You are on page 1of 34

แผนการจัดการเรียนรู้

รหัส 05-101-116 วิชาเทคนิคภาษาจีนเพือการท่องเทีย
่ ว 1
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน
้ สูง
ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ
จัดทำาโดย

ภาควิชาภาษาต่างประเทศ
หมวดวิชาภาษาจีน

คำานำา

แผนการสอนรายวิชา เทคนิ คภาษาจีนเพื่อการท่ องเที่ ยว 1 รหัส


วิ ชา 05-101-116 ตามหลัก สูตรประกาศนี ยบั ตรวิช าชี พชั น ้ สู ง ประเภทวิ ช า
บริหารธุรกิจ เล่มนี้ ได้จัดทำา ขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการเรียนการสอน
ทุ ก หน่ ว ยการเรี ย นการสอนได้กำา หนดมาตรฐานวิ ช าชี พ มาตรฐานสาขางาน
โครงการสอน ตารางวิเคราะห์เนื้ อหารายวิชา ตารางวิเคราะห์หลักสูตรด้าน พุทธ
พิสัยทักษะพิสัย มาตรฐานสาขาวิชา และด้านจิตพิสัย (คุณธรรม – จริยธรรม)
กิจกรรมเป็ นแบบบูรณาการ ขัน ้ การ วิเคราะห์ ขัน้ การสรุป รวมทัง้ สื่อการเรียน
การสอน และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
หวังเป็ นอย่างยิ่งว่าแผนการสอนวิชาเทคนิ คภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว 1 เล่ม
นี้ จะมีส่วนช่วยในด้านการพัฒนาการเรียนการสอน และเป็ นประโยชน์ต่อครู –
อาจารย์ ผู้ใช้ต่อไป

2
ภาควิชาภาษาต่างประเทศ
หมวดวิชาภาษาจีน

สารบัญ

3
หน้า
คำานำา
2
ลักษณะรายวิชา
4
สมรรถนะประจำาหน่วยการเรียนรู้
5
ตารางวิเคราะห์หลักสูตร
6 กำาหนดการสอน
7
หน่วยการเรียนร้ท
ู ี่ 1
8 หน่วยการเรียนร้ท
ู ี่ 2
13 หน่วยการเรียนร้ท
ู ี่ 3
18 รายการตรวจสอบ
และอนุญาตให้ใช้ 25

4
ลักษณะรายวิชา

รหัสและชือ
่ วิชา ..............05-101-116.............. เทคนิค
ภาษาจีนเพือ
่ การท่องเทีย
่ ว 1 .............
หน่วยกิต (ชัว
่ โมง).........3(3)....................... เวลาเรียน
ต่อภาค …………54……….. ชัว
่ โมง

รายวิชาตามหลักส้ตร

5
จุดประสงค์รายวิชา

1. เข้าใจการอ่านบทคัดและการสื่อสารการท่องเที่ยว
2. เข้าใจการเขียนโดยใช้ศัพท์การท่องเที่ยว
3. มีเจตคติท่ีมีต่อภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว

มาตรฐานรายวิชา

1. สนทนาพื้นฐานในสถานการณ์ต่างๆ
2. อ่านและสรุปสาระสำาคัญ ฝึ กพูดแลกเปลี่ยนความคิด
3. เขียน-อ่านคำา และประโยค สถานที่ท่องเที่ยว

คำาอธิบายรายวิชา
ศึกษาคำาศัพท์ สำานวนประโยค และไวยากรณ์ภาษาจีนกลาง ฝึ กปฏิบัติการออกเสียง
การสนทนาเกี่ยวกับการท่องเที่ยว การติดต่อสื่อสารในสำานั กงาน และระหว่าง
สำานั กงานทางโทรศัพท์ และการรับฝากข้อความต่างๆ

ชัว
่ โ
ที ่ สมรรถนะประจำาหน่วยการเรียนรู้
มง

6
1 การติดต่อโรงแรมและบริษัททัวร์ 12

การติดต่อการจองตัว๋ เครื่องบิน
2 20
การติดต่อการจองรถเดินทางและโปรแกรมการเดินทาง

3 22

7
รวม

ตารางวิเคราะห์หลักสูตร
รหัส ...........05-101-116.. วิชา .................เทคนิ คภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว
1 ........... หน่ วยกิต................3....................
ชัน
้ .............ปวส. 1 ......................... สาขาวิชา/กลุ่ม
วิชา/.................สามัญ........................................................................

