Cijena: 1 KM/6 KN

OSLOBO\ENJE
BH NEZAVISNI DNEVNIK • Sarajevo • www.oslobodjenje.ba

VI[E INFORMACIJA NA 15. STRANI

PETAK, 10. 9. 2010.

Godina LXVII • Broj 22.883

Silajd`i} i ^amd`i} u Banjoj Luci

Vi{e tolerancije

i uva`avanja
2. strana

Po~elo obilje`avanje Bajrama
DANAS DVA PRILOGA

Blagdan mira i pra{tanja

2-3. strana

Foto: D`enan KRIJE[TORAC

U @I@I
Silajd`i} na obilje`avanju Bajrama u Banjoj Luci

2

petak, 10. septembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

Nakon ramazana, mjeseca posta i ibadeta, po~elo trodnevno obilje`avanje Bajrama

Vi{e tolerancije

i uva`avanja
Lijepo je `ivjeti u Banjoj Luci sa svojim sugra|anima i kom{ijama. Samo treba da u njoj bude vi{e Bo{njaka i Hrvata, kao {to je potrebno i da vi{e Srba bude u Sarajevu, kazao muftija ^amd`i}
Obi lje`ava nje Ra ma zan skog bajrama u Banjoj Luci zapo~elo je centralnom sve~ano{}u i klanjanjem bajram-namaza u Med`lisu Islamske zajednice koje je predvodio muftija banjalu~ki Edhem ^amd`i}. "Gra|anima BiH upu}ujem poruku mira, jer Bajram je praznik mira, sa `eljom da svi bolje `ivimo, da bude vi{e tolerancije i uva`avanja me|u svim gra|anima BIH", kazao je Silajd`i}. Muftija ^amd`i} je istakao da Predsjedni{tvo BiH do sada nije podr`alo i pomoglo materijalno obnovu Ferhad-pa{ine d`amije, iako je to, kako je kazao, i vjerski i kulturni spomenik pod za{titom UNESCO-a. "Pozivam ~lanove Predsjedni{tva BiH da prije isteka mandata donesu odluku o dodjeli materijalnih sredstava za obnovu Ferhadije. Ferhadija jedra na na{e o~i, ona raste, ali novaca ponestaje i moglo bi se desiti da radovi zbog

Poruka mira
U obra}anju okupljenim vjernicima muftija ^amd`i} je istakao potrebu za tolerancijom i su`ivotom u BiH. I ovom prigodom pozvao je sve institucije u na{oj zemlji da pomognu obnovu poru{enih vjerskih objekata i vra}anje nacionalizovane imovine vjerskim zajednicama. "Lijepo je `ivjeti u Banjoj Luci sa svojim sugra|anima i kom{ija-

Klanjanju bajram-namaza u Gazi Husrev-begovoj d`amiji u Sarajevu prisustvovali brojni vjernici

Fotosi: D`. KRIJE[TORAC

Blagdan mira

i pra{tanja
U svojoj bajramskoj hudbi vjernicima reisu-l-ulema Islamske zajednice u BiH Mustafa efendija Ceri} pozvao na duhovnu revoluciju, odnosno povratak mudrosti, toleranciji i dijalogu

Poziv da se pomogne u obnovi vjerskih objekata

ma. Samo treba da u njoj bude vi{e Bo{njaka i Hrvata, kao {to je potrebno i da vi{e Srba bude u Sarajevu. I potrebno nam je da stalno radimo na izgradnji razumijevanja i tolerancije u cijeloj BiH, kako bi ona postala istinski multietni~ka zemlja", naglasio je ^amd`i}. Sve~anosti obije`avanja Bajrama i klanjanju bajram-namaza prisustvovao je i predsjedavaju}i Predsjedni{tva BiH Haris Silajd`i}, u pra tnji vi so kih du`no sni ka Stranke za BiH.

toga uskoro stanu. Sada je sve u rukama politi~ara", upozorio je banjalu~ki muftija.

Ispuniti obe}anja
On je pozvao i predstavnike Vla de RS-a da ispu ne da ta obe}anja i Islamskoj zajednici vrate imovinu kako bi u Banjoj Luci mogla biti osnovana medresa. Silajd`i} je izrazio nadu da }e se za obnovu Ferhadije prona}i sredstva i da }e ona biti obnovljena u naredne dvije godine. Nakon klanjanja bajram-namaza, muftija ^amd`i} odr`ao je prijem za vjernike, predstavnike politi~kog, kulturnog i javnog `ivota Banje Luke i Republike Srpske, te uru~io zahvalnice pojedincima i institucijama koji su pomogli izgradnju Ferhadpa{ine d`amije i otvaranje Ferhad-pa{ine biblioteke.
G. KATANA

IZOSTALA POMO] Muftija ^amd`i} je istakao da Predsjedni{tvo BiH do sada nije podr`alo i pomoglo materijalno obnovu Ferhad-pa{ine d`amije

V I J E S T I

Srebrenica

Tuzlanski kanton

Ne zaboraviti `rtve genocida
Oko 500 vjernika klanjalo je ju~er ramazanskibajram-namaz u Bijelojd`amiji u Srebrenici, kao i u {est obnovljenih d`amija u seoskim centrima, javlja Fena. Bajram-namaz vodio je Damir ef. Pe{tali}, glavni srebreni~ki imam, koji je istakao: "Zahvaljujemo Bogu koji nam je dao priliku da se, prije svega, vratimo u Srebrenicu. Petnaest godina nakon genocida imamo uslove za obavljanje vjerskog `ivota. Bajram i ovi danimoraju se provestistrogo po vjerskimpropisima. Na{a du`nost je da ovih dana ne zaboravimo na{e {ehide, `rtve genocida, ali i one stare i bolesne."

Malo je prijatelja
Centralna sve~anost Ramazanskog bajrama za Muftijstvo tuzlansko ju~er je odr`ana u d`amiji princa Abdulaha, gdje je bajram-namaz predvodio i hutbu odr`ao muftija tuzlanski Husein efendija Kavazovi}. "Puno je otu|enih i usamljenih, a malo je dobrih i iskrenih prijatelja. Puno je la`i i prevara, a malo istine i iskrenosti. Kada se izgubi vjera u Bo`iju dobrotu, nastupa razo~arenje, kada se izgubi pouzdanje i oslonac u Boga, nastupi nemir, kada ljubav prema Bogu zamijeni ljubav prema dunjaluku, nastupi pohlepa, kada la` zauzme svoj polo`aj, nastupa prevaS. K. ra", poru~io je Kavazovi}.

OSLOBO\ENJE godine petak, 10. septembar 2010.
Centralna sve~anost klanjanja bajram-namaza, kojom je zapo~elo trodnevno obilje`avanje jednog od najradosnijih blagdana pripadnika islamske vjeroispovijesti, u prisustvu vi{e hiljada vjernika, odr`ana je ju~er u Gazi Husrev - begovoj d`amiji u Sarajevu. Bajram-namaz je predvodio reisu-l-ulema Islamske zajednice u BiH dr. Mustafa efendija Ceri}, koji je vjernicima uputio i bajramsku hudbu (poruku). Istakao je u svojoj hudbi da "ljudsku du{u treba za{tititi od pokvarenosti, te da je spas u toleranciji i kulturi dijaloga koji je jedini na~in za opstanak i boljitak ~ovje~anstva". Poglavar Islamske zajednice u BiH osvrnuo se i na proteklo, 20. stolje}e, za koje je rekao kako je "doba mra~nih ideja ksenofobije, fa{izma, islamofobije... a koji su doveli do najcrnjih i najgorih oblika - holokausta i genocida". Tokom mjeseca ramazana, istakao je Ceri}, obi{ao je svaki kutak Bosne i Hercegovine, kako bi se susreo prvenstveno sa Bo{njacima povratnicima. {ne, kao i sve pri pa dni ke islamske vjeroispovijesti u dijaspori. Prigodno predavanje u povodu Bajrama odr`ao je i prof. Zijad Ljevakovi}, direktor Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu. On je vjernike podsjetio na va`nost i blagodeti ramazana i posta, navode}i kako je to mjesec Bo`ijeg dobra. - U~enje Kur'ana je lijek za du{u i tijelo. Post je {tit posta~a i najiskreniji odnos prema Bogu uzvi{enom, u kojem se treba i mora ~uvati grijeha, istakao je, izme|u ostalog, prof. Ljevakovi}. Ramazan je mjesec u kojem se posebno treba i mora voditi ra~una o nemo}nim i siroma{nim. Podsjetio je da pravda, istina i po{tenje moraju nadja~ati sve, i u vremenima krize, te da je stoga va`no u~enje o moralnim vrijednostima koje trebaju biti iznad materijalnih. Prof. Ljevakovi} je ukazao na va`nost i zna~aj davanja sadakatul fitra, kao i zekjata.

U @I@I ^estitanja i prijem

3

Borba protiv svakog zla
Reisu-l-ulema je pozvao na duhovnu revoluciju, odnosno povratak mudrosti, toleranciji i dijalogu, koji su se, kako je istakao, izgubili u bahatosti, egoizmu, nasilju, holokaustu, terorizmu. - Du ho vna re vo lu ci ja je zna~ajnija od one koja je mijenjala svijet. Krajnji cilj dr`ave nije da dominira ljudima i da kr{i njihova ljudska prava, ve} da oslobodi od tjeranja vje{tica - ko je se ve`e za ne~ije obla~enje, te stvori uvjete da vjernici slobodno grade svoje d`amije i sve druge vjerske objekte. Na papiru imamo slobodu, pravo i znanost. Neki bi da nas vrate u doba ropstva da se po vi nu je mo mi to lo {kom sudu, iako je Allahov sud najbolji, istakao je, izme|u ostalog, Ceri}. On je upozorio i na narastaju}e po{asti u dru{tvu protiv kojih se svim silama treba boriti i koje treba zamijeniti suprotnostima, onim {to donosi dobro ljudima i svekolikom ~ovje~anstvu. Kao posebne dru{tvene opasnos ti, re isu-l-ule ma Islam ske zajednice u BiH ocijenio je mito i korupciju, ali i ukazao na sve ono negativno {to nose droga, alkohol, nasilje - na ulici i porodici, pornografija, pedofilija, ali i bestidnost, bezna|e.

TOLERANCIJA I KULTURA DIJALOGA Ljudsku du{u treba za{tititi od pokvarenosti, spas je u toleranciji i kulturi dijaloga koji je jedini na~in za opstanak i boljitak ~ovje~anstva, poru~io je reis efendija Ceri}
- Oni nisu zadovoljni brigom o ostanku i opstanku koje vodi dr`ava. Cijene kako su ostavljeni i zaboravljeni u strahu od optu`bi i potjera na osnovu vjere. To je poruka na koju sam `elio ukazati. Na{om zemljom vladaju siroma{tvo i strah. Zajedni~ki se moramo ujediniti svi u borbi protiv toga. Nije vjernik onaj ko je sit, a kom{ija mu gladan, poru~io je u bajramskoj hudbi. Reis efendija Ceri} posebne ~estitke u povodu Ramazanskog bajrama sa molbom Allahu d`. {. da im olak{a i pomogne uputio je za sve prognane, bolesne, nemo}ne i siroma-

Radost sa kom{ijama
Pozvao je sve vjernike islamske vjeroispovijesti da svoju radost Ramazanskog bajrama podijele sa kom{ijama, prijateljima, ali i nemo}nim i siroma{nim, koji tako|er treba da osjete prednost blagdana. - Trebamo insistirati na povratku svih na svoja ognji{ta, obilaziti mezarja i one koji su na pravdi Boga izgubili svoj `ivot ({ehide), ali i dijeliti zajedni~ku rije~ sa svima sa kojima `ivimo, poru~io je prof. Ljevakovi}. Kla nja nju baj ram-na ma za u Gazi Husrev-begovoj d`amiji u Sarajevu prisustvovali su brojni zvani~nici, ali i predstavnici diplomatsko-konzularnih predstavni{tava iz islamskih zemalja akreditiranih u BiH predvo|eni ambasadorima Kraljevine Saudijske Arabije i Palestine.

Ju~er, prvog dana Bajrama, u sve~anom salonu, u kabinetu reisu-l-uleme Islamske zajednice u BiH nakon klanjanja bajram-namaza odr`ano je tradicionalno bajramsko ~estitanje. ^estitke reisu-l-ulemi dr. Mustafi ef. Ceri}u i zamjeniku reisu-l-uleme had`i hafizu Ismetu efendiji Spahi}u uputili su najvi{i dr`avni, ali i zvani~nici institucija i ustanova Islamske zajednice, predstavnici politi~kih stranaka, kulturnih i drugih institucija, kao i brojne druge li~nosti i gra|ani. Izme|u ostalih, na ~estitanju u Rijasetu Islamske zajednice u BiH bili su dopredsjednik FBiH Mirsad Kebo, federalni premijer Mustafa Mujezinovi}, predsjedavaju}i Skup{tine Kantona Sarajevo Denis Zvizdi}, Ejup Gani}, Azra Had`imuhamedovi}, Jusuf Pu{ina, Muhamed ^engi}, Edhem Bi~ak~i}, Nasir Jabu~ar, Ahmed @ili}, hafiz Sulejman Bulgari... U ve~ernjim satima u atriju Fakulteta islamskih nauka za zvanice odr`an je i bajramski prijem. Drugi dan Bajrama obilje`ava se i kao Dan {ehida. Tim povodom danas }e na {ehidskom mezarju Kova~i biti uprili~en susret delegacija i prou~ena zajedni~ka Fatiha. sin }e pru~iti imami sarajevskog Med`lisa Islamske zajednice u BiH. Hatma-dova svim {ehidima i obra}anje reisu-l-uleme Islamske zajednice u BiH dr. Mustafe efendije Ceri}a bit }e uprili~eno istoga dana u podne u Gazi Husrev-begovoj d`amiji u Sarajevu. Za ta~no dva mjeseca i deset dana od Ramazanskog vjernici islam ske vje roi spo vi jes ti obi lje`it }e i Kur ban ski Had`ijski bajram.
Almir TERZI]

Dan {ehida
Planirano je i da se na mezaru prvog predsjednika Predsjedni{tva RBiH Alije Izetbegovi}a odr`i obra}anje predsta vni ka udru`enja bo ra ca, ratnih vojnih invalida i {ehidskih porodica. Bit }e polo`eno i cvije}e na njegov mezar, a ja-

Monako

EUFOR

Milorad Dodik

SIPA

Silajd`i} u zvani~noj posjeti
Predsjedavaju}i Predsjedni{tva BiH dr. HarisSilajd`i}boravio je ju~er u zvani~nojposjetiKne`eviniMonakotokomkoje je odr`ao sastanak s princomAlbertom II od Monaka, te prisustvovao zvani~noj ve~eri koju je princ Albert organizovao u ~ast predsjedavaju}eg Predsjedni{tva BiH i ostatka bh. delegacije. Ovo je prva zvani~na posjeta na nivou {efova dr`ava izme|u BiH i Monaka. Predsjedavaju}iSilajd`i} i princAlbert II susret su primarno iskoristili za potenciranje ekonomskih tema, a posebno u vezi s mogu}nosti za ulaganja Monaka i privrednika iz Kne`evine u projekte u BiH.

Bair sa Evertsom o izborima
Komandant EUFOR-a general-major Bernhard Bair ju~er se sastao sa ambasadorom Daanom Evertsom, {efom Izborne posmatra~ke misije Ureda za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) za predstoje}e izbore. Cilj ove posjete je bio da se ODIHR upozna sa aktivnostima koje EUFOR poduzima u Bosni i Hercegovini u okviru misije osiguranja stabilnog okru`enja, kao i da se objasni misija ODIHR-a u zemlji. Taj }e ured ocijeniti odvijanje op}ih izbora u Bosni i Hercegovini i o tome podnijeti izvje{}e.

BiH ne}e priznati Kosovo
Predsjednik Vlade Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je ju~er da taj bh. entitet, bez obzira na to kakav }e biti stav Generalne skup{tine UN-a o Kosovu, "ne}e dati saglasnost" da BiH prizna kosovsku nezavisnost, prenijela je Fena. Dodik je u izjavi novinarima u Banjoj Luci rekao i da nije upoznat o detaljima dogovora predsjednika Srbije Borisa Tadi}a i visoke predstavnice EU za vanjsku politiku i sigurnost Catherine Ashton o prijedlogu rezolucije o Kosovu koja }e biti podnesena Generalnoj skup{tini UN-a. To je, dodao je, stvar politike Srbije.

Krimolovci pozvani 438 puta
Slu`benici Dr`avne agencije za istrage i za{titu tokom augusta 2010. registrirali su 438 poziva na telefonskoj liniji krimolovci. Od ukupnog broja primljenih informacija SIPA je 154 ocijenila neozbiljnim, dok se 78 korisnih informacija odnosilo na po~injena ili planirana kaznena djela te na njihove po~initelje. Najve}i broj informacija se odnosio na kaznena djela neovla{tene trgovine drogama (14), korupcije, kaznena djela pro tiv slu`be ne i dru ge od go vor ne du`nosti (11) i autokriminal (6), saop}eno je iz Ministarstva sigurnosti.

4

DOGA\AJI

petak, 10. septembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

Obilje`avanje Bajrama u Zenici i Gora`du

IZJAVA DANA
Ne mislim da sam se vjen~ao ~itav `ivot sa premijerskom funkcijom

Poruke su`ivota

i ljubavi
Brojni vjernici klanjali su i na otvorenom u Zenici

Obilazak mezarja
Drugog dana Bajrama - Dana {ehida Gora`dani }e obi}i {ehidske mezarluke u Ome|ku, Ba~i}ima, Kolijevkama i Glamo~u, a polazak je planiran ispred cen tral nog spo menobilje`ja Gora`de grad heroj svojim braniocima, gdje }e bi ti po lo`eno cvi je}e. Ovim povodom hutba {ehidima bi}e u~ena u Kajseriji d`amiji.

Foto: M. TUNOVI]

Do~ekujemo mubarek bajramske dane, u kojima muslimani {alju poruke mira, ljubavi i su`ivota i nade u bolju budu}nost, poru~eno sa bajram-namaza iz Zenice i Gora`da

Milo \ukanovi}

crnogorski premijer

DOBAR

LO[

ZAO

MUSTAFA ef. SPAHI]
Profesor Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu, u intervjuu za Oslobo|enje, poru~io Bo{njacima da bilo koju slabost treba prvo u sebi pogledati i priznati. Podsjetio je i na najve}e blagodeti koje slijede iz vjere: povjerenje me|u ljudima, stid, iskrenost, saradnju, solidarnost, uva`avanje i pomaganje ljudi.

Cen tral ni pro gram obi lje`avanja Ramazanskog bajrama na podru~ju Muftiluka zeni~kog i Med`lisa IZ-a Zenica odr`an je ju~er u Sultan Ahmedovoj-^ar{ijskoj d`amiji. Bajram-namaz je predvodio i hutbu odr`ao muftija mr. Ejub ef. Dautovi}. Vi{e hiljada Zeni~ana je klanja lo baj ram-na maz i na otvorenom ispred d`amije. U prostorijama zeni~kog Med`lisa odr`an je tradicionalni bajramski prijem za zvanice iz vjerskog, kulturnog, javnog, dru{tvenog i politi~kog `ivota.

Radost u vjeri i du{i

VALENTIN INZKO
Visoki predstavnik apelirao je na sve politi~ke stranke i njihove vo|e da predizbornu kampanju provode na progresivan, konstruktivan i odgovoran na~in, te da odgovore na stvarne probleme gra|ana - nezaposlenost i podizanje `ivotnog standarda. Tako se, na`alost, kod nas izbori ne dobijaju. Zna to i Inzko.

PRIVREDNA KOMORA KS-a
Privreda Kantona Sarajevo u periodu januar-juli ove godine izvozila je robu u 54, a uvozila iz 102 zemlje. Kao ohrabruju}i podatak, u PK-u navode da je do{lo do pove}anja izvoza za pet posto. Na`alost, jo{ smo daleko od izlaska iz krize.

- U slasti pobjede nad svojim slabostima do~ekujemo mubarek bajramske dane, u kojima muslimani {alju poruke mira, ljubavi i su`ivota i nade u bolju budu}nost. Oni bude radost u na{im du{ama i plemenitost u na{im srcima. Zato, neka bajramski dani unesu radost u na{e domove i pove`u na{a srca u ljubavi i pa`nji. Bajram je radost u vjeri, radost u du{ama ljudi koji su postom o~istili svoje srce od mr`nje, svoj jezik od ru`na govora, svoje ruke od ru`na posla, kazao je, izme|u osta-

log, muftije zeni~ki Ejub ef. Dautovi}. Drugog dana Bajrama, u petak, centralna manifestacija obilje`avanja Dana {ehida na podru~ju Muftiluka zeni~kog odr`a}e se na {ehidskom mezarju kod Gornjomahalske d`amije u @ep~u. Tre}eg dana Ramazanskog bajrama u subotu, u 11 sati, de le ga ci ja ure da muf ti je i Med`lisa IZ-a Zenica treba posjetiti Kazneno-popravni zavod zatvorenog tipa Zenica. Kolone vjernika slijevale su se ju~er prema d`amijama u Gora`du, Sinanbegovoj d`amiji i Kajseriji, gdje je odr`ana centralna bajramska sve~anost, a bajram-namaz predvodio muftija gora`danski Hamed efendija Efendi}. U `elji da dostojanstveno iska`u dobrodo{licu Bajramu, na po dru~ju ci je log Go ra`danskog muftiluka vrata d`amija i med`lisa bila su {irom otvorena vjernicima iz Rudog, Vi{egrada, Rogatice, @epe, Fo~e, ^ajni~a, a u svim ovim mjestima vjernici su imali priliku da se na najbolji na~in oproste od mjeseca ramazana s nadom i `eljom da na re dni mje sec pos ta do~ekaju u miru i blagostaFoto: D`. KRIJE[TORAC

nju. Upu}ivane su dove sa `eljom da ovaj i svi naredni bajrami budu do~ekani ~estito, dostojanstveno, kako i dolikuje vjernicima.

Lijepo odijelo
- U mjesecu posta mo`emo biti zadovoljni i brojem posta~a i klanja~a, iako je ramazan bio u najdu`im danima i vru}inama, bila je ~vrsta vjera i spremnost na pokornost koja je nadvladala i `ege i du`inu dana, a ljudi su bili u d`amijama i postili. Posebno nas raduje da ima vi{e omladine, {to je garant da }e na ovim prostorima islam i muslimani ostvarivati ve}e uspjehe, a omladina je iskazala spremnost na `rtve, iako je u te{koj i nezavidnoj situaciji, prepu{teni su sami sebi. Ali vjera koju nose sa sobom ne dozvoljava im da padnu u o~aj, istakao je mufti ja go ra`dan ski Ha med efendija Efendi}, poru~uju}i posebno mladima da "lijepo odi je lo Al la ho ve mi los ti i pobo`nosti koje su stekli u mjesecu posta ne skinu ve} danas, ve} da dostojanstveno proslave i obilje`e bajramske dane".
Mi. DAJI] - A. HAMZI]

NOGOMETNI NAVIJA^I
Na{a nogometna reprezentacija izgubila je u utorak uve~e na Ko{evu od Francuske (0:2). Trikolori su zaslu`eno slavili. No, vi{e od poraza boli pona{anje dijela navija~a reprezentacije BiH. Petarde na terenu, baklje na tribinama, zvi`duci kapitenu Emiru Spahi}u. Necivilizovano!

VIJEST U OBJEKTIVU Bajram u Sarajevu
Sve je ju~er u glavnom gradu Bosne i Hercegovine Sarajevu podsje}alo na to da je stigao jedan od najradosnijih blagdana - Ramazanski bajram. Blagdan je to porodi~nog okupljanja i ~estitanja, pa tako nisu bile rijetke situacije da su prijatelji jedni drugima Bajram ~estitali i na sarajevskim ulicama. Posebnost ju~era{njega dana mogla se osjetiti i na Ba{~ar{iji uz miris bajramskih paklama, a i prodaja cvije}a bila je znatno ve}a nego ina~e.

VIJEST U

BROJU

posto djece u Bosni i Hercegovini poha|a osnovnu {kolu. U srednju {kolu ide samo 79 posto njih.

98,4

OSLOBO\ENJE godine petak, 10. septembar 2010.

INTERVJU

5

Muhamed ef. Lugavi}, imam ^ar{ijske d`amije u Tuzli

Trebaju nam lijepe

rije~i
Razgovarao: Almir [E]KANOVI]

Bajram nije samo vjerski ~in. On ima i taj sociolo{ki segment, koji je nama posebno va`an U islamu je isklju~ivost gotovo zabranjena
strane imati jedan slobodnja~ki nastup u `ivotu, primjetan posebno kod omladine. I nije ~udo {to se taj svijet lomi! Lako je bilo u ono doba kada su sve porodice bile porodice u pravom smislu te rije~i. Tada je kom{ija mogao zaru`iti kom{ijsko dijete ili, kako neko re~e, kad je mahala odgajala djecu. Danas toga nema, iako sam mi{ljenja da se uspjeh dru{tva, pa i na{eg bosanskohercegova~kog, temelji na zdravoj porodici. • Mo ra mo spo me nu ti i odnos sa kom{ijama. Islam o tome posebno vodi ra~una, napominju}i da je neophodan dobar odnos sa kom{ijama. To posebno dolazi do izra`aja u BiH. - To nam je ne op ho dno. Me|ukom{ijski odnosi su uvijek bili na prvom mjestu. Znate da je u islamu to veoma bitna komponenta. Bo`iji Poslanik je toliko potencirao dobar odnos sa kom{ijama, pa su ljudi ~ak mislili da }e kom{ija mo}i naslijediti kom{iju. Veoma je bitno da i kom{ije druga~ijih vjera imaju dobar odnos. Svi trebamo znati da }e nas neko po{tovati onoliko koliko mi po{tujemo njega, a iz samopo{tovanja proizilazi jedan stabilan i sretan `ivot. U Tuzli nikada nije bilo kom{ijskih problema, jer je ovdje dobar narod. U ~itavoj zemlji imamo dobar narod i upravo zbog toga trebaju nam dobri kom{ijski odnosi. To je klju~ za BiH! • Da se vratimo vjerovanju bh. muslimana. Koliko su oni tradicionalisti, a koliko zaista vjernici? - E, to je te{ko pitanje! Vrlo te{ko je razgrani~iti tradicionaliste, ljude koji su samo muslimani i ni{ta vi{e od toga ne prakticiraju niti znaju, i vjernike, ljude koji su dosegli sr` vjere i `ive s vjerom. To je ogromna razlika. Tradicionalisti `ive sa obi~ajima, a vjernici `ive sa vjerom, koja je, moram primijetiti, uvijek moderna.

• Ukoliko je pribli`avanje Bo gu, te me|uso bno pri bli`avanje ljudi temelj ramazana, onda je Bajram svakako kruna toga. Da li bosanski musli ma ni ovog Baj ra ma zaslu`uju tu krunu? - Ljudi koji su tokom ramazana upra`njavali post, klanjali, ~inili ibadet, ~uvali jezik od grijeha, vodili ra~una o svom vanjskom izgledu, o saradnji sa kom{ijama i prijateljima, kod njih je Bajram kruna. Bajram je, ustvari, radost. To nije praznik samo du{e nego je to praznik i tijela. Ljudi kupe sebi ne{to novo, miri{u, prirede sebi neku radost, kako bi u kona~nici, to ste odli~no primijetili, bili bli`i drugim ljudima. To je jedan od veoma va`nih segmenata Bajrama. Bajram nije samo vjerski ~in. On ima i taj sociolo{ki segment, koji je nama posebno va`an. Na{i bajrami za svakog imaju svoju slast. Moram se prisjetiti mo me na ta ka da sam ja bio dje~ak. Znam da su se meni, ali i mojim vr{njacima, kupovale nove haljine za Bajram. Tu haljinku nam nisu dali obu}i do Bajrama, pa smo mi stavljali tu haljinku, naj~e{}e ko{ulje, pod glavu kada smo i{li na spavanje, a one su prelijepo mirisale. Onda bi nas roditelji na Bajram probudili i zajedno bismo oti{li na namaz. Zaista, sje}am se sa `alom tog vremena.

- Sada{nji tempo `ivota, nezaposlenost, demokratija koja je u{la na na{a vrata {irom, a onda nas je razgolicala, pa onda ljudi koji ne mogu na}i smisao `ivota, sve to je uzrokovalo {to dana{nji bajrami ne odi{u onom atmosferom koju sam osjetio u svom djetinjstvu. Ni bajramluk nije toliko bitan dana{njoj djeci i omladini. Mislim da je jako bitno upu}ivati lijepe rije~i. One su nam ostaje zapetljane negdje, a potrebne su nam, kao nikad prije. Lijepa rije~ je kao lijepo stablo, ka`e Allah u Kur'anu. Ona daje dobre plodove. Mi smo, na`alost, te lijepe rije~i gotovo zaboravili. U modi su ru`ne rije~i, koje ne mogu doprinijeti dobru. Zbog toga je Bajram prilika da ljudi razmijene koju lijepu rije~, a ona je jako bitna, pogotovo starijim! • Koliko je propadanje porodice, kao temelja jednog dru{tva, doprinijelo da smo iz govora izbacili lijepe rije~i? Gdje su zakazale porodice? - Bo{nja~ke porodice su danas u vrlo te{kom stanju. Na jednoj strani imate modernizaciju `ivota u svijetu i u BiH, a s druge strane je jedan tradicionalni porodi~ni `ivot, koji smo mi Bo{njaci nau~ili `ivjeti. Sada je vrlo te{ko uskladiti tu patrijarhalnu strukturu porodice, a sa druge

Jedinstvena u~enja
• No, u BiH su sve prisutniji pokreti koji se kose sa tim modernim islamom. Mislim na vehabijski pokret. - Njihovo se u~enje ne kosi sa u~enjem koje se godinama ovdje primjenjuje. U~enja islama su jedinstvena u~enja, bilo to u Saudijskoj Arabiji, Iranu, Kazah sta nu ili BiH. No, na~in pri la`enja isla mu i nje go vo shvatanje, uz sredinu u kojoj on `ivi, se razlikuju. Oni svojim vanjskim djelovanjem znaju djelovati suprotno od islamskog vjerskog shvatanja. Problem je kada ljudi sebe uvjere da je njihovo ispravno, a drugo nije. • To je isklju~ivost. - Isklju~ivost je veliki problem. U islamu je isklju~ivost goto vo za bra nje na. Je di no su Kur'an i Hadis u islamu neprikosnoveni. • Kako onda gledati na ~injenicu da se neki ljudi nazivaju islamofobima? Nije li i to isklju~ivost? - I ta isklju~ivost nije dobra. Ima ljudi koji ne vole islam, ali oni su takvi i ne mo`emo mi tu puno mijenjati. Ja sam neki dan vidio narkomana koji tvrdi da }e se drogirati dok je `iv. On je uvjeren da je dobro to {to ~ini. I on je isklju~iv, ali {ta mo`emo.

Tempo `ivota
• Zbog ~ega sa `alom? Da li to ni bajrami nisu {to su nekad bili, kako ka`e pjesma?

• Vi ste bagdadski student. Mo`ete li bosanski Bajram uporediti sa onim koji pamtite iz ira~kog glavnog grada? - Moram re}i da sam pristrasan. Moj Bajram u Bosni je najbolji Bajram na svijetu. Bagdad ima svoj `ivot i divne bajrame. Sli~no je to na{im obi~ajima, ali meni su uvijek na{i dra`i. Imaju neku specifi~nost u odnosu na ostale.

Bagdad i Bosna

TAKORE]I... POLICAJCI
OHR je obavijestio MUPRS-a da je visoki predstavnik Valentin Inzko donio nalog o opozivu naloga o oduzimanju li~nih dokumenata odre|enim osobama. Li~na dokumenta bit }e vra}ena: Radi ^eli}u, Marku ^oji}u, Luki Gojgolovi}u, Marku Josipovi}u, Predragu Krsti}u, Milojku Milanovi}u, Slobodanu Petrovi}u, Cvijanu Risti}u i Obradu Tomi}u. Miroslav Laj~ak je 10. jula 2007. suspendovao 35 policajaca iz RS-a, naredio oduzimanje paso{a od 93 osobe koje su, kako je tada navedeno, povezane sa zlo~inima nakon pada Srebrenice.

6

DOGA\AJI

petak, 10. septembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

VIJESTI

Bli`i se ponovno vra}anje vode u Peru}ac

Dilema oko apela
Ho}e li ikad iko znati opisati kako se, recimo, osje}ao jedan od njih, s kojim smo prije nekoliko godina razgovarali o mu~enju koje je, eto, pre`ivio. Pa i o seksualnom... U nedjelju, na putu do ispra`njenog jezera, vidio je neke od svojih mu~itelja. @ive normalan `ivot i ne skrivaju}i se
Pro{log vikenda na Peru}cu je bilo okupljeno oko dvije stotine dobrovoljaca, koji su pomagali istra`iteljima Instituta za nestale i Me|unarodne komisije za nestale u pronala`enju posmrtnih ostataka ratnih `rtava. O~evici tvrde da je, pored ostalog, iz mulja izva|eno tijelo djeteta u plasti~noj kesi, bez glave, kostur mla|e `enske osobe zavezane kablom, kao i kostur osobe ~ije je platno od crvene suknje s bijelim ru`ama potpuno sa~uvalo boju... Me|u dobrovoljcima bile su mnoge pre`ivjele `rtve, biv{i logora{i. Ho}e li ikad iko znati opisati kako se, recimo, osje}ao jedan od njih, s kojim smo prije nekoliko go di na raz go va ra li o mu ~enju koje je, eto, pre`ivio. Pa i o seksualnom. U nedjelju, na putu do ispra`njenog jezera, vidio je neke od svojih mu~ite lja. @ive nor ma lan `ivot i ne skrivaju}i se.

Kom{i} odao po~ast `rtvama u Grabovici
^lan Predsjedni{tva BiH @eljko Kom{i} ju~er je u selu Grabovica, u blizini Jablanice, odao po~ast civilnim `rtvama, te polo`io vijenac i zapalio svije}u na spomeniku. Na ju~era{nji dan, prije sedamnaest godina, pripadnici Prvog korpusa Armije BiH po~inili su ratni zlo~in, ubiv{i trideset tri civila hrvatske nacionalnosti u selu Grabovica, saop}eno je iz ureda @eljka Kom{i}a.

O~evici tvrde da je, pored ostalog, iz mulja izva|eno tijelo djeteta

Obilje`ena 17. obljetnica stradanja Hrvata
U povodu 17. obljetnice stradanja 33 hrvatskih civila u mjestu Grabovica ju~er je na mjesnom groblju slu`ena sveta misa, koju je predvodio fra Slaven Brekalo, te su polo`eni vijenci ispred spomen-obilje`ja civilnim `rtvama Domovinskog rata Grabovice, javila je Fena. Zlo~in se dogodio u no}i s 8. na 9. septembra 1993. kada su pripadnici Armije BiH ubili 33 hrvatska civila, me|u kojima je najmla|a `rtva Mladenka Zadro imala 4 godine, a najstarija Marko Mari} 87 godina. U svojoj propovijedi fra Slaven je pozvao na opra{tanje onima koji su po~inili zlo~in u Grabovici, kazav{i da tek kada se oprosti, ~ovjek skida teret sa sebe i postaje slobodan, ali da oprost ne zna~i i zaborav. "Danas se molimo ovdje kako za `rtve, tako i za nas same da se u~vrsti na{a vjera kako bi se lak{e nosili s ovim {to nam se dogodilo u srcima. Molimo i za one koji su po~inili ovaj stra{ni zlo~in da se pokaju i priznaju", kazao je, uz ostalo, u svojoj propovijedi fra Slaven.

Razlog za odgodu
"To su slike koje izazivaju jezu, ali je te{ko opisati radost kada se ugle da ne ka kost. Uvijek misli{ da je to, mo`da, neko od onih za kojima i sam traga{. Meni se nije dalo ni{ta na}i, ali i poku{aj smiruje du{u", ka`e nam Bakira Hase~i}, informi{u}i o tome da je i pedesetak ~la-

nica udru`enje "@ena-`rtva rata", odazvav{i se pozivu Udru`enja porodica nestalih "Vi{egrad 92", u~estvovalo u pretragi terena. "Mi smo uputile apel na nekoliko adresa da se najavlje no pu {ta nje vo de u is pra`njeni prostor Peru}ca odgodi", kazala nam je Hase~i}, navode}i da su pisma oti{la u Vije}e ministara, Ha{ki tribunal, Dr`avno tu`iteljstvo. "Sve bi te institucije po nekakvoj logici trebalo da budu za in te re so va ne za pro na la`enje ovih tragova ratnih zlo~ina. Ako nema `rtve, ne-

ma ni zlo~ina", obja{njava Hase~i}. Me|utim, Amor Ma{ovi}, predsjedavaju}i Kolegija direktora Instituta nestalih BiH, jo{ nije siguran u to da li je ovaj apel potreban.

Za tri, ~etiri dana
"Tek za tri, ~etiri dana, kada vidim dokle smo do{li s traganjem, mislim da bih mogao imati jasan stav", ka`e Ma{ovi}, demantuju}i tvrdnje prema kojima se voda po~inje vra}ati za ~etiri dana. "Zvani~ne su najave da }e se to desiti 15 ove godine u

ovom mjesecu, da bi jezero ponovo bilo na starom mjestu 1. oktobra. Mi smo ve} u{li u ka njon @epe, sa da pre tra`ujemo prema instrukcijama svjedoka koji su sa nama. Oni treba da nam poka`u mjesto gdje su ukopana tri tijela", isti~e Ma{ovi}. "Stra{no je i pomisliti na to da }e mnoge kosti ostati pod vodom. Mi smo na desnoj obali Drine. A lijeva? Kada }e ona do}i na red? Treba li vjerovati izjavi srbijanske strane da su sve pregedali a da nisu ni{ta na{li", pita Hase~i}.
E. K.

Njema~ka nastavlja podr`avati ICMP

Donacija od
300.000 eura
Nov~ana podr{ka za program DNK identifikacija na zapadnom Balkanu
Njema~ka vlada je najavila da }e osigurati sredstva za rad Me|unarodne komisije za nestale osobe (ICMP) za 2010. Donacija od 300.000 eura podr`at }e program ICMP-a za DNK identifikaciju na zapadnom Balkanu, koji je ve} pomogao u identifikaciji 15.682 oso be nes ta le u oru`anim sukobima 1990-ih, saop}eno je iz ICMP-a.
Sporazum o donaciji potpisan u Sarajevu

Otvoren Centar za radioterapiju
U okviru Klini~kog centra Banja Luka ju~er je otvoren prvi Centar za radioterapiju na podru~ju Republike Srpske, a tre}i u Bosni i Hercegovini, javlja Fena. U ovom centru lije~ni~ke usluge dobit }e onkolo{ki bolesnici iz RS-a koji su do sada upu}ivani na lije~enje u region ili druge gradove BiH. Centar, finansiran po principu javno-privatnog partnerstva u visini od oko 30 miliona KM, ima kapacitet za 150 pacijenata dnevno.

Najve}a laboratorija
Tom prilikom, otpravnica poslova Ambasade Njema~ke u Bosni i Hercegovini Christiana Markert i generalna direktorica ICMP-a Kathryne Bomberger u glavnom sjedi{tu ICMP-a u Sarajevu potpi-

sale su sporazum o donaciji. "Nje ma~ka sna`no podr`ava rad ICMP-a ne samo u zemljama zapadnog Balkana nego i u Iraku i Kolumbiji. Veliki brojevi osoba nestalih u oru`anim sukobima i zlo~ini ma pro tiv ~o vje~nosti predstavljaju prepreku za provedbu vladavine prava i prijetnja su za dugoro~ni mir i stabilnost. Ja sam impresionirana da je putem pomo}i ICMP-a Bosni i Hercegovini dvije tre}ine nestalih iz su ko ba u 1990-im pro na|eno i identifikovano", izjavila je otpravnica poslova Amba sa de Nje ma~ke u BiH Christiana Markert. Uklju~uju}i ovu donaciju,

njema~ka vlada je od 2001. podr`ala ICMP grantovima od oko 3,7 miliona eura za aktivnosti na Balkanu, u Kolumbiji i Iraku. Ovi grantovi su omogu}ili ICMP-u da odr`ava DNK laboratorijski sistem najve}eg kapaciteta na svijetu za identifikaciju osoba nestalih u oru`anim sukobima, usljed kr{enja ljudskih prava ili elementarnih nepogoda. "ICMP je izuzetno zadovoljan time {to je Njema~ka, koja je oduvijek prepoznavala va`nost na{eg rada, odlu~ila da nastavi pru`ati podr{ku na{im aktivnostima na zapadnom Balkanu. Godine pomo}i njema~ke vlade ICMPu kazuju koliku va`nost Nje-

ma~ka pridaje ovom goru}em pitanju ljudskih prava. Zahvaljuju}i ovim sredstvima, pomo}i }emo vlastima da pru`e odgovore mnogim porodicama koje jo{ ~ekaju na DNK identifikaciju svojih najmilijih", izjavila je generalna direktorica ICMP-a Kathryne Bomberger.

Upravljanje podacima
ICMP je do danas pomogao u nau~noj identifikaciji oko 18.000 osoba, a njegova baza sadr`i oko 150.000 genetskih uzoraka. Razvio je jedinstvenu softversku platformu fDMS za upravljanje slo`enim podacima, koju daje na kori{tenje vladama.

petak, 10. septembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

OGLASI

7

8

CRNA HRONIKA
Pripadnici banjalu~kog Centra javne bezbjednosti u mjestu Rami}i kod Banje Luke uhapsili su Ostoju Kenjala (51) iz Novog Grada, kod kojeg je prona|eno 215 grama heroina, saznaje Srna u ovom centru. Kenjalo, koji je uhap{en u okviru akcije Tranzit, nakon kriminalisti~ke obrade je pu{ten na slobodu. Nadle`nom tu`ila{tvu bi}e podnesen izvje{taj zbog posjedovanja proizvodnje i prometa droga.

petak, 10. septembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

Uhap{en s 215 grama heroina

Pregazila ga lokomotiva

Be`ivo tno ti je lo Ale ksandra Simi}a (63) iz Banje Luke prona|eno je prekju~er poslijepodne na `eljezni~koj pruzi u mjestu Vrbanja, javila je Srna. Nakon uvi|aja koji su obavili pripadnici CJBa Banja Luka je konstatovano da je Simi} stradao nakon udara lokomotive. U policiji je re~eno da }e u prostorijama Novog groblja Banja Luka biti obavljena obdukcija tijela nastradalog.

Vrhovni sud FBiH donio presudu u procesu decenije

Mirso Krasni} ~etiri i po godine

Edin Hot dvije godine

Aziz Ga{i godinu i deset mjeseci

Engin Proho godinu i po

Sinan Ljuca godinu i po

Amir Kasumi} godinu i dva mjeseca

Muharem ^au{evi} godinu i dva mjeseca

GA[IJEVOJ ZLO^INA^KOJ
organizaciji umanjene kazne
Nakon vi{e od ~etiri mjeseca ~ekanja, sudsko vije}e Vrhovnog suda FBiH donijelo je presudu koja je ve}inom uva`ila presudu prvostepenog suda
Vrho vni sud FBiH pra vo mo}nom pre su dom ko ju je do nio uo~i Baj ra ma, Mu ha me du Ali ju Ga {i ju i sedmorici pri pa dni ka nje go ve zlo~ina~ke or ga ni za ci je sma njio je ka znu za 10 go di na i osam mje se ci. Naime, ~lanovima zlo~ina~ke organiza ci je Vrho vni sud je “ski nuo“ uku pno 130 mje se ci za tvo ra. dan preba~en u KPZ Zenica. Vrhovni sud je Ga{ija osudio za sedam krivi~nih djela: zlo~ina~ka organizacija (samo za ovu stavku osu|en je na 13 godina), bespravno zauzimanje nekretnina od op{teg zna~aja, nasilno ru{e nje {upa i gara`a stano vnicima [e no ine ulice, po sje do vanje oru`ja, poku{aj ubistva Amira Pa{i}a Fa}e, za poku{aj iznude nad Fuadom D`afi}em, dioni~arem Akova Impexa, Harisom Kaljancem, Nedimom i Dijanom Kalamuji}.

Ga{iju 17 godina
Bra}u Muhameda Alija i Aziza Ga{ija, te Mir su Kra sni}a, En gi na Pro hu, Si na na Lju cu, Edi na Ho ta, Ami ra Ka su mi}a i Mu ha re ma ^au{e vi}a ne pravomo}nom presudom Kantonalni sud u Sa ra je vu 23. ju na 2009. osu dio je na uku pnu ka znu od 484 mje se ca za tvo ra. S dru ge stra ne, Vrho vni sud FBiH im je izrekao ukupno 354 mjeseca ka zne. Nakon `albenih sjednica koje su zavr{ene krajem aprila i vi{e od ~etiri mjeseca ~ekanja, sudsko vije}e u sastavu Malik Had`iomerovi}, Nid`ara Zlotrg i Vje ko slav Lo vri} okon~alo je su|enje decenije i donijelo presudu (otkucanu na oko 150 stranica), koja je ve}inom uva`ila presudu prvostepenog suda. Tako je Muhamed Ali Ga{i osu|en na jedinstvenu kaznu od 17 godina robije, odnosno tri godine manje nego {to ga je osudio Kantonalni sud u Sarajevu. Mirso Krasni} dobio je ~etiri i po godi ne, a Edin Hot (zet Ga {i je vih) je osu|en na dvije godine zatvora, dok je bratu Muhameda Alija Ga{ija, Azizu Ga-

Policijska za{tita
Osloba|aju}i dio presude u odnosu na Muhameda Alija Ga{ija i njegovu desnu ruku - Mirsu Krasni}a vezan je za krivi~no djelo bespravne gradnje poslovno - stambenog objekta u [enoinoj ulici od brojeva 10 do 12. Pored toga, sam Ga{i oslobo|en je optu`bi da je prao novac tako {to je 17. decembra 2007. sa Fikretom Mrzi}em zaklju~io ugovor o kupoprodaji nepokretnosti dva po slo vna pros to ra i po drum ski prostor u Ulici mar{ala Tita broj 23 za 150.000,00 KM. Podsjetimo, tokom su|enja Ga{iju i nje go voj zlo~ina~koj or ga ni za ci ji u Kantonalnom sudu, sutkinja Dalida Burzi} i tu`ilac Oleg ^avka imali su policijsku za{titu. Isto tako, policija je ~uvala i sudije Vrhovnog suda FBiH Malika Had`iomerovi}a, Nid`aru Zlotrg i Vjekoslava Lovri}a.
D. P.

Muhamed Ali Ga{i - 17 godina

{iju izre~ena zatvorska kazna u trajanju od godinu i deset mjeseci. Engin Proho i Sinan Ljuca osu|eni su na po godinu i po, a Amir Kasumi} i Muharem ^au{evi} na po godinu i dva mjeseca zatvora. Usporedbe radi, navedimo da je presudom koju je 23. juna pro{le godine izrekla Dalida Burzi}, sutkinja Kantonalnog suda u Sarajevu, Muhamed Ali Ga{i osu|en na 20 godina robije za organizovanje zlo~ina~ke organizacije, bespravno zauzimanje nekretnine od op{teg zna~aja, o{te}enja tu|e stvari, bespravne gradnje, ugro`avanje sigur-

nosti, pranja novca, ubistvo u poku{aju te vi{e krivi~nih djela iznude u poku{aju. Mirso Krasni} je dobio {est godina i {est mjeseci, Edin Hot ~etiri godine, a Aziz Ga{i tri godine i pet mjeseci. Engin Proho je osu|en na dvije godine i {est mjeseci, Sinan Ljuca na dvije godine i pet mjeseci, Amir Kasumi} na jednu godinu i {est mjeseci, te Muharem ^au{evi} na jednu godinu zatvora. Kako se moglo saznati, u srijedu je Ga{i presudu Vrhovnog suda FBiH mirno primio, te se pozdravio sa uposlenicima KPZ-a Sarajevo, a potom je isti

petak, 10. septembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

CRNA HRONIKA
Dvadeset~etverogodi{nja ki nja sa {i reg po dru~ja op}ine Ljubu{ki prekju~er je prijavila da je u nekoliko posljednjih dana primila vi{e SMS poruka prijete}eg i uznemiruju}eg sadr`aja, saop}eno je iz MUP-a Zapa dno her ce go va~kog kantona. Istra`itelji PU Ljubu{ki provode istragu s ciljem rasvjetljavanja po~injenog krivi~nog djela.

9

Primila prijete}e SMS poruke

Priveden vi{estruki provalnik

Banjalu~ka policija privela je D. M. zbog osnova sumnje da je na podru~ju ovog grada u proteklih mjesec i po izvr{io 14 provalnih kra|a u trgovinske i ugostiteljske objekte, saop{teno je ju~er CJB Banja Luka. Operativnim radom utvr|eno je da postoje osnovi sumnje da je D.M. naj~e{}e provaljivao kroz prozor u objekte iz kojih je krao novac i alkoholna pi}a. D. M. je nakon kriminalisti~ke obrade pu{ten na slobodu.

Tragedija na magistralnom putu M5 kod Biha}a

U VW polu poginule Htio sam ga samo

Su|enje Be}iru Ba{incu za poku{aj ubistva Adisa Tufe

tri djevojke
U stravi~noj saobra}ajnoj nesre}i koja se dogodila prekju~er ujutro na magistralnom putu M5 u mjestu Ripa~ kod Biha}a poginule su Meliha Balagi} (23), njena godinu mla|a sestra Aida i Emina [istek (23) iz Klju~a. fakultetu u Biha}u, gdje su to jutro krenule kako bi zavr{ile administrativnu proceduru oko dobijanja diplome, a Aida Balagi} je studentica tre}e godine. Njihovi profesori, asistenti i kolege su bili zate~eni tra-

bocnuti no`em
Ba{inac ka`e da je prije doga|aja popio pivo i nekoliko bosaurina i da ga je Tufo vrije|ao
[ezdesetdvogodi{nji Be}ir Ba{inac, kojeg optu`nica Kantonalnog tu`ila{tva Sarajevo tereti da je 7. septembra pro{le godine u centru Sarajeva poku{ao da ubije Adisa Tufu (32), nastavljeno je u Kanto nal nom su du Sa ra je vo svje do~enjem optu`enog. Ba{inac je tako izjavio da nije namjeravao da Tufu ubije, nego „da ga bocne no`em“ u znak upozorenja. „Tada sam mu rekao da mu je to upozorenje i da }u ga sljede}i put kada mi opsuje majku ubiti“ kazao , je Ba{inac, te objasnio da je Tufu, te njegovog brata i majku upoznao nakon {to mu je umrla nevjen~ana supruga. Ba{inac se sa Tufom, tvrdi on, nije dru`io jer nisu imali dodirnih ta~aka. Tufo se, prema rije~ima Ba{inca, drogirao. Ipak, Ba{inac je, prema vlastitom priznanju, od Tufe posudio deset maraka s kojima je oti{ao na Ciglane, gdje je ne{to jeo i popio lozu. „Od tog novca kupio sam pivo koje sam popio. Nakon toga sam popio i nekoliko bosaurina i bez ikakvog cilja oti{ao prema centru grada. Tada sam sreo Tufu, koji me je izvrije|ao. Tufinoj porodici sam obe}ao ustupiti ku}u na Ramskom jezeru. Me|utim, predomislio sam se kada sam vidio koliko su neuredni. On mi je zbog toga rekao da sam namazan govnima i opsovao mi mater“, ispri~ao je Ba{inac i naglasio da je nakon te uvrede izvadio no` kojim je Tufu bocnuo. O{te}eni je, kako ka`e Ba{inac, tada pre{ao na drugu stranu Ulice mar{ala Tita u Sarajevu i nastavio da mu prijeti i psuje. „Ja sam oti{ao u kafi} Bono, gdje sam se predao sudskim policajcima koji su u blizini ~uvali Kantonalno tu`ila{tvo Sarajevo.” Ba{inac je naveo da je prije i poslije rata radio kao turisti~ki vodi~, da je u ratu bio u logorima u kojima su ga udarali po glavi zbog ~ega osje}a posljedice. Tako|e, rekao je da je pred kraj rata oti{ao u SAD na lije~enje, a da je do prije nekoliko mjeseci primao naknadu kao civilna `rtva rata.
Dk. O.

Na~elnik Sektora kriminalisti~ke policije MUP-a USK-a Marjan [imi} je rekao da su vremenski uslovi na cesti bili lo{i, te da je polo skrenuo na suprotnu stranu 50-ak metara prije sudara
USK-a, a na~elnik Sektora kriminalisti~ke policije MUP-a USK-a Marjan [imi} je nakon nesre}e rekao da su vremenski uslovi na cesti bili lo{i, te da je polo skrenuo na suprotnu stranu pedesetak metara prije sudara.

Polo u kojem su bile djevojke podletio pod kamion

Djevojke su se nalazile VW polu, a do nesre}e je do{lo kada su vozilom pre{le u suprotnu traku i sudarile se s kamionom. Meliha i Emina su upravo zavr{ile studij na Pravnom

gi~nom vije{}u i shrvani od tuge, rekav{i da je ovo najtu`niji dan za ovu visoko{kolsku ustanovu od njenog osnivanja. Uvi|aj na mjestu doga|aja su obavili pripadnici MUP-a

Portparol Uprave policije MUP-a USK-a Sne`ana Gali} ju~er nam je rekla da istraga o ovoj tragediji jo{ traje i da }e vi{e informacija biti poznato nakon njenog zavr{etka.
Dk. O.

Tu`ila{tvo BiH

Kod Tesli}a

Stradao nakon pada sa zvonika
[ezdeset{estogodi{nji Momir Luki}, radnik preduze}a „Vukadinovi}“ iz Tesli}a, poginuo je prekju~er kada je pao sa zvonika pravoslavne crkve u tesli}kom selu Gornja ^e~ava, saznaje Srna u policiji u Tesli}u. Nesre}a se dogodila kada se radnik okliznuo sa zvonika na kojem se izvode radovi i pao u crkvenu portu. „Smrt je nastupila prilikom nagnje~enja mozga zbog povreda i preloma na lobanji. Osim toga, na tijelu su konstatovani prelomi rebara, desne noge i karlice“, rekao je {ef Odjeljenja za patologiju Op{te bolnice „Sveti apostol Luka“ iz Doboja Ljubomir Curki}. Iz CJB Doboj je saop{teno je da je uvi|aj obavila policija iz Tesli}a zajedno sa ljekarom mrtvozornikom Doma zdravlja u Tesli}u. O doga|aju je obavije{ten nadle`ni inspektor rada i de`urni tu`ilac Okru`nog tu`ila{tva Doboj, rekla je portparolka CJB Doboj Ljerka Stanimirovi}. Tijelo preminulog je prevezeno u prosekturu Op{te bolnice Doboj, gdje }e se na osnovu naredbe okru`nog tu`ioca biti obavljena obdukcija.

Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je optu`nicu protiv Suada Alijagi}a zbog {verca ekstazija, saop{teno je iz ove institucije. Alijagi} je optu`en da je kao pripadnik organizirane grupe tokom februara, na {irem podru~ju Banje Luke, od drugog pripadnika organizirane grupe preuzeo oko 20.000 tableta droge ekstazi. On je, kako se navodi u optu`nici, preuzetu drogu dr`ao i ~uvao u iznajmljenom stanu u Travniku. Dalje se u optu`nici navodi da je Alijagi} 6. juna stavio u promet najmanje 6.000 tableta droge na podru~ju Tuzle i Zenice, dok je preostalih 14.000 tableta namjeravao prodati na podru~ju Republike Hrvatske. Prema navodima iz optu`nice, Alijagi} je postao ~lan organizirane grupe koja je iz koristoljublja formirana radi me|unarodne prodaje, prenosa i isporuke droge ekstazi s podru~ja Kraljevine Holandije na podru~je Bosne i Hercegovine i dalje prodaje na podru~ju BiH i Republike Hrvatske.

