6.

SINIF DÜZEN KU A I

DÜ ÜNMEYE LK ADIM ETK NL

Hanginiz bana bir kâ t verebilir?

Bir ba ka malzeme isteseydim;
cam, tahta, teneke, bez, plastik verebilir miydiniz?

Hay r!

Niçin?

Bu tür malzemeler her istendi i zaman s n fta bulunamaz.

O hâlde s n f içi çal malar m zda kullanmak için kâ t uygun bir malzeme midir?

Evet!

Kâ d n s n f içi çal malar m za en uygun malzeme olmas na sebep olan özelliklerini say n

1.Kâ t ucuzdur (ekonomik ö e). 2. Her yerde bulunabilir. 3. Kolay biçim al r (kolayl k ö esi).

4. Kolay biçim ald için ara t rma daha k sa sürede sonuçlan r (zamandan tasarruf ö esi). 5. Çal mada yard mc araçlara ihtiyaç yoktur (araçtan tasarruf ö esi). 6. Di er malzemelerle k yasland nda, ayn zaman diliminde di erlerine göre daha çok arama, deneme olana vard r (arama, deneme zenginli i).

7. Katland kça dayan m artar, bask ya kar direnç gösterir. Farkl boyutlarda ve çe itli konularda kullan l r (kullanma, fayda zenginli i ve çe itlilik ö esi). 8. Kolay boyanabilir (kullanma çe itlili i ö esi). 9. Denemedeki zenginlik, dü ünmeyi, sezmeyi, anlamay kolayla t r r (e itsel de er ö esi).

imdi, kim bu kâ d n hiçbir yere dayand r lmadan, hiçbir eyle desteklenmeden ayakta durmas n sa layabilir?

Kâ t ortadan katlan p birbirini destekleyen iki yüzey hâline getirilince ayakta durur

( ekil 1).

Çevrenizde buna benzeyen ekiller var m ?

Duvarlar.

The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image may have been corrupted. Restart your computer, and then open the file again. If the red x still appears, you may have to delete the image and then insert it again.

imdi bu kâ tta biçim üzerinde meydana gelen geometrik kavramlar sayal m

ki d

yüzey ki iç yüzey

Bir aç

( ekil 2).

ki d

yüzey

ki iç yüzey

Bir aç

Kâ d bu ekilde koyarak ne elde ettik?

ekil 3

Mekân-iç bo luk (çat )

Çat ya elimiz ile bast r rsak ne olur?

Bozulur

Mekân niçin bozuldu?

Uygulanan kuvvet, eklin direncinden fazla oldu u için mekân bozuldu. yüzey Yüzeyler yana aç ld için çat n n kaplad geni ler, hacim küçülür

ekil 4

Kâ d n direnci art r labilir mi?

Uygulanan kuvvetin etkisini azaltmak ve eklin direncini art rmak için yere temas noktalar n art rmak gerekir.

Nas l? Deneyerek ara t r n!

Yelpaze gibi kâ d katlay p daha küçük yüzeyler olu turulur ve eklin yere temas noktalar art r l r

( ekil 5).

Çünkü temas noktalar n n artmas sürtünme kuvvetini art r r.

Kâ d n yeni düzeni imdi neden sa lam bir ekilde ayakta durabiliyor?

Düzenin uygulanan kuvvete kar koyan kenar say s , artt için ayakta durabiliyor. Temas noktalar art r larak sürtünme kuvvetinin etkisi art r l rm ve kâ d n esnekli i azalt lm t r.

ekil 3·ten farkl olarak ekil 5·deki görüntüde ne de i ti?

Mekân n küçülerek tekrarland n görüyoruz

Buna benzer tekrar niteli i ta yan ba ka örnekler verebilir misiniz?

Saat tiktaklar

Kalbin at

Yürümek (ad mlar m z)

Dünyan n dönü ü

Gece ve gündüzün olu umu

Belli türlerin kendi cinslerini üretmesi (bitki veya hayvan olarak), Do um, ölüm vb. dir.

Tekrar olay n n özel bir ismi var m ? Müzik ile kar la t rarak dü ünün.

Ritim.

Ritim nedir?

Bir tekrar olay d r.

Yürüyü e ritim dediniz. Birisi h zl yürürse, yava yürürse veya sallanarak yürürse bu durumlar nas l aç klars n z?

Acelesi var. Acelesi yok. Can s k l yor, dü ünüyor gibi farkl izlenimler, anlamlar ç kar l r.

Yani, gördü ümüz yürüyü ün ritmi bile size, farkl farkl bir eyler mi anlat yor?

Evet, evet!

O hâlde, ritmin anlat m gücü de mi var?

Evet, çok farkl anlat mlar oldu unu görüyoruz

Do ada tek olan bir ey gördünüz mü?

Hay r! Do ada a açlar, ku lar, bulutlar, çiçekler var, yani tek olan hiçbir ey görmedik.

Çevrenizde var olan ba ka tekrar olaylar söyleyebilir misiniz?

Kar ncalar, ar lar, insan topluluklar , çimenler, dans vb.

Bu ritmik olaylar, bir arada ve büyük bir benzerlik içindedir. Dansta insanlar n, uçan ku lar n, yürüyen ordular n görünü leri sizde nas l bir etki uyand r yor?

Topluluk, beraberlik, bütünlük duygusu uyand r yor.

Öyle ise ritmi nas l anlatal m?

Birle tiren, bütünle tiren bir olay. Ritim güç birli i, görüntü güzelli i ve tekrarlar içindeki uyumdur.

Bu aç klamalara göre ritim, önemli bir olay m d r?

Neden?

Oyunda, dansta, beraber hareket etme zorunlulu u vard r. Aksi hâlde karga a olur. Düzen, beraber olma kolayl sa lar.

Beraber hareket ederken güçleri bir noktada toplamak hareketi kolayla t r r.

A lar n ayn anda beraberce çekip ç karan bal kç lar daha az güç harcarlar. Do al olarak da daha az yorulurlar. A açlar, çiçekler, ku lar görüntü güzelli i ve ahenk olu tururlar.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful