'Imran, 96-97) otklanjaju siromaštvo i grijehe kao što vatra uništava hrđu
sa gvožđa.
Islam se temelji na ovih pet stvari: vjerovanju da nema (Nesai, Tirmizi, Darekutni)
boga osim Allaha i da je Muhammed Allahov poslanik,
klanjanju namaza, davanju zekata, obavljanju hadža i postu Opraštaju se manji grijesi počinjeni između obavljanja
mjeseca ramazana. jedne i druge umre, a za primljeni hadž jedina nagrada je
(Buhari, Muslim) Džennet.
(Malik)
Spajajte hadž i umru, jer hadž i umra odstranjuju
siromaštvo i brišu grijehe kao što kovački mijeh odstranjuje Allahov Poslanik je čuo čovjeka kako govori:
trosku od željeza i prečišćava zlato i srebro. Za hadž koji je - Odazivam Ti se bože u ime Šibrime.
valjano i propisno obavljen nagrada je Džennet. - Ko je Šibrime? - upitao ga je Allahov Poslanik.
(Ahmed. Ebu Davud, Tirmizi) - Moj brat ili moj rođak - odgovorio je.
Resulullah gaje pitao da li je izvršio hadž za sebe, a on je
Hadžija neće nikada osiromašiti. odgovorio da nije. Allahov Poslanik mu je na to odgovorio:
(Taberani) - Prvo učini hadž za sebe pa onda za Šibrimu.
(Udu Davud. Ibn Madže)
Požurite sa izvršenjem hadža, jer niko od vas ne zna šta mu
se može u međuvremenu dogoditi. Koji god maloljetnik obavi hadž pa postane punoljetan
(Ahmed, Ebu Davud) dužan je obnoviti hadž i koji god rob učini hadž pa poslije
postane slobodan i on je dužan obnoviti hadž.
Borci na Allahovom putu i hodočasnici, koji obavljaju hadž (Ibn Šejbe. Bejheki)
i umru, Allahovi su gosti; oni su se odazvali Njegovom
pozivu pa se i On odazvao njihovim dovama. Ibn Abbas prenosi da je žena iz plemena Džuhejna došla
(Ibn Madže) Allahovom Poslaniku i kazala:
- Moja majka se zavjetovala da će hadž obaviti a
Uzmite od mene propise hadža! umrla je, ne ispunivši svoju obavezu. Mogu li ja za nju
(Muslim) izvršiti tu dužnost?
- Da. izvrši za nju hadž - odgovorio joj je Allahov
Ebu Hurejre prenosi: Čuo sam Vjerovjesnika kada je rekao: Poslanik. - Šta misliš da ti je majka umrla pod dugom,
- Ko propisno obavi hadž i pri tome ne učini kakvo da li bi ga bila dužna izmiriti?! Poravnajte, onda, vaše
ružno djelo ili prestup, vraća se bez grijeha kao što je dugove prema Allahu, jer je prioritetnije ispuniti obaveze
bio onoga dana kada ga je majka rodila. prema Njemu.
(Buhari, Muslim) (Buhari. Muslim)

Jedan čovjek koji se zvao Habis upitao je Poslanika: Kada neko pode da obavi hadž, a opskrba mu je na pošten
- O Allahov Poslaniče! Je li hadž svake godine ili način zarađena i njegova jahalica pošteno stečenim novcem
jedanput? - Poslanik je odgovorio: kupljena, pa stavi svoju nogu u uzengiju i rekne:
- Jednom, a ko obavi više puta to je dobrovoljno. Lebbejkellahumme Lebbejke«, melek na nebesima uzvikne:
(Ebu Davud. Nesai. Ahmed) Tvoja opskrba je na pošten način zarađena, a tvoja jahalica
halal-novcem kupljena, tvoj hadž uzvišeni Allah uzima«.
Ebu Hurejre prenosi: »Allahov Poslanik nam je, jednom Ako neko pode na hadž sa novcem koji je na nepošten
zgodom, održao govor, pa između ostalog, rekao: način stekao, kad stavi nogu u uzengiju i uzvikne:
- Ljudi, Svevišnji Allah je propisao hadž kao obavezujuću »Lebbejkellahumme Lebbejke«, melek uzvikne na
dužnost, pa je izvršavajte. nebesima: »Tvoja opskrba je stečena na nepošten način, a
Neko od prisutnih upita: tvoja jahalica kupljena haram novcem, tvoj se hadž odbija i
- Jesmo li to dužni činiti svake godine? Uzvišeni ga Allah ne prima.«
(Taberani)
35
Tako je govorio MUHAMMED Resulullah
po jedan sevab i oprašta ti se po jedan grijeh. A kada budeš
Ko bude posjedovao novčana sredstva i jahalicu, kojima bi tavafio poslije tog znaj da tavafiš bez ijednog grijeha. Tada
mogao otići do Mekke i nazad, a ne obavi hadž, taj će će ti doći melek, staviti svoje ruke na tvoja ramena, i reći će
umrijeti kao nemusliman. ti: Pazi kako ćeš ubuduće postupiti, a ono što je prošlo sve
(Tirmizi, Bejheki) ti je oprošteno.«
(Taberani, el-Bezzar)
Abdullah ibn Abbas kaže da je neka žena iz plemena
Has'am rekla Muhammedu (a. s.): - Poslaniče Božji, Ko pođe na hadž pa u putu umre na Sudnjem danu će mu
Svevišnji Allah je svojim robovima propisao hadž kao biti upisan hadž kao da ga je obavio. Ako pođe na umru, pa
obligatnu dužnost, a moj otac je star, ne može se držati na u putu umre, piše mu se umra na Sudnjem danu kao da ju je
jahalici. Mogu li ja za njega hadž obaviti? obavio.
- Možeš - reče joj Muhammed (a. s.) (Ebu Ja'la)
(Buhari, Muslim)
Uistinu je Kaba jedan od stubova islama, pa ko obavi hadž
Abdullah ibn Ebi Evfa', je upitao Muhammeda (a. s.): ili umru on je osiguran kod Svevišnjeg Allaha (dž. š.). Ako
- Može li čovjek pozajmiti novac da bi obavio hadž! ga usmrti (na putu) uvešće ga u Džennet, a ako ga povrati
- Našto mu on reče: njegovoj porodici, povratiće ga sa nagradom i koristi.
- Ne može. (Taberani)
(Bejheki)
Zaista, ova kuća (Kaba) je jedan potporanj islama, i ko joj
Požurite sa izvršenjem hadžske obaveze jer niko od vas ne hodočasti ili umru čini, on je pomagač Allaha! Pa, ako
zna šta ga (sutra) može u tome spriječiti. umre unići će u Džennet; a ko se kući svojoj vrati, vraća se
(El-Asbihani i) s nagradom i blagoslovom.
(Taberani)
Abdullah ibn Omer priča: »Sjedio sam sa Božjim
poslanikom u džamiji na Mini kada su mu došla dva Poslao je Allah (dž.š.) Džibrila Ademu pa mu naredi da
čovjeka, jedan ensarija a drugi iz plemena Sekif. Nazvali su sagradi Kuću, a potom da tavafi oko nje. Džibril mu je tad
selam, a zatim su rekli: rekao: »Ti si prvi čovjek a ovo je prva kuća koja je
- Poslaniče Božiji, došli smo da te nešto upitamo, - a podignuta radi ljudi«.
Muhammed (a. s.) im reče: (Bejheki)
- Ako želite, ja ću vas obavijestiti o onome što
namjeravate pitati, a ako želite vi pitajte? Namaz koji se obavi u Mesdžidu-l-haramu ima vrijednost
- Obavijesti nas Božji poslaniče – rekoše. Zatim se kao sto hiljada namaza, namaz u ovoj mojoj džamiji ima
onaj iz plemena Sekif okrenu ensariji predloži mu da vrijednost kao hiljadu namaza, a namaz u džamiji »Bejtu-l-
upita on. Te ensarija reče: - Obavijesti me, Božji poslaniče. Makdis (u Jerusalimu) ima vrijednost kao pet stotina
Božji poslanik mu tada reče: namaza obavljenih na nekom drugom mjestu.
- Došao si da me upitaš, o svom odlasku na hadž i (Taberani)
kakvu nagradu imaš za to: o dva rekata poslije tavafa i
šta imaš za to; o sa'ju između Safe i Merve i kakvu ćeš Ko se okupa u svojoj kući, zatim ode u Kuba-džamiju i u
nagradu imati za to, o stanju na Arefatu i kakva je za to njoj klanja, ima nagradu kao da je obavio umru.
nagrada; o bacanju kamenčića i kakva je za to nagrada; (Ahmed. Mesni. Ibn Madže)
o žrtvi koju ćeš zaklati i kakva je nagrada za nju; i o izlasku
iz ihrama. Ko propisno abdesti, zatim ode u Kuba-džamiju i tu klanja
Čuvši to čovjek reče: četiri rekata, ima nagradu kao da je roba oslobodio.
- Tako mi Onog koji te je s istinom poslao, za to smo te (Taberani)
došli pitati. Božji poslanik mu tada reče:
- Kada kreneš od kuće da obaviš hadž tvoja deva neće Prva džamija koja je podignuta na Zemlji je Mesdžidu-l-
ni jednom podići ili spustiti nogu, a da ti Allah (dž.š.) Haram (Kaba u Meki), zatim Mesdžidu-l-Aksa (u
neće za to upisati po jedan sevab i izbrisati grijeh. Za Jerusalimu).
dva rekata koja ćeš klanjati poslije tavafa imaš nagradu (Buhari, Muslim)
kao da si oslobodio roba. Za saj između Safe i Merve
imaš nagradu kao da si oslobodio sedamdeset robova. Kaba će se zaista hodočastiti i umra činiti poslije pojave
Što se tiče stajanja na Arefatu, te večeri Allah (dž.š.) Jedžudža i Medžudža.
Svoju milost spušta na ovozemaljska nebesa i te večeri se (Buhari)
hvali melekima riječima: »Moji robovi, različitih vjerskih
osjećanja i pobožnosti, došli su mi iz svih krajeva svijeta da Propast svijeta neće nastupiti sve dok se Kaba ne prestane
bi zaslužili moj Džennet. Zaista, kada bi imali grijeha hodočastiti.
koliko je kamenčića, ili koliko ima kapi kiše, ili koliko je (Buhari)
morske pjene, Ja bih im ih oprostio. Raziđite se Moji robovi
i neka znate da vam je oprošteno vama i onima za koje ste Allahov Poslanik je rekao hazreti Aiši: - Da tvoj narod nije
vi oprost tražili!« Što se tiče bacanja kamenčića na donedavno bio u nevjerstvu, srušio bih Kabu i napravio
džemretima, na svaki kamenčić koji baciš biće ti oprošten novu sa dvoja vrata.
po jedan veliki grijeh. Za žrtvu (ti mogu reći) da je ona (Buhari)
pohranjena kod Svevišnjeg Allaha (dž.š.) na čuvanje. Za
brijanje (ili šišanje) glave na svaku dlaku koju obriješ imaš
36
Tako je govorio MUHAMMED Resulullah
Kada musliman uči telbiju, onda sve što je sa njegove desne Njemu pripada slava i hvala i On je svemoćan. Vraća
i lijeve strane uči telbiju, i kamen, i drvo, i pijesak, tako da mo se, kajući se od grijeha, obožavajući samo našeg
zemlja, tu i tamo, puca. Gospodara. Njemu sedždu činimo i Njemu se zahvaljujemo.
(Ibn Madže. Bejheki, Tirmizi. Hakim) Allah je ispunio Svoje obećanje i pomogao Svome
robu. On je, Svojom moći, porazio neprijatelja.
Na pitanje koji je hadž najbolji, Muhamed (a.s.) je (Ibnu-l-Kajjim »Zadul-Mead«)
odgovorio:
- Onaj u kome se telbija uči povišenim glasom i zakolje Naređeno mi je da se iselim u mjesto koje će druga mjesta
kurban. presegnuti; zovu ga Jesrib, a ime mu je Medina. Njezina
(Tirmizi. Ibn Madže) odlika je da odvaja dobre od loših ljudi kao što kovački
mijeh odvaja trosku od gvožđa.
Došao mi je Džibril i rekao: »Naredi svojim ashabima da (Buhari, Muslim, Nesai)
uče telbiju povišenim glasom, jer ona spada u obrede
hadža«. Iman se ustalio u Medini kao što se zmija ustali u svom
(Ibn Madže. Ahmed. Hakim) leglu.
(Buhari, Muslim. Nesai)
O rode Muhammedov, ko od vas učini hadž neka
povišenim glasom uči telbiju... Onoga ko pokuša stanovnicima Medine učiniti bilo kakvu
(Ahmed Ibn Hibban) spletku ili smutnju zadesiće ista sudbina kao kada se so
nađe u vodi.
Neće musliman provesti dan učeći telbiju sve do zalaska (Muslim)
sunca toga dana, a da neće biti čist od grijeha kao na dan
svog rođenja. Medina je sveto mjesto... njezino drveće se ne smije sjeći i
(Ibn Madže) u njoj niko ne smije bilo kakvu novotariju u vjeru uvoditi.
Ko to učini, na njega je prokletstvo Allahovo, meleka i
Onaj koji prouči telbiju ili tekbir na glas biće obradovan. čitavog svijeta.
- Je li Džennetom, Allahov Poslaniče? (Buhari, Muslim)
- Da Džennetom - odgovorio je.
(Taberani, Sa 'd ibn Mensur) Na molbu Ibrahimovu Allah je učinio svetom grad Mekku,
i Ibrahim je učio dovu Alahu za dobro njezinih stanovnika,
Ibn Abas kaže da je Allahov Poslanik obilazio oko Kabe a na moju molbu, učinio je svetom Medinu, i ja sam molio
jašući na devi i kad god bi prošao pokraj Hadžerul-esveda, Allaha da je blagoslovi dva puta više nego Mekku.
pokazao bi prema njemu onim što je držao u svojoj ruci i (Muslim)
rekao: »Allahu ekber!«
(Buhari) Kada bi se pojavio prvi plod, ljudi bi ga donosili
Allahovom Poslaniku i on bi, uzevši ga u svoje ruke,
Ja sam prvi sa Zemlje koji će biti pitan na Sudnjem danu, proučio ovu dovu: »Bože, blagoslovi nam naše plodove, i
zatim stanovnici Džennetul-Beki'e koji će biti zajedno sa blagoslovi nam naš grad, i blagoslovi nam sve ono što u
mnom, a potom stanovnici Mekke. njemu mjerimo i vagamo, od naših žita i naših plodova.
(Gazali »Ihja«) Bože, Ibrahim, alejhisselam, je zaista Tvoj rob i Tvoj
prijatelj i Tvoj vjerovjesnik, a i ja sam uistinu Tvoj rob i
Uzvišeni Allah je kazao: »Kada odlučim da srušim svijet, Tvoj vjerovjesnik. On je molio za blagoslov Meke, a ja Te
počeću od Svoje kuće (Ka'be); prvu ću nju srušiti, a zatim molim za blagoslov Medine dvostruko više«.
cijeli svijet«. (Muslim)
(Gazali »Ihja«)
Napuštajući dragu Mekku, u cilju zaštite i očuvanja islama,
Doći će vrijeme kada će stanovništvo Medine ići i tražiti Resulullah kreće prema Medini i moli: »Bože, oni su me
udobniji život i kada ga nađu, povratiće se u Medinu, protjerali iz meni najdražeg grada, pa me nastani u gradu
potovariti svoje ukućane i otići tamo, a Medina im je bolja, koji je Tebi najdraži«
samo kada bi oni znali. (Hakim)
(Ahmed)
Allahu moj, podaj Medini napredak dva puta veći od onog
Ko umre u Medini, biću mu šefa'atdžija na Sudnjem danu. kakav si dao Mekki.
(Gazali »Ihja«) (Buhari)

Vjerovjesnik se popeo na jednu utvrdu od medinskih Ne poduzimajte putovanja osim da biste posjetili ove tri
utvrđenja i rekao: džamije: ovu moju džamiju, El-Mesdžidu-l-Haram i El-
- Da li vidite ono što ja vidim? Ja stvarno vidim Mesdžidu-l-Aksa.
mjesto mnogih smutnji među vašim kućama kao mjesta (Muslim)
kapljica kiše.
(Buhari) - Kuda ideš? - upitao je Allahov Poslanik jednog
čovjeka koji je bio krenuo na put.
Kada je Muhammed (a.s.) ugledao Medinu, prilikom - U El-Mesdžidu-l-Aksa (u Jerusalimu) - odgovori
povratka s hadža, tri puta je izgovorio tekbir, a zatim rekao: on.
- Samo je Allah Bog, On je Jedan i nema sudruga. - Jedan namaz koji se obavi u ovoj mojoj džamiji
37
Tako je govorio MUHAMMED Resulullah
bolji je od stotinu namaza obavljenih u bilo kojoj drugoj od njih, iako je to rekao tri puta. Pa pošto ne ustade niko od
džamiji, osim Svetog hrama u Mekki - reče mu Poslanik. prisutnih, ustade Poslanik i ode kod Ummi Seleme
(Ebu Jala) (supruge) i ispriča joj šta ga snađe od ashaba. Ummi
Selema mu reče:
Ko obavi hadž i posjeti moj mezar, smatraće se kao da me - O Allahov Poslaniče! Voliš li da te poslušaju? Izađi i
posjetio dok sam bio živ. Ko obavi hadž a ne posjeti moj nemoj ni s kim progovoriti ni jednu riječ dok ne zakolješ
grob, neugodno je mojoj duši. Onome, ko me posjeti u svog kurbana i pozoveš svog brijača da te obrije.
Medini, nadajući se za to nagradi od Allaha, biću mu Ustade Poslanik, izađe i ni skim nije progovorio ni riječi
svjedok i zagovornik na Sudnjem danu. dok ne učini tako. Zakla svog kurbana, pozva brijača koji
(Bejheki) ga obrija, a kada to ugledaše ljudi ustadoše, zaklaše
kurbane, obrijaše jedni druge, pa je izgledalo da će jedan
Ko se očisti i uzme abdeset u svojoj kući, zatim ode i obavi drugog, utrkujući se, ubiti, ljuti sami na sebe što ga nisu
namaz u džamiji »Kuba«, pripada mu nagrada kao za odmah poslušali.
obavljenu umru. (Ibnul-Kajjim el-Dževzi)
(Ahmed, Nesai, Ibn Madže)
Ibn Abbas kaže: »Stajao neki čovjek na devi sa Božjim
Ebu Seleme ibn Abdirahman pripovijeda: »Jedanput, kada poslanikom, kad li se na jednom strovali sa deve i izdahnu.
je pokraj mene prolazio Abdurahman ibn Ebi Seid el-Hudri, Tada Božji poslanik reče:
upitao sam ga: - Šta si čuo od svoga oca o džamiji koja je - Okupajte ga vodom i lotosom, zatim ga zamotajte
podignuta na istinskoj bogobojaznosti? u njegove ihrame i nemojte mu pokrivati glavu niti ga
- Moj otac je kazivao, da je ušao kod Allahova Poslanika, namirisavati jer će on na Sudnjem danu biti proživljen u
koji je bio u sobi jedne od svojih supruga, i upitao ga: ihramu kako izgovara: »Lebbejkellahumme lebejk«
»Allahov Poslaniče, koja je od dvije ove džamije podignuta (Buhari. Muslim)
na istinskoj bogobojaznosti?«. Na to je on
uzeo u šaku pijeska i bacio ga na tlo, rekavši: »To je Aiša je jednom prilikom rekla Muhammedu (a.s.):
ova vaša džamija - džamija u Medini.« - Božji poslaniče, znamo da odlazak u borbu spada
- I ja sam čuo da je tvoj otac tako kazivao - reče u najbolja djela, pa hoćemo li mi ići u borbu?
Ebu Seleme ibn Abdirahman. Božji poslanik joj tom prilikom odgovori:
(Muslim, Tirmizi , Nesai) - Najbolja borba je propisno hadž obaviti.
Aiša je upitala Božjeg poslanika:
Umra briše grijehe koje je čovjek počinio između dvije - Poslaniče Božiji, jesu li žene dužne ići u borbu? -
umre, a za propisno obavljeni hadž je nagrada samo na što joj on reče:
Džennet. - Njihova borba su hadž i umra.
(Buhari, Muslim, Nesai, Tirmizi, Ibn Madže, Malik) (Ibn Huzejme)

Onaj ko je u ihramu ne može sklopiti brak, niti se može Borba za starog, nejakog i ženu je hadž i umra.
zaručiti. (Nesai)
(Muslim)
Izvršavajte hadž, jer hadž sapire grijehe kao što voda sapire
Hadž i umra su dvije obaveze i ne smeta da počneš bilo nečist.
kojom. (Taberani)
(Darekutni)
Ko pođe od kuće u namjeri da posjeti Bejtul-haram (Kabu),
U vrijeme hadža Aiša je imala redovno mjesečno pranje. pa uzjaše na svoju devu, neće njegova deva podignuti niti
Bilo joj je žao što neće moći obaviti hadž, pa je plakala. spustiti nogu a da mu Svevišnji Allah neće upisati po jedan
Poslanik ju je vidio, pa kada mu je rekla o čemu se radi, sevab, oprostiti po jedan grijeh i podići mu ugled za jedan
rekao je: stepen. Tako da će, dok dođe do Kabe, obavi tavaf, izvrši
- Izvršavaj sve ono što i ostale hadžije osim tavafa, saj' između Safe i Merve i obrije se, biti čist od grijeha kao
oko Bejtullaha sve dok se ne očistiš. što je bio onog dana kada ga je majka rodila
(Buhari) (Bejheki)

Ibn Abbas prenosi: »Čuo sam Allahova Poslanika kako Ko ode u Meku da bi obavio hadž a zatim iz Meke ode
kaže: pješke, sve dok se ne vrati ponovo u Meku Allah (dž.š.) mu
- Žena ne putuje ako sa sobom nema mahrema! na svaki korak upisuje po sedam stotina sevaba a svaki od
Na to je neki čovjek ustao i rekao: tih sevaba je ravan sevabu Harema. Neko upita:
- Allahov Poslaniče, moja je žena otišla da obavi - A kakav je to sevab Harema? A on odgovori:
hadž, a ja sam se prijavio za tu i tu bitku. - Sevab Harema je vrijedan koliko stotinu hiljada
Resulullah mu reče: drugih sevaba.
- Idi i obavi i ti hadž sa svojom ženom.« (Ibn Huzejme, Hakim)
(Buhari. Muslim)
Hadžije i oni koji odu da obave umru Allahova su
Kada je Muhammed (a.s.) završio potpisivanje ugovora na deputacija. Kada Ga nešto zamole On im udovolji želji, a
Hudejbiji, rekao je: kada od Njega zatraže oprost grijeha On im oprosti.
- Ustanite, zakoljite kurbane, a potom se obrijte! (Ibn Huzejme, Ibn Hibban, Nesai)
I tako mi Boga (kaže prenosilac) ne ustade ni jedan čovjek
38
Tako je govorio MUHAMMED Resulullah
Allah (dž.š.) oprašta grijehe hadžiji i svakom onome kome prema Kibli i proučio Kelime-l-tevhid i tekbir (tj. 'Nema
hadžija bude tražio oprost. niko dostojan da mu se klanja osim Allaha. On je Jedan
(Ibn Huzejme, Hakim, Bezzar, Taberani) Jedini. On nema ortaka. Sva vlast je Njegova i hvala
pripada samo Njemu. On daje život i smrt. On je
Ko namjerava da obavi hadž neka požuri, jer može se Svemogući. Niko, osim Allaha, nije dostojan da mu se
dogoditi da oboli ili da ne bude prevoznog sredstva ili da klanjamo. On je Svoje obećanje ispunio. Pomogao je
nešto drugo iskrsne. Svome robu. On je sam pobijedio saveznike koji su bili
(Ahmed, Ibn Madže, Bejheki) protiv Njegova Poslanika). Između toga je proučio opet
dovu. Ovako je činio tri puta. Zatim je sišao do mjesta
Džabir ibn Abdullah je izjavio: »Kada je Allahov Poslanik Merva stupivši nogama u dolinu Batnu-l-vadi. Povrativši
završio tavaf oko Kabe, došao je do Mekami-Ibrahima, se, krenuo je prema Mervi i, došavši ovdje, učinio je ono
proučio: »Neka vam mjesto na kome je stajao Ibrahim bude što je učinio na brežuljku Safa.
prostor iza koga ćete namaz obavljati!«, zatim je klanjao (Muslim, Ahmed, Nesai)
dva rekata: na prvom rekatu je proučio Fatihu i El-
Kafirun, a na drugom Fatihu i Ihlas. Potom se vratio do Potrčite, jer uistinu vam je Allah propisao s'aj (tj. trčanje
Hadžerul-esveda, dotakao ga i onda se zaputio na brežuljak između Safe i Merve).
Safa. (Ahmed, Taberani)
(Muslim, Nesai, Ahmed, Ebu Davud)
Voda »Zemzem« koristi za ono radi čega se pije.
Tavaf oko kabe je kao namaz, pa bi bilo bolje kad ne bi (Ahmed. Ibn Madže)
razgovarali dok ga činite, a ako već neko razgovara neka
govori samo ono što je lijepo. Zaista jedan od znakova razlikovanja između nas i
(Tirmizi, Hakim) licemjera jest da oni ne piju vodu »Zemzem«.
(Ibn Madže)
Džabir prenosi: »Kada je Poslanik obavio tavaf, Omer ga
upita: Voda »Zemzem« koristi za ono u šta se upotrijebi: koje pije
- Je li ovo mjesto ono na kome je stajao naš otac Ibrahim? zbog bolesti, Allah će mu zdravlje podariti, ko je opet pije
Poslanik reče: zbog gladi ili žeđi, Allah će ga zasititi, odnosno žeđ mu
- Da, ovo je to mjesto. utaliti. »Zemzem« je vrelo Džibrilovo i napajalište
Omer tada dodade: Ismailovo.
- Zašto ga ne bismo uzeli za našu musallu? (Darekutni)
Ovim povodom je objavljeno: I učinili smo Hram utočištem
i sigurnim mjestom ljudima: 'Neka vam mjesto, na kome je Voda »Zemzem« je blagoslovljena: ona je ukusna hrana i
stajao Ibrahim, bude prostor za namaz!'...« djelotvoran lijek.
(Ibn Ebi Hatim, Ibn Merdevejh) (Muslim)

Tavaf oko Kabe, sa'j između Safe i Merve i bacanje Ibn Abas (r.a.) kaže »Napojio sam Allahova Poslanika
kamenčića na Mini su propisani radi slavljenja i veličanja vodom »Zemzem«, i on je tada pio stojeći (a u drugoj
Uzvišenog Allaha. predaji: jašući na devi).
(Ebu Davud. Tirmizi) Ummi Ejmen pripovijeda ovo:
- Nisam čula da se Allahov Poslanik ikada potužio
Allahov Poslanik je ugledao hazreti Omera kako se tiska na glad ili žeđ. On bi svakog jutra za vrijeme hadža, poslije
kroz hadžije ka Hadžeru-l-esvedu pa mu je rekao: klanjanja sabaha, pio vodu »Zemzem«, i kad bi
- O Ebu Hafse, ti si snažan čovjek, ne guraj se ka Hadžeru, mu poslije toga ponudili jelo, odbio bi, riječima: »Ne
jer ćeš ozlijediti nejake, ako ti se ukaže prilika da mogu, sit sam.«
nesmetano dođeš do njega, ti priđi, a ako ne, ti se okreni (Muslim)
prema njemu, ispruži ruke, učini tekbir, potari se po licu i
kreni dalje. Dajite svijetu vodu (Zemzema), o sinovi Abdul-Mutalibovi.
(Šuti u »Sunenu«) Da se ne bojim da ljudi ne pomisle da to spada u hadžske
obrede, pa se počnu gurati s vama i tako preuzmu od vas
Hadžeru-l-esved je »desna ruka« Allahova na Njegovoj pojenje hodočasnika, i ja bih s vama dijelio tu vodu, zbog
zemlji. velike vrijednosti toga djela.
(Ahmed) (Muslim)

Muhammedova (a.s.) dova na Arefatu: »Samo je Allah Džabir prenosi: »Muhammed (a.s.) je bio upitan koji je to
Bog. On je Jedan i nema sudruga. Njemu pripada primljeni hadž?« Pa je odgovorio:
zahvalnost i on ima vlast. On posjeduje svako dobro i On je - U kojem je hadžija dijelio hranu i obraćao se lijepim i
svemoćan.« prijatnim riječima«.
(Ahmed) (Hakim)

Džabir (r.a.) pripovijeda: »Kada se Allahov Poslanik Hadž je Arefat...


približio brežuljku Safa, proučio je početak 158. ajeta (Ahmed. Ebu Davud. Tirmizi. (Nesai)
poglavlja »El-Bekare« i rekao: Započinjem onim čime je i
Allah započeo, pa je započeo od Safe, popevši se na ovaj
brežuljak tako da je vidio Bejtullah, zatim se okrenuo
39
Tako je govorio MUHAMMED Resulullah
Dan u kome Allah, džellešanuhu, pomiluje najviše Svojih
robova od džehennemske vatre je dan kada hadžije stoje na Bajram
Arefatu...
(Muslim) I pouzdaj se u Silnoga i Milostivog, koji te vidi kada
ustaneš da sa ostalima molitvu obaviš, jer On, doista, sve
Allah, džellešanuhu, uistinu se ponosi pred melekima sa čuje i sve zna.
hadžijama koji stoje na Arefatu i govori im: »Pogledajte (Eš-Šu'ara', 217-220)
Moje robove koji, raščupanih kosa i prašnjavi, žure da se
odazovu Mome pozivu«. Znaj da nema boga osim Allaha! Traži oprosta za svoje
(Ahmed, Taberani) grijehe i za vjernike i vjernice! Allah zna kuda se krećete i
gdje boravite.
Najbolja dova je ona na Arefatu. (Muhammed, 19)
(Tirmizi, Ahmed)
Uzvišeni Allah uputi melekima pitanje: »Kakva je nagrada
Jedan namaz u Kabi vrijedi sto hiljada namaza, u mojoj onima koji izvrše svoju obavezu?«
džamiji hiljadu namaza a u Mesdžidi-Aksa pet stotina Meleki odgovore: »Stvoritelju i Gospodaru naš, njega
namaza. slijedi nagrada.
(Bejheki, Sujuti) Reći će Allah: »Budite mi svjedoci da ću ih Ja nagraditi za
njihov post i namaz Mojim zadovoljstvom i oprostom.«
Prostor između moje sobe i moje minbere jedan je od Potom će Uzvišeni, gledajući sve klanjače na bajram
džennetskih vrtova. pogledom milosti i milosrđa reći: »Molite Me, robovi Moji!
(Buhari, Muslim) Tako mi Moje veličine, ko Me god danas bude molio za
svoje mjesto na ahiretu, udovoljiću mu, i za ovaj svijet, Ja
Ko u mojoj džamiji klanja četrdeset namaza, ne napravivši ću ga pripaziti; budite vi zadovoljni sa Mnom, pa ću i Ja biti
među njima prekid, Allah će mu dati tri ukaza: da ga zadovoljan vama. Raziđite se oprošteni Mojim oprostom!«
oslobađa od Džehennema, da će ga sačuvati od patnje, i da (Bejheki)
ga oslobađa od licemjerstva.
(Ahmed, Taberani) Kada nastupi bajram. Allah oslobodi od Džehennema toliko
ljudi koliko ih je oslobodio u svim noćima tog ramazana,
Namaz u mojoj džamiji je vredniji hiljadu puta od namaza u trideset puta po šezdeset hiljada.
nekoj drugoj džamiji, izuzev Mesdžidu-l-harama. (Bejheki)
(Muslim)
Na Ramazanski bajram meleki se poredaju pokraj puta i
Tako mi Allaha, ti si zaista najbolje Allahovo mjesto na dozivaju: »Poranite, o muslimani, svome plemenitom
Zemlji i Allahu najdraže od svih drugih mjesta. I da nisam Gospodaru koji dobro daje i povećava ga: 'Ja sam vam
bio primoran da se iselim, ne bih nikada otišao iz tebe. naredio da noći provodite u ibadetu pa ste to činili; naredio
(Ahmed, Ibn Madže, Tirmizi) sam vam da danju postite pa ste postili i tako ste poslušali
svoga Gospodara. Zato, primite sada vaše nagrade'.
Uzvišeni Allah je Meku učinio svetim gradom, a ne ljudi, A kad klanjaju bajram-namaz, Allahov glasnik poviče:
stoga nikome ko vjeruje u Allaha i Sudnji dan nije »Čujte dobro! Vaš Gospodar vam je uistinu grijehe
dozvoljeno da u njoj prolijeva krv, niti siječe njezino oprostio. Sada se vratite sretni svojim kućama!« Bajram je
drveće. Ako bi neko htio da to učini, nalazeći opravdanje za dan dijeljenja nagrada, i tako se naziva kod stanovnika
sebe, u činjenici da je Allahov Poslanik, u njoj vodio borbu, vasione.
recite mu: »Allah je uistinu dozvolio Svome Poslaniku, a (Taberani)
vama to nije dozvolio, a i njemu je dozvolio samo za jedno
određeno vrijeme poslije toga njezina svetost se ponovo Uljepšajte vaše Bajrame tekbirima, tevilima (La ilahe
uspostavlja kao i ranije«. Neka prisutni priopće odsutnima. illallah) tahmidima (Elhamdulillahi) i takdisima
(Buhari) (Veličanjem Allaha).
(Taberani)
Divno li si ti i meni drago mjesto! Da me moj narod nije
primorao da te napustim, nikada nigdje izvan tebe ne bih Ko oživi noć uoči Kurban-bajrama i noć uoči ramazanskog
boravio. bajrama, njegovo srce neće umrijeti na dan kad druga srca
(Tirmizi) budu pomrla.
(Taberani)
Ovaj grad Allah je učinio svetim: njegovo drveće se ne
smije sječi, lov njegov se ne smije razgoniti i u njemu Enes prenosi: »Kada se Muhammed (a.s.) preselio iz
izgubljenu stvar niko ne smije uzeti, osim onaj koji će je Mekke u Medinu, stanovnici Medine su imali svoja dva
obznaniti. praznika kada su se zabavljali i veselili. Muhammed (a. s.)
(Buhari) im je tada rekao:
- Allah vam je ova vaša dva praznika zamijenio sa dva
Uzvišeni Allah je obećao ovoj kući da će je hadž činiti šest bolja: Ramazanskim i Kurbanskim bajramom.
stotina hiljada vjernika, a ako ih bude manje, taj broj će (Nesai. Ibn Haban)
Allah nadopuniti melekima.
(Gazali »Ihja«)

40
Tako je govorio MUHAMMED Resulullah

Dani Tešrika su dani u kojima se jede i pije. Kurban


(Muslim)
Mi smo ti, uistinu, mnogo dobro dali, zato se Gospodaru
Opskrbite siromahe u ovom danu (Bajramu). svome moli i kurban kolji, onaj koji tebe mrzi sigurno
(Bejheki. Darekutni) će on bez pomena ostati.
(El-Kevser, 1-3)
Opskrbite siromahe za ovaj dan da ne treba da obilaze i
traže sebi opskrbu. Svakoj vjerskoj zajednici propisali smo klanje kurbana
(Bejheki) da bi spominjali Allahovo ime prilikom klanja stoke
koju im on daje.
Opskrbite siromahe na bajram, da bi taj dan bili (EL-Hadždž, 34)
obezbjeđeni.
(Darekutni) Ibn Abbas kaže da je Muhammed (a.s.) na Kurban-bajram
rekao:
Aiša prenosi: »Ebu Bekr mi je ušao u šator na Mini i našao - Na ovaj dan čovjek ne može ništa bolje uraditi nego da
dvije ensarijske djevojke koje su kod mene u šatoru pjevale zakolje kurban. Jedino ako učinimo posjetu rodbini.
pjesme o Busau (praznik). One nisu bile profesionalne (Taberani)
pjevačice. Ugledavši ih, Ebu Bekr je viknuo:
- Zar šejtanske frule u kući Allahova Poslanika? Onaj ko ima sredstava, a ne žrtvuje (ne zakolje kurban), ne
Bilo je to na Bajram. Na njegove riječi Allahov Poslanik smije se približiti našem mjestu zajedničke molitve
odgovori: (musalli).
- Ebu Bekre, svaki narod ima svoj praznik, a ovo je naš (Ahmed. Hakim)
praznik.
Vlasnik kurbana ima dobro djelo za svaku dlaku kurbana.
(Tirmizi)

O ljudi, koljite kurban i računajte nagradu za njegovu krv,


jer zaista kurbanska krv, iako pada na zemlju, na čuvanju je
kod Moćnog i Uzvišenog Allaha.
(Taberani)

Na Kurban-bajram Allahu je najdraže da se novčanice


potroše za kurban.
(Taberani)

Kada neko od vas hoće da kolje, neka se za to unaprijed


pripremi.
(Ibn Madže)

Najbolji posao koji čovjek može za vrijeme Kurbanskog


bajrama uraditi, a to je ujedno tada i najdraži posao Allahu,
jeste puštanje krvi svome kurbanu. On će mu (kurban)
pristupiti sa svim svojim znakovima na Sudnjem danu.
Zaista, taj posao stigne Allahu prije nego što padne prva
kap krvi na zemlju. Pa uljepšajte svoje poslove kurbanom.
(Bunari, Muslim)

Prvo što ćemo uraditi u ovom danu je da klanjamo bajram-


namaz, a zatim ćemo se vratiti kućama i poklati kurbane.
Ko tako uradi, postupio je po mome sunnetu.
(Bunari, Tirmizi, Nesai)

Ko sa zadovoljstvom zakolje kurban, računajući na


Allahovu nagradu, kurban će mu biti zaklon od vatre.
(Taberani)

Ko zakolje od vas neka nipošto ne osvane nakon trećeg


dana, a da se u njegovoj kući nađe išta od kurbana.
Sljedeće godine ljudi su pitali.
- Allahov Poslaniče, hoćemo li činiti kao što smo činili i u
prošloj godini?
On reče:
- Jedite i hranite (druge) i pričuvajte kao zalihu, jer

41
Tako je govorio MUHAMMED Resulullah
je ta godina bila teška i naporna ljudima, pa sam želio posve hromo i ono koje je zbog velike starosti izgubilo moć
da ih time pomognete. kontrole nad sobom.
(Buhari) (Ahmed, Tirmizi, Ibn Hibban)

Bio sam vam zabranio da jedete kurbansko meso preko tri Ne koljite na ime kurbana osim ono koje je zrelo, a ako
dana: sad vam dozvoljavam, jedite ga i nemojte prodavati naiđete na poteškoće, onda zakoljite jagnje od šest mjeseci.
kurbansko meso, niti kožu od kurbana. (Muslim)
(Ahmed)
U islamu ne postoji ritualna žrtva.
Ko je sa nama obavio namaz, a potom zaklao kurban, (Ebu Davud)
postupio je po našem sunnetu. A ko je zaklao prije namaza
neka to uradi po drugi put.
(Buhari, Muslim)

Ebu Burde je pitao Muhammeda (a.s.):


- Allahov Poslanice, ja sam zaklao ovcu prije bajram-
namaza, misleći da je ovaj dan, dan jela i pića. Želio sam da
to klanje bude prvo što ću učiniti na ovaj
dan, i doručkovao sam prije nego sam došao da klanjam
bajram-namaz.
- Tvoja ovca koju si zaklao računa se kao obično
meso, a ne kao kurban - kaže mu Allahov Poslanik.
- Allahov Poslaniče, mi imamo jednu mladu kozu, u
osmom mjesecu, koja je bolja od jednogodišnjeg bravčeta, i
meni je draža nego dvije ovce, pa da li je moguće
da nju zakoljem sada kao kurban? - upita Ebu Burde.
- Zakolji je na ime kurbana, ali to neće biti dozvoljeno više
nikome poslije tebe! - odgovori mu Allahov Poslanik.
(Buhari)

Kada neko od vas zakolje kurban, neka dio njegovog mesa


ostavi za svoje potrebe.
(Ahmed)

Ko zakolje kurban prije bajram-namaza, zaklao ga je za


sebe (neće biti primljen), a ko zakolje kurban poslije
bajram-namaza, izvršio je vjerski čin i postupio je po
sunnetu muslimana.
(Buhari. Muslim. Ahmed)

Ko proda kožicu od svoga kurbana kao da nije ni zaklao


kurban.
(Ahmed. Bejheki)

Bog (dž. š.) je propisao obzir (dobročinstvo) i lijep


postupak prema svačemu. Pa kad i ubijate (neprijatelja)
ubijte na lijep način. Kad koljete (kurban), koljite na lijep
način. Neka svaki od vas naoštri nož i sa životinjom koju će
klati, obzirno postupa.
(Muslim. Ebu Davud. Tirmizi. Nesai. Ibn Madže)

Džabir prenosi da je Allahov Poslanik na Kurban-bajram


zaklao dva rogata, crna, s nešto bjeline, uškopljena ovna.
Povalivši ih, prije klanja, proučio je: »Ja okrećem lice
svoje, kao pravi vjernik, Allahu, koji je nebesa i Zemlju
stvorio. Ja nisam od onih koji Allahu druge ravnim
smatraju. Namaz moj, i obredi moji, i život moj, i smrt
moja, doista, su posvećeni Allahu, Stvoritelju i Gospodaru
svjetova, koji nema saučesnika. To mi je naređeno i ja sam
prvi musliman. Moj Allahu, ovo je od Tebe i Tebi od
Muhammeda i njegovih sljedbenika. U ime Allaha! Allah je
najveći!«
(Ebu Davud)

Četvoro se ne može u kurban: ćoravo, izrazito bolesno,


42
Tako je govorio MUHAMMED Resulullah

Mubarek-večeri Abdullah ibn 'Umer (r.a.) prenosi da su neki od


Poslanikovih ashaba sanjali da je »Kadr« u posljednjih
Mi smo ga počeli objavljivati u noći Kadr - a šta ti misliš sedam noći. Vjerovjesnik je na to kazao:
šta je noć Kadr? Noć kadr je bolja od hiljadu mjeseci - - Držim vaš san istinitim. Ona je u posljednjih sedam noći
meleki i Džibril, s dozvolom Gospodara svoga, spuštaju se ramazana, pa ko je bude tražio, neka je traži u posljednjih
u njoj sve dok zora ne svane. sedam noći ramazana.
(El-Kadr, 1-5) (Buhari. Muslim)

Četiri su noći kao i dani koji ih slijede, a dani su kao i Ko provede noć »Kadr«, čvrsto vjerujući Allaha i
njihove noći. U njima Allah dobrote dijeli jednom dijelu nadajući se Njegovoj milosti, biće mu oprošteni prošli
ljudi i zaštitu od vatre drugom dijelu; daje obilne svoje grijesi.
darove, a to su: »Lejletu-l-Kadr« i dan koji je slijedi, (Ibn Madždže)
»Lejletu-l-Arefe« i dan koji je slijedi, petnaesta noć šabana
i dan koji je slijedi i noć uoči petka i dan koji je slijedi.
Aiša je znatiželjno pitala Vjerovjesnika:
(Šejh Abdullulif Hamza:»Minberu-l-islam«) - Šta misliš, kad bih znala koja je noć »Kadr«, kako
bih se u njoj molila? On joj reče:
U petnaestoj noći šabana sva su djela izložena Gospodaru - Uči: »Allahu, Ti si Oprosnik, voliš da opraštaš, pa,
svjetova, zato ja najviše volim da mi djela budu izložena oprosti meni«
pred Njim dok postim. (Tirmizi. Ahmed)
(Nesai)
Allahu je najdraže da Mu se ibadet čini za vrijeme deset
U petnaestoj noći šabana Uzvišeni Allah naloži meleku dana zulhidždžeta. Tada je vrijednost svakog dana posta
smrti usmrćivanje svih onih bića koja u toj godini treba da kao godina dana posta, kijam (stajanje u namazu) svake ove
umru. Kada nastupi petnaesta noć šabana, bdijte u njoj, a noći je kao u Lejletu-1-kadru.
dan koji slijedi postite. (Tirmizi. Ibn Madže)
(Ed –Dinaveri u «El-Medžalis»)

Muhammed (a.s.) je svojim ashabima govorio posljednji


dan mjeseca ša'bana:
- O ljudi, eto vam se je približio i bacio svoju sjenu i hlad
na vas blagoslovljen, napredan i berićetli mjesec u kome
ima jedna noć, hairnija i bolja od svih noći u hiljadu
mjeseci, mjesec čiji je post Allah učinio obaveznim,
naredio da ga postite i da njegove noći dobrovoljno
provodite u ibadetu.
(Ibn Huzejme)

Ko provede u ibadetu »Lejletul-Kadr«, u iskrenoj vjernosti


računajući na sticanje njezinih blagodati, biće mu oprošteni
prošli grijesi.
(Buhari)

Ko provede noć »Kadr« u iskrenoj vjernosti, računajući na


sticanje njezinih blagodati, biće mu oprošteni i prošli i
budući grijesi.
(Ahmed)

Tragajte za »Lejletul-Kadrom« u posljednjoj desetini.


(Buhari, Muslim'

Tragajte za »Lejletul-Kadrom« u neparnim noćima


posljednje desetine ramazana.
(Buturi)

Ona je u posljednjoj dekadi, i to devetoj noći što prolazi, ili


u sedmoj što ostaje (27. noć).
(Buhari)

Jedan je, opet, ashab sanjao da je »Kadr« 27. noći


ramazana, našto je Poslanik kazao:
- Držim taj san ostvarivim u posljednjoj ramazanskoj
desetini, pa tu noć iščekujte u njegovim neparnim noćima.
(Muslim)
43
Tako je govorio MUHAMMED Resulullah
potirali noge vlažnom krpom:
Abdest - Teško petama od paklene vatre!
(Buhari)
O vjernici, kada hoćete da namaz obavite, lica svoja i ruke
svoje do iza lakata operite - a dio glava svojih potarite - i Budite ustrajni ali nećete moći! Znajte da je namaz vaše
noge svoje do iza članaka. A ako ste džunupi, onda se najbolje dobro djelo, a abdest samo vjernik čuva.
okupajte, a ako ste bolesni ili na putu ili ako ste izvršili (Ibn Madže)
prirodnu potrebu ili ako ste se sastajali sa ženama, a ne
nađete vode, onda rukama svojim čistu zemlju dotaknite i Abdest na abdest je kao nova svjetlost na staru.
njima preko lica svojih pređite. (Buhari, Ebu Davud, Tirmizi)
(El-Maide, 6)
Burejde prenosi: »Allahov Poslanik je uzimao abdest za
Iskreno predani Allahu ne može biti nečist. svaki namaz sve do dana osvojenja Meke, kada je s jednim
(Abdul-Ahad Davud) abdestom klanjao više namaza. Tom prilikom rekao mu je
Omer:
Allah će vjerniku sa takvim (temeljitim) abdestom cijelo - Allahov Poslaniče, učinio si nešto što ranije nisi
tijelo od grijeha očistiti. A ako se abdesti, ne spomenuvši običavao da uradiš?
Allaha srcem, niti jezikom, takvome će biti lišeni grijeha - Učinio sam to namjerno, Omere«.
samo oprani dijelovi tijela. (Muslim. Ahmed)
(Buhari)
Mukim će mesh činiti dan i noć, a putnik tri dana i noći.
Abdest je oružje vjernika. Ko je kadar što duže se (Muslim)
kretati pod djejstvom abdestne čistoće, s imenom
Allahovim u srcu, neka tako čini, jer duša se pri tom otima Ključ za ulazak u namaz je čišćenje, uzimanje abdesta,
svemu nečistome što je orobljava. zabrana činjenja drugih djela u namazu je donošenje
(Buhari) tekbira, a izlaženje iz namaza je predavanje selama.
(Ebu Davud. Ed-Darimi. Ahmed)
Nema namaza ko nema abdesta, a nema abdesta ko ne
spomene Allahovo ime dok se abdesti. Kada se neko od vas probudi iz sna neka opere svoju ruku
(Ahmed) prije nego je stavi u vodu svoga abdesta jer, doista, niko od
vas ne zna gdje mu je ruka bila za vrijeme spavanja.
Zaista, na dan oživljavanja moj ummet će biti pozivan i (Buhari, Muslim, Ebu Davud, Nesai)
prepoznavan po blistavom biljegu od tragova abdesta, pa ko
od vas može da poveća taj blistavi biljeg, neka to učini. Prenosi Ibn Abbas da je Muhammedu (a. s.) ponuđeno jelo
(Buhari. Muslim) i rečeno mu:
- Zar ti nećemo donijeti vodu za abdest? On je odgovorio :
Dok musliman uzima abdest, spadaju grijesi ušiju, očiju, - Abdest je propisan za namaz.
ruku i nogu njegovih, pa kada sjedne, on je oprošten od (Muslim)
grijeha.
(Ahmed)

Ko uzme abdest u svojoj kući, pa krene u džamiju da obavi


zajednički namaz, on neće koraknuti ni jednog koraka a da
mu neće biti podignuta vrijednost i oprošteni manji grijesi.
(Muslim)

Niko od vas neće uzeti abdest, i to tako da ga uzme na


najljepši način, sa svim propisima, zatim izgovori: »Ešhedu
en la ilahe illellahu vahdehu la šerike lehu, ve ešhedu enne
Muhammeden abduhu ve resuluhu«, a da mu se neće
otvoriti osam džennetskih vrata, neka uđe na koja god hoće!
(Muslim)

Ko uzme abdest, pa opere šake, ispere usta tri puta, nos tri
puta, opere lice tri puta i ruke do iza lakta tri puta, te
mokrom rukom potare glavu, zatim opere noge do iza
članaka i ne progovori dok ne izgovori: »Ešhedu en la ilahe
illellahu vahdehu la šerike lehu, ve ešhedu enne
Muhammeden abduhu ve resuluhu«, njemu su oprošteni
grijesi između dva abdesta.
(Ebu Ja'la)

Poslanik je uzdignutim glasom dva ili tri puta uzviknuo


onima koji su, prilikom uzimanja abdesta, umjesto pranja

44
Tako je govorio MUHAMMED Resulullah

Ezan Džamija
Džamije su Allaha radi, i ne molite se, pored Allaha,
...i ko hoće, put ka Gospodaru svome će izabrati. nikome!
(El-Muzzemil, 19) (El-Džinn, 18)
Zatim, ja sam ih otvoreno pozivao, a onda sam im javno Ima li većeg nasilnika od onoga koji brani da se u
objavljivao... Allahovim hramovima ime Njegovo spominje i koji radi
(Nuh, 8-9) na tome da se oni poruše? Takvi bi trebalo da u njih
samo sa strahom ulaze. Na ovom svijetu doživjeće
Kad bi ljudi znali kakva se ljepota krije u ezanu i prvom sramotu, a na onom svijetu patnju veliku!
safu, te kad ne bi našli drugog načina da dosegnu tu ljepotu (El-Bekare, 114)
nago putem izvlačenja kocke - i to bi učinili.
(Buhari) Allahu su džamije najdraže građevine.
(Muslim)
Kada su dvojica krenuli na put, Poslanik im je rekao:
- Kada izađete (na put), učite ezan, zatim ikamet, a potom Kad uzvišeni Allah pošalje neku nesreću ili kaznu na
neka od vas dvojice bude imam onaj koji je stariji. Zemlju, on poštedi one koji džamije popravljaju i
(Buhari) posjećuju.
(Ibn Asakir)
Onoga ko obavlja mujezinsku dužnost sedam godina,
nadajući se Allahovoj nagradi, Allah će spasiti Ko sagradi džamiju želeći time postići samo Allahovo
džehennemske vatre. zadovoljstvo, Allah će mu sagraditi sličnu zgradu u
(Tirmizi) Džennetu.
(Buhari)
Osobi koja bude učila ezan svjedočiće na Sudnjem danu i Ko u ime Allaha sagradi džamiju, Allah će njemu istu takvu
ljudi i džini da su slušali njegov ezan. sagraditi u Džennetu.
(Buhari) (Buhari, Muslim)
Kada učiš ezan, stavi prste u uši, jer ćeš onda moći dati Ko sagradi džamiju malenu makar kolik čapljino gnijezdo,
najveći glas. Allah će mu u Džennetu sagraditi kuću.
(Buhari) (Ahmed)

Muhammed (a.s.) čuo je nekog mujezina kako uči ezan Ko sagradi džamiju u veličini gnijezda čaplje, želeći time
poput pjesme, pa je rekao: - Ezan se uči ravnomjernim postići Allahovo zadovoljstvo, Allah će mu dati sagraditi
glasom. Ako ga tako ne možeš učiti, onda ga i ne uči. dvorac u Džennetu.
(El-Kurtubi) (Taberani)

Ko kaže, kada čuje ezan: »Allahumme rabbe hazi-hidda've- Muhammed (a.s.) kaže da je Uzvišeni Allah rekao: »Ja,
tittammeti ve salati-l-kaimeti ati Muhammede-ni-l-vasilete katkada, naumim da kaznim stanovnike Zemlje, ali kad
vel fadilete veb'ashu mekamen mahmudenillezi među njima vidim one koji grade i podižu Moje kuće te one
ve'addtehu«, imaće pravo na moj šefa'at Kijametskog dana. koji se međusobno vole radi Mene, kao i one koji rano
(Buhari, Muslim) ustaju da se Meni mole i oprosta traže, Ja odustanem od
naumljene kazne.
Tri vrste ljudi neće osjetiti strahote polaganja računa na (Bejheki)
Sudnjem danu i biće u udobnosti uživajući Božije
blagodati: čovjek koji je učio Kur'an u ime Allaha (dž.š.) i Kada neko od vas uđe u džamiju, neka kaže: »Bože, otvori
imamio narodu od kojeg je stekao priznanje i zadovoljstvo, mi vrata Tvoje milosti!« A kada izađe iz džamije, neka
čovjek koji je bio mujezin u džamiji i pozivao ezanom u kaže: »Gospodaru moj, od Tebe tražim da me nagradiš iz
ime Allaha svijet na namaz i na vršenje Allahovih odredaba Tvoje nenadmašive dobrote«.
i čovjek koji je zarađivao sebi nafaku na ovome svijetu, ali (Muslim)
ga to nije spriječilo da se posveti ahiretu.
(Buhari) Obraduj one koji po tami i mraku idu u džamiju, potpunim
svjetlom na Sudnjem danu.
(Ebu Davud, Tirmizi)

Prenosi se od Fatime, kćerke Allahova Poslanika, da je


rekla: »Kada bi ušao u džamiju, Poslanik bi izgovorio:
'Bismillah. Neka je spas na Allahova Poslanika! Bože,
oprosti mi grijehe i otvori mi vrata Tvoje milosti!' A kada bi
izlazio iz džamije, rekao bi: 'Bismillah. Neka je salavat na
Allahova Poslanika! Bože, oprosti mi grijehe i otvori mi
vrata Tvoje milosti i Tvoje dobrote'«.
(Ibn Madže)
45
Tako je govorio MUHAMMED Resulullah
Kada vidite nekoga da redovno ide u džamiju brinući se o
njoj, znajte da je vjernik, jer Allah (džellešanuhu) kaže: Učenje Kur'ana, poučavanje Kur'anu
»Allahove džamije održavaju oni koji vjeruju u Allaha,
Sudnji dan, namaz obavljaju i zekat daju i koji se nikoga Kada hoćeš da učiš Kur'an, zatraži od Allaha zaštitu od
osim Allaha ne boje; oni su, nadati seje, na pravom putu.« šejtana prokletog.
(Tirmizi) (En-Nahl, 98)
Otklonite iz džamija malu djecu, lude, kupoprodaju, svađe i
rasprave, dizanje glasova, vršenje kazni, potezanje sablji i I pamtite Allahove ajete i mudrost, koji se kazuju u
oružja. Pred vratima džamija napravite mjesta gdje će se domovima vašim; Allah je uistinu dobar i sve zna.
abdest uzimati i gdje se čovjek može očistiti. Petkom ih (El-Ahzab, 34)
namirišite.
(Ibn Madže)
Naučite sami da čitate Kur'an. Za svaki pročitani harf
Pitali su Muhammeda a.s. o Bejti Makdisu, pa je rekao: Kur'ana bićete deseterostruko nagrađeni.
- Idite i klanjajte u njoj, a ko ne može neka pošalje (Darimi)
da se u njoj kandilji zapale.
(Ibn Madže) Kur'anska sura »El-Mulk« ima trideset ajeta. Ona će na
Sudnjem danu biti zagovornik opraštanja grijeha onome ko
Malik ibn Huvejris pripovijeda: »Došli smo kod Poslanika i je napamet zna sve dok mu grijehe ne oprosti Onaj u čijoj je
ostali kod njega dvadeset dana. Bili smo mladići iste dobi. ruci vlast.
Postupao je s nama blago. Jedan dan pitao nas je koga (Tadž)
imamo kod kuće? Kada smo ga obavijestili rekao nam je:
- Idite svojim porodicama, učite ih čemu sam vas Najvredniji ibadet moga ummeta je učenje Kur'ana.
poučio. Kada dođe namasko vrijeme neka neko od vas (Bejheki)
ezani i neka prođe pred džemat onaj ko je najstariji.«
(Buhari. Muslim) Hafizi Kur'ana će biti u Allahovom hladu kada drugog
hlada ne bude bilo.
Hazreti Aiša prenosi da je Muhammed (a. s.) rekao: (Dejlemi)
- Zaista Allah i Njegovi meleki blagosiljaju safovske
desne strane. To je bio povod da su se ashabi svrstavali Samo se dvojici smije zavidjeti: čovjeku kome je Allah dao
radije na desno krilo reda u džamiji. Ova pojava unijela je da nauči Kur'an pa ga on uči noću-danju i čovjeku kome je
pometnju u redoslijed pravljenja safova, pa je Muhammed Allah dao imetak pa ga on troši na Allahovu putu, danju-
a.s. rekao: noću.
- Zar se nećete poredati kao što se redaju meleki... (Buhari, Muslim)
objašnjavajući da treba popuniti i lijevo krilo.
(Ibn Madže) Najbolji među vama je onaj koji nauči Kur'an i drugog
poučava Kur'anu.
Kada neko od vas uđe u džamiju, neka klanja dva (Buhari)
rekata namaza prije nego što sjedne.
(Muslim) Nebesa se otvaraju peterome: kiši koja pada, učenju
Džabir ibn Abdulah je rekao: »Došao sam Allahovom Kur'ana, susretu vojske, ezanu i dovi.
Poslaniku u džamiju a on mi reče: (Taberani)
- Klanjaj dva rekata!«
(Buhari) Onaj u čijem srcu nema nimalo Kur'ana nalik je na
razvaljenu, napuštenu kuću.
Poslanik je rekao: (Tirmizi)
- Džamiji dajte njeno pravo.
- Kakvo je njeno pravo - upitali su prisutni, a Poslanik je Najbolji ljudi koji uče Kur'an su oni koji se Allaha najviše
odgovorio: boje.
- Da klanjate dva rekata prije nego što sjednete. (Ibn Madže)
(Buhari)
Uistinu su najbolji oni učači koji, kada ih slušamo,
Poslanik je u džamiji objašnjavao propise islama. Ušao je ostavljaju dojam bogobojaznih.
Ebu Katade i priključio se grupi. Poslanik mu je rekao: (Ibn Madže)
- Ustani i klanjaj dva rekata! Kada neko od vas uđe
u džamiju neka ne sjeda dok ne klanja dva rekata. Kada učite Kur'an, orosite oči suzama, a ako to ne činite,
(»Kutubi sitte«, Ahmed) onda ga učite dirljivim glasom.
(Ebu Davud, Ibn Madže)
Ko jede luka, saransaka ili prase, neka se ne približuje
našim džamijama i neka sjedi kod kuće. Učite Kur'an, jer Allah neće kazniti ono srce koje je čuvalo
(Muslim) u sebi Kur'an. Kur'an je Allahova trpeza; ko ga uči biće
bezbjedan; ko ga voli biće radostan.
Allah je prokleo one koji su grobove svojih poslanika uzeli (Darimi)
za bogomolje. Pazite, ne uzimajte moj grob za džamiju!
(Buhari)
46
Tako je govorio MUHAMMED Resulullah
Odabranici moga ummeta su hafizi Kur'ana i oni koji noći Ebu Zerr prenosi: »Rekao sam Allahovom Poslaniku da me
oživljavaju ibadetom. posavjetuje, pa je rekao:
(Taberani) - Budi muttekija, jer je to kruna svih dobrih djela!
Ja sam zatražio od njega da mi da još koji savjet, pa
Ko bude učio Kur'an i postupao onako kako Kur'an nalaže, je on rekao:
njegovim roditeljima će na Sudnjem danu biti stavljena - Uči Kur'an jer je on svjetlo tvoje na ovom svijetu,
kruna čija će svjetlost biti bolja od sunčeve svjetlosti na a biće ti gotovina na drugom svijetu!
Zemlji. A kakva li će tek biti nagrada za njega!? (Ibn Haban)
(Ebu Davud)
Biće kazano onome koji je stalno učio Kur'an, i po njemu
Ko uči Kur'an i nauči ga napamet, pa bude objašnjavao radio, da uči i da se penje (osvaja Džennet), da ga uči kao
halal i haram po Kur'anu, halal preporučujući a haram što ga je učio na ovom svijetu. Njegovo će mjesto biti ondje
zabranjujući, Allah će ga uvesti u Džennet i daće mu pravo gdje se zaustavi s učenjem.
da čini šefaat za deset osoba iz svoje porodice koji su (Ebu Davud, Tirmizi)
zaslužili Džehennem.
(Tirmizi) Neće se iskupiti ljudi u jednoj od Allahovih kuća radi
učenja i proučavanja Kur'ana a da na njih neće biti
Vjernik koji uči Kur'an je poput čentruna, miris mu je spušteno spokojstvo, mir i rahmet, a i meleki će ih
dobar, a i ukus mu je dobar, a vjernik koji ne uči Kur'an je okruživati, dok će ih se Allah (dž.š.) sjetiti s onim što samo
poput hurme, mirisa nema, a slatko je. Allah ima.
(Buhari, Muslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai) (Muslim)

Učite Kur'an dok su s njim združena vaša srca, a kad Enes ibn Malik prenosi: »Allahov Poslanik je kazao:
nestane te harmonije prestanite. - Allah ima svoje odabranike i prijatelje među ljudi
(Buhari, Muslim) ma. Ja sam upitao ko su ti sretnici, a Allahov Poslanik je
odgovorio:
Prepustite svojim očima dio ibadeta koji im pripada. - Allahovi odabranici i prijatelji su oni ljudi koji uče
- A koji je to dio? - upitaše ashabi. Kur'an i žive po njemu!
- Učenje u Mushafu gledajući - odgovori Poslanik. (Ahmed)
(Bejheki)
Došao neki čovjek Poslaniku i rekao mu da ga nešto muči i
Post i Kur'an će posredovati kod Allaha (dž.š.) za čovjeka pritišće u prsima pa mu je Resulullah rekao:
na Sudnjem danu. Post će reći: »On radi Tebe nije jeo ni - Uči Kur'an!
pio niti se strastima podavao, zato mi dozvoli da se za njega (Ebu Davud, Nesai, Ibn Madže)
zauzmem!« A Kur'an će reći: »On me noću učio i nije
spavao, zato mi dozvoli da mu posrednik kod Tebe Nemojte ga (Kur'an) napuštati, ali nemojte ni pretjerivati (u
budem!« Eto tako će post i Kur'an posredovati kod Allaha učenju); nemojte se njime hraniti i nemojte se njime
(dž.š.) za čovjeka koji je postio i Kur'an učio. bogatiti.
(Hakim) (»Fikhus-sunne«)

Ko bude učio Kur'an i postupao po njegovim uputama i do Učite Kur'an i u njegovo ime molite Allaha, jer će poslije
smrti ne bude džemat napuštao, Allah će ga oživjeti na vas doći narod koji će učiti Kur'an i u njegovo ime moliti
Sudnjem danu u društvu s melekima. od ljudi.
(Ebu Nasr) (Ahmed, Tirmizi)

Učite Kur'an, ali ne za pare.


Najgori čovjek je pokvarenjak koji uči Kur'an a ne postupa (Ahmed, Taberani, Bejheki)
po njegovim porukama!
(Nesai) Ko lijepo sasluša učenje, makar jednog ajeta iz Allahove
Knjige, Allah mu upisuje dobro za koje će ga mnogostruko
Vjernik koji uči Kur'an je kao limun čiji je miris lijep, a i nagraditi, a ko prouči jedan kur'anski ajet, Allah će mu ga
ukus mu je lijep. Vjernik koji ne uči Kur'an je kao hurma pretvoriti u svjetlost na Sudnjem danu.
koja nema mirisa, ali ima sladak ukus. Munafik koji uči (Ahmed)
Kur'an je kao bosiok, čiji je miris lijep, a ukus mu je gorak.
Dok je munafik koji ne uči Kur'an kao divlja tikvica koja Ulazeći u džamiju Muhammed (a.s.) je primijetio čovjeka
uopće nema mirisa, a ukus joj je gorak. da uči Kur'an s povišenim tonom i rekao mu:
(Bunari, Muslim) - Tiho veličajte i molite Allaha i nemojte ometati je
dan drugoga.
Dobar i vješt hafiz Kur'ana biće u društvu s plemenitim i (Ebu Davud)
odabranim melekima, a onome koji se napreže u učenju
Kur'ana pripadaju dvije nagrade. Ukrašavajte kiraet Kur'ana vašim glasovima.
(Muslim) (Ebu Davud)

Srca hrđaju kao što željezo rđa, čisti ih učenje Kur'ana. Uljepšavajte učenje Kur'an mekamom, jer lijep glas ističe
(Bejheki) ljepotu kur'anskoga stila.
(Darimi)
47
Tako je govorio MUHAMMED Resulullah
Lijep glas je ukras prilikom učenja Kur'ana. što je iz džamije iznio prašku, a pokazani su mi i grijesi
(Bezzar) moga ummeta, i ja nisam vidio da je ičiji grijeh veći od
grijeha čovjeka zato što je zaboravio suru iz Kur'ana koju je
Allah nije dozvolio nikome ono što je dozvolio Poslaniku, a bio naučio.
to je mekam prilikom učenja Kur'ana. (Tirmizi)
(Buhari, Muslim, Nesai)
Onome ko nauči nekoga jedan kur'anski ajet, ili ga poduči
Allahov Poslanik je rekao Abudllahu ibn Mesudu: nekom važnom pitanju teći će nagrada do Sudnjeg dana.
- Uči mi Kur'an. (Ibn Asakir)
- Zar da ja učim tebi, Kur'an se tebi objavljuje, o Allahov
Poslaniče. Uzvišeni Allah voli da se uči Kur'an onako kako je
- Uči mi jer ja volim da slušam drugog dok uči objavljen. (Da se staje poslije svakog ajeta)
Kur'an. (Ibn Huzejme)
I ja sam počeo učiti suru En-Nisa, i kad sam došao do ajeta:
»A šta će, tek, biti kada dovedemo svjedoka iz svakog Ovaj Kur'an je objavljen na sedam dijalekata (harfova)
naroda, a tebe dovedemo kao svjedoka protiv njih?« učite ga prema onom dijalektu koji vam je najlakši.
Allahov Poslanik mi reče: (Buhari)
- Dovoljno je za sada! - a ja se okrenuh i ugledah
kako mu se oči u suzama kupaju. Hazreti Omer kaže: »Čuo sam Hišama ibn Hakima kako u
(Buhari, Muslim) namazu uči poglavlje »El-Furkan« na drugačiji način nego
što sam ga ja naučio od Božijeg poslanika. Kada je završio
Muhamed (a.s.) je rekao Ebu Musau el-Eš'arijji: namaz, ja sam ga upozorio i upitao od koga je naučio ovako
- Ebu Musa, tebi je dat milozvučan glas kao što je čitanje, učenje ovog poglavlja. Rekao je da je to naučio od
bio podaren Davudu (a.s.). Božijeg Poslanika. Tada sam ga priveo Božijem poslaniku i
(Buhari) saopštio mu da pogrešno uči poglavlje »El-Furkan«, a
Muhammed (a.s.) je zatražio od Hišama da ponovi svoje
Muhammed (a.s.) je u društvu žene hazreti Aiše, zastao, učenje. Kada je to učinio, Božiji poslanik je rekao:
opčaran učenjem Kur'ana, pored jedne kuće i rekao: - Tako je objavljeno. Kur'an je objavljen na sedam
- To je Salim, oslobođeni rob Ebu Huzejfe. Hvala harfova.
Allahu koji je mom ummetu podario ovakvo nešto. (Buhari)
(Ibn Madže)
Kada je Ubejj proučio Fatihu pred Poslanikom, on je
Ponavljajte Kur'an, jer je to blagodat koja najlakše izmiče iz uzviknuo:
grudi. - Tako mi Onoga u čijoj je ruci moja duša, niti u
(Buhari, Muslim) Tevratu, niti u Zeburu, niti u Indžilu, a ni u Kur'anu ni
je objavljena druga sura slična Fatihi.
Srca hrđaju kao što hrđa željezo! (Ibn Kesir)
- A šta ih liječi? - upitali su drugovi.
- Učenje Kur'ana - odgovorio je. Tako Mi Onoga koji upravlja nada mnom, sura Ihlas doista
(Bejheki, Kurtubi) odgovara trećini Kur'ana.
(Buhari)
Ko bude učio Kur'an gledajući u tekst ili napamet, pa to
zaboravi, na Sudnjem danu će sakat sresti Allaha. Ko redovno svake večeri uči poglavlje »El-Vaki'a« biće
(Ed-Darimi) spašen od bijede i siromaštva.
(Tirmizi)
Učač Kur'ana je poput vlasnika deva: ako ih sveže,
zadržaće ih, a ako ih pusti, one će se razići. U Kur'anu, zaista, postoji jedna sura, koja će se zauzimati
(Buhari, Muslim) za onoga koji je uči i koja će tražiti oprost za onoga koji je
sluša, a to je sure Jasin.
Ako učač Kur'ana bude učio Kur'an noću-danju, znat će ga, (Kurtubi, Muhammed Ali es-Sabuni)
inače će ga zaboraviti.
(Muslim) Onome ko uči Jasin, tražeći Allahovo zadovoljstvo, biće
oprošteni raniji grijesi. Zato, učite Jasin, naročito kod osoba
Učite Kur'an redovno i ponavljajte ono sto naučite, jer tako na samrti.
mi Onoga u čijoj je vlasti moj život, Kur'an brže napušta (Bejheki)
čovjekove grudi nego što se rasprše deve kad se oslobode
svojih veza. Kada pođeš na noćni počinak prouči: »Kul ja ejjuhel-
(Buhari, Muslim) kafirun«, to je (način) za čišćenje od širka.
(Ahmed, Ebu Davud, Tirmizi, Hakim, Bejheki)
Ko nauči nešto iz Kur'ana pa to zaboravi, susret će Allaha
na Sudnjem danu a pred Njim neće imati isprike. O suri »El-Kehf«, Allahov Poslanik je rekao:
(Ebu Davud) - Ko napamet nauči prvih deset ajeta ove sure biće
zaštićen od Dedždžala.
Pokazane su mi nagrade koje će biti dodijeljene mojim (Muslim, Nesai. Ebu Davud. Tirmizi)
sljedbenicima, pa čak i nagrada koju će imati čovjek zato
48
Tako je govorio MUHAMMED Resulullah
Prenosi se da je Allahov poslanik rekao:
- Noćas mi je objavljena sura koja mi je draža od Lijepa narav, lijep odnos prema drugim
svega što sunce obasjava, zatim je proučio: »Mi ćemo ti
dati sigurnu pobjedu...« ljudima
(Bunari, Muslim)
I, iz oholosti, ne okreći od ljudi lice svoje i ne idi
Ko prouči dva posljednja ajeta sure el-Bekare (»Semi'na ve zemljom nadmeno, jer Allah ne voli ni gordog ni
eta'na«... - »čujemo i pokoravamo se...«), prije spavanja, hvalisavog. U hodu budi odmjeren, a u govoru ne budi
biće mu dovoljno. grlat; ta najneprijatniji glas je revanje magarca!
(Muslim) (Lukman, 18-19)

Učite »Ez-Zehravejni«: »El-Bekare« i »Ali Imran«... O vjernici, kad vam se kaže: »Načinite mjesta drugima
(Muslim) tamo gdje se sjedi« - vi načinite, pa i vama će Allah
mjesto načiniti;
Ko uoči petka prouči poglavlje Ed-Duhan biće mu (El-Mudžadele, 11)
oprošteni grijesi.
(Muslim) Poslan sam da usavršim plemenite ćudi kod ljudi.
(Malik u »Muvetta«)
Ko poslije svakog namaza prouči »Ajetu-l-kursi«, samo ga
smrt odvaja od Dženneta. Abdullah ibn Amr ibn As prenosi: »Allahov Poslanik nije
(Ibn Hibban) bio bestidan. On je govorio:
- Najbolji između vas su oni koji su najljepše ćudi«.
Ko kaže, kada obavi sabah-namaz, utječem se Allahu koji (Buhari)
sve čuje i sve zna od prokletog šejtana, tri puta, a zatim
prouči tri posljednja ajeta iz sure »El-Hašr« za njega će Usame ibn Šerik prenosi da su ashabi jednoga dana sjedili
moliti sedamdeset meleka, a ako umre toga dana, umro je sa Poslanikom i u tom trenutku došla je jedna nepoznata
kao šehid. grupa ljudi. Sjeli su pored Poslanika i postavili mu pitanje:
(Ahmed) Koji je čovjek najdraži Uzvišenom Allahu? - Poslanik je
odgovorio:
Kada čovjek prouči ajeti-tilavet iz Kur'ana (ajet gdje ima - Allahu je najdraži onaj čovjek koji je najljepše od
sedžda) i učini potom sedždu, šejtan se osami uplakan, gojen.
govoreći: »Teško meni! Čovjeku je naređeno da učini (Taberani)
sedždu i on je to učinio, pa će zato dobiti Džennet. I meni je
bilo naređeno da se poklonim pa sam to odbio i zbog toga Najsavršeniji je iman kod onih vjernika koji se najmoralnije
sam zaslužio Džehennem«! vladaju i koji imaju najljepšu narav. Između vas je
(Muslim) najodabraniji onaj koji se najljepše ponaša prema svojoj
kućnoj čeljadi.
Ko noću prouči deset ajeta iz Allahove Knjige zadobiće (Ebu Davud, Tirmizi)
veliko bogatstvo, vrednije od ovog svijeta i svega što je na
njemu. Na Sudnjem danu će njemu Allah (dž.š.) reći: »Uči i Najbolje dobro djelo je lijepa ćud, a grijeh je ono što buni i
penji se, za svaki ajet koji proučiš imaćeš jedan viši uznemiruje dušu i što ne želiš da svijet sazna.
stepen«. I on će učiti i osvajati nove položaje. A kada (Muslim)
prouči sve što je znao od Kur'ana, kazaće mu se: »Drži!« i
on će rukama prihvatiti. Biće upitan da li zna što drži. Tada Zaista, meni će biti najdraži i najbliži od vas na budućem
će on pogledati i u desnoj ruci će ugledati vječnost, a u svijetu onaj koji bude imao najljepše ponašanje i dobar
lijevoj uživanje. odnos prema drugim ljudima, a od mene najdalji će biti
(Taberani) onaj koji se bude hrđavo ponašao i zlo činio drugima.
(Ahmed, Ibn Hibban)
Muhammed (a.s.) je rekao Abdulahu ibn Amru: - Prouči
Kur'an za mjesec dana. - Ali, ja ga mogu brže proučiti Ko nema nježnosti i uljudnosti promašilo ga je veliko
- Prouči ga za deset dana. dobro.
- Mogu još za kraće vrijeme (Muslim)
- Prouči ga za sedam dana, i nema više!
(Buhari, Muslim) Nježnost i uljudnost je nakit svakog posla, a odstraniti
grubost i slično čini čast i veličinu.
Žena u menstruaciji može učiti (napamet) ajet. (Muslim)
(Buhari)
Zaista Allah voli blagost i za nju daje nagradu kakvu ne
daje za grubost i nikome ni zašta drugo.
(Muslim)

Nemojte govoriti: »Ako nam ljudi budu činili dobro i mi


ćemo njima činiti dobro, a ako nam budu činili zlo i
nepravdu i mi ćemo njima uzvratiti zlo i nepravdu«. Budite
pri sebi. Ako vam ljudi učine neko dobro, učinite i vi njima
49
Tako je govorio MUHAMMED Resulullah
dobro, a ako vam učine neko zlo, nemojte im uzvraćati zlim
niti im zbog toga činiti neku nepravdu. Lijep, a ne ružan govor
(Tirmizi)

- Hoćete li da vam kažem zašto Allah podiže čast i Zar ne vidiš kako Allah navodi primjer - lijepa riječ kao
ugled? lijepo drvo: korijen mu je čvrsto u zemlji, a grane
- Hoćemo, Allahov Poslaniče - rekoše ashabi, a on prema nebu; ono plod svoj daje u svako doba koje
im reče: Gospodar njegov odredi, - a Allah ljudima navodi
- Ako budeš blag pa se ne budeš ljutio na onoga ko primjere da bi pouku primili. A ružna riječ je kao ružno
se prema tebi ponese grubo i nekulturno, ako oprostiš drvo: iščupanom drvetu s površine zemlje nema
onome ko ti je učinio neku nepravdu, ako dadneš i učiniš opstanka.
dobro onome ko je od tebe uskratio svoje dobro i (Ibrahim 24-26)
ako posjetiš onog ko je na tebe zaboravio.
(Bezzar, Taberani) Reci robovima Mojim da govore samo lijepe riječi...
(El-Isra," 53)
Ko bude imao tri svojstva s njim će Allah vrlo lahko
svidjeti račun, a uz to će ga Svojom milošću uvesti u Musliman je onaj od čijeg jezika i ruku su sigurni drugi
Džennet. Upitaše: muslimani; a muhadžir je onaj koji napusti ono što je Allah
- Koja su to svojstva, Allahov Poslaniče? - a on reče: zabranio.
- Da dadneš onome ko je tebe odbio, da obiđeš i posjetiš (Buhari, Muslim)
onoga ko tebe ne obilazi i ne posjećuje i da oprostiš onome
ko ti je učinio nepravdu. Ako budeš tako činio, Allah će te Čovjek pokatkad izgovori dobru riječ, kojoj ne poklanja
uvesti u Džennet. naročite pažnje, jer mu se čini beznačajna, a ona mu pribavi
(Taberani, Bezzar, Hakim) Božije zadovoljstvo i podiže mu vrijednost za više
stupnjeva. Isto tako čovjek ponekad izgovori hrđavu riječ,
Kome je dato pa je blage naravi i ko je milostiv, dato mu je kojoj ne poklanja nikakve brige, a ona ga odvede u
veliko dobro na oba svijeta. Pažnja i obilazak rodbine, lijep Džehennem.
odnos sa susjedima i lijepa narav, donose sreću i (Buhari)
blagostanje zemljama i gradovima i produžuju ljudski život.
(Ahmed) Ko šuti spašen je.
(Tirmizi, Ahmed)
Ebu Džurejh el-Hudženi pripovijeda: »Došao sam Božijem
poslaniku i rekao mu: Znak lijepog islama jednog čovjeka jeste da se ne miješa u
- Daj mi neki savjet. - Božiji poslanik mi reče: ono što ga se ne tiče.
- Ne vrijeđaj i ne psuj nikoga. Ne omalovažavaj ni (Tirmizi, Ibnu Milile)
najmanju uslugu. Ne daj svom bratu neko obećanje a
da ga ne ispuniš.« Najviše grešaka čovjek stiče svojim jezikom.
(Buhari, Muslim) (Taberani, Bejheki)
Bog ne gleda u vaše izglede, niti u imetke, nego gleda u Allah se smilovao onom ko čuva svoj jezik, spozna svoj
vaša srca i vaša djela. zeman i uskladi način života tom zemanu.
(Muslim) (Dejlemi)
Ko od vas pokuca na (tuđa) vrata tri puta i ne dobije Ko mnogo govori mnogo posrče, a ko mnogo posrče
odgovor ili dozvolu za ulazak neka se vrati. mnogo i griješi, a ko mnogo griješi najprije će u
(Buhari, Muslim) Džehennem.
Allah neće pozivati na odgovornost moje sljedbenike za (Taberani)
pomisli koje ostaju u prsima sve dok ih na vani ne
manifestuju govorom ili djelom. Nemojte mnogo pričati osim da Allaha spominjete (činite
(Buhari) zikr). Zaista pretjeran govor dovodi do tvrdoće srca, a
najudaljeniji čovjek od Allaha (dž.š.) jeste onaj koji je
Kada neko od vas dođe pređ tuđa vrata neka ne stoji po hladna i tvrda srca.
sredini već desno ili lijevo. (Tirmizi. Bejheki)
(Ebu Davud)
Čovjeku je dovoljno grijeha da prepričava sve što čuje.
Džabir prenosi: (Buhari)
»Došao sam Poslaniku, pokucao na vrata, pa kad je on
upitao: Ko sačuva svoj jezik, sluh i vid na Dan Arefata, biće mu
- Ko je? - odgovorio sam: - Ja - a on je, negodujući, oprošteni grijesi od prethodnog do tog Arefata.
ponovio: (Bejheki)
- Ja! Ja! - Poslije ovoga ashabi su izgovarali svoje
puno ime. Četiri stvari se samo rijetko postižu: Šutnja, i to je početni
(Buhari, Muslim) ibadet, poniznost, spominjanje Allaha (zikr) i zadovoljstvo i
sa neznatnim.
Nemojte dizati čovjeka sa njegova mjesta da vi tu sjednete. (Taberani. Hakim, Bejheki)
(Buhari, Muslim)
50
Tako je govorio MUHAMMED Resulullah
Muaz ibn Džebel pripovijeda da mu je Božiji Poslanik, Ukbe ibn Amr je pitao Muhammeda (a.s.):
pored ostalog, jednom prilikom rekao: - O Allahov Poslaniče, u čemu je spas? - Allahov
- Dobro pazi ovo! - pokazujući na jezik. Nakon što je Mauz Poslanik mu je odgovorio:
upitao: - Čuvaj se svog jezika, drži se svoje kuće i plači nad
- Pa zar će ljudi odgovarati za ono što govore? - Božiji svojim grijehom.
Poslanik mu reče: (El-Kušejri)
- Jadna ti majka! Pa zar će ljude išta više trpati u
Džehennem od njihovih jezika. Allahu je mrsko čula-kazala, stalno zapitkivanje i traćenje
(Tirmizi, Nesai, Ahmed) imetka.
(Sejjid Sabik »Fikhu-s Sunne«)
Ko vjeruje u Allaha (dž.š.) i Sudnji dan neka govori samo
ono što je dobro ili neka šuti. Zaista je govorništvo neka vrsta magije.
(Buhari. Muslim) (Buhari)

Pravi musliman je onaj od čijeg jezika i ruku su spašeni Ako opsuješ muslimanu, činiš grijeh, a ako se digneš protiv
drugi muslimani. njega, činiš nevjerstvo.
(Ahmed, Ebu Ja'la, Bezzar) (Buhari)

Ko mi garantuje za ono što je među njegovim vilicama i za Allah neće pozivati na odgovornost moje sljedbenike za
ono što je medu njegovim nogama, ja mu garantujem pomisli koje ostaju u prsima sve dok ih ne ispolje govorom
Džennet. ili djelom.
(Buhari, Muslim) (Buhari)

Hoćete li da vam kažem koji je najlakši i najugodniji Allah mrzi tri stvari kod vas: beskoristan govor, rasipanje
ibadet? To su: šutnja i lijepa narav. imovine i često traženje ili prošnju.
(Ibn Ebid-Dunja) (Buhari)

Neka se Allah smiluje čovjeku koji, kad govori, govori ono Musliman, kao takav, ne može spadati među one koji
što je dobro pa bude nagrađen, ili se suzdrži od ružnih vrijeđaju i peckaju, koji proklinju, koji govore bestidne
riječi, pa bude spašen. riječi i brbljaju.
(Ibn Mubarek) (Tirmizi)

Šutnja je mudrost, ali je malo onih koji je praktikuju.


(El-Kadai) Lijepa riječ je milostinja (sadaka).
(Muslim)
Budi lijepe naravi i ustraj u šutnji. Jer, tako mi Onoga u
čijoj je ruci moja duša, ljudi od tih osobina ništa ljepše ne Uspjeh je siguran u svakom poslu u kojem se posavjetuješ s
mogu imati. pametnima i iskusnima, i postupiš po njihovom uputstvu.
(Ebu Neim) (Ebu Davud)

Ko želi da živi u miru, neka ustraje u šutnji. Musa ibn Džebel prenosi: »Bio sam sa Allahovim
(Bejheki) Poslanikom, na jednom putovanju. Jednog dana putovao
sam u njegovoj neposrednoj blizini, pa sam ga upitao:
Samoća je bolja od lošeg društva, a dobar drug je bolji od - Allahov Poslaniče, reci mi jedno djelo koje će me,
samoće. Dogovor o dobru korisniji je od šutnje, a šutnja je, ako ga budem činio, uvesti u Džennet, a udaljiti od
opet, bolja od dogovaranja o zlu. Džehennema.
(Hakim, Bejheki) - Pitao si me za veliku stvar, ali to će lahko postići
onaj koga Allah u tome pomogne: istinski čini ibadet
Adijj ibn Hatim pripovijeda: »Allahov Poslanik je samo Allahu i nemoj Mu ni u čemu širk činiti, redovno
spomenuo Džehennem, zatražio utočište od njega u Allaha i klanjaj namaz, dijeli zekat, posti mjesec ramazan i iz
svoje lice okrenuo (u stranu). Potom je ponovo spomenuo vrši hadž - reče mu Poslanik.
Džehennem, zatražio utočište od njega u Allaha i svoje lice - Hoćeš li da te uputim na ono što će ti otvoriti vrata
okrenuo (u stranu). - Šu'be kaže da je to zasigurno dva puta dobra - upita Poslanik, i nastavi:
učinio - a potom rekao: - Post je štitnik od džehennemske vatre, sadaka po
- Čuvajte se od Džehennema, pa makar podijelili ništava grijehe kao što voda gasi vatru, i namaz koji
polovicu hurme! A ako ni to ne budete mogli, onda ta čovjek obavlja u gluho doba noći. Tada je Poslanik proučio
ko što ćete reći lijepu riječ! Allahove riječi: »Bokovi njihovi se postelja lišava
(Buhari. Muslim) ju i oni se Gospodaru svome iz straha i želje dovama
obraćaju, a dio onoga što im Mi darivamo, udjeljuju. I
Ko vjeruje u Allaha i u drugi svijet, neka počasti gosta; ko niko ne zna kakve ih, kao nagrada za ono što su činili,
vjeruju Allaha i u drugi svijet, neka poštuje susjeda; ko skrivene radosti čekaju. Potom je nastavio:
vjeruje Allaha i u drugi svijet, neka govori što je dobro i - Želiš li da ti kažem glavu svega, njegov stup i njegov
korisno ili neka šuti. vrhunac?
(Buhari, Muslim) - Da, o Allahov Poslaniče! - odgovorih.
- Glava svega je islam, stup njegov je namaz, a džihad je
51
Tako je govorio MUHAMMED Resulullah
njegov vrhunac - reče on.
- A hoćeš li da ti sada kažem čime će čovjek sve to Povjerenje, iskrenost, skromnost,
postići? - upita on.
- Dakako, Allahov Poslaniče - rekoh ja. On uhvati strpljivost, stid
za svoj jezik i reče:
- Čuvaj svoj jezik! I koji o povjerenim im amanetima i obavezama svojim
- Allahov Poslaniče - rekoh ja - zar ćemo mi biti brigu brinu...
odgovorni za jezik kojim govorimo!? (El-Mu'minun, 8)
- Žalosna ti majka bila, Muazu! Zar nisi znao da će
ljude upravo njihovi jezici baciti strmoglavice u O vjernici, bojte se Allaha i govorite samo istinu.
džehennemsku vatru! (El-Ahzab, 70)
(Tirmizi, Ibn Madždže)
I radi Gospodara svoga trpi!
Allahu je najmiliji onaj čovjek koji svojim savjetima uputi (El-Muddesir, 7)
na pravi put najviše Njegovih robova.
(Ahmed) U tijelu ima jedan komadić mesa. Ako je ono zdravo i
dobro, dobro je i cijelo tijelo, a ako je ono pokvareno,
Ako budeš primoran da nešto od nekoga zatražiš ili upitaš, pokvareno je cijelo tijelo, a to je srce.
obrati se dobrim ljudima. (Buhari)
Allahu moj, smiluj se mojim halifama! Neko upita:
- A, ko su tvoje halife, Allahov Poslaniče? - A on Ebu Zerr je upitao:
odgovori: - Allahov Poslaniče, zašto me ne zadužiš nečim
- To su oni koji će poslije mene prenositi moje hadise i moj odgovornijim.
sunnet, i objašnjavati ih ljudima. Poslanik je, udarivši me po ramenu, odgovorio:
(Taberani, Hatib-el-Bagdadi) - Ebu Zerru, ti si slab i nejak, a to je povjerenje; ono će na
Dan suda biti poniženje i kajanje, osim onome ko ga
prihvati istinski i ko da svoj udio u tome.
(Muslim)

Nema imena onaj ko ne ispunjava sve preuzete obaveze,


niti ima vjere onaj ko ne drži obećanu riječ.
(Ahmed)

Tražite iskrenost, mada držali da je u njoj propast, u njoj je


samo spas.
(Ibn Ebi ed-Dunja)

Neka nikog od vas ne sprečava bojazan od ljudi da kaže


istinu ako je zna.
(Tirmizi)

Ko god je skroman u ime Allaha, Allah mu podigne ugled.


(Muslim)

Muhamed (a.s.) je rekao Ešbehu Abdul-Kajsu:


- Zaista ti posjeduješ dva svojstva koja voli uzvišeni Allah:
blagost i strpljivost - Ešbeh je upitao:
- Jesam li ih stekao ili me takvim Allah stvorio? - Poslanik
je odgovorio:
- Stvoren si s njima.
(Ibnu-l-Kajjim el-Dževzi)

Strpljivost i suočavanje imaju veću nagradu od one koju


dobija čovjek oslobađanjem roba. Allah će njihovog
nosioca nagraditi beskrajnim Džennetom.
(Taberi)

Ko se bude trudio da bude strpljiv i Allah će mu u tome


pomoći. Nije nikom dato neko dobro kao što je to
strpljivost.
(Buhari, Muslim)

Enes prenosi, da je Muhammed (a.s.) naišao na neku ženu,


koja je plakala radi smrti njenoga djeteta i rekao joj:
- Boj se Boga i imaj strpljenja. - Žena mu je odgovorila:
52
Tako je govorio MUHAMMED Resulullah
- Šta tebe interesuje moja žalost.
Kad je ova žena upozorena da je to bio Božiji Poslanik, to Upućivanje na dobro, a odvraćanje
ju je više ožalostilo nego sama smrt djetinja, pa je odmah
požurila do kuće Božijeg Poslanika i izvinula se, rekavši: od zla
- Nisam te poznavala, Božiji poslaniče. Na to joj je Božiji
Poslanik rekao: I neka među vama bude onih koji će na dobro pozivati i
- Strpljenje, to je ono kod prvog udarca. tražiti da se čini dobro, a od zla odvraćati, - oni će šta
(Buhari, Muslim) žele postići.
(Ali 'Imran, 104)
Ibn Omer prenosi da je Poslanik, kada je objavljen ajet:
»Oni koji imanja svoja troše na Allahovom putu, slični su Onaj ko se bude za dobro zalagao - biće i njemu udio u
onome koji posije zrno, iz koga nikne sedam klasova, i u nagradi, a onaj ko se bude za zlo zauzimao - biće i
svakom klasu po stotinu zrna...« rekao: njemu udio u kazni. A Allah nad svim bdi.
- Allahu, povećaj mom ummetu. - Tim povodom je (En-Nisa', 85)
objavljeno: »Koje taj, koji će Allahu drage volje zajam
dati...« Tada je Poslanik opet rekao: Ko od vas vidi nešto što vjera prezire i ne trpi, neka to
- Allahu, povećaj mom ummetu, - pa je objavljeno: »Samo promijeni i ukloni rukom. A ako ne mogne rukom, onda
oni koji budu strpljivi biće bez računa nagrađeni«. jezikom; ako ne mogne ni jezikom, onda barem srcem, što
(Ibn I bi Hulim, Ibn Merdevejh) je već najslabiji iman.
(Muslim)
Stid je, uistinu, dio vjere.
(Buhari) Ljudi, Allah vam kaže: »Naređujte dobro a sprečavajte zlo i
ružno prije nego što budete molili pa vam Ja ne budem htio
Stid samo dobro donosi. odgovoriti, prije nego budete što iskali pa vam Ja ne budem
(Buhari, Muslim. Ahmed) bio voljan dati, prije nego li Me budete molili za pomoć i Ja
vam ne budem htio pomoći.«
U prostakluku je samo zlo, a u stidu samo ljepota. Allah (Ibn Madže, Ibn Hibban)
ima stid plemenitosti. Stidi se da ne udovolji čovjeku koji
Ga moli i da pružene ruke vrati praznim. Tako mi Onoga u čijoj je vlasti moj život, ili ćete kako
(Ahmed) treba vršiti misiju upućivanja na dobro i sprečavanja od zla,
ili će vas Allah kazniti, pa kad Mu se budete obraćali i
Ebu Mes'ud el-Ensari priča daje Alejhisselam rekao: tražili od Njega pomoć, neće vam se odazvati.
- Od riječi, koje je svijet zapamtio od savjeta prošlih (Tirmizi)
Božijih poslanika, jeste i ova: »Kad se ne stidiš, radi što
hoćeš«. Ne smijete ni sebi ni drugome štetu činiti
(Buhari) (Ahmed, Ibn Madže, Darekutni. Malik)

Iman se sastoji od sedamdeset i nekoliko, ili šezdeset i Uzvišeni Allah ne gleda na vaš izgled i porijeklo, niti na
nekoliko, ogranaka, radnji. Najbolji ogranak imana je vašu imovinu i bogatstvo, nego gleda u vaša srca i vaša
izgovor: »Nema drugoga boga osim Allaha«, a najslabiji djela.
njegov ogranak je ukloniti smetnju s puta. I stid je ogranak (Muslim)
imana.
(Buhari. Muslim) Boga mi, bolje ti je da tvojim uzrokom Allah nekoga na
pravi put uputi, nego da imaš najbolje krdo deva.
Četvoro spada u običaje (sunnet) Allahovih vjerovjesnika: (Buhari, Muslim)
stid, upotreba misvaka, upotreba mirisa i ženidba.
(Ahmed. Tirmizi) Ko u islam uvede lijep običaj imaće za to nagradu i nagradu
svih onih koji poslije njega budu postupali po tom običaju,
Ebu Hurejre prenosi daje Allahov Poslanik, jednom a njima neće biti umanjena nagrada. A ko u islam uvede
prilikom, rekao: ružan običaj, imaće za to grijeh i grijeh svih onih koji budu
- Ko će od mene uzeti ove riječi pa da postupa po njima ili postupali po njemu, a njima neće biti umanjeni grijesi.
da poduči onoga ko bi po njima postupao? - Pa sam - veli (Muslim)
Ebu Hurejre - rekao:
- Ja ću, o Allahov Poslaniče - a on me uze za ruku i nabroja Neće biti ni jedan narod u kome su se činili grijesi, a koji su
ih pet i reče: se mogli iskorijeniti, a da na njega Allah neće spremiti
- Čuvaj se harama bićeš najpobožniji čovjek; budi Svoju kaznu.
zadovoljan onim što ti je Allah dodijelio, bićeš najbogatiji; (Ebu Davud)
čini dobro svom susjedu bićeš vjernik; želi drugom ono što
želiš sebi, bićeš musliman. Nemoj se puno smijati, jer Kada ljudi vide silnika da čini nasilje pa se ne udruže da ga
preveliki smijeh umrtvljuje srce. spriječe, sigurno će ih Allah kazniti nasiljem toga silnika.
(Abdul-Kavijj el-Munziri »Ettergibu vel-terhibu«) (Ebu Davud, Tirmizi)

Lijepa osobina čovjeka je da se kloni onoga što ga se ne Durre bint Ebi Leheb kaže da je jednom prilikom upitala:
tiče. - Allahov Poslaniče, ko spada u redove najboljih ljudi?
(Ebu Davud) - Oni koji se najviše pribojavaju Allaha, oni koji najviše
53
Tako je govorio MUHAMMED Resulullah
paze i obilaze svoju rodbinu, oni koji upućuju ljude da čine
dobra i vjerom naređena i preporučena djela, a odvraćaju ih Neka niko od vas ne bude beskičmenjak pa da kaže: »Ja
od djela koja su vjerom zabranjena i pokuđena. sam sa ljudima. Ako ljudi čine dobro i ja ću ga činiti, a ako
(Ibn Habban. Bejheki) budu griješili i ja ću griješiti«. Ne budite takvi već budite
dosljedni pa ako ljudi čine dobro vi im se pridružite, a ako
Svaki je musliman dužan dijeliti i pomagati druge. griješe vi se sustegnite od toga.
- A ako nema - upitaše prisutni. (Tirmizi)
- Neka radi i neka zaradi pa će koristiti i sebi i drugima -
odgovori Allahov Poslanik. Vi ste poslati da ljudima olakšavate a ne da im otežavate.
- Ako ne nađe posla? (Buhari)
- U tom slučaju neka pritekne u pomoć obespravljenom i
potlačenom. Oni koji govore ljudima i upućuju ih, a zaboravljaju sebe,
- Ako ni to nije u stanju? slični su fitilju koji svijetli drugom, a sam sagorijeva.
- Neka onda upućuje na dobro i neka se kloni i susteže od (El-Bezzar)
zla i to će mu se ubrojiti u sadaku.
(Buhari. Muslim)

Svaki vjerovjesnik kojega je Allah slao narodima prije


mene imao je svoje pomagače i drugove koji su prihvatili
njegov pravac i slijedili njegov put. Zatim bi poslije njih
došli njihovi nasljednici, koji su govorili ono što nisu činili,
a činili ono što im nije bilo naređeno. Ko se protiv takvih
bude borio svojom rukom, vjernik je; ko se protiv njih bude
borio riječju, vjernik je; ko se protiv njih bude borio
osudom u srcu, vjernik je. Poslije ovoga nema više imana ni
koliko je zrno gorušice.
(Muslim)

Svaki poslanik kojega je Allah poslao ili namjesnik kojega


je namjesnikom učinio, imao je svoje dvije skupine: jedna
mu je pomagala u traženju da se čine dobro i podsticala ga
na to, a druga mu je tražila zlo i podsticala ga na to.
Sačuvan od grijeha je bio samo onaj kojega je Allah
sačuvao.
(Buhari)

Savjetnik mora biti povjerljiva osoba.


(Tirmizi. Ebu Davud)

Svaki čovjekov govor je protiv njega osim spominjanja


Allaha ili preporučivanja dobra ili odvraćanja od zla.
(»Et-Tergibu vet-terhib«)

Ebu Zerr (r.a.) veli da mu je Alejhisselam dao ovakvu


preporuku:
- Boj se Boga gdje god budeš. Za lošim djelom uradi dobro
djelo. Time ćeš loše djelo izbrisati. Sa svijetom
postupaj dobroćudno.
(Tirmizi)

U našu zajednicu ne spada ona osoba koja ne poštuje starce,


koja nema samilosti prema nejakom i ne nastoji da promiče
ono što je dobro i da sprečava ono što je zlo.
(Buhari, Tirmizi)

Izbjegavajte sjedenje po ulicama. Prisutni drugovi rekoše:


- Pa mi moramo da se sastajemo na razgovore.
Muhamed (a.s.) dodade:
- Pa baš kad hoćete da sjedite, onda bar ispunjavajte
dužnosti koje vam se nameću kad sjedite na javnim
putevima.
- A koje su to dužnosti? - upitaše prisutni. Muhamed (a.s.)
reče: - Obarati poglede, uklanjati smetnje sa puta, odgova-
rati na selame, upozoravati na dužnosti i opominjati na
neurednosti.
(Buhari, Muslim)

54
Tako je govorio MUHAMMED Resulullah
Ko ide putem nauke, Allah će mu olakšati put u Džennet.
Učenjaci, traženje nauke Meleki pružaju svoja krila tragaocu za znanjem zadovoljni
onim što on radi. Za oprost grijeha učenom čovjeku mole
On daruje znanje onome kome hoće, a onaj kome je nebeski stanovnici i zemljani, čak i ribe u vodi. Učen od
znanje darovano - darovan je blagom neizmjernim. A pobožnog je bolji toliko koliko je Mjesec sjajniji od
shvatiti mogu samo oni koji su razumom obdareni. zvijezda. Učenjaci su nasljednici Božijih poslanika, jer
(El-Bekare, 269) poslanici u svojoj zaostavštini nisu ostavljali imetak nego
nauku. Ko odabere nauku, odabrao je ono najbolje.
Reci: »Zar su isti oni koji znaju i oni koji ne znaju? (Ebu Davud, Tirmizi)
Samo oni koji pameti imaju pouku primaju!«
(Ez-Zumera, 9) U dobra djela, od kojih će čovjek imati koristi i poslije
smrti, spadaju: nauka koju čovjek drugoga nauči i tako je
A Allaha se boje od robova Njegovih - učeni. proširi, dobro i hairli dijete, Mushaf ostavljen iza sebe,
(El-Fatir, 28) sagrađena džamija, podignuta musafirhana, dovedena
tekuća voda i za života određena sadaka.
Traženje nauke je dužnost svakog muslimana. (Ibn Madže)
(Ibn Madže)
Nema zavisti osim u dvije stvari: prema čovjeku kome je
Učenjaci su nasljednici Božijih poslanika. Allah dao imovinu kojom pravilno upravlja i troši je na
(Ebu Davud, Tirmizi, Ibn Madže, Ibn Hibban) pravom mjestu i prema čovjeku kome je Allah dao znanje
po kome se vlada i poučava druge tom znanju.
Vrijednost učenog nad pobožnim je kao vrijednost moja (Muslim, Buhari)
nad jednim od vas. Jedan jedini učenjak je jači u borbi protiv šejtana od hiljadu
(Tirmizi) asketa (pobožnjaka).
(Tirmizi)
Nije moj sljedbenik onaj koji ne poštuje starijeg i nema
milosti prema mlađem i ne pozna pravo učenih. Ko god krije neko znanje od nekoga koji ga traži, imat će za
(Ahmed. Taberani) kaznu vatrenu uzdu u ustima na dan Posljednjeg suda.
(Ebu Davud, Tirmizi)
Učenjaci su nasljednici Božijih poslanika, a Božiji poslanici
ne nasljeduju ni dinare ni dirheme već nasljeđuju znanje. Najtežu kaznu na budućem svijetu iskusiće učeni koji nisu
(El-Munziri »Et-Tergibu vel-terhibu«) postupali u duhu znanja.
(Et-Taberani, Bejheri, Ibn Madže)
Učenjaci moga ummeta su kao poslanici Benu Isra'il.
(Buhari, Ahmed). Ko proširi svoje znanje, a time ne uveća i upućenost, ono
mu samo pospješuje udaljenost od Allaha.
Ko slijedi put na kome stiče znanje Allah će mu olakšati put (Gazali »El-Kešf...«)
u Džennet.
(Muslim, Ebu Davud, Tirmizi) Znanje kojim se ne koristi slično je blagu koje se ne troši na
Allahovom putu.
Ko krene na put u namjeri da traži nauku, on je na (Ahmed, Darimi)
Allahovom putu sve dok se ne povrati.
(Tirmizi, Al-Munziri) Ko otkloni od jednog muslimana jednu ovosvjetsku brigu i
Najbolji oblik odanosti prema Allahu (dž. š.) jeste traženje poteškoću, Allah će od njega otkloniti jednu brigu i
znanja. poteškoću budućeg svijeta. Ko olakša stanje jednom
(»Kunuzul-hakaik«) siromahu, Allah će njemu olakšati i na budućem svijetu. Ko
pokrije sramotu i mahanu jednog muslimana, Allah će
Traženje znanja bolje je od nafile namaza. njega pokriti na oba svijeta. Allah je na pomoći svome robu
(Taberani) sve dok je rob na pomoći svome bratu. Ko krene jednim
putem tražeći nauku, Allah će mu olakšati zbog toga put
Najbolji među mojim sljedbenicima su učenjaci, a među prema Džennetu. Nikada se neće sastati u jednoj Allahovoj
njima su najbolji oni koji su u milosti najširokogrudniji. kući jedna grupa ljudi, da uče Kur'an i da ga proučavaju, a
Pazite, Allah će oprostiti učenjaku četrdeset grijeha prije da na njih ne siđe i da ih ne prekrije spokoj i mir, i da ih ne
nego neznalici samo jedan grijeh... zastre Allahova milost, i da ih ne opkole meleki, i da ih
(Taberani) Allah ne spomene i ne pohvali među Svojim odabranicima.
Koga nazad bace njegova djela i posao, ne može ga
Abdullah ibn Amr prenosi: »Poslanik je jednom ušao u unaprijediti njegov rod, niti njegov soj.
džamiju i opazio dvije grupe prisutnih: one koji su molili i (Muslim)
one koji su se bavili izučavanjem nauka. Primijetio je:
- Jedni i drugi čine dobro; samo, ima onih koji nešto mole Znanje neće biti istrgnuto iz ljudskih prsa, već će biti
od Allaha, i o Njemu potpuno ovisi hoće li im uslišati želje; istrgnuto smrću učenjaka. Nakon što ne ostane učen
dok drugi uče i tjeraju neznanje; mene samoga Allah je čovjek, ljudi će za predvodnike uzeti neznalice, koji će
poslao kao učitelja. Ovo govoreći, smjestio se u grupu koja donositi odluke na osnovu svoga mišljenja, bludeći ta
se bavila izučavanjem. ko i druge zavodeći.
(Ibn Abd el-Ber , Ibn Madže, Darimi) (Ibn Hazm, «En-Nuber»)
55
Tako je govorio MUHAMMED Resulullah

Čuvajte stečeno znanje tako što ćete ga zapisati. Rad, sticanje imetka, žudnja za
(Ibn Abdel-Berr. »Džamiul-bejanil-ilmi«)
dunjalukom
Jedan od Poslanikovih drugova požalio mu se na svoje
pamćenje. Rekao je: Ljudima se čini da je lijepo samo ono za čim žude: žene,
- Allahov Poslaniče, dosta čujem hadisa, ali ih zaboravim. sinovi, gomile zlata i srebra, divni konji, stoka i usjevi. To
- Poslanik mu je rekao: su blagodati u životu na ovom svijetu; a najljepše mjesto
- Svoje pamćenje pomozi desnom rukom. povratka je u Allaha.
(Tirmizi, Ibn Addi. Bezzar. Taberi. Ibn Asakir) (Ali 'Imran, 14)

Ko rekne na mene ono što ja nisam kazao, pripremio je sebi Ima ljudi koji govore: »Daj Ti nama, Gospodaru naš, na
boravište u Džehennemu. Ko izrekne fetvu bezrazložne ovom svijetu!« Takvi na onom svijetu neće imati ništa. A
podloge, nosiće grijeh onoga kome je tu fetvu izdao. A ko ima i onih koji govore: »Gospodaru naš, podaj nam dobro
svoga prijatelja uputi na nešto, znajući da je ispravnost na i na ovom i na onom svijetu, i sačuvaj nas patnje u ognju
drugoj strani, neka zna da ga je izdao i iznevjerio. !«
(Ebu Davud) (El-Bekare, 200-201)

Prva stvar koju je Allah stvorio bilo je pero.


(Tirmizi. Ebu Davud. Tejalisi) Iskoristi pet stvari dok te nije spriječilo drugih pet: Život
prije smrti, zdravlje prije bolesti, slobodno vrijeme prije
Allahu moj, utječem Ti se do znanja koje nije plodonosno, i zauzetosti, mladost prije starosti i bogatstvo prije
od srca koje nije skrušeno, i od duše koja se ne može neimaštine.
zasititi, i od dove koja neće biti uslišana. (Bejheki)
(Muslim, Tirmizi, Nesai).
Čovjek govori:
«Moj imetak, moj kapital». A zar od tvoga imetka pripada
išta više tebi nego ono što pojedeš i upropastiš, ili što se
odjeneš i pretvoriš u prnju, ili što dadeš u dobrotvorne svrhe
pa spremiš za drugi svijet.
(Muslim)

Traženje dozvoljene i poštene zarade dužnost je sva kog


muslimana.
(Dejlemi)

Blago onom čija je zarada čista i poštena. Njegove su misli


i nukane dobre i pravedne, njegovo djelovanje časno i
plemenito, a od njegova zla ljudi ostaju pošteđeni. Blago
onom ko svoje znanje izvodi u djelo, višak svoga imetka
troši na plemenite svrhe, a višak svoga govora zadrži za
sebe.
(Buhari, Taberani)

Ko traži blagodati ovoga svijeta na dozvoljen način sa


namjerom da se sačuva prošnje i da opskrbi svoju porodicu,
te da ukaže pažnju i milost i svome susjedu, toga će Allah
na Sudnjem danu oživjeti, a lice mu sja kao Mjesec
petnaestu večer. Ko, međutim, traži blagodati ovoga svijeta
na nedozvoljen način s namjerom da se uzdiže nad druge i
da se ponosi, taj će izaći pred Allaha, a Allah će na njega
biti srdit.
(Ebu Neim)

Jednom je majka poslala Ebu Seida do Poslanika da zatraži


pomoć. Kada je Ebu Seid došao u džamiju, zatekao je
Poslanika sa ashabima. Nešto im je govorio. On im se
pridružio i upravo tada Alejhisselam je izgovarao ove riječi:
- Onaj ko radi i zaradiće; Allah će ga pomoći. Ko
traži oprost, On će mu oprostiti. Ko se trudi da obuzda
svoju ljutnju, Allah će mu u tome pomoći.
Kada je Ebu Seid saslušao ove riječi, vratio se kući, a
Poslaniku nije ni rekao zbog čega je došao.
(Ahmed. Tirmizi. Malik)

56
Tako je govorio MUHAMMED Resulullah
Nema bolje hrane ni slađeg jela od onoga koji je čovjek osvanuo oprošten od manjih grijeha učinjenih prema
zaradio svojom rukom. I Davud pejgamber je živio i Allahu.
izdržavao se od svoje zarade. (Ibnu -l - Kajjim el - Dževzi)
(Buhari)
Ko obradi zemljište koje nema vlasnika, taj ima pravo na tu
Rekli su ashabi: zemlju.
- O Allahov Poslaniče! Došli smo da te pitamo o ne (Buhari)
čemu.
On je rekao: Ko uzme u svijeta imetak s namjerom da ga vrati, Allah će
- Ako želite pitajte, a ako hoćete ja ću vas obavijesti za njega vratiti i pomoći mu. A ko uzme u svijeta imetak s
ti, - a potom je rekao: - Došli ste da me pitate o opskrbi? - namjerom da ga uništi, Allah će njega uništiti.
Uzvišeni Allah daje opskrbu vjerniku odakle se (Buhari. Ibn Madže)
i ne nada.
(Dejlemi. Bejheki. Hakim, Kadai) Povjerljivost donosi opskrbu, a obmana dovodi do bijede i
siromaštva.
Nikada niko ne jede bolju hranu od one koju zaradi svojim (Dejlemi)
trudom.
(Buhari) Veliku sreću za čovjeka predstavljaju ove četiri blagodati:
čestita i poštena žena, poslušna djeca, iskreni prijatelji i
Džibril mi je prenio da niko neće napustiti ovaj svijet dok zarađivanje opskrbe u mjestu boravka.
ne dokrajči svoju opskrbu, zato se bojte Allaha i lijepo (Dejlemi)
postupajte kad je budete sticali. Ako neko od vas smatra da
mu opskrba sporo dolazi neka se ne služi griješenjem pri Troje pričinjavaju sreću čovjeku, a drugo troje nesreću;
njenom traženju jer se Allahove blagodati ne postižu sreću čine: dobra i čestita supruga, ugodan stan i udobno
griješenjem. prevozno sredstvo. A nesreću predstavljaju: loša supruga,
(Hakim. Šafi) loš stan i loše prevozno sredstvo.
(Ahmed)
Obraćajući se hazreti Aiši, Muhammed (a.s.) je jednom
prilikom rekao: Sehl ibn Sa'd prenosi da je jedan čovjek došao Muhammedu
- Nagrada ti je prema uloženom trudu! (a. s.) i rekao:
(Ibn Tejmijje, »Kitab et — Tevhid«) - Allahov Poslaniče, naputi me na jedno djelo, koje
kada izvršim voliće me Allah i voliće me svijet.
Rano poranite tražeći nafaku i svoje potrebe, jer je u uranku Muhammed (a. s.) mu reče:
blagoslov i uspjeh. - Ne žudi za ovim svijetom, Allah će te voljeti, a ne
(Taberani) žudi za onim što je u svjetskim rukama, svijet će te voljeti.
(Ibn Madže)
Kada klanjate sabah, nemojte spavati, a zanemariti traženje
vaših životnih potreba. Sevban ibn Budžud prenosi da je Allahov Poslanik, rekao:
(Taberani) - Uskoro će na vas navaliti (drugi) narodi kao što izjelice
navaljuju na svoju posudu sa hranom.
Uistinu, nafaka traži čovjeka više nego što ga traži smrt. - Je li to zbog toga što će nas tada biti malo, Allahov
(Taberani) Poslaniče? - upitao je neko od prisutnih.
- Nije! Naprotiv, biće vas tada čitavo mnoštvo, ali
Čovjeku nije dozvoljeno sticati imetak na nepošten način i ćete biti poput nanosa bujice. Allah će doista iz srca vašeg
neće mu biti primljen kod Allaha sve kad bi ga darovao u neprijatelja ukloniti strahopoštovanje prema vama,
korisne svrhe. Onoga koji tako radi ne treba blagosiljati i a u vaša srca će sigurno ubaciti slabost.
iskati mu od Allaha nagrade i oprosta. A ukoliko ga, pak, - Allahov Poslaniče - opet će neko od prisutnih - a
ostavi iza sebe biće mu brašnjenica u Džehennemu. šta je ta slabost?
(Ahmed) - Ljubav prema ovom svijetu, a prezir prema smrti -
odgovori Poslanik.
Sve one koji na nepošten i na nezakonit način stiču imetak i (Ahmed, Ebu Davud)
gomilaju kapital čeka Džehennem na Sudnjem danu.
(Buhari) Abdullah ibn Omer priča: »Uzeo me je Allahov Poslanik za
rame, pa mi rekao:
Doći će vrijeme kada se čovjek neće brinuti za imovinu - Budi na ovome svijetu kao stranac ili kao putnik!
odakle ju je uzeo, da li iz dozvoljenog ili nedozvoljenog. (Buhari)
(Buhari)
Bogatstvo nije u mnoštvu materijalnih dobara. Istinsko
Ko zamrkne umoran, radeći pošteno, i s halalom zarađujući bogatstvo je u duhovnom bogatstvu.
svoju opskrbu, zamrknuo je oprošten od grijeha. (Buhari, Muslim)
(Ibn Asakir)
Allah voli kad čovjek radi neki posao da ga radi vješto i
Dužnost svakog muslimana je da stiče imovinu samo stručno.
pošteno i na dozvoljen način. Ko obnoći večeravši hranu (Bejheki)
pošteno zarađenu, obnoćio je sa Allahovim zadovoljstvom i
57
Tako je govorio MUHAMMED Resulullah
Allah voli vješta i vrijedna zanatliju.
(Ibn Adij) Dobra djela, dobročinstva
Radite, svakom će biti lahko ono za što bude po prirodi Onoga ko se bude Allahu pokoravao i uz to dobra djela
nastrojen. činio, toga čeka nagrada kod Gospodara njegova, takvi se
(Muslim) neće ničega bojati i ni za čim neće tugovati
(El-Bekare, 112)
Kunem vam se da su tri stvari istinite: milostinja neće
umanjiti imetak onom koji dijeli, da će Allah uzdignuti čast Allah nikoga ne opterećuje preko mogućnosti njegovih: u
i ugled čovjeka kojem je učinjena nepravda, ako on to njegovu korist je dobro koje učini, a na njegovu štetu zlo
strpljivo podnese, Allah će, bez sumnje, dati siromaštvo koje uradi.
čovjeku koji bez potrebe počne prositi. Još ću vam nešto (El-Bekare, 286)
reći, pa i to zapamtite. Ljudi se dijele na četiri kategorije:
Čovjek kojem je Allah dao imetak i znanje, pa se on u Zar da od drugih tražite da dobra djela čine, a da pri tome
svemu pribojava Allaha, pazi, pomaže i obilazi svoju sebe zaboravljate, vi koji Knjigu učite? Zar se opametiti
rodbinu i zna kakve su njegove materijalne obaveze prema nećete?
Allahu, pa se u svemu toga i pridržava. Taj spada u red (El-Bekare, 44)
najboljih muslimana koji će zauzeti najbolje mjesto. Čovjek
kojem je Allah dao znanje, ali mu nije dao bogatstva, ali on Allah je neke ljude posebno odredio da hizmete ljudima i
ipak ima dobre namjere. Govori: »Da imam imetka činio da im se svijet obraća svojim željama i poslovima. Ti su
bih dobra djela kao i onaj čovjek što čini«. On će prema ljudi sigurni od Allahove kazne, jer su bdjeli nad pravima
svojoj namjeri biti nagrađen, kao i onaj prvi. Čovjek kojem Njegovih stvorenja.
je Allah dao imetak, ali mu nije dao znanja, pa on troši svoj (Taberani)
imetak u stvari vjerom zabranjene, a uz to se ne pribojava
Allaha, ne pazi i ne obilazi svoju rodbinu, niti uopće hoće Allah je nekima odredio blagodati kako bi koristili drugima
da zna o svojim obavezama prema Allahu. Taj spada u red ljudima. On ih ustali kod njih sve dok ih dijele. A, kad se
najgorih ljudi i biće među onima koji će na budućem svijetu desi da te blagodati sprečavaju, drugima, oduzima ih i daje
biti u najtežem položaju: Čovjek kojem Allah nije dao ni drugima.
znanje ni imetka, govori: »Da imam imetka provodio bih se (Ebu Nu'ajm el-Isbahani, »El-Hulya«)
kao onaj koji ga ima«. On će biti kažnjen prema svojoj
namjeri. Grješnik je i onaj koji troši imetak u vjerom Aiša, prenosi da je kod nje bila jedna žena, kada je ušao
zabranjene stvari. Allahov Poslanik, i upitao:
(Tirmizi, Ibn Madže) - Ko je ova?
- To je ta i ta - rekla je Aiša - priča mi o svom namazu.
Vi se bolje razumijete u stvari iz djelokruga ovoga svijeta. - Pusti to. Činite onoliko koliko možete jer, tako mi Allaha,
(Muslim) Allahu neće dodijati da vas nagrađuje sve dok vam ne
dosadi da činite dobro. Njemu je najdraže ono djelo u čijem
Ko sagradi objekat mimo svojih potreba, ne kaneći ga izvršavanju čovjek ustraje.
koristiti, na kijametu će biti zadužen da ga nosi na svojim (Buhari. Nesai)
plećima.
(Et-Taberani) Svi ljudi su podređeni Allahu, a Allah od svih najviše voli
onoga ko je najkorisniji ljudima.
(Taberani. Šihab)

Kada čovjek ustane ujutro, svi se njegovi organi obraćaju


jeziku, riječima: »Allahom te kunemo da danas postupaš
pravo, jer ako ti postupaš pravo i mi ćemo, a ako ti budeš
griješio i mi smo grješni«.
(Tirmizi t Taberani, Bejheki)

Poslovi se procjenjuju po namjerama, a motivisanost je


glavni kriterij prilikom vrednovanja i nagrađivanja ljudi.
(Buhari)

Allah (dž.š.) od Svog roba neće primiti ni jednog djela u


kome uz tjelesno prisustvo nije bio i duhovno i misaono
prisutan.
(Muhammed ibn Nasr-el-Mirvezi)

Ebu Hurejre prenosi: »Ensarije su rekli Allahovom


Poslaniku:
- Podijeli između nas i naše braće, doseljenika iz Mekke,
palmovike!
- Ne! - odgovorio je Poslanik.

58
Tako je govorio MUHAMMED Resulullah
- Pa, pomozite nam obrađivati - pozvali su oni - i bićete
nam ortaci u plodu. Vakuf, hair
- Čusmo i pokorismo se - rekoše muhadžiri.«
(Buhari) Oni koji imanja svoja troše na Allahovu putu liče na
onoga koji posije zrno iz kojeg nikne sedam klasova i u
Olakšavajte, a ne otežavajte. Obradujte, a ne odbijajte. svakom klasu po stotinu zrna. - A Allah će onome kome
(Buhari) hoće dati i više; Allah je neizmjerno dobar i sve zna.
(El-Bekare, 261)
Onaj koji radi na zbrinjavanju siromašnih udovica i
beskućnika može se uporediti sa borcima na frontu u ime I imetak na Allahovom putu žrtvujte, i sami sebe u propast
Boga. ne dovodite, i dobro činite; Allah, zaista, voli one koji
(Buhari. Muslim) dobra djela čine.
(El-Bekare, 195)
Ko ima višak u tovarnoj ili jahaćoj marvi, neka ga ustupi
onome koji toga nema; ko ima viška u opskrbi, neka ga Za sve što podijelite i što zavjetujete - Allah, sigurno, za to
ustupi onom koji toga nema. zna! - A nevaljalcima neće niko moći pomoći.
(Muslim) (El- Bekare, 270)
Ko iskopa bunar zaslužio je Džennet. Kada čovjek umre, prestaju sva njegova djela, osim u tri
(Buhari) slučaja: ako ostavi trajnu sadaku, ako ostavi znanje kojim
se drugi koristi i ako ostavi dobro dijete koje će za njega
Vidio sam čovjeka koji se provodi u Džennetu samo zato dovu činiti.
što je posjekao neko drvo s puta koje je smetalo (Muslim)
prolaznicima i saobraćaju.
(Muslim) Među stvari i dobra djela od kojih čovjek ima koristi i
poslije smrti, spadaju i: nauka kojoj drugoga nauči i proširi
Jednog dana Poslanik je primio neku sumu novca; njegova je, ili ako ostavi iza sebe dobro i Allahu pokorno dijete, ili
kći Fatima došla ga je zamoliti da joj kupi robinju za ostavi iza sebe mushaf, ili sagradi džamiju, ili sagradi kuću
pomoć, jer je njezin muž osjećao bolove dok je vukao vodu za siromašne putnike, ili dovede vodu, ili za života i u
iz bunara, a ona nije imala snage mlatiti žito. Poslanik joj zdravlju odredi i iza sebe ostavi vakuf čiji prihod ide
odgovori: siromasima; od svega toga će brati plod i poslije smrti.
- Ne mogu vam dati to što tražite, ostavljajući ljude iz Suffe (Ibn Madže, Ibn Huzejme)
praznog želuca; namijeniću sav taj novac za njihovu korist.
(Ahmed) Enes b. Malik prenosi: »Kada je Allahov Poslanik« došao u
Medinu, naredio je izgradnju džamije, rekavši:
Ko vidi neku sramotu pa je sakrije, kao da je spasio živo - O sinovi Nedžarovi, recite mi cijenu ove vaše bašče!
zakopano žensko dijete (Neki predislamski Arapi su - Ne, tako nam Allaha, ne tražimo za nju drugu
zakopavali živu žensku djecu kada se rode). protuvrijednost osim (nagradu) kod Allaha (džellešanuhu).«
(Ehu Davud, Nesai) (Buhari)
Hakim ibn Hizam je upitao Vjerovjesnika šta je sa Jednog dana je Muhammed (a.s.) naredio skupljanje
oslobođenjem robova, održavanjem rodbinskih veza i dobrovoljnih priloga. Došao je Ebu Bekr i donio cijeli svoj
dobročinstvom koje je on činio u periodu širka, hoće li to imetak, a hazreti Omer pola imetka. Muhammed (a.s.) upita
biti nagrađeno? Vjerovjesnik je odgovorio: Ebu Bekra:
- Islamizirao si ono dobro koje si ranije učinio! - Šta si ostavio svojoj porodici? - a on odgovori:
(Ibnu-l-Kajjim el-Dževzi) - Ostavio sam im Allaha i Allahova Poslanika! - To je
toliko zadivilo Muhammeda (a.s.) da je kazao:
Ko olakša vjerniku jednu tegobu na ovom svijetu, Allah će - Ništa mi tako dobro nije došlo kao imetak Ebu Bekra!
mu olakšati tegobu na Sudnjem danu. Ko olakša i pomogne Kad je to čuo Ebu Bekr, zaplakao je i kazao:
siromahu Allah će njemu olakšati i pomoći i na ovom i na - Zar ja i moj imetak pripadamo ikom drugom do tebi,
budućem svijetu. Ko pokrije mahanu jednog muslimana, Allahov Poslaniče?!
Allah će pokriti njegovu mahanu na oba svijeta. Allah je u (Tirmizi, Ebu Davud)
pomoći i pomaže svoga roba sve dotle dok Njegov rob bude
u pomoći svome bratu. Ko krene na put da traži nauku, Ibn Omer, prenosi: »Omer je dobio u Hajberu imanje
Allah će mu olakšati i omogućiti da pođe putem koji vodi u zvanje Semg, pa je upitao Vjerovjesnika:
Džennet. Kad god se neka skupina ljudi sastane u jednoj - Dobio sam imanje (zemlju) i ono mi je najdraži imetak
kući, od Allahovih kuća, da uče i studiraju međusobno koji sam ikada imao, pa šta mi naređuješ u vezi s njim?
Kur'an sigurno će se nad njima izliti Allahov blagoslov, mir - Ako hoćeš, zavještaj osnovu toga imanja u dobrotvorne
i milost, meleki će ih opkoliti i čuvati, a Allah će ih svrhe, uvakufi ga - reče Alejhisselam.
spomenuti s onim ljudima koji su kod Allaha odabrani. I Omer uvakufi (svoje imanje) u korist siromaha, rodbine,
Kome njegova djela otkažu i uspore ga od blaženstva, oslobođenja robova, na Allahovu putu (za opće potrebe
spokojstva i bogobojaznosti neće ga sigurno ni njegovo zajednice), za gosta, putnika namjernika, a i da nije grijeh
porijeklo ni soj dovesti do spasa i sreće. onome koji time upravlja da to koristi u granicama
(Muslim) dozvoljenog i nahrani prijatelja, ne želeći se time bogatiti, a

59
Tako je govorio MUHAMMED Resulullah
osnova (toga vakufa) da se ne može prodati, ni pokloniti drugima i da pružajući ruke traže od svijeta. Koliko god ti
niti naslijediti. podijelio, to je sadaka, pa čak i zalogaj koji pružiš svojoj
(Buhari) supruzi. I neka ti Allah da pa da ozdraviš i budeš od koristi
ljudima, a od štete neprijateljima! Sa'd je u vrijeme
Enes ibn Malik, prenosi: »Ebu Talha bijaše najbogatiji spomenute bolesti imao samo jednu kćerku.
Ensarija u Medini po palmama. Od njegovih imanja (Buhari. Muslim, Ebu Davud, Tirmizi. Nesai)
najdraži mu bijaše palmovik zvani Bejruha, koji se nalazio
naspram (medinske) džamije. Vjerovjesnik često je ulazio u
nj i u njemu pio dobru vodu. Pa pošto je objavljeno:
»Nećete postići dobročinstvo sve dok ne udijelite dio od
onoga što vam je najdraže...«, Ebu Talha je ustao i rekao:
- Allahov Poslaniče, Allah kaže: »Nećete postići
dobročinstvo sve dok ne udijelite dio od onoga što vam je
najdraže...«, a meni je od mojih dobara najdraža Bejruha, i
ja je sad činim sadakom u ime Allaha. Nadam se da je to
pravo dobročinstvo i da će mi biti zaliha kod Allaha. Pa
raspolaži s njim kako ti Allah nalaže!
- Aferim! - reče Alejhisselam i dodade:
- To je imetak koji korist donosi... Čuo sam šta si rekao.
Mišljenja sam da ga učiniš vakufom u korist rodbine.
- Učiniću to, Allahov Poslaniče - reče Ebu Talha i razdijeli
ga svojoj rodbini.
(Buhari)

Vjerovjesnik, je došao u Medinu, u kojoj tada nije bilo


pitke vode osim bunar Rumeh. Tada je on rekao:
- Ko će otkupiti ovaj bunar i učiniti da njegova kofa (za
zahvaćanje vode) bude sa kofama (ostalih) muslimana u za-
mjenu za bolje od toga u Džennetu?
- Pa sam ga ja kupio - kaže Osman - iz svoga imetka za
dvadeset pet - ili je rekao, trideset pet hiljada dinara. To je
bio izvor nekog od sinova Nedžara pa je Osman tu iskopao
bunar, izgradio ga i poklonio muslimanima, pa je njegova
kofa bila sa njihovim kofama.
(Tirmizi, Nesai)

Ibn Abas, prenosi: »Sa'du ibn Ubadu je umrla majka dok je


on bio odsutan, pa je rekao:
- Allahov Poslaniče, umrla mi je majka, dok sam ja bio
odsutan, pa da li će joj koristiti ako što za nju podijelim (na
ime sadake)?
- Hoće - odgovori Poslanik.
- Onda te uzimam za svjedoka da je moja bašča Mitraf sa
daka (vakuf) na ime nje.
(Buhari)

Šta to znači da neki ljudi (vakifi) postavljaju takve uslove


kakve ne odobrava Allahova knjiga i Allahov propis? Ko
postavlja uslov koji nije u Allahovoj knjizi i Allahovom
propisu, u tom on nema prava, makar uslovljavao stotinu
puta. Allahov uslov je preči i jači.
(Kutubu-sitte)

Sa'd ibn Vekkas, prenosi: »Allahov Poslanik je došao da me


obiđe u Meki - a Sa'd preziraše da ga smrt zateče u mjestu
iz koga je morao seobu učiniti. Tom prilikom mi je rekao.
- Neka se Allah smiluje Ibn Afrau!
- Allahov Poslaniče - rekao sam tada - ja želim oporuku
učiniti svu svoju imovinu.
- Ne! - reče Allahov Poslanik.
- Onda polovicu! - rekoh ja.
- Ne! - ponovo će on.
- Onda trećinu - učinih ja.
- Trećina može, iako je i trećina mnogo. Jer da ostaviš iza
sebe imućne potomke, bolje je nego da ih ostaviš na teret
60
Tako je govorio MUHAMMED Resulullah
spuštaju i na ovaj svijet, pa ko se uhvati za jednu od
Sadaka, milostinja njegovih grana ona će ga uvesti u Džennet. Škrtost je jedno
od džehennemskih stabala, čije se grane spuštaju i na ovaj
Oni koji udjeljuju imanja svoja noću i danju, tajno i javno, svijet, pa ko se uhvati za jednu njegovu granu ona će ga
dobiće nagradu od Gospodara svoga, i ničega se oni uvesti u Džehennem.
neće bojati i ni za čim oni neće tugovati. (Bejheki)
(El-Bekare, 274)
Neće biti uništen imetak na kopnu i moru osim
Lijepo je kad javno dajete milostinju, ali je za vas bolje uskraćivanjem zekata.
ako je dajete siromasima kad niko ne vidi, i On će preći (Taberani)
preko nekih vaših hrđavih postupaka. - A Allah dobro
zna ono što radite. Ko dadne iz halal-zarađenog imetka koliko je jedna hurma,
(El-Bekare, 271) jer Allah ne prima osim ono što je dobro, Allah to prima i
njeguje kao što neko od vas njeguje svoje mladunče dok ne
I pitaju te koliko da udjeljuju. Reci: »Višak!« postane kao brdo.
(El-Bekare, 219) (Buhari, Muslim)

Kad čovjek umre, tim momentom presahnu svi izvori Dajući milostinju, te pazeći i obilazeći svoju rodbinu,
sevaba, osim: trajne sadake, znanja od kojih se drugi čovjek će zaslužiti da mu Allah dadne sreću i blagoslov u
koriste i dobro odgojeno dijete što ga se dovom sjeća. životu i da od njega otkloni nesreće i životne neugodnosti.
(Muslim) (Ebu Jala)

Na svaki ljudski zglob, svaki dan u kom Sunce grane Čuvaj se Džehennema makar dijeljenjem polovine datule i
slijedi milostinja. Ako dvojicu pomiriš, i to je lijepom riječju.
milostinja. Ako nekom pomogneš da na konja uzjaše ili (Buhari)
mu pomogneš prtljagu na konja natovariti, i to je
milostinja. Lijepa riječ je milostinja. Svaki korak, kojim Čuvajte se vatre, pa makar sa pola hurme.
koračaš radi namaza, jeste milostinja. Da sa puta (Buhari, Muslim, Ahmed!, el-Bezzar)
ukloniš, što prolaznike uznemiruje i smeta im to je
milostinja. Pet dana nakon dolaska u Kuba, Poslanik je predvodio
(Buhari, Muslim) namaz. Tom prilikom je između ostalog, rekao:
- Ljudi! Mislite ponajprije na same sebe; znajte da
Svakog dana kad ljudi osvanu, pojavljuju se dva meleka od nakon smrti ostavljate svoje stado bez pastira, te izlazite
kojih jedan kaže: »Gospodaru naš, nadoknadi onom koji pred lice Gospodara kojem ne treba ni tumača ni po-
dijeli«. A drugi kaže: »Gospodaru naš, upropasti imovinu srednika. Alah će vas zapitati: »Zar moj Glasnik nije
onoga koji ne dijeli.« došao k vama? Zar vam nismo dali dosta imanja? A što
(Buhari, Muslim) ste vi donijeli?« Čovjek gleda i desno i lijevo, ali pomoći
niotkud, a pred njim Džehennem. Ko god se želi vatre
Darežljivi je draži Allahu nego pobožni. izbaviti, neka to učini davši siromahu bar jednu hurmu. A
(Tirmizi) ko nema ništa dati kao milostinju, neka kaže barem dobru
riječ, jer Allah dobročinstva nagrađuje deset
Muhammed (a.s.) kaže da je Uzvišeni Allah rekao: »Moj do sedam stotina puta većom nagradom. Mir s vama!
robe dijeli, a ja ću tebi dati!« (Ibn Hišam)
(Buhari, Muslim)
Došao čovjek Muhammedu (a. s.) i upitao ga:
Dobra djela čuvaju čovjeka od nesreće i zlih posljedica. - Koje je davanje kod Boga najbitnije?
Milostinja koja se daje, tajno, ublažuje Allahovu srdžbu. - Da podijeliš - odgovori Muhammed - dok si
Pažnja koju iskazujemo prema svojoj rodbini produljuje zdrav, dok ti je imetak drag i dok se nadaš bogatstvu, a
život. Svako dobro djelo smatra se sadakom. Ljudi koji su bojiš siromaštva. Tada dijeli, a nemoj čekati posljednjeg
činili dobra djela na ovome svijetu biće obilno nagrađeni na časa kada ti duša dospije u grlo, pa onda oporukom ostaviš
budućem svijetu. Ljudi koji su činili vjerom zabranjena onome, jer u tom času ionako sve iza tebe
djela, biće kažnjeni na budućem svijetu. Među prvima koji ostaje drugome.
će ući u Džennet biće oni koji su na ovome svijetu činili (Buhari)
dobra djela.
(Taberani) Hazreti Aiša kaže: »Došla mi je neka žena pred vrata i
zatražila sadaku. Sa sobom je imala dva sina. Nisam imala
Darežljiv čovjek je blizak Allahu i ljudima; blizu je ništa da joj dam, osim jedne hurme, i dala sam je. Žena je
Džennetu, a daleko od vatre. Škrt čovjek je daleko od uzela hurmu u svoju ruku popolovila je na dva dijela i dala
Allaha i ljudi, i daleko od Dženneta, a prikučen vatri je svojim sinovima, a ona sebi nije uzela ništa. Ustala je,
džehennemskoj. Darežljivi neznalica bliži je Allahu od zahvalila se i otišla. Kada je Poslanik došao, obavijestila
pobožnog tvrdice. sam ga, a on je rekao:
(Tirmizi) - Ko postupi tako u sličnoj situaciji to će mu biti dobar
zastor od vatre.«
Darežljivost je jedno od džennetskih stabala čije se grane (Buhari)

61
Tako je govorio MUHAMMED Resulullah
Ashabu Sa'du je umrla majka pa se obratio Poslaniku sa
pitanjem: Doneseno je Allahovom Poslaniku devedeset hiljada
- O Allahov Poslaniče, umrla mi je majka, mogu li dirhema, koji su stavljeni na hasuru, pa je ustao Poslanik da
za nju podijeliti sadaku? ih podijeli siromasima i nije vratio ni jednoga dok nije
Resulullah je rekao: podijelio sav novac. Zatim je došao neki čovjek i Allahov
- Da. Poslanik mu reče:
Na pitanje koja je sadaka najbolje, Poslanik je odgovorio:
- Žedna napojiti. - Nema više ništa kod mene, ali idi i kupi sebi šta ti
(Sejjid Sabik »Fikhus - sunne«) je potrebno na moj račun, a kada dobijemo drugi novac
odužićemo taj dug.
Jedan ashab se obratio Poslaniku: Tada mu hazreti Omer reče:
- Moj otac je umro i iza sebe je ostavio imetak bez - Allah te ne duži da učiniš ono što nisi u stanju.
ikakve oporuke. Da li bi mu sadaka iz te imovine mogla Muhammed (a. s.) ne odobri Omeru ovakvu primjedbu, a
biti kefaret ako bih je ja iz te imovine podijelio? neki ensarija reče:
Poslanik je rekao: - O Allahov Poslaniče, udijeli i ne boj se, onaj koje
- Da. Vlasnik Arša nije siromašan.
(Muslim) Poslanik se nasmija i radost mu se ukaza na licu, pa reče:
- Ovako mi je naređeno.
Svaki musliman je dužan da udjeljuje. (Tirmizi)
- A ako nema, Allahov Poslaniče? - upitaše.
- Pomoći će na bilo koji način onog kome je pomoć Bogataši su uistinu siromasi, izuzev ako svoje bogatstvo
potrebna - odgovorio je. troše tako, tako i tako.
- A ako ni to ne može, Allahov Poslaniče? - upitaše (Buhari)
ponovo. Odgovorio je:
- Neka radi ono što je dobro i neka se uzdržava od Ako imućni odugovlači sa davanjem onoga što je dužan
zla; to je za njega sadaka. dati, to je nasilje. Kada neko od vas bude upućen na
(Buhari, Muslim Nesai) imućnoga, neka prihvati.
(Buhari, Muslim, Nesai, Ibn Madže)
Milostinja koja se dadne ubogom siromahu, računa se kao
jedna milostinja, a kad se podijeli svome bližnjem, onda su Muhammed (a. s.) kaže daje Uzvišeni Allah rekao:
učinjene dvije milostinje: jedna što je podijeljena - Troši na druge; trošiće se na tebe.
milostinja, a druga što se podržava rodbinska veza sa (Ahmed, Buhari, Muslim)
svojom rodbinom.
(Tirmizi) Majko nečija, prošetaj tamo nekom ulicom dok ne
smognem izvršiti ono što tražiš. Ove riječi rekao je Božiji
Neki čovjek iz plemena Temim došao je Allahovom poslanik nekoj slaboumnoj ženi, koja mu je došla i rekla:
Poslaniku i rekao mu: »Imam nešto da te zamolim.«
- Allahov Poslaniče! Imam veliku porodicu, ali sam (Muslim)
i bogat, jer imam veliki imetak. Reci mi i uputi me šta
da radim i u što da trošim svoj imetak? Jedite, pijte i dijelite milostinju, ali sve u granicama
Allahov Poslanik mu na to reče: umjerenosti i bez oholosti.
- Treba da izdvojiš dio zekata iz svoga imetka, jer je (Nesai, Ibn Madže)
i to jedan od načina koji će te očistiti od grijeha. Treba
da paziš, obilaziš i materijalno pomažeš svoju rodbinu. Allah više voli da pustite vašu djecu u blagostanju, nego da
Treba da pripaziš i pomogneš uboge siromahe. Treba sve potrošite na milostinju i ostavite svoje nasljednike
da paziš da ne povrijediš pravo svoga susjeda. Treba da prositi na javnim mjestima.
udijeliš onom ko ti pruži ruku. (Buhari)
(Ahmed)

Za svaki dinar koji potrošiš na Božijem putu bićeš Ko novac koji potječe od harama sakupi, pa ga podijeli kao
nagrađen; za dinar koji dadneš za otkup roba, za dinar koji sadaku, od toga neće imati nikakve koristi, nego će,
daš siromahu i za dinar koji potrošiš na svoju porodicu naprotiv, biti odgovoran.
bićeš nagrađen, ali je najveća nagrada za utrošeni dinar radi (Ibn Huzejme, Ibnu Habban, Hakim)
potreba svoje porodice.
(Muslim) - Ima li neko među vama kome je draži imetak njegova
nasljednika nego njegov vlastiti imetak?
Najprije pomozi sebi: Ako štogod ostane, podaj porodici. A - Ne, Allahov Poslaniče! Svi mi volimo više svoj imetak
ako ostane još nešto, podaj bližnjem. Ukoliko opet pretekne nego imetak naših nasljednika.
nešto, onda daj dalje i dalje. - Onda, znajte da je vaše samo ono što za života
(Nesai) podijelite, a vašeg nasljednika je sve ono što ostaje iza vas.
(Buhari)
Milostinja i sitni izdaci na pomoć nikada neće umanjiti
imetak. Praštanje učinjeno u ime Boga, samo povećava čast
čovjeku. Allah uzvisuje onoga koji je u njegovo ime
ponizan. Ko sam sebe uzvisuje, njega Bog ponizuje.
(Dejlemi)
62
Tako je govorio MUHAMMED Resulullah
prvi čiji će zagovor biti uvažen, nije hvala; ja ću prvi
Siromasi, siročad prihvatiti halku na džennetskim vratima koja će mi biti
otvorena, a prvi ću ući u Džennet, a sa mnom će biti i
I pitaju te o siročadi. Reci: »Bolje je imanja njihova siromasi mog ummeta, nije hvala; ja ću imati najveću
unaprijediti!« A ako budete s njima zajedno živjeli, pa oni počast koju niko od onih koji su živjeli prije mene ili poslije
su braća vaša, a Allah umije razlikovati pokvarenjaka od mene neće dostići, nije hvala. (O sebi)
dobročinitelja. (Tirmizi)
(El-Bekare, 220)

Oni koji bez ikakva prava jedu imetke siročadi - doista


jedu ono što će ih u vatru dovesti i oni će u ognju gorjeti.
(En-Nisa', 10)

I siročadi imanja njihova uručite, hrđavo za dobro ne


podmeći te i imetke njihove s imecima vašim ne trošite, -to
bi, zaista, bio vrlo veliki grijeh.
(En-Nisa', 2)

Na ovom svijetu najbolja je ona kuća u kojoj je zbrinuto


siroče i prema njemu se lijepo postupa, a najgora je ona
kuća u kojoj se loše prema siročetu postupa. Ja i zaštitnik
siročeta bićemo zajedno u Džennetu kao ova dva prsta
(sastavio je Poslanik srednji i kažiprst)
(Ibn Madže)

»Ja i staratelj siročeta stojimo ovako«. Pri tom je


Muhammed (a.s.) sastavio srednjak i kažiprst, a zatim je
nastavio: »A onaj koji radi na zbrinjavanju sirote udovice i
beskućnika može se uporediti sa borcem na frontu i sa onim
koji neumorno klanja i posti«.
(Ehu Jala)

Ako želiš da ti se srce omekša i postigne svoj cilj, budi


milostiv prema siročetu, pomiluj ga po glavi i nahrani ga
svojom hranom, tvoje će se srce razmekšati i svoj cilj
dostići.
(Taberani)

Poslujte (trgujte) imetkom siročadi da ga ne pojede zekat.


(Taberani)

Ko preuzme starateljstvo nad jetimom, neka posluje za


njega i neka ne ostavi (imetak) da ga pojede zekat.
(Tirmizi)

Ko pomaže udovicu i siromaha, dobiće nagradu borca na


Allahovom putu i nagradu onoga koji se čitave noći moli
Allahu i posti sve dane.
(Bunari)

Ebu Zerr priča: »Moj prijatelj, Allahov Poslanik,


preporučio mi je sedam stvari: da volim siromahe i da se
ujedno s njima družim, da se ne ugledam u bogatije,
uglednije i od sebe zdravije, nego da se ugledam u one koji
su od mene siromašniji i bolesniji, da pazim i obilazim
svoju rodbinu, pa makar me ona uznemiravala, da govorim
samo istinu, pa makar ona bila i gorka, da se zbog istine ne
plašim ničijih prigovora, da od ljudi ništa ne tražim i, da što
više učim: La havle ve la kuvvete illa billah«.
(Ahmed, Taberani)

Ja sam Allahov miljenik, to nije hvala; ja ću nositi počasni


bajrak na Sudnjem danu, iza mene će stajati Adem (a. s.) i
svi ostali poslanici, nije hvala; ja ću biti prvi zagovornik i

63
Tako je govorio MUHAMMED Resulullah
Vodite džihad s mnogobošcima pomoću vaših dobara, vaših
Džihad - borba na Allahovom putu osoba i vaših jezika.
(Darimi)
I borite se na Allahovom putu protiv onih koji se bore
protiv vas, ali vi ne otpočinjite borbu! - Allah, doista, ne Svaki narod ima bogougodno putovanje, a bogougodno
voli one koji zapodijevaju kavgu. putovanje moga ummeta je borba na Allahovom putu.
(El-Bekare, 190) (Ebu Davud, Hakim, Bejheki)

Allah voli one koji se na Njegovu putu bore u redovima Svaki narod ima svoj rehbanijjet (monaštvo), a rehbanijjet
kao da su bedem čvrsti. moga ummeta je borba na Allahovom putu.
(Es-Saff, 4) (»Kenzul-ummal«)

I ne reci za one koji su na Allahovu putu poginuli: »Mrtvi Troje spada u osnove vjerovanja: ostavljanje na miru onoga
su!« Ne, oni su živi, ali vi ne znate! koji izgovori »La ilahe illallah«, takvog čovjeka ne treba
(El-Bekare, 154) proglašavati nevjernikom zbog nekog grijeha koji je
počinio i ne izbacivati ga iz imana zbog nekog njegovog
Allah, džellešanuhu, obavezao se pomoći ovoj trojici: borcu djela; džihad na Allahovu putu od dana kada me je Allah
na Allahovu putu, onome ko je dužan i želi dug vratiti, i poslao kao poslanika pa dok se posljednji sljedbenik ovog
onome koji se ženi u želji da sačuva spolnu čednost. naroda bude borio protiv Dedždžala, a džihad ne može
(Tirmizi, Nesai, Hakim) dokinuti nepravda nasilnika niti pravda pravednoga; te
vjerovanje u sudbinu.
Trojica ljudi zaslužuju da im Allah bude u pomoći: onaj (Ebu Davud)
koji se bori na Allahovom putu, rob koji vjerno i pošteno
služi svoga gospodara želeći da valjano i pošteno obavi Najodabranija borba, džihad, je reći istinu pred
povjereni mu posao i onaj koji se oženi da se sačuva od nepravednim vladarem.
bluda. (Ahmed)
(Tirmizi, Ibn Habban, Hakim)
Došao neki čovjek Muhammedu (a. s.) i rekao mu:
Upitali su Poslanika: - Dajem ti prisegu da ću krenuti u hidžret i da ću se
- Ko je na Allahovom putu? Onaj koji se bori zbog boriti na Allahovom putu, a sve u namjeri i želji da me
ratnog plijena, onaj koji se bori radi slave ili onaj koji Allah nagradi.
se bori da bude solidaran sa svojim plemenom? Muhammed - Je li ti živ koji roditelj? - upita ga Allahov Poslanik.
(a.s.) je odgovorio: - Jesu oba - reče čovjek.
- Niko od njih, već jedino onaj koji se bori da pobijedi - Ti želiš nagradu od Allaha?
riječ Allahova. - Da - odgovori čovjek.
(Buhari, Muslim, Tirmizi) - Vrati se roditeljima, čini im dobro i pazi ih, pa će ti
se računati kao da si i bio u ratu.
Muhammed (a.s.) kaže daje Uzvišeni Allah rekao: »Koji (Muslim)
god Moj rob stupi u borbu za Moj put, u želji da postigne
Moje zadovoljstvo, zajamčujem mu povratak s nagradom i Došao neki čovjek Allahovom poslaniku, sallallahu alejhi
plijenom, ako ga vratim živog, a ako pogine, jamčim mu ve selleme, i rekao, da želi da se bori na Allahovom putu ali
oprost, milost i Džennet«. nema za to mogućnosti, na šta ga je on upitao:
(Ahmed, Nesai) - A je li ti živ koji od roditelja?
- Živa mi je majka - reče on.
Nemojte žuditi da idete u boj protiv neprijatelja, ali kad se s - Traži Allahovo zadovoljstvo u dobročinstvu prema njoj,
njime susretnete, izdržite. jer ako tako postupiš, ti si obavio i hadž i umru i borac si na
(Buhari, Muslim) Allahovom putu.
(Ahmed, Nesai, Bejheki)
Jedan od poslanika je pošavši u borbu rekao svojim
sljedbenicima neka ne ide onaj ko se tek oženio, niti onaj Na čelu svih šehida je Hamza sin Abdul Muttalibov, zatim
ko gradi kuću pa je još nije pokrio, niti onaj ko ima stoku čovjek koji ode kod nepravednog vladara te zatraži od njega
pa očekuje njihovu mladunčad. Potom je krenuo, došao da bude pravedan, a on odbije i zbog toga ga ubije.
pred jedan grad koji je želio zauzeti pred akšam. Tom (Hakim)
prilikom se okrenuo Suncu i rekao da i ono kao i on mora
poštovati ono što mu se naredi, a onda uputio Allahu (dž.š.) Kada su vaša braća izginula na Uhudu, Allah je njihove
dovu: »Allahu moj, zadrži Sunce da ne zađe dok ne osvojim duše smjestio u njedra zelene ptice. One odlaze na
grad«, pa mu je Allah uslišao dovu, zadržao Sunce da ne džennetske rijeke i hrane se džennetskim plodovima;
zađe dok grad nije osvojen. Njegovi sljedbenici su počeli da sklanjaju se u kandilje od zlata, koji su u sjenci Arš. Kada
skupljaju plijen, a Allah je tada poslao vatru koja je uništila su naišli na ovakvo gostoprimstvo i na lijep odnos, rekli su:
sve ono što su sakupili... »Da naša braća znaju kako nas je Allah nagradio, ne bi se
(Buhari) sustezali od džihada niti bi se umarali od ratovanja!« Tada
je Allah (dž.š.) rekao: »Ja ću ih izvijestiti o vama«, i Svome
Poslaniku je objavio: »Nikako ne smatraj mrtvima one koji
su na Allahovu putu izginuli! Ne, oni su živi i u obilju su
kod Gospodara svoga, radosni zbog onoga što im je Allah
64
Tako je govorio MUHAMMED Resulullah
od dobrote Svoje dao i veseli zbog onih koji im se još nisu
pridružili«. (Ali Imran, 169) Muhammed, alejhisselam, o sebi
(Ibnu-l-Kajjim el-Dževzi)
Reci: »Ja vam ne kažem: 'U mene su Allahove riznice,'
Allah je njihove duše (duše šehida) smjestio u njedra zelene niti: 'Meni je poznat nevidljivi svijet', niti vam kažem: 'Ja
ptice. sam melek' - ja slijedim samo ono što mi se objavljuje«.
(Ibnu-I-Kajjim el-Dževzi) Reci: »Zar su isto slijepac i onaj koji vidi? Zašto ne
razmislite?«
Duše šehida se nalaze u zelenoj ptici koja se spušta na (El-En'am, 50)
džennetske plodove i drveće.
(Ahmed. Tirmizi, autori četiri »Sunena«) Nezamislivo je da čovjek kome Allah da Knjigu i znanje i
vjerovjesništvo - poslije rekne ljudima: »Klanjajte se meni,
Došao je neki čovjek Allahovom Poslaniku i upitao ga: a ne Allahu!« - nego: »Budite Božji jer vi Knjigu znate i
- Allahov Poslanice, šta dobijam ako poginem kao šehid? nju proučavate!«
- Džennet - odgovorio je Poslanik. Kada je čovjek (Ali 'Imran, 79)
otišao dodao je:
- Izuzev da bude nekom nešto dužan. Malo prije mi Džibril
dođe s tim! Odgajao me je moj Gospodar (Allah), pa me je savršeno
(Ibnu-t-Kajjim el-Dževzi) odgojio.
(Es-Sem 'ani u djelu »Edebul-umelai«)
Vašeg druga sam vidio zatvorenog na vratima Dženneta.
(Ibnu-l-Kajjim el-Dževzi) Ja sam iskreni poslanik koji nije učio čitati i pisati. Teško
svakome onom koji nije učio čitati i pisati. Teško svakome
Ukrao je čovjek dio platna, a zatim poginuo kao šehid. onom koji me zaniječe, odstupi od mene i bori se protiv
Ljudi su za njega govorili: »Neka mu je prijatno u mene. A blago svakom onom koji bude vjerovao u mene,
Džennetu! - na što je Allahov Poslanik rekao: ono što govorim drži istinom i pomaže mi i bori se sa
- Tako mi Onoga u čijoj je ruci moja duša, platno mnom.
koje je ukrao će u kaburu na njemu zapaliti vatru! (Ibn Sad u djelu »Et-Tabekat)
(Ibn-l-Kajjim el-Dževzi)
Od svih Božjih poslanika ja ću imati najviše pristalica na
Džihad starijeg, mladog, nemoćnog i žene je u hadžu Sudnjem danu i prvi ću pokucati na vrata Dženneta.
i umri. (Muslim)
(Nesai)
Od mene će se prvog zemlja rastupiti i prvi ću obući
Allah je propisao finoću u svim stvarima: čak ako. ubijate džennetsku odjeću, a potom ću stati na desnu stranu Arša.
(neprijatelja), učinite to na fin način. Niko osim mene neće dostići taj stepen.
(Muslim. Ebu Davud) (Tirmizi)
Predajte iglu i konac kao ratni plijen, jer ko nepošteno radi, Ja ću biti poglavar svih ljudi na Sudnjem danu; to nije
ide u džehennem. nikakva hvala. U mojim rukama će biti počasni bajrak; nije
(Belazuri) hvala. Svi Božji poslanici će toga dana pod moj bajrak.
Biću prvi zagovornik i prvi čiji će zagovor biti uvažen, nije
Svaki izdajnik i varalica imaće na sudnjem danu zastavicu hvala.
prema veličini učinjene prevare ili izdajstva. (Ahmed, Tirmizi, ibn Madže)
(Buhari, Muslim)
Ja sam Poslanik svima koje sam zatekao i svima koji će se
Rafi'b. Hadidža prenosi: »Došao je Džibril ili neki drugi roditi poslije mene.
melek Resulullahu i pitao ga: »Kako gledate međusobno na (Ibn Sad u djelu »Et-Tabekat«)
učesnike Bedra?« Odgovorio mu je: - Oni su naši
izabranici! Rekao mu je: Ja sam Muhammed. Ja sam Ahmed, ja sam počašćeni i
- Oni su kod nas izabrani meleci! Zatim dođu učesnici sabirač, ja sam Poslanik pokajanja i milosti.
Uhuda iza učesnika Bedra po odabranosti, onda (Muslim, Ahmed)
dolaze učesnici Bej'a, - tj. učesnici Bej'atu-r-ridvan.
(Ibn Madže) Ja sam isključivo čovjek; zaboravljam isto kao što i vi
zaboravljate. Ako neko od vas zaboravi nešto u (namazu),
Muhammed (a.s.) je zabranio da se u ratnom okršaju neka učini dvije sedžde dok je još na sjedenju.
mrcvare, sakate ili pale živi ljudi. Rekao je: (Muslim)
- Samo Gospodar vatre može kazniti vatrom.
(Buhari) Tako mi Allaha, ja se u svakom danu više od sedamdeset
puta obratim Allahu za oprost.
Rat je, ustvari, lukavstvo. (Buhari)
(Buhari)
Tako mi Allaha, nećete naći da je prema vama iko
pravedniji od mene.
(Ahmed, Malik, Taberani)
65
Tako je govorio MUHAMMED Resulullah
Uzvišeni Allah je izabrao (pleme) Kinane između potomaka vage, a na drugi njegov (budući) ummet on bi pretegao.«
Ismaila (a.s.) izabrao je Kurejš od (plemena) Kinane. (Ibn Ishak)
Izabrao je Benu Hašima od skupine Kurejš, a mene od
porodice Hašim. Moja je majka u momentu kada me je rodila vidjela kako je
(Muslim, Tirmizi) iz nje zasijalo svjetlo koje je obasjalo dvorce u Busri.
(Ibn Sad u djelu »El-Tabekat«)
Allah me je učinio plemenitim, a nije me učinio silnikom i
nepokornim. Sa šest stvari sam odlikovan nad ostalim Božjim
(Ebu Davud. Ibn Madže) poslanicima: Dat mi je univerzalan i jezgrovit govor,
pobjeđivao sam pomoću straha, dozvoljen mi je plijen (koji
Ja sam vam kao vaš roditelj, poučavam vas i upućujem. Pa ranijim poslanicima nije bio dozvoljen). Učinjena je zemlja
ako neki od vas želi da obavi neku fiziološku nuždu, neka čistom i džamijom mom ummetu (sljedbenici ranijih
se ne okreće prema Kibli. poslanika su mogli obavljati molitvu samo u
(Ahmed. Nesai) bogomoljama). Poslan sam kao Poslanik svim stvorenjima
(raniji poslanici su dolazili isključivo svome narodu).
Ja sam samo jedno: obznanjujem i prenosim Allahovu Mojim dolaskom je završeno poslanstvo.
poruku, a Allah je taj koji upućuje. U isto vrijeme vam (Muslim, Tirmizi)
samo raspodjeljujem ono što vam Allah daje!
(Taberani) Uzvišeni Allah (dž.š) nije poslao ni jednog poslanika a da
prije toga nije čuvao stoku.
Poslan sam da usavršim etičke vrline kod ljudi. - A ti, Božji poslaniče - upitaše prisutni:
(Malik u »Muvettau«) - Da, i ja sam čuvao po mekanskim brdima.
(Bunari)
Poslan sam kao milost, a nisam poslan da kažnjavam.
(Hatib El-Bagdadi u djelu »Tarihul-Bagdad«) U onome što mi nije objavljeno ja sam ravan nekom od vas.
(Taberani)
Uistinu ja se volim šaliti, ali i u šali isključivo govorim
istinu. Ja sam Allahov miljenik, to nije hvala; ja ću nositi počasni
(Taberani) bajrak na Sudnjem danu, iza mene će stajati Adem (a.s.) i
svi ostali poslanici, nije hvala, ja ću biti prvi zagovornik i
U Meki poznajem kamen koji me je pozdravljao prije prvi čiji će zagovor biti uvažen, nije hvala. Ja ću prvi
poslanstva. prihvatiti halku na džennetskim vratima koja će mi biti
(Muslim, Ahmed, Tirmizi) otvorena, a prvi ću ući u Džennet, a sa mnom će biti i
siromasi mog ummeta, nije hvala. Ja ću imati najveću
Poslan sam sa univerzalnim i jezgrovitim sadržajem počast koju niko od onih koji su živjeli prije mene ili poslije
(govorom). Pobjeđivao sam pomoću straha (tako što bi mene neće dostići, nije hvala.
Allah dž.š. prije nekog pohoda mojim neprijateljima ubacio (Tirmizi)
strah u njihova srca). Dok sam jednog dana spavao dati su
mi ključevi ovozemaljskih riznica i stavljeni u moju ruku. Ja se od sviju vas najviše bojim Allaha i najbolje poznajem
(Bunari, Muslim, Nesai) Njegove granice.
(Muslim, Buhari)
Najbolji su od cjelokupnog Ademovog (a.s.) potomstva;
Nuh, Ibrahim, Musa, Isa i Muhammed, a Muhammed je Ono sa čim sam poslan je slično kiši koja pokvasi zemlju,
opet najbolji od njih. od koje jedna vrsta plodova prima vodu, a poslije iz nje
(Ibn Asakir) izrasta raznovrsno korisno bilje. Druga vrsta je neplodna
koja u sebi zadržava vodu, koja kasnije izvire i ljudi je
Nekolicina ashaba su rekli Božjem poslaniku - Božji kasnije piju i koriste u druge svrhe. I treća vrsta koja je niti
poslanice, obavijesti nas o sebi a on odgovori: plodna, niti u sebi može zadržati vodu, a to je slično onome
- U redu, reći ću vam. Ja pozivam onome čemu je koji prihvati i razumi vjeru, pa se okoristi onime sa čim sam
pozivao Ibrahim (a.s.) Moj dolazak je nagovijestio Isa došao, te nauči i podučava drugog, kao i onom ko ne
(a.s.). Moja majka je vidjela u momentu kada me je zanijela pridaje tome nikakve pažnje i ne prihvati uputu sa kojom
kako iz nje zasija svjetlo koje je osvijetlilo dvorac sam došao.
u Šamu. Odgojen sam i dojen u plemenu Sad ibn Bekr. (Buhari, Muslim)
Dok sam jednog dana, sa svojim bratom po mlijeku, iza
kuće u kojoj smo stanovali čuvao ovce, došla su mi dva Ne hvalite me pretjerano, jer ja sam samo Allahov rob.
čovjeka u bijeloj odjeći noseći zlatnu posudu napunjenu Recite za mene da sam rob Allahov i Njegov Poslanik.
snijegom. Zatim su me uzeli, rasporili moj stomak i izvadili (Buhari)
mi srce. Potom su mi i srce rasporili i iz njega izvadili
komadić crne usirene krvi, a zatim ga ispirali tim snijegom Moj primjer i primjer ostalih poslanika prije mene je sličan
dok ga nisu u potpunosti očistili. Tada reče jedan od njih primjeru čovjeka koji je sagradio kuću i koju je dotjerao i
ovom drugom. »Izmjeri ga sa desetoricom od njegova uljepšao, samo na jedan ugao nije stavio jednu ciglu, pa su
umeta«, pa me je izmjerio pa sam pretego na vagi. Potom ljudi počeli da obilaze oko kuće i dive joj se, govoreći: »Da
mu je onaj naredio da me izvaga sa hiljadom mojih je samo stavljena i ova cigla?« Eto, ja sam ta cigla, ja sam
sljedbenika, pa sam i njih pretegao na vagi. Zatim mu je posljednji vjerovjesnik.
rekao: »Dosta je, ostavi ga, kada bi ga stavio na jedan tas (Buhari, Muslim, Tirmizi)
66
Tako je govorio MUHAMMED Resulullah
nekom čovjeku koji je u njegovu prisustvu držao
Poslije mene nema Objave niti drugog Božijeg poslanika. govor u kojem je između ostalog rekao:
(Buhari, Muslim) - »Onaj koji se pokorava Bogu i Njegovu poslaniku,
taj ide pravim putem, a onaj koji im se ne pokorava, taj
Sa mnom su završeni poslanici. ide putem zabluda«. Božiji poslanik zamjerio je govorniku
(Buhari, Muslim) što je u govoru upotrijebio zamjenicu u dvojini kad je
rekao: »A onaj koji im se ne pokorava«, čime je stavio u isti
Neki ashabi su kazali: red Boga i Božijeg poslanika.
- Poslaniče, pa ti stalno postiš! On im je odgovorio: (Muslim)
- Ja nisam poput vas, ja bivam nahranjen i napojen
od Allaha (dž.š.) Ja sam zaista čovjek. Što vam naredim iz područja vjere to
(Buhari, Muslim) primite, a što vam naredim od sebe znajte da sam čovjek.
(Muslim)
Allah me poslao kao muallima (učitelja).
(Ibn Madže) Ibrahim je Allahov prijatelj, a ja sam Allahov miljenik.
(Tirmizi)
Svrha mog poziva nije moje lično bogaćenje, niti dobijanje
časti ni vlasti. Mene je Allah (dž.š.) uputio vama za Ja nisam poslan da rastvaram srca ljudska.
Poslanika i objavio mi Knjigu. Naredio mi da budem (Ibn Hazm »El-Fisal...«)
donosilac radosne vijesti i da opominjem. Radi toga vam
prenosim nauk Božiji i upućujem vas. Zato, ako primite Najbolji od vas je onaj koji je najbolji svojoj porodici. Ja
moj savjet, bićete sigurno sretni i spašeni na dunjaluku i na sam od vas najbolji svojoj porodici.
Ahiretu, a ako ga ne prihvatite, to na mene neće uticati, a (Bejheki)
Allahovo je da odlučuje između mene i vas.
(Ibn Hišam, »Sira«) Kada se Mauz ibn Džebel vratio iz Jemena predložio je
Muhammedu (a. s.) da prihvati pozdrav ljudi u vidu sedžde,
Uzvišeni Allah me je u Kur'anu nazvao sa sedam imena: jer je tamo vidio kako ljudi na taj način iskazuju poštovanje
Muhammed, Ahmed, Taha, Jasin, Muzzemmil, Muddessir i prema svojim velikanima. Muhammed (a.s.) je to
Abdullah. kategorički odbio rekavši:
(Nesefi) - Ne smijete me obožavati kao što kršćani obožavaju
sina Merjemina.
Enes ibn Malik prenosi: »Došla trojica (ashaba) jednoj od (Ahmed)
supruga Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve selleme,
raspitujući se o njegovom ibadetu. Pošto su o tome bili Dato mi je da izaberem između šefa'ata ili da pola mog
obaviješteni, učinilo im se da je to malo ibadeta, pa su to ummeta uđe u Džennet. Izabrao sam šefa'at, jer je opštiji i
popratili riječima: potpuniji. Mislite li da je on samo za bogobojazne? Ne,
- A gdje smo mi u odnosu na Vjerovjesnika, a njemu nego i za mnogobrojne uprljane grješnike!
je Allah oprostio sve grijehe. (Bejheki)
Tada jedan od njih reče:
- Ja stalno noću klanjam! Ja sam prvi koji će tražiti šefa'at i ja sam prvi kome će se
Drugi reče: dati šefa'at. Onda je spomenuo svoga strica Ebu Taliba,
- Ja stalno postim i nikada ne mrsim. rekavši:
Treći dodade: - Možda će mu koristiti moj šefa'at, pa će biti u plićaku od
- Ja izbjegavam žene i neću se nikada oženiti. vatre.
Sve je to saznao Allahov Poslanik, i zahvalivši Allahu, (Buhari)
nastavio:
- Šta misle ljudi koji kažu to i to. Jer ja, Allaha mi, Gospodar mi je predložio da učini dolinu Mekke zlatnom.
najviše se od svih vas bojim Allaha i najpredaniji sam Rekao sam: «Nije potrebno, Gospodaru. Ja jedan dan
Mu, ali ja i postim i mrsim (jedem), i klanjam i spavam jedem, a jedan dan gladujem. Pa kada gladujem, ponizan
i ženim se. Ovo je moj sunnet, a ko izbjegava moj sunnet, sam ti i sjećam Te se, a kada jedem slavim Te i zahvaljujem
nije moj. Ti.«
(Buhari) (Tirmizi)

Ja sam najsličniji Isau, neka je mir nad njim, i na ovom i na Poslat sam sa pravom, istinskom i tolerantnom vjerom.
budućem svijetu. Poslanici su braća i svi potiču od jednog (Ahmed)
oca. Majke su im različite a vjera im je jedna. Među nama
nije bilo poslanika. Moju opskrbu Allah je dao u mom radu.
(Buhari, Muslim) (Ahmed)

Ja sam poslanik rata (kad zatreba) isto kao što sam i


poslanik milosrđa.
(Ibn Tejmije, »Sijasa Šer'ija«)

- Ti si loš govornik. Reci: »A onaj koji se ne pokorava


Bogu i Njegovu poslaniku.« Ovo je rekao Božiji poslanik
67
Tako je govorio MUHAMMED Resulullah
Abdullah ibn Amr veli: »Neko mi je saopćio da je
Posebne odlike Muhammeda, Muhammed (a.s.) rekao:
- Čovjek za namaz koji klanja sjedeći ima polovinu
alejhisselam nagrade od namaza koji klanja stojeći! Jednom prilikom
sam ušao kod Poslanika, a on klanja sjedeći, stavio
Mi smo te poslali svim ljudima da radosne vijesti donosiš i sam mu ruku na čelo. Pošto je završio, rekao mi je:
da opominješ, ali većina ljudi ne zna. - Šta ti je, Abdullahu ibn Amru.
(Sebe', 28) Odgovorio sam:
- Čuo sam da si ti rekao da čovjek koji klanja sjedeći
Samo Allahovom milošću ti si blag prema njima, a da si ima pola nagrade onoga koji klanja stojeći. Vidim te da
osoran i grub, razbjegli bi se iz tvoje blizine. klanjaš sjedeći.
(Ali 'Imran, 159) Na to će Poslanik:
- Ja nisam kao vi«.
A tebe smo samo kao milost svjetovima poslali. (Muslim)
(El-Enbija', 107)
Hazreti Aiša prenosi: »Rekla sam Allahovom Poslaniku:
Svaki poslanik je poslan samo u svoj narod, a ja sam poslan - Poslaniče, ti spavaš prije vitara, a potom ih klanjaš
i svakom bijelcu i svakom crncu. i ne uzimaš abdest? On joj odgovori:
(Sejjid Sabik, »Fkhus-sunne«) - Aiša, moje oči spavaju, ali srce ne spava.«
(Buhari. Muslim)
Niko od vas neće biti savršenije vjere od mene.
(Ibn Hazm, »El-Fisal...«) Džabir ibn Abdullah prenosi: »Allahovu Poslaniku je
donesena posuda u kojoj je bila hrana od povrća. Pošto je
Meni će prvom biti otvorena džennetska vrata. osjetio miris (luka) rekao je prisutnim:
(Ibn Nedžar) - Jedite. Kad je primijetio da se prisutni ustručavaju
da jedu ono što Poslanik neće, on je rekao:
Abdullah ibn Mesud prenosi: »Allahov Poslanik se jednom - Jedite, jer vi ne razgovarate sa Onim s kim ja
prilikom, razbolio, pa sam ga posjetio. Vidjevši ga, rekao razgovaram.
sam mu: (Buhari, Muslim)
- Allahov Poslaniče, ti imaš teške bolove?
- Da, odgovorio je. Allah mi daje bolove možda kao Ebu Ejjub el-Ensari je pripremio jelo Poslaniku u kome je
što su bolovi dvojice ljudi među vama. bilo crvenog luka, pa ga je Poslanik odbio i nije htio jesti.
- A da li imaš i duplu nagradu? - pitao sam. Vidjevši to, Ebu Ejjub ga upita je li haram?
- Imam, odgovorio je Allahov Poslanik.. - Ne, nego ga ne volim - odgovori Poslanik. Na to
(Buhari. Muslim) će Ebu Ejub:
- Od sada i ja ne volim ono što ti ne voliš.
Ebu Zerr el-Gafari veli da je Muhammed (a.s.) jednom (Muslim)
prilikom, učeći Kur'an, proučio prvi ajet sure »Ed-Dehr«:
»Zar je to davno bilo kad čovjek nije bio spomena Hazreti Aiša pripovijeda: »Jedanput sam upitala Božijeg
vrijedan«, a potom rekao: poslanika da li je ikada došao u teže stanje i mučniju
- Ja vidim ono što vi ne vidite i čujem ono što vi ne situaciju od one u kojoj se je nalazio u bici na Uhudu (kada
čujete. Nebesa su zakukala zbog tereta koji nose. Na su muslimani bili poraženi i kad je sam Muhammed, a.s.,
njima nema ni koliko se prst može staviti praznog prostora bio ranjen u lice). Božji poslanik reče.
na kome nije melek na sedždi Allahu. Tako mi Allaha, da vi - Mnogo sam pretrpio i podnio od tvoga naroda, ali
znate ono što ja znam, malo biste se smijali, najteže što sam ikad pretrpio to je ono što mi se dogodilo na
a više biste plakali i ne biste imali vremena da se dan Akabe. Ja sam se tada predstavio Ibni Abdi
naslađujete sa svojim suprugama, nego biste se kretali Jalejlu (u Taifu) i pozvao ih u islam, ali su me odbili i
tragajući za poslovima za koje ćete biti nagrađeni. nije mi se niko odazvao. Vratio sam se zabrinut, ožalošćen i
(Ibn Madže. Bejheki) oborene glave, pa, došavši sebi, malo sam se pribrao tek
kad sam stigao do Karnisaleba. Tu sam digao
Nije bilo vjerovjesnika a da mu nije dato neko čudo, ni glavu i vidio sam da me je zasjenio jedan oblak. Pogledao
jednom od njih nije dato čudo slično meni, a da su u to sam u oblak i u njemu sam opazio Džebraila. On
povjerovali ljudi. To što mi je dato je ono što mi je me je zovnuo i rekao mi: »Bog je čuo što ti je rekao tvoj
objavljeno Vahjom i ja želim da na Sudnjem danu bude narod i kako su te odbili. Poslao ti je Meleka gora.«
najviše onih ljudi koji su slijedili Kur'an. Ovaj melek nazvao mi je selam, a zatim mi je rekao:
(Buhari Muslim) »Muhamede, Svevišnji je čuo riječi tvoga naroda
izgovorene tebi, ja sam Melek gora, poslao me je tebi
Sidk (Iskrenost) i poštenje Mog roba ogleda se u svemu Gospodar da ti budem na usluzi. Zapovijedaj šta želiš! Ako
onome što prenosi od Mene, i u onome u čemu širi vijesti o hoćeš, ja ću da sklopim Ahšebejn (dva suprotna brda)
Meni. nad njima. Božiji poslanik je odgovorio: »Moja je želja
(Adem Abdullah el-Eluri) da oni izrode potomke koji će obožavati samo jednog
jedinoga Boga, ne pridružujući Mu nikakva druga
Što se mene tiče, ja ne jedem naslonjen. božanstva«.
(Buhari) (Buhari, Muslim)

68
Tako je govorio MUHAMMED Resulullah
Hazreti Aiša veli: »Jednom prilikom sam bila s Poslanikom, Vladavina halifa će trajati trideset godina.
pa mi on reče: - Aiša, Džibril ti naziva selam. (Ebu Davud, Tirmizi)
- Neka je i na njega spas, - odgovorila sam, a potom
mu rekla. Muhammed (a.s.) kaže da je Uzvišeni Allah rekao:
- Poslaniče, uistinu, ti vidiš ono što mi ne vidimo.« »Učinio sam te prvim vjerovjesnikom u stvaranju, a
(Buhari) posljednjim u slanju«.
(El Bezzar, Sujuti)
Enes ibn Malik veli: »Jednoga dana smo (htjeli da
klanjamo), pošto je proučen ikamet, Muhammed (a.s.) se
okrenuo prema nama i rekao:
- Izravnajte safove, uistinu, vidim vas iza leđa.«.
(Buhari)

Ashabi su pitali:
- Allahov Poslaniče, ti upotrebljavaš riječi koje mi
ne razumijemo iako smo rođeni Arapi?
- Mene je moj Gospodar učio pa sam naučio - od
govorio im je Allahov Poslanik.
(ibn Kutejbe)

Muaz ibn Džebel prenosi da je Poslanik rekao onima koji


su pošli s njim na Tebuk:
- Sutra ćete, ako Bog da, stići na vrelo Tebuk, ne prije no
dođe podne. Ko od vas stigne do njega, neka ne
dohvaća nimalo vode, dok ja ne dođem.
Mi smo došli do vrela, ali su prije došla dva čovjeka. Iz
vrela je pomalo curila voda. Allahov Poslanik ih upita:
- Da li ste zahvatili imalo vode?
- Da - odgovoriše.
Na to ih je Vjerovjesnik naružio i svašta rekao. Potom su
oni - kaže Muaz - rukama po malo zakopavali, dok se nije u
nešto nakupilo. U tome je Allahov Poslanik oprao svoje
ruke i lice, a potom povratio u vrelo i ono je teklo obilnom
vodom, dok se ljudi nisu napojili. Zatim reče:
- Ubrzo ćeš, Muaze, ako budeš duže živio, vidjeti toliko
vode da će ovdje napuniti bašče.
(Muslim)

Došao mi je Džibril i rekao mi: »Muhammede! Da


živiš koliko god želiš na kraju ćeš ipak umrijeti. Voli koga
god hoćeš, ipak ćeš od njega biti rastavljen. Radi šta
god hoćeš, po tom će ti biti nagrada odmjerena. Znaj,
čast vjernikova je u noćnom namazu, a veličina u
neovisnosti od ljudi
(Bejheki)

Ibn Mensur prenosi: »Bili smo kod Abdullaha ibn


Amra: upitali smo ga. Koji će od ta dva grada biti osvojen,
Carigrad ili Rim? Izvukao je jedan stari sanduk,
odakle je izvadio neku knjigu, koju je pregledavao, a
zatim nam je pročitao, Bili smo kod Poslanika i upravo
smo pisali ono što je govorio; neko ga je upitao koji će
grad biti prvi zauzet, Carigrad ili Rim, a Poslanik je od
govorio: - Grad Heraklijeva sina«.
(Darimi)

Tako mi Onoga u čijoj je moći Muhammedova duša,


bogatstva persijskog i rimskog carstva biće utrošena na
putu Uzvišenog Allaha.
(Buhari)

Vladavina mojih nasljednika iza mene će trajati trideset


godina, a onda će nastupiti kraljevstvo.
(Ahmed, Ibn Haldun)

69
Tako je govorio MUHAMMED Resulullah
puno posta, niti puno sadake i milostinje, ali volim Allaha i
Ljubav prema Muhammedu (a. s.), Njegova Poslanika. Na to mu Poslanik reče:
- Ti si s onim koga voliš.
salavat (Buhari)

Zaista Allah i Njegovi meleki donose salavat na Allah uvodi čovjeka u Džennet sa Sunnetom kojeg se
Vjerovjesnika! O vjernici, donosite i vi salavat (na njega) i pridržavao.
šaljite mu selam! (Ahmed)
(El-Ahzab, 56)
Abdullah ibn Seleme priča: »Čim je Allahov Poslanik
Vi u Allahovom poslaniku imate divan uzor za onoga koji stigao (iz Mekke u Medinu), svijet je pohrlio prema njemu.
se nada Allahovoj milosti i nagradi na onom svijetu, i koji Tu sam i ja bio. Zagledao sam mu se u lice da bih se i sam
često Allaha spominje. uvjerio da li je taj čovjek od istine. Konačno, došao sam do
(El-Ahzab, 21) uvjerenja da njegovo lice nije ono koje laže. Prve riječi koje
sam čuo iz njegova razgovora, bile su:
Vjerovjesnik treba da bude preči vjernicima nego oni sami - Narode! Što više jedni drugima nazivajte selam, što više
sebi... dijelite hranu, pazite i obilazite rodbinu, klanjajte noću dok
(El-Ahzab, 6) drugi svijet spava, pa ćete ući u Džennet«.
(Tirmizi)

U kojoj mjeri ti je uzor Allahov Poslanik, utoliko si vjernik. Poslanik je kaznio pijanicu, propisanom kaznom, pa jedan
(Buhari, Muslim) od prisutnih poče proklinjati toga čovjeka, a Poslanik reče:
- Nemojte ga proklinjati jer, Allaha mi, koliko ja
Ko slijedi mene, taj slijedi i Allaha, a ko ne slijedi mene, taj znam, on voli Allaha i Njegova Poslanika.
ne slijedi ni Allaha. (Buhari)
(Buhari, Muslim)
Prilikom svakog selama koji mi bude upućen, Allah mi
Ko je pokoran Poslaniku, taj je spašen! povrati dušu, kako bih mogao uzvratiti pozdrav.
(Muslim, Ebu Davud, Nesai) (Ebu Davud)

Primjer odnosa između mene i vas je kao primjer čovjeka Mes'ud el-Ensari priča: »Sjedili smo u društvu Sa'da ibn
koji je naložio vatru na koju se zalijeću leptiri i skakavci. 'Ubade kada nam je Poslanik prišao. Bešir ibn Sa'd je rekao:
On ih tjera od vatre, a oni uskaču u nju. Isto je tako i sa - Allah (dž.š.) nam je naredio da donosimo salavat
mnom. Ja vas štitim od vatre, a vi mi izmičete iz ruku. na tebe? On (prenosilac) je rekao: »Muhammed (a.s.)
(Muslim) je šutio da smo bili poželjeli da ga uopće nismo pitali.
Allahov Poslanik je rekao:
Ni jedan od vas neće biti pravi vjernik sve dok mu njegova - Reci: »Allahu, blagoslovi Muhammeda, i njegovu
želja ne bude slijedila ono što sam ja donio. porodicu, kao što si blagoslovio Ibrahima, i njegovu
(El - Makdisi u djelu »El - Hudždže«) porodicu. Obaspi milošću Muhammeda, i njegovu
porodicu, kao što si obasuo milošću Ibrahima, i članove
Hazreti Omer je rekao Allahovom Poslaniku: njegova doma u svijetu. Ti si odista dostojan hvale i slave;
- O Allahov Poslaniče, ti si mi, Allaha mi, draži od a pozdravljajte i onako kako umijete.«
svega drugoga osim od mene samoga. - Na to mu Allahov (Muslim)
Poslanik reče:
- Ne tako, Omere, dok ti ne budem bio draži i od tebe Nikada se ne okupe ljudi na jednom mjestu a da ne zasluže
samoga. - Nakon izvjesnog vremena Omer ponovo grijeh ako tom prilikom zanemare sjećanje na Allaha i
reče: salavat na Njegova Poslanika, i Allah, ako hoće, može da ih
- O Allahov Poslaniče, Allaha mi, ti si mi draži od kazni, a, ako hoće, može da im oprosti.
svega pa i od mene samoga. Tada mu Allahov Poslanik (Tirmizi)
odgovori riječima:
- Sada, Omere! U čijem prisustvu se spomene moje ime, neka donese na
(Buhari) mene salavat. Jer, ko na mene donese jedan salavat, Allah
će na njega deset.
Abdullah ibn Mesud prenosi: »Došao neki čovjek Poslaniku (Tirmizi)
i rekao:
- Allahov Poslaniče, šta kažeš za jednog čovjeka koji Donosite na mene salavat, jer vaš salavat dopire do mene pa
voli nekoga, a nije stigao do njega. Na to mu Resulullah ma gdje vi bili.
reče: (Ahmed)
- Svako će biti s onim koga je volio.
(Buhari) U čijem prisustvu se spomene moje ime, a taj ne izgovori
salavat, on je skrenuo s puta koji vodi u džennet.
Enes ibn Malik prenosi da je neki čovjek upitao Poslanika, (Malik »Muveta«)
kada će biti Sudnji dan? Poslanik ga upita staje za Sudnji
dan pripremio, a on odgovori: Donosite na mene salavat, on vas čisti (od grijeha)
- Nisam za Sudnji dan pripremio puno namaza, niti (Ahmed)
70
Tako je govorio MUHAMMED Resulullah

Donosite na mene salavat, Bog vas blagoslovio. Poslanikova porodica


(»Fejdul Kadir, šerh Džamiu - s -Sagir«)
Allah želi da od vas, o porodico Poslanikova, grijehe
Donosite na mene salavat, a i na ostale poslanike, jer je i odstrani, i da vas potpuno očisti.
njih Allah poslao kao i mene. (El-Ahzab, 33)
(»Fejdul - Kadir, šerh Džami-s-Sagir«)
O žene Vjerovjesnikove, vi niste kao druge žene!
Tako mi Onog u čijoj je ruci moj život, neće biti pravi (El-Ahzab, 32)
vjernik od vas onaj kome ja ne budem bio draži od
njegovog imetka, djece, svih ljudi pa i od samoga njega. I opominji rodbinu svoju najbližu i budi ljubazan prema
(Buhari) vjernicima koji te slijede!
(Eš-Šu'ara', 214-215)
Bojati se je za onoga koji, naslonjen na svome ležaju, kada
mu se čitaju moji hadisi, kaže: »Ostavi to! Daj nam Kur'an, Narode, ja sam samo čovjek; uskoro će možda da me
ono što nam se Kur'anom zabranjuje i jeste zabranjeno, a posjeti izaslanik moga Allaha i da se odazovem. Ja među
što se njime dozvoljava i jeste dozvoljeno«. Pa, nije li vama ostavljam dvije važne stvari: prva je Božija knjiga
Poslanikova zabrana isto što i zabrana Allaha Uzvišenog?! (Kur'an), u njoj je svjetlo i spasonosna uputa; prionite uz
(Tirmizi, ibn Madže, Ahmed) nju i čvrsto se je pridržavajte. Drugo što vam ostavljam jesu
članovi moga doma. Skrećem vam pažnju na članove moga
Priča Abdullah b. Mugafel da je neki čovjek rekao doma (ovo je ponovio tri puta).
Vjerovjesniku a. s: (Muslim)
- Poslaniče, tako mi Allaha, ja te volim.
- Pazi šta govoriš, reče mu Poslanik. A pošto ovaj tri Huzejfe prenosi da je Muhamed (a.s.) rekao:
puta ponovi: »Tako mi Allaha, ja te volim;« - Ovo je jedan od meleka koji je tražio dozvolu od
- Allahov Poslanik mu reče: Gospodara da me pozdravi i obavijesti kako su Hasan i
- Ako me uistinu voliš, onda budi spreman na siromaštvo; Husejn odabranici mladića džennetskih stanovnika, a
siromaštvo brže stiže do onoga ko me voli nego njihova majka odabranica žena stanovnica džennetskih.
što bujica stiže do svog ušća. (Nesai)
(Tirmizi)
Odgojite svoju djecu u znaku ova tri svojstva: da vole
Allahova Poslanika, da vole njegovu porodicu (Ehlu-l-Bejt)
i da vole učiti Kur'an.
(Dejlemi)

Hazreti Alija prenosi: »Resulullah me pozvao sebi i reče:


- Zaista je primjer tebe kao primjer Isaa, zamrzili su
ga Židovi, pa su mu oklevetali majku, a zavoljeli su ga
kršćani toliko da su ga digli na stupanj koji mu ne
pripada. A što se mene tiče, propašće dvije osobe: ona
koja mi bude pripisivala što mi ne pristaje voleći me, i
ona koja me mrzi i čija mržnja će učiniti da me okleveće«.
(El Bezzar, Ebu Ja'la, Hakim)

Poslanik je rekao hazreti Aliji:


- Ti si prema meni na stupnju Haruna prema Musau, s tom
razlikom što poslije mene nema nebijja.
(Buhari, Muslim, Ahmed, Taberani)

Alija je od mene i ja sam od Alije.


(Tirmizi, Nesai, Ibn Madže)

Muhammed (a. s.) je pozvao Aliju, Fatimu, Hasana i


Husejina i rekao:
- Moj Allahu, ovo je moj Ehl!
(Buhari, Muslim)

Hazreti Aiša prenosi da joj je Resulullah rekao:


- O Fatima, zar te ne čini zadovoljnom to što si najbolja
među ženama vjernika ili najodabranija žena ovoga
ummeta.
(Buhari, Muslim)

Fatima je dio mene, pa ko nju mrzi taj mrzi i mene.


(Buhari, Muslim, Tirmizi)
71
Tako je govorio MUHAMMED Resulullah

Najbolje žene su Merjema kćerka Imranova i Hadidža Hidžra


kćerka Huvejlidova. U Sahihu stoji: I Fatima, odabranica
žena ovog ummeta. Onaj ko se iseli Allaha radi naći će na Zemlji mnogo
(Buhari, Muslim) mjesta, uprkos svojih neprijatelja, i slobodu. A onome
ko napusti svoj rodni kraj radi Allaha i Poslanika
Hasan i Husejn su prvaci medu džennetskim mladićima. Njegova, pa ga stigne smrt, nagrada od Allaha njemu je
(Tirmizi. Hakim) sigurna. A Allah mnogo prašta i milostiv je.
(En-Nisa', 100)
Merjema je najbolja žena i Fatima je najbolja žena.
(Tirmizi) Oni koji vjeruju i koji se isele i bore na Allahovu putu,
oni se mogu nadati Allahovoj milosti. A Allah prašta i
Kad dođe Dan kijameta reći će se: O sabranici, zažmirite i samilostan je.
pognite glave svoje dok prođe Fatima kćerka (El-Bekare, 218)
Muhammedova.
(El-Taberi) Svi su poslovi prema namjerama. Svakom čovjeku pripada
samo ono što namjerava. Pa ko se preseli iz jednog mjesta u
Poslanik je upitao kćer Fatimu: drugo radi Allaha i Njegova Poslanika, to je pravi
- Šta je najbolje za žene? muhadžir, a ko se preseli radi ovosvjetske koristi ili da se
- Da ih ne vidi ni jedan (tuđ) muškarac, - odgovori oženi nekom ženom, taj neće dobiti drugo nego što je
ona. To se dopade Poslaniku, zagrli kćer i reče: namjeravao.
- Ne pada iver daleko od klade! (Buhari, Muslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, Ibn Madže)
(Gazali, »Alkemija sreće«)
Ibn Šimase prenosi: »Posjetio sam Amra ibn Asa dok je
Kome bude podareno ovih pet blagodati, nema opravdanja ležao na samrtničkoj postelji. Tom prilikom je dugo plakao,
za neizvršavanje onosvjetskih djela: dobra i poštena žena, a zatim rekao: 'Kada mi je Svevišnji Allah otvorio srce
dobra i poslušna djeca, lijepo ophođenje sa svijetom, prema islamu, otišao sam kod Allahova Poslanika i rekao
življenje i sticanje nafake u svome mjestu i ljubav prema mu:
porodici Allahova Poslanika. - Allahov Poslaniče, pruži mi svoju desnicu da ti se
(Zejd ibn Erkam) zakunem. Pošto je pružio ruku, stisnuo sam je svojom
desnicom. Allahov Poslanik me tada upita:
- Amre, šta hoćeš?
- Hoću da mi uvjetuješ.
- Šta ću to uvjetovati?
- Ono čime će mi biti oprošteni grijesi koje sam prije
islama počinio. Allahov Poslanik mi tada reče:
- Amre, zar ti ne znaš da islam briše sve grijehe koje
je čovjek počinio prije nego što ga je primio, da hidžra
briše sve grijehe koji su počinjeni prije nje i da hadž
briše sve grijehe koje je čovjek počinio prije nego što je
hadž obavio!
(Muslim, Ibn Huzejme)

Kada su pripadnici plemena Benu Selim, nastanjeni u


predgrađu Medine, odlučili da se presele bliže Poslanikovoj
džamiji, Poslanik je, kad je ovo čuo, rekao:
- Zašto se selite? Vaši tragovi biće zapisani.
(Tirmizi)

Najdraži Allahu je čovjek-stranac u tuđoj zemlji koji se


sklonio u cilju zaštite svoje vjere. Takve ljude će Allah na
Sudnjem danu proživjeti sa Isaom, sinom Merjeminim.
(Ebu Ne'im)

72
Tako je govorio MUHAMMED Resulullah
između onoga što je na Zemlji i onoga što je kod
Ashabi, Poslanikovi drugovi Njega; i sluga je više volio ono što je kod Allaha.
Ebu Bekr ga odmah razumješe, poče plakati i reče:
Allah je zadovoljan prvim muslimanima, muhadžirima i - Mi bismo, radije, da se mi i naši rođaci žrtvujemo
ensarijama i svima onima koji ih slijede dobra djela umjesto tebe.
čineći, a i oni su zadovoljni Njime; za njih je On Muhammed (a.s.) odgovori:
pripremio džennetske bašče kroz koje će rijeke teći, i - Šuti, Ebu Bekre! - Pa nastavi:
oni će vječno i zauvijek u njima boraviti. To je veliki - Gledajte sve ove kuće čija se vrata otvaraju na dvorište
uspjeh. džamije. Sve ih zatvorite osim vrata Ebu Bekra, jer
(Et-Tevba, 100) ne poznajem nikog ko bi bio korisniji od njega za moju
stvar; i doista, kad bih mogao povesti jednog prijatelja
Najbolji moj ummet su drugovi mog vremena! među ljudima, bio bi to Ebu Bekr. On je moj drug i brat
(Buhari, Muslim) u vjeri dok nas Allah ne sjedini kod Sebe.
(Ibn Hišam)
Ne napadajte moje drugove! Allaha mi, kad bi neko od vas Kad bih uzimao nekog za prijatelja sebi uzeo bih Ebu
potrošio brdo zlata kolika je planina Uhud, ne bi postigao Bekra. Ali, Allah (dž.š.) uzeo je vašeg druga za prijatelja
njihovo mjesto ni njihov položaj. Svoga. Nema Božijeg poslanika poslije mene.
(Muslim, Buhari, Ibn Madže) (Ahmed)
Zaklinjem vas Allahom u pogledu mojih ashaba! Nemojte Od Ibn Enesa se prenosi da je Muhammed (a.s.) za Ebu
se, poslije mene, okomiti na njih. Ko ih zavoli, zavolio ih je Bekra i Omera rekao:
iz ljubavi prema meni, a ko ih mrzi, zamrzio ih je iz mržnje - Ova dvojica su predvodnici staraca stanovnika
prema meni. Ko njih uznemiri, uznemirio je i mene, a ko Dženneta, prvih i posljednjih, osim Allahovih poslanika i
mene uznemiri, taj je uznemirio i Allaha, a ko Allaha izabranika.
uznemiri, On će ga uskoro uzeti. (Tirmizi)
(Tirmizi)
Blago onome ko je mene vidio i vjerovao u ono što sam
Desetorica su u Džennetu: Ebu Bekr, Omer, Osman, Ali, donio, a blago onome ko vidi i one koji su mene vidjeli.
Zubejr, Talha, Abdurrahman, ibn Avf Ebu Ubejde, Sa'ad (Ahmed)
ibn Ebi Vekas i Se'id ibn Zejd.
(Tirmizi i autori Sunena) Ne znam koliko ću ostati među vama. Poslije mene slijedite
ove - a zatim je pokazao svojom rukom na Ebu Bekra i
Da sam mogao nekoga imenovati glavarom, a da ne pitam Omera.
muslimane za savjet, izabrao bih Ibn Umm Abda (Abdullah (Ibn Madže)
ibn Mesu'ud).
(Ibn Sa'd) Enes prenosi da je neki čovjek došao Allahovom Poslaniku
i pitao ga kada će biti Sudnji dan? Poslanik ga upita šta je
Kada je objavljeno: »I da pouku od zaborava sačuva uho za taj dan pripremio? On mu odgovori:
koje pamti«, - Poslanik je rekao: - Ništa, ali volim Allaha i Njegova Poslanika!
- Molio sam Allaha da to bude uho Ali ibn Ebi Taliba! - Ti ćeš sa onim koga voliš - obradova ga Poslanik.
(Taberi) Enes je rekao da ih nije ništa toliko obradovalo kao riječi
Allahova Poslanika:
Svaki nebijj je imao »havarijju« (saradnika), a moj havarijja »Ti ćeš sa onim koga voliš!« - a zatim doda:
je Zubejr. - Ja volim Vjerovjesnika, Ebu Bekra i Omera i nadam se da
(Buhari. Muslim) ću biti s njima, iako moja djela nisu na visini
njihovih.
Amr ibn As prenosi: »Poslanik me je odredio za (Buhari)
vojskovođu i prije polaska u borbu došao sam kod njega i
postavio mu sljedeće pitanje. Prije vas bilo je pronicljivih i dosjetljivih ljudi, a ako ima u
- O Allahov Poslaniče! Koga najviše voliš od ljudi? mome narodu takvih, onda je to Omer.
On mi je rekao: - Od svih (žena) najviše volim Aišu, a od (Buhari)
ljudi njenog oca (Ebu Bekra).
(Buhari, Muslim, Tirmizi, Ibn Hibban) Znak imana i ispravnog vjerovanja je voljeti ensarije, a
znak nifaka i tajnog bezvjerstva je mrziti ensarije.
Ashabi su se pitali koji je od njih najdraži Poslaniku, pa kad (Buhari)
je Poslanik čuo za ovo, rekao je:
- Slijedite poslije mene ovu dvojicu mojih drugova, Pošto je zamolio milost Allahovu za mučenike Uhuda,
Ebu Bekra i Omera. Idite putem Ammara i poslušajte Poslanik je rekao:
savjet ibn Mesuda. - O muhadžiri, preporučujem vam dobar postupak
(Ahmed, Tirmizi, Ibn Madže) prema ensarijama, jer ljudi će se množiti, ali ensarije će
ostati u istom stanju. Oni su doista bili nosioci moga
Poslanik izađe iz kuće s povezom oko glave i dođe sjesti na povjerenja, i kod njih sam našao sklonište. Činite, dakle,
minber u džamiji, pa započne sa sjećanjem na mučenike dobra svima od njih koji čine dobra, a praštajte onima koji
bitke kod Uhuda; to je dugo potrajalo. Zatim reče: čine zlo.
- Bio je jedan Allahov sluga; Allah mu je dao izabrati (Ibn Hišam)
73
Tako je govorio MUHAMMED Resulullah
Resulullah je, pri kraju života, na minberu rekao: dana čuo sam da se u Meki pojavio neki čovjek, koji priča
- Allah je prokleo one koji su grobove svojih poslanika koješta. Otišao sam u Meku da vidim tog čovjeka. To je bio
pretvorili u mjesta klanjanja. Poslije moje smrti ne Muhammed (a.s.). Do toga časa bijahu primili islam samo
pretvarajte moj mezar u idol kome se klanja. Zapovijedam Ebu Bekir, Bilal i nekoliko drugih koji bijahu izloženi
vam da dobro postupate s ensarijama; oni su mi bili kao velikoj patnji i stradanju. Kad sam stupio pred Muhameda
odjeća na tijelu i nosioci mog povjerenja; volite ih, a (a.s.), zapitao sam ga:
opraštajte onima od njih koji čine zlo. - Ko si ti?
(Buhari, Muslim, Malik) On mi je odgovorio:
- Poslanik!
Ebu Seid el-Hudri je rekao: »Došlo je do nesporazuma - A šta je to poslanik - zapitah ga ja.
između Halida ibn Velida i Abdur-Rahmana ibn Avfa, pa - Poslao me je Bog - reče on.
ga je Halid uvrijedio, te je Allahov poslanik rekao: - Sa čime te je poslao? - nastavih ja.
- Ne vrijeđajte nikog od mojih ashaba! Kada bi neko od vas - Poslao me je da propovijedam ljubav i pažnju prema
podijelio zlata koliko je brdo Uhud ne bi postigao ono što bi bližnjem, da razbijam kipove i da propovijedam
neko od njih postigao (kada bi udijelio) pregršt ili pola obožavanje jednog jedinoga Boga bez ikakve primjese
pregršti (zlata). višeboštva.
(Muslim) - E, ja onda pristajem uz tebe - završih ja. Božiji poslanik
na to reče:
Koji vas vjernik najviše oduševljava? - upitao je - To ti ne možeš da učiniš danas. Zar ne vidiš u kakvim se
Vjerovjesnik ashabe. teškim prilikama nalazim ja i moje pristalice?
- Meleki - odgovorili su. Vrati se svojoj kući i kad čuješ da sam pobijedio, onda
- Oni svakako vjeruju, pošto već bivaju kod svoga mi dođi.«
Gospodara! Pripovjedač nastavlja: »Kad sam čuo da je Božiji poslanik
- Onda, vjerovjesnici - dodadoše ashabi. stigao u Medinu, posjetio sam ga i zapitao; - Poznaješ li
- Pa kako da i oni ne vjeruju, a objave im dolaze? me? - a on mi odgovori:
- Onda mi - odgovoriše ashabi. - Pa ti si onaj što si mi dolazio u Meku.«
- Kako da i vi ne vjerujete, a ja među vama? (Muslim)
- Pa onda ko, Allahov Poslaniče?
- Narod koji će doći poslije vas, koji će nalaziti pisana Neka mi niko od mojih ashaba ne dostavlja ništa loše o
djela i vjerovati u njih - odgovori Vjerovjesnik. nekome, jer ja želim da pred vas izađem čista srca i čiste
(Ibn Kesir) namjere.
(Ebu Davud)
Kada su muslimanski borci stigli na Bedr, Allahov Poslanik
je odabrao mjesto gdje će se utaboriti. Habab ibn Munzir ga Odličnici među vama iz vremena džahilijjeta biće
je upitao: odličnici i u islamu ako prodube poznavanje i obrede
- Allahov Poslaniče, jesi li to mjesto odabrao po Allahovoj islama.
odredbi, ili ti držiš da je tu najbolje? Ako je po (Buhari, Muslim)
Allahovoj odredbi, mi se pokoravamo, ako je to po
tvom nahođenju, ja imam bolji prijedlog. - Muhammed Na Dan oživljenja muslimana vodiče se računa o vrlinama i
(a.s.) mu tada reče: dobrim djelima iz doba džahilijjeta.
- Nije to po Allahovoj odredbi, nego je to moje uvjerenje, (Buhari)
zato iznesi svoj prijedlog. - Habab ibn Munzir tada predloži
da se utabore pored vode, da sve ostale bunareve zatrpaju, Ibn Abbas prenosi da su Kurejšije, jednom prilikom, rekli
tako da će mušrike žeđ prisiliti na povlačenje. Pošto ga je Allahovom Poslaniku:
saslušao, Muhammed (a.s.) reče: - Moli Allaha da nam Safu, brežuljak u Mekki, pretvori u
- U pravu je Habab ibn Munzir, premjestite se pored zlato, kako bismo ojačali protiv naših neprijatelja. Allah je
vode. obećao Poslaniku da će im to učiniti, ali, ako i poslije toga
(Ebu Hasan En-Nedevi u djelu »Essiretun - nebevijje«) ne budu vjerovali, onda će ih kazniti kaznom kojom nikoga
nije kaznio na oba svijeta. Tada je Poslanik zamolio:
Hazreti Aiša prenosi da je Allahov Poslanik jednog dana - Allahu, ostavi mene i moj narod, a ja ću ih stalno
čuo nekakve glasove i upitao je: pozivati u pravu vjeru.
- Kakvi su ono glasovi? - Ona mu je odgovorila da (Ibn Ebi Hatem, Ibn Merdevejh)
su to glasovi ljudi koji oprašuju plodove, a Muhammed
(a.s.) joj reče: - Bolje bi bilo da ih ne oprašuju dok Zahvatiće i moje sljedbenike ono što je zadesilo Izraelićane.
plod ne sazrije. Razišli su se Izraelićani na sedamdeset i dvije grupe, a moji
Pošto su saznali za mišljenje Allahova Poslanika, ljudi su sljedbenici će se razići na sedamdeset i tri, za jednu grupu
prestali sa oprašivanjem i rod je bio veoma slab. Kasnije su više. Svi će u Džehennem osim jedne. Rekoše prisutni:
o tome upoznali Poslanika, a on im je rekao: - Allahov Poslaniče, koja je to grupa koja će prednjačiti ? -
- Ako vam nešto kažem u stvarima koje se tiču ovosvjetskih On odgovori: - Ona u kojoj sam ja i moji drugovi.
poslova vi se držite svoje prakse i iskustva, a (Ebu Mensur el-Bagdadi)
ako vam nešto kažem iz oblasti vjere, vi to prihvatite.
(Ahmed) Muhammed (a.s.) je naredio nekim ashabima:
- Napišite mi statistiku pripadnika islama!
Amr ibni As prenosi: »Još prije objave islama ja sam Pa kada su je napisali, ispostavilo se da ih je preko 1.500.
smatrao, da obožavanje idola nema nikakva smisla. Jednog (Buhari)
74
Tako je govorio MUHAMMED Resulullah
njihova vjera je istovjetna; a između mene i Isaa nema
Ostali Božiji poslanici poslanika.
(Muslim)
I kad god vam je koji poslanik donio ono što nije godilo
dušama vašim, vi ste se oholili, pa ste jedne u laž Ne znam o Zulkarnejnu da li je bio vjerovjesnik ili kralj.
utjerali, a druge ubili. (Ibn Asakir)
(El-Bekare, 87)
Najbolji crnci su Lukman, Bilal i Nedžaši.
O kako su ljudi jadni! Ni jedan poslanik im nije došao, a (Ibn Asakir)
da mu se nisu narugali.
(Jasin, 30) Zaista Davud (a.s.) nije jeo osim ono što je svojom rukom
zaradio.
(Buhari)

Upitan je Vjerovjesnik o broju poslanika, pa je odgovorio: Nikada niko neće jesti bolju hranu od one što je zaradio
»Sto dvadeset i četiri hiljade« svojom rukom. Allahov poslanik Davud (a.s.) jeo je samo
(Taftazani) ono što je zaradio svojim rukama.
(Buhari)
Ebu Zerr prenosi: »Rekao sam:
- Allahov Poslaniče, koliko je bilo vjerovjesnika? - Isa (a.s.) je prošao, jednom, pored krave koja se teško telila
Odgovorio je: i ona mu tada progovori: »O ti, koji si Božija Riječ! Zamoli
- Sto dvadeset i četiri hiljade. Boga neka me spasi. Tada Isa (a.s.) zamoli: »O Tvorce duše
- Koliko je od toga broja bilo resula? iz duše, i Ti koji izvodiš dušu iz duše, spasi je«. Potom se
- Tri stotine i trinaest. krava oteli.
(Taberani) Ummi Habiba i Ummi Selema su pričale da su u Abesiniji
vidjele jednu crkvu u kojoj su bile postavljene slike Božijeg
Ja sam izabranik Ademovog roda. poslanika. Muhammed (a.s.) je, tom prilikom rekao:
(Es-Sujuti) - Ti bi ljudi, kada bi neko bolji između njih umro,
na njihovim grobovima podizali bogomolje i tamo
Ne uzdižite me nad Musaom. Ni jednom čovjeku nije postavljali slike. Oni će pred Allahom na Sudnjem danu
dozvoljeno da kaže: »Ja sam bolji od Junusa ibn Mette». biti najgori.
(Buhari. Muslim) (Buhari. Muslim)