Suad Alijagi} optu`en za preprodaju ekstazija

10
TEOLOGIJA OSLOBO\ENJA

KOMENTARI

petak, 10. septembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

Svi su lopovi?!
O
Pi{e: D`evad HOD@I]

Ovdje se svi gra|ani dijele na lopove koji su dobili priliku i one koji jo{ nisu dobili priliku. Mo`da iz te matrice dolazi slogan "svi su lopovi"

p}a uru{enost na{eg politi~kog `ivota doga|a se na svim stranama: na etnonacionalisti~koj, tajkunskomafija{koj, vjerskoparola{koj. Erozija sve vi{e zahvata na{ politi~ki `ivot i u mnogim drugim dimenzijama koje na ovako malom prostoru nije lahko ni imenovati ni pobrojiti. Ta posvema{nja devastiranost na{eg politi~kog `ivota najeklatantnije, me|utim, dolazi do izraza u uvjerenju velikog broja gra|ana kako su politi~ari u svim strankama (razlike mogu biti u pet deka) korumpirani, kako svi rade samo u svoju korist, kako su svi lopovi. Otkuda dolazi takvo uvjerenje, koliko su za njega odgovorni politi~ari, koliko mediji? I, da li je, kona~no, uop}e rije~ o stvarnom uvjerenju? (Jer, iskustvo nas u~i da ljudi ~esto ne misle onako kako govore.) Ovdje se ne bavimo tim pitanjima. S druge strane zanima nas slogan s kojim veliki broj gra|ana vodi svoju predizbornu kampanju: svi su lopovi. O ~emu se tu zapravo radi? Lopova, zaista, ima mnogo. Veliki broj gra|ana se osvjedo~uje u to koliko je korupcija ra{irena, ima neposredno iskustvo s korupcijom, naprimjer, u zdravstvu, jer u njoj sudjeluje, kada daje "poklone" lije~nicima. U na{em zdravstvu mito i korupcija su ne ka vrsta na {eg na ci -

M

onalnog obi~aja koji je u na{oj dru{tvenoj svijesti konsenzualno legaliziran kao {to su u nekim zemljama legalizirane lahke droge. Korupcija je ra{irena. Kriminal je ra{iren. Ljudi su opravdano ogor~eni. Pa ipak, da li je, kada se ra di o na {em po li ti~kom `ivotu, strankama, politi~arima, premijerima, ministrima, istina da su svi lopovi. Zapravo, da li je u sloganu "svi su lopovi" s kojim se veliki broj gra|ana odnosi prema politici rije~ o nekoj povr{noj javnoj percepciji, mentalitetno kodiranoj na na{oj sklonosti tra~u ili o nekom autodestruktivnom kolektivnom porivu? te{ko bi bilo re}i. Ali, ni to sada ovdje nije ni va`no. Kao {to nije va`no ni to da ovdje posebno isti~em kako ja osobno ne mislim tako, niti da navodim ~injenice koje proturje~e tom {iroko ra{irenom paraliziraju}em uvjerenju, toj percepciji koja govori o na{em mentalitetu, tom porivu za samorazaranjem - ko bi ga znao o ~emu je rije~. eni se ~ini zanimljivim i va`nim sljede}e: da zamislimo da je to tako, da se slo`imo s pri~om, uvjerenjem, percepcijom da je politika posao za lopove. [ta onda imamo? Imamo sljede}u situaciju. Sve stranke su manje-vi{e korumpirane. Tamo su ljudi samo radi vlasti-

P

tih interesa, nesposobni, sumnjivi, nepo{teni, lopovi. U redu. Ostaje pitanje: a {ta je s ljudima izvan stranaka, {ta je s onima koji nisu strana~ki, politi~ki opredijeljeni, anga`irani? E, tu sad imamo dva odgovora, ne samo mogu}a odgovora, nego dva odgovora koja se nalaze u realnom dru{tvenom opticaju, s jednakim {ansama svakog od njih da bude op}eprihva}en. rvi odgovor polazi od teze da smo svi isti, a to zna~i da smo svi lopovi. Mi se ne dijelimo na po{tene i lopove, nego na u~lanjene (politi~ki i strana~ki anga`irane) i one koji to jo{ nisu. Drugim rije~ima, svi gra|ani se dijele na lopove koji su dobili priliku i one koji jo{ nisu dobili priliku. Mo`da iz te matrice dolazi slogan "svi su lopovi". E, sada: mo`emo li prihvatiti tu (antipoliti~ku) opciju? To je pitanje za sve nas pojedina~no i za na{e dru{tvo u cjelini. (Meni osobno ta se opcija ne ~ini ne samo prihvatljivom, nego, gotovo bismo mo gli re}i, lo gi~ki ap sur dnom: Ako x tvrdi da se nikome ne mo`e vjerovati, onda to zna~i da se ne mo`e vjerovati ni x-u koji tvrdi da se nikome ne mo`e vjerovati. Ali, ostavimo logiku.) Drugi odgovor polazi od, recimo tako, realisti~ne teze da je ve}ina onih koji su izvan politi~kog i strana~kog anga`mana dobra, da se gotovo

T

svi sposobni i po{teni nalaze izvan politi~kog i strana~kog `ivota i da svako ko je sposoban i po{ten ne treba da se politi~ki i strana~ki anga`ira, jer }e, ukoliko to u~ini, prestati da bude to {to je bio. Ovih dana mo`emo vidjeti plakate nekih malih politi~kih stranaka sa sloganima koji ra~unaju na to da veliki broj gra|ana dr`i da su u strankama lopovi, pa kao treba glasati za njih, male stranke. e male stranke tako prave jedan veliki previd: ako gra|ani glasaju za njih one }e tako|er postati velike, a to onda zna~i stranke lopova. Ili, drugi primjer. Ovih sam dana sreo jednog prijatelja koji je po{ten, obrazovan, sposoban i uspje{an mladi ~ovjek. Na moje pitanje - za{to se politi~ki ne anga`ira, za{to se ne uklju~i u politi~ki `ivot - on je reagirao skepti~no: Tamo se ne mo`e ni{ta ozbiljno napraviti, u svim strankama ve}ina onih koji odlu~uju su nesposobni. Preska~em kako je dalje tekao na{ razgovor. Navodim njegov odgovor jer je tipi~an, jer dobro pokazuje kako se zatvara vra`iji krug na{eg politi~kog `ivota. Jer, ako bi bilo ta~no: vani su po{teni unutra lopovi, kome bi to odgovaralo? Onima unutra.
(Autor je profesor na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu)

U OBJEKTIVU

N

ajmanje dvije osobe su ubijene, a dvije te{ko ranjene u ~etvrtak u napadu autobombom ispred ku}e jednog pokrajinskog ministra u Quetti, na jugozapadu Pakistana. "Bomba je bila pri~vr{}ena ispod vozila parkiranog pred ku}om ministra finansija pokrajine Balu~istan, ~iji je glavni grad Quetta", objasnio je za AFP Hamid Shakil, policijski oficir u gradu. Vi{e od 3.700 osoba je ubijeno za tri godine u cijelom Pakistanu, u nizu napada, ve}inom samoubila~kih, koje su izveli talibani povezani s Al-Kaidom i radikalne islamisti~ke grupe povezane s njima. Istovremeno, najmanjedevetljudi je poginulo, a sedam je ranjeno od minekoja je ju~er eksplodiralakada je minibusprolaziokrozplemenskidistriktKurram, na sjeverozapaduPakistana, saop{tile su lokalne vlasti. Distrikt Kurram, koji grani~i sa Afganistanom, popri{te je redovnih sukoba vojnika i pakistanskihtalibanakojisara|uju sa Al-Kaidom. Nesre}a se dogodila kada je minibus, koji je putovao u selo Dol Raga, naletio na prikrivenu minu, izjavio je Mumtaz Kan, zvani~nik lokalne administracije. "Od eksplozije mine poginulo je devet, a ranjeno sedam putnika. Ovo je nova epizoda me|uvjerskog nasilja, sukoba izme|u sunita i {iita", izjavio Kan. Putnici u minibusu bili su suniti, a prema tvrdnjama lokalnih vojnih zvani~nika, eksplozija se dogodila u regionu u kojem uglavnom `ive {iiti.

Napad autobombom

Reuters

petak, 10. septembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

OGLASI

11

12

OGLASI

petak, 10. septembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

OSLOBO\ENJE godine petak, 10. septembar 2010. Lagumd`ija u Od`aku

13
OHR zavr{io provjeru kandidata

Poljoprivreda je nafta 21. vijeka
Povratak se ne mo`e zavr{iti tako {to se povratni~ka populacija napusti i ostavi da brine sama o sebi, poru~io predsjednik SDP-a
Kampanja Socijaldemokratske partije “Dr`ava za ~ovjeka“ nastavljena je u Vukosavlju-Jake{u i Od`aku. Tokom posjete Posavini predsjednik SDP-a BiH dr. Zlatko Lagumd`ija je poru~io: - Povratak se ne mo`e zavr{iti tako {to se povratni~ka populacija napusti i ostavi da brine sama o sebi. U razgovoru sa mje{tanima Lagumd`ija je izjavio da je klju~ odr`ivog povratka u Posavinu ulaganje u poljoprivredu: “Poljoprivreda je nafta 21. vijeka i SDP-ova vlast }e omogu}iti iskori{tavanje svih poljoprivrednih potencijala, posebno u Posavini.” U Od`aku su predstavljeni kandidati SDP-a za Skup{tinu Posavskog kantona, za PredstaUred visokog predstavnika zavr{io je ju~er postupak provjere kandidata za tri klju~ne ministarske pozicije u Vladi Zapadnohercegova~kog kantona. Gordan Bradvica kandidat je za mjesto ministra unutra{njih poslova, Vilson Crnjac za ministra pravosu|a i uprave, te Mario Bu{i} za ministra obrazovanja, nauke, kulture i sporta, saop}eno je iz OHR-a, prenijela je Fena. Skup{tina Zapadnohercegova~kog kantona je obavije{tena da je postupak provjere zavr{en, te da Skup{tina sada mo`e da usvoji novu odluku o potvr|ivanju Vlade tog kantona. OHR jo{ jednom nagla{ava da se postupkom provjere ne prejudicira sudski postupak ocjene validnosti ranije donesene odluke Skup{tine o izglasavanju nepovjerenja Vladi Zapadnohercegova~kog kantona koji je u toku.

Dr. Kapetanovi} darovala djecu
Susret sa povratnicima u Posavinu

vni~ki dom Parlamenta Federacije BiH, kao i kandidati za Predstavni~ki dom Parlamenta BiH. Damir Ma{i}, nosilac liste za Parlament Federacije BiH, govore}i o politici zdravstva SDPa je rekao: ‘’SDP `eli graditi

dr`avu za ~ovjeka u kojoj neko mo`e umrijeti od starosti, u kojoj neko mo`e umrijeti od bolesti, ali u kojoj se ne mo`e umrijeti zato {to neko nema para da plati lijek“ saop}eno je , iz SDP-a BiH.
Foto: M. TUNOVI]

^ovi} na javnoj tribini u Neumu

O~ekujemo pomo} od Katoli~ke crkve
Radimo sve kako @eljko Kom{i} ne bi bio predstavnik Hrvata u Predsjedni{tvu BiH, rekao predsjednik HDZ-a BiH
Izaslanstvo HDZ-a BiH, predvo|eno predsjednikom i nositeljem liste za Zastupni~ki dom Parlamenta BiH Draganom ^ovi}em, sudjelovalo je na javnoj tribini ‘’Slu{amo vas” koja je , uprili~ena u Neumu, prenijela je Fena. Kako je priop}eno iz ureda za informiranje HDZ-a BiH, tokom tribine ^ovi} je kazao kako je HDZBiH proteklih godina u~inio puno za hrvatski narod, a sada je spreman preuzeti i punu odgovornost za budu}nost Hrvata u BiH. ‘’Sinkronizirano djelujemo na svim podru~jima svojih aktivnosti, odr`avamo javne tribine po cijeloj BiH, posje}ujemo predsjednike susjednih dr`ava i njihovo upoznavanje s vizijom HDZ-a BiH o ure|enju i polo`aju hrvatskog naroda, radimo sve kako @eljko Kom{i} ne bi bio predstavnik Hrvata u Predsjedni{tvu BiH. Na tom putu o~ekujemo pomo} i Katoli~ke crkve. Zelena transverzala jo{ nije izbrisana u glavama pojedinaca, a na nama je to sprije~iti’’, naglasio je ^ovi}. Komentiraju}i nepostojanje zajedni~kog predstavnika iz hrvatskog naroda za Predsjedni{tvo BiH, ^ovi} je kazao kako je HDZBiH odr`ao preko sto sastanaka s drugim stranama, a iz toga je proiza{lo tek sedam sporazuma s hrvatskim strankama.

Dr. Nermina Kapetanovi}, predsjednica Asocijacije `ena SDABiH i ~lanica Predsjedni{tva ove stranke, umjesto masovnog iftara za koji je Asocijacija `ena SDA obezbijedila novac, darovala je JU Dom-porodica u Zenici u kojoj su smje{tena djeca bez roditeljskog staranja. “Tokom mjeseca ramazana bio je obi~aj da se organizuju masovni iftari. Kada sam do{la u situaciju da kao predsjednica A@SDA organizujemo jedan veliki iftar za stotinu `ena, moja prva pomisao je bila da se taj novac usmjeri u Dom-porodicu, {to su na{e ~lanice prihvatile jednoglasno. Svaki ~lan ove zajednice treba pomisliti barem na jedno nezbrinuto dijete“ kazala je dr. Nermina Kapetanovi}, koja je do, bitnica nagrade Zenice za humanitarni rad. Direktor JU Dom-porodica Zenica Branko Dilber zahvalio je na donaciji. Mi. D.

NS - NSP: Rje{enja za izlaz iz krize
Predstavnici Koalicije Na{a stranka - Nova socijalisti~ka partija Zdravko Krsmanovi} predstavili su konkretne mjere kojima namjeravaju zapo~eti rje{avanje nagomilanih problema, prvenstveno u poljoprivredi. Na javnoj tribini u mjestu Sitne{i kraj Srpca, na kojoj je prisustvovalo vi{e od stotinu u~esnika, ve}inom poljoprivrednika te op}ine, govorili su Zdravko Krsmanovi}, predsjednik Nove socijalisti~ke partije, Slavko Simi}, kandidat Koalicije za Predstavni~ki dom Parlamenta BiH, te nosioci lista za Narodnu skup{tinu za izborne jedinice 1 i 2 Branko Bara} i Damir Miljevi}. Nakon predstavljanja ekonomskih i socijalnih pokazatelja situacije u RS-u i BiH i rje{enja koja nudi ova koalicija kako bi se zemlja izvukla iz krize, u~esnici su ve}i dio tribine posvetili stru~noj diskusiji o razvoju poljoprivrede.

Spremni preuzeti odgovornost

HSS-NHI: Aneks 7, pa provedba popisa

Skup HSP-a BiH u Donjoj Blatnici

Vlada FBiH izrabljuje Hercegovinu
Pred sta vni ci HSP-a BiH odr`ali su u Donjoj Blatnici, u op}ini ^itluk, javnu tribinu na kojoj je kandidat HSP-a BiH za predsjednika Vlade HN@-a @ivko Budimir istaknuo kako }e kvalitetnim programom, beskompromisnom politikom i jasnom vizijom o`iviti gospodarstvo u toj `upaniji, javila je Fena. Kako je priop}eno iz ureda za informiranje HSP-a BiH, Budimir je naglasio va`nost uspostavljanja povjerenja me|u narodima i ljudima kao temelj za bilo kakav daljnji napredak. Tako|er, kao prioritet HSP-a, on je istaknuo pokretanje borbe protiv korupcije i kriminala. “Hercegovina je sustavno gospodarski izrabljivana od Vlade FBiH, ali i od hrvatske politi~ke elite. Danas se Hercegovina nalazi na samom rubu ponora, hrvatski narod u BiH `ivi te`e nego u vremenu nakon rata, a krivac za ovakav razvoj situacije jeste korumpirana politika hrvatskih politi~ara koji obna {a ju vlast, odno sno (ne)rad hrvatskih predstavnika u institucijama FBiH i BiH” na, veo je Budimir. Tako|er, on je napomenuo kako je gospodarskom padu i te{kom polo`aju hrvatskog naroda pridonijelo nekorektno pona{anje bo{nja~kih politi~ara te radikalni stavovi srpske politike u BiH. Oporavak doma}eg gospodarstva Budimir vidi u razvoju grana gospodarstva koja mogu biti potpomognuta sredstvima fondova EU. HSS-NHI podr`ava prijedlog zakona o popisu stanovni{tva pod uvjetom da sadr`i odredbe prema kojima }e se rezultati popisa, glede nacionalne strukture organizacije vlasti, po~eti primjenjivati tek kada se realizira aneks 7 Dejtonskog mirovnog sporazuma, izjavio je u Sarajevu predsjednik Glavnog odbora HSS-NHIja Kre{imir Zubak, javila je Fena. “Usvajanje zakona koji ne sadr`i ove odredbe zna~ilo bi prihva}anje rezultata etni~kog ~i{}enja. Stoga, takav zakon ne}emo prihvatiti“, istaknuo je Zubak. Kako je priop}eno iz HSS-NHI-ja, neprovo|enje popisa stanovni{tva 2011. godine mo`e imati dalekose`ne posljedice za BiH i sve njezine narode.

14

OGLASI

petak, 10. septembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

OSLOBO\ENJE godine petak, 10. septembar 2010.

OGLASI

15

Kemal Husi} - Zenica Kristalne ~a{e Brano Budimir - Sarajevo Kristalne ~a{e Munevera Su}eska - Sarajevo Mobitel samsung Ai{a Ajanovi} - Sarajevo Kristalne ~a{e Elma Barlov - Sarajevo Kristalne ~a{e

Dobitnici od 3. 9. do 8. 9. 2010.
Ismet Dedi} - Bugojno Kristalne ~a{e Ljubinka Luki} - Sarajevo Kristalne ~a{e Salko Pand`o - Sarajevo Kristalne ~a{e Dragan Bojovi} - Sarajevo Kristalne ~a{e Nihad Dostovi} - Banovi}i Kristalne ~a{e Ramo Didi} - Doboj Kristalne ~a{e Safet Avdi} - Sarajevo Kristalne ~a{e Faruk Gosto - Mostar Kristalne ~a{e Zineta Polimac - Sarajevo Mobitel sony ericsson Miralem Unki} - Jelah Kristalne ~a{e Lejla Dizdarevi} - Zenica Internet start paket Safet Mujezinovi} - Te{anj Kristalne ~a{e

Bedina Nuhanovi} - Sarajevo Kristalne ~a{e Milivoje Sever - Sarajevo Usisiva~ Suvad Mahmutovi} - Gora`de Kristalne ~a{e Arsen Sikini} - Jablanica Usisiva~ Emir Musi} - Sarajevo Kristalne ~a{e

16

REGION

petak, 10. septembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

VIJESTI

Izmijenjeni nacrt rezolucije o Kosovu pred UN-om

Srbija se opredijelila

Zukorli}: Autonomija je neminovnost
Autonomija Sand`aka bit }e neminovan dru{tveni proces u kojem bi, u interesustabilnostiSrbije i CrneGore, na vrijeme trebalo voditi dijalog sa zvani~nim Beogradom i Podgoricom, izjavio je glavnimuftijaIslamskezajednice u SrbijiMuamer Zukorli}. On smatra da je model Ju`nog Tirola najprimjereniji oblik autonomije za Sand`ak. Zukorli} je rekao da autonomijaSand`aka ne predstavljaprijetnju dr`avnom integritetu Crne Gore i Srbije, prenosiSrna. “CrnaGora bi trebalo da shvati da je Bo{njacimapotrebnodati osje}aj kolektivne nacionalne sigurnosti i osje}aj da ne postoje neki programi asimilacije“ naveo je Zukorli}. ,

ZA KOMPROMIS
Vlada navodi da se prijedlogom rezolucije ne priznaje kosovska nezavisnost, te se dodaje kako je taj dokument kompromis {to ga je Srbija postigla u saradnji sa EU • Kosovska Vlada pozdravila novi nacrt rezolucije
Srbijanska Vlada u srijedu je dan uo~i sjednice Generalne skup{tine UN-a objavilaodluku da Generalnoj skup{tini predlo`irezoluciju o Kosovukoju je uskladila sa svih 27 zemalja EU, a vlada u saop}enjunavodi da se prijedlogom rezolucije ne priznajekosovskanezavisnost. Tako|er se dodajekako je taj dokument kompromis {to ga je Srbija postigla u saradnji sa EUm te je u potpunosti u skladu s odlukom srbijanskog parlamenta. Isti~e se i da se uskla|enim tekstom zatvara proces pred Me|unarodnim sudom pravde u Haagu i poziva na dijalog Beograda i Pri{tine, {to je u skladu s na~elnim stajali{tem Srbije da se jedino pregovorima mo`e prona}i obostrano prihvatljivo rje{enje kosovskog pitanja. Kosovska Vlada pozdravila je u ~etvrtak novi nacrt rezolucije svojih nacionalnih i dr`avnih interesa. “Najva`niji strate{ki cilj Srbije, poslijenepovoljnogmi{ljenja Me|unarodnogsudapravde, je bio da se u Generalnoj skup{tini Ujedinjenih nacija ne doneserezolucijakojom bi Kosovobilo definisano kao nezavisna dr`ava“ rekao je Da~i}, uz napo, menu da su prona|ene formulacije koje ne potvr|uju nezavisnost Kosova, ve} otvaraju mogu}nost za dijalog. “Ne defini{u se ona pitanjakoja su za nas ispod crvene linije“ , rekao je Da~i}. Ministar je napomenuo da Srbija nastavlja da se bori u Vije}usigurnosti i na drugimrelevantnimmjestimakako bi se na{ao realan put kojim bi se dalje nastavilo, a bit }e nastavljena i saradnja sa drugimzemljama, prijateljima, ali i sa dr`avama koje imaju druga~ije stavove.

Eksplozija u Kosovskoj Mitrovici
Od eksplozije, u kojoj su o{te}ena dva vozila i koja je na~inilamanjikrater na putu u blizini studentskih domova u sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice, niko nijepovrije|en. Radio-televizijaSrbijejavila je, pozivaju}i se na nezvani~ne izvore, da su metanapadanajvjerovatnijebilakola pripadnika KPS-a. Policija je pokrenula istragu o ovom slu~aju.

Beograd: Rezolucija uskla|ena sa svih 27 zemalja EU

o Kosovu koju je pripremila Srbija zajedno sa 27 zemalja ~lanica EU. Vlada u objavljenoj posebnojdeklaracijinavodikakonovinacrtrezolucijeuzima u obzir savjetodavno mi{ljenje Me|unarodnogsudapravde da progla{enje kosovske nezavisnosti nije u suprotnosti s me|unarodnim pravom. Sta-

jali{tesrbijanskeVlade i dogovor o rezoluciji o Kosovu pozdravila je visoka predstavnica EU za vanjsku i sigurnosnu politiku Catherine Ashton, Zamjenikpremijera i ministar unutra{njihposlovaIvicaDa~i} rekao je da se Srbija opredijelila za kompromis sa Evropskom unijom i da nastavlja odbranu

Podignuta optu`nica protiv Polan~eca
USKOK je nakon provedene istrage u predmetu Menager podigao optu`nicu protiv Damira Polan~eca i sedmorice zbog udru`ivanja radi po~injenja kaznenih djela, zloupotrebe polo`aja i ovlasti, pomaganja i poticanja na zloupotrebupolo`aja i ovlasti te protuzakonitogposredovanja. USKOK je izvijestiokako se biv{iministargospodarstva i potpredsjednikVlade tereti da je od 2005. do oktobra 2009. u Koprivnici, Vara`dinu, Splitu i Zagrebu kao predsjednik Upravnog odbora HFPa, koji odlu~uje o prodaji 26 posto dionica TD Podravka, se povezao o ostalim okrivljenimaradisticanjave}inskogudjela u TD Podravka, prenosiIndex.hr.Okrivljeni su zaklju~ivaliposlovekojima su zadu`ivali Podravku, odobravali kredite bez zajma i saglasnosti Uprave i Nadzornog odbora s ciljem pribavljanja sredstavakoje su tro{ili za ostvarenjeplanasticanja ve}inskog udjela u TD Podravka d.d.

Povodom Ramazanskog bajrama

Josipovi} posjetio
Islamski centar u Zagrebu
(Od na{e stalne dopisnice iz Zagreba)

Hrvatski predsjednik Ivo Josipovi} posjetio je Islamski centar u Zagrebu te predsjedniku Me{ihata Islamske zajednice u RH muftiji [evki ef. Omerba{i}u i predstavnicima Islamske zajednice ~esti tao Ra ma zan ski baj ram. Josipovi} je posjetio Islamski centar ju~er odmah nakon baj ram-na ma za u za gre ba~koj d`amiji, kojim je zapo~elo tro dne vno obi lje`avanje Ramazanskog bajrama. Nakon kra}eg razgovora s predstavnicima Islam-

ske zajednice u RH Josipovi} je rekao kako muslimanskim vjernicima ~estita veliki blagdan - Dan radosti. “Islamski vjernici i Bo{nja ci va`an su dio hrvat skog dru{tva“, rekao je, dodav{i kako oni daju poseban doprinos Hrvatskoj, od Domovinskog rata u kojem su sudjelovali, pa sve do gospodarskog razvoja. “Drago mi je da se Hrvatska i na primjeru muslimanske vjerske zajednice afirmira kao zemlja vjerskih sloboda. Isto tako, drago mi je da i sa mi mu sli ma ni

Josipovi} sa predstavnicima Islamske zajednice

Foto: Ured predsjednika RH

osje}aju slobodu u prakticiranju svoje vjeroispovijesti“, rekao je Josipovi}. Tako|er, istaknuo je kako o~eku je brzi za vr{e tak iz -

gradnje Islamskog centra u Rijeci. Muftija [evko Omerba{i} zahvalio je hrvatskom predsjedniku na ~estitkama.
J. DIZDAR

Matthew Parish

Savjeti Gregorianovom nasljedniku
Predizborna kampanja

Vrijeme velikih rije~i
Jack Baric

Neutralnost usprkos agresiji nije neutralnost

petak, 10. septembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

OGLASI

17

EUROPEAN UNION

United Nations Development Programme

Delegation of the European Union to Bosnia and Herzegovina

SUPPLY PROCUREMENT NOTICE
Project Title: Publication Ref.: Tender No.: Procurement of rabies baits and CSF vaccines EuropeAid/128354/C/SUP/BA EC/BiH/TEN/09/017

BIH/RFQ/10/136 Request for Quotation for Supply and Delivery of Mobile Milk Cooling Tanks

Bosnia and Herzegovina

The Delegation of the European Union will procure rabies baits and CSF vaccines for State Veterinary Office of Bosnia and Herzegovina. The subject of procurement is procurement of rabies baits and CSF vaccines The tender dossier is available from the following Internet address: http://www.delbih.ec.europa.eu The tender dossier is also available for inspection from the Contracting Authority: Delegation of the European Union to BiH, Contracts & Finance Section ¬Procurement Unit, Skenderija 3a, 71000 Sarajevo, BiH. Tenders must be submitted using the standard tender form included in the tender dossier, whose format and instructions must be strictly observed. The deadline for the submission of tender is Wednesday, November 10th, 2010 at 14:00 hrs local time at the address given below. Any application received after this deadline will not be considered.

The United Nations Development Programme (UNDP) with financial support from the Government of the Netherlands, has launched a new project titled Value Chains for Employment (VCE) with the aim of creating new value-added chains and strengthening those that are currently operating. Creation of new valueadded chains will enable small and medium-sized enterprises (SMEs) to increase their domestic and export market shares, production, and employment. In order to support creation of new value-added chains it is necessary to conduct a market research for selected products and in selected markets. Through this request for quotation, UNDP seeks to select a supplier for Mobile Milk Cooling Tanks. All companies that are interested in and registered for the provision of mentioned services are invited to obtain RFQ documents every working day from 08:30 to 17:00 hours, from 7th of September, 2010 at UNDP Reception or upon request through E-mail to: registry@undp.ba. Note: Request for BIH/RFQ/10/136 documents. More details can be found on www.undp.ba United Nations Development Programme

OBAVIJEST O UGOVARANJU NABAVKE
Naziv projekta: Publication Ref.: Tender broj: Nabavka mamaca sa oralnom vakcinom protiv bjesnila i vakcina protiv klasične svinjske kuge (KSK) za kancelariju za veterinarstvo BiH. EuropeAid/128354/C/SUP/BA EC/BiH/TEN/09/017

Delegacija Evropske unije u BiH nabavlja mamce sa oralnom vakcinom protiv bjesnila i vakcina protiv klasične svinjske kuge (KSK) za kancelariju za veterinarstvo BiH. Nabavka se sastoji od nabavke mamaca sa oralnom vakcinom protiv bjesnila i vakcina protiv klasične svinjske kuge (KSK). Tenderska dokumentacija je na raspolaganju za preuzimanje na sljedećoj Internet-adresi: http://www.delbih.ec.europa.eu Tenderska dokumentacija se takođe može dobiti na uvid na sljedećoj adresi: Delegacija Evropske unije u BiH, Contracts & Finance Section ¬Procurement Unit, Skenderija 3a, 71 000 Sarajevo, BiH. Tenderi moraju biti podneseni na standardnom obrascu za tender, koji je sastavni dio tenderske dokumentacije, a čiji se format i uputstva moraju dosljedno poštivati. Krajnji rok za predaju prijava na gore navedenoj adresi je srijeda, 10. novembar 2010. godine, do 14 sati po lokalnom vremenu. Sve prijave primljene nakon ovog roka neće se razmatrati.

Poziv nevladinim organizacijama za podno{enje prijedloga projekata u sektoru za{tite `ivotne sredine / okoli{a i klimatskih promjena

Bosnia and Herzegovina

U okviru programa MDG-F Za{tita `ivotne sredine i klimatskih promjena, koji se zajedni~ki sprovodi od strane 5 UN agencija (UNDP, UNEP, UNESCO, FAO i UNV), upu}ujemo javni poziv NVO registrovanim na podru~ju svih op{tina BIH koje imaju ura|en i usvojen Lokalni ekolo{ki akcioni plan (LEAP). Svrha predmentog poziva za podno{enje prijedloga projekata je: odabrati projekat (projekte) koji }e imati mjerljiv i odr`iv uticaj na pobolj{anje stanja `ivotne sredine/okoli{a na podru~ju op{tine i/ili doprinijeti borbi protiv klimatskih promjena putem mjerljivih projekata sa odr`ivim u~inkom. Predvi|eno trajanje projekata je 10 mjeseci, s predvi|enim po~etkom sprovo|enja od oktobra 2010. godine. Sprovo|enje svih projektnih aktivnosti mora biti okon~ano do 31.07.2011. Dokumentacija se mo`e preuzeti na web stranici www.undp.ba/tenders ili slanjem zahtjeva s nazivom zainteresovane organizacije na e-mail: registry@undp.ba. Sve aplikacije na engleskom jeziku treba dostaviti najkasnije do 30.09.2010. u 17.00 sati.

18

OGLASI

petak, 10. septembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

petak, 10. septembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

SVIJET

19

Obama osudio plan spaljivanja Kur’ana

Neo~ekivani poklon Al-Kaidi
Obama pozvao pastora Jonesa da odustane od svoje namjere, te je upozorio da bi to bio neo~ekivani poklon Al-Kaidi za regrutaciju novih ~lanova
Ameri~ki predsjednik Barack Obama osudio je plan pastora evangelisti~kecrkve uGainesvilleu na Floridi da obilje`i godi{njicu teroristi~kih napada na SAD spaljivanjem primjeraka Kur’ana te je upozorio da to ide u prilog Al-Kaidi. “To }e biti pravi neo~ekivani poklon Al-Kaidi za regrutaciju novih ~lanova“ rekao je Obama , u intervjuu programu “Dobro jutro, Ameriko“ televizijske mre`e ABC.
Pastor Jones planira 11. septembra spaliti oko 200 primjeraka Kur’ana

VIJESTI

stavljati plan spaljivanja primjeraka Kur’ana najavljenog za subotu. Nekoliko diplomatskih predstavni{tava je ve} “javilo o upozoravaju}im porukama“ precizirao je glasno, govornik Mark Toner, potvrdiv{i informacije iz {tampe. U me|uvremenu, imamMuhammad Musri sa Floride razgovarao je sa pastoromTerryem Jonesom.

Deset mrtvih u Mogadi{u
U samoubila~kom napadu izvedenom u ~etvrtak na aerodromu u Mogadi{u, gdje su se nalazila dva me|unarodna izaslanika, ubijeno je najmanje 10 osoba, me|u kojim pet napada~a, doznaje se iz razli~itih izvora. Najprije se jedno vozilo zabilo u kamion na ulazu u aerodrom i eksplodiralo, izjavili su o~evici za agenciju AFP. Drugo vozilo, u kojem je bilo najmanje pet napada~a, poku{alo je da u|e u unutra{njost aerodroma, ali su ga zaustavili pucnji vojnika snaga Afri~ke unije. Nekoliko napada~a je iza{lo iz vozila pucaju}i iz lakog oru`ja. Jedan od njih je aktvirao pojas s eksplozivom i raznio se, izjavili su o~evici.

Prava stvar
“Nikad nije kasno otkazati takvo {to. Rekao sam mu kako }e svijet cijeniti i diviti se njegovoj hrabrosti ako istupi i ka`e kako je zbog svoje predanosti Kristu i Bibliji, odlu~io u~initi pravu stvar“ rekao je Musri za Re, uters. Novinar ga je tada upitao je li smatra da ga je uvjerio, a Musri je odgovorio kako to prepu{ta Bogu. “Nisam ja taj koji ga mo`e uvjeriti. Mislim da ako je iskren, onda }e ga Bog uvjeriti da u~ini pravu stvar“ za, klju~io je Musri. Imam smatra kako Jones nije netolerantan ili rasist. “Mislim kako on poku{ava izrazitisvojstav i skrenutipa`nju na tragediju 11. septembra. Isto tako, smatram kako on mo`da ne zna dovoljno o islamu danas da bi mu mogao suditi, ali mi }emonastavitirazgovor s njim i nadamo se kako }e jednogdanapromijenitimi{ljenje o islamu“ zaklju~io je Musri. ,

Nasilje
“Moglo bi izbiti `estoko nasilje na mjestima poput Pakistana ili Afganistana. To bi doprinijelo regrutovanju pojedinaca koji bi bili spremni da dignu sebe u vazduh u ameri~kim ili evropskim gradovima“ upozo, rio je ameri~ki predsjednik. Pastor Terry Jones planira da spali oko 200 primjeraka svete islamske knjige 11. septembra, na devetu godi{njicu teroristi~kih napada na New York i Washington. Pastorsmatra da }e se na taj na~in suprotstaviti islamskomterorizmu, ali njegov plan su `estoko kritikovali vjerski, politi~ki i vojni lideri u SADu i cijelom svijetu, tvrde}i da }e isprovocirati nove napade. “Nadam se da on shvata da je ono {to predla`e potpuno u suprotnosti sa ameri~kim vrijednostima, da je ova zemlja izgra|ena na temelju vjerske

Protesti

Plan pastora Terrya Jonesa doveo je do protesta u Indiji, Pakistanu, Indoneziji i Afganistanu, a britanski muslimanski aktivisti objavili su ju~er da planiraju 11. septembra zapaliti zastavu SAD-a ispredAmbasade te zemlje, kao znakprotestazbog Jonesove namjere da istoga dana obilje`i godi{njicu teroristi~kih napada na SAD spaljivanjem Kur’ana. Britanski aktivista pakistanskog porijekla Anjem Choudary je izrazio o~ekivanje da }e grupe muslimanskih istomi{ljenika zapaliti ameri~ku zastavu u SAD-u, Belgiji, Irskoj, Libanu i Indoneziji, kao znak protesta, kako je rekao, protiv ameri~ke okupacije muslimanskih zemalja. pomenuo da dr`ava ne raspola`epravnimsredstvimakojima bi mogla da sprije~i pastora da sprovede svoju namjeru, osim da lokalne vlasti sprije~e javno spaljivanje. State Department je u ~etvrtak pozvao ameri~ke ambasade da procijene koliku prijetnju za njih mo`e pred-

Nova `rtva narko-kartela
Maskirani napada~i ubili su Alexandera Lopeza, gradona~elnika mjesta El Naranjo u dr`avi San Luis Potosi na sjeveru Meksika. Meksi~ki predsjednik Felipe Calderon u saop{tenju je osudio ubistvo, nazvav{i ga “kukavi~kim i kriminalnim“ ~inom. Ovo je za manje od mjesec tre}i gradona~elnik koji je ubijen u Meksiku. Jo{ nema podataka o motivu napada, ali sve ukazuje na metode koje koriste meksi~ki narko-karteli.

slobode i vjerske tolerancije“ , rekao je Obama. “Kao vrhovni komandant ameri~kihoru`anihsnaga`elim da ka`em pastoru Jonesu, da taj njegov plan zaista dovodi u opasnost na{e mlade `ene i mu{karce u uniformi, u Iraku i u Afganistanu“ rekao je Obama. , Ameri~ki predsjednik je na-

Sjeverna Osetija

Teroristi~ki napad na tr`nicu
Najmanje 16 osoba je poginulo u teroristi~kom napadu koji se dogodio na gradskoj tr`nici u Vladikavkazu u Sjevernoj Osetiji, potvrdio je glasnogovornik lokalne policije. Aleksandar Pogoreli iz ministarstva za hitne slu~ajeve ruskim je novinarima rekao da su ranjene 133 osobe. Na`alost, izvjesno je da }e broj mrtvih jo{ rasti, jer je 98 osoba hospitalizirano, a mnogi su u kriti~nom stanju. Me|u njima je i osmero djece. Prema prvim informacijama, eksplodirao je automobil u kojem je bilo oko 40 kilograma eksploziva TNT. Bombu je aktivirao samoubica ~iji je le{ prona|en bez glave. Dopisnik LA Timesa iz Moskve Ergej Loiko javlja kako jo{ niko nije preuzeo odgovornost za teroristi~ki napad. Eksplozija je bila toliko jaka da su o{te}ene i okolne zgrade. Glasnogovornik ruskog ministarstva unutra{njih poslova Samir Sabatkojev izjavio je kako je na tr`nici i oko nje bilo mnogo automobila. Policija je izvijestila kako je jo{ jedna bomba prona|ena u automobilu koji se nalazio pored ula-

Po`ar odnio pet `ivota
[umski po`ari odnijeli su pet ljudskih `ivota na sjeveru Kazahstana. Susjedna Rusija poslala je letjelicu da pomogne u borbi protiv vatrene stihije, koja je ve} zahvatila dijelove teritorije te zemlje. U saop{tenju kazahstanskog ministarstva za vanredne situacije isti~e se da vi{e od 500 vatrogasaca poku{ava da ugasi po`ar, koji je izbio u srijedu i ve} je zahvatio pojedine dijelove Rusije. Na sjeveru Kazahstana evakuisano je vi{e od 260 seljaka.

U napadu ubijeno 16 osoba i ranjene 133

Reuters

za u tr`nicu te da je cijelo podru~je evakuirano. Ista ova tr`nica i ranije je bila cilj dva teroristi~ka napada.

Godine 1999. u eksploziji je ubijeno 55 i ranjeno 300 osoba, a u 2008. je ubijeno 12 i ranjeno 40 osoba.

Gr~ki ministar vanjskih poslova Dimitris Droutsas

Turska treba povu}i trupe sa Kipra
Gr~ki ministar vanjskih poslova Dimitris Droutsas pozvao je u ~etvrtak Tursku da povu~e svoje trupe iz sjevernog dijela Kipra i da to bude znak dobre volje u pregovorima koji se vode s ciljem ujedinjenja ostrva podijeljenog 1974. godine. “Pozivam Tursku da napravi neophodnekorake i pre|e s rije~i na djela“ izjavio je Droustas pri, likom posjete Kipru. “Pozivam Tursku da povu~esvojeokupacione trupe s Kipra. @elimo da po{aljemo poruku: kiparski problem je prvi prioritet gr~ke vanjske politike“ kazao je on nakon , susreta s kiparskim predsjednikomDimitrisomChristofiasom. Mirovni pregovori su po~eli pod okriljem UN-a 2008, s ciljem postizanjaujedinjenjaostrva, {to bi Turskoj olak{alo vo|enje pregovora za ulazak u Evropskuuniju blokiranih zbog spora oko Turske Republike Sjeverni Kipar koju je priznala jedino Ankara.

20

OGLASI

petak, 10. septembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

OSLOBO\ENJE godine petak, 10. septembar 2010.
Ugro`en Socijalni sporazum BiH - Slovenija

BIZNIS I EKONOMIJA

21

[piri} zape~atio
nepovoljan status
Pregovara~ki tim BiH prihvatio i potpisao, a ovih dana odbio dogovorene izmjene ~lana 5. kojim se reguli{e povoljniji polo`aj ovda{njih radnika • Upitan nastavak pregovora zakazan za 20. i 21. ovog mjeseca
Republika Slovenija ne nailazi na podr{ku Vije}a ministara BiH u nastojanju da izmjenama odredbi bilateralnog Sporazuma o socijalnom osiguranju. Tim izmjenama dodatno se uspostavlja povoljniji status za 45.000 radnika iz BiH u toj dr`avi nakon {to mimo svoje volje ostanu bez posla. Kada se ~inilo da su najnovije izmjene prihva}ene, jer ih je prethodno parafirala {efica na{e delegacije Slavica Vu~i} iz Sarajeva je stigla obavijest da delegacija BiH nema mandat za izmjene ove odredbe.
Uskoro ugovor o prevozu 150.000 tona rude boksita

Saradnja Boksita i Bir~a
Kompanija Boksit iz Mili}a i Fabrika glinice Bira~ iz Zvornika }e, osim ugovora o kupoprodaji rude boksita, koji realiziraju du`i niz godina, pro{iriti saradnju i u drugim oblastima radi u~vr{}ivanja poslovnih veza i uspje{nijeg nastupa prema vanjskim partnerima. Predstavnici dviju firmi nedavno su potpisali ugovor kojim je Boksit preuzeo obavezu prevoza mazuta iz Rafinerije u Bosanskom Brodu do Fabrike glinice u Zvorniku, saop}io je Boksit. Boksit je, radi realizacije ugovorenih obaveza, kupio jo{ {est autocisterni, ~ime je garan ti rao da ne}e biti pro blema da ugovorene isporuke mazuta budu realizirane u potpunosti. Dva partnera tako|er pripremaju ugovor o prevozu 150.000 tona rude boksita iz Rudnika u Srebrenici, koji pripada istom Konzorciju kao i Fabrika glinice, te ugovor kojim je planirano da Boksit u potpunosti snabdijeva Fabriku glinice visoko kvalitetnim kvarcnim pijeskom, koji se koristi za proizvodnju vodenog stakla, a koji je ova fabrika do sada uvozila. Po tpi si va njem ugo vo ra, ~ija je uku pna vri je dnost oko pet mi li ona KM, Bo ksi tu }e bi ti omo gu}eno da in ten zi vni je ra zvi ja i upo{ lja va svo je tran spor tne ka pa ci te te, a Fa bri ci gli ni ce, odno sno Kon zor ci ju, godi{nje u{tede od oko 500.000 KM.

Ljubljana: Povoljniji status za bh. radnike u Sloveniji

Nove varijante
Nastavak pregovora o izmjenama re~enog sporazuma zakazan je za 20. i 21. ovog mjeseca, ali je on sada ozbiljno doveden u pitanje. Bosanskohercegova~ki pregovara~i su u Sloveniju odaslali nove varijante tih izmjena koje se ti~u prava sticanja i naplate nov~ane naknade po osnovu nezaposlenosti. Jedna od njih je da bh. radnik koji je mimo svoje volje u ostao bez posla boravi u BiH i tu tro{i naknadu koju dobiva iz Slovenije.

Izvor blizak Oslobo|enju iz Republike Slovenije, u~esnik u aktivnostima oko izmjene Sporazuma, tvrdi da je slovena~ka delegacija {okirana takvim razmi{ljanjem. “Svrha naknade je da radnik mo`e pre`ivjeti i biti podstaknut da na tr`i{tu rada u Sloveniji tra`i novi posao. Ako bi se vratio u BiH to bi zna~ilo direktno podsticanje crnog tr`i{ta rada, {to je za nas neprihvatljivo“ re~eno , je za Oslobo|enje. Uz to i poja{njenje da ni u jednom od sporazuma koje Slovenija ima sa drugim dr`avama ne postoji takvo rje{enje.

Okon~anje pregovora
Mi nu log po ne dje ljka na sastanku pregovara~kog tima resornog ministarstva Slo-

venije sro~ena je poruka prema Vije}u ministara BiH uz argumentovan prijedlog da ranije dogovorene izmjene odgovaraju interesima radnika iz BiH i u skladu su sa uobi~aje nim nor ma ma za ovakve ugovore. Primalac je za mo ljen da prou~i njen sadr`aj doprinese uspje{nom okon~anju pregovora. Ne treba biti suvi{e vidovit pa predvidjeti da predsjedavaju}i Vije}a ministara Nikola [piri} i njegov ministar za civilne poslove Sredoje Novi} tim povodom ne}e mrdnuti ni prstom. Papir }e ostaviti svojim nasljednicima. U mandatu koji im isti~e oni su radili i dobili sve {to su htjeli. Njih drugi ve} odavno ne interesuju.
H. ARIFAGI]

Ino-ulaganja 121 milion eura

Danska najbolja zemlja za poslovanje

BiH na 100. mjestu
Prema ljestvici koju je ju~er objavio Forbes, najbolja dr`ava za poslovanje je Danska, dok Bosna i Hercegovina zaklju~uje popis prvih 100 zemalja, prenose agencije. Danska je tako ve} tre}u godinu zaredom dr`ava u kojoj je najlak{e poslovati. Drugo mjesto na Forbesovoj listi zauzeo je Hong Kong, a tre}i je Novi Zeland. Najve}i pad zabilje`ile su SAD, koje su s druge skliznule na devetu poziciju. Me|u prvih deset dominiraju evropske dr`ave. Uz Dansku u klubu najboljih su i Irska, [vedska, Norve{ka te Velika Britanija. Od zemalja biv{e Jugoslavije Slovenija je 26., a Hrvatska se smjestila izme|u Katara koji je 47. te Perua, koji je zauzeo 49. poziciju. Crna Gora je, prema Forbesu, na 59. mjestu, Srbija je 81. Najgore dr`ave za poslovanje su ^ad, Zimbabve i Venezuela koja je zauzela posljednje, 128. mjesto. Ina~e, Forbes je u sastavljanju liste uzeo u obzir rast bruto doma}eg proizvoda (BDP), BDP po stanovniku, zna~ajke birokracije, mogu}nost ulaganja, zakonodavstvo te karakteristike dioni~kog tr`i{ta pojedine dr`ave.

Direktna strana ulaganja u BiH za prvih {est mjeseci ove godine iznosila su 121 milion eura, {to je za 41 posto manje nego u istom periodu pro{le godine, pokazuju preliminarni podaci Agencije za unapre|enje stranih investicija BiH. Veliki pad stranih investicija u BiH mo`e se objasniti lo{im utjecajem globalne ekonomske krize, {to je rezultiralo uzdr`avanjem investitora od ulaganja. U ovom periodu strane kompanije najvi{e su ulagale u sektor proizvodnje, i to 47 posto. Direktna strana ulaganja u BiH u pro{loj godini manja su za 18,8 posto nego 2008, a najve}i razlozi za pad investicija i direktnih stranih ulaganja su u ote`anom pristupu kreditnim sredstvima kod komercijalnih banaka koje su poo{trile kriterije.

CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE
Kursna - te~ajna lista - broj 177 - 9. 9. 2010. godine.
Kursevi u konvertibilnim markama /BAM/
Zemlja [ifra valute Oznaka valute Jedinica valute Kupovni za devize i efek.valutu Srednji za devize Prodajni za devize

Zeni~ko-dobojski kanton

Podr{ka poljoprivrednicima
Na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, {umarstvo i vodoprivredu Zeni~ko-dobojskog kantona, kantonalna Vlada }e otkupljiva~ima mlijeka na ime podr{ke za otkup mlijeka u prvom kvartalu 2010. godine isplatiti 10.312,90 KM. Po ovoj odluci, Poljoprivrednoj zadruzi Zenica za 49.573 litre mlijeka bi}e ispla}eno 1.487,20 KM, a Udru`enju `ena usorsko-te{anjskog kraja za 294.191 litar mlijeka - 8.825,70 KM. Prera|iva~ima mlijeka Vlada ZDK-a odobrila je 34.088,04 KM na ime podr{ke za otkup mlijeka s podru~ja Kantona u prvom kvartalu 2010.

EMU Australija Kanada Hrvatska Ceska R Danska Madarska Japan Litvanija Norveska Svedska Svicarska Turska V.Britanija SAD Rusija Srbija

978 036 124 191 203 208 348 392 440 578 752 756 949 826 840 643 941

EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RUB RSD

1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 1 100

1.955830 1.409130 1.465770 26.789433 0.078928 0.262022 0.675183 1.833418 0.565032 0.247550 0.210435 1.519779 1.011584 2.373263 1.536536 0.049730 1.850261

1.955830 1.412662 1.469444 26.856574 0.079126 0.262679 0.676875 1.838013 0.566448 0.248170 0.210962 1.523588 1.014119 2.379211 1.540387 0.049855 1.854898 USD 1.51295 BAM2.321922

1.955830 1.416194 1.473118 26.923715 0.079324 0.263336 0.678567 1.842608 0.567864 0.248790 0.211489 1.527397 1.016654 2.385159 1.544238 0.049980 1.859535

Za otkup mlijeka 10.312,90 KM

SDR (Special Drawing Rights) na dan 07. 09. 2010 = SDR (Special Drawing Rights) na dan 07. 09. 2010 =

22

OGLASI

petak, 10. septembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

petak, 10. septembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

OGLASI

23

24 SARAJEVSKA HRONIKA
Uru~eni klju~evi stanova za 77 porodica bora~ke populacije

petak, 10. septembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

Uva`ena `alba investitora betonare firme Kalvarija-Cop

Herceg poni{tio
rje{enje iz Kantona
Rje{enjem federalnog Ministarstva poni{teno je ono prvostepeno Ministarstva za{tite okoli{a Kantona, kojim se zahtjev za izdavanje okoli{ne dozvole investitoru betonare odbija kao neosnovan
Nakon {to je Ministarstvo prostornog ure|enja i za{tite okoli{a Kantona Sarajevo odbilo, kao neosnovan, zahtjev investitora Kalvarija-Cop iz Viteza za izdavanje okoli{ne dozvole za izgradnju betonare kapaciteta 80 kubnih metara na sat na lokalitetu industrijske zone Unis-Pretis u Vogo{}i, federalno Ministarstvo okoli{a i turizma je uva`ilo `albu ove firme i poni{tilo prvostepeno rje{enje kantonalnog Ministarstva i predmet vratilo na ponovni postupak.

Uru~enje klju~eva za stanove u Rosuljama

[titi}emo uvijek
va{e dostojanstvo
Od 2000. do danas za pripadnike bora~ke populacije Kanton je izgradio 610 stanova
Sve~anomdodjelomklju~eva~lanovi 77 porodica iz reda bora~ke populacijezvani~no su postalivlasnici novoizgra|enih stanova u vogo{}anskim Rosuljama. Stanove im je osiguralo Ministarstvo za bora~ka pitanjaKantonaSarajevo, u skladu sa Zakonom o dopunskimpravimaboraca. Ovo ministarstvo osiguralo je cijegovorio je i predsjedavaju}iSkup{tine Denis Zvizdi}. - Uvijek }emo {tititi dostojanstvo bora~kepopulacije i ova sve~anost je pokazatelj i znakna{egistinskogpo{tovanja i respektapremavama. U istovrijeme,svi zajednomoramostalnogovoritiistinu o genocidu, urbicidu, masakrima... a ne smijemo i

Ho}e li se betonara ipak graditi?

Relevantno uvjerenje
@alitelj, navodi se u rje{enju Ministarstva okoli{a, osporava rje{enje kantonalnog Ministarstva i navodi da se na osnovu ~lana 54. stav 4. Zakona o za{titi okoli{a, okolinska dozvola izdaje rje{enjem u slu~ajevima gdje nije potrebna prethodna procjena uticaja na okoli{. @alba se zasniva i na tome da prvostepeni organ nije provodio postupke u skladu sa Zakonom o za{titi okoli{a, te provedbenim propisima iz oblasti za{tite okoli{a. Drugu bitnu povredu postupka `alitelj vidi u ~injenici da se prvostepeni organ oglu{io o zahtjev investitora za odr`avanjem usmene rasprave, uz prisustvo ovla{tenih organa Op}ine Vogo{}a. Na baziuvjerenjanadle`nogop}inskog organa obavljena je i pro-

Gra|ani koji su dobili klju~eve stanova su: Nura i Sal~in Ali}, Zahida Cibra, Osman D`afi}, Behara i Muhamed \ananovi}, Fatima \ulakovi}, Aj{a i Junuz He}o, Fata Jarac, Ferida i Alija Jele{kovi}, Fatima i Avdija Kadri}, Timka Kapetanovi}, Nura Kulovac, Nurija Osmanovi}, Dilka Rahman, Alija i Hamed Siru~i}, D`evahira i Vejsil [abared`ovi}, Halima [ljivo, Hajra i Himzo Tahirovi}, Zejna i Sabra [abi}, Hamed Ademovi}, Senad Ali}, Bekto Avdi}, Munever Bajrovi}, Nazif Bleki}, Senad Bor~ak, Avdo Bulbul, Samir ^elik, Ahmet ^olo, Mirsad ]urovi}, Samir D`ano, Kemal\e|ibeg, SeadEl{an, @eljkoFilipovi}, ArhibGazija, Emir Gegaj, Ramo Grabovica, Asim Hajdarevi}, Mesud Hase~i}, Zahir Ho`bo, AlminHukara, EdinJahi}, NazmiKadrii, RagibKaramehmedovi}, Samir Kru{}ica, Zahid Kuni}, Elvedin Memi}, Mehrun Memovi}, AmerMenzilovi}, MirsadMuj~in, \emoMujezinovi}, SemirMuli}, Alen Mu{inovi}, NasufNuhanovi}, HimzoPecikoza, EdinPezo, NezirPijad`er, Esad Pintol, Edin Ra{i}, Munib Sivac, Edin Smaji}, Enver Smajlovi}, Zito Tafi}, Esad Topuz, Avdo Veli}, Nail Veljkovi} i Nusmir Vi{}a, Munevera Ahmedovi}, Sabrija Be~kovi}, Amela Balti}, Esma Hambo, Jasmina Hamzi}, Edina Jusufovi}, Ferida Sipovi} i Jasmina @uni}, Nermin Had`iahmetovi}, Jasmina Demir, Enis Smaji}, te Edisa i Kemal Heri}. oko deset miliona KM za kupovinu 112 stanova pripadnicima bora~ke populacije od ukupno 346 stanova, koliko ih se planiraizgraditi za pomenutupopulaciju i populacijumladih na ovom lokalitetu. - Ovo je jedan od najzna~ajnijih projekataKantona~ijomrealizacijom je od 2000. godine, kada je zapo~et, pa do danas, izgra|eno 610 stanova i useljeno 575 porodica pripadnika bora~kepopulacijeiz KS-a, istakao je ministar za bora~kapitanjaHajrudin Ibrahimovi}. O zna~aju i veli~ini projekta stambenogzbrinjavanjabora~kepopulane}emoprestatitra`itiistinu, te je prenositi na{oj djeci, napomenuo je Zvizdi}. Pored resornog ministra, klju~eve ve}iniuplakanim, ali i sretnimvlasnicima stanova, naizmjeni~no su dodjeljivali Zvizdi}, premijer Besim Mehmedi}, te predstavnici Koordinacijebora~kihudru`enjaBahrijaKitu{a i Zijad Bradi}. Izgradnjaobjekata, ~iji je investitor FondKantonaSarajevo za izgradnju stanova, a izvo|a~iradova GTP Prograd iz @ep~a i GP Engra, po~ela je u januaru2009. Do danas je od 346, izgra|eno 160 stanova.

Imena vlasnika

cedura javne kupovine predmetnog zemlji{ta, podnesen zahtjev za gra|enje i izdato odobrenje za gra|enje betonare. - @alitelj priznaje ~injenicu da je gre{kom podnosioca zahtjeva za izdavanje okoli{ne dozvole dostavljeno pogre{no uvjerenje Op}ine Vogo{}e, te ispravlja gre{ku i dostavlja relevantno uvjerenje u prilogu `albe, uz nove ~injenice i dokaze. Mi{ljena smo da je prvostepeni organ kroz sagledavanje kompletne dokumentacije mogao uo~iti ~injenicu da je dostavljen dokument za pogre{no zemlji{te, te investitora uputiti da prilo`i relevantan dokaz. Tako|er, kolizija izme|u odluka nadle`nih op}inskih slu`bi Vogo{}e i mi{ljenja Zavoda za planiranje morala je biti rije{ena kao prethodno pitanje

izme|u Op}ine i Zavoda, tako da kantonalno Ministarstvo ne odlu~uje ~ije }e mi{ljenje ili odluku prihvatiti.

Upravni spor
Uvidom u odredbe navedenih propisa, analizom navoda `alitelja, utvr|eno je da je `alba osnovana, istaknuto je u rje{enju koje je potpisao ministar NevenkoHerceg. Protivrje{enja nije dopu{tena `alba, ali se mo`e pokrenuti upravni spor kod Kantonalnog suda u roku od 30 dana. No, prava `alba se tek o~ekuje od mje{tana Blagovca, ali i ostalih dijelova Vogo{}e, kao i predstavnika brojnih firmi iz industrijske zone. Iako smo smatrali da se dugotrajna saga oko betonare bli`i kraju, ~ini se, ipak, da tek po~inje.
E. HROMO

Mje{tani Blagovca ogor~eni odlukom Ministarstva turizma FBiH

Ho}e da nas potruju
Ni{ta se nije promijenilo u odnosu na stavove koje smo imali prije nekoliko mjeseci, nagla{ava Salem Bajramovi}
Vijest da je federalno Ministarstvo turizma i okoli{a poni{tilo rje{enje Ministarstva prostornog ure|enja i za{tite okoli{a Kantona Sarajevo kojim se zahtjev firme Kalvarija-Cop iz Viteza za izdavanje okoli{ne dozvole za gradnju betonare u staroj industrijskoj zoni UnisPretis odbija kao neosnovan, te vratilo predmet na ponovni postupak, nije obradovala gra|ane Blagovca. S obzirom na to da bi se betonara nalazila vrlo blizu prvih ku}a u vogo{}anskom naselju, mje{tani su, uz predstavnike brojnih firmi, bili i najve}i protivnici gradnje, najvi{e, nagla{avali su, zbog zdravlja, kako njihovog, tako i djece, ali i okoli{a. Salem Bajramovi} za Oslobo|enje ka`e kako je ~uo da je rje{enje kantonalnog Ministarstva poni{teno, ali da nije imao prilike vidjeti {ta pi{e u rje{enju ministarstva, koje je potpisao ministar Nevenko Herceg. - Nisam vidio novo rje{enje, ali treba razmisliti {ta nam je dalje ~initi. Ni{ta se nije promijenilo u odnosu na stavove koje smo imali prije nekoliko mjeseci. Mogu}e je da }emo sazvati jednu konferenciju za novinare, ali ovdje se radi o urbicidu. Kad nas nisu mogli pobiti u ratu, sada `ele da nas sa betonarom sve potruju, ogor~en je Bajramovi}.
Bajramovi}: Isti stavovi

Donacija za NVO Svjetlo
Kao {to je to ve} uobi~ajena praksa, Op}ina Centar povodom dr`avnih i vjerskih praznika, umjesto upu}ivanja pojedina~nih ~estitki, daruje sredstva u humanitarne svrhe. Tako je za Ramazanski bajram Op}ina donirala 1.000 KM Udru`enju NVO altruista za pomo} osobama s mentalnom retardacijom Svjetlo.

E. H.

petak, 10. septembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

SARAJEVSKA HRONIKA 25
DE@URNI TELEFON

Za{to je Ke{o persona non grata za u~esnike Hegelovog kongresa?