พุทธิพิสัย

รวม

จำานวนคาบ
ทักษะพิสัย
จิตพิสัย

สำาคัญลำาดับความ
ความรูู

นำ าไปใชู
วิเคราะห์
สังเคราะห์
ประเมินค่า
ความขูาใจ

พฤติกร
รม

ชื่อหน่ วย
การติดต่อโรงแรมและบริษัท 3 4 3 1 1 3 12
ทัวร์
2

การติดต่อการจองตัว๋ เครื่องบิน 5 7 6 2 2 2 20
0

การติดต่อการจองรถเดินทาง 4 6 4 5 2 1 2 1 22
และโปรแกรม
2

8
การเดินทาง

รวม 1 1 1 5 2 5 5
2 7 3 4
ลำาดับความสำาคัญ 3 1 2 5 6 4
กำาหนดการสอน
หน่ วย ชื่อหน่ วย / รายการสอน สัปดา ชั่วโมง
ที่ ห์ท่ี ที่

1 祝您一路平安。欢迎您下次再来 1-22 12
请你填写这张登记表。好了,这是你的房卡。
2 23-44 20

9
我要订一张去上海的机票

3 45-54 22

10
หน่ วยที่.....1............
แผนการจัดการเรียนรูู
จำานวน...12.....ชั่วโมง
สัปดาห์ท่ี.....1-
22.......
วิชา,,,,,,,,,,,,,,.,, เทคนิ คภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว
1.............................................................................................

1. สาระสำาคัญ
- ศัพท์เกี่ยวกับเทคนิ คทางโรงแรมและบริษัททัวร์
- การสนทนาเกี่ยวกับการการจองโรงแรมและการติดต่อบริษัททัวร์ การ
บันทึกข้อความ
- ฝึ กการพูด อ่าน เขียน ตามหลักภาษาจีนกลาง

2. สมรรถนะประจำาหน่ วยการเรียนรูู
- สนทนาเกี่ยวกับการการจองโรงแรมและการติดต่อบริษัททัวร์หรือ
หน่ วยงานทางการท่องเที่ยว
เป็ นภาษาจีน

3. จุดประสงค์การเรียนรูู
เพื่อให้ทราบถึงการจองโรงแรมและการติดต่อบริษัททัวร์ การบันทึก
ข้อความ
เพื่อให้ทราบวิธีการพูด อ่าน เขียน ตามหลักภาษาจีนกลาง
เพื่อให้ทราบถึงศัพท์เกี่ยวกับเทคนิ คทางโรงแรมและบริษัททัวร์

11
4. สาระการเรียนรูู
อาจารย์ผู้สอนแนะนำ าและอธิบายเกี่ยวกับคำาศัพท์เรื่องการติดต่อบริษัท
ทัวร์ เทคนิ คทางโรงแรมและบริษัททัวร์ทัง้ การเขียนตัวอักษรจีน การอ่านเสียง
พินอิน และความหมายของคำาศัพท์

5. กิจกรรมการเรียนรูู
กิจกรรมผู้สอน
ขัน
้ นำ าเข้าสู่บทเรียน
- ผู้สอนอธิบายให้นักเรียนรู้จก
ั ถึงความสำาคัญในการติดต่อ
โรงแรมและบริษัททัวร์
ทางโทรศัพท์ ขัน ้ เตรียม
-ผู้สอนอธิบาย การจองโรงแรมและการติดต่อบริษัททัวร์
-ผู้สอนอธิบายการ วิธีการพูด อ่าน เขียน ตามหลักภาษาจีนกลาง
-ผู้สอนอธิบาย ศัพท์เทคนิ คทางโรงแรมและบริษัททัวร์

ขัน
้ ดำาเนิ นงาน
- ให้นักศึกษาอ่านบทสนทนาการติดต่อโรงแรมและบริษัททัวร์
- ให้นักศึกษาเขียนคำาศัพท์เฉพาะทางโรงแรมและบริษัทัวร์
- ให้นักศึกษาจับคู่การสนทนาระหว่างเจ้าหน้ าที่และนั กศึกษา

ขัน
้ สรุปและประเมินผล
- ผู้สอนสรุปสาระสำาคัญการติดต่อโรงแรมและบริษัททัวร์ ทาง
โทรศัพท์และเปิ ดโอกาสให้นักเรียนซักถาม
- ผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้

12
งานที่มอบหมาย
- ให้นักศึกษาตอบคำาศัพท์เทคนิ คด้านโรงแรมและบริษัททัวร์
- ให้นักศึกษาพูดสนทนาระหว่างโรงแรม-บริษัททัวร์

สื่อการเรียนการสอน
- เอกสารประกอบการสอน
- หนั งสือ ภาษาจีน 3 โดย gong ning zhu

6. สื่อและแหล่งการเรียนรูู
สื่อการเรียนรูู
- Powerpoint ประกอบการเรียนการสอน

- CD เสียงประกอบการเรียนการสอน VCD ภาพประกอบบทเรียน

- หนั งสือภาษาจีน

7. หลักฐานการเรียนรูู
แหล่งเรียนรููเพิ่มเติม
สามารถค้นคว้าเพิ่มเติมได้จากสื่ออิเล็กทรอนิ คส์ต่าง ๆ (网上和网页)

8. การวัดและประเมินผล
8.1 เครื่องมือประเมิน
. - การสังเกตจากการทำาใบงาน
8.2 เกณฑ์การประเมิน
ระดับคะแนนที่วัดและประเมินผลของผู้เรียน รวม
ทักษะที่ต้องการ ทัง้ หมด หมายเ
วัดและประเมิน 合计 หตุ
ผลของผู้เรียน 5 (五 4 (四 3 (三 2 (二 1 (一 (คะแนน

13
)
(能力) (分)
分) 分) 分) 分) 分)
1.ทั ก ษ ะ ก า ร
ฟั ง
(听能
力)
2.ทั ก ษ ะ ก า ร
พูด
(说能
力)
3. ทั ก ษ ะ ก า ร
อ่าน
(读能
力)
4.ทั ก ษ ะ ก า ร
เขียน
(写能
力)

การวัดและประเมินผลแบ่งเป็ นระดับคะแนนโดย
5 คะแนน (五分) หมายถึง (听说读写能力) อยู่ในระดับดีมาก
4 คะแนน (四分) หมายถึง (听说读写能力) อยู่ในระดับดี
3 คะแนน (三分) หมายถึง (听说读写能力) อยู่ในระดับปานกลาง
2 คะแนน (二分) หมายถึง (听说读写能力) อยู่ในระดับพอใช้
1 คะแนน (一分) หมายถึง (听说读写能力) อยู่ในระดับควรปรับปรุง

ชื่อนาย/
นางสาว....................................นามสกุล..............................หูอง.........รอบ..
......เลขที่..........
14
ใบงานที่ 1
การติดต่อโรงแรม
zai fan dian ( bin guan)
第五课 在 饭 店 (宾 馆 )

Nin hao ,zhe li shi changcheng fandian .


(1)A:您好,这里是长城饭店.

Nin hao ,qing wen you kong fang ma ?


B:您好,请问有空房吗?

you ,nin xiang yao shen me yang de fang jian ?


A:有,您想要什么样的房间?

Wo xiang yao yi jian shuang ren fang .


B:我想要一间双人房.

Hao de nin yao zhu duo jiu ?


A:好的,您要住多久?

San tian,zhe ge fang zi duo shao qian yi tian ?


B:3 天,这个房子多少钱一天?

San bai kuai.qing nin jiao zhu fang ya jin .


A:300 块.请您交住房押金.

Duo shao?
B:多少?

Liang bai si shi kuai


A:240 块.

Hao de
B:好的.

9. บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรูู

15
9.1 ขูอสรุปหลังการจัดการเรียนรูู

.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
...............
.........................................................................................................
.......................................................
5

9.2 ปั ญหาที่พบ

.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................

16
.........................................................................................................
...............
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.....

9.3 แนวทางแกูปัญหา

.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
...............
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.....

17
.........................................................................................................
.......................................................
.........................................................................................................
.......................................................

หน่ วยที่.....2............
แผนการจัดการเรียนรูู
จำานวน...20.....ชั่วโมง
สัปดาห์ท่ี.....23-
44.....
วิชา,,,,,,,,,,,,,,.,, เทคนิ คภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว
1.............................................................................................

