You are on page 1of 1

Saya telah menggunakan pelbagai kaedah kajian untuk mendapatkan maklumat dan data. Antaranya ialah: 1.

Kaedah pemerhatian: Memerhatikan ciri-ciri fizikal di kawasan kajian seperti bentuk muka bumi, tumbuh-tumbuhan semula jadi dan kesan kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar. Saya juga membuat pemerhatian terhadap ciriciri budaya di kawasan kajian seperti petempatan, pengangkutan dan perhubungan, kegiatan ekonomi, sumber dan kemudahan berkaitan dengan pelancongan dan dibandingkan dengan negara yang dikaji. 2. Kaedah temu bual: Saya telah menemubual seorang pegawai Majlis Perbandaran Taiping yang bernama Mohd. Zain. Beliau memegang jawatan sebagai Naib Pengerusi di MPT. 3. Rujukan perpustakaan: Membuat rujukan melalui pusat sumber sekolah, internet, buku teks dan buku rujukan mengenai kawasan kajian dan kesan kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar serta dibandingkan dengan negara yang dikaji.