Ne govorite: »Ovaj vjerovjesnik Božiji je bolji od onoga«. Neka Allah uništi one Jevreje što su grobove svojih
(Buhari) poslanika pretvorili u bogomolje.
(Buhari, Muslim)
Aiša prenosi: »Allahov Poslanik (a.s.) uobičajio je da
govori dok je bio zdrav: Kada je Allahov poslanik sa svojom ženom Hatidžom
- Svakom se Allahovom poslaniku, prije njegove došao Vereki i rekao mu da mu se javio Džibril sa
smrti, pokaže njegovo mjesto u džennetu Zatim mu se Objavom, Vereka mu je rekao:
stavi u izbor, da odabere: ili da umre ili će da još živi. - Ovo je veliki pouzdanik koji je dolazio Musau. Kamo
(Buhari) sreće da budem živ kada te tvoj narod bude progonio«.
Allahov Poslanik se začudi:
Alija prenosi da je »Bismilla« bila prvo objavljena Ademu, - Progonio! Vereka reče:
koji je rekao: »Moje potomstvo biće zaštićeno od mučenja - Da, nikada nije došao ni jedan čovjek sa nečim
sve dok bude ustrajavalo učiti Bismillu«. Ona je potom bila sličnim kao što si ti došao, a da nije bio zlostavljan, a
objavljena Ibrahimu, koji ju je proučio kada je bio bačen u ako doživim taj dan, pružiću ti veliku pomoć.
vatru, ali je Allah učinio vatru hladnom i spasom (mirom) (Ibn Hišam)
za njega. Bismila je zatim bila povučena natrag sve dok nije
bila objavljena Sulejmanu; meleki koji su poslani Hazreti Fatima je, nakon smrti Allahova Poslanika, došla da
Sulejmanu, rekli su mu: »Sada, tako nam Allaha, tvoja vlast traži nasljedstvo u imovini njenog oca. Ebu Bekr joj je tada
će biti potpuna«. »Bismila je opet povučena natrag sve dok spomenuo da je Poslanik, jednom prilikom, rekao:
Allah nije poslao mene (Muhammeda). Moja zajednica će - Mi poslanici svoju imovinu ne ostavljamo nasljednicima.
doći na Dan proživljenja, ponavljajući: »U ime Allaha, Što iza nas ostane, to je sadaka.
Svemilostivog, Samilosnog!«. Kada njihova djela budu (Buhari, Muslim)
vagana, njihovi dobri postupci će prevagnuti njihove zle
postupke. Mnogi su prije vas pretvarali grobove Božijih poslanika i
(Nisaburi) drugih ljudi u bogomolje. Ne pretvarajte grobove u
džamije. Ja vam to zabranjujem!
Među svim ljudima ovoga i budućeg svijeta ja sam najbliži (Muslim)
Isau (a.s.), sinu Merjeminu. Oni su kazali:
- Allahov Poslaniče, kako to? - Na to je Poslanik Poslanik je neposredno prije smrti rekao:
odgovorio: - Znajte da su najlošiji oni ljudi koji grobove Allahovih
- Poslanici su braća po vjeri, majke su im različite, a poslanika uzimaju za bogomolje.
(Ahmed. Ebu Ja'la)
75
Tako je govorio MUHAMMED Resulullah
Čovjeku je dosta grijeha ako uskrati izdržavanje onima koje
Dužnosti roditelja prema djeci je dužan izdržavati.
(Ebu Davud. Hakim. Ahmed)
Onima koji su vjerovali i za kojima su se djeca njihova
u vjerovanju povela priključićemo djecu njihovu, a Roditelj je obavezan prema djetetu: da mu da lijepo ime, da
djela njihova nećemo nimalo umanjiti - svaki čovjek je ga lijepo odgoji, da ga poduči pismenosti, plivanju i ratnim
odgovoran za ono što sam učini. vještinama, da ga izdržava imovinom zarađenom na
(Et-Tur, 21) dozvoljen način i da ga oženi, odnosno, ako je kćerka, uda
kada dođe vrijeme za to.
O vjernici, neka vas imanja vaša i djeca vaša ne zabave (Hakim)
od sjećanja na Allaha. A oni koji to učine, biće
izgubljeni. Za dinar koji na Allahovom putu daš siromahu, za
(El-Munafikun, 9) oslobođenje roba imaš nagradu kod Allaha, ali je veća
nagrada za onaj dinar koji potrošiš na vlastitu porodicu.
Svi ste vi pastiri i svi ćete biti odgovorni za svoje stado. (Ibn Kutejbe)
Narodne starješine i poglavari su pastiri, pa će i oni biti
odgovorni za svoje stado. Čovjek je pastir u svojoj porodici Poštujte svoju djecu i lijepo ih odgajajte!
i biće odgovoran za svoje stado. Žena je pastir u kući svoga (Ibn Madže)
muža, pa će i ona biti odgovorna za svoje stado. Sluga je
pastir u imetku svoga gospodara pa će i on biti odgovoran Ko odgoji dvije kćerke do njihove punoljetnosti (i udaje), ja
za svoje stado. Ukratko, svi ste vi pastiri i svi ćete biti i on ćemo na Sudnjem danu biti ovako (i Poslanik je
odgovorni za svoje stado. ispružio svoja dva prsta).
(Buhari. Muslim) (Tirmizi)

Neće niko doći pred Allaha s većim grijehom od onih koji Ko hrani tri kćeri i ima tri sestre, ili dvije kćeri ili dvije
zapuste odgoj i obrazovanje svoje čeljadi. sestre, pa ih lijepo odgoji i dobro im učini i uda ih, ući će u
(Hafiz Iraki) džennet.
(Ebu Davud. Tirmizi)
Ne može otac ostaviti, niti pokloniti svome djetetu ništa
bolje od lijepa odgoja. Ko ima jednu kćer zabrinut je. Težak je to teret onome ko
(Tirmizi) ima dvije. Ako ima tri kćeri, o pravovjerni, pomozite mu,
jer on će sa mnom u džennetu biti kao ova dva prsta.
Vi ćete na Sudnjem danu biti prozvani po vašim imenima i (Gazali. »Ihja«)
imenima vaših očeva, pa nadijevajte lijepa imena.
(Ebu Davud) Ko vjenča kćerku protiv njene volje taj brak nije valjan.
(Buhari)
Kome se rodi dijete, pa mu prouči ezan na desno, a ikamet
na lijevo uho, ono mu neće oboljeti od padavice. Ko svoju kćerku uda za nemoralna grješnika, prekinuo je
(Ebu Ja'la) njezine rodbinske veze.
(Imam Ša'bi)
Ako svome djetetu date ime Muhammed, poštujte ga i dajte Onome ko svoju kćer da nevjerniku, s njom je presjekao
mu lijepo mjesto u društvu gdje se nalazite, i nemojte ga sve veze i bacio ju je u vatru.
grditi. (Gazali)
(Hatib el-Bagdadi)
Sinove svoje ženite, a kćeri udajte. Kćerkama nakite u zlatu
Oplemenite vašu djecu i uljepšajte njihov odgoj. i srebru dajte, lijepo ih obucite i lijepe im darove odredite,
(Ibn Madže) kako bi bile što više voljene.
(Hakim)
Zaista je pravo djeteta da ga njegov roditelj poduči Kur'anu,
da mu nadjene lijepo ime i oženi ga, odnosno uda, kad Brak je jedna vrsta ropstva. Treba gledati na to kome će se
postane punoljetno. predati kćer.
(Ibn Nedžar) (Gazali)

Pomozite svojoj djeci da vam čine dobro, jer ko hoće može Naređujte svojoj djeci da klanjaju kada budu imali sedam
svoje dijete učiniti nepokornim. godina, a kada budu imali deset godina pa ne budu klanjali,
(Taberani) kaznite ih. I, mušku od ženske djece razdvojite u postelji.
(Taberani)
Rad čovjeka koji je izašao iz kuće, žureći da zaradi i
nahrani svoju malu djecu, jeste u ime Allaha, džellešanuhu, U džennetu postoji kuća zvana »Kuća radosti« u koju će ući
a i on sam je na Allahovom putu. Ako je krenuo da radi, samo oni koji su znali na koji način će djecu obradovati.
kako bi nahranio i izdržavao svoje ostarjele i iznemogle (Ibn Adijj)
roditelje, i tada je na Allahovom putu... Uzvišeni Allah ne voli da činite razliku među svojom
(Taberani) djecom, čak i kad ih ljubite.
(Ebu Nedžar)
76
Tako je govorio MUHAMMED Resulullah

Ne pravite razliku kada svojoj djeci nešto darivate, ta i vi Dužnosti djece prema roditeljima
volite da sva djeca budu podjednako dobra prema vama,
čineći vam dobro i iskazujući vam ljubaznost. Gospodar tvoj zapovijeda da se samo Njemu klanjate i
(Taberani) da roditeljima dobročinstvo činite. Kad jedno od njih
dvoje, ili oboje, kod tebe starost dožive, ne reci im ni:
Svako ko se rodi, rodi se kakvim ga je Allah stvorio, a »uh!« - i ne podvikni na njih, i obraćaj im se riječima
roditelji načine od njega Jevreja ili hrišćanina ili mazdejca. poštovanja punim. Budi prema njima pažljiv i ponizan i
(Gazali: »Munkiz«) reci: »Gospodaru moj, smiluj im se, oni su mene, kad
sam bio dijete, njegovali!«
Nije ti neprijatelj čovjek koga u borbi ubiješ i stekneš slavu, (El-Isra', 23-24)
ili on tebe ubije pa, kao šehid, uđeš u džennet. Pravi ti je
neprijatelj tvoje dijete koje je iz tvoje kičme poteklo (ako Mi smo naredili čovjeku da bude poslušan roditeljima
ga ne odgojiš)... svojim.
(el-Ešari) (Lukman, 14)
Kome muslimanu - vjerniku umre troje maloljetne djece, Neki čovjek je upitao Poslanika o dužnosti prema
ona će ga zasigurno dočekati na jednim od osmoro roditeljima pa je Poslanik odgovorio: - Oni su ti i Džennet i
džennetskih vrata, i ući će u džennet na ona vrata na koja on Džehennem!
htjedne. (Ibn Madže)
(Ahmed, Ibn Madže)
Od svih djela najbolja su: klanjanje namaza u pravo vrijeme
Kada čovjeku umre dijete, Uzvišeni Allah se obrati i poštovanje roditelja.
melekima ovako: »Uzeste li dušu djetetu Moga roba?« »Da, (Muslim)
odgovore oni. »Uzeste li plod srca njegova?« - pita Allah
»Da«, odgovaraju, opet, meleki. »A šta na to kaže Moj Ko zadovolji roditelje zadovoljio je Allaha, a ko otkaže
rob?« Zahvaljuje riječima: "Mi smo Allahovi i Njemu se poslušnost roditeljima, taj je otkazao poslušnost i Allahu.
vraćamo'. Tada Allah, džellešanuhu, kaže melekima: (Taberani, Ibn Habban, Hakim, Tirmizi)
»Načinite za Moga roba kuću u džennetu i dajte joj ime:
'Kuća zahvalnosti'«. Na Sudnjem danu trojicu ljudi Allah neće ni pogledati:
(Tirmizi) onog koji je bio neposlušan roditeljima, alkoholičara i
čovjeka koji pogovara učinjeno dobro,
Dijete je plod srca i jedan od mirisnih džennetskih cvjetova. (Nesai, Bezzar)
(Tirmizi)
Tri osobe neće ući u Džennet: čovjek koji je bio neposlušan
Vaša djeca su džennetske ptičice, pa kada neko od te djece svojim roditeljima, čovjek koji je znao za nemoral svoje
sretne svoga roditelja, uzeće ga za odjeću i neće ga pustiti žene, ali je preko toga šutke prelazio i žena koja u nošnji
sve dok ga Allah, zajedno s njim, ne uvede u džennet. oponaša muškarca.
(Muslim) (Nesai, Bezzar)
Na Sudnjem danu za pojedinim čovjekom ići će dobra djela Na pitanje šta su to teški grijesi, Muhammed (a.s.) je
kao brda. Čovjek će zapitati: »Šta je ovo?« Tada će mu se odgovorio:
reći: Ovo su sevabi od dova tvoga djeteta kojom je molio da - Allahu sudionika pripisati, ne izvršavati dužnosti
ti oprosti grijehe« prema roditeljima, ubistva i lažno svjedočenje.
(Taberani) (Buhari)
Žena koja pomogne porodilji da svoje dijete umori (ili živo U velike grijehe spada: Zanijekati Allaha ili vjerovati u
zakopa u zemlju), kao i majka djeteta (porodilja), obje će u višeboštvo; ubiti čovjeka; svjesno i lažno se zaklinjati, a u
džehennem. namjeri da bi nekog obmanuo i prikratio u njegovim
(Hakim) moralnim ili materijalnim pravima; te biti neposlušan
svojim roditeljima.
(Buhari)

Poslanik je rekao:
- Neka ga je sram, neka ga je sram i opet neka ga je
sram!
- Koga, Allahov Poslaniče - zapitaše začuđeno ashabi, a
Resulullah reče:
- Onoga kod koga roditelji dožive starost, jedno ili
oboje, a on ne uđe u Džennet!
(Muslim, Ahmed)

Kazne za sva grješna djela mogu da, po Allahovoj volji,


budu odgođene do Sudnjega dana, izuzev kazni za

77
Tako je govorio MUHAMMED Resulullah
nepoštivanje roditelja. Ove kazne Allah izvršava u životu, njegovi roditelji budu sa njim zadovoljni, osvanuo je,
prije smrti, nad njihovim počiniteljima. odnosno omrknuo je, a dvoja džennetska vrata su pred njim
(Hakim) širom otvorena; a ko bude imao samo jednog roditelja, onda
samo jedna vrata. A ko, pak, osvane, odnosno omrkne a
Ako se čine sljedeća tri grijeha nema koristi od bilo kojeg njegovi roditelji budu na njega ljuti, osvanuo je, odnosno
drugog djela: širk prema Allahu džellešanuhu; neposlušnost omrknuo je, a dvoja džehennemska vrata su pred njim
i nepokornost roditeljima i bježanje sa bojnog polja. širom otvorena; ako bude imao samo jednog roditelja, onda
(Taberani) samo jedna vrata.
- A šta ako mu oni budu činili nepravdu? - upita neko od
Dijete se ne može odužiti svojim roditeljima, osim u slučaju prisutnih.
ako bi bio zarobljen, pa ga on otkupio i oslobodio iz - Ako mu i nepravdu budu činili - odgovori Poslanik i
ropstva. ponovi ovo tri puta.
(Buhari) (Bejheki)

Muaz ibn Džebel kaže: »Preporučio mi je Allahov Poslanik Došao neki čovjek Allahovom Poslaniku i zapitao ga:
deset stvari, rekavši mi: - Ko je od ljudi najzaslužniji da mu poklonim svoju
- Nemoj zanijekati Allaha, ili ga vjerovati kako Njegovu pažnju i svoje prijateljstvo?
veličanstvu ne dolikuje, pa makar te ubili ili spalili. Ne - Majka - reče mu Allahov Poslanik.
otkazuj poslušnost roditeljima, pa makar te isključili iz - A ko je onda na redu? - zapita čovjek.
imetka, koji bi trebalo pripasti tebi. Ne propuštaj farz- - Majka - odgovori mu Muhammed (a.s.).
namaz, jer ko namjerno propusti farz-namaz - A ko je onda? - ponovo će čovjek.
nije više pod Allahovom zaštitom. Ne pij alkoholna pića, - Majka, pa otac, - odgovori mu Allahov Poslanik.
jer su ona izvor svakom zlu i nemoralu. Čuvaj se grijeha, (Buhari, Muslim)
jer čovjek, radeći djela koja su vjerom zabranjena,
navlači na sebe Allahovu mržnju. Pazi da ne napustiš Džennet je gdje gaze noge vaših majki.
bojne redove onih koji se bore u ime Allaha za očuvanje (Nesai, Sujuti)
dina; a ko bi slučajno svi borci na tome putu izginuli, ti
ostani čvrst. Iz onoga što ti je Allah podario pristojno Uzvišeni Allah vam preporučuje da svojim majkama činite
podmiruj potrebe svoje porodice. Nikad ne zaboravi trostruko, a svojim očevima dvostruko dobro, i da budete
potrebu valjanog odgoja svoje djece, pa ako je pažljivi prema ostaloj rodbini, prema bliskosti.
potrebno i kazni ih za neposlušnost. (Buhari)
(Ahmed, Taberani)
Uzvišeni Allah vam naročito zabranjuje da prema majkama
Džabir ibn Semure priča: »Allahov Poslanik se ispeo na budete neposlušni, da žensku djecu ubijate (ili živu u grob
minber i tom prilikom tri puta glasno rekao Amin, pa kada zakopavate).
je upitan zašto je to učinio, odgovorio im je: (Buhari, Muslim)
- Došao mi je Džibril-Emin pa mi je rekao: Muhammede!
Ko nadživi jednog ili oba roditelja pa umre i ode u Kada čovjek prestane upućivati dovu Allahu za roditelje,
Džehennem, Allah ga udaljio od Svoje milosti! biće mu uskraćena opskrba.
Muhammede i ti reci Amin!« Eto zašto sam rekao Amin! (Dejlemi)
Džibril ponovo reče: Ko doživi mjesec ramazan
pa umre, a ne uspije da mu budu oprošteni grijesi - Allah ga Prenosi se da je Hanzala preživljavao teške muke kada je
udaljio od Svoje milosti! Muhammede, reci Amin!« I ja bio na samrti, pa su o tome obavijestili Allahova Poslanika.
sam rekao Amin! Zatim mi Džibril reče: »U čijoj se - Je li još živa njegova majka? - upitao je Poslanik.
prisutnosti spomene tvoje ime, a on ne prouči salavat, Kada mu je odgovoreno da je Hanzalova majka još živa,
Allah ga udaljio od Svoje milosti! Reci Amin!« I ja sam zatražio je da je dovedu.
rekao Amin!« - Tako mi Onoga u čijoj vlasti je moj život, Hanzali
(Taberani) neće ništa koristiti ni namaz, ni zekat, ni post sve dok si
ti na njega ljuta - reče joj Poslanik.
Allahovom Poslaniku je iz Jemena u Medinu došao neki Majka je pohvalila Hanzalu, da on i klanja i daje zekat, a
čovjek u namjeri da se prijavi za jedan od njegovih pohoda. onda je dodala:
Imaš li roditelje u Jemenu? upita ga Allahov Poslanik. - Ali, ja sam ljuta na njega, jer je svoju ženu stavio ispred
- Imam - odgovori čovjek. mene. Na kraju, Allahov Poslanik zamoli i majka halali
- Jesu li oni saglasni sa - tvojom namjerom? - upita svome sinu. Čim je to učinila, Hanzala ispusti svoju dušu i
Poslanik. preseli na Ahiret.
- Nisu - odgovori čovjek. - Ko bude dobro činio svojim roditeljima i pokoran
- Vrati se svojim roditeljima, pazi ih i dobro im čini. im bio, blago njemu! Allah će mu život produžiti.
To ti je bolje od džihada sa Allahovim Poslanikom. (Buhari)
(Ahmed, Ibn Madže, Nesai, Hakim)
Psovanje i proklinjanje svojih roditelja spada u velike
Čuvaj i održavaj prijateljstvo svoga oca i nemoj ga grijehe.
prekidati, jer ako to učiniš, Allah će ugasiti tvoje svjetlo. O - Allahov Poslaniče! Pa zar ima neko ko psuje i proklinje
muhadžiri i ensarije, ko svoju ženu stavi ispred svoje svoje roditelje?
majke, na njega je prokletstvo, Allah neće primiti ni jedno Zapitaše prisutni ashabi, a on im reče:
njegovo dobro djelo. Ko osvane, odnosno omrkne, a - Ima, ako neko drugome opsuje roditelje ili mu ih
78
Tako je govorio MUHAMMED Resulullah
proklinje, a ovaj mu to uzvrati, na taj način čovjek psuje i
proklinje svoje roditelje. Vasijjet, oporuka, nasljeđivanje
(Taberani)
Kada neko od vas bude na samrti, ako ostavlja imetak,
Došao neki čovjek Allahovom Poslaniku pa ga zapitao: propisuje vam se, kao obaveza za one koji se Allaha
- Allahov Poslaniče! Ja sam stavio svoju majku za boje, da pravedno učini oporuku roditeljima i bližnjima.
vrat pa sam je nosio više od dvije milje i to po tako Onaj ko je izmijeni, a zna kako glasi - pa grijeh za to
usijanom pijesku da bi se komad mesa na njemu ispekao. pada na one koji je mijenjaju; - a Allah, zaista, sve čuje
Da li sam time iskazao dužnu zahvalnost prema svojoj i zna.
majci? (El-Bekare, 180-181)
- Možda je time iskazana najobičnija pažnja - odgovori mu
Muhammed (a.s.). Oni među vama kojima se primiče smrt, a koji
(Taberani) ostavljaju iza sebe žene - treba da im oporukom
unaprijed za godinu dana odrede izdržavanje i da se one
Onoga, koji obavi hadž za svoje roditelje ili oduži njihove ne udaljuju iz kuće.
dugove, Allah će oživjeti na Sudnjem danu medu dobrim i (El-Bekare, 240)
odabranim ljudima.
(Darekutni) Ko uskrati nasljedstvo nasljedniku Allah će njemu uskratiti
nasljedstvo (pravo) na Džennet.
Došao neki čovjek kod Allahova Poslanika pa mu reče: (Ibn Madže)
- Allahov Poslaniče, moja je majka umrla, a ostala je
dužna mjesec posta. Hoću li napostiti za nju? - Allahov Ko bude umro sa oporukom, umro je na pravom,
Poslanik mu reče: sunnetskom putu, umro je kao bogobojažljiv i sa
- Da je tvoja majka ostala nekome nešto dužna da li šehadetom, umro je sa Allahovim oprostom.
bi taj dug za nju vratio? (Ibn Madže)
- Da - reče čovjek. A Allahov Poslanik će na to:
- Allahov dug je najpreče vratiti! Nasljednik nema dijela u oporuci.
(Muslim) (Ahmed, Ebu Davud)
Neki čovjek iz plemena Benu Seleme upitao je Ko umre, a bude imao napisanu vasijjetnamu, može biti
Muhammeda (a.s.): siguran: da će se poslije njegove smrti podmiriti njegove
- Allahov Poslaniče! Da li sam dužan činiti neko dobro obaveze prema drugim ljudima, da je izvršio jedan sunnet,
svojim roditeljima i poslije njihove smrti. da je stavio do znanja nasljednicima prema kome ima kakve
- Jesi - reče mu Allahov Poslanik: materijalne obaveze, a isto tako, ako i on ima kakvih
- Moliti Allaha da ih obaspe Svojim blagodatima i potraživanja, da je umro a da su mu oprošteni grijesi.
da im primi njihova dobra djela, moliti Ga da im oprosti (Ibn Madže)
grijehe, izvršiti njihove oporuke koje su učinili za života,
iskazivati ljubav i činiti dobro rodbini s kojom su i Musliman ne bi smio prenoćiti ni dvije (tri) noći, a da nema
roditelji održavali veze te, paziti prijatelje svojih roditelja. napisanu oporuku (vasijjet).
(Ebu Davud, ibn Madže, Ibn Hibban) Ashab Abdullah ibn Omer je rekao, nakon ovoga:
- Nije prošla ni jedna noć od kako sam čuo Allahova
Ashab Ebu Burde priča: »Došao sam u Medinu. Odmah me Poslanika da je rekao gornje riječi o oporuci, a da
je posjetio Abdullah ibn Omer i rekao mi: oporuku nisam odmah napisao.
- Znaš li zbog čega sam ti došao u posjetu? (Buhari, Muslim)
- Ne znam, - rekoh mu, a on mi reče:
- Čuo sam kada je Allahov Poslanik rekao: Poslanik je bio pozvan da bude svjedokom jednoj diobi
»Ko želi da zijaret učini svoga oca u mezaru, neka posjeti imetka, gdje je otac želio pokloniti jednom sinu dio svoga
očeve prijatelje«. imetka. Poslanik ga je upitao da li ima još djece, pa kada je
- Između moga oca Omera i tvoga oca postojalo je ovaj potvrdno odgovorio, Muhammed (a.s.) je rekao:
veliko prijateljstvo i ljubav, pa sam zbog toga došao da - Ja ne mogu biti svjedok u ovoj prilici.
te posjetim«. (Muslim, Nevevi)
(Ibn Habban)
Jedan ashab je želio pokloniti svoju ušteđevinu jednom
Ashab Sa'd je došao kod Poslanika i upitao ga: svome sinu. Otišao je Poslaniku da se posavjetuje i kada mu
- Allahov Poslaniče! Majka mi je umrla, a nije mi je saopćio razlog svoga dolaska, Poslanik gaje upitao:
naredila niti oporučila. Da li bi joj koristilo ako bih - A da li imaš još djece? Kada je ovaj rekao da ima,
podijelio sadaku ili nešto uvakufio u njeno ime? Muhammed (a.s.) mu je rekao:
- Koristilo bi joj. Ako ništa drugo iskopaj bunar. - Bojte se Allaha i budite pravedni prema svojoj djeci.
(Taberani) (Buhari, Muslim)

Enes ibn Malik priča: »Bili smo kod Allahova Poslanika


kad se pomoli jedan čovjek i reče:
- Allahov Poslaniče! Umrije onaj čovjek!
- Je li onaj što je maločas bio s nama? - zapita Muhammed

79
Tako je govorio MUHAMMED Resulullah
(a.s.).
- Jest - rekoše ashabi. On reče: Brak
- Subhanallah! Uze ga smrt iznenada kad joj se nije
ni nadao i kad je nije želio. Uskraćen je od nagrade i sevaba I oni koji govore: »Gospodaru naš, podari nam u
onaj ko ne bude imao vasijjetnamu. ženama našim i djeci našoj radost i učini da se čestiti na
(Ibn Madže) nas ugledaju«!
(El-Furkan, 74)
- Ima li neko među vama kome je draži imetak njegova
nasljednika, nego njegov vlastiti imetak? S njima lijepo živite! Ako prema njima odvratnost os-
- Ne, Božiji poslaniče! Svi mi volimo svoj imetak nego jetite, moguće je da je baš u onome prema čemu odvrat-
imetak naših nasljednika. nost osjećate Allah veliko dobro dao.
- Onda znajte da je vaše samo ono što za života podijelite, (En-Nisa', 19)
a vašeg nasljednika je sve ono što ostaje iza vas.
(Buhari) Udavajte neudate i ženite neoženjene...
(En-Nur, 32)
Došao je neki čovjek Muhammedu (a.s.) i upitao ga:
- Umro mi je otac, i ostavio dobar imetak, ali nije ništa
oporučio. Mogu li u ime njega nešto podijeliti? Brak je dio mog sunneta; svako ko se udalji od našeg
- Možeš i treba - odgovorio je Muhamed (a.s.). pravca udaljava se od nas.
(Muslim, Ahmed) (Ibn Madže)
Neka žena je došla Muhammedu (a.s ) i saopćila mu da joj Sklapajte brakove i rađajte djecu; ja ću se ponositi vašim
je majka bila naumila obaviti hadž, ali je umrla prije nego brojem naspram drugih zajednica.
je izvršila ovu namjeru. (Bejheki)
- Mogu li za nju obavit hadž? - upitala je Allahova
Poslanika. Nemam potrebe za ženama.
- Svakako da možeš - odgovorio je Muhammed (Buhari, Darimi)
(a.s.), dodajući: Da je tvoja majka ostavila kakvih drugih
dugova ljudima, da li bi ti takve dugove vratila? A O, mladi čovječe, oni među vama koji mogu uzdržavati
Allahovi dugovi su još preči. suprugu treba da se ožene, zato sprečavajte oči od gledanja
(Buhari) na svjetlucavo zlo i čuvajte se nemorala.
(Muslim)
Mi, Allahovi poslanici, ne ostavljamo imovinu
nasljednicima. Ono što iza nas ostane je sadaka koju treba Ko bude od vas u mogućnosti da nađe odgovarajuću osobu
koristiti u opće svrhe. za brak, neka se oženi. To će mu sačuvati oči od harama i
(Fethul bari) zaštititi će ga od bluda. A ko nije u mogućnosti, neka posti,
jer će ga post sačuvati od grijeha.
Ubica ne učestvuje u nasljedstvu. (Buhari)
(Tirmizi)

Ako vam dođe onaj ko vam odgovara po izgledu i vladanju,


sa željom da se oženi od vas, oženite ga. Ako to ne budete
činili, dolaziće do smutnje na Zemlji i poroka širokih
razmjera.
(Ibn Kutejbe, Tirmizi)

Tražite nafaku stupanjem u brak.


(Dejlemi)

Ko bude imao uslove za ženidbu pa se i pored toga ne


oženi, taj nije moj sljedbenik.
(Taberani)

Prenosi se od Akkafa ibn Veda'a el-Halalija da mu je


Poslanik (a.s.) rekao:
- Imaš li ženu, Akkafe?
- Ne! - odgovorio mu je. Poslanik mu reče:
- Ti si onda prijatelj šejtana. Ako si hrišćanski kaluđer,
pridruži im se, a ako si s nama, naš sunnet je ženidba.
(Ibn Kutejbe)

Ženite se, jer vam žene doista donose blagoslov u kuće.


(Bezzar)

80
Tako je govorio MUHAMMED Resulullah
Ne uzimajte žene zbog njihove ljepote, jer ih ljepota može Kada je Akil ibn Ebi Talib sklopio brak s jednom ženom iz
upropastiti; ne uzimajte ih zbog njihova imetka, jer ih Benu Džušema, prisutni su mu čestitali riječima: »Neka
imetak može učiniti obijesnim; uzimajte ih zbog njihove bude sa slogom, sa ljubavlju i sa sinovima!«, na što je on
pobožnosti, jer ćete imati dobro odgojene, solidne i vrijedne rekao:
supruge. - Čestitajte kao što je imao običaj čestitati Allahov
(Ibn Madže) Poslanik, riječima:
- Neka Allah blagoslovi vas i vaš brak!
Žena se uzima zbog četiri stvari: zbog imovine, radi dobrog (Nesai)
roda, zbog ljepote, zbog pobožnosti. Drži se ove pobožne!
(Bunari, Muslim) Jedan ashab je tajno obavio vjenčanje svoje kćerke tako što
se dogovorio sa mladoženjom da njegova kćer ostane u
Ko se oženi ženom zbog njezina bogatstva, Allah će mu roditeljskoj kući. Kada je Poslanik za ovo saznao, rekao je:
time samo povećati siromaštvo. Ko se oženi ženom zbog - Objelodanite sklapanje braka i učinite ga javnim.
njezina porijekla, Allah će mu uvećati poniženje. A ko se, (Taberani)
pak, oženi da bi sačuvao svoj pogled i spolni život od
grijeha i da bi obilazio svoju rodbinu, Allah će mu Allahov Poslanik nije dozvolio Aliji (r.a.) da uđe Fatimi,
blagosloviti tu ženu, a i njoj će blagosloviti njega. dok joj ne da vjenčani dar. Kada je nazreti Alija rekao
(Ibn Hibban) Poslaniku da nema ništa što bi joj mogao dati na ime toga,
on je upitao:
Kome Allah (džellešanuhu) podari dobru i čestitu suprugu, - A gdje ti je hutamijski pancir?
zaista mu je pomogao da sačuva pola svoje vjere, pa neka I Alija je dao svoj oklop Fatimi, kao vjenčani dar.
se on sam pobrine, moleći Allaha, za drugu polovinu. (Ebu Davud. Nesai. Hakim)
(Taberani. Hakim)
Jedna se žena od Benu Fezare vjenčala uz vjenčani dar koji
Allah najviše prezire, iako je to samo po sebi dozvoljeno iznosi dvije sandale. Poslanik je upitao:
djelo, razvrgnuće braka. - Jesi li zadovoljna sa vjenčanim darom koji iznosi
(Ebu Davud. Hakim. Ibn Kutejbe) samo dvije sandale?
- Zadovoljna sam - odgovorila je ona. I on je to
Tri izjave imaju se smatrati zbiljom bez obzira da li su odobrio.
potekle u zbilji ili šali: vjenčavanje, puštanje žene (razvod) (Ahmed. Ibn Madže. Tirmizi)
i vraćanje njezino nakon puštanja.
(Ahmed, Ebu Davud. Ibn Madže. Tirmizi) Jedanput je jedna žena došla Allahovom Poslaniku i rekla:
- Allahov Poslaniče, ja sebe poklanjam tebi. - Poslanik je
Kada neko od vas hoće da zaprosi neku ženu, ako može da šutio, a ona je još dugo stajala. Tada ustade jedan
kod nje vidi ono što ga privlači da se njome oženi, neka od prisutnih i reče:
vidi. - Allahov Poslaniče, vjenčaj je za mene?
( Hakim, Ebu Davud) - Imaš li nešto da joj daš kao vjenčani dar? - upita
Poslanik.
Poslanik je običavao poslati neku od žena da se upozna s - Imam ogrtač - reče čovjek.
eventualnim mahanama i nedostacima žene koja se udaje, i - Ako njoj daš ogrtač, kako ćeš ti bez ogrtača? - upita
govorio je: Poslanik, i dodade:
- Idi i pogledaj, jer bolje je da među vama traju ljubav i - Razmisli o nečemu drugom.
zajednički život. - Nemam ništa drugo - ponovo će ovaj.
(Nesai, Tirmizi) - Imaš li makar prsten od gvožđa? - priupita Poslanik.
- Nemam ni to - odgovori on.
El-Mugire je rekao Poslaniku daje zaprosio neku ženu. Na - A znaš li napamet nešto iz Kur'ana? - na kraju upita
Poslanikovo pitanje: Poslanik.
- Da li si je vidio? - ovaj odgovori: - Znam to i to poglavlje - reče čovjek.
- Nisam. - Dobro, onda vas vjenčavam uz ono što ti znaš iz
- Pogledaj je prije vjeridbe, opreznije je, da ne bi poslije Kur'ana - reče Poslanik i vjenča ih tako.
zažalio. (Bunari, Muslim)
(Ibn Madže, Tirmizi)
Najblagosloveniji je onaj brak koji je najlakši opremom.
Zakonom regulišite i objavite stupanje u brak? (Ibn Kutejbe)
(Taberani)
Neka ni jedan od vas ne zaručuje ono što je zaručio njegov
Allahov Poslanik bi čestitao mladencima brak, riječima: brat, osim ako prvi prosac odustane ili mu sam dozvoli.
»Neka Allah blagoslovi tebi nju i njoj tebe i poveže vas s (Buhari, Muslim)
onim stoje dobro«.
(A utori »Sunena«) Kada te pozovu dvojica na svoje svadbe istovremeno,
odazovi se onome koji ti je bliži, jer je to pravo susjedstva,
Objelodanite stupanje u brak, a vjeridbu držite u tajnosti. inače se odazovi onome koji te prvi pozove.
(Dejlemi) (Ebu Davud, Ahmed)

81
Tako je govorio MUHAMMED Resulullah
Jedan dan gozbe na svadbi je sunet (obaveza), dva dana su Ti imaš dužnosti prema Allahu, imaš dužnosti prema sebi, a
dobro djelo, a tri dana su već znak hvalisanja i želje za imaš dužnosti prema porodici, pa zato ispunjavaj svoje
prestižem. dužnosti prema svakome od spomenutih.
(Taberani) (Buhari)

Kada se ženio Poslanikov drug Abdurahman ibn Avf,


Allahov Poslanik mu je rekao: Uzvišeni Allah će pitati svakog čuvara za ono što mu je
- Priredi gozbu, zakolji makar ovcu! povjereno: da li je to sačuvao ili je upropastio! Također će
(Buhari, Muslim) čovjek biti pitan kako je djelovao u svojoj porodici: je li
svoju porodicu štitio i pravim je putem vodio!
Pristanak za udaju žene koja je ranije udavana je (Ibn Hibban)
preči od pristanka njezina staratelja, a i od djevojke se
traži pristanak, koji može biti iskazan i njezinom šutnjom Vi imate pravo nad vašim ženama, a i vaše žene imaju
(Autori Sunena) pravo nad vama; vaša prava nad suprugama su: da ne
dozvole da iko koga mrzite sjeda na vašu postelju, šta više
Sve ono što je zabranjeno po krvnom srodstvu - zabranjeno da iko bez vašeg dopuštenja ulazi u kuću; a njihovo pravo
je i po mlijeku. nad vama je: da im dobro činite, odijevajući ih i hraneći
(Muslim) kako najbolje možete.
(Tirmizi)
Nema braka bez (privole) staratelja i dvojice pravednih
svjedoka. »Čekajte, to je Safija binti Hajjij«. Muhamed (a.s.) bio je
(Imam Šafi) jedan put u itikafu u džamiji, gdje su ga koji put posjećivale
supruge donoseći mu hranu i druge potrebne stvari. Kad ga
Sestra Ma'kila ibn Jesara se razvela od muža i, poslije je jedanput posjetila njegova supruga Safija, u džamiji su se
izvjesnog vremena, kad je iddet (propisani priček) istekao, nalazila dvojica ljudi. Kad su ovi ljudi odlazili iz džamije,
njen bivši muž Ebu Beddah je predložio da se ponovo za njima je pošao Muhamed (a.s.) i rekao im:
vjenčaju, a ona je pristala. Njen brat Ma'kil se tome - Čekajte, to je bila moja supruga Safija.
suprotstavio. Poslanik je pozvao Ma'kila i rekao mu: (Muslim)
- Ako vjeruješ u Allaha, nemoj braniti svojoj sestri
da se ponovo uda za svog bivšeg, razvedenog muža.
(Buhari, Ebu Davud, Tirmizi)

Okanite se poroka! Ženite one koji su dostojni jedni drugih,


a i sami se ženite takvim.
(»Džami-s-sagir«)

Vaše se stvaranje odvija u vašoj majci u obliku sperme 40


dana, zatim toliko isto kao gruda usirene krvi, zatim toliko
isto kao gruda mesa (embrio), zatim se pošalje melek da u
njega udahne dušu.
(Buhari, Muslim)

Kada je Muhammed (a.s.) upitan koji je grijeh najveći,


odgovorio je:
- Da Allahu pripišeš Njemu ravnog, a On te stvorio,
i da ubiješ svoje dijete iz straha da s tobom ne jede.
(Buhari, Muslim)

Ebu Hurejre prenosi da je neki beduin iz plemena Benu


Fezare došao Allahovom Poslaniku optužujući ženu koja
mu je rodila crno dijete. Da bi ga urazumio, Allahov
Poslanik se poslužio primjerom iz života. Upitao ga je:
- Imaš li deva? - na što mu je ovaj odgovorio da ima.
- Kakve su boje? - upitao ga je Vjerovjesnik.
- Crvene! - odgovorio je.
- A ima li među njima koja siva? - ponovo će Allahov
Poslanik.
- Ima - odgovori.
- A odakle ti sive?
- Možda su u pitanju nasljedne osobine - reče čovjek.
- Zar nije moguće da budu u pitanju nasljedne osobine i
kod tvog djeteta? - reče Allahov Poslanik.
(Buhari, Muslim)

82
Tako je govorio MUHAMMED Resulullah
namjeri da zavede grupu ljudi kraj kojih prođe, grješna je
Žene zbog takvog postupka, kojim može izazvati pobudu i
odvesti u blud,
I jedan od dokaza Njegovih je to što za vas, od vrste (Ahmed, Tirmizi)
vaše, stvara žene da se uz njih smirite, i što između vas
uspostavlja ljubav i samilost, to su, zaista, pouke za Iskušani ste raznim otvorenim nedaćama i strpili ste se u
ljude koji razmišljaju. tome, ali se bojim za vas od skrivenih smutnji. Među njima
(Er-Rum, 21) su najopasnije žene. Jer, kad na sebe stave nakit i obuku
odjeću Šama i ukrase Jemena, time zamore bogata i
Muškarcima pripada nagrada za ono što oni urade, a opterete siromaha onim što on nema.
ženama nagrada za ono što one urade. (Ibn Kutejbe)
(En-Nisa', 32)
Dvije vrste ljudi biće stanovnici Džehennema i ja ih, poslije
ovozemaljskog života, neću više vidjeti: silnici, u čijim su
One su (žene), uistinu, druga polovica muškarcima. rukama bičevi debljine kravljih repova, kojima tuku svijet, i
(Ahmed, Ebu Davud, Tirmizi, Ed-Darimi) žene koje nose prozirnu odjeću kao da su gole, koje okreću
lice od Allahovih zapovijedi i sklone su zlim djelima, a
Među stvarima vašega svijeta, najdraže su mi bile žene i glave su im kao grbe u deva. Takve žene neće ući u
mirisi: a svježina moga oka (radost moga srca) jeste u Džennet, niti će osjetiti njegov miris! A miris njegov se širi
namazu. na sve strane veoma daleko.
(Nesai, Ahmed, Ibn Sa'd) (Ahmed)

Neka vjernik ne mrzi vjernicu, jer ako nije zadovoljan sa Allahovo prokletstvo je na žene koje oponašaju muškarce i
nekim njezinim svojstvom, zadovoljan je sa nekim drugim. na muškarce koji oponašaju žene.
(Muslim) (Ahmed, Ebu Davud)

Četiri elementa dolaze u obzir i utječu na čovjeka prilikom Žena koja stavlja periku na glavu, obmanjuje, a svaka
odabiranja određene osobe za ženu: ljepota, porijeklo, obmana je zabranjena.
bogatstvo i moralni kvalitet (vjera). A ja ti preporučujem da (Nesai)
paziš na moralne i duševne kvalitete i da tražiš takvu ženu.
(Buhari) Ne zabranjujte sluškinjama Božijim hramove Božije.
(Buhari, Muslim)
Ljudi su stradali kad god su bili potčinjeni ženama.
(Ahmed) Abdullah ibn Omer je jednom prilikom u društvu citirao
hadis Allahova Poslanika:
- Čuvajte se bespotrebnog miješanja i osamljivanja - Ne sprečavajte žene da noću idu u džamiju.
sa ženama. Čuvši to jedan od njegovih sinova reče:
Jedan od Ensarija upita: - Tako mi Allaha, nećemo im dozvoliti da tamo prave
- Šta misliš za djevera. Naime, smije li se čovjek družiti sa nered!
ženom svoga brata (snahom)? Na to ga je Abdullah žestoko udario, govoreći:
- Djever je smrt - odgovori Božiji poslanik. - Kažem da je rekao Allahov Poslanik, a ti tako govoriš.
(Buhari) (Buhari, Muslim)

Poslije moje smrti ljudima neće ostati veće iskušenje od Ženi nije dozvoljeno da putuje ni koliko iznose dva dana
onoga u koje će ga dovoditi žene. hoda bez muža ili najbližeg rođaka (mahrema - sa kojim ne
(Ibn Madže) može stupiti u brak)
(Buhari)
Uzvišeni Allah je u srcima žena usadio ljubomoru, a
hrabrost i odvažnost u srcima muškaraca. Međutim, žena Žena neće putovati osim s mahremom.
koja bude strpljiva u podnošenju ljubomore, nadajući se da (Buhari. Muslim)
će biti za to nagrađena, imaće kod Allaha šehidsku nagradu.
(Taberani) Ja i Isa, sin Merjemin, prvi smo među ljudima.
Vjerovjesnici su sinovi žena sa visokim moralnim
Čast i obraz boračkih žena moraju biti za neborce (one koji svojstvima. Između mene i Isaa nije bilo vjerovjesnika.
su ostali kod kuće) isto tako moraju biti sveti kao što su im (Buhari)
sveta čast i obraz njihovih vlastitih majki. Svaki borac koji
ostavi svoju familiju na brizi nekom drugom neborcu, pa Ja i Isa, sin Merjemin, prvi smo među ljudima na ovom i na
mu ovaj učini prevaru i izdajstvo, imaće pravo da na budućem svijetu. Rekoše:
Sudnjem danu uhvati tog neborca i da mu oduzme sve što - Kako to, Allahov Poslaniče?
bude htio (od njegovih dobrih djela). Odgovori Resulullah:
(Muslim) - Vjerovjesnici su braća, od majki sa visokim moralnim
kvalitetima. Njihove majke su majke svih pravovjernih.
Grešno je svako oko koje gleda ono što je zabranjeno, jer Zajednička im je vjera jedna. Između mene i
time vrši čin bluda. Žena koja se namiriše i lijepo nakiti u Isaa nije bilo vjerovjesnika.
(Muslim)
83
Tako je govorio MUHAMMED Resulullah

U posebne žene svijeta spadaju: Merjema, kći Imranova; Obaveze žene prema mužu
Hatidža, kći Huvejlida; Fatima, kći Muhammeda, i Asija
žena Faraonova. One imaju isto toliko prava koliko i dužnosti, prema
(Tirmizi) zakonu, - samo, muževi imaju prednost pred njima za
jedan stepen. - A Allah je silan i mudar.
Potpune vrline nalazimo kod mnogih muškaraca, dok kod (El-Bekare, 228)
žena ne nalazimo osim kod Merjeme, kćeri Imranove,
Asije, žene Faraonove, Hatidže, kćeri Hivejlidove i Fatime, A reci vjernicima neka obore poglede svoje i neka vode
kćeri Muhammedove. Prednost Aiše nad ostalim ženama je brigu o stidnim mjestima svojim; i neka ne dozvole da
kao prednost jela »es-serid« nad svim ostalim jelima. se od ukrasa njihovih vidi išta osim onoga što je i onako
(Buhari, Muslim) spoljašnje, i neka vela svoja spuste na grudi svoje; neka
ukrase svoje ne pokazuju drugima...
Žene su muškarcima sestre. (En-Nur, 31)
(Ebu Davud, Ahmed)

Ženska će osoba kod udaje gledati da se uda za pobožna,


ćudoredna, ljubazna i darežljiva muža, a paziće da se ne
uda za pokvarena čovjeka. Mlade djevojke ne treba udavati
za stare, niti za pokvarene ljude. Treba da se udaju za svoju
priliku.
(Ibni Abidin)

Žena koja redovito klanja pet vakata namaza, posti


mjesec Ramazan, čuva svoju čast i poštenje i bude pokorna
svome mužu, ući će u Džennet.
(El-Bezzar)

Poslije pobožnosti i bogobojaznosti muslimanu nije ništa


korisnije dato kao dobra žena: kada joj muž nešto naredi,
ona to izvrši; kada je pogleda, ona ga svojim pogledom
razveseli i raspoloži; ako je za neku stvar zakune, ona to
izvrši; ako čuva svoje poštenje i muževu imovinu kada je
on odsutan.
(Ibn Madže)

Da sam ikome naredio da čini sedždu drugome, naredio bih


ženama da čine sedždu svojim muževima, radi prava koja
im je Allah dao nad njima.
(Ebu Davud, Hakim, Tirmizi)

Neka žena iz plemena Has'am je došla kod Allahova


Poslanika i rekla mu:
- Allahov Poslaniče, objasni mi kakve su obaveze žene
prema mužu. Ja sam bez muža, pa ako mognem tim
obavezama udovoljiti, udaću se, inače, i dalje ću ostati
da živim bez muža.
Muhammed (a.s.) joj reče:
- Žena je dužna na poziv muža stupiti u intimni odnos kad
god on to bude tražio. Žena ne smije postiti dobrovoljni
post (nafilu) bez muževog odobrenja, jer ako to uradi samo
je gladovala, jer u tom slučaju post neće biti primljen kod
Allaha. Dužnost joj je da ne izlazi iz kuće bez muževog
znanja i odobrenja, jer ako to radi proklinjaće je nebeski
meleki, meleki koji donose ljudima Allahovu milost i
meleki koji su zaduženi da izvrše kaznu.
(Taberani)

Hazreti Aiša priča: »Pitala sam Allahova Poslanika kome


žena najviše duguje svoju poslušnost, a on mi reče:
- Mužu.
- A kome čovjek najviše duguje?
- Majci - odgovori mi Allahov Poslanik.«
(Ahmed, Nesai)

84
Tako je govorio MUHAMMED Resulullah
- Allahov poslaniče, Ebu Sufjan je škrt čovjek, pa da
Žena koja umre, a njezin muž bude zadovoljan s li je meni grijeh da, od onog što on ima, nahranim našu
njom, ući će u Džennet. porodicu?
(Tirmizi) - Nije - odgovorio je on - ali samo u granicama
uobičajenoga.«
Došla neka žena Muhammedu (a.s.) i rekla mu: (Buhari, Muslim)
- Allahov Poslaniče! Ja sam izaslanik žena, da te nešto
upitam: Allah je propisao ljudima džihad. Ako uspiju pa u
ratu pobijede neprijatelja, biće nagrađeni; ako poginu,
živjeće kod svoga Stvoritelja u raznovrsnom izobilju. Mi
žene samo služimo svojim muževima. Hoćemo li mi imati
šta od toga?
Muhammed (a.s) reče:
- Koju god od žena sretneš reci joj da je poslušnost
mužu ravna borbi u svetome ratu, ali vas je malo koje se
pokoravate.
(El-Bezzar)

Ženi nije dozvoljeno ni da posti (dobrovoljni post) ako joj


je muž kod kuće, osim sa njegovom dozvolom.
(Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, Ibn Madže)

Najblagoslovljenija je ona žena koju je najlakše opskrbiti.


(Ahmed)

Kada muž pozove suprugu iz bilo kakve svoje potrebe,


neka se odazove pa makar bila potpuno zauzeta drugim
poslom.
(Tirmizi, Nesai)

Ženu koja odbije muža kad je pozove u postelju, pa on


zanoći ljut na nju, meleki će proklinjati sve dok ne svane.
(Ahmed)

Nije naš onaj koji odvrati ženu od njezina muža.


(Ebu Davud, Nesai)

Ženi koja zatraži od svoga muža razvod braka, bez


opravdanog razloga, biće uskraćeni džennetski mirisi.
(Ahmed, Ebu Davud)

Nije dozvoljeno ženi da podijeli, bez odobrenja muža, išta


od njegove imovine.
(Bejheki)

Kad god žena uznemiri svoga muža na ovom svijetu,


njegova hurija na onom svijetu uzvikne: »Ne uznemiravaj
ga, jer je on kod tebe samo privremeno, i uskoro će
se nama pridružiti, a tebe ostaviti.«
(Tirmizi)

Ummi Habiba je upitala Allahova Poslanika: - Allahov


Poslaniče, naša žena koja se uda dva puta, pa umre, kojem
od njih dvojice će pripasti na drugom svijetu?
- Pripast će plemenitijem po vladanju, Ummi Habibo!
Ćudoređe ide sa dobrom ovog i onog svijeta.
(Ibn Kutejbe)

Došla je Hinda, kćerka Utbetova, i rekla:


- Allahov poslaniče, na cijeloj Zemlji nije bilo čeljadi
za koju bi mi bilo draže da budu poniženi od tvoje čeljadi, a
danas je postalo tako da na cijeloj Zemlji nema čeljadi za
koju bi mi bilo draže da budu časniji od tvoje čeljadi. (Aiša
dalje) kaže: »Tako mi Onog u čijoj je ruci moj život, ona je
takođe rekla:
85
Tako je govorio MUHAMMED Resulullah

Obaveze muža prema ženi Neko se Poslaniku žalio da mu je žena rasipnica. Poslanik
mu reče:
Muškarci vode brigu o ženama zato što je Allah dao - Razvedi se od nje.
prednost jednima nad drugima i zato što oni troše - Ali, ja je volim! - odgovori ovaj.
imetke svoje. Zbog toga su čestite žene poslušne i za - U tom slučaju pokrij (njenu mahanu).
vrijeme muževljeva odsustva vode brigu o onome o (Gazali, »Ihja«)
čemu treba da brigu vode, jer i Allah njih štiti.
(En-Nisa', 34) Trojica nikako neće ući u Džennet: čovjek koga žena vara,
a on je ravnodušan, žena koja se oblači i ponaša kao
Žene vaše su njive vaše, i vi njivama svojim prilazite muškarac, i notorni pijanica.
kako hoćete, a pripremite što i za duše svoje. (Taberani)
(El-Bekare, 223)
Kad budete duže vrijeme odsutni od kuće nemojte kući
dolaziti po noći.
Najviše prava nad ženom ima njezin muž, a najviše prava (Buhari, Muslim)
nad čovjekom ima njegova majka.
(Hakim) Supruga Osmana ibn Maz'uma se požalila Poslaniku kada
ju je suprug zanemario pa ga je Poslanik upitao:
Muž je dužan prema svojoj ženi sljedeće: da je hrani kao - Da li si ti napustio pouke koje si dobio od mene?
što se i sam hrani, da je lijepo odijeva, da je ne udara, i da - Ne - odgovorio je Osman a Allahov Poslanik nastavi:
je ne ruži i ne napušta, osim u postelji. - Nije nam naređeno monaštvo. Moj običaj je da obavim
(Hakim) namaz i radostan odem na spavanje. Ja čuvam post i
neznatno jedem. Ja vjenčavam, a i razvodim onog koji
Najbolji među vama su oni koji su najbolji prema svojim zastrani sa puta na koji sam ukazao i koji ne drži ništa od
ženama. mene. O Osmane! Tvoja porodica ima isključivo pravo na
(Ahmed) tebe. Tvoja porodica pripada samo tebi.
(Darimi)
Najsavršenija je vjera kod onih muslimana koji su najljepše
ćudi, a najbolji su među vama oni, koji su najbolji svojim Kada neko od vas hoće da spava sa svojom ženom neka
ženama. kaže: »Moj Gospodaru, odstrani od nas šejtana i od onoga
(Ibn Hibban) šta si nam podario«, jer ako bude suđeno da im se iz toga
rodi dijete, neće mu šejtan nikada ništa moći naškoditi.
Ko vjeruje u Allaha i Sudnji dan, neka ne uznemirava (Buhari. Muslim. Tirmizi, Nesai)
susjeda! Oporučujem vam, da prema ženama budete
pažljivi, budući da je žena stvorena od krivog rebra, čiji je Imao sam namjeru zabraniti muškarcima da se približe
vrh najiskrivljeniji; ako ga pokušaš ispravljati, slomiće ga, a svojim ženama dok doje; zatim sam se sjetio da ni
ako ga, pak, ne budeš ispravljao, ostaće savijeno. Bizantinci ni Iranci to ne zabranjuju, budući da djeci ne
(Buhari, Muslim) škodi. Onda sam promijenio mišljenje.
(Ebu Davud)
Bojte se Allaha u pogledu žena! Vi kod njih imate svoja
prava, a i one kod vas imaju svoja prava. Jedan čovjek je došao i rekao Allahovom Poslaniku (a.s.):
(Muslim) - Ja se sustežem od spolnog snošaja sa svojom ženom koja
je noseća.
Za sve ono što potrošiš u namjeri da postigneš Allahovo - A zašto? - priupita Poslanik.
zadovoljstvo bićeš nagrađen, pa čak i za ono što staviš u - Zato što se plašim za naše dijete - reče ovaj.
usta svojoj ženi. - Da je to štetno, štetilo bi i djeci Perzijanaca i Rimljana -
(Buhari, Muslim) primijeti Poslanik.
(Muslim)
Prema ženama su velikodušni i pažljivi samo plemeniti
ljudi, a žene ponizuju i zlostavljaju samo oni koji su loši i Čovjek će biti nagrađen i za intimni život sa svojom ženom.
niske naravi. Jedan od slušatelja, koga je ova riječ Allahova Poslanika ne
(Ibn Asakir) malo iznenadila, začuđeno upita:
- Zar će čovjek biti nagrađen i za to što zadovoljava
Najbolji su među vama oni koji lijepo postupaju sa svojim svoju strast? - na što mu Allahov Poslanik odgovori:
ženama i sa kćerkama. - Zar ne znaš da bi učinio haram ako bi svoju strast
(Ibn Hibban) zadovoljavao na nedozvoljen način, zato, ako je
zadovoljava na dozvoljen način, biće nagrađen.
Oporučujem vam lijep postupak sa svojim suprugama. (Muslim)
(Buhari)
Kada neko od vas ima spolni odnos sa svojom suprugom,
Dokle će neki od vas da tuče vlastitu ženu, kao što neka se ne udaljuje od nje sve dok i ona ne zadovolji svoje
tuče svoju devu, a možda će se još pri kraju dana naći s potrebe.
njome u intimnom zagrljaju. (Ibn Adijj)
(Muslim)
86
Tako je govorio MUHAMMED Resulullah

Kod Allaha na Sudnjem danu najgore mjesto će imati onaj Rodbina


čovjek koji objelodani ono što mu njegova žena povjeri pri
spolnom snošaju kao i on njoj. ... i rodbinske veze ne kidajte, jer Allah, zaista, stalno nad
(Muslim, Ahmed) vama bdi.
(En-Nisa', 1)
Ashabi su razgovarali o planiranju porodice. Jedni su
opravdavali postupak, pri spolnom odnosu, u kojem se Allah zahtijeva da se svačije pravo poštuje, dobro čini, i da
sprečava spermi da dođe do maternice, ejakulacijom van se bližnjima (rodbini) udjeljuje...
ženskog spolovila. Drugi su sumnjali u to. Pitali su (En-Nahl, 90)
Poslanika a on je rekao:
- Radite što želite, ali bit će onako kako Allah odredi. Od I opominji rodbinu svoju najbližu.
svake vode (sperme) ne nastaje dijete. (Eš-Šu'ara', 214)
(Ahmed)
A kada diobi prisustvuju rođaci, siročad i siromasi, i
njima nešto darujte i lijepu riječ im recite.
(En-Nisa', 8)

U Džennet neće ući onaj koji kida rodbinske veze.