1. สาระสำาคัญ
ศัพท์เกี่ยวกับสายการบิน
-การสนทนาเกี่ยวกับการการจองตัว๋ เครื่องบิน
-ฝึ กการพูด อ่าน เขียน ตามหลักภาษาจีนกลาง

2. สมรรถนะประจำาหน่ วยการเรียนรูู

บอกศัพท์ท่ีใช้เกี่ยวกับสายการบินใช้ในชีวิตประจำาวันเป็ นภาษาจีนกลาง

3. จุดประสงค์การเรียนรูู
เพื่อให้ทราบถึงการพูด อ่าน เขียน ตามหลักภาษาจีนกลาง
เพื่อให้ทราบถึงศัพท์ท่ีใช้เกี่ยวกับสายการบิน
เพื่อให้ทราบหลักการสนทนาจองตัว๋ เครื่องบิน

18
4. สาระการเรียนรูู
อาจารย์ผู้สอนแนะนำ าและอธิบายเกี่ยวกับคำาศัพท์เรื่องจองตัว๋ เครื่องบิน
สายการบิน ทัง้ การเขียนตัวอักษรจีน การอ่านเสียงพินอิน และความหมายของ
คำาศัพท์

5. กิจกรรมการเรียนรูู
กิจกรรมผู้สอน
ขัน
้ นำ าเข้าสู่บทเรียน
- ผู้สอนอธิบายให้นักเรียนรู้จกั ถึงความสำาคัญใน การติดต่อการ
จองตัว๋ เครื่องบินทางโทรศัพท์
ขัน
้ เตรียม
-ผู้สอนอธิบาย การพูด อ่าน เขียน ตามหลักภาษาจีนกลาง
-ผู้สอนอธิบาย ศัพท์ท่ีใช้เกี่ยวกับสายการบิน
-ผู้สอนอธิบายหลักการสนทนาเกี่ยวกับการจองตัว๋ เครื่องบินทาง
โทรศัพท์
ขัน
้ ดำาเนิ นงาน
- ให้นักศึกษาอ่านบทสนทนา และคำาศัพท์
- ให้นักศึกษาจับคู่สนทนาเกี่ยวกับการจองตัว๋ เครื่องบินทาง
โทรศัพท์
- ให้นักศึกษาทดสอบเก็บคะแนน โดยการตอบบทสนทนา
ขัน
้ สรุปและประเมินผล

19
- ผู้สอนสรุปสาระสำาคัญการจองตัว๋ เครื่องบินทางโทรศัพท์และ
เปิ ดโอกาสให้นักเรียนซักถาม
- ผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้
งานที่มอบหมาย
- ให้นักศึกษาจับคู่ และสนทนาการติดต่อการจองตัว๋ เครื่องบิน
ทางโทรศัพท์
- ให้นักศึกษาทำาโจทย์พิเศษเกี่ยวกับการจองตัว๋ เครื่องบิน

6. สื่อและแหล่งการเรียนรูู
- powerpoint ประกอบการเรียนการสอน
- บัตรคำาศัพท์
- CD เสียงประกอบการเรียนการสอน
- VCD ภาพประกอบบทเรียน
- หนั งสือ ภาษาจีน 3 โดย gong ning zh

7. หลักฐานการเรียนรูู
แหล่งเรียนรููเพิ่มเติม
สามารถค้ น คว้ า เพิ่ ม เติ ม ได้ จ ากห้ อ งสมุ ด ของโรงเรี ย น(图书馆)และ
หอสมุดแห่งชาติ

8. การวัดและประเมินผล
8.1 เครื่องมือประเมิน
. - การสังเกตจากการทำาใบงาน
8.2 เกณฑ์การประเมิน
ระดับคะแนนที่วัดและประเมินผลของผู้เรียน รวม

20
ทัง้ หมด
ทักษะที่ต้องการ 合计 หมายเ
วัดและประเมิน 5 (五 4 (四 3 (三 2 (二 1 (一 (คะแนน หตุ
ผลของผู้เรียน 分) 分) 分) 分) 分) )
(分)
(能力)
5.ทั ก ษ ะ ก า ร
ฟั ง
(听能
力)
6.ทั ก ษ ะ ก า ร
พูด
(说能
力)
7. ทั ก ษ ะ ก า ร
อ่าน
(读能
力)
8.ทั ก ษ ะ ก า ร
เขียน
(写能
力)

การวัดและประเมินผลแบ่งเป็ นระดับคะแนนโดย
5 คะแนน (五分) หมายถึง (听说读写能力) อยู่ในระดับดีมาก
4 คะแนน (四分) หมายถึง (听说读写能力) อยู่ในระดับดี
3 คะแนน (三分) หมายถึง (听说读写能力) อยู่ในระดับปานกลาง
2 คะแนน (二分) หมายถึง (听说读写能力) อยู่ในระดับพอใช้
1 คะแนน (一分) หมายถึง (听说读写能力) อยู่ในระดับควรปรับปรุง

21
ชื่อนาย/
นางสาว....................................นามสกุล..............................หูอง.........รอบ..
......เลขที่..........
ใบงานที่ 1

บทสนทนาการจองหูองพัก
(2) A:我要一间单人房.