Tra`ili od Ministarstva
200.000 KM
Prorektor Univerziteta oformio je udru`enje jednog lica i sad je ljut {to sredstva nisu odobrena, ka`e ministar nauke i obrazovanja • Pismo Senatu
Predstavnici Organizacionog odbora XXVIII internacionalnog Hegelovog kongresa u~estvovali su na filozofskom simpoziju koji je odr`an od 30. augusta do 3. septembra u Zadru. Na Kongresu je donesena odluka da se za personu non grata proglasi ministar obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo Safet Ke{o zbog arogantnog pona{anja, nekorektnosti i odsustva moralnosti. No, ministar Ke{o kazao je za Oslobo|enje kako }e uputiti pismo Senatu Univerziteta u Sarajevu, u kojem }e tra`iti da se odredi da li je Univer zi tet tre bao sta ti iza odr`ava nja ova kvog nau~enog skupa ili je to prepu{teno “dru{tvu jednog lica“ . - Prorektor na{eg univerziteta formirao je udru`enje gra|ana, umjesto da organizaciju takvog skupa prepusti Filozofskom fakultetu ili Odsjeku za filozofiju. Sad je ljut {to Mi nis tar stvo ni je odobrilo 200.000 maraka, koliko su tra`ili za organizaciju skupa, kao da te pare stoje negdje sa strane i ~ekaju kako }e biti utro{ene, istakao je ministar obrazovanja. Prema Ke{inim rije~ima, u godini kada nema dovoljno sredstava u bud`etu, treba vidjeti {ta je prioritet.

276-982

VA@NIJI TELEFONI
MUP

[ta je prioritet?
- Ovakve i sli~ne skupove u prethodnim godinama Kanton Sarajevo je finansirao a da se nijedna druga institucija sa bilo kojeg nivoa vlasti nije uklju~ila. Meni je pre~e osigurati sredstva za |a~ke stipendije i plate profesorima, napomenuo je Ke{o. Ke{o je dodao kako od Senata Univerziteta o~ekuje da se izjasni da li je ova institucija trebala biti organizator Kongresa ili je to prepu{teno profesoru koji uredno prima platu na fakultetu, a sam ignori{e Univerzitet. - Ako je tako, onda Senat treba preispitati svoju ulogu, poru~io je Ke{o.
J. M.

Usagla{en kolektivni ugovor

Para nema
- Smatramo da je time Safet Ke{o kao ministar nauke izgubio legitimitet te bi zbog nepodr`avanja najzna~ajnije nau~ne manifestacije ikad odr`ane u BiH trebao biti smi je njen s fun kci je ko ju obna{a, saop{teno je iz OO Hegelovog kongresa.

Na sjednici kantonalne Vla de, odr`ane u utorak, usagla{en je tekst izmjena i dopuna kole kti vnog ugo vo ra za osnovno obrazovanje. - Ostalo je da popravimo neke tehni~ke detalje u ponedjeljak, nakon ~ega }emo na sjednici Vlade odrediti datum potpisivanja ugovo ra. Naj zna~aj ni ja stavka je isplata pune pla te po ro di lja ma, za {ta }e godi{nje trebati osi gu ra ti oko 900.000 maraka, napomenuo je Ke{o.

122, 206-666, 207-777 Vatrogasci 123, 664-115 Hitna pomo} 124, 611-111 NARKO NE 223-333 Pomo} ovisnicima 062/127-751 Porodi~no savjetovali{te 209-112 Nasilje u porodici 222- 000 033/ 223-366, 1209 Klini~ki centar 297-000 Op}a bolnica 285-100 Bolnica Podhrastovi 297-281 Veterinarska stanica 767-025 Prijava tel. kvarova 1272 Telefonski brojevi 1182 Elektrodistribucija 080 02 01 33 Vodovod 210-707, 220-435 Kanalizacija 203-059,668-259 Toplane 650-979, 650-956 Sarajevostan 276-690 KJKP Rad 658-038 Eko telefon 660-000 Ta~no vrijeme 125 [tab CZ KS 472-636, 443-720 Operativni centar Civilne za{tite 121 Prijava kvarova na javnoj rasvjeti 713-100 Dimnja~ar 616-105 Sarajevogas 272-980, 272-981 Gras 293-333 Velepekara 648-505 Bakije 533-763 Pokop 551-370 Pogrebno dru{tvo Jedileri 712-800 Komunalna inspekcija 770-136 Tr`na inspekcija 770-100 Autobuska stanica 213-100 @eljezni~ka stanica 655-330 Aerodrom Sarajevo 289-100 Izgubljeni prtljag 289-105 Turisti~ki centar 220-724 BIHAMK, pomo} na cesti 1282 Informacije o stanju na putevima 1282 BH Telecom-podr{ka korisnicima 1444 Me|unarodni telefonski brojevi 1183 CENTROTRANS - Pozivni centar 090 292 100

Za uspjeh kroz
redovno {kolovanje
U osnovne {kole Centra upisano je 101 dijete romske nacionalnosti, a njih95 redovnopoha|anastavu. Na~elnikD`evad Be}irevi} i pomo}nica za obrazovanje Zakira [ero posjetili su O[ “HasanKiki}“ i uru~ili po 100 KM za 34 u~enika romske nacionalnostikojiredovnopoha|aju nastavu, kao i za 11 |aka O[ ‘’Mehmed-beg Kapetanovi}Ljubu{ak’’. DemobilisaniboracSafet Sulejmani nije krio zadovoljstvoprilogom za sinaMuhameda, prva~i}a. - Hvala Op}ini, a posebno na~elniku. Novac }emo iskoristiti za kupovinuodje}e i obu}e, a i za nekeknjigekojenismonabavili, kazao je Sulejmani. Delegacija Op}ine posjetila je i O[ ‘’Musa ]azim ]ati}’’ gdje su je, uz |ake ove {kole, do~ekali i u~enici O[ ‘’Silvije Strahimir Kranj~evi}’’. Na~elnik Be}irevi} je novac uru~io za

DE@URNE APOTEKE
BA[^AR[IJA MARINDVOR NOVO SARAJEVO ^ENGI]-VILA ILID@A DOBRINJA ILIJA[ HAD@I]I VOGO[]A INFORMACIJE O LIJEKOVIMA 272-300 714-280 713-831 721-620 762-180 766-380 428-810 428-220 424-250 223-399

PORODILI[TA
30 u~enika romske nacionalnosti iz ove dvije {kole. Za sedam u~enika Roma iz O[ ‘’Alija Nametak’’, {est iz O[ ‘’Safvet-beg Ba{agi}“ ~etiri iz , O[ ‘’Isak Samokovlija’’ i tri |aka O[ ‘’Vladislav Skari}’’ nov~ana sredstva }e preuzeti i uru~iti im nastavnici i direktori njihovih {kola.

9 11

DJEVOJ^ICA DJE^AKA

VOZOVI

Dolasci:
Banja Luka 6.15 i 13.30, Zagreb 7, 15.45, 20.20 i 22, Istanbul 8.50 i 13.25, Ankona 10.25, Cirih 11.05, Beograd 11.10, 13.45 i 21.40, Minhen 12.25, Be~ 14.35, 18.05 i 20.55, Budimpe{ta 14.50, Ljubljana 15.55

Polasci iz Sarajeva:

Zagreb 10.42 i 21.27, Budimpe{ta 6.55, Beo grad 11.35, Plo~e 7.05 i 18.18, Zenica 4.36, 7.12, 11.52 i 19.30, Konjic 7.15, 15.40 i 19.10, Kakanj 15.37.

Dolasci u Sarajevo iz:

Zagreb 6.39 i 18.05, Budimpe{ta 21.16, Beograd 17.35, Plo~e 10.22 i 20.59, Ze ni ca 6.28, 9.23, 13.19 i 20.58, Konjic 6.40, 12.50 i 18.52, Kakanj 18.45.

AUTOBUSI
Antwerpen, Bruxselles, Liege i Breda utorkom i subotom u 8 sati, Rotterdam i Amsterdam u 8 sati utorkom i subotom, Mastricht utorkom, subotom u 8 sati, Den Hag u 8 sati utorkom, Utrecht utorkom u 8, ~etvrtkom u 16 sati, Paris, Rennes, Clermont-Ferrand petkom u 9 sati, Helsingor utorkom u 12, petkom u 13.30 sati, Berlin ~etvrkom u 8, subotom u 17 sati, Dortmund, Essen, Duizburg, Dusseldorf i Keln svakim danom osim petkom u 8 sati, Fran-

AVIONI
Polasci:

Beograd 6.30, 11.30 i 16.45, Zagreb 6.30, 16.15 i 18, Ci rih 7.15, Be~ 8, 14.45 i 15.20, Banja Luka 12, 12.30 i 18.45, Minhen 13, Istanbul 14.25 i 18.30, Budimpe{ta 15.20, Ljubljana 16.25, Ankona 17.55

kfurt, Mannheim, Forshjam, Karlsruhe, [tutgart i Uhlm, Be~, Graz svaki dan u 8 sati, Hamburg, Hanover, Hildesheim, Gottingen i Kassel subotom u 17 sati, Ingolstadt i Nurnberg ~etvrtkom u 8, subotom u 17 sati, Minhen svaki dan u 8, subotom u 17 sati, Ljubljana utorak, ~etvrtak i nedjelja u 20.40 sati, Dubrovnik svaki dan u 7.15, Pula i Rijeka petkom i nedjeljom u 6, Split svaki dan u 10 i 21 sat, Makarska svaki dan u 7, 10 i 21 sat, Zagreb svaki dan u 6.30, 12.30 i 22 sata, Herceg-Novi svaki dan u 11 sati, Beograd svaki dan u 6 sati, Novi Pazar i Sjenica svaki dan u 7, 15, 21 i 22 sata, Pljevlja svaki dan u 16 sati, Bijelo Polje utorak, petak i nedjelja u 8 sati, Skoplje, Gostivar i Tetovo utorkom i petkom u 18.30 sati, Br~ko svaki dan u 6.30 i 15.35 sati i svakim danom osim subote u 14 sati, Banja Vru}ica u 15.15 sati svaki dan, Banja Luka svaki dan u 9.15,

14.30 i 15.30 sati, Bijeljina svaki dan u 5 sati, Bosanski Brod svaki dan u 12.15 sati, Bosanska Dubica svaki dan u 14.30 sati, Hrenovica svaki dan u 7 i svaki dan osim nedjelje u 16.30 sati, Pale svaki dan u 7, 10, 14 i svaki dan osim nedjelje u 16.30 sati, Zvornik svaki dan u 15.30 sati, Srebrenica svaki dan u 7.10 sati, Biha} svaki dan u 7.30, 13.30 i 22 sata, a radnim danima u 15.30 sati, Bugojno svaki dan u 10, 14, 17.30 i 19 sati, Gora`de svaki dan u 8 sati, Grada~ac svaki dan u 8.30 i 17 sati, Novi Travnik svaki dan u 13 sati, Ora{je svaki dan u 6.30 sati (preko Tuzle), Olovo svaki dan u 5, 6.30, 8.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.20, 14, 15.35, 16, 17, 18, 20 i radnim danima u 9.30 sati, Sanski Most svaki dan u 15.30, Te{anj svaki dan u 7, 13.15 i 17.15 sati, Tuzla svaki dan u 5, 6.30, 8.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14, 15.35, 16, 17 i 18, te radnim danima u 9.30 sati, Travnik sva-

ki dan u 7.30, 9.15, 10, 13, 13.30, 14, 15.30, 17.30, 19 i 22 sata, Velika Kladu{a 15.30 sati, Zenica svaki dan 6.30, 8.30, 10.30, 12.30, 14.30, 16.30 i 18.30 autoputem,radnim danima u 7.30, 9.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30 i 19.30, a preko Visokog iKaknja svakim danom u 21 sat, a radnim danom u 5.30, Vare{ svaki dan u 8.45, 10.45, 12.45, 14.45, 16.45, 18.45 i 20.45, a radnim danima u 6.45, Breza svaki dan u 7.30, 8.45, 10.45, 12.45, 14.45, 16.45, 18.45 i 20.45, a radnim danima u 6.45, 10.30, 13.30, 14.30, 15.15 i 19.30 sati, Kakanj i Visoko svaki dan u 6, 8, 8.30, 9.30, 11.30, 12.30, 13.30, 15.30, 16.30, 17.30 i 19.30, a radnim danima u 7, 10, 12, 14.30, 16, 18 i 20 sati, Visoko radnim danima u 10.45 i 15.15 sati, Busova~a radnim danima u 10.30 i 14.30 sati, Fojnica i Kiseljak svaki dan u 7.30, 9.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30 i 19.55,a radnim danima u 5.30, Kiseljak radnim danima u 16.15.

26

OGLASI

petak, 10. septembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Hercegova~ko neretvanski kanton Grad Mostar JU Srednja elektrotehni~ka {kola Mostar

UNIVERZITET U SARAJEVU FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU

Obavijest
1) Mr. Amira Dervi{evi} branit }e na Filozofskom fakultetu u Sarajevu doktorsku disertaciju pod naslovom:

Broj: 03-1273/10 Mostar: 8. 9. 2010. g. Na osnovu Zakona o srednjo{kolskom, odgoju i obrazovanju HNK (Slu`bene novine broj. 4/05 ~lana 3. i 4. Pravilnika o radu JU Srednje elektrotehni~ke {kole, te saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK broj: 05-02-40-1749-1/2010 od 1.9.2010. godine, [kolski odbor JU Srednje elektrotehni~ke {kole Mostar na sjednici odr`anoj dan 4.9.2010. godine donosi s l j e d e }u

Novelisti~ka i {aljiva pri~a u bo{nja~koj usmenoj prozi
Odbrana }e se odr`ati 11. 10. 2010. godine u 10 sati, u Dekanatu Filozofskog fakulteta, sala 82/I. 2) Mr. Izet Pehli} branit }e na Filozofskom fakultetu u Sarajevu doktorsku disertaciju pod naslovom:

o raspisivanju konkursa na upra`njeno radno mjesto na neodre|eno vrijeme 1. profesor informatike .....................................................................................................1 izvr{ilac dipl. ing. informacijskih tehnologija ili dipl. ing. elektrotehnike smjer informatika Sedmi~na nastavna norma odre|uje se po~etkom {kolske godine u skladu sa potrebama {kole. Pored op{tih uslova predvi|enih Zakonom, kandidat treba ispunjavati i posebne uslove predvi|ene Nastavnim planom i programom i Pravilnikom o radu. Uz prijavu na konkurs potrebno je prilo`iti slijede}u dokumentaciju: prijavu sa kra}om biografijom (obavezno navesti adresu i kontakt-telefon); diplomu o zavr{enom fakultetu; izvadak iz MK ro|enih (ne stariji od 6 mjeseci); uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci); uvjerenje o neka`njavanju (ne starije od tri mjeseca); uvjerenje da se protiv osobe ne vodi krivi~ni postupak; uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu. Navedenu dokumentaciju kandidat je du`an dostaviti u originalnu ili uredno ovjerenu. Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja konkursa. Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova iz konkursa slati na adresu: [kolski odbor JU Srednje elektrotehni~ke {kole Mostar, Ul. Alekse [anti}a 10. Nepotpune i neblagovremene prijave se ne}e razmatrati Predsjednik [O D`enan Omanovi}

O D L U K U

Povezanost vrijednosnih orijentacija i socijalne distance kod bosanskohercegova~kih srednjo{kolaca
Odbrana }e se odr`ati 12. 10. 2010. godine u 10 sati, u Dekanatu Filozofskog fakulteta, sala 82/I. Primjerci disertacija nalaze se u Dekanatu Fakulteta i mogu se pogledati svakim radnim danom u vremenu od 9 do 15 sati.

3) Lejla Hod`i} branit }e magistarski rad iz pedagogije pod naslovom:

Pedago{ke implikacije socijalne isklju~enosti Roma
Odbrana }e se odr`ati 13. 10. 2010. godine u 10 sati, u Dekanatu Filozofskog fakulteta, sala 82/I. Zainteresirani mogu pogledati rad u prostorijama Fakulteta, najkasnije osam dana prije odbrane. Pristup svim odbranama je slobodan.

petak, 10. septembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

KULTURA

27

Stolje}e Skendera i u Mostaru

Na pravi sam ti put, majko, izi{o
Kulenovi}eva veza sa Mostarom zanavijek je neraskidiva; ovdje je bio profesor dramaturgije u Dramskom studiju pri Narodnom pozori{tu Mostar

^arobnjak i virtuoz

Motiv i razlog za postavljanjem lika i djela Skendera Kulenovi}a na Kamernu scenu mostarskog Centra za kulturu postojao je odavno, a jubilej njegova ro|enja smo iskoristili da to bude ovih dana – kao jedan od najve}ih pjesnika on je to svakako zaslu`io, i meni je drago da smo mu na ovaj na~in poku{ali vratiti dio onoga {to je on u~inio za Mostar. Kulenovi}a teoreti~ari knji`evnosti smatrali jednim od najve}ih pjesnika u biv{oj Jugoslaviji i uop}e. Midhat Begi} tako isti~e da u na {oj knji`e vnos ti ne ma pri mjera da je netko u svojoj sedamnaestoj godini napisao pjesme takvoga formalnog savr{enstva. Za Marka Ve{ovi}a Kulenovi} je naj ve}i pje snik bo san skohercegova~ke knji`evnosti od Drugog svjetskog rata naovamo, istovremeno on spada, nesu mnji vo, u naj ve}e ju go sla venske pjesnike dvadesetog stolje}a. Skender je ~arobnjak i virtuoz jezika.

Detalj iz poetsko-scenskog kola`a “Noturno”

U povodu stolje}a od ro|enja Skendera Kulenovi}a (1910. – 1978.), u utorak nave~er na Kamernoj sceni mostarskog Centra za kulturu uprili~ena je premijera poetsko-scenskog kola`a “Noturno” Ba{ kako je to bio nedavno . slu~aj i s obilje`avanjem Me{ine stoljetnice, i ovaj put sve je osmi-

slio i realizirao isti tim: na Kulenovi}evu poeziju projekt je za scenu pripremio i re`irao Salko [ari}, a Neda`ad Maksumi} i Diana Ondelj-Maksumi} sjajno su obavili svoj dio posla, ~ime su me naveli na zaklju~ak kako je rijetka sre}a da o velikom pjesniku ponajbolje govore pjesnici-glum-

ci, kakvi jesu ovo dvoje. Govorili ulomke poeme “Na pravi sam ti put, majko, izi{o” a , izme|u njezinih ulomaka govorili su i njegove sonete, od onih koje je napisa mlad pa sve do zreloga pjesni{tva. Kulenovi}eva veza sa Mostarom zanavijek je neraskidiva; ov-

dje je bio profesor dramaturgije u Dramskom studiju pri Narodnom pozori{tu Mostar, stvarao generaciju kasnije izuzetno uspje{nih umjetnika, ali i kazali{nih i estetskih padagoga, me|u kojima su bili i re~eni [ari}, i Gradimir Gojer, Tahir Nik{i} drugi. I Vesna Hlava~ek svojedobno se na{la u

tom dru{tvu, a danas je poznata novinarka i radijska voditeljica, iznimnoga kulturnoga duha i ~lanica je `irija brojnih umjetni~kih festivala. Nju izdvajam zbog njezina davna{njeg priznanja da je sve {to je napisala bilo pod Skenderovim utjecajem.
D. MARIJANOVI]

Muzej savremene umjetnosti RS-a

Nova poezija

Jo{ dvije izlo`be
Uz izlo`bu “Spring Collection“ slovena~kog umjetnika Tadeja Poga~ara, danas i sutra bit }e predstavljena djela Goceta Nanevskog iz Makedonije i banjalu~kih umjetnika Miodraga Manojlovi}a i Nenada Male{evi}a
U Muzeju savremene umjetnostiRepublikeSrpske u pripremi su dva projekta, koja}e se realizirati danas, odnosno sutra u njihovim muzejskim prostorima, ali i izlo`beno-prodajnom salonu ovog muzeja (u Ulici kralja Alfonsa 13). Pored postavke “Spring Collection“ slovena~kogumjetnika Tadeja Poga~ara, koja ostaje otvorena do 19. septembra, u Muzeju }e biti otvorene dvije izlo`be u jednommjesecukako bi u~inili jo{ `ivljom dinamiku postavki, koje suuslovljeneizuzetnimzanimanjemposjetilaca za sve ovogodi{nje aktivnosti. Tako }e ve~eras u 20 sati biti otvorena samostalna izlo`ba makedonskogumjetnika Goceta Nanevskog. “Fifty or fifty“ (pedeset ili pedeset) naziv je izlo`be monumentalnih instalacija sa kojim je NanevskipredstavljaoMakedoniju na 53. venecijanskombijenalupro{legodine. “Ovaj projekt ima cilj podsta}i razvoj i uspon doma}e umjetni~ke scene, ali i pribli`iti i upoznati publiku sa aktualnimumjetni~kimpraksamakoje su svoju potvrdu i priznanje ve} stekle u~e{}em na eminentnim smotrama savremene umjetnosti, a {to jeste djelo Goce Nanevskog, isti~e @ana Vuki~evi}, kustosica Muzeja savremenihumjetnostiRS-a,autorica predgovora kataloga koji prati izlo`bu. “Storyboard“ naziv je zajedni~ke izlo`be banjalu~kih umjetnika Miodraga Manojlovi}a i NenadaMale{evi}a, koja}e Goce Nanevski biti otvorena sutra u 20 sati, u izlo`beno-prodajnom salonu MSURS-u vidjela u sklopu , Muzeja. “Storyboard“ podra- izlo`bi“Me|uprostor“ “Dislokazumijeva serije crte`a, koje su cija pogleda“ i “Continental Manojlovi} i Male{evi}realizira- breakfast“, a sada je prvi put li razli~itim sredstvima: olov- realizirajukao zajedni~kiprojekt. kom, temperama, tu{em iolov- Kustos obje septembarske kama u boji. Neke od radova ova izlo`be je Nemanja Mi}evi}. Mr. S. dva umjetnika publika je u

Na krilima

nesanice
Vi{egradskapjesnikinjaDragicaGrbi} Draga izdala je novuzbirkuljubavnepoezije. Rije~ je knjizi“Na krilimanesanice“ u izdanju Dru{tva bibliotekara RSa, koju ~ine tri cjeline: u prvoj pjesnikinjaizra`ava~e`nju, slutnje i strahove, u drugoj opisuje skrivene ljubavi a u tre}em dijelu bol i razo~arenje. Dio pjesama ove modernojzbirkeljubavnepoezije, koja je svojevrstanpoetski ljubavni zapis, su autobiografske. Dragica Grbi} Draga je ~lanica vi{egradskog Dru{tva ljubitelja pisanih rije~i “Most“ pri Narodnoj bilioteci “Ivo Andri}“ i ve} je objavila zbrike “Jastuk od bosiljka“ “Sanjalica“ i “Sre}ica“ Ne, . ke od pjesama su joj prevedene i na strane jezike. A. H.

28

OGLASI

petak, 10. septembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

Angelina [imi}
ine, pazi da gdje god da do|e{ da napravi{ ku}u, re~enica je koju je na predstavljanju monografije “Ajvatovica“ izgovorio Zoran Filipovi}, ~ija je Naklada “Zoro“ i Muftijstvo travni~ko (Zagreb - Sarajevo - Travnik, 2010. godine) i objavilo nakon {to se ideja rodila prije 12 godina i projekt okon~an po{to je na njemu minulo rada u trajanju od sedam-osam godina. U tom otvaranju du{e pred auditorijem u Bo{nja~kom institutu - Fondacija Adil Zulfikarpa{i}, uz `elju da s njim podijeli svoju sre}u i osje}aj ponosa {to je dio te velike petostoljetne pri~e postojanja Ajvatovice, najpoznatijeg dovi{ta bosanskih muslimana, prvog dovi{ta me|u dovi{tima u BiH, koje je odavno prekora~ilo evropske i me|unarodne granice, koju zaokru`uju divot monografijom (epitet koji joj sasvim odgovara) Filipovi} }e se u svojoj otvorenosti prisjetiti kako je do svega do{lo.

S

Spomen-monografija “Ajvatovica”

Djedov amanet
Da se do|e do trenutka predstavljanja monografije, pomogle su mu dvije osobe. Jedna od njih je njegov djed Ivan, koji se davno preselio na onaj drugi svijet ostavljaju}i mu u amanet prvo napisanu re~enicu, koju primalac tada nije shvatio. Davno poslije, u razumijevanju je bljesnulo {to je poru~eno. Drugi ~ovjek koji je, tako|er, va`an za nastanak monografije je bio Filipovi}ev rahmetli prijatelj dr. Muhamed @dralovi}, prvi poticatelj u pribli`avanju fenomenu Ajvatovica, poticatelj da ode tamo. Iako je znao za nju, prvi put je Filipovi} tamo oti{ao prije 12 godina, po javnom priznanju malo i izgubljen, i javio se Muftijstvu u Travniku, lijepo bio primljen i nekako tek u toj 12. godini zajedni~kog rada sve se poslo`ilo. Mo`da je tako i trebalo, jer “~ovjek snuje, Bog odre|uje“. Pri~a je zaokru`ena, svi napori i ljubav, koja je ukori~ena izme|u dviju korica monografije vidljiva je na svakoj njenoj stranici. I Zoran Filipovi}, po onim rije~ima koje mu je u amanet ostavio djed, izgradio je jo{ jednu ku}u u Prus-

Uistinu, tamo prepoznajem
svoj dom
sa o Ajvatovici“ knji`evnika Ivana Lovrenovi}a; “Biograd - Prusac, stari bosanski grad“ pokojnog \oke Mazali}a, Zemaljski muzej; “Ajvatovica i pone{to oko nje” dr. Muhameda @dralovi}a; “Voda“ akademika prof. dr. Esada Durakovi}a; “Spomeni~ka ba{tina prusa~kog kraja“ prof. Huseina ^epala, “Voda kao dova, dova kao voda - prusa~ke sirat-}uprije“ knji`evnika Had`ema Hajda-

KUN
Prilog za kulturu, umjetnost i nauku • Petak, 10. 9. 2010. godine

Mala ]aba
U tradiciji bosanskih muslimana postoji jedan obi~aj, vezan uz odre|eni datum i mjesto, kakvoga nema nigdje drugdje diljem islamskoga svijeta. Obi~aj ima tako visoku religijsku i tradicijsku vrijednost, da se me|u muslimanima nazivao malim had`om, malom ]abom, siroma{nom Kjabom, sirotinjskim had`om, a bio je poznat i me|u inovjercima. Spomen Male ]abe bosanske prvi sam put ~uo iz usta mojega djeda, izgovoren s ozbiljnim po{tovanjem, jo{ dok sam bio pu~ko{kolac. Austrijski otomanist Franz Babinger nazvao ga je “bosanskom Mekom“. Rije~ je o poznatom molitvenom mjestu Ajvatovica... Hodo~a{}e na Ajvatovicu, nakon {to je trajalo stolje}ima, bilo je od komunisti~kih vlasti zabranjeno 1947, a obnovljeno 1990. godine. ...Tko se jedanput uspne iz Prusca na Ajvatovicu, i pro|e kroz fantasti~nu rasjelinu u stijeni, makar bio “liberalisti~ki“ imun na religijski folklor, ne mo`e zauvijek ne zapamtiti sna`ni do`ivljaj otajstva koji se {iri s ovoga mjesta. Transformiran u islamski ritual, oboga}en prelijepom misti~kom legendom zagonetna simbolizma, kult Ajvatovice nimalo ne skriva svoje porijeklo u kultovima {ume, vode, plodnosti, obnavljanja, koji pripadaju zajedni~kom pra-naslije|u. A na veoma zanimljiv na~in o tim dugim i zamr{enim putevima profilacije ovakvih doma}ih kultova, govori “{ifra“ koja je ugra|ena u odre|ivanje datuma “maloga had`iluka“ na Ajvatovicu. To odre|ivanje se ne oslanja na islamski, lunarni kalendar, ve} na kr{}anski. Orijentacijska to~ka je Jurjevo (6. svibnja po starom kalendaru, \ur|evdan), tako da se molitva na Ajvatovici tradicionalno obavljala sedmoga ponedjeljka po Jurjevu.
(Ivan Lovrenovi}, ulomci)

bosanska

Ajvatovica, vi{estoljetno tradicionalno dovi{te Bo{njaka u drevnom gradu Pruscu, zauzima vidno mjesto u mozaiku bh. duhovne vrijednosti, a monografija “Ajvatovica“ govori i o tome da je postignuto da tekst tuma~i fotografiju i da fotografija tuma~i tekst
cu i “uistinu, tamo prepoznajem svoj dom”. U toj ku}i, spomen-monografiji “Ajvatovica“, nalaze se tekstovi “Mi smo potomci Ajvaz-dedini“ prof. dr. Mustafe ef. Ceri}a, reisu-l-uleme IZBiH; “Ajvatovica - simbol bosanske duhovnosti“ mr. Nusreta ef. Abdibegovi}a, muftija travni~ki; “Ajvatovica duhovna zna~enja“ akademika prof. dr. Enesa Kari}a; “Tri zapirevi}a i Mubere Masli} - @dralovi}. Tako|er, tu su i sa`eci na engleskom, francuskom, turskom i arapskom jeziku.

Tekst i fotografija
U toj ku}i nalaze se i fotografije Zorana Filipovi}a, koje su nastajale u nizu godina i na kojima se mo`e vidjeti ono {to izmi~e obi~nom oku.

Ajvatovica

Foto: Z. Filipovi}

Ajvatovica, vi{estoljetno tradicionalno dovi{te Bo{njaka u drevnom gradu Pruscu, zauzima vidno mjesto u mozaiku bh. duhovne vrijednosti, a monografija “Ajvatovica“ govori i o tome da je postignuto da tekst tuma~i fotografiju i da fotografija tuma~i tekst. Poseban izazov u svemu tome predstavljala je 500. godina Ajvatovice, kako re~e i akademik Kari}, gdje ~ovjek ho}e biti sam u beskraju kozmosa, u beskraju univerzuma jer se mo}no tako javlja ta prisutnost Bo`ija. Pola milenija trajanja Ajvatovice zavrijedilo je dar. Knjiga je jedan od najboljih, ali ipak ono {to se tamo nadaje svakom ~ovjeku upravo je onaj najvredniji dar i ono {to ~ovjek u svojoj du{i tamo prinosi govori o simbiozi bez koje Ajvatovice ne bi bilo i bez koje bi mnogi duhovno bili prazniji, siroma{niji.

30
RAZGOVOR:

KUN
Zlatko Top~i}, direktor Kamernog teatra 55

petak, 10. septembar 2010. godine

Ja sam iznad klanovskog kala
U svakoj normalnoj zemlji, koja cijeni rezultate rada, bio bih ljubazno zamoljen da nastavim raditi, bio bi mi ponu|en atraktivan menad`erski ugovor, ne bih imao pla}u od 600 eura, niti bi mi sitni politikanti dovodili u pitanje novi mandat
Mirela Sekuli}
o }e ubudu}e imati pravo na fotelju direktora sarajevskih pozori{ta, umjetnici ili... Vlada Kantona Sarajevo, jednoglasno je usvojila izmjene i dopune Zakona o pozori{noj djelatnosti, a lista kandidata pro{irena je, tako da se na konkurse za direktore mogu javiti oni koji imaju visoku stru~nu spremu ili drugi ciklus po Bolonji - akademiju umjetnosti ili fakultet dru{tvenog smjera, odnosno fakultet humanisti~kih nauka. Ministar kulture i sporta KSa Emir Had`ihafizbegovi} potvrdio je da se na ovakav korak Ministarstvo odlu~ilo kako bi se kona~no demokratizirao izbor ~elnih ljudi pozori{ta. O ovim izmjenama i dopunama svoj sud su dali i poslanici u Skup{tini KS-a. Oni su na posljednjoj sjednici utvrdili nacrt zakona o pozori{noj djelatnosti, koji je upu}en u javnu raspravu u trajanju od 30 dana.

K

Pravnici, hemi~ari, lije~nici, sudije...
- Najuspje{niji upravnik bh. teatara ikad, legendarni direktor Narodnog pozori{ta u Sarajevu Vlajko Ubavi}, zavr{io je bogosloviju, ~uveni direktor Narodnog pozori{ta u Mostaru Safet ]i{i} bio je tako|er diplomirani pravnik, a valjda najzna~ajnija li~nost u historiji bh. teatra Jurislav Koreni} bio je hemi~ar! Pa {ta?! Ho}emo li ^ehovu osporiti da je pisac jer nije zavr{io filozofiju, niti dobio certifikat neke od akademija, nego je bio lije~nik! Najve}i na{ pripovjeda~ ]amil Sijari} tako|er je bio pravnik i sudija. Smije{no je dalje govoriti o o~iglednostima i glupostima nedarovitoga i zluradoga svijeta.

Zlatko Top~i}: Umjetnik se ra|a i razvija cijeli `ivot

Hajka sporednika
A {ta ka`u dosada{nji direktori? Tim povodom, razgovarali smo sa Zlatkom Top~i}em, direktorom Kamernog teatra 55, koji se na po~etku razgovora prisjetio kakvo je stanje zatekao po dolasku u ovaj teatar, te kako je “rukovodio“ devet godina: - Stanje koje sam zatekao u Kamernom teatru 55 kada sam preuzimao du`nost, bilo je - biram blagu rije~ - “slo`eno“ (repertoarski i organizaciono destruirana ku}a, finansijske dubioze i dugovanja koja su svih ovih godina izranjala odnekud bje`e}i od zastare...). Za vrijeme moga mandata nijednom nismo bili u gubicima. Osvojili smo neuporedivo najvi{e internacionalnih nagrada (20, tj. vi{e nego svi ostali bh. teatri zajedno). Imali smo fantasti~ne turneje {irom svijeta, na ~etiri kontinenta, naj~e{}e pod komercijalnim uslovima. Vratili smo publiku u teatar i imamo naj~e{}e punu salu. Producirano je u ovom vremenu nekoliko kultnih i hit predstava za koje su se tra`ile karte i po mjesec unaprijed i koje su na veli~anstven na~in predstavljale na{u zemlju u svijetu. Uglavnom sponzorskim sredstvima renovirali smo i tehni~ki unaprijedili svaki kutak i segment u na{oj trospratnoj zgradi u Titovoj 56 itd. To su ~injenice. Kome pripisujete zasluge? - Bilo bi neistinito i neskromno da sve to pripi{em sebi,

Top~i} sa svojim glumcima uo~i premijere “Kamen“

Bo`e sa~uvaj, to je rezultat rada svih mojih saradnika, ali da su stvari druk~ije, ja bih bio jedini krivac! A mo`da bih u tom slu~aju bio podoban, ko zna, jer izgleda da je ba{ to recept za kadrovski uspjeh?! U svakoj normalnoj zemlji, koja cijeni rezultate rada, bio bih ljubazno zamoljen da nastavim raditi, bio bi mi ponu|en atraktivan menad`erski ugovor, ne bih imao pla}u od 600 eura, niti bi mi sitni politikanti dovodili u pitanje novi mandat. Ali, ovdje gdje su ~estit i dobar rad incidenti, ljudi koji su izvan i iznad klanovskog kala izlo`eni su beskrupuloznoj hajci raznih sporednika. Da li ste formalno podobni i kompetentni da i u naredne ~etiri godine obavljate posao u kojem ste pokazali da ste najbolji? - Zapravo, pitanje koje se

postavlja jeste poprili~no apsurdno. Ne mogu se zamisliti kao direktor nekog drugog teatra, ne zato {to bih to do`ivio kao degradaciju ili pad, nego zato {to ja Kamerni teatar 55 zaista volim. Ponosan sam na ono {to sam uradio za vrijeme protekla dva mandata i {to je to, statisti~ki gledano, jedan od najuspje{nijih perioda u historiji ove ku}e! Bilo bi mi `ao da neki strana~ki ili klanovski favorit sve to upropasti, jer teatar je krhka biljka, a ovo delikatan i velik posao koji ne poznaje klasi~no radno vrijeme, vikende, praznike, ni godi{nje odmore.

Smetao pravnik
Izmjene i dopune Zakona o pozori{noj djelatnosti, bolje re~eno korekcije, nedavno su ura|ene. Za koga ili, precizni-

je re~eno, protiv koga? - Ja sam jedini ~ovjek protiv koga je donesen jedan zakon, prije nepune ~etiri godine, za vrijeme ministra Ivice [ari}a, kao osveta {to sam, iz sasvim principijelnih razloga, tra`io da i glumci Kamernog teatra 55, ali i Pozori{ta mladih i SARTR-a, imaju iste pla}e kao i glumci Narodnog pozori{ta, jer to - i na moju `alost! - ipak nije nacionalni teatar, nego tako|er kantonalni. Dato mi je implicite za pravo, glumci su mi bili nakratko zahvalni jer, eto, ima neko da brani i njihova prava i zbog njih se izla`e riziku - pla}e su zaista izjedna~ene, ali uslijedila je promptna osveta u vidu izmjene zakona. U~injeno je to tiho, bez pompe, polemika i javne rasprave, s nekoliko jezi~kih korekcija, i uz samo jednu pravu onu u koja mene kao diplomi-

ranog pravnika, ali i dramskog pisca, formalno ubudu}e eliminira da uop}e konkuriram na mjesto direktora. Nije gospodi smetalo {to je tada direktor jednog sarajevskog teatra imao samo srednju stru~nu spremu, nego sam zasmetao ja, zato {to, zaboga, imam zavr{en pravni fakultet. Sada kada se ta apsurdna gre{ka poku{ala ispraviti i sve vratiti onako kako je bilo - istina, pomalo nespretno i dockan - vode se strana~ki (zapravo, klanovski i privatni) ratovi u kojima sam ja samo kolateralna {teta. Iako formalni uslovi za direktora ne trebaju biti materija koju regulira zakon, prije ~etiri godine napravljen je taj presedan i sada se pretvara u pravilo. Kad se radi o Vama, presedana nije bilo? - Kao diplomirani pravnik sam zacijelo kvalificiraniji za ulogu menad`era od nekoga ko je zavr{io neku od akademija, a kao umjetnik i pisac prevo|en na trinaest jezika, s brojnim doma}im i inostranim knji`evnim nagradama, kao scenarista dva igrana filma (“Remake“ i “Ostavljeni“) i kao dramski pisac (valjda smo i mi teatarski ljudi!), ~ijih je deset drama postavljeno na scene u zemlji i inostranstvu, vjerovatno imam bolje reference nego ijedan drugi direktor teatra u BiH, uz sve du`no po{tovanje prema mojim kolegama. Oponenti insistiraju da direktor teatra mora biti umjetnik, stavljaju}i znak jednakosti izme|u svr{enih studenata akademija i umjetnika. @alosnog li kategori~kog nesporazuma! Umjetnik se ra|a i razvija cijeli `ivot, ne samo ~etiri ili pet godina, rekao je na kraju razgovora Zlatko Top~i}.

petak, 10. septembar 2010. godine

Na{i u svijetu

KUN

31

Postajati Slavenom,

postajati Hrvatom
arajlija Danijel D`ino sa australijskog sveu~ili{ta Univerisity of Adelaide trenuta~no ima zvanje Australian Postdoctoral Fellow na odjelu anti~ke povijesti, kao i status pridru`enog ~lana (Associate Fellow) na odjelu za hrvatske studije sveu~ili{ta Macquarie u Sydneyu.

S

Sarajlija Danijel D`ino sa australijskog sveu~ili{ta Univerisity of Adelaide, izme|u ostalog, uhvatio se uko{tac s problemom u kojem stru~njaci od postanka slavenske i hrvatske teorije imaju podijeljena mi{ljenja
Knjiga se bavi izu~avanjem rimskog politi~kog odnosa sa prostorom zapadnog Balkanskog poluotoka, razvojem pojma Ilirik u rimskom politi~kom diskursu, te procesima koji }e integrirati ovaj region u Rimsko carstvo i anti~ki mediteranski svijet. Druga knjiga je naslovljena: Postajati Slavenom, postajati Hrvatom: Identitetske preobrazbe u kasnoanti~koj i ranosrednjovjekovnom Dalmaciji (Becoming Slav, Becoming Croat: Identity transformations in Post-Roman and Early Medieval Dalmatia) za Brill Academic Publishers u Leidenu i Bostonu. Ova knjiga se bavi pojavom Hrvata u ranosrednjovjekovnoj Dalmaciji (dana{nje Bosna, Hercegovina i Hrvatska ju`no od Save) u kontekstu novih znanstvenih pristupa izu~avanju pisanih i materijalnih izvora. Pojava hrvatskog identiteta u 9. stolje}u je vi|ena kao dio {ireg procesa identitetskih preobrazbi koje su se de{avale u postrimskoj Europi, kona~ni rezultat identitetskog kompromisa me|u potomcima indigene kasnoanti~ke populacije i prekodunavskih imigrantskih grupa. Objavio je i prili~an broj radova u raznim ~asopisima i stru~nim publikacijama. ^lan je Australijske udruge za klasi~ne studije od 2002. i ~lan Hrvatskog arheolo{kog dru{tva od 2010.

Danijel D`ino: Anti~ke i ranosrednjovjekovne identitetske preobrazbe i konstrukcija identiteta u postjugoslavenskom prostoru

Dvije knjige u 2010.
Zavr{io je dodiplomske studije, magisterij i doktorirao 2006. o temi: Ilirska politika Rima u kasnoj republici i ranom principatu na sveu~ili{tu u Adelaide, ju`na Australija. Dobitnik je postdoktoralnih grantova: Australasian Society for Classical Studies, Australian Academy of Humanities, te kona~no ~etvorogodi{njeg Australian Research Council Discovery granta, za 2010 - 2014: Anti~ke i ranosrednjovjekovne identitetske preobrazbe i konstrukcija identiteta u postjugoslavenskom prostoru. Objavio je vi{e znanstvenih radova u europskim, australskim i postjugoslavenskim znanstvenim publikacijama, a u ovoj, 2010. godini dvije knjige: Ilirik i rimska politika 229. pr. Kr. – 68. po Kr. (Illyricum and Roman politics 229 BC – AD 68) za Cambridge University Press.

Transformacija identiteta
^esto pozivan kao u~esnik na nau~ne skupove iz tih oblasti (Australija, Hrvatska, Novi Zeland, SAD...), D`ino je veliku pozornost izazvao kada je pro{le godine u Arheolo{kom muzeju odr`ao zanimljivo i inovativno predavanja koje je nosilo naziv „Dolazak Hrvata u ranom srednjem vijeku: migracija ili transformacija identiteta.” Dr. D`ino zapravo je predstavio teoriju iz knjige Rumunja Florina Curta. Uhvatio se uko{tac s problemom u kojem

stru~njaci od postanka slavenske i hrvatske teorije imaju podijeljena mi{ljenja. “Dr. D`ino je za po~etak iznio dosada{nje teorije i izvore i zatim predstavio teoriju Curta. Po njegovu mi{ljenju, nijedan od dosada{njih izvora ne mo`e se uzeti za sigurno, jer ima mnogo proturazloga. A prema teoriji Curta, postajanje Slavena je jedan proces akulturalizacije izme|u predslavenskog stanovni{tva te migranata koji u vi|enju vanjskih promatra~a iz nekog razloga postaju Slavenima. Postajanje Hrvata proces je pak koji slijedi iza toga kada u karolin{ko doba zbog politizacije nastaju razni identiteti, me|u kojima i Hrvati. Kako se predavanje odnosilo na podru~je Dalmacije, na tome je le`ao i zaklju~ak. Prema iznesenoj teoriji, manje va`no je pitanje jesu li Hrvati do{li u postrimsku Dalmaciju od pitanja za{to je predslavensko pu~anstvo ‘postalo Slavenima’, odnosno, ‘postalo Hrvatima’“. N. S.

U izdanju Publike

^arolija Titef u Bosni i Hercegovini
Paralelno sa avanturama ovog strip-junaka, Publika je realizovala i 10 pedago{kih radionica i 10 radionica crtanja u osnovnim {kolama u cijeloj Bosni i Hercegovini
toku 2010. godine, Publika je nastavila da prevodi i objavljuje nove avanture stripjunaka Titefa, {vicarskog autora Filipa [apuia, zvanog Zep (popra}ene originalnim pedago{kim vodi~ima), u magazinu 5PLUS, kao i u nekoliko {kolskih ~asopisa {irom BiH. ^arolija Titefa ispoljava se prilikom svakog ~itanja njegovih pri~a, jer kroz zabavnu i karikaturalnu formu stripa u kojem igra antiheroja, on povezuje le`ernost humora sa ozbiljno{}u i zna~ajem skrivenih sadr`aja. Titef zabavlja, tjera na razmi{ljanje i djeci koja se poistovje}uju sa ovim likom i prepoznaju u njegovim pustolovinama poma`e da odrastu i sazriju. Paralelno, Publika je u ovoj drugoj fazi projekta realizovala 10 pedago{kih radionica i 10 radionica crtanja u osnovnim {kolama na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine: O[ „Sveti Sava“, Isto~no Sarajevo; VII O[, Mostar; O[ „Isak Samokovlija“, Sarajevo; O[ „Vladimir Nadzor“,

U

Konkurs “Titef ka`e NE nasilju”
Izdava~ka ku}a Publika raspisuje konkurs za najbolju strip-tablu za se osnovne {kole u BiH o temi „Titef ka`e NE nasilju“ za djecu od 10 do 14 godina. - U~esnik konkursa du`an je poslati jednu tablu/stranicu u tehnici po `elji na formatu A4. Crte` mora biti potpisan. - Uz strip-tablu prilo`iti i kovertu koja }e sadr`ati slijede}e podatke: ime i prezime, adresa, mail-adresa, broj telefona, godi{te. - Radove slati najkasnije do 10. oktobra 2010. na adresu: „Publika“ d.o.o., Asima Ferhatovi}a 31/II, 71 000 Sarajevo. - Tri najbolja rada bi}e nagra|ena, a rezultati }e biti objavljeni u medijima. Pobjednici }e biti li~no obavije{teni. - Progla{enje najboljih radova i dodjela nagrada su predvi|eni za 7. novembar 2010, a u okviru ove manifestacije bi}e predstavljeni i svi pristigli radovi u okviru zajedni~ke izlo`be. Ovo je zavr{na faza dvogodi{njeg projekta (januar 2009 - decembar 2010) ~iji je cilj promocija stripa za djecu i mlade, kao i senzibilizacija prema op{tim dru{tvenim vrijednostima. Projekt je realizovan uz podr{ku {vicarske ambasade u Sarajevu. Sarajevo; O[ „P. P. Njego{“, Poto~ari; O[ „Me{a Selimovi}“, Zenica; O[ „Ivo Andri}“, Banja Luka; O[ Sjenjak, Tuzla; Peta O[, Br~ko; O[ „Veselin Masle{a“, Fo~a i O[ „Vuk Karad`i}“, Doboj (septembar 2010). U ovim aktivnostima u~estvovalo je oko 400 u~enika (od 5. do 8. razreda) koji su na radionicama crtanja mogli usvojiti osnovna znanja o tehnikama nastajanja stripa, a na socio-pedago{kim radionicama u~estvovati u aktivnostima u vezi sa pitanjima nenasilne komunikacije, ekologije, tolerancije, ljudskih prava i rje{avanja konflikata.

32
Jagoda Bui}: Retrospektiva

KUN

petak, 10. septembar 2010. godine

KUN

33

Reprezentativni radovi umjetnice
svjetskog renomea
U povodu grandiozne izlo`be koju je od 20. juna do 5. septembra u glavnom gradu Hrvatske vidjelo na tisu}e obo`avatelja arta i koja je zbog ogromnog zanimanja u zemlji i inozemstvu produ`ena, {to su posjetitelji koristili doslovno do zadnjeg trena jer su na izlo`bu stizali iz Njema~ke, Austrije, Italije i Francuske i tijekom no}i u proteklu nedjelju
Jadranka Dizdar
vo je najljep{a izlo`ba koju sam vidjela u `ivotu, napisala je izvjesna gospo|a Ingrid u Knjizi dojmova nakon razgledanja retrospektive Jagode Bui} u Muzeju za umjetnost i obrt u sredi{tu Zagreba. To je samo jedna od impresija ispisanih na hrvatskom, ali i mnogim svjetskim jezicima, uklju~uju}i i kineski, u povodu grandiozne izlo`be ove umjetnice svjetskog glasa koju je od 20. juna do 5. septembra u glavnom gradu Hrvatske vidjelo na tisu}e obo`avatelja arta. Zbog ogromnog zanimanja u zemlji i inozemstvu, retrospektivni postav ostao je u ovom presti`nom zagreba~kom muzeju du`e skoro mjesec, a ovo produljenje posjetitelji su koristili doslovno do zadnjeg trena jer su na izlo`bu stizali iz Njema~ke, Austrije, Italije i Francuske i tijekom no}i u nedjelju, kada je izlo`ba zatvorena.

O

Kola`i - neposredni poput misli
Me|u vi{e od 200 eksponata, ~ak 26 gigantskih tapiserija od kojih je ve}ina posu|ena iz uglednih inozemnih institucija kulture (UNESCO, Pariz, Muzej likovnih umjetnosti Bordeaux, FNAC – Centar za suvremenu umjetnost i kulturu u Parizu i dr.) te

Moderne galerije u Zagrebu i Galerije umjetnina u Splitu, zatim skica i maketa kazali{nih kostima i scenografija iz 10-ak predstava, te radova iz podru~ja videoarta, prvi put pokazani su kola`i i radovi na papiru, od kojih su mnogi svoju svjetsku premijeru imali na velikoj izlo`bi J. Bui} 2008. u galeriji Collegium Artisticum u Sarajevu. Ro|ena Spli}anka, slavna umjetnica koja se {kolovala u Zagrebu, Be~u, Rimu i Veneciji, upravo na ovoj sarajevskoj izlo`bi ponovo je demonstrirala originalnost i savr{enstvo funkcioniranja u okviru svakog medija u kojem bi se odlu~ila oprobati, a kola`ima za koje voli kazati da su „neposredni poput misli“ kao puno puta dosad dokazala je da zna misliti unaprijed. Mislima {to „izlaze iz dlana ravno u papir“, umjetni~kim ~arolijama kreiranim od papira ili obi~nih kartonskih kutija i ambala`e za produkte {iroke potro{nje, na svoj na~in nagovijestila je sada{nje bolno vrijeme recesije i krize. No ova sna`na i hrabra umjetnica koja nikada nije bila u trendu jer je sama stvarala vlastite trendove, i danas nakon uspje{ne svjetske karijere duge 40 godina oli~enje je ma{tovitosti, optimizma i energije.
Me|u vi{e od 200 eksponata izlo`eno ~ak 26 gigantskih tapiserija, od kojih je ve}ina posu|ena iz uglednih inozemnih institucija kulture

Prvi put u Zagrebu pokazani kola`i i radovi na papiru, od kojih su mnogi svoju svjetsku premijeru imali na velikoj izlo`bi J. Bui} 2008. u Galeriji Collegium Artisticum u Sarajevu

@ena s karizmom
Na zagreba~ku likovnu scenu vratila se u velikom stilu nakon retrospektivne izlo`be u Umjetni~kom paviljonu na zagreba~kom Zrinjevcu, odr`ane prije gotovo 30 godina. Bui} je `ena s karizmom, me|u rijetkima koji su na ovim prostorima dosegnuli status istinskog umjetni~kog super-stara. Realizirala je kostimografije, scenografije i total-dizajn za vi{e od 120 teatarskih predstava, opera, baleta i filmova, planetarnu slavu donijele su joj sredinom 70-ih tapiserije koje je revolucionarno odvojila od zida, njezina djela kolekcionirana su u svim relevantnim svjetskim muzejima i zbirkama suvremene umjetnosti, od Muzeja moderne umjetnosti u Parizu do njujor{kog Metropolitena. Dobila je niz nagrada i priznanja, jedina je hrvatska umjetnica koja je osvojila Grand Prix na Bijenalu u Sao Paulu, {to je nagrada u rangu zlatne medalje na Olimpijadi ili Oscara u svijetu filma, jedina je od umjetnika s prostora ex-Yu ~ak dva puta samostalno izlagala na svjetskoj izlo`bi broj jedan, Bijenalu u Veneciji. Najnoviju retrospektivu u Zagrebu posvetila je arhitektu Vjenceslavu Richteru, koji je preminuo prije nekoliko godina. Ovaj poznati zagreba~ki arhitekt vjerojatno je najvjerodostojnije opisao osobnost i senzibilitet J. Bui}, rekav{i da ona uvijek „pliva uzvodno“. U nedjelju nave~er, prije zatvaranja izlo`be, kroz dvorane Muzeja za umjetnost i obrt od kojih je svaka otkrivala poneku od tajni iz svijeta snovi|enja Jagode Bui}, krstari-

Ivica Buljan, kazali{ni redatelj iz Zagreba

Ana Kari} - Jagoda Bui} - Arsen Dedi}
- Ovo {to vam sada govorim zbilja je ekskluziva: ovdje sam upravo kompletirao autorski tim predstave koju za idu}u godinu pripremam u zagreba~kom Teatru ITD na kojoj }e raditi i Jagoda Bui}. Rije~ je o “Kerelu“ Jeana Geneta adaptiranom za Anu Kari} u formi monologa, ljubitelji filma ga poznaju preko Fasbinderovog djela. Glazbu, odnosno zvu~nu, intimisti~ku sliku }e raditi Arsen Dedi}, a scenu i kostim Jagoda. Drago mi je da je pristala jer Jagodu dugo poznajem kao umjetnicu, ona je pogotovo iz onih mojih splitskih godina inspirirala puno mladih ljudi, uvela ih zapravo u svijet kazali{ta. Njezini su radovi zaista senzacionalni. Kada se pogleda izlo`ba, vidi se na kojoj su razini bili Jagodina kostimografija, scenografija, ovo govorim iz svog profesionalnog kuta gledanja. U ovoj zemlji, s obzirom na tu silnu isparceliziranost, na gubitak volje i interesa za sve, odjednom, kada se vidi ta mo}na umjetnost, recimo, njezine skice za „Orestiju“, „Hamleta“, „Dunda Maroja“, „Eru s onoga svijeta“, vidi se apsolutno svjetska snaga, ne{to {to je ova sredina u svom vremenu mogla pokazivati bilo gdje u svijetu i na neki na~in dozvati svijet ovdje, kao {to ova izlo`ba to i pokazuje. Meni je zadovoljstvo da ovaj moj kazali{ni projekt nastaje kao neka vrsta susreta osobnosti kao {to je trokut Ana Kari} - Jagoda Bui} - Arsen Dedi}. Kako sam se odlu~io pozvati Jagodu na suradnju? Taj tekst u adaptiranoj formi za jednu glumicu sugerira igranje s materijalima, on je cijelo vrijeme govor o `udnji tijela, ali o `udnji koja neprestano odlazi od nas a koju poku{avamo dohvatiti, zgrabiti je. Ka-

Antologijska kombinacija: Kazali{ni projekt kao neka vrsta susreta osobnosti
da smo na prvim probama razgovarali {to bi bila scenografija, onda smo stalno govorili o toj taktilnosti u odnosu na materijal, u tekstu se vrlo ~esto govori o tekstilu koji ne~ije ruke poku{avaju dodirnuti, prodrijeti do ne~ijeg tijela, elementarnosti, koji priziva meso u onom najljep{em smislu, putenost. Iz tog razgovora ali i iz ~injenice koju sam davno zapamtio dru`e}i se s Anom, da je Jagoda Bui} napravila njezin prvi kostim za njezin prvi film „Pustolov pred vratima“ sjetio sam se da bi to bila zbilja antologijska kombinacija. Upravo u ovakvim vremenima u kojima se ~ini da nema mjesta za poeziju, treba je tra`iti u svim mogu}im kutovima. Onda vidimo da je poezija svugdje oko nas! Svi koji su vidjeli ovu izlo`bu vidjeli su da postoji ne{to ovako mo}no. [to izaziva potoke energije i, naravno, razne kreativne ideje.

le su gomile muzejskih posjetitelja. Fantasti~no! Divili su se glasno i stru~ni muzejski vodi~i, poja{njavaju}i zna~enja i poruke ove zaista posebne umjetnosti. Nikome se iz Muzeja nije odlazilo. Posve neuobi~ajeno za muzejski protokol, direktor Muzeja za umjetnost i obrt dr. Miroslav Ga{parovi} organizirao je malu zavr{nu sve~anost. U obra}anju medijima konstatirao je da je retrospektiva proslavljene umjetnice zasigurno jedna od najkompleksnijih autorskih izlo`bi prire|enih u ovoj instituciji u novije vrijeme a najavio je i nastavak suradnje s Jagodom Bui}. Premda u ovom muzeju pojedinosti jo{ dr`e u tajnosti, doznali smo da }e to biti spektakularan projekt iz podru~ja mode. Ga{parovi} je tako|er naglasio kako je organizacija ove izlo`be i jedno od njegovih osobno najve}ih zadovoljstava. Za ~itatelje na{eg lista napravili smo te ve~eri blic-anketu me|u poznatim i slavnim posjetiteljima, s jednim jedinim pitanjem: kako ste do`ivjeli izlo`bu koja je potaknula toliko zanimanja i emocija?

Ton~i Vladislavi}, modni dizajner i sveu~ili{ni profesor, dekan Akademije primijenjenih umjetnosti u Rijeci: - Zagreb je imao jednu od najsvjetskijih izlo`bi, Jagoda Bui} je apsolutno neusporediva. Ono {to mene kao ~ovjeka iz struke ovdje fascinira, to je ekskluzivnost u materijalu. Nema pandana u svijetu, osim mo`da Magdalene Abakanowicz, da s toliko superiornosti u materijalu mo`e ostaviti trajni trag, da posjeduje autorsku {ifru za univerzalne vrijednosti. Posebno me se dojmio sam postav. Rijetko kada izlo`ba ima logiku i `ivotne i umjetni~ke biografije, ovo umjetni~ke je jo{ va`nije zbog toga {to se mo`e problemski sumirati cjelokupan umjetni~ki opus. Svaka muzejska dvorana na ovoj retrospektivi na svoj na~in problematizira jednu dimenziju, ali to kretanje zapravo ukazuje na izuzetnu biografiju, i postav govori o vertikalnoj vrijednosti svega toga. Moram re}i da su moji skoro svi studenti vidjeli ovu izlo`bu. Njihove reakcije su bile jako mjerodavne, od ushi}enja do izazova za diskusiju, puno smo

razgovarali. Njihov pogled nije isto {to i na{, jer mi imamo drugu memoriju. Ali, oni su prepoznali autenti~nost koja sublimira i podru~je i vrijeme. Takvu autoricu i takvu izlo`bu po`elio bi svatko u svijetu.