(Buhari, Muslim)

Rodbina je dio Allahove milosti. U pogledu nje Allah


(džellešanuhu) kaže:
- »Ko to bude obilazio, Ja ću njega obilaziti, onome koji
prekine rodbinske odnose, Ja ću uskratiti Svoju pomoć«.
(Buhari)

Rodbinstvo je vezano za Arš i jasno govori: - »Allahu!


Iskazi Svoju pažnju i milost prema onome koji pokazuje
pažnju prema meni. Uskrati svoju milost i pažnju prema
onome ko je zaboravio na mene i prekinuo odnose sa
mnom«.
Uzvišeni Allah odgovara: - »Ja sam Rahman i Rahim. Riječ
Rahim je iz korijena Moga imena. Ko bude pazio na
rodbinske veze i Ja ću njega paziti, a ko prekine odnose sa
rodbinom i Ja ću njemu uskratiti Svoju milost«.
(El-Bezzar)

Ebu Hurejre (r. a.) pripovijeda da se jedan čovjek požalio


Allahovom Poslaniku (sallallahu alejhi ve selleme)
riječima:
- Allahov Poslaniče, ja imam bližnju rodbinu s kojom želim
imati dobre odnose, ali oni to ne žele. Ja im pomažem, a oni
meni pakoste: ja s njima uljudno postupam, a oni se prema
meni neljubazno odnose. Na to mu Poslanik kaže:
- Ako je tako kako ti tvrdiš, onda si ti njima kao bolest koja
ih pritišće i steže. Ali, dokle god si ti prema njima takav,
dotle će tebe Allah pomagati.
(Muslim)

Upitao neki čovjek Muhammeda (a. s.):


- Allahov Poslaniče! Imam rodbinu koju pazim i obilazim,
ali oni mene ne obilaze niti me posjećuju. Činim im dobro,
a oni meni uzvraćaju zlim. Ja sam prema njima blag, a oni
prema meni grubi.
Na to mu Muhammed a. s. reče:
- Ako je tako kao što kažeš, onda će im (na Sudnjem danu)
biti kao da im u oči sipaš vreo lug.
(Muslim)

Uistinu obilaženje rodbine rađa ljubav u porodici, povećava


imetak i produžava život.
(Tirmizi)

87
Tako je govorio MUHAMMED Resulullah
Nagrada za jedno djelo najbrže stiže za dobročinstvo i za - A zar si to uradila? - reče joj Muhammed (a. s.)
iskazanu pažnju i obilazak rodbine. Zlo koje čovjeka može - Jesam.
zadesiti najbrže dolazi zbog nepravde i zbog prekida Ona mu odgovori.
rodbinskih odnosa. - Kamo sreće da si je poklonila svojim tetkama po materi,
(Ibn Madže) imala bi višu nagradu.
(Buhari, Muslim, Ebu Davud, Nesai)
Ko želi da mu Allah dadne obilnu opskrbu, te dug i u
blagostanju obilan život, neka pazi i obilazi svoju rodbinu. Došao neki čovjek Muhammedu (a.s.) i rekao mu:
(Buhari, Muslim) - Učinio sam veliki grijeh. Ima li načina da mi bude
oprošteno?
Džabir ibn Abdullah priča: »Došao je, jednom, među nas - Imaš li tetku po majci?
Allahov Poslanik i rekao nam: - Imam - odgovori čovjek Allahovom Poslaniku.
- Muslimani! Bojte se Allaha, obilazite i pazite svoju - Pazi je i čini joj dobro, - reče mu Muhammed (a.s.)
rodbinu, jer ni zašto neće čovjek biti brže nagrađen kao (Tirmizi)
za pažnju i obilazak svoje rodbine; čuvajte se nepravde
i nanošenja materijalnih šteta drugim ljudima, jer ni Tako mi Onoga koji me sa Istinom poslao, na Sudnjem
zbog čega ne stiže brže Allahova kazna kao zbog nepravde, danu Allah neće kazniti onoga: koji je imao samilosti prema
ne otkazujte poslušnost roditeljima, jer, tako mi Allaha, ni djetetu koje je ostalo bez oca pa ga je pomagao; onog koji
džennetskog mirisa neće osjetiti: čovjek koji je bio je bio blage riječi i koji se čuvao da koga ne uvrijedi i koji
neposlušan roditeljima, čovjek koji je prekinuo odnose s nije prkosio susjedima s bogatstvom koje mu je Allah
rodbinom, stariji čovjek koji se ne prolazi bludnog života i udijelio. Moj narode! Tako mi Onog koji me s Istinom
čovjek koji se oholo odnosi prema ljudima. Veličina poslao, Allah neće primiti milostinju od čovjeka koji je dao
pripada samo Allahu. Laž je veliki grijeh osim u drugome imajući svoje rodbine koja je tome potrebna. Tako
slučajevima kada se želi izmiriti dvije zavađene osobe. mi Allaha, takvog čovjeka Allah neće ni pogledati na
(Taberani) Sudnjem danu.
(Taberani)
Abdullah ibn Evfa priča: »Jednom prilikom sjedili smo kod
Allahova Poslanika; on reče: Hazreti Aiša kaže da je upitala Božijeg Poslanika:
- Neka danas s nama ne sjedi onaj ko je u zavadi s nekim - Božiji Poslaniče, Ibn Džu'dan u predislamsko doba
od svoje rodbine. Istog časa ustade jedan mladić i udalji se podržavao je rodbinske veze i nahranjivao siromahe, da li
iz društva. Otišao je svojoj tetki po materi s kojom se bio će mu to koristiti?
zbog nečeg zavadio. Zamolio ju je da mu oprosti, a ona je - Neće mu koristiti - odgovorio je Muhammed (a.s.) - jer
njega zamolila da i on njoj oprosti i halali. Zatim se vratio u on nije nikad rekao: »Gospodaru, oprosti mi moj grijeh na
društvo. Tada je Allahov Poslanik rekao: Sudnjem danu«.
- Allahova milost ne pada na one ljude među kojima (Muslim)
se nalazi čovjek koji je u zavadi s rodbinom ili jednim od
rodbine. Koga raduje da živi u izobilju i da se dugo spominje neka
(Isfihani) pomaže rodbinu. Obožavaj Allaha tako da Mu ništa ne
prispodobljavaš, klanjaj, daj zekat i pomaži rodbinu.
U najveće grijehe spada gaziti čast i dostojanstvo jednog (Buhari)
muslimana. Ko zaboravi svoju rodbinu i prekine s njom
dobre odnose, Allah mu je zabranio ulazak u Džennet. Rekao je Allah (džellešanuhu): »Ja sam vrlo milostiv.
(Ahmed, El-Bezzar) Stvorio sam matericu (rahm) i od svog imena Rahman dao
joj ime »rahm«. Ko bude obilazio svoju rodbinu da ih vidi,
Upoznajte svoje porijeklo, time ćete učvrstiti rodbinske tražiću i Ja da se s njim vidim, a ko presiječe ljubav prema
veze. Nema rodbinske bliskosti ukoliko se veze prekinu, pa rodbini (kat'i-rahm) i Ja ću presjeći Svoju ljubav prema
ma o kakvoj se bliskoj rodbini radilo, niti je rodbina daleko njemu«.
ako su veze bliske pa makar (po formi) bila daljina. (Ahmed, Buhari, Ebu Davud, Tirmizi, Hakim)
(Ebu Davud, Tajalisi. Hakim)
Ko želi da što duže živi, da ima svega u izobilju, da bude
Nije pravi prijatelj bližnji samo onaj koji uzvraća ljubav pošteđen nesreća, neka se pribojava Allaha i neka pazi i
ljubavlju, nego onaj koji pazi na dužnosti prema bližnjima - obilazi svoju rodbinu.
čak i onda kada to ovi ne čine prema njemu. (Ahmed, El-Bezzar, Hakim)
(Buhari)

Najbolja je ona milostinja koja se da rodbini koja je na tebe


ljuta i prema tebi neraspoložena.
(Taberani. Ibn Huzejme. Hakim)

Muhammedova (a.s.) žena Merjema oprostila je robinju, a


nije za to prethodno tražila odobrenje od Allahova
Poslanika. Kad je nastupio njen dan i kada je došao kod nje,
ona mu reče:
- Allahov Poslaniče! Znaš li da sam oslobodila svoju
robinju?
88
Tako je govorio MUHAMMED Resulullah
muslimanu kakvu tegobu, Allah će njegovu olakšati tegobu
Međusobni odnosi muslimana - na Sudnjem danu.
(Buhari. Muslim. Ebu Davud. Nesai. Tirmizi)
džema'at
Nemojte jedan drugome zavidjeti, nemojte jedan drugoga
Svi se čvrsto Allahova užeta držite i nikako se ne varati; nemojte jedan drugoga mrziti, nemojte (povišenim
razjedinjujte! tonom) jedan drugome leđa okretati; nemojte se jedan na
(Ali 'Imran, 103) drugoga u prodaji nametati i budite, o Allahovi robovi,
prava braća. Musliman je brat muslimanu. Neće mu nasilje
O vjernici, živite svi u miru i ne idite stopama šejtanovim; činiti, neće ga napustiti, neće mu lagati, neće ga poniziti.
on vam je, zaista, neprijatelj otvoreni. Pobožnost je ovdje, (u prsima - ovo je ponovio tri puta).
(El-Bekare, 208) Dosta je za jednog čovjeka zla da ponizi svoga brata
muslimana. Jednog muslimana je haram drugome
Vi ste narod najbolji od svih koji se ikada pojavio: tražite muslimanu sve, i njegov život, njegov imetak i njegova
da se čine dobra djela, a od nevaljalih odvraćate, i u čast.
Allaha vjerujete. (Muslim)
(Ali 'Imran, 110)
Čuvajte se sumnjičenja, jer je sumnjičenje najlažnija
pojava. Ne dozvolite da se pred vama loše govori o
Nijedan od vas neće biti vjernik sve dok ne bude želio odsutnim osobama. Nemojte jedni druge uhoditi. Ne
svome bratu ono što sam sebi želi. natječite se u zlu. Ne zavidite jedni drugima. Nemojte se
(Buhari, Muslim, Ahmed. Nesai) mrziti i jedni drugima nemojte leđa okretati. Budite robovi
Allahovi, prava braća, kao što vam je naredio.
Musliman prema muslimanu odnosi se kao zgrada čiji se (Muslim)
dijelovi međusobno vežu i čine jednu čvrstu cjelinu.
(Buhari) Ko radi jedan posao koji doprinosi džemaatu i u tome
postigne uspjeh, Allah će mu to djelo primiti, a ako
Ko se ne brine za opće muslimanske poslove, taj i ne spada pogriješi Allah će mu oprostiti. Ko, pak, radi jedan posao
u muslimane. kojim, cilja razbijanju jedinstva zajednice i tu nakanu,
(Taberani) privodeći kraju, ipak uradi pozitivno, Allah mu to neće
primiti, a ako uspije u svojoj nakani, neka se pripremi za
Neki ljudi su rekli »to i to«. Što se mene tiče, ja postim, ali i boravak u Džehennemu.
mrsim, spavam, ali i bdijem, jedem meso, oženjen sam, pa (Taberani, Bezzar)
ko odustane od ovakvog načina života - koji je moj put - taj
ne pripada mojim sljedbenicima (mome ummetu). O vi koji vjerujete samo jezikom i u čija srca iman još nije
(Buhari, Muslim) ušao, ne pratite i ne istražujte mane muslimana, jer ko
istražuje njihove mahane, Allah će istražiti njegove
Vi ste kao sedamdeset drugih naroda. Vi ste bolji i časniji mahane. A čiju mahanu Allah istraži razotkriće ga u
kod Allaha. njegovoj kući.
(Sujuti. autori "Sunenu«) (Ebu Davud)

Olakšavajte, a ne otežavajte! Obradujte, a ne rastjerujte! Nije dozvoljeno muslimanu da uputi na svog brata i pogled
Budite poslušni jedan drugom i nemojte se međusobno kojim bi ga uznemirio.
razilaziti! (Ahmed)
(Buhari)
Čovjeka koji ostavi na cjedilu drugog čovjeka tamo gdje se
Moji se sljedbenici ne mogu složiti u onome što nije istina. oskrnavljuje njegova svetost i ocrnjuje njegova čast Allah
Pa ako doživite da se moji sljedbenici u nečemu i raziđu, će ostaviti bez pomoći tamo gdje će on željeti Njegovu
držite se većine. pomoć.
(Ibn Madže) (Ebu Davud)

Allahova se »ruka« nalazi iznad zajednice koja je Ko uzme u zaštitu vjernika od munafika Allah će mu na
jednodušna. Sudnjem danu poslati meleka koji će štititi njegovo tijelo od
(Tirmizi, Nesai) džehennemske vatre. Međutim, ko napadne muslimana
želeći ga tako osramotiti, Allah će ga zadržati na
Ko radi sa ljudima i pri tome im ne čini nasilje, ko im džehennemskom mostu sve dok ne iskusi zasluženu kaznu
prenosi nešto i pri tome ne laže, ko obeća nešto i obećanje zato što ga je oklevetao.
ne iznevjeri, on je osoba izrazite čestitosti i krajnjeg (Ebu Davud, Ahmed)
poštenja. Njega treba prihvatiti kao rođenog brata, a nikako
odbaciti. Odbacivanje takvog je zabranjeno. Onoga u čijem se prisustvu ponižava vjernik i on ga ne
(Hatib el-Bagdadi) zaštiti, iako za to ima sve mogućnosti, Allah će, u prisustvu
brojnih očevidaca, poniziti na Sudnjem danu.
Musliman je muslimanu brat: ne smije mu nasilje učiniti, (Ahmed)
niti ga na cjedilu ostaviti. Allah će pomoći onome ko bude
bio u pomoći svome bratu. Onome ko bude olakšao
89
Tako je govorio MUHAMMED Resulullah
Onoga ko pomogne nemoćnom ili mu otkloni nevolju, Najkorisnije djelo je obradovati brata vjernika, ili ga duga
Allah će uzeti u Svoju zaštitu onoga dana kad neće biti osloboditi ili ga hljebom nahraniti.
druge zaštite osim Njegove. (Bejheki, Ibn Ebi Dunja)
(Ahmed)
Ko pomogne svome bratu kad mu zatreba, bolje mu je nego
Ko god od vas ima mogućnosti da učini neku korist svome da je deset godina boravio u itikafu. A ko jedan dan
bratu, neka to učini. provede u itikafu radi zadovoljstva Uzvišenog Allaha,
(Muslim) Allah će između njega i vatre postaviti tri hendeka. A
između njih je rastojanje veće nego između istoka i Zapada.
Smilovao se Allah čovjeku koji načini mjesta svome bratu. (Taberani, Bejheki)
(Ibn Kesir)
Da bi jedan čovjek bio bolji musliman pomoći će mu
Kad vidite nekog čovjeka da govori »propade narod«, on je to ako napusti ono što ga se ne tiče.
najveća propalica. (Tirmizi)
(Muslim)

Moja zajednica će se podijeliti u sedamdeset i tri sljedbe, a


samo jedna od njih će biti spašena.
(Muslim)

Allahu je najdraže da čovjek svom bratu priđe vesela


lica, da mu otkloni poteškoće, da mu pomogne u plaćanju
duga, da ga nahrani ako je gladan. Meni je draže
poći uslužiti brata nego da se zatvorim u ovu džamiju
mjesec dana radi ibadeta. Onaj ko skrije svoju srdžbu
prema čovjeku, a da je htio mogao ju je ispoljiti, Allah
će mu na Sudnjem danu ispuniti srce zadovoljstvom.
Onaj ko pođe s čovjekom, bratom, u namjeri da ga služi,
Allah će mu učvrstiti noge onoga dana kada one budu
podrhtavale.
(EL-Asbihani)

Ko se dobrovoljno pomiri sa poniženjem, a ne bude


prisiljen na to, ne spada u naše redove.
(Taberani)

Allah će u svako sto godina spremiti mome ummetu one


osobe koje će obnoviti njegovu vjeru.
(Ebu Davud, Hakim, Bejheki)

Abad ibn Šrahbil je rekao: »Došao sam u Medinu s očevim


roditeljima. Ušao sam u žitno polje. Iščupao sam nekoliko
klasova i izdvojio zrnevlje. Došao je vlasnik polja. Uzeo je
moju odjeću i tukao me. Pošao sam kod Poslanika da se
potužim protiv tog čovjeka«. Poslanik ga je pozvao sebi.
Pitao ga je:
- Šta te je navelo da tako postupiš? On je odgovorio:
O Allahov Poslaniče, ovaj čovjek je ušao u moje polje,
iščupao je klasje i izdvojio zrna.
Poslanik reče:
- On nije znao, a ti ga nisi podučio. Bio je gladan, a ti ga
nisi nahranio. Vrati mu njegovu odjeću I Allahov Poslanik
je naredio da mi daju mjericu žita«.
(Nesai, Ebu Davud)

Ko ide radi potrebe brata muslimana, kao daje čitav život


Allahu služio.
(At-Tilmisani: »El-Hadi li el-muhtadi«)

Ko se zauzme za brata muslimana u nekoj njegovoj nevolji,


Allah će mu oprostiti. Allah se obavezao da ne kazni nikoga
ko pogleda u njega.
(At-Tilmisani, »El-Hadi li el-muhtadi«)

90
Tako je govorio MUHAMMED Resulullah
Kada čovjek prođe pored kabura svoga brata kojeg je
Selam poznavao i nazove mu selam, ovaj mu selam uzvrati i
prepozna ga. Ako, pak, prođe pored kabura nekog koga nije
Kad pozdravom pozdravljeni budete, ljepšim od njega poznavao i selam mu nazove, ovaj mu samo selam uzvrati!
otpozdraviti ili ga uzvratite, jer će Allah za sve obračun (Ibn-l-Kajjim el-Dževzi)
tražiti.
(En-Nisa', 86) Ebu Seid ul-Hudri prenosi: »Prisustvovao sam jednom
medžlisu ensarija kad je sav usplahiren, dršćući, došao Ebu
A kad ulazite u kuće, vi ukućane njene pozdravite Musa el-Eš'ari i rekao:
pozdravom od Allaha propisanim, blagoslovljenim i - Otišao sam kod Omera tri puta nazvavši mu selam
uljudnim. pored vrata, tražeći time dozvolu da uđem kod njega.
(En' Nur, 61) Pošto mi nije dozvolio, ja sam se vratio. U tom je Omer
izašao i upitao me što se vraćam, zašto nisam ušao? Ja sam
ga obavijestio da sam čuo Allahova Poslanika gdje kaže:
- Musliman ima prema muslimanu šest dužnosti. Ako neko od vas želi da uđe kod nekoga, neka pred vratima
- A koje su te dužnosti, Božiji poslaniče? - upita neko od tri puta nazove selam pa ako mu ovaj ne dozvoli neka se
prisutnih. Božiji poslanik reče: vrati:. A Omer mi reče:
- Kad ga susretneš na putu, da mu selam nazoveš. - Ako mi ne dovedeš nekoga ko će posvjedočiti da je to
Kad te pozove na neku gozbu, da mu se odazoveš. Kad Allahov Poslanik rekao, ja ću te žestoko izbičevati.
zatraži od tebe savjeta, da mu ga dadeš. Kad kihne i zahvali Pa sam evo došao da vas upitam da li je neko to isto čuo od
Bogu, da mu nazdraviš. Kad oboli, da ga posjetiš. Allahova Poslanika.
I, kad umre, da ga ispratiš do groba. Tada je s njim otišao Ubej ibn Ka'b kod Omera i potvrdio
(Muslim) da je i on to čuo od vjerovjesnika. Nato se Omer obrati Ebu
Musau, riječima:
Dosta je kada prođe skupina ljudi da jedan od njih nazove - Ja, zaista, ne sumnjam u tebe, ali se bojim da ljudi
selam, a dosta je da jedna od onih što sjede odvrati. ne pođu koješta pripisivati Poslaniku što on nije rekao.
(Ebu Davud) (Buhari, Muslim)

Musliman je dužan muslimanu: odvratiti selam, obići ga Ebu Hurejre je rekao Poslaniku:
kada se razboli, klanjati mu dženazu, odazvati se njegovom - O Poslaniče, kad god te vidim, duša mi se smiri, a oči
pozivu i nazdraviti mu kada kihne. razvesele; obavijesti me o svemu!
(Buhari, Muslim) Poslanik je rekao:
- Sve je stvoreno od vode.
Onaj koji jaše nazvaće selam onome ko ide pješke, a onaj Ashab je ponovo rekao:
što ide pješke onome što sjedi, manji broj ljudi nazvaće - Uputi me na posao koji će me uvesti u Džennet, a udaljiti
selam većem broju, mladi će nazvati starijem. od Džehennema.
(Buhari, Muslim) Resulullah je tada rekao:
- Obožavajte Milostivog, hranu svoju udijelite, selam
Enes prenosi: »Rekao mi je Allahov Poslanik: - Moj sinak, međusobno nazivajte, sigurno ćete ući u Džennet.
kada uniđeš svojoj čeljadi, nazovi selam jer će taj selam biti (Ahmed, Tirmizi. Ibn Madže)
blagoslov tebi i tvojoj kućnoj čeljadi.
(Tirmizi) Nemoj propustiti ni olahko držati ni jedno dobro djelo,
makar to bilo da svoga brata sretneš vesela lica.
Muslimanu nije dozvoljeno da prekine veze sa svojim (Muslim)
bratom više od tri dana tako, da, kad se negdje susretnu
okreću glavu jedan od drugoga. Od njih dvojice biće bolji Onog kog sretnete, od mog ummeta, prenesite (moj) selam,
onaj koji prvi nazove selam. jednom po jednom, do Sudnjega dana.
(Buhari) (Sujuti. Širazi)

Nećete ući u Džennet sve dok ne budete vjerovali, a nećete Pitali su Poslanika koje je dobro djelo najbolje, a on
vjerovati dok se ne budete voljeli. Hoćete li da vas uputim odgovori:
na nešto što ako budete radili, međusobno ćete se voljeti? - Da nahraniš jelom i nazoveš selam i onom koga poznaješ i
Širite medu sobom selam. onom koga ne znaš.
(Muslim) (Buhari, Muslim)

Najbliži i najugodniji čovjek Allahu je onaj koji prvi O ljudi, širite selam, dijelite jelo, pomažite i pazite rodbinu,
nazove ljudima selam. klanjajte i Allahu se molite kad svijet spava, ući ćete u
(Ebu Davud. Tirmizi) Džennet spašeni.
(Hakim, Ibn Madže, Tirmizi)
Kada jedan od vas dođe na mjesto gdje sjede ljudi, neka
nazove selam, a kad htjedne da ustane, neka opet nazove Primite od mene selam, odsutnim ashabima prenesite moj
selam, jer nije prvi preči od drugoga. selam, a svjedoci ste mi da selamim svakog onog ko primi
(Ebu Davud, Tirmizi) islam i ko me u mojoj vjeri slijedi do Sudnjega dana.
(Sujuti)

91
Tako je govorio MUHAMMED Resulullah
- Ne, isključivo sam rukovođen namjerom da ga posjetim
Prijatelji iz ljubavi i prijateljstva - opet će čovjek.
- Ja sam Allahov izaslanik, poslao me tebi da ti kažem da
O vjernici, za prisne prijatelje uzimajte samo svoje, ostali te voli Allah koliko ti voliš svoga brata - reče mu melek.
vam samo propast žele: jedva čekaju da muka dopadnete, (Buhari, Muslim)
mržnja izbija iz njihovih usta, a još je gore ono što kriju
njihova prsa. Mi vam iznosimo dokaze, ako pameti imate. Allah (dž. š.) će reći na Sudnjem danu: »Gdje su oni koji su
(Ali 'Imran, 118) se voljeli međusobno samo radi Moje veličine? Staviću ih u
Svoj hlad kad ne bude drugog hlada osim Moga.
Neka vjernici ne uzimaju za prijatelje nevjernike kad ima (Ahmed, Muslim)
vjernika; a onoga ko to čini - Allah neće štititi. To učinite
jedino da biste se od njih sačuvali. Musliman je muslimanu brat, pa mu ne smije nepravdu
(Ali 'Imran, 28) učiniti, niti ga na cjedilu ostaviti. Ko bude pomogao svome
bratu u nekoj njegovoj potrebi, Allah će njemu pomoći u
njegovoj potrebi. Ko olakša muslimanu kakvu tegobu,
Ni jedan od vas ne vjeruje sve dotle dokle ne bude volio Allah će olakšati neku njegovu tegobu na Sudnjem danu.
svome bratu (muslimanu) što voli sam sebi. Ko sakrije sramotu muslimana, Allah će pokriti njegovu
(Buhari, Muslim) sramotu na Sudnjem danu.
(Ebu Davud, Muslim)
Ne mrzite se, ne zavidite jedni drugima i ne okrečite leđa
jedan od drugog! Budite kao prava Allahova stvorenja u Zaista, kada musliman dođe u obilazak brata muslimana, on
bratskim odnosima. je, sve dok posjeta traje, u džennetskoj bašči.
(Buhari. Muslim) (Muslim)

Kada upoznaš čovjeka i sprijateljiš se s njim, pitaj ga za Vjernik je ogledalo vjerniku i vjernik je vjerniku brat: čuva
njegovo ime i ime njegova oca. Pa kada bude odsutan, mu njegovu imovinu i štiti ga u njegovoj odsutnosti.
sjetićeš ga se, kada se razboli, obići ćeš ga, a kada umre, (Edu Davud)
prisustvovaće njegovoj dženazi.
(Bejheki) Vjernik učvršćuje vjernika kao što dijelovi zgrade
učvršćuju jedan drugi.
Nema dvojice muslimana, a da među njima ne postoji (Muslim, Buhari)
Allahova koprena kao zaštita, pa kada jedan drugome kaže
ružnu riječ, nestaje te Allahove koprene. Ko voli u ime Allaha, a kada mrzi čini to u ime Allaha, i
(Bejheki) daje u ime Allaha, i uskraćuje u ime Allaha - on je
upotpunio svoje vjerovanje.
Ko propisno uzme abdest pa obiđe brata muslimana, (Edu Davud)
vjerujući da će ga za to obilno nagraditi Allah, udaljio se od
Džehennema sedamdeset »harifa«. Neće se dvojica muslimana sresti i rukovati, a da im se ne
- Rekoh - kaže Enes - šta je to »harif?« - a on mi (Poslanik) oprosti prije nego što se rastanu.
reče: - Godina. (Ebu Davud)
(Ebu Davud)
Enes prenosi da je neki čovjek upitao Poslanika:
Primjer muslimana u njihovoj ljubavi i pažnji sličan je - Allahov Poslaniče, kad jedan od nas sretne svoga brata i
organizmu čiji dijelovi podjednako osjećaju kad oboli samo prijatelja, hoće li mu se nakloniti?
jedan od njih. - Ne - odgovori Poslanik.
(Buhari, Muslim) - Hoće li ga zagrliti i poljubiti?
- Ne - reče Poslanik.
Muhammed (a.s.) kaže da je Uzvišeni Allah rekao: »Dužan - Hoće li ga uzeti za ruku i s njim se rukovati?
sam ukazati Svoju ljubav onima koji se vole u Moje ime, - Da - reče mu Poslanik.
koji se sastaju u Moje ime, koji se pomažu u Moje ime i (Tirmizi)
koji se posjećuju u Moje ime.
(Ahmed) Nema ni jednog vjernika koji izrazi saučešće i pokaže
saosjećanje u nesreći sa svojim bratom, a da ga Allah neće
Muhammed (a.s.) kaže da je Uzvišeni Allah rekao: »Onima okititi odjećom počasti na Dan kijameta.
koji se vole u Moje ime daću balkone od svjetla, na kojim (Ibn Madže, Bejheki)
će im zavidjeti pejgamberi i šehidi«.
(Taberani, Hakim. Bejheki) Primjer ljudi koji sjede u društvu rđave osobe i onoga koji
sjedi u društvu čestite osobe sliči onome čovjeku koji sjedi
Jedan je čovjek krenuo u susjedno mjesto posjetiti svoga sa osobom koja kod sebe ima mošusa ili sa onom koja puše
prijatelja. Dok je putovao, Allah je poslao meleka, koji je na viganj. Onaj sa mošusom ili će mu podariti malo te
presreo tog putnika i upitao ga: mirisave materije ili će je kupiti od njega, ili će osjetiti lijep
- Kud si krenuo? miris. A onaj sa vignjem ili će mu spržiti odijelo, ili će se
- Imam brata u ovom selu - reče čovjek. nakusati smrada.
- Da li kod njega imaš neki interes, pa ga želiš iskoristiti? (Buhari, Muslim)

92
Tako je govorio MUHAMMED Resulullah
Nije dozvoljeno da musliman ne govori sa svojim bratom
muslimanom više od tri dana, da pri susretu okreću glavu Susjedi
jedan od drugog. Od njih dvojice bolji je onaj koji prvi
nazove selam. I Allahu se klanjajte i nikoga Njemu ravnim ne smatrajte!
(Ebu Davud) A roditeljima dobročinstvo činite, i rođacima, i siročadi, i
siromasima, i susjedima bližnjim i susjedima daljnjim, i
Abdullah ibn Dinar priča: »Neki beduin susreo na ulici drugovima, i putnicima-namjernicima, i onima koji su u
Meke Abdullaha ibn Omera, koji mu je odmah nazvao vašem posjedu.
selam, posadio ga na magare koje je jahao, te mu uz to još (En-Nisa', 36)
dao i prekrivač s glave. Rekosmo:
- Allah ti dao svako dobro! Beduini se i s malo pažnje Džibril mi je neprestano preporučivao susjeda, tako da sam
zadovoljavaju. - On reče: pomislio da će ga proglasiti nasljednikom.
- Otac ovog čovjeka bio je veliki prijatelj Omera ibn (Buhari)
Hattaba, a ja sam čuo kada je Allahov Poslanik rekao:
»Među najveća dobročinstva spada ukazivanje pažnje Ko vjeruje Allaha i Sudnji dan neka oda počast svome
porodici prijatelja i ahbaba svog oca.« susjedu.
(Muslim) (Sve hadiske zbirke)
Ljudi su poput rudnika zlata i srebra. Najbolji u Ko pošteno zarađuje, s namjerom da prehrani sebe i svoju
predislamskom periodu su i u islamu najbolji kad postanu čeljad i da ne bude ovisan o ljudima, te da priskoči u pomoć
učeni u vjeri. Duše su kao vojnici istog roda, koje su bliske svome komšiji, lice će mu prilikom susreta sa Allahom sjati
udružuju se, a koje su nepristupačne razilaze se. svjetlošću puna Mjeseca.
(Muslim) (Taberani)
Kod koga se nađu tri stvari, nalazi slast imana: da mu Allah Čini dobročinstvo susjedu bićeš musliman.
i Njegov Poslanik budu draži od svega, da njegova ljubav (Ibn Madže)
prema drugome bude samo iz ljubavi prema Allahu i da
prezire da se vrati u nevjerstvo kao što prezire da bude Ko vjeruje Allaha i Posljednji dan neka govori što je dobro
bačen u vatru. ili neka šuti. Ko vjeruje Allaha i posljednji dan neka počasti
(Buhari, Muslim. Tirmizi) susjeda. Ko vjeruje Allaha i posljednji dan, neka počasti
gosta.
(Buhari, Muslim)

- Tako mi Allaha, nije vjernik, tako mi Allaha, nije


vjernik, tako mi Allaha, nije vjernik!
- Ko to, Allahov Poslaniče? - upitaše prisutni.
- Onaj od čijeg zla nije siguran njegov susjed – reče
Poslanik.
(Buhari, Muslim, Ahmed)

Došao je Muhammedu (a.s.) neki čovjek i rekao mu:


- Allahov poslaniče, Ja stanujem u mahali Benu Fulan, ali
od stanovnika te mahale nisam miran. Najviše me
uznemiravaju najbliži susjedi. Muhammed (a.s.) je odmah
poslao Ebu Bekra, Omera i Aliju koji su došli i stali na
džamijska vrata u Medini i viknuli:
- Narode! Po četrdeset kuća na sve strane smatraju
se susjedima. Neće ući u Džennet onaj od čijeg se zla bude
plašio njegov susjed.
(Taberani)

Ko vjeruje u Allaha i Sudnji dan neka ne uznemirava svoga


susjeda. Ja vam ujedno preporučujem da lijepo postupate
prema svojim ženama, pa primite moj savjet u pogledu njih.
(Buhari, Muslim)

Da neki čovjek proviri u tvoju kuću, pa da ti baciš


kamenčić i da mu izbiješ oko, ne bi bio griješan.
(Buhari, Muslim)

Ako bi neko bez odobrenja povirio u tuđu kuću, pa mu


vlasnik izbije oko, ne bi krivično odgovarao, niti bi bio
obavezan na bilo kakvu materijalnu nadoknadu.
(Ahmed, Nesai)

93
Tako je govorio MUHAMMED Resulullah

Ona osoba koja prisluškuje razgovor ljudi, koji ne vole da Vladari, vođe, imami
se čuju, kazniće se na Sudnjem danu salijevanjem u uši
rastopljenog olova. Allah vam zapovijeda da odgovorne službe (emanete)
(Buhari) onima koji su ih dostojni povjeravate i kada ljudima sudite
da pravično sudite.
Jedan ashab je upitao Poslanika: (En-Nisa', 58)
- Allahov Poslaniče, kako mogu najlakše vrednovati
svoje postupke? Reci: »O Allahu, koji svu vlast imaš, Ti vlast onome kome
Poslanik je rekao: hoćeš daješ, a oduzimaš je od onoga od koga hoćeš; Ti
- Kada čuješ svoje susjede da o tebi lijepo govore znači da onoga koga hoćeš uzvisuješ, a onoga koga hoćeš unizuješ;
si dobar, a kada ih čuješ da o tebi loše govore znači da si u Tvojoj ruci je svako dobro, Ti, uistinu, sve možeš!
loš. (Ali 'Imran, 26)
(Ahmed, Ibn Madže, Taberani)

Haram je svakom muslimanu da večera ako zna da u Svi ste vi pastiri i svi ćete biti pitani za svoje stado: vladar
njegovom susjedstvu postoji neko ko nema što da večera, je pastir i biće pitan za svoje stado; žena je pastirica u kući
dok i njemu ne omogući da dobije večeru. svoga muža i biće pitana za svoje stado; sluga je pastir u
(»Fikhus-sunne) imovini svoga gospodara i biće pitan za svoje stado.
(Mislim da je još rekao): Čovjek je pastir u imovini svoga
Poslanik je jednom upitao ashabe: oca i biće pitan za svoje stado. Svi ste vi pastiri i svi ste
- Ko će primiti pet savjeta i raditi po njima ili će još nekoga odgovorni za svoje stado.
poučiti? Prvi se javio Ebu Hurejre, a Poslanik je rekao: (Buhari, Muslim, Tirmizi)
Čuvaj se Allahovih zabrana bićeš najpobožniji čovjek, budi
zadovoljan sa onim što ti je Allah dodijelio bićeš Koji god musliman preuzme upravu nad muslimanima pa
najbogatiji, budi dobar prema susjedu bićeš vjernik, voli ne bude uložio krajnje napore za dobro naroda i ne bude
svakome ono što želiš sebi bit ćeš musliman, nemoj se iskreni prijatelj naroda, taj neće ući sa narodom u Džennet.
mnogo smijati, jer prekomjerno smijanje umrtvljuje srce. (Muslim)
(Ahmed, Tirmizi, Bejheki, Ebu Nuajm)
Najbolji vaši starješine muslimani jesu oni koje vi volite, a
Neka ne sprečava komšija komšiju da uz zid njegove kuće oni vas vole, a najgori su oni koje vi mrzite, a oni vas mrze,
prisloni nadstrešnicu, postavi gredu i tome slično. koje vi proklinjete, a oni vas proklinju.
(Buhari, Muslim) (Muslim)
Muhammed (a.s.) je jednom prilikom upitao ashabe: Vođa naroda je njegov sluga.
- Šta vi kažete za blud? - na što mu oni rekoše: (Muslim, Hatib el-Bagdadi)
- To je stvar koju je Allah i Njegov Poslanik zabranio i
koja je do Sudnjeg dana zabranjena. Ako Allah želi dobro nekom narodu daje mu dobre vladare
- Allahov Poslanik im na to reče: i dobre časnike. Ako želi zlo tom narodu, daje mu loše
- Ako jedan čovjek učini blud sa deset žena, manji mu je kraljeve i loše časnike.
grijeh nego da učini blud sa ženom svoga susjeda. (Ebu Jusuf, »Haradž«, zatim »Kenz el-Ummal«
- Zatim Muhammed (a.s.) ponovo reče:
- Šta velite za krađu? - na što mu oni odgovoriše: Ima tri vrste ljudi sa kojim se Svevišnji Bog na Sudnjem
- To je stvar, koju je Allah i njegov Poslanik zabranio. danu neće upuštati u razgovor (radi prezira): Starac -
- On im reče: bludnik; poglavar države - lažac; siromah - uzoholjen.
- Ako čovjek ukrade iz deset kuća manji mu je grijeh (Muslim)
nego da ukrade iz kuće svoga susjeda.
(Buhari, Muslim) Ko se ne pokorava (pravednim starješinama) i napravi
razdor u zajednici, pa u tom stanju umre, umro je
Onoga, koji počini blud sa ženom svoga komšije, Allah džahilijjetskom smrću.
neće ni pogledati na Sudnjem danu, niti će ga očistiti od (Buhari, Muslim)
grijeha, nego će mu samo reći: »Ulazi u Džehennem s
onima koji tamo ulaze!«. - Vjera je iskreno željeti dobro.
(Dejlemi) - Kome? - upitali smo mi.
- Allahu, Njegovu Poslaniku, Knjizi, muslimanskim
Neka je žena uvijek klanjala i postila ali je imala loše rukovodiocima i njihovu narodu - reče Poslanik.
odnose sa komšilukom, vrijeđala je narod i svađala se. (Muslim)
Kada su Poslanika upitali za njeno stanje rekao je:
- Ona je za Džehennema. Ne uzimamo za javnu službu one koji je traže.
(Ahmed, Hakim) (Buhari, Ebu Davud)

Ne traži neku funkciju u vlasti, jer ako ti se ona povjeri na


tvoj zahtjev, bićeš odgovoran (za nemar); i obratno, ako ti
se ona povjeri bez tvoga pitanja, pomagaće ti se.
(Muslim, Ebu Davud)
94
Tako je govorio MUHAMMED Resulullah
Koga imenujemo za neku dužnost, neka se toga savjesno Ebu Zerre! Ti si slabić, a ona (služba) je amanet, a na
prihvati u malim kao i velikim stvarima; neka se drži onoga Sudnjem danu je blamaža i pokajanje osim za one ljude,
što mu se naredi i neka se suzdržava od onog što mu se koji prime službu sa pravom i ispune dužnosti koje ta
zabrani. služba zahtijeva.
(Ebu Davud) (Muslim)

Dužni ste slušati i pokoravati se, pa makar vam Nemojte govoriti: Donesi hranu svome gospodaru, uzmi
naredbodavac bio abesinski rob. Zaista, ko od vas bude abdest svome gospodaru.« Nemojte govoriti: »Moj
živio poslije mene vidjeće velika odstupanja i gospodar«, - nego recite: »Moj pretpostavljeni, moj
razmimoilaženja. Zato vam preporučujem da se držite mog starješina.«
sunneta i sunneta onih koji poslije mene budu slijedili (Buhari, Muslim)
ispravan put. Držite ga se snažno!
(Ebu Davud) Pitao je Poslanik svoje ashabe:
- Poslije moje smrti šta je za vas bolje, život ili smrt?
Ako vam se postavi za poglavicu rob Abisinac, čak i prisutni su rekli:
osakaćenog nosa, slušajte ga i budite mu pokorni sve dotle - Allah i Njegov Poslanik najbolje znaju.
dok vas vodi onim putem koji je označila Božija knjiga - Resulullah je tada rekao:
zakon. - Kada budu vaši predstavnici birani ljudi, a vaši bogataši
(Muslim) tolerantni i darežljivi, vaše probleme budete rješavali
dogovorom, površina Zemlje za vas je bolja od
Kad god vladar čini najbolje što može i upravlja ispravno, njene unutrašnjosti. A kada budu vaši predstavnici loši, a
biće dvostruko nagrađen (od Allaha). Ako čini najbolje što bogataši sebični i škrti, vašim poslovima budu upravljale
može, a rezultat ne bude dobar, opet će biti nagrađen. žene, unutrašnjost zemlje za vas je bolja od njene površine.
(Šafi) (Tirmizi)

Ima sedam vrsta ljudi koji će biti pod okriljem Allaha na Jednom prilikom Muhammed (a.s) je govorio ashabima o
Dan oživljenja, na dan kad nikakvog drugog okrilja neće islamu. Došao je neki beduin i upitao ga:
biti: pravedan vladar; čovjek koji čak i u svojoj mladosti - Kada će biti smak svijeta?
izvršava dužnosti prema Allahu; čovjek koji se boji Allaha Poslanik je nastavio sa izlaganjem, ne obraćajući pažnju na
kad je sam i tada roni suze; onaj, čije je srce neprestano pitanje. Po završetku Poslanik je potražio Čovjeka koji je
vezano uz džamiju; prijatelji koji se vole samo u ime pitao i rekao mu:
Allaha; čovjek koji, zavođen od neke lijepe, otmjene žene, - Kada nestane povjerenja, očekuj smak svijeta!
kaže: »Ne, ja se bojim Allaha«; onaj koji daje milostinju - A kada će ga nestati? - upitao je beduin, a Poslanik je
tako da lijeva ruka ne zna šta je desna dala. dodao:
(Buhari, Tirmizi, Nesai, Ebu Davud) - Kada se (važan) posao povjeri onome koji ga nije
dostojan.
Troje predstavljaju golemu nesreću: vladar, koji kada se (Bunari)
učini dobro, ne pohvaljuje, a kada se pogriješi, ne prašta,
susjed, koji kada vidi dobro - prešuti ga, a zlo - razglasi ga; Nastupiće vremena u kojim će vladar (vođa) raspolagati
žena - supruga, koja ako si uz nju, uznemirava te, a ako si njihovom zaradom i obmanjivati ih dok im se budu
odsutan, nevjerna je. obraćali. Kada takvi nešto i urade, biće to s prezirom i
(Taberani) podozrenjem prema tom poslu. Neće biti zadovoljni s njima
sve dok im za njihova ružna djela ne počnu priznanja
Ima pet stvari pa ko uradi makar jednu od njih, zaslužio je odavati i dok laži njihove ne budu istinom smatrali. Treba
da ga Allah nagradi: Ko obiđe bolesnika, ko ode pa klanja im dati za pravo sve dok granice ne pređu, a tad, svako ko
dženazu umrlome muslimanu, ko izađe kao borac za stvar bi život izgubio boreći se protiv nasilja i nepravde njihove,
islama, ko ode i posjeti vjerskog poglavara i to u namjeri da šehidom bi postao.
mu skrene pažnju na pravilan rad i ujedno da mu pruži (Taberani)
svoju podršku u njegovu radu, ko se povuče u svoju kuću
kako od njega niko ne bi bio uznemiren, a kako bi ujedno Napustite kazne zbog sumnji!
on bio miran od svijeta. (Ibn Rušd, »Bidaja«
(Ahmed, Taberani. Ibn Huzejme, Ibn Habban)

Odista bojim se za svoje sljedbenike, da ih ne zavedu i ne Ne kažnjavajte muslimane koliko god možete: ako ima
upropaste zalutali i nedostojni imami (vođe). mogućnosti izbjeći, pustite ga, jer je bolje poglavaru da se
(Tirmizi) zabuni u opraštanju, nego da se zabuni u kazni.
(Tirmizi, Ahmed)
Musliman je dužan slušati i pokoravati se u onome što voli i
što prezire, ako u tome nema grijeha. A ako mu bude bilo Gotovo ste stigli da činite isto ono što čine Perzijanci i
naređeno nešto da učini što mu je kao muslimanu Rimljani. Oni stoje, a vladari im sjede.
zabranjeno, ne smije poslušati i ne smije se pokoriti. (Muslim)
(Jahja El-Katan u »Sahihajnu«)

Jedan dan pravednog upravljanja imama (vođe) je bolji od


šezdeset godina ibadeta.
(Et-Taberani)
95
Tako je govorio MUHAMMED Resulullah

Robovi, sluge, potčinjeni Ishrana


I Allahu se klanjajte i nikoga ravnim njemu ne I jedite ono što vam Allah daje, što je dozvoljeno i
smatrajte! A roditeljima dobročinstvo činite... i onima lijepo; i bojte se Allaha u kojeg vjerujete.
koji su u vašem posjedu. (El-Maide, 88)
(En-Nisa', 36)
O vjernici, jedite ukusna jela koja smo vam podarili i
Allah opskrbljujući vas daje jednima više nego budite Allahu zahvalni, ta vi se samo Njemu klanjate!
drugima. Ali onima kojima je dato više ne daju onima (El-Bekare, 172)
koji su u njihovoj vlasti, a potrebe su im jednake. Zašto
nisu na Allahovim blagodatima zahvalni! O ljudi, jedite od onoga što ima na zemlji, ali samo ono
(En-Nahl, 71) što je dopušteno i prijatno...
(El-Bekare, 168)
Kada je Ebu Zerr uvrijedio svoga roba, podrugljivo ga
oslovivši »sinom crnkinje«, Muhammed (a.s.) mu je rekao: Kad neko od vas hoće da jede neka prvo spomene Allahovo
- Ti si čovjek u kom je ostalo predislamskog barbarstva. ime. Ako to zaboravi učiniti prije jela, neka učini kad god
Oni su vaša braća i pomoćnici. Allah ih je stavio pod vašu se sjeti.
vlast, pa zato, koji god od vas ima u svojoj vlasti svoga (Ebu Davud, Tirmizi)
brata (roba), neka ga hrani hranom koju i sam jede, neka ga Ako čovjek ulazeći u svoju kuću, kao i prije početka jela,
odijeva onakvom odjećom kakvu i sam oblači. Ne spomene Allahovo ime, šejtan rekne (drugim šejtanima):
opterećujte ih preko njihovih mogućnosti, a ako ih »Nema za vas ovdje ni konaka, ni večere«. Međutim, ako
obavežete težim obavezama, priskočite im u pomoć. čovjek prilikom ulaska u svoju kuću ne spomene Allahovo
(Buhari, Muslim) ime, šejtan rekne: »Imate gdje noćiti«. Ako čovjek pri jelu
Oni (robovi) su braća vaša i sluge vaše. ne spomene Allahovo ime, šejtan rekne: »Imate šta
(Buhari. Muslim. Ahmed. Ehu Davud. Tirmizi, Ibn Madže) večerati«.
(Muslim. Ebu Davud, Nesai)
Nemojte govoriti: moj rob, moja robinja. Vi ste svi Božiji
robovi, a vaše žene božije robinje, nego govorite: moj Prenosi se od Ebu Hurejra da je Muhammed (a.s.) rekao:
momak, moja cura, moj mladić i moja djevojka.. - Allah je dobar, prima samo dobro. Uzvišeni Allah
(Buhari, Muslim) je naredio vjernicima isto stoje naredio Svojim poslani
cima. Allah kaže u Kur'anu: »O poslanici, jedite stoje
Nikakvo ropstvo nad Arapima! lijepo, a radite stoje dobro...« Kaže Allah: »O vjernici,
(Serahsi »Mebsut«) jedite od lijepih jela koje sam vam Ja podijelio i zahvaljujte
Allahu, ako Njega obožavate«. - Zatim Ebu Hurejre
Ko izvrši neku kaznu na robu za djelo koje nije počinio ili nastavi: »Poslije Allahov Poslanik spomenu čovjeka koji
ga ošamari, to može popraviti samo na taj način da mu dade dugo putuje, raščupan, prašnjav, pruži ruke nebu, govoreći:
slobodu. »O Gospodaru, Gospodaru!«, a jelo mu
(Muslim) haram, piće mu haram, odjeća mu harem i odhranjen sa
haramom pa odakle će se njegova molba uslišati?!
Ko god posjeduje robinju, pruža joj poduku, i to dobru (Muslim)
poduku, brine se za njezin odgoj, i to dobar odgoj, i zatim je
oslobodi da bi je oženio kao slobodnu ženu, imat će od Nema slađeg zalogaja od onoga koji se zaradi svojim
Allaha dvostruku nagradu. vlastitim rukama. 1 Božiji poslanik Davud hranio se od
(Buhari, Ibn Hazm) svoje zarade.
(Buhari)
Selemet ibn Ekva prenosi: »Vodili smo bitku sa plemenom
Benu Fezare. Komandovao je Ebu Bekir. U ratnom plijenu Zekerijja (a.s.) bijaše stolar i prema tome živio je i
koji smo u tim borbama zadobili nalazila se jedna divna izdržavao svoju kuću od svoje zarade.
žena, koju mi je Ebu Bekir (valjda za naročite zasluge) (Buhari, Muslim)
darovao. Kad smo se vratili u Medinu susreo me Božiji
poslanik i rekao mi: Neki čovjek je bez »bismille« jeo i tek na kraju se sjetio da
- Selemo, pokloni mi tu ženu. Odgovorio sam da mi se žena je izgovori. Poslanik je to posmatrao i nasmijavši se rekao:
veoma dopada. Dan kasnije, kaže Selema, susreli smo se u - Za sve vrijeme sa njim je jeo šejtan. Kad je spomenuo
čaršiji, pa mi je ponovio iste riječi. Allahovo ime, tada je šejtan povratio iz stomaka sve što je
- Pa dobro, poklanjam ti je, Božiji poslaniče, a da je pojeo.
se nisam ni dotakao, odgovorih ja. Selema kaže da je (Ebu Davud, Nesai)
Muhamed (a.s.) odmah poslao ovu ženu u Meku i njome
otkupio više muslimana koji su se nalazili u sužanjstvu kod Allahov Poslanik je jeo sa šestoricom ashaba. Došao je neki
mekanskih idolopoklonika. neuk seljak i uzeo nekoliko zalogaja. Time je ionako
(Muslim) skroman obrok umanjio ashabima, koji su ostali gladni. To
je Muhammed (a.s.) primijetio i rekao:
Gladnog nahranite, bolesnog obiđite i zarobljenog - Da je ovaj seljak spomenuo Allahovo ime, bilo bi vam
oslobodite! dovoljno.
(Buhari) (Tirmizi)
96
Tako je govorio MUHAMMED Resulullah
Ešarije (jedno pleme) kad u ratno doba oskudijevaju na Mu'min ima sevab za svako dobro djelo, čak i za zalogaj
hrani u Medini, sakupe sve što imaju od hrane na jedno kojeg stavlja u svoja usta i u usta svoje porodice.
mjesto, na neko platno, a onda dijele narodu jednaku (Buhari)
količinu mjereći je jednakom posudom. Oni su moji, a ja
sam njihov. Ja ne običavam jesti nagnuvši se, jer ja sam rob i jedem i
(Muslim) sjedim kao rob.
(Buhari)
Ashabi su upitali:
O Allahov Poslaniče, šta nam možeš reći o ovome: jedemo Dovoljno je nekoliko zalogaja da se zasiti čovjekov
dosta hrane, ali se ne možemo zadovoljiti! - Poslanik ih je želudac.
upitao: (Tirmizi)
- A da li jedete u društvu ili pojedinačno? - Rekli su
da jedu pojedinačno, na što im je Poslanik rekao: Kad jedete, jedite desnom rukom, a kad pijete, pijte desnom
- Jedite skupa svoju hranu, počnite sa »bismilom«, rukom, jer šejtan jede i pije lijevom rukom.
pa će vam Uzvišeni Allah podariti bereket. (Muslim, Ebu Davud, Tirmizi)
(Ahmed, Ebu Davud, Ibn Madže, Taberani, Ibn Hibban,
Bejheki) Jedan od ashaba jeo je u društvu Muhammeda (a.s.) lijevom
rukom.
Donijeli Muhammedu (a.s.) mlaćenicu, sa njegove desne - Jedi služeći se desnom rukom, rekao mu je Poslanik.
strane sjedio je beduin, a sa lijeve Ebu Bekr. Pošto se - Ne mogu - bile su riječi ashaba. Na te riječi Muhammed
Resulullah napio, dodao je sud beduinu i rekao: - Počinjite (a.s.) je rekao:
sa desne strane. - Dobro bi bilo da to učiniš. Od tada ovaj ashab nikada
(Buhari. Muslim) više nije prinio ustima svoju lijevu ruku.
(Muslim)
Jelo jednog dosta je dvojici, jelo dvojice dosta je četvorici,
a jelo četvorice dosta je osmorici. Ne jedite lijevom rukom, jer šejtan jede lijevom rukom.
(Muslim) (Muslim)

Čovjek ne napunja nikakvu posudu goru od svog trbuha. Nemojte piti na jedan dušak kao što pije deva. Pijte na dva
Dovoljno je za čovjeka nekoliko zalogaja da ga drže ili na tri puta. Prije nego počnete piti, spomenite Allahovo
uspravno, ali, kad već mora da se hrani, onda neka jednu ime. Kada se napijete, izrecite zahvalnost Allahu.
trećinu trbuha zauzme hrana, jednu trećinu piće, a jedna (Tirmizi)
trećina neka ostane slobodna za disanje.
(Buhari, Tirmizi) Pijenje na tri duška tečnije je, bolje utažuje žeđ prijatnije je
i zdravije.
Stradali su gurmani! (Muslim)
(Muslim. Ahmed)
Muhammed (a.s) je rekao Ebu Hurejri da se hrana i piće
Najviše se bojim za svoje sljedbenike velikih stomaka, uzimaju sjedeći. Rekao mu je: »Sjedi i pij« Ovo je ponovio
pretjeranog spavanja i lijenosti. nekoliko puta.
(Darekutni) (Buhari)

Ugošćavajte pobožne! Kad neko od vas štogod pije, neka ne puše u posudu
(Bejheki) (Buhari. Muslim)

Nemojte se zamarati zbog gosta, jer bi ga to moglo naljutiti. Nemojte lokati kao psi, i nemojte po noći piti iz posude
(Ibnu Asakir) prije no što provjerite šta se nalazi u njoj, osim ako je
poklopljena.
Najgore jelo je jelo svadbe gdje se zovu samo bogataši, a ne (Ibnul Kajjim u »Zadul-meadu«)
i siromasi. Ko bude pozvan na neku gozbu, pa se ne
odazove, griješan je i prema Allahu i prema Njegovu Muhammed (a.s.) je nekom ashabu, za sofrom, rekao:
Poslaniku. - Poštedi nas svoga podrigivanja.
(Buhari, Muslim) (Tirmizi)

Kada si na svadbi ili gozbi, pa se postavi jelo, ne počinji Ko jede bijeli luk, neka njegov neprijatni miris umrtvi
jesti dok domaćin ne rekne. kuhanjem.
(Ebu Davud) (Muslim)

Selman Farisi je jednom u Medini pripremio hranu i pozvao Slobodno jedite ono što pusti krv pri klanju i nad kojim je
Poslanika da dođe sa svojim drugovima. Pomenuo je da se Allahovo ime spomenuto.
radi o sadaki, milostinji. Poslanik mu je rekao: (Buhari, Muslim)
- Nosi, mi ne jedemo milostinju! Selman je kasnije
ponovo pozvao Poslanika i rekao mu da želi da ga počasti i Komad koji se otkine od životinje dok je ova još živa
tada je Resulullah prihvatio. smatra se lešinom.
(Tirmizi) (Ahmed. Ebu Davud, Tirmizi, Hakim)
97
Tako je govorio MUHAMMED Resulullah
- Kada pustiš svoje pse i spomeneš Allahovo ime, onda
Pitao je neki ahab Poslanika: jedi ono što su ti oni ulovili, pa čak ako je taj ulov (divljač)
- Ako neko zakolje životinju i zaboravi spomenuti ubijen, izuzev ako pas nije jeo. Ako je on bude jeo, onda je
Allahovo ime, šta treba raditi? - Poslanik je odgovorio: nemoj jesti ti, jer se bojim da bi to mogao biti ulov koji je
- Allahovo ime je u ustima svakog muslimana. on ulovio za sebe. I nemoj jesti u slučaju da se drugi psi
(Taberani, Darekutni) pridruže tvojim lovačkim psima.
(Muslim)
Hazreti Aiša prenosi da je rekla Muhammedu (a.s.):
- Pojedini buduini nam donose meso, a ne znamo da li su Ako pogodiš plijen oštrim dijelom, jedi ga. A ako ga
ga zaklali s imenom Allaha ili nisu? - Poslanik je pogodiš tupim dijelom i ugine, nemoj ga jesti, jer je
odgovorio: ubijeno.
- Recite: »bismillah« i jedite. (Buhari)
(Buhari, Ebu Davud)
Kad odapneš strijelu i pogodiš plijen, zatičući ga mrtva,
Džabir prenosi: dozvoljen ti je jesti, osim u slučaju da ga pronađeš u vodi,
»Allahov Poslanik nas je poslao (na jedan pohod) odredivši jer ti nije poznato je li stradao od pogotka ili se ugušio u
nam za vođu Ebu Ubejda, kako bismo presreli karavanu vodi.
Kurejšija, a snabdjevši nas samo sa nešto datula. Sem (Buhari, Muslim)
datula za nas on nije niša drugo pribavio. Ebu Ubejde nam
je davao datulu po datulu. Ja sam, kaže Ebu Zubejr, upitao: Ako pogodiš plijen i on ti umakne, zatim ga nakon tri dana
- Šta ste radili s njima? - Odgovorio je: pronađeš, ako još nije počeo zaudarati, dozvoljen ti je jesti.
- Sisali smo ih baš kao što i dijete sisa, a potom smo (Muslim)
na njih pili vodu i to nam je bilo dovoljno za jedan dan sve
do noći. Skupljali smo lišće pomoću naših štapova, potom Upitan je Muhammed (a.s.) o morskoj vodi pa je rekao:
smo ga kvasili vodom i jeli. Onda smo otišli na obalu mora. - Njegova voda je čista, a uginulo u njemu je dozvoljeno.
Na morskoj obali pred nama se pojavilo nešto poput velike (Ahmed, Ashabus - Sunen, Malik)
pješčane dine. Prišli smo i ustanovili da je to bio kit. Ebu
Ubejde je rekao: »On je mrtav«. A potom je dodao: »Ne, Jedite pocrnjele plodove trnovitog drveta erak; jeo sam ih
Muhammed nas je poslao na Allahov put, a vi ste u velikom dok sam bio pastir.
škripcu, tako da ga vi možete jesti«. Bilo nas je tri stotine i (Ibn Sa'd)
ostali smo tamo mjesec dana, dok se nismo ugojili. On
(Džabir) je dalje govorio: U kući u kojoj nema hurmi, gladna su čeljad.
- Gledao sam kako smo vadili krčagom loj iz njegove (Tirmizi)
duplje i rezali od njega komade mesa kolik bik ili ravne
biku. Ebu Ubejde je uzeo između nas trinaestoricu i Tražite svoju hranu u utrobi zemlje.
smjestio ih u njegovu duplju, zatim je uzeo jedno njegovo (Bejheki, Taberani)
rebro i uspravio ga. Potom je osedlao najveću devu koju
smo imali i njome prošao ispod njega, a mi smo se sami Od strvine je zabranjeno da se upotrijebi bilo šta za jelo.
snabdjeli sa komadima kuhanog mesa. Kada smo se vratili (Buhari, Muslim)
u Medinu, otišli smo kod Allahova Poslanika i ispričali mu
to, na što je on odgovorio: Džabir prenosi:
- To je bila opskrba koju vam je Allah dao. Imate li neki »Jedanput Božiji Poslanik zatraži kod kuće, da mu donesu
komad mesa da je ostao, tako da biste ga mogli nama dati? nešto smoka, ali su mu rekli da nema ništa osim sirćeta.
Džabir je rekao: Nato je Muhammed (a.s.) rekao:
- Poslali smo Allahovu Poslaniku jedan komad mesa i on - Sirće je lijep smok.
gaje pojeo«. (Buhari, Muslim)
(Muslim)
Mjerite vašu hranu: biće vam izdašnija i berićetnija.
Adijj ibn Hatim prenosi: »Obratio sam se Poslaniku (Buhari)
riječima:
- Allahov Poslaniče, mi često ulovimo, a nemamo noža Poslije jela bi Muhammed (a.s.) rekao: »Hvala Allahu, koji
kod sebe, osim oštra kamena i trstikova štapa. Poslanik mi nas je nahranio i napojio i koji je dao pa smo muslimani.«
na to reče: (Tirmizi)
- Pusti krv čime bilo, spominjući Allahovo ime.
(Ahmed, Ebu Davud, Nesai, Ibn Madže, Hakim) Allah je zadovoljan s robom ako poslije jela i napitka
iskaže zahvalnost Allahu.
Adij ibn Hatim je pitao Poslanika o tome kako postupiti sa (Muslim, Tirmizi)
plijenom koji donese lovački pas, pa mu je Poslanik rekao:
- Kada pustiš svog uvježbanog lovačkog psa, a pri tome Napiće se ognjenom vatrom onaj ko pije iz zlatnog i
spomeneš Allahovo ime, slobodno ti je jesti (ulov). srebrnog posuđa.
(Buhari, Muslim. Ibn Madže) (Muslim)

Adiji ibn Hatim prenosi: »Pitao sam Allahova Poslanika:


- Mi smo narod koji lovi sa ovim (dresiranim) psima, onda
(šta da radimo)? - Na to je Muhammed (a.s.) odgovorio:
98
Tako je govorio MUHAMMED Resulullah
- Bio sam džunub, Allahov Poslaniče, pa mi je bilo
Čistoća mrsko da te susretnem - odgovorio je Ebu Hurejre.
Tada mu Poslanik reče:
U njoj (džamiji) su ljudi koji vole da se često peru, a - Subhanallah! Vjernik nije pogan.
Allah voli one koji se mnogo čiste. (Buhari)
(Et-Tevba, 108)
Kada je objavljeno: »U njoj su ljudi koji vole da se često
Zatim, neka se sebe prljavštinu uklone, neka svoje peru, a Allah voli one koji se mnogo čiste«, Poslanik je
zavjete ispune i neka oko Hrama drevnog obilaze. rekao:
(El-Hadždž, 29) - O Ensarije, Allah vas hvali zbog čistoće. U čemu se
sastoji vaše čišćenje? Jedan od prisutnih je rekao:
I haljine svoje očisti! - Kada smo džunupi, mi se okupamo i kada hoćemo
(El-Muddesir, 4) da namaz obavimo, mi uzmemo abdest.
Tada je Poslanik upitao:
Čistoća je pola vjere! - A, ima li još nešto osim toga? Kada su rekli da vole da se
(Muslim, Tirmizi, Ahmed) vodom operu nakon obavljene nužde, Poslanik je rekao da
Čistite se jer je islam čist. je to upravo ono o čemu je riječ i dodao da tako i dalje
(Ibn Hibban) nastave.
(Darekutni)
Čistite se i ukrašavajte; islam je čistoća.
(Ahmed, Ebu Davud, Tirmizi, Hakim. Bejheki) Allah stavlja u obavezu svakog muslimana da se jednom
sedmično okupa.
Ovaj moj abdest je abdest poslanika prije mene i abdest (Muslim, Buhari)
miline punog prijatelja Ibrahima (a.s.).
(Ahmed) Deset poslova spada u neophodnost: podrezivanje brkova,
puštanje brade, čišćenje zuba misvakom, ispiranje nosa,
Allah je čist i traži čistoću! obrezivanje nokata, pranje zglobova i prevoja
(Tirmizi) odstranjivanje dlaka, pranje iza obavljanja nužde i ispiranje
usta sa grgoljenjem.
Pet je stvari koje vam ostavljam kao moj sunnet; (Muslim)
preporučujem vam ih: odstranjivanje dlaka sa stidnih
mjesta, obrezivanje, podrezivanje brkova, odstranjivanje Kupanje je obavezno svakoga petka za svaku odraslu
dlaka ispod pazuha i obrezivanje nokata. osobu. Isto tako, čišćenje zuba misvakom (četkicom) i
(Buhari, Muslim, Ahmed, Ebu Davud, Nesai, Tirmizi) uzimanje ja ga (parfema) ako bude imao.
(Buhari, Muslim)
Četiri su stvari koje su nam ostale od ranijih Božijih
poslanika: obrezivanje muške djece, upotreba kozmetike i Dobro isperi nos osim u slučaju kad postiš.
kozmetičkih sredstava, čišćenje zuba misvakom i ženidba. (Tirmizi)
(Tirmizi)
Kad se neko od vas probudi iza spavanja, pa onda bude
Kada pođete na spavanje ugasite svijeću, jer miš može doći uzimao abdest, neka dobro vodom ispere nos, i to tri puta,
do fitilja i požar u kući izazvati. Zatvarajte kućna vrata, jer šejtan se zavlači duboko u nos i zadržava se na zidovima
zaštitite vodu i pokrijte posude. nosne duplje.
(Ebu Davud, Ibn Madže, Hakim, Ahmed, Taberani) (Buhari, Muslim)

Ugasite svjetlo i zaključajte vrata kada spavate noću, Da se ne bojim da neću opteretiti svoje sljedbenike, strogo
zatvorite posuđe sa vodom i pokrijte hranu i piće. bih im naredio da prilikom svakog namaza očiste zube.
(Buhari, Muslim) (Buhari, Muslim)

Poslanik je poručio namjesnicima: Namaz obavljen uz prethodno pranje zuba misvakom


- Ako mi šaljete glasnika, neka bude lijepe vanjštine i lijepa vredniji je kod Allaha za sedamdeset puta od namaza koji je
imena. obavljen bez takvog čišćenja.
(Suhejll) (Ibn Huzejme, Ahmad, Hakim, Darekutni, Ibn, Adijj,
Bejheki)
Jednoga dana neko s užasnom kosom i bradom ude u
džamiju. Poslanik mu dade znak da izađe i da se uredi, što Pranje i čišćenje zuba misvakom čistoća je za usta, a
ovaj odmah, i učini. Kad se vratio, Muhammed primijeti: zadovoljstvo za Gospodara.
- Nije li tako bolje za tebe, nego da si došao s kosom (Taberani)
kao vrag?!
(Malik u »Muvettau«) Misvak je sredstvo za čišćenje zuba i pribavljanje
Allahovog zadovoljstva.
Ebu Hurejre je sreo Poslanika u medinskoj ulici, pa je (Ahmed, Ibn Hibban)
skrenuo u sokak kako bi ga izbjegao. Poslanik ga je
potražio kasnije i pitao gdje je bio. Perite vaša usta i zube, jer su ona korita za kur'anske riječi.
(El-Bezzar)
99
Tako je govorio MUHAMMED Resulullah
Isperite usta vodom poslije pijenja mlijeka, jer ono sadrži Kad pseto loče iz vaše posude neka se ta posuda opere
masnoću. sedam puta.
(Buhari, Muslim) (Muslim)

Ko zanoći masnih ruku pa mu se nešto dogodi, onda neka Ebu Hurejre prenosi: »Jedan beduin je unišao u džamiju
okrivljuje samog sebe. Allahova Poslanika (s.a.v.s.) i pomokrio se u njoj. Prisutni
(Ebu Davud, Tirmizi) ashabi su ustali u namjeri da ga istuku. Na to im Poslanik
reče:
Hazreti Alija je zamolio svoga susjeda da pita Poslanika da - Ne prekidajte ga. Prolijte na njegovu mokraću kofu vode,
li je potrebno kupanje kada iz spolnog organa izađe samo jer ste poslati da olakšavate, a ne da otežavate. Kada neko
sluz koja nije kao sperma od koje nastaje plod. Aliju je bilo od vas obavlja nuždu neka se ne okreće prema kibli.
stid da upita Poslanika pošto mu je bio zet. Preko (Muslim, Ahmed)
posrednika je dobio sljedeći odgovor:
- Operi svoj spolni organ, zatim uzmi abdest kao za namaz. Ebu Ejuub el-Ensari kaže da je Muhammed (a. s.) rekao:
(Nesai, Taberani, Dijaa) - Kada obavljate nuždu, ne okrečite se prema Kibli,
prednjom niti zadnjom stranom, već bočnim stranama.
Enes ibn Malik prenosi da je Ummu Sulejma kazivala da je »Otišli smo u Šam, nastavlja Ebu Ejjub, i naišli smo na
upitala Allahova Poslanika u vezi žene koja u snu vidi ono nužnike koji su građeni prema Kibli, pa smo se udaljili
što vidi muškarac (doživi seksualno sladostrašće), te da je od njih i zatražili oprost od Allaha Uzvišenog«.
Poslanik rekao: »Ako to žena vidi (doživi) u snu, neka se (Buhari, Muslim)
okupa«.
Ummu Sulejma je rekla: »Bila sam se postidjela toga, Čuvajte se triju prokletstava koja će na počinioca navratiti
rekavši: prokletstvo i Allaha i ljudi: obavljanje nužde na izvoru,
- Može li se to desiti, Allahov Poslaniče? putu (javnom mjestu) i hladu.
Na to je Poslanik odgovorio: (Ebu Davud, Ibn Madže, Hakim, Bejheki)
- Da, jer odakle bi, onda, mogla postojati sličnost?
Muška tekućina (sperma) je gusta i bijele boje, a ženska Ne obavljajte malu nuždu u stajaćoj vodi.
je rijetka i žućkaste je boje; tako sličnost dolazi sa strane (Buhari)
onoga čija tekućina prevlada ili nadvlada.
(Muslim) - Čuvajte se prokletih.
Drugovi zapitaše:
Kada neko od vas mokri, neka pripazi na svoju mokraću. - Ko su ti prokleti?
(Ebu Davud, Bejheki) - To su oni koji obavljaju nuždu po putevima ili po
javnim mjestima gdje se narod osvježava i odmara.
Poslanik je jednom prošao pored medinskog groblja i (Muslim)
zaustavio se pored dva friška mezara pa je rekao:
- Ovi koji ovdje leže sada su u velikim mukama, ali ne zbog Ebu Seid el-Hudri prenosi: »Jednog dana, dok je Allahov
krupnih stvari. Prvi nije pazio na mokraću, a drugi je Poslanik sa nama klanjao, skinuo je svoje mestve i stavio ih
prenosio tuđe riječi. na svoju lijevu stranu. Ashabi su, vidjevši to od njega, isto
(Buhari, Ahmed, Nesai) učinili. Pošto su završili namaz Muhammed (a. s.) ih upita:
- Zbog čega ste to uradili? A oni mu odgovoriše:
Padne li muha u tanjir s jelom i utopi li se samo jedno - Vidjeli smo tebe da to činiš, pa smo i mi učinili. Tada ih
njezino krilo unutra, treba umočiti i drugo, prije no što on upozna da mu je Džibril saopštio da su njegove mestve
bacimo muhu, jer u jednom muhinom krilu je bolest, a u nečiste, te da ih je zbog toga skinuo.
drugom lijek. (Kadi Ijad u djelu »Eš-Šifaa«)
(Buhari, Ahmed)
- Zašto ga nisi pokrio, makar da si stavio komad drveta
Svaka koža koja se ustavi, postaje sterilna, čista. preko njega? Ovo je Muhammed (a.s.) rekao jednom
(Muslim) čovjeku koji mu je ponudio čašu mlijeka.
(Muslim)
Ibn Abbas prenosi: »Kućnoj pomoćnici majke vjernika
Mejmune neko poklonio bravče, koje je ubrzo iza toga
uginulo. Tuda je prošao Muhammed (a. s.) i primijetio:
- Zar nećete uzeti njegovu kožu, uštaviti je i u nešto
upotrijebiti?
- Ono je mrtvo - odgovoriše mu. On reče:
- Ono je samo zabranjeno jesti.
(Buhari, Muslim, Ebu Davud. Tirmizi. Nesai.)

Štavljenje kože je njeno klanje.


(Ebu Davud, Nesai)

Štavljenje odstranjuje od kože nečistoću.


(Hakim)

100
Tako je govorio MUHAMMED Resulullah
- Ne, tako mi Allaha, neću ga nikada uzeti; Allahov
Odjeća Poslanik ga je bacio.
(Muslim)
O sinovi Ademovi, lijepo se obucite kad hoćete da na-
maz obavite! (kad u džamiju pođete)! Neka je proklet onaj ko oblači žensku odjeću i ona koja
(El-E'raf, 31) oblači mušku odjeću.
(Ebu Davud, Ahmed, Ibn Madže)
I neka vela svoja spuste na grudi svoje; neka ukrase
svoje ne pokazuju drugima... Neka je Božije prokletstvo na vlasuljare koji se bave
(En-Nur, 31) uređivanjem lažne kose kao i na one koje tu lažnu kosu sebi
prave. Isto tako neka je prokletstvo na one žene koje se
bave tetoviranjem i na one na kojima se to tetoviranje vrši.
Otac Ebu Ahvesa je otišao Poslaniku da ga nešto upita. Bio (Muslim)
je neuredan pa ga je Poslanik upitao:
- Imaš li imetka? - pa kada je ovaj odgovorio potvrdno Žena koja stavlja na glavu periku, obmanjuje, a svaka
Muhammed (a.s.) je rekao: - Kada ti je Allah dao imetak, obmana je zabranjena.
neka se vide na tebi tragovi Njegove blagodati. (Nesai)
(Hakim i autori tri »Sunena«)
Esma, kćer Ebu Bekrova (r. a.), ušla je kod Resulullaha,
Amr ibn el-As priča da je Resulullah na njemu primijetio alejhi-s-selam. Bila je u veoma prozirnoj odjeći (kroz koju
odjeću žute boje i rekao mu: se moglo vidjeti tijelo). Resulullah je okrenuo svoje lice od
- Skini to, jer je to boja idolopoklonika. nje i rekao:
(Muslim, Ahmed) - Esma, kada žensko postane punoljetno, nedolično je da se
vidi išta od njena tijela, osim ovo i ovo - pokazavši na svoje
Oblačite bijelo, to je najljepša odjeća. I kad umrete, obucite lice i šake.
se u bijelo. (Ebu Davud)
(Ebu Davud, Tirmizi)
Poslanik je preporučio da se, prilikom oblačenja nove
Ko se odijeva iz uobraženosti neće ni primirisati Džennet. odjeće, kaže: »Moj Allahu, Tebi hvala, Ti si me obukao.
(Buhari) Molim Te za hair njegov i hair njegova djelovanja. Tražim
Tvoju zaštitu od njegova Šerra i Šerra njegova djelovanja«.
Luksuznu odjeću koja izdvaja i koja može izazvati zavist (Ebu Davud, Tirmizi)
kod drugih Muhammed (a. s.) je zabranio riječima:
- Ko obuče takvo odijelo, sa željom da strši među ostalima, Kada obuvate obuću, prvo obujte desnu nogu, pa lijevu, a
biće ponižen kod Allaha (dž. š.). kada skidate obuću prvo lijevu pa desnu. Neka se desna
(Ebu Davud) prvo obuje, a posljednja izuje.
(Muslim)
Ne oblačite svilu. Uistinu, ko bude oblačio svilu na
dunjaluku neće je oblačiti na ahiretu. Nemojte hodati sa obuvenom jednom cipelom. Obujte obje
(Buhari, Muslim) cipele ili hodajte bosi.
(Buhari, Muslim, Ashabus-Sunen)
Ko pusti svoju odjeću iz oholosti Allah ga neće pogledati.
(Buhari, Muslim) Razlikujte se od nevjernika.
(Buhari, Muslim)
Hazreti Alija prenosi: »Uzeo Muhammed (a.s.) komad svile
u desnu, a zlata u lijevu ruku i reče: Ko se trudi da nalikuje nekoj zajednici, on i pripada njoj.
- Muškarcima moga ummeta ovo dvoje je zabranjeno. (Ebu Davud)
(Ebu Davud, Nesai)
U iman spada pristojnost i umjerenost u oblačenju.
Ko obuče svilaču, Allah će mu na kijametu obući paklenu (Ibn Davud, Ibn Madže, Hakim, Ahmed, Taberani)
košulju. (Kod Buharije: »neće je obući na kijametu«).
(Ahmed)

Jedi šta hoćeš, pij šta hoćeš i oblači šta hoćeš, dok te ne
zavedu u grijeh dva svojstva: pretjeranost u jelu i piću i
oholost u oblačenju.
(Nesefi)

Vidio je Poslanik prsten od zlata na ruci jednog čovjeka,


skinuo ga, bacio, a zatim rekao: - Želi li neko od vas žišku
vatre pa neka je uzme u ruku. Onda je neko od prisutnih
rekao čovjeku, nakon što je Poslanik otišao:
- Uzmi svoj prsten i koristi se njime.
Odgovorio je:

101
Tako je govorio MUHAMMED Resulullah
kose koja se može vidjeti. Raščešljavao je kosu kvaseći je
Spavanje, snovi vodom, zatim je, oslanjajući se na ramena dvaju ljudi,
obilazio oko Kabe. Kada sam upitao koje on, rečeno mi je
I jedan od dokaza Njegovih je san vaš noću i po danu... da je to bio Isa, sin Merjemin.
(Er-Rum, 23) (Buhari, Muslim)

Allah uzima duše u času njihove smrti, a i onih koji Nema više poslanstva, ali ostaju radosni nagovještaji.
spavaju, pa zadržava one kojima je odredio da umru, a (Ibn Sirin)
ostavlja one druge do roka određenog. To su, zaista,
dokazi za one koji razmišljaju. Jasna snoviđenja su od Allaha, a ružni snovi su od šejtana.
(Ez-Zumer, 42) (Ibn Sirin)

Kad kreneš u postelju uzmi abdest kao za namaz - Postoje tri vrste snova: san kao radosni nagovještaj od
rekao je Muhammed (a.s.) Berrau ibn Azibu. strane Allaha (dž.š.), san koji je od šejtana i san koji je
(Buhari, Muslim) posljedica neke čovjekove preokupacije.
(Ibn Sirin)
Kada rob kaže: »Bismillahi tevekkeltu alellahi la havle ve
la kuvvete illa billah«, kaže mu se: »Upućen si i zadovoljio Jedne noći sam sanjao da smo u kući Utbe ibn Rafia, pa
si!« smo bili posluženi svježim datulama Ratba ibn Taba.
(Tirmizi) Protumačio sam to kao naš uspjeh na ovom i na budućem
svijetu, i da je naša vjera uzvišena.
Kada su hazreti Alija i Fatima zatražili od Poslanika slugu (Muslim)
kako bi im pomogao u kući, on im je rekao:
- Hoćete li da vas obavijestim o dobru koje tražite?
Kada krenete da spavate, proučite 33 puta subhanalah, 33
puta elhamdulillah, 33 puta Allahu ekber, to vam je bolje
od sluge!
(Muslim)

Ko ne mogne zaspati noću, prevrćući se u postelji, pa ovo


prouči, dok je budan, dova će mu biti primljena: »la ilahe
illallahu vahdeu la šerike leh. lehul mulku ve lehul hamdu
ve huve ala kulli šej'in kadir. Subhanellahi velhamdulillahi
ve la ilahe illallahu vallahu ekber, vela havle ve la kuvvete
illa billah«.
(Buhari)

Kada se neko od vas prene u snu neka izgovori: »Utječem


se Svevišnjem Allahu od Njegove srdžbe, kazne,
pokvarenih robova, šejtanova zavođenja i prisutnosti - neće
mu naškoditi taj ružan san.
(Tirmizi, Nesai)

Od vjerovjesništva neće ništa ostati osim radosne vijesti.


Rekoše: - Šta je to, Allahov Poslaniče?
Resulullah odgovori: - Istinito snoviđenje koje vidi i doživi
čovjek, ili to neko drugi primijeti kod njega.
(Buhari, Muslim)

Poslanstvo i Božja objava su završeni. Poslije mene više


poslanika i vjerovjesnika nema. To ljudima koji su čuli
teško pada. Vidjevši to Poslanik nastavi:
- A ostale vijesti i nagovještaji.
Neko upita: - A šta su to nagovještaji, Božji Poslaniče?
- Snovi vjernika - odgovori Poslanik - oni su četrdeseti dio
poslanstva.
(Ahmed, Tirmizi)

Abdullah ibn Omer prenosi da je Muhammed (a.s.)


govorio:
- Prošle noći sanjao sam da sam bio kod Kabe i da sam
vidio čovjeka rumenog lica; čovjeka poput onih
najzgodnijih ljudi koje možete sresti i najljepše kovrčave

102
Tako je govorio MUHAMMED Resulullah
bio obaviješten o ovome slučaju i tom prilikom je rekao:
Gost - Allaha si poslušao, a šejtanu neposlušnost pokazao.
(Abdurrezak)
Pitaju te kome će udjeljivati, reci: »Imetak koji
udjeljujete neka pripadne roditeljima, i rođacima, i Najgora je ona gozba na svadbi koja je pripremljena samo
siročadi, i siromasima, i putnicima-namjernicima; a za za site bogataše, dok je gladnoj sirotinji zabranjen pristup.
dobro koje učinite Allah sigurno zna«. (Buhari)
(El-Bekare, 215)

Ko vjeruje u Allaha i Sudnji dan, neka počasti svoga gosta.


Ko vjeruje u Allaha i Sudnji dan, neka čini dobro susjedu.
Ko vjeruje u Allaha i Sudnji dan, neka govori ono što je
dobro, ili neka šuti.
(Buhari, Muslim, Ibn Madže)

Ko vjeruje u Allaha i Sudnji dan neka počasti gosta. Pri


odlasku potrebno ga je snabdjeti hranom za jedan dan i noć.
Ugošćenje može trajati tri dana. Ako gost ostane više od tri
dana, onda se taj višak računa kao sada ka. Nije dozvoljeno
gostu da ostane kod domaćina jako dugo, da time postane
dosadan i težak.
(Buhari)

Nema dobra ko nema gostoljubivosti.


(Ahmed)

Kada vam dođe gost, ne pretjerujte radi njega, jer tada ćete
biti njegov dušmanin. Onome ko je gostu dušmanin, Allah
je njegov dušmanin.
(Gazali)

Onaj koji je negdje pozvan, a ne odazove se, onaj koji ne


odgovori pozivu, usprotivio se Allahu i Njegovu Poslaniku.
(Gazali, »Alkemija sreće«)

Onaj koji počasti jednog mu'mina kao da je počastio


Allaha.
(Gazali, »Alkemija sreće«)

Ibn Omer prenosi: »Jednom prilikom bili smo na putovanju


sa Allahovim Poslanikom, Allah ga obasuo svojim
blagoslovom i Milošću, kad ugleda naselje u koje je kanio
ući, pa je rekao:
- Allahu moj, obaspi nas blagoslovom u njemu (tri puta) i
njegovu nam opskrbu podari, pobudi nam ljubav prema
žiteljima naselja i omili nas kod dobrih stanovnika
njegovih«.
(Taberani)

Neki čovjek je otišao u goste svome prijatelju. Pošto nije


bilo domaćina kod kuće, čovjek je odlučio da ga ipak
sačeka. Domaćin se vratio sa zakašnjenjem i nakon što su
se pozdravili pitao je svoju ženu:
- Da li si počastila moga prijatelja jelom? - Žena je rekla:
- Čekali smo tebe - a on je, revoltiran time, rekao:
- Čekala si me do ove dobi bez jela. Boga mi, neću ni
okusit hranu. - Njegova žena je odgovorila:
- Ako ti nećeš neću ni ja.
Gost je slušao taj dijalog i odlučio da se i sam uključi u
razgovor:
- Ako vi nećete jesti, neću ni ja.
Nakon svega ovoga domaćin je ipak savladao svoju srdžbu
i pozvao gosta i ženu da jedu skupa. Sutradan Poslanik je

103
Tako je govorio MUHAMMED Resulullah
- Je li dopušteno liječiti se lijekovima? I Poslanik odgovori
Bolest, liječenje, obilazak bolesnika potanko:
- Pa jest, jer je Allah svakoj bolesti, koju je stvorio,
On zna da će među vama biti bolesnih... stvorio i lijek, osim starosti.
(El-Muzzemil, 20) (Ahmed)

... naročito oni koji su izdržljivi u neimaštini, i u bolesti, Jednog dana Poslanik posjeti nekog ranjenika, a zatim reče:
i u boju ljutom. Oni su iskreni vjernici, i oni se Allaha - Pozovite liječnika ovog plemena! – Pošto je stigao,
boje i ružnih postupaka klone. liječnik upita:
(El-Bekare, 177) - O Allahov Poslaniče, čemu služe lijekovi? - A na to će
Poslanik:
- Allah je čist! Je li Allah stvorio ikoju bolest na zemlji, a
Ko je od vas bezbjedan, zdrav i ima svakodnevnu opskrbu, da nije stvorio i lijek protiv nje?
kao daje cijeli svijet njegov. (Ahmed)
(Tirmizi)
Uzvišeni je Allah rekao: »Kad čovjeka opteretim bolešću
Za svaku bolest ima lijek i ako se pogodi lijek, doći će do dvoje dragih mu (očiju), pa se strpi, nadoknadiću mu tako,
ozdravljenja, s Allahovom pomoću. da će Džennet željeti njegove oči.
(Buhari, Muslim) (Ahmed, Buhari)

Uzvišeni Allah nije dao nikakvu bolest, a da joj nije dao Uzvišeni Allah mi je poručio: »Ako moga roba zabole oči,
lijek - osim starosti. Hranite se kravljim mlijekom, jer je pa to on bude strpljivo podnosio, Ja ću mu strpljivost
ono sastavljeno od raznovrsnog ljekovitog bilja. nadoknaditi Džennetom«.
(Hakim) (Buhari)

Liječite se, jer Allah nije stvorio nijednu bolest a da joj nije Muhammed (a.s.) kaže da je Uzvišeni Allah rekao: »Kad
dao lijek, osim jedne bolesti, a to je starost. stavim u iskušenje čovjeka bolešću, pa mi izriče hvalu i
(Autori Sunena) trpi, dignut će se iz postelje bez grijeha kao od majke rođen.
Stvoritelj će reći melekima - čovjekovim pratiocima:
Većina ljudi ne zna iskoristiti dvije blagodati: zdravlje i »Ovoga roba sam spriječio od ibadeta i stavio ga u
slobodno vrijeme. iskušenje (bolešću). Pišite mu nagrade kako biste pisali da
(Buhari) je bio zdrav«
(Ahmed)
Na Sudnjem danu se rob neće ni pomaći sve dok ne bude
pitan za svoj život, u što ga je potrošio, za svoj posao za što Znakovito je koliko će pravi musliman biti nagrađen za
ga je radio, za svoj imetak odakle ga je stekao i u što ga je bolest.
potrošio i, za svoje tijelo, u čemu ga je iscrpio. - Zatim je, - kaže ashab Mes'ud, - Allahov Poslanik
(Tirmizi) podigao glavu prema nebu i nasmijao se. Kada je upitan
zašto je podigao glavu i zašto se nasmijao, rekao je:
Za svaku bolest postoji lijek, pa kad se nekom u bolesti - Posmatrao sam dva meleka koji su bili došli da vide kako
nađe lijek čovjek će Allahovom voljom, ozdraviti. jedan Allahov rob klanja, na mjestu gdje je obično ranije
(Muslim) klanjao. Nisu ga našli. Vratili su se i rekli: »Allahu! Mi smo
tome i tome Tvome robu svaki dan i noć pisali dobra djela
Usame ibn Šerik prenosi: »Bio sam kod Allahova Poslanika koje je činio. Danas smo ga zatekli bolesna«. Uzvišeni
kada mu je došao neki beduin i upitao ga o liječenju, pa mu Allah im na to reče: »Pišite mome robu kao da čini dobra
je poslanik rekao da se liječi, jer: - Allah je za svaku bolest djela dan i noć, kao kad je bio zdrav. Nemojte ništa
odredio lijek osim jedne, a to je starost«. umanjivati. Moja je stvar da ga posebno nagradim za bolest,
(Ahmed) a njemu pripada nagrada za dobra djela koja je radio«.
(Taberani, Bezzar)
Nijednog muslimana neće zadesiti bol, bolest, briga, tuga,
uznemirenost, ili sjeta, čak ni bol od uboda trna, a da mu Božiji poslanik je obišao bolesnika, pa mu je rekao:
Allah za to ne bude brisao grijehe. - Obveseli se, jer Allah (dž.š.) je rekao: »Bolest je
(Buhari, Muslim) moja vatra, spustim je na svog roba vjernika na ovome
svijetu, da mu bude zaštita od vatre na Sudnjem danu«.
Kada je jedan pobožan liječnik upitao Poslanika: (Ahmed. Ibni Madže, Bejheki)
- Služi li liječnik ičemu? - Poslanik je žustro odgovorio:
- Allah je čist! Je li Allah stvorio ikoju bolest na Zemlji, a Uzvišeni je Allah rekao: »Kojem robu darujem zdravlje i
da joj nije našao i lijeka? Ko zna, zna, a ko ne zna, ne zna. imućnost (široku nafaku) u životnim potrebama, pa prođe
Nađeš li pravi lijek za svaku bolest, ljudi će ozdraviti po pet godina, a on mi ne dođe, taj je lišen Moga dobra«.
Allahovoj zapovijedi. (Ebu Ja'la ibn Hibban)
(Ahmed)
Uzvišeni je Allah rekao: »Kad se Moj rob razboli ili krene
Jednoga dana Poslaniku se upute neki beduini, koji ga, na put, njemu se piše kao kad je zdrav i kao da je kod
između ostalog, upitaše: kuće«.
(Buhari)
104
Tako je govorio MUHAMMED Resulullah
Nagrada koju prima bludnica, prljava je. Zarada vadioca
Ashab Bešir ibn Abdullah priča: »Allahov Poslanik je krvi, prljava je.
posjetio nekog bolesnika koji je pripadao ensarijama. (Muslim)
Bolesnik mu se okrenuo i rekao:
- Allahov Poslaniče! Ima sedam dana kako od bolova Sa oboljelim od džuzuma (gube, lepre) razgovaraj sa
nisam sklopio očiju, niti ima iko kod mene. udaljenosti od jednog ili dva koplja.
- Moj brate! Strpi se, strpi se, dok se riješiš grijeha koje si (»Džamius - sagir«)
učinio. Časovi provedeni u bolesti otklanjaju grijehe«.
(Ebu Davud) Zašto vi cijedite vašoj djeci ognojene krajnike, pritiskom
prsta? Pomozite se ovim indijskim drvetom, jer u njemu
Ashab ibn Mes'ud priča: »Ušao sam kod Allahova ima lijeka za sedam bolesti, između ostalih i za upalu
Poslanika. Prihvatio sam ga za ruku. Osjetio sam da ima podrebrice, a za upalu krajnika daje se u prahu kroz nos.
visoku temperaturu, pa sam mu rekao: (Buhari, Muslim)
- Allahov Poslaniče! Ti imaš visoku temperaturu?! -
On mi na to reče: Bježi od gubavca, kao od tigra!
- Tačno je. Osjećam veliku vrućinu i bolove kao što bi (Buhari, Ahmed)
osjećala dva čovjeka.
- Hoćeš li bar za to dobiti i dvostruku nagradu? - upitah ga. Bježi od gubavca kao što bježiš od lava.
- Da, hoću. Nema nijednog muslimana kojeg spopadne (Buhari)
bolest, neka uznemirenost i tome slično, a da mu za to
Allah neće izbrisati grijehe, kao što ostane stablo u jesen Ako čujete da se u jednom mjestu pojavila zarazna bolest,
kad zbaci svoje lišće. ne idite tamo. A ako ste se već zatekli u tom mjestu, ne
(Buhari. Muslim) izlazite iz njega.
(Buhari, Muslim)
Allah je spustio i bolest i lijek i dao za svaku bolest lijeka,
pa se liječite, ali se ne liječite onim što je zabranjeno. Kada vam se zijeva, stavite ruku na usta, da vam šejtan ne
(Ebu Davud) bi uletio u usta.
(Muslim)
Zaista vam Allah nije dao lijeka u onome što vam je učinio
zabranjenim. Allahov Poslanik je obišao bolesnika pa mu je rekao:
(Buhari) - Obraduj se, jer je Allah rekao: »Bolest je Moja vatra, dao
sam je svom robu na ovom svijetu da mu bude zaštita od
Onaj koji bude liječio bolesnika, a ne zna medicinsku vatre na Sudnjem danu«.
nauku, smatrat će se odgovornim. (Ahmed)
(Ebu Ja'la)
Hazreti Aiša prenosi da je Muhammed (a.s.), kada bi došao
Ebu Hurejre pripovijeda: »Bio sam kod Božijeg poslanika kod bolesnika, uputio dovu Allahu (dž.š.) riječima:
kad mu je došao neki čovjek i rekao da mu brat boluje od »Otkloni bolest o Gospodaru ljudi, izliječi ga, jer Ti si taj
proljeva. Božiji Poslanik mu je preporučio da bratu dade koji liječiš i drugoga lijeka nema osim onog u čemu Ti daš
napitak od meda. Čovjek je otišao i nakon kraćeg vremena lijek za otklanjanje bolesti«. Zatim bi uzeo malo pljuvačke
vratio se i rekao: na prstu i malo zemlje i to pomiješao i stavio prstom i
- Dao sam mu meda, ali nije bilo koristi. - Božiji Poslanik rekao: »U ime Allaha grumen naše zemlje kojom traži
ponovi: lijeka jedan od nas da ozdravi, jedan od nas, sa Allahovom
- Idi i podaj mu meda. - Ovaj je otišao i vratio se iz dozvolom«.
javivši da je izvršio zapovijed, ali da se stanje kod brata (Ibn Madže)
nije izmijenilo. Božiji Poslanik i po treći put reče:
- Idi i podaj mu meda. Kada jedan musliman obiđe bolesna brata muslimana, sve
- Kad se čovjek i po treći put vratio i izjavio da je dao dok se ne vrati nalazi se u jednom krilu Dženneta.
meda, ali da je bolesnikovo stanje ostalo isto, Božiji (Muslim. Ahmed, Tirmizi)
Poslanik reče:
- Bog je rekao istinu, a trbuh tvoga brata je slagao. Koji čovjek posjeti bolesnika on urone u Allahovu milost, a
Kasnije se ovaj čovjek vratio i rekao da mu je bratu bolje. kad sjedne kod bolesnika sa svih strana okruži ga Allahova
(Buhari) milost.
- Rekoh mu - kaže Enes - Allahov Poslaniče! Kad
Omer ibn Hattab je jednom krenuo s vojskom prema Siriji. je tolika pažnja prema onome koji obiđe bolesnika, a
U putuje saznao da tamo hara kolera, pa je odlučio da se šta je onda sa bolesnikom?
vrate. Neki su mu prigovorili: - Njemu se brišu grijesi - reče Allahov Poslanik.
- Zar bježiš od Božijeg određenja? - Omer je tada rekao: (Ahmed. Taberani)
- Bježim od određenja ka određenju.
Abdurrahman ibn Avf je tada citirao hadis: »Kad čujete za Ummul A'la priča: »Posjetio me je Allahov Poslanik kad
koleru u nekom mjestu, nemojte tamo ići, a ako kolera sam bila bolesna. On mi reče:
zavlada u vašem mjestu, ne napuštajte ga bježeći od nje«. - Ummul A'la! Budi vesela, jer muslimanku koja pati od
(Buhari, Muslim, Ahmed. Nesai) bolesti, Allah čisti od grijeha kao što vatra srebro čisti od
hrđe.
Novac (vrijednost) primljen za prodato pseto, prljav je. (Ebu Davud)
105
Tako je govorio MUHAMMED Resulullah

Ako bolesnik nešto poželi da pojede, dajte mu to ako mu Dženaza


neće škoditi.
(Buhari) Zaokuplja vas nastojanje da što imućniji budete sve dok
grobove ne naselite.
Kad uđeš kod bolesnika, zamoli ga da ti prouči dovu, jer je (Et-Tekasur, 1-2)
njegova dova slična dovi meleka.
(Buhari. Ibn Madže) A ti, o dušo smirena, vrati se Gospodaru svome
zadovoljna a i On tobom zadovoljan, pa uđi među
Ko obilazi bolesne zaplovi u Allahovu milost, a kada sjedne robove Moje, i uđi u Džennet Moj!
pored bolesnika, cio utone u Allahovu milost i ljubav. (El-Fedžr, 27-30)
(Ahmed)

Obići bolesnika veći je sevab nego prisustvovati njegovoj Musliman prema muslimanu ima izvršavati šest obaveza:
dženazi. kada ga susretneš, pozdravi ga. Kada te pozove ili zatraži
(Dejlemi) pomoć, odazovi mu se. Kada zatraži od tebe savjet,
posavjetuj ga. Kada kihne i zahvali Allahu, nazdravi mu.
Allah će reći na Sudnjem danu: »Sine Ademov! Razbolio Kada se razboli, posjeti ga i obiđe. I, kada umre, pođi mu
sam se, a ti Me nisi obišao«. na dženazu.
Čovjek će odgovoriti: »Bože, kako da te obiđem, a Ti si (Muslim)
Gospodar svjetova!?«
Gospodar će reći: »Zar nisi znao da se je taj i taj Moj rob Kada se pripremi dženaza i ljudi je ponesu na ramenima,
razbolio i nisi ga obišao? Znaš li, da si ga posjetio, našao bi ako to bude dobra duša, ona kaže prisutnima: »Požurite sa
Me kod njega. mnom«. Ako umrla osoba ne bude dobra duša i plemenita,
Sine Ademov! Tražio sam da me nahraniš, pa Me nisi poviče: »Teško meni, kud me to nosite? Vratite me!« Taj
nahranio«. njezin glas i vapaj čuje sve drugo osim čovjeka! A kad bi
Čovjek će odgovoriti: »Bože, kako da te nahranim, a ti si on taj glas čuo, pao bi u nesvijest.
Gospodar svjetova?!« (Buhari)
Reći će mu: »Zar nisi znao daje taj i taj Moj rob tražio da
ga nahraniš, pa ga nisi nahranio. Da si ga nahranio, našao bi Posjećuj grobove umrlih i sjećaj se budućeg svijeta. Kupaj
to kod Mene! umrle, jer je dodir s mrtvima izrazita pouka, i klanjaj im
Sine Ademov! Tražio sam da Me napojiš, pa Me nisi dženazu, možda ćeš se rastužiti i zabrinuti. A zabrinuti će
napojio.« na Sudnjem danu biti u Allahovoj zaštiti i uživati sve
Čovjek će reći: »Kako da Te napojim, a Ti si Gospodar Njegove blagodati.
svjetova?« Odgovoriće mu: »Taj i taj je čovjek tražio od (Hakim)
tebe vode i nisi ga napojio. Znaš li, da si ga napojio, našao
bi zasigurno to kod Mene«. Ko slijedi dženazu i obavi namaz ima jedan kirat, a ko
(Muslim) slijedi dženazu sve dok se ne završi ima dva kirata. Jedan
kirat je kao brdo Uhud.
(Buhari, Muslim, Ebu Davud, Tirmizi, Hakim- Ibn Madže)

Kada neko od vas vidi dženazu, ako je neće pratiti, neka


ustane na noge dok dženaza ne prođe, ili dok on ne
zaostane za njom, ili dok se ne spusti radi klanjanja
dženaze-namaza.
(Buhari, Muslim)

Čim ugledate dženazu, ustanite i stojte sve dok ona ne


prođe ili dok je ne spuste na zemlju.
(Buhari. Muslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai)

Džabir sin Abdullaha (r.a.) prenosi: »Pokraj nas prošao je


jedan sprovod, pa je zbog njega ustao Poslanik (s.a.v.s.), a
ustali smo i mi. Rekli smo:
- Poslaniče! Ovo je sprovod nemuslimana, jednog Židova.
- Zar to nije čovjek? - reče Poslanik. - Kada vidite dženazu
(čija god bila), ustanite na noge.
(Buhari)

Ko okupa mejjita, stavi ga u kefine, namiriše i svakako


uredno opremi, nosi ga, klanja mu dženazu i ne otkrije ništa
što je vidio (prilikom opremanja), vratiće se čist od grijeha
kao kad ga je majka rodila.
(Ibn Madže)

106
Tako je govorio MUHAMMED Resulullah
čiji je to kabur. Rečeno mu je da je te i te žene. On se sjetio
Nema muslimana koji umre, pa mu dženazu klanja 40 ljudi te žene, jer ju je poznavao. Ukorio nas je zato što ga nismo
koji ne čine širk Allahu, a da Allah neće primiti njihovo obavijestili o njenoj smrti. Rekli smo:
zauzimanje za njega. - Allahov Poslaniče, postio si taj dan, pa si bio malo
(Muslim) poslije podne prilegao. Bilo nam je žao da te
uznemiravamo.
Kad bi završio pokopavanje mejjita, Poslanik bi stani nad - Niste to smjeli učiniti. Ne smije se dogoditi da neko od
njim i reci: vas umre, a da ja ne prisustvujem i ne klanjam dženazu -
- Molite za oprost grijeha vašem bratu i molite da bude namaz. Zatim je prišao kaburu, a mi smo iza njega stali u
postojan, jer se sada ispituje. safove i ponovo klanjali dženazu«.
(Ebu Davud, Hakim) (Ahmed, Nesai, Bejheki, Hakim, Ibn Hibban)

Dvije stvari mogu dovesti u bezvjerstvo: sumnjati u nečije - Jedan vaš brat je preselio. Ustajte i klanjajte mu dženazu.
poštenje i moral i naricanje za umrlim. Ove riječi rekao je Božiji poslanik svojim drugovima, kada
(Muslim) je doznao za smrt abesinskog vladara.
(Muslim)
Ne slijedite dženazu za kojom ide narikača ili za kojom se
nosi vatra. I ne idite ispred dženaze.
(Ebu Davud)

Nije od nas onaj ko se udara po licu, cijepa odjeću i


oplakuje džahilijetskim oplakivanjem.
(Buhari, Muslim)

U naše društvo ne spada onaj koji se (radi nečije smrti)


brije, ni onaj koji razdire (odjeću) ni onaj koji jauče .
(Buhari, Muslim)

Poslanik je zabranio svako rasipanje pri dženazi. O tkanini


za ćefine rekao je:
- To je potrebnije živima nego mrtvima.
(Imam Malik)

Kada budete kadili mrtvaca, učinite to neparni broj puta.


