INSTITUTUL CENTRAL  DE  CERCETARE,  PROIECTARE  ŞI DIRECTIVARE  IN CONSTRUCŢII  Biroul executiv  DECIZIA Nr.

  54 din 20 decembrie 1986  PRIVIND  APROBAREA    „INSTRUCŢIUNILOR  TEHNICE  PENTRU  EXECUTAREA  PLACAJELOR INTERIOARE CU PLĂCI EMAILATE SAU MELAMINATE DIN FIBRE  DE  LEMN", INDICATIV C 70—86  Biroul  executiv  al  Consiliului  ştiinţific  al  Institutului  central  de  cercetare,  proiectare  şi  directivare în construcţii ;  Avînd în vedere prevederile art. 5, litera „d" din Decretul nr. 170/1976, cît şi avizul CTE­  ICCPDC nr. 584 din 13 noiembrie 1986 ;  In  temeiul  Decretului  nr.  170/1976,  modificat  prin  Decretul  nr.  31/1983,  privind  organizarea  şi  funcţionarea  Institutului  central  de  cercetare,  proiectare  şi  directivare  în  con­  strucţii, cît şi Legea nr. 5/1978, emite următoarea :  DECIZIE :  1.    Se  aprobă  „Instrucţiunile  tehnice  pentru  executarea  placajelor  interioare  cu  plăci  emailate sau melaminate din fibre de lemn" avînd indicativul C 70­86.  2.    Instrucţiunile  tehnice  de  la  pct.  1  intră  în  vigoare  la  data  publicării  în  Buletinul  construcţiilor.  La  aceeaşi  dată  încetează  valabilitatea  „Normativului  pentru  executarea  placajelor  interioare  cu  plăci  emailate  sau  melaminate  din  fibre  de  lemn"  indicativ  C  70­70,  aprobat  de  M.C. Ind cu ordinul nr. 126 N/1970.  PREŞEDINTELE BIROULUI EXECUTIV, DIRECTOR GENERAL,  Ing. VALERIU CRISTESCU

INSTRUCŢIUNI TEHNICE PENTRU EXECUTAREA  PLACAJELOR INTERIOARE CU PLĂCI  EMAILATE SAU MELAMINATE DIN FIBRE  DE LEMN  INDICATIV C 70­86  Elaborate de :  INSTITUTUL DE CERCETĂRI IN CONSTRUCŢII ŞI ECONOMIA CONSTRUCŢIILOR —  INCERC  Director adj. ştiinţific :  Dr. ing. R. Constantinescu  Şef laborator FHA :  Ing. I. Marcu  Responsabil lucrate :  Ing. Liana Popescu  Responsabil din partea ICCPDC :   Arh. CI. Popeşteanu 

INSTRUCŢIUNI      TEHNICE    PENTRU  Indicativ  C  70­86  EXECUTAREA      PLACAJELOR  INTERIOARE   CU  PLACI  EMAILATE  SAU    MELAMINATE  Înlocuiesc C 70­70  DIN FIBRE DE LEMN 

1.OBIECT  1.1. Prezentele  instrucţiuni tehnice stabilesc modul de executare a placajelor interioare cu  plăci  emailate  sau  melaminate  din  fibre de  lemn  aplicate  prin  lipire  cu  adeziv Prenadez  SB  pe  pereţi din zidărie sau beton avînd suprafaţa suport pregătită corespunzător.  2. DOMENIUL DE FOLOSIRE  2.1.    Plăcile  emailate  din  fibre  de  lemn,  calitatea  I  şi  II  se  pot  utiliza  la  executarea  placajelor interioare în încăperi cu umiditate relativă a aerului mai mică de 60% şi în care, prin  specificul  condiţiilor  de  utilizare  a  încăperilor  respective,  pereţii  nu  sînt  expuşi  la  zgîriere  şi  lovituri (de exemplu : vestibule, culoare, săli de lectură, săli de aşteptare, laboratoare etc).  2.2.    Plăcile  melaminate  din  fibre  de  lemn,  calitatea  I  şi  II,  avînd  suprafaţa  rezistentă  la  zgîriere şi lovituri, se pot folosi, în afara domeniului de utilizare indicat la pct. 2.1 pentru plăcile  emailate şi în încăperi în care pereţii pot fi expuşi la zgîrieturi şi lovituri (ca de exemplu: culoare  de circulaţie intensă, săli de clasă, săli de spectacole, restaurante, holuri de clădiri administrative  etc). 