Dui bu qi ,nin yu ding fang jian le ma ?


B:对不起,您预订房间了吗?

Wo zai 5tian qian yu ding le yi ge dan ren fang jian.


A:我在 5 天前预订了一个单人房间.

Hao de ,qing shao deng ,wo cha y ixia…


B:好的,请稍等,我查一下. ……

Qing tian xie yi xia zhu fang deng ji ka


请填写一下住房登记卡.
Tian hao le
A:填好了.

Ni de fang jian shi 408,zai si ceng .gei .zhe shi ni de fang jian yao shi.
B:你的房间是 408,在 4 层. 给,这你的房间钥匙.

Hao de xiexie
A:好的,谢谢.

22
9. บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรูู
9.1 ขูอสรุปหลังการจัดการเรียนรูู

.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
...............
.........................................................................................................
.......................................................

23
5

9.2 ปั ญหาที่พบ

.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
...............
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.....

9.3 แนวทางแกูปัญหา

.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
24
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
...............
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.....
.........................................................................................................
.......................................................
.........................................................................................................
.......................................................

หน่ วยที่.....3...........
แผนการจัดการเรียนรูู
จำานวน...20....ชัว่ โมง
สัปดาห์ท่ี.....45-
54..... วิชา,,,,,,,,,,,,,,.,, เทคนิ คภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว
1.............................................................................................
ชื่อหน่ วย .......การติดต่อการจองรถเดินทางและโปรแกรมการเดินทาง

25
1. สาระสำาคัญ
- ศัพท์เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
- การสนทนาเกี่ยวกับการการจองรถเดินทางและโปรแกรมการเดินทาง
- ฝึ กการพูด อ่าน เขียน ตามหลักภาษาจีนกลาง

2. สมรรถนะประจำาหน่ วยการเรียนรูู

สนทนาเกี่ยวกับการการจองรถเดินทางและโปรแกรมการเดินทาง

3. จุดประสงค์การเรียนรูู
เพื่อให้ทราบถึงการพูด อ่าน เขียน ตามหลักภาษาจีนกลาง
เพื่อให้ทราบถึงศัพท์ท่ีใช้เกี่ยวกับการจองรถเดินทางและโปรแกรมการ
เดินทาง
เพื่อให้ทราบหลักการสนทนาการติดต่อการจองรถเดินทางและโปรแกรม
การเดินทาง ทางโทรศัพท์

4. สาระการเรียนรูู
อาจารย์ผู้สอนแนะนำ าและอธิบายเกี่ยวกับคำาศัพท์เรื่องการจองรถเดินทาง
และโปรแกรมการเดินทางจองตัว๋ เครื่องบิน สายการบิน ทัง้ การเขียนตัวอักษร
จีน การอ่านเสียงพินอิน และความหมายของคำาศัพท์

5. กิจกรรมการเรียนรูู
กิจกรรมการเรียนการสอน
ขัน
้ นำ าเข้าสู่บทเรียน
- ผู้สอนอธิบายให้นักเรียนรู้จกั ถึงความสำาคัญใน การติดต่อการ
จองตัว๋ เครื่องบินทางโทรศัพท์

26
ขัน
้ เตรียม
-ผู้สอนอธิบาย การพูด อ่าน เขียน ตามหลักภาษาจีนกลาง
-ผู้สอนอธิบาย ศัพท์ท่ีใช้เกี่ยวกับสายการบิน
-ผู้สอนอธิบายหลักการสนทนาเกี่ยวกับการจองตัว๋ เครื่องบินทาง
โทรศัพท์
ขัน
้ ดำาเนิ นงาน
- ให้นักศึกษาอ่านบทสนทนา และคำาศัพท์
- ให้นักศึกษาจับคู่สนทนาเกี่ยวกับการจองตัว๋ เครื่องบินทาง
โทรศัพท์
- ให้นักศึกษาทดสอบเก็บคะแนน โดยการตอบบทสนทนา
ขัน
้ สรุปและประเมินผล
- ผู้สอนสรุปสาระสำาคัญการติดต่อการจองรถเดินทางและ
โปรแกรมการเดินทาง ทางโทรศัพท์และเปิ ดโอกาสให้นักเรียนซักถาม
- ผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้
งานที่มอบหมาย
- ให้นักศึกษาจับคู่ และสนทนาการติดต่อการจองรถเดินทางและ
โปรแกรมการเดินทาง ทางโทรศัพท์
- ให้นักศึกษาทำาโจทย์พิเศษเกี่ยวกับการจองรถเดินทางและ
โปรแกรมการเดินทาง