Apsolutno neusporediva
Ranko Murti}, filmski redatelj i galerist iz Zagreba (sin Ede Murti}a): - Fasciniran sam i likom i djelom Jagode Bui} koju poznajem niz godina, zapravo jo{ od djetinjstva. Uvijek je fri{ka u svim radovima, i recentnim i onim starijeg datuma. Ona je rekla: svaka je nova ljubav mlada, a ja sada ka`em da je njezin rad vje~no mlad i divan. Zna~i, fantasti~na izlo`ba. Predrag Matvejevi}, knji`evnik i publicist iz Zagreba: - Pratim Jagodu Bui} od studentskih dana, bili smo zajedno i u ono vrijeme izme|u azila i egzila u Parizu. Vidio sam trenutak kada je prestala raditi. Svi smo bili za~u|eni. Za{to takva velika aktivnost da odjednom prestaje?

Pa`nju privukle i skice i makete kazali{nih kostima i scenografija iz 10-ak predstava

Potrajalo je to nekoliko godina, kada vi{e nije imala kontakta sa svojim bosanskim tkaljama, i taj oblik solidarnosti je ne{to {to vrijedi u ovakvom trenutku istaknuti. Kasnije, na prvoj izlo`bi koju je otvorila u Sarajevu bila je prisutna i njezina tkalja Nafa. Jagoda je svojim tapiserijama uspjela da ostvari scenografski efekt, koji je povezan i s ~injenicom da je ona stalno zainteresirana za scenografiju i za teatar. Jednom tekstu posve}enom njoj ja sam dao naslov: Teatrum Mundi, Teatar svijeta. Tonko Maroevi}, akademik, likovni kriti~ar i teoreti~ar iz Zagreba: - Evo, nakon 30 godina, nakon retrospektive 1979. sada vidimo kompletnu Jagodu. Dakle, ne samo s tapiserijama s kojima je opravdano postigla svjetski uspjeh nego vidimo i njezin slobodniji rad. Koliko god su neki ljudi rezervirani prema njezinim papirima, kola`ima, ona je u ovim radovima do{la do mogu}nosti da bude neusporednija, slobodnija da iska`e svoje ljubavi i sposobnost sintetskog mi{ljenja. Ova izlo`ba zatvara krugove i mo`da otvara neke nove, ali ona je problemski koherentna. Jagoda je uvijek zainteresirana za tvar, za oblik, na jedan primaran na~in koji ima u sebi simboli~ko i mitsko zna~enje. Kao umjetnicu i osobu Jagodu najbolje karakteriziraju odlu~nost, sposobnost da misli u primarnim kategorijama, da mo`e scenu ili prostor oblikovati ili volumen podi}i s nekoliko jednostavnih stvari, o`ivjeti ih naravno ljubavlju za materijal, sposobno{}u emocionalnog. Njezini oblici su ~esto racionalni ali je na~in obrade jako emotivan, jedno s drugim daje sintezu.

34
Nove knjige

KUN

petak, 10. septembar 2010. godine

Na sje}anje,
podsje}anje i gri`u savjesti
Branislav Krsti}: “Spomeni~ka ba{tina, svjedo~anstvo i budu}nost pro{losti“, Synopsis, Sarajevo - Zagreb u saradnji sa Slu`benim glasnikom Beograd
Mr. Borislav Spasojevi}
vih dana iza{la je iz {tampe knjiga autora arhitekte Branislava Krsti}a pod obe}avaju}im, ali prili~no tajanstvenim naslovom “Spomeni~ka ba{tina, svjedo~anstvo i budu}nost pro{losti“. Izdava~ je Synopsis Sarajevo - Zagreb u saradnji sa slu`benim glasnikom Beograd.

O

“Tajanstveni naslov“
“Tajanstveni naslov“ - jer se od prve ne mo`e shvatiti da li je u pitanju op}enitost teme ili konkretno podru~je. ^itanjem se uvi|a da je tematskom obuhvatu knjige najbli`i naslov nekad poznate pjesme “od Vardara pa do Triglava“! Poslu`i}u se jo{ jednim dodatnim opisom preuzetim od slovena~kog publiciste Ale{a Debeljaka, koji za ovaj spomenuti prostor jo{ dodaje i “od Adrije do Panonije“, uz svoj hrabri, vispreni naziv jugoslovenske Atlantide “Atlantida u sje}anjima davnih istori~ara sjajna, fantasti~na zemlja a j. Atlantida“ kao stvarna ~arolija pro`ivljena i do`ivljena kao neponovljiva stvarnost. U svojoj knjizi na{ zemljak Branislav Krsti} svojim vi{edecenijskim radom, pisanjem i bilje`enjem skupio nam je na sje}anje, podsje}anje i kona~no neizbje`nu gri`nju savjesti, a mo`da i kao opomenu i uputstvo da se jo{ puno to-

ga na vrijeme sa~uva i vrednuje na pravi na~in i pretvori u neizbje`ni kulturni cement sutra{nje evropske budu}nosti. Ozbiljni hroni~ari BiH i Sarajeva od ]orovi}a, Skari}a, Kru{evca, Kre{evljakovi}a, preko Bejti}a, Red`i}a, ^eli}a, Jadri}a, Kurta, Krzovi}a... ovim djelom Branislava Krsti}a dobili su pravu satisfakciju. Zahvaljuju}i strasnom vi{edecenijskom radu uz veoma stru~an pristup i li~nu opredijeljenost i ljubav za temu i za podru~je jugoslovenske Atlantide, njegovo djelo je potvrdilo da spomenuti autori i jo{ mnogi nisu uzalud tro{ili vrijeme na pisanje desetina knjiga iz te vi{eslo`ne i interesantne oblasti, koja na filozofski, estetski, istorijski, umjetni~ki i jo{ mnogo drugih na~ina obasjava potrebe ljudske rase za stvaranjem umjetni~kih i estetskih djela kroz gradnje stani{ta, naselja, sela, gradova, megapolisa. Sve u svrhu kvalitetnog `ivljenja i o~uvanja ljudske rase. Naslov knjige “Spomeni~ka ba{tina, svjedo~anstvo i budu}nost pro{losti“ je kompleksan i sveobuhvatan, ali se ta~no mo`e objasniti i saznati tek kada iz otvorite korice i krenete u avanturu ~itanja i po~nete iz naslova i slalomom kroz sublimirane tekstove, grafikone, nacrte, i prije svega, znala~ki odabrane, odli~ne fotose (461 u boji i 74 crnobijela) objekata i ansambala, saznavati {ta je sve u knjizi sadr`ano. U ovoj knjizi je arhitektonska i spo-

Od Vardara pa do Triglava

meni~ka ba{tina krajnje nepristrasno i stru~no, prvi put, u ovom obimu sakupljena i uporedno obra|ena na jednom mjestu u reprezentativnom obliku i koja sadr`i odrednice svih razdoblja. Tu su pobrojana 134 istorijska grada, uz 1.523 spomenika kulture od kojih su 574 bli`e opisana uz odgovaraju}e fotografije, crte`e, karte i tabele. Sve to na 269 bibliografskih jedinica. U knjizi su tako|e sadr`ani svi validni svjetski dokumenti vezani za za{titu spomeni~ke ba{tine.

Nepristrasno i stru~no
Kao poseban razlog pisanja ove vrije dne knjige autor na vodi “da su ju`nosloven ske zemlje jedinstve na teritorija u Evropi sa stanovi{ta ~uvanja materijalnih svjedo~anstava civilizacije, Mediterana, Istoka i Zapada, Osman ske impe rije koja osva ja Za pad, Habsbur{ke koja osva ja Is tok, autenti~nu ba{tinu slavenskih zemalja na kojoj su ~etiri religije ostavile

vrijedne spomenike“. Autor Branislav Krsti} je odrastao u Sarajevu, u~esnik je u antifa{isti~koj borbi 1941-1945. Studije arhitekture zavr{io je u Sarajevu 1956, postdiplomski u Parizu 1962-63 g. Bio je aktivan u~esnik svih foruma (na saveznom nivou) vezanih za urbanizam, prostorno ure|enje, ~ovjekovu okolinu, graditeljsku i prirodnu ba{tinu. Bio je i u Savjetu Evrope kao predstavnik UNESCO-a. Puna ra dna akti vnost je traja la do 1991, ka da se posve}uje ovoj knji zi do ko na~nog nje nog izlas ka 2010. go dine. Zna~i, ovu je veoma sadr`ajnu i interesantnu knjigu radio i sastavljao skoro punih dvadeset godina uz podr{ku i obra}anje nizu odgovornih ustanova iz BiH, Hrvatske i Srbije, Makedonije, i velikog broja autora i stru~njaka. Posebno je zahvalio federalnom Ministarstvu kulture, Arhitektonskom fakultetu u Sarajevu i izdava~u Synopsis Sarajevo.

Prikaz

Umjetnik planine
Uzeir Be{irovi} Be{o: Bosanskohercegova~ke planine 1958 - 1988. skom pe ri odu od 30 go di na Slobodan @alica DO@IVLJAJ (1958 - 1988). Njegovi radovi, Izuzetni do`ivljaj sa bra ni u ovoj knji zi, naj ra jem pro {le go di ne, u izve}im dijelom su bili objavljedanju Planinarskog dru{tva Bjela{nice, Prenja, ni u pla ni nar skom ~aso pi su Treskavica, pojavila se knjiTreskavice, Magli}a, Na {e pla ni ne, ko ji su je dno ga Uze ir Be {i ro vi} Be {o vri je me za je dni~ki iz da va li “Bo san sko her ce go va~ke pla ni ne ^vrsnice, Zelengore, Planinarski savezi Hrvatske i 1958 - 1988“. Tek odnedavno ova je BiH. Jahorine, Vla{i}a, monografija jednog od najve}ih bh. [ta re}i o ovoj knjizi, osim pla ni na ra, vrhun skog pla ni nar skog Bukovika, Zabjela{nice, da ~ita ocu zas ta je dah nad fotografa i pisca dostupna {iroj ~italjepotama bh. planina, ovdje la~koj publici. Podvele`ja

K

^itaocu zastaje dah
Na 283 stra ni ce ova izvan re dno vrijedna knjiga velikog formata do-

no si pre sjek fo to graf skog i li te rar nog opu sa Uze ira Be {i ro vi}a, ta ko|er, jednog od najuspje{nijih bh. tur nih ski ja {a, nas ta log u vre men -

sku plje nih i pre zen ti ra nih kroz vi zu ru i pe ro Be {i nog sen zi bil nog do`iv lja va nja Bjela{nice, Prenja, Treskavice, Ma gli}a, ^vrsni ce, Ze -

petak, 10. septembar 2010. godine
Dragan Marijanovi}

Fojni~ka {krinja

KUN

35

P

roteklog vikenda ovalna dvorana Fojni~koga samostana ugostila je jedan od najljep{ih doga|aja ove godine: promoviran je peti broj dvomjese~nika Fojni~ka {krinja, ~asopisa nastalog golemom voljom njegovih pokreta~a, kojemu slu`beno nakladni{tvo potpisuje fojni~ka podru`nica HKD Napredak Sarajevo.

Fojni~ki kraj je po svojoj povijesti i sam jednom golemom {krinjom, nikada dovoljno istra`enoj, a ovda{nji franjevci, osim raritetnih materijala iz svojih muzejskih i knji`nih fundusa te autorskih tekstova svojih redovnika, nude Fojni~koj {krinji i najve}u pomo}

Sre}e u nesre}i

Uistinu - doga|aj
U vrijeme ga{enja ~asopisa i strahovanja za knji{ke identitete i naslove koje su obilje`ile na{e nakladni~ko okru`je, ovo je doista doga|aj, osobito jer se radi i o petome broju, i jer famoznih pilot brojeva koji nikada nisu u zaglavlju do~ekali broj dva – nagledali smo se. Dvoranica je bila prepuna, a Fojni~ku {krinju ljudima i medijima predstavilo je, uz urednicu Suzanu Lovri} i predsjednik spomenutoga ogranka Jakov Avram, pjesnikinja Sonja Juri} iz Mostara, malena Mihaela Juri} pro~itala je neke tekstove iz peto ga broja [krinje, a i mene je dopala ~ast pone{to o svemu re}i. Knji`evnik Milo Juki} iz Kre{eva moderirao je ovaj program lijepo za~injen s izvo|enjem nekoliko komornih skladbi dvoje mladih glazbenika, ali ~inio je to na speci fi~an, dija lo{ko-problemski na~in, pa`ljivo izbjegavaju}i ofucanu formu tipa “dobro ve~er, o ~asopisu }e govoriti...i bla, bla“, nego je, i sam sudionik na stajanja i nestajanja mnogih ~asopisa i autor vrlo dojmljivih ljetopisa ci jele Lepe ni~ke doline, pota knuo i predstavlja~e i slu{a~e na toliko potreban di ja log o mogu}nos ti pre`ivlja va nja provincij ske kultu re, koja, koliko je god blizu Sarajevu, kao da mu je svjetlosnim godinama daleko. Mla denko Ma rija novi} iz Va re{a, dugogodi{nji urednik tamo{njega Bobovca, koji je u onako mrklom gradu u kojemu je zamrlo gotovo sve osim {umskih pila i drobilica za kamen nadi{ao stotinu i sedamdeset nastavaka, i za kojega s rado{}u pi{u mnoga eminentna imena na{e kulturne pozornice, pa je Bobovac mo`da na{im najupornijim mjese~nikom, i s toga je bilo va`no ~uti {to Mladenko ima preporu~iti utemeljiteljima Fojni~ke {kri-

Fojni~ke {krinje ve} bilje`e suradnike neoptere}ene aktualnim glupostima i bolestima na{ega dru{tva

nje, osobito ka da je pre`ivlja va nje provincijskoga, ili, da nam lak{e bude - lokalnoga ~aso pisa po srije di. ^uli smo tako ispovi jest o “sre}i u nesre}i“, prigodom koje, uz nastojanje uredni{tva za postizanjem sadr`ajne vrijednosti lokalnoga ~asopisa, njegovu bu du}nost po naj vi {e odre|uju – iseljenici! Ba{ tako, jer ako ikoga rodni kraj istinski zanima, onda su to sva ka ko ljudi iz dija spo re. E, ista sre}a u ne sre}i ve zana je i za Fojni~ane, ra su te po konti nen ti ma, a me|u njima je dosta uspje{nih autorskih imena, Cecilija Toski} prije svih, i za o~ekiva ti je da }e se Fojni~ka {krinja odr`ati. Lokalni listovi jako su va`nom kronikom `ivota malih sredina, jer one nigdje niti mogu o~ekivati, niti real no mogu do biti pose bnu medijsku pa`nju. Njihovi problemi, bilo da su makar komunalne naravi {e ima mo za hva li ti ure dni ku fo to gra fi je G. ^a hta re vi}u, di zaj ne ri ci Eleni Babi}, te uredni~kom timu na ~elu sa Bracom Babi}em. Uze ir Be {i re vi} Be {o ro|en je 1924. godine, a preminuo je 1999. u svo me Sa ra je vu, skrhan bo lom nad stra{nim usudom {to se, krajem XX stolje}a, nadvio nad Bosnu i Hercegovinu, srce Ju`nih Slavena... Be{o je bio vrhunski majstor fotografije (poznati su njegovi ~uveni dijapozitivi velikog formata), a njegovi lite rar ni ~lan ci odi {u je din stve nim knji`evnim, narativno-opisnim, jednostavnim, lirskim, stilom, poezijom bh. visokih planina, kristalnom svjetlo{}u gorskih izvora, plavetnom nevino{}u i iskreno{}u proljetnih encijana, tajanstvenom dubinom starodre vne mu dros ti bo san skih {u ma i vje~nog du ha bo san skih krstja na u nji ma po~iva ju}ih... La pi dar nim re~eni ca ma, {to pod sje}aju na ja pan sku pje sni~ku ha iku for mu, on, na kraj nje je dnos ta van na~in, ri {e

ne zanimaju stanovnike ni susjednoga mjes ta, a kamo li {iru zajednicu kojoj je i svojih problema preko glave, pa je ba{ ovo vrijeme, vrije me op}e rasutosti ujedno i pravo vrijeme za utjecaj lokalnih medija na vlastitu zajednicu.

Otvaranje {krinja i sehara
No, problem je ako se takvi ~asopisi, radiopostaje i drugi medijski oblici po ja vnosti ve`u is klju~ivo radi “nas“ a bez “njih“, pa kako sam i sam mogao uvidjeti kroz sadr`aje i njihove autore, otvorenost Fojni~ke {krinje tre}a je sre}a u nesre}i, i ve} bilje`i suradnike neoptere}ene tako aktualnim glupos tima i boles ti ma na {e ga dru{tva. Uos ta lom, fojni~ki kraj ionako je i po svojoj burovitoj povijesti i sam jeumjetni~ki i duhovni do`ivljaj {to ga ~ovjek danas mo`e imati pri susretu sa Pla ni nom. Kao mla di pla ni nar, sredinom 1960-ih, kasnije kao alpinis ta, di vio sam se Be {i nim op ser vacijama planine; neke njegove sintagme nezaboravne su: „slike gorolo mne pla ni ne“ (^vrsni ca), „po dno`je skrha ne vo de“ (vo do pad u pra {u mi Pe ru}ici). Za pra vo, Be {i ni su za pi si lir ske pje sme u pro zi po sve}ene uzvi{enoj ljepoti Planine.

dnom golemom {krinjom, nikada dovoljno istra`enoj, a ovda{nji franjevci, osim raritetnih materijala iz svojih muzejskih i knji`nih fundusa te autorskih tekstova svojih redovnika, nu de Fojni~koj {krinji i najve}u po mo}: da se ni na koji na~in ne mije{aju u ure|iva~ku politiku ~asopisa, jer napretek je suprotnih primjera u nas, vezanih za svaku konfesionalnu elitu. Za o~ekivati je, zapravo je sigurno, da }e i vra{ki probu|ena politika ovih da na, svoje prlja ve prste dr`ati daleko prste od Fojni~ke {krinje i njezinih volontera. Poznavaju}i Suzanu Lovri}, uvjeren sam da takvo {to ne}e ni poku{ati. I Fojnici i njezinoj “{krinji“ politika je dosta zla nanijela. Danas je to grad op}ega bu|enja. Time i za otvaranje {krinja i sehara. Ne da bi se iz njih vadilo, nego - pospremalo. nastale zbog pone{to neprofesionalnog rada redakcije. Posebno nas zabri nja va ~inje ni ca, da je spon zor ovom velikom, hvale vrijednom, izda va~kom po du hva tu fir ma „Pro minvest“ iz Konjica. [ta bi danas rekao Be{o, koji je toli ko vo lio ^vrsni cu, po se bno Di vu Grabovicu, dolinu jedinstvene ljepote, na ne za ko ni tu ek splo ata ci ju {ljun ka ko ju pro vo di ova fir ma ve} godinama u D. Grabovici, unato~ zabranama najvi{ih sudskih instanci, a koja dolina je zna~ajni dio budu}eg Nacionalnog parka Prenj - ^vrsnica ^abulja? Ova umje tni~ka pla ni nar ska mo nografija jeste najljep{a hvala za sve ono {to nam je Be{o darivao tokom svog kreativnog `ivota, pojaviv{i se u vre me nu ka da su bh. pla ni na ri sve~ano obilje`ili 80 godina alpinizma u BiH (1929 ̶ 2009), pripremaju}i se ve} sada za veliku sve~anost (2012. godine) ̶ 120 godina organizovanog planinarstva u BiH.

POEZIJA Njegovi literarni ~lanci odi{u jedinstvenim knji`evnim, narativnoopisnim, jednostavnim, lirskim, stilom, poezijom bh. visokih planina
len go re, Ja ho ri ne, Vla {i}a, Bu ko vi ka, Za bje la {ni ce, Po dve le`ja..., nad fotografskim prizorima {to ih je umje tni ko va du {a pre po zna la, a oko obu hva ti lo: Jaj ca, Ne re tve, Bi ha}a, Sarajeva..., te nad crno-bijelim portre ti ma bo san skih i her ce go va~kih gor{taka, slikara Laze Drlja~e, slikama narodnih no{nji... Oko 120 crnobi je lih i ko lor-fo to gra fi ja, i oko 80 za pi sa sa Be {i nih pla ni nar skih, lje tnih i zimskih, tura, sa~injavaju gole mi kul tur ni do pri nos ovoj ze mlji, Bosni i Hercegovini, za {to ponajvi-

Poklon kulturnoj riznici
Zaista, ova planinarska monografija Uzeira Be{irovi}a veliki je poklon kulturnoj riznici Bosne i Hercego vi ne. Nje nu vri je dnost i odli~nu grafi~ku realizaciju ne mogu umanjiti niti brojne tehni~ke manjkavosti (le ktor ske, ko re ktor ske, po se bno: neoprezna upotreba, pod utjecajem engleskog jezika, velikih slova u naslo vi ma ~la na ka, kao i ne po tre bne „re cen zi je“ - ~emu uop {te to?)

36

Balet

KUN

petak, 10. septembar 2010. godine

est Frajevo Sa

Dira srce, 2010. pokre}e du{u, rasplamsava ma{tu
Festival u vrijeme svog trajanja ima namjeru privu}i u na{ prekrasni grad Sarajevo zvijezde baleta, pedagoge, baletne kriti~are, a tako|er i mnogobrojne gledaoce i po{tovaoce baletne umjetnosti
Kolb, E. Cheprasova, P. Stepin, A. Stashkevich, M. Lobukhin, I. Nioradze, A. Matviyenko, D. Matviienko, D. Medvedev, A. Petushkova, K. Yanguzarov. Gala koncert }e ponuditi klasi~ni i savremeni baletni izraz najpoznatijih svjetskih koreografa i kompozitora. A u utorak, 21. septembra, u 20 sati u Narodno pozori{te sti`e “Miris cimeta“ BITEF Teatra i BITEF Dance Company. Koncept i koreografija: Gaj Vajcman & Roni Haver. Dramaturg: Veerle van Overloop. Scenografija: Askon de Nijs. Svjetlo: Vil Friken. Kostim: Slavna Martinovic. Igraju: Sanja Ninkovi}, Milica Pisi}, Nevena Jovanovi}, Milica Jevi}, Nikola Toma{evi}, Nemanja Naumoski i Luka Luki}. Muziku izvode: Martina Dimi}, Du{an Egeri}, Boban Sto{i} i Ivan Marjanovi}. Muzi~ki savjetnik: Frits Selie i prostora za tuma~enje. Arvo Part, Lepo Sumera, Mart-Matis Lill i Erki-Sven, kompozitori iz Estonije, komponovali su muziku koja se izvodi u`ivo na sceni, te se predstava `anrovski defini{e i kao plesni koncert. Predstava je to o vremenu kad je ljubav jo{ bila mlada. U ~etvrtak, 23. septembra, u 20 sati na festivalu su doma}ini - Balet Narodnog pozori{ta Sarajevo i dio iz njihove predstave “Plavo“. Koreograf: Keith-Derrick Randolph. Muzika: Schnittke. Saradnik na scenografiji: Marijela Ha{imbegovi}. Kostinastalo kao posveta Holandskom plesnom teatru III, koji je osnovao Jir`i Kilian 1991. za igra~e preko 40 godina. Ovaj duet je pri~a o odnosu dvoje ljudi u zrelim godinama `ivota. Prvaci baleta Ivan Li{ka i Judith Turos }e publici do~arati ljudski `ivot ljubavi i intriga jezikom baleta savremenim sredstvima i iluzijom scene. Iste ve~eri nastupit }e i SEMPEROPER DREZDEN sa duetom “On the nature of daylight“ premijerno izveden 1. decembra 2007. na me|unarodnom dobrotvornom gala koncertu u Minhenu. Koreograf: David Dawson. Muzika: Max Richter from The Blue Notebooks. Igraju: Olga Melnikova i Guy Albouy.

Balet ima manje izra`ajnih mogu}nosti nego jezik i muzika, ali mo`e biti isto toliko, a mo`da i u ve}oj mjeri, izra`ajan i sugestivan. Pod jednim uslovom: da bude savr{en... Balet je u nezavidnom, ili sre}nijem polo`aju, on je ili savr{enstvo ili proma{aj. Od baleta uvijek zahtijevamo najvi{e. Kao od poezije. Ovu misao Me{e Selimovi}a citiraju organizatori - Sarajevski balet uo~i Balet Festa 2010, pa isti~u: Balet Fest Sarajevo 2010. po~inje svoj `ivot u istoj godini u kojoj slavimo 60 godina baleta u Bosni i Hercegovini. Festival u vrijeme svog trajanja ima namjeru privu}i u na{ prekrasni grad Sarajevo zvijezde baleta, pedagoge, baletne kriti~are, a tako|er i mnogobrojne gledaoce i po{tovaoce baletne umjetnosti. Balet Fest Sarajevo 2010. je pred sebe stavio ozbiljan zadatak pokazati jedinstvenu baletnu umjetnost u najboljem svjetlu kroz evropski i na{ balet i pru`iti priliku svima da otkriju jedinstven svijet profesionalnosti. Festival u Sarajevu je prilika da upoznamo i one koji su se na druga~iji na~in {kolovali i stjecali svoje znanje o baletu u drugim zemljama. Prilika je ovo da se poka`e stvarala~ka rasko{ danas, a {to na kraju rezultira podr{kom u razvoju umjetnosti baleta u Bosni i Hercegovini i na{ih baletnih umjetnika.

Mo} ruskog pjevanja
Narednog dana, nedjelja, 19. septembar, u 20 sati u Bo{nja~kom institutu, kada se nastavljaju Dani ruske duhovne kulture, nastupit }e vokalni trio

Plavo i Carmen
Ovo djelo poku{ava istra`iti ideju ljubavi, ~iste, neiskvarene... svakodnevno traganje za drugom polovicom-srodnom du{om, potrebom da prona|emo nekog ko nas ~ini potpunim. ^ini se tako jednostavno i obi~no, a opet potpuno izvan na{e kontrole... I za kraj ove ve~eri IN THE MIDDLE SOMEWHAT ELEVATED. Koreografija William Forsythe. Muzika: Thom Willems. Igraju: Elena Vostrotina i Oleg Klymyuk. Rije~ je o baletu u jednom ~inu premijerno izvedenom u maju 1987. u Pari{koj operi. Virtuozno, tehni~ki zahtjevno djelo ~ija snaga po~iva na njegovoj jednostavnosti. I za sami kraj, u subotu, 25. septembra, u 20 sati: Balet NPSa i Sarajevska filharmonija: “Meu Amor“ i “Carmen“ “Meu Amor“ je balet inspirisan poezijom Federika Garcie Lorke. Koreografija i re`ija: Edina Papo. Muzika: Amalia Rodrigez. Scenograf: Josip Lovrenovi}. Kostimograf: Amna Kunovac - Zeki}. Igraju: Solisti i ansambl Baleta Narodnog pozori{ta Sarajevo. “Carmen“ je poznata novela Merimea, koja pri~a o borbi za ljubav, ljubomori, dobroti i smrti. Preto~ena u muziku [~edrina i baletski pokret, “Carmen“ je najintrigantnija baletna pri~a. Koreografija i re`ija: Edina Papo. Muzika: Bizet - [~edrin. Dirigent: Samra Gulamovi}. Orkestar Sarajevske filharmonije.

60 godina u Sarajevu
Zatvaranje festivala pripada Sarajevskom baletu Narodnog pozori{ta, ansamblu koji ima svoju budu}nost. Balet NPS-a }e zajedno sa kolegama iz svijeta na istoj sceni Narodnog pozori{ta proslaviti postojanje i univerzalnost baletne umjetnosti. Festival po~inje u subotu, 18. septembra, u 20 sati Danima ruske duhovne kulture. Rije~ je o gala koncertu solista baleta vode}ih pozori{ta Rusije, koji }e u sklopu obilje`avanja godine ruske kulture u jugoisto~noj Evropi biti prilika da najpoznatije fragmente svjetske baletne ba{tine, a koja je do`ivjela svoj procvat u ruskim baletnim teatrima, vidi i sarajevska publika. Svaki gledalac }e imati jedinstvenu priliku da vidi remekdjela baletne klasike koju }e izvoditi prvaci i solisti Bolj{og teatra Moskva, Marijinskog teatra i Mihajlovskog teatra iz St. Petersburga, a to su: M. Ryzhkina, D. Gudanov, E. Evseeva, I.

Prizor iz predstave “Plavo”

Relict. U martu 1987. trio Relict (Alexander Nikerov, tenor, Alexey Kondratov, tenor i Vyacheslav Majunov, bariton) zapo~eo je svoju koncertnu djelatnost. Repertoar im je veoma raznolik: od ruskih nacionalnih pjesama, romansi, kamerne muzike do nove produkcije muzi~kog materijala, pisanog za ovaj trio. Mnoge od pjesma izvode se a capela, a umjetnost trija karakteri{e mo} ruskog na~ina pjevanja - rije~i i melodije posjeduju iskrenost i nepogre{ivu “aromu“. Muzi~ka kritika je ovaj trio, jedinstven po svom izvo|enju, interpretaciji i repertoaru, bezbroj puta nagradila priznanjima u svim dijelovima svijeta.

Projekat osnivanja BITEF Dance Company podstaknut je velikim kreativnim i estetskim potencijalom koji u sebi nosi savremeni plesni teatar. Pored Baleta Nacionalnog teatra, koji njeguje klasi~ni i neoklasi~ni stil igre, i Baleta Pozori{ta na Terazijama, koje njeguje stil mjuzikla, BITEF Dance Company promovi{e savremeni ples kako u Srbiji, tako i u regionu i na evropskoj plesnoj sceni.

Miris cimeta
“Mirisi cimeta“ je plesna predstava inspirisana intrigantnom starozavjetnom poemom Pjesmom nad pjesmama, poeti~nom dijelu Biblije koji pru`a neograni~eno mnogo asocijacija

mograf: Amna Kunovac - Zeki}. Inspicijent: Boris Jeli~anin. Igraju: Solisti i ansambl Baleta Narodnog pozori{ta Sarajevo. U koreografiji baleta “Plavo“ rije~ je o plavoj boji koja kroz neverbalni na~in komunicira, kreira psiholo{ke i emocionalne reakcije. Pored doma}ina, tu je i BAYERISCHES STAATSBALLETT i “The old Man i Me”. Koreograf: Hans van Manen. Muzika: J. J. Cale (The Old Man and Me), Igor Strawinsky (Circus Polka za orkestar), Wolfgang Amadeus Mozart (Adagio, Koncert za klavir i orkestar Nr. 23 u A.-Dur, opus 488). Scenografija i kostim: Keso Dekker. Svjetlo: Joop Cabort. Igraju: Judith Turos i Ivan Li{ka. Duet “The Old Man and Me” je neobi~no koreografsko djelo

petak, 10. septembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

OGLASI

37

38

POMO] U KU]I

petak, 10. septembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

NOVOSTI I PREPORUKE

Zahvaljuju}i brojnim blagotvornim dejstvima na zdravlje

Promijenite radnu plo~u
Mo`da vam je radna plo~a u kuhinji u odli~nom stanju, ali je zastarjele boje ili uzorka. Zamijenite je novom, {to je veoma lako i jednostavno, i to po pristupa~noj cijeni. Preko stare plo~e mo`ete da postavite i plo~ice, koje izgledaju jako efektno, ali nije lako za odr`avanje kao klasi~na radna povr{ina. Jeftinija opcija je da preko stare plo~e nanesete specijalnu boju, ali je ovo rje{enje kratkotrajno.

Tikvice na sto!
Niskokalori~no povr}e je odli~no i za odr`avanje vitke linije
Balansirana ishrana ne bi trebalo da bude bez tikvica, jer ovi duguljasti zeleni ili `u}kasti plodovi spre~avaju go mi la nje ho les te ro la u krvnim su do vi ma i ra zvoj sr~anih oboljenja, a {tite i od raka debelog crijeva, nagla{avaju stru~njaci. U kulinarskom smislu, tikvica je povr}e jer se naj~e{}e nalazi usitnjena u slanim jelima,

Ma{tovite zavjese
Nije skupo da obnovite prozorske zavjese. U zavisnosti od toga da li u kuhinji `elite elegantnu, rusti~nu ili modernu atmosferu, poigrajte se materijalima. Za eleganciju izaberite jednostavan materijal i svijetlu boju zavjesa. Rusti~an stil posti}i }ete ~ipkom, vezom ili kariranim materijalima. Moderan ambijent mo`e da bude i bez zavjesa, uz venecijanere jarkih boja. Vodite ra~una o tome koliko vremena imate za odr`avanje zavjesa, jer se one ~e{}e peru od zavjesa u sobama.

Mislite na detalje
Umjesto da kupite novu kuhinju, promijenite ru~ke na ormari}ima. Dobro izmjerite razdaljinu izme|u rupa u koje su u{arafljene stare ru~ke ili, {to je jo{ bolje, u kupovinu ponesite stare ru~ke. Potra`ite neke interesantne koje }e u~initi da kuhinja bljesne kao nova. U bogatoj ponudi nemojte da se rukovodite zvu~nim imenima proizvo|a~a, ve} slobodno obi|ite i po pijacama, gdje }ete za male pare prona}i ove zanimljive detalje.

pitama ili je ispunjena nadjevom. Me|utim, botani~ari je vide kao nedozrelo vo}e. Svje`ih tikvica ima i u jesen kada primat preuzima plavi patlid`an, koji se sli~no priprema. Iako su ~esto u na{im tanjirima, nutritivna vrijednost `u}kastih ili zelenih (svijetlih ili tamnih) plodova nije dovoljno poznata. Niskokalori~na, i zbog toga odli~na za odr`avanje vitke linije, tikvica srednje veli~ine ima tek 25 kalorija. Bogata je folatima, kalijumom, manganom, vitaminom A i drugim korisnim materijama. Zahvaljuju}i brojnim blagotvornim dejstvima na zdravlje, balansirana ishrana ne

mo`e se zamisliti bez tikvica. Nutricionisti ~esto isti~u da svaki slasan zalogaj ne mnogo masnog, dinstanog ili pe~enog jela koje sadr`i tikvice {titi organizam od holesterola, sr~anih oboljenja, pa i raka debelog crijeva. Pri pripremi jela, nagla{avaju stru~njaci, koru ne bi trebalo bacati jer se u njoj nalazi visoko vrijedni betakaroten, organsko jedinjenje poznato po sna`nom antioksidantnom dejstvu. Antioksidantne materije ~uvaju organizam od {tetnog dejstva slobodnih radikala. Zdrave plodove neo{te}ene kore treba kupovati isklju~ivo svje`e {to se mo`e utvrditi pregledom peteljke.

RECEPT DANA

MODA, STIL, TRENDOVI Bijele hulahopke se vra}aju
Vjerovali ili ne, bijele tajice, debele hulahopke i ~arape su ponovno u modi! Vjerovatno ne mo`ete ni zamisliti da }ete za koji mjesec do dva trebati posegnuti za toplijom odje}om, pa tako i nezaobilaznim tajicama i hulahopkama. Pretpostavljamo da je va{ ormar od pro{le jesensko-zimske sezone pun crnih, sme|ih i sivih ~arapa, debelih hulahopki i tajica, ali vjerovatno}a da imate bijele tajice su minimalne. Ipak, one se vra}aju na velika vrata ove sezone i u brojnim kombinacijama ne izgledaju lo{e. Ho}ete li ih na kraju kupiti ili ne, odluka je na vama. Kada govorimo o bi je lim hu la hopkama, tajicama i ~arapama, ne zna~i da su isklju~ivo snje`nobijele. One mogu biti prljavobijele, boje slonova~e i u kremastim tonovi ma. Ta ko|er, mogu biti dokoljenke, natkoljenke, samostoje}e ~arape, hulahopke, ta ji ce i sve mo gu}e dru ge va ri ja ci je ko je mo`ete zamisliti.

LJEPOTA, KOZMETIKA

Kafom protiv celulita
Napunite kadu toplom vodom i dodajte anticelulitno aromaterapijsko ulje. U vodi nemojte provesti vi{e od pet minuta. Tijelo izmasirajte sna`nim mlazom tople vode, po~ev{i od stopala prema gore. Isti postupak ponovite i sa hladnom vodom. Najbolje je raditi masa`u kada su mi{i}i opu{teni, u ~emu }e vam pomo}i topla kupka. Dugi i meki pokreti samomasa`e stimuli{u cirkulaciju krvi i limfe. Dijelove tijela zahva}ene celulitom {tipajte i stiskajte, a masa`u zavr{ite mekanim pokretima. Saune i sastojci koji se brzo upijaju (poput gline) tako|er su djelotvorni u borbi protiv celulita. Kofein povoljno uti~e na suzbijanje celulita aktiviranjem masnih }elija u organizmu. Talog kafe utrljajte na problemati~ne dijeloveko`e i ostavite da se sasu{i. Kakovam on ne bi prerano otpao sa ko`e, obmotajte se plasti~nomfolijom i ostavite da odstojidesetakminuta. Za najboljerezultatepostupak ponavljajte najmanje dva puta sedmi~no.

Potrebno:
6 listova tijesta za savija~e (deblje kore) 1 ka{ika su{enih za~ina 1 ka{ika maslinovog ulja 2 ka{i~ice mljevene crvene paprike 1 ka{i~ica soli 1 ka{i~ica bibera 200 gr gljiva 2 jajeta 60 gr mrkve 600 gr pile}ih fileta 200 ml ulja za pr`enje

Priprema:
Piletinu kuhajte oko 20 minuta. Gljive nasjeckajte i popecite na maslinovu ulju. U zdjeli izmije{ajte sitno narezanu ohla|enu kuhanu piletinu, gljive, naribanu mrkvu, jaja, za~ine, biber, so i mljevenu papriku. Listove tijesta nare`ite u obliku pravougaonika (iz jedne kore dobiju se 4 pravougaonika), na svaki stavite 1-2 ka{i~ice pripremljenog nadjeva i savijte. Bureke stavite u vru}e ulje i pr`ite do zlatnosme|e boje. Mali burek s piletinom poslu`ite s jogurtom.

petak, 10. septembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

KORAK NAPRIJED
Prema dostupnim informacijama u toku naredne sedmice bi na tr`i{tu trebalo da se pojavi GeForce GTS 450, pa }e se tako na teritoriji Evrope ova kartica mo}i nabaviti po cijeni od 150 dolara {to je isto kao i cijena po kojoj se prodaju odre|ene overclockovane Radeon HD 5770 kartice. Nastupaju}u karticu odlikuje 40nm GF106 ~ip kao i 192 CUDA jezgra, 4 Polymorph Engine-a, 783 MHz radni takt grafi~kog procesora, 1566 MHz radni takt shadera, 128-bitni memorijski interfejs, 1GB GDDR5 memorije, dualslot kuler, 6-pinski PCIe konektor kao i dual DVI i mini HDMI izlazi. GeForce GTS 450 podr`ava dvosmjerni SLI, CUDA, PhysX, DirectX 11 i OpenGL 4.

39

Broj Twitter mobilnih korisnika je porastao za 62 posto od sredine aprila zahvaljuju}i izdavanjem zvani~nih Twitter aplikacija za iPhone, Android i BlackBerry telefone. Tokom ovog vremenskog okvira udio Twitter korisnika koji se za servis prijavljuju direktno sa mobilnog ure|aja je uve}an na 16 posto u odnosu na pet posto koliko je iznosio ranije, navodi izvr{ni direktor Twittera Evan Williams. On navodi da su novi klijenti ispunili o~ekivanja i da su privukli ve}i broj ljudi Twitteru i, {to je jo{ va`nije, zadr`ali ih kao aktivne korisnike. Prije izdavanja ovih zvani~nih klijenata postojao je veliki broj razli~itih aplikacija za ovu svrhu ali nijedna zvani~na.

Raste popularnost Twittera

GeForce GTS 450 uskoro

Objavljena igra Battlefield 1943 za PC

Prili~no neo~ekivano i bez velike pompe, Electronic Arts je u svom du}anu objavio igru Battlefield 1943 za PC. Mnogi se vjerovatno sje}aju kako je spomenuti naslov na konzolama za`ivio jo{ u julu pro{le godine, a verzija za PC trebala je uslijediti ubrzo, {to se naravno nije dogodilo. Ipak, Battlefield 1943 za PC je sada pu{ten u prodaju i mo`ete ga kupiti za 12,99 eura na EA Storeu, isklju~ivo u digitalnom obliku. Podsje}amo kako je rije~ o akcijskoj puca~ini orijentisanoj na pacifi~ko boji{te koja stilom igre ne odudara od ostalih naslova ovog popularnog serijala.

Google je predstavio br`u verziju svog pretra`iva~kog servisa nazvanu Google Instant koja prikazuje rezultate i prije nego do kraja napi{emo `eljeni pojam. Prema tvrdnjama iz Googlea, nova mogu}nost {tedi dvije do pet sekundi korisnicima obzirom da ispisuje rezultate gotovo jednakom brzinom kako se ispisuju ponu|ene automatske sugestije. Google Instant, ustvari, automatski radi pretragu prvog pojma koji je ponu|en putem automatskih sugestija. U Googleu procjenjuju kako bi ukoliko svi korisnici njihovog pretra`iva~a koriste novu mogu}nost svake sekunde u{tedjeli oko 11 sati potro{enih na pretra`ivanje.

Google Instant

Nove verzije

Apple

Fujitsu Lifebook T580

Alternativa
tablet ra~unarima
Kompanija Fujitsu predstavila je novikombinovani tabli~ni ra~unar sa ekranom dijagonale 10,1 in~a, odnosno 25,6 centimetara, koji je ponio oznaku Lifebook T580. Kompanija je zahvaljuju}i dvadesetogodi{njem iskustvu u projektovanju kombinovanih prenosivih ra~unara s rotiraju}im ekranom, uspio da u ku}i{te malih dimenzija spakuje komponente karakteristi~ne za standardne prenosive ra~unare. Lifebook T580 je alternativa klasi~nim tablet ra~unarima, koji znatno ve}om procesorskom snagom rje{ava ve}inu problema korisnika tabli~nih modela, a pored toga ima i prakti~ne karakteristike klasi~nih modela, tastaturu, dva USB priklju~ka, ~ita~ SD i SmartCard memorijskih kartica, web kameru, kao i videoizlaze VGA i HDMI za monitore visoke definicije. U odnosu na standardan kon-

pple je na nedavno odr`anoj posebnoj konferenciji za medije posve}enoj muzici predstavio nove verzije iPoda, dru{tvenu mre`u, koja dolazi s novom verzijom iTunesa 10, pod nazivom Ping te novu verziju svoje mobilne platforme iOS. iPod Touch i Shuffle dobili su manje nadogradnje: Shuffle se gotovo pa vratio jednu generaciju unazad, a jo{ uvijek je to najmanji ure|aj na koji je teoretski mogu}e strpati Appleov interfejs Click Wheel. iPod Touch je pak izgubio ne{to te`ine, ali je zato dobio isti ekran kao i novi iPhone te prednju i stra`nju kameru uz mogu}nost snimanja HD videoisje~aka (u rezoluciji 720p) i videorazgovora preko WiFi mre`e, {to Apple zove Facetime. Kada je rije~ o novim verzijama iPoda, najve}e promjene je pretrpio plejer iPod Touch koji je dobio ekran visoke rezolucije nazvan “retina“ (mre`nja~a) koji rezolucijom od 960x640 piksela prevazilazi granicu koju mo`e da prika`e mre`nja~a ljudskog oka, troosni`iroskopisti kao kod mobilnogtelefonaiPhone i prednju i zadnju kameru rezolucije dva megapiksela, uz podr{ku za aplikacijeFaceTime i iMovie. Plejer ima Apple A4 procesor, kojikoristemobilnitelefon iPhone4 i tabli~ni ra~unar iPad. Podr{ka za Wi-Fi omogu}ava da iPodTouchostvarivideokomunikaciju ne samo sa drugim plejerom, ve} i sa telefonom iPhone4. iPod Shuffle ima odlike i druge i tre}e generacije ovog plejera. Tu je i daljekontrolnito~ki} sa kru`noraspore|enimtipkama za

A

iPoda
Najzanimljiviji od predstavljenih ure|aja definitivno je iPod Nano, koji je dobio sasvim novi format: sada je to gotovo kvadrati~an ure|aj sa malenim ekranom osjetljivim na dodir

cept tablet ra~unara, Lifebook T580 ima vi{e prostora na ~vrstom disku i vi{e radne memorije, vi{e mogu}nosti za povezivanje i skoro dvostruko ve}u procesorsku snagu. Novi Lifebook je najjeftiniji kombinovani tabli~ni ra~unar u Fujitsuovoj ponudi, a ta~ne cijene }e biti naknadno saop{tene.

Super Talent
po~etak i zaustavljanjereprodukcije, kao i kontroluja~inezvuka, a od tre}egeneracijeplejeranaslije|ena je podr{ka za vi{estrukelistereprodukcije i funkcijaVoiceOver koja slu`i za najavljivanje pjesama i albuma. Plejer je dobiobaterijuve}egkapaciteta, tako da sada omogu}ava do 15 sati slu{anja muzike. Najzanimljiviji od predstavljenih ure|aja definitivno je iPod Nano, koji je dobio sasvim novi format: sada je to gotovo kvadrati~an ure|aj sa malenim ekranom osjetljivim na dodir, i na prvi pogled izgleda i funkcioni{e otprilike kao ~etvrtina iPhonea. Dolazi u sedam boja i dva kapaciteta: 8 i 16 GB, po cijenama od 149 i 179 dolara. iPod Nano tako|e ima funkciju VoiceOver, ali i FM radio, pedometar, podr{ku za ure|aj Nike+ koji omogu}ava rekreativcima da bilje`e rezultate svojih treninga, aplikaciju Voice Memo za glasovno bilje`enje napomena, aplikaciju Photos i podr{ku za 29 svjetskih jezika. Prema specifikacijama kompanije Apple, baterija plejera omogu}ava do 24 sata reprodukcije muzike.

Br`i USB 3.0
Iza imena USB 3.0 Express RAM Cache Drive krije se Super Talentova USB memorija sa DRAM bufferom, prenosi Bug. Ugra|eno je 32 MB takvog buffera, a zahvaljuju}i tome performanse se pobolj{avaju i do 300 posto u pore|enju sa rje{enjima bez buffera, tvrdi proizvo|a~. Performanse posebno dolaze do izra`aja prilikom kopiranja velikog broja manjih datoteka. Prema Super Talentu, vrijeme prebacivanja 40 MP3 datoteka na memoriju zahvaljuju}i bufferu smanjeno je s 13 sekundi na manje od pet. Dimenzije memorije iznose 87x25x8 mm, ku}i{te je izra|eno od bru{enog aluminija, a koristi se interfejs USB 3.0. Bit }e dostupna u kapacitetima od 32 i 64 GB, a na ameri~kom }e se tr`i{tu prodavati po cijenama od 130 i 210 dolara.

Apple je najavio i ne{to {to analiti~ari i novinari nisu o~ekivali: dru{tvenu mre`u pod nazivom Ping. Preko Pinga mo`ete pratiti {ta prijatelji slu{aju (uklju~uju}i i poznate muzi~are), pratiti ko odlazi na koji koncert i {ta se doga|a u va{em gradu, a sve to radi na iPhoneu i iPodu Touch. Da biste instalirali Ping, samo morate preuzeti novu verziju iTunesa i imati korisni~ki ra~un u jednoj od 23 zemlje u kojima je aktivna komponenta iTunesa za kupovinu muzike.

Dru{tvena mre`a Ping

40

FELJTON

petak, srijeda, 5. maj 2010. godine 10. septembar

OSLOBO\ENJE

Ja, Maja Pliseckaja: Istina o mom `ivotu (11)

Povratak Moskvi i baletu
Pi{e: Maja PLISECKAJA

^esto sam sanjala svoju, pomalo tijesnu, baletsku {kolu na ulici Pu{e~naja. U nejasnim slikama pojavljivale su se moje nove drugarice sa baleta
feri, vozovi, Berlin, njema~ki travnjaci, brod, kabina, beskrajni visoki talasi, snijeg, drvene stepenice, albatrosi, studen i vjetar. Ne}u po drugi put opisivati [picbergen. Dovoljno je. Ni{ta se nije izmijenilo. Samo je snijega bilo vi{e i preselili smo se u komotniji stan. Polarna no} otegla se u`asno dugo. Ponovo sam se muvala sa skijama. Sekirala sam roditelje. Otac je postajao sve razdra`eniji i mra~niji. Ne{to ga je pritiskalo. ^esto sam sanjala svoju, pomalo tijesnu, baletsku {kolu na ulici Pu{e~naja. U nejasnim slikama pojavljivale su se mojenovedrugarice sa baleta. Plavooka Muza Fe|ajeva, kikotavaAto~kaIvanova, arabeskamaokupiranaTanjaLankovi~, kosooka mje{anka Na|a Maljceva... Pripremala sam da im ponesem u velikoj staklenoj tegli, stavljena u {piritus, razna morska {picbergenska ~udovi{ta. Da se maloi{~u|avaju. Mi{i}imojihnogu su podrhtavali u snu, kao u {teneta. Moje tijelo je pamtilo ~asove Dolinske. Nedostajao mi je balet.

Ne mogu a da ne spomenem i svoj prvi susret, u svom prvom razredu, s LeonidomVeniamovi~em Jakobsonom. S njim sam radila, s prekidima, prakti~no ~itav svoj `ivot. I prema tome se odnosim kao prema daru sudbine. Kasnije }u o Jakobsonu govoriti detaljnije... A sad samo o na{em prvom susretu. Leonid Veniamovi~ me je uzeo za svoju ta~ku „Konferencija o razoru`anju“ Ako me pitate za . muziku, ne sje}am se. A ta~ka je izgledala ovako: 10 ili 12 igra~a. Ustvari, OUN tih godina. Svaki igra~ je predstavnik jedne dr`ave. Od u~esnika se sje}am Volo|e Ljeva{ova, koji je igrao glupog engleskog lorda s cilindrom. Ja sam dobilauloguKineza. Bila sam najmanja od svih. Pojavljivala sam se iza kulisa, sa slamnatim kineskim {e{irom, ulaze}i o{trim Jakobsonovim glisadima. Sve vrijeme sam se nekog bojala i sumnji~avo zirkala kosim o~ima. Na kraju sam se i pod sto sakrila. Sve je to trebalo

prikazati ^an Kaj Seka, {efa Kine, nigdje pristalog generalisimusa. Kako je malen, smije{an i nikakav. Od tog vremena proteklo je mnogo vode, a svijet se stalno razoru`ava i razoru`ava, konferencije se odr`avaju, raspu{taju i tako u beskraj, sve dok se na{a planeta ne raspadne... Osim baleta, u~ili su nas i da mislimo svojim mozgom. Ruski jezik, aritmetika, geografija, historija, muzika, francuski jezik. Napisah i zadrhta mi ruka, na francuski. To se tako u~ilo, da savr{eno nikako ne mo`e{ nau~eno koristiti. Ni kazati, ni razumjeti. Ipak je sva baletska profesionalna terminologija na francuskom jeziku. I kad bih davala ~asove baleta na Marsu sna{la bih se, nekako, sa 15-20 francuskih izraza. A u muzi~kom obrazovanju dosegla sam svoj vrhunac s Beethovenovom „Za Elizu“ To sam nau~ila dobro. I . danas je mogu odsvirati.

Maja Pliseckaja je sinonimom vrhunskog baleta. Ova dugogodi{nja primabalerina Bolj{oj teatra bila je svjedok `estokih promjena u zemljama biv{eg Sovjetskog saveza i ostalim socijalisti~kim zemalja te raspada najpoznatijeg ruskog teatra. To je period koji opisuje njena knjiga memoara „Ja, Maja Pliseckaja“ koju je obja, vila sarajevska izdava~ka ku}a Rabic. Kao pobunjenik protiv nepotizma, korupcije, politi~kih prisila, a posebno protiv teatarske zagu{ljivosti i duhovne ubu|alosti, Pliseckaja je kazala kako je osnovni osje}aj u vezi s prvim objavljivanjem knjige, koja je u Rusiji do`ivjela nekoliko izdanja i postala bestseler, bio strah. „To je bio dio osnovnog geneti~kog koda sovjetskog ~ovjeka i ne{to {to je cementiralo cijeli sistem“ ka`e ona. , Maja je igrala na svim velikim svjetskim scenama, upoznala se s radom drugih baletnih ansambala i sa suprugom i kompozitorom Rodionom [~edrinom osmislila nove balete, kojima unosi jedan novi duh u Balj{oj teatar, u kojem je provela vi{e od 50 godina. Ova knjiga nije samo pri~a o Maji Pliseckaji, ve} i o svim sovjetskim vrhunskim umjetnicima, o njihovom polo`aju, o ljudima koji su diljem svijeta postizali i posti`u velike uspjehe a `ivjeli su od milostinje mo}nika, pod stalnom kontrolom policije, koja im je ugro`avala i uni{tavala `ivote i karijeru, ko~ila razvoj, zabranjivala slobodu kretanja i stra{ila ih baukom kapitalizma. vr{io, ionako je ostao du`e nego mu je dozvoljeno. Trebalo se vratiti na [picbergen. U ku}i su dugo i glasno diskutirali o tome {ta }e sa mnom. Na kraju su odlu~ili: svi zajedno ponovo kre}emo u Barentsburg. U Moskvi me nisu imali s kim ostaviti. Mita i Asaf su na dugoj koncertnoj turneji. Internata tada u {koli nije bilo. Ponovo ko-

Zami{ljeni otac
Prva godina je za mene bila sasvim kratka. O~ev odmor se za-

Ne tuguj (18)

Sre}a je u umjerenosti i pravi~nosti
Islam je vjera umjerenosti u svemu, pa i kada je rije~ o dono{enju odluka, presuda i odnosa prema drugima. Ne pretjeruj s izlivima blagosti i nje`nosti, niti budi osoran i nepristupa~an. Ono {to je preko mjere uvijek zna zasmetati i na{koditi
Pi{e: Aid AL-KARNI

“I tako smo od vas stvorili pravednu zajednicu.” (El-Bekara, 143) Sre}a je u umjerenosti i pravi~nosti, a ne u pretjerivanju, ekstremizmu i fanatizmu. Umjerenost ili srednji put jeste metod koji roba dr`i daleko od svakog ekstremizma. Umjerenost je karakteristika vjere islama. Islam je sredina izme|u kr{}anstva i jevrejstva. Jevrejska vjera pretjerala je u nauci, nagla{avaju}i samo nju, a zaboravila je na rad i djela. Kr{}anstvo je pretjeralo u ibadetu, a zanemarilo je dokaze. Tako je do{ao islam uva`avaju}i znanje i rad, tijelo i du{u, Objavu i razum. Sre}a u umjerenom `ivotu, tako|er, jeste i nepretjerivanje u ibadetu. Zato ne pretjeruj kako ne bi svoje tijelo uni{tio i tako ubijao u sebi `ivost, volju i onemogu}io ustrajnost u ibadetu.

Neka ti nafile ne upropaste farzove koje }e{, zbog nafila, odga|ati ili ne obavljati potpuno. Ne treba pretjerati ni u davanju imetka, pa da potro{imo sve imanje, postanemo rasipnici i skon~amo kao siromasi. Budi umjerene }udi, ne budi pretjerano ozbiljan, ve} blag i krotak, na|i sredinu izme|u pretjeranog smijeha i namrgo|enosti. Tako|er, nemoj se potpuno osamiti, ali ni predati beskrajnim sjelima i dru`enjima sa svima i svakim.

Vjera sredine
Islam je vjera umjerenosti u svemu, pa i kada je rije~ o dono{enju odluka, presuda i odnosa prema drugima. Ne pretjeruj s izlivima blagosti i nje`nosti, niti budi osoran i nepristupa~an. Ono {to je preko mjere uvijek zna zasmetati i na{koditi. “Svi Ijudi sa~injavali su jednu zajednicu, i Allah je slao vjero-

vjesnike da donose radosne vijesti opomene, i po njima je slao Knjigu, samu istinu, da se po njoj sudi Ijudima u onome u ~emu se ne bi oni slagali. A po vod ne sla ga nju bi la je me|usobna zavist, ba{ od onih kojima je data, i to kada su im ve} bili do{li jasni dokazi; i onda bi Allah, voljom Svojom, uputio vjernike da shvate pravu istinu o onome u ~emu se nisu slagali. - Allah ukazuje na Pra vi put ono me ko me On ho}e.”(El-Bekara, 213). Pravo se dobro krije izme|u dva zla: potpunog nemara i pretjerivanja. Istina je izme|u dvije la`i: vi{ka i manjka. Sre}a je izme|u dvije tuge: nerazumne radosti i o~aja. Ibn Abdullah ka`e: “Najgore putovanje jeste danono}no jahanje. ^ovjek koji to ~ini misli kako se trudi sve dok ne vidi da je i sebe i jahalicu upropastio.” Najgori je ~ovjek nasilnik, onaj

OSLOBO\ENJE godine petak, 10. septembar 2010.

FELJTON
soliste Njegovog Imperatorskog Viso~anstva. Takvu titulu je u Marijinskom teatru, ako je vjerovati J. P., imao samo on. To je ne{to poput titule u sovjetskim relacijama, kao Heroj Socijalisti~kog Rada. Ali, za vrijeme vladanja Imperatora sverusijskog dozna~ena mu je penzija slobodnog umjetnika - 800 zlatnih rubalja godi{nje. Nimalo lo{e. Dana{nja vlastela preuzela je od carske porodice mecenat nad baletnim svijetom. Samo bez ovakve penzije. I imaju svoje vlastito shvatanje baletskih specifi~nosti. Pri~a se da je Aleksandra Fjodorovna Romanova, imperatorica Rusije, protestno i bu~no napustila lo`u kada se pred publikompojavioVaclavNji`inski u tijesnom svilenom trikou, koji je isticao njegove prepone. U takvim trikoima danas svaka druga mondenka {etka po gradu. Tu {tafetu razumijevanja {ta je dobro a {ta nije u baletu, {ta je pristojno a {ta nije savremeni imperatori su prihvatili ~vrsto! I eto, moja u~iteljica je J. P. Gerdt. Njena majka je bila balerina Marijinskog, [apo{nikova. „Sva sam izrasla iz baleta...“ Sovjetsku je vlast stra{no, potajno, mrzila. Na moje permanentno, intrigantsko pitanje: „[to Vi nisteoti{li1917. godine?“ , uvijek je isto, tajanstveno odgovarala: „Za mene nije bilo mjesta u Zilotinim sankama.“
(Sutra: K’o ve{ na konopcu)

41

1526.

NA DANA[NJI DAN

Turski sultan Sulejman II Veli~anstveni je, poslije pobjede nad Ma|arima na Moha~kom polju, zauzeo Budim, koji je postao sjedi{te Budimskog pa{aluka, provincije Otomanskog carstva u narednih 150 godina.

i Rusija mirom Nistadu, Finskoj, okon~ale ni rat, zapo~et 1700, 1721.ki[vedskatarsuVeVekilikiposjeveru[ve|ane iudobio u kojem je rus car Pe li tukao izlaz na Balti~ko more. Rusiji je pripala teritorija od Finskog do Ri{kog zaliva i gradovi Riga, Revel i Narva.