Aprobate de  Elaborate de :  ICCPDC   cu  INSTITUTUL DE CERCETĂRI ÎN CONSTRUCŢII  decizia  nr.   54  ŞI  ECONOMIA  CONSTRUCŢIILOR  —  din 20  decembrie 1986 ÎNCERC — 

2.3.  Plăcile melaminate din fibre de lemn de calitatea I se pot utiliza şi la placarea pereţilor  în încăperi care au un regim de umiditate relativă a aerului de 60% — 70%, cu condiţia ca pereţii  respectivi  să  nu  fie  frecvent  udaţi  cu  apă  (se  pot  folosi  de  exemplu,  la  bucătării  în  locuinţe,  cabine de WC etc. dar nu se pot folosi la băi, spălătorii, săli de duşuri etc).  2.4.  Plăcile emailate sau melaminate din fibre de lemn de calitatea III nu se vor folosi la  placarea pereţilor.  2.5.  Plăcile  emailate  sau,  melaminate  din  fibre  de  lemn  nu  se  vor  folosi  la  placarea  suprafeţelor curbe.  3.  MATERIALE  FOLOSITE  3.1.    Plăcile  emailate  din  fibre  de  lemn  netede,  canelate  sau  presate  m  relief,  conform.  STAS  7577­80,  de  formă  dreptunghiulară,  cu  dimensiunile  2750  +  5  mm  x  1700  ±  3  mm  şi  grosimea de 3,2 sau 4,0 mm + 0,3 mm.  Se pot utiliza  şi  plăci  cu  alte  formate,  a  căror  livrare  se  va  face  numai  pe  baza  acordului  dintre părţi.  3.2.    Plăcile  melaminate  din  fibre  de  lemn,  conform  STAS  7578­80,  de  formă  dreptunghiulară, cu dimensiunile 2750 ±5 mm x 1700 ± 3 mm şi grosimea de 4,0 ± 0,3 mm ; 8,0  ± 0,6 mm sau 12,0 ±0,8 mm.  La  executarea  placajelor  se  vor  folosi  plăci  melaminate  numai  pe  o  singură  faţă,  tip  PFL.M.lxl.  Se pot utiliza  şi  plăci  cu  alte  formate,  a  căror  livrare  se  va  face  numai  pe  baza  acordului  dintre părţi.  3.3.    Adeziv  Prenadez    SB,  conform  normei  interne  MIPC­NII  2829­74,  cu  următoarele  caracteristici :  — aspect .....................................................................................dispersie omogenă  — conţinut în solide .......................................................22 ... 25%  —  timp de scurgere (prin cupa STAS 2096­61 cu duza de Ø 8 mm)  la 20°C...........................................................................................60 ... 110 secunde  3.4.    Diluant  Prenadez,  conform  normei  interne  MIPC­NII  2830­75,  cu  următoarele  caracteristici :  — aspect..............................................................lichid omogen, transparent  fără particule în suspensie  — densitate relativă...............................0,80 ... 0,84  — indice de saponificare ........................ 325 ... 375 mg KOH/g  3.5.  Profil  cu  bandă  de  mascare  (fig.  1)  din  PVC  plastifiat  tip  B,  conform  normei  interne  MICh­NID 2273­65, care are următoarele caracteristici principale :  — aspect ............................................................. neted  — duritate Shore................................................. 85—95° Sh

Fig. 1. Profil cu bandă de mascare  a  —  bandă  de  mascare   b  —  profil  —rezistenţa  de  rupere  la  tracţiune  ....................................................................................150  2  kgf/cm  —absorbţia de apă.........................................................................max. 1%  3.6.  Baghete  de  lemn  profilate,  finisate  prin  vopsirea  cu  vopsea  sau  email  sau  prin  acoperire cu un lac transparent.  4. CONDIŢII DE RECEPŢIE, TRANSPORT ŞI DEPOZITARE A PLĂCILOR EMAILATE  SAU MELAMINATE DIN FIBRE DE LEMN  Recepţia  4.1.  Recepţia se va face pe loturi, conform prevederilor din STAS 7577­80 şi STAS 7578­  80.  4.2.    Pentru  fiecare  lot  al  comenzii,  constructorul  va  verifica  dacă  produsele  livrate  sînt  însoţite de certificate de calitate.  Din certificatul de calitate trebuie să rezulte corespondenţa materialului care se livrează cu  standardul de fabricaţie.  4.3.  La şantier se vor efectua, pentru fiecare lot al comenzii următoarele verificări de probe  luate din lot, în conformitate cu prevederile din STAS 7577­80 şi STAS 7578­80 :  —  verificarea dimensiunilor plăcilor ;  —  verificarea încadrării defectelor în condiţiile de admisibilitate pentru calitatea comandată ;  —  verificarea  uniformităţii  culorii  ;  pentru  aceasta  se  iau  la  întîmplare  1%  din  plăcile  ce  constituie  lotul,  însă  minimum  10 buc.  care  se  aşează  vertical,  într­o  poziţie  bine  luminată,  cu  faţa finisată spre exterior; după curăţarea de praf a suprafeţelor plăcilor, se apreciază vizual de la

