You are on page 1of 3

Skatteetaten Melding til folkeregisteret om flytting fra utlandet

1. Folkeregisteret sender blankett 1 til Personregisteret


Rettledning på siste side
Fraflyttings- Fraflyttingsland og -kommune Adresse (oppgis ved flytting fra annet nordisk land)
adresse For folkeregisteret
Tilflyttings- Gate, vei eller eiendommens navn, gnr./bnr., festenr./undernr. Husnummer Bolignummer Postnummer Poststed Kommunenummer
adresse

Evt. post- Postboksadresse, c/o-adresse Flyttedato Landkode Gate/gård Hus/bruk Bokst./festenr. Bolignummer
adresse

Familiekode

Ønsker info
Fødsels- Personnummer Oppholdstillatelse
Person

Ved flytting fra nordisk land Statsborgerskap Fødested/ Sivil- Annet identifikasjonsnummer

Barn av
Etternavn, fornavn, mellomnavn
oppgis hele fødselsnummeret i

Kjønn

Kode
mnd.
-land stand*

dato
dag
fraflyttingslandet (alle siffer) i

Til
år
feltet ”Nordisk”

1 Norsk D-nr.

Nordisk DUF-nr.

2 Norsk D-nr.

Nordisk DUF-nr.

3 Norsk D-nr.

Nordisk DUF-nr.

4 Norsk D-nr.

Nordisk DUF-nr.

5 Norsk D-nr.

Nordisk DUF-nr.

6 Norsk D-nr.

Nordisk DUF-nr.
Oppholdets Har De (dere) til Hvis nei, hvor lenge vil Andre familiemedlemmer (mor/far, ektefelle, barn) bosatt i Norge
varighet hensikt å ta varig Ja Nei
opphold i Norge? oppholdet vare? Antall mnd. Nr. Navn Fødselsdato Personnr. Slektskap
For personer Tidligere bostedskommune Dato for utvandring Gjelder person (1,2
som har bodd i osv)
Norge tidligere
For gifte Vigselsdato Vigselssted Ektefelles navn og fødselsdato
personer

Arbeidsforhold Yrke og evt. arbeidsgiver for én av personene etter flyttingen Gjelder person (1,2
og kontakt- osv)
informasjon
Tlf.nr. arbeidsgiver Tlf.nr. privat E-postadresse

Dato og Dato og melderen(e)s underskrift Folkeregisterets stempel og underskrift Melding om flytting


signatur mottatt (reg. dato)

RF-1401B * u=ugift, g=gift, p=partner, e=enke/-mann, sep=separert, sk=skilt


Skatteetaten Melding til folkeregisteret om flytting fra utlandet
2. Oppbevares av folkeregisteret
Rettledning på siste side
Fraflyttings- Fraflyttingsland og -kommune Adresse (oppgis ved flytting fra annet nordisk land)
adresse For folkeregisteret
Tilflyttings- Gate, vei eller eiendommens navn, gnr./bnr., festenr./undernr. Husnummer Bolignummer Postnummer Poststed Kommunenummer
adresse

Evt. post- Postboksadresse, c/o-adresse Flyttedato Landkode Gate/gård Hus/bruk Bokst./festenr. Bolignummer
adresse

Familiekode

Ønsker info
Fødsels- Personnummer Oppholdstillatelse
Person

Ved flytting fra nordisk land Statsborgerskap Fødested/ Sivil- Annet identifikasjonsnummer

Barn av
Etternavn, fornavn, mellomnavn
oppgis hele fødselsnummeret i

Kjønn

Kode
mnd.
-land stand*

dato
dag
fraflyttingslandet (alle siffer) i

Til
år
feltet ”Nordisk”

1 Norsk D-nr.

Nordisk DUF-nr.

2 Norsk D-nr.

Nordisk DUF-nr.

3 Norsk D-nr.

Nordisk DUF-nr.

4 Norsk D-nr.

Nordisk DUF-nr.

5 Norsk D-nr.

Nordisk DUF-nr.

6 Norsk D-nr.

Nordisk DUF-nr.
Oppholdets Har De (dere) til Hvis nei, hvor lenge vil Andre familiemedlemmer (mor/far, ektefelle, barn) bosatt i Norge
varighet hensikt å ta varig Ja Nei
opphold i Norge? oppholdet vare? Antall mnd. Nr. Navn Fødselsdato Personnr. Slektskap
For personer Tidligere bostedskommune Dato for utvandring Gjelder person (1,2
som har bodd i osv)
Norge tidligere
For gifte Vigselsdato Vigselssted Ektefelles navn og fødselsdato
personer

Arbeidsforhold Yrke og evt. arbeidsgiver for én av personene etter flyttingen Gjelder person (1,2
og kontakt- osv)
informasjon
Tlf.nr. arbeidsgiver Tlf.nr. privat E-postadresse

Dato og Dato og melderen(e)s underskrift Folkeregisterets stempel og underskrift Melding om flytting


signatur mottatt (reg. dato)

RF-1401B * u=ugift, g=gift, p=partner, e=enke/-mann, sep=separert, sk=skilt


Om bostedsregler og plikten til å melde flytting

I. Hvor skal De være registrert bosatt?


Utdrag av de viktigste bostedsreglene:

1. En person skal som hovedregel registreres som bosatt der han regelmessig tar sin
døgnhvile, dvs. nattesøvn eller tilsvarende hvile.
2. Ektefeller regnes som bosatt der de har felles hjem, selv om en av dem har sin
virksomhet i en annen kommune og derfor i lengre tid må oppholde seg i denne.
Ektefeller som er separert eller som lever atskilt og ikke har noe felles hjem, regnes
hver for seg som bosatt der de tar sin døgnhvile.
3. En person som skiftvis tar sin døgnhvile på to eller flere steder regnes normalt som
bosatt i den kommune hvor den overveiende døgnhvile tas. For enslige pendlere
gjelder særlige regler. Nærmere opplysninger gis av folkeregisteret.

II. Plikten til å melde flytting

1. Flyttingen meldes til folkeregisteret i innflyttingskommunen senest 8 dager etter at den


fant sted. Meldeplikten gjelder:
- de som skal bosette seg i Norge, dvs. der oppholdet er på ubestemt tid, men ikke
nødvendigvis sammenhengende.
- de som skal oppholde seg sammenhengende i minst 6 måneder.
2. Ved flytting fra nordiske land må vedkommende forevise legitimasjonsdokument som
viser statsborgerskap (pass eller tilsvarende). For nordiske borgere; førerkort fra
vedkommende land og utskrift fra landets folkeregister.
3. Flyttemeldingen skal være underskrevet av den som har meldeplikt etter loven, eller av
den som den meldepliktige har gitt fullmakt. Ikke-nordiske borgere må foruten pass
også legge frem oppholdstillatelse gjeldende for minimum 6 måneder. For
umyndiggjorte skal vergen underskrive. For personer som har fått oppnevnt
hjelpeverge, kan denne underskrive meldingen alene dersom dette faller inn under
hjelpevergens oppdrag, jfr. vergemålsloven § 90 b. For personer under 18 år er det
den eller de som har foreldreansvar og som barnet bor fast samme med som skal
underskrive.

Det er straffbart dersom man unnlater å melde flytting til folkeregisteret. Det samme
gjelder dersom man gir uriktige opplysninger, jfr. straffeloven § 339 og folkeregistreringsloven § 16.

III. Hvorfor må flytting meldes til folkeregisteret?


Etter folkeregistreringsloven regnes en som flytter som bosatt på den nye adressen fra
den dag meldingen er mottatt av folkeregisteret.
Offentlige myndigheter bruker folkeregisterets adresseopplysninger til mange forskjellige
formål: Utarbeiding av valgmanntall og skattemanntall, masseforsendelse av f.eks.
skattekort og skatteoppgjør, innskriving i skolen, planlegging av offentlige
utbyggingsoppgaver så som skoler, helseinstitusjoner m.m.

IV. Rettledning til utfylling av blanketten

1. Alle som skal flytte til samme bolig, kan melde flytting på samme blankett. Ektefeller
kan da undertegne for hverandre, og foreldre for sine mindreårige barn. Andre må
undertegne flyttemeldingen selv.
Dersom De bor i en bygning som har flere boliger (leiligheter), må De oppgi
bolignummer.
2. For personer som tidligere har vært registrert bosatt i Norge, må sivilstand
dokumenteres dersom denne er endret i løpet av utenlandsoppholdet.
3. Fylles ikke feltet "For gifte personer" ut, settes sivilstand automatisk til ugift.
4. De opplysninger som folkeregisteret skal fylle ut nederst på blanketten, er tatt med for
at medlemmer av samme familie skal kunne knyttes sammen.

V. Klageadgang
Folkeregisterets registrering av flyttingen er et enkeltvedtak som kan påklages til Sentralkontoret for
folkeregistrering. Klagen skal sendes via folkeregisteret innen tre uker fra den dato De mottar kvittering for at
flyttingen er registrert.

Rate