1839.

Vidkun Kvisling

Ro|en ameri~ki filozof i logi~ar ^arls Sanders Pirs, osniva~ pragmatizma, filozofskog pravca koji je kasnije razvio Vilijam D`ejms.

Ro|en njema~ki koji je do 1917. tra`ivao lon 1855.taj biblijod 1899.naarrihejeologisRobert KolVadevivej,-i dokazao da je ski grad ci Eufrat, ju`no od Ba gdada, stvarno postojao. aus ski pje ekspre zma, esejist, dramski pi i pri 1890.jaRo|ensijeonitrij“Mi pisac Franc Verfel,sac snik- povjeda~ (“Pri telj svi ta“, jesmo“, “Pavle me|u Jevre jima“, “Pjesma o Bernadeti“, “Proslava mature“, “Verdi“). @ene trougarska Eli beta, `ena Franca Jo 1898.ULu}eni.vi ubijena auszefa. Atentatcajeriizcavr{iozaanarhista Lui|i {ao prvi hu ris tiri~nog [a ja. je zio do 1906.Izaba~ka ~ivibrojListmoizlati~ko-sa1909. lista dvorcu Sen @ermen kod Pariza vnici Austri dni~kih sila svjet 1919.Usljednije,capobjetro-ugarske,upoPrvompredstaskom ratu i dr`ava-na Aus tpisali su mirovni ugovor kojim je formalno prestala da postoji Austrougarska monarhija. Priznate su novonastale dr`ave, me|u kojima i Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca. Mirovnim ugovorom Austriji je zabranjeno da se ujedini sa Njema~kom, a na ime reparacija Saveznicima je predala svoju mornaricu.

Maja Pliseckaja na po~etku karijere

1945. Vidkun Kvisling, {ef marionetske vlade Norve{ke (194245), progla{en je krivim za izdaju i osu|en na smrt zbog saradnje sa nacisti~kom Njema~kom u Drugom svjetskom ratu.

Glatki, pa`ljivoo~i{}eni pod baletske sale, {tanga vla`na od znojaonihkojivje`baju, ogledalo koje podrhtava na krajevima, na kojem se mo`e{ gledati i procjenjivati - dora|ivati svoje prve pokrete, kiselkasti miris sale pune pregrijanih tijela... S prolje}a, kada je vidio koliko patim, otac je odlu~io otpremiti me s prvim ledolomcem, s mogu}no{}u da preko Velike zemlje stignem u Moskvu. Tako sam otkrila da postoji i novi put sa [picbergena na kopno, preko Murmanska. Moj pratilac bio je od skorbuta oboljeli knjigovo|a, koji je sebe, obra~unavaju}i rudarske norme, doveo u stanje potpune iscrpljenosti. A i prezime je odgovaralo njegovom kli-

ni~kom slu~aju - Zlatni. Je li to moja zlo}a i ironija, ili je on stvarno bio umom pomra~io. Cijelim putem on je sve `ivo prebrojavao. Njegova usta su se pretvorila u kolonu brojeva. Na brodu sam ga izlu|ivala. Sakrivala se, nestajala, pojavljivala i opet i{~ezavala. Naravno, on je zbog mene sasvim uni{tio svoje ionako iscrpljeno zdravlje... Na kraj {kolske godine, stjecajem ovih okolnosti, nisam stigla. A u drugom razredu imala sam drugog pedagoga. Umjesto Dolinska, klas je vodila Jelisaveta Pavlovna Gerdt. Kod nje sam u~ila {est godina.

Kanada vi rat Njema~koj, kob u pre Kanadske 1939.DruEvropiobjaraslatao urasvjetskilerat.~imetajevusubri-jedinice su se u gom svjetskom tu bori u sas tanske armije. vaz plov Dru svjetskom tu lo Di dorf avi1942.Brilitansko raratnonapadunahotajzelnjestvosau 476gom ona, koji su izbaci 100.000 bombi ma~ki grad. Gibraltar

Novi pedagog
Jelisaveta Pavlovna bila je k}er Pavla Andrejevi~a Gerdta,

1943. 1974.

Aid Ibn Abdullah al-Qarni je liberalni islamski intelektualac iz Saudijske Arabije. Stekao je {iroko obrazovanje u arapskom svijetu i na Zapadu. Autor je desetine knjiga koje tretiraju savremeni `ivot muslimana, posebno na Bliskom istoku. Njegovo najpoznatije djelo je knjiga “Ne tuguj“ (La tahzan) za koju je Al-Qarni dobio brojne nagrade u arapskom svijetu i {ire. Ova je knjiga predstavlja vjeru kao mogu}u `ivotnu alternativu i duhovnu luku spasa u haoti~nom savremenom svijetu. Knjiga “Ne tuguj“ je ve} deceniju bestseler u svim arapskim zemljama. Prodana je u vi{emilionskom tira`u. Prevedena je na preko 30 jezika. Me|u prve prijevode sa arapskog jezika spada i bosanski prijevod “Ne tuguj“, kojeg je sa~inio Mirza Sarajki}, a u izdanju renomirane ku}e za islamistiku Bookline iz Sarajeva. koji se osili u svojoj vlasti i koji je neumjeren u svom djelovanju. Plemenitost je izme|u rasipanja i {krtosti, hrabrost je izme|u kukavi~luka i nerazumnosti, dobrota izme|u pretjerane blagosti i prekomjerne ozbiljnosti, razdraganost izme|u smijeha i osornosti, strpljenje izme|u krutosti i straha. Za pretjeranost ima samo jedan lijek, to je umjerenost koja gasi ovu vatru. Za bezna|e, tako|er, ima lijek, a to je odlu~nost, vizija i nada. tali!” (El-Fatiha, 5-7) “Najte`a stvar u `ivotu jeste strpljenje bilo da je rije~ o dobrim ili lo{im stvarima. Posebno je to te{ko kada se odulji vrijeme ku{nje i kada se po~ne sumnjati u spas. Kada nastupe duge i bolne ku{nje, moramo imati opskrbu kako bismo pre{li taj trnoviti put.” Evo nekih primjera za opskrbu: - shvatanje kako je moglo biti te`e; - nada u nagradu; - nada u Bo`iji bereket i pohvale; - znanje da panika ne koristi, ve} uni{tava svog vlasnika. Ovo su samo neke preporuke za ljude u nevolji, ali za strpljenje nema alternative.

Evlije
“Uputi nas na pravi put, na put onih kojima si milost svoju darovao, a ne onih koji su protiv sebe srd`bu izazvali, niti onih koji su zalu-

Strpljiv ~ovjek treba se jo{ vi{e posvetiti strpljenju jer }e njime prebroditi sve svoje tegobe. Evlije ili dobri ljudi imaju sljede}e osobine: oni sa `udnjom ~ekaju svaki novi ezan, tiho izgovaraju tekbire i skru{eni su u namazu. Oni su uvijek u prvom saffu, dugo ostaju u d`amiji, ~istog su srca, sve obavljaju po sunnetu, mnogo spominju Allaha, jedu samo ono {to je dozvoljeno, ne slu{aju niti ulaze u ono {to ih se stvarno ne ti~e, zadovoljni su malim, dobro poznaju Kur’an i sunnet, pate zbog boli drugih muslimana, izbjegavaju diskusiju i sva|u, strpljivi su kada nastupe te{ka vremena i mnogo se `rtvuju za dobro; oni su tako|er sljedbenici srednjeg, umjerenog puta, a to je ne {to naj bo lje {to ~o vjek mo`e imati u svom `ivotu. Oni nisu bogata{i niti ubogi siromasi, imaju taman onoliko koliko im treba. Ovakvi ljudi imaju najljep{i `ivot i najvi{e snage. ^ovjeku je dosta da ima ku}u u kojoj `ivi, dobru suprugu, lijep automobil i novca onoliko koliko mu treba da pokrije osnovne potrebe.
(Sutra: Allah je Milostiv prema robovima Svojim)

jeBri vejz DC-9 go 1976.kompajanisjeverti{noerod Zaigreba,jupogislovenjeske kompanije Ineks Adri nulo svih 176 ljudi u oba aviona.

1967. Gra|ani Gibraltara odbaPoslije kapitulacije Italije u Drugom svjetskom cili na referenratu, Nijemci su okupirali Rim i stavili pod dumu pripajanje protektorat Vatikan. Gibraltara [paniji i opredijelili Na osnovu sporazuma postignutog u Al`iru, se da ostanu pod Portugal priznao nezavisnost Gvineje Bisao britanskom pod vo|stvom predsjednika Luisa Kabrala. upravom. U sudaru putni~kih aviona Trajdent britanske

ska otvorila granicu pre Zapadu i dopusti odlazak oko izbjegli iz 1989.Ma|arpaladnu Njema~ku.7.000mamavnicaegzoIsdus to~ne Njema~ke u Za Taj so doveo je do pada Berlinskog zida. njoj Lu po~ela pobu srpskih ni “Septembar ni ki 1993.i U Basporterici93”.glaPobunjeninavojceciublovojralika su tenkovima tran ma vne raskrsni gradu,

odbijaju}i i}i na front, tra`e}i hap{enje ratnih profitera te bolje uslove za borce i njihove poirodice. Gernika

Ivan Pa stigao sku, prvu posjetu poglava Rimoka li~ke re 1994.Papaje. Papa vaoraIIlo`io zautoHrvatcrkveunu.gionu biv{e Jugoslavi se za mir na Balka

1995. 2000. 2002. 2003. 2006.
pi}a.

1981. Slika “Gernika“ Pabla Pikasa vra}ena u [paniju. Naslikana 1937, poslije nacisti~kog U sukobima pristalica razli~itih politi~kih opci- bombardovanja ja tokom lokalnih izbora u Makedoniji ranjeno baskijskog mjesta Gernika u je nekoliko desetina ljudi. Napetost izme|u Albanaca i Makedonaca eskalirala je u prolje}e 2001. u sukobe koji su zemlju [panskom doveli na ivicu gra|anskog rata. gra|anskom ratu, “Gernika“ je [vajcarska je postala 190. ~lanica Organizaciod 1939. bila u je ujedinjenih nacija, u kojoj je od 1948. imala Njujorku. Prema status posmatra~a. Pikasovom zaHrvatski predsjednik Stjepan Mesi} doputovjetu, slika nije vao u Beograd. To je prva posjeta jednog mogla biti hrvatskog predsjednika SCG od po~etka rata u biv{oj Jugovra}ena dok se u slaviji 1991. godine. [paniji ponovo U Crnoj Gori odr`ani parlamentarni izbori, ne uspostavi deprvi od progla{enja nezavisnosti. Ubjedljivu mokratska pobjedu odnijela je koalicija Demokratske partije socijalista dr`ava. Mila \ukanovi}a i Socijaldemokratske partije Ranka KrivokaTokom vazdu{ne operacije protiv bosanskih Srba, NATO je, sa ameri~kog broda “Normandija“ u Jadranskom moru, krstare}im raketama tomahavk po~eo da ga|a protivvazdu{na postrojenja u okolini Banje Luke.

42

SPORT

petak, 10. septembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

Nogometna selekcija BiH pora`ena je od Francuske

Ovako vi{e ne mo`e!
Taktika sa dvojicom napada~a, odnosno pet ofanzivaca u po~etnoj postavi, definitivno se pokazala pogre{nom u susretu protiv Francuza, koji su od samog po~etka dominirali terenom, a posebno veznim redom • Su{i} ne smije gubiti glavu, jer tek je po~elo i ima jo{ mnogo prilika da se ispravi izgubljeno • Previ{e zavisimo od raspolo`enja Misimovi}a i D`eke • Kompleks protiv velikih selekcija
Jasmin LIGATA

Igrao se fini{ prvog poluvremena. Kamera je sasvim slu~ajno (ili namjerno) u krupni plan stavila Zvjezdana Misimovi}a, koji gotovo da se nije ni vidio na terenu od francuskih veznjaka, dok je govorio: “Ovako vi{e ne mo`e. Ni“ je Misimovi} mislio na to da selektora Su{i}a treba smijeniti, ali je definitivno i sam bio svjestan da je taktika sa dvojicom napada~a i jednim defanzivcem u veznom redu proma{ena. Misimovi}eva reakcija bila je sasvim o~ekivana, jer su na njega igrala ponekad i po dvojica veznjaka, s obzirom na to da je Blanc u vezu postavio ~ak petoricu igra~a, dok je Su{i}, ~ini nam se, previ{e ambiciozno krenuo u utakmicu, po~ev{i sa ~ak petoricom ofanzivaca. Jedno je igrati protiv Luksemburga sa pet ofanzivaca i jednim defanzivnim igra~em, a sasvim drugo to poku{ati protiv Francuza. Uostalom, ~ak su i trikolori bili oprezni postaviv{i u sami {pic jednog igra~a - Benzemu, dok su se Malouda i Valbuena pridodavali u zavr{nici.

BESPOTREBNI ZVI@DUCI Kad je ve} selektor bio optimista, za{to ne bi bili i navija~i, koji su, mora se to pomenuti, sasvim bespotrebno zvi`dali bh. igra~ima. Da se razumijemo, nije sporan poraz od Francuza, ve} je sporan na~in na koji smo izgubili, a navija~i su sami tra`ili dolazak neke legende na ~elo reprezentacije. Sada, kada su dobili mo`da i najve}u legendu od svih koje imamo, odjednom su nezadovoljni
Pro~itana igra: Duel Diabia i Misimovi}a
Fotosi: D`. KRIJE[TORAC, Amer KAJMOVI]

Lijepe `elje, ali...
Istina, Su{i} je danima prije utakmice najavljivao kako ne}e koristiti iste igra~e u obje utakmice, a pogotovo ne istu formaciju. I sami igra~i su nam priznali kako je u svla~ionici nakon me~a protiv Luksemburga rezervama poru~io da ne klonu duhom, jer }e za Francuze sigurno mijenjati. Me|utim, Pape se o~ito predomislio, osokoljen laganom pobjedom nad Luksemburgom, odnosno porazom Francuske od Bjelorusa, koji su imali mnogo sre}e u Parizu, s obzirom na to da su Francuzi bili znatno dominantniji. Na{a pobjeda, a njihov poraz, zavarao je Su{i}a, koji je dan uo~i utakmice poru~io kako ~ak ne bi bio zadovoljan ni sa 0:0, s obzirom na to da `eli pobjedu. Hrabro i optimisti~no, napisali smo, ali ispostavilo se da je to bila utopijska re~enica, jer Su{i} je zaista u utakmicu protiv Francuza krenuo kao da igramo protiv neke ni`erazredne selekcije, zaboravljaju}i da na{ tim ve} godinama nije pobijedio niti jednu ozbiljnu reprezentaciju. Sa ]irom, kojeg sada mnogi neopravdano prizivaju, izgubili smo obje utakmice protiv [panije, protiv Turske osvojili samo bod u dva me~a, a ve} je poznato kako smo se proveli protiv Portugala. Kompleks od velikih definitivno postoji i pitanje je kako ga se rije{iti, jer svi oni koji su bili na

Ko{evu mogli su vidjeti kako izgleda kad je neko impresioniran protivnikom. Na{i su reprezentativci, uprkos kvalitetu koji posjeduju, bili impresionirani i jednostavno se nisu mogli oduprijeti Francuzima. Naslov ovog teksta lako bi mogao biti i “Blanc nadmudrio Su{i}a“, jer trener je taj koji sprema igra~a za odre|enu utakmicu i ne-

razmi{ljati o tome da li }e mu se neko od igra~a naljutiti ukoliko ga ostavi na klupi zbog takti~kih zamisli, ve} na teren poslati ekipu koja mo`e pobijediti i najja~e.

Neopravdani optimizam
Sa igra~ima, odnosno postavkom u kojoj smo igrali u utorak nave~er, nismo mogli dobiti Francuze ni da su se igrala jo{ tri po-

Nadarevi} nije uspio zaustaviti Benzemu

rijetko je trener taj koji svojim potezima odvede utakmicu u pravom ili pogre{nom smjeru. Su{i} je pogrije{io, a mislio je najbolje. Me|utim, vjerovatno mu je sada jasnije kako ne smije

luvremena, pogotovo {to nijednom, ne ra~unaju}i poku{aj Pjani}a iz slobodnog udarca, nismo ozbiljnije zaprijetili Llorisu. Ovako vi{e ne mo`e, jedna je od najve}ih istina izre~enih tokom

me~a, jer nemo} koju smo demonstrirali protiv nekada{njih svjetskih prvaka, koji su nas iskoristili za prekid negativne serije, ne smije se vi{e ponoviti. “Upozoravao sam prije utakmice da su Francuzi, uprkos krizi, najja~a selekcija u na{oj grupi. Dokazali su to i protiv nas. Realno, bili su bolji ne samo na sredini ve} na svim dijelovima terena. Me|utim, drugo je pitanje {ta smo mi o~ekivali“ kazao je Su{i} , odmah nakon utakmice, zaboravljaju}i da je i on sam najavljivao pobjedu. Kad je ve} selektor bio optimista, za{to ne bi bili i navija~i, koji su, mora se to pomenuti, sasvim bespotrebno zvi`dali bh. igra~ima. Da se razumijemo, nije sporan poraz od Francuza, ve} je sporan na~in na koji smo izgubili, a navija~i su sami tra`ili dolazak neke legende na ~elo reprezentacije. Sada, kada su dobili mo`da i najve}u legendu od svih koje imamo, odjednom su nezadovoljni, zaboravljaju}i da se do sada ni sa jednim selektorom nismo plasirali na SP ili EP, pa tako ni sa ]irom, za kojim mnogi `ale. “Bili smo u gr~u i nismo bili agresivni. Svaki duel na sredini terena pripao je Francuzima i to je uzrok poraza“ smatra Su{i}, koji , se nebrojeno puta uhvatio za glavu tokom me~a kada bi na{i izgubili loptu, ali mu nije palo na pamet da promijeni ne{to, iako je gol visio u zraku. “Do prvog gola smo i igrali dobro, a poslije smo se raspali.” Raspali smo se mi ve} u prvim minutama utakmice, ali tek smo u posljednjih 20 minuta to plati-

li glavom. Ipak, sa Su{i}em se sla`emo u jednom - kvalifikacije su tek po~ele i rezultati iz na{e grupe pokazuju da }e do kraja biti neizvjesno, odnosno da su ~ak ~etiri selekcije u igri za prvo mjesto.

Taktika za Albance
“Da smo pobijedili Francuze, bili bismo najozbiljniji kandidati za prvo mjesto. Ovako, ostaje nam da se borimo za jedno od prva dva“ ka`e Su{i}, koji {to , prije, odnosno za utakmicu protiv Albanaca u Tirani, koja se igra po~etkom oktobra, mora prona}i na~in kako vratiti samopouzdanje na{im igra~ima, a da ne govorimo da ne smije pogrije{iti u izboru taktike, koja bi mogla biti klju~na protiv Albanaca, koji tako|er ne briljiraju (protiv Rumunije 1:1, protiv Luksemburga ku}i uz dosta muke tek 1:0). Uostalom, igra na{e reprezentacije je definitivno pro~itana. Ko iole malo zna o nogometu, jasno mu je da ako protivnik zatvori Misimovi}a, odnosno njegove poku{aje da asistira napada~ima, da ni D`eko ne mo`e do}i do izra`aja. Igra na{e selekcije uveliko zavisi od njih dvojice, s obzirom na to da se odli~no poznaju, ali mo`da bi jo{ neko trebao preuzeti odgovornost na sebe, a ne o~ekivati da Misimovi} napravi neki genijalan potez ili da D`eko solo akcijom postigne pogodak. Njegov kvalitet donio nam je bodove protiv Belgijanaca, koji su, ruku na srce, daleko inferiorniji u odnosu na Francuze, pa makar na teren istr~ala i deseta postava trikolora.

OSLOBO\ENJE godine petak, 10. septembar 2010.

SPORT
1. Njema~ka 2. Turska 3. Austrija 4. Belgija 5. Azerbejd`an 6. Kazahstan 2 2 1 2 1 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2

43
Grupa A
7:1 6:2 2:0 2:4 1:6 0:5 6 6 3 0 0 0 3:2 2:0 6:1

Francuski igra~i presretni prekidom negativnog niza

Klju~ je bio sprije~iti
aurent Blanc, Bacary Sagna, KarimBenzema, PhilippeMexes, FlorentMalouda i Blaise Matuidi, s kojima smo uspjeli razgovarati nakon susreta na Ko{evu, jednoglasni su u tome kako Francuskoj pobjeda protiv BiH vi{estruko zna~i. “Mukotrpan rad na treninzima nagra|en je pobjedom nad BiH. Proma{aje protiv Bjelorusije naplatili smo na Ko{evu i jako sam sretan {to smo prekinuli niz poraza“ kazao je u uvodu , selektortrikoloraLaurentBlanc, te dodao kako je bilo samo pitanje dana kada }e njegova selekcija po~eti pobje|ivati. Na `alost po nas, bilo je to na Ko{evu... “@elio sam sprije~iti da broj10 (Misimovi}, op.a) doda loptu do brojajedanaest(D`eko, op.a) i uspjeli smo u tome, {to je bio i klju~ na{e pobjede. U napadu smo forsirali Benzemu, koji je odli~no odigrao i na kraju smo zaslu`eni slavili, iako nam je uo~i utakmica jedna od `elja bila ne primiti gol. Sve {to smo zamislili, uspjeli smo ostvariti“, sa olak{anjem je govorio Blanc, koji je od prvogminutavidio ono {to su mogli i svi na stadionu. “Imao sam povjerenja u svoje igra~e i ~im je utakmica po~ela, znao sam da mo`emo pobijediti. ^ak i nakon{to je poluvrijeme bilo 0:0, jer sam vidio da imamostvari pod kontrolom. Benzema je bio na{ klju~niigra~ i tek se sada vidjelo koliko nam je nedostajaoprotivBjelorusije. “

REZULTATI
Turska - Belgija Austrija - Kazahstan Njema~ka - Azerbejd`an 1. Irska 2. Slova~ka 3. Rusija 4. Armenija 5. Makedonija 6. Andora 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 2 4:1 2:0 2:1 2:3 2:3 1:5

L

Misimovi}a da

Grupa B
6 6 3 1 1 0 0:1 2:2 3:1

doda D`eki!
Imao sam povjerenja u svoje igra~e i ~im je utakmica po~ela znao sam da mo`emo pobijediti. ^ak i nakon {to je poluvrijeme bilo 0:0, jer sam vidio da imamo stvari pod kontrolom. Benzema je bio na{ klju~ni igra~ i tek se sada vidjelo koliko nam je nedostajao protiv Bjelorusije, kazao je Blanc • Benzema: Gol protiv BiH jedan od najdra`ih u reprezentativnoj karijeri

REZULTATI
Rusija - Slova~ka Makedonija - Armenija Irska - Andora 1. Italija 2. Srbija 3. Sj. Irska 4. Estonija 5. Slovenija 6. Farski Otoci 2 2 1 2 2 3 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 3 7:1 4:1 1:0 3:3 1:2 1:10

Grupa C
6 4 3 3 1 0 1:1 5:0

REZULTATI
Srbija - Slovenija Italija - Farski Otoci 1. Albanija 2. Bjelorusija 3. Francuska 4. BiH 5. Rumunija 6. Luksemburg 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 1 1 0 2 2:1 1:0 2:1 3:2 1:1 0:4

Grupa D
4 4 3 3 2 0 0:2 0:0 1:0

REZULTATI
BiH - Francuska Bjelorusija - Rumunija Albanija - Luksemburg 1. [vedska 2. Holandija 3. Moldavija 4. Ma|arska 5. Finska 6. San Marino 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 8:0 7:1 3:2 2:3 1:4 0:11

Grupa E
6 6 3 3 0 0 6:0 2:1 2:1

Probudio ih Pjani}
Blanc smatra kako je poku{aj Pjani}a iz slobodnog udarca u njegovim igra~ima o~ito probudio `elju za pobjedom, {to nam je u razgovoru priznao i Bacary Sagna. “Za nas je ovaj me~ bio izuzetno va`an i sretan sam zbog pobjede. Najbitnije od svega je bilo da nametnemo na{ stil igre i poslije je bilo sve lak{e. Ovo je novipo~etak za nas, ali prednama je jo{ mnogoposla“ kazao je , Sagna, dodav{i kako BiH ima dobreigra~e, ali da na Ko{evujednostavnonisudo{li do izra`aja. “Uspjeli smo ih zatvoriti, ali BiH je i dalje jedna od najboljih ekipa u na{oj grupi i najozbiljniji kandidat za prvo mjesto“ , smatra Sagna.

Florent Malouda, koji nas je dotukao drugim golom u 78. minuti, ka`e kako Francuska jo{ od utakmice u Beogradu protiv Srbije (1:1, op.a), gdje su veliki dio susreta imali igra~a manje, nije igrala tako dobro kao protiv BiH. “Nije bilo lako. BiH je iza sebe imao laganu pobjedu i bili su puni samopouzdanja za razliku od nas, koji bismo bili sretni i sa bodom sa Ko{eva. Me|utim, vidjeli smo da mo`emo osvojiti sva tri i kada smo postali svjesni stanja na terenu zaigrali smo odlu~nije i iskoristili svoje {anse. Prvi gol je bio itekako bitan za nas. Navija~i Bosne su nakon njega tjerali igra~e da idu naprijed, {to je nama ostavilo prostora za kontranapade i na kraju smo postigli i drugi gol“ komentari, sao je veznjak Chelsea utakmicu, dok je jedan od najbolji pojedinaca susreta Karim Ben-

zema dodao kako je Francuska pokazala veliki timski duh. “Odigrali smo cijelu utakmicu na jednom visokom nivou i za mene je gol koji sam postigao protiv BiH jedan od najdra`ih u reprezentativnoj karijeri. Nisam i{ao na SP i `elio sam dokazati da zaslu`ujem mjesto u timu, a sretan sam {to je upravo moj gol ozna~io kraj negativne serije koju smo imali“ do, dao je Benzema, koji je najmanje pola sata razgovarao sa francuskim novinarima.

Pohvale Benzemi
Za komentar je bio dostupan i Mexes, koji je, zajedno sa Ramiem, vodio bitku sa D`ekom. “Nakon poraza od Bjelorusije svi u Francuskoj su bili uzrujani. Navija~i, selektor, pa i mi igra~i. Me|utim, nakon tri boda protiv BiH sve je mnogo lak{e. Selektor nam je rekaokako je zadovoljan pobjedom, ali da je

ovo tek po~etak, jer }e biti te{ko vratitipovjerenjenavija~a, te da moramoostati~vrsto na zemlji“ , rekao je Mexses, koji nije zaboravio pohvaliti ni svog suigra~a. “Benzema je Benzema. Jako je va`an za na{ tim. I kad nije zdrav mo`e biti igra~ odluke, kao {to je bio i na Ko{evu.“ Za kraj, svoje vi|enje dao je i BlaiseMatuidi, koji je zaigraoposljednjih 10-ak minuta upisav{i tako debi u reprezentaciji. “Odigrali smo dobar me~. Sa klupe se vidjelo koliko smo nadmo}ni i tu inicijativu smo samo morali pretvoriti u gol. Sli~no je bilo i protiv Bjelorusije, ali u Parizu nismo imali dovoljno sre}e da damo gol, {to smo naplatili na Ko{evu“ rekao , je Matuidi, koji je veoma emotivno do`ivio svoj prvi nastup za Francusku, s obzirom na to da je svla~ionicu napustio sa suzama radosnicama.
J. LIGATA

REZULTATI
[vedska - San Marino Holandija - Finska Ma|arska - Moldavija 1. Hrvatska 2. Izrael 3. Latvija 4. Gruzija 5. Gr~ka 6. Malta 2 2 2 2 2 2 1 1 1 0 0 0 1 1 0 2 2 0 0 0 1 0 0 2 3:0 3:1 2:3 1:1 1:1 1:5

Grupa F
4 4 3 2 2 0 0:0 0:2 0:0

REZULTATI
Gruzija - Izrael Malta - Latvija Hrvatska - Gr~ka 1. Engleska 2. Crna Gora 3. Vels 4. [vicarska 5. Bugarska 2 2 1 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 7:1 2:0 0:1 1:3 0:5

Grupa G
6 6 0 0 0 0:1 1:3

REZULTATI
Bugarska - Crna Gora [vicarska - Engleska 1. Norve{ka 2. Danska 3. Kipar 4. Por tugal 5. Island 2 1 1 2 2 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 2 3:1 1:0 4:4 4:5 1:3

Grupa H
6 3 1 1 0 1:0 1:0

Rummenigge, predsjednik Evropskog udru`enja klubova

Neka se FIFA i UEFA brinu za povrije|ene igra~e
Kalendar koji me|unarodnim utakmicama popunjavaju fudbaleri izrazito ljuti ~elne ljude klubova na ~ijim su platnim listama. U toj mjeri da se di`e javna buna. Naravno, iza svega stoje povrede pojedinaca koje reprezentacija iskoristi, a u klub se, u nekim slu~ajevima, vra}aju povrije|eni i njihovi poslodavci od toga nemaju ni{ta osim {tete. „Vi{e nije prihvatljivo da se odri~emo svojih igra~a i rizikujemo to da, u slu~aju njihovih povreda, snosimo teret njihovih plata“ ka`e Karl-Heinz Rummenig, ge, predsjednik Evropskog udru`enja klubova (ECA), ali i minhenskog Bayerna, koji je ba{ zbog takvog slu~aja u razmiricama s Holandskim fudbalskim savezom oko Arjena Robbena. “Mislimo da je do{lo vrijeme da se Me|unarodna fudbalska federacija i Evropska fudbalska federacija pobrinu za na{e igra~e. Odlu~ili smo i da }emo u budu}nosti vi{e uticati na kalendar me|unarodnih utakmica. To je ne{to od velike va`nosti za sve evropske klubove” zaklju~io je Rummenigge.

REZULTATI
Danska - Island Norve{ka - Portugal 1. [kotska 2. Litvanija 3. [panija 4. ^e{ka 5. Lihten{tajn 2 2 1 1 2 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 2:1 1:0 4:0 0:1 1:6

Grupa I
4 4 3 0 0 0:1 2:1

REZULTATI
^e{ka - Litvanija [kotska - Lihten{tajn

44

SPORT

petak, 10. septembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

Susret za Guinnessovu knjigu rekorda

Humanitarni me~ trajao 57 sati
U maratonskoj utakmici slavili su igra~i Leeds Badgersa koji su Warwick Wolvese pobijedili sa 425:354, a stari svjetski rekord su sru{ili za 15 sati
Na Warwick univerzitetu u Coventryu odigrana je najdu`a utakmica u nogometnoj historiji koja je u{la i u Guinnessovu knjigu rekorda. Humanitarni susret je trajao 57 sati, a odigran je u sklopu akcije za borbu protiv meningitisa. U maratonskoj utakmici slavili su igra~i Leeds Badgersa koji su Warwick Wolvese pobijedili sa 425:354, a stari svjetski rekord su sru{ili za 15 sati. Mom~adi su bile sastavljene od po 18 igra~a (11 na terenu plus zamjene) koji su tek svakih sat vremena imali pravo na pet minuta odmora, a za vrijeme susreta su popili oko 1.000 energetskih napitaka. Svaki od njih je na terenu proveo oko 29 sati, morao je igrati na svakoj od 11 pozicija u svojoj mom~adi te se nisu smjeli udaljavati od travnjaka, osim u slu~aju odlaska u bolnicu {to se jednom igra~u i

Igra~i Leeds Badgersa i Warwick Wolvesa sru{ili su svjetski rekord

Golovi su upisivani na obi~noj tabli

dogodilo zbog sumnje da je slomio nogu, no nakon {to su lije~nici potvrdili da je sve u redu, vratio se na teren i nastavio igra-

ti. Utakmica je odigrana u ~ast njihovog kolege Jamiea Burdetta, koji je preminuo od meningitisa prije tri godine, a podr{ku

im je pru`ila i biv{a legenda Liverpoola Ian Rush, koji se i sam kao dijete lije~io od te bolesti. “Ovo {to su momci u~inili je

fantasti~no i za engleski nogomet i za fond koji se bori protiv ove bolesti. Ponosan sam na njih“, izjavio je Rush.

VIJESTI

Zinedine Zidane o reprezentativnoj karijeri svog sina

Svejedno mi je za koga }e igrati Enzo
Ne volim o tome pri~ati, ali kada ga jedna od zainteresovanih reprezentacija pozove, tada }emo donijeti odluku, rekao je legendarni fudbaler francuske reprezentacije
Zinedine Zidane, umirovljeni legendarni fudbaler francuske reprezentacije i niza evropskih velikana me|u kojima je i madridski Real, u kojem danas obavlja ambasadorsku funkciju, zadovoljan je izgledom ekipe. Tako|e, o na~inu na koji je ovoga ljeta ustoli~eni trener Jose Mourinho po~eo voditi klub ima samo rije~i hvale. Dotaknuo se novinar AS-a, s kojim je Zidane pri~ao, jo{ jedne teme s fudbalskom legendom, njegovog sina Enza, koji je u omladinskom pogonu kraljevskog kluba. „Utakmicu protiv Mallorce nisam gledao, no mi smo jo{ ekipa u izgradnji. Mourinho „Te{ko je u ovom trenutku biti na Barceloninoj razini igre, ali Real ima i igra~ki kadar i trenera koji su spremni pobijediti ju.“ O tome za koju }e mu reprezentaciju, bude li ikada pozvan u nju, zaigrati njegov sin Enzo, Zidane nije `elio mnogo otkriti, no iz odgovora se vidi da mu je - svejedno. „Ne volim o tome pri~ati, ali kada ga jedna od zainteresovanih reprezentacija pozove, tada }emo donijeti odluku. Bude li to [panija, u redu. Pozovu li ga Francuzi, tako|e dobro. U ovome trenutku je ipak najva`nije da on u`iva u Realu“, zaklju~io je nekada{nji najbolji igra~ svijeta.

Argentinci i{amarali svjetske prvake
U sjeni kvalifikacijskih utakmica za EURO, u Buenos Airesu je odigran veliki obra~un sjajnih protivnika, Argentine i [panjolske. Bio je to prijateljskisusretkoji se pretvorio u {amaranje svjetskih prvaka sa 4:1. Ve} u 10. minuti Leo Messi na~eo je mre`u Pepea Reine, a samo tri minute poslije bilo je ve} 2:0. Zabio je Higuain. Ve} u 34. minuti poskliznuo se golman Reina i poklonio Carlosu Tevezu gol za 3:0. [panjolci su pred kraj utakmice uspjeli zabiti po~asni gol preko Llorentea, ali ih je u suda~koj nadoknadi sasvim dotukao Sergio Agüero.

Najva`nije da Enzo u`iva u Realu: Zinedine Zidane

donosi ono {to nam je nedostajalo i, premda Barcelona dobro izgleda, ove godi-

ne Real mo`e u~initi ne{to posebno“, ka`e Zidane i dodaje:

PREMIJER OMLADINSKA LIGA BiH
BOSNA I HERCEGOVINA
Sjever-kadeti 5. kolo

BOSNA I HERCEGOVINA
Sjever-juniori 5. kolo

BOSNA I HERCEGOVINA
Jug-kadeti 5. kolo

BOSNA I HERCEGOVINA
Jug-juniori 5. kolo

Ibrahimovi} najpla}eniji
Italijanski sportski dnevnik La Gazzetta dello Sport objavio je popis najpla}enijih nogometa{a u italijanskoj Seriji A. Listu predvodi Zlatan Ibrahimovi}. Pro{log mjeseca biv{i napada~ Intera i Barcelone stigao je me|u rossonere, a italijanski izvor kazuje da je to u~inio za godi{nju pla}u od devet miliona eura. Milion manje prima napada~ gradskog rivala, Interov Kamerunac Samuel Eto’o, drugi na tom popisu. Me|u trojicom najpla}enijih Milan ima dvojicu nogometa{a. Osim Ibrahimovi}a, u tom je krugu Ronaldinho, ~ija godi{nja primanja iznose 7,5 miliona.

1. Sloboda 2. Borac 3. Rudar 4. Kozara 5. Zvijezda 6. ^elik 7. Travnik 8. Drina 9. Budu}nost 10. Modri~a M.

4 4 0 0 5 4 0 1 4 3 0 1 5 3 0 2 5 3 0 2 5 2 0 3 5 1 2 2 5 1 1 3 5 1 0 4 5 0 1 4 REZULTATI

14:2 9:1 3:1 6:5 7:7 10:7 6:6 5:11 1:14 3:10

12 12 9 9 9 6 5 4 3 1

1. Sloboda 2. Zvijezda 3. Drina 4. Kozara 5. Travnik 6. Budu}nost 7. Rudar 8. ^elik 9. Borac 10. Modri~a M.

4 3 1 0 5 3 0 2 5 3 0 2 5 2 1 2 5 2 1 2 5 2 1 2 4 2 1 1 5 1 1 3 5 1 1 3 5 1 1 3 REZULTATI

14:5 10 10:8 9 6:8 9 10:4 7 6:6 7 5:6 7 6:8 7 10:10 4 7:12 4 9:16 4

1. @eljezni~ar 2. Zrinjski 3. Radnik 4. [iroki B. 5. Sarajevo 6. Vele` 7. Olimpik 8. Rudar 9. Slavija 10. Leotar

5 5 0 0 5 3 1 1 5 3 0 2 5 3 0 2 5 3 0 2 5 1 2 2 5 1 2 2 5 1 1 3 5 1 1 3 5 0 1 4 REZULTATI

23:3 10:4 9:6 9:7 8:7 3:7 4:12 6:11 6:13 5:13

15 10 9 9 9 5 5 4 4 1

1. Zrinjski 2. Sarajevo 3. Rudar 4. Radnik 5. Olimpik 6. [iroki B. 7. Leotar 8. @eljezni~ar 9. Slavija 10. Vele`

5 4 0 1 5 4 0 1 5 3 1 1 5 4 0 1 5 2 2 1 5 2 0 3 5 2 0 3 5 1 1 3 5 1 0 4 5 1 0 4 REZULTATI

13:5 7:4 8:3 11:7 7:4 10:9 6:13 7:10 6:9 7:18

12 12 10 9 8 6 6 4 3 3

Borac - Travnik 1:0 Modri~a Maxima - ^elik 1:2 Drina - Zvijezda Grada~ac 3:1 Budu}nost - Kozara 1:0 Rudar Prijedor - Sloboda igraju 8. septembra LISTA STRIJELACA: 4 gola - Haris Ribi} (Sloboda), Rifet Meli} (Travnik), Marin Popovi} (^elik), 3 - Fedor Predragovi} (Borac), Semir Musi} (Sloboda)...

Borac - Travnik 2:1 Modri~a Maxima - ^elik 5:3 Drina - Zvijezda Grada~ac 1:0 Budu}nost - Kozara 0:0 Rudar Prijedor - Sloboda igraju 8. septembra LISTA STRIJELACA: 6 golova - Jasmin Me{anovi} (Sloboda), 3 - Adnan Sulji}, Sr|an Stankovi} (Zvijezda Grada~ac), Maid Jaganjac (Sloboda), Aleksandar Malba{i} (Kozara)...

Olimpik - Radnik 2:1 [iroki Brijeg - Vele` 3:0 Zrinjski - Leotar 2:2 Slavija - Rudar 4:2 @eljezni~ar - Sarajevo 2:0 LISTA STRIJELACA: 12 golova - Armin Hod`i} (@eljezni~ar), 5 - Rijad Baji}, Belmin Vila (@eljezni~ar), Zahir Maka{ (Radnik), 4 - Romano Vlaho (Zrinjski)...

Olimpik - Radnik 2:0 [iroki Brijeg - Vele` 5:2 Zrinjski - Leotar 1:0 Slavija - Rudar 0:1 @eljezni~ar - Sarajevo 0:1 LISTA STRIJELACA: 8 golova - Ivan Bari{i} (Zrinjski), 4 - Abid Mujagi} (Radnik), 3 - Ivan Dre`njak (Zrinjski), Josip Tomi} (Rudar), Mario Kvesi} ([. Brijeg), Mirza Pecikoza (@eljezni~ar)... S. Sp.

petak, 10. septembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

SPORT

45

Svjetsko prvenstvo u ko{arci

Amerikanci i Litvanci
U POLUFINALU
Ko{arka{ka reprezentacija Sjedi nje nih Ame ri~kih Dr`ava o~ekivano se plasirala u polufinale, pobijediv{i selekciju Rusije pred 15.000 gledalaca u Istanbulu rezultatom 89:79 (25:25, 19:14, 26:17, 19:23) u ~etvrtfinalu Svjetskog prvenstva u Turskoj. Amerikanci }e u polufinalu SP igrati sa Litvanijom koja je u drugom ~etvrtfinalnom susretu sino} savladala Argentinu rezultatom 104:85. U ju~era{njem, prvom ~etvrtfinalnom dvoboju, selekcija Rusije je pru`ila vi{e nego solidan otpor favorizovanim Amerikancima u prvoj ~etvrtini koja je zavr{ena rezultatom 25:25. U nastavku me~a favorit je podigao kvalitet igre i tu je dionicu rije{io sa 19:14 te na odmor oti{ao sa rezultatom 44:39. Me|utim, u tre}oj ~etvrtini, selekcija SAD-a je uspjela da se

Selekcija SAD-a o~ekivano bolja od Rusije • Litvanija sa lako}om izbacila Argentinu u drugom ~etvrtfinalnom me~u
U redovima SAD-a najbolju igru pru`io je Kevin Durant sa 33 poena i pet skokova. S druge strane, kod selekcije Rusije, bolji od ostalih bili su Sergej Bikov sa 17 poena i Andrej Voroncevi~ sa 14 poena, uz 12 skokova. Recimo i to da su prvi polufinalisti SP u srijedu postali reprezentacije Srbije i Turske, koje }e se u me|usobnom duelu boriti za plasman u finale. Ko{arka{i Srbije su u dramati~noj zavr{nici bili bolji od sada ve} biv{ih branitelja naslova svjetskog prvaka, [panije sa 92:89. Njihov ~etvrtfinalni susret odlu~en je tri sekunde prije kraja kada je Milo{ Teodosi} pogodio trojku. Reprezentacije Turske je u drugom ~etvrtfinalu odigranom u srijedu stigla do lagane pobjede, savladav{i Sloveniju sa impresivnih 95:68.
S. R.

Kevin Durant (SAD) blokira Mozgova

Reuters

odlijepi na prvo veliko vodstvo od plus 11 (58:47), {to je bio uvjerljiv nagovije{taj da Amerikanci ni u snu ne mogu da do`ive izne-

na|enje. Ruski ko{arka{i bili su preslabi da uhvate bilo kakav ozbiljniji rezultatski priklju~ak. Reprezentativci SAD-a do kraja

me~a demonstrirali su mirnu i zrelu igru za sigurnu pobjedu od deset poena razlike i prolaz u polufinale.

Posljednji Grand Slam turnir sezone - US open

U polufinalu Federer
I ove }e godine u New Yorku polufinale na posljednjem Grand Slam turniru godine igrati Roger Federer i Novak \okovi}. Drugi nositelj Federer je do posljednja~etirido{ao bez izgubljenog seta, a u ~etvrtfinalu je pobijedio petog igra~a svijeta Robina Söderlinga sa 6:4, 6:4, 7:5. Kako je u osmini finala „morao“ izgubiti jedan set protiv Jürgena Melzera, tako je Federer bio sasvim blizu izgubljenog seta i protiv Söderlinga. No, [ve|aninu se mnogo puta u me~u skratila ruka, te je upisao trinaesti poraz u ~etrnaestom me~u protiv Federera. U me~u su oba tenisera imala isti broj break-prilika ({est), no Federer je sjajno koristio {anse (pet puta), a Söderling daleko slabije (dva puta). U prva dva seta je Federer imao tri takve {anse i svaki put je bio miran i precizan u tim trenucima. U tre}em je setu, pak, Söderling kod 5:3 servirao za produ`enje drame, ali je izgubio ~etiri gema u nizu. I \okovi} je dobio u tri seta, sa 7:6(2), 6:1, 6:2 je pobijedio Francuza Gaela Monfilsa, iako je Monfils u prvom setu dugo dr`ao break-prednosti. No, do seta ipak nije do{ao. U karijeri su Federer i \okovi} igrali 15 puta i Federer ima skor od 10:5. Pro{le godine u polufinalu US

Nadalu ukraden

protiv \okovi}a
U `enskim polufinalnim me~evima igra}e Wozniacki - Zvonarjeva, te Venus Williams - Clijesters

skupocjeni sat
Prije nekoliko sedmica pojavile su se nepotvr|ene informacije koje su govorile o tome da je {panskom teniseru Rafaelu Nadalu iz svla~ionice ukraden sat marke richard mille vrijedan 525.000 ameri~kih dolara. Ovo se dogodilo za vrijeme njegovog nastupa na Rogers Cupu u Torontu, me|utim, vijest niko nije potvrdio sve do srijede, kada se za ta~nost informacije pobrinuo sam o{te}eni vode}i tenisa~ svijeta, koji ju je obznanio. Nadal je sat skuplji od pola miliona dolara po~eo nositi tokom Roland Garrosa. Policija je sumnje oslobodila ostale tenisere. U svakom slu~aju, vje{ti }e se lopov te{ko osloboditi svog plijena. Naime, satova marke RM 027 tourbillions proizvedeno je tek 50 i svako njihovo pojavljivanje na tr`i{tu izazvat }e sumnju.

Provjera bh. prvaka pred start prvenstva

Rukometa{i Bosne BH gas do~ekuju Partizan
Nakon osvajanja petog mjesta na nedavno odr`anom rukometnom TV turniru {ampiona u Doboju, pred rukometa{ima Bosne BH gas je posljednja provjera uo~i starta prvenstva (17/18. septembar) u premijerliga{kom karavanu u kojem }e braniti titulu prvaka. Naime, izabranici trenera Bosne BH gas Ir fa na Smaj la gi}a }e ve~eras odmjeriti snage protiv ekipe Partizana iz Beograda u dvorani “Ramiz Sal~in“ na Mojmilu, sa po~etkom u 18 sati. Ovaj kontrolni susret trebalo bi da ponudi zanimljivu rukometnu predstavu, a duel sa rukometa{ima Partizana }e biti istovremeno dobar test i uvertira studentima za utakmicu 1. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine u kojoj }e biti doma}in rukometa{ima Konjuha iz @ivinica. G. V.

Federer slavi plasman u polufinale

Reuters

Ope na je Fe de rer sla vio 7:6(3), 7:5, 7:5, a ove godine su igrali jednom, u Torontu, kada je Federer sa 6:1, 3:6, 7:5 dobio izgubljeni me~. Prvanositeljicaturnira, Dankinja Caroline Wozniacki, je dogurala do polufinala. U ~etvrtfinalu je pobijedila nepostavljenu Slovakinju Dominiku Cibulkovu sa 6:2, 7:5. Slovakinji ostaje utjeha da ove godine niko nije doveo Wozniacki takodaleko u setu kao ona u drugoj dionici. Suparnica Wozni-

acki u polufinalu je Vjera Zvonarjeva, dok }e se u drugom polufinalu sastati Venus Williams i Clim Clijesters. US Open, ~etvrtfinale, teniseri: Federer - Söderling(5) 6:4, 6:4, 7:5, \okovi} - Monfils 7:6(2), 6:1, 6:2; Nadal - Verdasco i Wawrinka - Youzhny (sino}). Teniserke, ~etvrtfinale: Wozniacki (1) - Cibulkova 6:2, 7:5, Zvonarjeva(7) - Kanepi(31) 6:3, 7:5, VenusWilliams- Francesca Schiavone - 7:6, 6:4, Kim Clijsters - Samantha Stosur 6:4, 5:7, 6:3.

Studenti di`u formu za po~etak sezone

46

SPORT

petak, 10. septembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

Biciklisti Zmaja od Bosne na Dunavskom kupu

Stari lav ne POSUSTAJE
Hajrudin Trle je vode}i u konkurenciji veterana, dok je u sveukupnom plasmanu, od 194 takmi~ara, na visokom ~etvrtom mjestu, a trenutno je vode}i i u prolaznim ciljevima • Tuzlanska ekipa je trenutno na petom mjestu
Proteklog vikenda u Novom Sadu je odr`ana 16. i 17. etapa Me|unarodne biciklisti~ke trke Dunavski kup. I ovaj put u~estvovali su takmi~ari BK Zmaj od Bosne iz Tuzle. Vo`ene su dvije trke, prva trka je bila drumska trka, dok je druga bila kriterijska. Na drumskoj trci, ukupne du`ine 50 kilometara, u~e{}e je uzelo preko 60 takmi~ara iz Hrvatske, Ma|arske, Bosne i Hercegovine, kao i doma}e ekipe iz Srbije. Iz tuzlanske ekipe nastupila su ukupno ~etiri voza~a, a najbolji, osvojiv{i prvo mjesto je bio Hajrudin Trle, koji je ostavio iza sebe Zorana Pavlovi}a iz Kraljeva, odnosno tre}eplasiranog Slobodana Radovana iz BK Elita iz Novog Sada. Potrebno je ista}i da je prvoplasirani ove trke Hajrudin Trle ostvario i pobjede u dva prolazna cilja koja su bila u toku drumske trke. U drumskoj trci odli~an rezultat je ostvario jo{ i Mensur ^ori}, koji je zauzeo drugo mjesto kod kadeta, a u sveukupnom plasmanu je bio deveti. Preostala dva takmi~ara Huso Salihovi} i Kenan Had`iabdi} su uspje{no zavr{ili ovu drumsku trku. U drugoj trci, kriterijskoj, prvo mjesto kod veterana je zauzeo Hajrudin Trle, dok je ne{to lo{iji bio u sveuku-

INVITATION FOR BIDS
Bosnia and Herzegovina Second Solid Waste Management Project - ID 7629-BA Rehabilitation of landslide on dump " Sidje” Zenica BA-SSWMP-7629-ICB-004-W-10/ZE 1. 2. This Invitation for bids / SPN follows the General Procurement Notice for this Project that appeared in Development Business online on 22 October 2008. The Government of Federation of BiH has received a credit from the International Bank for Reconstruction and Development toward the cost of Second Solid Waste Management Project ID 7629BA. , and it intends to apply part of the proceeds of this credit to payments under the Contract for Rehabilitation of landslide on dump " Sidje"BA-SSWMP-7629-ICB-004-W-10/ZE. The Regional landfill "Moscanica" d.o.o. Zenica now invites sealed bids from eligible and qualified bidders for stabilization of Sidje landslide . The works consist of a. Construction of filling (stone) stabilization structures b. Drainage and surface dewatering of a slope; c. Dislocation of the waste (stress removal of the slope) and ″covering structures″ over deposited waste; d. Final levelling and landscaping The construction period is one year. Bidding will be conducted through the International Competitive Bidding (ICB) procedures specified in the World Bank’s Guidelines: Procurement under IBRD Loans and IDA Credits edition May 2004, revised October 2006, and is open to all bidders from Eligible Source Countries as defined in the Bidding Documents. Interested eligible bidders may obtain further information and inspect the Bidding Documents at the address given below [state address at end of this ITB] from 8 a.m. to 4 p.m.. Authorized person is Ms Edina Husakovic A complete set of Bidding Documents in English may be purchased by interested bidders on the submission of a written Application to the address below and upon payment of a non refundable fee 200,00 BAM or 100,00 EUR. The method of payment will be direct deposit to specified account number: “REGIONALNA DEPONIJA MOSCANICA” B.B. ZENICA - Interested bidders from Bosnia and Herzegovina shall deposit aforementioned fee in the convertible marks in favor of: UNICREDIT BANK Skolska bb 72.000 Zenica KM Account: 3385 80222 0987 733 - Interested foreign bidders shall deposit aforementioned fee in Euro in favor of: UNICREDIT BANK Skolska bb 72.000 Zenica IBAN: BA39 3385 8048 0015 1482 SWIFT:UNCRBA22 RN: 20009025101 The document will be sent by mail/DHL/ or directly overtaking at the address below, against the receipt for payment on Purchaser’s account. 8. Bids must be delivered to the address below at, or before 12.00 noon, on October20 , 2010. Electronic bidding shall not be permitted. Late bids will be rejected. Bids will be opened physically in the presence of the bidders’ representatives who choose to attend in person at the address below at 12.00 noon, on October 20, 2010. All bids shall be accompanied by a Bid Security, of 40.000 BAM, or its equivalent in other convertible currency.

3.

4.

5.

6.

Biciklisti Zmaja od Bosne na Dunavskom kupu

pnom plasmanu, gdje je osvojio peto mjesto. Tako|e, nastupio je i Mensur ^ori}, koji je opet osvojio drugo mjesto kod kadeta, a dok je u sveukupnom plasmanu osvojio deseto mjesto. U dosad ostvarenim rezultatima Hajrudin Trle je vode}i u konkurenciji veterana, dok je u sveukupnom plasmanu, od 194 takmi~ara, na visokom pozicioniranom ~etvrtom mjestu, a trenutno vode}i je i u prolaznim ciljevima. Ekipa Zmaja od Bosne je trenutno na petom mjestu, od ukupno 51 ekipe, koja u~estvuje na ovoj me|unarodnoj maD. M. nifestaciji Dunavski kup.

9.

Na granici vjerovatnog

Polamalu osigurao kosu na milion dolara
[ta se sve osigurava, znaju jedino namje{tenici osiguravaju}ih ku}a. Ono {to do javnostido|e,ponekadzvu~izaistanevjerovatno. Kada se David Beckham, u to vrijeme najpopularniji nogometa{ svijeta, krajem 2006. osigurao na nevjerojatnih 150 miliona eura, mnogi nisu povjerovali u takav iznos. No i prije, ali i nakon njega, mnogi su se sporta{i odlu~ili ulo`iti dio svog zara|enog novca u osiguravaju}e ku}e kako bi se osigurali od ozljeda ili bolesti. Ipak, posljednji slu~aj iz ameri~kog nogometa je posebnapri~a. Sna`ni29-godi{nji Troy Polamalu, odbrambeni igra~ Pittsburgh Steelersa, odlu~io je svoju dugu i bujnu kosu osigurati na milion ameri~kih dolara. Kako ameri~ki mediji pi{u, za to se Polamalu, ina~e osvaja~ dva Super Bowla s Pittsburghom, odlu~io jer izvan NFL-a solidno zara|uje i kao maneken tvrtke Head and Shoulders. Ina~e, dugu kosu ovaj momak koji je ro|en i odrastao u sun~anoj Kaliforniji

10. The address referred to above is: Regionalna deponija "Moscanica" d.o.o. Zenica Moscanica bb 72000 Zenica Bosnia and Herzegovina Attn: Mr. Emir Zukic, Director Telephone: : +387 32 446 380 Facsimile number: +387 32 446 634 Electronic mail address: regdepze@bih.net.ba

Na osnovu Odluke broj IUS-REC01-390/2010 od 8.9.2010. godine, a u vezi sa Konkursom za izbor rektora Internacionalnog univerziteta u Sarajevu koji je objavljen 8.9.2010. godine u dnevnim listovima „Dnevni avaz“, „Oslobo|enje“ i „San“, Internacionalni univerzitet u Sarajevu (u daljem tekstu: „IUS“) objavljuje:

Konkursa za izbor rektora Internacionalnog univerziteta u Sarajevu I U tekstu konkursa za izbor rektora Internacionalnog univerziteta u Sarajevu objavljenog 8.9.2010. godine ~lan II, stav 2. Posebi uslovi, ta~ka b), mijenja se i glasi: b) da je u radnom odnosu sa punim radnim vremenom na IUS-u II ^lan III, ta~ke 7. i 8. mijenjaju se i glase: Hir bogatog nogometa{a: Troy Polamalu 7. Odluku o izboru u nau~no-nastavno zvanje redovnog profesora na IUS-u 8. Uvjerenje o radnom odnosu sa punim radnim vremenom na IUS-u III U ostalim dijelovima konkurs ostaje nepromijenjen.

I S P R AV K U

odlu~io je pustiti kako bi iskazao po{tovanje prema Samoi, oto~noj dr`avi s manje od 200 hiljada stanovnika u Tihom okeanu od kuda vu~e podrijetlo.

Schleck suspendovan zbog alkohola
Jedan od najboljih biciklista dana{njice je Luksembur`anin Andy Schleck. To je potvrdio i na jednoj od najcjenjenijih biciklisti~kih utrka Tour de Franceu, kada je u generalnom poretku pro{le i ove godine bio drugi. No, da i najve}i sportisti imaju slabosti, pokazao je osramotiv{i se u {panskoj Vuelti. Ekipa Saxo Bank za koju nastupa suspendovala ga je zbog alkoholizma! Jedan od glavnih favorita Schleck se napio prije utrke, tako da nije ni startovao na 10. etapi.

petak, 10. septembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE
ZA SLOBODNU, DEMOKRATSKU, PRAVEDNU I EKONOMSKI PROSPERITETNU BOSNU I HERCEGOVINU

OGLASI

47

www.sdp.ba

„DR@AVA ZA ^OVJEKA„
U okviru promocije Izbornog programa i kandidata sa listi SDP-a za op}e izbore 2010. godine, Kantonalna organizacija SDPBiH Sarajevo organizira

Javni skup
Na kojem }e predstaviti kandidate i nosioce izbornih listi SDP-a. Mjesto odr`avanja:

Trg kod Ekonomskog fakulteta
Termin odr`avanja: 13.9.2010. godine (ponedjeljak), u 19.30 sati.