1 m distanţă uniformitatea culorii, constatîndu­se dacă se marchează diferenţieri de tonuri între  plăci.  Transportul  care  se  efectuează  de  constructor  4.4.    Plăcile  emailate  şi  melaminate  din  fibre  de  lemn  se  vor  transporta  pînă  la  locul  de  lucru cu mijloace de transport acoperite, curate şi uscate ; plăcile se  vor transporta cu îngrijire,  spre a nu fi lovite, zgîriate sau curbate.  In mijloacele de transport plăcile se vor aşeza în pachete faţă la faţă, una peste alta, avînd  între  feţe  un  strat  de protecţie  din  hîrtie,  luîndu­se măsuri pentru împiedicarea  deplasării  lor  în  timpul transportului, spre a se evita deteriorarea.  4.5.  Transportul bidoanelor cu adeziv „Prenadez SB" şi diluant „Prenadez" se va  face cu  respectarea dispoziţiilor în vigoare privind transportul materialelor inflamabile.  Depozitarea la constructor  4.6.    Plăcile  emailate sau  melaminate  din  fibră de  lemn aşezate  faţă în faţă,  cu  stratul  de  protecţie din hîrtie între feţe, se vor depozita sortate după dimensiuni, calităţi, culoare şi desene,  în stive, în încăperi închise şi uscate.  4.7.  Bidoanele cu adeziv „Prenadez SB" şi bidoanele cu diluant „Prenadez" se vor depozita  în  încăperi  speciale  pentru  produse  inflamabile,  respectîndu­se  dispoziţiile  privind  paza  contra  incendiilor,  precum  şi  norme  de  prevenire  şi  stingere  a  incendiilor,  aprobate  de  MCInd.  cu  ordinul nr.  742 D/1981.  Temperatura acestor încăperi va fi cuprinsă între +15° şi + 35°C.  4.8.      Folosirea  „Prenadezului  SB"  trebuie  să  se  facă  în  cel  mult  60  de  zile  de  la  data  fabricării în timpul depozitării, ambalajele nu se vor deschide.  Executantul  va  organiza  lucrările  unde  se  foloseşte  adeziv  „Prenadez",  astfel  ca  termenul  de 60 zile să nu fie depăşit.  5. EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE PLACAJ  Lucrări care trebuie terminate înaintea executării placajelor  5.1. Inainte de începerea montării plăcilor, trebuie să fie terminate următoarele lucrări :  —  montarea ferestrelor, inclusiv a  geamurilor şi a tocurilor sau căptuşelilor la uşi, în afară de  pervazuri care se vor monta după executarea placajelor ; montarea căptuşelilor se va face astfel  încît să  se asigure ca pervazurile ce vor fi bătute ulterior să acopere rostul dintre toc, respectiv  căptuşeala şi peretele placat (fig. 2) ;  —  finisarea tavanelor ;

Fig. 2. Racordarea   placajului   cu   pervazurile   uşilor   cu   căptuşeală  şi  toc lamelat  — montarea conductelor sanitare, electrice, de încălzire fixate sub placaj ;  — probele  conductelor  de  scurgere,  probele  de presiune  ale  conductelor  de  alimentare  cu  apă, probele instalaţiilor de încălzire (la rece şi la cald) şi închiderea şliţurilor ;  — eventualele lucrări care necesită spargeri pe faţa zidului opusă celei placate, pentru a se  evita dizlocarea placajului sau străpungerea peretelui ;  — pardoselile  din  piatră  naturală  sau  artificială  (mozaicuri,  plăci  de  gresie  etc),  inclusiv  frecarea şi lustruirea lor, precum şi executarea plintelor sau scafelor.  Pregătirea suprafeţelor pe care urmează a se aplica placajul  5.2.  Se  vor  monta  diblurile  pentru  prinderea  baghetelor  de  lemn,  servind  la  mascarea  rosturilor  dintre  plăcile  placajului  şi  de  închidere  a  conturului  placajului  (cînd  este  necesar),  precum şi pentru montarea ulterioară a unor obiecte peste placaj (oglinzi, console pentru diverse  rafturi etc).  5.3.  Se vor pregăti suprafeţele suport pe care se aplică placajele după cum urmează :  a)    Suprafeţele  din  zidărie  tencuită.  Tencuiala  se  va  executa  cu  mortar  de  ciment  marca  100,  drişcuită  fin,  în  conformitate  cu  prevederile  din  „Normativ  pentru  executarea  tencuielilor  umede, indicativ C. 18­83”.  Planeitatea suprafeţei tencuielii se va verifica sub dreptarul, de 2 m lungime, admiţîndu­se  cel mult o undă cu săgeata de max. 2 mm.  Verticalitatea  suprafeţei  tencuielii  se  va  verifica  cu  ajutorul  firului  cu  plumb  sau  al  bolobocului aşezat pe dreptarul de 2 m lungime. Nu se admit abateri de la verticalitate mai mari  de 2 mm/m.  b)  Suprafeţele de beton, netencuite, netede, fără bavuri, denivelări etc.  In cazul în care aceste suprafeţe prezintă abateri de la verticalitate mai mari de 3 mm/m sau  de  la  planeitate  mai  mari  de  2  mm,  măsurate  sub  dreptarul  de  2  m  lungime,  acestea  se  vor  rectifica prin  aplicarea  unei tencuieli  subţiri  cu  mortar de  ciment  marca  100, după  aplicarea  în  prealabil a unui şpriţ de ciment.  Atunci cînd nu este necesară tencuirea suprafeţelor de beton, dar ele prezintă neregularităţi,  bavuri sau puncte proieminente izolate, acestea se vor răzui printr­o uşoară frecare cu piatra de  polizor, iar micile adîncituri se vor chitui cu mortar de ciment 1 : 2 cu nisip 0—1 mm.  Inainte de chituire suprafaţa betonului va fi bine curăţată şi se va amorsa cu şpriţ de ciment.  5.5.    In  cazul  executării  în  mod  excepţional  după  tencuieli  a  unor  lucrări  (instalaţii,  zugrăveli  etc),  înainte  de  aplicarea  placajului  se  vor  lua  măsuri  pentru  protejarea  suprafeţei