6. สื่อและแหล่งการเรียนรูู
- powerpoint ประกอบการเรียนการสอน
- CD เสียงประกอบการเรียนการสอน
- VCD ภาพประกอบบทเรียน
- หนั งสือภาษาจีน 2 โดน หลี่เต๋อจ้าว

7. หลักฐานการเรียนรูู
แหล่งเรียนรููเพิ่มเติม

27
สามารถค้นคว้าเพิ่มเติมได้จากสื่ออิเล็กทรอนิ คส์ต่าง ๆ (网上和网页

8. การวัดและประเมินผล
8.1 เครื่องมือประเมิน
. - การสังเกตจากการทำาใบงาน
8.2 เกณฑ์การประเมิน
ระดับคะแนนที่วัดและประเมินผลของผู้เรียน รวม
ทักษะที่ต้องการ ทัง้ หมด หมายเ
วัดและประเมิน 合计 หตุ
ผลของผู้เรียน 5(五 4 (四 3 (三 2 (二 1 (一 (คะแนน
分) 分) 分) 分) 分) )
(能力) (分)
1. ทั ก ษ ะ
การฟั ง
(听能力)
2.ทั ก ษ ะ ก า ร
พูด
(说能力)
3. ทั ก ษ ะ ก า ร
อ่าน
(读能力)
4.ทั ก ษ ะ ก า ร
เขียน
(写能
力)

การวัดและประเมินผลแบ่งเป็ นระดับคะแนนโดย

5 คะแนน (五分) หมายถึง (听说读写能力) อยู่ในระดับดีมาก

28
4 คะแนน (四分) หมายถึง (听说读写能力) อยู่ในระดับดี

3 คะแนน (三分) หมายถึง (听说读写能力) อยู่ในระดับปานกลาง

2 คะแนน (二分) หมายถึง (听说读写能力) อยู่ในระดับพอใช้

1 คะแนน (一分) หมายถึง (听说读写能力) อยู่ในระดับควรปรับปรุง

ชื่อนาย/
นางสาว....................................นามสกุล..............................หูอง.........รอบ..
......เลขที่..........
ใบงานที่ 1

บทสนทนาการติดต่อรถและโปรแกรมทัวร์

A:您好,长城旅行社吗?

B:是的,请问你有什么需要?

A:我想预定两辆旅行大巴。

B:好的,你们准备预定哪一天的?

A:8 月 1 号。
29
B:好的,还有什么可以帮你的。

A:没有了,谢谢!

B:不客气,再见!

\
9. บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรูู
9.1 ขูอสรุปหลังการจัดการเรียนรูู

.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................

30
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
...............
.........................................................................................................
.......................................................
5

9.2 ปั ญหาที่พบ

.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
...............
.........................................................................................................
.........................................................................................................

31
.........................................................................................................
.....

9.3 แนวทางแกูปัญหา

.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
...............
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.....
.........................................................................................................
.......................................................
.........................................................................................................
.....................................................

รายการตรวจสอบและอนุญาตใหูใชู

32
 ควรอนุญาตให้ใช้การสอนได้
 ควรปรับปรุงเกี่ยว
กับ...............................................................................................................
.........................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
................................................................

........................................................................
ลงชื่อ
(....................................................................)
หัวหน้ าหมวด /
แผนกวิชา
............../.................................../....................

 เห็นควรอนุญาตให้ใช้การสอนได้
 ควรปรับปรุงดังเสนอ
 อื่น ๆ
....................................................................................................................
...........................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....

33
........................................................................
ลงชื่อ
(....................................................................)
รองผู้อำานวยการฝ่ าย
วิชาการ
............../.................................../....................

 อนุญาตให้ใช้การสอนได้
 อื่น ๆ
....................................................................................................................
...........................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....

........................................................................
ลงชื่อ
(....................................................................)
ผู้
อำานวยการ
............../.................................../....................

34