Vân Anh Ngày sinh: 26/6 Bản thân: “Thừa nhiệt tình, thiếu niềm tin….

giàu hy vọng và nghèo hoài bão”. Hiện tại là vậy!