tencuite  pe  care  urmează  a  se  aplica  placajul,  spre  a  nu  fi  deteriorată  sau  murdărită  cu  humă,  vopsea etc. care ar împiedica aderenţa adezivului.  5.6.  In cazul în care, cu toate măsurile prevăzute la pct. 5.5. pe suprafaţa pereţilor pe care  se va aplica placajul există urme de zugrăveli şi orice alte impurităţi, acestea se vor curăţa prin  frecare cu piatra de polizor. După aceea, suprafaţa pereţilor se va curăţa de orice urmă de praf cu  ajutorul unei perii cu păr scurt.  Condiţii generale pentru aplicarea placajului.  5.7.  Aplicarea plăcilor emailate sau melaminate din fibre de lemn pe suprafeţele interioare  ale  pereţilor  se  va  face  conform  detaliilor  de  arhitectură  din  proiect,  fie  pe  întregul  contur  şi  înălţime  limitată  (lambriuri)  sau  pe  întreaga  înălţime  a  pereţilor,  fie  pe  suprafeţe  limitate  sub  formă  de  panouri  decorative.  La  aplicarea  plăcilor  se  va  ţine  seama  de  desenele  lor  şi  de  orientarea acestor desene.  La  întocmirea  detaliilor  de  arhitectură  din  proiect  se  recomandă  să  se  urmărească  respectarea următoarelor criterii :  —  repartizarea cît mai economică a plăcilor pe pereţii de placat, cu minimum de rosturi, de plăci  înguste şi de pierderi (de exemplu se recomandă ca lambriurile să aibă 1,35 sau 1,70 m înălţime);  —  distribuirea armonioasă pe suprafaţa pereţilor şi a rosturilor dintre plăci.  5.8.    Placajul  se  aplică  pînă  la  nivelul  plintei  sau  scafei,  în  cazul  în  care  încăperile  respective au pardoseli din piatră naturală sau artificială; în acest caz plintele sau scafele trebuie  să aibă muchia superioară rectilinie şi la acelaşi nivel. Placajul se poate aplica şi pînă la nivelul  pardoselii, în cazul pardoselilor din parchet, cu montarea ulterioară a pervazului sau a plintei de  lemn  peste  placaj;  este  indicat  ca  pardoseala  să  fie  astfel  executată  încît  la  racordarea  ei  cu  peretele să se obţină o muchie rectilinie (fără ondulări în plan vertical) care să servească ca bază  pentru placaj.  5.9.    Suprafaţa  de  placat  se  va  împărţi  conform  detaliilor  din  proiect,  trasîndu­se  în  prealabil liniile verticale şi orizontale indicate în aceste detalii, de la care se începe placarea sau  se schimbă culoarea. Trasarea se va face cu unelte de trasare adecvate care să asigure o suficientă  precizie  pentru  încadrarea  în  abaterile  admise;  se  recomandă  folosirea  bolobocului  metalic.  Aplicarea acestuia nu se face direct pe suprafaţa tencuielii ci prin intermediul unui dreptar de 2  m  lungime.  Dreptarele  vor fi  confecţionate  din  lemn uscat, cu fibre paralele,  avînd  muchii  vii,  perfect rectilinii şi paralele.  Marcarea liniilor delimitative se va face cu ajutorul dreptarelor sau a unei sfori pudrate cu  praf colorat (negru de fum etc.). In acest scop se va folosi ruleta cu sfoară, la care praful colorat  se introduce în corpul ruletei.  5.10.    Umiditatea  suprafeţelor  suport  nu  trebuie  să  depăşească  2,5%  în  cazul  suporturilor  din  mortar  sau  beton.  Se  recomandă  măsurarea  exactă  a  umidităţii  stratului  suport  cu  ajutorul  aparatului de tip „Higromette" (bazat, pe principiul variaţiei rezistivităţii electrice a materialelor  în  funcţie  de  umiditatea  lor)  sau  cu un alt  aparat similar.  In  lipsă de  aparate,  se  poate  verifica  dacă stratul suport  s ­a uscat suficient, aplicîndu­se cu ajutorul unei pensule curate pe o porţiune  mică  (cca  2X5  cm)  din  suprafaţa  stratului  suport,  o  soluţie  de  fenoliftaleină  în  alcool,  în  concentraţie  de  1%  ;  dacă  porţiunea  respectivă  se  colorează  în  violet,  sau  roz  intens,  stratul  suport are o umiditate mai mare de 2,5%.  5.11.  Plăcile  se  vor  introduce  în  încăperi  cu  cel  puţin  3  zile  înainte  de  executarea  placajelor,  asigurîndu­se de la  început un  regim  climatic  cu  temperatura de  cel  puţin +16°C şi  umiditatea  relativă  a  aerului  de  max.  60%.  Acest  regim  se  va  menţine  tot  timpul  executării  placajelor şi cel puţin 30 zile după terminarea acestora.  Verificarea umidităţii relative a aerului se va face cu ajutorul unui higrometru.