ZAJEDNO DO POBJEDE!
IZBORNI [TAB KO SDPBiH SARAJEVO

Dobro jutro uz

u Va{em domu!
POSEBAN POPUST
za pla}anje unaprijed
5% 10% 15% 20%
pretplata na 3 mjeseca pretplata na 6 mjeseci pretplata na 9 mjeseci pretplata na 12 mjeseci
TUZLA Dopisni{tvo Oslobo|enja, Mar{ala Tita 163 (zgrada Pivare Tuzla) 75 000 Tuzla, Tel/Fax 035/252 023 DOBOJ Dopisni{tvo Oslobo|enja, Doboj-Jug-Matuzi}i, 74 000 Doboj, Tel. 032/691 794, Fax 032/692 572 MOSTAR Dopisni{tvo Oslobo|enja, Alekse [anti}a 4, 88 104 Mostar Tel/Fax 036/581 139

SARAJEVO Oslobo|enje, D`emala Bijedi}a 185, 71 000 Sarajevo, Tel/Fax 033/465 727 ZENICA Dopisni{tvo Oslobo|enja, Bulevar Kulina bana 30-b, 72 000 Zenica, Tel. 032/ 242 342, Fax 032/243 612

20

% POSEBAN POPUST
ZA PENZIONERE
OSLOBO\ENJE

NARUD@BENICA
Ime i prezime Ulica i broj Po{tanski broj Grad (op}ina)

Da, ovim se pretpla}ujem na Oslobo|enje od sljede}eg mogu}eg broja
Broj telefona/mobitela Broj li~ne karte Potpis
1 mjesec 3 mjeseca 9 mjeseci

6 mjeseci 12 mjeseci

TRANSAKCIJSKI RA^UNI: UniCredit bank d.d.: 3383202250044019, ABS banke DD Sarajevo: 1990490005630121, KOMERCIJALNA BANKA AD Banja Luka: 5715000000017279, POSTBANK BH DD Sarajevo: 1872000000045887 Narud`be mo`ete izvr{iti i putem na{e web stranice www.oslobodjenje.ba

48

OGLASI

petak, 10. septembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

Javno preduze}e Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo objavljuje

O G LAS
za stipendiranje za potrebe Podru`nice HE na Neretvi, Jablanica U cilju obezbje|enja stru~nih kadrova za zanimanja koja su potrebna u procesu rada, Javno preduze}e Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo vr{i stipendiranje za potrebe Podru`nice Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica, i to: • 1 studenta prvog ciklusa studija na Elektrotehni~kom fakultetu, smjer elektroenergetski, III godina studija. Kandidati treba da ispunjavanju slijede}e uvjete: • da su redovni studenti odgovaraju}eg fakulteta i godine studija • da imaju prosjek ocjena najmanje 8,00 i • da poznaju jedan od svjetskih jezika. Kao dokaz o ispunjavanju uvjeta, kandidati su, uz prijavu na Oglas i biografiju /CV, du`ni u originalu ili ovjerenoj kopiji dostaviti slijede}u dokumentaciju: • potvrda/uvjerenje o upisanom semestru, • potvrda/uvjerenje fakulteta o ostvarenom prosjeku ocjena za sve polo`ene ispite, • uvjerenje o dr`avljanstvu, ne starije od 6 mjeseci, • prijava mjesta prebivali{ta/CIPS, ne starija od 6 mjeseci. Sa kandidatima koji ispunjavaju uvjete iz oglasa obavi}e se intervju. Prijava sa potrebnom dokumentacijom dostavlja se li~no na Protokol ili putem po{te, na adresu: JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo Slu`ba za upravljanje ljudskim resursima Oglas za stipendiranje za Podru`nicu HE na Neretvi 71000 Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 15 Rok za podno{enje prijava je 15 dana od dana objavljivanja oglasa. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati.

petak, 10. septembar 2010. godine
N osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Slu`bene novine Federacije BiH“ br. 12/03 i 34/03), u postupku imenovanja na pozicije u organima privrednih dru{tava u kojima federalni organi vlasti imaju pravni interes i u kojim prema va`e}im zakonima, pravima i propisima imaju zakonito pravo da vr{e nominaciju, odnosno imenovanje, federalni ministar energije, rudarstva i industrije objavljuje

OSLOBO\ENJE

OGLASI

49

J AV N I O G L A S
ZA UTVR\IVANJE PRIJEDLOGA KANDIDATA ZA ^LANOVE NADZORNOG ODBORA I PREDMET JAVNOG OGLASA Objavljuje se javni oglas za utvr|ivanje prijedloga kandidata na upra`njenu poziciju za ~lanove Nadzornog odbora u privrednom dru{tvu: JP „ELEKTROPRIVREDA HZ HB“ DD MOSTAR........................................................................2 ~lana II OPIS POZICIJE Predsjednik i ~lanovi Nadzornog odbora uz konsultacije sa federalnim Ministarstvom energije, rudarstva i industrije nadgledaju u~inak uprave, izgra|uju i razvijaju odnose izme|u Nadzornog odbora, uprave, dioni~ara ili vlasnika udjela, investitora i drugih sudionika, a naro~ito prilikom dono{enja odluka kojima se uti~e na vrijednost kapitala dru{tva; raspola`e imovinom i kapitalom dru{tva ili utvr|uje strategiju razvoja dru{tva, razmatraju i usvajaju finansijske izvje{taje uprave dru{tva; predla`u raspodjelu i na~in upotrebe dobiti, s pa`njom i pravi~no{}u se odnose prema interesima zaposlenika, povjerilaca, kupaca, dobavlja~a i lokalne zajednice; spre~avaju i rje{avaju sukobe interesa; zastupaju interese svih vlasnika kapitala; uspostavljaju sistem interne kontrole i monitoringa nad internom kontrolom i obavljaju i druge poslove u skladu sa Zakonom o privrednim dru{tvima, drugim zakonima, propisima i poslovnom etikom. III MANDAT Mandat ~lanova Nadzornog odbora koji }e biti imenovani po osnovu ovog javnog oglasa bi}e odre|en mandatnim periodom ve} imenovanih ~lanova Nadzornog odbora. IV USLOVI POZICIJE Kandidat mora biti lice sa visokom stru~nom spremom i odgovaraju}im vi{egodi{njim iskustvom i stru~nim znanjem iz okvira djelatnosti dru{tva i upu}eno u sadr`aj i na~in rada organa upravljanja privrednih dru{tva. Prilikom procjene kvalifikacija i iskustva svih kandidata uzet }e se u obzir i sljede}e: sposobnost prepoznavanja, zastupanja i za{tite interesa privrednog dru{tva i uva`avanja interesa drugih zainteresovanih sudionika; sposobnost za savjesno, odlu~no, odgovorno i profesionalno obavljanje upra`njene pozicije; izra`ena individualnost, inicijativnost, nezavisnost u radu i dono{enju odluka; komunikacijske i organizacijske sposobnosti; znanja i sposobnosti razumijevanja poslovnih izvje{taja, poznavanje privrednog prava i ukupnog zakonodavstva na podru~ju djelovanja nadzornih odbora, korporativnog upravljanja i strategije poslovne etike; sposobnost upravljanja finansijskim i ljudskim resursima i naklonjenost timskom radu; rezultati rada ostvareni tokom karijere.

Pored navedenih kriterija, svaki kandidat treba ispunjavati i sljede}e op}e uslove: - da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine; - da je stariji od 18 godina; - da nije stariji od 65 godina na dan imenovanja; - da nije osu|ivan za krivi~no djelo i za prekr{aj nespojiv sa du`no{}u u Nadzornom odboru, pet godina od dana pravosna`nosti presude, isklju~uju}i vrijeme zatvorske kazne; - da nije lice kojem je presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadle`nosti Nadzornog odbora u koji se kandiduje; - da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou dr`ave ili entiteta) u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije; - da se na njega ne odnosi ~l. IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine; - da nije na funkciji u politi~koj stranci; - da nema privatni/finansijski interes u privrednom dru{tvu u ~iji se nadzorni odbor kandiduje; - da nije direktor ili ~lan uprave dru{tva; - da nije izabrani zvani~nik, nosilac izvr{nih funkcija ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine („Slu`beni glasnik BiH“, br. 13/02, 16/02,14/03 i 12/04); - da nije lice koje isklju~uju odredbe Zakona o privrednim dru{tvima („Slu`bene novine Federacije BiH“, br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08, 7/09); - da nije lice koje isklju~uju odredbe Uredbe o vr{enju ovla{tenja organa Federacije BiH u privrednim dru{tvima sa u~e{}em dr`avnog kapitala ("Slu`bene novine FBiH" br. 48/05, 54/05, 42/06, 27/07, 28/07, 49/07, 74/07, 15/08, 70/08, 71/08, 4/09, 10/09, 26/09, 40/09, 46/09, 52/09, 3/10); - da ne postoje druge zakonske smetnje za obavljanje poslova u nadzornom odboru u koji se kandiduje. V POTREBNI DOKUMENTI Prijave kandidata treba da sadr`e kra}u biografiju, adresu i kontakt-telefon. Uz prijavu treba dostaviti: - uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) ili kopiju li~ne karte (CIPS); - diplomu o visokoj stru~noj spremi; - dokaz o radnom iskustvu u privredi; - uvjerenje da nije osu|ivan za krivi~no djelo (ne starije od 3 mjeseca); - uvjerenje da nije osu|ivan za prekr{aj (ne starije od 3 mjeseca); - izjavu o ispunjavanju op}ih uslova iz alineje 6. do 14. Kandidati koji budu pozvani na intervju du`ni su dostaviti ovjerene kopije tra`enih dokumenata. Kopije dokumenata }e biti vra}ene kandidatima samo na njihov zahtjev. VI OSTALE NAPOMENE Podnosioci prijave s kojima se ne stupa u kontakt u roku deset (10) dana od isteka roka za podno{enje prijave ne}e biti uzeti u razmatranje u daljnjem procesu kandidovanja. Svi kandidati koji budu stavljeni na listu sa u`im izborom bi}e pozvani na intervju. Prije intervjua kandidati su du`ni dati podatke o ranijim neposrednim rukovodiocima od kojih se mogu dobiti preporuke i informacije o kandidatima i popuniti obrazac u kojem }e iznijeti bilo koje pitanje koje bi moglo dovesti do sukoba interesa u slu~aju da do|e do njegovog imenovanja. Obrasci se mogu popuniti neposredno prilikom intervjua. Sve informacije u toku postupka kandidovanja su transparentne, osim ako informacije o podnosiocima prijava nisu povjerljive u smislu Zakona o za{titi li~nih podataka („Slu`beni glasnik BiH“, br. 49/06). Kandidati koje nakon intervjua preporu~i Komisija za izbor, smatra}e se da su najuspje{nije pro{li otvorenu konkurenciju. Bilo koji kandidat ili bilo koje drugo lice-~lan javnosti slobodno je podnijeti prigovor na kona~no imenovanje, ako vjeruje da u procesu imenovanja nisu ispo{tovani principi utvr|eni Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine. Ovaj oglas objavljujemo u dnevnom listu „Oslobo|enje“ i „Slu`benim novinama Federacije BiH“. Oglas ostaje otvoren ~etrnaest dana (14) od dana posljednjeg javnog objavljivanja ovog oglasa. Prijave sa svim tra`enim dokumentima treba dostaviti li~no ili po{tom preporu~eno sa naznakama na koverti „Prijave na javni oglas za utvr|ivanje prijedloga kandidata za Nadzorni odbor JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar, ne otvaraj“. Na pole|ini koverte navesti ime i prezime podnosioca prijave, adresu i kontakt-telefon. Prijave sa tra`enom dokumentacijom dostaviti na sljede}u adresu: Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, Mostar, Ul. A. [anti}a bb. Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e biti razmatrane.

50

MALI OGLASI
NEKRETNINE
IZDAJEM pos. prostor 76m2 Obala Kulina Bana svi priklju~ci-klima, video nadzor, I sprat. Tel. 906-923. IZDAJEM poslovni prostor na Grbavici 260m2 sa gara`om, cijena povoljna. Tel. 061/906-923. IZDAJEM stan na Marin Dvoru, I sprat, 70m2, cijena 1000KM. Tel. 061/906-923. APARTMANI sobe za no}enje sa parkingom od 15-25KM Ko{evsko Brdo. tel. 062/226-665. IZDAJEM trosoban lijep stan doma}im ili stranim. Tel. 062/104-729, 033/617-566. IZDAJEM dvoiposoban namje{ten stan Trg Heroja, II sprat, kablovska. Tel. 544-863, 061/809-336. IZDAJEM namje{ten jednosoban stan djevojkama, nepu{a}ima, poseban ulaz, Vele{i}i. Tel. 033/227-077, 062/006-78. IZDAJEM poslovni prostor 30m2, Marin Dvor-V. Peri}a. Mob. 061/205235. IZDAJEM gara`u na du`i period, Centar-Dolina. Mob. 062/253-712, 667-994. IZDAJEM sobu sa centralnim grijanjem studentici ili srednjo{kolki blizu Katedrale. Tel. 219-285. CENTAR, trosoban namje{ten stan, iz da jem na du`i pe ri od. Mob. 062/692-777, iza 16 sati. IZDAJEM dvokrevetnu sobu, studenticama-studentima, Stari Grad, kod hotela Evropa, poseban ulaz. Mob. 061/530-598. SOBE kod hotela Holyday Inna, studenticama I god. mu{karce ne primam. Tel. 0038733214595, 0038762279428. IZDAJEM jednosoban namje{ten stan, tram. stanica ^engi} vila. Mob. 062/530-640. IZDAJEM konfornu namje{tenu garsonjeru za jednu ili dvije osobe, u centru grada — Mejta{. Mob. 061/869396. IZDAJEM jednosoban namje{ten stan, Stari Grad. Mob. 061/740-293, 061/800-583, 440-727. CIGLANE, blizu kosog lifta, izdajem namje{ten stan, sa dvije spava}e sobe, terasa. Mob. 062/177-704. TROSOBAN namje{ten stan, privatana ku}a, pored Termalne rivijere Ilid`a, eta`no, parkign. Mob. 061/319589, 629-932. IZDAJEM trosoban komforan stan, Ci gla ne, kod ko sog lif ta. Mob. 063/209-301. IZDAJEM namje{ten dvosoban stan 56m2, Ul. A. Jabu~ice 5. Tel. 062/527822. OTOKA jednoiposoban stan, namje{ten, renoviran, balkon, kablovska, centralno, 390KM. Tel. 062/392-283, 649-769. IZDAJEM dva jednosobna namje{tena stana, privatna ku}a, u centru. Tel. 033/204-984. IZDAJEM trosoban namje{ten stan, cen. grij. studenticama, Ul. Nevjestina 18, bli zi na Vi je}ni ce. Mob. 062/402-387. IZDAJEM trosoban sre|en stan, sa privatnom ba{tom, 300 eura. Mob. 061/276-472. IZDAJEM namje{tenu sobu djevojkama, Otoka, XV sprat, centralno grijanje. Tel. 652-006. IZDAJEM poslovni prostor 32 m2, Grbavica. Tel. 033/649-851 i 061/865158. IZDAJEM ku}u sa tri stana, zasebno ili komplet, mo`e za studente, 150 KM po osobi ili cijela ku}a 1.100 KM. Mob. 061/364-314, 066/735-920. IZ DA JEM uho dan res to ran na Ba{~ar{iji, potpuno namje{ten, na du`i perido, cijena po dogovoru. Mob. 061/364-314, 066/735-920. IZDAJEM sobu studentici ili srednjo{kolki, kod Muzi~ke {kole. Tel. 442331. IZDAJEM sobu studentu, cen. grij. kod @eljinog stadiona. Tel. 649-482. DOBRO namje{ten trosoban stan, sa gara`om, na Grbavici I, kod OHR-a, 1 kat, 650 KM. Tel. 956-098, iza 16 sati. EXTRA namje{ten stan 40m2, sa gara`om, u novogradnji, Hrasno-A. [a}irbegovi}, 500 KM. Mob. 062/295919. NAMJE[TEN dvosoban stan u Hrasnom-Trg heroja, I kat, 400 KM. Mob. 062/295-919. NAMJE[TENI stanovi: Bolni~katrosoban, Zmaja od Bosne-dvosoban, Grbavica I-jednosoban. Mob. 061/214-856. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan, za dvije studentice, Centar. Tel. 534992. VRLO povoljno izdajem namje{ten dvosoban stan na Ko{evskom brdu. Mob. 061/381-846. IZDAJEM dvokrevetnu sobu u centru. Tel. 061/514-301. IZDAJEM potpuno adaptiran i namje{ten dvosoban stan na ^engi} Vili. Tel. 06/183-437. IZDAJEM jednosoban manji stan, sve zasebno, Stari grad — Babi}a ba{ta. Tel. 033/447-691 i 061/809-763. IZDAJEM jednosobni stan u Vele{i}ima. Tel. 033/666-492. IZDAJEM poslovni prostor 52m2 na Ba{~ar{iji. tel. 236-936. IZDAJEM gara`u na Marin Dvoru. Tel. 062/383-040, 445-515. IZDAJEM stan studentima, Pofali}i, blizina kampusa. Mob. 061/338426. IZDAJEM namje{tenu garsonjeru, urednom, kulturnom i zaposlenom samcu ili samici, centralno grijenje. Mob. 033/444-832. IZDAJEM dvokrevetnu namje{tenu sobu sa upotrebom kuninje. Mob. 062/920-856. IZDAJEM konfornu namje{tenu garsonjeru u centru grada od 1.8.2010. samostalni objekt. Tel. 061/869-396. IZDAJEM namje{ten stan 50 m2 na Dobrinji V. Tel. 00385 98 416-553. IZDAJEM kod Islamskog fakulteta exstra sobu samcu ili studentu!. Tel. 061/958-368. IZDAJEM na ^. Vili-kvadrant dvosoban konforno namje{ten stan 60m2 video nadzor. Tel. 061/074-131. IZDAJEM sobu sa 2 le`aja sstudentici ili radnici poseban ulaz, Hrasno. Tel. 654-883. IZDAJEM gara`u, Ul. Fetaha Be~irbegovi}a 27 - Kvadrant. Tel. 677-582. IZDAJEM namje{ten ekstra stan 80m2 kod Holiday Inn-a, Marijin dvor za poslovne ljude i strance. Mob. 061/897-959. IZDAJEM namje{ten stan 80m2, ekstra, kod Holiday Inn-a, Marijin dvor za strance i poslovne ljude. Mob. 066/753-977. IZDAJEM trosoban namje{ten stan, centralno grijanje, kod bolnice Ko{evo. Tel. 033/202-437 i Mob. 061/226493. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan sa gara`om i parkingom, Sedrenik. Tel. 033/236-661, 063/284-933. IZDAJEM gara`u na Marijin Dvoru. tel. 445-515. IZDAJEM dva polunamje{tena stana u naselju Breka. Tel. 061/145744. U NAJ^ISTIJEM i mirnijem dijelu Sarajeva izdajem stan, dvije jednokrevetne sobe, za studente. Tel. 033/225-074, 061/252-782. IZDAJEM namje{ten stan, 75m2, Centar - Ko{evo, V sprat. Mob. 061/228IZDAJEM pos. prostor 170m2 na Dobrinji. Tel. 061/968-986. DVOSOBAN namje{ten stan, Hrasno, bra~nom paru ili studenticama. Mob. 061/420-208. IZDAJEM gara`u, Ul. Grada~a}ka 70, ^engi} Vila 2. tel. 647-564. IZDAJEM jednokrevetnu sobu, Novo Sarajevo. Tel. 033/657-092. IZDAJEM namje{ten dvosoban stan u zgradi, Alipa{ino Polje. Tel. 532-800. IZDAJEM namje{ten dvosoban stan, parking, kod stadiona Ko{evo. Tel. 223-957 i 061/360-278. IZDAJEM jednokrevetnu namje{tenu sobu u blizini studentskog kampusa, c.g. Tel. 652-293. IZDAJEM poslovni prostor, 40m2, Sarajevo. Tel. 062/760-139. IZDAJEM poslovni prostor 42m2, Dolina sunca, Mostar. Mob. 061/522815. IZDAJEM sobu studentu sa centr. grijanjem, tv kablovska kod @eljinog stadiona. Tel. 033/649-482. IZDAJEM adaptiran i opremljen stan, 65m2, kod hotela “Bristol“. Tel. 065/225-420. IZDAJEM jednosoban stan u prizemlju, poseban ulaz, ul. Pirin brijeg br. 38. Tel. 534-368. IZDAJEM gara`u, ul. Dr. Fetaha Be}irbegovi}a 27, pla}anje unaprijed. Tel. 677-582, 061/559-090. GARSONIJERA - centar, zaseban ulaz, kompletno opremljena. Tel. 061/150-362. IZDAJEM jednosoban namje{ten blizu centra, privatna ku}a. Tel. 212563 od 16 do 20 sati. IZDAJEM prazan stan, 85m2, I sprat, centar. Tel. 611-882 od 19 do 21 sati. IZDAJEM poslovne prostore u Papagajci od 45m2 i 25m2 i gara`u. Tel. 202-977, 061/838-037. IZDAJE se prostor na Vojni~kom Polju, 60m2 pogodan za sve namjene. Tel. 061/864-248. POSLOVNI prostor, Jezero, 160m2, sve novo, parking. Tel. 033/667-727. IZDAJEM namje{ten trosoban stan, Vratnik, I kat u privatnoj ku}i, 650 KM. Tel. 061/526-343. CIGLANE, poslovni prostor, 46m2, na dvije eta`e. Tel. 061/905-498. IZDAJEM namje{ten stan u ku}i, studenticama ili zaposlenim, Ba{~ar{ija. Mob. 062/857-389 i 534-667. IZDAJEM dvosoban stan, eta`no grijanje, Mejta{, cijena po dogovoru. Tel. 061/205-043. ILID@A - Pejton, izdajem gara`u. Tel. 061/537-739.

petak, 10. septembar 2010. godine
PRODAJEM dvosoban stan u dobrom stanju, Ul. Dervi{a Numi}a, III sprat, 116.000KM. Tel. 063/191-201, 00385 91 1774627. DOBRINJA II, Merkator-dvosoban, Hrasno-Dvosoban, Grbavica I-funkcionalan trosoban. Mob. 061/214-852. PRODAJEM stan 88m2, centar kod tr`nice, I kat, pogodan za ordinaciju. Mob. 061/167-224. PRODAJEM na Ilid`i stan 100m2. I sprat, 47.000 KM. Tel. 066/775-021. PRODAJEM vikendicu na Tilavi, 2 duluma zemlje, voda, struja, asfalt, sve 1/1. tel. 061/810-842. PRODAJEM apartmane u Neumu raznih veli~ina, apartmane @ivogo{}e - Blato, Hrvatska razne parcele. Tel. 061/906-923. PRODAJEM stan 118m2 strogi centar stambeno poslovni objekat sa 2 lokala, 2 stana, ba{ta sve 1/1. Tel. 061/906-923. PRODAJEM parcelu 4200m2 i ku}u 800m2 sa svim papirima Rajlovac 1/1, parcela 2500m2 sa objektom centar Had`i}i za sve namjene 1/1. Tel. 061/906-923. PRODAJEM garsonjeru sa gara`om u centru, 22m2 + 14m2, 1/1. Tel. 061/906-923. GRBAVICA, dvosoban 53m2, balkon, II kat, lift, eta`no grijanje, povoljno. Mob. 061/350-448. PRODAJEM u strogom centru kod Vje~ne vatre, stan 150m2, IV sprat, lift, bal kon, 1000 eura/m2. Tel. 063/603-010. PRODAJEM ku}u na Ba{~ar{iji. Tel. 665-966, 061/199-845. PRODAJEM Ba~i}i — Stup, namje{ten dvosoban stan 52m2, VII sprat, lift, balkon, plinsko eta`no grijanje, klima. Tel. 061/208-760, 061/199-312. PRODAJEM sve vrste nekretnina ku}e, stanove, zemlju ekstra lokacije, povoljne cijene. Tel. 061/312-969. NAHOREVSKA iza Pionirske, prodajem ku}u 10x11 sa 3 trosobna stana na 3 gara`e. Garsonjera, gara`a, poseban ulaz za vaki stan — eta`u. Mob. 061/304-599 i 033/665-419. CENTAR, prodajem poslovni prostzor 157m2, prizemlje, parking, pogodan za sve namjene. Mob. 061/304599 i 033/665-419. FALETI]I, zbog selidbe prodajem ku}u 10x12m s oku}nicom 1.200m2 uz rijeku Mo{}anicu. Mob. 061/304599 i 033/665-419. CENTAR — Dalmatinsk, stan 121m2, V.P. upotrebljiv i za poslovni prostor. Tel. 033/221-533. PRODAJEM na Breci 66m2, III kat, 2550KM/m2. Tel. 209-162. PRODAJEM na Poljinama zemlji{te sa gra|evinskom dozvolom i komunalijama. Tel. 061/201-039. PRODAJEM gara`u 12m2 u novogradnji, vl. 1/1, centar grada, ul. Kranj~evi}eva — Sa ra je vo. Mob. 061/869-396. PRODAJEM stan 87m2, 3 kat, lift, u dobrom stanju, E. [ehovi}a, Malta, cijena po vi|enju. Tel. 654.096, 062/226975. PRO DA JEM stan u cen tru. Tel. 061/514-301. PRODAJEM 2 dunuma zemlje na Kaoniku, pored magistralnog puta za Travnik. Mob. 061/305-084. PRODAJEM ili mijenjam ku}u u Podlugovima 21 km od Sarajeva 140m2 + {upa i gara`a, 1000m2 zemlje, 60.000 eura. Tel. 066/889-974, 056/213-835. PRODAJEM 2 dunuma vo}njaka, ku}a 10x8, 2 gara`e sve novo 8 km od Skenderije. Tel. 061/352-112. STAN 101m2, pogodan za pos.s prostor, Stari Grad. Tel. 213-635. POFALI]I — 48m2 kod FDS, ^engi} Vila — 64m2 i 55m2, Alipa{ino polje — 59m2 i 64m2, Marijin dvor — 121m2 (200.000 KM) i 86m2, Dobrinja — 49m2, 55m2 i 68m2, Anex — 40m2. Mob. 061/375-787.

OSLOBO\ENJE

NEUM-Tiha luka, ku}a sa gara`om i 300m2 oku}nice. Mob. 061/548365, 036/884-297. PRODAJEM ku}u u Kladnju sa oku}nicom prizemlje, poslovni i gara`a i sprat, trosoban stan mo`e i zamjena za ku}u ili stan u Neumu, primorje. Tel. 033/522-228. PRODAJEM na Breci stan, III sprat, 70m2, Ul. Ismeta Mujezinovi}a, cijena 120.000 eura. Tel. 062/316-379. PRO DA JEM ku}u sa po slo vnim prostorom u centru gornjeg Vakufa sa urednom dokumentacijom. Tel. 030/254-093, 00387 62 213-412. PRODAJEM ili mijenjam za manji, dvosoban stan u Sarajevu lokacija odli~na. Tel. 033/643-099, 062/375-733. PRODAJEM stan 54m2, II kat kod Merkura ure|en, 1/1, cijena 100.000 KM. Tel. 062/577-638. PRODAJEM stan 69m2 Marijin Dvor, I sprat, adaptiran, 100.000 eura. Tel. 061/211-303. PRODAJEM stan 69m2 na Marijin Dvoru, I sprat, adaptiran, 100.000 eura. Tel. 061/211-303. PRODAJEM stan 68,5m2 na Marijin Dvoru I sprat, adaptiran, 100.000 eura. Tel. 061/211-303. NEUM Tiha luuka, ku}a sa gara`om i 300m2 oku~nice. Tel. 061/548-365, 036/884-297. CENTAR, Had`i Idrizova 57m2, I kat i 56m2, II kat. Tel. 061/418-810. CENTAR, Had`i Idrizova 65m2 dvoiposoban, dvije strane, i kat, balkon. tel. 061/148-810. GRBAVICA 36m2, vp, balkon, centralno. tel. 061/148-810. MEJTA[ 72m2, III kat i kod Muzi~ke {kole 57m2 + balkon 10m2. Tel. 061/148-810. TITOVA salonski 147m2, III kat. tel. 061/148-810. KO[EVO (K. Tomislava) 57m2 dvoiposoban, IV kat, terasa 20m2. Tel. 061/148-810. TI TO VA 121m2, 4 kat, lift, 2400KM/m2. tel. 061/148-810. VRATNIK, namje{tena ku}a, ekstra sre|en, 3 eta`e, oku}nica. Tel. 033/233654, 061/224-896. PRODAJEM stan 65m2 u centru, prizemlje, adaptiran, useljiv, vl. 1/1, fiksno 2000 KM/m2. Tel. 061/222-295. PRODAJEM stan Ul. A. Ferhatovi}a, 75m2, centralno, parking, vl. 1/1. Tel. 061/222-295. PRODAJEM stan 79m2 u centru, Ul. Jezero, prizemlje, pogodan za sve namjene. tel. 061/222-295. PRODAJEM stan, Juki~eva, 42m2, IV sprat, lift, centralno grijanje, balkon. Tel. 061/609-906. PRO DA JEM 3300m2 ze mlje po 8KM/m2 Perivoj prema @u~i, livada, 1/1. Tel. 061/709-430. STAN 49m2, Vraca, gradnja 86/87. god. Mob. 061/208-920, iza 14 sati. TROSOBAN stan 93m2, 5 sprat, E. [ehovi}a. Mob. 061/065-953. PRODAJEM-mijenjam, Grbavica, stan 93m2, 4 kat, lift, plin, gara`a ili za dvosoban, Hrasno. Tel. 647-851, 061/501-515. HRASNO, jednosoban stan 38m2, 2 sprat, Aleja Lipa, 2200 KM/m2. Mob. 061/555-949. CENTAR-A. Jabu~ice, 27m2, VP, 63.000 KM. Mob. 061/205-235. HRASNO, 53m2, 2 sprat, 50.000 eura, lift. Mob. 061/205-235. TAR^IN, ku}a 130m2+1,5 dun. zemlje, nova fasada, 40.000 eura. Mob. 061/205-235. CENTAR-Kotromani}a, 106m2, 2 sprat, ~etverosoban, 2.500 KM/m2. Mob. 061/205-235. GRBAVICA-[oping, 80m2+gara`a, trosoban, 15 sprat, 2 lifta, 80.000 eura. Mob. 061/205-235. CENTAR-^ekalu{a, 95m2, 1 sprat, 2.500 KM/m2. Mob. 061/205-235.

ZAMJENA
MIJENJAM vikend ku}u sa 2 dunuma zemlje, okolica Sarajeva za Hrvatsko primorje. Tel. 062/849-606. MIJENJAM na ^. Vili jednosoban 35m2 renoviran za Alipa{ino Polje. Tel. 061/749-305. MIJENJAM trosoban za jednosoban — centar. Tel. 033/202-170. MIJENJAM-prodajem stan 43m2, potkrovlje, na Dobrinji V, do 60m2. Mob. 061/818-075. SARAJEVO-ZAGREB, mijenjam ~etverosoban stan u centru Sarajeva kod hotela Holidey inn za trosobni u Zagrebu. Tel. 00387 33 214-595, 00387 62 279-428. MIJENJAM jednosoban stan na Dobrinji II za garsonjeru uz doplatu. Tel. 033/451-000. MIJENJAM stan na Marijin Dvoru, I sprat, adaptiran 70m2 za Dubrovnik. Tel. 061/211-303. MIJENJAM stan 69m2 Marijin Dvor, I sprat, adaptiran za Dubrovnik. Tel. 061/211-303. MIJENJAM trosoban stan u ceentru Sarajeva za stan ili ku}u u Dalmaciji. Tel. 061/968-986. U STAROM Gradu mijenjam ku}u za stan jednosoban, do Dobrinje. Tel. 446-196. DVOSOBAN stan 51m2+balkon, 6 kat, lift, Tuzla-V. Nazora, za odgovaraju}i u Sarajevu. Mob. 061/217897, 061/174-313. MIJENJAM ku}u u Kne`ici kod Prijedora za ku}u u Zenici. Tel. 061/892323. MIJENJAM dvosoban stan, 60m2 u Vranicinom neboderu na VII spratu. Tel. 061/864-651.

POTRA@NJA
POTREBAN poslovni prostor za ugostiteljstvo, mo`e i polunamje{ten. Tel. 062/619-179. POTREBNO vi{e stanova, pos. prostora i ku}a za prodaju i iznajmljivanje. Tel. 061/906-923. STRANCU potreban manji stan do 60m2, u zgradi, za izdavanje, na du`i perid, (agencija). Mob. 061/522190. POTREBNO vi{e manjih stanova, praznih i namje{tenih za izdavanje (agencija). Mob. 061/031-330. POTRENMO vi{e stanova praznih i namje{tenih za iznajmljivanje i prodaju. Tel. 061/214-306, 033/203-127. POTREBNO vi{e ku}a, stanova i pos. prostora za iznajmljivanje i prodaju. tel. 061/437-732, 062/282-870.

PRODAJA
PRODAJEM poslovni prostor u centru grada pogodan za sve djelatnosti, ada je buregd`inica — ~evabd`inica, potpuno sre|eno, vlasni{tvo. Mob. 061/762-745. VANREDNA prilika — trosoban konforan stan uz glavnu cestu na Ilid`i, gara`a, manji vo~njak, ba{ta, plin, telefon, trofazna struja, satelitska antena. Stan je na posebno zdravoj lokaciji izme|u dva stajali{ta gradskog prijevoza. Cijena je 69.000 KM — fik sno, uz mo gu~nost `iral nog pla~anja. Tel. 062/697-948. PRODAJEM vikendica - ku}a sa oku}nicom, Pazari} - Resnik voda, struja, pored glavno puta, sve 1/1, bez posrednika. Tel. 061/224-704. KISELJAK — Pale{ka }uprija, vikendica sa 2.200m2 oku}nice pod vo}em. Tel. 033/647-851 i 061/501-515. KO[EVSKO brdo, ul. Juki}eva, prodajem jednosoban stan 30m2, adaptiran sav, sigurnosna vrata, PVC prozori, laminat, banja. Tel. 066/245550. PRODAJEM stan 64m2, Alipa{ino polje-B faza, uz trolejbusku stanicu, mo`e i sa stvarima. Mob. 061/373-217. PRODAJEM zidanu vikend ku}u na Palama sa gara`om. Tel. 062/509471. NED@ARI]I tibra Pacifik, novogradnja, stan 53m2, evropski stil gra dnje, extra po vo ljno. Mob. 061/504-425.

PONUDA
IZDAJEM jednoiposoban stan kod stanice, namje{ten. Mob. 061/211945. IZDAJEM dvosoban stan sa balkonom i garsonjeru. Mob. 062/141-473. OPREMLJEN biro sa antreom i ~ajnom kuhinjom blizu stanice, 30m2, ventilacija, centralno, 650 KM. Mob. 061/170-461. IZDAJEM namje{tenu garsonjeru, na Ko{evu. Mob. 061/233-078. IZDAJEM trosoban namje{ten stan, kod Suda-Centar, 350 KM. Tel. 212563 i 063/284-767. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan u centru. Tel. 442-556. IZDAJEM jednosoban prazan ili polunamje{ten stan, ulaz strogo poseban, privatna ku}a, povoljno, ul. Hamida Be{irevi}a br. 96. Tel. 033/203-032 i 062/214-751. POSLOVNI prostor kod kina Tesla, 74m2, kancelarijski. Mob. 062/907831. IZDAJEM poslovni prostor 190m2 kod bolnice Jezero, pogodan za sve djelatnosti. Mob. 061/170-254.

petak, 10. septembar 2010. godine nedjelja, 8. august 2010. godine

OSLOBO\ENJE
PRODAJA

MALI OGLASI
PRODAJEM petosoban stan na Ko{evu, Had`i Idriza 8. Tel. 200-688. PRODAJEM stan, 120m2, Dobrinja V. Tel. 460-064. PRODAJEM dva poslovna prostora od 200 i 400 m2 na Dobrinji. Tel. 061/134-954. PRODAJEM adaptiran trosoban stan sa vrtom, 1/1 - centar. Tel. 061/688-975. PRODAJEM jednosoban stan, 39m2, K. Brdo, M. Had`ija hi}a. Tel. 061/835-890. PRODAJEM dvosoban stan, 54m2, c.g., I sprat, ^. Vila - 110.000 KM. Tel. 618-725. ANEKS - dvosoban stan, poseban ulaz - povoljno. Tel. 611-795, 061/262599. PRODAJEM jednosoban stan, 35m2, I sprat, Igmanska 50, Vogo{}a. Tel. 061/533-658. PRODAJEM ku}u u nizovima na Ilid`i, 105m2, gara`a. Tel. 061/222-465 PRODAJEM ku}u u Starom Gradu, sa ba{tom naprijed i pozada. Tel. 061/222-465. PRODAJEM ili mijenjam dvije ku}e, {talu, su{nicu, sedamipo duluma zemlje uz cestu, Resnik 109-Pazari}. tel. 062/298-614. PRODAJEM stan, 34m2 sa ustakljenim balkonom, II sprat, Marindvor, 2.800 KM/m2 fiksno. Tel. 062/56 99 90, 243-554. HITNO prodajem trosoban stan u strogom centru, austrougarska gradnja. Tel. 061/229-097. PRO DA JEM 200m2 ze mlje sa ku}om, Vratnik, 50.000 KM. Tel. 061/229-097. VARE[, Seli{te, prodajem dvosoban stan, 64m2, sun~an, II kat. Tel. 063/525-257. PRODAJEM devastiranu vikendicu, Trnovo kod Sarajeva, parcela 200m2, struja, voda. Tel. 202-410. PRODAJEM dvosoban stan, vrlo povoljna cijena, u Sarajevu, odli~na lokacija. Tel. 643-099, 062/375-733. PRODAJEM dvosoban stan u Hrasnom, 50m2, dva balkona, blindirana vrata, pogled na panoramu Sarajeva. Tel. 649-629. PRODAJEM stan, 79m2, kod Doma zdravlja Stari Grad, ekstra lokacija, III sprat, lift, parking. Tel. 066/136470. PRODAJEM stan na Alipa{inom Polju, Ul. Ante Babi}a, 69m2, X sprat, PVC stolarija. Tel. 061/537-152. DEVASTIRANU vikendicu 8x5m, dvije eta`e i {est dunuma zemlje, Granice kod Busova~e. Tel. 061/175196. PRODAJEM dvosoban stan 58,40m2, Dobrinja V, povoljno. Tel. 061/382-031 i 469-311. PRODAJEM luksuzni apartman na Bjela{nici, zgrada “OKI”, useljen prije godinu dana, lift, III sprat, apartman je dvosoban, 51m2, lo|a 8m2, gara`no mjesto u podzemnoj gara`i 15m2, kuhinja, ormari i spava}a soba po mjeri ra|ena. Tel. 033/556545. STAN u Centru, 62m2 + balkon, I sprat, prodajem ili mijenjam za manji. Tel. 061/828-794. PRODAJEM novu ku}u na Drveniji sa dva trosobna stana + pos. prostor, 225m2, cijena 325.000 eura. Tel. 061/211-782. DOBRINJA IV, troiposoban stan 86m2, IV sprat, prodajem ili mijenjam za manji, uz doplatu, cijena po dogovoru. Tel. 061/893-105. HLADIVODE, prodajem plac 431m2, 15.000 KM. Tel. 062/554-772, 033/469697. PRODAJEM poslovni prostor, ul. Masarikova u Zenici. Tel. 062/916662. PRODAJEM u Klju~u, podru~je Bebi}i, {est dunuma zemlje. Tel.062/346214. PRODAJEM trosoban stan na Ilid`i. Tel. 066/114-204. PRODAJEM stan 60m2, VIII sprat, E. [ehovi}a, uknji`en, 125.000KM. Tel. 061/926-059. PRODAJEM petosoban stan na Ko{evu, Had`i Idriza 8. Tel. 200-688. PRODAJEM jednosoban stan na Grbavici, 37m2. Tel. 443-939, 061/274062. PRODAJEM manju ku}u, oku}nice 150m2, bli`e centru. Mob. 061/358772. PRODAJEM trosoban stan 95m2, kod Doma armije, I sprat. Tel. 445371, iza 15 sati. CIGLANE, trosoban stan, 71m2, dvije terase 33m2, 1 sprat. Mob. 061/200-893. PRODAJA tanova u novogradnji Malta, cijena 2.050 KM sa PDV-om -5% akcija, -1% popust agencije, mo`e i kredit. Mob. 061/170-254. ZEMLJA, Plandi{te 1.000 m2, dozvolje na gra dnja, 80.000 KM. Mob. 061/170-254. SOKOLOVI] kolonija, stan u 3 nivoa, sa ba{tom, adaptiran, 120.000 KM. Mob. 061/177-556. SOKOLOVI] kolonija, ku}a u nizu sa 3 eta`e, ba{ta iz dnevnog boravka, adaptirano, cijena 120.000 KM. Mob. 061/170-254. JOSIPA Vanca{a, stan 84m2 sa gara`om, I sprat, 240.000 KM. Mob. 061/177-556. GRADA^A^KA, stan 63m2, dvoiposoban, V sprat, 85.000 KM. Mob. 065/061-966. ILID@A kod stare op{tine, ku}a sa 700m2 oku~nice, 300.000 KM. Mob. 061/177-556. STAN, ul. Kemala Kapetanovi}a, 55m2, XI sprat, lift, cenralno grijanje, 2.250 KM/m2, adap ti ran. Mob. 061/702-881. DRVENIJA, stan 96m2, II sprat, 2.800 KM/m2. Mob. 065/061-966.s STAN, ul. M. ]. ]ati}a, 72m2, III sprat, balkon, 2.000 KM/m2. Mob. 061/702-881. LOGAVINA, stan 50m2, I sprat, 1.750 KM/m2. Mob. 061/177-556. STAN u centru, ul. Pru{~akova, 85m2, I sprat, adap ti ran, 2.700 KM7m2. Mob. 061/702-881. IVAN^I]I iza srednjeg, 3.500m2 plac sa ru{evnom vikendicom. Mob. 061/702-881. PRODAJEM stan na Vojni~kom polju, ul. Adia Mulabegovi}a, IV sprat, 78m2/1.700 KM. Mob. 061/320-439. PRODAJEM stan na ^engi} Vili, ul. Bulevar Me{e Selimovi}a, XVI sprat, 56m2, 51.000 eura. Mob. 066/801-737. PRODAJEM stan na Dobrinji C5, ul. Luja Pastera, II sprat, 68m2, 100.000 KM. Mob. 066/801-737. PRODAJEM stan u centru, ul. Alekse [anti}a, III sprat, 39m2, 55.000 eura. Mob. 061/320-439. PRODAJEM stan na Alipa{inom polju, adap ti ran, ul. Bo san ska, 91m2/1.500 KM. Mob. 061/320-439. PRODAJEM stan u Hrasnom, ul. Azi ze [a}ir be go vi}, XIII sprat, 58m2/2.000 KM. Mob. 066/801-737. PRODAJEM stan na Alipa{inom polju, ul. Trg Me|unarodnog prijateljstva, VI sprat, 70m2, 105.000 KM. Mob. 066/810-737. PRODAJEM stan u Hrasnom, ul. Poro di ce Ri bar, V.P. + 2 bal ko na, 58m2/2.100 KM. Mob. 061/320-439. PRODAJEM stan na ^engi} Vili, ul. Bulevar Me{e Selimovi}a, XI sprat, 54m2, 105.000 KM. Mob. 066/801-737. PRODAJEM stan u Hrasnom, ul. Azize [a}irbegovi}, II sprat, 68m2/2.300 KM. Mob. 066/801-737. PRODAJEM poslovni prostor na Ba{~ar{iji, 8m2, 70.000 eura. Mob. 061/320-439. PRODAJEM stan u starom gradu kod Katedrale, I sprat, useljiv, 74m2, 205.000 KM. Mob. 066/801-737. PRODAJEM stan u centru, ul. danije la Ozme, adap ti ran, sve no vo, 136m2/1.700 eura. Mob. 061/320439. PRODAJEM stan na Alipa{inom polju, ul. Nerkeza Smajlagi}a, VI sprat, 77m2, 125.000 KM. Mob. 066/801737. PRODAJEM stan na Vracama, ul. Avde Smajlovi}a, II sprat, 68m2/1.900 KM. Mob. 061/320-439. PRODAJEM stan na Mojmilu, ul. Trg Barcelone, II sprat, 68m2, 125.000 KM. Mob. 061/320-439. PRODAJEM stan u centru, ul. ^ekalu{a ~ikma, I sprat, useljiv, 90m2, 225.000 KM. Mob. 066/801-737. PRODAJEM stan na Alipa{inom polju, ul. Trg Zavnobiha, 77m2/1.600 KM. Mob. 061/320-439. PRODAJEM stan u centru, ul. Patriotske lige, VI sprat, 42m2, 95.000 KM. Mob. 061/320-439. PRODAJEM garsonjeru na Ko{evu, ul. Marcela [najdera, 21m2, 63.000 KM. Mob. 066/801-737. PRODAJEM stan na Dobrinji, ul. Nu ri je Poz derca, I sprat, 80m2, 125.000 KM. Mob. 066/801-737. PRODAJEM stan u centru, ul. Had`i Idrizova, III sprat, 32m2, 95.000 KM. Mob. 066/801-737. PRODAJEM stan na Dobrinji C5, II sprat, 74m2, 120.000 KM. Mob. 061/320-439. PRODAJEM stan u Kova~i}ima, ul. Ljubljanska, V.P. 55m2, 100.000 KM. Mob. 066/801-737.s PRODAJEM stan na ^engi} Vili, ul. D`emala Bijedi}a, I sprat, 52m2, 92.000 KM. Mob. 066/801-737.s STAN, ul. Avde Smajlovi}a, 92m2, potrebna adaptacija, 1.600 KM/m2. Mob. 061/907-831.

51

CENTAR strogi, 27m2, VP, preko puta Predsjedni{tva. Mob. 061/205-235. CEN TAR, eta`ni stan-ku}a 130m2+ga ra`a+100m2 oku}ni ce, 180.000 eura. Mob. 061/205-235. MARIN DVOR-V. Peri}a, 100m2, 4 sprat, potkrovlje, 80.000 eura. Mob. 061/205-235. BREKA-H. Orlovi}a, 65m2, trosoban, 2 sprat, 80.000 eura. Mob. 061/205235. CENTAR, kod Lovca, Petrakijina, 106m2, 2 sprat. Mob. 061/205-235. CIGLANE, zgrada Robota, 83m2, troiposoban, 2 sprat, + gara`a. Mob. 061/205-235. CENTAR strogi, 40m2, dvosoban, 1 sprat, 60.000 eura. Mob. 061/205-235. CENTAR strogi, 45m2, dvosoban, adaptiran, prizemlje, 95.000 KM. Mob. 061/205-235. CENTAR, kod Katedrale, 65m2, 2 sprat, trosoban, 83.000 eura. Mob. 061/205-235. ^ENGI] VILA-Grada~a~ka, 35m2, jednoiposoban, 5 sprat, bez lifta, 30.000 eura. Mob. 061/205-235. PRODAJEM manju ku}u, oku}nice 150m2, blizu centa. Mob. 061/358-772. PRODAJEM stan 88m2 na Ciglanama mo`e i zamjena za jednoiposoban uz doplatu po cijeni m2 za lokaciju. tel. 061/350-156. PRODAJEM u centru stan 96m2, II kat, useljiv, sre|en, papiri 1/1. tel. 061/335-591. PRODAJEM u Starom Gradu ku}u na sprat, dvori{te, gara`a 15,5m2, papiri uredni. Tel. 061/335-591. PRODAJEM dvije stare ku}e, H. Kaimije 10, Ba{~ar{ija. Mob. 061/211840. DVOSOBAN stan 51m2+balkon, Tuzla, fiksno 80.000 KM. Mob. 061/174313, 061/217-897. VIKEND ku}a, Rajski Do-Trnovo, priklju~ci, zemlje, 1/1, asvalt, prilaz, 430.000 KM. Mob. 061/709-430. PRO DA JEM dvo ipo so ban stan 62m2, 2 sprat, Grada~a~ka. Mob. 062/257-085. PRODAJEM ku}u na Ilid`i-Otes, gra|. dozvola, oku}nica 450m2, struja, voda. Tel. 538-364. PRODAJEM stan, Ul. K. Tvrtka 14, 77m2, ci je na 240.000 KM. Tel. 058/483-561. DOBRINJA I, jednosoban stan 37m2, Ul. V. Maglajli}, cijena po dogovoru. Mob. 061/893-105. PRODAJEM ku}u na Vratniku, pogled na grad, devastirana, cijena 99.000 KM. Mob. 066/735-920, 061/364-314. PRODAJEM vikendicu, devastirana sa 900m2 zemlje, Kijevo, prema Trnovu, uz @eljeznicu, pored magistralnog puta za Trnovo, cijena 19.900 KM. Mob. 066/735-920, 061/364-314. LUKAVICA ku}a i 1100m2 zemlje 15.000KM, Kasindo parcela 4000m2, 1100m2 Pale vikend ku}a, potoci 2000m2, Kriva~e 1800m2, BrezikSumbulovac 2000m2, ku}a Vasin Han, Bjelave, Pofali}i. Tel. 066/488818. PRODAJEM ku}u 280m2 (150m2) poslovni prostor, 2200m2 placa uz cestu za Kiseljak. tel. 062/577-638. PRO DA JEM vi ken di cu 65m2, 1700m2 placa, ravan i sun~an, struja, voda, 1/1 cijena od 60.000 do 85.000KM kod upijevog vo}njaka. Tel. 062/577-638. VELE[I]I, novogradnja 48m2, pr. 56.000 KM, Ilid`a-no vo gra dnja 50m2/1 sprat, 105.000 KM. Mob. 062/156-882. PRODAJEM ku}u na Alifakovcu, gara`a, ba{ta, i stan na Grbavici 108m2, ul. Radni~ka. Mob. 061/865-158 i 033/649-851. CENTAR, prodajem poslovni prostor 157m2, prizemlje, parking, pogodan za sve namjene. Mob. 061/304-599 i 033/665-419.

NAHOREVSKA iza Pionirske doline, prodajem 10x11 m ku}u sa 3 stana, na tri eta`e, svaka eta`a stan, ima poseban ulaz. Mob. 061/304-599 i 033/665419. FALETI]I, zbog selidbe prodajem ku}u 10 x 12m sa oku~nicom od 1.200 m2 uz rijeku Mo{}anicu. Mob. 061/304-599 i 033/665-419. PRODAJEM dvosoban stan 48m2 s drvenom gara`om + podrum kod Tuzle —[i}ki Brod. Tel. 00385 20 715478. PRODAJEM jednosoban 35m2 na ^engi} Vili kompletno renoviran, cijena fiksno 70.000 KM. Tel. 061/749305. PRO DA JEM pla ce ve za ku}e, Zabr|e-Rajlovac. Tel. 061/813-250. PRODAJEM u Rijeci eta`nu ku}u 89m2, vrt 189m2, podrum, pogled na more. Tel. 00387 51214675. VRBANJA most, visoko prizemlje, 90m2, za kancelarije sre|en. Mob. 061/335-591. GARSONJERA 22m2, Vi{njik kod autobuske stanice u neposrednoj blizini bolnice Ko{evo, medicinskih i tehni~kih fakulteta. Mob. 061/190-012 i 061/553-004. PRODAJEM stan u Neumu, 40m2, lamela 4, Vranje{ Mira, ul. Zagreba~ka br. 6 stan 50. PRODAJEM stan 58m2 u Hrasnom kod Palme, adaptiran. Mob. 065/021556. PRODAJEM stan 78m2 na Skenderiji, tekija — Nova ulica, pogodan za poslovni prostor. Mob. 065/021-556. PRODAJEM poslovni prostor 80m2 na Ba{~ar{iji, Bravad`iluk kod restorana Bosanska ku}a, papiri uredni. Mob. 065/021-556. PRODAJEM stan 36m2 na Grbavici, ul. Zagreba~ka i 36m2 u Hrasnom na Trgu heroja. Mob. 065/021-556. PRODAJEM stan 71m2 u Hrasnom kod Robota. Mob. 065/021-556. PRODAJEM jednosoban stan, Ko{evsko brdo. tel. 066/673-800. PRODAJEM trosoban stan u Vi{egradu u naselju Du{}e. Mob. 061/701977. PRODAJEM stan u Neumu, Tiha luka. Mob. 061/508-404. STAN 56m2, ^. Vila, stan 56m2 Paromlinska, 92m2 E. [ehovi}a. Mob. 061/299-911. VI[E pos. prostora u Centru: 150m2, 180m2, 350m2. Mob. 061/299-911. STAN Ciglane 83m2, gara`a i 78m2 dvoeta`ni. Mob. 061/299-911. STAN centar 57m2, 65m2, K. Tomislava 105m2, 115m2 Had`iidrizova. Mob. 061/299-911. STAN centar 40m2, T. Ujevi}a I kat, M. Tita 123m2, 147m2. Mob. 061/299911. PO VO LJNO pro da jem ku}u sa oku}nicom, visoko prizemlje, sprat, Radni~ka 122. Mob. 061/201-700. PRODAJEM ku}u 230m2, 600m2 dvori{te, gara`a 24m2, na Logavini. Mob. 061/245-900. STAN 33m2, Grbavica I-Nevesinjska, kod OHR-a, jednosoban, renoviran, suteren, plinsko eta`no, 62.000 KM. Mob. 061/715-519. ZEMLJI[TE sa vikendicom u Mi{evi}ima kod Sarajeva, 1.000m2 zemlji{ta, vo~njak, struja, voda sa dozvolama. Mob. 062/332-155. PRODAJEM u centru stan 104m2, I sprat, 2 balkona. Tel. 061/148-358. BJELAVE, ku}a sa ~etverosobnim sta nom 112m2, je dno ipo so bnim 33m2, gara`om 30m2, ba{tom 165m2, sve 1/1. Tel. 201-051, 065/097-899. PRODAJEM stan, centar, ul. Kulovi}a, III sprat. Tel. 063/589-315. GARA@A u centru, zgrada „Karingtonka“, cijena 15.000 eura. Mob. 061/139-731. PRODAJEM trosoban stan, 76m2 + 30m2 korisnog tavanskog prostora 165.000 KM. Tel. 220-696, 062/482516.

STAN, ul. Kralja Tvrtka, III sprat, adaptiran, 94m2, 2.750KM/m2. Mob. 062/907-831. STAN, ul. Grbavi~ka, V sprat, potrebna adaptacija, 69m2 + 2 balkona, 1.900 KM/m2. Mob. 062/907-831. STAN, ul. Envera [ehovi}a, V.P. 67m2 + 2 balkona, adaptiran, 125.000 KM. Mob. 062/907-831. KU]A, ul. Samoborska, 4 eta`e u extra stanju, 300m2 stambenog prostora, gara`a, ba{ta, 300.000 KM. Mob. 062/907-831. PRODAJEM stan kod hotela Evropa, III sprat, adaptiran, dvoeta`ni, 67m2, 230.000 KM. Mob. 065/819-136. PRODAJEM stan u Kova~i}ima, rezidencijalne zgrade od fasadne cigle, ul. Radni~ka, I sprat, adaptiran, 86m2, 250.000 KM. Mob. 065/819136. PRODAJEM stan na Malti, ul. Alojza Benca, V sprat, 56m2/1.850 KM. Mob. 0657819-136. PRODAJEM stan na Otesu, ul. trg ote{kog bataljona, VI sprat, adaptiran, 77m2, gara`a 17m2, 115.000 KM. Mob. 065/819-136. PRODAJEM stan u Kova~i}ima, ul. Ljubljanska, II sprat, 39m2 + 2 balkona, 78.000 KM. Mob. 065/819136. PRODAJEM stan na Grbavici, ul. Radni~ka, V.P. 46m2/1.800 KM. Mob. 065/819-136. PRODAJEM stan na grbavici, ul. Behd`eta Mu te ve li}a, I sprat, 52m2/2.100 KM. Mob. 065/819-136. DOBRINJA, stan 42m2, II sprat, 70.000 KM, useljiv odmah. Mob. 061/415-787. DOBRINJA, 27m2, III sprat, useljiv, 46.000 KM. Mob. 061/415-787.s VRBA NJU [A, ku}a sa 300m2 oku}nice, 60.000 KM. Mob. 061/415787. PO FA LI]I, p+s+ga ra`a, 200m2 oku}nice, 120.000 KM. Mob. 061/415787. REKOVICA, 3 dunuma zemlje, potok te~e uz plac. Mob. 061/415-787. HRSNO, 38m2, II sprat, 84.000 KM, useljiv. Mob. 061/415-787. VRATNIK, p+s+ba{ta, 150.000 KM. Mob. 061/415-787. POSLOVNI prosor kod tunela na ciglanama, 270.000 eura. Mob. 061/415787. KU]A sa 1.500 m2 ba{te uz rijeku Bosnu, 150.000 KM. Mob. 061/415787. PRODAJEM stan na Dobrinji 5, ul. Sulejmana Filipovi}a, VII sprat, 77m2/1.600 KM. Mob. 065/819-136. PRODAJEM stan na ^engi} Vili, ul. Fetaha Be}irbegovi}a, V sprat, ima lift, 60m2/2.100 KM. Mob. 065/819136. PRODAJEM stan na Mjeta{u, ul. Mejta{, adaptiran, sve novo, V.P. 59m2/2.900 KM. Mob. 065/819-136.

52

MALI OGLASI
NEKRETNINE
PRODAJEM Passat 2,5 TDI, 4 motion, 2002. god, zlatna boja, BiH table, 6 brzina. Tel. 00385998304357. AUDI A4, 1,8 T quattro, 2003. godina, extra stanje. Tel. 062/505-111. PRODAJEM glava, to~ak, papu~a, {ipka stare {iva}e ma{ine kao starina, 70KM. Tel. 061/702-801. PRODAJEM neura|en Vilerov goblen. tel. 061/603-115. PRODAJEM pe} na plin za grijanje na dimnjak. Tel. 061/603-115. PRODAJEM polovan slu{ni aaparat ispravan. Tel. 061/603-115. PRODAJEM ljekovita jaja Japanske prepelice i doma}a koko{ija jaja, besplatna ku}na dostava. Tel. 062/138855. PRODAJEM nove strojeve za {ivanje marke Brother. Tel. 063/347-852. PRODAJEM svje`a ljekovita jaja japanskih prepelica, 30 kom/9 KM. Tel. 061/245-901. PRODAJEM Braunove mre`ice za brijanje i el. aparat. Tel. 061/323-906. PRODAJEM ma{inu za pletenje `i~ane ograde. tel. 061/145-843. PRODAJEM dje~ija kolica, Talijanska nova, Peg-Perego. Tel. 660-939, 063/876-419. PRODAJEM 2 orginal vilerova goblena zima i prolje}e. Tel. 660-939, 063/876-419. VEOMA povoljno prodajem o~uvanu i novu gardarobu: 1KM, 2KM, 5KM, 10 KM i 20 KM (novo - sa{iveno), br. 46 - 44. Mob. 061/233-913. SPECIJALNI tanjir za rezanje sira sa no`em, sobna antena. Tel. 062/104951. PRODAJEM kompresor za pranje auta HD 650 SX, Karcher profesionalni, malo kori{ten, povoljno. Tel. 033/447-69, 061/809-763. PRODAJEM aparat za mjerenje {e}era u krvi, nov Bajerov. Tel. 545776. PRODAJEM filandendron, {efleru, palma, fikus, pogodno za poslovne prostore. Tel. 033/657-914. SVJE@A ljekovita jaja japanskih prepelica, cijena 9 KM/30 jaja. Tel. 061/297-341. ZA VA[E zdravlje naru~ite kod ameri~kog distributera originalni noni |us u BiH. Tel. 062/342-150, 472-713. PRODAJEM drva bukova cijepana - 65 KM, drveni ugalj Kreka 110 KM. Tel. 061/159-904. ALU `aluzine 20KM/m2. Trakaste zavjese 20 KM/m2. Alu i PVC roletne. harmo vrata i tende. Cijena sa monta`om. Tel. 033/211484, 033/767-995, 061/131-447. KUPUJEM dva grobna mjesta na Barama, ateisti~ko, jedno uz drugo. Tel. 033/200-343. KUPUJEM trakice contour Bayer. Tel. 461-002. KUPUJEM }ilime, pirot serd`ade, bakar savatli, demirliju, zidne satove, vezove. Tel. 061/159-507. KUPUJEM pojedina~na izdanja ~asopisa Bo{njak i bosanski glasnik (Bosnische Bote). Mob. 061/194-220. KUPUJEM stan u Sarajevu manje kvadrature. Tel. 211-914. KUPUJEM umjetni~ke slike, stari nakit, satove zidne, |epne, ru~ne, ordenje, zna~ke i ostalo. Tel. 033/456505, 061/214-405.

petak, 10. septembar 2010. godine
VODOINSTALATERSKA radnja radi odaptacije kupatila kao i opravke. Mob. 061/073-285. LIJE^IM hemeroide vanjske i unutra{nje. Mob. 061/533-146. BRAVAR, popravljam i ugra|ujem brave, gara`na vrata, ograde i ostalo, dolazim na adresu. Mob. 061/233078. MOLERSKO-farbarski radovi, farbanje radijatora, stolarije, itd. povoljno, ~isto, efikasno, pouzdano. Mob. 061/030-280. ENGLESKI jezik — profesor engleskog jezika da je instrukcije. Mob. 061/654-941. KERAMI^ARSKE usluge, moleraj, postavljanje elektro instalacija i laminata. Mob. 062/466-093. MOLER radi sve uredno, kvalitetno i veoma povoljno. Mob. 061/274-872 i 062/672-258. IZRADA plo~astog namje{taja, kuhinja, plakara, stolova, polica prema katalogu i zahtjevu. Mob. 062/466-093. IZNAJMLJUJEM stolice za razne namjene cijena do 20 kom - 1,5 KM, a 20 stolica i vi{e — 1 KM po komadu, (ku}na dostava). Mob. 061/563-292 i 063/121-524. MATEMATIKA, profesionalno. Mob. 061/800-259. KOMBI prevoz putnika 1+8 i selidbe, povoljno. Mob. 061/223-343. ODR@AVAM mezare i ba{te, kosim trimerom. Mob. 062/332-230. POVOLJNO vr{im selidbe, prevoz robe kombi mercedesom. Radna snaga po dogovoru. Mob. 061/563-292 i 063/121-524. PREKUCAVAM sve vrste radova na kompjuteru i “skidam“ tekstove sa kaseta, brzo i ta~no. Tel. 062/519-685. PREKUCAVAM sve vrste materijala, brzo, kvalitetno, povoljno, kompjuterska obrada. Tel. 061/533-326. VR[IMO usluge prevoza svih vrsta roba kao selidbe iz europe i BiH. Tel. 033/232-162, 061/266-764, 061/108779. PREKUCAVAM i lektori{em diplomske radove. Tel. 062/007-522. PREVOZ putnika klimatiziranim kombijem na more i druge destinacije. Tel. 062/214-690, 033/220-402. STUDENTICA daje instrukcije iz engleskog jezika za u~enike osnovne {kole. Tel. 469-805. INSTRUKCIJE iz engleskog i bosanskog, za sve uzraste, prevodi. Mob. 065/572-966. „VITALIS“, ku}na njega i lije~enje starih i bolesnih osoba, kupanje, hranjenje, infuzije, injekcije, mijenjanje katetera, laboratorij, pregled ljekara (internist). Mob. 061/172-948. ELEKTRI^AR popravlja el. pe}i, bojlere, automatske osigura~e, indikatore, grijalice i instalacije. Mob. 062/180-021. ADAPTIRAMO stanove, ku}e, sistem klju} u ruke. Mob. 062/529-878. INSTRUKCIJE za |ake, studente iz matematike dolazak na adresu. Tel. 033/446-056, 061/536-973. VR[IM prevoz selidbe, veliki kombi sa ra dnom sna gom ili bez. Tel. 062/226-665. NJEMA^KI jezik instrukcije osnovcima i srednjo{kolcima. tel. 061/181542. KERAMI^AR Tel. 061/811-793. VODOINSTALATERSKA radnja rdai adaptacije kupatila kao i opravke. Tel. 065/733-400. VR[IM prevoz robe, selidbe, povoljno, kombi iveco, nosivost 1,5 t, na svim destinacijama, sa i bez radnika. Mob. 061/811-115. TAPETAR VK radi sve poslove tapetarske struke, dolazi adresu besplatno. Tel. 033/240-895, 062/909-306. VO DO IN STA LATER sa elektri~arom vr{i popravke i ugardnju novih instalacija, ugradnju sanitarija. Tel. 061/180-120. VODOINSTALATER vr{i popravke i ugradnju novih instalacija, ugrdanju sa ni ta ri ja i hi dro fo na. Tel. 061/389-112. MOLER radi sve uredno, kvalitetno i veoma povoljno. Mob. 061/274-872.

OSLOBO\ENJE

SERVIS i odr`avanje ra~unara kvalitetno i veoma povoljno. Tel. 061/274179. BRU[ENJE i lakiranje parketa kvalitetno i povoljno. Tel. 061/274-179. ^ISTIM i opravljam bojlere, elektro ure|aje i vodovodne instalacije. Mob. 061/505-812, 666-104, 061/229-949. @OHARE, stjenice, `ute mrave i mi{eve uni{tavamo sa garancijom. Mob. 061/184-796. PROF. francuskog, ovla{teni sudski tuma~, prevodi sve vrste tekstova. Mob. 061/480-069. ISCJELJENJE duhovnim putem po u~enju Brune Groninga, medicinski dokazivo. Mob. 062/519-449. KOMBIJEM povoljno vr{im prevoz razne robe, selidbe, ispomo} radne snage po dogovoru. Tel. 061/513-948. PREKUCAVAM sve vrste radova na kompjuteru, brzo i kvalitetno. Tel. 062/519-685. BRINULA bih o djetetu starosti 2-7 godina. Tel. 611-439. PREVOZIM stvari i ostalo, ve}im kom bi jem, ra dna sna ga. Mob. 061/227-189. PREVOZ putnika prema moru kombi sa 8 sjedi{ta. Tel. 061/243-873. ^ASOVI iz konverzacijskog engleskog, sve predmete po nastavnom planu na engleskom. Osnovi mikrokom pju te ra i apli ka ci ja. Mob. 062/293-688. INSTRUIRAM |ake i studente iz matematike na A. Polju, 6KM/~as. tel. 061/157-991. PREVOZIM stvari i ostalo ve}im kombijem radna snaga. tel. 061/227189. SERVIS zdravlja uni{tavamo `ohare, moljce, mrave, muhe, sijenice, bu he i mi {e ve. Tel. 033/219-761, 061/928-535. VODOINSTALATERSKE usluge, fina i gruba monta`a i opravka. Tel. 062/920-814. KERAMI^AR ~isto i kvalitetno uz garanciju vr{i sve vrste kerami~arskih radova. Tel. 061/930-315. PREVODILAC i profesorica njema~kog jezika daje instrukcije osnovcima i srednjo{kolcima. Tel. 061/563-205. ZIDARSKO tesarski radovi, zidanje, maltanje i {alovanje brzo i povoljno. Mob. 062/134-827, 033/241-465. SERVIS svih tipova ve{ ma{ina i drugih ku}anskih aparata, dolazak besplatan. Mob. 061/551-035. TEPSER, savremenim ma{inama ~istimo: namje{taj, tepihe (rese), itisone i tvrde podove (za{tita). Mob. 061/524461. SARAJEVO-more i ostale destinacije, putujte brzo i sigurno, klimatiziranim kombijem. Tel. 061/222-310, +385995730940. VKV stolar vr{i opravke stolarije, kau~a, roletni, kuhinja, plakara, stolica, uz garanciju. Mob. 061/863740. POVOLJNO, aluminiske `aluzine, trakaste zavjese i vanjske roletne. Tel. 061/214-303. MOLER Dino, jednosoban stan bijelo ili u bojama sa pripremom zidova, 180 KM, stolarija po dogovoru. Mob. 061/529-608. STAKLARSKA radnja Edo izvodi sve staklarske radove te uramljivanje slika, Papagajka od 8 do 19h. Tel. 061/130-034, 221-902. INSTRUKCIJE matematike i fizike. Tel. 457-066 PREVODIM sa njema~kog na bosanski jezik - tehni~ku dokumentaciju, uputstva, itd. Mob. 061/357-232. ELEKTROSERVIS vr{i opravke, bu{ilica, brusilica, usisiva}a ma{ina alatljika. Tel. 066/889-246, 033/213040. SPECIJALISTI^KI pregledi, rad medicinskih sestara. Tel. 061/319604. EXPERT za hidro termo izolacije, krovova, gara`a i zidova. tel. 033/653396, 061/098-579 i 033/643-631.

PRODAJA
PRODAJEM stan na Ko{evskom brdu, ul. Muhameda Had`ijahi}a, III sprat, 69m2+2 balkona, 165.000 KM. Mob. 065/819-136. PRODAJEM poslovni prostor u novogradnji, centar, ul. \oke Mazali}a, prizemlje, 29m2, 160.000 KM. Mob. 065/819-136. PRODAJEM stan u Hrasnom — Teheranke, ul. Antuna Branka [imi}a, prizemlje, 60m2/2.300 KM. Mob. 065/819-136. PRODAJEM garsonjeru u Hrasnom, ul. Antuna Branka [imi}a, II sprat, 28m2, 73.000 KM. Mob. 065/819136. PRODAJEM stan u Titovoj, V sprat, ima lift, potkrovni stan, uknji`en, 68m2, a fakti~ki ima 100m2, 200.000 KM. Mob. 065/819-136. PRODAJEM stan u centru, ul. Had`i Idrizova, V.P. 40m2, 115.000 KM, po go dno za kan ce la ri je. Mob. 065/819-136.

JETTA 1,9 TDI, 2006. godina, automatik, DSG, cijena 23.900 KM. Tel. 062/600-111. VOLVO S40, 2002. godina, automatik, benzinac, ko`a, vrlo povoljno. Tel. 062/600-111. PRODAJEM polo, 1.2, 2004. godina, 5 vrata, ABS, servo, alarm, povoljno. Tel. 061/325-801. PRODAJEM Zastavu 101, GT 55, u voznom stanju, 1989. godine. Mob. 061/266-508. HUNDAI-matriks, 1,5 D, 2002. ful oprema, klima, 4 vr. prvi vlasnik, registrovan. Mob. 061/217-897, 061/172465. PRODAJEM VW transporter 2,5 TDI, 2000 godina, produ`en, 1+8. Tel. 033/447-691, 061/809-763. PRODAJEM mercedes M 201—190 D, 1985. godina, bijeli, 53 kw, 4 brzine, registracija do XI 2009. Tel. 033/677080. SHOPPER 125 ccm, 16 ks, nov, marka hyosung, ocarinjen, cijena 4.000 KM. Tel. 061/956-845. PRODAJEM ljetne gume 15 za karavan Golf 4 iz njema~ke 100KM 4 kom. tel. 061/159-597.

ZAPOSLENJE
POTREBNA ozbiljna `ena za ~uvanje starije pokretne osobe 24 sata, (stan i hrana obezbije|eni), plata 300 KM. Tel. 033/658-867. POTREBNA djevojka za rad u kaffe slasti~arni i pizeriji „La Canzona“ uslovi rada i plata pristojni. Tel. 062/445-037, 033/618-855. HITNO tra`im punoljetne djevojke i `ene za prodaju kozmetike odli~na zarada. Tel. 033/611-067, 061/210-994. TRA@IM `ensku osobu koja bi u Dobrovniku vodila brigu o ku}anstvu i starijoj `enskoj osobi. osiguran stan, hrana i nov~ana naknada od 600 KM. Tel. 00385 20 453-716 zvati u ve~ernjim satima. POTREBNO vi{e saradnika za rad u internacionalnoj kompaniji. Mob. 061/170-143. PICERIJI „Galija“ potrebne djevojke u stalni radni odnos za rad u sali. Tel. 033/443-350. POTREBNA radnica za rad u trafici. Mob. 061/252-663. POTREBNA frizerka za rad u salonu. Mob. 061/314-815, od 9 do 20 sati.

NAMJE[TAJ
PRODAJEM nov ugao na izvla~enje, vrata i prozore, invalidska kolica, {take. Tel. 061/411-096, 537-908. PRODAJEM namje{taj iz trosobnog stana, komode, ko`ni trosjed, dvosjed, fotelja, ~ilimi, stolovi itd. Tel. 061/132488. PRODAJEM dva kau~a u odli~nom stanju. Tel. 061/196-800. PRODAJEM trosjed sa 2 foteljestilski namje{taj, pisa}i sto i ormar za knige-spise. Tel. 033/207-484, 066/285076. PRODAJEM bra~ni krevet. Tel. 624560.

OSTALO
PRODAJEM harmonika vrata “marley“ sa ugradnjom, ve} od 60 KM/m2. Tel. 225-227, 061/516-910. PRODAJEM komplet crno bijeli video interfon sa dva monitora, 250 KM. Tel. 200-143. PRODAJEM print ma{inu Rodin Sulvelit 6184 A {irine {tampe 180 cm. Tel. 553-865, 061/895-017. PRODAJEM plinski rezervoar za kola 60 KM, usisiva~ 20 KM, monitor za kompjuter 17, 50 KM. Tel. 235627. PRODAJEM klasi~nu gitaru sa futrolom. tel. 472-252. PRODAJEM zvu~nike „Fi{er“ 2 kom, crni 50/70W, orginal, 60 KM. Tel. 061/702-801. PRODAJEM valjak za peglanje. Tel. 061/527-908. PRODAJEM ma{ine (koturove), {tap za ribolov, silstar, bretton i perfelt. Mob. 062/525-981. PRODAJEM `enske bunde, duga od bizama i kratka od rakuna. Mob. 062/525-981. PRODAJEM nove mre`ice br. M101, 260, 330, 410, 346, 370, 383, 410, 420, 424, 524, 596, 628, za elektri~ne brija~e Braun, iskra i Panasonic. Tel. 033/651-556. PRODAJEM asimil engleskog jezika, kasete i knjiga, samo jedanput upotrebljen, 90 KM. Tel. 033/651-556. PRODAJEM ma{inu pisa}u elektri~nu, dugi valjak marke Triunph, tip se 1005, cijena 120 KM. Tel. 033/651556. PRODAJEM piaggio beverli 500 cruiser, skoro nov. Mob. 061/160-064. PRODAJEM neotpakovanu dje~iju sjedalicu za biciklo. Mob. 061/245900. PRODAJEM po{tanske marke BiH i HB kompletno ili arcima ili pojedina~no, od 1993. god. do danas. Mob. 061/194-220. PRODAJEM hitno, veoma povoljno, sobna vrata 5 kom, dimenzije 200 x 84 cm, dvokrilne prozore iz novogradnje 3 kom, dimenzija 130 x 94 cm, sve sa {tokovima i u odli~nom stanju. Mob. 061/869-396. PRODAJEM dugu bundu Zec, duga dlaka crna i lavandu u kesicama za{tita protiv moljaca. tel. 061/159-507. PRODAJEM bojler 50l polovan, dvokrilni prozor 140x120, Singer ma{ina. tel. 061/159-507.

VOZILA
VW-T4-2,5-TDI, 150 KS, 2003. god, klima, ABS, centralna brava, 17.000 KM. Tel. 061/172-518 AUDI 100 CC, 2,0 turbo dizel, ispravan, registrovan, 1.300 eura. Mob. 061/172-604. PRODAJEM Opel Astra OPC, 2000. god, registrovan do juna 2011. god, 118kw, 2.0. cijena 9000 KM. Tel. 062/905-809. GOLF 4, 1,9 3DI, 1999. god. full oprema, povoljno. Mob. 061/150051. PRODAJEM Renault Clio, 2006. god, dizel, klima, metalik sivi, dvoja vrata, registrovan do 6/2011. god, pre{ao 160.000 km, servisiran kod ovla{tenog servisera. tel. 063/317923. PRODAJEM Pe`o 405 GLI, 91. god, plavi, registrovan do 12. 2010. god, 3000KM. Tel. 061/702-801. HITNO prodajem reno Megan coupe 2001. god, benzin, full oprema. Tel. 061/338-433. PRODAJEM dijelove za Golf 2. Tel. 062/139-019. PRODAJEM Audi jaje, 1990. god, motor 1.9, neregistrovan. tel. 061/510128. BMW 525 T, dizel, god. 2001. karavan. Mob. 061/233-078. PRODAJEM {kodu pikap, 2001. godina, cijena 3.500 KM. Tel. 062/877008. KAMION korpa 12m iveco 35-10, god. proz. 1999. plava. Tel. 553-865, 061/895-017. PRODAJEM Golf II benzinac 1,8, 1985. god. registrovan do marta 2011. god u izvanrednom stanju, cijena 1.800KM. Tel. 061/257-934.

USLUGE

KUPOVINA
KUPUJEM staru deviznu {tenju, obveznice, ratna od{teta, dionice, isplata odmah. Dolazim na adresu, u FBiH i RS, naj po vo ljni je. Mob. 061/517-897. KUPUJEM deviznu {tednju, pla}am vrlo povoljno. Mob. 061/268-892 i 063/355-070. KUPUJEM dionice, strau deviznu {tednju i ratnu od{tetu. Tel. 062/358-344. AGENCIJA Sigenx kupuje stanove u Sarajevu ili posredovanje uz proviziju 3%. Mob. 033/654-793. KUPUJEM staru deviznu {tednju, ratnu {tetu Federacije i R. Srpske, isplata odmah. Tel. 061/233-829. KUPUJEM sve vrste dionica stara devizna {tednja, ratna {teta, telekom i druge sa Sarajevske i Banjalu~ke berze. Tel. 061/188-488, 065/974-799. KUPUJEM gra`u Ciglane, centar, Breka. tel. 061/148-810. KUPUJEM umjetni~ke slike (ulje, akvarel i pastel) EX-YU slikara. Mob. 062/969-693. KUPUJEM vozila ni`e vrijednosti, havarisana, na stranim tablama i sl. Mob. 061/758-217. KUPUJEM stare njema~ke marke i aaustrijske {ilinge. Tel. 061/323-906. KUPUJEM staru deviznu {tednju i ratnu od{etetu (obveznice) isplata odmah. Tel. 061/836-657. KUPUJEM dionice, staru deviznu {tednju i ratnu od{tetu (obveznice) isplata odmah. Tel. 063/804-124.

SANITETSKI PREVOZ nepokretnih i te{ko pokretnih osoba, uz pratnju. Mob. 061/482-882.

NO VO! „DOM VI TA LIS“, smje{taj za starije i nemo}ne osobe. Mob. 061/172-948.

MAXIVITA, ku}na njega i ~uvanje starih i bolesnih lica, davanje injekcija, infuzija, inzulina, itd. Mob. 061/319-604.

SJAJ — Kirbi, dubinsko usisavanje i pranje tepiha, itisona i sjede}ih garnitura. Mob. 061/210-992.

KIRBY dubinsko usisavanje, pranje i ispiranje svih vrsta tepiha, namje{taja, auta, pranje portala, 1m2/1KM, generalna spremanja stanova i firmi, itisona, firma GLANZ. Mob. 061/350-688. TV VIDEO servis, Porodice Ribar 65, Hrasno, popravka svih vrsta TV aparata, dolazak na ku}nu adresu. Tel. 650-867, 061/188-410.

petak, 10. septembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

SJE]ANJA I SMRTOVNICE 53
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ voljeni

ZLATAN (SALIH) SADIKOVI]

NUSRET (MEHMEDA) [O[E

preselio na ahiret u srijedu, 8. septembra 2010, u 84. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 11. septembra 2010. godine, u 13.30 sati na haremu u ^apljini.

preminuo 9. septembra 2010. u 27. godini. Vrijeme i mjesto d`enaze bi}e naknadno objavljeni. O`alo{}ena porodica
5775

O`alo{}eni: k}erka Alma i sin Haris, snaha Sanja, unuke Jasmina, Selma i Sabina, brati~na Nada Bak{i} i brati} Suad sa porodicom i Zinka sa porodicom, {ure Rifat, Fuad i Muriz sa porodicama, te porodice [o{e, Guto{i}, Fazlagi}, Brekalovi}, Sadikovi}, Pandur, D`akula, Hasanagi}, Benca, Krpo, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Ku}e `alosti: Sarajevo, D`emala Bijedi}a 35/VIII i ^apljina, Zrinjsko-frankopanska 86.
5772

Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{aa draga majka i baka

POSLJEDNJI POZDRAV

na{em dragom i plemenitom tati, svekru i Dedi

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

ANTONIJA BEBA BABI], ro|. DUMAN^I]
1923 - 2010.

KADMIRA KADA (MUHAMED) HABOTA, ro|. BASARI]
NUSRET [O[E
preselila na ahiret u ~etvrtak, 9. septembra 2010, u 82. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 11. septembra 2010. godine, u 14 sati na gradskom groblju Vlakovo.
S ljubavlju i tugom, sin Haris, snaha Sanja, unuke Sabina i Selma
5774

preminula u 88. godini u Londonu. Sahrana }e se obaviti na groblju u Vare{ - Majdanu u subotu, 11. septembra 2010. godine, u 15 sati. O`alo{}eni: k}erke Ljiljana i Vedrana, sin Nikola sa obiteljima i ostala rodbina
5770

USLUGE
ELEKTRI^AR — vodoinstalater, radimo nove i popravljamo stare instalacije (eko plastika, sanitarije, servis bojlera, el. pe}i, indikatora, osigura~ke kutije, skolopke itd. Mob. 061/132-149. INSTRUIRAMO |ake i studente iz matematike i fizike na Ilid`i, 6Km/~as. Tel. 033/621-976. BRUSIM i lakiram parkete bespra{inskom ma{inom uz garanciju. Tel. 510-228. IZRA\UJEMO sportske mre`e. Ma{inska obrada i za{titne mre`e. Tel. 063/420-077. ^UVALA bih dijete u svom stanu, imam iskustvo, Saraj Polje. Tel. 466-920. SERVI SI RA NJE i umre`ava nje ra~una ra, in sta la ci ja win dowsa, ~i{~enje od virusa, antivirusna za{tita. Mob. 062/654-140. INSTRUKCIJE iz matematike, povoljno i us pje {no. Tel. 466-736 ili 061/506-755. U^ENICIMA, srednjo{kolcima, instrukcije iz matematike, fizike, mehani ke, ma {in skih ele me na ta. Tel. 033/625-196, Ilid`a. MOLERI profesionalci nude usluge molersko farbarskih radova. Molimo ozbiljne pozive na Tel. 456-979 i 061/219-768. PREVODIM sa slovena~kog na bosanski. Tel. 061/282-134.

BRAVAR, blindirana vrata po narud`bi, ograde, gitere, kovane ograde. Tel. 061/221-668. POSTAVLJAM povoljno rigips. Tel. 061/545-888. ELEKTROSERVIS, vr{i opravku bu{ilica, usisiva~a i ma{ina. Tel. 061/803255, 066/889-246, 033/213-040. MOLERSKO-farbarski radovi, cijena po do go vo ru, po vo ljno. Tel. 066/205-151. VODOINSTALATER, opravlja ~esme, vodokotli}e, sitne, ventile, penzionerima jeftinije. Mel. 061/205-803 i 066/973-793. ^UVAM i odr`avam vile i vikendice na moru. Tel. 061/516-375. TEPSER, dubinski ekstrakcijskim ma{inama ispiranjem i ~etkanjem ~isti namje{taj i unutra{njost auta. Mob. 061/524-461. PRU@AMO usluge bh. dijaspori. wwwdijasporausluge.ba Tel. 061/109-970. MOLERSKI radovi na potpuno za{titu lijepljivim trakama, urednost 100%. Mob. 061/606-441. KOMBI vozilom vr{imo sve vrste prevoza stvari. Tel. 061/033-475.

NEUM, apartmani blizu mora. Mob. 061/141-752, 061/183-981, 036/884493. U IGRANIMA izdajem povoljno sobe i apartman. Tel. 00385 98 9479000. NEUM, izdajemo apartmane i sobe, tik uz more. Mob. 063/323-063 i 036/884-055. NEUM, izdajemo sobe i apartmane, blizu mora, povoljno. Mob. 063/322271 i 036/884-711. NEUM, povoljno izdajem apartmane smje{tene neposredno uz more. Tel. 063/327-098, 036/ 884-169. KONFORNI apartmani u Neumu. Mob. 066/872-217. NEUM — Centar, apartmani sa terasom, bli zu mo ra, po vo ljno. Tel. 036/884-710 i 062/970-364. MAKARSKA, centar, apartman za dvije osobe. Mob. 061/224-174. APARTMA NI 2+1 iz da jem otok Kor~ula, mjesto Kor~ula. Tel. 00385 989305825. IZDAJEM apartmane u Makarskoj, 50m od mora. Tel. 0038598771895. DUBOKA, apartmani, 5m do mora. Tel. 0038520691493 i 003859974826. MAKARSKA rivjera — Drvenik mali, izdajem apartmane i sobe sa upotrebom kuhinje, parking obezbije|en. tel. 00385919542000 i 0038761157790. GRADAC, izdajem povoljno apartmane. Tel. 00385958135010. MAKARSKA — centar, izdajem sobe i apartmane. Tel. 00385 91 7984396.

MAKARSKA, soba ili apartman, bli zi na pla`e i {e tni ce. Tel. 0038521611523, 00385915406089. OREBI], apartmani povoljno, blizu mora. Tel. 0038520713769. BLIZU mora konforni apartamni u Neumu. Mob. 061/615-423. IZDAJEM apartmane u Biogradu na moru. Tel. 0038523384880 i 00385989790427, vluksic49@gmail.com OREBI], apartman 2 i 3 krevet. sobe, kupatilo, kuhinja, parking, 200m do mo ra, po vo ljno. Tel. 00385981863337, 061/390-322. PODACE, povoljno izdajemo novoure|ene apartmane, kori{tenje ro{tilja. Tel. 0038521699199. PODACA, izdajem 2 trokrevetna apartmana s posebnim ulazom, 200m od pla`e, cijena povoljna. Tel. 00385 21 699-170. ULCINJ, apartmani kod hotela Albatros, 100m od mora. Tel. 0038869656514. MAKARSKA rivijera - Drvenik mali, pla`a uz borovu {umu, sobe, povoljno. Tel. +38521628184. PODACA, izdajem dva trokrevetna apartmana, poseban ulaz, prizemlje, 200m od pla`e, povoljno. Tel. 0038521699170.

O`alo{}eni: sinovi Mehmedalija i Himzo, brat Mustafa, sestre Nurka i Kajdefa, unu~ad Jasminko, Senad, Senada i Haris, strina [efika, snahe Mukadesa, Janja, Sonja i Harisa, zet Almir, brati~ne, sestri}i i sestri~ne, te porodice Habota, Basari}, Ale~kovi}, Buzaljko, Hrle, Jelisav~i}, Miletovi}, Ahel, A~kar, Bibi}, [alji}, Bodiroga, Burek, \uli}, Jazvin, Ferati, Gabela, Pozder, Bajramovi}, [akovi}, Ze~i}, Serdarevi}, Telarevi}, Ze}o i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u d`amiji ^ekalu{a. Ku}a `alosti: Josipa Vanca{a br. 11.
000

Sa tugom se opra{tamo od na{eg dragog prijatelja

NUSRETA [O[E

APARTMANI
U NEUMU udobni apartmani tik do mora. Klimatizirano. www.villa-bianca-neum.com e-mail: info@villa-bianca-neum.com Tel: 036/884-125. Fax: 036/884-128.

BRA^NE PONUDE
DJEVOJKA mlada, zgodna, fakultetski obrazovana radi i `ivi u New Yorku - SAD, `eli upoznati obrazovanog i karakternog momka ozbiljne namjere. Tel. 033/616-787.

S po{tovanjem, Alma i Enver Brekalovi} sa djecom
5773

54 SJE]ANJA I SMRTOVNICE
TU@NO SJE]ANJE na na{e drage

petak, 10. septembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

DANILO LAZOVI]
1927 - 2008.

OLGA LAZOVI]
1928 - 2004.

iz Gora`da Pro{lo je dvije godine od smrti moga oca, a {est godina od smrti moje majke. Sa ljubavlju, po{tovanjem i ponosom se sje}amo Va{e dobrote i plemenitosti. Umjesto pomena, prila`emo prilog crkvi Sv. Trojice u rodnom selu Vukovci - Zeta - C. Gora. Va{i najmiliji: sin Zoran, }erka Dragana Seka, snaha Mirsada, zet Zlatko, unuk Loran, unuke Larisa i Zvezdana sa porodicama
EN

TU@NO SJE]ANJE na na{e drage roditelje

SJE]ANJE na drage roditelje

SJE]ANJE Danas 10. septembra 2010. navr{ava se devet tu`nih godina otkako nije sa nama na{ dragi

NADU POPOVI]
10. 9. 2007 - 10. 9. 2010.

SLAVKA POPOVI]A
20. 9. 2000 - 10. 9. 2010.

ADALETU SINANOVI]
10. 9. 2001 - 10. 9. 2010.

HAMDIJU SINANOVI]A
5. 4. 1974 - 10. 9. 2010.
5753

GORAN BIJELI MILI^EVI]
2001 - 2010.

Zuvijek bogati neizmjernom ljubavlju i lijepim uspomenama sa ponosom vas se sje}amo i u srcu ~uvamo. Neka je vje~ni pokoj va{im plemenitim du{ama. Pomen za na{e roditelje }e se slu`iti u subotu, 11. septembra 2010. godine, u 11 ~asova u crkvi Svetog preobra`enja, Novo Sarajevo, a zatim }emo se okupiti na groblju Bare i polo`iti cvije}e. Va{a djeca Dejan i Nata{a sa porodicama
5767

Narcis i Srebrenka sa porodicama "^ovjek ne umire kada do`ivi smrt, ve} kada ga zaborave, a ti }e{ `ivjeti dok `ive oni koji te vole." Tvoji: Jadranka, Igor i Pe|a
26038

Obavje{tavamo prijatelje, kom{ije da je na{a draga

POSLJEDNJI POZDRAV

Desetog septembra 2010. navr{ava se pet godina otkako nije sa nama na{a mama i baka

BIBIJANA BARTULA, ro|. A[]ERI]
preminula 2. septembra 2010. godine u Sidneyu, Australija. O`alo{}eni: porodice Bartula, A{}eri}, Solakovi}, Klju~evi}, Ar~on, D`umhur i mnogobrojni prijatelji i rodbina
5763

dragom

DESANKA STAR^EVI], ro|. GAVRI]
Stvoreni smo da budemo jaki, u~imo biti ponosni, ali prije svega trebamo biti veliki ljudi i da one koje volimo nosimo u svome srcu zauvijek, tako si nas u~ila. Hvala Ti. Tvoje Vera i Nina
26039

TONIJU

od kume Mile i supruga Vladimira Simani}a
5769

Devetog septembra 2010. godine navr{ilo se sedam dana otkako je na ahiret preselio na{ dragi i voljeni mu`, otac i punac

TU@NO SJE]ANJE na na{u dragu suprugu i mamu

SJE]ANJE na dragu sestru

Devetog septembra navr{ilo se {est mjeseci otkako nije sa nama na{a draga mama

MUJO (FEHIMA) HERCEGOVAC
iz Vare{a Dani prolaze, ali tuga i bol u na{im srcima ne mo`e pro}i. Da ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i mir od srca `ele tvoji najmiliji: supruga Emina, sin Zijad, k}i Mirnesa i zet Beli
71330

DRAGICA MA[KOVI], ro|. BANDOVI]

KATALIN ODAK
10. 9. 1992 - 10. 9. 2010.

ADALETU SINANOVI]
10. 9. 2001 - 10. 9. 2010.

DAMJAN DAMI (BO@E) TRNINI]
3. 8 - 12. 9. 2010.

Njeni Pe|a i Bojana
5754

od tvojih: Vinka, Darke i Ru`ice
5752

S ljubavlju i po{tovanjem, Hasna, Lila i Minka
5753

Sne`ana sa porodicom
AX

petak, 10. septembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

SJE]ANJA I SMRTOVNICE 55
TU@NO SJE]ANJE na na{e drage Desetog septembra napustio nas je na{ dragi

IBRALI]

SULEJMAN HER^INOVI]
iz Bosanskog [amca

MUHAREM
10. 9. 1994 - 10. 9. 2010. kapetan, RVI i u~esnik NOR-a

MUNIB
6. 11. 1998 - 10. 9. 2010. iz Bosanskog [amca

BEGO
1985 - 10. 9. 2010.

Prolaze dani, prolaze mjeseci, pro{le su i godine, ali sje}anje na tebe ne prolazi. Uvijek te spominjemo sa du`nim po{tovanjem, jer ti zaslu`uje{ vi{e od toga. Tvoja draga k}erka Nada iz daleke Amerike dolazi svake godine u mjesecu septembru da posjeti vje~no po~ivali{te vje~nog tate. Hvala za sve {to si u~inio za nas, a u~inio si mnogo. Tvoji: supruga Sonja, k}erka Nada, zet Enver i tvoja unu~ad Jasenko i Jasenka (Seka)
DP 030

S ljubavlju i po{tovanjem, brat Mehmed i Tima sa djecom

SJE]ANJE na na{u dragu

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

SJE]ANJE Danas, desetog septembra 2010, navr{ava se 30 godina otkako je preselio na ahiret na{ dragi otac

dr. NESIBU MA[NI], ro|. NURKI]
10. 9. 1999 - 10. 9. 2010.

HAMDIJA (FAID) AJANOVI]
iz Rogatice preselio na ahiret u srijedu, 8. septembra 2010, u 71. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 11. septembra 2010. godine, u 14 sati na mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: k}erka Alma, zet Muhamed, unuke Albina i Naida, bra}a Avdulah, Meho i Nihad, sestre Almasa i Izeta, snahe Naima, Zuhra, Emira i Sena, svastika [evala, bad`o Ramiz, prija Duda, brati}i, brati~ne, sestri}i, sestri~na, teti}i, teti~na, te porodice Ajanovi}, [i{i}, Pezo, Teskered`i}, Sijer~i}, Mufti}, Talovi}, He}o, Karahod`i}, Bogdani}, ]urevac, Numi}, Puri{, Klino, Mulaosmanovi}, Boke, Zul~i}, Bali}evac, Hod`i}, [ehi}, Lali}, Hase~i}, Lang, kao i ostala rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u stanu rahmetlije u 14 sati, Ul. Nade`de Petrovi} 12. Prevoz do Vlakova i nazad obezbije|en ispred Careve d`amije sa polaskom u 13 sati, sa usputnim zaustavljanjem na autobuskim stajali{tima Ned`ari}i i Stup. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

had`i BE]IR-beg (MUSTAJ-bega) ^ENGI]
sa Rataja Tvoja dobrota, plemenitost, `elja da svakom pomogne{, ostavila je u nama obavezu da budemo dio tebe. Prisutna su sje}anja na na{u dragu majku, sestru i bra}u:

Sa nama }e uvijek biti najljep{e uspomene na tebe. Tvoja porodica
5755

Desetog septembra 2010. godine navr{ava se najtu`nijih dvanaest mjeseci otkako nas je napustio suprug i otac

\ULESMA ^ENGI], ro|. SIJER^I] AMIRA ^ENGI] FEHIM ^ENGI] NED@IB ^ENGI] HUSNIJA ^ENGI]
Hatma-dova prou~it }e se svima, danas na drugi dan Bajrama, u petak, u d`amiji ^ekalu{a, prije po~etka d`uma-namaza. Sin Hajrudin sa Mersom, te Almir i Ermin sa suprugama, praunuci Be}ir ^engi} i Amila, k}erka Rabija sa svojom porodicom
5748

prof. BO@IDAR BOBO PRELEVI]
Sa bolom pamtimo tvoj lik vedri i ljubavlju odan prema svojoj porodici. Zauvijek u tuzi tvoja supruga Dana, k}eri Nata{a i Maja
26035

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) ...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

POSLJEDNJI POZDRAV najboljoj i najvoljenijoj majci i baki

MEHMED (SALIH) TUCAKOVI]
preselio na ahiret u utorak, 7. septembra 2010, u 77. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 10. septembra 2010. godine, u 15.30 sati na mezarju Ni{an - Jar~edoli. O`alo{}eni: supruga Muniba, sin Salih, unu~ad Ismir, Semir i Ilda, snahe Sanela, Mirela, ro|aci, te porodice Tucakovi}, Salvesani, Cane, [ukali}, Had`imurati, Semi}, Kavazovi}, Lagumd`ija, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u stanu u 15.30 sati, Ul. `rtava fa{izma br.13/II. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
26036 000

ZIZA (DEDO) HUSI], ro|. HOD@I]
preselila na ahiret 2. septembra 2010. u [vedskoj u 73. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 11. septembra 2010. godine, u 14 sati na mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: suprug Salko, sinovi Nail i Sadik, k}eri Naila Sada, [emsa i Ai{a, snahe, zetovi, unu~ad, praunuka, sestri}i, sestri~ne, daid`i}i, daid`i~ne, te porodice Husi}, Hod`i}, Salkanovi}, Durakovi}, Bekto, Omerba{i}, Lolo, Srna, Kaltak, Kondo, Trle, Pute{, ]ehaja, Bekan, Had`i}, ]osovi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati, Ul. vrbovska do 152. Prevoz do Vlakova i nazad obezbije|en sa trolejbuske okretaljke Otoka sa polaskom u 13 sati. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

NADI MILJENOVI]

Dragana i Lana

56 SJE]ANJA I SMRTOVNICE
Devetog septembra 2010. godine navr{ilo se sedam dana otkako je na ahiret preselio moj dragi i voljeni otac

petak, 10. septembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

Desetog septembra 2010. navr{ava se {est godina od smrti dragog i plemenitog

Desetog septembra 2010. navr{avaju se ~etiri godine otkako nije sa nama na{ dragi

MUJO (FEHIMA) HERCEGOVAC
Zauvijek }e{ ostati u mom srcu i du{i. Tvoja i jedina k}erka Mirnesa
71330

\URE [KORI]A

MUHAMED (ALIJE) DERVI[EVI]
2006 - 2010.

S neizmjernom ljubavlju, po{tovanjem i ponosom, uvijek u na{im mislima i srcima. Njegovi: Suvada, Vedran i Igor
71120

S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na njegov dragi lik, plemenitost i dobrotu. Porodica
AX

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

SUADA (NEZIR) BRKANI], ro|. BEKTI]
preselila na ahiret u utorak, 7. septembra 2010, u 76. godini. D`enaza }e se klanjati i ukop obaviti u petak, 10. septembra 2010. godine, poslije d`uma - namaza (14 sati) u haremu Adil-begove d`amije na Kobiljoj Glavi. O`alo{}eni: sinovi Suad i Ned`ad, k}i Mirsada, sestra Ai{a, snahe Safeta i Fata, zet Ismet, unuci Irfan, Tarik, Amar i Emir, unuke Nad`a, Emina i Irma, brati}i, brati~ne, sestri}i, sestri~ne, te porodice Brkani}, Bekti}, @ugor, D`ebo, Potogija, Hot, Crvenjak, Kaliman, ^adro, Krko, Lokvan~i}, Vite{ki}, Mujanovi}, Dupovac, Duri}, Masnopita, Kadri}, Ku{mi}, Hiro{, Be{lija, Kulovac, Kulagli}, Hasanovi}, Haznadarevi}, Mehi}, Dervi{evi}, Sara~evi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana poslije d`uma-namaza u Adilbegovoj d`amiji na Kobiljoj glavi. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

MEHMED (MUJO) POLJO
preselio na ahiret 4. septembra 2010. u 62. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 10. septembra 2010. godine, u 15 sati na mezarju Ravne Bakije. O`alo{}eni: supruga Merima, sinovi Miralem i Senad, k}erka Mediha, zet Sanel, bra}a [eho, Meho i Himzo, snahe Fetija, Fatima i Fatima, brati}i i brati~ne Emir, Edin, Nasiha, Sanela, Selma i Alma sa porodicama, punica Ramiza, {urjaci Omer i Osman sa porodicama, svastika Mirza, te porodice Poljo, ]elovi}, Osmanagi}, Ohranovi}, Demir, Alispahi}, Muhi}, Parabu~a, Deliba{i}, Kar~i}, Rami}, ^akar, ]uprija, Sofovi}, Cero, [etki}, Fejzi}, Ganibegovi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i poznanici. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 15 sati u Bakijskoj d`amiji. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

MUNIRA NIRKA (KASIM) LIVNJAK, ro|. DO[LI]
preselila na ahiret u utorak, 7. septembra 2010, u 76. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 10. septembra 2010. godine, u 16 sati na mezarju Ravne Bakije. O`alo{}eni: sinovi Beganovi} D`enan i Edib Ma{inka, k}erka Malko} Edina, sestra Stambol Mubera Bera, snahe Mirsada i Elza, zet Malko} Jasmin, prija Muj~inovi} Ha{ija, unuke Eldina, Almira i Elvira, unuci Edo i Aladin, praunuk Arman, brati}i Kasim i Kikan, brati~na Kika, sestri~ne Fika, Azra, Mahira, Do{li} Zehra, Hajra i Belma, daid`i}i Osmo, Zijo, Ismo, Alija, Atif i Mustafa, porodice Beganovi}, Malko}, Livnjak, Do{li}, Ademovi}, Ljubas, Muj~inovi}, Grbo, Kamber, Hod`i}, Fazli}, Sadikovi}, Mutap, Nik{i}, Musli}, Milavica, Demirovi}, Tanovi}, Bili}, kom{ije Munira, Rasim, Timka i prijateljice Bedra ^olakovi}, Vasva Had`iabdi} i Ahmo. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 16 sati u ku}i merhume u Ulici Gornje ^ebed`ije br. 21.

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Duboko o`alo{}eni javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{a draga
...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

000

had`i MEHO (HALIL) @ILI]
preselio na ahiret u utorak, 7. septembra 2010, u 75. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 10. septembra 2010. godine, u 17 sati na mezarju @ili}i - Tu{ila - Trnovo. O`alo{}eni: supruga Mejra, sin Sead, k}erka Nihada, snaha [efija, zet Senad, brat Muharem, sestre Zila, Di{ka i Raha, te porodice @ili}, Pintol, Mujaki}, Borovac, Mili{i}, Holjan, Lu~kin, Krajina, Gad`o, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Jasini }e se prou~iti istog dana u d`amiji Had`i ]amila Cocali}a na Panjinoj kuli iza ak{am-namaza. Prevoz do mezarja i nazad obezbije|en sa autobuskog stajali{ta Breka II sa polaskom u 14 sati, sa usputnim zaustavljanjem na stajali{tima: Careva d`amija 14.30 sati, autobuski terminal Ilid`a i Hrasnica u 15 sati.

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

NADA MILJENOVI], ro|. KURILI]
preminula 7. septembra 2010. godine. Sahrana }e se obaviti na groblju Bare u ponedjeljak, 13. septembra 2010. godine, u 13.30 sati. O`alo{}eni: k}erka Dragana, unuka Lana, sestra Olga, sestri~ne Ognjenka i Sanda, zet @eljko, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije
26036

HEDIJA (MUSLIJA) ALISPAHI], ro|. PU]URICA
preselila na ahiret u ponedjeljak, 6. septembra 2010, u Njema~koj u 50. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 11. septembra 2010. godine, u 14 sati na mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: majka Hankija, suprug Haso, sinovi Elvin i Alen, sestre Selima, Emina i Eca, bra}a Hasan, Hamdija i Husein, brati}i, sestri}i, brati~ne, sestri~ne, te porodice Alispahi}, Pu}urica, Bu}an, Ga{i, Vra`alica, Ma{i}, Pa{i}, [ehi}, kao i ostala brojna rodbina i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana ku}i merhume u 14 sati, Ul. Smaila [ikala 46, Boljakov Potok. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

Ku}a `alosti: Ul. Gornja Breka 74. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

petak, 10. septembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

SJE]ANJA I SMRTOVNICE 57
TU@NO SJE]ANJE Danas se navr{ava ~etrdeset najtu`nijih dana otkako su nas iznenada napustile na{e najdra`e

DUNJA AGANOVI]

i

FATIMA AGANOVI], ro|. MLA]O
5750

Nastavljamo `ivjeti crpe}i snagu iz neizbrisivih, predivnih uspomena na njihovu hrabrost, odlu~nost, dobrotu, ljubav i neizmjernu plemenitost. Vje~no zahvalni i neutje{ni: mu` i tata Midhat, sin i brat jedini Damir, snaha Kenana, unuci i brati}i Dino i Kan

Duboko potreseni obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je

BRANKO (MLA\EN) KLA^AR

preminuo u 64. godini u utorak, 7. septembra 2010. godine, u Novom Sadu. Sahranjen je u ~etvrtak, 9. septembra 2010. godine, u 15 sati u Novom Sadu. O`alo{}eni: supruga Slobodanka, sin Vladimir, k}i Irena, bra}a Milan i Ne|o, te porodice Kla~ar, Terzi}, Are`ina i Ferizovi}
5761

SJE]ANJE na na{e drage

TU@NO SJE]ANJE na na{e drage

STANKOV

BORISLAV
1953 - 2000.

MIRJANA
1923 - 1998.

DANILO
1924 - 1992.
5758

BRANKO TOMA[EVI]

TONKA TOMA[EVI]
AX

S ljubavlju i po{tovanjem, porodice [inik i Stankov

Va{ sin @eljko i snaha Slavica

U nedjelju, 12. septembra 2010, navr{ava se pola tu`ne godine otkako nas je napustio na{ dragi i nikad pre`aljeni

SJE]ANJE na na{e voljene roditelje

MIRKO (DU[AN) MILINKOVI]
1950 - 2010.

Toga dana }emo se okupiti na porodi~nom groblju u selu Bare - Kalauzovi}i u 12 sati, posjetiti grob, zaliti ga suzama i pokriti cvije}em. ^ovjek umire kada ga zaborave, a ti }e{ `ivjeti dok god `ivimo mi koji te volimo. Ponosni i tu`ni, supruga Fadila, sinovi Igor, Slavko, Du{ko, Marko i k}erka Romanela, te brojna rodbina i prijatelji
5759

VASVIJA ^EKRI]
1965 - 2010.

NED@IBA ^EKRI]
1994 - 2010.

MEHO ^EKRI]
1996 - 2010.
5766

S ljubavlju i po{tovanjem, va{a djeca

58

PREDAH

petak, 10. septembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

HOROSKOP DANAS
OVAN
21. 3. - 20. 4.

Jaka koncentracija i razvijena mo} opa`anja donose uspjehe na podru~ju istra`iva~kog i novinarskog rada. Dobro }ete se snalaziti u svim poslovima koje mo`ete obavljati samostalno i daleko od tu|ih o~iju. Nemojte davati la`na obe}anja u `elji da nekoga zavedete jer }e druga strana brzo prozreti va{e namjere. Izbjegavajte upu{tanje u veze sa zauzetim osobama. Budite oprezni prilikom bavljenja sportom. Uspjeh mogu o~ekivati sve javne osobe, politi~ari i oni koji se bave humanitarnim radom, jer }e im podr{ka osoba na klju~nim pozicijama olak{ati realizaciju planova i pru`iti potrebnu finansijsku podr{ku. Najbolje }ete se opustiti ako ve~er provedete u dru{tvu prijatelja. Ugodno dru`enje ili zajedni~ki izlazak prote}i }e u sjajnom raspolo`enju te vam priu{titi provod o kojem }ete dugo pri~ati. Ulagat }ete mnogo truda u rad, no ne}e sve i}i kao {to ste zamislili. Neo~ekivani problemi ili izostanak podr{ke nadre|enih navest }e vas da odgodite po~etak realizacije svojih planova. S vama se danas ne}e mo}i normalno komunicirati. Previ{e burno }ete reagirati na svaku sitnicu, a ako vam neko uputi kritiku, branit }ete se uvredama. Boravak na svje`em zraku }e vam goditi. Radoznalost i `elja za novim znanjima nagnat }e vas da po~nete razmi{ljati o povratku na fakultet ili upisu na te~aj koji }e vam osigurati `eljene kvalifikacije i pove}ati izglede za bolji posao. Dana{nji susret ili poznanstvo ostavit }e duboki trag na vas. Bit }ete dobro raspolo`eni, a vedar duh omogu}it }e vam da uspje{no odolijevate zdravstvenim te{ko}ama. Prisustvujete li va`nom sastanku ili poslovnom ru~ku, sve }e prote}i bolje nego {to ste zami{ljali. Razvijene pregovara~ke vje{tine omogu}it }e vam da ve}inu situacija uspje{no okrenete u svoju korist. Prijatelji i porodica danas }e stalno trebati va{u pomo} i tra`iti od vas usluge. Ni{ta vam ne}e biti te{ko za njih napraviti, a na kraju dana }ete se dobro osje}ati jer ste bili korisni. Ukoliko ne razumijete ne~ije motive ili ideje, ne mo`ete da prihvatite ni va`nost razli~itih pravila u poslovno-finansijskoj saradnji. Budite pa`ljiviji u poslovnom dijalogu, jer nerazumijevanje donosi dodatne komplikacije. U susretu sa voljenom osobom ~e{}e birate pogre{nu taktiku, prije ili kasnije morat }ete da se suo~ite sa istinom. Odga|anjem ni{ta ne rje{avate. Nakupljene obaveze primorat }e vas da u uredu ostanete i nakon radnog vremena. Iako }ete zbog toga biti nervozni, svjesni ste da morate rije{iti sve zaostatke kako biste se mogli posvetiti radu na novim i zanimljivijim projektima. Duge veze nailazit }e na prepreke koje }ete uspjeti pre}i samo ukoliko obje strane to `ele. Nemojte dopustiti da zbog nedostatka truda propadne odnos koji ste godinama gradili. Uspjeh mogu o~ekivati [korpije koje se bave umjetno{}u ili nekim drugim kreativnim zanimanjem. Nalet inspiracije omogu}it }e im da kona~ne dovr{e davno zapo~et projekt i okrenu se ka budu}im pothvatima. Ljubavna situacija bit }e zadovoljavaju}a. Vezani }e s partnerom razgovarati o zajedni~kom `ivotu, braku ili djeci, dok }e samci upoznavati osobe s kojima }e mo}i ostvariti trajniji odnos. Mnogi }e se ~e{}e nego ina~e sukobljavati s autoritetima, {to bi im moglo ugroziti trenutnu poziciju. Poku{ajte obuzdati svoj temperament. Sukobljavat }ete se sa supru`nikom oko novca, odgoja djece, ali i raznih bezna~ajnih sitnica. Najbolje je da se danas malo povu~ete u osamu te se posvetite sebi i svojim hobijima. Po~nite obra}ati vi{e pa`nje na zdraviji na~in `ivota. Dan }e biti obilje`en poja~anom komunikacijom s klijentima i poslovnim saradnicima. Neki }e dobiti priliku otputovati na kra}i poslovni put, tokom kojeg }e upoznati osobu ~ija }e pomo} biti klju~na za njihov napredak. Samci }e mnogo vremena provoditi na chatu i upoznavati zanimljive osobe koje }e ih privu}i inteligencijom i smislom za humor. Ne}e vam trebati mnogo vremena da zaka`ete susret. Lak{e }ete se suo~avati s problemima te }ete svaku potencijalno neugodnu situaciju spretno preokrenuti u svoju korist. Dan je povoljan za sklapanje novih poslovnih kontakata. Komunikativni ste, pa }ete s lako}om pristupati osobama koje pobude va{e zanimanje. Zanimljivo je poznanstvo izvjesno u trenutku kad mu se najmanje budete nadali. Pozitivnim duhom najbolje }ete se braniti od stresa. U mnogim situacijama koje zahtijevaju hladnu glavu ravnat }ete se za osje}ajima, {to se ne}e pokazati pametnim. Zadr`ite hladnokrvnost ~ak i u onim situacijama u kojima biste najradije zapo~eli sva|u ili zaprijetili otkazom. Mogli biste pasti na {arm privla~nog saradnika koji }e vas nasmijavati i poklanjati vam pa`nju. Pripazite da zbog bezazlenog flerta ne postanete glavna tema uredskih tra~eva.

BIK

21. 4. - 22. 5.

BLIZANCI

23. 5. - 22. 6.

RAK

23. 6. - 22. 7.

LAV

23. 7. - 22. 8.

DJEVICA

23. 8. - 22. 9.

VAGA

23. 9. - 22. 10.

[KORPIJA

OSLOBO\ENJE
Nezavisni BH dnevnik Web site: www.oslobodjenje.ba e-mail: redaction@oslobodjenje.ba GLAVNA I ODGOVORNA UREDNICA: Vildana SELIMBEGOVI] PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA: Vahid PA[OVI] DIREKTORICA: Lidija KORA] UREDNI[TVO: Muharem BAZDULJ, Faruk BORI], Edin KREHI], Branko MAJSTOROVI], Jelena MILANOVI], Nada SALOM i Lejla SOFRAD@IJA ROBNI PROMET I MARKETING: Meliha Hod`i} Tel/fax: 465-727, Tel: 455-558 e-mail: prodaja@oslobodjenje.ba Tel/fax: 472-899, 472-901, e-mail: marketing@oslobodjenje.ba ID broj: 4200492600001 ADRESA: D`emala Bijedi}a 185, Sarajevo Po{tanski pregradak 686 TELEFONI: Centrala: 276-900, 467-723 Redakcija: Desk i no}ni urednik: 276902, fax: 468-090, modem: 468-018; Uprava 234-718, fax: 461-007; Unutra{njopoliti~ka rubrika: 276-903,

23. 10. - 22. 11.

STRIJELAC

23. 11. - 22. 12.

JARAC

23. 12. - 21. 1.

VODOLIJA

22. 1. - 19. 2.

RIBE

20. 2. - 20. 3.

RJE[ENJE: dekada, anamit, vile, o, ogulin, rm, asi, sat, kc, u, enrike, ek, ~amac, loara, ivana banfi}, }a, oven, eki, rasan, arap, dim, teuta, e, e, uli{ta, kr, karas, vijek, og, pekarica.

Spoljnopoliti~ka rubrika: 276 937, Sarajevska hronika: 276-901, fax: 468-054, Kultura: 276-906, Sportska rubrika 276-908, Prilozi: 468-142

Nagradu slobode (u Skandinaviji), nagradu "za izuzetnu odanost istini i slobodi" Oskar Romero (Teksas), nagradu "za odr`avanje u `ivotu tradicije nezavisnosti, objektivnosti i hrabrosti u izvje{tavanju pod najte`im uslovima" OGLASNA SLU@BA: agencije Inter Press i Service, nagradu Tel/fax: 205-938 "za zajedni~ki rad novinara razli~itih nacionalnosti u slu`bi slobode i mira" UniCredit bank d.d., fondacije Alfons Komin (Barselona), transakcijski ra~un broj: 3383202250044019, nagradu "za borbu protiv ksenofobije" ABS banke DD Sarajevo, transakcijski Kluba evropskih rektora, nagradu za ra~un broj: 1990490005630121, ljudska prava "Saharov" Evropskog KOMERCIJALNA BANKA AD Banja Luka, parlamenta, "Me|unarodnu nagradu filijala Sarajevo, transakcijski ra~un za slobodu {tampe" Udru`enja turskih broj: 5715000000017279, novinara, Medalju ~asti Fakulteta POSTBANK BH DD Sarajevo, transakcijski za novinarstvo Univerziteta Mizuri (SAD), ra~un broj: 1872000000045887 Nagradu Asocijacije IPRA, "Zlatno pero Kompjuterska obrada: RC “Oslobo|enje” slobode" Me|unarodnog udru`enja novina (FIEJ), Nagradu “Premio Zorica Pand`i}, {ef DTP-a Giornalistico Paolo Borsellino” [tampa: Unioninvestplastika dd, koju listovima koji se bore za istinu Semizovac bb dodjeljuje Slobodno sveu~ili{te Za {tampariju: Ned`ad Kara~i} “Maria ss Assuanta” u saradnji sa Asocijacijom “Paolo Borsellino” sa Prvi broj Oslobo|enja {tampan je sjedi{tem u Rimu i “Zlatni trofej za 30. avgusta 1943. u Donjoj Trnovi, kvalitetu” (SAD). Oslobo|enje je 1963. godine Ukazom predsjednika Tita odlikovano Ordenom Vije}e za {tampu bratstva i jedinstva sa zlatnim u Bosni i Hercegovini vijencem, a 1976. godine dodijeljena mu Oslobo|enje je punopravni ~lan Vije}a je Nagrada ZAVNOBiH-a. Oslobo|enje je 1989. godine progla{eno za {tampu u BiH www.vzs.ba za najbolji dnevni list u tada{njoj Za sve eventualne primjedbe na pisanje Jugoslaviji. lista, obratite se VZ[ u BiH e-mail: info@vzs.ba, U ratnoj 1992. godini Oslobo|enje je u Velikoj Britaniji progla{eno za list godine tel: +387 33 272 270 u svijetu. Oslobo|enje je od 1992. dobilo tel/fax: +387 33 272 271

Danas obla~no sa obilnom ki{om, pljuskovima, grmljavinom i svje`e. Puha}e slab do umjeren sjeverni, u Hercegovini slab jugoisto~ni vjetar. Minimalna temperatura od 14 do 19, maksimalna dnevna od 16 do 22 stepena Celzijusa. Sutra obla~no, povremeno sa ki{om i svje`e. Narednih dana temperatura u manjem porastu. U nedjelju umjereno obla~no, ponegdje sa ki{om. Poslije podne prestanak padavina i razvedravanje. U ponedjeljak prete`no sun~ano. U Sarajevu prije podne obla~no, povremeno sa slabom ki{om, popodne obla~no, sa ki{om. Puha}e slab, sjeverni vjetar. Minimalna temperatura 15, maksimalna dnevna 17 stepeni Celzijusa.

Danas obla~no sa ki{om na Britanskim ostrvima, ponegdje na Apeninskom i jugu Skandinavskog poluostrva. Pljuskovi i grmljavina se o~ekuju na Balkanu, u centralnoj i isto~noj Evropi. Prete`no sun~ano bi}e u [paniji, Portugalu, Francuskoj i u evropskom dijelu Rusije. Maksimalna temperatura }e se kretati od 16 do 24, na jugu do 33 stepena Celzijusa. Danas na Balkanu obla~no sa obilnom ki{om i pljuskovima sa grmljavinom. Lokalno se o~ekuju nepogode pra}ene gradom i jakim vjetrom. Samo }e na istoku Bugarske i jugu Gr~ke biti prete`no sun~ano. Najhladniji glavni grad bi}e Sarajevo sa 17, a najtopliji Atina sa 31 stepen Celzijusa.

60
SARAJEVO

KULTURNI VODI^
POSLJEDNJI VLADAR VJETROVA

petak, 10. septembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

GABRIJEL
Stalna postavka izlo`be “Pozori{ni plakat Kamernog teatra 55”, otvorena svakim radnim danom od deset do 18 sati.

MULTIPLEX EKRAN
SALT
akcioni triler, re`ija: Phillip Noyce, uloge: Angelina Jolie, Liev Schreiber, Chiwetel Ejiofor... po~etak u 18. sati.

uloge: Nicolas Cage, Jay Baruchel, Alfred Molina, Teresa Palmer, Monica Bellucci... po~etak u 21 sat.

MOSTAR

MUZEJI
ART-KU]A SEVDAHA
otvorena je za sve posjetioce svakim danom osim ponedjeljka od deset do 18 sati.

PLA]ENICI
akcija, triler, re`ija: Sylvester Stallone, uloge: Sylvester Stallone, Mickey Rourke, Jason Statham, Jet Li, Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis, Eric Rober ts, Dolph Lundgren... po~etak u 16.30, 18.30, 20.30 i 21.30 sati.

ZEMALJSKI

KINA
CINEMA CITY
SALT

avanturisti~ki spektakl, re`ija: M. Night Shyamalan, uloge: Noah Ringer, Dev Patel, Nicola Peltz... po~etak u 14.20 i 16.25 sati.

FESTIVALI
OKC ABRA[EVI]
VIVISECTfest 05
Filmski program

STEP UP 3
plesni spektakl, re`ija: Jon Chu, uloge: Alyson Stoner, Harry Shum Jr, Adam G. Sevani... po~etak u 13.50 i 16 sati. Muzej je otvoren za posjete utorkom, srijedom, ~etvrtkom, petkom i nedjeljom od 10 do 14 satI.

KAPITALIZAM: LJUBAVNA PRI^A
dokumentarni, re`ija: Michael Moore, uloge: Thora Birch, William Black, Jimmy Car ter, Michael Moore... po~etak u 20 i 22.15 sati.

MALOLJETNI DELIKVENTI
- Leslie Neale, po~etak u 20 sati.

KINOTEKA
BUNTOVNIK BEZ RAZLOGA
akcioni triler, re`ija: Phillip Noyce, uloge: Angelina Jolie, Liev Schreiber, Chiwetel Ejiofor... po~etak u 19. 21.05 sati. re`ija: Nicholas Ray, uloge: James Dean, Natalie Wood, Dennis Hooper... po~etak u 19 sati.

OLIMPIJSKI
Stalna postavka “Organizacija XIV Zimskih olimpijskih igara“, otvorena za posjete od ponedjeljka do petka, od devet do 15 sati, dok vikendom muzej ne radi.

AVGANISTANKE IGRAJU FUDBAL
- Bahareh Hosseini, po~etak u 21.15 sati.

^AROBNJAKOV U^ENIK
akcija, avantura, re`ija: Jon Tur teltaub, uloge: Nicolas Cage, Jay Baruchel, Alfred Molina, Teresa Palmer, Monica Bellucci... po~etak u 17.15 i 19.30 sati.

BANJA LUKA

BO[NJA^KI
Obilazak Instituta (zbirke umjetni~kih djela, Gazi Husrev-begov hamam i biblioteka) u pratnji vodi~a ~etvrtkom, petkom i subotom od 10 do 14 sati, svaki puni sat uz najavu na telefon 279 800 ili na mail info@bosnjackiinstitut.ba. Stalna postavka umjetni~kih djela Instituta, te zbirke Mersada Berbera i Ismeta Rizvi}a semogu pogledati svaki danosim nedjelje bez najava.

ZAMJENA

TURSKI KULTURNI CENTAR
PSI OD SLAME
re`ija: Sam Peckinpah, uloge: Dustin Hof fman, Susan George... po~etak u 17 sati.

POSLJEDNJI VLADAR VJETROVA
avanturisti~ki spektakl, re`ija: M. Night Shyamalan, uloge: Noah Ringer, Dev Patel, Nicola Peltz... po~etak u 14. sati.

PRI^A O IGRA^KAMA 3
animirani, sinhronizovano, glasovi: Kre{imir Miki}, Ranko Zidari}, Pjer Meni~anin, po~etak u 15.sati.

KINA
MULTIPLEX PALAS
KARATE KID
avantura, re`ija: Harald Zwart, uloge: Jaden Smith, Jackie Chan... po~etak u 17.45, 21. sat.

GALERIJE
NOVI HRAM
Izlo`ba postera Mihajla Atijasa, povodom Evropskog dana jevrejske kulture 2010. Izlo`ba }e biti otvorena do 28. septembra svakim danom od 15 do 19 sati, izuzev subote.

SARAJEVO
Brusa bezistan, Svrzina ku}a, Muzej 1878-1918, Muzej “Alije Izetbegovi}a“ i Despi}a ku}a otvoreni su svakim radnim danom od deset do 16 sati, subotom od deset do 15 sati, dok su nedjeljom ovi objekti zatvoreni za posjete. Muzej Jevreja otvoren je za posjete svakim radnim danom od deset do 16 sati, subotom ne radi, dok je nedjeljom otvoren od deset do 13 sati.

MUZEJI
GRADA ZENICE
Izlo`ba fotografije @IVOTNO DJELO OSKARA TAUBERA,
povodom Evropskog dana jevrejske kulture u depandansu Muzeja Sinagogi, otvorena za posjete do 27. septembra. Izlo`ba slika sa V me|unarodne likovne kolonije Vranduk za posjete je otvorena do 7. septembra. Izlo`ba Arhiva Federacije BiH “Bosna u doba Kulina bana“ otvorena je do 18. septembra. Na raspolaganju posjetiocima su stalne postavke, etnolo{ka, arheolo{ka i historijska. U tvr|avi Vranduk postavljena je stalna historijska zbirka o ranom srednjem vijeku u Bosni. Muzej je otvoren za posjetioce radnim danima od 9 do 17, a subotom od 9 do 16.30 sati. Tvr|ava Vranduk otvorena je za posjetioce tokom cijele sedmice, od 9 do 20 sati.

romanti~na komedija, re`ija: Josh Gordon i Will Speck, uloge: Jason Bateman, Victor Pagan, Jennifer Aniston, Jeff Goldblum... po~etak u 18.30, 20.35 i 22.40 sati.

GROZAN JA
animirani, re`ija: Pierre Cof fi i Chris Renauld, uloge: Steve Carell, Jason, Segel, Russell Brand... po~etak u 16.45 i 18.45 sati.

COLLEGIUM ARTISTICUM
Izlo`ba HELIUM SIMPHONY, vizuelno - akusti~no - taktilna simfonija
U~esnici u projektu: koncept i muzika: Viktor Stip{i}, Brazil, slike: Helene Raynaud, Francuska, skulpture: Ana Stip{i}, Srbija, 3D animacija: Marko Vuji}, SAD, tekstilne skulpture: VANJA Ciraj i Irma Saje, Bosna i Hercegovina. Izlo`ba }e biti otvorena do 9. septembra.

O MA^KAMA I PSIMA: OSVETA KITTY GALORE
porodi~na komedija, re`ija: Brad Peyton, glasovi: James Marsden, Christina Applegate, Bet te Midler, po~etak u 14, 15.50 sati.

MATORANI
komedija, re`ija: Dennis Dugan, uloge: Adam Sandler, Kevin James, Chris Rock, Salma Hayek... po~etak u 20.30 i 22.30 sati.

HISTORIJSKI
Muzej je za posjetioce otvoren svaki radni dan od 11 do 19, a subotom i nedjeljom od 10 do 14 sati.

A-TIM
akcija, triler, re`ija: Joe Carnahan, uloge: Liam Neeson, Bradley Cooper, Jessica Biel, Sharlto Copley, Patrick Wilson... po~etak u 18.15, 20.45 i 23.15 sati.

TUZLA

SAMO GA DOVEDI
komedija, re`ija: Nicholas Stoller, uloge: Jonah Hill, Russell Brand, Rose Byrne, Sean Combs, Elisabeth Moss... po~etak u 20 i 22.15 sati.

BORIS SMOJE
Izlo`ba akademske kiparice D`enite Mrkuli}. Slikanjem se bavi od 2000. godine, tehnika ulje na platnu. Publici }e se predstaviti {irokim izborom motiva, od kojih preovladavaju d`ungle i motivi Sarajeva

KARATE KID
porodi~na akcija, re`ija: Harald Zwart, uloge: Jaden Smith, Jackie Chan... po~etak u 13.40 i 16.20 sati.

BIHA] GALERIJE
ME\UNARODNA GALERIJA PORTRETA TUZLA
Stalna postavka crte`a, skica, akvarela Ismeta Mujezinovi}a, stalna postavka Legata “Haim James Pinto“. Galerija je otvorena radnim danima od osam do 15 i 18 do 20 sati, subotom od osam do 13 sati.

POSLJEDNJI VLADAR VJETROVA
avantura, re`ija: M. Night Shyamalanl, uloge: Dev Patel, Cliff Cur tis, Jackson Rathbone... po~etak u 18. sati.

GROZAN JA
animirani, re`ija: Pierre Cof fi i Chris Renauld, uloge: Steve Carell, Jason, Segel, Russell Brand... po~etak u 13.30, 16.05, 18.10 i 20.15 sati.

UNDERGROUND
Izlo`ba fotografija autora Erola ^olakovi}a, postavljena je do 25. septembra 2010, svakim danom.

RAIFFEISEN GALERIJA
Radovi Snje`ane Idrizovi} i Romana Sulejmanpa{i}a, studenata Akademije likovnih umjetnosti Sarajevo sa odsjeka Kiparstvo. Galerija je otvorena za sve posjetioce, radnim danima u zgradi Centrale banke, od 8 do 16 sati.

MUZEJI
SAVREMENE UMJETNOSTI
Izlo`ba Tadej Poga~ar & P.A.R.A.S.I.T.E. Museum of Contemporary Art “The Spring Collection“ iz Ljubljane, otvorena je za posjete do 19. septembra. Samostalna izlo`ba makedonskog umjetnika Goceta Nanevskog “Fifty or fifty“. Izlo`ba obuhvata djela kojima je makedonski umjetnik predstavio svoju dr`avu na 53. Venecijanskom bijenalu, 2009. godine. Izlo`ba }e biti otvorena do 10. oktobra.

STARCI

KINA
UNA
SAMO GA DOVEDI
komedija, re`ija: Nicholas Stoller, uoge: Jonah Hill, Russell Brand, Rose Byrne, Sean P. Diddy Combs, Elisabeth Moss, olm Meaney, Tyler McKinney, Zoe Salmon... po~etak u ~etvrtak u 20.30 sati.

UMJETNI^KA BIH
Stalna postavka RETROSPECTRUM je i dalje otvorena za javnost od 12 do 20 sati (osim nedjelje i ponedjeljka).

ZENICA

ATELJE ZEC
komedija, re`ija: Dennis Dugan, uloge: Adam Sadler, Rob Schneider, Salma Hayek, Chris Rock, po~etak u 18, 20.05 i 22.10 sati. Stalna postavka dijela slikara Safeta Zeca. Galerija otvorena od ponedjeljka do petka od 10 do 18, subotom od 10 do 14 sati ili uz najavu na telefon 061/338-186.

^AROBNJAKOV U^ENIK

KINA

akcija, avantura, fantastika, re`ija: Jon Tur teltaub,

Repertoare i program de{avanja u va{oj kulturnoj ustanovi mo`ete slati na mail: jelena.milanovic@ oslobodjenje.ba ili na broj faxa 033/ 468-054.

petak, 10. septembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

TV PROGRAM

61

FILMOVI
Na granici
TRILER
Re`ija: Bob Misiorowski Uloge: Casper van Dien, Bryan Brown, Daniel Baldwin

23.30
PINK

D`ejk Barns je radnik u obezbje|enju banke. Menad`er banke Beri Montana, koji kroz sopstvenu banku pere novac od droge, anga`uje D`ejka da motri na njegovu suprugu, i ne slute}i da ga ona vara upravo sa D`ejkom. Njih dvoje namjeravaju da oplja~kaju Berijev oprani novac. Istovremeno, D`ejk se zaljubljuje u prelijepu Dankinju Kristen, koja tako|e `eli svoj dio plijena. Rastrzan izme|u dvije `ene, ogromne koli~ine novca koju bi trebalo da ~uva, a ustvari `eli da oplja~ka, D`ejk se upu{ta u krvavi obra~un...

Tri kralja
AKCIJA/DRAMA
Re`ija: David O. Russell Uloge: George Clooney, Mark Wahlberg, Ice Cube, Nora Dunn

HIT
22.15
BHT

DANA

Re`ija: Tassos Boulmetis Uloge: Georges Corraface, Ieroklis Michaelidis, Renia Louizidou, Tamer Karadagli

DRAMA/ Mladi Grk Fanis odrasta u Istanbulu uz djeda, kuharskog filozofa i KOMEDIJA mentora koji ga u~i `ivotu. Djed zna da i hrani kao i `ivotu treba malo

za~ina kako bi poprimili savr{en okus. Fanis izrasta u vrsnog kuhara i tom vje{tinom razveseljava mnoge oko sebe. Poslije 35 godina napu{ta Atinu i putuje nazad u rodni Istanbul da bi ponovno vidio djeda, ali i prvu ljubav. Na povratku nazad osjetit }e da je sve vrijeme zaboravljao za~initi svoj vlastiti `ivot.

23.20
MRE@A

Kraj je Zaljevskog rata 1991. godine. Pripadnici rezervne pozadinske jedinice Troy Barlow, Conrad Vig i Chief Elgin nemaju se pohvaliti velikim vojni~kim pri~ama. Ira~ane prvi put vide tek u ogromnim kolonama zarobljenika, koje su du`ni pregledati i "sortirati". Kod jednog od njih pronalaze dobro ~uvanu kartu s ucrtanim bunkerima...

FILMOVI

Stads Lonigen
DRAMA
Re`ija: Irving Lerner Uloge: Jack Nicholson, Christopher Knight, Frank Gorshin, Venetia Stevenson

Mra~ni kutak
TRILER
Re`ija: Donato Rotunno

Najve}i rizik
AKCIJA
Re`ija: Ringo Lam

Revolvera{i
VESTERN
Robert Day

15.05
TV1

Stads Lonigen se kre}e u dru{tvu besposli~ara i propalica, kakav je i sam. Besciljno luta od pijanke do pijanke, od `ene do `ene, od problema do problema. U nemogu}nosti da na|e izlaz, dolazi u sukob sa porodicom, Lusi i na kraju sa zakonom. Utjehu pronalazi u ljubavi D`ulije, starije kabare-plesa~ice. Svjestan da njihova veza nema budu}nost, Lonigen napu{ta D`uliju, te zapo~inje vezu sa njenom ne}akom Ketrin. Ljubav mlade djevojke }e promijeniti Lonigena u momentu kada je njegova budu}nost izgledala mra~na.

Ana Vi se zapo{ljava kao dadilja. Njen posao je da pazi na djecu i upravlja imanjem. Siro~i}i Majls i Flora izgledaju ljupko i {armantno. Idila se ru{i kad Ana otkriva da je njena prethodnica umrla pod nerazja{njenim okolnostima. Igrom slu~aja dolazi do saznanja da je jo{ dvoje zaposlenih skon~alo pod sumnjivim okolnostima...

23.20 TV1

FILMOVI

U Nici Mikhaila Suverova proganjaju dva agenta FBI-ja Pellman i Loomis te ga na kraju i ubiju. Francuski policajac Alain Moreau otkriva da je Mikhail zapravo njegov brat blizanac kojeg nikada nije upoznao jer je usvojen. Istra`uju}i Mikhailovo ubojstvo, Alain putuje u New York i preuzima Mikhailov identitet...

20.05 NOVA

Putuju}i divljinom Con Vallian se upozna s farmerskim `ivotom, no obitelj koja ga je primila do`ivi najgori mogu}i scenarij. Naime, porodica McKaskek postaje metom nemilosrdne bande revolvera{a. Con }e dati sve od sebe da pomogne ovoj obitelji, a posebno da bude na usluzi atraktivnoj Susanne.

23.35 NOVA

Nebo i zemlja
RATNA DRAMA
Re`ija: Oliver Stone Uloge: Tommy Lee Jones, Hiep Thi Le, Joan Chen, Haing S. Ngor, Debbie Reynolds

Kod amid`e Idriza
DRAMA
Re`ija: Pjer @alica

23.30
HRT1

Film se temelji na tragi~noj odiseji `ene ~iji `ivot pratimo od djetinjstva u idili~nom vijetnamskom selu s po~etka pedesetih godina pa do zrelog doba u Americi. To je slijed jezivih doga|aja koje donosi rat, ali i {okova i mora koje poslijeratno doba donosi `eni koja je sve pre`ivjela i onda se udala za ameri~kog vojnika i oti{la u Ameriku…

Fuad Memi} Fuke nakon vi{egodi{njeg izbivanja dolazi u posjet amid`i i amid`inici u predgra|e Sarajeva kako bi im popravio bojler. Dok zajedno ispijaju kafu, Fuke se suo~ava s bolnom usamljeno{}u starih ljudi koji su u ratu izgubili sina. Na odlasku mu se posjet nenadano odu`uje zbog kvara na automobilu, a u neugodnoj i dugoj no}i koja slijedi Fuke otkriva te`ak obiteljski sukob koji njegove tu`ne ro|ake ~ini jo{ nesretnijima i usamljenijima, a njihov `ivot besmislenim. Fuketa je do{ao popraviti bojler, ali on popravi i ljudska srca.

21.20 FTV

Po{iljka
POLITI^KI TRILER
Re`ija: Andrew Davis

Krajem osamdesetih godina pro{log stolje}a ameri~ke i sovjetske vlasti poku{avale su posti}i sporazum kojim bi sprije~ile daljnju utrku u naoru`anju i napokon zavr{ile dugotrajni hladni rat. Nakon {to je pod njegovim osiguranjem na konferenciji u Berlinu ubijeno nekoliko ameri~kih du`nosnika, narednik Johnny Gallagher dobiva zadatak prevesti ratnog zatvorenika iz Njema~ke u Ameriku. Na ameri~kom aerodromu obojica su napadnuti, a zatvorenik koristi priliku i bje`i...

20.15 HRT 1

62
BHT

TV PROGRAM
FTV
07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Novo vrijeme: Srce Stoca, dokumentarni program 09.30 Najljep{e ilahije 10.05 Gornjepodrinjske hair vode, dokumentarni program 10.30 Predstavljanje politi~kih subjekata, 4. emisija 10.55 Sevdalinke 12.00 Dnevnik 1 12.15 Putokazi tradicije: Sarajevo u pjesmi, dokumentarni program 12.40 Muzi~ar, dokumentarni program 12.55 Odgovorite ljudima Izborna debata (r) 13.55 Magazin LP u nogometu 14.20 Poruka Bajramski program ilahije 15.05 Vijesti

petak, 10. septembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

RTRS
06.00 Sviraj ne{to narodno 06.25 Muzi~ki program 07.00 Jutarnji program 09.00 Vijesti 09.10 Biografije - @il Vern, dok. program Mala TV 10.00 Naruto, crtana serija 10.25 Tim Galaksi, crtana serija 10.50 Gdje je nastalo?!, obrazovni program 11.40 Izborna hronika (r) 12.00 Vijesti 12.15 Profajler, serija 13.00 Dolina sunca, serija 14.35 Muzi~ki program 15.00 Pakov svijet, serija Izvje{taj sa Banjalu~ke berze 16.30 Srpska danas RTRS preporu~uje 17.00 Izbori 2010. predstavljanje politi~kih subjekata 17.15 Karmelita, serija 18.00 TV Bingo

HAYAT
06.30 Dobro jutro svima, jutarnji program 08.30 Hayatovci, dje~iji program 09.00 Fify i cvijetno dru{tvo, crtani film, 4. ep. 09.20 Graditelj Bob, crtani film, 4. ep. 09.20 Timmy, crtani film, 4. ep. 09.30 Jagodica Bobica, film, 4. ep. 10.00 Ninja kornja~e FF, crtani film, 4. ep. 10.30 Winx, crtani film, 7. ep. 11.00 Winx, crtani film, 8. ep. 11.20 Aladin, crtani film, 4. ep. 11.45 Vijesti 11.58 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Indija, serija, 9. ep. 13.00 1001 no}, serija 10.epizoia 14.20 Ispuni mi `elju 15.49 Sport centar 15.50 Pali an|eo, serija 9. ep.

OBN
06.35 Jutarnji program, kola`ni program 08.30 Skrivena kamera, zabavna emisija 09.00 Udri mu{ki, zabavni program 10.15 Odred za ~isto}u, zabavna emisija 11.20 Spielberg: Povratak u budu}nost 11.20 Mu}ke, humoristi~na serija 11.55 OBN Info 12.30 Lonci i poklopci, kulinarski show 13.30 Sav taj folk: „Ho}u sa tobom da |uskam“ 14.10 Skrivena kamera, zabavna emisija 14.25 Kralj Queensa, humoristi~na serija 15.05 Na{a mala klinika, humoristi~na serija 16.00 Vremenska prognoza 16.40 Sumnja, talijanska telenovela 17.00 Vremenska prognoza 17.05 Sumnja, … nastavak

PINK
06.00 Danijela, serija (r) 07.00 Gre{ne du{e, serija (r) 08.00 Ru`i~asto jutro, jutarnji program 10.00 ^ista hemija, serija (r) 11.00 ^ini, serija (r) 12.00 Info top 12.10 Kursad`ije, humoristi~ki program (r) 13.30 All about (r) 14.00 Info top, info-program 14.10 Alo-alo, humoristi~ka serija (r) 15.00 Danijela, serija 15.50 Info top, info-program 16.00 Gre{ne du{e, serija

07.00 Dobro jutro Program za djecu i mlade (r) 09.05 Be Ha Te bebe 09.10 Mini school 09.15 Japanske pri~e, animirana serija 09.30 Den Haag: Su|enje Radovanu Karad`i}u, prijenos 12.00 BHT vijesti 12.15 Ljubavna oluja, igrana serija, 176/313 13.05 Moja mala kuhinja (r) 13.15 Op{ti/op}i izbori 2010, debatna emisija (r) 14.15 BHT vijesti 14.25 Lifestyle reporta`a: Hrvatska, 2/2 Program za djecu i mlade 15.20 Be Ha Te bebe 15.25 Mini school 15.30 Japanske pri~e, animirana serija 15.40 Kevin, dokumentarni film 15.55 100% piramida, dokumentarni film 16.15 BH info 16.45 Ples `ivota, igrana serija, 83/124 17.30 Moja mala kuhinja 17.45 Fausto Zonaro i Istanbul, strani dokumentarni program 18.15 Neimar Muharem i njegovih 190 munara, dokumentarni program 18.45 Business News 18.50 Frenderi, animirana serija 18.55 Moj prvi izbor, reporta`a 19.00 Dnevnik Sport Vrijeme 19.35 Umjetnost Kur’ana, strani dokumentarni program 20.00 Bajram do|e, miri{u avlije, koncert 22.00 BHT vijesti 22.10 Business News 22.15 Za~ini `ivot, gr~ko-turski igrani film 00.05 Lifestyle reporta`a: Hrvatska, 2/2 (r)

TV Bingo show
20.10
15.15 Atlas islamskog svijeta, dokumentarni program 15.40 Sevdalinke 16.05 Islamsko visoko {kolstvo u BiH, dokumentarni program 17.00 Federacija danas, informativni program 17.25 Dolina sunca, igrana serija, 121. epizoda 17.50 Dnevnik, najava 18.15 Dolina sunca, igrana serija, 122. epizoda 18.50 Dnevnik, najava 19.05 Medo Rupert, crtani film 19.15 ^arli i Mimo, crtani film Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 Tv Bingo show 21.20 Kod amid`e Idriza, doma}i igrani film /S/ 22.00 Dnevnik, najava 23.10 Dnevnik 3 Finansijske novosti 23.40 Izborna hronika 00.00 Moj ummete, 2. dio 00.55 Zvjezdani studio Halid Be{li}

Naruto
19.25 19.30 20.00 20.10

CRTANA SERIJA 10.00

Winx

CRTANI FILM 10.30

Odred za ~isto}u

ZABAVNI PROGRAM 17.45

Ru`i~asto jutro

JUTARNJI PROGRAM 08.00

21.25 21.35 22.05 22.12 22.17 22.20 22.35 00.45 01.45 04.50 05.35

Finansijske novosti Dnevnik Sport Izbori 2010. - TV debata za Narodnu skup{tinu RS, u~esnici: HSS - NHI, BOSS, Socijalisti~ka partija i i Partija ujedinjenih penzionera, SDP SNSD, zakupljen termin Dobro do{li u zgradu “Kapetan”, serija Vijesti Sport Finansijske novosti Izborna hronika Filmski maraton Talentovani gospodin Ripli, film Berlin Aleksandarplac, serija Su|enja salemskim vje{ticama, mini serija Profajler, serija Dobro do{li u zgradu “Kapetan”, serija

16.50 Indija, serija 10. ep. 17.37 Jesen sti`e, dunjo moja, igrana 18.38 Biometeorolo{ka prognoza 18.40 Otka~eni telefon Osmana D`ihe 19.00 Vijesti u 7, informativna emisija Vremenska prognoza Sport 19.30 Horizonti 20.00 1001 no}, serija, 11. ep. 21.00 Zvijezda mo`e{ biti ti, muzi~ki program 23.18 Vremenska prognoza 23.20 Tri kralja, igrani film 01.20 Sport centar 01.25 Pali an|eo, serija, 9. ep. Reprizni program Hayat TV 02.00 Vijesti u 7, informativna emisija 02.30 Nepodno{ljiva lahko}a postojanja 03.30 Ramazanski program 04.20 Zvijezda mo`e{ biti ti, muzi~ki program 06.00 Muzi~ki program

17.45 Odred za ~isto}u, zabavna emisija 18.10 Spielberg: Povratak u budu}nost 18.55 OBN Info 19.20 Exkluziv, zabavna emisija 20.00 Vremenska prognoza 20.05 Intervju s Matom \akovi}em, Politi~ki program 21.05 Strogo povjerljivo, Istra`iva~ki program 22.00 Vremenska prognoza 22.05 Vox populi 22.10 Red Carpet, showbiz emisija 23.35 Sav taj folk: „Pro|i sa mnom kroz crveno“ 00.05 Kriminal u Rusiji, dokumentarni program 01.05 Playboy Girls, zabavni program 01.35 Sexiest, zabavni program 02.05 Red Carpet, showbiz emisija 03.05 Mu}ke, humoristi~na serija

16.55 Savr{eno skladna i orginalna BiH 17.00 Slomljeno srce, serija 18.00 All about 18.30 Info top 18.50 Savr{eno skladna i orginalna BiH 19.00 ^ini, serija 20.00 ^ista hemija, serija 21.00 Grand show, muzi~ki program 23.00 Alo-alo, humoristi~ka serija 23.30 Na granici, film 01.30 All about 02.00 Grand show, muzi~ki program (r) 04.00 Na granici, film (r) 06.00 Pink jubox

RTS
11.35 12.00 12.15 12.25 12.30 13.00 13.30 14.15 15.00 15.10 16.00 16.35 16.40 16.50 17.00 17.20 17.45 18.25 19.00 19.30 20.05 21.05 21.55 22.00 23.15 23.45 00.00 00.15 [kolski program Dnevnik Sport plus Vrijeme Kontekst (r) Put humanizma Tropikalizam: \ura i Mornari Trendseter (r) Vijesti TV lica (r) Ovo je Srbija Datum Vjerski kalendar Bez komentara Dnevnik Slagalica, kviz Beogradska hronika Oko Srbija na vezi Dnevnik Selo gori, a baba se ~e{lja, serija Visoki napon, kviz Vijesti Petkazanje Zaje~arska gitarijada: Neverne bebe [ta radite, bre Dnevnik No}ni program

RTCG
11.30 11.55 12.00 12.05 12.35 13.00 13.30 14.00 14.45 15.00 15.20 15.30 15.45 16.00 16.30 17.00 17.15 17.30 18.00 18.30 19.20 19.30 20.00 20.30 21.30 22.30 22.50 23.00 23.25 00.20 Muzi~ki mix Kalendar Vijesti Dok. emisija Muzi~ki mix Emisija iz kulture (r) Dok. emisija (r) Etno muzika Emisija za djecu Obrazovna emisija Kalendar Dnevnik 1 Ispeci pa reci Muzi~ki mix Dok. emisija Albanska muzika u Crnoj Gori Lajmet Dok. emisija (r) Muzi~ki mix Dok. emisija Kalendar Dnevnik 2 Zapis Koncert SAT TV Muzi~ki mix Kalendar Dnevnik 3 Dok. emisija (r) Pono}ni koncert

TV ATLAS
06.30 @ivot je lijep (r) 07.30 Op~injeni, serija (r) 08.30 Kuhinjica, serija 09.00 Sen Trope, serija (r) 10.00 Neki to vole zorom, jutarnji program 11.00 Serija (r) 12.00 Kafi} “Debeli hlad”, film 14.00 Ne{to izme|u sa Sabrijom Vuli}em (r) 15.00 O... sa Oljom 15.30 Op~injeni, serija 16.30 @ivot je lijep 17.30 Kuhinjica, serija 18.00 Forum 60 19.00 Sen Trope, serija 19.45 Vijesti dana 20.00 Serija 20.50 Vijesti dana 20.55 Poslovne vijesti 21.00 Elite exclusive sa Marijom i Ilijom 22.00 Forum 30 22.30 Histeri~no sljepilo, film

UNIVERSAL
06.00 Sudija Ejmi, serija 07.00 McLeudove k}eri, serija 09.00 Bra}a i sestre, serija 11.00 Sudija Ejmi, serija 12.00 Ne{ Brid`is, serija 13.00 Doma}ice iz okrugaOrind`, serija 14.00 Ubistva u Midsomeru: Preru{ena smrt, film 16.00 Zakon i red, serija 17.00 Ne{ Brid`is, serija 18.00 Dobra `ena, serija 20.00 Doma}ice iz okruga Orind`, serija 21.00 Zakon i red: Zlo~ina~ke namjere, serija 22.00 Panduri novalije, serija 23.00 Zakon i red, serija 00.00 Zakon i red: Zlo~ina~ke namjere, serija 01.00 Zakon i red, serija 02.00 Bra}a i sestre, serija 04.00 Ubistva u Midsomeru: Preru{ena smrt, film

DISCOVERY
06.00 06.25 06.50 07.45 08.40 09.35 10.30 10.55 11.25 12.20 13.15 14.10 14.35 15.30 16.25 17.20 18.15 19.10 19.40 20.05 21.00 21.55 22.50 23.45 00.40 01.40 Nevolje s kombijem Peta brzina Prljavi poslovi Pre`ivljavanje Razotkrivanje mitova Razorna laboratorija Kako se pravi? Kako to radi Velike eksplozije Auta po mjeri 2008. Ameri~ki ~operi Peta brzina Prljavi poslovi Ameri~ke drvosje~e Ekstremne eksplozije Pre`ivljavanje Razotkrivanje mitova Kako se pravi? Kako to radi Lov na sabljarke Razotkrivanje mitova U potrazi za zabavom Trenuci u`asa Auta po mjeri 2008. Prljavi poslovi Lov na sabljarke

N. GEOGRAPHIC
06.00 [apta~ psima 07.00 Divlja obala Kalifornije 08.00 Uhva}eni na djelu 09.00 Reskju Ink 10.00 Potraga za d`inovskim oktopodom 11.00 Upoznajte domoroce 12.00 Iznutra 13.00 Uhva}eni na djelu 14.00 Tajne krsta 15.00 Poslednji ris u [paniji 16.00 @ivotinjska predskazanja 17.00 ]orkirani u inostranstvu 18.00 [apta~ psima 19.00 Iznutra 20.00 [apta~ psima, 2 epizode 22.00 ]orkirani u inostranstvu 23.00 [apta~ psima, 2 epizode 01.00 Iznutra

petak, 10. septembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE
HRT1

TV PROGRAM
NOVA
06.00 Na{i najbolji dani, serija 06.50 Hitni slu~aj, serija 07.45 Bumba, crtana serija 08.05 Fifi i cvjetno dru{tvo, crtana serija 08.30 Roary , crtana serija 09.00 Dona Barbara, serija 10.50 U ime ljubavi, serija 12.50 IN magazin 13.35 Najbolje godine, serija 14.30 Dona Barbara, serija 16.25 U ime ljubavi, serija 17.00 Vijesti Nove TV 17.20 U ime ljubavi, serija nastavak 18.30 IN magazin 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Najve}i rizik, igrani film 21.55 Obra~un s Jakuzom, igrani film 23.35 Revolvera{i, igrani film 01.15 Ezo TV, tarot show 02.45 Snje`ni prijelaz, igrani film 04.25 Tajni prozor, igrani film

63

HRT2
07.00 Panorame turisti~kih sredi{ta Hrvatske 08.05 Najava programa 08.10 TV vrti}: Vodene kozice (r) 08.20 Na kraju ulice: Zlatna ribica (r) 08.35 101 dalmatinac, crtana serija (r) 08.55 @deronja, crtana serija (r) 09.15 Dexterov laboratorij, crtana serija (r) 09.40 Glazbeceda: Na slovo J (r) 09.50 Izazovi: Osmijeh delfina, izraelski dokumentarni film (r) 10.05 Na prvi pogled, serija za djecu (r) 10.30 Ekstremni primat, kanadski film za djecu (r) 11.55 Beverly Hills 3, serija (r) 12.40 Beverly Hills 3, serija (r) 13.25 Fawlty Towers 2, humoristi~na serija (r)

TV1
07.00 - 00.00 (Vijesti, svaki sat) 07.12 Gumenko, crtani film 07.17 Obla~i}, crtani film 07.30 Nove avanture Zoroa, animirana serija 08.10 Cirkusi svijeta 08.25 Veseli autobusi, crtani film 08.50 Adventures of Marco Polo, film (r) 10.25 Toyotin svijet divljine, dok. program (r) 11.05 Uspon velikih sila, dok. program 12.10 Edgemont, serija za tinejd`ere (r) 12.45 Direktno, dijalo{ka emisija (r) 14.35 Toyotin svijet divljine, dok. program 15.05 Stads lonigen, film 17.15 Uspon velikih sila, dok. program (r) 18.05 Edgemont, serija za tinejd`ere 18.45 Face to face, talk show 19.30 Centralni dnevnik sa Senadom Had`ifejzovi}em 20.15 Ginger snaps, film 22.20 Gospo|a predsjednik, serija 23.20 Mra~ni kutak, film 01.10 Reprizni program

TVSA
10.25 Ulica Zoolo{kog vrta 10.36 Bajke iz cijelog svijeta 10.50 Ulica Zoolo{kog vrta, program za djecu 11.00 Vijesti TVSA 11.05 Svi vole Rejmonda, serija (r) 11.30 Frej`er, serija 11.55 Dokumentarni program 13.00 Vijesti TVSA 13.10 Anthony Zimmer, film (r) 14.35 Frej`er, serija 15.00 Vijesti TVSA 15.05 Biografije, dok. program 16.00 Jesenje dobre vibracije, u`ivo 17.00 Vijesti TVSA 17.05 Izbori 2010. neposredna obra}anja 17.50 Za svaku bolest trava raste 18.00 Svi vole Rejmonda, serija 18.30 Dnevnik TVSA 19.00 Program za djecu 20.00 Ne{to za raju, zabavni program 21.00 Izbori 2010., debatne emisije, u`ivo 22.00 Vijesti TVSA 22.05 Dokumentarni program 23.00 No}na ptica, no}ni program 02.00 Dnevnik TVSA 02.00 Stazama milosti do vje~nosti, ramazanski program (r) 03.20 Program za sehur 04.25 Vrijeme sehura 04.35 Reprizni program

MRE@A PLUS
09.00 Fifi i cvjetno dru{tvo 09.10 Graditelj Bob, crtani film 09.20 Timmy, crtani film 09.30 Jagodica Bobica 10.00 Ninja kornja~e FF 10.30 Winx, crtani film 11.20 Aladdin, crtani film 12.00 Indija, serija 13.00 1001 no}, serija, 10. ep. 15.49 Sport centar 15.50 Pali an|eo, serija 16.50 Indija, serija 20.00 1001 no}, serija, 11. ep. 21.00 Zvijezda mo`e{ biti ti, zabavni program 23.20 Tri kralja, film 01.20 Sport centar 01.25 Pali an|eo, 9. ep.

05.45 Trenutak spoznaje (r) 06.45 TV kalendar 07.00 Dobro jutro, Hrvatska Vijesti 09.10 ZABA - 90 sekundi (r) 09.15 Divlji u srcu 3, serija(r) 10.00 Vijesti 10.09 Vrijeme danas 10.10 Vijesti iz kulture (r) 10.15 Fotografija u Hrvatskoj (r) 10.20 Odjevna odiseja: Engleska, dokumentarna serija 10.45 Odjevna odiseja: Ju`noafri~ka Republika, dokumentarna serija 11.15 Oprah show 12.00 Dnevnik 12.11 Sport 12.13 Vrijeme 12.15 TV kalendar (r) 12.30 More ljubavi, serija 13.15 Ljetna slagalica 14.10 Vijesti s prijevodom za gluhe 14.19 Vrijeme sutra 14.20 Sutra je novi dan 2, serija 15.05 Cipar - tradicija je `iva, dokumentarni film (r) 15.30 [krinja: Zimska bajka (r) 16.25 Luda ku}a 2, humoristi~na serija (r) 17.00 Vijesti 17.10 Hrvatska u`ivo 18.30 ^arolija 10, serija (r) 19.20 Vrijeme 19.30 Dnevnik 19.56 Sport 20.01 Vrijeme 20.04 ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom 20.15 Po{iljka, ameri~ki film 21.55 Tako lako, emisija pod pokroviteljstvom 22.00 Dnevnik 3 22.25 Sport 22.28 Vrijeme 22.35 Vijesti iz kulture 22.45 Dr. House 3, serija 23.30 Nebo i zemlja, ameri~ko-francuski film 01.45 Absolon, kanadsko-britanski film (r) 03.15 Zvjezdane staze: Enterprise 4, serija (r) 04.00 Studio 60 na Sunset Stripu, serija (r) 04.40 Odjevna odiseja: Engleska, dokumentarna serija (r) 05.05 Skica za portret (r) 05.20 Cipar - tradicija je `iva, dokumentarni film (r) 05.45 Ljetna slagalica (r) 06.35 More ljubavi, serija (r)

TV SLON
16.35 TV Liberty 17.05 Slobodni ljudi, revijalni program (r) 17.58 Obavjest, „Izbori“ 18.00 Crno i bijelo, info-program 18.17 Tuzla u`ivo 18.35 Vje`bajmo zajedno 19.00 SMS Muzi~ki salto 19.30 Tuzla u`ivo 19.40 Sanjalica, program za djecu 20.00 KVIZ Extra 20.25 @ivotne pri~e, dok. program 21.10 Sto~ar, serija 22.05 Extra jukebox time 22.58 Obavjest, „Izbori“ 23.00 Slon extra Info

Bitange i princeze

HUMORISTI^KA SERIJA 20.50

U ime ljubavi
SERIJA 16.25

13.55 Dr`avnik novog kova 2a, humoristi~na serija(r) 14.25 Zvjezdane staze: Enterprise 4, serija 15.05 Pala~a, serija 15.50 Bulevar sumraka, ameri~ki film (r) 17.35 Sej{eli, biser Indijskog oceana - dokumentarni film (r) 18.30 Mu}ke 7b, humoristi~na serija 19.25 Zagreb: EP u vaterpolu finale , prijenos 20.40 Vijesti na Drugom 20.45 Vrijeme 20.50 Bitange i princeze 2, humoristi~na serija(r) 21.25 Bitange i princeze 2, humoristi~na serija (r) 22.05 Inspektor Montalbano 2, mini-serija 23.40 Studio 60 na Sunset Stripu, serija 00.20 Mu}ke 7a, humoristi~na serija(r) 01.10 Mu}ke 7a, humoristi~na serija (r) 02.00 Mu}ke 7a, humoristi~na serija (r)

TV MOSTAR
09.00 Dje~iji program, crtani film 12.00 Indija, ljubavna pri~a (r) 13.00 1001 no}, serija (r) 13.45 Izborna hronika 16.00 Pali an|eo, serija 16.45 Indija, ljubavna pri~a18.00 Grad 19.00 RTM Vijesti 19.30 Centralni dnevnik TV1 22.20 Muzika 23.20 Igrani film

TV KAKANJ
11.30 Imam Alija, serija 12.00 Flash vijesti 12.05 Druga strana ljubavi, serija 13.00 Autoshop 13.30 Poruka, serija 14.00 Bajramski program (r) 16.00 Imam Alija, serija 16.30 O~i du{e, serija 17.00 Flash vijesti 17.05 Svijet tajni, serija 18.00 Druga strana ljubavi, serija 19.30 Dnevnik FTV 20.10 Vijesti IC 20.25 O~i du{e, serija 21.00 Hutba 21.30 Bajram ide Bajramu se nadam 22.00 Svijet tajni, serija 23.00 Vijesti TV Sahar 23.30 Glas Amerike

RTV USK
10.00 Vijesti 10.20 Jaci, dje~iji program (r) 11.00 Bajramski program (r) 12.00 Vijesti 12.10 Igrani film 13.35 TV Liberty (r) 14.15 Old time 14.40 Portreti (r) 16.05 U fokusu (r) Capri 1, 16/24 (r) 18.10 Dok. program Crtani film 19.00 Dnevnik TV USK 1 19.30 Muzi~ki program 20.30 Portret umjetnika 21.00 Saop}enja, informacije i reagovanja 21.30 Dnevnik TV USK 2 21.50 Izborna hronika 22.05 Capri, 17/24 23.00 Ruska imperija, 12/16 00.30 Astra show

RTV BN
06.30 Jutarnji program 08.30 Crtani film 10.00 Novosti 10.05 UMS 10.30 Movieland 11.00 ^etiri `ene, serija 12.00 Novosti 12.05 Dobre vibracije 13.00 Bulevar 13.45 Sport flash (r) 14.00 Novosti 14.05 Svijet na dlanu 15.35 Objektivom kroz Semberiju 16.00 Novosti 16.25 Cigla, film 18.00 Danas u Srpskoj 18.30 Svijet na dlanu 19.00 Sport flash 19.30 BN monitor 20.10 ^etiri `ene, serija 21.00 TV debata 22.30 Pregled dana 23.00 BN music

TV ZENICA
13.00 Vijesti 13.05 Frejzer, serija (r) 13.30 Dje~iji program (r) 13.50 Svjedok prirode 14.45 Zona kantona (r) 15.00 Vijesti 15.10 Plima `ivota, serija (r) 15.55 TV izlog 16.00 Svjetla pozornice (r) 17.30 Dje~iji program 17.50 Ze sport plus 18.00 Frejzer, serija 19.00 Zenica danas 20.10 Vrata tajne, serija 20.40 Gostiona 21.30 Dobro srce 21.45 Izbori 2010.Neposrdena obra}anja 22.00 Plima `ivota, serija 23.00 Zenica danas (r) 23.30 Frejzer (r) 00.00 Glas Amerike

TV TK
11.55 Iz dana u dan... 12.00 Vijesti 12.15 Frejzer,, serija 12.45 Portret 13.55 Iz dana u dan... 14.10 Pe~at u vremenu 14.40 Frejzer,, serija 16.00 Vijesti u 16 16.30 Frejzer, serija 17.00 Izbori 2010. Izborni `urnal 17.30 [ehidima BiH 19.00 Dnevnik RTV TK 20.00 Peta dimenzija turska serija 21.00 Izbori 2010. Debata 22.30 Vijesti 22.45 Frejzer, serija 23.15 Exit Fest special 23.45 Lo{e djevojke, serija 00.30 Glas Amerike

RTV VOGO[]A
12.00 Serijski program 12.30 Autoshop (r) 13.00 Lokalno je primarno, dok. program (r) 13.30 Istina (r) 14.00 Na tragu prirode, dok. serija 14.30 Te{anjska hronika TV Smart 15.00 Svijet tajni, serija (r) 16.00 Otvoreni program 18.00 Vogo{}anska hronika 18.30 Izbori 2010 19.00 SMS music 20.30 Te{anjska hronika TV Smart 21.00 Uljep{aj svoj `ivot 22.00 TV Justice 22.30 Vogo{}anska hronika 23.00 I.R.I.B. 23.30 Glas Amerike

ATV
11.15 Ninja kornja~e, crtani film 11.55 Vijesti 12.00 Indija, serija 13.00 1001 no}, serija 14.15 Cinema Magica hronike 14.30 Vizita 15.50 Pali an|eo, serija 16.50 Indija, serija 17.50 Kulinarski letopisi 18.00 Luda ku}a, serija 18.25 Pozori{te u ku}i, serija 19.00 ATV vijesti 19.45 Cinema Magica hronike 20.00 1001 no}, serija 21.00 Zvijezda mo`e{ biti ti, zabavni program 23.00 Ve~ernje vijesti 23.20 Tri kralja, film 01.20 Sport centar 01.25 Pali an|eo, serija

EUROSPORT
03.00 Tenis, US Open, live (M) 08.30 Tenis, Game, Set and Mats 09.00 Snuker, Shanghai, Kina, live 11.30 Tenis, US Open, ~etvrtfinale (M) 13.00 Tenis, Game, Set and Mats 13.30 Snuker, Shanghai, Kina, live 16.30 Biciklizam, Tour of [panija, live 17.30 Tenis, US Open, ~etvrtfinale (M) 19.00 Eurogoals 19.10 Tenis, Game, Set and Mats 19.45 Tenis, US Open, polufinale (@) 00.00 Tenis, Game, Set and Mats 00.30 Tenis, US Open, ~etvrtfinale (M)

EUROSPORT 2
05.30 Fudbal, Bundesliga: St.Pauli - Hoffenheim 07.30 Tenis, US Open, ~etvrtfinale (M) 10.00 Fudbal, EP 2012. kvalifikacije: BiH - Francuska 11.00 FIA touring car 11.30 Fudbal, EP 2012. kvalifikacije: [vajcarska - Engleska 12.30 Fudbal, Bundesliga, pregled kola 13.30 Tenis, US Open, ~etvrtfinale (M) 17.00 Karting, Zaragoza, [panija 17.30 Kriket, Indija: Mumbai Indijans, Indija - Highveld Lions, Ju`na Afrika 20.30 Fudbal, Bundesliga, Live 22.30 Fight Club 01.00 Tenis, US Open, polufinale (@)

SPORT KLUB
06.00 06.30 08.00 10.00 11.00 12.00 12.30 13.00 15.00 16.15 16.45 17.15 19.30 21.15 23.15 00.15 00.45 02.30 04.15 Mobil 1 Grid Atletix TWS FullTilt Poker Red Bull X Fighters - Egypt Premier League Magazin Klupske TV Kvalifikacije za EP: Holland - Finland Klupske TV Ajax TV Premier League Magazin Profi boks Liga {ampiona: Bayern Lypn Portugalska liga: Guimaraes - Benfica, direktno FullTilt Poker Najava Premier League Rugby Super League play off: TBA Belgijksa liga: St Truiden — Anderlecht Premier League Magazin

VIASAT HISTORY
06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 16.30 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 00.00 00.30 01.00 02.00 03.00 Smrt ledenog ~ovjeka Ko si zapravo ti? Ovo je civilizacija Drevni plasti~ni hirurzi Normani Kako je razmi{ljao srednjovjekovni intelektualac Atina: Istina o demokratiji Lovci na naciste Smrt ledenog ~ovjeka Ko si zapravo ti? Impresionisti Sudnji dan: Slike raja i pakla Zaboravljene poplave Legende o Deda mrazu Mi Evropljani Atina: Istina o demokratiji Viktorijanska farma Genije fotografije Ko si zapravo ti? Impresionisti Sudnji dan: Slike raja i pakla Zaboravljene poplave Legende o Deda mrazu Mi Evropljani

ANIMAL PLANET
06.50 Najsmje{nije `ivotinje na planeti 07.40 Psi - jedna rasa, jedna pri~a, 2 epizode 08.35 Divlja planeta 09.00 Pitbul terijeri i biv{i zatvorenici 09.55 @ivot majmuna 10.20 @ivot delfina 10.50 Policija za `ivotinje 11.45 Veterinari sta`isti 12.10 Spa{avanje ljubimaca 12.40 Policija za `ivotinje 13.35 Spa{avanje divljih `ivotinja 14.00 RSPCA 14.30 Pitbul terijeri i biv{i zatvorenici 15.25 Najsmje{nije `ivotinje na planeti 16.20 Ko {i{a tog psa 17.15 Velike morske avanture 18.10 Najopasnije `ivotinje okeana 19.10 Stranac me|u medvjedima, 2 epizode 20.05 Borba za kitove 21.00 @ivot sa vukovima 21.55 Policija za `ivotinje 22.50 Najopasnije `ivotinje okeana 23.45 Divlje i bez cenzure

TV 1000
06.00 Situacija, film 08.00 [oping, film 10.00 Boufinger, film 12.00 Ljudi od ~asti, film 14.10 Oskar i Lusinda, film 16.20 Carevo novo odijelo, film

Zelena milja
FILM

20.00

18.10 Bilo jednom na Srednjem zapadu, film 20.00 Zelena milja, film 23.00 Zavjera sjenki, film 00.40 Zabavljamo se, film 02.10 Heteroseksualac 3 gre{ne no}i, film 04.00 Zelena milja, film

Nogometna selekcija BiH pora`ena je od Francuske

Ovako vi{e

OSLOBO\ENJE
SARAJEVSKO IZDANJE
petak, 10. septembar 2010. godine Francuska je tokom ljeta preduzela o{tre mjere prema Romima

ne mo`e!

42. strana

Rezolucija Evropskog parlamenta

Haubica ukradena, pa vra}ena
Sa spomen-obilje`ja Davulije u zavidovi}kom prigradskom naseljuRid`alinedavno je ukradenahaubica, vrsta topni~kog oru`ja koju su u ratu osvojili pripadnici Armije BiH i zadr`ali je kao trofej. Nakon intervencije policije haubica je nekolikodanakasnijevra}ena. O~evidac kra|e J. V, koji se javio u redakciju Oslobo|enja, objasnio je kako su haubicu odnijeli iz jedne firme sa podru~ja@ep~a na kamionu koji prevozi balvane. Pretpostavlja da je haubica bila prodata u staro gvo`|e, ali je ipak nakon intervencije policije vra}ena na mjesto odakle je ukradena. Mi. D.

STOP
E
vropski parlament je sa 337 glasova za i 245 protiv usvojio rezoluciju kojom tra`i od Francuske i drugih zemalja EU da odmah obustave protjerivanje Roma. Evropski parlament je u rezoluciji izrazio “veliku zabrinutost zbog mjera francuskih vlasti, ali i vlasti drugih zemalja ~lanica prema Romima i ostalima, a koje predvi|aju njihovo protjerivanje“ Rezolucijom se tra`i od . Pariza i vlasti drugih zemalja da “momentalno obustave protjerivanje Roma“ . U rezoluciji se, tako|e, osu|uje nedavni sastanak o imigrantima i slo bo dnom

protjerivanju Roma
Evropski parlament je u rezoluciji izrazio veliku zabrinutost zbog mjera francuskih vlasti, ali i vlasti drugih zemalja ~lanica prema Romima i ostalima, a koje predvi|aju njihovo protjerivanje • Francuska se ne}e pokoriti politi~kom diktatu, poru~uju iz Pariza
kretanju, koji je, na inicijativu francuske vlade, organizovan u Parizu. U tekstu se isti~e da su takve teme “u nadle`nosti Evropske unije“ . “Takav stav ide zajedno sa talasom stigmatizacije Roma i njihovog predstavljanja u lo{em svjetlu u politi~kim govorima“ pi{e u rezoluciji. , “Pravo svih gra|ana Unije i ~lanova njihovih porodica da se slobodno kre}u i borave u ~itavoj Uniji, jeste osnovni stub dr`avljanstva Unije, kako je definisano ugovorima“ , isti~e se u rezoluciji Evropskog parlamenta. Me|utim, francuski ministar za imigraciju Eric Besson izjavio je u Bukure{tu da nema govora o tome da Francuska prestane sa vra}anjem Roma u zemlje porijekla. “@elim da ve oma ja sno ka`em da nema govora da Francuska obustavi vra}anje u zemlje porijekla, bilo da je rije~ o Rumunima, Bugarima ili nekim drugim dr`avljanima“ rekao je Besson tokom , posjete Bukure{tu. Francuski ministar smatra da je Evropski parlament prekora~io svoja ovla{tenja i isti~e da se Pariz ne}e pokoriti politi~kom diktatu, kao i da Francuska primjenjuje me|unarodno pravo i dr`avne zakone. Besson je u saop{tenju naveo da “Francuska nije donijela nikakvu posebnu mjeru prema Romima“ i da na njih gleda kao na “gra|ane zemlje ~ije dr`avljanstvo imaju“ a ne kao , na Rome. Ministar je, tako|e, izrazio `aljenje zbog “poku{aja instrumentalizacije“ francuske politike. Francuska je tokom ljeta preduzela o{tre mjere prema Romima, uklanjaju}i njihova naselja i vrativ{i pripadnike te zajednice u zemlje porijekla, uglavnom u Rumuniju i Bugarsku. Pariz je na o{tre kritike koje su uslijedile odgovarao da su te mjere u skladu sa zakonima Francuske i evropskim pravilima.

Sna`an potres u ^ileu
U sna`nom potresu ja~ine 6,1 stepenkoji je registrovan u ~etvrtak u moru kraj sredi{nje ~ileanske obale, u istoj regiji koju je u februarupogodio razornipotres, nije bilo `rtava ni {teta, saop}io je ~ileanski ured za vanredne situacije. Pacifi~ki centar za upozoravanje na cunami nije izdao upozorenje o mogu}em cunamiju. Potres je registrovan na dubini od 17 kilometara, 35 kilometarajugozapadno od priobalnog grada Conceptiona. Potres je registriran u bliziniepicentrapotresamagnitude8,8 koji je pogodio^ile27. februara i izazvaocunami koji je uni{tio ~itava sela i u kojem je `ivot izgubila 521 osoba.

POSLJEDNJE VIJESTI
OPTU@ENA MLADI]EVA SUPRUGA - Prvo osnovno tu`ila{tvo u Beogradu podiglo je optu`nicu protiv Bosiljke, supruge ha{kog optu`enika Ratka Mladi}a, koja se tereti za nedozvoljeno dr`anje oru`ja. Nakon {to optu`nica postane pravosna`na sud }e zakazati su|enje. Policija je 4. decembra 2008. tokom pretresa ku}e Mladi}evih na Banovom brdu prona{la po jednu lova~ku i automatsku pu{ku, te ~etiri pi{tolja s municijom. Kazna za ilegalno dr`anje ve}e koli~ine oru`ja je od jedne do 10 godina zatvora. POGINUO MUHAMED FI]ER - Muhamed Fi}er (40) iz Od`aka kod Bugojna poginuo je u saobra}ajnoj nesre}i, dok su tri lica te`e povrije|ena. Fi}er je “d`etom“, u kojoj je na mjestu suvoza~a bio i Adis Hero (30), udario pje{ake Baisu Kadri} i njenog osmogodi{njeg sina, zatim u parkirano vozilo, a potom sletio sa kolovoza i poginuo. Povrije|enoj majci i sinu Adisu Heri ljekarska pomo} je ukazana u Kantonalnoj bolnici Travnik. HRVATSKA BOLJA OD SRBIJE - Hrvatski vaterpolisti pobijedili su Srbiju u prvoj polufinalnoj utakmici EP u Zagrebu sa 10:9 i plasirali se u finale. U subotu, Hrvatska }e igrati protiv Italije, koja je u drugom polufinalu savladala Ma|arsku sa 10:8.

U Narodnom pozori{tu Sarajevo
Hap{enja zbog dje~ije pornografije
Poljska policija saop{tila je ju~er da je u vi{e regiona u zemlji uhapsila 102 lica zbog posjedovanja i emitovanja dje~ijih pornografskih sadr`aja putem interneta. “Policajci su u srijedu i ~etvrtak izvr{ili pretres 114 stanova, sjedi{ta kompanija i internet-kafea. Zaplijenili su 133 ra~unara i ru~na ra~unara, hard diskove, kao i 3.500 CD-a i DVD-a“ izjavio je Mariu{ Skolov, ski, portparol nacionalne policije.

Odr`an ramazanski koncert
Tradicionalni sve~ani Ramazanski koncert Sarajevske filharmonije odr`an je sino} u Narodnom pozori{tu Sarajevo. Na programu su bila djela W. A. Mozart - uvertira „^arobna frula“ D. Re{idbegovi}a - Koncert za klavir i orkes, tar, praizvedba Tradicionalna, arr R. Kircher - „U |ul ba{~i...” O. Salliel - Kompozicija za kanun, nej i orkestar M. Jarre - „Poruka” muzika iz filma „Pod zastavom Muhammeda a.s.” Uz sarajevske muzi~are nastupili su gosti iz Republike Turske: Bahadir Sener, kanun i Volkan Yilmaz, nej, i bosansko-hercegova~ki pijanist Omer Blenti}. Koncertom je dirigirala Samra Gulamovi}.

Foto: S. GUBELI]

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful