You are on page 1of 1

Tuy nhiên nӃu xem xét báo cáo tài chính cӫa các công ty bҧo hiӇm trong

nhӳng năm vӯa


qua, rҩt khó đӇ tìm ra đưӧc công ty có lãi trên hoҥt đӝng kinh doanh chính. Năm 2009,
chӍ có 10 công ty có lãi trong hoҥt đӝng bҧo hiӇm, còn tәng sӕ lӛ nghiӋp vө trong mҧng
phi nhân thӑ lên đӃn hơn 260 tӹ đӗng. Nguyên nhân đҫu tiên khiӃn các công ty bӏ lӛ là do
phҧi tuân thӫ nhӳng quy đӏnh vӅ hҥch toán đһc thù. Theo đó, các công ty bҧo hiӇm sӁ
phҧi liên tөc trích dӵ phòng phí, dӵ phòng bӗi thưӡng và dӵ phòng dao đӝng lӟn. ViӋc
trích lұp này sӁ chӍ dӯng lҥi khi khoҧn dӵ phòng phí tương đương vӟi vӕn điӅu lӋ và lúc
này lӧi nhuұn cӫa công ty bҧo hiӇm mӟi trӣ nên ³sáng sӫa´ hơn. Nguyên nhân thӭ hai là
gia tăng sӕ lưӧng công ty bҧo hiӇm lҥi không đӗng nghĩa vӟi nâng cao chҩt lưӧng sҧn
phҭm. Mӣ rӝng mҥng lưӟi chҳc chҳn sӁ khiӃn chi phí cӫa công ty bӏ đӝi lên thêm bên
cҥnh viӋc nâng mӭc hoa hӗng cho nhân viên. Trong khi đӇ thu hút khách hàng hiӋn giӡ
các công ty chӍ hưӟng đӃn viӋc giҧm giá. Cũng cҫn lưu ý rҵng, đánh giá các công ty bҧo
hiӇm thưӡng dӵa vào dòng tiӅn cӫa công ty thu vӅ có đӅu đһn hay không cùng mӝt sӕ
tiêu chí khác. Mӟi đây, vө viӋc 19 công ty bҧo hiӇm vi phҥm Luұt Cҥnh tranh và bӏ phҥt
1,7 tӹ đӗng đã thu hút sӵ chú ý cӫa dư luұn. Mһc dù sӕ tiӅn phҥt không lӟn nhưng nó cho
thҩy dưӡng như các công ty bҧo hiӇm đang rơi vào bӃ tҳc do chính mình tҥo ra. Vào năm
2008, 15/25 công ty bҧo hiӇm đã đӗng ý nâng phí bҧo hiӇm tӯ 1,3% lên 1,56% căn cӭ
vào phí sӱa chӳa tăng trong khi tӹ lӋ bӗi thưӡng bҧo hiӇm xe cơ giӟi quá cao. ĐiӅu này
đã vi phҥm Luұt Cҥnh tranh khi các công ty bҳt tay nhau lҥi có thӏ phҫn hơn 30%. Như đã
nói ӣ trên, cҥnh tranh vӅ phí chưa bao giӡ là mӝt giҧi pháp mang tính chiӃn lưӧc và
dưӡng như các công ty không thӇ tiӃp tөc hҥ giá đӇ cҥnh tranh đưӧc nӳa.Cũng cҫn nói
thêm rҵng, mҧng tҥo ra lӧi nhuұn chính cho các công ty bҧo hiӇm là đҫu tư tài chính.
Nguӗn tiӅn đҫu tư chính là các khoҧn dӵ phòng như đã nói ӣ trên cӫa công ty bҧo hiӇm.
Thí dө, trong sáu tháng đҫu năm, CTCP Bҧo Minh lãi trưӟc thuӃ 126,8 tӹ đӗng thì trong
đó có 125,3 tӹ đӗng tӯ hoҥt đӝng tài chính. Tuy nhiên, viӋc đҫu tư cӫa các công ty bҧo
hiӇm không thӇ giӕng vӟi các CTCK hay quӻ đҫu tư vì phҧi đһt tiêu chí an toàn lên hàng
đҫu. Rӫi ro thҩp cũng đӗng nghĩa vӟi lӧi nhuұn không thӇ cao, cho nên viӋc công ty bҧo
hiӇm lãi lӟn trong mҧng đҫu tư tài chính là khó xҧy ra. Bên cҥnh đó, viӋc TTCK tӯ đҫu
năm đӃn nay diӉn biӃn không thuұn lӧi lҥi là mӝt thiӋt thòi không nhӓ cho hoҥt đӝng đҫu
tư cӫa các công ty bҧo hiӇm. Hoҥt đӝng kinh doanh chính thua lӛ, đҫu tư tài chính gһp
nhiӅu bҩt lӧi chính là hai gӑng kìm lӟn đang ³kҽp´ các công ty bҧo hiӇm trong giai đoҥn
hiӋn nay.
Ê