Aplicarea plăcilor pe pereţi  5.12.    Fiecare placă  va  fi  uniform umezită  pe  spate  cu  un  burete  sau perie  (cca  jumătate  2  litru apă pentru 1 m  de placă) cu 3 zile înainte de montare. După umezire plăcile se vor stivui  una peste alta în încăperile unde se vor monta, astfel ca două feţe umezite să fie în contact; stiva  se va menţine presată cu greutăţi pentru a se asigura planeitatea plăcilor ; de asemenea, stiva se  va acoperi cu materiale de protecţie pentru a se evita pătrunderea prafului şi deteriorarea plăcilor,  pînă la punerea lor în operă.  5.13.  Plăcile care se vor aplica pe suprafeţe de pereţi calzi (coşuri de fum, conducte de apă  caldă etc.) nu trebuie să fie umezite.  5.14.    Tăierea  plăcilor  pentru  completări  la  colţurile  încăperilor,  la  nişe  etc,  precum  şi  pentru  scurtarea  în  lungime  se  va  face  cu  ajutorul  unui  fierăstrău  de  mînă  cu  dinţi  mici,  placa  ţinîndu­se cu faţa finisată în sus.  5.15.  In  dreptul  ţevilor  ce  ies  din  perete,  în  dreptul  dozelor,  pe  spatele  plăcilor  se  va  însemna poziţia acestora, iar golurile necesare se vor decupa prin tăiere cu un fierăstrău special  pentru  găuri,  cu  dinţi  fini  (lochsäge),  după  ce  în  prealabil,  pentru  introducerea  pînzei  fierăstrăului, se dă o gaură; cu burghiul. Tăierea în jurul străpungerilor se va face cu grijă pentru  ca  marginile  porţiunii  decupate  să  fie  acoperite  complet  de  rozeţe  sau  de  capacele  întrerupătoarelor şi prizelor.  5.16.    Muchiile  plăcilor  se  vor  proteja  după  lipirea  lor  pe  perete  contra  pătrunderii  umidităţii prin ungere cu adeziv „Prenadez SB".  5.17.  Aplicarea plăcilor se va începe de la un colţ al peretelui încăperii opus intrării sau de  la linia verticală trasată pe perete în cazul în care proiectantul prevede amplasarea placajului pe o  porţiune din cîmpul peretelui. Fixarea pe perete se va face prin lipirea cu adeziv „Prenadez SB".  Nu se va folosi adeziv cu vechime mai mare de 60 zile de la data fabricării.  5.18. Dacă adezivul este prea vîscos, se va amesteca cu o cantitate de diluant „Prenandez"  pentru a se uşura operaţia de întindere.  5.19.    Aplicarea  adezivului  se  va  face  cu  ajutorul  unui  şpaclu  cu  muchia  netedă,  cu  lungimea  muchiei  de  cea  15  cm.  Intinderea  adezivului  pe  suport  se  va  face  ţinîndu­se  şpaclu  apăsat,  cu o  înclinaţie de cea 30° faţă  de  suprafaţa  de  aplicare şi  în  acelaşi  timp  cu  muchia  de  reazem la un unghi de 45° faţă de direcţia de tragere a materialului, astfel ca ieşirea din cîmpul  şpaclului a adezivului să aibă loc numai în direcţia suprafeţei încă neacoperite.  Adezivul  se  aplică  în  strat  subţire,  cît  mai  uniform,  atît  pe  spatele  plăcilor,  cît  şi  pe  2  suprafeţele corespunzătoare ale stratului suport (cîte 0,250 ... 0,300 kg/m  ).  5.20.  După aplicarea adezivului pe spatele plăcilor şi pe suprafeţele suport, acestea se vor  lăsa  să  se  zvînte  timp  de  20  ...  40  minute,  în  funcţie  de  temperatura  şi  gradul  de  ventilare  al  încăperii  pentru  evaporarea  excesului  de  solvent  din  adeziv.  O  indicaţie  asupra  momentului  potrivit pentru lipire se obţine prin aplicarea degetului uscat pe stratul de adeziv; se consideră că  lipirea se poate face atunci cînd degetul nu mai e murdărit, însă se simte o oarecare aderenţă.  5.21. Pentru montare, placa avînd adezivul aplicat pe spate, se va sprijini pe muchia plintei  sau scafei de racordare cu pardoseala (sau pe pardoseală) şi apoi se va aplica pe peretele uns cu  adeziv  presîndu­se  şi  frecîndu­se  puternic  cu  o  cîrpă  suprafaţa  emailată  sau  melaminată.  Eventualele  urme de  adeziv  de pe  suprafaţa  plăcilor  se vor  îndepărta imediat  prin frecare  cu o  cîrpă uscată.  5.22.  Pe  suprafeţe  mari  plăcile  se  vor  menţine  presate  pe  pereţi  cu  dispozitive  corespunzătoare de presare.  Se  recomandă  folosirea  unor  dispozitive  care  să  nu  împiedice  circulaţia  în  încăperi  la  efectuarea altor lucrări.  5.23.  In cazul în care placarea se execută la înălţimea de peste 1,70 m, se vor utiliza schele  interioare  demontabile,  alcătuite  din  piese  uşor  manevrabile,  pentru  a  se  evita  degradarea

lucrărilor  executate  anterior  (pardoseli,  placaje  etc.);  se  vor  lua  măsuri  pentru  protejarea  obiectelor sanitare montate.  In  încăperi  cu  înălţimea  pînă  la  3  m  se  recomandă  folosirea  popilor  metalici  extensibili  indicaţi în „Catalog de echipamente tehnologice şi dispozitive pentru lucrări de beton monolit"  — ediţia 1978 — IPC, fişa B1.01 şi Bl.02, care se fixează prin presare în tavan şi pardoseală ; în  fig. 3 se arată un exemplu de presare a plăcilor emailate sau melaminate din fibre de lemn, după  lipire, cu ajutorul popilor metalici extensibili.  5.24.  Intre plăci se vor lăsa rosturi de cea 2 mm grosime.  5.25.  După cea 30 minute de la aplicarea plăcilor pe pereţi se vor demonta sprijinirile.  5.26.  Plăcile croite special pentru acoperirea suprafeţelor mici (nişe, stilpi, şpaleţi etc.) nu  se vor şpraiţui cu popi ci doar se vor presa şi se vor freca puternic cu cîrpa.  5.27.  Poziţia  diblurilor  montate  anterior  placării  se  va  marca  —  pe  măsura  executării  placajului — prin cuie  subţiri bătute în rosturile  dintre plăci sau prin placaj, în cazul diblurilor  destinate  montării  diferitelor  obiecte  de  placaj.  Cuiele  se  vor  scoate  pe  măsura  aplicării  baghetelor de mascare a rosturilor sau a montării obiectelor.  Pentru  străpungere  ulterioară  a  placajului  de  către  şuruburile  care  fixează  obiectele  de  dibluri, se vor da găuri cu burghiul.

Fig. 3  Presarea  plăcilor  PFL  emailate  sau  melaminate   cu  ajutorul  popilor metalici  extensibili  5.28. La terminarea lucrului sau la orice întrerupere mai are de o oră, sculele se vor curăţa de  resturile de adeziv, cu ajutorul unui şpaclu curat şi prin spălare, cu benzină.  Acoperirea rosturilor  5.29.Acoperirea  rosturilor  se  face  cu  profile  din  PVC  ;  în  cazul  cînd  nu  se  dispune  de  profile din PVC, se pot utiliza baghete de lemn, profilate.  5.30.Fixarea  profilelor  din  PVC  se  va  face  fără  ca  banda  de  mascare  să  fie  montată  în  ulucul profilului; profilul cu luluc se prinde cu un rînd de cuie din sîrmă de oţel (STAS 2111­  81) bătute la circa 25 cm distanţă între ele în ulucul profilului şi care pătrund în tencuială prin  placa din fibre de lemn. Banda de mascare, înmuiată prin încălzire în apă caldă (circa 60°C), se  montează apoi prin presare în ulucul profilului, acoperind capetele ţintelor.  5.31. In cazul folosirii baghetelor din lemn profilat, acestea se fixează cu şuruburi pentru  lemn,  în  diblurile  montate  anterior  aplicării  placajului;  capul  îngropat  al  şuruburilor  se  va chitui  cu chit pentru vopsitorii pe suprafeţe de lemn (pe bază de ulei, alchidal etc).  Se  folosesc  baghete  de  lemn  pentru  rosturile  dintre  plăci  în  cîmp  (fig.  4)  la  colţuri  intrînde sau ieşinde (fig. 5), precum şi pentru închiderea marginii superioare a placajului sau a  conturului acestuia (fig. 6) 

Fig.  4.  Acoperirea  rosturilor  dintre  plăci  în  cîmp  (secţiuni  orizontale)  a — mascarea rostului cu baghetă de lemn  b — mascarea rostului cu profil de PVC şi bandă de mascare

Fig.  6.  Inchiderea    marginii    superioare    a    placajului    sau      a      conturului  acestuia  (secţiune  verticală)  5.32. La colţuri intrînde sau ieşinde, muchia plăcii de pe o latură a colţului va fi acoperită de  marginea plăcii de pe cealaltă latură a colţului. Întregul colţ se va acoperi cu o baghetă de lemn  cu profil corespunzător.  6. FINISAREA PLACAJULUI  6.1. Suprafaţa placajului se va curăţa de eventualele resturi de adeziv, şi de alte impurităţi,  prin frecare cu o cîrpă uscată. In cazul petelor mai rezistente, curăţarea se poate face cu diluant  Prenadez prin frecare cu cîrpa.  6.2.  Pentru  îndepărtarea  prafului  se  va  şterge  apoi  suprafaţa  placajului  cu  o  cîrpă  moale,  udată şi bine stoarsă.  7. SCULE ŞI DISPOZITIVE  7.1.  Sculele  şi  dispozitivele  necesare  executării  placajelor  din  plăci  emailate  sau  melaminate din fibre de lemn sînt indicate în anexă.  8. ÎNTREŢINEREA PLACAJULUI  8.1.  Intreţinerea  placajului  se  va  face  prin  curăţarea  cu  o  cîrpă  moale  şi  uscată.  In  cazul  cînd este  necesar se poate folosi o cîrpă moale muiată în apă sau într­o soluţie de detergent  in  apă.  8.2.  Este  interzisă  folosirea  substanţelor  grase,  uleioase  (deoarece  acestea  favorizează  depunerea  prafului),  precum  şi  acelor  substanţe  şi  materiale  care  pot  provoca  zgîrierea  sau  deteriorarea suprafeţei emailate sau melaminate a plăcilor (bureţi de sîrmă, piatră ponce, praf de  curăţat etc).