(Bejheki, Hakim)

Ako umre žena među muškarcima, a nema druge žene, ili


umre muškarac među ženama, gdje nema drugog muškarca,
uzet će im se tejemum i tako će se pokopati kao da nema
vode uopće.
(Ebu Davud, Bejheki)

Ne ostavljaj neizravnanih grobova, niti spomenika.


(Tirmizi)

Jednog dana se Allahov Poslanik našao na nekoj dženazi.


Unutrašnjost mezara imala je jednu malu grešku, nastalu pri
kopanju. On je naredio da se to odmah popravi. Neko ga je
upitao:
- Da li će ta greška na neki način štetiti mrtvome?
Muhammed (a. s.) reče:
- Uistinu, takve stvari ne mogu ni štetiti, ni učiniti dobro
mrtvome, ali ih treba ukloniti da ne muče oči živoga.
(Ibn Sa'd)

Kada je umrla neka žena koja je čistila džamiju, Poslanik je


pitao za nju.
- Umrla je - odgovorili su ashabi.
- A zašto mi to niste javili? Pokažite mi njen grob.
Kada su mu pokazali, on je otišao i klanjao dženazu.
(Buhari)

Zejd Ibn Sabit priča: »Jednog dana bili smo u društvu


Muhammeda (a.s.), prolazili smo pokraj poznatog groblja
Bekije. Allahov Poslanik je primijetio svjež kabur. Pitao je
107
Tako je govorio MUHAMMED Resulullah
Dušu uzima Azrail, potom je iz njegove ruke prihvaćaju
Duša drugi meleki. Među dušama ima onih koje mirišu poput
najljepšeg miska na Zemlji, a ima i onih koje zaudaraju na
Mi stvaramo čovjeka i znamo šta mu sve duša njegova lešinu najneugodnijeg mirisa.
haje, jer Mi smo njemu bliži od vratne žile kucavice. (Muslim, Ibnu-l-Kajjim el-Dževzi)
(Kaf, 16)
Pa joj (duši) se kaže: »Iziđi zadovoljna, jer je i On tobom
Pitaju te o duši. Reci: »Šta je duša - samo Gospodar moj zadovoljan!«
zna, a vama je dato samo malo znanja. (Ibnu-l-Kajjim el-Dževzi)
(El-Isra', 85)
Liježući u postelju Allahov Poslanik je govorio:
Uspjeće samo onaj ko je (dušu) očisti, a biće izgubljen »Gospodaru moj, Ti si stvorio moju dušu i Ti ćeš je
onaj ko je na stranputicu odvodi! usmrtiti. Tebi pripada njena smrt i njen život. Ako je
(Eš-Šems, 9-10) uzmeš, smiluj joj se! Ako je vratiš, sačuvaj je onim čime
čuvaš svoje dobre robove!«
(Ibnu-l-Kajjim el-Dževzi)
Duše su poput skupine: one koje se međusobno upoznaju,
zbliže se, one koje se ne poznaju, međusobno se raziđu. Allahov Poslanik je pitao Husejna el-Huza'iju:
(Buhari, Muslim) - Husejne, koliko božanstava obožavaš? On mu odgovori:
- Sedam božanstava, šest na Zemlji i jedno na nebu!
Spasiće se onaj čiju dušu Allah očisti. Onda Resulullah reče:
(Ibn Ebi Hulim) - Pređi na islam, pa da te poučim riječima kojim će ti Allah
(dž.š.) koristiti! Prešao je na islam. Onda mu Resulullah
Nakon što su objavljeni ajeti: »Uspjeće samo onaj ko dušu reče:
očisti. A biće izgubljen onaj koje na stranputicu odvodi«, - Reci: »Allahu, podari mi razboritost i zaštiti me od zle
Muhammed (a.s.) je molio: »Allahu, podari mi duši da duše!«
shvati dobro; Ti si njen prijatelj i njome gospodariš, Ti si (Ahmed)
najbolji koji ćeš je očistiti.
(Taberani)

Nije bogatstvo u velikom imetku, nego je pravo bogatstvo,


bogatstvo duše.
(Buhari. Muslim)

Vabisa sin Ma'bedov došao Alejhisselamu koji mu reče:


- Došao si da pitaš o dobrim djelima i grijehu?
On odgovori:
- Da.
Na to mu Alejsselam reče:
- Upitaj svoje srce, svoju dušu! Dobro djelo je ono u
čemu duša nalazi mir i spokoj i u čemu se srce smiri.
Grijeh je ono što buni i uznemiruje dušu i što se koleba
u prsima makar ti ljudi i drugačije rekli i odgovorili.
(Ahmed. Durim!)

Abdullah ibn Ebi Katade el-Ensari prenosi od svoga oca:


»Jedanput smo noću putovali sa Allahovim Poslanikom.
Rekli smo mu:
- Allahov Poslaniče, da smo se malo odmorili?
- Bojim se da ne zaspite - rekao nam je, - pa ko bi nas
probudio na namaz!
- Ja bih! - rekao je Bilal. Poslanik je potom dopustio
odmor. Svi su polegli, a Bilal se naslonio na svoju jahalicu.
Međutim, i njega je svladao san. Kad se Poslanik probudio,
jedna strana Sunca se već bila ukazala.
- Bilale - rekao je - gdje je ono što si nam obećao?
- Tako mi Onoga koji te s istinom posla - odgovorio
je Bilal - nikada ranije me nije obuzela onolika pospanost!
- Allah uzima vaše duše kad hoće i vraća ih kad hoće!
- odgovorio je Poslanik.
(Buhari, Muslim)

Pogled umirućeg prati svoju dušu koja mu se uzima.


(Muslim, Ibnu-l-Kajjim el-Dževzi)

108
Tako je govorio MUHAMMED Resulullah
Allahov Poslanik je izrazio saučešće svojoj kćerki riječima:
Smrt »Allah uzima što hoće i daje što hoće. Sve ima svoje
određeno vrijeme. Budite strpljivi i imajte pouzdanje u
Svako živo biće će smrt okusiti, i Nama ćete se vratiti. Allaha.
(El-Ankebut, 57) (Buhari)

Reci: »Melek smrti, koji vam je za to određen, duše će Suza je milost.


vam uzeti, a poslije ćete se Gospodaru svome vratiti. (Buhari)
(Es-Sedžda, 11)
Kada mu je umro sin Ibrahim, Muhammed (a.s.) je rekao:
Sve što je živo umire Allahovom voljom u času »Oko mi suzi, a srce tuguje. Mi govorimo samo ono čime je
suđenom. zadovoljan naš Gospodar, Allah. Ibrahime, mi smo tvojim
(Ali 'Imran, 145) rastankom, uistinu, ožalošćeni.
(Buhari)

Pripremi se za smrt prije njenog dolaska. Aiša prenosi:


(Taberani, Hakim) - Kod Allahova Poslanika je (u posljednjim časovima
života) bila jedna posuda sa vodom u koju je stavljao ruke i
O ljudi, vratite se svome Gospodaru prije smrti i približite potirao njima svoje lice i govorio:
Mu se dobrim djelima dok imate priliku. - Nema boga osim Allaha. Zaista u smrti čovjek trpi velike
(Ibn Madže) muke. Bože oprosti mi i smiluj mi se. Zatim bi uspravio
svoj pogled i rekao:
Mugire ibni Šu'be prenosi: »Na dan kad je umro Ibrahim, - Bože, uvedi me u to najviše društvo, u društvo onih koje
Poslanikov sin, dogodilo se pomračenje Sunca i svijet je si obasuo Svojom milošću i blagodatima: sa
govorio da je pomračenje uslijedilo zbog Ibrahimove smrti. vjerovjesnicima, sa istinitim Tvojim robovima, sa šehidima
Čuvši to Božiji poslanik reče: i dobrim vjernicima. Ruka mu je klonula. Izdahnuo je, a
- Sunce i Mjesec su dva Božija znaka i ne dolazi do njihova da nisam ni primijetila - veli Aiša (r.a.). - Tada sam
pomračenja zbog nečije smrti, niti radi nečijeg života. Kada shvatila iz ovih njegovih posljednjih riječi da mu se je
ih takve vidite, molite se Allahu i klanjajte dok se davalo izbora da li će da još živi ili će da preseli na ahiret.
(pomračenje) ne rastupi«. Nije izabrao nas, nego ahiret.
(Buhari) (Buhari)

Sjetite se činioca dokidanja uživanja i slasti, sjetite se smrti. Učite Jasin onima od vas koji umiru.
(Tirmizi. Ibn Madže) (Ebu Davud, Nesai, Ahmed)

Poslanik je prišao, jedne prilike, svojim ashabima koji su se Vaše umrle spominjite po dobru, a ne iznosite njihove
smijali, pa je rekao: mahane.
- Zar se smijete, a pred vama je vatra Džehennema! (Tirmizi, Ebu Davud)
(El-Hazin eš-Šihi el-Bagdadi u svome tefsiru)
Bio sam vam zabranio posjećivanje grobova. Međutim,
Ljudi spavaju, a kada umru, probude se. sada vam kažem, da ih posjećujete, jer će vas opominjati na
(Gazali: »Munkiz«) smrt.
(Muslim)
Neka niko od vas ne želi sebi smrt. Ako je dobročinitelj,
moguće je da učini još više dobročinstva, a ako je grješnik, Omer ibn Džebel je upitao Muhammeda (a.s.) koja su
pa moguće je da će zamoliti da se povrati dobru. ljudska djela najdraža Allahu na što mu je on odgovorio:
(Buhari) - Da umreš a da ti jezik bude svjež od zikra, slavljenja
Allaha.
Neka ni jedan od vas ne traži smrt ako su ga pogodile (Bezzar)
životne poteškoće, neka rekne: »Allahu moj, produži mi
život ako je to bolje za mene, a daj mi smrt ako je ona bolja Zaista je smrt strašna. Zbog toga, kad vidite dženazu
za mene«. (sprovod) dočekajte je stojeći.
(Buhari. Muslim) (Buhari)

Allahu moj, tražim Tvoju zaštitu od kazne u grobu. Zaista se umrli uznemirava plačem njegove porodice.
(Buhari) (Buhari)

Muhammed (a.s.) je izrazio saučešće Muazu ibn Džebelu, Zaista Allah neće kazniti zbog suza iz oka, niti zbog žalosti
kada mu je umro sin, ovim riječima: »Neka ti Allah dade srca, nego će kazniti zbog ovoga (jezika) ili se smilovati.
što više strpljenja i zahvalnosti prema Njemu. Naš život, (Buhari)
naš imetak, i naša porodica sve su to Allahovi darovi koji
su nam povjereni i kod nas pohranjeni. Allah daje, Allah Prenosi se od Ibn Abbasa: »Jednog dana Božiji Poslanik je
uzima«. sjedeći učio kur'anski ajet: »A da ti je vidjeti nevjernike u
(Taberani) smrtnim mukama, kada meleki ispruže ruke svoje prema
njima« (El-En'am, 93). Zatim je rekao:
109
Tako je govorio MUHAMMED Resulullah
- Tako mi Onog u čijoj je ruci Muhammedova duša, On sigurno vidi tebe.
ni jedna duša ne napusti dunjaluk, a da prije toga ne - Očekuj smrt svakog časa.
ugleda svoje mjesto u Džennetu ili Džehennemu! U tom - Čuvaj se nepravde, pa da te onaj kome si učinio
trenutku se pred njom poredaju dvije skupine meleka, na nepravdu ne prokune, jer se njegova dova i uzdah prima od
dvjema stranama, a lica su im kao Sunce. Umirući Allaha, pa makar on bio i nevjernik.
pogleda u njih i tada ništa drugo ne vidi, iako se vama čini - Ko god može neka prisustvuje zajedničkom klanjanju, a
da gleda u vas. Kod svakog meleka se nalaze ćefini posebno na jacijskom i sabahskom namazu, pa makar išao
i balzam. Ako je umirući vjernik obraduju ga Džennetom i pužući.
kažu: »Dobra dušo, iziđi u Allahovo zadovoljstvo i njegov (Taberani)
Džennet! Allah ti je pripremio počast koja je bolja od
cijelog dunjaluka i svega što je na njemu«. Tako ga
neprestano obveseljavaju i kruže oko njega. Nježniji su
prema njemu i pažljiviji od majke prema svome djetetu.
Zatim mu počinju vaditi dušu ispod svakog nokta i zglavka,
koji tako umiru jedan za drugim. Njemu to biva lahko, iako
ga vi vidite u muci, sve dok mu duša ne dođe do pod grlo.
Njoj je, uistinu, teže napustiti tijelo nego što je djetetu
ostaviti matericu svoje majke! Tad svaki od prisutnih
meleka poželi da je on uzme. Međutim, uzima je Azrail
(meleku'l-mewt). Zatim je Poslanik proučio kur'anski ajet:
»Reci: Melek smrti, koji vam je zato određen, duše će vam
uzeti, a poslije ćete se Gospodaru svome vratiti« (Es
Sedžda, 11). Azrail je potom stavlja u bijele ćefine i uzima
sebi u naručje. On joj je, doista, privrženiji nego što je žena
svom rođenom čedu! Duša tada zamiriše mirisom ljepšim
od miska. Meleki ga uzdižu i raduju mu se. »Dobro došla,
dobra dušo i mirisu lijepi« - govore. »Gospodaru naš. Ti je
blagoslovi, i nju i tijelo iz kojeg je izašla!« Zatim se počnu
s njome uspinjati... U zraku postoje jedna posebna bića čiji
broj samo Allah zna, pa ih od duše zapahne miris ljepši od
miska, zbog čega je oni blagosiljaju i raduju joj se. Kada joj
se otvore vrata nebesa, blagosilja je svaki melek u svim
nebesima kroz koja prođe, sve dok se ne zaustave pred
Vladarem, Silnim. »Dobro došla dobra dušo« - kaže joj On,
Uzvišeni - » i neka je blagoslovljeno tijelo iz kojeg si
izišla!« Kada Allah (dž.š.) nešto pozdravi, pozdravlja ga i
sve drugo i od njega biva otklonjena svaka teškoća. Zatim
Allah (dž.š.) kaže za ovu dobru dušu: »Uvedite je u
Džennet i pokažite joj njeno mjesto u njemu! Predočite joj i
sve počasti i blagodati koje sam joj pripremio! Zatim je
vratite na Zemlju, jer Ja sam odredio: od nje sam vas
stvorio, u nju ću vas vratiti i ponovo iz nje izvesti! A tako
mi Onoga u čijoj je ruci Muhammedova duša, duši će biti
teže napustiti Zemlju nego što joj je bilo napustiti tijelo!«
Reći će: »Zašto me vraćate u to tijelo u kojem sam već
jednom bila!?« »Naređeno nam je tako« - Odgovoriće - i to
ti je neizbježno«. Zatim se spuste s njome. Izvade je iz
ćefina i očiste, a potom je postave između tijela u kojem se
nalazila i ćefina u koje je bila umotana«.
(Ibnu-l-Kajjim el Dževzi)

Ko izvrši samoubistvo bacanjem sa nekoga brda, on će otići


u Džehennem gdje će ostati za vijek vjekova stalno se
survavajući. Ko ispije otrov i time izvrši samoubistvo, on će
sa otrovom u ruci otići u Džehennem i ispijajući otrov ostati
u Džehennemu za vijeke vjekova. Ko izvrši samoubistvo sa
gvozdenim predmetom on će s tim gvožđem u ruci otići u
Džehennem gdje će ostati vječno, razdirući svoju utrobu s
tim oružjem.
(Buhari)

Ebu Derda je pred svoju smrt, rekao: »Ispričaću vam nešto


što sam čuo od Allahova Poslanika. Čuo sam kad govori:
- Pokori se Allahu i tako valjano izvršavaj svoje vjerske
dužnosti kao da Ga vidiš, jer ako ti Njega ne vidiš,
110
Tako je govorio MUHAMMED Resulullah
Ljudi će Sudnjeg dana biti okupljeni na bijelom i ravnom
Život se nastavlja i poslije smrti prostoru...
(Buhari, Muslim)
Mi ćemo, zaista, mrtve oživjeti i Mi smo zapisali ono što
su uradili i djela koja su iza sebe ostavili; sve smo Mi to Kada se umrli spusti u kabur i kada pratioci budu napuštali
u Knjizi jasnoj pobrojali. mezarje, umrli čuje odjek njihovih koraka. (Kod Muslima
(Jasin, 12) se nastavlja: A kada u potpunosti napuste mezarje, dođu mu
dva meleka.)
Pred Gospodarom tvojim biće oni u redove poredani: (Buhari)
»Došli ste Nam onako kako smo vas prvi put stvorili, a
tvrdili ste da vam nećemo vrijeme za oživljenje odrediti. Ljudi, bićete proživljeni goli, bosi i neobrezani.
(El-Kehf, 48) (Buhari, Muslim)

Ljudi će biti proživljeni bosi i goli.


Muhamed (a.s.) kaže da je Uzvišeni Allah rekao: »Ugoni (Buhari, Muslim)
me u laž čovjek, a nema pravo, i napada me, a nema pravo.
Kaže da ga neću oživjeti kako je nastao prvi put, a prvo Muhammed (a.s.) je prošao pored dva mezara i rekao:
stvaranje nije za Mene teže od njegova vraćanja. I kaže rob: - Ova dvojica se nalaze u azabu (patnji). Oni ne ispaštaju
Allah ima dijete!, a Ja sam Jedan kome se svak obraća, kaznu zbog nemogućih stvari: jedan se bavio klevetom, a
nisam rođen i neću roditi, a nema Meni niko ravan!« drugi se nije zaklanjao od ljudi prilikom mokrenja.
(Buhari) (Buhari, Muslim, Ashabu-s-Sunen)

Ni jedan od vas neće napustiti ovaj svijet dok ne sazna šta


ga čeka i dok ne vidi svoje mjesto u Džennetu ili
Džehennemu.
(Gazali »Ihja ulumid-din«)

Primjer vjernika na ovom svijetu je kao primjer embrija u


majčinoj utrobi; kada iz nje izađe, zaplače zbog izlaska, a
kad ugleda svjetlost i zadoji majku, ne želi da se vrati na
pređašnje mjesto.
(Gazali »Ihja ulumid-din«)

Prenosi se da je Muhammed (a.s.) naredio da se šehidi


Bedra pokopaju u jedan mezar, zatim je stao iznad njih i
dozivao ih po imenima:
- Jeste li našli istinitim ono što vam je obećao vaš
Gospodar? Ono što je meni obećao ja sam našao istini tim.
Omer (r.a.) mu je rekao:
- Allahov Poslaniče, kako to da se obraćaš onima koji su
već mrtvi?!
- Tako mi Onoga koji me s Istinom posla, ovo što govorim
vi ništa bolje ne čujete od njih, samo što oni nisu u stanju
odgovoriti!
(Buhari. Muslim)

Grob je prvo onosvjetsko stanište. Ko se spasi u njemu,


kasnije će mu biti lahko. Ali, ako se ne spasi, kasnije će mu
biti teško.
(Tirmizi Nesai, Hakim)

Grob je jedna od džennetskih bašča ili jedna od


džehennemskih jama.
(Tirmizi, Taberani)

Ni jedan musliman ne prođe pored kabura svoga brata


kojeg je poznavao na dunjaluku i nazove mu selam, a da
mu Allah ne povrati dušu da mu selam uzvrati.
(Ibnu-l-Kajjim el-Dževzi)

Ni jedan čovjek ne posjeti kabur svog brata i posjedi kod


njega, a da mu se ovaj ne obraduje i uzvrati mu (selam,
govor), sve dok ne ustane!
(Ebu ed-Dunja, »Kitabu-l-kubur«)

111
Tako je govorio MUHAMMED Resulullah
Molite Allaha za Firdevs, jer on je najviši dio Dženneta,
Džennet, Džehennem iznad njega je »Aršu-r-Rahman«, a iz njega izviru
džennetske rijeke.
Na dan kada upitamo Džehennem: »Jesi li se napunio?« (Buhari)
- on će odgovoriti: »Ima li još?« A Džennet će biti
primaknut čestitima, neće biti ni od jednog daleko - Kevser je rijeka u Džennetu, obale su joj zlatne, voda joj
»ovo je ono što vam je obećano, svakome onom koji se teče po biseru i smaragdu, zemlja njena ljepše miriše od
kajao i čuvao, koji se Milostivoga bojao, iako Ga nije miska, a bjelja je od snijega.
vidio, i koji je srce odano donio. Uđite u nj, u miru, ovo (Ibn Madže)
je Dan vječni!«
(Kaf, 30-34) Enes prenosi: »Jednom je Resulullah bio među nama, kad
je malo pridrijemao, potom podigao glavu osmjehujući se.
Ko umre svjedočeći da nema drugog boga osim Allaha Pitali smo ga:
(dž.š.) unići će u Džennet. - Šta te je nasmijalo, Allahov Poslaniče?
(Ibn Haldun u »Mukkadimi«) Odgovorio je:
- Malo prije objavljeno mi je poglavlje Kur'ana.
U Džennetu ima stvari koje ni jedno oko nikada nije Onda je proučio: »Inna e'tajna kel-kevser...« Potom
vidjelo, ni jedno uho nikada čulo, i nijedno srce nema o je upitao:
tome ni najmanjega pojma. - Znate li šta je El-Kevser?
(Buhari. Muslim) Odgovorili smo:
- Allah i Njegov Poslanik znaju!
Allah je pripravio za svoje dobre robove takvu nagradu Rekao je:
kakvu oči nikad nisu vidjele, a niti su uši za to čule. Tu - To je rijeka koju mi je Allah obećao. Ona ima velika
nema nikakve teškoće za ljudsko srce. Učite ove Allahove dobra. To je, ustvari, vrelo na koje će doći moj ummet na
riječi ako želite: »I niko ne zna kakve ih kao nagrada, za Sudnjem danu. Broj njegovih posuda je kao broj zvijezda
ono što su činili, skrivene radosti čekaju« na nebu. Svako će uzeti što mu pripada.
(Buhari) Kad neko uzme svoj dio reći ću: »Allahu, on je od mog
ummeta!« Pitaće me: »Šta znaš, šta je on radio poslije
Suhejb prenosi od Poslanika: tebe?«
- Kada džennetlije uđu u Džennet reći će im se: U Sahihu stoji: Moje vrelo dugo je mjesec dana hoda, voda
»Imate nagradu kakvu niste očekivali!« Reći će: »A, mu je bjelja od bisera, miris ljepši od miska, a vrčevi
što je to? Zar nam lica nisu svijetla i otrgnuta od vatre i njegovi su kao zvijezde neba. Ko se njegove vode napije,
zar nismo u Džennetu?!« Tada će se skloniti »hidžab«, nekad više ožednjeti neće.«
pa će ugledati Allaha. Tako mi Allaha, od toga im neće (Muslim)
biti ništa milije. Zatim je proučio ajet: »One koji čine dobra
djela čeka lijepa nagrada, i više od toga!« Malik ibn Enes je rekao: »Bilo nam je zabranjeno pitati
(Ibn Huzejme) Poslanika za nešto, pa bismo se iznenadili da dođe neki
razboriti beduin iz pustinje i zapita Poslanika, a da mi
Allah (dž.š.) će reći dženetlijama: »O džennetlije!« I oni će slušamo. Tako dođe neki beduin i reče:
se odazvati pozdravom. Pa će ih (Allah) pitati: »Da li ste - Muhammede, tvoj glasnik nam je došao i tvrdio nam da ti
zadovoljni?« Odgovoriće: »Zašto da ne budemo zadovoljni izjavljuješ da te je poslao Allah (dž.š.).
kad si nam dao što nisi dao nikome od tvojih - Pravo je rekao - odgovori Muhammed. Potom beduin
stvorova?«Onda će im Allah reći: »Pazite, daću vam upita:
srednje od toga«. Odgovoriće: »O, Bože, a šta je srednje od - Ko je, onda, stvorio nebesa?
ovoga?« Reći će im: »Spustiću na vas Svoje zadovoljstvo i - Allah - odgovori Poslanik. On ponovo upita:
nikad neće doći na vas Moja srdžba«. - A ko je, onda, stvorio Zemlju.
(Ahmed, Buhari, Muslim, Tirmizi) - Allah.
- A ko je stvorio ova brda i na njima sve postavio?
- Svi će moji sljedbenici ući u Džennet, izuzev onih koji to - Allah (dž.š.) - odgovori Poslanik. Poslije ovoga on
odbiju. ponovo upita:
- A koji su to koji odbijaju da uđu u Džennet, o Allahov - A, tako ti Onoga koji je stvorio nebesa, Zemlju i
Poslaniče?, - povikaše ashabi. On im odgovori: postavio ova brda, da li te je poslao Allah (dž.š.)?
- Onaj ko bude slijedio moj put ući će u Džennet, a ko ne - Da - odgovori Poslanik.
bude, taj odbija da uđe. - Tvoj izaslanik je tvrdio da smo dužni klanjati pet vakata
(Buhari. Hakim) namaza u toku jednoga dana i noći.
- Pravo je rekao - odgovori Poslanik. On upita:
Ljudi iz Dženneta će doći kod nekih stanovnika - A tako ti Onoga koji te je poslao, da li je to naredio Allah
Džehennema i upitati ih: (dž.š.)?
- Kako ste dospjeli u Džehennem kad smo mi ušli u - Da, - odgovori Muhammed (a.s.) Beduin reče:
Džennet samo na osnovu onog što smo od vas naučili? - Tvoj izaslanik nam je tvrdio da smo dužni davati zekat na
- a on će odgovoriti: našu imovinu.
- Zato što smo govorili drugom ono što sami nismo radili. - Pravo je rekao - odgovori Poslanik. Beduin upita:
(Taberani) - A tako ti Onoga koji te je poslao, da li ti je to naredio
Allah (dž.š.)?
- Da - odgovori Poslanik. On reče:
112
Tako je govorio MUHAMMED Resulullah
- Tvoj izaslanik nam je tvrdio da smo dužni postiti kako one izniču požutjele i uvrnute.
mjesec dana ramazana u godini. Vuhejb kaže: »Ovo nam je prenio Amr. b. el-Džubat i
- Pravo je rekao, - odgovori Poslanik. Beduin je upitao: rekao: '... zrno gorušice od dobra'«.
- A tako ti Onoga koji te je poslao, da li ti je to naredio (Buhari, Nesai, Ibn Madždže)
Allah (dž.š.)?
- Da - odgovori Poslanik. On je rekao: Ima dvije vrste ljudi od stanovnika Džehennema koje ja ne
- Tvoj izaslanik nam je tvrdio da smo obavezni hodočastiti poznajem. To su: prvo, ljudi sa bičevima u ruci poput
Kabu i to ko je u mogućnosti da dođe do nje. goveđih repova kojima tuku narod, a drugo, žene providne
- Pravo je rekao - odgovori Poslanik. odjeće, izazovnih tjelesnih pokreta. Na glavama im ima
Napokon, beduin okrenu leđa i reče: nešto kao devina glava. Taj soj neće ući u Džennet niti će
- Tako mi Onoga koji te je poslao s istinom, ja tim osjetiti njegov miris - iako se taj miris osjeća iz velike
obavezama neću ništa dodati, niti ću nešto od njih oduzeti! udaljenosti.
Na to Muhammed (a.s.) reče: (Muslim)
- Ako je govorio istinu, sigurno će ući u Džennet«.
(Muslim) Hazreti Aiša prenosi: »Allahov Poslanik je bio pozvan na
dženazu jednom djetetu kršćanina, pa sam kazala:
Omer ibn el-Hattab prenosi: »Nakon bitke za Hajber, jedna - Blago li ovome, Allahov Poslaniče, jedan od džennetskih
grupa drugova Allahova Poslanika je u povratku govorila vrabaca, nije učinio nikakav grijeh koji bi ga stigao. - On
da je taj i taj pao kao šehid, nabrajajući ih poimenično. reče:
Kada su spomenuli ime jednog od poginulih šehida, - Aiša, možda i nije tako. Allah je stvorio za Džennet
Allahov Poslanik je rekao: stanovnike. Stvorio ih je za njega još dok su bili u kičmama
- Ne, on nije šehid, ja ga vidim u Džehennemu zbog ogrtača očeva svojih, i stvorio je za vatru stanovnike. Stvorio ih je
koji je prisvojio prevarom. - Zatim je Poslanik zovnuo za nju još dok su bili u kičmama očeva svojih.
Omera i rekao mu: - Idi i razglasi među svijetom da će u (Muslim, Ebu Davud, Nesai)
Džennet ući samo vjernici!
Ja sam izašao i razglasio među svijetom: 'Znajte, u Džennet
će ući samo vjernici!'«
Bog će reći onome koji će u vatri imati najlakšu kaznu:
»Kad bi tvoje bilo sve što postoji na Zemlji, bi li ti to dao
da se otkupiš od ove kazne?« On će reći: »Bih«. Našto će
reći Uzvišeni Bog: »Pa Ja sam od tebe tražio manje od toga
dok si bio još u Ademovim krstima, a to je da Mi (u
ibadetu) ništa ne pridružuješ, a ti si baš to činio«.
(Buhari. Muslim)

Na Sudnjem danu će biti doveden čovjek, zatim bačen u


vatru. Od džehennemske žestine će mu izići utroba njegova
oko koje će oblijetati kao što magarac oblijeće oko svog
gospodara. Oko njega će se iskupiti stanovnici Džehennema
i pitati ga šta mu je? »Zar nisi ti onaj što je pozivao na
dobro, a odvraćao od zla?« »Jesam« ! - Odgovoriće. »Vama
sam govorio da činite dobro, ali to sam nisam radio.
Govorio sam vam da se klonite zla, a sam ga činio«.
(Buhari. Muslim)

O sinovi Kaba ibni Luejja, spašavajte se od vatre. O sinovi,


Murre Ibni Saba, spašavajte se od vatre. O sinovi Abdi
Šemsa, spašavajte se od vatre. O sinovi Hašimovi,
spašavajte se od vatre. O Fatima, spašavaj se od vatre. Jer
vam ja ne mogu ništa pomoći u odgovornosti prema Bogu.
Ja samo mogu da vam skvasim grlo (da vam pružim neku
pomoć na ovom svijetu kao svojim bližnjim).
(Muslim)

Otvoriće mu se vrata prema vatri, pa će do njega doprijeti


dio njene vrućine i žestine.
(Ibnu -i-Kajjim el-Dževzi)

U Džennet će ući oni koji su to zaslužili, a u Džehennem


oni koji su to zaslužili. Tada će Allah, džellešanuhu, reći:
»Izvedite iz Džehennema svakog onoga u čijem je srcu bilo
imana makar koliko je zrno gorušice!« I oni će biti
izvedeni, a već su bili potpuno pocrnjeli u njemu. Kao takvi
biće bačeni u Rijeku života (ili stida). Zatim će oni ponići
kao što biljke niču iz sjemena pored puta; zar nisi vidio
113
Tako je govorio MUHAMMED Resulullah
melek to zapiše, a zatim ponovo upita:
Sudbina, predodređenje - Bože kakva mu je nafaka? - pa Allah i to odredi kako želi
i melek zapiše. Zatim melek izađe sa listom u ruci. Na to se
Reci: »Sam od sebe ne mogu nikakvu štetu otkloniti, a više ništa ne dodaje, niti oduzima od njega.
ni neku korist sebi pribaviti; biva onako kako Allah (Muslim)
hoće! Svaki narod ima konac, i kad konac njegov dođe -
ni za tren ga neće moći ni odložiti ni ubrzati«. Abdullah ibn Abas jedanput jahaše za Alejhis-selamom na
(Junus, 49) jednoj jahalici. Tom prilikom reče mu Alejhisselam:
- Dječače, ja ću te naučiti nekoliko riječi: Čuvaj Boga
Njemu ne može ništa, ni trunčica jedna ni na nebesima (poštuj Ga) i Bog će tebe čuvati. Čuvaj Boga, pa ćeš Ga
ni na Zemlji, izmaći, i ne postoji ništa, ni manje ni veće uvijek pred sobom naći (postupaj kako Bog, dž.š., želi, pa
od toga, što nije u jasnoj Knjizi. kad Ga nešto zamoliš odmah će ti udovoljiti). Kad moliš,
(Sebe', 3) moli Boga. Kad pomoći tražiš, traži je od Boga. Dobro
znaj, da se čitav svijet sakupi da ti i najmanju korist donese,
Kada su neki ljudi iz Jemena upitali Poslanika kako je svijet da ti ne bi donijeli osim one koristi, koju je uzvišeni Bog
nastao, on je odgovorio: tebi predvidio i propisao. A da se opet čitav svijet okupi da
- Allah je postojao, a ničeg nije bilo. Arš je bio iznad vode, ti neku štetu nanesu, ne bi ti nanijeli osim one, koju ti je
pa je potom stvorio nebesa i Zemlju. Zatim je sve upisao u Bog odredio i upisao. Pera sudbine su odložena, a stranice
»Levhi mahfuz« (Knjiga sudbine) se osušile. U drugoj jednoj predaji stoji:
(Buhari, Bejheki) - Čuvaj Boga, naći ćeš Ga pred sobom. Kad si u obilju,
predstavi Mu se (i približi); Bog će za te znati i u tegobi.
Čovjek neće vjerovati sve dok ne uzvjeruje u ovo četvero: Dobro znaj: što te promaši nije te ni moglo pogoditi, a što te
da nema drugog božanstva osim Allaha; da sam ja, pogodi, nije te moglo promašiti. Znaj da je Božja pomoć
Muhammed, Allahov poslanik, koga je poslao s Istinom; da skopčana sa strpljivošću, veselje s tugom, a uz svaku
ima smrt, proživljenje poslije smrti i sudbina. poteškoću ima last.
(Tirmizi) (Tirmizi)

Kad bi potrošio zlata koliko Zemlja, ne bi ti bilo primljeno Abdullah ibn Amr ibn el-As kaže: »Čuo sam Allahova
dok ne bi vjerovao u određenje bilo ono dobro ili zlo i dok Poslanika kako kaže:
ne bi prihvatio da ono što te je zadesilo nije te moglo - Allah je zaista odredio sudbinu svim stvorenjima
mimoići i ono što te je mimoišlo nije te moglo zadesiti. pedeset hiljada godina prije stvaranja nebesa i Zemlje.
(Ebu Davud) A Arš Njegov je bio na vodi.«
(Ebu Davud)
Čovjek neće vjerovati sve dok ne uzvjeruje da je i dobro i Dvojica ljudi iz plemena Muzejne došli su Allahovu
zlo sudbina. Poslaniku i upitali ga:
(Ahmed) - Allahov Poslaniče, smatraš li da je ovo što čine ljudi
danas i u čemu se trude nešto što im je ranije kao sudbina
Abdullah, sin Mes'uda, veli: »Pričao nam je Božji određeno i predodređeno, ili oni time prihvataju ono sa
Poslanik« (a on je onaj koji istinu govori, i kome se čime im je došao njihov Vjerovjesnik, pa je dokaz protiv
vjeruje): njih?
- Materijal za stvaranje čovjeka stoji u utrobi majke - Ne - reče Poslanik. - To je ono što im je ranije kao
njegove četrdeset dana kao voda (nutfe). Zatim bude toliko sudbina određeno i predodređeno, a potvrda toga je u
isto vremena kao usirena krv (aleka), pa bude toliko isto Allahovoj, džellešanuhu, Knjizi: »I duše i Onoga koji je
vremena kao komad mesa (mudga). Zatim Bog (dž.š.) stvori pa joj put dobra i put zla shvatljivim učini...«
pošalje meleka, pa mu udahne dušu; i tom meleku narede se (Muslim)
četiri riječi da zapiše: nafaku, i konac života, i njegov
posao, i da li je u pogledu drugog svijeta sretan ili nesretan. Jednom je Poslanik, ulazeći u džamiju, čuo ljude kako
Pa, tako mi onog Boga, osim koga nema drugog - jedan raspravljaju o pitanju slobodne volje i predodređenja.
Čovjek radi onaj posao, koji vodi Džennetu sve dotle dok Zacrvenio se je od ljutnje, kao da su mu po obrazima
ne bude između njega i Dženneta lakat prostora, pa ga iscijedili šipkov sok, zatim je zabranio raspravljanje o tom
preteče ono što mu je zapisao, pa počne se baviti onim problemu i dodao:
poslom koji vodi vatri, pa uniđe u nju. A drugi opet čovjek - Ljudi koji su vama prethodili zalutali su zbog te rasprave.
radi onaj posao, koji vodi vatri sve dotle dok između njega i (Tirmizi)
vatre ne bude lakat prostora, pa ga preteče ono što mu je
zapisao, pa počne raditi onaj posao koji vodi Džennetu pa Ruhul-kuds me je nadahnuo da čovjek neće umrijeti sve
uniđe u Džennet. dok ne okonča svoj život i opskrbu koja mu je data. Stoga,
(Buhari, Muslim) bojte se Allaha, budite mu pokorni i uljepšavajte svoje
molbe kojima molite Njega.
Kada prođu četrdeset dvije noći od unošenja sperme u (Suhejll »Er-Revdul-Enf«)
matericu Allah pošalje meleka koji je uobliči, stvori joj
sluh, vid, kožu, meso i kosti, a zatim kaže: Mnogo se bojim vremena u kojem će učeni ljudi biti
- Bože, je li muško ili žensko? - pa Allah odredi šta hoće i potiskivani, a licemjeri voditi polemiku o Kur'anu i kada će
melek zapiše, zatim opet kaže: se negirati Božije određenje (Kader).
- Bože, koliko će živjeti? - pa Allah odredi šta hoće i (El-Menavi, »Fejdul Kadir«)

114
Tako je govorio MUHAMMED Resulullah
Pet je tajni koje znade samo Bog, a niko drugi. Niko ne zna
šta će biti sutra. Niko ne zna šta je u materici, muško ili Kijametski - Sudnji dan, predznaci
žensko, osim Boga. Niko ne zna, šta će privrijediti sutra.
Niko ne zna u kojoj će zemlji umrijeti. Niko ne zna kada će Sudnjega dana
pasti kiša.
(Buhari) Na dan kada ga doživite svaka dojilja će ono što doji
zaboraviti, a svaka trudnica će svoj plod pobaciti, i ti ćeš
Kada je Allahov Poslanik spomenuo sudbinu, pitali su ga vidjeti ljude pijane, a oni neće pijani biti, već će tako
neki drugovi: - Hoćemo li se oslanjati na sudbinu? izgledati zato što će Allahova kazna strašna biti.
Na to je on odgovorio: (El-Hadžadž, 2)
- Radite, jer je svakom omogućeno ono za što je stvoren.
(Buhari, Muslim) Allah zna tajne nebesa i Zemlje! A Smak svijeta će u
tren oka doći, ili još brže, jer je Allah, uistinu,
Sve što te zadesi nije te moglo mimoići, a sve što te Svemoćni!
mimoiđe, nije te moglo ni zadesiti. (En-Nahl, 77)
(Ahmed)
A šta ti znaš, - možda je Smak svijeta blizu!
Poštuj Allaha pa će ti uvijek biti zaštitnik! Znaj za Allaha u (Eš-Šura, 17)
blagostanju pa će On znati za tebe u teškoći! Znaj da sve
što te je mimoišlo nije te moglo zadesiti, a sve što te je Sudnji dan će se dogoditi (tako brzo) da čovjek koji muze
zadesilo nije te moglo mimoići. I znaj da uspjeh dolazi devu doživjeće ga prije nego što njegova posuda stigne do
poslije strpljivosti, radost poslije žalosti, a olakšica poslije usta«. Dogodiće se kupcu i prodavcu odjeće da neće uspjeti
teškoće! ni pazariti. Dogodiće se da čovjek koji uređuje bunar neće
(Tirmizi) uspjeti ni izaći, a on će se dogoditi.
(Muslim)
Jak musliman bolji je i Bogu miliji od muslimana slabića.
Inače, i jedan i drugi su kao muslimani dobri. Nastoj i trudi Na Sudnjem danu će biti doveden jedan džehennemlija koji
se da pomoću Boga postigneš sve ono što ti koristi. Ne budi je na dunjaluku imao najveće uživanje, pa će biti bačen u
slapčina i ne popuštaj u naporima. Ako ti se dogodi neka Džehennem, samo jedan tren, a zatim će mu se reći:
nesreća ili ako ne uspiješ u svom nastojanju, nemoj »Čovječe, sjećaš li se kojeg užitka? Da li si ikada uživao?«
govoriti: »da bijah učinio to i to, bilo bi tako i tako«, nego On će reći: »Ne, tako mi Gospodara!« Potom će biti
reci: »Tako je bila sudbina Božija, njegova se volja vrši«, doveden jedan džennetlija koji je na dunjaluku imao
jer ono »da« otvara vrata šejtanu. tegoban život, pa će, za tren, biti uveden u Džennet. Potom
(Muslim) će biti upitan: »Jesi li imao ikada, ikakvu muku?«
Odgovoriće: »Ne, tako mi Allaha, nikada nisam imao
Hazreti Alija pripovijeda: »Bili smo na jednoj dženazi u nevolju niti bilo kakvu poteškoću!«
mezaristanu Beki'a, pa je došao Allahov Poslanik i sjeo. I (Muslim)
mi posjedali oko njega. Zamišljen, oborene glave, štapom je
vukao linije po zemlji, a zatim rekao: Čovjek na Sudnjem danu neće se pomaći dok ne bude
- Nema niko među vama, odnosno nema ni jedne žive duše, upitan za četiri stvari: za život, kako ga je proživio; za
a da joj Allah već nije odredio mjesto u Džennetu ili mladost, kako ju je proveo; za imetak, kako ga je stekao i u
Džehennemu, i da joj nije određeno da li će biti nesretna ili šta ga je potrošio i za nauku, šta je s njom radio.
sretna. (Tirmizi)
Jedan od prisutnih ashaba, kaže Alija, reče: Kad se vjernici budu riješili vatre, zapravo kad predu preko
- Allahov Poslaniče, pa da ostanemo pri našoj knjizi Sirata, biće zadržani na mostu između Dženneta i vatre da
(sudbini) i napustimo rad?! međusobno riješe nepravde koje su jedni drugima nanijeli
- Ko bude od sretnika radiće ono što rade sretni, a na ovome svijetu.
ko bude od nesretnika, radiće ono što rade nesretni - (Buhari)
reče Poslanik i dodade: - Radite, jer svakome je dostupno
ono što mu je određeno: sretnima je dostupno ono što rade Ebu Hurejre prenosi da je Allahov Poslanik, jednog dana,
sretni, a nesretnima ono što rade nesretni. Zatim je proučio: proučio: »Toga dana će ona (Zemlja) vijesti svoje kazivati«,
»Onome koji udjeljuje i ne griješi i ono najljepše smatra a zatim upitao prisutne znaju li šta su njene vijesti. Prisutni
istinitim njemu ćemo Džennet pripremiti; a onome koji odgovoriše da to Allah i Njegov Poslanik najbolje znaju, a
tvrdiči i osjeća se neovisnim i ono najljepše smatra lažnim - on nastavi:
njemu ćemo Džehennem pripremiti«. - Njene su vijesti da će Zemlja svjedočiti za svakog
(Buhari. Muslim. Ashabu - Sunen osim Nesaije) čovjeka i ženu šta je radio na njenoj površini. Reći će,
radio si tog i tog dana to i to, i to su njene vijesti.
(Tirmizi, Ahmed)

Seid el-Hudri prenosi da je Poslanik rekao:


- Kako ću biti miran, a sur je pripremljen? Njegov držač je
napregao uši, nageo se na stranu, iščekujući kada će mu biti
naređeno da puhne. Rekli su: - Allahov Poslaniče, šta nam
naređuješ? - Recite: »Hasbunallahu ve ni'mel vekil«.
(Tirmizi)
115
Tako je govorio MUHAMMED Resulullah
(Sirat-ćuprija je pružena preko Džehennema i ona je, kao - Kada sudbina ljudi dođe u ruke nedostojnih, očekuj
što stoji u Muslimanovoj zbirci)« tanja od dlake, a oštrija Sudnji dan - odgovori Muhamed.
od sablje«. U Sahihu se kaže: - Ćuprija koja se pruža iznad (Buhari)
Džehennema, preko koje će prelaziti mu'mini, jedni će
prelijetati kao svjetlice, drugi kao vjetar, treći kao najbrži Sudnji čas neće nastupiti dok se u zemlji Arapa ne pojave
ljudi, sve dok ne dođe čovjek koji neće moći drugačije da livade i rijeke.
ide osim pužući. Sa strane ćuprije biće kuke kojima je (Muslim)
naređeno da zakače onoga koga im je naređeno da uzmu,
ogrebani će biti spašeni a, zakačeni kažnjeni. Sudnji dan neće biti sve dok se u mom ummetu ne pojavi
(Buhari) trideset lažaca koji će se proglašavati vjerovjesnicima. Ali,
ja sam pečat vjerovjesnika, neće biti vjerovjesnika poslije
Iman će se potegnuti u Medinu kao što se zmija potegne u mene.
svoju rupu. (Tirmizi)
(Buhari)
Pred kijamet će istupiti ljudi neukih glava da izdaju fetve
Poslanik predskaza da će u Posljednji čas svijeta doći svijetu, vodeći ih tako stranputici na kojoj se i sami nalaze.
Dedždžal kao Allahova kušnja ljudima. Provest će na (El-Hatib el-Bagdadi: »El-fekih vel mutefekkih«)
zemlji samo 40 dana, no prvi dan njegovog boravka bi će
dug kao jedna godina, drugi dan kao mjesec dana, treći dan Tako mi onoga u čijoj je ruci moj život, Isa (mir neka je
kao jedna sedmica, a ostali dani kao naši normalni dani. Na nad njim) će uskoro sići među vas kao pravedni sudac. On
to se neko digne i upita Poslanika: će polomiti križeve, ubiti svinju i ukinuti džizju. Zatim će
- Za onaj dan, koji će biti dug poput godine, hoće li biti se blagostanje prosuti po cijelom svijetu tako da ga neće
dovoljno obavljati namaz samo pet puta? Poslanik niko prihvatiti, dok će sedžda biti bolja nego cijeli svijet i
odgovori: ono što on sadržava.
- Ne, trebat će računati. (Buhari, Muslim)
(Muslim)
Sigurno je blizu vrijeme da među vas siđe sin Merjeme, kao
Jedan je od znakova Smaka svijeta i to da će ljudi prolaziti pravedni vladar, pa da slomi krst, ukine glavarinu, a imetka
pored džamije, a da neće u njoj klanjati, kao i to da će se da bude u obilju toliko da ga neće niko primiti.
pozdravljati samo one osobe koje se poznaju. (Muslim)
(Tahavi, Taberani. Bejheki)
Zatim će ponovo doći Isa, kao potvrditelj Muhammeda i
U predznake Smaka svijeta ide i to da će se dignuti znanje, kao član njegove zajednice.
raširiti neznanje, mnogo piti alkohol i raširiti blud. (Ahmed)
(Buhari, Muslim)
Kada će sin Merjemin sići kod vas, vaš imam biće jedan od
Ebu Hurejre prenosi: Dok je Poslanik bio u jednom društvu vaših.
govoreći ljudima, dođe mu neki beduin i upita ga kad će (Buhari)
biti Smak svijeta. Muhammed (a.s.) nastavi svoje izlaganje,
pa neki od prisutnih primijetiše: »Čuo je on to što je ovaj Ja sam najpreči Isau, sinu Merjeminu, kada ga vidite,
upitao, ali mu se to nije svidjelo«. Drugi, pak, rekoše: »Ne, poznaćete ga. On je čovjek koji naginje crvenilu i bjelilu.
nego nije čuo.« Glava mu rosi, ali nema vlažnosti. On će razbiti krst, ubiti
Kad je završio svoj govor, Poslanik upiti: svinju i imaće bogatstvo, dok Allah ne uništi njegovo
- Gdje je onaj koji je, čini mi se, pitao za Smak svijeta? vrijeme, sve vjere osim islama, i lažnog i ćoravog Mesiju
Ja sam, Božiji Poslaniče - reče beduin. zablude. Tada će postati takva sigurnost na Zemlji da će lav
- Kad emanet (vjera, povjerenje) bude zanemareno, očekuj prebivati s devom, tigar s govečetom, a djeca će se igrati sa
Smak svijeta - reče Poslanik. zmijama, koje im neće ništa štetiti. Isa će ostati na Zemlji
On upita: - Ako kako će biti to zanemarivanje? četrdeset godina, a onda će umrijeti. Dženazu će mu
- Kada položaj bude povjeravan nedostojnima, onda očekuj klanjati muslimani i sahraniti ga.
Smak svijeta - reče Allahov Poslanik. (Et-Tajalisi)
(Buhari)
Učite Kur'an prije nego što će biti podignut sa Zemlje.
Rekao je Džibril Muhammedu (a.s.): - Obavijesti me o Kijametski dan neće biti dok god se Kur'an ne podigne sa
Sudnjem danu kad će se dogoditi«. A Muhammed a.s. Zemlje. Ljudi su rekli: »U redu da budu podignuti ovi
odgovara: mushafi, ali kako će biti podignuti oni koji su u samim
- Upitani o tome ne zna više od onoga koji ga pita. ljudima?« Odgovoreno im je: Doći će noć, pa će biti
A kada mu Džibril reče: - Obavijesti me o njegovim podignuti i iz njihovih prsa! A kad ujutro ustanu, reći će:
predznacima, Muhammed (a.s.) kaže: »Kao da smo mi nešto znali', a onda će zapasti u poeziju.«)1
- Od predznaka Sudnjeg dana je i taj da će žena sebi
gospodara roditi...
(Muslim)

Predznak propasti svijeta jeste upropašćivanje povjerene


stvari. - Kako se upropašćuje povjerena stvar, Božiji posla- 1
El Kurtubi kaže: Ovo će se desiti poslije smrti Isaa sina Merjemina i
niče, upitaše. poslije rušenja Kabe.
116
Tako je govorio MUHAMMED Resulullah
Meleki ne ulaze u kuću u kojoj je pas ili slika.
Meleki (Ibn Madže)

Uz svakog od vas su meleki, ispred njega i iza njega, -po Aiša prenosi daje kupila ćilim po kome su bile slike: »Kad
Allahovom naređenju bdiju. je to Allahov Poslanik primijetio, zastao je pred vratima i
(Er-Ra'd, 11) nije ušao unutra. Primijetila sam na njegovom licu
osjećanje odvratnosti«. Aiša je rekla:
A nad vama bdiju čuvari, kod Nas cijenjeni pisari, koji - Utječem se Allahu i Njegovom Poslaniku, kakav grijeh
znaju ono što radite. sam počinila? - Na to je Allahov Poslanik r