8.3.  Executantul  lucrării  va  transmite  aceste  indicaţii  de  întreţinere  întreprinderilor  de  administrare locativă (ICRAL) şi administraţiilor clădirilor social­culturale.  Intreprinderile  de  administraţie  locativă  (ICRAL)  vor  întocmi  instrucţiuni  de  modul  de  întreţinere a placajelor din plăci emailate  sau melaminate din fibre de lemn şi  le  vor comunica  locatarilor.  9. RECEPŢIA LUCRĂRILOR  9.1.  Recepţia  placajelor  din  plăci  emailate  sau  melaminate  diii  fibre  de  lemn,  se  va  face  prin  examinarea  vizuală,  prin  verificarea  planeităţii,  orizontalităţii  şi  verticalităţii  şi  prin  verificarea adeziunii plăcilor pe suport.  9.2.  Prin examinarea vizuală se verifică :  —  Corespondenţa  cu  proiectul  a  placajului  executat,  îi  ceea  ce  priveşte  aspectul  general,  formele, dimensiunile, culoarea plăcilor şi a materialelor folosite.  —  Uniformitatea  culorii  pe  întreaga  suprafaţă  a  placajului,  în  afară  de  cazul  cînd  proiectul  prevede astfel.  —  Racordarea rectilinie a suprafeţelor placate cu plintele sau scafele sau cu suprafaţa superioară  a peretelui.  —  Mascarea rosturilor dintre placi şi de la marginea superioară a placajelor cu baghete de lemn  vopsite  sau  lustruite,  sau  cu  profile  din  PVC,  conform  indicaţiilor  din  proiect;  baghetele  sau  profilele trebuie să fie bine fixate.  —  Aspectul  general  al  suprafeţei  placajului;  suprafaţa placajului  trebuie  să fie  netedă,  curată,  fără zgîrieturi, locuri cu peliculă desfăcută etc.  —  Străpungerile  efectuate  în  suprafaţa  placată  pentru  trecerea  ţevilor  de  instalaţii,  fixarea  prizelor, întrerupătoarelor etc.; la acestea se va controla ca găurile făcute în plăci să fie mascate  pe contur, prin acoperirea cu rozete metalice, respectiv cu capacele întrerupătoarelor etc.; găurile  în jurul şuruburilor de fixare a unor obiecte nu trebuie să fie vizibile de sub elementele fixate.  9.3.    Verificarea  planeităţii,  orizontalităţii  şi  verticalităţii  suprafeţelor  placate  se  face  cu  ajutorul dreptarului de 2 m lungime, al firului cu plumb şi al bolobocului. Suprafaţa placajului  trebuie să fie plană, neadmiţîndu­se denivelări mai mari de 2 mm sub dreptarul de 2 m lungime  aşezat  pe  muchie  în  orice  direcţie  pe  suprafaţa  placajului;  în  cazul  cînd  se  constată  spaţii  mai  mari de 2 mm între dreptar şi suprafaţa placajului din cauza unor porţiuni de placaj nelipite, se  vor  scoate  plăcile  respective  şi  se  vor  lipi  din  nou,  numai  după  ce  se  va  răzui  în  prealabil  adezivul de pe spatele plăcilor, de pe suprafaţa suport şi numai după ce aceasta se va pregăti în  mod corespunzător.  9.4.    Adeziunea  (fixarea)  plăcilor  pe  suport  se  verifică  prin  ciocănire,  folosindu­se  un  ciocan de lemn cu suprafaţa mică de lovire, dînd lovituri uşoare şi repetate. La ciocănire pe toată  suprafaţa plăcii trebuie să rezulte un sunet plin.  10. TEHNICA SECURITĂŢII MUNCII ŞI PSI  10.1.  La executarea lucrărilor se vor respecta prevederile din :  —  Norme  republicane  de  protecţie  a  muncii,  aprobate  de  Ministerul  Muncii  şi  Ministerul  Sănătăţii cu ordinele nr. 34/1975 şi nr. 60/1975 şi completate cu ordinele 110/1977 şi nr. 39/1977  —  Norme  de  protecţie  a  muncii  în  activitatea  de    construcţii­montaj  aprobate  de  MCInd.  cu  ordinul nr. 1233/D/1980;  —  Norme generale de protecţie împotriva incendiilor la proiectarea şi realizarea construcţiilor şi  instalaţiilor, aprobate cu Decretul Consiliului de Stat nr. 290/1977 ;  —  Norme tehnice de proiectare şi realizare a construcţiilor privind protecţia la acţiunea focului,  indicativ P.118­83 ;

—  Norme de prevenire şi stingere a incendiilor aprobate de MCInd. cu ordinul nr. 742/D/1981.  10.2.    Pentru  evitarea  pericolului  de  explozie,  care  poate  avea  loc  datorită  folosirii  adezivului „Prenadez SB", care degajă vapori inflamabili, se vor lua măsuri care să asigure :  —  împiedicarea  atingerii  limitei  inferioare  de  explozie  a  amestecului  de  vapori  de  solvenţi  şi  aer, prin ventilaţie :  —  interzicerea oricărei surse de foc (scîntei, flacără etc.) în întreaga zonă în care se pot forma  amestecuri explozive.  10.3.  Pentru asigurarea condiţiilor de la pct. 10.2 se vor lua următoarele măsuri :  a)  în perioada de lucru de la aplicarea adezivului pînă la lipirea placajului se va asigura o  bună ventilare a încăperilor în care se lucrează, pentru eliminarea în exteriorul clădirii a vaporilor  ce se degajă din stratul de adeziv. In timpul verii se va lucra cu ferestrele deschise, iar uşile de  comunicaţie cu restul apartamentului vor fi închise. In cazul executării lucrărilor pe timp de iarnă  ferestrele se vor deschide intermitent pentru asigurarea ventilării, fără a scădea temperatura sub  limita de +16°C  b)  Bidoanele cu „Prenadez SB" şi diluant „Prenadez" vor sta închise, punîndu­li­se capacul  la loc după fiecare folosire.  c)  In cazul în care se lucrează la montarea placajului (în casa scării şi în apartamentele de  la  toate  nivelurile  care  au  acces  la  scara        respectivă)  sînt  interzise:  fumatul,  lucrări  care  se  foloseste focul, încălzirea la flacără, lucrări la care se produc scîntei (sudură electrică,  ciocănire  etc),  cuplarea  sau  decuplarea  circuitelor  electrice  (prize,  întrerupătoare),  precum  şi  folosirea  aparatelor electrice de încălzire şi a celor care p produce scîntei. De asemenea, este interzis a se  face foc sobe sau în orice alt mijloc de încălzire cu flacără liberă.  d)    In  afara  instructajului  obişnuit,  se  va  face  zilnic  instructaj  cu  toţi  muncitorii  care  lucrează în zona în care execută lucrări cu „Prenadez SB" (în casa scării şi în apartamentele de la  toate nivelurile care au acces la scara respectivă), prelucrîndu­se prevederile de la pct. 10.2 şi  10.3  a,  b,  Vor  fi  instruiţi  şi  muncitorii  altor  întreprinderi  (de  gaze,  eletricitate,  montări  ascensoare etc), care lucrează temporar zona respectivă.  e)  Se vor instala placarde de avertizare, în care se vor indica interdicţiile respective, astfel :  —  una la intrarea la scara respectivă ;  —  cîte una la intrarea fiecărui palier unde se lucrea: cu „Prenadez SB" ;  —  una la nivelul imediat inferior faţă de palierul cel m de jos la care se lucrează cu „Prenadez  SB" ;  —  una la nivelul imediat inferior faţă  de palierul cel mai de sus la care se lucrează cu „Prenadez  SB" şi  — oriunde situaţia locală necesită avertizări.  ANEXA  SCULE,  DISPOZITIVE  ŞI  APARATE  PENTRU  EXECUTAREA  PLACAJELOR INTERIOARE CU PLĂCI EMAILATE ŞI MELAMINATE  DIN FIBRE DE  LEMN  —  Metru de zidar  —  Dreptar de lemn de 2 m lungime  —  Boloboc metalic (nivelă metalică)  —  Fir cu plumb  —  Ruletă metalică de 2 m  —  Perie cu păr scurt  —  Ciocan de 250 grame  —  Vinclu metalic cu laturi de 0,8... 1,60 m  —  Ruletă cu sfoară

—  Ferăstrău de mînă cu dinţi mici  —  Piatră de polizor  —  Burghie de mînă sau electrice  —  Şpaclu metalic cu muchia netedă (lungimea muchiei 15 cm)  —  Pensulă  —  Popi metalici extensibili  —  Şurubelniţă  —  Găleată  —  Dulapi de inventar, geluiţi pe o faţă  —  Aparat „Higromette"  —  Ciocan de lemn cu suprafaţa mică  CUPRINS  CAP 1.  Obiect  CAP 2.  Domeniul   de   folosire  CAP 3.  Materiale  folosite  CAP 4.  Condiţii  de  recepţie,  transport  şi  depozitare  â  plăcilor emailate sau melaminate din  fibre de lemn  CAP 5.  Executarea lucrărilor de placaj  CAP 6.  Finisarea   placajului  CAP 7.  Scule  şi  dispozitive  CAP 8.  întreţinerea placajului  CAP 9.  Recepţia lucrărilor  CAP 10. Tehnica securităţii muncii

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful